Genealogia adopcyjna – jak szukać biologicznych rodziców i rodzeństwa

19896
adopcja

Informacje od innych członków nowej rodziny lub zupełnie inne cechy fizyczne lub też grupa krwi nie pasująca do obecnych rodziców mogą świadczyć zarówno o adopcji jak i o niewierności małżeńskiej matki. Dla dziecka oznacza to że zaczyna się genealogia adopcyjna – poszukiwanie swojego nazwiska.

Genealogia adopcyjna – jak szukać biologicznych rodziców i rodzeństwa

Podejrzenie adopcji

Są sytuacje gdy adoptowane jest starsze dziecko mające pełną świadomość wejścia do nowej rodziny. Wtedy nie ma wątpliwości o adopcji. Są jednak sytuacje gdy można domyślać się adopcji.

Takimi przesłankami mogą być informacje od innych członków nowej rodziny lub zupełnie inne cechy fizyczne lub też grupa krwi nie pasująca do obecnych rodziców. Dwie ostatnie cechy mogą świadczyć zarówno o adopcji jak i o niewierności małżeńskiej matki. W przypadku niewierności małżeńskiej jedynym źródłem informacji o biologicznym ojcu mogą być rodzice. Jeżeli jednak chcemy uzyskać pewność odnośnie adopcji z pomocą przychodzi nam genealogia adopcyjna. Na szczęście genealogia adopcyjna i poszukiwania zaczynają się prosto – po skończeniu 18 roku życia należy wystąpić do Sądu Rodzinnego z prośbą o udostępnienie przez USC wcześniejszego zupełnego aktu urodzenia. Wcześniej z taką prośbą można wystąpić do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca urodzenia dziecka.

Dlaczego właśnie zupełny akt urodzenia? Jeżeli mielibysmy doczynienia z adopcją, na zupełnym akcie urodzenia będzie stosowna adnotacja.

O adopcji w wyniku porzucenia lub zrzeczenia się przez matkę praw do dziecka może świadczyć wpis w książeczce zdrowia o wypisaniu ze szpitala np. w 53 tygodniu życia. Może to być spowodowane powikłaniami lub chorobą ale też może oznaczać procedurę zrzeczenia się praw przez matkę która trwa 6 tygodni lub procedurę adopcyjną.

Kolejną wskazówką do podejrzenia adopcji może być Skrócony Akt Urodzenia z datą różniącą się o więcej niż 7 dni od daty urodzenia. Może to oznaczać, że w wyniku adopcji stary akt urodzenia został zastąpiony nowym z nowymi danymi i Skrócony Akt Urodzenia, jego odpis, odnosi się do nowego aktu z późniejszą datą.

Zgodność grupy krwi

Grupy krwi rodziców -> możliwe grupy krwi dziecka:

A A  ->  A lub 0
A B  ->  A lub B lub AB lub 0
A 0  ->  A lub 0
A AB  ->  A lub B lub AB
B B  ->  B lub 0
B 0  ->  B lub 0
B AB  ->  A lub B lub AB
AB AB  -> A lub B lub AB
0 0  ->  0

Odczyn Rh – gdy oboje rodziców ma (-) to dziecko też ma (-), gdy rodzice mają oboje (+) lub różne (+) i (-) to dziecko może mieć odczyn (+) lub (-).

Najpopularniejszą grupą krwi w Polsce jest 0+ oraz A+ – posiada je ponad 60% Polaków. Czynnik Rh + ma prawie 85% ludzi, ujemny – nieco ponad 15%.

Ciekawostka dotycząca odczynu Rh. Współczesne metody wykrywania odczynu są znacznie czulsze niż przed kilkudziesięciu laty i osoby u których kiedyś nie wykryto czynnika Rh i mają wpisaną wartość Rh (-) przy dzisiejszym badaniu znacznie czulszymi metodami mogą mieć wykazany czynnik Rh (+).

