Rocznik Oficerski 1932

Rocznik Oficerski 1932

Strona zawiera surowy, nieformatowany tekst w celu zapewnienia możliwości wyszukiwania pełnotekstowego poszukiwanych informacji poprzez wyszukiwarkę. Tekst może zawierać błędy maszynowe. Należy tę stronę traktować jako indeks pełnotekstowy do publikacji drukowanej w 1932 roku. W celu uzyskania oryginalnego tekstu proszę o Kontakt.

Strona główna Archiwum


Rocznik Oficerski 1932

MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH BIURO PERSONALNE
ROCZNIK OFICERSKI 1932
WARSZAWA
SKŁAD — GŁÓWNA KSIĘGARNIA WOJSKOWA
MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH BIURO PERSONALNE
Warszawa 1932
DRUKARNIA SZTABU GŁÓWNEGO
SKŁAD GŁÓWNA KSIĘGARNIA WOJSKOWA

Spis rzeczy,
Znaki konwencjonalne……………………………
Objaśnienia stopni ofic. w korp. ofic. mar. woj. i duch. wojsk
Skróty ……………………………………….
Zmiany zaszłe w czasie druku Bocz. Ofic…………..
Spis alfabetyczny do zmian w czasie druku Bocz. Ofic. .
Strona:
HI
IV
V— X XI— XX XXI—XXII

CZĘŚĆ I.
Prezydent Bzeczypospolitej Polskiej • • • • • 3 — 5
Generalny Inspektor Sił Zbrojnych i Minister Spraw Wojskowych 7 — 9
Lista starszeństwa korpusu generałów 11 — 14
a a a oficerów piechoty 15 — 138
a a a a kawalerji 139 — 173
•} » a a artylerji 175 — 225
a » a a aeronautyki 227 — 245
a a a a inż. i sap. . 247 — 265
a a a a łączności 267 — 276
a 77 a a samochodowych 277 — 281
a a a a taborowych 283 — 286
a ii a a żandarmerji 287 — 292
ii u a kontrolerów 293 — 294
a ii n a uzbrojenia 295 — 305
a ii u a sądowych 307 — 312
a a u ii intendentów 313 — 319
a a a a sanitarnych 321 — 339
a a a a weterynaryj nycb 341 — 346
a a a a geografów 347 — 351
Lista starsz korp. ofic. adm. (grupa ofic. kanc.) 353 — 360
a a a a a a n SP- 361 — 369
a ii a a a a „ adm. int. 371 — 379
a a a a a a „ adm. san. 381 — 384
ii a n a a a ,, rach.-kontr. 385 — 386
a a a a a a „ kapelmistrzów 387 — 389
a a a u a „ nauk.-ośw. 391 — 392
a a „ marynarki wojennej . 393 — 403
Lista starszeństwa duchowieństwa wojskowego . 405 — 413
część n.
Gąbin et W oj skowy Prezydenta Bzeczypospolitej .
Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych………………..
Ministerstwo Spraw Wojskowych……………………..
Dowództwo Broni Pancernych ……………………….
Dowództwo żandarmerji…………………………….
417
419 — 42S 429 — 449 450 450
II
Państwowy Urząd W. F. i P. W. . Główna Komenda Związku Strzeleckiego Dowództwa Okręgów Korpusów I — X Dowództwo Obszaru Warownego Wilno Dywizje piechoty Dywizje kawalerji Brygady kawaler ji .
Grupy artylerji Grupy aeronautyki .
Brygady saperów Grupy łączności Władze garnizonowe Władze uzupełnień i remontu Formacje linjowe piechoty
„ „ kawalerji
„ „ artylerji
„ „ broni pancernych
„ „ aeronautyki
„ „ saperów
„ „ łączności
„ „ samochodów
„ „ taborów
„ żandarmerji
Szkoły ……………….
Instytucje i Zaldady . Formacje marynarki wojennej Służba duszpasterska Korpus Ochrony Pogranicza
Strona:
451
452 453 — 482
483
484 — 493 494 494 — 497 498 — 500
501
502
503
504 — 509 510 — 529 531 — 624 625 — 668 669 — 730 731 — 736 737 — 748 749 — 761 762 — 778 779 — 784 785 — 790 791 — 796 797 — 829 731 — 889 891 — 896 897 — 902 903 — 913
CZĘŚĆ ni.
Lista weteranów 1863 r. . ………………….
Lista oficerów zaginionych na terenie działań wojennych .
Spis alfabetyczny……………………………..•
Sprostowania ………………………………….
917 — 920
921
923 —1027 1029—1035
III
Zn a Ki Konwencjonalne
ODZNACZENIA POLSKIE.

 1. — Order Orła Białego.
 2. ńgc — Order Virtuti Militari (1 — 5 kl.).
 3. — Order Odrodzenia Polski (1 — 5 kl.).
 4. KN. — Krzyż Niepodległości,
  KN. z miecz. — Krzyż Niepodległości z mieczami.
 5. — Krzyż Walecznych (po raz pierwszy),
  2, 3, 4 — Krzyż Walecznych (po raz 2-gi, 3-ci, 4-ty).
 6. KZ. (zł., sr., br.) — Krzyż Zasługi (złoty, srebrny, bronzowy).
 7. MN. — Medal Niepodległości.
 8. KZ. za D. — Krzyż Zasługi Za Dzielność.
 9. KZ. WLśr. — Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej.
 10. POPil. — Polowa odznaka pilota.
 11. POObs. — Polowa odznaka obserwatora
  Pozostałe odznaczenia polskie: Krzyż Zasługi Górnego Śląska, Medal Za Katowanie Ginących, Medal 3 Maja, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918 —1921, i Medai Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, nie zostały uwzględnione w Roczniku Oficerskim.
  ODZNACZENIA ZAGRANICZNE.
  Nie zostały umieszczone w Roczniku Oficerskim.
  IV
  Objaśnienia stopni oficerskich
  A.
  W Korpusach osobowych marynarKi wojennej.
  Podporucznik — podporucznik marynarki. Porucznik — porucznik marynarki.
  Kapitan (rotmistrz) — kapitan marynarki. Major — komandor podporucznik. Podpułkownik — komandor porucznik Pułkownik — komandor.
  Generał brygady — kontr-admirał Generał dywizji — vice-admirał
  B.
  W duchowieństwie wojsKowem.
  W Y Z N ANIE
  STOPIEŃ rzym.-kat. ewangelickie prawosławne mojżeszowe
  Kapitan kapelan kapelan kapelan rabin
  Major starszy kapelan starszy kapelan starszy kapelan starszy rabin II kl.
  Podpułkownik proboszcz proboszcz dziekan starszy rabin I kl.
  Pułkownik dziekan senjor protopresbi- ter naczelny rabin
  Generał brygady dziekan generalny — — —
  Generał dywizji biskup połowy — —
  V
  Skróty.
 • — oficer rezerwy powołany do służby czynnej
  .dm. — administrator (cyjny) tdm. int. — administracji intendentury idm. san. — administracji sanitarnych -dm. par. — administrator parafji ier. — aeronautyka ipt. — aptekarz
  ^.rch. Wojsk. — Archiwum Wojskowe irt. — artylerja
  o. — bataljon
  b. balon. — bataljon balonowy
  b. elektr. — bataljon elektrotechniczny
  b. lot. — bataljon lotnictwa
  b. most. — bataljon mostowy
  b. most. kol. — bataljon mostów kolejowych
  b. sap. — bataljon saperów
  b. silnik. — bataljon silnikowy
  b. strz. — bataljon strzelców
  b. szt. — bataljon sztabowy
  b. telg. — bataljon telegraficzny
  B. Hist. — Biuro Historyczne
  B. Kontr. — Biuro Kontroli
  B. Og. Adm. — Biuro Ogólno-Administracyjne
  B. Og. Org. — Biuro Ogólno-Organizaeyjnc
  ,B. Pers. — Biuro Personalne
  B. Węgl. — Biuro Węglowe
  B. Wyzn. Niekat. — Biuro Wyznań Niekatolickich bat. — baterja
  bat. pom. art. — baterja pomiarów artylerji
  bryg. — brygada
  bryg. kaw. — brygada kawalerji
  bryg. sap. — brygada saperów
  C. W. Art. — Centrum Wyszkolenia Artylerji
  C. W. Art. Plot. — Centrum Wyszkolenia Artylerji Przeciwlotniczej C. W. Br. Panc. — Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych C. W. Kaw. — Centrum Wyszkolenia Kawalerji

W. Łącz. — Centrum Wyszkolenia Łączności C. W. Ofic. Lot. — Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa C. W. Pdfc. Lot. — Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa C. W. Piech. — Centrum Wyszkolenia Piechoty
O. W. San. —- Centrum Wyszkolenia Sanitarnego Sap. — Centrum Wyszkolenia Saperów C. W. żnnd. — Centrum Wyszkolenia Żandarmerji C. W. Studj. Wojsk. — Centrum Wyższych Studjów Wojskowych. Contr. — Centrum, (centrala, centralny)
VI
Centr. Bad. Lck.-Lot. — Centrum Badań Lekarsko-Lotniczyeh Centr. Bibi. Wojsk. — Centralna Bibljoteka Wojskowa Centr. Inst. W. F. — Centralny Instytut Wychowania Fizycznego Centr. Obd. — Centrala Odbiorcza czas. — czasowo
d. — dywizjon
d. a. k. — dywizjon artylerji konnej
d. a. 1. — dywizjon artylerji lekkiej
d. a. p. — dywizjon artylerji pieszej
d. a. pl. — dywizjon artylerji przeciwlotniczej
d. panc. — dywizjon pancerny
d. pg. panc. — dywizjon pociągów pancernych
d. pom. art. — dywizjon pomiarów artylerji
d. sam. — dywizjon samochodów
d. tab. — dywizjon taborów

żand. — dywizjon żandarmerji
D. O. K. — Dowództwo Okręgu Korpusu
D. O. War. — Dowództwo Obszaru Warownego
d-ca — dowódca
D-two — Dowództwo
D-two Br. Panc. — Dowództwo Broni Pancernych D-two Flot. — Dowództwo Flotyli D-two Żand. — Dowództwo Żandarmerji Dep. — Departament
Dep. Aer. — Departament Aeronautyki
Dep. Art. — Departament Artylerji
Dep. Bud. — Departament Budownictwa
Dep. Int. — Departament Intendentury
Dep. Kaw. — Departament Kawale rji
Dep. Piech. — Departament Piechoty
Dep. Sprawiedl. — Departament Sprawiedliwości
Dep. Uzup. — Departament Uzupełnień
Dep. Zaop. Inż. — Departament Zaopatrzenia Inżynierji
Dep. Zdr. — Departament Zdrowia
deleg. — delegat
deleg. Szt. Gł. — delegat Sztabu Głównego
dent. — dentysta
dr. — doktor
dypl. — dyplomowany
dyr. — dyrektor
dysp. — dyspozycja
dyw. — dywizja
dyw. kaw. — dywizja kawalcrji
dyw. picch. — dywizja piechoty
dyw. piech. górsk. dywizja piechoty górskiej
Dyw. Szk. Pclior. Roz. Piech. — Dywizyjna Szkoła Podchorążych Be zerwy Piechoty Dyr. — Dyrekcja
Dyr. Okr. K. P. — Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych Dyr. Rob. Publ. —- Dyrekcja Robót Publicznych dziek. — dziekan
Flot. — Flotyla
Gab. — Gabinet
Gab. Min. Spraw Wojsk. — Gabinet Ministra Spraw Wojskowych

