Nazwiska, przezwiska, przydomki, imiona polskie, niektórych typów słowotwórczych: księga rodzaju ludu polskiego – Stanisław Kozierowski

Strona zawiera surowy, nieformatowany tekst w celu zapewnienia możliwości wyszukiwania pełnotekstowego poszukiwanych informacji poprzez wyszukiwarkę. Tekst może zawierać błędy maszynowe. Należy tę stronę traktować jako indeks pełnotekstowy do różnych dokumentów. Skan publikacji (źródło) znajduje się pod adresem https://polona.pl/item/nazwiska-przezwiska-przydomki-imiona-polskie-niektorych-typow-slowotworczych-ksiega,OTgwNzYzMjU/4/#info:metadata – jeżeli znajdziesz na tej stronie poszukiwaną informację zweryfikuj ją ze źródłem.

Strona główna Archiwum


KS. KANONIK STANISŁAW D. KOZIEROWSKI
Nazwiska, przezwiska, przydomki, imiona polskie niektórych typów słowotwórczych
Księga rodzaju ludu polskiego
POZNAŃ 1938
CZCIONKAMI DRUKARNI S. A. „OSTOJA” W POZNANIU

Tegoż autora wyszły następujące prace:
Badania nazw topograficznych archidiecezji gnieźnieńskiej.
Badania nazw topograficznych archidiecezji poznańskiej, 2 tomy.
Badania nazw topograficznych zachodniej i środkowej Wielkopolski, 2 tomy. Badania nazw topograficznych wschodniej Wielkopolski, 2 tomy.
Fundacje klasztorne rodów rycerskich zachodniej Wielkopolski.
Studia nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego.
I. Ród Bylinów. II. Ród Drogosławiczów. III. Ród Wczeliczów. IV. Ród Nowinów. V. Ród Przosnów. VI. Ród Jeleni-Niałków. VII. Ród Szaszorów-Opalów. VIII. Ród Samsonów-Watów. IX. Ród Doliwów. X. Leszczyce i ich plemiennik arcybiskup gnieźn. św. Bogumił. XI. Ród Porajów-Różyców. XII. Ród Korabitów Dzieje Gostynia w średnich wiekach.
Nieznane zapiski heraldyczne І, II, III.
Najdawniejszy Poznań i jego okolica w świetle nazw topograficznych. Pierwotne osiedlenie pojezierza Gopła (Slavia Occ. II-).
Pierwotne osiedlenie ziemi gnieźnieńskiej wraz z Pałukami (Slavia Occ. III—IV). Pierwotne osiedlenie dorzecza Warty (Slavia Occ. V).
Pierwotne osiedlenie pogranicza wielkopolsko-śląskiego (Slavia Occ. VII-VIII). Obce rycerstwo w Wielkopolsce w XIII—XVI w.
Nazwy rzeczne w Lechii przybałtyckiej i w przyległych częściach Słowiańszczyzny północno-zachodniej І. II. (Slavia Occ. IX, X).
Ziemia Gostyńska (Kronika Gostyńska 1930).
Nazwy geograficzne i osadźcy ziemi Średzkiej.
Szkice z dziejów Gostynia.
Nazwy geograficzne i osadźcy ziemi Bydgoskiej.
Szematyzm hist. ustrojów paraf, archidiecezji gnieźn.
Szematyzm hist. ustrojów paraf, archidiecezji poznań.
Atlas nazw geograficznych Słowiańszczyzny Zachodniej І, II А, II B.

PRZEDMOWA
Od dawna gromadziłem, czując brak onomastycznego słownika polskiego, charakterystyczne nazwiska i przezwiska z ksiąg ziemskich i grodzkich, które po części uwzględniłem w 7 tomach Badań nazw topograficznych. Zaznaczył to już w r. 1918 ś. p. prof. Rozwadowski w ocenie tychże Badań, umieszczonej w Roczniku Slawistycznym VIII. 261.
Pierwszy spis nazwisk i przydomków ryc. oraz nazwisk ludowych podałem w rozprawie: „Pierwotne osiedlenie ziemi Gnieźnieńskiej wraz z Pałukami” w Slavii Occidentalis III-IV str. 113 і n. r. 1924. Następnie w rozprawie: „Pierwotne osiedlenie pogranicza wielkopolsko-śląskiego” w Slavii Occidentalis VIII. 324-373 umieściłem przeszło 3 000 starych nazwisk i imion, ułożonych według kilkunastu typów gramatycznych. W ostatnich latach ukazały się prace Bystronia, omawiające całokształt imiennictwa polskiego, Taszyckiego, uwzględniająca najdawniejsze imiona do końca XIII w” Otrębskiego, tłumacząca gramatyczne pochodzenie rozmaitych typów imion i nazwisk, Rudnickiego o sufiksach z -r w nazwiskach (SI. Осе. XIII. 94 i n.J. Początek dał u nas tym badaniom prof. B. de Courtenay, który w pracy o zabytkach języka polskiego podał nazwy miejsc i ludzi z dokumentów ogłoszonych przed r. 1868. Od kilkudziesięciu lat prof. Aleksander Bruckner w rozmaitych pracach podawał cenne przyczynki do imiennictwa polskiego. Badacz starożytności polskich Gloger w artykule Przeglądu Narodowego pod tył. „O potrzebie słownika imion własnych” domagał się inwentarzy nazw miejscowości i ludzi jako pomników językowych i świadków dawnej kultury. W ciągu pracowitego życia zebrał ok. 70-80 000 kartek, zawierających imiona własne. W niniejszej pracy zgromadziłem nazwiska według kilkunastu typów gramatycznych, mało tam apelatywnych jak Bąk, Jeż, Kłos, Kur, deminutywnych jak Dymek, Szelążek, przymiotnikowych jak Koziróg →Kozierowski, Zabłocie Zabłocki, patronimicznych jak Buszek→Buszkiewicz. Obecny spis imion, według kilkunastu kategorii zestawiony, ma przedstawić rozmaitość i bogactwo form naszego języka rodzinnego i służyć jako imiennik polski, im większy i zupełny nie wyjdzie.
Winnagóra, 3 maja 1938.
Ks. Kanonik Stanisław Dołęga z Kozieroga Lasczka Kozierowski

SKRÓCENIA
AB = Akta grodzkie i ziem. Arch. Bernardyńskiego we Lwowie.
AC = Acta capitul. wyd. przez Ulanowskiego.
ACP = Akta Konsystorza Pozn.
AEP = Acta Episcopalia Posn.
AKH = Archiwum Komisii Hist.
AKP = Archiwum Kom. Prawn.
BB = Baruch, Baryczkowie Warszawa 1914
BJ = Bystrzykowski, Jankowice Warszawa 1927.
BK = Baranowski, Księgi sąd. Brzesko-kuj. Warszawa 1905.
BN = Bystroń, Nazwiska poi. Lwów 1927.
Bydg. D = Documenta eccl. civ. Bidgost. concern. Berlin 1918.
BS = Biliński, Szlachta ziemi Dobrzyńskiej. Warszawa 193(2.
C = Cieplucha. Z przeszłości ziemi kościańskiej. Kościan 1930.
CO = Callier Pow. Ostrzeszowski. Poznań 1888.
C Ptr. = Castr. Petric. (księgi grodzkie piotrkowskie).
C R = Castr. Radomsc. (księgi grodzkie radomszczańskie).
C S = Castr. Sirad. (księgi grodzkie sieradzkie).
E = Fontes Toruńskiego Towarzystwa Naukowego.
G = Galicja.
IP = Inscr. Posn. (księgi grodz. pozn.).
K = Kozierowski, Badania nazw topograficznych, 7 tomów. Poznań.
Kasz. = Kaszuby.
KB = Kantak, Bernardyni polscy. Lwów 1933.
KCh. = Kurpisz, Kronika kościołów chdzieskieh. Chodzież 1933.
KDW = Kodeks Dyplom. Wielkopolski.
KDMp. = Kodeks Dyplom. Małopolski.
KDMK = Kodeks Dyplom. Mazowiecki Kochanowskiego.
KI = Kieleckie.
KN = Kłodziński A., Najstarsza księga sądu prawa niem. na zamku krak. Kraków 1936.
Kość. = Kościańskie.
KP = Kozierowski, Pierwotne osiedlenie pogranicza wielkopol.-śląskiego, odbitka z Slavii Осе. VIII. Poznań 1929.
KRT = Krzepela, Rody ziem pruskich. Kraków 1927.
Kr. = Krakowskie.
KRT = Kutrzeba, Regestra Thelonei aq. Wladl. Kraków 1915.
KS = Kuczera, Samborszczyzna. Sambor 1935.
KT = Kodeks Tyniecki. Lwów 1875.
Kuj. = Kujawy.
KZ = Krasoń, Zbąszyń. Zb. 1935.
L = Lubelskie.
LBD = Liber Beneficiorum Długosza.
LBL = Liber Beneficiorum Lubrańskiego.
LBŁ = Liber Beneficiorum Łaskiego.
LPCP = Lib. Priv. Capituli Posn.
LS = Lista strat wojska polskiego 1918-20. Warszawa 1934
LSW = Lista strat powstania wielkopol. 1918/19. Warszawa 1935.
Lw. = Lwowskie.
LZ = Lewak, Zbiory Biblioteki Rapperswilskiej. Warszawa 1929.
Ł = Łódź i Łódzkie.
Łęcz. = Łęczyckie.
ŁK = Łukomski, Koźmin.
ŁO = Łukaszewicz, Opis kościołów diec. poznańskiej.
ŁP = Łukaszewicz, Poznań.
M = Mazowsze.
MH = Miesięcznik Heraldyczny.
Mp. = Małopolska.
MP = Monumenta Poloniae.
MPV = Monumenta Pol. Vaticana.
N = Krajna i Naklo. Nakło 1926.
NP = Nowowiejski, Płock.
OK = Opis królewszczyzn w woj. chełmiń., pomorskiem i malb. w r. 1664 ON = Otrębski J., O najdawniejszych poi. imionach osob. Wilno 1935.
OW = Okęcki, Wizytacje kat. i dek. pozn. w r. 1781. Poznań 1917—18.
P = Poznańskie.
PCA = Ptaśnik, Cracovia artificum.
Pd. = Podhale.
Pd. R = (Podhale-Rabka (księgi kość.). Piotr = Piotrkowskie.
Pm = Pomorze.
PS = Przywileje klaszt. w Strzelnie.
PSJ = Posłaniec Serca Jezusowego. Kraków.
PU = Pulnarowicz. U źródeł Sanu i t. d. Turka n. S. 1929.
PW = Piekosiński Wybór zap. wielkopol. Kraków 1902.
Py. = Pyzdrskie.
R = Radomskie.
RH = Roczniki Historyczne.
Rk = Radomszczańskie.
RSG = Regesten z. schles. Geschichte.
SG = Słownik Geograficzny.
Sier. = Sieradzkie.
SO = Slavia Occidentalis.
SOK = Spis osób, które uczestniczyły w dział. woj. Kościuszki, 1794 r. Poznań 1894.
SPS = Stekert, Przydomki poi.
SS = Smoleński Wł., Szkice z dziejów szlachty maz.
Ś — śląsk
TAP = Teki Adolfa Pawińskiego.
TC = Terr. Costen. (księgi grodz, kościań.)
TN = Taszycki, Najdawniejsze polskie imiona osob. Kraków 1926.
TP = Terr. Posnan. (księgi ziemskie pozn.J.
TPtr. = Terr. Petricov. (księgi ziem. piotrkowskie).
TPy. = Terr. Pysdren. (księgi ziem. pyzdrskie.
TPT = Tymieniecki, Procesy twórcze. Warszawa 1921.
TR = Terr. Radomsc. (księgi ziem. radomszczańskie).
TS = Tymieniecki, Sądownictwo w sprawach kmiecych. Poznań 1922.
TSz. = Terr. Szadków, (księgi ziem. Szadkowskie).
TW = Tymieniecki, Wolność km. na Mazowszu. Poznań 1921.
TŻ = Truchim, Historia powiatu żniń-skiego. Poznań 1928.
UIC = Ulanowski, Libri ludie. Cracov., Kraków 1884.
UIClen. = Ulanowski, Inscriptiones clenod. Kraków 1880.
UIW = Ulanowski, Inwentarz dóbr bisk. włocł. Kraków 1916.
UW = Ulanowski, Wizytacje dóbr arcyb. nieźn. Kraków 1920.
UZK = Ulanowski, Zapiski Kaliskie, Kraków r. 1886.
W = Warszawa i Warszawskie.
WB = Wojtkowski, Bibliografia hist. Wl.
Wiln. = Wileńskie.
Win. = Winnagóra (księgi kość.).
Wl. = Wielkopolska.
WM = Wolff Ad., Mazowieckie zapiski herb. Kraków 1937.
WMS = Wierzbowski, Matricularum Regn. Polon. Summaria.
ZSG = Zeitschrift f. schl. Gesch.
ŹDM = Źródła dziej. Mazowsze XYI w.
ŹDMp. = Źródła dziej. Małopolska XVI w.
ŹDW = Źródła dziej. Wielkopolska XVI w.

SPIS RZECZY
I. Formacje ze spółgłoską „s”
A. Przyrostek -isz/-ysz/-isza/-ysza/-is/-ys/-iś/-yś
B. Przyrostek -osz/-osza, niekiedy -os i -oś
C. Przyrostek -asz/-asza, niekiedy -as/-aś
D. Przyrostek -esz/-esza/-es/-eś/-esa
E. Przyrostek -usz/-usza, niekiedy -us/-uś/-usa
F. Przyrostek -sz/-sza, niekiedy -sa/-ś
II. Formacje ze spółgłoską „n”
A. Przyrostek -an/-ana/-ania
B. Przyrostek -en/-eń/-enia
C. Przyrostek -na/-nia/-no/-nio/-ny
D. Przyrostek -in/-yn/-yno/-ino/-ina/-yna/-ynia/-inia
E. Przyrostek -on/-oń/-ona/-onia
F. Przyrostek -nik
G. Przyrostek -un/-una/-unia
III. Formacje ze spółgłoską „ch”
A. Przyrostek -och/-ocha
B. Przyrostek -ech/-echa
C. Przyrostek -ich/-icha/-ych/-ycha
D. Przyrostek -ach/-acha
E. Przyrostek -uch/-ucha
F. Przyrostek -ąch/-ącha/-ęch
IV. Formacje ze spółgłoską „t”
A. Przyrostek -ot/-ota
B. Przyrostek -ąt/-ąta/-ąto/-ęta/-ęto
C. Przyrostek -at/-ata
D. Przyrostek -ut/-uta
E. Przyrostek -ta
F. Przyrostek -et/-eta
G. Przyrostek -it/-ita/-yt/-yta
V. Formacje ze spółgłoską „d”
A. Przyrostek -ąd/-ęda/-ędo
B. Przyrostek -ad/-ada/-adz
C. Przyrostek -ida/-eda/-edo/-yda
D. Przyrostek -ud/-uda/-udza
E. Przyrostek -oda
F. Przyrostek -do/-da/-dza
VI. Formacje ze spółgłoskami „c”/”cz”
A. Przyrostek -c/-ec/-ca/-eć/-cia
B. Przyrostek -ica/-yca .

…celowy brak…

IX. Formacje ze spółgłoskami „z”. „dz”, „ż”
A. Przyrostek -za/-zia/-ża/-aza/-oza/-uza/yza
B. Przyrostek -ąza/-ęza/-ądza/-ędza
C. Przyrostek -ąż/-ęż/-ęża
X. Formacje ze spółgłoskami „l”, „ł”
A. Przyrostek -al/-ala
B. Przyrostek -el/-ela
C. Przyrostek -ol/-ola/-oł/-oła
D. Przyrostek -ul/-ula/-uł/-uła
E. Przyrostek -la
F. Przyrostek -il/-yl/-yla
G. Przyrostek -ał/-ała/-ało
H. Przyrostek -ła/-ło/-ły
I. Przyrostek -eł/-eła/-eło
J. Przyrostek -ił/-iła/-iło/-iły
K. Przyrostek -ył/-yła/-yło
L. Przyrostek -adło
Ł. Przyrostek -idło
M. Przyrostek -ydło
XI. Formacje ze spółgłoskami „r”, „rz”
A. Przyrostek -er/-era/-ero/-yr/-yra/-ra
B. Przyrostek -erz/-erza/-yrz/-yrza/-irz/-irz
C. Przyrostek -ar/-ara/-arz
D. Przyrostek -or/-ora/-orz/-orza
E. Przyrostek -ur/-ura
XII. Formacje ze spółgłoską „m”
A. Przyrostek -im/-ym/-ima/-yma
B. Przyrostek -om/-oma/-um
C. Przyrostek -am/-ama
D. Przyrostek -em/-ema
E. Przyrostek -mа
XII. Formacje ze spółgłoską „b”
A. Przyrostek -aba
B. Przyrostek -ąb/-ęba
C. Przyrostek -iba/-yba
D. Przyrostek -eba
E. Przyrostek -oba
F. Przyrostek -ub/-uba
G. Przyrostek -ba
XIV. Formacje ze spółgłoską „p”
A. Przyrostek -apa/-epa/-ąpa/-ępa/-pa
B. Przyrostek -opa/-upa/-ipa/-ypa/-yp
XV. Formacje z przyrostkami -isko/-ysko
XVI. Formacje ze spółgłoskami „st”
A. Przyrostek -ast/-asta/-asty
B. Przyrostek -est/-esta
C. Przyrostek -ist/-ista/-isty
D. Przyrostek -ost
E. Przyrostek -ust/-usta
F. Przyrostek -yst
G. Przyrostek -st/-sta
XVII. Formacje ze spółgłoską „w””
A. Przyrostek -aw/-awa/-awy
B. Przyrostek -ew/-ewa/-ewo/-ewy
C. Przyrostek -iw/-iwa/-iwo/-iwy/-ywa
D. Przyrostek -wa
E. Przyrostek -ewa/-owo/-owy
XVIII. Formacje ze spółgłoską „j”
A. Przyrostek -ej/-eja
B. Przyrostek -aj/-aja
C. Przyrostek -uj/-uja
D. Przyrostek -oj/-oja
E. Przyrostek -ij/-ija/-yj/-yja
XIX. Formacje zakończone na „o”
XX. Formacje zakończone na „a” (czasowniki czasu teraźn. w III osobie)
XXI. Formacje zakończono na „y”
XXII. Imiona złożone
A. Przyrostek -sław
B. Przyrostek -mir …112
C. Przyrostek -bor/-bora/-borz/-borza.113
D. Przyrostek -rad …113
XV

…celowy brak…

E. Przyrostek -mysł
F. Przyrostek -gniew
G. Przyrostek -mił
H. Przyrostek -gost/-goszcz
I. Przyrostek -był
J. Przyrostek -wit
K. Przyrostek -woj
L. Przyrostek -wid
Ł. Przyrostek -bąd
M. Przyrostek -dróg
N. Przyrostek -sul/-suł
O. Przyrostki oznaczające pokrewieństwo
XXIII. Nazwiska złożone rozmaitych typów
XXIV. Uzupełnienie

I. Formacje ze spółgłoską „s”

A. Przyrostek -isz/-ysz/-isza/-ysza/-is/-ys/-iś/-yś
Agnysz-(owicz WMS П. 53 r. 1497). Andrys (LS, P). Andrysz (P).
Babisz (KP 254 r. 1666 Babisch). Babis (P) i Babiś (LS). Badyl (PSJ 1934 1). Bajisz (UW 579 r. 1554 Baysch). Balisz (ŹDM XVI w. 185) i Balis (SPP 13і. Balys (PSJ 1932 VII). Barysz (P). Batyś (LS). Bekisz (LS). Beldyś (LS). Benisz (W). Benis (W). Berysz (KP 254 r. 1554 Berysch). *Białysz-(ewo os.). Bielis czy Belitz (ŹDW I. 320 r. 1564 Bieliss). Bienisz (LS). Błocisz (P). Bobisz і Bobys (LS). *Bonisza-(yn). Bortlisz-(ew|ski WB 3 KP 254). Borys- (KP 254 XII-XIII w. Boris dziś P). Borycz-(KP 254 r. 1257). *Borysza-(KP 254 r. 1203). Boryl (P). Bowisz (KP 254 c. 1200 r. Bomis). Bralisz (KP 254 P). Branisz (KP 254 XII-XIII w. Branisius). Brdys (P). Brdyl (PSJ 1928 V). Brodzisz (K II. 48 XII-XIII w. Brodiz, 1611 j. d.). Bronisz (KP '254 r. 1149 Bronisius). Brwisz (K VI. 38 r. 1554 Brrvisch). Brysz (KP 254 r. 1400, r. 1594 Bryszek) Brvl (ŹDW I. 331 r. 1564 Brisz, LS). Brzysz (KP 254 r. 1581). Bubysz (KP 254 r. 1559 Bubysch). Bubisz (LS). Budzisz (KP 254 c. 1065 Budis). Bułysz (WMS IV. 2. 139 r. 1516 Bulyssemski. Burbisz (KP 254 P). Burcisz і Burdzisz-(ewski 1796/7 Win.). Byrys (ŹDW I. 322 r. 1564). Bysz (K II. 66 r. 1519-30).
Capisz (Ś). Charysz (G). Chnisz-(ewski SG I 416). Chomisz-(ewski BN 183). *Cholcisz (KP 254 r. 135S). Chrapisz (KP 254 r. 1210 Hrapis). Chudysz-(ewicz PM). Chwalisz (KP 254 r. 1204 Chmalis). Ciągnisz (SG II. 645 os. K III. 551). *Ciecisz – (KP 254 r. 1260). Cierpisz (KP 254 r. 1136 Tirpis, K I. 409) Cięgnisz-(ka ż. r. 1620). Cisz (LS, K II. 130). *Cmisz-(ew SG I. 710). Czarnisz (KP 254 r 1436 Czarnis). Czarnisza (KP 254 r. 1397 Czarnisza). Czarnysz (KP 254 r. 1417). Czarnysza (UIC II. 901 r. 14001. Gzempisz (K II. 112, SG I. 794 os., Pm, P). Czemvsz (PK 245 r. 1513). Czubisz-(ka ż. F XI-XV 291). Czuprysz і Czupryś (LS).
Dadys (LS). Damisz (UIC II. 913 r. 1400 Damisch). Danis (PSJ 1927 VIII). Danisz (KP 254 XII-XlII w. Jjtanisius: r. 1400). Danisza (KP 254 r. 1409). Danysz (KP 254). Denis (PSJ 1927 VIII). Dtubisz (LS) і DlubySz (KP 254 r. 1434 Dtubysch). Dobis (LS). Dobrysz- (KP 254. r. 1347). Doisz (KP 254 c. 1520 Doyscli). Doinisz (KP 254 P). Donisz (PW 82 v. 1401). Drapisz (KP 254 P). Drewnisz (LS). Drobisz (АКР VIII r. 1404). Drobysz (BJ 198 r. 1715, MH X. 20 r. 1505). Drysz-(ek K III. 574 r. 1640) i Drysz-(ko K IV. 189 r. 1220, 1400). Dubisz (KP 254 P). Dubis і Dubii (LS). Dudys i Dudy! (LS). Dulisz (PSJ 1933 XII). Durys (LS). Dworzysz (KP 254 r. 1204 Duoris). Dybisz (P, UIW 98 r. 1534). Dymisz (KP 254 P). Dysz (TPT 107 XV w. Disseuicz). Dyl (LS, K IV. 196 r. 1474-84 D-sik). Dzienisz (Pm). Dzis-(ŹDW 7. 285 r. 1564 Dzyssy).
Dziwisz (KP 254 XII w. Diuis — Dionizy).
*Elgisz-(ewo).
Fabis, Fabisz i Fabis (LS). Falis (LS). Farbisz (LS). Femisz (Kr.). Filisz-(ewicz K VI. 159 XIV-XV w.) i Filii-(ewicz P). Fotys (PSJ 1934 XII). Foryś (PSJ 1926 IX). Frolisz(-ewskie F VI-X. 620). Froncisz (LS).
Gabryś i Gabryś (LS). Galisz-(ewo K IV. 215 r. 1453). Galys (PSJ 1934 IV). Ganobis (PSJ 1954 III). Gardzis (UW 623 r. 1559). Garnysz (KP 254 XIV. w. Gairnisch). Garni&z і Garnys (LS). Garyz (KP 254 r. 1561 Garisz). Gawrysz (BN 37j. Gawryś (LS). Gębisz (PSJ 1937 IX) Gę-bis (LS). Gc;bil (PSJ 1934 III). Glabis (LS). Glabisz (P). Globisz (Ś Globisch). Gladys (LS). Gładyś (P). Gładysz (KP 254 r. 1683). Gładzisz (KP 254 r. 1534 Gladzysz). *Głamisz-(KP 254 r. 1392). Globisz (KP 254 r. 1679 Globisz) i Globiś (LS). Gniewisz (KP 254 r. 1534 Gnyeroisz). *Gnisz-(K VII. 265-ewo). Godzisz (KP 254 r. 1204 Godis) i Godziś (LS). Godysz (KP 254 r. 1204 Godis). Golądrysz i Golądr (C 25). Golis (LS) i Golisz (KDW V. 160 r. 1409). Gołisza (KP 254 r. 1195 Golisa). Goldysz (SPP 42). Goldys (Rw). Gołysz (KP 254 r. 1547 Golysch). Gonisz (Ś, KP 254). Goryś (Pm). Gościsz (KP 254 XII-XIII w. Gostis). Gowarysz (KP 254 r. 1210 Gomarish). Goworysz (KP 254 XII-XIII w. Gouoris). *Grabisz-(KP 254 r. 1357). Grabisza (KP 254 XII—XIII. w. Grabisa). Gradys (LS). *Grębisz-(ew). Grędysz-(UW 659 r. 1563 Grandiszek). Grobis (KP 254 P). Grodzisz (KP 254 r. 1425). Gromisz (KP 254 c. 1065 Gromią) i Gromysz (LS). Gromlisz-(»wski F VI—X. 763) Gryniś (LS). Grzebilisz-(ewski Pm). *Grzymisz (-ew os. K IV. 280 r. 1411). Gudysz (Pm). Gulis (LS). *Gumnisz-(ów K VI. 159 r. 1594). *Guprysz-(KP (254 r. 1586—88). Gurbisz (P). Gwardys (LS).
Hadyś (1938) Hadryś (LS|. Hadysz (PSJ 1935 X). Hanysz (P). Harkisz (LS). Hejdysz (PSJ 1929 IX). Hejnisz (LS). Helisz (1938) Herysz (r. 1568′. Hojdvsz (Ś, LS). Hołysz (F VI-X. 570) Hysz i Hyś (P).
Ignyś(LSW27).
Jadzisz-(ewski Białostockie). Jakiś (C 23). Jamis (WMS IV. 3. 258 r. 1546). Jamisz-(ak P). Janys (Ł). Janis (KP 254 XII-XIII w. Janis). Jarkisz (KP 254 c.1520 Iarkis). Jarysz (KP 254 r. 1591 larissrz). Jawisz (KP 254 r. 1204 Javis). Jaworysz (KP 254 r. 1204 Iaooris). Jędrys (ŹDW I. 281 r. 1564 Iendryss. Jędrysza (W). Joczysz (Wiln.). Jurys (W). Ju-rysz (K I. 99).
Kalisz (KP 254 r. 1362, LS). Kalabis (W). Kamysz (LS). Kanis i Kanysz (LS). Kapisz (KP 255 c. 1520 Kapysch LS). Ka-pysz (PSJ 1957 II). Kardysz (PSJ 1937 II). Kardyś (PSJ 1937 II). *Karkisz-(KP 255 r. 1422). *Karnisz (KP 255 r. 1398). *Karnisza-(yn os.). Karnobis (LS). Karpisz (P). Karpis-(iak P). Kielisz (WM 147). Kiszą (Ś). Kisz (K I. Ili, ŹDW I. 282 r. 1564). Klawiszewski P). Klepisz-(ewski P). Kliś (PSJ r. 1913 IX). Klisza (LS, LBD II. 272). Klisz (KP 255 r. 1391 Clis). Klis (LS). Kliś (PSJ 1928 VI). Kliwisz (KP 255 r. 1207 Cliois). Klebvsz-(ek r. 1568). *Kłomisz-(KP 255 r. 1590). *Klonisz-(KP 255 r. 1391). Kłys (P). Klyś (Kr). Klvsz (Pi. *Knisz-(owo). Kuysz (IŚ, K II. 307 r. 1558-60) i Knvsza (K II. 307 r. 1493). Kocisz (PW 378 r. 1409 Co. cisz, P,-ek KP 255 r. 1311 Koczisek). Kois (PSJ 1955 VI) i Koisz (K VII) 230 r. 1398). Kolabisz (UIW 7 r. 1534 Kolabissh). Kolisz (KP 255 r. 1399 Colysz) i Kołysz. Kołyszą (SG X. 841). Komisz-(ewski SG XV. 629). Komysza (KRP 18). Konys (P). Kopcisz (KP 255 r. 1535 Koptiss). Kopisz (-ewicz F XXV. 106). Kopyś (LS). Kopry sz (L). Kordys (LS, W). Kordysz (SG I. 719). Kornobi; (P). Kornobiś (LS). Korpys i Korpysz (K IV. 587 1612-53) i Korpisz (ŹDW I. 306 r. 1564). Koryś (W). Kość sz (PSJ 1927 XI). Kotysz (PSJ 1937 I). Kozisz (K I. 127. SG IV. 621). Krepisz (SG XVI. 2. 622) Kręcisz (LS). Krępisz (KP 255 r. 1427 Crampischs, PSJ 1937 II). Krępisza (KP 255 r. 1204 Crampissa). *Kromisz-(ewice K IV. 414 r. 1519). Kropisz (Pm). Kropniś (MH XI. 87 r. 1586). Krubisz (KP 255 P). Krupisz (K I. 131). Krysza-(ka Ł). Kryś (LS). Krzącisz-(TP XX f. 85 r. 1503 krzaczyszek). Krzenys-(ek PSJ 1935 III). Krzepisza (KP 255 r. 1204 Crepissa). Krzepisz (KP 255 P). Krzysz (KP 255 XIII w. Crischonis gen., ŹDW I. 295 r. 1564). Ku-bis (Ś CO 43). Kubiś (PSJ 1932 II. P). Kubisz-(ewo K III. 699 r. 1599). Kulis (PSJ 1928 VI). Kulisa (LS). Kulisz (Ś, PS J 1925 VI). Kuliś (PS I 1956 I). Kundys (r. 1727). Kunisz (KP 255. r. 1465 Cuny»z). Kupis (LS). Kupisz (KP 255 r. 1440 Ku-pysch). Kupiś (P). Kurcisz-(ek, KP 255 (). Kurpis (Ś). Kursisz (LS). Kurys (LS). Kuśpisz (G). Kwabisz (SL). Kwapisz (KP 255 r. 1534 Kmapissh, LS), Kwapiś-(-ewicz LS). Kwapis (P) . Kwiecisz (KP 255 XII-XIII w. Quecis, K І. 139 c. 1409). Kwis (LS) i Kwisa (P).
Labisz (Ś). Lapis (P, K II. 582 XVIII w., czy Lapis?)- Lapisz (PSJ 1931 11). Larysz (LS). Larysza (ród ryc.). Lenisz (LS). Lepisz-(ewicz SPP 69). Lesisz (LS). Lewisz (MH IV. 167 r. 1757). *Licisz-(ewy). *Lisz-(ewo K III. 6581. *Lubisz-(KP 255 r. 1314). *Lubisza-(yn os.).
Łabisz-(ewski P). Łabisza (KP 255 r. 1462 Labyscha). Ładysz (KP 255 Ptr). Łacisz (Ptr). Lapisz (KP 255 r. 1594). Łasisz (LS). Łatwis i Łatwiś (LS). Ławrzysz (KP 255 r. 1204 Lauris = Wawrzyniec). Lenisz (KP 255 P). Łowisz (KP 255 r. 1412, PSJ 1955 III).
Madyś (PSJ 1937 II). Magryś (PSJ 1927 IV). Maki;sz (LS1. Maksisz (PSJ 1938 I). Maksyś (W). Malisz (PSJ 1928 IV), i Małysz (K III, 670 r. 1624-25, K 1. 160 r. 1136 Malisca, t. j. Małyszka, Ś). Małynisz (LS). Małys (LŚ). i Malysa (PSJ 1933 IV). Małysz (LS). Małysza (KP 255 r 1412 Malisza). Małpisz-(owicz r. 1656 Sier.) Małyś (LS). Manis i Manyś (LS). Marcisz (KP 255 r. 1399 Marcissius, PSJ 1951 IX). Mącisz (K I. 167 r. 1136). Mendrys (PSJ r. 1938 IV). *Męcisz-(ów). Micisz (SS 13 r. 1435). Miecisz (KP 255 r. 1405, KDW V. 70 Myeczysch). Miękisz (G, K II. 462). Miś (LS). MIodysz-(ewski P). Modlisz (KP 255 XII-XIII w. Modlis). Moklisz-(ów (K I. 182). Mokrysz (PSJ 1935 III). Morkisz (PSJ 1937 IV). Morkis (PSJ 1953 XI). Moryś (LS). Morzysz (SG II. 94 XI Moris). *Mstysza-(yn). Mścissz (KP 25 c. 1200 Mistis). Murtysza-(KP 255 r. 1488 Murtyszka m.) Murtysza-(KP 255 r. 1488 Murtyszka m.). Myślisz (K VII. 226. KP 255 r. 1599 Myslys, PŚJ 1933 VIII) Mysz (KP 255 r. 1457 Nicolaus Mysz).
*Nabysz-(KP 255 r. 1369 . Nad vsz (UIW 104 r. 1534). *Naścisz-(owa). *Nie-cisz-(KP 255 r. 1288). Niedabysz (KKM 199 r. 1.213 Nedabis). Niedzielisz (KP 255 r. 1207 Nedelis). Niemirysz (KP 255 r. 1136 Nemiris). Nieprzebysz (KPP 255 r. 1216 Neprebis). Nieścisz (KP 255 XII w. Nistis Ś). *Niezabysz-(ew). Nieździsz (UP 255 r. 1204 Nezdis). Nisz (ŹDW 1. 506 r. 1564). Nobisz (LS, MH IV. 166 r. 1759). Nowisz-(OW 481 r. 1781 Nomiszem-ski). Nowysz (PSJ 1928 V).
Odmis-(owska ŹDM XVI w. 184). Odolisz-(KP 255 r. 1424 Odolysseroicz). Ograbisz (KP 255 P). Okisz (K II. 558 r. 1553, O-wo r. 1284). *Okradzisz-(KP 255 r. 1357). Olbryś (LS). Onysz-(ek W). Opalisz (K III 5 r. 1316 Opalis). Orkisz (apel. P). Orpisz (WMS IV. 3. 228 r. 1544). Ośpisz (KP 255 c. 1200 Hospis). Oźrzysz (K VI 324 r. 1207 Ozris = Ojrzysz).
Pabisz (KP 255 XII-XIII w. Pabisius, K VII. I c. 1520 Pabich, dziś Fabisz, Fa-biś, Rabis P). Padrys (LS). Palis (LS) i Palisz (K V. 129 r. 1475 Palis, АКР VIII. V. 1427) i Palisza-(ka ТРу. XXIII f. 100 r. 1532). Palys (Kr. LS P). Paltysz (KP 255 r. 1440 Paltis). Pamięcisz (SPP 88) Panisz-(e). Papis (LS). Parandysz-(ewicz MH IV. 28 r. 1697). Parysz (LS) i Parzysz (KP 255 r. 1393 Parzisz, także = Parys, KDW V. 291 r. 1419 szl.). Pgcisz (KP 255 r. 1156 Paulis). Pędzisz-(ek K III. 32 XVI w.) Piątysz-(ek P). Pienisz (KP 255 r. 1679 Pienisch). *Pierysz-(ew). Pietryś (LS). Pu;lysza (a. Piqtosza r. 1555). Pilisz-ewski W). Pilis (ŹDW I. 316 r. 1564). Piplusz (szl. r. 1567). Pliś (PSJ 1935 V). *Placisz-(ewo). Plomis (OK 116). *Ptonisz-(ewice -+ Ptonszemice). Pobisz (LS) i Po-bysz (KP 255 r. 1597 cum Pobisone). Po-dlisz(ewski W). Polanisz (K VII. 574 r. 1413 1. s.). Poorys (PSJ 1935 IV). Popis (Rw, tamże Papis). Porwisz (PSJ 1931 I). *Porysz-(yce K. V. 189 r. 1320). Posłysz (WM 1070). Pościsz (K V. 191). Potysz (PSJ 1956 IX, N 160 r. 1772 -ewski). Powalisz (P). Pronobis (LS). Prosisz (KP 255 r. 1204 Prozis). Przecisz-(ewo K II. 88). Przejępysz (KP 255 XII-XIII w. Preiapis). Przewiezisz (UIW 89 r. 1534 Przemieziz, -mieziss). Przewodzisz (KP 255 r. 1204 Preuodis). Przybysz (KP 255 r. 1204 Pribis). Przybysza (KP 255 r. 1536 Pribissa). Przybyś (PSJ 1929 IX). Pstysz (SOK) Ptaśnisz-(owski ŹDM XVI w. 30). Pudlisz (KP 255 r. 1494, LS). Pulisz-(KP 255 WI). Pupis-(owie ŹDW XVI w. 105). Pupysz (W). Pysz (LS). Pysza (KP 255 r. 1559 Pyscha). Pyś (PSJ 1936 XII).
Rabisza (TPy. 1416 f. 157 v.) Racisz (K VII. 58 r. 1204 Ratis). *Racisza-(KP 255 r. 1398). *Radzisz-(KP 255 r. 1389). *Radysz-(KP 255 r. 1591). Ramisz (M). *Ranisz-(ów). *Rcisza-(LBD III. 385 Rczyssm). Recisz (TPT 320 r. 1434 Reczisz). Rembisz-(WMS IV. 3. 132 r. 1539 Rembissek). Rębisz (LS), Remisz (KP 255 P). *Rędzisz-(KP 255 r. 1155). *Romisz (KP 255 r. 1342). *Rościsz-(ewo os). *Rożnisz-(ew). Rpisz (K I. 204 r. 1136 Rpis -4 Orpisz). Rudzisz (W, K V. 259 Konin). Rykisz (K V. 265 r. 1779-80). *Rysz-(KP 255 r. 1285 Riss-). *Rzepisz-(KP 255 r. 1586). Rzewnisz (KP 255 r. 1204 Reonis).
Sadyś (P). Salisz (W). *Samnisz-(ewo K III 175). Sapisz (UIW 63 r. 1534 Sapissh). „Sędzisz (K VII. 48 r. 1394 Szandzisz). Sie-dlisz (KP 255 r. 1204 Sedlissek, r. 1236 Sedelis, r. 1412 Sedlisz). Sierpisz-(r. 1416 Szirz-piscoroicz KP 255). Skabis (PSJ 1937 Iі. Skarbisz-(KP 255 r. 1461, SG XIV. 27Й XII w.) Skarysz (r. 1927). *Skotysza- (yn SG III. 36). Skrobisz (LS). *Skrzysz-(6w). Skrzyś (PSJ 1937 IX). Skwarzysz (KP 255 г. 1435). Skubis (PSJ 1937 X’ i Skubisz(KP 235 r. 1534 Skubissh). Skwalisz (LS). Słonisz (KP 255 r. 1386 Slontsz) S’fonisza-(T Py. XVII f. 17 r. 1460 Slonyszka). *Smotrysz-(KP 255 r. 1401). Smotryś (PSJ 1934 VII). Sobis (LS) i Sobisz (Pm). Soliś-(kiewicz SG III. 580). Sporysz (apel. PSJ 1938 VI). Spryś (PSJ 1930 X). Stanisz (KP 255 r. 1204 Stanis, r. 1681 Stanisz). Stanisza (m. K V. 341 r. 1655-69). Stanysz (N 159 r. 1772). Starysz-(ak P). Stawisz (PSJ 1937 I). S’tawisza (KP 255 r. 1398 Staoissa). Stiś (LS). Storzysz-(KP 255 r. 1550). Strobisz (KP 255 r. 1136 Sirobis). *Stramysz-(KP 255 P). *Stromysz-(ów). Strysz (UW 501). Styczysz (PSj 1037 IV). Stys i Stysz (LS). Styś (LS). Sulisa (MH III. 116 r. 1657). Sulisz (KI5 255 r. 1136 Sulis, LS). Swarzysz (KP 255 r. 1193 Suaris). *Swodzisz-(K VII. 163). *Sworzysz-(KP 255 r. 1522). Syś (P). Szalysz (ŁK 49 r. 1515). Szarnysz (ÄB XVII. 6 r. 14691. Szlysz (Grzymałów). Sztanisz (LS). *Szymisz-(ów). Szynisz-(ewski P). Szysz (PSJ 1926 IV). Szysza (K V 401 r. 14Ó0).
Ścibisz (LS). Ślisz (LS). Śmisz (KN 409 r. 1414 Smijsz, 425 Smisz-). Świś (P’ i Świsz-(ewy K V 381 r. 1383). Świepisz-(K VII. 159 Ś-ewski).
Tabis i Tabisz (LS). Taisz (KP 255 r 1136 Tais). Tendrys (LS). T<;dysz-(ka WMS IV. 1. 298 r. 1526 Tandischka, Tandiska). Tolisz-(KP 255 r. 1394 Tolszcomicz). Tomisz (P). Tomys (P). To pisz (PSJ 1937 II). Toryś (LS). Trafisz (ewski KV. 415 r. 1706-07). *Tropisz (ów), *Trzebisz-(ewo K I. 322). Tubisz (KP 255 P, LS). Tulisz (P-tulisze = kap’ani strpruscy). Tulisz-(ka P. KP 256). Tybisz-(ewski P). Tysz-(ka TPT 175 r. 1455 T yska).
*Ubysz (P). Ubysza-(ński K V. 432 r. 1534). Uryś (LS). *Uścisz-(KP 256 r. 1558).
Wabisz-(ewski P). Waborzysz (TP-III. f. 255 v. r. 1417). Wadzisz'(SG XIV. 187). Walisz (K I. 540 r. 1244 Falis, PSJ V. 1936). Wanisz-(ewski WP 266). Wapbiś-(iak P). Warzysz (P). Wawrzysz (TPT 143 r. 1445 Wamrzisch), *Wedzisz-(ewo). WęgUsz (KP 256 r. 1502 Waglish). Węgrzysz (KP 256 r. 1534 Wąngrissh i Wąngressh). Widzisz (P 256 r. 1356 Pd.). Wielis (PSJ 1951 VI). Wiercisz (KP 256 r. 1155 Wertis). Wisz (LS). Włoczyszczy Włodzisz-(KP 256 r. 1282 Wlodissone abl.). Wodzisz (PSJ 1930 IV). Woisz (KP 256 r. 1569-78 Woysz). Wojcisz (KP 256 r. 1400 JVoycisz) i Wojczysz (LS). Wojtys (LS). Wolisz (K I. 564 r. 1136 Volis). Wozisz (WM S II. 65 r. 1497 Vozysch). Wrócisz (KP 256 r. 1156 Frotis, r. 1596 Wroczisz). Wnorysz (KP 256 c. 1204 Wnoris). Wydrysz-(ewski N 141 XVIII w.). Wyrobisz (Mp.). Wyrwysz-(KP 256 r. 1518 Wyrmyszek, ob. Wyr wich). Wytvsz-(kiewicz MH IV. 95 r. 1781).
Zabysz (LS). *Zagnisz-(K VII. 263). Żalisz (KP 256 P). Zawisz (KP 256 c 1065 Zauisch). Zawisza (K I. 577 XIII w.). Zawis (LS). Zazdyś (LSI. Zbaw sz (KP 256 Wl.). Zbożnisz (LBD II. 320 Sbosznysz). *Zbysz-(ewice). Zdzieszysz (K I. 581 Sdessis). Zglobisz (PSJ 1931 IV). Zimnisz (LS). Złomisz (K VII. 411 r. 1589).
Ździsz (KP 256 P).
Żalisz (LS). Żelisz (KP 256 r. 12)0 Zelis). *Żenisz-(kowie SG III. 56, ob. Żcniehj. Żyś (LS).

B. Przyrostek -osz/-osza, niekiedy -os i -oś
Androsz, Antosz, Antoś (LS). *Babosz-(owo os.). Bagosz (ŁP 25 r. 1440 Bagoz). Bakoś (KP 256 P). Bakosz (LP II. 288 r. 1725). Balos (LS>. Banos (WMS II. 49 r. 1497). Bartosz (KP 256 r. 1229 Bartos). Benosz (KP 256 r. 1393). Bialosza (K I. 14 r. 1156 Balossa). Biegosz (K II. 18 r. 1228 Begos). Bienoś (LS). Bigos (ŹDW I. 287 r. 1564 LS) i Bigosz (KRT 518 r. 1572). Bigoś (LS). *Blogosz-(ów). Boboś (PSJ 1955 VII). Bogosz (KP 256 r. 1563 Bogoss). Borosz (KP 256 r. 1513, SG X. 101 r. 1539, ŹDW I. 280 r. 1564). Bosz (ŹDW 1. 289 r. 1564). Boś (LS). Brachosz (K I. 26 r. 1352). Brakosz (KP 256 r. 1294 Bracossius… Braccossius). Bratosz (K 1. 26 XII-XIII w. Bratos, r. 1400 Bratosz LG TI 2642). Brogosz (K IV. 67 r. 1789). Broś (PSJ 1938 III). Brosz (UW 119 XVI w
Brosch, K II 50 r. 1540 B-ek). Brosza (Kość.). Brzos-(ek ŹDW I. 331 r. 1564). Brzygosz (K II. 16 r. 1400 Brzigosz). Brzykosz- a. Brzykos-(K VI. 13 r. 1417 Brzycosseuicz, 43 r. 1535). Bulos (r. 1558, KRT 484). Burdosz (KP 256 XVII w.). Burnosz (KP 256 r. 1599) i Burnos (KP 25b r. 1590 ŹDW I. 512 r. 1564). Burosz (PSJ 1929 IX) Bydlos (LS). Bystrosz (K 1 55).
Calkoś-(iński P). Cerchosz-(KP 256 r. 1416 Circhoszi, r. 1520 Czyrchosch). Chaj-nosz (LS). Charwoś (LS). Chawlos (ŁO III. 20 r. 1648) i Chawłosz (BB 90). Clilastosz (K II. 74 r. 1576, K II. 54 r. 1788-89. Chlebos (LS, K I. 58). Chlebosz (XVI w. ad Chle howo pow. Lipno BS 36). Chleboś (P). Chorosz-(KP 256 r. 1416 Choroscheoicz, K III. 548 r. 1696, MH 111. 30 r. 1746).

В. Przyrostek -osz/-osza, niekiedy -os i -oś
Cliwiedos (PSJ 1928 IV). Chyrosz (SG XV. 252). Ciągosz-(oszowicz ŹDM XVI w. 14). Cichos (ŹDW I. 319 r. 1564 Czy-choss, ś). Cichosz (KP 256 r. 1425 Czy-choss, P). Cierkosz (PSJ 1936 XII). Ci-mosz (LŚ). Ciolkosz (ŹDW I. 531 r. 1564 Czotkosz, LS). CwaIosa-(siński LZ 419). Czagosz (WMS I. 65 r. 1474 Czagosch). Czarnos (K I. 50 Carnos). *Czartosz-(ew). *Czatosz-(owy os. K I. 47). *Czernosz-(ów). *Częstosz-(owice). Czmielosz (LS). Czotkosz (KP 256 r. 1534 Czolkossh). Czechosz (KP 256 r. 1596 Czechos, 1520 Cechoszek). Czoś (PSJ 1929 XII). Czudosz (P). Czwartos (LS). Czykosz- (ŹDW I. 284 r. 1564).
Dadosz (LS). Danosz (KP 256 WIC Dargosz (Pm). Darmosz (LS, K І. 56.P). Darosz (LS). Dąbrosza (KP 256 r. 1204 Dambrossa, K II. 121 XII-XIII w.). Dębos (PSJ 1936 X). Dębosz (KP 256 r. 1423 Bambosz, PSJ 1937 V). Długosz (KP 256 r. 1317 Dlugoss). Dtugoś (LS). Dmos- (K VI. 85 r. 1578 Dmossomie). Dmosa-(in). Dobos ( BJ 52 r. 1730). Dobosz (KP 256 Wl.). Dobrosz (K I. 60 r. 1136 Dobros, r. 1397 Dobrossz LG I. 2485). Dobrosza (KP 256 r. 1400). Dodrosz (LS). Dorosz (LS) Doskosz (LS). Dosz (KII. 142 r. 1510). Drabosz (KP 256 r. 1554 Drabossh). Dragosz (LS). Drogosz (K II. 145 XII-XIII w. Drogos). Drygoś (PSJ 1933 V). Drzewosz (K V. 93, II. 150 r. 1592, KRT 350 r. 1575). Durmosz (r. 1446). Durnosz (AEP r. 1446 *Dymosza-(yn). Dyngosz (PSJ 1935 II.). Dziadosz (KP 256 r. 1200 Daclos LS). Dzinłosza (KP 256, ród ryc.). Dziegosz K II. 156 XVI w.). *Dziewosz (yce). Dzirgosz a. Zyrgosz (AB XIX 189 r. 1488, XII. 4 r. 1455). Dziwos (K VI. 100 r. 1400 Dziuossius).
Fajkosz (Pd.). Falkosz (LS). Figos (LS). Franosz (Franosch, ś).
Gadoś (Łagodne). Gajos (LS). Gajosz (PSJ 1930 IX). Galos (LS). Gardosz (LG I. 590 r. 1389) Gębosz (a. Gębo-lys XVI w.). Gieros (LS). Gierosz (KP 256 r. 1622). Gieroś (LS). Gniazdosz (1794 Win.). Gniewosz (K I. 76 r. 1136 Gneoos). Gtogosz (PSJ 1927 II. KP 256 r. 1534 Glogossek). Giosz (PSJ 1926 V). Golos (Rw). Gogtosza (KP 256 r. 1359 Goglosse dat). Golosz-(ewo K IV. 241 r. 1592).Goloś (W). Gomosza-(yński LZ 184), Gorgosz (PSJ 1935 XII, G-szewo os.). Gosz (ŹDW I. 328 w. 1564). Goś-(owski K IV. 255 r. 1561). Gotosza (KP 256 XII-XIII w. Gotossa m., czy Golosza?). Grabosz (KIV. 262 r. 1599 Grabossius) i Graboś (LS). Gradoś (BN 4). Grębosz (KP 256 r. 1136 Cr ambos, K IV. 262 r. 1401, LS). Gryboś (LS). *Grzeboz-(owi-ce). *Grzybosz-(e). Gudosz (KRT 558 r. 1568, BB 54 XVI w.). Gumoś (Pd). Gwiaz-dosza (K I. 90 r. 1594).
Hadoś (PSJ 1938 VII). Horosz (1740 Sokolniki Wrzes.). Hytioś (LS).
Jachosz-(e). Jagosz (LS). Jakoś (C 23). Jankosz (UW 556 r. 1539). Janos i Janosz (PSJ 1931 V). Jantos (ŹDW I. 319 r. 1564). Jantosz (G 25, UW 634 r. 1554). Jargos (W 323 r. 1422 Jargos). Jaros (LS) i Jarosz (Hieronim a. Jarosz Gościejewski K II. 250 r. 1506-46). Jasnos (LS) i Jasnosz (KP 256 c. 1520 Jaschnosch). Jasoś (LS). Jastrosz (K II. 254 r. 1493 la-strosch). Jawosz (KP 256 r. 1534 laooss, Lipiny Janoszek). Jędrosz (PSJ 1934 I) albo Jendrosz (W). Jętosz (SG I. 101 r. 1539). *Jugosz-(ów LBD II. 335). Junosza (ród ryc., nazw. r. 1565 P). Jurosz (LS). i Juroś (Ś). Jutrosz (KP 256 r. 1178 Utrossonis gen., K II 264).
Kantosz (KP 256 r 1458 Cantosz). *Kargosza-(yn K II. 280). Karkosz-(KP 256 r. 1394 Karcossha). Karnos (LS). Karnosz (RH II 65 XVI w.). Kartosz (K VII. 55 r. 1400, Carthoso, r. 1422 Carthosz). Kartosza-(yn) Klinkosz (PSJ 1927 III) Klękosz (WKP 256). Ktoś (P4- Iś-ios Wrzoś 4Wrzos). Kmosz (ŹDW I. 284 1564). ICnoś-(ka LS). Knotosz (ŹDM XVI w. 186). Kobos (LS). Ko-bosz (WM 707) Koboś (K.RP 91). Kokos (K I. 115 XVI w.). Kokosz-(KP256 r. 1467). Kolanos (LS). Kolanoś (P). Kolos czy Kolos (ŹDW I. 316 r. 1564 Koloss). Kotosz i Kofosza (ŹDW I. 331 r 1564 Kolosha). Komos (r. 1699). Ko. mosa (K VI 171 r. 1420 Comossa, TS 141 r. 1457). Komosz (KP 256 r. 1489 t. s.). Komosza (KP 256 r. 1403 Comosza). Komoś (XVIII w. Środa). Korbosz-(KP 256 r 1397 Corboska). Kordos (K IV. 386 r. 1534 Cordos i r. 1633). Komosz (PK I. 105). Koros (KP 256 r. 1520 Korossooyeka m. ŹDWp. 367 r. 1531).
Korosz (KP 256 r. 1498). Koroś (W). Ko-stros (KI. 123 XVI w.). Koś (LS) i Kosz-(ek K II. 336 r. 1552, K-ka r. 1393). Kotosz (K II 540 r. 1435 Kotthosz). Krębosz (KP 256 ob. Grębosz). Krętosz (PSJ 1932 XII). Kroboszka (K II. 351 r. 1503-13′. Krokos (P). Krokosz (Mp.). Krokosza (KP 256 XII-XIII w. Crocossa). Kromosz (SG III. 786). Kroś-(iowa K II. 645 r. 1587, IV 415 r. 1552-55). Krotosz (KP 256 r. 1521 Crothosch). Krotosza (K I. 151 r. 1156 Crotossa). Krystoś-(ik W). Krzos (WMS V. 90 r. 1552, K I. 154 XVI w.). *Krzykos-(y KP 256 r. 1557 P). Krzykosz (K II 565 r. 1487 Crzycosch). *Krzymosz-(e). Krzywos (ŹDM XVI w. 182 Krzimos). Krzywosz (KP 256 r. 1498 Krzyrooscherona Wl., Lubiń Crioos, ŹDW I. 296 r. 1576). *Krzywosza-(ynl. Kubosz-(ek LS). Kulosz-(ówna KZ 245 XVI-XVII w.). Kulosa (LS). Kümos (P). Kuros (ŹDMp. 524 r. 1569). Kurosz (KP 256 r. 1592). Kurtos (FVI-X. 454). Kurtosz (ŹDW XVI w. 186). Kwiatos i Kwiatosz (LS). Kwiatosza (K-yc SG IV. 188 XV w.).
Lankosz (PSJ 1955 V.) Lapros (LS). Largosz (Ś). Laskosz (PSJ 1954 XI). La-skoś (PSJ 1914 II, Mp.) Latos (PSJ 1950 VIII, ŹDW I. 291 r. 1564 L-sek). Laiosz (MH X. 15 r. 1475, K VI. 254 r. 1654) *Latosza-(yn, ob. Latocha). Latoś (PSJ 1950 V). Lei osz (KP 256 r. 141 Lelosch). Lewosz (K II. 558 r. 1258 Leoos). Lichoś-(ik LS). Listosz (L). Litwos (KP 256 r. 1485 (Llythphos). Liwosz (PSJ 1950 X). Lubos (LS, PSJ 1958 IV), Lubosz (1958) i Lubosza-(ka m. r. 1675). Lutosz (KP 256 r. 1204 Lutos, r. 1684 m. Luioszka).
Łaboś (LS). Ładosz (W). Ładoś (PSJ 1955 II). Lagosz (PSJ 1927 II. WMS IV. 1. 245 r. 1525 Lagosch). Łakosz (WMS II. 74 r. 1497 Lakosz). Łanosza-(oszka P). Laszkosz (r. 1557). Łaskoś (Gl i Laskosza (UI Clen. nr. 1169 Lasskosha, KDM IV 249 r. 1429 Lascosza). *Ławosz (KP 256 r. 1510). Łągosz-(L-ssowa ŹDM XVI w. 54). *Łąkosza-(yn). Łępo-sz (KP 256 Wl.) Lobos (LSI. Łoboś (G). Łosia (K II 428 r. 1501-15 Loszya). Łosoś (LS apel.). Łuckoś (S). Ługosz (LS). Łukosza-(yn). Łukoś (PSJ 1929 V). *Łukosza-(yn).
Machoszr(ewskie K III. 669 r. 1487). Macios (KP 257 r. 1687 Maciossek PSJ 1929 XII) i Maciosz-(ek UW 555 r. 1554). Macosz-(ek LS). Mąkosą (LS). Makosz (KP 257 r. 1551). Makosza (WMS 225 r. 1569). Makoś (LS). Małosz-(KDW II. 968 r. 1514 Matoskomicz, KP 257 r. 1550-55). Margosz (K V. 260, PSJ 1928 IV). Marmos (K VI. 260 r. 1581 Marmos). Maros-(ek LS). Marosz (KP 257 P, SG XI. 838). Ma-tlosz (LS). Matros (LS). Mato z (PSJ 1955 IV). Maziosz (LS). *Modrosz-(ki os.). Makosz (Rw). Mąkosza (K I. 166 r. 1156 Mancossa). Mędosz (KP 257 Wl.). Mialkosz (LS). Miękosz (LS). Miękosza-(yn K 1Г 462). Migos (LS). Migosz (P). Migoś (PSJ 1954 III). Mikloś (LS). Mikosz (KP 257 XIV w.). Mikosza (SG IV. 588). Mikos (LS1. M’ko-a (ŹDW I 515 r. 1564 L). Mikos (PSJ 1952 II. P). Milos (LS). Miłosz (K I. 175 r. 1156 Milos. PSJ 1929 XII). Miloś (LS). Miros (Rw). Mirosz (KP 257 XII w.). Mitros (PSJ 1958 IVі. Mtodosz (K I. 178 r. 1156 Mlodos, KP 257 r. 1189 Mlodosz). Mlokosz (KP 257 r. 1511 -ewicz SG XV. -2. 20). *Mtosz- (K VI. 274).
*Mrogosza-(yn -4 M.ogoszyn). Mokosa (Kr.) Mokosz-(KP 257 r. 1409 Mokossco). Mokroś (LS). Mordoś-(iewicz 1957). Moros (LS). Myslosz (KP 257 c. 1200 Mizlos). Mytos (ŹDW II 295 Mytoss).
Nagosz (KP 257 XII-XIII w. Nagos). *Nagosza-(yn). Narosz (LS). Nieglos (KP 257 r. 1156 Negloz). N eg osz (KP 257 r. 1591 Neglosch). Niegosz (Kr.). Ninosz (KP 257 r. 1511 Ninos). Nowosz (KP 257 r. 1204 Nooos).
*Ohrosza-(ynk Oczoś (PSJ 1952 III). Okrzos (K II. 541 r. 1156 Ocroz). Ojrzos (KP 257 r. 1155 Ojros). Ordosz-(ewski N 141 r. 1672). Orłoś (PSJ 1956 XII).
Poczos (LS) i Paczosa (P, PCA II. 590 r. 1541 P-ka). Pajdosz (LS). Pakos (PSJ 1928 IV). Pakosz (KP 257 r. 1502 Pacosch, r. 1419, 74 Paulus Pakosz). Palosz (PSJ 1954 XI). Panosz-(ek i Panoś (LS). Paproś (ŹDW I. 517 r. 1564). Parkosz (UJC II. 691 r. 1599). Patosz (KP 257 r. 1687 Patosch). Patrosz (KP 257 XII-XIII w. Patros). Pąkosza (KP 257 XII-XIII w. Pancossa). Pentoś (P). Pękosz (K VII. 14.-15 r. 1576). Pętosz (АКР VIII. r. 1411 Panthosz). *Piastosza-(yn). Piątkos (SPP 99). P eńkosz (Danilów). *Piekcsz-(ów). Pierwosz (KP 257 r. 1204 Piroos). Pierwosza-(yn). Pieknos (KP 257 r. 1562). Piękosz (KP 257 LS, r. 1424 Pyecosz). *Piękosza-(KP 257 r. 1455). Piękoś (r. 1955 P). Piętosza (a. Piętysza r. 1555 KRT). Piglosz (KZ 241 XVI-XVII w.). Piknos (AB 'XI. 197). Pikos-(y). Pikosz (KP 257 P). Pindos (K VI. 56 r. 1576 t. s.). Pinkoś (LS). Pioś (LS). Piskosz (KP 257 r. 1204 Piscos, r. 1599 Piskos). Platosz (LS). *PIosz-(ów). Pokos (apel. UIC II. 691 r. 1598 Pocoss). Porosz (zDW I. 551 r. 1564) i Poroś (LS). Poździosz (KP 257 r. 1554 Po: zdzyrs). Porosz (KP 257 r. 1594 Porosz) i Poroszą (KP 257 r. 1595 t. s.). Prokosz (UIC li 565 r. 1594 Procop-Procossio filio). Prosfcosz (LS). Pmsz-(KP 257 r. 1245, 1452 Proszek) i Proszą (KP 257 XIV w. Pro-scha). Proś (L). Przybosz (PSJ 1958 III) Przyboś (PSJ 1927 XI). *Pstroszawce, ob. Pstroclm). Pudlosz-(ek KP 257 г. 15541. Pukosz (Ś). Pykosz (G). Pyrkosz (LS) Pytosz-(ka KP 257 r. 1591).
Radosz (KP 257 r. 1156 Rados, LS). Radzoś (LS). Rakos (WMS IV. 2. 89 r. 1511 Rakoss). Rakosz (GO 41 SG IX. 215. K I. 251). *Rakosza-(yn, ob. Rakocha). Ranosz (PSJ 1927 XI i R-ek W). *Ratosza-(yn). Redoś (LS). *Rębosz-(ewo). Ręczkosz (KP 257 Wl.) Rękosz (KP 257 r. 1487 Rankosz). Rękoś (LS K III, 648 r. 1579 R-siewski). Robosz (WMS IV. 2. 125 r. 1515 Roboscli). Rodos (KRT 589 r. 1560). Rodosz-(ek PSJ 1950 V.). Rodzoś (LS). Rogos i Rogosz (KP 257 P). Rokos (XV w. K III. 159). Rokosz (PSJ 1927 XI SG XIII 175). *Rokosza-(yn LBD III. 561). Rosa (apel LG I. 261 r. 1587 Kosza, P, ŹDW I. 501 r. 1564 Roska). Roś (LS). Rozkosz (LS i R-szka LBD III. 225). Rudos (LS). Runosz (K I. 265 MP V). Rycldosz-(UIW 98 r. 1554 Ridhlossowska). Rygosz (KP 257 r. 1460 Rigosz). „Rykosa (SG I. 715 Rykosin -4 Rykocin). Rykosza (KP 257 KRT r. 1551-40 Rykoscha).
Sados (Pm.). *Samosza-(yce, ob. Sa-moch). Sierdziosz (ТРу. XIV f. 187 v. r. 1516). *Sierosz.-(KP 257 XV w) Siostrosz (KP 257 r 1156 Sostros). Siwosz (KDM IV. 276 r. 1452 Syroosz). Skarbosz-(ewo K I. 280 r. 1188). Skokosz (TPy. II. r. 1412 f. 117 v.). Skorosz (K III 2Ó0 XII-XIII w. Scoros). Skrosz-(ewicz A Cons. Gn. r. 1467). *Skołosz-(ów). *Skosz-(owy). *Skosza-(yn). Skrzebosz (KP 257 XVII w. Skrzebos). Skudosz-(e). *Skwirosz-(ewo K I. 281). Sla-bosz (WMS IV. 1. 6. r. 1507) Sławosz (K I. 287 r. 1156 Zlauos). *Stawosza-(yn). Slosz (KP 257 r. 1248 Slos, WMS IV 2. 557 r. 1526 Slosch). Smosz (KP 257 r. 1415). *Sobosz-(ów) *Somosza-(yn). ‘Soposza-(yn.) Sosz (SG IX. 658 r. 1564, UW 565 r. 1554). Srokosz (LS). ‘Spędzona-(KP 257 r. 1591). Spętosz (K VII. 151 XII w. Span-coz). Srokosz-(ewski K III. 750 r. 1450-51). I Staniosz (WMS V. 9 r. 1548). Stanosz (KN j 255 r. 1408). Stęposz (Mp.). Stosz (KVII. I 141 r. 1522, KP 257 XII w.). Strzembosz I (Ś) i Strzębosz (LBŁ I. 667 c. 1520, AKP VIII. r. 1417). Strzos (ŹDW I. 295 r. 1564). Strzygosz-(KP 257 Wl.). Sułosz (K III 276 r. 1155 Suloz). *Sutosza-(yn). *Surosz-(kowo). *Swatosz-(yce). Swosz-(KP 257 r. 1599 Szmoszek, ŹDWMp. 522 r. 1556) i Swosza (czy Swosa r. 1591 Smosa KP 257). Synoś (G). Syrgosz (PSJ 1928 V). Szczodrosz (KP 257 r. 1445 Sczodrosch). Szendosz (PSJ 1956 II). Sznajdosz (LS).
Ścięgosz (G). Śliwosz (KDM IV. 515 r. 1456). Śniegosz-(KP 257 r. 1409). Świer-kosz (LS). Świętosz (KP 257 r. 1204 Zoaiüos, XII-XIII w. Suenthos, Soetos).
Tados (LS). Tagosz (PSJ 1955 VII). Tamoś-(PSJ 1950 XI -ik). Tanczosz (AB XI. 504). Targosz (LS, P) i Targosza (K I. 527 r. 1156 Targossa). Tarmosz (RH II. 65 XV w.). Tarnosz (Pm). *Tarnosza-(yn). Tłustosz (AB XVI 294 r. 1499). Tomosz (PSJ 1929 I). Tomoś (PSJ 1952 IX). Tosz (TPT 241 r. 1424, -ek UW 58 r. 1556 Thossek). Toszosz (KP 257 c. 1200 Tossoz). Totoś (PSJ 1954 V). Trosza (KP 257 r. 1204 Troscha). Trzaskoś (LS). Trzebosza-(KP 257 XII-XIII w. Trebosca, K I. 552, MP V T-ka). Turos (1958, Podlasie). Turosz (KP 257 r. 1268 Turossius, r. 1468 Turosz LS). Twardosz (P). *Twardosza- (yn, ob. Twardocha).
*Ustosz-(ewo K V. 457).
Wados (LS). Walkosz (PSJ 1955 VII). Walos (LS). Walosz-(ek PSJ 1950 VI, ob. Waloch). Wałosz (PSJ 1954 IV). War-gos (K III. 560). Waroś (P). Wiatrosz (-yk P). Wielgosz (KP 257 r. 1559 Viel-gosz). Wielgoś (LS). Wielosz (KP 257 r. 1679). Wierzchosz (KP 257 r. 1415 Virz-chosz, K III. 582 r. 1472 Wierzchosz z Wierzchoslawia). *Wikos-(ewo). Wilkos 'LS) i Wilkosz (K VII. 225 r. 1156 Xilcoss). Wilosz-(ek LS). Witos (Mp.). Witosz (KP 257 r. 1156 Vitos, PSJ 1055 IX). Witosza (K VII. 226 r. 1156 Vitosa). Włoś (P). Wolosz (LS). Wosz (LS). Woś (LS). Wrzoś (P). Wstosz (BN 57). Wygłosz (KP 257 r. 1441 Viglosch i częściej Wygłos). Wypłosz (LS).
Zagoś-(iewski K VII. 26 r. 1615). Ząbosz (K IV. 249 x. 1402 Ząbrosz). Zbrosz (KP 257 r. 1595). Złosz (BN 57). Zyrgos (WMS II. 64 r. 1497 Zirgos -stprus?)
Żałosz (KP 257 r. 1461 Schalosch, r. 1485 Zalosch). żebos (LS). Żólkoś (1958).

C. Przyrostek -asz/*asza, niekiedy -as/-aś
Abraś (LS). Abrasz-(ek LS). Adasz-(ek LS). Andras (Kr.). Andrasz (LS, Kr.).
Babiasz (LS). Balas (LS). Balasa (PSJ 1927 II). Balas (KP 257 r. 1652 Balas Ś). Balasz (KP 257 P). Banasz (LS’). Banaś (LS). Bancasz (LS). Banias (PSJ 1926 XI). Baras (P). Bardas (LS). Barnaś (LS). Basa (ŹDW I. 287 r. 1564). Basz (KP 257 r. 1452 = Bartłomiej, K I. 400). Bernaś (K II. 12 r. 1556, PSJ 195 X). Biadasz (KP 257 XIII w. Biadaz). *Bialasz- (KP 257 r. 1545) i Białas (KP 257 P WMS IV. 1. 256 r. 1525). Biegas (KP 257 r. 1554) i Biegasz (BK 186 r. 1420). Bielas (a. Białas XVI w. szl. ŹDW I. 27ł r. 1564 Bielass, PSJ 1955 V). Bielasz (SG XL 262 r. 1564, ŹDWI I. 239 t. r.). Bielaś (PSJ 1955 III.). Bienias (PSJ 19|22 XII, al. Benedykt F VI-X. 448). Bieniasz (KP 257 r. 1411). Bigas (LS). Bijaś-(iewicz L). Biłaś (LS). Binas (LS1. Binaś (PSJ 1928 V). Binias (P). Biniaś (KP 257 P). Błasza (ŹDW I. 500 r. 1564 Blasza) i Błasza (P). Blaś (K VI. 21). Bobras (LS). Bobrasz (PSJ 1955 IX). BogaSz (K II. 54 r. 1501, PSJ 1955 VII). Bogdasz (KP 257 r. 1155 Bogdasz). Bolasia (C 21). Bombas (Ś). Bonas (PSJ 1925 VIII). Boras (LS). Borasz (KP 257 r. 1579). Bras (ŹDW I. 518 r. 1564). Braś (PSJ 1929 III). Brylasz-(KP 257 r. 1559 Brilassek). Brymas (LS). Budasz (KP 257 P). Budziasz-(ek PSJ 1957 II. Bugas (LS). Bujas (Kr.). Burdasz (KP 257 P). Burdaś (PSJ 1958 II). Burnasz (SG X. 101 r. 1559). Bynaś (LS). Byrnas (1958).
Cagasz-(ek PSJ 1950 IV). Charasz-(kie wicz P). Charaś (BN 4. K III. 545 r. 1726-28). Gharmasa (SG 71. 149 r. 1554). Chasz (Kość.) Chilkas (Kość.) Chomas (WMS IV. 5. 65 r. 1557 Chomass). Chru-baś-(lik 19581. Ghuras (LS). Chybiasz (SG IX. 862 r. 1751). Cerzasz-(ŁK 49 r. 1515-ek). Ciaś (Rw). Gybas (1958). Cygasz (KP 257 r. 1467 Czygaszs). Czabas (ŹDW I. 500 r. 1564). Czarnas (K I. 50 P>. Czechasz (KN 247 r. 1408). Czerkas (LS). Czerkasz (ŹDM XVI. w. 151). Czerwas-(owski F V1-X. 507). Czuwasz ( Niemczyńce).
Dadas, Dadaś (LS). Dainasz (P). Danaś (AB X. 158). Darasz-fkiewicz LS, WB 52). Dasz (KP 258 r. 1204 Das, r. 1586 Dassius, Daszko z Wścieklic, AB XVIII. 475 Dawid = Daszko). Delas-(owa i D-aska (K III. 564 1592). Derdas (PSJ 1927 VI). Dias (ŹDW I. 285 r. 1564). Dobras (PSJ 1950 IV). *Dobrasz-(KP 258 r. 14581. Dojas (P). Dolasz- (ek ТРу. XXVII f. 606 v. r. 1544). Domasz (KP 258 r. 1156 Dorn asca, r. 1204 Domas). Dorbas (LS). Drasz-(ek F VI-X 494, KII 144). Drgas (PSJ 1927 II). Drygas (KP 258 P, WMS III. 52 r. 1504 Drigasz). Dubas (BJ 67) i Dubasz (AB XV. 171 r. 1474.) Dulas (KP 258 1501-15 Dulias, LS) i Dulasz (KP 258 r. 1599 Duliasz). Duraś-(iewicz SG XIV. 187). Durasz (KP 258 r. 1556 Durasch). Dworas (KP 258 r. 1511 Doorassj. Dybas (LS). Dybasz (K II. 155, ŹDM XVI. w. 110) . Dybaś (PSJ 1954 IX). Dygas (ŹDW I. 527 r. 1564). Dyjas (1958). Dy-mn‘-z (PSJ 1915 IX). Dyrdas (PSJ 1928 XII). Dziabas (PS’J 1956 VI). Dzias-(ek P).
Fagas (LS). Falasz (PSJ 1956 VII). Fanasz (LS). Fiejdasz (PSJ 1958 VI). Fielasz (LSW 17). Figas (KP 258 P. r. 1655 Środa). Figaś (W). Fikas (PSJ 1951 111) . Filas (P). Fitas (KI.). Frasz (WMS IV. 5. 420 r. 1494). Fugas (PSJ 195, III, F VI-X. 565). Furdas (Lw.).
Galas (LS). Galwas (LS). Galaś (LS). Galgas (KP ,258 r. 1559 Gałgas). Gałwas (LS). Gamasz (UW 54 r. 1512). GandaSz (KP 258 r. 1679). Garasz (P). Garbasz, Garbas (LS). Gardyjas (LS). Garwasz, Gerwasz i Herwasz (KP 258 r. 1554. może = Gerwazy). Gasz (PSJ 1957 IV). Gawlas (LS). Gatalas (LS). Gatalas (P). *Gdasz-(K II. 175). Gerasz (UIC II. 902 r. 1400 Gerasch). Gibas (KP 258 Pm., LS, PG-wicz). Gibasz (KP 258 r. 1565). Gidasz-(ewski PSJ 1929 XI). Gielbasz (ewski ŹDMp. 26 a r. 1676). Gierasz (K III. 587 r. 1615-21 C-ka, LS). Glibas (K III. 587 XVII w.) Gtasz (K I. 517 r. 1597). *Gnasz (-owice). Godasz (K I. 77 XII-XII w. Godas). Golas (K II. 195 r. 1452 Golias). Golasz (KP 258 r. 1419 Golasch. Gołaś (Ś). Golasa-(ka LS). *Gołasza-(yn K II. 195 r. 1589, ob. Golacha). Gołaś (KP 258 P. MH IV. 26 r. 1716 G-ewicz). Gołdasz (SPP 78). Go-rasz (KP 258 r. 1496 Gorasch) i Gerasz (UIC II. 902 r. 1400 Gerasch). Gordasz-(ewski LZ 211). Gorlas (LS). Gornaś-(iek ŁK 49 r. 1515). Gościasz-(ek P). Gotas l(LS). Goździasz-(yk P). Grabas (PSJ 1928 I). Grabaś-(kiewicz LS). Grasz
(PSJ 1929 XI). Graś (PSJ 1928 X. P). Gromas-(ek PSJ 1956 VI.). Grybas LS). Gryglas (W). Grzywas (KP 258 r. 1520). Gulaś (LS). Gurgas (P). Gwiazdasz (k 258 r. 1395 Goasdasz).
Habdas (LS) Hadaś (PSJ (935 X). H j-das LS). Hajdasz (P). Hałas (apel. RP 1561-69 f. 465). Hafgas (PSJ 1926 XI). Harwas (r. 1543 Py., r. 1301 Sokolniki wrzes.). Hejdasz (LŚW 26). Hermasz-(UIC II. 541 r. Hermaszcoma). Hodi-jas (PSJ 1927 V).
Idasz-(ek LS). Irzmasz-(LT1C 545 r. 1598 lrzmassek). Iwasz-(ek LS).
Jachelas (UW 530 r. 1534). Jatlaś (LS). Jagas (PS’J 1954 IX). Jagaś (P). Janas (KP 258 P) i Jauasz (KP 258 r. 1666 Janasch). Jaraś (LS). Jaś (LS.) Jebas (KP 58 r. 1559). *Jedwasz-(e, Tańsk). Je-gas (LS). Jernaś (PSJ 1938 VI). Jewas (P. Jc-kowa r. 1628, Środa). Jędras (WMS IV. 1. 282 r. 1525 Jandrias). Jngasz-(ek L). Juras (Kr.). Jurasa (KP 258 r. 1652 Jurassa) i Jurasz (KP 258 P). Jurgas (1628). Jurgasz (1628).
Kabas (ŹDW I. 327 r. 1564 LS). Kabasz-(ewski MH III. 211 r. 17036 Kabaś (SG III. 647 os). Kadasz (ŹDM XVI w. 293). Kaias(-ko WMS IV. 1. 225 r. 1521). Kajdas (LS). Kajdasz (XVIII w). Kala-sza (UW 534 r. 1539). Kalas (P) i Kalasz (PSJ 1931 X). Kanasza (ŹDM XVI w. 106). Karasz (czy Karaś WMS I. 113 r. 1490 Carasz). Kardasz (K II 279 r. 1570, P). Kamasz (LS). JCarnaś ‘(LS). Karwasz (PSJ 1928 IV). Kasz (KP 258 przed r. 1387 SG X. 513 r. 1473, UW 586 XVI w. Kassz). Katafiasz (P). Kawasza-(KP 258 r. 1398 Kamasska, ob. Kawach). *KępaSza-(KP 258 r. 1218). Kidasz (-ewski WB 86). Kie-las (ŹDW I. 301 r. 1564). Kiepas (LS). Kieras (LS). Kierasz (LS). Kijas (LS). Kijasza-(ka K I. 110). Kikas (P). Kiniasz (LS). Kitlas (PSJ 1931 ŚII). Klimas (LS). Kh das (Ł). Kolasa (KP 258 r. 1678 Kolas-sa, WMS V. 244 r. v. 1571 Koliasa, 1. c. 2. 199 r. 1519) i Kolas (LS, WMS IV. 201 r. 1543 Colyas). Kolaso (LS). Kolesz (Kuj. r. 1421 II. 316 Colesz). Kolwas (PSJ 1958 VII). Komasa (UIC II. 511 r. 1397 Chomassa). Komasz (KP 258 r. 1639, K-ek r. 1513). Komasza (KP 258 r. 1400, K II. 521). Konaś (PSJ 1955 XII). Kondas (LS). Kopias (PSJ 1937 V). Kopijasz (PSJ 1938 II). Kopras (PSJ 1935 III). Koprasz-(KP 258 P). Korasz (AB XVII. 34 r. 1470, -y UW 505 r. 1534, LBŁ I. 122 c. 1520 K-ek. K orbas (KP 258 r. 1539 C orbas). Kordas (KP 258 r. 1360 Cordas, LS). Kordaś (PSJ 1931 III). Kornasz (KP 258 c. 1520 Kornasch). Kornas (PSJ 1935 IV). Kornaś (PSJ 1926 VI). Korpas (LS). Kortas (LS). Korytas (RH VI. 90 XV w.) Kotas (KP 258 Krzepice, LS). Kotasa-(ka ŹDW І. 321 r. 1564). Kotaś-(owie ŹDM XVI w. 104 i Kutazy). Kotasz (szl. TPy. III. f. 66 r. 1415). Koteras (P). Kotwas (LS, K IV. 400 r. 1596 K-ice). Kotyras (LS). Kowasz (ŹDW I. 289 r. 1564). Kozdrasz (LS). Krasz-(ek ŹDW I. 289 r. 1564). Kraś (LS). Krubaś-(ik Ś). Krzywas (KP 258 r. 1757) i Krzywasz (KP 253 r. 1443). Kubalasz (ŹDW I. 285 r. 1564). Kubas (KP 258 r. 1534 Cubas, LS). Kubaś (LS). Kubasz (KP 258 r. 1468). Kubasza (KP 258 r. 1556 Kubassa). Kubielas (1938). Kudas (PSJ 1922 X). Kudasz (KP 258 r. 1410, LS). Kudaś (LS). Kudras (WMS IV. 1. 307 r. 1527 Ku-dryasch). Kujasz-(ec KDW II. 1156 r. 1536). Kukasz (LS). Kulasz (KP 258 r. 1460). Kulas (LS, SG X. 821 r. 1739). Kulas (PSJ 1923 V). Kumasa-(ka LS). Ku-prasz (PSJ 1937 II). KuraSz (K I. 138 r. 1136 Curassec, dziś P). Kuras, Kuraś (LS). Kurdas (KP 258 r. 1687) i Kurdasz-(1623 Kurdaszemicz, KP 258). Kurgas (PSJ 1929 XII). Kutas, Kutaś (LS). Kurpas (Ś). Kutasz-(ek W). Kwias (P).
Lasz-(ko al. Lazar WMS IV. 2. 35 r. 1509). Latasz (PSJ 1937 I). *Lekasza-(yn). *Lewasz-(kówka SG III. 549). Ligasz-(ówka). Lingas (P). Loras (F VI-X. 459). Lorasz-(kowskie F VI-X. 3456 Lubas (LS). Lubasza (KP 258 c. 1103 Lubasse gen., Lubasza K II. 398). Lubas (PSJ 1928 IV). *Lubiasz-(ew KP 258 r. 1491).
Łamasz (LS). Łaptaś (W). *Łasz (-ewo K III 6646 Łaś (PSJ 1928 IV). Łobas (PSJ 1935 III). Lubas (KP 258 Wh). Łupasz-(ko SPP 74). Łygas (LS). Łyszczasz(-rz LS).
Machas (1804 Sokolniki wrzes.). Mariasz (KP 258 P, LS). Maciejas (LS). Madras (LS). Magdasz (K VI. 225). Majas (LS). Mal,asz-(KP r. 1783). Mandas (Kr.). Maras (LS). Ma,rasz-(ek LSj. Mardas (P). Margas (LS), Margasz (K VI 260 r. 1576). Markwasz (KP 258 r. 1431). Maslasz-(BJ 38 r. 1666 Masła-szewski). Masz (KN 441 r. 1415 Martin, al. Masz, KP 258 r. 1558 Marcin Masz, WMS IV. 5. 258 r. 1546). Maszo (KP 258 r. 1592 LG I. 1532). Maś (LS). Matras (PSJ 1931 IV). Matraś (W) i Matrasz (AB V. 163 r. 1378). Mączasz-(ek PSJ 1930 III). Vlerdasza-(ka K IV 263). Merydziasz-(owskie WMS IV 2. 295 r. 1524 Меті- dzyasz). Mędasz-(NP 502 Mendaszek). Mędraś (G). Michaś1 (LS). Miczasz-(ek UW 572 r. 1554 Mik. My czaszek). Miedasa (-ka K VI. 265). Midasz (KDW V. 664 r. 1443). Mielasz (SPP 78). Miękas (Ś) Migas (KP 258 r. 1534 Migass, LS). Migasz (K V. 29 XVI w.). Migaś-(iewicz PSJ 1927 XI). Miklasz (KP 258 r. 1440 Miclasch). Miklas (LS). Milas (PSJ 1930 VII). Misiasz-(kowa PSJ 1933 XII). Mitas (PJ 1935 X). Mitras (LS). Mniklas ■ (PSJ 1934 VI). Modras (ŹDW I. 298 r. 1564) i Modrasz (BJ 138/185 r. 1695/97). Moktas (LS). Mokras (P) Molas (LS). Molaś, Moras (KP 858 P r. 1669 Win. OK 8). Mordas (SG XIV. 728). Mordaś-(iewicz WB 151) Mrugas (KP 258 P). Mstasz (AKP VIII. r. 1398 Mstas). Mulasz-(KP 258 r. 1615). Muras (Ś, LS). Myjasz (KP 258 P).
Nabasz (KP 258 c. 1520 Nabasch). Nasz-(ko z Nasięgniewic K V. 64 r. 1423). Niekrasz (SG IX. 651 r. 1746). Nieudasz (KP 258 r. 1136 Neudas). Nocas (PSJ 1938 II). Nogas (LS). Nogasz-(ewicz LP I. 258 r. 1575). Noraś (P). Nortas(P). Nudasza (KP 258 r. 1210 Nu-dassa).
Odasz-(ek LK 48 r. 1515, KP 258.P). Okas (ŹDMp. 42 r. 1580). Onasz (PSJ 1927 XI’ Opasz (KP 258 c. 1529 Opasz). Opaś (PSJ 1935 V). Orbas (KP 258 r. 1718, CO 54). Ostasz (KP 258 r. 1204 Ostas).
Pabiasz (PSJ 1934 XI). Paitaś (PSJ 1953 II). Pakaś (LS). Pałasz (LS). Panaś (LS). Parasz (KP 258 r. 1393 Paraszonem acc. LS). Pasz-(KP 258 r. 1461 Paulus Paszek). Paś (WMS IV. 1. 380 r. 1539 Passiorvie). Patalas (P). Patrygas (LS W 64). Pawlas (PSJ 1928 IV. 1929 XI.) Pielasz- (KP 258 r. 1268, Pielasz 1585). Pietras. Pietrasz. Pietraś (LS). Piatas (LS). Piglas (P, LS). Pilas (P). Pindas (G). Pindras (XVIII w.). Piotrasz (KP 258 v. 1394). Pitas (LS). Placzasz-(kowie PSJ 1931 V). Pocias-(ek UW 720 r. 1555). Ponasz-(ko LBD II. 93). Popielas (Wl. KP 258). Portas (SG IX. 494 r. 1688). Potentas (Rw.). Przystaś (LS). Pstras (PSJ 1937 IV). Pukas (PSJ 1929 VIII). Pyrasz (Wl., KP 258). Pytasz (Piotr.).
Rabasz (RH XIV. 64 XV w.). Rąbiesz (LS). Rasa (ŹDW I. 300 r. 1564). Rasz (KP 258 r. 1264 Pascho). Raś (PSJ 1930 VIII P). Redas (PSJ 1927 VIII). Rembasz (LSW 71). Rębiasz (LS). Rękas (PSJ 1928 IV). Rogasz (K III. 135 XVI w.) i Rogasza (1. c. r. 1471, TPy. XXVIII f. 72 v. r. 1511 -asza). Romasz (LS). Roncasz-(ek Ł). Rubas (P). Ru-)>asz-(ek W). Rudaś (LS). Rukasz (Chodel). Rybas (i Rybus BJ 88, 9). Rygas (1613, LS, r. 1628 Win.). Rygasz (KP 258 r. 1464 Rigasz). Rytasz-(ewski W).
Salasz (PSJ 1934 IV). Sektas i Sęk-tas(SM). Siemasz (PSJ 1930 X., 1938 II -owa P). Sierasz-(ek K I. 277 P) . Skasa (LS, K III. 198 r. 1400 Skassa). Skasza (K VII 385). Skorasa (LS). Skrobas (LS). Skuras (P). Sobasz-(ek P). Stanasz-(ek Kr.). Stasz (PSJ 1928 IV). Stobasza- (ka KRT 418 r. 1576). Stolaś (P). Straś (P). Strasz (KP 258 r. 1248 Stras). *Sularz (K III. 276 r. 1364). Sybilasz (TW 54 r. 1457 Sybylasz). Szasz-(ek K I. 519). Szczurasz-(ek LSW 81). Szymaś (P).
Ślasa (K I. 285 r. 1400 Slassa).
Tabasz (KP 258 r. 1462-67 Thabaszh, PSJ 1930 VII. UIC II. 755 r. 15 99). Tadas (LS). Taras (LS). Targas-(y K . 403). Tarnaś-(iewicz 1930). Teliasz (LS). Tilas (PSJ 1927 VIII). Tolas (PSJ 1938 VII). Torasa (RII XIV. 63 XV w.). Tralus (LS). Tulasa (LS). Tulaś-(iewicz Lw.). Tworias (UW 164 r. 1563 Trooryass). 1’yjas (Rk.).
*Ulasz-(owice). Uliasz (PSJ 1927 VI). Undas (LG, PSJ 1956 XI). Urbas (PSJ 1928 VII). Urbaś (PSJ 1935 III). Urniasz (SOK).
Wadas (LS). Walas (LS). Walasz (LS). Walas (P). Wandas (PSJ 1929 VII). Wandrasz (PSJ 1937 III). Waniasz-(ewska K V. r. 441 r. 1629-31). Wara (PSI 1956 V). Wardas (PSJ 1932 II W). Warga-’ (ŹDW I. 270 r. 1564). Warwas-(KP 258 r. 1305) i Warwasz (KP 258 r. 1531) Wawrzasz-(ek Laur. LBD II. 500). Waś (LS). Wielgasz (LS). Wijas (LS). Wirasza-(ka LS). Wirwidas (WMS II. 58 r. 1497 – czv Wyrmilas?). Witas (LS, W). Witasz-(K V. 478 r. 1590, LS Witaszek). Wojas (LS). Wojasz (Długosz XII w. Mir. s. Stan. Woyasz, WMS IV. 2. 263 r. 1522). Wojciasz-(ek LS). Wojdas (LS’. Wojtas, Wojtasz (OK 581). Wojtaś (LS, KP 285 P) W, .las (LS. KP 285 P). Wygaś (LS, Ś). *Wyglasz-(owice). Wyrwas (szl. XVI. w. ŹDW I. 308 r. 1564 km., LS). Wziaś (LS).
Zajas (Ś). Zaraś (Ś, Rw.). Zdąblasz (BJ 67 Sand.l. Zegas (PSJ 1934 VIII). Zie-as (LSW 97).
Źaraś (LSj. Żóltasz-(ek Ś).

D. Przyrostek -esz/-esza/-es/-eś/-esa
Bajes (ŹDW I. 306 r. 1364). Balesz (WM S II. 48 r.1491 Balesch). Bekiesz (Kość.). Beresza (KP 258 Wl.). Bereś (LS). *Besz-(owa K II. 12). *Będziesza (KP 258 r. 1354). Bielesz (PSJ 1935 V). Bieleś (PSJ 1956 VIII). Bieniesz (KP 258 XIII w.). Biesz (KP 258 XIII w., K IV. 57 i B-ek). *Bfociesz-(ewo KP 258 XIV w.). Boles (ŹDW XVI w. 93 Bo-lies). Bolesz (KP 258 r. 1396). Braciesz (KP 258 r. 1204 Braces). Breś (PSJ 1955 111). Brzemiesza (KP 258 r. 1155 Bremeza).
Cheś (P). Chociesz (KP 258 r. 1204 Hocessooic, r.1340 Chotes). *Chociesza-(yn SG XIV. 245). *Chorzesz-(KP 258 r. 1374) i Chorzesza (K VI 57 r. 1396 Chore sza). *Cielesza-(yn). *Ciemiesza (KP 258 Ł). Cieplesz (KP 258 r. 1136 Teples).
Dalesz (K II. 118 r. 1470 Dałesch) i *Dalesza-(yn K II. 118 r. 1500). *Desz (K IV. 164 i D-ek). Dobesz (PSJ 1928 XII). Dobiesz (K I. 59 r. 1136 Dobes). Drapiesz (K II. 143 r. 1517 Drapyesch). Drobiesz (r. 1632).
Felesz (PSJ 1928 VI).
Galbesza (r. 1568). Gardziesza (OK 462). Gclesz (Pohulanka). *Gdesza-(yce, -yn). *Gniesz-(owice). Godziesz (K I. 77 r. 1136 Codes). Gojeś (Ś) . Golesz (K I. 78 r. 1136 Goles) i Golesza (KP 259 r. 1520 Golyescha). Gorzesz (K I. 80 r. 1136 Gores). *Cościesza (KP 259 r. 1419). Grod/iesz (KP 259 r. 1155 Großes). Grzemiesza (KP 259 r. 1157 Gremeza, obacz wyżej Brzemiesza). Grześ (LS). Grzy-miesz (K II. 232 r. 1384).
Jamesz (SG VI. 273 r. 1595).
Kabiesz (PSJ 1929 IV). Karniesz (K I. 105 r. 1136 C&rnes). Kieblesz (LS). *Klesz-(ewro). Kociesz (LS). Kolesz (r. 1421 K II. 316 Colesz). Komesa (LBD III. 452). Komiesza (KP 259 r. 1511 Comyesza). Kornesz (KP 259 r. 1398 Kornesz… Kornoesz). *Korzesza-(ynek). Kościesza (ród ryc. KP 259). *Kowies-(y). Kraszesz (K I. 128 XII-XIII w .Crasses). Kręcieaza-(KP 259 r. 1408 Krączeska). Krzeszą (K II. 361). *Krzemiesz-(ewice). Krzepiesza (K I. 135 XVI w.). Krzesz (KP 259 r. 1397 Crezs, r. 1400 Krzes). Krzęciesza (K VI. 204 r. 1398 Crzancessa, ŹDW I. 278 r. 1564). Kubiesz (PSJ 1953 II). Kubies (1937). Kulesz (KP 259 r. 1520 Kulyesch, LS) i Kulesza (KP 259 r. 1463 Culesza). Kure-sza (L). Kurpesa (Ł). *Kurzesza-(yn).
*Leciesza-(yn). Lelesz (W). Lelsza-(KP 259 r. 1411). Lemiesz (LS). Lepesza (W). Lepiesza (LS). Lewiesz (LS). Lubiesz (KP 259 XI1-XIII w. Lubes). *Lubiesza-(yn). Łupiesz (PSJ 1936 I).
*Łęczesza-(yce). Łowiesza (AKP r. 1404 Louessa). Łupiesz (F XI-XV. 248).
Maciesza (LX). Malesz (PW 329 r. 1407). Maeszt (KP 259 r. 1534). Malesa (LS). Marcesz-(ewicz WMS IV. 135 r. 1514 Marczesyemicz). *Margesz- (KP 259 Sier.). Melesz (W). Miesz (K II. 460 r. 1525-27 Miklas (ŹDW I. 318 r. 1564). Miklesz (KP 259 Sier.). Milejsza (K I. 171 XI1-XII w. Mileyssa). Milesz (KP 259 r. 1411) i Milesza (K I. 171 r. 1233). *Mościesza (yn K VI. 204). Mulesa (W). *Myślesz-(ewo K II. 492 r. 1416).
Naczesz (K II. 495 XII-XIII. w. Naces).
Ociesza (K V. 87 r. 1222-42 Ocesa). Ociesa (W). Okrzesza (K II. 541 XII-XIII w Ocressa). Oleś (PSJ 1938 III). Orlesz-(ek K I. 204). Oses (P, ŹDW I. 274 r. 1564 O-ek). Oseś (LS). Ostrzesz (K II. 574 r. 1392 Ostressonis). Otrzesz (ŹDW XVI w. 185).
Paklesa (UIW 67 r. 1534). Pales (LS). Parzesz (ТРу. II. r. 1412 f. 146, r. 1534 Pa-rzesch). Pielesz (PSJ 1927 VIII). Pilesz (KP 259 r. 1687 Pilesch). Pilesza (ŹDM XVI w. 91 Piliesza). Plesz (PSJ 1930 VII). Polesza-(yn). *Prędziesza-(vn K III. 80) *Prolesza (SPP 97). *Przeciesza-(yn). *Przedziesz-(cwro K I. 239). *Przejesza (KP 259 r. 1267).
Radziesz-(KP 259 r. 1416). Rembiesz (LS). *Rębiesz-(KP 259 r. 1391). *Rościesz-(KP 259 r. 1469, K VII. 75 przed r. 1516). Rulesza (PSJ 1926 IV). Rzewiesza (KT 2 r. 1105 Reroesa).
*Siebiesz-(KP 259 r. 1335). Sieciesza (KP 259 XII-XIII w. Zecesa). *Siemiesz-(yce SG X. 473; 543). Skierbiesz-(ów) Skotesz (KP 259 r. 1243 Scotesz). *Skowiesza (ŹDW II. 200 r. 1511 Skomiescha). *Skrzesz-(ów) Skubiesz (ТРу. XVI. f. 104 r. 1482). Sobiesz (K I. 295 XII-XIII Sobes). *Sobiesza-(yn). *Sopiesza-(yn). *Sośniesz-(KP 259 r. 1310). *Stojesza-(S-ęsza *+ Stojeszyn). *Stropiesza-(yn K V. 415 r. 1561). Strzesz (K I 509 r. 1136 Stres). Sulesz-(KP 259 r. 1529). *Szczebrzesza-(yn) *Szesz-(KP 259 r. 1437).
Ściesz-(ek LS). Ślesa (K III. 209 i S-ka). Śmigiesz-(ewski Kr.). Śniesz (SPP 113). świączesz (KP 259 r. 1534 Stoiib-czessh). Świesz- (ek K VII. 160 r. 1552). Święs (PSJ 1938 II). Świesz (WMS IV. 2. 199 r. 1519 Sclimyansch).
Tabesz (KN 107 r. 1402). Telesz (PSJ 1927 VIII). Trlesza-(KP 259 r. 1417 Trlesz-ka). *Tropiesza-(KP 259 r. 1346). *Trzebiesz-(ów). Trzyciesz (KP 259 r. 1364 Triczesch). Tulesza-(ka TC 1424 f. 174).
Udziesz-(yce *♦ Udzierz). Ulesz (TPT 256 r. 1455 Wlyesch). *Urniesz-(ewo).
Wałęsa (SPJ 1934 VI). Wągrzesz (KP 259 r. 1534 Wangresch). *Weglesza-(yn K VII. 204 przed 1389). *Wielesza-(yn). Wiernesza (KP 259 XII-XIII w. Vernesa). *Wiesz-(owa K III. 386). Wojes (LS).
Zachwiei (XVI w.). Zbies (Ł). Zdziesza (K II. 471 XII-XI1I. w. Z desa). Zglesz (KT 2 r. 1105 Zgles, KDW III. 1602 r. 1568). *ZIesza-(yn).