Pierwsze kroki genealogii adopcyjnej

 1. Jeżeli masz jakiekolwiek watpliwości, podejrzenia zacznij od sprawdzenia czy Twoja grupa krwi jest zgodna z grupami krwi rodziców. Jeżeli jest zgodna to z dużym prawdopodobieństwem jesteś biologicznym dzieckiem swoich rodziców.
 2. Jeżeli grupa Twoja krwi nie jest zgodna z grupą krwi rodziców sprawdź, czy jest zgodna z grupą krwi matki, tzn. czy grupa krwi matki w połączeniu z dowolną inną grupą krwi może dać w wyniku Twoją grupę. Jeżeli tak to być może Twój ojciec nie jest ojcem biologicznym. Możliwości jest wiele – od niewierności małżeńskiej po bycie dzieckiem panieńskim zaakceptowanym przez obecnego ojca czy nawet dzieckiem z poprzedniego małżeństwa.
 3. Jeżeli grupa Twoja krwi nie jest zgodna z grupą krwi rodziców sprawdź, czy jest zgodna z grupą krwi ojca. Być może jesteś dzieckiem z poprzedniego małżeństwa lub związku ojca, zaakceptowanym przez obecną matkę. Posiadałbyś nawet to samo nazwisko. W tym przypadku książeczka zdrowia dziecka i nawet skrócony akt urodzenia mogą wskazać prawdziwych rodziców o ile nie było sądowego przysposobienia np. jako adopcji.
 4. Pierwszym publicznym krokiem ujawniającym Twoje poszukiwania genealogiczne adopcyjne powinna być szczera rozmowa z rodzicami lub najbliższą rodziną. Nie zakładaj że rodzice/rodzina nie powiedzą Ci prawdy. Przedstaw swoje podejrzenia i przesłanki na których się opierasz.
 5. Kolejny krok to dotarcie do dokumentów – Zupełnego Aktu Urodzenia, gdy masz już skończone 18 lat. Jeżeli nie to poczekaj do uzyskania pełnoletności. Dalej opisane są różne dokumenty pomocne w genealogii adopcyjnej.

Zrzeczenia się przez matkę praw do dziecka zaraz po urodzeniu

W przypadku zrzeczenia się przez matkę praw do dziecka zaraz po urodzeniu istnieją następujące źródła informacji.

 • Zupełny Akt Urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego. Zupełny Akt Urodzenia zawiera dane rodziców biologicznych (czasem brakuje danych ojca), miejsce urodzenia oraz na odwrocie informacja o zrzeczeniu się przez matkę praw do dziecka z podaniem sygnatury akt sądowych. Mając sygnaturę akt sądowych można wystąpić do sądu o udostępnienie informacji.
 • Sąd posiadający akta zrzeczenia sie praw do dziecka. W aktach znajduje się nazwisko matki.
 • Ośrodek adopcyjny pośredniczacy w adopcji. Ośrodek może posiadać adres zameldowania biologicznej matki w momencie adopcji.
 • Szpital w którym dziecko urodziło się. Szpital może posiadać adres zameldowania biologicznej matki w momencie urodzenia dziecka.

W tym przypadku to jedyne źródła skromnych informacji – nazwiska i starego adresu matki.

Porzucenie dziecka

Sytuacja rzadka ale mająca miejsce. W przypadku zbiegnięcia ze szpitala matki dziecka nie będzie żadnych śladów prowadzących do biologicznych rodziców. Matka mająca zamiar porzucić dziecko mogła przyjść „zapominając” dokumentu tożsamości i podając nieprawdziwe dane.

To samo dotyczy dzieci z „okna życia” – nie ma możliwości odkrycia biologicznych rodziców.

Adopcja

Poszukiwanie informacji warto prowadzić w następujących miejscach:

 • Urząd Stanu Cywilnego. W archiwum USC powinny być dane biologicznych rodziców dziecka oraz adnotacja o adopcji na Zupełnym Ukcie urodzenia. Zupełny Akt Urodzenia zawiera dane rodziców biologicznych (czasem brakuje danych ojca), miejsce urodzenia oraz na odwrocie informację o adopcji lub innej formie przysposobienia przez nowych rodziców i nadaniu dziecku nazwiska z podaniem sygnatury akt sądowych. Mając sygnaturę akt sądowych można wystąpić do sądu o udostępnienie informacji.
 • Ośrodki adopcyjne w regionie urodzenia się dziecka. W archiwach ośrodków powinny być dane biologicznych rodziców dziecka.
 • Sąd. W aktach powinny być dane biologicznych rodziców dziecka.