Gab. Wojsk. — Gabinet Wojskowy ‘
garn. -— garnizonowy
garn. izba chor. — garnizonowa izba chorych gen. — generał
gen. bryg. — generał brygady gen. dyw. — generał dywizji
Gen. Insp. Sił Zbr. — Generalny Inspektor Sił Zbrojnych
Gł. Kmda Zw. Strzel. — Główna Komenda Związku Strzeleckiego
Gł. Skł. Mar. Woj. — Główna Składnica Marynarki Wojennej
Gł. Skł. San. — Główna Składnica Sanitarna
Gł. Skł. Uzbr. — Główna Składnica Uzbrojenia
Gł. W. St. Met. — Główna Wojskowa Stacja Meteorologiczna
gosp. — gospodarczy
gr.-kat. — grecko katolicki
insp. — inspektor
insp. pob. O. K. — inspektor poborowy Okręgu Korpusu insp. sł. — inspektor służby
insp. techn. int. — inspektor techniczny intendentury Inst. — Instytut
Inst. Bad. Inż. — Instytut Badań Inżynierji
Inst. Bad. Mat. Uzbr. — Instytut Badań Materjałów Uzbrojenia
Inst. Bad. Techn. Lot. — Instytut Badań Technicznych Lotnictwa
Inst. Techn. Int. — Instytut Techniczny Intendentury
int. — intendent
Int. — Intendentura
inż. — inżynier
K. A. P. — Kierownictwo Administracji Pieniężnej
K. K. — korpusu kontrolerów
K. O. 0. — Komenda Obozu ćwiczeń
K. O. P. — Korpus Ochrony Pogranicza
K. S. — korpus sądowy
kanc. — kancelaryjny
kat. — katolicki
kaw. — kawalorja
kier. — kierownik
Kier. — Kierownictwo
Kier. Centr. Zaop. Int — Kierownictwo Centralnego Zaopatrzenia Inten-dentuiy
Kier. Mar. Woj. — Kierownictwo Marynarki Wojennej Kier. Zaop. Tab. — Kierownictwo Zaopatrzenia Taborowego Kmda — Komenda
Kmda Str. Gran. — Komenda Straży Granicznej kmdt — komendant Kom. — Komisja
Kom. Nadz. Techn. Int. — Komisja Nadzoru Technicznego Intendentury Kom. Odb. — Komisja Odbiorcza Kom. Rem. — Komisja Remontowa Korp. Kad. — Korpus Kadetów Korp. Kontr. — Korpus Kontrolerów ondr. — komandor —■ kapelan ipl. gam. — kapelan garnizonu ipl. rej. kapelan rejonowy
cpliu. — kapelmistrz
VIII
kpt. — kapitan ks. — ksiądz
Kwat. Gł. — Kwatera Główna
leg. — Legjony ( owy) lek. — lekarz
lek. dent. — lekarz dentysta lek. wet. — lekarz weterynarji lot. — lotniczy
Lot. Szk. Bomb. i Strzel. — Lotnicza Szkoła Bombardowania i łącz. — łączność •
M. — miasto (przy nazwach miejscowości)
m. d. lot. — morski dywizjon lotniczy
M. S. Wewn. — Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
M. S. Wojsk. — Ministerstwo Spraw Wojskowych Min. Kom. — Ministerstwo Komunikacji
Min. Poczt, i Telegr. — Ministerstwo Poczt i Telegrafów
Min. Przem. i Handlu — Ministerstwo Przemysłu i Handlu
Min. Bob. Publ. — Ministerstwo Bobót Publicznych
Min. Boi. — Ministerstwo Bolnictwa
mjr. — major
mł. — młodszy
mr. — magister
N. S. W. — Najwyższy Sąd Wojskowy nacz. — naczelny
O. ć. — Obóz ćwiczeń
O. T. O. •— Oficerski Tiybunał Orzekający
O. U. Z. — Okręgowy Urząd Ziemski
O. War. — Obszar Warowny Oddz. — oddział
Oddz. Szt. Gł. — oddział Sztabu Głównego ofic. — oficer Okr. — okręgowy
Okr. Szef. Bud. — Okręgowe Szefostwo Budownictwa Okr. Szef. Int. — Okręgowe Szefostwo Intendentury Okr. Szef. Inż. •— Okręgowe Szefostwo Inżynierji Okr. Szef. San. — Okręgowe Szefostwo Sanitarne Okr. Szef. Uzbr. — Okręgowe Szefostwo Uzbrojenia Okr. Urz. W. F. i P. W. — Okręgowy Urząd Wychowania i Przysposobienia Wojskowego osob. — osobowy
p. —- pułk
p. a. c. — pułk artylerji ciężkiej
p. a. 1. — pułk artylerji lekkiej
p. a. m. — pułk artylerji motorowej
p. a. n. — pułk artylorji najcięższej
p. a. pl. — pułk artylerji przeciwlotniczej
p. lot. — pułk lotniczy
p. o. — pełniący obowiązki
p. P- — pułk piechoty
p. panc. — pułk pancerny
Strzelania.
}
Fizycznego
IX
p. rtlgr. — pułk radiotelegraficzny
p. s. k. — pułk strzelców konnych
p. s. p. — pułk strzelców podhalańskich
p. szwol. — pułk szwoleżerów
p. uł. — p. ułanów
p. w. — przysposobienie wojskowe
P. C. K. — Polski Czerwony Krzyż
P. K. U. — Powiatowa Komenda Uzupełnień
P. Z. Inż. — Państwowe Zakłady Inżynicrji
Państw. Urz. W. F. i P. W. — Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego par. — parafja pchor. — podchorąży pg. panc. — pociąg pancerny piech. — piechota piech. dyw. — piechota dywizyjna plek. — podlekarz plut. — pluton
plut. rtlgr. — pluton radjotelegraficzny plut. telg. — pluton telegraficzny płk. — pułkownik politechn. — politechnika (-czny)
Pol. Kurja Bisk. — Polowa Kurja Biskupia pom. — pomocnik
Pom. Skł. Inż. — Pomocnicza Składnica Inżynicrji Pom. Skł. Uzbr. — Pomocnicza Składnica Uzbrojenia por. — porucznik
Pow. — powiat (przy nazwach miejscowości)
ppłk. — podpułkownik
ppor. — podporucznik
prob. — proboszcz
prob. par. — proboszcz parafji
prob. gr. kat. par. — proboszcz grecko katolickiej parafji prok. — prokurator Prok. — prokuratura
Prok. przy W. S. O. — prokuratura przy Wojskowym Sądzie Okręgowym Prok. przy N. S. W. — prokuratura przy Najwyższym Sądzie Wojskowym
rach. kontr. — rachunkowo kontrolny rej. — rejonowy rej. insp. — rejonowy inspektor s. n. — stan nieczynny
sam. — samodzielny
sam. bryg. kaw. — samodzielna brygada kawalerji
san. — sanitarny Sanat. — sanatorjum
sap. — saper _ ’
skł. osob. — skład osobowy Skł. — składnica
®kł. Mat. Uzbr. — Składnica Materjałów Uzbrojenia Skł. Mund. — Składnica Mundurowa st. kpi. — starszy kapelan Szof. ■ ■ szefostwo
Szef. Bud. o. K. — Szefostwo Budownictwa Okręgu Korpusu Szef. Fort. Szefostwo Fortyfikacji
X
Szef. Int. O. K. — Szefostwo Intendentury Okręgu Korpusu Szef. Inż. O. K. — Szefostwo Inżynierji Okręgu Korpusu Szef. San. O. K. — Szefostwo Sanitarne Okręgu Korpusu Szef. Uzbr. O. K. — Szefostwo Uzbrojenia Okręgu Korpusu Szk. — szkoła
Szk. Gaz. — Szkoła Gazowa
Szk. Pchor. Inż. — Szkoła Podchorążych Inżynierji Szk. Pchor. Mar. Woj. — Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej Szk. Pchor. Piech. — Szkoła Podchorążych Piechoty Szk. Pchor. dla Pdfc. — Szkoła Podchorążych dla Podoficerów Szk. Pchor. Rez. Art. — Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerji Szk. Pchor. Rez. Piech — Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty Szk. Pdfc. dla Małolet. — Szkoła Podoficerów dla Małoletnich Szk. Pdfc. Zaw. sł. Wet. — Szkoła Podoficerów Zawodowych służby Weterynaryjnej Szk. Zbrojm. — Szkoła Zbrojmistrzów szpit. — szpital
szpit. garn. — szpital garnizonowy szpit. O. War. szpital Obszaru Warownego Szpit. Okr. — Szpital Okręgowy Szt. Gł. — Sztab Główny
tab. — taborowy
uniw. — uniwersytecki
w. — wiersz
W. I. G. — Wojskowy Instytut Geograficzny
W. I. N. W. — Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy
W. S. O. — Wojskowy Sąd Okręgowy
W. S. Rej. — Wojskowy Sąd Rejonowy
W. S. Woj. — Wyższa Szkoła Wojenna
W. W. 61. — Wojskowe Więzienie Śledcze
W. Z. Z. Aer. — Wojskowy Zakład Zaopatrzenia Aeronautyki W. Z. Z. Inż. — Wojskowy Zakład Zaopatrzenia Inżynierji W. Z. Z. San. — Wojskowy Zakład Zaopatrzenia Sanitarnego W. Z. Z. Uzbr. — Wojskowy Zakład Zaopatrzenia Uzbrojenia Warszt. Am, — Warsztat Amunicyjny
Warszt. Napraw Sprz. Przeciwgaz. — Warsztat Napraw Sprzętu Przeciwgazowego
Wojsk. Zakł. Pirotechn — Wojskowy Zakład Pirotechniczny Wojsk. Zakł. Rem. Koni —- Wojskowy Zakład Remontu Koni Wojsk. Sanat. — Wojskowe Sanatorjum wydz. — wydział
z-ca — zastępca
zamk. — zamkowy
zap. mł. koni — zapas młodych koni
zarz. — zarządca
Zbrój. — Zbrojownia . :
XI
Zmiany zaszłe podczas druku „Rocznika Oiicerskiego“
za czas od 1 maja do 30 czerwca 1932 r.
W KORPUSIE OFICERÓW PIECHOTY
Strona.. JEST: MA BYĆ:
17 w. 13 i 14 od dołu — ćwiertniak Józef Stefan, dypl., szef Dep. Piech. M. S. Wojsk.
17 w. 5 od dołu — Hozer Kazimierz (2.12.1890), 5, KN., #4, A4, d-ca 22 p. p. 19 w. 4 i 5 od góry — Janicki Kazimierz Bogumił, dypl., d-ca 1 p. s. p. 19 w. 9 od dołu — Płoszajski Karol, dypl., w dysp. szefa Szt. Gł. 21 w 13 od góry — Kmdowski Zygmunt, 1 p. s. p. 22 w. 4 od góry — Wilniewczyc Wacław, 9 p.p. leg. 22 w. 5 i 6 od góry — Alexandrowicz Kazimierz, dypl., Gon. Insp. Sił Zbr. 24 w. 9 od dołu — Lepiarz Ludwik, dypl., 30 p. p. 25 w. 1 od góry—-Rutkowski Stanisław IV., dypl., d-ca 3 b. strz. 25 w. 9 od góry — Wyderko Kazimierz, K. O. P. 25 w. 12 od góiy — Kubicki Franciszek Zbigniew, K. O. P. 25 w. 8 od dołu — Waluszewski Feliks Ludwik, 32 p. p. 26 w. 6 i 7 od góry — Ulatowski Leon, kmdt Szk. Pdfc. Piech, dla Małolet. Nr. 1. 26 w. 21 od dołu—Wójtowicz Marjan Stanisław, 59 p. p. 28 w. 8 od dołu — Parkasiewicz Stanisław, 55 p. p. 28 w 5 od dołu—Pamln Feliks, 2 p. p. leg. 28 w. 1 od dołu — Schüller Emil, kmdt P. K. U. Łuków 30 w. 13 od góry — Klein Franciszek, D. O. k. m. 30 w. 14 od dołu — Szostak Bronisław, dypl., 82 p. p. 30 w. 4 od dołu—Pach Edward, D.O.K. IX. 31 w. 20 od góry—Zaborowski Konstanty, dypl., 6 p. p. log. 82 w. 17 od góry Tymkow Józef Marjan, (6. x. 1895) ’32. KZ. zł., w dysp. d-cy O. K. VDX d-ca piech. dyw. 29 dyw. piech. skreślić. szef Dep. Piech. M. S. Wojsk, kmdt P. K. U. Łuków. d-ca 1 p. s. p. d-ca 74 p. p. 30 p. p. D. O. K. VI. Szt. Gł. 9 p. p. leg. 75 p. p. kmdt P.K.U. Brześć n/B. skł. osob. I. wiceministra spraw wojsk. K. O. P. K. O. P. 75 p. p. D. O. K. IX. d-ca 3 b. strz. D. O. K. IX. 82 p. p. Gen. Insp. Sił Zbr. skreślić. 36 40 40 41 41 41 41 41 w. 1 od dołu — Kobylański Jan, dypl., Dep. Piech. M. S. Wojsk, w. 12 od dołu — ślósarczyk Marceli Seweryn, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk. w. 8 od dołu — Grochot Jan, 72 p p. w. 17 od góry — Górniak Bronisław, 61 p. p. w. 22 od góry — Czyżewski-Bocian Bolesław, 69 p. p. w. 18 od dołu—Zamarski Adam, 79 p. p. w. 16 od dołu — Konowaluk Eustachy, 84 p. p. w. 11 od dołu — Danikiewicz Edward, 16 p. p. 42 w. 27 od góry — Mylius Wilhelm Karol, 83 p. p. 42 w. 29 od góry — Elward Piotr, 49 p. p. 42 w. 15 od dołu — Parat Leon Marjan, 5 p. s. p. 43 w. 3 od góry — Piątkowski Bolesław Zygmunt, 42 p. p. 43 w. 17 od góry — Pronay Józef Antoni, 64 p. p. 43 w- 26 od góry — Bukowiecki Wacław, 31 p. p. 43 w. 32 od góry — Kuczała Kazimierz, 1 p. s. p. 43 w. 33 od góry — Szymielewicz Paweł, Kmda Miasta Brześć n/B. 43 w. 23 i 24 od dołu — Szwarcer Józef, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk. 44 w. 9 od góry—Panaś Aleksander, 40 p.p. 44 w. 24 od góry — Bosa Paweł, 2 p. s. p. 44 w. 30 od góry — Szymla Edward Franciszek, 67 p. p. 45 w. 3 od góry — Bybka Antoni Adolf, 48 p. p. 45 w. 8 od góiy — Michnowicz Alfons, 85 p. p. 45 w. 10 od góry—Górnikowski Stanisław, 77 p. p. 45 w. 16 od góry — Leśniak Władysław I., 44 p. p. 45 w. 19 od góry — Kosiński Mikołaj Marjan, 24 p. p. 45 w. 27 od góry — Janicki Bolesław Henryk, 51 p. p. 45 w. 24 od dołu-r-Piątkowski Piotr, 71 p.p. 45 w. 20 od dołu — Zieliński Józef I., w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk. 45 w. 19 od dołu — Sagański Marjan Bronisław, 2 b. strz. Gen. Insp. Sił Zbr. D. O. K. V. P. K. U. Piotrków. P. K. TJ. Bydgoszcz. P. K. U. Łódź-M. I. p. K. U. Hrubieszów p. K. TJ. Będzin P. K. TJ. Tarnów. P. K. TJ. Konin. P. K. U. Kołomyja II. Kmda Miasta Brześć n/B. P. K. U. Białystok. P. K. TJ. Grudziądz. D. O. K. IV. P. K. TJ. Nowy-Sącz., z dniem 15.9.1932 r. P. K. U. Brześć n/B., z dniem 1.10.1932 r. Kmda Miasta Brześć n/B., z dniem 15.9.1932 r. P. K. TJ. Ciechanów. P. K. TJ. Płock. P. K. TJ. Toruń. P. K. TJ. Kowel P. K. TJ. Poznań-M. P. K. TJ. Częstochowa. P. K. TJ. Kościerzyna. P. K. U. Modlin P. K. TJ. Brzeżany, z dniem 1.12.1932 r. P. K. TT. Łódź-Pow. Kmda Miasta Lublin. P. K. TJ. Samy. 45 w. 16 od dołu — Grochalak Benedykt Józef, 56 p. p. 46 w. 11 od góry—Ziobro Andrzej, 15 p. p. 46 w. 13 od dołu — Łazowski Piotr, 68 p.p. 46 w. 9 od dołu — Boczarski Jan Antoni, 52 p. p. 46 w. 7 od dołu — Heber Henryk, 49 p. p. 46 w. 6 od dołu — Wojnar Antoni, K.O.P. 49 w. 14 od góry — Żołna Józef, P. K. U. Hrubieszów. 49 w. 27 od dołu — Zapałowicz Józef Andrzej, Kmda Str. Gran. 50 w. 2 od góry—Nowakiewicz Zygmunt. I, 81 p P-
50 w. 1 od dołu — Rogowski Franciszek, 59 p. p.
52 w. 3 od dołu — Wojtulewicz Walerjan, w dysp. d-cy O. K. I. (do prac p. w.)
53 w. 21 od góry — Lerch Kornel Karol, 85 p. p.
56 w. 17 od góry — Dembowski Jerzy Stanisław, D. O. K. I.
56 w. 14 od dołu—Szumski Leopold, 27 p.p.
57 w. 15 od dołu — Bieńkowski Józef Kazimierz, 36 p. p.
57 w. 11 od dołu — Pollak Władysław Antoni, P. K. U. Drohobycz
58 w. 5 od dołu — Rusch Jan Władysław, 18 p. p.
59 w. 5 od dołu — Tubilewicz Mieczysław, 79 p. p.
61 w. 2 od dołu — Konieczny Stefan II., 77 p. p.
62 w. 3 od dołu—Koziar Stanisław, 36 p.p.
63 w. 4 od góry — Muchniewski Zygmunt, (30. 7.1896), w dysp. M. S. Wcwn.
63 w. 21 od góry — Rylski Zygmunt Jerzy, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
63 w. 1 od dołu — Zwolenik Kazimierz, P. K. U. Łódź-M. II.
66 w. 8 od góry — Łysiński Jan Chryzostom Jakob, C. W. Studj. Wojsk.
67 w. 5 od dołu — Kosiński Korneljusz Bronisław, 5 p. p. leg.
68 w. 11 od dołu—Rzeppa Klemens, 6 p. p. leg.
69 w. 21 od dołu — Pomarański Stefan, 36 p. p.
70 w. 12 od góry — Świetlicki Henryk Kazimierz, 66 p. p.
72 w. 22 od góry •— Węckowicz Bronisław, 70 p. p.
72 w. 3 od dołu — Langner Wiktor, 60 p.p.
P. K. U. Łuniniec.
P. K. U. Łódź-M. II.
P. K. U. Chełm.
P. K. U. Siedlce.
P. K. U. Kołomyja I.
P. K. U. Sambor.
35 p. p.
D. O. K. I.
Pom. Skł. Uzbr. Nr. 3.
P. K. U. Inowrocław.
21 p. p.
P. K. U. Stryj.
36 p. p.
D. O. K. IV.
Kmda Miasta Warszawa.
p. K. TT. Katowice z dniem 1. 9.1932 r.
K. O. P.
w dysp. d-cy O. K. IX.
D. O. War. Wilno.
33 p. p. skreślić.
39 p. p.
P. K. U. Tarnopol,
W. S. Woj.
D. O. War. Wilno.
D. O. War. Wilno.
Kmda Miasta Warszawa. D. O. K. I. (do prac p.w.) P. K. U. Wilno-Pow.
Gen. Insp. Sil Zbr.
73 w. 28 od dołu — Kobyliński Wacław, dypl., 6 p. p. leg.
74 w. 11 od góry — Olszewski Mieczysław Karol, 23 dyw. piocli.
74 w. 2 od dołu — Waligórski Józef II.,
78 p. p. «
75 w. 11 od góry — Dworak Andrzej, Szt. Gł.
75 w. 6 od dołu — Juchniewicz Ludwik,
20 p. p.
76 w. 26 od góry — Jankowski Józef II, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
76 w. 1 od dołu—Gzylewski Marjan Ignacy, 19 p. p.
77 w. 21 od góry — Nowaczyńsld Aleksander, 36 p. p.
77 w. 22 od góry — Kawalec Rajmund, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
78 w. 21 od góry — Berger Antoni, 54 p.p.
78 w. 2 od dołu — Worono Konstanty,
1 p. p. log.
79 w. 14 od góry — Lisowski Tadeusz U,
2 p. panc.
83 w. 4 od góry — Lewkowicz Augustyn Mieczysław, Szk. Pchor. Rez. Piech.
83 w. 15 od góry — Soroczyński Ludwik, Szt. GŁ
84 w. 12 od dołu — Borg Eugenjusz Ser-wiljan, P. K. U. Kościerzyna
85 w. 16 od dołu — Morawski Hipolit Czesław (20.7.1900), 3, 1 d. żand.
97 w. 8 od góry — Stefanowicz Aleksander II. s. n. do 31.10.1932 r.
101 w. 6 i 7 od góry — Starszeństwo z dn. 1 stycznia 1924 r.

Czeski Grzegorz (13.3.1901), i&t, KZ. WLśr., 3 d. żand. 104 w. 2 od góry — Galiński Stanisław I, 84 p. p. 104 w. 17 od dołu — Suchecki Tadeusz, K. O. P. 105 w. 27 od dołu — Herold Ernest, K.O.P. 19 dyw. piech. D. O. K. V. B. Pers. M. S. Wojsk. w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk. D. O. K. n. w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk. 28 dyw. piech. Szt. Gł. K. O. P. D. O. War. Wilno. 3 p. panc. Szk. Pchor. Piech. w dysp. szefa Dep. Piech-M. S. Wojsk. 65 p. p. skreślić. C. W. Br. Panc. skreślić. K. O. P. W. I. G. 1 p. s. p. 109 w. 7 od dołu — Boryczka Leon Woj- 30 p. p. ciech, 66 p. p. 110 w. 24 od góry—Schubert Jan Tadeusz, skreślić. (22.2.1900) , 53 p. p. 112 w. 25 od góry — Czarkowski Karol, K. O. P. 5 p. p. leg. 116 w. 22 od góry — Pliszewski Stanisław skreślić. (19.3.1900) , KN., KZ. WLśr., 7 d. żand. w. 27 od dołu — Trojan Władysław (19.6.1897), $., MN., KZ.„ br. 6 d.
żand.
116
skreślić.
118 w. 27 od góry — Zapisek Jan Joachim
(29.8.1903), C. W. żand.

w. 22 od góry — Sobczyk Władysław-
(13.5.1905) , 2 d. żand.
121 w. 19 od dołu — żarczyński Bolesław
(1.12.1906) , 5 d. żand.
126 w. 14 od dołu — Bielawski Antoni
(12.6.1898), C. W. Żand.
127 w. 6 od góry—Rudzki Stefan Wawrzyniec (10.8*1898), 4 d. żand.
129 w. 12 od góry — Sztuba Władysław, 8 d. żand.
skreślić, skreślić, skreślić, skreślić, skreślić. 23 p. p.
141
142
142
144
146
147
147
148
148
149
149
150 152 154 156 159 161
W KORPUSIE OFICERÓW KAWALERJI
w. 15 i 16 od dołu Hrakało-Horawski Kazimierz (1. 1. 1887), @5, 4,
KZ. WLśr., (6 p. id.), rej. insp koni Łuck
w. 5 od dołu Albrecht Janusz, Szt. Gł. w. 1, 2 i 3 od dołu — Starszeństwo z dniem 1 czerwca 1919 r.

GulkowskŁ Aleksander (7.10.1890), dypl., KZ. sr. (2 p. s. k.) w dysp. d-cy O. K. VIII.
w. 11 i 12 od dołu—Peszkowski Kazimierz III., w dysp. d-cy O. K. V. w. 14 od góry — Czapliński Antoni, 19 p. uł.
w. 2 od góry — Zaremba Bohdan Mieczysław (14 p. uł.), Szt. Gł. w. 2. od dołu — Słotwiński Ludwik, 8 p. uł.
w. 18 od góry—Jełowicki Wiktor Władysław, W. S. Woj.
w. 13 od dołu—Kapiszewski Kazimierz, 21 p. uł.
w. 19 od dołu—Turyczyn Kazimierz Kajetan, 20 p. uł. ,
w. 23 od dołu — Kornacki Józef Jerzy, 3 p. s- k-
w. 2 od dołu -— Skrzyński Mieczysław
Juljan, U. O. K. I.
w> 17 od dołu — Wojakowski Władysław (H P* «*•)> W. S. Woj.
w. 17 od d°łu — Grodzki Aleksander
Marjan, 3 p. s. k.
w. 22 od góry — Bartoszewicz Jan (10 p. uł.), bryg. kaw. „Białystok” w. 16 od dołu — Bogucki Mieczysław Władysław, 23 p. uł.
W. 20 od góry — Dzidek Marian (10.4.1S91), 17 p. u, J
skreślić.
Gen. Insp. Sił Zbr. skreślić.
kmdt placu Płock.
13 p. uł.
I p. s. k.
(8 p. uł.) W. S. Woj.
Dep. Uzup. M. S. Wojsk.
(21 p. uł.) D. O. K. VII.
(20 p. uł.) 2 sam. bryg. kaw.
(3 p. s. k.) bryg. kaw.
„Białystok”
Gen. Insp. Sił Zbr.
II p. uł.
(3. p. s. k.) K. O. P.
10 p. uł.
18 p. uł.
skreślić.
163 w. 17 od dołu — Karski Kazimierz (24 p. uł.), szw. szt. M. S. Wojsk. 1 p. s. k.
163 w. 9 od dołu — Sotkiewicz Kazimierz Józef (10.3.1894), 27 p. uł. skreślić.
167 w. 22 od góry — Śpyrłak Wincenty, 2 p. uł. 5 p. s. k.
168 w. 14 od dołu — Dobraczyński Stefan Leonard (15.8.1905) (2 p. uł.), C. W. Żand. skreślić.
170 w. 6 od dołu — Kwiatkowski Ryszard Ignacy, 1 p. s. k. 2 p. s. k.
172 w. 2 od góry — Gerlecki Tadeusz, 15 p. uł. 25 p. uł.
173 w. 6 od góry — Kiersnowski Tadeusz (7.1Ö.1904), 19 p. uł. skreślić.
W KORPUSIE OFICERÓW ARTYLERII
179 w. 16 od góry — Kopański Stanisław, dypl., inż., 6 p. a. c. Szt. Gł.
180 w. 2 od góry — Skwarczyński Tadeusz Feliks, dypl., D. O. K. IX. D. O. K. IV.
180 w. 14 od góry — Szymański Władysław Zbigniew, dypl., Szt. Gł. 7 p. a. 1.
180 w. 23 od góry — Mączyński Mieczysław, dypl., Gen. Insp. Sił Zbr. 29 p. a. 1.
ISO w. 24 od góry — Kiss Jan, 29 p. a. 1. 4 p. a. 1.
181 w. 16 od góry — Komalski Bohdan, szef uzbr. D. O. K. I. 20 p. a. 1.
181 w. 2 od dołu — Ezupowicz Juljun August (16.2.1893), >|m, w dysp. d-cy O. K. I. skreślić.
182 w. 2 od góry — Bartkowski Edmund Szk. Pchor. Rez. Art. 7 p. a. c.
183 w. 23 od góry — Kocimski Antoni, Szk. Pchor. Rez. Art. 1 p. a. m.
187 w. 16 od góry — Leśniewski Kazimierz II., Szk. Pchor. Rez. Art. 26 p. a. 1.
190 w. 12 od dołu — Wacowski Marjan Józef, 10 p. a. 1. D. O. K. IV.
190 w. 15 od dołu — Ropelewski Antoni Zygmunt, 2 dyw. piech. leg. 2 p. a. 1. leg.
192 w. 20 od dołu—Zielonka Wacław, dypl., 9 p. a. c. C. W. Art.
193 w. 20 od góry — Mrowec Wacław Zygmunt (25.7.1899), if-i 3, 9 d. a. k. skreślić.
194 w. 18 od góry — Bąkowski Jan, D. O. K. III. 8 p. a. 1.
195 w. 16 od dołu—Damek Czesław, 8 p.a.c. C. W. Art.
196 w. 7 od góry — Czyrko Jan Bolesław, 2 p. a. 1. leg. 2 dyw. piech.
197 w. 17 od dołu — Ostrowicz Tadeusz, Szk. Pchor. Rez. Art. 22 p. a. 1.
203
209
210
212
212
213
213
213
213
213
213
214
214
219
228.
230
232
232
235
235
237
238
248
249
w. 5 oćl dołu — Krosnowski Zygmunt, s. n. do 31.5.1932 r. w. od dołu — Mandat Eleuterjusz, Szk. Pchor. Bez. Art.
w. 8 i 9 od góry—Starszeństwo z dniem 1 sierpnia 1926 r.

