Rocznik Zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie

Rocznik Zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie, 1878.

Strona zawiera surowy, nieformatowany tekst w celu zapewnienia możliwości wyszukiwania pełnotekstowego poszukiwanych informacji poprzez wyszukiwarkę. Tekst może zawierać błędy maszynowe. Należy tę stronę traktować jako indeks pełnotekstowy do publikacji drukowanej w 1878 roku.

Strona główna Archiwum


ROCZNIK ZARZADU
AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI
W KRAKOWIE.
1877.
W KRAKOWIE W Drukarni U n i w e r s у t e c к i e j pod zarządem Iguacrgo Rtolcla
1878.

AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI
W KRAKOWIE.
Koli 1877.
W KRAKOWIE.
W DRUKARNI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO pod zarsqdora Ignacego Stclcla.
1878.

Nakładem Akademii.

Ważniejsze uchwały i korespondencie urzędowe:
Sprawa wyborów……………………………. 1
Odezwy i wypracowania w stósunku z krajowemi władzami . '………………………………… 3
W przedmiocie majątku i funduszów……………19
Dary …………………………………….27
Konkursy i stypendyja………………………35
Skład Akademii:
Zarząd Akademii……………………………38
Poczet Członków zwyczajnych…………………39
Poczet Członków nadzwyczajnych………………44
Biuro Akademii…………………………….45
Wykaz stałych Komisyj akademickich…………..40
Wykaz stanu i użycia funduszów Akademii…………..50
Wykaz dotychczasowych stosunków Akademii z zakładami naukowymi………………………………….69
Dary złożone Akademii w r. 1877 ……………….. 73
Zagajenie posiedzenia publicznego Akademii przez hr.
Alfr. Potockiego………………………….103
Odpowiedź Prezesa Akademii……………………..104
Głos Dra Józefa Majera, Prezesa Akademii na dorocznym posiedzeniu publicznym d. 3 Maja 1878 r. 100 Zdauie sprawy z ruchu naukowego Akademii umiejętności od 3go Maja 1877 r. przez Sekretarza
jeneraluego…………………………….113
Dodatek:
Dra Wł. Wisłockiego Spis dzieł i rozpraw ogłoszonych przez Akad. od r. 1873—1878.

Ważniejsze uchwały i korespondencyje urzędowe.
I.
Sprawa wyborów.

