Literatura genealogiczna i heraldyczna – wykaz publikacji

10608
literatura genealogiczna

Literatura stanowi istotne źródło informacji genealogicznej i heraldycznej. Choć w pierwszej chwili jest pomijana na rzecz ksiąg kościelnych i dokumentów USC to z czasem literatura genealogiczna pozwala odnaleźć dodatkowe informacje ale przede wszystkim poznać tło historyczne tłumaczące nie tylko migracje ludzi ale nawet pochodzenie nazwisk.

Literatura genealogiczna i heraldyczna

 1. Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczpospolitej Polskiej: Lwów 1911, T. 21. Lauda Sejmikowe T. II. Lauda Wiszenskie 1648-1673 r
 2. Aleksandrowicz-Szmulikowska Małgorzata Radziwiłłówny w świetle swoich testamentów, seria: „Studia i Materiały” Wydawnictwa Naukowego Semper, zeszyt 3
 3. Augustyniak Urszula Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła, Wydawnictwo Naukowe „Semper”
  Beauplan P. Ciekawe opisanie Ukrainy polskiej i rzeki Dniepru w: Zbiór pamiętników historycznych w dawnej Polszcze, wyd. Jan Ursyn Niemcewicz, t.III, Lipsk 1839
 4. Bielecki Robert Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, t.I-III (do litery R), Neriton, Warszawa 1998
 5. Robert Bielecki Szwoleżerowie Gwardii. 1 Słynne pułki polskie [Biogramy 4258 osób.] -INDEKS NAZWISK
 6. Boniecki Adam Herbarz polski, cz. 1: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, t. 1-16, Gebethner & Wolff, Warszawa 1905 (T. I:1899 – T XIV:1913). Reprint. [do nazwiska Makomaski] -INDEKS NAZWISK
 7. Chrapowicki Jan Antoni Diariusz, Warszawa, 1978
 8. Chrzanski Stanisław Tablice odmian herbowych, Warszawa 1909
 9. Chwalibinska Jadwiga Ród Prusów w wiekach średnich, Toruń 1948
 10. Ciechanowicz Jan Myśl i Czyn. Cz. I, Z Dziejów myśli wolnej i czynu szlachetnego. cz.2, Z dziejów prowokacji politycznej, Mołodeczno 2001 [eseje historyczno – genealogiczne dotyczące wybitnych rodaków naszych, m.in. : Tadeusz Kościuszko, T.A. Olizarowski , F.A. Bernatowicz, Seweryn Goszczyński, Piotr Wysocki, Stanisław Gabriel Worcell, Teodor Maciej Narbutt, Piotr Ściegienny, Walerian Łukasiński, Aleksander i Ignacy Zdanowiczowie, Józef Bem, Romuald Traugutt, Michał Czajkowski, Konstanty Kalinowski, Józef Piłsudski, i inni]
 11. Ciechanowicz Jan Rody Rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. I-V oraz suplement, Wydawnictwo FOSZE
 12. Ciechanowicz Jan Z Rodu Polskiego, t. 1 / 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999 [rysy genealogiczno- biograficzne m.in. Gedrojciów, Orłowskich, Cybulskich, Kapiców, Czajkowskich, Dzierżyńskich, Kozłowskich, Bułharynów i innych]
 13. Czubiński Antoni, Polak Bogusław Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich, Poznań 2002 Wydawnictwo Poznańskie
  Dachnowski Jan Karol Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, oprac. Zdzisław Pentek, Kórnik 1995
 14. Derwich Marek, Cetwiński Marek Herby, legendy, dawne mity, KAW, Wrocław 1989
 15. Drągowski Andrzej W. Herby szlachty polskiej i litewskiej, De Facto, Warszawa 2005
 16. Drogomir J. P. (red) Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych, pochowanych na 400 cmentarzach wojskowch w Galicji Wschodniej, t.1,2, Tarnów 1999
 17. Dudziński Paweł Alfabet heraldyczny, Warszawa 1997
 18. Dunin-Borkowski Jerzy hrabia, Dunin-Wąsowicz M. Elektorowie królów Władysława IV, Michała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III, Lwów 1890
 19. Dunin-Borkowski Jerzy hrabia Spis nazwisk szlachty polskiej, Lwów 1887, Reprint Oficyna Wydawnicza „Jasieńczyk”, Warszawa 1997
 20. Dymmel Piotr Ludzie i Herby w Dawnej Polsce, Lublin 1995
 21. Dziadulewicz Stanisław Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Warszawa 1986
 22. Dzierżanowski Wiktor Przewodnik Warszawski Informacyjno-Adressowy na rok 1869, Warszawa 1869. (reprint W-wa 1983, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, nakł. 800 egz.). (dane: skorowidz osób zamieszkałych w W-wie, adresy urzędników i ludzi wykonujących różne zawody
 23. Dworzaczek Włodzimierz, Genealogia, t. 1-2, Warszawa 1959
  [Lektura obowiązkowa; t. 1: Podręcznik genealogii dla profesjonalnych historyków. Przedstawiona tutaj metodologia i konwencja prezentacji badań genealogicznych przyjęte zostały w Polsce za obowiązującą normę. Zawiera ponadto obszerną bibliografię dotyczącą genealogii polskiej i obcej; t. 2: Bogaty zbiór tablic genealogicznych polskich i zagranicznych domów panujących oraz najważniejszych rodów magnackich polskich i litewskich.]