Potopowicz Zygmunt Zacharjasz
(6.9.1891), 3 d. a. p. w. 2 od dołu — Wolbek Stefan, 28 p.a.l. w. 1 od dołu’ — Kiesewetter Ludomir, 17 p. a. 1.
w. 12 od góry—Zaleski Marjan, 9 p. a. 1. w. 27 od dołu — Struczowski Bomuald Franciszek, 21 p. a. 1. w. 24 od dołu — Lichoń Aleksander Ludwik, 6 p. a. 1.
w. 10 od dołu — Święcicki Henryk Józef, 23 p. a. 1.
w. 19 od góry — Greger Stefan Marjan, 9 d. a. k.
w. 17 od dołu — Pawłowski Stanisław,
16 p. p.
w. 25 od dołu — Kobylarz Stanisław Michał, 5 p. a. 1.
w. 20 od dołu—Zaorski Michał, 10 p.a.l. w. 8 od dołu — Kornacki Tadeusz Mie czysław (14.10.1907), 9 p. a. 1.
s. n. do 30.11.1932 r.
8 p. a. c.
skreślić.
Szk. Szk. Pchor. Pchor. Rez. Rez. Art. Art.
Szk. Szk. Pchor. Pchor. Rez. Rez. Art. Art.
Szk. Pchor. Rez. Art.
Szk. Pchor. Rez. Art.
Szk. Pchor. Rez. Art.
5 d. a. k.
Szk. Pchor. Rez. Art.
Szk. Pchor. skreślić. Rez. Art.
W KOBPUSIE OFICERÓW AERONAUTYKI
w. 2 i 3 od dołu—Makowski Wacław II, inż., w dysp. szefa Dep. Aer. M. S. Wojsk.
w. 12 od dołu — Zdunik Władysław Marjan, mr., Dep. Aer. M. S. Wojsk, w. 3 od góry — Lasocki Jan Kazimierz, dypl., 3 p. lot.
w. 8 od dołu — Kalina Kazimierz, 5 p. lot.
w. 20 od góry — Radziejewski Kazimierz, 1 p. lot.
w. 12 od dołu — Spychała Jakób, Dep. Aer. M. S. Wojsk.
w. 7 od dołu — Kwinciński Czesław
(16.14.1900), C. W. Pdfc. Lot. w. 1 od dołu — Kowalski Jan V.
(9.5.1896), C. W. Pdfc. Lot.
s. n. do 30 4.1933 r.
W. Z. Z. Aer.
Dep. Aer. M. S. Wojsk.
W. Z. Z. Aer.
Inst. Bad. Techn. Lot.
W. Z. Z. Aer.
skreślić.
skreślić.
W KORPUSIE OFICERÓW INŻ. I SAP.
w. lc od dołu — Monkiewicz Jan Ed- d-ca b. most. mund, Szt. Gł.
w. 17 od dołu — Wasilewski Tadeusz I, ^ 5, KN. z miecz., dypl., 5, »$., KZ. sr., KZ. WLśr. >$« 3, KZ. sr., KZ.
WLśr.
250 w. 20 od dołu — Skalski Mieczysław, w dysp. szefa Sap. M. S.
Wojsk. Inst. Bad. Inż. Wojsk.
250 w. 8 od dołu — Czechowski Czesław, Szt. Gł. Wojsk. Inst. Bad. Inż.
251 w. 9 od dołu — Jelinek Stanisław, s. n. 31.5.1932 r. W. Z. Z. Inż.
252 w. 27 od góry — Szylling Józef, dypl., W. S. Woj. 3 b. sap.
250 w. 4 od góry—Smiotanko Aleksy, D. O. War. Wilno b. silnik.
W KORPUSIE OFICERÓW ŁĄCZNOŚCI
208 w. 3 od góry — Hegner Stanisław Bro- Dep. Zaop. Inż. M. S.
nisław, inż., d-ca 1 b. telg. Wojsk.
26S w. 25 od góry — Stebelski Aleksander Stanisław Kornel, W. S. Woj. p. rtlgr.
208 w. 3 od dołu — Karwowski MicEał Jan, C. W. Łg.cz. d-ca 1 b. telg.
269 w. 18 i 19 od góry — Krzyczkowski Antoni, inż., Państw. Zakł. Tele- i Ra-djotechn. p. rtlgr.
271 w. 2 od góry — Mikiewicz Bronisław, C. W. Łę-cz. Szt. Gł.
273 w. 4 od dołu — Hegner Wincenty, kadra 2 b. telg. komp. telg. 1 dyw. piech.
275 w. 9 od dołu — Schlarb Jan Feliks, kadra 2 b. telg. komp. telg. 3 dyw. piech.
275 w. 7 od dołu — Heinrich Bogumił Jul-jan, komp. telg. 8 dyw. piech. 1 b. telg.
W KORPUSIE OFICERÓW SAMOCHODOWYCH
278 w. 8 od dołu — Pawluć Michał, inż., 5 d. sam. W. Z. Z. Inż.
280 w. 3 od góry — Szulhanowicz Leon, s. n. do 30. 6. 1932 r. 1 d. sam.
W KORPUSIE OFICERÓW ŻANDARMERJI
288 w. 6 od dołu—Kaciukiewicz Kazimierz, K. O. P. 4 d. żand.
289 w. 10 od góry — Kruczek Henryk Bolesław, C. W. Żand. 5 d. żand.
289 wpisać: W starszeństwie z dniem
z dniem 1.1.1932 r.
5,3. Kamiński Ludwik Stanisław (16.11.1892), KN. z miecz., C. W’, żaml.
290 w. 4 od góry — Karpiński Włodzimierz skreślić.
Tomasz Kazimierz Karol (21.12.1898), w dysp. d-cy O. K. VIII.
Strona
290
wpisać:
p i s .a ć:
291
wpisać:
w p
i s a ć:
291 w. 1 °d dołu •— Głowacki Stanisław, 4 d. żand.
292 wpisać:
wpisać:
Starszeństwo z dniem 1.9.1920 r.

Morawski Hipolit Czesław (20. 7. 1900), tfu 3, ld. żand. Starszeństwo z dniem 1.1.1924 r.

Czeski Grzegorz
(13.3.1901), iŁ.KZ. WLśr., 3 d. żand.
W starszeństwie z dniem 15.8.1929 r.
2,9. Dobraczyński Stefan Leonard (15.8.1905),
C. W. żand.
W starszeństwie z dniem
1.1.1931 r.
1.01. Fliszewski Stanisław (19.3.1900), KN., KZ. WLśr., 7 d. żand.
1.02. Trojan Władysław
(19.6.1897) , Jk, MN., KZ. br., 6 d. żand.
6,5. Zapisek Jan Joachim (29.8.1903), C. W. żand.
C. W. żand.
W starszeństwie z dniem
1.1.1932 r.

Sobczyk Władysław
(13.5.1905) , 2 d. żand.

żarczyński Bolesław
(1.12.1906) , 5 d. żand. Podporucznicy. Starszeństwo z dniem

sierpnia 1930 r.

Bielawski Antoni
(12.6.1898) , C. W. żand.

Rudzki Stefan Wawrzyniec (10. 8. 1898), 8 d. żand.
W KORPUSIE OFICERÓW UZBROJENIA
297 w. 13 od góry — Sawczyński Włodzi- W. Z. Z. Uzbr. mierz, Zbrój. Nr. 4.
298 w. 19 od góry — Schmidt Edmund, dr., Wojsk. Inst. Przeciwgaz. w dysp. szefa Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
W KORPUSIE OFICERÓW SĄDOWYCH
«io W. 2 od dołu — Krzyżanowski Jan I.. skreślić. d (7.7.1888), w. S. o. Nr. III.
314
316
W KORPUSIE OFICERÓW INTENDENTÓW
2 w. od dołu •— Czerny Karol Marj an skreślić.
Franciszek (10.10.1895) — KZ. zł. s. n. do 30.6.1932 r.
w. 15 od góry ■— Kalita Emil Michał, s. n. do 31. 5.1933 r. s. n. do 31.5.1932 r.
W KORPUSIE OFICERÓW WETERYNARYJNYCH
343 w. 6 od dołu — Klepaczko Franciszek, Szk. Pdfc. Zaw. sł. Wet. 2 p. a. c.
343 w. 5 od dołu — Łukasiewicz Edward, 2 p. a. c.
Szk. Pdfc. Zaw. sł. Wet.
345 w. 1 od dołu — Rogalski Leopold, lok. 29 p. a. 1. wet. garn. Grodno.
353
356
357
358 360 360
361
361
365
W KORPUSIE OFICERÓW ADMINISTRACJI
w. 1 od dołu—Maliński Gustaw, P.K.TJ. Brześć n/B.
w. 1 od dołu — Smolka Adam, Szt. Gł.
w. 16 od góiy — Sopiński Jan, P.K.U. Wilno – M.
w. 17 od dołu—Salis Franciszek, w dysp.
szefa Dop. Int. M. S. Wojsk.
w. 3 od dołu — Zaremba Stanisław,
10 Okr. Szef. Bud.
wpisać po w. 3 od góry
w. 8 od dołu — Kurkowski Eugenjusz, (22.8.1895), mr., KN., tg« 2, prakt. sąd. w W. S. O. Nr. IX. w. 14 od góry — Szubarga Stanisław,
D. O. K. IX.
w dysp. szefa Dep. Int.
M. S. Wojsk.
P. K. U. Wilno — Pow.
Skł. Uzbr. Nr. 5.
D. O. K. X.
Starszeństwo z dniem 1 sierpnia 1926 r.

Potopowicz Zygmunt Zacharjasz (6.9.1891), W. S. O. Nr. IH. skreślić.
5 b. sap.
3 p. h. P-
w. 4 od dołu — Skomia Roman, 2 b. 15 p. uŁ
strz.
372 wpisać 11 w. od góry.
373 w. 19 od góry — Kamiński Ludwik Stanisław (16.11.1892), KN. z miecz., C. W. żand.
376 w. 15 od góry — Piotrowski Antoni Ernest, Skł. Mat. Int. Grodno.
388 w. 7 od góry — Tomecki Marcin (9.11.1885), 84 p. p.

Kurkowski Eugenjusz (22.8.1895), mr. KN., & 2, Szef. Int. O. K. IX. (po Jarzyńskim Marjanie) skreślić.
Skł. Mat. Int. Wilno.
skreślić.
Uwaga: Odpowiednie poprawki należy przeprowadzić w części II. Rocz-
—— nika Oficerskiego (obsada personalna władz, formacyj etc),
oraz w ogólnym spisie alfabetycznym.
XXI
Spis alfabetyczny do zmian w czasie druKu „Rocznika OficersKiego”.
Albrecht Janusz XV
Alexandrowicz Kazimierz, dypl. XI
Bartkowski Edmund XVI Bartoszewicz Jan XV
Bąkowski Jan XVI
Berger Antoni XIV
Bielawski Antoni XV, XIX Bieńkowski Józef Kazimierz
XIII
Boczarski Jan Antoni XIII Bogucki Mieczysław Władysław XV
Borg Eugenjusz Serwiljan
XIV
Boryczka Leon Wojciech XIV Bukowiecki Wacław XII Czapliński Antoni XV
Czarkowski Karol XIV
Czechowski Czesław XVIII Czerny Karol Marjan XX Czeski Grzegorz XIV, XIX Czyrko Jan Bolesław XVI Czyżewski-Bocian Bolesław
XII
ćwiertniak Józef Stefan, dypl.
XI
Danikiewicz Edward _ XII Dembowski Jerzy Stanisław XIII
Dobraczyński Stefan Leonard XVI, XIX Dworak Andrzej XIV
Dzidek Marjan XV
Elward Piotr XII
Ezupowicz Juljan August
XVI
Fliszewski Stanisław
XIV,
XIX
XIV
XVI
XIX
XII
XII
XVII
Galiński Stanisław I.
Gerlecki Tadeusz Głowacki Stanisław Górniak Bronisław Gómikowski Stanisław Greger Stefan Marjan Grochalak Benedykt Józef
XIII
Orochot Jan XII
Grodzki Aleksander XV
£ulkowski Aleksander XV
'«ylewski Marjan Ignacy „ , XIV
Heber Henryk XIII
?nęr Stanislaw Bronisław XVIII XVIII ^ ch Bogumił Juljan
YVTTT
Herold Ernest XIV
Hozer Kaztn^ XI
Hrakało-Horawski Kazim;erz
XV
Janicki E°lesla^ Henryk XII Kazu^ierz Bogumił, dypl.
XI
Jankowski Józef II. XIV
Jarzyński Marjan XX
Jelinek Stanisław XVIII
Jełowicki Wiktor Władysław XV
Juchniewicz Ludwik XIV
Kaciukiewicz Kazimierz
XVIII
Kalina Kazimierz XVII
Kalita Emil Michał XX
Kamiński Ludwik Stanisław XVIII, XX Kapiszewski Kazimierz XV Karpiński Włodzimierz Tomasz Kazimierz Karol
XVIII
Karski Kazimierz XVI
Karwowski Michał Jan XVIII Kawalec Rajmund XIV
Kiersnowski Tadeusz XVI Kiesewetter Ludomir XVII Kiss Jan XVI
Klein Franciszek / XI
Klepaczko Franciszek XX Kobylański Jan, dypl. XI Kobylarz Stanisław Michał
XVII
Kobyliński Wacław, dypl.
XIV
Kocimski Antoni XVI
Komalski Bohdan XVI
Konieczny Stefan II. XIII Konowaluk Eustachy XII Kopański Stanisław, dypl.
inż. XVI
Kornacki Józef Jerzy XV
— Tadeusz Mieczysław XVII Kosiński Korneljusz Bronisław
XIII
— Mikołaj Marjan XII
Kowalski Jan V. XVII l
Koziar Stanisław XIII
Krosnowski Zygmunt XVII Kruczek Henryk Bolesław
XVIII
Krudowski Zygmunt XI
Krzyczkowski Antoni, inż.
XVIII
Krzyżanowski Jan I. XIX Kubicki Franciszek XI
Kuczała Kazimierz XII
Kurkowski Eugenjusz XX
Kwiatkowski Ryszard Ignacy XVI
Kwinciński Czesław XVII
Langner Wiktor XIII
Lasocki Jan Kazimierz, dypl.
XVII
Lepiarz Ludwik, dypl. XI Lerch Kornel Karol XIII Leśniak Władysław I. XII Leśniewski Kazimierz XVI
Lewkowicz Augustyn XIV
Lichoń Aleksander Ludwik
XVII
Lisowski Tadeusz II. XIV
Łamek Czesław XVI
Łazowski Piotr XIII
Lukasie wicz Edward XX
Łysiński Jan Chryzostom Ja-kób XIII
Makowski Wacław II., inż.
XVII
Maliński Gustaw XX
Mandat Eleuterjusz XVII
Mączyński Mieczysław, dypl.
XVI
Michnowicz Alfons XII
Mikiewicz Bronisław XVIII Monkiewicz Jan Edmund
XVII
Morawski Hipolit Czesław
XIV, XIX Mrowec Wacław Zygmunt
XV
Muchniewski Zygmunt XIII Mylius Wilhelm Karol XII Nowaczyński Aleksander XIV
Nowakiewicz Zygmunt I.
XIII
Olszewski Mieczysław XIV
Ostrowicz Tadeusz XVI
Pach Edward XI
Pamin Feliks XI
Panaś Aleksander XII
Parat Leon Marjan XII
Parkasicwicz Stanisław XI Pawluć Michał, inż. XVIII Pawłowski Stanisław XVII
Peszkowski Kazimierz XV
Piątkowski Bolesław XII
— Piotr XII
Piotrowski Antoni Ernest XX Płoszajski Karol, dypl. XI Pollak Władysław Antoni
XIII
Pomarański Stefan XIII
Potopowicz Zygmunt Zachariasz XVII, XX
Pronay Józef Antoni XII Radziejewski Kazimierz XVII Rogalski Leopold XX
Rogowski Franciszek XIII Ropelewski Antoni Zygmunt
XVI
Rosa Paweł XII
Rudzki Stefan Wawrzyniec
XV XIX
Rusch Jan Władysław XIII Rutkowski Stanisław IV. dypl.
XI
Rybka Antoni Adolf XII Rylski Zygmunt Jerzy XIII Rzeppa Klemens XIII
Sagański Marjan Bronisław XII
Salis Franciszek XX
Sawczyński Włodzimierz XIX Schlarb Jan Feliks XVIII
XXII
Schmidt Edmund XIX
Schubert Jan Tadeusz XIV Schüller Emil XI
Skalski Mieczysław XVIII Skomia Roman XX
Skrzyński Mieczysław Jul ja
Skwarczyński Tadeusz XVI Słotwiński Ludwik XV
Smiotanko Aleksy XVIII Smolka Adam XX
Sobczyk Władysław XV, XIX Sopiński Jan XX
Soroczyński Ludwik XIV
Sotkiewicz Kazimierz Józef
XVI
Spychała Jakób . XVII
Spyrłak Wincenty XVI
Stebelski Aleksander Stanisław Kornel XVIII
Stefanowicz Aleksander XIV Struczowski Romuald Franciszek XVII
Suchecki Tadeusz XIV
Szostak Bronisław, dypl. XI
Sztuba Władysław XV
Szubarga Stanisław XX
Szulhanowicz Leon XVIII
Szumski Leopold XIII
Szwarcer Józef XII
Szylling Józef, dypl. XVIII Szymański Władysław Zbigniew dypl. XVI
Szymielewicz Paweł XII Szymla Edward Franciszek
XII
Ślósarczyk Marceli XII
Świetlicki Henryk Kazimierz XIII
Święcicki Henryk Józef XVII Tomecki Marcin XX
Trojan Władysław XIV, XIX Tubilewicz Mieczysław XIII Turyczyn Kazimierz Kajetan XV
Tymkow Józef Marjan XI Ulatowski Leon XI
Wacowski Marjan Józef XVI Waligórski Józef II. XIV Waluszewski Feliks XI
Wasilewski Tadeusz I., dypl.
XVII
Węckowicz Bronisław XIII WÜniewczyc Wacław XI Wojakowski Władysław XV Wojnar Antoni XIII
Wojtulewicz Walerjan XIII Wolbek Stefan XVII
Worono Konstanty XIV
Wójtowicz Marjan Stanisław XI
Wy derko Kazimierz XI
Zaborowski Konstanty, dypl.
XI
Zaleski Marjan XVII
Zamarski Adam XII
Zaorski Michał XVII
Zapałowicz Józef Andrzej
XIII
Zapisek Jan Joachim XV, XIX
Zaremba Bohdan Mieczysław XV
— Stanisław XX
Zdunik Władysław Marjan
XVII
Zieliński Józef I. XII
Zielonka Wacław dypl. XVI Ziobro Andrzej XIII
Zwolenik Kazimierz XIII Źarczyński Bolesław XV, XIX Żołna Józef XIII
CZĘŚĆ I.
Listy starszeństwa oficerów zawodowych broni i służb
NAJWYŻSZY ZWIERZCHNIK SIŁ ZBROJNYCH PAŃSTWA
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Mościcki Ignacy
Inż„ prof. chemii, dr. hon. Politechniki Lwowskiej, podwójny dr. hon. Politechniki Warszawskiej, prof. hon. Politechniki Warszawskiej i Lwowskiej.