E. Przyrostek -usz/-usza, niekiedy -us/-uś/-usia
Bartusia (LS). Bedus (LS’. Babusz(KP 259 r. 1416 Babus) Bachusz (KZ 241 XVI-XVII w.) Bagnusz-(KP 259 r. 1682 Ba-gnuszemski). Balusz-(ek PSJ 1938 IV). *Barusz-(KP 259 Ś). Bielusza-(ka Kość.). Bigus (PSJ 1933 VI). Blabuś (PSJ 1935
IV). Bodus (KP 259 r. 1411 Bodus, PSJ 1934 IV). Bodusz (KP 259 r. 1392 Bo-dussz). Bogusz (KP 259 r. 1388, Theophil al. Bogusz r. 1503). Bogusza (KP 259 r. 1153 Bogussa). Boguś (LS). Bolusz-(kie-wicz P). *Bratusz (K I. 26. IV 64). Brę-kus (BN 64). Brogusza (KP 259 XII-XIII w Brogussa). Brudus-(ek TŻ 141 r. 1771). Bruś (P). Budziusz (KP 259 r. 1485 Bu-dzyusch). Buktusz-(ek ТРу. XXV f. 81. v. r. 1524). Busz (K IV. 89 r. 1346 Busz = ßudziwoj, KP 259 r. 1440). Buś (LS, K III. 542 r. 1683-85). Byrtus (PSJ 1933 IV).
Cakus-(icz TC 1418 f. 69 v.). Całus (PSJ 1953 XII). Chałusz (KP 259 r. 1462 Halusch). Chlobusz-(ewski P). Chmiclus (Ś). Chusz-(KP 259 c. 1520 Chuszek) Cienkusz (BK 5799 r. 1424 apel., KP 259 1522 -ek) i Czenkusz (P). Curuś (BN 4′ Cywusz (Ł). *Czarnusz-(owice). Czarnus (ŹDW I. 319 r. 1564). Czuptusz (IG 1501 -13 f. 174 v.). 'Czusz (KP 259 r. 1440 t. s.) i Czuszaz (KP 259 r. 1/204 Zussa). Czwuś (CR f. 14 r. 1401 Czuusius).
Danusz-(KP 259 r. 1417) Dobrusza (K I. 60 Dobrussa). Dolusa-(ka m. WMS IV. 123 r. 1508). *Dotusz-(ce). Domus (LS). Drogusz (KP 259 r. 1559) i Drogusza (K 1. 63 XII-XIII w. Drogussa). Drusz (KP 259 P). Drybusz (ŹDW I. 313 r 1564). Duduś (LS). Dusz (K II. 154 XVI w. r. 1676 Placzkowo Trzemesz.-ewski). Dyktus-(ŹBM XVI w. 186 Diktusoroicz). Dynus (PSJ 1929 IX). Dziadus (LS). *Dziadusz-(yce).
Fidelus (PSJ 1931 IX). Fidusz (K VII. 251 r. 1422). Fikus (LS). Filusz (TPT li ■ XV w. Filiusz). Fojus-(ikowa PSJ 1930 VIII). Franus (LS). Fredrusz (WMS IV. 1. 351 r. 1431 Frideric al. Fredrusch). Fruś (LS).
Gajdus (KP 259 P). *GaIusza (ka, -ko LS). Caluś (P.). Gamus (LS). Ganusz (UIC II. 784 r. 1399 Ganusch). Garbus (LS). Garnusz-(ewski Kr.). Garus (PSJ 1929 V.). *Gawlusz-(owice). *Gawruszród ryc. LBD II. 197). Gebus-(TŻ 141 r. 1771 Gembusik). Gębuś (LS). Gierusza (K III. 587 r. 1504-08) Gierusz (K IV. 224 r. 1660-65). Girus (Pl. *Glusz-(ewo). *Gnusza-(yn K II 1S8). Godusza (K I. 77 XII-XIII w. Go-dussa). Goluś (PSJ 1958 VII’. Go-lusza (KP 259 r. 1574 Golussa). Gorusz (RH IV. 99 r. 1445). Gorzusz-(Gorzuschemskie Win., LOCP IV. f. 140 pocz. XVI w.). Gostusz-(a). Gradus/, (WM III. 203 r. 1460 Gradusch). Grelus i Grylus (r. 1615 Środa’. Grendus (PSJ 1926 IX). Grzegusz-(ek LS). Gus- i Gusz-(kowski K IV. 282 r. 1534).
Jagusz (PSJ 1936 IX, -wicz TS 40 r. 1466). Jaguś (LS). Jakrusz (UW 532 r. 1539). Jakus (PSJ 1932 IX). Jakusz (KP 259 c. 1103 Jacussonis gen. = Jakób’. Jamus (LS). Jandus (K VI. 135 r. 1497). Janus (PSJ 1958 V). Janusz (LS). Jędruś (SG I. Jodrusz-(owice). Jurus (LS). Juś (P).
Kalus (LS). Kałusza (P). Kalkus (Koz. Niez. zap. her. I. 50 r. 1632 Kalkus). *Katusza-(yn). Karalus (SG XI. 235). Karpus (LS). Kazuś (P). Kielbus (PSJ 1935 VI). Kieldusz (Ł). Kiepusz (K VI. 1S3 r. 1552). Kiepus-(UIW 64 r. 1534 Kiepussek). Kieramusz-(ewski WB 86). Kie-rus (PSJ 1928 VI). Kikusz-(owa K III. 628 r. 1598). Klarus (LS). Klebus (P). *Kli-kusz-(owa). Klimusz (KP 259 r. 1534 Klimussh). Klewus (UIW 15 r. 1534 Cle-vus). Klusz (TPT 318 r. 1465 Clusz). Klusza (SPP 57). Kobusz (ŹDW I. 296 r. 1564). Kobus (WMS V. 193 r. 1556). Kolanus (LS). Kolbus (WMS V. 193 r. 1556). Kolbusz (r. 1957, WMS IV, 3. 224 r. 1544). Kolus (LS). Kolusz – (Koluszko r. 1356, Koluszek r. 1512 K VI. 186). Kolusza (K VI. 186 r.1539 Colussa, WMS IV. 5. 125 r. 1539 Colussa). Koltusz (LS). *Komusz-(os. Kómka). Koncusz (1957). Koniusz (K I. 525 r. 1156 Conus). Koniusza (K I. 325 r. 1534 Konyussa). Koprus (K V. 595 r. 1581). Koprusza (KP 259 r. 1471 Copruscha). Kordusz (KP 259 r. 1520 Kordusch). Korkus (LS). Kortus (LS). Korus (1938). Koruś-(iewicz Kr. Kostusz-(ek ŁK 48 r. 1513). Kostuś (LS). Kotus (K II 340 XIV w.). Kotusz (K I. 126, II. 540). Krajusz-(ek PSJ 1930 VII). *Krakusz-(owice). *K,rasusz-(e). K repis (Ś). Krusz (KP 259 r. 1453 Crusz). Kraś (Ł, P). *Krzus-(owski (K VII. 350 przed 1428 r.). Kukus (PSJ 1936 VII). Kusz (KP 259 XIV w. = Jakusz). Kusza (LS). Kuś (LS). Kwiatusz (LS).
Laprus (LS). Laskus (LS). Latus-(KP 259 P. Latusek). Latusz (P). Lemus (LS’ Lenius (PSJ 1933 II). Ligus (LS). *Lipus-(y). Lus (K II. 408 r. 1582) i Lusa tK I. 149 P).
Łabus (Ś r. 1937, PSJ 1938 II. I.) Łabusz (LS). Łabuś (LS). Lagus (KP 259 r. 1298. r. 1504 Lagus). *Łagusz-(ew). Łaskusz (WMS IV. 2. 378 r. 1528 Laskusch). *Łętusza-(KN 237 r. 1408 Lanthuszca). Łopuś-(iewicz PSJ 1931 III). Łusz-(ek K II. 455 r. 1492). Łuś (PSJ 1928 II).
Madrus (ŹDMp. 247 r. 1551). Maduś-(iak Ś). Magus (WMS V. 93 r. 1555). Maj-musz (PSJ 1936 XI). Makusz (K II. 438 r. 1679). Malus (W). Matusi (LS).Malusza (KP 259 r. 1266). Matusz (KP 259 r. 1245, PSJ 1928 IV, PM-ek). Mardusz (KP <259 r. 1393 Mardus). Marusz (K I. 164 r. 1136 Maruzc t. j. Maruszk, KP 259 r. 1510 Marusch). Marzus (LS). Matusz (WMS IV. 1. 328 r. 1530). Mazuś (LS). Mendus (P). Mędus (PSJ 1932 IX). *Mięgusz-(owiec SG III. 76). Mi(;kus (KP 260 P). Miękuś (P). Miętusz-(ewski K II. 463 r. 1506-46). Miętus (1. c. r. 1396). Migus (LS). Miktusz-(e). Mikuś (LS). Milusz (KP 260 XII-XIII w. Miluz). Minkus (LS). Miodusz (KP 260 r. 1506 Myodusch, AC II. 1987). Mirus (LS). Mitusza-(yński LZ 5). Mokrus (PSJ 1956 II. Molus (PSJ 1937 II). Moluś (LS). Montusz (LZ 49). Muskus (PSJ 1928 IV). Muś (LS).
Nagusz (KP 260 r. 1204 Nagos, czy Nagus). Niegusz (KT 2 r. 1105 Neguz). Nie-rusz (KP 260 r. 1525 Nyerusch).
Ochędusz-(ka Ś, -ko PSJ 1938 VI). Odmus (WMS IV. 1. 225 r. 1521). Okusz-(kowicz SPP (20). Oszusz (czy Oszust KP 260 r. 1442 Oschusch r. 1449 Oszusth). Owcusz(ek r. 1637) albo Owczusz(-ek r. 1658). Otrąbusz (ŹDW XVI w. 278).
Palusz (PSJ 1933 XII). Palus (PSJ 1934 X). Panuś (W). Papus (ŹDW I. 323 r. 1564). Pardus (K I. 217 r. 1243). Parkusz-(KP 260 r. 1421 Parcuszi). Parus (LS). Parasz (KP 260 r. 1482i. Pempusz-(ek LS). *Piekusz-(ów). Pieklus (PSJ 1936 IX). Pietrusza (KP 260 XII-XIII w. Petruza ż). Pikus (BJ 186 r. 1697). Pikusa (W). Pilus (PSJ 1930 VII). Pitrus (PSJ 1930 V). Pitusza-(KP 260 rt 1554 Pithmska t. j. Pituszka r. 1559 Pithaska, ob. Pitucha). Porzus-(kowiak P). Psuś (LS). Puś (LS).
Rabus (PSJ 1937 I). Rakusz (K VI. 145 r. 1577, SG XIII. 744). Rakus (LS). Ramus (LS). Ramusz (ŹDMp. 188 r. 1578). Hanus (J). Rekus (1938). Rebusz (KP 260 r. 1580 Rembusz). Rębuś (PSJ 1929 XII). Rękus (SG IX. 638 r. 1494). *Robusz-(ów). Rogusz (S). Rogusza (KP 260 r. 1515 Rogussa). Roskusz (KP 260 r. 1390 Roscusch). Rozmus (PSJ 1938 VII.) ilostusz (SC XI 515 r. 1473). Rusz (K III. 719 r. 1498 i R-ek (XVI w. Wl.). Rybus (W). Rygus-(iak P). Rzepus (PSJ 1938 V). Rzepuś (Ś). *Rzusa-(in).
Seruś (PSJ 1929 V). *Siedlusz-(owice). *Siejusz (K V. j287 przed 1397 -yce -4 Sią-szyce). *Siemusz(owa). Sienusz-(kowicz SPP 109). *SiewieruSz-(KP VII. 105 r. 1391). Sipusza-(KP 260 r. 1397 Sipuszka). Skorusza (KP 260 XII-XIII w. Scorusa). *Skrobusza (KP 260 r. 1502). *Skrzetusz-(os. bkrzetuszeroo r. 1598 K. V. 302). Smuś (W 65 r. 1646). Stamisz (PSJ 1936 VI). *S!awusz-(ewo). Strakus-(ek WMS IV. 2. 305 r. 1524). *Strekusz (SG VI. 41 r. 1562). Suś (PSJ 1930 I). Susze-(ewo K. I. 315). Sysusz (Udryck). Szumuś (Kr.).
Śliwusz (KDM IV. ЗІЗ r. 1456).
Tajduś (PSJ 1922 XII. 1935 II). Tartus a. Tyrtus (UIW 1437 r. 1534′. Terusz (WMS III. 173 r. 1506 Therusch). *Tomusia- (in). Trobusz (PSJ 1929 IX). Trkusz (KP 260 r. 1301). Trybuś (PSJ 1929 VII). Turusz (LS). Tusz (TPT 297 r. 1452 -k).
Walkusz (P). Walusz (PSJ 1927 VI, MH IV. 194 r. 1781 -ewicz). Waluś (LS PSJ 1922 X, BN 4). Warkusz (PSJ 1935 VII). Warmusz (UIC II. 842 r. 1400). Waruś (LS). Widtus i Widtusz (r. 1615). Widusz (KP 260 r. 1510 Wydasz, ŹDW I. 296 r. 1576 Vidus). Wielgus (TC 1453 f. 219, LS, ŹDMp. 372 r. 1531 -a) i Wielgusz (KP 260 r. 1432 Wyelgusch, OK 219). Wiernusz (PSJ 1928 VII). Wierusz (KP 260 r. 1357 Werusz ród ryc. 1357, KP 330, nazw. WMS IV. 2. 308 r. 1525, także = Werner KT. 344 pocz. XIV w.). Wiglusz (PSJ 1928 XI). Wilus (LS). Wilusz (PSJ 1926 VI). Wojniusz (PSJ 1957 III, SG XV. 2. 75) Wojtusz (KP 260 r. 1354 Woytusch). Wojtuś (LS). *Wolusz-(ewo K V. 493 c. 1520). Wy-glusz (WMS II. 63 r. 1497 Viglusch). Wykus (PSJ 1931 XII). Wvkusz (LS). Wyslusz (WMS IV. 1. 85. r. 1512 Wislusch).
Zadusz (PSJ 1926 IX). Zbaniusz-(ek PSJ 1936 VII). Zezuś (LS).

F. Przyrostek -sz/-sza, niekiedy -sa/-ś
Baksz (P). Barsz (KP 260 r. 1177 Bars) i Barsza (KP 260 XII-XIII w. Barsa, możliwe także Bars i Barsa). Beksa (LS). LS). Belsz-(yk K IV 17 r. 1578 Belsik i os. B-szewo). Bloksza (Blokscha Ś). Boksa (KP 260 r. 1284 Bogsa) i Boksza (KP 260 r. 1401 Bocsza, W). Borsa (KTZ r. 1105). Borsz (a. Bors KP 260 r. 1415 Bors). Bor-sza (KP 260 r. 1456 Borscha).
Cemsz (TS 140 r. 1451). *Cieksa-(yn SG I. 683). Czarnowsz (AB XII. 5. r.1435 Carnomsz). Cząpsa (TS 81 r. 1456 Cząmpsa).
Darsz (P). *Dobsza-(KP 260 r. 1405 -szvn -4 Dobczvn). Dursza (KP 260 r. 1534 Dursza). Dyksa (K VI. 85 r. 1552). Dymsza (W).
Gielszo (K VII 132 c. 1520 Gyelsclio). Glapsa (KP 260 r. 1436 t. s.). Gląpsa (KP 260 r. 1437 Glampsa).
Jaksa (KP 260 XII w. = Jakób, r. 1410 Janussius dictus Jaxa, także = Jan. Jaksza (LS). Jakś (LS), jarsza (KP 260 r 1456 Jarscha) і Jersza (KP 160 r. 1457 Jersclia). Jowsa (LS). Jursz(W).
Kepś (P). Klimsza (KP 260 r. 1679 Klimscha). Kojsz-(KP 260 r. 1398 Coyssi). *Komsa-(in SG I. 854 -nicze). Komsza (Ł r. 1952). Koporsz (KP 260 r. 1679). *Kotowsz-(K II. 340 r. 1398). Kotyrsza (KP 260 r. 1477). Kowszo-(KDW II. 1067 r. 1396 Cotvszonem ace.). Krajsza (K T. 128 XII w. Cragsa). Kryksa (KP 260 Wl.). Kulsza (K VI 218 r. 1489 Culsza). Kupś (P). Kursz (KP 260 r. 1389 Cursz).
Leksa (LS). Lewsza (SPP 69) *Lubowsz-(K II. 405 r. 1404). *Lubsa-(in K IV. 474 r. 1354). Luksa (ŻDW I. 284 r. 1564).
Magdans (P). Maisz (KP 260 r. 1244 Mals). Marsz (KP 260 r. 1176 Mars, r. 1415 K V. 14, Marcin… Marsz LG I 2177 r. 1596). Marsza (K I. 164 XII-XIII w. Marscha). Mielsza (K VII 560 r. 1659-57). Miksz (KP 260 r. 1409 t. s.) і Miksza (KP 260 r. 1454 Mixscha) także Miks (LS). Miksa (KP 260 r. 1435 Mixsa = Mikołaj KDW V. 55, II. 462. W). *Milsza- (KP 260 r. 1261 os. Milsin). Misz-(KP 260 r. 1388 Michael Missca). *Mniewsz-(KP 260 r. 1492). Moksa (LS). *Morsza (KP 260 r. 1510).
Nawsza (KP 260 r. 1419 t. s.). *Nioksa-(no i L-ino). *Niestojsz-(ewo K V. 72 r. 1250). *Nietsza (KP 260 r. 1295). Nietuksa i Nietyksa WMS IV. 1. 373 r. 1639). Nietyksa (SG XIII. 848).
Oleksa (LS). Omeksa (KP 260 r. 1390 Omexu).
Paksza (K V. 128 r. 1490) i Pąksza (K VII. 570 r. 1483 Pąnksclia). Pawsza (SG XVI 2. 436). Pątsza (SG XIV 152 XI. w.). Peksa (LS). Pelsa (P, Pelssa). Persz (ŹDW I. 505 r. 1564). Persza (PSJ 1930 X). Pęksa (Kr.). Pieksza (KP 260 r. 1520 Pyeksza, Pyekza chyba że to piegża). Pielsz (K VI. 153 r. 1523 Peregin, al. Pyelsz, ŹDMp. 144 r. 1581). Piksa (K IV. 190 r. 1466). Powirsza (K V. 194 r. 1244 Pooirsa). Pursza (KP 26 r. 1534 Purssha). Pyksza (ТРу. XIX f. 5 v. r. 1484 Pykscha).
Radsza (K I. 250 ХІІ-ХІІ w. Kadsa). Raksa (RH IV. 100 XV. w. Raksyna ż). Ramsz (KP 260 r. 1393 t. s. pewnie obce). Reksa- (iński K II. 714 r. 1590). *Roksa-(yn). Roksza (K VII. 74 przed r. 1311). Rynsz (S’G XIV. 101).
Saksa (KP 260 XII-XIII w.) Salsza (ŹDMp. 190 r. 1578). Samsza (K V. 602 r. 1310 Samscha). *Siemsza (KP 260 r. 1388). *Skarsz-(KP 260 r. 1410) i S’karsza (KP 260 r. 1411 Skarsza). Stojsza (K V. 72 r. 1224 Stoysa). Swojsza (KP 206 r. 1204 Zvoysa r. 1295 Smoyssa).
Śmilsz (KP 206 r. 1387 Smilszeuicz, r. 1420 Smilsch).
Tarsz-(ek K V. 406 r. 1415) i Tarsza (KP V. 406 r. 1554 Tharscha). Tersza-(yn K III. 743 r. 1593). Tomsa (P r. 1403). i Tomsza (P) i os. Tomszyce -4 Tomczyce). Tryska (K VII. 219 г. 1552K *Trzepsza (KP 206 XII-XIII w. Trepsea! por. także nazw. Trapszo). Tyrsza (yski K III. 743.).
Urpsza (W r. 1465).
Warsz (KP 260 r. 1257 Warsone abi.). Wieksa i Większa (LBD II 357 Wyekscha I. 584 Wyexa). *Wiksa (Wiksin SG II. 862). *Wielsza-(yn -4 W-żvn K III. 378). Wilksa (K V. 471 r. 1457 Vilxa, ale miejsc. Wilkszyce). Wojsa (AB X. 276, 2, LS). Wojsz-(KP 260 r. 1410 Vogszi) i Woisza (K VII. 233 XVI w. Woisza). Wors (ŹDW I. 308 r. 1564). Wyksza (UW 503 VyxszaR *Zarsza-(yn).

Uzupełnienie

I. Formacje ze spółgłoską „s”.
A. Andryś (1938 X). Banysz (1899). Barys (Kr.). Bartyś (KI.). Binisz-(kiewicz 1923). Ciurys (PSJ 1938 VIII). Dalisz-(ewski P). Dziwiś i Dziwisz (Pd. R. 1823, 39). Facisz-(ewski Kr.). Farbisz (KZ 242 r. 1526). Felisz-(ek KI.). Gabiś (P). Gawisz-(ek W). Głubisz PSJ 1938 IX). Grabisa i Grabysa (Pd. R 1836, 45). Grzyś (Kr.). Hłabisz (Wiln.). Kolis (1918). Krzyś (KI.). Kozaczysz-(ek TPy. 19 r. 1503 f. 85).’ Kul-pisz (Rei. Wschow. 1660-65 f. 85). Kunys (Pm.). Kurpisz (P). Marzenisz (K III. 269 r. 1357). Piś (Kr.). Ponisz (1938). Słysz (Kr.). Sorys (PSJ 1938 VIII). Szymisz (W). Telisz-(ewski W). Ułysz-(ak P). Waryś-(iak L). War-dys (W).
B. Biros (Kr.). Duroś (Kr.). Dziwosz (LBL f. 58 c. 1510). Glubos (TC X. 1424 f. 109). Grzyboś (PSJ 1938 VIII). Jarosz (TPy. 19 r. 1505 f. 173 v.). Kamosa i Komosa (apel. TPy. 28 r. 1541 f. 608, 29 r. 1548 f. 88). Krakoś (Kr.). Krokos-(ek UIW 105 r. 1534). Krzos-(ka Ś). Kurpios (1938 VIII). Łotosz (Kr.). Majdosz (Ś). Suchos (1918). Światłosz-(ak Pd.). Tęgosz (W). Wackosz (1938). Linosz (1938. XI).
C. Badasz-(ewski 1938). Białasa (UIW 63 r. 1534 Białasa). Bogdaś (Mp.). Cho-daś-(iewicz 1938 X). Czampas (Ś).
Darinasz-(ek W). Dobiasz i Dobijas (Ś). Doras-(ewicz 1923). Drygaś (Mp.). Franas (W). Gagas (1873). Gnabas-(ik P). Goras (Pd.). Goraś (W). Gubernasz (Pd. R 1614). Jardas (UIW 51).
Kępas (Rd.). Kielasz (1918). Kitaś-(iewicz Kr.). Knaś (Kr.). Karaś (P). Królas (PSJ 1938 VIII). Krzas (1918). Laban (Kr.). Lelasz (P). Ligas (Kr.). Okrzas (Kr.). Pijaś (P). Pyras (1938 VIII). Serwasz (UIW 14 r. 1534). Słanasz (M). Sobaś (Mp.). Ślamasa-(iński 1938 X). Tanaś (K V. 402 r. 1755). Walaś-(iewicz 1938, UIW 75-6 r. 1534 Walaclwma – Walassek). Zacieras (L). Robas (1958. XI). Trymasz (Ś). Węcłaś (P).
D. Dziesza (TIC 150-15 f. 340). Karnes (Kr.). Kubesa-(essa Kr.). Leś (Kr.). Miklesz (UIW 40 r. 1534). Mlodziesza-(szyn K VI. 204). Pakiesz (Mp.). Przesz (UIW 98 r. 1534 Przessh). Skieresz (P).
E. Balus (Kr.). Bartuś (Kr.). Batus (Kr.). Berus (PSJ 1938 VIII). Biguś (Ś). Bius (Kr.). Filus (Kr.). Filuś (Ś). Gajdusz-(ek 1894). Jakuś (KI.). Janiszewski P). Kulus (P). Margusz (L). Michus (1918). Sobuś (Pd. R 1820). Szymusz-(ek W). Terlitus (P). Turuś (Pd.). Urbuś (Pd.) Wituś-(ik LS). Wydymus (KI.). Zajusz (1938. XI).
F. Fiksa (1693 Wieluń). Firsza (UIW 40 r. 1534 Firsslia).

II. Formacje ze spółgłoską „n”

A. Przyrostek -an/-ana/-ania
Buczan-(kiewicz SOK). Bagan (PSJ 1935
IX). Badzian (L). Balan LS). Bana (Łomża). Barchan (LS) .Bardan (K III. 11 r. 1619, PS] 1957 X). Bargan-(PSJ 1933 III). Barwan (Kość.). Bazan (LS). Ba-zana (KP 261 c. 1511, MH III. 208 r. 1705 B-ka). Biaian – (ikLS) . Bidzan (LS) Biedan (KP 261 r. 1235 Bedan). Biegan (KP 261 r. 1210 Began. LS) i *Biegana-(LP 261 r. 1292). Bielan (K I. 15 XVI w., LS). Bietran (RP 1493 f. 362 r. 1464). Bieżan (KP 261 r 1358 Besan, dziś Biezan P i Bieżankowa PSJ 1922 VII). Bilan (LS). Bizan (LS). Blania (Ś). *Bledzian-(KP 261 r. 1547) *Blizan-(ów). Blaszan-(owicz SG XV. 2. 659). Bobrzan (LS). BoJzan (KP 261 r. 1518, P). Bodzian (LS). Bogan (Pm). Bojan (KP 261 r. 1417 Boyan r. 1398 Boyanka). Bolana- (ka KII. 37, MPV) Bordan-(owczyzna WMS’ V. 170 r. 1564). Bosian-(ek PSJ 1933 VII). Bowan (KP 261 WI.). Bożan (KP 261 r. 1241 B’o-zan). Bran-(y ŹDMp. 370 r. 1531). Brania (LS). Bvrodziana (M. Mp.). Brudziana (PSJ 1929 Tl). *Brzuchan-(y K VI 283 r. 1407, -ia ŹDMp. 130 r. 1581 Brzuchania Ł.). Bndzian-(ik SPP 21). Bulwan (PSJ 1933 V). Burdan, (ŹDM XVI w. 176, LS, WMS IV. 133 r. 1514). Burtan (Kr.) Burzan (SG XV. 2. 305). *Burzan-(KP 261 r. 1344).
Byrzan czy Bierzan (KP 261 r. 1205 Byrżan = *Bierzan, por. Bierzanów pow. wielicki?). *Bystrzan-(ów K IV. 91).
Caban (LS). Caban (PSJ 1935 IX). Ceran (ŹDW I. 306 r. 1564 Czeranl. Chaba-na (KP 261 r. 1402) i *Chobana-(KP 261 r. 1459). Chan (WMS IV. 1. 153 r. 1518). Chędzan (KP 261 P). *Chłan-(iów). Chocian (KP 261 r. 1136 Chotan, r. 1204 Chocan). Chodan (Ś). *Chodzian-(K VI. 55 przed 1520). Chojan (KP 261 P, r. 1498 Choyanek) *Chomran-(ice). Choroman (TPT 201 r. !471).Chowan-(KP 261 r. 1257, r. 1511 Chowany, PS J 1936 VII Ch-ak). Chragan (PSJ 1930 XII). *Chrapan-(ów). Chru-ścian-(y PSJ 1937 III). Churzan-(WMS IV. 3. 226 r. 1544-y Ostrów). *Chwan-(iaw, -czanek Pm). *Ciechan-(KP 261 г. ІЗіОІ Cieżan (PSJ 1936 X). Ciosan-(yWMS IV. 1. 281. r. 1525 C-zosani). Ciotczan-(KP 261 r. 1438 Czołhczani). Ciożan (PSJ 1936 III). Cisan (SG V. 478). Coban-(y ŁK 48 r. 1513). *>Gudzan-(KP 26ІГ.1400І. Gypan-(ński N 156 r. 1772). Cyran (KP 261 r. 1683-85). Cyrzan (Pm, SG IX. 607). Czaban (LS). Ćzadan-((kiewicz LS). Czajan-(ek Ś). Czałaban (TPy. 1503 f. 105 v.). *Czamana – (in). Czapana – (ka LS). Czapran (LS). Czatan-(owo SG XIV. 223). *Czekan-(KP 26i r. 1282). Czman (KP 261 r. 1482). Czoban (Lw). *Czochan-(ie). Czochran (F XXV. 19). Cztan (KP 261 r. 1599 Cthan). Czuchan-(ński Kr.). Czwań-(iek WMS’ V. 1650 r. 1563). Czwaran-(ek AB XII. 454 r. 1458). Czwordan (KP 261 r. 1579- 1620, P). Czyran (UlW 26 r. 1534 C’/.iran). Czystan-(KP 261 XII-XIII w. Cistana). Czyszczan (Kr.).
Dagnan (W). Dalan-(ek NP /297). Dębana-(ka AB VIII. 81 r. 1437). Dębiana-(ka PCA II. 495 r. 1516). Dobran-(owice). *Dobrzan-(ów). Dolchan (LSl. Dolczan (LS). Doman (K I. 61 r. 1136). Domian (LS). Dordań-(ski LS). Dostań (PSJ 1933 III). Drewnian-(y LS). Drogan (KP 261 r. 1399). Dropan (AB XIV 218 r. 1446). Drożan (K II. 147 r. 1489, P). Drzewan-(ek P). *Drzewian-(KP IV. 191 przed r. 1452 -owo). Duchan (TP 1429 f. 166). *Dudan-(KP 261 r. 1318). *Duklan-(y). Dulan (KP 261 r. 1554). Duliban (1938). Duman-(ia Sand.). Duran (K I. 154 r. 1105, Pm.). Dupan-(KP 261 r. 1554 Dupany). Dygan (r. 1568). Dyjan-(kiewicz LS). Dykan (LS). Dzań-(i F VI.-X. 494). *Dzian-(ków K IV. 197 r. 1585). *Dziarczan-(ówka K III. 578 r. 1593 -94). Dziemian (KP 261 P, r. 1796 Sokolniki Wrzes.). Dzierban-(owicz 1938). *Dzierżan-(KP 261 r. 1322) i Dzierżana (KP 261 r. 1393 Dzerszana). *Dziewan-(owo). Dziuban (Kr. WMS IV. 3. 279 r. 1547). Dziwan-(owski K III. 580 r. 1519) Dzwan (czy Zwań KP 261 r. 1210 Zoan). Dzygan-(ik ŹDW I. 290 r. 1564). Dzy-jnian (P). Dźwigan- (y Kość.).
Figań- (iek PSJ 1929 II).
Gaban-(ński SPP 59). Gan (LS, KDW I. 7 r. 1136). Gablan (PSJ 1956 I. -kowska). Galan-(ka SS 55 r. 1615). Galana-(ka SS 55 r. 1615). Gałgan (KP 21 r. 1524 Galgan). Garan (KP 261 r. 1554GarąnJ. Gawan (F XXII. 120′. Gądan (UIC II. 876 r. 1400 Gandanek). Giczan-(ek DW I. 313 r. 1564). *Glinian-(os. Gliniany KDW V. r. 188, WMS II. 19 r. 1494 -ka. UW 156 r. 1477). *GIodnau (P 261 r. 1644). *Gtogowian-(y). Głowa-nia (PS’J 1952 IV). Gluchan (SPP 42). Gniewan (KT 2 1105 Gneoan). Godan XII w.). *Godzian-(ów). Godziwan (LS). Gofan (MP.). Golan-(ek LS, -ka LG I. 1975 r. 1595, XV w.). Golana (KP 261 r. 1552-60 Goliana, r. 1404 Golanka) i Golania (KP 261 r. 1434 Golyanya, K II. 193 r. 1443). Golban-(K V. 552 r. 1469). Golian (ród ryc., ON 68). Gołan (KP 261 r. 15(ft Golan, może i = Golan r. 1615). Goran (WMS IV. 2. 108 r. 1512). Gorzan (K I. 81 P, KP 261 r. 1557-86 Gorzanek). Gorzelan-(LS). *Gosan-(ń). Gozan (SG II. 228). Gozdan (LS, SSP 43). Gozdowian (r. 1797 Sokolniki Wrzes.). *Graban-(ów). Grabania (KP 261 XV w. Grabanya, LS). Grabian (KP 261 pocz. XV w. LS Grabianko). Gradzan-(owo). Gran (K II. 219 r. 1526, ŹDW I. 288 r. 1564 G-ek). Grodzan-(KP 261 r. 1202, -ie ŹDM XVI w. 94). *Grudzan-(owol. Grygjrania (PSJ 1938 V). Grzana (KP 261 r. 1687). Gu-ban (KP 261 P). Gudan-(ek W). Gudzan (Mp., (-ński P). Gulan (KP 261 r. 1512, PSJ X). Giwdan (KP 261 r. 1554 Gurdan). *Gwizdan-(KP 261 r. 1265). Gwozdan {KP 261 r. 1204 Guozdan).
Hadan-(ik Rw.). Hosan (PSJ 1926 XI).
Jabczan-(ik LS). Jaksan (LBD I. 445.) Jania (PSJ 1951 III). Jargan (PSJ 1928 VIII). Jarpan (LG II. 112)2 r. 1398). Juran-(KP 261 r. 1579 Juranek, PSJ 1938 IV).
Kagan-(ów K II. 267) Kajdan (P). Kałainan (LS). Kapan-(ek Kość.). Kapania (LS). Kapran (LS). Karbania (RP 1498 — 1503 f. 233 v.). Karwacian (PW 196 r. 1404). Kaslan (F XI-XV 278). Kastalan (i K-ek ŹDW I. 280 r. 1564). Katana (LS). Kazana (LS). Kazan (KP 261 P). Kąsan-(ek i Kasanek C 24). Kespan (-ek r. 1706). Kęblan (KP 261 r. 1408 Kamblan). Kijania (KP 261 r. 1428? Kyanka (LS). Kielan (LS). *Kisielan-(y). Klecan-(y). Kleczan-(ek LSW 34). Klemań (PSJ 1^27 Ś). *Kliczan-(ów LBD III. 86 ->Kleczanów). *Klę-czan-(y). Klęban-(KP 261 r. 1245). Kobielan (LS). Kocan (PSJ 1926 VIII). Kochan (K I. 115 XII w. Cochanus, LS). Kochana (LS). Kocjan (L). Koczan (KP 261 r. 1559, SG XV. 41) i Koczana (KP 261 r. 1500 Coczana). Kojan (K IV. 571 r. 1395 Coian). *Kokana (KP 261 r. 1213). Kokoszan-(ek S). Kołczan (SG XV. 206). Koman (LS). Kopania (KP 261 P). Ko-rana (K III. 658 r. 1155, K-ka r. 1411). Korbań-(iowskie SG XII. 492 r. 1666-71 i Korban-(ek K II. 278 P). Karman (ŹDW I. 326 r. 1564). Korpan (F XXIII 24) Korzana-(ka Pm.). Kosian (Ś). Kostan-(ek Ul W 90 r. 1534, -owicz PSJ 1938 VI). Koszan (P 261 r. 1395 Coszan, LG II. 1759). Kościan (KP 261 XV w.. K-anka LG II. 757 r. 1398). Kotania (LS). Kowan(-ek LS). Kozana (KP 261 r. 1310 i K-anka II. 342 r. 1415). Kozdran (LS). Kozian (KP 261 г. 1342 (Coszyan, LS). Koźmian (KP 261 r. 1398 (Coszman). Kożan (LS). Krobana-(KP 261 XV.. w. Crobanka r. 1422, r. 1937 Bochnia). Kromolan (od wsi Kromo-lice P). Krowan (LS). Krupan-(ek PSJ 1933 VII). Krzeczan-(owskie SG XIV 202). Krześcian (LS). Krzywania (K VI. 214 r. 1653, ŹDMp. 369 r. 1531). Krzyżan (K III. 648, KP 261 XII-XIII w. Crisan = Chryzostom). *Ksan-(у). Kuban-(KP 261 r. 1651 Kubanek). Kuczan-(kowic MH III. 212 r. 1700). Kujan (KP 261 P). Kuklan (LS). Kulan (KP 261 Wl.). Kulchan-(ek WMS IV. 3. 103 r. 1538, 296 r. 1547). Kultan (r. 1691). Kuman (LS). Kupan-(iak LS). Kuran (K II. 375 c. 1065 Curani gen. LS). Kurban (LS). Kurpan (LS). Kuzan (PSJ 1936 III). Kuzian (PSJ 1929 IV).
Lagen (LS). Laran (LS). *Lechan-(ice). Ledan (KP 261 r. 1204 t. s.). Leksan (Ś). Lendzian (LS). Lędzian (Pm). Lig-man (LZ 419) i Likman-(owo K IV. 455 r. 1262). Lijan (LS). Listwan (LS’). Liwan (ŹDW I. 271 r. 1564). Lotana (SS 50 XVI w.). Luban-(KP 261 r. 1203). Lubian-(ka K II. 399 r. 1519-30, -у TPT 202 r. 1460 і -ek). Laban (PSJ 1928 IV). Lagan (Kr.). Łaman-(y ŹDW I. 284 r .1564). *Łapan-(ów). Latan-(owicz PSJ 1926 VIII). Lazan-(KP 261 r. 1594 Łazanka). Puszczan (АКР VIII. r. 1396 Lonsczan). *Łdzian-(yn). Łęczyczan (KP 261 r. 1396 Lancziczanus). *Łękan-(owo KP 261 r. 1528). *Łgan-(ów KP 261 r. 1532, K IV. 453 r. 1424). Łoban (W). Łodzian-( o LS, PSJ 1938 I). Lokana (KP 261 r. 1156 Lo-cana). *Łopan-(ń). Łopian (г. 1681). *Łukan-(KP 261 r. 1230). *Łuszan-(a os.)
Machan (KP 261 XII-XIII w., r. 1455 Machaniemicz). Madan (LZ 1119). Magdalen (K VI. 255 r. 1534, -skie WMS IV. 2. 295 r. 1524). Majan-(KP 261 ka KDW V. 290 r. 1419, r. 1534 Maianek). Majczan (PSJ 1928 I). Malan-(ek WMS IV. 1. 190 r. 15|20). Malowań (y WMS III. 63 r. 1503). Malan, Malanicz (LS). Maran(-on i P M-ek P) (Marchwian (Kr.). Marzan (KDW V. 609 r. 1459 Marzian). Marzejan (on Pm K I. 165). Maślan (LS). Matan (LS, UIW 77 r. 1534 Mathias = Mathanek). Mazan-( KP 261 r. 1389, ŹDM XVI w. 103). Mazań (LS). Mazgan-(ek ŹDW I. 317 r. 1564). Mazoszan (KP 261 r. 1480 Mazoschanka ż.). Mazan (S). Melan (LS). Mian (K I. 168 r. 1460). Mianowan (LS). Miedzana-(K III. 673 r. 1432 Myedzanka) *Mierzan-(KP 261 r. 1448). Milan (KP 261 r. 1285, LS). Milczan (ŁK 48 r. 1513). Milczan (KP 262 r. 1630). Milowan (KI 175 r. 1156 Miloman). Miran-(y, K II. 467). Miro-sian (LS). Mirzan (MPV III. 343 r. 1353). Mlana-(ka UW 568 r. 1554 apel.). Młodzianek, -kowo). Mochan (L). Moczan (PSJ 1934 III). Molcan (LS). Molczan (LS). Mołczan (LS -y). Moran (LS). Możdżan (PSJ 1956 XI). Multan (XV w. w Średzkiem, WMS IV. 3. 420 r. 1493 M-anka). *Mykan-(ów KP 262 r. 1262).
Nadzian-(ek ŹDW I. 282 r. 1564). Nagwazdan (AB VII. 162 r. 1437, WMS III. 207 r. 14 84). Narodzan-(ek SG XIII. 149). Nastań-(ik PSJ 1938 III). Naszan (KP 262 r. 1260 Nasan, r. 1396 Naszan LG I. 1270). Nędzian (K I. 171). *Niechan-(owo KP 262 r. 1415). *Niechcian-(ów K VI. 291 przed 1389 r.) *Niechtana-(in). Nie-dan (KP 262 c. 1145 Nedan). *Niedzian-(KP 262 r. 1427). Niegan KT 2 r. 1105 Negań). *Niegowan-(wonice). Niespodziany-^ P). Niestojan (TPT XV w.). *Niżan-(kowice). Nogan (LBD III. 31|2, KP 262 r. 1687 Noganiemitz, AKH X. 266 Noganka, ek Kr.).
Obarzan(ek PSJ 1929 II). Obiecan (KP 262 r. 1248 Obechan) Ochędzan (KI.) i Ochendzan (P). Ochlan (ŹDW I. 322 r. 1564). Ochman-(ka PSJ 1935 III). *Ociesan -(iec, -anki). Odbieżan-(y XVI w. Trzemeszno). Odolan (KP 262 c. 1145). Odziana (LS). Ogana-(KP 262 r. 1412 Oganka). Oklwan-(M XVI w. 209 Oklmani). Oleszan (ŹDW 1. 269 r. 1564 Ollessan). Orkan (ŹDMp. I. 361 r. 1531 Orcanek?). Osana (LS). *Osieczan (-y). Ostan-(ek LS). Ostań-(iewicz SG XVI 456). Otmian-(owicz K V. 88 r. 1399). Owsian (PSJ 1934 XII, K VI. 158 r. 1578 O-y, O ka UW 506 r. 1534). Ozan-(-ek WMS III. 156 r. 1505). Oznan-(ński SG XV 255). Oźrzan (KP 262 r. 1204 Ozran).
Pacan (LS). Pachan-(ek P). Pach-cian-(ek PSJ 1934 IV. Packan (PU 95). Palian (Kr). Palgan (LS). Palkan (LS). Pandan (LS). Palgan (LS). Papan (LS, MH III. 265 XVII w. P-kowie). Parana-(ic K III 9 r. 1278). Parcian (WMS V. 151 r. 1559 Par-czianka). Patan (P). Pazdan (PSJ 1926 X). Pącian-(KP 262 r. 1400 Ponczanoroicz). *Pczan-(y). Peplan (S). Perzan (KP 262, Pirzan, Pyrzan XIV w. Łęcz., LS). Piechan (PSJ 1922 IX.). Pieran-(ek P. r. 1697). Pierzan (ŹDW II. 150). Pigan (P). Pijan (KP 262 r. 1204 Piyan). Pikania (LS) Piotran-(WMS IV. 2. 89 r. 1511 -пуста). Pipan (ŹDMp. 145 r. 1581). Piwań-(ski PSJ 1928 VIII). *Pławan (K VII. 24 przed r. 1262). Płoskan-(icz SG IV. 301). Płyskan-(ka LS). Pobożan (członek rodu Pobogów TPT 171 r. 1425 Poboszane). Pochan (ZSG 71 149 r. 1534 , PSG 1928 II. P-kómna). Pociupan-(y LS). Poddan-(ek ŹDW I. 289 r. 1564). Podobian-(ka UW 506 r. 1534). Podolan (KP 262 r. 1559 Podolianka m. jak Pomorka). Podsiadan-(y ŹDW I. 278 r. 1564). Polan-(ka LS, UIĆ. II 437 r. 1397). Połan (PSJ 1931 VII). *Połgan-(KP 262 r. 1299). Pomian (KP 262 r. 1161 Pomanus). Pomnian (KP 262 XII-XIII w. Pomnianus). Popielan (P). Potan (LS) *Potkan-(ń). Poznan (K III. 38 r. 1258. PSJ 1929 IX). Prowan (ŹDMp. 146 r. 1581). Prygan (PS’J 1936 III). *Przan-(K VII. 46 przed 1332). *Przecian-(owo K III. 88 r. 1392). *Przeniechan (LBD III. 11 Prenechan.) Przerwań (KP 262 r. 1533). *Przestan- (owice K III. 95). Przez-dan (KP 206 r. 1204 Prezdan). Przeź-dzian-(ek WMS IV. 1. 287 r. 1525). Przy-dan-(KP 206 P). *Ptkan-(ów). Puczan (LS). Pukan (PSJ 1933 XIII. Pujan (r. 1741, -ek P). Puścian (LS). Putan-(owicz MH IV. 166 r. 1763). Puzan (K 262 r. 1400. PSJ 1928 XII). Pyrzan (KP 262 r. 1440).
*Raohań-(ie). Radwan i Radowan (KP 262 XII-XIII w. Radomanus). *Radzan-(KP 262 Kalis.). Ragan (LS). Rasman (KP 262 r. 1400 Erazm). Raszan-(LZ 5). *Ra-tan-(ice). Rdzan-(ek LS, W). Rogan-(owicz PSJ 1958 II). Rosman (KP 262 r. 1403 = Erazm, r. 1434 Erasmus dictus Rosman). Rosłan (ŹDW I. 319 r. 1564, ŹDM XVI w. 324, LS, SPP 102). Rospan-(ŹDMp. 467 r. 1508 Roszpan). Rozan-(ek LS). Różan (P. PSJ 1957 I R-ek, R-anka WMS IV. 3. 295 r. 1547). Rumian (PSI 1933 X, -a ż. WSM IV. 1. 272 r. 1525). Rusian (WMS IV. 2. 369 r. 1527) Rutana (Kr.). Ryczan (LS). Ryndzian-(ek Słonim). Rzekan-(owska PSJ 1926 IX). Rzezan-(ek Bydg. 133 r. 1745).
Saban-(owski MH II. 162 r. 1767). Sa-cban (KP 262 r. 1391). Saczan-owski SOKl. Schowan-(ek PSJ 1936 IX). Serbian (LS). Sierzan-(ek ŹDM XVI w. 7). *Siedlan-(ów). Sielan-(ek PSJ 1927 VIII). Siemian-(ka r. 1560). Sieradzan (Lw) Sierszan-(ówki K V. 280 r. 1732). Siestrzan-(ek SG XV. 248 r.1472, K V. 289 r. 1565-70 S-nowski). *Sięga n-(ów KP 262 r. 1512). Skalan-(y LS). *Skarban-(owo). Skiban-(owicz SPP 110). Skobyran (r. 1955). Skolbania (LS). Skorzan-(y ŹDW I. 295 r. 1564). Skrabania (LS). Skrobania (KP i262 Wl.) *Skrzan-(y, K V. 302 Skrzenin). Skrzywan-(ek Ul W 10 r. 1534). Skrzywań (LS). Skużan (G). Słan (UIĆ II. 652 r. 1599). Slapan (KP 262 r. 1534 Slapan). Słobodzian (LS). Słomian (KP 262 o. 1520 Szlomyan, ŹDW I. 319 r. 1564, LS). Slopan (KP 262 r. 990 Slopan). Sfuczan (SPP 112). Słupian-(ek KP 262 P, LS). Smolan (K I. 294 XVI w., LS -y). Smurowan-(y WMS IV. 2. 306 r. 1524). Soban-(ek PSJ 1958 VII). Sobana (KDW III. 1615 r. 1569 t. s.), Sobania (LS). Sobań (LS). *Sobian-(owice). Soeben (KP 262 r. 1424). Solan (PSJ 1931 IV). Sotan-owicz 1938) Sowan-(ko WMS II. 74 r. 1497). Stachan-(owska AB XVI 515 r. 1501) Staczan (P). Stamba-nia (ŹDW I. 299 r. 1564), Stan (K I. 301 r. 1136 i dziś). Starań (LS). Stawian-(ek WMS IV. 1. 391 r. 1540, -у IV 2 52 1509). Stochan (KP 262 XII-XIII w. Siochanus, dziś Stochaj). Stojan (KP 262 XII-XIII w. Stoianus), Strachan (ŹDM XVI w. 184). *Stradan-(KP 262 ,r. 1310). *Strzegan-(KP 262 r. 1155). *Strze-gomian- (KP 262 XII w. Stregoman). *Strzychań-(ńce). Studzian-(y ŻDW I. 299 r. 1564). Stygan (BJ 38 XVII w. Stygański). Suchan (KP 262 r. 1511, PSJ 1955 V-ek ŹDM XVI w. 184). Sulan (KP 262 c. 1065). Surman (PSJ 1929 VII). Szagan (UW 564 r. 1554, ŻDW I. 296 r. 1564). Szargan (KP 262 r. 1427). Szarukan-i gen. UIC II, 718 r. 1399). Szczenian (KP 262 r. 1420 Scze-nyan, KDW V. 475 r. 1429 Sczenian). Szczerban (Bydg). Szczujana-(KDW I. 577 r. 1246 łowczy Scuyanca). Szaran-(ek P). Szmania (LS). Szpotań-(ski W). Szymczan (LS).
Ścieran-(ka LS). *Śledzian-(owo). Śleżftu (owski SG XV. 15). Śliwian (P. LS Ś-y, -ek 1938). *śmiedzian-(owo). Śmietana (apel. KP i262 r. 1391 Smethana). Śmiotana-(ka WMS IV. 1. 255 r. 1523). Świętan-(a K I. 315 MP V. Smentana) Świtan-(owski SOK) Taczana (TPy. f. 34 v. r. 1427 ż.). Taran (apel. RP 1503-13 f. 530).
Tedian (ŹDMp. 566 r. 1531 Thedyan). Teleban (LS). Teliczan (LS). Tłuczan-(ń). Toman (LS). Tomań (PSJ 1929 IV). Topolan (w okolicy Topoli w Ostrow-skiem). Trojan (KP 262 c. 1145 Troianus). Truchan (Swaryczów). *Trzan-(owice). Tuchan (LS). Tuman (PS.T 1930 X). Turan (Pm.) Turchan (LS). Turczan (Pm.). *Turzan-(y os.). Tymań (LS). Tyrtania (Kr.)
*Uchan-(ie,ń). Uguran (PSJ 1935 XI). Umian (K VII. 197 przed 1242). Uścian-(KP 262 czy Ucian r. 1615 Vczyanka, KRT 215 r. 1568 Usczianek). Uzdrzan-(KP 262 P = Ujrzan).
Wacan-(ŹDMp. 489 r. 1508 Vaczanek). *Wagan-(owice). Wań (WMS IV, 1. 156 r. 1518 Vencesl. al. Wanyek, -ko Valentin WMS IV. 2. 198 r. 1519). Warpana (WMS II. 58 r. 1487). Wazian (Rw.). Wąszczan (Mp.). Wciszan-(ek LS). Wiecan-(owo KKM 15 XI/XII. Wezan). *Wielan-(KP 262 r. 1599). Wilan (KP 262 c. 1200 Vilian). *Wierzchan- (KP 262 r. 1411). Wilkan (K VII. 222 r. 1136 Vilcan). *Wiślan- (KP 262 r. 1368). Witan (KP 262 r. 1520 Wythan, LS). Wochana-(ka LS). Woran (KP 262 г. 1136 Voian). Wojnan (MPV III. 361 r. 1359). Wojtan (KP 262 r. 1626-1627, LS, WMS IV. 3. 125 r. 1539). Wojtania (Piotr.) Wolan (LS). Wołań (PSJ 1933 IV). Woldan (KP 262 c. 1520). Wolszczan (W 4- Wolska, Wola). Woszczan-(K VII. 152 r. 1522. Wosczany). Wrzecian (LS). Wyczesan-(y LS). Wygnan (KP 262 c. 1065 Wignan). Wyrwan-(KP 262 r. 1534 Wirmanek). Wyszan-(ek LBL f. 111).
Zabystrzan (Ś) *Zadzian-(K V. 515 r. 1758). Zań (LS). Zasadzan-(y ŹDW I. 282 r. 1564 Zasliadzany). Zawran-(ek WM 944 r. 1517). Zbiran-(ek LS). Zburan-(ek LS). Zdan (KP 262 r. 1204 Ścian). Zędzian (PSJ 1937 I). Zielan-(ka UI Clen. nr. 1166 Zyelankai). *Ziewan-(ice). Zjeżdżan (WMS IV. 1. 309 r. 1526 Sziezdzian). Ztaman-(ik r. 1620). Zwań (LS, -ik P). Zwolan(-kiewicz P, K III, 750 r. 1500). Zyran-(ek Bydg.j.
Żagań (Ś). Żerań (ń). Żerań (LS). Żędzian (KKM 15 XI/XII. w. Z andan). Żywan-(ek i Żywy ŹDW I. 309 r. 1564).

B. Przyrostek -en/-eń/-enia
Barzen (KP 262 r. 1552). Belen (K I. 14 c. 1065 Belen, czy Bielen?). Bieleń (P). Bicnia (Ś). Blezień (LS). Blożen-(ko WMS
IV. 2. 52 r. 1509). Bochen (apel. WMS III. 75 r. 1504). Boczeń (BŃ 37). Bodzen (KP 262 r. 1420) i Bodzien (KP 262 wówczas). Bolen (KP262 r. 1334, Bydg.). Borzen (KP 262 r. 1419). Bożen (KP 262 XII-XIII w. Bozen, r. 1230 Boznone abl.) Braciena (KP 262 r. 1204 Bracena). Bruczeń (K I. 29). Brudzeń (K II. 51 r. 1503). Brzemien (WMS V. 114 r. 1556 Brzemyen). Bucen (MH VI. 4). *Burzena-(nin). Byteń (LS). Byzeń (LS).
Chlipień (MH XVI. 9. 130 r. 1619, Żywiec). Chobienia (K IV. 104 r. 1430 Chobyenya). *Chocen-(a KP 262 r. 1416) a. *Chocien-(a). *Choden-(ów). *Chorzen-(ice). Chwacen (KP 262 r. 1:204 Hu-acen). *Chwalen- (KP 262 r. 1289). Chytren i Chytryń-(iewicz (LS). Ciągeń (PSJ 1937 XI). Ciągień (PSJ 1934 III). *Cie-cben (KP 262 r. 1253). Cięcień- (iek ŻDW I. 284 r. 1564). Cielen (AB VII. 174 r. 1491 Czelen). *Ciepien(-ń). Combień (LS). Cyceń (SG XIV. 2. 301).
Debleszeń (LS). Dereń (PSJ 1928 II, LS). *Dłużeń-(iewo). *DrOgiej (KP 262 r. 1552). Dzierzen(ŹDMp. 469 r. 1508 Dzyerszeny). Dubien (KP 262 r. 1475 Dubyen). Drzewien (Pd. R 1620). Dźwiżen (KP 262 r. 1136 Dmisen).
Falen-(niów). Fiedeń (PSJ 1930 V). Fryben (W) i Freben (XVIII w. P, Boniecki Herb. nm. Frieben).
Garbien (LS, G, 1935). Gierwen (ŻDW I. 300 r. 1564). Gleń (PSJ 1928 IV, K V. 68 r. 1411). Głuszenia (LS). *Gniewień-(wniewice). Goden (KP 262 r. 1204). Godzien (K VII. 150 r. 1418 Godzeń). Goleń (K II. 192 r. 1456-98). Goleń (PSJ 1936 V, LS)., Golenia (KP 262 r. 1429 Golenya, ŹDW І. 525 r. 1564). Gonien (KP 262 c. 1065 Gonen). *Gosień-(nie wice K IV 255 r. 1591). Grdeń (PSJ 1933 V). Grudzień (KP 262 r. 1520 Grudzen, LS, PSJ 1930 XII). Gryzień-(nio wie). Grzebień (apel. K II. 230 r. 1508-13, ŹDW І. 308 r. 1564), Grzeń (PSJ 1934 VIII). Grzenia (PSJ 1926 VIII).
Jachień (r. 1935). Jaczeń (LS). Jawień (PSJ 1938 VIII.). Jawień (KP 262 r. 1401 lamyen). Jeczeń (KP). Jena (ŻDW I. 296 r. 1564). Jesień-(KP 262 r, 1268 lessene).
Kaden (KP 262 c. 1200). Karasień (LS). Karmień (WMS II. 62 r. 1497). Karszeń (Pd.) Kasień (LS). Kipeń (Lw.). *Klecheń-(niewski SG XV. 2. 156). *Kleń-(iewo). Kobienia (K I. 38). Koczen (Kp 262 c. 1447 Coczen). Korpenia i Korpie-. nia (K II. 531 r. 1523 Kość). Korzeń (PSJ 1928 X). Kosen-(ice). Kośien-(ek ŹDW I. 318 r. 1564). Kosień (LS). Kostrzeń (KP 262 r. 1745 Kostrzeniemicz). Koszeń (PS J 1928 XI). Kośeien (KP 262 r. 1587 Cos-czen). *Kozien-(KP 262 r. 1594). *Kro-sień-(niewice). Krywienia (LS). *Krzcen-(ń). Krzemień (apel. PSJ 1936 X). Kubień (PSJ 1929 III). Kuczen (KP 262 r. 1476). Kuleń (PSJ 1938 III). Kuśpień-(KP 263 r. 1310). Kwapień (LS). Kwiecień (LS) Kwoczen (os. ŹDMp. 53a XVII w.).
Leń (LS). Lesień (KP 263 c. 1520 Lyeschyen, LS). *Licien- (KP 265 r. 1155). Lipień (1938). Lipień (SG XIV. 7/29). *Lubien-(KP 263 r. 1409). Luboczen-(K II. 405 przed 1382).
Łogien (Ł). *Łosien (fi). Łunien (KP263 r. 1202 Lunen. Łysien (KP 263 r. 1446 Lyssen, ŹDW I. 300 r. 1564).
Maden (Math. M. WM9 IV. 2. 108 /г. 1512). Magen (KP 265 ХІІ-ХІП w.). Maleń-(ka). Mäzen (K 263 r. 1202 Umasna). Mięsień (K II. 460 r. 1466 Myeschyen). Mi-łochen czy Miloczen (K VI. 271 r. 1204 Milochen, ON 69). Moreń (LS). Moszezen (ŹDM XVI w. 15). Mozdrzeń (LS). Możdżeń (KP 263 r. 1534 Mozdzen). Myśleń (KP 265 r. 1310).
*Nieżen- (KP 263 r. 1311).
Ochen-(AKH X. 266 Ochenk). Osień (LS).
Paleń (LS). *Parzen-(KP 263 XIV w.) Paszen (KP 263 r. 1520 Paschen). Fącier. (KP 265 r. 1105 Puten). Pieczenia (apel. LBŁ II. 511 c. 1510). ‘Piętrzeń-(iowa-jowa). *Pięczeń-(KP 263 r. 1400). Pi wen (KP 263 r. 1210). Plodzień-(iowa PSJ 1923 V). Płócień (PSJ 1936 IX). Pochopień (Kr., LS, PSJ 1928 IV) XII-XIII w. Pomnen). Poździen-(KP 263 r. 1403). Proścień-(iewicz SG XII. 439). Przeczeń (K VII. 35 r. 1390-1407, WMS V 155 r. 1562). Przekupień (apel. WMS V. 156 r. 1562 Przekupyen). Przybycień (LS). Przychodzeń (apel. LS). ‘Puczeń-(KP 263 r. 1176). Pukien (Kurczewski Bisk. Wil. 141). 1
Rąbień (WMS IV. 1. 407 r. 1543). Raden (KP263 XII w.). Radzien (KP 265 r. 1475 Radży en) i Radzenia (KP 263 r. 1534 Radzenya-Redzenya). Rębeit (PSJ 1936 IV). Roczeń (LS). Rodzeń (LS). Rodzeń-(niowa PSJ 1936 V.) Romen (KP 263 r. 1599). Rosien (ŹDW І. 287 r. 1564 Ro-szien). Rożen (KP 263 r. 1411 Roszen). Rozstępień (KP 263 r. 1310). ‘Rupień-(pniewice). Rybeń (R). Rybien (KP 262 c 1065 Riben). Rypien (LS). ‘Rzeczeń-(niówp Rzeszen (TP 1434 f. 207 v.)
Sawczen (LS). *Sęden-(ń, TPT 215 r. 1455 Sandenko). Siebień-(iowski MH IV. 166 r. 1781). Siepień (PSJ 1927 VIII). Sierszen (PSJ 1928 XI apel.). Sierzen (ŹDW І. ЗО5 r. 1564). ‘Skęczeń- (Kp 265 r. 1386). *Skibeń-(niew). *Skideń-(KP 265 r. 1294). Skidzen (WM 22 r. 1458). Skocen (LS). Skoczen- (KP 263 r. 1155, WMS II. 55 r. 1497). Skoczeń (W, LS, PSJ 1927 IV). Skowrzen (KP 263 r. 1511-13 Szkomrzen), Skruteń (Mp.). Skupień i Skupień (KP 263 r. 1679. Slawen (KV. 48 г. 1401 Slawen). Smolen (Pm). Smo-leń (PSJ 1958 II, LS). Sobień (KP 263 r. 1204 Soben, r. 1389 Sobenonem acc., ŹDW I. 528 r. 1564). Stępień (PSJ 1936 IV, LS). Stobienia (LS). Stpien-(yWM 737 r. 1494). ‘Strugien-(ice). *Strupien- (KP 263 r. 1669). Strzemien (WMS V. 135 r. 1558). Stworzeń (Pd). Styczeń (LS apel.), Suchen-(ek LS). Suchenia (LS.). Sulen (KP 263 c. 1065). Surzen (i Sura ŹDM XVI w. 77). ‘Swarzen-(ń). Swędzen (Smandzen) i Swędzena (K VII. 156 r. 1389 Smandzena) Sworzeń (Kr.). Sypień (KP 263 r. 1156 Zippen, 1520 Schypyen). Szczepień (LS). Szelepeń (SG XV. 57 -pniowa). Szlawień (Lida). Szulgienia (LS). Szpień (r. 1935). Ślemien-(ń). Ślidzień (KP 263 r. 1679 Slidzien, czy Zlydzień?). Ślizien (AB IV. 111 r. 1421 Z lidzen). Świerzbień-(KP 263 r. 1585).
Tekień (PSJ 1955 IV). ‘Trzebień-(ice). Trzpień (KP 265 r. 1470 Sczpyen, trzpień = kolec).
*Unien- (K VII. 197 przed r. 1377).
*Wasien (Waśń „4 Waśniów apel.). Wawrzeń (LS). *Wicień-(iówka). *Wielen (KP 263 r. 1273). Wierzchen (UIC II. 1457 Wyrzchen). Wlezień (PSJ 1930 I). Włosień (1933). Wodzień (Kr.). Wojen (KP 263 r. 1204 Voyen). ‘Wolen- (KP 263 r. 1358). Wrazień (PSJ 1921 VII). Wrodzień-(czyk W). *Wrożen-(icel. Wrzesień (apel. KP 263 r. 1423 Wrzessyen, W, LS).
Zagubień (LS). Zbiegień (PSJ 1929 XII.). Zbozień (LS). Zbożeń (LS). Zdobień (LS). Zdzien- (KP 565 XII-XIII w. Zdheno). Zdziena (KP 263 XII-XIII w. Zdena). Zegleń (LS). Zielen-(ka WMS III. 104 r. 1504). Zieleń (P, LS, PSJ 1931 VI). *Zwolen-(fi).
Żaworen (LS). Żeglen (P, LS). Żopień (LS).

C. Przyrostek -na/-nia/-no/-nio/-ny
Bachorny (WMS IV. 3. 259 r. 1546). Barkitna (PSJ 1955 IV). Bawełna (K VI. 278 r. 1448). Bechnio (LS). Belny (ŹDW I. 297 r. 1564). Bielawny (Pm LS, P). *Blizna (apel. KP 265 r. 1205). Blizno (K II. 26 r. 1493 Blyzno). Błachnio (LS). Blachno (Podlasie). Błazno (KP 263 r. 1470 Blaszno). Błotny (P, OK 344). Blożno (ŹDMp. 159 r. 1578 Blozno, LBD II. 351 Bloszno). Bochona (LS). Bogna (m. LG I. 1029 r. 1391). Boguszna (KP 377 r. 1500). Bożno- (KP 263 r. 1230 Boznone abl., ob. Bożen’. Brożna (K VII. 225 r. 1459 ż. Brosnina). Brubno (KP 263 r. 1207, czy = następne?). Brudno (K II. 50 r. 1393) i Brudnia (KP 263 r. 1436 Brudny a). Brzytno (KP 263 r. 1398 Brzithno). Boczny (Kość.). Budny (А В X. 1106, WMS IV. 1. 297 r. 1526, LS, Ś). Bugajny (r. 1740 Win., LS.) Bugno (LS). Bujno (ródryc. i nazw. KP 263 r. 1408 Buyno, K VI. 45 r. 1414. PSJ 1931 V) i Bujny (KP 265 r. 1490, ŻDM XVI w. 107). Butny (KP 265 r. 1481 Butluiy).
Chadurny (KP 238 r. 1519). *Cetna-(nino K IV. 96). *Cetno-(wo K IV. 96 r. 1288). *Charsna (UIC II. 454 r. 1398). Choiny (KRT 565 r. 1568). Chrosna (K 11. 86 r. 1490 Chroszna). Chrostny (WMS III. 194 r. 1418) i Chrosny (ŹDMp. 369 r. 1531). Chwalebny (P). Chwalny (UWB 15). Ciasny (Cieśniewic Kość.). *Ciechna-(nino-lin). Ciesrno (K IV. 124 r. 1204 Tesno). Ciuchna (Wiln.) Cudno (K VI 66 r. 1423). Cudny (KP j263 r. 1398 Czudnonis gen. ŻDW I. 283 r. 1564 Czudny). Cżachno (KP 263 Wl,-ówna PSJ 1931 V) i Czechno (KP 263 r. 1397 Czechno.) i Czechna (KP 263 r. 1566-69 m., AB XIII. 97 r. 1440). Czajna (K II. 506 r. 1494). Czalny (ŹDW I. 270 r. 1564). Czarny (KDW V. 276 r. 1419). Czelny (Kr.). Czesny (LS). Czuchna (KP 263 r. 1534 m.). Czyczna (WMS IV. 2, 324 r. 1526 Cziczna).
Damy (Kość.). Darowny (P). Dąbny (K II. 121 r. 1487 Dambny z Dąbia). Dębny (P). Dolny (LS, Kość., UW 564 r. 1554). Dornia (1958). Dostatni (PI. Dostatny (LS) Drewno (apel. ŁO III. 31 r. 1621). Drobinna (ŹDW I. 317 r. 1564). Drobnia (K II. 144 r. 1510 Drobnya). Drobny (UlW 12, LS). Drochna (N 159 r. 1772). Drzastewny (K IV. 189 r. 1589-90). Duchna (AB X. 349, TPT 529 r. 1432, WMS IV. 3. 299 r. 1547, ŹDW I. 282 r. 1564). Durny (LS). Dworny (UW 526 r. 1534). *Dziadno (LS). Dzianna (RP 1498-1503 f. 200 r. 1502 Zanna). Dziasno- (K II. 157 r. 1522). Dzienny (P). Dźwierznia (MH. II. 63 r. 1559).
Fichna (P).
Gajny (P). Gamno (K II. 169 r. 1390). Gć.rno (C 23). Gelwaśnia (KP 263 r. 1496 Gelmasznya). Gielnia (P). Gliwny (LS1. Glozna (KP 263 r. 1423 Głośna, glozna — kość łokciowa). Głownia (KP 263 r. 1204 Glomna). Główny (K IV. 108 r. 1291). Gochna (LS). Gochnio (LS). Gochno (Kość.). Golizna (PCA II. 331 r. 1536). Górny (WMS IV. 1. 117 r. 1513, LS, LBŁ I. 637) i Górzny (UW 52, 491 XVI w.) Graniczny (1938). Grądna (K VII. 394). Grobelny (P). Grudny (LS). Grzebny (LS). Grzywna (apel. F. VI-X. 731 Grzimna). Gumny (LS, P) i Gumienny (LS, P).
Hagno (LS). Hajdzion-(y LWS 25). Hoderny (P). Holderny (LS).
Jachno- (Jachnooich, LG II. 714 r. 1398, KN 46 r. 1396). Jamo (P). Jawno (K VI. 252 r. 1578). Jechna (LS). Jedwabny (P). Jędrny (KDW V. 10 r. 1401 Ian-drny). Juchna (SSP 53) i Juchno (= Jerzy WMS IV. 2. 04. r. 1508).
Kachnia (LS). Kalichno (WMS II. 57 r. 1497 Calichno). Kaplny (TPT 108 XV w.). Karnia (LS). Karpno (Pm). Karsznia (PSJ 1930 VIII). Karśna (KP 265 r. 1210 Karsna) i Karśnia (KP 263 r. 1448 Carsznya). Kasznia (LS). Katosznv (LS). *Kazno- (KP 263 r. 1399). Kątny (TPT 332 r. 1452, WMS IV. 1. 134 r. 1514 LS). Kej-na (P). Kempna (PSJ 1932 III). Kiejno (Pm). Kielwaźnia (TK r. 1501-15 f. 565 r. 1514). Kiepśnia (KP 063 r. 1486 Kyepschnya). Kleśny (LS). Klichna (AB XVII. 529 r. 1505 Cleophas al. Clichna). Kobelny (KRT 66 r. 1555 Kobelni). Kobierny (PSJ 1929 X.). Konieczny (UIW 16, TPT 337 r. 1455 WMS III. 105 r. 1504). Koper-ny (Pleszew + 1564, KRT 203 r. 1561 Koperni, r. 1937). Korna (ŻDW I. 306 1564 m” 1615 Środa i tamże Kórnik i K-niewicz r. 1653). Korzeczny (WMS IV. 2. 249 r. 1521). Kósno (LS). Kośny (K VII. 347 r. 1563). Kostna (LG I. 5062 r. 1399 Costna). Kostno- (LG I. 376 r. 1388 Costhnooe nom. pl., możliwe także Kościen). Kostny (Kość.). Koszna (KP 263 r. 1520, ŹDW I. 280 r. 1564). Kotajny (Ś). Kotno (LG I. 261 r. 1387 Cothno). Kotny (Kość., WMS II. 56 r. 1497). Krajna (LS. KP 263 m. r. 1355 i dziś.). Krasny (LS, Kość.). Rrosny (KDW III. 1750 r. 1370, UW 495 r. 1534 Kroszny). Kuchna (K VI. 16 r. 1576 Kuchna). Kuchnia (LS). Kuchno (KP 263 r. 1424 Cuchno, czy Czuchno, ob. wyżej UW 329 r. 151i2). Kudny (LS). Kupnia (KP 263 P). Kupny (1958>. Kuśno (KP 263 r. 1545 Cusno). Kutno (KP 263 r. 1388 Kuthno). Kuźno (KP 265 r. 1397 Kuzno, r. 1502 Cuzno). Kwaśno (WMS IV. 2. 307 r. 1524). Kwaśny (LS, AB II. 161 r. 1459 Chmaszny, WMS II. 48 r. 1497).
Lechna (KP 263, PSJ 1927 XI, P) i Lechno (K II. 385 r. 1417 = Lech). Lechnia (LS). Leśny (KP 263 r. 1412 Leszny LS). Lichna (ŹDW 309 r. 1564). Lotny (TPT 107 XV w.). Luśnia (TPT 551 r. 1456 Lussnya). Luźny (P).
Łabno (LS). Łacny (LS). Ładno (K VII. 46 r. 1565 Glinniki). Ładny (LS). Łazny (K VI. /243 r. 1579 Łaźni). Łaźna (K VI. 245 r. 1388 Łaźna). Łaźnia (LS). Łaźny (P). Łączny (LS, W, P). Łęgno (K V. 42j2 r. 1509-13 Lengno).
Machna (-in -4 Mechlin Opocz.). Machnia (LS). Machnio (F VI-X. 470). *Machno (KP 263 r. 1208). Maciejny (LS). Matuszny (LS). Mateczny (Kr). Materna (KP 265 m, r. 1399 = Marcin). Mątny (KN 71 r. 1398 Mathny czy Mątny). Mazno (ŹDW I. 289 r. 1564). Mechnia (KP 263 XVI w.). Michna (= Miroslam SG VII. 610 r. 1469, LS). Michno (LG II. 1122 r. 1394. LS) i Michna (KP 263 r. 1687). Miechno (TPT 302 r. 1443). Mikno (K II. 465 r. 1498-1503, UW 640 r. 1559). Miłosierny (LS W 55). Mifosny (AB VI. 204 r. 1480 Mylosny WMS III. 205 r. 1469). Miramna (KP 264 r. 1305 t. s. czy Miramna). Mirochna (Turek). Misiorm (-er- SPP 79). Mizerny (LSW 55. LS). Mleczny (ŹDMp. 141 r. 1581). Mocno (WMS IV. 1. 404 r. 1542). Mocny (UIW 12). Mościczny (z Mościsk K I. 184). *Muchna (KP 263 r. 1523).
Nabożna (PSJ 1951 III). Nabożny (LS). Nadobny (LBD III. 122). Nadolny (ŹDW I. 276 r. 1564). Nagodny (K VI. 283 r. 1322). Nagórny (WMS II. 48 r. 1497, ŹDM 119 r. 1560. KRP 106). Nakielny (Pm). Nakonieczny (TPT 280 r. 1474). Napolny (ŹDW I. 288 r. 1564). Narożny (K II. 501, UW 45 XVI. WMS III. 85 r.’ 1504). Narzeczny (LBŁ I. 368). Nazimny (WMS IV. 3. 401 r. 1456). Niechnia (ŹDW I. 517 r. 1564). Nielaeno (KP 264 r. 1513 Nyelaczno). Nowotny (ŹDW I. 293 r. 1564).
Obecny (P). Oboźny (WMS IV. 2. 28 r. 1508 Obozni). Obszarny (PSJ 1921 VII). Otehnio (Niwa Babicka). Ochojny (LS). Ochotny (LS). Ociosna (K VII. 555 r. 1400 Oczoszna de Oczoszno). Ociurny (r. 1820 Pogorzelica). Odrobny (P). Olechno (W). Oplatny (LS). Oplotny (ТРу. IX. f. 58 у. r. 1447). Ostrożny (TPT 183 r. 1453). Owieśny (LSW 62).
Paczesny (ŹDW I. 283 r. 1564). Paleczny (Kr). Palochna (m. UIW 10 r. 1554). Parchnio (K VII 20 r. 1579). Parkietny i Parkitny (PSJ 1937 1.) Parkotny (LS). Pasieczna (LS). Pasieczny (r. 1782 Win.). Perkitny (P). Piaseczny (LS). Piątno (UW 591 r. 1554). Pichna (ŹDW 1. 308 r. 1564 Kuj.). Piechno (LG I. 808 r. 1594 Pechno, LS). Piechna (KP 264 r. 1399 Pechna SPP 91). Pieczno (KP 264 kl. lądzki). Piekielhy (WMS IV. 1. 352 r. 1531, ŹDW I. 280). Pieniężny (P). Pieprzny (LS). Pierzno (UW 573 r. 1554). Piękny (LS). Pilny (Pm) Piolna (KP 264 r. 1456 Pyolna). Pisdurny (PCA 348 r. 1534). Piwniczny (WMS IV. 2. 442 r. 1553). Pletnia (PSJ 1934 VIII). Plewna (KP 264 r. 1210 Plenna). Podąbny (UW 357 r. 1512). Podgajny (K VII. 27 r. 1576, ŹDMp. 369 r. 1531. Podinurny (WMS IV. 3. 245 .r. 1543). Podsadny (r. 1809). Pokorna (SPP 95). Poleczna (PSJ 1956 VI). Polny (LG I. 2518 r. 1397, ŹDW I. 515 r. 1564). Posłuszny (P). Pomocno (K III, 65 r. 1375 Pomocznó). Poradnia (SG XV 425). Porębny (r. 1574). Posłuszny (P). Pospieszny (P). Poświętny (K III. 76 r. 1462 Poszmathnyde Poszmathne). Potoczny (PSJ 1951 VI). Potulny (LSW 68). Późny (WMS V. 243 r. 1571). Prosną (K III. 82, ród ryc.). Przechna (m. K. II. 201 r. 1661). Przychodny (LS). Przydrożny (P). Przylepnie (ŹDW XVI w. 33 Prziliepnia). Pszczelny (SPP 98). Pszenna (UW 101 r. 1512 Psenna). Pudlno K VII. 56 r. 1408). Puścion-(a Krupińskie). Pyszna (WM 328 r. 1472). Pyznia (LS).
Ratna (K 264 XII-XIII w. Rathna, czy '/..?) i Ratno (KP 264 Ś, K VII. 66 r. 1248І. Ratuszny (ŹDW I, 329 r. 1564, MK VII. 66 r 1619). Raźny (r. 1930 P). Rochna (K VI 8 r. 1578). Rodny (ŹDM XVI, w. 30). *Rostny- (-4 Rosnowo K III. 142). Równo (KP 264 r. 1429 Romno). Równy (K VII. 140 r. 1402, ŹDW I. 295 r. 1564). Rumno (KP 264 r. 1588 Rumpno Rumno). Ryp-no (KP 264 r. 1489). Rzagno (z Rzągnowa K III. 151 r. 1400).
Samolubny (Pj. Sarno (SG XIY 101 r. 1666-72). Satny (P). S’czekna (LBD II. 149). Sczesny (ŻDW I. 294 r. 1564). Serdeczny (UI W 97 r. 1554 S-ni) Serny (KRT 455 r. 1572). Siechno (KP 264 XII-XIII w. Sechno m.) Silny (K VII. 584). Siuchna- (niński P, s. = owieczka). Sklepny (HW 574 r. 1554). Skalny (ŹDW 1. 500 r. 1564). Skonieczny (UIW 93 г. 1554, UW 571 r. 1512). Skoirna (m. K VI. 255 r.1424). Skornia iKP 264 r. 1466 Skornya). Skrajny (UIW 100). Skwarna (KP 264 r. 1470). Slabnia (WMS II. 56 r. 1497 Slabnya). Służebny (ŻDM XVI w. 65). Smaczny (Ś). Smolny (ŹDM XVI w. 85). Smoczna (LS). Smuszny (KDW V. 271 r. 1418). Smyczno (KP 264 r. 1425). Snadny (P). Sporny (P). Sromotny (K VII. 155 c. 1520) Stach-na (m. PCA II. 490 r. 1509). Stagno (SG XII 149). Stalny (PCA 525 r. 1556). Stodolny (P). Strojny (ŹDMp. 56 r. 1551, P). Strzeczna (AB XII, 4 r. 1455). Stychno (Ś). *Suchna (KP 264 r. 1502). Suchno (SPP 117). Sukno (apel. LBŁ I. 715). Sulichna (m. K. V. 568 r. 1156). Szafasny (LS). Szalaśny (LS). Szaterny (Ś). Szczególny (P). Szczęsny (PSA 548 r. 1558). Szklanny (KB II. 581). Szumny (P, F VI-X 670).
Ściegienny (LZ 5). Śmierno (KP 264 r. 1424 Smyerno). Śmieszny (PW 294 r. 1406, r. 1656 Środa). Świgno (ŹDMp. 195 r. 1509 Śzmigno, KP 264, r. 1554).
Tarapny (LBD II. 572). Trzebna (KP 264 r. 1156 Trebna) Tuczny-(niowie LBD II. 558). Tusznio (LS).
Uliczny (P, Ul W 8 c. 1554 Uliczni UW 617 r. 1559, ŹDW 280 r. 1564).
*Wabna czy Wąbna (KP 264 r. 1558). *Wachnio-(e Tymianka). Walny (ŹDW I. 299 r. 1564). Warcabny (-cz- PCA II. 318 r. 1556). Warczowny (LBD I. 109). Warsnia (ŹDM XVI w. 31). *Wągna- (KP 264 r. 1310). Wdzięczny (LS, P). Wiąchno (KP 264 r. 1409 Wąchno) i Wiąchnia (KP 264 r. 1449 Wyachnya). Wicłrno (K VI, 146 r. 1576). *Wiechno-(wice). Wielśnia (KP 264 r. 1539 Velsznya). Wiejmy (W). Wietrzny K VII, 133 XV w.). Wlosno-(owice). Wochna (W). Wodny (P, MH XV. 151 r. 1411). Wolny z Woli (K III. 407 c. 1428). Woźny (TPT 332 r. 1452 Vozni WMS V. 171 r. 1564). Wrobny (LS). Wrochno- (UIC II. 10619 Wrochnouicz). Wyborny (WMS IV. 1. 408 r. 1543).
Zabielny (PSJ 1932 IV). Zabiwnia (KP 264 r. 1568, WB 286 r. 1568). Zablotny (ŹDW I. 350 r. 1564, r. 1574 F VI-X, 554, LS). Zacieczna (PSJ 1929 XII). Zaczny (LS). Zadrożny (W, LS). Zadworny (ŹDW 1. 299 r. 1564, LS). Zagajny (ŹDM XVI w. 25). Zakątny (UIC II. 574 r. 1598. Zacanthny). Zakościelny (ŻDW I. 277 r. 1564, LS). Zaleśny (WM 707 r. 1491). Zalężny (LS). Zamostny (LS). Zamożny (LS). Zapoczna (PSJ 1931 VI). Zapotoczny (1937). Zaradny (r. 1634, LS). Zarzeczny (ŹDM XVI, w 66). Zasieczny (P). Zasmużny (WM 55 r. 1448). Zaśtrażny (P). Zawodny (LS). Zawrotny (LS). Zborny (Tż 145 r. 1775). Zbożny (LS). Zetnio (PSJ). 1927 VIII). Zmyślny (P). Zmyślony (PSJ 1935 IX). Zimny (KDW V. 439 r. 1436).
Żelazny (LG I. 2125 r. 1391, USW 98, LS). Żlobizna (K VII. 299 r. 1498). ŻyWizna (SG XIII, 149, F VI-X, 470). Żyzno BK 1551 r. 1420 Ziżno).

D. Przyrostek -in/-yn/-yno/-ino/-ina/-yna/-ynia/-inia
Babin (ŹDMp 524 r. 1569). Badyna (Ś, P). Badzina (K I, 11). Balgarzyn (TPtr. 1. f. 29 r. 1599 Balgarzin). Baltyn (LS). Baryna (KP 264 r. 1245) i *Barzyna (Kr 264 r. 1588). Baszyno (K III. 515 r. 1685-5). Bazyn (UW 665 r. 1515). Belin (KP 264 c. 1065). Belina (KP 264 ród ryc. K I. 14 r. 1156 Belina). Belczyno (a. Belczymoda K II. 11 r. 1452/58, TGn. ,r. 1452 Bełczino). Bieczyna (KP 264 r. 1593 Beczina). Biedzin (K IV. 27 r. 1605). Bielin (LS). Bielina (KP 264 r. 1463 Byelyna i ród ryc.). Bierzyna (czy Byrzyna KP 264 r. 1424 Byrzina). Bilina (LG II. 662 r. 1398.) Binia (K II. 11 r. 1435) i Byna (TC IX. 1421 f. 154). Blizina (K I. 18 r. 1136). Bfożyna (KP 264 ród ryc.). Bobyn-(ka PSJ 1928 VII). Bogiń (KP 264 r. 1386 Boginus) i *Bogina (KP 264 r. 1501). Bogumin- (KP 264 XII w.). Bojarzyn (WMS IV. 2. 107 r. 1512 Boiarzin). Bonin (LS). Boryna (KP 264 XII-XIII w. Borine gen. m.) i Borzyna (KP 264 r. 1387). Boryń (LS). Brachina (KP 264 Wl). *Bracina- (LBD III. 245 Braczenyno). Bralin (KP 264 r. 1136). Bra-lino (K VII. 512 r. 1386). Bratyn-(ek 1771 Win.). Bronin (IP r. 1514-18 f. 256 v. Bronyn). Brożyn-(owa PSJ 1928 III). Brożyna (KP 264 r. 1471 Broszyna LS). Brutyn (LS). *Brwin-(ów). Brzezina (MH III. 120 r. 1676, PSJ 1926 VI, LS). Bucyn-(owie ród ryc. MH XIII. 25 r. 1795). Buczyna (UIC II. 420 r. 1397 Buczina). Budzyń (KP 264 P). Budzyna (SPP 22). Budzyń (PS J 1936 XII -owie, LS). Buginin (LBD III 15). Burzyń (LS). Bylina (KP 264 r. 1395 Biłina i ród ryc.). Byrzyna (K II. 66 r. 1425). Bzeglin (LS). Bzyn-(ek W). Bzdzina- (ka r. 1655 Środa).
Caryna (ŹDMp. 2 a r. 1676). Chadyn (KRP 8). Chalin (K. II. 69 r. 1501-15). Charbin (= Cherubin, Ch-wice). Charzyna-(y os. K II. 72). Chłopina (SG XII. 699 r. 1751). Chodyn (KP 264 XII-XIII w. Ilodin). Chodyna (LS). *Chomina- (K IV. 110 r. 1250). Chomyn (LS). *Choryna- (KP 264 r. 1366). *Chotyna- (KP 264 r. 1213). Chucina czy Chuczyna (KP 264 c. 1520 Chuczyna). Chudzina (BN 4). Chwastyń-(iak PSJ 1931 X). Chwin (KP 264 Wl). Chylina (TS 104 r. 1461 Chylyna). Chyrzyna (K II. 94 264 r. 1422 Chirzyna z Chaław i Chvrzyny. Cielin (KRT 97 r. 1556 Cyelin). Cieplina (Pm). Cudzin (KP 264 r. 1376 Czudzin). Cupryna (PSJ 1936 XI). Cwalina (ród ryc. (LS). *Czeladzin-(owo K III. 583 r. 1592). Czubin (Pd. R 1823). Czwalina (TS 80 r. 1452).
Ćmina (KP 264 r. 1136 Tmina).
Dalamin- (KP 264 r. 1645 Dalaminomicz). Damazyn i Domazyn (P). Derbin (LS). Derdyn (ŹDW I. 278 r. 1564 Derdin). Deryń (LS). Diwina (LS). *Dmina (KP 264 r. 1398). Dobryna, Dobrzyń (K IV. 180), Dobrzyna i Dobrzynia (KP 264 r. 1136 Dobrina, r. 1399 Dobrynka). Dobrzyń (LS). Dolbina (LS). Domin (LS). Doryń (LS). Drabina (F VI-X. 61, LS) Dramin (LS). *Drogin-(ia). *Drożyn-(KP 264 r. 1310). Drożyna (SPP 33). Druzina (KP 264 Kość. Wl). Drużyna (SOK i ród ryc.). Drzyzyn (PSJ 1937 I). Dulin (P). Dymina (K VI. 84, Dimyna i. 1499). Dzialynia (KP 264 r. 1504 Dzalinya). Dziecina (KRT 384 r. 1569 Dzieczina, ŹDWMp. 396 r. 1551 Dzieczinka). *Dziedzina (ŻDM XVI w. 90 Dziedzinka, LS). *Dzierzyna-(rzenin).
Fabin (FVI-X. 470). Fedynia (LS). Foldyna (Ś). Fołtyn (=Walenty MH IV. 22 r. 1595).
Gadzina (apel. PSJ 1936 LS, I). Galin (KRT 328 r. 1575). *Galdyn-(a). *Gapi-na-(nin). Garbin-(owa PSJ 1927 V). Gardzina (KP 264 r. 1404). Gardzyna (ŹDM XVI w. 43). Gasyna (LS). Gawin (LS). Gawlina (Ś). Gąszczyna (KP 264 WL). *Gdynia-(nino). Gielyn (1957). Gieryna (LSW 21). Głazyna (K II. 180). Głębin (PSJ 1935 VII). *Gloginia- (KP 264 r. 1420). Glowina (F VI-X. 472). Godyna i Godzina (KP 264 r. 1136 Godina, Godynice w Kaliskiem i nazwisko Godzina w Pozna liskiem). Godzin (PSJ 1936 I). Golanin (KRT 65 r. 1555 Golianin). Gołdyn (LS). Golędzin (KP 264 c. 1065 Golandin). *Golina a. *Gołyna (KP 264 r. 1426). Gołdyn (LS, KP 264 r. 1418 Gol-din). Gomin-(iak i Gnowice K IV. 244 r. 1432). Gordzina (PŁK I. 387. KP 264 r. 1387). Gordyn (UIC II. 6193 Gordin). Goryna (KP 264 r. 1394 Gorina) i Gorynia (K 264, C. 23, P). Gostyna (K II. 212 r. 1156 Go-stina) i Gostynia (KP 264 XII w. Gosti-nya). Gościn (TPT 53(2 r. 1452 K II. 211). Goślina (C 23). *Gozdyna-(danin). *Gozdynia (K IV. 259 r. 1511). Grabina- (KP 264 r. 1392). Gradyna (KDW V. 671 r.1443). Grabina (LG I. 739 r. 1390 Grabina). *Godyn-(ń). Grochowina (Ś, r. 1680 m. PSJ 1931 V -owa). Grudzina (F XI-XV. 527). Grycina (KP 264 m. r. 1450). *Grzechin-(ioj. Gulbin (LS). Gulina (LS). Gurdzi-mina (r. 1568).
Haladvn (LS)). Hardyna (LS). Hołyń (P). Hоrупа (LS).
Jacyna (W). Jakmin (KP 264 r. 1399 lakmyn). Janina (ród ryc.) *Jar у na (KP .264 r. 1444-47). Jarzyna (KP .265 XVI w., LS). Jarzyn(-kowskie K II. 251 r. 1506-46). Ja win (LS).
Kacyna (Ś). Kalina (KP 265 ,r. 1484, LS). Karpin (WMS IV. 1. 299 r. 1527). Karzyna (WMS IV. 1. 299 1526 Karzina). Kasin (WMS II. 66 r. 1497 Cassin). Katynia (LS). Kendryna (LS). Kendzin (LS). Kędryna (Ś). Kicina (a. Kita) (KP Ił. 293 XV w.) Klewin (W). Kłosiu (i K-ek K IV. 362 r. 1572). *Kobryna-(y os.). Kocina (ród ryc., АКР VIII. r. 1395). Kocwin (LS). Koćwin (LS, W). Kodyn (LS). Kolina-(KP 265 r. 1520 m. Kolynka). Koplin (LS). Koprzynia (ród ryc.) Kordyn (LS). Korzenin (K II. 332 r. 1513). Kosin (KP 265 r. 1559 t. s.). Kostyna (LS). Kotwin (LS). Kotyuia (K II. 82 r. 1496 Cothynya, Ł, Rw.). Kowina (ród ryc., MH XI. 214 r. 1391). Kozin. (P). Kozina (KP 265 r. 1554 Kozyna, LS. r. 1554 -inka). *Krasina-(enin os.) Kręcina (P r. 1937). Kroczyn (K VI. 126 r. 1591). Krowina (KP 265 r. 1419, KDW V. 578 r. 1456). Krucina (r. 1927). Krudyn (ŹDW I. 279 r. 1564). Kruszyna (K II. 558 r. 1578, LS, apel.). Krużylia (SG XV. 17). Krysin (LS). Krzewin (PSJ 1934 IV). Krzewina (LS). Krzewinia (KP 265 P). Krzyścin-(owa Kr.). Krzyżyn (KP 265 XII-XIII w. Crizin). Kubin
(P). Kubina (KP 265, LS, Ś). Kuczmin (LS). Kuczyna (KP 265 Wl). Kudzin (LS). Kujawin (KP (265 Wl). Kukina (KP 265 r. 1479 Kukyna). *Kuklin- (KP 265 r. 1405). Kulin (ŹDW I 280 r. 1564, LS). Kulina (1938 VII). *Kupina-(nin KP 265 r. 1286). Kurczyna (F XXII 54). Kurzyna (KP 265 r. 1633-85, UIW 91 r. 1534, L Z 5). Kusina (G). Kutynia (Krzepice). Kuźmin (LS). Kwapin (LS). Kwapiń (1937). Kwasienina (UIC II. 916 r. 1400). Kypin (LS).
Lelin (LS). Lendzin (S). Leszczyna (SG IX. 746 r. 1667, MH III. 147 r. 1664). Lidinia (ŹDW I 327 r. 1564). Litwin (KP 265 r. 1589, LS). Luboniu (LBD II. 171 XV w.) Ludwin (LS, PSJ 1927 XI). Lu-dynia (W, LS). Lutyn (LS). Ladyn (KP 265 Wl). Lapin (LS). Latwin (KP 265 r. 1252 = Łotwin, Łotysz). Łazina (KP 265 ,r. 1136 Łazina, K VII І461. Łącina (AB X. 304). Łotwin (LS). Łowina czy Łowyna (UlClen. 369 r. 1421). Łowina z Łowiny (KP 265 r. 1520 Łomyna). Łu-china (r. 1403 Luchina). Ługin (PSJ 1927 III). Łupin (KZ 243 XVI-XVII w.) Łuskwin (K II. 435 r. 1400).
Macharzyna (KP 265 m. r. 1679). Machynia (KP 265 r. 1666 P) і Magina- (KIP 265 r. 1420 m. Maginka). Madzowina (P). Malacina (Kr). Malchina (KT /2 r. 1105 Malchina). *Malkin-(ia). *Malyn-(ń K VI. 259 przed r. 1392). *MaIyń-(iów). Mandyna (PSJ 1933 IX). Marszyn (KP 265 r. 1520 M ärschyri). Maślin (ŹDW 1. 306 r. 1564). Mazin-(owicz WMS II. 50 r. 1497). *Mechyna- (K II. 451 przed r. 1593 -nin-lin), Męcin (KP j265 c. 1154 Mantinus) i Męcina (KP 265 r. 1398 Mącina). *Męczyna-(enin). Mędzina (SG XI. 21. r. 1569). *Mężyna-(enin). Miękina (K II. 462 r. 1400 Mąkina, r. 1520 Myakina. miękina — plewy). *Mierzyn-(ów KP 265 mierzyn = koń roboczy). Mikina (LS). Minkina (LS). Mdoszyn (LS). *Młodynanin (K I. 178). Mosina (K II. 485 r. 1434 Mossyna). Moskwin- (KP 265 r. 1571). Mścina (SG XI. 882 r. 1£!87 Misscina, Missina). Mściwin (KP 265 r. 1399 Mscziroi-nus). Murglin (PSJ 1935 V). Mydlina-(ka ŁBŁ II. 226 c. 1520). Mynia (SG VII. 575).
Nierodzin (Walendów). Nowina (KP 265 ród r ус. XII-X1II w. N-ka).
Odrobina (PSJ 1936 IX). Offin-(ówna PSJ 1926 V). OIgrzyn-(ek P). Olszyna (LS). Omiecina (K II. 547 r. 1506 m. i. Omiotą KZ 244 XVI-XVII w WMS V. 91 r. 1552 Omieczina). Osina (ród ryc.) Ozimina (ŹDW I 282 r. 1564 (apel.).
Pacyn (RP r. 1508-13 f. 32 r. 1508) i Pacyna al. Pecyna (KP 265 r. 1277 Paciniz r. 1388 Peczina, dziś Pecyna i Pacyna P, LS). Padzina (KP 265 r. 1587 t. s.). Pankanin (PSJ 1929 VI). Papina (F VI.-X. 427). Parchyna (KP 265 r. 1136. Parchina). Paszyna (W). Patryn (Ś, PSJ 1927 VIII). Pawlina (W). Pczyna (KP 265 r. 1534 Pczina). Pecyna (LS).. Pedyn-.(ek ŹDW 308’r. 1564). Peldyna (ŹDW I. 306 r. 1564). Perzyna (KP 265 XIV w. Pirzina, r. 1473 Pyrzyna LS, Ł, Pm.). Pidyn- (UIW 42 Pidinek). Piechyna (KP 265 r. 1399). Piękusin (N 159 r. 1772). Pierzyna (KP 265 r. 1458 Pyerzina, PSJ 1936 IX). Pio-trawin (Piotr WMS IV. 3. 145 r. 1540). Płachcin (ŹDM XVI w. 118 Płachcin). Płaczyna- (KRT 14 r. 1537 Placzinka). Płomin (Pm). Płoskinia (SG XIV. 224). *Płowczyn- (K VII. 25 przed 1392 -> ów -4 Ploszczonów). Polanin (KP 265 r. 1229 1415 t. s.). Proszyna (KP 265 r. 1136 Prozina, czy Prożyna). Prusin (KP 265 r. 1204 t. s.). Przegina (UIW 106 r. 1534 Przeginka). Przybin (KP /265 r. 1236 Pribin) i Przybina (KP 265 XII-XIII w. Bripine gen.). *Przybyn-(ów). Przyczyna (K III. 101 r. 1555).
*Raczyn- (KP 265 r. 1305) i Raczyna (KP 265 Wl). *Radyn-(nowa K III. 121, 3 r. 1252). Radzin (KN 431 r. 1414). *Radzyna i *Radzina (KP 265 r. 1245). Redzynia (LS). Rembin (PSJ 1936 IV). Rędzina (KRT 208 r. 1568, PSJ 1936 VI). Rodzina (KDW V. 118 r. 1408). Rozwodzin (UW 2 r. 1381. Roszmodzin). Rudzin-(ek PSJ 1928 XII). Rusin (SG XIV. 684i. Rutyna (LS). Rymina (KP 265 r. 1388 Rimina).
Sarbin (KP 265 r. 1156 Zarbinouiz, r. 1294 Zarbin). Sasin (KP 265 r. 1592 Saszyn). Sczędzina (Ś). Serdzin (PSJ 1956 IX). Sidzina (Mp). Sieraienin (SPP 108). Sierszyn (PSJ 1926 IX). Skalina (TPT 255 r. 1455). *Skarbin-(ek K I. 280, -kowicz WMS IV. 2. 450 r. 1552). Skiścin (LS). Skoryna (LS). *Skorzyna- (KP 265 r. 1208). Sko-wina (ród ryc., UIC II. 464 r. 1593). Skubin (LS). Skulina (KP 265 r. 1687). Skupin (Ś, PSJ 1955 IV). Słanina (Ś). *Słochyn-(ia, ie), Slodzina (ŹDW I. 285 r. 1564 Szlodzyna). Słonina (KP 265 r. 1482 Slunyna). Słupina (PS 1950 XII). Smaczyna (KDW V. 80 r. 1405). *Smerdyn-(ia). Smolin jKr). Smolina (KP 265 <r. 1595 Smolyna m.). Sroczyn (KP 265 r. 1599 Sroczinum acc.). Srokina (KT 2 r. 1105 Syro-kyna). *Starbina-(enin). Starczyn (KP 265 r. 1501 Starczin). Śtarzyna (WMS II. 65 r. 1497). Stasin-(iewicz P). Sta win (W). Stecyna (SG III. 790). Stepin (KP 265 P). Stożyna- (KP 265 r. 1499 Stozynka). *Stradyn (K II. 256 przed r. 1424). Stroszyn (K II. 549 r. 1411 Stroszin). Stróżyna (KP 265 c. 1520). *Strugina- (K VII 146 przed r. 1557). Strużyna (KP 265 c. 1492 Struszyna, LS). Strzeczyna (KP 265 r. 1420 Strzeczina). Strzedzina (TC r. 1405 f. 75 v.). Studzina (Kość.). *Stwolin- (KP 265 r. 1584). Suchynia (KP 265 r. 1511-15 Szuchinya). Sulina (ŹDMp. 194 r. 1564). Surzyn (LS). Swaczyna (m. LS, Ś PSJ 1957 X apel.) Swadzyn-(iakowa PSJ 1955 VIII). Szczecina (KP 265 r. 1409, ŹDW 1. 278 r. 1564, F VI-X. 277, P, LS). Szczecin (F VI-X. 556). Szczelina (LS, PSJ 1928 IV). Szczerbina (SG VI 6. 291). Szebin (WMS II. 55 r. 1497). Szwaczyna (Rw). Szyszwina (TPv. XVIII f. 56 v. r. 1472). Szyryn (SG XV. 22. 604).
Ślężanin (KP 265 r. 1501 Slanszanin). Śliwina (r. 1568). Świeczyna (KP (265 r. 1595 Smecina = szewczynar). świerzbin (LS). Świeżyna (KP 265 XVI w.).
*Taczyn- (KP 265 XIV w.). Tarczyn (KP 265 r. 1598 Tarciu, ob. wyżej Starczyn). Szurzyn (KN 525 r. І411 Schurzin). Tacina (Ś). Tarszczyn (KP 265 1295 Tarscin). Termina (PSJ 1957 IV.). Termin (PSJ 1957 I). *Tłokin-(ice). Troszyn (K V. 416 r. 1515). (KN 455 r. 1410 Trusczin). Trzebina- (Trzebinka K V. 205 r. 1412). Trzy na (P). Tulin (Rw). Turczyn ŹDW II. 299 Turczin, P). Turyna (Kr.). *Turzyn- (K VII. 195, przed r. 1586). Turzyna (ród ryc. АКР VIII r. 1455).
Ubinka (LBD I. 568 Vbynka).
Walczyna (LS). Wasgin (PSJ 1925 II). Wdowin (KP 265 r. 1554 Wdomyn). Wędzi na (LS). Węgrzyn (KP 265 r. 1590 Vągrzin, PSJ 1926 VI). *Wietchyna- (KP 265 r. 1536). Wieszczyna (KP 265 r. 1156 Vestina). Wilin (ŹDW I. 526 r. 1564). *Wiotchyna (K VII. 218 przed 1586). *Wityn czy *Wityna (KP 265 r. 1256). Woin- (KP 265 r. 1591 Voyn). Wioszczyna (LS). *W?yn-(ń). Wojciszyn (LS). Wo.jniczyn (LS). Wojtyn-(K III. 750 r. 1545 W-tyński P). Wojtyna (KP 265 r. 1679 Woytina, LS. Ś, Wl. Wolanin (r. 1958 LS). Wołdyn (LS). Wołomin (I.S). Wołoszyn (PSJ 1957 X, LS). Woszczvna (KP 266 r. 1401 Voscina LS). Woydynó (W). Woytyna (PSJ 1955 IV.). *Wrotyn- (ia). Wspin-(ek WSM IV. 1. 47 r. 1509). Wszemin- (KP 266 r. 1520. Wschemynek). *Wyszyna- (KP 266 r. 1255).
Zarzyna (UIC I. 5885 r. 1585 Zarina). Zbadyn-(ń). Zbieginia (LS). Zbiegiii(owa PSJ 1955 XI). Zboin (-ka WMS IV. 1. 578 r. 1559). Zbrożyna (LS). *Zdyn-(ia). Zdzin-(ek ТРу. V f. 249 r. 1426). Zdzina (K V. 540 r. 1467 Zdzynya). Ziemianin (WMS IV. 5. 104 r. 1558). Zięcina (LS). Ziń (LS). Zwierzyna (ŻDM XVI w. 6 Szmierzina, WMS IV. 5. 190).
Żeglin (WMS 5. 258 r. 1544 Seglin). Żmujdzin (LS). Żołyń-(iowa PSJ 1927 X). Żydowin (KP 266 r. 1204 Sidovin).

