Skąpski

4109
skąpski

Skąpski

Stan obecny

W 1992 roku w Polsce było 919 osób noszących to nazwisko (kobiety i mężczyźni).

Wzmianki

Mikołaj Chomantski h. Drogosław, zaświadcza 1411 r. w Pyzdrach szlachectwo Skąpskiego (Pis. Dz. Pol. IX. – za A. Boniecki „Herbarz Polski”).
Stanisław Slap h. Drogosławicze, zaświadczył szlachectwo Skąpskiego w Pyzdrach 1411 r. (Pis. Dz. Pols. IX. – za A. Boniecki „Herbarz Polski”).

Mikołaj [Cielecki], syn Kaspra z Zadorskiej, wspólnie z żoną, Konstancyą ze Skąpskich, córką Stanisława i Barbary z Milewskich, kwitował w 1693 r. Aleksandra Skąpskiego, z dóbr jej ojczystych i macierzystych (Ins. Pozn. VI. f. 62 – za A. Boniecki „Herbarz Polski”).

Ze szlachectwa w Królestwie z herbem Jastrzębiec legitymowali się w 1843 r.: Jan, syn Jana i Małgorzaty Starczewskiej i Franciszek, Józef, Łukasz, Antoni i Piotr, synowie Aleksandra, właściciela Grąbkowa i Nepomuceny z Skąpskich, potomkowie Macieja, dziedzica Czarnominka w 1724 roku (A. b. Her. – za A. Boniecki „Herbarz Polski”).

Michał, pułkownik wojsk koronnych, syn Tomasza, stolnika dobrzyńskiego i Jadwigi ze Skąpskich, posiadał 1762 r. dobra Rośle, w województwie łęczyckiem (Herb. Kr. – za A. Boniecki „Herbarz Polski”).

Z pierwszej żony pozostawił Marcin [Dembiński] córki: Justynę, żonę Jana Lipskiego, zmarłą w 1785 roku i Aleksandrę, żonę Krzysztofa Skąpskiego 1745 r. i synów: Mikołaja, ożenionego z Justyną z Przybysławic Oraczowską, skarbnikówną nowogrodzką, 2-o v. Józefową Rabsztyńską 1761 r., zmarłego bezdzietnie 1760 r. (Gr. Krak. 374 f. 2257; 375 f. 686 – za A. Boniecki „Herbarz Polski”).

Franciszek Remigian [Izbiński], syn Adryjana, odkupił 1652 r. Ostrowce, które ojciec jego sprzedał był Skąpskiemu. (za A. Boniecki „Herbarz Polski).

Józef Jastrzębski, syn Nikodema, procesuje się z Odolińskim 1586 r. Regina za Zieleniewskim 1626 roku. Mateusz, żonaty z Katarzyną ze Skąpskich, 1741 roku (Gr. Przed. 34 f. 587; 69 f. 353 i 87 f. 491 – za A. Boniecki „Herbarz Polski”).

Agnieszka, córka Wawrzyńca [Kamińskiego] i Elżbiety Magnuskiej, wdowa po Marcinie Skąpskim 1640 r. (M. 187 f. 113 – za A. Boniecki „Herbarz Polski”).

Z pierwszej żony Jacentego [Kęszyckiego] synowie: Jan Wojciech i Andrzej, młodo zmarły, oraz córki: Anna za Wojciechem Wieszczyckim i Konstancya, zakonnica. Z drugiej żony córki: Zofia, 1-o v. za Wojciechem Kierskim, 2-o v. za Wojciechem Molskim i Teresa, 1-o v. za Wojciechem Cieleckim 1688 roku, 2-o v. za Aleksandrem Skąpskim. (za A. Boniecki „Herbarz Polski”).

Stanisław, kasztelanic mścisławski, dworzanin królewski, starosta gulbiński, elektor Jana Kazimierza, jako rotmistrz, walczył dzielnie z kozakami. Umarł 1682 r. Właściciel licznych włości w Królestwie i na Litwie, za pierwszą swoją żoną, Maryą Zawiszanką, otrzymał jeszcze Szyły, Marciniszki, Montrymiszki, Janów i inne. Z tej żony syn, Jan Mikołaj. Drugą jego żoną była Domicella Podbereska, z której miał czterech synów: Andrzeja, Michała, Walentego i Macieja, oraz córkę Maryę, za Wojciechem Czapskim. Z nich: Maciej, najmłodszy syn Stanisława, z Domicelli Podbereskiej, z Konstancyi Skąpskiej, miał dwóch synów: Adama i Piotra. (za A. Boniecki „Herbarz Polski”).

Filip Sulimierski w „Słowniku geograficznym ziem polskich” wzmiankuje Skąpskich: Tom I. str. 481, Tom III. str. 397, tom IV. str. 477, tom VI. str. 617, tom X. str. 436, 665, tom XIII. str. 250, tom XVa. str. 288 oraz Połuda-Skąpskich tom VI. str. 677.

Inne wzmianki

herb. Doliwa
Piotr w 1788 r. był komornikiem granicznym Włodzimierskim (Ns – 376)
W r. 1778. Matyasz Skąpski łowczy Halicki

Mikołaj zmarł w 1709 r w zakonie (zakonnik?) w Kamieńcu. (Ns – 375)

Nieznany z imienia Skąpski towarzysz, brał udział w szturmie pod Pleszkowem (Ns – 375) patrz również Paprocki. f. 405

Jan wda kaliski w latach 1523 – 1525 † (Ns – 375)

herb. Jelita
Nieznany z imienia Skąpski ze Skąpy, woj. Sieradzkie powiat radomski (Ns -376)

Nie określeni:

Dębiński Marcin z pierwszej żony pozostawił córki: Justynę, żonę Jana Lipskiego zm. 1785 r. i Aleksandrę żonę Krzysztofa Skąpskiego 1745 r. (Bon, Dębińscy h. Nieczuja, t. 4, s. 194)

Nieznany Skąpski, nieślubny syn szlachcica. Kupił dom i ziemię w Skąpej, wsi w posiadaniu Radomskiego oraz Pajęczna i nazwał się Skąpski. Ożenił się z chłopką z którą do 1630 r. miał kilkoro dzieci. (Trepka, cz. I, 1963, s. 485)

W 1552 i 1553 w/g regestrów poborowych powiatu radomskiego Aleksy Skąpski miał 1/4 łanu (SGKP, t.10, 1889, s. 664), patrz również Pawiński, Wielkp., II, 284

Wawrzyniec Skąpski, syn chłopa Sztuczki ze Skąpej wsi między Sieradzem a Piotrkowem. Zwano go również Wawrzek Sztuczka. Najpierw pracował u Andrzeja Zamojskiego, starosty jędrzejowskiego, opata jędrzejowskiego Koniecpolskiego. Około 1626 pracował u tegoż opata w charakterze urzędnika. Od tego czasu podaje się za szlachcica. Z pierwszą żoną miał ośmioro dzieci. Najstarszy syn urodził się w 1611. Około 1626 r. ożenił się po raz drugi z wdową Gruszczyńską, z domu Ostrowska. (Trepka, cz. I, 1963, s. 485)

W 1629 u opata jędrzejowskiego służył też Skąpski ze Skąpej, któremu Wawrzyniec (deferował -opowiadał?), że Sztuczka był poddanym jego ojca Trepka, cz. I, 1963, s. 486

W 1578 r. w majątku Skąpe (dane jak niżej) Skąpscy Marusza posiadali 1 kwartę roli i 1 zagrodnika (SGKP, t. 10, 1889, s. 665)

Skąpe, urzęd. Skompe majętność w pow. Wrzesińskim, o 5 km. Na wschód-południe od Mielżyn. Wzmianka o obecności Jana i Wojciecha Skapskich w latach 1393-6. Być może właścicieli majątku. (SGKP, t.10, 1889, s. 665)

Mateusz Jastrzębski, żonaty z Katarzyną ze Skąpskich (Bon, Jastrzębscy, h. Jastrzębiec, t.8, s. 314.)

Teki Dworzaczka

Materiał źródłowy z Tek Dworzaczka do dziejów rodziny Skąpskich i rodów z nimi związanych.
Aberderowiczowie – Bieganowscy
Bardzcy h. Szaszor 1.
Piotr miał z dwóch żon 19 dzieci. Z kleczkowskiej byli synowie: Maciej, Andrzej, Tomasz, Antoni, o którym niżej, oraz córki: Marcjanna Marta, ochrzczona 1 VIII 1654 r. (LB Poznań, Fara), niezamężna jeszcze 1696 r. (P.1112 IX k.60; 1124 XI k.43; Py.155 s.49), Teresa, niezamężna w r. 1686 (P.1112 IX k.60), żona 1-o v. 1691 r. Jana Bieganowskiego, 2-o v. zaślubiła około 15 VII 1695 r. Stanisława Gowarzewskiego. Była 3-o v. żona Stanisława Białoskórskiego i jako wdowa po nim umarła między 1723 i 1725 r. Anna była zapewne już w r. 1662 żoną Stanisława z Kiszew Lisieckiego. Joanna Katarzyna, ochrzczona 25 XII 1649 r. (LB Poznań, Fara), wyszła 1671 r. za Aleksandra Skąpskiego. Były jeszcze z Kleczkowskiej córki, które znam tylko z metryk chrztu, więc może pomarłe w niemowlęctwie: Elżbieta Deodata, ochrzczona 14 VII 1655 r. (LB Poznań, Fara), Barbara, ochrzczona 23 IV 1656 r. w Chojnicy i znów ochrzczona (zapewne z ceremonii) w Poznaniu 26 XII t. r. (LB Chojnica i Poznań, Fara) i Marianna Antonina, ochrzczona 1 XI 1657 r. (LB Poznań, Fara). Z małżeństwa z Młodziejowską byli synowie Egidiusz i Michał, oraz córki: Jadwiga, Barbara, Bogumiła, Magdalena, występujące w latach 1676-83, wszystkie wymienione w zapisie z r. 1774 jako bezpotomne (G.100 k.590), a zapewne i niezamężne, oraz Marianna w r. 1699 1-o v. żona mieszczanina Eliasza Bergera zwącego się Birszyńskim lub Bierczyńskim, zamordowanego 1701 r. (P.1136 IV k.12v; Rel.Bidg. z r. 1701 k.61; z r. 1702 k.31). Powtórnie zaślubiła na krótko przed 2 VIII 1702 Jakuba z Kozarzewa Borzęckiego. Wspomniany już zapis z r. 1774 wymienia wśród bezdzietnych córek Piotra i Młodziejowskiej także Rozalię, o której jednak milczą zapisy współczesne. W r. 1699 zeznawał też jako syn Piotra, a brat pułkownika Antoniego, Chryzostom, dając Kazimierzowi Przyłuskiemu skrypt z tytułu Grzybowa Robaszkowego (G.90 k.230v). W nader licznych zapisanych i z tej daty, i z późniejszych, wymienionych kolejno synów Piotra, innej wzmianki o Chryzostomie nie znalazłem.

(5) Wojciech Marek, piąty syn Jana i Miłaczewskiej, ochrzczony 28 IV 1699 r. (LB Sokolniki), zaślubił w Poznaniu 11 II 1733 r. Teresę Koźmińską (LC Poznań, Fara), córkę Jana i Heleny Biernackiej (P.1259 k.5) i w r. 1736 oprawił jej posag 5. 000 zł (I.Kal.171/73 s.384). Był w r. 1739 tenutariuszem Wrześni. Od Michała Skąpskiego nabył wraz z żoną 1769 r. części w Gorazdowie zw. Skąpszczyzną (Py.158 k.82v). Wraz z żoną skwitowani 1769 r. z 15. 000 zł posagu przez córkę Suchodolską (I.Kal.209/13 k.35v). Od r. 1767 był Wojciech posesorem zastawnym Borucina i Dobiesławic, w r. 1770 skwitował Wolskich, podstoliców żytomierskich, dziedziców tych dóbr, z sumy zastawnej 21. 000 zł (ib.k.39v). Gulczewo Boboleckie czyli Dominikowe wziął w r. 1771 w zastaw za 15. 000 zł od Bartłomieja Stępczyńskiego i na tej sumie zapisał dług 5. 000 zł swej żonie (G.100 k.422v;Py.158 k.167). Teresa z Koźmińskich umarła mając lat 86, pochowana u reformatów w Szamotułach 28 II 1792 r. Synowie Wojciecha i Koźmińskiej: Augustyn, o którym niżej, Rafał Tadeusz Jan, ochrzczony 17 XI 1739 r. (LB Września), pochowany u Reformatów w Poznaniu 20 IV 1758 r. Córki Wojciecha Brygida i Barbara. Brygida żona Owidiusza Wierusz Walkowskiego, z którym spisała dożywocie 1761 r., poszła 2-o v. za Jakuba Kiedrzyńskiego burgrabiego kościańskiego, dziedzica Białęzyc. Barbara w r. 1769 żona Walentego Suchodolskiego.