Nielegalna adopcja

Zdarzają się przypadki (często młodych dziewczyn) w których na długo przed porodem poszukiwane i znajdowane są osoby skłonne adoptować mające urodzić się dziecko. W takich przypadkach przyszła matka nie prowadzi karty ciąży a umówiona położna lub akuszerka przyjmująca poród wypełnia dokument wpisując od razu jako rodziców dane osób adoptujących. O procederze wie jedynie wąskie grono osób. W żadnym urzędzie nie istnieją dokumenty mogące wskazać biologicznych rodziców. W przypadku pewności co do faktu adopcji np. w przypadku różnic grupy krwi i braku wzmianek o adopcji w odpisie zupełnym aktu urodzenia w USC pozostaje tylko pytanie bezpośrednie do przybranych rodziców. Można też próbować dotrzeć w USC do dokumentu potwierdzającego urodzenie dziecka żywego będące podstawą do sporządzenia aktu urodzenia. Na dokumencie potwierdzającym urodzenie może być czytelny podpis położnej/akuszerki która może znać biologicznych rodziców.

Zupełny Akt Urodzenia

Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca urodzenia dziecka otrzymuje ze szpitala formalną informację o urodzeniu dziecka żywego. Informacja ze szpitala zawiera miejsce zamieszkania matki. Na tej podstawie jest sporządzany Zupełny Akt Urodzenia. Akt Zupełny zawiera miejsce i datę urodzenia, imię i nazwisko dziecka, imiona i nazwiska rodziców (ojca może brakować). W przypadku zrzeczenia się dziecka przez matkę na odwrocie Zupełnego Aktu jest zamieszczona informacja o sygnaturze sprawy sądowej dotyczącej zrzeczenia. W przypadku adopcji na odwrocie Zupełnego Aktu jest zamieszczana informacja o adopcji i rodzaju przysposobienia przez nowych rodziców z podaniem ich imion i nazwisk i nadaniu dziecku nazwiska wraz z podaniem sygnatury akt sądowych związanych z adopcją.

Oryginalny akt urodzenia jest sporządzony tylko raz. Z biegiem lat, o ile zaistnieje taka potrzeba, na odwrocie tego aktu dopisuje się kolejne adnotacje, np. informację o adopcji, zawarciu związku małżeńskiego czy ostatecznie zgonie. Od aktu urodzenia Urząd Stanu Cywilnego wydaje odpisy. Oryginały pozostają w księgach stanu cywilnego i zgodnie z przepisami są przechowywane przez 100 lat. Po 100 latach akta są przekazywane do AP (archiwa państwowe).

Zupełny Akt Urodzenia jest dokumentem poufnym i nie jest udostępniany, podobnie jak dokumenty na podstawie których został stworzony. W normalnych warunkach do zwykłych czynności urzędowych wymagany jest jedynie Skrócony Akt Urodzenia który zawiera tylko aktualne dane dziecka i rodziców.

Wgląd w Zupełny Akt Urodzenia można uzyskać będąc osobą pełnoletnią po złożeniu stosownego wniosku. Warto mieć ze sobą coś do notowania lub aparat fotograficzny gdyż nie są wykonywane kopie.

W Skróconym Akcie Urodzenia jako rodzice biologiczni figurują rodzice adopcyjni.

Aktualnie przepisy związane z aktami urodzenia reguluje ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2011, Nr 212, poz. 1264 ze zmianami).

Uzyskiwanie aktów online

Online można uzyskać zarówno odpis aktu urodzenia, jak też aktu małżeństwa, e-usługa jest „odmiejscowiona”. Nieważne, gdzie przyszliśmy na świat – swój wniosek możemy wysłać do dowolnego urzędu stanu cywilnego. Tam, gdzie nam wygodnie. Ta sama zasada dotyczy wszystkich, zamawianych online, odpisów aktów stanu cywilnego, w tym małżeństwa.

Aby skorzystać z takiej możliwości, trzeba jednak mieć profil zaufany, a następnie wypełnić stosowny formularz na stronie www.obywatel.gov.pl. Później pozostaje już tylko odebrać dokument. Można to zrobić osobiście w wybranym wcześniej Urzędzie Stanu Cywilnego, korzystając z drogi pocztowej, ale można też otrzymać elektroniczną wersję dokumentu (trafi na skrzynkę na ePUAP).

Koszt takiej operacji będzie zależeć od liczby i rodzajów odpisów, które zostały wskazane w formularzu:
22 zł kosztuje odpis skrócony aktu stanu cywilnego (tyle samo kosztuje odpis wielojęzyczny);
33 zł kosztuje odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Jak wskazuje Ministerstw Cyfryzacji, można zapłacić elektronicznie (prowizja za realizację usług udostępnionych na ePUAP wynosi 0,59 zł) bądź przelewem (w tej sytuacji skan dowodu zapłaty trzeba załączyć do wniosku).