E. Przyrostek: -on/-oń/-ona/-onia
Baboń-(LBD III. 198 Babonyomycze). Bachon- (Wólka Bachońska KI.). Bajon (LS). Balon (AB IV. 111 r. 1441, WMS IV. 2. 68 r. 1510 -y, PSJ 1950 VIII). Baton (P. -iak PSJ 1957 VII, LS, P). Barto-lon (ŹDMp 157 r. 1578). Barton (Ś). Bartoń (P). Batkoń (PSJ 1915 VIII). Bezon-(ek P). *Będzona- (KP 266 r. 1299). Białoń (PSJ 1951 IV). Białoń (LS, Ś). Biedroń (LS, G. PSJ 1952 XI.). Biegon (SPP 16). Bielou (KP 266 Wl, LBD II. 14 B-ka). *Bieroń- (KP 266 r. 1540, LZ 906 B-ński). Bizion (1958). Bizon (LS). Blichoń (NP 45). Blizona (KP 266 XII-XIII w.) Błatoń (PSJ 1935 IX). Blyskoń (L). Bocon (PSJ 1923 VI). Bocon (LS1. Boczoń (G). Bodzion-(y WG). Bodzoń (LS, PSJ 1927 XI). Bogon (KP 266 r. 1511). Bogoń-(iówna PSJ 1938 ). Bomboń (LS). Bona (Pm). Bonia (P). *Boron-(ów). Boroń (LS, PSJ 1926 VIII). Bratoń (KP 266 r. 1246 Braionio dat.) Bratron (KP 266 XII-XIII w.). B.rdoń (PSJ 1926 XI). Broń-(iewo). Brudon-(owski K 1. 405 r. 1445). Brzezoń (LS). Buczoń (1937). Boroń (Ś, PSJ 1928 VI). В utoń (LS). Bydłoń (LS). Bystron-(owice K IV. r. 1699). Bździon-(ek Kość.).
Caleon (PSJ 1932 V). Ceroń (W). Chałoń (LS, Ch-ski KI). Chłoń (PSJ 1936 IV, G). *Chochoń-(iów). *Choloń-(iew). *Choron-(ń). Choton-(ia -> Kotunia). *Chrapon-(ń, K II. 83). *Chron(-ów). Chrzczon (ŹDW I. 305 r. 1564). Chwalon (K III. 550 MP V). Ciasłoń (LS, PSJ 1931 VI) . Ciaston (PSJ 1928 X). *Ciągoń-(ice). Cichoń (KP 266 c. 1520 Czychony PSJ 1926 X. LS). Ciechon (KP 266 c. 1065 Czeclion, ХЇІ-ХИІ w. Tehon). Ciechoń (LS). Cie-rzon (Pm). Ciesion-(ek LS). Ciesoń(-ik PSJ 1937 II). Cieszon- (KP 266 r. 1335, Pm). Ciochoń (PSJ 1913 X). Cioron-(ek RP 1508 f. 23). Cirzon (Pm). Ciscoń (LS). Cisoń (PSJ 1938 VIII). Ciszczoń (PSJ 1938 IV). Cochoń (PSJ 1928 X). Cycoń (LS, PSJ 226 VIII). Cyron-(ek PSJ 1928 VI). Cyroń (PSJ 1937 VIII). Czakon (1938). Czapton (LS). Czeclion (KP 266 ,r. 1440). Ozegon (KP 266 r. 1679). Cząrdyboń (1937). Czerwon (ŹDW II. 245 XVI w., -onka U1W 16 r. 1534). Czeszon- (KP 266 r. 1399 Czeszonowicz). *Czestoń-(ew). Czochron (P). Czychron (K VI. 324 r. 1363). Czyston (KP 266 r. 1534 Czistori). Czyszczoń (PSJ 1936 IX). Czyszczoń (PSJ 1938 I).
Daron (LSW 13). Daroń (PSJ 1930 VII) . Daronia (KP 266 r. 1405 Darona, r. 1510 Daronya). Darzon (KDW V. 571 r. 1436). Datoń (LS, ś). Derdoń (W). De-son (LS). Dlngon (KDR 54 r. 1546 D\u-gon). Doboń (P). Dohron (KP 266 r. 1136). Dobroń (LS). Dochoń (LS). Domoń (Lw). Doroń (PSJ 1937 V, -cz W). Drogon (KP 266 XII-XIII w). Drogoń (MH I. 41 r. 1759). Droń (PSJ 1932 VIII). Duchoń (W). Drzeżdżon (Pm). Dvbion-(ka P). *Dvehon-(KP 266 r. 1537). Dychtoń (PSJ 1928 III, KB II. 109). Dygoń (PSJ 1931 III.). Dykon (KP 266 r. 1459 Dycori). Dymon-(owa PSJ 1955 VIII). Dyrdoń (Kr.). Dziadoń (KP /266 r. 1534 Dziadonyoma). *Dziardoń-(ice). *Dziemion- (KP 266 r. 1494). Dzierzgoń (KP 266 r. 1406 Dzirzgon).
Dzierzon (KP 266 c. 1520 Dzyerzony, ś). Dziewoń-(ski G). Dzioboń (PSJ 1938 VIII). Dzion (LS). Dziwon (KN 106 r. 1402). Dziwoń (LS). Dzwigon (KP 266 r. 1594 Dzmigonomicz, r. 1558 Dzwigon). Dzwigoń (LS).
Faraon (PSJ 1929 X. -owa). Faron (1927 Ś). Figlon (PSJ 1934 IV, 1937 IV). Figoń (LS). Firoń (SG XIII. 175, F VI-X. 691). Folaron (PSJ 1931 IV). Froń-(owa PSJ 1932 I).
*Gabon(i). Gacon(ń), Gacoń (PSJ 1929 VIII) . Galon (K II. 168 r. 1449, P, LS, Pm,
Kość., -ka АКР III r. 1476). Gałoń (Pd.). Gamoń PSJ 1951 I). Gamoń (LS).
Gardon-(owskie UIC II. 831 r. 1400). Garoń (Lw). *Gbon(ń). Gdon-(ka PSJ 1931 IX). Giełdoń (OK 202, Pm PSJ 1956 IV). Gieroń (PSJ 1931 V). Gilon (LS). Gizdoń (Ś). Gizon (WMS. 2. 41 r. 1509 Gyzon). Gizoń (LS). Glon (LS, -ek WMS II. 54 r. 1496). Gloń (P). *GIupon-(ie). Golon-(ka PSJ 19(27 XI -kaTPT 108 XV w.). Gotgoń (Ś). Gomon (ŹD W I. 285 r. 1564). Gonia (P). Goroń (LS, Ś). Goszczon (KP 266 r. 1136 Goslon). Grabion- (KP 266 r. 1391, Grabionka r. 1449, K II. 215 r. 1415 Grabyonka, -ek K II, 215 XV. Grabyonek, III. 598′. Grabon (WMS IV. 3. 377 r. 1420). Graboń (PSJ 1933 IX). Gradon (Kr). Gron (P). Grożon (PSJ 1925 VI). Grzon (LS). Gurdoń (LS). Gwiazdoń (KP 266 Wl. -ikowa PSJ 1932 II). Gwizdoń (LS). Gwon-(ek PSJ 1933 IX) .
Ilabroń (LS). Hladoń (LS).
Iroń (LS). Iszczon-(ek nr. P, K II 608).
*Jachon-(ka). Jacoń (LS). Jakoń-(ik W). Jakson (LS, KP 266 r. 1177, laxonius r. 1203). Jaroń (ŹDW I. 320 r. 1564 J-ek, Jaron (PSJ 1930 I. LS). Jarzon (UIC II. 633 r. 1399). Jaszczon (KP 266 r. 1406 — łan). Jawczalon (KP 266 1387 = Absaton). Jazdoń (LBD I. 213 r. 1294, KP 266 P).
Kachon (KDM IV. 149 r. 1595). Ka-don (KP 266 c. 1200). Kamiona (ród ryc.). Kamoń (P). Karoń (LS, KP 266, Ł Pm;. *Karmion- (KP 266 r. 1613). Kawoń (PSJ 1930 VII). Kazdroń (LS). Kazoń (śj. Kczon-(ówna WMS III. 104 r. 1505). Kędroń (PSJ 1934 V. Ś). Kidoń (Śl. Kidoń (Kr.). Kieroń (K II. 295 r. 1519-30, K IV. 350 P). Kijon-(a P). Klabon (PSJ 1935 VIII). Klawon (Pm, PSJ 1935 VI). Kleszczon-(ek LS). Kocon i Kocoń (LS, PSJ і 1929 XII, 1954 X). Koczon (F VI-X 261, K II. 264 K-ek r. 1485). Koczoń (PSJ i935 I). Kokon (LS). Kolon (P). Kolcon (Pd.). Kolona-(ka PSJ 1929 III. 1951 III) *Komona-(nin). Komoń (LSl. Kopoń (LS). Korpon (F VI-X. 507). Korpoń (SG VII. 78). Korsoń (LS). Kosoń (LS, PSJ 1930 VII). Koston (LSW 44). Kostoń (LS). Kostroń (LS). *Koszon- (KP 266 r. 1301). Ko-szoń (r. 1955). Kotton (LS). Kozdroń (LS’ PSJ 1933 V). Kozon-(ówna WMS V. 150 r. 1559). Krasoń (LS, Piotr). Krczon (KP 266 r. 1591 Kerczon). Krosoń (LS). Krupon(-ek PSJ 1937 IV). Kruszona (LS). Kryjon (LSW 41). Krzczon (KP 266 r. 1136 Crston). Krzyston (KP 266 XII-XT11 w. Criston). Krzeszoń-(ie PSJ 1932 X). Krztun (LS). Krztoń (PSJ 1922 XII). Krzystoń (LS). Krzywon (KP 266 r. 1534 Cizimon) i Krzywoń (KP 266 Wl, W). Ksion-(ek ŻDW I. 315 r. 1564 Xyonek). Ksoń (P). Kuboń (PSJ 1954 VII). Kudłoń -(ń). Kulon (LS). Kuroń (LS). Kusion-(cwie PSJ 1954 X ,-owicz Kr). Kuston (LS). Kustoń (P). Kustroń (PSJ 1928 VI). Kuszon (LS). Kwakoński LZ 419). Kwiaton (KP 266 r. 1666). Kwiatoń (PSJ 1957 II.).
Lasoń (PSJ 1929 I). Latoń (WMS V. 72 r. 1552). Latona (TPT 526 XV w.). Leohoń (LS). Ledroń (LS). Ledwon (KP 266 r. 1679). Ledwoń (Ś, PSJ 1932 X). Ledzion (W). Lendzion (LS). Leżon (Ł). Lichoń (PSJ 1927 X, K II. 125 L-ewaki). Ligon (KDM IV. 438 r. 1448 Lygon). Ligoń- (KP 266 r. 1520 Ligonyoma ż., WMS IV. 2. 381 r. 1530). *Liskoń- (KP 266 r. 1.293). Lisoń (UW 568 r. 1554 Lysson, Lyszon, PSJ 1937 I, LS). Lizoń (KP 266 r. 1679). Lubon-(KP 266 r. 1310). Latoń (LS). Lendzion (LS). *Łęgoń-(KP 266 r. 1520). *Łopon- (LBD III. 270 os. Ł-ów). *Łosoń- (KP 266 r. 1664). Łysoń (ŹD\V I. 317 r. 1564 Lysson). Łyszczon (P).
Machoń (W). Maciona (LS). Ma-doń (Pd. R 1616). Madonia (LS). Magielon-(ek LS). Magonia (KP 266 r. 1534 M agony a). Ma goń (LS, Sokolniki Wrześ. PSJ 1936 VII). Majon-(ek LS, SO X 307). Makselon (PSJ 1950 VII). Malon (KP 266 r. 1136, r. 1442, LS). Mamajon (LS). Mamion (PSJ 1952 IX). *Margon-(ń). *Margonia-(nin. Maron (LS-a. -owa PSJ 1936 X, KCh). Maroń (P). Marzon (KP 266 r. 1649). Masion (KP 266 Wl). Masłoń (LS). Masoń (Ś). Maślon-(a LS1. Matoń (LS). Mazoń (BN 4, PSJ 1933 VII). Me- doń (PSJ 1930 III). Melon (LS). Michoń (.r. 1537). Michoń (Kr Pm). Midon (SPP 77). Miechon (LS). Migon (LS). Migoń (LS. Mikon-(owicz PSJ 1931 XII). Mikoń (LS). Milon (KT 478 Milon, KKM 15 XI XII w. Milon). Miron (KP 266 XII-XIII w., P). Mironia (KP 266 r. 1382). Mirona (T Sir. I f. 33 r. 1592). Mirzon (KP 266 r. 1496 M yrzon). Mision (LS).
Miskon (ŹDW I. 500 r. 1564). Mochoń (PSJ 1922 X). *Mokon-(ce). Mołon (PSJ 1934 XII). Mordon (LS). Moroń (LS, PSJ 1929 *Mszczon(-ów K II. 439). Mycoń (LS). Myson-(owa PSJ 1928 VII). Myślon (KP 266 XII-XIII w. Mision).
Nagniecion (r. 1625). Nalezion- (LG 428 r 1395 Nalęzonek). – Ńarządzon-(y WMS IV. 1. 27 r. 1525 Narzondzoni). Nasion (LDD I. 10 Naszyon). Niemszczon (K II. 489 XII-XIII w). Nieslon-(y LS). Nitoń (PSJ 1929 V). Nocoń (LS, Ś,PSJ 1950 IV). Nogoń (r. 1937). *Noron-(ń). Odon (UIC 823 r. 1400). Odroń (P). Odsłoń (PSJ 1951 XII). Olszczon (SG III. 842). Opa-lon-(ek ТРу. XXV. f. 458 r. 1530). Ordon i Ordoń (PŚJ 1931 XI).
Pachoń-(ski W). Paloń (PSJ 1931 V). Parchon (OK 114). Parzon- (KP 266 r. 1423 Parzonka, LS -ka, PSJ 1954 VIII). Pasion-(ek LS PSJ 1923 L). Pasoń (PSJ 1927 VI). Paszon (ka ТРу III. f. 8 r. 1413 Paszonka, TP II r. 1412 f. 112 Pazonka). Pasoń (PSJ 1935 II.) Patoń (PSJ 1951 III). *Pczon-(ów ->Pszczonów) i *Pczona-(nino K V. 139 r. 1398). Pelon (KI.) Penczon-(ek W). Perdoń (PSJ 1950 II). Peżon (LS). Pi-clioń (Grodno). Piegdoń (PSJ 1934 V). Piegoń- (KP 266 P) i Pigoń (LZ 801). Pierdon (WMS II. 56 r. 1497). Pieroń (LS). Pietroń (LS, BN 15, PSJ 1935 I. Ś). Piętoń (Kr.) Pigonia (Ł). Piroń (LS). Piwon (LRW 101 Pymon). Piwona (KP 266 r. 1194 Piuona). Piwoń (LS). Pizoń-(ówna PSJ 1935 I.) Płaskoń (W). (LS. PSJ 1929 II). Pochroń (PSJ 1923 VI). Polubon (KDW II. 983 r. 1316, KP 266 r. 1415 t. s.) Poronią (ród ryc. i miejsc. Poronin). Potrzon-(owo K III. 77). Prochon (Ł). Prochoń (L). Proczon (SPP 97). Prygoń (PSJ 1925 III). Prządzion-(owie PSJ 1926 ĆIII). *Przybon-(ń). Pszczon (Kr). Pszon (Kr). *Pszona- (SG XV 2. 635 r. 1185). Puścion-(a Krupińskie). Puszczon (K III. 114 r. 1411. WMS II. 74 r. 1497 -ek). Puzon (PSJ 1933 IX).
Rachoń (LS). Raczon (KP >266 r. 1252 z Rakoniewic). Radon (KP 266 XII w.) Radoń (G, LS, PSJ 1928 I). Radzon- (KP 266 r. 1534 It-ek). Rajmoń-(iak P). Rakoń-(iewice). Ratoń (Kr). Rchon (CO 38). Rechon (KP 266 XII-XIII w.). Reron (Mp). Reroń (LS). Rochon (F XXII. 71). Rodzon-(ek UIW 37 r. 1534). Rogoń (SG IX. 665). Roslon (PSJ 1931 V). Rosloń (LS, PSJ 1932 III.) Ruchon (WMS II. 65 r. 1497). Ryszon (KP 266 r. 1588 Riszon).
Sadlon (AB X 15). *Sadon-(ń). Sakson (KP 266 r. 1388 Saxon = Sasin).. Sar-gon a. Szargon (K V. 585 r. 1548-82). Sendzion (LS). Siedion (KP 266 r. 1136, 1442 -wicz). Sieroń (LS, PSJ 1929 VIII). Sieron (KP 266 r. 1574 P). Sierszon (K I. 279). Siestrzon- (KP 266 Lubiń). Sikon i -oń (Kr.). Sisoń (P). Sitoń (XVI w.). Siwon-(ka UIW 104). Siwoń (LS, PSJ 1952 VIII). Skorzon (r. 1594). Skowron (P) i Skowron (P). Skroń (KT 2 r. 1105 Z стоп). Skrzeczoń-(ia, ń). Skrzypoń (PSJ 1927 III.). Sleziona (PSJ 1936 VI). Slaboń (KP 266 r. 1679 Slabonius, LS). *Slawion-(owo Slawianowo K V. 309 r. 1442). Slawon (KP 266 r. 1155 Zlaoonis gen.). Stodzon (KP 266 r. 1537 Slodzonka). *śmiechon(ń). Smoroń (PSJ 1934 XII). Sobon (KP 266 XII-XIII w.) Soboń (LS, G, PSJ 1927 III, Pm). *Sochon-(ie). Sochoń (PSJ 1935. 1.). *Somona-(nin). Soróń (PSJ 1934 V Ś). Spiecion- (PSJ 1954 V -kowa). Spion-(ek Piotr.) Stachoń (WMS IV 1246 r. 1525 Stanisl. Stachoń). Stachoń (PSJ 1930 VIII, Ś, Lw). Stalon-(ka KP 266 r. 1555 Stalonka). Staron-(ówna WMS III. 154 r. 1502, W). Staroń (W, LS, PSJ 1937 II). Starzon- (KP 266 r. 1395 -ek). StIuczon-(y AB XII, 106 r. 1443). Ston-(KP 266 c. 1520 Sthonek). *Strachon- (KP 266 r. 1554 -owo -4, Strachanów). Stradon (K III. 256). *Strzegon- (Kp 266 r.1150). Studzion- (KP 266 r. 1534 Studzyony). Suchoń (KP 266 r. 1418. K VII 151). Suchoń (Pm, LS, PSJ 1926 XI). Supoń (LS). *Swaron-(ń) -4 Sworoń (ŹDMp. 5, 4a r. 1662 Swaroń). Sycon-(KP 266 r. 1421 -owa). Szacoń (LS). Szadlon (WMS IV. 3. 299 r. 1547). Szadoń-(iowski WMS II. 40 r. 1497). Szalon (KP 266 r. 1447 PSJ 1937 VIII, Ś). Szargon (K V. 385 r. 1548-82). Szarszon (LS). Szatofi (Lw.). Szebonia (LS). Sziwoń (PSJ 1957 XI). Szkodroń (Ś).
Śledzion-(a LS). Ślesiona (PSJ 1937 IV). Śliwoń (LS). *Śmiechon-(ń K III. 219). Śniegoń (Ś, PSJ – 1955 VI.). Środoń-(ówna PSJ 1932 VII. 1928 X). Śroń (UW 500 r. 1534). Święcoń-(ek r. 1573). Świąton (KP 266 r. 1534 Sroiąthon). Świętona (KP 266 XII-X.III w. Smetona). świętoń (LS, PSJ 1928 X.). Świgoń (ŹDW I. 329 r. 1564). Swigonia (KP 266 r. 1534 Smi-gonya). Świron (KN 448 r. 1405 Smyron). Świtoń (KP 266, P).
Tamoń (PSJ r. 1931 VIII). Targonia (SG XIV 315 r. 1476, MH XI. 225 r. 1664). Tatoń (PSJ r. 1934 XI.). Tchoń (PSJ 1929 VIII). Toczon-(y ŹDMp. 567 r. 1531). Tomoń (PSJ 1936 V). Toroń (W). Tortoń i Turton (LSW 86, P). *Trzebon- (KP 266 Ś). Trzebonia (LS). Trzeszczon (KP 266 r. 1595 t. s.). Turon (WMS 111. 212 r. 1493). Turoń (SG XIV. 101 r. 1666-72, P.) Turtoń (PSJ 1928 III). Twar-don (KP 266 r. 1400, r. 1679. Tmardon). Tyjon (LS). Tykoń (PSJ 1937 IV). Tyr-chon- (KP 266 r. 1597 Tirchonec).
Uszczon (KP .267 r. 1136 Uston).
Wadoń-(skie PSJ 1937 IV). Wallon-(iowa PSJ 1929 XII). Warpona (WMS II. 60 r. 1497) W(;dzon-(ka LS). Widzon-(ek S). Wielgoń (LS). Wierzchon (KP 267 r. 1386 Wirschon, ŹDM XVI w.). Wierzgoń (PSJ 1956 VII). Wiesion (W). Więcon-(ek LS). Więczon (KP 267 r. 1408 Wanczon pewnie = Wincenty). *Wilkoń- (KP 267 r. 1510 -ice). Wi-lon (LS). Witon (-ia, WMS I. 122 r. 1445 Vython). Witoń (LS). Wojdon (LS). Wojtoń (PSJ 1935 IV.). Wolon (PSJ 1958 III). Woroń (LS). Wrzecion-(o PSJ 1926 XII apel.). Wygon (KP 267 XII-XIII w. Vigon). Wyszon (KP 267 XII-XIII w. Wison).
Zagordon (LS). Zagozdzon (WTMS IV. 3, 191 r. 1543). Zatoń (LS). Załon-(y ŹDW I 288 r. 1564 Źalony). Zaron (W). Zaston-(a apel. TS 81 r. 1456). Zatluczon (K II. 575 r. 1589). Zatoń (LS). Zbawion-(y P). Zboroń (KP 267, P). Zembroń (LS). Zerzoń (PSJ 1930 VIII). Zgbon (KT 2 r. 1105). Zgłobion- (KP 267 c. 1520 Zglobyony). 7л-bon (UIW 10 r. 1554 t. s.). Ziebroń (LS). Zielon-(ek UIW 86 r. 1534 Zielonka P, RH 90 XV w.) Zielon-(y WMS IV. 2. 59 r. 1509). Ziemczon-(ek LS). Zimon (AB VIII. 252 r. 1630, LS). Zjawion-(y KP 267 Krzepice). *ZIożon-(enice). Zmyślon-(y P). Zoń (PSJ 1930 VIII). Zuchon (PSJ ‘ 1957 V). Zwardoń (LS). Zwardoń (PSJ 1930 IX). Żychoń (Kr., BN 184). Zydroń (LS). Zуgoń (Soborzyce).
Żatoń (LS). Żon (LS). Żychoń (KP 267 Krzepice, Pm). Żydoń- (KP 267 r. 1470 Zydony). Żyron- (KP 267 c. 1520 Schylony).

F. Przyrostek -nik
Bajnik (KZ 241 XVI-XVII w.). Balnik (RH VI. 109 XV w.). Bartnik (KP 267 r. 1419; LS). Bednik (ZS, PSJ 1929 IV). Biech-nik (SG III. 346). Bidznik (1938). Bielnik (Kr.). Biskopnik (MPV ; II. 661 r. 1352). Blachnik (PSJ 1934 V). Bornik (LS). Bownik (LS). Brownik (P). Brudnik (PSJ 1929 VI.). Brynnik (AB X. 236). Budnik (LS, KP 267 r. 1455, PSJ 1951). Bucznik (KP 267 Wl.) Bujnik (PSJ 1952 XII). Burnik (,r. 1630). Bursznik-(owa WMS IV. 330 r. 1538).
Cebernik (P) Cegielnik (PSJ 1938 I). Celnik (LS). Cieśnik (P). Cudnik (ŹDW 1. 325 r. 1564 Czudnik). Chętnik (LS, W). Chmielnik (PSJ 1923 III, P). Chutnik (LS). Ciennik (LS). Cieśnik (KP 267 P). Cukiernik (PSJ r. 1927 VI). Czarnik (ŹDW I. 318 r. 1564, PSJ 1926 VI). Czapnik (WMS IV. 1. 12 r. 1507, LS). Czeclinik i Czechnicz (KN 278 r. 1709). Czednik (PSJ 1952 IX). Czernik (Ś, LS.). Czyżnik (LS).
Dalnik (RH VI. 90 XV w.). Dannik (SG VIII. 325 r. 1733, SG XI 556). Darsz-nik (Pm). Dechnik (L). Dośnik (LS). Drabnik (LS). Drawnik (PSJ 1932 VI). Drewnik (LS). Drobnik (XVII w. Szkaradowo). Duchnik (KDW V 664 r. 1443). Dudnik-(czek 1938). Dwornik (UW 635 r. (1359, LS). Dworznik (KP 267 r. 1458, ŹDW I. 283 r. 1564). Dziarnik (LSI. Dziennik (LS, P). Dzwonnik (KP. 267 r. 1534 Zmonnyk).
Farnik (P). Fliśnik (PSJ 1928 V).
Gadnik (KP 267 r. 1555). Gajownik LS, L). Gielnik (KP 267 r. 1505 Gyelnik P). Glodnik (KP (267 Wl) Golnik (KRP 64). Górnik (KP 267 r. 1608′. GoTzelnik (KP 267 r. 1687, KS 169 r. 1712, LS). Grabnik (SG X. 691 r. 1499). Grotnik (LS, W). Grychnik (PSJ 1933 III). Gryfnik (LBL) I. 94). Grzechnik (LS). Grzecznik (KRT 29 r. 1546). Grzernik (SG XV, 2 104 r. 1583). Grześnik (LS).
Jacennik (LS). Jabczanik (LS). Jachпіk (KP 267 P. AB III. 111 r. 1395, P). Jacznik (1938 VII). Jadnik- (K IV 293 1230 Jadnikowic). Jadownik (K IV 293 przed XV w.) Jafemik (PSJ 1958 L). Jajecznik (G). Jarnik (LS). Jarochnik (K VI. 16 r. 1520). Jaworznik (TS IV. r. 1465). Jeclmik (KP 267 r. 1518-46). Jurochnik (Dębieńsko).
Hutnik (WMS V. 156 r. 1562).
Kabatnik (LS). Kaletnik (KRT 375 r. 1576 i WSM IV 5. 244 r. 1544 -nyczka). Katużnik (KP 267 Wl). Kapuśnik (KP 267 r. 1605). Karaśnik (LS). Karbownik (LS). Kaśnik (LS, Ł). Kątnik (LS). Kechnik (KN 122 r. 1403 Iacup Kechnik). Ketnik (UIC II. 687 r. 1399 Kethnyk). Kiernik (KP 267 Wl). Klubnik (LS). Klucznik (KP 267 c. 1520, PSJ 1937 I). Kłobucznik (SG IX. 465 r. 1383). Kocielnik (LS, KDW V 555 r. 1435). Koleśnik (PSJ 1923 VI.). Komornik-(czak PSJ 1927 V). Kon-dzielnik (PSJ 1929 XII = Kądzielnik). Koniawnik (LS). Kopacznik (SG VI. 674). Kopernik (P). Kopnik (KP 267 r. 1391). Kopytnik (LS, UIC II. 4)23 r. 1597 Copitnik). Korytnik (KP 267 Wl). Korzewnik (PSJ 1928 III). Koszelnik (PSJ 1928 X, P). Koszewnik (PSJ 1930 VI). Kościelnik (WMS IV. 3. 227 r. 1544). Kośnik (PSJ 1933 X, NP 89). Kożusznik (KP 267 r. 1652). Krajnik (Pm, LS). Kraśnik (KP 267 r. 1534, PSJ 1957 VII). Krochmalnik (PCA II. 461 r. 1547). Krudzielnik (PSJ 1955 XI). Krupnik (WMS IV. 1470 r. 1548, LS). Książnik (KP 267 r. 1552). Kuchnik (F VI-X 899). Kucznik (KP 267 Wl, LS). Kugnik (LS). Kultnik (PSJ 1957 IV). Kurnik (LS). Kusznik (KP 267 r. 1679). Kut-nik (LS). Kuźnik (KP ß67 r. 1652 -czek, LS). Kwartalnik (PSJ.1953 VII). Kwar-tanik (UIC 564 r. 1398, KP 267 r. 1538). Kwaśnik (SG XI. 357 r. 1531, ŹDW I. 318 r. 1569, LS, P).
Lechnik (AB X 137). Leśnik-(LS, KZ 245 XVI-XVII w.). Leźnik (ŹDW I. 251 r. 1564). Lichnik (UIW 44). Lifnik (KP 267 r. 1489 Lyffnyk = lichwnik). Lijnik (LS). Lipnik (SG XI. 42 ir. 1545). Liónik (LS). Lisnik (K IV. 225 r. 1422 Lys-nik). Listewnik (PSJ 1934 IV). Listownik (OK 240).
Ławnik (r. 1761 Win.) Łaziebnik (KP 267 r. 1544). Łączniktiewicz MH III. 212 r. 1713). Łucznik (WMS I. 53 r. 1474). Łyśnik (TPT Hj2 XV w.) Łyżnik (AB X. 352).
Machnik (r. 1537, LS, PSJ 1933 VII). Madnik (Bytków). Melnik (LS). Michnik (AB VI 204 r. 1480 Nicol, ul. Mychnyk, KP 26? P, LS). Mieczewnik (UIW 46). Miecznik (KRT 410 r. 1573, WMS IV. 3. 92 r. 1558). Mielnik (LSl. Miernik (WMS V. 244 r. 1571, LS, W). Miłośnik (r. 1568). Miodownik (KS 179). Mirosznik (LS). Mlotnik (WMS IV. 3. 119 r. 1559). Mośnik (PSJ 1928 III). Mydelnik (KP 267 r. 1483). Mytnik (LS).
Nadobnik (P, PSJ 1928 X). Nadolnik (OK 91). Najemnik (SG IX. 545). Nawotnik (P). Nawrotnik (rus. c. 1118 Kronika Stryjkowskiego І. 187). Niżnik (К VI. 298 przed г. 1576, PSJ 1930 V). Nożewnik (KP 267 г. 1522, P).
Ochnik (KP 267 r. 1405, W). Odwiernik-(owicz WMS IV. 2. 271 r. 1523) Ogrodnik (LS). Okupnik (KP 267 r. 1787). Ol-bornik (ŹDMp 143 r. 1581). Olejnik (WMS III. 36 r. 1504, LS’, P). Olewnik (LS). Oraznik-(owicz F XI-XV. 644). Osadnik (S). Oszczepnik- (WMS IV. 3. 389 r. 1438 -wicz). Ośnik (K VI. 237 r. 1405 Osnik, 1412 Osmik).
Pabiśnik (P). Pachfopnik (P). Pachnik (AB XI. 4, LS). Palusznik (P). Panewnik (1938). Panuchnik (LBŁ I. 677). Panufnik (Ł). Papiernik (KP 267 r. 1650, PSJ 1928 VI, F VI-X. 474). Paracnik (LSl. Pasiecznik (LS). Pasznik (PSJ 1927 III, KP 267 r. 1520 Pasznyk). Paśnik (PSJ, 1927 IV, LS). Pechnik (W). Pewnik (KP 26? r. 1436). Piechnik (UIC II. 448 r. 1398, K III. 24 r. 1511, PSJ 1937 VIII). Pieprznik (ś). Piernik (LS). Pidnik (KP 267 P). Piskurnik (1937). Pleśnik (Kr.). Plotnik (Ś). Plóciennik (KN 39 r. 1395, LS). Płócinnik (W). Podgajnik (P). Pokfadnik (LS, PSJ 1935 VIII). Polaźnik (LS). Polasznik (PSJ 1928 X). Poniedzielnik (Pm). Pończosznik (KP 267 XVII w. Panczoss-nik). Ponielnik (ŹDW I. 522 r. 1564 KZ 244 XVI-XVII w). Postnik (MH VI. 5). Poślednik (PSJ 1932 IX). Pośnik (LS, SPP 96 -S-). Potasznik (PSJ 1931 VIII). Powieśnik (P). Powroźnik (WMS IV. 3. 271 r. 1546. UIW 64, LS). Póttornik (WM 692 r. 1490). Prawnik (1938). Prochownik (LS). Próchnik (LS). Przechnik (r. 1564). Przednik (KRT 384 r. 1569). Przewoźnik (KP 26? r. 1534, PSJ 1927 III. Ptasznik (K III. 111 r. 1523 PSJ1932 III). Pułkownik (PSJ 1929 I). Pulnik (PSJ 1955 V). Pusznik (KP 267 r. 1507 Pasznyk, AB X. 13). Pucznik (1692-1730 Lopienno).
Rolnik (KP 267 r. 1679). Rozlepnik (PSJ 193? XII). Rolnik (LS). Rudnik (Pm, K V. 599 r. 1411 AB XII 184 w., PSJ 1932 IX). Rzecznik (KB II. 581). Rzeźnik (SG X. 15? r. 1552, ŻDWI. 295 r. 1564, P).
Sachernik (LS). Sachnik (PSJ 1932 III). Sadownik (MH III. 161 Pm). Sa-mulnik (LS). Scześnik tŹDM XVI w. 254). Sernik (KN 592 c. 1703 Syrnik v. Syrnicaseator). Setnik (PSJ 1956 II). Siemier-nik (LS). Sitnik (LS, P, W). Skarbnik (KP 26? r. 1441). Skatulnik (MH VII/VIII 86 r. 1619). Skotnik (KP 267 P). Skrzypnik (P). Skudnik (P). Skupnik (Ś, LS). Skutnik (LS KRT 14 r. 1555 Skuthnik). Slawnik (KP 267 r. 1153 Zlaonicus, u Czechów już w X w.) Slodownik (AB X. 264, WMS IV. 2. 23 r. 1508). Słonecznik- (AB V. 16 r. 1578 Slunecznicomicz). Smolnik (ŹDW I. 301 r. 1564, LS). Sokol. nik (KP 267 Wl). Solnik (ŹDW I. 506 r. 1564 Szolnik). Sośnik (r. 1618). Sotnik (Skalmierzyce). Stachnik (KDW V. 276 r:. 1419, LS). Stadnik (PSJ 1928 VI). Stasznik-(owska ŻDM XVI w. 5). Stawownik (LBD III. 42). Stempnik (PSJ 1934 X). Stodolnik (TC XII f. 148 v. XV w.). Stpicznik (AB II 48 r. 1402 Stpicznik, VI. 220 r. 1474 Spicznik). Strunnik (KP 267 r. 1444). Strzelnik (KP 267 r. 1525). Strzeknik (TPT 109 XV. w. Strzeknyk). Sudnik (Kuj.) Sukiennik (RH IV. 104 XV w.), F VI-X r. r. 1604, LS). Swornik (LS). Szatnik (PSJ 1931 IV). Szeleźnik (PSJ 1928 X). Sytnik (PSJ 1951 XI). Szcześnik (SG XIII. 845 r. 1580). Szersznik (Ś, SG I. 697). Szkolnik (SG VI, 674). Szkotnik (LS). Szkutnik (SG XII. 715 -czak). Szydelnik (LS).
Świetnik (UIC I. 299 Svetnik).
Tabacznik (1803). Tasznik (KRT 492 r. 1557). Taśnik (LS). Tobolnik (KP 267 r. 1453 Thobolnig). Topnik (Pm). Tret-nik (KP 267 r. 1597). Trudnik (F XI-XV. 324). Tusnik (LS). Tuźnik (Tarłów).
Ulejnik (LS).
Wachnik-(owski LS). Walnik (PSJ 1929 IX). Wapiennik (PSJ 1952 X). Wasążnik (LS). Wiąchnik (KP 26? r. 1400). Wiechnik (1955). Wierznik (LBD II. 2). Winnik (LS). Wiśnik (KP 267 їг. 1534, Rw). Wlaźnik (LS). Wochnik (1616, PSJ 1930 III). Wodnik (UlW 78 r. 1534). Wolnik (LS, PSJ 1933 X). Wyżnik-(iewicz Ś).
Zagrodnik (LS). Zagórnik (PSJ 1935 IV). Zapaśnik (PSJ 1927 X). Zasadnik OK 35). Zasczytnik (rus. c. 1118 kronika Stryjkowskiego I. 187). Zawodnik (MH XV. 152 r. 1420). Zawoźnik (LS). Zbożnik (KP 267 r. 14421. Zernik (PSJ 1938 II). Zieleźnik (PSJ 1922 XII). Zielnik (KP 267 r. 1679 Zelnik). Złotnik (KP 267 r. 15j4). Zwiernik (P, MH II. 26 r. 1760 Z-kiewicz). Zwolnik (LS). Zwotanik (LS). Zwronik (LS).
Żeleźnik (KP 267 r. 1397). Żupnik (KN 257 r. 1408; r. 1702). Żutnik-(KP 267 WI).

G. Przyrostek -un/-una/-unia
Baczun (KP 267 Wl). Bakuń (PSJ 1929 XII). Batun (LBD II. 544 XV w., LS). Bartuń (LS). Biechun (AB XIII. 35 r. 1437). Biegun (LG I. 370 r. 1588, LS). Biegun (LS). *Bierun-(ń). Bieżuń (F V1-X 61 b. *Bieżun-(ń). Blazun (LS). Bochun (LBD I. 222 XV w.) Bogun (KP 267 XII-XIH W.) Boguna (KP 267 XII-XIII w.). Bogunia (ŹDMp. 507 r. 1536). Bogusz-nia (KP 267 r. 1500 Bogusznya). Borun (KP 267 r. 1244, 1399 Borunomicz). Boruń (LS, G). Brdun (K VII. 512 r. 1534, UIW 78). Bunia (SG XII. 175, F VI-X. 601). Buń (LS). Buzun (PSJ 1933 VIII). Bzduń (PSJ 1931 VIII).
Chabuna (1402). Chelchun (SPP 23). Ciekun-(owski L). Cybun-(owska F VI-X. 623). Cycuń (K I. 54 XVI w. M).
Dadun-(owa PSJ 1952 II). Darun (LS). *Dobrun (KP 267 r. 1598, LS). *Do-chun-(ów K IV. 181 r. 1136). *Drestun-(ń). Dvkun (Ś). Duna (SG X. 13). Durnuń (PSJ 1933 VI). Dziardun-(ice, K IV. 197 r. 1379).
*Gołun(ń K I. 79). Gorun-(K II. 205). Gozdun (LS). Gulun- (KP 267 c. 1520). Gurguń (LS). Gwuna (LS).
Hajdun (LS).
*Jarun-(ń). Jemiun-(ka PC А II. 364 r. 1539).
Kalaczun (LS). Kaldun (apel. K II. 304 r. 1406). Kapruń (LS). Kaptun (LS). *Kazun-(ń). Kicun (L). Kieżun (W). Kli-kun (SPP 57). Klosuń (KP 267 Krzepice). *Kocun-(ń). *Korsun-(ń). Koruna (KP 267 r. 1155). Korzun (SG XIV. 359, PSJ 1931 IV). Kotuń-(iak LS). Krasuń (KP 267). І 11
Lizun (LS).
Łabuna (KP 267 ir. 1400). Łankuna (TPT 174 r. 1442 Ł. h. Prus, pewnie stpr-us.). Łazun-(ń). Łostun (AB II 161 r. 1459 Loszthun). *Łopun- (K II. 427 XVI w.). Luń (K II. 434 r. 1408).
Macun (PSJ 1935 XI). Madun-(ii WMS IV 5. 249 r. 1545). *Makuń-(iów). Mio-dun-(ka K III. 675 r. 1553). Misuna (SG XIV. 790 r. 1500, W). Miziun-(owa PSJ 1930 IX). Mbzgun-(owa Grajewo). Mo-run-(iak P).
Natoruń (LS). Nocuń (LS). Nocuń (PSJ 1955 XII, PS 1937).
Piastun (1659). Picun (PU 95). Pietru-na (LS). Pietruń (LS). Piskun (PSJ 1934 IV). *Pochun-(owo os. K III. 49). Pu-nia (F VI-X. 507).
Rachuna (LS). Radziun (LS). Retu-na (WM 644 r. 1434 – pewnie stprus.). Rocuń (LS). *Rzekun-(ń).
Sielun- (KP 267 1155, Selunua XII-XII1 w.). Stachun (K. I 501 XVI w. M). Starun-(kowa PSJ 1933 XII). Strabuń (LS). *Strachun- (KP 267 1386-95). Stradun (LS, -y). Strun-(ia KP 267 r. 1500). Swirtun (Kr.). Szabunia (LZ 5). Szacun (LS).
Tarun-(ka WMS II. 55 r. 1497). Trun (KP 267 r. 1597). *Trzebun-(ń).
Uczuń (LS).
Wałkun (K VII. 201 r. 1228). War-punia (ŹDM 26 XVI w.). *Wieluń-(KP 267 XIII w.). Wiodrun (KP 267 r. 1539 UW 628 r. 1559). *Witun-(ia Witonia). Woduna (TPT 176 r. 1453, SG XV. 2. XV w.).
Zdun (KP 267 r. 1202 Sdun, PSJ 1935 VT). Zbun- (KP 267 r. 1599 Sbuni gen.).

Uzupełnienie
A. Chwaszczan-(ek 1938). Cyman-(ek P). Drujan-(owski L). Dunian (Kr.). Gar-basnia >(TP 3 r. 1411 f. 146 Garbarni). Glapan (P). Glania (P). Godzan (1918). Golań (P). Gryczan (W). Jaran-(ek UIW 65). Jarpian-(ek KZ 1634). Ka-ban-(ka m. UIW 76). Kagan-(ek 1. c. 77 apel.). Kołdan-(ek Lw.). Kilan (PSJ 1958 X). Klągan (Pd. R 1607-08). Kleban (W). Kliman-(ek Ś). Kochan-(y UIW 106). Kroban (Kr.). Kudłania (Pd. R 1841). Kusiana (Pd. R 1607-08). Lechwan (1918). Ledzian (1918). Liman (KZ 243 XVI w.). Łysan-(owicz 1938 VIII). Majeran (apel. Pd. 1609). Murzan-(owski Lw.). Nabywan-(iec Kr.). Pazdan (Pd. R 1607-08). Pomana (1925). Rokiczan (P). Składan-(ek W). SzaIan-(kiewicz Kr.) Zarań (P). Zielan-czy Żylan- (UIW 86 r. 1534 Zilanek). Żuran-(ński Kr.).
B. Charabien (UIW 107 r. 1534 = Cherubin?). Ciepień-(iak W). Grenia (UIW 80 r. 1534). Legień (Kr.). Leń-(ka UIW 34 r. 1554 Lienka). *Padeń-(iewo). Rypień (Kr.). Korszeń (L).
C. Bronny (1927). Ciechna (1886). Czynny (1918). Darochna (1938 m.). Dziecinny (TB 1601 f. 533). Jasny (S). Mowny
(KZ 74). Nagórzny (LG I. 420 r. 1388). Paczesny KZ 244 XI w.). Perna (UIW 96 r. 1554). Piochno Piotr UM 196 r. 1464). Roguszny (P). Skalny (Kr.). Skrzętny (1918). Wiemy (UIW 35 r. 1534). Więchno (Wincenty TPy. 3 r. 1419 f. 83). Zaduszny (UIW 25 r. 1534). Za-płotny (1. c. 41). Zastawny (Pm.). Za-strożny (P). Zgrzebny (Mp.). Zimno (UIW 94 r. 1534). Zuchna (1. ę- 77 m.).
D. Bulina (1918). Burtyn-(ek UIW 62 r. 1534). Gabin-(ek 1918). Gabryn (UIW 94). Gąsin-(owski W). Kucina (1918). Kulawin-(ek P). Machyna (P). Sztob-ryn (1926). Turzyn (Pd.). Tynia (1938 X). Wyrzyna (1918). Zasina (P).
E. Bizoń (Kr.). Boń (L). Bryloń-(iak Pd.). Buzoń (Mp.). Czardyboń (Ś). Dziuroń 1938 IX). Katona (P). Kiedroń (1920). Kodroń (Ł). Logon (KZ 243 XVI w.). Muroń (Kr.). Niegoń (Pm. 1938). Niemienion-(ek W). Papoń (1894). Probon (Pd.). Pyzdzon (L r. 1448 Pyszdzon). Rusoń (PSJ 1938 X). Saboń Kr.). Świdroń (Pd.). Tarczoń (Kr.). Totoń (Kr.). Trypon (UIW 106 r. 1534 Tripon). Wadoń (Ś). Smagoń (1938 XI). Wawrzoń (Ś).
F. Dusznik (Kr.). Grudnik (KI.). Jawornik (P). Juchnik-(owski Kr.). Karczemnik (UIW 86 r. 1534). Kasiecznik (Lw.). Nożownik (UIW 66). Olewnik (KZ XVI w.) Otrembnik (PSJ 1938 Ś). Pachnik (UZK 123 r. 1411). Pilnik (UIW 105). Polnik (Ś). Sennik (Kr.). Stolnik (Ś). Śnieżnik (1639 Krotoszyn). Świechnik (UIW 95 r. 1534, czy Świętnik?). Wojtachnik (1. c. 78). Zgrzebnik (ŹDW I. 255 r. 1579).
G. Społtun (Pm.). Stapun-(ko UIW 94 r. 1534). Tunia (Kr.). Żuń-(iak Mp.).

III. Formacje ze spółgłoską „ch”

A. Przyrostek -och/-ocha
Babioch (PSJ 1930 II). Balocha (czy Bialocha K IV 245 r. 1408 Balocha). Bandoch (LS’I. Bartoch- (KP 268 r. 1354). Bartocha (LS, L). Beldoch (F XXIII 19). Bezoch (KRP 25). Bialoch (F XXIII. 24 Białloch). Biastoch (Pm). Biedocha (LS). Bierocha (KP 268 Wl). Bijoch (KP 268 r. 1543). Bloch, Biossek). Bladoch (RH VI. 102 r. 1482). Bladocha (KP 268 P). Blizoch (KP 268 r. 1136). Bloch (MPV I 33? r. 1337 Bloch, Blach = Blach, LS). Boch (P). Bococh (Polesie). Bococha (1935). Bodzioch (LS). Boloch (KP 268 r. 1651). Boroch (P). Bodoch (K IV. 64 r. 1619). Broch (K III. 531 r. 1556). Brocha (PSJ 1936 I). Rrudnoch (Pm.). Budzioch (Kr., KL). Bdzioch (KP 268 r. 1513 Bdzyoch) i Bzioch (KP 268 r. 1558). Bydloch (F VI-X. 324). Byjoch (P).
Cedzioch (P). *Celoch-(ówka os.). Chmieloch (G). Ciasnocha (Ś). Cielmoch (KP 267 r. 1520 Czyelmoch). Cieloch (UIW 96 r. 1534 Czelioch). Cielocha (r. 1692 Win.). Ciepłoch (KP 268 r. 1437 Czieploch). Cioch (PSJ 1932 VI). Ciocha (LS). Cimocha (LS). *C’moch(-a os.). Cudnoch-(y os.). Czamroch (KP 268 WI.). Czarnocha- (dem. Czarnoszka os. K
IV. 136 r. 1396 Czamoska). ‘Czarnoch-(owice os. LBD III. 45). Ozernioch (KP 268 Wl). Czestoch (KP 268 ir. 1136). Częstoch- (KP 268 r. 1412 Czanstocha ż.) Czloch (WMS IV. 2. 337 r. 1526). Czoch (LS). *Czolnoch-(ów K IV. 146 r. 1328). Czystoch (ŹDM XVI w. 183 Czistoch).
Dabioch (PSJ 1929 V). Dadoch (KP 268 r. 16791. Daroch (PSJ 1932 IX P). Darocha (PSJ 1928 V). Darloch (LS). Dentoch (1937). Dęboch (WMS IV. 3. 281 r. 1547). Dmoch (K VI 85 r. 1561). ‘Dmocha-(sin). Dobrochaa (KP 263 XII-XIII w., m. 1490). *Dobroch-(owo K II. 134). Doch (VI. 181-2 r. 1394 = Dobiegniew). Doroch (LS). *Droch(-ów SS 35 r. 1436). Drogoch-(na ż. K I. 63). Dunoch (SG II. 226). Dworoch (KP 268 P). *Dymocha-(szyn). Dziadoch (K IV. 196 r. 1598, SG II. 260). Działocha (KP 268 P). Dziedoch (LS). *Dziewocha- (szyce). Dzięcioch (KCh. XVIII w.) i Dziecioch-(owskie F VI-X. 59). Dzioch (PSJ 1923 V, P). Dziocha (LS).
Filoch(-y SS 25 r. 1476). Froch (PSJ 1929 VIII).
Gacioch (LS). Gajoch (PSJ 1926 VI., Kr). Gamuloch (1937). Gansioch (LS t. j. Gąsioch). Gawroch (KP 268 P). Glopoch-(owo K VI. 114). Gomocha-(szyński LZ 184). Guzoch (LS).
*Jacoch-(ów). Jakoch (Ś). Jatocha (LS. KP 268 P). Jamroch (K IV. 2 r. 1614 = Ambroży). Jamrocha (Ś). Janoch (KP 268 Wl. MH XI. 182 r. 1471 Jan J.). Janocha (Ś, W, LS). Jantoch (F VI-X 266). Jarmocha-(owicz LZ 272). Jaroch (LS). Jarocha (K I. 96 r. 1362 m.). Jarodzioch (LS). Jasnoch (K III. 613 r. 1571, PSJ 1,930 VI. Pm). Jastroch (P). Jatocha (LS). Jawoch (KP 268 r. 1534). Jędrocha (PCA II. 348 r. 1533). Jentoch (F XXIII 32). Junoch (KP 268 r. 1436). *Jutrocha- (KP 263 r. 1281).
Kaczocha (LS). Kadoch (KP 268 r. 1679). Kadzioch (PSJ 1938 IV). Kajock (KP 268 P). *Kargocha-(szyn). Kar koch (P). Kaszczoch (LBD I 644 Casczoch). Karboch (PSJ 1926 XII). *Kasoch-(a, -y Tańsk). Kieloch (PSJ 1929 IX). Kloch (K III. 630 r. 1571). Kmoch (ŹDW I. 273 r. 1564 . Kokocha (KP 268 P). Koloch (PSJ 1929 II.). Koloch (PSJ 1936 VIII, Ś). Karbocha-(szka KP 256 r. 1397). Kręcioch (PSJ 1931 VIII). Krobocha-(szka K II. 351 r. 1508-13). Kro-koch (KP 268 r. 1392). Krzekocha (KP 268 XII w.). Krzoch (KP 268 r. 1534, ŹDW 1. 318 r. 1564). Kumoch (KP 268 P). Kurgioch (PSJ 1926 V). Kurnoch (ŹDM XVI w. 168). Kuroch (KP 268 P). Kurzoch (K IV 439 r. 1603).
Ladoch(-owicz SG XIV. 204). Lasoch-(ów) Latoch (PSJ 1935). Latocha (LS, PSJ 1930 XI, latocha = jednoletnia krowa). Led-woch (Pm). Lemodh (P). Lenoch (LS). Letocha (Ś). Leroch (PSJ 1933 XI). *Lewocha- (szyna K II. 388). Loch (KDM XVI w. 37 Lioch). Loroch (Pm). Luboch- (KP r. 1334 Lubochna ż). Ludoch (K II 407 r. 1470 w okolicy wsi Ludomy). Lutoch- (KP 268 XII-XIII w. Lutochna ż).
Łanochaszka P). Lutoch (KDW V 611 r. 1434 Lanthoch). Łoch (LS, K II. 425 r. 1136, IG 1499-1518 f. 115 r. 1511). Łysoch (-a os.)
Macioch (KP 268 r. 1565 Maczioch, LS). *Macocha(-szyn) os. Majoch (LS). Maloch (K 268 X11-XIII w. Maloch). Ma-łocha (LS, K Y 10 r. 1508 ur.). Marcioch (KP 268 r. 1534 Marczioch). Marciocha (L). Marnoch (KP 268 P). Maroch (LS, KZ 244 XV-XVII w.). Masłocha (KP 268 XVI Maslocha m., LS). Matloch (LS, Ś). Mendoclia (PSJ 1928 II). Mędroch (ŻDM XVI w. 184, KRP 250) i Madroch-(szki K V. 17). Miclocli (LS, KP 263 P). Mitoch (KP 368 T. 1136 Miloch, K III. 675 r. 1569, LS). Mirocha (K II. 469 r. 1500 W. Miroehna). Mitoch- (ŹDW I. 285 r. 1364). Młoch (KP 268 XII-XIII w.) *Młodoch-(ów). Moch (K V. 40 r. 1525, LS) i Mocha- (K II. 475, ŹDW I. 288 r. 1564 Moska). Moldoch (PSJ 1928 VI). Moldoch (PSJ 1927 V). Motłoch (Ś. apel.). Moździoch (LS). Mroch (SG IX. 179 r. 1678, OK 120). Mścioch- (KP 268 r. 1520). Mytocha-(y (K VI. 287 przed 1520).
Naptoch (PW 8 r. 1400). Na.rloch (PSJ 1932 V). Niedziocha (LS). Nitoch (PSJ 1957 V, Kr.). Noch (K II. 520 r. 1471, SG
X, 8(20 r. 1687, PSJ 1928 VII.).
Obrocha-(szyn). Och (LS, K V. 87). Orloch (ŹDM 96 XVI w Orlioch). Ornoch (Kr.).
Pacioch (LS). Padocha (LS). Paloch-(UIW 10 Palochna m.). Panoch (KP 268 r. 1210 Panoch). Panocha (XIV w. Łęcz.). *Parzoch-(y). Pasioch (r. 1537 KRT 10). Patrocha (KP 268 r. 1480). Paździoch (LS, W). Perdoch (LS, LSW 65). *Piastocha-(szyn). *Piecoch(-a). Pieloch (KP 268 r. 1483, ŹDM XVI w. 33 Pielioch) i Piloch (ŹDM XVI w. 95 Pilioćh, Philoch). Pier-dzioch(LS). Pieszczoch (K III. 30 r. 1400 Peszcoch). Pioch (KP 268) i Piocha (r. 1437 Pyoch, 1440 Petrus al. Pyocha, K III. 36 r. ,1787. K V. 155 r. 1719-20, LS, P, PSJ 1934 VIII). Piszczoch (KP 268 r. 1637 Piscioch). Pitoch- (K III. 39 it. 1537). Piwocha (K V. 160 r. 1520). Płoch (LS). Płaczoeh (TS 149 r. 1473 Placlioch?). Płoch (K III. 705, LS) i Płocha (ŹDW I. 270 r. 1564). Pnioch (K V. 166 r. 1605). Pobocha (LS).. Poch (LS). *Podoch-(y). Poloch (P). Potroch (LS). Poździoch (KP 268 r. 1534 Pozdzioch) i Poź-dziocha (K V. 1955). Prandzioch (PSJ 1932 IX, LS). Predoch (KS 185 r. 1661). Przoch (Starostwo). Pstrocha (K VII 54 r. 1400, AB XI. 517). Pstrzoca (Radzymin). Pud-łoch-(szek K VII. 56 r. 1534). Pusioch (SG X. 101). *Pustoch-(owo K I. 244). Pyto-cha-(szka K VII. 57 r. 1591).
Rabroch (P). Radłoch-(a K VII. 60 r. 1481). Radoch (KV II. 60 XII-XI1I w. Ra. dochus. r. 1210 Radoch). *Radocha-(szyno K V. .228 r. 1207). Radzioch (PSJ 1936 VIII). Rakocha (K I. 25). Ranoch (KP 268 r. 1460, ZSG 164 r. 1428, LS). *Ratotocha-(szyn). Redoch (ŹDW I. 278 r. 1564). Rembioch-(y). Retocha (ż. Śrem). Retoch (P, K V. 239). Rędocha (KP 268 r. 1207, Randocha 1440). Roboch (WMS II. 53 r. 1497). *Rokocha-(szyn). Rozkoch (K III 147 r. 1528-30). *Roznooh-(ów). *Rożnoch-(ów). Rucioch (PSJ 1955 III). Rudzoch (LS). Rydlocli (ZP 287 r. 1725). Rzepoch (KT 2 r. 1105. Repoch). *Rzoch-(owo).
Sadłocha (WMS IV. 2. 299 r. 1524). Sadoch (ŻDM 184 XVI w. K V. 272-3 r. 1722-31 ur. PSJ 1929 X). Sadocha (Wiln.). Saloch i Soloch (P). Sałdoch (LS). Sa-moch (Opalin). *Samocha-(szyce). *Samroch-(y). Sarłocha (LS). Sądocha- (KP 268 r. 1462 ż. Sandochna). Sąpoch-(ów •4 Sąpochów). Sąprocha- (KP 268 r. 1342). *Sempoch-(ów). Sendoch (SG XI. 747). Sjnnocb (Kr.). Siecioch (z Sieczkowic K III. 723 r. 1436). Sierdoch-owskie TPy. XXIII f. 86 v. .ГІ530). Siódmoch (KP 268 r. 1462). Siostroch (KP 268 r. 1136 Sostroch). Siwoch (SG XV. 2. 586, ŻDM 364 r. 1531 m. S-ka). Skorocha- (KP 268 r. 1419 Scorochna al. Katherina). Skoroch (r 1935). Słaboch (K III. 210 1485- 91). Sławocha (KP 268 r. 1420 ż.). Stoch (LS). Smoch (K III. 222 r. 1255 S-wice, LS). *Snoch-owice). Snocha- (ŹDW I. 270 1564 Snoska). Soch (KP 263 r. 1399, -owicz P). *Spędocha-(szyn K VII. 150). Sproch (PSJ 1933 IX). Stanioch (K III. 242 r. 1136v SG IV. 522 r. 1275, PSJ 1932 XII). Stapocha (K I. 304 r. 1192). Stoch (KP 268 r. 1520, PSJ 1953 II Kr). *Stroch-(owo). *,Suroch-(ów). *Swedocha-(szyn (K VII, 156 r. 1398). Swędzioch (KP 268 Krzepice). Synoch (KP 268 r. 1136 Sinoch-a ż. TC 1450 f. 30 v.i Szczepoch (LS). Szczodroch (KP 263 XII-XIII w.). Szwajnoeh (PSJ 1932 XII, LS). Szwocli (Pm, P). Szymoclia (LS).
Ślęcioch-(owicz r. 1817). Ślęczoch (r. 1665). Śloch (ŹDM XVI w. 34 Slioch). Śnioch-(szek LBD I. 283). Świątoch (KP 268 r. 1593 Smanthoch). Świątocha (KP 268 r. 1534 m.). Święcoch-(owa K V. 377 r. 1515). Święłoch (KP 268 XII-XIII w. Zuełoh). Świętocha (KP 268 r. 1358). Świ-nioch (UIW 97 r. 1534).
Tarnoch-(a K VI. 201 r. 1394). Thi-stoch (K VII. 180). Toch (LS). Troch (WMS III. 213 r. 1499) i Trocha (K III. 326 XVI w.). *Trzeboch- (K III. 335 r. 1310). Trzoch (LS). Turoch (OK 351). Tu-rocha (Ś). Twardoch (LS), PSJ 1928 VI). Twardocha-(szyn). Tyloch (LSW 87, LS). Unoch (KT 2 r. 1105).
Wadoch-(owice). Waloch (KP 268 P, LS). Walocha (WM 330 r. 1470, KI.) Waldoch (LS, PSJ 1837 XI). Wańdoch (LS). Warczoch-(szka K VII 201). Waroch (PSJ 1935 V). Warzoch (G). Warzocha (KS 190 r. 1661, LS). Wędoch (SG II. 745 r. 1647). Wendroch (LS). Wernoch (ŹDW I. 302 r. 1564). Wędzioch (K V. 450-53). Wętoch (SG IX. 607 r. 1780). Wieloch (ŹDW I. 506 r. 1564, KP 263). Wiercioch (WMS IV. 215 r. 1544 -szek, LS, PSJ 1927 XII, KP 268 Ś). Więdtocha (KP (268 r. 1670). Wilczoch-(a K VII. 221, KP 268 -och a. Wilczek r. 1543-67, O W 496 -owskie). Witoch-(KP 269 P r. 1406). Woch (KP 269 -r. 1534 Alb. Woch — Wojciech, K V. 484 r. 1756, ŹDW I 282 r. 1564). Woldoch (K VI. 273 r. 1522) Wołoch (LS). Woroch (KP 269 P). Wroch (UiC II. 524 r. 1398, KDMp IV. 242 r. 1427). Wstoch (TPT 332 r. 1453). Wtoch-(owicz LS). Wyploch (KP 269 r. 1679). Wyroch (KCh.).
Zboch (PSJ 1931 VIII). Zbroch (ŹDW I 273 r. 1564). Zdzioch (LS). Zialoch (ur. K I. 382 P). Zimnoch (Pm, LS). Zimoch (K III. 760 r. 1549 -owiec, P, LSZ-a). Złoch (KP 269 r. 1660, Pm). Zoch (TPT 201 r. 1471, KP 269 P, LS).
Żarnoch (LS, W). *żeroch-(owa). Żurach (Kętrzyński Przyd.) Żyrdzioch-(owie WMS IV. 2. 147 r. 1516). Żyroch (KP 269 r. 1136 Siroch).

B. Przyrostek -ech/-echa
Bamiecha (TPT 256 r. 1455 Bamyecha). Benech (LS). *Bezdziech-(owice LBD III. 42). Będziech-(ów K IV. 19 r. 1475). Bę-dziccha (P). Biech (K II. 17 r. 1306 Becho, 1480 Byech, LS). Bieniech (Kp 269 XII-XIII w. Benech). Bilech (KP 269 XII-XIII w t. s.). Bodzech (KP 269 r. 1208, 1222 Bozdech, XII- XIII w. Bodcech). Bolech (KP 269 r. 1156). Borzech- (na Kf. 24 ż” B-ów) Bratrzech (KP |269 ХИ-ХІІІ w. Bratrech). *Brzech-(owo).
*Chodziech-(sz miasto). *Chruściech-(ów, MH X. 177, r. 1413). Chwalech (KP 269 XII-XIII w.). Cielech-(y ród гус. K IV. 120) i Cielecha-(szyce K IV. 120). Ciemiecha-(szyn K VI. 65). Cierech (SS 49 XVI w.). Cieszech (KP 269 XH’XIII w. Thesech). Czech (KP 269 r. 1595). Czerniech (K IV. 143 r. 1136 Cirnech). Ćmiech (K II. 533 XVI w. Czmyech).
Dalech (K IV. 151 r. 1429). Daniech (KP 269 XII-XIII w.). Delech (PSJ 1934 X). Derech (TŻ 142 r. 1775, P. 1934 T). *Dobrzech(-ów). *Domiech- (KP 269 r. 1411). Drzech (P). Dubiech (KP 269 XII-XIII w. Dubech). Dupiech (K VI. 151 r. 1394 Dupech). Dziech (LS, PSJ 1931 IX).
Gdzech-(owska K IV 2(21 r. 1507). Glech (ŹDM XVI w. 32 Gliech). Gniech
(Pm). Godziech (KP 269 X11-XIII w. Go-dech). Golech (KP 269 XII-XIII w). *Gorzech- (owo K II. 207). Gościech (K. II. 210 XII-XIII w. Gostech). Grzech (K III. 76 r. 1544, SG XIV. 181 = Grzegorz TPy. 24 r. 1517).
Jelech-(owice). Juchel-(ek 1938).
Kalecha (AB XI. 133 r. 1437 Calecha). Kiech (P). Klech(-a LS). Kociech (KP 269 r. 1361, K IV. 369 r. 1653). Kociecha (XVI w.). Komieoh(-owice). Koniech-(owicz KP 269 r. 1456). *Kolech-(owice). Kopiech (XVI w.). Kościecha (KP 269 r. 1525). Kro-miecha-(szyn K IV. 414 r. 1548. Krzech (K I. 153 XVI w. M). Krzomiech (K VI. 213 r. 1351 Crzomech). Kurzech (K IV. 439 r. 1600). *Kurzecha-(szyn).
Laczech (P). Lech (także Aleksy i Aleksander K IV. 448 r. 1403/05). Lelech (P, K IV. 449 r. 1411 -eszka). Lemiech (W). Lepech (SPP 69). Lepiech (Wiln.). Lipiech (IRPy, r. 1602-05). Lubiech (MH XI. 169. K VI. 235).
Łamecha (LS). Łomiech (W).
*Malech- (KP 269 r. 1310). Malecha (KP 269 P). Maniech (K II. 444 XII-XIII 3* w. Manech). Mazech (K VI. 262 r. 1204 t. s.) Melech (SPP 77). Menech (LS). *Męilrzech-(ów). Miech (P). *Miecha-(szyn K V. 29 r. 1398). Miedzich-(ów). Mielech (WMS
V. 105 r. 1553). Milech (Ś, KP 269). Miłoszech (KP 269 XII-XI1I w. Millosech czy Miłoszek?). Mirzech (KP 269 r. 1(204 Mi-rech). *Mnich-(o wice K VI. 275 r. 1308). Mściech (K II. 489 XII-XIII w. Misie-chius).
Nasiech-(owice). Niecha-(szyn K. 111. 646 r. 1302). Niedaniech (KDW IV. 2027 r. 1233). *Nadziech-(a). *Niesiech-(owice KI. 192).
Olech (PSJ 1928 V). Olecha (PSJ 1954 XI). Opiecha (KP 269 XVI w. KI. 202).
Parzech (K III. 13 r. 1136 Parech). Petecha (PSJ 1958 VI) Piech (KP 269 r. 1534, Ś, W). Piecha (LS, Ś). Pielech (KP 269 r. 1754, LS, M). Piotrech (KP 169 c. 1271 Potrech). Polech (KP 269 XI-XII w. t. s.). *Polecha- (KP 269 r. 1386). Pomiech-(owo). Pościech (KP 260 r. 1554 Posciech). Poździech (K V. 195 r. 1156 Posdech, K III. 708 r. 1527 Posdzech, ŹDW I. 278 r. 1564′. Przech (KP 269 r. 1210, r. 1398). Pulech (K VI. 29 r. 1576).
*Raciech-(owice LBD 111.. 42). Ra-dziech (K I. 250 MP V Radzech, KP 269 r. 1209). Rajech (KP 269 c. 1520 Rayech). Redzech (KP 269 r. 1248 Rezech). *Rębiech- (KP 269 r. 1303). Rzęch (K I 2 r. 1105 Rsech K III. 164). Rzeczech (K VII. 90 przed 1502). *Rzepiech-(ów).
Sapiecha (PSJ 1926 VIII). Serech (LS). *Sądziech (K III. 180 r. 1475). Sędziecha (P 1936). Sieciech (KP 269 r. 1093 Zeczech). Siedlech (KP 269 XII-XIII w. Sedlech). *Siemiech-(ów). Siestrzech- (KP 269 r. 1310). Sioprech (K VII. 104 r. 1534). *Skrzech-(a). *Smolech-(y). Sobiech (KP 269 ŻDW I. 291 r. 1564, P, K III. 729, V.328 r. 1668-81). Staniech (K VII. 133 r. (534 Stanech). *Starzech-(owice). Stopiech (KP 269 r. 1534 Sthopiech). Straszech (KP 269 r. 1204 Strasech). *Strupiech-(ów). *Sulech (KP 269 XII-XIII w. Zulech). Swedrzech (K VI. 200 r. 1400 Smedrzech). Szczech (KP 269 P, -owo K VII. 167). Szczecha (1938). Szelech (Chełm, -owski MH X. 213 XVIII w.). Szwech (LS).
Ściech (ŹDW I. 317 r.1564 Scziech). Śledziech (K III. 209). Śmiech (KDMp. IV. 319 r. 1457, PSJ 1935 V. -owicz). Swiech (ŹDW I. 305 r. 1564, LS). Świeciech (KP 269 r. 1204 Suethech). Święciech (KP 269 XII-XIII w. Zventech).
Telech (W). *Trzebiech-(owo). *Trzech-(owo4 Trzchów K VII. 186-7 r. 1400). *Trzemech-(owo K III. 742 r. 1575). Tu-szech (KP 269 r. 1204 Thussech).
Uciech (K V. 455 XII-XIII w. Viech). *Uniech-(ów). Uszczecha (SPP 126). Uściech (K V. 437 r. 1136 Vstech) czy Wściech (K III 354).
Warzecha (KN 431 r. 1414, K V. 443 r. 1502). Waszech (KP 269 XII-XIII w. Fas еф). Westech (KP 269 ХІІ-ХШ Vestech). Wiech (ŹDW I. 299 r. 1564, IKK 1935). Wiecha (WMS III. 75 r. 1504, K V. 463). ‘Wielech- (K VII. 211). Wietecha (K I. 346, w. = starzyzna wiotcha). Więcech (ŹDW I. 296 r. 1564 Vieczech). Wilczech (KP 269 c. 1146 Wilceli, XIT-XIII w. Wilcech). Wojech (KP 269 XIT-XIII w. Vogech). Wściech (ob. Uściech). Wyczech- (KP 269 r. 1391 Wyczeclionis). Wypiech-(owicz LS). Wyszech (KP 269 ХІІ-ХІІІ w. Visech, 1391 Wissech).
Zdziech (K III. 471 XII-XIII w. Sdeh LS, W).
Żalech (WM 211 r. 1462). Źelech (K III. 496 r. 1204 Zeleh, LS).

C. Przyrostek -ich/-icha/-ych/-ycha
Andrych (LS).
Babich (PSJ 1931 VII, P, LZ 133). Ba-bicha (P, KP 269 Sieradz). Bablich (Pd.). Balich (LG I. 2485 r. 1397). Berdych- (KP 269 XVIII w. P = Ferdynand?). Biedrzych (KP 270 r. 103 Bedrich = Fryderyk). Bielicli (PSJ 1929 IV). Bienich (KP 270 r. 1576) Blych (WMS IV. 1. 375 r. 1359 Blych). Bodych (LS). Bolich (F XXV 29). Borzych (ŹDW 323 I. 308 r. 1564, K IV. 61 Wl, P). Bożych-(KP 270 r. 1307). Bralich (1937). Brych (r. 1618 P). Brzezicha (P, K І. 31). Budych (KDW V. 406 r. 1429 Budicli). Buych (LS). *Bych-(K II. 66).
Cedzich (Ś, KP 270 Wl.). Chudzich (LS). Cienich (LS). Cierpicha (K IV. 123 r. 1452 Czirpicha). Ciolych (KP 270 r. 1498 Cyolych). Cudzich (Kr.). Cybich (K IV. 127 r.1633). Cyprych (r. 1785, -ich. P). Czambrzych (ŹDM XVI w. 62 Czambrzich). *Czernich-(ów K IV 142 r. 1601-02). Czubich-(szka F. XI-XV. 291). Czubrych-(owska PSJ 1938 III). Czyclia-(ŹDW I. 299 1564 Czyska). Ćwililicha (KP 270 r. 1534 Czmilicha).
Dambrych (C 22). Dastych (LS, P). Demrych (PSJ 1933 VII). Derych (LS). Dibicli (PSJ 1932 XII). *Dlich-(ów-4 G’lichom). Dolczych (Ś). Doleżych (KP 270 r. 1652 Dolezych). Dtubicli (r. 1700, Iі’ XXII 50). Dobrzych (K 1. 60 MP V Do-brich). Dolczych (ŹDW I. 324 r. 1564). Drapicha (CO 62 XVII w.). Drelich-(owski 1938). Drobich (WMS IV. 2. 291 r. 1523 Drobych). Drych (UW 40 r. 1512). Drzych (ŹDW I. 330 r. 1564). Dybich (1938). Dych (PSJ 1921 VII). Dzierzych(KP 270 r. 1396 Dzerzichonis gen.). Dzietrzych (KP 270 r. 1250 Tetrich, r. 1391 Czetrich — Teoderyk). Dziulich (LS).
Fabioh (LS, P, K I 69). Felich (PSJ 1931 V). Fenich (KP 270 r.1419 Phenich). Ficha (Ł).
Gabrych (LS). Gapich (F XXII 130). Gardzich (KP 270 r. 1539). Gawrych (LS). Gawrzych (C 22). Gicha-(ŹDW I. 300 r. 1564 Giska). Gidzich (K VI. 109 r. 1432 Gydzich, czy Idzich?). Giebrzych (WMS IV. 1. 200 r. 1520 Giebrzich). *Glich-(ów). Gtadych (KP 270 P r. 1792). Głównich .ŹDM 156, XVI w. Głoronich). Głupich-(KP 270 r. 1534 Głupych). Gnich-(K VI. 115 przed 1332). Godzich (KP 270 P). Golich (KP 270 r. 1204). Golonich (XVI w.i. Go-nich (ŹDW I. 296 r. 1564). Gorzych (K IV 253 r. 1198 Gorichonem). Gościch (K II. 210 r. 1469 Gosczich) i Gościeha (KP 270 XII-XIII w. Gosticha). *Goździch-(owo). Gralich-(owski LZ 428). Grubich (Pm., PSJ 1927 V). Grych (KP 270 r. 1423 Grich, PSJ 1930 V). Gudrych (C 23). *Gzich-(ów). Grelich (UM 196 r. 1464)
Habrych (PSJ 1926 IX).
Icha (1938). Iobich (Kl.). Iwanicha (LS).
Jakich (KP 270 c. 1520 Iakych). *Ja-nich-(owo). Jarych (LS, K IV. 303). *Ja-wich-(KP 270 r. 1208). Jemicha (LS). Jędrych (LS). Jędrzych (K II. 262 = Henryk i Andrzej).
Kalich (KP 270 r. 1534, ŻDW I. 330 r. 1564, LS). Kapich (Pm.). Karmicha (KP 270 XII-XII w. Carmicha). Karych (P). Kasprych (Pm.). Kierych (LS). Kipich-(y). Klich (= Klemens K IV. 302 r. 1410 Clicho). Knich (SG IV. 145 a). Knycha (K II. 307 r. 1570). Knych (ŹDW I. 294 r. 1564). Kocich (K IV. 569 r. 1731-2 Kocich). Kocych (Ś, W). Kornicha (K I. 105 Ś). Krósich (LSW 41). Krych (LSW 41). Krycha-(szka Ł). Krzych (LS). Krzyszycha (Kl. 1937). Kucicha (KP 270 r. 1400 Kuczi-cha). Kudrycli (LS). Knpich (TŻ 154 r. 1636, LSW 43). *Knrzych-(a K IV. 439 r. 1742). Kwapich (ŹDW I. 278 r. 1564, K IV. 441 r. 1629-31, PSJ 1937 X, LS).
Lepich (Ś, PSJ 1935 I). Lędźwich (AB X. 304). Lizich-(KP 270 r. 1534 Lyüchoma, l.yzichoma i). Lorych (PSJ 1936 Xi). *Lubich-(owo).
Łanich (ŹDW І. 286 r. 1564). Łapich (1604). Łaszczych (Łomż.). Łączycli (KP 270 r. 1687 Lonczich). *Łupich-(a LBD
III. 332). Łuszczych (K II 435 r. 1498 Lusczych).
Malich (LS). Malicha (KP 270 r. 1679). Małycha (Wieluń, -szka K V. 11 r. 1136 Malisca, ś). Martwich (Ł). Marzych (KDW V. 285 r. 1419 Marcin Marzieh). Maślich (LS). Mądranych (P). Mądrzych (AB XV. 541 r. 1497 Mandrzych). Mqcich (ŹDW 1. 291 r. 1564). Mędrzych (KKM 194 r. 1218 Mendrichone abl.) Mich (LS). *Miedzich-(owo K V. 24 r. 1583-4). Miedźwich (K V. 24 r. 1603-4). Międzich (K II. 452 r. 1578). Milich (K V. 32 r. 1136). Moczych (K Ch). Molich (ŹDW I. 323). Morzych (jezioro K I. 183, K V. 49 r. 1629-31 Mowski). Mrużych (ŹDM XVI. w. 105). Mścich KP 270 r. 1397 Msczych) i Mścicha (KP 270 r. 1394 Misczicha). Murtycha-(szka KP 055 r. 1488 Murtyszka m.).
Nabycha-(szyce KP 255 r. 1369). Na-glich (KP 270 r. 1402). Nędzych (P). *Nieśinich (KP 270 r. 1535 Miesmich- czy Mies-mich?). *Nieżych-(owo K I. 193). Nych (PSJ 1927 VIII).
Opich (K I. 202). Oprych (LS). Orysych (ŹDW I. 298 r. 1564 Orissych). Ostrzych-(KP 270 r. 1391 Ostrzicheuicz). Oszych (ŹDW I. 312 r. 1564). Ościch (ACP 1441 Usczych). Ośpich (KP 270 r. 1563 Osspich). Ozdych (LS, W 62).
Pabich (LS). Pacych (LS). Palich (P). Parzych (K III. 13 r. 1531-40, LS, PSJ 1937 V). Paszy ch (ŹDW I. 329 r. 1564). *Patrzyeh-(owice K V. 137 r. 1404). Pawlich (KP 270 r. 1204 Paulich). Pcdzych (ŹDW I. 279 r. 1564). Pestrych (KDW V. 555 r. 1435 Pe-strich). Pędzich (WMS IV. 2. 193 r. 1518 Pandzich, PSJ 1926. X, W). Pieczych (KP 270 r. 1520 Pyeczych). Pielich (PSJ 1934 VIII). Pieścich (K III. Зі r. 14-44). Pieścicha (UIĆ II. 432 r. 1397 Pesczicha, K II 31 r. 1434)t *Pietrzych-(owo). *Piędzisz-(ów K III. 32 ->Pińczów). Pilich (ŹDW 1. 301 r. 1564 KP 270 r. 1754 może = pilch), firych (Ś). Plich (P). Ptaczych (KP 270 r. 1534 Placzich). Pobych {KP 270 r. 1204 Pobich). Pomnich-(owo). Poplicha (Mp). *Porycha-(szyce K I. 233). Porzych (F VI-X 758, K VI. 39 XVI w.). Pościcha (K 111 72 XII-XHI w. ż. Poscicha). Proszych (ŹDW I. 306 r. 1564, K I. 237). *Przasnych-(sz). Przecich (K III. 709 r. 1550-96). *Przybych-(owo K III. 98 r. 1452). Przych (WMS V. 119 r. 1566). Pstrych (KP 270 r. 1435 Pestrich). Pudzich (KP 270 r. 1652). Pych (KP 270 r. 1554 Pich, ŹDW I. 299 r. 1564, LS). Pycha-(szyce, K lii. 701 Pyszka, 712 r. 1509-13).
Rabich (PSJ 1932 X). *Racicha-(szyn K V. 272). Radych i Radycha (K V. 230 XII -XIII w. Radich, R-szyn). Radzich (KP 270 XII-XIII w. Radich). Radzicka (K V. 231 r. 1412). *Rcicha-(szyn LBD III. 385 XV w.). Rubich (LS). Rycha (KP 270 r. 1554 m.!. *Ryczych-(ów). Ryszych-(owski K III. 163 r. 1556). Rzepczych (LS). *Rzepich-(ów). Rzezych (F VI-X 604).
Salich (PSJ 1930 VII). Selich (LS). Scdzichn (K III. 180 XII-XTTI w. Sudicha). *Sieczych-(v) *Siemich-(KP 270 r. 1496). Skazich (KP 270 r. 1687). Skicha (K VI. 141 XVI w). *Skołycha-(szyn). Skrobich (F VI-X 551). Skrobycha-(szka K V. 301 r. 1599) Skrzebych (KP 270 r. 1466 t. s.). Sknbicli (KP 270 c. 1520). Slawicha (KP 270 XIT-XIII w. Slauicha). Smandzich (PSJ 1937 V). Smolich (ŹDW I. 292 r. 1564). Solich (Ś, LS, PSJ 1936 X). Sopich (ŻDM 104 XVI w.). Spych (Pm.). Strzelich-(owski SG XV. 2. 429). Strzeżych (TW 38 r. 1465, UW 533 r. 1539, ŹDW I 271 r. 1564). Strzych (ŻDW I. 270 r. 1564). Sulich (K V. 368 r. 1136 S-na, r. 1598 Sulich, LS). Swedrzych (K VI. 209 r. 1401 Swedrzych). Swich (PSJ 1936 X). Sych (WMS IV. 1. 250 r. 1523 Sich, K II. 737 r. 1550-96 Simon dictus Sich, P). Sych (Pm.), Szaszycha (PSJ 1938 VIII). Szczedrzych (KP 270 c. 1211 Scedrichus = Teoderyk). Szczepich-(owski MH XIII. 140 r. 1538). Szudzich-(KV. 398 r. 1606-07). Szvch (K V. 399 r. 1526, ŹDW I. 284 r. 1564, PSJ 1952 X). Szycha (K VII. 595 r. 1356). Szydzich (KP 270 r. 1398 Szidzich).
Tabich (LS). Tadych (Pm.). Tarcich (PSJ 1952 III). TeIich-(owski G). *Trycha-(szyn K V. 416 r. 1296). *Trzebicha-(szyn K III. 555 r. 1435). Tybich (LS). Tyclia-(szka W).
*Unich-(owo K VII. 197 przed 1564).
Wapich (P). Wapycha (LS). Warych (LS). Warzycha (Ważycha P). Wawrzych (KP 270 r. 1418 Wamrzich). Wąglich-(sz K III. 369 r. 1502). Wąsich (TCX f. 38 r. 1420 Wąssych). Wędrych (-owski ŁO III. 345 r. 1762). Wędzicha (LS G). Wiche (PSJ 1927 VIII.). *Widzich-(owa K I. 234). Wielich (K III. 374 r. 1297, PSJ 1926 IX P). Winich-(owy (KP 270 Wieluń). Wleczych (K Ch). Wloczych (F XI-XV 263).’ Włóczych (WMS IV. 1. 473 r. 1514 Wloczich). Wrazich (1681 K Ch). Wroczych czy Wrocich (K III. 412 r. 1529 Wroczich). Wydrych (LS). Wypych (AB XII. 115 r. 1445 Wipich, K III. 425 r. 1527, LS, P). Wyrwich (PSJ 1934 X). Wyrzych-(KP 270 r. 1552 Wir sich).
Zarych (TPv. f. 184 r. 1478). Zawalich ’ (WMS IV. 2. 542 r. 1526). Zawiesich (WMS III. 206 r. 1475 Żamyeszych). Zawrzych (WMS IV. 2. 431 r. 1532). *Zbvch-(ów K I. 379). Zdzich (K III. 471 ХІЇ-ХІІІ w. Sdicli). Zgrych (LS). Zych (K III. 489 r. 1579, LS).
Żabich-(owo). Żarych (LS). Żdżych (BJ 88). Żelich-(ów). Żelicha (Kr.) Żenich (KN 106 r. 1402 Żenich). Żmich (Pm.). Życha (szyn K III. 721). Żych (KP 270 r. 1293, ŹDW I. 312 r. 1564, LS). *Żvcha-(szyn K III. 721).

D. Przyrostek -ach/-acha
Badach (r. 1935). Balach (W). Banach (KP 270 r. 1388 -szko. LS, P). Bar-bach-(owski W). Barczach (LS). Bardach (LS). Barnach (LS). Bernach (KP 270 r. 1385). Bezdach (KP 270 r. 1250 Besdach). Biedacha (LS). Bielach (P, L). Bieniach (KP 270 r. 1534). Blach
(KP 270 r. 1534 Blasius Blach, PSJ 1928 II). Bodach-(K IV. 48 XVI w.). Borach-(owski MH III. 177 r. 1687). Brach (Ś, K I. 26). Bracha (PSJ 1926 V). Budach (KP 270 r. 1415).
Cacha (LSW 10). Ciabach (P). Ciach (LS). Ciarach (PSJ 1934 VI.). Czabach-
(у). Czach (TPT 268 r. 1473, SPP 26). Czacha (C 21 PSJ 1930 I.). *Czatach-(owa ”4 Czetachowa K II. 47). Czerniach (KP 270 r. 1652). Czezrach-(ŹDM XVI. 47 Cziezratchcmie). Czuprach (KP 270 r. 1424). Czuprach-(t KP 270 r. 1520). Czypach (Mp.).
Ćmach (r. 1934 Kr., K IV. 127 r. 1358 Ć-owo).
*Dach-(K II. 118 r. 1388, także = Daniel). *Dacha-(szyn K VI. 76). *Dalach-(owo K IV. 150 c. 1065). *Darach-(ów). Darmach (PSJ 1932 IX). Depach (KP 270 r. 1534). Dobach (r. 1618). *Dobrach-(szkowo) i Dobracha-(szyna K IV. 177). Domach (KP 270 r. 1475). Domacha (KP 270 r. 1457). Donach (LS). *Dziach-(ówki K IV. 196 r. 1611). Dziedziach (LS).
Gach-(owy K IV. 211). Galach (KP 270 r. 1534. K IV. 214, P). Galach (LS, PSJ 1937. II). Gierach (LS). Głowach (PSI 1937 VI). Golach (LSW 22, LS, herb MH XIII. 25 r. 1795). Gotacha (K IV. 241 r. 1692). Grzelach-(owski WB 59).
Hanach (P).
Imach (LS).
Jach (KP 270 c. 1520 loan lach, WMS V. 65 r. 1550, LS, PSJ 1932 III). Jadach (LS, PSJ 1929 XII). Janach (Ś). Jandrach (U1W 27). *Jarczach-(owo). Jasiniach (LS). Jawczach (K VI. 151 r. 1394 Iaph-czacli, r. 1400 laszczko de laruszczachouicee, pewnie = Absalom). Jaznach (M). Jeznach (F VI-X. 470 SG XIII. 149 r. 11)66-7, PSJ 1928 XII = Nieznach). Jądrach (P). Jurach (W).
Kardach (P, PSJ 1928 X). Kawach (PSJ 1933 IX., K VI. 168 r. 1398 Kwaszka). Kimach (LS). Knach (P, SPP 53). Kolacha (LS). Konach-(KRT 235 r. 1568 Konachoioicz). *Kopacha-(K II. 328 r. 1288). Korach (KP 271 r. 1491 Córach, PSJ 1926 XII). Korpach (PSJ 1938 V).
Krach (ŻDW I. 294 r. 1564). Kubacha (KP 271 P). Kujach (BN 37). Kujacha (Lites a. r. g. Crucif. II. 258 r. 1304 Cuyacha, Pm.). Ku’ach (PSJ r. 1926 IX). Kunach-(owicz LS). Kurach (LS). Kwach (KP 271 r. 1534 Koach, LS). Lach (LS). Ladach KP 271 P, SG VI. 860) *Lekacha-(szyn). Łubach (RP 1493-98 f. 188 r. 1497).
Łach (PSJ 1932 X. pewnie = Łazarz). Łatach (LS). Łupach-(szko SPP 74).
Maciach (PSJ 1931 I). Mach (KP 271 r. 1437, LS, PSJ 1935 VII). Macha-(ŹDW-T. 306 r. 1564 Maska). Maciach (LS). Malach (LS). Malach (PSJ 1927 IV) i Matacha (Kr.). Marach (KP 271 P. N 145 XVIII w. -owski). Mądrach (P) i Mędrach (KP 271 P). Mielach (LS). Milach (LS). Mitach (K II. 465 ХІІ-ХШ w. Milach). *Mirach-(owo). *Morach-(ów). Murach (KP 271 P, LS).
Nienach (KP 271 r. 1136 Nenach). Nieplach (LS). Nieznach (K V. 75 r. 1511). Nojach (LS).
Gnatach (PSJ 1938 IV). Ostach (PSJ 1927 XII P).
Pach (PSJ 1956 I, KP i271 r. 1391 Petr. dictus Pach). Pałach (PSJ 1937 X, P). Pidaeh-(owa K III 24 r. 1778). *Pielach (KP 271 r. 1295 P). Piętrach-(y). Piotrach-(owicz WM 729 r. 1493, KP 271 r. 1520). Placha (WMS IV. 1. 403 r. 1542 (Plyacha). Polach (UIC II. 596 r. 1398, RH XIV 64 XV w. K V. 175 r. 1615). Posacha (KDW I. 582 XII-XHI w.). *Poznach-(owice) Ptach (Pm.). Pulacha (LS).
Rach (K V. 221 XII-XIII w.). Ramach (LS). *Ranach-(ów). *Robacha-(szyn-4 czyn K III. 132). Rodzach-(szek W.). Rubach-(szek W). Rylacha (K V. 265 r. 1553).
Sacha (r. 1935 W). Sajach (LS). Salwach (PSJ 1930 VII). Salach (1937). San-dach (P). Sarach (PSJ 1928 VII). *Sawacha-(szyński W). Siedlach (K I. 275 XVI w.). Sitach (KP 271 XII-XIII w.). *Siach-(owo K V. 307 r. 1155). Smach (UIC II. 675 r. 1399, KN 429 r. 1414). Smacha-(ŹDW 1. 271 r 1564 Smaska). Sordach (SG X. 513 r. 1475).Stach (KP 271 r. 1436 ТРу IX f. 58 v. r. 1447 -owski). Starmach (Pd. R 1614). Stepach (KP 271 r. 1534). Stepach (K I. 304 r. 1375 Stempa-chii). *Stopach-(czy Stąpach -4 Stępuchowo K I. 303 XV w.). Strach (KP 271 XII-XIII w.). Sabach (K III. 271 XI-XUI w.). Sundach (LS). Swach (KP 271 r: 1406). Szach (PSJ 1936 II). Szalacha (LS). Szalamacha (PSJ 1950 XL). Szatmacha (P). Szandrach-(owski 1957). Szarmach (F VI-X. 470, PSJ 1937 III). Szvmacha (LS).
Ściach (LS).
Talacha (LS). Tarach (K V. 403 r. 1310 -ów, KP 271 r. 1610, PSJ 1933 V). Taracha (LS, P). *Tratacha-(KP 271 Ś).
Wach (KP 271 r. 1406 = Wawrzyniec, Więcesław al. Wach K V. 438 r. 1428). Wadach (PSJ 1937 II). Walach (KP 271 r. 1400 Valach). Warpach (WMS IV. 1. 218 r. 1521). Watach (LS). Wawachfnicz PSJ 1935 IV). Wierciach (PSJ 1926 V). Woj-cach (LS). Wojciach (LS). Wójtach (KP 271 r. 1534 Woythach). Wojtacha (KP 271 XII XIII w. pewnie ż). Worach (PSJ 1936 III). Wyprach (KP 271 XII-XIII w. Viprach — Wiprecht). Wystrach (Ś). Wy-szach (KP 271 r. 1394 Wissach).
Zach (KP 271 r. 1136 TW 48 r. 1455). Zadach (SG IX. 598). Zaparucha (KP 271 P). Żarach-(owski MH IV. 29 r. 1709). Zarębach- (Zarambachowski K V. 527 r. 1566-67). Zdacha (KP 271 XII-XIII w., pewnie ż.). Zębach (LS). Ziach (LS).
Żeglach-(owszczanka MH XII. 127 r. 1774).

E. Przyrostek -uch/-ucha
Babiuch (AB VII 116 r. 1467, LS). Baduch (LBD III. 193 XV w.). Babich (LS). Bartuch (PSJ 1934 VI). Batruch (PSJ 1926 V). Bezuch (LS). Będuch (PSJ 1929 V). Bia-luch (SPP 16). Białucha (KP 271 m. XV w., ż. 1432 Byalucha — Byaldama). Bidnch (LS). Bidziuch (LS). Bluch-(owski W). Boduch (PSJ 1952 VII). Bobruch (L.) Boguch (K I. 21). Bogucha (K III 36 XVI w. WM 933 r. 1515). Boruch (KP 271 r. 1136). Borucha (K II. 42 r. 1259). Borzuch (PSJ 1931 V). *Bratucha-(szyn K IV. 64 T. 1411). Brzucha (K IV. 81 r. 1136 Brucha.) Bzducha (KP 271, r. 1545, ŹDW I. 269 r. 1564). Bździuch (LS).
Capuch (PSJ 1935 IV). Celuch (LS, PSJ 1936 X). Cepuch (PSJ 1934 VI). Chałucha (LS). Ciaciuch (LS, KP 271 P, K IV. 119 r. 1797 ur. C-ciuszki). Ciociuch (KP 271 P). Cieluch-(KP 271 1406. IG 1509 -13 f 105 Czyeluch, 150? Czyoluch, PSJ 1929 I). Cielucha (WMS IV. 1. 454 r. 1547 Czielucha). Ciepieluch (Mp.). Ciepluch (LS, KP 271 P). Cieplucha (KP 271 P). Ciepłucha (KP 271 r. 1677). Cierzuch (źDtYi XVI w. 12 Czierzuch). Cietucha (LS). Cio-łuch (K IV. 125 r. 1507). Ciotucha (LS). Ciuciuch (PSJ 1930 XII). Cppuch (Pd. R). *Czapluch-(KP 271 r. 1617). Czarnuch (ŹDW I. 530 r. 1546). Czarnucha (RP 1543-51 f. 60 r. 1544). Czeluch (UW 312 r. 1480). Czepciuch (ŹDW I. 300 r. 1564). *Czeruch-(y, Czeruki). Czeżucha (KP 271 r. 1337 Czezncha). Człuch (K VII r. 1576). Czuch-(KDW II. 923 r. 1309 Czuchonis gen.) Czwieluch (RP 1561-69 f. 464 r. 1566).
Deptuch (LS, PSJ 1933 X). Diduch (LS). *Dobruch (LS, KP 271 r. 1336). Doruch-(Kr.) czy Druch (ŹDW I. 305 r. 1564). Drapaluch (PSJ 1938 VI). Duruch- (K II. 142 r. 1253 Duruchooo, c. 1310 Doruchomo). Drzymuch-(owski Kr.). Dyduch (PSJ 1926 V). Dziaduch (LS). Dzieciuch-(owicz P). Dzieluch-(owiec K IV. 200, WMS IV. 3 295 r. D-a, P).
Franczuch (LBD I. 549).
Gambruch (LS). Garuch (LS). Giet. 0. uch (KP 271 r. 1687, G-owski MH 1′ 167 r. 1766). Gnucha-(szyn K II. 188). Goluch (LS). Goluch (KP 271 r. 1224 Goluch, LS). Gomołuch (LS). Gorzuch (KP 271 r. 1350 Gorucli). Gorzucha (K I. 82). Gracuch (SG II. 789). Gromiuch (UIW 60 Gromyucli). Gruch (PSJ 1936 VII). Grzebiolucha (KP 271 r. 1451 Grzebyolu-cha).
Haduch (PSJ 1927 XI). Holojuch (LS).
Jamielucha (LS). Januch (KP 271 r. 1433). *Jarczuch-(owo). Jaruch (K II. 260 r. 1521). Jędruch (LS). Jucha (KDW 1. 366 r. 1257, PSJ 1931 III).
Kaduch (KP 231 r. 1679). Kaluch (Ś). Kanich (LS). Kazuch (PSJ 1937 V. Ś). Kio-buch (KP 271 P). *Kociuch-(KP 271 r. 1502). *Kocuch-(owa). Kolbuch (LS). *Koluch-(ów). Koniuch (LBD II. 109 XV w., Ś, LS). Kopciuch (PSJ 1938 I, LS). Kostruch (KP 271 r. 1476, K IV. 396 r. 1604). Kostuch (KI.). Kościuch (LS). Kożuch (K I. 127 XIV w. apel.). Krczuch-(owska WMS IV, 3. 401 r. 1455). Kromucha-(szka „► szczyński P). Kubuch-(owo K I. 432 r. 1243). Kwiatucha (r. 1598, -szyński W).
Laruch (SG III. 90). Lebducha (RP 1454-1508 f. 59). Legucha-(szka K IV. 448 r. 1681-95). *Leluch-(ów). Lepucha (P). Luch (K І. 149, II. 406 Р, IV. 475 г. 1442 Lutobor z Luchowa). Lucha (K II. 406 r. 1136).
Łabuch (PSJ 1931 XII). Łanucha (KP 271 r. 1534 Lanucha). Łyduch (LS).
Makuch (K II. 438 r. 1547, LS, W, PSJ 1932 III). Makucha (AB X. 203). Maluch (LS). Malucha (P, KP 271 r. 1266 -cha-). Ma?uch-(KP 271 r. 1400. M-szek P). i *Małucha-(K II. 442). Mamuch (KP 271 P). Mamucha (Pd., MH XVI. 9 150). Mafi-duch (PSJ 1936 III). Maruch-(owicz MH IV. 61 r. 1738). Marucha (LS, K II. 447, XII-XIII w., P). Mazuch (K VI. 262 r. 1400 Masuch, ŹDW I. 294 r. 1564, LS). Micuch (SG XI. 342 XV w.). Miduch (LS). Mieluch (PSJ 1928 XI). Mielucha (LS). Midducha (KP 271 Wl.). *Mirucha-(K II. 469). Mitucha-(szyński LZ 5). Mloduch (PĆA II. 390 r. 1541). *Mniuch-(y). Mo-luch (KP 271 Wieluń, SG VI. 641). Mo-rzuch (W, PSJ 1931 III). Możuch (Pm.).
Najuch (PSJ 1926 VIII).
Obarluch (PSJ 1930 VIII). Oduch (UIC II. 847 r. 1400). Olczuch (KP 271 r. 1534 t. s.). Osuch (KP 271 r. 1459). Osucha (Mikołajew). Oprzętuch-(KP 271 r. 1534 Oprzathuch-). Orduch-(y KV. 102).
Paduch (KP 271 r. 1389, KDW V. 412 r. 1426, K III. 2, PSJ 1928. II, LS). Paluch (K III. 698 r. 1339). Paluch (PSJ 1928 II). Pampuch (Ś, P). Paruch (WKP 271 r. 1204 Paruch). Paru cha (LS). *Parzuch (KP 271 r. 1400). Pastuch (PSJ 1926 X). Pastucha (AC 756). Paszucha (r. 1935). Pataluch (LS). Pazucha (АКР VIII. r. 1411 apel.). Piduch (F XXII. 58 KP 271, -uch i uk P). Piecuch (LS, PS 1937 X) Pieczuch (ŹDM 318 XVI w. Pieczuchomie). Piejuch (TPy. III. r. 1414 48 Dobesl. Pyeuch). Pieluch-(a LS, P). *Pieruch-(ów). Pierucha (P, KP 271 r. 1400 -szyce). Pietrucha (LS, P). Pie-tuch (UIW 97 1534 Piethuch, SG II. 261 LS). Piluch (LS). Pilucha (KP 271 r. 1535 Piliocha). Piotrucha (ŻDW I. 298 r. 1564). Pituch (S). Pitucha (PSJ 1932 IX). Pi-wucha (LS). Placuch (PSJ 1936 XII). Piecucha (UIC I. 3490 Pleczucha). Pluch (KP 271 r. 1504). Płowucha (LS). Poczmieluch (1568). Poganiuch (Ś). Porzuch (SG V. 598). Pracuch (Kr.). Przezuch (UIC II. 874 r. 1400). Pstrucha (LS). Pstruch (Kr.).
Raduch (K III. 122 XII-XIII w.). Rduch (PSJ 1930 VII, Ś). Rzeczuch (LS, PSJ 1933 II). Robucha (LS). Ropuch (KP 271 XII-XIII w.). Rozdziuch (K. VII 285 r. 1576). Rzeczucha (UIW 98 r. 1534). Rzempołuch (LS). *Rzepuch-(a). *Rzewuch-(a,szyce). Rzeżucha (UW XVI w. Rzeszucha). *Rzuch-(ów K V. /270-1 r. 1402).
Sapucha (SPP 106). *Sendziuch-(y). Siaduch(ówna MH IV. 124 r. 1767). Sie-ducha (G). Siedluch-(no K III. 723 r. 1754). Siostrucha (KP 271 XII-XIII w. So-irucha). *Skomuch-(a). *Skoruch-(ów). Skruch (KP 271 r. 1534). *Skrzeluch-(sz). *Skrzetuch-(sz). Smaluch (LS). Smoluch (LS, PSJ 1930 XI). Smoluch (PSJ 1935 III). Smoruch (Ś). Soluch (LS). Soto-ducha (LS). Sopuch (MPV I. 187 r. 1325-27 Z opuchonis, W). Stanuch (PSJ 1928 IV). Stempuch (KP 1543-51 f. 200 r. 1545). Strzeluch (KP 271 r. 1593 i Strzelut). Strzemiuch- (szek K VIII. 391). *Stuch-(owo K VII. 149 r. 1455). Szczerucha (W). *Szczodruch-(y). Szeluch (LS). Szepluch (KP 271 r. 1399). Szmajduch (PSJ 1935 VII). SzOlucha (SG III. 156, XV 2. 131 XVI w.). Szpielucha (LS).
*Ślep uch- (o wo). śmieciuch- (o wszczyzna SG XV. 2. 467). Świniuch (PSJ 1929 VI).
Taduch (Lw.). Tatuch (LS). *Tluch-(owo K VII. 180 r. 1252). Trluch (K V. 415 r. 1504-16). Trucha (KP 271 r. 1534 Kr.). *Trzebieluch-(y). *Trzebuch-(KP 271 r. 1285). *Tucha-(szyn, K III. 743 r. 1353).
Walczuch (Ś). Waluch (W). Wańtuch (LS). Warduch (ŻDMp. 197 r. 1569). Wawruch (LS). Werduch (LS). Widuch (LS, Ś, PSJ 1933 XI, -owskie WMS IV. 1. 470 r. 1548). Wieduch (KP 271 r. 1474). Wielczuch (ŻDM XVI w. 7). Wielguch (1420 Wyelguch). Wierciuch (LS). Wier-duch (LS). Wieruch (W). Wniucha (PSJ 1933 IV). Wociuch (LS). Wojciuch (PSJ 1932 VII). Wydmuch (apel. LS). Wylezuch (Ś).
Zadzuch (KP 271 r. 1520). Zaparucha (P). Zawierucha (LS). Zieniuch (SG XV. 2. 58. LBD III. 323, SPP 141). Zietuch (XVI w.). Zioluch-(owa BB 77 XVII w.). Złotucha (LS). Zyduch (Pm).
Żerzuch-(KP 271 XV w.). Żerzucha (K VII. 91 r. 1136 Seruóha).