 1. Wyciąg z protokółu posiedzenia walnego d. 2 Maja
  1877 r.
  Akademija mianuje członkami korespondentami w Wydz. matematyczno-przyrodniczym: PP. Dra Izyd. Kopernickiego lek. w Krakowie, Dra Jul. Grabów 8kiego Prof. Chcm. w Inst, przem. techn. w Krakowie, Dra Józ. Ko sta fi liski cg o Zast. Prof. Botaniki w Krakowie. Wybór pierwszego i ostatniego przesłany został do Najwyższego zatwierdzenia (zob. w Akt. L. 193).
 2. Wyciąg z protokółów posiedzeń Wydz. filolog, i filoz.-
  historycznego z d. 31 Października 1877 r.
  Wydział filolog, wybićra do przedstawienia na czł. czyn.: Dra Wacł. Stulcaw Pradze, Dra I. Jagića Prof.
  1 2
  w Berlinie; na korespondentów: PP. Dra ks. Ign. Polkowskiego, W ład. Wisłockiego kust. Bibl. w Krakowie.
  W Wydz. filozoficzno – historycznym poleconymi zostali na członków czynnych: ks. W a 1. Kalinka w Krak., Dr. Prane. Pi ekosi ński tamże, Dr. Fr. К saw. Lis к с Prof, histor. w Uniw. wo Lwowie, Dr. Ant. Kan da Prof. Uniw. w Pradze, Dr. FI. Romer archeolog w Peszcie, Dr. К a z. Jarochowski Sędzia i historyk w Poznaniu; na korespondentów: PP. Dr. Mich. Kobrzyński Prof, prawa w Uniw. kruk., Jan Nep. Sadowski archeolog w Krakowie.
 3. Wyciąg z podania Zarządu Akademii do Jego Ces. Wys. Protektora z d. 16 Grudnia 1877 r.
  (Akta 1877 L. 201).
  Przez liczne wypadki śmierci członków Akademii zaszłe w krótkim bardzo czasie, stało się nicpodobnćm dokonanie wyborów, celem doprowadzenia ich do liczby potrzebnej tak dla naukowego popędu, jak do załatwiania niektórych spra w ad min i st racyj nych.
  Przedstawiono tedy dla czasowego zaradzenia potrzebie: 1) ażeby */4 głosów wymaganych do wyborów (§. 18), liczyć według członków żyjących, dopóki liczba ich nic wzrośnie do 12tu w każdym Wydziale;—2) Gdy mimo to zasada powyższa w teraźniejszym stanic okazaćby się mogła niedostateczną z tego powodu, że niektórzy z członków zamiejscowych, dla wieku lub stanu zdrowia, nigdy na posiedzeniach znajdować się nic mogli: żeby zatem w braku kompletu (J/4 żyjących) wolno było od nieobecnych zebrać 3
  woła listownie; — 3) żeby wreszcie przy wyborach dokonywanych przez całe grono Akademii, liczba 21 zastrzeżona statutem, obniżoną była do 20, dopóki liczba członków w każdym Wydziale nie wzrośnie do wysokości wskazanej w ustępie lszym.
  П.
  Odezwy i wypracowania w stosunku z krajowemi Władzami.
  a) W sprawie Archiwum p. A. Sc lin ci dra.
  (Zob. Roczn. z r. 1876, str. 3. 4).
 4. Treść odezwy Wydziału krajowego z d. 27 Lipca 1877 r.
  (Akta L. 155).
  Wydział krajowy przesyła do wiadomości przedstawienie swoje do W. Sejmu z daty powyższćj, celem wyjednania uchwał następujących:
  1) Zaniechać dalszych starań poleconych Wydziałowi uchwałą Sejmu z d. 16 Pażd. 1871 co do wydawnictwa Encyklopcdyi;
  2) Nabyć materyjały p. Schneidra na własność kraju, za dożywotnćm wynagrodzeniem 600 zł. a. rocznie;
  3) Oddać te materyjały Akademii urn. w Krakowie do użytku, jaki za stosowny uzna, ofiarując jćj tytułem czyn- 4
  szu za zajęty lokal kwotę nie przechodzącą 500 zł. a. rocznie przez przeciąg lat 5 do Cciu.
 5. Treść odezwy Wydziału krajowego z d. 30 Października 1S77 r.
  (Zob. w Akt. L. 185).
  Wydział krajowy przesyła w odpisie uchwałę Sejmu z d. 24 Sierp. 1877 r., potwierdzającą powyższe (pod 4) przedstawienie, i wzywa o ustanowienie wysokości komornego.
 6. Treść odpowiedzi Zarządu Akademii.
  (Zob. w Akt. L. 190).
  Co do wysokości czynszu, który Akademija zmuszoną jest pobićrać czasowo, Zarząd tćjżc ogranicza się do najniższćj z zapowiedzianych poprzednio, t. j. do 300 zł. a. rocznie; uprasza tylko o opędzenie kosztów przesyłki. Termin opłaty komornego trwać będzie aż do zwrócenia pożyczki zaciągnięty z funduszu żelaznego, nic dłużćj jednak,jak lat 6.
 7. Treść odezwy Wydziału krajowego z d. 30 Listopada 1877 r.
  (Zob. w Akt. L. 196).
  Wydział krajowy ofiaruje na częściowe opędzenie kosztów przesyłki i sprzęty na umieszczenie zbiorów p. Schnę id ra, 200 zł. a., które, obok 300 zł. a. komornego» uzupełniają 500 zł. a. funduszu domcstykalncgo, na ten cel przez W. Sejm przeznaczonego. b) W sprawie archiwów grodzkich i ziemskich. (Zob. Kocz». Żarz. z r. 1876 str. 6).
  5
 8. Treść odezwy Wydziału krajowego z d. 4 Września 1877 r.
  (Zob. w Akt. L. 1C6).
  Wydział krajowy prosi, ażeby, w myśl Art. IV, V i VIII uchwały sejmowej z d. 21 Sierpnia 1877 r., Aka-demija przesłała projckta do instrukcyi dla urzędników i sług obu archiwów, plany systematycznego ułożenia ksiąg archiwalnych i indexow odpowiednich i projekt taryfy na-leżytości od stron, za przeglądanie akt i sporządzanie wypisów. Przytćin opisanie dotychczasowego stanu archiwów i rzecz o należytościacli.
 9. Odpowiedź Akademii na zasadzie wypracowania w Komisyi historycznej z d. 14 Października 1877 r.
  (Zob. w Akt. L. 166).
  Instrukcyj a dla krajowych archiwów aktów grodzkich i ziemskich wc Lwowie i w Krakowie,
  wydana na podstawie uchwały Sejmu krajowego z d. 21 Sierpnia 1877 r. archiwa te urządzającćj.
  I.
  0 strzeżeniu archiwów.
  §. 1. Lokal służący na pomieszczenie archiwum rozdzielonym będzie ściśle na:
  a) kancelarie urzędu archiwalnego;
  b) sale aktów archiwalnych.
  §. 2. Klucze od sal aktów archiwalnych znajdować się powinny w rękach Adjunkta archiwalnego, który je ma w dzień osobiście otwierać i zamykać.
  §. 3. Obowiązkiem jest Adjunkta dopilnować, aby okiennice były przed zamknięciem archiwum zamknięte.
  §. 4. Archiwum należy starannie przewietrzać
  §. 5. Corocznie w letnich miesiącach nastąpi oczyszczenie ścian i ksiąg z kurzu i umycie podłóg i okien.
  §. G. Używanie światła i palenie cygar jest bezwarunkowo w archiwum wzbronionćm, sale zaś aktów mają nieopalanc pozostać.
  II.
  0 korzystaniu z archiwum przez strony.
  §. 7. Archiwa otwarte będą dla stron pragnących z nich korzystać codziennie od godziny 9 — 1 rano, z wyjątkiem Niedzieli i Świąt, oraz jednego miesiąca w lecie, przeznaczonego na wewnętrzne porządki.
  §. 8. Do korzystania z archiwum dopuści urząd archiwalny osoby następujące:
  a) Urzędników rządowych i krajowych, którzy okażą polecenie swćj przcłożonćj władzy, w granicach tćm poleceniem zakreślonych;
  b) Osoby, które okażą upoważnienie Wydziału krajowego we Lwowie lub Akademii umiejętności w Krakowie;
  c) Inne osoby, które złożą taksę wynoszącą 3 zł. w. a. za każdy dzień, w którym korzystają z archiwum. 1
  W dowód zapłaconej taksy wyda urząd archiwalny
  stronie pokwitowanie z księgi sznurowy.
  §. 9. Strony mogą korzystać z archiwum tylko w kancclaryi archiwalnej, pod dozorem urzędnika archiwalnego; wstęp do sal aktów jest im wzbronionym.
  §. 10. Korzystanie z archiwum przez strony polega na: a) przeglądaniu zażądanych ksiąg, b) robieniu z nich wypisów i odpisów.
  §. 11. W tyra celu urząd archiwalny obowiązany jest dostarczyć stronie zażądany księgi, a w miarę możuo-ści dopoinódz jćj do wynalezienia szukanego aktu.
  §. 12. Prowadzoną będzie osobna księga kontroli według wzoru A)f w którćj każda strona podpisem swoim stwierdzi, kiedy i jaką księgę przeglądała i z nićj wypisy lub odpisy robiła.
  §. 13. Nic wolno jest tak stronom, jakoteż urzędnikom archiwalnym używać w archiwum innego atramentu, jak ciemno fioletowego, którego urząd archiwalny dostarczy.*^
  § 14. Księgi, z których strony lub urzędnicy archiwalni w kancelaryi archiwum użytkowali, mają być tego samego dnia przed zamknięciem archiwum na właściwo miejsce złożone. Wypożyczanie ksiąg po za kaucelaryję archiwum jest wzbronionem.
  *) Uwaga do §. 13. Zapobieży to najlepiej możliwemu fałszowaniu dawnych aktów. -Ш.
  0 wydawaniu stronom odpisów i wyciągów.
  §. 15. Na ustne lub pisemne żądania stron, obowiązanym jest urząd archiwalny:
  a) sporządzać im i wydawać wierzytelne odpisy żąda nycb aktów;
  b) sporządzać im i wydawać krótkie streszczone wyciągi wszystkich aktów do jednego wskazanego przedmiotu odnoszących sie, a w’ archiwum zawartych.
  §. 16. Odpisy te i wyciągi mają być wydawane władzom c. k. rządowym i krajowym bezpłatnie; rządowi rosyjskiemu za zwrotem kosztów ekspcdycyi, które urząd archiwalny z ryczałtu zaliczy; innym stronom za złożeniem zaliczki na stemple, portoryja i taksę, które urząd archiwalny z góry w przybliżeniu, a przy wydaniu odpisu lub wyciągu ostatecznie obliczy.
  §. 17. Taksa ta wynosi: a) jeżeli strona wskazała datę aktu, lub żąda odpisu lub wyciągu z ksiąg indcxowanych alfabetycznie, od pierwszego arkusza odpisu jednego aktu 3 zł. a., a od każdego następnego arkusza tegoż aktu 1 zl. a., od każdego wyciągu z jednego zapisku lub aktu
  1 złr. *)
  *) Uwaga do §. 17. Nic ma żadnćj przyczyny żądać wyższćj taksy od odpisów aktów dawniejszych: gdyż urzędnikowi archiwalnemu rzecz swoję znającemu łatwiej nieraz czytać lub odpisywać akta z XVgo wieku kaligraficznie pisane, niż niedbałą kursywę XVII lub ХѴШ wieku. 9
  ’ b) jeżeli strona żąda wyszukania aktu lub aktów do jednego przedmiotu (miejscowości, familii) sio odnoszących, bez oznaczonej daty i z ksiąg nie indexo-wanych alfabetycznie, wiuuą jest oprócz tego złożyć należytość w kwocie 15 zł. w. a. za przeszukanie ksiąg jednego sądu, przez nią wskazanego. Gdyby poszukiwanie nie doprowadziło do celu, otrzyma strona poświadczenie urzędu archiwalnego, że żądany akt lub akta w księgach wskazanego sądu się nie znajdują, lecz zwrotu należytości za przeszukanie aktów domagać się nie może. *)
  §. 18. Na każdym przez urząd wydanym akcie taksa, stemple i portoryja mają być zanotowane.
  §. 19. Zarówno na zaliczki, jakotćż na taksy, stemple i portoryja ostatecznie obliczone, urząd archiwalny wyda stronic kwit z księgi sznurowćj.
  §. 20. Odpisy i wyciągi sporządzać należy na papierze zwykłego formatu, białym czerpanym, in folio, z marginesem szerokości jednego centymetra z obu stron, pusto miejsca przekreślić, arkusze jednym sznurkiem przeciągnąć, a na końcach sznurka przyłożyć pieczęć: „Krajowe archi-
  *) Ustanowienie osobnćj należytości za przeszukiwanie aktów nieindexowanych rzeczą jest konieczną ze względu na to, że przejrzenie kilkudziesięciu i więcćj tomów, kartka za kartką, zajmuje urzędnika miesiąc lub kilka miesięcy czasu. Obwarować więc trzeba, aby szukanie takie tylko istotnie w ważnych przypadkach się odbywało, a w ówczas wydatek kilkunastu zł. a. strona chętnie poniesie. W miarę postępu pracy około indcxów należy tość ta coraz rzadsze znajdzie zastósowanie.
  2 io
  wum aktów grodzkich i ziemskich we Lwowie”, a względnie „w Krakowie.M
  §. 21. Odpis wydany przez urząd archiwalny nosić ma na czele napis: .Odpis wierzytelny z krajowego archiwum”, na końcu zaś klauzulę uwierzytelniającą w słowach: „Zgodność powyższego odpisu z aktem w księdze … na
  Stronie . . . pod liczbą porządkową …. aktów……….
  krajowego archiwum aktów grodzkich i ziemskich w . . . . się znajdującym poświadcza urząd tegoż archiwum,” poczćni datę, pieczęć i podpis Dyrektora archiwum.
  §. 22. Wyciąg wydany przez archiwum nosić ma
  na czele napis „Wyciąg z aktów do…………odnoszących
  się, w krajowćm archiwum aktów grodzkich i ziemskich w . . . znajdujących się, przez urząd tegoż archiwum sporządzony,” u spodu zaś datę, pieczęć i podpis dyrektora archiwum.
  §. 23. Odpisy wierzytelne sporządzać należy z zachowaniem pisowni i interpunkcyi oryginalnego aktu; przy miejscach biednych umieszczać w nawiasie słowo „sic“; przy miejscach zepsutych lub zupełnie nieczytelnych podać kropki, a w nawiasie umieścić uwagę (miejsce mogące objąć … . liter, zepsute, nieczytelne).
  §. 24. Wyciągi polegają na podaniu istotnćj treści aktu słowami, o ile można, samego aktu.
  §. 25. Tylko urząd archiwalny ma prawo wydawać odpisy wierzytelne i wyciągi urzędowe z archiwum.
  IV.
  0 ułożeniu ksiąg archiwalnych.
  §. 26. Wszystkie akta jednego Sądu mają stanowić osobną całość, zajmować jednę lub kilka szaf (półek) od* и
  dzielnych z napisem umieszczonym u góry: „Acta judicii terreetris (lub castrensis) . … u
  §. 27. Akta sadów urzędujących niegdyś w jednćj miejscowości stać mają obok siebie, ale zawsze oddzielnie akta grodzkie, oddzielnie ziemskie.
  §. 28. Akta rozrzucono lub mylnie złączone mają być podług swego pochodzenia i treści rozdzielone, a wzglę-dnio złączone, we właściwe lub osobne księgi oprawione i w odpowiednie miejsca wstawione. Dawne oprawy, o ile noszą na sobie cechę wieku, winny być szanowane.
  §. 29. Księgi aktów należących do jednego sądu ułożyć należy w porządku chronologicznym, bez względu na format. Jeżeli zaś akta te w dalszym swym ciągu na kilka rodzajów podług odmiennćj natury spraw się rozgałęziają, trzeba najpierw jeden rodzaj ksiąg razem chronologicznie ustawić, następnie drugi, trzeci i t. d. Będą więc najpierw stały: Acta judicii terreetris . . . (ogólne); dalćj po rozdzieleniu się tych ksiąg na dwie gałęzie: Acta controversia-rum judicii terreetris . . , oraz Acta inscriptionum judicii terrestris . . ; dalćj, jeżli te ostatnie znowu się rozdzieliły, bezpośrednio po nich: Acta inscriptionum, contractuum jn-dicii terrestris . . , oraz Acta inscriptionum testaraentorum judicii terrestris . . . i t. p. Tak samo z księgami grodz-kiemi. Najpierw stać będą: Acta judicii et officii castrensis . .; dalćj Acta judicii castrensis . . ; Acta officii castrensis . .; dalćj Acta inscriptionum . ., Acta oblatarum . . . i t. p.
  §. 30. *) Aktów sądów, „in curia S. R. Mtis,“ lub „in Conventione general! lub „in Colloquio generali” pro-
  *) Uwaga do §. 30. Sądy te nigdy z sobą nie mogły kolidować, sędzia ziemski był w nich zawszo referentem, a pisarz ziemski prowadził akta. 12
  wadzonycb zawsze przez pisarza sądu ziemskiego, nie należy z aktów sądu ziemskiego wyłączać.
  §. 31. Na grzbiecie każdćj księgi ma być wypisanym rodzaj aktów, do jakiego należy, dalćj lata z których zapiski w tej księdze się mieszczą, nakoniec u spodu numer jćj porządkowy.
  §. 32. Jeżeli w księdzie znajdują się akta Sądów nadwornych, sejmowych, wiecowych razem z ziemskićmi lub wyłącznie, ma to być na grzbiecie księgi uwidocznionćm.
  §. 33. Przy nadawaniu księgom nazw należy się trzymać o ile można nazw w §§faeh 29 i 30 sformułowanych, a zdarzające się nazywanie jednego i tegoż samego rodzaju ksiąg różnemi nazwami, n. p. Colloquia Cracoviensia, Termini particulares Cracovieuscs, Libri terrestres Cracovien-ses, Acta judicii terrestris Cracoviensis, stanowczo zarzucić.
  §. 34. Na wewnętrznćj okładce każdćj księgi zapisanym będzie jćj dawniejszy numer i tytuł, a zarazem sporządzoną tabella porównawcza, za pomocą którćj możnaby każdą księgę znaną z dawniejszćj jćj nazwy, z łatwością odszukać.
  §. 35. W każdćj księdze będą oznaczone numerem porządkowym stronnice, a osobnym numerem porządkowym akta i zapiski w tćj księdzie zawarte.
  §. 36. Daty średniowieczne rozwiązać należy na dnie i miesiące i zanotować obok.
  §. 37. Porządkowanie archiwum zacząć się ma od rozłożenia aktów luźnych lub mylnie zeszytych, a postępować od aktów jednego sądu do dalszych.
  13
  §. 38. Z uporządkowaniem aktów każdego 6ądu po-stępować będzie równym krokiem ułożenie inwentarzy, z których:
  a) Jeden zawierać będzie wyliczenie wszystkich ksiąg, z wypisaniem nazw i dat umieszczonych, według §§. 31 i 32 na grzbietach, obok zaś ogólną liczbę stron każdćj księgi i liczbę aktów, wreszcie uwagę, czy księga jest oprawną, dobrze zachowaną i t. p. Wzór pod B.
  b) Drugi będzie przedstawiał w porządku chronologicznym kadencyjc jednego sądu, a przy każdćj kadencyi notował, w jakich księgach i od którego do którego numeru mieszczą się zapiski i akta do tej kadencyi się odnoszące. Przy sądach nicmających kadencyj, jeden rok kalendarzowy służyć ma za kadencyję. Przykład pod C *)
  V.
  0 ułożeniu indesów.
  §. 39. Po ułożeniu ksiąg i inwentarzy w całćm archiwum przystąpi urząd archiwalny do układania alfabetycznych indexów osób i miejscowości w księgach archiwalnych wspomnianych.
  *) U w’ag a do §. 38. Inwentarz a) służyć mado kontroli, żc z archiwum żadna księga nie jest uronioną. Inwentarz czyli wykaz b) niezbędnym jest dla wyszukania jakiegokolwiek aktu, którego data jest znaną. Istniał bowiem zwyczaj, że jedne i te same księgi prowadzono na kilka rąk równocześnie, tak, że zapiski jednego rodzaju i z jednej kadencyi w kilku, a nieraz kilkunastu księgach się mieszczą. Chcąc przeto pewien akt z wiadomą datą odszukać, a żadnej księgi nie pominąć, trzeba akta sądowe ustawione mieć chronologicznie w sposób §. 32 podany. §. 40. Do wszystkich ksiąg sądowych jednego województwa w przeciągu każdych stu lat sporządzonym ma być jeden index. Wick XIVty dołączonym jednak będzie do XVgo i jedne całość stanowić.
  §. 41. Każdy index ułożyć należy w ten sposób:
  a) ażeby pod nazwą familijną, o ile istnieje, mieściły się wszystkie osobistości do niej należące;
  b) ażeby przy każdćj osobistości wymienione były jćj urzędy i posiadłości tak, jak w każdym akcie są wymienione, z podaniem roku, do którego się akt odnosi. Dodatek nołim“ w indcxic naznaczać ma akta, w których o jakićj osobie jako o zmarłćj jest mowa;
  c) ażeby przy każdej miejscowości wymienieni byli wszyscy urzędnicy, którzy w nićj mieli urzędu swego siedzibę, z wymienieniem lat urzędowania;
  d) ażeby przy każdćj miejscowości wyszczególnione były przywileje na jćj rzecz wydane.
  §. 42. Wszystkie cytaty w indcxach zawierać mają nazwę i numer księgi, oraz numer porządkowy zapiski lub aktu. Wzór indexu pod D.
  §. 43. Archiwum Lwowskie ułoży najpierw indexy województwa ruskiego.
  VL
  0 urzędnikach archiwalnych i ich czynnościach.
  §. 44. Dyrektor wykonywa bezpośrednią władzą nad urzędnikami i sługami archiwum, kieruje ich pracą, a w ra-zie, gdyby obowiązki swe zaniedbywali lub przekraczali, winien donieść o tem Wydziałowi krajowemu jako przeło-żonćj Władzy. 15
  §. 45. Urzędnicy i słudzy archiwalni wszystkie podania swoje służbowe wnosić będą na ręce Dyrektora, który je z opiniją swoją Wydziałowi krajowemu przedłoży.
  §. 4G. Dyrektor ma prawo udzielać urzędnikom i sługom archiwalnym urlopu do czternastu dni, Dyrektorowi zaś zapewnia się corocznie dwumiesięczny urlop za po-przednićm doniesieniem Wydziałowi krajowemu.
  §. 47. Dyrektor oprócz ogólnego nadzoru kierować ma bezpośrednio pracami około ułożenia ksiąg i indeiów w rozdziale IV i V Instrukeyi wyszczególnioncmi.
  §. 48. Dyrektor zastępuje arehiwuni na zewnątrz i podpisuje wszystkie akta wychodzące z archiwum, oraz kore3poudencyje prowadzoną przez urząd archiwalny.
  §. 49. Adjunkci winni są codziennie przez sześć godzin od 9—1 rano i od 2—1 po południu pracować w archiwum, prowadzić będą bezpośrednio czynności w rozdziale I, II i III Instrukeyi około strzeżenia archiwów, dozorowania osób korzystających z archiwum i sporządzania wyciągów i odpisów wyszczególnione, a w chwilach wolnych od tych zajęć pełnić będą czynności przez Dyrektora im przydzielone..
  §. 50. Aplikańci winni są codziennie przez trzy godziny pełnić czynności archiwalne, jakie im Dyrektor po-ruczy.
  §. 51. Słudzy archiwalni obowiązani są stósownio do poleceń Dyrektora, a względnie Adjunkta, uprzątać kan-celaryje i sale aktów, palić w piecach, przenosić i układa3 księgi, a expedycyje roznosić.
  §. 52. W razie urlopu Dyrektora, Adjunkt za upoważnieniem Wydziału krajowego obejmuje po nim zastę- 16
  pstwo i podpisuje za niego expedycyje z dodatkiem „w zastępstwie Dyrektora.*
  §. 53. W razie urlopu lub słabości Adjunkta, Dyrektor wydaje żądane księgi; nadzór nad osobami korzy etającemi z archiwum poruczyć może jednemu z aplikantów. §. 54. Urząd archiwalny prowadzić będzie:
  a) dziennik podawczy podług wzoru E, do którego wszystkie nadchodzące podania, urzędowe pisma, oraz ustnie do protokółu wniesione żądania wpisywać należy;
  b) księgi doręczeń podług wzoru F\
  c) księgę sznurową podług wzoru G.
  §. 55. Dyrektor obowiązany jest przedkładać Wydziałowi krajowemu wszystkie wnioski do prowadzenia archiwum się odnoszące, których załatwienie jego zakres działania przechodzi, ma proponować ryczałt na opał i potrzeby kancelaryjne i z niego corocznie w miesiącu Styczniu dokumentowany składać rachunek.
  §. 50. Oprócz tego będzie Dyrektor co pół roku w miesiącach Styczniu i Lipcu przedkładał Wydziałowi krajowemu dokładne sprawozdanie:
  a) z załatwienia spraw do dziennika podawczego w ciągu ubiegłego półrocza wniesionych;
  b) z kwot tytułem taks do podręcznćj kasy archiwum wniesionych, któremi następnie Wydział krajowy rozporządzi;
  c) z postępu pracy około uporządkowania ksiąg i in-dexo wania.
  §. 57. Wydział krajowy w czasie, który od jego uznania zależy, zarządzać będzie przez swoich delegatów rewizyję archiwów, tak co się tyczy ich całości, jakotćż co się tyczy prowadzenia kasy i czynności archiwalnych.
  17
  §. 58. Wydrukowanym będzie wyciąg z niniejszej instrukcyi składający się z §§. 1,6 i 7 — 25, a wyciąg ten rozesłanym będzie wszystkim władzom w kraju urzędującym, oraz przybitym na ścianie w kancclaryi każdego archiwum.
 10. Treść odozwy Wydziału krajowego z d. 22 Listopada 1877 r.
  (W Akt. pod L. 194).
  Wydział krajowy żąda opinii Akademii co do czasowego zatrzymania w Archiwum к raj owe m ksiąg radzieckich i innych miasta Krakowa.
 11. Odpowiedź Akademii z d. 14 Grudnia 1877 r.
  (W Akt. pod L. 194).
  Wyjaśnienie było przychylne żądaniu Magistratu miasta Krakowa z uwagi, że nic naraża to na zwiększenie wydatków; chociażby bowiem księgi owe, które po jakimś czasie mają być wyłączone, stanowiły wraz z innemi jednę całość, płace nic byłyby wyższe od proponowanych.
 12. Treść odozwy Wydziału krajowego z d. 24 Grudnia 1877 r.
  (W Akt. pod L. 210).
  Wydział krajowy przesyła do ostatecznego orzeczenia Akademii uwagi, poczynione nad projektem podanym powyżćj (L. 9) przez urzędnika obeznanego dobrze z archiwum lwowskiem.
  3 c) W sprawie zbierania zwyczajów prawnych n ludu
  naszego.
  Uchwało w tćj mierze komisyi prawniczej z d. 27 Stycznia i 27 Lutego r. 187G zob. w Rozpr. i Spraw. Wydziału fil o z. his tor. T. V. str. XXI; projekt obejmujący Kwestyjonaryjusz przesłany do Władz, tamże str. I.
 13. Treść odezwy W. Namiestnictwa z d. 5 Grudnia 1876 r.
  (W Akt. pod L. 1 z r. 1877).
  Wys. Namiestnictwo przesyła Starostom odezwo ko-misyi prawniczej, zwracając uwago na ważność zadania i zachęcając do wyszukania osób przedmiotem tym zająć się mogących.
 14. Treść odezwy Wydziału krajowego z d. 1 Czerwca
  1877 r.
  (W Akt. pod L. 12G).
  Wydział krajowy przesyła w odpisie Okólnik wystosowany do prezesów Had powiatowych, podobnej treści jak powyżćj (13).
  d) W sprawie tłumaczeń Dziennika ustaw.
  (W Akt. pod L. 127. 1G9).
 15. Pismo Dr. Wagnera, Dyrektora redakcyi Dziennika
  Państwa.
  Przesłany N. 121 i 19G Dziennika powyższego celem przejrzenia i sprostowania przekładu polskiego; co rychło załatwionem zostało. 19
  III.
  W przedmiocie majątku i funduszów Akademii.
  a) W sprawie zapisu ks. P. Pękalskiego.
  (Zob. Roczn. Żarz. za r. 187*1 słr. 15; r. 187G str. 19).
 16. Wyciąg z odezwy c. k. Namiestnictwa z d. 22 Stycznia 1877 r.
  (W Akł. pod L. 24).
  Gdy legały 6. p. ks. P. Pękalskiego nie stanowią fundacyi i nie ulegają nadzorowi c. k. Namiestnictwa, nie zachodzi potrzeba jakiegokolwiek zarządzenia tutejszego i chodzi jedynie o skonstatowanie, czy istotnie Akade-mija znajduje się w posiadaniu powyżćj wyszczególnionych sum.
 17. Treść odpowiedzi na powyższą odezwę z d. 8 Lutego 1877 r.
  (W Akt. pod L. 21).
  Ponieważ układ z dlużniczką o wypłatę kwoty umówionej zawarty został przez p. Wilkosz a obrońcę sądowego nie w imieniu Akademii, lecz w imieniu masy ks. Pękalskiego: stamtąd więc dopiero Akadcmija ma pobierać swoję nalcżytość w terminach układem objętych.
  20
  b) W sprawie zarządu Zakładu zdrojowego w Szczawnicy.
  (Zob. Rocz. Żarz z r. 1870 str. 21—31).
 18. Wyciąg z protokółu posiedzeń walnych Akademii z d. 31 Października 1877 r.
  Na wniosek Prezesa, Akademija zwalnia go od przewodniczenia w Zarządzie spraw Zakładu zdrojowego w Szczawnicy; o zastąpienie go na tćin stanowisku poleca Zarżą dowi udać się do Dra praw Fel. Szlachtowskiego, dotychczasowego Członka Komitetu do spraw przerzeczonych; uchwala wreszcie, ażeby temuż Dr. Sz lach to wek i emu, który dotąd z szczególną gorliwością podzielał pracę z Prezesem bez żadnego wynagrodzenia, wyznaczyć je nadal rocznie w stosunku 20°/0 czystego dochodu.
 19. Odezwa Zarządu Akademii do Wgo Dra Fel. Szlachtowskiego z d. 2 Listopada 1877 r.
  (W Akt. pod L. 183).
  Zważywszy, że zajęcia Prezesa, jakich wymaga tok właściwych spraw akademickich, tak w ich całości, jak nic-mnićj w niektórych szczegółowych komisyjach, czas jego wyczerpują tak dalece, że niepodobna, by znaleść go mógł dla należytego zawiadywania interesami Zakładu zdrojowego w Szczawnicy; zważywszy nadto, że zajęcie tego rodzaju musi być dlań tern uciążliwszym, im więcćj natura tych interesów prawniczo-sądowa i administracyjna obcą jest jego właściwemu zadaniu i kierunkowi pracy; że poszukiwanie obećj rady i pomocy ubezpiecza go wprawdzie w przedsiębranych krokach, przedłuża jednak tok postępowania, a 21
  nie usuwa nadmienionych trudności: Akademija przychyliła się jednomyślnie do przedstawienia Prezesa, ażeby, uwalniając go od zawiadywania sprawami Szczawnickiemi, powierzyć to zadanie osobie, która, charakterem swoim i wypróbowaną życzliwością równą dając rękojmię, więećj byłaby usposobioną do prowadzenia tego rodzaju interesów.
  Ponieważ przymioty te po dokładnćj rozwadze znajdowała jedynie w osobie Wgo Pana, do Ciebie więc zwraca się z prośbą, ażebyś w sprawach nadmienionych, w obce osób interesowanych i miejscowego Zarządu w Szczawnicy, zechciał być jej jedynym Zastępcą i pełnomocnikiem, z prawem odwołania sic do pomocy, której, gdyby mogła być przydatną, nigdyby nie brakło ze strony czy samego Prezesa, czy innych Członków dotychczasowego Komitetu Szczawnickiego.
  Wiadoma jej Wny Panie Twoja bezinteresowność, którćj wszelako nadużywać nie chcąc, powzięła za zasadę, że na kogokolwiek zadanie to przypadłoby ostatecznie, ma on tytułem wynagrodzenia pobićrać 20% z połowy czystego dochodu przypadającćj na Akadcmije.
  Już samo przystąpienie do tój propozycyi uważać ona będzie za dowód tćj życzliwości, jaką Wny Pan dotąd okazywać jćj raczyłeś.
 20. Treść odpowiedzi Wgo Dra F. Szlachtowskiego z d. 5 Listopada 1877 r.
  (W Akt. pod L. 186).
  Pan Szlachtowski przyjmuje pełnomocnictwo zarządu Zakładu w Szczawnicy, z temi zastrzeżeniami: 1) Żeby czynność dawniejszego komitetu nie ustawała, on zaś objął 22
  jedynie stanowisko dotąd przez Prezesa zajmowane; 2) ażeby ubytek jednego Członka komitetu w skutku ustąpienia Prezesa, Zarząd Akad. zastąpił wyznaczeniem innego; 3) żeby wynagrodzenia nie wyznaczać mu ani w formie tantyjcmy, ani też w sposób stale ustanowionćj płacy, lecz żeby Zarząd Akad. w każdym roku oznaczał wynagrodzenie z uwzględnieniem czystego dochodu i dokonanych czynności.
 21. Wyciąg z protokółu posiedzeń Zarządu Akademii z d. 13 Listopada 1877 r.
  Zarząd zgadza sic: 1) aby zawiadywanie sprawami eżczawnickiemi poruczonem było Komitetowi dawniejszemu, w którym miejsce przewodniczącego ma zająć Dr. Szlacłi-towski; w jego zaś miejsce na Członka Komitetu zaprosić Członka Akad. Dra Estreichera, z wielokrotnego pobytu w Szczawnicy obeznanego z tamecznemi stosunkami; 2) aby wynagrodzenie oznaczać corocznie w miarę dochodów i dokonanych czynności, przestrzegając wszelako, o ile można, normy wskazanćj uchwałą walnego posiedzenia Akademii.
  c) W sprawie funduszu, depozytowego na szpital w Krynicy.
  (Zob. Roczn. Żarz. z r. 1873 str. 88, 89).
 22. Treść odezwy Zarządu zdrojowisk w Krynicy z d. 10 Stycznia 1877 r.
  (W Akt. pod L. 7).
  W zamiarze wyjednania odpowiedniej subweneyi od c. k. Ministerstwa rolnictwa dla urzeczywistnienia projekto- 23
  wanćj budowy szpitalu, potrzebny jest: odpis aktu funda-cyi, tudzież wykaz funduszu na ten cel w Akademii złożonego, a zarazem wiadomość, komu i pod jakicmi formalnościami Akadcmija wydałaby w mowie będący fundusz.
 23. Treść odpowiedzi z d. 15 Stycznia 1877 r.
  (W Akt. pod L. 8).
  Fundusz rzeczony wynosi! z końcem r. 187G w gotówce 212 zł. a. 10 kr., tudzież 1700 zł. a. w obligacy-jach indcmnizacyjnycli. Akadcmija gotową jest oddać go każdego czasu tam, gdzie do tego upoważniłby ją stanowczo i piśmiennie Prof. Dr. Dietl, jako ten, na którego wniosek i od którego sumę powyższą ówczesne Towarz. nauk. w depozyt przyjęło.
 24. Treść podania Dra Zieleniewskiego z d. 26 Stycznia 1877 r.
  (W Akt. pod L. IG).
  l)r. Zieleniewski uprasza o przyjęcie w depozyt dodatkowo do powyższego funduszu, 803 zł. a. w książeczkach kasy oszczęduości.
  d) Splata kwoty 500 zł. a. ciężącej na domu Akademii.
  Kwota ta będąca własnością spadkobierców ś. p. Tom. Majewskiego ciężyła na gruncie, na którym wystawiono dom ówczesnego Tow. nauk. Nie była ona oprocentowana aż do r. 1876, odkąd następnie zażądano odsetek, a w r, 1877 zwrotu kapitału.
  24
 25. Zwrot kapitału d. 3 Listopada 1877 r.
  (W Akt. pod L. 188).
  Zarząd podaje do Sadu delegowanego miejskiego o potwierdzenie prawomocności dekretu dziedzictwa po ś. p. T-M aj e w s к i m i o dalsze kroki celem wykreślenia powyższej kwoty z hipoteki domu Akademii.
  e) Układ z W. Leonard. lead. Rychlickim.
  (Zob. Koczu, z r. J873 str. 20).
  (W Akt. z r. 1873 L. 57).
 26. Wyciąg z podania W. Rychlickiego z d. 11 Lutego
  1877 r.
  (W Akt. L. 37).
  Ponieważ akt darowizny, zeznany w d. 8 Stycznia 1873, jest w różnym względzie dla podpisanego uciążliwy: oświadcza zatem, iż gotów jest wypłacić Ak. uin. na zupełne zaspokojenie praw tejże, t. j. za formalne zrzeczenie się tychże praw, ryczałtową sumę 30,000 zl. w. a. Sumę tę ofiaruje się podpisany w 2ch ratach zaliczyć, a to 20,000 zł. a. zaraz po przyjęciu niniejszej propozycyi i wydaniu aktu zrzeczenia, ze zezwoleniem na wykreślenie z hipoteki dóbr praw Akademii z aktu darowizny pochodzących; sumę zaś 10,000 zł. a. wypłaci podpisany w rok po przeprowadzeniu tego układu, zabezpieczając takową do czasu zupełnego wypłacenia na hipotece dóbr. 25
 27. Wyciąg z protokółu posiedzeń walnych Akademii z d. 3 Marca 1877 r.
  Upoważnić Zarząd do traktowania z p. Rychlickim i przeprowadzenia ugody, polecając mu, aby starał się skłonić go do wzięcia na siebie przynajmniej połowy przypadających ztąd kosztów.
 28. Prezes Akadomii do W. L. T. Rychlickiego d. 17 Maja 1877 r.
  (W Akt. od L. 108).
  Zawiadomienie, że stosownie do uchwały zapadłej na pełnćm posiedzeniu Akademii w d. 2 Maja 1877 r., przystępuje ona do propozycyi W. Rychlickiego pod na-stępującemi warunkami:
 29. W. L. Rychlicki wypłaci Akademii 30,000 zł. a. w ten sposób, że 20,000 złoży niezwłocznie po przyjęciu jego propozycyi; resztę 10,000 zł. a. wypłaci w rok po przeprowadzeniu układu, zabezpieczając takową do czasu wypłaconia się na hipotece dóbr.
 30. Tenże ubezpiecza hipotecznie na rzecz Akademii sunie 10,000 zł. a. mającą być wypłaconą bezwarunkowo po jego najdłuższćm życiu. Zabezpieczenie to ograniczonem będzie do dóbr Wilcza Wola z przy legł ościami z prawem ustąpienia pierwszeństwa dla najwyższej pożyczki galicyjskiego Tow. kredytowego ziemskiego, lub przeniesienia tej hipoteki na inne dobra.
 31. Akademija równocześnie z wypłatą 20,000 zł. a. wyda urzędownie oświadczenie, iż do rozwiązania aktu
  4 darowizny na początku wspomnioncgo i poczynienia odpowiednich zmian w hipotece przystępuje.
 32. Na opędzenie kosztów z tej pertraktacyi wynikłych, złoży W. Rychlicki obok pierwszej raty połowę kwoty w tym celu w przybliżeniu obliczonćj; drugą połowę, pokryje Akadcmija.
 33. Rezolucyja c. k. Sądu krajowego lwowskiego z d. 22 Czerwca 1877 r.
  (W Akt. L. 137).
  Ugoda zawarta według warunków powyższych (28); o uregulowaniu stósownem do tego hipoteki Sąd zawiadamia, jak następuje:
  W skutek uchwały c. k. Sądu krajowego lwowskiego z dnia 16 Czerwca 1877 L. 30462, na mocy tćj, w c. k. Tabuli krajowej galic. lustr. 1419 pag. 326 wpisanej umowy: 1. wykreślenie a) praw Akademii umiejętności w Krakowie do własności dóbr Wola Raniszowska, Wilcza Wola, Spić, Zmysłów, Laka albo Luka czyli Foroszcza, Adwokacyja Laka, Bilina Wielka, Dorożów, Tatary, Prussy, Ryków, Glinna, Ortyniec, Lużek dolny, Wola Jakubowa i Bronica, jak Dom. 209 pag. 195 w 9 haer. i w odnośnych intabulowanych, ze stanu czynnego poinie-nionych dóbr; tudzież h) sumę. 10000 zł. w. a. Dom. 449 pag. 201 w 16 on. pag. 184 w 9 on. pag. 248 i 264 w 11 on. intabulowaną ze stanu biernego dóbr — Lęka, Luka albo Foroszcza zwanych, Adwokacyja Łąka, Bilina Wielka i Dorożów, z zastrzeżeniem jednak §.51 Ust. hip. 27
  co do nadciężaru Instr. 1271 pag. 425 n. 1 on. wedle Dom. 209 pag. 194 w 3 extab.;— nareszcie 2. Sumę 10,000 zł. w. a. w rok od podpisania umowy płatnej w Krakowie, w stanie biernym dóbr Wola Raniszowska, Wilcza Wola, Spie i Zmysłów — na rzecz Akademii Umiejętności w Krakowie wedle Dom. 209 pag. 202 w 12 on. zaintabulowano.
  IV.
  Dary.
  Szczegółowy wykaz darów zamieszczony będzie w osobnym rozdziale Rocznika; w tćm miejscu podają się jedynie te, z którćmi łączą się pewne zastrzeżenia i korespondcncyje.
  a) Kwoty ofiarowane z pewnym oznaczonym celem.
 34. Fundusz na Volumina legum.
  (W Akt. z d. 20 Kwietn. 1877 r. L. 88).
  Akademija umiejętności w Krakowie otrzymała za pośrednictwem swego Członka lir. St. Tarnowskiego 750 rubli w Listach zastawnych Król. Polsk., jako fundusz przeznaczony na wydanie IXgo uzupełniającego tomu wydania Pijarskiego Voluminow legum, z wskazówką, aby nie wcześniej jak w półtora roku do tego wydawnictwa przystąpić.
  28
  Wydanie konstytucyj sejmów Rzeczypospolitej z lat 1782, 1784, 1788, 1792, 1793 było oddawna zarówno dla hietoryi jak dla historyi prawa pożądaną rzeczą, tćm bardziej że ważne i liczne prawa czteroletniego Sejmu i postanowienia Sejmu grodzieńskiego w tukiem zostają rozproszeniu. Ryłoby jednak kwestyją otwartą jeszcze i przez dojrzałą dyskusyję rozstrzygnąć sic mającą, czyli zbioru tego nic należałoby uzupełnić postanowieniami Rady Nieustającej aż do zniesienia tćj magistratury, projektami do ustaw .Sejmu czteroletniego i sancytami konfederacyi Tar-gowickićj przed Sejmem grodzieńskim. Zastanawiać się będzie nad tern komisyja prawnicza akademicka i nie omieszka przedstawić wniosków swoich Czcigodnemu Dawcy ofiarowanego funduszu.
 35. Fundacyja ś. p. Kaspra Bieleckiego.
  A). Odezwa Ekspozytury Prokuratoryi skarb, w Krakowie z d.
  15 Kwietnia 1877 r.
  (W Akt. L. 89).
  Testamentem z d. 5 Czerwca 1859 zapisał s. p. Kasper Bielecki kapitał, który po zrealizowaniu wynosi 5,200 zł. w. a., Arcybractwu Miłosierdzia w Krakowie: „od którego procent Arcybractwo przesyłać będzie tutejszemu Towarzystwu naukowemu do rozdzielenia pomiędzy dwóch lub trzech akademików krakowskiej szkoły, których toż To warz. nauk. za najgodniejszych tego daru uzna, bądź z powodu złożonćj przez nich jakie] odznaezająoćj się pracy wierszem lub prozą w polskim języku, bądź dlatego iż otrzymali świadectwo odznaczającego się postępu w literaturze polskićj.u
  29
  Ekspozytura Prokuratoryi zapytuje: Czy Akademija przyjmuje obowiązek włożony na nię powyższą fundacyją? w jaki sposób zamierzałaby go wykonywać?
  B) Odezwa Akadomii do Ekspozytury Prokuratoryi z i. i Maja 1877 r.
  (W Akt. L. 99).
  Na wniosek Prezesa przyjęty przez Zarząd wzmocniony Członkami Wydz. Igo, Akademija na walnćm posiedzeniu w d. 2 Maja 1877 uchwaliła, co następuje:
  Akademija przyjmuje obowiązek włożony na nię niniejszą fundacyją i wypełniać go zamierza w następujący sposób:
  а) Procent coroczny przeznacza na 3 nagrody dla uczniów Uniwersytetu, w stosunku takim, iż rozdzielając go na 6 równych części, 3 z nich stanowić będą pierwszą, 2 drugą, a 1 trzecią nagrodę.
  б) Przedmiotem nagród będą wypracowania z zakresu historyi literatury polskićj, tudzież utwory poetyckie.
  c) Jedno z zadań, a mianowicie z zakresu historyi literatury, wyznaczy filologiczny Wydział Akademii, w porozumieniu z profesorem literatury polskićj w Uniwersytecie. Wypracowanie temu odpowiednie, przez tenże Wydział za najlepsze uznane, otrzyma nagrodę pierwszą. Dwie drugie przyznane będą uczniom, których prace dowolnie dokonane, bądź poetyckie, bądź historyczno – literackie, okażą się nagrody godnemi.
  d) Zgodnie z wolą testatora, w razie niedostarczenia wypracowali wymienionych w poprzedzającym ustępie, nagroda niniejsza może być udzieloną uczniowi, któ-
  ry, świadectwem wydanćm przez właściwego profesora, udowodni celujący postęp w literaturze polskiej.
  ej Nagrody pozostałe, posłużą bądź do pomnożenia ich liczby na rok następujący, bądź do podwyższenia zwyczajnych, a to według uchwały Wydziału Akademickiego w porozumieniu z profesorem literatury polskiej.
  C) Odezwa Akademii do Ekspozytury Prokuratoryi z d. 18 Października 1877 r.
  (W Akt. L. 175).
  Akad. prosi o przyspieszenie pertraktacyi fundacyjnej, i zawiadomienie, od jakiego czasu ma się spodziewał od Arcybractwa pierwszego procentu, i w jakićj tenże wypadłby ilości.
 36. Dar Akademii dla zachęty do prac naukowych.
  Wyciąg z listu N. N. z d. 27 Czerwca 1877 r.
  (W Akt. L. 132).
  Miłośnik nauk z Warszawy, nic chcący być wymienionym, oświadcza, żc ma zamiar 6,000 rubli w listach zastawnych Miasta Warszawy oddać pod opiekę Akademii w Krakowie, ażeby z nich po jego śmierci taż Akademija, przez nagrody pieniężne i uznanie zasługi, mogła zachęcać do prac naukowych, do podniesienia moralności i światła. Z kapitału tego zmuszony za życia korzystać, zatrzymuje kupony, które dopiero po jego śmierci wydane będą Akad.
  Życzeniem jest Dawcy, ażeby Akad. z powyższego funduszu ogłaszała co 2 lata nagrody konkursowe, jedne w ilości 400, drugą 200 r. sr. Treścią konkursów mają 31
  być na przemian: a) prace ku podniesieniu uczuć religijnych, moralnych i oświecenia ludu, b) prace z zakresu nauk przyrodniczych, 3) z zakresu dziejów ojczystych.
  (Co do dalszego toku zob. w Akt. L. 145. 190).
 37. Dar na druk Akt historycznych.
  (W Akt. L. 209).
  Na ręce Prezesa i Sekretarza złożono w d. 27 Grud. 1877 r. 3,000 marek w listach kredytowych poznańskich, z talonami i kuponami platnemi od d. 1 Lipca 1878 r., na druk Tomu Akt historycznych, objąć mającego Listy Jędrzeja Zebrzydowskiego.
  b) Dary w różnych przedmiotach.
 38. Wyciąg z listu p. Jana Jundziłła z d. 8 Lutego 1877 r.
  (W Akt. L. 33).
  Ośmielam się przesłać do Muzeum Akad. przedmiot powierzchownie małego znaczenia, ale szacowny jako pamiątka po ś. p. Jul. Niemcewiczu, a mianowicie jego poważny fotel. Autentyczność jego poświadcza W. Barbara z Frankowskich Nicmcewiczo w a.
 39. Treść listu JW. M. Załuskiego z d. 12 Lutego 1877 r.
  (W Akt. L. 41).
  Obok ofiarowanej obrączki z napisem: (zewnątrz) „Wszystko Ojczyźnie, nigdy nic dla siebie,” (wewnątrz) „Z Załuskich Lubomirska Kościuszce 1816;“ dowód jćj autentyczności.
  3 2
 40. Oświadczenie W. Konst. Skirmunta z d. 24 Czerwca
  1877 r.
  (W Akt. L. 129).
  Obok daru uczynionego Akademii ze słynnych szachów roboty ś. p. Ilelcny ze Skirmuntów S к i r-rauntowej, zastrzeżenie, że w razie gdyby zbiory Akad. na własność miasta przejść miały, szachy owe do rodziny Skirmuntów powrócić mają.
 41. Treść listu hr. Zofii Potockiej do Prezesa z d. 23
  Października 1877 r.
  Hr. Zofija Potocka, ofiarując Akademii marmurowy posąg Kopernika, dziełop. Gadomskiego, przesyła projekt napisu, który życzyłaby sobie, aby był umieszczony na piedestale tegoż posągu, dołączając wyraz niewygasłych nigdy uczuć swoich szczerej przychylności dla Akademii.
 42. Pismo Zarządu Akademii do hr. Zofii Potockiój z d. 29 Listopada 1877 r.
  (W Akt L. 195).
  Najczcigodniejsza Pani Hrabino!
  Imieniem Akademii umiejętności w Krakowie, a w wykonaniu uchwały pełnego zgromadzenia tejże, dnia 30 Października odbytego, podpisani mają zaszczyt złożyć wyrazy najserdeczniejszego podziękowania za ofiarowany przez Nię posąg Mikołaja Kopernika, dłuta Walerego Gadomskiego, który z napisem: „Ofiara hołdu i czci dla Akademii Umie-
  83
  jętności złożona w myśl i z woli Adama Potockiego’4 przez Najczcigodniejszą Panią Hrabinę podanym, zdobi już dzisiaj gmach akademicki.
  Nie po raz pierwszy doznaje Akademija nasza dowodów uznania dla celów i dążeń swoich ze strony czcigod-nćj Rodziny, tego przedwcześnie Ojczyźnie zabranego męża, którego głęboki rozum i serce wielkie tylekroć Członkowie jćj poznać mieli sposobność na widowni publicznćj działalności. Ziębnącą dłonią złożył on przy kolebce naszej lusty tucyi dar wspaniały, świadczący, jak sam, rozstając się z życiem, pragnął jak najwięcej warunków przyszłości i życia w kraju widzieć i pozostawić. Posąg Kopernika, wiążący się z Jego Imieniem, pozostanie i dla nas i w trady-cyi Akademii, pamiątką tej rozumnej i serdecznćj przychylności, którćj doświadczyła od jednego z najlepszych synów Ojczyzny. Ale przypominać on będzie zarazem Tę, która całćm życiem swojem, wylanem ku czynieniu dobrze, ku popićraniu tego, co szlachetne, piękne i zbawienne; była Synowi temu i jest Domowi jego żywą cnót i poświęcenia tradycyją.
  V.
  Z powodu Jubileuszu J. Supińskiego, czyn. Czł. Ak.
 43. Adres Akademii z d. 31 Października 1877 r.
  (W Akt. L. 181).
  Najszanowniejszy Panie!
  Pięćdziesiętoletnia rocznica Twojego publicznego zawodu, jako pisarza, pełnego zasług a prawdziwie wyjątkowego stanowiska w dziejach piśmiennictwa naszego, zbliża
  5 и
  do Ciebie, Najszanowniejszy Panie, wszystkich tych, którzy mieli sposobność poznać i ocenić niepospolitą doniosłość myśli i prac, snntych i podejmowanych przez Ciebie, a w szeregu dzieł, któremi zamknąłeś swój zawód, zarówno gruntownie, jak świetnie rozwiniętych.
  Nic brakło przed Tobą ludzi naukowych, którzy nie dawno, bo w ubieglćm dopićro stóleciu powstałą naukę gospodarstwa narodowego, bądź w pracach sprawozdawczych bądź w tłumaczeniach na grunt polski przeszczepiali. Ty jednak pierwszy zdołałeś uczynić ją prawdziwie swojską rośliną; zdołałeś potrzebę jćj wyprowadzić z naszych stosunków, a dla zasad jej ogólnych znaleść zastósowanie; zdołałeś podnieść to dążenie do urzeczywistnienia w praktyce życia pewnych kierunków ekonomicznych, do rzędu obowiązków moralnych, od których wypełnienia zależy przyszłość narodowego spółeczeństwa. W ten sposób nauka ta wielkiego znaczenia rozpoczęła samodzielny swój wątek w dziejach umysłowości naszćj, a z początkiem tym Imię Twoje na zawsze połąezonćm zostało.
  Ale umysł Twój, skłonny ku sprowadzeniu zjawisk świata do ostatnich najprostszych przyczyn, nie pozostał przy zagadnieniach gospodarstwa społecznego: pragnął on zbadać prawa, kierujące ruchem spóleczeństw ludzkich, i na tćm polu pozostał jedynym w naukowej literaturze naszćj.
  W uznaniu tylu zasług i takiej twórczości, Akademija umiejętności w Krakowie zaliczyła Cię, Szanowny, Panie, między Członków swoich tern cenniejszych, że wyborem swoim mogła wypowiedzieć spółeezeństwu jednę z tych myśli, które w działaniu dla kraju statecznie jćj przyświecały. Tą myślą jest przez Ciebie wypowiadana: że spółeczeństwa tylko własnemi siłami, tylko pracą i wiedzą dżwi-
  35
  gnąć się mogą; myśl, która dopićro wtedy w całćj obszer-ności zbawczą się okaże, gdy w całćra głębokićm znaczeniu swojćm do życia zastósowaną zostanie.
  Przyjm Najszanowniejszy Panie, przy sposobności pięćdziesięciolecia pracy Twojćj, wyraz głębokićj czci i uznania wraz z życzeniem, abyś doznać mógł jeszcze za życia twego Najwyższej nagrody, — widoku coraz bujniejszego plonu z tych myśli zdrowych i jędrnych, które rzuciłeś na rolę spółeczeństwa naszego.
 44. Odpowiedź adresowana do Prezesa z d. 26 Listopada
  1877 r.
  Jeżeli liczne pojawy zadowolenia, które w tych dniach otrzymuję, przewyższają o wiele zasługi moje; jakże mam ocenić zaszczyt, jakim mnie obdarzyła Akad. umiejętności, ta nasza najwyższa powaga naukowa i najdroższe sercu polskiemu ognisko oświaty.
  Gdyby mogło istnieć coś, coby w starcu, rozstrojonym przez wiek, chorobliwość i ślepotę, wskrzesić zdołało dawne siły i dawną namiętność do pracy: tą tajemniczą potęgą byłaby odezwa Wasza; wszakże zajmie ona miejsce naczelne pośród moich rodowych pamiątek, któremi szczycimy się my żyjący i szczycić się będą potomkowie nasi.
  VI.
  Konkursy naukowe i stypendyja.
  a) Konkursy.
 45. Konkurs do nagrody 500 zł. a. z fundacyi miasta
  Krakowa imienia Kopernika.
  (Zob. Roczn. za r. 1873 str. 20, r. 1876 str. 40).
  Termin upłynął z d. 15 Stycznia r. 1878, praca żadna nie nadeszła. 36
 46. Konkurs do nagrody 675 rub. s:.\ imienia Lindego.
  (Zob. Roczn. za r. 1876 str. 41).
  Nadesłano pracę pod napisem: Mowa polska samorodna i wyrazy przybrane mianowicie feni-ckie. Termin tego konkursu upływa dopiero z końcem Grudnia 1878, ocenienie więc nadesłanej pracy odłożono aż do tego czasu, po który inne jeszcze nadesłane być mogą.
 47. Konkurs do nagrody 192 zł. a. za opis jakiśj części
  kraju z fund. ś. p. Błeszyńskiego.
  (Roczn. za r. 1874 str. 16; Prot. posiedzenia walnego z d. 2 Maja 1877).
  W r. 1877 z powodu że po oznaczony termin (31 Pażd. 1876) żadnej nie nadesłano pracy, uchwalono na wal-nćm posiedzeniu, na wniosek Wydziału historyczno-filozo-ficznego, rozszerzyć zakres zadania, podąjao za jego treść: Opis jakićjś części ziemi lub jakiegoś miasta dawućj Polski.
 48. Konkurs do nagrody 347 zł. a. za pracę w przed-
  miocie rolnictwa.
  (Roczn. za r. 1874, str. 14; r. 1876, str. 39).
  Termin naznaczony po d. 1 Stycznia r. 1877 upłynął bez skutku; ponowiono ogłoszenie z terminem do d. 31 Marca 1878. W Grudniu r. 1877 nadesłał tćj treści dzieło p. Jaroszewski, z którćm, po upływie terminu, postąpi się stósownie do przepisów. 37
 49. Konkurs do nagrody 347 zł. a. za dzieło lub wynalazek w przedmiocie chorób zaraźliwych i epidemicznych lub epizootycznych.
  (Zob. jak wyżdj).
  Termin pierwiastkowy upłynął bez skutku; powtórzono ogłoszenie z terminem nowym po d. 31 Marca 1878.
  b) Stypendyja.
 50. Fundacyja imienia M. Konarskiego.
  (Zob. Roczn. za r. 1873, str. 85; 1874, str. 18—21).
  Na r. 1878 przyznano stypendyja z tój fundacyi pp. Ign. Szyszyłowiczowi, uczn. Wydziału filozoficznego, oddającemu się naukom przyrodniczym, i Frań. Żaczkowi. uczn. Wydz. filoz. z zakresu nauk historycznych. SKŁAD
  AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI
  W KRAKOWIE.
  (w Styczniu roku 1878.)
  PROTEKTOR
  JEGO CESARSKA WYSOKOŚĆ
  KABOL LUDWIK.
  ZASTĘPCA PROTEKTORA
  Jego Exc. hr. ALFRED POTOCKI
  C. k. Namiestnik w Galicyi, Kawaler Złotego runa, Tajny Radzca Dworu, Podkomorzy Jego Ces. Mci, b. Prezes Ministerstwa.
  ZARZĄD AKADEMII.
  Prezes Prof. Dr. J. Majer.
  Zastępca Prezesa Prof. Dr. Ign. Czerniakowski. Sekretarz jeneralny Prof. Dr. J. Szujski. Dyrektor Wydz. filolog. Dr. K. Estreicher.
  „ hist, filoz. Prof. Dr. J. Zielonacki. „ mat. przyrod. Dr. Czerniakowski. POCZET CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH.
  39
  A. Czynni.
 51. Wydział filologiczny.
  a) Krajowi.
  Estreicher Karol Klaczko Julijan Łepkowski Józef Łnszczkiewicz Władysław Małecki Antoni Mecherzyński Karol Pietruszewicz ks. Antoni Tarnowski hr. Stanisław Węclewski Zygmunt.
  b) Zakrojowi (w obrębie Monarchii austr.).
  Jirećek Józef Miklosich Franciszek.
  c) Zagraniczni (za obrębem Monarchii austr.)
  Kożmian Stanisław Kraszewski Józef Ignacy Malinowski ks. Franciszek.
  Miejsc nie zajętych: pod a) 5, b) i c) 5. 40
 52. Wydział historyczno-filozoflczny.
  a) Krajowi.
  Bojarski Aleksander Biliński Leon Burzyński Piotr Dunajewski Julijan Ileyzmann Udalryk Stadnicki hr. Kazimierz Supiński Józef Szaraniewicz Izydor Szujski Józef Zielonacki Józefat Zoll Fryderyk.
  b) Zagraniczni.
  Cieszkowski hr. August Morawski Teodor Roepell Ryszard.
  Miejsc niezajętych: pod a) 3, pod b) 7.
 53. Wydział matematyczno-przyrodniczy.
  a) Krajowi.
  Alth Alojzy Biesiadecki Alfred Czerwiakowski Ignacy Czyrniański Emil Karliński Franciszek Kaczyński Stefan Ludwik Majer Józef 41
  Nowicki Maksymilijan Piotrowski Gustaw Strzelecki Feliks Teichraann Ludwik Żebrawski Teofil Źmurko Wawrzyniec.
  b) ZaJcrajowi.
  Hyrtl Józef Rokitansky Karol.
  c) Zagraniczny.
  Domeyko Ignacy.
  Miejsc niezajętych: pod a) 1, pod b) i c) 7.
  !B. Korespondenci.
 54. Wydział filologiczny.
  Zagraniczni.
  Chodźko Aleksander Esscnwein August Otmar Neliring Władysław Spasowicz Włodzimierz.
  Miejsc nie zajętych 8.
 55. Wydział historyczno-filozoficzny.
  a) Krajowi.
  Kalinka ks. Waleryjan Kętrzyński Wojciech Liske Ksawery.
  C b) Zakrajowy.
  Zeissbcrg Henryk.
  c) Zagraniczni.
  Noailles (de) Henryk Margr.
  Uwarow hr. Aleksy Zaleski Bronislaw.
  Miejsc nie obsadzonych ogółem 5.
 56. Wydział matematyczno-przyrodniczy.
  a) Krajowi.
  Franke Jan Grabowski Julijau (*)
  Janczewski Edward Radziszewski Bronislaw
  *) Urodź. d. 25 Grudnia 1818 r. w Warszawie, kandydat nauk przyrodniczych ces. Uniwersytetu Warszaw., Doktór Filozofii, Nauczyciel technologii chemicznćj i Dziekan szkoły chemii c. k. Instytutu techniczno-przemysłowego w Krakowie, Członek niemieckiego Towarzystwa chemicznego w Berlinie, francuskiego Towarzystwa chemicznego w Paryżu, amerykańskiego Towarzystwa chemicznego w Nowym-Yorku, Członek korespondent Towarzystwa przyjaciół nauk ścisłych w Paryżu, Czł. zwycz. Towarzystwa przyrodników polskich imienia Kopernika wc Lwowie, Towarzystwa technicznego wc Lwowie i Krakowie, Komisyi fizyjo-graficznej i balneologicznej w Krakowie, przysięgły chemik sądowy i były docent Uniwersytetu i Akademii technicznej we Lwowie, zaszczycony medalem 43
  Skiba Edward Zajączkowski Władysław.
  b) Zagraniczni.
  Strassburgcr Edward Tetmajer Józef.
  Miejsc nie zajętych ogółem 4.
  za urządzenie nafty i wosku ziemnego na wystawie lwowskićj 1877 r. (Kraków Rynek Nr. 20).
  Publikował następujące prace naukowe:
 57. Ueber die Verbindungen des ct-Naphtols mit mehr-basischen aromatischen SaUren (Berichte der Deutsch. cliem. Gcsellschaft 1871, str. 661 i 725).
 58. Ueber die Einwirkung von Pgromellithsdure auf x-Naphtol. (Ibid. 1873, str. 1065).
 59. Ueber die Verbindungen von Chloral mit Schwefel-saiire. (Ibid. 1873- str. 225 i 1070).
 60. Ueber Dinaphtglmethan und einige seiner Dcrivate. (Ibid. 1674, str. 1605).
 61. Ueber einige Naphtalinverbindungen. (Ibid. 1873, str. 223).
 62. Ein Beiirag zur Kenntniss der Wasserenfziehungs-processe in der Naphtalingruppe. (Inaugural-Dissertation. Strassburg 1874).
 63. Ueber die Einwirkung von Chlor auf Acelon. (Berichte d. D. chem. Ges. 1875, str. 1138).
 64. Ueber Chloralid und unlósliches Chloral. (Ibid. 1875, str. 1433).
 65. On Galician Ozokerite and Ceresine. (Proceedings of the American Chemical Society, 1876, str. 121).
  10) Podręcznik technologii chemicznój, przekład z niemieckiego dzieła R. Wagnera. Warszawa 1877.
  44
  f
  ZMARLI.
  Dietl Józef d. 11 Stycznia 1878 r.
  Dzieduszycki hr. Maurycy d. 22 Kwietnia 1877 r. Siemieński Łucyjan d. 27 Listopada 1877 r.
  POCZET CZŁONKÓW NADZWYCZAJNYCH.
  Baraniecki Adryjan Blumenstok Leon Boroński Franciszek Bratranek Tomasz Baszczyński Stefan Chrzanowski Leon Droździewicz ks. Jan Fierich Edward Florkicwicz Julijusz Hoszowski Konstanty Jakubowski Maciej Leon Janikowski Stanisław Jawornicki Marceli
  Kański Mikołaj Kirkor Adam Honory Kłobukowski Antoni Kremer Aleksander Krzyżanowski Stanisław Langie Karol Lutostański Bolesław Machalski Maksymilijan Madurowicz Maurycy Mieroszowski Sobiesław Niedzielski Erazm Nowakowski Franciszek Oettinger Józef
 66. O petroscenie i talenie. (Sprawozdania z posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie za rok 1877).
 67. O znajdowaniu się połączeń azotowych w oleju ziemnym galicyjskim. (Tamże 1877). 45
  Paszkowski Fran ciszck Pokutyński Filip Popiel Paweł (sen.) Rosner Antoni Rydel Łucyjan Rydzowski Jędrzej Ściborowski Władysław Schindler Jan Bar. de Schindclhcira Scipio Jan del Campo Seredyński Władysław Scrwatowski ks. Waler. Steczkowski Jan Kanty Stopczański Aleksander
  Szlachtowski Feliks Szukicwicz Aleksander Teliga ks. Karol Тпру ks. Eugen. (Boi.
  Jabłoński) Warschancr Jonatan Wilczek ks. Józef Witto Karol Wodzicki hr. Henryk Zarański Stanisław Zatorski Maksymilijan Zieleniewski Michał Zyblikicwicz Mikołaj.
  BIURO
  АКАБЕМІІ UMIEJĘTNOŚCI w KBAKOWIE.
  (Według §. 25 Stat. Biuro zostaje pod wyższym nadzorem Prezesa, a bezpośrednim zarządem Sekretarza jeneralnego.)
  S к ł a cl.
  Kustosz zbiorów i Biblijotekarz Wł. Seredyński. Podskarbi Prof. Stan. Janikowski.
  Pomocnik kancelaryjny Napoleon Ekielski. Woźny zarazem Gospodarz domu J. Kałuziński.
  Sprzedaż publikacyj Akademii mają powierzoną:
  D. E. Friedlein w Krakowie.
  Gebethner i Spółka w Warszawie.
  Bełza Władysław we Lwowie. WYKAZ
  STAŁYCH KOMISYJ AKADEMICKICH
  w Styczniu roku 1878.
  A) W wydziale filologicznym.
  i.
  Komisyja
  Przewodniczący. Estreicher Karol *).
  Dyrektor Wydawnictwa. Nowakowski Franciszek Sekretarz.
  Wisłocki Władysław. Członkowie Akademii zwyczajni. Mecherzyńśki Karol Szujski Józef.
  Członkowie Akad. nadzwyczajni. Hoszowski Konstanty
  biblijograficzna.
  Janikowski Stanisław Jawornicki Marceli Kremer Aleksander Krzyżanowski Stanisław Octtinger Józef |Seredyński Władysław IWitte Karol Zatorski Maksymilijan.
  Członkowie przybrani,
  Celichowski Zyg. w Kórniku Pawlikowski Mieczysław Wisłocki Władysław.
  *) Gdzie przy nazwisku Członka tćj i następnych Komi-syj nio wymieniono miejsca pobytu, miejscem tern jest Kraków, 47
  U.
  Komisyja dla historyi sztuki.
  Przewodniczący.
  (Miejsce nicobsadzone). Sekretarz. Łuszczkiewicz Władysław. Członkowie Akadomii zwyczajni. Łepkowski Józef Szujski Józef.
  Członkowie Akad. nadzwyczajni. Kossak Julijusz
  Popici Paweł (sen.) Pokutyński Filip Paszkowski Franciszek.
  Członkowie przybrani. Gąsiorowski Wilhelm Gebauer Aleksander Gujski Marceli Sokołowski Maryja» Tomkowiez Stanisław.
  Ш.
  Komisyja językowa.
  Przewodniczący.
  Majer Józef.
  Sekretarz. Malinowski Łucyjan.
  Członkowie Akademii zwyczajni. Bojarski Aleksander Estreicher Karol Szujski Józef.
  Członkowie Akad. nadzwyczajni.
  Janikowski Stanisław Kromer Aleksander
  Nowakowski Franciszek Oettinger Józef Sercdyńeki Władysław Warschauer Jonatan Wittc Karol Zarański Stanisław.
  Członkowie przybrani. Kryński Adam Ant. w Warsz. Swiderski Tytus Wisłocki Władysław Zatorski Maksymilijan.
  Grono Komisyi we Lwowie.
  Członkowie Akadomii zwyczajni. Małecki Antoni (przewodniczący) Węclcwski Zygmunt. Członkowie przybrani. Baranowski Bolesław Biesiadzki Wojciech Ćwikliński Julijan Janota Eugenijusz Kalina Antoni Lepki Onufry ks.
  Komisyja dla badań w z i oświaty
  Przewodniczący. Tarnowski Stanisław.
  Sokretarz.
  Wisłocki Władysław.
  Członkowie zwyczajni. Estreicher Karol Szujski Józef.
  Członek nadzwyczajny. Sercdyński Władysław.
  Ogonowski Emilijan Piłat Roman Sawczyński Zygmunt Sternal Tomasz Samolewicz Zygmunt Werchratski Jan.
  ie historyi literatury w Polsce.
  Członkowie przybrani
  Kulczyński Leon Siedlecki Aleksander Straszewski Maurycy Szembek Jerzy Tomkowicz Stanisław Zathey Hugo Ziemba Teofil.
  B) W wydziale historyczno-filozoficznym.
  Komisyja
  Przewodniczący.
  Szujski Józef.
  Sekretarz. Seredyński Władysław.
  I.
  historyczna.
  Członkowio Akademii zwyczajni.
  Burzyński Piotr Żebrawski Teofil Zaleski Bron. w Paryżu. 49
  Członkowie Akad. nadzwyczajni.
  Chrzanowski Leon Hoszowski Konstanty Kirkor Adam Popiel Paweł (sen.) Mieroszowski lir. Sobiesław Scipio dcl Campo kan.
  Członkowie przybrani. Bobrzyński Michał Bocszermenyi I?. w Gdańsku Bukowski Julijan ks. Celichowski Zyg. w Kórniku Ermisch Hubert w Dreźnie Gloger Zygmunt w Jeżowic Kluczycki Fr. w Krzeszowic. Lekszycki Józef w Poznaniu Link Henryk w Pilżnie Łukowski ks. w Gnieźnie Łuszczyński Bohdan Maciszewski M. w Brzeżanach Midowicz Teofil ks.
  Mosbach August w Wrocławiu Perl bach Maks. w Królewcu Philippi Rudolf w Królewcu Piekosiński Franciszek Pietrzykowski Jan ks. Piwowarski Adam I Polkowski Ignacy ks.
  Popiel Paweł (jun.) Przczdziecki hr. К. w Warszaw. Puławski Kazimierz Reicke R. w Królewcu Peifenkugel K. w Czeruiowcach Smolka Stanisław Stoeger Eugeniusz w Bochni Sokołowski August Waliszewski Kaz. w Paryżu Wisłocki Władysław Wolański Franc, w Tarnowie Zakrzewski Ignacy w Poznaniu Zakrzewski Wincenty Zarewicz Ludwik.
  Grono Komisyi Członkowie Akad. zwycz. i когез. Małecki Antoni (przewodu.) Kętrzyński Wojciech Lieke Ksawery Pictruszcwicz ks. Aut. Szaraniewicz Izydor Węclcwski Zygmunt.
  historycznej we Lwowie. Członkowie przybrani.
  Ćwikliński Ludwik Hirschberg Aleksander Kalicki Bernard Kubala Ludwik Partycki Emil Piłat Roman Wojciechowski Tadeusz.
  7 60
  Komisyja dzieli się na trzy sekcyjc: paleograjiczną, pod kierunkiem Dra Pickosińskicgo; 2) do Akt publicznych od 1507—1795, pod kierunkiem Dra Szujskiego; 3) do histonjczno geograficznego opisu Dyjecezyi krakowskiej, pod kierunkiem ks. Scipiona del Cam po. Oprócz tego istnieje komitet do wydawnictwa Akt Jana III., złożony z pp. Szujskiego, Kluczyckicgo i K. W a 1 i s z e w s к i e g o; i komitet do wydawnictwa korespon-dencyi Kardynała IIozy jus za, złożony z pp. Pi ek osińskiego, Szujskiego, Wisłockiego, Zakrzewskiego i ks. Z. Goliana, uproszonego przez Komisyję do udziału w tej pracy.
  II.
  Komisyja archeologiczna.
  Przewodniczący. Łepkowski Józef.
  Sokrotarz. Umiński Piotr.
  Członek zwyczajny. Żebrawski Teofil.
  Członkowio nadzwyczajni.
  Członkowi© przybrani.
  Bolim Ignacy
  Dzieduszycki Wojciech hr. Kopemicki Izydor Micro3zowski Stanisław hr. Morawski Szczęsny Polkowski Ignacy ks. Przybysławski Władysław Sadowski Jan N.
  Paszkowski Franciszek
  .
  Pokutyński Filip Popiel Paweł (sen.)
  Scipio del Campo hr. Jan ks. Sercdyński Władysław Serwatowski Walery ks.
  Witte Karol.
  Chrzanowski Ілоп Drożdziewicz Jan ks. Hoszowski Konstanty Jawornicki Marceli Kirkor Adam Kolberg Oskar Kossak Julijusz Kremer Aleksander 51
  Schneider Antoni 'Sołtan Michał hr.
  Sokołowski Maryjan Strutyński Julijan hr.
  Komisyja archeologiczna ma Sekcyje: 1) Wykopalisk, pod kierunkiem A. II. Kirkora; 2) Encyldopedyi starożytności polskich, pod kierunkiem Dra A. Kromera;
