II Konferencja Naukowa „Wielkie rody polsko-litewskie”

416
wielkie rody litewskie

Druga z kolei konferencja naukowa zostanie poświęcona rodom polsko-litewskim, tym razem w dobie unii lubelskiej, a także w czasach istnienia „Wspólnego Państwa” oraz w okresie zaborów, kiedy pamięć o nim była wciąż żywa i z szacunkiem kultywowana.

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega,
Wydział Humanistyczny i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Fundacja Kossakowskiego,
Związek Rodu Tarnowskich,
Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne o/PTH w Tarnobrzegu

zapraszają na II Konferencję Naukową

Wielkie rody polsko-litewskie. „Wolni z wolnymi” – unia lubelska 1569–2019.
Geneza, znaczenie, inspiracje w 450. rocznicę powstania unii polsko-litewskiej

Tarnobrzeg, 5-7 września 2019 r.

POD HONOROWYM PATRONATEM AMBASADORA REPUBLIKI LITEWSKIEJ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i MINISTERSTWA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Szanowni Państwo,
Druga z kolei, organizowana przez nas, konferencja naukowa zostanie poświęcona również rodom polsko-litewskim, tym razem w dobie unii lubelskiej, a także w czasach istnienia „Wspólnego Państwa” oraz w okresie zaborów, kiedy pamięć o nim była wciąż żywa i z szacunkiem kultywowana. Profesor Władysław Konopczyński o unii realnej zawartej pomiędzy Koroną i Wielkim Księstwem Litewskim pisał: „Nigdy w dziejach odrębne narody nie zawarły trwalszego ślubu przy mniejszym zastosowaniu nacisku. Stało się wedle życzenia setek tysięcy, z ujmą tylko dla garści uprzywilejowanych i dla ich pychy. Musiano odczuć i w oderwanym Połocku, i w Smoleńsku, i w stolicach wszystkich państw, że tu zaszła nie drobna zmiana administracyjna […], ale akt wielkiej dziejowej doniosłości”.

Akt lubelski stworzył nie tylko jeden organizm państwowy, ale także nadał te same prerogatywy szlachcie litewskiej, a rodzinom kniaziowskim, wywodzącym swe pochodzenie od dynastów, potwierdził ich tytuły. Tym samym powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, istniejąca od 1569 do 1795 roku. Utworzenie jednego organizmu państwowego umożliwiło szybki awans szlachcie litewskiej, zaś polskie elity uzyskały prawo nabywania ziem w Wielkim Księstwie Litewskim, co w XVII wieku było jednym z głównych powodów powstania wielkich fortun magnackich, mających decydujący lub sprawczy wpływ na władzę w państwie.

Ważnym zagadnieniem, na które należy zwrócić uwagę podczas konferencji to analiza procesu dochodzenia do samego aktu lubelskiego, jego geneza, pozytywne i negatywne skutki polsko-litewskiej unii realnej, a także proces nadawania i potwierdzania tytułów szlacheckich. Ważnym zagadnieniem jest także aktualność dziedzictwa polsko-litewskiego, w kontekście procesów integracyjnych we współczesnym świecie oraz legenda (biała i czarna) dzieła 1569 roku.

Zachęcamy do wzięcia udziału w II sesji naukowej i zaprezentowania wyników swoich badań związanych z tym, jakże szerokim zagadnieniem. Materiały z konferencji opublikowane zostaną w czasopiśmie punktowanym, wydanym przez organizatorów jako osobny tom.

Wszelkie dodatkowe informacje, program konferencji oraz wymogi edytorskie zostaną przesłane na Państwa adresy mailowe po zamknięciu listy prelegentów.

prof. dr hab. Norbert Kasparek
dr hab. prof. UR Tadeusz Zych

Komitet naukowy
prof. dr hab. Norbert Kasparek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) – przewodniczący
prof. dr hab. Tamara Bairašauskaitė (Uniwersytet w Wilnie)
prof. dr hab. Jan Draus (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr hab. Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Jan Ptak (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie)

Komitet organizacyjny
dr Mateusz Klempert
mgr Ewelina Gołębiowska
mgr Radosław Pawłoszek
mgr Adrian Wrona