Przydomki

17709
przydomki nazwisk

Jak przysłowia są iskierkami mądrości narodu, tak przydomki stanowią niejako cechę charakterystyczną jego dowcipu. U nas w Polsce rzadko odwoływano się do liczby, a zwykle panujących odróżniano przydomkami.

Początki nazwisk i przydomków

Kiedy obyczajem polskim, szlachta w Mazowszu, na Podlasiu, na Rusi przybierała nazwiska od swych posiadłości, nazwisko rodowe, oznaczające pochodzenie (patronyme), stawało się częstokroć przydomkiem, „bo stało przy domu szlachty“, spolszczenie zostawało nazwiskiem. I tak np. Nielubowicze lub Niezlubowicze na Litwie, wychodzący od jakiegoś Nieluba czy Niezluba, pisać się zaczęli Tukalskimi z Tukat, zamieniając pierwotne nazwisko Nielubowicz na przydomek. Aswer (Asve-rus) Heydepol czy Heydepolt, pułkownik autoramentu cudzoziemskiego, w wojsku polskiem za zasługi uszlachcony (Const. 1676, fol. 49), przyjął nazwisko Wrzosopolskiego czy Wrzospolskiego, zamieniwszy rodzinne Heydepol na przydomek (Herbarz Niesieckiego tom IX, str. 447). Innych wiele podobnych moglibyśmy dać przykładów.

Z dostojności urobiły się również nazwiska i przydomki.

Gdy potomkowie Ułanów, to jest wyższej szlachty tatarskiej, która miała prawo dawać swój głos przy wyborze hanów, tak zbiednieli na Litwie, rozrodziwszy się, że naraz znalazło się wielu, którzy zapominali swych rodzinnych nazwisk, a Ułanami się przezwali. Z tem nazwiskiem miała związek jazda ułańska, to jest lekka. Polacy, zaprowadzając pułki lekkiej jazdy (chevau legers), od Tatarów wzięli pomysł i nazwisko. Z Polski ułani dostali się do innych wojsk europejskich, a w Rosyi pojawili się dopiero za cesarza Pawła, który pierwsze pułki ułańskie zawiązał z Polaków. Ułani polscy zasłynęli szczególniej w wojnach francuskich za Napoleona I. Tak więc narodowa instytucya tatarska przez Polskę zyskała obywatelstwo europejskie (Julian Bartoszewicz: Pogląd na stosunki Polski z Turcyą i Tatarami, str. 128).

Z nazwisk i imion rodowych również często powstały przydomki. Machmet Ułan, syn Tatara Asanczuka czy Osanczuka, mianowany marszałkiem tatarskim przez króla Zygmunta I. (1540), pisał się odtąd kniaziem Asanczukowiczem lub Osanczukowiczem z przydomkiem Ułan (Muchliński, str. 24 i 26).

Przydomki a nazwiska

Nie należy mieszać przydomków z przezwiskami, które często dawano w starożytności, np.: Lupus Achingerowi lub Aichingerowi, komisarzowi do traktaków o pokój z Turcyą, sławionemu przez Istwansiusa; Aichlerowi, właściwie Eichlerowi Stanisławowi, mieszczaninowi krakowskiemu, zwanemu z łacińska obyczajem wieku Glandus lub Glandinus, zapewne od herbu Dąb, który nosił (Paprocki: Herbarz, 1584), (Okólski, 1544). Czacki nazywa go Dąbkiem i twierdzi, że pisał wiersze polskie; Mahkutowicz, przezwisko które dawano podczas Konfederacyi barskiej Bolescie, ziemianinowi łukowskiemu, tęgiemu rębaczowi i t. p. — Zwano też zwykle w XV. wieku Parisiensis, Michała z Bystrzykowa, doktora i profesora filozofii akademii krakowskiej, z powodu iż kształcił się w Paryżu, gdzie miał podobno umrzeć (Enc. pow.).—Dawano przydomek Miodopłynny (tak go zowie Ruszel) Choryńskiemu Jackowi, Dominikanowi, przez lat przeszło dwadzieścia kaznodziei, choć trudno przyznać „aby był płynnym”, jak mówi Siarczyński (Obraz wieku panowania Zygmunta III. tom I, str. 78—4).

Wszelako, było nazwisko nie zaś przydomek księdza, którego posiadamy wesoły czterowiersz:

Umarł pan ladajaki,
Chwalił go ksiądz Wszelaki,
Można więc żyć ladajako,
A być chwalonym wszelako.

Nie należy mieszać przezwisk (dictus) z przydomkami, również jak i brać zdrobniałych nazwisk (diminutivum) za przydomki, np. zdrobniałego nazwiska Sonka, które dawano w XIV. wieku królowej Zofii, czwartej żonie Władysława Jagiełły, lub Mikoszek, które dawano Mikołajowi Mikoszowi czyli Mikołajowi z Wenecyi, sędziemu jeneralnemu województwa kaliskiego (r. 1400), który za nadużycia otrzymał przydomek: Diabła krwawego lub Weneckiego. Pamięć jego uwiecznioną została w przysłowiu ludu: „Wygląda jak diabeł wenecki“. Mylne więc jest mniemanie, iż przysłowie to wzięło początek od maskar weneckich.

Nie należy również brać za przydomek pieszczotliwego wyrażenia Minionek (Mignon), jakiem traktował nasz król Jan III. drugiego syna swego Aleksandra Benedykta, spłodzonego z Maryi Kazimiery d’Arquien.

Mnóstwo przydomków polskich spotykamy na Kurpiach, na Podlasiu i na Rusi. Dlaczego najwięcej przydomków na Rusi używają rodziny mające za godło herb Sas, dotąd nie wyjaśniono.

Napotykają się także w dziejach naszych wątpliwości co do nazwisk rodowych, przezwisk i przydomków. Przykładem Artomiusz Piotr, który tak się nazwał z grecka od wyrazu Artos (chleb). Właściwe jego nazwisko było Krzesichleb, a urodziwszy się w Grodzisku wielkopolskiem (1552), przeto pisał się Grodziszczanin (Grodicensis) (f 1609). (A. S.: Słownik biograficzno-historyczny polski. Kraków, druk. Anczyca i Spółki, 1885. Tom I, str. 44).

Nazywano na początku X. stulecia przez Dytmara: Białą Knehiną Belę czyli Adelaidę, siostrę Mieczysława I., króla polskiego, wydaną za Geyzę (968) (Naruszewicz: Hisł. nar. poi. t. II, str. 91),

Nie należy brać za nazwisko i przydomek miejsca, z którego się ojcowie nasi pisali.

I tak Paweł herbu Półkozic, sędzia ziemski krakowski (1436), pisał się z Bogumiłowie (Łaski: Statut, fol. 10, 140), nie zaś Pawłem Bogumiłowiczem, jak zapewne przez omyłkę podaje Krasicki w Dopiskach do Herbarza Niesieckiego. (Tenże Paweł z Bogumiłowie, będąc poprzednio chorążym krakowskim (1422), podpisał przymierze Władysława Jagiełły z Krzyżakami (Cod. dipl. vol. IY, fol. 114). Innych czterech wylicza Encyklopedya powszechna, nie powołując się na źródła).

Rękopis XVI. stulecia, zawierający kopie listów pisanych (1551—5) pod okiem Szymona Marciusa, czyli Kociołka z Pilzna, który w póżniejszem życiu po nabyciu wsi Czystochlebia pod Wąbrzeźnem poznaóskiem, nazywał się także Czystochlebskim, przez potomnych zaś niewłaściwie Maryckim przezwany, znajdował się ostatniemi czasy w księgozbiorze semi-naryum duchownego w Pelplinie. (Przegląd Polski. Kraków, kwiecień. 1887, str. 148).

W języku naszym imię ojca za pomocą końcówki -ic, z dawna przetwarzało się na przydomek synowski. Tym sposobem w epoce Piastowskiej powstały wszystkie nazwy wiosek kończących się na -ice. Były to zaś prawie bez wyjątku osady poddanych książęcych, nazywanych w dokumentach łacińskich XII. i XIII. stulecia: incolae, homines adseripti, mansuarii a najczęściej serw (Zygmunt Gloger: Nazwy naszych wsi i miast). (Nr. 343 Gazety warszawskiej. 1895).

Objaśnienie

Źródła informacji (materiały źródłowe) oraz wykaz skrótów występujących przy przydomkach są podane na końcu strony za wykazem przydomków.