Bartochowscy h. Rola 1.
Jan z p. sier. zobowiązał się 1574 r. oprawić 2. 100 zł posagu przyszłej żonie Annie Czackiej, córce Piotra z Rogowa (I.Kal.42 s.328). Oboje żyli 1601 r. (ib.67 s.410). Piotr z p. sier. cedował 1592 r. oprawę na Skarzynku M., zastawioną sobie przez zmarłego Wojciecha Piotruszkę Skąpskiego, Jakubowi Skarżyńskiemu cz. Chwalikowskiemu (I.Kon.25 k.132). Oni obaj, Jan i Piotr, mogli być identycznymi z wymienionymi wyżej synami Piotra, imiona te jednak nazbyt częste w tej rodzinie, by można mieć co do tego pewność.

Będlewscy h. Łodzia
2) Marcin z Będlewa, B., Łódzki, Nowomiejski, syn Benedykta, w czasie między 21 IV 1472 a 8 X 1482 r. sędzia ziemski poznański (G.). Zapisał 1449 r. dług 10 grz. braciom z Budziejewa (G.7 k.41). W latach 1453-1465 pisany bywał z Tulec, M. Srocka, z Górki (P.18 k.207v);Kośc.19 k.219, 20 s.14). Tenutariusz w Nowym Mieścisku w r. 1459, kwitował 1461 r. z 30 grz. Jana niegdy Góreckiego (G.20 k.6v). Pisany w latach 1464-1466 z Łodzi, z Czerwonego Kościoła (P.18 k.58v, 133v; Kośc.19 k.352). Od Sędziwoja i Andrzeja, swoich stryjecznych bratanków, w r. 1478, wspólnie z Janem Baranowskim, kasztelanem krzywińskim kupił wyderkafem połowę Będlewa (P.1386 k.100v). Prawa na Starych Brodach, nabyte od Jana niegdy Sierakowskiego, sprzedał w r. 1479 Annie Niegolewskiej, wdowie po Pawle Kąkolewskim (ib.k.108). Pierwszą jego żoną była Katarzyna, wdowa 1-o v. po dziedzicu Sławska, już nie żyjąca w 1465 r., kiedy to z jej dziećmi, Mikołajem i Agnieszką, ze Sławska, które pozywały go po śmierci matki o 900 grz, jej posagu oprawinego przez Marcina na Nowem Mieścisku, Wieli i Czerwonym Kościele (P.18 k.155v). Niewątpliwie z tej żony rodzili się syn Stanisław i córka Małgorzata, którzy w r. 1469 pozywali Mikołaja z Osieczny (Kośc.20 s.299). O Małgorzacie niżej, zaś Stanisław umarł widocznie krótko potem, skoro najmłodszy syn z drugiej żony otrzymał to samo imię. Tej drugiej żonie, Jadwidze Marcin w r. 1474 na swych sumach na dobrach królewskich Nowe Mieścisko i Wiela oprawił posag 400 zł (P.1386 k.17). Z przeprowadzonych t. r. działów z bratem Janem, wziął połowę Nowego Mieściska i całą wieś Czerwony Kościół (ib.k.11v, 12). Prawo wyderkafowe do Czerwonego Kościoła, nabyte od Mikołaja, Piotra i Macieja, braci z Osieczny, sprzedał w 1475 r. za 1. 120 grz. Janowi, synowi Wincentego Sierakowskiego z Krzonu (P.1386 k.32v), a jednocześnie od tegoż Jana uzyskał zapis długu 80 grz. na Starych Brodach w p. pozn., dany kiedyś zmarłemu Wincentemu Sierakowskiemu przez Andrzeja, Benedykta i Dobrogosta, braci z Brodów. Od ks. Piotra Pniewskiego kantora katedr. poznańskiego, i od jego bratanka Wincentego Pniewskiego t. r. nabył wyderkafem za 900 grz. połowę miasta Pniewy z połową młyna wodnego, wiatraka, wójtostwa, wsi lokowanej na przedmieściu, miasta Nowe koło Pniew, wreszcie z całą wsią Zamorze w p. pozn. (ib.k.34). Tenutariusz nowomieściski, ustawił w r. 1480 opiekunów dla dzieci swych zrodzonych z drugiej żony, a między nimi Jana Rąbińskiego seniora (P.1386 k.199v). Skwitowany t. r. przez córkę Małgorzatę z ojcowizny i sum macierzystych wniesionych przez jej matkę Katarzynę, ze Sławska na dobrach Marcina (P.855 k.101v). Sędzia Marcin umarł w Adwencie (więc XI lub XII) 1492 r. )P.22 k.214). Owdowiała Jadwiga procesowała się ze szwagrem Janem z Nowego Mieściska i w 1484 r. założono między stronami vadium 300 grz. (P.855 k.145v), ale sprawa ciągnęła się jeszcze w r. 1487 r. (G.22 k.108v). Wspólnie z synami Janem i Stanisławem zapisała 1493 r. dług 100 zł Małgorzacie, wdowie po Jakubie Prusieckim i synom jej (ib.k.225v). T. r. wraz z trzema synami, Janem, Marcinem i Stanisławem, kupiła za 600 zł cztery części w Skokach od Mikołaja Smoguleckiego i jego bratanków Jana i Jakuba, synów Jakuba Prusieckiego, dziedziców w Pruścu (P.1387 k.129v). Wraz z synami Janem i Marcinem na częściach dziedzicznych w mieście Skoki i wsi Nowawieś p. gnieźn. 1493 r. zapisała wyderkafem kapitule katedr. poznańskiej dwie kopy gr. rocznego czynszu od sumy 30 grz. (P.1388 k.8). Była 1499 r. pozywana przez Bogusława Kozielnickiego (G.24 k.28v). Swoją część miasta Skoki 1502 r. rezygnowała wieczyście Januszowi Latalskiemu, kasztelanowi lędzkiemu (P.1389 k.196). Miala w r. 1509 płacić winę Piotrowi Nowomiejskiemu (bratankowi męża), bo mu nie zrezygnowała za 18 grz. dwóch łanów we wsi Wiela (G.26 k.4, 11). Synowie jej: Jan, Marcin i Stanislaw, bracia niedzielni, dziedzice (!) w Pniewach, nie stanęli 1485 r. z pozwu Jana Borzysławskiego (P.21 k.36v) i 1487 r. winni mu byli przysięgać, że zmarły ojciec ich nie dopłacił mu 60 grz. posagu za córką Małgorzatą, siostrą ich (ib.k.104). Temu szwagrowi zapisali t. r. dług 35 grz. Działali z opiekunami, byli więc jeszcze nieletni (ib.k.117v). Tenutariusze(!) w Pniewach, dziedzice(!) w Nowem Mieścisku, nie stanęli 1490 r. z pozwu stryja Jana (ib.k.383v). Dziedzice w Będlewie, tenutariusze w Nowem Mieścisku, sprzedali w r. 1494 sposobem wyderkafu Zomorze p. pozn. za 170 zł w . Marcinowi Strzępińskiemu Czewlejowi (G.23 k.71, 71v; P.1388 k.67). Połowę Pniew i całe Zamorze, dobra trzymane przez nich zastawem w 900 grz. od Wincentego z Pniew, ten 1495 r. za takąż sumę sprzedał wyderkafem Dobrogostowi z Ostroroga, kasztelanowi międzyrzeckiemu (P.1383 k.81). Bracia 1496 r. od Mikołaja ze Skąpego, kasztelana kruszwickiego, Wincentego i Stanisława, jego braci rodzonych, nabyli za 200 zł w. wieś Rudna, cztery łany osiadłe w W. Wysoce i jez. Smiardowo (N.146 s.128, 130). Spośród nich, Jan Nowomiejski, tenutariusz Pniew 1489 r. (P.21 k.164), jako „sędzic” wspomniany 1493 r. (P.22 k.5v, 84). Stanisław z bratem niedzielnym Marcinem, jako tenutariusze w Nowem Mieścisku i dziedzice w Skokach, kwitowali 1495 r. Wincentego Pniewskiego (P.856 k.160v). Stanislaw 1497 r. zastawił swą piątą część młyna wodnego w

Bęklewscy, Beklewscy
Nie wiem, czy z tej rodziny, czy spośród mieszczan pochodził Kasper Beklewski, dr filozofii i medycyny w Koninie, pochodzący chyba z wojew. płockiego, pisany „szlachetnym”. W r. 1602 kwitował z 100 zł Wojciecha Smarzewskiego (I.Kon.30 k.287). Mając sobie zastawione przez Andrzeja Grodzieckiego wsie Szczepidło i Głodno p. kon., wydzierżawił mu je w r. 1605 (ib.32 k.266v). W r. 1606 żona Kaspra, Anna, nazwana wtedy Mroczkowską, występowała jako spadkobierczyni szl. Zofii, żony sław. Wojciecha Chockiego, kowala i obywatela kaliskiego, i mianowała plenipotentów (ib.k.438v). Kasper nie żył 1610 r. i wtedy wdowa nazwana „uczciwą” Anną Niedbalanką, dostała zapis długu 800 zł od Andrzeja Przyjemskiego, kasztelana gnieźnieńskiego (ib.35 s.189). W r. 1614 wdowa, szl. Anna Mroczkowska, siostra i spadkobierczyni bezpotomnego Stanisława Mroczkowskiego, mianowała plenipotentów (ib.38 k.54). Uczec. Anna Niedbalanka, jako opiekunka synów Adama i Wojciecha, części wsi Bielawy, zastawione zmarłemu mężowi przez Andrzeja Wolskiego za 864 zł, wydzierżawiła 1615 r. Janowi Wolskiemu (ib.k.493). W r. 1635 dostała od syna Wojciecha cesję sumy 1. 000 zł, zapisanej doktorowi sposobem długu przez Jarosława Sokołowskiego, starostę radziejowskiego (ib.48 k.82v). Przed śmiercią część zwaną Bęklewizna na przedmieściu Konina Borzętowie sprzedała Stanisławowi Przyjemskiemu, marszałkowi nadw. kor. (ib.58 k.106v). Synowie doktora Kaspra i Anny Niedbalskiej cz. Mroczkowskiej, Adam i Wojciech, w r. 1614 w asyście matki procesowali Jana Wolskiego, syna Andrzeja, który od ich ojca przez jakiś czas dzierżawił Bielawy p. kon. i nie zdal tej wsi w czasie określonym umową (ib.38 k.315v). Adam był 1625 r. podpiskiem grodzkim kaliskim (P.153 k.246). Nie żył w r. 1630, kiedy to jego brat i spadkobierca, Wojciech, cedował matce sumę należną im obu (I.Kal.96 s.202). Ów Wojciech pisany czasem szlachetnym, czasem sławetnym, obywatel koniński, dał matce 1630 r. dożywocie na sumach ojcowskich (R.Kal.11 k.191). Był bezdzietny i nie żył już 1638 r. (I.Kon.48 k.616, 643), a w r. 1639 spadkobiercy jego, mieszczanie: uczc. Walenty Dzielik z Lipna, brat stryjeczny, Zofia, wdowa po Wojciechu Rokickim i jej syn Wojciech, Barbara Cywińska, żona sław. Szymona kowala, Małgorzata Cywińska, żona sław. Szymona Pieczychowicza, obywatela z Lipna, Jan Józwowicz alias Dzielik, obywatel z Lipna, Jan Dzielik alias Wzgardzony, obywatel ze Skąpego, w imieniu swoim i innych krewnych zmarłego, sumę 2. 000 zł zapisaną przez Adama Grodzieckiego zmarłym braciom Beklewskim scedowali kościołowi paraf. w Koninie (ib.48 k.643).

Białoskórscy h. Abdank 2.
2. Jakub, syn Kazimierza i Kotarbskiej, kwitował 1723 r. swego wuja Wojciecha Kotarbskiego z 500 zł spadku po ciotce Annie Cieleckiej (P.1191 k.122). Zaślubił 13 IX 1728 r. Barbarę Łaszczyńską, córkę Krzysztofa i Zofii Sczanieckiej (LC Mórka; P.1257 k.99). Kupił 1730 r. za 4. 150 zł od Michala Ponikiewskiego wieś Michalczę p. gnieźn. (P.1224 k.108). Był 1735 r. dzierżawcą Nowej Wsi koło Wągrówca (LB Wągrowiec). Wraz z żoną miał 1745 r. posesję wsi Daleszyna (Kośc.323 k.64v), a 1746 r. razem z nią wziął w zastaw wieś Skąpe od Stanisława Malczewskiego, którą to wieś trzymał jeszcze 1758 r. (P.1326 k.66v). Barbara nie żyła już1774 r., a Jakub żył jeszcze 1775 r. Synowie jego Tadeusz i Adam.