 24. Epsztein Tadeusz, Górzyński Sławomir Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930, DIG, Warszawa 1996 [Tom I serii Archiwum rodziny polskiej i obcej. Tom I obejmuje zeszyty: Województwo białostockie, Warszawa 1990, Województwo kieleckie, województwo krakowskie, Warszawa 1990, Województwo lubelskie, województwo lwowskie, Warszawa 1990, Województwo warszawskie, Warszawa 1991, Województwo stanisławowskie, województwo tarnopolskie, Warszawa 1991, Województwo poznańskie, Warszawa 1992]
 25. Gajl Tadeusz Herby szlacheckie Polski porozbiorowej – 1772-1918, 2005.
  Gajl Tadeusz Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Wydawnictwo L&L, Gdańsk 2003 -INDEKS NAZWISK
  Gajl Tadeusz Polskie rody szlacheckie i ich herby, Białystok 1999 [wydanie zostało przez autora znacznie rozbudowane i wydane pod nowym tytułem: „Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów”]
 26. Gembarzewski Bronisław Wojsko Polskie. Księstwo Warszawskie 1807-1814, reprint Poznań 2003 (zawiera listy imienne oficerów z danymi dotyczącymi przebiegu słuzby)
 27. Gizowski Mariusz Herby patrycjatu gdańskiego, Gdańsk 1997
 28. Gorczyca Krzysztof Żychlin pod Koninem. Dzieje wsi i zboru, Wydawnictwo Naukowe „Semper”
 29. Gordon Patryk Dniewnik, Moskwa 1892
 30. Gosztyła Marek, Konieczny Zdzisław, Prokasa Michał Przewodnik po miejscach pamięci narodowej województwa przemyskiego, Polski Związek Wschodni w Przemyślu, Przemyśl 1997 [Miejsca upamiętnienia z indeksem ok.tysiąca nazwisk]
 31. Góralski Zbigniew Urzędy i godności w dawnej Polsce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1983
 32. Górnowicz Hubert Słownik nazwisk mieszkańców Powiśla Gdańskiego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1992
 33. Górzyński Sławomir, Kochanowski Jerzy Herby Szlachty Polskiej, Warszawa 1992
 34. Grabowski Ambroży Ojczyste wspominki, Kraków 1845
 35. Historia panowania Jana Kazimierza z Klimakterów Wespezjana Kochowskiego przez nieznajomego autora wydana z rękopisu, wyd. Edward RaczyńskI, Poznań 1840
 36. Hoffman, Shea In their own words T. I „Polish”, T. II „Russian”
 37. Horoszkiewicz Roman Szlachta zaściankowa na ziemiach wschodnich, Warszawa 1936 -INDEKS NAZWISK
 38. Informator Przewodnik Handlowo-Przemysłowy Cesarstwa Rosyjskiego, Królestwa Polskiego i Warszawy. Wydanie pierwsze na rok 1889, rozdział D. „Spis obywateli ziemskich Królestwa Polskiego”, (ok. 11000 adresów, wg. stanu na marzec 1888 r.) (spisy ziemian – dane: nazwa, gubernia, powiat, stacja pocztowa i odległość, stacja kolejowa i odległość, nazwisko właściciela)
 39. Jankowiak Hanna Dzieje Polskiego Rodu Szlacheckiego Nekanda – Trepków Herbu Topór, Agencja Reklamowa Graphit, Bydgoszcz 2004
 40. Jasiewicz Krzysztof Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939-1956, Warszawa 1995