Przydomki – wykaz alfabetyczny

 1. Abgaro lub Abgarowicz (de), przydomek XIX stulecia Zacharyasiewiczów (Szl. gal.).
 2. Abramek lub Abramik, pk. XXIII s. Olszewskich b. Korwin w przemyśl. (Szl. gal.).
 3. Abramowicz, pk. XVII s. Bereżnickich herbu Sas (patrz Ganat), Horodyjskich lub Horodyskich h. Korczak (patrz Bratko) i Kulczyckich h. Sas na Rusi (patrz Chapka).
 4. Adamczak lub Adamkowicz, pk. XVII s. Krynickich h. Korab z odmianą na Rusi (Szl. gal.), p. Eliasz.
 5. Adamkowicz, przydomek, patrz Adamczak.
 6. Adamowicz, pk. XVI s. Pokrzywnickich h. Leliwa w Litwie (Nieś.).
 7. Agles, pk. XVII s. Deręgowskich lub Doręgowskich na Pomorzu (Nieś.), p. Dumna.
 8. Alandus, pk. Leopolity (V) Jana, p. Baer.
 9. Aleksandrowicz lub Alexandrowicz, pk. XVII s. Nanowskich h. Sas z Ternowy na Rusi (Szl. gal.).
 10. Algimunt lub Algimuntowicz, pk. XV s. książąt Holszańskich (f w drugiej połowie XVI s.).
 11. Allen (de), pk. XVI s. Waseliandów czy Waseliatów (Treter. Żywot bisk. warm.).
 12. Alten (de), pk. Bokumów h. Paprzyca (Jerzy hr. Borkowski).
 13. Altenhofen vel Schivisisz czy Schiviz, pk. XVII s. hr. saskich Kempińskich czy Kępińskich nob. const. 1689 (Vol. leg.).
 14. Altus, pk., p. Procerus.
 15. Amilkar, pk., p. Hamilkar (Przewodnik Heraldyczny).
 16. Amon, pk. Karoóskiego nob. praec. scart. const. 1775. fol. 153 v. VIII fol. 310.
 17. Amor, pk. XIV s. Tarnowskich h. Leliwa w Małopolsce (S. XXVI). (Długosz, Lib. ben.).
 18. Amor Poloniae, pk. Mikołaja III Radziwiłła, woje. wileńs. kanc. w. lit.
 19. Anasik lub Anasiński, pk. XVIII s. Sokalskich h. Jastrzębiec w płockiem (Her. pols.).
 20. Anasiński, pk., p. Anasik.
 21. Ancuca czy Aucuca, pk. Aukunkowicza w ziemi warszaw. Const, 1697).
 22. Andrejkiewicz, Andrzejkiewicz lub Andrzejkowicz, pk. XVII s. Gintowskich h. Pobóg w oszmian. (Nieś.).
 23. Anklam, pk. XVII s. Brantalskich h. Wierzbna na Rusi (Szl. gal.).
 24. Antiquus, patrz Stary.
 25. Antonowicz, pk. XVIII s. Hordyńskich na Rusi (p. Fedkowicz) i Łuckich h. Sas (p. Daszkowicz).
 26. Apostoł, pk. XVII s. multańskiej rodziny Katardzy, ind. pols. const. 1676, fol. 398.
 27. Arawinko, pk. XVII s. Hurynów lub Hurynowiczów w mińskiem i trockiem (Kur.) p. Arcemberski.
 28. Arcemberski, pk. XVII s. Hurynów lub Hurynowiczów (Kur.), p. Arawinko.
 29. Arnaut, pk. Karaszkowskich w bracław. (Heleniusz: Rozmowy I, 520).
 30. Arnold, pk. XVI s. Raszkowskich h. Rola w ziemi lubels. (Her. Kap. Mil.), p. Ciepła.
 31. Arszenicz czy Arszewicz, pk. XVII s. Berezowskich h. Sas na Rusi (Szl. gal.), p. Bilawicz.
 32. Aucuca, pk., p. Ancuca.
 33. Audax, pk., p. Largus.
 34. Auenthal, pk. Adolfa Gussmanna, nob. const. 1788 (Szl. gal.). 3B. Augustynowicz, pk. XVI s. Stanisława Parsa, poborcy oszmiańskiego (Nieś. IV, 58), p. Bilicki.
 35. Amedyk, pk. Krzysztofa Bernatowicza własnego herbu (J. hr. Bor.)
 36. Aquila Alba (de), pk. XVII s. margrabiów włoskich Honoratisów (de) w Polsce (Metr. kor. 209—686) i Salvona de Castra (Metr. kor. 201—561).
 37. Adelsburg (z.), pk. Etmajerów lub Ettmayerów ind. 1836 (Szl. gal.).
 38. Adlersberg (z.), pk. Józefa Holfelda (de) nob. 1787 (Szl. gal.).
 39. Appelshofen (von), pk. baronów austr. Baumów nob. 1775 (Szl. gal.).
 40. Babiaczek, pk. XV s. Iwanickich własnego herbu czyli Pełnia na Wołyniu (Nieś.).
 41. Babiński, pk. XVII s. Merlów czy Merłów h. Strzała rozdarta na Wołyniu (J. hr. Bor.).
 42. Bachove (de), pk. Fleury’ego ind. const. 1768.
 43. Badenik, pk. XVII s. Komarniekich h. Sas na Rusi (Nieś.), p. Błaszkiewicz.
 44. Badzia, pk. XVI s. Milewskich (Her. Kap. Mil.), p. Kapica.
 45. Baer (Niedźwiedź), pk. Jana (VI) Leopolity, p. Alandus i Ursinus.
 46. Bakocki, pk. XIV s. Niemierzów na Podolu (L. pod. 22).
 47. Baldwin czy Bałdwin, pk. XVI s. Ramultów h. własnego na Podgórzu i na Rusi (Papr. fol. 896).
 48. Balewicz, pk. Synie’go (de) nob. const. lit. 1775, fol. 44.
 49. Balis, pk. XVII s. Przyłuskich h. Lubicz w raws. (Nieś.).
 50. Balowicz, pk. XVI s. Jaworskich h. Sas w przemyśl. (Szl. gal.), p. Cybowicz.
 51. Bałdwin, pk., p. Baldwin.
 52. Bambelski, pk. XIV s. Długosza h. Wieniawa (Libr. benef.).
 53. Bandura, pk. XVI s. Słupskiego Wawrzyńca h. Topor.
 54. Bannowski. pk. Mirona Mohiły.
 55. Barachka , pk. Stefana Szachlackiego lub Szachlodzkiego h. Rawicz nob. czes. (19 lipea 1503) (Szl. gal.), p. Magno.
 56. Baran, pk. XV s. Gruszeckich h. Lubicz (p. Szumi list), Gumowskieh i Radwańskich h. Radwan (p. Gołąb), oraz Żarnowskich w ziemi wis. (Her. Kap. Mil.).
 57. Baraniec, pk. Mieroszewskich h. Ślepowron.
 58. Baranowicz, pk. XVII s. Sałowskich h. Syrokomla z odmianą w grodzieńs. (Const 1674).
 59. Barath, pk. Witkowskich h. Nowina w krakows. (Const. 1667, fol. 31).
 60. Bardzikowiec, pk. XVI s. Rzepeckich h. Białynia w opoczyn. (Źródła dziejowe XV), p. Brodawia.
 61. Bardziejowicz, pk. XVII s. Matkowskich h. Sas na Rusi (Szl. gal.), p. Blisiewicz.
 62. Barnewall (de), pk. Franciszka Józefa Mulnier’a nob. const. 1775 (VIII), fol. 303.
 63. Bartko, p. XVI s. Czartoryskich h. Lubicz w ziemi łomż. (Her. Kap. Mil.), p. Baruta.
 64. Bartoszewicz, pk. XVII s. Lemnickich h. Jastrzębiec w orszań. (Const. 1674).
 65. Barwik, pk. XVI s. Łapińskich h. Lubicz w ziemi biels. (Her. Kap. Mil.), p. Bodaja.
 66. Baryłkowicz, pk. XVI s. Golianów h. Przerowa w ziemi czers. (L. ter. cer.), p. Białek.
 67. Baśkówicz, pk. XV s. Piętkowskich h. Ślepowron w ziemi drohic. (Her. Kap. Mil.), p. Oczkowicz.
 68. Baszkiewicz, pk. Żychoniów (Jerlicz: Kronika I, 23).
 69. Baszko, pk. Janusza, kantora gnieźn. XIV s. (Naruszewicz: Hist. nar. pols. VII, 51).
 70. Batocki, pk. XIV s. Fortilowiczów pierw Fortiloviusow h. Nieczuja z odmianą (J. hr. Bor.).
 71. Baybuza, pk. XVI s. tatarskiej rodziny Hrybunowiczów własnego herbu w bracław. (Const. 1592).
 72. Bączek, pk. XV s. Szaniawskich h. Junosza w podlas. (Nieś.), p. Bródka.
 73. Beda, pk. XIV s. Stroniewskich lub Stroniowskich h. Gryf, (Papr. fol. 73).
 74. Bejda, Beyda lub Beydo, pk. XVI s. Rzewuskich h. Krzywda (Nieś.).
 75. Bejnar lub Beynar, pk. XV s. Lwowiczów h. Kostrowiee na Żmudzi (Kojał.).
 76. Beker lub Bekier, pk. Gockowskich h. Prawdzie. (J. hr. Bor.).
 77. Bendoński lub Będoński, pk. Szymona Szymonowicza nob. 1590 (Barącz: Żyw. słyń. Orm.).
 78. Berawski?, pk. Bługomilów lub Dłubomilów na Szląsku (Papr.).
 79. Berdziejowicz, pk. XVII s. Matkowskich h. Sas na Rusi (Szl. gal.), p. Blisiewicz.
 80. Berek (de), pk. Bergów h. Orły (J. hr. Bor.), p. Berg de Carmel.
 81. Berg de Carmel, pk. Bergów h. Orły (J. hr. Bor.), p. Berek de.
 82. Berlicz, pk. XVII s. Strutyóskich h. Sas na Rusi (Szl. gal.), p. Bielewicz.
 83. Bernat, pk. XVI s. Kunickich h. Bończa w lubels. (Długosz: L. B. I, 547).
 84. Berynda, pk. XVII s. Czajkowskich h. Dębno (p. Daszkiewicz) i Jaśnińskich na Rusi (p. Maksymiak).
 85. Bestorcze (z.), pk. Adama Sartori’ego nob. 1787 (Szl. gal.).
 86. Beyda, pk., p. Bejda.
 87. Beynar, pk., p. Bejnar.
 88. Biała Knehini, pk. X s. Beli czyli Adelajdy córki Ziemomysła, księcia pols. (Dytmar).
 89. Białas, p. XVIII s. Dobrzańskich h. Sas na Rusi (Szl. gal.), p. Chnatusko.
 90. Białek, pk. XVIII s. Golianów h. Przerowa na Rusi (Szl. gal.), p. Burek.
 91. Białogłowski, pk. XVII s. Weisskopfów w Inflantach (Nieś.).
 92. Białojezierski, pk. Antoniego Łappy.
 93. Białoszycki, pk. XVIII s. Kurczukiewiczów lub Kurczukowiczów na Litwie (Kur. fol. 117).
 94. Białuch, pk. XVI s. Poradowskich h. Korab w raws. i na Rusi (Nieś.), p. Grzywa.
 95. Białucha, pk. XV s. Mikołaja Kurozwęckiego, wojew. sandom., p. Piorun.
 96. Biały, pk. Leszka V, syna Kazimierza II, Sprawiedliwego, Władysława księcia gniewkowskiego, Uhrowieckiego Olechny h. Suche Komnaty, Nikielów h. Półkozic w radomskiem i Sreczkowskich.
 97. Białywicki, p. XVI s. Biruły czy Biruty w witebs. (Ks. pod. Stef. Bat.).
 98. Biberstein lub Bibersztein, pk. Błońskich, Pilchowskich (p. Piłko), Starowiejskich, Trembickich (p. Bobola), Zawadzkich i Zarnowskich h. Rogala.
 99. Biegon czy Biegoń , pk. Czudnowskich pochodzenia polskiego w Prusiech nob. 1786 (J. hr. Bor.).
 100. Bielewicz, pk. XVI s. Stankiewiczów h. Mogiła (Papr.) i Strutyńskich h. Sas na Rusi (Szl. gal.), p. Borkowicz.
 101. Bieniecki, pk. XVII s. Natarczów własnego herbu w lidzkiem (Kojał.).
 102. Bieniewski, pk. XVII s. Pruszaków h. Pielesz w Wielkopolsce i Małopolsce (R. P. K. 147).
 103. Bies (Byesz), przydomek a raczej przezwisko (dictus) XV s. (Helcel, T. II), którego używali Wądołowscy h. Grabie, p. Chlewiotko.
 104. Bik lub Byk, pk. XIV s. Kobylińskich w ziemi bielskiej (Her. Kap. Mil.).
 105. Bikłoszycki, pk. XVII s. Mazarowiczów w żytomiers. (Act. castr, żytomier.).
 106. Bilat, przydomek, p. Murza.
 107. Bilawicz czy Bilowicz, przydomek Berezowskich h. Sas, p. Bodrug.
 108. Bildekau (von), pk. gdańskiej rodziny Engecke, czy Engelke włas. herbu, odn. szl. w Prus. 1805 (J. hr. Bor.).
 109. Bilicki, pk. XVII s. Fursa Atanazego, biskupa chełmskiego unickiego (Stebelski: III, 249), p. Augustynowicz.
 110. Bitner lub Bittner, pk. Jana Bernowicza, ind. const. 1676 (V) fol. 445.
 111. Blar, pk. XV s. Brudzewskich h. Pomian (Nieś.), p. Jarand.
 112. Bliczka, pk. XV s. Żurakowskich h. Sas na Rusi (Szl. gal.), p. Filowicz.
 113. Blisiewicz, pk. Matkowskich h. Sas, p. Boguszewicz.
 114. Blomberch (a), pk. XV s. Blumbergów własnego herbu (J. hr. Bor.)
 115. Błaszkiewicz lub Błaźkiewicz, pk. Komarnickich h. Sas, p. Demuńczak.
 116. Bobel, pk. Koziebrodzkich h. Justrzębiec (J. hr. Bor.).
 117. Bobola, pk. XVI s. Trembeckich h. Jastrzębiec (Nieś.), p. Biberstein.
 118. Bobowczyk, pk. Jana Węgrzynkowicza.
 119. Bocham (de), pk. Krzysztofa de Londa, ind. const. 1673, 36 r. V. fol. 129.
 120. Bodaja, pk. Łapińskich h. Lubicz, p. Bursie.
 121. Bodrug, pk. Berezowskich h. Sas, p. Bodurowicz.
 122. Bodurowicz, pk. Berezowskich h. Sas, p. Dramak.
 123. Bodzanta, Bodzęta lub Bożanta, pk. Chłapowskich h. Drya (p. Kuczuk) i Śliwińskich w trembowels. (Szl. gal.).
 124. Bogusz, pk. Hulkiewiczów i Śliwińskich h. Łuk napięty w kijów. (L. pod.).
 125. Boguszek, pk. Jana Skarbka.
 126. Boguszewicz, pk. Matkowskich h. Sas, p. Budzewiez.
 127. Bohowityn, pk. Kozieradzkich h. Korczak.
 128. Bohufał, pk. Doroszkiewiczów h. Lis z odmianą w grodzień. (Kojał.).
 129. Bohuryński, pk. Chreptowiczów, p. Litawor.
 130. Bohusz, pk. Siestrzeńcewiczów (p. Kuczuk), Trzcińskich h. Abdank w nowogrodz. (Const. 1632) i Wirułowiczów czy Witułowiczów h. Wadwicz.
 131. Boguszewicz, pk. Spigajłów w wileńsk. (Const. 1648).
 132. Bojdan, pk. XVI s. Ratyńskich h. Ślepowron w podlas. (Her. Kap. Mil.).
 133. Bok, pk. XV s. Zabielskich h. Trzaska w ziemi rożań. (f) (Papr.).
 134. Bokiej, pk. Kołysków własneho herbu w podlas. (Const. 1648).
 135. Boksa lub Boxa, pk. XVI s. Karniewskich h. Dąbrowa i Radoszewskich b. Oksza (Papr.).
 136. Bolbas, pk. XV s. rusko-litewskiej rodziny Rostockich h. Juńczyk 2° (Metr. wołyń.).
 137. Bolesta, pk. XVI s. Czechowskich, Kempskich, Kucharskich, Koziebrodzkich, Malczewskich, Malewskich, Psarskich, Szomańskich, Witosławskich i Zaleskich h. Jastrzębiec w płockiem (Papr.), (Her. Kap. Mil.).
 138. Bolheim, pk. Hompeschów, ind. 1845 (Szl. gal.).
 139. Bolko, pk. XVI s. kniaziów Świerskich h. Lis w Litwie (Nieś.).
 140. Bołotowicz, pk. XVI s. Kuwieczyckich w kijows. (L. pod. 93).
 141. Bołoz (de), pk. Antoniewiczów, nobilit. 1789 (Szl. gal.).
 142. Bombolek, pk. XV s. Brodowskich h. Łada w ziemi wiskiej (Her. Kap. Mil.), p. Żyłka.
 143. Bonin, pk. Sławianowskich h. Jelita w krakows. (Nieś.), p. Saryusz.
 144. Bonningshausen (von), pk. XVII s. baronów szwedzkich Budbergów lub Budberków w Inflantach (J. hr. Bor.).
 145. Borejko lub Boreyko, pk. XV s. Chodźków h. Kościesza (Sawicz Zabłocki).
 146. Borek, pk. XV s. Dobrskich h. Jastrzębiec w płockiem (Her. Kap. Mil.), Gostyńskich h. Gryzima i Radzimińskich h. Napiwoń (Nieś.).
 147. Borenstierna, pk. XVIII s. szwedzkih hrabiów Engestrómów własnego herbu, nob. w Polsce 1791.
 148. Borguweln (von), pk. XVI s. westfalskiej rodziny Sprenege v. Sprenge w Inflantach (J. hr. Bor.).
 149. Borkołab, Burkołap v. Purkołap, pk. XV s. Korsaków własnego herbu na Rusi (Papr.) i Jerzego Łozy, nob. const. 1607, fol. 857, p. Dubalski.
 150. Borkowicz, pk. Strutyńskich h. Sas (p. Chudynicz) i Wolskich h. Rawicz (p. Kot).
 151. Borkowski, pk. Talmaczów, Tołmaczów lub Tołmadzów w Litwie i na Ukrainie (Kur.).
 152. Borodynowicz lub Bowdynowicz, pk. Iwana Krawczenki, nob. const. 1661, fol. 54.
 153. Borsa lub Borsza, pk. XVII s. Drzewieckich h. Nałęcz w Małopolsce (S. I. 1680).
 154. Bortkiewicz, pk. XVII s. Szylańskieh v. Szyłańskich na Żmudzi (Metr. lit.).
 155. Boruta, pk. Czartoryskich h. Lubicz (p. Santko), Cielemeckich lub Cielemęckich (p. Nakonieezny), Sępowiczów h. Nowina i Skulskich h. Rogala.
 156. Borzek, pk. XVIII s. Tymienieckich w ziemi lwows. (Szl. gal.).
 157. Borzebohaty, pk. XVII s. czerwonoruskiej rodziny Krasieńskich h. Topor, p. Skorobohaty.
 158. Bosak, pk. pk. XV s. Wyszyńskich h. Grabie w ziemi bielskiej (Her. Kap. Mil.), p. Jałbrzyk.
 159. Bosroger, pk. Le Roy Ludwika Adama, ind. const. 1768 (VII) fol. 799.
 160. Boski, pk. Euthymiusza Okuszkowicza, władyki pińskiego XVI wieku (Nieś.).
 161. de Bou, p. de Kap.
 162. Bouman, pk. XVIII s. Zaleskich h. Godziemba w Prus. zach. (Ms. o fam. prus.) i ziemi lwów. (Her. pols.).
 163. Bourmaister, pk. XVIII s. Radoszkowskich h. Szala w Wielkop. (J. hr. Bor.).
 164. Bowdynowicz, pk., p. Borodynowicz.
 165. Boxa, pk., p. Boksa.
 166. Bozanta lub Boianta, pk., p. Bodzanta i Bodzęta lub Bodzęta.
 167. Bożeniec, pk. XVI s. Jałowickich lub Jełowickich własnego herbu czyli Brama, na Wołyniu (Papr.).
 168. Bożenta lub Boźęta, pk. XV s. Skąpskich lub Skępskich h. Doliwa w Wielkop. (Papr.).
 169. Boźydar (de), pk. XV i XVI s. Podhorodeńskich b. Korczak na Wołyniu (Heleniusz: Rozmowy, I 486).
 170. Bratko, pk. XVI s. Horodyjskich lub Horodyskich h. Korczak na Rusi (Szl. gal.), p. Czobotowicz.
 171. Brejczak, pk. XV s. Kropiwnickich w ziemi biels. (Her. Kap. Mil.), p. Broda.
 172. Brenn (von), pk. XVII s. Kietliczów własnego herbu (Nieś.).
 173. Broda, pk. XVII s. Kropiwnickich (p. Fralich) i Steckiewiczów lub Stetkiewiczów (p. Talwojsz).
 174. Brodacz z Promny w ziemi czerskiej 1423 (Lib. ter. cer).
 175. Brodawia, pk. Rzepeckich, p. Brodowiec.
 176. Brodaty, pk. Henryka I księcia szląskiego i polskiego i Jana Radziwiłła het. lit.
 177. Bródka lub Brotka, pk. XV s. Szaniawskich h. Junosa w ziemi nur. (Hel. T. II), p. Dukać.
 178. Brodowiec, pk. Rzepeckich, p. Czubik.
 179. Broel (von der), pk. XV s. Platerów własnego herbu w Inflantach (L. Infl.).
 180. Brok, pk. Michała Meleckiego a raczej Mieleckiego (Meleciusa).
 181. Bronicz czy Broniz, pk. XVI s. Krzewskicn h. Bończa w płoc. (Nieś.), p. Guz.
 182. Broniuszyc, pk. XVII 8. Harasimowiczów lub Harasymomowiczów na Rusi (Kur.).
 183. Brotka, pk., p. Bródka.
 184. Broniz, pk., p. Bronicz.
 185. Brosovitz (von), pk. włoskiej rodziny Brigide w Austryi (f) ind. pols. XVIII s. (Szl. gal.).
 186. Brożek, pk. XVIII s. Nazarkiewiczów w trembowels. (Szl. gal.).
 187. Brunstein, pk. Brunickich h. Lew z roią w Galicyi (Szl. gal.).
 188. Brynicki lub Brynnicki, pk. Jana Cholewy, nob. 1794 (Szl. gal.).
 189. Brzostowski, pk. Kunickich h. Bończa, p. Chrościel.
 190. Buchental (z.), pk. Teodora Dobrowolskiego (de) nob. 1800 (Szl. buk.).
 191. Bucko, pk. XVII s. Pogorzelskich h. Krzywda w ziemi biels. (Papr.), p. Krysik.
 192. Budat, pk. XVII s. Grabowieckich h. Grzymała w Wielkop. iBulski), p. Federkowicz.
 193. Budold czy Butold, pk. XV s. Montigaiłów czy Montygayłów w Litwie (Stat. Łaski fol. 128).
 194. Budzianik, pk. XV s. Winnickich h. Sas na Rusi (Łaski Stat. fol. 140), p. Radziewicz.
 195. Budziewicz lub Budzewicz, pk. XVII s. Matkowskich h. Sas na Rusi (Szl. gal.), p. Czuczepkowicz.
 196. Budzisław, pk. XV s. Lubiczów w Mazowszu (Her. Kap. Mil.).
 197. Budzisz, pk. XVI s. Bujnowskich lub Buynowshich własnego herbu w sieradz. (Łaski: Libr. benef.) i Pstrokońskich (Her. pols.).
 198. Budzyna, pk. XV s. Dawidowskich h. Prus 8° w ziemi lwows. (Act. her.).
 199. Buka, pk. XVI s. Młochowskich, p. Ruśniak.
 200. Bukatczyc, pk. XVI s. Krechowieckich h. Sas na Rusi (Nieś.), p. Bukatko.
 201. Bukatko, pk. Krechowieckich h. Sas, p. Czepielowicz.
 202. Bukojemski czy Bukojeński, pk. XVI s. Jełowiczów h. Nałęcz w Litwie (Kojał.).
 203. Bukr, pk. XVI s. (Stadnicki: Przyczynek do Heraldyki).
 204. Bułat lub Bułata, pk. Balińskich h. Ogańczyk w Kujawach (S. I, 1590-1600).
 205. Burczak, pk. XVII s. Abrahamowiczów h. Lubicz z odmianą w ziemi chełm. (Nieś.).
 206. Burczymucha, pk. Kamieńskiego czy Kamińskiego.
 207. Burek, pk. Golianów h. Przerowa, p. Burnatowicz.
 208. Burkołap, pk., p. Purkołap.
 209. Burnak, pk. XV s. Korejwów lub Koreywów h. Kusza (Kojał.) i Słuckich h. Dołęga (Papr.).
 210. Burnatowicz, pk. Golianów h. Przerowa, p. Dominikowicz.
 211. Bursię, pk. Łapińskich h. Lubicz, p. Bursza.
 212. Bursza, pk. Łapińskich h. Lubicz, p. Dębowizna.
 213. Bury, pk. XV s. Makowskich h. Jelita w ziemi biels. (Her. Kap. Mil.), p. Chełchun.
 214. Burzyk, pk. XV s. Wnorowskich h. Rola w ziemi biels. (Her. Kap. Mil.), p. Czach.
 215. Butold, pk., p. Budold.
 216. Buyny, pk. Korwinów v. Ślepowrończyków (Przewodnik heraldyczny, str. 385).
 217. Buza czy Buźa, pk. XVIII s. Łubkowskich h. Bończa w sand. i na Wołyniu (Her. pols.).
 218. Bybik, pk. XVII s. Korczyńskich h. Sas na Rusi (Szl. gal.), p. Jackowicz.
 219. Byczek, pk. XIV s. (Stad. loc. eit.).
 220. Byczkowicz, pk. XVIII s. Podhorodeckich h. Sas na Wołyniu (Kras.) i na Rusi (Szl. gal.), p. Dorosiewicz.
 221. Byesz, pk., p. Bies.
 222. Bylecki ozy Bylicki, pk. XVII s. Sasinów h. Jastrzębiec na Litwie i na Wołyniu (Nieś.), p. Kaleczycki.
 223. Bystram, pk. XVII s. Stryjeńskich h. Tarnawa w lubel. (Papr.).
 224. Caliński, pk. XVIII s. Józefa Sawy, konfederata barskiego.
 225. Campo (de), pk. XVI s. włoskiej rodziny Scypionów herbu własnego w Litwie (Metr. lit ).
 226. Candem (a) czy Candeti (a), pk. XVII s. Trzcińskich h. Leliwa z odmianą w Prus. zach. (Const. 1613, fol. 8).
 227. Canon (de), pk. Demblińskich pochodzenia polskiego na Szląsku (J. hr. Bor.).
 228. Casafranca, pk. Saint-Paulów (de) h. Casafranca (Szl. gal.).
 229. Castellati (de), pk. Dzianotów własnego herbu, nob. const. 1662 (Vol. leg.).
 230. Ceder lub Cedor lub Cedrzyc, pk. XV s. Ciepielowskich (f) i Prochańskich (f) w sandomiers. (Dł).
 231. Cedro, pk. XVI s. Daniszewskich h. Cholewa w ziemi wyszogrod. (Papr.).
 232. Cespar, pk. Marcina Titza, nob. 1791 (Szl. gal.).
 233. Chapka, pk. Kulczyckich h. Sas na Rusi (Szl. gal ), p. Cmajło.
 234. Chebda lub Hebda, pk. XV s. Niewieszów h. Pomian (Dł. Lib. ben.).
 235. Chełchun, pk. Makowskich h. Jelita, p. Dobruta.
 236. Chińczyk, pk. Stanisława Zwierzyńskiego.
 237. Chlebicki lub Hlebicki, pk. XVI s. Józefowiczów h. Leliwa w płockiem (Her. Kap. Mil.).
 238. Chlebowicz, pk. XVII 8. Dzierzyców czy Dzieżyców h. Lubicz w Litwie (Kojał.).
 239. Chlewiotko, pk. XV s. Wądołowskich h. Grabie w ziemi łomż. (Her. Kap. Mil.), p. Czubiak.
 240. Chlupicz czy Chlupinicz, pk. XV s. Steckiewiczów lub Stetkiewiczów w smoleóś. (Metr. lit).
 241. Chłód, pk. XVI s. Regulskich h. Rawicz w krakows. (Act. castr, cracov.) i warszaw. (Źródła dziejowe), p. Puszcz.
 242. Chmara, pk. XVI s. Wroczewskich h. Rawicz w ziemi biels. (Her. Kap. Mil.).
 243. Chmielik, pk. XVI s. Strzałów h. Kotwicz z odmianą w krak. (Act. castr, cracov.), p. Silchen.
 244. Chnatusko, pk. Dobrzańskich h. Sas, p. Częstopian.
 245. Chobotowski, pk. XVII s. Szuszków lub Szuszkowskich h. Boócza na Rusi i Wołyniu (Const. 1569, f. 171).
 246. Chochlik, pk. XVII s. Wasilewskich h. Drzewica w ziemi drohic. (Her. Kap. Mil.) i na Wołyniu (Nieś.).
 247. Chocim lub Chocimczyk, pk. Aleksandra Kamienieckiego w smoleós (Const. 1661, fol. 29).
 248. Chocimczyk, pk., p. Chocim.
 249. Chocimski, pk. Huryłów własnego herbu w Witebskiem (1629—1674).
 250. Choinard, pk. XXIII s. Fonville’a (de) (J. hr. Bor.).
 251. Chominicz, pk. XV s. Starosielskich h. Syrokomla z odmianą w witebs. (Kojał.).
 252. Chomikowicz, pk. XVIII s. Uruskich h. Sas na Rusi (Szl. gal.), p. Dymitrowicz.
 253. Chorombola, pk. XV s. Puchalskich h. Ślepowron w ziemi łomż. (Her. Kap. Mil.).
 254. Chościak lub Choszczak, pk. XVII s. Popielów h. Sulima w Małopolsce i na Rusi, p. Chwostyk.
 255. Chościel, pk. Kunickich h. Boócza, p. Golian.
 256. Chościsko. pk. Ziemomysła, pierwszego udzielnego księcia Kujaw.
 257. Choszczak, pk., p. Chościak.
 258. Chrapka, pk. XVII s. Kropiwnickich h. Sas (p. Czołożyc) i Tomaszewskich h. Bończa (p. Fox) w bracławskiem i przemyśl. (Const. 1589, fol. 560).
 259. Chreba, pk. XVI s. Niwińskich h. Poprzyca w ziemi wiskiej (Her. Kap. Mil.), p. Książyk.
 260. Chrobry czyli Waleczny, pk. X s. Bolesława I, króla polskiego.
 261. Chrościel, pk. Kunickich h. Bończa, p. Golian.
 262. Chudynicz, pk. Strutyńskich h. Sas, p. Cykowicz.
 263. Chwalibóg, pk. Kazimierza Żeromskiego h. Jelita.
 264. Chwastak, pk. XVII s. Grodzickich h. Topacz na Rusi (Const. 1697).
 265. Chwastyk, pk. Popielów h. Sulima, p. Czaruokozic.
 266. Chwozdziejewicz, pk. XVII s. Palczewskich w mscisław. (Const. 1648).
 267. Cibowicz czy Cikowicz, pk. XVII s. Brosnowskich lub Brosznowskich na Rusi (Act. ber.), p. Smahak.
 268. Cichiński lub Cichyński, pk. Zienkiewiczów lub Zienkowiczów h. Leliwa w wileós. (Nieś.), p. Peretruski.
 269. Cichyński, pk., p. Cichiński.
 270. Ciecicza, pk. XVI s. Pieńkowskich h. Trąby w krakow. (Nieś.).
 271. Ciekawy, pk. XVII s. Mikołaja Cepryńskiego lub Ceprzyńskiego w nowogr. (Const. 1697).
 272. Cielecki, pk. XVII s. Timkowiczów czy Tomkowiczów własnego herbu w orszańs. (1632—1674).
 273. Ciepła, pk. Baszkowskich h. Rola, p. Gontor.
 274. Cierpięta, pk. XV s. Świejkowskich h. Trzaska w ziemi łomż. (Her. Kap. Mil.) i na Wołyniu (S. I, 1782—1793).
 275. Ciesielski, pk. XVII s. Zimmermana (von) h. Zadora, ind. prus. (9 lutego 1696).
 276. Cikowicz, pk., p. Cibowicz.
 277. Ciszyk, pk. XV s. Truskolaskich h. Ślepowron (Her. Kap. Mil.).
 278. Ciunowicz, pk. XV s. Przeciszewskich h. Grzymała w płockiem (Nieś.) i na Żmudzi (Kojał.).
 279. Cmaiło, pk. Kulczyckich h. Sas, p. Dasiewicz.
 280. Colonna, pk. Walewskich h. Roch 2 czyli Kolumna (Szl. pol8.).
 281. Comber, pk. XVII s. Krzysztofa Szobra (Sehober).
 282. Corry, pk. rodziny ang. Frevort lub Frefort, nob. const. 1773 (Kancler. 41—223).
 283. Cosnan, pk. XVIII s. Bemów na Rusi (Szl. gal.).
 284. Crassus, pk., p. Otyły.
 285. Curel, pk., p. Hennequin.
 286. Ćwik, pk. Konińskich h. Łabędź.
 287. Cybowicz, pk. Jaworskich h. Sas na Rusi (Szl. gal.).
 288. Cygeł, pk., p. Zygiel.
 289. Cygemberg, pk. Orłowskich h. Chomonto na Pomorzu (Ms. o famil. prus).
 290. Cykowicz, pk. Strutyńskich h. Sas na Rusi (Szl. gal.), p. Dos.
 291. Cyrus, pk. XVI. s. Sobolewskich h. Łada w krak. (Metr. kor.), p. Kula.
 292. Cyryliński, pk. XVII s. Wojdaków w trockiem (Const. 1697).
 293. Cyryna, pk. Dogielów h. Działosza (Ntes.).
 294. Czach, pk. Wnorowskich h. Rola, p. Kokoszka.
 295. Czaja, pk. XIV s. (Stad. loc. cit.).
 296. Czajka, pk. XVII s. Hołyńskich h. Sas w ziemi lwows.
 297. Czaplic, pk. Szpanowskich h. Kierdeja (Kur ).
 298. Czarnokozic, pk. Popielów h. Sulima, p. Dumicz.
 299. Czarnokruk, pk. XVIII s. Przybyłowiczów w ziemi sanoc. (Szl. gal.).
 300. Czarnołoski czy Czarnołozki, pk. Orzeszków h. Korab.
 301. Czarnomostski czy Czernomostski (de Nigroponte) pk. XVII s. Jakóba Dobrzańskiego.
 302. Czarnota, pk. XV s. Bojarskich h. Sas na Pomorza (Dług.).
 303. Czarny, pk. Leszka VI księcia krakowskiego, Konrada V księcia na Oleśnicy, Mikołaja (VI) Radziwiłła wojewody wileńskiego, Niemierzów h. Jezierza na Rusi (Papr.), Nowickich własnego herbu (p. Siela), Odrzywolskich h. Nałęcz, oraz Zawiszów hh. Przerowa i Sulima (p. Garbowski).
 304. Czarny, pk., p. Schwartz (Szwarc).
 305. Czarny, pk. Jana Massona i Władysława Jabłonowskiego h. Prus 3.
 306. Czajański lub Czayański, pk. XIV s. Zaklików h. Topor w Małop. (Cod. d. pl. pol. III).
 307. Cząstek, pk. Żaleńskich lub Żalińskich. h. Pobóg w Prus. zach. (Papr.).
 308. Czcik, pk. Marcina Radwana, nob. 1792 (Szl. gal.).
 309. Czechowa, pk. Franciszka Czechowskiego, nob. 1792 (Szl. gal.).
 310. Czechowicz, pk. Sachowickiego.
 311. Czechowitz (von), pk. XIV i XV s. Czelów h. Kościesza, pochodzenia polskiego na Szląsku (Siebmachers Wappenbuch, B. IV II).
 312. Czeczel, pk. XV s. Winnickich h. Sas na Rusi (Szl. gal.), (p. Hul) i Nowosielskich h. Nałęcz z odmianą na Wołyniu (Papr.).
 313. Czeczotka, pk. XVI s. Tłokieńskich lub Tłokińskich h. Jastrzębiec, mieszczan krakow. (Papr.).
 314. Czelustka, pk. XV s. (Hel. T. IV).
 315. Czepielowicz, pk. XVIII s. Krechowickich h. Sas na Rusi (Szl. gal.), p. Demkowicz.
 316. Czepycha lub Czepyha, pk. Drohomireckich h. Sas na Rusi (Szl. gal.), p. Howora.
 317. Czerciowicz, pk. XVII s. Unickich h. Sas na Rusi (Act. ber.), p. Fedynicz.
 318. Czerczycki, pk. Adama Łasko.
 319. Czeriuk czy Czernik, pk. XVI s. Łozińskich h. Lubicz na Rusi (Act. ber.), p. Dzieża.
 320. Czerkas, pk. XVI s. Kosińskich h. Koziński z odmianą, p. Grazny.
 321. Czerniawski, pk. XVIII s. Palkiewiczów h. Jastrzębiec (Szl. gal.).
 322. Czernik, pk., p. Czeriuk.
 323. Czernomostski, pk., p. Czarnomostski.
 324. Czerwakowicz, pk. Jaworskich h. Sas na Rusi (Szl. gal.).
 325. Czerwonka, pk. Ostrowskich.
 326. Czerwony, pk. Wszewołoda Swiętosławicza.
 327. Czerzycki, pk. Łaskich h. Leliwa.
 328. Czewadzi, pk. Torosiewiczów, ind. 1812 (Szl. buk.).
 329. Częstopian, Częstopiec lub Częstopień, pk. Dobrzańskich h. Sas, p. Hubal.
 330. Częstopiec, pk., p. Częstopian.
 331. Częstopień, pk., p. Częstopiec.
 332. Czobor, pk. XVI s. Leszczyńskich h. Pomian w księstwie Oświęcim. (Nieś.).
 333. Czobotowicz, pk. Horodyjskich lub Horodyskich h. Korczak na Rusi (Szl. gal.), p. Zurawek.
 334. Czohodar, pk. Olszowskich, p. Czygański.
 335. Czokołda, pk. XV s. Zaleskich h. Paprzyca w ziemi biels. (Her. Kap. Mil.), p. Łopata.
 336. Czołoźyc, pk. XVI s. Kropiwnickich h. Sas na Rusi (Szl. gal.), p. Herbanowicz.
 337. Czerneda, pk. XIV s. Bierzyńskiego Mieczysława.
 338. Czubek, pk. Tchórznickich.
 339. Czubiak, pk. Wądołowskich h. Grabie, p. Dumka.
 340. Czubik, pk. Rzepeckich, p. Kazierod.
 341. Czuczepkowicz, pk. Matkowskich h. Sas, p. Fedaszkowicz.
 342. Czudnachowski (von), pk. Riegonów, odn. szlach. w Prus. XIX (J .hr. Bor.).
 343. Czulewicz czy Czylewicz, pk. Kruszelnickich h. Sas na Rusi (Szl. gal.), p. Fryzowicz.
 344. Czuryło, pk. Olędzkich h. Rawicz.
 345. Czusolowicz, pk. XV s. Mejdolonów lub Mejdylonów na Litwie (Łaski: Stat. fol. 127), p. Kufałowicz.
 346. Czygański, pk. Olszowskich, p. Czohodar.
 347. Czylewicz, pk., p. Czulewicz.
 348. Czyrnowski, pk. XVII s. Starkiewiczów w kijowskiem (L. pod. 139).
 349. Czyi, pk. XVI s. Nieczyckich czy Nieteckich w Litwie (Metr. lit.) (in. M. S. petricov.) (Nieś.).
 350. Dadzibóg, pk. XVI s. Bieńkiewiczów h. Radwan w wileńs. (Const. 1610) i Kamieńskich h. Slepowron odm. (Nieś.).
 351. Dammerau (von), pk. XVI s. Wojnowskich lub Woynowskich własnego herbu w ziemi chełmiń. (Papr.).
 352. Dańczykiewicz czy Duńczykiewicz, pk. XVI s. Wojszymów h. Janina w Litwie (Nieś.), p. Żyliński.
 353. Danilewicz czy Daniłowicz, pk. Chrapowickich h. Gozdawa.
 354. Daniłowicz, pk. XVIII s. Strzelbickich h. Sas na Rusi (Const. 1764), p. Michałkowicz i Danilewicz.
 355. Das, pk. Strutyńskich h. Sas, p. Daszkiewicz.
 356. Dasiewicz, pk. Kulczyckich h. Sas, p. Daszynicz.
 357. Daszkiewicz lub Daszkowicz, pk. Czajkowskich h. Dębno (p. Duma), Łuckich (p. Odynak) i Strutyńskiah h. Sas (p. Fedior).
 358. Daszkowicz, pk., p. Daszkiewicz.
 359. Daszynicz, pk. Kulczyckich h. Sas, p. Gnida.
 360. Dautan czy Dautenne, pk. Korda de Villars, nob. const. 1683, fol. 19, v. V, fol. 673).
 361. Dautenne, pk., p. Dautan.
 362. Dąb, pk. XV s. Ciecierskich h. ślepowron w ziemi łomż. (Her. Kap. Mil.) i Gołaszewskich h. Kościesza (tamże).
 363. Dąbrowicz, pk. XVII s. Szczepanowskich h. Prus 1″ w krak. (Nieś.).
 364. Dąbrówka, pk. XVI s. Wilamowskieh w ziemi biels. (Her. Kap. Mil.).
 365. Dedowicz, pk. XVI s. Trypolskich h. Gozdawa w kijów. (Act. ter. kijov).
 366. Dejak, pk. XIV s. (Stad. loc. cit.).
 367. De Kap de Bou, pk. Antonowiczów, nob. gal. 1816 (Szl. buk.).
 368. Deleszkan, pk. XVI s. Żwanów h. Mora w sand. (Nieś.), p. Dolatecki.
 369. Demenko, pk. XVIII s. Łubienickich h. Sas na Rusi (Szl. gal.), p. Hłoda.
 370. Demkowicz czy Demowicz, pk. Dobrzańskich h. Leliwa (p. Gackiewicz) i Krechowieckich h. Sas (p. Mełymuka).
 371. Demowicz, pk. p. Demkowicz.
 372. Demuńczak, pk. Komarnickich h. Sas, p. Drudz.
 373. Denisko lub Deniszko, pk. XVII s. Nowosielskich h. Wukry na Podolu i Wołyniu (Nieś.), p. Mokosiej.
 374. Deniszko, pk., p. Denisko.
 375. Depka, pk. XVII 8. Prądzyńskich h. Grzymała w Wielkop. (Papr.).
 376. Derda, pk. Tchórznickieh.
 377. Dermunt czy Dyrmunt, pk. XVII s. Silnickich h. Korczak odm. w Litwie (Star. Mon.).
 378. Despot lub Deszpot, pk. XV s. Zenowiczów lub Zienowiczów własnego herbu w Litwie (Daniłowicz: Skarbiec).
 379. Deszpot, pk., p. Despot.
 380. Dębowizna, pk. Łapińskich h. Lubicz, p. Goździk.
 381. Diabeł lub Djabeł, pk., p. Dyabeł.
 382. Dienheim, pk. Brockich – Szczawińskich i Chotomskich h. Prawdzie.
 383. Diezenstein, pk. XIX s. Jana Weilepa (Szl. pols.).
 384. Ditrich. pk. XVI s. Jędrzejowskich h. Nałęcz w lubels. (Papr.).
 385. Dittrichsfeld (von), pk. Jana Ferdynanda Dittricha, nob. 1776 (Szl. gal.).
 386. Dmitrowicz, pk. Uruskich h. Sas, p. Dmytrykowicz.
 387. Dmytrowicz, pk. Uniatyckich i Wysoczańskich h. Sas na Rusi (Szl. gal.), p. Dmytrykowicz.
 388. Dmytrykowicz, pk. Uruskich (p. Haliak) i Wysoczańskich h. Sas (p. Dumnikowicz).
 389. Dobek, pk. XV s. Lenczowskich h. Strzemię w krakow. (Papr.) (p. Gruszka) i Rydzewskich h. Rustejko.
 390. Dobkowicz, pk. XVII s. Giejsztorów w kowieńskiem (Const. 1632).
 391. Doblinowicz, pk. XVI s. Szyszków lub Szyszkowiczów h. Dołęga w Litwie (Const. 1569, fol. 172).
 392. Dobrodziejski, pk. XVI s. Guttererów h. Grzymała odm. mieszczan krak. (Papr.).
 393. Dobrogost czy Dobrogwił, pk. XVII s. Bionatowskich lub Bionotowskich w połockiem (Nieś.) (p. Podbipięta) i Jana Szeńskiego, nob. non praec. scart. Const 1768 (VII), fol. 801.
 394. Dobrogwił, pk., p. Dobrogost.
 395. Dobrota, pk. Makowskich h. Jelita, p. Janiak.
 396. Dogwił, pk. Orwidów lub Orwitów, p. Gudygołt.
 397. Dolatecki czy Dołatecki, pk. Zwanów h. Mora, p. Deleszkan.
 398. Dombales (de), pk. baronów francus. Bertrandów, nob. w Polsce przy schyłku XVIII s.
 399. Doliwa, pk. XIV s. (J. hr. Bor.).
 400. Doimat czy Dołmat, pk. XVII s. Isajkowskich h. Prus 1° odm. na Wołyniu.
 401. Dolski, pk. XVIII s. Michalkiewiczów w ziemi przemyśl. (Szl. gal.).
 402. Dołatecki, pk., p. Dolateeki.
 403. Dołmat, pk., p. Dolmat.
 404. Dominicanus, pk. XVII s. Michałowskiego Melchora h. Poraj-Jasieńczyk wojskiego lubelskiego.
 405. Dominikowicz, pk. Golianów h, Przerowa, p. Dula.
 406. Dommerau (von), pk. Wojanowskich h. Leliwa.
 407. Don, pk. Aleksandra i Hrehora Zakaliczów, nob. const. 1767, fol. 64 v. V, fol. 418. Dorja lub Dorya, pk. XVI s. Dernałowiczów h. Lubicz (Metr. lit.).
 408. Dornberg (von), pk. Jana Ferdynanda Dittricha, nob. 1776 (Szl. gal.).
 409. Dorochinicki lub Drochinicki i) pk. xvi s. rus.-kij. rodziny Kisielow n. Swietołdycz z Brusiłowa na Wołyniu (Metr. woł.).
 410. Dorochmicz lub Drochinicz – jak wyżej.
 411. Doroyost czy Drogost, pk. Pliskich w trembowelskiem (Const. 1782).
 412. Dorosiewicz lub Doroszewicz, pk. Podhorodeckich, p. Karmazyn.
 413. Dorya, pk., p. Dorja.
 414. Dostenberg, pk. Leonarda Marcina Dosta, nob. XIX s. (Szl. gal.).
 415. Dołhoy i Dołhoynos, po szląsku Cołhonoski (Długi, Wysoki), pk. Szuszkiewiczów własnego herbu, p. Nos.
 416. Dowgalis (Siłomożny), pk. w Litwie (Narbut).
 417. Dowgełło, Dowgiełło lub Dowgiało, pk. XVI s. Zawiszów h. Zadora w Litwie (Nieś.).
 418. Dowmand, Dowmond lub Dowmund, pk. XVI s. Rukiewiczów i Siesickich h. Hippocentaurus.
 419. Downar, pk. Ignacego Zapolskiego (Emin Beja), sekretarza ambasady tureckiej w Rzymie (1884).
 420. Dowojna lub Dowoyna, pk. XVII s. Świackich i Sylwestrowiczów w Litwie i na Żmudzi (Const. 1697).
 421. Dowojno lub Dowoyno, pk. XV s. Sołohubów lub Sołłohubów w Litwie (Metr. lit.).
 422. Oowolgo czy Dowołgo, pk. XVI s. Mickiewiczów h. Nałęcz w witebs. (Kur.), p. Katanek.
 423. Dramak, pk. Berezowskich h. Sas, p. Dymidowiez.
 424. Drapacz, pk. XVIII s. Dziekońskich h. Korab z odm. w podlas. (S. I, 1785—93), p. Mazura.
 425. Drewniana noga, p. Iambe de bois.
 426. Drobysz, pk. XVI s. Tuszyńskich h. Nałęcz w witebs. (Ks. pod. Stef. Bat.), krak. i na Rusi (Nieś.).
 427. Drochinicki, p. Dorohimcki i Dorochimcz.
 428. Drochimcz, p. Dorohimcki i Dorochimcz.
 429. Drogomir, pk. XVI s. Petrykowskich h. Paprzyca na Podolu (L. pod. 58).
 430. Drogosław, pk. Skórzewskich h. Ogończyk.
 431. Drogost, pk., p. Dorogost.
 432. Drożyna, pk. XVIII s. Laskowskich h. Drogosław w ziemi halic. (Szl. gal.).
 433. Drucki, pk. XV s. książąt Korskich (f), Lubeckich i Sokolińskich (f) (Metr. wołyń.).
 434. Drudz czy Drudź, pk. Komarnickich h. Sas, p. Drużbicz.
 435. Drusejko, Drusiejko lub Druszeiko, pk. XVI .s Minkiewiczów czy Monkiewiczów h. Odrowąż na żmudzi (Kojat.).
 436. Drusejski, Drusiejski lub Druszejski, pk. XVI .s Minkiewiczów czy Monkiewiczów h. Odrowąż na żmudzi (Kojat.).
 437. Drużbicz, pk. Komarnickich h. Sas, p. Dudycz.
