Regulamin

REGULAMIN
użytkowania Portalu Ornatowski.com

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Odwiedzając Portal Ornatowski.com (zwany dalej „portalem”, „serwisem” lub „Ornatowski.com”) i korzystając z niego użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki.

Portal Ornatowski.com jest prowadzony przez Artura Ornatowskiego. Portal jest przedsięwzięciem prywatnym, niekomercyjnym. Celem portalu jest usprawnienie komunikacji z Arturem Ornatowskim jako osobą prywatną, nawiązywanie kontaktu i wymiana informacji w celach czysto osobistych.

Wszystkie informacje zawarte w portalu Ornatowski.com zostały przedstawione w dobrej wierze. Przy ich uzyskiwaniu wykazana została należyta staranność. Większość informacji została zweryfikowana, jednakże ze względu na charakter serwisu część informacji nie jest weryfikowalna. Dotyczy to w szczególności spisanych przekazów ustnych oraz materiałów nadesłanych.

Nie jest dopuszczalne pobieranie jakichkolwiek opłat przez osoby trzecie za prawo dostępu do prezentowanych w portalu Ornatowski.com informacji.

W maksymalnym określonym przez prawo zakresie Artur Ornatowski nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane w portalu Ornatowski.com treści. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z wykorzystania do jakichkolwiek celów prezentowanych informacji.

Korzystanie z zawartości Ornatowski.com

Niniejszym portal Ornatowski.com przyznaje każdemu użytkownikowi niewyłączną i nieprzenoszalną licencję na dostęp do, przejęcie, obrazowanie i wydruk jednej kopii treści i funkcjonalności Portalu Ornatowski.com („Zawartości Portalu”) na jakimkolwiek pojedynczym komputerze, wyłącznie do własnego użytku, pod warunkiem, że użytkownik nie dokona jakichkolwiek modyfikacji Zawartości Portalu i że zachowa wszelkie informacje o klauzulach dotyczące praw autorskich i innych praw własności, zamieszczone na stronach Portalu. W innym przypadku zabrania się reprodukować, modyfikować, rozprowadzać, przekazywać, zamieszczać lub w jakikolwiek inny sposób ujawniać Zawartość Portalu bez uprzedniej, pisemnej zgody Ornatowski.com.

Informacje przesyłane lub zamieszczone przez użytkowników

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Ornatowski.com posiada międzynarodowe, nieograniczone w czasie prawo użycia, publikacji lub wykorzystania w jakikolwiek inny sposób wszelkich i wszystkich informacji przesłanych lub w inny sposób zamieszczonych przez użytkownika w Portalu, przesłanych drogą przesyłki elektronicznej, odpowiedzi na ankiety lub w dowolny inny sposób. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje przesłane przez użytkowników z chwilą ich opublikowania na stronach Portalu Ornatowski.com stają się niewyłączną własnością Portalu Ornatowski.com. Użytkownik nie jest uprawniony do samodzielnego usuwania treści opublikowanych za pośrednictwem Portalu Ornatowski.com. W celu uniknięcia wątpliwości, Ornatowski.com jest wyłącznie uprawniony do usuwania i modyfikowania informacji. Z tego tytułu Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia. Tym samym, użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Ornatowski.com z tytułu domniemanego lub faktycznego naruszenia jakichkolwiek praw prywatnych lub publicznych, praw moralnych lub praw własnościowych, wynikającego z wykorzystania lub opublikowania przez Ornatowski.com przesyłek elektronicznych nadesłanych przez użytkownika lub materiałów przez niego zamieszczonych.

Użytkownik zobowiązuje się do tego, że nie prześle ani w żaden inny sposób nie zamieści w Portalu materiałów, które a) zawierają groźbę, oszczerstwo lub zniesławienie lub będą posiadać obsceniczny charakter; b) które stanowią przestępstwo lub zachęcają do postępowania, które stanowiłoby przestępstwo, które dają podstawy do roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszają prawo; c) które naruszają prawo własności intelektualnej, prawo do prywatności lub inne prawa stron trzecich; d) które zawierają wirus komputerowy lub inny niszczący element; e) które zawierają treści reklamowe lub f) które stanowią lub zawierają nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd stwierdzenia. Ornatowski.com nie przegląda i nie jest w stanie przejrzeć wszystkich informacji przesyłanych do Witryny przez użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności za te informacje. Ornatowski.com zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub usunięcia wszelkich informacji, w części lub w całości, z jakichkolwiek powodów lub bez powodu. Użytkownik – dostawca materiałów do portalu Ornatowski.com zgadza się na ich redakcję, skróty i rozwinięcie. Odpowiedzialność za zawartość wiadomości pocztowych przekazywanych za pośrednictwem portalu Ornatowski.com odpowiadają tylko i wyłącznie nadawcy tych wiadomości. Za informacje nadesłane i zamieszczane przez użytkowników odpowiadają użytkownicy – dostawcy tych informacji, traktowani jak twórcy.