 41. Jasiewicz Krzysztof Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939-1956. Uzupełnienia, Warszawa 1995
 42. Jeńcy wojenni II wojny światowej, Opole 1996
 43. Jurkowski Roman Ziemiaństwo polskie Kresów Północno-Wschodnich 1864-1904, Drukarnia Duo, Warszawa 2001 -INDEKS NAZWISK
 44. Kapica Milewski Ignacy Herbarz, Kraków 1870
 45. Karkucińska Wanda Anna z Sanguszków Radziwiłłowa (1676-1746), Wydawnictwo Naukowe „Semper”
 46. Kasprzycki Polska encyklopedia szlachecka, Warszawa 1935 -1938. Reprint: Wydawnictwo „Jasieńczyk”, Warszawa 1994
 47. Kempa Tomasz Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka” (1549-1616), Wydawnictwo Naukowe „Semper”
 48. Kochanowski Jerzy Rycerskie herby Polaków, cz. 1-2, Warszawa 1991
 49. Konarski Szymon Armorialde la noblesse polonaise titrée („Herbarz rycerstwa Wielkiego Xięstwa Litewskiego” Kojałowicza), Paris 1958
 50. Konarski Szymon Indeks nazwisk do „Herbarza polskiego” Adama Bonieckiego, DiG 1993
 51. Konarski Szymon O heraldyce i heraldycznym snobizmie, Paryż 1967
 52. Konarski Szymon Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – indeks nazwisk, DiG 1995 -INDEKS NAZWISK
 53. Konarski Szymon Szlachta kalwińska w Polsce, Warszawa 1938. Reprint: Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 1992
 54. Kossakowski S. K. Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich z przypisami Juliana Błeszczyńskiego, t. 1-3, Warszawa 1859-1872
 55. Praca zbiorowa (red. Wojciech Kriegseisen, Piotr Salwa) Jan Łaski. 1499-1560. W pięćsetlecie urodzin, Wydawnictwo Naukowe „Semper”
 56. Księga Adresowa Polski (wraz z w.m.Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1929, Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, Warszawa 1929
 57. Księga pamięci kadetów II Rzeczypospolitej, wyd. Rytm, 2001 (ponad 2000 not biograficznych)
 58. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, (Tom I Żołnierze Września, tom II Żołnierze podziemnych Formacji Niepodległościowych, tom III Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, tom IV Żołnierze Wojska Polskiego na Wschodzie, tom V Polscy jeńcy wojenni i internowani, Suplement) (dane o 119735 pochowanych żołnierzach WP, nazwisko i imię, data urodzenia, stopień wojskowy i przynależność organizacyjna, data i miejsce zgonu, miejsce pogrzebania, imię ojca) Wyd. AJAKS 1993-1998
 59. Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795, Seria A: Metryki chrztów, Tom II: Kościół Św. Jana Chrzciciela 1621-1636; Tom III: Kościół Św. Jana Chrzciciela 1637-1660; Tom IV: Kościół św.Wacława 1636-1696, RTN Radomskie Towarzystwo Naukowe [Pierwsze trzy jaskółki z planowanych wielu tomów z całkowicie przetłumaczonymi z łaciny metrykami rzym-kat.]