  3) Muzealna, pod kierunkiem Dra ЛѴ. Se red у Ask i ego,
  4) Epigrafiki polskiej, pod kierunkiem ks. Ignacego Polkowskiego.
  Ш.
  Komisyja prawnicza.
  Przewodniczący. Heyzmann Udalryk.
  Sekretarz. Bobrzyński Michał.
  Czlonkowio Akademii zwyczajni. Bojarski Aleksander Burzyński Piotr Dunajewski Julijan Zoll Fryderyk.
  Członkowie Akad. nadzwyczajni. Boroński Franciszek Ficrich Edward Hoszowski Konstanty
  (Kański Mikołaj Kopft* Wiktor Langie Karol Szlachtowski Feliks Wodzicki Henryk lir. jZatorski Maksymilijan Zyblikiewicz Mikołaj.
  Członkowie przybrani.
  Antoniewicz Jakób Bołoz
  Budwiński Wacław %
  Kasparek Franciszek Louis Józef Schmidt Michał.
  Co do wysadzonego z tćj komisyi Komitetu do nadzoru polskiego przekładu Ustaw Państwa, zob. Rocznik z r. 1874, str. 12. O) W Wydziale matematyczno-przyrodniczym.
  L
  Komisyja fizyjograficzna.
  Przewodniczący. Kuczyński Stefan.
  Sekretarz.
  Kremer Aleksander.
  Członkowie Akademii zwyczajni. Alth Alojzy Czcrwiakoweki Ignacy Czyrniański Emil Grabowski Julijan Janczewski Edward Karliński Franciszek Radziszewski Bron. we Lwowie Nowicki Maksymilijan Skiba Edward Żebrawski Teofil.
  Członkowie Akad. nadzwyczajni. Baraniecki Andryjan Langie Karol Lutostański Bolesław Nowakowski Franciszek Ściborowski Władysław Zieleniewski Michał.
  Członkowie przybrani.
  Alth Tytus w Serecie
  Andrzejewski Antoni w Skale Bolim Ignacy
  Buchwald Szczęsny, ks. w Do-brzcchowie Buszak Jan w Gródku Ciesielski Teofil we Lwowie Claus Edward w Wieprzu Czarnecki Jan w Kaczanówce Czerkawski Julijan we Lwowie Czermak Edw. w Drohobyczu Czerny Franciszek Dzieduszycki Włodzimierz br.
  we Lwowie Dziedzielewicz Józ. w Kołomyi Freund August wo Lwowie Gicrmański Piotr Godlewski Emilijan Graczyński Adolf w Wadowic. Habeni Frań. Ksaw. w Starój wsi, pow. Brzóz, llahn Franciszek w Bochni Hankiewicz Włodzim. w Prze’ myśl u
  Hcrnpcl Jan w Dąbrowie Hoff Bogdan 53
  Hubę Jan w Dąbrowie HUckel Edward we Lwowie Jachno Jan w Stanisławowie Janota Eugcnijnsz we Lwowie Jabłoński Wincenty Karo Ferdynand w Łosicach (Król. Polsk.)
  Kolbenheyer Karol w Bilska Konopka Józef w Mogilanach Kopernicki Izydor Kotowicz Antoni Kotula Bolesław Kreutz Szczęsny we Lwowie Król Zcgota
  Krziż Alojzy w Złoczowie Kulczyński Władysław Kurowski Mat. w Brzeźanach Lcigert Józef w К rządcę Lemoch Leon w Jarosławiu Lenartowicz Józef w Tarnowie Lentz Herman w Niwrze Łomnicki Mar. w Stanisławowie Majewski Edward w Krzeszowicach Meyer Emanuel w Suchy Michałowski Ludwik Niedżwicdzki Jul. we Lwowie Olszewski Karol Olszewski Stanisław Płachetko Sewer, w Złoczowie Pohorecki Franc, we Lwowie
  Podoliński Mir. ks. w Maniowy Reichenberg Ferdynand w Ten-czynku Rehman Antoni Romer Konstanty Rostafiński Józef Roszek Woje. ks. w Poroninie Koziński Karol w Żółkwi Sadowski Jan Nepomucen Ślendziński Aleksander Sławiński Marceli w Kołomyi Stanecki Tomasz we Lwowie Stengel Ireneusz Strzelecki Henryk we Lwowie Strzelecki Stan. w Wieliczce Suszycki Zenon w Dżwiniarzu Taczanowski Władysł. w Warszawie
  Textorys Leopold, ks. w Kołaczycach Trattnig Karol w Przemyślu Tyniecki Wład. w Dublanach Tarczyński Emeryk w Drohobyczu Uznański Adam w Poroninie Wachtel Fryderyk w Sopotni Wachtel Henryk Waga Antoni w Warszawie Wcigl Leopold w Kołomyi Walter Пепгук Wałecki Antoni w Warszawie Werchratski Jan we Lwowie Wierzbicki Daniel Wierzejski Antoni
  Wodzicki Kaz. lir. w Olejowie Zaborski Wład. w Tarnopolu Zaręczny Stanisław.
  Prace tój komisyi są rozdzielone na 5 Sckcyj, pod kierunkiem : 1) meteorologiczna, Prof. К а г 1 i ń s к i e g o, 2) ge-ólogiczno-orograficzna, Prof. A 11 li a, 3) botaniczna, Prof. C z e r w i а к o w s к i e g o, 4) zoologiczna, Prof. Wierzejskic-go; 5) chemiczna, Prof. Czyrniańskicgo.
  U.
  Komisyja antropologiczna.
  Przewodniczący.
  Majer Józef.
  Sekretarz. Kopernicki Izydor.
  Członkowie Akademii zwyczajni. Altli Alojzy Biesiadecki Alfred Kuczyński Stefan Łepkowski Józef Łuszczkiewicz Władysław Nowicki Maksymilijan Szujski Józef Teichmann Ludwik Żebrawski Teofil.
  Członkowie Akad. nadzwyczajni.
  Baraniecki Andryjan Kirkor Adam Kossak Julijusz
  Krem er Aleksander Lutostański Bolesław Ściborowski Władysław.
  Członkowie przybrani. Bieńczewski Aleks, w Birczy Dzieduszycki Włodzimierz hr.
  we Lwowie Gloger Zygmunt w Jeżewie Gralewski Mateusz Greim Michał w Kamieńcu Podolskim Kolberg Oskar
  Kołychanowski Józef w Tnrce Kluger Władysław w Limie Kosiński Wład. w Wadowicach Krziż Alojzy w Złoczowie Lechowski Wik. w Drohobyczu Maryjański Edward w Jarmo-lińcach 55
  Niesiołowski Władysław w Kol-buszowy Piłat Tadeusz we Lwowie Przyborowski Karol w Kamieńcu Podolskim Rekowski Ludwik w Lesznie Kolie Józef w Kamieńcu Podolskim Roraanowicz Tad. we Lwowie Sadowski Jan Nep.
  Siarkowski Władysł. ks. w Kielcach
  Soltan Michał hr.
  .Stańko Wojciech w Żywcu Szczaniecki Michał w Nawrzo Umiński Piotr Werner Wład. w Śniatynio Witwicki Sofron w Źabiu Żuliński Tadeusz. WYKAZ
  Stanu i użycia funduszów Akademii
  w r. 1877.
  I.
  Fundusz żelazny.
  A) W papierach publicznych:
  ЯІ ». cl.
 68. Stan z końcem r. 1875: w listach zastawnych Towarz. kred. ziemsk. pozn. 400 tal. czyli 1,200 marek; w obligacyjach drogi żel. Warsz. Bydg. 500 rs.; w obligacyjach długu państwa austr. 250 zł. a. w listach zastawnych galic. (stanowych)
  4 proc. 1,000 zł. a.; w listach zastawnych galic. (stanowych) 5 proc. 16,000 zł. a.; w obligacjach indemniz. galicyjskich 600 zł. a.; w listach zastawnych galic. Zakładu kred. ziemsk. 11,700 zł. a. w listach dłużnych galic. Zakładu kred. ziems. 11,000 zł.
  Razem w papierach publ. wartości nominalnćj: 1,200 marek, 500 rs. i . . 41,150 —
 69. Kupiono w r. 1877 listów zastawnych galic.
  (stanowych) 5 proc. okresowj’ch wart. nom. 15,000 —
  Z końcem r. 1877 było zatćm ogółem w tym funduszu w papierach publ. wart. nomin: 1,200 marek, 500 rs. i . . . . 56,150 — В) W gotowce:
  Dochód.
  67
  zł. a.
 70. Remanent z r. 1876 ……………………….. 18
 71. Uiszczona kwota z legatu Wgo Rychlickiego 20,000
 72. Udział tegofc w kosztach prawnych i t. d.
  od legatu…………………………….1,500
  Razem dochód . 21,518
  et.
  34
  34
  Wydatki.
 73. Kupiono listów zastawnych galic. (stanowych)
  5-proc. okresowych wartości nominalnej
  15,000 zł. a. za……………12,951 25
 74. Część kosztu nowćj budowy oficyny . . . 1,234 37
 75. Urzędowi podatkowemu w Samborze część
  opłaty od daru Wgo Rychlickiego . . . 2,000 —
 76. Spłacona suma Wnej Majewskiej (intabul. na
  domu Nr. 283), z procentem……. 525 —
 77. Podatek rządowy od kupna domu Nr. 283 1G5 10
  Razem rozchód . 16,875 72
  Pozostało zatem z końcem roku 1877 gotówką
  (w kasie oszczędności krakowskiej) . . 4,642 62
  8 И.
  Fundusz spólny na wydatki coroczne.
  Л) Dochody.
  zł. a. ct.
 78. Pozostałość z r. 187G (zob. Rocznik z r.
  1876, str. 81)………………………. 32 70
 79. Za sprzedane dwa listy zast. galic. 5-pro-
  ccntowc, wartości nom. razem 2,000 zła. 1,670 —
 80. Odsetki od funduszu żelaznego…………. 3,497 14
 81. Zysk na wylosowanym liście zast. galic.
  5-proc., wartości nom. 1,000 zł. a. . . 144 —
 82. Uposażenie ze Skarbu Państwa za r. 1877 12,000 —
 83. Uposażenie ogólne z funduszów krajowych
  za rok 1877 ………………………. 15,000 —
 84. Zasiłek krajowy na zbadanie kraju co do
  właściwości przyrodniczych………..3,0C0 —
 85. Uposażenie od m. Krakowa za r. 1877 . 500 —
 86. Dar Niewiadomego na kancelaryję . . . 720 —
 87. Dar J\V. Konstancyi z Rapackich Desku-
  rowej, w kwocio…………….150 rs. — —
 88. Dochód ze sprzedaży dzieł wydanych przez
  Akademiję………………………. 605 83
 89. Komorne z kamienicy………………. 807 —
  Suma dochodu w gotówce : 150 rs. i . 37,076 67
  Nadto w papierach publicznych, remament z r.
  1876: Dwa listy zast. galicyjskie (stanowe) 5-proc. po 1,000 zl. a., razem wartości nomin. 2,000 zł. a. 59
  В) „Wydntlii. а) Administracyjne.
  zł. я. cfc
 90. Płace (Prezesa, Sekretarza, Kustosza, Podskarbiego , pomocy kancelaryjnej i Woźnego) ………………………..6,113 76
 91. Dyjety Członków zamiejscowych …. 475
 92. Porto i frachty…………………… 61 19
 93. Potrzeby kancelaryjne…………….. 103 25
 94. Wydanie Rocznika Zarządu i Treści publi-
  kacyj………………………….. 241 13
 95. Druki biblijoteezne……………….. 38 30
 96. Introligator…………………….. 265 22
 97. Porządki domowe………………….. 206 35
 98. Opał i oświetlenie……………….. 243 58
 99. Odsetki ciężarów domowych, podatki i t. d. 446 66
 100. Wydatki nadzwyczajne (w tćj kwocie: koszta
  restauraeyi domu Nr. 283 wynosiły 1,490 zł. a. 30 ct.; szafy, gabloty i inne sprzęty
  do Muzeum kosztowały 1,012 zł.; a. itd.) 2,931 30
  Razem . . . . 11,116 04
  b) Naukowe,
  a) Spoinę.
 101. Zbiory biblijoteezne………………… 424 15
  ft) Wydział Iszy i ligi.
 102. Wydatki ogólne: na Rozprawy i Sprawo-
  zdania wydziału Igo i wydziału 2go . 2,693 51 zł. a. ct.
 103. Wynagrodzenie Sekretarza wydziału 2go za
  rcdakcyję Sprawozdań………………….. 600 —
 104. Druk Monumentów Bielowskiego …. 942 —
 105. Komisyja historyczna……………….. 5,578 36
 106. Komisyja bibliograficzna……………..1,001 60
 107. Komisyja archeologiczna………………. 459 50
 108. Komisyja historyi sztuk pięknych …. 601 22
 109. Komisyja językowa…………………….. 5 70
 110. Komisyja prawnicza…………………… 460 —
 111. Komisyja literacka…………………… 695 35
 112. Korektor…………………………….. 300 —
  y) Wydział 3ci.
 113. Wydatki ogólne: na Pamiętnik, Rozprawy
  i Sprawozdania………………………1,934
 114. Wynagrodzenie Sekretarza wydziału za re-
  dakcyję Sprawozdań…………………… 600
 115. Komisyja fizyjograficzna……………..5,206
 116. Komisyja antropologiczna……………..1,292
 117. Zasiłek na wydanie tomu XI dzieła p. O.
  Kolberga……………………………. 300
 118. Korektor……………………………. 300
  Razem (wydatki naukowe)………………… 23,394
  Suma wydatków funduszu spólnego (а. Ъ.) . 34,510
  Nadto, z ‘papierów publicznych sprzedano dwa listy zastawne galicyjskie (stanowe) 5-proc. po 1,000 zł. a., razem wartości nominal-nśj 2,000 zł. a.
  76
  25
  21
  61
  65 61
  Porównanie dochodu i wydatku z funduszu spólnego na potrzeby coroczne.
  zl. a. ct.
  I. W gotówce: Dochód……………150 rs. i 37,976 67
  „ Wydatki…………………….. 34,510 65
  Pozostało zatem z końoem r. 1877 w gotówce
  150 rs. i…………………………. 3,466 02
  którąto kwotą pokryje się należytość za będące jeszcze w ciągu publikacje.
  П. W papierach publicznych, po sprzedania dwóch listów zast. galic. (stanowych) 5-proc., po 1,000 zł. a., razem wartości nomin. 2,000 zł. a., nic w tym funduszu nie pozostało.
  Ш.
  Fundusze do użycia w pewnych terminach.
  A) Fundusz ks. J. R. Lubomirskiego na nagrody i popęd wydawnictw naukowych.
  Dochód.
  Remanent:
  zł. a.
  a) W obligacyjach indcmnizacyjnych galicyjskich wartości nominalnćj . 1,200 zł. a.
  b) W kasie oszczędności krakowskiój … 11
  (W Roczniku z r. 1876, na str. 83, przez pomyłkę wydrukowano: 11 zł. a. 14 ct).
  ct.
  05 zł. я. ct.
  62
  Ze sprzedamy dwóch listów indemnizacyj-
  nych galic. wartości nom in. 1,000 zh a. 852 50
  Odsetki w r. 1877 ………………….. 58 54
  Kazein . . 022 09
  Wydatek.
  a) Sprzedano dwa listy indemnizacyjne galic. po 500 zł. a., razem wartości nomilnalnćj
  1,000 zł. a.
  b) Gotówką: Wydanie „Gieograf. imion słowiańskich St. Zarańskiego……………… 522 10
  Stan tego funduszu z końcem r. 1877:
  W obligacyjaeh indemnizacyjnych galic.
  200 zł. a.; w kasie oszczędności 309 zł. 09 ct.
  Bj Fundusz Konarskiego.
  Dochód
  Remanent :
  a) W listach zastawnych galic. (stanowych)
  4-proc., wartości nominalnej 4,700 zł. a.
  b) W kasie oszczędności krakowskiej . . . 3,045 56
  Odsetki w r. 1877 …………………. 369 08
  Razem . . 3,414 64
  Wydatek.
  Na etypendyja dla dwóch uczniów . . . 360 —
  Stan tego funduszu z końcem r. 1877:
  a) w papierach publicznych wartości nominal-nój: 4,700 zł. a.;
  b) w kasie oszczędności: 3,054 zł. a. 64 ct. 63
  C) Fundusz Jana Radwańskiego.
  Dochód.
  zł. a. ct.
  Pozostałość z r. 1876 …………………… 139 05
  Wkładka z r. 1877 13 10
  Odsetki z r. 1877 8 74
  Stan tego funduszu z końcem r. 1877 . IGO 89
  D) Fundusz imienia Kopernika.
  O o c h ó d.
  Pozostałość z r. 1870 …………………… 457 80
  Rata za rok 1877 ……………………. 100 —
  Odsetki z r. 1877 …………………… 32 61
  Stan tego funduszu z r. 1877 …. 590 41
  E) Fundusz Niewiadomego na nagrody za dzieła. Dochód.
  Pozostałość z r. 1876 …………………… 815 98
  Odsetki z r. 1877 49 65
  Stan tego funduszu z końcem r. 1877 . 865 63
  F) Fundusz Nieznajomego na nagrody za opis ziem polskich.
  Dochód
  Pozostałość z r. 1876 …………………… 219 90
  Odsetki z r. 1877 13 35
  Stan tego funduszu z końcem r. 1877 . 233 25
  64
  G) Fundusz Bezimiennego na nagrody.
  Dochód.
  zł. a. ct.
  a) W papierach publicznych: trzy listy zastawne miejskie warszawskie po 100 rub. sr., razem wartości nom. 300 rub. sr. h) W gotówce: remanent z r. 1876 … 23 54
  Odsetki z r. 1877 ………………….. 12 75
  Nie zmienione trzy kupony już płatne, po 2 rub. sr. 50 kop. razem 7 rub. sr.
  50 kop.
  Stan tego funduszu z końcem r. 1877:
  a) W papierach publ. wartości nominalnej 300 rub. sr.;
  b) w gotówce: 7 rub. sr. 50 kop. i w kasie oszczędności: 3G zł. a. 30 ct.
  II) Fundusz imienia Sam. Bogumiła Lindego.
  Dochód
  a) W papierach publicznych: i listy zastawne miejskie warszawskie po 1,000 rub. sr. i 1 takiż list zastawny na 500 rub. sr.; razem wartości nomin. 4,500 rub. sr.
  b) W gotówce: remanent z r. 1876 . . . 175 24
  Spieniężone kupony z Igo półrocza . . 162 72
  Odsetki z kasy oszczędności 16 38
  Niezmienione kupony już płatno, z 2go półrocza, w kwocie 112 rub. sr. 50 kop.
  65
  Stan tego funduszu z końcem r. 1877:
  a) w papierach publicznych wartości nomin.
  4,500 rub. er.;
  b) w gotówce: 112 rub. sr. 50 kop. i w kasie oszczędności: 354 zł. a. 31 ct.
  I) Fundusz na wydani© tomu IX Volum. legum.
  (Zob. wyżej sir. 27).
  a) W papicracli publicznych: list zastawny miejski warszawski na 500 rub. sr. i dwa takież listy zastawne po 100 rub. sr., razem wartości nom. 700 rub. sr.
  b) W gotówce: trzy kupony już płatne, niezmienione, razem w kwocie 17 rub. sr. 50 kop.
  K) Fundusz dla zachęty do prac naukowych.
  (Zob. wyżćj str. 30).
  Fundusz ten wynosi w listach zastawnych miejskich warszawskich, wartości nomin. 6,000 rs., bez kuponów.
  L) Fundusz na 1 tom Akt historycznych.
  Fundusz ten, wniesiony w dniu 27 Grudnia 1877 r., składa się z pięciu listów zastawnych Towarzystwa kred. ziemskiego poznańskiego (nowego) po 600 marek, razem wartości nomin. 3,000 marek.
  9
  IV.
  Kwoty depozytowe.
  l) Fundusz na pomnik Bolesława Wstydliwego
  (pod zarządem osobnćj Komisyi z Członków Oddziału sztuk i archeologii b. Tow. nauk. krak.).
  «)
  b)
  Dochód.
  zł. a.
  Remanent z r. 1877:
  W obligacyjach indemnizacyjnych galic. wartości nouiin. 200 zł. a.
  W kasie oszczędności krakowskiej . . 265
  Odsetki z r. 1877 ………………….. 25
  ct.
  07
  75
  Stan tego funduszu z końcem r. 1877:
  a) W papierach publ. wartości nomin. 200 zł.a.
  b) W kasie oszczędności 290 zł. a. 82 ct.
  2) Fundusz restauracyi sarkofagu Kazimierza W.
  Dochód.
  Remanent z r. 1876 ………………… 242 44
  Odsetki do dnia 24 Czerwca 1877 ………. 6 66
  Razem . . 249 10
  Wydatek.
  Z ogólnej kwoty wynoszącej 407 zł. a. 45 ct., a wypłaconej kapitule katedr, krak. za kratę około grobowca Kazimierza W., zwrócono z tego funduszu……………. 249 10
  przez co fundusz powyższy został umorzony.
  67
  (Resztę kwoty za kratę zwrócono z następuego funduszu).
  3) Fundusz na restauracyję grobów królewskich
  (pod zarządem delegowanych z b. Towarz. nauk., Rady miejskićj i Kapituły, obecnie pod przewodnictwem Prezesa Akademii).
  Dochód.
  zł. a. ct.
  Remanent z r. 1876 ………………….. 2,048 36
  Odsetki z r. 1877 ………………………. 119 58
  Razem . . 2,167 94
  Wydatek.
  Z ogólnój kwoty wypłaconej za kratę około grobowca Kazimierza W. (obacz fundusz poprzedni) zwrócono z tego funduszu . 158 35
  Pozostało w tym funduszu z końcem r. 1877,
  w kasie oszczędności…………….. 2,009 59
  4) Fundusz na budowę szpitala w Krynicy.
  Dochód.
  a) W papieracłi publicznych pozostało z r.
  1876: w obligacyjach indemnizac. galic. wartości nomin. 1,700 zł. a.
  b) W kasie oszczędności:
  Remanent z r. 1876 …………………. 205 45
  Dr. Zieleniewski wniósł w książeczkach
  kasy oszczędności…………………… 803 —
  Kupony obligacyj indemnizacyjnych . . 80 30 zł. a. ct.
  Odsetki z kasy oszczędności (w książeczkach wniesionych w tym roku dopisane z lat kilku)……………………………………. 262 80
  Remanent na r. 1878:
  а) W obligacyjach indemnizac. galic. wartości nomin. 1,700 zł a.
  б) W kasie oszczędności…………………1,361 55
  5) Depozyt JW. Senatora Franciszka Brzozowskiego
  (pod zarządem Wgo Karola Estreichera, Członka zwycz. Akad. Umiejętności).
  Fundusz ten wynosi w obligacyjach indemniza-cyjnych galicyjskich wartości nominalnej
  3,000 zł. a., bez kuponów. WYKAZ
  dotychczasowych stosunków Akademii z zakładami naukowómi.
  (W.) oznacza przesyłanie wszystkich druków Akademii; (1, 2.) publikacyj Wydziału filologicznego i historyczno – filozoficznego; (3.) Wydziału przyrodniczo-matematycznego; (Kh.) Komisy i historycznej; (Kf.) Komisy i lizyjograficznej; (Ka.) Komisy i antropologicznej.
  Belgrad. Serbske uczeno drużstwo. W.
  Bern. fcchweizerische Gesełlschaft fllr Naturwissenschaft. 3. Berno. Matyca Morawska. W.
  — Naturhietorischer Verein. 3.
  — MShrisch – Schlesische Gesełlschaft des Ackerbaites (histor.-Abth.). 1, 2.
  Bochnia. Biblijoteka c. k. Gimnazyjura. 1, 2.
  Bordeaux. Sociótć des sciences physiques et naturellee. 3. Bruksela. Acadćmic royale des Icttrcs, des sciences et des beaux arts de Belgique. W.
  Brunsberg. Historischer Verein ftir Ermeland. Kh. Brzeźany. Biblijoteka c. k. Gimnazyjum. W.
  Budziszyn. Matyca Serbska. 1, 2.
  Cherbourg. Sociótó des sciences naturelles. 3. Kf. Christiania. Kr. Uniwersytet. W.
  Czernichów. Biblijoteka szkoły rolniczćj. 3. Kf. 70
  Czemiowce. Biblijoteka c. k. Uniwersytetu. W.
  Dorpat. Gelehrte Gesellschaft. W.
  Drożno. Academia Leopoldino Carolina naturae curioso-rum. 3. Kf.
  Florencyja. Societa italiana di antropologia e di etnologia. Ka.
  Gdańsk. Naturforsi hende Gesellschaft. 3.
  Getynga. Ktfngl. Gesellschaft der Wissenschaften. W. Grodziec (Gratz). Historischer Vcrein fllr Steuermark. 1,2. Keszmark. Ungariscber Karpaten-Verein. Kf.
  Kopenhaga. Socićte des antiquaires du Nord. 1, 2. Kórnik. Biblijoteka hr. Działyńskich. W.
  Kraków. Biblijoteka Gimnazyjum św. Anny. W.
  — Biblijoteka Gimnazyjum św. Jacka. W.
  — Biblijoteka Szkoły realnej. 3.
  — Towarzystwo lekarskie. 3.
  — Zakład kliniczny. 3.
  — Seminaryjura prawnicze. 2.
  — Czytelnia Akademicka. W.
  — Biblijoteka Kst. Czartoryskich. W.
  — Towarzystwo Tatrzańskie. Kf.
  Lipsk. Naturfor8chendc Gesellschaft. 3. Kf.
  Londyn. Anthropological Institute. 3.
  — Royal Museum. W.
  — Geological Society. Kf.
  — Geographical Society. Kf.
  — Zoological Society. Kf.
  Lubeka. Hanscatischer Geschichtsverein. 2. Kh.
  Lwów. Biblijoteka Uniwersytetu. W.
  — Biblijoteka Akademii technicznej. 3.
  — Biblijoteka Gimnazyjum Franciszka Józefa. W.
  71
  Lwów. Biblijoteka Gimnazyjum akademickiego. W.
  — Zakład Narodowy im. Ossolińskich. W.
  Monachium. Akadcmija Umiejętności. W.
  — Komisyja histor. przy Akademii Umiejętności. Kh. Moskwa. Socićte Impćriale des naturalistes. 3.
  — Gcsellschart der Naturfreunde. Ka.
  Norymberga. Muzeum Germańskie. 1, 2.
  Padwa. Societa Veneto-Trentina di scicnzc naturali. 3. Paryż. Societć botanique de France. 3. Kf.
  — Sociótó góologiąue de France. 3. Kf.
  — Socićtó eiitomologique de France. 3. Kf.
  — lnstitut de France. W.
  — Ministerstwo oświecenia. W.
  — Towarzystwo Nauk ścisłych. 3.
  — Towarzystwo historyczne. 1, 2.
  Peszt. Akadcmija Umiejętności. W.
  Petersburg. Ces. Akademija Umiejętności. W.
  — Ces. Biblijoteka. W.
  — Jardin Imperial de botanique. 3. Kf.
  — Archcograficzcskojc Obszczestwo. 1, 2.
  Poznań. Towarzystwo Przyjaciół nauk. W.
  Praga. Kral. Ćesky Arcliiv zemsky. Kh.
  — Ćcska Spolećnost nauk. W.
  — Museum Kralovstvi Cesk. W.
  Rapperswyl. Muzeum Narodowe. W.
  Rzeszów. Biblijoteka gimuazyjalna. W.
  Rzym. Academia rcale dci Lincei. W.
  Ryga. Gelehrten-Gceellschaft. W.
  Santiago. Biblijoteka Uniwersytetu. W.
  Szweryn. Verein fllr Meklemburgische Geschichte. 2. Kh. Stanisławów, Biblijoteka Szkoły realnej. 3. Stockholm. Acadeinie г. Suódoise des sciences. W. Tarnopol. Biblijoteka Scminaryjum nauczycielskiego. W. Tyflis. Obszczcstwo ljubitelj kawkazskoej archeologii. 2.
  — Archeograficzeskaja Komisyja. 2.
  Utrecht. Institut royal meteorologique des Pays-Bas. Kf. Wadowice. Biblijoteka gimnazyjalna. W.
  Warszawa. Biblijoteka Uniwersytecka. W.
  — Towarzystwo lekarskie. 3.
  — Redakcyja Bibiijoteki Wares. W.
  — Redakcyja Ateneum. W.
  — Redakcyja Niwy. 3.
  Washington. Surgeon General Office. 3.
  — Smithsonian Institution. W.
  Wenecyja. Archivo del Stato. Kh.
  — Instituto Veneto dcllc scicuze lettere, ed arti. W. Wiedeń. Akademie der Wiseenechaften. W.
  — Direction des k. k. Hans- u. Staatsarchives. Kh.
  — Institut fttr Ocstr. Geschitsforschung. Kh.
  — Geologische Reichsanstalt. 3. Kf.
  — Cenlralcoinmission f. Erhalt. der Baudenkinaler. 1, 2.
  — Militar-Gcograpliischce Institut. Kf.
  — UnivcrsitiiU-Bibliothck. W.
  Wiesbaden. Nassauischer Verein filr Naturknndo. 3. Wrocław. Verein fUr Geschichtc Schlcsiens. 1, 2. Zagrzeb. Jugoslovcuska Akadcnija znanosti i umietnosti. W. Zgorzelec, (Gorlitz) Oberlaueitzische Gcsellschaft der Wis-scnschaftcu. 1, 2. DARY
  złożone Akademii w i*. 1877
  od
  Instytucyj publicznych i osób prywatnych.
  I. Dary w książkach.
  A) Instytucyje publiczne.
  Aussig. Naturforschender Verein:
  Mittheilungen z r. 1876.
  Bern. Schweizerische Naturforschcnde Gesellschaft:
  1) Yerhandlungen 58 u. 59 Band.
  2) Jahrcsversammlung. Basel u. Luzem.
  Berno. Naturforschender Verein:
  Verhandlungen XIV Band. Brilnn 1876.
  Maty ca Morawska:
  1) Slovanski poezije. II Svazok. Brno 1877.
  2) ćasopis Maticy, Rocznik 9. Nr. 1—4. Brunsberg. Verein fur Geschichte u. Alterth. Ermelands:
  Zeiteclirift flir Gesch. u. Alterth. Ermelands Jahrg. 1875 i 1876.
  Cherbourg. Societó des sciences natur dies:
  Compte rendu de la sóance 1876.
  10 и
  Dorpat. Esthnische Gesellschaft:
  Sitzungsberichtc 1876.
  Drezno. Academia Leop. Carol, naturae curiosorum: Leopoldina. Amtliches Organ z r. 1877.
  Florencyja. Sociela italiana di antropologia e di etnologia: Archivo per l’antropologia Vol. 7. Firenze 1877. Gietynga. Gesellschaft der Wissenschaften:
  1) Abhandlungen XXI Band.
  2) Gelehrte Anzeigen I u. II Band 1876.
  3) Naclirichten z r. 1876 i 1877.
  Gdansk. Naturforschende Gesellschaft:
  Schriften. Neue Folge 4. Bd. 1 Heft. 1876. Grodziec. Historischer Verein fiir Steiermark:
  1) Bcitrftgc, 15 Jrg.
  2) Mittheilungen, XXV Heft, 1877.
  Keszmark. Ungarischer Karpaten • Verein:
  Jahrbuch, 4 Jrg. 1877.
  Kopenhaga. Societe rogale des antiquaires du Nord:
  1) Mćmoires de la Sociótó, 1876.
  2) Tillacg tilaarboger 1874 i 1875.
  Kórnik. Biblijoteka Kórnicka:
  1) Prawa polskiego Świętosława z Wojcieszyna kopija homograficzna.
  2) Prawa Ket. Mazowieckich Macieja z Różana 1450; homodruk.
  3) Klugera Wykład wytrzymałości materyjałów. Paryż 1876.
  Kraków. Kasa Oszczędności:
  Zamknięcie rachunku kasy z r. 1876. Kraków 1877. Lipsk. Naturforschende Gesellschaft:
  Sitzungeberichte, Jrg. 1874, 1875, 1876.
  75
  Londyn. Geological Society:
  Quarterly Journal Vol. XXXII i XXXIII. London 1876. Anthropological Institute:
  Journal of the Inst, z r. 1876.
  Lwów. С. K. Namiestnictwo:
  Statystyka w sprawach zdrowotnych z г. 1873. Wydział krajowy:
  1) Wiadomości statystyczne. Rocznik 3, Zesz П i III. 1877.
  2) Tablice statystyczno Dra Piłata. Lwów 1877.
  3) Sprawozdania stenograficzne sejmowe wraz z alle-gatami z r. 1876 i 1877.
  Bada szkolna krajowa:
  Sprawozdanie Rady z r. 1876.
  Zakład narodowy imienia Ossolińskich: Sprawozdanie z czynności Zakładu z r. 1877. Towarzystwo pedagogiczne:
  Sprawozdanie z r. 1876.
  Moskwa. Towarzystwo archeologiczne:
  Drcwnoeti T. VI, Zeszyt 3. Moskwa 1876.
  Societć Imperiale des naturalistcs:
  Bulletin z r. 1876.
  Monachium. Akademija Umiejętności:
  1) Monumenta Boica V. ХІЛІГ.
  2) Abhandlungen der math. Class. В. XII.
  3) Sitzungeberichte der philos. Cl. 1875 i 1876.
  4) Dtto der mathem. Clas. 1875 i 1876.
  5) Drei Feetreden. 1876.
  6) Abhandlungen der philolog. Class. 14 Band.
  7) Gtlmbel. Geognostische Durchforschung Bayems. MUnchen 1877. Norymberga. Germańskie Muzeum:
  Anzeiger z r. 1876.
  Padwa. Societa Veneto Trenłina di scienze naturali: Atti della Societa Vol. V. Padova.
  Paryż. Towarzystwo Nauk ścisłych:
  Tom VII, VIII i IX Pamiętnika.
  Acadćmie des inscriptions:
  Comptes rendus de Гаппёе 1876.
  Socićte entomoloyique:
  Comptes rendus de Гаппёе 1877.
  Peszt. Izba handlowa:
  Bericht der Handels- u. Gewcrbekammer im Jalire
 119. Buda 1876.
  Biuro statystyczne Pesztu:
  1) Untersuchuagen ilber die Einkommensteuer der Stadt Pest fUr d. J. 1870. Pest 1873.
  2) Die BauthStigkeit Pests im J. 1872. Pest 1873.
  3) Statietisches Jahrbuch der Stadt Pest. I Jalirg. Pest 1873.
  Petersburg. Ogród botaniczny:
  Acta horti Petropolitani T. IV w 2 Zesz. i Supłem. Akademija Umiejętności:
  Bulletin de l’Academie T. 22 i 23.
  Praga. Bohm. Gesellschaft der Wissenschaflen:
  1) Sitzungsberichte z r. 1876.
  2) Jahresbericht z r. 1876.
  3) Abhandlungcn. 8 Band.
  Kral. Oesky Archiv zemsky:
  Snemy Oeske od 1. 1526 aź po naśi dobu. Nro I. Praga 1877.
  77
  Rzym, Accadcmia dei Lincei:
  Atti dclla r. Accad. Transunti Vol. I Faec. 1, 2, 3, 4, b, 6.
  Ryga. Gcscllschoft fiir Gesch. u. Alterth. der Ostsee-provinzen:
  1) Mittheilungen, 10 u. 11 Band.
  2) Luther an die Christen in Livland. Riga 1866. Stockholm. Szwedzka Afcademija Umiejętności :
  1) Handlinger T. 13 i 14.
  2) Bihang, Tomu 3go, 2 Część.
  3) Ofvcrsigt. Tom 33.
  4) Waern. Minnesteckniug Ofver A. EkrensvXrd. Stockholm 1876.
  Szweryn. Vcrein fiir Mcklcnbиrgische Gcschichte:
  1) Jahrbiicher. 41 Band. Schwerin 1876.
  2) Meklenburgische8 Urkundenbuch. X Band. 1877. Utrecht. Institut royal meteorologique des Pays-Bas:
  1) Meteorologisch Jaarboek voor 1875.
  2) Marche annuellc du thermomćtre et du baromćtre en Nćerlande 1876.
  Warszawa. Uniwersytet Warszawski:
  Warszawskija Uniwersitetskija Izwiestijaz r. 1876. Towarzystwo lekarskie:
  St. Kośmiński. Wykaz rzeczy w 72 tomach Pamięta. Towarz. Warsz. z lat 1837 — 1876. Washington. Smithsonian Institution:
  Annual report 1876.
  Wenecyja. Beale Institnto di science, lettere ed arti:
  Meraorie del Institnto. Tom 15—20 w 4 woluminach.
  Wiedeń. Akademija Umiejętności:
  1) Sitzungsberichte der hietor. Clas. T. 80, 81, 82,83.
  2) n der matbem. Clas. I, 11 u. III Abtb.
  3) Dcnkschriften der pliil. histor. Clas. 24 u. 25 Band.
  4) „ der math, naturw. Clas. 36 Band.
  5) A rcliiv 54 Band.
  6) Fontes rerum austriac. 83 Band.
  7) Almanach 1876.
  Ministerstwo Oświecenia:
  Jahresbericht z r. 1876.
  Centralna Komisyja konserwatorska: Mittheilungen 2 Bd. 4 Ileft 1876. 3 Bd. 1 u. 2
  Ileft 1877.
  Geologiczny Zakład:
  1) Jahrbuch z r. 1876 i 1877.
  2) Verhandlungen z r. 1876 i 1877.
  3) Abhandlungen Bd. VI, VII, ѴШ u. IX. Wrocław. Vcrein fiir Gesch. u. Alterth. Schlesien:
  1) Scriptures X Bd. Annalcs Glogovienses. Breslau
  1877.
  2) Jahresbericht 45 Band. Breslau 1877.
  Zagrzeb. Akademija Jugoslovenska:
  1) Monumenta juridica T. I i II, 1877.
  2) Rad jugsl. Akad. Kniga 37,38 i 39. Zagrzeb 1876.
  3) Pavić: Narodne piesme o boju na Kosovu. 1877. Zgorzelec. Oberlausitzische Gesellsch,. der Wissenschaften:
  Neuee Lausitzisches Magazin. Bd. 52 i 53. 79
  В) Redakcyje i nakładcy Czasopism.
  Kraków. Czas.
  — Dwutygodnik medycyny publicznej.
  — Przegląd krytyczny.
  — Przegląd lekarski.
  — Przegląd polski.
  Lwów. Gazeta Lwowska.
  — Prawnik.
  — Przewodnik naukowy i literacki.
  — Przegląd sądowy.
  — Szkoła.
  Poznań. Kuryjer Poznański.
  Warszawa. Ateneum.
  — Biblijoteka Warszawska.
  — Gazeta lekarska.
  — Gazeta polska.
  — Kronika rodzinna.
  — Niwa.
  — Przegląd techniczny.
  C) (Loby prywatne.
  Anczyc Władysław z Krakowa:
  1) V. Paterculi histor. romana. Varsoviae 1836.
  2) Kronika Dzicrswy. Warszawa 1823.
  3) St Garczyński. Anatomia Rptej.
  4) Uniwersał Ks. Fryderyka Augusta z r. 1809. Babel Bronisław swą pracę:
  Kilka listów o naszym przemyśle fabrycznym. Prze myśl 1877.
  Baraniecki Adryjan z Krakowa:
  Dziel różnćj treści 49.
  1) Herder. Pomysły do filozofii dziejów rodu ludzkiego. Wilno 1838.
  2) Bergomas. Dissertatio academica. Patavii 1558.
  3) Sjezd (czctwertyj) archeołogiczeskij w Kazani. Moskwa 1876.
  4) Longet. Anatomie et physiologic du systómc nerve ux. Paris 1842.
  5) Valleix. Guide du mćdeciu praticien. Paris 1853.
  6) De Gerando. Histoire comparće des systemes de philosophic. Paris 1807.
  7) Ricord. Leęons sur le chancre. Paris 1802.
  8) Civiale. Traitó pratique sur les maladies des orga-nes genito-urin. Paris 1850.
  9) Winslow. Exposition auat. de la structure du corps humain. Amsterdam 1752.
  10) Vidocq. Mćmoires de Vidocq chef de la police de suretó. Paris 1828.
  11) Kremer Józef. Wykład filozofii. Wilno 1852.
  12) Auziae Turenne. De la syphilisation. Paris 1853.
  13) Le Roy. Medycyna wyleczająca. Warszawa 1829.
  14) Soemmering. De corporis humani fabrica. Trajecti ad M. 1797.
  15) Chassaignac. Traitó dc Pócrascmcnt lineairc. Paris 1856.
  16) Houel. Manuel d’anatomie pathologiquc. Paris 1857.
  17) Romberg. Lehrbuch der Nerven-Krankheiten. Berlin 1853.
  18) Pavić. Narodne piesme o boju na Kosom Zagrzeb
  1877. 81
  19) Chodani. Nauka chrześciańskićj kat. rcligii. Wilno 1823.
  20) Louis. Recherches anatomiques, pathologiques et thć-rap. Paris 1843.
  21) Denonvillicrs. Traite thćor. et prat. des maladies des yeux. Paris 1858.
  22) Tardieu. Etude medico-Ićgalc sur les attentats aux moeurs. Paris 1858.
  23) Beimlcr. Medyk domowy. W druk. Leszczyńskiej 1749
  24) Jung. Nocy Junga z angiel. Lublin 1809.
  25) Pfau. Zasady sztuki położniczej. Lwów 1838.
  26) Vanier du Havre. Cause morale dc la circoncision des Israelites. Paris 1847.
  27) Tomorowicz. Chirurgia obozowa. Warszawa 1816.
  28) Tykcl. O koniach. Warszawa 1828.
  29) Gall. Sur Torgauc des quaiites morales. Pans 1822.
  30) Bouriennc (de). Mómoircs. Paris 1829.
  31) Nestor. Ljetopiś. Moskwa 1824.
  32) Towarzystwo hist, i archeol. Zapiski Odesk. ob-ezczestwa. Odessa 1874.
  33) Albinus. Explicatio tabularum anat. Lcida 1761.
  34) Swedenborg. Du dernier jugement. Londres 1787.
  35) lostrukcya dla rodziców życzących umieszczać dzieci. Petersburg 1837.
  36) Beer. Nauka pielęgnowania zdrowych i chorych oczu. Lwów 1824.
  37) Barruel (de). Święto tajemnice masonii sprofanowane. Lwów 1805.
  38) ViUanovanus. Medicina Salernitana. Francofurti 1612.
  39) Harvey. Exercitationes dc gencrationc animalium. Amstcrdami 1651.
  11
  40) Novicomcnsis. De conscrvanda bona valctudinc. Ve-nctiis 1573.
  41) Willis. Cerebri anatome. Amstelodami 1675.
  42) Croonc. De ratione motus musculorum. Amstelodami 1676.
  43) Baudouin. Głębsze uważanie Mezmeryzmu. Warszawa 1821.
  44) Plenk. Zbiór zasad chirurgicznych. Kraków 1799.
  45) Turecki. Etudes prophylactiques. Paris 1868.
  46) be Canu. Etudes chimiques sur le sang humain. Paris 1837.
  47) Kampe. Wiadomości i prawidła dla młodzieży. Wilno 1821.
  48) Tcgncr. Axel. Powieść tłum. Engcstróm. Poznań 1877. Baudouin de Courtenay swe prace:
  1) Otczety o zaniatijach po jazykowiedieniju. Zeszyt II. Kazań 1877.
  2) Lingwisticzeskija zamietki. Zesz. I. Woroneż 1877.
  3) Kritika i biblijografija. Woroneż 1877.
  4) Recenzyjc: Modlitw Wacława i Hand buch der alt-bulgarischen Sprachc. 1876.
  5) Głottołogiczeskija zamietki. Woroneż 1877.
  Benoni Karol ze Lwowa:
  Der Einfluee der Axendrehung der Erde auf das Windsystem. 1877.
  Biliński Leon swą pracę:
  Die Gemeindebesteuerung und dereń Reform. Leipzig 1878.
  Bobrzyński Michał swe prace:
  1) Hietoryja prawa niemieckiego. Tom I. Kraków 1876.
  2) Kazania sejmowe Skargi. Wykład. Kraków 1876.
  83
  fcuszczyński J.
  Chamskiego powieść: Nasze życia. Toruń 1877. Castracane Franciszek z Rzymu swe prace:
  1) Diatomcen in der Kohlenperiode. 1875.
  2) Instruzioni per diatomce. Roma 1875.
  3) Sulla struttura delle diatomce. Roma 1873.
  4) Lc diatomec dell* Istra c Dalrn. Roma 1873.
  5) La visione binoculare. 1874.
  6) La teoria della reproduzionc delle diatomec. Roma
  1874.
  Coen Dr. R. z Wiednia swą pracę:
  Neucre Bcitriige zur Kentniss u. Heilung von Sprach krankheitcn 1877.
  Lrechsler A. Z Drezna swe prace:
  1) Bericlit ttber die Sammlungen fUr Kunst u. W i seen schaft zu Dresden. 1876.
  2) Scliolien zu Christ. Rudolfs Cose. Dresden 1851.
  3) Stellung des Fichteschcn Systems. Dresden 1862.
  4) Astrologische Vortrage. Dresden 1855.
  5) Persónlichkeit Gottes u. des Menschen. Dresd. 1856.
  6) Katalog der Sammlungen des math.-physikalischcn Salons zu Dresden. 1874.
  7) Mittheilungen liber die Sammlung des Salons. 1874.
  8) Der arabische Ilimmelglobus v. Jahr. 1279. Dresden 1873.
  Dzieduszycki hr. Wojciech swą pracę:
  Ateny. Lwów 1878.
  Dzierzbicka Natalija z Nicei:
  Armengaud. Les galeries publiques de Г Europe. Rome. Рагіз 1857.
  Hr. Wawrz. Engestrom swe prace:
  1) Obrazki z podróży. Kraków 1870.
  2) Pieśń o gwiazdach naszych. Lwów 1874.
  3) Karol Lineusz po polsku i po rosyjsku.
  4) Hukiet Haliny. Poznań 1875.
  5) Kongres antropol. i archeol. Poznań 1875.
  6) Ez. Tegncr. Drezno 1870.
  7) Poezyje Karola XV. Warszawa 1873.
  8) Henr. Ibsen. Warszawa 1875.
  9) Minnen och Anleckningar of Elof Tcgner. Stockholm 1876.
  Erlicki Feliks swą pracę :
  Kys instytów rolniczo leśnych. Warszawa 1877.
  Feldmanowski Hijeronim swą pracę:
  Wykopalisko Pawłowickie. Poznań 1877.
  Forster Karol z Drezna:
  Wszystkie ewoje prace i publikacyje w 58 tomach.
  Friedlein Księgarz w Krakowie:
  Kaleudarz illustrowany Jaworskiego na rok 1877. Warszawa.
  Gebethner i Wolff z Warszawy:
  Sześć dzieł nakładu Żupańskiego.
  Gorzkowski Maryj an swą pracę:
  Przegląd kwestyj spornych o Rusi. Wydanie 3.
  Gramlewicz Stefan swą pracę:
  Quaestiones Claudianeae. Vratislaviae 1877.
  Habura Franciszek swą pracę:
  Gajusa Salustiusa dzieła. Tom I. Tarnów 1877.
  Hubę Romuald swą pracę:
  O datach nadawanych statutom Kazimierza Wielk. Warszawa 1877. 85
  Ks. Janota Dr. Eugenijusz swą pracę:
  Bocian. Opowiadania i spostrzeżenia. Lwów 1876. Jaroszewski Zygmunt z Warszawy swą pracę:
  Uprawa roślin zbożowych i pastewnych. Warszawa 1877.
  T. K. zc Lwowa:
  Czego naszemu miastu potrzeba. Lwów 1877.
  Kirkor Adam swą prace:
  1) Słowianie nadbałtyccy. Lwów 1876.
  2) Krakowskaja Akadcmija nauk. Odbitka ze Zbornika Petersh.
  Kluger Władysław z Limy swe prace:
  1) Wykład hydrauliki. Paryż 1873.
  2) Turbina Fourneyrona. Paryż 1872.
  3) Tcoryja turbiny Fontaina. Paryż 1873.
  Hr. Róża z Potockich Krasińska:
  Muzeum Konstantego Swidzińskicgo. Tom III. Warszawa 1877.
  Kulczycki T. swą pracę:
  O wniosku postawionym w Radzie miejskiej d. 24 Maja. Lwów 1877.
  Legor Louis swą pracę:
  Rapport sur une mission scientifique pres le Congr. агсііёоі. de Kiev. 1877.
  P. P. Józef i Paweł Lenkiewiczowie:
  1) J. Jabłonowskiego. Historyja Tclcmaka wierszem. Sandomierz. 1726.
  2) Wirgilius w tłumaczeniu Kochanowskiego, Otwinow-skiego i Nagurczewskiego. Warszawa 1754.
  Liske Ksawery ze Lwowa swą pracę:
  Ofversigt of den Polska Litteraturen. Zeszyt III. Stockholm 1876.
  Lutostański Dr. Б. swą pracę:
  Wykazy śmiertelności miasta Krakowa 1877.
  Majer Józef Prezes Akademii:
  Fudakowskiego Chemija lekarska. Zeszyt 1 i 2. Warszawa 1875 i 1877.
  N. N. z Paryża:
  Badęgiada czyli Napoleon III Poemat komiczny. Paryż 1877.
  N. N. z Australii:
  Select Plants by Baron Ferd. von Mueller. Ostrowski lir. Krystyn swą pracę:
  1) Święty Wojciech. Oratoryjum z muzyką Sowińskiego. Paryż 1877.
  2) Teatro di Cristino Ostrowski. Tłumaczenie Fontany. 3 tomiki. Milano 1877.
  Piętak Leonard ze Lwowa swe prace:
  1) O giełdzie i czynnościach giełdowych. Lwów 1877.
  2) O towarzystwach zarobkowych i gospodarczych. Lwów 1874.
  X. Polkowski Ignacy swe prace:
  1) Historyja majętności Łabiszyńskićj. Poznań 1876.
  2) Opisy ruin na wyspie jeziora Lednickiego. Gniezno 1876.
  3) Pamiętnik Józefa hr. Krasińskiego. Poznań 1877.
  4) Skorowidz do Pamiętnika religijno moralnego od r. 1841 — 1862. Warszawa 1877.
  5) Wykopalisko Głębockie monet. Gniezno 1876.
  6) Dócourerte ń Głębokie. 1876. 87
  Popiel Paweł z Krakowa swą prace:
  Maurycy Mann. Kraków 1877.
  Popiel Paweł junior swą pracę:
  Jan Zamojski w Padwie i Wenecyi. Kraków 1876.
  Przezdziecki hr. Konstanty z Warszawy:
  Petermanna: Mittheilungen aus J. Pertcs Geogr. Institute. Tomów 14 i 25 zeszytów dodatkowych.
  Rostafiński Dr. swą pracę:
  Uebcr Botrydium granulatum. Leipzig 1877.
  Schmidt Wilhelm z Czerniowic swą prace:
  Suczawa’s histor. Dcnkwiirdigkeitcn. Czernowitz 1876.
  Sciborowski Dr. Władysław swe prace:
  1) Wspomnienio o FI. Sawiczcwskiin. 1877.
  2) O Zakopanem pod względem leczniczym. 1877.
  Skobla spadkobiercy w Krakowie :
  1) Krebs. Antibarbarus der lateinischen Sprache. Frankfurt 1843.
  2) Eichom. Antiqua historia cx ipsis scriptoribus lati-ne narrata. Lipsiae 1811.
  3) Lactantius. Opera omnia. Biponti 1786.
  4) Sibclis. Disputationcs quinque. Lipsiae 1837.
  5) Presl. Ssawectwo. Rukowet saustawna. 1834.
  6) Hedericus. Novum lexicon manuale graeco-lat. et lat.-graec. Lipsiae 1827.
  7) Schnurrer. Chronik der Seuchen. Tubingen 1823.
  8) Valeri Maximi dictorum factorum libri novem. Biponti 1783.
  9) Hoeven. Dc historia morborum. Lugduni 1845.
  10) Hoeven. Dc historia mcdicinac. Lugduni 1842.
  11) Svetonius Tranquillue. Vitae XII Imperatorum Zurich 1809. 88
  12) Schmidt. Die Reform der medizinischen Yerfassung. Berlin 1846.
  13) Gruner. Commentatio antiquaria medica de J. C. mortc. Ilalae 1805.
  11) Wallrotb. Syntagma de ophtlialmologia veterum. Ha-lae 1818.
  15) Plainer. Qucstionum physiologicarutu libri duo. Lip-eiae 1704.
  16) Trttstel. Historiach-kritische Beitriłge. Berlin 1846.
  17) Gruner. Morborum antiquitates. Vratislaviae 1774.
  18) Marx. Origines contagii. Caroliruhae 1827.
  19) Scnecae (L. Aunaei) philosoplii opera omnia. Lip-siae 1832.
  20) Hippocratis aphorismi. Berlin 1822.
  21) Palingenii (МагсеШ). Hellati Zodiacus. Lipsiae 1832.
  22) Schmidt. Phraseologia latina. Halinę 1830.
  23) Gruner. Nosologia historica. Jenae 1705.
  24) Corcclle. Documents pour servir a l’hist. des conspirations. Paris 1831.
  25) Stanek. Zakładowe pitwy (anatomie). Praga 1840.
  26) Adamowicz. Conspectus morborum inter animalia. Vilnac 1824.
  27) Gruner. Analecta ad antiquitates mcdicas. Yratisla-viae 1774.
  28) Cejnova. Skórb kaszobskoslovinskje mowę. Svjece 1866; 1868.
  29) Hippocratis aphorismi. Tubingae 1786.
  30) Schiller. Yalleneteini Castra, latine. Tubingae 1830.
  31) Kozdera. Dissertatio exhibens brevem pestium regui Bohcmiac historiam. Yindobonae 1825. 89
  32) Dundr. Zemepie kralowstwf Ceskćho. Praga 1823.
  33) Sadis u. Dulk. Ilandworterbuch der pract. Arznei-mittellehrc. Konigsberg 1830.
  34) Bnreorius. Institutiones mcdicinac practicae. Lip* siac 1827.
  35) Noltenius. Lexicon lat linguae antibarbarum. Lip-sine 1744.
  36) Hebenstreit. Dc homino sano ct aegroto. Lipsiae 1753.
  37) Morgagnus. In Aur. Corn. C’elsum etc. Lugduni Ba-tavorura 1735.
  38) Schaeffer. I)e arte obstetricia A.C.Celsi. GOttingac 1837.
  39) Stark. Commentatio anatomico-physiologica. Lipsiae 1830.
  40) Ocrtelins. De aquae frigidac usu Cclsiano. Mona* chii 1826.
  41) Eichetadiiis. Memoria Augusti Ducis Saxoniae. Go-thac 1823.
  42) Stark. Dc apud Herodotum. Jenac 1827.
  43) Sintenis. De nimia sermonis patrii cultura. Lipsiae 1780.
  44) Memorabilia Acadcmiae Jenensis. Jenae 1842.
  45) Malewski. Syntheses de pharmacie et de cbimie. Paris 1854.
  46) Kuehnast. Voces latinae. Toruń 1844.
  47) Rathke. De animalium crustac. generatione. Regio-montii 1844.
  48) Friedlacnder. Historia ordinis med. Ilalcnsis. Ilalae 1840.
  49) Schoemann. Commentatio de lithomia Celsiana. Jenae 90
  50) Eicbstadius. Paradoxa quaedam Horatiana. Jena 1832.
  51) Sydenham. Opera nnivcrsa medica. Lipsiae 1828.
  52) Baglivins. Opera omnia medico – practica et anato-mica, Lipsiae 1828.
  53) Morgagnus. De sedibus et causis morborum. Lipsiae 1827.
  54) IIebcrdeniu8. Opera medica. Lipsiae 1831.
  55) Ramazzini. Opera medica. Lipsiae 1823.
  5G) Huxbam. Opera. Lipsiae 1829.
  57) A. C.Celsi Demedicina libri octo. Lngd. Batav. 1785.
  58) Caelius Aurelianns. De morbis acutis. Amstelod. 1709.
  59) A. C. Celsus. De mcdicina libri octo. Lipsiae 1766.
  60) Lommius. Commentarii in A. C. Celsum do sanitate. Vindobonae 1794.
  61) Rbodiue. De acia dissertatio. Pataviae 1639.
  62) A. C. Celsus. Arznciwissenschaft. Braunschweig 1846.
  63) Lommius. Commentarii de sanitate tucnda. Amste-lodami 1775.
  64) Corn. Celsus. Mcdicina. Coloniae 1835.
  65) Hippocrates. De абге, aquis et locis liber. Ebersfcl-dae 1834.
  66) Dundr. Prńwodce po Cechach. Praga 1822.
  67) Guenther. De balneis veterum. Berolini 1844.
  68) Ziegler. Morbus cardiacus veterum. Berolini 1843.
  69) Ressig. Dissertatio sistens brevem expositionem aquar. miner, regn. Galie. Vindobonae 1827.
  70) Loevenetein. De prosodia medica. Berolini 1828.
  71) Friedlaender. De mcdicina oeulorum. Ilalae 1817.
  72) Steer. Dissertatio phil. med. Viennae 1824.
  73) Desberger. Archaeologia medica Alcorani. Gothae 1831. 91
  74) GrundzUge der medic. Polizei dcr Miueralquellen. Prag 1855.
  75) Zeis. Drei cliirurgische Abliandlungcn. Dresden 1813.
  76) Greissing. Die Mineralquellcn zu Zaizon in Sieben-blirgen. Wien 1855.
  77) Dierbacb. Flora Apiciana. Heidelberg 1831.
  78) Questa. Do latinae linguae pracstantia. Mediolani 1829.
  79) Schilling. Quaestio de Corn. Celsi vita. Lipsiae 1827.
  80) Closius. A. C. Celsi de tuenda sanitate. Tubingae 1785.
  81) Daremberg. Lettre sur un passage de Cclse. Paris 1852. Spasowicz z Petersburga:
  1) Antonowicz. Izsljedowanije o Kozaczestwie. Kijów 1863.
  2) Karol Dunin. O Mazowieckom prawie. Część I. Warszawa 1876.
  3) Nowicki. Opiś aktów knigi 20 Kijews. Archiwa. Kijów 1876.
  4) leones familiae duoalis Radivilianae denuo expres-sae. Pctrop. 1875.
  5) Statietika russkich banków. Cz. L Petersburg 1872.
  6) Dragomanów. Małorusskija naród, predanija. Kijew 1876.
  7) Miller. Oczerki Arijskoj mifologii. Moskwa 1876.
  8) Wiazemskij, kniaź. Zamieczanija na Słowo o połku Igora. Petersburg 1875.
  9) Wiazemskij, kniaź. Słowo o połku Igorcwic. Petersburg 1877.
  10) Pachman. Obycznoje graźdanskoje prawo w Rossii. Petersburg 1877.
  11) Gradowski. Naczała russkago gosudarstw. prawa. Petersburg 1876.
  92
  12) Gedeonów. Wari agi i Kuś. Petersburg 187G.
  13) Wasilczykow. Zicinljewładicnije i ziemljedielenije w Rossii. Petersburg 1876.
  14) Tołstoj. Dramaticzcskaja triłogija. Petersburg 1876.
  15) Tołstoj. Kimskij katolicizm w Rossii. Petersburg 1876-7.
  16) Kulisz. Materijały dla istorii wozsojedinienija. Moskwa 1877.
  17) Wielikanow. Zarnicy Rusi za skifskim gorizontom. Odessa 1877.
  18) Sokołowski. Oczerki istorii sielskoj obszczyny. Petersburg 1877.
  19) Orszanskij. Russkoje zakonodatielstwo o jcwrejach. Petersburg 1877.
  20) Annenkow. Wospominanija i kriticzeskije oczerki. Petersburg 1877.
  21) Perwolf. Germanizacija Baltic. Sławian. Petersb. 1877.
  22) Suchomlinow. Istorija rossijskoj Akademii. Petersburg 1874—6.
  23) Tołstoj. Sticliotworenija. Petersburg 1877.
  24) Miller. Wzgliad na słowo o połku Igorewie. Moskwa 1877.
  25) Keuesler. Zur Gescbichte und Kritik des bnucrli-eben Gemeindebesitzes. Riga 1876.
  26) Russkaja Starina. Petersburg 1870.
  Dr. Stański z Paryża swą prace:
  Do la contagion de la variole. Paris 1877. Sławiński Ford. swą pracę:
  O budowie zdania pojedynczego. Warszawa 1877. Steczkowski Jan K. swe prace:
  1) Fizyczny skład słońca. 1877. 2) Wspomnienie majówek młodzieży szkolnej. Kraków
  1878.
  Straszewski Dr. Maur. swe prace:
  1) O zadaniach filozofii. Kraków 1877.
  2) Filozofija Spinozy. Warszawa 1877.
  Swięcianowski Julijan z Berlina swą pracę:
  Die miisikalische Scala in der Welt. Berlin 1877. Szujski Józef swą pracę:
  1) Trzecia żona Zygmunta Augusta. Kraków 1877. i
  2) Villc – Ilardouiu. La Conqucte de Constantinople. Paris 1872.
  Szysłowski Mieczysław swą pracę:
  Nowy sposób kreślenia krzywej ciśnień na sklepieniach. 1877.
  Talko z Warszawy swą prace:
  1) Z kazuistyki oftalmicznćj. Warszawa 1876.
  2) O mroczkach. Warszawa 1877.
  Tarłowski Wincenty Z Krakowa:
  Pogadanki ludowe o powołaniu i godności człowieka. Kraków 1876.
  Turkawski Marceli Antoni swe prace:
  1) Spytko z Melsztyna. Lwów 1876.
  2) Spicimir herbu Leliwa. Lwów 1876.
  Пг. U warów z Moskwy:
  Czctwcrtyj sjezd archeolog, w Kazani. Moskwa 1876. Walewski Władysław z Miłocic:
  Do Biblijoteki imienia Walewskich złożył 145 dzieł. Weinberg Mar. Alex, z Warszawy swą prace:
  Warszawska woda do picia. Warszawa 1877.
  Wejnert Alexander swą pracę:
  O starostwach w Polsce do końca 18 wieku. Warszawa 1877.
  Werhratski J. ze Lwowa swą pracę:
  Znadolti do slowaria jużnoruskego. Lwów 1877.
  Wisłocki Władysław swą pracę:
  1) Hołowczyca Raport wizyty gen. Kraków 1877; tudzież:
  2) Brodmann G. Л. Kurzer Abriss der Geecbichte der Buclidruckerkunst, 3te Auflage. Erfurt 1864, w 8cc.
  3) Ebert Fr. A. Geschichte und Beschreibung der kó-nigl. Bibliothek zu Dresden. Leipzig 1822, w 8ce.
  4) Fischer G. Beschreibung einiger typograpliischer Sel-tenheiten. Mainz 1800 — 1804, w 8ce. Licfcrung I—VI, w jednym tomie.
  5) Franke C. A. Handbuch der Buclidruckerkunst, 4te Auflage. Weimar 1867, w 8ce.
  6) Geschichte der kónigl. Pariser Bibliothek. Quedlin-burg 1778, w 8co.
  7) Uegelmaier D. T. G. Geschichte des Bibelverbots. Ulra 1783, w 8ce.
  8) Klllb D. Ph. H. Geschichte der Erfindung der Buch-druckerkunst. Mainz 1837, w 8ce.
  9) Lchnc Fr. Beitr&ge zur Geschichte der Erfindung der Buclidruckerkunst. Mainz 1837, w 8ce.
  10) Schaab K. A. Die Geschichte der Erfindung der Buclidruckerkunst, 2te Auflage Mainz 1855, w 8ce. Band I —III.
  11) Wilken Fr. Geschichte der konigl. Bibliothek zu Berlin. Berlin 1828, w 8ce.
  12) Denis M. Einleitung in die Btlcherkunde. Wien 1777—1778, w 4ce, Theil I—II, w jednym tomie.
  95
  13) Denis M. Die Merkwllrdigkeiten der Garellischcn dffentl. Bibliothek am Thereeiano. Wien 1780, w4ce.
  14) Ebert Fr. A. Allgemeines bibliographischcs Lexicon. Leipzig 1821, w 4ce, Band I—II.
  15) Schwarz Ch. G. De omamcntis librorura. Lipsiao 1756, w 4ce.
  16) Placcius V. Tbeatrnm anonymorum et pseudonymo-rum. Hamburgi 1708, fol.
  Wojewódzki Justyn swą pracę:
  Kwestyja domu zarobkowego. Warszawa 1877.
  Wolański Dr. ze Stanisławowa:
  Dzieł treści medycznej 36 w 66 tomach.
  1) Friderici Hoftmani Opera omnia. Genevae 1745.
  2) Ploucquet. Initia bibliothecae med. pract. et chirur. Tnbingae 1793.
  3) Ploucquet. Iuitia bibliothecae med. supplcmenta.
  4) Vieu88en8. Ncvrographia universalis. Lugduni 1784.
  5) Browne. Myographia nova. Londini 1654.
  6) Malpighius. Opera posthuma. Londini 1697.
  7) Comelin. Flora malabarica. Lugduni 1696.
  8) Zacchias. Quaestionum med. legal, tomi 3. Franco-furti 1688.
  9) Zinn. Deecriptio anatomica oculi humani. Goettin-gae 1780.
  10) Mauriceau. Traitć des maladies des femmes. Paris 1675.
  11) Winslow. Exposition anat. de la structure du corps hum. Paris 1732.
  12) Snntorius. Observationes anatomicac. Venetiis 1724.
  13) Boerhaave. Opera omnia mcdica. Venetiis 1742.
  14i Le Clerc. Histoire de la mćdecine. Amsterdam 1702.
  15) Mnsitanus. De morbie mulierum. Coloniae 1709. ОС
  16) Meckel. Tractatus anat. phys. de qninto pare nervorum. Goettingae 1748.
  17) Bellini. Excrcitationcs anatomicac. Lugduni 1726.
  18) Mcrcurialis. De morbis muliebribus. Venetiis 1591.
  19) Vrisbergius. De nervis viscerum abdom. Goettingae 1780.
  20) Vriebergme. Obscrvationes anat. de testiculis. Goettingae 1779.
  21) Walter. Anat. Sendschreiben an Hrn. Hunter. Berlin 1778.
  22) Linnaeus. Species plantarum exhibentes plantas rite cognitas. Holmiae 1753.
  23) Bartholini. Anatome ex omnium veterum reccntiorumq. observationibus. Lugduni Batav. 1686.
  24) Kraus. Krit. etymolog, medic. Lexicon. Goettingen 1821.
  25) Linne. Pliilosophia botanica. Berolini 1780.
  26) Vicat. Bibliotheque medico-physique. Lausanne 1783.
  27) Cclsus. Do medicina libri octo. Basilcae 1748.
  28) Szymkiewicz. Nauka chirurgii. Wilno 1806.
  29) Monroi Tractatus tres de nervis. Harlingae 1763.
  30) Spallanzani. Versuclie liber das Verdaungs-Gcsclulft. Leipzig 1785.
  31) Harlcs. Analecta hist critica de archigeno med. Lipsiae 1816.
  32) novius. Tractatus de circulari humorum motu. Lugduni 1740.
  33) Paracelsus. De secretis naturae mysteriis. Basilcae 1570.
  34) Cotunnius. De aquaeductibus auris humanae. Viennae 1774. 97
  35) Frank. Biographic des Dr. J. P. Frank. Wien 1804.
  36) Sinelie. Tabulae anatomicac. Nlirnberg 1758.
  Zaleski Bronisław z Paryża:
  1) Repertoire des sources historiąues da Moyen-age. Paris 1877.
  2) Lituanicanim societatis Jesu historiarum libri decem auctore St. llostowski.
  Ke. Załęski Stanisław swą pracę:
  Mowa na pogrzebie lir. M. Dzieduszyckiego. Lwów 1877.
  Zeltt Józef z Warszawy:
  Bayera nowy skorowidz monet polskich. Wam. 1877.
  Zgórski Dr. Alfred ze Lwowa:
  Trzeci rocznik stowarzyszeń zarobkowych. Lwów 1877.
  Zieleniewski Michał z Krakowa:
  Zbiór wiadomości o Krynicy. Kraków 1877.
  Zienkowicz z Medyjolanu:
  F. Clerici: L’apc, sua anatomia, suoi nemici. Milano
  1875.
  Zorzi А. РІѲГГ0 z Wenecyi swe prace:
  1) Della basilica di San Marco. Venezia 1877.
  2) Sulla demolizione della Chiesa di S. Moisc. Venezia 1877.
  Źychliński Teodor swą pracę:
  Kronika żałobna. Poznań 1877.
  II. Rękopismy.
  Bogusz Adam z Krakowa:
  Dwa autografy Jana Kazimierza i dokument z 14 wieku.
  13 Ke. Brykczyński z Płocka:
  Dyplomów płockich trzydzieści i dwa, tudzież fascy^ kuł akt z czasu Ks. Warszawskiego.
  Ke. Jurgowski Tomasz:
  Dokument pergaminowy z r. 1339.
  Ks. Krzyżanowski z Kamieńca pod Wołkowcem:
  Mómoires pour servir к l’histoire de la vie et des actions de Jean Sobieski par Dupont. Tom II; ko-pija rekopismu z Aix.
  III. Mapy, Obrazy, Rzeźby, Fotograflje.
  Greim Michał z Kamieńca:
  21 tablic panoramy Kamieńca i typów ludowych.
  Ks. НІррІѲГ z Brunsbcrgu:
  Litografiję Hozyjusza.
  Skirmunt Konstanty:
  Szachy wykonane w metalu przez ś. p. Helenę ze Skirmuntów Skirmuntową.
  Prof. Szujski, Bojarski i Teichmann:
  Popiersie Prezesa Majera wykonane w gipsie przez Tombińskiego.
  IY. Przedmioty muzealne.
  Akord z Niska:
  Wykopalisko brązowe znalezione w Przędzlu w lesie. Ks. Brykczyński z Płocka:
  Monet srebrnych 26 i 35 monet i medalów miedzianych. 99
  Hr. Czosnowska Anna z Podola:
  Dwa kolczyki srebrne wyorane wo wsi Borykow-cacli na Podolu.
  Czajkowski Maryjan z Bilcza:
  Zamek drewniany włościański wykonany i używany w Bilczu.
  Heydel Erazm baron z Beremian:
  1) Siekierkę krzemienną wydobytą z grobu kamiennego w Beremianacb.
  2) Srebrną monetę Ces. Adryjana z godłem Roma felix znalezioną w Beremianacb.
  Hefelmajer z Krakowa:
  Strzelbę krzoskową z wybitemi napisami łacińskićmi z początku 18 wieku.
  Horodyska Maryja z Żabiniec:
  Wykopaliska brązowe, kościane i gliniane z Kali-nowszczyzny i z Żabiniec.
  Horodyska Waleryja z Kociubiniec:
  Kubek z uszkiem polewany, ręcznia i dwie sopiałki z Kopyczyniec; zapaska wełniana i pas (pojas) z Kociubiniec.
  Dr. Jasieński z Rasztowców:
  1) Dwie srebrno monety, Adryjana i Antonijusza znalezione w Miodoboracb nad Zbniczem i 6 monet polskich.
  2) Zamek drewniany włościański wykonany w Rasz-towcach; trzy misy polewane, wyrób garncarski w Toustem.
  Karłowicz z Wilna:
  1) Siekierkę kamienną ze wsi Bartowły pod Ejszyszkami.
  2) Ułomek podobnćj siekierki z pod Wiszniewa.
  Kęszycki hr. Aleksander z Dżwinogrodu:
  Kafel starożytny i ozdobę kamienną w kształcie półksiężyca (kolczyn) znalezione na zamczysku w Dżwi-nogrodzic.
  Olga i Szczęsny hr. Koziobrodzcy Z Chlebowa na Podolu galic. :
  Dwa garnki i dwa dzbanki z okolic Grzymałowa i Chlebowa; dzban malowany z okolic Tarnopola; sitko, maślanicę, solnicę i kuszkę z okolic Chlebowa; baryłkę, maślanicę, dwie łyżki jałowcowe, kadzidło, dudkę roboty Hucułów z okolicy Kosowa; wreszcie strój zupełny niewiasty Podolskiój z Chlebowa i kilka szczegółów stroju męzkiego.
  Łukjanowiczowa Maryja z Horodnicy:
  Czubki, t. j. strój na głowę dziewczyny w Horodnicy.
  Mochnacki Ignacy Marszałek z Tarnopola:
  Celt bronzowy znaleziony na cmentarzysku w Tou-stołuhu.
  Omatowska Wanda Z Horodnicy na Podolu:
  Garnek duży z uchami malowany i dwie łyżki drewniane, wyrób Horodnicki pod Husiatynem.
  Władysław Przybysławski:
  1) Pierwszy zbiór narzędzi i klocków (nuclei) krzemiennych, oraz skorup od naczyń glinianych, znalezionych na Grodzisku w Horodnicy nad Dniestrem.
  2) Kolczyk brązowy tiligranowćj roboty wykopany przypadkowo pod tómżo Grodziskiem.
  3) Skorupy grubego naczynia i nadpalone kości zwierzęce razem wykopane w grobku płytowym na Niwie Dulawie w Horodnicy nad Dniestrem.
  101
  4) Zbiór przedmiotów starożytnych, wyoranych na Niwie wsi Błyszczanki na Podolu, a mianowicie:
  a) Ozdobę brązową do noszenia na szyi, z ema-ljowanćm wyobrażeniem ptaka.
  b) Kawał szpinki (fibulae) brązowój.
  f) Grot żelazny od lancy lub dużćj strzały.
  d) Przedmiot stożkowatego kształtu z czarnćj gliny z ozdobami i 3 dziureczkami (podobny do igielnika znalezionego w palaficie w Mocriugen).
  e) 2 ułamki naczyń glinianych z ozdobami.
  f) 3 kawałki bransolet szklanych.
  5) 365 pisanek wielkanocnych z Pokucia i 6 pisanek wielkanocnych Huculskich z Żabiego.
  Romański Włodzimierz inżynier z Wasilkowicc:
  Siekierkę kamienną znalezioną w Wasilkowcach.
  Rosinkiewicz Kazimierz z Cygan:
  1) Dwie kamienne proce znalezione w Cyganach obok ułamków urny.
  2) Kość zwierzęcą obrobioną w kształt szydła.
  Ks. Adam Sapieha z Bilczy:
  Zbiór narzędzi rolniczych używanych w Galicyi wschodniej, krąjowcgo wyrobu, tudzież niektóre części stroju z Bilczy.
  Sołtan hr. Michał Z Gracu:
  Ząb jaskiniowego niedźwiedzia.
  Ks. Tomaszewski z Książnic Wielkich:
  1) Grot kamienny z grobowisk w Jaksicach.
  2) Siekierę kamienną znalezioną w Maj ko wicach pod Koszycami w Król. Polek.
  Ujejski Zdzisław z Wasilkowiec:
  Skorupy naczyń malowanych Wasilkowieckich.
  Ujejska Zdzisławowa z Wasilkowiec:
  Tabakierę z rogu, wyrób Kocinbiniecki; tabakierę z kory brzozowćj i kubek gliniauy z ornamentyką wykonaną krzemykiem, wyrób Pistyński.
  Wilkicki Jan z Chlebowa:
  Wielki miot kamienny z diorytu znaleziony w Są> dowćj Wiszni.
  Wolański Erazm z Czarnokońców:
  Rękojeść od pałasza i garnek, znalezione w ziemi w Czarnokońcach.
  Wolańska Matylda Z Czarnokońców:
  Pas biały wełniany, wyrób w Czarnokońcach, tudzież garnek znaleziony w ziemi obmurowany cegłą w Czarnokońcach.
  Hr. Załuska Jencrałowa z Krakowa:
  Obrączkę złotą Tadeusza Kościuszki z napisem: „Wszystko ojczyźnie, nigdy nic dla siebie”, a wewnątrz: „Z Załuskich Lubomirska Kościuszce.”
  Zieleniewski Dr. Michał:
  1) Medalijon na pamiątkę Igo zgromadzenia ludowego w Cieszynie 1871.
  2) Medalijon na pamiątkę obchodu unii Lubelskiej we Lwowie.
  Dary przesłane do zbiorów Komisyi fizyjograficznój akademickiej w 1877 r. i w pierwszych miesiącach 1878 r. ogłoszone zostały w Sprawozdaniach z posiedzeń tćjże Komisyi, umieszczonych w IV Tomie Rozpraw i Sprawozdań z posiedzeń Wydz. matem, przyr. Akad. umiej, na stron. XLI, XLII, XLHI, XLIV, XLV, XC, tudzież w V Tomie tychże Rozpraw i Sprawozdań stron. XII, XLH, XLIV. ZAGAJENIE
  ^Posiedzenia publicznego Akademii
  w <lniu 3 Maj’a r. 1878
  przez
  Wice-Protelctora Akademii
  hr. Alfr. Potockiego.
  W imieniu Najdostojniejszego Protektora Akademii, Jego Cesarskiej Wysokości Arcyksięcia Karola Ludwika, mam zaszczyt zagaić posiedzenie i powitać Was, Panowie. Mniemam, że dam wyraz rzewnemu uczuciu całego Zgromadzenia, jeżeli rozpocznę od słów szczerego i głębokiego żalu po stracie tych mężów, którzy zeszłego roku zasiadali jeszcze w tćm gronie, a których śmierć zabrała z naszego koła, zasmucając kraj cały i czyniąc dotkliwą lukę w zastępie najznakomitszych pracowników na polu ojczystej literatury i nauki.
  Jeden z nich, mąż wysokićj nauki i wielkich cnót obywatelskich, pełen zasług na wszystkich niemal polach publicznych, równie znakomity na katedrze jak w życiu, w tćm uczonem kole jak w różnych kierunkach publicznćj służby; drugi autor świetnego talentu i najwdzięczniejszych
  darów umysłu, którego wytworny smak i nadobne pióro było rozkoszą miłośników literatury; obaj żyć będą w pamięci kraju i w sercach swych towarzyszy zawodu.
  Po tych bolesnych stratach znajdujemy jednak pociechę w przekonaniu, że, jeżeli mężowie choć tak wielkich zasług ustępują z widowni pracy, Instytucyja zostaje, żyje, wzrasta, potężnieje, że coraz ściślcjszćm wiąże się ogniwem z swojćm społeczeństwem i coraz więcćj znajduje uznania i najrzetelniejszego udziału.
  Świadczą o tćm fakta, wymowne ofiary i zapisy czynione na rzecz tćj Akademii naszćj, dowody szlachetnej ofiarności, które równio zaszczyt czynią i tym, od którycli wyszły, i Inetytucyi, dla którćj zostały przeznaczone. Jest to objaw, który powitać należy z szczćrą radością; jest to uznanie tylu cennych owoców Waszćj działalności; jest to zachęta do dalszych zasług, do dalszćj pracy około postępu nauk i umiejętności, do którćjto wzniosłćj misyi powołała Was, Panowie, wola i łaska Naszego Wspaniałomyślnego Monarchy, Twórcy i Dobroczyńcy tćj instytucyi.
  Odpowiedź Prezesa Akademii.