Jak zacząć poszukiwania biologicznych rodziców?

Najpierw należy porozmawiać ze swoimi rodzicami adopcyjnymi. Oni powinni mieć co najmniej podstawowe informacje na temat pochodzenia biologicznego oraz mogą udzielić informacji o procesie adopcji i wskazać ośrodek adopcyjny i sąd rodzinny w którym przeprowadzany był proces adopcyjny. Z tymi informacjami należy udać się do sądu i/lub ośrodka adopcyjnego i złożyć tam wniosek o dotarcie/udostępnienie odpisu aktu urodzenia przed adopcją.

Czy mam biologiczne rodzeństwo?

Urząd Stanu Cywilnego posiada chronologiczne spisy urodzeń wraz z dokumentacją szpitalną. Jest to formularz szpitalny zawierający:

 • imię, nazwisko, pesel, prawo do ubezpieczenia, data urodzenia, adres, wykształcenie, pracuje – nie pracuje?,
 • który to pani poród?
 • (o ile były takowe wcześniej) czy były powikłania, jak przebiegały?
 • stan zdrowia
 • miejsce zamieszkania.

Ciekawą informacją jest adres zamieszka. Podawany jest nie adres zameldowania ale adres zamieszkania, gdyż związane jest to z obowiązkową wizytą położnej u matki z dzieckiem. Natomiast przy akcie urodzenia jest zamieszczany adres zameldowania. Mając na uwadze ewentualne rodzeństwo zwracamy uwagę na informację o tym który to był poród.  W ten sposób możemy dowiedzieć się czy mamy starsze rodzeństwo. Niestety, nie ma możliwości wysnucia wniosków dotyczących młodszego rodzeństwa.

Jak zacząć poszukiwania biologicznego rodzeństwa?

Ponieważ dane osób adoptowanych sa objęte tajemnicą adopcji, jedyną drogą jest zwrócenie się do Sądu Rodzinnego właściwego dla miejsca urodzenia rodzeństwa z prośbą o pomoc w odnalezieniu rodzeństwa (siostry/brata) – o umożliwienie kontaktu. Składa się prośbę do sądu o skontaktowanie się z rodziną rodzeństwa (brata/siostry) i zapytanie czy wyrażają zgodę na ujawnienie że ich adoptowane dziecko jest poszukiwane przez swoje rodzeństwo – gdy rodzeństwo jest nieletnie, lub o skontaktowanie z rodzeństwem – gdy rodzeństwo jest dorosłe. Procedura jest długa, gdyż sąd najpierw ustala miejsce pobytu rodziny lub rodzeństwa i wysyła zapytanie o zgodę na kontakt. Tak rodzina jak i rodzeństwo mogą odmówić chęci kontaktu.

Jak uzyskiwać dane?

Uzyskać dane jest bardzo trudno – temu służy tajemnica adopcji. O dostęp do informacji może wystąpić tylko osobiście osoba zainteresowana, we własnej sprawie i to po skończeniu 18 roku życia.

 • Zupełny Akt Urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego. Zupełny Akt Urodzenia zawiera dane rodziców biologicznych (czasem brakuje danych ojca), miejsce urodzenia oraz na odwrocie informacja o adopcji przez nowych rodziców i nadaniu dziecku nazwiska z podaniem sygnatury akt sądowych. Mając sygnaturę akt sądowych można wystąpić do sądu o udostępnienie informacji.
 • Sąd. Aby uzyskać dane z sądu należy złożyć wniosek do Sądu Rodzinnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka z prośbą o udostępnienie odpisu zupełnego aktu urodzenia sprzed przysposobienia przez rodzinę adopcyjną. Jeżeli dziecko przebywało w Domu Dziecka jest możliwe że proces adopcyjny przebiegał w sądzie właściwym dla siedziby Domu Dziecka. Jest też możliwe że sprawa odbyła się w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania rodziców adopcyjnych. W tym przypadku informację o siedzibie sądu można uzyskac w sadzie właściwym dla siedziby Domu Dziecka.
 • Ośrodek adopcyjny. j.w.
 • Dom dziecka. Jeżeli przed adopcją dziecko przebywało w Domu Dziecka, tam również można zwrócić się z prośbą o udostępnienie informacji o biologicznych rodzicach.