 60. Kuchnowicz Zbigniew Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1975
 61. Kuczyński S.K. Polskie herby ziemskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993
 62. Kuczyński Stefan K. Polskie herby ziemskie. Geneza, treść, funkcje, Warszawa 1993
 63. Kulikowski Andrzej Heraldyka szlachecka, Wyd. Chateau, Warszawa 1990
 64. Kupisz Dariusz Zbigniew Gorajski (1596-1655), Wydawnictwo Naukowe „Semper”
 65. Laskowicz Paweł Księga genealogiczna twojej rodziny, Świat Książki, Warszawa 2005
 66. Lenczewski Tomasz Genealogie Rodów Utytułowanych w Polsce, Adiutor, Warszawa 1996
 67. Lepszy Leonard Złotnictwo w Polsce, Kraków, 1933. Reprint: Wydawnictwo Delikon, Warszawa 1991
 68. Leszczyc Zbigniew Herby rodów polskich, nakładem A. Fiedlera, Warszawa-Lwów 1908, reprint Orbis Books, London 1990
 69. Lista strat Wojska Polskiego, polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, W-wa 1934 (informacje o 47055 żołnierzach, dane: nazwisko, imię, stopień wojskowy, przydział, przyczyna zgonu, data i miejsce śmierci)
 70. Łempicki Jerzy Herbarz mazowiecki, t. 1,2
 71. Łojko Jerzy Średniowieczne herby polskie, Poznań 1985
 72. Machynia Mariusz, Srzednicki Czesław Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777-1794. Spisy, t. I cz. 1-4, t.II, Księgarnia Akademicka Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1999
 73. Mały herbarz nowogrodzkiej szlachty -INDEKS NAZWISK
 74. Malewski Czesław, Surwiło Jerzy Cmentarz Wojskowy na Antokolu w Wilnie, Wilno
 75. Malewski Czesław Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku, Wydawnictwo Czas, Wilno 2002 -INDEKS NAZWISK
 76. Malewski Czesław Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Powiat lidzki, Wydawnictwo Czas, Wilno 2005
 77. Marcinek R., Ślusarek K. Materiały do genealogii szlachty galicyjskiej, Część I: A-K (Szlachta w Galicji w XVIII-XIX wieku), Kraków 1996, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”
 78. Mienicki R. Rejestr popisowy wojewodztwa Polockiego z dn. 30.IX.1765, drukowany w czasopiśmie „Ateneum Wileńskie” (XI, 1936) -INDEKS NAZWISK
 79. Mieroszowski Stanisław Kilka słów o heraldyce polskiej, Kraków 1887
 80. Morby J.E. Dynastie świata. Przewodnik chronologiczny i genealogiczny, Kraków 1995
 81. Moszyński Adam Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk. Zaginieni w Rosji sowieckiej, „Gryf”, Londyn 1949, reprint Agencja Omnipress, Warszawa 1989
 82. Milewski Ignacy Kapica Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego, Kraków 1870
 83. Nałęcz-Małachowski Piotr Zbiór nazwisk szlachty z opisaniem herbów, Lublin 1805, repr. Warszawa 1985
 84. Niesiecki Kaspar Herbarz polski, t. 1-10, wyd. Jan Nepomucen Bobrowicz, Leipzig, 1839-1846. Rreprint Warszawa 1988 (pierwotnie ukazało się w latach 1723-43 pod tytułem Korona polska. Herby i familie rycerskie)
 85. Niesobski Mariusz Popularny Herbarz rodzin i rodów polskich, „KADEMM”, Tychy 1994
 86. Nowaczyk Małgorzata Poszukiwania przodków. Genealogia dla każdego, PIW, Warszawa 2005
 87. Ostrowski Juliusz hrabia Księga Herbowa Rodów Polskich, z. 1-19, 1897-1906. Reprint: Wydawnictwo Heroldium
 88. Paprocki Bartosz Herbarz rycerstwa polskiego, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858. Reprint
 89. Partyka Joanna Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej, Wydawnictwo Naukowe „Semper”
 90. Pasek Jan Chryzostom Pamiętniki, Warszawa 1971
 91. Pasierbiński T. Blaski i cienie europejskich dworów, Warszawa 1996