F. Przyrostek -ąch/-ącha/-ęch
*Bęcha-(szyno K IV. 20 r. 1410). *Bialąch-(KP 272 r. 1562).
Pęch K V. 141 r. 1621-25, K HU 17 r. 1514-18 -szyk).
Drzewiąch (K II. 150, III. 575 r. 1399 Drzeanchus).
Jęch (P, PSJ 1927 X).
*Rzewiąch-(KP 272 r. 1458).
*Stopąch (KP 272 r. 1462). Sząch (PSJ 1929 IV). Szczęch (PSJ 1928 VII, LS).
*Księch-(owe Strzyżewo K I. 156 P).
*Miąch-(y). *Mszcząch-(KP 272 Sieradz).
Nacząch-(owo K V. 59 r. 1452). *Nasięch-(owice MPV I, K V. 59).
Ociąch-(KP 27/2 r. 1405 Oczansche t. j. Ociaże -4 Ociąż, r. 1434 Oczanchala t. j. Ociąchała). Ociącha (CS III. f. 210 r. 1417, K II. 532 r. 1449). Odąch (KP 272 r. 1586, 88 de Udoncha). *Ottącha-(KP 272 r. 1204). Opęch-(owski W).
Pająch (PSJ 1956 VI). *Pąch-(ów) i
Świąch (KP 272 r. 1399 Sroancli). Święch (PSJ 1927 XII). Święcha (KP 272 c. 1103 Soecha).
Trząch (K III. 327 r. 1528).
*Uciąch-(y).
Warzącha- (KP 272 Kuj.) i Warzecha (KP 272 r. 1521). Wiąch (KP 272 r. 1416 Wanchomicz, MH Ś. 177 r. 1402-25 Wiądł = Wincenty). Wziąch-(KP 272 r. 1422) Wzięch (LS, PSJ r. 1923 I. P).
*Zbąch-(K III. 462 r. 1412 Sbansch t. j. Zbąsz, r. 1442 Dzbanchi t. j. Zbąchy) i Zbącha-(szyń K III. 462).

Uzupełnienie
A. Bloch Blasius TPy. 29 r. 1545 f. 206). Gadoch (Kr.). Latoch (LBL f. 69 r. 1510). Magoch (r. 1775 Żnin) Majdo-cha ż. W.). (UIW 98 r. 1534). Randoch (TG 6 f. 171 у r. 1451). Twardocha (i os. Twardoszyn Spisz). Tymoch-(owicz 1935 VIII). Gojoch (1938. XI).

B. Giejech (W). Kolech-(owice L r. 1546).
C. Goździch (P). Karpich (1917). Kur-czych (1918). Olbrych (P). Niecich (Łomż.). Portych (W).
D. Kunzach (UIW 45 r. 1534). Luzbrach (UIW 22). Zarembach (TPy 27 f. 193-v. r. 1540).
E. *Czmieluch (->PoczmieUich 1534). Dzięcieruch (Pm). Kotucha (1638 Chrzypsko). Majuch-(szak Pm.). Skrapuclm (1891). Smołucha (1891). Wańtuch (UIW 7 r. 1534). Wierzuch-(owski Lw.) Jacucha (UIW 74). Gołojuch (1938. X). Reczuch (1938. XI).
F. Pięch (1894).

IV. Formacje ze spółgłoską „t”

A. Przуrostek -ot/-ota
Bachota (UM 15 r. 1398, 1938). Badżota (GP 272 r. 1587 Badzotha Łęcz.). Bakot (PSJ 1930 VII). Banot (PSJ 1938 II). *Barkota-(cin). Bełkota (LS). Biaiota (K VI. 14 r. 1409 Bi/alotha). *Biechot- (ów MPV TI. 107 r. 1360). Blasota (LS). Blekot (K III. 524 r. 1652). Blizota (KP 272 r. 1136). Blogota (KP 272 XI1-XIII w.). Bniegota (ŹDM 14 XVI w.). Bobot-(ek W 1913). Bo-dzota (KP 27/2 r. 1177 Bozota, ŹDW I. 300 r. 1564). Bokota (P). Brasgota (IB 1528-36 f. 60 y. Brasgotha). Brochota (K II. 46 r. 1404). Brzeskot (P). Brzeszczot (KP 272 r. 1534, K VI 33 r. 1552).
Carzot (UlW 106 r. 1534 Carzoth). Cecot (PSJ 1935 IV). *Charchota-(cin). *Chlebiot(ki os.). Chlewiot-(ko SPP 24). Chobot (W). Chorota-(K I. 272 r. 1397 -otka). Chot (K I. 40, IV. 11(2 r. 1507). Chrobot (ŹDW I. 319 r. 1564, KP 272 P). Chrobota-(ŹDW I. 306 r. 1564 -ka). Chwirot (LS). Chwotka (KDW V. 397 r. 1425). Cichota (ŹDMp. 489 r. 1908 Czychotha). Ciechota (KP 272 r. 1478 Czyechota). Cie-kot (W). Cirkot (Mp.). Ciurkot (Kr.). Cnota (apel. PSJ 1955 VII, ТРу. XXV f. 41 v. r. 1532, dziś w tejże okolicy Miłosławia -tka). Czarnota (KP 272 r. 1563 Czarnotha). Cząstota (WMS II. 50 r. 1497 Czastotha). Czechota (K IV. 120 r. 1487 Czecliota). Czeczot (F VI-X. 610, K II. 111). Czeczota-(tka r. 1413 szl. KDW V. 208). Czekot-(owski SG XII. 510). Czestota (ŹDMp. 300 r. 1569). *Częstota-(cice). Czurot (KP 272 r. 1650). Czyrwota-(cińskie K II 560 r. 1552-60).
Derbot (LS). Dobrota (KP 272 r. 1224). Dodot (KP 272 r. 1497 Dodath, PSJ 1932 XII). Dorbot (LS). Drobot (KP 272 r. 1398). Drogota (KP 272 r. 1250). Dułgo-ta (KP 272 r. 1136 Dulgota = Dlugota). Duszota (KP 272 r. 1391 Dusszotha, ŹDW I. 328 r. 1564 Dussota). Dzirzbot (K IV. 204 r. 1434). Dziurgot (PSJ 1930 VIII).
Gallot (PSJ 1930 V). Gardota (LG 1. 2977 r. 1399 K IV. 216). Gamrot (PSJ
1930 IX). *Gąsota-(cin). Gęgot-(ek LS). Głogota (КЮМ IV. 329 r. 1458). *Głowota-(cino K I. 75 r. 1136). Gniezota (Perlbach Pom. Urk. 5. 1178 Gnezota). Gniot (P, PSJ 1929 III, KP 272 r. 1534 -ek, dziś Pm.). Gołota (ŹDW I. 529 r. 1564, LS, W). *Grabota-(czyno). Gramota (SG VI. 782). Granot (LS). *Grebota-(KP 272 r. 1298). Grochot (KP 272 r. 1136). Gromota (SG VI. 71}2). Gruchot (K IV. 276 r. 1657, P). Grzywota (Pd. R 1615).
Hobota (PSJ 1927 III).
Jachota-(tka UIC II. 858 r. 1400). Jamrot (Rw.). Janot (P). Janota (K 111. 150 r. 1428, LS). Jarkot (LS). Jarota (KP 272 r. 1236 lerota, LS). Jaskot (LS). Jędr-nota (KCh.). Jękot (PSJ 1931 V.) Jcmrot -ek LS).
Kajot (PSJ 1956 X). *Kamota-(cin KP 272 r. 1388). Skamota-(KP 272 r. 1510 jak Komor: Skomor). Kierot (PSJ 1937 XII). Kiokota (KP 272 r. 1290). Klekot (P 272 r. 1418). Klekota (KP 272 P). Kłopota (K I. 112). Kocot (W, LS). Ko-czot (KP 272 r. 1407 Coczoth). Korota (RP 1493-98 f. 187 v. r. 1497 Korotha). Kosota (K VI. 195 r. 1399 Kossotlia). *Krasota-(cin). Krokot (KP 272 r. 1405 Crocot). Krot (U 356 XII w.) i Krota-(ka K II. 555 r. 1471). *Krupota-(cin). Krzekot (K II. 360 XII-XIII w. Crecot). *Krzepota-(cin). Kszot (K III. 649 r. 1580 Kszoth). Kujot (Pm.). Kurota (LS). Kusota-(ciński W). *Kuznota-(cin K VI. 221 r. 1273). *Kwasota-(cin).
Lachota (KP 272 r. 1679, LS). Lanota (Kr). Lasota (KP 272 XII w. Lassota). Lichot (PSJ 1935 IX). Lichota (KP 272 P, TPT 104 XV w., LS). Lipota (LS). Lubota (K III. 661 r. 1415 L-cie, ŹDW I. 285 r. 1564). *Lutota-(cin KP 272 r. 1338).
Łachota (LS). Łagota (і-da TPy. XXIV f. 211 r. 1517, dziś da, -ta P). Łakota (LS, KP 272 r. 1552 Lakota). Łapot (LS\ Łaskota (Li). *Łąkota-(cin K II. 418 r. 1403). Łąkot-(owicz LZ 852). Łobota (KP 272 r. 1216 Lobota). Łochota-(cin K VI. 248 przed 1321). Łoskot (PSJ 1928 V). Łosota-(tka K I. 157, -ein).
Machota (LS). Magot (LS). Mainot (WMS II. 56 r. 1497 stpiTus). Makota-(tka 1439 Kalend. Krak.). Malota (Ś). Małot (KP 272 r. 1465 Maloth). Malota (K I. 162 MP III, LS). Mamrot (LS). *Markota- (cin). Maszota (TPT 117 XV w. Marc. Massotha). *Mąkota-(cin). Mianota-(cice). Mierot (N 158 r. 1772). Miękot (KP 272 r. 1560). Miłota (KP 272 r. 1265). Minota (LS). Mirota (KP 272 XII-XIII w., PSJ 1928 VII). Mtodota (KP 272 r. 1566 Mlodote dat.) Mokot-(owo WMS IV. 2. 349 r. 1527). Momot (ród ryc. K I. 165, V. 46 r. 1416). Moskot (Perlbach Pom. Urk. 37 r. 1229. Pm. LS). Mrokot (KP 272 r. 1436). Mro-kota (K V. 352 c. 1170). Mrot-(ek i os. Mrotcza -4 Mrocza K V. 52 r. 1288).
Nagniot (WMS IV. 2. 359 r. 1526). Na-got (K III. 632, XVI w.). Najmota (KI.). *Niegota-(cin). Niemota (-ka LS). Ninot (KP 272 XII w. Ninoih). Ninota (KP 272 r. 1406). *Nosota-(cin KP 272 r. 1310). Niszczota (WMS IV. 1. 450 r. 1545 Nys-czotha, P).
Omiotą (KZ 244 XVI-XVII w.). Osot (K VII. 226 r. 1552 Ossoth).
Pachota (KDW V. 276 r. 1419, KP 272 r. 1470 Paulus Pachotha). Panota-(KP 272 r. 1395 Panotham acc.). Paprota (LS). *Parchota-(cin). Paszota (Pm. LS). Pa-zota (PSJ 1930 VIII). *Pąchota-(KP 272 r 1406). Pelkota (KDW II. 722 r. 1294 Pelkota). *Pępota-(cin, K V. 142 r. 1520). Piechota (K V. 146 XV w. Pechotha, Piotr al. Piechota). Pierzchot (C 285 r. 1573, K VI. 146 r. 1576 Pierzchoth). Pieskota (LS, W). Pirota-(cice LBD II. 416 XV w.). Piwota- (ciny K VII. 22. r. 1601). Plaskot (źDMp. 186 r. 1569) Plaskota (KP 272 r. 1227 Plascota). Plasota (LS). Plota (LS). Plnskota (K III. 704 r. 1593-45 r. 1777, (LS). Plaskota (LS). *Płochota-(cin). Polot (K V. 178 r. 1459). Prawota (KP 272 XII-XIII w. ) Prądota (KP 272 i Prandota). *Prochota-(cin). Prokota-(cice). Prusota (K III. 157 r. 1136 Prussota). Przekota (W). Psota (Psotta Ś). Puchota (KP 272 Wl.). Pustota (WMS III. 35 r. 1502).
Rachota(cin). Radota (KP 272 r. 1532). *Rągota-(K III. 130 r. 1335). Rechota (KP 272 XII-XIII w. t. s.). *Repot-( KP 272 r. 1208). *Rękota-(cice). Ropot (KDM IV. 249). *Ropota -4 (cice). Ruchota (K III. 150 r. 1479). Rupot (ż. Rupoczanka r. 1682). Rusota (K III. 157 r. 1136 Russota W. Russota). Rybota (K III. 161 r. 1519 -23 Rybotha m., -tka ІР 1503-04 f. 96 r. 1503). Rychlota- (cice K VII 87 r. 1415).
Samota (K VII 94 r. 1580 Samotha, LZ 1172). Sapot (LS). Sarota (LS). *Sąchota-(cino). Sąpot (MH X 175 r. 1434). *Szkota-cin). Sikota (K III. 195 r. 1469 Schykotha). Sirota (KP 272 r. 1403 Syrota). Skomrot (KP 272 r. 1593 Skomroth czy Skomroch?). *Skorota-cice). Skrobot (PSJ 1930 IX). *Skrobota-(cin). Sławota (K V. 309 r. 1258). Sbichota-(cin K V. 516). Slu-gota-(cin K V. 314 XVI w. Slugoczicz). *Sochota-(cin). Sołota (ŹDW I. 312 r. 1564). Stępota (K 111. 232 r. 1301 Stampota). Słupota (KP 272 c. 1103 Slupote gen.). Strachota (K VI. 147 r. 1386). *Straszota-(K VII. 16 r. 1398 Stroszoczicz). *Strzegota- (KP 272 r. 1346). *Strzekota KP 272 r. 1417). Suchot (KP 272 r. 1418). *Suchota-(K III. 273 r. 1565 -cice. *Sułota-(K III. 272 r. 1304). *Swar»ta -> (Śzwarocin). Szakota (PSJ 1933 III.). Szamota (W). Szczebiot (K III. 79 r. 1383, K V. 387 r. 1425 S-ka). *Szczekot- (owo). Szczekota (K VII. 168 r. 1534 Szczekota SG XI. 837). *Szczepota-(cice K VII. 168 r. 1407). Sczot (1938, -a LS, KS V. 387). *Szczukota-(cice KP 273 r. 1396). Szepiot (LS). Szepota (K IV. 348 r. 1414). Szepoto (KP 273 r. 1406 Szepotho).
*Śniegota-(cin). Świekot (K III. 283 r. 1392, ŹDW I. 518 r. 1564) i Świekota (KP 273 XII w. Zuetgota, III. 283 r. 1398 -tka). Świerkot (KP 272 XV w., LS) i Świerkota-(cin).
Tarnota- (KP 273 r. 1388 Tarnoczicz). Tota (PSJ 1938 V). *Trendota (S). *Troskot-(owo K III. 326 r. 1282). Trzpiot (LS). Tychot (PSJ 1937 XII). *Tykota-(cin).
Wachota (K VII. 170 r. 1398). Walot-(ek, PSJ 1932 II). Wanot (Ś). *Wargota-(cin). Warot (PSJ 1928 IV, P). Wichota (АКР VIII. r. 1462). *Wierzbota-(cice K
V. 475 przed r. 1423). *Wierzchota (K V. 475 przed r. 1398). Wichota ( KVII. 209 r. 1462). Wikrota (LS). Wilkota (K VII. 222 r. 1260 Wilkote gen.). Witota (KP 273 Wieluń.) Wlota-(cin K VII. 228 r. 1413). *Wlot-(ków). Wolot-(ek LS). *Wrogota-(cin). Wrzot-(ek LS). Wylot (LS). Wyskota (K III. 427 r. 1348 Wiscota, ród ryc.j. Wysota (KP 273 XII-XIII w. Wisota. r. 1241 Wisso-ta). Wyszota (KP 273 r. 1396 Wiszotha).
*Zakrota-(czyn ->-czym). *Zębota -> Zembocin). Zimota- (KP 275, K III. 481 r. 1307).
Żalota (-> Żalocin, -> nm. Sallentin). Żegota (KP 273 r. 1239 Segota). *Żochota-(tyn). *Żukota-(cin). Żyrota (KP 273 r. li36 Zirota). *Źywot-(ów) i *Żywota-(ein).

В. Przyrostek -ąt/-ąta/-ąto-/ęta/-ęto
Bagniąt (LG II. 1504 r. 1393 Bagnąt, bagniąć = baśka, baranek). Barcząt (KP 273 r. 1687). *Bawęta-(enty). Bodząta (KP (273 r. 1245 Bozate gen.). Bo-dzęta (KP 275 Bozetha). Bodzenta (PSJ 1951 VII, LS). Bolęta (KP 275 r. 1200 Boleta). Borząta (KP 273 r. 1136 Boranta). Borzęta (KP 273 X1I-XIII w. Boreta). *Bowąt- (KP 273 r. 1386, pewnie obce iak Bomo). *Broszęta-(cin KP 273 r. 1511). By-lęta (K II 65 r. 1405 Bilantlia z Belęcina).
Chająta (KP 273 r. 1136 Chaianta). Chęta-(cin K VI 53). *Chłopięta-(atyn). *Chomęta-(ciee K II. 81)ї *Chorzęta-(cin KP 275 r. 1285). *Chorzątko- (KP 273 r. 1398). Chwalęta (KP 273 c. 1200 Hualenta). Cierpięta (K II. 97 Kirpanta, ŹDM XVI w. 180 Cierspięta, SPP 25). Ciesząta (KP 273 r. 1136 Tessanta, t. 1204 Tessata). Cieszę-ta (KP 273 r. 1340 Cessenta). Czająta (KP 273 XII-XIII w. Ceianta). *Czedąt-(owice os. LBD III. 299). *Czernięta(-cin).
Dobrzęta (KP 273 r. 1136 Dobrenla). Doszcząt-(ek P). *Drożęta-(cin K VII. 91). *Droździęta (KP 273 Ś). Drzewięta (K III. 575 r. 1368 Dremientha). Dziąt-(ek PSJ 1937 I). Dzieck;t-(ek Г VI-X. 607). *Dzierzbiąt-(ów K. VI. 99 r. 1389).
*Gajęta-(cice K VI. 104 r. 1382). *Gąsięta (KP 273 r. 1360). *Gniewięta-(cin). Gnięt (P). Godzięto (KP 273 XII-XIII. w. Godantho). Godziątko (KP 273 r. 1598-1605). *Gonięta-(cin K II. 107 r. 1387). *Goręta-(cin). GościĘta-(cin). Gościęt-(o KP 273 XII-XIII. w. Gosceto). Grzymiąt-(ętowicz KP 273 r. 1710). Gulę ta (SPP 44).
Jakobięta (SG IV. 794). Janczęta (SPP 5). Janowięta (SG III. 431). Jarent (LS). Jelenta (LS). Jurząta (KP 273 r. 1434 Ju-rzątha).
Kaczęt-(y KP 273 r. 1534). *Kajęta (KP 273 r. 1298). *Kalęta-(cin). Kamięta (ŹDMp. 391 r. 1531). Kamięta-(cin). Karpięta (KP 273 WL). Kiełbasięta (WMS Ti. 49 r. 1497). Klimęta (KP 273 r. 1211 Cli-menta). Klimąt (KP 273 r. 1393. Climant). Kocent (Kuj.). *Kocięta-(cino). *Kocięt-(owy). Kojęta (K IV. 371 XII-XIII w. Co-genta). Korpant-(y LS). *Kosęta (KP 273 r. 1241 = Konstantyn 1250-75). Koszęta-(-> Koszentka Michatkowice). Krajęta (ŹDW I. 277 r. 1564). Kraszęta-(cin). Krawent-(kowski, -encki LS). Krzcięta (K VI. 210 r. 1354 Krzczonta… Petras fil. Christini). Krzęta (K IV. 423 r. 1439 Crzatha). Krzysięta (K II. 564 X1I-XIII w. Crissenta). *Kupięta-(entyn). *Kurzęta-(cino -4 Sko-rzęcin K I. 282). Kurząt-(ko TP 80 r. 1452 Kurzanthko) a. Kurzęt-(ko K I. 282 r. 1413 Curetko). Kusięta (LBD III. 150 XV. w. os,. SG IV. 948).
Luśnięta (ŹDMp. 385 r. 1531 Lussnyatha).
Łabęta (KP 273 r. 1490 Labantha). Łanięta (os.).
Machowięta (K I. 436 r. 1440 Machomyantha). Maciąt-(ek PSJ 1934 I, Maciuntek LS). *Matęta-(czyn). Marzęta (K Лг. 15 r. 1275 Mar et a, PSJ 1935 XI). Mierząt (P). Mieszczęta (KP 273 r. 1240 Mescenta, K V. 29 r. 1387 Messczantha, 1521 Myesczaiha). Milęta (KP 273 r. 1234 Mi-leta). Miłocięta (SG IV. 797). Mirząta (KP 273 r. 1136 Miranta. r. 1399 Mirzątha). Modlęta (KP 273 r. 1136 Modlenta). *Mojęta- (KP 273 r. 1202). *Morzęta- (KP 273 r. 1218). *Mszczęta- (K II. 4 89). Myszęta (K V. 58 r. 1329 Miscitz et Missanta). Myślęta (KP 273 r. 1415).
Nadęt-(ek WB 155). Namiąt-(ka TPT 108 XV w.). Napięt-(ek P). *Nieżywięt-(c Pm.).
Obrząt-(ek WMS II. 60 r. 1497). Ocięta (KP 273 r. 1610). Oksięt-(owicz K VI. 215 P). Orąt (-kowie K VI. 139 r. 1576, POront.) *Osięta-(ciny KP 273 r. 1360). Ozorzęta-(cin K V. 126 r. 1155).
Pamięta (K III. 6 r. 1204 Pameta). Pa nięta (MH X. 174 r. 1327). Parzęta (Ś). Piotrkowięta (ŹDM 15 XVI w.). Pleszcze-nięta-(tka SG IX. 231 r. 1594). Pnięta (KP 273 r. 1204 punete gen.). Podrząta-(cze dat. WMS I. 22, V. 1456). Pokręta (K III. 58 r. 1432)). PoIęt-(ek K V. 180 r. 1743 -letck, -łętowo). *Ponąt-(nętowo). *Ponęta-(cin KP 273 r. 1386). *Prawęta-(cin). Prosiąt-(kowicz KDW III. 1909 r. 1391). *Prosięta-(cino). Przęgięt-, (kowicz 1705 Win.).
Rabąt (KP 273 r. 1534 Rabanth). *Racięta-(cice K V. 222). Radęta i Radzięta (KP 273 r. 1156 Radenta). *Radziątko-(KP 273 r. 1400). *Rojęta-(cin K III. 138 r. 1310).
Siedląta (K V. 285 r. 1136 Zedlanta). Siedlęta (KP 273 r. 1204 Sedleta). *Siedlątko- (KP 273 r. 1391). Siemięta (KP 273 r. 1598 Zemantha, 1416 Szyemantha). Skie-ląt (KP 275 c. 1520 Skyląth). *Skorzęta (сіп K I. 282). Skrzęta (SPP 111). Skrząt-(ka LBD II, 484). Skrzynczęta (SPP 111) Slawąta i Slawęta (KP 273 XIII w. Sta-oanta, K III. 211 r. 1394 Slawęta z Sia-węcina). Smąt-(ek UW 994 r. 1512). *Smolęta (SG IX. 624 os.). Sobiąta i Sobięta (KP 273 r. 1156 Sobanta). Sobęta (Sobent-ka Ł). Stanięta i Staniątko (K VII. 153 r. 1399 Stannantko). *Starzęta-(cin). *Sta-szęta-(cin). *Stróżęta-(cin). *Strzelęta-(cin). *Strzemięt-(owo). Stromięta-(cin). Sulęta (K III. 276 c. 1065 Sulentha). *Sulątko-(KP 273 XV. w.). *Szczerbięta-(cin). Szcze-rzęta- (KP 273 r. 1406 Sczerączicz). Szczy-cięta (WMS II. 60 r. 1497). Szurwięta (TPT 261 r. 1448 Szuroyeta, pewnie stprus. Szir-vyetha). Szymankowięta (KP 274 r. 1440 -antha nom. pl.).
Tarent-(owskie K V. 403 r. 1594). *Trzebięt-(owo K III. 742 r. 1349). *Turzątko- (K VII. 192).
Unięta (KP III. 350 1294 Unentha). *Uścięta-(cice K III. 353 r. 1387).
Wawrzęta- (ŻDM 28 XVI. w. -tkowie). Wawrzata (K V. 445 r. 1414 Wawrząta, SPP 129). Wieląt-(ko M H XI. 2 r. 1470). Wierzbięta ( KI. 348 XII-XIII. w. Virbenta III. 380 przed 1360 Wierzbięta z Wierzbię-cic). Wilcząta (KP 174 r. 1136 Vilchanta). *Wolęta-(cin K VII. 247 przed r. 1474). Wysząta (K I. 372 r. 1399). Wzięt-(ek P).
*Zarzęta-(cice K V. 279 r. 1254). Zdzię-lo (K iii. 472 r. 1136 Sdanto). Zdzięta (KP 274 r. 1204 Sdanta). Zdzięty (ŻDM 77 XVI. w.). Zemęta (LS). *Zielęta-(cin KP 274 r. 1393). Zielęto (K III. 475 r. 1212 Zelanto). Ziemięta (K I. 384 XII-XIII. w. Zemeta, 1395 Zemantha, 1482 Zyemyethca, Zyemyathca). Zięta (K VII. 287, KP 274 R.) Zięt-(ek P). Zrzęta (UIC II. 880 r. 1400 Zrzantha z Zrzęcic K III. 467). Zwie-rzęt (TS 91 r. 1450 Smyrzenth).
*Żerzęta-(cice K VII. 299 XV w.).

C. Przуrostek -at/-ata
Bachnat (KP 274 r. 1468 Bachnath). Bajat-(kiewicz 1777 Win). Balnat (LS). Ba-rat (SPP 14). Barchat (AB X. 147). Bech-mat (ŹDM XVI w. 46). *Bełcbat-(ów KP 264 r. 1391). Bielat (LS). Bochat (LS, LSW 7). *Bodzat- (KP 274 r. 1310). Bogat-(a K I, 20, TSir. I. f. 53 v. r. 1392 -tka m:, -y WMS III. 207 r. 1486). Bolet-(ek PSJ 1921 VII.). ßoniat-(owicz WB 12, MH XII. 127 r. 1774). Brawata (1938). Bręzata (KP 274 r. 1204 Brensata). Brzuchat- (KP 274 XII. w.) Buchwat (LS). Budat (SPP 21). Bułat (LS). Burat (CO 45 r. 1718). Bur-kat (LS).
Clmbrat (LS). Chociat-(owski MH I. 45 r. 1742). Cinat (PSJ 1931 V.). Cybat-(owski N 156 r. 1771). Cygat-(cice K IV. 128 r. 1508 Cigacziz). Czat (K I. 410 r. 1392). Czubat (PSJ r. 1931 X. -y WMS IV. 1. 354 r. 1530, Czczyński Łomż). Czubernat (PSJ 1958 VIII.).’
Diunata (PSJ 1931 X.). *Dobiata-(ecin K VI. 85). Dobrat (W). Dodat (P). Dolat. (KP 274 r. 1565). Dolata (KP 274 P). Dulat-(owy K IV. 192 r. 1760, KZ 241 XVI-XVII w. PSJ 1929 IV). Dulkat (WMS IV. 1. 300 r. 1526). Duszata (KP 274 r. 1469 Dusschatha). Dygat (Ś). Dzier-lat- (KP 274 r. 1554 Derlathka), ŹDW I. 299 r. 1564, Dzierlathka… Dzierlatomicz).
Figat (LS, PSJ 1934 IV).
Galat (LS). Gatat (LS). Gamrat (1938 -ot). Gąsiat-(y C 22, KP 274 Wl.). Garbat-(v ŹDW I. 295 r. 1564, K II. 169 r. 1504 -ka). Gąsiat-(y C 22, KP 274 Wl.). Gielata (ż. Ś). Gierat (LS). Glowat (LS -y). Gogat (ŹDW I. 319 r. 1564). Go-lata (m. PSJ 1950 V, -tka P.). Golata (1957). Granat (LS). Grygat (PSJ 1926 V.1.
Halata (LS).
Jatat-(kowo-> Wydatkowo K I 354). Jatata-(cin K II. 244. jalat = biedak), jarnat (PSJ 1926 IX). Jeżewat-(y KP 274 Wl.).
Kabata (Konin). Kalwat (LS). Karwat-(KP 274 r. 1398-tka, K III. 441 r. 1542 Za-karwatowa). Kdat (ŹDW I. 324 r. 1564) Kierat (LS). *Kociat-(K VI. 183 r. 1512 os. Coczatha, MH XIII. 159 K-tkiewicz). Kołat (KP 264 r. 1508 Colath LS). Kołata (K II. 318 r. 1399). Korwet (TPT 318 r.

1155 Korvad). Kosmat (r. 1631 Win.). Koszata-(KP 274 r. 1416 Cossathka). Kośbiat (PSJ 1927 VIII). Kowat (TPT 518 r. 1458 Kooath). *Kozata- (K II. 451 r. 1367). *Koznata-(y K VI 201 os.). Krupat- (K VII. 20 r. 1599 Krupaczicz). Kubat (K III. 649 r. 1765, OK 48, LS). Kubiat-(owicz P). Kujat (Ł). Kulata (LS). Kulbat (LS).
Lagat-(a WMS IV. 1. 28 r. 1508). Larwat (WM 896 r. 1511). Lat (ŹDW 1. 285 r. 1564 Lath). Legat (K VI. 14 r. 1407, TPT 521 r. 1455). *Lubat-o(wa). ‘Lubiat. (ów KP 274 r. 1262). *Łęgata-(cin K IV. 448 r. 1766-67). Lopat-(a K II 427 r. 1406).
Mata (ŹDW I 292 r. 1564). Mechnat-)v KP 274 r. 1204). Mendat (PSJ 1936 X). Mniat- (4- Menhat, Meinhat K I. 168 r. 1210-16).
Narat-(ów K V. 62 r. 1300).
Ochwiat (LS). Oczesata-(KP 274 r. 1305 Oczessatka). Omiata (K II. 547 r. 1518). Opiata (LS). Ostat-(ek K I. 206 XVI w. apel.). Ozjat (ŹDW I. 318 r. 1564 Ozyatli).
Palat (KPI 274 r. 1586 Paliat). *Parchata-(cino K I. 212-5 -ka PS 63 r. 1445). Pazgrat (P). Pernat (PSJ 1933 III). Pęczata-(WMS I. 79 r. 1576 Panczatlika). Pękat-(y WMS IV. 2. 199 r. 1519, KP 274 Wl.). Piegat (ŻDW I. 269 r. 1564, LS). Pilat (LS). Poklata-(tka K III. 48 r. 1391 z Poklatek). Polata (K V. 180). Polichat- (y LS). Poniat. (K V. 182 r. 1156 Ponat). Przat- (K VII. 47 r. 1398). Pyskat (ŹDW I. 351 r. 1564).
Radat (KP 274 XII-XIII w.). Rapata (K III. 128 r. 1420, TS 94 r. 1428 -tka). Rękat-(ciec K VII. 70 r. 1558). Rochata-(tka P ). Rodat (LS). Rogat-(KP 274 XVI w. -tka, у Wl.). Rogata (LS). Romat (WM 477 r. 1474). Rożniat (KP 274 r. 1207 Ros-nat, 1228 Rosnatus) i Rożniata (KP 274 także w Czechach). Rukat (LS).
Sarpat-(ki K III 178 r. 1424). Sarapa-ta (1938 VIII). Sczcklat (ŹDW I. 293 r. 1564). Sezyrbat-(y WMS IV. 2. 43 r. 1509). Siodfat-(y ŹDW I. 289 r. 1564). Skarat-(ek K III. 197 c. 1414, pewnie = Skaradck). *Skolat-(owo). Skrobat (SPP Ul). Skwiat (LS). Sopata (G). Sujat (SG X. 101, KRP 214). Suplat (PSJ 1935 VI). Starbata-(KRT 489 r. 1556 Starbathka). Swat (K VII. 156 r. 1414). Sykata (LS). Szalat-(y P). Szarata (PSJ 1951 XII). *Szarpat-(KP 274 r. 1424, ob. Sarpat). Szczerbat (PSJ 1926 IV). Szumiat (P).
Tabat (L). Tata (UW 284 r. 1486 Thatha). Tobat (LSW 84). Tygat (ŹDW I. 312 r. 1564).
Walat (-ek LS). Warnat (LS, PSJ 1927 III). *Wielat- (ów K I. 552 r. 1145). Wielgat (LS). Wiszowat-(y TPT 168 r. 1455). Wlosat-(y KP 274 r.’ 1209 Vlossati). Wojdat (LS). Wojszat (UIC II. 610 r. 1398). Wylat (LS).
Zagata (LS). Zagrata (LS). Zembata (m. ACP XIII 1598) i Zębata-(cino K VII. 285 r. 1156). Zgalat (SP 141).
Żonata- (KP 277 c. 1511 Zonathka, m. UW m).

D. Przуrоstek -ut/-uta
Babita (PSJ 1932 IV). Bałut (K VI. 5 r. 1425 Baluth, LS). Baluta (LS). Benita (U1W 8 r. 1554 Berutlia czy = Biretha 1. c. 7 ?). ßeniuta (SG VIII. 155 r. 1600). Bialuta (K I. 15 ŹDM XVI w.) Bieruta (LS). Błachut (LS). Blizuta (KP 274 r. 1156). Błachut (PSJ 1932 VII., LS). Blawut-(ciak PSJ 1931 XI). *Bobuta-(tyn). Boguta (KP 274 c. 1247). Borat (KP 274 XII-XIII w. Borud, r. 1256 Boruth). Boruta (KP 274 r. 1267, LS). Bosuta (KP 274 XI w. i 1356). *Bratuta-(cice os. LBD III. 214). Bregut (PSJ 1926 VIII). Bronuta (KP 274 XII-XIII. w. Bronuie (ren. m.). Buruta (LS). Buta (ŻDW I. 315 r. 1564).
Caputa (Pd.). Ghajuta (K VI. 50 XII-XIII w. Haiuta). Charchut (PSJ 1928 II). Chwirut (PSJ 1952 II.). Chylut (KP 274 r. 1499 Chyluth). Ciaputa (Pm.). Cichuta- (KP 272 pocz. XV w. Czichutka m.). Cichut- (KP 274 r. 1652 Cichutek). Ciechuta (K I. 46 r. 1156 Techuta). Ciuta (LS). Cymut (PSJ 1931 VII.). Cymuta (Pm.). Czechut-(a (K I 410 r. 1412). *Czeputa-(ka os.).
Daszut (PSJ 1930 IV). Dibut (LS). Dobrut (W). Drązut-(owicz LS 38). Drze-wut-(eki P). Dymuta (KP 274 XII-XIII w. Dimuta). Dziesuta (PSJ 1935 IX).
Filut (K III. 175 r. 1777 Filud). Fiut (LS). Fojut (KP 274 P).
Gnut (ek PSJ 1933 VII., G). Golut (K V. 590 r. 1453, TPT 318 r. 1458 Goluth). Gorlut (W). Gorzut (LS). Gramut (LS). *Grzmuta-(cin A KP VII XV w. Grzmucin i Grzymucin). Grzut (PSJ 1933 IX).
Hanut (KDW V. 446 r. 14(26). Hanuta (KDW 276 r. 1419).
Janut (KP 274 c. 1511 Ianuth, L). Jebut (P).
Kaluta (Wołyń). Karchut (WM 1006 r. 1525). Kaziuta (SG VI. 881). Kikut (LS). Klamut (LS). Koszut (K II 537 XVI w. M). Koszuta (L). Kręputa (1957). Krzebut (G). Kukut (PSJ 1930 V). Kuta (K V. 453 r. 1601).
Lasuta (WMS IV. 2. 591 r. 1530 Lassuia). Lebuta (LS). Lechut-(y os.). Legut-(ko PC А II. 475 r. 1549, Rw. -owski). Lizut (LS).
Łabuta (LS). Lachut (LS). Lakuta (KP 274 r. 1512 Lakutha).
Machuta- (K II. 457 r. 1599, r. 1640). Maczuta (ŹDW I. 278 r. 1564, MH XIII. 25 r. 1795 herb.). Majkut (PSJ 1929 XII). Makut (KP 274 r. 1204 Macut). *Malut-(KP 274 r. 1217, K IV. 9). Malajut (LS). Marchut (PSJ 1932 X). Markut (PSJ 1931
VI.). Marat (P). Maskuta (Maskutka ŹDM 103 XVI w.). Merchut (PSJ 1937 X). Micuta (SG XV.. 2. 420). Mikut (K VI. 182 r. 1479) i Mikuta (Mik. SS 15 r. 1454). Mikrut (PSJ 1928 VI, LS). Mirata (K I. 173 r. 1453). Mozuta (K V. 52 r. 1136).
Nasut (KP 274 c. 1146 Nasuc, XVI w. Nassuth). Nieguta (K II 509 XII-XIII w. Negutta). *Nosut-(ów) i Nosuta (K I. 196 XVI w.).
Obrzut (PSJ 1929 XII). Okruta (PSJ 1956 XI). Okrzuta-(cińska PSJ 1936 X). Oksiut-(owicz 1938). Oksuta (LS). Oput (LS). Osut (ŹDW II. 280 Ossuth).
Pabuta (LS). Pacut (PSJ 1928 IV, W). Pachuta (KP 274 r. 1471 Paulus Pa-chutha). Patuta (P). Parszuta (PSJ 1930 VIII). Pasiut (PSJ 1933 V. LS). asut (LS ). Pasut (LS). Paszuta (SG XIV. 594). Piekut (PSJ 1955 VII, LS). Piekuta (KP 274 r. 1534 Piekutha, K 32 1937). *Pielut(ycze). Pikuta (LS). Pirkut-(owski UW 679 XVI. w.). Plut (KP 274 r. 1534 Pluth). Pluta (K III. 43 c. 1520 Plutha LS). *Pniuta- (K VII. 26 r. 1586). Pobuta (LS). Poniuta (KS 185 r. 1764). Przykuta (UIW 95 r. 1534 Przikuta). Przysku-ta (TPT 103 XV w). Psut (KDW V. 644 r. 1440 Pschuth). Psuta (KP 274 P). Pszut (KP 274 r. 1440 Pszuth). Put-(ko TPT 301 r. 1473).
*Rachut-(owo -4 Rakutowo). Rachuta (K I. 245, r. 1621 Środa). ‘Raduta -4 Re-ducin). Rakut-(ek K I. 257 XV w.). Ra-mut (LS). *Ratuta-(cice). Rokut (K V. 245 r. 1427). Rokuta (KP 274 r. 1418). Rygut (LS). Rymut (PSJ 1926 VIII).
Sabtut (LS). Saput (KP 275 r. 1399 Saputh, K VII. 233 r. 1576). Sekuta (ŹDM 77 XVI w.). Siedluta (KP 274 r. 1210 Ze-dluta). Sieniuta (SG XV. 308 r. 1545). Sierzput (WM 790 r. 1499). Sikut (K VII. 106 r. 1564 Sicuth) i Sikuta (KP 274 r. 1441). Siut (PSJ 1927 VIII, K III. 1% r. 1787 -tkowo) i Siuta (Kr., ŻDW I, 307 r.1564 Siuthka). Skołut (KP 274 r. 1408 -wicz, r. 1409 Skolułh). Skoruta (AB IX 151 r. 1497, SG XV. 216). Skrzekut (PSJ 1935 III, LS). Skwirut (PSJ 1926 VI). ‘Sławut-(owo). Smekuta (F VI-X 551). Sputa (PSJ 1933 XI). Strzelut-(o K VIII. 149 r. 1387). *Swaruta-(KP 277 r.1272). Sygut (LS). Sykut (LS). Szaputa (K VII. 271 r. 1426). Szaput (KP 275 r. 1398 Szaputh, 1400 Szaputha, 1393 Szaputo). Szczekut (PSJ 1931 II). Szczekuta (KP 275 r. 1534 Sczekutha, K VII 168). Szczeputa (G). ‘Szczutowo K VII. 171. Szoput (r. 1398 Szoputh KP 275). Szut (PSJ 1934 I, SG XV. 2. 690). Szyputa (KZ 245 XVI-XVII w. Ś).
Śpikut (SG IX 577). Świgut (KP 2’4 r. 1497 Smyguth, PSJ 1929 I).
Tabut (LS). Turuta (LS). ‘Tawuta-(czyno).
Ursut (SG V. 2. 556 r. 1451).
Wawrzuta (LS). *Wiechuta-(K VII. 211 r. 1386). ‘Wierzchuta- (K III. 384 r. 1238). *Wilkut-(owo). *Wilkuta-(cice). Wo-juta ( KI. 260 r. 1136 Voiutä). Wrydut (W).
Zachuta (PSJ 1926 V). Zemut (-ek LS). Zeszut-(ek LS). Zolut- (KP 275 r. 1392 Zolutoma)

E. Przуrostek -ta
Bachta (PSJ 1935 III). Baczta (KP 275 r. 1429). *Barchta-(K I. 6). *Bąchta-KP 275 r. 1399 ,K VI. 6 r. 1411 Banchczi-cze). Bechta (LS, PSJ 1951 IV). Bichta Strawczyn). *Strochta-(cice). Suchta (ТРу. XVIII f. 49 r. 1472, K III. 272 r. 1562) *Sulechta- K VII. 153 przed 1520). Szachta (P). Szebesta (Ś). Szlachta (apel. KDW II. 1706 r. 1374 Slachta). *Szochta (PSJ 1934 IV). Szpachta (W).
Tachta-(KP 275 r. 1393 Tachczicz). Trynta (RH VI. 90 XV. Trintha).
Waszchta (KP 275 r. (UW 76 XVI w. Voystha). 1440). Wojsta
Zachta (P, K III 754 r. 1346 -cice). Za-rvchta (MPV II. 21 r. 1345 = Zarwrcht (?) PCA 496 r. 1517, LS). Zekta (KP 275 r. 1411 Zektha). *Zochta-(cice). Zuclita-(cin). Zyelita (SG VIII. 711 r. 1780).

F. Przyrostek -et/-eta
Bereta (G). Beta (Rw.). Bireta (UIW 7 r. 1734 Biretha). Blajet (P).
Czekiet (PSJ 1937 I). Czekieta (PSJ 1936 VIII).
Darmeta-(ka LB f. 76).
Glaneta (LS). Gonet (PSJ 1933 IX).
Kakiet-(ek Łowicz). Kaleta (K II. 267 r. 1533) Karpeta (LS). Kazeta (PSJ 1933 Ś). Kiereta (PSJ 19)26 XII). Klepeta (Ś). Korpeta-(UIW 93 r. 1534 -ka). Krajeta (ŹDW I. 277 r. 1564). Kubeta-(ka F XI-XV. 231). Kuleta (Jakubowice).
Lacheta (PSJ 1937 III Lachetta Ś) libet-(ek K IV. 455 r. 1598).
Mafeta (LS). Mameta (LS). Muszkie-ia (PSJ 1937 I). Murzet-(ek PSJ 1937 I).
Nadet- (ek XVI w. Zbąszyń).
Paleta (KT 2 r. 1105). Parcheła (LS). Pasgreta (PSJ 1928 II). Paszkiet (LS). Pawleta (PSJ 1931 VIII Ś). Placzet(ko K I. 223 ŹDM XVI w.). Pnieta czy Pu-nieta (K VII. 26 r. 1204 punete gen.). Po~ rzet-(ek K VII. 38 c. 1520). Repeta (SG X1U. 338, P).
Sapeta (LS). Sapleta (Pm.). Siegiet (PSJ 1938 IV). Siekieta (P). Siewieta (PSJ 1929 IX). Skaret-(owska K III. 197 r. 1683-85 w związku z nazw. Szkaradek tamże). Staneta (KCh). Supieta (LS). Szlacheta (Pd.). Skrzet-(owe K III. 204 r. 1685-85). Skubet- (ko ТРу. IX. 1448 f. 141 v.). Terzeta (LS).
Wiechet- (ek XVI w. Zbąszyń). Wikiet (LS).

G. Przyrostek -it/-ita/-yt/-yta
Będzit-(ek P). Blit- (ek PSJ 1929 VI). Broniła (K I. 28 MP V). Budy ta (LS). *Bunit-(owo K I. 406 r. 1470).
Chyta-(ciński K II. 93 r. 1565). Curzyt-(elc LS, N 260).
Dziewit (PSJ 1927 XI 4- Zdziewit?).
Golit (K VII. 20 r. 1579).
Janito (UW 627 r. 1559). Jelito (apel.-ów, K II. 258 -ko). Jemielita (ż. PSZ 1931 IX).
Kmita (LBŁ II. 527). Kolyt-(owski 1702 Win.). Kopyt (LS). Krzyt (ZDW 1. 281 r. 1564 Krzyth). Ksit-(ek K VII. 350 r. 1559). Kubit (LS). Kurpyta (LS). Kuśpit (K IV. 440 r. 1747, LS, P, k. = niezdara).
Malita-(ka LS). 1476).
Opit-(ek PSJ 1931 VII. 1938 VI).
Pachita-(ka TPT 53 XV w). Plowit-(owo). Polit (ŹDW I. 302 r. 1564 = Hipolit). Prosit (LS). Pyt (K VII. 57 r. 1564).
Radzit (K I. 250 c. 1065). Rokit-(ek K I. 257 XV w.) i Rokita (apel. K III. 153 r. 1394).

Uzupełnienie
A. Bergot (UIW 26 r. 1534). Dykot (1938). Gostot (UIW 46 r. 1534). Purkot (1870). Śniegot-(ek TCon. 6 r. 1530 f. 38 v.). Wyprot-(ek L r. 1486).
B. Frzegiąt-(ek UIW 95 r. 1534). Wzięt (1918).
C. Bezat (UIW 70 r. 1534). Gierat-(ko 1. c. 24). Jaśniat (1918). Nasiat-(ówna Kr.). Sałat (Kr.). Śrobat-(owski UIW 98). Gołat (1938. XI.).
D. Kajut (1918). Kolbut-(ówna Kr.). Li-put (Kr.). Safruta (UIW 23). Siprut 1. c. 68 r. 1534 Sshipruth). Machut (1938.
XI.).
E. Fochta-(ciński Kr.). Trycha (1938. XI.).
F. Lipieta (PSJ 1938 X). Szurpiet (P). Wawret-(ek UIW 31 r. 1534). Segiet (Ś).
G. Osita-(tka 1. c. 31). Sapyta (Kr.). Subita (1918).
V. Formacje ze spółgłoską „d”.
A. Kosmenda (ŚJ. Popanda (Kr.).
B. Madzia (PSJ 198 X). Sprada (Kr.).
C. Bachleda (Pd. Kosid-(owski 1938). Reweda (W). Zanida i Zanieda (1938 F).
D. Dziuda (1918). Micuda (KI.).
F. Cajda (Ł). Foryndo (UIW 86 Fdrindo). Mazda (1918). Miczda (TPy. 18 r. 1472 f. 49). Mindo (UIW 62 r. 1534 Minclo). Murdza (Kr.). Sakrejda (PSJ 1938 IX). Skajda (Pm.). Spełdo (UIW 47). Szamdo (1. c. 34 r. 1534 Shämdo). Szwajda (1918).

V. Formacje ze spółgłoską „d”

A. Przyrostek -ąd/-ęda/-ędo
*Bagnięda- (TC XIV r. 1454 f. 274 Bagnądzice) Balanda (LS). Balanda (PSJ 1936 I). Baręda-(tziak PSJ 1925 VI). Bargenda (PSJ 1957 V). Bargęda (Ś, Pm). Benięda (KP 275 r. 1173 Beneda, 1436 Benąda). Bęwęda (LG II. 51 1390 Beoanda). Bielącla (UW 538 r. 1511). Biinenda (LS). Bolęda-(y K VI. 18). Bregend-(y). Bulanda (LS). Buzynda (LS).
Charęda (P). Cłlibęda (KP 275 XVI). *Chobęda-(K VI. 125 przed 1387). Chybęda (Kość.). Cigenda (F XXII. 117).
Delenda (LS). Deręda (KP 275 P). Dorenda (P). Doweręda (LS). Dzielęda-(dziak LS).
Gawęda (apel., KP 275 c. 1615, LS). Gawenda (LS). Glawenda (LS). Godziąd-(K IV. 236 c. 1520 Godzyądek). Gonięda (ŹDM XVI w.). Gorząd i Gorzęda (KP 275 r. 1412, 1519 -ek, IV. 2521. *Goszczęda-(K VI. 125 przed 1387 -dza). Gręda (K II. 221 r. 1526). Grzęda (KP II. 229 r. 1521). Guzenda, Gęda, Gendy (KP 275 P. LS).
Ilęda (Białystok).
Jarząd (P).
Kałęd-(ek K II. 270). Kędzia (K IV. 545). Klepand-(y LS). Kocenda (LS). Ko-cędo (r. 1550 Koczedo). Kocwenda (PSJ 1938 VII). Korzęda (WMS I. 78 r. 1479 Corzenda). Kossęda (F VI-X 117). Kowanda (PSJ 1935 III). Krzemięda-(dza). Kuband-(y, -dzik ТРу. XXIV f. 380 r. 1521). Kurzęda (LS). Kuzenda (LS).
Lawęda (LS). *Ligęda (KP 275 r. 1634).
Łabęda (ŹDM XVI w. 72 Labenda, P). Labunda (LS).
Malenda (LS). Marenda (Pd. Rj i Merenda (Kr.). Mikunda (LS). Molan-da (LS). Molenda (LS). Molęda (LS, K VI. 280 r. 1586 Molenda). Morenda (SG XV. 130).
Nakęda (KP 275 r. 1400 Nakanda). -> Nekanda przydomek Toporczyków).
Oclięda-(dzino K V. 87 r. 1245). Oscenda (P). Oszczęda (K V. 124, Pd R 1606-7).
*Parąda-(KP 275 r. 1557). Paszenda (P). Ponąda (KP 275 r. 1390 Ponąda). Przegęda (ŹDM XVI w. 73 Mrzegenda, B.aszki 1954 – Brzegęda).
Rabąd (TPy. 1423 f. 151). Rabend-(y os.). Rabenda (LS). Radzięda (P). *Rzemięda-(dzice).
Stanięda (KP 275 Ś). Sulędo (KP 275 r. 1464 Suledo). *Swarzęda-(dz). Sygenda (Kuj). Śmięda (TPy. XIII. f. 139 r. 1469’ Smyenda).
Traręda (KP 275 r. 1534 Thrarenda). Trynąd (KP 275 r. 1405 Trinąd) czy Trzmąd-fUlW 37 r. 1554 Trzmądzik).
Urzędu (P)
Walenda (LS). Wieląd-(rek XVIII w-P MH XI. 2. r. 1470 Wyelanthko). Winenda (LS). Wyrzęda (KP 275 r. 1428 Wyrzanda).
Zabęda (1937). Zielęda (KP 275 XVII Zielenda). Zielędo (K III. 475 r. 1545 Zeliendo). Zygenda (P).

B. Przyrostek -ad/-ada/-adz
Adada (LS).
Bagada-(dziński P). Bielada (KP 275 Wl). Biesiada (apel. K II. 22 r. 1677, P). Bieszada (LS). Blada (RK). Bochad (LS). Brasada (ŹDMp. 123 r. 1536).
Dybada (Kole.).
Fułada (LS).
Golad (LS). Gromadzą (WM 497 r. 1477). Gurbada (P).
Halada (PSJ 1956, III. LS).
Kabada (i -at XVI w. Trzemeszno) Komada (UIW 104 r. 1534 C^mad»). Konado (PW 155 r. 1403). Kosiada (LS). Kupada (K III. 650 r. 1565).
Malada (LS, Mp).
Radz-(ek K III. 123 r. 1136). Rondada (PSJ 1936).
Salada (TPT 105 XV w.). Sktad-(owicz SG XV 393 r. 1521). Strada (P). Supad-(> LS). Szalada-(yński 1937).
Tarada (LS). Tewiada (W’.
Zdrada (K V. 30 r. 1418 Sdrada apel.).

C. Przyrostek -ida/-eda/-edo/-yda
Bereda (W). Brwida-(dziński P). Czerneda (SPP 28)
Deda (LS). Denieda (KP 275 r. 1534 Denyeda). Donida (C 22). Duleda (K I. 64). Duledo (ŹDM XVI w. 102). Dunida (KP 275 r. 1520 Dunyda). Dyleda (K VI. 05 r. 1552).
GIida-(dzin K VI. 112). Głyda (LS, P). Jamida (ŹDW I. 296 r. 1564). Jurgyda (LS).
Kaszyda (P). Kida (ŹDW I. 324 r. 1564). Kobida (OK 281). Kolida (LS). Kulpida (LS).
*Libida-(KP 275 r. 1442).
Łagida (LS). Łamida (LS).
Madyda (LS). Mecheda (W). Moleda (LS).
Narzeda (ŹDW I. 278 r. 1564).
Pacyda (PSJ 1933 XI). Peda (K III. 18 r. 1519-30, P). Plakida (W). Rabida (ŹDM XVI w. 282).
*Skida-(dzin K V. 298). Skorzyda-(dzińska K III. 202 r. 1685-35). Skubida (Kr.). Suledo (ŹDM) i Szoledo (TPT 108 XV w.). Sweryda (LS).
Śmieda (K III. 220 r. 1497 Smeda). Śnida (ŹDW I. 288 r. 1564).
Tomida (PSJ 1933 XI). *Trzebida-(K [II. 335 r. 1392). Teleda (P).
Wiskida (Kr). Wyskida (PSJ 1937 XII).
Zimida (ŹDM XVI w. 66).

D. Przyrostek -ud/-uda/-udza
Boguda (i Boguta MPV V. 229 r. 1325-27). Brudzą (K II. 51 P). Budzą (K II. 6i r. 1366).
*Chlud-(owo). Chlauda (PS’J 1938 VI). *Chrzud-(owa K IV. 116). Chudz (K II. 96 r. 1136). Chudza (K II. 90 r. 1379).
Geluda (LS). *Gostuda-(dza). Gudza (P, Guza).
Habuda (Kr).
Katuda-(dzińska PSJ 1933 XII). Kanxud-(PW 105 r. 1402 Camudo abl. niepewne, bo r. 1401 Comundo) a r. 1403 Conado 1. c. 155). Kamuda (LS). *Kocuda-(dza). *Kohid-(KP 275 r. 1394). Ko-luda (KP 275 r. 1298 Coluda 4- Kolęda). Komuda (LS). Kosiuda (1938). Koszuda (1933 P). Kuda (ŹDW I. 273 r. 1564).
Libud-(KP 275 r. 1462 Lybudek). Libuda (WB 117). Liguda-(dziński LS). Luda (CS r. 1405-13 f. 62 Lyuda).
Łabuda (K III. 662 r. 1571, PSJ 1935 X, BJ 84, Pm). Łaskuda (LS).
Macuda (KP 275 XIV w.) Maluda-(dziński P). Marud (LS). Miciuda (Kr.). Niesuda (WMS. V. 69 r. 1550 Niessuda).
Ochuda-(dzino K V. 87 r. 1153). Pabuda-(dziński W). Paskuda (WMS
IV. 3. 317 r. 1520, KP 275 r. 1534). Ponuda-(KP 275 r. 1388 Johannes Ponude gen. = Ponąda).
Saluda (ŹDW I 298 r. 1564). Siuda (UW 617 r. 1559, SG XV. 380). Skoluda (P). Sojduda (r. 1564). Szaluda (F XII. 52 WM 199 r. 1462). Szaruda (SG VI. 145, LS). Szybuda (KP 275 r. 1630). Wachud (PSJ 1928 X).

E. Przyrstek -oda
Antoda-(dziński MU VII/VIII. 38 r. 1731).
Bogoda (KI. 21).
Charboda (F VI-X. 107).
Doda (LS, P). Dybioda (LS).
Filoda (PSJ 1928 X).
Janoda (PSJ 1928 X).
Komoda (LS) i Komodo (ТРу. І. I 112 r. 1402).
Laboda (LS). Ligoda (LS).
Łaboda (LS). Łagoda (KP 275 r. 1372, P, także -dka, -dziński P). Łasoda KP (275 r. 1677 Lasoda). Łoboda (K II. 425 r. 1382 Loboda, LS, apel..).
Marod (LS) Mikoda (PSJ 1951 III). Ochod (PSJ 1923 VII).
Sioda (P). Swoboda i Świeboda (ród ryc., KP 275).

F. Przyrostek -do/-da/-dza
Bajda (ŹDW I. 283 r. 1564 -dzik, LS). Bałda (LS). Baldo (K II. 5 XVI w. M). Banda (LS). Barda (K III. 514 c. 1778, IV. 11). Bardo (PSJ 1936 X). Bejda (MII VI. 6). Bełda (K II. 5 XVI w. Wl). Bigda (PSJ 1935 II). Błajda (LS). Bojda (LS). Bolda (LS).
Chałajda (LS, -ak Pj. Cbebda (K IV. 136 r. 1399). Clilebda (Kr.). Chwiejda (LS). Czajdo (LS). Czeczerda (W). Czwojda (P>. Ćwierda (OW 334 r. 1643 Czmierda).
Dajda (LS). Dajdo (SG X. 101). Darda (LS). Delda (C 22). Derda (ŹDW I. 298 r. 1564). Dindo (ŹDM 44 XVI w.). Dochejda (L). Drozda (Р) i Drożdża (K II. 146 r. 1510). Dugda (UW 629 r. 1559). Durda (PSJ 1930 VIII). Dzigda (W). Dziorda (KP 275 r. 1534). Dziurda (LS, W). Dzunda (P).
Flenda (K VI. 16 r. 1576 Flienda). Gajda (K II. 167 r. 1552-60, LS). Gajda (PSJ 1932 VIII, LS). Gardza (PW 114 r. 1402), Gigda (ZDW I. 296 r. 1564). Golda (LS). Gorazda (LS).
Hajda-(ŹDW I. 282 r. 1564). Hajdo (PSJ 1928 XI). Halarda-(dzińska PSJ 1938 V). Halajda (PSJ 1932 IV).
Jolda (K IV. 419 r. 1444). Jurajda (Ś). Jurda-(dzinia K IV. 318, -dzik XVI w.).
Kajda (LS). Klimardo (KP 275 r. 1520 Clumardo). Kobzda (apel. PSJ 1929 XII. Kolda (K II. 318 r. 1434, ród ryc-). Kuperda (PS J1929 V). Korajda (LS). Kudarda (UIC II. 529 r. 1398, KP 275 r. 1534). Kujda (Rw). Kupzda (i Kupzdzyk ŹDW I. 306 r. 1564). Kusajda (LS). Kutarda (LBD II. 358 XV w.). Kuzd (ŹDW I. 287 r. 1564).
Lebda (PSJ 1951 III). Liberda (LS, P). Luberda (PSJ 1930 X).
Łagojda (LS). Łajda (SG VI. 363). Łabzda (KP 275 Wl).
Machlejd (LS). Majda (PSJ 1935 XII, LS, P, M). Magda-(o, -yn LS). Magdzia (1938). Magielda (1938). Majda (W). Malda (LS). Manowarda (LS). Michejda (Ś). Mi-czda (ТРу. XVIII f. 49 r. 1472). Miedzią (Ś). Migda (PSJ 1930 VIII). Mikunda (LS). Mikurda (LS). Musind-(owa 1937).
Nuberda (W).
Oczujda (P). Opajda-(dzińska K V. 99 r. 1614-16). Opozda (LS). Osiejdo (K VII. 9 r. 1552). Osierda (G). Oszelda (Ś). Ozda-(dzińska K V. 125 r. 1601-02, ozda = słodownia).
Pajda (LS). Piarda (ŹDW I. 307 r. 1564). Pojda (Ś).
Rajda (Mp.). Rojda (P).
Sakrajda (KP 375 Wieluń). Siejdo TS 93 r. 1467 Syeydo). Siekielda (r. I6i5). Skierdo (ŹDM 11 XVI w.). Skolda (KP 275 XV w.). Smajdo (KP 275 r. 1534 Smaydo, ŹDW I. 271 r. 1564). Spojda (P). Sucharda (WM 620 r. 1483, ŻDW I. 281 r. 1564). *SuIda-(dzin -4 Sudzin K VII. 154). Surda (ŹDW I. 270 r. 1564). Szajda (PSJ 1927 XI). Szalajda (OK 247). Szekielda (PSJ 1930 VII, r. 1634). Szmajda (LS). Szmotda (PSJ 1953 VI). Szozda (PSJ 1926 IV). Szpojda (L). Szrajda (PSJ 1926 V). Szurda (ŹDW I. 328 r. 1564). Swajda (PSJ 1933 VII).
Trynda (K VII. 230 r. 1552).
Wajda (PSJ 1927 XI, LS). Warda (K V. 442 r. 1550, ŹDW I. 270 r. 1564). Wojda (ŹDW I 281 r. 1564).
Zajda (ŹDW I. 270 r. 1564). Zegrzda (LZ 1218). Zminda (K III. 484). Zyzda (LS).

VI. Formacje ze spółgłoską „c”/”cz”

A. Przyrostek -c/-ec/-ca/-eć/-cia
Adamiec (K VI. 1 przed 1391, PSJ 1930 III). Antolec (LS).
Babieć (PSJ 1932 VII). Balec (KP 275 r. 1444 Balecz). Baniec (KP 275 r. 1534 Banyecz). Baraniec (UIC 476 1398 TP II, 45 r. 1485, PSJ 1936 IX). Barsiec (KDW II. 722 r. 1294 Batrsecz… Barszonis).
*Bawiec- (KP 275 r. 1394). Berbiec (P). Bebeniec (LS). Biele (Kl.). Bielca (KP 276 r. 1534 Belcza). Bielec (KP 275 XVI w. Bielecz, LS, Kr.). Bieleniec (LS). Bie-luniec (LS). *Bieżaniec-(K II. 23 r. 1454). Biskupiec (LG II. 1106 r. 1398). Bliźniec (K VI. 21 r. 1390 Blisnecz). Blachaniec (LS, PSJ 1935 Ś). Boblec (LS). Bobrzec (WMS II 68 r. 1497 Bobrecz a miejsc. Bobrka). Bochnec (WMS IV. 1. 365 r. 1287 mb B.). Bochowiec (WMS III. 23 r. 1502). Bodzec (KP 276 r. 1412 Bodzecz). Bogdaniec (K VI. 25 XIII w. Bogdanec). Boniec (K II. 38 r. 1496 Bonyecz także = Bonifacy). Borowiec (KP 276 r 1409, PSJ 1930 III). Borzec (WMS IV. 1. 4. r. 1507 Borzecz). Bożeniec (SPP 20). Brachaniec (LS). Bro-dawiec (K VII. 91 r. 1552). Broniec (KP 276 r. 1590 Bronecz). *Broszec- (K II 50 r 1395). Buchaniec (LSi. Budec (K II. 32 XIV w. Budecz). Bukowiec (PSJ 1926 IV). Bulce (PSJ 1938 VII). Buniec (WMS IV. 2. 275 r. 1523). Burca (1938). Burzec (ŹDMp. 78 r. 1569 Burzecż). Bychowiec (PSJ 1923 III). Bywalec (Ł, LS).
Chalec (WMS IV. 3. 194 r. 1543 Chalecz). Chamiec (KP 276, UIC II. 579 r. 1398 Chaniecz). Gliarbiec- (ce K V. 97 1155). Chlebiec (UIC III 803 r. 1400). Chlapeć (Kość., KP 276 Wl.). Chmielec (Pd. R 1609). Chodziec (WMS III. 97 r. 1504 Chodzecz). Chomanjec (Ś). Chomiec (KP 276). Chramiec (WB 23). Chrapiec- (KDW V. 616 r. 1439, K II. 83). Chromieć (KP 276). Chrzępiec (r. 1747). Chudziec (K II. 90 r. 1444 Chudzecz). *ChwaIec (KP 276). Chwilce (KP 276 r. 1444 Chmilecz). Chylec (K VI. 61 r. 1576 Chiliecz. SG VII. 275). Ciapeć (KP 276 Wl.). Cielec (K II. 96 r. 1384 Czelecz, 7DW I. 323 r. 1564). Cienieć (AB XIV. 510 r. 1454 Czenyecz). Czaniec (Kr.). Czermiec (LS). Czerniec (LS). Czerwiec (LS).
Dnleborzec (K II. 118 XIII w.). Daniec (L S, W). Danielec (PSJ 1927 VI). Darzec (АКР VIII. r. 1411 Darzecz). Dawicc (LS). Dec, Decz, Deć (LS). Dembiec (LS, K U 58 Pm. Dębe). Derc (SG XI. 474 r. 1678 Kasz.). Dębiec (LS). Dębowiec (WMS IV. 1. 163 r. 1518). Diabelec (BD 32 r. 1596 Diabelecz). Dobrzyniec (W). Dojca (KP 276 c. 1255). Doniec (UIC II. 633 r. 1399 Donecz, LS) .Drawc (Pm.). Dropaniec (WMS IV. 3. 382 r. 1427). Dubielec (SG V. 413). Dudziec (Sosnowiec). Dułaniec (LS). Durkulec (LS). Dybiec (LS). Dydziec (АКР VII. 1419). Dymalec (K VI. 52 r. 1398). *Dymiec-(ce K IV. 194 r. 1343). Dziadowiec (LS). Dziegieć- ;’K IV 199 r. 1599 Dziekczewna). Dzierżawiec (LS).
Garbiec (1935, LS, Ł). Gardziec (KP 276 c. 1520 Gardyecz). Gąbiec (Ś). Gądziec (WMS III. 1520. 1505 Gandzyecz). Gdaniec (SG X. 820 XVIII w., Pm.). Gdawiec (r. 1929). Giszowiec (PSJ 1933. VII). Glinarca (WMS IV. 2. 107 r. 1512). Glupiec (KP 276 Wl.). Głupiec (K II. 186 r. 1494 Glupyecz). Gobiec (W). Golec (K II. 192 c. r. 1241, c. 1511 Golecz) i Golca (KP 276 r. 1534 Gołcza). Goleniec (K II. 192 c. 1200 Golenec, ŻDM XVI w. 36, WMS II. 74 r. 1497). Golaniec-(cz K I. 78). Gomolec (WMS V. 31 r. 1549, P). Goniec (LS). Gorajec (Łomż.). Gotowiec (LBD I. 489, K II. 215 r. 1513 Gotomczyk). Grabiec (LG I. 1078 r. 1387, LS). Grabowiec (K II. 215 r. 1399 Grabooecz). Grajca (LS). *Grąbiec- (K II. 280′. Grę-ea (SG XI. 477 Kasz.). Gromiec (K VII. 20 r. 1586 Gromecz, KP 276 c. 1520). GruSzec (Kr.). Grygierzec (PSJ 1928 VI). Grzelec (TS 158 r. 1437 Grzelecz). Grzymiec (LBD II. 570). Grubec (Rw.). Guziec (P).
Hachulec (PSJ 1938 III). Hordyniec (PSJ 1933 III). Horzec (LS).
Ideńc (PSJ 1937 ЇІІ). Iiwiec (PSJ 1930 XII). Iwiec (AB XVI w. 315 r. 1501). Iżyniec (P).
Jacec (LS II. 1565 r. 1394 Jacecz). Jacheć (LS, PSJ 1931 IV). Jachowiec (LS). Jaczyniec (SG XV. 194). Jadomiec (Pd. R 1618). Jadowiec (WMS IV 8 467 r. 1535 Iadomczikomie). Jakóbiec (LS). Jakubiec (UIC III. 845 r. 1400, PSJ 1937 III). Jalec (K II. 244 r. 1383). Janiec (LS, KP ß76 r. 1405 Ianyecz, ŹDW І. 282 r. 1564). Janowiec (Pd. R. 1845). Jasiniec (LS). Jaskrawieć (KP 276 r. 1391 Iaskrooecz). Jastrzębiec (KP 276 r. 1388 lastrzambecz). Jaskólec (TC 1411 f. 172. Jestkulecz). Jaśkaniec (Kr.). Jawiec-(czak K VI. 151). Jaźwiec (apel. KP 276 r. 1511). Jelec (KB I. 486). *Jeleniec (K II. 257 przed r. 1246). Jewiec (LS). Jesiuniec (LS). Jęe (P). Jodłowiec (PSJ 19|27 II). Joniec (LS, PSJ 1930 XI). Jońca (LS). Juniec (KP 276 r. 1390). Jureniec (LS). Jurkowiec (Pd. R 1615). Jurzec (WMS III. 149 r. 1505 Jurze cz).
Kadlec (Pm.). Kamieniec (C 24 LS). Kapcia (P). Kap’aniec (PCA 11. 496 r. 1517). Karowiec (Lw. 1937). Karpini c (Ś) Kaszubiec (SG X. 59 r. 1453). Kawlec (LS, KP 276 r. 1465 Kawalec z). Ki. 1 c (K II. 294 XV w. Kelecz). Ki°’cz (KP 276 r. 1296 Kelchone abl). Kierpiec (r.
Fedec (LS). Filipiec (PSJ 1929 I). 1935). Kineć (LS). Klepiec (L). Kliniec (TPT 332 r. 1452 Clinyecz). Klimec (KP 276 r. 1423 Klimecz). KHmiec (KDW
V. В 46 r. 1423 Klimecz, SG IV. 862). Klupiec- (K III. 630 r. 1533). Klubiec (LS) Kmiecieć (Rk.). Kmieć (KP 276 r. 1534 Kmye.cz). Koblec (KP 276). Kogieć (Pm.). Kochaniec (LS). Kokieć (KP 276). Komarzyniec (LS). Kopeć (KP 276 r. 1355 Copecz, kopeć = sadze). Kopiec (K 1. 120 XV w., Ś, PSJ 1929 I). Kopydlec (K II. 330 ok. r. 1520 Copydlecz). Kosie-niec (1934 W). Kostrubiec (LS). Koszczyniec (SPP 62). Kościec (LS). Koślawiec (BJ 124 r 1511). Kotowiec (K II. 540 r. 1419 Cottofez). Kowalcza (1937). Kowalec (PSJ 1929 IX). Kozielec (KP 276 r. 1539 Kozielecz, LS). Krakowiec (UIW 90 r. 1534 Krakomiecz). Krampiec (LS). Krawiec (PSJ 1931 III, P). Krąpiec (LS, PSJ 1930 IX). Krąpowiec (WMS I. 2 r. 1448 Krapyomyecz). Krejcza (Wołyń). Krepulec (PSJ 1937 XII). Krępeć (KP 276 P). Krępolec (LS) Krogulec (LBŁII. 511 I. 130 r. 1411). Kroslawiec KP 276 r. 1136 Crostauecz). Krowiniec (UIW 77 r. 1534). Królewiec (KP 276 r. 1590). Kruszalc (LS). Krwawiec (= Krwawy Diabeł MII VI. 120 r. 1400). Krzempiec (Pj. Krzeniec (r. 1705). Krzepc (K VI. 211 r. 1136 Crepe). Krzywiec (SG XIII. 212, XV. 2330, K IV. 426 -czewo, P). Kubieniec (PSJ 1937 XI. Kuchcia (LS). Kudławiec (W). Kujaszec (KDW II. 1156 r. 1336 Kuyascez). Kujawiec (KP 276 r. 1425 Guyamiecz). Kuleć (PSJ 1930 VIII). Kuliniec (LS). Kunieć (Pm.). Kupczą (1933). Kupiec (KN 127 r 1403 Cupecz, LS, PSJ 1938 III). Kurczec (SG XIII. 420 r. 1579). Kurzec (WM 1 r. 1415-26, KP 276 r. 1422 Cu rzecz). Kurzyniec (PSJ 1936 I). Kusiec (WMS IV. 2. 199 r. 1519 Cussyecz). Kustwaniec (Pd. R 1607-08). Kwieć (r. 1935). Kwilec (K II. 382 r. 1445 Chmilecz).
Lachawiec (PSJ 1931 XIII. Lachowiec (PSJ 1930 VIII). Latalec (K IV. 446 r. 1487 Lathalecz). Latawiec (Pd. R 1842). Latowiec (LS). Ledwiec (KP 276 Wl.). Ledyniec (LS). Legęć (K I. 144). i Legięć (K R 276 r. 1695). Legieć (L). Legowiec (LS). Lenieć (SG XV. 218 r. 1512). Lerkowiec (LS). Lesiec (Żelechóm). Lęgieć (LS i Legeć). Lipiec (KP 276 r. 1471 Lypyecz, LS) Lipowiec (KP 276 r. 1513 Lipooiecz). Lorec (LS). Lubaniec (1928). Luraniec (Kr.).
Łabec (Labeć F VI-X 551, 107). Łabieniec (LS). Łajec (W). Łokieć (KP 276 c. 1511 Lokyecz). Łopiec (LS). Łowiec (UIW 15 r. 1554 Loviecz). Łuczyniec (W). Łukawiec (LS, SPP 71). Łupieżowiec (PSJ 1937 I). Łuskowiec (PSJ 1933 VII).
Machulec (PSJ 1928 IV). Madzielec (PSJ 1929 I). Makowiec (LS). Makulec (WMS IV. 5. 326 r. 1533 — liecz. LS). Malec (LG 1. 2642 r. 1398, LS). Manec (KI). Maniec (KP 276 r 1447 Mar tinus Manyecz). Marciniec (UIW 84 r. 1534, P). Martyniec (LS). Marzec (KP 276 r. 1404 Marzecz, LS). Masiawiec (PSJ 1937 V). Maslowiec (Kr.) Mazaniec (KP 276 r. 1387 Matzanczonis WMS IV. 3. 72 r. 1537 Mazanyecz). Mąkolec (WMS IV. 1. 391 r. 1540 Makoliecz). Moszyniec (KDM IV. 174j. Michalec (z Michałowa UW 404 r. 1511, LS). Micholec (PSJ 1932 XII). Mieć Mp.). Mieciniec (WM S III. 127 r. 1505 Myeczynecz). Miedzwiec (ŹDW I. 303 r. 1564). Mielec (LS). Mieleniec (Białowieża) Mieniec (K II. 453 r. 1505 Myenyecz, ŹDW I. 329 r. 1564). Mierzec (K V. 29 r. 1425 Mierzecz). Mikołajec (WMS V. 65 r. 1550). Mikoniec (TP II. 57 r. 1485 Mikonyecz). Mikulec (LG r. 707 r. 1391 Nicol. Miculecz, PSJ 1936 IX). *Milec (KP 276). *Miławiec-(czów K V. 32 r. 1586). Miroszec (TC 1401 f. 150 r. 1386). Mirzec (WMS IV. 1. 388 r. 1559 Mirzecz). Miśkowiec (LS). Miśliwiec (XVII w. SG XV 458 LS). Młodożeniec (Jakubowicze). Młyniec (LS). Mnichowiec (ТРу, XXIX f. 368 r. 1546). Moldawien (WMS IV. 3. 130 r. 1559). Moralec (AB VIII. .244 r. 1605 Moralecz). Morawiec (KP .276 r. 1552-60 LS). Morec (K II. 483 r. 1568). Morgulec (MH II. 76). Morowiec (LS). Motecz (L). Mózgowiec (K II 487 r. 1447 Mozgouecz). Mreńca (PSJ 1936 IX). Mrowieć (KP 276 r. 1679 Mrowetz, LS). Mrowca (LS). Mukulec (PSJ 1936 VIII). Murawiec (LS). Myśliwiec (ŹDW I. 313 r. 1564).
Nabielec (P). Nagowca (KDW III. 1770 r. 1380 Nagomcza). *Nagórzec-(czew K I. 198. Nałkaniec (LS). Nankowiec (KP 276 c. 1520 Nankomyecz, może być Jankomiec). Natkaniec (LS). Nawalaniec (PSJ 1931 IX). Niebylec (AB VIII. 517 Nyebilecz). Nielepiec (SOK). Niełapec (KP 276 r 1398 Nelapecz, niełap – odmianek sprowadzający nieszczęście, LG 1. 2723 r. 1393 filii Nelapczem). Niemiec (KP 276 r. 1390 Nemecz, LS). Niestaniec-(ńczyk Ś). Nogajec (SG XV. 101). Nogiec (KP 276 r. 1389 Noghecz, K II. 521 r. 1514-18 Nogyecz). Nokciec (KP 276 r. 1402 Nogzecz). Nosowiec (R 1937). Nowca (W). Nurzec (KP 276 r. 1534).
Obalaniec (UIC II. 559 r. І398 Obalanecz). Obroślec (WMS I. 23 r. 1437.). Obulec (SG I 371). Odraniec (UIC II. 440 i. 1397 Odrancz). Odyniec (Wiln.). Odzieuiec (LS). Ogorzelec (MPV III. 331 r. 1350). OgTÓjca (KP 276 r. 1391 O gro у cza). Ogurzec (K IV. 101 r. 1414 Ogurzecz). Okapiec (Mp.). Okuleć (WMS I. 96 r. 1487 Okulyecz). Orawiec (LS). Ordyniec (LS). Ormaniec (Ś). Osaniec (KP 276 r. 1398 Osaniecz). Osojec (Pawłowice). Ostapiec <K IV. 118 r. 1391 Ostapecz). Ostolec (K VII. 91 r. 1398 Ostolecz). Ostrzyniec (LS). Oszajca (Rzeczyca). Oszczyniec (PSJ 1936 IV). Ośmianiec (AB X. 306).
Palca (KP 276 r 1534 Palcza). Palec (LS). Papeć (P, LSI. Papiec (SG VIII. 374 r. 1631). Parzelec (TS 38 r. 1434). *Parzeniec-(K I. 214). Pasgoniec (Łukowski Aich Trzemesz.. 55 r. 1517). Pastaleniec (PSJ 1930 III). Pawelec (P, Ś, LS). Peć (LS). Piątkowiec (Pd. R. 1618). Pieskowiec (Pd. R 1618). Pietrzec (Piotr Pyetrzecz XIII. w. Dług.). Piewca (K VI. 26 r. 1552 Pemcza). Piotrowiec (Pd. R. 1614-16). Płacheć (KP 276 r. 1497 Plachethka, Płacheć ІVI.). Płowieć (W). Podleć (LS). Pochwaleniec (SPP 94). Podawca (WMS II. 55 r. 1497 Podarocza). Podolec (AB V. 164 r. 1448 Podolecz WMS IV. 2 191 r. 1518, LS). Podgórzec (PSJ 1927 IV). Podolec (SG VII. 277). Pogorzelec (LS). Połeć (SG XIV. 44 r. 1579). Poleć (LS). Potoniec (PSJ 1934 IV). Popielec (SS 50 XVI w.). Postrzeleniec-(czewski MH XII. 19 XVIII w.). Potoniec (P). Proniec (AB XIII. 145 r. 1478). Prosiec (WMS III. 104 r. 1504 Prószyecz). Przelomiec (LS). Pulee (K VII. 227 r. 1400 Pulecz). Purawiec (PU 71). Pypeć (LS).
Radec (K I. 247 r. 1065! Radecz). Radca (KP 276 r. 1390 Radzcza). *Radwaniec-(ńczew K V. 229 r. 1475). Rakowiec (AB X. 274, K IV 106 r. 1402 Rakomecz) Rabca (K III. 130 r. 1424 Rampcza). Regiec (LS). Remicc (TP 1401 f. 861 Remecz). Repeć (LS). Rogowiec (Kr.). Rojec (T Py. r. 1410 f. 29 v. Rogecz). Romaniec (MPV III. 331 r. 1350, 1935). Romieniec (WMS II. 51 r. 1497 Romyenyecz). Roslaniec (ŹDW I. 304 r. 1564, LS). Rosławiec (LS, W). Rusiec (K III. 157 r. 1399 Russzecz). Rychlec (PSJ 1933 IX). Rycloo-wiec (K VII. 87 r. 1430). Ryniec (WMS II. 147 r. 1505). Rzemieniec (KI.). Rzenice (K VI. 281 r. 1482 Rżana… Rzenyecz). Rzymiec (K VII. 92 r. 1579 Rzimiec).
Samiec (LS). Sanojca (W). Serdeca <RR 1525 f. 505). Siebielec (SO XIII. 99). Siekaniec (PSJ 1932 V.). Siemiec (PSJ 1927 X). Siemieniec (KP 277 r. 1534 Siemieniecz). Sieńkowiec (Pd. R 1842). Siestrzeniec (LG I. 1552 r. 1393 Sestrzenecz). Siewielec (LS). Silca (K V. 290 r. 1136 t. s.). Siużec (LS). Siwiec (KP 277 r. 1426 Schymecz, LS). Skałce (LS). Skopiec (SG XIV. 648 r. 1731). Skórzec (KP 277 r. 1554 Skorzecz). Skórzeniec (SG III. 483). Skrykuniec (1935). Skrypiec (ŹDW I. 278 r. 1564). Skrzypiec (UlW 87 r. 1534 Skrzipiecz Ś). Skwarzec (LS). Sławiec (KP 277 r. 1411 Slaroecz K VII. 23 r. 1552, LS). Słapiec (LS). Slowiec (Lw.). Smalec (PSJ 1932 XII). Smolaniec (P). Smolec (LS). Smoleniec (Pm.). Sobolec (LBD 1. 32 karczm.). Sokolec (UIC II. 902 r. 1400). Sowiec (K VI. 168 XV w. Sowecz). Splawiec (Rw). Stanieć (KP 277 c. 1065 Stanecz А В XIX. 354 r. 1482 Stanyecz). Staniwiec-(WMS IV. 2. 202 r. 1519 Stanyroczycz). Starzec (LS). Rtojca (KP 277 r. 1203 Słoyca). Straciec (TS 141 r. 1465 Straczecz). Strawca (KDW III. 1811 r. 1383 Stramcza). Stroniec (SG IX. 411. XIII w.) *Strupiec-(czewo). Stryjec (LG II. 1083 r. 1398 Strigecz). Strykaniec (LS). Strzelec (KN 382 r. 1413 Strzelecz). Strzeżec (K 204 I. 309 Strzezecz). Sulec (KP 277 r. 1386 Sulecz). Surowiec (LS). Swajca (ŹDW I. 287 r. 1564). Syeaniec (PSJ 1930 VII). Syniec (czy Siniec KN 203 r. 1407 Sijnecz). Synowiec (KP 277 r. 1403 Szinomecz, LS). Szadziec (KP 277 r. 1493 Schadzecz). Szafraniec (KDW V. 162 r. 1409 LS). Szajca (P). Szaleniec (P, S-czyk K I. 18 XVI w.). Szamowiec (WMS 2. 382 r. 1530 Shamomczeroa). Szaniec (LS UW 58 r. 1554 Szaniecz). Szczepanieć (Kr). Szeniec (LS). Szepelec (RH XIV. 64 XV w.). Szepieniec (LS). Szmalec (LS). Szumaniec-(ńczewski MH III. 71 r. 1671). Szumieć (PSJ 1935 X) Szur-maniec (WMS IV. 3. 29|2 r. 1547 Schurma-nyecz). Szymaniec (LBD III. 352 XV w. -owa, PSJ 1933 XT). Szvmiec (PSJ 1937 IV). Świerzepiec (AB XVI. 141 r. 1477). Talec (SG XIV. 152 XV w.). Teć (LS). Terlec (LS). Tomiec (K IV. 127 r. 1403, VII. 183 c. 1511). *Towalec-(K VII. 184 przed 1405, KP 277). Troczec (K VII. 178 XV w. Throczecz). Truniec (LS). Trzeszczeć (K I. 335 Lecz.). Tulec (K III. 341 c. 1301 Thulecz). Tworzec (KP 277 r. 1390 Thmogrzecz). Tylec (W). Tymec (LS). Tyroniec (LS).
Ukropiec (KN 166 r. 1406 Ucropecz, PSJ 1926 IV). Umaniec (Kr.). Umawiec (PSJ 1926 VI). Urbaniec (LS). Urwuniec (LBD II. 167 karczm.).
Wachowiec (1957)1 Wadowiec (LS). Wakowec (PS’J 1935 XII). *Waleniec-(K VII. 200 przed 1448). Walkowiec (Pd. R 1611). Walużyniec (PSJ 1936 VII). Wąglec (K VII. 204 r. 1354). Wędrzec (K III. 367. r. 1413). Wiecheć (LBD II. 363 XV w., K V. 453 r. 1507). Wierzbowiec (RP 1449 f. 80 v.). Więcko-wiec (KP 277 c. 1520 Wyaczkomyecz). Wielec (LS). *Wierze jec-(ce os. K I. 350). Wijec (LS). Wilkaniec (SG XV. 2. 31). Wialec (PSJ 1927 XII). Wiźliwiec (Wiln.). Wlostowiec (UIC II. 401 r. 1397 Wlostouecz). Wodzieć (PSJ 1938 I.,. Wojdaniec (WMS IV. 1. 20 r. 1508 Woydanyecz). Wolaniec (LS). Wołowiec (PSJ 1931 XII). Wolyniec (F VI-X. 470, WM S IV. 1. 402 r. 1542 Volynyecz, SS 50 XVI w.). Wroniec (TC X f. 138 r. 1422 Wronecz). Wujec (UIC II. 741 r. 1399 Vyecz, LS, P). Wybraniec (Ś LS). Wychowaniec (LS).
Wyszkowiec (bisk. pozn. 1286 Wiskomyecz K I. 372). Wytaniec (LS).
Zapolec (KP 277 r. 1394). Ząbiec (K III. 460 przed r. 1442, K V. 530 r. 1463 Zambyecz). Zboniec (1937). Zdaniec (PSJ 1931 V). Zdrowieć (KDW V. 421 r. 1426 Sdromecz, WMS IV. 2. 344 r. 152b-yecz). Ziębiec (KP 277 r. 1463 Zambyecz). Zieleniec (KRT 813 Z. i Zieleńczyk). Zielenożec (LG II. 1495 r. 1393 Szelenozecz). Ziewiec (LS). Znamiec (LS). Zewiec (LS). Zlomaniec (L).
Źrebiec (K IV. 14 r. 1400, AB XIII. 691 XV w., LS).
Żeńca (Rw). żofwiec (LBD II. 4 XV w Solmiecz). żukowiec (K V. 396 r. 1403 Szukomecz, LS). Żupaniec (LS). Żydo-wiec (LBD II. 338). Żydziec (K III. 503 r. 1385 Zidecz). żywiec (Ul W 98 r. 1531, K VI. 107 r. 1576 PSJ 1937 IV).

B. Przyrostek -ica/-yca
Babczyca (KP 277 r. 1310 Babczycza). Babica (PSJ 1932 I). Balica (KN 460 r. 1415 Balicza, ŁK 48 r. 1513-czka). Belica (SOK). Bielenica (LS). Bielica (KP 277 r. 1687 Belicza). Bilica (TPT 41 r. 1426 Bilicza, czy Bilica UW 524 r. 1512 Bilicza). Borczyca (KP 277 r. 1391 Borczicza). Boksica (WB 13, UW 3312 XVI w. Baxycza). Branica (LS). Brzeczyca (KP 277 r. 1399 Brzeczicza) i ten sam Rzeczy cza (r. 1400 Rzeczicza). Brzezica (WMS IV. 2. 23 r. 1508 Brzesycza). Bunica (WMS II. 48 r. 1497 Bunycza). Burząca (LS). Bylica (MH IV. 94 r. 1763, SG III. 551, LS).
Chlebica (Ul Clen. m. 1380 r. 1410 Chlebicza, PSJ 1926 VIII). Chorzyca (PSJ 1957 V). Cielica (UIC I. 3910 r. 1385 Czelicza, iczka Mp). Ciemierzyca (WMS IV. 2. 24. r. 1508). Cieszyca (SG XIII. 263 r. 1648). Cieślica (K VI. 139 r. 1409 Czye-slicza).
Dąbnica (UIW 64 Dąnbnicza). Derlica-(czka TPy. 1457 f. 123 a). Dolnica (PSJ 1037 XI). Dranica-(czka ŹDW I. 318 r. 1564 . Drobnica (K VI. 90 XII-XIII w. Drobnice gen.). Drzewica (ród ryc.). Dyrlica (K VI. 96 r. 1455 Dirlicza, TS 169 r. 1442 Dyrlicza).
Gajdzica (Ś). Galica (K IV. 215 r 1405 (-czyce, PSJ 1934 XI). Gardlica (MPV II. 477 r. 1571-74). Garlica (WMS IV. 1. 454 r. 1547). Gawlica (LS). Gąsienica (LS). Gdanica (1933. VII). Gęb ca (SG XV. 492). Glombica (PSJ 1936 VII). Goliwica (WMS II. 54 r. 1497 Golyoycza). Gonica (K I. 79). Gorczyca (KP 277 c. 1520 Gorczycza, LS). Gorlica-(WMS IV. 5. 186 r. 1542-czanka). Górzyca (KP 277 r. 1355 Gorzica). Gostyca-(K I. 83 MP V. Gosticius, Gczyna os.). Grabca (UIC II. 543 r. 1398-czyn). Granica’ (LS). Grądzica (WMS II. 62 r. 1497 Gran-dzicza). Grynica (LS). Grzesica (PSJ 1926 XI). Grzędzica (W). Grzynica-(WMS II. 56 r. 1497 Grzyniczicz). Guzica (F VI-X. 144).
Herpica-(czka RP 1552-60 f. 395 r. 1556).
Jajeśnica (PSJ 1935 III). Jałowica (r.. 1568). Janica (Kr). Jasica (P, LS, KP 277 r. 1398 Jasicza). Jędryca (P).
Kapica (KP 277 r. 1408 Kapicza LS). Kasznica (WB 84). Kaszyca (Kotowice). Kęszyca (RSG 3222 r. 1311 Kanschiza, KP 277). Kietczyca (K II. 294 r. 1582 Kelcicza). Klica (Pm., K I. 68). Kłonica (K IV. 197 r. 1419 Clonicza, ŻDW I. 509 r. 1564). Kobielica (K IV. 564 r. 1286 Kobeliza). Kocica (P). Kolnica (K II. 317 r. 1298 Colnicza). Konica (Kr ). Kopaszyca (KP 277 r. 1288 Kopaschize gen.). Kopicą (KP 277 r. 1559 Kopicza). Kornica (K II. 376 r. 1274 Corniza). Korzekwica (i Korzekwa,, K II. 532 r. 1599 Corzekuicza). Kosęcica (K II. 533 r. 1434 Kossanczicza). Kosica (K II. 333 r. 1395 Kosicze gen., r. 1483 (LSW 39, KP 277 r. 1653, LS). Krasica Coszycza). Kostrzyca (1938). Kośniea (W). Kotwica (LS ŻDW I. 313 r. 1564). Kozica (LSW 39, KP 277 r. 1653, LS). Krasica (czyn, KT ß r. 1105 Crazica). Kropica (F XXII 38 Kropicza). Krowica-(czyn K\V IV. 419). Krzcica (UIW 107 r. 1534 Krzczicza). Krzepica-(c. 1511 Krzepiczka m.). Kubalica (PSJ 1938 V). Kubica (KP 277 r. 1666, LS). Kulica (PSJ 1950 X). Kunica (LS). Kurzyca (PSJ 1937 III., P). Kuźnica (LS). Kwaśnica (LS).
Laszczyca (1938. VII). Lenica (LS). Lesica (PSJ 1886 IX). Lestnica (KP 277 r. 1136 Lestniza). Lubica (PSJ 1928 I).
Łanica (KP 277 XII-XIII w. Lariica gen.). Łapica (KP 277 c. 1520 Lapicza). Łasica (LS). Łępica (TS 15 r. 1471 Lampicza, WMS II. 62 r. 1497 Lampicza). Łopica (LG I. 1511 r. 1393 Łopicza).
Machalica (P). Machcica-(KP 277 XII-XIII. w. Machcice gen.?). Machnica (PSJ 1937 IX.). Machwica (PSJ 1937 VII). Mamica (P, PSJ 1927 V, BN 5). Marchwica (LS). Markwica (Ś). Marlica (KP 277 r. 1452 Marlicza}. Marraica K II. 443 r. 1388 Marmicza). Masica (P). Maźnica (KP 277 r. 1552). Michnica (KP 277 r. 1677 Michnicza). Międlica (KS 178 r. 1686). Motlica (K V. 52 r. 1414-19 Mothlicza). *Mszczyca-(czyn K II. 489). Mszyca (LS). Mulica (KP 277 r. 1534).
Niemierzyca (ŹDM XVI w. 72). *Nożyca-(czyn K I. 96).
Olcjnica (LS). Olszowica (AB VIII. 128 r. 1456 Olschomyca). Orchlica (PCA 11. 377 r. 1540). Osica (LS). Oślica (CPtr. I. f. 44 y. r. 1400 Oslicza).
Pącica (KP 277 r. 1219 Pucica). Palenica (PSJ 1936 VI, LS). Palica (PSJ 1931 IX). Palinica (PSJ 1936 X). Paprzyca (ród ryc.). Parcica (KP 277 r. 1461). Pawica (P). Pawlica (PSJ 1913 IV). Pieprzyca (P). Pietrzyca (K I. 222). Pinica Przekulica (KRT 364 r. 1576). Prześlica (LS).
Radlica (KP 277 r. 1274). Radoszyca (KP 277 XII-XIII w. Radossica m.). Radzica (KDW V. 524 r. 1428 Radzicza). Raszyca (KP 277 r. 1259 Rasicha, 1397 Raszicza). Rychlica (WMS IV. 1. 385 r. 1539, W). Rylica (OK 138). Rzeszуca (WMS IV. 1. 468 r. 1548). Rżenica. Ob. Żenica.
Stodyca-(PCA II. 348 r. 1538 Slodiczka). Słubica (KP 277 ród ryc. 1415). Smolnica (UIW 56 r. 1534). Solnica (UW 66 r. 1512 Solnicza, LS). Soplica (1938 VII). Stalica (PS 1937 X). Stasica (LS). Staszyca (K I. 301 r. 1336 BK 1507 r. 2420 Staschicza). Stobnica (K III. 253 r. 1385). Stpica (WM 52 XV w.). Strzelica (ŁO III. r. 1532). Swadzica (Ś). Szaszczy-ca (UIW 84 r. 1534). Szawica (LS).
Ścieklica (K III. 416 r. 1291 Scecliza). Tinica (LS). Tomica (LS). Trzepnica (KP 277 r. 1390 Trzepnicza). Turzyca-(KP 277 c. 1200 Turriti?).
Walica (LS). Waśnica-(czyn). Wątlica (KP 277 r. 1534 Wątlicza). Widlica (ŹDMp. 126 r. 1536, SG XI. 872 r. 1580, SS 50 XVI w.). Wieszczyca-(czyn K V. 462 r. 1400). Wilczyca (SG IV. 511). Wodyca-(KDW III. 1251 r. 1346 Wodiczca). Wodzica-(czka SG X. 851 r. 1315, KDW V. 34 r. 1403, -ko P). Woica (KP 277 XII-XIII w. Vogica m.). Wojgienica (PSJ 1929 XI). Wornica (KP 277 r. 1679). Woźnica (ŹDW I. 313 r. 1564, LS). Wronica (KP 277 r. 1193 Vronica). Wścieklica (K III. 416 r. 1291 Scecliza, 1397 Wsczeglicza).
Zaica (SG XIV. 705 r. 1648). Zaśpica-(KP 277 r. 1294 Zazpicze pl., KDW III. 1873 r. 1388 t. s.). Zdzięcica (WMS II. 48 r. 1497 Sdzacziczy). Zglica (KT r. 1105 Zgliza i os. -czyn). Ziemnica (LS). *Zabica-(czyn). *Żelica-(LBD III. 68 os. Zelyczyn -4 Żelczyn). Żenica (K V. 269 r. 1406 Rrzenicza, czy Rżenica). Żywica (LS).