  Z wdzięcznćm uczuciem przyjmujemy i żal, który Kkscelencyja wyrazić raczyłeś z powodu śmierci dzielnych naszych towarzyszów pracy, i życzliwe uznanie naszych usiłowań, i tę pokrzepiającą otuchę, jaką w nas wzbudzasz stawieniem na widoku coraz ściślejszego jednoczenia się z krajem tej w nim nowćj i po wszystkie czasy pierwezćj dopiero Instytucyi. Przywołana do życia łaską Najjaśniejszego Monarchy, wsparta w samym zawiązku hojnym Jego darem, nie umie ona wydzięczyć się inaczej,
  105
  jak szczerćm dążeniem do wzniosłego celu, który jćj zakreślił : ażeby stała się na polu nauki wydatnym wyrazem du-chowćj potęgi narodu.
  Kto tak troskliwie, jak Wasza Ekscelencyja, wgląda w postęp tej Inetytucyi, kto okiem znawcy śledzi ustalający się stosunek między społeczeństwem i Akademiją, kto mocą swego stanowiska nasze własne podnosi, a życzenia nasze w najwyższych sferach państwa skutecznie popióra,— tego imię wiąże się ściśle z dziejami Akademii.
  Za tę troskliwą opiekę racz Ekscelencyjo przyjąć wyznanie głębokićj wdzięczności, której w imieniu Akademii dać publicznie świadectwo, staje się dla mnie miłym obowiązkiem.
  14 GŁOS
  Dra JÓZEFA MAJEDA
  Prezesa Akademii umiejętności w Krakowie,
  na posiedzeniu publicznćin roku 1878.
  W chwili politycznego zamętu, niepokojącego umysły burzą przewidywaną w przyszłości, zbieramy się dziś w przybytku nauki, którego godłem praca w miłości, zgodzie i spokoju. Im silniej umysł miotany niepewnością, waha się między obawą a nadzieją, bez możności udziału w grze odgrywanej na widowni politycznej świata: tern milszą musi mu być chwila wytchnienia w spokojnij przystani, która, otaczając go inną atmosferą, wraca błogą równowagę, odświeża i krzepi.
  W takićjto przystani obchodzimy dziś doroczne uroczyste zebranie. Mimo zawici i wzburzeń panuje tu spokój; — ale nie ów, obojętny na losy i koleje świata spokój zimnego samoluba, obojętnego ducha kosmopolity, lub niedołężnego flegmatyka; lecz ten, który umiejąc spółczuć, spółcierpieć i działać, gdzie tego potrzeba, oparty na równoważeniu popędów serca rozumem, jedna rozwagę i rzuca promienny odblask na ten świat wzburzony. 107
  W przybytku tego spokojnego prądu pracy, przypada na nas doroczny obowiązek zdania publicznie sprawy z czynności naszych z roku ubiegłego. W sprawozdaniu tćm, raojćm zadaniem bodzie przedstawić w wiernym obrazie warunki, Arodki i pomoce, wśród których Akademija działała i Jakich w tym roku doznała; sprawozdanie Sekretarza jeneralnego dopełni reszty, i to ważniejszej, bo dotyczącej plonu dostarczonego naszą pracą na polu nauki.
  Środki matcryjalne, wynikające z uposażenia ze skarbu państwa, z funduszów krajowych i zasiłek samego Krakowa, dostatecznie są już wiadome z dawniejszych sprawozdań.
  W nich tćż wspomnieć mi już wypadło o smutnych kolejach, jakim uległa ostatnia wola ś. p. ks. Jerzego Romana Lubomirskiego. Zostawiając on spadkobiercom cały swój majątek, pragnął, ażeby drobna jego cząstka wypłacaną była naszćj Akademii, w połowie na pomnażanie, jój zbiorów, jako niezbędnych środków do badań naukowych, w drugiój na popęd wydawnictw i nagrody za prace naukowe, dokonywano po za jej obrębem. Była to zaprawdę myśl w swoim zakresie godna historycznego imienia; myśl dostrojona do szlachetnych popędów serca tego samego nazwiska księeia Jerzego z Przeworska, którego Akademija z rzewną wdzięcznością nigdy wspominać nic przestanie. Ten, serdecznie i rozumnie obmyślony zamiar zaradzania jednćj z potrzeb kraju, znalazł też rzeczywiście w zacm’j pamięci ks. Adamie, bracie testatora, najsumienniejszego wykonawcę. Nieszczęściem jednak śmierć jego zmieniła stan rzeczy. Dopatrzony w testamencie księcia Romana punkt spornćj natury, który wszelako książę Adam, bezpośredni spadkobierca, z własnego popędu prawnie był usunął, stał się w ręku jego następców dogodnym środkiem
  puszczenia w poniewierkę woli, jawnie przezeń objawionej. Dziwny to kontrast wobec tych, którzy sercem i rozumem mierząc zadanie Akademii, spieszą dla niej z ofiarą, na jaką starczy ich możność; fakt zaprawdę jedyny, na który chętnie rzuciłbym zasłonę, gdyby nio zarzut dotąd ponawiany, dlaczego Akadcmija nie dopełnia zamiaru zacnej pamięci księcia Jcrz. Romana. Dopóki więc pamięć o przeznaczeniu jego legatu całkiem nic zaginie, lub poczucie obowiązku dopełniania woli ojca nie zapanuje w przekonaniu tych, dla których w i on aby ona być rozkazem: dopóty z naszej strony nio ustanie konieczność usprawiedliwiania się wobec opinii kraju.
  Sprawa uczynionego przez ś. p. Józ. S z a 1 aj a legatu zakładu zdrojowego w Szczawnicy na rzecz Akademii, z powodu mniemanego ubliżenia przezeń prawom sukcesorów, dotąd ostatecznie uporządkowaną nic została; nie tracimy jeduak nadziei, że nastąpi to jeszcze skutkiem obopólnego porozumienia. Tymczasem o korzyści materyjalnej, jaką z legatu tego odnosiłaby Akadcmija, stanowczo dziś jeszczo orzekać nie można, z tego powodu, że dochód z półrocza pierwszego był w większćj części wyłączną własnością pp. sukcesorów, termin zaś zamknięcia rachunków z roku następnego właśnie co upływa. Wreszcie nadmienić tu wi-nienem, że Akadcmija, zgodnie z usilnćm żądaniem swojego Prezesa, pomna na jego zajęcia, jakich wymaga tok właściwych spraw akademickich, zwolniła go od zawiadywania interesami zakładu zdrojowego w Szczawnicy, powierzając to zadanie bieglejszym w tćj mierze rękom a znanćj gorliwości i prawości członka swego nadzwyczajnego Dra F. Szlach-towskiego, tudzież dodanych mu ku pomocy człon. czyn. Dra Estreichera i człon, nadzw. Dra Ściborowskiego, 109
  obli, z wieloletniego pobytu w zakładzie szczawnickim, z potrzebami jego dostatecznie obeznanych.
  O zawiązanych z p. L. T. Rychlickim układach o spłatę kwoty 30,000 złr., w zamian za uczynioną w r. 1873 darowiznę dóbr, mających po jego bezpotomnym życiu stać się własnością Akademii, nadmieniłem z tego miejsca już roku przeszłego. W ciągu tegoż roku ugoda ostatecznie zawartą została, mocą której p. Rychlicki spłacił już rato pierwszą w ilości 20,000 złr., drugą zaś w kwocie
  10,000 złr., tymczasowo hipotecznie ubezpieczoną, uiścić ma w Czerwcu r. b., poczćm, po najdłuższćm jego życiu, Akadcmija otrzyma jeszcze 10,000 złr. z masy po nim pozostałćj. Łatwe tu było porozumienie, bo układ dla obu stron równio był dogodny, a wzajemna życzliwość dopełniła reszty.
  W Kwietniu roku zeszłego otrzymała Akadcmija z Warszawy 750 rubli w list. zast. Król. Polak., jako fundusz na wydanie IXgo tomu Voluminum legum, uzupełniającego wydanie pijarskic. Było przecież życzeniem szan. dawcy, aby do dzieła tego nie weześnićj przystąpić jak w pól roku, a to głównie dla możności zebrania potrzebnego materyjału, rozproszonego rozmaicie, szczególniej co do ważnych i licznych praw sejmu czteroletniego i postanowień sejmu grodzieńskiego.
  Obywatel Krakowa ś. p. K. Bielecki, procent od kapitału 5,200 złr., złożonego w Arcybractwie Miłosierdzia w Krakowie, przeznaczył dla byłego Tow. nauk., dziś Akademii umiejętności, na nagrody dla dwóch lub trzech uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego, bądź za złożoną przez nich godną tego pracę wierszem lub prozą, bądź i bez tego, za okazaniem świadectwa celującego postępu w literaturze polskićj. Akadcmija, zawiadomiona o tćm przez c. k. Ekspoz. Prokuratoryi skarbowćj, z funduszu nadmienionego postanowiła utworzyć trzy nagrody, w stosunku /> */e i ł/e rotznego procentu. Pierwszą z nieb przeznacza za najlepsze wypracowanie zadania z zakresu history i literatury polskićj. które wyznaczy oddział filologiczny Akademii, w porozumieniu z profesorem tćjże literatury w Uniwersytecie. Dwie drugie przyznane będą uczniom za dowolnie dokonane prace, bądź poetyckie, bądź historyczno-literackie, bądź, w braku tychże, za celujący postęp w literaturze polskićj. Zamiar fundatora dotyczas nie wszedł w wykonanie, z powodu przeciągania się pertraktacyi stypendyjnćj, która, mimo zgłaszania się Akademii, dotąd załatwioną nie została.
  Od miłośnika nauk z Warszawy, nie chcącego być wymienionym, znanego jednak z czynów szlachetnych, chociaż z nich rozgłosu nie szuka, otrzymała Akademija 6,000 rubli w list. zast. m. Warszawy, ażeby z nich po jego śmierci, przez nagrody pieniężne i uznanie zasługi, mogła zachęcać do prac naukowych, do podnoszenia moralności i światła. Z kapitału tego zmuszony za życia korzystać, zatrzymuje kupony, które dopiero po jego śmierci wydane będą Akademii.
  Od W. K. Desk lirowej nadeszły zasiłek w ilości 150 rubli, ma posłużyć na nagrodę lub inny cci naukowy, według uznania Akademii.
  Wreszcie na ręce Prezesa i Sekretarza złożono w d. 27 grudnia r. z. 3,000 marek w listacli kredytowyeli poznańskich, z talonami i kuponami płatucmi od d. 1 lipca r. b., na druk tomu Akt historycznych, mającego objąć Listy Jędrzeja Zebrzydowskiego, którego druk już rzeczy- ш
  wiście rozpoczęty, mamy nadzieję, iż, zgodnie z wolą szan. dawcy, w ciągu roku ukończonym będzie.
  Wprawdzie nie bezpośrednio, blisko jednak wiąże się z zadaniem naszej Akademii nowo utworzona fundacyja, z pomysłu i za przeważnym udziałem świeżo zgasłego w Paryżu Dra Sew. Gałęzowskiego. Słynna owa szkoła na Batignolles, jego staraniem i głównie jego funduszem wzniesiona, która tylu rodakom, na wyckodztwie zrodzonym, dała sposobność kształcenia sic, a następnie odznaczania w zawodach publicznych, z upływem czasu, mimo przerzedzania się zastępu młodzieży, dla której właściwie była ustanowiona, chlubnie spełnia swoje przeznaczenie. Jejto Kadzie poruczył Dr. Gałęzowski fundusz, z przeznaczeniem tej szkoły blisko spowinowacony, a przynosić mający pożytek dla całego kraju. Świadomość obecnego stanu, potrzeb i środków naszych naukowych zakładów, poparta własnćm doświadczeniem, myśl mu do tego wskazała. Pomny na to, że jeśli słuszną jest rzeczą myśleć o pomocy dla garnącej się do nauki młodzieży, to niemniej widoczną jest potrzeba obmyślenia środków dla tych, którzy, zdobywszy już pewne stauowisko naukowe, przez uzupełnienie i rozszerzenie zakresu wiadomości mogliby godnie odpowiedzieć powołaniu nauczycielskiemu; myśl w tym kierunku powziętą, podniósł w Radzie administracyjnej szkoły batyniolskiój, której przewodniczył. Rada, ożywiona równie życzliwem uczuciem dla kraju, przyjęła obowiązek przez Dra Gałęzowskiego na siebie włożony; i to dało początek fundacyi, która najsłusznićj jego nazwisko nosićby powinna, z którą wszelako, daleki od wszelkich osobistych względów, związał on nazwisko Śniadeckich. Szczegóły tćj fundacyi w swoim czasie i miejscu ogłoszone
  http://rdn.org.pl
  zostaną; nadmieniani tu tylko, że Rada adin. szkoły baty* niolskićj zawiadomiła Akademiję, iż dziś już może rozporządzić funduszem, któryby zapewniał przez 3 lata stypen-dyjum w ilości 5,000 frank, rocznie dla kandydata wybranego w myśl rzeczonej fundacyi, z uwzględnieniem na teraz potrzeb dwóch Uniwersytetów polskich: krakowskiego lub lwowskiego. W przedmiocie ostatecznego urządzenia fundacyi zawiązała Rada adm. rokowania z Prezesem i Sekretarzem naszej Akademii, na których też. łącznie z Rektorem Uniw. Jag. i jednym z jego Dziekanów albo Profesorów, zdaje wybór kandydata.
  Już tego faktu, choć nie bezpośrednio z Akademiją związanego, nie mogłem pominąć milczeniem; jest jednak inny, którego podniesienie w tern miejscu staje się już wprost moim obowiązkiem. Ś. p. Dr. Gałęzowski, nie poprzestając mi naduiieuionćj wyżej fundacyi, poruczonćj Radzie szkoły batyuiolskićj, wierny do końca dni swoich szlachetnym popędom serca, przeznaczył jeszcze wprost na potrzeby naszćj Akademii 12,000 franków, а to z reszty własnego majątku, którego tak hojnie używał na cele publiczne. Wola ta jego, znana nam dotąd jedynie z dzienników, znajdzie zapewne rychłego wykonawcę w osobie, którćj objawioną została; w tym zaś, komu przypadnie w roku przyszłym z tego miejsca przemawiać, wiernego tłumacza wdzięczności za fakt już spełniony, którego samemu pomysłowi, w hołdzie czci i uznania, dziś już te wyrazy poświęcam.
  Tyle co do otrzymanych lub spodziewanych zasiłków funduszu.
  Co do darów w książkach lub przedmiotach muzealnych, nie brakło pod tyra względem życzliwości, okazy- 113
  wanej Akademii różnostronnic. Znalazło się między niemi dzieło mistcrnćj sztuki, słynne owe szacłiy ś. p. Heleny ze Skirmuntów Skirmuntów ćj, a marmurowy posąg Kopernika, dzieło p. Gadomskiego, z hojnego daru hr. Zofii Potockiej, a jak wyraża napis przez nię położony, w myśl i z woli ś. p. Jćj syna, hr. Adama, już ozdabia nasz przybytek. Postać ta, przypominając u samego wstępu słowa nie dawno zgasłego wieszcza, naszego kolegi:
  „O Polsko! tobie jednej w głos mówić przystoi:
  To był duch mego ducha, to kość z kości mojej:* stawia zarazem przed oczy Akademii wzór nie łatwo dościgły, nie mniej jednak dlatego wskazujący dokąd dążyć jej należy. Wszystkie zresztą dary znajdą sic wyszczególnione w osobnym dziale Rocznika Zarządu. W tern miejscu, dając ogólny wyraz wdzięczności naszej dla Szan. Dawców, nadmieniam tylko w szczególności o Archiwum niegdyś p. A. Schncidra, złożonem w Akademii przez Wydział krajowy w myśl uchwały W. Sejmu. Jestto ten sam zbiór, który dostarczał właścicielowi niatcryjału do wydawanćj przezeń nader, jeśli nic na zbyt, obszernej Eneyklopedyi Galicyi, która już dlatego samego nie dawała nadziei, żeby kiedybądż dokończoną być mogła. W uznaniu więc pracowitości i poświęcenia p; Schncidra, Sejm krajowy wyznaczył mu dożywotni zasiłek, jego zaś Archiwum oddał Akademii, dla zrobienia z niego najwłaściwszego użytku. Rzeczywista jego wartość, a następnie i sposób zużytkowania, okaże się dopiero, gdy rozpoczęte właśnie uporządkowanie dokonanein zost4anie.
  Do liczby 83 Akademij, Towarzystw i Zakładów naukowych, z któremi Akadeinija nasza wymienia swoje pu-blikacyje, wprowadzając przez to prace ducha polskiego
  15
  114
  do areny międzynarodowej, przybyły w roku zeszłym następujące: Archiwum państwa w Wcnecyi, Instytut wenecki nauk i sztuk, Tow. antropol. i etnolog, we Florencyi, Instytut meteorol. w Utrechcie, Sekcyja an trop. Tow. badacz, przyr. w Moskwie, Szkoła przemysłowa w Bystrzycy w Siedmiogrodzie, Noworosyjski Uniwers. w Odessie i Towarzystwo przyrodników w Peszcie.
  Gdy już tą drogą publikacyje Akad. tak licznie się rozchodzą, gdy je w moc Statutu otrzymuje każdy członek czynny łub korespondent Akademii, niemnićj każdy członek nadzwyczajny w miarę Wydziału do którego należy, każdy członek szczegółowych komisyj w miarę odpowiedniego im zadania, każdy wyższy Zakład naukowy w kraju skoro tylko sam tego żąda, różne wreszcie redakcyje pism naukowej treści; to oczywiście miarą zainteresowania się niemi w kraju, nie może być ich poszukiwanie przez szerszą publiczność. Rzeczywiście tćż dochód, jaki sprzedaż ich przynosi, jest nikłą cząstką w porównaniu z ponoszonemi kosztami nakładu. Inaczej jednak być nie może, bo prace któ-rejbądż Akademii przez szerszą publiczność nigdy poszu-kiwanemi nic będą. Jeżeli jednak ci, którzy pomoc w swój pracy znaleźć w nich pragną i powinni, posiadanie ich mają zapewnione, lub nabycie ułatwione; jeżeli tym sposobom, przez rozpowszechnienie i nastręczenie środków do pracy koniecznych, ułatwia się podniesienie naukowego poziomu; to z bogactwa dotychczasowych publikaeyj, mimo malej rozprzedaży tychże, ten tylko wynikałby wniosek, że Aka-demija z zasiłków, jakie otrzymuje, sumienny robi użytek. Miejmy wreszcie nadzieję, że w ręku światłych redakcyj pism, zdolnych zgłębić i ocenić prace Akademii, przybiorą ono formę dostępną i dla szćrszćj publiczności, czego nie-
  116
  podobna wymagać od tych, którzy, łamiąc się z trudnościami nauki, pracując dla jćj postępu, one same i równych na jej polu pracowników mieć muszą na względzie. Trzeba tu podziału pracy, wobec którego działalność Akademii wniknie głebićj w społeczeństwo, a w owćj, na pozór egzo-tycznćj roślinie, każdy dopatrzy swojską i rodzinną.
  Przechodzę do zmian zaszłych w roku przeszłym w składzie Akademii. Rok ubiegły nie był dla niej wprawdzie tak zgubnym jak ten, który go poprzedził, i on przecież zostawił po sobie strat)’, choć mniej liczne, to nie mnićj bolesne. Oszczędził tym razem przynajranićj członków nadzwyczajnych, ze zwyczajnych zaś zebrał 3 ofiary, do których dodaćby należało i 4tą w osobie Polik. Girsztowta, Prof. Chirurgii w Uniwersytecie warszawskim, zmarłego, wskutek morderczego uapadu, w dniu 12 listopada, męża, jako lekarza, dla cierpiących, jako prof, dla uczniów, jako pisarza i wydawcę dla polskiej literatury lekarskićj wielce zasłużonego; który wszelako, choć już pićrw’szemi wyborami do składu Akademii powołany, w braku potrzebnego zatwierdzenia do jćj grona liczonym być nie mógł.
  Z członków’ rzeczywistych pierwszy w roku zeszłym zmarł lir. Maur. Dzicduszycki, b. kurator zakładu imienia Ossolińskich i radca Namiestnictwa, mąż gorącej wiary, lecz nic mnićj głębokiej nauki, udowodnionej wielu cennemi pracami na polu his tory i. Śmierć jego przypadła w roku zeszłym tak blisko posiedzenia publicznego, że pod świeżćm wrażeniem, mimo że obraz podówczas kreślony odnosił się do innego roku, przemilczeć o nim było niepodobna; krótką tćż wzmianką oddałem hołd jego pamięci.
  Dzień 27 listopada okrył nas a razem i świat literacki grubą żałobą przez śmierć Członka naszego czynnego, Dyrektora Wydziału filologicznego i członka Zarządu Akademii, Luc. Siemiefisk i ego. Po śmierci jego trwożnio czynione, a dotąd nierozwiązane pytanie, smutną zostawia wątpliwość, azali razem z nim nie poszły do grobu: owo pióro lekkie a wykwintne, dowcip subtelny, bez swawoli swobodny, ów pogląd prędki a bystry, który zdawał sio jednym rzutem oka przenikać wnętrze dzieł sztuki i literatury, owe portretowano postaci historyczne albo literackie, które odczytując, sądziłbyś, że duch wcielony stoi w żywej postaci przed tobą; a to wszystko na tle nie junactwa, alo szczćroty żołnierza, który jak póżnićj piórem tak w swoim czasie umiał z bronią w ręku wysługiwać się ojczyźnie.
  Inne było pole działania, inny kierunek pracy, inny tćż rodzaj zasługi, którą po sobie zostawił zmarły z początkiem roku bieżącego Dr. .1. Dietl, wysłużony prof, praktyki lek., Dyrektor Wydziału IHgo i czasowo Zastępca Prezesa Akademii. Wrodzony talent obok wytrwałości w pracy, zdawały sie iść o lepsze w tej potężnej indywidualności; wiec nie dziw, że jakiebądż zajął stanowisko, ślady tych obu przymiotów zostawić musiał po sobie. Widziała je szkoła lekarska w czasie jego zawodu nauczycielskiego; widziała i widzi w kraju i poza krajem nauka, trwałćj wartości nabytkami przezeń wzbogacona; widzieliśmy je w zawodzie obywatelskim, czy na arenie Sejmu krajowego, gdzie pićrwszy rzucił myśl zaprowadzenia Rady szkolnćj krajowćj i do wyswobodzenia sprawy wychowania publicznego z ciasnych form biurokratyzmu nie pomału się przyczynił, czyto na czele Rady miejskićj krakowskićj, gdzie szćroko rozwinięte pomysły, dziś jeszcze wcielają się w mnogo powstające szkoły i urządzenia, jednające miastu warunki porządku, zdrowia i zewnętrznego powabu; widzie-
  117
  liśrny jo wreszcie i wszyscy uznali w tych długo zauied banycli skarbach, któremi kraj nasz hojnie obdarzyła Opatrzność, owych zdrojach lekarskich, które, dzięki pod sterem jego działającej komisyi balneologicznej, dżwignionc z pierwotnego stanu niedołęstwa i dzikości, dziś przy dopełnieniu darów przyrodzonych sztuką i przemysłem, stały się niepoślednim czynnikiem dobrobytu kraju, a dla cierpiących źródłem skuteczniejszej, bo potrzebnomi wygodami zapewnionej pomocy.
  Tak liczne i nagłe straty, jakie Akadcmija w krótkim czasie w członkach swoich poniosła, grono jćj przerzedziły tak dalece, że dokonanie nowego wyboru wcglug obowiązujących przepisów stało się w 2ch Wydziałach zgoła nie-podobnćm. Celem zaradzenia temu, Zarząd nie zaniedbał uczynić do Jego Ces. Wysokości Najdostojniejszego Protektora Akademii stósownego przedstawienia. Nie było tćj trudności w Wydziale matematyczno – przyrodniczym, dokonał on tćż wyborów, powołując do grona Akademii siły, na polu naukowćm w odpowiednich kierunkach w kraju i poza krajem dostatecznie znane i uznane. Z 3ch jednak dokonanych tu wyborów korespondentów stanowczym jest tylko p. Jul. Grabowskiego, prof. Chemii w Inst, prze-inyslowo-technicznym, wybór Dra Józ. Kopem ick i ego i prof. Botaniki Dra Józ. Rostafińskiego, jako pochodzących z poza obrębu Monarchii austr. wymagają jeszcze Najwyższego zatwierdzenia.
  Taką była w roku przeszłym nasza kampanija. Czyli i jakie przyniosła oznaki zwycięztwa? da to poznać spra-wazdanie z naukowych czynności. W każdym razie nie działała tu ani pycha, ani czychanic na posiadłość cudzą, ani siła brutalna nie zastępowała dowodów czerpanych 118
  z serca i rozumu, z moralności i prawa, nic było tu krwią i zniszczeniem okupywanych tryjumfów; bądź co bądź jednak była to kampanija, bo cłioeiaź inną bronią prowadzone, były to przecież zapasy: z zasłoną kryjącą prawdę, z przesądem i zarozumiałością tamującą do nićj przystęp, zapasy z przyrodą o jej tajemnice, z przeszłością o pochwycenie jój ducha, z teraźniejszością o przysposobienie jtj dla przyszłości, zapasy z powszechnym ruchem cywilizacyjnym,
  0 udowodnienie praw bytu i zdobycie poczesnego stanowiska. Zakłady naukowe od szkół aż do Akademii, to wielkie pracownie broni dla przyszłości, i tam nawet niezbędne, gdzie przemoc dyktować zwykła prawa; ale jedyne dla tych, którzy prócz udowodnionych praw bytu i wiary w ostateczne zwycięztwo sprawiedliwości, liczyć na co innego nic mogą. Dla tych zjednoczone ministerstwa oświaty
  1 kultury krajowćj, stają się rzeczywistćm ministerstwem wojny. Oby żc tak jest, żc tak być powinno, niedaleka przyszłość wszędzie dała temu świadectwo! ZDANIE SPRAWY
  z ruchu naukowego Akademii Umiejętności
  od dnia 3 maja 1877 roku
  podane przez
  Sekretarza jeneralne^o.
  Głos szanownego Prezes.» Akademii, podał publiczności zgromadzonej obraz ciężkich kolei, które przeszła, dotkliwych strat, które poniosła. Sprawozdanie Sekretarza ma przedstawić walkę z temi ciężkicmi kolejami losu, usiłowania, aby pomimo strat poniesionych, odpowiedzieć szczytnemu zadaniu, które jej położono. Niewolno nam szukać tłumaczenia w tych stratach, wolno zaledwie tu i owdzie powołać się na nie, aby oddać sprawiedliwość zmarłej star-szyznie. Od pierwszej chwili założenia swego, Akademija zwróciła się z cala ufnością ku generacyjom młodszym, nic-zainknęła się ani na chwilę w gronie tych, którzy wezwani zostali do niej, pełni poniesionych już literackich i naukowych zasług, wiedziała, żc wśród ciężkiej naszej doli, na przedwczesne siwizny czeka zwykle śmierć przedwczesna: że zatem staranniej i spieszniej niż w innych szczęśliwych 120 społeczeństwach chwytać i spożytkować należy ową chwilę rozkwitu życia, usiłowań energii pełnych dla dobra nauki i chwały narodu. Prace tc, które mi przed szanownćm zgromadzeniem roztoczyć przyjdzie, są tćż, powiedzieć trzeba z góry, w przeważnej części pracami młodej generacyi, idą cćj w ślad za przerzedzającą się starszyzną z tymże samym dla dobrej sprawy zapałem, chociażby z różnemi tu i owdzie wyobrażeniami. O tyle też sprawozdanie niniejsze powinno wzbudzać otuchć: na miejsce zmarłych panujących w literaturze i nauce nieśmiemy wskazywać następców i nie nasza rzecz icli wskazywać, ale wskazać możemy karny i dzielny młodszych pracowników zastęp.
  Rozpoczniemy jak zwykle, przegląd nasz od prac Wydziału matematyczno-przyrodniczego, który i w tym roku dostarczył najliczniejszego zastępu rozpraw pismom akademickim. Wpływa na ten pocieszający objaw niezawodnie okoliczność, że literatura przyrodnicza i matematyczna w kraju muszym bardzo nieliczne posiada organa, że zatem w Wydziale Illeim koncentruje się główny ruch naukowy na tein polu. Wszakże nie od rzeczy będzie podnieść w dorocznetn sprawozdaniu głos, zapraszający do współudziału w pracy licznych znakomitych pracowników tego kierunku, rozrzuconych po całym prawie globie ziemskim, znanych z prac umieszczanych w obcych pismach i obcych językach, którzy w naszych pismach dotąd objawu życia niedali. Nie od rzeczy będzie przypomnieć im, że o ile miłem jest sercu każdego 1’olaka słyszeć o icli chlubnym za granicą zawodzie, o tyle pożądanem byłoby dla Akademii polskiej zaznaczyć icli stosunek z ziemią rodzinną, objawem ich prac w pismach, których poważny zastęp i 121
  firma instytucyi, przedstawia w szczególności usiłowania naukowe Polaków na zewnątrz.
  Na Wydziale matematyczuo – przyrodniczym przedstawiano w tym czasie rozpraw 23, z których siedmnaście ogłoszono w pismach Akademii już to w całćj rozciągłości, już to w streszczeniu. Z zakresu botaniki przyjęto do pism Akademii rozpraw pięć: dwie Dra Rostafińskiego, pierwsza „O podzielności jaja i zapłodnieniu u morszczynów”; druga: „Rzut oka na rodzinę listownie i pierwsze
  zasady naukowćj ich klasyfikacyi”; jednę Dra Kamieńskiego, „Ilistoryja rozwoju zarodka pływacza pospolitego”; jednę Dra Janczewskiego: „O rurkach sitkowych” i
  jednę Dra Strasburgera: „O wielozarodkowości”. Z zakresu fizyjologii dwie przyjęto rozprawy Dra Bolesława Skórczewskiego, pierwsza pod tytułem „Próba oznaczania ogólnćj ilości krwi U ludzi w celach klinicznych”, druga zaś: „O zachowanin się tętnic i żył pod wpływem
  strumienia gazu kwasu węglowego”. Z zakresu matematyki ogłoszono w Pamiętniku Akademii obszerną pracę członka korespondenta Akademii p. Józefa Tetmajera, pod tytułem: „O rozwinięciu funkcyj niewyraźnych”. Z zakresu fizyki matematycznćj ogłoszono rozprawę prof. Dra Skiby: „Przyczynek do teoryi strun”. Z zakresu klimatologii rozprawę Dra Franciszka Czernego, „O zmienności klimatu i jćj przyczynach”. Z zakresu geologii ogłoszono tymczasem treść rozprawy Dra Altha, „O galicyjskich gatunkach skamieniałych otwomic rodzaju Gyropella”; podobnież z zakresu geografii roślinności treść rozprawy Dra Rchmana pod tytułem: „Geo-botaniczne stosunki połu-
  dniowćj Afryki”. Z zakresu geografii matematycznćj prof. Dr. Karliński podał wiadomość o pracy ś. p. Emila
  16
  Stahlbergcra: „Nowy ogólny sposób oznaczenia położenia geograficznego okrętu na morzu zapomocą spostrzeżeń astronomicznych”. Z zakresu chemii podał kilka wiadomości prof. Dr. Julijan Grabowski, jako to: wypadki swych badań nad znajdowaniem się chryzenu, wypadki rozbioru smoły otrzymanej przy wyrobie gazu do oświetlania z galicyjskiego naftowego oleju niebieskiego, a łącznie z p. Bronisławem Leszkiem: O prawdopodobnym wydzieleniu hcptylenu z nafto w ćj benzyny galicyjskićj za pomocą cząstkowej destylacji Frof. Iłoff odczytał zaś na dwóch posiedzeniach wydziałowych swą rozprawę pod tytułem: „Przyczynek do znajomości białka”, którćj treść ogłoszono w Sprawozdaniach z posiedzeń Wydziału.
  Oprócz tych prac pojedynczych badaczy zajmowały się dwie komisyje wydziału matematyczno-przyrodniczego pracami zbiorowemi.
  Komisyja ftzyjognificzna równie jak w latach poprzednich zajmowała się pod przewodnictwem prof. Kuczyńskiego badaniem kraju pod względem przyrodniczych jego właściwości, zbierając, obrabiając i zestawiając materyjały do fizyjografii krajowej.
  Mianowicie badaniem północnćj części Podola galicyjskiego pod względem geologicznym zajmowali się z polecenia Komisyi w miesiącu sierpniu i wrześniu 1S77 r. Prof. Dr. Al tli i p. Bieniasz asystent przy katedrze mineralogii w ł’niw. Jagiell. Tc samą cześć kraju badał pod względem Flory p. ŚI c n d z i ń s к i. Cześć zachodnią W. Ks. Krakowskiego badał pod względem geologicznym Dr. Stanisław Olszewski, cześć zaś wschodnią i przyległe części Galieyi badali pod tym samym względem prof. Dr. Alth 123
  i p. Bieniasz robiąc często mniejsze geologiczne wycieczki w okolice Krakowa w ciągu roku. Badanie Flory tatrzańskiej poleciła Komieyja prof. Drowi Janocie, a badanie porostów tatrzańskich Drowi Ile liman owi. Badaniem północno-zachodnich stoków działu wodnego w powiatach: Jaworowskim, Niemirowskim, Cicszanowskim i Lubaczow-8kim pod względem Flory i Fauny zajmował sio prof. Król; badaniem zaś podgórza Karpackiego wraz z głównym trzonem Karpat od Stanisławowa wzdłuż dorzecza obu Bystrzyc aż do granicy węgierskiej pod względem Fauny zajmował się prof. Łomnicki. Badauicm natury cliemicznćj oleju skalnego w różnych kopalniach krajowych i wyśledzeniem warunków jego znajdowania się, zajmował się prof. Dr. Jul. Grabowski, a starszy radca górniczy W. Wachtel zebrał dla Komisyi daty odnoszące się do ilości produkcyi oleju i wosku skalnego w kopalniach krajowych. Prof. Turczyński nadesłał Komisyi: -Zapiski botaniczne zc wschodniej Galicyi i Bukowinyu. P. liskowski złożył Komisyi „Sprawozdanie z wycieczek botanicznych odbytych w 1876 i 1877 roku w okolicy Strzyżowa i spisy ślimaków zebranych w okolicach Strzyżowa i Budy nad Bugiem kolo Kamionki strumiłowćj. Spostrzeżenia meteorologiczne robione na 30 stacyjach, z których 22 loży na zachód od Sanu, stan wody w rzekach galicyjskich zapisywano na 30 wodoskazach, spostrzeżenia lito – fenologiczne robiono na 8, a zoo – fenologiczne na 4 stacyjach, spostrzeżenia magnetyczne robiono w Krakowie.
  Opracowaniem obfitego na wspomnionych wycieczkach geologicznych, tlorystycznych i faunicznyeh, tudzież na stacyjach meteorologicznych, fito i zoofenologicznych zebranego materyjału zajmują się Członkowie Komisyi. Owoce tych
  124
  prac i szczegółowe o nieb sprawozdania ogłoszonemi zostaną w XII tomie Sprawozdań К o misy i fizyjograficznój, którego druk już się rozpoczął.
  Co do prac Komisy i antropologicznej pod przewodnictwem prezesa Majera i sekretarza Dra Kopcrnickiego, tc prowadzone były w dalszym ciągli wc wszystkicłi kierunkach, o którycli w zeszłym roku zdaną była sprawa. W kierunku badań przedhistorycznych, komisyja antropologiczna jednoczy się z archeologiczną; spólućm tćż staraniem zarządzone były wycieczki naukowe, odbyte przez pp. Przy-by sł a wskiego, А. II. Kirkora, tudzież Dra Koper-nickiego.
  Bogaty owoc tych poszukiwań przyczyni się znacznie do rozjaśnienia stósunku ludności krajowćj do innych pod względem ówczesnego przemysłu, mianowicie w wyrobach
  ceramicznych.
  W dalszym ciągu Charakterystyki fizycznej ludności galicyjskiej, komisyja powzięła zamiar zbadania, czyli i jaka byłaby zasada corocznego przybytku ciała na długość? czyli i jakie właściwości pokazywałyby się w tej mierze u górali, w porównaniu z mieszkańcami równin? Dla zyskania podstawy, trzeba było mieć podane miary tycłi samych osób w różnych latach życia. Sposobność do tego nastręczały księgi spisów wojskowych, obejmujące pomiary trzykrotne z roku życia 20go, 2Igo i 22go. Przy uprzej-mćj pomocy pp. starostów i lekarzy powiatowych, otrzymała komisyja z tego źródła oznaczenia wzrostu około
  18,000 osób, co ze względu na przyrost od roku 20 do 22go stanowi bardzo zasobny materyjał. Opracowaniem jego zajmują się podobnie jak w roku zeszłym Drowie Majer i Kopernicki.
  12 о
  Dział etnologii już w znacznćj części zamieszczony jest w 2gim tomie sprawozdań komisyi antropologicznej. Do przyczynków dostarczonych od gorliwych współpracowników, znanych już z zeszłorocznego sprawozdania, przybyła między innemi obszerna i cenna praca p. Pctrowa podająca szczegóły etnologiczne z całej ziemi Dobrzyńskiej.
  Wydział historyczno-filozoficzny wykazuje z posiedzeń swoich rozprawy wyłącznie z zakresu historyi polskiej i historyi prawa polskiego. Członek Dr. Izydor Sza ranie wieź dostarczył obszernój pracy p. t.: Patryjarchat wschodni wobec kościoła ruskiego i Rzeczypospolitej polskiej, rzecz dotąd w badaniach historycznych prawie nietkniętą; Członek Piotr Burzyński rozpraw dwie; O systemie w prawie polskim, O dziesięcinie monarszej. Prof. Dr. Wincenty Zakrzewski przedstawi! obszerną pracę: O bezkrólewiu po ucieczce Henryka Walezyjusza; Dr. Franciszek Pickosiński: O monecie i stopie menuiczój w Polsce w XIV i XV wieku; Dr. Fryderyk Papćc: Politykę polska w czasie upadku Jerzego Podiebrada wobec kwesty i następstwa w Czechach: Dr. Lukas: Jlozbiór podługoszowij części kroniki Bernarda Wapowskiego\ Dr. K. Hoszowski: O domu kardynała Stanisława llozyju-sza przy ulicy kanoniczej w Krakowie: X Tadeusz
  Gromnicki: Słudyjuni historyczne o Ś. Cyrylu i Metodym. Obszerne te prace znajdą się w miarę miejsca w tomach VIII i IX rozpraw Wydziału, preliminowanych na rok 1878.
  Mnićj bogatym w rozprawy był Wydział filologiczny, na którym czytali: Członek Dr. Karol Mecherzyńśki: O Wawrzyńcze Korwinie, poecie XV wiekuj Członek Stanisław Tarnowski rozprawę: Król Stanisław Leszczyn- 126
  ski i jego pisma polityczne; Dr. Kazimierz Morawski: Studyja nad retoryką z czasów cesarza Augusta. Тёш szersza i skuteczniejszą była za to praca wydawnicza komisyj obu Wydziałów, którą obecnie szczegółowo przedstawić obowiązani jesteśmy. Oprócz materyjałów w ściślejszcm słowa znaczeniu, komisyje dawały początek samodzielnym robotom powstałym z samego ruchu naukowego Akademii a ten właśnie fakt podnieść wypada, jako jeden z najdo-datniejszych. Świadczy on w każdym razie, że rozwija się w instytucyi naszćj życie prawdziwe na polu specyjałizmu, że podnoszą się i załatwiają w jćj łonie kwestyje naukowe, że rozpoczęło się na dobre owo gospodarstwo około umiejętnego badania rzeczy polskich, do którego Akademija tak z ogólnych na naukę względów, jak ze względów na potrzebę społeczeństwa, powołaną czuć się musi.
  Przejdziemy kolejno prace komisyj: językowej, literackiej, historyi sztuki, archeologicznej, prawniczej i historycznej.
  Wiadomo, żc wedle planu stopniowego przygotowania wielkiego słownika polskiego, komisyja na teraz pod kierunkiem przewodniczącego Dra Majera, a z sekretarzem Dr. Malinowskim, rozpoczęła roboty swoje od leksykograficznej pracy nad słownikiem staropolszczyzny. Praca ta znajduje coraz szerszych uczestników, ma tćż obecnie drugie poważne ognisko we Lwowie, któremu przewodniczy Czł. Akad. Dr. Antoni Małecki. Zapas zabytków rękopiśmiennych rozebranym dotąd został w całości’ zapas druków najstarszych podobnież; objęto kilka zabytków rękopiśmiennych, między innemi zbiór kazań Dra Paterka z początku XVI wieku, którym dla użytku leksykograficznego zajął się Dr. M a 1 i n o w 8 к i. Taką drogą zbliża się chwila 127
  redakcyi staropolskiego słownika, powstającego po łączone rai siłami krakowskich, lwowskich i warszawskich lingwistów i miłośników języka. Praca około niego niewykluczyła innych: do słownictwa technicznego przybyły prace p. Tuszyńskiego nad polską terminologią kolejową i telegrafów, słownictwo przepisów sygnulowania nadesłane przez p. Rudnickiego. P. sędzia Piotrowski z Złotoryi nadesłał trzechtomowy rękopisin słownika języka polskiego Dra Bazylego Tomickiego: p. Hieronim Ciem-niewski: Projekt ustalenia pisowni polskiej’, p. Kryński i X. H. O to w s к i przyczynki do zbioru prowincyjonalizmów, p. Piwocki przyczynek do spisu przysłów. Dr. Władysław Wisłocki przedstawił komisyi nieznany odpis pieśni Bogarodzica z manuskryptu r. 1407. Takim sposobem stwierdzić też możemy stały wzrost udziału w akademickich pracach, które niezawodnie wcześniej lub póżnićj naukowo będą zużytkowane z zachowaniem każdemu współ* działaczowi jego zasługi indywidualnej.
  Nic możemy się natomiast pochwalić zadosyćuczynie-niein wielostronnym i poważnym żądaniom, abyśmy sprawę ustalenia pisowni wzięli w rękę i ustawodawczo poniekąd w niej wystąpili. Ma Akademija pisownię swoją własną, mało co odmienną od dawnćj Towarzystwa przyjaciół nauk Warszawskiego, stosując się do niej, poleca ją tern samem tymczasowo. Wystąpienie ustawodawcze zbiorowego ciała naukowego, tak niedawnego jeszcze trwania, uważa za przedwczesne, za przesądzające spodziewane prace gramatyków. W innym kierunku służyłaby Akademija tćm che-tnićj: w przestrzeganiu czystości języka książek dla szkół przeznaczonych, (potrzeba ustalenia których tak gorąco czuć się daje); w wykazaniu błędności niepolskich wyra- 128
  żeń, rozgaszczających się w literaturze codziennej. Usługa pierwsza nie od nićj zależy; w drugim kierunku utrzymuje się myśl prowadzenia dalćj roboty ś. p. Skobla z pe-wnemi atoli modytikacyjaini. Bióro tłómaczeń dziennika ustaw państwa znajdowało i w tym roku chętną w Akademii pomoc, a to od komitetu w tym celu złożonego, w którym pracowali pp Bojarski, Kopff, К uczy ński i Janikowski.
  Komisyja bibliograficzna wspomagała wydzielonym sobie funduszem do druku Biblijografii XVII do XVIII stó-lecia, której ogłoszenie rozpocznie się niebawem po ukończeniu druku Biblijografii XIX stólecia, redakcji tegoż samego autora. W ciągu tego roku wj’chodza też dalsze dwa poszytj’ Katalogu Hękopisów Biblijoleki Uniicersgtelu Jagiellońskiego, który ułożony przez Dra W i słock i ego w sposób zagranicznych katalogów, dozwoli nareszcie użytkować wygodnie z ogromnj’ch zasobów rękopiśmiennych Uniwersytetu a w tym celu także mieścić będzie opis Uniwersyteckiego Archiwum.
  W najbliższem z biblijografiją polską sąsiedztwie, złóż)’ niebawem Komisy ja dla dzicjńw bisiory i lileralury i oświaty w Polsce pierwszy tom swojego pisma; Archiwum zwanego. Oprócz materyjałów do dziejów Uniwersytetu krakowskiego, jak wj’danie statutów Collegii Ulajoris, Col_ legii 31 i nor is i Theologicae facullalis przez J. Szujskiego, które dopełniają dawne wj’dania statutów innych kol-lcgijów i fakultetów, dokonane przez J. Muczko wskiego^ J. Majera i 1\ Burzyńskiego; mieści on przyczynki do dziejów Komisji edukacyjnej Dra Władysława Wisłockiego i do stanu szkół w Królestwie Polskićm pod Zarządem Dyrekcyi Edukacji i Komisyi oświecenia Dra 129
  Wł. Seredyńskiego. Dr. Tomkowicz podał do tego pierwszego tomu Rozprawę Fr. Wężyka O poezyi dra-matycznej z oceną Towarzystwa naukowego warszawskiego, ciekawy i ważny przyczynek do ówczesnych pojęć literacko-estetycznych. Biblijoteka Uniwersytetu warszawskiego przysłała komisyi do użytku nieznane Gawińskiego poczye, gotują się tćż zbiory satyr politycznych XVI i XVII wieku, które w przyszłym tomie Archiwum się ukażą. Czekają na dalsze tomy uzupełnienia pism starszych i nowszych pisarzy jak W. Potockiego, Kajetana Koźmiana dla komisyi przeznaczone, czeka bogaty zasób źródeł do dziejów nauki w Uniwersytecie Krakowskim i Zamoyskim, jak niemniej do dziejów Komisyi edukacyjnej. Przewodnictwo komisyi objął członek Akademii p. Stanisław Tarnowski.
  Z pięknóm, prawdziwie pomnikowćm wydawnictwem wystąpiła w tym roku komisyja dla historyi szlaki w Polsce, którćj ster po śmierci L. Siemień 8 к i cg o objął czł. Akademii Wł. h u szczkiew icz. Pierwszy jego zeszyt ratuje pamięć rozsypującego się niestety w gruzy kościoła i opactwa 00. Cystersów w Sulejowie, jednego z najpiękniejszych zabytków roraanizmu w Polsce, które licznemi rysunkami i obszernym tekstem objaśnił prezes komisyi. Tenże podał wiadomość artystyczną o kościele św. Wojciecha w Kościelcu; wygotował tablice i 'rozprawę: O zasadzie konstrukcyjnej kościołów starszych krakowskich. P Paweł Popiel starszy, dawny konserwator zabytków historycznych podjął żmudną ale wdzięczną dla historyi sztuki pracę wydobycia z ra* chunków wielkorządów Seweryna Bonara cennych wiadomości o budowlach wieku Zygmunta I a mianowicie owego arcydzieła renesansu u nas, kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Czł. kom. p. Maryjan Sokoło wek i autor obszer-
  17
  130
  nej pracy o budowlach na jeziorze Lednicy, objaśnił Przedstawienia Trójcy święłćj z trzema twarzami na jednój głowie, znajdowane u nas na Rusi i porównał je z podobncmi zabytkami francuskiemu Tenże podjął sprawę autorstwa cyklu obrazów św. Katarzyny w kościele P. Maryi w Kra-komie., przysądzając je w poparciu zdania czł. J. Lep ko w-skiego Hansowi Suesowi z Kulmbacbu. Dr. Tomkowiez objaśniał i stwierdzał pochodzenie obrazu Rogera van der Weyden zachowanego w zakrystyi kościoła katedralnego na Wawelu. Przyjęci świćżo członkowie komisyi objęli artystyczne sprawozdanie licznych zabytków krajowych nieznanych lub niedokładnie znanych, które łącznie z nagromadzonym już bardzo bogatym materyjałem w rysunkach i rozprawach nie pozwalają się obawiać o przyszłość tak pięknie rozpoczętego wydawnictwa.
  Osobne, niemniejszćj wagi wydawnictwo rozpoczęła pod przewodnictwem Dra Łopkowskiego komisyja archeologiczna od katalogu i rysunków Zabytków archelogicznych Warty i Baryczy у opracowanego staraniem J. N. Sadowskiego. W dalszcm rozwinięciu tego planu podjął p. A. II. Kirkor opis zabytków archeologicznych porzeczy Niemna i Dźwiny. Podejmowano wycieczki archeologiczne: Dr. Kopcrnicki w okolice Ilorodnicy, p. Boehm w okolice Wieliczki, A. II. Kirkor w Czortkowskie i Tarnopolskie, któro Muzeum akademickie znacznie zbogaciły. P. Z. Gloger zdał sprawę z wycieczki w okolice Krakowa, p. Sengteller nadesłał archeologiczną mapę okolic Ostrowa, p. Sokołowski Maryjau donosił o wykopalisku w Młynowie, w Wiclkopolsce. P. Min oj ko z Janiny podał wiadomość o wykopaliskach w starćj Dodonie. Rozesłano odezw}’ do Wielebnego Duchowieństwa o pomoc i 131
  udział w zbieraniu epigrafów polskich; X. prałat Polkow-s к i czytał wiadomość o najdawniejszą znanij pieczęci prywatnej polskiej Sulkona Kasztelana krakowskiego.
  Niech nam wolno będzie zwrócić się przy tćj sposobności do oświćconego ogółu, źe zawiadomienia o zabytkach przedhistorycznych, jak niemnićj pomoc w zbieraniu napisów nagrobkowych i innych z najżywszą będą zawsze przyjmowane i uwidoczniane wdzięcznością. Wiadomość na czas tutaj udzielona, może niejeden cenny zabytek ochronić od zguby, a podróż na miejsce podać przedmiot badania pełnego naukowćj wartości. Związek poufny z miłośnikami rzeczy ojczystych w kraju, jest niezawodnie jedną z dźwigni naukowego ruchu: stwierdzając tćż jego istnienie coraz obszerniejsze, polecamy się na przyszłość.
  Wspólnie z antropologiczną przygotowała komisyja archeologiczna piękne fotografije zabytków tutejszego Muzeum na paryską Wystawę, które łącznic z okazami etno-graficzncmi, przygotowanemi staraniem Dra Kopemi-ckiego przesłane już zostały na miejsce przeznaczenia.
  Przewodniczący komisyi archeologicznej członek Akademii J. Łepkowski oddał do dyspozycyi Akademii bogaty i dokładny zbiór epigrafiki krakowskiej, który łącznie z epigrafiką po części już zebraną i zebrać się mającą zużytkowanym zostanie.
  Rozwinęła się w pocieszający sposób wydawnicza działalność Komisyi prawniczej. Drukują się spółcześnic dwa tomy Starodawnych prawa polskiego pomników, powierzone rcdakcyi członków Akademii Dra Heyzmanna co do zabytków kanonicznego prawa w Polsce, Dra Michała Bobrzyńskiego, co do zabytków literatury prawniczej i sądownictwa wedle prawa polskiego. Тош V 132
  mieści Jana Zaborowskiego rzadki traktat: Be natura bonorum regcdium, Monumentum pro ordinanda republica congestion Jana Ostroroga z objaśniająccmi wstępami, obejmie zaś niedrukowane nigdy w całości traktaty polityczno-prawnicze Pawła VI ad i mir i, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i reprezentanta interesów polskich na soborze konstancyjeńskira, jak niemniej ustawy synodalne Andrzeja Laskarysa, biskupa poznańskiego. W tomie VI mieszczą się wyroki sądów sejmowych z czasów Zygmunta I czerpane z tutejszego Archiwum aktów grodzkich i ziemskich. Redakcyję dopełniającego tomu Yoluminóui legum, która zbiór ustaw Rzeczypospolitej doprowadzi do r. 1793 objął prof. Dr. Maksymiłijan Zatorski. Komisyja podjęła pracę nad słownikiem historycznym wyrazów prawnych po rok 1505, w którćj wzięli udział członkowie Akademii: Bojarski, Burzyński, Dr. Piekosiński i Bobrzyński. Nadchodziły też odpowiedzi dalsze na rozesłany kwestyjo-naryjusz nomisyi tyczący się zwyczajów prawnych ludu naszego przez komisyję zbieranych.
  Komisyja historyczna pod przewodnictwem Czł. Szujskiego przedstawia jako owoc prac ubiegłego roku trzeci tom Monumentu Poloniae historica, opracowany przez grono lwowskie pod przewodnictwem czł. i kor. Akademii: Dra Antoniego Małeckiego, Dra Ks. Liskego i Dra W. Kętrzyńskiego, dopełniający skrzętnie zbiorów Annałów polskich, mieszczący Katalogi biskupów i źródła początku szląskiego: Chronica Polonorum i Chronicon Polano – Siłesiacum, w którćj to zbiorowej pracy wzięli udział oprócz odumierającego jój, nieodżałowanego A. Bielowskiego, pp. Lis к o, Kętrzyński, Węcleweki, St. Smolka, Hirschberg, Lucas, Ćwikliński i Maurer. Obszerny ten tom nie
  133
  wyczerpał zapasu na czwarty z kolei już rozpoczęty, po zostały: Vita 'sanctorum, Miracula s. Sianislai, Kronika Duninowska i inne zabytki.
  Krakowski oddział komisyi podaje IV toni: Monu-meiita w cdii acri historie a a w nim Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa (1300—1400) z wstępnćm słowem J. Szujskiego o zewnętrznych i wewnętrznych dziejach miasta w wieku XIVtym. Księgę najstarszą i mozolnie zestawione rachunki miasta z kilkunastu lat od 1330 do 1410 (z przerwami) opracował Dr. Fr. Pickosi ński, księgi proskrypcyj i zażaleń, przyjęć do obywatelstwa i Aktów konsularnych (w całości od 1302 do 1100) Dr. Józef Szujski. Przypisaliśmy dzieło to Prezydentowi i Kadzie miasta Krakowa, pełnćj zawsze najgorliwszego dla spraw nauki i przechowania zabytków dziejowych usposobienia, zawiadamiając zarazem iż Kodeks dyplomatyczny miasta staraniem Dra Piekosińskiego do druku przygotowanym został.
  Niepodobna przemilczeć, że wydanie tego zbioru, w tak starodawne przenoszącego czasy, stało się możliwem tylko za staraniem autonomicznego zarządu miasta około uporządkowania Archiwum i powierzeniem go umiejętnemu czł. Akad. Dra Teofila Zebrawskiego kierownictwu.
  Dalsze wydawnictwo średniowiecznych pomników historycznych zabezpiecza gotowy Kodeks dyplomatyczny W. Ks. Witolda, zebrany w Archiwum krółewieckiem przez Dra Antoniego Proch as к ę, bawiącego obecnie w Petersburgu w sprawach naukowych obu oddziałów komisyi; Akta Jana Olbrachta i Aleksandra, zbogacone świeżo przesyłką z Petersburga nieznanych listów Olbrachtowych przez tegoż Dra Proc ha8kę, wspomniany powyżej Kodeks dy- plomałyczny miejski i drugi dział Kodeksu Kapituły krakowskiej obejmujący wiek XV.
  Dwoma wydawnictwami rozpoczyna w tym roku ko-misyja dział: Acta hislorica llegni Potoniae, obejmujący źródła ,bczpośrcdnie od roku 1506 do 1795. Dr. Władysław Wisłocki wydaje jako pierwszy tom togo działu wynaleziony w Iiiblijotece Jagiellońskiej a przez Tadeusza Czackiego mylnie Hozyjuszowi przysądzony Kodeks listów biskupa krakowskiego Andrzeja Zebrzydowskiego do ostatnich lat Zygmunta I. i pierwszych Zygmunta Augusta, a to z funduszu udzielonego komisyi z poza Akademii. Rozpoczęto jako tom drugi zbioru druk: Archiwum spraw zagranicznych francuskiego do panowania Jana 111., w obrobieniu Dra Waliszewskicgo, pracującego w tymże kierunku dal6j nad drugą połową panowania Sobieskiego. Aktów Jana 111. krajowych tom wstępny, obejmujący dział do jego clckcyi w r. 1674, w obrobieniu czl. kom. Franciszka KI uczy ck i ego pójdzie w przyszłym roku do druku. Podobnież wejdzie w ten dział przygotowana na rocznicę 1879 roku korcspondencyja kardynała Stanisława Hozy-jusza za wyczcrpnięciem bogatego zbioru ks. Władysława Czartoryskiego, nad którym praca pod kierownictwem Dra Zakrzewskiego ciągle postępuje i za wciągnięciem prac Dra Franciszka IIiplera w Archiwach Warmińskich.
  Do działu: Acta hislorica ofiarował komisyi ksiądz prałat Polkowski bogaty Zbiór Ilatoryjanów, rozpoczęty przez śp. К у kacze, wskiego, a przez niego uzupełniony, kiórego objęcie i wprowadzenie jest właśnie przedmiotem szczegółowych obrad komisyi.
  Posiedzenia komisyjne prócz spraw administracyjnych wypełniały: dyskusyja nad metodyczną rozprawą Dra Za- 135
  krzewskicgo: jak wydawać nowożytne źródła od X VI wieku począwszy; wygotowanie Instrukcyi dla Archiwów alitów grodzkich i ziemskich pod zarząd Wydziału krajowego przechodzących (projekt pióra Dra Michała Bobrzyńskiego) wiadomość podana przez p. D. К1 u c z у с к i e g o, o księgach kanclerskich Jana Wielopolskiego, w końcu wiadomość o Archiwum konsystorskiem krakowskićm, którą podał ks. prałat Ignacy Polkowski.
  Potrzeba pomieszczenia zabytków historycznych mniejszego rozmiaru a znacznej ważności, jak niemniój rozpraw mctodycznćj natury, uzupełnień i wyjaśnień, w końcu bibliografii 'całorocznćj hietorycznćj zrodziła potrzebę utworzenia osobnego pisma p. t. Archiwum komisy i historyczną wchodzącego w dział Scriptores rerum polonićarum. Opuścił prasę jako IV tom Scriptorum, pierwszy zbiór tego rodzaju, w którym obok wspomnianych w zeszłorocznem sprawozdaniu przedmiotów, znalazły miejsce: Prace pośmiertne X. Stebełskiego do dziejów Unii w Polsce, uzupełniające dawne wydania, w opracowaniu I)ra Władysława Sercdyńskiego; wiadomości udzielone w tymże przedmiocie przez X. kanonika hr. S су pi on a dcl Ca nipo, dwie rozprawy objaśniające sporne kwestyjc historyczne pp. Stanisława Smolki i Augusta Sokołowsk i ego, biblijo-grafja historyczna r. 1877 przez Dra Władysława Wisłockiego. Tom następny, w druku będący oprócz listów’ Krzysztofa Zbarazkiego w opracowaniu p. A. Sokołowskiego, obejmie maieryjały do historyi skarbowości w Polsce wieku XV, spis służb (wojennych) litetoskich z r. 1528, udzielony przez p. K. Kantcckiego; ruski inwentarz szlachty połockićj na królcwszczyznach osiadłej z r. 1552, podany przez Dra Franciszka Nowakowskiego.
  13 G
  W kierunku gromadzenia materyjałów prowadzono da łój odpis olbrzymiego dzieła ks. Jana W i e 1 e w i с к i e-go: Historia domus professae ad S. Barbarom, odpisy dyjaryjuszdw sejmowych i rękopisom J. Olszowskiego p. t. llias polska do pierwszych lat XVIII wieku.
  Tak przedstawia sic w szczegółach tegoroczna czynność Akademii. Przeważyła w nićj, nie taimy sobie wcale, praca własna, z własnej inicyjatywy pochodząca nad pracą zgłaszającą się z zewnątrz, chociaż i tćj, mianowicie w trzecim Wydziale nie zabrakło. Przyczyna tego zjawiska nam znana: Akademija nic tylko nie może wytrzymać konku-rencyi w wynagradzaniu rozpraw z zasobnemi czasopismami miesięczncmi, ale na wzór innych Akademii ustanowiła maximum arkuszy wynagradzanych w Rozprawach i Pamiętnikach, od którego tylko w wyjątkowych razach odstępuje. Z czasem, ma ona otuchę, myśl tego postanowienia stanie się popularną i powszechnie uznaną a pisarze wnikając w jćj dążenie zechcą zrozumieć, że Rcdakcyi pism naszych zależy przedewszystkiem na treściwych, krótkich komuni-kacyjach nowych zdobyczy naukowych, które podane uprzednio do użytku szczuplejszego grona uczonych, wychodzące wprost z dotycłiczasowego stanu nauki, a in medias res każdćj kweetyi wkraczające, mogą potćm znalcść się w po-pularniejszem obrobieniu dla kół szerszych w naszych poważniejszych czasopismach. Byłoby to tem bardzićj po-żądanem, że pisma Akademii stałyby się wtedy prawdzi-wcmi annałami postępu nauk w narodzie, Akademija zaś tą areną, na którćj te zdobycze naukowe występowałyby raz pierwszy. Ale rzucając tę myśl, dalecy jesteśmy od wszelkiego pod tym względem nacisku: wzrost poważnej literatury naukowćj cieszyć się tylko musi instytucyją na- 137
  sza, gdziekolwiek się pojawią jćj płody: istnieje zaś pewua granica, po za którą konsumcyja czasopism się kończy, od której wszystkie, często ważności wielkiej, ale niedostępne dla kół szerszych płody w naszych tylko publika -cyjach gościnne znajdują przyjęcie.
  Znaczymy w końcu z przyjemnością, że rok ubiegły minął nam nie bez wielokrotnych objawów czynnćj sympa-tyi, która nas w kraju i zagranicą spotykała, a bez pocisków niechęci, na jakie dawnićj tylekroć narażeni byliśmy. Z uznaniem i wdzięcznością podnosimy staranność, z jaką pisma polskie śledziły ruch naszćj Instytucyi i rozpisywały się krytycznie o jćj pracach, podając niejedną zdrową radę i uwagę, tu i owdzie nawet surowe recenzyje, nacechowane jednak dobrą dla Akademii wolą i rzetelnym dła nauki interesem. Zdaje nam się, że naznaczyć prawie możemy zwrot w opinii ku temu pojęciu zadań i celów instytucyi, który wskazany jest jćj statutem a wykonanym został z ni-czćm z drogi się sprowadzić niedającą konsekwcncyją. W chwili powstawania Akademii naszćj, istniało, jak to dziś spokojnie rozeznać się daje, pewne nieporozumienie między wyobrażeniem o nićj, jakie miała większość oświe-conćj publiczności, a planem, jaki wykonać powzięło było Towarzystwo naukowe krakowskie. Akadmija francuska czterdziestu była tym ideałem, który przyświecał społeczeństwu; gdy inicyjatorowic Statutu mieli na oku trzy akade-mije specyjalne Instytutu francuskiego z wykluczeniem sztuk pięknych, jako praktyki artystycznćj, jak nieranićj urządzenie wewnętrzne wszystkich prawic znanych akademij europejskich, poświęconych specyjalnćj uprawie pojedynczych nauk. Ominąć raczćj niż wprowadzać w nasze stosunki należało zdaniem tych iuicyjatorów Akadcmijg cztcr-
  Ib
  138
  dziesłu, wybieraną z rozgłośnych w umysłowości narodowćj imion, przedmiot nieustannej kontrowersyi politycznej, religijnej i filozoficznej w samemże społeczeństwie francuskiem. Innych to czasów i stósunków, szerszej dla narodu atmosfery potrzeba, aby z wątpliwym zawsze pożytkiem stawiać na piedestale chwały, nie prace naukowe, nie wytrwałe specyjalności, ale indywidualności duchowe, nie twardych atletów pracy, ale mistrzów słowa. Na rozdrożu dwóch epok, przeważnie poetycznej i literackiej i przeważnie krytycznej i naukowćj, nie zawahaliśmy się ani na chwilę w zwrocie ku drugiej, przekonani, żc jeżeli co ratuje i wspiera ideał piękna —to zaiste ideał prawdy, że jeżeli co przeprowadza z doby szlachetnych młodzieńczych zamiarów w epokę męzkich czynów, to ciężka szkoła pracy, obrachunku z sumieniem i samopoznania.
  Nie tajno nam, że ten zwrot stanowczy i konieczny budzi wiele szlachetnych obaw, jak budzi wicie afektacyj pełnych krzyków ze strony tych, którzy przyzwyczaili się wodzić społeczeństwo na miękkim i elastycznym pasku u-czucia. Nietajno nam, że każe przechodzić mnóstwo odczarowali, aby uratować istotę, przebijać się przez „różowe Aryjostyczne obłoki“, aby się spotkać z widokiem groźnym i poważnym, jak obrazy Dantejskiego pióra. Nietajno, że prowadzi brzegiem przepaści, w którą bezpowrotnie staczać się musi wszystko, co nie przeszło próby spokojnego krytycznego badania, ale w którą tylko lekki i płytki człowiek, puścić może sam przedmiot swćj miłości prawdy, przerażony nowem światłem, które z niego bije. Specyja-lizm naukowy wtedy tylko bywa ojcem obojętnego kosmopolityzmu, gdy przedmiot badania traci związek z światem, wyrywa się szkodliwie z łańcucha objawów, gdy dice cho-
  139
  robliwie zastąpić tą wielką całość, dla którćj ma się stać jednym z rozświecających promyków. W zapasach naukowych z zagranicą, w staraniach o utrzymanie imienia polskiego na arenie usiłowań naukowych, badając dzieje czy przyrodę, człowieka czyli społeczeństwo, tajemnice wszechświata czyli związek atomów miedzy sobą, nie przestaje się służyć najwyższćj ze spraw: powiększeniu sumy siły duchowćj swego społeczeństwa, nie przestaje się walczyć o warunki życia i przyszłości dla niego; a myśl wyćwiczona w trudnćj walce z ogromem badania niesie nabytą energiję ku zadaniom i zawikłaniom położenia narodowego, która na pożytek wyjść im musi, jak wszystko, co wychodzi z zapasów i wytężeń pracującego rzetelnie ducha ludzkiego. Spoietszem, treściwszem, wiatrom fantazyi mnićj ule-gającem staje się, stawać się musi społeczeństwo narodowe: epoistsze i treściwsze zdolniejszcm tćż być musi do skutecznego oporu, do dzielniejszćj przyrodzonych praw obrony. Po latach takićj pracy, twardszy grunt odporny napotkać muszą żywioły dumy i lekceważenia pełne, sądzące się jedynymi cywilizacyi reprezentantami; o poważną i moralnego zebrania pełną postawę rozbijać się muszą inne, gwałtowne, ale gruntu cywilizacyjnego pozbawione, wrogie nam żywioły.
  Roztropność nasza i liczenie się z twardą rzeczywistością odbierze jednym i drugim straszne sposobności gubienia nas i wytracania nas; głębokie przeświadczenie, czego dla siebie jako istoty naszćj bronić mamy, czego pod grozą samobójstwa moralnego opuścić nie możemy, nada nam siłę, karność i spójność wewnętrzną, którćj nie przemoże nieprzyjaciel. I tutaj praca jednego kierunku, praca naukowa, praca około szerzenia i utrzymania oświaty, wiąże się 140
  z położeniem, z przyszłością, z widokami narodu, tutaj poczuwamy się do prawa i obowiązku ważenia na szali ojczystych przeznaczeń jako ci, którzy niezrozpaczą nigdy nad przyszłością polskiego imienia, dopóki dla niego, dla jego chwały, dla prostowania jego dróg, stanie badawczćj myśli, wytrwałój pracy, szczerego i sumiennego słowa i tego serca, które kocha tern goręcej, im bardzićj nie dla siebie, ale wbrew sobie, dla osiągnięcia pożądanćj harmonii myśli, uczucia i sumienia, umie i chce panować nad wzruszeniami chwili.
  Dla tego nie zamilkły, jak to wykazać miałem sposobność, domowe muzy nasze wbrew rzymskiemu przysłowiu, wśród zawieruchy dzisiejszego świata, wśród błysków nadziei i cieni ponurych, jakiemi oblókł się widnokrąg. Im srożćj wśród tćj burzy występują moralne społeczeństwa europejskiego braki i rany, im w wspanialszćj postaci jawi się Ncmczys historyczna, im głębićj porusza się i unaocznia potworność stóeunków związanego niegdyś ideą wyższą świata i cywilizacji clirześcijańskićj, tćm mnićj podobno obawiać się nam, abyśmy doznali wytrącenia z księgi pamięci dziejów, chociaż codzień wołać i codziennie konwul-syjnie rzucać się nie będziemy…. Ale jeżeli kiedy, to dzisiaj prawo mamy do tego spojrzenia pełnego grozy i spokoju, które mierzy zawiehrzenie powszechnie okiem doświadczonego i proroczego nielcdwie narodu, które przyjmie dolę lepszą z wiedzą, jak ją zużytkować, dolę gorszą z wiedzą, jak z nią walczyć. Obowiązek zaś mamy, aby w tę przjrszłą, nieznaną epokę wnieść treści jak najwięcćj, treści intellektualnćj i moralnćj, wiary, wiedzy i charakteru…. Dla tego ku zdobywaniu tćj treści, ku odrodzeniu się w energii pracy i w potędzo panowania nad sobą, trze- 141
  ba wytężyć wszystkie siły, jak żeglarz muszkularnemi ra-miony łódź kn przystani kierujący, gdy burza nadciąga, jak rolnik, który ziarno sieje na dni pogody czy burzy..* Kto, gdy będziemy pełni żywota, na śmierć skazać nas się odważy? Kto wstrzymać zdoła godzinę odkupienia, jeżeli ona dobiega w [czasomiarzc wyroków Bożych? Treści nam zatem pilnować i istoty, reszta w ręku Tego, którego nie obejmie żadna wiedza, a którego żadna potęga nie wstrzyma.