Jak uzyskiwać aktualne dane adresowe?

Oprócz prośby do sądu o skontaktowanie się z rodziną (matką/bratem/siostrą) i zapytanie czy wyrażają zgodę na skontaktowanie/ujawnienie że ich adoptowane dziecko jest poszukiwane przez swoje rodzeństwo, można próbować uzyskac dane innymi drogami.

 • W celu sprawdzenia czy poszukiwana osoba zamieszkuje na terenie Polski należy się zwrócić do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie, natomiast w celu sprawdzenia czy zamieszkuje na terenie danego miasta należy zwrócić się do Urzędu tego miasta – Wydział Spraw Administracyjnych Biuro Adresowe.
  CENTRALNE BIURO ADRESOWE MSWiA (Ministersw Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wydział udostępnianie informacji). W imieniu zainteresowanych ministerstwo kieruje do żyjących osób pytanie o zgodę na udostępnienie informacji o miejscu zamieszkania. Po uzyskaniu zgody przekazuje adres zamieszkania. Należy złożyć wniosek o udostępnienie danych ze zbioru (na formularzu) ( podstawa: Rozporządzenia MSWiA z dnia 18 listopada 2002 (Dz.U. Nr 201, poz.1702 z 2002r.) i potwierdzenie przelewu opłaty za udostępnienie danych – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną. Opłaty według stanu na 6 lipca 2006: skarbowa 5 zł wniosek, skarbowa 0,5 zł załącznik, ok. 31 zł za udostępnienie jednostkowych danych (4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w odrębnych przepisach). Termin załatwiania do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Dane ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia MSWiA. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 00-951Warszawa, ul.Batorego 5 konto NBP o/ Warszawa nr67101010100031312231000000. Wniosek wraz z załącznikami należy kierować na adres: CENTRALNE BIURO ADRESOWE MSWiA, ul. Kazimierzowska 60 02-543 WARSZAWA.
 • Informacje z obszaru swojej właściwości udzielają również Urzędy Gminy, Referat Organizacyjny – Ewidencja Ludności, Sprawy Obywatelskie.
 • Polski Czerwony Krzyż, Biuro Informacji i Poszukiwań. PCK bez trudu otrzymuje z MSWiA dane poszukiwanych przez siebie osób. Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzą poszukiwania ofiar II wojny światowej, konfliktów zbrojnych, napięć i zamieszek wewnętrznych oraz klęsk żywiołowych. Niestety, choć PSK może bardzo pomóc to nie ma obowiązku poszukiwania rodziców i rodzeństwa.

Państwowe Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze (OAO)

Wykaz według stanu na 6 lipca 2006.

Województwo Dolnośląskie
Jelenia Góra 58-500, ul. Sobieskiego 80, tel. 075-752 53 97
Legnica, ul. Złotoryjska 89, tel. 076-721 53 41 (MOPS)
Wałbrzych 58-300, ul. Limanowskiego 9, tel/fax. 074-666 63 23, 666 63 24
Wrocław 53-645, ul. Młodych Techników 58, tel./fax. 071-359 28 92, 359 28 95
e-mail: wrosad@wp.pl, www.wrosad.webpark.pl

Województwo Kujawsko-Pomorskie
Bydgoszcz 85-054, ul. Obrońców Bydgoszczy 1, tel. 052-22 96 28
Toruń, ul. Mostowa 30, tel. 056-652 29 32
Włocławek 87-800, ul. Sielska 3, tel. 054-236 59 89

Województwo Lubelskie
Biała Podlaska 20-026, ul. Chopina 7, tel. 081-532 69 07
Chełm 22-100, ul. Jedności 43, tel. 082-565 37 38
Lublin 20-060, ul. Józefa Poniatowskiego 4, tel./faks 083-533 77 40, e-mail: info@adopcja.lublin.pl
Zamość 22-400, ul. Bolesława Prusa 2, tel. 084-627 07 73

Województwo Lubuskie
Zielona Góra 65-762, ul. Wojska Polskiego 116, tel. 068-323 00 36

Województwo Łódzkie
Sieradz 98-200, ul. 1000-lecia 3, tel. 043-822 61 01
Sieradz 98-200, ul. Polna 26, tel. 043-822 20 20 (TPD)
Łódź 90-055, ul. Nawrot 30, tel. 042-674 54 43, tel/fax. 042-674 89 31 (TPD)
Piotrków Trybunalski 97-300, ul. Wysoka 24/26, tel. 044-647 52 34

