Archiwum Prezydenta RP

1381
archiwum prezydenta rp

Archiwum Prezydenta RP obejmuje dokumentację działalności Prezydentów RP od Lecha Kaczyńskiego, poprzez Bronisława Komorowskiego po Andrzeja dudę (stan na 2020).

Archiwum Prezydenta RP

Archiwum prowadzi Kancelaria Prezydenta RP i składa się ono z dwóch zespołów wyodrębnionych:

 • Archiwum Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
 • Archiwum Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Dokumentacja Prezydenta RP Andrzeja Dudy jest dokumentacją bieżącą Kancelarii Prezydenta RP.

Zasób archiwum stanowią materiały archiwalne z okresu działalności:

 • Kancelarii Rady Państwa z lat 1973-1989 (wcześniejsze materiały archiwalne, z wyjątkiem rejestrów odznaczeniowych, zostały przekazane do Archiwum Akt Nowych w Warszawie),
 • Kancelarii Prezydenta RP – od roku 1989.

Zainteresowaniem genealogów cieszą się głównie rejestry odznaczeniowe, czyli wnioski o odznaczenie orderami – od Orła Białego do Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełny wykaz zasobów Archiwów Prezydenta RP jest podany na oficjalnej stronie internetowej https://www.prezydent.pl/archiwum/.

Zasady dostępu do dokumentów Archiwum Prezydenta RP

Prawne podstawy dostępu do zgromadzonych dokumentów oparte są o poniższe przepisy.

1. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. Nr 196, poz. 1161) warunkiem korzystania z materiałów archiwalnych jest uzyskanie zgody Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Pismo o udostępnienie powinno zawierać: dane składającego pismo, temat i zakres przedmiotowy pracy oraz cel wykorzystania, okres którego materiały dotyczą, przewidywany czas prowadzenia badań, nazwisko promotora w przypadku pracy naukowej lub dane podmiotu na którego rzecz praca jest realizowana. Szczegółowe elementy pisma zawiera ww. rozporządzenie. Przerwa w korzystaniu z materiałów archiwalnych, udostępnionych na podstawie pisemnej prośby, dłuższa niż 6 miesięcy, wymaga złożenia ponownego pisma. Korzystanie z zasobu odbywa się w pomieszczeniach Archiwum – pod nadzorem pracownika Archiwum. Korzystający z dokumentacji są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów i odpowiadają za całość udostępnionych im materiałów.

2. Archiwum Prezydenta RP uprzejmie informuje, że może nałożyć opłatę za kopie udostępnionego materiału archiwalnego na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych i zgodnie z załączonym do niego cennikiem.

3. Materiał archiwalny  jest dostępny do ponownego wykorzystywania w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  z ograniczeniami wynikającymi z ustawy. Archiwum może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie materiałów archiwalnych, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Adres do korespondencji:
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
00-902 Warszawa
ul. Wiejska 10

Praktyczny poradnik jak uzyskać dokumenty z Archiwum Prezydenta RP

Powyżej zostały przedstawione procedury prawne. Jednak poszukując kopii wniosków o odznaczenie naszych przodków (nawet gdy odznaczenia nie otrzymali) możesz zastosować uproszczoną procedurę:

 1. Wyślij mail na adres listy@prezydent.pl. W wiadomości podaj: numer legitymacji odznaczenia, kogo dotyczy i cel prośby.
 2. Zwrotnie otrzymasz na swoją skrzynkę wiadomość automatyczną z treścią, że Twój mail został przekazany do rejestracji.
 3. Po ok. 35 dniach otrzymasz od pracownika Kancelarii mail z pismem z przebiegiem procedury. Będzie zawierać informację jaki będzie koszt kopii i że w razie zgody wystawią notę księgową.
 4. Wyrażasz zgodę.
 5. Otrzymasz skan noty do zapłaty.
 6. Dokonujesz przelewu i wysyłasz potwierdzenie dokonania przelewu.
 7. Otrzymujesz wiadomość zawierającą skan proszonego przeze Ciebie wniosku o odznaczenia przodka.

Gotowe!

Koszty uzyskania kopii:

 • koszt godziny pracy archiwisty 20 zł/godz (zwykle poszukiwanie mieści się w jednej godzinie)
 • skan przesłany mailem 0,10 zł/1MB za (kilka stron to koszt ok. 2 zł)

Inne archiwa dla genealogów

Wykaz różnych archiwów z zasobami wartościowymi z punktu widzenia poszukiwań genealogicznych znajdziesz na stronie Archiwa.