 438. Drużbowicz lub Drużyc, pk. XVIII s. Pernerowskich lub Pernorowskich b. Sowak na Rusi (Szl. gal.).
 439. Drużyc, pk., p. Drużbowicz.
 440. Dryniewicz czy Dyniewicz, pk. XVII s. Siemaszków h. Sas na Rusi (Const. 1697).
 441. Dryszka, pk. Mokojewskich w Litwie (Kur. fol. 117).
 442. Drzewiecki, pk. XVIII s. Nostica v. Nostyca (Const. 1768 fol. 147, v. XII fol. 748).
 443. Dubalski, pk. XVII s. Łozow h. Korab w kijów. (Nieś) p. Borkołab.
 444. Dubenic, Dubenitz lub Dubnitz (von pk. baronow czeskich Rajskich lub Rejskich własnego herbu nob. w Polsce XV s. (I. hr. Bor.).
 445. Dubicz czy Dubik, pk. Jaworskich, h. Sas p. Fajenwicz.
 446. Dubik, przydomek patrz Dubicz i Dublik.
 447. Dubina, pk. XV s. Kuiażyckich b. Zagłoba odm. w grodz. (Kojał) p. Hołub.
 448. Dubik czy Dublik, pk. XVIII s. Humińskich h. Gozdawa w ziemi halic. (Szl. gal.).
 449. Dudak czy Dudek, pk. XVIII s. Uryowskich w trembowels. (Szl. gal.).
 450. Dudek, przydomek, patrz Dudak.
 451. Dudycz, pk. Komarnickich h. Sas, p. Fagarasz.
 452. Dukać, Dukacz lub Dukat, pk. Szaniawskich h. Junosza, p. Grzywacz.
 453. Dula, pk. Golianow h. Przerowa, p. Logołka.
 454. Duma, pk. Czajkowskich h. Dębno, p. Kuncewicz.
 455. Dumicz, pk. Popielów h. Sulima (p. Fedyńczak) i Sikorskich h. Lis.
 456. Dumka, pk. Wądołowskich h. Grabie p. Jorczak.
 457. Dumna, pk. Deręgowskich p. Fongleic.
 458. Dumnikowicz, pk. Wysoczańskich h. Sas na Rusi p. Fagarasz.
 459. Dumiński, przydomek Ihnata Szutka nob. const. 1673 (V) fol. 138.
 460. Duńczyk, pk. a raczej pko. XII s. Piotra Dunina hrabiego na Skrzynnie.
 461. Dyńczykiewicz, przydomek, patrz Dańczykiewicz.
 462. Dunicz, pk. XVI s. Kraśnickich h. Sas w ziemi przemyśl. (Szl. gal.).
 463. Dunin, przydomek: Berwaldzkich (f), Borkowskich, Brzezińskich, Gożdzikowskich (f), Karwickich, Konińskich, Krajewskich, Łabęckich, Mieczyńskich, Modliszewskich, Primusów (f), Przystałowskich (f), Przyszewskich (f), Rajeckich, Rusinowskich (f), Ruszkowskich (f), Rzuchowskich (f), Smoszewskich (f), Sulgostowskieh (f), Szpotow, Szpotańskich, Tomaszewiczów v. Thomaszewiczów, Wąsowiczów, Wolskich, Zborzyńskich v. Zburzyńskich (f) i Zuchowskich lub Żukowskich h. Łabędź (Ks. per. ziem. radom.).
 464. Du Pont Franęois, spolszczony przydomek, a raczej przezwisko Franciszka Miaskowskiego.
 465. Durbski lub Durski, pk. XVI s. Trzasków h. Trzaska w kijów. (act. ter. kijów.) i trembow. (Szl. gal.).
 466. Durski, przydomek, patrz Durbski.
 467. Dusiatycki, pk. XVII s. Rudominow h. Trąby w Litwie (Kojał. ms.).
 468. Dusza, pk. XVI s. Podhoreckich h. Belina (Bielski fol. 739) i Ciborowskich h. Kosciesza, p. Figiel.
 469. Dworzaninowicz, pk. XVI s. Wysockich h. Ostoja na Wołyniu (Act. castr. luceor.), p. Korzeniewicz.
 470. Dworzecki, pk. XVIII s. Michała Bohdanowicza.
 471. Dyabeł (Diabeł lub Djabeł) krwawy lub wenecki, przydomek Mikosza (Mikołaja) z Wenecyi lub weneckiego sędziego kaliskiego i poznańskiego przy schyłku XIV stulecia oraz Kosińskiego, konfederata barskiego i Stadnickiego Stanisława, starosty zygwulskiego XV s. (Przewód, herald.).
 472. Dybli (de), pk. XV s. Langów w Mazowszu (Zyg. Glog.) i na Litwie (Małach.).
 473. Dyczka, pk. czy przez. XV s. na Wołyniu (Stecki: Op. m. Równa).
 474. Dymidowicz, pk. Berezowskich h. Sas p. Ficzyk.
 475. Dymitrowicz, pk. XVII s. Kolesińskich w lidz. (J. br. Bor.).
 476. Dyniewicz, przydomek Siemaszow, patrz Dryniewicz.
 477. Dyrmunt, przydomek, patrz Dermunt.
 478. Dziadkowski, pk. XVIII s. Oberfolwow czy Oberwolfow h. Rogala w sieradz. (Act. decr. cap. gniez. XVIII. 497).
 479. Dzierzbia, pk. Sokołowskich h. Gozdawa p. Kandzierzewicz.
 480. Dzierzka czy Dzieżka, pk. Rybczyńskich h. Ślepowron w sandom. (Const. 1768) p. Zbrożek.
 481. Dzierzek, pk. Krynieekich czy Krynickich h. Nieczuja w lubels. (Papr.) Lisickich h. Prus 1° i Tarnawieckich h. Jastrzębiec w krakow. i lubels. (Const. 1674).
 482. Dzierźykraj, pk. Morawskich h. Nałęcz w Wpols. (S. I. 1697—1716). Gryzą.
 483. Dzieweczka czy Dziewoczka, pk. XIV s. (Stad. loc. cit.).
 484. Dziewięcki, pk. XV s. Wilków v. Wylkow h. Oksza w krak. (Dł. Lib. ben. II).
 485. Dziewoczka, przydomek, patrz Dzieweczka.
 486. Dzieża, pk. Łozińskich h. Lubicz p. Jarmołowicz.
 487. Dzieźka, przydomek, patrz Dzierzka.
 488. Dzik, pk. Koiuchowskich h. Doliwa.
 489. Dzirit lub Dzyrytt, pk. XVIII s. Szczepankiewiczow lub Szczepankowiczów h. Jelita odm. w krzemieniec (Kur.).
 490. Dziurdz czy Dzurdz, pk. XVII s. Sieleckich h. Sas na Rusi (Const. 1697) p. Korczak.
 491. Dziurdzewicz, pk. Dobrzańskich h. Sas, p. Juńczuk.
 492. Dziwisz, pk. XVI s. Piskorzewskich w lubels. i wileńs. (Nieś.).
 493. Dzurdz, przydomek, patrz Dziurdz.
 494. Eastbourne (de), przydomek Waldgonow własnego herbu (f) i Wilsonów (Szl. pols.) p. Waldgon.
 495. Eckel (von), pk. XIV s. Hilsenow lub Hiilsenow własnego herbu w Inflantach. (L. Inf.).
 496. Ehrenfels, pk. Franciszka Hilburga nob. 1793 (Szl. gal.).
 497. Ehrenwald, pk. Jana Gbrstera nob. 1788 (Szl. gal.).
 498. Ehrenwerth, pk. Franciszka Albricha i Gabryela Ellgera nob. 1788 i 1793 (Szl. gal.).
 499. Ehrenzweig (de), pk. Wincentego Webera, nob. XIX s. (Szl. gal.).
 500. Einberg, pk. Józefa Einbergera nob. 1794 (Szl. gal.).
 501. Eleuter lub Elleuter, pk. XVI i XVII s. Siemiginowskich h. Sas, p. Łaszcz.
 502. Eliasz lub Eliaszowicz, pk. Krynickich h. Korab, p. Tymkowicz.
 503. Eliaszewicz, pk. XVIII s. Łaszewskich h. Trzaska w ziemi halic. (Szl. gal.).
 504. Eliaszowicz, przydomek, patrz Eliasz.
 505. Ende (von), pk. XVI s. Koneckich lub Korneckich h. Lew odm. w Prusiech (M. S. I) famil. prus.).
 506. Engelke (de), pk. XVI. Fihauserow lub Fihauzerow własnego herbu z Prus w Polsce (Const. 1601) p. z Miaczowa.
 507. Ensle (d’), pk. Gordonow p. Huntly (de).
 508. Epimach, pk. XVI s. Wietrzyńskich h. Przegonią w chełm. (Papr.).
 509. Ettanusa lub Ettanuza, pk. XVIII s. Leparskich w pow. upit. (Kur.).
 510. Evald lub Ewaldt (von), pk. Fryderyka Schneidenfelda czy Schniedenfelda, nob. Const. 1775 (VIII) f. 294.
 511. Ewaldt, przydomek, patrz Evald.
 512. Ezelik (von) lub von Lescht, pk. XVIII s. Leskich własnego herbu w Prus. zach. (Nieś.).
 513. Facuła, pk. XVIII s. czerwonoruskiej rodziny Sozańskich h. Korczak (Szl. gal.) p. Hujtyn.
 514. Fagarasz, pk. Komarnickich (p. Fedczak) i Wysoczańskich (p. Jankowicz).
 515. Fajewicz, pk. Jaworskich h. Sas, p. Gałdysz.
 516. Falk, pk. Skrzeczyńskich h. Godziemba w sandec. (Szl. gal.) i Józefa Franciszka Regulskiego, p. Falk (Szl. pols.).
 517. Falkenhagen, przydomek, XIX s. Piotra Zaleskiego.
 518. Farkacz, pk. XIV s. (Helcel T. II).
 519. Farurej, pk. XV s. Garbowskich i Szawłowskieh h. Sulima 1436 (Cod. dipl. vol. IV, fol. 133) 1400 (Długosz).
 520. Fasth, pk. XV s. (Stad. loc. cit.).
 521. Fedaszkowicz, pk. Matkowskich h. Sas, p. Gregorowicz.
 522. Fedczak, pk. Komarnickich h. Sas p. Jadczyszyc.
 523. Fedior, pk. Strntyńskich h. Sas, p. Gęba.
 524. Fedkowicz, pk. Hordyńskich h. Sas, p. Juchnowicz.
 525. Fedorkowicz, pk. Grabowieckich b. Grzymała p. Budat.
 526. Fedyńczak, pk. Popielów h. Sulima p. Hrycałowicz.
 527. Fedynak, pk. Bilińskich h. Sas, p. Grodz.
 528. Fedynicz, pk. Unickich h. Sas, p. Fereletycz.
 529. Felden (von), pk. Zakrzewskich, własnego herbu w Prus. zach. (M. S. o fam. prus.).
 530. Fanikowski, pk. Kuczukow h. Siekierz lub Siestrzeniec (Nieś.).
 531. Ferletycz, pk. Unickich h. Sas, p. Hucułowicz.
 532. Ferens, pk. XVI s. Pakoszewskich h. Trąby w sanoc. (Papr.).
 533. Ferguson lub Fergusson, pk. Piotra Teppera, bankiera warszaw, własnego h. nob. Const. 1794 fi 215 p. Laski.
 534. Ficzuk czy Ficzyk, pk. Berezowskich h. Sas, p. Filejowicz.
 535. Ficzyk, przydomek, patrz Ficzuk.
 536. Figa, pk. XV s. Ośnickich b. Orla w Kujawach (Łaski Stat. fol. 140).
 537. Figiel, pk. Ciborowskich h. Kościusza, p. Grochowski.
 538. Filejowicz, pk. Berezowskich h. Sas, p. Genik.
 539. Filowicz, pk. XVI s. Żurakowskich h. Sas na Rusi (Nieś.) p. Firtowicz.
 540. Finkenthal (de), pk. Finkow h. Ostoja nob. 1817 (Szl. gal.).
 541. Firlej, pk. XV s. Broniewskich, Górskich, Konarskich i Kossowskich h. Lewart (Act. castr, trembow).
 542. Firtowicz, pk. Żurakowskich h. Sas p. Holubowicz.
 543. Fioka, pk. XXII s. Witwickich h. Sas w małop. (Koryt, prał. k. gniezn. V. 321).
 544. Flotfeld czy Flotfelt, pk. XVII s. Kamieńskich czy Kamińskich w sandom. (J. hr. Bor.).
 545. Foks lub Fox, pk. Tomaszewskich h. Bończa (p. Chrapka) i Potockich, g. Lubicz w bracław. (Const. 1685/7).
 546. Fongleic, pk. Deręgowskich p. Agles.
 547. Fralich, pk. Kropiwnickich p. Gayko.
 548. Francuz, pk. XVI i XVII s. Franckow lub Franków h. Jelita w Inflantach (L. Inf.).
 549. Franzbe, pk. XVII s. Dziulich własnego herbu w sandom. (Const. 1676—1697).
 550. Frauenstein (de), pk. Stefana Dudkiewicza nob. XVIII s. (Szl. gal.).
 551. Frąckiewicz, pk. XIV s. Radzimińskich h. Brodzie w Mazow. (f), (Papr.).
 552. Fredro, pk. Bonieckich h. Bończa p. Mierzb.
 553. Fricz, pk. Szczepieckich czy Szczepickich h. Leliwa. (Nieś.)
 554. Friedenfeld (de), pk. Franciszka Laskiewicza nob. 1783. (Szl. gal.).
 555. Fronsberg, pk. Floryana Babela nob. 1793. (Szl. gal.).
 556. Frycz, pk. Jędrzeja Modrzewskiego.
 557. Fryzowicz, pk. Kruszelnickich, p. Lepiszewicz.
 558. Fundament, pk. XVI s. Karsnickieh h. Jastrzębiec p. Sasin.
 559. Funger lub Fungier, pk. XVIII s. Pieniążków h. Odrowąż na Rusi (Szl. gal.)
 560. Gabański, pk. XV s. Wiernkow lub Wierzynkow h. Nowina z Gabań w sandom. (f), (Dł.) i krak. (Act. castr. crac).
 561. Gackiewicz, pk. Dobrzańskich h. Leliwa na Rusi (Szl. gal.), p. Hubal.
 562. Gadecz czy Gaudecz, (de), pk. Rożnowskich h. Nowina (J. hr. Bor.).
 563. Gafion lub Gafflon, pk. Pretficzów lub Pretwiczow h. Wczele (Nieś.).
 564. Gallen (von), pk. Bispingow lub Biszpingow w starodub. (Const. 1674).
 565. Ganat, pk. Bereźnickich h. Sas. p. Humenowicz.
 566. Gano, pk. XVIII s. Lipskich h. Rawicz w Mazowszu (S. I. 1562) i ziemi chehns. (Const 1674).
 567. Gaon, (Wzniosły) pk. Eliasza rabina wileńskiego, p. Pobożny.
 568. Garbaty, (Harbaty) pk. XIV s. Wojdata Kiejstutowicza urodzonego z Biruty (Narbut).
 569. Garbisz, pk. XVI s. Jana Ostroroga biskupa poznańskiego (Zyg. hr. Gorzeński Ostroróg).
 570. Garbowski, pk. XV s. Zawiszów h. Sulima w Zawichost. (Dł. L. B. I i II) p. Czarny.
 571. Gaschin (von), pk. XV s. Rosenbergów h. Bersten 2° poch. pols. w Szląsku (J. hr. Bor.).
 572. Gaudecz, przydomek, patrz Gadecz.
 573. Gawin, pk. XVI s. Niesiołowskich h. Nałęcz w pomorskiem i ziemi sanoc. (Nieś.).
 574. Gawłowicz, pk. XVI s. Łonieckich czy Łoniewskich h. Nałęcz w Wielkop. (Nieś.).
 575. Gawdoński, przydomek, patrz Rewko.
 576. Gnylko, pk. Kropiwnickich. p. Gąsiorek.
 577. Gąsiak, pk. XVII s. Swierzewskieh czy Swieszewskich h. Grabie w ziemi nurs. (Her. pols.).
 578. Gąsiorek, przydomek Kropiwnickich patrz Górka.
 579. Geburg, (z) pk. Antoniego Aloizego Geblin nob.. 1764 (Szl. gal.).
 580. Gedejt lub Gedeyt, pk. XV s. Kobylińskich w ziemi łomż. (Her. Kap. Mil.), (p Kumek) i Zawadzkich.
 581. Gemnitz (de), pk. Weneckich (Venetus v Wentygeil) h. Gołąb w Prus. (M. S. o fam. prus.).
 582. Gemujnowicz, pk. XVI s. Łopuszańskich h. Sas, w ziemi przemysł. (Szl. gal.), p. Homicz.
 583. Genderich (von), pk. XVI s. Heydesow h. Genderich (Her. pols.).
 584. Genik, pk. Berezowskich h. Sas, p. Holdysz.
 585. Gentil, pk. Jerzego de Langallerie czy Langallier, ind. const 1768 (VII). fol. 799.
 586. Gerek, przydomek Ludgera nob. const. 1775. fol. 146.
 587. Gemisse (der), przydomek, patrz Gwys.
 588. Gęba, pk. Strutyńskich h. Sas (p. Hala) i Trębeckich h. Brochwicz.
 589. Gęs, przydomek Smlodowskich.
 590. Gęzikiewicz, pk. Geryckie’go nob. const. 1726.
 591. Giedygold, pk. XV s. Eliasiewiczow v. Eliaszewiczów na Żmudzi (Koja!.).
 592. Giejsztof czy Gieysztowt, pk. XVI s. Bernatowiczów własnego herbu na Żmudzi (Metr. lit.).
 593. Gieryon, pk. henryka Prahla nob. praec. scart. const. 1790.
 594. Gieysztowt, przydomek, patrz Giejsztof.
 595. Giezek czy Gieźek, pk. XVII s. Zalchockich czy Żalchockich na Rusi (Const. 1697).
 596. Gil, Gił lub Gył, pk. XIV s. (Stad. loc. oct.).
 597. Gił lub Gył, przydomek, patrz Gil.
 598. Geneit, Gineth, Giniet lub Gnieth, pk. XV s. Koncewiczów v. Kończewiczów h. Łabędź w Litwie (Kojał) i Towiańskich h. Gerald w wilkomiers. (Const. 1601 fol. 77).
 599. Gintowt, pk. Dziewiałtowskich h. Trąby. p. Skoczek.
 600. Ginwił, pk. XVI s. Kulwieców i Piotrowskich h. Ślepowron (Papr.). p. Korwin.
 601. Glaczyński, pk. XVI s. Łubów h. Lubicz w podlas. (Papr).
 602. Glayden (de), pk. angielskiej rodziny Glowerow (Glover) własnego herbu ind. Const. 1725.
 603. Glinka, pk. XVI s. Jonczewskich h. Trzaska w mazow. (Her. Kap. Mil.) Orlikowskich h. Abdank i Wolskich h. Ślepowron na Wołyniu (Metr. Wołyń.).
 604. Głowacz, pk. XIV s. Leżeńskich h. Nałęcz (Stat. Maz.). i Jana Oleśnickiego k. Dębno.
 605. Głuchan, pk. XV s. Hoszowskich h. Sas w ziemi lwów. (Act. castr, leopol.) p. Hłocban.
 606. Gniazdowski, pk. XIV s. Ilotowieckich, v. Kotowieckich w kalis. (R. P. K. 16).
 607. Gnida, pk. Kulczyckich h. Sas p. Gut.
 608. Gnieth, przydomek, patrz Gineit.
 609. Gniewosz, pk XVI s. Stryszowskich lub Strzyszowskich h. Kościesza w bracław. (Const. 1569 fol. 172) oraz Łempickiego konfederata barskiego.
 610. Gnuśny, przydomek Mieczysława II. (Mieszka) syna Bolesława I Chrobrego, króla polskiego.
 611. Gobe (de), pk. XVII s. Gustawa Adolfa de la Vallee, nob. const. 1673 (V.) fol. 162.
 612. Goleń, pk. XV s. Godziszewskich h. Ogończyk w ziemi dobrz. (Papr.) i Niewiadomskich b. Prus 1°. w oszmian. (Nieś.).
 613. Golian, pk. Kunickich h. Bończa (p. Wawrzeńcewicz) i Skomorowskich h. Nałęcz odm. (Nieś.).
 614. Golk, pk. XVI s. Perkowskich h. Slepowron w ziemi biels. (Her. Kap. Mil.) p. Korzeń.
 615. Golimont lub Golimunt, pk. XVI s. Cichnickich lub Ciechnickich inaczej Polakowskich h. Pokora w brzes. (Nieś.).
 616. Golstein lub Golsztein, pk. Kossowskich h. Jelita na Pomorzu (Nieś.).
 617. Gołąb czy Gołęb pk. Radwańskich h. Radwan p. Knoch.
 618. Gołąbek, pk. Jezierskich h. Złotogoleńczyk w lwów. (Szl. gal.). Leśniowskich h. Gryf i Zygmunta Zajezierskiego.
 619. Gołęb, przydomek, patrz Gołąb.
 620. Gołdasz, pk. Uruskich, h. Sas, p. Haliak.
 621. Gołdysz, pk. Jaworskich h. Sas. p. Horaszkiewicz.
 622. Gontor, pk. Roszkowskich h. Rola p. Królik.
 623. Gorczyca, pk. XV s. Maleszewskich h. Godziemba w ziemi łomż. (Her. Kap. Mil.) p. Jądraszek.
 624. Górka, pk. Kropiwnickich p. Jarocki.
 625. Gorzyc, pk. XVIII s. Skrzeczyńskich p. Falk.
 626. Goschiitz, pk. Reichenbachow lub Reychenbachow, nob. Const. 1775, fol. 144.
 627. Gbtzendorf, pk. Grabowskich h. Zbieszwic.
 628. Gozdan, pk. XVII s. Złotowskich na Rusi (Const. 1697).
 629. Gozdzik, pk. XV s. Łapińskich h. Lubicz p. Korczak.
 630. Grabala, przydomek Łopieńskich lub Łopińskich p. Jeż.
 631. Grad, pk. XV s. Szreńskich h. Dołęga w płockiem (Łaski. Stat.).
 632. Gran, pk. Czapiewskich h. Jastrzębiec w sieradz. (Const. 1764).
 633. Grandville (de), pk. Jana Mallet lub Malletskiego h. Bastion (Szl. pols.).
 634. Granzberger, pk. Antoniego Grantzbergera, nob. 1799. (Szl. gal.).
 635. Gratiosus, (Miły, Wdzięczny), przydomek nadany przez szlachtę kanclerzowi Janowi Szembekowi.
 636. Gratus, przydomek Aleksandra i Jana Tarnowskich h.Leliwa.
 637. Grazny, pk. XVI s. Kosińskich h. Kosiński z odmianą p. Han.
 638. Gregorowicz, pk. Matkowskich h. Sas p. Hahułowicz.
 639. Grek, pk. Sługockich h. Prawdzie (Małach).
 640. Grewinkhoff, pk. Schwiringhausenow nob. Const 1773 (V) vol 133.
 641. Grochola, pk. XIV s.1 Dzierzka Ostroroga h. Nałęcz, p. Swidwa.
 642. Grochowski, pk. Ciborowskich h. Kościesza (p. Topik.) i Erbsow h. Leliwa, nob. const. 1753. (Szl. gal.).
 643. Gródecki, pk. XVI s. Rudeckich h. Radwan pochodzenia polskiego na Szląsku (J. hr. Bor.).
 644. Gródka (z), pk. Jana Krestiana lub Krystiana nob. 1807 Szl. gal.).
 645. Grodz, pk. Bilińskich h. Sas na Rusi (Szl. gal.) p. Grodziewicz.
 646. Grodziewicz, pk. Bilińskich, h. Sas na Rusi (Szl. gal.) p. Hero.
 647. Grodzimont, pk. XVI s. Szymkiewiczów lub Szymkowiczów w Litwie (Nieś.).
 648. Grom, pk. XVIII s. Lechnockich w lubels. (Kur.).
 649. Gronostaj lub Gronostay, pk. XIV s. (Helccl T. II.)
 650. Grossgraben, pk. baranow Salischow (f) nob. w polsce 1834 (J. hr. Bor.).
 651. Groszowski, pk. XV s. Kotuszowskich h. Wąż w opoczyns. (Dl. L. B. I. 381).
 652. Grot, pk. XVI s. Celgowskicb, Celigowskich lub Celejowskich, Gratowskich, Kazimierskich, Nowowiejskich, Samborzeckich, Słupeckich h. Rawicz i Swaczycow lub Szwaczycow (Źródła dziejowe XIV, 114.).
 653. Grotus, przydomek Tarnowskich.
 654. Grubenthal, pk. Antoniego Friedhubera nob. 1794. (Szl. gal.).
 655. Gruszka, pk. Lenczewskich h. Strzemię p. Kamieński.
 656. Gryzą, pk. Morawskich h. Nałęcz p. Dzierżykraj.
 657. Grzegorzewicz, pk. XVI s. Podczaskich h. Rawicz w raws. (Const. 1577 fol. 321) p. Miecznikowicz.
 658. Grzymała, pk. XVII s. Górskich h. Ślepowron i Meisingerow h. Grzymała (f).
 659. Grzywa, pk. Poradowskich h. Korab p. Kog.
 660. Grzywacz, pk. Szaniawskich h. Junosza p. Gzar.
 661. Gudygołd, pk. Orwidow lub Orwitow p. Dogiał.
 662. Guldenbalk czy Guldenbolk, pk. XVII s. von Holtow czy von Holtzow (Womholtz) miles aureatus nob. 1629. (J. hr. Bor.).
 663. Gulenta, przyd. czy przez XIV s. (Mon. pol. T. I.)
 664. Gurny, pk. Sobieszczańskich h. Nałęcz w lubels. (Const. 1697) p. Nyklus.
 665. Gut, pk. Kulczyckich h. Sas (p. Hawicz) i Zapendowskich własnego h. na Pomorzu XVI s. (Nieś.).
  45
 666. Guttenland, przydemek, patrz Hultschin.
 667. Gutterrer, pk. Dobrocielskich czy Dobrocieskieh h. Prus 1° w krak. (Const. 1607) i Frangembergow czy Frankenbergow h. Grzymała odm. ind. const. 1768.
 668. Guz, pk. Krzewskich h. Bończa p. Poliż.
 669. Gwiazda, pk. XVI s. Biskupskich i Paprockich h. Lis (Papr.).
 670. Gwiazdowski, pk. Sternów h. Leliwa odm. szl. w Prus. (J. hr. Bor).
 671. Gwozdziak, pk. XVI s. Tustanowskich h. Sas na Rusi (Szl. gal.) p. Kotkowicz.
 672. Gwys lub Gewisse (der), przydomek, XIV s. (Najstarsza Księga w Krakowie. 1878 część I.).
 673. Gył, przydomek, patrz Gił.
 674. Gyneville, pk. XIV s. Klymuntow w trockiem (Daniłowicz: Skarbiec N° 965).
 675. Gzar, pk. Szamowskich h. Junosza p. Kraczek.
 676. Haberfeld (de), pk. XVIII s. Habermana h. Rola na Rusi (Szl. gal.) p. Owsiany.
 677. Hackelek, pk. Max. Zalewskiego w Prusach (20 września 1872), (J. hr. Bor.).
 678. Hahułowicz, pk. Matkowskich h. Sas, p. Horyzdrowicz.
 679. Hajański, pk. XVII s. Tołkaczow h. Kotwicz w mińskiem i na Rusi (Const. 1674—1697).
 680. Hala czy Hałka, pk. Strutyńskich h. Sas, p. Hryn.
 681. Haliak, pk. Uruskich h. Sas, p. Huba.
 682. Halicki, pk. XVII s. Dachnowiczów w nowogrodz. (Const. 1674).
 683. Halka, pk. XVI s. Ledóchowskich h. Szaława na Wołyniu (Metr. Wołyń) p. Hordyj.
 684. Hallenburg (de), pk. Marcina Aloizego Hallera nob. 1793 (Szl. gal.).
 685. Halio czy Hollo, pk. XVIII s. Zygmunta Krompaeha (de) nob. const. 1678 (V) fol. 126.
 686. Hatdysz, pk. Berezowskich h. Sas, p. Hanulak.
 687. Halka, przydomek, patrz Hala.
 688. Hamilkar lub Amilkar właściwie Hamil-Car, pk. XVI s. Kosińskich h. Koziński z odmianą patrz Czerkas.
 689. Han, pk. XVI s. Kosińskich h. Koziński z odmianą, patrz Hamilkar.
 690. Hammeran czy Hammerau (de), przydomek Henryka Daybla czy Deybla (de) ind. const. 1790.
 691. Handa, pk. XVI s. Bogdańskich h. Doliwa w pozn. (Łaski: Stat.).
 692. Hanulak, pk. Berezowskich h. Sas, p. Kossowczyc.
 693. Harbaty, przydomek, patrz Garbaty.
  (bis) Harbus czy Karbus, pk. XVIII s. Bordzilowskich h. Białynia w Smoleńsk. (Const. 1764).
 694. Harmaga, pk. Witwickich h. Sas, p. Kaczkowicz.
 695. Hasso, pk. XIX s. Agopszowiczów i Manugiewiczów (Szl. buk.).
 696. Haszlakiewicz, pk. XVIII s. Gottleba czy Gottlieb’a w buskiem (Szl. gal.).
 697. Haubicki, pk. XVII s. Hankiewiczów czy Hankowiczów h. Abdank, nob. const. 1667. (J. hr. Bor.).
 698. Haustowicz, pk. XVII s. Szostaków lub Szostakowskich h. Łabędź w bracław. (Nieś.).
 699. Hawicz, pk. Kulczyckich h. Sas, p. Hrycynicz.
 700. Hawnul, pk. Hawnulewiczow h. Zadora (J. hr. Bor.).
 701. Hawszewicz, pk. Tudorowskich h. Łopot w Litwie (Nieś.).
 702. Hączel, pk. XV s. Mokrskich h. Jelita w Ostrzeszów. (Act. castr, ostrzeszov.).
 703. Hebda, przydomek, patrz Chebda.
 704. Hektor, przydomek Wołodyowskich.
 705. Hennequin (de) et Curel, pk. Ferdynanda Piotra Fresnela ind. 1825. (Szl. gal.).
 706. Herbanowicz, pk. Kropiwnickich h. Sas p. Rączko.
 707. Herman lub Hermann, przydomek Władysława I, króla polskiego.
 708. Hero, pk. Bilińskich h. Sas, p. Hur.
 709. Herpin, pk. Perpesa czy Perpessa (de) pocb. francuz, nob. const. 1652 (IY) fol. 386.
 710. Herubinowicz, pk. Wojnow lub Woynow b. Grzymała w ziemi mielnickiej (1697—1764).
 711. Hincz czy Hincza, przydomek Rogowskich h. Działosza.
 712. Hinicz czy lllinicz, pk.XVIs. Zubków na Litwie (Metr. lit.).
 713. Hirtemberg czy Hirtenberg (de), pk. gdańskiej rodziny Pastori, ind. const. 1662, fol. 31.
 714. Hleb, przydomek Hoszańskich czy Koszańskich w mścisław. (1659—1661).
 715. Hlebicki, przydomek, patrz Chlebicki.
 716. Hława, przydomek Mikołaja Tarły.
 717. Hłochan, pk. Hoszowskich h. Sas, p. Hołdysz.
 718. Hłoda, pk. Lubienieckich, h. Sas w ziemi lwów. (Koryt. Prał. kap. gniezn. II. 480) p. Demenko.
 719. Hłubicki czy Hołubicki, pk. Korsaków własnego herbu, p. Udzialski.
 720. Hochfelden (von), pk. Franciszka Kriega nob. 1820 (Szl. gal.).
 721. Hodelewicz, pk. XVIII s. Srokowskich h. Jastrzębiec na Podolu i Rusi (act. castr, leopol.) p. Hodyl.
 722. Hodyl, pk. Srokowskich h. Jastrzębiec p. Hodelewicz.
 723. Hohensiegen (de), pk. Ludwika Karola Franciszka Zungera nob. 1805. (Szl. gal.).
 724. Hohna, pk. XVIII s. Statkiewiczow w trembowels. (Szl. gal.).
 725. Hokowski czy Hukowski, pk. XV i XVI s. Ochanow h. Lis z Hokowic na Szląsku (1437—1520).
 726. Holle, przydomek, patrz Hallo.
 727. Hołdysz, pk. Hoszowskich h. Sas, p. Jurfiniec.
 728. Hołobut, pk. XVII s. Odrzechowskich czy Orzechowskich h. Sas, w ziemi przemyśl. (Act. castr, premśl.).
 729. Hołodziak, pk. XVI s. Stebnickich h. Przestrzał w ziemi przemyśl. (Nieś.).
 730. Hołoniewski, przydomek Myszków.
 731. Hołonowicz, pk. XVIII s. Wołosiańskich h. Sas w przemyśl. (Szl. gal.).
 732. Hołub, pk. XVI s. Kniażyckich (papr.) p. Dubina.
 733. Hołubicki, przydomek, patrz Hłubicki.
 734. Hołubowicz, pk. XVIII s. Sopotnickich w przemyśl. (Szl. gal.) i Żórakowskich h. Sas, p. Zalmorny.
 735. Homicz, pk. Łopuszańskich h. Sas, p. Geguynowicz.
 736. Horbowski, pk. XVI s. Zarankow h. Korczak, p. Zarański.
 737. Hordyj, pk. VXI s. Ledóchowskich h. Szałowa (Metr. Wołyń.) p. Halka.
 738. Horoszkowicz, pk. Jaworskich h. Sas. p. Jhnaciewicz.
 739. Horybat, pk. XVIII s. Wojciechowskich h. Lubicz w trembowels (Szl. gal.) p. Jałmużna.
 740. Horyzdowicz, pk. Matkowskich h. Sas, p. Hryniewicz.
 741. Hostalkowic (z), pk. XVI s. Zającow lub Zajączków h. Kuniglis na Litwie (Bielski fol. 308).
 742. Howora pk. Drohomireckich h. Sas, p. Karpowicz.
 743. Hrudziewicz, pk. XVIII s. Zaborowskich nob. Const. 1775 fol. 148 v. VIII, fol. 303.
 744. Hrycałowicz, pk. Popielów h. Sulima p. Huńczak.
 745. Hrycyna, pk. XVI s. Wojnow lub Woynow h. Korczak w Smoleńsk. (Papr.).
 746. Hrycynicz, pk. Kulczyckich h. Sas, p. Hubiak.
 747. Hrydzicz, pk. Bykowskich h. Prus p. Iaksa.
 748. Hryn, pk. Strutyńskich h. Sas, p. Hycz.
 749. Hryniewicz, pk. Matkowskich h. Sas, p. Kapryjowicz.
 750. Huba, pk. Uruskich h. Sas, p. Horba.
 751. Hubal, pk. Dobrzańskich h. Sas. p. Niesewicz.
 752. Hubiak, pk. Kulczyckich h. Sas, p. Hust.
 753. Hue (de), pk. margrabiów włoskich Sagramoso, nob. const. 1775, fol. 145.
 754. Hucułowicz, pk. Unickich h. Sas, p. Hulanowicz.
 755. Hujtyn, pk. Sozańskich h. Sas, p. Hujtynowicz.
 756. Hujtynowicz, pk. Sozańskich h. Sas, p. Luty.
 757. Hukowski, przydomek, patrz Hakowski.
 758. Hul, pk. Winnickich h. Sas, p. Klimakowicz.
 759. Hulanowicz, pk. Unickich h. Sas, p. Husiański.
 760. Huldowski czy Huiidowski, pk. XVI s. Kuszlow h. Drogosław w Litwie (Const. 1648).
 761. Huttschen von Guttenland, pk. Wilczków własnego herbu pochodzenia polskiego na Szląsku (J. hr. Bor.).
 762. Humenowicz, pk. Bereznickich h. Sas, p. Kulesza.
 763. Humor (Wesoły), pk. Jana Doliwy, biskupa pozn.
 764. Huńczak, pk. Popielów h. Sulima, p. Kisielewicz.
 765. Huntly (de), pk. XVII s. szkockich margrabiów Gordonów własnego herbu ind. Const. 1658, p. Ensie (d).
 766. Hur, pk. Bilińskich h. Sas. p. Janiowicz.
 767. Hurba, pk. XVI s. Kierdanowskich na Podolu (L. pod. 45).
 768. Hurbicz, pk. Hołyńskich h. Sas, p. Łanowczak.
 769. Husiański, pk. Unickich h. Sas, p. Janiowicz.
 770. Hust, pk. Kulczyckich h. Sas, p. Łanowczak.
 771. Hutten (von), pk. Czapskich h. Leliwa w Mał. (Nieś.).
 772. Hycz, pk. Strutynskich h. Sas, p. Ilitycz.
 773. Ihnaciewicz, pk. Jaworskich h. Sas, p. Kossaczewicz.
 774. Ihnatowicz, pk. XVII s. Baczyńskich h. Sas na Rusi (Szl. gal.) (p. Kotłowicz) i Lubiańskich h. Godziemba w witebs. (Const, 1674).
 775. Ilitycz, pk. Strutyńskich h. Sas, p. Kalinowicz.
 776. Illinicz, przydomek, patrz Hinicz.
 777. Iłgowski, pk. Legendorfow lub Lendorfow (Const. 1640).
 778. Ipatewicz, pk. XVII s. Moskiewiczów w mścisław. (Const. 1674).
 779. Ipohorski, pk. XVII s. Lenkiewiczów h. Kotwicz w kijow. (L. pod. 100).
 780. Istreticz czy Istretuz, pk. Teutala czy Toutula ind. XVIII i XIX s. (Szl. buk.).
 781. Iwanowicz, pk. Aleksandra Botezala ind. 1808 (Szl. buk.).
 782. Iwaszkowicz, pk. Komarnickich h. Sas, p. Kliwowczak.
 783. Izydor, pk. Karpenki nob. Const. 1661, fol. 64.
 784. Jackowicz, pk. Korczyńskich h. Sas, p. Sienkiewicz.
 785. Jackowski, pk. XVII Federowicźa czy Fedorowicza h. Gozdawa, nob. Const. 1661.
 786. Jadczyszyc, pk. Komarnickich h. Sas, p. Jaksa.
 787. Jadwiszczak, pk. Horodyjskich lub Horodyskich h. Korczak, p. Kamatiak.
 788. Jadzwinga, pk. XVI s. Jankowskich h. Ogonczyk w łęczyc. (Popr.).
 789. Jagiellończyk czy Jagielloński, przydomek Ziemowita IV księcia mazowieckiego, p. Junior.
 790. Jagiełka, pk. XV s. Wysokieńskich czy Wysokińskich h. Szeliga w podlas, (Popr,).
 791. Jakiel czy Jakieli, pk. XVI s. szląskiej rodziny Bissinskich czy Byszynskich h. Prus 3° (f) (I. hr. Bor.).
 792. Jakus, pk. Woyciecha Trzcińskiego h. Slepewron (Szl. gal.).
 793. Jaksa lub Jaxa, przydomek: Bykowskich, Chamców, Chyckich (f), Dębickich, Dobkow, Komarnickich, Konarskich, Leśniewskich, Marcinkowskich, Ziembińskich i Żeromskich h. Gryf.
 794. Jałbrzyk, przydomek: Czarnomskieh, Dobrogojskich i Wyszyńskich h. Grabie, p. Małyska.
 795. Jałmużna czy Jałmużna, pk. Wojciechowskich h. Lubicz, p. Horybal.
 796. Jambe de bois (Drewniana noga), przydomek a raczej przezwisko barona Piotra Dausmenil, walecznego generała francuskiego, który stracił nogę pod Warszawą (1809).
 797. Jamont, pk. XVII s. Polewiczow w lidzkim pow. (Cons. 1674).
 798. Janczenta lub Janczęta, pk. XV s. Diakowskick lub Dyakowskich h. Trąby na Podolu (Nieś.) p. Siemak.
 799. Janiak, pk. Makowskich h. Jelita, p. Bury.
 800. Janiowicz, pk. Unickich h. Sas, p. Jaroszewicz.
 801. Jankowicz, pk. Sobieszczańskich i Wysoczańskich h. Sas, p. Minkowicz.
 802. Janota, pk. XVI s. Bzowskich h. Nowina w krak. (Act. castr, crac.) p. Panko.
 803. Jański, pk, XVII bojarskiej rodziny Nieciejowiczów na Wołyniu (L. pod. 166).
 804. Januszowski, pk. XVI i XVII s. szląskiej rodziny Ohmów własnego herbu w Polsce (1505—1680).
 805. Jarand, Jaranda, Jarandt lub Jarandz, pk. XIV s. Brudzewskich, Grabskich i Wilkostowskich h. Pomian, patrz Blar.
 806. Jakimowicz, pk. XVII s. Płowskich w słomin. (Kojał.) p. Jełczanin.
 807. Jałmużnik, przezwisko Wojciecha Radziwiłła, biskupa wileńskiego (f 1519).
 808. Jaranda, przydomek, patrz Jarand.
 809. Jarandt, przydomek, patrz Jaranda.
 810. Jarandz, przydomek, patrz Jarandt.
 811. Jarmołowicz, pk. Łozińskich p. Lubicz, p. Kaidasz.
 812. Jarmult czy Jarmułt, pk. XV s. Mlickich h. Dołęga w płoc. (Stat, mas. fol. 34).
 813. Jarmułt, przydomek, patrz Jarmult.
 814. Jarocki, pk. Kropiwnickich, p. Jurczak.
 815. Jarogoszka, pk. Bzickich h. Ciołek (Szl. p.).
 816. Jarosław, pk. Franciszka Ksawerego ChristianPego (Szl. pols.) i Pawłowskich h. Korab w sandom. (Szl. gal.).
 817. Jaroszewicz, pk. XVI s. Bilińskich h. Sas p. Kaczkienowicz i Unickich h. Sas p. Kolkanowicz.
 818. Jarota, pk. czy nazw. XV s. (Stad. loc. cit.).
 819. Jarzyn, pk. XIV s. Tarzyńskich h. Nałęcz w krakow. (Act. castr, cracov.).
 820. Jasieniecki, pk. XVII s. rusko – litewskiej rodziny Wojnow h. Haki (S. 1. 1684—6).
 821. Jaski, pk. XVII s. Kochne’go w malborg. (Cost. 1674).
 822. Jądraszek, pk. Maleszewskich h. Godziemba, p. Marcieńczyk.
 823. Jąk, pk. XVI s. Czechowskich h. Oksza w sandom. (Papr.).
 824. Jean de Paris, przyd. czy przez. Jana Zielińskiego.
 825. Jednoruki, pk. XVI s. Poraskich lub Porowskich w ziemi lub. (Her. Kap. mil.) p. Szczygieł.
 826. Jełczanin, pk. XVII s. Pławskich w słonim. (Kojał), p. Jakimowicz.
 827. Jęło, pk. XVI s. Malińskich h. Pietyrog na Wołyniu (metr. Wołyń.).
 828. Jełowicz, pk. XVII s. Małyńskich na Wołyniu (Act. castr, vladimir.).
 829. Jesumastix, pk. Jana Mikołaja Zawadzkiego h. Rogala.
 830. Jeż, pk. XV s. Łopienskich czy Łopinskich h. Lubicz w ziemi biels, (Her. Kap. Mil.) i kalis. (Act. ter. calis.), p. Pamięcisz.
 831. Jędrzejkowicz lub Jędrzeykowicz, pk. XVIII s. Manasterskich czy Monasterskich h. Sas na Rusi (Szl. gal.) p. Piotrowicz.
 832. Jodejkajtis, pk. XVI s. Burnaki’ego na Żmudzi (I. hr. Bor.).
 833. Jonajtis, pk. XV s. Pctrajtisa na Żmudzi (I. hr. Bor.).
 834. Jonasz, pk. XVIII s. Międzobrodzkich w trembowels. (Szl. gal.).
 835. Jopek, pk. Ciborowskich h. Kosciesza, p. Kasztelan.
 836. Jorczak, pk. Wądołowskich h. Grabie, p. Klikun.
 837. Jordan, pk. XV s. Stojowskich, Walewskich i Żórawskich h. Trąby (Dl. L. B. T. II).
 838. Józefowicz, pk. XVII s. Semickich w brześciańskiem (Const. 1697, p. Poruchowicz.
 839. Juchna, pk. XVI s. Krasnosielskich h. Turzyma na Wołyniu (Metr. Wołyń.).
 840. Juchno, pk. XVI s. Sulatyckich h. Sas na Rusi (Act. castr, trembov.) p. Raczesz.
 841. Juchnowicz, pk. Hordynskich h. Sas, p. Antonowicz.
 842. Juńczuk, pk. Dobrzańskich h. Sas, p. Niesewicz.
 843. Junior (Młodszy) pk. Ziemowita IV księcia mazowieckiego (p. Jagiellończyk) i Jędrzeja hrabi z Tęczyna.
 844. Jura, pk. XV s. Łapanowskich h. Drużyna w krak. (Długosz L. B.), p. Łapka.
 845. Jurczak czy Jurczyk, pk. XV s. Tabęckich h. Dąbrowa w ziemi łomż. (Her. Kap. Mil.) i Kropiwnickich, p. Kiedeszko.
 846. Jurfiniec, pk, Hoszowskich h. Sas, p. Kucharycz.
 847. Jurkowicz, pk. XVII s. Chojeckich h. Korab.
 848. Jurtow, pk. XVI s. Pleszczow w słonim. (I. hr. Bor.).
 849. Jury, pk. XIV s. Jana wojewody sandom. (Dl. L. B. T. II.
 850. Juszkiewicz, pk. Bartnowskich h. Korczak.
 851. Kabok czy Kabot, pk. XVII s. Zieleznickich czy Żeleznickich h. Ślepowron w płoc. i podlas. (Const. 1674— 1697).
 852. Kaczka, pk. XIV i XV s. w sandom. (Dł. L. B. I.). Kabot, przydomek, patrz Kabok.
 853. Kaczkienowicz, pk. Bilińskich h. Sas, p. Łobodziak.
 854. Kaczkowicz, pk. Witwickich h. Sas, Kaszczyniec.
 855. Kaczor, pk. XVII s. Tyssowskich h. Sas w halic. (Szl. gal.).
 856. Kaczorek, przyd. czy nazw. XV s. na Podolu (Przezdziecki: Podole, Wołyń i Ukraina T. II str. 16).
 857. Kaim, pk. XVI s. Gałęzowskich h. Tarnawa (Papr.).
 858. Kaleczycki, pk. XVII Sasinow h. Jastrzębiec (Const. 1632—1648) p. Bylicki.
 859. Kalcyt, pk. Tehorznickich w lubels. (Papr.).
 860. Kalenicki, pk. XV s. Tyszkiewiczów h. Leliwa, p. Łochojski.
 861. Kalinowicz, pk. Strutyńskich h. Sas, p. Konalewicz.
 862. Kaliński, pk. XVIII Lasotow lub Lassotów w ziemi lwów. (Szl. gal.).
 863. Kalisz, pk. XVIII s. Brajczewskich h. Hibrida w ziemi halic. (Szl. gal.
 864. Kaleta, pk. XV s. Denowskich h. Wieniawa w krak. (Dl. L. B. II).
 865. Kamatiak, pk. Horodyjskich lub Horodyskich b. Korczak, p. Maciejczak.
 866. Kamieniczanul lub Kamieniczany (de), pk. XVIII i XIX s. Hunorowskich i Teodorowiczów (Szl. buk.).
 867. Kamieniczany, przydomek, patrz Kamieniczanul.
 868. Kamieniecki, pk. Matyaszewiczów czy Matyszewiczów (Kur.).
 869. Kamieński, pk. Lenczewskich h. Strzemię, p. Kurowski.
 870. Kamiński, pk. XVIII s. Flatfelda czy Flatfelta w sandom. (Kur.).
 871. Kamyszkowski, pk. XVII s. Andrzeja Strusia (Act. castr, eracov.).
 872. Kanczewski, pk. Odnowiczów w Litwie (Kur. fol. 17).
 873. Kandzierzewicz, pk. Sokołowskich h. Gozdawa, p. Knuka.
 874. Kama, przyd. czy przez. XV i XVI Drabińskich czy Drąbińskich h. Suche Komnaty (Papr.) Radwonow w krakow. (Dl. L. B. I, 43) i Wrzosowskich h. Strzemię (f) (Dl. L. B. I, 23).
 875. de Kap de Bok, pk. XIX s. szlachty bukowińskiej Antonowiczów (Barącz: Żywoty, 28).
 876. Kapica, pk. XVI s. Milewski h. Tuezyński w ziemi biels. (Her. Kap. Mil.).
 877. Kapka, pk. Mikulińskich na Rusi (Nieś.).
 878. Kapłon, pk. XVI s. Terleckich h. Sas, p. Miskowicz.
 879. Kapryjowicz, pk. Matkowskich h. Sas, p. Kobylniewicz.
 880. Kaptur, pk. XVI s. Marcina Brzozowskiego b. Belina.
 881. Karaffa, pk. XIII i XIV s. Korbutów h. Korczak na Rusi (Papr.) i Litwie (Const. 1703, fol. 13).
 882. Karaś, pk. Pepłowskich h. Gozdawa, p. Krupa.
 883. Karasiewicz lub Karaszewicz, pk. XVII s. Tokarzewskich h. Trąby w bracław. (Const. 1648).
 884. Karbus, przydomek, patrz Harbus.
 885. Kardasz, pk. Łozińskich h. Lubicz, p. Lewiński.
 886. Karmazyn, pk. Podhorodeckich, p. Makohon.
 887. Karpa, pk. XVI s. Mikulińskich własnego herbu w bracław. (Const. 1691, fo. 632).
 888. Karpowicz, pk. Drohomireckich, p. Seroka.