.

za г. 1877.

DZIEŁA i ROZPRAWY
wydane przez
AKADEMIJĘ UMIEJĘTNOŚCI w KRAKOWIE
w ciągu pierwszego pięciolecia 1873—-1878,
spisał porządkiem abecadłowym Dr*. Władysław Wisłocki.
Czyniąc zadość ustnemu i piśmiennemu wezwaniu kilku zasłużonych i uczonych mężów ze stron dalszych i z poza grona Akademii, domagających się ode mnie ułożenia spisu wydanych dotychczas przez Akademiją dzieł i rozpraw, wykaz taki ułożyłem i składam go niniejszym Akademi umiejętności w przekonaniu, że niebę-dzie zbytecznym dodatkiem do Bocznika zarządu.
Spis ten nieobliczony bynajmnićj na poszukiwanie go w szćrszćm kole czytelników, dla zastępu prawdziwie uczonych, zwiększającego się u nas z dniem każdym, którzy na niwie naukowćj pracują z powołania i z miłości nauki, sądzę, że obojętnym nie będzie, i że życzenie objawione mi przez kilku nie było wyjątkowym, lecz podzielanóm zarówno przez innych.
Kraków, w kwietniu r. 1878.
Dr. w; w.

Acta Polonfae historica, tomus I, ob. Zebrzydowski A,, Epistoła rum libri.
— Toż, tom III, ob. Waliszewski K. dr., Relacyje.
ALTH Alojzy dr. prof. Pomiary wysokości dokonane przy budowie kolej galicyjskich i ich znaczenie dla fizyjografii kraju. (Odb. z tomu VII Sprawozdań Kom. fizy-jogr. za r. 1872). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8cc, str. 17.
— Rzecz o bclcmiiitach krakowskich. (Odb. z tomu IX Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1874). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8cc, str. 26, 2 nl. i 2 tablice litogr.
— Rzecz o pochodzeniu belcmnitów z mięczaków gło-wonogich oskorupionych. (Odb. z II tomu Pamiętnika Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 4ce większej, str. 21 i 1 tablica litogr.
— Sprawozdanie o kamykach dnia 20 sierpnia 1876 r. w IJhrynie podczas burzy spadłych. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8cc, str. 17.
— Sprawozdanie sekcyi orograficzno-geologicznćj z czynności w r. 1872, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom ѴП str. 8—10.
— Toż, w r. 1873, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VIII str. 24—29.
— Toż, w r. 1874, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom IX str. 16—17.
— Sprawozdanie z badań geologicznoantropologicznych, przedsięwziętych w tak zwanej „Smoczej Jamio“ na Wawelu w Krakowie. (Odb. ze Zbioru wiadomości do autro-

4
połogi krajowój, tom I dział I). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 5 i 1 tabl.
— Sprawozdanie z podróży odbytej w r. 1875 w niektórych częściach Podola galicyjskiego. (Odb. z tomu XI Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1876). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w *8ce, str. 21 i 1 ni.
— Sprawozdanie z podróży na Fodole, odbytćj w sierpniu i wrześniu r. 1876. (Odb. z XI tomu Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1876). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8cc, str. 5.
— Stósunki topograficzno-geologiczne kolei Tarnowsko-leluchowskiej (Odb. z tomu XI Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1876). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 49.
— ob. Kolbenheycr K., Wycieczka; Łomnicki M., Sprawozdanie.
ANDEZEJOWSKI A. ks. kan. Zapiski zoologiczne: Ryby zc Zbrucza, ob. Łomnicki M.
Archiwum Komieyi dla historyi literatury i oświaty w Polsce, tom I. Kraków, druk Czasu, w 8cc większej, w druku.
Treść: Statute antiqua Collcgii majoris, wydal dr. Józef Szujski (str. 1 — 20); Ks. Szczepana Hołowczyce Raport wizyty generalnej południowo-wschodnich wydziałów szkolnych, ou-prawionćj imieniem Komieyi edukacyjnej w r. 1782, wydał dr. Władysław Wisłocki (str. 21 — 70); Statute i matrvktuy wydziału teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego z XVI wieku, wydał dr. JT. Szujski (str. 71—94); Założenie i urządzenie Col-lcgii ininoris, podał dr. J. Szujski (str. 95—118); Zapiski i do-kumenta do dziejów instrukcji publicznej w Polsce, wydał dr. Władysław Seredyński (str. 119—264); Przyczynek do historyi początków romantyzmu w Polsce, do druku przygotował Stanisław’ Tomkowicz (str. 265—841).
— Komisy i historycznej, tom I (Scriptores rerum Polo-nicarutn, tomus IV’). Kraków, druk. \Vł. L. Auczyca i Sp., w 8cc większćj, str. IV i 425. 4 złr.
Treść : Przedmowa, przez dra Józefa Szujskiego (str. I—IV); Stanislai Górski Coneiones in maximo totius rogu i Połonino conventu apud^ Lcopolim de republic;» hahitac a. 1537, wydał dr. Wojciech Kętrzyński (str. 1—87); Dwa dyjaryjusze kon-

ft
green wiedeńskiego z г. 1515, wydał dr. Ksawery Liske (str. 89—182); Ulryka Werduma Dyjaryjusz wyprawy Jana Sobieskiego z r. 1071, wydał dr. Ksawery Liske (str. 183—261); Ostatnie prace ks. Stebelskiego, z autografu wydał, wstępem i przypisami objaśnił dr. Władysław Scredyński (str. 263—394); Sprostowania i uzupełnienia: Do „Ostatnich prac1* Stebelskiego, przez ks. knn. lir. Scipio del Cnmpo (str. 395—396); W sprawie artykułu p. n. „Tradycyja o Kazimierzu Mnichu”, przez dra Stanisława Smolkę (str. 397—400); Spór o książko, przez dni Augusta Sokołowskiego (str. 401—405); Biblijografija historvi, geografii historycznej i historyi prawa polskiego z r. 18<7, przez dra Wł. Wisłockiego (str. 407—42o).
BEŁCIKOWSKI Adam dr. Program Słownika Akademii umiejętności, podług porozumienia się komitetu w tym celu przez Komisyją językową wyznaczonego, napisany
przez……. ob. Rozprawy i sprawozdania Wydz. filolog.,
tom III str. XVI—XXIII.
Berichte, Bibliographische, Uber die Publikationen der Akademio der Wissenschaften in Krakau, herausgege-ben von den Sekrctaren der drei Abthcilungen (Classen): I)r. Estreicher, philolog. Abth., Dr. J. Szujski, pliilos. hist. Abth. Gen.-Sekr. d. Akademie, und Dr. S. L. Kuczyński, matliem. naturw. Abth., I Heft 1876. Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1876, w 4ce, str. 24. 60 cent.
BIELOWSKI August. Monumenta Poloniae liistorica,
tom III jako dalszy ciąg wydawnictwa św. p………….pro-
wadzony przez grono lwowskie członków Komisji histo-rycznćj pod przewodnictwem dra A. Małeckiego a redak-cyją drów W. Kętrzyńskiego i X. Liskego. Lwów, druk. Zakładu im. Ossolińskich, w 4cc, w druku.
Treść: Rocznik wielkopolski (str. 1—42); Spominki gnieźnieńskie (str. 42—45); Rocznik franciszkański krakowski (str. 46—52); Spominki krakowskie (str. 52); Spominki poznańskie (str. 52); Rocznik świętokrzyski (str. 53 — 87); Dopełnienie Rocznika świętokrzyskiego, opracował Roman Maurer (str. 88—118); Spominki płockie i sochaczewskie (str. 118—124); Spominki wiślickie (124—126); Rocznik Krasińskich (str. 127— 133); Spominki Trzemeszeńskie (str. 133—134); Spominki ko-przywnickie (str. 13-4—1.%); Rocznik małopolski (str. 135—202); Rocznik mazowiecki (str. 202—204); Rocznik kujawski (str.

201—212); Rocznik Chotclskiego (str. 212—217): Rocznik Kaspra Perayńskiego (str. 218—219); Rocznik Stanisława Napo nńskiego (str. 219—227); Zapiski o początkach różnych zakonów (str. 227); Spominki mieszane (str* 228—281): Rocznik Jana z Targowiska, opracował Emil Kalitowski (str. 232—240); Spominki krakowskie (str. 240—242); Spominki kazimierskie (str. 242—248); Spominki boclmieńskie, o])racował Stanisław Lukas (str. 243—245); Spominki pilznieńsKio (str. 245—249); Rocznik krośnieński (str. 249—250); Spominki lwowskie (str. 250—251); Spominki Minorytów Samborskich (str. 252); Spustoszenie Sambora (str. 253 — 25-1); Spominki lubelskie (str. 254—255); Spominki łckneńskie (str. 255); Kronika klasztoru tracmeszońskiego, opracował dr. Aleksander Hirschberg (str. 256 — 263); Spominki o Laskich, opracował dr. Aleksander Hirschberg (str. 263—266); Spominki o Ciołkach (str. 267—271); Spominki przeworskie (str. 272—278); Kroniczka rymowana, opracował Stanisław Lukas (str. 279—280); Rodowód książąt
Eolskich (str. 280—284); Zbieranka skrócona o polskich kró-ich (str. 284—287); Wierszo o świętopietrzu (str. 288—289); Poczet królów polskich (str. 289—296;; Zdarzenia godne pamięci, opracował Antoni Lorkiewicz (str. 296—313); Katalogi biskupów krakowskich, opracował dr. Wojciech Kętrzyński (str. 313—376); Katalogi arcybiskupów gnieźnieńskich, opracował Ksawery Liske (str. 377 —410-; Spominki zakonnika świętokrzyskiego, opracował Teodor Wierzbowski (str. 411— 414); Zapiski Andrzeja Przekory, opracował Teodor Wierzbowski (str. 414—419); Kronikaksiążąt polskich, opracował dr. Zygmunt Wecie weki 'str. 423—578); Kronika polska, wydana pracz prof. dra Ludwika Ćwiklińskiego (str. 579 i nn.).
— Szymon Szymonowicz (Odb. z tomu II Pamiętnika Wydz. filolog, i hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 4ce większćj, str. 2 nl. i 109.
BIESIADECKI Alfred dr. prof. Anatomia patologiczna gruczołów skórnych (Odb. z tomu I Pamiętnika Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 4cc większćj, str. 44.
— Badanie mikroskopijne eo do sposobu przyrastania przeszczepionych kawałków skóry do dna wrzodów (Odb. z III tomu Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 229—258 i 3 tablice litogr. Stanowi właściwie, jak i następująca praca, nadbitkę z wydanego przez tegoż autora w Krakowie r. 1875 dzieła p. t.

7
„Poszukiwania dokonane w Zakładzie patologiczno-anatomicz-nym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zeszyt II”, gdzie z Rozpraw Wydz. matem, przyr. ze zmiana tylko paginacyi, str. 38—07 na 229—258, umieszczoną została.
— Dwa przypadki bielicy, jeden z guzami bielicowymi skóry, drugi z guzami w jelicie, z uwagami nad bielicą. (Odb. 7 I tomu Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 129—181 i 2 tablice litografowauc.
Nadbitka ze zmianą tylko paginacyi, str. 122—174 na 129— 181, z dzieła tegoż autora „Poszukiwania dokonane w Zakładzie pa tologiczno-anatomicznym-.
— ob. Browicz T.J O zmianach; Eberhard Гг., Przyczynek; Obalióski A. i Browicz T., Przypadek; Pieniążek P., Kilka przypadków.
BOBRZYŃSKI Michał dr. prof. O nieznanym układzie prawa polskiego przez Jana Sierakowskiego z r. 1554. (Odb. z VI tomu Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw, Jag., 1876, w 8cc, str. 37.
— O założeniu sądów wyższych prawa niemieckiego na zamku krakowskim. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 1 nl., 154 i XV.
— Wiadomość o uchwałach zjazdu piotrkowskiego z r. 1406, oraz takiegoż zjazdu z r. 1407. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. histor. filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8cc, str. 16.
— Zbiór dekretów sądów królewskich z czasów Zygmunta I, wydał………ob. Pomniki star. prawa polskiego,
tom VI str. 1 i nn.
— ob. Helcel A. Z., Pism pozostałych wyd. pośmiertne; Ostroróg J., Monumentum; Pomniki star. prawa polskiego toin V (Falkinberg J., Vladimiri P.); Taszycki N., Cor-rectura; Zaborowski St., Tractatus.
BOEHM Ignacy. Spostrzeżenia fitofenologiczne w okolicy Krakowa w r. 1872, przez………..c. k. komisarza po-
licyi, niegdyś asystenta botaniki przy narodowćm Muzeum

w Pradze. (Odb. z tomu VII Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1872). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8cc, str. 8.
— Toż w r. 1873. (Odb. z tomu VIII Sprawozd. Kom. fizyjogr. za r. 1873). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 8.
— Toż w r. 1874. (Odb. z tomu IX Sprawozd. Kom. fizyjogr. za r. 1874). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 7.
— Toż w r. 1875. (Odb. z tomu X Sprawozd. Kom. fizyjogr. za r. 1875). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 7.
— Toż w r. 1876. (Odb. z tomu XI Sprawozd. Kom. fizyjogr. za r. 1876). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 6.
— Spostrzeżenia pojawów w święcie zwierzęcym w r. 1872 w okolicy Krakowa, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VII str. 179—180.
— Wycieczka archeologiczna w okolice Krakowa po prawym brzegu rzćki Wisły (Dodatek do tomu ЛТП Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8cc, str. V.
BOJARSKI Aleksander dr. prof. Dwa zabytki polskiego sądownictwa karnego z wieku XVII, objaśnił………
(Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 59.
— ob. Słownik niemiecko-polski wyrazów prawniczych.
BROWICZ Tadeusz dr. O zmianach pozimnicznych wątroby, śledziony i szpiku kostnego. (Odb. z tomu Ш Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 259—285.
Stanowi nadbitkę z wydanego przez prof, dra A. Biesiade-ckiego r. 1875 w Krakowie dzieła p. t. rPoszukiwania dokonane w Zakładzie patologiczno – anatomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zeszyt 11“-, gdzie z Rozpraw Wydz. matem, przyr. ze zmianą tylko paginacyi, str. 84—110 na 259—285, pomieszczone zostało.

9
*— Pasorzyty roślinne w durzę jelitowym, opisał……….
asystent Anatomii patol. (Odb. z I tomu Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 8.
— Przypadek tętniaka groniastego, ob. Obaliński A. i Browicz T.
BUBZYŃSKI Piotr dr. prof. O decymach i narok-nikach, tudzież o dziesięcinie monarszej w dawnój Polsce, ustęp z dziejów gminy i skarbowości publicznćj polskiój, część I (Odb. z tomu VIII Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878. w 8ce, str. 61.
— O prawie bliższości w dawnćj Polsce. (Odb. z tomu VI Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 32.
— O uprawieniu dzieci nieślubnych podług prawa polskiego. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 50.
BUSZAK Jan. Spostrzeżenia pojawów w świecie zwierzęcym w r. 1872 w Gródku, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VII str. 180.
— Toż w r. 1870 w Czortkowie, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom XL str. 188.
CELICHOWSKI Zygmunt dr. Dwa nieznane zabytki bibliograficzne. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. filolog.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 19.
— O autorze i wydaniach dzieła: Ustawy prawa polskiego. (Odb. z tomu V Rozpraw Wydz. filolog.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 16.
CHODŹKIEWICZ Władysław. Wićrsz setny z ko-medyi Arystofanesa p. t. „Acharncńczycy”, tekst staroperski sprostował, objaśnił i wytłómaczył…….(Odb. z tomu
III Rozpraw Wydz. filolog.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875. w 8ce, str. 50.
CHOMĘTOWSKI Władysław. Zabytki jeżyka polskiego z XV wieku, w rękopisach biblijoteki ordynacyi Kra-
2

sińskich. 'Odb. г tomu 1 Sprawozdań Komisyi językowej). Kraków, drtik. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 13.
OHOTEŁSZZ. Rocznik, ob. Bielowski A., Monument* Poloniao histor., tom III str. 212—217<
Codex diplomaticus cathedralis ecclesiae CracovieDsis, ob. Piekosiński Fr.
— Toż Poloniae minoris, ob. Piekosiński Fr.
— epistolaris seculi decimi quinti 1384 —1492, ex antiquis libris formularum, corpore Naruszeviciano, auto-graphis archivisque plurimis collectus opera Augusti Soko-łowski et Joseplii Szujski. Kodeks listów z XV stulecia. (Monumenta medii aevi bistorica res gestas Poloniae illu strantia, tomus II). Kraków, druk. Czasu, 1876 (1877), w 4ce, str. LXX, 158, 368 i 2 ni. 10 złr.
ĆWIKLIŃSKI Ludwik dr. prof. Kronika polska, wydana przez…….ob. Bielowski A., Monumenta Polo-
niae histor., tom III str. 579 i nn.
CYBULSKI. Spostrzeżenia fitofenologiezne poczynione w ogrodzie botanicznym w Warszawie w r. 1872, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VII str. 178—179.
— Toż w r. 1873, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VIII str. 169—170.
— Toż w r. 1874, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom IX str. 180—181.
— Toż w r. 1875, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tum X str. 179—180.
— Toż w r. 1876, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom XI str. 186.
CZERNY Franciszek dr. Zmienność klimatu, rozprawa odczytana na posiedzeniu Wydziału matematyczno-przyrodniczego, odbytćm d. 20 lipca 1877. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 63.