C. Przуrostek -ic/-yc
Bielic (LS). Bruczyc (K II. 50 r. 1457 Bruczicz). Brużyc (LS).
Dębic (LS). Dudzic (1938). Dziedzic (LS). Dziewiętlic (K VII. 326 r. 1136).
Jaczyc (АКР VIII. r. 1461 Jaczicz). Janie (PSJ 1438 VII). Jawie (W). Jazie (P).
Knic (LS). Korczyc (LS). Kubie (\VM 704 r. 1491). (LS).
Libudzic (PSJ 1935 III).
Łacie (W).
Masie (LŚ).
Parzyć (SG XV. 2. 616). Piękrzyc (LS). Ruszczyć (SG XV. 242).
Starzyć (Ś). Staszic (K V. 345 r. 1653 -4 Staszyc, Staszic w Pile).
Tyć (Kr.).
Zdzieszyc (KDW I. 365 r. 1257 Sdesizt),

D. Przyrostek -acz/-ac/-ać
Bacz (SS 19 r. 1593, ŹDW I. ’05 r. 1364, PSJ 1929 X, -ko KI. 400 r. 1361) i Bacza (K I. 4′ r. 1399). Bałdacz (Wiln.). *Bar-chacz-(ów). Bazacz-(ek P). *Beltacz-(ewo K IV. 17 c. 1310). Biadacz (WMS V. 178 Г. 1565. K IV. 20 r. 1754). Białacz (K IV. 1. r. 1766). Biegacz (P). Bieniacz-(K I. 17 Benacz-). Bielacz (LZ 250). Blukacz (r. 1935). Blodacz (P). Boehacz (LSW 7, KP 277 P). Bodacz-(ek PSJ 1958 III, -ów). Bogacz (LS, KP 277 r. 1494, P). Bojacz (TP 1435 f. 143 v). Bolacz-(ek PK 277 r. 1391). Brachacz-(ek P). Bracz (SOK, -a UW 358 r. 1512). Brdacz (ŻDW I. 517 r. 1564). Brolacz (KN 288 r. 1409, TPT 332 r. 1452,KDM IV. 82). Brunacz-(LBD I. 70 -ow -¥ Bronaczów). Brzuchacz (PSJ 1931 VI. Ś XIII. w.). Buchacz (Częstoch., -o Ś). Budacz (PSJ 1933 V). Bujacz (KJ). Burchacz (PSJ 1937 IV).
*Charcliacz-(KP 277 Sieradz.). Chechłacz (W). Chlupać (Kr). Chodacz-(ew-ski SG XV. 2. 208, -ck Lw.). Chropacz (Fijałek Mistrz J. z Par. II. 102 r. 1596). Chuchacz (ŹDM XVI. w. 151). Chudacz (r. 1769 Sokolniki Wrzes.). Chybacz (-ek WMS IV. 2 142 r. 1516). Ciać-(ek 1938 Bogucice). *Ciągacz-(ki os.). *Ciendaczowice os. LBD III. 280). Czapacz (Pd. R 1829). Czekacz (XV. w). Czochacz (SG X. 101 r. 1539). »Czubacz (SG I. 877).
Dadacz-(yński P LS). Dargacz (Pm., NP 446′. Delkacz (PSJ 1927 II). Derkacz (LS). Derlacz (LS). Dligacz (LS). Dlubacz (PSJ 1929 II.). Dlugacz (PSJ 1937 I). Dobacz (K III. 571 r. 1555-61). Dobijttez (ur. Wieluń. K VI. 85). Dracz (K P 277 XVI w., K VI. 90). Drapacz (SPP 33). Drgacz (-ewski ТРу. XIII. f. 139 r. 1469). Drukacz (P). Dukacz (SPP 34). Dulacz (KP 277 r. 1536) i Dulacz (KP 277 P). Dundacz-(ek PSJ 1928 VI). Duracz (KP 277 r. 1396, K I. 64, II. 155, III. 577, W). Dyniacz (K II. 156 r. 1524, PSJ 1934 VI). Dzierkacz (PSJ 1927 IV).
Fatacz (PSJ 1932 XI). Ferłacz (LS). Figacz (LS). Flamacz (PSJ 1935 V). Fru-kacz (LS). Frykacz (LBD III. 222). Fu-kacz (PSJ 1931 X).
Garbacz (K IV. 216 r. 1412, KN 410 r. 1414, KP 277 r. 1501). Garlacz (Kr.). Garwacz (UW 481 r. 1534). Gebacz (LS). Cębacz (TG r. 1481 f. 26). *Gląbacz-(ewo K IV. 228 r. 1599—1600). Głowacz (KP 277 r. 1400, LS). Godacz (K I. 77, MP V. Godac) Cogacz LS. Golacz (P). Goldacz (AB II. 219 r. 1475 Goldacz). Gotować/. (LS). Gorbacz (L). Gracz (KP 278 r. 1471). Gruchacz (SG 11. 859). Grygać (PSJ 1927 X). Grzebacz (KP 279 r. 1666). Grzclacz (r. 1793 Win.). Grzy-macz (KP 278 r. 1416). Grzywacz (LG II. 1369 r. 1399, KP 277 r. 1554, ŹDW I. 277 r 1564). Gulacz (SG XIII. 674 XV w., WMS IV. 3. 78 r. 1533, F XXII. 117). Gulacz (ŹDM XVI w. 297, RH II. 62 XV w.). Gurbacz (WMS IV. 3. 11. r. 1535). Gurgaez (Pińsk). Gwazdacz (PSJ 1932 III).
Iladacz (LS). Hubacz (PSJ 1933 II). Ilupacz (Ś).
Jachaez (W). Jacz (KB I. 38). Jadacz (I S). Jakacz-(ewicz WMS II. 550 r. 1497). Jaracz (KP 278 r. 1284 larachius, LS = Jarosław K I. 203 i Horacy K II. 248). Jarchacz (K VII. 338 jez.) Jeracz (KP 278 X1I-XHI w. lerach). Jawstacz-(K
V. 151 lamstaczy). Jochacz-(y LS, P). Juchacz (K IV. 318 r. 1690-92).
Kabacz (ŹDW I. 317 r. 1564). *Kacz-(ewo). Kacza (K I. 101). Kajdacz (P r. 1937). Kanacz-(KP 278 r. 1399 -ka m.i. Kardacz (P, KP 277). Karwacz (LS). Kiekacz (LS). Kijacz-(ka P). Klabacz (Pd. R 1617-18) Klekacz (r. 1787 Win.). Klępacz (KW 166 r. 1399, LS). Klupacz (r. 1665). Klewacz (SG IX. 425 c. 1510). Kłaptacz (PSJ 1933 VI). Knopacz (W). Kolibacz (Ś). Kołacz (KP 278 r. 1683-35 LS). Kopacz (KP 278 r. 1392 Copacz LS). Koracz (TS 145 r. 1411, SG XII. 276 r. 1579). Kordacz (UW 338 r. 1511). Kosmacz (P). Koślacz (LS). Kotacz (KP 278 r. 1387 Kothacz). Kowacz (KP 278 r. 1426 Comaczka, LS). Kracz (K I. 128). Kropacz (KP 278 P). *Krzvmacz-(KP 278 r, 1413). Kudłacz (UIC II. 933 r. 1400, LS). Kujacz (KP 278 r. 1679). Kukacz (KP 278 WI.) Kulmacz-(ewski 1937;. Kułacz (LS). Kupacz-(ek LS). Kurzacz (PSJ 1934 V, ac LS). Kwacz (WMS IV. 3. 452 r. 1508 Kvacz).
Lasacz-(o ŹDW I. 295 r. 1564). Latacz (K II. 385 r. 1523, LS). Leracz LS). Ligacz (LS). Liwacz (LS). Lubacz (K II. 398 r. 1517-19, K I. 148).
Łabacz (SG I. 79). Łachacz (KP 278 r. 1499 Lachacz). Łambacz (LS). Łapacz (KP 278 i Łopacz P, LS). Ławacz (W). Łęgacz (LBD II 494). Łobacz (PSJ 1935 V. P). Łochacz (K IV. 495 r. 1717 Lochacz). -Łopacz (LS). Łuskasz (WMS IY. 1. 552 r. 1551 Łuskać z). Łustacz (P).
Machlacz (Ś). Machnacz (ŹDW I. 510 T 1564.). Magacz (KP 278 r. 1457). Makacz (LS’. Małacz (-ek PS] 1927 YIIL). Maracz (KN 40 r. 1595). Marchacz (LS). Matacz (KP 278 r. 1502 Mathacz). Mielkacz(TP II. 54 r. 1485 Myelkacz). Migacz (LG I. 1585 r. 1598, LS). Migdacz (PSJ 1928 II). Miłacz-(ek K 465 r. 1156). Mlodacz-(ewo K I. 178 r. 1568). Mochnacz (Pachwicze). Mojacz- (KP 273 r. 1492′. Moracz (LS). Mrachacz (i Mrachac PSJ 1952 VII, 1950 XII). Mrugacz (Kr., -ewski ŁO III. 94 r. 1756). Myjacz (KP 278 r. 1679 Myiatius).
*Nadacz (SG III. 655). Nabijacz (SG VI. 571). Nagacz (F XVI-XIX. 552). Napieracz (PSJ 1957 VI. G). Nowacz (K I. 195).
Obacz (LS). Oblacz-(ka ż. ŹDW I. 510 r. 1564). Ołacz (Sambor i os. -ewo) Opacz (TC XIV f. 516 v. r. 1454). Opalacz АКР. VIII. r. 1425, WMS IV. 2,22 r. 1521. Operacz (LS). Oracz (K V. 101 c. 1271, 1411, LS. także = Horacy K I. 205). Osiadacz (LS). Osiewacz (LS).
Pachacz (PSJ 1950 XII.). Pacz-(ewski K III, z r. 1547-54) Pać (Sieradz).Padacz (W SG IV. 179). Pagacz (PSJ 1926 XL). Pakacz (WMS II. 60 r. 1497). Palacz (KP 278 r. 1565, LS). Panacz (AB XIII. 572 r. 1462). Papacz (PSJ 1956 IX.). *Parchacz-(ewo). Parlacz (PSJ 1955 IV.) Pawlacz (KP 278 r.1489). Pękacz (KP 278 r. 1450 Pankącz) Pichłacz (KP 278 P). *Piechacz-(e) Picgacz (KRP 176). Pięgacz (K VII. 14 r. 1576). Piekacz (W). Plaskacz (KP 278 XVI w.). Pleskacz (LS). Pluchacz (K P 278 r. 1679). Plawacz (SS 50 XVI w., SPP 94). Ptochacz-(K V. 112 r. 1499, płochacz = wróbel). Pływacz (PSJ 1929 V). *Podawacz (SC II. 645). Podmakacz (KP 278 r. 1416). Podrygacz (MH 171 r. 1692 al-Podrygalski). Podziumacz (Wiln.). Połącz (WMS IV. 1. 20 r. 1508, PSJ 1957 XI). Polewacz (LS). Połykacz (ŹDM 105 XVI w.). Postrzygacz (KP 278 r. 1679, LS). Polacz-(ewski MH IV. 194 r. 1781). Pracz (KP 278 r. 1455). Przedacz (KP 278 r. 1584). Przydacz (Py.). Pstrać (PSJ 1954 VI). Pstrokacz (BN 146). Puchacz (PW 25 r. 1400). Pulacz (KP 278 r. 1445). Puskacz (PSJ 1957 VIII). Pypłacz (PSJ 1952 I).
Radacz (K I. 247 Pm). Rafacz (LS). Rapacz (LS, Ś). Rembacz (LS). Rękacz (K VI. 260 r. 1417 Rancacz, 1916 Win.). Robacz-(ewski P). Rogacz (KP 278). Rolacz (ТРу. XXXI f. III v. r. 1577). Rykacz (WMS IV. 125 r. 1508 SG V. 501). Rzekacz-(ewski N 152 r. 1775).

Sachacz (KN 71 r. 1598). *Sacza-(yn K V. 271 r. 1268, sącz = matnia). Sapacz (PSJ 1926 V). Sąkowacz (UIW 91 r. 1554). Sendtacz (L). Sewacz (SOK). Siedlacz d.S). Siekacz (LS, SG XV. 419). Sikacz (KDW V. 681 r. 1444). Siłacz (RH II. 65 XV w., LS). Siodtacz (ŹDM XVI w. 500). Sitacz (LS). *Skoracz-(KP 278 r. 1595). Skalacz (KP 278 r. 1486 Szkalacz). Skra-bacz (LS). Skrzypacz (LSi. *Skubacz-(K VII 114 przed 1576). ‘Słuchacz (SG III. 599). Sługacz (Mp.). Smrugacz (KP 278 r. 1554). Smykacz (LS, KP 278 P). ‘Sochaczew). Solać (LS). Spachacz (KP 278 r. 1828 P). Spychacz (F VI-X. 551, OK 65). Stempnacz (ŹDW I. 550 r. 1564). Stękacz (KP 278 Wl, TPT 289 r. 1471 Słan-kacz). Stopacz (KP 278 r. 1599, K II. 485 r. 1405). ‘Strachacz (SG II. 906). Strempacz (ród ryc. Lisów K I. 145). ‘Sulacz-<LBD III. 219 XV w. -ów). Stroipacz (? UIW 105 r. 1555). Surmacz (LS, G). Sza-dacz (TŻ 146 r. 1775). Szarwacz-(ewska ГРу. XI r. 1440). Szufgacz (LS).
Śmiatacz (P). Śmichacz-(K V. 518). 8wierkacz (SG XII. 704 XVII w.). Świłacz (LS).
Takacz (LS). Talapacz (KP 278 r. 1679). Tarapacz (LS). Targacz (r. 1819 P). Telehacz (PSJ 1927 II). Tękacz (LS). Tkacz (ŹDW I. 294 r. 1564, KP 278 r. 1679). Totkacz (LS). Topacz (ród ryc.). Toracz (KP 278 r. 1457 Thoracz). Torkacz (P). Tracz (WMS IV. 1. 290 r. 1526, UW 558 r. 1511 LS). Trąbacz (LS). Treskacz (Pm). Trębacz (LS, SP 122). Trlikacz (K V. 415 r. 1481). Trykacz (WMS V. 54 r. 1549). Tolopacz (KP 278 r. 1679 Tolopacz). Trzepacz (LS). Trzęsacz (XIV w. ml.). Tułacz (LS, P).
Uchacz (KP 278 r. 1411, SG XV 5,25 r. 1556. KP 470).
Wachacz (LSW 87, LS). Wagacz (G V. 459 r. 1405 Vagacz). Waracz-(ewski P, XIII w. -ocz). Wargacz (K III. 560 r. 1476). Wastacz (LS). Warwacz (LS). Wawrzacz (PSJ 1958 V). Wąsacz (PSJ 1929 IX). Wichtacz (K V. 452 XVIII w., KP 278, LS, P). Wichracz (KP 278 Wl.). Wjerzchacz (K III. 582 r. 1598, I. 461 r. 1615). Wierzgacz (KZ 245 XVI-XVIII w.). Wijacz-(ka z Wijewa K III. 587 r. 1604) Wikłacz (LS). *Witacz-(ów). Włodacz (UIW 24 r. 1534). *Wojacz-(K III. 404 r. 1388). Wojdacz LS). *Wyglądacz-(KP 278). Wzdabacz (WMS II. 68 r. 1497 t. s.).
Zaczekacz (AB XIII. 525 r. 1466). Zaganiacz (P). Zapacz (P)- Zaplacz-(ek LBD I. 165 XV w.). Zbieracz (KP 278 r. 1830). Zganiacz (W). Ziembacz (W). *Zlacz-(K VII. 288 r. 1496). Zolacz (RN 1510-55 f. 6 v. r. 1511).
Żuraez-(ek P). *Żydacz-(ek LS). *Żywacz-(ów).

E. Przyrostek -ecz
Brydecz (P).
Klimecz (PSJ 1936 VII). Kopecz (PSJ 1927 X). Kozecz (LS).
*Siebiecz-(ów). Staniecz (PSJ 1931 III). Urecz czy Wrzecz (ТРу. XI f. 45 r. 1446).

F. Przyrostek -icz/-ycz/-icza/-ycza
Babicz (K II. 3 r. 1400 Baba Babicz, ŹDW I. 313 r. 1564, LS). *Bacicz-(ewo K IV. 7 r. 1408). Barycz (PSJ 1926 VI, KP 278 r. 1428 -ka). Barwicz (UIW 5 r. 1554). *Batycz-(ów). Balicz-(a LS). Bielicz (WMS ІІ. 58 r. 1497, UW I. 108 XVI w.). Bieliznicz (WM 624 r. 1484). Bobicz (PSJ 1926 IX). Branicz (PSJ 1930 VIII). Budzicz (K VII. 196 XV w.).
Chilicz (LS). Chilmicz (LS). Cho-rnicz (KP 278 r. 1399, WMS II. 52 r. 1497). Cliromicz (ŹDM 91 XVI w.). CJiudzicz (WMS IV. 1. 427 r. 1545). Chwalicz (PSJ 1930 V). Ciecicza (SPP 25). Curnicz (PSJ 1933 VII). Czycz-(ek K 1. 412 r. 1423).
Ćwiklicz (Wolyniak z przesz!. Karm. 324, LBD I. 608, WMS IV. 3. 589).
Dalewicz(BW 134 r. 1419). Dębicz (K 11. 126 r. 1497). Dlużycz (ŹDW I. 275 r. 1564). Domicz (P). Dorobicz (LS). Drewicz (LS). Drobycz (SG VIII. 533 r. 1766). Dubicz (PSJ 1928 XII). Duchnicz (WMS II. 62 r. 1497). Duczycz (UIW 91 r. 1534 Duczicz). Dudicz (LS). Dudzicz (ŹDM XVI w. 227) Dumicz (MH VI. 139). Dunicz (MH IV. 26 r. 1720). Durzycz (UIW 91 r. 1534 Durzicz). Dybicz (P).
Galicz (W). Garlicz (KP 278 Wl). Gąbicz (PU 50). Ginicz (LS). Gisicz (LS). Glabicz (także Glaubicz WMS IV. 1. 167 r. 1519 4- Glubocz). Glicza (K III. 588 r. 1492-1520 i G-ka III. 587 r. 1571). GHndzicz (SG XV. 2. 206). G*awicz (LS). Głogovvicz (K IV 250 r. 1477). Głowicz (C 23). Glownicz (WMS II. 56 r. 1497). Gniewicz (KP 278 r. 1744). Golicz (LS). Górnicz (KP 278 WL). Gostycz-(KP 278 XII-XIV w. Gosticii gen.). Gotowicz (KP 278 r. 1534). Goworycz (KDW I. 579 XII-XHI w. Goooricius). Grabież (KP 278 r. 1392, K IV. 260). Grzewicz (LS).
Jacynicz (PSJ 1929 VI). Jagnicz (UIW 84 r. 1534). Jaklicz (LS, KI). Janicz (LS). Jawnicz (WMS II. 68 r. 1497). Jelicz (W). Jełmużnicz (TS 142, r. 1457). Jowicz (W).
Kachnicz (PSJ 1932 I). Kanicz (ŹDM 93 XVI w.). Karpicz (K II. 282 r. 1497, LSK-a). Kawicz (UIW 95 r. 1534 Kaphicz). Kątnicz (WMS IV. 1. 135 r. 1514 Canthnycz). Kiemlicz (WMS IV. 2. 256 r. 1522). Klicz (K I. 68, II. 300 r. 1494). Kmicza (KDW III. 1238 r. 1354). Komicz-(owski P). Konicz (ŹDW I. 302 r. 1564). Kornica
(ród ryc. K II 376). *Kosicz (KP 278 r. 1334, TPT 532 r. 1452 Coszicz). Krzyczą (ŹDW I. 298 r. 1564). Kubicz (SG IX. 400 r. 1506, LS). Kukicz (ŹDW I. 284 r. 1564). Kukwicz (P). Kulicz (K IV. 435 r. 1670). Kupicz (SG XIII. 703 r. 1607). Kwapicz (LS). Kwaśnicz (KP 278 c. 1400 Quasnicz).
*Latycz (-ów).
Łuczkicz (TS 141 r. 1457). Łupicz-(ek K IV. 500 r. 1602-03). Łysicz (LS).
Malicz (LC I. 2507 r. 1397, K VI. 357 Mała… Malicz). Manowicz (P). Marlicz (P). Marycz-(ewski KP 278 r. 1400). Maścicz (LG I. 1005 r. 1391). Międlica (TS 81 r. 1456 Myandlycz). Mokicz (W). Mościcz (KP 278 r. 1334 Mosciczh). Mro-wicz (PSJ 1921 VII). Mrozowicz (WMS IV. 2. 52 r. 1509). Myślicz (KP 278 r. 1384 Myslicz). *Mstycz-(ów) *Mszczycz-(KP 278 r. 1405).
Niewolicz (ŹDW I. 285 r. 1564). Nykowicz (WMS II. 62 r. 1497 Nic.).
Ochnicz (PSJ 1932 XII). Ostrowicz. (TC IX f. 149 v. r. 1421).
Picz (ŹDW I. 291 r. 1564). ‘Piędzicz-Jów). Policz (LS). Porzycz (ŹDW I. 270 r. 1564).
Ratycz (K VII. 66). Rechnicz (K VII. 58 r. 14Ö0). Rycz (K III. 161 i -ek).
Salicz (PSj 1938 V). Siedlicz (KP 278 XII-XIII w. Sedlicz). Skalicz (KP 278 c. 1347 i wcześniej Skała). Skornicz (WMS II. 60 r. 1497). Skulicz (Ś, PSJ 1954 VIII). Sławicz (KP 278 r. 1415 = Stamnik). *Sobicz-(ewy K V. 327 przed 1388). Sorycz (L). Stanicż (LS). *Swarycz-(ów). Sycz-(ek K V. 382 r. 1345). Szczyglicz (MH III. 71 r. 1671). Szewlicz (K VII. 229 r. 1576). Świetlicz (TJIC I. 4268 r. 1387).
Taczycz czy Taczyc (WMS IV. 2. 4 r. 1507 Taczycz). Tajemnicz (ŹDM XVI w. 142). Tajzicz (KDW II. 984 r. 1316). Tanicz (K V. 402 r. 1292). Tarnicz (KDW II. 722 r. 1294 Trnicz). Torzycz (ŹDW I. 270 r. 1564). *Tworzycz-(ów).
Urdnicz (ŹDM 30 XVI w.).
Wandycz (LS). Wdowicz (K VII 206). Wędrzycz (KP 278 r. 1400 Wandricz czy Wądroże *♦ Wandritz pod Lignicą). Wojnicz (SG XIV. 180. PSJ 1928 V). Wścieklicz (Kurczewski Bisk. Wil. 475 r. 1634). Wyrwicz (SG XV. 2. 304).
Zakalicz-(oska K V. 518 r. 1781). Zarycz (KB II. 453). Zaślepicz (ŹDW I. 309 r. 1564). Zawodycz (KP 278 Krzepice). Ziemlicz (WMS IV. 3. 403 r. 1459).
Żołnicz (WMS II. 74 r. 1497). Żórawicz (ŹDM 101 XIV w.). Żywicz-(ewski K III. 765 r. 1502).

G. Przyrostek -ocz
Bagocz (KDW V. 631 r. 1440 Bagoz). *Brocz-(ewo K II. 46).
*Dymocz-(ewo K II. 156).
Kłocz (K II. 304 r. 1398 Klocz, 427 r. 1440 Clocz). Krocz (ŹDW I. 318 r. 1564).
Mirocz-(ek K VI. 271). Mrocz (K I. 185). Mrokocz (K I. 185).
Nawrocz (ŹDW I. 229 r. 1564).
Prócz (K. I. 236 r. 1421, III. 82 r. 1400 =Prokop). Pyrkocz (1938).
*Srocz-(ewo).
Warocz (XVIII w. Środa). *Włocz-(ewo). Wocz-(kowski K III. 749 r. 1518). Wrocz (K III. 412 r. 1421).
Złocz-(owiec K III. 482).
Żyrocz-(ek K I. 278 XVI w.).

H. Przyrostek -ucz/-uć
Borucz (TPT 40 r. 1465). Brucz-(ek K II. 50 r. 1515). Bykuć (1938).
Gawuć (P).
Kotucz (PSJ 1956 VII). Kucz (K II. 372 r. 1591). Kucza (P).
Mezucz (PSJ 1938 V).
Pachucz (TPT 189 Paul. al. P-y). Po-plucz (PSJ 1938 VIII). Porzucz (TPT 337 r. 1436). Pucz (K VII. 55, ŹDW I. 298 r. 1564).
Rekuć (K III. 131 r. 1621).
Siekuć (MH XI. 189).
Ucz (ŹDW I. 287 r. 1564).
Zmucz (= Zygmunt ТРу. XXXII f. 232 r. 1557).

I. Przyrostek -cz/-cza
Belcza (WM 737 r. 1494). Bojcza (ród ryc. K V. 43). Bończa (ród ryc.).
*Chwalcz-(KP 276 r. 1401). *Chylcz-(GP 276 r. 1413). Czarcza (C 21).
Darcz (P). Dargończ (KRP 71).
Galcz (K I. 71). Cańcza (Pm). Gołcza (RP 1552-60 f. 395 r. 1556). Gończ i Gończa (Pm).
Jurcz (P).
*Klupcz-(GP 276 r. 1553). Kończ-(a, -y SG XV. 2. 25, LS). Kurcz (GP 276 P).
Lubcz-(o K I. 158 XIV. w z Łubowic).

Uzupełnienie
A. Durkalec (Lw.). Dyniec (Mp.). Głogowiec (L r. 1448). Grępeć (Pd.). Jackowiec (Pd.). Jakowiec (Pd.). Jazdoniec-(ńczyk P.). Jugowiec (Kr.). Kiepiec (UIW 79). Korzeniec (Lw). Krzewiec (1918). Lubiec (Wl.). Makiec (TPy. 2 r. 1413 f. 166). Mrajca (Kr.). Mrozieniec (Kr.). Nabywaniec (Kr.). Ożylec-(owicz UIW 83 r. 1534). Padelec (Mp.) Parowiec (Pd.). Pigulec (LBL f. 54 c. 1510). Rnkieć (W). Rzońca (Kr.). Sobaniec (W). Starowiec (PSJ 1938 X). Tępieć (Kr.). Witalec (1918). Chmielowiec (Kr.).
B. Golica (W). Kaszyca (1918). Skotnica (ś).
C. Chwyć (LS). Cieszczyc (UIW 87 r. 1534 Cieszcież).
D. Bacia (1938). Buracz-(ewski Wiln.). Kornacz-(ewski ś). Kudacz-(ewski 1719 Krotoszyn). Ładacz (LP II. 66 r. 1545). Skrobacz (Kr.). Ścigacz (P).
F. Panicz (1922, -ek UIW 95 r. 1534). Pietrycz (Piotr Petrczicz LG II. 235 r. 1399). Podhalicz (Kr.).
G. Pogoć (L). Szugocz (Kr.).
H. Kucia (1918). Szugucz (Kr.).
I. Blaszcz (1918). Bleszcz (UIW 13). Chmiescz (1. c. 79). Choscz (1. c. 105). Gończa (Pm.). Kolcza (UIW 63). Mrówcza (1918). Brąszcz (Ś).

VII. Formacje ze spółgłoską „k”

A. Przyrostek -ak/-aka
Bubalak (Kość.). Babiak (K IV. 5 r. 1785). Baczak (Kość.). Basiak (KP 278 r. 1436 = Bartłomiej). Baziak (Mp). Biedak (SG XI. 264). Biedrzak (Kość.). Biedziak (Kość.). Bielak (K II. 20 r. 1495). Bieniak (KP 278 r. 1392 Benak, K II. 11 = Benedykt i Benjamin). Bi jak (SG 1515-20 f. 70 v. r. 1516). Błak (P) Bniak (ŹDM 141 XVI w.). Bodak (Lw). Bodzak (W). Borak (KP 278 r. 1422 Borack). Bosak (Kość.). Braciak (Win). Brudak (KP 279 r. 1417). Brudnak (TŹ 144 r. 1775). Brzózek (TC VI. 1418 f. 71). Budziak (P, K I. 53). Bujak (KP 279 r. 1440 Buyak). Burnak (WMS IV. 3. 270 r. 1546). Buszczak (P, K IV. 88 r. 1625). Bytak-(KP 279 r. 1410, III. 543 r. 1549).
Chraplak (KP 279 P). Chodak i Ch-ka (AB XIV. 460 r. 1455, KP 279 c. 1520). Chomelak (Kość.). Chościak (SPP 24). Chraplak (Kość.). Chudak (KP 279 r. 1534). Chybziak (Kość.). Ciak (LS). Ciamaka (LS). Ciołak (KP 279 r. 1534). Cieniak (KP 279 r. 1462). Ciężak (LS). Cionaka (Ć). Ciszak (KP 279 r. 1440 -wicz, P). Ciupaka (PSJ 1931 VII). *Cudak-(KP 279 r. 1205). Czak (LS). Czermak (KP 279 r. 1364 Czirmak). Czerniak (KP 279 r. 1418 Czyrznak). Czerwieniak (Kość.). Czubak (KT 279 r. 1416, ŹDW I. 299 r. 1564, K IV. 147 r. 1679). Czutpak (K IV. 146 r. 1585).
Dajdak (KDM IV. 210 r. 1424). Dejsaka (LS). Dobrak (KP 279 r. 1409). Domak (KP 279 r. 1207 Dommac). Drozdzak (KP 279 r. 1534). Dumiak-(KP 279 r. 1440 Dumyakomiczi). Dziak (P). Dziedziak (G). Dziwnak (K VI. 282 r. 1497).
Gdak (TS 145 r. 1446, ŹDW I. 327 r. 1564. Glak (Kr.). Goworak (TPT 41 r. 1440). Grzebak (TS 162 r. 1432). flordak-(owskie K IV. 286 r. 1792).
Jak (LS). Jedynak (WMS II. 58 r. 1497).
Kaczak (P). Kapak (P). Kęsak (Wieruszów). Kiczak-(KP 279 P.) *Kojak-(KP 279 r. 1255). Kolak (TPT 205 r. 1452). Korczak (TC II. 1412 f. 105). Kosiak (ŹDW I. 306 r. 1564). Krępak (KP 279 r. 1507 Crumpak). Krośniak (K IV. 416 r. 1603). *Krowiak-(KP 279 r. 1534). Kubak (KP 279 c. 1520) i Kubiak (KP .279 P). Kujak (KP 279 P). Kwak (LS).
Lasaka (LBD I. 385).
Łomaka (SG XIV. 792). Łysak (ŹDMp. II. 45 r. 1676).
Majaka (P). Maślak (K. II. 448 r. 1779). Maślak (K II. 448 r. 1575, P.). Matlak (KZ 244 XVI w.).Mędak (KP 279 r. 1599 Mądak, K II. 452 r. 1528). MUak-(K V. 52 r. 1156 M-czek, KP 279 r. 1595). Mirak (KP 279 r. 1520 Myrak). Misiak-(owski IIP 1514-23, f. 249 r. 1518). Miśtak ŹDW I. 282 r. 1564, Pi. Mniak KP 279 r. 1498-1505 Mnyak). Młak (LS). Modrak (K II. 477 r. 1485-91). Molak (ŹDW I. 525 r. 1564). *Morak-(owo K I. 183 r. 1153). Mordak-(KP 279 Sieradz, -a LS). Mystak (K II. 452 r. 1136 Mislac). Myszak (KP 279 r. 1497 Misszak).
Nowak (SG II. 467 r. 1395). Nowowsiąk (P).
Oczak-(owa K VII. 250 r, 1552). Odrak-(owski K II. 535). Okrzak (PSJ 1938 VI). Olszak (M). *Osiejak-(KP 279 r. 1562). Ośmiorak (TPT 112 XV w.).
Pak (K III. 3 r. 1459 Paulus al. Pak z. Pakosławia, LS). Pernak (P). Peziak (UW 631 r. 1559). Piecak (K V. 145 r. 1566). Piedak (LS). Piestrak (K I. 220, G). Pie-ślak (SG XV. 217 r. 1692). Pilniak (Wieruszów). Piotrak Piotr P. WMS IV. 1. 383 r. 1539). Pitak (K III. 39). Polak (KP 279 r. 1521, ten sam: Polaczek, Polaczyk, Polaczycz). Prak (PSJ). Pruszak (KP 279′ c. 1420 Prussak). *Przewak-(KP 279 r. 1245). *Psak-(owo K V. 215 r. 1258). Pultusiak (P). Pyzdak (TPv. XXIII. r. 1529 f. 82 v.).
Radak (K I. 250 XIII w. Ś). *Rynak-(KP 279 r. 1245).
Sarbak (P). Sarnak (KP 279 r. 1431 Syrnak). Serdak (WMS II. 64 r. 1497). Sędłak (K r. 1591 i dziś). Sęplak (KP 279 r. 1484 Symplak). Siedlak (KP 279 r. 1245). Sierak (KP 279). Siewak (ŹDW 1. 317 r. 1564). Skrabaka (PSJ 1938 IV). Słowak (WMS IV. 2. 23 r. 1508). Smorak (WMS IV. 2. 53 r. 1509). Sobak (ŹDW I. 529 r. 1564). Sobierak (ŹDW I. 330 r. 1564). *Sojak-(K V. 329 r. 1294). Sokolak (TS 142 r. 1462). Sośniak (KP 279 r. 1559 Sosz-nyak). Staka (ŹDMp. 149 r. 1581) Staniak (Stanislaw ТРу. XXIII f. 193 v. r. 1546). Sterak (KP 279 r. 1534). Stryjak (KP 275 r. 1554). Strzeczak-(owski K VII. 591 r. 1428). Strzedak (KP 279 r. 1405). Sulak (TPy. 54. f. 50, 4 v. r. 1518. Szulak). Supiak (KP 279 r. 14(24). Syrak (Pin.) Szajdak (TPy. 25 f. 162 v. r. 1525). Szczodrak (K III. 500 r. 1500 Sczodrak). Szniaka (ŹDW I. 289 r. 1564). Szniaka (F VI-X. 460). Szostak (KP 279 r. 1408). Szpitak (TPT 107 XV w.). Szybak (TPT 318 r. 1458). Szyjak (K III. 511 r. 1502).
Śliwczak (SS 55 r. 1617). Śpiewak (WMS IV. 5. 246 r. 1545). Świątak (KP 279 r. 1599 Smątak). świeściak (Wieruszów). Święciaka (LBD III. 410 XV w.).
Tajak (LS). Tetlak (KP 279). Tomaka (PSJ 1955 V). Toszak (KP 279 r. 1402 Tossak 1406, Toszakonis). Traka (ŻDW 1. 298 r. 1564). Trzeciak (P). Trzeczak (os. Trzek RH IV. 105 XV w., K V. 422 r. 1405). Tyrak (K VII. 255 r. 1576). Tyrlak-(owska K V. 407 r. 1779-82).
Wak-(owy K V. 459 r. 1476). Walak (ŹDW 1. 518 r. 1564). Wanak (PSJ 1927 VIII). Wawak (KP 279 r. 1599 Vavak, LS). Wendak (TPT 52 r. 1468). Wielak (KP 279 r. 1554 Wieliak). Wlodak (Włodzimierz. LG 1. 1984 r. 1595). Wtoszak (KP 279 r. 1421). Wojak (K VII. 250 r. 1586). Wojdak (KP 279 r. 1599). Wolak (LS). Woszak (KP 379 P). Wyszak (KP 279 r. 1527 Wysacus, r. 1599 Wiszak, r. 1405 Wincenlius dictus Wyszak).
*Zatak-(owo -4 Załackowo K I. 575). Zawiślak (PSJ 1926 XI). *Zlak-(ów, st-slow. złak = trawa). *ZoIak-(ów K V. 549 r. 1145). Zwak-(owska K III. 486 r. 1726-28) i Zwaka (Ś).
Żarłak-(KP 279 r. 1592 Szarlacone abl.). Żmiedak (LS). Żywczak (LBD III. 116). Dziś w Poznańskiem jest legion nazwisk, tego typu jak Adamiak, Adamczak, Bartkowiak itd.

B. Przyrostek -ok/-oka
Brlok (K III. 551 r. 1449, b. = zez).
Choloka (PSJ 1928 X). Ciok (KI). Czok (PSJ 1928 X).
Klok (K II. 505 r. 1517-19).
*Mok-(owo).
*Połok-(owo K III. 60).
Skrok (ŹDW I. 505 r. 1564). Srok (Pm). Stroka (K III. 242 XIII w.). Su-lok (KDW V. 412 r. 1426).

C. Przyrostek tek -uk/-uka
Babiuk (Lw.). Babiuk (G). Baluk (W). Baluk (K VI. 5 r. 1666-7(2 Baluk, PSJ 1950 I). Barduk (KP 279 Wl.). Ba-tuka (KP 279 c. 1520 Bathuka). Biruka (ŹDM XVI w. 41). Bluka czy Błuka (ŁK 48 r. 1515 Bluka). Bzduka (i Bzducha UIW 16 r. 1554, KP 279).
Charuk-(KP 279). *Chotuk-(KP 279 r. 1445). Ciuk (ŹDW I. 269 r. 1564 Cziuk, LS). Ciuka (P). Cźeczuk-(owicz PSJ 1958 IV). Czuruk (Lw.).
Dorjuk (K III. 754 r. 1414 Doryuk). Druk (WMS IV. 1. 475 r. 1559). Duk (K I. 64, VI. 28, XVI w Wl). Dziuk (LS, Ś). Dzuk (LS).
Gdzuk (KP 279 r. 1404, K II. 175 r. 1464). Giluk (LS). *Goluk (KP 279 r. 1420).
Jaduka (ŹDW I. 5)24 r. 1564). Janduk-(KP 279 r. 1440 Janduczicz). Jasiuk-(owiez W). Jujuka (P).
Kiluk (LS). Klabuka (P). Kledziuk (LS). Kluk i Kluka (K II. 505 XVI w.).
Kostruk (KP 279 r. 1591 Costruk). Krzuk (TDG r. 1492-1520 f. 229 v.). Kszczuk (LS). Kściuk-(czyk P apel.). Kuruk (AB VIII. 255 r. 1576).
Marzuk-(czak Kr.). Matuk (LS). Ma-zulc LS). Micuk (KP 279 P). Mihik (LS). Miruk (LS).
Owczuk-(owicz KP 279 r. 1664).
Panik (P). Piduk i Piduch (KP 279-P). Poluk (K V. 179 r. 1550). *Poszczuk-(owo K III. 72). Potiuk (UW 484 r. 1554 Pothluk). Pściuk (P). Pyzduk (KRT 586 r. 1557).
*Raduk-(KP 279 r. 1552). Reczuk (LS). Ilcinuk (KP 279 r. 1598).
Siemuk (WMS IV. 5. 299 r. 1547 Siemuko). Szczuk (K I. 522) i Szczuka (tamże apel.).
Świeluk (K III. 285 r. 1499).
Tłuk (K I. 528 Ł(;cz.). Twardzuk (KP 279 r. 1481).
Walczuk (W). Waluk (LS). Wołuk-Iczek XVI w., -cza).
Żyrulc (KP 379 r. 1204 Ziruk).

D. Przyrostek -ek/-eka
Biek (K II. 18 r. 1468).
Czeka (K II. 111 r. 1513).
Deka- i Dzeka-(czyński K II. 125 r. 1494). Dziek (ТРу. XXIII. f. 82 r. 1529). Hordeka (AB XX. 78 r. 1587).
*Kawieka-(KP 279 r. 1390). Kozieka (SG XIV. 617). Kuwieka-(KP 279 r. 1481 -czka).
Maleka(P). Marzeka (r. 1711 Wl).
Okwieka (RP 1493 f. 11 v. Oqueka). Parteka (K VII. 5 XV w.). Paszcze-ka (KP 280 r. 1390, LBD II. 86 XV. w.). Piek (ŹDW I. 310 r. 1564). Przek (K III. 89 r. 1525, r. 1491 -czek).
Siek (ŹDW I. 305 r. 1564) i Sieka (1. c. 305). Surdeka (K VII. 155 XVI w.). Surteka (ŹDW I. 530 r. 1564). Szczeka (UW 516 r. 1534 Sczeka i Sczega).
Trzek (RP 1524-36 f. 94 r. 1523).

E. Przyrostek -ika/-yka
Andryka (K VI. 252 r. 1578).
Balyka (SG IV. 78).
Chodyka (SG IV. 78, XV. 178 rus.). Chorzyka (Białystok). Cyka (P) i Cyk (K IV. 128 r. 1136, Pm)). Dyka (K II. 156 r. 1531).
Jadryka (KP 279 r. 1534). *Gostyka-(czyn). Gryka (K III. 604 XVI w.). Gudyka (SO’ XIII. 95, LS). Glinika (KP 279 r. 1515).
Kabryka (LS).
Janyka (KP 279 c. 1520 Jan Janyka). Jędryka (WMS IV. 2. 91 r. 1511 Andr. Jandryka, TPy. 1418 f. 44 J-czka). Katdy-ka (r. 1697 P, KP 279). Kanika (UIW 62 r. 1554 Kanyka). Kiełtyka (LS). Klika (IG 1509-13 f. 105 ŹDW I. 331 r. 1564). Ko-styka (ŹDW I. 308 r. 1564). *Latyka-(czyn).
Łapika (TP VIII. 1424 f. 13).
Majtyka (PSJ 1929 XII). Mandryk (LS). Manika (K II. 444 r. 1519-20, KP 279 r. 1534). Mantyka (K VI. 260 XVI w.). Martyka (LS). Ma tyka (OK 282, ś). Mądyka (K VI. 260 r. 1511-12, UW 158). Mendyk (LS). Mendyka (LS, P). Menika (LS). Mindryk (PSJ 1932 XI). Motyka (LS). Motyka (KP 280 r. 1520). Mrzyk (LS),. Myk (LS).
Padzika (LS). Panika (PSJ 1928 I). Partyka (LS). Pazdyka (KP 280 P). Petryka (LS). Pietryka (LG I. 2299 r. 1397, K V. 151 r. 1426 Piotr a. Pietryka). Pika (K V. 153 r. 1403). Platyka (LS). Połyka (1937). Ponika (AB XVII. 46 r. 1501). Pyka (PSJ 1928 VII).
Seredyka (W). Sieklika (SG XV. 614 r. 1536). Smyka-(czka K III. 226 r. 1498). Sudyka (PSJ 1929 XII). Surdyk i (S-ka LS). Syka (ŻDMp. 150 r. 1581). Szeny-ka (WMS IV. 2. 199 r. 1519). Stpika (K III. 238 r. 1367).
Tedryka (ŁK 48 r. 1513). Trlika (ŁK 48 r. 1513 Trlyka). Trzyka (PSJ 1913 IX). Indyka (PSJ 1955 II).
Wawrzyka (ŹDW I. 323 r. 1564). *Wicszczyka-(czyn). Windyka (WMS II. 62 r. 1497 Vyndika stprus). Władyka PSJ 1957 II). Włodyka (KP 280 r. 1406, LS). Włodzika-(czka KP 280 r. 1406). Włotyka (PSJ 1936 XII). Wozpryka (WMS IV. 89 r. 1511 Voszpryka). Wyka (K III. 422 r. 1541). *Wymyk- (owo).
Zaklika (KDW III. 1873 r. 1388). Zatyka (LS).

F. Przyrostek -ąk/-ęk/-ęka
Borąk (UW 658 r. 1565). Brąk (K II. 46 r. 1531). Brząk (K II. 55 r. 1541).
Ćwięk i Ćwięka (PSJ 1935 VIII. 1936 XI).
*Kalęka-czyn). *Kawęka-(czyn KP 279 r. 1415). Klęka (IG 1509-13 f. 105). Klęk (Lw.). Koszczęk (P).
Łazęka (KP 279 r. 1393 Łazanka).
Maciąk-(owski K II. 437 r. 1449). Muciąk (szlach. XVI w.).
Pająk (apel. K VII. z XV w.). *Pałęka-(czyn K III. 5). Panęka („4 Panienka os., nazw. Paniączyk K III. 6 P).
Waląk (PSJ 1953 III.). Walęk-(czek LS). Wolęka (MH VI. 5). Wrzęk (Mp.).
G. Przyrostek -ka
Bamka (ŻDW I. 299 r. 1564). Błonczka (ŻDW I. 293 r. 1564). Bobaczka (UM 75 r. 1406). Braszka (P). Brzyska (P).
Całka (P). Cętka (K VI. 49 r. 1578 Czethka). Chętka (K VI. 99 r. 1580-83). Chemka (PW 14 r. 1400). Chrobotka (ŹDW I. 306 r. 1564). Chwałka (P). Cierpka (P). Czoska (IG 1499-1508 f. 158 v.). Czupka (K V. 57 r. 1448).
Darmetka (LBL f. 76 v. c. 1510). Decz-ka (WM 637 r. 1484). Derliczka (TPy. 1457 f. 123a). Droczka (ŹDW I. 308 r. 1564). Dzurka (PW 14 r. 1400). Dzieweczka (m. TP 1465 f. Ц5 v.).
Farmuska (ŹDW I. 519 r. 1564).
Gałuszka (1938). Goleszka (WM 1069 r. 1549). Gośka (Rw). Górska (m. ŹDW ł. 311 r. 1564). Goruszka (IP 1511-13 f. 5). Gramka (ŹDW I. 293 r. 1564). Grądka (RP 1498-1503 f. 185 r. 1502). Grąszka-(szczyn K VI. 131 c. 1520).
Tarka (ŹDW I. 301 r. 1564). Jarpiszka (WM 837 r. 1502). Judka (TPy. 30 f. 73 r. 1557).
Konieczka (ŹDW 282 r. 1564). Konopka (K V. 513 r. 1401). Krakówka (LG II. 609 r. 1397). Kryszka (P). Krzywaszka-(czyc TP 1445 f. 188 v.). Kujawka (ŹDW I. 312 r. 1564).
Laska i Lasczka (ród ryc. i odłam Dołęgów z Koziroga i Mlicz). Leleszka (UZK 145 r. 1411). Lubaska (ŹDW I. 318 r. 1564). Łubka (1. c. I. 283).
Łapka (P). Łyska (ŹDW I. 515 r. 1564 Łyska).
Mitka (KI.). Molka i Molenda (1. c. I. 324). Mroczka (Kr.). Myszka (K V. 58 r. 1257).
Nieszka (TIC 1501-15 f. 97). Nowotka (ł. c. 323).
Otuszka (apel. TP 1551-40 f. 7 v.).
Paliszka (TPy. 25 f. 100 r. 1532). Pełka (K VI. 96). Pejka (ŹDW I. 291). Płachetka (K III. 45 r. 1497). Płaska (KDW III. 1915 r. 1391). Podcioska (ŹDW I. 307). Pomorka (K V. 453 r. 1418). Ponitka (P). Porażka (apel. ŹDW I. 313). Przylepka (1. c. I. 294). Pytka (K V. 220 v. 1534). Pytoszka (K VII. 57 r. 1591).
Radka (P). Raszka (K V. 234 r. 1246). Rospętka (KZ 244 XVI w.).
Słonyszka (TPy. 17 f. 17 v. r. 1460). Skolka (KDW III. 1306 r. 1351). Sobka (1938). Szczepka (TPy. XXII. f. 90 r. 1509). Szlachetka (ob. wyżej). Szrapka z Szra-pek (LG II. 20 r. 1391). Szyszka (K V. 401 r. 1408).
Ślączka (Kr.). Ślepka (ŹDW I. 296). Światka (1. c. I. 290 r. 1564).
Taraska (Pd. R 1617). Trąbka (K V. 414 r. 1397). Trestka (K VI. 28 r. 1509). Tretka (K VII. 185 r. 1389). Trzaska (ród ryc.). Trząska (K VII. 186). Trzyska (K Ul. 743 r. 1555-58).
Unka (K VII. 197 r. 1136).
Wałka (L). Wioteszka (K VII. 224 r. 1388). Włodka (W). Wojewódka (UM 90 r. 1408). Wojteszka (ŹDW. I. 305). Woleczka (ŹDW I. 522). Wódka (K IV. 482 r. 1398). Wyderka (Rw).
Zapadka (ŹDW I. 284 r. 1564 Zapathka). Zasiadka (1. c. I. 309). Zgadka (K VII. 64 r. 1552). Zyska (K IV. 11 r. 1448).
Żarka (K V. 557). Żydówka (LG I. 2042 r. 1395).

H. Przyrostek -anka/-enka/-inka/-onka/-ynka
Biedzonka (1938). Bielonka (K III. 523 r. 1528). Bolanka (K II. 37). Czerwonka (K II. 53 MP V).
Dębianka (PCA II. 495 r. 1516). Dybionka (P).
Galanka (SS 55 r. 1615). Gałganka (RP 1552-60 f. 595). Galonka (AKP VHI. r. 1476). Glinianka (ŹDW I. 318 r. 1564). Głowienka (TPy. 25 f. 62 r. 1526). Golanka (LG I. 1975 r. 1505, K VI. V r. 1400, apel. g. = pączek kwiatu). Grabianka (XV w. M). Grabionka (K II. 215 r. 1413). Granka (TPT 268 r. 1456). Grzanka (TPT 317 r. 1469).
Jabłonka (CR r. 1408 f. 73 v.). Kijanka (TPy. 1423 f. 22, LS). Kolinka (KP 265 r. 1520 m.). Kopań ka (ŹDW I. 281 r. 1564). Kościanka (LG II. 5 r. 1590). Kozanka (K VI. 275 XV w.). Kozinka (KP 265 r. 1534). Krobanka (KP 261 XV w.).
Łubianka (K II. 399 r. 1519-30). Łazanka (KP 261 r. 1594).
Majanka (KP 261 r. 1419). Masionka (N 158 r. 1772). Maślanka (K I. 165 P apel.) Miedzanka (K III. 673 r. 1452). Milenka (m. ŹDW I. 28 r. 1564). Mlanka (z Ociosny, autora Ród Wczelów 10, ml. = sum. Ul W 568 r. 1554). Multanka (WMS IV. 3. 420 r. 1493). Mydlinka (LBŁ II. 226 c. 1520).
Noganka (AKH X. 266).
Oganka (TC 1416 f. 97 v.). Owsianka (UW 506 r. 1534).
Parcianka (WMS V. 151 r. 1559). Parzonka (KP 266). Paszonka (TPy. III. f. 8 r. 1413). Placzynka (RT 14 r. 1537). Płyskanka (LS). Podobianka (UW 506 r.
1534). Podolanka (KP 262 r. 1559). Polanka (LS). Przeginka (UIW 106 r. 1534).
Różanka (WMS IV. 3. 295 r. 1547).
Siemianka (r. 1560). Siwonka (UIW 104). Slodzonka (KP 266 r. 1587). Sio-inianka (ŹDW I. 288 r. 1564). Sowanka (K VII. 510 r. 1409). Stalonka (KP 266 r. 1555). Stożynka (KP 265 r. 1499).
Śeieranka (LS).
Trzcbinka (K V. 205 r. 1412).
Ucianka (KP 262 r. 1613). Uścianka (K V. 456 r. 1613).
Wełenka (ŹDW I. 283 r. 1564). Wędzonka (LS). Wochanka (LS). Wydzynka (1958).
Zielanka (Ul Clen. 1166). Zielonka (P).

I. Przуrostek -ik
Basik-(owski K IV. 15 r. 1534). Bienik (K I. 17). Bolik (TP 1400 f. 22). Bonik (K II. 38 r. 1210). *Bracik-(owo). Brodzik (K II. 48 r. 1136). Bruzik (1938). Brylik (K II. 51 r. 1254, IG 1509-13 f. 105). Buchalik (1938). Bulik (Ś, P). Bunik (Pm). Bylik (K III. 543 r. 1562).
Chmielik (K II. 76 r. 1494). Chrzanik (K I. 42). Chudzik (TPy. 30 f. 218 r. 1552). Cieplik (TPy. XXVII f. 360 r. 1542, P). Cieślik (K IV. 124). Cybik (TPy. XXIV f. 383 r. 1521 Czybyk). Cyplik (Win). Czapik (Win). Czarnik (K I. 50). Czopik (Win).
Dropik (P). Drosik (Win). Drzemlik (K I. 62 r. 1281). Dusik (ŹDW I. 520 r. 1564). Dylik (Ł). Dysik (K IV. 196 r. 1474-84). Dzielik (ŹDW I. 295 r. 1564). Dziurlik-(owski G).
Firlik (P).
Galik (Pm, K I. 71). Głąbik (Win., ś). Glowik (K III. r. 1562-65). Golik (K VI. 118 r. 1146, P). Gonik (P). Góralik (1938). Gościk (K II. 210 r. 1411). Gruźlik (K II. 229 r. 1450). Grzesik (Ś). Gzik (apel., K VI. 140 r. 1576).
Jarosik (P). Jasik (P).
Kadzik-fowski PSJ 1938 IX). Kaik (1938). Kalik (K II. 268 c. 1065). Karwik (P). Kęsik (Pm). Kledzik (P). Klosik (P). Kmiecik (P). Knapik (TPy. 28 f. 37 r. 1541, W). Kolebik (K I. 117 XVI w.). Konik (P). Korpik (P). Kosik (P). Kosmacik (Win). Kowalik (P). Kozik (P). Koźlik (K III. 641 r. 1545). Królik (Win). Kraik (K I. 128 r. 1136). Krąpik (K I. 129). Krysik (P). Krzesik (P). Kubik (P). Kucik (P). Kulik (apel. TDG 1492-1520 f. 215). Kusik (K II. 379 r. 1654, P). Kwapik (TPy. XXVIII f. 37 v. r. 1541).
Lubik-(owski K III. 660 r. 1522). Lulik (K II. 408 XV w.).
Maik (P). Malik (P). Matyasik (Win). Mędzik (K II. 452 r. 1533). Milik (K I. 185 r. 1136). Młodzik (K V. 37 r. 1136). Molik (P). Mrozik (Win).
Nądzik (P Nan-). Nierodzik (PSJ 1938 VI). Nolasik (Win).
Oćmik (K II. 532 r. 1379 Oczmik). *Ordzik-(owo) *Orpik-(owo). Osik (K I. 438 r. 1425). Paik (TPy. XXVII f. 657 r. 1544).
Pawlik (PSJ 1938 IV). Pasik-(owski P). Pądzik (Win). Pąpik (K III. 20 r. 1136). Perlik (P). Pępik (K I 217 r. 1136). Piaścik (K I. 218). Pik (ŹDW I. 308 r. 1564). Podsiedzik (PSJ 1938 V). Podsiędlik (Rw). Pościk (K III. 72 ХІІ-ХІІІ w.). Prawdzik (ŹDW I. 327 r. 1564). Pretlik-(owski K V. 197 r. 1731). Psik (K V. 21 h r. 1621). Puzik (Ś).
Rablinik (RP 1569-78 f. 25). Radzik (K VII. 64 c. 1200) Rąbik (K V. 236 r. 1603). Rychlik (K III. 161 r. 1470). Rzenik (ŹDW I. RRl r. 1564). Rzęsik-(owski (PSJ 1958 IX).
Siedlik (KDW II. 789 r. 1298). Siwik (P). Skalik (W). Skarbik (TPy. XXVIII f. 37 r. 1541). Skarlik (ŹDW I. 291 r. 1564). Skęglik-(owska K III. 198 r. 1569-78). Sla-wik (K III. 212 r. 1407). Smolik-(owski К III. 728 г. 1494). Sobik z Sobikowa (К У. 238 г. 1415, Р). Sonik (Kl.). Staro-ścik (Win). Stanik (K V. 340 c. 1310). Stęsik (P). Stoik (K III. 254). Strzewik-(czek 1937). Stuklik (1938). Subik (K III. 271 r. 1136). Susik (Rw). Szczeklik (Mp). Szczerbik (K I. 320, ŹDW I. 327 r. 1564). Szmerlik (ŹDW I. 309 r. 1564). Szoplik (1938). Szydlik (P).
Śpik (K III. 236). Świetlik (K VII. 160 r. 1499, P). Świnik (Kr).
Tacik (P). Terlik (K III. 318′ r. 1553 N 156 r. 1772). Tosik-(K III. 323 r. 1683-85).
Uścik-(owo K V. 437).
Wciślik (1937). Węglik (K T. 345 XIV w.). Witasik (Win). Wlazik (Win). Włosik (P). Woik (K III. 405 r. 1250).
Zielik (K V. 287 r. 1622). Zimik-(owice K V. 545 r. 1754). Zmerlik (ŹDW I. 309 r. 1564).
*Żabik-(owo).

J. Przyrostek -yk
Brdyk (K IV. 64 XVI w.).
Gliczyk (IG 1643-48 f. 89). Graczyk (P). Gdyk (P). Gierczyk (ŹDW I. 323 r. 1564, P).
Klyk (ŁK 48 r. 1513). Kubzdyk (K VI. 149 r. 1564).
Maldrzyk (K IV. 10 r. 1423). Matyk (ŹDW I. 300 r. 1564). Mężyk (K VI. 77 r. 1408).
Orzyk (K VI. 315 XIV w.]
Pelczyk (i Pelka ŹDW I. 279 r. 1564). Posmyk (P). Pryk (WM 718 r. 1503). Przyk (LS I. 3061 r. 1399). Psyk (P). Pyszyk-(owicz K VII. 56 c. 1520). (ŹDW I. 286 r. 1564).
Radszyk (K VII. 62. r. 1386). Roszczyk (K VII. 76 r. 1784). Roszyk (P). Slodczyk (P). Smarzyk (P). Stańczyk (K V. 435 r. 1511). Starzyk (K V. 345 r. 1350). Szczyk-(owicz K V. 389 r. 1322). Szyrzyk (K V. 401 r. 1357).
Taczyk (BK 32 r. 1418). Trczyk (ŹDW I. 329 r. 1564). Walenczyk (i-ak ŹDW I. 278 r. 1564). Wężyk (ród ryc.). Zarzyk (RP 1524-36 f. 106 r. 1527). Nazwisk tego typu jest bardzo wiele, bo możliwe są od każdego nazwiska jako deminutywy.

K. Przyrostek -ek
Bargidek (TPy. 24. 1521 f. 341). Ba-zanek (TPy. 32. 1557 f. 231). Bieniek (TPy.
23 1526 f. 64). Buktuszek (TPy. 25 1524 f. 81 v.). Byczek (TPy 23. 1532 f. 100).
Dolaszek (TPy. 27. 1544 f. 606). Filipek (TPy. 29. 1546 f. 368). Grzegorek (TPy. 30. 1552 f. 218). Jasionek (TPy. 32. 1557 f. 234 v.). Jaszek (TPy. 24 r. 1521 f. 379 v.). Jażdżek (TPy. 25 1530 f. 453). Jurek (Georg. TPy. 29. r. 1545 f. 85).
Kierzek (UM 196 r. 1464). Kozielek (TPy. 24. r. 1513 f. 82 v.). Kretek (UM 196 r. 1464). Krzelek (TPy. 23. 1518 f. 30 v.).
Ligetek (K IV. 455 r. 1598). Lisek (TPy. 23 1518 f. 30). Lorek (TPy. 24 1513 f. 82 v.).
Ławniczek (TPy. 24. 1513 f. 82 v.).
Mirek (TPy. 24 r. 1513 f. 82 v.). Mrozek (TPy. 23 1518 f. 30). Muszek (TPy. 24 r. 1513 f. 82 v.).
Nadetek (KZ 244 XVI w.). (TPy. 24. 1513 f. 82 y.)
Owiesek (TPy. 23. 1526 f. 67).
Panieczek (RP 1454-1508 f. 97 pod r. 1506). Piewek (TPy. 3. 1413 f. 48).
Ratajek (TPy. 24 r. 1513 f. 82 v.). Różanek (TPy. 29. r. 1545 f. 50). Rusek (UM 196 r. 1464).
Swolek (TPy. 23. r. 1513 f. 15 v.). Szafranek (TPy. 9. 1447 f. 58). Szczepanek (TPy. 27. 1542 f. 419).
Świątek (TPy. 32 1555 f. 8). Świtek P). Świątek (TPy. 21 1510. f. 295).
Tehorek (TPy. 24 1513 f. 108). Tworek (Florian. TPy. 29 r. 1545 f. 38).
Wałek (Walenty TPy. 30. 1552 f. 218). Wiechetek (KZ 245 XVI w.). Wieprzek (TPy. 25. 1525 f. 171). Wyrembek (TPy 9. 1447 f. 58).
Zajączek (TPy. 29 1545 f. 87). Zdzinek (TPy. 5. 1426 f. 249). Ziętek (TPy. 24. 1518 f. 268).

Uzupełnienie
A. Bajak (Kr.). Mordaka (UIW 67 r. 1534). Muszak-(iewicz Kr.). Surmak (UIW 80). Ucieklak (1918). Zuzak (1933).
C. Chciuk (Kr.).
E. Czosnyka (1918). Mryka (Pm.).
F. Krząk-(czek UIK 25).
G. Bilka (UIW 105 r. 1534). Bolka (m. I. c. 90). Goszka i Gorzka (1918 m.). Gruczka (m. 1. c. 77). Kałuska (1. c. 89 Kaluska m.). Kaszubka (1. c. 100). Ki-telka (1. c. 100). Kopaszka (LG II. 1942 r. 1396). Kownatka (UIW 5). Liwka (1. c. 51). Łanuska (1. c- 67). Matka (Marcin 1. c. 27 r. 1534). Paprotka (1. c. 26). Pastewka 0. c. 75). Potomka (1. c. 5). Robotka (1. c. 63). Sipuszka (LG II. 2006 a. r. 1397). Stelka (UIW 64). Szłapka (P). Zamorka (UIW 64).
H. Pisanka (Wiln.). Wodenka (UIW 96 r. 1534).
I. Btądzik (UIW 79). Bosik (1. c. 75). Dyrlik (1. c. 92). Kluzik (1. c. 6). Krobik (1. c. 75). Ksik (1. c. 93). Łasik (Kr.). Majdzik (W). Pyzik (Kr.). Ranik (1933 VII). Samocik-(owski L). Skarplik (Ś). Skaźlik (Ś). Skolik (P). Smolik (1918). Wąglik (LG II. 518 r. 1396). Zupryk (UIW 47 ir. 1534 Zuprilc).
J. Buszczyk (i Buski UIW 105). Naczyk (1918).
K. Biosek(UIW 73). Brzózek (1. c. 15). Fyzek (1. c. 941. Kisiol-(ek (1. c. 63). Kosiek (1. c. 69). Szypul-(ek 1. c. 75).

VIII. Formacje ze spółgłoską „g”

A. Przyrostek -aga
Baczaga (PSJ 1927 IV). Baczmaga (LS). Bag-(iewska K IV. 7 r. 1507). Ba-łaga (LS). Basiaga (LS). Biesaga a. Bie-sęga (K VI. 18 r. 1555, IV. 57 r. 1721). Bisaga (LS).
Duplaga (LS). Dziarmaga (LS). Furlaga (LS). Furmaga (LS).
Gag-(o LS). Gieraga (LS).
Kulaga (LS). Kułaga (LS).
Laga (Pm). Łomaga (Lw).
Maga (ŹDW I. 281 r. 1564). Malaga (PSJ 1928 IV).
Paga (LS). Paniaga (K III. 7 r. 1449). Sałaga (r. 1927). Sierag-(owska P). Smaga (1957). Smalaga (KP 280 r. 1458). Smolaga (K VI. 121 r. 1421, W). Szalaga (r. 1752, PSJ 1951 V).
Talaga (LSW 85, LS). Tomaga (Tomko T. WMS IV. 1. 458 r. 1546). Turlaga (Kr.).
Wolag-(iewicz LS). Wraga (LS).

B. Przyrostek -ega/-ęga
Dega (F XVI-XIX 468, SG XI. 747). Dobiega (ŹDM XVI w. 78). Doleg-(żyk Ś). Drzewiega (LS). Dzeg- i Dzieg-(owo K II. 156).
Furega (PSJ 1950 V).
Golega (Ś).
Kośmiega (TP 1456 f. 148 r. 1456 Cosz-myega). Kromiega (K II. 80 r. 1495-99, SO X. 285).
*Leśmiega (KP 280 r. 1591).
Mega (P).
Paniega (LS). Papiega (Dębe W.). Pielega (ŹDM 12 XVI w. Pieliega). Po-żega (K III. 79 r. 1508) i *Pożeg-(owo).
Rabiega (KP 280 r. 1424). Rubiega (KP 280 r. 1440, 1955).
*Surdega (KP 280 r. 1551).
Talega (ŹDMp. 151 r. 1581). Tele-ga (LS).
Wzdziega (r. 1550 Vsdziega).

C. Przyrostek -ig/-iga/-yga
Andryga (ŹDM 28 XVI w.).
Badyga (1958). Baliga i Balig (LS. W). Bafdyga (SG II. 805, W, LS). *Ban-dyga (SG XII. 587). Bardyga (PSJ 1950 VII, L). Baryga (RP 1454-1508 f. 27 r. 1455). Beniga-(żanka P). Berdyga (BN 8). Białdyga (Ś). Biesiga (Ptaśnik Kultura I. 185 r. 1461). Bisztyga (PSJ 1929 I). Bosotyga (LS). Burlig-(owa PSJ 1927 VIII). Buzdyga (1957).
Cepig-(owa PSJ 1954 V). Chormiga (P). Cyga (K II. 102 r. 1464) i Cyg (K IV. 128 r. 1156). Czapiga (KP 280 r. 1651, LS). Czepiga (LS).
Drabig-(owicz i Drab ŹDW I. 285 r. 1564). *Dryga-(żyna os. K II. 148 i nazw. Przydryga). Duliga (KP 280 r. 1572). Dybiga (AB XVI. 515 r. 1501 Dibiga). Dyga (ŹDW I. 501 r. 1564).
Fatyga (PSJ 1929 II). Fidryga-(żyna SG III. 516).
Gabiga (LS). Gaiyga (G). Gotyg (KP 280 r. 1405). Gołyga (K II. 196 r. 1470). Gryg-(o LS).
Habryga (LSW 25). Hanyga (P).
*Jalig- i *Jelig-(owo K II. 257-8 przed r. 1250). Jamryga (P|. Janiga (LS, P). Janyga (KP 280 r. 1500, P). Jędrzyg-(owicz ŹDW I. 285 r. 1564). Juniga (Mp). Jurczyga (Ś). Juriga (Kr).
*Kanig-(owo). Karyga (LS). Kolyga (PSJ 1956 II). Koryga (PSJ 1956 XII). Kulig (apel. LS). Kuliga (LS, Ś).
Ludyga (LS).
Ładyga (BN 5, PSJ 1935 V). Łodyga (LS).
Madryga (W). Mamryga (LS). Ma-nyga (1832 Win.). Mendryga (LS). Mędziga (K VI. 125 r. 1389 Mandziga). Muniga (LS). Myga (LS).
Pacyga (LS). Paczyga (Pd. R r. 1609). Paliga (LS). Palyga (PSJ 1950 VI). Pa-pryga (LS). Peryga (KP 280 r. 1520, LS). Petryga (LS). Piełryga (TC. f. 71 r. 1418, Ś). Połyga (P). Pyg (ŻDW I. 286 r. 1564).
Razyga (LS). Religa (F XXII. 120, KP 280 c. 1520, W). Rubiga (PSJ 1935 V). Rzyga (LBD III. 413 XV w.).
Salyga (W). Sibiga (PSJ 1927 VI, G). Siliga (LS). Smoliga (SO Ś. 284). Solyga (F XXIII. 14, P). Słolyga (KP 280 Pk Sudyga (PSJ 1935 VIII). Suliga (IKK 1938 nr. 2). Szałyga (PSJ 1937 XII). *Szczyg-(owo). Szeliga (ród ryc., KP 280 XV w., K IV. 14). Szemiga (АКР VIII. r. 1413). Szewiga (K VI. 76 r. 1424). Szuliga (P). Szuryga (TG 1429 f. 56 v.). Szusliga (WMS IV. 3. 119 r. 1539 Schusliga). Szuszłyga (WMS IV*1. 459 r. 1547 Schuschlyga).
Teliga (Kr.). Uryga (Pd.).
Wardyga (LS). Windyga (W). Wlodyga (LS). Wojdyga (Kl). Woytyga (C). Wódyga (KI). Wujtyga (LS).
Zeliga (LS).
*Żelig-(KP 280 r. 1243 Selig-).

D. Przyrostek -og/-oga
Amrog-(owicz P).
*Bloga-(żyno K II. 29) i *Btog-(owo). Durnoga (LS).
Hologa (KP 280 P).
Jamrog (Pd., -owicz PSJ 1926 VIII). Jamroga (Kr). Jędrog-(owska K VI. 155 r. 1408).
Noga (apel. PSJ 1930 Ś). Kuloga (PSJ 1935 V).
Leloga (r. 1642).
Maloga (LS). Matoga (1928, W). Mogafowa PSJ 1935 II). Motoga (KP 280 r. 1679 Mottoga).
Rostoga (MH IX. 195 r. 1621).
Soboga (r. 1828). *Swaroga-(żyn).
Telog (PSJ 1933 XII).
Warpoga (KP 280 r. 1438).

E. Przyrostek -ąg/-ęga
Badziąg (LS, Pm). Bardziąg (Pm). Białąg (KP 280 r. 1562-65) i Białęga (KP 280 ród ryc.). Biesęga a. Biesaga (K VI. 18 r. 1535, IV. 57 r. 1721). Bijęga (KP 280 c. 1520 Bygąga). Bociąg (P). Boląg (ŹDM 66 XVI w.). Burdziąg (KP 280 P). Bzdęga (P).
Chramęga (LS). Ciemięga (KP 280 r. 1534, Czyemyąga, r. 1655 Środa, PSJ 1930 VIII).
Ćwieląg (Ś).
Deląg (LS). Dolęg-(żek F XXI. 56). Dołęga (ród ryc., LS). Doręga-(żanka PSJ 1955 I). Dowosięga (C 22). Drwięga (Pm). Dyląg (LS). Dziąg (LS). Dzierlęga (PSJ 1935 IV). Dzierżęga (SG II. 279, K I. 67 apel.). Dzięga (LŚ).
Horzęga (AB XX. 199 r. 1621).
Jusięga (PSJ 1936 VI).
Karęga (SG II. 134). *Karwąg-(->’ Karważ -4 Charlęż SG XV. 300). Koclę-ga (LS) i Koclinga. Kotlęga (LS). *Kulęg-(SG IV. 266). Kumięga (LS). Kunię-ga (LS).
*Lubiąg (KP 280 r. 1201) i Libiąg (KP 280 Ś).
Łazęga (Kr).
Maciag (SO X. 291, IX. 887) i Maciąga (SO X. 293). Macięga (KP 280 r. 1554 Math. Maczięga). Madziag (Pm). Maląg (KP 280 r. 1597, P). *Marlęga (K V. 14 XVI w. staw.). Materląg (PK 280 r. 1534 Materliąg). Męga (K V. 20 r. 1693). Misia? (Kr., LS, -ewicz PSJ 1926 V). Mitręga (K II. 470 r. 1566, LS). Moląg-(owa PSJ 1955 VII). Mrowięga (ur. K 1. 185 P).
Olęga (WMS IV. 3. 250 r. 1545 Olan-ga). Ostręga (LS).
Palęga (Ś). Pałęg (LS) i Pat ega (LS). Pataląg (long, LS, Ś, P). Pieląga (KP 280 r. 1679 Pielanga). Pistrąg (KP 280 r. 1534 Phistrang, czy Pyzdrągr).
Radziąg (Pm 1929, PSJ 1929 XI). Ra-mięga (SG X. 66 r. 1731, P 1935). Ra-nięga (F VX-X 417). Ropęga (LS, Ł).
Sałęga (PSJ 1933 I) i Sałynga (LS). Seręga (PSJ 1936 XI). Sierzęga (Nadbrze-zie Wrzawy). *Skałąg (KP 280 r. 1274). *Smoląg (Pm). Srnorag (AB XIX. 463 r. 1500 Smorong, LS, -owicz F XXV. 65). Stałąg-(KP 280 XVI w.). Staręga (LS, P). Śląg (KP 2 80 r. 1467).
Talęga (K VII. 179 r. 1440 Thalanga, KDW I. 124, LS). Terlęga (SO X. 291, K V 415 r. 1764).
Wacięga = (św. Jan Kanty). Walęga-(żyna PSJ 1928 VII). Wałąg (LS). Watćjga (UIC II. 880 r. 1400 Walanga). Wałega (KP 280 XVI w., LS). Warąg-(owicz K V. 442 r. 1743). Wardęga (KV. 442 r. 1288, 1534, wardęga = bydło). Ważdrąg (LS). Widrenga (LS). Wirczęga (TPT 109 XV w. Wyrczanga). Włóczęga (KP 280 r. 1408 os. -y apel.). Wręga (LS). Wvlęg-(żek LS). Wylęga (LS). *Wyżęga (SG IV. 266).

F. Przyrostek -ug/-uga
Balug (LS). Bzdziuga (P r. 1612, K V. 278 r. 1781-84).
Ceremuga (LS). Czeluga (ŹDMp. 425 T. 1531). Czeremuga (LS) i Czermuga (Kr.). Czewczuga (KP 280 P).
Faruga (LS, Ś).
Hajduga (LS).
Jaczuga (GP 280 r. 1679). Jajuga (P, G). Januga (KRT 468 r. 1576). Jarug (LS). Jaruga (LS, W).
Kaługa (TDG r. 1492-1520 f. 215, LS). Kańczuga (LS). Karuga (PSJ 1955 II). Kaszluga (LS)J Kocmga-(K II. 513 r. 1397, kociuga, kociug = drewn. motyka). Kulczuga (LS).
Łazuga (LS).
Maługa (W, PSJ 1938 II). *Maług-(owo). Marug-(ów gen. pl. SG XV. 2. 441, N 156 r. 1772 -owski). Mędzuga czy Mieńczuga (r. 1586 Menczuga KB 80). Miczuga (r. 1747 Gozdowo P). Minduga (ŹDW I. 517 r. 1564).
Naruga (Bydg. D 135 r. 1745).
Ożeruga (Police).
Paługa (LS, SG IX. 214).
Sehnuga (ŹDW I. 301 r. 1564). Serug (PSJ 1955 II). Seruga (Kr.). Sieruga (LS). Smaluga (ŹDW I. 525 r. 1564). Stajuga (Ł). Szaruga (LS). Szarug-(owa WMS II. 52 r. 1497).
Świelug (KP 280 r. 1508-13).
Trztuga (TPy. 23 f. 62 r. 1526).
Wolug-(o LS). Waluga (Kr.).
Żaluga (LS).

G. Przyrostek -ga
Bazga (LS).
Ciorga (LS, P).
Drzazga (PSJ 1931 IV. apel.). Drzęz-ga (G IV. 190 r. 1586-88). Drzyzga (PSJ 1931 X).
Gałga (ŹDW I. 311 r. 1564). Garga (Kr.).
Jurga (LS).
Kosiarga (KP 280 r. 1679). Koszyrzga (TPy. 1424 f 143).
Łomazga (K IV. 241 r. 1592, r. 1401 Lomaszczicz)
Miorga (1937). Mizga (K II. 470 r. 1678).
Ozga (ŹDW I. 311 r. 1564 apel.).
Palusga (KP 280 r. 1652). Pierzga (K III. 38 r. 1486 Pyrzga. p. = pyłek miodu). Poturga (ród гус. XV w.).
Tyrga (PSJ 1930 III.).
Walga (Ś). Wirga (LS). Wydżga (AB XIX. 58 r. 1490 Vigandus al. Vydzga) Wyrzga (LS). Wyzga (LS).
Zazga (LS). Zuzga (PSJ 1937 I).

Uzupełnienie
C. Burliga (1938 Ś). Chwaliga (Pd.).
E. Pawlęga (1918). Smarąg (KI.).
F. Maluga (Pd.). Stuga (1938 XI).
G. Lanuzga (Ś, por. Lanuska UIW 67 r. 1534). Nudzga (Pm).

IX. Formacje ze spółgłoskami „z”/”dz”/”ż”

A. Przyrostek -za/-zia/-ża/-aza/-oza/-uza/-yza
Badyza (P). Bełza (K VII. 192 r. 1564, LS). Bulza (1957).
Charenza (LS). Charyza (PSJ 1935 V). Choryza (LS). Chwielza (ON 239 r. 1534).
Damaza (CR 1401 f. 8 = D -zy). Dryzia (K IV. 189 c. 1520). Dybza (PSj 1929 V).
Galza (LS). Gemza (apel. K V. 26 r. 1440-48). Głogoza (KDMp. IV. 313 r. 1436). Godlaza (LS). Gogloza (ŹDW I. 296 r. 1564).
Haluza (LS). Haremza, Harenza, Haręza (LS). Harmaza (TPy. 32 f. 156 r. 1555).
Jagnieża (PSJ 1933 III).
Kamza (P). Klimza (Ś). Koźbież (LS). Kulza (ŹDW I. 300 r. 1564).
Libza (UW 518 r. 1534 Lybza).
Łobaza (Mp.). Łobza (LS).
Marmaza (F VI-X. 470). Michnieża (ŁK 140 r. 1677).
Pałuza (K VII. 2 r. 1395). Piegza (apel. K III. 27 r. 1396). Puzia (P).
Rulaza- (iński N 156 r. 1772).
Skuza (Rw).
Turgoza (ŹDW I. 309 r. 1564).
Zbaraża (LS). Zołza (apel. ŹDW I. 505 r. 1564).

B. Przyrostek -ąza/-ęza/ądz/ądza/-ędza
Bęza (PSJ 1936 I). Bolądz (P). Bo-łądź (PSJ 1936 VII).
Charęza (LS, por. SG III. 806 tatar. Karemza i nazw. tatar.-rus. Karamzyn, KP 280 r. 1486 Charemsza). Chomięza (KP 280 Komęza Mp., os. 1136 Chomesa -4 Chomiąża). Cnybęza (KP 280 r. 1599 Chibenza).
Jargęza (KP 280 c. 1520 Jarganza).
Kobendza (Konin). Kurdządz (KP 280 P).
Ligądza (WMS III. 33 r. 1536). Ligenza (LS). Ligęza (K VI. 229 r. 1369 Liganza, II. 390 r. 1547 Ligęza). Ligędza (KP 280 r. 1400 Ligandza). Lubądza (ród гус. АКР VIII. r. 1416).
Mandzie (ŹDW I. 317 r. 1564). Mrendza (PSJ 1929 V).
Pąza (WMS IV. 1. 473 r. 1514 Rw -ik). Przegendza (PSJ 1930 IV).
Skilądz (LS). Skomiedza (F VI-X. 556). Szkilądz (LS).
Zawiqza (WMS IV. 2. 52 r. 1509).

C. Przyrostek -ąż/-ęż/-ęża
Charęża (LS). Chorąż (PSJ 1936 VII). Chromąż (K II. 84 r. 16І0).
Ligąż i Ligęż (K VI. 229 r. 1412 Ligansz). Logąż (KP 280 r. 1415 Logąnsz).
Nadząż (TPy. f. 50 v. r. 1410 Dobek Nadząsz).
Pstrąż (PSJ 1927 X).
Warpąż (KP 280 r. 1428 Warpamz). Wytrąż-(ek PSJ 1936 VII).

X. Formacje ze spółgłoskami „l”/”ł”

A. Przyrostek -al/-ala
Andral (LG II. 186 r. 1392).
Bakal (LS). Banal (LS). Bazal-(ek ŹDW I. 287 r. 1564). Bąbal (1. c. I. 299 Bomball) i Bąbala (1. c. I. 283 Bambala, LS). Bądal (КІ II. 12 r. 1405 Badał). Bę-dala (BJ 88 Bendala). Biedal (LS). Bindal-(ewski 1724 Win). Bobala (MPV III. 405 r. 1363). Bogal (K I. 21). Bończal (LS). Boral (LS). Brodal (PSJ 1928 VI). Brodala (LS i -ka LS). Bryndal (1937). Brzuchala (KP 080 r. 1608, LS). Budala (LS). Bugala (LS). Bural (LSW 9, -owski TC 1447 f. 28 v.). Bursza! (Kość.). Bykal (UW 583 r. 1554 B»ikal).
Cembala (Kr.). Chamala (K VII. 170 r. 1400). Chmal (LS, -owa WMS S IV. 2. 123 r. 1515). Ciężkal (LS). Cimala (Ś). Cinal (PSJ 1927 XI). Cofała (Ś). Cygal (PSJ 1934 XII, P-ski). Czabala (KP 280 r. 1541). Czapal-(ewicz C 21). Czarnal (KP 280 r. 1543, K I. 50). Czogala (-Ha Ś). Czubala (LS).
Ćwiętal (LS).
Damal-(ewicz XVII w.). Dąbal i Dą-bala (r. 1556). Dertala (LS). Dertalka (LS). Dostał (LS). Dral (KP 280 r. 1420). Drozdzal (TPy. 32 f. 79 r. 1555). Droz-dzial (KDMp. IV. 344 r. 1441). Drwal (GP 280 r. 1418, Ś). Dubai (LS). Ducal (W). Dural (LS, -ski P). Dusial (TPT 103 XV w. Duszyal). Dybał (Ś). Dywal-(ski N 156 r. 1772). Dziubal (C 22 KP 280 Wl).
Fortala-(ka UW 588 r. 1554). Frala (PSJ 1933 VII). Froncala (LS). Fudala (Pd. R. 1821, PSJ 1932 X. i -ała 1935 III). Furdal (1538 VIII).
Gadzal (P). Gal (RP 1552-60 f. 324). Gamala (F VI-X. 331). Garbai (KP 280, Wl). *Garbala-(in). Gdal (KP 280 r. 1409). Gdala (PSJ 1932 II). Gembrala (PSJ 1932 IV). Gąbala (KP 280 r. 1437 Gambala). Gibała (LS, W). Giacala (Ś). Gie-bal (G). Gierdal (P). Gierala (ŹDW I. 308 r. 1564). Gierszal (Środa r. 1825). Gizal (PSJ 1922 X.). Głowala (KP 280 Wl). Goczal-(ek UIC III. 800 r. 1400). Godzal (RH IV. 108 r. 1477). Combala (LS). Goral-(KP 280 r. 1743). Gordal-(ewiec K II. 200 r. 1554). Gozdala (LS). Grabala (SPP 43). Grał (K II. 218 r. 1500) i Grala (K II. 218 r. 1585, ŹDW I. 310 r. 1564). Grochal (LS). Grochala (LS). Grochmal (PSJ 1927 II., apel. kr-). Gromala (PSJ 1952 VIII). Grubala (F XXII. 36). Grzywal (jęz. na Krajnie S Ślesin Griwol). Gustal (K Vi. 135 r. 1576).
Hawala (LS).
Jędral (TPy. V. 1418 f. 125, ŹDW I. 500 r. 1564, LS). Joskala (BN 41). Judal (KP 280 XII-XIII w.). Jusala (LS).
Kabała (WMS II. 54 r. 1496). Kamala (LS). Kartala (LS). Kawała (LS, P). Kicał (P). Kidala (UIW 62 r. 1534 Kidalya czy Kidala?). Kiepal-(owa RK). Kieral (LS). Kierwal (KP 280 Wl.). Kierzal (KP 280 r. 1489 Kyerzal). Kinal (P). Klempal (-owskie F VI-X. 402). Klepał (SG IX. 838 r. 1731). Knosala (Ś). Klimala (LS). Kocial (ŹDW I. 296 r. 1564, PSJ 1956 IV). Kokal-(K II. 514 r. 1404). Konczal i Koń-czal (WMS IV. 1. 237 r. 1523, ŹDW I. 331 r. 1564, LS). Kopal (ŹDW I. 280 r. 1564). Kopała (P). Koral (UW 560 r. 1529). Korbal (PSJ 1930 X). Kordal (F VI-X. 601, LS SG XIII. 175 r. 1667-72). Korgal (TPT 297 r. 1443, ТЛУ 54 r. 1443 Cozgal?). Korpal (ŹDW I. 318 r. 1564, LS). Kosmal (RH XIV, 64 XV w., LS). Kosmala (KP 281 P, LS). Koszal-(ewski K II. 535 r. 1561-69). Kowala (PSJ 1935 III). Kozal (LS). Ko-zala (RP 1552-60 f. 408 r. 1556). Krzywala (KP 281 r. 1622). Kubala (LS, KP 281 c. 1520 Cubalya). Kudala (Pd.). Kumała (Kr.). Kusal (P). Kuszal (UW 401 XVI w.).
Lal (Pd). Lala (PSJ 1929 IX., -lka P).
Makal (ŹDW I. 273 r. 1564). Martuzal-(ski LS). Maszala (KP 281 r. 1520 Maschyala). Mazgai (PSJ 1956 XI). Mądrala (LS). Mątral (Zbąszyń XVI w.). Mendala (Kl.). Mental (LS). Mędala (Ul Clen. 1468 r. 1489 Mandala, KI ). Mądrygał (PSJ). Michała (LS). Miczal (KP 281 r. 1687, UW 182 r. 1512 -ka). Miechrzal (LSW 55). Miężal (LS). Migała (LS). Mijał (LS, Rw). Mistal (TPT 332 r. 1453 My stul). Misztal (PSJ 1936 ХП). Moskal (K VI. 281 r. 1389). Mozgal (KRT 448 r. 1576, -ik PSJ 1958 VII). Muchala (KP 281 r. 1666).
Niemczał (PSJ 1934 V). Nogal (LS, Ś-ol). Nogala (P). Nosal (KP 281, K II. 521 r. 1342, LS) i Nosala (1. c. r. 1394, LS).
Ochol (KP 281 r. 1392, -ik Mp.). Ochendal (F V1-X. 266). Ochętal (F XXII 122). *Okal-(KP 281 r. 1249). Ondral (KP 281 r. 1395). Opal (WMS 3. 246 r. 1545) i Opala (ród rус. XV w.). Osial (LS). Osmala (LS). Ossal-(ek ŹDW I. 501 r. 1564).
Padural (IG 1499-1508 f. 158 v.). Pala (LS). Paruzal (P). Pąkala (ТРу. XXVIII. f. 40 v. r. 1546 Pąkala). Pcnkal (LS). Penkala (ŹDW I. 292 r. 1564 Pękala, LS). Pernal (PSJ 1930 X). Pękala (ŹDW I. 326 r. 1564, LS). Piechal (W). Pierchal (ŹDW I. 299 r. 1564). Pietrała (LS). Piętak (LS). Pital (PSJ 1932 III, LS). Pochal-(PW 360 r. 1408 Pochalonem acc.). Portala (LSW 68). Psal (OK 348). Pural-(y KW 522 r. 1534). Purala (LS, KW 522 r. 1534 -y).
Rachal-(ewski Ł). Rapala (PSJ 1933 XII). Rogal (KP 281 P) i Rogala (KP 281 ród ryc., LS). Rudal (P). Rykak (LBD I. 520 Rykalya). Rzepal-(K III. 167 r. 1455).
Sabala (WM 692 r. 1490 Szabala, P). Samala (LS). Sarbala (F XXII 60). Sawala (PJS 1929 XI). Skal (LS). Sękala (PJS 1927 III). Sobak (LBD III. 207 XV w. -ice, LS, Rw). Sochal (ТРу. XXIII. f. 135 v. r. 1539). Sosnal (KI). Sowala (P). Spernal (ŹDW I. 326 r. 1564). Skchnal (Kr). Sternal (KP 281 r. 1310 apud Styrnadlonem, sternal = trznadel). Synal (GP 281 r. 1399 -ek, r. 1511 j. d-, Pm.). Strakal (KP 281 c. 1520 t. s.). Sunala (ŹDW I. 295 r. 1564). Szala (WMS IV. 1. 441 r. 1546). Szal-(K III. 293 r. 1683-85). Szalała (PSJ 1937 IV). Szczerbal (P). Szczyrbal (P). Szogal (ŹDW II. 146 r. 1576). Szwala (PSJ 1931 V). Szymala (Ś, LS, P). Szynal (1938).
Ściernal-(ice, pewnie = sternal, trznadel). Śmigała (LS). Świchal-(ik LS). Świtała (LSW 84, LS).
Tal (KP 281 r. 1453 Thal). Tatal (ŹDW I. 323 r. 1564). Tomal (KDW V. 682 r. 1444) i Tomala (KP 281 r. 1687, PSJ 1929 VI). Toral (KP 281 c. 1520 Tho-ral). Trał (KP 281 XV. w.). Tromak (WMS II. 58 r. 1497). Trzebala (RH XIV. 64 XV w.). Tumala (KZ 245 XVI-XVII w.).
Urbala (LS).
Warchala (KI.). Wargal (KI.). Wargal-(ówna PSJ 1931 VIII). *Warpal-(ice). Wawal (PSJ 1937 III). Wąchał (-e K VII 203 r. 1403). Wąsala (ŹDW I. 322 r. 1564. LS)) Widal (KP 281 c. 1520 Fidal). Wiedal (P). Włochal (KP 281 P. r. 1698, PSJ 1935 VIII). Wochal (P). Wocial (W). Wojczal (LS). Wojtal (UW 657 r. 1563, LS). Wojtala (KP 281 r. 1679, PSJ 1927 X). Worgala (TPT 154 r. 1471). Wryczal (LBL f. 58 c. 1510). Wrzał (ŹDW

 1. 319 r. 1564). Wywal (ŹDW I. 280 r. 1564). Wzal-(ik LS).
  Zawal (K III. 459 r. 1486, P). Zdral (LS). Zembala (TP III. 1409 f. 107). Zem-bal (PSJ 1929 X). Zębal (АКР VIII. r. 1462 Zambal). Zębala (KP 281 r. 1523, LS). Ziętal (KP 281 r. 1539 Zyethal …Zyąthal). Zientala (LS). Zimnal (PSJ 1932 IV). Zokala (Ł).
  Żental (1938). Żychal (Ł).