Województwo Małopolskie
Kraków 31-020, ul. Św. Marka 10, tel. 012-423 20 20 (TPD)
Kraków 31-111, ul. Piłsudskiego 29, tel. 012-422 29 94
Kraków 31-968, os. Zielone 1, tel. 012-642 12 16, e-mail: oao@adopcja.profamilia.pl (Pro Familia)
Nowy Sącz 33-300, Plac Kolegiacki 2, tel. 018-442 07 63, www.adopcja.pl
Tarnów 33-100, ul. Najświętszej Panny Marii 3, tel. 014-622 02 67

Województwo Mazowieckie
Ciechanów 06-400, ul. Rzeczkowska 11, tel. 022-72 30 37
Warszawa 01-830, Al. Zjednoczenia 34, tel. 022-864 03 23, tel/faks 834 60 53, e-mail: biuro@oroz.pl
Warszawa 02-018, ul. Nowogrodzka 75, tel. 022-621 10 75, 622 03 70
Warszawa 00-950, ul. Krakowskie Przedmieście 6, tel. 022-435 46 77, 435 46 88, fax. 022-827 78 13 (TPD)
Warszawa 00-031, ul. Szpitalna 5, tel. 022-826 22 15 (TPD)
Ostrołęka , ul. Kościuszki 21, tel. 029-764 33 09 (TPD)
Płock 09-400, ul. Mościckiego 6, tel. 024-365 92 27
Radom 26-600, ul. Limanowskiego 134
Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/33, tel. 025-644 06 30

Województwo Opolski
Nysa 48-300, ul. Rodziewiczówny 18b, tel. 077-433 00 25
Opole 45-085, ul. Żeromskiego 3, tel. 077-402 11 58, 402 11 64

Województwo Podkarpackie
Krosno 38-400, ul. Kościuszki 49, tel. 013-432 30 86
Przemyśl 37-700, ul. Piłsudskiego 7, tel. 016-678 82 55
Rzeszów 35-010, ul. Witkacego 7, tel. 017-864 70 73, 864 10 23
Tarnobrzeg 39-400, ul. Św. Barbary 8, tel. 015-822 28 40

Województwo Podlaskie
Białystok 15-320, ul. 11 Listopada 6, tel. 085-742 68 38
Łomża 18-400, ul. Dworna 24a, tel. 086-216 56 21
Suwałki 16-400, ul. Szkolna 2, tel. 087-566 25 29

Województwo Pomorskie
Gdańsk 80-307, ul. Abrahama 12/14, tel. 058-556 05 79, 556 06 11
Gdańsk 80-308, ul. Wita Stwosza 73, tel. 058-554 26 01 (Fundacja Rodzina Nadziei)
Gdynia ul. Demptowska, tel. 058-667 80 77
Słupsk 76-200, ul. Jaracza 18a, tel. 059-842 78 10
Wejherowo ul. Przebendowskiego 1, tel. 058-677 35 99

Województwo Śląskie
Bielsko-Biała 43-300, ul. Opatrzności Bożej 20, tel. 033-815 09 84
Częstochowa 42-200, ul. Śląska 22, tel. 034-361 49 11 (Miejski Ośrodek Adopcyjno-Wych.)
Częstochowa 42-200, ul. Tkacka 3, tel. 034-361 61 95 (TPD)
Gorzyce 44-350, ul. Bogumińska 22, tel. 032-451 44 51
e-mail: adopcja-gorzyce@tlen.pl (Powiatowy OAO, powiat wodzisławski)
Katowice, ul. Jana 10, tel. 032-253 71 91, fax. 253 83 00 ( TPD)
Lędziny 43-143, ul. Hołdunowska 70a, tel./fax. 032-216 79 17
e-mail coz-ledziny@o2.pl (Centrum Opieki Zastępczej)
Sosnowiec, ul. Mościckiego 14/15, tel. 032-266 03 87 (KOPDz)
Sosnowiec 41-200, ul. Krzywa 2, tel. 032-266 46 66, 266 84 19