11
CZERWIAKOWSKI Ignacy dr. prof, sprawozdanie Sekcyi botanicznój z czynności w r. 1873, ob. Sprawozdani© Kom. fizyjogr., tom VIII str. 29—32.
— Toż w r. 1874, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom IX str. 18—19.
CZYRNIAŃSKI Emil dr. prof. Teoryja mechaniczno-chemiczna oparta na rachunku wirowych niedziałek. (Odb. z tomu II Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 38.
DUCHIŃSKI prof. Odczyt na posiedzeniu Wydziału historyczno-filozoficznego d. 3 i 10 grudnia r. 1874, i dys-kusyja nad nim, ob. Rozprawy i sprawozdania Wydz. hist, filoz., tom IV str. I—IX.
DUNAJEWSKI Julijan dr. prof. Słowo „O zasadach bicia monety” (Ratio cudendae monetae) Mikołaja Kopernika, ob. Posiedzenia, Dwa pićrweze, str. 25—31.
DUNAY de DUNA-VESCE Hugo Agenor J. L. baron. Carmen honoribus Caroli Ludovici, archiducis Au-striae, dum munus protectoris Academiac scientiarum Cra-covicnsie capesseret, oblatum, ob. Rocznik zarządu Akad. r. 1873, str. 187—191.
DZIEDUSZYCKI Maurycy hr. Rys dziejów kościoła katolickiego w Szwecyi. (Odb. z tomu I i II Pamiętnika Wydz. filolog, i histor. filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 4cc większćj, str. 164.
Dzieła wydane przez Akademiją po koniec r. 1874, tudzież pozostałe w jćj składzie po b. Towarzystwie nauk. krakowskićm. (Odb. z Rocznika zarządu Akad. r. 1874). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce małćj, str. 8.
EBERHARD Franciszek. Przyczynek do anatomii
zaćmy stożkowćj, Cataracta pyramidalis, podał…uczeń
wydziału lekarskiego. (Odb. z tomu II Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8co, Btr. 199—227 i 1 tablica.

Stanowi nadbitkę z wydanego przez prof, dra A. Biesiadę-ckiego r. 1875 w Krakowie dzieła p. t. „Poszukiwania dokonane w Zakładzie patologiczno – anatomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zeszyt П-, gdzie z Rozpraw Wydz. matem, przyr. ze zmianą tylko paginacyi, str. 1—29 na 199 — 227, umieszczone zostało.
ESTREICHER Earol dr. Biblijografija polska XV— XVI stulecia, zestawienie chronologiczne 7200 druków w kształcie regestru do Biblijografii, tudzież spis abecadło wy tych dzieł, które dochowały się w biblijotekach polskich, wydanie Akademii umiejętności staraniem Komisyi biblijograficznćj. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce większćj, str. XVI, 226 i 2 nl. 4 złr.
— Biblijografija polska XIX stulecia, tom II (G—L). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce większćj, str. IV i 634. 10 złr.
— Toż, tom III (Ł—Q). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce większćj, str. V, II i 608. 10 złr.
— Toż, tom IV (R—U). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce większćj, str. IV i 659. 10 złr.
— Toż, tomu V zeszyt 1 (W—Woronicz). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce większćj, str. 160.
— Bibliographische Berichte liber die Publikationen der Akademie der Wissenschaften in Krakau, ob. Berichte.
FABIAN Oskar dr. prof. O rozciągałności i sprężystości lodu. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 18 i 1 tablica.
— Obliczanie wartości szeregów nieskończonych a zwłaszcza o bardzo słabćj zbieżności. (Odb. z tomu II Pamiętnika Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 4ce większćj, str. 20.
— Przyczynek do poznania kształtu linii prężności wody nasyconej. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 16.
FALKINBEROr Joannes. Liber de doctrina potestatis papae et imperatoris, editus contra Paulum Vladimiri Po-

13
lonum in 8. Constantiensi concilio, wydał M. Bobrzyński, ob. Pomniki star, prawa polskiego, tom V str. 195 i nn.
FRANKE Jan Nep. O niektórych zagadnieniach kinematyki na zasadzie ruchu powierzchni skośnych, napisał
…….prof. Akad. techn. we Lwowie. (Odb. z tomu III
Pamiętnika Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 4ce większój, str. 28.
— Studyja analityczne nad ruchem ciał stałych. (Odb. z tomu I Pamiętnika Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 4ce większćj, str. 36.
GIERMAŃSKI Piotr. Rozbiór chemiczny dwudziestu-dziewięciu gatunków węgli kopalnych z różnych kopalń i pokładów Galicyi, wykonany przez……….asystenta che-
mii przy Wszechnicy Jagiellońskićj. (Odb. z tomu IX Spra-wozd. Kom. fizyjogr. za r. 1874). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 15.
GLOGER Zygmunt. Nazwy weselne, wyrażenia i przedmioty używane przy obrzędach ludu na przestrzeni byłój Rzeczypospolitej. (Odb. ze Zbioru wiadomości do antropologii krajowój, tom I dział III). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 17.
— Zabobony i mniemania ludu nadnarwiańskiego, tyczące się ptaków, płazów i owadów, zebrał……..w latach
1865 —1875. (Odb. ze Zbioru wiadomości do antropol. kraj., tom I dział III). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 7.
GLOGER Zygmunt i RADZIMIŃSKI – LUBA Zygmunt. Poszukiwania archeologiczne w powiecie Ostrog-skim na Wołyniu we wrześniu r. 1876. (Odb. ze Zbioru wiadomości do antropologii krajowój, tom I dział I). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 4.
GODLEWSKI Emil dr. Niektóre doświadczenia nad oddychaniem porostów. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 10.

14
— O metodzie oznaczania szybkości przyswajania za pomocą obliczenia pęcherzyków gazowych, wydobywających się z rośliny pod wodą. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 37.
— O powstawaniu i znikaniu skrobi w gałeczkach zieleni. (Odb. z tomu II Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kra ków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 54.
GODZIEN Karol. Spostrzeżenia pojawów w święcie zwierzęcym r. 1873 w Rokietnicy, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VIII str. 170.
— Toż w r. 1874, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom IX str. 182.
GÓRSKI Stanislaus. Condones in maximo totius rc-gni Poloniac convcntu apud Leopolim de republica habitae a. d. 1537, wydał dr. Wojciech Kętrzyński. (Odb. z Ar-chiwu Komisyi historycz.). Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1877, w 8ce dużćj, str. 87.
GOSIEWSKI Wł. Przyczynek do tcoryi równowagi i ruchu dała sztywnego. (Odb. z tomu I Pamiętnika Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 4ce większ.ćj, str. 4.
GRALEWSKI Mateusz. O imionach używanych u ludu. (Odb. ze Zbioru wiadomości do antropol. kraj., tom I dział III). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 4.
HELCEL A. Z. Pism pozostałych wydanie pośmiertne, staraniem Akademii umiejętności w Krakowie tom I: Dawne prawo prywatne polskie, część obejmująca wstęp, zasady ogólne i prawo rzeczowe, napisana w latach 1849—1853 (wydał M. Bobrzyóski). Kraków, druk. W. Korneckiego, 1874, w 8ce, str. VII i 233. 1 złr. 80 cent.
— ob. Pomniki star. prawa polskiego.
HEYZMANN Udalricus dr. prof. Statute synod alia episcoporum Cracoviensinm XIV et XV scculi e codicibus

15
manuscripts ty pis mandata, additis Statutis Vielunii et Ca lisii a. 1420 conditis (et ex rarissitnis editionibus, etiam
authenticis, nunc iterum editis), editionera curavit……
(Pomniki star, prawa polskiego, tom IV). Krakow, druk. Uniw. Jag., 1875, w 4ce, str. XVI i 290. 5 złr.
— Statuta synodalia Andreae episcopi Posnanicnsis
seculo XV confecta, cdidit…….. (Suplement do tomu V
Pomników star. prawa polskiego). Cracoriae, typ. VI. L. Anczyc et Comp., 1877, w 4ce, str. XL.
— Uwag kilka nad uprawnieniem dzieci nieślubnych przez następne małżeństwo (legitimatio per subsequens ina-trimonium) podług prawa kanonicznego, z uwzględnieniem odnośnych przepisów ustawy austryjackićj. (Odb. z tomu VI Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków’, druk. Uniw. Jag. f 1876, w* 8ce, str. 27.
HIKSCHBERCr Aleksander dr. Kronika klasztoru Trzemeszeńskiego i spominki o Łaskich, wydał . . . . , (Odb. z tomu III dzieła Monumenta Poloniae historical Lwów, druk. Zakładu im. Ossolińskich, 1877, w 4ce, str. 13,
HOŁOWCZYC Szczepan ks. Raport wizyty general-nój południowo-wschodnich wydziałów szkolnych, odprawionej imieniem Komisyi edukacyjnej w r. 1782, wydał dr. Władysław Wisłocki. (Odb. z Archiwum Komisyi dla history! literatury i oświaty w Polsce, tom I)- Kraków, druk. Czasu, 1877, w 8ce dużej, str. 54.
HOSZOWSKI Konstanty dr. Rozbiór krytyczny bijo-grafów Erazma Ciołka, biskupa płockiego i wysłannika dyplomatycznego do dworów panujących. (Odb. z tomu III Rozpraw i sprawozdań Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8cc, str. 29.
Instrukcyja bla badania właściwości ludowych, ob.
Sadowski J. N.
— dla robiących spostrzeżenia autropologiczne na oso-bacli żywych. (Odb. z tomu II Rozpraw i sprawozdań

Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, etr. 11.
JACHNO Jan dr. Dalszy ciąg roślin zebranych w okolicy miasta Stanisławowa, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VII etr. 52 — 53.
JAN z Targowiska, ob. z Targowiska J.
JANCZEWSKI Edw. Fr. dr. prof. Badania nad
rozwojem pączka u skrzypów, Equisetaccae. (Odb. z tomu 111 Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1*76, w 8ce, str. 38 i 2 tablice litogr.
— O rurkach sitkowych w korzeniu roślin okrytoziar-nowych. (Odb. z tomn I Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 12 i 1 tablica.
— Poszukiwania nad powstawaniem korzonków u roślin ziarnowych. (Odb. z tomu II Pamiętnika Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 4ce większćj, str. 15, 1 nl. i 2 tablice litogr.
— Poszukiwania nad wzrostem wierzchołkowym korzeni n roślin okrytoziarnych. (Odb. z tomu I Pamiętnika Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 4ce większćj, str. 20 i tablico litogr. III—VII.
— Poszukiwania nad rozwojem płodnicy niektórych kra snorostów. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 51 i 3 tablice litogr.
— Przyczynki do historyi rozwoju trzęsidłowatych, No-stocaceae. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, str. 14.
JAWORSKI Stanisław. Wypadki spostrzeżeń magnetycznych w Krakowie w r. 1872 i 1873, ob Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VIII str. 170—171.
KALICKI Bernard. Przyczynek do historyi dziejopisarstwa polskiego w XVII wieku: Korespondencyja arcybiskupa Macieja Lubieńskiego i hetmana Stan. Koniecpolskiego z powodu wydania pism biskupa Stanisława Lubień-

17
skicgo. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. hist filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8cc, str. 13.
KALINA Antoni dr. O liczebnikach w języku staropolskim, jako przyczynek do hietoryi języka polskiego. (Odb. z tomu VI Rozpraw Wydz. filolog.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 73.
KALITOWSKI Emil, ob. z Targowiska J., Rocznik.
KAMIEŃSKI Fr. dr. Anatomija porównawcza pićr-wiosnkowatych, Primulaceae. (Odb. z tomu III Pamiętnika Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 4ce większćj, str. 59 i 10 tablic litogr.
— Historyja rozwoju zarodka Pływacza pospolitego, Utricularia vulgaris L., rzecz przedstawiona na posiedzeniu Wydziału matematyczno – przyrodniczego Akademii umiej, w d. 20 lipca 1877 r. (Odb. z tomu V Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 8 i 1 tablica.
— Kilka spostrzeżeń nad rozwojem Ramienicowatych. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 13 i 1 tablica.
— Porównawcze badania nad wzrostem Pływaczów, Utricularia. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 31.
KANTECKI Klemens. Rzecz o archiwach w Mitawic. (Nadb. z tomu V Rozpraw i sprawozdań Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8cc, str. XXIII—XLII.
KARLIŃSKI Fr. dr. prof. Materyjały do klimato-grafii Galicyi zebrane przez Sckcyją meteorologiczną Ko-misyi fizyjograficznćj r. 1872. (Odb. z tomu VII Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1872). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, str. 182.
Stanowi, jak i następujące, Ugą cześć Sprawozdań p. t. „Wypadki spostrzeżeń meteorologicznych, dokonanych w roku meteorologicznym 1872 (—1876), zestawione w c. k. Obserwa-toryjum astronomicznćm krakowskićm pod nadzorem prof, dra Fr. Karlińskiego4*.
3

І8
— Toż w г. 1873. (Odb. z tomn ѴШ Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1873). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 172.
— Toż w r. 1874. (Odb. z tomu IX Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1874). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8cc, str. 183.
— Toż w r. 1875. (Odb. z tomu X Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1875). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8će, str. 183.
— Toż w r. 1876. (Odb. z tomu XI Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1876). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 192, 1 nl. i 1 tablica litogr.
— O okresowych zmianach ciepłoty powietrza w Krakowie. (Odb. z tomu II Pamiętnika Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 4cc większej, str. 35.
— Sprawozdanie Sekcyi meteorologicznej z czynności w r. 1872, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VII str. 4—8.
— Toż w r. 1873, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VIII str. 20—23.
— Toż w r. 1874, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom IX str. 12—15.
— Toż w r. 1875/6, oh. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom XI str. 20 — 21.
— Wypadki jednorocznych pomiarów chyżości wiatru w Krakowie. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 5.
— Wyznaczenie szerokości geograficznej środka kopuły zachodniej w Obserwatoryjum astronomicznem krakowskińm. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 16.
KARŁOWICZ Jan dr. O języku litewskim. (Odb. z tomu II Rozpraw Wydz. filolog.’. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8cc, str. 242.
— Przyczynki do Projektu wielkiego Słownika polskiego. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. filolog.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 82.

19
KAROL LUDWIK arcyksiąźę (protektor Akademii). Zagajenie publicznego posiedzenia inauguracyjnego Akademii d. 7 maja 1873 r., ob. Posiedzenia, Dwa pierwsze, 8tr. 43.
KĘTRZYŃSKI Wojciech dr. Katalogi biskupów krakowskich, wydał……… (Odb. z tomu III dzieła Monu-
ment* Poloniae historic). Lwów, druk. Zakładu im. Ossolińskich, 1877, w 4cc, 8tr. G4. — Ks. doktor Patcrek. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. filolog.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 6. — O narodowości polskićj w Prusicch zachodnich za czasów krzyżackich, studyjum historyczno – etnograficzne. (Odb. z tomu I Pamiętnika Wydr., filolog, i histor. filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1871, w 4cc wiokszćj, str. 106. — ob. Bielowski A., Monument Poloniae historica tom III; Górski St., Conciones.
KIRKOR A. H. Badania archeologiczne w okolicach Babic i Kwaczały, rzecz czytana na posiedzeniu Komisyi archeologicznej d. 14 lipca 1873 r. (Nadb. z tomu I Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, str. 25—84 i 2 tablice litogr.
— Toż, część II: Badania archeologiczne w Kwaczale, sprawozdanie czytane na posiedzeniu Kom. archcol. d. 11 listopada 1873. (Odb. z tomu 1 Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8cc, str. 3G z rycinami w tekście.
— Badania archeologiczne 1876 roku: 1. Sprawozdanie z wycieczki i wykaz zabytków; 2. O grobach kamiennych na Podolu galicyjskiem; 3. Zdanie sprawy z wycieczki do Mokrzyszowa. (Odb. ze Zbioru wiadomości do antropol. kraj., tom I dział I). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 33 i 2 tablice.
— Pokucie pod względem archeologicznym, badania z r. 1874. (Odb. z tomu V Rozpraw Wydz. hist, filoz.), Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8cc, str. 107.

20
— Poszukiwania zabytków pierwotnych w bliższych okolicach Krakowa. (Odb. z tomu V Rozpraw i Sprawozdań Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. XVIII.
— Sprawozdanie Sekcyi wykopalisk. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. hist. fdoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8co, str. 9.
— Sprawozdanie i wykaz zabytków złożonych w Akademii umiejętności z wycieczki archeologicznej w r. 1877. (Odb. ze Zbioru wiadomości do antropol. kraj., tom II dział I). Kraków, dmk. Uniw. Jag., 1878, w 8cc, str. 18.
KLUCZYCKI Franciszek. Epistoła św. Bernharda ol chowaniu czeladzi, ob. Rozprawy i sprawozdania Wydz. fi olog., tom I str. XXXVII—XLVIII.
— Sylva rerum z czasów króla Michała i pierwszych lat Jana III, wraz z schematem, wedle któregoby po zbiorach manuskryptów zbiory Sylva rerum tak liczne, szczególniej w wieku XVII i XVIII, regestrować należało, ob. Rozprawy i sprawozdania Wydz. hist, filoz., tom IV str. XII — XXXVII.
Kodex dyplomatyczny katedry krakowskiej, ob. Pie-kosiński Fr.
— Toż Listów z XV stulecia, wyd. przez dra A. Sokołowskiego i dra J. Szujskiego, ob. Codex.
— Toż małopolski, ob. Piekosiński Fr.
KOLBENHEYER Karol prof. Pomiary barometryczue
w okolicy miasta Biały, wykonane i obliczone przez….
(Odb. z tomu IX Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1874). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 7.
— Pomiary barometryczne w Tatrach, wykonane w lipcu
i sierpniu 1875 r. przez…… przełożył z niemieckiego
dr. A. Kremer. (Odb. z tomu X Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1875). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 14.
— Pomiary w Tatrach w sierpniu 1873 i 1874, wykonane przez ….. przełożył z niemieckiego dr. A. Kre-

21
mer. (Odb. z tomu IX Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1874). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8cc, str. 27.
— Wiadomość o nowej mapie Tatr i uwagi nad takową. (Odb. z tomu IX Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1874). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 3.
— Wycieczka w Tatry w sierpniu 1872 r., przez……
c. k. prof. gimn. w Bielsku, przełożył z niemieckiego dr. Л. К rem er. (Odb. z tomu ѴШ Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1873). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 17.
— Wycieczka w Tatry w sierpniu 1873 r., przez……
przełożył z niemieckiego dr. A. Altli. (Odb. z tomu ѴІП Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1873). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 13.
KOLBERG- Oskar. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce, seryja VI z rycinami i drzeworytami wedle rysunku W. Gersona, Tadeusza Konopki i fotografij Rzewuskiego: Krakowskie cześć II, wydana z pomocą funduszu księcia Jerzego Romana Lubomirskiego pod zarządem Akademii umiejętności w Krakowie. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8cc, str. V, 540 i 1 łitogr. 5 złr.
— Toż, seryja VII: Krakowskie część III. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874. w 8ce, str. VI, 354 i 1 litogr. 3 złr.
— Toż, seryja VIII: Krakowskie cześć IV, powieści, przysłowia i język. Kraków, druk. dra L. Gumplowicza,
1875, w 8ce, str. VII, 368 i 2 drzeworyty. 3 złr. 50 cnt.
— Toż, seryja IX z dwiema rycinami wedle rysunku B. Hofla: W. ks. Poznańskie część I. Kraków, nakł. autora, druk. Uuiw. Jag., 1875, w 8ce, str. IV i 320. 3 złr.
— Toż, seryja X: W ks. Poznańskie część II, wydana z pomocą Akademii umiejętności. Kraków, druk. Uniw. Jag.,
1876, w 8cc, str. II, 388 i 1 rycina. 3 złr.
— Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce, seryja XI, z ryciną wedle rysunku B. Hofla: W. ks. Poznańskie część III, wydana z pomocą Akademii umicjęt-

ności w Krakowie. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. IV i 248. 2 złr. 50 cnt.
— Rzecz o mowie ludu wielkopolskiego. (Odb. ze Zbioru wiadomości do antropol. kraj., tom I dział III). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8cc, str. 3G.
KOPERNICKI Izydor dr. Czaszki z kurhanów po-kuckick, jako materyjał do antropologii przedhistorycznej ziem polskich. (Odb. z tomu II Pamiętnika Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 4ce większćj, str. 33 i tablic, litogr. IV—VII.
— Nowy przyczynek do antropologii przedhistorycznej ziem polskich. (Odb. ze Zbioru wiadomości do antropol. kraj., tom I dział I). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 24 i 3 tablice.
Treść: O grobie nicciałopalnym na cmentarzysku przedhi-storycznćm w Kwaczale; O kościach i czaszkach ludzkich z kurhauów w Radziminie na Wołyniu; O kościach i czaszkach ludzkich z wykopalisk przedhistorycznych na Podolu galicyjskićra.
— Spostrzeżenia nad właściwościami językowemi w mowie Górali bieskidowych, z dodatkiem słowniczka wyrazów góralskich. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. filolog.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8cc, str. 38.
— Sprawozdanie o starożytnych kościach i czaszkach ludzkich, pochodzących z kurhanów na Pokuciu. (Odb. z tomu П Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 12.
— Zagadki i łamigłówki Górali bieskidowych, spisane w okolicach Rabki. (Odb. ze Zbioru wiadomości do antropol. kraj., tom I dział III). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 17.
— Charakterystyka fizyczna ludności galicyjskiej, ob. Majer J. i Kopernicki Iz.
KOPFF Wiktor dr., ob. Słownik niemiecko-polski wyrazów prawniczych.
KORCZYŃSKI dr. prof., ob. Skórczewski B., Próba oznaczenia ogólnćj ilości krwi.

23
KOSIŃSKI Władysław dr. Słowniczek prowincyjo-nalizmów w okolicach Krakowa, Bochni i Wadowic, zebrał
……nauczyciel gimnazyjalny w Wadowicach. (Odb. ze
Zbioru wiadomości do antropol. kraj., tom I dział III). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 20.
KOTOWICZ Antoni. Częściowy spis roślin jawno-płciowych z okolicy Bićcza, oznaczony podług dra Kocha. (Odb. z tomu VIII Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1873). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1871, w 8ce, str. 8.
— Rośliny z okolic Bićcza, nadesłane przez……….
(Odb. z tomu X Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1875). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 2.
— Spis roślin jawnopłciowych, zbieranych w okolicy Bićcza w r. 1874. (Odb. z tomu IX Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1874). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 3.
— Spis roślin w okolicach Bićcza zebranych w r. 1876. (Odb. z tomu XI Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1876). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 1 nl.
— Spostrzeżenia fitofenologiczne w Bieczu w r. 1872, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VII str. 174.
— Spostrzeżenia pojawów w świecie zwierzęcym w r. 1872 w Bieczu, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VII str. 180.
— Toż w r. 1873, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VIII str. 170.
— Toż w r. 1875, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom X str. 180—181.
KOTULA B. Przyczynek do fauny chrząszczów Ga-licyi. (Odb. z tomu VII Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1872). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8co, str. 38.
— Przyczynek do fauny chrząszczów galicyjskich. (Odb. z tomu VIII Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1873). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8cc, str. 8.
KRASZEWSKI J. I. Projekt Encyklopedyi starożytności polskich, przyjęty przez Komisyją archeologiczną

2 i
Akademii umiejętności. (Odb. z tomu III Rozpraw i sprawozdali Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8cc, str. 39.
KREMER Aleksander dr., ob. Kolbenheyer K., Pomiary, Wycieczka.
KRÓL Ż. prof. Fauna kalcoptcrologiczna Janowa pod Lwowem. (Odb. z tomu XI Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1876). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8cc, str. 31.
— Sprawozdanie z wycieczki w okolice Janowa pod Lwowem, odbytćj podczas wakacyj roku szkolnego 1874. (Odb. z tomu IX Sprawozdań Kom. tizyjogr. za r. 1874). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8cc, str. 16.
— Sprawozdanie z wycieczki w okolice Janowa pod Lwowem, na obszarze od źródeł Wercszycy aż po jćj brzeg dolny w najbliższych okolicach Gródka odbytćj w r. 1875. (Odb. z tomu XI Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1876). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 33.
KRUCZKIEWICZ Bronisław dr. O filozofii Lucyju-sza Anneusza Seneki. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. filolog.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8cc, str. 99.
KRUPA J. Wykaz roślin zebranjrch w obrębie W. ks. krakowskiego oraz w puszczy Niepołomickićj w r. 1876. (Odb. z tomu XI Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1876). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8cc, str. 45.
KRZIZ dr. Spostrzeżenia pojawów w święcie zwierzęcym w r. 1874 w Złoczowie, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom IX str. 182.
Księga, Najdawniejsza, ziemska krakowska i trzy późniejsze z wieku XIV i początku XV, wiadomość nadesłana. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 10.
KUCZYŃSKI Stefan dr. prof. Bibliographischc Bc-richte liber die Publikationeu der Akademie der Wissen-Scbafteu in Krakau, ob. Berichte.

25
— Plan zbadania kraju królestwa Galicy i i Lodomeryi, tudzież W. księstwa krakowskiego, co do jego przyrodniczych właściwości przez Komisyją fizyjograficzną akademicką w Krakowie, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr. za r. 1875, tom X str. 20—29.
— Porównanie barometrów na stacyjach meteorologicznych w Bochni, Rzeszowie, Jarosławiu, Przemyślu, Lwowie, Złoczowie i Tarnopolu, z barometrem używanym do spostrzeżeń meteorologicznych na Obserwatoryjum astronomicznym krakowskióm i z barometrem normalnym w c. k. Zakładzie centralnym dla meteorologii i magnetyzmu ziemskiego w Wiedniu, dokonane w r. 1875, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr. za r. 1875, tom X str. 30—42.
— Przegląd czynności Komisyi tizyjograficznój w ciągu r. 1873, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom ѴПІ str. 1—14.
— Toż w r. 1874, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom IX str. 1—7.
— Toż w r. 1875, ob. Sprawozdanie Kora. fizyjogr., tom X str. 1—10.
— Toż w r. 1876, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom XI str. 1—14.
— Z aktu fundacyi imienia Kopernika, uchwalonego przez radę miasta Krakowa, ob. Posiedzenia, Dwa pierwsze, str. 33—34.
KULCZYŃSKI Władysław. Chrząszcze z okolic Miechowa w Królestwie polskićra i Krakowa. (Odb. z tomu VII Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1872). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, str. 12.
— Dodatek do fauny pajęczaków Galicyi. (Odb. z tomu X Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1875). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 26.
’ — ob. Wachtel Fr.f O naroślach.
LEWICKI Anatol dr. Mieszko II. (Odb. z tomu V Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 122.
4

LISKE Ksawery dr. prof. Dwa dyjaryjuszo kongresu wiedeńskiego z r. 1515, wydał…….(Odb. z tomu I Archi-
wum Komi8yi historycznej). Kraków, druk. WŁ L. An-czyca i Sp., 1877, w 8ce dużój, str. ХСІѴ (89—182).
— Katalogi arcybiskupów gnieźnieńskich wydał………
(Odb. z tomu Illgo dzieła Monumenta Poloniae historica, str. 377—410). Lwów, druk. Zakł. im. Ossolińskich, 1877, w 4cc, str. 34.
— Zjazd w Poznaniu w r. 1510. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 161 i 1 Sprostowań.
— ob. Bielowski A., Monumenta Poloniae histor., tom Ш; Werdum U., Dyjaryjusz.
LORKIEWICZ Antoni. Zdarzenia godne pamięci 996—1517, opracował………..ob. Bielowski A., Monu-
menta Poloniae histor., tom III str. 296—313.
LUKAS Stanisław. Kroniczka rymowana, opracował
……ob. Bielowski A., Monumenta Poloniae histor., tom
III str. 279—280.
— Spominki bochnieńskic 1423—1447, opracował………
ob, Bielowski A., Monumenta Poloniae histor., tom III str. 243—245.
LUTOSTAŃSKI B. dr. Instrukcyja dla zbićrania dat statystyczno-antropologicznych, ob. Rozprawy i sprawozdania Wydz. matem, przyr., tom II str. XLV—LII.
— Zarys planu prac sekcyi antropologicznej. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 20.
LEPKOWSKI Józef dr. prof, o Modlitewniku Zygmunta I, króla polskiego, rękopisie dochowanym w biblijo-tece Uniwersytetu monachijskiego. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. filolog.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 6.
ŁOMNICKI Maryjan prof. Materyjały do fauny sza-rańczaków galicyjskich; Chrząszcze zebrano w okolicy Sta-

27
nisławowa; Wykaz chrząszczów nowych dla fauny galicyjskiej. (Odb. z tomu IX Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1874). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, etr. 35.
— Materyjaly do fauny szarańczaków galicyjskich; Zapiski zoologiczne. (Odb. z tomu X Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1875). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 16.
— Spis ptaków spostrzeganych w okolicy Skały nad Zbruczem na Podolu od 1869—1872. (Odb. z tomu ѴШ Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1873). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 4.
— Spostrzeżenia pojawów w święcie zwierzęcym w r. 1875 w Stanisławowie, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom X str. 181.
— Toż w r. 1876, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom XI str. 187—188.
— Sprawozdanie z badań geologicznych, dokonanych w r. 1873 w okolicacli Złotej Lipy, Koropca, potoku Ba-
ryskiego i Strypy przez……uzupełnione dodaniem wstępu
i uwag naukowych przez dra Alojzego Altha. (Odb. z tomu VIII Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1873). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8cc, str. 22.
— Sprawozdanie z wycieczki zoologicznej, odbytej na Podolu w r. 1876, pomiędzy Seretem, Zbruczem a Dniestrem ; Wykaz chrząszczów nowych dla fauny galicyjskiej; Zapiski zoologiczne. (Odb. z tomu XI Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1876). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 29.
— Wykaz dodatkowy chrząszczów galicyjskich. (Odb. z tomu VIII Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1873). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8cc, str. 7 i 1 nl.
—……Zapiski geologiczne z wycieczki na Podole, skreślił …….prof. gimn. w Stanisławowie. (Odb. z tomu VII Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1872). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, str. 7.
— Zapiski zoologiczne ks. kan. A. Andrzej o wskiego:
ltyby ze Zbmcza, nadesłane przez………. (Odb. z tomu

28-
XI Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1876). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 1 nl.
ŁUSZCZKIEWICZ Władysław. Kościół św. Wojciecha w Kościelcu pod Proszowicami, zabytek architektury XIII wieku. (Nadb. z II zeszytu Sprawozdań Komisyi do badania historyi sztuki w Polsce). Kraków, druk. Wł. L. Auczyca i Sp., 1878, w lce wiolkićj, str. 33—42 z 5 tablicami litogr.
— Kościoły i rzeźby Duninowskic w Strzelnie na Kujawach, oraz ruina kościoła Panny Maryi w Inowrocławiu, przyczynek do dziejów sztuki XII w. (Odb. z tomu III Pamiętnika Wydz. filolog, i hist, filoz.). Kraków, druk. Czasu, 1876, w 4cc większój, str. 28 i tablice VI—XI.
— Malarstwo cechowe krakowskie XV i XVI wieku, i charakterystyka jego zabytków, kartka z dziejów sztuki, rzecz czytana na posiedzeniu Wydziału d. 10 października 1873. (Nadb. z tomu I Rozpraw Wydz. filolog.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1871, w 8ce, str. 21—39 i 1 tablica litogr.
— Malarz monogramista К -э i obrazy jego w kościołach krakowskich z lat 1514, 1515, 1516, przyczynek do dziejów sztuki. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. filolog.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8cc, str. 6-4 i 3 tablice litogr.
— Opactwo sulejowskie, zabytek architektury XIII wieku. (Sprawozdania Komisyi do badania historyi sztuki w Polsce, zeszyt I). Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1877, w 4ce wielkiej, str. 24 z ryciną w tekście i 10 tablicami litogr.
ŁUSZCZKIEWICZ Wł. i SOKOŁOWSKI Maryjan.
Sprawozdanie z podróży do Wielkopolski, ob. Rozprawy i sprawozdania Wydz. filolog., tom III str. IV—XV.
— ob. Sokołowski M., Ruiny na Ostrowie jeziora Lednicy.
MACIEJOWSKI Wacław Aleksander. Antoni Zygmunt Helcel jako prawnik-historyk, przedstawiony w spra-

29
wozdaniu z czytania jego Starodawnych prawa polskiego pomników, które dając pod rozwagę światłej publiczności, wydaje jako trzeci artykuł Dopełnień historyi prawodawstw słowiańskich. (Odb. z tomu VI Sprawozdań Wydz. łiist. filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 206.
MAJER Józef dr. (prezes Akademii). Głos miany na publicznym posiedzeniu Akademii d. 1 maja r. 1874, oh. Rocznik zarządu Akad. r. 1873, str. 131—143.
— Głos na dorocznym posiedzeniu r. 1875, ob. Rocznik zarządu Akad. r. 1874, str. 140—152.
— Glos na dorocznym posiedzeniu publicznym w d. 3 maja r. 1876. (Odb. z Rocznika zarządu Akad. r. 1875). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce malćj, str. 12.
— Toż, na posiedzeniu puhlicznem d. 3 maja 1877. (Odb. z Rocznika zarządu Akad. r. 1876). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8cc ma łój, str. 14.
— Odpowiedź na przemowę Jego Ces. Wysokości, ar-cyksięcia Karola Ludwika, protektora Akademii, na posiedzeniu inauguracyjnym Akademii d. 7 maja 1873 r., ob. Posiedzenia, Dwa pierwsze, str. 44.
— Przemówienie nad zwłokami prof. Kazim. Fryd. Skobla, ob. Rocznik zarządu Akad. r. 1876, str. 130 — 136.
— Uwagi nad zadaniem Akademii w powszechności, tudzież historyczny przegląd towarzystw naukowych w Polsce, ob. Posiedzenia, Dwa pierwsze, str. 45—66.
— Zagajenie posiedzenia ‘publicznego Akademii, otwierającego uroczystość jubileuszową M. Kopernika wr Krakowie, ob. Posiedzenia, Dwa pićrwsze, str. 1—6.
MAJER J. dr. i KOPERNICKI Iz. dr. Charakterystyka fizyczna ludności galicyjskiój na podstawie spostrzeżeń dokonanych za staraniem Komisyi antropologicznej Akademii umiejętności w Krakowie. (Odb. ze Zbioru wiadomości do antropol. kraj., tom I dział II). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876 (1877), w 8ce, str. 185 i 1 nl.
MAJEWSKI Edward. Spostrzeżenia pojawów w święcie zwierzęcym w r. 1874 w Krzeszowicach, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom IX str. 181—182.

— Toż w r. 1875, ob. Sprawozdanie Кош. fizyjogr., tom X str. 180.
— Toż w r. 1876, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom XI str. 187.
MALINOWSKI Lucyjan dr. Modlitwy Wacława, zabytek języka polskiego z wieku XV, odkryty i skopijowany przez św. p. Aleksandra hr. Przezdzieckiego, wydał i objaśnił ……(Odb. z tomu II Pamiętnika Wydz. filolog, i
hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 4ce większej, str. 104 i 4 podobizny na 2 tablicach.
MAŁECKI Antoni dr. Karta z dziejów Uniwersytetu krakowskiego, rzecz na posiedzeniu publicznćm Akademii umiej. krak. d. 4 maja r. 1874 w skróceniu odczytana. (Odb. z tomu II Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 64.
— Mowa na pogrzebie św. p. lir. Aleksandra Fredry, ob. Rocznik zarządu Akad. r. 1876, str. 118—124.
— O zadaniach Wydziału filologicznego Akademii umiejętności, ob. Rozprawy Wydz. filolog., tom I str. 1—20.
— ob. Bielowski A., Monuments Poloniae histor., tom III.
Materyjały antropologiczno archeologiczne wydawane staraniem odpowiednich sekcyj Komisyi archeologicznej i antropologicznej Akad. umiej, w Krakowie, zeszyt I. (Zbiór wiadomości do antropologii krajowćj, tom I dział I). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 68 i 6 tablic. 1 złr.
Treść: Sprawozdanie z badań geologiczno-antropologicznyeh, dokonanych w tak zwanej Smoczćj jamie na Wawera, przez prof. Al. Altha (str. 3—7); Poszukiwania archeologiczne w powiecie ostrogskim, przez Zygm. Glogera i Zygm. Luba-Radzi-mińakiego (str. 8—11); Sprawozdanie i wykaz zabytków złożonych w Akademii umiej, z wycieczki archeologiczno-antro-pologicznćj w r. 1876, przez A. H. Kirkora (str. 12—16); O grobach kamiennych na Podolu galicyjskićm, przez A. H. Kirkora (str. 17—35); Zdanie sprawy z* wycieczki do Mokrzyszowa odbytej w listopadzie r. 1876, przez A. II. Kirkora (str. 36—41); O grobie niecałopalnym na cmentarzysku przedhistorycznym w Kwaczale, podał dr. I. Kopemieki (str. 42—47); 0 kościach

31
i czaszkach ludzkich z kurhanów w Radziminie na Wołyniu, przez dra lz. Kopernickiego (str. 48—54); O kościach i czaszkach ludzkich z wykopalisk przedhistorycznych na Podolu ga-licyjskióm, przez dra Iz. Kopernickiego (str. 55—65); Sprawozdanie J. N. Sadowskiego o rozbiorze chemicznym niektórych zabytków bronzowych ze zbiom uniwersyteckiego, dokonanym przez Jerzego hr. Szembeka (str. 66—68).
— do klimatografii Galicy i, ob. Karliński Pr.
— do Słownika prowincyjonalizmów polskich, wydawane staraniem Komisyi językowej i sekcyi etnologicznej Komisy i antropologicznej w Akademii umiejętności w Krakowie, zeszyt I (Zbiór wiadomości do antropol. kraj., tom I dział III). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 96. 1 złr.
Treść: Rzecz o mowie ludu wielkopolskiego, skreślił Oskar Kolberg (str. 1—36): Słowniczek prowincyjonalizmów w okolicach Krakowa, Bochni i Wadowic, zebrał dr. Władysław Kosiński (str. 37—56); Prowincyjonalizmy mowy polskiej w Drohobyczu i jego okolicach, zestawione i porównane z językiem ruskim, staropolskim i narzeczem kaszubskićm przez 'prof. P. Parylaka (str. 57—79); Nazwy weselne, wyrażenia i przedmioty używane przy godowych obrzędach ludu na przestrzeni byłej Rzeczypospolitej, zebrał Zygmunt Gloger (str. 80—96).
MAURER Roman. Dopełnienie Rocznika świętokrzyskiego 1492—1556, opracował………ob. Bielowski A.,
Monumcnta Poloniae histor., tom III str. 88—118.
MECHERZYŃSKI K. dr. O pobycie w Polsce Konrada Celtesa i jego wpływie na rozbudzenie humanizmu. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. filolog.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 51.
— O wizycie Akademii krakowskiej, odbytój w r. 1766 przez ks. Kajetana Sołtyka, biskupa krakowskiego, a świadczącej o ówczesnym stanie Uniwersytetu. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, str. 24.
— Uwagi nad pracą F. F. Sławińskiego „O budowie zgłosek“, ob. Rozprawy i sprawozdania Wydz. filolog., tom I str. IX—XV.

32
— Uwagi w przedmiocie języka. (Dodatek do tomu IV Rozpraw Wydz. filolog.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 23.
— Wawrzyniec Korwin z Nowegotargu, poeta szląski z końca XV wieku. (Odb. z tomu VI Rozpraw Wydz. filolog.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 26.
MEDEKSZA Stefan Franciszek z Prószcza (sekretarz Jana Kazimierza, sędzia ziemski kowieński). Księga pamiętnicza wydarzeń zaszłych na Litwie 1654—1668, z rękopisu powierzonego Akademii wydał dr. Władysław Seredyński, c. k. prof. Semin, żeńsk., kustosz zbiorów, czł. nadzw. Akademii i sekretarz Komisyi (Scriptores rerum Polonicarum tomus III, wydawnictwo Komisyi historycznej). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. XXV, 526 i 1 nl. 4 złr.
MERTENS. Franciszek dr. prof. O funkcył oskula-cyjnćj profesora Zmurki. (Odb. z tomu II Pamiętnika Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w lec większćj, str. 10.
MERTJNOWICZ Józef dr. O wpływie środków wzniecających silny ruch robaczkowy jelit na wydzielanie limfy, na podstawie doświadczeń dokonanych w pracowni prof. Ludwiga w Lipsku. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. matem. przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8cc, str. 37.
Monumenta medii aevi historica, res gestas Poloniac illustrantia, tomus I, ob. Piekosióski Fr., Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiój św. Wacława.
— Toż, tomus II, ed. Sokołowski A. et Szujski J., ob. Codex epistolaris s. XV.
— Toż, tomus III, ob. Piekosióski Fr., Kodeks dyplomatyczny małopolski.
— Toż, tomus IV, ob. Piekosióski Fr., Liber actorum.
— Poloniae historica tom III, jako dalszy ciąg wydawnictwa św. p, Augusta Bielowskiego, prowadzony przez grono lwowskie członków Komisyi historycznój, pod prze-

33
wodnictwem dra A. Małeckiego a redakcyją drów W. Kętrzyńskiego i X. Liskego, ob. Bielowski A.
MORAWSKI Kazimierz dr. Studyja do bistoryi retoryki za czasów Augusta. (Odb. z tomu VI Rozpraw Wydz. filolog.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 30.
MORSZTYN Andrzej. Nie wydane poezyje, objaśnił wstępem i uwagami dr. Władysław Seredyński, rzecz przedstawiona na posiedzeniu Wydziału d. 3 lutego 1871. (Odb. z tomu II Rozpraw Wydz. filolog.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1871, w 8ce, str. 134.
MOSZYŃSKA F. Józefa. Zwyczaje, obrzędy i pieśni weselne ludu ukraińskiego z okolic Białćjcerkwi. (Odb. ze Zbioru wiadomości do antropol. kraj., tom II dział III). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 2G.
MOSZYŃSKI Antoni ks. Nowe szczegóły o Tadeuszu Kościuszce, ob. Rozprawy i sprawozdania Wydz. filolog., tom III str. II—Xvlll.
— Wiadomość o rękopisach polskich oddziału teologicznego w cesarskiej publicznej biblijotece w Petersburgu. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. filolog.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8cc, str. 111.
NAROPIŃSKI Stanisław. Rocznik 997—1550, ob. Bielowski A., Monumentu Poloniae liistor., tom III str. 219—227.
NOWICKI M. dr. Dodatek do fauny pajęczaków Galicy i. (Odb. z tomu VIII Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1873). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1871, w 8cc, str. 11.
— Sprawozdanie Sekcyi zoologicznej z czynności w r. 1872, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VII str. 12—17.
— Toż w r. 1873, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VIII str. 33—34.
OBALIŃSKI Alfred dr. i BR0WIC2 Tadeusz dr.
Przypadek tętniaka groniastego (aneurysma cirsoides, ana-
5

и
stomoticum, angioma racemosum Virchowa, phlcbartcriecta-
8is Webera), opisany przez……(Odb. z tomu I Rozpraw
Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 183—197 i 2 tablice litogr.
Stanowi nadbitki; z wydanego przez prof, dra A. Biesiadę-ckiego r. 1875 w Krakowie dzieła p. t. „Poszukiwania dokonane w Zakładzie patologiczno-anafomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zeszyt IIgdzie z Rozpraw Wydz. matem, przyr., zc zmiauą tylko pagmacyi, str. 1/5—189 na 183—197, pomieszczone zostało.
Odezwa Komisyi prawniczej Akademii umiejętności w przedmiocie zebrania prawa zwyczajowego, przysłów i wyrazów prawnych w Polsce. (Odb. z tomu V Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 14.
OGONOWSKI Emil dr. O przyimkach w językach 8tarosłowicńskim, ruskim i polskim. (Odb. z tomu Y Rozpraw Wydz. filolog.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 206 i IV Sprostowań i dodatków.
OLSZEWSKI Karol dr. Bate ryj a galwaniczna nowego pomysłu. (Odb. z tomu II Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 13.
— Bateryja galwaniczna o dwóch płynach, którćj wypełnianie i wypróżnianie polega na ciśnieniu powietrza. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. liii tablica litogr.
— Przyczynek do wykrycia arsenu w dochodzeniach sądowych za pomocą prądu elektrycznego. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 12.
— Rozbiór chemiczny wody żelezistej ze Zwierzyńca,
wykouauy przez………docenta chemii przy Uniw. Jag.
(Odb. z tomu X Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1875). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 11.
— Wpływ temperatury na przewodnictwo galwaniczne wody, ob. Skiba E. Wł. i Olszewski K.

35
OLSZEWSKI Stanisław dr. Pogląd na gcologiją a w szczególności na formacyją miota niczną wschodnićj części
Podola galicyjskiego, skreślił…….asystent przy katedrze
mineralogii w Uniw. Jagieł. (Odb. z tomu VIII Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1873). Kraków, druk. Uniw. Jag.,
1874, w 8ce, str. 44.
— Itys geologiczny północno-wschodnićj części Podola
austryjackicgo, skreślił ……… słuchacz c. k. Akademii
лѵ Lcoben. (Odb. z tomu X Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1875). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1870, w 8cc, str. 50.
— Zapiski paleontologiczne. (Odb. z tomu IX Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1874). Kraków, druk. Uniw. Jag.,
1875, w 8ce, str. 55, 1 ni. i 1 tablica.
OSTROROCr Joannes. Monumeutum pro comitiis gc-neralibus regni sub rego Casimiro pro Reipublicae ordination© congestum, o codice ms. in bibliotheca principum Czartoryski Cracoviac asservato opera Michaelis Bobrzyński editum. (Nadb. z tomu V Pomników star. prawa polskiego). Cracoviac, typ. VI. L. Anczyc et Comp., 1877, w lce, str. 105—144.
Pamiętnik Akademii umiejętności w Krakowie, Wydziały filologiczny i historyczno-filozoficzny, tom I. Kraków, druk. Unw. Jag., 1874, w lce większej, str. 1 nl. i 219. 6 złr.
Treść: Studyja platońskie, 1. Hipias większy, przez dra Zygmunta Samolcwicza (str. 1—23); Rys dziejów kościoła katolickiego w Szwecyi, skreślił Maurycy lir. Dzieduszycki (str. 24—ИЗ); O narodowości polskićj w Prnsiech zachodnich za czasów krzyżackich, studyjmn historyczno-etnograticznc napisał dr. Wojciech Kętrzyński (str. 117—221): O poezyjaeh Andrzeja Krzyckicgo, napisał Z. Węclowski 'str. 222—*249).
— Toż, tom II. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 4cc większćj, str. 1 nl., 284 i 4 podobizny na 2 tablicach. C złr.
Treść: Modlitwy Wacława, zabytek języka polskiego z wieku XV, odkryty i skopijowany przez św. p. Aleksandra hr. Przez-dzieckiego, wydał i objaśnił dr. Lucyjan Malinowski (str. 1— 101); Szymon Szyuionówicz, przez Augusta Bielowskiego (str.

