PIT-38 – jak rozliczyć?

854
pit-38

Jeżeli w 2018 roku prywatnie zbyłeś papiery wartościowe lub udziały spółki to jesteś zobowiązany do rozliczenia się za pomocą druku PIT-38. Nie ma znaczenia kiedy zostały papiery wartościowe lub udziały nabyte, nawet jeżeli dokonane zostały przed kilku laty. Istotna jest tylko data ich sprzedaży – rozliczasz podatek za czynności zbycia (sprzedaży) w 2018 r.

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji PIT-38?

Do rozliczenia podatku poprzez wypełnienie formularza PIT-38 zobowiązani są ci podatnicy, którzy w roku podatkowym 2018 uzyskali przychód odpłatnie zbywając:

– papiery wartościowe;
– pożyczone papiery wartościowe (czyli tzw. sprzedaż krótka);
– pochodne instrumenty finansowe oraz realizacje praw z nich wynikających;
– udziały w spółkach, które mają osobowość prawną

lub które objęły udziały w spółkach posiadających osobowość prawną lub wkład w spółdzielni w zamian za niepieniężny wkład (jednak nie pod postacią przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części).

Rodzaje przychodów rozliczane w PIT-38

Deklaracja PIT-38 służy do do rozliczenia przychodów kapitałowych, czyli przychodów z kapitałów pieniężnych, między innymi:
– odsetki od depozytów bankowych, lokat lub innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania,
– przychody z obrotu papierami wartościowymi,
– dywidendy,
– zyski posiadaczy akcji i obligacji w momencie ich sprzedaży,
– inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Ważne. Nie musisz rozliczać deklaracją PIT-38 zysków z lokat bankowych, oprocentowanych rachunków ani otwartych funduszy inwestycyjnych, ponieważ to instytucje nimi zarządzające odprowadzają należny podatek. Objęcie udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną za wkład pieniężny (np. za gotówkę) obliguje do złożenia PIT-38 dopiero w chwili zbycia udziałów. Ich objęcie nie generuje natomiast przychodu rozliczanego na PIT-38.

Przychody kapitałowe nie są rozliczane razem z innymi dochodami, ale na druku PIT-38. Formularz PIT-38 wypełniają jedynie ci, którzy zysk z instrumentów finansowych uzyskali indywidualnie. W formularzu tym nie umieszcza się przychodów uzyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wypełnianie deklaracji PIT-38

PIT-38 wypełnia się najczęściej na podstawie dostarczonych przez maklerów giełdowych formularzy PIT-8C, który powinieneś otrzymać do końca lutego 2018 r. Pamiętaj, aby dokładnie zweryfikować zyski i straty na otrzymanym formularzu. W przypadku sprzedaży poza rachunkiem inwestycyjnym, wszelkie obliczenia musisz zrobić sam. Wyliczenia takie umieść należy w druku PIT-38.

Pomocny będzie PIT-8C, który dostarczają biura maklerskie opiekujące się rachunkiem inwestycyjnym. Jeżeli nie korzysta się z ich usług, konieczne będzie samodzielne przygotowanie zestawienia przychodów oraz należnego od nich podatku. W przypadku zmiany rachunku w roku podatkowym PIT-8C może nie obejmować wszystkich kosztów nabycia papierów wartościowych. Warto przeanalizować kwoty wynikające z informacji podatkowej.

Małżonkowie wypełniają PIT 38 każdy dla siebie, niezależnie. Nie ma możliwości rozliczenia się łącznie w związku z przychodami wykazywanymi na PIT-38. Mimo zakazu rozliczania dochodów wspólnie z małżonkiem, wypełnienie PIT-38 nie wyklucza możliwości wspólnego złożenia innych deklaracji podatkowych, np. PIT-37.

Druk PIT 38 wypełnij do 30 kwietnia bieżącego roku podatkowego, chyba, że dzień ten przypada w niedzielę, czyli dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy następnym obowiązującym terminem jest następujący po nim pierwszy dzień roboczy (2 maja).

Jak złożyć PIT przez internet?

PIT 2019 możesz złożyć również przez internet za pośrednictwem portalu www.e-deklaracje.gov.pl, wymagane są: dostęp do internetu, PESEL lub NIP, data urodzenia, kwota przychodu uzyskaną w roku 2017 (w celu weryfikacji tożsamości podatnika) lub profil zaufany.

Instrukcja składnia deklaracji podatkowej przez internet:

Wejdź na stronę internetową Ministerstwa Finansów i wybierz zakładkę e-Deklaracje. Następnie pobierz aplikację do rozliczenia.

  1. W programie wypełnij formularz PIT 38, wpisując do niego swoje dane osobowe oraz informacje na temat przychodów w 2018 roku.
  2. Po wypełnieniu formularzu, podaj jeszcze kwotę przychodu z 2017 roku, w celu potwierdzenia swojej tożsamości, jeżeli nie korzystasz z profilu zaufanego.
  3. Wypełniony dokument wyślij za pośrednictwem systemu.
  4. Po wysłaniu rozliczenia PIT 38, koniecznie pobierz, wydrukuj i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które jest potwierdzeniem złożenia zeznania podatkowego. Jest ono traktowane na równi z potwierdzeniem złożenia rozliczenia w urzędzie skarbowym lub nadaniem listu poleconego.

Do kiedy można rozliczyć PIT przez internet?

Jeżeli składasz rozliczenie przez internet musisz to zrobić najpóźniej do 30 kwietnia do godziny 23:59.