Biedrzychowscy
Biedrzychowscy. Kasper wraz z żoną Magdaleną Gorską dostali 1659 r. od Franciszka i Daniela braci Broniszów zobowiązanie zastawu części wsi Skąpe w p. pyzdr. za sumę 400 zł )Py.152 s.120). Tę sumę zastawną cedowali 1667 r. Maciejowi Trąmpczyńskiemu (Py.153 s.63).

Bieganowscy
V. Wawrzyniec, piąty syn Piotra, burgrabiego pyzdrskiego. Występował 1586 r. jako „brat” Zofii z Gorzuchowskich Golemowskiej (P.946 k.408). Mąż Anny Zamysłowskiej, wdowy 1-o v. po Sędziwoju Sadowskim, opiekę zrodzonego z niej syna Sędziwoja powierzył 1591 r. żonie oraz braciom swym, Jerzemu i Bartłomiejowi (P.956 k.876v). oprawił żonie w r. 1599 posag 800 zł (G.66 k.262v). Żył jeszcze w r. 1617, kiedy został skwitowany przez pasierba Jana Sadowskiego z 300 zł, należnych mu po matce (P.998 k.267v), a zapewne żył i w r. 1620. Nie żył już 1624 r. (G.77 k.208). Synami Wawrzyńca byli: Sędziwój, Swiętosław i Krzysztof. Córką jego była zapewne Regina, która w r. 1602, krótko po 20 X, wyszła za Marcina Skąpskiego (G.75 k.547v).

Bieganowscy – Bnińscy
Bieganowscy
Bieganowscy różni. Jadwiga, żona Jakuba z Bieganowa, miała 1463 r. sprawę z Tomisławem z Grzybowa (G. 26 k. 28v). Maciej występował 1522 r. jako wuj Heleny, żony Klemensa Drogoszewskiego (Kośc. 233 k. 87), a 1523 r. jako wuj Elżbiety i Barbary, córek Wawrzyńca Lipowskiego (Kośc. 345 k. 101v). Zofia Skaławska, w l. 1532-1535 wdowa po Marcinie B. (P. 874 k. 165v; 875 k. 68v). Anna, córka Mikołaja, w r. 1551 żona Pawła kaliskiego (P. 1395 k. 643). Maciej otrzymał w r. 1574 od Sebastiana Bardzkiego zobowiązanie wyderkowej rezygnacji wsi Bardo i części wsi Mysłki w p. pyzdr. za 4000 zł (G. 52 k. 239v). Maciej kwitował w r. 1585 z 30 zł braci Otuskich (P. 944 k. 90). Andrzej, mąż Magdaleny Wyszławskiej, która w r. 1581 kwitowała ze 100 zł Gowarzewskich (P. 937 k. 131). W r. 1590 występowała jako wdowa już i po drugim mężu Mikołaju Morawskim (P. 953 k. 647v). Mikołaj mieszkał w 1610 r. w Prusinowie (P. 144 k. 95). Tomasz oprawił w r. 1624 żonie swej Izabeli Kokowskiej, córce Walentego, posag 300 zł (Py. 47 k. 311v). Helena, żona Macieja Popowskiego. Oboje nie żyli 1625 r. Katarzyna, żona Jakuba Rogalińskiego, nie żyła 1626 r. Anna, w r. 1626 wdowa po zamordowanym Macieju Szczuckim. Jan Hiacynt, syn Stanisława, otrzymał 1626 r. zapis długu 300 zł od Anny z Kuchar, wdowy po Andrzeju Przyborowskim (P. 1017 k. 182v). Wojciech, administrator („starosta”) dóbr żerkowskich wojewodzica poznańskiego Mikołaja Ostroroga, płacił 1629 r. podymne z Bieździadowa, Dembian, Ostrówka, Krząnu, Lgowa, Smiełowa, Szczedrzejewa i Gąsiorowa (Py. 143 s. 4, 9, 11, 24). Regina, żona Marcina Skąpskiego 1635 r. (Py. 146 s. 362). Dorota spisała w r. 1641 dożywocie z mężem Stanisławem Malińskim. Przeciwko Zofii Miedzianowskiej wdowie po Wojciechu B. , i Stanisławowi B. , rodzonemu bratu jej męża występował 1642 r. Mikołaj Węgorzewski (P. 167 k. 654). Elżbieta, zakonnica w Owińskach 1665 r. (P. 1067 k. 138v). Krzysztof Maciej, nie żyjący już w r. 1671, ożeniony był z Zofią Goczałkowską, córką Wojciecha i Ewy Kromolickiej, wtedy już wdową (Py. 154 k. 48). W r. 1672 była ona 2-ov. żoną Jana Zygmunta Wilkowskiego, który oprawił jej posag 7000 zł (Ws. 208 k. 350). Żyli oboje 1664 r. (P. 1426 k. 621). Wdowa po N. Bieganowskim zaślubiła 2-ov. 20 II 1678 r. Bonawenturę Gronowskiego (LC Wilkowo Pol.). Andrzej zaślubił 10 I 1684 r. Mariannę Żakowską (LC Poniec). Ich syn Ludwik Franciszek ochrzcz. 14 X 1684 r. (LB Poniec). Krystyna, w r. 1690 żona Wawrzyńca Otorowskiego. Jan z żony Reginy miał syna Jakuba, ur. we wsi Kozubiec, ochrzcz. 1 V 1693 r. (LB Miłosław). Marcin, ożeniony z Dorotą Leśnikowską, wdową 1-ov. po Stanisławie Siedleckim, która w r. 1694 już jako wdowa i po nim, sumę 360 zł prowizji zapisaną sobie przez zmarłego Macieja B. , syna zmarłego Stanisława (zob. B-cy h. Dryja) jej ojcu Maciejowi Leśnikowskiemu, cedowała swej córce Ewie z Siedleckich Michalskiej (P. 1128 X k. 102v). Siostra Kunegunda, franciszkanka śremska, umarła wedle jednego zapisu tamtejszego nekrologu 6 III 1695 r. , wedle drugiego 15 II 1696 r. Stefan, po którym wdowa, Katarzyna Górecka, córka Wojciecha, wyszła w r. 1700 2-ov. za Franciszka Musakowskiego (I. Kal. 154 s. 92, 128). Ignacy, dziedzic wsi Lubodzież, w l. 1700-1 mąż Justyny Ostrowickiej (Ostrowskiej ?), wdowy 1-ov. po Piotrze Jabłonowskim (I. Bydg. z r. 1700 k. 69; Jud. Bydg. z r. 1701 k. 371). Łukasz, franciszkanin, zmarł w Piotrkowie 10 V 1710 r. (Nekr. Franciszkanek śrem.). Wojciech, posesor Gemarzewa, zawierał 1713 r. kompromis z Tyszewiczem, plenipotentem Czeluścińskich (ib. k. 1604). Jan skwitowany został 1721 r. przez Mariannę z Bornów Mierzejewską i jej syna ze skryptu datowanego w r. 1719 w Przysiece, opiewającego na 500 zł, wystawionego dla już zmarłego Bartłomieja Mierzejewskiego (G. 94 k. 175). Marianna, żona Grzegorza Leszczyńskiego, i Rozalia niezamężna, córki zmarłego Jana a siostry rodzono stryjeczne zmarłego Tomasza, siostrzenice z siostry rodzonej i spadkobierczynie Marianny z Wolskich Rutkowskiej 1723 r. (G. 94 k. 899). Marianna, z Kunowa, umarła 16 III 1726 r. (LM Kunowo). Andrzej dostał w r. 1725 konsens królewski na scedowanie dożywocia wsi Kalinowiec i Gawronki w woj. brzeskim Stanisławowi B. i żonie jego Annie z Nieborskich (Kc. 135 k. 99v). Stanisław zmarł nagle w Gralewie, pochowany 26 IX 1727 r. (LM Kamionna). Jakub z żoną i córką Anną pielgrzymował do cudownego obrazu w kościele w Pieraniach 23 XI 1727 r. Andrzej wpisany został w tamtejszą księgę bracką 3 XII 1727 r. (LB Pieranie). Dorota, w r. 1728 żona Tomasza Chlebowskiego. Wojciech, po którym wdowa Ewa Żarlińska, wychodząc w r. 1731 2-ov. za Kazimierza Ryszewskiego, zapisała mu przed ślubem dług 3000 zł (G. 96 k. 304v). Synowie Wojciecha i Marianny urodzeni w Pobiedziskach: Wawrzyniec Roch, ochrzcz. 15 VIII 1740 r. , Jakub, ochrzcz. 23 VII 1743 r. (LB Pobiedziska). Andrzej, chrzestny 25 VII 1741 r. (LB Sw. Michał, Gniezno). Marianna, córka Jakuba, już zmarłego, w r. 1746 żona Teofila Popowskiego, komornika ziemskiego inowłodzkiego (ZTP 51 k. 651). Antoni zmarł 19 VIII 1647 r. (LM Pobiedzska). Maciej w imieniu własnym i braci Kazimierza i Andrzeja, kwitował 1756 r. Golemowskich (G. 98 k. 791). Anna wyszła przed r. 1794 za Jana Wiśniewskiego, plenipotenta przygodzickiego, żyła jeszcze 10 V 1811 r. Panna Franciszka, dziedziczka dóbr Kawcze, chrzestna 17 IV 1828 r. (LB Granowo). Marianna wyszła przed r. 1823 za Leona Janickiego ze Starężyna. Nepomucen umarł w Starężynie 4 VI 1831 r. w wieku lat 14 (LM Juncewo).

Bierzglińscy
Jan B., w r. 1502 stryj Doroty, żony Stanisława Ciświckiego, burgrabiego ziemskiego pyzdrskiego (Py.169 k.239v). Dorota B., żona 1-o v. Jana Drachowskiego, wdowa po nim w l. 1510-14, 2-o v. w r. 1529 żona Feliksa Skąpskiego. Jadwiga B., w r. 1633 żona Wojciecha Prądzyńskiego. Małgorzata, w r. 1639 żona Adama Racłakowskiego.

Biskupscy h. Niesobia
Stanisław Wierzbięta, syn Mikołaja i Szdokierskiej, występował w r. 1725 obok innych spadkobierców Aleksandra B. przeciwko małżonkom Rosnowskim (ZTP 43 k.624). jako jedyny spadkobierca ojca, swoją część z sum z dóbr Świniec scedował w r. 1727 Janowi i Wojciechowi Tacznowskiemu (i.Kon.76 k.174). Żeniąc się z Katarzyną Okoniówną, spisał kontrakt małżeński z Janem Okoniem i jego żoną w Królikowie 24 IV 1732 r. pod zakładem 500 zł (ib. k.431). Spadkobierca całych dóbr Biskupice, Bystrzyca i Kurówko (Kurówek) po ojcu i po bezpotomnych dzieciach stryja Wojciecha, zobowiązał się w r. 1749 sprzedać te dobra za 35.600 zł Franciszkowi Dobrzyckiemu, sędziemu surrogatorowi grodzkiemu kaliskiemu (I.Kal.190/95 k.13). Jedyny spadkobierca Aleksandra B., brata swego dziada, 1750 r. (I.Kon.78 s.3760, spadkobierca Marianny z B-ch Pągowskiej, stryjecznej siostry swego ojca (ib. s.690). Po wspomnianym Aleksandrze dziedzic Kurówka i po ciotce Pągowskiej pan sum na Grodźcu, zastawił częśc Kurówka w r. 1756 Franciszce z Wardęskich Cieszkowskiej, odebrawszy od Stefana Zielonackiego sumę 1000 zł jej posagu (ib.79 k.15v). Ignacemu Gałeckiemu zobowiązał się w r. 1759 sprzedać swą część Kurówka za 4300 zł (ib. k.136v). Nie żył w r. 1764, kiedy wdowa Katarzyna Okoniówna, zrzekła się na rzecz dzieci swych dożywotnich praw (ib. k.383). Z nich Tomasz na sumie 3000 zł, pozostałej po śmierci ojca na Biskupicach, zapisał w r. 1764 2000 zł Stanisławowi Skąpskiemu (ib.). Stanisław Wierzbięta cedował w r. 1786 Józefowi Taczanowskiemu, chorążemu wieluńskiemu (ib.83 k.263). W imieniu Stanisława B., jako swego syna adopcynego, Franciszek Libicki kwitował w r. 1787 kancelarię grodzką gnieźnieńską (i.Kon.83 k.382). Był to niewątpliwie teść Stanisława. Córki: Franciszka, niezamężna 1784 r. (I.Kal.224 k.130), kwitowała w r. 1790 chorążego Taczanowskiego z prowizji od sumy 1000 zł, Zofia, w r. 1790 żona Walentego Staszewskiego, Teresa, nie żyjąca w r. 1790, żona 1784 r. Fabiana Suskiego, Brygida, niezamężna w l. 1784-90 (I.Kon.84 k.277).