 889. Karszo, pk. XVI i XVII s. Siedlewskich h. Ogończyk na Rusi (Szl. gal.).
 890. Karwacian czy Karwaczan, pk. XIV s. w krak. (Helcel T. II).
 891. Karwaczan, przydomek, patrz Karwacian.
 892. Karymont czy Karymunt, pk. XVI s. Maskiewiczów włas. herb. w mińsk. (Kajał).
 893. Karymunt, przydomek, patrz Karymont.
 894. Kaskach (na), pk. XIX s. Wołowskich h. Bawół czyli Czerwony Wół (S. 1, 1831).
 895. Kassy, przydomek XIV s. (Helcel T. II.
 896. Kastan czy Ksztan, pk. XVI s. Miszewskich lub Mniszewskich h. Grzymała w płock. (Papr.).
 897. Kasztelan, pk. Ciborowskich h. Kosciesza, p. Marcyk.
 898. Kaim, pk. XIX s. Leona Podoskiego.
 899. Kaszuba, pk. XVIII s. Uhackiego h. Paprzyca w bracław. (Const. 1764(.
 900. Kawalec, pk. XVI s. Kwiatkowskich h. Nowina w Wielk. (Papr.).
 901. Kaza, pk. XIV s. Władysława kaszt, połoc. (Narusz. Hist. VII, 103).
 902. Kaziera, przydomek Rzepeckich, p. Ostatkiewicz.
 903. Kazimierski, pk. XIII s. Warsów czy Warszow h. Rawicz (Hel. T. II).
 904. Kemlada, przydomek Grabowskich h. Kemlada (I. hr. Bor.).
 905. Kempisty lub Kępisty, przydomek Średnickich.
 906. Ketlicz lub Kieilicz, pk. szląskiej rodziny baronów Karwińskich z Karwina (A. S.).
 907. Kędzierzawy, pk. Bolesława V. króla pols.
 908. Kępisty, przydomek, patrz Kempisty.
 909. Kielec lub Kolczon, pk. XIV s. Brudzewskich h. Nałęcz (Dł. L. B. T. II).
 910. Kiełbasa, pk. XV s. Gosłowskich h. Nałęcz w Kujaw. (S. H. 1433-1573).
 911. Kiełps, pk. XVI s. Taletow h. Żóraw na Żmudzi (Nieś.).
 912. Kierek, pk. XVI s. Kieszkowskich h. Jastrzębiec (Her. Kap. Mil.).
 913. Kierdeja, pk. XVII s. Hreczynow w brzesc. (I. hr. Bor.).
 914. Kierdeszko, pk. Kropiwnickich, p. Kiernożek.
 915. Kiernożek, pk. Kropiwnickich. p. Kudzia.
 916. Kierschenstein, patrz Kirszenstein.
 917. Kietułka, na Wołyniu 1528 (Metr. Wołyń.).
 918. Kiewlicz, pk. XVII s. Bażyńskich w żytomir. (Act. castr, żytomir.).
 919. Kij, pk. XVI s. Kościelskich h. Kościesza w Kujawach (Koryt. Prał. k. gniezn. II, 303).
 920. Kiliana, pk. Kucharskich h. Rola w łęczyc. (Nieś.).
 921. Kimakowicz, pk. Winnickich h. Sas, p. Klizewicz.
 922. Kirszenstein lub Kierschenstein, przydomek Kryspinów lub Kryszpinów.
 923. Kiryak, pk. Papary nob. const. 1676 (v) fol. 406.
 924. Kisielewicz, pk. Popielów h. Sulima, p. Kiszczak.
 925. Kiszczak, pk. Popielów h. Sulima, p. Kolodrub.
 926. Kiszewa, pk. XV s. Lisickich h. Drya w kalis. (Act. castr, conin.).
 927. Kitkiewicz, pk. XV s. Rakowskich h. Trzywdar w Mazow. (Her. Kap. Mil.) i na Rusi (act. ter. leopol.).
 928. Kiwała, pk. StanisłaMa, sędziego kujaw. (Narusz. Hist. VI, 234.
 929. Klaus lub Klaws, pk. XVIII Petowta lub Pettowta w warszaw. (Const. 1764).
 930. Klausgielowicz, Klusgielowlcz lub Klusgiełowicz, pk. XV s. Puksztow h. Kościesza w wilkomirs. (Const. 1620 fol. 20).
 931. Klauzuc, pk. XVII s. Bereżaóskich lub Berżaóskich h. Łabędź w Litwie (Nieś.).
 932. Klaws, przydomek, patrz Klaus.
 933. Kleczy, pk. Rotermundow h. Kotwica nob. 1782 — 7 (Szl. gal.).
 934. Klikun, pk. Wądołowskich h. Grabie p. Lotka.
 935. Klimaszewski, pk. XVIII s. Rylów lub Ryłłow h. Wieniawa w wilens. (Const 1764) p. Narkiewicz.
 936. Klimowczak, pk. Komarnickich h. Sas, p. Pawlikowicz.
 937. Klimowicz, pk. Kulczyckich h. Sas, p. Kolodczak.
 938. Klingstaedt, pk. XVIII s. baronów Malzahnów w Polsce (Kancler 41 i 47).
 939. Klizewicz, pk. Winnickich h. Sas, p. Łucznik.
 940. Kloma czy Kmola, pk. XV s. Restkowskich czy Rzestkowskich w Mazow. (Her. Kap. Mil.).
 941. Klucznik, pk. Pawła Zembrzuskiego.
 942. Klusgiełowicz, patrz Klausgelowicz.
 943. Kluska, Kluska czy Kłuss, pk. XV s. (Stad. loc. cit.).
 944. Klusza, pk. Bagnickich h. Ślepowron w podlas. (Kur.).
 945. Kłoda, pk. XVII Badowskich h. Bończa w Sochaczew. (Const. 1637).
 946. Kłobod, przydomek XIV s. (Stad. loc. cit.).
 947. Kłopot lub Kłopotek, pk. XVII s. Główczewskich h. Ostoja w Pomor. (Const. 1764).
 948. Kłuska, przydomek, patrz Kluska.
 949. Kłuss, przydomek, patrz Kłuska.
 950. Kłopotek, przydomek, patrz Kłopot.
 951. Kmaczała czy Kmaczoia, pk. XVI s. Brzeskich h. Prawdzie w płoe. (S. II. 1418—28).
 952. Kmaczoia, przydomek, patrz Kmaczała.
 953. Kmicic, pk. XVI s. Sokołowiczów w wiłkomirs. (Kajał), p. Kmita.
 954. Kmita, przydomek: Czarnobylskich, Czerlankowskich, Czerlenkowskich lub Czerlinkowskich, Ratomskich, Sielawów, Sokołowiczów (p. Kmicic) i Woroniczów.
 955. Kmitynicz, pk. XVI s. Sielawów w połockiem (Kojał) i na Wołyniu (Metr. Wołyń), p. Kmita.
 956. Kmola, przydomek, patrz Kloma.
 957. Knoch, pk. Radwańskich h. Radwan, p. Midon.
 958. Knuka, pk. Sokołowskich h. Gozdawa, p. Sokoł.
 959. Koblański czy Kobliński, pk. Schneidewessera (von) h. Dołęga, nob. prus. 20 wrzes. 1775 (I. hr. Bor.).
 960. Kobliński, przydomek, patrz Koblański.
 961. Kobyliński, pk. Pieniążków h. Prus 2° w brans. i grodziens. (Nieś.).
 962. Kobylniewicz, pk. Matkowskich h. Sas, p. Konturowicz.
 963. Kochan, pk. Mitrowskich h. Rawicz (Kur.).
 964. Kochanowicz, pk. XVIII s. Turzańskich h. Sas, w halic. (Szl. gal.).
 965. Kochanowski, pk. XVII s. Łuckiewiczów czy Łuczkiewiczów w Litwie i na Wołyniu (Act. ter. zytomir.).
 966. Kocharyn, pk. XVI s. Konrada Oblińskiego (Const. 1569 fol. 172).
 967. Kociełek czy Kociołek z Pilzna, pk. Szymona Czystochlebskiego lub Maryckiego (Mariciusa).
 968. Kodeński, przydomek książąt Sapiehów, patrz Rożyński.
 969. Kodz i Kodzwił, pk. XVI i XVIII s. Pisankow h. Prus III. w wisk. (Her. Kap. Mil.) i wołkowys. (Const. 1764).
 970. Kodzwił, przydomek, patrz Kodz.
 971. Kog, pk. Poradowskich h. Korab, p. Kopik.
 972. Kokoszka, pk. XVII s. Michałowskich h. Jasieńczyk odm. w mazow. (L. ter. cern.) (p. Myszka) i Wnorowskich h. Rola (p. Legęc).
 973. Kołaczek, Kołaczek luh Kolczek, pk.XV s. (Mon. pol. T. II).
 974. Kolanko czy Kolenko, pk. XVI s. Wołkowiczów h. Kosciesza odm. w Litwie (Kojał) i na Wołyniu (Metr. Wołyń.).
 975. Kolczek, przydomek, patrz Kołaczek.
 976. Kolczon, przydomek, patrz Kielec.
 977. Koleczko, przydomek XIV s. (Act. ber.).
 978. Kolenko, przydomek, patrz Kolanko.
 979. Kolesiński, pk. XVII s. Dymitrowiczów w lidz. (Const. 1674) i witebs. (Const. 1697).
 980. Koliski czy Kuliski, pk. Bokijów, p. Pieczychojski.
 981. Kolof lub Koloff (de), pk. Mitzlera czy Mizlera, nob. non praec. scart. Const. 1768 (VII) fol. 802.
 982. Kolowrat czy Kolowrath, pk. XVII s. luksemburg. rodź. Raesow (de) na Litwie (Nieś.).
 983. Kolowrath, przydomek, patrz Kolowrat.
 984. Kołaczek, przydomek, patrz Kołaczek.
 985. Kołdacz czy Kołodacz (de), pk. Grzegorza Amirowicza nob. 1807 (Szl. gal.).
 986. Kołeźdoma czy Kołożdoma, pk. XV s. Kiełczewskich b. Abdauk w lubels. (Las. Stat. fol. 140).
 987. Kołkanowicz, pk. Unickich h. Sas, p. Lepech.
 988. Koło, pk. XVI s. Saparowskich h. Junosza w ziemi halic. i na Pokuciu (f) (Papr.) i Wolskich h. Połkozie (Przewód, herald.).
 989. Kołodacz, przydomek, patrz Kołdacz.
 990. Kołodczak, pk. Kulczyckich h. Sas, p. Kostyk.
 991. Kołodrub, pk. Popielów h. Sulima, p. Łastowczak.
 992. Kołtek, pk. XV s. Ożarowskich h. Rawicz w sandom. (Dl. L. B. I i II).
 993. Komorniczak, pk. XVII Krasnosielskich w podlas. (Her. Kap. Mil.).
 994. Konalewicz czy Konalowicz, pk. Strutyńskich h. Sas, p. Kotowicz.
 995. Konalowicz, przydomek, p. Konalewicz.
 996. Kondzic, pk. XVII s. Poczobutów w grodziens. (Const. 1661 fol. 4), p. Odlanicki.
 997. Koniak, pk. XV s. Wądołowskich h. Odrowąż w ziemi wiskiej (Her. Kap. Mil.
 998. Koniecpolski, przydomek Joedenów odn. szl. pols. (1677) prus. (1790) (I. hr. Bor.).
 999. Koniński czy Koniski, pk. XV s. Missopadów w sandomier. (f) (Ks. perp. radom.).
 1000. Koniski, przydomek, patrz Koniński.
 1001. Konturowicz, przyd. Matkowskich h. Sas, p. Matyaszewicz.
 1002. Konwa, przyd. czy przez. XV s. (Helcel T. II).
 1003. Kopacz czy Kopschiitz, przydomek XIV s. (Dł. L. B. I).
 1004. Kopik, pk. Poradowskich h. Korab, p. Tarczyn.
 1005. Kopschiitz, przydomek, patrz Kopacz.
 1006. Kopylski, pk. XVI s. książąt Słuckich szczepu Giedymina (f) (Papr.) p. Olelkowicz.
 1007. Kopyto, przydomek XIV s. (Stad. loc. cit.).
 1008. Korabka, pk. XVII s. Leśniewskich czy Leśniowskich h. Gryf w ziemi biels. (Her. pols.).
 1009. Korba, pk. Uruskich h. Sas, p. Korblowicz.
 1010. Korblowicz, pk. Uruskich h. Sas, p. Kozarowicz.
 1011. Korcza czy Korczak, pk. XV s. Chomętowskich (p. Pieczynga) Łapińskich h. Lubicz (p. Kosmetko), Sieleckich h. Sas (p. Skrebeczowicz) i Strankowskich czy Strękowskich h. Grabie czy Grzymała (Her. Kap. Mil.).
 1012. Korczak, przydomek, patrz Korcza.
 1013. Kordek, pk. XVII i XVIII s. Więckowskich h. Prus 1° w sieradz. (1697—1764).
 1014. Kordyasz, pk. Salskich h. Mieszaniec 1782 (Szl. Gal.).
 1015. Korebko, pk. Czerniewskich h. Sieniawa, p. Nieszczykowicz.
 1016. Kormath (de), pk.XVI Bekeszów lub Bekieszów(I.hr.Bor.).
 1017. Kormult, pk. Wołodkiewiczów h. Łabędź.
 1018. Korniłowicz lub Korniłłowicz, pk. XV s. Kuroszow h. Rawicz w sandom. (Dł. L. B. I, II).
 1019. Korolko, XVII s. Masłowiczów w kijów. (L. pod. 80) p. Zdań.
 1020. Koropowicz, pk. XVI Karpińskich h. Korab w ziemi nurs. (Her. Kap. Mil.) i Prus (Papr.).
 1021. Korowój, przydomek Michała Metelickiego.
 1022. Kortyna, pk. XVIII s. Kluczewiczów w trembowels. (Szl. Gal.).
 1023. Korwin, przydomek: Kossakowskich, Krasińskich, Piotrowskich (p. Ginwił), Skorupków, Slubowskich lub Szlubowskich i Szymanowskich, p. Ślepowron.
 1024. Korybut, przydomek: Daszkiewiczów, książąt Wiśniowieckich i Woronieckich (p. Wojna) Zbarazskich (f) i ord. Zerpickich na Rusi (Szl. gal.).
 1025. Koryda, przydomek Tomasza Konradzkiego nob. const. 1673 (V) fol. 130.
 1026. Korzbok, pk. Łąckich i Zajdliczów lub Zejdliczów h. Korzbok.
 1027. Korzekwiecki lob Korzekwicki, pk. XV s. Zaklików h. Syrokomla w kalis. (Dł. L. B. I, II) (Helcel T. I, II).
 1028. Korzekwicki, przydomek, patrz Korzekwiecki.
 1029. Korzeń, pk. Perkowskich h. Ślepowron, p. Suchopiątek.
 1030. Korzeniewicz, pk. Wysockich h. Ostoja w pińsk. (Kajał) p. Dworzaninowicz.
 1031. Kosa, przyd. czy przez, w XVII s. w lubels. (Const. 1697).
 1032. Kosbut, pk. Piechowskich h. Leliwa odm., p. Skoczek.
 1033. Kością, pk. XVI i XVII s. Zbirochowskich, Zbiroskich, Zbirujskich lub Zbiruskich h. Kosciesza w chelms. (Nieś.).
 1034. Kościelec (Kosozielecz), pk. XIV s. w Kujawach (Stad. loc. cit.).
 1035. Koscieszek, pk. XVI s. Reszeńskich h. Rawicz w krakow. (Papr.).
 1036. Kosiorek, pk. XVII s. Bekierskich h. Jastrzębiec w lubels. (Act. castr. ostr.).
 1037. Kosmetko, pk. Łapińskich h. Lubicz, p. Łaz.
 1038. Kosmida, pk. Jana Skarbka h. Abdank i Jana Bieleckiego h. Pobóg.
 1039. Kossaczewicz, pk. Jaworskich h. Sas, p. Kotarbowicz.
 1040. Kossowczyc, pk. Berezowskich h. Sas, p. Kula.
 1041. Kostka, pk. XIII s. Rostkowskich h. Dąbrowa w Mazow. (Dl. L. B. I.) i Napierskiego towarzysza Chmielnickiego.
 1042. Kostomołocki, przydomek Kościuszków.
 1043. Kostyk, pk. Kulczyckich h. Sas, p. Makarowicz.
  (bis) Koszczyniec czy Koszynic pk. Witwickich h. Sas, p. Lejbiniec.
 1044. Koszla, pk. XVII s. Marcina Kozakiewicza z Kuroczyc w kowieńs. (Const. 1674) p. Kuroczycki.
 1045. Koszyczek, pk. XIV s. Jana bakałarza krakowskiego (Dł. L. B.).
 1046. Koszyma, przydomek, p. Koszczyniec.
 1047. Koszyrski, przydomek książąt Sanguszków, p. Kowelski.
 1048. Kot lub Koth, pk. XVI s. Dębińskich, Ostrowskich, Wolskich h. Rawicz (p. Borkowicz) w brześó. (Nieś.) i Zadarnowskich h. Sulima (p. Ratuld.) w sand. (Dł. B. II).
 1049. Kotarbowicz, pk. Jaworskich h. Sas.
 1050. Koth, przydomek, patrz Kot.
 1051. Kotkowicz, pk. Tustanowskich h. Sas, p. Kotonos.
 1052. Kotłowicz, pk. Baczyńskich h. Sas, p. Leszkowicz.
 1053. Kotonos, pk. Tustanowskich h. Sas, p. Kotonosowicz.
 1054. Kotonosowicz, pk. Tustanowskich h. Sas, p. Zyczan.
 1055. Kotowicz, pk. Strutyńskich h. Sas, p. Kowalewicz.
 1056. Kotowiecki, pk. XVI s. Gniazdowskich z Kotowiecka w kalis. (B. P. K.).
 1057. Kotzawrek, przez, czy przyd. (Kur.).
 1058. Kowal, pk. XVI s. Podliszewskich h. Przerowa w czersk. (L. ter. ceru.) p. Sekuła.
 1059. Kowalec, pk. Kwiatkowskich h. Nowina.
 1060. Kowalewicz, pk. Strutyńskich h. Sas, p. Les.
 1061. Kowelski, przydomek książąt Sanguszków, p. Lubartowicz.
 1062. Kownacki, pk XVI s. Woysznarowiczów na Żmudzi (Nieś.).
 1063. Kozakiewicz, pk. XVIII s. Kuraczyńskich (Kur.).
 1064. Kozarowicz, pk. Uruskich h. Sas, p. Niemanicz.
 1065. Kozik, przez, czy przyd. XV s. w krak. (DI. L. B. I, 16).
 1066. Kozinka, pk. XVIII s. Walczyniow (Kur. Mai. Bork.).
 1067. Koziutycz, pk. XVI s. Siennickich h. Klamry na Wołyniu.
 1068. Koztoróg, pk. Dębowskich h. Jelita.
 1069. Kozłowicz, przyd. czy przez, (dictus) XIV 8. (Cod. Mai. III. 183).
 1070. Kozłowski, pk. Krechowieckich, p. Maksymowicz.
 1071. Kraczek, p. Szaniawskich h. Junosza, p. Ługowski.
 1072. Krakowka, przez, czy przyd. XVII s. w ziemi drohic. (Her. Kap. Mil.).
 1073. Kramptenher czy Kramptenherz, pk. XVI s. Wałdowskich h. Dołęga w Prusiech (Papr.) (MS. o. fam. prus.).
 1074. Kraska, pk. XVI s. Tarnowskich h. Belina w chełms. i przemysł. (Długosz i Ilelcel.
 1075. Kresa, pk. Woyciecha Gorazdowskiego.
 1076. Kreuza, pk. XVII s. Lwa (Leona) Rzewuskiego arcybisk. Smoleńsk.
 1077. Krockau (von) lub Krokow (von), pk., patrz Wickerode.
 1078. Królik, pk. Roszkowskich h. Rola, p. Los.
 1079. Krompach (de), pk. Hollo ind. const. 1673.
 1080. Kionauge (de) i ) pk. Kronwaldow nob. 1796 i 1818
 1081. Kionfeld, / (Szl. gal.).
 1082. Krótki, pk. XVI 8. Janowiczów h. Radwan w Litwie
 1083. Kruczek, pk. XIV s. (Helcel T. II).
 1084. Kruk, pk. Gojskich h. Doliwa i Radkiewiczów h. Trzy gwiazdy w kijów. (Act. castr, cijov.).
 1085. Krukwa, pk. XVIII s. Tomaszewskich h. Krupka w wołkowys.
 1086. Krupa, pk. XVI s. Peplowskich h. Gozdawa w plock. i na Wołyniu (Nieś.).
 1087. Krupek, pk. XVII s. Kozakowskich w trockiem (Const. 1697).
 1088. Krupka, pk. XVI s. Przecławskich h. Glaubicz w krakow. (Papr.).
 1089. Kruszyna, pk. Kosztulskich h. Krzyż i Rembiewskich b. Jastrzębiec (Nieś.).
 1090. Kruźlowa (z), pk. XIV s. Pieniążków h. Odrowąż w Malop. (Stad. loc. cit.).
 1091. Krwawy, przydomek, patrz Dyabeł.
 1092. Krysek, pk. Pogorzelskich b. Krzywda p. Marcyp.
 1093. Krzeczewicz, pk. XV s. w wilens. (Stad.).
 1094. Krzelczycki czy Krzelezycki, pk. XIV s. Mrózków b. Ostoja w sandom (Nieś.).
 1095. Krzelezycki, przydomek, p. Krzelczycki.
 1096. Krziwkowicz, pk. Jana Pozniaka nob. 2 Lipca 1791 (Szl. gal.).
 1097. Krzywiec, pk. XVII s. Okołowiczów h. Ostoja w brzesc. (Nieś.).
 1098. Krzywonogi (Loripes), pk. Konrada I, księcia Głogowkiego.
 1099. Krzywousty, pk. Bolesława IV, króla polskiego.
 1100. Krzywosąd, pk. XIII i XIV s. Kępińskich h. Niesobia (A. S.).
 1101. Ksiązyk lub Xiązyk, pk. Niwińskich h. Paprzyca, p. Chreba.
 1102. Kszton, przydomek, patrz Kasztan.
 1103. Kubel, pk. XVI s. Lesniowskich h. Rawicz w ziemi biels. (Her. Kap. Mil.).
 1104. Kucharycz, pk. Hoszowskich h. Sas.
 1105. Kuchmistrzowicz, pk. XV s. Dorohostajskich h. Leliwa(f).
 1106. Kuchmeister lub Kiichmeister, pk. XV s. czeskiej rodziny Sternbergów lub Szternbergów w krakow. (Dł. L. B. II).
 1107. Kuczmorka, pk. XV s. Czyżewskich h. Strzemię w krakow. (DI. L. B. II).
 1108. Kuczuk, pk. Fenikowskich, Siestrzeńcewiczów (p. Morgowi) i Olbrotowskich w pilz. (Szl. gal.).
 1109. Kudzia, pk. Kropiwnickich, p. Kumek.
 1110. Kufalowicz czy Kufotowicz, pk. Mejdalonow, p. Czusołowicz.
 1111. Kufotowicz, przydomek, patrz Kufalowicz.
 1112. Kukszyn, pk. XVII s. Szepietowskich w witebs. (Const. 1697).
 1113. Kukwa, pk. XV s. Wołczkow h. Pólkozic (Stryj. fol. 542).
 1114. Kula czy Kuła, pk. Berezowskich h. Sas (p. Kuńczyc) i Sobolewskich h. Łada (p. Cyrus).
 1115. Kulesza, pk. Bereżnickich h. Sas, p. Kupryniak.
 1116. Kuliski, przydomek, patrz Koliski.
 1117. Kulka, pk. XVI s. Topczewskich h. Ślepowron w łomż. (Her. Kap. Mil.) i na Rusi (Papr.).
 1118. Kuła, przydomek, patrz Kula.
 1119. Kumek, pk. Kobylińskich (p. Mitarna) i Kropiwnickich (p. Łapa).
 1120. Kummern (von), pk. Gafronow czy Gaffronow h. Rogala pochodzenia polskiego na Szląsku (J. hr. Bor.).
 1121. Kunat, pk. XVII s. Wyrożębskich h. Jastrzębiec w podlas. (Const. 1674 i 1697).
 1122. Kuncewicz, pk. Ginetow lub Ginietow h. Łabędź na Litwie (Nieś.).
 1123. Kunczyc, pk. Berezowskich h. Sas (p. Kuzycz) i Czajkowskich b. Dębno (p. Kunko).
 1124. Kunko, pk. Czajkowskich h. Dębno p. Kunkowicz.
 1125. Kunkowicz, pk. Czajkowskich h. Dębno, p. Lechnowicz.
 1126. Kupryczka czy Kupryczko, przydomek XIV s. (Stad.).
 1127. Kupryczko, przydomek, patrz Kupryczka.
 1128. Kupryniak, pk. Berezowskich h. Sas, p. Myszka.
 1129. Kurcz, pk. XIV s. kniaziów Koryatowiczów, szczepu Ruryka na Podolu (Stryj. fol. 610).
 1130. Kurek, pk. XIV s. Kurowskich h. Nałęcz w kalis. (Dł. L. B. II) p. Mizgała.
 1131. Kuroczycki czy Kuroczyski, pk. XVII s. Marcina Kozakiewicza, p. Koszla.
 1132. Kuroczyski, przydomek, patrz Kuroczycki.
 1133. Kurosz, pk. XVII s. Korniłowiczów h. Rawicz (Małach.).
 1134. Kurowski, pk. Lenczewskich h. Strzemię, p. Lawsowa.
 1135. Kurp, pk. XVIII s. Leontowiczów h. Slepowron na Rusi (Szl. gal.).
 1136. Kursztak czy Kusztak, pk. XVII s. Kuleszów h. Ślepowron w biels. (Her. Kap. Mil.).
 1137. Kurzeszyn, pk. XV s. Żuczków w mazow. (Her. Kap. Mil.).
 1138. Kusprzak czy Kuszprak, pk. XVIII s. Ortyńskich w kijów. (Const. 1764).
 1139. Kuszprak, przydomek, patrz Kusprzak.
 1140. Kusztak, przydomek, patrz Kursztak.
 1141. Kut, pk. XVIII s. Siemiątkowskich czy Siemiątkowskich w trembowels. (Szl. gal.).
 1142. Kutko, pk. XVI s. Płońskich h. Prus w przemys. (Papr.) p. Makownik.
 1143. Kuźma, przydomek XIV s. (Stad.) oraz Kosińskiego, konfederata barskiego.
 1144. Kuzycz, pk. Berezowskich p. Sas (p. Lazarowicz).
 1145. Kuzyn, przydomek Drohojewskich lub Drohojowskich h. Korczak, patrz Parys.
 1146. Labun czy Łabuń, pk. XVI s. Drozdowskich w ziemi nurs. (Herb. pols.).
 1147. Lach, pk. XV s. Rakowskich w łomż. (Her. Kap. Mil.) i Szyrmow h. Dołęga w pińsk. (Duncz).
 1148. Lachowicki czy Sachowicki, pk. XVI s. Czechowiczów h. Ostoja na Żmudzi (Papr.).
 1149. Lacy (de), pk. normandzkiej rodziny de Seve ff) ind. const. 1607 (Koryt. Prałaci k. gniezn. II 460).
 1150. Lagona czy Laguna, pk. XV s. Moszczeńskich lub Moszczyńskich w ziemi warsz. (Stat. Mas. fol. 109).
 1151. Lalla czy Lella, pk. XIV s. (Stad.).
 1152. Lanckoroński, pk. XV s. Paszkowskich h. Płomieńczyk lub Zadora (Akt. wil. arch. komis. III 184).
 1153. Lander, pk. XVII s. Pawła Lodorowskiego w ziemi halic. nob. const. 1685 fol. 21 r. V, fol. 130.
 1154. Landsdorf czy Lansdorff, pk. XVII s. Bocheńskich h. Chomąto na Pomorzu (Const. 1632).
 1155. Lang lub Lanka (de), przydomek XV s. (Koryt. Prał. k. gniezn. II 413).
 1156. Laegenhof (de), pk. XVIII s. Warnen’a nob. const. 1764 (VII) fol. 799.
 1157. Lanka, przydomek, patrz Lang.
 1158. Lankuna czy Lankunicz, pk. XVI s. Radulskich h. Prus III w bielsk. (Her. Kap. Mil.).
 1159. Largus, przydomek, patrz Śmiały.
 1160. Largvier (de), pk. Oliviera ind. const. 1775 (VIII) fol. 296.
 1161. Laska, przydomek XIV s. (Stad.).
 1162. Laskarys, przydomek XIV s. Andrzeja Gosławskiego, biskupa poznańskiego.
 1163. Laski, przyd. Piotra Teppera własnego herbu p. Ferguson.
 1164. Lasko, Laszko czy Lasko, pk. XVII s. Czerzyckich h. Leliwa na Wołyniu (Const. 1632).
 1165. Laskonogi, przydomek Władysława księcia krakowskiego.
 1166. Laszko, przydomek, patrz Lasko.
 1167. Lasopolski, pk. Karola Boscamp (Boischamp) nob. const. 1768 potw. i788 fol. 80.
 1168. Lathala, pk. XIV s. (Stad.).
 1169. Latko czy Latko, pk. Kobylińskich h. Prus II p. Mitarna.
 1170. Latoszek, pk. XVII s. Skoraszewskich h. Junosza w Zakroczym. (Const. 1697).
 1171. Latoszyński, pk. XIII i XIV s. Cedrów h. Gryf (Dł. L. B. I).
 1172. Laudański lub Lawdański, pk. XVII s. Stegwiłow i Szegajłow lub Szejgwiłow na Żmudzi (Metr. lit.).
 1173. Laugmin i ) przydomek czy nazwisko żmudzkie
 1174. Laugminowicz, i (Opis pow. rosień. 125).
 1175. Lawdański, przydomek, patrz Laudański.
 1176. Lawsowa, pk. Lenczewskich h. Strzemię, p. Podolecki.
 1177. Lazarowicz, pk. Berezowskich h. Sas, p. Matkowicz.
 1178. Lechnowlcz, pk. Czajkowskich, h. Dębno p. Romanowicz.
 1179. Lechwald, Lehwald, Lehwalt lub Lewald, pk. XVII s. Górskich i Jezierskich h. Rogala na Pomorzu (M. S. o. fam. prus.).
 1180. Ledske (von), pk. XVII s. Choryńskich (Ad. Nowak.).
 1181. Legęc, pk. Wnorowskich, h. Rola, p. Ława.
 1182. Lehwald lub Lehwalt, pk., patrz Lechwald.
 1183. Leitenfeld (de), pk. Aleksandra Leitscha nob. 1787 (Szl. gal.).
 1184. Lejbiniec, pk. Witwickich h. Sas, p. Ławrowicz.
 1185. Lelak, przyd. a raczej przez, (dictus) XIV s. (Her. Kap. Mil.).
 1186. Lella, przydomek, patrz Lalla.
 1187. Lemnicki, pk. XVII s. Bartoszewiczów h. Jastrzębiec w ziemi warsz. (Spis nazwisk szlachty polskiej).
 1188. Lemek, przydomek Rokickich h. Rawicz.
 1189. Leniewicz, pk. Jaworskich h. Sas, p. Liskiewicz.
 1190. Lenk, pk. Ryzenberga nob. const. 1776 fol. 148.
 1191. Lepech, pk. Unickich h. Sas, p. Mikitycz.
 1192. Lepiszewicz, przydomek Kruszelnickich, p. Łazarowicz.
 1193. Leś, pk. Strutyńskich h. Sas, p. Pawłowicz.
 1194. Leselicht, przydomek, patrz Ezelik.
 1195. Leskiewicz, pk. XVIII s. Janczewskich h. Sas w trembowels. (Szl. gal.).
 1196. Leśnikiewicz, pk. XVIII s. Kozłowskich h. Sas, w halic. (Szl. gal.).
 1197. Leszczyc, pk. XIX s. Michała – Hieronima br. Sumińskiego (Przewód, herald.) p. Schenka.
 1198. Leszczyk, pk. XVII s. Jana Stanisława Łukawskiego (Const. 1662 fol. 40). (Niesiecki T. VIII str. 288).
 1199. Leszczyński, pk. XVIII s. Gericke’g>i h. Nałęcz nob. prus. 1777 i Labaudy h. Nałęcz nob. prus. przez, adopt. t. r. (J. hr. Bor.).
 1200. Leszkowicz, pk. Baczyńskich h. Sas, p. Miszkuda.
 1201. Leszowicz, pk. XVIII s. Smereczyńskich h. Sas w przemyśl. (Szl. gal.).
 1202. Lewald, przydomek, patrz Lechwald.
 1203. Lewiński, pk. Łozińskich h. Lubicz, p. Melech.
 1204. Lewkowicz, pk. Niepokojczyckicb, p. Waga.
 1205. Lewsza, pk. XVIII s. Talatyckich lub Telatyckich h. Belina w brzesc. (Kojał.).
 1206. Lewyn. pk. XV s. (Stad.).
 1207. Lichtenberg, pk. XVII s. Jasnogórskich h. Jasieńczyk mieszczan krak. (Star. Mon.).
 1208. Lichtenwald, herb i przydomek XV s. w Litwie (Prohaska: Kodeks Witolda).
 1209. Ligenza lub Ligęza, przydomek: Mikołaja Bobryka h. Półkozic, Bogusławskich h. Korab, Gebułtowskich lub Giebułtowskich h. Półkozic (f) i Kurdwanowskich h. Półkozic (f).
 1210. Ligęza, przydomek, patrz Ligenza.
 1211. Lilienfeld (de), pk. Jakóba Michała Hulewicza nob. 1785 (Szl. gal.).
 1212. Lilienhof lub Lilienhoff, pk. XVIII s. czeskiej rodziny Ziwnych, poch. pols. p. Żwowitzki.
 1213. Limont, przydomek Porębskich h. Śreniawa.
 1214. Lindenwald (de), pk. Jana Czetach, nob. 1805 (Szl. gal.).
 1215. Lindesman czy Linodesman, pk. XVI s. Dantyszków mieszczan krakow. (S. 1. 1530—48).
 1216. Linodesman, przydomek, patrz Lindesman.
 1217. Lipski, pk. Lenkiewiczów h. Strzemię, p. Merzankowicz.
 1218. Lis, przydomek Boczkowskich h. Dąbrowa.
 1219. Lisikiewicz czy Liskiewicz, pk. Jaworskich, h. Sas, p. Petraszewicz.
 1220. Liskiewicz, przydomek, patrz Lisikiewicz.
 1221. Liśniekiewicz, pk. XVIII s. Kozłowskich h. Sas, (Szl. gal.).
 1222. Litawor lub Littawor, pk. Aramowiczów i Chreptowiczów p. Bohuryński.
 1223. Litultowic lub Lytultowic (von), pk. XVI s. szląskiej rodziny Zibulków (Cybulka lub Czibulka) h. Starykoń poch. pols. (J. hr. Bor.).
 1224. Littitz (von), pk. rodź. czes. Bubna hr. austr. XVII s. ind. w Polsce Const. 1790.
 1225. Loewensprung (von), pk. Karola Loelhoeffela (Lelewela) ind. pols. 1768 (Vol. leg.).
 1226. Logołka, pk. Golianów h. Lubicz, p. Matysiarycz,
 1227. Loma, Loma lub Lomia, p. Stupnickicb b. Sas, p. ’ Łomiec.
 1228. Loripes, przydomek, patrz Krzywonogi.
 1229. Lotka, pk. Wądołowskich h. Grabie, p. Modrzak.
 1230. Luba czy Luba, pk. Goiskich h. Lubicz (Małacb.).
 1231. Lubartowicz, przydomek książąt Sanguszków, patrz Koszyrski.
 1232. Lubeschiitz, pk. Borhow h. Trzy kawki (Kossak. Monograff T. I i II).
 1233. Lubiański, pk. XVI s. Strzemeskich h. Lubicz na Rusi (act. castr, halic.) i Ustarbowskich h. Abdank, p. Pięta.
 1234. Lubicz, przydomek Jana Sielskiego nob. 1701 (Szl. gal.).
 1235. Lubieniecki, pk. XVII s. Rudnickich b. Sas na Rusi (Nieś.) p. Wandurowicz.
 1236. Lubomir czy Lubomirz, pk. XVI s. Treterów h. Śreniawa odm. (Nieś.).
 1237. Lubomirz, przydomek, patrz Lubomir.
 1238. Ludek czy Sudek, pk. XVI s. Wilczewskich własnego herbu w Prusiech (Univ. pobor.) p. von Tallen.
 1239. Ludenhausen, Ludinghausen lub Ludwigshausen (von), pk. XVI s. baronów Wolfow lub Wolffów włas. h. w Infl. (L. Infl.).
 1240. Ludinghausen, przydomek, patrz Ludenhausen.
 1241. Ludwigshausen, przydomek, patrz Ludinghausen.
 1242. Ludzek, pk. XVIII s. Radziszewskich h. Pomian na Rusi (Szl. gal.).
 1243. Luka, przydomek XVII s. Szarewiezów czy Szerwiczów na Rusi (Const. 1697).
 1244. Lukawiec czy Lukawiec, pk. XVIII s. Kokolnickich w trembowels. (Szl. gal.).
 1245. Lutek, pk. Brzezińskich h. Doliwa w Wielkop. (S. II 1450—1780) p. Szyrzyk.
 1246. Luter, pk. XVI s. Mikołaja Kęszyckiego h. Nałęcz.
 1247. Luty, pk. Sozańskich h. Korczak, p. Musik.
 1248. Lusigrod, pk. Juliana Zachariewicza nob. XIX s. (Szl. gal.).
 1249. Lwowicz, pk. XV i XVIII s. Bejnarów lub Beynarów na Żmudzi (Kojał) i w ziemi lwów. (Szl. gal.).
 1250. Lytultowic (von), przydomek, patrz Litultowic.
 1251. Łabuń, przydomek, patrz Łabuń.
 1252. Lada, pk. Krężyłowskich h. Korczak w łęczyc, i na Podolu (Nieś.).
 1253. Łagodny (Probus), pk. Henryka IV, księcia szląskiego, krakowskiego i sandomierskiego.
 1254. Laguna, przydomek, patrz Lagona.
 1255. Lanowczak, pk. Hołyńskich h. Sas, p. Redka.
 1256. Łapa lub Lappa, pk. XVIII s. Bialojezierskich w starodubow. (Const. 1764) i Kropiwnickich p. Motek.
 1257. Łapka, pk. Łapanowskich h. Drużyna, p. Jura.
 1258. Lasko, przydomek, patrz Lasko.
 1259. Lastowczak, pk. Popielów h. Sulima, p. Malewicz.
 1260. Lastowicz, pk. XVIII s. Czołowskich b. Sas w ziemi lwow. (Szl. gal.).
 1261. Lasyr, przydomek Strzała (f), Antoni (f).
 1262. Łaszcz, przydomek: Kobelskich (f), Nielidowskich (f), Obrowskich (f), Stefankowskich (f) i Tuczapskich h. Prawdzie (f).
 1263. Lata, pk. XVIII s. Pietrzyckich h. Bełty na Rusi (Szl. gal.).
 1264. Latko, przydomek, patrz Latko.
 1265. Lataszek, przydomek, patrz Latoszek.
 1266. Lawa, pk. Wnorowskich h. Rola, p. Mąka.
 1267. Lawczynowicz, pk. Poszylskich h. Białynia na Żmudzi (Kur. fol. 18).
 1268. Lawdański, przydomek, patrz Laudański.
 1269. Lawrowicz, pk. Witwickich h. Sas, p. Mataszewicz.
 1270. Laz, pk. Łapińskich h. Lubicz, p. Piechota.
 1271. Łazarewicz, pk. Kruszelewskich h. Sas, p. Lepiszewicz.
 1272. Łob, pk. XVIII s. Skoczyńskich h. Grzymała w mozyrs. (Herb. pols.).
 1273. Łobodziak, pk. Bilińskich h. Sas, p. Miesielewicz.
 1274. Lochojski lub Lohojski, przydomek Tyszkiewiczów, patrz Skumin.
 1275. Loj, przydomek XIV s. (Stad.).
 1276. Łokietek (Pygmaeus), pk. XIV s. Władysława II, króla polskiego.
 1277. Łoma, Łomia, pk., patrz Loma.
 1278. Łomiec, przydomek Stupnickich h. Sas, p. Miśkiewicz.
 1279. Lomżelski, przydomek Tyzenhauzów.
 1280. Łopata, pk. XV s. Zaleskich h. Kuczaba czyli Paprzyca (p. Sak) i Jana Zaremby, kasztelana sieradzkiego.
 1281. Łopot, przydomek Bykowskich (Kur.).
 1282. Las czy Łaś, pk. XV s. Goleńskich lub Golińskich h. Zabawa w kalis. (Arcbiv. c. gnesn.) Raszkowskich h. Rola (p. Matej) i Tymowskich h. Dąbrowa (Szl. gal.).
 1283. Łowicka księżna, pk. Maryi z Grudzińskich, małżonki w. ks. Konstantego Pawłowicza (zaśl. 1820 f 1831).
 1284. Łowicz, nazw. czy przyd. (Kur.).
 1285. Łowuczka (z), przydomek Jana Potrząsa.
 1286. Łoza, przydomek XVIII s. Szkodzyńskich w ziemi lwów. (Szl. gal.).
 1287. Luba, przydomek, patrz Luba.
 1288. Łubko, pk. XVIII s. Żerebeckich h. Sas w lwów. (Szl. gal.) p. Zakaźny.
 1289. Łucki, pk. XVII s. Odyniaka na Rusi (Const. 1697).
 1290. Łucznik, pk. Winnickich h. Sas, p. Radziewicz.
 1291. Ługowski, pk. Szaniawskich h. Junosza p. Osiełek.
 1292. Łukawiec, przydomek, patrz Lukawiee.
 1293. Łukiański, pk. Pawłowiczów h. Przyjaciel z Łukiań (Papr.).
 1294. Łupaszko, pk. Hizdeja czy Hizdewa ind. 1676 (Mał.) w lwów. (Szl. gal.).
 1295. Łuszcz, przydomek Siemiginowskich, patrz Eleuter.
 1296. Łyko, przydomek XIII s. (Stad.).
 1297. Łysak, przydomek Dobroszewskich lub Dobryszewskich h. Pólkozic.
 1298. Łysy lub Rogatka, pk. Bolesława, najstarszego z czterech synów Henryka II Pobożnego, księcia na Szląsku.
 1299. Macajtis lub Nlackajtis, nazw. czy przyd. XVI s. na Żmudzi (M. Lit.).
 1300. Nlackajtis, patrz Macajtis.
 1301. Maciejczak, pk. Horodyjskich lub Horodyskich h. Korczak, p. Onaóczyk.
 1302. Mackiewicz czy Markiewicz, pk. XVII s. Dziewulskich b. Radwan w sanoc. (Szl. gal.).
 1303. Macz, Maczek lub Mączko, nazw. czy przyd. XIV s. w kalis. (Dł. L. B. II). (Hel. T. II).
 1304. Maczek, patrz Macz.
 1305. Mączko, patrz Maczek.
 1306. Madrzak, pk. Wądołowskich h. Grabie.
 1307. Mager, Magera lub Magiera, XV s. Mireckich h. Szeliga w czers. (Act. castr. cern.).
 1308. Magera, przydomek, patrz Mager.
 1309. Magiera, przydomek, patrz Magera.
 1310. Magno, pk. XVI s. Stefana Szacklackiego, patrz Barachka.
 1311. Magnus, pk. Jana Tarnowskiego, h. w. k. i Konrada Lichtensteina lub Liecbtensteina.
 1312. Magnusz, pk. Magnuszewskich h. Rola w ziemi biels. (Her. Kap. Mil.).
 1313. Maj, przydomek Silniekich h. Jelita.
 1314. Maisz, pk. XVII s. Brzezickich h. Tępa podkowa w bełz. (Const. 1638).
 1315. Makarowicz, pk. Kulczyckich h. Sas, p. Mielkowicz.
 1316. Makarycz, pk. XVII s. Hołyńskich h. Holownia w mscislaw. (Const. 1674) p. Sorzewicz.
 1317. Makohon, przydomek Podhorodeckich p. Mazewicz.
 1318. Makownik, pk. Płońskich h. Prus 1° p. Katko.
 1319. Maksymiak, pk. Jasnińskich p. Wołosowicz.
 1320. Maksymowicz lub Maxymowicz, pk. XVIII s. Krechowickich h. Kozłowski w lwów. (Szl. gal.).
 1321. Malewicz, pk. Popielów h. Sulima, p. Oleszkowicz.
 1322. Małarzyk, pk. XV s. Kobielskich h. Poraj czyli Róża w radom, i sieradz. (Dl. L. B. I, II).
 1323. Małek, pk. XVIII s. Podjaskich własnego herbu na Pomorzu (M. S. o. famil. prus.).
 1324. Małkowicz czy Matkowicz, pk. Berezowskich h. Sas, p. Mococ.
 1325. Małopolski, pk. XVII s. Stanisława Kleinpolda czy Kleynpolta w bracław. nob. const. 1676 fol. 62 v. V. fol. 403.
 1326. Mały, przydomek XIII s. Dobrogosta Ostroroga, wojewody poznań. protoplasty Szamotulskich (Zyg. hr. Gorzeński Ostroróg).
 1327. Małymuka, pk. Krechowieckich h. Sas, p. Bukatczyc.
 1328. Małyniecki, przydomek XVII s. Szeligów h. Trupia głowa, w smoleńs. i rzeczyc. (Const. 1640) p. Markas.
 1329. Małyska, pk. Wyszyńskich h. Grabie, p. Bosak.
 1330. Mancik, pk., p. Manczyk. (bis) Monciwoda, nazw. czy przyd. (Kuropat.).
 1331. Mancz lub Manczyk, pk. XIV s. Manczkowskich w ziemi wis. (Her. Kap. Mil.).
 1332. Manczyk, przydomek, patrz Mancz.
 1333. Manczyk, Mancik czy Mansik, nazw. czy przyd. XV s. (Stad.).
 1334. Mandywl czy Mantywl, pk. XVI s. Kiełpińskich b. Rogala (Nieś.).
 1335. Mansik, przydomek, p. Mancik i Manczyk.
 1336. Maniowski, przydomek Siemiona ks. Zbaraskiego.
 1337. Mańkutowicz, przyd. właś. przez. XVIII s. Bolesty ziemianina łukowskiego, tęgiego rębacza za Konf. bars. (1769).
 1338. Manneis (de), pk. XVII s. angielskiej rodziny Morisonów (Morisson lub Morison) ind. const. 1676, fol. 58.
 1339. Mantywl, przydomek, patrz Mandywl.
 1340. Marciańczyk, pk. Maleszewskich h. Godziemba p. Pochwaleniec.
 1341. Marcyk, pk. Ciborowskich h. Kosciesza (p. Wojsławik) i Pogorzelskich h. Krzyda (p. Polak).
 1342. Mari (de), pk. włos. rodź. Montelupi własnego herbu nob. 1610 (Nieś.) p. Wilczogórski.
 1343. Markiewicz, przydomek, patrz Mackiewicz.
 1344. Markas, pk. Szelutów h. Werafkin.
 1345. Markowicz, pk. Hoszowskich h. Sas, p. Misiewiec.
 1346. Marte, przydomek, patrz San Marte.
 1347. Maszał, pk. XVI s. Skulkich h. Korab (Papr.), p. Młaka.
 1348. Matej, pk. Rozszkowskich h. Rola, p. Wołowicz.
 1349. Matkowicz, przydomek, patrz Małkowicz.
 1350. Matyasiewicz lub Matyaszewicz, pk, XVIII s. Kamienieckich h. Wadwicz i Matkowskich h. Sas p. Mikłoszewicz.
 1351. Matyaszewicz, przydomek, patrz Matyasiewicz.
 1352. Matysiarycz, pk. Golianów h. Przerowa, p. Rusin.
 1353. Maucz, pk. XVI s. Zaorskich h. Łada w łomż. (Her. Kap. Mil.).
 1354. Maxymowicz, przydomek, patrz Maksymowicz.
 1355. Mazenicz, pk. Podhorodeckich, p. Byczkowicz.
 1356. Mazepa lub Maziepa, pk. XVI s. Koledyńskich lub Kołodyńskich w kijów. (L. pod. III, 4).
 1357. Maziepa, przydomek, patrz Mazepa.
 1358. Mazowita, pk. XIV i XV Jaryczewskich lub Jaryczowskich na Rusi (Oct. her.).
 1359. Mazura, pk. Dziekońskich h. Korab, p. Orzeł.
 1360. Mądry, przydomek Jarosława, wielkiego księcia kijowskiego.
 1361. Mąka, pk. Wnorowskich b. Rola, p. Mętel.
 1362. Melech, pk. Łozińskich h. Lubicz, p. Mudro.
 1363. Melita, przydomek Mickich h. Dołęga.
 1364. Mełymuka, pk. Krechowieckich h. Sas, p. Mryszko.
 1365. Menteszewicz, pk. Witwiekich h. Sas, p. Mirowicz.
 1366. Merzahn, pk. XVIII s. Klingstaedtów nob. w Polsce 1775 (Kanc. 41, 197).
 1367. Merzenkowicz, pk. Lenczewskich h. Strzemię (p. Michałowicz).
 1368. Mezajtis, pk. XVI s. Zwirklisa na Żmudzi (M. lit.).
 1369. Mętel, pk. Wnorowskich h. Rola, p. Nosal.
 1370. Mgowski, pk. Legendorfów lub Lehndorfów w Prus. Zach. (Koryt: Prał. k. gniezn. II, 142) p. Stange.
 1371. Miączowa (z), pk. XVII s. Fihauzerów, p. Engelke (de).
 1372. Miązszy, przydomek Jana czy Janusza Ostrowskiego h. Topór.
 1373. Michalewicz lub Michałowicz, pk. XVI s. Lenczewskich h. Strzemię (p. Pająk), Liskowackich h. Sas w przemysł. (Szl. gal.) i Zagielów lub Żaglów (Szl. gal.).