 92. Pawiński A. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-staystycznym, źródła dziejowe, Mazowsze, Warszawa 1895
 93. Piechowski Jerzy Herby. Magia. Mity, Medium, Warszawa 1996
 94. Piechowski Jerzy Ukryte światła herbów, Warszawa 1991
 95. Piekosiński Franciszek Herbarz szlachty prowincji witebskiej, Kraków 1898
 96. Pietrzak Jacek Radykalny piłsudczyk. Biografia Wojciecha Stpiczyńskiego (1896-1936), Wydawnictwo Naukowe „Semper”
 97. Pietruski Oswald Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na elektów najjaśniejszych królów Polskich. Jana Kazimierza roku 1648, Jana III roku 1674, Augusta II roku 1697 i Stanisława Augusta roku 1764, Lwów 1845
 98. Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, wyd. Franciszek Kluczycki, Kraków 1880
 99. Poczet szlachty galicyjskiej i bukowińskiej, Instytut stauropigański, Lwów 1857
 100. Polski Slownik Biograficzny, PAN/PAU, Kraków 1935-2007 Recenzja Wykaz nazwisk
 101. Polska encyklopedia szlachecka, t. 1-12, Warszawa, 1935-1938. Reprint: Oficyna Wydawnicza „Jasieńczyk”, Warszawa 1994
 102. Pragert Przemysław Herbarz szlachty kaszubskiej. Tom 1, BiT, 2005
 103. Prinke Rafał T., Sikorski Andrzej Królewska krew. Polscy potomkowie Piastów i innych dynastii panujących, Poznań 1997
 104. Prinke Rafał T. Poradnik genealoga amatora, Wydawnictwo Polonia, Warszawa 1992
 105. Pszczółkowski A. A. Szlachta przasnyska w połowie XIX w, Studio wydawnicze FAMILIA, Warszawa 2000
 106. Pulnarowicz Władysław Rycerstwo Polskie Podkarpacia, Wydawnictwo „Pobudka”, Przemyśl 1935
 107. Pułaski Kazimierz Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy, Brody 1911, F. West, reprint DIG, Warszawa 1991
 108. Regestra thelonei aguatici Wladislaviensis saeculi XVI, wyd. St. Kutrzeba, Fr. Duda, Kraków 1915
 109. Rejestry metryk szlacheckich powiatu grójeckiego, Zeszyt 4 – Parafja Jasieniec 1629-1800, M. Sekiel – Zdzienicki, Kalisz 1937
 110. Rietstap Johannes Baptist Armorial général précédé d’un dictionnaire des termes du blason, Paris,1903-1912; London 1967
 111. Rocznik Oficerski 1923, (obejmuje oficerów zawodowych i rezerwy oraz spis 1970 weteranów powstania 1863 r, dane: stopień, nazwisko i mię, przydział)(dostępne np. w CBW)
 112. Rocznik Oficerski Rezerw 1934, (przed wojną publikacja tajna wyd. w 490 egz., reprint z 2003 r.) (obejmuje oficerów rezerwy, pospolitego ruszenia i stanu spoczynku na grudzień 1933, dane: nazwisko i mię, data urodzenia i nazwa PKU, która posiadała danego oficera w ewidencji, przydział mobilizacyjny)
 113. Rocznik Towarzystwa Heraldycznego, wyd. W. Semkowicz, 1886
 114. Russkoj Biograficzeskij Slowar’
 115. Rymut Kazimierz Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, rękopis, Ossolineum – liczebność i rozmieszczenie nazwisk dostępne na stronie http://www.herby.com.pl/herby/indexslo.html
 116. Semkowicz Wł. Wywody szlachectwa w Polsce XIV-XVII w., Lwów 1913
 117. Sęczys Elżbieta Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861(1867), DiG, Warszawa 2000 INDEKS NAZWISK
 118. Sękowski Roman Herbarz szlachty śląskiej tom 1 A-C, VIDEOGRAF II, Lipiec 2002
 119. Skupieński Krzysztof, ks. Weiss Anzelm Polska Heraldyka Kościelna. Stan i perspektywy badań, Warszawa 2005
 120. Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854, Warszawa 1854 (reprint W-wa 1982, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, nakł. 500 egz.) (dane: spis ludności, przy każdej osobie podany zawód i numer domu zamieszkania)