Prawa autorskie

Cała zawartość i funkcjonalność portalu Ornatowski.com, w tym teksty, grafika, logo, ikony i obrazy oraz ich wybór i układ stanowią wyłączną własność ich twórców i są chronione przez polskie i międzynarodowe przepisy prawa autorskiego. Wszelkie prawa autorskie materialne i niematerialne, które nie zostały wyraźnie udzielone, są zastrzeżone. Wszystkie prawa autorskie do materiałów przytaczanych (cytowanych) należą do ich autorów i prawnych właścicieli. Każdy autor i prawny właściciel informacji przytaczanych opublikowanych przez redakcję portalu na stronach Ornatowski.com ma za zgodą Ornatowski.com prawo do:
– aktualizacji materiału
– zmian treści
– usunięcia
– zmiany kontekstu (miejsca przytoczenia, cytowania).

Znaki towarowe

Zamieszczone w portalu Ornatowski.com znaki towarowe, znaki usługowe, projekty graficzne i logo (traktowane zbiorczo jako „Znaki Towarowe”) są Znakami Towarowymi portalu Ornatowski.com.

Zastrzeżenia prawne

Treść Portalu jest udostępniana użytkownikom z zastrzeżeniem, że Ornatowski.com nie świadczy im tą drogą doradztwa i usług. Wszelkie treści są udostępniane „jako takie”, bez żadnej rękojmii, w tym rękojmii odnośnie własności, dokładności i prawdziwości zawartości Portalu. Rękojmi nie udzielają również użytkownicy, treści których zostały zamieszczone w Portalu. Ani Ornatowski.com ani strony trzecie – użytkownicy, dostawcy treści, nie mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za pośrednie, uboczne lub wtórne szkody ani za straty moralne ani za utracone przychody lub zyski, bez względu na to czy zostały powiadomione o możliwości wystąpienia takich szkód lub strat.

Witryny stron trzecich

Ornatowski.com zamieszcza odsyłacze do witryn stron trzecich, za których działanie i treści nie ponosi odpowiedzialności.

Powiadomienia o naruszeniu praw i związane z tym postępowanie

Ornatowski.com zabrania przesyłania jakichkolwiek informacji, które ograniczają lub naruszają prawa autorskie i (lub) inne prawa własności intelektualnej (w tym prawa prywatne i publiczne) wszelkich osób i podmiotów. Użytkownicy, którzy uważają, że jakakolwiek publikacja zamieszczona w Portalu narusza ich prawo własności intelektualnej (lub prawo, które są zobowiązani przestrzegać), powinny powiadomić o tym Ornatowski.com przesyłając oświadczenie które powinno zawierać: a) określenie chronionego prawem autorskim dzieła i (lub) prawa własności intelektualnej, które zostało zdaniem użytkownika naruszone; b) określenie zamieszczonej w Portalu publikacji, która rzekomo narusza to prawo; c) personalia, adres i dzienny numer telefonu użytkownika, oraz ewentualny adres poczty elektronicznej; d) oświadczenie, że według dobrej wiary użytkownika wykorzystanie chronionego dzieła i (lub) wykonanie prawa własności intelektualnej nie zostało autoryzowane przez właściciela praw i jest sprzeczne z prawem, e) oświadczenie stwierdzające, że informacje zawarte w powiadomieniu są prawdziwe i, pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że sygnatariusz powiadomienia jest upoważniony do występowania w imieniu właściciela prawa, które zostało rzekomo naruszone; oraz f) podpis właściciela prawa własności intelektualnej lub osoby upoważnionej przez właściciela do poświadczenia naruszenia prawa. Po otrzymaniu takiego oświadczenia Ornatowski.com usunie wszelkie przesłane przez użytkowników informacje, które w świetle prawa polskiego naruszają prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby. Prawo polskie przewiduje kary za składanie takich oświadczeń niezgodnie z prawdą. W odpowiednich okolicznościach, osoby, które wielokrotnie prześlą materiały naruszające prawo otrzymają zakaz przesyłania dalszych informacji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Udostępniając nam swoje dane osobowe, użytkownik Portalu zgadza się na ich wykorzystanie przez Ornatowski.com w sposób określony w tej klauzuli.