Bnińscy – Borowscy
Bogusławscy (Rzytki) 10.
3. Marcin, syn Jana, w r. 1615 mąż Zofii Skąpskiej, wdowy 1-o v. po Piotrze Dzierzbińskim (ib. 81 k. 500v). Sumę 20 zł zastawną na domu z placem i ogrodem w Bogusławicach Górnych, którą jemu i jego żonie zapisała Zofia Dzierzbińska, wdowa po Łukaszu B. Chodubie, cedował w r. 1630 Stanisławowi Osuchowskiemu (ib. 96 s. 155). Nie żył już w r. 1631 (I. Kon. 46 k. 379). Syn jego Łukasz.

Bogusławscy 12.
Anna, w r. 1667 żona Tomasza Wardęskiego. Łukasz, ojciec Macieja poranionego w r. 1671 przez Władysława Pabianowskiego (I. Kon. 60 k. 244). Jan, nie żyjący w r. 1677, ojciec Stanisława, męża w r. 1672 Katarzyny Skąpskiej, córki Stanisława i Agnieszki Zdzychowskiej, wdowy 1-o v. po Franciszku Wardęskim (ib. k. 416; Py. 154 s. 193). Dożywocie z żoną spisał ów Stanisław w r. 1680 (Rel. i I. Z. Kal. 1c k. 308), a żył jeszcze wr. 1685 (Py. 155 s. 71). W r. 1694 wdowa po nim, Katarzyna Skąpska, pozywała o najazd Adama B. i jego wspólników (I. Kon. 72 k. 32v).

Bogusławscy 13.
Franciszek od ks. Jana Kobierzyckiego, kanonika kaliskiego, wziął w zastaw w r. 1713 Modlibogowice i Wardężyno Małe (I. Kon. 73 k. 204). Franciszek w r. 1714 mąż Barbary Stawskiej, córki Pawła i Anny Błaszkowskiej (ib. k. 263v). Jan, nie żyjący już w r. 1717, mąż Barbary Malczewskiej, córki Jana i Jadwigi Skąpskiej, występującej wtedy już jako wdowa (ib. k. 420). Franciszek wziął w zastaw w r. 1720 od Michała Bronisza za 1.150 zł część Szyszyna (ib. 75 k. 222). Franciszek od braci Jakuba i Jana Gąsiorowskich wydzierżawił w r. 1720 na trzy lata Sarnowo (ib. k. 185). Franciszek, syn zmarłego Walentego, były posesor Słaboszewa 1720 r. (ib. k. 232). Być może, że w powyższych zapisach chodzi o jednego i tego samego Franciszka. Panna Zofia, chrzestna 25 I 1735 r. (LB Sw. Michał, Gniezno).

Borowscy – Bronowscy
Borzęccy h. Półkozic
2) Antoni Michał, syn Macieja i Olszewskiej, ochrzcz. 18 VI 1725 r. (LB Krobia). Pierwszą jego żoną była Marianna Skąpska, córka Andrzeja, z której była córka jedynaczka Helena (I.Kon.79 k.121). Ożenił się powtórnie 23 XI 1754 r. z Joanną Malczewską, córką Franciszka pisarza grodzkiego kościańskiego i Katarzyny Jerzykowskiej, wdową 1-o v. po Kazimierzu Szołdrskim, podczaszym wschowskim (LC Chwałkowo). Dostał od niej krótko przed ślubem, 15 XI, zapis 5.000 zł (Ws.92 k.54). Podwojewodzi kaliski 1757 r. (Kośc.327 k.157). Od Katarzyny Grudzielskiej, wdowy po Hieronimie Piaseckim i po Józefie Grudzieckim podstolim podlaskim, kupił w r. 1760 za 40.000 zł Włostowo Małe (Ws.92 k.254). Żył jeszcze w r. 1767 (I.Kal.206/8 k.133v). Tytułowany stolnikiem mozyrskim(!), nie żył już w r. 1769 (Kośc.331 k.30-32). Malczewska żyła jeszcze w r. 1782 (Py.163 k.100). Wspomniana wyżej córka Helena, zostająca w r. 1758 pod opieką dziada Andrzeja Skąpskiego (I.Kon.79 k.121), w r. 1767 wyszła za Rafała Chlebowskiego, była dziedziczką Włostowa (P.1348 k.44). Z Chlebowskim rozwiedziona 1771 r., była 2-o v. 1773 r. za Rochem Rożnowskim. Antoni miał mieć jeszcze syna Antoniego Edwarda, chyba z drugiej żony, urzędnika celnego, wylegitymowanego ze szlachectwa w Królestwie Polskim w r. 1838 (Uruski). Zob. tablicę 1.

Borzętwa, Borzątwa
Borzętwa, Borzątwa Wojciech kupił w r. 1474 za 30 grz. od Piotra, Mikołaja i Jana, braci ze Skąpego, części w Czeluścinie w p. gnieźn. (P.1386 k.6v). Mikołaj B., już nie żyjący w r. 1530, ojciec Anny „Borzutwiny” Czeluścińskiej, która t. r. dostała zobowiązanie od Jana i Stanisława Juckich sprzedaży wyderkafowej części w Czeluścinie za 15 grz. (G.29 k.88), a sama jednocześnie zobowiązała się wyderkować część w tejże wsi za 15 grz. Marcinowi Czeluścińskiemu (Ib. k.88v). Zob. Czeluścińscy.

Broniszowie h. Wieniawa
Daniel, syn Marcina i Mchowskiej, występował w r. 1621 (P.1006 k.457v0, pisarz grodzki inowrocławski 1627 r. W r. 1629 oprawił 3.000 zł posagu zaślubionej 21 XI 1627 r. we dworze w Ruchocinie (LC Witkowo), żonie swej Katarzynie z Wygrozewa Łubiance, córce Jakuba (P.166 k.290v; 1416 k.635v; I.Kon.51 k.288v). Katarzyna wraz ze swą siostrą panną Elżbietą Łubianką została w r. 1639 intromitowana do Kociałkowej Górki w p. gnieźn., wsi odziedziczonej po bracie Aleksandrze Łubie (P.164 k.37). Katarzyna owe części w Kociałkowej Górce i pustce Kępiste sprzedała w r. 1643 za 7.000 zł Janowi Pruszakowi Bieniewskiemu (P.1421 k.403). Daniel wraz z żoną kupili t. r. od Jana i Szczęsnego Rudnickich za 6.266 zł części Sierakowa i Słonczyc w p. pyzdr. (P.1421 k.43v; Py.150 k.93v). Anna z Gorazdowskich Janowa Rudnicka scedowała im obojgu w r. 1644 swe dożywocie i oprawę na tych częściach (G.337 k.652). Od Marcina Rudnickiego kupił w 1644 r. wraz z żoną za 2.500 zł jego części wsi Skąpe w p. pyzdr. (Py.63 k.60). Częsci Sierakowa, Słonczyc i Ciosny oboje sprzedali w r. 1649 za 9.000 zł Andrzejowi Słoneckiemu (P.1424 k.506v). W r. 1651 płacił ze Skąpego z dwóch dymów 4 zł podymnego (Py.151 s.212-13). Chyba żyli jeszcze oboje z żoną w r. 1652 (ib. s.13). Daniel już nie żył w r. 1657 (Py.152 s.166). Był dziedzicem części w Żołczu w p. gnieźn. (G.84 k.119). Jego synowie wymienieni w r. 1657: ks. Marcin, pleban w Kucharach Cerkiewnych, Franciszek, Aleksander bezdzietny, już wtedy nie żyjący, Daniel, jeszcze małoletni (Py.152 s.166).

1. Marcin, syn Daniela i Łubianki, dziekan brzeski w r. 1663 (G.84 k.119), pleban we wsi Kościół, w r. 1670 wraz z bratem Danielem sprzedali obaj wieś Skąpe w p. pyzdr. za 2.000 zł Maciejowi Trąmpczyńskiemu (Py.154 s.109).

2. Franciszek, syn Daniela i Łubianki, w imieniu własnym i brata Daniela zobowiązał się 1659 r. zastawić części w Skąpem za 400 zł małżonkom biedrzychowskim (Py.152 s.120). Żeniąc się w r. 1665 z Marianną Radecką, córką Jana, dostał wtedy przed ślubem od jej ojca zapis 2.500 zł długu jako posag za nią (G.84 k.318v). Część w Skąpem swoją i brata Daniela scedował Maciejowi Trąmpczyńskiemu (Py.153 s.63, z r. 1667).

c. Józef, syn Wojciecha i Brezianki, pisał się „z Paradyża”. W księdze chrztów kościoła w Niepruszewie znajduje się zapis chrztu Wojciecha Stefana, syna tychże rodziców, ur. w Cieślach, ochrzcz. 11 IV 1714 r. Na dodanej w tym miejscu luźnej kartce, zapisanej tą samą ręką co i zapisy z tego roku, imiona dziecka brzmią: Wojciech Józef. Czy więc to nie był ten Józef ? Działu z braćmi swymi dokonał 27 VI 1740 r. (P.1260 k.39). W r. 1741 spisał wzajemne dożywocie z żoną swą Jadwigą Starską, wdową po dwóch mężach: Walentym Niedzielskim i Krzysztofie Napruszewskim (P.1263 k.123; 1270 k.49v; G.98 k.672v). W r. 1753 był z nią już rozwiedziony (P.1310 k.194v). Jadwiga spisała testament w r. 1768, a już nie żyła w r. 1781 (G.108 k.47v). Drugą żoną Józefa była w r. 1753 Anna Chociszewska, córka Wojciecha i Joanny Skąpskiej (P.1309 k.164). T. r. i potem aż do śmierci był komisarzem dóbr księstwa Jabłonowskich. Bratanicy swej Agnieszce, córce Franciszka B., zobowiązał się 1756 r. dać swe części w Izdebnie, Przytukach i Szyszłowie (Kośc.327 k.93). T. r. spisał dożywocie z drugą żoną (Kośc.360 k.13). W r. 1763 był stolnikiem owruckim. Anna Chociszewska kwitowała wtedy swych braci z 13.000 zł swego posagu (Kośc.329 k.118). Stolnik umarł 3 XI (X?) 1781 r. i został pochowany w Kościanie u Bernardynów (Arch. Bern. W.49). Wdowa po nim zmarła w Kurowie w r. 1786 i została pochowana u Bernardynów kościańskich 23 II (ib.). Synowie, Antoni Adam Bruno, ur. w Kurowie 6 X 1753 r., i Ksawey, o którym niżej. Córka Nepomucena Marianna, ochrzcz. 9 V 1755 r. (LB Kościan), zaślubiła przed 23 X 1781 r. Walentego Skrzetuskiego, potem komornika ziemskiego wschowskiego, z którym żyła jeszcze w r. 1793. Os padek po rodzicach procesowała się z bratem. Wyrokiem z r. 1787 spadek ów oszacowany został w dobrach za 62.827 zł, w sumach na 41.400 zł. Dostała z dóbr 15.706 zł, z sum 20.700 zł (P.1117 k.280). Jej drugim mężem, zaślubionym w Mieszkowie 20 VIII 1810 r. był Franciszek Głowczewski. W domu Ksawerego, w Gogolewie, umarła 29 VIII 1789 r. Wiktoria Broniszówna zamężna Zdanowiczowa (LM Gogolewo). Może to też córka stolnika Józefa ? Melchiora Zdanowicza zaślubiła 14 II 1773 r. (LC Rogoźno).