 121. Skowroński Wojciech Rody szlacheckie w Wielkopolsce XVI – XIX w.
 122. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880-1902
 123. Spis alfabetyczny obywateli ziemskich Królestwa Polskiego oraz dóbr przez nich posiadanych, ze wskazaniem ostatniej stacji pocztowej, Warszawa 1905 (spisy ziemian – dane: właściciel, dobra, gubernia, poczta)
 124. Spis alfabetyczny obywateli ziemskich Królestwa Polskiego ze wskazaniem ostatniej stacji pocztowej, wyd. 3. Warszawa 1913 (spisy ziemian – dane: właściciel, dobra, gubernia, poczta)
 125. Spis oficerów służących czynnie w dniu 01.06.1921, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1921 (dane: stopień, nazwisko i imię, data urodzenia, oddział macierzysty)
 126. Spis szlachty Królestwa Polskiego, Warszawa 1851-1854
 127. Stanke Marianna Katolische kirchenbucher in Ost und Westpreuben, Bonn 2000. [Stan na rok 1999. Zawiera: Diecezja Gdańska, Warmińska, Chełmińska, Polskie nazwy parafii, przy każdej parafii jest wykaz aktualnie istniejących ksiąg lata od-do * oo + gdzie znajdują się oryginały oraz gdzie znajdują się fotokopie]
 128. Stegner Tadeusz Ewangelicy warszawscy 1815-1918, Wydawnictwo Naukowe „Semper”
 129. Stupnicki Hipolit Herbarz polski i imionospis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów, t.1-3, 1855 (Suplement do herbarza Niesieckiego).
 130. Strzyżewska Zofia Zesłańcy Powstania Styczniowego z Królestwa Polskiego. Wykaz nazwisk, Warszawa 2002
 131. Sulimierski Filip, Chlebowski Bolesław, Walewski Władysław Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich, w 15 tomach, nakładem Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, Warszawa 1880 – 1902 http://www.mimuw.edu.pl/polszczyzna/SGKPi/SGKPinfo.html
 132. Suma Tomasz Urzędnicy pocztowi w Królestwie Polskim 1815-1871. Słownik biograficzny, DiG, Warszawa 2006 -INDEKS NAZWISK
 133. Swach Antoni Herby Polskie, 1705
 134. Swodnaja galiczsko-russkaja lietopis, wyd. A.S.Petrusiewicz, Lwów 1891
 135. Szeliga-Żernicki Der Polnische Adel, t. 1-2, Hamburg 1900
 136. Szucs Loretto D., Luebking Sandra H. The Source. A guidebook of american genealogy
 137. Szymański Józef Nauki pomocnicze historii, PWN, Warszawa 1986
 138. Szymański Józef Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993 -INDEKS NAZWISK
 139. Szymański Józef Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku, Łódź, 2001
 140. Śliwiński Błażej Poczet książąt gdańskich, Gdańsk 1997
 141. Śliwowska Wiktoria Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 1998 (noty biograficzne)
 142. Trelińska Barbara Album armorum nobilium Regni Poloniae XV-XVIII seac. (Herby nobilitacji i indygenatów XV-XVIII w.) wstep, oprac. i ed. Barbara Trelińska, Lublin 2001
 143. Trepka Walerian Nakanda Liber generationis plebanorum („Liber chamorum” ), opr. Rafał Leszczyński, Ossolineum, Wrocław 1995 [Zawiera ponad 2500 nazwisk osób co do szlacheckiego pochodzenia których Trepka miał wątpliwości. Niestety, dzieło jest nierzetelne, oparte o domysły, pogłoski i pomówienia, głównie nieżyczliwych sąsiadów. Publikacja z punktu widzenia genealogii i heraldyki bez wartości, przez wiele lat nie mogła być wznawiana. Należy wykazywać olbrzymią ostrożność przy wykorzystywaniu zawartych w publikacji informacji. Pozycja niezalecana.]
 144. Trześniowski Zbigniew Włodarze przedmiejscich łanów, [Genealogia podmiejskich (Łańcut) rodzin chłopskich]
 145. Tyszka Andrzej Tadeusz Nekrologi Kuriera Warszawskiego 1821-1939, tom I. Warszawa 2001 (wydanie nakładem Biblioteki Publicznej m.st. W-wy w 200 egz.), tom II Warszawa 2004 (tom I obejmuje lata 1821-1845, tom II lata 1846-1852 dane: noty biograficzne, indeks nazwisk, indeks nazwisk panieńskich, wykazy herbów, pseudonimów) dalsze tomy w przygotowaniu.