B. Przyrostek -el/-ela
Bakiel (PSJ 1929 V). Bargel (K II. 7 r. 1440). Bargiel (K I. 10 XVI. w. M). Bargiel (PSJ 1929 X). Bartek (-Ha Ś). Bartiizel (LS). Bartyzel (LS). Basek (LS). Bąbel (K I. 12 XVI w.). Badei (KP 281 r. 1295 ßandel Slauus). Becela (P). Begiel (ŹDW I. 319 r. 1564). Bekiel-(ewa 1. c. I. 278 r. 1564). Benkiel (1. c. I. 291 t. r.). *Bęchel-(ew K IV. 19 r. 1771). Będziel (W). Biegela (PSJ 1929 XI). Biel (K IT. 21 XV w. Biel z Białej) i Biela (RT 1454-1508 f. 61, ŹDW I. 315 r. 1564 Biella Pd. R. r. 1829). Bobel (PSJ 1927 V). *Bochel-(ewo K IV. 46 r. 1413). Bodel-(dlewska K III. 527 r. 1683-85). Bogiel (KP 281 r. 1290 Boglo, K II. 34 r. 1403 Bogel, LS). Bolel (KDMK 194 r. 1218 Rolelius). Borekel-(KP 281 r. 1207 Borecli). Borgiel (Kr.). Botche1-(KP 281 r. 1207 Botcheli). Brachel (KP 281 P). Braździel (LS). BrągieI-(owa PSJ 1931 XI). Brdel (LS) Bryl (K II. 51 r. 1391 Bril). Brzel-(awa) i Brzyl-(owski K VI. 43). *Budel-(K IV. 83). Bügel (WMS II. 57 r. 1497). Bugiel (WMS IV. 3. 246 r. 1545). Burgiel (KP 281 P). Buzela (LS). Bygiel (ŹDW I. 274 r. 1564). Bździel (WMS II. 64 r. 1497, K I. 217, r. 1243 Pedo cum filio s. Pardusone).
Chabel (ŹDW I. 326 r. 1564). Chabiel (K I. 38). Chabiela (KP 281 r. 1405, III. 547 r. 1532-63, K I. 407 r. 1450 -olka). Chamela (LS). Charbiel (i Charbiol TC X. 42 r. 1420). *Charbiela (K II. 70 r. 1086 Carbela, karbiela = krób). Chłochel (K VI. 53 XVI w. Chłochel). *Chodel-(K IV. 106 r. 1310). Chodel a. Chodefa (K IV. 106 r. 1754). Chomel-(ek K II. 81 r. 1454). Chomela (KP 281 r. 1310). Chomiela (KP 281 r. 1569). *Chorzel-(ów). Chorzela (K II. 81 r. 1396). Chościel (SPP 24). Chrapiel-(ak K II. 83 P). Chro-ściel (K VI. 58 c. 1520). Chruściel (LS*. Chrząściel (KP 281 Wl). Chrzątel-(WMS II. 40 r. 1497 Chrzathelska). Ciążela (WMS IV. 2. 199 r. 1519 Czyanzelia). Cie-ciela (LBD I. 436 XV w., KP 281 XVII-XVIII w.). Ciepiela (KP 281 Wl). *Cier-piel-(plewo K IV. 122). Ciężela (KP 281 XVI w.). Cuszel (PSJ 1929 V). Cybela (LS). Czachel (K I. 51). *Czechel (KP 281 r. 1245). Czelele (ród гус. TC X f. 125 r. 1421). Czepiel (K TV. 141 XV w. Czepel). Czepiela-(in K IV. 141). Czerniela (KP 281 r. 1136 Cyrnela). Czeszel (Białystok). Czmiela (P). Czynciel-(owa
Ćmiel (r. 1935).
Dargiel (KP 281 P. ob. Drogiel). Dądela (LS). Debel (KP 281 c. 1230 Deblonem acc.). Dedel-(lowo K V. 9 r. 1552). *Dobryl-(ewo K IV. 179 r. 1156). *Dobrzel-(ów K VI. 87 r. 1403). *Dobrzela-(ina K VI. 87 r. 1386). Domuchel (KP 281 r. 1204). Drogiel (KP 281 XII-XIII. w. Drogel). Dubel (LS). Dubiel (K II. 151 r. 1553. ŹDW I. 319 r. 1564, LS). Dubiela (Pm. K I. 63). Duchel-(ewiec K IV. 192 r. 1403-71). Dudel (KP 281 r. 1294). Du-siel (PSJ 1933 XII). Dziabel (ŹDW I. 301 r. 1564). *Dziągiel-(głowa PSJ 1929 IV). Dziedziela (K IV. 204 r. 1602). Dzięgiel (SG XIV. 684). Dziel (PSJ 1929 III). Dziepela (LS). Dziewiętel-(tlic K VII. 320 r. 1136). Dzigiel (KP 281 r. 1534). Dziubdziela (LS). Dziubel (ŹDM 41 XVI w., WMS II. 47 r. 1497, LS). Dziugiel (W). Dziurbiel (LS). Dziurdziel (K IV. 200 r. 1584). *DziweI-(le KP 281 r. 1405. Dzubel (ŹDW I. 293 r. 1564). Dźwigiel-(ew-skie K III. 581 r. 1545).
Franiel (PSJ 1936 VII). Furgiel (LS).
Gandel-(ak P). Gardziel-(ówna PSJ 1928 V). Gadziela-(iński K II. 166 r. 1508-13). Gardzielą (F VI-X. 556). Gdela (LS). Gemela (PSJ 1935). Gerbela (LS). Gibel (RW). *Gidel (KP 281 r. 1204, K VI. 109). Gidziela (PSJ 1932 III). Giemel (PSJ 1938 I). Giergiel (K VII. 226, LS). Ginęła (LS). Gisella (LS). Glibiel (K III. 587 r. 1545 Gliebel). Glagiel (C 25, KP 281 Wl). Gobel (KP 281 r. 1459). Godel (P 281 r. 1204). *Godziebel (KP 281 r. 1490). Gogela (Dąbie). Gonel (PSJ 1950 X). Gorbel (WMS I. 32 r. 1463). Gordziel (SG XIII. 286 r. 1617). Gorzel (LS). *Goździela-(in, r. 1935 P.). Górbiel (PSJ 1930 VII. Grebel (ŹDW I. 278 r. 1564). Grela (SG I. 1024 r. 1391). ‘Grąbel (KP 281 r. 1510). Grucela (LS). Gruchel (PSJ 1936 IV). Grusiel (LS). Grybel (LS). Grygiel (LS). Grządziela (LS). Grządziel (LS). Grzbiel (S). Grzbiela (Ś). Grzebel-(ek K II. 231 r. 1501-15). Grzebiela (KP 281 P, K VI. 278). *Grzybiela-(K II. 231 r. 1420). Grządziel (PSJ 1937 V). Grzmiel-(ewski LS). Guczel (KP 281 c. 1520). Gugel (KP 2811 r. 1499). Gumiela (LS). Gurbiel (LS). Gurdziel (ŹDW I. 278 r. 1564, LS). Guziel (PSJ 1934 VIII). Gy-giel (KP 281 r. 1515). *Gwiździel (KP 281 P). Gziel (PSJ 1937 IX, P).
Habela (Lw). Hardel (LS). Hoczela (LS).
Imiela (LS).
Jakiel (LS, C 23). Jakiela (LS). Jaskiel (r. 1935). Jopel (ŹDW I. 293 r. 1564 Joppel). Jurdel (LS.)
Kachel (PSJ 1930 II.). Kadela (LS). *Kadziela-(in). Kardela (PSJ 1936 XII). Kargiel (LS). Karpiel (LS). Karwel (LS). Kasel (K VII. 260 r. 1420 Kassel). Kastela (czv Czastela ŹDW I. 319 r. 1564 Castellia). Kądziela (K IV. 324 r. 1779-82). Kąsiel (KI.). Kębel (KP 281 r. 1391 Cambel). Kiebel (LS). Kiecel (PSJ 1934 L). Kiela (W). Kiesiel (ŹDWT I. 296 r. 1564). Kigiel (PSJ 1930 XII.). Kindela (LS). Kiściel (Ś). Kisiel (KP 281 c. 1520 Kyszyel). Kistela (LS). Klosiela (LS). Kocel (LS). Kocela (Pm). Kociela (r. 1582 Koczela, LS). Kochel (K VI. 54 r. 1204 Cohel, LS). Koczela (UIC XIV w., LS). Kodela (LS). Koniela (PSJ 1937 IV). Kondel (LS). Kondela (LS). Kongiel (ŹDW I. 507 r. 1564). Kopyciel (PSJ 1932 V). Korbel (WMS III. 170 r. 1502). Korbela (ś). Korcela (Kr.). Kordel (WMS IV. 2. 230 r. 1520). Kordela (KP 281 Wl). Korpiela (Kr). Kosela (LS). Kosela (1938). Koszela (K IV. 397 XVII w” KP 281 Wl, LS). *Kotel (KP 281 r. 1411-14) . Kozieła (TPy. 19 f. 125 v. r. 1505). Krąpel (UIC II. 976 r. 1400 Krąpel). Krążel (KP 281 r. 1484-93 Cranzei). Krążela (SG XI. 661 r. 1267 Cransela). Krebel-(ik 1564). Kręgiel (K IV. 412 r 1766). *Krobiel-(ewo K II. 552). Krociel (LS). *Krotel (KP 281 r. 1231). Krubela (TS 20 r. 1433). Krząkel-fKrzaklewski Kr.). *Krzepiel-(KP II. 561 przed 1310) і Krzepela (KP 281 Mp.). *Krzętel (KP 281 r. 1520). Krzyw-dziel (K I. 135 M XVI w.). Ksiąbel (LS). Kubel (K VII. 293 r. 1576). Kubela (KP 281 r. 1554). Kuciel (LS). Kudela (LS). Kukieł (SG XV. 245). Kundsiel (W). Kurbiel (LS). Kurdzel-(ek WMS IV. 223 r. 1508). Kurdziel (Pd. R. 1843-45, LS). Kurpiel (AB XI. 255, PSJ 1938 VII). Kurzel-(ów K IV. 215 r. 1108, KP 281 r. 1645, Ś). Kurzela (KP 281 P, LS). Kuszel (KP 281 r. 1448 Kuszyel). Kutela (Kl). Kutniel-(owa PSJ 1929 XI). Kwiesiel-(ewicz W).
Ledel-(KP 281 r. 1204 Ledlik). *Lel-(ewo K IV. 449 r. 1350). *Lubel (KP 281 r. 1551). Lugel (ŹDW I. 280 r. 1564). Lutei (KP 281 r. 1398, może niem.).
Lapiela (LS).
Macusel (LS). Madela (TŹ 146 r. 1775, Pm, -la P). Magiela (Ś). Makiel (LS). Makiela (ŹDW I. 295 r. 1564, LS, Ś) і Makiela (Olkusz). Maksela (KP 281 r. 1511 Maxelia). Mandrela (Ś). Mamel (K I. 162, III. 670 r. 1499, V. 11 r. 1515 -ka, LS). Manela (Ś). Mardela (Pd. R r. 1618). Margiel (LS) i Margiela (P). Markiel (LS). Marmel (PSJ -owa 1929 IV). Marondel (LS). Marszela (K II. XII-XIII w. Marsela). Maruszel (WMS IV. 342 r. 1526). Marzel (K I. 164). Masiel (LS). Maskiela-(ka UW 589 r. 1534). Mastel-(ówna PSJ 1932 III). Mastela (LS). Matela (LS). Mądrela (KP 281 r. 1679 Mandrela). Mądziel (P). Mąkiel-(klewo K VI. 263 r. 1392). Memel (LS). Metela (PSJ 1951 IV). *Męciela (KP 281 r. 1324). Milel (KP 281 c. 1200). Mindel (LS). Miskel (KDW II. 1156 r. 1336 Miski). Mislela (PSJ 1928 XII). *Mochel-(K V. 40 r. 1313). Modzel (SS 19 r. 1402, K V. 43 ród ryc.). Mon-dela (LS). Mondrel-(owa PSJ 1928 X). Mordziel (LS). *Mrochel (KP 281 XIII w.). Muzgiel (ŹDW I. 278 r. 1564).
Nakiel (KP 281 r. 1489 Nakyel). Nobel (TPT 282 r. 1450). Notela (P).
Obiel (K I. 196). Ochel (K VI. 195 r. 1399). Ogiel (PSJ 1936 III). Ogiela (LS, Pd. R r. 1783). Ogigiel (WMS V. 139 r. 1558). *Ogorzel-(ewo K V. 90 c. 1388) i Ogorzela-(iny). Okręgiel (Zbąszyń (XVI w.). Omachel (PSJ 1934 X). Орц-kel (TW 20 r. 1456). Opielą (KP 281, P, K II. 549). Orchel (PSJ 1937 II). Ordel UIW 101 r. 1534). Orpel (LS). Osmela (TPy. XXIX f. 105 v. r. 1545). Pachel (Kr). Paczuchel (TPy. 1464 f. 41). Paruzel (LS). Paszczela (PSJ 1936 V). Pągiel (KP 281 r. 1204 Pugel -4 Panglooo 1208). Petela (Kr.). *Pęczela-(ice). Piedziel-(ewski TPy. XXIII f. 191 v. r. 1546). Pigiel (LS). Pindel (P) i Pindela (G). Popiela i Popiel (K 1. 251-21. Powel i Powiela (P). Pszczel (LSI Puchel-(ewski KP 281 r. 1534). Pustela (ŹDW I. 329 r. 1564).
*Radel-(ewo K III. 118 r. 1258). Ra-dochel (KP 282 r. 1261 Radohlo). ‘Rekel (KP 282 r. 1375) Repel-(ewska K III. 132 r. 1553). Rcszela (K III. 132 r. 1262 Reschelin, P). Rębiel (K VII. 69 r. 1244 Rambel). Ruchel (G)i Rugiel (szlach. XVI w.). Rukiela-(czyna WMS II. 52 r-1497). Rychel (Kr.). Rygiel (LS apel.). Rzepel (WMS V. 178 r. 1565). *Rzępel-(ewo K V. 270 r. 1750).
Sabel (ŹDW І. 306 r. 1564). Sabela (LS). Samela (LS). Sapiela (LS). Sarde! (LS). Sarkiel (ŹDW I. 294 r. 1564). *Sądowel (KP 282 r. 1103). Segiel (PSJ 1928 '•’Sępiel (K VII. 94-5 r. 1435 Szanpyel). Siebela (LS). Siekiel (KP 282 XV w., ŹDW I. 324 r. 1564). Siepiel-(ak ŹDW I. 322 r. 1564). Siestrzel (KP 282 XII-XIII w. Sestreli gen.). *Sierszela (KP 282 r. 1579). *Skidel-(ewo K V. 298). Skiel (Rwl. *Sko-miela (KP 282 r. 1210). Skopel (ŹDW I. 307 r. 1564). Skowiela (K VII. 385 r. 1204 Scovela, V. 301 r. 1208 -ic). *Skrzebel (KP 282 r. 1346, skrzebel = wróbel). *Skrzel-(ewo). Skrzela (K V. 302 r. 14281. Skrzypiciel (1938). Skubela (WMS I. 23 r. 1457). Skumiel (Kr.). Slupiel (PSJ 1936 VIII). Smardziel (SG VI. 668 r. 1617). Smela (UW 530 r. 1534 Szmela). Sochel (WMS IV. 2. 127 r. 1515; r. 1490). Sopel (K VII. 129 r. 1520, 1576). Sopiel (PSJ 1951 VI). Starbiel-(ewski K III. 244 r. 1517-19). Staszel (PSJ 1955 XII). Stobiel (KP 282 r 1507). Stochel (Pd. R. r. 1614-16). *Strzel-(ewo K I. 507). Strzela (K III. 266 XVI w.). Sumela (PSJ 1955 VIII). Surdziel (LS). Szapiela (LS). Szatela (LS). Szczubiel (TPT .212 XV w.). Szebel (ŹDW I. 294 r. 1564). Szedel-(ewski K V. 595 r. 15541. *Szel-(ewo K III. 502). Szemela-(ka TPT 106 XV w., 105 Szomelka). Sze-piela (Win.). Szetel (K V. V. 595 r. 1508-15). Szetela (PSJ 1954 V). Szędziel-(owa PSJ 1955 X). Szumiel (Wl. Szwel (WMS II. 471 r. 1497). Szygiel (W).
Śmigiel (K III. 221 r. 1428, LSl. świer-gel (P) i Świergiel (P). Świgiel (KRT 455 r. 1557).
Targiel (LS). Tąkiel (Rw, LS-a). Te-kiela (PSJ 1957 I). Terel-(ek WMS IV. 1. 215 r. 1521). Tochel (KP 282 r. 15991. Trzciel-(K I. 551 Trzciolek). *Trzebiel-(sk K I. 552, V. 417 r. 1156 -wicy). Trzmiel (apel P). Trzpiela (UW 720 r. 1555). Tubel (ŹDW I. 552 r. 1564). Tunkiel (PSJ 1955 IV). Turgiel (PSJ 1927 VIII) *T wierdziel-(ewo).
*Uniewe] (SG II. 891, K VII. 197). Wachei (KP 282 r. 1554, PSJ 1957 III). *Wadel-(dlew KP 282 r. 1400). Wapiel (G). *Warzela-(ino K VII. 205 r. 1546). Wasela (P). Wasiela (IP 1788 f. 7). Wczele (ród. ryc. 4- Pczelel. Wdel (r. 1955). Wędziela (LS). Wiącel (KP 282 r. 1591 Fączel). Wichel (KP 282 r. 1554 Wichil). Widela (P). Wiechel-(KP 282 r. 1240 Wyechlek r. 1520). Wieczel (WMS IV. 1. 256 r. 1525). *Wierdziel-(owa K III. 747 r. 1225 III. 691 r. 1515). Wikieł (F VI-X. 554). Wiskiel (PSJ 1957 XII). *Wito’vel (K III. 599 r. 14001. Wojdela (Pd. R r. 1605). Wor-dela (Pd. R. r. 1617). Wrężel (Pd.). Wrzel-(ów, K V. 497). Wrzyciel (PSJ 1954 IX.). Wsczele (WM 426 r. 1475). *Wszel-(ewo K V. 499 r. 1296). Wyskiel (PSJ 1951 I). Wyszczela (K V. 478 r. 1597, r. 1524 Wy-sczelicz, r. 1478 Wysczela, 1425 Wysczal-ca).
Zabel (ŹDW I. 506 r. 1564). Zadziel (LS). Zaziel (LS). Zdela (LS). Ziempiel (PSJ 1956 IX). Ziela (K VII. 228 r. 1207 Helia). Zubel (ŹDW I. 280 r. 1564). Zymela (P). Zysela-(ka WMS I. 95 r. 1485).
Żagiel (LS). Żbel (r. 1955). Życheł (K III. 502 r. 1425).

C. Przyrostek -ol/-ola/-oł/-oła
Bargol (K I 400 r. 1445, LS). Bąbol (K 1 12 apel.). Bebiola-(lka 1958). Birgo-la (K I. 10). Blizola (KDW I. 579 XII-XIII w.). *Błogoła-(lice). Bobola (K II. 501. Bogola-(KRT 469 r. 1557 -ka). Bojdoi (Ś). Bola (Pm). Bola (P). *Boroł-(KP 282 r. 1562). *Brachoła-(Hn). Brachol (K I. 26). *Bragol-(RH VI. 90 XV w. RP 282 r. 1550-55). *Brola-(ino SG XV. 259). Bydol-(ek PSJ 1957 XI). o
Chamola (K VII. 170 r. 1404). Char-biol (TC X. f. 42 r. 1420 Charbyol). Chirola (LS). Chtochol i Chtochol (K VI. 55 r. 1475. ŹDMp. 475 r. 1508). Chmiol-(ek Kr.). Chobola (KRT 581 r. 1557). Chochoł (K II. 78 r. 1447). Chrachoł (ŹDW I. 500 r. 1564). Chrapol (K I. 41). Chwajol (PSJ 1925 VI). Chwol-(ek MH III. 51). Chwoł-(kowa PSJ 1958 IV). Ciesiota (LS i -ka). Cikola (UAC III. 1. 256 Czikola). Cioła (Białystok). *Czatola-(lin K VI. 70 przed 1559). Czechol (KP 281 P). Czeczoła-(K III. 558 r. 1514-18 -ka). Czegzoła-(TPT 295 r. 1458 Czhegzołka). Czusol-(owicz SPP 29).
Derdoł (Pd. Rr. 1614-16). Dubol (LS). Dytoła (WMS IV. 5. 285 r. 1547 Ditola). Dziadoła-(lina K I. 65). *Dziebioł-(owo K II. 157 r. 1521). Dziewola (WMS III. 92 r. 1504 Dzyemola ż.). Dziurdzioł (K IV. 200 r. 1506-46 Dzyurdziol).
Fioł (K V. 54 r. 1494). Franiol (1958).
Gaczoł (Pd). Gadzioła-(ka r. 1629). Gagola (W). Garboi (KP 281, P, LS). Garwol-(K VI. 106 r. 1155). *Garwoła-(lin). Gągola (PSJ 1958 II). Gąstoł (Kr.). Gi-bola (WM 1049 r. 1557). Gierszoł (KP 282 P). Gocoł (LS). Goczol (KP 282 r. 1491 Goczol, LS). Gogol (P). Gogola (K I. 77 r. 1156, PSJ 1926 VI). Gogół (Ś). Gomol czy Gomoł (K VI. 119 r. 1559). Gomoła-(ka apel. LG II. 55 r. 1590). Gonio! (LS). *Gorgol-(KP 282 r. 1487, LS). *Gorgoła (KP 282 r. 1554). *Gostoła-(lin). Goz-dzioł (P). Gradol-(ewski Ł). Grochola (UW 688 r. 1551 Grocholia). Grochola (K I. 86 r. 1585). Gruczoł (LS apel.). Grzbiol (K II 251 r. 1514 Grzbyol, III. 685 r. 1577-82). *Grzegoł-(ów K VII 156 r. 1268). Gumola (LS). Gumota (PSJ 1929 II). Gurczol (KP 282 r. 1417 Gurczol). Gurdziol-(ek WMS 1. 4 r. 1507). Guździol (LBL f. 55 v. c. 1510, P). Gwizdota (P).
Hamrol (LSW 25). Hobiola-(łka PSJ 1929 II).
Idziol (P).
Jachoł (KP 282 r. 1554 Jachol). Janol-(owa 1937). Jasiol (ŹDW II. 146). Jemioł (LS). Jemioła (K II. 240 r. 1456 Jamyola, RH VI. 87 r. 1486 Anioła). Jasiol-(owski ТРу. XVIII. f. 192 r. 1546 Jessyołomski). Jękoł (LS).
Kamola (KP 282 r. 1531-39, F XI-XV 654, P, LS). Kamoł (Gołąb). Kantol-(ek LS). Kargol (LS. *Kargoła-(KP 282 r. 1599). Karkola (KP 282 P). Kawol (PSJ 1933 VIII). Kądzioł (r. 1617). Kikola (KP 282 f. 1560). Kika! (SG XII. 663 r. 1408). Kmaczola (SPP 58). Kmioła (KP 552 r. 1565 Kmyola, LS). Kmoła (MPV III. 454 przed r. 1566, PSJ 1928 VII). Knioła (RP 1493 f. 11 v” P). Косої (LS). Косої (LS). *Komol-(ewo P). Komoła (K II. 320 r. 1463 Comola, Komyola). Korgol (LS, P). Kosioł (PSJ 1936 XI). Kosoł (1938). *Kozoła-(lin). Kramola (P). Kręciol-(ek P). Krężoł (K II. 351 r. 1493 Craszol, ŹDW I. 291 r. 1564 -owiez). Krogoł (KP 282 r. 1382, K II. 555 r. 1545). Kromoła (K II. 354 ХІІ-ХІІІ). Krugioła (LS i -tka). *Kuczol-(ów K VI. 217 r. 1476). Kudzioł (LS). Kusioł-(ek LS). Kuzioł (LS). Kwaczoła (AB XV. 201 r. 1481 Kmaczola). Kwol (LS).
*Lubola (KP 282 r. 1406). Ludoł (PSJ 1955 IV). *Lutoł (KP 282 r. 1231).
Łopioł-(ek LS).
Macioł (P, KDMp. IV. 275 r. 1432, TW 55 r. 1467, LS -ek). Macioła (P). Mandola (LS). Marcola (LS). Marszoł-(KP 282 r. 1246 Marsole abl.). Matoł (WMS IV. 3. 79. r 1538 Mathol). Matoła (LS). Mazioł-(KP 282 r. 1534 Maziolek). *Mąkoła-(lino K V. 17 r. 1345). *Mędol-(e Kleniewo). Michola (LS). Migota (Ł). Mikoła (W). Minoł (SPP 79). Miziołtek WMS IV. 5. 302 r. 1547, ŹDM XVI w. 19). Młodoła (KP 282 r. 1244 Mlodola). MIosoła (ŹDM 138 XVI w. Mlosola). Moła (m. PSJ 1928 XII). *Motol-(ewice K II. 487). Mozgoła-(K II. 487 r. 1515). Mszoł-(KP 282 c. 1520 Mszolek). Murszola czy Murszoła (KRT 464 r. 1576). Muziot (PSJ 1951 XI). *My-ciola-(elin K I. 186-7).
Nisioł (PSJ 1930 X). Nizioł (TW 28 r. 1455 Nyzyol, KP 282 r. 1453 -ek, K II. 519 r. 1501-15). Nizioła (Ł). Nocol (Ś).
Ociomkiewicz SG XV. 14). Opiola (K 46). Opola (IG 1499-1508 f. 34 v. r. 1499;. Oskoła (K II. 557 r. 1506-46). Osmolą i Osmoła (K VI. 517 r. 1394, LS, PSJ 1930 VI).
Pacoł-(owski P). Pachoł (K III. 2 r. 1425). Pachoła (Mp.). Paczol (ŹDMp. 362 r. 1531). *Pakoła-(Iice K III. 2 r. 1247). Pardoła (LS). Parol (LS). Pasiol (KRT 61 r. 1555). Patola (LS). Pazoła (PSJ 1935 III, P). Pędziol (PSJ 1931 XI). Pęzioł (W). Pichola (K VII. 13 r. 1534, Rw). Pipiola (WMS II. 47 r. 1497 Pipiola). Pruehoła (SG XIII. 263 r. 1717 ż. P -ina). *Pucoł-(KP 282 r. 1366). Pustoła-(ka K III. 113 r. 1565 p. = sokół). Pychota (KP 282 r. 1534 Pichola/, ob. Pichola). Pyrdoł (PSJ 1957 II).
Radola (KP 282 P, LS). Ragola (LBL f. 55 c. 1510). Rogola-(liński V. 242 r. 1612-35). *Ruczoł-(ów K VI. 217 c. 1520). Rudol (1938). Rupioł-(ek ŹDW I. 318 r. 1564). Rzechoł (-kowie 1930 I.). Rzoł (-ek XVI w. szl,).
Sewioła (Pd. R r. 1820). Sędzio! (r. 1576). Sępol (K VII. 94). Skrobol (ś). Smagol (CO 76 r. 1750). Smakoła-(SG XIII. 191 r. 1729 -ka). Smogoł (F XVI-XIX. 561). Smól (LSW 79). Sokola (ród гус. K I. 297). Sotoł (PSJ 1955 IV). Staniol (Pm). Stasiol-e(k Ł, -ka Pd. R r. 1652). Stodoła (TPT 330 r. 1435 apel.). Strachoła (Mp). Strzygol (ŹDW I. 283 r. 1564). Stwol-(ek K III. 271 r. 1515 Sthmo-lyek). Sucioł (LS). Susoł (ŹDMp. 365 r. 1531 Szussol). Swoł-(ek TPy. 25 £. 15 v. r. 1513). Szczubioł (K I. 322 M XVI w.). Szomola (ŹDW I. 296 r. 1564). Szwoł (-ek PSJ 1935 VIII). Szypioła (K III. 312, P).
Śmidoła (PSJ 1934 III). Świgol (LS). Świergoł-(ik PSJ 1928 VIII).
Tamiola (LS). Tamioła (PSJ 1932 VII). Tobola (K I. 328 r. 1437). Towola (TS 143 r. 1449 Thooola). Trol-(ek ŹDW I. 317 r. 1564). *Trzeboł (1). Trzmioła v. Trzpio-la (KP 282 e. 1520 Trzpyola, r. 1555). Tuchola (K IV. 227 r. 1449 Thuchola, TPy. XXVIII f. 452 r. 1543). Turdziot-(ek WMS I V. 2. 56 r. 1510)
Wacliol (LS). Wachol-(ek LS). Waniota-(ka 1937). Wantola (MH XV. 9. 130). Warchol (KP. 282 r. 1425 Warchol). Warci (PSJ 1936 XI). Warszol (АКР VIII. r. 1471 Warschol). Watota (Ś). Wąsiol (-ek LS). Więzioł-(ek K I. 331, P). Wil-koI-(ek RP 1454-1508 f. 70 p. r. 1505).
Worchoł-(owa PSJ 1929 II). Wrzol (Ś, LS -ek). Wszol (KP 282 r. 1496 Wschol, LS -a).
Zimnol (Kr. 1937). Zioła (LS).
Żądoł-(ek LS). żochol (Pm), żywioł (K III. 507 r. 1595, r. 1511-13 -ek).

D. Przyrostek -ul/-ula/-uł/-uła
Babul-(ewicz W). Bachula (LS). Badula (KP 282 r. 1679 Badula). Bakula (PSJ 1926 V). Bakula (LS). Bajdula (AB X 354). Bambula (LS). Bandziul (LS). Bargul (KP 282 r. 1679 Bargul). Bartula (BN 175). Barwul-(ska MH XII. 30 r. 1775). Bazula-(łka P). Beczuła-(ka apel. LG II. 2284 r. 1399). Bendzula (Pm. K I. 12). *Bezula (SG II. 299). Bezula (KP 282 r. 1583 Bezula). Bidui (UIW 88 r. 1534). Bindula (r. 1772). Boczula (LS). Bodula (ród ryc.). Bogula (P i -tka P). Bojuła-(ka G 1938). Borgula (K IV. 56 r. 1584 Borgula, LS). Braguła (F VI-X. 556). Bre-gula (Ś). Brula (OK 360). Brygula (1937). Bubula (LS). Burbula (LS). Bygula (LS). Bzdula (LS).
Capula (MH XVI. II. 168 r. 1687). Cecuta (LS). Chachula (KP 282 r. 1534 Chachula, K III. 545 r. 1580, LS). Chadzula (LS). Chamula (LS). Chamuła (Gliniany). Chapula (ZSG 71, 149 r. 1534). Charchula (RP 1454-1508 f. 27 r. 1455). Charkuta (LS). Chawula (P 1933). *Chociula (K IV. 105 c. 1207). Chodula (K II. 80 r. 1514-23 Chodula). Chorula (KP 282 r. 1679 Chorulla). Ciapula (PSJ). Ciastuta (W). Cieciul i Ciaciul (KP 282 r. 1461). CiecuMek Rw). Ciesiula (LS). Ciękuła (LS). Cigula (ŁK 49 r. 1513). Ciula (LS). Cula (Kr.). Cymuła-(!ka PSJ 1928 XII). Czapula (KP 282, Wl, -ak P). Czeczuł, Czeczula (USC II. 969 r. 1400, АКР VIII. 54 r. 1464). Czepuł-(kowski W). Czul (Ś). Czuła (SP 1499-1508 f. 158 v. r. 1508). Czul-(ek K III. 560 r. 1683-5).
Danduła (WMS III. 212 r. 1498 Dandu-la). Darul (LS). Deptuła (SG VII. 742 r. 1730, LS). Dorul (LSW 15, LS). Dorula (1935). Drakuła (WMS III. 24 r. 1502 Dracula). Drbula (KP 282 r. 1437 Drbula). Drula (ŹDW I. 284 r. 1564, LS). Dul (K II. 152) i Dula (WMS IV. 1. 437 r. 1546). Dybul (LS, KP 282 P). Dybuła (KP 282 r. 1436 Dibula). Dydula (LS)t Dydziul (LS). . Pikula (GP 283 r. 1384, LS, ŹDW I. 306 r. 1564 -ik). Pisula (KP 283 P). Piskuła (LBD II. 251 XV w., K VII. 108 r. 1552 Piskula). Pitul-fUIW 16 r. 1534 -ek). Pituła (KP 283 P, LS). Poczpula (TPT 108 XV w. = patibulum szubienica). Podchul-(WMS IV. I. 236 r. 1523 Podchulonis). Pokuła (LS). Postula (K VII. 40). Potuła (UW 315 r. 1512 Pothula) i *Potuł-(K I. 234). Przekuła (K III. 709, V. 212 r. 1399 Przecula). Przytula (TPT 109 XV w., WMS IV. I. 452 r. 1545, LS). Przytuła (LS).
Radula (P). Ragula (W). Rawul (TPT 341 r. 1446, może = im. Raul, TS 63 r. 1448 Rami). Robul-(icz WMS IV. 3. 249 r. 1545), Rogula (K VI. 73 XV w.), Rycizula (Pd. R r. 1606-7). Ryguta (TPy. XXIII. f. 193 r. 1546)
Samuła (Pm.). Sekuła (KP 283 r. 1392, r. 1463. LS). Sęduła (WMS IV. 2. 142 r. 1516 Schandula). Sekuła (PSJ 1931 I). Siekuła (K I. 317 XVI w. Wl). Sierzchuła (KP 283 r. 1565). Siguła (Ś). Sikuła (K V. 290 r. 1267 Sicula, r. 1566). Smarkul (KP 285 r. 1534). Smogu la (KP 283 P). Spitula (r. 1866). Stacłmla (W). Stachuła (LS). Stanula (Pd.). Stechuła (LS). Stecula-(anka P). Stepuła (LS). Stermula (P). Struła (KP 283 c. 1520 Sthrula). Strzelała (KP 283 r. 1687). Stuła (LS). Stypuła (K VII. 150 r. 1552, LS). Sutuła (Sokółka;. Syguła (LS). Sykuła (K V. 382, G). Szandula (ob. Sęduła). Szczechuła (L). Szcze-guła (K I. 230 r. 1411). Szepul (LS). Szeszuła (LS). Szmatuła (P). Szuszula (PSJ 1932 VIII). Szygula (P, LS). Szyguł (PSJ 1932 III). Szyguła (LS). Szymula (LS). Szymula (KP 283 r. 1687 Schimula). Szypuła (K III. 313 r. 1737, LS).
Śnieguła (KP 283 r. 1630). Świergul (LS).
Tabula (PSJ 1938 II). Tamul (LSW’ 85). Tamula (PSJ 1936 VI). Tandul (PSJ 1935 IV). Tańcula (LS). Trybula (K VI. 225 r. 1579 Tribula). *TrzebuIa (KP 283 Ś). Tuła (K III. 342 r. 1570 Thula). Tyrpuła (P).
Wachula (LS). Wagula (W). Wanduła (KP 283 P). Wantuła (Ś). Warchul (WMb V. 160 r. 1563). Wargula (P) I Warguła (P). Warszuła (a Warszala r. 1546), Wiechula (Ś) i Wiechuła (PSJ 1938 IX). Wierszuła (P). Wirszula-(ŹDM XVI w 32 Virszulina). *Wituła-(lin). Wojdula (PSJ 1930 I). Wsczut (KT 2 r. 1105 Vsczul). Wsut (PSJ 1935 V). Wysmuł-(WMS IV. 3. 246 r. 1544 Vismulek).
Zakuła (XVI w. Trzemeszno. PSJ 1934 IX). Zazula (LS). Zemuła (KI.). Zuzul-(K III. 486 r. 1412 Zuzulonis gen.).
Żemuła (LS). Żerul-(ik Pd). *żula-(lice, -in). Żymuła (LS).

E. Przуrostek -la
*Barkla-(in KP 285 r. 1595). Bierla (KP 285 r. 1454 Byerla). *Bieśla-(in K IV. 57). *Bochla-(in K IV. 46). Bugla (ś).
Chąśla-(ice K IV. 99 r. 1558). Chochla (TPT 552 r. 1452, IV. 105 r. 1559 Chochlya) i Kochia (tamże r. 1554 Co-chlyu). Chomla (PSJ 1951 Ś). Chrapla <PSJ 1957 XI, K II. 85 r. 1156 Chrap). Chrostla (K II. 85 r. 1256) i Chrośla (1. c. r. 1517-19). *Chrząbla-(K IV. 115 r. 1597). Chuchla (PSJ 1926 XII). Chumla (Pl. *CiuśIa-(ice). Czachla (PSJ 1954 IV). *Czechla-(in). Czurl-(ek ŹDW I. 519 r. 1564). Czyrla (KP 285 r. 1491).
*Darbla-(in). Dechla (ТРу. XXV f. 171 r. 1525). Dlotla (K II. 154 r. 1156 Dlotla). *Dregla-(in). *Dręgla-(in). *Drochla-(K VI. 90 r. 1401). Druchla-(iński LS). Drumla (K I. 62 r. 1415 = niem. Trommel). Drzempla (LSW). Durla-(ik ŹDW I. 285 r. 1564). *Dybla (-in). Dziem-la (PSJ 1956 XI). Dzierla (LS, K VI. 98 r. 1407 -ino). Dziurla (LS, K IV 205 r. 1766-67 -ińskie). *Dziwla-(e os.).
Fierla (Ś).
Gagla (LS). Gierla (przed r. 1544). Godła (K I 77 MP V). Gołębia (WMS V. 68 r. 1550 Golemblia). Gopla (LS). *Gośla-(ice). *Gozdla-(in K IV. 258 r. 1266). Grabla (RP 1508-15 f. 52 r. 1508). *Grądla-(in K TV. 266 r. 1414). Grochla (Ś). *Gruchla (SG II. 859). Gruzla (F V1-X. 524). Gryzła (KP 285 WI.). Grzymla (ŹDW I. 514 r. 1564). Guźla (PSJ 1926 V).
Harla (LS). Habla i Hąbla (K I. 58, P). *Kaczla-(inl. Kapla (KP 285 r. 1554). Kiemla-(iński RP 1556-42 f. 545). Kobla (LS). Kochia (K VI. 55 r. 1554 Cochlya, LS). Kopia (Ś). Koszla (SG XIV. 185 r. 1581). Koźla (KP 285 r. 1559 Koszlia). Kraczla (PSJ 1958 VIII). Krotla (K IV. 417 r. 1604). *Krupla-(KP 285 r. 1287). Krzesła (KP 285 XII-XIII w. Crezla). Krzysia (K III. 647 r. 1567). Kubła (ŹDW I. 277 r 1564). Kuśla (K II. 580 r. 1555). Kuźla (K VI. 95 r. 1576 Kuzlia).
Lamla (P, Ś). *Lubla-(in). Lubowla (ród ryc. UIC II. 452 r. 1597).
Madla (LS). Mandla (PSJ 1956 II). Materia (LS). Matkla (KP 285 r. 1679). *Mączła-(in K II. 449). Mężla (PSJ 1958 III). *Mośla-(KP 285 r. 1510). Muchla (LS).
Pachła W, (-iński K III. 698 r. 1516). *Parchła-(iny K VII. 4). Pakla (K III. 5 r. 1525-40). Papla (LS). *Parskla-(in K VII. 4 przed 1598). Patia (SG XIV. 689 r. 1667-72, LS). Pepla (Pm.). Pękła (LS). *Pichla-(K VII. 15 r. 1266). Piskla (KP 285 r. 1156 Pizda). Piśla (K VII. 20 r. 1156 Pizla, dziś w Wieluniu). Przemla (TC 14 f. 59 v. r. 1452). *Prześla-(ice K V. 206 r. 1249). Przvsla (KP 285 P). Pychla (W). Ruchla (ÜW 110 XVI w.). Rugia (KP 285 r. 1617). *Rzepla-(KP 285 r. 1245).
Siedla (KP 285 c. 1200 Sedla). *Skarla-(in). *Skomla-(in KP 285 r. 1210). *Smardla-(ino K V. 217 r. 1566). Smerla (KP 285 XII-XIII w.). Smykla (Kr.). Som-la (SPP 115). Stochla (WMS 2. 25 r. 1508). Stradla (KP 285 r. 1205). *Suchla-(in). Sychla (KP 285 P). Szabla (apel. RP 1454-1508 f. 59). Szczubla (KP 285 Sczublya). Szemla (CO 41 r. 1718). Szomla (WMS III. 195 r. 1405, IV. 1. 458 r. 1546). *Szumla-(in). Szychla (P).
Świetla (K VII. 160 r. 1489 Smyethla). Świkla (LS).
Tenderla (WMS IV. 1. 452 r. 1545). *Topl-(KP 285 r. 1459). Tremla (KP 285 r. 1642). Trzepią (LS). *Tumla-(in).
Wardekla (1958). *Warla (ur. K V. 442 r. 1556). Wiesia (KP 285 r. 1204 Fezie gen.). *Wrostla-(K V 496 r. 1215).
*Zbrachla-(in). Zbąkla (KP 285 c. 1511 Sbakla). Zemla i Ziemia (LBD I. 262 XV w. Szymlya, K III. 479 r. 1517-19 Zemla). Ziębła (PSJ 1929 VIII). Zwirbla (LS). *Żukla-(in). Żychla (P).

F. Przyrostek -il/-yl/-yla
Chyła (K II. 75 r. 1470). Cyl (PSJ 1958 V).
Gabzdyl (1. c. 1958 V). Goprzyl (1. c. 1951 IX). Gzyl (1. c. 1927 II). Godyla (P).
Kostyla (LS).
Magryla (LS). Matyla (LSW 52). Mentyl (LS). Mostyl (LS). Motyla (PSJ 1955 VIII).
Petryla (LS). Rgil (z Rgilewa K I. 255 r. 1595). Ropyl (K V. 246 r. 1484).
Serdyl (Kr.). Sibila (TPy. 15 f. 111 r. 1468, LSW 74). Styla (KDW III. 1860 r. 1587 Stylle, -lka P).

G. Przyrostek -ał/-ała/-ało
Badał-(ik LS). Bajtała (BJ 88 Baytała, LS). Bała (ŹDW 284 r. 1564 Bała, LS). Barchała (BN 41). Bargiał (K IV. 12 r. 1743). Barkała (K III. 515, 731 t. 1271, KN 288 r. 1409 Bartholomeus al. Barcala). Bąbala (KP 283 r. 1559 Bambała i Bumbala r. 1564 ŹDW I. 283). Bąkała (KP 283 c. 1520 Bąkała). Beczała (PSJ 1930 VII). Betkała (K IV. 17 r. 1342 Belcala ur.). Biadała (KP 283 P, PSJ 1933 111). Biegał (Borki). Biegała (XVII w., LS). Bierzał (Kr.) i Bierzala (Kr.). Błąkała (BN 3). Bniała (Kość.). Bokała (LS). Bolechała (Lw.). Bombała (LS, W). Brakała (ŹDW I. 276 r. 1564 Brakalla). *Brała-(KP 283 r. 1136). Brazgala (F XXII 45). Bruskała (PSJ 1933 V). Brykała (F XXII. 58). Brząkała (WMS IV. 1. 415 r. 1545, LS). Brzuchato (LS). Bubała (Ś). Buchał (SG VI. 776). Buchała (LS). Bucznał (LS). Budzał-(ek LS). Bugała (r. 1937). Bujała-(K III. 540 r. 1498-1503, ŹDM 1569 B-o). Bukała (LS). Burzała (KP 283 P). Buszała (LS). Buzała (PSJ 1956 I. Bydał-(ek P). Bymrzała (-alina PSJ 1929 IV. Babimos). Bywała (ŹDW I. 284 r. 1364).
Cabała (LS). Capała (SG VII. 727 r. 1678, LS). Cąkała (1958). Cępała (PSJ 1926 XII). Chabała (K IV. 96 r. 1544-51). Chadała (KP 283 XII-XIII w. Cha-dała, r. 1534 t. s. LS). Chała (K IV. 97 przed r. 1262, K II. 69 r. 1417 Wl., Pm). Charchała (r. 1606). Chciał (r. 1601). Chlipał-(owa PSJ 1925 IV). Chlipała (Pd.). Chlistała (Ś). Chłystała (WMS II. 60 r. 1497). Chmiecała (Bydg. 45 r. 1598 Chmieczala). Chocała (KP 283 Krzepice). Cho-dała (UIW 73 r. 1534 Hodala, LS). Chorabała (WM 223 r. 1463 nazw., SS 49 XVI w. Chorombala, ród ryc.). Chorała (K I. 40, P). *Chorzała-(łki os.). Chrapula (ŹDM XVI w. 279 Chrapalomie). Chrupała (P). Chrzastała (czy Chrząstała UIW 5 r. 1534 Chrasthala). Chuchała (KN 84 r. 1400 Chuchała). Chwała (ŹDW 1. 311 r. 1564). Chwiał-(o WMS IV. 1. 407 r. 1542). Chwierała (KP 283 r. 1534 Chroierala). *Chwirał-(KP 283 r. 1520) i Chwirała (KDW V. 310 r. 1420 Chroirala). Ciapała (LS). Cielepała (ród ryc. K V. 509 c. 1402 Czele pala, KP 283 r. 1534 km. Czelyepala). Ciencial (PSJ 1938 VII) i Cienciała (Ś). Cierpiał (1938). Cierpiała (LS -łka SG IV. 61). Cimała (LS). Gubała (MH I. 50, ŹDM XVI w.). Ciupał (LS). Cnotała-(lski Ł). Cofała-(łka PSJ 1937 IV). Ćwikała (KP 283 r. 1795 Wl.). Cygała-(r. 1479 P Cygalka). Czabała (KP 283 Wl). Czała-(ka KP 285 r. 1453). Czapała (PSJ 1931 VIII). Czastała (UIW 43 r. 1534 C&stala). Czątała (r. 1572, r. 1615). Czekała (KP 283 XVII w., LS). Czermał-(ówna PSJ 1931 IV). Czestało (K VII. 65 r. 1535). Czogała (Ś). Czubata (KP 283 Wl. WB 31). Czuczkała-(PCA II. 436 r. 1544 ż. Czuczkalanka). Czukała (ŹDW I. 286 r. 1564). Czupał (PSJ 1929 IX). Czupiał (Kr.). Czutała (P). Czuwała (LS). Czyrała (Bydg. r. 1596). Cinciala (Ś).
Ćwiąkała (LS) i Ćwiękała (Kr.). Ćwieniała-(łka SG IV. 167). Ćwiąkała (PSJ 1936 XI). Ćwikała (PSJ 1951 XI).
Dadał (PSJ 1935 XI). Dadała (PSJ 1934 I). Dalimała (LS). Dąchała (KP 283 Wl). Dłubała (KP 283 Wl., LS). Dobiała (P). Dobiegał (LS). Dobiegała-(ŹDM XVI w. 51 Dobiegalicz). Doleżała (SG VII. 663 r. 1667. KP 283 i -ał Wl, także Leżała). Docierpiał—(UIW 13 r. 1534 ż. Doczirpialoma). Doczekała (PSJ 1937 I). Dokazała (KZ 241 XVI-XVII w.). Domagała (Py. r. 1539, WM V. 93 r. 1555, ŹDW I. 273 r. 1564, LS). Domała (LS). Dopierała (KP 283 r. 1674). Dorabiała (F XXII. 135 P). Doradzała (LS, P). Dorażała (TPy. 28 f. 164 r. 1541, ŹDW I. 319 r. 1564, r. 1681 -łka). Dorczała (Bydg. r. 1598 Dorczala). Dorobiała (PSJ 1929 IX). Dorodziała (LS). Dorożała (KP 284 P). Dorugała-(lski N 156 r. 1772). Dorywał-(lski Konin). Dosdał (ŹDW I. 285 r. 1564). Dozdała (r. 1518 Py.). Drachnał (PSJ 1929 X). Drała (KP 284 Ś). Drapał (LS). Drapała (KP 284. 1505, K IV. 185 r. 1603, LS). Drapało (PSJ 1929 XII). Drążała (Kość.). Drożała (Bydg. r. 1596). *Drożdżał-(KP 284 r. 15201. *Drwał-(y). Drvbal (PSJ 1938 V). Drygała (KP 284 r. 1520, K III. 574 r. 1525, LS). DrygaMek LS). Drzakała (WMS IV. 3. 40 r. 1536). Drżał (PSJ 1934 VIII). Drżała (Lw). Drzegała (KP 284 r. 1679 Drzegała?). Drze wiał-(kie wicz SG XIV. 59). Drżał (LS). Dubała (Ś). Dudała (LS, SG II. 207). Dudało (W). Dukała-(TPT 106 XV w. -łka, -ski P). Dumała (LS). Dunagała (LS). Dybał (LS). Dybała (K III. 577 r. 1508-13, LS, AKP VIII. r. 1462 D-o). Dygdała (Lw). Dyma. ta (KP 284 P, LS K IV. 195). Dymydała (AB XIX. 463 r. 1500). Dyndał (PSJ 1937 VIII). Dyrdał (PSJ 1931 I). Dyrdała (WMS IV. 3. 258 r. 1546 Dirdala). Dyrgala (TPT 23 XIV w. Dirgala). Drzymała (KP 284 P). Dziai-(o PSJ 1935 VII). Dziedziała-(WMS V. 103 r. 1553 Dziedzyalkomie). Dzięgała (LS). Dziubał-(ek KP 284 r. 1623). Dziubała (P, -ka PSJ
1926 VIII). Dziugała (K VI. 100 r. 1579, LS). Dziwala (Mp.). *Dzubala-(łka PSJ 1927 XI). Dźwigała (TPT 333 r. 1453 Dźwigała).
Fiukała-(y). Fizgał (Ł). Fudała (LS). Fukała (KP 284 r. 1679). Furgal (M). Furgała (LS i łła Lw).
Gabała (K VI. 102 r. 1545). Gadzała (AB XII. 303 r. 1465 Gadzala WMS IV. 2. 403 r. 1531 Gadzala, LS). Gadziata (LS). Gagała (ŹDMp. 304 r. 1569). Gajca-ła (r. 1802). Gała (K III. 584 r. 1471, 1562). Gamała (F XXII. 49 i Gamala). Gawał (LSW 20). Gawrzał (= Gabriel K VI. 103 r. 1393). Gawrział (F VI-X 464 i Gamrzil). Gądała-(tka r. 1622). Gdakała (PCA II. 320 r. 1556). Gdał (K VII. 233 XV w. Gdał). Gembała (PSJ 1936 V). Gębała (LS). Gęgała (LS). Gibała (WM 1049 r. 1537, KP 284 r. 1666, LS). Gier-nał (LS). Gimchała (TPT 271 r. 1460 Gimchala czy Gruchała?). Ginął (LS). *Giżała-(KP 284 XV w.). Glądala (P). Gocał (LS). Godała (BB 106 XVII w.). Gordział (MH VI. 4). *Gorzał-(K IV. 252 r. 1780). Gorzała (r. 1799, LS). Gotowała (PSJ 1934 XII). Grapala (LS). Grasał (LS). ‘Grądał-(owo K IV. 266 r. 1514-18). *Grębal-(ów). Grębała (LS). Grochala (L). Grubała (SG XII. AB r. 1731 LS). Gruchała (KP 284 r. 1563 LS). Grzebała (LS). Grzędała (W). Grzybała (PSJ 1931 IV). Gubała (Pd. R r. 1615, LS). Gugala (T Sz. I. f. 105 v. r. 1419, KP 284 r. 1533 LS). Gujała (LS). Gurbała (LS). Guszała (UW 193 XVI w.). Guździała-(KDW 644 r. 1440 -łka). Gwizdał (PSJ 1937 IV., P). Gwizdała (KP 284 r. 1489, LS). Gzał-(ek K VI. 140 XVI w.).
Hadała (PSJ 1931 XI.). Hajiala (PSJ 1935 X). Hasała (P). Hatała (LS). Hojał (Kr.).
Imiał-(ek P). Iwał-(ówna PSJ 1926 V).
Jąkała (LS). Jechał-(lik P). Jurgała (Kr.).
Kacała-(owie PSJ 1926 VI). Kaczała (LS, SG XI. 891). Kapała (K II. 277 r. 1506-46, LS). Karpała (LS). Karwala (KP 284 c. 1520). *Kasała-(łka Mp.). Kaszała (KP 284 r. 1511 Caschala). Kąpała (PSJ 1934 X). Kąpała (PSJ 1934 X). Kępała (LS).
Kidała (KP 284 r. 1534). Kisiala (PSJ 1931 111). Kiwała (KP 284 r. 1558 Kyoala, LS). Kląskała (KP 284 P, LS). Kmaczała (SPP 58). Knychala (K III 631 r. 1595, LS). Kobiała (K I. 113). Koca! (LS). Kociała (LS). ‘Koczała SG III. 599). Kojtała (F VI-X1X 517). Komała (LS). Kompałło (LS). Kopała (LS, K 308 K -łka). Kopciał-(BJ 70 Kopciałowie). Kordział- (ek W). Korpala (LS). Kosała (Ś). Kosmała (LS, KP 284 Wieluń, także -(a). Koszczał (F VI-X. 678, ŹDW I. 308 r. 1564 Kosczal)., Koźbiał (LS). Kraczała (ŹDW I. 330 r. 1564). Krał (PSJ 1929 V). Krobała (F VI-X. 722). Krubał-(owskie F VI-X. 763). Kruczała (LS). Krukała (K VII 349 r. 1489). Kruszała (Ś). Krzątała (Kozienice). Krząkała (P). Krzątała (Ś). Krzykała (KP 284 XIV w.). Krzytała (P). Kubala (F VI-X. 506. LS). Kuczala (LS). Kudała-(lińska WMS IV. 2. 58 r. 1510). Kujał-(owicz PSJ 1938 VI). Kuzdrzał (PSJ 1923 IV). Kużdżał (PSJ 1930 IX). Kwaczała (WMS I. 71 r. 1476 Kmaczała). Kwiczała (KP 284 r. 1679 Kmiczala, ś). Kwoczała (P 284 r. 1678 Quotzala, PSJ 1935 IV).
Latała (K VII. 168 r. 1398, LS). Le-biała (KP 284 r. 1687 Lebiala). Lizała (PSJ 1928 KP 284 Kalis.).
Łapała-(lice).
Macał (KP 284 r. 1644 Macał). Macała (LS). Machała (LS, KP 284 Wh). Maczała (LS). Madała (K VI. 255, WMS II. 48 r. 1497 -icz). Magała (ur. K V. 6). Makała (LS, KP 284 Wl.). Marał (W). Margała (F VI-X. 607). Maskała (AB IX. 129 r. 1487). Matała (KP 284 Wl.). Maz-gała (XVIII w.). Micał (KB II. 581). Michaiła (Ś). Mieszał (OK 249). Mieszała (TPy. 25 c. 1527, ŹDW I. 551 r. 1564, LS). Miężał (KP 284 r. 1555, P). Migała (LS, Ł). Mijał (LS). Mirał (P). Misial (-ek K V. 35 r. 1696). Miszała (ŹDW I. 279 r. 1564). Mizgała (KP 284 r. 1496, LS). Mrugała (KP 284 r. 1572). Mokała (LS). Morgała (Ś). Morszał (LS); Morusgała (KP 284 XVI w.). Moskała (P, PSJ 1954 I). Motała (LS, P). Mrugał (PSJ 1954 X). Mrugała (LS). Mrugało (W). Musiał (LS, P). Musiała (KP 284 r. 1563 Mussala). Muskała (KP 284 r. 1534, PSJ 1938 Vj. Muszała (UW 663, r. 1563 Muszala, Iі). MydaMek K V. 56 r. 1766-67).
Nabijała (TC 1416 f. 151 Nabyala). Nadała (SG IX. 838 r. 1731 Nadała, KP’ 284 r. 1250). Nadrał (Pm). Nadybal (PSJ 1928 IV). Nakapała (ŁP I. 244 r. 1570). Narzekała-(lski P). Nastat-(ek K VII. 176 r. 1552, PSJ 1936 V). Nawala (PSJ 1955 III). Ńawracal (P). Nawracała (P). Nękała (LS). Niechciał (PSJ 1927 X). Nic-dbał (UIW 22 r. 1534 Niedbal, LS). Niedbała (KP r. 1534 Nyedbala, ŹDW I. 291 r. 1564, LS). Niedbało (r. 1534 Nyedbalo). Niedbały (KP 284 r. 1687). Niedośpiał-(KP 284 r. 1534 -ek). Niedział-(KP 284 r. 1399 -ek). Niedostalo (KP 284 r. 1679 Niedostalo). Niedowrzał (r. 1535 szl.). Niedźbała (P. r. 1933). Niegibała (K V. 68 r. 1394). Niemiał (r. 1621). Niepała (KP ]284 r. 1679 Niepala). Niersorzała (? KP 284 r. 1652 Ś). Nieruchał-(lski P). Nieudał (KP 284 r. 1204). Niewidział (P). Niewrzał (LS). Niewstało (UIW 24 r. 1534). Niezborała (PSJ 1928 III). Notała (P). Nowała (Zbąszyń XVI w.).
Obarała (TPT 103 XV w. АКР VIII. r. 1419). Obiata (Kuj.). Obiecała (LBD III. XV w.). Obiegała (KP 284 c. 1520). Ocal (PSJ 1934 V). Ochał (LS). Ochała (PSJ 1934 IV). Ociąchała (K II. 532 r. 1434 Oczanchala). Ogorzał (K V. 60, ŹDW I. 287 r. 1564, Ś). Ogorzała (K V. 90 r. 1204). Okopciał (KP 284 r. 1447). Okurzał-(y LS). Omał-(ek P). Omieszkał-(WMS V. 71 r. 1552 -owicz). Opała (KP 284 XV w. Opatia). Operchala (Kr.). Opierszał (r. 1490 szl.). Oprycha! (PSJ 1930 IV). Oprzał (-łka IP 1478 f. 69 v., KP 284 r. 1534 Oprzal KRT 758 -ał, -ek). Opyrchał (Pd.). Osia! (LS). Osieczała (KP 284 c. 1520, LBŁ II. 61). *Ostał-(owice). *Oszczepała-(lin UIW 104 r. 1534). *Ośmiał-(owo K VI. 317 r. 1316). Ośpiafa (KP 284 XTT-XIII w. Ospela). Ożegała (KP 284 r. 1534).
Pacała czy Paczała (TC XIII f. 58 v. r. 1426-28 Paczala, TPy. r. 1546 f. 290 a.l. Pachała (TPy. XIII. f. 139 v. r. 1469, LS). Pagała (ŹDW I. 321 r. 1564). Paj-dała (LS). Pakała (TPy. XVIII. f. 138 v. r. 1476). Pala (UW 535 r. 1539 Pala). Papała (KP 284 r. 1687, KS 183 r. 1769). Parała (P). Parcha! (F XXII. 114). Pardała (K III. 9 r. 1683-85, LS). Parkała (KP 284 r. 1265). Pasała (PSJ 1935 X. LS -ka). Patała (LS, Kr.). Patrzał-(ek LS). Pąchała (K VII. 8 r. 1636). Pąpał-(ówna PSJ 1934 X). Pczał (K V. 141 r. 1599) i Pczała (KP 284). Penkała (PSJ 1933 II). Pergała (ŹDW I. 271 r. 1564). Perskała (PSJ 1930 IV, Ś, P -la). Perzała-(UW 639 r. 1559 -ka). Pękała (KP 284 r. 1554 Pąkala, LS). Piczała (KP 284 r. 1845). Piechał (W). Pierdala (ŹDW I. 298 r. 1564, UIW 85 r. 1534 -łka). Pierszała (PSJ 1932 IV). Pierszkała (Ś). Pierzchała (K III. 29 r. 1470, ród ryc.) i Pierszała (P). Pie-szała (LS). Pietrzał-(ek K III. 703 r. 1507). Pijała-(LBD III. 42 -łka). Pipała-(y, LS). Piszczał (PSJ 1934 III). Piszczała (SG IV. 209, P, LS K III. 39 r. 1521 -łkowa). Pizdowała (LG I. 1548 r. 1393). Pluskała (PSJ 1934 I). Plaskała (LS). Pobierała (KP 284). Poczalkala-(KP 284 r. 1392 Poczolkala). Podrygała (KP |284 r. 1559, LS). Podrygało (PSJ 1926 XI). Podsiadała (KP 284). *Pogwizdał-(ki os. K V. 174 r. 1611). Pojechała (KP 284 r. 1534). Pojeżdżało (WMS IV. 3. 210 r. 1544). *Pokiwała-(lski SG II. 386). Polatała (WMS IV. 2. 463 r. 1533). Polegała (KP 284). *Polutała-(KP 284 r. 1393). Pomykała (WM 644 r. 1485, K V. 182, PSJ 1935 III). Pomykało (LS). Poprzątała (KP 284 r. 1564). Porała (-lla Ś). Posiadała-(ówna PSJ 1932 IX). Pospiechała (LS). Postąpała (TPy. XXIV. f. 130 r. 1513). *Postękała-(K VII. 40 przed 1398). Poszywała (1938 II). Poświata (LS). Poterała (LS). Potłukała (KP 284 r. 1607). Poturała (KP 284). Potwarzała (KP 284 r. 1539). Potykała (ŹDW I. 321 r. 1564). Potyrała (KP 284 P, LS). Powała (ród ryc.) i Powałka (K V. 195 r. 1414-19 -łka). *Powiała (K VII. 199). Powiskała (KP 284 r. 1340). Pru-kała (KP 284 P). Pryskała (SG IV. 469). *Przątała (-ina SG IV. 797). Przebiegała (r. 1594). Przegał-(liński L). Przekała (KP 284 r. 1591 Przecala). Przemykała-(łski Pm.). Przestał (F VI-X 556). Przewracała (KP 284 r. 1574). Przybieżała (KP 284). Przyjało (ŹDM 62 XVI w.). Przymykała (KP 284). Przymuszała (KP 284 P). Przystał (PSJ 1935 VIII). Pucała (K V. 217 r. 1690-92). Puchała (ród ryc., KDW V. 555 r. 1434, K III. 111 r. 1493, PSJ 1936 X). Pukała (LS). Pulała (PCA II. 451 r. 1546). Purał (K Ch). Purgał (PSJ 1935 XII). Puwał (K Ch). Puzgał (PSJ 1934 VIII). Pyskała (K V. 219, KP 284 r. 1554, r. 1687). Pykała (LS). Pytała (KP 284.
Rała (LS). Rampala (KP 284). Rapała (Mp.). Rapała (WMS IV. 1. 248 r. 1523 Rumpala, PSJ 1931 IV). Rępała (Kr.). Rogała (LS). Rospała (F VX-X. 704). Bozczvniała (PSJ 1936 XI, Pm). Rozgała (P). Rozkidała (K V. 251 c. 1520). Rozlał (LS). Rozwiał-(licz MH VI. 5). Rożdżał-(KP 284 r. 1336 Rozdzalio abl). Ruchała (K I. 254 r. 1557). Rugała (KP 284 c. 1415 Rugała). Rukała (F VI-X. 507). Ruszała (LS, P). Rygal (LS). Rykała (KN 138 r. 1404, KP 284 r. 1413, LS). Rypała-(łki K VII. 88).
Sabał (Mp.) i Sabała (LS). Sacała (KP 284 r. 1394 Saiczala, r. 1440 SchacZala). Sadzała-(lina K III. 722 r. 1499). Sagała (LS). Sapała (KP 284 r. 1411, K III. 722 r. 1478, 1549, LS). Sarkała (TC X r. 1424, ŹDW I. 305 r. 1564). Sarpała (ŹDM 63 XVI w.). Sarzała (ŹDM 96 XVI w.). Satała (ŹDM 106 XVI w., LS). Sendział (LS). Sibała (KP 285 r. 1708 Sibala). Siekała (ŹDW I. 306 r. 1564). Siepała (KP 285). Sikała czy Sykała (KP 285 r. 1679 Szykala, Ś). Sipała (ŹDMp. 148 r. 1581). Skomiał (K V. 299). Skrobała (K III. 203 P). Skubała (KZ 244 XVI-XVII w. KP 285, LS). Slatała (KP 285). Słątała (r. 1671 Środa). Służał-(ek P). Smagała (UW 95 r. 1512 Smagała, LS). Smektała (K III. 219 r. 1506-46). Smerkała (KP 285). Smukała (K V. 326 r. 1560-67 LS). Smykała (Kr.). Sobała (LS). SobiaMek KP 285 r. 1241). Sobiegała (PSJ 1928 IV). Sobierała (P). Sonkała-(karz SG XI. 474 r. 1678). So-pała (LS). Sowała (PSJ 1937 XI). Sota-ła (PSJ 1933 IX). Spała (Rw.) i Wspała (KP 285 XVI w.). Sprachała (KP 285). Spychał (PSJ 1935 IV). Spychała (SG X. 12 r. 1677, r. 1696). Stachniał-(ek P). Stawało (TPT 332 r. 1453). Stąpała (WMS IV. 2. 199 r. 1519). Sterczała (P). Stępała-(KP 285 c. 1520 -łka). Stężal-(y LS). Stężała (P, KP 285 r. 1502 -lski). Strondała (W). Strugała (KP 285 r. 1395, LS). Strządała (Kr.). Strzegała (KP 285 XVI w.). Stukał (KP 285 r. 1687 Stukalius). Stukała (woźny AB X. 278). Stykała (KP 285 r 1687, r. 1687 Ś). *Surała-(y). Sur-bała (LS). Susała (P). Suwała (KP 285 XVI w., LS). Svkała (LS). Szafał-(kowic MH IV. 30. r. 1728). Szałapała (IPy. 1514-48 f. 407). Szandała (LS). Szarzała (KP 285 r. 1534). Szarpała (KP 285 P). Szatała (LS). Szawała (TS 139 r. 1452 Szaroala, F XXII. 130). Szawiała (F VI-X 51). Szczerbata (XVI w.). Szewała (LS). Szonagała (LS). Szopała (SG VII. 85 r. 1628). Szperała (KP 285 r. 1644). Szubała (LS). Szukała (KP 285 r. 1326 -ice. P). Szumigała (KP 285). Szurygnła (KP 285 Krzepice). Szuwała (KCłi XVII w.). Szwał-(ek PSJ 1933 IV). Szybał (PSJ 1935 IX). Szymala (Ś). Szvstata (WMS IT 60 r. 1497). Szywała (LS). Szyzała (KP 285 r. 1687 Schizala).
Ścibała-(WMS II. 69 r. 1479 -łka). Ścigała (LS, Ś). Ściskała (ŁP I. 232 r. 1596, PSJ 1935 II). Ślotała (LS). Śmiergała-(PSJ 1929 VIII). Śmierzchała (KP 285 r. 1782). Śmieszała (LS)- Śmiatała (LS, P). Świelukała (K II. 283). Świtała (KP 285 c. 1578, LS). Święka<a (1938).
Taczała (KP 285 r. 1390 nazw., ród ryc.). Tarała (AB XI. 69, PSJ 1926 IX). Tarchała (K V. 405 r. 1259, LS). Tarfała (Mp.). Tarmała-(licz SPP 122). Tempała (LS). Tlała-(łka PSJ 1937 X). Torchała (LS). Trafała (LS). Trata (Wl. Trąbała (PCA II. 319 r. 1536). Trybała (KP 285 r. 1461, PSJ 1935 I). Trzaskał-(lik PSJ 1936 X). Trzaskała (F VI-X. 551, PSJ 1938 I). Trząsała (WMS IV. 2. 258 r. 1522). Trzciał-(ek K VII. 397). Trzepiała (LS). Tukałła (LZ 428). Tumigra-la (KP 285 XV w.). Tupała-(KP 285 Ś). Turała (KP 285 XVI w. Trzemeszno, PSJ 1930 III). Tyrała (KP 285 r. 1534, LS).
*Ujała-(„4 Ujelino K V. 433 przed 1428). Umizgała-(lski 1793 Win.). Ustał-(KP 285 r. 1204 -ic). *Uwiała-(K VII-199).
Warchał (PSJ 1935 XI). Warchała (LS). Wardała-(łka ŹDM XVI w.). Wardzała (PSJ 1928 I). *Warpała-(lice K VII. 202 r. 1564). Warszała (v. Warszuła r. 1546). Warzał (SG XV. 101). Warzała (LS). Watała (LS). Wąchała (KP 285 r. 1559, V. 444 r. 1607, CO 36 r. 1718, LS). Węzał (Kość.). Wiała (LS). Wiązała-(liński K II. 370 r. 1558-59). Wierchał i Wirchał (LS). Wierzgał (ŹDW I. 320 r-1564). Wijała (LS). Wiskała (ród ryc. MH IX. 90). Wleciał (PSJ 1934 III). Woczal (LS). Wodała (1938). Wojtała (LS, P). Worzała (Pm.). Wrukała (P)- Wrzała (Pm.). Wrzaskała (K VII, 251; r. 1620, 1937 Ś). Wrzeskała i Wrzoskała (KP 285 P). Wspała (UIW 98 r. 1534). Wybierała (KZ XVI w.. F XI-XV. 248. r. 1808). Wyciskała-(lski r. 1791 Win.). Wydała (łka K VII. 254 c. 1520). Wydał (KP 285 r. 1520). *Wyglądał-(ów)- Wyglądała (SG III. 475). Wygrała (PSJ 1930 III). Wykała (TPT 305 r. 1446 Vicala). Wylęgała (LS). Wyleżał (F XI-XV 283). Wylęgała (KZ XVI w.). Wymazał-(owa PSJ 1930 VII). Wymiatał-(ek В IV. 99). Wyprzało (ŹDW I. 293 r. 1564). Wypychała (KP 285 r. 1559)- Wyrwał (KP 285 r. 1534, ŹDW I. 520 r. 1564, LS).-Wywiał (LS) i Wywiała (r. 1934). Wywrzało (KP 285 r. 1534 Wymralo). Wyzgał (WMS V. 55 r. 1550 Wyzgal). Wyzgała (KP 295 r. 1687 Wisgala). Wysypał (1938).
Zabała (ŹDW I. 313 r. 1564). Zabiegała (UIW 86 r. 1534, F XXII. 57, LS). Zagała (LS). Zaidal-(K Ch). Zajadał ((XVIII w.). Zająkała (KP 285 r. 1419, PSJ 1936 V). Zamiatała (P). Zamieszkała (KP 285 r. 1559). Zapala (UIC II. 417 r. 1397, KP 285 r. 1552, LS). Zaprzała (G). Zasięgała (OW 278 r. 1670). Zawał (LS). Zawała (N 159 r. 1772). Zawiał-(licz MH VI. 5). Zawiązała (PSJ 1950 IX). *Zawitała-(y SG II. 142). Zbarała (K III. 462 XVIII w. Wl.) i Zborała (LS, P-lski). Zdrzała-(ka Ś). Zdybał (LS). Zdybała-(liński WB 291). Zdychała (KP 285 r. (PSJ 1652). Zebrała (ŹDM 25 XVI w. Zebrała, czy Żebrała?). Zentała (N 158 r. 1772). Zgała (K V. 541 przed r. 1594, W). Zjeżdżała-(łka KP 285 P). Zlatała (KZ XVI w.). Zogała (Kr.). Zorąbała (SS 50 ŚVI w.). Zogała (Kr.). Zorąbała (SS 50 XVI w.). Zuchała (K V. 196 r. 1788, 551). Zybała (PSJ 1953 III. KP 285 P). Zy-gała (Ł). Zymbała (LS).
Żawał (LS). Żdżała-(ka Ś). Żendał (LS). Żogała (PSJ 1932 I, P). Żybała (LS). Żygała (LS).

H. Przyrostek -ła/-ło/-ły
Babło (LS). *Barkła-(klin K II. 7). *Bądła-(lin K II. 9). Bądło (KP 285 r. 1399 Bandlo jak żądło). Beblo (KP 285 r. 1489 Beblo). Bechło (PSJ 1934 VIII). Biegło (KP 285 P). Bierła (K II. 7 r. 1434, P r. 1932). Bierzgło i B-ei (F VI-X. 676). Brudlo (LS). Burlo (KP 285 r. 1391 Burlo).
Chabło (LS). Ciabło (WMS IV. 72 r. 1497). Ciągło (K IV. 119 r. 1547, PSJ 1929 VIII). Cięgło (Mp.). Cisło (LS). Ciżło (W).
Debło czy Dębło (K I. 57 r. 1230 Deblo a os. Dębłowo, P). Dudło (LS). *Dybta-(lin K VI. 95 r. 1363). Dykło (LS). Dyrło (K VI. 96 r. 1399). Dziarło-(owski P). Dziubło (K IV. 205 r. 1579).
Gegło (ŹDW I. 319 r. 1564). Giedło (K VII. 169 r. 1552, czy Jedło?). Gruzla (PSJ 1928 VII). Gryzło (PSJ 1929 IV). Grzeblo (C 23). Giędfa (Pd.).
Jagła (apel. K II 243 r. 1387, -giełka r. 1502).
Kisła (LS). Kisły (LS). Kuchła (PSJ 1935 IV).
Mikło (LS). Modło (MPV II. 406 r. 1335-42). Mogło (TPT 303 r. 1446).
Nagło (LZ 1177). Naziębło (KP 285 r. 1391, LS). Niepiekło (Korytkowski Prał. II. 24, r. 1445). Nierychło (K V. 264 r. 1687, Ś). Nierychły (LS). Niewlazło (TPtr. I. f. 49 v. r. 1400 Nemlaslo).
Objedło (SPP 85). Ogiedło (LS). Ogiegło (PSJ 1938 IV). Okła (LS). Osiadły (LS). *Oszczekła-(lin K V. 124 r. 1338). Oślizło (Ś). Oświsło-(ślak 1938, K V. 124 r. 1390 -owo). Oziębło (KP 285 r. 1399 Osząblo, W).
Padło (LS). Piecło (PSJ 1927 X). Piekło (apel. K III. 27 r. 1737). Pigła (apel. K III. 32 r. 1444, pigła = pigwa). Piskło (LS). Pizło (LS). Pocisło 1933 IV). Podsiadły (LS). Prudlo (PSJ 1930 VIII). Przebiegło (ŹDW I. 300 r. 1564). Przelazły (LS). Przeniosło (Mp.). Przemiosła (LS). Przewlekło (WMS IV. 3 r. 1494, K VII. 50 r. 1700, Adw. Trze-mesz. 1548 f. 18 Przewlekły Wlekliński). Przykło (ŹDW I. 288 r. 1564). Przy-sło (LS). Przyszło (K III. 99 r. 1508-15). Pyplo (WMS IV. 1. 236 r. 1523).
Ścisło (LS). Sczosło (TPy. 1434 f. 234 Sczosło). Siekło (LS). *Skarła-(in K VII. 108). Skrzekła-(KP 285 P). Skwarlo (r. 1935). Smagło (W). Spadło (LS). Sparło (KP 285 r. 1495). Stęchlo (K VI. 79 r. 1389). Stęchły (PSJ 1933 W). Szczudło (apel. K VII. 170 r. 1426 apel.). Szmurło (PSJ 1951). Szychło (Ł). Szymkło (P). Szyszło (K V. 4Ö1 r. 1392, LZ 147).
Ścisło (MH 15).
*Tarła (K VII. 177). Tarło (Mp.).
Trosła (PSJ 1933 XII). Trzosło (KP 285 r. 1434 Sczoslo, ob. Sczosło). Uziembło (K III. 745 r. 1553, W).
Wcięgło (F XXII. 59). Wcisło (UZK 17 r. 1410, UW 182 r. 1512, LS). Wetkło (UIW 61 r. 1534). Wisła (LS). Wizła (P). Wlazło (KP 285 r. 1559). Wlekło (KP 285 XVII w.). Wlizło (KS 191 r. 1646). Wrzasło (F VI-X 470). Wstęchło (K VI. 79 r. 1552). Wycisło (K III. 418 r. 1475, KT 533 r. 1488). Wylazło (K VII. 256 r. 1403). Wynikło (KP 285 r. 1598). Wyślizło (KP 285 r. 1485).
Zabagło (LBD I. 526 XV w., Kr.). Zabiegły (LS). Zacichło (SG XV. 311 r. 1579). Zamarło (Pd. R r. 1615). Zapadło (ŹDMp. 365 r. 1531). Zaziębło (UW 658 r. 1563). Zdwisło (PSJ 1936 I). Zdzieblo (LS). Zmarzły (LS). Zydło (ŹDW I. 313 r. 1564).
Żarło (KP 285 r. 1562 Szarlo).

I. Przyrostek -eł/-eła/-elo
Chodeła (K V. 106 r. 1754). Cudzieło (L).
Gadzieła-(liński RP 1508-13 f. 284). Ganieła (LS). Gocela (LS). Godzieła (P).
Jagiełło (XIY w.). Jargiełło (LS). Jurgiełło (LS).
Koseła (Mp.). Kusideł (LS).
Madeła (P). Makiela (K III. 670 r. 1555, LS). Mreła (PSJ 1936 XII). Musiel (KP 285 r. 1559 Musziel). Niewrzełło (KDMp. IV. 313 r. 1436).
Opięła (LS). Oszczygiel (PSJ 1929 I).
Pełła (BK 70 r. 1418 Pella). Pkieł (apel. TPT 532 r. 1453 Pkyel).
Ściseł (LS).

J. Przyrostek -ił/-iła/-iło/-iły
Będził-(owicz SG XV. 301). Budził (KP 285 r. 1305 -owo, SG XIV. 725 XVII w.).
Chodziło (LS). Chudziła-(łka ŹDM 66 XVI wj, Cudziło (Pm.).
Dądziła (LS). Dondziło (LS). Dusiło (-Ito autora Niezn. zap. her. I. 50 r. 1632). Dźwiła (LS).
Gadzüa (KP 285 r. 1467 -4 Godziła P). Gaziło (TPT 198 r. 1471 Gazylo). Gościła (LS).
Jaziło (BM 1507 r. 1420 Jazylo). Jarmiło (F VI-X. 507).
Kadziło (PCA II. 564 r 1539). Kocił (ŹDMp. 137 r. 1581). Krzewiła (K VI. 79 r. 1552). Kusiło (KP 285 r. 1460). Kwapił-(owa PSJ 1930 XI).
Mędziła (AB X. (250 Mandzyla). Musił (KP 285 r. 1554 Muschil).
Nasil (K V. 64 r. 1259, o LG II. 1060 r. 1397). Nosila-(K I.. 521 r. 1387).
Opiła (LS) Opilv (KDW V. 244 r. 1415 Opili). Ośpila (KDW I 582 XII-XIII w. Ospila).
Radziła (UIW 40 r. 1554′. Rodził (KP 285 r. 1534 Rodzyl, 1539 Rodził).
Sgdzila (LS). Spacił (Ś). Strumiło (AB VII. 83 r. 1423, LS). Szumiło (PSJ 1938 IV).
Tamila (TS I f. 10 r. 1586) Thamila). Tomiła (PSJ 1929 XII-Ha). Traciłcowski Kr.). *Trzebił-(ów).
Wywiło WMS IV. 1. 170 r. 1519).
Zaczepiło (LS). Zawadziło (WMS IV. 2. 386 r. 1530). Zawiła (Kr.). Zawiło (ŹDW I. 282 r. 1564).
Żalił (LS).

K. Przyrostek -ył/-yła/-yło
Batyła-(łka LS). Beczyło (TPT 22 r. 1446). Bocyła (LS). Boczyło (SG XIV. 792). Boryła (LS). Brzył-(owski K VI. 45 r. 1512). Buryła (LS). Buryło (LS). *Była-(Iice K IV. 91 r. 1476). Był (RP 1454-1508 f. 59 Bil).
Chodyła (K IV. 106 XVIII w.) Chył-(ek K II. 73 r. 1654). *Cieszył-(ów K II. 98). Dubryłło (SG X. 101 r. 1539). Pryszczyło (LS).
Gocyła (LS). Gorsztyła (LS). Gostyło (LS). Gosztyła (PSJ 1928 I). Grzebyka (P). Gurdylo (ŹDM 94 XVI w. Gur-dilo). Gusztyła (LS).
Jutrył-(ów SG XV. 2. 693).
Kopyła (KP 285 r. 1687 Kopilla). Korzyła (KP 285 r. 1520). Kosyła (PSJ 1937 XI). Kucyłło (LS). Kuczylo-(owie ŹDM XVI w. 75). Kutyła (LS).
Martyła (P). Murmyło (LS).
Omyła (PSJ 1936 I).
Paryła (LS). Perdyła (PSJ 1938 V). Pietryło (ŹDM 72 XVI w. Petriło). Pospieszył (LS). Pryła (Ś). Przybyło (LG I. 2652 r. 1398).
Raczyła (LS). Ryło (ŹDW I. 331 r. 1564).
Siudyła (PSJ 1933 IX). *Skopyła (SG II. 289). Sopyła (LS). Surzyło (LS). Sutyła (PSJ 1936 XI). Styla (PSJ 1936 IV, -lka P). Sutyła (P). Szczebyło (PSJ 1931 V). Stabryla (1938 X).
Śwityło (MH VI. 3).
Tarczy! (Kr.). Topyła (LS). Tyla (PSJ 1938 V).
Waszył-(y Tańsk). Wojdy! (UW 507 r. 1534). Wojdyła (LS). Wojdyło (K VI. 148 r. 1388). Wojtyła (KDW V. 640 r. 1440, LS).
Ziuryło (LS). Złożyło (WMS IV. 2. 111 r. 1512).

L. Przyrostek -adło
Bagadło (LG I. 1909 r. 1394). Bajadło (KP 285 Kość.). Beszadło (ŹDW I. 296 r. 1654). Bojadlo-(dlkowa KP 285 r. 1690).
Chybadło (K II. 93 r. 1398). Ciągadło (KP 285 r. 1474). Ciężadlo (KP 286 1687). Czeladlo (SG X. 12 r. 1677). Duczadlo (Lites Crucif. II. 197). Gadzadła (WMS V. 65 r. 1550 Gadzadla).
Moczadło (TPT 109 XV w., LS).
Napadło (UW 434 r. 1512, -owicz P). Niedojadło (1938). Nienapadło (LS).
Objadło (KP 286 r. 1604). Oczadło (LS). Osiadło (LS).
Pijadlo (KP 286 c. 1520 Pyadlo). Piskadło (W). Podsiadło (LS). Podziadło (PSJ 1936 IV). *Przesiadło-(ów K VII. 49 r. 1386). Przypadło (KP 286 r. 1679). Pycliadło- (KP 286 r. 1440 Pichadlo).
Siwadło-(wska PSJ 1935 IV). Smagadło (KDW V. 664 r. 1445, K III. 728 r. 1497, 1547-90). Szczegadlo (SG XII. 578 r, 1537).
*Tykadło-(ów KP 286 r. 1213).
Wąchadło (KP 286, r. 1264 ŹDW I. 313 r. 1564).
Zbrobadło (KT 2 r. 1105 Zbrobadlo). Zcgadło (KP 286 r. 1264, ŹDW I. 313 r. 1564). Zwadło (LS). Zygadło (LS, W).
Żegadło (KP 286 r. 1400 Szegadlo, LS).

Ł. Przyrostek -idło
Chodzidło (1938).
Gasidło (KP 286 P). Godzidło (AB XII. 473 XV w.). *Gowidła-(lino).
Janidło (F XI-XV 112).
Kadzidło (apel. WMS IV. 1. 412 r. 1543). *Kanidło-(lowo K II. 276 r. 1307). Kośmidło-(wicz AB III. 9 r. 1748). Kropidło (KP 286 r. 1207 apel.). Kupidło (KP 285 Kość.). Kusidło (KP 286 r. 1554 PSJ 1936 V).
Mamidło-(wski 1938). Mazid!o-(K II. 449, V. 58 r. 1520). Miesidło (MH XII. 15 r. 1804). Motowidło (AB X. 340, SG IX. 88). Musidło (XVII w. Szkaradowo P).
Nosidło (KP 286 r. 1519, PSJ r. 1936 V -dla).
Pścidło (KP 286 r. 1553 Pscidlo). Rypidło- (K IV. 210 r. 1552-60).
Rzucidło (KP 286 P, LS).
Serafidło (LS). Stawidło (WMS II. 64 r. 1497). Stronidlo (KP 286 WI r. 1561, SG III. 578). Strzemidło-(wska PSJ 1929 VI).
Wrazidlo (Ś). *Wronidło- (K VII. 250 r. 1503).
Zenidło (Py. 1535).

M. Przyrostek -ydło
Barydło (LS).
Cieszydło-(KP 285 r. 1271). Curzydło (PSJ 1929 VII). Czurzydło (KP 285 r. 1420 = Cyryl).
Kopydło-(dlec K II. 330 XV w.). Kurzydło (LS).
Mgżydło (KP 286 P). Mużydło (Pd. R 1605). Myszydło- (K V. 58 r. 1533-34).
Szydło (apel. K I. 325 r. 1136 Sidło).
Tworzydło (LS).

Uzupełnienie
A. Barygal (P). Cyral (1918). Drożdża! (Kr.). Fudala (ŹDW I. 134 XVI w.). Ignal (1958). Komzal-(ek UIW 106) Nuzal (1918). Orpiszal (UIW 6). Pę kał (Kr.). Skrzypal-(ik P). Synal (W) Szuba! (UIW 35). Świstała (Ś). Tuba la (UIW 61). Zabala (1. c. 14). Gical (1938 XI). Obal-(ówna Kr.). Wojal-(ik 1958 XI).
B. Brochel (UIW 59). Dykiel (Kr.). Gosiel-(ewski 19,23). Kamsela (Kr. apel.?). Kosmela 1936 IV.). Kuspiel (Mp.) Mar-chiel (UIW 45). Piechel (P). Pierściel-(ak 1913). Rzepiela-(ówna Kr.). Wierszel-(ewski 1874). Zamiela (UIW 100). Zygiel (P). Kużel (1938 XI). Trela (t. s.).
G. Grochol (Kr.). Parwol (Kr.).
D. Brzegula (Ś). Czypula (Ś). Jachula (KI.). Kaniuia-(kówna Kr.). Kwapul-(iński 1918). Mantula (Ś). Stercula (Pd). Styrcula (Mp.). Wartybu! (UIW 91). Babula (P).
E. Kiemla (UIW 64). Krzepła (1. c. 90 r. 1534 Krepla). Sierla (Ś). Zempla (L. r. 1448). Życlila (1956 Koniu.).
F. Goryl (LS). Grzyl (P). Sordyl (Mp.). Styla (m. Kr.). Warszyl-(ewicz Lw.). Wojtvla (P).
G. Bratała (P). Deptała (Łomż.). Grabala (Pd.). Kutrybała (1918). Posała (P). Rozkwitał-(lski 1918). Serbała (Kr.). Stało (UIW 24 r. 1534). Stczała-(ka (UIW 101 r. 1534). Stojal-(owski Kr.). Suchała (1874).
H. Niedopadł (Kr.). Opadła (m. 1918). Wymkly i Wynikły (UIW 12 r. 1534. 36 t. r.). Pukło (1918 XI). Świechło (t. s)
Ł. Kosidlo (1938).

XI. Formacje ze spółgłoskami „r”/”rz”

A. Przyrostek -er/-era/-ero/-yr/-yra/-ra
Bachera-(ka LBŁ II. 352). Bachra (1935). Batyra (LS). Biera (K II. 22 XV w.). Bondyra (LS). Bozera (AB VII. 21 r. 1575). Bundyra (PSJ 1936 IX). Bvra (PSJ 1928 XI).
Chabera (SO XIV, LS, W). Chera (Pb Chyr-(ek Pm). Cicher (ŹDW I. 313 r.
1564). Ciebler-(owskie K IV. 119 r. 1605-04). Cudera (1938 VII). Czachyra (W). Czakera (LS). Czepero (ŹDW I. 519 r. 1564). Czochra (LS). Czoper (PSJ 1936 XII). Czuchra (Kr., K IV. 147 r. 1757 -ryńska). Czuper (K VII. 318-9 r. 1534).
Dachtera (P) Dagera (LS). Daktyra (Kość.). Dyndera (KP 286 XVI w.l. Dyr-(ek ŹDW I. 294 r. 1564). Dziander-(drowska K III. 527 r. 1685-85). Dziombera (KP 268 P).
Fander (ŹDW I. 296 r. 1564) Pliander).
Ganzera (Ś). Gdyra (P). Gendera (LS). Geber-(ski P, SO XIII). Gędera (KRT 107 r. 1556, KP 286 Pl. Gibera (LS). Gin-dera (P). Gmyra (PSJ 1935 V). Godera (P i -ski P). Gonera (K VI. 119-120 r. 1511 Gonira). Gozdera (TP XXIX f. 52 r. 1545). Goździer (Kobierzycki Sieradz r. 1615). Gregier (Grzegorz TPy. 31 f. 8 r. 1555). Guder (P). Gudera (Pm). Gudra (ŹDW I. 271 r. 1564). Guwera (PSJ 1937 I). Guzera (Ostrowiec).
Haber (apel. UW 631 r. 1559). Haniera (LS). Hodera (LS). Hutyra (PSJ 1938 V).
Jachyra (1938). Jaskier (apel. K VI. 150 przed 1220, 1550 Jaszkier). Jaster (P). Jaszczera-(rzyński RP 1524-36 f. 115 p. r. 1525). Jękier (SG IX. 838 r. 173).
Kancera (Bydg.). Kapera (PSJ 1936 XI). Kazera (LS). Kądra (LS). Kęder (PSJ 1930 VI). Kędra (L). *Kętra-(rzyno K I. 108). Kiecer (SG XV. 2. 25). Kiekiera (PSJ 1^29 XI). Kiera (1937). Kiiera (SG II. 386). Klimera (PSJ 1938 VII). Knera (LS). Koczera (LS). Kobiera (Ś, K II. 308 r. 1534 biorek). Kobra (LS). *Kociera-(rzyn) Kojder (PSJ 1951 IV). *Komier-(owo K IV. 376 r. 1576). Kondera (W).
Kopera (Kr.). Kopiera (NP 500, 3) i Kopyra. Kostera (ŹDW I. 519 r. 1564, LS). Kostyra (KP 286 XV w. Kostira, K I. 124 = Kościan). Kośmider (LS). Kośmier (KP 286 r. 1500 = Cusma r. 1427). Kozera (KP 286 r. 1559, LS). Kozyra (KP 286 r. 1520). Krampera (Mp.). Kryr (K II. 359 r. 1511). Kubera (LS). Kucera (LS). Kuczera (KP 286 r. 1687, LS). Kuczmera (KP 286 r. 1687). Kuczyra (LS). Kudera (Śl. Kudra (LS). Kukier (LS). Kustr (ŹDW I. 302 r. 1564). Kustra (K V. 139 r. 1462, P -terka). Kutera (L’S). Kwir (KI.).
Lachera (LS). Libaber (-4 Libobry K IV 453 r. 1545-50). Libera (LS).
Madera (Mp.l. Magier (ŹDW I. 275 r. 1564). Magiera (Pd. R 1607-08, LS). Man-dera (PSJ 1937 I). Masier (LS). Matera (LS). Mendera (P). Menera (KDW I. 611 r. 1(271). Metera (R). Medyra (KP 286 c. 1511). Micher (KP 286 r. 1204, LS). Mide-ra (LS). Midra (KI.). Modera (LS). Mowera (LS). Musierfowicz P). Mzyr (SO XIII. 97).
Niegier (ŹDW I. 323 r. 1564).
Ossera (LS). Osyra (PSJ 1951 IV). Otyra (KDW V. 250 r. 1416 Otliira).
Palider (P). Patyra (LS). Pążyra (TPy. XV r. 1496 Pąszyra). Pempera (P, K V. 142 r. 1506-46 -orek). Penchra (PSJ 1929 V). Pepera (PSJ 1936 VIII). Pera (i ż. Perzowa (ŹDW I. 285 r. 1564). Pęchra (K VII. 10 r. 1591). Picher (LS). Pichera (U1W 88 r. 1534). Pietyra (PSJ 1928 V). Pistera (LS). Pitera (LS). Przechyra (K VII. 90 XVI w., KP 286 r. 1534 -ka). Pustyra (LS). Putyra (LS). Pychera (KP 286 r. 1534). Pydra (1938).
Retera (K V. 239 XII-XIII w.).
Sciupider (Kl.) Setander (LS). Sie-biera (r. 1793, P, SO XIII). Siekiera (apel. KP (286 r. 1575). Siper (K I. 279 XVI w. M). Skiera (K V. 298 r. 1796, P). Skikier (K IV. 348 r. 1762). Skomra (P). Skoszy-ra (Ruptowa). Skowera (r. 1928 PSJ 1930 VIII). Skowiera-(rzyn LBD II. 315). *Smołder-(ów). Smyra-(rzyno K V. 326 r. 1598). Sobera (P). Śpyra (PSJ 1930 VII). Stachera, Stachira i Stachyra (AB XIV 29 r. 1457 Stachira al. Stanislaus, KP 286 XV w., r. 1554 -erka). Staczyra (LSI. Stasier-(ski i -owski P, SO’ XIII). Stędera (KP 286 c. 1511 Standira, P). Stopyra (K VII. 390 r. 1596 -irka, PSJ 1936 XII). Subera (P). Sudera (Wiu.). Sumera (Ś). Supera (LS). Suter (ŹDW I. 288 r. 1564, LS). Szendera (PSJ 1935 III). Szkuder (PSJ 1938 V). Szołdra (apel. PW 6 r. 1400). Szuder (PSJ 1931 IX). Szudera (Win.) Szy-mendera (KP 286 P). Szyper (ŹDW I. 320 r. 1564). Szypier (UW 534 r. 1539).
Śmiera (ród ryc. K I. 291 r. 1456 Szmyera). Świąder (LS). Świekier (WMS II. 57 r. 1497 Szmiekier apel.).
Tader (ród ryc., KP 286 XII-XII w.). Patera (1937). Tądera (Tundera Tondera K VII. 191 Ś). Tendera (PSJ 1938 V). Tomera (PSJ 1938 IX).
Wacyra (LS). Węsier-(ory Pm, SO XIII 99). Wicher (apel. K V. 453 r. 1428). Widera (KP 286 r. 1679, PSJ 1931 V). Wie-Idcra (PSJ 1929 XI). Wojtera (P). Wojtyra (LS). Wowra (1937).
Zachwiera (Korytkowski Prał. II. 221 r. 1443). Zawiera (PSJ 1938 V). Ząber (PSJ 1933 XI). Zbera (r. 1618 Win., K III. 463 r. 1514-18 -rka, w okolicy os. Zberki). Zbier-(ek ŹDW I. 287 r. 1564). Zientcra (Zawiercie) Zuter-(ek 1938).
Żyra (K ІП. 505 r. 1163).

B. Przyrostek -erz/-erza/-yrz/-yrza/-irz/-irza/-rza
Bangierz (K VI. 5 r. 1590, WMS III. 90 r. 1504). Bęgerz- (KP 286 XII-XIII w. Bengerus). *Bierz-(ów). Blachnierz-(rek P). Bunderz (ŹDM 122 XVI w.).
Chomerz (K VI. 194 r. 1400 ur.). Chszerz (Kr.). Ciemierz (LBD I. 37 XV w.). Ćwierz (PSJ 1928 IV). Ciećwierz (W).
Ćwierz (PSJ 1935 II).
Gromerz (UIC II. 468 r. 1398). Gulbierz (LS).
Jezierza (ród ryc., K II. 260).
Kaperz (LS). Karpierz (PSJ 1933 III). Kęcerza (LG II. 2091 r. 1398). Kędzierza (KP 286 r. 1156 Candera). *Kędzierz- (KP 286 r. 1581-1610). Kingierz (SP 14 r. 1436 stprus.?) *Kocierz- (K VI. 184 przed r. 1401). *Kojerz-(KP 286 r. 1200). Koserz (K I. 429 r. 1436). Kosterz (1958). Kozerz (KP 286 r. 1554). Krępierza (K III. 644 r. 1385 wzg.. Kuj.). Krojerz (r. 1594). *Kucerz (KP 286 r. 1250). Kudzierz (ŹDW I. 296 r. 1564). Kuglerz (K VTI. 206 r. 1593). Kurpierz (P). Kustrza (K VI 220 r. 1554). Kuśnierz (RH VI. 87 XV w., KP 286 r. 1559, -ek P).
Luberz (K II. 406 r. 1357). Lubrza (ród ryc.).
Mastalerz (F VI-X 709). Masztalerz (KCh.). Mieeierz (K I. 174 XVI w. Mie-cierz). *Miecierza-(yn K I. 174). Mirza (= Mirzon K V 59 r. 1421). Mozderz (LS). Muździerz (PSJ 1936 X).
*Naderza (UW 35 r. 1428, ŹDW I. 308 r. 1564). *Nędzerz-(KP 286 XII w.). *Niemierz-(ewo KP 286 r. 1404).
Ojerz (KDW I. 18 r. 1153 Ogerius PW 154 r. 1403 Ogerz = Augerius). Olberz (K VII. 20 XIV w.). Ościerz (UIC II. 568 r. 1398 Osczerz WM 713 r. 1492).
Pachlerz (LG I. 1242 r. 1392). Pacierz (apel. K VII. 1. r. 1392). Padzierza (KP 286 r. 1534). Pancerz (apel. PSJ 1936 IX). Paskrza (K VII. 7 r. 1392, KP 286 r. 1592). Paździerz (LS). Pęcherz (apel. Pan- Ś). Pierze (ŹDW I. 298 r. 1564). rlą-sierz (RP 1524-36 f. 65 r. Pląsierz).
*Rodzerz-(KP 286 r. 1209). Rycerz (PW 385 r. 1409 Riczer, UW 404 XVI w. apel.).
Sąderz (KP 286 XII-XIII w. Zuder). Sentyrz (PSJ 1930 II). Siekierz (ród ryc.). Sierzygierz (TPT 106 XV w. Syerzygersz? ). •Skudzierz (Kobierzycki, Sieradz, r. 1615). Spierz (WMS II. 23 r. 1494). Stalerz (KP 286 i. 1520 Sthalyerz). Stągierz (ŹDMp. 483 r. 1508, 588 r. 1540). *Suserz (KP 286 r. 1387). Szalbierz (ŁP II. 287 r. 1725, P). Szmuklerz (F VI-X. 80). Szumierz (PSJ 1932 X). Szuperz (SG XV. 2 22 r. 1366). Szyrza (TC XIV f. 209 r. 1434 Schyrza -czy Źyrza).
*Ścieżerz-(KP 286 r. 1217).
Tyrza (K I. 337 r. 1479).
Walcerz (KP 286 r. 1388 Valczerz = W’plter). Wąpierz (K III. 364 r. 1513 Wyąpyrz, V. 445 r. 1602 -ek). Wełnerz (KP 286 r. 1390 = Werner). *Westerz (KP 296 r. 1410). Wienierz-(TPT 332 r. 1452). Wydzierz (K III. 420 r. 1391 Wydzerzonis gen.).
Zgirza (K III. 473 XII-XIII w. Sgira, r. 1583 -erka).

C. Przyrostek -ar/-ara/-arz
Babiarz (Pd. R r. 1617-18, Pm., PSJ 1929 YI). Bachar (PSJ 1933 VIII). Bakałarz (ŹDM XVI w. 91, P). Baklarz- (Kr.). Bednarz (UW З XV w., LS). Belar (LS). Bełchar (LS). Biara (i Biera LBD II. 326. I. 321 XV w.). *Biegarz-(ewice K IV. 27 r. 1295). Bielarz (P). Bieniarz (PSJ 1937 X). Biniarz (PSJ 1933 II). Blicharz (LS). Bliźniarz (UIW 107 r. 1534). Btadgar-(ówna PSJ 1927 VIII). Btaniarz (Kr.). Błonarz KS 43 r. 1588). Błoniarz (PSJ 1935 III). Bochniarz (LS). Boczar (PSJ 1927 V). Bojar (KP 286 r. 1497, K VI. 27 r. 1520 -ek). Bojdar (LS). Boniar-(ski P). Buczar (LS). Bugara (LS). Bujar (LSI. Bujara (Ś). Bukar (LS). Bularz (PSJ 1930 IX). Bułarz (LS).
Cętar (W). Chałcarz (Mp.). *Chara-(rzyny K IV. 99). Charz (K IV 99 r. 1136 Carz, K II. 72 r. 1387). Chmielarz (KN 437 r. 1414, Ś). Chomątarz (KN 102 r. 1401, АКР VIII r. 1404). Cianciarz (Ł). Cianciara (W, P). *Cicharz- (K III. 551 r. 1605). Cudara (WMS II. 51 r. 1497 -rka m.). Cybar-(y LS). Cykarz- (KP 286 r. 1136 T ycareuiz). Cynar (Lites Cru-cif. I. 111 r. 1339 w Słupcy i Cynarzew-ski (P). Cynkarz (PSJ 1927 Ii). Czachar-(owski P). Czamara (LS). Czanikarz (i -acz TPT 71-4 XV w.) Czeklarz (Pd. R r. 1606-7). Czochara (PSJ 1938 II). Czołnarz (KZ 241 XVI-XVII w.). Czu-char (PSJ 1933 IX). Czuwara (PSJ 1937 IX).
Daszdarz (ACP r. 1406-12 pod r. 1407 = Dezydery?). Dekarz (LS). Domara (LS). Drabarz (AB XII. 427 XV w., SO XIII. 105 -ek). Drobiarz (LS). Droźbiarz (LS). Dudar (LS). Duszara (PSJ 1934 VI). Dy-gnarz (Ś). Dyrkarz (LS). Dysarz (P). Dziądziarz (PSJ 1929 III). Dziechciarz (LS). Dziętara (LS). Dzionara (Pm). Dziubar-(ek Ś). Dziżbiar-(ek P). Dzwo-niarz (r. 1808).
Fafara (PSJ 1951 X). Falarz (UIW 88 r. 1534). Fąfara (LS). Figlarz (LS). Fu-lara (LS). Fularz (Kr.). Fuszara (P).
Gaciarz (LS). Gaczara (r. 1633 Środa). Gancarz (LS). Gara (K IV. 217 r. 1729). Garbarz (WMS IV. 3. 215 r. 1544, LS). Garczarz (Bydg. 41 r. 1596 Garczasz). Garncarz (LS). Garz-(ek K II. 171 XVI w.). Gawara (KRT 217 r. 1568). Gatarz (PSJ 1936 IV). Gbiara (Kość.). Gembara (LS). Gębara (CO 37 r. 1718). Gębarz (K IV. 222 r. 1601 Gembarsz). Gtsiarz (P). Gidlar-(owska K III. 587 r. І565). Glara (P). Gliniarz (WMS IV. 1. 269 r. 1524, PSJ 1931 II). Głowarz-(owicz ŹDM XVI w. 74). Gnabara (PSJ 1935 XII). Gobara (P). Golar (PSJ 1937 X). Golarz (LS). *Gonarz-(ew K VI. 119). Gonciarz (LS). Gondar (LS). Gondarz (L). Gontarz (LS). Gosar (KP 286 r. 1391 Gossar). Gosiarz (W). Gospodarz-(ykowa WMS IV. 1. 225 r. 1521). *Gowarz(-ewo K II. 213). Grabara (P). Grabarz (K II. 214 r. 1500, LS, P). Grubarz (PCA II. 507 r. 1535). Grzecznar-(owski SO XIII. 106). Grzybar-(czyk P). Gwiazdarz (LG I. 1555 r. 1393). Cular-(ek LSW 25). Gularz (ŹDMp. 395 r. 1531.) Gzara (SG XI 789 r. 1580). Gzar (SPP 45).
Hujara (PSJ 1938 III).
Jaglarz (LS). Jagnieczarz (ŹDW I. 294 r. 1564). Jaślar (mieszk. Jasia Kr.). Jaślarz (Jasło). Jazgar (P). *Jazgarz-(ew). jedwarz (K VI 153 r. 1520). Jęntara (F XXII 123).
Kachniarz (PSJ) 1927 VIII). Kaczara (r. 1711, r. 1935 Środa). Kaczmar(-ek P). Kaldarz (K II. 267 r. 1535 Cal-darz). Kamarz (LS). Kamieniarz (LS). Kamparz (KP 286 XII-XIII w. Campar, NP 439 = dzwonnik). Kałamarz (LS). Kapuściarz (PSJ 1938 II). Karbarz (UIC II. 504; 475 r. 1398 Garbarz, Karbar). Karczmara (LS). Karczmarz (LS). Kawarz (LS). Kielar (LS). Kiepara (F XXII 50). Kietlar-(owski K II 296 r. 1496). Kiszkarz (PW 511 r. 1406). Kleparz (KP 287 .c. 1511). Klepcarz (PSJ 1923 VI). Klepczar-(ek LS). Klęczar (LS). Kobylarz (LS). Koczmara (LS). Koczwara (KP 287 r. 1652, P). Kolcar (PSJ 1930 XI). Kolarz (LS). Kolbiarz (LS). Koliczar (LS). Koniarz (LS). Kontynarz (WMS IV. 2. 70 r. 1510 Continarsz). Kopaniarz (LS) Kopyciarz (r. 1722 Wm.|. Koryciarz (PSJ 1933 VII). Kosar (PSJ 1928 II) i Kosara-(rzyn K II. 332 c. 1415). Kosarz (SG X. 816 r. 1376 śl. Kosiar-(kiewicz WB 66). Kosiara (KP 287 P) i Kosara (r. 1316). Kosiarz (LS). Koszarz (RP 1552-60 f. 395 r. 1556). Koszar-(PSJ -ek 1934 XI). Koszyczar- (ek P). Koszytarz (Kuszytarz Ś). Kotlar (KP 287 r. 1487) i Kotlara (r. 1466 K I. 430). Kotlarz (Bydg. 32 r. 1596, LS). Kowara (LS, Rw). Kowarz (LS). *Kozara-(KP 287 XIV w., r. 1449 -ek). Koziar (SO XIII. 102). Koziara (LS). Koziarz (LS). Kożusarz (Ś). Kramarz (WMS III. 59 r. 1503, L). Krukar (PS] 1950
VI). Krupiarz (Kr.). Kubara (KP 287 r. 1618, dziś Kubera P). Kubarz-(ewski Kl.). Kucharz (BK 2653 r. 1423, LS). Kuczara (Kr.). Kuczmara (LS). Kularz (PSJ 1935 IX). Kupara (rus. SG XI. 902 r. 1694). Kurpiarz (PSJ 1926 XI). *Kurzarz-(e K IV. 439). Kuziara (PSJ 1938 IŚ). Kuź-miar (LS). Kuźniar (PSJ 1932 II). Kuźniarz (LS).
Lekarz (LS, -ewski 1676 Placzkowo Trzemesz.,. -ewice). Leparz (AB XI. 507). Lepiarz (Kr. r. 1628, LS). LepSara (LS). Lęcznar (LS). Lipjarz (Kr.). Litar-(owicz LS). Lucarz (PSJ 19Й7 VIII). Lusar (PSJ 1926 V).
Laskarz (KP 287 r. 1552-60, może = Lascarius) i Nielaskarz (K II. 413-4). Lupikarz (Kondraty). Luszczarz (PSJ 1936 IV). Lysarz (SG VII. 521 r. 1370). Lyszczarz (KP 287 Wieluń, r. 1570 Lyssarz czy to samo?, LS).
Machara (KP 287, K II. 437). Madziarz (LS). Magdziarz (KP 287 P, LS). Makara (PSJ 1953 IX). Malara (LS). Malai’z (LS, UW 625 r. 1559 -ek). Mamcarz (LS). Mamciarz (P). Maślara (PSJ 1937 VIII.). Maślarz (LS). Mazgara (ur. K V. 16 r. 1724). Maziarz (LS). Mąkarz (SG I. 1612 r. 1398 Mankarz, KP 287 r. 1400 Mąkarz, V. 20 r. 1423 Mankarius). Mc;charz-(K V. 20 r. 1245 Machar., 1246 Manchar., 1370 Manchevrzeivo ->Mieharzewo). Michnar (PSJ 1926 V). Mielcar (UM 196 r. 1464 Środa -> Mielcarek). Mielcarz (K Ch). Miądlarz (LS). Misiarz (LS). Młynarz (WMS IV. 2. 295 r. 1524). Mocarz (WM 657 r. 1486, W). Mocydlarz (LS). Moczvdlarz (P). Moldarz (WMS II. 50 r. 1497 Moldarz). Morar (PSJ 1938 IV). Muchara (KP 287 XVI w.). Mucharz (LBD III. 67 os.). Mularz (PSJ r. 1928 IV). Murarz (LS). Muszczarz (Radoszyce). Mydlarz (LS).
Nadarza (SG I. 2062 r. 1395 Nadarza) Nar-(ek ŹDW I. 305 r. 1564). Nawara (PSJ 1933 VI). Nękarz (-4 Mintarz jez. K V. 65 r. 1299 Nankalrs. Nieckarz (KP 287 c. 1500 Nyeczkarzs). Nowara (P.)
Obara (WMS IV. 3 325 r. 1532, WB 161). Olejarz (LS, WMS IV. 3. 117 r. 1539 -rczyk). Olendarz (LS). Oparz-(ewskie K V. 99, r. 1545-50). Osar-(ek ŹDW I. 296 r. 1564). Ostarz (LS). Ostrycharz (K VI. 322). Owcarz (P). Owczarz (UIC II. 9. 4 r. 1400 Offcarz, LS). Ożar (K V. 126 r. 1136 Osar).
Pacharz (K VII. 1 r. 1552). Pacliolarz (LS). Palarz (PSJ 1933 VIII). Palączarz (PSJ 1930 III). Papara (W). Parza (K III. 130 r. 1525 40 і 1. c. 10 r. 1551-69 -rka). Pieczar (K III. 25 r. 1497). Pieczara (K III. 24 r. 1448 -rka LS). Piekara (P). Piekarz (KP 287 r. 1520, LS). Piekularz (KP 287 P). Pielarz (LS). Piernikarz (KP 287 r. 1679, Bydg.’ 135 r. 1745). Piętara (LS). Pilarz (r. 1796 -arek, LS). Pintara (LS). Pisarz-(-yk KDW V. 26 r. 1402). Piskarz-(owa K VII. 21 r. 1352). Piziar (LS). Plocharz (F VI-X. 425). Plocharz (TW 50 r. 1455 Plocharz, LS). Plokarz (W, P). Plókarz (KP 287 P). Pochmara (LS Łomż.l. Podarz-(ewo K V. 167 r. 1401). Po-larz (LS). Pomiarz (P). Ponczyniarz (LS). Popielarz (KP 287 r. 1679). *Pozarz-(ewa K III. 78 r. 1679) і *Pozarza-(yn). Prugarz (PSJ 1927 X). Przestarz (LS) і Przystarz (LS). Przewara-(rzyński K III. 710 r. 1515) i Przywara (Ś). Psiara (i-ek r. 1601). *Pulcarz-(K VII. 56 r. 1399). Puskarz (PSJ 1933 IV). Puszkarz (WM 947 r. 1517, LS). Pytlarz (LS). Pyznar (PSJ 1933 XI). Pujara (Ś).
Rajtar (PSJ 1936 I). Rembarz (P). *Rosparz (K VII 76 przed 1551). Rozwar (K III. 148) i Rozwara-(rzyn). Rurarz (LS). Rybarz (PSJ 1938 I., -rczyk P). Rymarz (LBD I. 304, PSJ 1933 X). Rynkarz (PSJ 1930 XII). Rypnarz (PSJ 1938 II). Ryznar (PSJ 1930 VIII). Rzeszotarz (WMS IV. 2. 295 r .1524).
Sabiniarz (LS). Samar (ZSG 71. 149 r. 1534). Samara (r. 1935). Satara (Kr.). Sawara-(rzyński P). Sercarz (Ś). Siedlarz (PSJ 1921 VII). Siekarz (P). Siodiarz (LS). Sitarz (ŹDW I. r. 1564, LS). Siutara (PS.i 1929 I). Skabara (LS). Sklarz (Bydg. 41 r. 1596). Skrzyniarz (LBD III. 403 XV w., LS). Smara (K V. 318 r. 1574). Smarz (K III. 218 r. 1136 Smars, KDMp. IV. 371 r. 1441, PSJ 1922 I). Smolarz (LS).. Sokar-(owski Lw.). Solarz (LS). Stacharz (ŹDM 65 XVI w.). Starza (ród ryc., km. K III. 249 r. 1419). Stawarz (W, P, LS). Stawiar-(ski WB 94). Stędara (F XXII. 57). Stojar-(czyk 1937). Stolarz (Bydg. 135 r. 1745, LS). Strugar-(ek P). Strycharz (KP 287 r. 1451, K III. 1788). Strzy-dara (LS). Studniarz (LS, -ski P). Suchara (LS). Sularz (Kr.). Sumara (LS). Susmara (F VI-X. 722). Suwara (LS). Suwlarz (PSJ 1936 IX). Szafarz (WMS
IV. 1. 236 r. 1523, LS). Szamar (K III. 294 r. 1506-461 і *Szemarz-(ewice). Szawara (LS). *Szczekarz-(ewice K VII. 168, szczekarz = szczekacz). Szczularz (Туmianka SS 38). Szendzielarz (PSJ 192? XII). *Szipiarz-(ska PSJ 1933 XI). Szklar (K VI. 43 r. 1396 Sclar). Szklarz (WMö IV. 160 r. 1518, ŹDM 102 XVI w. -owicz, LS). Szkudlarz (KP 287 P). Szmaciarz (PSJ 1938 I). Szudara (KP 287 P, S -ek). Szumnar-(ski P). Szuwara (W). Szwendar (1938). Szymara (LS, -ek P, -ski P).
Ślosarz (UIW 5 r. 1534). .ślusarz (LS). Śmiara (ród гус. TPT 10? XV w., K III. 728 r. 1557). Świniarz (WMS IV. 2. 52 r. 1509 Szminarz). Świtarz-(WMS II. 69 r. 1497 -owa).
Taczar- (ek LS). Tanar-(ek PSJ 1933 IV). Tararz- (ek LS). Tarzarz (r. 1620). Tasarz (K III. 318 r. 1541, LS). Tesar (PSJ 1927 11). Tęczar (PSJ 1935 VIII). Tęzar (Dobrzechów) Tokarz (K VII. 240 r. 1403). Trafara (K I. 330 r. 1580). Tragarz (LG I. 1873 r. 1394). Truniarz (Lw.). Turbiarz (PSJ 1923 III). Tysarz czy Tyskarz (KP 287 r. 1440 Thiscarz, Tyszar).
Wachniarz (PSJ 1930 XII). Walcharz (W). Waniar-(ek P). Warciar-(ek P). Welnarz (UIC II. 908 r. 1400 Welnarz = Werner?). Węglarz (KP 287 P, LS). Węlclar (PSJ 1928 VIII). Wichlarz (LS). Wichniarz (P). Widlarz (LS). Winiarz (KP 287 r. 1436 Wynarz, UIW 46 r. 1534, PSJ 1933 XI). Włodarz (LS). Wodarz (PSJ (936 V). Wojar-(owski P). Wojnar (AB VIII. 252 r. 1630, LS). Wojtar-(owicz P). Wolarz (F VI-X. 253). Wypiar-(czyk LS).
Zachara (LS). Zacharz (K III. 436 r. 1486). Zakielarz (PSJ 1922 IX). Zalekarz (LS). Zamara (LS). Zantara (W). Zbara (K V. 533 r. 1635). *Zbarz-(ewo). Zegarz (K IV. 25 r. 1391) Zientara (LS). Żiętar (PSJ 1936 II). Ziętara (WMS IV. 1. 430 r. 1545, LS). Zmiar-(ek UW 674 1531). *Zwiniarz (SG III. 58). *Zycharz-(ewo). Zyndara (PSJ 1936 V).
Żara-(ka K V. 557 r. 1604). Żeglarz (TPT 48 r. 1445, WMS IV. 5. 248 r. 1545). Żychar (P).