Bronowscy – Bzowscy
Brudzewscy h. Nałęcz
Mikołaj Kiełcz z Brudzewa miał w r. 1444 termin z Jarosławem z Ruchocina i Stanisławem z Mielżyna (G.5 k.35v). T. r. mieli też terminy ze Stanisławem z Mielżyna i z Anną, wdową po Janie z Mielżyna, bracia jego rodzeni i niedzielni, Kiełcz i Mirosław z Brudzewa (Py.10 k.136v). Kiełcz na częściach należnych mu z działów we wsiach Brudzewo, Grabianki Wielkie, Wyrzutowo, Białężyce oprawił w r. 1444 posag swej żony 300 grz. (P.1379 k.25). Może identyczny z Kiełczem seniorem lub Kiełczem iuniorem, synami zmarłego Kiełcza, występującymi w r. 1449 jako niedzielni dziedzice w Brudzewie (G.7 k.48v). Mógł zresztą równie dobrze być identyczny z ojcem tych dwóch braci. Przy identyczności imion tych ostatnich nie łatwo zorientować się, do którego z nich odnosić poszczególne transakcje i zapisy. Kiełcz kupił w r. 1450 od Przecława ze Skąpego za 70 zł. w. trzecią część w Moszczenicy w p. pyzdr. (P.1381 k.119v). Kiełcz miał w r. 1462 sprawę z braćmi z Gorynina (G.20 k.4). Elżbieta żona Kiełcza, kupiła w r. 1462 za 50 grz. części w Szyszłowie w p. gnieźn. od Anny, żony Wojciecha z Kwilina (P.1384 k.127v). Kiełcz t. r. kupił za 35 grz. części wsi Staw p. pyzdr. od Strzałka z Strzałkowa (ib. k.212v), a w r. 1467 miał termin z Maciejem i Piotrem, dziedzicami ze Stawu (Py.14 k.113). Kiełcz z Brudzewa występował w 1468 r. jako stryj Elżbiety, żony Jerzego, dziedzica we Wrześni (Py.14 k.223v). Kiełcz, dziedzic w Brudzewie, sprzedał w r. 1470 sposobem wyderkafu za 100 grz. wieś Przecław w p. gnieźn. Annie, żonie Jana Małachowskiego (P.1385 k.68v). Kiełcz wieś Białężyce wedle zobowiązania z r. 1469 wymienił na części w Brudzewie z Andrzejem, Piotrem i Stanisławem, braćmi niedzielnymi niegdy z Brudzewa obecnie z Białężyc, dopłacając im 150 grz. (ib. k.100; Py.14 k.175v). Kiełcz, mąż Elżbiety, 1-o v. wdowy po Janie z Janowego Młyna (G.9 k.104), pasierbicy swej Elżbiecie w r. 1470 złożył 4 grz. (G.8 k.87, 87v). Córce Kiełcza, Katarzynie, oprawił w r. 1473 posag jej mąż Wincenty, dziedzic w Golinie (P.1383 k.214). Kiełcz zapisał 1476 r. Andrzejowi Dziatkowskiemu 100 grz. jako resztę posagu za swą córką a jego żoną Elżbietą (G.21 k.21). W r. 1479 Kiełcz senior i Kiełcz iunior zwany Stanisławem, bracia rodzeni, niedzielni z Brudzewa, zeznali 60 grz. długu na rzecz Aleksandra z Gaju, dzierżawcy obornickiego, jako posag za jego żoną Elżbietą, zapisany jej przez zmarłego ich ojca Kiełcza (Py.18 k.175v, 186). Aleksander z Gaju wzywał ich 1480 r. do uiszczenia tego długu w kwocie 65 grz. (Py.16 k.37) i podniósł od nich 25 grz. (G.10 k.163). W r. 1479 Kiełcz, dziedzic Rud i Wyrzutowa w p. pyzdr., występował jako mąż Elżbiety, wdowy 1-o v. po Janie z Janow Młyna (G.9 k.104). Stanisław Kiełcz iunior występował w r. 1481 (G.21 k.84v). W r. 1482 Kiełcz Senior, to jest Jan z Brudzewa, tenutę wsi Unia i Chwalibogowo w p. pyzdr. odpuścił w sumie 40 grz. bratu rodzonemu Stanisławowi z Brudzewa zw. Kiełcz (G.11 k.111). T. r. ci bracia Kiełcz i Stanisław dokonali między sobą podziału fortuny, biorąc każdy z nich po połowie we wsiach: Brudzewo, Wyrzutowo, Rud, Nieborzyno, Unia, Moszczenica, Grabionki, Chwalibogowo i Staw (P.1386 k.157v). Jan z Brudzewa Kiełcz miał w r. 1485 termin z Katarzyną, wdową po Boguszu Turskim (Py.19 k.27), a ostatni raz spotykamy go w r. 1486 (Py.168 k.17). Potem o nim głucho, zapewne wkrótce zmarł. Stanisław, zięć Piotra Witkowskiego, nabył od niego 1485 r. sposobem wyderkafu za 80 grz. część wsi Dromlice w p. gnieźn. Żonie swej Dorocie na połowie swych części w Brudzewie, Wyrzutowie, Rudach i Stawie oprawił wtedy posag 200 grz. (P.1386 k.157v). T. r. skwitował go Maciej Pląskowski z 12 grz. za głowę jego brata Wojciecha Pląskowskiego (G.12 k.105). Stanisław Kiełcz iunior nazwany w r. 1486 bratem rodzonym zmarłego Andrzeja (G.22 k.23). W. r. 1487 Stanisław B. zw. Kiełczem kupił od Wojciecha i Jerzego, braci Moszczenickich, trzecią część w Moszczenicy (Py.20 k.23v). T. r. skwitowany przez Jana Dziatkowskiego z Posługowa z posagu zmarłej Elżbiety, siostry tego Dziatkowskiego (G.13 k.59, 79). Stanisław Kiełcz B., dziedzic Nieborzyna 1491 r. (G.22 k.167). Dorota, żona Stanisława Kiełcza B. z synem swym Maciejem z Brudzewa, a również w imieniu innych dzieci, kwitowała 1494 r. Wojciecha Gostomskiego z sumy danej przez Stanisława B. na wyderkaf dwóch łanów osiadłych we wsi Gostom (G.16 k.80). Stanisław Kiełcz winien był w r. 1501 wydzielić części w Stawie ks. Stanisławowi, plebanowi w Łagiewnikach, i Janowi, braciom rodzonym w Stawie (G.24 k.128). W r. 1503 lub wcześniej kupił od tych braci za 50 grz. części w Stawie (Py.169 k.264). Żył jeszcze w r. 1507 (Z. Kon.6 k.1v), nie żył już w r. 1512, kiedy to jego syn Andrzej zostawał pod opieką swego szwagra Mikołaja Mielżyńskiego, męża Róży, córki Stanisława Kiełcza (P.867 k.70v; I. Kon.1 k.398). Był pod tą opieką i w r. 1513, kiedy Mielżyński oprawiał posag żonie swej Róży B. (ib. k.408v; P.786 k.399v)

Andrzej Kiełcz B., syn Stanisława Kiełcza cz. Kiliana (P.1392 k.271v), na połowie Nieborzyna w p. gnieźn., Brudzewa, Wyrzutowa, Rud w p. pyzdr. oprawił w r. 1522 posag 400 zł. żonie swej Małgorzacie, córce Stanisława Lubstowskiego (ib. k.434v). T. r. dostał zapis długu 100 zł. od Macieja Wysockiego i tej sumie zastaw części wsi Wielkiej Ochli oraz części wsi Wielany z wyjatkiem młyna (I. Kon.2 k.28v). Od Anny, wdowy po Janie Stawskim, i od córki jej Małgorzaty, żony Błażeja Przyborowskiego, kupił w r. 1534 części wsi Staw w p. pyzdr. (P.1393 k.690). Od Marcina Skąpskiego kupił w r. 1542 za 100 grz. trzy i pół łana roli pustej w pustej wsi Moszczenicy w p. pyzdr. (P.1394 k.500). Żonie swej dożywotnio sprzedał sposobem wyderkafu w r. 1544 całkowite wsie oraz części we wsiach: Brudzewo, Wyrzutowo, Rudy, Moszczenica, Staw, Grabionki w p. pyzdr., Nieborzyno w p. gnieźn. (G.225a k.301). Nie żył już w r. 1547, a wobec jego bezdzietności spadkobiercami byli siostrzeńcy Mielżyńscy (Py.172 k.355), dziedziczący w Brudzewie, Wyrzutowie, Rudach i Stawie oraz w pustkach Grabionkach i Moszczenicy (P.1396 k.149). Małgorzata Lubstowska, która przeżyła swego męża (Py.172 k.273), nie żyła już w r. 1554 (P.895 k.87). Mielżyńscy odziedziczywszy Brudzewo, poczęli się pisać z tej wsi.

Brudzyńscy, Brudzińscy, Brodzińscy
Andrzej, syn Stanisława i Wałdowskiej, ochrzcz. w ostatnich dniach grudnia 1680 r. (LB Sw. Michał, Gniezno) wspomniany w r. 1711 (Kc.134 k.74), kupił w r. 1718 od Stanisława Puchalskiego za 12.000 zł. połowę Obiecanowa w p. kcyń. (P.1160 k.84v). T. r. 12/X zaślubił Mariannę Mazowską, córkę Felicjana i Jadwigi Ossowskiej, wdowę 1-o v. po Adamie Skąpskim i 2-o v. po Franciszku Zarembie (LC Sw. Michał, Gniezno), która przed ślubem z Andrzejem B. zapisała mu dług 10.000 zł. (Kc.134 k.307v). T. r. oboje spisali wzajemne dożywocie (ib.). Andrzej kupił w r. 1720 od Andrzeja Dembickiego za 14.000 tynfów wsie Wieniec i Wociechowo w p. gnieźn. (Kc.134 k.403v). Od „brata stryjecznego” Jana B., syna Sebastiana, dostał w r. 1721 cesję sumy (G.94 k.129). Jako regent grodzki kcyński, przejął w r. 1724 księgi od poprzedniego regenta Zbigniewa Rozbickiego (Kc.135 k.17). Obok tego był w r. 1726 komisarzem burgrabskim ziemi wschowskiej (ZTP 48 k.40). W r. 1728 nazwany „bratem stryjecznym” Teresy B. córki Sebastiana, zamężnej Grzybowskiej (Kc.135 k.219v). Żył jeszcze w r. 1730 (G.96 k.287v), a w r. 1742 Marianna była już po raz trzeci wdową (Kc.139 k.317). Nie żyła i ona w r. 1751 (Kc.141 k.189). Ich córka Marta Anna występowała w l. 1736-62 (ZTP 47 k.492; Kc.141 k.189; 145 k.33), w r. 1762 zobowiązała się swe części w połowie Szczepowic, Sepna i Łagiewnik sprzedać za 500 zł Józefowi Zarembie, swemu bratu przyrodniemu (Kc.145 k.4v). Był i syn Marcjan, wspomniany w r. 1735 (P.1310 k.169). Zob. tablicę

Brzescy, Brzyscy
Krzysztof, ojciec Zofii, która w l. 1642-67 była żoną Jana Kłosowskiego (W.38 k.414v). Krzysztof i żona jego Gertruda Jabłecka oboje nie żyjący w r. 1625, rodzice Marianny, żony Mikołaja Rożyńskiego (1064 k.218). Oboje Rożyńscy już nie żyli w r. 1686. Katarzyna, żona w r. 1652 Stefana Niewiadowskiego. Piotr Samuel z Brzozy, w r. 1658 mąż Anny Zbijewskiej (ZTP 30 s.1631), córki Piotra, wojskiego krakowskiego, i Agnieszki Rożnówny, dziedzic wsi Bujnice, Żerniki i Szczepankowice w p. piotrkowskim, dał w r. 1675 owe wsie swej żonie, a po jej bezpotomnej śmierci dostały się one jej siostrze Konstancji zamężnej Gomolińskiej (P.1187 k.156; ZTP 43 k.662). Jan z wojew. płockiego, nie żyjącego już w r. 1660, syn Władysław, był wówczas sługą Wojciecha Zbijewskiego (N.227 k.486). Jan, syn zmarłego Krzysztofa, w r. 1661 mąż Doroty Wolińskiej, córki Mikołaja i Elżbiety Skąpskiej (I. Kal.125 s.181, 182). Jan był w r. 1667 mężem Doroty (Barbary?) Jąnowskiejj (Kc.131 k.64v). Wraz z nią wydzierżawił w r. 1675 Swiątkowo od Prądzyńskich (ib. k.543). Rafał, posesor Jaszkowa 1670 r. (N.185 k.92v). Barbara Bogusławska, córka Łukasza zw. Markowicz i Zofii Wardęskiej, wdowa po Tomaszu B., występowała w r. 1672 (I. Kon.60 k.449, 898v). W r. 1680, krótko po 14/IV, wyszła 2-o v. za Jana Suchorskiego (ib.63 k.68v; 70; 68 k.14v). Umarła w r. 1694 (ib.69 k.45, 454v).