1» KN. z miecz.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy MOŚCICKI urodził się 1 grudnia 1867 r. w Mierzanowie, jako syn powstańca z r. 1863, wnuk żołnierza r. 1830/31. Po ukończeniu prywatnej szkoły realnej Pankiewicza w Warszawie, od 1881 r. studjował chemję techniczną, na politechnice w Rydze, gdzie jednocześnie utworzył wśród kolegów, oraz żołnierzy Polaków garnizonu rosyjskiego tajną organizację „Kółka Oświaty Ludowej”, dążąc do walki czynnej z niewolą, — walki, którą potrafił oprzeć o nowe stany i klasy społeczne. Nawiązał stopniowo kontakt z odradzającym się „Proletarjatem”, zaś pod koniec studjów postanowił całkowicie poświęcić się podziemnej pracy politycznej, wskutek czego z początkiem 1892 r. przeniósł się wraz ze starym działaczem konspiracyjno-niepodległośeiowym M. Zielińskim i kilkoma kolegami do Warszawy. Prześladowania władz rosyjskich uniemożliwiały pracę organizacyjną i narzucały konieczność walki czynnej.
Mościcki wraz z Zielińskim przygotowują zamachy odwetowe; w trakcie tego Zieliński ginie, zaś Mościcki „skompromitowany” — 1 lipca 1892 r. uchodzi do Anglji. W Londynie ciężko pracując na utrzymanie rodziny i w miarę możności kształcąc się dalej, należał do centrali Związku zagrań, socjalistów polskich — jedynej wówczas organizacji, czynnie wyznającej hasło niepodległości, której na terenie krajowym odpowiadała Polska Part ja »Socjalistyczna (P. P. »S.). Zaproszony w 1897 r. na asystenta fizyki na uniwersytecie we Fryburgu, przeniósł się do Szwaj carj i,, i utrzymując dalej kontakt z pracami niepodległośeiowcmi, poświęcił się przedewszystkiem pracy naukowej i technicznej. Dokonał całego szeregu doniosłych wynalazków na polu elektrofizyki i elektrochemji, między innerni — w dziedzinie otrzymywania kwasu azotowego z powietrza, syntezy związków cjanowych, budowy kondensatorów elektrycznych wysokiego napięcia; wybudował szereg fabryk, wcielających wynalazki te-w formy produkcji technicznej. W 1912 r. przeniósł się do Lwowa gdzie objął katedrę elektrochemji i chemji fizycznej na tamtejszej Politechnice,, dążąc jednocześnie do utworzenia wielkiego przemysłu chemicznego. Między innerni wybudował fabrykę chemiczną T-wa „Azot” w Jaworznie, był głównym współtwórcą Spółki „Metan” we Lwowie — pierwszej chemicznej placówki badawczej, która pod Jego kierunkiem dokonała bardzo wielu wynalazków i została w 1922 r. przekształcona w Chemiczny Instytut Badawczy w Polsce, z siedzibą w stolicy. Uruchomił w nadzwyczaj szybkim tempie zakłady w Chorzowie, na Śląsku, zdezorganizowane przez Niemców przy ich oddaniu Polsce, udoskonalił i wzmógł ich produkcję.
Obrany Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej 1 czerwca 1926 r., nawet jako Zwierzchnik Państwa nie opuścił umiłowanej pracy naukowej; był między innemi jednym z twórców fabryki chemicznej w Mościcach, i jest nadal organizatorem wielkiego polskiego przemysłu chemicznego* tak doniosłego zarówno dla krajowej gospodarki pokojowej, jak i dla samowystarczalności w dziedzinie obrony narodowej.
GENERALNY INSPEKTOR SIŁ ZBROJNYCH I MINISTER SPRAW WOJSKOWYCH
MarszałeK PoIsKi Piłsudski Józef
$$ 1, 2 i 5, # KN. z miecz., >|i4, KZ. zł. 4, KZ. WLśr.
Marszałek Józef PIŁSUDSKI urodził się 5 grudnia 1867 r.; we wsi Zułów, po w. Święciańskiego.
W 1885 r., po ukończeniu szkoły średniej, wstępuje na uniwersytet w Charkowie, gdzie kieruje ruchem niej:>odległościowym młodzieży polskiej. Za działalność niepodległośeiowo-konspiracyjną zostaje skazany w 1888 r. na pięcioletnie zesłanie na Syberję.
W 1892 r. przyjeżdża do Warszawy i staje się tu jednym z kierowników obozu dążącego do walki o niepodległość Polski zgrupowanego w Polskiej Partji Socjalistycznej. Od 1894 r. redaguje tajne pismo „Robotnik”, przyczem. w 1900 r. zostaje powtórnie aresztowany i osadzony w X-ym Pawilonie Cytadeli warszawskiej, — wywieziony do Petersburga, ucieka w 1901 r. i osiada w Krakowie.
W 1905 i 1900 r. organizuje akcję bojową, w zaborze rosyjskim, po-czem od 1908 r. prowadzi pracę wojskowo-organizacyjną i instruktorską. Bierze wybitny udział w nowopowstałym Związku Walki Czynnej, którego jest głównym założycielom, a od 1910 roku powołuje do życia Związek Strzelecki.
W październiku 1914 r. tworzy Polską Organizację Wojskową (P. O. W.).
„Nic chcąc dopuścić, aby w czasie, gdy na żywein ciele naszej Ojczyzny miano wyrąbywać mieczami nowe granice państw i narodów, samych tylko Polaków przy tom brakowało”, w roku 1914 mobilizuje z połączonych drużyn strzeleckich I Brygadę Logjonów, na której czele walczy do roku 1916 w Kicleekiem, Radomskiem, na Podhalu, w Lubelskiem i na Wołyniu z głównym zaborcą Polski — Rosją.
Gdy jednak nie mógł otrzymać od rządów austryjackicgo i niemieckiego zadowalającej gwarancji dla Państwa Polskiego, występuje z Legjonów dnia 26 września 1916 r. by wzmóc pracę konspiracyjną w P. O. W. (Polskiej Organizacji Wojskowoj).
Po ogłoszeniu niepodległości Królestwa Polskiego aktom z dnia 5 listopada 1916 r. — od dnia 10 stycznia do dnia 24 czerwca 1917 r. — wchodzi w skład Tymczasowej Rady Stanu, w której jest szefem Departamentu Wojskowego; nie widząc możliwości zrealizowania Swych dążeń do zupełnego odzyskania niepodległości Polski, rozpoczyna akcję przeciw państwom centralnym. Dnia 22 lipca 1917 r. zostaje aresztowany przez okupacyjne władze niemieckie i osadzony w więzieniu w Magdeburgu. W 1918 r. po wybuchu rewolucji w Niemczech uwolniony, powraca
9
do Warszawy 10 listopada. Dnia 11 listopada 1918 r. Tymczasowa Bada Stanu składa w «Tego ręce władzę w Polsce, jako Naczelnika Państwa i Wodza Naczelnego Armji.
Dnia 9 lutego 1919 r. zwołuje do Warszawy pierwszy Sejm, który 20 lutego powierza Mu dalsze sprawowanie władzy Naczelnika Państwa.
Jako Wódz Naczelny w kwietniu 1919 r. uwalnia Wilno i kresy północno-wschodnie od wojsk Rosji Sowieckiej, poczem oswobodzą Mało-polskę wschodnią, od Ukraińców.
Dnia 19 marca 1920 r. przyjmuje stopień I. Marszałka Polski, nadany Mu uchwałą Komisji Weryfikacyjnej.
Wiosną 1920 roku, w chwili przygotowań Rosji do rozstrzygnięcia wojny, uprzedza jej ofenzywę i zajmuje Ukrainę z Kijowem; następne uderzenia sowieckie na Białoruś doprowadzają do ogólnego odwrotu wojsk polskich na linję Wisły; w tym czasie powołuje Armję Ochotniczą, prze-grupowuje nowo uzupełnione kadry armji, uderza z nad Wieprza głównym manewrem na flankę i tyły wojsk Rosji Sowieckiej i zadaje nieprzyjacielowi cios decydujący w bitwie warszawskiej. W połowie sierpnia odrzuca go ku Prusom Wschodnim i rozstrzyga z końcem września w bitwie nad Niemnom losy wojny i losy Polski uwieńczone pokojem w Rydze —
1921 r.
W grudniu 1922 r. nie przyjmuje proponowanej Mu kandydatury na Prezydenta Rzeczypospolitej, przekazując władze w dniu 1-1 grudnia
1922 r. nowoobraneinu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Dnia 17 grudnia 1922 r. obojmujo stanowisko szefa Sztabu Generalnego, a 9 czerwca 1923 r. usuwa się z życia państwowego.
Dnia 28 czerwca 1923 r. Sejm Rzeczypospolitej uchwala, że „Piłsudski dobrze zasłużył się Narodowi”.
W maju 192G r. wskutek opanowania rządów w kraju przez czynniki pozbawione ducha j>aństwowego — wyrusza z wojskiem na Warszawę i zajmuje ją.
Wybrany 31 maja 1926 r. przez Zgromadzenie Narodowe — Prezydentem Rzeczypospolitej, godności tej zrzeka się i po obiorze Prezydenta Ignacego Mościckiego, obejmuje tekę ministra spraw wojskowych oraz stanowisko Generalnego Inspektora Bił Zbrojnych, które to urzędy piastuje do chwili obecnej, bez względu na objęcie pozatem 2-krotnie urzędu prezesa Rady Ministrów, a mianowicie w czasie od dnia 2. X. 1926 r. do 27. VI. 1928 r. oraz powtórnie od dnia 25. VII. 1930 r. do 1. XII. 1930 r.
»

Lista Starszeństwa Generałów
11
Korpus generałów
Lista starszeństwa.
GENERAŁOWIE DYWIZJI
Starszeństwo z dniem, 1-go czerwca 1919 r.
Jy Sosnkowski Kazimierz (19.11.1885) 9fe2, 5, KN. z miecz, >&4, KZ. zł., KZ. WLśr., inspektor armji.
.2. Rydz-Śmigły Edward (11.3.1886) #<2, 5, 1,2,3, KN. z miecz., >$h4,
KZ. zł., KZ. WLśr., inspektor armji