D. Przyrostek -or/*ora/-orz/-orza
Abysior (WMS II 57 r. 1497 Abyssior stprus.).
Bachor (ŹDW I. 319 r. 1576). Bachórz (KP 287). Bachorza (KP 28? r. 1136 Bachora). Baciora (PSJ 1927 IV). Bajor (TP IV. r. 1416 f. 131, LS). Basior (LS). Batora (LS). Bawor (KP 287 r 1398, pozornie, bo to = Ватаг). *Będora-(rzyn). Binior-(ek PSJ 1937 X). Bisior-(ek ŹDW I. 325 r. 1564). Bizior (PSJ 1935 I). Bocora (KP 287 r. 1249). Botor (PSJ 1937). Brymora (LS). Buchorz (AB XVI. 315 r. 1501). Bucior (LS). *Bychora (K II. 64 r. 1477) i *Bychor czy *Bychorz (KP 287 r. 1562-65). Bysior-(ek WMS IV. 1. 364 r. 1538). Byzora (LS).
Cencora (LS). Chabior (TPy. 25 r. 1526 f. 222 y., LS). Chabor (KP 287 r. 1406). Chabora (Łopatki). Chądora (K VI 164 KP 287 c. 1520). Chochor-(kiewicz MH IV. 88 r. 1740). Chodor (KP 287 r. 1466, LS). Chor-(ek K II. 81). *Chorchor-(owice). Chypsior (P). *Chudorz-(ewiec K IV. 117 r. 1618-19). Chyżor- (KP 287 -ek P). Cia-chora (LS). Cichor-(ek LSW 11). Cichorz (KP 287 P, LS). Ciecior (WMS II. 62 r. 149? Cizeczior). Cieciora (P). Ciembor (PSJ 1937 IV). Ciesiora (Pm). Ciębor (PSJ 1931 III). Cipior (W). Cipora (PSJ 1932 I). Ciombor (PSJ 1933 IV). Czachor (KP 287 r. 1337 -owo, PSJ 1934 IV, -ek K II. 102). Czachora (KP 28? r. 1559). Czochor (KP 287 Wl). Czador (KP 287 r. 1594 = Czader Teodor). Czajor (Ś). Czapor (PSJ 1936 IV). Czechora-(ka TPT 520 r. 1434). Czechorz-(ewski K II. 110 r. 1369). Czor-(ek PSJ 1955 IV). Czpor (PSJ 1954 IV).
Dendor-(owa PSJ 1933 VIII). Dębora (SO XIII. 100). Duchorz- (KP 287 Sieradz.). Dziambor (PSJ 1935 IX). Dziem-bor (PSJ 1933 IX). Dziewior (Ś). Dziwior (SO XIII. 98). Dźwigorz (KP 287 r. 1193 Dioigor. r. 1417 Dzmigorz).
Gaczor(-ek PSJ 1955 VII). Gajdora (PSJ 1929 X). Gajor (LS). Galor (WMS 1. 104 r. 14S9, LS). Gandor (PSJ 1929 I). Gawior (Kr.). Gawor (LS). Gbior-(czyk P). Gembor-(ek LS, Kr. G-owski). Gendziora (Pm). Gędor- (K II. 175 r. 1479 Gandor-, KRT 529 r. 1574 Gęndora, 520 r. 1573 -ek). Glapior-(y ur. P). Gorz-(ewo K II. 206). *Gosora-(rzyn). Grzewor-(ski LS). Gucior (WMS IV. 3. 119 r. 1539 Guczior). Gusio-ra (LS). *Gustora-(rzyn). Guścior (Mp.) Guściora (BK 395 r. 1424). Gutor-(ski P). Guzior (Ś). Guździor (SO XIII. 98).
Tdzior (KP 287 P, LS). Ignor (LSW 26).
Jachor- (KP 287 -ek Wl.J. Jąchor-(ek PSJ 1935 IV). Jacora-(rzyński P). Jadora (W). Jajor (PSJ 1928 XI). Jambor (1938). Jazior (PSJ 1935 VIII). Jeszczora-(rka LBD II. 314). Jeziora (K II. 260 r. 1516) i Jezior (1. c. s. 1136). J«jchor-(ek PSJ 1930 XI). Juchom (SG IX. 425 c. 1510).
Kajor (LS, P). Karmor (LS). Kasior (LS, KP 287 P). Kaszor (PSJ 1935 VIII). Kauczor (Ś). Kawior (K I. 426 r. 1467). Kazior (KP 287 r. 1440). Kędziora (KP 87 P, PSJ 1930 VIII). Kęsioro (r. 1561). Kicior (LS). Kijom (Pm). Kinior (LS). Kiwior-(ówna PSJ 1927 VI). Kizior-(ek P). *Klękor (SG IV. 266). Klumor (LS). Kobiora (Pm). Kocior (UW 338 r. 1511 Ko-czyor). *Kokora-(rzyn K II 315 r. 1398). Kokorz (KP 287 r. 1297 Kokors). Konior (LS). Kordorz (KP 287 r. 1439. KosioT (-ek UIW 90 r. 1534, F VI-X. 554, LS, kosior = ożóg, kociuba). Kostorz (1937). Kotor-(SO XIII. 100). Kotora-(czyński K IV. 399 r. 1629-51). Kozior-(ek ŹDW I. 294 r. 1564, SO XII. 99). Kozor (KP 287 r. 1204 C-azor). Krześnior (SG II. 866). Krzywior (KP 287 r. 1630). Kubor (LS). Kuczora (K II. 373 r. 1726-28, Pm.l. Kudor-(ski Pm.). Kumor (LS). Kusior (LS. P K-owski). Kusztora (K V. 596 r. 1425). Ku-zior (LS). Kuziora (BN 5). Kwiczor (LS). Kwiczora (Pm.).
Lewor-(ski P). Lubor (SO XIII. 100 r. 1288, KP j287 r. 1400). Lcżnior (1958 X).
Łąkorz-(e os. Pm.).
Maciora (Bobrów). Madzior-(ka LS). Masior (LS). Masor (ACP r. 1441 Martin, Massor). Mator (1938). Mąsior (Kr.). Michor (P). Michora (K II. 456 XII/XIII w.). Micor (Ś). Miczor-(ek PSJ 1928 II). Midor (PSJ 1938 V). Miechom (K II. 456 XII-XII1 w.) i Miechorz-(K II. 456 r. 1399). Mikora (KP 287 r. 1146). Misior-(ek Win.). Mitora (PSJ 1954 XI). Mizior (UIW 24 r. 1534). Mochor-(owski W). *Morz-(ewo K I. 183 V. 48 r. 1455). Mosior (r. 1937). Moskorz (K V. 50). Mosor (SO XIII. 101). Mysior (LS). Myszor (GP 287 r. 1477 Myszyor).
Nędora (KP 287 Nendora, P). Najdom (KP 287 P). Nieścior (AB XVII. 145 r. 1478 Nyesczor, Kutno).
Obiorą (LSW 601. Ogor (P). *Otor-(owo K I. 209). *Ozora- czy *Ozorza-(yn K V. 126 r. 1462).
Pacior-(ek LBD II. 67). Pajor (LS). Papior (PSJ 1934 XI). Pator-(owska F VI-X. 623). Patora (LS). Paździor (apel. WMS V. 58 r. 1550). Paździor (LS). Pe-jor (KP 287 r. 1494 Peyor). Penior (SPP 89). Pesiora (ŹDW I. 313 r. 1564). Pępior-(K III. 20 r. 1506-46 Pampyorek). Pichor (KP 287 r. 1(217 i dziś). Pidor (P). Piechor-(owski P). Pieczom (LS). Pieńczor-(ek W, LBD III. 42). Piepora (PSJ 1937 III). Pikor (LS). Pindor (LS). Pindór (PSJ 1929 VII). Pinior (1958). Piór (PSJ 1932 II). Piskor (K III. 38 r. 1136 Piscor). Piskorz (K III. 38 r. 1391 Piszcorsz). Piskom (LS). Piszczor-(owicz PSJ 1938 III). Piszor-(ek SG II. 879 r. 1726). Piszora (r. 1830). Pnior-(ek K V. 166 ur. P). Potwora (PSJ 1936 III). Przepior (K III. 93 r. 1497). Przesor (Kr.). Pyjor (Pm.). Py-sorza (PSJ 1927 VII). Pyszora (Pm.). Pyździor (ТРу. XXIII. f. 32 r. 1518).
Rafora (WMS IV. 3. 26 r. 1535 Raffo-ra). Rapior (P).
Santor-(ski W). Satora (PSJ 1936 XII). Sątor (KP 287) i Sątorz (KP 287 r. 1236 Sator, r. 1241 Santor, r. 1400 Cząthorz, Sątorz, czy = centurio?). Sędor-(ek LS). Sibora (SO XIII. 101). Sidor-(ski P). Sikora (KP 287 r. 1396). *Sikor-(owo XVI w.). Siotór (SO XIII. 102). Sipior (K VII. 233 r. 1576 Szipiorek). Skomora (Mp.). Skworz (P) i Skorz-(ewo). Smogorza-(yn) i Smogorz (K III. 222 r. 1136 Zmogor, smogórz = torf). Smora (ród ryc.). So-bor-(ski P). Sochor (KP 287 r. 1679, PSJ 1931 IV). Sodor-(ski P). Sopor-(ek LS). Sotor (PSJ 1938 V, -ek 1. c. 1935 II). Spiora-(ka K V. 391 r. 1664-70). Sporz (WMS IV. 3. 219 r. 1544). Stamior-(KP 287 r. 1534 -orek). Stasior (P). Stąpor-(owa PSJ 1934 XI). Stogorz (АКР VIII. r. 1404). Suchora (KP 287 r. 1136 Suchora i dziś P). Suchorz (Ś). Sudora (W). Swor-(ko K III. 290 r. 1423). Swora (1. c, c. 1520) i Sworz (1. c. r. 1594). Sychora (Przemyśl r. 1937). Symior (Kr.). Synior (G). Szachom (Bydg. D 125 r. 1745). Szajor (P). Szanior (W, NP 451). Szaszor (Pm., ród ryc.). Szcząchór (PSJ 1929 V). Szczęchór (LS). *Szczpior-(K I. 279). Szlagor (LS). Szwajor (LS). Szypor-(owski MH III. 117 r. 1589). Szypior (ŹDW I. 305 r. 1564). Szyptor (r. 1937).
Ścibior-(ek PSJ 1929 XII). Ściora (Kr.). Śmigorz (KP 287 r. 1534 Smyüorz). Tamor-(ek LS). Świdor (SO XIII. 102).
Tabor (TPT 106 XV w.). Tamor-(ek LS). Tasior (LS). Tęgor (P Tangor). Tę-sior-(owski P). Tramborz-(owicz WMS IV. 1. 142 r. 1515). Trzepior (P). *Tuchora (KP 287 r. 1311). Tybor (TPT 173 r. 1453). Tynior (PSJ 1935 II).
*Uchor-(owo). *Udor-(rz).
Wanior-(KP 287 P. W aniorek). Wanor-(ze K Y. 441 r. 1246). Wąpior (K III. 364 r. 1507). Wciora-(KP 287 P. Wciorka, PSJ 1929 II). Wendzora (Pm.). Wewior (P). Węgorz (K V. 451 r. 1415). *Węsior (-y os. Pm.). Węsiora (Pm). Wiechor (-ek PSJ 1956 XII). Wieczor-(ek UW 533 r. 1539 apel.l. Wielgorz (UW 636 r. 1559 Vielgorz). Wióra (PSJ 1936 XI). Wnor (K I. 341 r. 1244). Wisior (-ek LS).
Wolszor (PSJ 1955 III). Wypior (KP 287 r. 1679, -czyk LS).
Zabiór (WMS IV. 2. 199 r. 1519). Zachorz (ród ryc. K III. 436 r. 1415). Zadora (ród ryc. K III. 437). Zamora (PSJ 1934 VI). Zaskorz (i Szaszkor K V. 528 r. 1482). *Zembora-(rzyn). i Ziobora-(k Kr.). Ziajor (PSJ 1935 VII). Ziora (PSJ 1931 VII) Zmor-(ek LS). (Zmora (LS apel.). Zor-(ek LS). Zwior (Ś). *Zycho-ra-(rzyn). Zydora (KP 287 r. 1593 Szidora, może = Izydor?).
Żuchora (LS). Żybora (Pm.).

E. Przyrostek -ur/-ura
Bachur (KP 287). Bachura (K VII. 310 XVI w.). Badur (Rw, K I. 4 r. 1460 -ek). Badura (KP 287 r. 1405). Bajdur (Ś). *Bajur (KP 287 r. 1558-59). Balura (PSJ 1929 II). Bambura (А В X. 363). Bandura (LS). Burbura (LS). Batura (LS). Besura (LS). Biczura-(rzyński SOK). Bidura (ZSG 71. 149 r. 1534). Boczur (KP 287 r. 1677 Botschur) i Buczur (KP 288 r. 1687 Butschur). Bodur-(owicz SPP 17). Bodura (r. 1935, KP 288 XII-XIII w. -rka). Botur (KP 288 P). *Botura (KP 288 XV w. Mp.). Bura (K II. 64 P). Burza (Tyburcy B. WMS IV. 1. 168 r. 1519). Bzdura (KP 288 r. 1534). Bzur (KP 288 r. 1462). Bzura (LS).
Cezura (LS). Chadur-(KP 288 r. 1519 Chadumy). Chodur (K II. 80 r. 1504, ś). Chuchura (LS). Cieciura (LS, P). Ciesura (KP 288 r. 16791 i Ciesiura-(ka ur. K II. 98). Cięgotura (P, cięgotać = wabić). Ciura (LS). Ozachura (P). Czapura (KP 288 r. 1554, K II. 105 r. 1394 -y os.). *Czepur-(ki). Czymur (W).
Dakura (P). Dańczura (Lw.). Dynur-(owa PSJ 1929 V). Dziadur (LS). Dziadura (Ś). Dzimura (LS). Dziura (PSJ 1929 XII).
Fidura (LS).
Gaszczur (KS 168 r. 1588). Gaszur (LS). Gazur (PSJ 1936 X, -ek Ś). Glura (LS, P). Gmura (P, W). Gnajur-(K IV. 234 r. 1515). *Godur-(KP 288 r. 1417). Godura (KP 288 r. 1576). *Goszczur-(KP 288). Gozdur (Ś). Gumur (P). Guziur (P i Ś).
Hagur (LS). Hajdur (LS).
Jachura (LS). Jaczur (Kr). Jagura (LS). Janczur (r. 1773, PSJ 1935 XII. -ek UIW 92). Janczura (Pd. R r. 1614-16, LS). Janiur-(ek BN 178). Janura (LS, P). Jasiur-(ek PSJ 1938 VII). Jaszczur (PSJ
1928 II). Jazur-(ek LS, WMS V. 167 r. 1563). Jendura (Polesie). Jeszczur (LS -yk). Jęchura (Mdosiaw). Juchur-(ski LS). Jusura (KP 288 r. 1679).
Kacpura (LS). Kadura (W). Kafura (CO 38 r. 1718). Kanur-(y P). Kasiur-(a LS). Kaszura (SG XV. 2. 587). Kaziura (P). Kęsur-(ek KP 288 r. 1687). Kiepur (ZSG 71. 168 r. 1554 Kliepur). Kiepura (LS). Klazura (LS). Knura (PSJ 1928 IV). Koburz (LS). Kociur-(y os., także K II. 57i2). Kocur (LS). Koczur (KP 288 r. 1422: Coczur, PSJ 1932 V). Kodur-(owa PSJ 1929 VI, P). Komur (LS). Koniur-(owskj KP 288 r. 1554). Kokur (KP 288 r. 1679). Kosiur (PSJ 1932 VIII). Kostur (LBD III. 115). *Kotur-(KP 288 r. 1683-85). Kotura (LS). Koziura (LS, KII. 544). Krokur (SG XII. 699). Kzura (WMS II. 63 r. 1497).
Laczur-(ek LS). Libura (P). Ligur (W). Ligura (LS). Lizur-(ek Ś). Ludziur-(ski LS).
Machura (K II. 437 r. 1501, LS). Maciora (Pd. R r. 1846). Macur (PSJ 1931 VIII). Macura (LS, Ś). *Maczur-(KP 288-r. 1679 Maczurzik). Madur-(owicz Stanisławów, -ski KI.). Madura (PSJ 1933 VIII). Madzur-(ek P). Majdura (W, LS). Ma-kur-(ski Kl.). Manczur (LS). Maniura (K Vi. 258 r. 1511, LS). Matura (LSi. Mazur (LS, pospolite). Mazura (SPP 77). Mgura (KN 189 r. 1406). Micur (PSJ 1932 I). Miczura (KP 288 r. 1534). Midura (LS). Migura-(SG IV. 465, nazw. Mi-rski). Mindur (LS). Misiura (LS SG XY. 2. 617/. Miszczur (PU 71). Misztur (LS). Mitura (LS, LZ 4 M-rzyński). Miziura (Świątniki Górne). Mosur (LŚ). Mozur-(K V. 52 r. 1250). Mzura-(KP 288 r. 1412 Msurka). Myszur (LS).
Niemczura (LS). Nieszczur-(owska MH XII, 159 r. 1769). Niszczur (LS).
Pachura (SG VII. 808 r. 1613, KP 288 P) i Pachur (KP 288 r. 1679). Paciur (KP 288 r. 1652 Pacziur). Pajur (LS). Pakura (Gdynia). Patur-(y LS). Patura (WLS). Pazdur (KI). Pazura (KP 288 r. 1679 Pansura). Paździur (LS). Picur (LS). Piechura (KP 288 r. 1460, AB XIV. 296 c. 1450 Petrus Pyechura). Pieczur-(owa SG XV. 211). Pindur (LS). Pindziur (PU 95). Piszczura (Pd. R r. 1729). Pitura (UIW 98 r. 1534 Pithurzinskie, L). Plaskur (PSJ 1934 VI). Plura (PSJ 1938 I). *Psura-(y K VII. 54 r. 1420). *Psur-(ów os.). *Psurz-(ewo os. K III. 110).
Rabura (P).
Sadura (LS, P). Samur (PSJ 1927 III). Santura (Ś). Sciepura (Kurczewski Bisk. Wil. 145 r. 1776). Sibura (P). Sigura (KP 288 r. 1679). Siura (KP 288 r. 1687) i Siur-(ek L). Smigur-(owicz PS] 1913 IV). Smura (P). Sobura (LS). Stachura (K IV. 136 r. 1402, r. 1937 Ś, PSJ 1926 VII). Standura (Ś). Stąpur (LS). Stosur (r. 1227, PSJ 1934 III, Kr.). Stungur-(ówna PSJ 1926 V). Stybura (F XXII. 130). *Swakura-(rzyński PSJ 1928 X). Sybura (LS). Szadura (PSJ 1938 VI, -ka XIV w., WMS IV. 2. 49 r. 1509). Szaduro (PSJ 1927 IV). Szamur (KP 288 c. 1520). Szczebura (Kr.). Szczcchura (LS, PSJ 1930 IX). Szczepur(-ek P). Szczepura (= Szczepan K IV. 453 r. 1404-5 Steph. d. Sczepu-ra, 1937). Szczur (K I. 322 apel.). Szczy-pura (KS 188 r. 1772). Szmura (P). Szur (P). Szwura (K VI. 8 r. 1576). Szymczura (BN 182). Szymura (Ś, KP 288 P). Szypura (LS, LSW 83).
Śmigur-(owicz PSJ 1922 X). Śmietura (P). Świdura-(ski P).
Tyntura (W XVI w. 209 Tintura).
Wachura (LSI. Wacura (SG XIV. 618, LS). Wallura (LS). Wandur-(owicz SPP 126), Waniura (KP 288 P). Wąsiura (LS). Wichura (LS>. Wiczur-(ek P). Więciur-(kiewicz F XXV. 91). Wigura (PSJ 1936 VI, SG K XIII. 674 r. 1624). Wilczura (KP 288 P). Winczur-(owa PSJ 1952 VI). *WIodzur-(owa -4 Wlodzeromo).
Zachura (LS). Zadur-(owicz PSJ 1938 I). Zdur (F VI-X. 370). Zibura (LS). Ziebura (PSJ 1929 IV).
Żmur (Mp.). Żmura (P). Żur-(ek UW 638 XVI w.). Żybura (LS, K III. 501 r. 1683-85).

Uzupełnienie
A. Ciebiera (Kr.). Ciencier (1918). Czaster (1918). Kotyra (Ś). Pazdyra (UIW 14). Pyzdr (UIW 34). Skira (1. c. 34).
B. Cmierz (UIW 70).
G. Janar-(ek 1911). Maciarz (1918). Maździara (Ś). Pawlar (1910). Strupnarz (UIW 1. c. 39 r. 1534). Sunar-(ek 1. c. 61). Sutar-(ski P). Szymczar (1918). Zatara (1918).
D. Czopor (Kr.). Dziądzior-(ówna Kr.). Pyciór (Mp.). Zawiętor-(ski 1938 X).
E. Bachmura (Łomż.). Czur (Lw.). Gur (UIW 22). Jacur (Lw.). Maciura-(ku Ś). Pasur (Kr.). Sajur (1918). Wipiur (1918).

XII. Formacje ze spółgłoską „m”

A. Przyrostek -im/-ym/-ima/-yma
Bieżym-(y KDW I. 579 XII-XII w. Besimy). *Bolim-(KP 288 r. 1414). Borzym-(KP 288 r. 1393 Borzimonis gen., ród ryc. Drogomir K I. 25). *Borzyma-(in). *Budym-(la).
*Chocim-(KP 288 Ś). *Chwalim (KP 288 r. 1408). *Cielim-(KP 288 Ś). *Cieszym-(y K II. 98 r. 1228). *Cięcim-(SG X. 616 r. 1279 Cincimiz).
*Dralim (KP 288 r. 1310 Ś). ‘Drzycim (Pm). *Duczyma-(in). *Dzierzyma-(in SG XV. 464).
*Golyma-(in). *Gościm-(KP 288 r. 1379). *Gościma-(in). ‘Goździma (K IV. 259 r. 1436). *Grądzym-(K IV. 267 r. 1404). Grozim (WMS II. 64 r. 1497).
Horym (LS).
Jarzym (UIC II. 868 r. 1400 Jarzim). Knima (Rw). Kodym (r. 1935). Ko-szyma (SPP 62). Krzesim (K VII. 116 r. 1388). Krzym-(ów). Kudzima (LS). *Ku-rzym-(y).
*Lucima-(-4 Luczmin). *Lubim-(ów). Myślim (KP 288 r. 1136).
‘Niewskurzym («4 Nieskurz SG XV. 380 XIII w.).
*Obarzym (SG VII. 317).
Pardzim-(owicz PSJ 1928 III). Pcim <(SG IV. 156). ‘Plecima-(in). Polim (KP 288 r. 1420). Poskoczym (W). ‘Potrzym-(owo K I. 234 przed r. 1397).
Radym (KP 288 XII w. Radim). *Radzim-(KP 288 r. 1406). ‘Radzyma-(in). *Regima-(in). ‘Rościma-(in).
Siedlim-(owic K I. 275 XIII w.). Skolim (PSJ 1926 VIII). Siraszym (K III. 732 r. 1471). Strazim (K VII. 144 r. 1666-72). *Sucima-(in SG VIII. 165). Sulim
Trzyma (Lw.). *Turzyma-(ka). *Tuszym-(a). ‘Tuszyma-(in).
*Ulim (K V. 454 r. 1316). *Uścim-(KP 288 r. 1208 Ustim- Ś).
Walim (K V. 439 przed 1749). *Warcima-(in). Warzym (K III. 361 r. 1400 iVarzim). *Widzim (KP 288 r. 1236). ‘Witym (KP 288 r. 1250). ‘Wodzima-(in). ‘Wodzyma-(in). ‘Wrócim-(o wice, -ów). Wyszyma (KP 288 r. 1136 Vissima).
‘Zadzim (KP 288 r. 1386). ‘Zbąszym (KP 288 r. 1231 Sbansim -4 Zbąszyń). *Zra-zim (K I. 286 r. 1239).

B. Przyrostek -om/-oma/-um
‘Będoma-(in). *B’oma-(ino). ‘Bogom-■(KP 288 r. 1310). *Brzuma-(ino). *Bu-ma-iny). *Bytom (KP 288 XII w.).
Chalom-(ski P). Chium (a. K’um TDG 1492-1520 f. 1941. Choma (LS). ‘Chotom-(ów). Chrom-(y K IV. 113 r. 1578-80). ‘Chudoma-(in). Cichom (K I. 46). *Ciechoma-(in K VI. 62). Cioma (P). *Cuma-(ino). *Czarnom (K IV. 135 r. 1430). *Czarnoma-(in). *Czatom-(ie „4 Cotuń K I. 47).
*Daroma-(in). *Drogoma-(in KP 288 r. 1555-58). Drom-(ko UW 401 r. 1381). *Dzietom-(la).
Gadom (TG 1404 £. 22 v.). ‘Galoma-(in). *Gałom (SG IX. 610). *Gazom-(ia). ‘Gętom-(ie). *Giezoma-(in KP 288). Golo-ma (K IV. 239 r. 1571). *Gostoma-(in, KP 288 r. 1506-46). G*oma (PSJ 1935 IV). Goloma (K IV. 239 r. 1571).
Herrom (PSJ 1928 XII czy Cherom?).
Jadom-(ski Pl. Jarom (ŹDW I. 313 r. 1564). ‘Jełom-(ie).
*Kazom („4 Kazuń). Kiom (ŹDW I. 520 r. 1564). Kocom (PSJ 19(28 VII). Korpoma (Kość.). *Kosom-(ce). Kroma (P). Kryjom (LS, KP 288 P). ‘Krzykom-(y).
*Lubom-(-4 Luboń K II. 403 r. 1316). ‘Luboma-(in). *Lutom (KP 288 r. 1262).
Łakom-(KP 288 r. 1554 Łakomy). *Łąkoma-(in K II. 419 r. 1393). *Łysom-(KP 288 r. 1511). *Łukom (K VI. 251). *Łysom-(ice).
*Matom-(KP 288 r. 1339). *Mafoma- (KP 288 r. 1204) i Sulima (ród ryc., K V. 138 r. 1498). (in). ‘Miroma-(in). *Myjom-(ice KP 288 r. 1360).
Ostioin (KP 288 c. 1520 Osthiom, czv = ości iom jak Trzuskoiom?). ‘Otoma-(in).
Pioloma-(ińskie K III. 36 r. 1596). Pi-tom-(ski LS). Potom (apel. Pm, -ińskie, SG X. 513). ‘Postoma-(ino). Proma (Pm).
Radom (ТРу. 1481 f. 117). Radoma (TDC 1603 II. f. 54 v.). *Ratom-(ski SG IV. 265). Rzekomia (XVII w. Trzemeszno).
Siadom-(ski P). *Skokom-(K V. 298 r. 1240). ‘Srokom -4, (Serokomla os. i ród ryc.). *Stanoma-(in K V. 341 r. 1394). Staroma (ród ryc. PW 592 r. 1409). Starzom-(ski R). ‘Strachoma-(in). ‘Stradom (KP 288 r. 1480). *Strogom-(KP 288 r. 1403). *Strzegom-(KP 288 r. 1242 por. sh)-wac. Ostrehom = Gran). *Sudom-(ie SG IV. 457). ‘Sułom-(ie). ‘Swarom (SG VII. 671). Szaroma (K VII. 298 r. 1594). Szojom (LS). Szuroma (KP 288 XII w.).
‘Tarchoma-(in). ‘Tągom-(ie). ‘Tłukom-^ I. 328 r. 1599 Tlucoma). Totom (LS). Trzaskoma (WM 901 r. 1511, KI.). ‘Tuchom-(ie). ‘Tychom-(1).
*Unom-(„4 Unomie -4 Ułomie, K V. 456 przed 1235).
Wardom-(y r. 1935). *Widom-(a, la). ‘Wierzchom-(la). Witoma (K III. 398 XIII w.). ‘Wołoma-(in).
Zykom-(y? ŹDW I. 298 r. 1564).
Żerom (K III. 305 XVI w.). ‘Źuroma-(in). ‘Żydom-(ice). ‘Żyroma-(in).

C. Przyrostek -am/-ama
Chatama (KP 288 r. 1687 Halama). Dygam (ŹDW I. 320 r. 1564 Digam). Galama (ŹDW I. 323 r. 1564). Halama (1958).
Klama (Ł).
Olszam (KP 288 r. 1293 Olsamo ablj.
Parna (Ś).
Sarama (LS). Siama (P). Sulam-(KP 288 r. 1399 Śulamy gen.). Szarama (LS).
Wiłam (LBD II. 127 XV w.).
Zgama (P).

D. Przyrostek -em/ema
*Będziema-(in). *Bolem-(owSka K II. 37 r. 1498-1503). Bolema (TPy 12 f. 23 r. 1447). Borzem-(KP 288 r. 1393 Borzemo). *Burem-(l).
Cezema (KP 288 r. 1251 Ce semino, c. 1143 Zesema = Syzymus?). Chema-(KP 288 r. 1280 -ka). *Chorzema-(K VI. 57, KP 288 r. 13601. Chwierna (RP r. 1493-98 f. 170 p. r. 1497, Chmyema). Czerna (KP 288 r. 1577, K IV. 95 r. 1411). *Czyżema-(in). Dulema-(ka Mp.). *Dziema-(in SG XI. 234).
Golem-(y WMS IV. 1. 271. r. 1525, -o LS). *Gorzema (KP 288 r. 1425). Grem-(iowa PSJ 1929 II).
*Klema-(in K VI. 176 r. 1244, -iński P). *Kosema-(in).
Przema (UIW 86 r. 1534 Prema).
Secema (KP 288 r. 1386 Seczema). *Siedlema-(in K VI. 57). Skemo (KP 286 r. 1453). Susem (KP 288 r. 1193). *Swaiem-(l). Swema (KP 288 r. 1377 K V. 261 c. 1426 Smyema, 1462 Sfema, może = Śmienia, Wszema).
*Uniema-(in K VII. 197 r. 1297).
*Wielem-(icze). *Więcema (K VII. 208 przed r. 1579).
Zachem-(ski Pd.). Zdziema (K V. 541 c. 1165 Z dema). *żelema-(in).

E. Przyrostek -ma
Buczma (LS).
Celma (ród ryc.).
Durma (K II. 154 r. 1422). Dziej-ma (W).
Figma (Ś).
Garczma (LG II. 352 r. 1594). Garmi-(in K IV. 217 r. 1581).
Kiełma-(na K VI. 173 r. 1387). Kosz-ma (LS). Kuczma (P).
*Marma-(in K V. 14).
Odma (apel. K VI. 504 r. 1391).
Siarmo (ŹDW I. 322 r. 1564). Szurma (ŹDW I. 302 r. 1564).
Ujma (ŹDW I. 37 r. 1564).

Uzupełnienie
A. Głogoza (1918). Migza (UIW 77 r. 1534).
B. Ciekom-(ski Kr. czy 4- Ciechomski?).

XIII. Formacje ze spółgłoską „b”

A. Przyrostek -aba
Bukraba (Polesie).
Jurcaba (LS).
Kocaba (LS). Kotaba (LS). Kucab (P). Kucaba (PSJ 1929 V). Kurczab (LS). Kurczaba (P). Kuszaba (ród ryc. KP 289).
Ocfaba (? ŹDW I. 308 r. 1564). Samaba (LS).
Talaba (LS).
Wardzaba (PSJ 1930 X). Zagraba (K III. 755 r. 1508-13).

B. Przyrostek -ąb/-ęba
Chalęba (Ś Halemba). Czaba i Częba (UIW 74).
Dolęba (KP 289 r. 1670, SG XI. 169). Dulęba (LS). Dulemba (LS). Dziąba (Kr.) i Dzięba (Ł) i Dziemba (PSJ 1937 III).
Godzięba (KP 289 r. 1390 Godzeba). *Gonięba-(ice KP 289 r. 1395). *Gorzęba-(KP 289 r. 1452-40).
Halęba (P).
Jaręba (P).
Kalemba (LS, KP 289 P). Klęba (K VI. 65 1552). Kocemba (K VII. 152 r. 1417 Coczamba, LS). Kociumba-(s PSJ 1928 II). Kociąb (KP 289 r. 1598 Koczamb). Kocięba (K IV. 369 r. 1599 Koczemba, PSJ 1927 XI). Kolemba (LS). Koręba (Kr.). Koszcząb (P). Kozdęba (Lw.). *Kozięba-(K IV. 404 r. 1625-31). Kucęba ((PSJ 1936 III). Kuciemba (PSJ 1926 VI). Kurczęba (ŹDM XVI w. 30 Kurczamba).
Naramba (WMS II. 49 r. 1497). Oremba (WMS II. 49 r. 1497).
Wyręba (P).
Zaziąb (L).

C. Przyrostek -iba/-yba
Choliba (KP 289 r. 1418). Chudyba (LS).
Gniba (SG XI. 606 r. 1678). *Gościb-(ia SG III. 34).
Kiedyba (LS). Kieliba (ŁK 140 r. 1677) Kniba (Rw.j. Kociba (Ś, r. 1687 KP 289). Kocyba (PSJ 1933 XI). Kosiba (LS). Kudyba (PSJ 1938 II).
Matyba (SO X. 279).
Toliba (K VII. 181 r. 1397 Tholiba pewnie tolub = kożuch).

D. Przyrostek -eba
Dulęba (BK III 3 r. 1419). Dzieciebę (? ŹDW I. 317 r. 1564).
Galeba (P).
Kocieba (KP 289 r. 1207 Gotebic, 1554 Koczieba, 1687 Koczyba, PSJ 1933 VII). Koleba (LS apel.). Kostrzeba (LS). Kutrzeba (KP 289 r. 1534 Kutrzepka, Pd. R r. 1606-7).
Wieleba (LS).

E. Przyrostek -oba
Chudoba (apel. KP 289 r. 1630, PSJ 1927 V).
Doroba (LS). Dzioba (LS).
Kozoba (ŹDM 27 XVI w.). Kurczoba
*Staroba-(in SG XI. 246). Stobbka (Pm.). Stroba (1935 21. 5).
*Turoba-(in).
Wieloba (KP 289 r. 1476). Wyroba (K III. 753 r. 1546).

F. Przyrostek -ub/-uba
Cheduba (K IV 107 r. 1625-31). Ciuba (LS).
Galuba (P).
Hakuba (Piaseczno).
Iwuba (LS).
Kazub (apel. K II. 346 XVI w.). Kazuba (1. c.) Kociuba (LS) Koczuba (LS). Kor-dłuba (P). Korduba-(y). Kuruba (LS). Koszub-(owie PSJ 1926 VIII). Kuszub (KP 289 r. 1442 Cuszub).
Olub-(ek).
Paluba (LS).
Skaluba (PSJ 1929 V).
Taluba-(K VII. 180 r. 1476).

G. Przyrostek -ba
Bolba (LS).
Charba (K IV. 98 r. 1511). *Charb-(owo).
Golba (G II. 191 r. 1499, LS). Gurba (PSJ 1953 IX).
Kaczurba (P). Kocierba (P). Kociorba (LS). Kosierb (LS). Kotarba (K IV. 598 r. 1410, PSJ 1950 VIII). Koterba (LS). Kuczba (r. 1569). Kuterba (Lw.).
Liczba(=Blizbor ТРу. XVIII f. 224-40 v. r. 1480).
Swaczba (K VII. 35 r. 1422). Szera’ba (PSJ 1931 X.).
Żurba (i Żurobski LS).

Uzupełnienie
B. Kuziembo (1918). D. Kucieba (1918).
XIV. Formacje ze spółgłoską „p”.
A. Kriąp (UIW 15 r. 1534 Kriąp).

XIV. Formacje ze spółgłoską „p”

A. Przyrostek -apa-/-epa/-ąpa/-ępa/-pa
Chelpa-(K II. 73 r. 1586 apel.). *Chorzepa-(KP 289 r. 1372). Chorzęp-(KP 289 r. 1443). Chorzępa (KP 289 P, PSJ 1928 XII). Ciępa (PSJ 1938). Czempa (K II. 117). Czofpa (ŹDW I. 299 r. 15641. Czulapa (SG XI. 487 r. 1557).
Dziapa (XVIII w. środa).
Ciepa (UlW 94).
Kalempa-(owie PSJ 1927 III).Koczap (ТРу. XXVII f. 630 r. 1544 Koczvmp). Ko-lepa-(iński 1803 Win.). Kolpa (LS). Korzepa (P). Kucępa a. Kuczępa (BJ 52 r. 1730 Kucępa, 123 r. 1830 Kuczępa). Kuciapa (LS). Kulapa (LS). Kuśpa (P). Kuspa (K IV. 440 r. 1296, P). Kurzempa (KI.). Nielepa (K III. 104 r. 1398).
Ochap (LS). Ociepa (PSJ 1929 V).
Papa (K III. 8 r. 1561-69). Pąpa (K III. 20 r. 1424 Pampa). Przelepa (K III. 104 r. 1497).
Sapa (K III. 176 XVI w.). Sap-(ek (1. c. y. 1420). Skorzępa (Kr.). Strzępa-(ka K III. 268 r. 1475). Szarapa (LS). Szlapa (K V. 396 r. 1766-67).
Trztąp (RP 1454-1508 f. 107).
Wielepa (KP 289 z końca XII w.).

B. Przyrostek -opa/-upa/-ipa/-ypa/-yp
Chodupa (K IV. 107 c. 1240). Ciopa (BN 41). Ciupa (K IV. 127).
Drypa (LS). Dziopa (ТРу. XXVIII. f. 523 r. 1541-3 Środa 1635. LS).
Kalupa (LS). Kolupa (L). Konopa (LS apel.). Korcipa (KI.). Krupa (K II. 357 r. 1561 apel.) Kulupa (P).
Ryp (K III. 163). *Rypa-(in).
Skonop-(ek Ś). Skorupa (apel. K III. 201 r. 1295 -pka). Sypa (K III. 291 r. 1562-66).
Trup (apel. K V. 416 r. 1136).

XV. Formacje z przyrostkami -isko/-ysko

Biczysko (PSJ 1927 IV, P). Biedrzysko (PSJ 1927 IV).
Chościsko (KP 289 r. 1375 Chocisco, T. 1398 Choszysczkó).
Jarzyska (UZK 147 r. 1411).
Kłodzisko (K IV. 561 r. 1434). Kolisko (W). Kosisko (KP 289 r. 1399 Ciszisco, 1498 Cossiszko). Krzyczyska (m. Ul W 96 r. 1534 Krzicziska).
Lerzysko (PSJ 1937 II (= leżyskoP). Łunisko (PSJ 1927 VIII).
Odzisko (KP 289 r. 1397).
Parzysko (KP 289).

XVI. Formacje ze spółgłoskami „st”

Raisko (K Y. 233 r. 1284 Ragisco). Rżysko (ŹDW I. 316 r. 1564).
Rżysko (ŹDW I. 316 r. 1564).
Serzysko (LS).
Toporzysko (UIC 391 r. 1397). Tyrzysko (ТРу. XXV. f. 306 r. 1435 Thyrysko).
Usieczysko (TPT 532 r. 1452 Uszeczi sko).
Walisko (KP 289 r. 1679). wisko(a) (K III. 583 r. 1393). (WMS IV. 1. 282 r. 1525).
Żalisko (LS). Żelisko (LS) z obocznością isko//iszcze. por. Paliszcz (TConin. 6. 218 XVI w.).

XVI. Formacje ze spółgłoskami „st”

A. Przyrostek -ast/-asta/-asty
Chatasta (WMS IV. 2. 125 r. 1515). Chlast (K II. 74 r. 1486). Chlasta (P). Cho-lasta (F VI-X. 459, SC XII. 929 r. 1751). Ciast (ŹDW I. 296 r. 1564 Cziasth). Czarasty (r. 1713 Win). Czarzasty (SG XIII. 115). Czternasty (P).
Gołast (P).
Kaniasty (P). Kinast (WMS IV. 3. 295 r. 1547, ŹDMp. II. 45 a r. 1676). Koniasty (LS).
Piast i Piasta (apel. ŹDW I. 298 r. 1564) Płast-(ek K III. 41 r. 1156 Plaste).
Szałast (PSJ 1922 IX).

B. Przyrostek -est/-esta
Będest-(owo -4 Blędstwo SG XV. 164). Bolest (WMS IV. 2. 337 r. 1526). Bolesta (K I. 22 MP V. i ród ryc.). *Borzest-(owo). Ćhmiesta (LBD II. 169 XV w. Chmynе/jLo )
Hatest-(ek UIW 90).
Pieniest-(ów KP 298 r. 1215). Piest (KP 143 r. 1429) i Piesta (1. c. r. 1560-87).
Syczest (KP 289 r. 1311 Siezest = Sykstus). Szebesta (Ś).
*Uniest (K V. 435 r. 1345 -stowski, KP 289 r. 1510 Ś).
*Waniest (KP 289 r. 1258). *Wielest-(owo).
Zimest (LG II. 995 r. 1390).

C. Przyrostek -ist/-ista/-isty
Basista (PSJ 1926 VIII., Ś). Bębnista (P).
Chwist-(ek PSJ 1930 V). Cisty (LS). Cymbalista (SG IX. 838, LS).
Kalista (P). Kantonista (1802 Win.). Kępista (LS). Kwist (UW 567).
Mienista (ŹDMp. 489 r. 1508). Mienist-(owa K VI. 267 r. 1511). Mista (ŹDW I. 324 r. 1564).
Niena wist- (szcz).
Rolisto (PSJ 1938 III).
Szulist (LS). Szybist (PSJ 1955 IX).
Wanielista (PSJ 1926 VIII). *Wielist-(owo).
Zawist (K V. 352 c. 1170). Zdzist-(K [II. 472 r. 1334 Sdisticonis gen.).

D. Przyrostek -ost
Bagost (KP 289 Wl.). Będost (WMS IV. 5 376 r. 1417). Btędost-(owski SG 1. 844). Błost (KRP 211). *Bodost-(ów). Bra-tost (LS, K IV. 64 r. 1209). Brzost (apel. K II. 56 r. 1437).
Chromost (r. 1541 Żerków). Ghrzost-(ek WMS IV. 1. 462 r. 1547). Cichost (ŁK 48 r. 1513 Cychost). *Ciechost-(owice). Czwiost i Czwojst (TPy. 28 f. 5 v. r. 1541).
Dalost (KP 289 r. 1136 t. s.). *Dlugost-(szcz). Dobrost (K I. 60 MPV). Dobrosta (KT 2 r. 1105). Drogost (SPP 32).
Ehost (Wrzesiii. XVIII w. 4- Eichhorst -> Eichanst -> Echaust).
Gotost (KP 289 r. 1204). *Grabost-(KP 289 r. 1400). *Gromost-(szcze).
Jarost (KP 289 XII-XIII w.).
Kinost (WMS II. 76 r. 1498 Kynosth). Kokost (P). Krzepost (KP 289 r. 1245 Cre-post).
Lato.st-(ść P). Lubkost (KP 289 XII-XIII w, Lubcost). *Lubost-(ice). Lugost-(KP 289 r. 1756 -owicz).
Malosta (Kr.). *Malost (KP 289 r. 1277, por. przym. małostkowy). Mądrost-(XP 289 r. 1588 Mandrostco, ród ryc.). Milost (KP 289 r. 1204). ‘Mlodost (WMS IV. 2. 372 r. 1528).
Ondrost (TPT 109 XV w. Ondrosth). Osost-(owicz PSJ 1929 VI).
*Pakost (KP 289 r. 1243). Piękosta-(ka ród ryc.). Porost-(ek WMS IV. s. 473 r. 1514).
Radost (KP 289 r. 1136). Radosta (m., ż. XII-XIII w.). *Rdziost-(owa). *Rosta-(ścin K III. 141).
*Siarnost-(owo K V. 283 r. 1524). Siodlost (KP 289 r. 1576 Sodlosto). *Sulost-(KP 289 r. 1386).
Świost-(ek PSJ 1950 IX).
*Tarnost-(KP 289 Ś). Terkost (KP 289 XII-XIII w. Tircost). Trczost (KN 431 r. 1414). *Trzebost-(K VII. 189 r. 1594). *Turost-(owo K I. 335 przed r. 1348).
Wilkost (KP 289 r. 1204). Witost (KP 289 c. 1065). Wtost (KP 289 XII w. Vlost).
*Zabost-(ów). Zawłost-(owo K III. 459 XIII w.). Zimost (K V. 546 r. 1429).
Żałost (KP 289 Krzepice ZaXost).

E. Przyrostek -ust/usta
Chlust (K II. 75 r. 1501). Chromust (ТРу. XXVIII. f. 29 r. 1541). Czelusta (apel. P, K I. 45.)
Golust (KP 289 r. 1652 allod. Golust). Marusta-(ka UW 719 r. 1555).
Rozust (K III. 3 r. 1404 Rosust). Szust-(ek TC XI. 1422 1. 491, UIW 57 Sshusth).
Tusta (ŹDW I. 309 r. 1564). Wypust-(ek UW 663 r. 1563).

F. Przyrostek -yst
Andryst (PSJ 1930 X). *Borzyst-(owo).
Jurzysta (LS).
*Mierzyst-(KP 289 r. 1284 Mirist). Przybyst (KP 289 r. 1248).
*Redyst-(owo).
*Warzyst-(KP 289 r. 1278 Warist, czy = Ewaryst?). *Weryst-(ów).
Zdzieszyst czy Zdzieszyc (KP 289 r. 1257 Sdesizt).

G. Przyrostek -st/-sta
Cholsta (i Cholasta F XXII. 48. 60). I *Lubst-(ów K IV. 475 r. 1393). Komsta (LS).

Uzupełnienie
A. Szast (Kr.).
E. Drumsta (1918). Kusta (UIW 21 r. 1534).
F. Drzyst-(ek 1918).

XVII. Formacje za spółgłoską „w”

A. Przyrostek -aw/-awa/-awy
Banawa-(ówna PSJ 1931 IV). Bechlawa (KP 290 r. 1394 Bechlama ż.). Biedrawa (r. 1935). Bielawa (LBD II. 463 XV w. ród ryc., LS, P). Blyskawa (KP 290 r. 1500). Borawa (K I. 25, G). Bozdaw-(ko PSJ 1927 XI). Brodawa-(ka WMS II. 81 r. 1498). Buława (LS). Burzawa (LS). Bychawa (K IV. 89 r. 1765). Bzdawa- і Wzdawa- (ka Win.).
Chalawa (K II. 70 r. 1591 Chalama, r. 1935 -wka). Chlastawa (Mp., os. 1418). Chląstawa (K IV. 101 r. 1416 Chlanstaroa). Chodawa (UW 250 r. 1420). Chosiawa (1958). Ciechawy (KP 290 r. 1145 Czechamy). Ciekawy (SG XIV. 87). Ciekawa (LSW 11). Cieniawa (Fijałek Mistrz J. z Parad. 9 r. 1441). Cisawa-(K II. 117 r. 1449 Czyschamyna). Ciulawa (r. 1600). Ciuława (ACP r. 1598-1604, KP 290 Wl.). Czakawa (K III. 558 r. 1591). Czawa (; Czewia lub Czewoja ród гус. АКР VIII. r. 1410). Czława-(ka Kość.). Czuczawa (PSJ 1927 VIII).
Darawa (Pm.). Deptawa (P, r. 1954). Dobrawa-(KP 290 XII-XIII w. Dobrauca ż.). Dorawa (Pm., PSJ 1956 XII). Du-ława (PSJ 1927 XII). Durawa (Pm.). Dzierżawa (PSJ 1928 XI).
Gdaw-(ski LS). Gladlawa (KDW II. 891 r. 1505 Gladlaroa). Godawa (K I. 77 r. 1597). Goława (KP 290 XII-XIII w. Golana, P). Goszczawa (KP 290 XII-XIII w. Gostaua). Gozdawa (ród ryc.). Grawa (Dobieżyn).
Hojdawa (PSJ, 1955 I).
Irława (KDW I. 104 r. 1218 Mama).
Jaława (LG II. 1060 r. 1592). Jarawa (ŁP I. 245 r. 1570). Jaskrawa (KP 290 r. 1416 ż.). Jurgawa-(ka P).
Kaczawa (LS). Kądzielawa (LS). Kidawa (LS). Kłodawa (UIW 20 r. 1554). Kłokawa (K II. 505 r. 1519 Clocama). Korawa (AB 146 r. 1484). Koszawa (AB 49 r. 1458). Krykawa-(ka PSJ 1956 VIII). Kryrawa (K II. 559 r. 1508-10 Krirama). Kuczawa (W). Kujawa (KP 290 r. 1598 -ka, K III. 649 r. 1595 -iński). Kukawa (KP 290 P, OK 46 -ka). Kulawy (KP 290 P). Kurzawa (KP 290 r. 1520, LS). Kusawa (ŹDMp. 519 r. 1569). Kwasawa (ród ryc. AK P VIII. r. 1415).
Lubawy (P, LS). Lubawa (KKM 194 r. 1218, KP 290 r. 1571).
Łapawa (KP 290 P). Łaskawa (KP 290 r. 1412, K II. 414 XVI w. -wy). Łąkawa (UIC II. 981 r. 1400 Lancama de Lanky). Łękawa (AB VIII. 25 r. 1588 Lankama, PSJ 1955 IV). Łyskawa (TPy. XVIII. f. 49 r. 1472, LS, P).
Malawa (PSJ 1928 IV). Marawa-(ka LS). Matlawa (LS). Mierzawa (W). *Milawa (KP 290 r. 15861. Mirawa (K I. 172 MP V.). *Młodawa-(KP 290 r. 1401). Mło-dzawa (KP 290 XII-XIII w. Mlozaua ż.). Morawa (WMS IV. 407 r. 1464, PSJ 1929 XI). Motawa (LS). Mozgawa (WMS IV. 2. 52 r. 1509). Mulawa (W). Murawa (LS).
Okraw(ek CR 1408 f. 70). Oława (LS). Olchawa (PSJ 1950 VI). Oława (ród ryc. LBD II. 255 XV w.).
Papawa (XVI-XVII w. Wl., K Ch.). Parawa (K III. 9 XVI w., LS). Pawa (W). Pekawa-(ka SS 50 XVI w.). Pierdawa (KP 290 r. 1559). Pierzchawa-(ka LS, KP 290). Pieszawa (Pr. 1951). Pilawa (ród ryc., WMS IV. 2. 250 r. 1521). Pietrawa (KP 290 XII-XIII w. Petraua ż.). Pinkawa (KP 290 r. 1650-80). Poprawa (K III. r. 1685-85).
Rdzawy (KP 290 r. 1486). Rogawa-(wka ŹDMp. 568 r. 1551). Rusawa (KP 290 XII-XIII w.). Ryszawa (PSJ 1958 II). Ry-szawy (LS). Rżawa (ród ryc., АКР VIII. r. 1414 Rzrzama v. Zyrzama, WMS II. 67 r. 1497).
Salawa (PSJ 1955 XII). Saława (Pd. R r. 1618). Sargawa (KP 290 Wl.). Są-cawa (PSJ 1950 IV). Scibrawa (KDM IV. 275 r. 1452 Sczibrama). Sinawa (LS). Siostrawa (KP 290 XII-XIII w.). Sława (KP 290 XII-XIII w. Slaua m.). Sumiawa (K I. 289 r. 1507). Smurawa (r. 1658, KP 290 Wl., c. 1600 -wkai. *Sobawa-(iny LS). Sotawa (Pd.). Srodawa (LS). Stabrawa (PSJ 1927 III). Stobrawa (K VI. 44 r. 1401, PSJ 1927 III). Stonawa (PSJ 1958 I). Strawa (R H 90 XV w. apel. Szirama). Strzeżawa (KP 290 r. 1245). Sulawa (K I. 514 MP V, PSJ 1926 VIII). Szaniawa (BJ 84). Szargawa (a. Sargon a. Szargon K V. 585 r. 1548-82). Szmatławy (KS 186 r. 1598). Szvnawa (SG XIV. 648 r. 1751 Ś).
Ściubrawa (MPV I. 65 r. 1518-20). Średniawa (PSJ 1927 X). Świetawa (KP 290 XII-XIII w. Suetaue gen. pewnie ż.).
Tachawa (KP 290 r. 1419 Thachama). Tarnawa (ród ryc. LS). Truskawa (Pm.). *Trzebaw-(KP 291 XIV w.). Twardawa (Kr.). Tyrawa (PSJ 1955 X).
*Uniawa-(K VII. 197).
Wieniawa (ród ryc.) Witawa (KP 291 XII-XII w.).
Zagawa-(P Zagawka i Żagawka). Zdziebawa (ród ryc. K V. 559 XV w.). Żuława (UIW 45 r. 1545). Zyrzawa (WMS II. 62 r. 1497 Zirzamy, ród ryc.) .
Żelawa-(ino). Żerawa (KP 291 r. 1255 Seraoa). Żyznawa (KP 291 XII-XIII w. Ziznama).

В. Przyrostek -ew/-ewa/-ewo/-ewy
Blew (K VI. 20. P). Brachewa (KP 290 XII w. ßraclieva). Brzytew (apel. K VII. 90 r. 1398 Brzitliem).
Cholewa (apel., ród гус., KP 290 r. 1388). Chwalew-(ik W).
Dalewo (KP 290 r. 1207 Daleoo, tak jak nazwa wsi). Dobrzewy (K IV. 180, VI. 89). Dolewa (LS). Drążniewa (KRT 298 r. 1574).
Gnewa (Kr.).
Kostrzewa (apel. KP 290 r. 1396). Koszewa (PSJ 1930 X). Kurzewa (r. 1628).
Mniewa (KP 290 r. 1374 Mneoa). Mrzewa (apel. -ka ТРу. XXII. f. 55 r. 1504). Olszewy (LG II. 1360 r. 1399).
Plewa (apel. K III. 42 r. 1599-1600).
Soczewa (UlW 5).

C. Przyrostek -iw/-iwa/-iwo/-iwy/-ywa
Borzyw (Ś).
*Chociw-(K VI. 55 przed r. 1594, KP 290 r. 1496, tego typu co chciw-y). Cie-biwa (PSJ 1956 V). Cięciwa (KP 290 r. 1403, K V. 580 r. 1415, I. 45 apel.).
Doliwa (ród гус., KP 290 r .1421 Do-lyma, LS). Drywa (PSJ 1935 VIII). Dziwa (SG IX. 606 r. 1678 Dzyma).
Gliwa (K VI. 110 r. 1564, Pm). Gościw-(KP 290 r. 1554 Gosczymna ż.).
Koprzywa (apel. KP 290 XII-XIII w. Copriua = pokrzywa). Koźliwa-(K I. 431 r. 1241). Kręciwy (K VI. 204 r. 1425 Kranczimy). Kropiwa (SG VIII. 513). Kruczywa (ŹDW I. 320 r. 1564). Krzesiwo (apel. Kr.).
Leliwa (ród ryc.).
Łyczyw-(ek P)..
Maliwa (LS). Masiwa (P). Męciwa (KP 290 r. 1374 Mancioe gen.) Mściw (KP 290 r. 1404 Msczioius).
Raiwa (PSJ 1927 VI).
Staciwa (K III. 242 r. 1515). Steciwo-(wko PSJ 1927 XI).
Tworzywa (SG IV. 224).

D. Przyrostek -wa
Benwa (KP 290 r. 1399). Borzątwa (KP 290 r. 1511 Borzathma, K I. 405). Brzechwa (KP 290 r. 1389, K III. 533).
Chudwa-(KP 290 r. 1395 -wicz). Cichwa (K II. 95 r. 1454 Czychma).
Dokwa (KP 290 Wl.). Dratwa (apel. P). Drzastwa (K II. 148, P r. 1931). Dytwo (LS). Dyżwo (Kość.). Dziergwa (PSJ 1927 X). Dzierwa (KP 290 r. 1460). Dzierzgwa (MH IV. 57 r. 1731).
Galwa (KP 290 Wl.). Gałwa (LS). Gęstwa (apel. K IV. 223, P). Glaźwa (PSJ 1926 XII). Gorwa (KP 290 P). Granwa (C 23, KP 290 Wl.). Gucwa (PSJ 1932 VIII).
Kałwa (K II. 269 XV w.). Kielwa (TPv. r. 1479 f. 184). Kocwa (LS). Koczwa (K VI. 184 r. 1423). Kokwa (ŹDW I. 313 r. 1564). Korzkwa i Korzekwa (apel. K II. 332 r. 1399-1403 = łyżka drewn.). Koszwa (W). Kotwa (LS). Krokwa (F VI-X. 458).
Krząkwa (TPy. 1458 f. 46a. Krząkma). Krzykwa (LS) i Krzyszwa (K II. 364 r. 1520 Krzyschma). Kukwa (KRT 418 r. 1576 Kukffa, LS). Kutwa (apel. LS).
Lędźwa (apel. LS). Lichwa (t. s.J. Listwa (t. &. RH 90 XV w.). Lągwa (KP 290 r. 1534 Langma).
Łagwa (apel. LG II. 1827 r. 1396). Lągwa (LS, KP 290). Łagwa (K II. 413 r. 1399 Lagma). Łanwa (KP 290 r. 1534 Lanma). Lągwa (W).
Machwa (KP 290 r. 1486). Maźwa (KP 290 P). Mechwa-(iński LS). Mierzwa (apel. (KP 290 r. 1390 Mirzma. Mochwa (Pr. 1615, 1746). Mokwa (K II. 479 r. 1505). Moskwa (K VI. 281 r. 1534, II. 486 r. 1586). Mysłwa (KP 290 XII-XIII w. Mislua).
Nuskwa (SG XII. 796 r. 1686).
Pastwa (apel. KP 290 r. 1511, LS). Poszwa (K III. 76 r. 1544. PSJ 1926 VI). *Pustwa-(ino K I. 244 r. 1145).
Rychwa (Pm.). Rygwa (KP 290 r. 1392 Rigmä), Rytwa (KP 290).
Sarwa (KI.). Wl.). Sratwa (KP 290 r. 1544). Stołygwa (K III. 732 r. 1523 Stoligmidzh, 1541 Stolygma). Sudwa (ŻDM I. XVI w.) Sytwa (KP 290 r. 1520 Sythwa). Szarwa (KP 290 r. 1520). Szałwa (ŻDW I. 289 r. 1564). Szudwa (ŹDW I. 330 r. 1564). Szygwa (CO 41, KP 290 r. 1718).
Świdwa (K I. 316 r. 1352).
*Turwa (K III. 345 r. 1395). *Tuszwa-K III. 344 r. 1528-31). Tykwa (K III. 544 r. 1511 apel.).
Worwa (Pd. R r. 1618). Wydwa (ŹDW I. 280 r. 1564). Wyrwa-(K III. 426 r. 1685-85).
*Żelechwa (KP 291 r. 1425).

E. Przyrostek -owa/-owo/-owy
Dąbrowa (ród гус.. Ul W 85 r. 1534, LS). Dąbrowo (SG XV. 19). Dołowy (LS). (P).
Girowo (WMS I. 8 r. 1451). Godowa
Kinowa (-wka LG II. 1808 r. 1395). Lipowy (P).
Łagowy (LS). Łazowy (LS). Makowo (UIC II. 10619).
Olchowo (MH XI. z r. 1470). Olchowy (LS). Olszowy (LS).
Pustowa-(ka Ś).
Suchowa (K VII. 152 r. 1222). Surowo (UIC II. 981 r. 1400). Surowy (UIW 63).
Zagowa (KP 291 P, żagowka = dobra pokrzywa).
Również formy deminutywne od tychże jak Krakówka (LG II. 609 r. 1397). Piotrówka (LG II. 1721 r. 1395). Żydówka (XIV-XV w.), i t. d.

Uzupełnienie
A. Kielawa (1914). Żuława (Kr.).
D. Korzechwa (1938 X). Łyżwa (1926).
E. Dołowy (Kr.). Jałowy (Kr.). Wierciowa-(ka UIW 64 r. 1534).

XVIII. Formacje ze spółgłoską „j”

A. Przyrostek -ej/-eja
Baleja (LS). Baradziej (PSJ 1929 IV). Bardzeja (K IV. 11 r. 1400 Bardzeya). Betlej (LS). Bielej (ród rvc. MH XI, K VI. 14 r. 1242, KP 291 r 1389 Beley). Bledzej (K II. 25 r. 1400). Bleja (P). Bodzej (KP 291 r. 1422-4 B’odzey). Borzej i Bożej (KP 291 XII-XIII w. Bossei). *Braciej-(owice). Breja (PS 1930 X, Pm.). Budzej (F VI-X 556). Burdej (RSG II. 1257, -kowicz UIC III 906 r. 1404). *Bystrzej-(owice).
Caciej (Brześć n. B.). Celej (KP 291 r. 1398 Celegius, r. 1534 Czelyey, Kr.). Cewlej (KP 291 r. 1244 Ceoley, pewnie = Teofil). Chaciej (LS). Chatadej (K IV. 476 r. 1511). Chej (SG XI. 862-3). Chociej (Kr.). Chomeja (KP 291 r. 1414). Chomiej (SG XV. 318 r. 1580). Chwieją-(WMS IV. 2. 352 r. 1527 Chmyeyka). Chwoździej-(ewicz SPP 25). Cieja-(ka Kr.). Cydeja-(ka LS). Czabiej (K VII. 9 r. 1552). Czablej (KP 291 r. 1435). Czechej (UIC II. 908 r. 1400). Czelej (LG II. 463 r. 1395). Czerniej (LS). Czewlej (LG II. 1986 r. 1397).
Daciej (LS). Dadej (KP 291 XII-XIII w. Dadei, czy Tadej?). Darlej-(ewski K III. 562 r. 1560, -owa 1938). Dej-(KP 291 r. 1511 Deyek). Deja (LS). Diablej (? ŹDW I. 500 r. 1564 t. s.). Dobiej-(KP 291 r. 1538). *Dobrzej-(KP 291 r 1300). *Drożej-(owice). Dulej (K VI. 93 r. 1559). Dy-gudej (KP 291 r. 1608 -ej -4 -aj). Dzieją (KP 291 r. 1534 Dzieya). Dzierdziej-(ewski LS). Dziurlej (P r. 1933). Dziurleja (P).
Fanchrej-(ewski PSJ 1926 VI). Fierlej (PSJ 1926 IX). Firlej (LBD I. 200, P, PSJ 1931 XII). Fudalej (ŹDMp. 565 r. 1531 Fudaley, Pd. R r. 1617 -4 F-li).
Galej (KP 291 r. 1539 Galiey). Galeja (r. 1779 Win. P). Gardziej (LS). Geneja (P). *Głupiej-(ew). *Godziej-(ów K III. 592 r. 1288). Gołej (KP 291 r. 1207). Gordziej (LS). Gorzeją (P). Gościej (K II. 210 r. 1395). Gulej (LS, SG VI. 10?).
Kadej (LS). Kadeja (PSJ 1934 VI). Kaleja (LS). Kalamej-lkowie PSJ 192? III). Kamej-(ek P). Kaseja (LS). Kędrzej (PSJ 192? X). Kniej (W). Kobiej (LS). Kobzdej (PSJ 192? VIII). Kociej-(owski SG XV. 32). Kondej (PSJ 1954 VI). Kosmej (KP 291 c. 1511, ŹDMp. 5?2 r. 1531). Kościej (WMS IV. 2. 31? r. 1525 Cosczyey, MH IV. 50 r. 172?). Koziej (K II. 543 r. 1449 L). Kozieja (PSJ 1958 VI). Koszej (KP 291 r. 1450 Koschey, r. 1450 Coszyey). Koteja (PSJ 1933 IV). Koziej-(ówna PSJ 1930 XI). Kruczeją (KP 291 r. 1639). Kubieja-(jka K VII. 114 r. 1564). Kuciej (LS). Kuczej (Ponikiew). Kudzięj (LS). Kulej (KP Krzepice, r. 1399 Culeum acc., LS). Kidej (L). Kudej (AB XII. 4 r. 1435, WMS II. 46 r. 1497). Kurdej (W). Kurzeja (KP 291 r. 1475, LS, F. XI-XV. 360 -ka). Kuziej (SG XI. 650 r. 1552).
Laskundej (K IV. 476 r. 1455). Leciej (K II. 586 r. 1591-1600, PSJ 1936 III). Leja (P). Libudej (KP 291 r. 1554). *Lubiej-(ewo). *Luciej-(KP 291 r. 1357). Lucej (KP 291 r. 1679 Lucey).
Łodziej (PSJ 193? VIII). Łomiej-(owa PSJ 1931 IV).
Macieja (LS). Madej (Średz. r. 1484, ŹDW I. 272 r. 1564, LS). Madeja (Ś). Madlej (WMS IV. 1. 95 r. 1512). Madziej-(ewic MH XII. 39 XVIII w.). Malej (LBL f. 69 c. 1510, RW). Mańdziej (Lw.). Mastej (LS). Maślej (P). Mateja (LS). Mączej KRP 37). Midlej (PSJ 1937 V). Mierzej (K I. 172). Milej (KP 291 r. 1136, LS). Milczej (KP 291 r. 1155 Milcej). Mdościej (KP 291 r. 1338 Myloscey). Młodziej (KP 291 XII-XIII w. Mlodei, r. 1205). Mochniej (LS). Modej (LS). *Mościej-(ewo K I. 184). Murgeja (LS).
Nadziej (KP 291 r. 1136). Nazdej-(ko Wieruszów). Nicieja (PSJ 1933 IV). Nieciej-(ewski SG XV. 19). *Niegolej-(KP 291 r. 1402). Nocej (KP 291 r. 1456 Noczey).
Oćwieja (LS r. 1929 Mp.). Okrzeja (LS). Orzej-(owski Kr.). Osieja (KP 291 r. 1534).
Pardej (Rw.). Parlej (F XXII. 59). Pazdej (W). Peteja (P). *Pierlej-(ewo). Pietrzej (KP 291 r. 1204 Petrey). Pitulej (LS). Pociej (MH VI. 5). Polej (KP 291 r. 1559 Poliey). *Położej-(ewo K III. 63). Poniedziej (PSJ 1930 IV). Poradęj (WMS IV. 2. 35 r. 1509). Przekuleja (AB XII. 9 r. 1436, SG XIII. 760 XV-XVI w., ŹDMp. 18? r. 1569). Psiej-(ek L). *Pstrzej-(KP
291 r. 1245). Pudlej (KP 291 r. 1499). *Pu-tej-(K III. 114 r. 1294 = Pąciej?).
Rabiej (SPP 100). Radziej (KP 291 r. 1351, P). Radzieja (Kość.). Rechej (SPP 101). Romieja (K IV. 185 r. 1416 Romeya) i Romiej (KP 291 XII-XIII w. Romei). Rosiej (K V. 247 XII w. -ewo, ŹDW I. 271 r. 1564). Rosieja-(kowa PSJ 1930 III). Rozlej (ŹDW I. 275 r. 1564).
Sadlej (LS). Sam olej (r.1927). Sapie j (W). Sarlej (KRT 133 r. 155? Sarley). Sarleja (Ł). Sej (Rw.). Serdej (LS). Sędziej (KP 291 r. 1136 Zandey, K III. 182 r .1617). Sieciej (KP 291 r. 1093 Zetheus, KDW V. 646 r. 1352 Setegius, r. 1415 Sethegius). Siedle j (KP 291 r. 1424 Szedley). Sieja (ŹDW I. 312 r. 1564 apel.). *Sietej-(ów). Skamdziej (ŹDW I. 319 r. 1564). Składziej (UIC II. 779 r. 1399 Skladzey, 1955). Skubiej (KP 291 r. 1204, KDW V. 66 r. 1389 -ko, ŹDW I. 285 r. 1564). Slawej (i Slawen K V. 48 r. 1412 Slamey). Sowieja (PSJ 1929 III. 1928 VIII). Spodziej (Ś). Stafiej-(PSJ 1930 XII. -owa). Staniej (KP 291 r. 1464). Starzej-(owic Korytk. Prał. II. 221 r. 1443). Stpiej? (TPT 532 r 1453 Stpyey). Sulej (KP 291 r. 1136 Suley, LS). Śuleja (P). Surdej (-ko K VI. 64 r. 1399, 1938). Susej (K VII. 155 r. 1400). Sutej (LS). Szalej (KP 291 pocz. XIV w., K I. 322). Szarlej (K V. 586 r. 1470, KP 291 r. 1512 Sarley, K I. 319, LSi. Szarej-(ko KP 291 r. 1399). *Szczedrzej-(ewo). Szczerbiej-(owski MH II. 147 r. 1732). Szczurzej (UIC II. 7029 r. 1398).
Ścieżeja (K III. 181 r. 1543). *Śledziej-(owice). Śmidrej (KP 291 r. 1479 Smydrey). Śmidrzej-(ewski K V. 596 r. 1534). Śmieja (K I. 292 XVI w. M).
Tadej (K VII. 176 r. 1582). Taniej (ŹDW I. 276 r. 1564). Tuleja (PSJ 1937 VII. apel.). Turlej (Mp., -ski Rk).
Ukleja (apel. TPT 164 r. 1474). Uniej (KP 291 r. 1271 Vnei).
*Wiciej-(ewo). *Wiechciej-(ewo). Wieja-(jka KP 291 c. 1520 m., SG IX. 115). *Wierzej-(ewice). Więcej (Mp.). Wilczej (KP 291 r. 1305). Włościej (KP 291 r. 1211). Wrochej (LBD II 290). Wypiej (KZ 244 XVI-XVII w, OK 191).
Zachteja (LS). Zachwiej (K III. 457 r 1561). Zachwieja (Łukowski Arch. Trzem. 3? r. 1518, WMS IV. 2. 270 r. 1522, LS). Zawieja (LS, P). Zieją (UIC II. 706 r. 1399 Zeya). Zmudziej-(ewski P).
Żeglej (K VII. 296 r. 1587). Żelej (KP 291 c. 1511 Z eley).

B. Przyrostek -aj/-aja
Babraj (LS). Bachaj (PSJ 1933 X). Baj-(o ŹDW 293 r. 1564, -ek UW 101 r. 1512). Bakaj (ŹDW I. 296 r. 1564, LS). Ba-raj-(owicz K I. 399 r. 1412). Basataj (LS). Biegaj (ŹDW I. 288 r. 1564, PSJ 1929 VI). Bigaj (LS). Bodaja (SPP 17). Bogaj (LS, -ewicz P). Boldaj (WMS IV. 3. 247 r. 1545). Boraj-(kiewicz KP 291 Wl.). Bożaj (TC 1435 f. 35). Braj (K VI. 33 r. 1643). Bryzgaj (KP 291 Wl.). Buhaj (F XXII. 58). Bucaj (LS). Buchaj (LS). Bucząj (W). Budaj (SG X. 590 r. 1783). Bugaj (WM 945 r. 1517). Bukaj (KT 524). Bumbaj (K II. 37 r. 1469). Buraj (KP 291 r. 1522 Buray). Burdaj-(ewicz P).
Cabaj (PSJ 1933 X). Cebulaja-(jka 1938). Ceraj-(ewski N 161 r. 1772). Chabaj (K I. 407, IV. 96 r. 1471 Chabay, L). Chachaj (LS). Chadaj (PSJ 1932 III). Chadzaj-(owa PSJ 1931 IV). Chaja (LS). Chaladaj (LS). Charaszaj (LS). Chmaj (LS). Ćhobaj (KP 291 r. 1449). Chochaj-(czyk C 21, KP 291 Wl.). Chociaj (BN 10). Chomaj (PSJ 1938 I. Homay). Chwaja (Kr.). Cudaj (ob. Czudaj). Cyraj-(ewski N 156 r. 1772). Czabaj (KP 291 r. 1388, PSJ 1933 IX). Czaj (ŹDW I. 285 r. 1564). Czaja (LBD III. 116 XV w., LS). Czaraj (Kr. r. 1957). Czekaj (K IV. 140 r. 1563). Czepaj (LBD I. 659 XV w.). Cziudaj (PSJ 1938 VIII). Czubaj (r. 1841, P). Czuchaj-(ewski Kr.). Czuchraj (LS). Czudaj (K III. 1506-46, Ś). Czumaj (LS). Czurkaj (P).
Dalaj (KP 291 c. 1146). Dądaj (PSJ 1934 VII). Długaj (KP r. 1460, Ś). Dodaj-(ewski W). Dolamaj (N 159 r. 1772). Domaj (KP 291 r. 1136). Donaj (LS). Dubaj (PSJ 1928 VIII). Dudaj (LS). Dulaj (KP 291 r. 1442). Dunaj (UIC II. 978 r. 1400). Duraja (PSJ 1956 III). Dziem-baj (LS). Dziogaj (F XXII. 60).
Figaj (P).
Gabaj (W), i Gabaja (Kr.). Gaja (ŹDW I. 329 r. 1564). Galaj (LS). Gaiaj (LS). Gaszaj (ŹDW I. 284 r. 1564). Gibaja (C 22, KP 292 Wl.). Gładaj-(nowski SG XII. 208 r. 1732). Gmaj (Rw.j. Golaj (LS). Gołaj (K II. 192 r. 1489). Goraj (K VII. 91, KP 292 r. 1410). Graja (LS). Grochaj (KP 292 r. 1470). Gruchaj (LS). Gudaj (LS). Gulaj (ŹDW I. 272 r. 1564). Gur-baj (TPy. 1451 f. 179 a.). Gwizdaj (KP 292 XVII w.).
Habaj (LS). Hachaj (PSJ 1954 X). Haja (LS). Haladaj (? Sieradz.). Hataj (PSJ 1938 VII). Hubaj (LS). Hugaj-(ski 1937). Hulaj (LS). Hultaj-(ski P).
Jawrzykaj (ŹDMp. 373 r. 1531 Jawrzikay).
Kaj-(kowski RP 1462-67 f. 142 a. 2 r. 1462). Kaja (ród гус. AKP r. 1428 i dziś nazw. km.). Kakaj (KP 292 r. 1558). Kie-raj (P). Kietaj i Kitaj (K Z. 243 XVI-XVII w.). Kleczaj (LS). Klimaj (Pm.). Kocaj (LS). Kochaj (PSJ 1922 IX). Kociaj-(ak LSW 36). Koczay (LS). Kory-czaj (LS). Koszczaj (K IV. 390 r. 1414). *Kruczaj (K VI. 208 c. 1520). Krzesaj (LS). Kubaj (LS). Kucaj (LS). Kudaj (ŹDW I. 298 r. 1564. PSJ 1933 I). Kulaj (W). Kupaj (P). Kurzaj i Kużaj (TPy. 28 r. 1541 f. 164 Kuzay, dziś Kużaj P). Kussaj (PSJ 1927 II). Kutaj-(owa PSJ 1931 XI).
Ladaj (ŹDW I. 298 r. 1564). Lewaj (PSJ 1927 II). Lichaj (Bydg.). Lizaj-(ek F VI-X 494). Lubaj (LBD I. 111 XV w.). Luczaj (PSJ 193(2 X). Ludaj (ŹDW I. 298 r. 1564). Lugaj (LS).
Łabaj (LS). Łachaj-(czak P). Ładaj (KP 292 WL). Łapaj (LS). Łobaj (P). Lokaj (r. 1576, K IV. 493 r. 1699 ur.). Łuczaj (PSJ 1938 I).
Macaj (r. 1639, LS). Machaj (F VI-X. 602, LS). Madaj-(owa PSJ 1936 X). Maga j (ŁK 48 r. 1515 -ek, LS). Malaj (LS). Mamaj (AB VIII. 111 r. 1442i. Marchaj (W). Mastaj (PSJ 1929 ś). Mataj (W) i Mataja (Ś). Mazgaj (K VII. 830 r. 1552, ŹDW I. 329 r. 1564, LS). Mdlaj (K VI. 204 r. 1576). Milaj (KP 292 r. 1445), Milczaj (Korytk. Prał. II. 221 r. 1445). Mo-chaj (P). Muchaj (LS). Mydaj-(jki ur. K V. 56).
Nagaj (LS). Nalewaj-(KP 292 r. 1633 -ek). Naliwaj (P). Napieraj (LS). Naraj-(ek K III, r. 1498-1503). Nastaj (PSJ 1954 III). Nękaj (F XI-XV. 251). Niechaj-(owa PSJ 1933 II). Nielataj (K V. 299 r. 1432). Nogaj (KP 292 r., 1370, LG I. 374 r. 1388, K V. 77, LS). Nostaj (LS). Nyczaj (PSJ 1930 VI).
Obracaj (P). Okaj (KP 292 r, 1617). Osmaj (źDM 12 XVI w.). Ostaj-ewski RP 1498-1505 f. 60 p. r. 1499).
Padzaj (ŹDW I. 307 r. 1564). Pajaj (G). Papaj (KP 292 r. 1699, -ay LS). Pazdaj (P). Pitola.j (1938 VIII). Pleszaj (UW 402 r. 1512). Pluskaj (KP 292 Wl.). Plaszaj (r. 1632). Ploszaj (K V. 165 r. 1511). Pobieraj (KP 292 Wl.). Poczekaj (K V. 167, P). Pokaj czy Poczaj (KP 292 r. 1136 Pocay). Polaj (K III. 63 r. 1400, K V. 179, LS). Połykaj (KP 292 r. 1679). Po-paj (LS). Popycnaj (ur. K V. 186). Poraj (ród ryc. im. X w., nazw. WMS IV. 2 320 r. 1525). Potaczaj-(ewski K III. 76 r. 1506-46). Poteraj (LS). Puchaj-(czyk ŹDW I. 284 r. 1564). Puczaj-(owska AB VIII. 238 r. 1601).
Radaj (TW 29 r. 1441). Rataj (UIC II. 529 r. 1398, Mp.). Rodzaj (LS). Ru-baj (KP 292 r. 1534). Ruchaj (F VI-X 602, KP III. 149 r. 1556, CO 37 r. 1718 -ka). Ruczaj (PSJ 1929 III). Ruraj (KP 292 r. 1534). Rusaj (ŹDM 65 XVI w.). Ruszaj (1, c. 107). Rycząj (LS).
Saładaj (LS). Sałaj (r. 1930). Samaj (Kuj.). Samaraj (LS). *Schabaj-(ewo). Sedaj (ŹDM XVI w.). Sięgaj (ŹDW I. 309 r. 1564 Sziegay). Skabaj (ZDW I. 319 r. 1564). Skaja (Pm.). Skamaj (Mp.). Skorej (KDW V. 149 r. 1408). Skożai (KP 292 c. 1165 Scozay). Smachaj-(e K VII. 119). Smaczaj (KP 292 r. 1534). Smaj-(ek TW 54 r. 1457). Smolaj (K V. 539 r. 1412). Sochaj (Mp.). Sołaj (KP 292 c. 1200 Solay). *Spaj-(KP 292 r. 1596-98). Spychaj (BJ 186 r. 1697. KP 292 Wl.). Stochaj (P). Suchaj (ŹDM 64 XVI w.). Suwaj (Ś). Szadaj (PSJ 1938 II). Szagdaj (PSJ 1931 IV). Szaj (LS, -ek TC II. 1412 f. 105). Szaja (KP 292 r. 1453 Sząya). Szałaj (K V. 385 r. 1644-53 -ewiec, SG XV. 2. 644, LS). Szałamaj (LS). Szmaja (P). Szmur-chaj (PJ 1930 IX). Sztochaj (LS). Szubaj (KP 292 r. 1534). Szudobaj (LS). Szuszaj (PSJ 1926 VI). Szwaja (Kr.). Szwaj-(owy SG X. 364 r. 1589).
Śmigaj (K III. 221 r. 1470). Świtaj (K V. 382 r. 1593).
Tadaj (K VII. 176 r. 1515 Taday, K III. 314, pewnie = Tadeusz). Tadraj (LS). Tanaj-(ewski PSJ 1938 VII). Tataj (LS). Teraj-(ewicz W). Tułaj (LS, KP 292 r. 1731 -ewska, MH III. 102 r. 1672 -ewic). Turaj (P). Turlaj (LS). Turpaj (ŹDM 101 XVI w.). Tutaj (LS). Tutkaj (LS).. Tyraj-(ski W).
Uryzaj (KP 292 P, tamże Horyza). Wardaj-(owicz ŹDM 183 XVI w.). Wa-taj (UIC ІІ. 577 r. 1398). Widaj (F XXIII. 32). Wydaj (ŹDM 48 XVI w.). Wyględaj-(czyk KP 292 XVII w.). Wygraj (Pm.). Wykaj-(KP 292 r. 1689 -owa). Wypęczaj-(owskie F VI-X. 501). *Wypuszczaj-(ewo).
Zagnaj- (K VII. 262 c. 1520). Zagraj-(ek PSJ 1933 XI). Zaj- czy Ziaj-(ZajeK TC r. 1449 f. 448). Zaleszaj (SG VI. 403 r. 1654). Załomaj (Kurczewski Bisk. Wił. 172 r. 1644). Zbieraj-(a KP 292 r. 1539 Sbyeraya•). Zdaj-(ewski Win.). Zgadzaj (PSJ 1936 IX). Zgaj (P). Zgraja (ród ryc.). Ziaja (K VII. 284 r. 1230 Zaya, LS). Zmazał (SG IV. 622). Zubaj (OK 521). Zuchaj (ŹDM 64 XVI w.). Żwadaj-(ewic SG XI. 627 r. 1305).
Żugaj-(ewski W).

C. Przyrostek -uj/-uja
Baluj (RP 1569-78 f. 121 r. 1570). Bi-łuj (LS). Bieżuj (WMS IV. 1. 156 r. 1518). Boruj (K IV. 60 r. 1402-38). Borzuj (KP 292 r. 1366 Borzugio abi, K 1.440 r. 1479). Buduj (LS).
Caluj-(ek PSJ 1937 II.). Catuj-(ek PK 29i2 r. 1711). Chachuj (KP 29 P, CO 41 r. .1718). Czatuj-(ek C 21, KP 292 Wl.). Czuj (PSJ 1930 III).
Daluj (KP 292 r. 1204). Dasuj (P) i Daszuj (P). Deruj (KP 292 Wl.) Dobruj (K II. 136 r. 1204).
Gnaruj (C 23, KP 292 Wl.). Gotuj (KP 292 r. 1241 (Golug). Gorduj (KP 292 Wl.). Goszczuj (K II. 211 r. 1250 Goscuy). Gruja (ŹDMp. II. 19 r. 1676).
Hachuj-(ówna P). Holuj (Mp.).
Juja (P).
Kaduj (KP 292 r. 1210). Kieruj (P). Kluj (ŹDW I. 325 r. 1564 -ek, P). Kocuj (LS). Kostuj (KP 292 P). Kutuj (LS).
Lutuj-(KP 292 Lutugó).
Machuj (LSW 49). Maluj (K VII. 153 r. 1204 i dziś). Maluja (SG XI. 602 r. 1609, LZ 852). Mazuj (LS). Mieczuj (WB 141). Mituj (K VII. 153 r. 1204, K IV. 66). Mtoduj-(K V. 37 r. 1339, WB 147 -ewicz). Mszczuj (KP 292 r. 1211 Mizsui, r. 1352 Msczugius). Mysłuj (KP 292 r. 1210).
Nagotuj (KP 292 r. 1534). Nieczuj (KP 292 r. 1329). i Nieczuja (ród ryc., KP 292 r. 1391 Neczuya), Niepsuj (LS).
Oduj (ŹDW I. 293 r. 1564).
Psuj (PSJ 1935 XI). Psuja (LS) szuj (KP 292 r. 1554 Pysshuy).
Raduj (KP 292 r. 1204). *Rzuj-(KP 292 r. 1357).
*Sietuj-(ów). Smaruj (KP 292 P).
Stawuj-(KP 292 P -ak). Suluj (K VII. 153
r. 1204 Zuluy). Suluja (KP 292 XII-XIII w. Suluya). Szdżuj (P).
Wierzchuj-(KP 292 r. 1210 Virchui). Wyzuj (KP 292 P).
Zduj (K VII. 153 r. 1204).
Żdżuj (Ś).

D. Przyrostek -oj/-oja
Boja (KP 292 r. 1563).
Choloj (F VI-X. 470). Czoja (PSJ 1950 I).
*Dlugoj-(ów). Dobroj (LBD I. 304). Doj-(ek K II. 138 r. 1469-72). Doia (KP 292 r. 1465). Dzioj-(ak PSJ 1929 XI). Dziwoi-(ewicz KP 292 r. 11405).
GIadoj-(ówna CO 67). *Gostoj-(ewo K II. 212).
Joja (P).
Kieroj (K IV. 350 r. 1649-57). Kocoj (PSJ 1938 IX). Koja (TW 55 r. 1469). Kusoj (PSJ 1937 III).
*Luboj-(KP 292 r. 1407).
Łamoj-(czyk 1958 VIII).
Machoj (Pm.).
Niestroj (KP 292 r. 1543). *Noj-(ewo).
Odoj (K III. 36 r. 1455). Okrój (Pm.). Okrój (SG IX. 423). Opoj-(owice K VII. 311 przed r. 1417). Ostoja (ród ryc. KP 292).
Pachoj-(kówna (PSJ 1926 X).
Skoj-(ek K VII. 231 r. 1576). Stoj-(ek KP 292 XII-XIII w.). Strój (KTZ r. 1105, ТРу. XXIII. f. 155 r. 1542 -ewski). Szadoj-(PSJ 1934 XI).
Tatoj (PSJ 1929 I). Toj-(ek PSJ 1927 X).
Witoj (KP 292 XII-XIII w.).
Zaboj-(ewicz (KP 292 r. 1612). Zioj-(owa PSJ 1929 IX). Znoj-(ek KP 292 c. 1520, -owa PSJ 1928 VIII). Zwój (K V. 50 r. 1428).

E. Przyrostek -ij/-ija/-yj/-yja
Bryja (P).
Cbpija (LS). Czupryj (LS).
Dobija (LS). Dyja (LS). Dzibij (LS). Gobija (Ś).
Haładyj (PSJ 1938 V). (LS).
Lij-(owicz K IV. 455 r. 1565).
Mazij (LS). Matyja (Kr.). Moduij
Niczyj (LS).
Odyja (PSJ 1937 X).
Stryja (Ś). Strzyj (PSJ 1937 XII).

Uzupełnienie
A. Mądrzej-(ewski W).
B. Koliba] (Ś). Moraj-(ko 1933). Sałagaj (P). Śzadaj (UIW 101 r. 1534 Shadayj.
C. Bluj (Kr.).

XIX. Formacje zakończone na „o”
Babio (LS). Bajo (ŹDW I. 295 r. 1564). Baldo (K VI. 4 XV w.). Bano (Bartlom. K III. 529 r. 1555-58). Batko (LG II. 2343 r. 1599). Bedo (LS). Benko (LG II. 2343 r. 1599). Berzo (K IV. 36 r. 1474-1500 Berzyo). Bezo (KP 293 r. 1552). Biało (KP 295 r. 1554 Biało). Bielo (KP 293 r. 1511 Byello). Bieńko (LS). Bizio (LS). Blizno (K II. 26 r. 1493). Bogatko (SG XV. 339). Boglo (KP 293 r. 1290). Bojdo (Rw.i. Bońko LS). Boszko (K II. 44 r. 1471). Bozio (Kr.). Bratko (LG II. 2181 r. 1398). Brucho (ŹDW I. 297 r. 1564). Brudo (K II. 50 r. 1499). Brydo (WMS IV. 1. 565 r. 1558). Brzosto (K VI. 121 r. 1425). Brzucho (WMS II. 68 r. 1497). Brzusko (ŹDW 1. 516 r. 1564). Buczko (K 1. 52). *Budlo (KP 295 r. 1490). Budzo (K II. 61 r. 1425). Bujno (K II. 61). Busio (UIW 86 r. 1554 Bussyo). Busko (P). Buszko (Pl. Busko (P). Byto (ŹDW I. 291 r. 1564).
Ceko (K IV. 95 r. 1598). Ceto (K IV. 96 r. 1411 Czetho). Chętko (K II. 75 r. 1597). Chodo (PSJ 1955 XII). Chojko (TW 15 r. 1425). Choto (KP 295 r.1245). Ciastko (apel. TPT 296 r. 1456). Ciepło (KP 295 r. 1555, -у P). Cudo (Cudno K VI. 66). Czajko (TPT 105 XV w.). Czepero (ŹDW 1. 519 r. 1564). Czwarno (P). Czyżo (LSl.
Dado (LS). Danko (K II. 119). Dańko (LS). Dedo (UW 558 r. 1511). Dersko (KP 295 r. 1252 Dirskonis gen. r. 1596 Dersco, dziś Dyrskn P). Dido (ŹDW I. 294 r. 1564). Dodatko (W). Domeczko (UM 27 r. 1599). Domzato (UIW 26 r. 1554 Domzalo). Drabo (LS)). Durdo (TS 80 r. 1452). Dyko (K II. 156 r. 1480). Dyndo (KP 295 r. 1554 Dindo). Dziadzo (ŹDW I. 519 r. 1564). Dziedo (LS). Dziudzio (LS). Dzindzio (LS).
Fredro (km. TIC 1555-56 f. 455 r. 1554). Fręśko (P).
Gado (K IV. 212 r. 1499, LS). Gago (LS). Galo (K II. 169 r. 1552 Galo). Gano (P, K VII. 528 r. 1156 Gan). Gardo (P). Gamno (K II. 169 r. 1590). Garnko (KP 295 r. 1588). Gądko (K IV. 219 r. 1251 Gantko). Ge.go (F VI-X. 470). Gęsko (r. 1954 Brańsk). Gidko (K II. 176 r. 1517). Giero (ŹDW I. 525 r. 1564). Giezko (UIW 101 r. 1554 Giesko). Gisko (W). Gizo (LS). Glinko (SG XV. 2. 680). Glebo (KP 295 r. 1201 Glambo). Glodo (W). Gnano (WMS IV. 2. 544 r. 1556). Gniado (M). Gorazdo (K II. 199 r. 1471). Gorączko (Kr.). Grygo (LS). Grzegoro (LS). Grzenio (Gregor. ТРу. XXVIII. f. 250 r. 1541). Grzeszko (TPT 552 r. 1455). Grzym-ko (K II. 255 r. 1504-17).
Jacko (SG XV. 2. 664). Janio (LS). anto (UW 552 r. 1559). Jarco (Pd.), arno (Mp.). Jemielo (K I. 91 Łęcz.). Jemioło (Mp.). Jozo (Józef UIW 12).
Kado (KP -295 r. 14421. Kadzo (K II. 66 r. 1505). Karno (K II. 281 r. 1450). Karszo (SPP 55). Kędo-(KP 295 r. 1459 Kendonis gen. dziś Kędzia P). Kędzio (PSJ 1951 XI). Kędziora (TPT 214 r. 1456, WMS II. 62 r. 1494). Kętro (K IV. 545 r. 1207 Cantro). Kiko (K VI. 129 r. 1586). Kino (TPT III. XV w.). Klawo (TC XIV. f. 55 v. r. 1452-56 Clamo). Klejsio (K VII. 260 r. 1552 Kleysszio). Klonko (K II. 502 r. 1450). Koczo (TS 56 r. 1454). Kolbo (WMS IV. 2. 259 r. 1522). Kolanko (apel. WMS V. 95 r. 1555). Koluszko (K VI. 186 r. 1556). Konieczko (LBŁ I. 18 c. 1520, W). Kostro (K II. 555 r. 1501-15). Koszko (KP 295 r. 1598). Krajko (K II. 547 r. 1225). Krzyszko (P). Kuzio (Kr.).
Licho (KP 295 r. 1274). Ligo (K IV. 454 r. 1586). Liko (KP 295 r. 1554, P). Li-wo (Mp.). Lodo (TC 12 f. 125 v. r. 1425). Loro (KP 295 r. 1482 Laurentius Loro).
Maciejko (W). Mado (KP 295 r. 1554). Manio (K II. 444 r. 1502, LS). Maszo (LG I. 1552 r. 1592). Mądro (K V. 17 r. 1404-05). Międo (K II. 452 r. 1517-19, -owicz P). Migro (Kr.). Miko (LS). Miło (KP 295 r. 1272, LS). Miśko (P). Mitko (WMS V. 98 r. 1555 Dymitr Mitko). Młodo (KP 295 c. 1105). Myszko (K II. 495 r. 1457, TPy 28 r. 1541 f. 4). Myzo (KP 295 r. 1489).
Nalewajko (Pd. R r. 1617-18). Nanko (K V. 62 r. 1427). Namyslo (Mp.). Neko (PW 128 r. 1405). Niego (K II. 509 XII-XIII w.). Niełacno (K II. 510 r. 1515). Niemcio (F XI-XV. 909). Nierychło (K V. 264 r. 1687). Niko (WMS IV. 2. 554 r. 1572). Nino (ŹDW I. 522 r. 1564). Noczko (KP 295 r. 1595).
Pacho (Sosnowiec). Pajdo (PSJ 1958 VII). Panio-(ek K V. 150 r. 1550 i -ewo os.). Paszo (KP 295 r. 1416). Paśko (LS). Pazio (W). Paździoro (K V. 159 r. 1429). Pączo (WMS IV. 1. 564 r. 1558 Pąnczo). Pęczko (K III. 20 r. 1409 Panczco). Pęto (K III. 20 r. 1502 Pentho = Pęc(aw). Piar-dzio (Pm.). Piarko (ŹDW I. 518 r. 1564). Piendzio (LSl. Pienio (Mp.). Pieńko (K III. 55 r. 1522). Piesczko (RP 1454-1508 f. 109). Piesio (W). Piędo (KP 295 r. 1481 Pyendo). Piwko (K V. 106 r. 1417). Pizio (P). Plicko (Ś). Początko (PSJ 1958 V). Polito (KP 295 r. 1442 = Hipolit, -owicz P). Pomocno (K III. 65 r. 1575). Poro (UIC II 527 r. 1598). Poryko (UIC II. 486 r. 1598). Praczko (K III. 79). Prędko (K VII. 576 r. 12041. Probolo (UIC II. 526 r. 1598). Przedo (ŹDW I. 277 r. 1564). Przedwo (KP 295 r. 1596). Przybyło (WMS V. 151 r. 1559). Ptako (K III. 111 r. 1508). Pudliszko (K III. 112 r. 15941. Puzdro (apel. WMS IV. 1. 9 r. 1507). Pyczko (ŹDW I. 294 r. 1564). Pyszko (K III. 701 r. 1295 Pisco). Pytko (PSJ 1926 VI).
Rączko (K I. 246 także = Racibor, V. 254 c. 1520, Ś). Radko (KP 295 r. 1598). Radzio (W). Rajko (K III. 124 r. 1371). Randzio (LS). Raszko (K III. 129 XII-XII1 w = Radslaw). Relo (UW 664 r. 1563). Ribo (K III. 132 r. 1546). Równo (KR 293 r. 1430). Rucho (UIW 87 r. 1534). Ruszko (K VII. 85 r. 1412). Ryczkp (K III. 61 r. 1399). Rynio (LS). Ryto (ŹDM 105 XVI w.). Rzadko (ŹDW I. 124 r. 1579) i Rzedko (i Rzadki ŹDW І. 317 г. 1564).
Sado (K VII. 20 r. 1579, F VI-X. 604, LS). Sędo (KP 293 r. 1490 Szendo). Sierz-cho (K V. 293). Siesterko (KDW II. 1153 r. 1335). Słonko (apel. WMS IV. 1. 260 r. 1524). Smardo (ŹDW I. 300 r. 1564 Szmardo). Snopko i Snopek (UIC II. 481 r. 1398). Sojko (ŹDW І. 331 r. 1564). Stanio (TS 38 r. 1454, K III. 242 r. 1500). Stańko (Stanisł. TPy. 28 f. 5 v. r. 1541). Stano (Stanisl. WMS IV. 2. 65 r. 1510). Stańco (PSJ 1938 VI). Stańdo (Rw.). Stańko (P). Sudo (PSJ 1937 VI). Swejdo (WMS IV. 1. 365 r. 1538). Świętko (LG II. 2543 r. 1322). Sworko (K III. 290 r. 1423). Svsio (LS). Szado (UIC II. 535 r 1598, WMS IV. 14 r. 1507, LS). Szajdo (KP 293 r. 1520). Szczepko (K III. 298 r. 1432). Szczodrko (z Szczodrkowic K III. 297 r. 1400). Szczodro (K III. 299 r. 1429). Szwedo (r. 1615).
Świtko (K III. 289 r. 1504).
Talo (ŹDW I. 922 r. 1564). Tarko (K I. 527). Tłusto (BK 906 r. 1419). Tomsio (Kr.). Twardo (W). Twerdo (TC 1411 f. 162).
Wado (ŹDW І. 324 r. 1564). Wawrzko (LG II. 2343 r. 1399). Wędro (K III. 567 r. 1545). Wiecho (ŹDM 79 XVI w.). Wierko (K І. 344 г. 1449). Wiesoło (K VII. 218 r. 1436). Wojdo (TPT 105 XV w. Woje. Wojdo). Wojto (ŹDW I. 299 r. 1564). Wośko (K III. 411 r. 1451-1508). Wroto (KDW I. 579 ХІІ-ХІІІ w.). Wydro (Kr.). Wyko (K III. 422 r. 1491).
Zalaso (TPy. 1491 f. 4). Zdzięto (K III. 472 r. 1156 Sdanto). Zenio (WMS V. 95 r. 1555 Zenyo). Zęzo (KP 293 r. 1442). Ziemo (KP 295 r. 1520 Zyemo). Zodro (PSJ 1938 VII). Zyśko (Kr.).
Źrzebko (KP 293 r. 1241 Srzebko).
Żyro (K III. 505 XII w. Ziro).