Budziejewscy
1) Jan, syn Andrzeja i Chłapowskiej, wspomniany w r. 1584 (G.274 k.368), od brata Wawrzyńca kupił w r. 1595 za 2.000 zł. część w Budziejewie (P.1401 k.391). T. r., krótko po 12/VI, ożenił się z Anną Młodziejewską, córką Wilibrorda, oprawiając jej na połowie swych części w Budziejewie posag 1.200 zł. (Py.47 k.48v). Od Małgorzaty Młodziejewskiej, wdowy po Bartłomieju Czyżewskim, wydzierżawił w r. 1609 za 600 zł. części Podstolic, Zasułtowa i Chociczy Mniejszej (G.70 k.18). Żył jeszcze w r. 1614 (P.992 k.829v). W r. 1617 Anna z Młodziejewic, już bądąc wdową, występowała wraz z swymi synami: Mikołajem, Stanisławem, Wojciechem, Wacławem i Maciejem (P.998 k.877). W r. 1626 dała zobowiązanie Janowi Gogolewskiemu, iż w ciągu trzech lat stawi swego syna Mikołaja, dojrzałego, oraz Wacława i Macieja, nieletnich, kiedy dojdą lat, aby mu sprzedali za 3.000 zł. całe swe części w Budziejewie (P.1017 k.705). Od Mikołaja Nieświastowskiego kupiła w r. 1626 za 5.000 zł. części w Nieświastowskich (P.1415 k.290v). W r. 1630 w imieniu własnym i synów: Mikołaja, Stanisława, Wojciecha, Wacława i Macieja, mianował plenipotentów (P.1023 k.45v). Żyła jeszcze w r. 1635 (P.1418 k.493v), nie żyła już w r. 1638 (G.337 k.586v). Córki: Anna, 1-o v. w l. 1618-39 żona Adama Turzyńskiego, 2-o v. w l. 1643-62 żona Adama Skąpskiego, Marianna, 1-o v. w r. 1630, krótko po 22/IV, wydana za Marcina Jeziorkowskiego, była 2-o v. w l. 1645-64 żoną Wojciecha Ulatowskiego, Katarzyna, w l. 1633-55 żona Łukasza Rękawieckiego, Małgorzata Zofia, 1-o v. w l. 1635-50 za Adamem Stawskim, 2-o v. wyszła w r. 1654, krótko po 7/II, za Jana Karpińskiego. Marianna, Małgorzata i Katarzyna, jako panny, otrzymały 1626 r. od Jana Gogolewskiego zapisy po 1.000 zł. każda (P.1017 k.707v). Zapewne też córką Jana była Dorota, w l. 1624-49 żona Wojciecha Ulatowskiego.

(3) Wojciech, syn Jana i Młodziejewskiej, wspomniany w r. 1617 (P.998 k.877), żenią się w r. 1625 z Dorotą Kołudzką, córką Piotra i Zofii Turzyńskiej, dostał od jej ojca zapis 500 zł. długu jako jej posag (Py.143 k.116; P.172 k.481). Z żoną swą spisał wzajemne dożywocie i oprawił jej posag 1.500 zł. w r. 1634 (P.1418 k.162, 165). Od braci swych Wacława i Macieja kupił w r. 1638 za 3.000 zł. części Nieświastowic, odziedziczone przez nich po ojcu (P.1419 k.1009). Żonie swej na połowie części w Nieświastowicach oprawił w r. 1638 posag 1.200 zł. (P.1419 k.1015v). Części w Nieświastowicach spadłe po ojcu i kupione od braci sprzedał w r. 1643 za 3.300 zł. Stanisławowi Czaplickiemu i żonie jego Barbarze Kołudzkiej (P.1421 k.408). Dorota Kołudzka Złotniki w p. gnieźn., wieś odziedziczoną przez nią i przez jej siostry po śmierci siostry Jadwigi zamężnej Owieczkowskiej, cedowała w r. 1646 Pawłowi Morawskiemu (W.82 k.15v). Żyła jeszcze w r. 1651 (P.1063 k.21v). Wojciech w r. 1666 był już wdowcem (G.84 k.349v, 353). Nie żył już w r. 1672 (N.185 k.167v). Syn jego Jerzy wspomniany w r. 1666 (G.84 k.353v). T. r. Jerzy, syn Macieja(?!), żeniąc się z Jadwigą Trzebińską, córką Tomasza, przed ślubem zobowiązał się oprawić jej posag 3.000 zł. (Py.153 s.29). Chyba tu pomyłka w zapisie i chodzi o Jerzego syna Wojciecha? Ów Jerzy nie żył już w r. 1674, kiedy to Jadwiga spisywała wzajemne dożywocie z drugim swym mężem Jerzym Gorzyńskim (Kośc.305 k.687). W r. 1694, już jako wdowa po Gorzyńskim, roborowała swój testament (P.1127 I k.36). Córka Jerzego i Trzebińskiej, Joanna, ochrzcz. 1669.28/II r. (LB Gościeszyn), w r. 1694 żona Wojciecha Kierskiego. Ta Joanna w r. 1707 była spadkobierczynią zmarłego „stryja” Władysława Skąpskiego (P.1144 k.161).

Bujanowscy h. Ślepowron
Wojciech, w r. 1611 sługa Macieja Wyrzyskiego (N.60 k.603v). Jan z ziemi sieradzkiej, syn zmarłego Macieja, w r. 1614 mąż Marianny Niepruszewskiej, córki Jana (I. Kon.38 k.192). Jan, nie żyjący w r. 1622, ojciec Łukasza, który t. r. zapisał 500 zł Andrzejowi Górskiemu (I. Kal.88a s.41). Anna, w r. 1624 żona Andrzeja Górskiego. Urszula, w r. 1671 żona Jana Głuszkowskiego. Stanisław, z Mielęcina, i Anna, rodzice Franciszka, ochrzcz. 1674.6/X r. (LB Baranów). Zofia, w l. 1676-81 żona Wojciecha Trzebińskiego. Marianna, żona 1-o v. Andrzeja Górskiego, wyszła 2-o v. w r. 1681 za Walentego Borzysławskiego, 3-o v. w r. 1700 żona Wawrzyńca Gałęskiego. Stanisław i żona jego Katarzyna z Potoka wzięli w zastaw w r. 1690 za 11.000 na trzy lata od Sebastiana Starzyńskiego Chorzeszów w p. szadk. (I. Kal.146 s.310). Stanisław z Bujanowa B. mieszkał w r. 1690 w Rudniczysku wraz z żoną Anną z Mielęckich, córką Stanisława. Oboje t. r. wzięli w zastaw za 3.500 zł. od Jana Pacynowskiego części wsi Mroczki (ib.146 s.161). W r. 1713 Anna była już 2-o v. żoną Bartłomieja Płońskiego (I. Kal.159 s.39). Występujące w l. 1713-14 dzieci Stanisława i Mielęckiej: Antoni Stanisław, ur. 1690.9/V r. (LB Mikorzyn) i Teresa, wtedy wdowa po Kazimierzu Leśniewskim (I. Kal.159 s.45, 95). Teresa, w r. 1697 żona Krzysztofa Komornickiego. Marianna, w r. 1705 żona Stanisława Kwiatkowskiego, 2-o v. w r. 1709 Łukasza Topolskiego. Zofia, nie żyjaca już w r. 1715, żona Stanisława Domagalskiego. Tomasz, po którym wdowa Justyna Skąpska, w r. 1715 2-o v. żona Jana Sokołowskiego, 3-o v. żona Andrzeja Wężyka, podstolego nowodrodzkiego. Ten Tomasz był ojcem Krystyny i Konstancji (?), wspomnianych w r. 1715 (ZTP 40 k.109), nieletniej Petronelli, wspomnianej w r. 1719 (ib. k.590). Jadwiga, żona Franciszka Morawskiego, nie żyjącego już w r. 1716. Wojciech, z dworu szlachcińskiego, zmarł 1767.18/IV r. (LM Nietrzanowo). Ur. Aleksander, wachmistrz w regimencie huzarów von Schultza, i Szarlota Joanna Horch, rodzice Adolfa, ur. w Rychtalu 1801.12/XII r. (LB Rychtal). Jakub, ojciec Wawrzyńca dzierżawcy Pełczyna 1817 r. (LB Targowa Górka) i Tomasza. Ten ostatni zaślubił 1811.4/VII r. Helenę Korzeniewską. Córka ich Antonina, ur. w Sroczynie 1813.13/I r. (LC i LB Sławno). Tekla była w r. 1813 żoną Macieja Lipińskiego.

Bunińscy
Kazimierz, syn Andrzeja i Siekierzeckiej, w l. 1708-14 mieszkał w Czekanowie i wtedy był mężem Heleny Borzysławskiej, córki Zygmunta i Katarzyny z Biernackich (ib. s.161). Z ran zadanych sobie przez Konstantego Malczewskiego umarł 1720.4/VI r. we wsi Ciechel i został pochowany u Reformatów w Kaliszu (LM Kucharki; I. Kal.161 s.404). Helena przeżyła męża swego niedługo, bo już nie żyła w r. 1730 (ib.167 s.122). Synowie Kazimierza: Józef, ochrzcz. 1708 r., Antoni, ochrzcz. 1711.13/I (17/VI?) r. (Lewków), i Jan Chryzostom, o którym niżej. Córki: Marianna, w l. 1730-66 żona Kazimierza Klimuntowicza Magnuskiego, Ewa, ochrzcz. 1712.2/II r., Zofia, ochrzcz. 1713.13/IV r. (ib.), żona 1-o v. Pawła Chmielińskiego, 2-o v. w r. 1736 zaśłubiła Stanisława Skąpskiego, 3-o v. w r. 1753 żona Józefa z Wybranowa Chlebowskiego, Katarzyna Justyna, ochrzcz. 1714.5/IV r. (ib.), zmarła 1720.24/III r. (LM Kucharki).

Bystry ze wsi Bystre
Bystry ze wsi Bystre w ziemi ciechanowskiej. Konstanty (Stanisław?), syn Andrzeja już nie żyjącego w r. 1652, był w r. 1643 mężem Zofii Stawskiej, córki Marcina i Katarzyny Budziejowskiej (P.1048 k.498v; 1421 k.210v). Był t. r. administratorem (gubernatorem) Gozdowa. W r. 1652 dał zobowiązanie penitencjarzom katedralnym gnieźnieńskim, iż dopełni skryptu wydanego w sprawie uczestniczenia ze wsi Goczałkowo w teraźniejej wyprawie wojennej (G.82 k.510v). Żona jego skwitowała w r. 1654 małżonków Skąpskich, dziedziców części Stawu, z 200 zł. swego posagu (ib. k.988). Konstanty jeździł z powiatem gnieźnieńskim na elekcję króla w r. 1669 (P.196 k.434). Może ten sam Konstanty był w r. 1673 mężem Doroty Kaczorowskiej (G.85 k.11). Oboje ci małżonkowie 18.V t. r. występowali w Gnieźnie jako chrzestni. Mieszkali wtedy w Grzybowie (LB Św. Michał, Gniezno). Byłaby to w takim wypadku jego druga żona. Dzieci zrodzone z Zofii: Wojciech, ochrzcz, 1643.9/IV r., Jan, ochrzcz. 1647.29/I r. (LB Gozdowo).

Laborscy – Lisieccy
Leśniewscy h. Grzymała 2
której to wsi połowę Andrzej L. t. r. wziął w zastaw od Adama Borka Gistyńskiego (P. 1149 IV k. 43), umarła 8 XI 1715 r., przewieziona do siostry Grabskiej w Nowym Mieście (LM Nowe Miasto). Kasper Andrzej wydzierżawił 1716 r. od Macieja Nieżychowskiego na trzy lata pod zakładem 12.000 zł części Ciołkowa i Gostkowa w p. kośc. (Ws. 158 k. 80v). Jego drygą żoną już w r. 1717 była Marianna Kębłowska, córka Stanisława i Franciszki Skąpskiej, wdowa po Antonim Siemońskim. Dziedzic Goniębic w p. kośc., zapisał tej żonie w r. 1722 sumę 3.000 zł, jako połowę sumy 6.000 zł (Ws. 80 k. 69), z której oboje skwitowali wtedy ks. Teofilę Wiśniowiecką, wojewodzinę krakowską, z tytułu trzyletniej dziarżawy miasta Gostynia z przyległościami (ib. k. 50). T. r. Kasper Andrzej zobowiązał się wobec Karola Marcina Jaraczewskiego sprzedać mu Goniębice, czego jednak nie dopełnił i w r. 1726 Jaraczewski kwitował jego spadkobierców z 6.000 zł sobie zapisanych przy okazji owego zobowiązania (Ws. 81 k. 74v). Wkrótce potem umarł i 8 IV 1723 r. już po jego śmierci spisany został w Goniębicach inwentarz pozostałości po nim, który wdowa oblatowała (Kośc. 158 k. 250, 254). Goniębice, swoje dożywocie, wydzirżawiła 17126 r. Krzysztofowi Zygmuntowi Wojerzowi (Kośc. 315 s. 78). W r. 1736 zawarła układ pod zakładem 24.000 zł ze swymi dziećmi z drugiego męża, Bogusławem i panną Heleną (Ws. 85 k. 116), jednak mimo to w 1737 r. wespół z synem z pierwszego małżeństwa, Sebastianem Siemońskim, manifestowała się przeciwko synowi Bogusławowi L-mu (Ws. 175 k. 143). Żyła jeszcze w 1743 r. (Kośc. 322 k. 19v). Helena Magdalena, ochrzczona 14 III 1720 r. (LB Gostyń), była w l. 1739-1744 żoną Ludwika Nagłowskiego, regensa grodzkiego kośicańskiego. Nie żyła już w r. 1745.

