Archiwum Prezydenta RP obejmuje dokumentację działalności Prezydentów RP od Lecha Kaczyńskiego, poprzez Bronisława Komorowskiego po Andrzeja dudę (stan na 2020).

Archiwum Prezydenta RP

Archiwum prowadzi Kancelaria Prezydenta RP i składa się ono z dwóch zespołów wyodrębnionych:

 • Archiwum Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
 • Archiwum Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Dokumentacja Prezydenta RP Andrzeja Dudy jest dokumentacją bieżącą Kancelarii Prezydenta RP.

Zasób archiwum stanowią materiały archiwalne z okresu działalności:

 • Kancelarii Rady Państwa z lat 1973-1989 (wcześniejsze materiały archiwalne, z wyjątkiem rejestrów odznaczeniowych, zostały przekazane do Archiwum Akt Nowych w Warszawie),
 • Kancelarii Prezydenta RP – od roku 1989.

Zainteresowaniem genealogów cieszą się głównie rejestry odznaczeniowe, czyli wnioski o odznaczenie orderami – od Orła Białego do Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełny wykaz zasobów Archiwów Prezydenta RP jest podany na oficjalnej stronie internetowej https://www.prezydent.pl/archiwum/.

Zasady dostępu do dokumentów Archiwum Prezydenta RP

Prawne podstawy dostępu do zgromadzonych dokumentów oparte są o poniższe przepisy.

1. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. Nr 196, poz. 1161) warunkiem korzystania z materiałów archiwalnych jest uzyskanie zgody Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Pismo o udostępnienie powinno zawierać: dane składającego pismo, temat i zakres przedmiotowy pracy oraz cel wykorzystania, okres którego materiały dotyczą, przewidywany czas prowadzenia badań, nazwisko promotora w przypadku pracy naukowej lub dane podmiotu na którego rzecz praca jest realizowana. Szczegółowe elementy pisma zawiera ww. rozporządzenie. Przerwa w korzystaniu z materiałów archiwalnych, udostępnionych na podstawie pisemnej prośby, dłuższa niż 6 miesięcy, wymaga złożenia ponownego pisma. Korzystanie z zasobu odbywa się w pomieszczeniach Archiwum – pod nadzorem pracownika Archiwum. Korzystający z dokumentacji są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów i odpowiadają za całość udostępnionych im materiałów.

2. Archiwum Prezydenta RP uprzejmie informuje, że może nałożyć opłatę za kopie udostępnionego materiału archiwalnego na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych i zgodnie z załączonym do niego cennikiem.

3. Materiał archiwalny  jest dostępny do ponownego wykorzystywania w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  z ograniczeniami wynikającymi z ustawy. Archiwum może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie materiałów archiwalnych, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Adres do korespondencji:
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
00-902 Warszawa
ul. Wiejska 10

Praktyczny poradnik jak uzyskać dokumenty z Archiwum Prezydenta RP

Powyżej zostały przedstawione procedury prawne. Jednak poszukując kopii wniosków o odznaczenie naszych przodków (nawet gdy odznaczenia nie otrzymali) możesz zastosować uproszczoną procedurę:

 1. Wyślij mail na adres listy@prezydent.pl. W wiadomości podaj: numer legitymacji odznaczenia, kogo dotyczy i cel prośby.
 2. Zwrotnie otrzymasz na swoją skrzynkę wiadomość automatyczną z treścią, że Twój mail został przekazany do rejestracji.
 3. Po ok. 35 dniach otrzymasz od pracownika Kancelarii mail z pismem z przebiegiem procedury. Będzie zawierać informację jaki będzie koszt kopii i że w razie zgody wystawią notę księgową.
 4. Wyrażasz zgodę.
 5. Otrzymasz skan noty do zapłaty.
 6. Dokonujesz przelewu i wysyłasz potwierdzenie dokonania przelewu.
 7. Otrzymujesz wiadomość zawierającą skan proszonego przeze Ciebie wniosku o odznaczenia przodka.

Gotowe!

Koszty uzyskania kopii:

 • koszt godziny pracy archiwisty 20 zł/godz (zwykle poszukiwanie mieści się w jednej godzinie)
 • skan przesłany mailem 0,10 zł/1MB za (kilka stron to koszt ok. 2 zł)

Inne archiwa dla genealogów

Wykaz różnych archiwów z zasobami wartościowymi z punktu widzenia poszukiwań genealogicznych znajdziesz na stronie Archiwa.