 1. Osiński Aleksander (27.2.1870) )&5, #3, KN.. >§<4, KZ. zł. 2, inspektor armji. 4; Sikorski Władysław Eugenjusz (20.5.1881) inż., ^2,5, $^1,3, »§<4, KZ. WLśr., w dysp. Min. Spraw Wojsk. Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r. Ł. Berbecki Leon (29.7.1875) inż., >$5, ^3, KN. z miecz., >^4, KZ. zł., KZ. WLśr., inspektor armji.
 2. Konarzewski Daniel (21.8.1871) >$5, >$&2,4; >2, KZ. zł., KZ. WLśr., inspektor armji. Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r. Minkiewicz Henryk (19.1.1880) >$5, >$t2, 5, KN., >fi4, w dysp. Min. Spraw Wojsk.
  Norwid -Neugebauer Mieczysław (15.2.1884) >^5, ^3, KN., >§^4, ^ KZ. zł., inspektor armji.
  Starszeństwo z dniem I-go stycznia 1928 r.
 3. Rómmel Juljusz Karol Wilhelm Józef (2.6.1881) ££(5, $£3, 4, >|*4,
  KZ. zł., inspektor armji.
 4. Prich Rudolf (6.8.1881) #4, KZ. zł., kmdt C. W. Art.
  £. Piskor Tadeusz Ludwik (1.2.1889) J&5, #3, 4, KN., >&4. KZ. zł., inspektor armji.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
  Dąb-Biernacki Stefan (7.1.1890) ^3,4,5, §i3, KN., $4. KZ. zł., inspektor armji.
  & Orlicz- Dreszer Gustaw (2.10.1889) )&5. #3, KN., ^4, KZ. zł., inspektor armji i d-ca 2 dyw. kaw.
  3 Fabrycy Kazimierz (7.3.1888) ^c5, #3, KN., i#i4, KZ. zł., I. wiceminister spraw wojsk.
  Lista Starszeństwa Generałów
  GENERAŁOWIE BRYGADY
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 5. Krzemieński Jakób Marjan (16.6.1882) dr., #3, KN., i#(2, KZ. zł., s. n
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
  'ł. Burhardt-Bukacki Stanisław Seweryn (8.1.1890) $£(5, #3, 4, KN.t H|<4, KZ., zł., gen. do prac przy Gen. Insp. Sił Zbr.
 6. Daniec Józef (1.5.1880) dr., #3,4, wg-i2, KZ. zł., szef Dep. Spra-
  wiedl. N. S. Wojsk, i nacz. prok. wojsk.
 7. Litwinowicz Aleksander (27.2.1879) inż., tjk5, #3, KN., 4, «§<, KZ. zł., y d-ca O. K. III. w’ Górecki Roman (27.8.1889) dr., J$c5, #3,4, KN., >S<3, KZ. zł., s. n.
 8. Małachowski Stanisław Oktawjusz (1.1.1882) 3^(5, #3,4. KN., wjK
  KZ. zł., d-ca O. K. IV.
 9. Stachiewicz Juljan (24.7.1890) #3,4, KN. z miecz., wf>i3, KZ. zł.,
  szef Wojsk. B. Hist.
 10. Thommóe Wiktor (30.11.1881) 5, #3, i-l®*4, KZ. zł. d-ca 15 dyw.
  piech.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
  ^ Dąbkowski Mieczysław (21.5.1880), >$5, #3,4, KN. z miecz., i«|m4, KZ. zł., d-ca 7 dyw. piech.
  $. Składkowski Sławoj Felicjan (9.6 1885) dr., 3^(5, KN„ ^3, KZ. zł.,
  II. wiceminister spraw wojsk, szef Adm. Armji.
 11. Trojanowski Mieczysław (21.10.1881) )¥(5, #3, KN., 1*^4, KZ. zł.,
  d-ca O. K. IX.
 12. Tokarzewski – Karaszewicz Michał Tadeusz (5.1.1893), J$(5, #3, 4.
  KN. z miecz., ^4, KZ. zł., d-ca 25 dyw. piech.
  $ Zając Józef (14.3.1891) dr., 9J*.5, KN., #4, »$4, KZ. zł., KZ. WLśr., d-ca 23 dyw. piech.
  ‘,6. Zarzycki Ferdynand (22.12.1888) dr., J$c5, # 3,4, KN., i#3, KZ. zł., s. n.
  7 Łuczyński Aleksander Jerzy (28.2.1890) $f<5, KN., #4, ^4, KZ. zł., d-ca O. K. V.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia, 1927 r.
 13. Mackiewicz Mieczysław (9.5.1880) 3^(5, #4, w£<4, KZ. zł., d-ca
  26 dyw. piech.
 14. Kutrzeba Tadeusz (15.4.1886) >&5, #3,4, i^3, KZ. zł., KZ. WLśr.,
  kmdt W. S. Woj.
 15. Głuchowski Janusz Juljan (6.8.1888) )$c5, #3, KN. z miecz., *|«3,
  KZ. zł., kmdt C. W. Studj. Wojsk.
 16. Wilczyński – Olszyna Józef Konstanty (27.11.1890) >$5, #3,KN.,
  KZ. zł., d-ca 10 dyw. piech.
  i5. Sikorski Franciszek Józef (4.10.1889) >&5f KN., 13, w dysp. d-cy
  O. K. IX.
  :6. Wieczorkiewicz Wacław (25.6.1890) $ft5, #3, KN., ^4, KZ. zł., d-ca 24 dyw. piech.
 17. Sołłohub-Dowoyno Stanisław (9.6.1885), :$<5, HÜ«2, KZ. zł., d-ca 12 dyw. piech. 8^-^KnoIl Edmund Stanisław (24.7.1891) J^<5, KN., #4, i^4t KZ. zł., d-ca 13 dyw. piech. Lista Starszeństwa Generałów 13 10. 11- 12. 13. !«■ 1. (2. 3. 4: 5. & 8. 'i. 2. 1. L2. L4- 5. 6. Tessaro Stanisław (24.6.1891) 3^(5, #3, KN., >f«4, KZ. 2} d-ca O. K. X. Wołkowicki Jerzy (22.1.1883) ^4, KZ. zł., KZ. WLśr., d-ca 27 dyw. piech. Popowicz Bolesław (2.9.1878) $£5, #3, KN., >|i4, KZ. zł d-ca O. K. VI. Rouppert Stanisław (15.4.1887) dr., $£(5, #3, KN., ^2, KZ. zł., szef Dep. Zdr. M. S. Wojsk, i szef wojsk. sł. zdr. Przeździecki Wacław Jan (15.7.1883) >2<5, ^t3, i-^2, KZ. zł., d-ca 21 dyw. piech. górsk. Mecnarowski Emil Franciszek (10.5.1879) dr., )f£<3, KN., i^i4, KZ. zł, prezydent Najw. Sądu Wojsk. Starszeństwo z dniem I-go stycznia 1928 r. Pasławski Stefan Wiktor (25.4.1885) 3^5, )Ź&3, 4, KN., >|m4. KZ. zł., d-ca O. K. VIII. Łukoski Kazimierz (13.9.1890; >X<5, KN., #4, #i4, KZ. zł., d-ca 11 dyw. piech. Wieroński Stanisław (29.7.1883) >^4, i%3, KZ. zł., d-ca 22 dyw. piech. górsk. Bończa-Uzdowski Władysław (23.8.1887) )^(5, )§S3,4,KN. z miecz., $•<4, KZ. zł., d-ca 28 dyw. piech. Kwaśniewski Stanisław Feliks (14.11.1886) J^c5, >J§;4, >|«3, KZ. zł., gen. do prac przy Gen. Insp. Sił Zbr.
  Smorawiński Mieczysław Makary (25.12.1893) >$(5, i||{3, KN., >§«4, KZ. zł., d-ca 6 dyw. piech.
  Kleeberg Franciszek (1.2.1888) ^t5, 3^4, *Łi4. d-ca 29 dyw. piech
  Maciszewski Feliks Antoni (31.5.1884) dr., $^4, >#«2, s. n.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1929 r.
  Paszkowski-Krok Henryk (1.4.1887) >Jt5, ^3, KN., s^4, KZ. zł., d-ca 20 dyw. piech.
  Dobrodzicki Jerzy (14.12.1884) 3$gc5, )$£c3, >&4. KZ. zł, d-ca O. K. II.
  Czuma Walerjan (24.12.1890) >^c5, KN. z miecz., j^4, t$t4, KZ. zł., d ca 5 dyw. piech.
  Szylling Antoni (31.8.1884) ^c5, >§(4, ^3, KZ. zł., d-ca 8 dyw. piech.
  Kasprzycki Tadeusz Zbigniew (16 1.1891) )$c5, #3, KN., #3, KZ. zł., z-ca I. wiceministra spraw wojsk.
  Starszeństwo z dniem l-go stycznia 1930 r.
  Maxymowicz-Raczynski Włodzimierz Marjan (9.5.1891) ^<5, KN., $ft4, HSM, HZ. zł., d-ca 4 dyw. piech. Jarnuszkiewicz Czesław (27.8.1888) )$c5, KN. z miecz., #4, >g«4, KZ. zł., d-ca O. K. I.
  Skotnicki Stanisław (13.1.1894) .^(5, KN., >1^4, KZ. zł., d-ca bryg. kaw.
  _ ..Baranowicze”.
  Młot-Fijałkowski Czesław (14.4.1892) i&5, KN.. #4. *f<4. d-ca 18 dyw. piech. „ Frank Oswald (28.2.1882) $j(5, ^2, KZ. zł., pom. d-cy O. K. III. Miller Stanisław (6.11.1881) ^(5, #i4, KZ. zł., d-ca 4 grupy art. Kołłątaj-Srzednicki Jan (29.8.1883) dr. )&5, KN., >^4. KZ. zł., kmdt C W. San.
  14
  Lista Starszeństwa Generałów
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
  §«4, KZ. zl d-ca K. O. P.
  g. Malinowski Tadeusz (14.7.1888) >$5. KN., #4, >^i4, KZ. zł., d-ca 17 dyw. piech.
  3., Zamorski Kordjan Józef (1.4.1890) $gc5, KN., >g(4, ^4, KZ. zl., KZ. WLśr., z-ca szefa Szt. Gł. i szef Oddz. Szt. Gł.
 18. Zahorski Sergjusz (4.9.1886) $(<5, w|w4, KZ. zł., d-ca bryg. kaw.
  „Poznań“.
 19. Skwarczyński Stanisław (17.11,1888) Jgc5, KN., &(4, )^4, KZ. zł.,
  d-ca 1 dyw. piech. leg.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 20. Jatelnicki Bolesław (2.1.1890) ijf*4., pom. d-cy O. K. IX.
  g. Zulauf Juljusz (20.8 1891) $<5, KN., >|$!c4, ^3, KZ. zł., d-ca 2 dyw. piech. leg.
  ą Bortnowski Władysław 12.11.1891) >%5, KN., #4, >§<4, KZ. zł., KZ.
  WLśr., d-ca 3 dyw. piech. leg.
 21. Przedrzymirski-Krukowicz Emil (25.1.1886) >§<5, ^c4, KZ. zł., d-ca 30 dyw. piech.
  Gąsiorowski Janusz Tadeusz (17.6.1889) )^c5, KN., )|^4, »^2. KZ. zł., szef Szt. Gł.
  6/ Wieniawa – Długoszowski Bolesław Ignacy Florjan (22,7.1881) dr., $5c5, KN. z miecz., #4, Ą<4. KZ. zł., d-ca 1 bryg. kaw. i czas. p. o. d-cy 2 dyw. kaw.
  Lista Starszeństwa Ofic. Za.v. Piechoty— Pułkownicy
  15
  Korpus oficerów piechoty
  Lista starszeństwa.
  PUŁKOWNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 22. Korewo Franciszek (21.9.1885) 3^(5, §2, insp. pob. O. K. III
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 23. Czerniewski Marjan I (25.4.1885) dypl. 3$C5, KZ. zł., pom. d-cy O. K. VI.
 24. Fijałkowski Bolesław Antoni (2.5.1891) inż. >}£c 5. KN., § 4, KZ. zł., d-ca
  piech. dyw. 3 dyw. piech. leg.
 25. Skokowski Juljan (25.4.1886) )2g(5, )||c4, §4, skł. osob. I wiceministra
  spraw wojsk.
 26. Błeszyński-Ferek Jerzy (24.4.1888) dypl. 3^5, KN., §4, KZ. WLśr., attache
  wojsk. Paryż.
 27. Kawiński Rudolf (1.9.1887) dypl. 3^5, §3, KZ. zł., pom. d-cy O. K. X.
 28. Pieracki Bronisław (28.5.1895) dypl. $$C5, §4, s. n.
 29. Godziejewski Eugenjusz (5.12.1885) 3»$C5, KN., )^4, §, d-ca 19 dyw. piech.
 30. Rust Zygmunt (19.5.1887) 5, >§12, insp. pob. O. K. VII.
 31. Źurakowski Romuald (22.8.1885) 3^(5, ^(4, KZ. zł., KZ. WLśr., pom. d-cy O. K. I.
 32. Iwanowski Stefan Tadeusz (12.12.1890) dypl. ]^C5, ^C4, §4, KZ. zł., pom. d-cy
  O.K. 11.
 33. Nowakowski Antoni I (26.1.1884) §, MN., B. Pers. M. S. Wojsk.
 34. Olbrycht Bruno Edward (6.10.1895) 3^(5, KN., 5?&4, §, kmdt C. W. Piech.
 35. Paszkiewicz Gustaw (20.3.1893) dypl. 3^C3, 4, 5, jgtt, §4, KZ. zł., d-ca piech.
  dyw. 24 dyw. piech.
 36. Pomazański Henryk (22.4.1889) dypl. 3^C5, KZ. zł., d-ca piech. dyw. 15 dyw.
  piech.
  |5. Wład Franciszek Seweryn (17.10.1888) dypl. 3^5, )§C4, §«3, KZ.zł. d-ca 14 dyw. piech.
 37. Sobieszczak Stanisław (17.4.1891) 3^C5, §12, KZ. zł., d-ca bryg. K. O. P.
 38. Stachiewicz Wacław Teofil (19.11.1894) dypl. $g(5, KN. z miecz., ^C4, §4.
  KZ. zł., d-ca^ piech. dyw. 1 dyw. piech. leg.
 39. Rückeman- Orlik Wilhelm (1.8.1894) 3^5, KN., §4, KZ. zł., d-ca 9 dyw.
  piech.
 40. Więckowski Erwin Emil Juljusz (31.5.1894) dypl. 3^(5, KN., >fśic4, §4, KZ. zł.,
  pom. d-cy O. K. VII.
  20- Lichtarowicz Ludwik (4.9.1890) dypl. KN. §4, KZ.zł., KZ. WLśr., insp. pob. O.K.X. 21. Juszczacki Stanisław (17.11.1884) )$<5. §4, KZ. zł.. O. T. O.
  2Zr Langner Władysław Aleksander (18.6. 1896) J%(5, KN. §4, KZ. zł., z-ca
  II. wiceministra spraw wojsk, i szefa Adm. Armji.
 41. Pieniążek Władysław (18.5.1885) dypl. KN., §13. KZ. zł., d-ca piech. dyw. 11 dyw.
  Piech.
 42. Kwaciszewski Józef (11.1.1890) @5, KN., §4, KZ. zł., d-ca piech. dyw.
  18 dyw. piech.
 43. Golachowski Karol (27,5.1888) KZ. zł., insp. pob. O. K. IX.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Pułkownicy
 44. Wojtkielewicz Alfons Marjan (5.10.1885) dypl. 3^(5, lg«, KZ. zł., d-ca piech.
  dyw. 12 dyw. piech.
 45. Mond Bernard Stanisław (14.11.1887) 3^<5, >jy<4, KZ. zł., d-ca piech, dyw. 6 dyw, piech. , 28. Regulski Bronisław (10.3.1886) dypl. inż. 3^5, ^(4, >|<t, KZ. zł., d-ca piech. dyw. 13 dyw. piech,
 46. Dindorf’Ankowicz Franciszek (3.12.1888) 3^5, KN., >§i4, »8«4, KZ. zł., d-ca
  piech. dyw. 30 dyw. piech.
 47. Drapella Juljusz (16.11.1886) dypl. 3^£5. »$«3, KZ. zł, d-ca piech. dyw. 27 dyw.
  piech.
 48. Sawicki Kazimierz (2.6.1888) 3^5, KN., :§(4, )$W4. d-ca 16 dyw. piech.
 49. Chilarski Eugenjusz (13.3.1888) dypl. 3^5, )^(4, KZ. zł., pom, d-cy O. K. IV.
 50. Pakosz Michał Władysław (15.9.1888) 3$t5, KN., J#I4, d-ca O. War, Wilno.
 51. Adamowicz Bronisław (13.9.1889) 3^C5, )*gM4, KZ. WLśr., kmdt miasta Grodno.
 52. Kozicki Stanisław II (7.5.1893) 3^C5, KN., )|S^4, !>^I4, KZ. zł., d-ca piech. dyw. 8 dyw.
  piech.
 53. Boruta~Spiechowicz Mieczysław (20.2.1894) dypl. )$£5, KN., $14, >|«4, KZ. zł., d-ca piech. dyw. 20 dyw, piech.
  Starszeństwo z dniem I-go lipca 1925 r.
 54. Dzwonkowski Zygmunt (29.4.18®) dypl. inż. >}£C5, ^2, KZ. zł., pom. d-cy
  O. K. VIII.
  12, Kustroń Józef I. (16,10.1892) )^C5, KN., *5^4, >®<I3, KZ. zł., d-ca piech. dyw. 16 dyw. piech.
 55. Wojtkiewicz Władysław (25.11,1883) ►§13, KZ. zł., O. T. O.
 56. Zabdyr Michał (5,3.1880) 3g(5, KN. >1*4, KZ. zł., szef Dep. Uzup. M. S. Wojsk.
 57. Wolikowski Romuald (21.12.1891) dypl. 3$t5, KN., ?$t4, )§ä4, d-ca piech. dyw.
  4 dyw. piech.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
 58. Dragat Władysław Filip (26.5.1885) 3^15, KN., >|pl2, KZ. zł., d-ca piech. dyw.
  22 dyw. piech. górsk.
 59. Wir-Konas Alojzy (13.5.1894) 3®C5, KN., I#l4, KZ. zł., d-ca piech. dyw. 21 dyw.
  piech. górsk.
 60. Witorzeniec Roman (10.9.1891) )g(5, KN.. ^3, KZ. zł., d-ca piech. dyw.
  17 dyw. piech.
 61. Trojanowski Jerzy Roman (25.2.1893) dr. 3$<5, KN., KZ zł., d-ca bryg.
  K. O. P.
 62. Schuster-Kruk Stanisław (25.2.1890) ^s, KN., >$W4, KZ zł., d-ca bryg.
  K. O. P.
 63. Borowiec Stanisław (21.4.1884) dypl. j^5 ^ cfl pjech dyw< 2 dyw
  piech. leg.
 64. Smykał Florjan Józef (25.11.1886) dypl. #<5 ^ Kz rf z-ca szefa
  Dep. Uzup. M. S. Wojsk.
 65. Czapliński Emil Wojciech (8 9.1892) KN>J KZ. zł., kmdt miasta
  Lublin.
 66. Oziewicz Ignacy (8.5.1887) 3^C5, ^4, d-Ca 76
 67. Kalabiński Stanisław (15.11.1890) $$(5, KN., rt&4 ^4 d_Ca bryg.
  K. O. P. >
 68. Alter Franciszek (22.11.1889) 3&5, #4, l#4. MN., d.ca plech. dyw. 14 dyw.
  piech.
 69. Bittner Ludwik (24.4.1892) 3$C5, KN., #4. >£«, KZ. zł., d-ca piech. dyw.
  5 dyw. piech.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Pułkownicy
  17
 70. Kluczyński Wacław (1.11 1890) J§1, KZ. zł., d-ca 69 p. p.
 71. Rybicki Kazimierz Jarosław (14.1.1891) )gC4, 5, »§44, KZ. zł., KZ. WLśr., O. T. O.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 72. Okulicz – Kozaryn Jarosław (2.8.1888) dypl. >]g(5, »§43, KZ. zł., KZ. WLśr.,
  d-ca 29 p. p.
 73. Piasecki Wojciech Emanuel (10.7.1886) .$5, >§, insp. pob. O. K. IV. g. Jachimowicz Adolf (4.6.1884) KZ. zł., insp. pob. O. K. VI.
 74. Kohutnicki Romuald (7.2.1889) jgfcs, KN., >§44, KZ. zł., d-ca 80 p.p.
 75. Wecki Stanisław (28.1.1890) dypl. 1^5, %4, >§44, KZ. zł. ofic. do zleceń
  II wiceministra spraw wojsk, i szefa Adm. Armji.
 76. Kamski-Milan Maksymiljan (18.10.1895) dypl. 3^C5. KN. z miecz. ’$>4, !*§4 3,
  d-ca piech. dyw. 26 dyw. piech.
 77. Zagórski Karol Roman (9.9.1886) ijjt5, d-ca 3 p. s. p.
 78. Wartha Witold (10.11.1889) dypl. 3$C5, ijfe 4, fefs 4, KZ. zł., Gen. Insp.
  Sił Zbr.
 79. Wlasak Antoni (8.6.1886) KZ. zł., d-ca 4 p. s. p.
 80. Kieszkowski Gustaw (30.3.1884) 5, Ȥ12, d-ca 65 p. p.
 81. Gigiel-Melechowicz Józef (6.3.1890) JjgjCS, KN., »§4 4, KZ. zł., d-ca 40 p. p.
 82. Piekarski Wacław (5.6.1893) dypl. 5, f 4, KZ. zł., d-ca bryg. K. O. P.
 83. BołtuĆ Nikołaj (21.12.1893) dypl. $&5, >f&4, i§4, d-ca piech. dyw. 19 dyw. piech.
 84. Marszałek Naksymiljan Nilan (8.3.1888) 5, >§4 2, kmdt miasta Brześć n/ß.
 85. Przyjałkowski Zdzisław (6.10.1f®2) dypl. J»$C5, KN., ^4, »§4 4, z-ca d-cy K.O.P.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1929 r.
 86. Lawicz Wilhelm Andrzej (9.11.1893) dypl. 5, KN., »§4 4, KZ. zł., d-ca piech,
  dyw. 25 dyw. piech.
 87. Sokół-Szahin Mieczysław (6.9.1889) KZ. zł., d-ca 78 p. p.
  •3. Sadowski Jan III (24.6.1895) dypl. 5, KN.. # 4, hg-J 4, KZ. zł., d-ca piech.
  dyw. 23 dyw. piech.
 88. Bardel Euzebjusz Walerjan Maciej (14.8.1895) dypl. dr. 3^C5, KN., '$(4, Ȥ4 4,
  szef. Oddz. Szt. Gł.
 89. Borzęcki Roman (9.8.1891) dypl. @5, 3, w dysp. II wiceministra spraw
  wojsk. 1 szefa Adm. Armji.
 90. Świtalski Stanisław (28.3.1890) dypl. 5, KN., # 4, §14, d-ca piech. dyw.
  9 dyw. piech.
 91. Brzechwa-Ajdukiewicz Adam (20.3.1894) dypl. >^(5, KN., W|i*l3, KZ. zł., d-ca
  piech. dyw. 28 dyw. piech.
 92. Hulewicz Bohdan Józef Florjan (20.6.1888) dypl. J$5, KN,, $4, KZ. zł.,
  szef B. Pers. M. S. Wojsk.
 93. Rymkiewicz Mieczysław II (28.9.1886) )§C5, >§44, KZ. zł., KZ, WLśr., d-ca 63 p.p.
 94. Ulrych Juljusz (9.4.1888) dypl. >^’5, KN., >f$>4, §4, KZ. zł. 2, szef Oddz. 5zt. Gł.
 95. Ćwiertniak Józef Stefan (7.9.1896) dypl. >“$(5, KN., 4, §4, KZ. zł., szef
  Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 96. Myszkowski Aleksander Zygmunt (28.2.1892) dypl. ^5, KN., jffe4, Ȥ4 4, d-ca
  piech. dyw. 7 dyw. piech.
 97. Surówka Edward (27.12.1894) J$C 5, KN. z miecz., ffe 4, #4, KZ. zł., KZ. WLśr.,
  d-ca 21 p. P*
 98. Liwacz Józef (3.1.1889) )$C5, § 2, KZ. zł., d-ca 50 p. p.