Ochrona danych osobowych

Praktyka i polityka Ornatowski.com w zakresie gromadzenia, wykorzystania i przechowywania danych na temat użytkowników i danych osobowych wynika z charakteru portalu służącego do poszukiwań przodków i związanej z tym wymiany informacji z innymi użytkownikami. Użytkownicy podają dane kontaktowe o dowolnym zakresie, minimalne (np. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) bądź pełne dane teleadresowe które służą wyłącznie do wymiany informacji pomiędzy użytkownikami. Niedopuszczalne jest używanie podanych danych kontaktowych do celów rozpowszechniania informacji o innym charakterze, w szczególności reklamowym, marketingowym, handlowym.

Gromadzenie danych

Ornatowski.com gromadzi dane osobowe identyfikujące użytkownika lub urządzenie wykorzystywane przez użytkownika w celu nawiązania połączenia z Portalem, nie będące danymi osobowymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, w związku z niektórymi funkcjami Portalu. Dane są zbierane w ramach rejestrowania się użytkowników, zgłaszania próśb o przesłanie informacji, odpowiedzi na pytania, przesyłania informacji do zamieszczenia w Portalu oraz korzystania z funkcji służących do wymiany informacji z użytkownikami, takich jak tablice ogłoszeniowe, fora dyskusyjne czy ankiety. Gromadzone dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adresy poczty zwykłej i elektronicznej, numer telefonu i faksu, adresy stron www i inne informacje służące do nawiązywania kontaktu. Ponadto, Ornatowski.com zbiera pewne informacje nie podawane w sposób bezpośredni przez użytkownika, takie jak adres IP użytkownika, historię wizyt w Portalu, kolejność przeglądania Portalu oraz rodzaj pakietów informacyjnych (ang. “cookies”) umieszczanych przez Portal w komputerze użytkownika. Podając adres poczty elektronicznej (w szczególności do rejestracji lub newslettera) użytkownik oświadcza, że to on jest jego właścicielem.

Zakres wykorzystania danych

Portal Ornatowski.com gromadzi dane w celach osobistych wynikających z realizacji zainteresowań hobbystycznych Artura Ornatowskiego. Ornatowski.com korzysta z danych osobowych w celu spełnienia próśb o przesłanie informacji, potwierdzania otrzymania informacji, zamieszczenia informacji na stronach Ornatowski.com, poszukiwania informacji genealogicznych, heraldycznych, historycznych oraz powiązanych dotyczących otrzymanych danych osobowych, udzielania odpowiedzi, jakie przesyłają użytkownicy lub też w innych celach biznesowych inicjowanych lub zgłaszanych przez użytkownika oraz do przekazywania innym użytkownikom i osobom poszukującym kontaktu i informacji związanych z tymi danymi, realizującymi swoje zainteresowania genealogiczne. Dane osobowe mogą być przez Ornatowski.com przechowywane w archiwum danych i wykorzystane podczas przeprowadzania statystycznych analiz zachowań użytkowników, które pozwalają ocenić stopień zainteresowania konkretnymi zagadnieniami i informacjami zamieszczonymi w Portalu. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem pakietów informacyjnych („cookies”) lub adresów IP są wykorzystywane przez Ornatowski.com w sposób opisany w dalszej części klauzuli. W celach przedstawionych powyżej Ornatowski.com może udostępniać zebrane dane osobowe wszystkim swoim partnerom na całym świecie. W przypadku, gdy użytkownik nie korzysta z mechanizmów Portalu do samodzielnego zamieszczania informacji a przesyła je pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza kontaktowego to publikacja przesłanych informacji poprzez redaktora jest rozumiana jako publikacja dokonana przez użytkownika nadsyłającego materiał. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i ma pełną świadomość, że Portal stanowi prywatny, osobisty zbiór informacji Artura Ornatowskiego umieszczony w miejscu publicznym.