 1374. Michałkowicz, pk. Strzelbickich h. Sas.
 1375. Michałowicz, przydomek, patrz Michalewicz.
 1376. Mickiewicz, pk. XVI s. Rymwidów czy Rynwidów h. Lis odm. na Żmudzi (M. lit.).
 1377. Miczycki, pk. XVI s. Raczków h. Ostoja w podlas. (Her. Kap. Mil.) p. Mosalski.
 1378. Midon czy Midoń. pk. Radwańskich h. Radwan, p. Baran.
 1379. Mieciecki, pk. XVII s. Zdanowiczów h. Hipocentaurus w nowogrodz. (Const. 1648).
 1380. Miecznik, pk. Stypułkowskich h. Rola, p. Polak.
 1381. Miecznikowicz, pk. Podczaskich h. Rawicz, p. Osiczko.
 1382. Mieczyk czy Mieczykałm, pk. XVI s. Ojrzeńskich lub Ojrzyóskich h. Lubicz w ciechanow. (Papr.).
 1383. Mieczykałm, przydomek, patrz Mieczyk.
 1384. Miedzwycz, pk. XV s. (Stad.).
 1385. Mielesiewicz, pk. Bdińskich h. Sas, p. Mielkowicz.
 1386. Mielesnis, pk. Mieleckich h. Rola w Litwie (Const. 1569 fol. 194).
 1387. Mielkowicz, pk. Bilińskich h. Sas (p. Paczko) i Kulczyckich h. Sas (p. Okopsko).
 1388. Miełasz, przydomek a raczej przezwisko (rzeczon) w barskim (L. pod. 27).
 1389. Mierzb, pk. Bonieckich h. Bończa, p. Fredro.
 1390. Mieszkowicz, pk. Przyłuskich h. Lubicz, p. Balis.
 1391. Mieziuk, pk. Stypułkowskich h. Rola, p. Polak.
 1392. Migdał, pk. XVI s. Dominików lub Dominikowskich h. Prus w łęczyc. (Łaski: Stod.).
 1393. Mikitycz, pk. Unickich h. Sas, p. Puziowicz.
 1394. Mikłaszewicz czy Mikłoszewicz, pk. Matkowskich, p. Skibanowicz.
 1395. Mikosz, Mikoszek lub Mykoszek, pk. XV s. a raczej zdrobniałe nazwisko (diminutivum) Mikołaja Mikosza h. Grabie (Hel. T. II).
 1396. Mikoszek, patrz Mikosz.
 1397. Mikulicki, pk. XVI s. Mieleszkow h. Korczak na Litwie i Rusi (Papr.).
 1398. Mikuliński, przydomek Ostrowskiego, konfederata barskiego.
 1399. Miles, pk. XIV s. w krak. (Dł. L. B. I, 236). (Stad. loc. cit.).
 1400. Milieski, pk. Stanisława Milkuschitza nob. 1803 (Szl. gal.).
 1401. Milkont czy Miłkont, pk. XVIII s. Narwojszów czy Narwoszów h. Gozdawa w troć. (Const. 1697) 1789 (Kur.).
 1402. Miłkont, przydomek, patrz Milkont.
 1403. Miły, przydomek, patrz Wdzięczny.
 1404. Miłydar, przydomek Albrechta nob. const. 1789.
 1405. Minas, przydomek Owaka rehabilit. Const. 1790 fol. 22.
 1406. Minkiewicz czy Minkowicz, pk. Wysoezańskich b. Sas, p. Pietruszewicz.
 1407. Minkowicz, przydomek, patrz Minkiewicz.
 1408. Minkowski, pk. XVI s. Bohuszewiczów h. Gozdawa w Litwie (Const. 1632) p. Spigajło.
 1409. Minołganski, pk. XVIII s. Michała Ciszkowicza w wilkomiers. (Const. 1764).
 1410. Minoł, pk. Ligęzów h. Półkozic.
 1411. Mintowt, pk. XIV s. Czyżów h. Godziemba w Litwie (Łaski: Stad. fol. 127).
 1412. Miodek lub Miodus, przydomek XIV s. (Stad.).
 1413. Miodopłynny, przydomek Jacka Choryńskiego.
 1414. Miodus, przydomek, patrz Miodek.
 1415. Mirowicz, pk. Witwickich h. Sas, p. Pilik.
 1416. Misiewicz, pk. Hoszowskich h. Sas, p. Moroz.
 1417. Misik, przydomek Sozańskich h. Korab, p. Worona.
 1418. Miskiewicz, pk. Stupnickich h. Sas, p. Myszkowicz.
 1419. Miskowicz czy Niskowicz, pk. Terleckich h. Sas, p. Petryczak.
 1420. Miszkuda, pk. Baczyńskich h. Sas, p. Pukszyn.
 1421. Mitarna czy Miterna, pk. Kobylińskich h. Prus 2, p. Pieniążek.
 1422. Miterna, przydomek, patrz Mitarna.
 1423. Mizgała, pk. Kurowskich h. Nałęcz, p. Kurek.
 1424. Młaka, pk. XVI s. Kurczów na Litwie (ks. podskarb. za Stef. Bat.).
 1425. Młaka lub Młaszyc, pk. Skulskich h. Korab, p. Moszuł.
 1426. Młaszyc, przydomek, patrz Młaka.
 1427. Młodszy, przydomek, patrz Junior i Młody.
 1428. Młody v. Młodszy, przydomek Henryka XIII, księcia sagańskiego i wschowskiego.
 1429. Młodyjewski czy Młodylski, pk. XVI s. Strzałkow h. Ostoja w oświecim. (Star. Mon.).
 1430. Młodylski, przydomek, patrz Młodyjewski.
 1431. Mnich, przydomek nadany (niewłaściwie) Kazimierzowi I, królowi polskiemu, p. Odnowiciel.
 1432. Mnich (de), przydomek Jana Małdrzyka h. Wąż.
 1433. Mniszek, pk. XVII s. Tchorznickich h. Jelita w podlas. (Nieś.).
 1434. Mocny, przydomek Augusta II, elektora saskiego, króla polskiego.
 1435. Mococ, pk. Berezowskich h. Sas, p. Hegrycz.
 1436. Modlibog, pk. XVI s. Riidigerow h. Pomian, mieszczan toruńskich nob. w Polsce (I. hr. Bor.).
 1437. Modrzak, pk. Wądołowskich h. Grabie, p. Pszczelny.
 1438. Modzela, pk. XVI s. Modzelewskich h. Boycza w łomż. (Her. Kap. Mil.).
 1439. Mokosiej lub Mokosiey, pk. XV s. Stefanowskich, Nowosielskich i Szybióskich h. Wukry (Nieś.) p. Denisko.
 1440. Molenda lub Molęda, pk. Łowczowskich w Ostrzeszów. (Nieś.).
 1441. Mollendorf, pk. XIX s. Wilamowiczów h. Ogońezyk odm. poch. lit. w Szląsku (I. hr. Bor.).
 1442. Molsdorf (von), pk. Wellerow h. wł. nob. sas. jako w. ks. warsz. (6 wrześ. 1811). (I. hr. Bor.).
 1443. Mondwid, Montwid lub Monwid, pk. Jerzykowiczów i Wiazewięzów w Litwie (Stryj. fol. 738).
 1444. Mongud, pk. XVII s. Pusłowskich h. Szeliga odm. (Const. 1638).
 1445. Montowt, pk. Juszkiewiczów h. Godziemba w wileńs. (Kojał).
 1446. Montwid, przydomek, patrz Mondwid.
 1447. Monwid, przydomek, patrz. Montwid.
 1448. Morala, przydomek XVIII s. Azarkiewicza w ziemi lwów. (Szl. gal.).
 1449. Mordas, pk. XV s. Żylińskich h. Ciołek na Żmudzi (M. Iit.).
 1450. Morgowi, Mosgowi lub Mozgowi, pk. XV s. Siestrzeńcewiczów (Dł. L. B. I, II), p. Okmiński.
 1451. Mordwin, pk. Szczodrow XVII s. (I. hr. Bor.).
 1452. Mordzieński, pk. Wolmerów XVIII s. (I. hr. Bor.).
 1453. Morka, pk. XIV s. (Stad.).
 1454. Moroz, pk. Hoszowskich h. Sas, p. Olizar.
 1455. Mosalski czy Moselski, p. Raczków, p. Miczycki.
 1456. Moście, pk. Rylskich h. Ostoja, p. Scibor.
 1457. Moselski, przydomek, patrz Mosalski.
 1458. Mosgowi, przydomek p. Morgowi.
 1459. Motek, pk. Kropiwnickich, p. Ostapek.
 1460. Mowiński, pk. Zawaliczów XVIII s. (Knr.).
 1461. Mozgowi, przydomek, patrz Mosgowi.
 1462. Mroczek, pk. XIV s. (Dł. L. B. II). (Hel. T. II).
 1463. Mrozek c/.y Mrozik, pk. Krzelczyckich czy Krzelezyckich h. Ostoja i Swidowskich h. Ślepowron w ziemi wis. (Her. Kap. Mil.). (Łub. vit. episc. plock.).
 1464. Mrozik, przydomek, patrz Mrozek.
 1465. Mruk, pk. XVI s. Kaczkowskich h. Prus 1° w sieradz. (Papr.).
 1466. Mryszko, pk. Krechowieckich h. Sas, p. Surajczyk.
 1467. Mucha, pk. XIV s. (Stad.),
 1468. Mudry, pk. Łozińskich h. Lubicz, p. Sejko.
 1469. Murdelio, pk. XVI s. Młodawskich lub Młodowskich h. Murdelio na Szląsku (Biels. fol. 486).
 1470. Murza-Bilat, przydomek tatarskich rodzin: Achmatowiczów, Baranowskich h. Tuchan, Buczackich h. Tarak i Muchow h. Kiema w Polsce osiadłych (Szl. pols.).
 1471. Musnicki, pk. XVII s. Dowborow w. wileńskiem i na Żmudzi (Kojał.).
 1472. Mykoszek, diminutivum, patrz Mikosz.
 1473. Mysław, pk. XVII s. Celińskich h. Zaremba w, lubels. (Const. 1697).
 1474. Myszka, pk. Bereżnickich h. Sas (p. Armatowicz), Chołoniewskich lub Hołoniewskich h. Korczak na Wołyniu (Metr. Wołyń.) i Michałowskich h. Jasieńczyk (p. Nagorny).
 1475. Myszkowicz, pk. Stupnickich h. Sas, p. Saturnus.
 1476. Mytko, pk. XVI s. Wereszczatyńskich h. Lis w bars. (L. pod. 32).
 1477. Nadbor, pk..XV s. Brzostowskich h. Konopki w ziemi wiskiej (Her. Kap. Mil.).
 1478. Nagorka, pk. XIV s. Nagórskich, h. Ostoja w sandom. (Stadnicki fol. 94).
 1479. Nagorny, pk. Michałowskich h. Jasieńczyk, p. Warsz.
 1480. Nahyba lub Nehyba, pk. XVI s. Siemianowiczów lub Siemionowiczów w kijów. (L. pod. 80).
 1481. Nakonieczny, pk. Cielemeckich lub Cielemęckich h. Rogala p. Niemierka.
 1482. Nakowicki, pk. Urbanowiczów w Litwie (Kur. fol. 18) p. Pilecki.
 1483. Naksa lub Naxa, pk. XVIII s. Antoniego Nowickiego nob. Const. 1775 fol. 148 v. VIII fol. 303.
 1484. Napora, przydomek XIV s. (Stad.).
 1485. Naraczowski, pk. XVII s. Terebenow własnego h. w Litwie (Const. 1674—1697).
 1486. Narkiewicz, pk. Ryłow lub Ryłłow na Żmudzi (Papr.) p. Klimaszewski.
 1487. Nartowt, pk. XVI s. Ulatowskich h. Jastrzębiec.
 1488. Następ, pk. Rudnickich h. Rudawa w Wielk. (Act. castr, ostrzeszov.).
 1489. Nasut, pk. Wyszyńskich h. Trzywdar.
 1490. Nassuta lub Naszuta, pk. Wołmińskich w Litwie (Kojał.).
 1491. Naszuta, przydomek, patrz Nassuta.
 1492. Naxa, przydomek, patrz Naksa.
 1493. Nechaj, pk. Jana Telseisa nob. XIX s. (Szl. hal.).
 1494. Nehyba, przydomek, patrz Nahyba.
 1495. Negrycz, pk. Berezowskich h. Sas, p. Romanowicz.
 1496. Nekanda, przydomek Trepków h. Topór.
 1497. Nepreszyc, pk. XVIII s. Tyszarskich b. Ślepowron w lwów. (Szl. gal.).
 1498. Neronowicz, pk. XVI s. Szpilewskich na Ukrainie (Nieś ).
 1499. Nestor, pk. Pawła Iwanowicza księcia Sapiehy z linii Kodeńskiej.
 1500. Nesterowicz lub Nestorowicz, pk. XVII s. Stefana Krasowskiego h. Jastrzębiec nob. Const. 1646 (V.) fol. 40.
 1501. Nestorowicz, przydomek, patrz Nesterowicz.
 1502. Netarbowski, pk. XVI i XVII s. Piętków lub Pietkiewiczów h. Pomian (Kur.) p. Saka.
 1503. Neustern (von), pk. Michała Harasiewicza baron, austr. 1811 (Szl. gal.).
 1504. Nicz, przydomek Jana (II) Leopolity.
 1505. Noczek, przydomek Oszowskich.
 1506. Niedowa, pk. XVI s. Boczkowskich h. Gozdawa w sandom. (Papr.).
 1507. Niedych, pk. XVII s. Piotra Węża, bisk. płock. (Łub. vit. episc. ploek.).
 1508. Niedźwiedź, pk. XVI s. Manieckich h. Sokola w poznań. (Koryt. prał. k. gniezn. 61) p. Baci i Ursinus.
 1509. Nieliski, przydomek Gedeona Bielewskiego nob. Const. 1673 (V) fol. 152.
 1510. Niemanicz, pk. Uruskich h. Sas, p. Odemczak.
 1511. Niemierka, przydomek Cielemeckich h. Boruta.
 1512. Niemierza czy Niemirza, pk. Cbrzelowskich h. Lis w krakow. (Dł. L. B. I i II).
 1513. Niemirowicz, pk. XVII i XVIII s. Szczytów h. Jastrzębiec w Białej Rusi (Const. 1705—1796).
 1514. Niemirza, przydomek, patrz Niemierza.
 1515. Nimirycz lub Niemirzyc, pk. Skwarskich h. Zaremba w płock. (Con8t. 1697).
 1516. Niemirzyc, przydomek, patrz Niemirycz.
 1517. Nielubowicz lab Niezlubowicz, pk. XVII s. Takalskich h. Kościesza w nowogrodz. (Nieś.).
 1518. Niemstrz, pk. XVI s. Kulow h. Jastrzębiec w krak. (Star. Mon.).
 1519. Niesewicz, Niesiewicz lub Nysewicz, pk. Dobrzańskich h. Sas, p. Sokołowicz.
 1520. Niesiewicz, przydomek, patrz Niesewicz.
 1521. Nieszczykowicz, pk. XVIII s. Czerniewskich h. Sreniawa, p. Szyraj.
 1522. Niewodzki. pk. XVIII s. Niedrowskich w trembowels. (Szl. gal.).
 1523. Niezlubowicz, przydomek, patrz Nielubowicz.
 1524. Niger czy Nigier, pk. a raczej przezwisko XVI s. Chrościewskiego (Enc. pow.).
 1525. Nigier, przydomek, patrz Niger.
 1526. Nigroponte (de), przydomek, patrz Czarnomostski.
 1527. Nikitynicz, pk. XVII s. Zdanowiczów h. Korybut (Nieś.).
 1528. Nimptsch (von), pk. baronów Wejherów lub Weyherów własnego herbu (f) (Przyczynek do Heraldyki).
 1529. Niniński, pk. XVII s. Jana Wojewódki w mińskiem (Const. 1632).
 1530. Ninocic, pk. XV s. Zambrzyckich h. Kosciesza w ziemi wiskiej (Her. Kap. Mil.) p. Skauza.
 1531. Niskowicz, przydomek, patrz Miśkowicz.
 1532. Nogawka, przyd. a raczej przez (dictus) XV s. (Dł. L. II. 555 i III 252).
 1533. Nos, przydomek Szaszkiewiczów (Narbutt: Dzieje Litwy. T. VII przypisek 10) p. Dołhoy.
 1534. Nosal czy Nosala, pk. XV s. Gnoińskich h. Warnia w sandom. (Miech.) i Wnorowskich h. Rola p. Pięta.
 1535. Nosala, przydomek, patrz Nosal.
 1536. Nosek, pk. Boruckich h. Rola, Śniecióskich h. Ślepowron i Turskich h. Janina.
 1537. Nosiwoda, przydomek Jana Stypułkowskiego.
 1538. Nostitz, pk. XVI 8. Jackowskich h. Ryś na Pomorzu (Const. 1590).
 1539. Nosz, pk. XV 8. Toporczyków z Dobrkowa (Dł. L. B.).
 1540. Noszak, pk. XIV s. Przemysława, księcia cieszyńskiego.
 1541. Notarius, przydomek XV s. Mateusza z Krakowa, biskupa wormeckiego (Worms) i Kardynała (f 1410) p. Stadtschreiber 1541.
 1542. Nowopolski, przydomek XIV s. Thiszów lub Tyssów h Ryczosław (Szl. pols.).
 1543. Nykius, pk. Sobieszczańskich h. Nałęcz, p. Piorun.
 1544. Nysewicz, przydomek, patrz Nisiewicz.
 1545. Obiedło, pk, XVI 8. Żebrowskich h. Jasieńczyk w ziemi biels. (Her. Kap. Mil.) p. Skorupa.
 1546. Obryński, pk. XVI s. Charytonowiczów własnego herbu (I. hr. Bor.).
 1547. Oczko, pk. XV s. Piętków h. Ślepowron (p. Oczkowicz) i Flipa Wołuckiego h. Rawicz.
 1548. Oczkowicz, pk. XVI s. Klembowskich lub Kłębowskich h. Jastrzębiec w podlas. (Paprocki) i Piętków h. Ślepowron p. Oczko.
 1549. Odemczak, pk. Uruskich h. Sas, p. Pobidenczak.
 1550. Odlanicki czy Odlaniski, pk. Paczobutów, p. Kondzicz.
 1551. Odlaniski, przydomek, patrz Odlanicki.
 1552. Odnowiciel, przydomek Kazimierza I, króla polskiego, patrz Mnich.
 1553. Odnowicz, przydomek Konczewskich na Litwie (Kur. fol. 17).
 1554. Odnowski, przydomek Herburtów.
 1555. Odrowąż (de), pk. Augustynowiczów h. Odrowąż odm. nob. 1795 (f) (Szl. gal.).
 1556. Odynak czy Odyniak, pk. XVII s. Łuckich na Rusi (Const. 1697) p. Szczerniak.
 1557. Odyniak, przydomek, patrz Odynak,
 1558. Odyniec, pk. XVII s. Sokołowskich h. Sokola w podlas. (Koryt.: Prał. k. gniezn. II 322).
 1559. Oedenburg, pk. barona Geringera nob. 1824 (Szl. gal.).
 1560. Ogień, przydomek, patrz Ohin.
 1561. Ogniewicz z Piątkowic, pk. XV s. (Hel. T. II).
 1562. Ogon, przyd. a raczej przez, (dictus) XIV s. Pawła ze Spicimierza i Piotra Radzikowskiego h. Ogoóczyk (Dł. L. B.).
 1563. Ogromny, pk. XVI s nadawany Stefanowi Batoremu, królowi pols. (Szajnocha), oraz Działyóskich (p. Powała).
 1564. Ohin (Ogień), pzydomek Grzegorza v. Jerzego Puzyny, patrz Puzyn.
 1565. Okmiński, pk. Siestrzeńcewiczów h. Bohusa.
 1566. Okocima (z), pk. XIX s. Jana Gótza nob. 1881 (Szl. gal.).
 1567. Okopski czy Okopsko, pk. Kulczyckich h. Sas, p. Poliwka.
 1568. Okopsko, przydomek, patrz Okopski.
 1569. Okulicz, pk. XVII s. Kozarynów w połoc. (Act. castr, zytomir.).
 1570. Olbracht, przydomek Bylinów h. Belina (Szl. gal.).
 1571. Olechnowicz, pk. XVII s. Steckich h. Radwan w kijów. (Const. 1620 fol. 15).
 1572. Olelkowicz. pk. książąt Słuckich (f) (Papr.) p. Kopylski.
 1573. Oleszkowicz, pk. Popielów h. Sulima, p. Petrykacz.
 1574. Olizar, pk. Hoszowskich h. Sas, p. Petreóczycki.
 1575. Olwita, pk. Uznańskich h. Jastrzębiec na Wołyniu (I. hr. Bor.).
 1576. Ołdak, pk. XV s. Ołdakowskich h. Rawicz w podlas. (Her. Kap. Mil.).
  1B72. Onańczyk, pk. Horodyjskicb lub Horodyskich h. Korczak, p. Prokopowiak.
  1B73. Onoszkowicz czy. Onyszkiewicz, pk. XVI s. Jacynów własnogo herbu na Wołyniu (Metr. Wołyń.).
 1577. Onyszkiewicz, przydomek, Onoszkiewicz.
 1578. Oppeln (de), przydomek XVI s. Bronikowskich własnego herbu.
 1579. Oraszeny (de), pk. Bohdanowiczów, nob. gal. XVIII s. (Szl. buk.).
 1580. Orczyński, przydomek Bolków h. Rogala (Star. Mon.).
 1581. Orszulski, pk. Józefa Olbrycha czy Olbrychta nob. const. 1775 (VIII) fol. 303.
 1582. Orwak czy Orwat, przydomek Czerników.
 1583. Orwat, przydomek, patrz Orwak.
 1584. Orzeł, przydomek Dziekowskich h. Korab, p. Wołyniec.
 1585. Os (von), p. Dawida Tyskiembeka ind. const. 1673 (V) fol. 129.
 1586. Osiczko czy. Osiczkowicz, . pk. Podczaskich h. Rawicz, p. Rolicz.
 1587. Osiczkowicz, przydomek, patrz Osiczko.
 1588. Osiełek, pk. Szaniawskich h. Junosza, p. Pierozik.
 1589. Ośmiomysł czy Ośmiozmysł, pk. Jarosława Włodzimirkowicza, księcia halickiego.
 1590. Ośmiozmysł, przydomek, patrz Ośmiomysł.
 1591. Osostowicz, pk. XV s. Stryjkowskich h. Leliwa w łęczyc. (Łas. Stad. fol. 57), p. Piorun.
 1592. Ossoryusz, przydomek Bukowskich h. Ossorya.
 1593. Ostałkiewicz, pk. Rzepeckich, p. Barcikowiec.
 1594. Ostapek, przydomek Kropiwnickich.
 1595. Ostaw, pk. Zaleskich h. Jelita.
 1596. Osten (von), pk. XVI s. baronów Sackenów w Prus. (Star. Mon.) nob. w Polsce (1826) i pod. do tytułu hrabiów tamże (1768), p. Salm (von).
 1597. Ostroróg, pk. Gorzeńskicb, Lwowskich i Prusimskich h. Nałęcz (Nieś.).
 1598. Ostroźęcki, pk. Hołowniów h. Hołownia odm. w słonica. (Kojał,).
 1599. Osuchowicz, przydomek Stańczyka b. Trzy Trąby.
 1600. Oszczytowski, pk. XVI s. kniaziów smoleńskich Uwarowow lub Uwarowiczów (Metr. lit.).
 1601. Ottenscheim, pk. Gottfrieda Sertza nob. 1806 (Szl. gal.).
 1602. Otto, pk. Trąmpczyńskich lub Trompczyńskich h. Topór w kalis. (Const. 1764).
 1603. Otyły lub Tłusty (Crassus), pk. Henryka V, księcia wrocław. i lignic.
 1604. Owca, przydomek Jaśka, syna Nawoja z Tenczyna, protoplasty Morawickich i Ossolińskich.
 1605. Owiesek, przydomek Wiśniewskich h. Prus 1°.
 1606. Owsianik, pk. XVI i XVII s. Iwanowskich z Iwanowic na Podolu (L. pod. 48).
 1607. Owsianka, pk. XVI s. Czerskich h. Rawicz w słonim. (Kojał.).
 1608. Owsiany, pk. XVIII s. Habermana na Rusi (Szl. gal.), p. Heberfeld (de),
 1609. Pachna, nazw. czy przyd. XV s. (Hel. T. II).
 1610. Pachoł czy Pachoł, pk. XVI s. Mieńskich h. Rola w podlas. (Her. Kap. Mil.).
 1611. Pachoł, przydomek, patrz Pachoł.
 1612. Pacierz, przydomek Pepłowskich, p. Sapał.
 1613. Packiewicz, pk. XVIII s. Nornickich własnego herbn w oszmian. (Nieś.) Petryaszewicz.
 1614. Paczek, pk. XVI s. Słotwińskich h. Leliwa w nowogrodz. (Kojał.).
 1615. Paczko, pk. Bilińskich h. Sas, p. Słotyło.
 1616. Pająk, pk. XV s. Lenczewskich h. Strzemię, p. Podolecki.
 1617. Pamięcisz, pk. Łopieńskich czy Lopińskich, p. Pieróg.
 1618. Pampek, pk. XIV s. (Stad.).
 1619. Panie Kochanku, pk. Karola księcia Radziwiłła, ordynata (IX) nieświez.
 1620. Panko czy Pańko, pk. Bzowskich h. Nowina, p. Janota.
 1621. Pańko, przydomek, patrz Panko.
 1622. Parisiensls, pk. XV s. Michała z Bystrzykowa (Enc. pow.).
 1623. Parvus, przydomek, patrz Wenning.
 1624. Parys, przydomek XV s. Drohojewskich b. Korczak (Stad.), patrz Kuzyn.
 1625. Paschalis, pk. XVIII s. Jakubowiczów własnego herbu (czyli Junosza z odmianą) nob. Const. 1790, dypl. 1791 (Her. pols.).
 1626. Passowicz, pk. XVIII 8. Llityóskich na Podolu (L. pod. 48) i na Rusi (Szl. gal.).
 1627. Paszewicz, pk. Kruszelnickich, p. Procewicz.
 1628. Pawęk, pk. XVIII s. Pławuszewskich w trembowels. (Szl. gal.).
 1629. Pawlikowicz, pk. Komarnickich h. Sas, p. Staszkiewicz.
 1630. Pawłowicz, pk. Strutyńskich h. Sas, p. Penior.
 1631. Pawłowski, przydomek Skrzanty lub Skrzęty.
 1632. Pecz czy Pęcz, przydomek XVI s. (Stad.).
 1633. Peckan lub Pekan (von), p. Zegartowskich czy Żegartowskich h Topór odm. w Prus. zach. (Nieś.).
 1634. Pekan, przydomek, patrz Pcckan.
 1635. Pelikańczyk, p. XVI s. Richterów czy Rychterów h. Pelikan mieszczan krak. (Papr).
 1636. Pełka, pk. XVII s. Polińskich w brzesc. (Const. 1697).
 1637. Pełkowski, pk. Karola Leopolda Schendla lub Szendla nob. w Prus. XIX s. (I. hr. Bor.).
 1638. Penior, pk. Strut}ńskich h. Sas, p. Porkowicz.
 1639. Penslin lub Penzlin, pk. XVI s. baronów Maltzanów (Szl. pols.), p. Wartenberg.
 1640. Penzlin, przydomek, patrz Penslin.
 1641. Perełka, pk. Chojnackich h. Trzaska w raws. (Nieś.).
 1642. Pereswit, pk. XVI s. rusko-lit. rodziny Sołtauów h. Syrokomla odm. (Papr.).
 1643. Peretruski, pk. Zienkiewiczów h.Leliwa, p. Zmajło.
 1644. Perlą, nazw. czy przyd. (Kur.).
 1645. Pernasiewicz lub Pernaszewicz, pk. XVI s. Zabełłow lub Zabiełłow na Żmudzi (M. lit.).
 1646. Pernaszewicz, przydomek, patrz Pernasiewicz.
 1647. Persten lub Perstein (de), pk. patrz Prandota.
 1648. Perstein, przydomek, patrz Persten.
 1649. Petowtt, Pettowt lub Pottowt, pk. XVIII s. Klausa w orszańs. (Const. 1764).
 1650. Pettowt, przydomek, patrz Petowtt.
 1651. Petryaszewicz czy Petryszewicz, pk. Nornickich p. Packiewicz.
 1652. Petryszewicz, przydomek, patrz Petryaszewicz.
 1653. Petryczak, przydomek Terleckich h. Sas, p. Petryłowicz.
 1654. Petraszewicz, pk. Jaworskich h. Sas, p. Piórkowicz.
 1655. Petrenczycki, pk. Hoszowskich h. Sas, p. Romankowicz.
 1656. Petruszewicz lub Pietruszewicz, pk. Wysoczańskich h. Sas, p. Szwabowicz.
 1657. Petrykacz, pk. Popielów h. Sulima, p. Romanowicz.
 1658. Petryłowicz, pk. Terleckie h. Sas, p. Prokopowicz.
 1659. Petyhorzec, pk. XVII s. Sephera z Sewerówki lub Krzywego w barsk. (L. pod. 38).
 1660. Pezinow, przydomek Roguskich (Nr. 307 Gaz. warsz. 1891), patrz Semelow.
 1661. Pęcz, przydomek, patrz Pecz.
 1662. Pęsa, przydomek Kropiwnickich, patrz Racibor.
 1663. Phlichtenfeld, patrz Wokurka.
 1664. Piastun, pk. XVII s. Romanowiczów b. Lubicz w nowogrodz. (I. hr. Bor.).
 1665. Piątkos (Pyontkos), pk. XIV s. (Helcel. T. II).
 1666. Picus (Pikus), pk. XVI s. Pawła Sapiehy, wojewody podlaskiego w nobilitacyi, Stanisława Zawadzkiego h. Rogala, mieszczanina krak. (Paprocki: Herby fol. 662).
 1667. Piechna czy Piechno, pk. XV s. (Hel. T. II).
 1668. Piechnik, pk. Łapińskich h. Lubicz p. Piechota i Wierzejskich h. Jelita p. Pieniążek.
 1669. Piechno, przydomek, patrz Piechna.
 1670. Piechota, pk. Łapińskich h. Lubicz, p. Plusniak.
 1671. Pieczychojski czy Pieczyhoyski, pk. Bokijów w włodzimirsk. (Act. castr, vlodimir.), p. Koliski.
 1672. Pieczyhoyski, przydomek, patrz Pieczychojski.
 1673. Pieczynga, pk. Chomentowskich lub Chomętowskich, p. Pierzchała.
 1674. Pielak lub Pieliak, pk. Jędrzeja Waplińskiego nob. const. 1794 (Szl. gal.).
 1675. Pieliak, przydomek, patrz Pielak.
 1676. Pielesz czy Pielsz, pk. 'XVI s. Rogowskich h. Nabram w krak. (f) (Papr.).
 1677. Pielsz, przydomek, patrz Piesz.
 1678. Pieniążek, przydomek: Iwanowskich h. Odrowąż, Kobylińskich (p. Warda) i Wierzejskich h. Jelita (p. Piechnik).
 1679. Pieniek, pk. XVI s. Burzyńskich h. Pobóg i Niezabitowskieh h. Lubicz w lubels. i Litwie (Papr.).
 1680. Pierog, Pirog lub Pirok, pk. XVI s. Kobylińskich i Łopieńskich lub Łopińskich p. Szeląg.
 1681. Pierożek lub Pirożek, pk. XV s. Bojszewskich lub Bojszowskich h. Biberstein w oświecim. (D. L. B.) i Szaniawskich h. Junosza p. Pudełko.
 1682. Pirog, przydomek, patrz Pierog.
 1683. Pirok, przydomek,. patrz Pirog.
 1684. Pirożek, przydomek, patrz Pierożek.
 1685. Pierres (de), przydomek Franciszka Bourgeois (Sir Francis), malarza gabinetowego króla Stanisława Augusta nob. w Polsce przy schyłku XVIII s. (Stów. mai. pols.).
 1686. Pierzchała, pk. XV i XVI s. Chomętowskich (p. Puszcz), Mroczków h. Prus 1°, Nowosielskich h. Ślepowron i Przezdzieckich h. Roch III.
 1687. Piesgajło czy Piesgayło, przydomek Szemiothów lub Szemiotów (Kur.).
 1688. Piesgayło, przydomek, patrz Piesgajło.
 1689. Pieszkowski, pk. XV s. Piotra Boleszy w Mazow. (Dł. L. B. I. 583).
 1690. Pietraszkiewicz lub Pietraszkowicz, pk. XV s. Strumiłow h. Nałęcz w lwów. (Act. ter. leopol.).
 1691. Pietraszko, pk. XIV s. Paszkowiczów w lidz. (Akt. Zap. Ros. T. I fol. 10).
 1692. Pietraszkowicz, przydomek, patrz Pietraszkiewicz.
 1693. Pietruszewicz, przydomek, patrz Petruszewicz.
 1694. Piękny, przydomek Wisława, księcia Da Wiślicy rodu Popiela.
 1695. Pięta lub Piętka, pk. XVII s. Nietarbowskich h. Pomian na Pomorzu, Sobolewskich h. Ślepowron, Ustarbowskicb h. Abdank (p. Sułtan) i Wnorowskich b. Rola (p. Pitga).
 1696. Pijak (Sitio), przydomek Mikołaja Wyiyckiego.
 1697. Pikus, przydomek, patrz Picus.
 1698. Pilat, Pilath lub Piłat, pk. XV 8. Ujejskich h. Nowina w krak. Dł. L. B. II).
 1699. Pilath, przydomek, patrz Piłat.
 1700. Pilawski, pk. XVI s. Pfeilsdorfów lub Pfelsdorfów h. wł. w Prus. zach. (M. S. o fam. prus.).
 1701. Pilch czy Pilich, pk. Ładów własnego herbu.
 1702. Pilecki, pk. Urbanowiczów h. Łabędź w oszm. (Kojał.), p. Nakowicki.
 1703. Pilich, przydomek, patrz Pilch.
 1704. Pilik, pk. Witwickicb b. Sas, p. Płytka.
 1705. Piłko, pk. Pilchow8kicb h. Rogala, p. Słodzej.
 1706. Piłat, przydomek, patrz Pilath.
 1707. Pinkowski, pk. XVI i XVII s. Hauryłowiczów czy Hawryłowiczów Da Żmudzi 1628 (w lit,) i w mścisław. (Const. 1674).
 1708. Piórko (Pyorko), przydomek XV s. (Hel. T. II).
 1709. Piorkowicz, pk. Jaworskich h. Sas, p. Piszkowicz.
 1710. Piorun, przydomek: Kurozwęckich h. Poraj (f) (p. Wrzód), Sobieszczańskich h. Nałęcz (p. Reęmunt), Stryjkowskich h. Leliwa (p. Tulkowski) i Krzysztofa (I) Radziwiłła, het. w. lit.
 1711. Piotrowicki, przydomek Bobrów h. Pilawa.
 1712. Piotrowicz, przydomek Monasterskich h. Sas, p. Rudryjewicz.
 1713. Piotrowik, przydomek Janiszewskich h. Junosza (Kur.).
 1714. Piotuch lub Piottuch, pk. XVIII s. Kubickich czy Kublickich w wiłkomirs. (Const. 1764).
 1715. Piottuch, przydomek, patrz Piotuch.
 1716. Pisanka czy Pisanko, pk. XVIII s. Koziełów lub Koziełłow w wiłkowy8. (L. hr. Bor.), p. Pokleski.
 1717. Pisanko, przydomek, patrz Pisanka.
 1718. Piskorowicz, pk. XVII s. Toporowskich na Rusi (Const. 1697).
 1719. Piskowicz czy Piszkowicz, pk. Jaworskich h. Sas, p. Romanowicz.
 1720. Piszkowicz, przydomek, patrz Piskowicz.
 1721. Pitga, pk. Wnorowskich h. Rola, p. Pławacz.
 1722. Pius, przydomek, patrz Pobożny.
 1723. Plak, przydomek Lniskich h. Ostoja odm. (I. hr. Bor.).
 1724. Plemięcki lub Plemientski, pk. hr. Assavenloven w Prus. zach. (I. hr. Bor ).
 1725. Piemienstki, przydomek, patrz Plemęcki.
 1726. Pleskaczewski czy Pleskarzewski, pk. XVII s. Chalcewicza czy Helcewicza w mścisław. (Const. 1697).
 1727. Pleskarzewski, przydomek, patrz Pleskaczewski.
 1728. Pleszkowski, pk. XVI s. Krzysztofa Stefanowicza nob. 1581 z herbem Pogoń IV (Papr. i Nies.).
 1729. Plewa, pk. XVII s. Łuniewski h. Łukacz w podlas. (Const. 1648.
 1730. Pluśniak, pk. Łapińskich h. Lubicz, p. Rech.
 1731. Plwacz lub Spluwacz, pk. XIII s. Władysława Odnowicza, księcia krakow.
 1732. Pławacz, pk. Wnorowskich h. Rola, p. Popielec.
 1733. Płocki, pk. XVI s. Sczawińskich lub Szczawińskich h. Prawdzie (Papr.) i Szmłudow (1789) (Kur.).
 1734. Płoza, nazw. czy przyd. XVI s. w opoczyńs. (Zrod. dziej. XIV, 283).
 1735. Płytka, przydomek Witwickich h. Sas, p. Sieczka.
 1736. Pobiedenczak lub Pobiedynczak, pk. Uruskich h. Sas, p. Waskowicz.
 1737. Pobożny (Pius), przydomek: Bolesława, księcia kaliskiego, Henryka II (Piasta), księcia wrocławskiego i polskiego, Stanisława Radziwiłła, ordynata (I) na Ołyce, Eliasza, rabina wileńskiego (p. Gaon) i Augustyna Konstantynowicza (p. Pochowicz).
 1738. Pochowicz, Pohowicz, Pohozy lub Pokoz, pk. XVI s. Augustyna Konstantynowicza h. Lis w minsk. (Const. 1674).
 1739. Pochwaleniec, przydomek Maleszewskich h. Godziemba, p. Robak.
 1740. Poczta, pk. XIV s. w ziemi Ciechanów. (Her. Kap. Mil.).
 1741. Podbipięta, Połupięta lub Powypięta, pk. Bionatowskicb p. Dobrogost.
 1742. Podchocki czy Podhocki, pk. XVII s. Kłyszow w sieradz. (Const. 1697).
 1743. Podhocki, przydomek, patrz Podchocki.
 1744. Podkoniuszy, pk. XV s. Mazowieckich h. Dołęga w płockiem Mazowszu (Papr.), p. Wilk.
 1745. Podleśny, pk. XVI s. Widowskich w czersk. (Act. ter. cern.).
 1746. Podolecki, pk. Lenczewskich h. Strzemię, p. Dobek.
 1747. Podskarbi, pk. XVI i XVII s. na Żmudzi (M. lit.) i w rawsk. (Const. 1674).
 1748. Podstolski, nazw. czy przyd. XVI s. w stężyć. (Źródła dziejowe XIV, 841).
 1749. Podwiiiski, pk. XVII s. Grzegorza Naskiewicza w miósk. (Const. 1648).
 1750. Pogrobowiec, przydomek Przemysława I, króla polskiego.
 1751. Pohowicz, przydomek, patrz Pochowicz.
 1752. Poho2y, przydomek, patrz Pohowicz.
 1753. Pokleski czy Poklewski, przydomek Kozielow, p. Pisanka.
 1754. Poklewski, przydomek, patrz Pokleski.
 1755. Pokorna, nazw. czy przyd. XVII s. na Żmudzi (Const. 1697).
 1756. Pokosz, przydomek, patrz Pohozy.
 1757. Polaczek, pk. XVIII s. Krajewskich h. Trzaska w płock. (S. I. 1772-81).
 1758. Polak, pk. Pogorzelskich h. Krzywda (p. Poszewka) i Stypułkowskich h. Rola (p. Stypułek).
 1759. Polenta lub Pollenta (de), pk. hr. Bellantani, Bellantini lub Pallentani poch. włos. w Polsce (Const. 1658).
 1760. Pollenta, przydomek, patrz Polenta.
 1761. Poliński, pk. XVII s. Pełków w brzesc. (Const. 1697).
 1762. Poliwka, pk. Kulczyckich h. Sas, p: Polnaka.
 1763. Poliż, pk. Krzewskich h. Bończa, p. Bronicz.
 1764. Polnoka, pk. Kulczyckich h. Sas, p. Ruczka.
 1765. Połotyński, przyd. a raczej nazw. XVI s. mieszczan lwów. Wąsów lub Wąsowiczów h. Połota nob. 1579 (Papr.).
 1766. Połukniazewicz czy Potukniaziewicz, nazw. czy przyd. XVI s. na Wołyniu (Metr. wołyó.).
 1767. Połupięta, przydomek, patrz Podbipięta.
 1768. Pomarnacki, przydomek Pacewięzów h. Orla.
 1769. Pomianowicz, pk. XVIII s. Zembrzyckich czy Zubrzyckich h. Pomian w przemysł. (Szl. gal.).
 1770. Ponięcic (z) lub Ponientritz, pk. Holy’ego (de) nob. w Prus. (18 Paźdz. 1886) (I. hr. Bor.).
 1771. Ponientritz, przydomek, patrz z Pomięcie.
 1772. Popiel, pk. Brośniowskich lub Broszniowskich k. Sulima (Szl. gal.).
 1773. Popielec, pk. XVIII s. Wnorowskich h. Rola, p. Skarbnik.
 1774. Popiołek, przydomek Jana Cynerskiego.
 1775. Popkowicz, pk. XVIII s. Pacławskich czy Pasławskich w przemysł. (Szl. gal.), p. Zydowie.
 1776. Porada, przydomek A. Rapaporta (1890).
 1777. Poraj, ród i przydomek XIV i XV s. (Stad.).
 1778. Porkowicz, pk. Strutyńskich h. Sas, p. Protasowicz.
 1779. Porski, przydomek Horajnów lub Horaynów h. Sreniawa.
 1780. Portki, pk. XV s. Targońskich h. Ostoja w łomż. (Her. Kap. Mil.), p. Ś1 iwa.
 1781. Poruchowicz, pk. Semickich, p. Józefowicz.
 1782. Posnik, pk. Wyszewskich czy Wyżewskich na Rusi (Szl. gal.).
 1783. Postelvitz (von), pk. XVIII s. Posadowskich h. Abdank (Przewód, herald.).
 1784. Poszewka, pk. Pogorzelkich h. Krzywda, p. Bucko.
 1785. Poszylski, pk. XVIII s. Ławrynowiczów h. Białynia na Żmudzi (Kur. fol. 18).
 1786. Potrzas, przyd. czy przez, (rzeczon.) Załaskowskich h. Rola z Łowiczka w Kujawach (Act. castr, brest. cujav.).
 1787. Pottenstein (von), pk. Schampachów własnego herbu (f) nob. w Polsce 1633 (Nieś.).
 1788. Pottowt, przydomek, patrz Pettowt.
 1789. Powała, przydomek: Chmielewskich, Działyńskich i Trojanowskich h. Ogoóczyk.
 1790. Powypięta, przydomek, patrz Połupięta.
 1791. Pozhorski, pk. XVII s. Linkiewiczów na Rusi (Szl. gal.).
 1792. Prandota, pk. Konińskich (f), Ostrowskich, Trzcińskich herbów Pobóg i Rawicz, oraz Zbigniewskich h. Grzymała (f).
 1793. Prandota de Persten, pk. XV s. Libiszewskich lub Libiszowskich h. Wieniawa w Prusiech (Dł. L. B. I) Bielski fol. 410).
 1794. Prawnicki, przydomek Józefa Kirszrota.
 1795. Prek, patrz Proek.
 1796. Primus lub Prymus, pk. XV s. Mikołaja Dunina h. Łabędź z Prymusowej Woli (Ks. per. radom.) (Źródła dziejowe).
 1797. Priscus (Stary), pk. Mieczysława III, księcia wielkopolskiego, Ziemowita księcia mazowieckiego, Zygmunta I, króla pols. i Mikołaja (II) Radziwiłła, p. Antiquus.
 1798. Probus, przydomek, patrz Łagodny.
 1799. Procerus, przydomek, patrz Wysoki.
 1800. Procewicz, pk. Kruszelnickich, p. Stawnikowicz.
 1801. Proczon, pk. XVI s. Lipskich w krakowskiem (Dł. L. B. II, 229).
 1802. Proek lub Prek, pk. XVI. s. Preukow h. Borek vel Prus (Nieś.).
 1803. Prokopiak, pk. Horodyjskich lub Horodyskich h. Korczak, p. Puchacz.
 1804. Prokopowicz, pk. Pachniówskich, Pacławskich, Terleckich h. Sas (p. Sawczyk); Prokopowiczów h. Korczak z Gwożdzca w trembowels. (Act. ber.).
 1805. Prokszyc, pk. XVIII s. Kandybow w Litwie (Nieś.) p. Prolesza.
 1806. Prolesza, pk. Kandybow p. Prokszyc.
 1807. Promczejko lub Promczeyko, pk. Kórnickich h. Kornic, w Litwie (Kur. fol. 18).
 1808. Promczeyko, przydomek, patrz Promczejko.
 1809. Proszewicz, przydomek Medekszów. prztkidom.
 1810. Protasiewicz, Protasowicz lub Protaszewicz, pk. Strutyńskich h. Sas na Rusi (Szl. Gal.) p. Szafara.
 1811. Protasowicz, przydomek patrz Protasiewicz.
 1812. Protaszewicz, przydomek patrz Protasowicz.
 1813. Pruszak, pk. XVII s. Bieniewskich h. Pielesz w Wielk. (R. p. Kai.)
 1814. Prymus, przydomek patrz Primus.
 1815. Przedrzymierski lub Przedrzymirski, pk. XVIII s. Krukowiczów h. Szeliga odm. na Rusi (Szl. gal.) p. Tur.
 1816. Przedrzymirski, przydomek, patrz Przedrzymierski.
 1817. Przekora, p. XV s. Jakóba z Morawicy, dworzanina Władysława Jagiełły (1420). Nieś. T. VI s. 456).
 1818. Przepiorkowski, przyd. a raczej przez. Maksyma Pereplińskiego z Perepliniec w bracław. nob. za Zyg. I. (Hel. Rozmowy I. 520).
 1819. Przerwa, przyd. Tettmayerów (de) nad, 1794 (Szl. gal.).
 1820. Przechód, pk. XV s. (Stad.).
 1821. Przowo, (de) nazw. czy przyd. XV s. w Mazow. (Her. Kap. Mil.).
 1822. Przytyk, pk. Zenona Pogłodowskiego, nob. 1880. (Szl. gal.).
 1823. Pstrąg, pk. XVI s. Bieleńskich lub Bielińskich h. Szeliga w raws. (Papr.).
 1824. Pszczelny, pk. Wądołow h. Grabie p. Ścierka.
 1825. Pszczoła lub Pszczółka, pk. XVII s. Wilczopolskich h. Nieczuja na Wołyniu (Const. 1674).
 1826. Pszczółka, przydomek, patrz Pszczoła.
 1827. Pszeniczka, pk. XVII s. Pawlikowskich h. Cholewa w sandom. (Her. poi.).
 1828. Pszonka, przydomek Sawickich h. Janina (Pamięt. Jak. Pszonki).
 1829. Ptasek lub Ptaszek, pk. XVII s. Kraczewskich lub Kraczowskich h. Grabie w sandom. (Const. 1648) p. Zawisza.
 1830. Ptaszek, przydomek, patrz Ptasek.
 1831. Puchacz, pk. Horodyjskich lub Horodyskich h. Korczak p. Żurawel.
 1832. Puchalski, pk. Woyciecha Skupieóskiego h. Belina.
 1833. Pudicus (Pudyk), patrz Wstydliwy.
 1834. Pudełko, pk. Szaniawskich h. Junosza p. Rynda.
 1835. Puget, (du) de Theoniers, pk. rodź. francuz. Puszetów wł. herb. ind. w Polsce przy schyłku XVIII s.
 1836. Pukszta, pk. XVII s. Klausgielewiczów czy Klausgiełowiczów h. Kościesza w nowogrodz. (J. hr. Bor.).
 1837. Pukszyn, pk. Baczyńskich h. Sas p. Ihnatowicz.
 1838. Pulczyk, pk. XVII s. Drewnowskich h. Junosza w ziemi nurs. (Nieś.).
 1839. Purkułap, pk. XVII Balika lub Balinka (Const. 1697) p. Burkołap.
 1840. Purwił, pk. XVII s. Misiewiczów na Żmudzi (Nieś.).
 1841. Puryszka, nazw. czy przyd. XVII s, w mińsk. (Const. 1648.
 1842. Pustotka, nazw. czy przyd. XIV i XV s. w płock. (1382) i gniez. (1408) (Koryt. prał. K. gniez. III. 334).
 1843. Pusz, pk. Regulskich h. Rawicz w ziemi droh. (Pap.).
 1844. Puszcz, pk. XV s. Chomętowskich p. Socha i Paczoskich lub Paczowskich h. Jastrzębiec w drobić. (Pap.).
 1845. (bis) Pusznik nazw. czy przyd. XIV s. Berithow (de) h. Doliwa w krak. (Dł. L. B.).
 1846. Putkamer lub Puttkamer, pk. Kleczyńskich czy Kleszyóskich h. Gryf (Szl. pols.].