 99. Furgalski Teodor (11.9.1893) dypl. J$C5, KN.,>§<4, »§14, KZ. zł., szef Oddz. Szt. Gł.
 100. Mazurkiewicz Tomasz (1.1.1889) ^C5, KN, § 2, KZ. zł., d-ca 68 p. p.
 101. Hozer Kazimierz (2.12.1890) 5, KN., jjt 4, Ȥ14, d-ca 22 p. p.
  1g. Misięg Ignacy (30.7.1891) ^ 5, fj&4, »§4. d-ca 14 p. p.
 102. Werobej Józef (17.9.1890) 1^5, KN., »§14, KZ. zł., d-ca 44 p. p.
 103. Bociański Ludwik (24.8.1892) dypl. 5, §, KZ. zł. kmdt Szk. Pchor, Piech.
 104. Turkowski Marjan (28.7.1894) #5, KN., >§< 4, 4, KZ. zł., d-ca 79 p. p.
  2
  18
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Pułkownicy
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 105. Grzędziński January Konstanty (19.9.1891) inż. 3®jf< 5, KN., d-ca 30 p. p,
 106. Włodarski Jan (23.6.1888) dypl. $£( 5. >$4, d-ca 23 p. p.
 107. Durskl-Trzasko Zygmunt (8.4.1895) dypl. 3>g( 5, KN., >§& 5, #4 3, KZ. zL,
  d-ca 39 p. p.
 108. Samborski Leonard (6.11.1885) #4 2, KZ. zł., d-ca 11 p. p.
 109. Wachowicz Stanisław (18.11.1889) KN., #9 4, KZ. zł., d-ca 9 p. p. leg.
 110. Biernacki Wacław (25.9.1884) KN. z miecz,, ® 4, #4 2, KZ. zł., s. n. do
  1.7.1932 r.
 111. Rudka Ludwik Mikołaj (6.12.1890) dypl. )^C5, KN., #42, KZ. zł., d-ca 35 p.p.
 112. Mysłowski Mieczysław (30.10.1896) dypl. 3^C5, KN., #44, KZ. zł., z-ca d-cy
  Br. Panc. M. S. Wojsk.
 113. Jaklicz Józef (17.9.1894) dypl. )^(5, KN., #4, #44, KZ. zł., W. S. Woj.
 114. Kossecki Stefan (12.1.1890) dypl. ^C5, KZ. zł., kmdt. Szk. Pchor. dla Pdfc.
 115. Dłużniakiewicz Janusz Wacław (1.10.1888) 5, KN., ^2, KZ. zł., d-ca 2 p. s. p.
 116. Endel-Ragis Leopold (11.11.1894) dypl. 3*g(5, KN., #4, #42, KZ. zł., KZ. sr.,
  D. O. K. II.
 117. Biestek Stefan Leon (3.5.1892) KN., #43, KZ. zł., d-ca 6 p. p. leg.
 118. Pytel Bolesław Wilhelm (1.7.1883) 5, KN., $<2. KZ. zł., d-ca 26 p. p.
 119. Tarczyńskl-Alf Tadeusz Władysław (5.10.1889) dypl. J^(5, KN., )^4, #«4,
  d-ca 18 p. p.
 120. Mozdyniewicz Mieczysław (13.3.1896) dypl. 3g(5, KN., #44, KZ. zł., d-ca 70 p. p.
 121. Krzyżanowski Bolesław Mar ja (8.9.1S97) dypl. ^(5, KN., >f£c4, #44, Gen.
  Insp. Sił Zbr.
 122. Grot Leon (6.6.1890) 3^5, KN., lSt4, #44, d-ca 3 p. p. leg.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 123. Zieleniewski Tadeusz (24.7.1887) dypl. >$5, KN., #4, #44, KZ. zł., szef
  w. i. a
 124. Czuruk Otton (16,1.1887) dypl. inż. J^C5, )g(4, #42, B. Og. Adm. M. S. Wojsk.
 125. Ocetkiewicz Marjan (28.10.1895) 3^(5, KN., #44, KZ. zł., d-ca 56 p. p.
 126. Kaleński Rudolf (17.1.1886) >#43, KZ. zł., d-ca 17 p. p.
 127. Skroczyński Albin (21.2.1890) 3$C5, #*, KZ. zł., d-ca 64 p. p.
 128. Chłusewicz Benedykt (3.4.1895) dypl. 3»|t5, KN., )Śfc4, #44, d-ca 43 p. p.
 129. Polak Zygmunt (7.11.1894) dypl. 3^5, KN., 3$C4, #<4, d-ca 53 p. p.
 130. Widacki Stanisław Zygmunt (27.4.1883) lg<5. #4, KZ. zł., d-ca 51 p. p.
 131. Chilewski Marjan Adam (10.5.1892) 3^5, KN., #44, KZ. zł., d-ca 58 p. p.
 132. Parafiński Tadeusz Piotr (2.2.1896) dypl. 3“$C5, KN., #44, KZ. zł., II-gi pom.
  d-cy O. K. I.
 133. Klaczyński Wacław (9.10.1887) #C5, KN., #4« #!4> d-ca 75 p. p.
 134. Maczek Stanisław Władysław (31.3.1892) dypl- 'Ti KZ. zł. d-ca 81 p. p.
 135. Zborzil Józef (4.8.1891) dypl. 3^5, #43, KZ. zł., w dysp. Min. Kom.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 136. Walczak Kazimierz (15.7.1886) KZ. zł., d-ca 60 p. p.
 137. Kawiński Gwido (20.2.1891) dypl. 3$C5, #42, KZ. zł., d-ca 72 p. P-
 138. Laveaux Ludwik (18.6.1891) dypl. 3^(5, KN. z miecz., >||c5, #<4. KZ. zł., d-ca
  2 p. p. leg.
 139. Dudziński Franciszek Kazimierz (2.10.1892) dypl. #(5, #42, KZ. zł., d-ca
  31 p. p.
 140. Prugar-Ketling Bronisław (2.7.1891) dypl. 3$C5, %4, #2, KZ. zł .. d-ca
  45 p. p.
 141. Kaliński Władysław (22.3.1891) dypl. 3^C5, )f|c4, #4, d-ca 48 p. p,
 142. Rowecki Stefan (25.12.1895) dypl. 3^(5, KN., #4, #44, KZ. zł., d-ca 55 p. p.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Pułkownicy — Podpułkownicy
  19
 143. Zientarski-Liziński Jan (24.10.1894) KN , >§S4, KZ. zł., d-ca 13 p. p.
  g. Dąbek Stanisław II. (28.3.1892) 3$C5, >§S2, KZ. zł.. MN., d-ca 7 p. p. leg.
 144. Żongołłowicz Eugenjusz (21.8.1895) 3gC5, >§13, KZ. zł., d-ca 57 p. p.
 145. Janicki Kazimierz Bogumił (16.7.1894) dypl 3^(5, KN., i§C4, »§«4, KZ. zł., KZ.
  WLśr., d-ca 1 p. s. p.
 146. Powierza Władysław (11.8.1891) dypl. g$C5, #4, KZ. zł., KZ. WLśr., d-ca 62 p. P*
 147. Zawiślak Jdzef (18.10.1890) @5, KN., #4, *#!4,t KZ. zł., d-ca 84 p. p.
 148. Janowski Juljan (16.2.1886) >x<5> #I* KZ. **■. d-ca 5 p. s. p.
  PODPUŁKOWNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 149. Miedziński Bogusław (22.3.1891), s. n.
 150. Kwiatkowski Tadeusz Władysław (9.10.1886) dypl., insp. pob. O. K. V.
 151. Piątkiewicz Leon (21.6.1887), kmdt P. K. U. Skierniewice.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 152. Freund-Krasicki Mikołaj (1.6.1888) dypl. 3j$j[5, KN., S§«2, KZ. zł., d-ca bryg.
  K. O. P.
 153. Ruszczewski Lucjan Władysław (15.8.1888) dypl. K§4, insp. pob. O. K. II.
 154. Wiśniewski Walerjan (18.8.1893) 3^C5, KN., »§44, KZ. zł., z-ca kmdta C. W.
  Piech.
 155. Gotkiewicz Leon (14.3.1885), kmdt P. K. U. Przemyśl.
 156. Block! Stefan (20.5.1887) KZ. zł. kmdt miasta Wilno.
 157. Łęgowski Zygmunt Ludwik (5.3.1892) ^C5, >§43, kmdt P. K. U. Baranowicze.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 158. Jasiński Walery (25.9.1890) dypl. >§43, KZ. zł., kmdt Szk. Br. Chem.
 159. Dąbrowski Leon I (30.5.1887) 3^(5, >§4, kmdt P. K. U. Starogard.
 160. Kuczyński Zygmunt Jerzy (23.4.1886) dypl. 3^jC5, KN. z miecz., )|&4, >§4, KZ.
  WLśr., kmdt miasta Lwów.
 161. Zasztowt Witold (16.10.1886) >§t, kmdt P. K. U. Katowice
 162. Tobiasiewicz Władysław (20.6.1886) >§4, KZ. zł., kmdt P. K. U. Stanisławów.
 163. Ratuszyński Modest Wacław (15.6.1889) dypl., Dep. Uzup. M. S. Wojsk.
 164. Szretter Jan Józef Baptysta (8.7.1887), kmdt P. K. U. Włocławek.
 165. Bratro Jan ((10.4.1895) KN., >§4 2, KZ. zł., d-ca 28 p. p.
 166. Różycki-Kołodziejczyk Tadeusz (22.8.1887) dypl. 3^5, ^4, >§43, d-ca 73 p. p.
 167. Komierowski Witold Adrjan Roger (9.1.1888) 3^(5, »§44, KZ. zł., insp. pob.
  O. K. VIII.
 168. Radziejowski Bronisław (6.10.1887) dypl., ft§43, kmdt P. K. U. Warszawa-Pow.
 169. Pereświet-Sołtan Konstanty (8.3.1885) )jgC5, >§44. insp. pob. O. K. I.
 170. Ploszajski Karol (2.11.1890) dypl. 3$C5, KN., >§44, w dysp. szefa Szt. Gł.
 171. Kwiatek Feliks (5.7.1886) dypl. KN., #4, >§44, KZ. zł., d-ca 19 p. p.
 172. Gabryś Jan Rudolf 0.1.1891) dypl. KZ. zł., kmdt P. K. U. Jarocin.
 173. Skorupski Eugenjusz (4.10.1887) >§, KZ. zł., w dysp. d-cy O. K. V.
 174. Krzyż Stanisław (17.5.1886), kmdt P. K. U. Poznań-M.
 175. Chodźko-Zajko Jan (22.7.1890) 3$C5, »§12, d-ca 52 p. p.
 176. Jeleniewski Eugenjusz (15.8.1890) inż. >§43, KZ. zł., zca szefa Dep. Bud.
  M. S. Wojsk.
 177. Müller Leopold Stanisław (2.1.1892) dypl. )%<■ 5, KZ. zł., w dysp. Min. Rolń.
  20
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Podpułkownicy
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 178. Wesołowski Alfred Józef (8.11.1887) >^(5, l§4, kmdt P. K. U. Hrubieszów.
 179. Juracki Paweł (1.11.1885) !>§«, kmdt P. K. U. Nowy-Sącz.
 180. Stankiewicz Witold Włodzimierz (4.3.1893) dypl. )$jC5, KZ. zł., deleg. Szt. Ol.
  przy Dyr. Okr. K. P. Wilno.
 181. Niemierski Jan (26.6.1886) *5, KN., >§«2, K. O. P.
 182. Grabowski Franciszek I (8.9.1893) dypl. KN., >§34, d-ca 34 p. p.
 183. Kulma Władysław Józef (5.10.1888) dypl. dr. J^C5, >§42, d-ca 25 p. p.
 184. Grabowski Zygmunt II (25.4.1892) dypl. J*g(5, KZ. zł., d-ca 49 p. p.
 185. Krudowski Marjan (25.3.1892) >$C5, >§<2, KZ. zł., d-ca 10 p. p.
 186. Putek Kazimierz (22.2.1891) dypl. dr. 3®C5, i§43, KZ. zł., 40 p. p.
 187. Załuska Jan II (25.5.1889) 3$<5, KN., >§14, KZ. zł., d-ca 8 p. p. leg.
 188. Swarzeński Jan (8.12.1888) dypl. 3^C5, KN., >#4, >§42, Szt. Gł.
 189. Śliwiński Stanisław I (14.7.1890) inż. h§4, KZ. zł., d-ca 77 p. p.
 190. Żurakowski Antoni Jan Józef (9.6.1889) dypl. )^C5, KN., >§42, KZ. zł. d-ca24p. p.
 191. Szafran Jarosław Bolesław (5.11.1895) dypl. 3$(5, KN., >#4, »§42, KZ. zł.,
  d-ca 41 p. p.
 192. Florek Kazimierz (29.10.1892) dypl. KN. >§»2, KZ. zł., kmdt Korp. Kad. Nr. 1.
 193. Lewicki Stanisław III (29.10.1891) 3^(5, W§42, KZ. zł., d-ca 85 p. p.
 194. Kubin Jan II (26.6.1888) J&<5, >§3, KZ .zł., MN., kmdt P. K. U. Kamionka-Struml-
  łowa.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
 195. Smolarski Władysław (6.1.1895) dypl. $&5, KN., I$43, KZ. zł., d-ca 86 p. p.
 196. Brożek Kazimierz (16.1.1895) 3$(5, KN., >>§<14, KZ. sr., d-ca 20 p. p.
 197. Czapliński Władysław Konrad Roman (15.1.1895) 3$C5, KN., >§43, KZ. zł., d-ca27p.p.
 198. HoSZOWSki Józef I (10.2.1889) dypl. 3$gC5, KN., #4, >§44, d-ca 37 p. p.
 199. Zbrowski Wacław (16.6.1889) J$$C5, KN. z mlecz., »§<3, KZ. kmdt p* K* u-
  Warszawa M. I.
 200. Deschu Tadeusz Michał (22.8.1893) 3^(5, KN. z miecz., >§14, KZ. zł., Dep.
  Uzup. M. S. Wojsk.
 201. Szczyradłowski Bronisław Mikołaj (5.12.1887) 3^(5, I§«3. KZ. zł., MN., 53 p. p.
 202. Sadowiński Artur (28.7.1892) 3$C5. W§<, KZ. zł., kmdt P. K. U. Modlin.
 203. Trznadel Ludwik Franciszek (29.9.1886) 3^( 5, KN., ^ 2, kmdt P. K. U. Wadowice.
 204. Wyrwiński Eugenjusz (16.6.1895) ^C5, KN., >§4 4, d-ca 1 p. panc.
 205. Csadek Zygmunt Michał (20.7.1895) 3^C 5, KN. § 4, KZ. zł., d-ca 36 p. p.
 206. Schwarzenberg-Czerny Bolesław (3.2.1890) >#4, >§44. d-ca 6 p. s. p.
 207. Polniaszek Franciszek (24.9.1892) dypl. dr. jJJC 5, KN., 4, i§c 3, KZ. zł.,
  d-ca 54 p. p.
 208. Matarewicz Antoni Mieczysław (29.1.1889) 5> Ht** kmdt P. K. U Wołkowysk.
 209. Majkowski Benedykt Marjan (21.3.1893) 5, KN., >§4 4, KZ. sr., kmdt miasta
  Przemyśl.
 210. Putrament Władysław (14.12.1885) >§<, kmdt p. K. U. Lida.
 211. Haberling Adam Czesław (24.11.1892) #4, kmdt miasta Łódź.
 212. Sitko Józef (9.3.1887) 3$C 5, KN., >§4 4, kmdt P. K. U. Bielsko n/Śl.
 213. Balsewicz Jan (30.4.1887) 5, 2, kmdt P. K. U. Łódź-M. U.
 214. Bogaczewicz Kazimierz (2.3.1888) $£( 5, KN., >§i 4, KZ. zł., d-ca 42 p. p.
 215. Majewski Tadeusz I (7.2.1894) 3^(5, KN, z miecz. »§4 4 KZ. zł., d-ca 38 p. p,
 216. Sobolewski Franciszek (17.11.1885) 3$C 5, kmdt P. K. U. Piotrków.
 217. Ostrowski Bolesław Andrzej (30.11.1891) 3^< 5, KN. z mlecz., # 4, t«4 4, KZ. zł.,
  d-ca 4 p. p. leg.
 218. Korkozowicz Jan (7.10.1891) dypl. 5, KN., >§<14, KZ. zł., d-ca 61 p. p.
 219. Byczkowski Mikołaj (18.3.1887) >■§«, kmdt P. K. U. Ostrów Pozn.
 220. Urbanek Józef ll (8.2.1886) dypl. 3$ 5, >§4 3, KZ. zł., d-ca 32 p. p.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Podpułkownicy
  21
 221. Sosabowski Stanisław (8.5.1892) dypl. 5, W. S. Woj.
 222. Żelichowski Prymus (28.1.1889) KZ. zł., d-ca 82 p. p.
 223. KOC Leon Wacław (23.9.1892) dypl. jgt 5, KN. z miecz., #4. k£fi 4, KZ. zł.,
  d-ca 66 p. p.
 224. Maruszewski Artur Tomasz (21.12.1886) dypl. >$( 5, KN., 4, >5*3, KZ. zł.,
  d-ca pułku K. O. P.
 225. Kunc Bogusław (1.10.1889) KN., 1^(4, KZ. sr.. kmdt Korp. Kad. Nr 2.
 226. Pełczyński Tadeusz Walenty (14.2.1892) dypl. #C5, KN., )^4, >$4. KZ. zł..
  d-ca 5 p. p. leg.
 227. Wiatr Józef Albin (25.7.1889) dypl. 3^(5, KN., *4. d-ca pułku K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 228. Stankiewicz Ludwik Eugenjusz (24.10.1888) >5*. kmdt P. K. U. Gniezno.
 229. Krudowski Zygmunt (5.4 1894) KN.. 3, 1 p. s. p.
 230. Prosołowicz Marjan (7.9.1897) ffc 5, KN., $*4, KZ. zł., D. O. K. II.
 231. Woj akowski Władysław Teodor (17.5.1887) 3&C 5, KN., #5, >**2, KZ. zł.,
  d-ca 15 p. p.
  s. Sidzińskl Władysław (25.4.1887) 4K kmdt P. K. U. Sieradz.
 232. Prokop Jan (23.12.1890) 5, )^3, KZ. WLśr., kmdt P. K. U. Kościerzyna.
 233. Patkowski Franciszek (12.9.1886) I*|h 2, kmdt P. K. U. Pszczyna.
 234. Raganowicz Marjan Stanisław (12.8.1892) 3$C5, KN., # 4, >5«2, KZ. zł., d-ca 33 p.p.
 235. Rój Jan Józef (11 10.1889) 3$C 5, >f< 2, KZ. zł., P. K. U. Nowogródek.
 236. Klein Jan (15.5.1892) 3&( 5, KZ. zł., d-ca 83 p. p.
 237. Sudoł Franciszek (4.10.1892) 3^(5, KN., 4, KZ. zł., 14 p. p.
 238. Cetnerowski Zygmunt (8,3.1891) dypl. 3^(5, deleg. Szt. Gł. przy Dyr.
  Okr. K. P. Poznań.
 239. Broniowski Stefan (22.8.1894) dypl. mr. 3^5, KN., kf« 4, KZ. zł., d-ca 16 p. p.
 240. Eichler Wiktor Norbert (21.5.1892) 3^.5, 45 p. p.
 241. Waradzyn Stanisław Franciszek (22.3.1892) 5, >5« 3, kmdt P. K. U. Kutno.
 242. Pikusa Bolesław Roman (18.11.1890) dypl. dr. )»(< 5, KN., 4« 4. KZ. zł., M. S Wojsk.
 243. Trapszo Tadeusz (29.5.1894) dypl. 3^5, )^C5, >|< 4, 4 p. p. leg.
 244. Bohusz – Szyszko Zygmunt (19.1.1893) dypl. )gc 5, KZ. zł., d-ca pułku
  K. O. P.
 245. Popelka Wilhelm (2.4.1891) 3^(5, >5*» KZ. sr., w dysp. szefa Dep. Piech.
  M. S. Wojsk.
 246. Żołędziowski Ryszard I (27.3.1887) 5, i# 2, KZ. sr., D. O. K. IX.
 247. Staich Antoni Wiktor (21.5.1894) dypl. KN., >§4, KZ. zł., 13 p. p.
 248. Zych Józef (29.8.1887) MN., kmdt P. K. U. Siedlce.
 249. Dubiński Antoni (30.3.1891) 3^C 5, kg«» Kz- WLśr., kmdt P. K. U. Chełm.
 250. Bornstaedt Lucjan (28.12.1891) >$<. 5, 4*3 4, KZ. sr., kmdt P. K. U. Łomża.
 251. Kotowicz Jan Stefan (18.12.1890) 3^C 5, KN. #4, 4* d”ca 67 P- P*
 252. Łańcucki Seweryn (1.7.1890) dypl. 3$C 5, KN., igd 3, KZ. zł., d-ca 71 p. p.
 253. Bartak Piotr (12.6.1890) dypl. 3ijt 5, KN., >|h 4, KZ. zł., d-ca pułku K. O. P.
 254. Raczyński Marjan (24.10.1885) 3^C 5, 4, KZ. zł., d-ca 12 p. p.
 255. Krzywobłocki Mieczysław (14.12.1892) 3$C5, 3, kmdt P. K. U. Tarnów.
 256. Mirgałowski Bolesław (15.4.1889) 5, lf«3. KZ. sr., d-ca 59 p. p.
 257. Dżułyński Orest (5.10.1890) dypl. 3^(5, k$«3, KZ. zł., 26 p. p.
 258. Sikorski Adam Marjan (20.9.1886) 3»§<C5, KN., KZ. zł., kmdt miasta Poznań.
 259. Korwin-Kossakowski Edward Józef (15.1.1891) >^C5, >¥«3, 3 p. p. leg.
 260. Dziurzyński Kazimierz (1.3.1891) dypl. 3^C5, KN., 4*4, KZ. zł., D. O. K. X.
 261. Tyczyński Wojciech Jan (6.1.1892) >$5, ^2, KZ. zł., MN., 51 p. p.
 262. Matuszek Rudolf Józef (2.3.1892) )j&5, >514, K?- 36 P P-
 263. Szafranowski Zygmunt (2.2.1892) 3gC5, KN., 1^4, KZ. zł., 25 p. p.
 264. Kajetanowicz Antoni (13.6. 1888) §5, >$*, kmdt P. K. U. Poznań-Pow.
 265. Siuda Stanisław (4.4.1890) ^C5, >5*14, KZ. zł., 8 p. p. leg.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty Podpułkownicy
 266. Hyc Jan (30.3.1895) dypl. >gC5, KN., 3j&5. KZ. zł., Szt. Gl.
 267. Królikowski Juljan (16.2.1887) 3^(5, ^5, l#t4, KZ. sr., 59 p. p.
 268. Schmidt Alfred (19.6.1888) 3^5, KN., >f<2, KZ. zł., 69 p. p.
 269. Wllniewczyc Wacław (20.3.1890) 3»$(5, KN., ł#l4, 9 p. p. leg.
 270. Alexandrowicz Kazimierz (11.2.1894) dypl. )§5, )^C4, lf-13, KZ. zł., Gen. Insp.
  Sił. Zbr.
 271. Effert Edmund (21.11.1889) 3^(5, )$«8, kmdt P. K. U. Bydgoszcz.
 272. Hyla Marjan (21.6.1891) 3$C5, ^2, kmdt P. K. U. Słonim.
 273. Perkowicz Edward (27.10.1886) dypl. 3$«C5, )||c5, l$kl4, KZ. zł., KZ. WLśr.,
  D. O. K. III.
 274. Horak Alojzy (10.8.1891) dypl. KN. KZ. sr., szef B. Og. Org. M. S. Wojsk.
 275. Matzenauer Karol Józef (26.9.1889) 3»$(5, >f«, kmdt miasta Toruń.
 276. Swinarski Karol (11.1.1890) 3^C5, 1^3, KZ. zł., 44 p. p.
 277. Grzebień Bronisław (20.9.1886) 3^C5, $14, KZ. zł., kmdt P. K. U. Zawiercie.
 278. Podwysocki Tadeusz Paweł (17.7.1898) 3^5, t$fl3, KZ. zł., 65 p. p.
 279. Wroczyński Jerzy (15.8.1893) 3$C5, K$4 2, KZ. zł., 34 p. p.
 280. Banaszak Edward (7.1.1892) 3^C5, l#l, 79 p. p.
 281. Grodzki Stanisław (19.10.1895) dypl. 3$<5, i$M4, KZ. zł., 71 p. p.
 282. Leukos-Kowalski Stefan Jan (16.5.1891) 3$C5, KN. #4, KZ. zł., z-ca szefa
  Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 283. Wiecierzyński Władysław (15.4.1894) 3^5, >$«4, KZ. zł., 56 p. p.
 284. Niezabitowski Tadeusz Ludwik (22.5.1896) dypl. 3®C5, KN. I#I4, KZ. zł., d-ca puł-
  ku K. O. P.
 285. Wenda Zdzisław Zygmunt (29.4.1896) dypl. 3;j(<5, KN., wf*l4, KZ. zł., d-ca 1 p. p. leg.
 286. Szyłejko Stanisław (22.4.1892) 3^C5, 23 p. p.
 287. Rychalski Stefan (20.7.1891) 3^5, >$W2, kmdt P. K. U. Łask.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1929 r.
 288. Hörl Wilhelm Franciszek (8.4.1893) 3$C5, KN., #5, >ga4, kmdt P. K. U. Ino-
  wrocław.
 289. Kwapiński Jan Klemens (23.11.1890) łj«2, kmdt P. K. U. Pułtusk.
 290. Kuś Józef II (12.3.1888), kmdt P. K. U. Równe.
 291. Porwit Marjan (25.5.1895) dypl. J$C5, KN., itfC4, )§H4, C. W. Piech.
 292. Boguszewski Wacław (18.3.1891) KZ. sr., kmdt P. K. U. Puławy.
 293. Giza Józef (3.3.1887) 3^(5, 1^3, KZ. zł., MN., 2 p. s. p.
 294. Śpiewak Władysław (23.9.1892) 3^C 5, 29 p. p.
 295. Stolarz Stefan (31.8.1889) >g<t, kmdt P. K. U. Kowel.
 296. Morawski Marjan (25.3.1892) dypl. J$W4, KZ. zł., KZ. WLśr., D. O. K. X.
 297. Stawarz Aleksander (7.7.1896) 3^(5, KN., »j<4, KZ. zł., 3 p. s. p.
 298. Rapszewicz Leon (18.6.1894) 3$(5, >$44. KZ. WLśr., kmdt P. K. U. Krzemieniec.
 299. Głowacki Michał (22.3.1891) 3^[(5, l-§<4, 42 p. p.
 300. DŻUgaj Janusz (15.6.1891) dypl. 3$C5, KN., ^<4, KZ.
  sr., w dysp. szefa Dep.
  Uzup. M. S. Wojsk.
 301. Tasiecki Mieczysław (23.9.1894) dypl. „ffyiS, KN., ^4, 24 p. p.
 302. Szczęśniak Kazimierz (22.2.1885) 3&(5, 1*$4, kmdt P. k. U. Szamotuły.
 303. Wandtke Antoni (15.9.1891) 3$C5, #, KZ. zł., 81 p. p.
 304. Kończyc Piotr (15.9.1893) dypl. 3$<5, 1^, KZ. zł., deleg. Szt. Gł. przy Dyr.
  Rob. Publ. Warszawa, Łódź, Lublin, Białystok.
 305. Jędrychowski Feliks Franciszek (11.1.1894) 3®5, KN., I#I3. KZ. zł. 17 p. p.
 306. Sękara Franciszek (27.10.1893) 3$C5, KN., pfw4, KZ. sr. 27 p. p.
 307. Naspiński Jan (26.5.1894) dypl. 3$C5, KN., >$44, 76 p. p.
 308. Świątecki Jan Stanisław (23.6.1894) >&5, KN., >$4 3, KZ. zł., D. O. K. VI.
 309. Wójcicki Aleksander I (1.9.1889) KN., >$4 3. KZ. zł., D. O. K. V.
 310. Münnich Tadeusz Stefan Aleksander (18.8.1893) dypl. 3<$C5, KN., J$[c4. >$44,
  KZ. sr. Gen. Insp. Sił Zbr.
 311. Galiński Kazimierz Jan (8.2,1894) dypl. 3^5, $£5, »$4 4, KZ. sr. Szt. Gl.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Podpułkownicy
  23
 312. Janiszewski Lucjan Karol (8.6.1891) dypl .3^(5, KN., >$&5, »$3, KZ. WLśr.
  50 p. p.
 313. Kurek Karol (4.11.1895) 3^(5, #5, %l. d-ca baonu morskiego.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 314. Sokołowski Kazimierz II (5.1.1892) KZ. sr.t D. O. K. VII.
 315. Gebel Leopold (20.8.1889) dypl. ^2. KZ. zl., MN., B. Og. Adm. M. S. Wojsk.
 316. Smelkowski Franciszek (27.1.1888) 1^3., kmdt P. K. U. Sosnowiec.
 317. Piwnicki Zygmunt Marja (16.8.1895) >jC5, »$3, KZ. zł., D. O. K. VIII.
 318. Grefner Alfred (19.6.1890) 3®C5, KN., $14, KZ. sr., 63 p. p.
 319. Gruszka Józef (5.5.1890) dypl. $&5, KZ. sr- 74 P- P-
 320. Winiarski Władysław I (22.11.1892) dypl. J^t5, KN, >|&5, i$I4., D. O. K. I.
 321. Borkowski Bolesław Stanisław (24.3.1896) dypl. 3^C5, >§(5, tgt, KZ. zł., Szt. Gł.
 322. Cieślak Stefan (5.8.1891) 3^5. KN, $4, KZ. sr., D. O. K. IV.
 323. Majewski Wiktor Adam (24.1.1896) dypl. 3^C5, >$2. 54 p. p.
 324. Kasza Władysław (6.8.1895) 3^C5. KN. $<4, KZ. zł., KZ. sr., 4 p. s. p.
 325. Konkiewicz Alfred ’(l8.4.1893), 3^C5, KN, ►$, KZ. zł., C. W. Piech.
 326. Mikołajczak Władysław Józef (23.7.1894), %5, >§i, 43 p. p.
 327. Czuryłło Stanisław (1.3.1894) 3jC5, KN, I$!4, KZ. 55 P-_ P*
 328. Matuszczak Franciszek Otton Karol (16.11.1895) 3^(5, KN, >$4, KZ. sr., 49 p. p.
 329. Englicht Józef (31.12.1891) dypl. 3^(5. KN, #4, &§<3, Szt. Gł.
 330. Żabiński Władysław (14.2.1892) 5, KZ- *Ł. 86 p. p.
 331. Frączek Władysław (27.12.1895) dypl., 3jfc5, KN, $13, B. Og. Adm. M. S. Wojsk.
 332. Rataj Franciszek II (9.10.1894) 3^(5, i$«2, KZ. zł./kmdt P. K. U. Toruń.
 333. Dworzak Stanislaw I (2.6.1895) dypl., 3j<5, KN, ^5, 1$*3, 6 p. p. leg.
 334. Gorgon Henryk Kazimierz (14.7.1894) dypl., 3j(5, KN.,^4, KZ. zł., 58 p. p.
 335. Lenczowski Karol (8.8.1891) dypl., 3^C5, KN, l$i4, KZ. zł., Gen. Insp. Sil
  Zbr.
 336. Lityński Stanisław Michał (28.9.1895) dypl. 3^(5, >$, w- s- Woj.
 337. Liro Władysław (29.8.1891) ^C5, KZ. sr., p. o. kmdta C. W. Br. Panc.
 338. Rusiecki Wiktor (15.2.1894) 3^5, >$3. KZ. zł., 19 p. p.
 339. Dąbek Stanisław 111 (1.12.1894) >$<4, KZ. zł., 12 p. p.
 340. Michnowicz Jan (7.5.1896) 3^(5, KN, 1$(4, KZ. zł., K. O. P.
 341. Komuniecki Karol Adalbert (28.10.1894) )g<5, KN, b|>!4. KZ. zł., 11 p. p.
 342. Krajewski Alfred (6.2.1896) dypl. KN, )$13, KZ. zł., Gen. Insp. Sił Zbr.
 343. Thomas Paweł (25.9.1891) 3^5, 85 p. p.
 344. Łukoski Mieczysław (9.11.1894) 3^(5, >$12, KZ. sr., 31 p. p.
 345. Duch Bronisław Bolesław (16.11.1896) dypl. 3^5, KN, >|«4, 60 p. p.
 346. Hojnowski Stanisław Piotr (28.6.1893) >$, KZ. zł., 15 p. p.
 347. Michalski Stefan III (15.8.1892) 3J(5, KZ. zł., 5 p. s. p.
 348. Zajączkowski Zdzisław (20.3.1894) 3^C5, KN, #5, >|<4, KZ. zł. 7 p. p leg.
 349. Muzyka Władysław (21.5.1895) 3$C5, i$l4, KZ. sr., kmdt Szk. Pchor. Rez. Piech.
 350. Kocur Szymon (17.2.1894) dypl. 3^(5, l$<3, 84 p. p.
 351. Kominkowski Kazimierz Wiktor (30.9.1889) 3&5, KN, #5. h$J4, KZ. sr.,
  z-ca szefa B. Pers. M. S. Wojsk.
 352. Kobyłecki Józef (13.8.1894) 3^(5, i$4, 78 p. p.
 353. Pecka Józef (28.10.1895) 3$C5, KN., I$14, KZ. zł., KZ. sr., 67 p. p.
 354. Frydrych Marjan Ludwik (14.8.1897) 3^(5, KN.. I#4. KZ. zł., D. O. K. 111.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 355. Rudowicz Wincenty (18.4.1887) dypl., deleg. Szt. Gł. przy Dyr. Okr. K. P. Kraków.
 356. Biernacki Józef I (11.4.1894) dypl. KN, >$4, Gen. Insp. Sił Zbr.
 357. Bobrowski Ignacy (12.2.1890) >jgcs, KN, >$3, KZ. zł., KZ. WLśr., 73 p. p.
 358. Zallman Hugon (12.12.1889) dypl. KZ. zł., 35 p. p.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Podpułkownicy
 359. Kirszenstein Witold Stefan (28.9.1891) dypl., KZ. sr., 10 p. p.
 360. Kowalewski Jan III (23.10.1892) dypl. 3$C5, )gc4. #2. attachfe wojsk. Moskwa.
 361. Switalski Adam (18.12.1894) dypl. Jg$c4, #3, MN., D. O. K. IV.
 362. Scholze-Srokowski Włodzimierz (4.4.1894) dypl. >g<5, KN., #2, HZ. zł.. 72 p. p.
 363. Heilman Kazimierz Roman (27.2.1896) KN, #4, KZ. zł., 62 p. p.
 364. Kwapniewski Stanisław Witold (23.1.1890) Jgjgc5, #2, 33 p. p.
 365. Berling Zygmunt Henryk (27.4.1896) dypl. )gC5, KN, #2, KZ. zł., D. O. K. V.
 366. Szydłowski Kazimierz Aleksander (20.4.1895) dypl. 3^5, KN., P^14, KZ. zł.,
  kmdt placu Zakopane.
 367. Misiurewicz Aleksander (19.2.1889) dypl. #2, KZ. zł., 82 p. p.
 368. Izdebski Ignacy (11.7.1892) dypl. dr„ #, KZ. zł., Szt. Gł.
 369. Wiloch Stanisław (13.7.1890) dypl. 3^5, #2, KZ. zł., Gen. Insp. Sił Zbr.
 370. Michalski Władysław Ignacy (2.7.1892) dypl. 3§(<5, #, KZ. zł., 22 p. p.
 371. Pedorczyk Stanisław (13.7.1894) $£(5, KN., #4, 80 p. p.
 372. Starzyński Mieczysław (22.7.1891) dypl. 3*$<5, KN., #3, KZ. sr. attache wojsk.
  Belgrad.
 373. Czerkiewski Rudolf (20.1.1888) dr. #, 70 p. p.
  20 Rusin Władysław II (13.6.1895) dypl. 3^(5, KN., >||c-5, #14, KZ. zł., gl. kmdt Zw. Strzel.
 374. Klementowski Stanisław II (22.1.1894) >$C5, KN., #3, KZ. zł., 20 p. p.
 375. Malinowski Wacław (6.1.1896) $<5, #, 38 p. p.
 376. Obertyński Tomasz (8.6.1896) dypl. 3$jc5, #4, KZ.zł., Gen. Insp. Sił Zbr.
 377. Langer Gwido Karol (2.9.1894) dypl. #2, KZ. zł., MN., Szt. Gł.
 378. Engel Stanisław Anoni (17.3.1893) 3§5, #3, KZ. zł., Państw. Urz. W. F.
  I P. W.
 379. Habowski Stanisław Antoni (28.3.1895) dypl. 3$;C5, KN., #3, KZ. sr., 2 p.
  panc.
 380. Liebich Andrzej (11.8.1893) dypl. )§C4, #2, KZ. sr., attachfe wojsk. Łotwa
  I Estonja.
 381. Nowak Walenty II (27.1.1895) KN., #4, KZ. zł., 52 p. p.
 382. Burczak Kazimierz (13.3.1895) dypl. )$<5, KN.. #4, KZ. zł., C. W. Piech.
 383. Białkowski Michał (24.3.1893) dypl. )$C5, #4, KZ. zł.. 5 p. p. leg.
 384. Saloni Roman (9.9.1895) dypl. 3$C5, MN., W. S. Woj.
 385. Ciastoń Jan Kazimierz (18.10.1896) dypl. 3&C5. KN., #4. KZ. zł., Szt. Gł.
 386. Czyżewski Ludwik (8.10.1892) l#2. KZ. zł., MN., 2 p. p. leg.
 387. Rosner Antoni (15.1.1897) dypl. KZ. zł., Szt. Gł.
 388. Nadachowski Adam Tadeusz (20.10.1894) dypl. 3^(5, #2, W. S. Woj.
 389. Zieleniewski Rafał (6.11.1893) 3$<5, #2, 41 p. p.
 390. Tomsa-Zapolski Franciszek (21.6.1891) dypl. 3$C5, KN.. #4, KZ. zł., 64 p. p.
 391. Sztarejko Stanisław (21.9.1895) dypl. 3^C5, KN., #3, KZ. zł., D. O .K. IX.
 392. Sierosławski Józef Jan Stanisław (1.11.1895) dypl. KZ. sr., Szt. Gł.
 393. Pelc Stanisław Sylwester (26.11.1895) dypl. 3$C5, KN. z miecz., #4. KZ. zł.,
  W. S. Woj.
 394. Klimecki Tadeusz Apolinary (23.11.1895) dypl. 3^(5, W. S. Woj.
 395. Frączek Józef I (6.12.1892) KN., #4, KZ. zł., 57 p. p.
 396. Ryszanek Władysław (11.9.1893) dypl. 3^C5, #5, #4, KZ. sr., 21 p- P-
 397. Lepiarz Ludwik (6.8.1891) dypl. 3^5, KN, #4, KZ. zł., 30 p, p.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 398. Kościałkowski Zyndram Marjan (7.3.1892) >J*C5, #4, KZ. WLśr., w dysp.
  szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 399. Pokorny Franciszek (15.11.1891) dypl. #4, MN., KZ. sr., 66 p. P-
 400. Biegański Stanisław (S.3.1894) dypl. dr. 3^(5, KN., #2, Wojsk. B. Hist.
 401. Nykulak Adolf (4.1,1895) dypl. #, KZ. zł., MN., w dysp, Min. Przem. I Handlu.
 402. Werschner Adam (22.4.1894) dypl. 3^(5, #2, KZ. sr., Szt. Gł.
 403. Umlastowski Roman (29.1.1893) dypl. >$fr5* ^’l2* 28 P- P*
  Lista Starszeństwa Oflc. Zaw. Piechoty — Podpułkownicy — Majorowie
  25
 404. Rutkowski Stanisław IV (3.6.1898) dypl. 3®C5, KN, >$£15, >$<4. d-ca 3 b. strz.
 405. Jacorzyński Kazimierz (28.2.1891) 3^5, »fr, KZ. zł., 48 p. p.
 406. Kolbuszewski Leon Stanisław (2.12.1893) dypl. >fr3, D. O. K. VIII.
 407. Stanek Lucjan Piotr (18.10.1893) dypl. »fr, KZ. sr., Szt. Gł.
 408. Ziętkiewicz Władysław Jan (23.5.1892) 3jf(5, KZ. zł., KZ. sr., Państw. Urz.
  W. F. i P. W.
 409. Warzybok Bronisław (18.12.1895) 3gt5, KN. 11«3, KZ. zł., W. S. Woj.
 410. Bogacz Andrzej II (18.11.1897) 3^(5, ffr4. KZ. zł., 83 p. p.
 411. Wyderko Kazimierz (5.2.1896) 3g(5, KN, *$«2, KZ. sr., K. O. P.
 412. Dadlez Juljan Paweł (20.4.1893) lfr. 37 p. p.
 413. Wielgut Franciszek (28.11.1888) 3#C5, KN, >fr4, KZ. zł., 77 p. p.
 414. Kubicki Franciszek Zbigniew (5.3.1897) 3^(5, »fr2, KZ. sr., K. O. P.
 415. Maliszewski Jan II (21.1.1895) dypl. >fr, KZ. zł., Szt. Gł.
 416. Laliczyński Bronisław (14.3.1897) 3$C5, >$£55, #3, KZ. zł., K. O. P.
 417. Malawski Stefan (24.9.1891) KZ. zł., 61 p. p.
 418. Chruściel Antoni (16.6.1895) dypl. 3^(5, >fr, KZ. zł., C. W. Piech.
 419. Gronowski Józef (11.12.1892) »1*1, KZ. zł., 6 p. s. p.
 420. Czarnecki Kazimierz (17.12 1894) igc5, »fr2, KZ. zł., KZ. WLśr., K. O. P.
 421. Hodata Karol (8.10.1894) dypl. 3“S*C5, KN, >fr4, KZ. zł., Szk. Pchor. dla Pdfc.
 422. Bączkiewicz Leon (9.4.1888) dypl. >§C5, »fr. KZ. sr., D. O. K. I.
 423. Kruk-Śmigla Jan (17.5.1895) 5, KN. #5. >fr2, W. S. Woj.
 424. Kowalski Włodzimierz (17.4.1889) 3$C5, KZ. zł., 18 p. p.
 425. Sobolta Franciszek (1.4.1898) 3^(5, KN, >$tC5. >fr4, KZ. sr., Gen. Insp. Sił
  Zbr.
 426. Fieldorf August Emil (20.3.1895) 3J(5, KN.. »fr(4, KZ. zł., 1 p. p. leg.
 427. Chromy Jan (30.10.1892) 3&S, KN, >fr4, KZ. zł., 32 p. p.
 428. Mayer Stefan Antoni (25.9.1895) dypl. 3fr5, >$£55, ifr4, KZ. sr., Szt. Gł.
 429. PuSZCZyński Tadeusz (10.7-1895) dypl. 3^(5, KN. z miecz., >fr4, KZ. sr.
  K. O. P.
  MAJOROWIE
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 430. Patejdl Aleksander (13.10.1887) dypl. dr. >fr, deleg. Szt. Gl. przy Dyr. Okr. K. P.
  Stanisławów.
 431. Spławiński Władysław Zacharjasz (6.9.1889) 3^(5. KZ. zł., kmdt P. K. U. War-
  szawa — M. II.
 432. Kulikowski Juljan (28.1.1893) dypl. KN., >fr4, D. O. K. III.
 433. Kobyłecki Marjan i.23.1.1891) »§<2, kmdt P. K. U. Gródek Jagielloński.
 434. Południowski Kazimierz Sergjusz (19.2.1888) dypl. »fr, MN-, D. O. K. II.
 435. Fleszar Alfred (16.9.1890) dypl., deleg. Szt. Gł. przy Dyr. Okr. K. P. Katowice
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 436. Wawrouch Rudolf (19 1.1888), kmdt P. K. U. Wilno Pow.
 437. Lewicki Stefan I (4.4.1895) 3$C5, KN., >fr4, kmdt placu Modlin.
 438. Waluszewski Feliks Ludwik (20.11.1889) >fr<2, 32 p. p.
 439. Wilczyński Ludwik II (25.8.1893) 3^(5, >|«3, KZ. zł., kmdt P. K. U. Nisko.
 440. Sołtan Rafał (21.10.1894) 3»gC5, lfrl4. KZ. zł., KZ. sr., 66 p. p.
 441. Hofbauer Zygmunt (22.1.1892) KN., >|«4. KZ. zł., 67 p. p.
 442. Wierzchoń Jan (3.3.1897) 3$<5, »fr4, 74 p. p.
 443. Żytniewski Marjan Jakób (4.11.1889) >fr, KZ. zł., kmdt placu Równe.
 444. Matyja Ludwik (16.11.1890) >fr, KZ. zł., 67 p. p.
 445. światłowski Józef Andrzej (18.3.18S9), ifr, kmdt P. K. U. Radom.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty Majorowie
 446. Krogulski Władysław (21.2.1894) dypl., #(4, KZ. zł., 68 p. p.
 447. Uldanowicz Jan (10.11.1893) kmdt P. K. U. Lublin-M.
 448. Borowik Henryk (9.9.1893) #1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11* KZ. sr- 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 P- P-
 449. Palewicz Jan (19.12.1888) KZ. sr.f P. K. U. Jarosław.
 450. Czajkowski Marjan (27.9.1893) if(4, kmdt placu Katowice.
 451. Ulatowski Leon (20.3.1889) 3^C5. KN., #4, KZ. zł., kmdt Szk. Pdfc. Piech, dla
  Małolet. Nr. 1.
 452. ętudziński Franciszek U (17.10.1893) 3$C5, KN., #4, KZ. zł., 1 p. s. p.
 453. Swiderski Mikołaj(26.9.1888) 3$C5. i#l, kmdt P. K. U. Sambor.
 454. Quirini Eugenjusz (29.7.1891) dypl., 3^5, KN., »$14, KZ. zł., p. o. szefa W. I. N. W.
 455. Nawrocki Władysław III (28.1,1892) 3^(5, KZ. sr., 73 p. p.
 456. Szlaszewski Stefan Juljan (22.5.1892) dypl., 3»(<5, I$I3, KZ. sr.. D. O. K. IV.
 457. Skulski Mieczysław Witold (23.7.1893) dypl. KZ. zł., 71 p. p.
 458. Płatowicz-Płachta Jerzy Jan (10.4.1893) dypl. ^(5, KN., »$<13, KZ. zł., 16 p. p.
 459. Pasella Władysław Albin (4.7.1890) 3^C5, #5, #1, KZ, zł., w dysp. Min. Rob.
  Publ.
 460. Pawłowicz Wiktor (7.1.1893) dypl. J$C5, >8*2, MN., 24 p. p.
 461. Wyczółkowski Stefan Michał (13,8,1893) 3$C5, KZ. zł., w dysp. szefa Dep.
  Piech. M. S. Wojsk.
 462. Osostowicz Zbigniew (6.7.1893) dypl. >$5, KN., I$13, KZ. sr., Szt. Gi.
 463. Pili Stanisław Henryk (20.9.1891) KZ. zł., kmdt P. K. U. Lódź-M. I.
 464. Kotarba Benjamin Piotr (22.2.1893) dypl., $«2. KZ. zł., MN., 14 dyw. piech.
 465. Nakoniecznikoff Przemysław (1.6.1896) 3^5. »$<3, KZ. zł.. 5 p. s. p.
 466. Pajdak Juljan (5.3.1891), kmdt placu Gdynia.
 467. Ziemski Karol Jan (27.5.1895) jjt5, #2, KZ. sr., W. S. Woj.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 468. Szmoniewski Edward (8.11.1894) 3^(5, l$*2, KZ. sr., 21 p. p.
 469. Zbijewski Adam (24.12.1893) dypl., )^C5, KN., »$<, KZ. zł., 5 dyw. piech.-
 470. Ring Kazimierz (28.7.1896) dypl.,3^5, KN., »$<4, kmdt P. K. U. Częstochowa.
 471. Król Tadeusz (28.11.1896) 3$ę(5, KN., I*$(2, KZ. zł., kmdt P. K. U. Kalisz.
 472. Borysewicz Witold Ryszard (3.4.1887), kmdt P. K. U. Małkinia.
 473. Wójtowicz Marjan Stanisław (25.3.1892) f$R3, MN., 59 p. p.
 474. Bazylko Henryk Aleksander (8.12.1893) )$«2, Szk. Gazowa.
 475. Zubkowski – Okołow Witold (13.4.1887) ►$, kmdt P. K. U. Pińsk.
 476. Bilczyński Konstanty (15.11.1891) !$!, kmdt P. K. U. Bielsk Pódl.
 477. Strusiewicz Karol (18.9.1891) dypl., KN., »$*, deleg. Szt. Gł. przy Dyr. Okr. K. P.
  Gdańsk w Bydgoszczy.