105—213); Rve dziejów kościoła katolickiego w Szwecyi (dokończenie), skreślił Maurycy lir. Dzieduszycki (str. 211—231).
— Toż, tom III. Kraków, druk. Czasu, 1370 (1873), w 4ce większej, str. 1 ni., 277, 1 ni. i tablic litogr. I—XIV. 7 złr. 50 cnt.
Treść: Drogi handlowe greckie i rzymskie przez porzccza Odry, Wisły, Dniepra i Niemna, do wybrzeży morza bałtyckiego, rzecz czytana na posiedzeniach Komisy i archeologicznej przez J. N. Sadowskiego (str. 1 -33); Kościoły i rzeźby Du-ninowskie w Strzelnie na Kujawach, przyczynek do dziejów sztuki XII wieku w Polsce, skreślił Władysław Luszczkiewicz (str. 89—110); Ruiny na Ostrowie jeziora Lednicy, studyjum nad budownictwem w przedchrześcijańskich i pierwszych chrześcijańskich wiekach w Polsce, na podstawie badań wspólnie na miejscu odbytych z prof. Władysławem Luszozkiewiczeni źródłowo opracował i napisał Maryjan Sokołowski (str. 117—277).
— Akademii umiejętności, Wydział matematyczno-przyrodniczy, tom I. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1871, w 4ce większej, str. 1 nl., 227 i tablic I—IX. 7 złr. 50 cnt.
Treść: Anatomija patologiczna gruczołów skórnych, przez prof. Alfreda Bicsiadcckiego (str. I—44); O całkach osobliwych zwyczajnych równań różniczkowych rzędu jakiegokolwiek, przez dra Władysława Zajączkowskiego, prot. Akademii technicznej we Lwowie (str. 15—56); 0 styczności stożków’ obrotowych, napisał Wawrzyniec Żmurko, prof, matematyki we Wszechnicy i Akademii tcclmieznćj we Lwowie (str. 57— 61); Studyja analityczne nad ruchem ciał stałych, napisał Jan Nep. Franke (str. 65—100); Przyczynek do tćoryi równowagi i ruchu ciała sztywnego, przez Wł. Gosiewskiego (str. 101— 101); Teoryja matematyczna pochłaniania światła, przez prof, dra Edwarda Władysława Skibo (str. 105-131); Poszukiwania nad wzrostem wierzchołkowym korzeni u roślin okrytoziarnych, przez Kd. Janczewskiego (str. 182—161); 0 chyźośei rozchodzenia się światła w solach, przez prof, dra Gustawa Piotrowskiego, członka Akademii (str. 152—189); 0 czystości powietrza, napisał dr. Feliks Strzelecki (str. 190—205); Wpływ temperatury na przewodnictwo galwaniczne wody, sprawozdanie z doświadczeń wykonanych przez prof, dra Edw. Wł. Skibę i dra Karola Olszewskiego (str. 206—227).
— Toż, tom II. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 4cc większćj, str. 1 nł., 191 i tablic I—XI. 7 złr. 50 cut.

37
Treść: Poszukiwania nad powstawaniem korzonków u roślin ziarnowych, przez K«lw. Janczewskiego istr. 1—15); Rzecz o pochodzeniu liclcmnitów z mięczaków glowonogich oskornpio-nyeh, napisał prof. dr. A. Al tli (str. 16—36); Obliczanie wartości szeregów nieskończonych, a zwłaszcza o bardzo słabćj zbieżności, napisał prof. dr. Oskar Fabian (str. 37—56); Przyczynek do racliunku przeinienności zc szczcgólnćm uwzględnieniem znamion największości i najmniejszości całek oznaczonych, napisał Wawrzyniec Żniurko (str. 57 70); O czaszkach z kurhanów pokuckich, przez dra I. Kopernickiego (str. SOUS); Tooryja planimetru biegunowego, napisał prof. Dominik Zbrożck (str. 113—123); O funkcyi oskulacyjnćj profesora Żmurki, napisał Franciszek Mortens (str. 124—І83); Historyia rozwoju wydętki korzonkowłosój, Rotrydium granulation L. Grev., przez lira J. Rostafińskiego (str. *134—156); O okresowych^ zmianach ciepłoty powietrza w Krakowie, przez prof, dra Karlińekiego (str. 157—191).
— Toż, tom III. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 4ce większej, str. 1 ul., 188 i tablic I—X. 7 złr. 50cnt.
Treść: Teoryja ogólna rozwiązań osobliwych równań róż-niczkowycłi zwyczajnych, przez lira Wł. Zajączkowskiego (str. 1—23); O ważności i zastosowaniu funkcyi oskulacyjnćj w rachunku przeinienności, oraz odpowiedź na uwagi dra Mertensa dotyczące tego przedmiotu, przez W. Żniurkę (str. 24—31); Anatoinija porównawcza pierwiosnkowatych (z 10 tablicami), przez dra Fr. Kamieńskiego (str. 35—93); 0 ważności i zastosowaniu funkcyi oskulacyjnćj w rachunku przeinienności, część II (dokończenie), przez W. Zmurkę (str. 94—101); O niektórych zagadnieniach kinematyki |na osadzie ruchu powierzchni skośnych, przez Jana N. Frankcgo (str. 102—129); Przyczynek do teoryi strun, przez dni Ed. Skibę (str. 180—154): Teoryja rozwinięcia funkeyj niewyraźnych (część I), przez J. Tetmajera (str. 155—188).
— Toż, tom IV. Kraków, druk. Uniw. Jag., w 4ce większej, w druku.
Treść: Teoryja rozwinięcia funkeyj niewyraźnych, dokończenie, przez J. Tetmajera (str. 1—62).
PAPEE Fryderyk. Polityka polska w czasie upadku Jerzego z Podiebradu wobec kwestyi następstwa w Czechach 1466—1471. (Odb. z tomu ѴІП Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8cc, str. 110,

PARYLAK P. prof. Prowincyjonalizmy mowy pol-skićj w Drohobyczu i jego okolicach, zestawiono i porównane z językiem ruskim, staropolskim i narzeczem kaszubskim. (Odb. ze Zbioru wiadomości do antropol. kraj., tom I dział III). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 23.
PERZYŃSKI Kasper. Rocznik 1410—1548, ob. Bielowski A., Monumentu Połoninę histor., tom III str. 218—219.
PETRÓW Aleksander. Głosownia dolno-lużyckiego języka. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. filolog.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 52.
— Lud ziemi dobrzyńskiej, jego zwyczaje, mowa, obrzędy, pieśni, leki, zagadki, przysłowia i t. p. (Odb. ze Zbioru wiadomości do antropol. kraj., tom II dział III). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 182.
PIEKOSIŃSKI Franciszek dr. Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, część I obejmująca rzeczy od roku 116G do roku 1366, wydał i przypisami
objaśnił……Cathedral is ad s. Venceslaum ecclesiae Cra-
coviensie diplomatici Codicis pars I. (Monumentu medii acvi histories res gestas Poloniae illustrantia, tomus I, wydawnictwo Komisyi historycznej). Kraków, druk. L. Paszkowskiego, 1874, w 4cc, str. ХЫ, 375, 3 nl. i 11 tablic litogr. 8 złr.
— Kodeks dyplomatyczny małopolski, 1178—1386,
wydał i przypisami objaśnił……Codex diplomatics Po-
loniac minoris. (Monumenta medii aevi liistorica res gestas Poloniae illustrantia, tomus III, wydawnictwo Komisyi hi-storycznćj). Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1876, w 4ce, str. LIV i 552. 10 złr.
—……Liber actorum, resignationum nec non ordinationum civitatie Cracoviae ab a. 1300 ad a. 1375, editus opera …….(E Monumentorum historicorum medii aevi, res gestas Poloniae illustrantium, tomo IV separatim impressus). Cracoviae, typis epbemeridum Czas, 1877, w Ice, str. 1 nl. i 247.

30
— O monecie i stopie menniczej w Polsce w XIV i XV wieku. (Odb. z tomu IX Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, w druku.
— Plan około pracy nad regestami dyplomatycznymi, ob. Rozprawy i sprawozdania Wydz. hist, filoz., tom I str. LI—ІЛХ.
PIENIĄŻEK Przemysław. Kilka przypadków nowotworów mięsakowych, sarcoma, i przerzutów tychże, podał …….uczeń wydziału lekarskiego. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8cc, str. $3—128.
Stanowi nadbitkę z wydanego przez prof, dra A. Biesiade-ckiego r. 1875 w Krakowie dzieła p. t. „Poszukiwania dokonane w Zakładzie patologiczno-anatoinicznvm Uniwersytetu Jagiellońskiego, zeszyt IIй, gdzie z Rozpraw Wydz. matem, przyr., ze zmiana tylko paginacji, Str. 86—121 na 93—128, umieszczone zostało.
PIOTROWSKI Gustaw dr. prof. O chyżości rozchodzenia się światła w solach. (Odb. z tomu I Pamiętnika Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 4ee większej, str. 38.
POLKOWSKI Ignacy ks. Pieczątka Sulkona, kasztelana krakowskiego z r. 1243. ^Odb. z tomu VIII Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8cc, str. 10.
Pomniki, Starodawne, prawa polskiego, jako ciąg dalszy tomów I i II wydanych r. 1856 i 1870 przez Antoniego Zygmunta Helcia: tom III, ob. Taszycki N., Cor-rectura.
— Toż, tom IV, ob. Hoyzmann U., Statuta synodalia episcoporum Cracoviensium.
— Toż, tom V. Kraków, druk. Wł. L. Auczyca i Sp., w 4ce, w druku.
Treść: Stanislai Zaborowski Tractatus de natura jurium et bonorum regis, et de reformatione regni et cjus Reipublicae regimine, iterum editus opera Michaćlis Bobrzyński (str. 9— 104); Joannis Ostroróg Monumentum pro comitiis generalibus regni sub rege Casimiro pro Reipublicae ordinatione conge-

stum, opora M. Hobrzniski editum (słr. 105—144); Pauli Vla-diiniri Tractatus do potcstate papao ot impcratoris respect u infidcliuin, od. M. Boorzyński (str. IGI—194); Joannie Falkin-berg Liber dc doctrina potestatis papao et imperatoris oontra Pauluui Yladimiri, od. M. Bobrzy ński (.str. 105 i nu.): Supple-uientuui: Sta tuta synodalia Andrcae cpiseopi Posnanlensis se-culo XV coufecta, edidit dr. Udalricue Heyzmann (str. I—XL).
— Toż, tom VI. Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., w 4 co, w druku.
Treść: Zbiór dekretów sądów królewskich z czasów Zygmunta I, wydał prof. dr. M. Dobrzyński.
POPIEL Paweł. Czynności artystyczne na dworze Zygmunta I wedle zapisków Seweryna Bonera. (Nadb. z II zeszytu Sprawozdań Komisyi do badania historyi sztuki w Polsce). Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, w 4ce wielkiej, str. 25—32.
Posiedzenia, Dwa pierwsze publiczne, Akademii umiejętności w Krakowie: I posiedzenie w przeddzień cztćrech-setnćj rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika d. 18 lutego 1873, II posiedzenie d. 7 maja 1873. Kraków, druk. Czasu, 1873, w 4ce, str. 6 i 76. 1 złr.
Treść: Zagajenie posiedzenia publicznego Akademii, otwierającego uroczystość jubileuszową M. Kopernika w Krakowie, przez <lra J. Majora, prezesa Akademii (str. 1—6); Polska w wieku Корегпіка, rzecz czytana na tćmże posiedzeniu przez J. Szujskiego (str. 7—24); Słowo „0 zasadach bicia monety-(Ratio cudendae monetae) M. Kopernika, przez dra Julijana Dunajewskiego (str. 25—31); Z Aktu fundacyi imienia Kopernika, uchwalonego przez Radę miasta Krakowa, odczytanego na posiedzeniu Akademii przez Stefana Kuczyńskiego (str. 33—34); Wizerunek Kopernika, wiersz czytany d. 18 lutego na posiedzeniu Akademii umiejętności przez L. Siemieńskiego (str. 35—40); Zagajenie inauguracyjnego posiedzenia publicznego Akademii d. 7 maja 1873 r. przez Jego Ces. Wysokość arcyksięeia Karola Ludwika, protektora Akademii (str. 43); Odpowiedź na przemowę Jego Ces. Wysokości, przez prezesa Akademii, dra J. Majera* (str. 44); Uwagi nad zadaniem Akademii w powszechności, tudzież historyczny przeglądy towarzystw naukowych w Polsce, przez dra J. Majera str. 45—66); O stósunku Akademii krakowskiej do kraju i ruchu naukowego W powszechności, przez J. Szujskiego (str. 67—74).

41.
PROCHASKA Antoni. Polska i Czechy w czasach husyckich aż do odwołania Korybuta z Czech, studyjum z historyi polsko-czeskićj, część I. (Odb. z tomu VII Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 137.
— Polska a Czechy w czasach husyckich, dokończenie. (Odb. z tomu VIII Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 139—321.
PRZEKORA Andrzej. Zapiski 1457—1459 ………..
opracował Teodor Wierzbowski, ob. Bielowski A., Monumentu Poloniae histor., tom III str. 414—419.
PRZEZDZIECKI Aleksander hr., ob. Malinowski L.,
Modlitwy Wacława.
RADZIMIŃSKI Luba Zygmunt. Poszukiwania archeologiczne w powiecie ostrogskim, ob. Gloger Z. i Radzimiński L. Z.
RADZISZEWSKI Bronisław dr. prof. O działaniu
siarki na sole barowe kwasów aromatycznych. (Odb. z tomu II Rozpraw Wydz. matom, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 9.
REHMAN Antoni dr. Materyjały do Hory wschodnich Karpat, zebrane w r. 1871 i 1872. (Odb. z tomu VII Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1872). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, str. 39.
— Przegląd roślin zebranych w obwodach tarnopolskim i czortkowskim w r. 1873. (Odb. z tomu VIII Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1873). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8cc, str. 31.
— Przegląd roślin zebranych w obwodach tarnopolskim i złoczowskim w r. 1874. (Odb. z tomu IX Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1874). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 20.
— Sprawozdanie Sekcyi botanicznej z czynności w. r. 1872, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VII str. 11—-12.
6

it
Rocznik zarządu Akademii umiejętności w Krakowie, rok 1873. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce małćj, str. 2 nl. i 191. 50 cnt.
Treść: Sprawa przeobrażenia b. c. k. Towarzystwa naukowego na Akademiją; Tok spraw od zamknięcia czynności Towarzystwa do ukonstytuowania się Akademii; Od ukonstytuowania sie Akademii do końca r. 1873; Statut Akademii (str. 37—49); Urządzenie wewnętrzne Akademii (str. 50—79); Wykaz stanu i ‘użycia funduszów Akademii w r. 1873; Skład Akademii; Biuro Akademii; Wykaz stałych Komisyj akademickich; Wykaz dotychczasowych stósunków Akademii z zakładami naukowymi pod względem wymiany publikacyj; Głos J. Majera, prezesa Akademii, miany na pubhcznćm posiedzeniu tćjże d. 4 maja r. 1874 (str. 131—143); Zdanie sprawy z ruchu naukowego Akademii umiej, od 1 marca 1873 r., podane przez dra J. Szujskiego, sekretarza generalnego (str. 144—184); Carmen honoribus Caroli Ludovici, archiducis Austriae, dum mu-nus protectoris Academiae scientiarum Cracoviensis capesseret, oblatum a Hug. Agenore J. L. barone Dunay de Duna-Vesce (str. 187—191).
— Toż, r. 1874. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce małćj, str. 1 nl. i 191. 1 złr. 50 cnt.
Treść: Ważniejsze uchwały i korespondencyje urzędowe; Ogłoszenie konkursów; Skład Akademii; Zarząd Akademii; Poczet członków; Biuro Akademii; Wykaz stałych Komisyj akademickich; Wykaz zakładów naukowych, z którymi Aka-demija wymienia publikacyje; Dzieła wydane przez Akademiją od inaugnracyi w r. 1873 po koniec 1874; Dzieła pozostałe po b. Towarzystwie nauk. krak.; Wykaz stanu i użycia funduszów Akademii w r. 1874; Głos dra J. Majera, prezesa Akademii, na dorocznćra posiedzeniu r. 1875 (str. 140—152); Zdanie sprawy z ruchu naukowego Akademii umiejętności od 4 maja 1874, podane przez sekretarza generalnego (str. 153—191).
— Toż, r. 1875. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce małćj, str. 1 nl. i 137. 1 złr.
Treść: Ważniejsze uchwały i korespondencyje urzędowe; Skład Akademii; Zarzad Akademii; Poczet członków zwyczajnych; Poczet członków nadzwyczajnych; Wykaz stałych Komisyj akademickich; Biuro Akademii; Wykaz stanu i użycia funduszów Akademii; Dary złożone Akademii w r. 1875; Dzieła wydane przez Akademiją od inauguracyi w r. 1873 po koniec 1875; Głos dra J. Majera, prezesa Akademii, na dorocz-nćin posiedzeniu publicznćm w a. 3 maja r. 1876 (str. 102—113^

43
Zdanie sprawy z ruchu naukowego Akademii umiejętności od 3 maja 1875, podane przez sekretarza generalnego (str. 114— 134); Dodatki do wykazu członków nadzwyczajnych.
— Toż, r. 1876. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce małćj, str. 1 nl., 175 i 1 nl. 1 złr. 20 cnt.
Treść: Ważniejsze uchwały i korespondencyje urzędowe; Zarząd Akademii; Poczet członków zwyczajnych; Poczet członków ‘nadzwyczajnych; Biuro Akademii; Wykaz stałych Konii-syj akademickich; Wykaz stanu i użycia funduszów Akademii; Wykaz dotychczasowych stósunków Akademii z zakładami naukowymi; Dary złożone Akademii w r. 1876; Mowy pogrzebowa miane nad zwłokami członków Akademii zmarłych w r. 1876: Mowa Antoniego Małeckiego na pogrzebie św. p. hr. Aleksandra Fredry (str. 118—124); Przemówienie prof, dra Józefa Szujskiego na pogrzebie św. p. Augusta Bielowskiego (str. 124—129); Przemów-ienie nad zwłokami prof, dra Kazim. Fryd. Skobla, przez prof, dra J. Majera (str. 130—136); Mowa na pogrzebie Antoniego Walewskiego, prof. Uniw. Jag., członka Akademii, przez prot. dra Józefa Szujskiego (str. 137—142); Głos dra Józefa Majera, prezesa Akademii, na posiedzeniu pu-blicznćm Akademii umiejętności w Krakowie d. 3 maja 1877 (str. 143—156); Zdanie sprawy z ruchu naukowego Akademii umiejętności od 3 maja 1876, podane przez sekretarza generalnego (str. 157—175).
ROSTAFIŃSKI Józef dr. Historyja rozwoju wydętki korzonkowatćj, Botrydium granulation L. Grev. (Odb. z tomu II Pamiętnika Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 4ce większćj, str. 23 i 1 tablica litogr.
— O podzielności jaja (dividua ovi natura) i zapłodnieniu u morszczynów. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 10.
— O przeobrażeniu i zmianie pokoleń w świecie roślinnym, przyczynek do filozofii botanicznćj. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 25.
— Rzut oka na rodzinę listownie (Laminariaccae) i pićrweze zasady naukowćj ich klasyfikacji. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. matem. przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 33 i 1 tablica litogr.

44
ROSZEK ks. Zapiski fitofenologiczne, poczynione w Poroninie w r. 1872, ob. Sprawozdani© Kom. fizyjogr., tom VII str. 166—167.
— Toż w r. 1873, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VIII Rtr. 162.
— Toż w r. 1874, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom IX str. 173—174.
— Toż w r. 1875, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom X str. 172.
Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału filologicznego Akademii umiejętno&ci, tom I. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ee, str. 3 nl., 333, L, 1 nl. i 3 tablice litogr. 3 złr.
Treść: O zadaniach Wydziału filologicznego Akademii umiejętności, przez dra Antoniego Małeckiego (str. 1—20); Malarstwo cechowe krakowskie XV i XVI wieku i charakterystyka jogo zabytków, karta z dziejów sztuki, rzecz czytana na posiedzeniu* Wydziału d. 10 października 1873 przez Wł. Łuszcz-kiewicza (sfr. 21—39); Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV wieku, z manuskryptów podał JózefSzujski (str. 40—48); Malarz monogramista К H i obrazy jego w kościołach krakowskich z lat 1514, 1515, 1516, przyczynek do dziejów sztuki napisał Wł. Łtiezcżkfewicz (str. 49—112); O Modlitewniku Zygmunta I, króla polskiego, rękopisie dochowanym w biblijo-tece Uniwersytetu monachijskiego, podał J. Łepkowski (str. 113—118); Ks. dr. Paterek, napisał dr. Wojciech Kętrzyński (str. 119—124); Pyskusyja nad rozprawą czł. Władysława buszczkiewicza p. t.-Malarz monogramista *Kna posiedzeniu Komisyi dla historyi sztuki d. 7 lutego spisał dr. J. Szujski (str. 125—132); Krzysztof Warszewicki, przez dra Stan. Tarnowskiego (str. 133—222); Wiadomość o rękopisach polskich oddziału teologicznego w ccsarskićj publieznćj biblijo-tece w Petersburgu, przez ks. Antoniego Moszyńskiego (str. 223—888); Sprawozdania z posiedzeń Wydziału i Komisyj wydziałowych (str. I—L): Uwagi dra K. Mecherzyńskicgo nad pracą F. F. Sławińskiego „0 budowie zgłosek- (str. IX—XV); Epistoła św. Bernharda O chowaniu czeladzi, przez Franciszka Kulczyckiego (str. ХХХѴП—XLVHI).
— Toż, tom II. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 2 nl., 376 i XXXV. 3 złr.

45
Treść: Andrzeja Morsztyna niewydane. poezyje, objaśnił wstępem i uwagami dr. Władysław Seredyiieki, rzecz przedstawiona na posiedzeniu Wydziału d. 8 lutego 1874 (str. 1—184); O języku litewskim, napisał dr. .Tan Karłowicz (str. 135—376); Sprawozdania (str. 1—XXXV): Sprawozdanie Karola Wittego z pracy F. Sławińskiego „Prawa budowy zgłosek** (str. I—
— Toż, tom III. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 2 ul., 379, XXVIII, 3 ul. i 1 tablica litogr. 3 złr.
Treść: Wićrsz lOOny z komcdyi Arystofanesa p. t. „Aohar-neńczycy1, tekst staroperski sprostował, objaśnił i wytłónm-czył Władysław Chodżkiewiez (str. 1—50); Dwa nieznane zabytki biblijografiezne, przez dra Zygmunta Celichowskiego (str. 51—69); Głosownia dolno – łużyckiego języka, przez Aleksandra Pctrowa (str. 70—121); O lllozohi Lucyjusza Anneusza Seneki, przez dra Bronisława Kruczkiewicza (str. 122—219); O niewydanych poezyjach Franciszka Wężyka, przez Stanisława Tarnowskiego (str. 220—255); Kazania niedzielne i świąteczne w języku łacińskim i czeskim z początku XVgo wieku, podług kodeksu bibłijoteki hr. Tarnowskich w Dzikowie, przez Władysława Wisłockiego (str. 256—312); Spostrzeżenia nad właściwościami językowemi w mowie Górali bieskidowych, z dodatkiem słowniczka wyrazów góralskich, spisał dr. I. Ko-pernicki (str. 343—379); Sprawozdania (str. I—XXVIII): Sprawozdanie z podróży do Wielkopolski Wł. Luszezkiewieża i Maryjana Sokołowskiego (str. IV—XV); Program Słownika Akademii umiejętności, podług porozumienia się komitetu w tym celu przez Koinisyja językowa wyznaczonego, napisany przez dra Ad. Belcikowskiego tstr. X.VI—XXIII). — Toż, tom IV. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 2 nl., 362 i CXVII. Treść: Wiadomość o życiu i pismach Gotfryda Ernesta Gródka, przez dra Zygmunta’Węclcwskiego (str. 1—157); Andrzćj Maksymilijan Fredro, charakterystyka literacka przez St. Tarnowskiego (str. 158—262); O pobycio w Polsce Konrada Cel-tesa i jego wpływie na rozbudzenie humanizmu, przez dra K. Mecherzyńskicgb (str. 263—313); Legenda o św. Aleksym, wićrsz polski z r. 1454, przez dra Wł. Wisłockiego (str. 314— 362); Sprawozdania (str. 1—CXVI1): Przyczynki do Projektu Słownika polskiego, przez dra J. Karłowicza (str. XIV—XCIV); Uwagi w przedmiocie .jeżyka, przez dra Karola Mechcrzyń* skiego (str. XCV-CXVU). r

— Toż, łom V. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 1 nl., 449 i IV.
Treść: O autorze i wydaniach dzieła Ustawy prawa polskiego, przez dra Zygmunta Celiehowskiego (str. 1—16); 0 przy-imkach w językach starosłowieńskim, ruskim i polskim, przez dra Emila Ogonowskiego (str. 17—222); Poczet chronologiczny prac drukowanych i rekopismiennj’ch Grzegorza Piramowicza, przez dra Władysława’ Wisłockiego (str. 223—449).
— Toż, tom VI. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, w druku.
Treść: O liczebnikach w języku staropolskim, jako przyczynek do historyi języka polskiego, przez dra Antoniego Kalinę (str. 1—73); Wawrzyniec Korwin z Nowegotargu, poeta szlą-ski z końca XV wieku, przez dra Karola Mccherzyńskiego (str. 74—100); Studyja do historyi retoryki za czasów Augusta , przez Kazimierza Morawskiego (str. 101—130).
Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału hi-storyczno-filozoficznego Akademii umiejętności, tom I. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 2 nl., 314 (przez pomyłkę 814), ѴПІ, LXXXVIII i 2 nl. 3 złr.
Treść: O wizycie Akademii krakowskićj odbytćj w r. 1766 przez ke. Kajetana Sołtyka, biskupa krakowskiego, a świad-czacćj o ówczesnym stanie Uniwersytetu, przez K. Mccherzyń-skiego (str. 1—24); Badania archeologiczne w okolicach Babic
1 Kwaczały, przez A. H. Kirkora (str. 25—84 i 220—255); Projekt rozbioru Polski w wieku XV, napisał dr. A. Sokołowski (str. 85—107); Wiadomość o uchwałach zjazdu piotrkowskiego z r. 1406, oraz takiegoż zjazdu z r. 1407, podał dr. Michał Bobrzyński (str. 108—123); Obecny sposób zapatrywania na zabytki z epoki spiźowćj, przez Jana Nepomucena Sadowskiego (str. 124—162); Uchwały zjazdu w Radomsku d.
2 marca 1384, przyczynek do dziejów ustawodawstwa polskiego XIV wieku, podał dr. J. Szujski (str. 163—173); Ko-reepondencyja arcybiskupa Macieja ‘Łubieńskiego i hetmaua Stan. Koniecpolskiego z powodu wydania pism biskupa Stanisława Łubieńskiego, przyczynek do historyi dziejopisarstwa polskiego w’ XVII wieku, przez Bernarda Kalickiego (str. 174— 186); Nieznany poemat satyryczny XVII wieku, wiadomość podana przez Józefa Szujskiego (str. 187—219); Dwa zabytki polskiego sądownictwa karnego z wieku XVI, objaśnił dr. Aleksander Bojarski (str. 256—314); Sprawozdania z posiedzeń Wydziału i Komisyj wydziałowych (str. I—ѴШ i I—LXXXVID):

47
Plan około pracy nad regestami dyplomatycznymi, przoz dra Fr. Piekosiitakiego (str. LI—LIX).
— Toż, tom II. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 1 nl., 395, XVI i l tablica litogr. 3 złr.
Treść: O pojęciu zobowiązania z ezczególnćm uwzględnieniem nowćj teoryi Brinza, przez dra Fryderyka Zolla (str. 1— 62); Karta z dziejów Uniwersytetu krakowskiego, przez Antoniego Małeckiego (str. 63—124): Kodeks pilźnieński ortylów magdeburskich, przez dra Władysława Wisłockiego (str. 125— 205); Zastósowanie ustaw pod względem czasu, przez dra Jó-zafata Zielonaekiego (str. 206—288); Krytyczny rozbiór IX księgi Jana Długosza Historyi polskićj, przez Aleksandra Semkowicza (str. 28У—395); Sprawozdania (str. I—XVI): Relacyja
0 tegorocznych kongresach i zjazdach antropologiczno-archeo-logicznych, przez Piotra Umińskiego (str. III—XI).
— Toż, tom III. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 2 nl., 350 i LXXXIV. 3 złr.
Treść: Synowie Gedymina: Monwid, Naryinunt, synowie Na-rymunta, wydanie poprawne przez Kazimierza hr. Stadnickiego (str. 1—75); Najdawniejsza księga ziemska krakowska i trzy późniejsze z wieku XIV i początku XV, wiadomość nadesłana (str. 76 — 85); Synowie Gedymina: Jewnuta, synowie Jewnuty
1 potomstwo, wydanie poprawne przez Kazimierza lir. Stadnickiego (str. 86 — 139); U uprawnieniu dzieci nieślubnych podług prawa polskiego, przez dra Piotra Burzyńskiego (str. 140— 189); Zjazd w Poznaniu w r. 1510, przez dra Ksawerego Li-skiego (str. 190—350); Sprawozdania (str. I—LXXXIV): Nowe szczegóły o Tadeuszu Kościuszcze, przez ks. A. Moszyńskiego (str. U-VU1); Rozbiór krytyczny bijografów Erazma Ciołka, biskupa płockiego i wysłannika dyplomatycznego do dworów panujących, przez K. Hoszowskiego (str. ѴШ — XXXII); Sprawozdanie Sekcyi wykopalisk, przez A. H. Kirkora (str. XXXVIII- XLVI); Program słownika archeologicznego, przez J. I. Kraszewskiego (str. XLVI—LXXXIV).
— Toż, tom IV. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 1 nl., 464, XXXVJLU i 4 nl. 3 złr.
Treść: O założeniu wyższego i najwyższego sądu prawa niemieckiego na zamku krakowskim, przez Michała Dobrzyńskiego (str. 1—169); Archiwa w W. ks. poznańskićm i w Prusiech wschodnich i zachodnich, sprowadzanie z podróży odbytćj z polecenia Komisy i history cznćj w lecie 1874 r., napisał dr. Stanisław Smolka (str. 170—464); Sprawozdania (str. I—
XXXVIII): Odczyt prof. Duchińskiego (str. I—IX); SylVa rerum z czasów króla Michała i pićrwszycli lat Jana III, wraz z schematem, wedle któregoby po zbiorach manuskryptów zbiory Sylva rerum tak liczne’, szczególnićj w wieku XVII i XVIII regestrować należało, przez Franciszka Kluczyckiego (str. XII—XXXVII).
— Toż, tom V, Krakow, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 2 ni.,* 815 i LXXXVIII. 3 złr.
Treść: EIckcyja czeska po śmierci Zygmunta Luksembur czyka, napisał dr. August Sokołowski (str. 1—86); Mieszko II, przez dra Anatolego Lewickiego (str. 87—203); Pokucie pod względem archcołogicznćm, badania A. H. Kirkora z r. 1871 (str. 209—315); Sprawozdania (str. I—LXXXVIII): Hzccz o Archiwum w Mitawie, przez dra Klemensa Kanteckiego (str XXIII— ХІЛ); Zdanie sprawy Komitetu do ułożenia planu systema-tycznćj Encyklopedyi prawniczćj (str. XLII1-XLIX); Odezwa Komisyi prawniczej Akademii umiejętności w Krakowie w przedmiocie zebrania prawa zwyczajowego, przysłów i wyrazów prawnych w Polsce (str. L—LXIII); Sprawozdanie ż wycieczek odbytych przez Piotra Umińskiego i Jana Nep. Sadowskiego w okolice przyległe rzece ltudawie z polecenia Komisyi archeologicznej (str. LX1V—LXX): Poszukiwania zabytków pierwotnych w bliższych okolicach Krakowa, przez A. H. Kirkora (str. LXXI—LXXXVIII).
— Toż, tom VI. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 2 ni., 353, 1 tablica in fol., XVII, XXVI i 2 tablice litogr. 3 złr.
Treść: Czy według prawa rzymskiego można było zasiedzieć na mocy wyroku, a w ogólności jak prawo rzymskie pojmowało tytuł zasiedzenia, przez dra Zielonackiego (str. 1— 20); O prawie błiższosci w dawnej Polsce, przez dra Piotra Burzyńskiego (str. 21—52); Antoni Zygmunt Helcel jako pra-wnik-historyk, przez Wacława Aleksandra Maciejowskiego (str. 53—258); O nieznanym układzie prawa polskiego przez Jana Sierakowskiego z r’ 1554, przez Michała Bobrzyńsklego (str. 259—295); Uwag kilka nad uprawnieniem dzieci nieślubnych przez następne małżeństwo, przez dm I’dairyka Ileyzmana (str. 296—322); Tradycyja o Kazimierzu Mnichu, przyczynek do historyjografii polskiej z X111 wieku <z tablica), przez dra Stauisławu Smolkę (str. 323—353); Sprawozdania (str. 1 -XYT1); Dodatek : Sprawozdanie z posiedzeń ósmego międzynarodowego kongresu antropologiezno-archeologicznego w Peszcie w roku 1876, przez J. N. {Sadowskiego, z dwiema tablicami (str 1—

49
— Toż, toiu VII. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ee, str. 2 nl., 357, XVIII i XXX 3 złr.
Treść; Komat Gedyminowicz i Koiyjatowicze. przez Kazimierza hr. Stadnickiego (str. 1—146;; Polska a Czechy w czasach husyckich aż do odwołania Korybuta z Czecłi. studyjna z historyi czesko-polskićj, przez dra Antoniego Prochaske str. 147—283); Uwagi nad nlozofiją Stuarta Milla w jej ostatecznych wynikach i nad współczesnym empiryzmem angielskim, przez (fra M. Straszewskiego str. 284—357); Sprawozdania (str. I—XVIII;; Dodatek: Jak należałoby wydawać zbiory listów i aktów historycznych z wieku XVI lub późniejszych, przez dra W. Zakrzewskiego (str. I—XXX .
— Toż, tom VIII. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878. w 8ce, str. 3 nl., 458 i XI.
Treść: Pieczątka Sulkona. kasztelana krakowskiego z r. 1243. przez ks. Ignacego Polkowskiego (str. 1—10;: Polska a Czechy w czasach husyckich (dokończenie;. przez dra A. Prochaske (str. 11—193); O decymach i naroknikach, tudzież o dziesięcinie monarszej w dawnej Polsce, ustęp z dziejów gminy i skar-bowości publicznej polskiej, przez prof, dra Piotra Burzyńskiego, część I (str. 191 251′: Pntryjarchat wschodni wobec kościoła ruskiego i Rzeczypospolitej polski^ część I. przez Izydora Szaraniowicza, (str. 255—341 /; Polityka polska w czasie upadku Jerzego z Podiebradu wobec kwesty] następstwa w Czechach 1166—1471. przez dra Fryderyka Papće <str. 345—158); Dodatki: 0 wykopaliskach dodońskioh i udziale w nich p. Zygmunta Mincjki. sprawozdanie Maryjami .Sokołowskiego (str. 1—VI); Wycieczka archeologiczna w okolice Krakowa po prawym brzegu rzeki Wisły, przez Ignacego Boehma (str. VII -XI).
— Toż, tom IX. Kraków, druk. Uniw. Jag., w 8ce, w druku.
Treść: 0 monecie i stopie menniczćj w Polsce w XIV i XV wieku, skreślił dr. Franciszek Piekosinski (str. 1 i nn.).
Rozprawy i sprawozdauia z posiedzeń Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii umiejętności, tom I. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8cc, str. 5 nl., 256, CV i 4 tablice litogr. 3 złr. 50 cnt.
Treść: Teoryja elektryczności promienistej, nrzez prof, dra Edwarda Wład. Skibę (str. 1—18); Przyczynki do historyi rozwoju Trzęsidłowatych (Nostocaceac), przez dra Edwarda Janczewskiego (str. 19—32); Pasorzyty roślinne w durzę jeli-
7

towvin, opisał dr. Tadeusz Browicz (str. 33—10); O trawieniu woaników węgla, przez dra Julijueza Za w i lek i ego (etr. 41—78); O rurkach sitkowych w korzeniu roślin okrytoziarnowych, przez dra Edw. Janczewskiego (str. 74—85); Kilka przypadków nowotworów mięsakowych (sarcoma) i przerzutów tychże, podał Przemysław Pieniążek (str. 86—121); Dwa przypadki bielicy, jeden z guzami bielicowymi skóry, drugi z guzami w jelicie, z uwagami nad bielicą opisał prof: Biesiadecki (sfr. 122—174); Przypadek tętniaka groniastego, opisany przez dra Alfreda Obaliiiskicgo’i dra Tadeusza Browicza (str. 175—189); Zarys planu prac Sekcyi ąntropologicznćj, przez dra B. Lutostań-skiego (str. 190—209); O metodzie oznaczania szybkości przyswajania za pomocą obliczenia pęcherzyków gazowych, wydobywających się z rośliny pod woda, przez dra Emila (Jodłowskiego* (str. 2lh—240); ‘Niektóre ((oświadczenia nad oddychaniem porostów, przez dra Emila Godlewskiego (str. 247—250); Sprawozdania z posiedzeń Wydziału i Komisyi wydziałowych (str. I—CV): Program badań antropologicznych (str. LXVU— LXXXI1I); Instrukcyja dla badań właściwości ludowych, wy pracowaua przez Jana Nep. Sadowskiego, sekretarza Sekcyi anti-opologiczno-etnologiczmj (str. XC–XCV).
— Toż, tom II. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8cc, str. 6 nl., 193, CXIX i 5 tablic litogr. 3 złr.
Treść: Przyczynek do anatomii zaćmy stożkowej (Cataracts pyramidalis), podał Franciszek Eberhard <str. 1—29); Sprawozdanie o starożytnych kościach i czaszkach ludzkich, pochodzących z kurhanów na Pokuciu, przez dra Izyd. Koperni-cklego (str. 30—41); Bateryja galwaniczna nowego pomysłu, przez dra Karola Olszewskiego (str. 42—54); O działaniu siarki na sole barowe kwasów aromatycznych, przez prof, dra Bronisława Radziszewskiego (str. 55—63); O powstawaniu i znikaniu skrobi w gałeczkach zieleni, przez ora Emila Godlewskiego (str. 64—117); O prężności gazów w ciele podczas chorób, przez dra Julijusza Zawilskiego (str. 118—loo): Teoryja mechaniczno-chemiczna oparta na rachunku wirowych niedzia-łek, przez dra Emila Czyrniańskiego (str. 156—19*3); Sprawozdania istr. I—CX1X): Instrukcyja dla robiących spostrzeżenia antropologiczne na osobach żywych (str. ХХЙІ—лХХШ); Instrukcyja do zbierania dat statyśtyczno-antropologicznych, wypracowana przez dra Lutoetańskiego (str. XLV—LU).
— Toż, tom III. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8cc, str. 7 nl., 240, LXI i 10 tablic litogr. 1 złr.
Treść: 0 wpływie środków wzniecających silny ruch robaczkowy jelit na wydzielanie Unify, na podstawie doświadczeń

61
dokonanych w pracowni prof. Ludwiga w Lipsku, przez dra Józefa Merunowicza (str. 1—37); lindanie mikroskopijne codo sposobu przyrastania przeszczepionych kawałków skóry do dna wrzodów, przez prof, dra Alfreda Biesiadcekiego (str. 38—67); Przyczynek do noznania kształtu linii prężności wody nasyconej, przez dra Oskara Fabiana (str. 68—&3); O zmianach po-zimmcznych wątroby, śledziony i szpiku kostnego, przez dra Tadeusza Browicza (str. 81- 110); Bateryja galwaniczna o dwóch płynach, którćj wypełnianie i wypróżnianie polega na ciśnieniu powietrza, przez dra Karola Olszewskiego (str. 111—121); Kilka spostrzeżeń nad rozwojem Ramienieowatych, przez dni Franciszka Kamieńskiego (str. 122—134); O przeobrażeniu i zmianie pokoleń w święcie roślinnym, przez dra Józefa Rostafińskiego (str. 135 -159); Badania nad rozwojem paczka u Skrzypów, przez dra Kd. Fr. Janczewskiego (str. 160—197); Przyczynek do wykrycia arsenu w dochodzeniach sądowych za pomocą prądu elektrycznego, przez tira Karola Olszewskiego (str. 198—209); Parówmiweze badania nad wzrostem Pływa-czów, przez dra Fr. Kamieńskiego (etr. 210—210); Sprawozdania (str. I—LXI). — Toż, tom IV. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 12 nl., 295, CVI i 5 tablic litogr. 4 złr. Treść: Poszukiwania nad rozwojem płodnicy niektórych kra-snorostów, przez dra E. Janczewskiego (str. 1—51); „Wyznaczenie szerokości geograficznej środka kopuły zachodniej w ob-serwatoryjum astronomicznym krakowskićm, przez dra Kalińskiego (str. 52—67); Wypadki jednorocznych pomiarów chy-żości wiatru w Krakowie, przez dra Karlinskiego (str. 68—72); 0 wpływie wody na wydzielanie żółci, przez dra Jul. Zawil-skiego (str. 78—^124); Teoretyczne wyznaczenie wpływu siły ciężkości na odkształcanie się prętów wyciąganych lub ściskanych w kierunku długości, przez dra E. Skibę (str. 125—141); Sprawozdanie o kamykach dnia 20 sierpnia1876 r. podczas burzy spadłych w 1’Iirynic, przez dra Alojzego Alma (str. 142—168); O rozoiągalności i sprężystości lodu, przez dra 0. Fabiana (str. 169—176); Próba oznaczania ogólnćj ilości krwi
1 ciałek krwi u ludzi, w celach klinicznych, przez dra B. Skór-czewskiego (str. 177—189); O podzielności jaja i zapłodnieniu u morszczynów, przez dra J. Rostafińskiego (str. 190—199); Rzut oka na rodzinę listownie i pićrws/.e zasady naukowej ich klasyfikacyi, przez dra J. Rostafińskiego (str. 200—238); Zmienność klimatu i jej przyczyny, przez dra Fr. Czernego (str. 234—295); Sprawozdania (str. I—CM).
— Toż, tom V. Kraków, druk. Uniw. Jag., w 8ce, w druku.
Treść: Historyja rozwoju zarodka Pływacza pospolitego,
Utriculnria vulgaris, przez dra Fr. Kamieńskiego (str. 1—8);
0 wielozarodkowości, przez dra E. Strasburgom, profesora
wszechnicy jeneńskiój (str. 0—32).
RUDZKI. Spostrzeżenia pojawów w święcie zwierzęcym w r. 1875 w Przewłoce, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom X str. 181.
SADOWSKI Jan Nep. Drogi handlowe greckie i rzymskie przez porzecza Odry, Wisły, Dniepra i Niemna, do wybrzeży morza bałtyckiego, rzecz czytana na posiedzeniach Komiayi archeologicznej. (Odb. z tomu III Pamiętnika Wydz. filolog, i hist, filoz.). Kraków, druk. Czasu, 1876, w 4cc większój, str. 88 i 5 tablic litogr.
— Instrukcyja do badania właściwości ludowych, jako skazówka ku pomocy w poszukiwaniach przedsięwziętych przez Sekcyją etnologiczną akademickiej Komisyi antropologicznej. (Odb. z tomu I Rozpraw’ i Sprawozdań Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 8.
— Obecny sposób zapatrywania na zabytki z epoki spiżowej. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków’, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, str. 39.
— Sprawozdanie o rozbiorze chemicznym niektórych zabytków bronzowycli ze zbioru uniwersyteckiego, dokonanym przez lir. Jerzego Szcmbeka. (Odb. ze Zbioru wiadomości do antropol. kraj., tom I dział 1). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8cc, str. 3.
— Sprawozdanie z posiedzeń ósmego międzynarodowego kongresu antropologiezno-arclicologicznego w’ Peszcie w r. 1876. (Dodatek do tomu VI Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków’, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. XXVI i 2 tablice litogr.
— Sprawozdanie z wycieczek w okolice przyległe rzćce Rudawic, ob. Umiński P. i Sadowski J. N.
— Wykaz zabytków przedhistorycznych na ziemiach polskich, zeszyt I: Porzścza Warty i Baryczy. (Wydawni-

63
ctwo Komisyi archeologiczni). Kraków, druk. Czasu, 1877, w 8ce, 8tr. XV, 87, 5 nl. i 6 tablic litogr. 1 złr. 60 cnt.
— Znaki międzynarodowe archeologiczne przyjęte na kongresie antropo- archeologicznym w Sztokholmie. (Odb. z Wykazu zabytków przedhistorycznych na ziemiach polskich, zeszyt I). Kraków, druk. Czasu, 1878, w 8ce, str. 8.
SAMOLEWICZ Zygmunt dr. Studyja platońskie: I. Hippias większy. (Odb. z tomu I Pamiętnika Wydz. filolog, i liist. filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 4ce większćj, str. 23.
ŚCIBOROWSKI Władysław dr. Przewodnik do zdrojów lekarskich w Szczawnicy. Kraków, nakł. zarządu w Szczawnicy, druk. Uniw. Jag., 1877, w 16ce, str. VIII i 92. 80 cnt.
SCIPIO del Campo hr. ks. kan. Do „Ostatnich prac Stcbelskiego”, ob. Archiwum Komisyi historycznej, tom I str. 395—390.
Scriptores rerum Polonicarum, tom II, ob. Wapow-ski Б., Kronika.
— Toż, tom III. ob. Medeksza St. Fr., Księga pa-miętniczn.
— Toż, torn IV, ob. Archiwum Komisyi historycznej, tom I.
SEMKOWICZ Aleksander dr. Krytyczny rozbiór IX księgi Jaua Długosza Historyi polskićj. (Odb. z tomu II Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 107.
SEREDYŃSKI Władysław dr. Trzy zabytki języka polskiego z drugićj połowy XV wieku. (Odb. z tomu I Sprawozdań Komisyi językowój). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 6.
— Zapiski i dokumenta do dziejów instrukcyi publicznej w Polsce, wydał……..(Odb. z tomu I Archiwum <|lft

64
history! literatury i oświaty w Polsce). Kraków, druk. Czasu, 1878, w 8ce większćj, str. XXXVII i 109.
— oh. Medeksza St. Fr., Księga pamiętnicza; Morsztyn A., Niowydane poezyje: Stebelski ks., Ostatnie prace.
SIARKOWSKI Wł. ks. Zagadki zebrane we wsi Dy-min. Kostomłót, Masłowa, Sukowa, Zagórza. (Odb. ze Zbioru wiadomości do antropol. kraj., tom I dział III). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 7.
SIEMIEŃSKI Lucyjan. Wizerunek Kopernika, wiórsz, ob. Posiedzenia, Dwa pierwsze, str. 35—10.
SKIBA Edward Władysław dr. prof. Przyczynek do teoryi strun. (Odb. z tomu III Pamiętnika Wydz. matom. przyrA Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w *lee większćj, str. 25.
— Teoretyczne wyznaczenie wpływu siły ciężkości na odkształcanie się prętów wyciąganych lub ściskanych w kierunku długości. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 17.
— Teoryja elektryczności promienistej. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, str. 18.
— Teoryja matematyczna pochłaniania światła. (Odb. z tomu I Pamiętnika Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 4ce większój, str/27.
— Wypadki spostrzeżeń magnetycznych w Krakowie w r. 1872 i 1873, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VIII str. 170—171.
SKIBA Edw. Wł. dr. prof, i OLSZEWSKI Karol dr.
Wpływ temperatury na przewodnictwo galwaniczne wody,
sprawozdanie z doświadczeń przez…… (Odb. z tomu I
Pamiętnika Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 4cc większej, str. 22.
SKÓRCZEWSKI Bolesław dr. Z kliniki prof, dra Korczyńskiego: Próba oznaczania ogólnej ilośei krwi i ciałek krwi u ludzi w celach klinicznych. (Odb. z tomu IV

55
Rozpraw Wy(lz. matem, przyr.). Kraków, druk. (Jniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 13.
ŚLENDZIŃSKI Aleksander Jan. Przyczynek do .flory obwodów brzeżańskiego i tarnopolskiego, oraz i części przyległych im obwodów lwowskiego, złoczowskiego, czortkow-skiego i stanisławowskiego. (Odb. z tomu VIII Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1873). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8cc, str. 22.
— Przyczynek do flory obwodu kołomyjskiego. (Odb. z tomu IX Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1874). Kraków, druk. Uniw. Jag., J875, w 8cc, str. 23.
— Rośliny z okolicy Podola, pomiędzy dolnym Zbru-czem, Dniestrem a dolnym Seretem. (Odb. z tomu XI Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1S76). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 45.
— Wykaz roślin zebranych w obwodzie kołomyjskim w r. 1875. (Odb. z tomu X Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1875). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1870, w «се, str. 22.
SŁAWIŃSKI M. Trąba powietrzna w Kołomyi w dniu 13 czerwca 187G r., opisana przez………..ob. Sprawo-
zdanie Kom. fizyjogr. za r. 1870, tom XI str. 188—li>9.
Słownik niemiecko-polski wyrazów prawniczych i administracyjnych, wydanie drugie staraniem i nakładem Akademii umiejętności w Krakowie (przejrzane i poprawione przez Komitet tcnninologiczno-prawniczy: przewodniczący dr. Wiktor Kopff, referent dr. Aleksander Bojarski). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8cc małej, str. VIII, 350 i 1 nl. 2 złr.
SMIRNOW prof. Wypadki spostrzeżeń magnetycznych, zrobionych w Krakowie w r. 1870, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom XI str. 190—192.
SMOLKA Stanisław dr. prof. Archiwa w Wiclkióm ks. poznańskiem i w Prusiech wschodnich i zachodnich, sprawozdanie z podróży odbytej z polecenia Komisyi historycznej w lecie r. 1871. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz,

hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 296 i 4 nl.
— Tradycyja o Kazimierzu Mnichu, przyczynek do hi-storyjografii polskiej z XIII wieku. (Odb. z tomu VI Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 31 i 1 tablica in fol.
— W sprawie artykułu p. n. „Tradycyja o Kazimierzu Mnichu”, ob. Archiwum Komisy i historycznej, tom I str. 397—400.
SOKOŁOWSKI August dr. Codex epistolaris s. XV, ob. Codex.
— Elekcyju czeska po śmierci Zygmunta Luksembur-czyka. (Odb. z tomu V Rozpraw Wydz. hist, filoz.;. Kraków, druk. Uniw. Jag., 187o, w 8ce, str. «0.
— Projekt rozbioru Polski w wieku XV. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8cc,*8tr. 23.
— .Spór o książkę. (Odb. z tomu 1 Archiwum Korni-syi h is tor.). Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp.. 1878, w 8ce większej, str. 4.
SOKOŁOWSKI Maryjan. O wykopaliskach dodoń skicli i udziale w nich p. Zygmunta Minejki. iDodatck do tomu VIII Ko/praw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. VI.
— Przedstawienia Trójcy o trzech twarzach na jednój głowie w cerkiewkach wiejskich na Rusi. (Odb. z II zeszytu Sprawozdań Komisyi do badania historyi sztuki w Polsce). Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, w 4ce wiel kiój, str. 8 i 1 nl., z 4 drzeworytami.
— Ruiny na Ostrowie jeziora Lednicy, studyjum nad budownictwem w przedchrześcijańskich i pierwszych chrześcijańskich wiekach w Polsce, na podstawie badań wspólnie na miejscu odbytych z prof. Władysławem Łuszczkie-
wiczem, źródłowo opracował i napisał……….(Odb. z tomu
III Pamiętuika Wydz. filolog, i hist, filoz.). Kraków, druk.