 1847. Putyfl czy Putyft, pk. Józefa Seroki na Żmudzi. (Nieś.).
 1848. Putyft, przydomek patrz Putyfl.
 1849. Puzyn, lub Puzyr, przydomek Puzynów (patrz Ohiń).
 1850. Puziowicz, pk. Unickich h. Sas p. Rupczyc.
 1851. Pyątkos, przydomek patrz Piątkos.
 1852. Pygmaeus, przydomek patrz Łokietek.
 1853. Pylik, pk. XIV s. w ziemi warszaw. (S. I. 1388—99).
 1854. Pyorko, przydomek, patrz Piorko.
 1855. Pyra czy Pyrka, pk. XVII s. Łabęckich lub Łabędzkich h. Janina na Rusi (Nieś.).
 1856. Pyrka, przydomek patrz Pyra.
 1857. Pyszniak, pk. Bielińskich h. Junosza w Mazow. (S. 9. 1412—1796).
 1858. Pyszyński, XVI s. Mieleszkow. p. Mikulicki.
 1859. Quadro czy Quardo (de) pk. XVII s. hrabiów sycylijskich Karęgow własnego herbu w Polsce.
 1860. Rabiej lub Rabiey, pk. XVII s. Gnojnickich lub Gnoynickich w troć. (Const. 1632).
 1861. Rabiey, przydomek, patrz Rabiej.
 1862. Racibor, pk. Kropiwnickich p. Skibka.
 1863. Raczesz, pk. Sulatyckich p. Juchno.
 1864. Raczkiewicz, pk. Koblańskich h. Sas p. Raczkoniewicz.
 1865. Rączko, czy Raszko, pk. Kropiwnickich h. Sas (p. Chrapko), Maszkiewiczów, Masalskich i Purzyckich h. Ostoja (Her. Kap. Mil.).
 1866. Raczkoniewicz, pk. Koblańskich h. Sas p. Socha.
 1867. Radecki, pk. XVI s. Mikuliczow h. własnego i Gozdawa w Litwie (Const. 1581 fol. 396) p. Skumin.
 1868. Radło, nazw. czy pr/yd. XIV s. na Rusi. (Stad.).
 1869. Radobylski, pk. XVIII s. Hubarowicza w lidzkim (Const. 1764).
 1870. Radwan, pk. XVI s. Kaniów w krak. (Dł. L. B.) p. Wrzosowski) i Żółkowskich h. Bończa w chełm. (Nieś.).
 1871. Radziewicz, pk. Winnickich h. Sas p. Budzianik.
 1872. Radziwonowski, pk. XVII s. rodziny rus.-lit. Kierdejów h. Bełty (Stat. lit.).
 1873. Rarenburg (de), pk. XVI s. Kiskich h. Leliwa w warszaw. (Papr ).
 1874. Raszko, przydomek patrz Rączko.
 1875. Rautemberg czy Rautenberg, pk. XVI s. Klińskich h. Junosza odm. w Prus. (M. S. o fara. prus).
 1876. Rautenberg, przydomek, patrz Rautemberg.
 1877. Rawa, pk. XVIII s. Pieleckich h. Sas w balie. (Szl. gal.).
 1878. Rawita, pk. Ostrowskich h. Rawicz p. Kot.
 1879. Rech, pk. Łapińskich h. Lubicz p. Stryjec.
 1880. Rechej pk. XVI s. Zawistowskich h. Łada w Zakroczym. (Papr.).
 1881. Rechtenberg, przydomek Jana Ambrose nob. 1793 (Szl. gal.).
 1882. Redka, pk. Holyńskich h. Sas p. Rytowicz.
 1883. Regmunt, pk. Sobieszczańskich h. Nałęcz p. Rożniata.
 1884. Rejman, pk. Gołębiowskich własnego herbu na Pomorzu (Nieś.).
 1885. Remiesz, pk. Rymaszewskich h. Pobog (J. hr. Bor.).
 1886. Respond czy Respont, pk. Jabłońskich h. Jasieńczyk
 1887. Respont, przydomek, patrz Respond.
 1888. Rewko-Gawroński, pk. Rewkowskich h. Swierczyk na Podgórzu (Papr.) w grodzieńs. (Kojał) i podlas. fHer. Kap. Mil.)
 1889. Reg pk. XVI s. Sikorskich h. Kopasina p. Śledź.
 1890. Rewera lub Revera, pk. XVI a. Stanisława Potocktego hetmana wielkiego koronnego.
 1891. Rędziejowski lub Rzędziejowski, pk. XVIII s. Łojkow lub Łoykow w Wielk. i Lit. (Nieś.) p. Rydzewski.
 1892. Riselbach (von) pk. Fischerów nob. XVIII s. (Szl. gal.).
 1893. Robak, pk. Maleszewskich h. Godziemba p. Suka.1
 1894. Rog, z Gwiazdowa w sandom. pk. XV s. (Dł. L. B).
 1895. Rogala, pk. Cielemeckich lub Cielemęckich h. Rogala i Jutrowskich w kalis. (Łask. Stat.).
 1896. Rogatka, przydomek patrz Łysy.
 1897. Rohodoszczekin. pk. XVII s. Chodorkowskich h. Ostoja (Kojał).
 1898. Rojek lub Rojko, pk. XV s. Waliszewskich h. Leszczyc w Wielk. (Nieś.) p. Skarb.
 1899. Rojko, przydomek, patrz Rojek.
 1900. Rokita, przydomek, patrz Rojek.
 1901. Rolicz, pk. Podczaskicb b. Rawicz p. Skarbnikowicz.
 1902. Roma, pk. XVIII s. Szczacburskicb, Szczechurskich, czy Szczewurskich w trembow. (Szl. gal.).
 1903. Romańczyk, pk. Berezowskich p. Sas p. Szymczyc.
 1904. Romaniszczak, pk. XVIII s. Sozańskich w busk. (Szl. gal.).
 1905. Romankowicz, pk. Hoszowskich h. Sas p. Sienkowicz.
 1906. Romanowicz, pk. Czajkowskich b. Dębno (p. Słonina) Popielów h. Sulima (p. Satowicz) i Jaworskich h. Sas (p. Szustajowicz).
 1907. Rosenberg (von), pk. XV s. baronów czeskich von Gascbin pochodzenia polskiego na Szląsku (J. h. Bor.) i barona Antoniego Gruszczyńskiego h. Poraj (1840).
 1908. Rosenbergu, (z) pk. Piotra Grossa (de) nob. 1768. (Szl. gal.)
 1909. Rasko czy Raszko, pk. XVII s. Bogdanowiczów h. Le liwa na Żmudzi (Const. 1674).
 1910. Roslany czy Rosłany, pk. XVIII s. Pierzchalskich h. Pobog w halic. (Szl. gal.).
 1911. Rosłany, przydomek, patrz Roslany.
 1912. Rostropitz (von), pk. XVI i XVII s. Boreńskich lub Boryńskich h. Wieże poch. pols. na Szląsku (J. hr. Bor.).
 1913. Roszko, przydomek patrz Rosko.
 1914. Rozan czy Różan, pk. XVIII s. Józefa Zendlingera nob. Const. 1775 fol. 148 v. VIII. fol. 303.
 1915. Różan, przydomek, patrz Rozan.
 1916. Rozbierski, przydomek Karola Estreichera nob. 2 Lutego 1882 (Szl. gal.).
 1917. Rożek, przydomek Mikołaja Reja z Nagłowic.
 1918. Rożen, przyd. a raczej przez (dictus) XIV i XV s. Roznow h. Gryf. (Dł. Hel. Stad.).
 1919. Rozniata, pk. Sobieszczańskich h. Nałęcz p. Skos.
 1920. Rożyński, przydomek książąt Sapiehów patrz Kodeński.
 1921. Ruczka, pk. Kulczyckich h. Sas p. Śmietanka.
 1922. Rudoszański, pk. XVII s. Iwaszkiewiczów h. Gozdawa w Litwie (Const. 1632).
 1923. Rudy (Rufus), pk. Konrada (III) księcia mazowiec. i Mikołaja (IV) Radziwiłła woj. wileósk.
 1924. Rudryewicz czy Rudryjewicz, pk. Manasterskich h. Sas p. Wałagin.
 1925. Rudryjewicz, przydomek, patrz Rudryewicz.
 1926. Rufus, przydomek, patrz Rudy.
 1927. Ruhenfeld, czy Ruhmfeld, pk. Tomasza Chiomy czy Chromy nob. 1811. (Szl. gal.).
 1928. Ruhmfeld, przydomek, patrz Ruhenfeld.
 1929. Rupczyc, pk. Unickich h. Sas p. Sienuszkowicz.
 1930. Rusin lub Russin, pk. Golianów’h. Przerowa p. Siemienicz.
 1931. Rusinek, pk. XV s. Mężeóskich lub Mężyńskich h. Kosciesza w łomż. (Her. Kap. Mil.).
 1932. Rusiński, pk. XVII s. Wrzeszczow na Rusi (Const. 1648) p. Tetewczycki.
 1933. Ruśniak czy Ruśniczak, pk. Młochowskich p. Buka.
 1934. Ruśniczak, przydomek, patrz Ruśniak.
 1935. Russin, przydomek patrz Rusin.
 1936. Rusyłowicz czy Ruszyłowicz, pk. XV s. Wojnata lub Woyniata na Żmudzi (Stat. lit. str. 128).
 1937. Ruszyłowicz, przydomek patrz Rusyłowicz.
 1938. Rutka, pk. XVII s. Ochenkowskieh h. Grzymała w ziemi rożaó. (Const. 1648).
 1939. Ruźyczka, pk. Rosenwerthow lub Rozenwertow h. Rużyczka (Szl. poi.).
 1940. Ry (de) przyd. czy przez. Piotra Dankertsa nadwornego malarza Zygmunta III. króla polskiego.
 1941. Rybeńko, pk. Michała Kazimierza Radziwiłła woj. troć.
 1942. Rybka, nazw. przez, i. przyd. (dictus) XI (Mon. poi. T. I), i Stockich w wiślic. (Źródła dziejowe XIV. 228).
 1943. Ryc czy Rydz, pk. Koziczkowskich w Prus. (M. S. o famil. prus.).
 1944. Rydz przydomek, patrz. Ryc.
 1945. Ryczgorski, pk. XVI s. Sawiczów h. Sulima w Wołkowys. (Papr.). p. Zabłocki.
 1946. Rydzewski, pk. XVIII s. Łojkow p. Radziejowski.
 1947. Ryłowicz, pk. Hołyńskich h. Sas p. Sienkowicz.
  (bis) Rymwid pk. p. Rynwid.
 1948. Rynda, pk. Szaniawskich h. Junosza p. Salomon.
 1949. Ryndza, Rynka lub Ryński, nazw. czy przyd. XV s. (Hel. T. II.).
 1950. Rynka, patrz Ryndza.
 1951. Rynko, pk. XVI s. Stanojtisa na Żmudzi (Metr. lit.).
 1952. Rynwid czy Rymwid, pk. XVI s. Mackiewiczów h. Poraj na Żmudzi (Metr. lit.) p. Wojtkuński.
 1953. Rzeszodko, rod. czy przyd. w Mazowszu XIV, XV 8. (Źródła dziejowe XV).
 1954. Rzędziejowski, przydomek, patrz Rędziejowski.
 1955. Rzystko, nazw. czy przyd. XVII s. w czerskiej ziemi (Act. castr, varec. L. XXIII. fol. 121).
 1956. Saba lub Sabba, pk. XVIII s. Łaskich h. Korab w bełz. (Szl. gal.).
 1957. Sabba, przydomek, patrz Saba.
 1958. Sachowicki, przydomek, patrz Lachowicki.
 1959. Sączek czy Saczko, rod. czy przyd. XVI 8. w marienburg. (Ks. pod. Stef. Bat.).
 1960. Saczko, przydomek, patrz Sączek.
 1961. Sadło lub Szadło, pk. XV s. Lubomirskich h. Sieniawa (Dł. L. B.) (Stad. loc. cit.). .
 1962. Sadogorski, pk. XVIII s. Gartenberga ind. 1768 (Szl. gal.).
 1963. Sadowiu, (na) pk. Dominika Blaise nob. Const. 1676
 1964. Sajko, lub Sayko, pk. XVIII s. Lodzińskich h. Radwan (Kur. Mai.).
 1965. Saim, pk. XVIII s. Koskow luk Koszkow w płockiem (Const. 1789).
 1966. Sak, pk. Zaleskich h. Kuczaba lub Paprzyca p. Sobieszczyk.
 1967. Saka, pk. XIV s. Piętków lub Pietkiewiczów h. Pomian (Stryj fol. 542) p. Netarbowski.
 1968. Sali (de), pk. XVIII s. Brignolów ind. Const. 1678 (VIII.) fol. 799.
 1969. Salm, (von) pk. XVII s. Sackenów w Infl. (Const. 1648) (L. Infl.) p. Osten.
 1970. Salomon czy Sałomon, pk. Szaniawskich h. Junosza p. Skrzek.
 1971. Sałomon, przydomek, patrz Salomon.
 1972. Sałowicz, pk. Popielów h. Sulima p. Stepaniak.
 1973. Samotya, pk. Leńców lub Lenczewskich h. Zadora w płock. Mazow. (Her. Kap. Mil.).
 1974. Sank, przydomek XV s. (Stad.).
 1975. San-Marte, przydomek Jana Szulza.
 1976. Santke, przydomek Czartoryskich h. Lubicz p. Bartko.
 1977. Sapa, pk. Perłowskich h. Gozdawa p. Karaś.
 1978. Sapała, przyd. XVI. Strzałkowskich h. Poraj w kalis. (Papr.).
 1979. Saplica czy Soplica, przyd. 1789 (Kur.).
 1980. Sapucha, pk. Samsonowiczów h. Lis odm. w Litwie i na Pokuciu (Nieś.).
 1981. Sarna, pk. Kochanowskich h. Nieczuja.
 1982. Sarson, pk. Bielińskich h. Szeliga.
 1983. Saryusz, przydomek Bielińskich, Kozierowskich (f) Skorkowskich, Slawianowskich (p. Bonin) Stokowskich, Tarnowskich, Wilkoszewskich, Wolskich, Zaleskich i Zielińskich h. Jelita.
 1984. Sasin, pk. XVII s. Karsnickich h. Jastrzębiec (p. Fundament) i Sasuliczów h. Łabędź odm. w słonim. (Const. 1674).
 1985. Saturnus, pk. Stupnickich h. Sas p. Waśkiewicz.
 1986. Sawczyc, pk. Terleckich h. Sas p. Szyinkowicz.
 1987. Sawicz, pk. XV s. Szantyrów h. Sulima w Litwie (Nieś.).
 1988. Schell, po polsku Szel pk. Vittinghofa im. 1776 (Szl. gal.).
 1989. Schenka, pk. XIV stulecia Sumieńskich lub Sumińskich h. Le8zczyc (Nakielski. Miechów fol. 249) p. Leszczyc (M. S. o fam. prus.).
 1990. Schimony, pk. pk. XVI s. Schimonskich (Szymońskich) poeh pols. na Szląsku. (J. hr. Bor.).
 1991. Schivisisz, przydomek, patrz Altenhofen.
 1992. Schmeltzen (von), pk. p. Schmoltz.
 1993. Schmiedecke, pk. Szmideckich h. Kowal (Szl. poi.).
 1994. Schmiedenfeld, pk. Ewalda nob. 1776 (Szl. gal.).
 1995. Schmilling czy Schmising, pk. XVI s. baronów Korfów h. Gozdawa odm. w Inflant. (L. Inf.).
 1996. Schmising, przydomek patrz Schmilling.
 1997. Schmoltzen (von) lub Schmolth, pk. XVI s. Michorowskich v. Michrowskich wł. her. w Prus. (M. s. o fam. prus).
 1998. Schiviz (von) patrz Altenhofen.
 1999. Schur (de), pk. Lipińskich h. Schur w Prus (Szl. poi.).
 2000. Schwartz, przydomek, patrz Szwarc.
 2001. Schwartzenbach, pk. Czerniewskich h. Bartliński w Prus (M. S. o fam. prus.).
 2002. Schwartzenberg lub Schwarcenberg, pk. XV s. Czernych h. Nowina mieszczan krak. (Papr.).
 2003. Scibor, przydomek: Bogusławskich, Chełmskich, Kotkowkich, Marchockich, Rylskich (p. Śmig.) Sierhiejewiczów h. Ostoja i Marcisza (Marcina) Zborowskiego h. Jastrzębiec.
 2004. Sciszek, pk. XVIII s. Trzeszczkowskich w oswiecim. (Const. 1763).
 2005. Sczerbowicz czy Szczerbowicz, pk. XVI s. Szantyrów w Litwie (Nieś.).
 2006. Sefer czy Szefer, pk. XVII s. Marka Tolińskiego nob. const. 1658 (IV) fol. 571).
 2007. Seferowicz, pk. XVII s. Spendowskich h. Pobog (Const. 1676 (V) fol. 205.
 2008. Sekerka lub Siekierka, pk. XVII s. czeskiej rodziny Wersowców (Wrschowców) w Polsce (Papr. p. Wierszowiec.
 2009. Sekuła, pk. Podliszewskich patrz Serafin.
 2010. Semelow, przydomek Roguskich (Nr. 307 Gaz. war. z 1891) patrz Pezinow.
 2011. Senior (Starszy), przydomek Janusza I. księcia mazowieckiego.
 2012. Sempowicz, Sepowicz, Stempowicz lub Stępowicz, pk. Borutów XV s. (Dł. L. B.).
 2013. Serafin, pk. Podliszewskich p. Somla.
 2014. Serafinowicz, pk. XVI s. Pieskiewiczów lub Pieszkiewiczów h. Cholewa w lidz. (J. hr. Bor.).
 2015. Seroka czy Soroka, pk. Drobomireckich h. Sas p. Sulima.
 2016. Serwatka, pk. XVI s. Starczewskich h. Pomian w raws. (Papr.).
 2017. Sęp, przydomek Szarzyńskich h. Junosza (J. hr. Bor.).
 2018. Sępowicz, przydomek patrz Sempowicz.
  (bis) Shean (Stary) przydomek IX stulecia hrabiów 0’Rourke.
 2019. Sianożęcki, pk. Wojniczów h. Nałęcz p. Zyzua.
 2020. Sichelberg (von), pk. Michała Garnpacha ind. 1811 (Szl. gal.).
 2021. Siciński. pk. XVII s. Majów lub Mayów h. Stary Koń w krak. (Act. castr. crac.).
 2022. Sidorowicz, pk. XVII s. Podolców h. Dąbrowa w podlas. i słonim. (Const. 1658 fol. 11).
 2023. Siechnowicki, Siechnowiecki lub Siechnowicz, pk. XV s. Kościuszków h. Roch III w brzesc. (Nieś), p. Walużyniec.
 2024. Siechnowiecki, przydomek, patrz Siechnowicki.
 2025. Siechnowicz, przydomek, patrę Siechnowiecki.
 2026. Sieczka czy Sieczko, pk. Chrościckich lub Chruścickich h. Leliwa i Witwickicb h. Sas p. Turyła.
 2027. Siegstatten, pk. Franciszka Józefa Tschirscha nob. 1778 (Szl. gai).
 2028. Siekierczak, pk. XVII s. Snitowskich h. Sas w bracław. (Const. 1648).
 2029. Siekierka, przydomek, patrz Sekerka.
 2030. Sieła, Siła lub Siło, pk. XVII s. Nowickich własnego herbu w wileńs. (Akt. wil.) p. Czarny.
 2031. Siemak czy Sieniak, pk. Dyakowskich h. Trąby p. Skrzynczenta.
 2032. Siemaszkowicz czy Siemiaszkowicz, pk. Seredniekich h. Sas w przemyśl. (Szl. gal.).
 2033. Siemiaszkowicz, przydomek, patrz Siemaszkowicz.
 2034. Siemieniń, pk. Golianów h. Przerowa p. Baryłkowicz.
 2035. Siemierawski lub Siemirowski, pk. Kosów lub Kossów w Prus (M. S. o fam. prus.).
 2036. Siemionowicz, pk. XVI s. Kononowiczów h. Radwan odm. w kijów (L. pod 91).
 2037. Siemirowski, pk. p. Siemierowski.
 2038. Sieniak, przydomek, patrz Siemak.
 2039. Sienkiewicz, pk. Korczyńskich h. Sas p. Bybik.
 2040. Sienkowicz, pk. Hołyńskich h. Sas (p. Czajko) i Hoszowskich h. Sas (p. Sierkowicz).
 2041. Siennowski, pk. XV s. Krzeczowskich h. Korczak na Rusi (Papr. i Nieś).
 2042. Sienuszkowicz, pk. Unickich h. Sas p. Telepianowicz.
 2043. Sierka, pk. Wądołowskich h. Grabie p. Warda.
 2044. Sierkowicz, pk. Hoszowskich h. Sas p. Stasiewicz.
 2045. Sierotka, pk. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła wojew. wileńs.
 2046. Siestrzanek, pk. XVI s. Brzostowskich i Karnickich h. Kościesza (Her. Kap. Mil.) (M. S. Petricov).
 2047. Sigidynczńk, pk. Lewińskiego nob. const. 1776 fol. 143 V. VIII. fol. 296.
 2048. Sikut, pk. Regulskich h. Rawicz p. Twaróg.
 2049. Silchen, pk. Strzałów h. Kotwica p. Chmielik.
 2050. Silnicki, pk. Dermuntów lub Dyrmuntów h. Korczak odm. w Litwie (Kojał).
 2051. Siła, przydomek, patrz Sieła.
 2052. Siło, przydomek, patrz Siła.
 2053. Siłomożny, przydomek, patrz Dowgalis.
 2054. Sirżik, Sirzyk lub Szyrzyk, pk. XIV s. Brzezińskich, p. Lutek i Falkowskich, h. Doliwa (Dł. L. B. II. 347).
 2055. Sirzyk, przydomek, patrz Sirzik.
 2056. Sitio, przydomek, patrz Pijak.
 2057. Sitko lub Szitko, pk. XV s. Olbierzów lub Olbierzowiczów w sandom. (Okol. I. III. fol. 340).
 2058. Siwicki, pk. XVII s. Dermuntów czy Dyrmuntów w Litwie (Star. Mon.).
 2059. Siwowąs, pk. XVI s. Jurkowskich h. Jastrzębiec w sandomiers. (Const. 1689).
 2060. Skarb, pk. Maliszewskich h. Leszczyc p. Rojek.
 2061. Skarbek, przydomek: Borowskich i Burzyńskich h. Gryf, Ceklińskich lub Cieklińskich, Doliwarskich, Hromyków, Kiełczewskich, Konarskich i Malczewskich h. Abdank, Michałowskich, h. Trzaska, Pniewskicb, Radomskich, Rudzkich, Skoraszewskich, p. Skora, Stanków, h. Abdank, Tłuchowskich, h. Cholewa oraz Ważyńskich, i Wojczyńskich h. Abdank.
 2062. Skarbnik, pk. Wnorowskich h. Rola p. Wójcik.
 2063. Skarbnikowicz, pk. Podczaskich h. Rawicz p. Siedź.
 2064. Skarga, pk. XVI s. Piotra Pawęskiego lub Pawęzkiego w Mazow. '(Nieś.).
 2065. Skauza czy Skawa, pk. XVI s. Zambrzyckich h. Kosciesza w ziemi nur. (Her. Kap. Mil.) p. Tur.
 2066. Skawa, przydomek, patrz Skauza.
 2067. Skibanowicz, pk. Matkowskich h. Sas p. Sypowicz.
 2068. Skibka lub Skipka, pk. Kropiwnickich p. Szczerbik.
 2069. Skipka, przydomek, patrz Skibka.
 2070. Skirmont czy Skirmunt, pk. XVII s. Strawińskich h. Przyjaciel odm. w kowieńs. (Const. 1648).
 2071. Skirmunt, przydomek, patrz Skirmont.
 2072. Skirwin, pk. XVI s. Krupickich w ziemi drohic. (Her. Kap. Mil.).
 2073. Skłasow czy Skłosow, pk. XVIII s. Sarnowskich h. Sas w halic. i trembow. (Szl. gal.).
 2074. Skłosow, przydomek, patrz Skłasow.
 2075. Skobejkowicz lub Skobeykowicz, pk. XVII s. Kordeszów lub Kordyszów w bracław. (f) (Const 1648).
 2076. Skobeykowicz, przydomek, patrz Skobejkowicz.
 2077. Skoblewicz lub Skoblowicz, pk. XVIII s. Biłaszewskicb lub Biłaszowskich w przemyśl. (Szl. gal.).
 2078. Skoblowicz, przydomek, patrz Skoblewicz.
 2079. Skoczek, pk. Dziewałtowskich h. Trąby p. Gintowt i Piechowskich h. Leliwa odm. (p. Kosbut).
 2080. Skoczewa (z), Skoczowski lub Skoczowski, pk. XVII s. Wilamowskich wł. hr. (f) poch. pols. w Szlasku (J. hr. Bor.).
 2081. Skoczowski, pk. p. z Skoczewa.
 2082. Skoczowski, przydomek, patrz Skoczewski.
 2083. Skora, pk. XV s. Obornickich (f) i Skoraczewskich h. Abdank (p. Skarbek) (Łask. Stat.).
 2084. Skorobohaty, pk. Krasieńskich h. Tabor (p. Borzobohaty) i Wojszkow h. Łabędź odm. w krakows. (Kojał.).
 2085. Skorochod, przydomek Walentego Majewskiego.
 2086. Skorupa, pk. XVI s. Żebrowskich h. Jasienczyk w wileńs. (Nieś.) p. Obiedło.
 2087. Skorupka, pk. XVII s. Padlewskich b. Ślepowron w podlas. (Const. 1648).
 2088. Skos czy Skoś, pk. Sobieszczańskich h. Nałęcz p. Stadło.
 2089. Skoś, przydomek, patrz Skos.
 2090. Skowronek, pk. XVIII s. Kędzierskich h. Sas w halic. (Szl. gal.).
 2091. Skrebeczowicz, pk. Sieleckich h. Sas p. Dziurdz.
 2092. Skrobat, pk. XV s. Metelskich h. Ostoja w sandom. (Nieś.).
 2093. Skrzanła, Skrzantka, Skrzątka lub Skrzęta, pk. XV s. Pawłowskich h. Godziemba w sandom. (Dł. L. B. II.).
 2094. Skrzantka, przydomek, patrz Skrzanta.
 2095. Skrzątka, przydomek, patrz Skrzantka.
 2096. Skrzek, pk. Szaniawskich h. Junosza p. Smerga.
 2097. Skrzata, przydomek, patrz Skrzątka.
 2098. Skrzynczenta, pk. Diakowskich lub. Dyakowskich p. Worwola.
 2099. Skuta, pk. XV s. Pękosławskich lub Pęsławskich h. Abdank w sandom. (Ks. perp. radom.).
 2100. Skumin. pk. XVI s. Mikuliezów własnego herbu (p. Radecki) Tyszkiewiczów h. Leliwa (p. Kalenicki) i Toczyńskich h. Abdank (Nieś. Herb. T. IX. str. 77).
 2101. Skwarko, przydomek XVI s. Gąsowskich k. Grzymała (Papr.).
 2102. Siedź, pk. Podczaskich h. Rawicz (p. Świecko) i Sikorskich h. Kopasina (p. Śmietana).
 2103. Slepik, pk. XVIII s. Zgliczewskich h. Zerwikaptur na Rusi (Szl. gal.).
 2104. Ślązak, Ślęzak lub Szlązak, przydomek Rechcickich.
 2105. Ślina, pk. Targońskich h. Ostoja p. Słowik.
 2106. Śliwa, pk. Strzyiowskich h. Gozdawa.
 2107. Sliz, pk. Paczyńskich h. Oksza czy Topor (f) (Papr.).
 2108. Slubicz, pk. Załęskich h. h. Prus. I. i II. (Szl. poi.).
 2109. Sławenta, Sławęta, Sławienta lub Sławięta, pk. XVII s. Stawskich h. Leszczyc w wieluń. (R. P. K. 124).
 2110. Sławęta, przydomek, patrz Sławenta.
 2111. Sławienta, przydomek, patrz Sławęta.
 2112. Sławięta, przydomek, patrz Sławienta.
 2113. Słodzej lub Słodziej, przydomek Pilchowskich h. Rogala p. Biberstein.
 2114. Słodziej, przydomek, patrz Słodzej.
 2115. Słonina czy Słoninka, pk. Czajkowskich h. Dębno p. Szałko.
 2116. Słoninka, przydomek, patrz Słonina.
 2117. Słotyło, pk. Bielińskich h. Sas p. Słotyłowicz.
 2118. Słotyłowicz, pk. Bilińskich h. Sas p. Szafran.
 2119. Słowik, pk. Targowskich h. Ostoja p. Targonia.
 2120. Słuczan, pk. XVIII s. Orkuszów w trembowels. (Szl. gal.).
 2121. Słup, przyd. XIV s. (Stad.).
 2122. Smahuk, pk. Brosnowskich h. Sas p. Cibowicz.
 2123. Smerga, pk. Szaniawskich h. Junosza p. Sołda.
 2124. Śmiały, Spaniały, Szczodry (Audax, Largus), przydomek Bolesława III. króla polskiego.
 2125. Śmietana, pk. Sikorskich h. Kopasina.
 2126. Śmietanka, pk. Kulczyckich h. Sas p. Smuk.
 2127. Śmig, pk. Rylskich h. Ostoja p. Wilk.
 2128. Smoczek, pk. XVII s. Skorupskich h. Szeliga na Wołyniu (Const. 1674).
 2129. Smogor, pk. XVII s. Dymskich h. Tępa podkowa w brzesc. (Nieś.).
 2130. Smok, pk. Kulczyckich h. Sas p. Szelestowicz.
 2131. Snieciński, pk. Noskow h. Ślepowron w biels. (Her. Kap. Mil.).
 2132. Śniesz, przydomek XV s. (Hel. T. II).
 2133. Snisko czy Snizko, pk. Jana Błockiego h. Leliwa (Papr.).
 2134. Snizko, przydomek patrz Snisko.
 2135. Snopek, pk. XVIII i XVIII s. Wiercieńskich lub Wiercińskich w podlas. (Nieś.) i orsz. (Const. 1764).
 2136. Sobieszczyk, pk. Zalewskich h. Paprzyca p. Czokołda.
 2137. Socha, przydomek Bagieńskich lub Bagińskich h. Ślepowron (Papr.) Chomentowskich (p. Zagłoba) Czarkowskich h. Abdank, Koblańskich h. Sas, Koneckich lub Kuneckich h. Brodzie, Śmigielskich lnb Szmigielskich i Woinskich w trembow. (Szl. gal.).
 2138. Sojko, pk. Łozińskich h. Lubicz p. Struś.
 2139. Sokoł czy Sokoło, pk. Popowskich h. Nowina i Sokołowskich h. Gozdawa p. Strugała.
 2140. Sokoło, przydomek, patrz Sokoł.
 2141. Sokołowicz, pk. Dobrzańskich h. Sas p. Stalony.
 2142. Solms, pk. Ułanowiczów h. Sulima (Szl. gal.).
 2143. Solski, pk. XVI s. Rynkiewiczów czy Rynkowiczów na Żmudzi (Metr. lit.).
 2144. Sołda, pk. Szaniawskich h. Junosza p. Walendzik.
 2145. Sołtysek, pk. XVI s. (Źródła dziejowe).
 2146. Somla, przydomek Podliszewskich p. Kowal.
 2147. Sondyk, pk. XVIII s. Szczembrowskich czy Szczombrowskich h. Sas (Szl. hal.).
 2148. Soplica, przydomek, patrz Saplica.
 2149. Sopot, pk. XVI s. Kaznowskich h. Suche Kownaty w piotrków. (Pap.).
 2150. Soroka, przydomek, patrz Seroka.
 2151. Sowa lub Sowicz, pk. XVII s. Korsaków h. Lis w nowogrodz. (Koja!).
 2152. Sowecz, pk. XV s. (Stad.).
 2153. Sowicz, przydomek, patrz Sowa.
 2154. Sówka, przydomek XIV s. Mikołaja z Golanczowa czy Gulczewa bisk. płock. (Narusz. Hist. s. 204—44).
 2155. Spadoski, Spendowski lub Spędowski, pk. Teodata Seferowicza nob. const. 1676.
 2156. Spaniały, przydomek, patrz Śmiały.
 2157. Spendowski, przydomek, patrz Spadowski.
 2158. Spędowski, przydomek, patrz Spendowski.
 2159. Spigajło, pk. XVI s. Bohuszewiczów h. Gozdawa w Litwie (Const. 1683) p. Wizgerd.
 2160. Splwacz, h. przydomek, patrz Pluwacz.
 2161. Sprawiedliwy, przydomek Kazimierza II. króla polskiego.
 2162. Srada, pk. XVIII s. Bunikowskich w trembow. (Szl. galic.).
 2163. Staczek czy Stoczek, pk. XVI s. Dąbrowskich h. Rawicz w Podlas. (Papr.).
 2164. Stadło, pk. Sobieszczańskich h. Nałęcz p. Wił. (bis) Stadschreiber, pk. czy pko. XV Mateusza z Krakowa (Przewód, bibliograf. XIV str. 165) p. Notarius.
 2165. Staka, nazw. czy przyd. XVI s. w biec. (Źródła dziejowe XVI. 110).
 2166. Stalony, pk. Dobrzańskich h. Sas p. Stryćkiewicz.
 2167. Stałobot, pk. XVIII s. Wojnarowskich lub Woynarowskich na Rusi (Szl. gal.).
 2168. Stańczyk, pk. XVI s. Złotopolskich h. Nałęcz ze Złotopolic w Kraków. (Act. castr, cracov.).
 2169. Stanicz, nazw. czy przyd. XIV s. (Hel. T. II).
 2170. Stange, (de) pk. Legendorfów w Prus. p. Mgowski.
 2171. Starkiewicz, pk. XVII s. Czyrniowskich w Kijów. (L. pod.).
 2172. Starszy, przydomek, patrz Senior.
 2173. Stary, przydomek, patrz Antiquus i Priscus.
 2174. Stasiewicz, pk. Hoszowskich h. Sas p. Stecewicz. Staszkiewicz, pk. Komornickich h. Sas p. Tatarowiak. Stawnikowicz, pk. Kruszelnickich p. Surulewicz.
 2175. Steblan (von), pk. XIV s. Lasotów lub Lesotów h. Odrowąż na Szląsku (f) (J. hr. Bor.).
 2176. Stecewicz, pk. Hoszowskich h. Sas p. Szostak.
 2177. Stecke, przydomek Antoniego Radylowskiego (J. hr. Bor.)
 2178. Steckowicz, pk. Chlupiczów czy Chlupiniczów (J. hr. Bor.)
 2179. Stegwił, Stegwiłł, Szegajło lub Szejgwił, pk. Laudańskich lub Lawdańskich.
 2180. Stegwiłł, przydomek, patrz Stegwił.
 2181. Stempowicz, przydomek, patrz Sępowicz.
 2182. Stępowicz, przydomek, patrz Stempowicz.
 2183. Stenelik czy Stenelin, pk. XVIII s. baronów Hohendorfów lub Hondorfów (von) h. Nabrom odm. w Prus. (Nieś.).
 2184. Stenelin, pk. patrz Stenelik.
 2185. Stepaniak, pk. Popielów h. Sulima p. Zazula.
 2186. Sterliń (de), pk. XVII s. Czarlióskich własnego herbu na Pomorzu (R. P. K.).
 2187. Sternberg, pk. XVII s. Stojałowskich i Ungernów h. Rola w Inflantach (L. Infl.).
 2188. Sterstein, przydomek Antoniego Helcia.
 2189. Steyn, przydomek Haffa ind. const. 1775 (Szl. gal.). Stobry, przydomek Sokołowskich (Kur. Mał.).
 2190. Stoczek, przydomek, patrz Staczek.
 2191. Stodart, przydomek Haliburtonów w Litwie (Kur.). Stojan, imię czy przyd. XV s. 2193. Sowy w Litwie (Akt. juzu. i zap. ros. T. II str. 14).
 2192. Stołpowicki czy Stołpowiecki, pk. XVIII s. Kornelego Lebickiego władyki unickiego (Jul. Bart.).
 2193. Stołtonos lub Szotconas, pk. XVIII 8. Rusakowskicb b. Płomieńczyk lub Zadora w witebs. (Const. 1648).
 2194. Stołpowiecki, przydomek, patrz Stołpowicki.
 2195. Stowił czy Stowiła, pk. XVIII s. Bolcewiczów w oszmian. (Kur. Mał.).
 2196. Stowiła, przydomek patrz Stowił.
 2197. Strachota, pk. XVI s. Gorzvckich h. Starykoó w sand. (Źródła dziejowe).
 2198. Stranka, pk. XVI s. Smoleńskich h. Zagłoba w płock. (Star. Mam).
 2199. Strasz, pk. XV 8. Białaczewskich h. Odrowąż w sandom. (t) (S. t. 1240—66).
 2200. Strasznicki (de), pk. XVII 8. Leopolda Schultza nob. XIX s. (Szl. gal.).
 2201. Strawiński, pk. XVII 8. Krzconowiczów h. Szeliga na Żmudzi (M. lit.) i w mińskiem (Kojał).
 2202. Strecz, przydomek XVI s. (Hel. T. II).
 2203. Streitenau lub Strojtenau (von), pk. Seweryna Fischera nob. 1797 (Szl. gal.).
 2204. Stritez (von) pk. baronów Deymów nob. 1686 (Szl. gal.).
 2205. Strugała, pk. XVI s. Sokołowskich h. Gozdawa p. Wierzch.
 2206. Strumieński czy Strumiński, przydomek baronów de Briickmann-Renstrom w bydgos. 1810 (J. h. B.).
 2207. Strumilon, przydomek XV 8. w Litwie (Wisz. hist. lit. pols. IV. 96).
 2208. Strumił czy Strumiło, pk. XV 8. Pietraszkiewiczów lub Pietroszkowiczów w troć. i lidz. (Nieś.).
 2209. Strumiło, przydomek, patrz Strumił.
 2210. Strumiński, przydomek, patrz Strumieński.
 2211. Struś czy Struś, przydomek Łozińskich h. Lubicz p. Zgałat.
 2212. Stryckiewicz czy Stryczkiewicz, pk. Dobrzańskich h. Sas p. Białas.
 2213. Stryczkiewicz, przydomek, patrz Stryckiewicz.
 2214. Stryjec, pk. Łapińskich h. Lubicz p. Szałayd.
 2215. Strzałka, przydomek Czaszowskich h. Trąby w sand. (Const. 1697).
 2216. Studnicki, pk. XVIII s. Gizberta w Inflantach (Kur.).
 2217. Stypułek, pk. Stypułkowskich h. Rola p. Miecznik.
 2218. Suchno, pk. Majowskicb w sandom. (Cons. 1697).
 2219. Suchopiątek, pk. Perkowskich h. Ślepowron p. Golk.
 2220. Suchta, pk. Wołoszczyńskich h. Hippocentaurus szczepu Dowsprunga w Moskwie (1456) (J. hr. Bor.).
 2221. Suchywilk, pk. Jana czy Janusza ze Strzelec h. Grzymała arcybisk. gniezn. (Dł. L. B.).
 2222. Sudek, przydomek, patrz Ludek.
 2223. Sudymuntowicz, pk. XVII s. Czeczelów h. Jelita na Wołyniu (Nieś.).
 2224. Suka, pk. Maleszewskich h. Godziemba p. Wasieczko.
 2225. Sulgostowski, pk. XVIII s. Marcina Dunina arcybiskupa gniezn. p. Szpot.
 2226. Sulima, pk. Drohomireckich h. Sas p. Szyszka.
 2227. Sułkowicz, pk. XVI s. Kojczanów lub Koyczanów h. Wąż w Litwie (Nieś.).
 2228. Sułtan, pk. Ustarhowskich h. Abdank p. Pięta.
 2229. Sup, pk. XV s. Fiilleusteinów lub Fulsteinów z Fulsztyna na Szląsku, od których wyszli Herburtowie (f) (J. br. Bor.).
 2230. Supa, pk. XV s. Supińskicb h. Lubicz w ziemi wiskiej (Her. Kap. Mil.).
 2231. Surajczyk, pk. Krechowieckich h. Sas p. Bukatczyc.
 2232. Suros lub Suroz, pk. XVIII s. Frąckiewiczów h. Slepowron w Litwie (Const. 1697).
 2233. Suroz, przydomek, patrz Suros.
 2234. Surzewicz, pk. Hołyńskich h Hołownia p. Szaszor.
 2235. Suszczański, Suszczyński lub Szuszczański, pk. XYII s. Proskurów h. Krzywostrzał w kijów. (Aet. ter. cijow.). 2238. Suszczyński, przydomek, patrz Suszczański.
 2236. Suszkowski lub Szuszkowski, pk. XVI s. Protasowiczów lub Protaszewiczów w nowogrodz. (f) (Papr.).
 2237. Światopełk, pk. XVII s. książąt Czetwertyńskich i Mirskich, oraz Bolestraszyckich i Zawadzkich h. Lis na Rusi (Papr.).
 2238. Swicki, pk. Stasiewiczów h. Paprzyca w Litwie (Kur. fol. 17).
 2239. Świder, pk. XVI s. Wierzbiętów h. Janina z Bielska i Przeszowy (Papr.) (Nieś.).
 2240. Świdwa, pk. Szamotulskich h. Nałęcz (f) p. Wir.
 2241. Świecko czy Świeezko, pk. Podczaskich h. Rawicz p. Ziejkowicz.
 2242. Świeczko, przydomek, patrz Świecko.
 2243. Świerczek, pk. XV s. Kladrubskich h. Lis odm. poch. pols w Szląsku (1639—1590j.
 2244. Święski, pk. XVI 8. Mysłakowskich h. Ogończyk w dobrzyń. (Papr.).
 2245. Synkowski, pk. Jesmanów h. Korczak w Litwie (1827).
 2246. Sypowicz, czy Szypowicz, pk. Matkowskich b. Sas p. Wiazulicz.
 2247. Szadkowski, pk. XVI s. Paprockich h. Jelita w sieradz.
 2248. Szadło, przydomek, p. Sadło.
 2249. Szafran, pk. Bilińskich h. Sas p. Tarasowicz.
 2250. Szafraniec, pk. Bystrzanowskich h. Stary koń.
 2251. Szala, pk. XVIII s. Kubelskich w trembow. (Szl. gal.).
 2252. Szatko, pk. Czajkowskich h. Dębno p. Trojan.
 2253. Szankowski czy Szadkowski, pk. XVIII s. Sawaniewskich h. Pobog w orsz. (N°—427 Kur. poi. 1746).
 2254. Szańkowski, przydomek, patrz Szankowski.
 2255. Szapka, pk. XVII s. Chotelskich h. Janina w witebs. (Const. 1648).
 2256. Szary, pk. XIV s. Floryana szlachcica polskiego, który się odznaczył w bitwie z Krzyżakami pod Płowcami.
 2257. Szaszor, pk. Hołyńskich h. Hołownia p. Makarycz.
 2258. Szawk czy Szawke, pk. XVIII s. Czajkowskich h. Sas w przemyśl. (Szl. gal.).
 2259. Szczerbiak, pk. Łuckich, patrz Tylc/ak.
 2260. Szczerbik, przydomek Kropiwnickich p. Szmurło.
 2261. Szczerbowicz, przydomek p. Sczerbowicz.
 2262. Szczodry, przydomek, patrz Spaniały.
 2263. Szczygieł, pk. XVIII s. Łukowieckich h. Sas. i Poroskich lub Porowskich w halic. (Szl. gal.) p. Jednoruki.
 2264. Szczyglewicz czy Szczygłowicz, pk. XVIII s. Szczuckich h. Jeleń w halic. (Szl. gal.).
 2265. Szczygłowicz, przydomek, patrz Szczyglewicz.
 2266. Szefer, przydomek, patrz Sefer.
 2267. Szegajło, przydomek, patrz Stegwił.
 2268. Szeląg, pk. Łapieńskich lub Łopińskich h. Lubicz p. Jeż.
 2269. Szellatowicz v. Szellatowicz, pk. Kulczyckich h. Sas p. Sztokajło.
 2270. Szell, przydomek, patrz Schel.
 2271. Szeluta, pk. Markoszów h. Trupia głowa (Małach.).
 2272. Szemirowski, przydomek, patrz Siemirowski.
 2273. Szenfert, Szynfald lub Szynfalt, pk. XVII s. Krupockich własnego herbu na Pomorzu (Const. 1648).
 2274. Szepłyc, pk. XVIII s. Szymańskich h. Ślepowron w przemyśl. (Szl. gal.).
 2275. Szitko, przydomek, patrz Sitko.
 2276. Szlązak, przydomek, patrz Ślęzak.
 2277. Szmolth, przydomek, patrz von Schmoltzen.
 2278. Szmurło, przydomek, Kropiwnickich patrz Szwed.
 2279. Szoege, pk. XV s. Mantenflów h. Rogala w Inflantach (L. Infl.).
 2280. Szołayd, pk. Łapińskich h. Lubicz p. Wągl.
 2281. Szołconos, przydomek, patrz Stołtonos.
 2282. Szostak, pk. Hoszowskich h. Sas p. Głuchan.
 2283. Szpinek. pk. XVII s. Baszpińskiego w Krak. (Const. 1697).
 2284. Szpot, pk. XV s. Duninów h. Łabędź p. Sulgostowski.
 2285. Szram, przydomek Jana Tarnowskiego wojew. krak.
 2286. Sztentyn, pk. XVII s. Wąglikowskich h. Brochwicz odm. (Star. Mon.).
 2287. Sztokajło, pk. Kulczyekich h. Sas p. Szumiło.
 2288. Szufara, pk. Strutyńskich h. Sas p. Zawadzie.
 2289. Szumilist, pk. Bronisława Samuela Gruszczeckiego h. Lubicz wojskiego czerniechowskiego (Niesiecki IV. 301) p. Baran.
 2290. Szumiło lub Szumiłło, pk. Kulczyckich h. Sas p. Tarasowicz.
 2291. Szumilto, przydomek, patrz Szumiło.
 2292. Szurzewicz, pk. Hołyńskich h. Hołownia p. Makarycz.
 2293. Szustajowicz, pk. Jaworskich h. Sas p. Zuchowicz.
 2294. Szuszczański, przydomek, patrz Suszczański.
 2295. Szuszkowski, przydomek, patrz Suszkowski.
 2296. Szwab, przydomek Szwańskich.
 2297. Szwabowicz, pk. Wysoczańskich h. Sas p. Wezeżyc.
 2298. Szwansko, pk. XVII s. Niekraszewiczów w wileńs. (Act. wil.).
 2299. Szwarc (Schwartz), pk. XV s. Jerzego Czarnego h. Bożezdarz rajcy krakow. (Papr.).
 2300. Schwarcenberg, przydomek, patrz Schwartzenberg.
 2301. Szwed, przydomek Kropiwnickich patrz Wołyniec.
 2302. Szyja, pk. XVI s. Karlińskich h. Ostoja w krakow. (Nieś.).
 2303. Szylchra, pk. XVIII s. Trzebińskich h. Abdank odm. (Nieś.).
 2304. Szymczyk, pk. Berezowskich h. Sas p. Telepan.
 2305. Szymkiewicz czy Szymkowicz, pk. XVI s. Temraków na Żmudzi (W. lit.) i Terleckich h. Sas p. Zaniewicz.
 2306. Szymkowicz, przydomek, patrz Szymkiewicz.
 2307. Szymonowicz, pk. Jędrzeja Zaremby, biskupa poznań.
 2308. Szynfald czy Szynfalt, pk. patrz Szenfert.
 2309. Szynwerski, pk. Rejtanów (Ms. o fam. prus.).
 2310. Szypowicz, przydomek, patrz Sypowicz.
 2311. Szyraj, pk. Czerniewskich h. Sieniawa.
 2312. Szyrzyk, pk. Brzezińskich h. Doliwa p. Lutek Sirzik lub Sirzyk.
 2313. Szyszka, pk. Drohomireckich p. Czepyha.
 2314. Tabasz, przydomek XVII s. Załuskich h. Junosza w raws. (Papr.).
 2315. Tafił, pk. XV i XVI s. Tafiłowskich h. Abdank (Her. pols.).
 2316. Talko czy Tałko, pk. XVI s. Porzeckich h. Dąbrowa w lidz. i orsz. (Nieś.).
 2317. Tallen(von), pk. Wilczewskich własnego herbu p. Ludek.
 2318. Talusz, przydomek Pietkiewiczów, lub Pietkiewiczów h. Trąby w wiłkomiers. (Papr.).
 2319. Talwojsz lub Talwosz, pk. XVI s. Steckiewiczów lub Stetkiewiczów h. Łabędź p. Zawierski.
 2320. Talwosz, przydomek, patrz Talwojsz.
 2321. Tałgowt czy Tułgowt, pk. XVI s. Gudziańskich lub Gudzińskich w troć. (Const. 1580 f. 366).
 2322. Tałko, przydomek, patrz Talko.
 2323. Tamka, pk. Tomkiewiczów h. Ostoja (Szl. poi.).
 2324. Taras, pk. XVI s. Wołkowióskich w sand. (Papr.) i XVIII s. Bilińskich h. Łodzią w halic. (Szl. gal.).
 2325. Tarasowicz, pk. Bilińskich h. Sas (p. Wanda) i Kulczyckich h. Sas (p. Tuluk).
 2326. Tarczyn czy Turczyn, pk. Poradowskich h. Korab p. Białuch.
 2327. Targo, przydomek Stanisława Witkowskiego.
  (bis) Targowa, pk. Targońskich h. Ostoja p. Tera.