Uzupełnienie
Baśko (UIW 7). Bigo (Kr.). Brago
(UIW 71). Bysio (1. c. 96). Chado (1. c. 63i. Juczo (1. c. 87). Kajo (1. c. 971). Kuziembo (1938). Manio (Math. UIW 85). Marcio (1. c. 87). Młotko (1. c. 65). Obiecko (1. c. 66 r. 1554 Obieczko). Picio (1. c. 96). Pośko (P). Retko
(UIW 90). Ryłko (Kr.). Szalo (UIW 11). Wasio (1. c. 96). Tuszko (R).

XX. Formacje zakończone na „a”
(czasowniki czasu teraźn. w III osobie)

Biega (KB II. 593).
Chyła (TPy. 13 f. 159 r. 1469). ka (K ІІ. 111 r. 1513).
Dobija (Mp.). Dolata (P). Nadryga (Mp.).
Ozga (TPy. 23 f. 81 r. 1529).
Podbiera (P). Pożega (UAC III. 1. 267). Przydryga (TPy. 25 f. 41 v. c. 1523). Przy*siuda (P).
Smaga (P).
Wałęsa (P). Wyględa (Ś). Wylęga (P). Zalega (LS). Zatyka (LS).

Uzupełnienie
Dobiega (K I. 59 XVI w. M). Nagaba (Kr.). Potyka (Ś). Udziela (Kr.). Zabiega (PU 53).

XXI. Formacje zakończone na „y”
Gąży (K IV. 221 r. 1598). Guny (ŁK 48 r. 1513). Guzy (Kr.).
Janczy (K II. 245 r. 1401). Jandy (P). Jazy (P). Jochaczy (LS).
Karncy (Ś). Karsy (TPv. XXVII. f. 170 r. 154Ó). Kęsy (K VI. 98 r. 1414, P). Koczy (P). Kolany (P). Korfanty (KZ. XVI w.). Korpanty (PSJ 1958 X). Ku-bandy (TPy. 24 r. 1521 i. 49). Kucy (BN 100).
Lipy (ТРу. XXIII. f. 106 r. 1532). Mrozy (RP 1498-1505 f. 185 p. r. 1502). Nieorzy (UIW 6).
Pachuczy (WM 155 r. 1458). Pakuczy (ŹDW I. 294 r. 1564). Pazdry (PSJ 1958 VI). Podmokły (Kr.). Polody (P). Poniży (P). Poroży (K V. 189 r. 1495-8). Po-
sadzy (P). Przekobiaiy (K III. 97 r. 1408 = opatrzony białą smugą poprzeczną).
Roksy (K III. 138 r. 1508-12).
Szady (K VII. 165 r. 1400). Szafrany (1775 Żnin).
Wczorajszy (ŹDW I. 283 r. 1564). Woj-szy (K VII. 235 r. 1397).

Uzupełnienie
Krzyczy (Lw. -jako czasownik?). Sady (P, pewnie = Szady, jako przymiotnik).

XXII. Imiona złożone

A. Przyrostek -sław
Bado-(K I. 11). Biedrzy-(UIC 373-4 r. 1394 = Biedryeh, Fredry eh). Bienie (WM 1064 r. 1492).’ Bogu-(KP 293 c. 1200). Borzy-(KP 295 ХІІ-ХІІІ w., K II. 41 Łęcz. XIV-XV w. z Borowa Borzyslaw, Borzko, Вогко, Boruta, Przedbor). Bro-(K II. 50 r. 1244). Brocho-(K II. 46 r. 1399). Brodzi-(KP 293 r. 1153, K II. 48 r. 1398). Broni-(KP 293 r. 1231). Brzecław (K VII. 312 r. 1240 Bretzlao). Budzi-( KP 293 r. 1136).
Chocie-(K VI. 21 r. 1415 Chocze-). Chrady-(KP 293 ХІІ-ХІІІ w. Chradi-?). Chmali-(KP 293 ХІІ-ХІІІ w.). Сіеrр- (КР 293 ХІІ-ХІІІ w. Cirpi- ż). C.zec/w-(KP 293 r. 1250 Cecho-). Cze-(KP 293 r. 1209 Cesslao).
Ders- i Dersy-(KP 293 ХІІ-ХІІІ w. Dirsi-). Dobie-(KP 293 ХІІ-ХІІІ w.). Dobro-(KP 293 ХІІ-ХІІІ w.). Dobrzy-(WMS IV. 3. 159 r. 1540). Doma-(KP 293 r. 1175 Dome-). Domi-(KP 293 r. 1403). Drogo-(KP 293 ХІІ-ХІІІ w. Drogo-). Dzierży-(K IV. 205 ХІІ-ХІІІ w. Dirsi-).
Gody-(KP 293 ХІІ-ХІІІ w. Godi-). Go-(KP 293 r. 1250 Goslaus, K IV. 257 r. 1407 Gosław z Goszczyc).. Gorzy-(KP 293 r. 1222 Gori-). Gorze-(KP 293 r. 1203). Gości-(KP 293 r. 1211 Gosti ). *Grody-(sła-wice). Grzymy-(KP 293 r. 1224). Guli-(? WM 1070 r. 1527).
Imi-(KP 293 r. 1211 Hymi-).
Koni-(ŹDMp. 368 r. 1531 Conislamek). Krzesi-(KP 293 ХІІ-ХІІІ w. Crezi-). Krze-(KP 295 r. 1249 Chrest-).
*Ludzi-(sławice K II. 406 r. 1412). Luty-(KP 293 r. 1155 Luti-). Lu-(KP 293 r. 1398).
Marci-(KP 293 r. 1394). Milo-(KP 293 r. 1149 Milo-). Miro-(KP 293 r. 1211 Miro-).
Mni-(KP 295 r. 1210 Mni-). Morzy-(KP 293 ХІ1-ХІІІ w. Mori ). Mrocze-, Mroczy-(KP 293 r. 1588 Mroczi-). Mści-(KP 293 r. 1395 Msczi-).
Naczę-,Naczy-(KP 294 r. 1294 Nace-, Naci-). Nactaw (KP 293 ХІІ-ХІІІ w. Nadam). Nad-(KP 293 r. 1298 *Natzlao-, r. 1472 Nad-). Niecław (K III. 684 r. 1547 Nyeczlam). *Nino-(K VI. 296 r. 1414). *Ni-(sławki ur. K V 75 r. 1626). Nosi-(KP 294 r. 1224 Nózi-).
Obiecław (KP 294 r. 1177 Obe-). Ocie-(K II. 533 ХІІ-ХІІІ w. Oie-). Ocię-(K II. 533 ХІІ-ХІІІ w. Oten-).
Pako-(KP 294 ХІІ-ХІІІ w.) i Pęko-(K III. 4 XV w. Panko-). Pąci-(K III. 17 ХІІ-ХІІІ w. Panti-). Pęcław (KP 294 r. 1403 Panczi-). *Przącław (SG III. 590). Przecław (KP 294 z końca XII w. Prec-j. Przedo-(l. c. ХІІ-ХІІІ w. Predo-). Przyby-(1. c. r. 1177 Pribe-).
Racław (1. c. r. 1263 Ratzlaoa ż.). Rado-(l. c. ХІІ-Х1ІІ w. Rodo-). Rad-(1. c. r. 1204 Radzlaus) . Radzi-(1. c. 1143 Radzi-). Rości-(1. c. ХІІ-ХІІІ w. Rośli-). Ro-(l. c. ХІІ-ХІІІ w. Ro-).
Sądo- (1. c. XIV-XV w. Sądo-). *Sędzisławice -4 Senislawice). Siecie-(KP 294 r. 1209 Sechezlao- r. 1591 Sece-). Siecław (1. c. r. 1399 Seczlai gen.). Siemi-(1. c. r. 1399 Szimi-) . Siero-(l. c. r. 1136 Siro-). *Skarbi-(sławice). Skrzeli-(sława K VII. 585). Sobie-(KP 294 ХІІ-ХІІІ w. Sobe-). Spęto-(KP 294 r. 1117-73 Spento-, ХІІ-ХІІІ w. Speto-). Stani-(1. c. XI w.) .Stoi-(l. c. 294 c. 1145 Stoy-). Stroni-(KP 294 r. 1249 Stron-, r. 1387 StronislaDa ż.). Strzeży-(KP 294 ХІІ-ХІІІ w. Strezizlaue gen. ż.). Strzecław (I. c. r. 1589 Strecze-). Sty-(1. c. XII-XIII w. SU-). Subi-d. c. XII-X1II w. Zubi-). Suli-(1. c. r. 1156 Suli-).
Śmi-(1. c. r. 1591 Szrni-). Świeclaw (K III. 285 XV w.). Święto-(l. c. ,r. 1149 Smanto-).
Te-(1. c. XII-XIII w. Teszlaus). Toli-(1. c. r. 1257 Toli-). Twardo-(K VII. 194 r. 1274). Tworzy-(KP 294 r. 1599 Tmorzi-).
Uby-(1. c. XII-XIII w. Hubi-). Ucięli. c. r. 1594 Uce-). Uni-, Unie-(1. c. XII-XIII w. Vni-, r. 1566 Vne-).
Wieli-(1. c. Veli-). Więce-(l. c. r. 1244 Wence-). Więcław (1. c. 294 r. 1165 Vanzlao). Wierzcho-(l. c. XII-XIII w.
Wircho-). Wie-(1. c. XII-XIII w. Wezlaua Wito-(l. c. r. 1149 Vito-). Włości-(l. c. XII-XIII w Włości-). Woi-(l. c. r. 1155 Woy-). Wroci-(l. c. r. 1155 Wroczlai gen.) i Wroclaw. Wysze-(l. c. XII-XIII w. Wise-).
Zbro-(l. c. XIII w. ). Zby-(1. c. r. 1210 Sby-). Zdzi-, Zdzie-(1. c. ok. 1145 Sdi-, 1400 Sde-). Ziemi-(1. c. 294 r. 1280 Żerni-, r. 1598 Zimi-). Zwini-, Zwinie-(1. c. 294 r. 1175 Z mine-, XII-XIII w. Zwini-).
Żeli-(I. c. XII-XIII w. Seli-). Żyro-(l. c. XII-XIII w).. Żyto- czy życie-(l. c. XII-XIII. w. Zitlie-).

B. Przyrostek -mir
Babie-(r. 1955). Będzi-(KP 294 r. 1557 Bandzi-). Bole(K VI. 55 r. 1418). Borzy-(KP 294 r. 1599). Bra-(1. c. XII-XIII w. lira-). *Budo-(mierz).
Chocie-(l. c. r. 1204 Носе-, 1429 Cho-cze-). Choci-(l. c. r. 1597). *Chud-(K IV. 117 r. 1667 Ś). Chwali-(KP 294 ХІІ-ХІІ1 w.). Cieszv-(1. c. r. 1595 Czesz-). Czato-(mierze K III. 557 r. 1780). Czędo-(mierz K IV. 145 r. 1522).
Dadzi-(TPy. III. f. 106 r. 1415). Dale-(KP 294 r. 1204 r. 1204, 1425). Dobie(l. c. r. 1548). Dobro-(l. c. XII-XIII w). Doma-, Domie-(l. c. Dome-, Done-, K І. 55-6 r. 1065 Doma-). Drogo-(KP 295 r.1211). Dzi-, Dzie-(mierz K IV. 200 r. 1708).
Gardo-(KP 295 r. 1559, K IV. 216). Gniewo-(KP 295 r. 1202). Goscifl. c. r. 1250 Goszi, r. 1590 Gosczi-). *Gozi-(mierz). Grozi-(K I. 175). Guli-(?WM 1070 r. 1527).
Jaco-(KP 295 r. 1590 Jaco-). Jaro-(l. c. XIII w.).
Kajni-(1. c. 295 r. 1198 Cagni-). Kani-(L c, r. 1412 Cani-). Kazi-(XI w.). Koc-mier(K IV. 569 r. 1405 Cusma de Roszkomo, r. 1500 Kocmier Raszkowski, K III. 654 r. 1545).
Lęcho-(KP 295 r. 1275 Lanclio-). *Lice-(SG I. 207). Lubo-(KP 295 XII-XIII w. tube ). Ludo-(l. c. Wieluń.). *Lud£-(KP mierz). Luto-(KP 295 XII-XIII w.).
Łąko-(l. c. r. 1588 Lanco-). *Luko-(l. c. r. 1559).
Mało-(K VII. 259 r. 1297 Malo-). Mąci-(1. c. XII-XIII w. Muti-). *Mędro-(mierz). Moj- I. c. XII-XIII w. Moy-, także = Mojżesz K V. 44). Myśli-(KP 295 XII-XIII w. Misli-, K V. 408 r. 1427).
Nacze-(KP 295 XII-XIII w. Nace-). Nada-(K V. 59 r. 1557). Nad-(KP 295 r. 1571, MP V. 59). Na-(KP 295 r. 1587). *Niech-(l. c. r. 1405). Nieda-(K V. 59 r. 1065 Neda-). Niedo-(K V. 59 r. 1419). *Niemierz-(ewo). Niemierza (K II. 511 r. 1244. także = Nemrod K V. 70). Niemir (K II. 510 r. 1156 Ne-). Nieä-(K VII. 150 r. 1425 Nyesz-). Niezna-(mirowicej. Niez-(K VI. 275 r. 1421).
Okl-(KP 295 XII-XIII w. Aid-, Old-). Ości-(TC III f. 21 r. 1402 Osczi-).
Pozno-(1. c. r. 1065). *Po£dzi-(mierz K V. 195 ŚI. Prosi-(KP 295 r. 1205 Prozi-, XII-XIII w. Prosi-). Prześ-, Przez(K III. 97 r. 1561 Przesi-, os. Przeźmierowo P). Przyby-(KP 295 XII-XIII w. Pribi-).
Raci-(I. c, r. 1510 Ratlii-.) Rad-(1. c. XII-XIII w. Rad-). Rady-(1. c. Radi-). Rani-(LBD II. 597 XV w.).
Sędzi-(K I. 175). Siedle-(K I. 275 1408 Pm.). Skarbi-(KP 295 XI-XII w. Scarbi-). Skard-(1. c. r. 1402, XII-XIII w. Sardi-?). Sie-(KP 295 c. 1065 Ze-). Stawo-(K I. 175). Spyci-(KP 295 c. 1107 Spici-). Stani-(K VII. 155 r. 1244 Stani-). Sta-(mirowice K VII. 155). Sto-(K VII. 155 r. 1177). Stracho-(WMS 577 r. 1471). Strogo-(K VI. 65 c. 1588, VI. 205 r. 1425). Suli-(KP 295 c. 1065). *Szczyto-(mierzyce).
Śni-(ŹDM 95 XVI w.). Święci-(KP 295 r. 1590 Suece-). święto-(1. c. r. 1271 Smanto-).
Tato-(SG VII. 367 r. 1760 -mirz). Tę-go-(K II. 514 r. 1136 Tango-). Trzebie-(KP 295 XII-XIII w. Trebe-). Twardo-(K I. 336 XIII w.). Tworzy-(KP 295 c. 1202 Tvori-).
Uni-(1. c. r. 1065). Unie-(I. c. r. 1242 Hüne-). *Uszo-(mierz).
*Warci- (mierzi. Wieli-(K I. 175).
Więce-(KP 295 r. 1202 Vince-). Wilko-(l. c. 1278). Wiśli-(K V. 476 MP III. Visly-).
WIodzi-(KP 295 XII w. Wlodzi-). Woj-(l. c. XII-XIII w. Voy-). Woli-(l. c. r. 1238 Voli-). Wroci-Ц. c. ХІІ-ХШ w.). Wsze-(1. c. 295 r. 1136 Vse-). Wy-(1. c. r.1598). Wysze-(1. c. r. 1237 Vise-, 1347 Wysze-). Wyszo-(l. c. ok. 1399 Wiszo-).
Zbra-(1. c. r. 1220). Zdo-(K III. 471 r. 1136 Sdo-). Zdzi- (KP 295 r. 1204 Sdi-, 1412 Zdzi-, K VI. 135).
*Żyzno-(mierz).

C. Przyrostek bor/-bora/- borz/-borza
Belczybor (LBD I. 605 XV w. Bluczi-), Blizbor (KP 295 XII-XIII w. Ulis-, także Wilibrord K І. 402).
Chocie-(KP 295 r. 1301, XII. Cose-bor-). *Chodzi-(Ulan. Mat. 71-72 r. 1406 Chodziborze). Choto (K I. 59). Ciem-(Trzy-niec). Czci-(KP 295 XII-XIII w. Cisti-). Często-(l. c. r. 1203 Chaslo-).
Dale-(1. c. r. 1257 Dale-). *Doma-(l. c. r. 1153 os. Domabore). Dziem-(LS;.
Klicz-(P). Kordzi-(borz WMS III. 207 r. 1486).
Le-(WMS IV. 2. 103. r. 1512).
Modli-(K I. 42 r. 1271 Modli-). Mości-<borski K VII. 362 r. 1618-20). Mści-(K V. 54 r. 1241 Msi-). Mysli-(KP 295 r. 1204 Mizli-).
Nad-(1. c. r. 1328 Nadboromitz). Nie-bor-, Niebora (1. c. r. 1211 Nebora). Nicborza (K II. 505 r. 1388 Neborza). Niesie-(K II. XII-XIII w. Nese-). Nikliborz (Polanka W. 1937).
Osię-(KP 295 r. 1252 Osim-, 1403 Os-czim-).
Pomści-(WM 747 r. 1494). Prze-(1. c. XII-XIII w. Pre-). Przed- (1. c. XII w. Pret-).
Racibor (I. c. r. 1261). Rusibor (K III. 156 ,r. 1403 Rus-).
Sam-(KP 296 c. 1103). *Siecie-(l. c. r. 1258 Sice-). Skoro-(SG XIV. 240). Sfa-wo-(l. c. XII-XIII w. Slao-). *Stręgobora-(rzyn). Strogobor (K III. 259 r. 1382). Strze-(KP 296 r. 1400 Strze-). Suli-(1. c. 296 r. 1493).
Ści-(1. c. 296 r. 1252 Sti-). święto-(1. c. 296 r. 1398 Smanto-).
*Tęgo-(bórz). Trzebiebor (SG X. 712 r. 1307). Trze-(K I. 322, KP 296 r. 1392).
Zbór (K III. 464 r. 1204). Zdzi-(K III. 472 r. 1391 Sdzy-). Zdzie-(Thietmar II. 29 r. 972 Cidebur brat Mieszka I, K V. 539 r. 1189). Zdziem-(KP 296). *Zembora-(rzyn).
Żalibor (ТРу. XXVII. f. 115 r. 1541).

D. Przyrostek -rad
Bogurad-(TW 26 r. 1446 Bogurathka tn.). *Budorad-(KP 296 na pograniczu polsko-łużyckiem).
Cece-(1. c. r. 1232 Cyce-, K III. 192 r. 1452 Czecze-, r. 1464 Czyczu- i Ce- w nazwie Ceradz). *Chodzie-(KP 296 Sie-Radz.).
Dargo-(l. c. r. 1136 = Drogorad). Domarad i Domarat (1. c. r. 1211 Domarath. r. 1233 -rat).
Cości-(l. c. XII-XIII w.).
*Lubo-(l. c. r. 1358).
*MiIo-(l. c. r. 1310). *Mocze-(rady). *Na-(KP 296 r. 1300). Nie-(1. c. r. 1204 Ne-). Nierada (1. c. r. 1207 Neratde, K V. 71 r. 1617-18 -dka).
*Po-(KP 296 r. 1725). *Prze-(radz K III. 93 c. 1408). Przyby-(KP 296 r. 1204 Pribi-).
Roli-(P).
*Sęko-(rady K I. 274 r. 1298). Siemo-, Siemi-(KP 296 r. 1266 Semi-). *Sie-(l. c. r. 1136 miasto Zeraz – Ziraz t. j. Sieradz). *Sobie-(radz K VII. 289). Suli-(KP 296 r. 1136). Su-(radko K VII. 153 r. 1262). *Swarad i *Swarat (KP 296 r. 1208 Sma-rat). Syno-(radzki P). *Szumi-(rad KP 296 Ś).
Świerad (KP 296 XII-XIII w. Zoe-).
Urad (KP 296 r. 1203, Kurier Poza. 1935 3. 3.).
Wido-(KP 296 r. 1285). Więce-(K VII. 210 XII-XIII w. Vece-). *Wito-(radów K VII. 210 r. 1143). *Wodzie-(KP 296 XV w.). Wsze-(K 111.191 r. 1|204 Wse-). Żu-(W).

E. Przyrostek -mysi
Bole-(KP 296 XII-XIII w.).
*Chocie-(l. c. r. 1310). Cieszy-(1. c. r. 1136 Tessi-).
Dobro-(1. c. r. 1136 Dobro-). Drogo-(1. c. r. 1136 Drogo-).
Lubo-(K I. 187). *Luto-(KP 296 r. 1407).
Na-(I. c. XIII. w., P). Niedo-(KP 296 r. 1210 Nido-). Nie-(1. c. r. 1265). Nieza-(K II. 517 r. 1136 Neza-). Nino-(KP 296 r. 1136 Nino-).
Omysi (K 1. 187).
Prze-(KP 296). Przy-(1. c. XII-XIII w. Pri-).
Sobie-(KT 296).
*Tako-(K V. 402 r. 1443). *TomysI *♦ Tomyśl P.). Trzebie-(KP 2% r. 1136 Trebe-).
Unie-(1. c. r. 1136 Vne-).
*Wiele-(l. c. XV w.). *Wito-(l. c. r. 1250). *Wsze-(l. c. Ś). Wymysł (K I. 369 r. 1540).
Zamysł (K III. 450 r. 1544). *Zielo-(KP 296 r. 1403). Ziemo-(X w.). Zły-(1. c. r. 1156 SH-).

F. Przуrostek -gniew
Borzy-(K IV. 61 r. 1381-1408).
Często-(KP 296 XII-XIII w. Chezto-).
Dobie-(K IV. 176 r. 1268 Dobę-). *Doma-(KP 296 r. 1510).
Ino-(K II. 518 r. 1542, także — Ignacy). Jaro-(KP 296 XII-XIII w. Jaro-). Luto-(l. c. r. 1244 Luto-).
Miro-(l. c. r. 1387 Miro-). Mści-(1. c. XII-XIII w. Misti-).
Nasię-(K V. 64 XIII w. Nasya-). Nino-(KP 296 r. 1261 Nino-).
Osię-(K V. 64 r. 1399 O ssą-). Ostro-(K II. 562 XII-XIII w. Ostro-).
Przyby-(KP 296 r. 1236 Pribi-). Rości-(K III. 141 XII-XIII w. Rosti-) i Rosto-(tamże).
Sią-(K V. 63 r. 1403 Szan-). Się-(KP 297 r. 1391 Są). Spyty-(1. c. ok. 1145 Spitki-). Stoj-(l. c. r. 1136 Stoy-). Sto-(l. c. r. 1373 Sto-).
Toli-(LBD I. 355 XV w., SG XII. 96).
Wsze-(KP 297 r. 1390 Wse-).
Zby-(1. c. r. 1093 Zbi-).
*Żeli-(K I. 581)

G. Przуrostek -mił
Bogu-(KP 297 XI w.). Brato-(UIW 106 r. 1534). Bratu-(1. c. XII-XIII w. Bratu-). Braci-(I. c. XII-XIII w. Brati-).
Długo-(l. c. r. 1247). *Drogo-(l. c. r. 1310). *Dziadu-(l. c. XII-XIII w. Didu-). Gości-(l. c. ok. 1200 Gost-).
Lubo-(K I. 176). Ludo-, Lud-(KP XII-XIII w. Ludmiła). Luto-(K I. 176).
Nie-(KP 297 r. 1290, XII-XIII w. Nemila-).
Prze-(1. c. XII-XIII w. Pre-). Przeby-(K V. 369 r. 1268 Brebi-).
Rado-(K III. 119 r. 1218 Rado-). Roz-(miłowski W).
Siestrze-(KP 297 r. 1264 Zistri-). Tomila (XIV. 391 r. 1390 ż., ob. wyżej). Wierzemił (K III. 385 r. 1204 Werse-). Więce-(K III. 387 r. 1388 Wancze-). Zdzie-(KP 297 r. 1599 Szdze-).

H. Przyrostek -gost/-goszcz
*Bąd-(K IV. 19 r. 1548 jez. Bądgoszcz). Bdzi-(ON 5). Będ-(KP 297 XII-XIII w. Bąd-). *Byd-(m. Bydgoszcz).
Ce-(KP 297 r. 1204, Ce-). *Celi-(K I. 411 r. 1358).
Dobro-(KP 297 r. 1153 Dobro-, K II. 135 r. 1507 Bonifacy = D., także Bonawentura).
Litygoszcz (Bydg. 46 r. 1583 Liti-gosz). Lubogost (KP 297 XII-XIII w., K IV. 473 Lubcost?).
*Mało-(KP 297 r. 1245). Miło-(l. c. XII-XIII w. Mil-).
Odrzy-(KDW I. 222 r. 1414) i Odrzy-goszcz )K III. 690 r. 1389).
*Radgost (KP 297 r. 1216).
*Samo-(goszcz). Sie-(1. c. r. H5b Se-czy żegost). Siodło-(-► Sadlogoszcz K L 270). *Skoro-(gostów K I. 282). Sul-(KP 297 r. 1193 Siulgut?).
Trzebie-(goszcz).
*Ugost (K VII. 195). Unie-(KP 297 XII-XIII w. Vne-).
Wid-(1. c. r. 1604). *Wido-(goszcz). Wiel-(KP .297 r. 1534 Wel-, K VI. 110 r. 1552 -ek). Wsze-(K I. 319). *Wy-(goszcz K III. 422).
*ŻeIgost i Żelgoszcza (KP 297 XV w.).

I. Przyrostek -był
Byle-(K VI. 291, KP 297 r. 1793). Jeda-(KP 297 r. 1244 Jeda-).
Nie-(K VI. 291). Nieda-(K VI. 239 r. 1257 Neda-). Niedo-(K VI. 291 r. 1608). *Nieto-(K VI. 291 KP 297 r. 1403). Nietu-(K VI. 291, III. 686 r. 1486 Nyethu-). Nieu-(KP 297 r. 1411). Niez-(K VI. 291 r. 1207 Nez-). Nim-(K VI. 291).
Przy-(K III. 98 r. 1547, -a KP 297, -o ŹDW I. 289 r. 1564). Sie-(PSJ 1934 XII).
Wszędy-(KP 297 r. 1534 Wsshądi-).
*Zbył-(l. c. r. 1398). Zdby} (K VII. 279 r. 1502 Zdbyl). Zdo-(bylak PSJ 1926 VI).

J. Przyrostek -wit
Dobro-(KP 297 r. 1264 Dobro-). Dro-go-(K I. 358).
Gości-(KP 297 XII-XIII w. Gosti-). MHo-(l. c. r. 1136 Milo-).
Rado-(K V. 228 r. 1136 Rado-).
Siedle-(I. c. r. 1136 Sedle-). Siestrze-(KP 297 r. 1204 Sestre-).
Trzebo-(BK 2199 r. 1421).
Unie-(K 228 r. 1136 Vne-).
Zbvlo-(KP 297 r. 1304 Z bilo-). Zdzie-(1. c. XII w. Sede-) . Ziemo-(K I. 358).

K. Przуrostek -woj
Borzy-(K I. 360). Broni-(t. s.). Budzi-(KP 297 r. 1202 Budi-, K I. 406 r. 1401 Bu-dzyrooy sic dictus Budzą in Rudzice).
Często-(KP 297 r. 1257 Cesto-).
Dobro-(K I. 360, 1352 Pm.). Dzi-(wo-jewicz KP 297 r. 1405).
Jutro-(K VII. 339 r. 1425).
Miło-(K I. 360). Mści-(1. c.).
Na-(KP 297 XII-XIII w. Na-). Ob-(wojowa PSJ 1928 X).
Przed-(KP 297 XII w. Fred-). Przyby-(K I. 360).
Ręczy-(KP 297 r. 1366 Rzączi-).
Sędzi-(I. c. r. 1149 Sandi-). Straż-(K I. 360). Strzedzi-(1. c.).
Uści-(KP 297 XII-XIII w. Usti-).
Włody-(K . 360). Wróci-(KP 297 r. 1248 Vroci-).
Zdzi-(K VII. 282 r. 1415 Sdzi-).

L. Przyrostek -wid
Bog-(widza K VI. 27 r. 1427, -wiedz 1. c. r. 1406).
Gości-(KP 298 T, 1398 Goszczy-). *Lubo-(K III. 660 r. 1590).
*Miło-(K I. 234).
*Niego-(l. c.). Nie-(1. c. 235).
Owid (KP 298 Ś).
*Po-(l. c. r. 1245). *Przy-(l. c. Sieradz.). Sno-(K III. 228 r. 1136). *Sobo-(widz). *Wsze—(KP 298 r. i261).
Za-(1. c. r. 1535).

Ł. Przyrostek -bąd
Dobro-(K III. 571 r. 1349).
Mile-(bądz K I. 175 Milebuz). *Mifo-(K III. 571) i *Miłobęda-(dzin os.).
Nieprze-(ON 7). Niesie-(K II. 512 XII-XIII w.).
Prze-(K III. 86 r. 1388, r. 1494 Przebado).
Rado-(K I. 12 r. 1167 Rado-). Siero-(KP 298 Ś).
Ta-(bądź os. K VII. 190 r. 1578). *Tubąda-(dzin).
Wszebąd (KP 298 r. 1136 Vsse-). *Zanie-(bądzie SG XIV. 858). Zbąd-(K III. 462 r. 1204 Zband). Zdzie-(K VII. 281 c. 1142 Sdebud, r. 1204 Zdebant).

M. Przyrostek -dróg
Ca)o-(K I. 63).
Le-(K V. 585 r. 1136 Ledarg, r. 1654 Ledrok).
Mści-(K I. 63).
Siemi-(K III. 187 XII-XIII w.). Unie-(K I. 339 MB).

N. Przyrostek -sul/-suł
Domasuł (K I. 55 r. 1136). Dziesu<a Radsul (KVII. 62 r. 1228 Ratsul-). (K VII. 282 r. 1621). *Zdziesul-(szulice K I. 380).
Niesul (K I. 314 r. 1136 Nessul).

O. Przyrostki oznaczające pokrewieństwo

 1. Przyrostek -brat
  Miło-(K II. 466 r. 1200).
  Stary-(LS). Suli-(ON 5).
  Żeli (KKM 224 XIII w. Selibrad).
 2. Przyrostek -dziad
  Bezdziad (K IV. 451 r. 1508 Bessad). Sulidziad (K I. 314 r. 1136 Sulidad).
 3. Przyrostek -stryj
  Bezstryj (UW 173 r. 1338 Bestrigio dat., KP 298 r. 1393 Bestry) i Bestryk (K. VII. 309 c. 1105 Brezstrik, KP 298 XII-XIII w. Bestrich).
  *Cestryj-(ewo K I. 36).
  Dalestryj (KP 298 r. 1204 Dale-). Doma-(K I. 55 XIV w.).
  Leli-(KKM 15 XI-XII w.).
  Malo-(KP 298 XII-XIII w. Mało-). Miło-(l. c. r. 1204 Milo-).
  Suli-(1. c. r. 1136 Suli-, c. 1200 Zulistir). *Unie-(-4 strowice K I. 338-9). Zdzi-(KP 298 r. 1250 Sdi-).
  Żeli-(1. c. r. 1136 Seli-).
 4. Przyrostek -wuj
  Bezwuj (KP 297 XII-XIII w. Besuuy). Czewuj-(ewo K I. 54).
  Domawuj (KP 297 XII-XIII w. Do-mauy).
  Gości-(K IY. 254 XII-XII w. Gostiuuy).
  Miło-(KP 297 XII-XII w. Milomy). Mści-(K II. 489 XII-XIII w. Mistiuuy). Niezna-(KP 297 r. 1136 Nessnamy). Rado-(ONS).
  Suli-(KP 298 XII-XIII w. Suliuy). Zda-(ON 8). Zdzie-(K VII. 282 XII-XIII w. Sdeuy, Zdeuy).
  Żeli-(KP 298 r. 1207 Zelimy).

XXIII. Nazwiska złożone rozmaitych typów

Babiedar-(owicz LBŁ I. 498 c. 1520). Babierad (K II. 5 r. 1382 Baberad). Babirad-(ek ŹDMp. 324 r. 1578). Bałamąt-(cek KP 289, odwrotnie mąciwoda). Barciglów-(głowski W) i Barczyglów (K III. 11 c. 1520 Barsyglomo). *Bartodziej-(e K I. 10). Bądzieciech (K V. 141 r. 1136 Pandet ech). Bełczylas (KP 298 r. 1404 Belczilas, dziś os. Bączylas P). Belczywoda (a. Belczyno, K II. 11 r. 1432-38, TGn., Belczimoda o. Belczino). Bezczaczy (WMS II. 48 r. 1497 Basczaczy?). Bezdrew i Przezdrew, (K I. 32 XII-XIII w. Bresdreu, IV. 37 od XII w. Bezdrem, Przezdrem). Bezgrosz (TPT 300 r. 1456 Besgrosch). Bezkoza (K VII. 221 ,r. 1535 Beskoza). Bezopas (i Przezopas K V. 428 r. 1271 Bozopaz… Presopass.). B(;b ni wół (r. 1639 Środa, K III. 517 r. 1726-28). Będzieliszka (K VI. 324 r. 1400 m. Bandzeliszka?). Białanoga (K II. 520 r. 1552 Byalanoga). Biała Matysowa (WMS IV. 2. 230 r. 1520). Białasuknia (TPT 171 r. 1457 Balasukna) i Bialosuknia (SG XI. 296). Bialobok (Pd.). Białogąb (TS 80 r. 1452 Baloganb). Białogłów-(ski SOK). Białokoza (SG XII. 48, -koziewicz W). Białokur (K VI. 14 r. 1394 Balocur, KDMp. IV. 275 r. 1432, SG XII. 753 W). Białorzyt (K VII. 319 r. 1409 Byalorzyth). Białousz (LB Białołusz). Białowąs (K V. 117 r. 1136 Balouanz, LS). Bialowół (TPT 106 XV w.). Białozor (BN 52 apel. = orzeł). Białykoń (LG II. 1923 r. 1396). Białypłaszcz (TPT 105 XV w.). Białysuknia (TPT 168 r. 1453 Byalisuknya). Błyszczywoda (AB XII. 407 r. 1435 Blisczymoda). Bobojad (SG XII. 740 XVI w.). Bodzepor (K I. 25 Bozebor, stczes. 1143 Bozepor). Bogaty Szymek (WMS IV. 3. 230 r. 1544). Bogdaj (SG I. 148 r. 1378). Bogdal (KP 283 ХІЇ-Х1ІІ w.). Bogdan (KP 26l r. 1204). Bogorodź (PSJ 1938 XII). Bogulas (Rw.). Boguryja -4 Bogoria (ród ryc. i nazw. KVI. 26 r. 1402 Boguria, Boguryja, Bogoryja). *Bogusąd-(y). Boguwola (KDW I. 579 XII-XII1 w.). Boguwiedz (K VI. r. 1406 Bogmędz). Boinędza (KP 298 XVII w.). Bojowilk-(ŹDM 184 XVI w. -owska). Boleczaj (KP 291 XII-XIII w. Bolechaius). ßoleczest (KDW I. 581 XII-XIII w.). Bolelut (АКР VIII. r. 1398 Boleluch?). *Bolestrasz-(yce K V. 371). Bolibrzuch-(owski Lw.). Boligłowa (PSJ 1937 IV., Pd.). Bomostrych (LS?). Bosolyga (LS). Bosopas (K IV. 415 c. 1271 Bożo pas, ob. Bozopas). Bosorodz (RRT 171 r. 1560 Bossorodz). Bożawola (ród ryc., TPT 202 r. 1473). Bożdar (KDW I. 582 XII-XIII w. Bozdar, TPy. r. 1416 Boszdarz) i Bożydar (KP 298 r. 1294 Bosidarius). Bożeiajko (K VI. 144 r. 1407). Bożelża (K IV. 479 XII-XIII w. Boselza, por. Zimolża (Sierpc). Bożystopka (ON 19 r. 1281). Bógznami (WMS III. 93 r. 1504 Bogsnamy). Bronowłok (AB XII. 5 r. 1435 -włokowa). Brzmiróg-(owa BK 161 r. 1418). Brzozogłowy (K III. 537 r. 1411 Brzozoglomi, por. angiel. Birkenhead). Burczymucha (SPP 22). Burnos (K VII. 202 XV w.). Burykot (r. 1560 Gniezno). Bylebył (P). Byledbał (KP 298, Win.). Bżdzikoł (LS). Bżdzikurek (KP 298 Trzemeszno XVI w.). Bżdzimąka (BK 2887 r. 1423 Pisdzimonka).
Capiwrona (KP 298 r. 1534). Cegłos (K IV. 96 c. 1173). Chaładuda (P). Chlebda (Mp.). Chorodlup (?K II. 71 r. 1532-55). Chudoświat (r. 1601). Chwalibóg (PW 253 r. 1405). Chybidura (TPy. XXIII. r. 1513 f. 15 y.Chybydura). Chybidziura-(ka r. 1568). Ciążyziemia i Ciążykamień (TPy. XXVII. f. 606 r. 1544 Czyazyzyemya). Cichobąk (r. 1568). Cichopęk (KP 298 r. 1520 Czychopak, LS, por. wyrażenie: ścicha pęki). Cichoraj (ŹDW I. 286 r. 1564 CzychOray). Cichowlas (ŹDW I. 526 r. 1564, KP 298 P, LS). CichowlazI (KP 298 r. 1568). Cielęcanoga (KP 298 r. 1534 Czeliączanoga). Ciemnoczoło-(owski P). Cierpistradza (K II. 97 r. 1509 Czyrpystradza). Cieszy wilk-(o wska K II. 99). Cięgotura (KP 298 P). Cięmiegosto (F VI-X. 155 ?). Cimokoń (WMS IY. 1. 225 r. 1525 Czimokonye?). Cnotlong (LS ?). Cudny Janek (BD 41 r. 1597 czudni Ianek). Czaczanoga (WMS II. 61 r. 1497 Czaczanoga = Kaczanoga ?). Czarnoga (KP 298, PSJ 1927 VIII). *Czarnogtów (K III. 555). Czarnokozic (SPP 26). Czarnokruk (1. c.). Czarnolas (WMS IV. 3115 r. 1539). *Czarnonosek (K II 107). *Czarnotył-(K IV. 136 c. 1065). Czarnygroch (KP 298). Czarny maciek (KP 298 r. 1630). Czarnynoga (Ś). Czarnypiotr (WMS IV. 2. 14 r. 1507). Czarnysmyk (r. 1815 Win.). Czarnywolek (KP 298). Czebitur (LS ?). Częstojan-(ka ż. r. 1618). Częstopian (SPP 28). Czuczuwara (LS). Czwarnóg (LS). Czwomoga (KP 298). Czyczynos (ŹDW I. 310 r. 1564). Czy-stoplowy (K VII. 9 r. 1418 Czistoplomi).
Dadzibog (K VI. 85 r. 1450, ТРу. XIII r. 1450 Daczybog). Dalibóg (PSJ 1935 I. Do-). Darm ob it (Mp.). Darmobyt (WMS IV. 3. 271 r. 1546 Darmobit). Darmochwal (W). Darmopych (TC X. f. 84 v. c. 1420-21, KP 298 r. 1550 Darmopich). Darmopysk (KP 298 r. 1630). Darmoraz (-roz LS). Darmowilk-(owa K I. 56, MP V). Darmo-wykl (KP 298 r. 1453 Darmovikl). Dejmorek (LS, Mp.). Derwojet (LS). Dlawibrzuch (KP 298 r. 1550, Trzemeszno). Dlawidusza (r. 1622 Sieradz). Dlubimiech (KP 298 r.1569). Dlugiian (WMS IV. 1. 236 r. 1513 Dlugyan). Dlogonikiel (KP 298 r. 1507Diugony kiel). Dlugowlos (WMS IV. 280 r. 1547 Dlugomloss). Długozima (K VII. 410). Dmoslamasz (LS ?). Dobiemiest (KP 359). Dobreslowo (KRT 520 r. 1573 Dobreslomo). Dobroduszny (W). Dobromiest (KP 298 -od msty). Dobroniega (ż. KDW I. 582 XII-XIII w.). Dobronogi (LS). Dobrosiodl (KP 298 r. 1136 Dobrozodl). *Dobrosut-(ów K IV. 178 r. 1293). Dobrowiest (KDW I. 580 XII-XIII w.). Dobrożyzn (1. c. 581 XII-XIII w.. Dobrypan-(owski K VI. 87 c. 1520, SG IX. 425). Doikrowa (AEP XII. r. 1575-77). Doizwon (WMS HI. 132 r. 1505 Doyzmon, 104 r. 1504 Doyszmoy). *Dojutro-(ów K IV. 181 r. 1410). Dokrocz (1741 Win.). Doleżydura (KP 298 r. 1569). Dolipiwo (AB XVI. 203 r. 1486 Dolypymo). Doliwoda (SG XII. 451). Dołuploz (K IV. 182 r. 1156 Doluploz). Domacjeplo (K I. 55 r. 1369 Domaczeplo). Domarzadko (KT 478, TPT 105 XV w. -szatko, LBD III. 300 XV w. -rzathko). Domarzatek (UIW 5 r. 1534 -rzathek). Domażer i Domażyr (KKM 15 XII-XIII w. Domasir, KP 298 P Domazer). Domoglów-(ski ŹDMp. 132 r. 1581). Domowiok-(PSJ 1951 III. -wlukówna). Domzal (UW 554 r. 1559 -la, ŹDW I. 283 r. 1564). Dom-zał (F XXII. 57, -al Win.). Doroba (Ś). Dowasięga (KP 298 WL). Dowsilas (Kr., PSJ 1937 IV). Drapiglowa (Ś). Drapikot (ТРу. IX. c. 14400 f. 346). Drapikoza (KP 298 XVII w.). Drapiskobel (KP 298 XVII w.). Drapiwilk (r. 1601). Drobnyrybka (KZ 241 XVI-XVII w.). Drogirybka (KP 298). Drogodziej (K II. 145 r. 1398). Drogokupiec (Pm.). Dryspul (K II. 1483 Dryspul). Drzewoznan (MH I. 33 r. 1348 Drzeuoznan = drzewoznany). Drzykoza (K VI. 93 r. 1576 Drzikoza). Drzyogon (r. 1568). Durybaba (r. 1924). Dważelazo (MH XI. 2 r. 1462). Dwucet (P). Dvbikwart (WMS IV. 1. 236 r. 1523). Dybilas (K II. 155, ŹDM 105 VI.). Dybizban (KP 298 r. 1487 Diebisban -4 Dybizbański P). Dziąbonos i Dziębonos (KP 298 r. 1534). Dzieli ja je (ТРу., XXIX. f. 62 r. 1545 Kobylin). Dzielipisek (XVI-XVII w. klasztor w Lubiniu). Dzierżykraj (K IV. 205 XII w., K II. 159). Dziwymasz (KP 298 Wl., C 221. Dziwoglód (AB 15 r. 1397 Dymoglod czy Dziwogląd?). Dźwigorz (K VI. 101 r. 1105 Dioigor, r. 1417 Dzmigorz, ob. wyżej).
Gązigóra (KP 298 P). Gębolys (ŹDW I. 272 r. 1564, MH X. 190 XVIII w. Gambolis). Gębowar (RSG III. 61 r. 1285 Gambooar). Gęsianoga (SG VII. 276) i Gęsinoga (K II. 520 r. 1509-15 Ganschynoga). Gęsiogon (KDW V. 310 r. 1420 Ganschyogon). Gęsipiór (K VII. 286 r. 1389 Gansipior). *ćlodomąk (LBD II. 265 XV w. os.). Głodzidura (K IV. 230 r. 1602-03). Glupiadam (C 25). Ghipigłowa (K II. 186). Gnikijek (UIW 64 r. 1534 Gnikiek). Gnoimięso (r. 1601). Golibrod (KP 298 r. 1559) i Golibroda (RH 90 XV w.). Golibrzuch-(owski F VI-X. 670, ś). Golipięta (BN 98) czy Goły pięta (KP 298 XVI-XVII w. Golipięła). Goliwąs (LS) i Goto-wąs-(y K III. 593 r. 1566-69). Golczywoda (WMS IV. 3 410 r 1471 Golczimoda). *Gołoczol (KN 121 r. 1403 Goleczol). Golypięta (ob. Golipięta). Gonidura (KP 298 r. 1630). Goniwiecha (PCA II. 479 r. 1550, Ś). Gorywoda (PSJ 1936 VII). Gorzeskot (TC V. І417 f. 41). Goślub (TPy. 1503 f. 110). *Gostchor-(rza K III. 660). Grabinoga (KP 298). Grabiwoda (Ś). Gradobit (KP 298 r. 1534). Grdziwot (ŹDM 107 XVI w.). Grochowar (PW 180 r. 1403). Grubymaciek (C 23). Grumilop (LS). Gronostaj (apel. WMS I. 15 r. 1456). Gryziwa-tek (Pd R r. 1615). Grzebinóżka (KP 298 XVI-XVII w.. BN 98). Grzebienoga (KP 298). Grzebiwilk (K II. 99). Grzywiręka (r. 1631 Win.?).
Haładuda (LS).
Jacibyk (ŹDM XVI w. 187 Jaczibik). Jaruzal (P). Jednooki (KP 299). Jednoręk (WMS IV. 1. 438 r. 1546).’ Jednoróg (PSJ 1937 V.. -rók 1922 IX). Jeruzel (TPT 332 r. 1453). Jutrolepszy (KP 299). Jutroprecz (K II. 264 r. 1335).
Kadziwona (LS). Kalipost (LS). Kaliwor-(ski LS). Kapich. j (Pd. R 1615). Kapinos (KP 299 r. 1532, PSJ 1927 X) i Kaponos (KP 299 r. 1396). Kapidu. a (r. 1568). Kasiwłos (C 24). Kazibut (1638 Wieluń, -towski Kl.). Kazimir (ob. wyżej). Kazimleko (WMS IV. 1. 364 r. 1538). Kaziród (K IV. 341 r. 1397). Kazirola (K II. 287 r. 1595 Caszirola). Kaziżyto (K VII. 342 r. 1534 Cazizitho). Kąsekchleba (K IV. 343 r. 1604). Kęsikrawiec (AEP XIII. r. 1598-1604). *Kiełczyglów (os.). Kjepidoj (KP 299 r. 1534 Kiepidoy, Kepdoy). Kiepurad (KP 299 r. 1534 Kyepurath al. Śnieguła). Kieprzal (K VI. 29 XVI w.). Kierkolub (LS). Kijmoc (C 24). Kilagrosz (KP 299). Kipigroch (LS). Kipigrod (W). Kipijaj (P). *Kleszczowar (K VI. 263 pocz. XIII w. os.). Kleszczybok (K I. 202 r. 1287 = oprawca). *Kleszczykarw (os. K IV. 354 c. 1065). Kłębonos (KP 299). Kocispyra (KP 299 r. 1507 Koczyspira). Kocizjazd (UIW 61 r. 1534 Kothcziziasth). Koczwara (WMS II. 67 r. 1497). Koczywąs (Witoldów). Kolebok (Mp.). Kolibaba (AKP VIII. r. 1404 Colibab, WMS V. 69 r. 1550. LS, ON 28 lit. kaliboba = czwarty mąż pewnej kobiety). Kolidura (KP 299 XVII w.). Kolimiech (ТРу. XXIII. f. 15 w r 1515 Colymyecli). Kolisiostra (TPT 110XV w. Colisyostra). Koliweszka (KS 174 r. 1686). Kolameja (P). Kołodziej (k I. 116 XVI w,. P). Kotomaz (ród гус., K IV. 374 r. 1429). Kołoząb-(K VI. 225 r. 1579 Kolozembek). Konioploch (KP 299 r. 1357 Conoploch). Koniskóra (TPT 167 r. 1448 Conyskora). Konopas-(ek Lw.l. Kor-dynoga (F VI-X. 50yKordinoga). Kosonog (KP 299 r. 1478 Cossonog. -żyna P). Kostoucli (MH VI. 4). Kostrzysądz (KP 299). Kośnababka (K IV. 397 r. 1427 Coszna-babca = żelazko na którym klepią kosy). Kotczyzjazd (ob. Kocizjazd). Koternoga (OK 248). Kolonos (SPP 63). Kozdroj (WMS IV. 3. 314 r. 1512 Cozdroi, ŹDW I. 324 r. 1564). Koziaszyja (WMS III. 46 r. 1503 Kozazyya, 26 t. r. Cozyeschya). Kozi bieda (AB XV. 592 XV w. Cozibyeda). Kozibok (KP 299). Kozibot (ŁO III. 10 r. 1603). Kozibura (P). Kozicieniek (KP 299 r. 1534 Koziczienyek). Kozidoj (KP 362 c. 1520). Koziduch (K Cli.). Kozipara (ŁO III. 10 r. 1514). Koziróg (Pm.). Kozodoj (PSJ 1926 IX. Kozeduj = kozędój). Kozotug (PSJ 1926 XI. Kozolup (PSJ 1926 V). Kozostan (ŹDMp. 386 r. 1531 CozostanoDye). Kręcibroaa (AB XVI. 20 r. 1464 Kranczybroda, K VII. 90 r. 1552 Kreczibroda. SG X. 190). Kręcichwost (PSJ 1929 VIII). Kręciiyko (K VI. 204 r. 1395 Cranczilico). Kri; ci rej (TS 159 r. 1445 Cronczirey, MS II. 48 r. 1497, ŹDW I. 319 r. 1568). Kręcirzyć (KP 299 WMS IV. 40 r. 1536 Krzeczirzęika). Krę-ciwąs (r. 1649 Win.). Kręciwlos (TP IV. v. r. 1415, PSJ 1929 V). Kręciwolek (KP 299 r. 1491 Krzączymolek). Kropidura (KP 299 r. 1534 Cropidura). Kropodra (Pm.). Kropimloto (PCA II. 590 r. 1541). Kropi-woda-(dzińska WMS IV. 1. 135 r. 1514). Krzesichleb (WB 104). Krzezwior (Bydg. 58 r. 1612, 128 r. 1745 Kryszmier). Krzyczygącz (?AB II. 161 r. 1459 Krzyczygącż). Krzywaglówka (KP 299). Krzywileb (KP 299). Krzywonos (KP 299 r. 1398 Krzimonos, LS). Krzywopatrz (TPT 110 XV w., XVI-XVII w., P). Krzywopisza (Wiln.). Krzyworzeka (PSJ 1928 V). Krzywosąd (K I. 135 r. 1220). Krzywosiej (Wotyń). Krzywyczo(ek (KP 299). Kuciper (PSJ 1913 IX) i Kucypera (LS). Kudybyn (Ś). Kuliberda (PSJ 1936 XI). Kuninoga (LBD III. 480 XV w.). Kupęk (KP 299). Kupidura (KP 299 r. 1534) i Kupidziura (KP 299 r. 1666). Kupiłaś (Ś). Kurdybacha (? Lw.). Kuroptoch (KP 268 r 1511 Curoploch). Kurosad (Koprzywnica). Kurozwan-(ka WMS IV. 1. 134 r. 1514, KP II. 378). Kurpas (Ś) Kurzanoga (K VI. 64 r. 1576). Kurzydym (P. Kr., PSJ 1928 III. „Kurzidem”). Kurzygórka (K II. 378 r. 1683-85 młynarz). Kurzy mąka (r. 1774, k VI. ~220). Kurzynoga (ŹDW I. 281 r. 1564, LS). Kurzywilk (Śl. Kusmoc (KP 299). Kusypietrzyk (AB IV. 206 r. 1494 Petr. al. Kussypyeirzyk). Kutelnoga (KRP 114) i Kuternoga (UIW 71 r. 1534 Cuternoga). Kwapidura (KP 299 ,r. \520 Kmapydura, K IW 441 r. 1599-1600). Kwasigroch (KP 299 P) i Kwasigroszek (KP 299 XV-XVII w. ). Kwasiżur (PSJ 1930 IX).
Ledworuch (r. 1601). Ledworusz (ś Ledwollorz). Ledwożyw (RH 90 XV w. Ledmorzyroka ż., r. 1510 -żywek TPy. XXII. f. 91). Lejwoda (KP 299 P, LS). Libidej (KP 299). Lichopost (AB XIII. 645 XV w.). Liczykrupa (KP 299 XVII w.). Ligostaj (TPT 255, 240 Lygostay, Lgostay). Liponoga (K IV. 262). Lisinos-(TS 80 r. 1452 Lisszynossouicz, czy Łysynos?). Lizibaba (KDW V. 685 r. 1444). Lizigęba (K VI. 254 r. 1520 Lischygaba a. Liżygęba). Lizigóźdź a. Liżygóźdź (KP 299 r. 1457 Liszygosdz)’ Lizikiep (BN 10Ö). Lizikoń a. Liży-(KP 299 r. 1254Lizykon, WMS I. 65 r. 1474 Lyssykon). Lizimisa a. Liży-(ŹDW I. 294 r. 1564 Lizymissa). Liżyosłę (KP 299 r. 1451 Lischyosle = osełka?). *Lubchor-(z K III. 659 r. 1252).
Łapigrosz (K I. 155). Łapiguz (karczm, jak poprzednie. Kość.). Łapinędza (KP 299 XVII w.). Łoczyświat (? KP 299 c. 1519 Loczismiath). Łomikoń (TPT 525 r. 1450 Lomikon). Łominoga (K VI. 158 r. 1576). Łowiguz (KP 299 r. 1620, P). Łupidura (KP 299 r. 1650). *Łupigb)w (SG II. 756 L). Łysaświnia (TPT 176 r. 1455 Lysszasmyna). Łysydura (KP 299 XVII w. Lysydura). Łysykoń (ob. Lizikoń).
Maciecialo (Męczyciało?) (UIW 7 r. 1554 Macziecialo). Makosiej (ŹDM 184 r. 1555). Makurad (-t, PSJ 1927 XI., Pm.). Malepszy (4- Małolepszy LS). Maligtówka (LS). Malodobry (ŹDW Ї. 515 r. 1564). Małoduch (K II. 442 r. 1449). Malojed-(y SG XIV. 158). Małochleb (PSJ 1956 IX). Mało. lepszy (KP 299 P, XVII w. Szkaradowo). Małolicz (LS). Malonóg (PSJ 1956 I. -nok). Małoras (LS). Malowarz (ŹDW I. 271 r. 1564). Małozięć-(iowa PSJ 1926 VI). Ma-łozimic (K III. 481 r. 1156 Malozimiz). MaIożon-(PSJ 1955 XI. -żonkowie). Małyjanek (Ioan. WMS IV. 2. 91 r. 1511). Małyjaś-(iak Mp.) Małymarek (UW 251 r. 1440). Małymichno (KP 299 r. 1554). Mały pan (KP 299 r. 1576). Marszczybroda-(dzki SG XI. 557). Marszczybrzuch (XVI w.). Masofada (Polesie) i MaSujada (PSJ 1957 X). Masopust (PSJ 1952 X). Maścibrzuch (KP 299). Maścigłówka (WMS II. 65 r. 1497). Matoraj (UW 565 r. 1554 Mathoray). Macikał i Męcikał (WMS IV. 5. 420 r. 1494 Maczikal, K IV. 254 r. 1470 Manczykal). Mąciwoda (SPP 75). Mą-szczyr (PSJ 1955 I. = Mąciżyr?). Męczydusza (KP 299 r. 1650 Monczydusza). Męczygal (KS 178 r. 1585) i Męczygał (F XXIII 29 Pm.). Męczywół (r. 1665). Mędograł (r. 1620) i Mędygrał (PSJ 1955 XII. *Mędzigłowa-(K II. 452 r. 1588 Mandzi-glouice). Mętonóg (Pd.). Miączygrosz (Kp 299). Miąższanoga (K II. 454 r. 1485 Mya-szunoga). Mielibroda (MH XV. 149 r. 1448). Mielimąka (K V. 19 r. 1687 Melimonka, 1957). Mierzyizba (KP 299 — Mierzyzba). Mierzywodek (KP 299 r. 1522). Mięsopust (UIC II. 880 r. 1400 Mansopust). Miłoczat (KP 299 r. 1156 Milocliat). Miłodat (K V. 52 r. 1156). Miloraj (PSJ 1951 IV). Miłymaciek (KP 299 r. 1554 Mylymaczek). Mimostrach (WMS II. 64 r. 1497 Mimosdrach). Mirgłód (LS). Mirodzian-(eniec K V. 54 r. 1776). *Mir0ład-(owo K III. 552 r. 1285). Mironieg-(K II. 509 r. 1255, V. 54-5 XV w. Mironieg ->Mirogon). Misopyt (UIW 66 r. 1554 Myssopith). Mlekodaj (PSJ 1955 II). Młodożon (UW 498 r. 1554 Mlodoszon, -eniec Jakubowice, -żyński P). Moczygardło (AB IX. 129 r. i 487 Moczigardlo, WMS IV. 5. 184 r. 1542). Moczygęba (AEP XII. r. 1527-77. PSJ 1956 V. -gemba). Moczygroch (LG II. 1274 r. 1598). Moczymięso (KP 299). Modlibóg (K V. 42 r. 1420 Modłibog z Modlibożyc). Mokronos (KP 299 r. 1599). Morzydusza (KP 299 r. 1650). Morzykiszka (r. 1695 Środa). Morzyskot (SG ЇХ. 465 r. 1585, XV w, P). Morzywół (Marzywołek Kr.). Mościpan (LSW 56). Mrzyglód (K V. 54 r. 1454. LBŁ II. 554 c. 1520, PSJ 1952 IX. -głów!) Muchoswąd (K V. 54 r. 1427 Muchosmand). Muczorad (Lw.). Muszczyróg (i Smuczróg K VI. 215 r. 1588 Muszczirog). Myszopad (AB XVII. 18 r. 1469 Missopad, ХІХ. 146 Myszopad) i Myszopat (TP II. 52 r. 1485 Misćhopath). Myszopyt (ob. Misopyt) Myszuraj (K II. 494 r. 1500). Myszykról (KP 299 r. 1675, r. 1652). Mytoraj (UW 624 r. 1599).
Nabirus (UW I. 529 r. 1564). Nabrzuch (ACP r. 1450, f. 86, UW 554 r. 1559). Nabzdypił (KP 299). Nadmiskóra (KP 299 XVI-XVn w., r. 1605 -ka). Nadołek (RP 1454-1508 f. 61 v. p. r. 1505). Nadstaw-(ek WMS III. 207 r. 1486). Nagiznasz (LS). Nagod (K II. 499′ i Nagoda (ród ryc.). Nagórka (MPV III. 591 r. 1561). Nako-nieczka (ŹDMp. 569 r. 1551). Nakwaś (C Sir. 1405-15 f. 80 v. Nakmasz). Nakwasa (K V. 62 r. 1528). Naliwoda (F XXV. 41). Nałęcz (ród ryc. i nazwa jez.). Namiara (K VI. 63 r. 1434). Napart (K V. 70 r. 1617). Napiąt-(ek Pt. Napór (K V. 63 XVI w.) i Napora (UW 534 r. 1539, K V. 63 r. 1682-3). *Naprusz-(ewo K V. 63 c. 1416). Naraj (K VII. 364 r. 1534). Narazy (BK 1693 r. 1420 Nataszy). Naskręt (P). Nazimek (LS). Nicponiem (F XXII 123). Nicponim (KP 299 XVLXVII w.). Nicpoń (KP 299 r. 1520, LS). Nieboga (WMS IV. 2. 92 r. 1511, L). Niebrój (ś). Niebuda (LS). Niechoda (LS). Niechar-(z K III. 660). Niechrost (K I. 41). Niedał (K I. 192). Niedan (K IV. 15 r. 1222). Niedara (K V. 67 r. 1711). Niedoba-(ka K II. 137 XII-XIII w.). Niedobitek (apel. P). Niedoj (UIC II. 471 r. 1398). Niedojadło (1938. K VII. 364, -lik). Niedoląg (LG I. 1005 r. 1395 Nedolank czy Niedoląg = niedołęga,). Niedoleżak) (K VII. 364). Niedoma (UIC Tl. 862 r. 1400, MP Vi. Niedopadlek (K VII. 364). Niedopierutko (K VII. 269 r. 1532). Niedorastaj (K VII. 364). Nie-dośpiał (PSJ 1938 II). Niedowóz (PSJ 1929 IX). Nieglos (K I. 192). *Niegol-(ewo). Niejadużk (LS). Nieklęk-(owski K III. 685 r. 1604). Niekras (MH VI. 188 XV w.). Nielepa (UIC II. 469 r. 1398). Niełacno (K II. 510 r. 1513). Nielaskarz (K V. 597 r. 1495). *Niemasz-(ów MPV II. 543). Nie-m!od-(TPT 261 I. 1424 Nemlotkonis). Nie-moj (K I. 151 r. 1136). Niemsta (K II. 489 XII-XIII w.). Niemyt (P). Nienach (K I. 192). Nienadziej (K II. 498 r. 1224). Nieorza (KDW II. 1257 r. 1347) i Nieorzy (UIW 6). Niepan (1938 VI). Niepłacz (K I. 192). Nieporąt (K VII. 258) Nieproch (K II. 512 r. 1376). *Nieprosz-(ewo K V. 71). Nieprzewad-(dz jez. -4 Przyniewodz, Przeniewadz K I. 191 r. 1448 i stczes. im. r. 1115 Nepriuad). Nieprzek (ŹDW I. 284 r. 1564). Niepsuj (LS). Nierad (K II. 512 XII-XIII w.) i Nierada (K II. 512 ХІІ-ХІ1Ц w. -dka, LS). Nierast-(e gen. MPV III. 309 r. 1344) Nieroba (LS). Nieroda (K II. 512 r. 1428). Nierowisz (PSJ 1927 II). Nierząd-(owskie K II. 512 r. 1421). Niesiod(K I. 192). *Nieslaba-(in os.). *Niesłuch-(sz K V. 71 r. 1265). Niesoba (PSJ 1938 III) i Niesobia (ród ryc. i rz.). Niespor-(ek ŹDW I. 283 r. 1564′. *Niestaeh-(owo os). Niestana-(ka KDW I. 582 XII-XII1 w.). *Niestojsz-(ewo K V. 72 r. 1250). Niestosz (K V. 72 r. 1177 Nestos). Niesul (K V. 73 r. 1136). Nieszczota (P). Nieśmiel (1725 Win.’. Nietęg (K II. 514 r. 1253 Netanc, r. 1463 -tążek). *Nietrzan- i ANietrzon-(owo os.). Nietrzeba (K V. 473 c. 1405). Nietrzebyt (1938 Nitribitt?). Nie-udał (K I. 192). Nieuka (UIW 7). Nie-wczas (AB VII. 128 r. 1456 Nyemschszas, TPT 108 XV w. Nemczas, WM 30 r. 1442). Niewesoło (RH XIV. 63 XV w. Nemeselo). Niewiada (P). ANiewiatr-(owice). Niewico (ŹDW I. 278 r. 1564) i Niewieco (1. c. 291). Niewiego (KRT 475 r. 1544 Nyemyego). Nie wiem-(Niewiemko os. młyn. K V. 74 r. 1745). Niewrzala-(ka K II. 516 r. 1683-85 i -elo 1. c. 517 r. 1436). Niewrządka (K V. 75 r. 1584, niewrzęda = nadużycie). Niewstąp (MPV III. 313 r. 1346). Niewzrost (K I. 192). Niewztrop (t. s.). Niezapiely (WM 580 r. 1481). Niezborze i Niezboży (ÜIW 25. 24). Niezda (KDW III. 1526 r. 1364 Niezdzicz). *Niezwiast-(-4 świastowice K I. 192). Nikodęb-(ski 4- Nikodemski WM 160!). Nioczym (Kl.). Nosiwoda (SPP 85). Noworol (PSJ 1938 VI). Noworyta (Kr.). Nowosad (PSJ 1929). Nowosiodł (KP 299 r. 1206 Novosodl, KDW I. .282 przed r. 1250). Nowowsiak (P). Nowożenia (ON 49 -żyński P). Nowykoniec (r. 1627 Win.).
Obiedwal (ŹDW I. 283 r. 1564). Obiesiżebrak (KN 243 r. 1408 Obesziszebrak). Obieżyulica (F VI-X. 255). Obrociwor (szl. Niesiecki). Obzdzigarstka (ŹDW I. 324 r. 1564 Obzdygarstka). *Ochuda-(zino K V. 87 r. 1153). Odmigąbka (ŹDW I. 321 r. 1564). Odrowąż (ród ryc., K VI. 11 r. 1400 Odromąsz). Odrzygość (KP (299 r. 1589 Odrzigoscz — gowski P). Odrzygrocki (K I. 199). Odrzyplaszcz (AB XIX. 540 r. 1452 Odrzyplascz). Odrzywilk (TPT 106 XV w.). *Odrzywół (os.). Ojczenasz (LSW 61). Otobok (ród ryc. i rz. K I. 201 r. 1136). *Opora-(rzyn K I. 203) i Opór (apel. t. s.). Orywół i Orywal (KP 299 P). Osadar-(kowie 1938?). Oskędra (Szerzyny) Osłab (K II. 557 r. 1136. 1584). Ostrobod (K II. 562 r. 1159). Ostrouch (SG XII. 365 r. 1612). *Ostrowąs (K V. 117 r. 1185). Ozdzilis (KP 299 r. 1454 Osdzilisz). Ozipiesz (ŹDM 105 XVI w.).
Padykuła (Kr.). Palibroda (TPy. 1435 f. 324. KP 299 r. 1408). Palibuda (KP 300 P). Palichleb (Ś). Palidwór (L). Palikij (KP 300 XIV-XV w., UIW 107 r. 1534 -jekj. *Palikrowa-(y). Palimąka (Kr.) i Palmąka (Ł). Paliwoda (KP 300 r. 1435, r. 1664 Środa. LS’. Parapura (LS). Parskil (? WMS V. 65 r. 1550 Parzskil). Parzybok (KP 300 P, pewnie = kat’. Parzydu.a (UIW 51 r. 1554 Parzi-). Parzydura (ŹDW I. 311 r. 1564). Parzygiel (KP 300 r. 1467 Parzygil). Parzygielń (r. 1632). Parzyglen (ŹDM 143 XVI w. Parziglen). Parzygnat (PSJ 1928 III). Parzyjadlo (LS). Parzyjagia (Środa). Parzykąt (RP 1493 f. 235 z r. 1465). Parzy kłoda (K VII. 371 r. 1534). Parzymiech-(K VII. r. 1462 Parzimesek). Parzymięso (K VII. 6 r. 1398, WMS II. 33 r. 1496 Parzimyaszo). Parzy-słonce (KP 300 XVI-XVII w.). Parzywoda (KP 300 r. 1630). Parzyzban (K VII. 371, UIW 6 r. 1534). Parzyżyla (K VII. 6 r. 1534). Pasidura (KP 30Ó XVI w. Passy-). Pasikoń (KDW V. 419 r. 1426). Pasiwilk (K VII. 6 r. 1534). Paternoga (P). Patrzydura (KP 300). Patrzykąt (P). Petczybóg (LG II. 1910 r. 1396 Pelczibog). Pęczbrzuch (LG II. 609 r. 1397 Pączbrzuch, K VII. 148 r. 1429 Pyanczbrzuch). Pędziciało (K VII. 6 r. 1376). Pędzimąż (Pd. R r. 1606). Pędzipiwo (TC 1448 f. 54 r. Panczypymo). Pędziwąż (Kr.). Pędziwiatr (K V. 141 r. 1519, LS, UW 720 r. 1555 młyn). Piecpadla (ŹDW I. 288 r. 1564 Pieczpadla). Piecupal (KP 300). Pieczy groch (K V. 122 XV w.). Pieczykabat (KP 500 r. 1411 Peczykabath, RH XIV 82 P. a. niem. Jop-penbecker). Pieczykolan (L). Pieczykot-ka-(AC II. 343 r. 1500 Pieczicothczina ż.). Pieczykurek (UAC III. 231 r. 1431). Pieczyłacina (KP 300 r. 1630). Pieczymleko (KP 300 r. 1599 Peczimleko). Pieczyrak (KP 300, LS). Pielczybóg (ob. Pełczybógi. Pielogonek (Podlasie). Pierdzimąka (K VII. 16 r. 1552). Pierdzimysz (KRT 227 r. 1568). Pierdziwilk (KP 300 r. 1520 Pyerdzymilk). Pierdziwół (UIW 6 r. 1554 Perdzimol, CO 62 XVII w.). *Pieściróg — Pieściorogi). Pielrolaj (LS). Piskozub (Mp.). Piszczyglowa (KP 500 P). Piszczykur (WMS I. 86 r. 1484 Piszczikur). Piszczymucha (AB X. 155 r. 1588). Piwada (SG VII. 53 = -woda?). Piwowar (UIW 100 r. 1554, PSJ 1926 XII). Pizdzimąka (K VII. 16 r. 1423. ob. wyżej Bz-). Plaskomąd (ACP r. 1430 Plaskomand). Plaszczymąka (PSJ 1957 II. Pł- ?). Pleśnipieniądz (KRT 668 Pleszni-pyenyądz). Pluczykot (1937). Placibabka (PCA II. 484 r. 1550). Placichleb (KP 500 XVIII w.). Płacidura (KP 300 XVI w. Placzydura). Placijan (WMS IV. 2. 70 r. 1510 Placzyyan). Plaskomąd (ob. P1-). Ploszykura (KP 300 r. 1560 Plossikura). Ploszyryba (K III. 47 r. 1472 Ploschy-ryba). Plóczywłos (IG r. 1498 f. 118, WMS V. 207 r. 1569). Pobichwast (KP 300 r. 1414, UZK 474). Pobodza (ŹDM 101 r. 1578). *Poczyrnia-(nino K V. 167 r. 1412). Podbipięta (SPP 94). Poddąbek (TPT 287 r. 1457 Paddambek). Podlask (ŹDW I. 312 r. 1564). Podoba (P). Podrzeczek (UIW 107). Podsad (K III. 121 XII-XIII w.). Podziwa (K VI. 100 r. 1397). Podżer-(ek P). Pogłod-(odek 1958, -dziński P). Polelas (UIW 40 r. 1534 Polyelas, 91 Polelasek(. Południe (ŹDW I. 294 r. 1564, ТРу. XXIII. 1542 f. 155 -ewski). Polukniaź-(iewicz SPP 95). Poluklodek (WM 10 r. 1434). Polukoza i Pólkoza (ród ryc. A KP VIII. r. 1410 Polukosza, TPT 173 r. 1469 Polkoza). Połupięta (SPP 94). Pomiedzek (TPT 324 r. 1424 Pomedzek). Pordąb (Pordomb P) i Porydąb (K V. 189 r. 1425 Poridamboroa). Pordymach (Wieluń). Porzygon (Adw. Trzem. 1548 f. 20 Porziogon). Porzykoza (KP 300 r. 1426 Porzicosza). Posad (K VII. 39 r. 1236). *Posług-(owo K I. 253 r. 1378). Postrabas (ŹDW I. 296 r. 1564 Postrabass czy Postrębas). Poświata (UIW 34). Powierza (W). Powsinoga (TLC 1603 II. f. 45 v). Poziemichod (K VI. 55 r, 1393 Pozemi-cliot). Półborek (r. 1786 Puborek Win.). Pótchlopek (LS, PSJ 1929 VII. Puchłopek). Półgęsek-(skowic WB 169). Pólgroszek (PSJ 1930 V). Pólkoza (ob. Połukoza). Pófpanek (SG XII. 552 r. 1607, SS 50 XVI w). Półpopu (K N IV. 237 r. 1408 90 Ioh. d. Polpopu). Półrok (Piotrk.). Póhola (Stołpce). Półrólnik-(czak PSJ 1923 IV, P). Półślednik (PJ 1932 IX). Półforagrzegorza (AB XII. 144 r. 1445 Gregorius Poltoragrzegorza). Półtorak (WMS IV. 2. 388 r. 1530, PSJ 1929 IV -czyk). Póltorapan (KP 300). Półzięć (BN 99). Prażygroch (K V. 589). Przebluska (K VII. 9. r. 1518). Przeblut (LG I. 1670 r. 1393). Przebździpole (KP 300 XVI w. Trzemeszno). Przedabóg (ТРу. II. 1415 f. 161). Przedpełk (K III. 91). Przegoda (K III. 102 r. 1555) i Przygoda (P). Przejrzyka-mień (IP f. 131 r. 1495 Przeszrzykamyen). Przekart (K V. 152 r. 1136 Precart). Przekobialy (K III. 97 r. 1408, p = opatrzony białą smugą poprzeczną). Przekurat (P). I’rzesolipolewka (BJ 14 r. 1502). Przestąp (TPy. 1420 f. 185 v.). Przezdoma (TPT 205 r. 1462, ŹDMp. 421 r. 1580). Przezdrew (ob. Bezdrew). Przezkost (WMS II. 54 r. 1497 Przeszkosth). Przezmózg (MH XVI. 151 XV w.). Przezpraw (K V. 30 r. 1499). Przezprzem (= Bezprem (K II. 372 r. 1398). Przyba (K III. 98 r. 1398). *Przybron-(owo K V. /209-10 r. 1401). Przybyczest (KDW I. 580 XII-XIII w. ż.). Przydryga (TPy. XXV. f. 41 v. r. 1523). *PrzygIów (os.). Przykłota (P). Przykuna (K VII. 51 r. 1156). Przykuta (K V. 212 r. 1433). Przynoga (r. 1930). Przysiuda (Win.). Przyskóra (TPT 333 r. 1453 Przyskora). *Przywieczerza-(yn K V. 214 r. 1349). Przywita (K VII. 53 r. 1393). Psikus (PSJ 1930 V). Pyzdygał (KRT 13 r. 1537 Pysdigal).
Rabisioł (r. 1759). *Radochora-(rzyń-skie K III. 713 r. 1595). Radociech (K I. 46 r. 1136 Radotecli). *Radolut-(„4 Radol-ne K V. 226 r. 1386). *Radosiew-(ie K III. 120 r. 1557). *Radsad-(„4 Racędów, Racat K I. 245). Ranomatycli (? KP 300 r. 1520 Ranomatich). Ranomądr (KP 300 r. 1487 Ranomunder Ś, K III. 450 r. 1547-90 Ranomandr). Robirad (KP 500 P). Rolirad (F VI-X. 325, LS). Rosigroch (CO 62 XVII w., r. 1647, P). Rosłygroch (K VII. 209 r. 1411 Rosłygroch). Rozda (K VII. 77 r. 1555li Rozdał (K Y. 250 r. 1220 Rosdal). Rozdrzygóra (KP 500 XVI w.). Rozdział (K V. 250 г. 1419 Roszdzał). Rozlipiwo (Ś, Häusler Olesn.). Rozpąd (C Petr. I. f. 16 r. 1400 Rospand). Rozpęt-(ek K V. 251 r. 1248 Rospanthe). Roswes (PJS 1927 V). Rybituk-(owicz WMS IV. 2. 200 r. 1519). Rychlobogaty (WMS V. 197 r. 1566). Ryczywoda (KP 500 r. 1459 Riczymoda). Rzadkigroch (AB XIV. 207 r. 1446 Rzath-kу groch).
Sabatura (LS). Sadrakut-(ówna PSJ 1950 II). Sajnóg (PSJ 1958 VII). Sałapał-(ek PSJ 1958 III). *Samochwat-(owicze AB X. 117). Samolej (Kr.). Samolęż (K III. 175 r. 1777) i Samoląg (KP 500 Samoląk P). Samołaz-(owie PSJ 1951 III). Samołyk-(owa PSJ 1927 V). Samoraj-(KP 500 r. 1554 Samorajczyk, W). *Samotkan-(ń). Samotyja (SPP 105). Sądnydzień (ŁP 210 r. 1556). Sdukrzest (PK Ł 1. 5257). Serojad-(ek r. 1601). Seropieniek (ŹDM XVI w. 288). Siecipiwo (LBD II. 591 XV w.). Siejedu.ka (KP 500). Siejgroch (KP 500 Wl. CO 62 XVII). Siembieda (LS). Siemidróg (K I. 276). Sinegardtko (ZDM XVI w. 105 Sine gar dikoroie). Sinydu.ka (KP 300). Siwodurczyk (KP 300). Siwo-wąs (SPP 109). Siwykoń (KP 300 r. 1534 Ssimykon). Siwybartosz (KP 300 r. 1440 Schimibarthosch). Skłonoga (TP 1440 f. 46 v. Skłonoga). Skoczybloto (TPT 109 XV w.). Skoczybut (LS). Skoczylas i Skoczywlas (KP 300 XVI w., RP 1508-13 f. 296 -wlas). Skolozdrzej (P). Skopowogqbka (KP 300 XVI w. Trzemeszno przezw. Szkota). *Skordziej-(wice os. LBD II. 394). Skorochod (SG X. 701). Skorzybut (Skoczybut LSW 75, Skorzybut P) Skrobiróg (KP 300 r. 1520. OV 492 r. 1610). Skrobirzepka (XVIII w.). Skrobiwior (K V. 302 r. 1608, 1662 Szkaradowo, -wiór KP 500). Skubiskóra-(KP 300 r. 1437 Skubicuroma). Skubitrawa (KP 300 r. 1603, Zbąszyń XVI w.). Skurnóg (PSJ 1930 I). Słabolepszy (P). Słapowanoga (K II. 520 r. 1476 Slapomanoga). *Stawolut-(~4 Słaboludź K V. 226). Smażybroda (KP 300 r. 1674). Smaży dyl (KRT 172 r. 1560 Smassy-dyl, czy S …tył?). Smażydyl (r. 1560). Smażygrab (UW 238 r. 1512 Smarуglab). Sobieczas (KP 3001. Sobiegałla (PŚJ 1928 IV). Sobiegląd (KP 300 r. 1391 Sobegland, K VI. 111, WM 541 r. 1479 -owicz). Sobiegon (K.RT 101 r. 1572). Sobiegorz (TPT 110 XV w.). Sobiegrał (K I. 296). *Sobiejan-(owice Sobiano-wice LBD TL 575). Sobiejucha (KP 300 XIV w.). *Sobiekur-(ów). *Sobielża-(LBD II. 563 os. Sobielzycze). Sobietys (WMS IV. 375 r. 1537 Sobyelyss). Sobiemądr (TC X. f. 85, r. 1421, AB XV. 349 r. 1498). Sobiempda (KDW V. 549 r. 1431 Sobiemande gen.?). Sobiemistrz (ŁP II. 223 r. 1579 C. 1600 Wl” AEP XIII. r. 1598-1604). Sobiepan (KP 300 r. 1404). Sobieraj (K II. 58 r. 1542, VI. 252 r. 1578). *Sobiesęk-(K V. 328 r. 1294, 1410 de Szobesanek). So-biesąd (K I. 296). Sobiesir (K I. 296) XII/ XIII w. Sebesir, Sobesir). Sobieszkoda (Ś). Sobiewarza (TPetir. I. f. 69 v. r. 1401, Soberoarza). Sobieżyr (K II. 198 r. 1423 Sobezyr). Solibieda (P). Solipiwo (WMS IV. 2. 463, -ko LS). Soliwoda (LS). *So-wizdrzał (SG II. 645). Spalerueli (P). Ssibaba (KP 301 r. 1396) a. Szybaba (1. c. r. 1666). Starypan (K III. 248 r. 1357). Starystach (PSJ 1928 III). Staryzamek (K V. 524 r. 1444). Stawieraj (LS). Stawinoga (KP 500 r. 1534, LS). Stawirej (UIW 664 r. 1593). *StęgOszyja-(-4 os. Stęgosza). Stojnóg (AB XIX. 446 r. 1465 Stoynog). Stoldos (TC X. f. 26 v. r. 1420 Stokloss). Stokłosa (Ś). Storoznin (LS). Storozum-(y SG I. 387). Storzypipta (CO 62 XVII w., PCA II. 319 r. 1536 -ętka, st. = bla-gier). Stowłos (r. 1618 WL). Straciplug (ТРу. XXIV. 1513 f. 100 v.). Straszybut (MH III. 64). Straszydura (KP 300 r. 1559 Straszidwra). Straszygość (KP 500 r. 1554). Straszyryba (K V. 354 r. 1427 Straschyryba). Stręciwilk (LS, Sieradz.). Stroipacz (? UIW 103 r. 1554). Stroiwąs (KP 300 XV1-XVII w.. Win, PSJ 1927 VIII). Strojwąs (LS, PSJ 1922 XII. Strójwąż). *Strońbiodr (K V. 354 r. 1193 Stronbodr os.). Strużymasło (K II. 448 r. 1469). Strzelimucha (KP 300 XVII w.). Strzeżedura (KP 300). *Strzybóg-(boga). Stuliglowa (BN 5). Stuligrosz (K V. 365 XVIli w., LS, P). Stworzyjakób (LS). Suchiniel (ŹDM XVI w. 106. OK 85, t. j. suchomiel) Suchoclileb (UIW 26 r. 1534 Suchochlieb). Suchojadł (KI.). Sucholas (P). Suchomel (LS). Suchopiątek (TPT 108 XV w.) *Suchoręk-(K I. 311 przed r. 1343). Sucliosierst ((ŹDW I. 299 r. 1564). Sucho-świat (Pm.). Suchożebro (K I. 312 XVI w.). Suchybocian (ACP 1441 Suchiboczan). Suchypołeć (KP 300 r. 1534 Suchipolecz). Suchywilk (MPV III. 336 r. 1351. K II. 99). *Suleżyr-(„> Sulerzysz). Sulistrasz (K V. 371 r. 1410-72). Swernoga (W). *Swesiodł-(-> dlice -*Swesielice SG XV. 2. 634). Swpdzimucha (WMS II. 34 r. 1496 Smandzymuschanka). Szałamacha (PSJ 1930 XI). Szałopata (r. 1792 Win.) i Szałapieta (Win,), Szarapałka (KP 500 r.1687 Schara-pa\ka). Szarobura (LS). Szarwiedz-(ik ТРу. XXVI. f. 441 v. r. 1557). Szarypan (KP 300 r. 1384). *Szczawożyr-(-4 rzisz K VII. 167 r. 1405). Szczebyd-(owie PSJ 1927 XI). Szczegóra (PSJ 1933 VI). Szelinoga (BB 39 XVI w. = Zielinoga ?). Szudobaj (LSW 81, KP 301). Szumigar (KP 301 r. 1534). Szumigat (PSJ 1935 VII). Szumi-gala (P). Szumilas (LS) i Szumlas (PSJ 1931 X).
Ścinaglowa (K II. 186). Śliwotrząs (KN 446 r. 1415 Slymotrzans). Śmierdzigąbka (KP 300). Śmierdzigroch (WM 541 r. 1469). Śmierdzimięso (KP 500 r. 1675). Śmigored (K VII. 147 r. 1579 Smigoreth). Śpirad-(ek PSJ 1952 V). Świdrygał (WMS IV. 1. 181 r. 1518). Świebron (LBD II. 542 XV w.), świecidura (K I. 64 XVI w. ŹDM 209). Świegoda-(dziński Win.). *świepraw-(ice K I. 316 od r. 1136). Swieżypołeć (WMS III. 104 r. 1504). ‘Świeżyr (K VII. 167). Święciwoda (AB XX. 262 rr. 1628). Świętopełk (K I. 515). Świniaglowa (K II. 18 r. 1444 Smynagloma).
Tędygroch (KP 301 r. 1687 Tandygroch). Tędyrej (WMS IV. 1. 263 r. 1523 Tanderey). Tiachnybog-(ówna PSJ 1930 11). Tloczylawa (ТРу. XXIV. f. 113 v. r. 1513). Tłuczykąt (P 1934). TIuczymost (K V. 58 r. 1397 -mosty, 1428 -most, K III. 319 r. 1447). Topirybka (KP 301 r. 1636, K V. 412 r. 1682-85). Tracirej (WMS IV). Trąbikufel (Trzemeszno XVI/XVTI w.). Trochelepszy (P). Trząsibroda (RH XV w.). Trzebiśledź (UIC III. 759 Trzeby-slecz). Trzepizor (PSJ 1935 VI) i Trzepizur (L). Trzeszczybok-(KP 301 r. 1588-60 Trzescziboczik). Trzeszczyoko (K V. 424 r. 1210-17 Trestioko-). Trzeszczyszyja (K V. 424 r. 1579-1620). Trzęsidu.a (KP 301 XVI-XVII w.). Trzęsigtówka (ТРу. XXVIII. f. 88 r. 1541 Trzassyglomka, WMS V. 145 r. 1559). Trzęsimiech (K III. 338). Trzęsiłobola (WMS III. 206 r. 1476 Trzassylhobola, AB XV. 378 r. 1499 Trząsythobola. K III. 320 r. 1503). *Trzmąda-(UIW 97 r. 1534 Trzmądzik). Trzoskolas (LS). Trzyziele-(k, ТРу. XXIV. f. 347 r. 1517-21 Thrzyzyelek). *TuligIów-(owy. -iec G). Tumidaj-(PSJ 1933 V). Tu migrata (KP 301 r. 1413 Turni grała). Turobij (AB XII. 375 r. 1475 Turobyey). *T«rojad-(SC XIV. 577). Tuzim-(ek R). Twardochlebek (r. 1601). Twardokens (LS). Twardostój (WMS IV. 2. 326 r. 1535, W). Twardychleb (KP 301 r. 1454 Tmardichlep).
Uciech (K I. 337 XII-XHI w.). Uczy-wczel (? UIW 35 r. 1534 Uczimczel). Ulaśa (K VII. 196 r. 1784). *Unieżyr-(-> rzysz. os. K VII. 167). Uroga (TPT 71 XV w.). Urwikiszka (SG XV. 1. 564 r. 1569 O-wrucz). U.ranyzdan (XVI w. Trzemeszno).
Walczybok (P). Waligóra (KP 501 P). Warczygęba (KP 501, r. 1724 Win.). Warczygtowa (KP 301 r. 1820). Wartybul (UIW 91 r. 1534 Warthibul). Warzybok (P) i Warzybóg (LS). Warzychleb (BJ 121 r. 1511). Warzymięso i Waży-(WMS IV. 289 r. 1510 Wazymyasso, 92 r. 1511 Wa-rzymyasso Bvdg. 24 r. 1596 Warzymięsko). Ważdrąg (LS). Wędzigaj (TDC 1560-64 f. 40 r. 1560). Wędzigo.no (UIW 64 r. 1534 Wądzig..no). Wędzikobyła (r. 1315 K IV. 366 Wenczykobila). Wędzimięso (KP 301 XVI w., Trzemeszno). Wędzimucha (KP 301, -muska WMS V. 93 r. 1555, Win. 1650). Widziwilk (K II. 99). Wielkijan (WMS II. 75 r. 1497 Vielkyan). Wielo-bób (r. 1929). Wielgoinas (LS). Wier-cibies (WMS V. 139 r. 1559 Wierczi-biesz). Wiercigroch-(ów, Ś). Wiercikij (KP 301 r. 1389). Wierciogon (KP 301 XVI w. Trzemeszno). Wierciżyr (K VII. 167 Vircisirus). Wierzchles (MPV III. 562 r. 1379 Wirchles). Wilczapokora (AB X. 175 r. 1596). Wilczyogon (WMS II. 51 r. 1497 Vilczigon). Wilkoboj (K VI. 145 r. 1576). Wirozub (AB X. 342 r. 1679). Wlodzirosa (K VI. 99 r. 1408 Wlodzirosa). Wo-doleja (AB XVII. 454 r. 1501 Vodolyeya). Wodzimiróg (? Podlas.). Wojewoda (K VII. 266 XV w. Woyemoda). Wotoboj (KB 301 r. 1399 IVolobog). Woloduch (XVI w.). Woloryk (K VI. 193 r. 1471 WB XV w. Kobierzycko). Wozjdura (r. 1625). Wozignój (KP 301 XVI-XVII w.. Środa r. 1701–ik). Wozitrawa (KZ 245 XVI-XVII w). Woziwoda (r. 1625 TPT ПО XV w.). *Wro-cieżyr (K VII. 167). Wrzeszczybat (KP 301). Wszeciech (K I. 519 XII/XIII w.). *Wszedzien (-4 ii os. c. 1065). Wszemdalka (ТРу. XXIV. f. 416 r. 1517-21 Wszyemdalka). Wszesiodt (KP 301 r. 1136 Vssezodl). Wszesul (KT 2. r. 1105 Vsezul). Wszetrop (KT 2 r. 1105 Wisetrop). Wszewlod (K I. 319). Wszewor (W). Wszędvbył (Bydg. 27 r. 1596 -belka ż” WMS 58 r. 1550 Wszen-dibil, LS’. Wszędziezły (K III. 483 r. 1553). Wszystkimswak (KP 301 r. 1467 IVszythkymsruak). Wybisęk (UW 663 r. 1559 Wypissąk?). Wydmiglowa (XVII w. Krotoszyn). Wydrzyteb (karczm. K V. 502). Wydrzyłój (K V. 502 r. 1429 Vidri-loy). Wydrzyoko (KP 301 XIV w.). *Wy-drzywilk (os. K I. 369). *Wygroż-(ewo K. I. 369). Wyrwidąb (ŹDM 91 XVI w.). Wyrwilas (WMS 58 r. 1497 Wyrmidas?). Wysłouch (Mp., SG X. 850). Wysogląd (TPy. 29 f. 62 r. 1545, P). Wysokamyśl (WMS IV. I. 14 r. 1508). Wysopal (Pd.), Wysoróg (ŹDM 64 XVI w. Wyssorog). Wyszeniega (K I. 372 MPV ż.). Wyszoręt (K VII. 258). Wyszotrawka (PU 79).
Zabdyr (PSJ 1913 IX). Zabikoń (WMS II. 47 r. 1497 Zabikon). Żachlod (Ś). Zachwierad-, Zachwiad-, Zachwielad-(owski K V. 514 ?). Zadroga (PSJ 1928 VII). Zagaj (BK 2873 r. 1423). Zagroszslomy (KP 301 r. 1455 Zagroszslomy). Zaklika (KDW III. 1873 r. 1388). Zakwap (UIW 13). Zalas (K III. 444 r. 1450 -ek, P). Zalasa (PSJ 1938 VII). Zanadra (KRT 7291. Zaniewieruch (r. 1797). Zapudlo (ŹDW I. 296 r. 1564). Zarań (P). Zaraz-pan (KP ЗОЇ XVI w. Zar&span, Trzemeszno XVI-XVII w.). Zarpba (ród ryc. i km. K III. 455). Zaukraj (Piotr.?). Źauszek (P). Zawalidroga (KP 301, r. 1664, Środa). Zawit-(ek XVI Trzemeszno). Zawrzyfcraj (AB IV. 192 r. 1472 -owicz, UIW 106 r. 1534 Zamczikray, SPP 139). Zbinóg (KDW I. 175 r. 1234 Shbinog). Zbligóra (PSJ 1931 X). Zbylut (K I. 379 r. 1153 Zbilud). Zdzjesąk (K VI. 320 r. 1563). Zdzigrod (K VI. 60 r. 1403 Sczugrod, Sczygrod). Zerwignat (ś Se-). Zerwikaptur (ród ryc., UIW 5 r. 1534 Sermikaptur). Zgubimądko (r. 1513 Września ТРу XXIV. f. 100 w. Zgubymąthko). Zielinóg (K II. 520 r. 1370 Szelenogi, r. 1393 Szelenozecz, ŹDW I. 507 r. 1564). Zielopuha (r. 1557). Ziemichód (W, ob. wyżej Poziemichód). Ziemiśląk (N 156 r. 1772). Zimolag (K III. 482 r. 1522, Ś). Zimostrad (W). Zjebydto-(TC XV f. r. 1435 Syebydlomicz). Zlapirola (TP II. 1403 f. 138). ZIasprawa (XVI w.). Złemięso (KP 301 r. 1397 Slemąsszo). Złotagłowa (K II. 184 r. 1310). Złotagoleń (nazw., ród ryc. WM 816 r. 1507). Żłoto-prząd (TW 65 r. 1439 Stothoprszanth… Slolhoprszandomyecz). Złotowłos (K I. 385 r. 1439). Złotydura (KP 301 r. 1584). Zły-dnch (KP 301 r. 1443 Sliduch). Złodzień (BK 1273 r. 1419 Zlidzen, TPy. 1448 f. 175 a Malus dies, KP 501 r. 1687 Zlidzień). Zmudzilato (UAC II. 241 r. 1464). Znieba-spadl (KP 301). Zoczywoda (r. 1642). Źlewlazł (KP 501 r. 1459 Slyerolasl).
Żabikról (r. 1620). Żaboklik (KDML 273. MH XI. 1. r. 14641. Żabokrzek (K VII. 293 r. 1393 Zabocrzek). *Żarnosiek-(i). Żobraczywójt (KN 194 r. 1464 Zebraczimoijt). Żelaznogłowa (K II. 186 r. 1587, KN 5 r. 1392 Zelasna Gloua) i Żelaznygłowa (AB VIII. 16 r. 1377 Zelasnig’oma). Źółtobrzuch (K II. 301 r. 1449). Żółtonóg (TC V. f. 40 r. 1417, XII, f. 142 r. 1425). Żółtowlos (KDW V. 594 r. 1431 Zolthomlos). Żywikoń (UIW 47 r. 1534 Ssymikon).

Niezrozumіаle:
Baduracy (1767 Środal i Badurosz (1766 tamże). Ciepichal} (BN 216). Czauderna (Kr.). Koczifai (Pd. R r. 1607-8). Kozitra (Mnichowieci. Malawist (W). Ra-dzońszyta (1938). Sdukrzest (KP 301 r. 1396). Sarowst (ACP 1441). Serifal (Pd. R r. 1607-08). Swoleść (ŁK 48 r. 1513). Szalandra (Strzelce).

Uzupełnienie
Brzezdeń (Mp.). Ciećwierz (W). Lizignat (Ś XIII w.). Obara (Kr.). Obłój (Kr.). Podkul (Kr.). Przykwas (1918). *Radodziech- -> sz -> ż K III. 119 154″).
Rozpłoch-(owski P). Starybrat (P). Zarań (P). Zamor-(ek 1918). Zamrok (1918′.