Pakiety informacyjne („cookies”)

Ornatowski.com wykorzystuje pakiety informacyjne do identyfikacji użytkownika i jego zainteresowań oraz do śledzenia zachowań użytkowników. Terminem „pakiet informacyjny” określa się krótki program przechowywany w komputerze użytkownika, który wskazuje nam z jakich funkcji Portalu korzysta użytkownik. Program umożliwia również identyfikację witryn stron trzecich, jakie odwiedza użytkownik w związku z udostepnianymi przez Portal informacjami. Zaakceptowanie naszego pakietu pozwala użytkownikowi korzystać z niektórych stron Portalu bez konieczności logowania się przy każdych odwiedzinach. Użytkownik, który nie zaakceptuje pakietu może nie mieć dostępu do pewnych funkcji Portalu. Portal zapisuje także adresy IP lub lokalizacje komputerów w Internecie, co pomaga ustalić przyczyny problemów z funkcjonowaniem naszego serwera i zarządzać Portalem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości że dane zapisane w pakietach są wykorzystywane do tzw. remarketingu przez reklamodawców jak np. Google, udostępniających pakiety innym dostawcom treści reklamowych w celu dopasowania wyświetlanych reklam do upodobań użytkownika. Jeśli użytkownik nie życzy sobie instalacji pakietu w jego komputerze, może odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki, tak by ostrzegała go przed każdorazowym przyjęciem pakietu („cookies), lub też całkowicie wyłączyć taką możliwość.

Przekazywanie danych stronom trzecim

Ornatowski.com zobowiązuje się nie ujawniać lub przekazywać rozmyślnie (i podjąć racjonalne kroki dla zapewnienia poufności i bezpieczeństwa oraz zapobiegające bezprawnemu lub przypadkowemu ujawnieniu) danych osobowych stronom trzecim (czyli osobom lub podmiotom, które nie są związane z Ornatowski.com i nie realizują własnych celów genealogicznych), ani dla ich celów marketingowych, ani z żadnych innych powodów. Odstępstwo od tej reguły mogą stanowić cztery omówione poniżej przypadki:

  • jeśli będzie to wymagane lub dopuszczalne w świetle praw, przepisów lub regulacji któregokolwiek narodu, państwa lub innej stosownej jurysdykcji;
  • Ornatowski.com może ujawnić dane osobowe stronom trzecim, które pośredniczą w przekazywaniu informacji użytkownikom, w celu przekazania tych informacji;
  • Ornatowski.com może ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli, w związku z przekazaniem tych danych, użytkownik wyrazi na to zgodę;
  • Ornatowski.com może ujawnić dane adresowe użytkownika właścicielom praw w dobrej wierze w związku z domniemanym naruszeniem praw autorskich lub innych praw własnościowych wynikającym z informacji zamieszczonych przez użytkownika w Witrynie lub w inny sposób dostarczonych naszej firmie.

Witryny stron trzecich

Ornatowski.com zamieszcza w Portalu odsyłacze do witryn stron trzecich. Dodatkowo, niektóre treści zamieszczone w Portalu w rzeczywistości pochodzą od stron trzecich, na przykład w przypadku włączenia do Portalu tzw. ramek obsługiwanych przez serwery stron trzecich lub też zawierających treść z serwerów stron trzecich. Użytkownik powinien mieć świadomość, że Ornatowski.com nie ma wpływu na ani nie ponosi odpowiedzialności za praktyki zbierania danych osobowych przez witryny stron trzecich, które mogą różnić się od praktyk stosowanych przez Portal. Użytkownik powinien zapoznać się z klauzulami o ochronie danych osobowych zamieszczonymi w tych witrynach przed przekazaniem im swoich danych osobowych.

Dostęp do swoich danych osobowych

Portal Ornatowski.com jest serwisem prywatnym, osobistym. Przekazywane dane i informacje są udostępniane osobie prywatnej i tak powinny być rozumiane. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przekazanych Portalowi oraz poprawić je, uaktualnić i (lub) usunąć w zakresie funkcjonalności Portalu. Użytkownik może także odwołać swe uczestnictwo w listach korespondencyjnych i odwołać swe rejestracje na stronach Portalu. Można tego dokonać postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie służącej do przekazania tych danych, do zaprenumerowania lub do rejestracji, lub kontaktując się z portalem Ornatowski.com. Należy pamiętać, że Portal stanowi prywatny, osobisty zbiór informacji i wszelkie żądania prawne dostępu i zmiany czy usunięcia są wykluczone. Wszelkie działania są oparte wyłącznie o dobrą wolę. Mechanizmy Portalu stanowią wyłącznie usprawnienie komunikacji.