 2328. Tarmalicz, pk. XVI s. Rafała Soryckiego w troć. (Const. 1607 fol. 863).
 2329. Tatarowiak, pk. Komarnickich h. Sas p. Tatarynowicz.
 2330. Tatarynowicz, pk. Komarnickich h. Sas. p. Badenik.
 2331. Tatko, przydomek Sikorskich h. Kopasinn p. Żuk.
 2332. Taulow (von), pk. Rosenthalów: Józefa ńob. 1780 i Antoniego ind. 1821 (Szl. gal.).
 2333. Telepan, pk. Berezowskich h. Sas p. Tomicz.
 2334. Telepanowicz czy Telepianowicz, pk. Ilnickich h. Sas p. Zankowicz.
 2335. Telepianowicz, przydomek, patrz Telepanowicz.
 2336. Temruk, pk. Szymkowicza nob. Const. 1601 (II) fol. 151.
 2337. Tera, pk. Targońskich h. Ostoja p. Portki.
 2338. Terebesz, pk. XVII. s. Nowaczowskich w pow. rzeczyc. (Szl. gal.).
 2339. Terpitz (von), pk. Boczkowskich h. Dąbrowa XIX s. w Prus. (J. hr. Bor.).
 2340. Tetewczycki czy Tetewczyński, pk. Wrzeszczów h. Żelechowski.
 2341. Tetewczyński, przydomek, patrz Tetewczycki.
 2342. Theoniers (de) przydomek, patrz Puget (de).
 2343. Tiilen lub Thiillen, pk. XVI s. Rabów lub Raabów w Inflantach (L. Infl.).
 2344. Thiillen, przydomek, patrz Tiilen.
 2345. Tłusty, przydomek, patrz Otyły.
 2346. Tochman, pk. XVI s. Sierakowskich h. Dołęga w gost. (S. 1. 1668-99).
 2347. Tolmacz czy Tolmadz, pk. Borkowskich na Litwie i Ukrainie (J. hr. Bor.).
 2348. Tołmadz, przydomek patrz Tolmacz.
 2349. Tołokański, Tołłokański lub Tołokiński, pk. XVI s. Paszkiewiczów h. Strzała odm. w oszmian. i troć. (M. Lit.).
 2350. Tołłokański, przydomek, patrz Tołokański.
 2351. Tołłokiński, przydomek, patrz Tołłokański.
 2352. Tołp, pk. Tu8zowskich h. Sieniawa (Ks. perp. radom, w chełm. i łuc. (Nieś.).
 2353. Tołotowicz, pk. XVII s. Swaryczewskich h. Sas na Rusi (Const. 1697).
 2354. Tomicz, pk. Berezowskich h. Sas p. Urbanowicz.
 2355. Topłyk, pk. XVII s. Slizieniów w Litwie i Białorusi (Const. 1648 fol. 22).
 2356. Toporowicz, pk. XIX s. Podłuskich h. Sas na Rusi (Szl. gal.).
 2357. Tortilovius, pk. Batowskiego-Tortilowicza h. Nieczuja odm. szlach. w Prus. XIX s. (J. hr. Bor.).
 2358. Toruński, pk. XVIII s. Krygerów w ziemi lwów. (Szl. gal.).
 2359. Toschonowic (von), przydomek Tlucków czy Tłuchów (J. hr. Bor.).
 2360. Tougin lub Towgin, pk. Bernatowiczów h. Leliwa w wileńs. (Kur.).
 2361. Towgin, przydomek, patrz Tougin.
 2362. Traubenthai (von), pk. Franciszka Kuczery nob. 1778. (Szl. gal.).
 2363. Trąba, pk. Siecióskich czy Sicińskich h. Rogala (J. hr. Bor.).
 2364. Trel, pk. Zambrzyckicb h. Kościesza p. Ninoxic.
 2365. Tremerstein (de), pk. XV s. Worcelów lub Worcellów h. Dąb na Rusi (Const. 1564 fol. 41) p. Zawadka (de).
 2366. Trębacz, pk. XVI s. Lechów (Papr. fol. 512).
 2367. Trojan, pk. Czajkowskich h. Dębno p. Trunko.
 2368. Trunko, pk. Czajkowskich h. Dębno p. Tyrakowicz.
 2369. Trusk, pk. XV s. Truszkowskich h. Bończa w łomż. (Her. Kap. Mil.) i Stanisława z Zabłonia.
 2370. Truskoletny, nazw. czy przyd. XVII s. w podlas. (Her. Kap. Mil.).
 2371. Trzaska czy Trzasko, pk. XVII s. Durskich czy Durbskieh na Rusi (Const. 1697).
 2372. Trzcina, pk. XVIII s. Kasprzykowskich h. Sas w bełz. (Szl. gal.).
 2373. Tuchan, pk. Baranowskich h. Tuchan patrz Murza.
 2374. Tuczek, pk. XVII s. Tuckich na Rusi (Const. 1697).
 2375. Tulkowski, pk. Stryjkowskich h. Leliwa p. Osostowicz,
 2376. Tuluk lub Tulluk, pk. Kulczyckich h. Sas p. Wacynicz.
 2377. Tulluk, przydomek, patrz Tuluk.
 2378. Tułgowt, przydomek, patrz Tałgowt,
 2379. Tumigrał lub Tumigrała, pk. XV s. Siekowskich h. Wczela w Kujawach (Kromer i Ks. XX) (Bielski fol. 340).
 2380. Tupalski, pk. XVIII s. Toplickich h. Nałęcz w wilkomiers. (Const. 1764).
 2381. Tupogołowski czy Tupugołowski, pk. XVI s. Mieleniewiczów w kijów. (Akt jul. zap. Ros. T. I.).
 2382. Tupugołowski, przydomek, patrz Tupogołowski.
 2383. Tur, pk. Krukowiczów h. Łuk napięty p. Przedrzymierski.
 2384. Turbia, (de) pk. Antoniego Krzyształowicza nob. 1806 (Szl. gal.).
 2385. Turczyn, przydomek, patrz Tarczyn.
 2386. Turczynowicz, pk. Remigiana Suszyckiego w brzesc. nob. Const. 1676 (V) fol. 406.
 2387. Turek, pk. XVIII s. Krzytoszańskich w lwów. (Szl. gal.).
 2388. Turlaj lub Turłay, pk. Szantyrów h. Jastrzębiec.
 2389. Turłay, przydomek patrz Turlaj.
 2390. ’ Turyło, pk. Witwickich h. Sas p. Waskiewicz.
 2391. Tuziłowicz, pk. XVIII s. Wyszyńskich h. Sas w przemyśl. (Szl. gal.).
 2392. Twaróg, pk. Regulskich h. Rawicz p. Żal.
 2393. Tworek, pk. XVII s. Wyszkowskich h. Slepowron w podlas. (Her. Kap. Mil.).
 2394. Tylczak, przydomek Łuckich patrz Wadziak.
 2395. Tymieniecki, pk. XVIII s. Boczków w ziemi lwów. (Szl. gal.).
 2396. Tymkowicz, pk. Czajkowskich h. Dębno p. Berynda. i Krynickich b. Korab odm. (p. Adamczyk).
 2397. Tyrconel czy Tyrconnell (de), pk. irlandz rodź. Odonelów lub Odonuellów (f) nob. Const. 1775 f. 142.
 2398. Tyrconnell, przydomek, patrz Tyrconel.
 2399. Tysza, pk. XVI s. Bykowskich h. Chorągwie w kijów. (Act. ter. cijov.).
 2400. Tyszkiewicz czy Tyszkowicz, pk. XVI s. Patajewiczów czy Ratajewiczów w Litwie (M. lit.).
 2401. Tyszkowicz, przydomek, patrz Tyszkiewicz.
 2402. Udała i Udatny, przydomki, patrz Wdała.
 2403. Udatny, przydomek, patrz Udała.
 2404. Udzialski czy Udzielski, pk. XVIII s. Korsaków własnego herbu p. Borkołab.
 2405. Udzielski, przydomek, patrz Udzialski.
 2406. Uhr, przydomek Stebleskich czyli Steblewskich.
 2407. Ul czy Ulewicz, pk. XVII s. Drożdzeóskich h. Sokola w ziemi nurs. (Const. 1697) i na Wołyniu (L. pod. 148).
 2408. Ulewicz, przydomek, patrz Ul.
 2409. Ulrichtsthal, pk. XVIII s. Franciszka Ulricha nob. 1789 (Szl. gal.).
 2410. Ułan, pk. XV s. tatarskich kniaziów Asanczukowiczów lub Osanczukowiczów w Litwie (Metr. lit. V. 62).
 2411. Ungerschutz (von), pk. XVII Wengierskich lub Węgierskich poch. pols. na Szląsku (R. P. K. 179—9).
 2412. Urbanowicz, pk. Berezowskich h. Sas p. Waskul i Nakowickich w Litwie (Kur. fol. 18).
 2413. Ureki, pk. XVII wołoskiej rodziny Nesterów ind. Const. 1607 fol. 867).
 2414. Ursin lub Ursyn, pk. XVII s. Niemcewiczów h. Rawicz w słonim. (S. 1. 1831).
 2415. Uschiitz (von), pk. XV s. baronów czeskich Wiplarów lub Wipplarów poch. pols. na Szląsku (J. hr. Bor.).
 2416. Urszak, pk. XVI s. Kulikowskich h. Nałęcz na Wołyniu (Monim. Coli. ostrog.).
 2417. Uszczecha, pk. XVIII s. Woźniatowskich w halic. (Szl. gal.).
 2418. Vaden (von), przydomek Łuzińskich własnego herbu (Ms. o famil. prus.).
 2419. Varier (de), pk. Karola Jana Pinabela, nob. non. praec. seart. Const. 1791).
 2420. Varille (de), pk. franc. rodź. Pyrrhys ind. const. 1764 (VII) fol. 376.
 2421. Varlisslaus, przydomek, patrz Wawrzenka.
 2422. Verax, przydomek Jana Daraszkiewicza.
 2423. Verbno (de), pk. XVII s. Łaszczyńskich h. Wierzba w Wielkop. (Nieś.).
 2424. Verny (de), przydomek Abbevillów wice-hrabiów francuzkich nob. Const. 1790.
 2425. Victor, przydomek, patrz Zwycięzca.
 2426. Viethinhoff, pk. Ottona Schella bud. Const. 1776 (VIII) fol. 249).
 2427. Wachanowski lub Wahanowski, pk. XVII stulecia Mikutów lub Miczutów w Litwie (Ks. pod. Stef. Bat.).
 2428. Wacynicz, pk. Kulczyckich h. Sas p. Waskowicz.
 2429. Wadomski, pk. XVIII s. Broniców lub Brońców w wileńs. (Const. 1697).
 2430. Wadziak, pk. Łuckich h. Sas p. Antonowicz.
 2431. Waga, pk. XVI a. Górskich h. Prus w łomż. (Her. Kap. Mil.).
 2432. Wahanowski, przydomek, patrz Wachanowski.
 2433. Waldgon-Eastbourne, przydomek Wilsonów (Szl. pols.) p. Eastbourne.
 2434. Waldnenn (von), pk. XVIII s. Luzińskich lub Lużyńskich własnego herbu w Prusach (M. s. o fam. prus.).
 2435. Waldorf (de) pk. Kubiczków h. Nabram (Szl. poi.).
 2436. Walenbach (de) pk. XVI s. Bartlińskich własnego herbu na Pomorzu (Const. 1632).
 2437. Waleczny, przydomek, patrz Chrobry.
 2438. Walendzik, pk. Szaniawskich h. Junosza p. Wilczek i Kazimierza Zaleskiego h. Łada.
 2439. Waluzyniec czy Wałużyniec, pk. Kościuszków h. Roch III p. Suchnowicki.
 2440. Wałagiń, pk. Manasterskich h. Sas p. Matuszczak.
 2441. Wałużyniec, przydomek, patrz Wałużyniec.
 2442. Wanda, pk. Bilińskich h. Sas p. Wandycz.
 2443. Wandalin, przydomek Mniszhów własnego herbu (Papr.).
 2444. Wandurowicz, pk. Rudnickich h. Sas p. Lubieniecki.
 2445. Wandycz, pk. Bilińskich h. Sas p. Grodz.
 2446. Waniek lub Wańko, pk. XVI s. Lachodowskich lub Łahodowskich h. Korczak na Rusi (Papr.).
 2447. Wańko, przydomek, patrz Waniek.
 2448. Wanglecz czy Wanglerz, pk. XV i XVI s. Wysockich h. Godziemba (Papr.).
 2449. Wanglerz, przydomek, patrz Wanglecz.
 2450. Wańtuch, przydomek Sulerzyckich i Smłodowskich.
 2451. Warda, pk. Kobylskich (p. Gedeyt) Wądołowskich h. Grabie (p. Bies) i Stanisława Makowskiego.
 2452. Warkowski, pk. XV s. Myszków h. Korczak na Wołyniu (Metr. Wołyń.).
 2453. Warnen czy Warneri, pk. Langenhoffa czy Langenhoffta nob. Const. 1768 (VII) fol. 799).
 2454. Warneńczyk, pk. XV s. Władysława III. Jagiellończyka króla polskiego i węgierskiego.
 2455. Warneri, przydomek, patrz Warnen.
 2456. Warsz, pk. XVII s. Michałowskich h. Jasieńczyk. (L. ter. cern. (p. Myszka) i Michowskich h. Rawicz (f).
 2457. Wartenberg (von), pk. XV s. Waldsteinów własnego herbu na Szląsku i baronów Maltzanów p. Penslin.
 2458. Warteresiewicz, Warteresowicz, Wartereszowicz lub Wartesowicz, pk. XVII s. Słoniewskich h. Słoń nob. Const. 1664 (IV) fol. 468 i 1669 (IV) fol. 663 (Barącz: Ormianie).
 2459. Warteresowicz, przydomek patrz Warteresiewicz.
 2460. Warteszowicz, przydomek, patrz Warteresowicz.
 2461. Warthausen (von), pk. hr. Stadionów ind. 1842 (Szl. gal.).
 2462. Wasieczko, pk. Maleszewskicb b. Godziemba p. Gorczyca.
 2463. Wasilewicz, pk. Wyrwiczów h. Syrokomla w brzesc. (Const. 1697-1764).
 2464. Waśkiewicz lub Wańkowicz, pk. Kulczyckich (p. Wołczek, Stupnickich (p. Łoma) Uruskich (p. Dmitrowicz) i Witwickich h. Sas (p. Wasylkowicz).
 2465. Wańkowicz, przydomek, patrz Waśkiewicz.
 2466. Walendzik, przydomek XVIII s. Kazimierza Zaleskiego h. Łabędź.
 2467. Waskul czy Waskuł, pk. Berezowskich h. Sas p. Zdeczuk.
 2468. Waskuł, przydomek, patrz Waskul.
 2469. Wasylkowicz, pk. Witwickich h. Sas p. Fioka.
 2470. Waszkiewicz czy Waszkiewicz, pk. XVII s. Narymuntów w mińsk. (Const. 1764.
 2471. Waszkiewicz, przydomek, patrz Waszkiewicz.
 2472. Watiuszczak, pk. Monasterskich h. Sas p. Jędrzejkowicz.
 2473. Watta, pk. XVI s. Bleckich, Kosickich, Rokalewskich, Skrzydlewskich i Skrzydłowskich.
 2474. Wawer, przydomek Konstantentego Ramotowskiego.
 2475. Wawrzaszek, pk. XV s. (Dł. L. B. II. 300).
 2476. Wawrzeńcewicz lub Wawrzeńcowicz, pk. Kunickich h. Bończa p. Bernar.
 2477. Wawrzeńcowicz, przydomek, patrz Wawrzeńcewicz.
 2478. Wawrzęta lub Wawrzenta (Vartislaus), pk. Ślepowrończyka w Mazowszu (Papr.).
 2479. Wawrzęta, przydomek patrz Wawrzenta.
 2480. Wąs lub Wąsowicz, przydomok Walentego Połotyńskiego.
 2481. Wąsowicz, przydomek, patrz Wąs.
 2482. Wątróbka, pk. XIV s. Strzeleckich h. Oksza (Dl. L. B. T. II). (Cod. depl. T. I. fol. 68).
 2483. Wąź, pk. XV s. Mikołaja z Dobrzankowa h. Prawdzie.
 2484. Wdała, Udała lub Udatny pk. Walgerza albo Waltera (Balcera podług kmuiki Baszka) hrabiego na Tyńcu, słynnego z urody (Szajnocha: Szkice historyczne T. II).
 2485. Wdzięczny, przydomek, patrz Gratiosus.
 2486. Wedel (de) lub Wedelski, pk. XVI s. Tuczyńskich wł. her. na Pomorzu (f) (Nieś.).
 2487. Wedelski, przydomek, patrz Wedel.
 2488. Wehner, pk. XVI s. Posadowskich h. Korab poch. poi. na Szląsku (J. hr. Bor.).
 2489. Weiden lub Weyden (von der), pk. Wierzbowskich h. Dołęga w Prus. (M. s. o fam. prus.).
 2490. Welamin, pk. XVII s. Rutskiego Józefa metropolity kijów.
 2491. Wenecki, patrz Dyabeł.
 2492. Wenet, pk. Stanisława Wojeńskiego h. Zadora.
 2493. Wening (Parvus), pk. Jana (IV) Leopolity.
  (bis) Wentwort, pk. Tomasza hr. Łubieńskiego (A. S.).
 2494. Werbek czy Worbek, pk. XVII s. Lettawów czy Lettowów własnego herbu w Prus. i Litwie (Const. 1662— 1674).
 2495. Wernisz czy Wiernisz, pk. XVI s. Walchnowskich lub Walknowskiego h. Wieruszowa w Wielk. p. Wierusz.
 2496. Werofkin lub Werowkin, pk. Szelutów p. Małyniecki.
 2497. Werowkin, przydomek, patrz Werofkin.
 2498. Wersocki, pk. XV s. Hrehorowiczów h. Lubicz (Nieś.).
 2499. Wersoki (z), pk. XVII s. Paszyców h. Łuk. w lidz. (Const. 1674).
 2500. Werteresowicz, przydomek patrz Warteresiewicz.
 2501. Werycha lub Weryha, pk. XVI s. Darowskich h. Ślepowron w troć. i na Rusi (Const. 1638).
 2502. Weryha, przydomek, patrz Werycha.
 2503. Weselski, pk. XVII 8. Laetusa lub Letusa (Hist. pamiąt. I. 134).
 2504. Wesna, przydomek XIV s. (Kronika Bychawca 33).
 2505. Wesoły, przydomek patrz Humor.
 2506. Weyden, przydomek patrz Weiden.
 2507. Wezeżyc, przydomek Wysoczaóskich patrz Dmytrowicz.
 2508. Węcławowicz czy Węsławowicz, pk. XVII s. Węcławskich lub Węsławskich h. Wadwicz w Litwie (Nieś.),
 2509. Węsławowicz, przydomek, patrz Węcławowicz.
 2510. Wężyk, przydomek: Oryóskich, Osińskich, Rudzkich, Siedlickich i Szemieszów lub Szemioszów h. Wąż.
 2511. Wazulicz czy Wazulisz, pk. Matkowskich h. Sas p. Zajączkowicz.
 2512. Wazulisz, przydomek, patrz Wazulicz.
 2513. Wickerode (von) Krockau a raczej von Krokow, pk. XVII 8. Krokowskich włas. herb. na Pomorzu (Nieś).
 2514. Widlica, pk. Domaszewskich h. Nieczuja (Papr.).
 2515. Wielki, przydomek Kazimierza III króla polskiego i Augusta II króla polskiego p. Mocny.
 2516. Wielkołucki lub Wielołucki, pk. XV s. Wielocha czy Wielona z Miastkowa nob. 1580 z h. Jelita odm. (Papr.).
 2517. Wiełołucki, przydomek, patrz Wielkołucki.
 2518. Wieniawski, pk. Jana Garosowicza nob. Const. 1658 (IV) fol. 571.
 2519. Wiernosław, pk. XVII s. Prokopa Wereszczaki nob. Const. 1659 (IV) fol. 650.
 2520. Wierszowiec lub Werschowetz, pk. Wersowców patrz Sekerka.
 2521. Wierszowt, pk. Hamszeyów h. Sulima w Litwie (f).
 2522. Wierusz, przydomek: Bielskich, Kowalskich, Niemojowskich i Walchnowskich h. Wieruszowa w kalis.
 2523. Wierzbięta, przydomek Biskupskich, Boruchowskich, Doruchowskich i Piekarskich h. Niesobia.
 2524. Wiernek, pk. XV s. Gabańskich h. Junosza (f) (Dl L. B.) p. Wierzynek.
 2525. Wiernisz, przydomek, patrz Wernisz.
 2526. Wierzch, pk. Sokołowskich h. Gozdawa p. Zielonka.
 2527. Wierztowt czy Wiesztowt, pk. XVI s. Hamszejów h. Sulima w Litwie (f) (S. 1. 1540).
 2528. Wierzynek, przydomek Gabańskich czy Gabońskich p. Wiernek.
 2529. Wiesztowt, przydomek, patrz Wierztowt.
 2530. Więckowski, przydomek Mikołaja Napadiewicza nob. 1838 (Szl. gal.).
 2531. Wijuk, Wijukiewicz lub Wijukowicz, pk. Kojałowiczów h. Kościesza w Litwie (J. hr. Bor.) p. Wójcik.
 2532. Wijukiewicz, przydomek, patrz Wijuk.
 2533. Wijukowicz, przydomek, patrz Wijukiewicz.
 2534. Wilbutowicz czy Wiłbutowicz, pk. XVII s. Papłońskich lub Popłoóskich h. Strzemię w witebsk. (Kojał).
 2535. Wilczek, pk. Szaniawskich h. Junosza p. Ziomak.
 2536. Wilczogórski, pk. XVI s. Montelupich de Mari nob. w Polsce 1610. (Niesiecki IX 336) p. Mari.
 2537. Wilejko czy Wiłejko, pk. XVI s. Rymszewiezów na Żmudzi (M. lit.).
 2538. Wilhelma (de), pk. XVII 8. rodziny alzackiej Millenheimów lub Millenheymów w Litwie (Const. 1641—1678). 254:2. Wilk lub Wyłk, przyd. lub przez, (dictus) XIV i XV s. (Dl. L. B.).
 2539. Wilk, przydomek: Dziewięckich h. Oksza, Mazowieckich h. Dolęgo, Radwanów z Rudy, Rylskich h. Ostoja (p. Januszkowicz) i Jana Kalińskiego h. Nałęcz czy Prawdzie wójta warszaw. (Mon. pol. T. II).
 2540. Wilkan, pk. XVI i XVII s. Zedlitzów wł. herb. w Prus. Zach. (J. hr. Bor.).
 2541. Wilkolewicz, Wołkolewicz lub Wołkołowicz pk. XVII s. Wojsznarów lub Woysznarów h. Kot morski w mińsk. (Const. 1648).
 2542. Wilkowicki, pk. XIV Jana Trepki z Wilkowic h. Topór (Dł. L. B.).
 2543. Wił, przydomek Sobieszczaóskich h. Nałęcz p. Gurny.
 2544. Wiłbutowicz, przydomek patrz Wilbutowicz.
 2545. Wiłejko, przydomek patrz Wilejko.
 2546. Wińdika, pk. XVI s. Grzybowskich h. Prus w mazow. (Const. 1569).
 2547. Winko, pk. Stołobotów własnego herbu na Rusi i Wołyniu (Papr.) (Nieś.).
 2548. Wir, przydomek Szamotulskiego Sędziwoja kasztelana bnióskiego p. Swidwa Grochola.
 2549. Wisch, Wisz, Wisza lub Wysz, pk. Piotra z Radolina h. Leszczyc bisk. krak.
 2550. Wischling (von), pk. Siebergów lub Zybergów w Inflant, (f) (L. Infl.).
 2551. Wiserski czy Wisierski, pk. Ustarbowskich h. Abdank.
 2552. Wisierski, przydomek, patrz Wiserski.
 2553. Wisz, przydomek, patrz Wisch.
 2554. Wisza, przydomek, patrz Wisz.
 2555. Wiszota, pk. XIV s. Tomisława z Kurnika starosty ponieckiego. (A. S.).
 2556. Wit, pk. Łapińskich h. Lubicz p. Woytasz.
 2557. Witczech, pk. XVII s. Wyczechowskich h. Szorfas.
 2558. Witeliusz, pk. XVIII s. Zardeckich czy Żardeckich h. Ciołek (Kur.) (Małach.).
 2559. Witk lub Wittke (de), pk. Jeżowskich h. Lis w Prus. (M. 8. o fam. pras.).
 2560. Witko, pk. Cbrośnickich w Kaszubach (Nieś.).
 2561. Witold, pk. XV s. Aleksandrowiczów własnego herbu
 2562. Wittenau (von), pk. XV s. Szaków (Szack) wł. h. (J. hr. Bor.).
 2563. Wittenhorst, (von), pk. Sonfelda (Szl. pols).
 2564. Wittke (de), przyd. patrz Witk.
 2565. Wizerowicz, pk. XVIII s. Sychowskich h. Sas na Rusi (S/.1. gal.).
 2566. Wizgerd lub Wizgierd, pk. Bohuszewiczów b. Gozdawa p. Minkowski.
 2567. Włoch, pk. Jana Smoniewskiego h. Pielesznaczy Włoszek zwanego.
 2568. Włost lub Włostek, nazw. czy przyd. XIV i XV 8. (Kod. Mał.).
 2569. Włostek, przydomek, patrz Włost.
 2570. Włoszek, pk. Bolemińskich h. Leszczyc i Tęczyóskich h. Topór.
 2571. Woda, przydomek XV s. (Helcel T. II.).
 2572. Woduna, pk. XV s. Chrzanowskich h. Korab.
 2573. Wodzcak, przydomek Łuckich p. Antonowicz.
 2574. Wodzgir czy Wodzigir, pk. XVI s. Pokłoóskich h. Ślepowron na Żmudzi (Nieś.).
 2575. Wodzigir, przydomek, patrz Wodzgir.
 2576. Wojuk, pk. Wnorowskich h. Rola p. Burzyk.
 2577. Wojenny, pk. XIV s. Bolesława (Bolka) Piasta kięcia szląskiego na Jaworze i Świdnicy.
 2578. Wojna, Woyna, Wojno lub Woyno, przydomek: Hreczynów h. Korczak, Jasienieckich h. Haki, Kierdejów własnego herbu, Liniewskich czy Linowskich h. Przyjaciel, Osmałowskich h. Trąby. (bis) Wojneko. pk. IX. Stanisława Tomkiewicza.
 2579. Wojniesławski lub Woyniesławsk, pk. Molskich h. Nałęcz.
 2580. Wojno, przydomek, patrz Woyno.
 2581. Wojsik lub Woysik, pk. XV s. Wojszyków lub Woyszyków z Woyczy h. Ostoja (Dł. L. B. I. 136).
 2582. Wojsim lub Woyszym, pk. XVII s. Antoniewiczów h. Andrault de Buy.
 2583. Wojski lub Woyski, pk. Szymanowskich h. Wieniawa odm, w Szląsku (Nieś.).
 2584. Wojskowicz, pk. XVIII s. Racza (de) w troć. (Const. 1764).
 2585. Wojsław lub Woysław, pk. XV s. Żółtowskich h. Ogończyk w Mazow. (Papr.).
 2586. Wojsławik lub Woysławik, pk. Ciborowskich h. Kościesza p. Dusza.
 2587. Wójta lub Woyta, pk. XIV s. (Stad.).
 2588. Wojtacz, Wojtasz, Woytacz v. Woytasz, pk. XVII s. Łapów lub Łappów w troć. (Nieś.) i Łapińskich h. Lubicz w ziemi biels. (Her. Kap. Mil.) p. Zięć.
 2589. Wojtek lub Woytek, pk. XV s. (Hel. T. II). ‘
 2590. Wojtkuński lub Woytkuński, pk. XV s. Mackiewiczów h. Pobog w Lit. (Kojał) p. Rymwid.
 2591. Wojutyński, przydomek Hulewiczów (J. hr. Bor.).
 2592. Wojzbun lub Woyzbun, pk. Paszkiewiczów h. Radwan (Szl. pols.).
 2593. Wokurka (de), pk. Phlichtenfelda Wincentego nob. 1792 (Szl. gal.).
 2594. Wola,.przydomek XV s. (Stad.).
 2595. Wolf czy Wulf, pk. XVII s. Częstkowskich w pomors. (Const. 1697).
 2596. Wolfsberg (von), pk. wygasłej polskiej rodziny włościańskiej Szybilskich na Żmudzi (Danił. Skarbiec 959).
 2597. Woifsthai, (von), pk. Franciszka Antoniego Wolfa nob. XVIII s. (Szl. gal.).
 2598. Wolimuntowicz, pk. XV s. Rumboldów i Sudywojów w smoleń8. (M. Iit.).
 2599. Woł, przydomek Jerzego Wissyginowicza protoplasty Wolłowiczów.
 2600. Wotczek lub Wołczko, pk. Kulczyckich h. Sas (p. Zachajło) i Rokuciów h. Abdank (Papr.).
 2601. Wołczkiewicz lub Wotczkowicz, pk. XV s. Olizarów h. Chorągwie w kijów. (Kos. Mon.
 2602. Wołczko, przydomek, patrz Wołczek.
 2603. Wotczkowicz, przydomek, patrz Wołczkiewicz.
 2604. Wołk, pk. XV s. Lewnowiczów h. Rogala i Maksymiliana Łaniewskiego h. Dwie wieże nob. Const. 1616 f. 50. V. f. 513.
 2605. Wołko, pk. XVIII s. Sozańskich h. Korwin (Szl. gal.).
 2606. Wołkolewicz, przydomek, patrz Wilkolewicz.
 2607. Wołkołowicz, przydomek, patrz Wołkolewicz.
 2608. Wołosowicz, pk. Jaśnińskich h. Berynda.
 2609. Wołoszyn, nazw. czy przyd. XVI s. w brześć. (M. lit.).
 2610. Wołowiec, pk. Raszkowskich h. Rola p. Ziemakowicz.
 2611. Wołyniec, pk. Kropiwnickich (p. Brejczak) i Dziekońskich (p. Zygielt).
 2612. Worbek, przydomek patrz Werbek.
 2613. Worona, pk. Sozańskich h. Korczak (p. Facuła) i Matwieja Woronicza h. Pawęza w Litwie i Żmudzi (M. lit.).
 2614. Woroniecki czy Woronicki, pk. XVII s. Markiewiczów h. Łabędź p. Wozgełowicz.
 2615. Woronicki, przydomek, patrz Woroniecki.
 2616. Woronicz, przydomek Sozańskich p. Romańczak.
 2617. Worwola, przydomek Diakowskich lub Dyakowskich p. Janczenta.
 2618. Woyna, przydomek, patrz Wojna.
 2619. Woyno, przydomek Herubinowiczów (Kur.) p. j^ojno.
 2620. Woyniesławski, przydomek, patrz Wojniesławski.
 2621. Woysik, przydomek, patrz Wojsik.
 2622. Woyski, przydomek, patrz Wojski.
 2623. Woysławik, przydomek, patrz Wojsławik.
 2624. Woyszyn, przydomek, patrz Wojsin.
 2625. Woyta, przydomek, patrz Wójta.
 2626. Woytacz, przydomek, patrz Wojtacz.
  (bis) Woytasz, przydomek, patrz Wojtasz.
 2627. Woytek, przydomek, patrz Wojtek.
 2628. Woytkunski, przydomek, patrz Wojtkuóski.
 2629. Woyzbun, przydomek, patrz Wojzbun.
 2630. Wozgełowicz, czy Wozgiłowicz, pk. Markiewiczów h. Łabędź p. Wuronicki.
 2631. Wróbel, przydomek XIV s. (Stad.).
 2632. Wrona, pk. XVIII s. Skrockich lub Skrodzkich h. Topor. w trembow. 1782 (Szl. gal.).
 2633. Wrschowetz, przydomek, patrz Wierszowiec.
 2634. Wrzeszcz, pk. XVII s. Rusińskich na Rusi (Ks. pod Stef. Bat.) Tetewczyńskich i Żelechowskich h. Ciołek (Her. pols.).
 2635. Wrzód, pk. Kurozwęckich p. Zawisza.
 2636. Wrzosopolski czy Wrzospolski, pk. XVII s. Heydepolta Aswera na Rusi, nob. Const. 1673 (V) fol. 131.
 2637. Wrzosowski, pk. XV s. Kaniów w Kraków. (Dl.) p. Radwan.
 2638. Wrzospolski, przydomek patrz Wrzosopolski.
 2639. Wstydliwy (Pudicus-Pudyk), przyd. Bolesława VI króla polskiego.
 2640. Wujek, pk. XVII s. Kojałowiczów h. Kościesza odm. w wileós. (Nieś.) p. Wójcik.
 2641. Wulf, przydomek, patrz Wolf.
 2642. Wycko, przyd. a raczej przez, (dictus) XIV s. (Stad.).
 2643. Wydzga, pk. XVI s. Szczegłowskich czy Szczygłowskich w krak. (Dł. L. B. III. p. 46).
 2644. Wyganowski czy Wygonowski, pk. Popławskich h. Trzaska.
 2645. Wygonowski, przydomek, patrz Wyganowski.
 2646. Wylk, przydomek, patrz Wilk.
 2647. Wyrzek, pk. XV s. Ostojczyków z Hubnina (Dł. L. B.).
 2648. Wysoki (Altus v. Procerus), pk. XII s. Bolesława najstarszego syna Władysława II, księcia krak. (A. S.).
 2649. Wyssogorski lub Wyszogorski, pk. XVIII s. Jana Singera, nob. XIX s. (Szl. gal.).
 2650. Wysz, przydomek, patrz Wisch.
 2651. Wyszczelicz, przydomek XV s. (Stad.).
 2652. Wyszogorski, przydomek, patrz Wyssogorski.
 2653. Wzniosły, przydomek, patrz Gaon.
 2654. Xiąźyk, przydomek, patrz Książyk.
 2655. Zabacki czy Źabacki, pk. XVI s. Turów wł. herb. w brześć. (J. hr. Bor.).
 2656. Zabełło czy Zabiełło, pk. XVI s. Pernaszewiczów na Żmudzi.(M. lit.).
 2657. Zabialski czy Zabielski, pk. XVI s. Szczytów h. Radwan w połoc. (Const. 1578 fol. 353).
 2658. Zabielski, przydomek, patrz Zabialski.
 2659. Zabiełło, przydomek, patrz Zabełło.
 2660. Zabistojski lub Zabistoyski, pk. XVII s. Kurowiczów w Litwie (M. lit.).
 2661. Zabistoyski, przydomek, patrz Zabistojski.
 2662. Zabłocki, przydomek Sawiczów b. Sulima p. Ryczgorski.
 2663. Zabożyński czy Zabuźyński, pk. XVI s. Komarów własnego herbu w bracław. (Const. 1661 fol. 8).
 2664. Zabuźyński, przydomek, patrz Zabożyński.
 2665. Zachajło, Zahajło lub Zachayło pk, Kulczyckich h. Sas p. Abramowicz.
 2666. Zachwicza, przydomek Trembeckich h. Brochwicz (J. hr. Bor.).
 2667. Żaden (de), pk. XV s. Jana Korneckiego nob. Const. 1690.
 2668. Zagłoba, pk. XV s. Chomętowskich p. Zaleski.
 2669. Zahajło, przydomek, patrz Zachajło.
 2670. Zagroba lub Zagrobik, pk. Trzeszczkowskich h. Zagłoba lub Zagroba.
 2671. Zagrobik, przydomek, patrz Zagroba.
 2672. Zajączek lub Zajonczek pk. XIV s. (Stad.).
 2673. Zajączkiewicz lub Zajączkowicz, pk. Matkowskich h. Sas p. Bardziejowicz.
 2674. Zajdlicz czy Zajglicz, pk. XVII s. Niesiołowskich h. Korzbok w Wielk. (Met. castr, ostrzew.) i Litwie (T. II. 1735—96) i Jejskiego czy Jeyskiego w sandom. (Const. 1697).
 2675. Zajglicz, przydomek, patrz Zajdlicz.
 2676. Zajonczek, przydomek, patrz Zajączek.
 2677. Zakaźny, pk. Żerbeckich h. Sas (Szl. gal.) p. Łubko.
 2678. Zaklika, pk. XV s. Czajeckich czy Czajęckich (Dł.) i Wolskich h. Topór w sandom. podlas. i Rusi (Const. 1674).
 2679. Żakowicz czy Żakowicz, pk. XVI s. Popowskich h. Pobog w Mazow. (Papr.).
 2680. Zalesiak, pk. XV s. Chomętowskich p. Korczak.
 2681. Zaleski czy Zalewski, pk. Kordziuków czy Kordzuków w Litwie (Kur. fol. 17).
 2682. Zalewski, przydomek, patrz Zaleski.
 2683. Zalmorny, pk. Żorakowskicb h. Sas p. Zechnowicz.
 2684. Załamaj lub Załamay, pk. XVI s. Pioniewiczów h. Radwan w miósk. i nowogrodz. (Const. 1648).
 2685. Załamay, przydomek, patrz Załamaj.
 2686. Zambar lub Zeb, pk. XVI s. Pełki sędziego ziem. sandom. (A. S.).
 2687. Zamorzawski, przydomek Benedykta z Herszowic v. Horszowic (z rękop.).
 2688. Zaniewicz, pk. Terleckich h. Sas p. Kapłon.
 2689. Zankowicz, pk. Unickich h. Sas p. Czerciowicz.
 2690. Zapolski, pk. Grossmana, nob. praec. scart. const. 1775 fol. 146 (Szl. gal.).
 2691. Zaprzaniec, przydomek Pietruskich herbu Starykoń.
 2692. Zarański, pk. Zaranków h. Korczak p. Horbowski.
 2693. Zaranowski, pk. XVII s. Łuskinów h. Odrowąż odm. w witebs. (Const. 1697).
 2694. Zarembicz lub Zarębicz, pk. Rudzieńskich h. Zaremba. 2698 Zarębicz, przydomek, patrz Zarembicz.
 2695. Zasługa, pk. XVII s. Jana Brauna h. Wierzbięta nob. Const. 1673 fol. 127. ’
 2696. Zawadka (de), przydomek Worcelów p. Tremerstein (de).
 2697. Zawadzie, pk. Strutyńskich h. Sas p. Berlicz.
 2698. Zawalczyć czy Zawalczyk, pk. XVIII s. Cudzików lub Cydzików w bełz. (A. xil.).
 2699. Zawalczyk, przydomek patrz Zawalczyć.
 2700. Zawierski, pk. XVI s. rus. i lit. rodziny Steckiewiczów (1569 fol. 194) p. Talwojsz.
 2701. Zawisza, przydomek: Dowgełłow v. Dowgiałów h. Zadora, Kroczewskich lub Kroczowskich h. Grabie (p. Ptaszek) Kurozwęckich h. Poraj (p. Białucb), Nowowiejskich h. Sulima, Trzebickich, lub Trzebieckich h. Łabędź, Zręckich h. Topór (Dł. L. B. II).
 2702. Zawrzykraj, pk. Stanisława Trzcińskiego h. Ślepowron (J. hr. Bor.).
 2703. Zazula czy Zozula, pk. Popielów h. Sulima p. Chosciak.
 2704. Żbików, przydomek Łuczeckich (J. hr. Bor.).
 2705. Zbirochawski, Zbirowski, Zbirujski lub Zbiruski, pk. XVI i XVII s. Kościów w brzesc. (Genal. książąt Radziwił.).
 2706. Zbirowski, przydomek, patrz Zbirochowski.
 2707. Zbirujski, przydomek patrz Zbirowski.
 2708. Zbiruski, przydomek, patrz Zbirujski.
 2709. Zbożny lub Zboźy, pk. XVII s. Radojewskich i Zakrzewskich h. Ogończyk w łęczyc, płoc. i kujaw. (Papr.) (Nieś.).
 2710. Zboźy, przydomek, patrz Zbożny.
 2711. Zbrochowicz, przydomek Hulewiczów h. Nowina.
 2712. Zbrożek, pk. Rybczyńskich h. Ślepowron p. Dzierzka.
 2713. Zdań, pk. XVI i XVII s. Masłowiczów (p. Korolko) i Michałowiczów h. Lis w smoleós. (Papr.) (Nieś.).
 2714. Zdeczuk, pk. Berezowskich h. Sas p. Zupkoperowicz.
 2715. Zdun, pk. Wądołowskich h. Grabie p. Chlewiotko.
 2716. Zdzierszek, Zdzierźek, Zdzieszek lub Zdzieżek, pk. Krassowskich lub Kraszewskich h. Jastrzębiec i Ostrowskich h. h. Korab i Nieczuja.
 2717. Zdzierzek, przydomek, patrz Zdzierszek.
 2718. Zdzieszek, przydomek, patrz Zdzierzek.
 2719. Zdzieżek, przydomek, patrz Zdzieszek.
 2720. Zehedey czy Zehedy, pk. XV s. Jackowskich czy Jaczkowskieh h. Ostoja w opatow. (Dł. L. B).
 2721. Zehedy, przydomek, patrz Zehedey.
 2722. Zechnowicz czy Źechnowicz, pk. Żurakowskich h. Sas p. Żuczek.
 2723. Zeden (de), pk. XVI s. Jana Korneckiego.
 2724. Zedersok, pk. XVII s. Kiberta w ziemi halic. nob. Const. 1697.
 2725. Zehfelden (von), pk. XVII s. Rokosów czy Rokuszów h. Hibrida w Prus. (Papr.).
 2726. Zejberdorf lub Zejbersdorf, pk. XV s. Sartawskich wł. her. w Prus. (Nieś.).
 2727. Zeigut, lub Zeygut, pk. Stanisławskich h. Piława (Szl. gal.).
 2728. Zelisko i Zeliskiewicz pk. XVIII s. Wołkowickich h. Sas na Rusi (Szl. gal.).
 2729. Zeliśkiewicz, przydomek, patrz Zelisko.
 2730. Zeliszkowicz, pk. XVII s. Bandrowskich h. Sas na Rusi (Con8t. 1632).
 2731. Zem (de), przydomek XVI s. Łęskich h. Janina w Sandomierskiem i na Rusi (Her. poi.).
 2732. Zer, Żer lub Zera, pk. XVII s. Brzumińskieh h. Łukocz w warszaw. (Const. 1697). (Niesiecki III. 341).
 2733. Zeufeld, pk. XVII s. Gadonow h. Zawadyniec na Żmudzi (Kojał.).
 2734. Zeugut, przydomek, patrz Zejgut.
 2735. Zęb, przydomek, patrz Zambar.
 2736. Zędzian czy Zendzian, pk. Serafinów h. Jastrzębiec w brańsk. (Her. Kap. Mil).
 2737. Zendzian, przydomek, patrz Zędzian.
 2738. Zgalat czy Zgałat, pk. Łozińskich h. Lubicz p. Czeriuk.
 2739. Zgałat, przydomek patrz Zgalat.
 2740. Zgles, przydomek XV s. (Stad.).
 2741. Ziejkowicz, pk. Podczaskich b. Rawicz p. Grzegorzewicz.
 2742. Zieleźnicki, pk. patrz Zeleznicki.
 2743. Zielonka, pk. Sokołowskich h. Gozdawa p. Cieśla.
 2744. Ziemak, pk. Stanisława Żukowskiego h. Junosza.
 2745. Ziemakowicz, pk. Raszkowskich h. Rola p. Arnold.
 2746. Ziemba, przydomek XVII s. Mikołaja Sulkowskiego czy Sułkowskiego (Siarczyński T. II str. 242).
 2747. Zieniewicz, pk. Kruszelnickich h. Sas p. Czulewicz.
  (bis) Zieniuch (Zyeniuch), pk. XV s. Marcinowskich h. Topor w Kraków, (f) (Dł. L. B. II. III.
 2748. Zięć, pk XVI s. Jurgelisów na Żmudzi (M. lit.) i Łapińskich h. Lubicz p. Zięcimek.
 2749. Zięcimek, pk. Łapińskich h. Lubicz p. Barwik.
 2750. Zigholtz (von), pk. Ciecholewskich h. Sępia głowa w Prus. (Nieś.).
 2751. Zikow, pk. XVII s. Łuzeckich h. Lubicz w podlas (S. ł. 1675-86).
 2752. Ziomak, pk. Szaniawskich h. Junosza p. Bączek.
 2753. Ziomek, przydomek Stefana Zamojskiego.
 2754. Złoch, pk. XIV s. Słuzewskich lub Służowskieh h. Łodzią (Dł. L. B. III).
 2755. Złotorowicz, pk. XVII s. Wilińskich na Rusi (Const. 1697).
 2756. Złoty, pk. XVII s. Kwasnickich h. Pielesz w Litwie (Const. 1648).
 2757. Zmajło, pk. Zienkiewiczów h. Leliwa p. Cichióski.
 2758. Zozula, przydomek, patrz Zazula.
 2759. Zub, pk. XVII s. Zdanowiczów h. Jastrzębiec na Rusi lAct. castr, żytomir. i Wikoniewicza na Rusi nob. 1820 (Szl. gal.).
 2760. Zubczuk, przydomek Tumów (Kur.).
 2761. Zubowicz, pk. Jaworskich h. Sas p. Balowicz.
 2762. Zuillard czy Zuylard, pk. XVIII s. Foglera h. Wczele warszaw. (Kur ).
 2763. Żula czy Żuła, pk. XVI s. (Dł. Rocz. Kapit. Krak.).
 2764. Żuła, przydomek, patrz Żula.
 2765. Zupkoperowicz, pk. Berezowskich h. Sas p. Arszewicz.
 2766. Zuyllard, przydomek, patrz Zuillard.
 2767. Zuzak, pk. XVIII s. Dobrodzkich h. Sas w trembowels. (S/J. gal.).
 2768. Zwirbilis czy Zwirblis, pk. XVI s. Mezajtisów czy Mezejtisów na Żmudzi (W. lit.).
 2769. Zwirblis, przydomek, patrz Zwirbilis.
 2770. Zwowicki lub Zwowitzki, pk. Ziwnych p. Lilienhoff.
 2771. Zwowitzki, przydomek, patrz Zwowicki.
 2772. Zwycięzca (Victor), pk. Jerzego Radziwiłła het. w. lit.
 2773. Zybult, pk. XV s. Achingerów lub Aichingerów wł. her. (Nieś.).
  (bis) Zyeniuch, przyd. patrz Zieniuch.
 2774. Zyg, pk. XVII s. Stefana Ziabki czy Żabki w brzesc. (Mak).
 2775. Zygel lub Cygeł (von), pk. XVI s. Loków h. Rogala w malborg. (Nieś.).
 2776. Zygelt, Zygielt lub Zygitl, pk. Dziekońskich h. Korab p. Drapacz.
 2777. Zygielt, przydomek patrz Zygelt.
 2778. Zygitl, przydomek, patrz Zygielt.
 2779. Zyzan, pk. Tustanowskich h. Sas p. Gwożdziak.
 2780. Żyzna, pk. Wojniczów h. Nałęcz p. Sianożęcki.
 2781. Źabacki, przydomek, patrz Zabacki.
 2782. Żakowicz, pk. patrz Żakowicz.
 2783. Żar, pk. Regulskich h. Rawicz p. Chłód
 2784. Żądło, pk. XVI s. Dąbrowskich h. Radwan w warszaw. (Papr.).
 2785. Żechnowicz, przydomek, patrz Zechnowicz.
 2786. Żegerd czy Zegierd (von), pk. XVI s. Kornów h. Trzy Kłosy nob. w Infl. za Zygmunta Aug. (L. Infl.).
 2787. Żegierd, przydomek, patrz Zegerd.
 2788. Żegota, pk. XVI s. Brzeskich h. Starza w Kraków., Czernickich h. Topor i Poświatowskich na Rusi (Szl. gal.).
 2789. Żelazniak, przydomek Aleksandra Walickiego.
 2790. Żelazny przydomek Henryka V księcia głogowskiego.
 2791. Żelechowski, pk. Wrzeszczów p. Rusiński.
 2792. Żeleznicki, przydomek, patrz Zieleznicki.
 2793. Żelisko, przydomek, patrz Zelisko.
 2794. Żeliskowicz, przydomek, patrz Zeliskowicz.
 2795. Żer, przydomek, XV s. (Stad.), patrz Zer.
 2796. Żuczek, pk. XV s. Żurakowskich h. Sas p. Bliczka.
 2797. Żuk, przydomek: Cieszynów, Kobylińskich, Skarzewskiego Józefa Faustyna, Sikorskich h. Kopasina (p. Rej) i Dziwidzińskich na Rusi przy schyłku XVIII s. (Szl. gal.)
 2798. Żurawek czy Żurowek, pk. Horodyjskich h. Korczak (p. Abramowicz) i Wojnarowiczów lub Woynarowiczów h. Podkowa nob. XVIII s. (Szl. gal.).
 2799. Źydowa czy Żydówka, przyd. czy przez, (dictus) XIV s. (Stad.).
 2800. Żydowie czy Żydowiec, pk. Pacławskich czy Pasławskich p. Zydykowicz.
 2801. Żydowiec, przydomek, patrz Żydowie.
 2802. Żydówka, przydomek, patrz Żydowa.
 2803. Żydykowicz, przydomek Pacławskich p. Popkowicz.
 2804. Żyliński, pk. Glaczyńskich, Łubów i Wojszynów czy Woyszynów p. Danczykiewicz.
 2805. Żyła, przyd. czy przez, (dictus) XIV s. (Stad.).
 2806. Żyłka, pk. Brodowskich h. Łada p. Bombelek.
 2807. Żyłok lub Żyłłok, pk. Kamieńskich h. Rogala na Wołyniu (Mater, do Mon. Kam.).
 2808. Żyłłok, przydomek, patrz Żyłok.
 2809. Żyrkiewicz, pk. XVI i XVII s. Fursów lub Fursewiczów h. Wąż w oszmian. (Const. 1581) w mścisław. (1700) (Nieś.) i smoleńsk. (Małach.).