Województwo Świętokrzyskie
Kielce 25-352, ul. Mickiewicza 10, tel. 041-344 28 13

Województwo Warmińsko-Mazurskie
Olsztyn 10-049, ul. Pstrowskiego 5a, tel. 089-534 95 94
Elbląg 82-300, ul. Komeńskiego 42, tel. 055-233 29 29
Olsztyn 10-225, ul. Wojska Polskiego 4, tel. 089-526 56 39 (TPD)

Województwo Wielkopolskie
Piła 64-920, ul. Bydgoska 21, tel. 067-213 54 34
Konin 65-510, ul. Noskowskiego 1a, tel. 063-242 34 71 (TPD)
Kalisz 62-800, ul. Fabryczna 7, tel. 062-757 21 06 (TPD)
Leszno 64-100, ul. Mickiewicza 5, tel. 065-520 65 74
Poznań , Al. Wielkopolska 21/25, tel. 061-662 40 50 do 52

Województwo Zachodniopomorskie
Koszalin 75-501, ul. Piłsudskiego 11/15, tel. 094-342 56 27, fax. 342 36 16 (TPD)
Koszalin 75-215, ul. Morska 43, tel. 094-43 01 99
Szczecin 71-402, ul. Jedności Narodowej 42, tel. 091-489 32 34

Katolickie Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze (OAO)

Archidiecezjalny OAO
Łódź 91-473, ul. Zgierska 121, tel. 042-657 88 05

Katolicki OAO
Warszawa, tel. 022-618 92 45, 619 63 95 (Adopcja Międzynarodowa)

Chrześcijański Ośrodek Adopcyjno-Mediacyjny „Pro Familia”
Poznań 61-522, ul. Kosińskiego 27, tel./fax. 061-834 10 42

Archidiecezjalny OAO
Gorzów Wlk. 66-400, ul. Czereśniowa, tel. 095-729 52 75

Archidiecezjalny OAO
Wrocław 50-328, ul. Katedralna 4/25, tel. 071-327 11 03

Katolicki OAO
Opole 45-032, ul. Kard. B. Kominka 1a, tel. 077-44 11 500

Archidiecezjalny OAO
Katowice 40-041, ul. Plebiscytowa 49a, tel. 032-251 67 15

Katolicki OAO
Kwidzyń 82-500, ul. Warszawska 14, tel. 055-279 70 13

Katolicki OAO
Krosno 38-400, ul. Portiusa 4, tel. 013-431 80 70

Katolicki OAO
Kielce 25-516, ul. IX Wieków Kielc 15a, tel. 041-344 55 92

OAO Szczecin 71-670, ul. Przyjaciół Żołnierza 45, 091-442 50 85

OAO Dzieło Pomocy Dzieciom
Kraków 31-121, ul. Rajska 10, tel. 012-631 03 00, 631 03 04
e-mail: rajska10@dpd.pl, www: www.adopcja.dpd.pl

OAO
Ełk 19-300, ul.3-go Maja 10, tel/fax. 087-621 38 25

Katolicki OAO Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Częstochowa 42-200,ul. Jana Pawła II 82, tel. 034-366 49 91

Katolicki OAO Opiekuńczy Archidiecezji Warmińskiej
Ostróda 14-100,ul. Czarnickiego 3a, tel. 089-642 02 99

Diecezjalny OAO
Toruń87-100, ul. Panny Marii 2, tel. 0 56-65 226 26

Katolicki OAO im. Jana Pawła II
Bydgoszcz85-817, ul. Cienista 2, tel. 052-375 36 05
e-mail: adopcja@lo.pl, www:www.adopcja.lo.pl

Katolicki OAO przy Caritas Diecezji Radomskiej
Radom 26-604, ul. Kościelna 5

Genealogia genetyczna

Aby upewnić się a nawet udowodnić swoje pokrewieństwo możesz zainteresować się genealogią genetyczną i wykonać badania potwierdzające pokrewieństwo (lub je wykluczyć). Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Genealogia genetyczna.

Czy warto zajmować się swoją genealogią adopcyjną?

To sprawa więcej niż delikatna i rozgrywająca się zarówno na dnie serca jak i w sumieniu. Jeżeli szukasz powodów do usprawiedliwienia swojego losu – weź go w swoje ręce zamiast szukać przyczyny niepowodzeń. Ucz się, rozwijaj, pracuj i oszczędzaj, buduj przyszłość a nie patrz wstecz. Jeżeli możesz swoimi dociekaniami zburzyć ład rodzinny – zaniechaj poszukiwań.