Lezińscy
Lezińscy, nie wiem skąd wyszli. Jerzy, nie dyjący już 1603 r. (N. 131 k. 159v)., mąż Anny Żelisławskiej, którą w r. 1608 kwitował Tomasz Skąpski (Py. 134 k. 122v). Kwitował ją znów z 150 zł w 1610 r. (P. 984 k. 44). Synem tego Jerzego był Jerzy, córki jego Anna i Katarzyna. Anna w l. 1602-1603 żona Aleksandra Stawskiego. Katarzyna w l. 1607-1608 za Łukaszem Raczkowskim. Zapewne córką tych samych rodziców była i Jadwiga, w r. 1611 żona Jana Węgorzewskiego. Jerzy asystował 1603 r. przy transakcji swej siostry Stawskiej (Py. 131 k. 152), a 1610 r. zapis długu 100 zł od małżonków Rossowskich (LB Ludziska). Elżbieta i jej mąż Stanisław z Gozdzikowa Gozdzikowski, oboje już nie żyjący 1690 r.

Lipscy h. Grabie
Marcin, Jakub, Wojciech i Florian, synowie zmarłego Mikołaja z Lipego, pozwali 1463 r. Szymona, Piotra i Marcina, braci z Królikowa (ib. k. 180v). Dekret w tej sprawie zapadł 1465 r. (ib. k. 319v). Siostrą ich była Dorota, żona Adama ze Skąpego. Oboje oni nie żyli już w r. 1487, a stryjeczny brat Adama, Jan ze Skąpego zapisał Marcinowi L-mu dług 6 grz., jako zwrot jej posagu (Py. 20 k. 25). Marcin w 1490 r. kwitował Jana, Wojciecha i Macieja, braci ze Skąpego zwanych Naczkami, z całego jej posagu (PY. 19 k. 113). Może inną z sióstr tych braci z Lipego była Małgorzata (Marta?), żona Otty z Słomowa i Lipego, która w 1478 r. skwitowała z 20 grz. swego posagu Marcina z Lipego (I. Kal. 2 k. 497v). Zeznała ona 1483 r., iż Otta wniósł na Lipe 30 grz. zapisane niegdy przez zmarłego Mikołaja z Lipego (ib. 3 k. 149v). Ów Otta z Lipego występował 1484 r. jako wuj Marty, córki Macieja Starczewskiego (P. 1387 k. 1). Marcin, dziedzic wsi Lipe, kupił 1470 r. od Stanisława i Filipa, dziedziców w Małej Sobótce za 150 grz. półtora łana osiadłego w Lipem (P. 1385 k. 86v). cztery łany w owej wsi sprzedał w 1471 r. sposobem wyderkafu za 40 grz. Dorocie, żonie Mikołaja Rayskiego (ib. k. 115v; I. Kal. 2 k. 172). Dorota, żona Marcina L-go, wraz ze swą siostrą Beatą zamężną Radolińską, dziedziczki w Gutowie, ugodziły się w 1487 r. z Zofią, córką Mikołaja Gorzkowskiego, w ten sposób, iż dały jej połowę Gutowa birąc w zamian cały Janków w p. kal. (I. Kal. 3 k. 419v). t. r. nabyły Janków od tej Zofii sposobem wyderkafu za 364 grz. (P. 1387 k. 88). Marcin żonie swej Dorocie oprawił 1494 r. na połowie swych dóbr w Lipem posag 100 grz. (P. 1383 k. 9). Od Andrzeja z Recędowa brał 1495 r. zastawem w 10 grz. jeden łan w Jarnoltowie (I. Kal. 4 k. 301v), wsi zwanej też Jaruntowem 9dziś Jarantów), graniczącej z Lipem. Od Łukasza Kiełbasy z Tymieńca brał 1497 r. zastawem za 20 grz. dwa łny osiadłe tym Jarnoltowie (ib. k. 502). W 1498 r. od Agnieszki (!), żony Otta Słomowskiego, pani wiennej w Lipem, wziął w trzyletni zastaw poddanego z tej wsi wraz z jego domostwem (Ib. 5 k. 19). Od Andrzeja Podrzeckiego z Jaroltowa i Recędowa brał 1499 r. zastawem na trzy lata łan pusty w Jarnołtowie (ib. k. 103). Cztery łany w tej wsi nabył wyderkafem t. r. za 40 grz. od Łukasza Kiełbasy z Tymieńca (ib. k. 108). Kwitował 1500 r. Annę z Tymieńca, siostrę tego Łukasza a żonę Andrzeja Kuklinowskiego, z 40 grz., za które trzymał zastawem owe cztery łany (ib. k. 214). część w Jarnołtowie kupił w 1511 r. za 200 grz. od Jana Kobylińskiego, kasztelana rozpirskiego (P. 786 s. 325). Żył jeszcze w 1518 r., kiedy to na połowie Lipego zapisał oprawę posagu synowej Mikołajowej (I. i D. Z. Kal. 2 k. 52v). Wtedy też dzieląc swe dobra między synów, swoją część w Jarnołtowie dał synowi Janowi (ib. k. 53v), cała zaś Lipe oraz część w Godziątkowie Mikołajowi (ib. k. 54)

Lipscy
Lipscy różni. Stanisław L. zapisał 1550 r. Annie, Elżbiecie, Zofii i Polonii, siostrom rodzonym Jana i Wojciecha, po 30 grz. każdej jako ich wyposażenie z dóbr rodzicielskich (I. Kal. 12 II s. 95). Dorota, żona Stanisława Gozdkowskiego w 1572 r. Stanisław, podstarości („starosta”) w Osiecznej, otrzymał 1584 r. zapis długu 44 grz. od Baltazara Gorczyńskiego (Kośc. 264 k. 8). Anna z Lipia, żona Macieja Wrząckiego 1589 r. Ks. Jan, pleban w Mokronosie 1590 r. (Kośc. 270 k. 229v, 230v). Zofia, żona Jana Skąpskiego 1592 r. Barbara z Lipego (raz nazwana Barbarą z Lipia), w l. 1623-1628 wdowa po Stanisławie Konarzewskim. Stanisław, zamieszkały w Górnych Bogusławicach, mąż Anny Szadkowskiej (Sadkowskiej?), wspólnie z tą żoną pozwany 1631 r. o rany przez Jadwigę Bogusławską, żonę Stanisława Osuchowskiego (I. kon. 46 k. 335). oboje w 1635 r. skwitowani przez Stanisława Bogusławskiego Piotrowicza (ib. 48 k. 110v). Panna Barbara z Brucina, chrzestna córki Droszewskiego z Miedzianowa 1632 r. (LB Droszew). Katarzyna, wdowa po Macieju Pruszkowskim 1638 r. Rafał, syn zmarłego Stanisława, spisywał

Lisieccy – Luzińscy
Lisowscy, Lissowscy
Andrzej i jego żona Zofia Przyborowska, oboje już nie żyli w r. 1636, kiedy to ich syn Jan w imieniu własnym i braci swych, Jerzego i Łukasza kwitował Stanisława Przyborowskiego, kasztelana biechowskiego (P. 1033 k. 128). Wojciech i jego żona Elżbieta Dzierznicka nie żyli oboje już w 1640 r., kiedy jej bratanice i spadkobierczynie, Dzierznickie występowały przeciwko radzie miejskiej Pobiedzisk. W pozwie zmarła Elżbieta nazwana 2-o v. nielegalną żoną Łępickiego (P. 165 k. 748v). Wdowa Anna L. trzymała 31 I 1641 r. do chrztu syna Tomasza Miecznikowskiego (LB Nowe Miasto). Elżbieta, w l. 1652-1674 żona Stanisława Jeleniewskiego. Oboje już nie żyli 1684 r. Katarzyna, chrzestna 1655 r. (LB Ptaszkowo). Maciej (Mateusz?) Stanisław wraz ze swoją żoną Zofią z Gosławskich sumę 1.200, zapisaną im obojgu sposobem zastawnym na częściach Gutowa przez Wojciecha Bielskiego i żonę jego Katarzynę Wilczkowską, cedowali 1680 r. Maksymilianowi Stanisławowi Skąpskiemu i żonie jego Agnieszce Ostrowskiej (I. Kal. 140 k. 55). Ta Gosławska była córką Piotra i Anny Rokickiej. W 1697 r. cedowała mężowi dwie sumy, jedną 2.000 zł, drugą 1.000 zł (I. Kon. 70 k. 173).

Lubowieccy 5
Mikołaj, nazwany bratem rodzono-stryjecznym wymienionego wyżej Tomasza, syna Jana, dostał od niego 1641 r. zapis długu 500 zł (P. 1043 k. 255). Mogę więc przyjąć, iż jego ojciec był rodzonym bratem Jana ożenionego z Pozowską. Spisywał ów Mikołaj t. r. wzajemne dożywocie z żoną, Ewą Gorecką (P. 1420 k. 518v)., zaślubiwszy ją 26 XI 1640 r. (LC Czerlejno). Była ta Ewa córką i jedyną spadkobierczynią Jana, dziedzica w Węgierskiem (P. 1043 k. 546v). Mikołaj L. z Węgierskiego w p. pyzdr. płacił 1651 r. podwójnego podymnego z 14 dymów 28 zł (Py. 151 s. 215). Ewa w 1657 r., już jako wdowa, kwitowała się z Michałem Objezierskim dzierżawiącym od r. 1654 Węgierskie (Py. 152 s. 136). Wraz ze swymi nieletnimi dziećmi: Stanisławem, Janem, Franciszkiem, Katarzyną, Dorotą, Urszulą, Jadwigą i Zofią pozywał 1658 r. Andrzeja Przyjemskiego, stolnika koronnego (P. 1829 k. 244). Jako współspakobierczyni zmarłej ciotki Marianny Goreckiej, żony Marcina Paruszewskiego, swoje części we wsi Skąpe i w pustce Sarnowa w p. pyzdr. sprzedała 1673 r. za 250 zł Maciejowi Otto Trąmpczyńskiemu (P. 1426 k. 302). Wieś Węgierskie sprzedała 1677 r. za 16.700 zł Mikołajowi Malczewskiemu (P. 1428 k. 4). Z córek Mikołaja i Goreckiej, Katarzyna wyszła 25 XI 1663 r. w Czerlejnie za Stanisława Gądkowskiego, żył on jeszcze 1672 r., występowała jako wdowa 1701 r., Dorota była w l. 1672-1688 wdową po Janie Czarneckim, a jej drugim mężem był w 1691 r. Stanisław Mosiński. Już nie żyła 1718 r., Jadwiga, w r. 1672 żona Stefana Bobrownickiego, Zofia wreszcie, niezamężna jeszcze w 1672 r. (P. 199 k. 202), potem w l. 1679-1684 żona Tomasza Bardskiego, już nie żyła 1720 r.

Łabęccy – Łobescy
Łahodyński
Łahodyński Jerzy, dawniej porucznik wojsk koronnych, wspólnie ze swą żoną, Anną Skąpską, zawierał w Kruszwicy w r. 1671 kontrakt z Janem Kołudzkim, podczaszycem brzeskim-kuj., dziedzicem Łubowa w p. gnieźn. Ta jego żona już nie żyla w r. 1677 (Py 154 s. 16). Jerzy w r. 1682 zawarł kontrakt z małżonkami Kaczkowskimi (Py. 155 s. 89). Był posesorem sołectwa we wsi królewskiej Borzykowo koło Pyzdr (ib. s. 18). Testament spisał w Borzykowie 15 III 1689 r. Umarł t.r. i został pochowany w Farze w Pyzdrach. Dzieci nie pozostawił. Stanisław Trąmpczyński nazwany bratem rodzonym jego zmarłej żony, a więc prócz Skąpskiej miał jeszcze i inną, Trąmpczyńską (Py. 155 s. 17).