 146. Uruski Seweryn Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 1-15, Warszawa 1904-1917. Reprint: Wydawnictwo Heroldium, Poznań (Tom 15 oraz Uzupełnienia ukazały się w latach trzydziestych. XX w.) [do nazwiska Rzyszko]
 147. Wajs Anna Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, DiG, Warszawa 200 -INDEKS NAZWISK
 148. Wesołowski Zdzisław The Order of the Virtuti Militari and its Cavaliers 1792-1992 – Order Virtuti Militari i jego kawalerowie 1792-1992, wyd. 1992 (dane: nazwisko i imię, stopień, klasa orderu, numer, oddział, data nadania)
 149. Wielądko Wojciech Heraldyka szlachty polskiej, Warszawa 1792-1798
 150. Winiarski Andrzej Brzezina Herby Szlachty Rzeczypospolitej, Wydawnictwo De Facto, Warszawa 2006. -INDEKS NAZWISK
 151. Wiśniewski Jerzy Rodzina Wagów w kulturze polskiej, PWN, Warszawa 1974
 152. Wittyg Wiktor Nieznana szlachta polska i jej herby, wyd. Wiktor Wittyg, Kraków 1908. Reprint Oficyna Wydawnicza „Jasieńczyk”, Warszawa 1997
 153. Wojna polsko-moskiewska pod Cudnowem odprawiona za panowania Jana Kazimierza pod wodzą Stanisława Potockiego, wojewody krakowskiego i Jerzego Lubomirskiego, marszałka koronnego w roku pańskim 1660, tłum. Antoni Hniłko, Warszawa 1922
 154. Wolff Adam Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI w., Krakow 1937
 155. Zajączkowski Andrzej Elity urodzenia. Szkic, Wydawnictwo Naukowe „Semper”
 156. Zajączkowski Andrzej Szlachta polska. Kultura i struktura, Wydawnictwo Naukowe „Semper”
 157. Zakrzewski Ignacy Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, Biblioteka Kórnicka 1877
 158. Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na ludności cywilnej w południowo-wschodniej Polsce (1942-1947), Polski Związek Wschodni w Przemyślu, Przemyśl 2001 [Indeks kilku tysięcy wymordowanych]
 159. Zielińska Teresa Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997
 160. Zielińska Teresa Poczet polskich rodów arystokratycznych. Tablice genealogiczne, Warszawa 1997
 161. Zieliński Stanisław Bitwy i potyczki 1863 – 1864 Na podstawie materiałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu opracował Stanisław Zieliński (bibliotekarz Muzeum) Muzeum Narodowe w Rapperswilu, 1913 Recenzja
 162. Ziemianie polscy XX w. Słownik biograficzny. Wydawnictwo DiG, Warszawa 1992-1996 -INDEKS NAZWISK [Tom III serii „Archiwum rodziny polskiej i obcej” wydawnictwa DIG. W trzech częściach przedstawione są życiorysy od nazwiska Andrzeykowicz do Żychliński]
 163. Znamierowski Alfred Insygnia, symbole i herby polskie, Warszawa 2003
 164. Znamierowski Alfred Herbarz Rodowy. Kompendium o polskich herbach oraz ich znaczeniu, Warszawa, 2004 -INDEKS NAZWISK
 165. Znamierowski Alfred Stworzony do chwały, Paris Editions du dialog 1995
 166. Żychliński Teodor Złota księga szlachty polskiej, t. 1-31, Poznań 1879-1908

Obszerna literatura genealogiczna i heraldyczna jest zawarta w bibliografii Wakara z roku 1917 (pdf, 1,2 MB) – bibliografia.

Pochodzenie imion i nazwisk