67
Czasu, 1876 (1878), w -icc większćj, str. 161 i 1 nl. z rycinami w tekście i 3 tablicami litogr.
— ob. Łuszczkiewicz Wł., Sprawozdanie z podróży do Wielkopolski.
Sprawozdania Komisyi do badania historyi sztuki w Polsce, zeszyt I. Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp.,
1877, w 4ce wielkićj, str. 24 z ryciną w tekście i 10 tablicami litogr. 2 złr. 50 cnt.
Treść: Opactwo sulejowskie, zabytek architektur}’ XIII wieku, opisał Władysław Łuszczkiewicz.
— Toż, zeszyt II. Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp.,
1878, w 4ce wielkiej, str. 25—51 z 5 tablicami litogr. i 4 drzeworytami. 2 złr. 50 cnt.
Treść: Czynności artystyczne na dworze Zygmunta I, według zapisków Seweryna fconera skreślił Paweł Popiel (str. 25—32); Kościoł św. Wojciecha we wsi Kościelcu pod Proszowicami, zabytek architektury XIII wieku, opisał Władysław Łuszczkiewicz (str. 33—12); Przedstawienia Trójcy o trzech twarzach na jednćj głowie w cerkiewkach wiejskich na Rusi, napisał Maryjan Sokołowski (str. 43—50); Wiadomości drobniejsze, przez tegoż (str. 51).
— Komisyi językowćj, tom I. Kraków, druk. Uniw. Jag., w 8ce, w druku.
Treść: Glossa super epistolas per annum dominicalcs, kodeks łacińsko-polski z połowy XV wieku, przez dra Władysława Wisłockiego (str. 1 — 141); Zabytki języka polskiego z XV wieku w rękopisach biblijoteki ordynacyi Krasińskich, zebrał Władysław Chomentowski (str. 142—154»; Trzy zabytki jeżyka polskiego z drugiej połowy XV wieku, prze z dra Wła-cfysława Seredyńskiego (str. 155—160).
— z posiedzeń Wydziałów i Komisyj wydziałowych, ob. Rozprawy i sprawozdania.
Sprawozdanie Komisyi fizyjograficznćj obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu r. 1872, oraz mate* ryjały do fizyjogratii Galicyi, tom VII. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, str. 2 ni., 17, 182, 131 i 1 mapa litogr. 3 złr.
8

Treść: Sprawozdania (str. 1—17): Przegląd czynności Komisji nzyjogr. w ciąga r. 1872 i stan funduszu Komisyi z końcem r. 1872 (str. 1—3); Sprawozdanie z czynności w r. 1872 Sekcji meteorologicznej, przez prof, dra Karlińskiego (str. 4—8); Sprawozdanie Sekcji orograficzno-geologicznćj, przez prof, dra Altha (str. 8—10); Sprawozdanie Sekcji botanicznći, przez docenta dra Rehmanna (str. 11—12); Sprawozdanie Selccji zoolo-^icznćj, przez prof, dra Nowickiego (str. 12—17). — Matery-jały do nzyjografii krajowćj: Wypadki spostrzeżeń meteorologicznych dokonanych w Galicji i na Bukowinie w roku meteorologicznym 1872, zestawione w c. k. Obserwatoryjum astro-nomicznem krakowskićm pod nadzorem prof, dra F. Karlińskiego (str. 3—182); Spostrzeżenia fitofenologiczne z r. 1872: 1. Z Lachowic, Siemienia, Suchy, Stiyszawy, Krzeszowa, Bić-cza, Jarosławia i Sorok (str. 160—166); 2. Z Poronina, przez X. Roszka (str. 166—167); 3. Z okolicy Krakowa, przez Ignacego Boehma (str. 167—174); 4. Z Bićcza, przez A. Kotowicza (str. 174); 5. Z Jarosławia i okolicy, przez H. Zehetgrubera (str. 175—178); 6. Z ogrodu botanicznego w Warszawie, przez Cybulskiego (str. 178—179); Spostrzeżenia pojawów w świecie zwierzęcym w r. 1872: 1. W okolicy Krakowa, przez I. Boehma (str. 179—180); 2. W Krakowie, przez prof, dra Karlińskiego (str. 180); 3. W Bićczu, przez A. Kotowicza (str. 180); 4. W Gródku, przez Buschaka (str. 180); Wjpadki spostrzeżeń magnetycznych w Krakowie w r. 1872 (str. 181—182). — Mateiyjałj do nory wschodnich Karpat, zebrane w r. 1871 i 1872 przez dra A. Rehmanna (str. 1—39); Spis roślin w oko-licj’ Stanisławowa, zbierany przez E. Turczjiiskiego podczas wakacyi 1872 (str. 40—52); Dalszy ciąg roślin zebranych w okolicy miasta Stanisławowa, podał dr. Jan Jachno (str. 52—53); Przyczynek do fauny chrząszczów Galicji, podał B. Kotula (str. 53—90); O ważności torfowisk dla wscnodnićj Galicji i o torfowiskach w Nowosielicy i Strutj-nie przy Dolinie, z mapą, przez Edwarda Windakiewicza (str. 90—98); Chrząszcze z ‘okolic Miechowa w Królestwie polskiem i Krakowa, ‘podał W. Kulczj’i’iski (str. 98—109): Pomiary wj’sokosci dokonane przy budowie kolei galicjjskich, i ich znaczenie dla fizj-jografii kraju, skreślił dr. Alojzj- Alth (str. 109—125); Zapiski geologiczne z wycieczki na Podole, skreślił Marjjan Łomnicki, prof, ginin. w Stanisławowie (str. 125—131).
— Toż, tom VIII obejmujący pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1873, oraz materyjały do fizyjogra-fii Galicji. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. V, 34, 172, 303, 2 tablice litoęr. i 1 drukowana. 4 złr.

69
Treść: Sprawozdania (str. 1—34): Przegląd czynności Komisji fizyjogr. w ciągu roku 1873, przez dra Stefana Kuczyńskiego (str. 1—14); Stan funduszu i spis członków Komisyi (etr. 15—19); Sprawozdanie z czynności w r. 1873 Sekcyi meteorologicznej, przez prof, dra Knrlińskiego (str. 20—23); Sprawozdanie Sekcyi orograficzne – geologicznej, przez prof, dra Altha (str. 24—29); Sprawozdanie Sekcyi botanicznej, przez prof, dra Czerwiakowskiego (str. 29—32); Sprawozdanie Sekcyi zoologicznćj, przez prof, dra Nowickiego (str. 33—34). — Materyjały do nzyjografii krajowći: Wypadki spostrzeżeń meteorologicznych dokonanych w Galicyi i krajach sąsiednich w roku meteorologicznym 1873, obliczone i zestawione w c. k. Obserwatoryjum astronomicznym krakowskióm pod nadzorem prof, dra F. Karlińskiego (str. 3—172); Spostrzeżenia fitofc-nologiczno z r. 1873: 1. Z Pewla, Siemienia, Lachowic, Krzeszowa, Stryszawy, Tarnaw, Bićcza i Sorok, tudzież ze Suchy i Rokietnicy (str. 156—162); 2. Z Poronina, przez ks. Roszka (str. 162); 3. Z okolicy Krakowa, przez Ignacego Bochma (str. 162—169); 4. Z ogrodu botanicznego w Warszawie, przez Cybulskiego (str. 169—170); Spostrzeżenia pojawów w świecie zwierzęcym w r. 1873: 1. Z Krakowa, przez prof, dra Karlińskiego (str. 170); 2. Z Bićcza, przez Kotowicza (str. 170); 3. Z Rokietnicy, przez Godnia (str. 170); Wypadki spostrzeżeń magnetycznych w Krakowie w r. 1872 i 1873: 1. otrzymane przez „prof, dra Skibę i Jaworskiego (str. 170—171); 2. otrzymane przez prof, dra D. Wierzbickiego (str. 171—172).— Dodatek do fauny pajęczaków Galicyi, przez dra M. Nowickiego (str. 1—11); Wykaz dodatkowy chrząszczów galicyjskich, podał prof. Łomnicki (str. 12—18); Przyczynek do fauny chrząszczów galicyjskich, podał B. Kotula „(str. 18—26); Spis ptaków spostrzeganych w okolicy Skał)’ nad Zbruczcm na Podolu od 1869—1872, podał prof. M. Łomnicki (str. 26—29); Wynik wycieczek botanicznych, dokonanych w okolicach Mysłowic od dnia 27 października 1872 do 12 stycznia 1873 r., przez Miecz. Dunina Wąsowicza (str. 30—41); Częściowy spis roślin jawnopłciowych z*okolicy Bićcza, oznaczony podług dra Kocha przez Antoniego Kotowicza (str. 41—48); Przyczynek do flory obwodów brzeżańskiego i tarnopolskiego, oraz i części przyległych im obwodów lwowskiego, złoczowskiego, czortkow-skiego i stanisławowskiego, napisał Aleksander Slendziński (str. 49—70); Przegląd roślin zebranych w obwodach tarnopolskim i czortkowskim w r. 1873, pracz dra A. Rchmaua (str. 70—98); O średnim ogniwie warstw cenomańskich w Galicyi wscho-dnićj, pracz dra St. Zaręcznego (str. 99—183); Sprawozdanie z badań geologicznych,’dokonanych w roku 1873 w dolinach Złotćj Lipy, Koropca, potoku Baryskiego i Strypy przez prof.
Marvjana Łomnickiego, uzupełnione dodaniem wstępu i uwag naukowych przez dra Alojzego Altha (str. 184—205); Przekrój z Chyrowa do Łupkowa w porównaniu z inneini przecięciami w Karpatach, skreślił Henryk Walter, c. k. komisarz górniczy (str. 206—212»; Pogląd na geologiją a wszczególnośei na for-macyja mioceniczną wschodniej części Podola galicyjskiego, skreślił Stanisław Olszewski (str. 21:?—252); Dodatek do fauny błonkówek (hymenoptera), podał dr. A. Wicrzejski (str. 258— 273); Wycieczka w Tatry w sierpniu 1872 r. przez Karola Kolbcnheyera, c. k. prof gimn. w Bielsku, przełożył z niemieckiego dr. A. Kremer (str. 274—290); Wycieczka w Tatry w sierpniu 1873 r. przez Karola Kolbenheyera, przełożył z niemieckiego dr. A. Alth (str. 291—303).
— Toż, tom IX obejmujący pogląd na czynności dokonane w ciągu r. 1874, oraz materyjały do fizyjografii Galicyi. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. IV, 1 nl., 24, 183, 237, 4 nl. i 4 tablice litogr. 4 złr.
Treść: Sprawozdania (str. 1—24): Przegląd czynności Komi-syi fizyjograłjcznej akademickićj w ciągu V 1874, przez dra St. Kuczyńskiego (str. 1—7); Spis członków Komisyi (str. 8— 11); Sprawozdanie z czynności w r. 1874 Sekcyi * meteorologicznej, przez prof, dra Karlińskiego (str. 12—15); Sprawozdanie Sekcyi orograficzuo-geologicznćj, przez prof, dra Altha (str. 16—17); Sprawozdanie Sekcyi botanicznćj, przez prof, dra Czerniakowskiego (str. 18—19); Fundusze’ Komisyi (str. 20—24). — Materyjały do fizyjografii krajowćj: Wypadki spostrzeżeń meteorologicznych, dokonanych w Galicyi w roku meteorologicznym 1S74, zestawione w c. k. Obscrwatoryjum astronom. krakowskićin pod nadzorem prof, dra F. Karlińskiego (str. 3—183); Spostrzeżenia fitofenologiczne z r. 1874 : 1. Z Krzeszowie, Rokietnicy, Złoczowa i Sorok (str. 170—173); 2. Z Poronina, przez ks. Roszka (str. 173- 174); 3. Z okolicy Krakowa, przez I. Boehma (str. 171—180): 4. Z Warszawy, przez Cybulskiego (str. 180—181); Spostrzeżenia pojawów w świecie zwierzęcym w r. 1874: 1. Z Krzeszowic, przez Majewskiego (str. 181 — 182); 2. Z Rokietnicy, przez Godnia (str. 182); 3. Ze Złoczowa, przez dra Krziża (str. 182»; Wypadki spostrzeżeń magnetyczny cli w Krakowie w r. 1874, dokonanych przez dra Wierzbickiego (str. 182—183). — Rozbiór chemiczny 29 gatunków węgli kopalnych z różnych kopalń i pokładów Galicyi, wykonany pr/.ez Piotra Gicrmnńskicgo (str. 1—15); Przegląd roślin zebranych w obwodacłi tarnopolskim i złoczowskim w’r. 1874 przez dra A. Rehmana (str. 16—41); Dodatek do spisu roślin z okolicy Stanisławowa, przez prof. Emeryka Turczyń-

61
skiego (str. 41—46); Spis roślin jawnopłclówych, zbieranych w okolicy Bićcza w r. 1871 przez Antoniego Kotowicza (str. 4G—18); Przyczynek do flory obwodu kołomyjskiego, przez A. .1. ślendzińskiego (str. 49—71); Sprawozdanie z wycieczki w okoliee Janowa pod Lwowem, odbytej podczas wakacyj roku szkolnego 1871, napisał Żegota Król. naucz. gimn. (str. 71 — 86); Pomiary barometryezne w okolicy miasta Biały, wykonane i obliczone przez prof. Karola Kolbenheyera (str. 8/—93); Wiadomość o nowej mapie Tatr i uwagi nad takową podał prof. Karol Kolbenlieyer (str. 93—95); Zapiski paleontologiczne, przez dra Stanisława Olszewskiego (str. 95—149); Materyjały do fauny szamńezsków galicyjskich, podał prof. M. Łomnicki (str. 150—154); Chrząszcze żebrane w okolicy Stanisławowa, podał prof. M. Łomnicki (str. 154—182): Wykaz chrząszczów nowych dla fauny galicyjskiej, podał prof. Ni. Łomnicki (str. 183—184); Pomiary w 'tatrach w sierpniu 1873 i 1874, wykonane przez prof. Karola Kolbenheyera, przełożył z niemieckiego dr. A. Kremer (str. 185 —211)’; Rzecz o belemnitach krakowskich, napisał dr. Alojzy Alth (str. 212—237).
— Toż, tom X obejmujący pogląd na czynności dokonane w ciągu r. 1875, oraz materyjały do fizyjografii Ga-licyi. Kraków, druk. Lniw. Jag., 1876, w 8cc, str. V, 2 nl., 42, 183, 219, 1 nl. i 1 tablica litogr. 3 złr. 50 cnt. Treść: Sprawozdania (str. 1—42): Przegląd czynności Ko-lnisyi fizyjograficznej akademickiej w ciągu r. 1875, przez dra St. Kuczyńskiego (str. 1—10); Spis członków Komisyi i obrót funduszów (str. 12—19); Plan zbadania kraju królestwa Galicy i i Lodomeryi tudzież W. księstwa krakowskiego, co do jego przyrodniczych własności przez Komisyją fi zyj ogra fi oz na akademicką w Krakowie, podany przez dra St. Kuczyńskiego (str. 20—29); Porównanie barometrów na stacyjach meteorologicznych w Bochni, Rzeszowie, Jarosławiu, Przemyślu, Lwowie, Złoczowie i Tarnopolu, z barometrem używanym do spostrzeżeń meteorologicznych na Obserwatoryjum astronomicznćm kra-kowskiem i z barometrem normalnym w c. k. Zakładzie centralnym dla meteorologii i magnetyzmu ziemskiego w Wiedniu, dokonane w r. 1875 przez prof, dra St. Kuczyńskiego (str. 30—42). — Materyjały do fizyjografii krajowćj, część I: Wypadki spostrzeżeń meteorologicznych dokonanych* w Galicyi w roku meteorologicznym 1875, zestawione w c. k. Ohserwa-toryjum astronomicznćm krakowskićm pod nadzorem prof, dra Kariińskiego (str. 3—183); Grady w r. 1875, przez dra Wierzbickiego (str. 118—120); Spostrzeżenia fitofenologiczne z r. 1875: 1. Z Krzeszowic, Biecza i Stanisławowa (str. 169—172);
62

 1. Z Poroninn, przez ks. Roszka (Rtr. 172); 3. Z okolicy Krakowa, przez I. Bochnia (str. 173—179); 4. Z Warszawy, przez Cybulskiego (sfr. 179—180); Spostrzeżenia pojawów w święcie zwierzęcym w r. 1875: 1. Z Krzeszowic, przez Majewskiego (sfr. l80); 2. Z Bićcza, przez Kotowicza (sfr. 180—181); 3. Z Przewłoki, przez Rudzkiego (str. 181); 4. Ze Stanisławowa, przez prof. Łomnickiego (str. 181); Wypadki spostrzeżeń magnetycznych w Krakowie w r. 1875, dokonanych przez dra Wierzbickiego (sfr. 181—183). — Część П: Materyjały do fauny szarańczaków galicyjskich, podał nrof. M. Łomnicki (str. 1—
  14); Zapiski zoologiczne, przez prof. Łomnickiego (str. 15—16);
  0 naroślach na dębach przez owady sprawianych, jakie się /.nachodzą w zachodnićj części Galicyi, z tablica analityczną do oznaczania narośli i przeglądem czasu wylęgania się galasówek, komornic i paaorzytów, przyczynek do* bijologii owadów przez Fryderyka Wachtla, przełożył z niemieckiego Władysław Kulczyński (str. 16—39); Wiadómostki entomologiczne z Galicyi zacnodnićj, przez Fr. Wachtla (str. 40—41); Dodatek do ’fauny pajęczaków Galicyi podał Wł. Kulczyński (str. 41—67); Pomiary barometryczne w Tatrach, wykonane w lipcu
  1 w sierpniu 1875 r. przez Karola Kolbenheyera, profesora giinn. w Bielsku, przełożył z niemieckiego dr. A. Kremer (etr. 67—80); Rozbiór chemiczny wody żelezistćj ze Zwierzyńca, wykonany przez dra Karola Olszewskiego (str. 81—91); Wykaz roślin zebranych w obwodzie kołomyjskim w r. 1875 przez A. J. Slendzińskiego (str. 91—112); Rośliny z okolic Bićcza, nadesłane przez Antoniego Kotowicza (str. 112—115); Rys geologiczny półnoeno-wschodnićj części Podola austryjackiego, skreślił dr. .Stanisław’ Olszewski (str* 115—170); Pokłady siarki, oleju i wosku ziemnego w Dżwiniaczu, tudzież ogólny pogląd na pochodzenie oleju ziemnego, przez Ż. Suszyckiego (str. 171—179); Dodatek do fauny warstw tytońskich w Rogoźniku i Maniszynie, przez dra St. Zaręcznego (str. 180—219).
  — Toż, tom XI obejmujący pogląd na czynności dokonane w ciągu r. 1876, oraz materyjały do fizyjografii Galicyi. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. V, 30, 192, 265 i 1 tablica litogr. 3 złr. 50 cnt.
  Treść: Sprawozdania (str. 1—30); Przegląd czynności Ko-misyi fizyjograficznćj akademickićj w ciągu r. 1876, przez dra St. Kuczyńskiego (str. 1—14); Sprawozdanie z podróży na Podole, ódbytćj w sieimniu i wrześniu 1876 r. przez prof, dra Altha (str. 15—19); Sprawozdanie z czynności w r. 1875,6 Sekcyi meteorologicznćj, przez prof, dra Karlińskiego (str. 20— 21); Spis członków Komisyi i obrót funduszów’(str. 22—30).— м
  Materyjały do fizyjografii krajowej, część I materyjały zebrane przez Sekcvja meteorologiczną: Wypadki spostrzeżeń meteorologicznych dokonanych w Galicyi w roku meteorologicznym 1876, zestawione w c. k. Obserwatoryjum astronom, kra-kowskićm pod nadzorem prof, dra Karlińskiego (str. 3—192); Grady w r. 1876, przez dra Wierzbickiego (str. 124—125); Spostrzeżenia fitofenologiczne z r. 1876: 1. Z Krzeszowic, Bić-cza i Stanisławowa (str. 175—178); 2. Z Poronina, Czortkowa i Sorok (str. 178—179); 3. Z okolicy Krakowa, przez L Boehma (str. 180—185); 4. Z Warszawy, przez Cybulskiego (str. 186); Spostrzeżenia pojawów w świecie zwierzęcym w r. 1876: 1. Z Krzeszowic, przez Majewskiego (str. І8<); 2. Z Biecza, przez Kotowicza (str. 187); 3. Ze Stanisławowa, przez prof. Łomnickiego (str. 187—188); 4. Z Czortkowa, przez Jana Bu-szaka (str. 188); Trąba powietrzna w Kołomyi w d. 13 czerwca 1876 r., opisana przez M. Sławińskiego (str. 188—189); Wypadki spostrzeżeń magnetycznych w Krakowie, dokonanych w r. 1876 przez dra Wierzbickiego i prof. Smimowa (str. 190— 192). — Część II, materyjały zebrane przez Sekcyje botaniczną, zoologiczną* i orograticzno-geologiczną: Sprawozdanie z wycieczki w okolice Janowa pod Lwowem odbytćj w r. 1875, napisał prof. Ż. Król (str. 3—33); Fauna kafeopterologiczna Janowa pod Lwowem, napisał Z. Król (str. 33—63); Rodziny trawowatc, ciborowate i sitowate na górnym Szlazku, zebrał i opisał Miecz. Dunin Wąsowicz (str. 64—83); Wykaz roślin zebranych w obrębię W. księstwa krakowskiego oraz w puszczy rśiepołomickićj w r. 187*6, podał J. Krupa (str. 84—128); Sprawozdanie z wycieczki zoologicznćj odbytćj na Podolu w r. 1876, pomiędzy Seretem, Zbruczem a Dniestrem, przez prof. M. Łomnickiego (str. 128—151); Wykaz phrząszczów nowych dla fauny galicyjskiej, podał prof. M. Łomnicki (str. 151—152); Zapiski zoologiczne, przez prof. M. Łomnickiego (str. 153); Spis roślin w okolicach Biecza zebranych w r. 1876, przez Antoniego Kotowicza (str. 154); Rośliny z okolicy Podola pomiędzy, dolnym Zbruczem, Dniestrem a dolnym Seretem, przez A. J. Slendzińekiego (str. 155—197); Zapiski zoologiczne ks. A. Andrzejewskiego, nadesłane przez prof. M. Łomnickiego (str. 197—198); Sprawozdanie dra Alojzego Altha z podróży
  Mw r. 1875 w niektórych częściach Podola galicyjskiego 3—218); Stosunki topogranezno-geologiczne kolei Tar-nowsko-leluchowskićj, skreślił dr. Alojzy Alth (str. 219—265).
  — Toż, tom XII, za rok 1877. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, w druku.
  Treść: Zapiski botaniczne z wschodnićj Galicyi i Bukowiny, przez prof. E. Turczyńskiego (str. 8—10).
  64
  STADNICKI Kazimiorz hr. Koryjat Gedymiuowicz i Koryjatowicze. (Odb. z tomu VII Kozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, diuk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 146.
  — Synowie Gedymina, wydanie poprawne. (Odb. z tomu III Kozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ne, sir. 129.
  STEBELSKI ks. Ostatnie………..prace, z autografu
  wydał, wstępem i przypisami objaśnił dr. Władysław Sere-dyński. (Odb. z tomu I Archiwum Kouiisyi historycznej). Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1877, w 8ce dużćj, str. CXXXII (268—394).
  STRASBURGER E. dr. prof. O wiclozarodkowości,
  przez……profesora wszecłmicy jencńskićj. (Odb. z tomu
  V Kozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 24.
  STRASZEWSKI Maurycy dr. prof. Jan Śniadecki, jego stanowisko w dziejach oświaty i filozofii w Polsce. Kraków, wydanie Akademii umiejętności, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. G nl., 323, 1 nl. i LXXVI. 3 złr.
  — Uwagi nad filozofiją Stuarta Milla w jej ostatecznych wynikach i nad współczesnym empiryzmem angielskim, przyczynek do krytyki filozoficznych dążności naszego wieku, napisany z powodu pośmiertnych filozoficznych prac Stuarta Milla. (Odb. z tomu VII Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 73.
  STRZELECKI Feliks dr. O czystości powietrza. (Odb. z tomu I Pamiętnika Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 4cc wickszćj, str. IG.
  SUSZYCKI Ź. Pokłady siarki, oleju i wosku ziemnego w Dżwiniaczu. tudzież ogólny pogląd na pochodzenie oleju ziemnego. (Odb. z tomu X Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1875). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 9.
  SZARANIEWICZ Izydor dr. prof. Patryjarchat wschodni wobec kościoła i Rzeczypospolitej polskićj, część I, ob. Rozprawy Wydziału hist, filoz., tom ѴШ str. 255—344. 66
  SZEMBEK Jerzy hr., ob. Sadowski J. N., Sprawozdanie.
  SZUJSKI Józef dr. prof, (sekretarz generalny Akademii). Bibliographische Berichte Uber die Publikationen der Akademie der Wissenschaftcn in Krakau, ob. Berichte.
  — Codex epistolaris s. XV, ob. Codes.
  — Dyskusyja nad rozprawą czł. Władysława Łuszcz-kiewieza p. t. „Malarz monogramista K>-3“, na posiedzeniu Komisyi dla historyi sztuki d. 7 lutego. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. filolog.). Kraków, druk. Cni w. Jag., 1874, w 8ce, str. 7.
  — Mowa na pogrzebie Antoniego Walewskiego, prof. Uniw. Jag., członka Akademii, ob. Rocznik zarządu Akad. r. 1876, str. 137—142.
  — Nieznany poemat satyryczny XVII wieku (Satyr podgórski w r. 1654 zjawiony), wiadomość podana przez
  ……..(Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. łiist. filoz.). Kraków,
  druk. Uniw. Jag., 1874, w 8cc, str. 83.
  — O stósunku Akademii krakowskiej do kraju i ruchu naukowego w powszechności, ob. Posiedzenia, Dwa pićr-weze, str. 67—74.
  — Polska w wieku Kopernika, ob. Posiedzenia, Dwa pićrwsze, str. 7—24.
  — Przemówienie na pogrzebie św. p. Augusta Bielow-skiego, ob. Rocznik zarządu Akad. r. 1876, str. 124—12У.
  — Statuta antiqua Collegii maj or is, wydał…..(Odb.
  z tomu I Archiwum Komisyi dla historyi literatury i oświaty w Polsce). Kraków, druk. Czasu, 1877, w 8cc dużej, str. 20.
  — Statuta Collegii minoris Studii gencralis Cracovicn-
  sis, wydał…….(Założenie i urządzenie Collegii minoris —
  Odb. z tomu I Archiwum dla historyi literatury i oświaty w Polsce). Kraków, druk. Czasu, 1878 (1877), w 8ce większćj, str. 24.
  — Statuta theologicac Facultatis Studii general is Cra-
  covicnsis, w’3’dał……(Statuta i matrykuły wydziału teo-
  logicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego z XVI wieku —
  9 66
  ОЛЬ. z tomu I Archiwum Komisyi <lla historyi literatury i oświaty w Polsce). Kraków, druk. Czasu, 1878 (1877), w 8ce większćj, str. 24.
  — Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV wieku,
  z manuskryptów podał…….. (Odb. z tomu I Rozpraw
  Wydz. filolog). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 8.
  — Uchwały zjazdu w Radomsku d. 2 marca 1384, przyczynek do dziejów ustawodawstwa polskiego w XIV wieku. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, str. 11.
  — Zdanie sprawy z ruchu naukowego Akademii umiejętności od 1 marca r. 1873, ob. Rocznik zarządu Akad. r. 1873, str. 144—184.
  — Toż, od 4 maja 1874, ob. Rocznik zarządu Akad. r. 1874, str. 153—191.
  — Zdanie sprawy z ruchu naukowego Akademii umiejętności od 3 maja 1875. (Odb. z Rocznika zarządu Akad. r. 1875). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8cc małej, str. 21.
  — Toż, od 3 maja 1876, ob. Rocznik zarządu Akad. r. 1876, str. 157—175.
  — ob. Wapowski B., Kronika.
  Z TARGOWISKA Jan. Rocznik 1386—1491, opracował Emil Kalitowski, ob. Bielowski A., Monuments Po-loniae histor., tom III str. 232—240.
  TARNOWSKI Stanisław dr. prof. Andrzej Maksymilian Fredro, charakterystyka literacka. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz, filolog.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 106.
  — Krzysztof Warszewicki. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. filolog.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 191.
  — O niewydanych poezyjach Franciszka Wężyka. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. filolog.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 36. 67
  TASZYCKI Nicolaus. Correctura Statutoruin et con-suctudinum regni Poloniac, a. 1532 decreto publico per
  ……et socios confccta et convcntioni generali regni a.
  1534 proposita, ex rarissima editione authentica opera Mi-chaiHis Bobrzy ńsk i nunc iteruin edita (Starodawne prawa polskiego pomniki, tom III wydany staraniem Komisyi historycznej jako ciąg dalszy tomów I i II, wydanych w r. 1856 i 1870 przez Antoniego Zygmunta Helcia). Kraków, druk. W. Korneckiego, 1874, w łce, str. XXVI i 290. 5 złr.
  TETMAJER Józef Przerwa. Teoryja rozwinięcia funkcyj niewyraźnych. (Odb. z tomu III i IV Pamiętnika Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w dcc większćj, str. 98.
  TOMKOWICZ Stanisław dr. Przyczynek do historyi początków romantyzmu w Polsce: Franciszka Wężyka Rozprawa o poezyi dramatycznćj tudzież zdanie o nićj sprawy przez deputacyją wyznaczoną z grona warszawskiego Towarzystwa przyjaciół nauk w r. 1814, do druku przygotował i wstępem opatrzył……..(Odb. z tomu I Archiwum Ko-
  misyi dla historyi literatury i oświaty w Polsce). Kraków, druk. Czasu, 1878, w 8ce większćj, str. VIII i 76.
  TURCZYŃSKI Emeryk prof. Spis roślin w okolicy Stanisławowa, zbióranych podczas wakacyi 1872. (Odb. z tomu VII Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1872). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, str. 13.
  — Dodatek do spisu roślin z okolicy Stanisławowa. (Odb. z tomu IX Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1874). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 6.
  — Zapiski botaniczne ze wschodnićj Galicyi i Bukowiny. (Odb. z tomu XII Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1877). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 8.
  UMIŃSKI Piotr. Relacyja o tegorocznych kongresach i zjazdach antropologiczno-archeologicznych, ob. Rozprawy i sprawozdania Wydz. hist, filoz., tom HI str. III—XI. UMIŃSKI Piotr i SADOWSKI Jan Nep. Sprawozdanie z wycieczek odbytych przez……..w okolice przy-
  ległe rzece Rudawie z polecenia Komisyi archeologicznej. (Nadb. z tomu V Rozpraw i sprawozdań Wydz. hist, tiloz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. LXIV—LXX.
  VLADIMIRI Paulus. Tractatue de potestate papae et imperator is reepectu infidelium, edidit M. Bobrzy ński, ob. Pomniki star. prawa polskiego, tom V str. 161—194.
  WACHTEL Fryderyk. O naroślach na dębach przez owady sprawianych, jakie się znachodzą w zachodniej części Galicyi, z tablicą analityczną do oznaczania narośli i przeglądem czasu wylęgania się galasówek, komornic i paso-rzytów, przyczynek do bijologii owadów przez……..prze-
  łożył z niemieckiego Władysław Kulczyński. (Odb. z tomu X Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1875). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 24.
  — Wiadoinostki entomologiczne z Galicyi zachodniej. (Odb. z tomu X Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1875). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 2.
  WALEWSKI Antoni. Dzieje bezkrólewia po skonie Jana III, tom I, wydanie Akademii umiejętności. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. ХІЛѴ, 375, 24, VIII i 1 nl. 3 złr.
  WALISZEWSKI K. dr. Acta regis Joannie III: Rc-
  lacyje posłów francuskich od r. 1674 —1679 wydał……….
  (Acta Połonino histories, tomus III). Kraków, druk. Czasu, 1878, w 4ce, w druku.
  WALTER Henryk. Przekrój z Chyrowa do Łupkowa, w porównaniu z inncini przecięciami w Karpatach. (Odb. z tomu VIII Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1873). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 7.
  WAPOWSKI Bernard z Radochoniec (kantor katedr. krakowski). Kronika, część ostatnia czasy podlugo-szowskie obejmująca 1480 —1535, z rękopisu, będącego 69
  własnością lir. Wiktora Baworowskicgo wydał, życiorysem Wapowskiego i wyjątkami z współczesnych historyków objaśnił dr. J. Szujski. (Scriptores rerum Polonicarum toinus II, wydawnictwo Komisyi historycznej). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. XXX, 1 nl., .363 i 2 nl. 3 złr.
  WĄSOWICZ Mieczysław Dunin. Rodziny trawo-
  watę, ciborowate i sitowate na górnym Szlązku, zebrał i spisał……magister farmacyi. (Odb. z tomu XI Sprawo-
  zdań Kom. fizyjogr. za r. 1876). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 20.
  — Wynik wycieczek botanicznych, dokonanych w okolicach Mysłowic od dnia 27 października 1872 do ^stycznia 1873 r. (Odb. z tomu VIII Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1873). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ec, str. 12.
  WERDUM uiryk. Dyjaryjiisz wyprawy Jana Sobieskiego z r. 1671, wydał dr. Ksawery Liske. (Odb. z tomu I Archiwum Komisyi historycznej). Kraków, druk. Wł L. Anezyca i Sp., 1877, w 8cc dużej, str. LXXIX (183—261).
  WĘCLEWSKI Zygmunt dr. prof. Kronika książąt
  polskich, wydał…… Odb. z tomu III dzieła Monumentu
  Poloniae historica). Lwów, druk. Zakładu im. Ossolińskich, 1877, w 4ce, str. 155.
  — O poczyjacli Andrzeja Krzyckiego. (Odb. z tomu I Pamiętnika Wydz. filolog, i hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 4ec większej, str. 28.
  — Wiadomość o życiu i pismach Gotfryda Ernesta Gródka. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. filolog.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ee, str. 157.
  ■WĘŻYK Franciszek. Rozprawa o poezyi dramatycznej, ob. Tomkowicz St., Przyczynek.
  WIERZEICKI Daniel dr. prof. Grady w r. 1875, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom X str. 118—120.
  — Toż w r. 1876, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom XI str. 124—125. — Wypadki spostrzeżeń magnetycznych w Krakowie w r. 1872 i 1873, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VIII str. 171—172.
  — Toż w r. 1874, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom IX str. 182—183.
  — Toż w r. 1875, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom X str. 181—183.
  — Toż w r. 1870, ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom XI str. 190—192.
  WIERZBOWSKI Teodor. Spominki zakonnika świętokrzyskiego 1434 —1454, opracował……ob. Bielowski
  A., Monuments Poloniae histor., tom III str. 411—414.
  — ob. Przekora A., Zapiski.
  WIERZEJSKI A. dr. Dodatek do fauny błonkówek, hyinenoptcra. (Odb. z tomu VIII Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1873). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 21.
  WINDAKIEWICZ Edward. O ważności torfowisk dla wschodniej Galicyi i o torfowiskach w Nowosielicy i Strutynic przy Dolinie, z mapą. (Odb. z tomu VII Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1872). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, str. 9.
  WISŁOCKI Władysław dr. Biblijografija historyi, geografii historycznej i historyi prawa polskiego z r. 1877. (Odb. z tomu I Archiwum Komisy i historycznej). Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, w Ясс większej, str. XIX.
  — Glossa super cpistolas per annum dominicales, kodeks łacińsko polski z połowy XV’ wieku. (Odb. z tomu l Sprawozdań Komisyi językowej). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8cc, str. 141 i 2 podobizny.
  — Katalog rękopisów biblijoteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zeszyt I. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce większej, str. 104. 1 złr. 30 cut.
  — Toż, zeszyt II i III. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce większój, str. 105—232 i 233—360. Zeszyt po 1 złr. 60 cnt. 71
  — Kazania niedzielne i świąteczne w języku łacińskim i czeskim z początku XV wieku, podług kodeksu biblijoteki lir. Tarnowskich w Dzikowie. (Odb. z tomu III Rozpraw Wydz. filolog.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. 86 i 1 tablica litogr.
  — Kodeks pilznieński ortylów magdeburskich. (Odb. z tomu II Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 81 i 1 podobizna..
  — Legenda o św. Aleksym, wiersz polski z r. 1454. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. filolog.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 48.
  — Poczet chronologiczny prac drukowanych i rękopiśmiennych Grzegorza Piramowicza. (Odb. z tomu V Rozpraw Wydz. filolog.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 230.
  — ob. Hołowczyc S., Raport; Zebrzydowski A., Epi-etolarura libri.
  WITTE Zaroi. Sprawozdanie z pracy F. Sławińskiego „Prawa budowy zgłosek“, ob. Rozprawy i sprawozdania Wydz. filolog., tom II str. I— XXXII.
  ZABOROWSKI Stanisław. Tractatus de natura ju-rium et bonorum regis, et do reformatione regni et ejus
  Reipublicae regimine, quem in lucern edidit…….regni
  Poloniae thesauri notarius, ex rarissima editione authentica opera Місііаёіів Bobrzyński nunc iterum editus. (Nadb. z tomu V A. Z. Helcia Starodawnych prawa polskiego pomników). Cracoviae, typis VI. L. Anczyc et Comp., 1877, w lce, str. 9—104.
  ZAJĄCZKOWSKI Władysław dr. prof. O całkach
  osobliwych zwyczajnych równań różniczkowych rzędu jakiegokolwiek. (Odb. z tomu I Pamiętnika Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w leo większój, str. 12.
  — Teoryja ogólna rozwiązań osobliwych równań różniczkowych zwyczajnych. (Odb. z tomu III Pamiętnika Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, W 4ce większój, str. 23.
  72
  ZAKRZEWSKI Wincenty dr. prof. Jak należy wydawać zbiory listów i aktów historycznych z wieku XVIgo lub późniejszych, referat odczytany na posiedzeniu Komisyi hietor. Akademii umiejętności w Krakowie, dnia 24 marca 1877 r. (Dodatek do tomu VII Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w See, str. XXX.
  ZARAŃSKI S. Geograficzne imiona słowiańskie, zestawione alfabetycznie według nazw ich niemieckich, włoskich, rumuńskich, węgierskich i tureckich, z dodaniem niektórych łotyskich i innych zagranicznych spolszczonych, wydanie Komisyi językowćj Akademii umiej, w Krakowie. Kraków, druk. L’niw. Jag., 1878, w 8ce, str. X, 1 nl. i 264. 2 złr.
  ZARĘCZNY Stanisław dr. Dodatek do fauny warstw tytońskich w Rogoźniku i Maruszynic. (Odb. z tomu X Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1875). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 37 i 1 tablica litogr.
  — O średnim ogniwie warstw cenomańskich w Galicyi wschodniej. (Odb. z tomu МП Sprawozdań Kom. fizyjogr. za r. 1873). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 86, 2 tablice litogr. i 1 drukowana.
  ZAWILSKI Julijusz dr. O prężności gazów w ciele podczaR chorób. ^Odb. z tomu II Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 38.
  — O trawieniu wodników węgla. (Odb. z tomu I Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 32.
  — O wpływie wody na wydzielanie żółci. (Odb. z tomu IV Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8cc, str. 52.
  Zbiór wiadomości do antropologii krajowej, wydany staraniem Komisyi antropologicznćj Akad. umiej, w Krakowie, tom I. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. X, 68, 181, 136, 2 nl. i 6 tablic litogr. 4 złr. 73
  Treść: I. Dział archeologiczno-antropologfczny: Sprawozdanie z badań geologiczno-antropologicznych, dokonanych w tak zwanój Smoezćj jamie na Wawelu, przez prof. Alojzego Altha (etr. 3—-7): 2. Poszukiwania archeologiczne w powiecie ostrog-skiin, przez Zygm. Glogera i Zygni. Luba-Badziuiińskiego we wrześniu 187»» r. (str. 8—11); 3*. Sprawozdanie i wykaz żaby tków złożonych w Akademii Umiejętności z wycieczki archco-logiczno-antropologicznćj w r. 1878, przez A. H. Kirkora (etr. 12—16); 4. 0 grobach kamiennych na Podolu galicyjskiem, przez A. II. Kirkora (str. 17—3o); .r>. Zdanie sprawy z wycieczki do Mokrzyszowa odbytej w listopadzie r. 1876, przez А. Л. Kirkora (etr. 36—41); 6. 0 grobie nieeiałopalnym na cmentarzysku przedhistorycznćm w Kwaczale, podał dr. I. Ko-pernicki (etr. 42—47); 7. 0 kościach i czaszkach ludzkich z kurhanów w Radziininic na Wołyniu. przez dra I Koi>cr-nickiego (str. 48—64); 8. O kościach i czaszkach ludzkich z wykopalisk przedhistorycznych na Podolu galicyjskićm, przez <lra I. Kopernickiego (str. 55—65); 9. Sprawozdanie .1 N. Sadowskiego o rozbiorze chemicznym niektórych zabytków bron-zowych ze zbioru uniwersyteckiego, dokonanym przez lir. Jerzego Szembeka (str. 66—68)—II. Dział antropologii w ściślejszym znaczeniu: Charakterystyka fizyczna ludności galicyjskiej na podstawie spostrzeżeń dokonanych za staraniem Koun-8vi antropol., wypracowana przez prof, dra J. Majera i dra Iz. Kopernickiego (str. 1—181) — III. Dział etnologiczny: 1. Rzecz
  0 mowie ludu wielkopolskiego, skreślił Oskar Kolberg (str. 3—36); 2. Słowniczek prowincyonalizmów w okolicach Kra kowa, Bochni i Wadowic, zebrał dr. Władysław Kosiński (str. 37—56); 3. Prowincyonalizmy mowy polskićj w Drohobyczu
  1 jego okolicach, zestawione i porównane z językiem ruskim, staropolskim i narzeczem kaszubskićm, przezprof. P. Parylaka w Stanisławowie (str. 57—79); 4. Nazwy weselne, wyrażenia i przedmioty używane przy godowych obrzędach ludu na przestrzeni byłej Rzeczypospolitej, zebrał Zygmunt Gloger (str. 80—96); *5. O imionach używanych u ludu, przez Mateusza Gralewskiego (str. 97—100); 6. Zabobony i mniemania ludu nadnarwiańskiogo, tyczące się ptaków, płazów i owadów, zebrał Zygmunt Gloger w latach 1865—1875 (str. 101—107); 7. Kilka słów do etnografii Tucholców i mieszkańców wsi wołoskich w ziemi sanockiej na podgórzu karpackićm, zebrał dr. Tadeusz Żuliński 1108—112); 8. Zagadki i łamigłówki Górali bicskidowych. spisane w okolicach Rabki, przez dra I. Kopernickiego (str. 113—129); 9. Zagadki zebrane we wsi Dymili, Kostomlót, Maslowa, Sukowa, Zagórza, przez ks. Wł. Siarko* • skie^o (str. 130—136).
  І0 — Toż, tom II. ^Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, w druku.
  Treść: Sprawozdanie i wykaz zabytków złożonych w Akademii umiejętności z wycieczki areheologiczno-antropologicznćj w r. 1877. przez A. II. Kirkora (str. 3—18); Lud ziemi dobrzyńskiej . jego zwyczaje, mowa. obrzędy, pieśni, leki. zagadki, przysłowia, i t. p., zebrał i ułożył’ Aleksander Petrów (str 3— 182); Zwyczaje, obrzędy i pieśni weselne ludu ukraińskiego z okolic Białćjcerkwiopisała F. Józefa Moszyńska (str. 183 i nn., w druku).
  ZBROZEK Dominik prof. Teoryja planimetru biegunowego. (Odb. z tomu II Pamiętnika Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 4ce wiekszćj, str. 11.
  ZEBRZYDOWSKI Andreas de Vonciborco. Kpisto-larum libri a. 1546—1553. Andrzeja na Więcborku Zebrzydowskiego, biskupa włoeławskiego i krakowskiego, Koros-pondeneyja z lat 1546—1553, wydał dr. Władysław Wisłocki {Acta Poloniae historica, tomus 1). Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, w 4ce, w druku.
  ZEHETGRUBER H. Spostrzeżenia łitofeuologiczne w Jarosławiu i okolicy robione 1872 r., ob. Sprawozdanie Kom. fizyjogr., tom VII str. 175—178.
  ZIELONACKI Jozafat dr. Czy według prawa rzymskiego można było zasiedzieć na mocy wyroku? a w ogólności jak prawo rzymskie pojmowało tytuł zasiedzenia? (Odb. z tomu VI Rozpraw Wydz. hist, tiloz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 8ce, str. 20.
  — Zastósowanie ustaw pod względem czasu. (Odb. z tomu II Rozpraw Wydz. List. filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 83.
  ZOLL Fryderyk dr. prof. O pojęciu zobowiązania z szczegółnćm uwzględnieniem nowćj teoryi Brinza. (Odb. z tomu II Rozpraw Wydz. hist, filoz.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 8ce, str. 62. 76
  ŹMTOKO Wawrzyniec prof. O styczności stożków obrotowych. (Odb. z tomu I Pamiętnika Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1874, w 4cc większćj, 8tr. 8.
  — O ważności i zastósowaniu tunkcyi oskulacyjnćj w rachunku przcmienuości, oraz odpowiedź na uwagi dra Mertensa dotyczące tego przedmiotu. (Odb. z tomu III Pamiętnika Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 4ce większćj, str. 11.
  — Toż część II, dokończenie. (Odb. z tomu III Pamiętnika Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag.,
  1876, w 4ee większćj, str. 8.
  — Przyczynek do rachunku przcmienuości ze szczegól-nćm uwzględnieniem znamion największości i najmnicjszości całek oznaczonych, w których niewiadome funkcyje podlegają danym warunkom. (Odb. z tomu II Pamiętnika Wydz. matem, przyr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876, w 4co większćj, str. 23.
  ŻULIŃSKI Tadeusz dr. Kilka słów do etnografii Tucholców i mieszkańców wsi wołoskich w ziemi sanockićj na podgórzu karpackićm. (Odd. ze Zbioru wiadomości do antropol. kraj., tom I dział III). Kraków, druk. Uniw. Jag.,
  1877, w 8ce, str. 5.