Bezpieczeństwo

Ornatowski.com stosuje ogólnie przyjęte standardy technologii i bezpieczeństwa operacyjnego dla ochrony przed zagubieniem, niewłaściwym użyciem, przeróbką lub zniszczeniem danych osobowych realizowane dla Ornatowski.com przez specjalizowane podmioty świadczące płatne usługi dla Ornatowski.com. Dostęp do danych osobowych mają tylko uprawnione osoby, które są zobowiązane do traktowania tych danych jako poufne. Pomimo tych środków ostrożności, Ornatowski.com nie może zagwarantować, że dostępu do danych osobowych nie uzyskają niepowołane osoby.

Obsługa transgraniczna i przekazywanie informacji

Zgromadzone przez Ornatowski.com dane osobowe mogą być co jakiś czas przekazywane do partnerów znajdujących na całym świecie, w tym biur zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EEA). Portal może być przeglądany i obsługiwany w dowolnym zakątku świata, także w tych krajach (takich jak Stany Zjednoczone), w których nie obowiązują prawa dotyczące wykorzystania i transferu danych osobowych. Korzystając z Portalu i przesyłając do niego takie dane, użytkownik wyraża świadomą zgodę na ich transgraniczne przekazywanie i obsługę.

Ochrona danych osobowych dzieci

Ornatowski.com dostrzega znaczenie ochrony danych osobowych dzieci, zwłaszcza w kontekście korzystania przez nie z Internetu. Portal nie jest przeznaczony ani skierowany do dzieci, które nie przekroczyły 13 roku życia (nie posiada treści dla dzieci interesujących), ale nie zawiera treści niedozwolonych, dzieci mogą z niego bezpiecznie korzystać. Ornatowski.com nie będzie rozmyślnie gromadzić i przetrzymywać ich danych osobowych.

Zgody

Korzystanie z Portalu oznacza zgodę użytkownika na gromadzenie, użycie i przechowywanie jego danych osobowych przez Ornatowski.com w sposób określony w niniejszej klauzuli i w innych materiałach zamieszczonych w Portalu oraz na udostępnianie danych partnerom Portalu. Zgody zostały udzielone w procesie rejestracji użytkownika lub podczas innych akcji (np. zapisanie się na newsletter bez rejestracji). Użytkownik wyraża również zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, zarówno komercyjnych jak i dotyczących Portalu oraz związanych z prowadzonymi przez użytkownika poszukiwaniami. Użytkownicy mają świadomość, że udzielają zgód osobie prywatnej realizującej cele hobbystyczne.

GDPR/RODO

Portal Ornatowski.com jest obszarem działalności osobistej pozostającą bez związku z działalnością zawodową lub handlową, polegającej na „…korespondencji i przechowywaniu adresów, podtrzymywaniu więzi społecznych oraz działalności internetowej podejmowanej w ramach takiej działalności”. Działalność osobista Artura Ornatowskiego nie nosi charakteru handlowego czy zawodowego, nie jest działalnością ani gospodarczą ani w ramach podmiotu prawnego. Komentarz P. Barty, P. Litwińskiego „Ustawa o ochronie danych osobowych, Komentarz” dopuszcza udostępnianie danych osobowych nieograniczonemu kręgu odbiorców np. przez użytkowników serwisów społecznościowych, o ile ich działanie nie ma charakteru zarobkowego. Rozporządzenie GDPR/RODO nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze. Tym samym występują przesłanki do wyłączenia Portalu Ornatowski.com z wymogów rozporządzenia RODO. Jednakże, z uwagi na dobrą wolę i chęć maksymalnej ochrony danych przed niepowołanym dostępem osób nieuprawnionych, podjęte zostały działania mające na celu ochronę danych osobowych. Na te działania składają się m.in:

  • Kwestie zbierania, przechowywania, usuwania, opracowywania i udostępniania danych są określone – reguluje je niniejszy Regulamin.
  • Komunikacja użytkownika z Portalem przebiega w szyfrowanym protokole SSL – dane są w pełni szyfrowane co pozwala na bezpieczne korzystanie z Portalu również w miejscach publicznych.
  • Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej odbywa się z użyciem protokołów szyfrowanych SSL.
  • Dane są przetwarzane na profesjonalnym, płatnym hostingu VPS chronionym systemem haseł z automatycznym systemem wykonywania kopii bezpieczeństwa. Dostawca usług hostingowych zapewnia również obsługę administracyjną serwera.

Zmiany

Portal Ornatowski.com zastrzega sobie prawo wprowadzenia co jakiś czas zmian w swojej polityce ochrony danych osobowych, aktualny regulamin jest dostępny na niniejszej stronie.

Artur Ornatowski
Redaktor Naczelny portalu Ornatowski.com
Warszawa