 1. Bubak Józef Księga naszych imion, 1993
 2. Bubak Józef Słownik nazw osobowych i elementów identyfikacyjnych Sądecczyzny, Kraków 1992
 3. Breza Edward Pochodzenie przydomków szlachty pomorskiej, Gdańsk 1986
 4. Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1957
 5. Bulla gnieźnieńska z 1136 roku wystawiona przez papieża Inocentego II na prośbę Jakuba, arcybiskupa z Gniezna
 6. Bystroń Jan Stanisław Księga imion w Polsce używanych, Warszawa 1938
 7. Bystroń Jan Stanisław Nazwiska polskie, Warszawa 1993 [Znakomita praca!]
 8. Chruścicki D. Skarbczyk imion, Warszawa 1983
 9. Cieślikowa A. Derywacja paradygmatyczna w staropolskiej antroponimii, Kraków 1991
 10. Cieślikowa A. Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe, Wrocław 1990
 11. Fros Henryk, Sowa Franciszek Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 1988
 12. Janowa W. i inni Słownik imion, Wrocław 1978
 13. Kaleta Z. Ewolucja nazwisk słowiańskich, Kraków 1991
 14. Karplukówna Maria Polskie imiona słowiańskie, Kraków 1973
 15. Kowalik-Kaleta Z. Staropolskie nazwy osobowe motywowane przez nazwy miejscowe, Wrocław 1981
 16. Kupis Bogdan Nasze imiona, 1991
 17. Kupis Bogdan i inni Księga imion, Warszawa 1975
 18. Łuszczyńska H. Znaczenie imiona, Wałcz 1989
 19. Malec Maria Budowa morfologiczna staropolskich złożonych imion osobowych, Wrocław 1971
 20. Malec Maria Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków 1994
 21. Malec Maria Staropolskie skrócone nazwy osobowe od imion dwuczłonowych, Wrocław 1982
 22. Rymut Kazimierz Nazwiska Polaków, Wrocław 1991
 23. Rymut Kazimierz Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999 [Daty najstarszych poświadczeń historycznych nazw osobowych. Data oznacza, od kiedy dana forma językowa jest źródłowo poświadczona. Nie oznacza to, że w danym roku ta nazwa osobowa pełniła już funkcję nazwiska. Opracowanie oparte jest na materiale historycznym będącym podstawą wydania „Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych”]
 24. Rymut Kazimierz Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, T. 1-10, wyd 1965-1978 [Antroponimy używane w Polsce przed rokiem 1500]
 25. Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. Cieślikowa A., Malec M. i Rymut K.
  cz.1. Odapelatywne nazwy osobowe, opr. A. Cieślikowa przy współudziale J. Szymowej i K. Rymuta, Kraków 2000
  cz. 2. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego, opr. M. Malec, Kraków 1995
  cz. 3. Odmiejscowe nazwy osobowe, opr. Z. Kaleta przy współudziale E. Supranowicz i J. Szymowej, Kraków 1997
  cz. 4. Nazwy osobowe pochodzące od etników, opr. E. Supranowicz, Kraków 1997
  cz. 5. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, opr. Z. Klimek, Kraków 1997
  cz. 6. Nazwy heraldyczne, opr. M. Bobowska-Kowalska, Kraków 1995
 26. Słownik warszawski
 27. Taszycki Witold Słownik staropolskich nazw osobowych

Opracowania geograficzne

 1. Bielec J. Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, Tom III, Wyd. Akcydensowe, Warszawa, 1982
 2. Gloger Z. Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Spółka Wydawnicza Polska, Kraków 1903; reprint: Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1991
 3. Maliszewski E., Olszewicz B. Podręczny słownik geograficzny ze szczególnym uwzględnieniem Polski jej spraw i interesów
 4. Najdawniejsze księgi sądowe. Księga ziemi czerskiej 1404 – 1425 J. T. książe Lubomirski, wyd. T.Xże.L., Warszawa 1879
 5. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dnia 30 września 1921 roku i innych źródeł urzędowych Tom I, nakładem GUS, Warszawa, 1925
 6. Tabella Miast, Wsi, Osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie ułożona w Biórze Kommifsyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, tom II, Warszawa 1827
 7. Batowski H. Słownik nazw miejscowych Europy środkowej i wschodniej XIX i XX wieku
 8. Marcinkiewicz Andrzej Słownik niemieckich nazw miejscowości Drugiej Rzeczypospolitej pod kontrolą III Rzeszy (1939-1945), Oficyna Naukowa, Warszawa 2003 [Problem niemieckich nazw miejscowości nadawanych w latach 1939 –1945 na całym obszarze Drugiej Rzeczypospolitej. Nazwy te ulegały kilkakrotnym nieraz zmianom, po zmianach powracano czasem do form poprzednich, istniały też nazwy nie stosowane urzędowo.]