Łobescy – Łyszkowscy
Łosiowie h. Dąbrowa
Łosiowie h. Dąbrowa z p. przasnyskiego, ziemi ciechanowskiej. Andrzej, syn zmarłego Stanisława, kasztelana dobrzyńskiego, odbierał od Stanisława Mikołajewskiego zobowiązanie dania oprawy żonie Zofii Jasieńskiej, dopełnione w r. 1592 (R. Kal. 6 k. 640). Pankracy, ojciec Anny, w r. 1597 żony Samuela Grabowieckiego (P. 1402 k. 507). Anna żona 1-o v. Walentego Łanskowskiego(?), była już w r. 1624 2-o v. żoną Stanisława Świeykowskiego (Kośc. 292 k. 287v). Będąc już wdową i po tym drugim mężu umarła bezpotomnie między r. 1651 a 1659, kiedy jej siostra i spadkobierczyni Katarzyna kwitowała Andrzeja Stefana Drozdowskiego z prowizji od sumy 650 zł. (Py. 151 s. 236; Kośc. 304 k. 988). Owa Katarzyna, niezmężna, mając lat 70 roborowała w r. 1667 swój testament (Kośc. 305 k. 363). Kasper Ł. (Los?), mąż Anny Molskiej, która w r. 1630 kwitowała Grabskich (Z. T. P. 28b s. 2400). Aleksander, podstoli chełmiński, nie żył już w r. 1677, kiedy wdowa Justyna Teofila z Przytyka Podlodowska kwitowała Adama Molskiego, pisarza ziemskiego kaliskiego, z 5.000 zł. i t. r. kwitowała się nawzajem z małżonkami Skąpskimi z kontraktu o wieś Głozowo(?) (I. Kal. 138 s. 321, 447). T. r. od Macieja Konstanrego Waliszewskiego wzięła w zastaw za 6.000 zł. wieś Tymieniec p. kal. (ib. s. 709). W r. 1682 była już 2-o v. żoną Marcina z Budzisławia Wysockiego (I. Kon. 63 k. 636v).

Łubieńscy h. Pomian
Marcin (Lubiński) z ziemi sieradzkiej z żoną Jadwigą Wardęską Kantorówną kwitowali w r. 1619 z 10 grz. Macieja Wardęskiego Gocza (I. Kon. 40 s. 243). Paweł nie żył już w r. 1629, kiedy to jego córka Zofia była żoną Adama Krzęcieskiego (P. 1426 k. 554v). Jan nie żył już w r. 1641, kiedy wdowa po nim, Zofia Kłunowska, dziedziczka Cieni, mająca od męża oprawę na Łubnej, zawierała ze Stanisławem Przetockim kontrakt o dzierżawę Bliżyc w p. gnieźn., wsi dziedzicznej Waleriana Wyleżyńskiego (I. Kal. 107a s. 802). Wojciech, w r. 1676 mąż Zuzanny Wierzchaczewskiej, córki Władysława (Z. T. P. 32 s. 478). Kazimierz, mąż Katarzyny Szczawińskiej, córki Adama i Marianny Bonińskiej, której to Katarzynie Wojciech Antoni Wierzbięta Biskupski w r. 1681 zapisał sumę 1.000 zł. (I. Kal. 140 k. 346). Żyli jeszcze ci małżonkowie w r. 1685 (ib. 143 s. 198). Anna, zamężna Magnuska, chrzestna 1759.26/IV. r. Czy to aby nie pomyłka w imieniu i czy w istocie nie chodzi tu o Kunegundę z Ł-ch Magnuską, córkę wojewody Floriana? Helena, 1-o v. żona Tomasza Milewskiego, 2-o v. w r. 1757 za Marcinem Borzęckim, nie żyła już w r. 1791. Elżbieta wyszła przed r. 1765 za Jakuba Rytelskiego. Katarzyna, z Żydowa, zmarła dzieckiem, pochowana 1770.31/VIII. r. (Sep. Reform. Szmot.). Wojciech, liczący ok. 60 lat, zmarł 1777.31/VI. r. (LM Św. Mikołaj, Pozn.). Konstancja wyszła przed r. 1782 za Marcina Głoszczewskiego. Elżbieta, żona Jana Stokowskiego, nie żyjącego już w r. 1785. Anastazy, mąż Marianny Gałczyńskiej, córki Wawrzyńca i Katarzyny z Koszutskich, której to Mariannie wuj jej, ks. Roch Koszutski, kanonik łęczycki, cedował w r. 1788 swoją część ze spadku po swym stryju, Władysławie Koszutskim (P. 1365 k. 580). Urszula, rozwiedziona z Madalińskim, poszła 2-o v. przed r. 1806 za Leona Dzierzbińskiego i umarła w Poznaniu 1814.25/VIII. r., mając 38 lat. Florentyna wyszła przed 1821.17/XI. r. za Franciszka Skąpskiego, posesora Osieka. Panna Melania, gość we dworze w Krzekotowicach, chrzestna 1822.14/II.

Łuszczewscy
Marcjan, syn Stefana, już nie żyjący w r. 1723 (I. Kon. 75 k. 408), mąż Anny Pigłowskiej, w imieniu własnym i żony w r. 1714 kwitował z 2.000 złp. Teresę z Kęszyckich Skąpską (I. Kon. 73 k. 296). Od Antoniego Walknowskiego, dziedzica Stawisk, dostał w latach 1714 i 1722 zapisy na 2.000 zł. i na 80 zł. (G. 100 k. 480). Synowie jego i Teresy, Marcin Antoni, ur. w Pacanowicach, ochrzcz. 1714.11/XI. r., i Antoni, ur. tamże, ochrzcz. 1718.29/V. r. (LB Grodzisko n. Prosną). Z córek, Franciszka była w r. 1730 żoną Tomasza Żórawskiego, a 2-o v. w latach 1741-1743 Antoniego Gawrońskiego, wdowa w latach 1773-1786. Marianna, w r. 1763 żona Aleksandra Pilgera, oboje nie żyli już w r. 1772. Zofia, żona Wojciecha Świątkowskiego, wdowa w r. 1777.

Łykowscy h. Ślepowron 1
kała w r. 1843 w Skąpem w pow. wrzesińskim, umarła w Gostoni w domu swej siostry Rożnowskiej. Z synów, Jakub, ur. w Łasku ok. r. 1807, u schyłku życia mieszkał wraz z żoną w Gostoni u ciotki Rożnowskiej i tutaj zmarł 1853.3/X. r. Inny z synów, Józef, o którym niżej. Córka Ludwika, ur. w Lgocie ok. r. 1813, zaślubiła 1843.14/II w Gostoni Marcelego Aleksandrowicza, strażnika celno-granicznego, mieszkającego w Olędrach Kossewskich.

 

(…)

 

METRYKALIA – Teki Dworzaczka

56638 (Dobrzyca)
1684.30/5. Jan, s. G. Stanisława i Jadwigi Skąpskich — G. Jakub Obrembski i G. Barbara Woysławska, wszyscy z par. D
57627 (Ostrzeszów)
1692.27/6. Marjanna, c. GD. Wawrzyńca Witkowskiego i N. Ewy Osińskiej będącej w gość. u D. Skąpskiej — GD. Jan Debruchowski regens gr. ostrz. i GD. Anna Gelarowska z Morska.

Wyciąg z Teki Dworzaczka – Zapiski Trybunału Piotrowskiego

94 (Nr. 39) 1711 Stanisław Malczewski s. o. Jana z ol. Jadwigi Skąpskiej Jan i Franciszek Bogusławscy bcia ol. Stanisława B., oraz Stanisław Sobocki pozwani przez Konstancję Sobocką c. Stanisława z Kat. Wardęskiej, ż. Stefana Łęskiego dz-ę Kurówka (f. 295)

211 (Nr. 39) 1714 Mikołaj i Dorota Pierzchlińscy dzieci ol. Stefana possesora Kembłowa i Lipia. Franciszka ze Skąpskich wd. po Stanisławie Kębłowskim. A ten Stanisław K. s. o. Macieja K. żył 1674. Chryzostom Siemiątkowski burgrabia zs. gnieźn. Franciszek Kembłowski (f. 2077)

249 (Nr. 39) 1714 Antoni Cielecki s. o. Wojciecha C. z Teresy Kęszyckiej, w im. sw. i rodzeństwa Karola i panny Teresy; Pawła, Piotra, oraz Stanisława i Ludwika, ol. Antoniego synów i bratanków Skąpskich 5. 000 fl. zap. przez tegoż Aleks. w r. 1702 kwituje (f. 2483)

274 (Nr. 40) 1715 Krystyna Bartochowska wd. po Janie Lipskim, 2-o v. ż. Tomasza Łętkowskiego matka, oraz Marjanna ż. Kuczborskiego, Urszula i Konstancja panny Lipskie jej córki oraz Justyna Skąpska wd. po Janie Szołowskim 2-o v. ż. ol. Tomasza Buynowskiego matka oraz Krystyna i Konstancja (czy in. im.) Buynowskie córki, Anna Parczewska ż. Jakóba Brzechffy, Łukasz, Kazimierz i Tomasz Borzysławscy bcia rodz. ol. Ludwika B. pozwani przez Zofję Załuskowską wd. po Macieju Strobiszewskim matkę oraz: Józefa, Jana, Wojciecha, Stanisława, Marjannę Strobiszewskich dzieci, oraz Mikołaja i Pawła z Kalinkowic Załuskowskich (f. 109)

342 (Nr. 40) 1719 Justyna Skąpska, wd. po Janie Sołowskim 2-o v. po Tomaszu Buynowskim 3-o v. ż. Andrzeja Wężyka podstolego nowogrodz., matka i Petronella małol. panna B. pozwani przez Zofję z Załuskowskich, wd. po Macieju Strobiszewskim zast. posesorze wsi Wtórek i Pczólin, matkę, oraz Józefa, Jana, Wojciecha, Stanisława, Marjannę SS. jej dzieci (f. 590)

487 (Nr. 41) 1723 Zofja Koszutska wd. po Janie Malachowskim klanie kaliskim, 2-o v. ż. Macieja Koszutskiego oraz Kazim. i Maciej bcia rodz. Malachowscy ol. klana synowie, Franciszek Koszutski, wdowa i spadkobiercy ol. Jana K. dziedzica Urbanowa W. i M. oraz Ptaszkowa Joanna Skąpska ż. Chociszewskiego pozw. p. Dorotę Słonecką wd. po Janie Radolińskim klanie krzywiń., 2-o v. Pstrokońska, klanicową brzesko-kuj., ol. zaś Kęszyckich ol. Katarzyny Szetlewskiej ciotki powódki z ol. Janem Kęszyckim, zrodzonych synów, siostry cioteczno rodzone (f. 623)

767 (Nr. 44) 1725 Katarzyna Wolska wd. po Wojciechu Gruszczyńskim Jan Rokossowski pos. Brzezna, Jan, Jakób, Józef (czy in. im.) Skąpscy (?) dz-e Gurówka, (f. 337)

1043 (Nr. 46) 1725 Karol Cielecki s. o. Wojciecha C. z Teresy Kęszyckiej (2-o v. Skąpskiej) Zofja Kęszycka wd. po Wojc. Kierskim 2-o v. po ol. Wojc. Molskim podsędku zs. i sędzim, surrog. gr. kalis., 3-o v. ż. Piotra Kożmińskiego sędziego zs. kalis. (f. 1118)

1333 (Nr. 50) 1744 Michał Niwski. ol. Róża Cielecka ż. 1-o v. ol. Anton. Skąpskiego 2-o v. ol. Józefa z Konar Malechowskiego, matka Anny z Mal. z Niwskiej. ol. Teresa Kęszycka, ż. 1-o v. ol. Wojciecha Cieleckiego, 2-o v. ol. Aleksandra Skąpskiego, dziedzica Tarnowa, Nowejwsi, Gorazdowa, matka Róży z Cieleckich Malech. (f. 1721)

1349 (Nr. 51) 1746 Stanisław Chociszewski im. matki Anny ze Skąpskich Ch. (f. 79)

1377 (Nr. 51) 1746 Stanisław Chociszewski s. o. Wojciecha Ch. z Joanny Skąpskiej, w im. swojem i matki, pw. Stanisławowi i Michałowi braciom m. s. rodzonym Skąpskim ss. o. Antoniego (f. 591)

Błażej

Błażej, żołnierz – szlachcic najprawdopodobniej z ziemi sieradzkiej, po 1831 r. w wyniku przegranej uciekł do Słupi pod Kepnem /ówczesne Prusy/, gdzie się osiedlił z rodziną. Miał 3 żony i 21 dzieci. (przekaz rodzinny). Była to zamożna rodzina, gdyż za ocalenie ufundowali ołtarz w kościele parafialnym.
Karol, s. Błażeja

Maciej/Mathias, s. Błażeja

Grzegorz Skąpski, Katowice