Objaśnienia skrótów

A. ber. (akta lwowskie);
act. castr. ostr. (akta grodzkie osztrzeszowskie);
act. vil. (akta wileńskie);
Akt. castr, et ter. (Akta grodzkie i ziemskie);
Akt. decr. cap. gnesn. (Akta dekretów kapituły gnieźnieńskiej);
Arch. castr, gnesn. (Archiwa grodzkie gnieźnieńskie);
Act. vil. arch. kom. (Akta wileńskiej archeologicznej Komisyi);
Akt. juz. i zap. Ros. (Akta południowej i zachodniej Rosyi);
arcyhis. (arcybiskup);
austr. (austryacki);
bis. (biskup);
bracław. (bracławski);
cernen. (czerski);
cijov. (kijowski);
Cod. dipl. (Kodex dyplomatyczny);
Cod. ep. (Codex epist.);
Cod. tyn. (Kodex tyniecki);
Cod. vis. (Kodex wiślicki);
Const. (Konstytucya);
Enc. pow. (Encyklopedya powszechna); E
x. (Excerpta);
fol. (folio);
gal. (galicyjski);
geneal. (genealogia);
h. (herb);
hh. (herby);
Her. Kap. Mil. (Herbarz Kapicy Milewskiego);
Her. poi. (Herbarz polski);
het. w. kor. i lit. (hetman wielki koronny i litewski);
Hist. nar. pols. (Historya narodu polskiego);
hr. (hrabia); ind. (indygenat);
Kod. mał. (Kodeks małopolski);
król. (królestwo);
krak. (krakowski);
Ks. pod. za Stef. Bat. (Księgi podskarhińskie za Stefana Batorego);
L. Infl. (Lustracya księstwa inflanckiego);
L. pod. (Lustracya księstwa podolskiego);
Lih. ben. (Liber beneficiorum);
lidz. (lidzki);
loc. cit. (loco citati);
lod. (lodomerski);
lubel. (lubelski);
Lib. ter. cern. (Liber terrae cernensis);
luceor, (łucki);
lwów. (lwowski);
masov. (mazowiecki);
małopol. (małopolski);
metr. kor. lit. wołyń. (metryki koronne litewskie, wołyńskie);
M. S. o famil. prus. (llękopism o familiach pruskich);
Mon. (Monumenta); Monog. (Monografie);
nob. non praec. scart. (nobilitowany non praecioso scartabellatu);
odm. (odmiana);
orsz. (orszański);
oszm. (oszmiański);
Op. m. Row. (Opis miasta Równa);
p. (patrz);
pamięt. (pamiętniki);
piotr, (piotrkowski);
potw. (potwierdzony);
pols. (polski);
pk. (przydomek);
pko. (przezwisko);
przem. (przemyślski);
R. P. K. (Rejestr poborczy
wojew. kalis.);
ros. (rosyjski);
rus. (rusiński);
Slow. mai. pols. (Słownik malarzy polskich);
Stat. lit. mas. (Statut litewski, mazowiecki);
Szl. buk. (Szlachta bukowińska);
Szl. gal. (Szlachta galicyjska);
Szl. pols. (Szlachta polska);
trembov. (trembowelski);
univ. (uniwersytet);
uniwer. pobor. (uniwersał poborczy);
v. (vel);
vol. leg. (volumina legum);
war. (warecki);
warm. (warmiński);
warszaw, (warszawski);
wiel. (wielkopolski);
wis. (wiski);
Źród. (Źródła);
żyt. (żytomierski);
żyw. (żywot).

Źródła informacji o przydomkach

Act. castr, et ter. — Akta grodzkie i ziemskie.
Act. decr. cap. gnesn. — Akta dekret, kapituły gnieźnieńskiej.
Arch. c. gnesn. — Archiwa grodzkie gnieźnieńskie.
Band. J. S. — Bandtke Jerzy Samuel: Dzieje narodu polskiego.
Band. J. W. — Bandtke Jan Wincenty: Historya prawa polskiego.
Bar. Sad. — Baracz Sadok: Żywoty sławnych Ormian w Polsce (1856). Bart. Jul. — Bartoszewicz Julian (Rozliczne dzieła).
Biel. Aug. — Bielowski August: Biblioteka Ossolińskich (1862—9).
Biel. Marc. — Bielski Marcin: Kronika (Kraków, 1574—1597).
Cod. dipl. — Kodeks dyplomatyczny polski. (1506).
Cod. ep. — Codex epistolaris (Sokołowski i Szujski).
Cod. tyn. et vis. — Codex tynecensis et vislicensis.
Czac. Tad. — Czacki Tadeusz: Prawa polskie i litewskie (Warszawa, 1800—1).
Czar. K. — Czarnecki v. Czarniecki K. Łodzią: Herbarz (Gniezno, 1875—1881).
Damal. S. — Damalewicz Stefan: Series archiepiscop. gnesn. (Vars. 1649). Danił. I. — Daniłowicz Ignacy: Skarbiec (Wilno, 1860).
Dług. — Długosz: Historya i Liber beneficiorum.
Dog. — Dogiel: Kodex dipl. reg. poi.
Duncz. S. J. Dunczewski St. Józef: Herbarz (Kraków, 1757).
Enc. pow. — Encyklopedya powszechna (Warszawa, 1862).
Ex. c. gnesn. — Excerpta ex actis consist. gnesnensis.
Hele. — Helcel (Antoni Zygmunt): Starodawne prawa polskiego pomniki (1857).
ller. Kap. Mil. — Herbarz Kapicy Milewskiego: Zygmunt Gloger (Dopełnienie Niesieckiego) 1870.
Her. Wiel. — Herbarz Wielądka.
Jer. Kron. — Jerliez (Joachim): Kronika i Kroniczka (1853).
Kojał. Her. Lit. — Kojałowicz: Herbarz szlachty litewskiej.
Koryt. J. — Korytkowski (Jan) ksiądz: Prałaci i Kanonicy katedry gnieźnieńskiej (1883).
Kras. I. — Krasicki (Ignacy) ksiądz: Dopiski do Herbarza Niesieckiego, wydanie Bobrowicza (Lipsk, 1841).
K. P. Bat. — Księgi podskarbińskie z czasów Stefana Batorego (1576
— 1586).
Ks. perp. rad. — Księga ziemska (perpetuitatis) radomska (1410—1527).
Kuropat. E. A. — Kuropatnicki (Ewaryst Andrzej): Wiadomość o klejnocie szlacheckim (Warszawa, 1789).
L. Infl. — Lustracya Księstwa inflanckiego (1582—1599).
L. Pod. — Lustracya dóbr wojew. podoi, bracław. i kijów. (1615—1629).
L. t. cer. — Liber terrae cernensis.
Las. Stat, et L. B. — Łaski: Statut (1506) i Liber beneficiorum (1510).
Mał. v. Małach. — Małachowski (Piotr) Nałęcz: Zbiór nazwisk szlachty (Łuck, 1790).
Metr. kor. lit. et vol. — Metryki koronne litewskie i wołyńskie.
M. S. petricov. — Rękopism piotrkowski.
Nieś. Okol. Papr. — Niesiecki, Okolski, Paprocki: Herbarze (Lipsk. T. X, wyd. Bobrowicza 1833—46), (1641—8), (1584).
Narusz. (A.) — Naruszewicz (Adam): Historya narodu polskiego. T. VII, wydanie Mostowskiego. (Warszawa, 1803).
Pasek Pamięt. — Pasek (Jan Chryzostom): Pamiętniki, wydanie Raczyńskiego (Poznań, 1836).
Pias. P. — Piasecki (Paweł): Chroń. gest. (Kronika główniejszych wypadków) (Kraków, 1645—8).
R. P. Kai. — Rejestr poborowy województwa kaliskiego (1618—20).
Sewer (J.) — Jerzy Sewer hr. Dunin Borkowski: Spis nazwisk szlachty polskiej (Lwów, 1887).
Stad. (K.) — Stadnicki (Kazimierz): Przyczynek do heraldyki polskiej (Lwów, 1879).
Star. (S.) — Starowolski (Szymon): Monumenta Sarmatorum (Kraków, 1655).
Stryj. M. — Stryjkowski (Maciej): Kronika polska i litewska (1582). (Warszawa, 1846).
Stec. (T. J.) — Stecki (Tadeusz Jerzy): Wołyń (Lwów, 1864).
Stek. (A.) — Stekert (Aleksander): Słownik biograficzno-historyczny polski (Kraków, 1885).
Univ. pobor. — Uniwersał poborowy.
Vol. leg. — Volumina legum (Konstytucye).
Załus. (J. C.) — Załuski (Jędrzej Chryzostom): Epistolae historicae (1665 —1710). Brunsbergae, T. III in fol. (1709—11).

Publikacja

Materiał został pierwotnie opublikowany w 1897 roku w Krakowie pod tytułem „Przydomki polskie, litewskie i rusińskie”. Zebrał i wydał nakładem autora Aleksander Dr Stekert. Druk W. I. Anczyca i spółki w Krakowie.

Nazwiska podwójne a przydomki

Nazwiska podwójne często są mylone z przydomkami. Więcej o tym przeczytasz na tej stronie z wieloma przykładami nazwisk podwójnych i przydomków W obronie nazw przydomków rodowych.

Nazwiska, przezwiska, przydomki

Natomiast dzięki temu tekstowi dowiesz się jak tworzone były nazwiska, przezwiska, przydomki.

Pochodzenie nazwisk

Obszerne informacje o pochodzeniu, tworzeniu się i zmianach nazwisk znajdziesz na stronie Pochodzenie nazwisk.