 478. Wojciechowski Hipolit (7.5.1894) »$1, KZ. zł., kmdt P. K. U. Czortków.
 479. Bogusławski Stanisław I (17.11.1888) KZ. zl., D. O. K. VII.
 480. Dmochowski Eugenjusz Marjan (10.12.1896) dypl. &$, 79 p. p.
 481. Schenk Henryk (10.8.1889) KN., !#M, kmdt P. K. U. Kraśnik.
 482. Balcewicz Bronisław (14.9.1895) 3$C 5, »$*, KZ. WLśr., kmdt P. K. U. Zamość.
 483. Jancarz Henryk Wincenty (1.1.1892) 3$C 5, KN, >$*, D. O. K. IV.
 484. Kuryłowicz Józef (17.4.1894) 3^<5. KN., 1$« 4. KZ. zł., 84 p. p.
 485. Kornaus Jan (23.2.1890) dypl. dr., 20 dyw. piech.
 486. Radoliński Jan Maksymiłjan Wojciech (24.6.1897) dypl. 3$C 5, 2, KZ. sr.,
  deleg. Sz. Gł. przy Dyr. Okr. K. P. Radom.
 487. Bierowski Zygmunt Alojzy (8.3.1895) >$12, KZ. zł., 85 p. p.
 488. Zadarnowski Hieronim (13.10.1890), kmdt P. K. U. Dubno.
 489. Morawski Józef Stanisław (3.2.1889) 3$ 5, KN., J$t 4, K. O. P.
 490. Wilczyński Adam (22.10.1895) )$C 5, »$*, C. W. Piech.
 491. Bednarczyk Bronisław I (3.9.1890) )$C 5, P. K. U. Mińsk Mazowiecki.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Majorowie
  27
 492. Sabliński Aleksander (10.2.1895) >$*4. kmdt P. K. U. Płock.
 493. Kozak Władysław Platon (22.3.1895) 3$C 5, # 4, 50 p. p.
 494. Kaniowski Eugenjusz Zenon (17.9.1890) #, KZ. zł., kmdt P. K. U. Tarnow-
  skie Góry.
 495. Brockhausen Zygmunt (17.1.1894) 3$C 5, # 3, P. K. U. Łódź—M. II.
 496. Nowicki Józef III (7.3.1893), Gen. lnsp. Sił Zbr.
 497. Dobrzański Mieczysław (31.12.1897) dypl., ^ 5, KN., 4, KZ. zł., d-ca 1 b. strz.
 498. Gryl Florjan (1.8.1892) 1$«, KZ. sr., 32 p. p.
 499. Szymański Roman Władysław (26.7.1895) dypl. 3£C 5, KN., # 2, KZ. zł., 48 p. p.
 500. Gaładyk Janusz (3.10.1898) dypl. )P|£c 5, KN., #4, KZ. zł., KZ. WLśr., 6 p. s. p.
 501. Hołub Bronisław (23.11.1890) 5, # 2, KZ. zł., kmdt P.K.U. Włodzimierz Woł.
 502. Sosialuk Piotr (28.1.1892) »$<, MN., K, O. P.
 503. Jabłoński Jan Bolesław (24.11.1887) t#«, KZ. sr., D. O. K. VIII.
 504. Majewski Bronisław Antoni (5.2.1891) $£(5, >$«(, kmdt P. K. U. Sarny.
 505. Burakowski Teofil Szczepan (19.12.189l) MN., kmdt P. K. U. Lublin. Pow.
 506. Skorwid Adolf (10.11.1894) #2, KZ. zł., kmdt P. K. U. Złoczów.
 507. Jess Edward Teofil (5.3.1889) KZ. sr., kmdt P. K. U. Wieluń.
 508. Drabik Mieczysław (1.1.1893) l#l, 3 p. s. p.
 509. Moszczeński Józef (17.7.1894) dypl. )§( 5, 80 p. p.
 510. Bartosik Władysław (15.9.1890) dypl. KZ. zł., d-ca 2 b. strz.
 511. Smereczyński Władysław (10.10.1895) 5, KN., # 4, K. O. P.
 512. Dańkowski Jan Aleksander (25.10.1895) 3^C5, KN.,#2, 12 p. p.
 513. Boski Jerzy (4.10.1896) 3»&5, #3, KZ. zł., K. O. P.
 514. Frankowski Piotr (13.8.1894) #12, K, O. P.
 515. Tobik Teodor Jakób (19.4.1891) dypl. #, KZ. zł., D. O. K. VII.
 516. Marek Stanisław Jan (17.10.1892) $£(-5, KN., #, kmdt. placu Zamość.
 517. Tworzydło Stanisław (14.12.1897) #2, 59 p. p.
 518. Brodowski Stanisław (6.11.1892) 3$C5, KN., #4, KZ. zł., 42 p. p.
 519. Pollak Artur (1.4.1896) )$5, #4, MN.. 33 p. p.
 520. Żelazny Konrad (19.10.1890) 3^(5, #, kmdt P. K. U. Suwałki.
 521. Kamiński Eugenjusz Michał (20.11.1891) >§><, kmdt P. K. U. Postawy.
 522. Połeć Władysław (13.12.1891) !<$«, KZ. zł., kmdt P. K. U. Pińczów.
 523. Cebulski Antoni Feliks (2.1.1895) $C<5, KN., hfl4, KZ. zł., K. O. P.
 524. ’ Królikowski Władysław (11.6.1892) 3^(5, #3, KZ. zł., 62 p. p.
 525. Wańtuch Jan II (23.3.1894) h$*l2, KZ. zł., 44 p. p.
 526. Stawiarski Kazimierz (15.7.1895) KN., >§<4, KZ. zł., W. S. Woj.
 527. Brayczewski Włodzimierz (17.1.1894) dypl. 3^C5, KZ. zł., W. S. Woj.
 528. Wojtulewski Edward (4.6.1891), w dysp. d-cy O. K. X.
 529. Jachieć Franciszek Jan (2.12.1889) dypl. KN., #4, KZ. zł.. Szt. Gł.
 530. Szramka Konrad (22.11.1896), kmdt placu Chełm.
 531. Dmowski Henryk (9.12.1895), kmdt P. K. U. Tarnopol.
 532. Bałaban Bronisław (25.9.1890) MN., 22 p p.
 533. Korsak Wojciech (12.7.1894) dypl. 3-&5, KN. z miecz., ^2, KZ. WLśr., 56 p. p.
 534. Sienkiewicz Stanisław II (25.8.1895) dypl. 3^5, #, KZ. zł., Szt. Gł.
 535. Gwizdak Franciszek (19.10.1894) dypl. #• 19 dyw- plech.
 536. Ostrowski Henryk (19,1.1895) 3$ 5. #3, kmdt placu Baranowicze.
 537. Serafin Benedykt Władysław (8.4.1893), P. K. U. Grodno.
 538. Tondos Stanisław Michał (25.5.1895) #2, kmdt placu Siedlce.
 539. Kotlarski Stefan (16.8.1891), kmdt P. K. U. Łódź Pow.
 540. Suchanek Edmund Michał (16.9.1892) 3$C 5, #, KZ. zł., 69 p. p.
 541. Szulc Marjan I (2.7.1891) KZ. zł., 2 p. s. p.
 542. Gajdzica Józef (12.1.1891) KZ. sr., kmdt P. K. U. Konin.
 543. Stawarz Stanisław (20.4.1894) 3^(5. KN., #2, KZ. zł„ 38 p. p.
 544. Sokołowski Jan Witold (20.11.1893) #, KZ. zł., 70 p. p.
 545. Undas Stanisław (17.9.1894) 3$5, KN., *f<2, KZ. zł., 73 p. p.
 546. Orłowski Walerjan Hildegard (17.9.1893) #3, kmdt P. K. U. Dębica.
 547. Urban Otton (30.10.1894) KZ. zł., 61 p. p.
  Lista Starszpństwa Oflc. Zaw. Piechoty — Majorowie
  81.
  82.
  83.
  84.
  85.
  86.
  87.
  88.
  89.
  90.
  91.
  92.
  93.
  94.
  95.
  96.
  97.
  98.
  1. 102.
   103.
   104.
   105.
   106.
   107.
   108.
   109.
   110.
   1.
   2.
   3.
   4.
   5.
   6.
   7.
 548. 9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  Zdrojewski Wacław (11.9.1888) 3^C5, >$4, KZ. zł., K. O. P.
  Bernacki Marceli (16.1.1890) )^C5, 34 p. p.
  Zadembski Władysław (23.10.1892) 5, KN. >$2, KZ. zł.. K. O. P.
  Ehrlich January (12.1.1891) dypl. »$, KZ. zł., Szt. Gł.
  Czubryt Juljan (21.5.1895) »g!, K. O. P. Kostecki Rudolf Antoni (25.1,1894) 3^C5, t«$$, 24 dyw. piech. Uhrynowicz Franciszek (10.10.1892) 3f$C5, KZ. zł., K. O. P. Berek Jan Zygmunt (9.8.1896) dypl. 3^(5, »$, KZ. zł., 4 dyw. piech. Rogowski Jan II (27.11.1891) 3^C5, >$, KZ. sr., K. O. P. Strażyc Marjan (21.1.1894) dypl. KZ. zł., 3 p. panc. Łepkowski Eugenjusz (26.8.1892) »$4, kmdt placu Częstochowa. Rokicki Piotr (1.8.1887) KZ. zł., kmdt P. K. U. Lwów-M. Janota Jan Kanty Zygmunt (21.12.1890) dypl. KN. !>$2, KZ. sr., p. o. szefa wydz. wojsk. Min. Rob. Publ. Michno Stefan (24.12.1893) )^C5, KN. »$2, KZ. zł., Dep. Uzup. M. S. Wojsk. Święcicki Czesław Jan (11.7.1895) »$12, KZ. zł., Gł. Kmda Zw. Strz. Ksander Rudolf (16.9.1891) 3$C5, łg«2, Szk. Pchor. Rez. Piech. Ciechanowski Bolesław (19.3.1897) dypl. 3^5, >$4, KZ. zł., 13 dyw. piech. Pajączkowski-Dydyński Jerzy Kazimierz (19.7.1894) dypl. ff», KZ. sr., Szt. Gl. Kosina Jan Józef (14.4.1894) dypl. KZ. zł., MN. W, S. Woj. Jadwiński Marjan Leon (25.3.1895) 3#C5, KN., 1$4, KZ. zł., W. S. Woj. Sulistawski Mieczysław Tomasz (21.12 1894) dypl. KZ. sr., W. S. Woj. Grudziński Juljan (7.1.1895) dypl. 3^5, KN., #5, »$4, KZ. zł.. KZ. sr., 5 p. p. leg. Budrewicz Wacław (11.11.1895) 3^5, >$C5. >$3, W. S. Woj. Krokay Walery Alojzy (17.12.1889) dypl. 1$, KZ. zł.. MN., D. O. K. V. Liljenfełd~Krzewski Karol (26.2.1893) dypl. KN., Hfa4 10 dyw- piech.
  Rudnicki Tadeusz II (20.6.1896) dypl. >$fc5, »$2, KZ. WLśr.. D. O. K. IV. Wójcik Wojciech II (23.4.1897) >&S KN., »$4, 29 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
  Korzański Ryszard (24.6.1893) »$2, kmdt P. K. U. Bydgoszcz.
  Grabowski Edward I (26.10.1892) 3^(5, »$2, KZ. zł., 65 p. p.
  Choms Fryderyk (8.7.1889) t$, kmdt P. K. U. Drohobycz.
  Klobukowski Włodzimierz Tadeusz (23.5.1892) KN., >$4, kmdt P. K. U. War-szawa-M. IV,
  Wierzbowski Ksawery (19.9.1891) >$, KZ. zł., 76 p. p.
  Czyżewski Kazimierz Marjan (24.1.1893), kmdt P. K. U. Bochnia. Wróblewski Józef I (1311.1888) dypl. KZ. zł., Gab. Min. Spraw Wojsk. Strzelecki Aleksander (19.1.1893), kmdt placu Złoczów.
  Paykart Michał Walenty (19.7.1888) »$, MN., kmdt P. K. U, Wierzbnik. Więckowski Kazimierz Henryk (9.1.1892) dypl. »$, MN., KZ. sr., Szt. Gl. Parkasiewicz Stanisław (28.5.1894) 3^C5, KN., »JK4, 55 p. p.
  Hendrich Józef Bronisław (4.5.1892) KZ. zł., kmdt P. K. U. Ostrowiec. Styrczula Stanisław (4.5.1894) >$5, KN. ,»$4, KZ. sr., 74 p. p.
  Pamin Feliks (19.5.1894) 3^5, 1$, KZ. zł., 2 p. p. leg.
  Turyczyn Władysław (18.1.1894) 3^5, r$. KN., KZ. zł., 30 p. p. Musialowicz Tadeusz I (10.9.1891) >$, 67 p. p.
  Wójcik Jan II (13.10.1893) KN., »$4, KZ. zł., K. O. P.
  Schüller Emil (16.9.1891), kmdt P. F. U. Łuków.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Majorowie
  29
 549. Żukowski Franciszek (22.9.1890) 3»gC5, #43, kmdt P. K. U. Ciechanów.
 550. Sosnkowskl Wacław (5.12.1893) dypl. KN., 4, 2 dyw. piech. leg.
 551. Matuszek Jan Stanisław (21.11.1892) i#!, KZ. zł., 2 p. s. p.
 552. Trzebiński Lucjan (7.1.1893) 3^(5, K. O. P.
 553. Baszkiewicz Piotr Jan (1.8.1892) 3=S(*C5, #2, 1 p. p. leg.
 554. Kłopotowski Stanisław Stefan (1.11.1887) #4, KZ. zł., kmdt placu Grudziądz.
 555. KraUS Jan Józef (21.10.1894) 3^35, KN., # 2, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S,
  Wojsk.
 556. Latawiec Jan I (9.9.1888) KZ. zł., 48 p. p.
 557. Stettner Jan Ferdynand (21.2.1895) KN., 43 p. p.
 558. Kulczyński Aleksander (20.12.1889) 3gc5, #(, KZ. WLśr., Kmda Miasta Wilno.
 559. Kępiński Lucjan (9.3.1892) 3^C 5, #, KZ. sr. K. O. P.
 560. Kuszelewski Stanisław (10.9.1894) #, 31 p. p.
 561. Seweryn Władysław (13.7.1893) #!, 11 p. p.
 562. Bezeg Zygmunt Longin (16.3.1893) 3^(5, KN., #4 4, KZ. zł., K. O. P.
 563. Karliiet Jan (15.5.18S9) 3^<5, #4, 60 p. p.
 564. Malik Zygmunt Ludwik Karol (24.3.1893) 3^(5, #3, 79 p. p.
 565. Dąbrowski Feliks (18.6.1895) #2, kmdt P. K. U. Kałusz.
 566. Łakomy Edward (10.10.1894) #<, kmdt placu Dęblin.
 567. Czuma Władysław (1.5.1893) KN., #2, KZ. zł., 66 p. p.
 568. Starak Antoni (1.6.1896) KN., #14, D. O. K. III.
 569. Lewin Maksymilian Stanisław (10.5.1886) 3g(5, KN., #3, KZ. sr., KZ. WLśr.
  D. O. K. I.
 570. Maresch Adolf (14.9.1895) >^5, 29 p. p.
 571. Szewczyk Jan 111 (28.1.1896) 3^C5, #. w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 572. Powichrowski Wincenty (19.8.1891) 3gt 5, #, kmdt P. K. U. Święciany.
  Starszeństwo z dniem I-go styczniu 1927 r.
 573. Jankowski Marjan Aleksander (15.8.1892) 3^C5, #13, KZ. zł., C. W. Piech.
 574. Herman Władysław Walerjan (28.3.1892) 35 p. p.
 575. Keller Jan Kazimierz (22.11.1891) dypl. #2, K. O. P.
 576. Faix Franciszek Józef (9.3.1896) ^5, KN., #3, 15 p. p.
 577. Rymsza Jan Albin (1.3.1896) KZ. WLśr. kmdt. P. K. U. Łańcut.
 578. Szlifirz-Karski Jerzy Władysław Stefan (27.6.1895) #, KZ. zł., kmdt placu
  Bielsko n/Śl.
 579. Wojciechowski Edward Izydor (10.5.1890) dypl. 3^(5, KN., #3, KZ. zł.,
  Szt. Gł.
 580. Hild Aleksander Bronisław (2.12.1895) 3j$C 5, KN., #2, D. O. K. V.
 581. Kosiba Kazimierz (3.6.1893) 3^(5, KN., #3, KZ. zł., D. O. K. VI.
 582. Mikiewicz Bolesław Zygmunt (6.5.1895) dypl. KN., #4, KZ. zł., 42 p. p.
 583. Reut Kazimierz (17.3.1889) #, KZ. zł. 85 p. p.
 584. Dec Władysław I (4.9.1894) 3$C5, KN., #2, KZ. zł., 4 p. p. leg.
 585. Zończyk Józef (3.9.1897) 3^t 5, KN.. #4, 29 p. p.
 586. Kierski Aleksander (25.1.1894) 3^15, KN., #3, kmdt placu Inowrocław.
 587. Kretowicz Jarosław (28.5.1891) #, P. K. U. Białystok.
 588. Kotowski Stefan Marceli (5.8.1894) 3$ 5, KZ. zł., MN., K. O. P.
 589. Jarzębiński Franciszek (9.8.1895) 3^5, #3, kmdt. P. K. U. Lwów-Pow.
 590. Lisowski Aleksander (17.3.1896) 3^(5, KN. z miecz., #, kmdt placu Suwałki.
 591. Cygler Paweł Szczęsny (13.12.1893) #2, kmdt placu Tarnów.
 592. Smoleń Ludwik (14.7.1891) 3$( 5, KN., #2, KZ. sr. D. O. K. I.
 593. Warchoł Stefan (11.8.1894) 5, KN., #4, KZ. zł., Szk. Pchor. Piech.
 594. Warchoł Władysław (11.12.1895) #12, 83 p. p.
 595. Honkisz Zygmunt Władysław (13.5.1890) #, 16 p. p.
 596. Stopa Józef I (3.7.1888) #1, kmdt P. K. U. Końskie.
 597. Kempski Stanisław (14.3.1892) dypl. 3^(5, D. O. K. II.
  »6- Talikowski Michał (22.9.1894) dypl. KN., #2, KZ. sr., 44 p. p.
  30
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Majorowie
 598. Hryniewiecki Stefan (23.12.1890) §2, 55 p. P-
 599. Piątkowski Ludwik Karol (19.8.1891) §2, KZ. zł., 64 p. p.
 600. Rzedzicki Czesław (5.1.1896) 3$C5, >§42, KZ. zł., C. W. Piech.
 601. Kramczyński Józef (26.1.1893) 3^(5, 72 p. p.
 602. Wyzina Józef Władysław (18.11.1893) §, 70 p. p.
 603. Rau Ludwik (25.10.189l) §4, KZ. zł., 78 p. p.
 604. Pawłowski Edward I (6.6.1889) )^C 5, §2, Korp. Kad. Nr 3.
 605. Czajkowski Czesław (13.4-1895) 3^C5, KN., §4, KZ- zł., K. O. P.
  35- Laszuk Adam (11-10.1893) §4, KZ- zł-, 30 p- p-
 606. Kwieciński Kazimierz III (16-6-1895) 3^(5, 73 p- p-
 607. Łuczyński Alfred Ludwik (28.10.1892) §4, KZ. zł., 40 p. p.
 608. Śmidowicz Edmund (18.4.1896) 3>gC5, KN., §44, KZ. zł., 42 p. p.
 609. Klein Franciszek (27.7.1896) 3§(5, KN., §44, KZ. sr., D. O. K. III.
 610. Rosołowski Witold (10.4.1896) 3^5, §44, KZ. zł.. D. O. K. V.
 611. Łomnicki Jan (17.10.1894) 3^5, KN., §4 4, KZ. zł., 48 p. p.
 612. Kieślowski Stefan Władysław (13.2.1892) §44, KZ. zł., kmdt placu Tarnowskie Góry.
 613. Sudackl Józef (2.8.1895) @5, KN., §4, KZ. zł., kmdt Kwat. Gł. M. S. Wojsk.
 614. Rodziewicz Franciszek (21.2.1894) 3^C5, §, K. O. P.
 615. Czechowski Jan (22.3.1892) 3$C5, KN., 1§43, Kmda Miasta Kraków.
 616. Madzia Gustaw Adolf (17.2.1893) l§4, 44 p. p.
 617. Poplatek Bronisław (3.9.1895) §, MN., 51 p. p.
 618. Smajek Józef Stanisław (19.10.1894) 3^C5, §, 31 p. p-
 619. Mijakowski Hugon (31.3.1891) 3“$C5, KN., §44, KZ. sr., 26 p. p.
 620. Jabłoński Konstanty Piotr (3.6.1893) 3^C5, KN., §44, KZ. zł., 1 p. panc.
 621. Zglenicki Tadeusz Jan (17.6.1895) 3$C5, §4 2, KZ. zł., 62 p. p.
 622. Wrzosek Jan (21.2.1895) 3^5, §4 4, KZ. zł., 9 p. p. leg.
 623. Kokoszka Józef (13.11.1894) 3^C 5, KN., §1, KZ. zł., w dysp. szefa Dep. Piech.
  M. S. Wojsk. c ..«•
 624. Marcickiewicz Józef t4.10.1895) 3^(5, KN., 1§43, 79 p. p.]
 625. Strach Andrzej (15.3.1895) dypl. 3^(5, KN., §44, KZ. zł., Państw. Urz. W. F. i P. W.
 626. Heinrich Wilhelm Władysław (28.5.1894) 3^<5, KN., #4, KZ. zł., 75 p. p.
 627. Ruszczyć Leopold (18.11.1893) dypl. 3^(5, §44, KZ. zł., w dysp. szefa Szt. Gł.
 628. Brzeziński Stanisław Kalikst Wiktor (28.7.1896) §4, MN., 14 p. p.
 629. Trella Stanisław (17.4.1895) dypl. 3$(5, KN., §44, KZ. zł., Kmda Straży Gra-
  nicznej.
 630. Toruń Stanisław Juljan (27.3.1891) dypl. §, KZ. zł., Szt. Gł.
 631. Węgrzyn Franciszek (5.3.1892) dypl. 3^5, KN., §4, KZ. zł., D. O. K. VII.
 632. Brożek Franciszek (23.8.1890) KZ. zł., K. O. P,
  63v Zagórowski Paweł (4.1-1896) 3^(5, KN-, §44, KZ. sr., W. S. Woj.
 633. Minczakowski Jan (16.10.1893) §4, 35 p- p.
 634. Strugała Ludwik (2.7.1894) dypl. 5, KN., #2, KZ. zł., D. O. K. X.
 635. Szostak Bronisław (24.3.1894) dypl. 3^5, §«4, KZ. zł., 82 p. p.
 636. Stankiewicz Stanisław II (4.2.1892) 3»g«C5, KN., §42, 7 p. p. leg.
 637. Wzacny Zenon (24.12.1896) dypl. 3?ś<5, 30 dyw. piech.
 638. Sosabowski Juljan Andrzej (30.11.1896) 3^C5, KN., §14, KZ. zł., D. O. K. I.
 639. Rybotycki Tomasz Kazimierz (11.7.1894) dypl. J*&<5, KN., 3^4, KZ. zł.. 21 dyw.
  piech. górsk.
 640. Pazderski Władysław Roman (28.2.1895) 3$(5, §14, KZ. zł., W. S. Woj.
 641. Kramarczyk Jerzy Stanisław (8.11.1890) dypl. 3$C5, §14, KZ. zł., D. O. K. I.
 642. Wróblewski Kazimierz III (23.11.1896) KZ. zł., kmdt placu Stanisławów.
 643. Sokołowski Jan Maksymiljan (12.10.1895) dypl. 3^(5, KN., §4, KZ. zł., 75 p. p.
 644. Pach Edward (2.11.1891) 3^(5, 1§4, KZ. zł., MN., D. O. K. IX.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 645. Branowski Ireneusz Konrad (25.11.1892) 3$$C5, KN., §2, 32 p. p.
 646. Szmoniewski Tadeusz (22.10.1890) 3^(5, KN., §2, KZ. sr., 3 p. panc.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Majorowie
  31
 647. Kicia Aleksander Wojciech (17.11.1S91) >§!, kmdt P. K. U. Kościan.
 648. Młyniec Walerjan Józef (9.3.1896) KN., i$4 2, 81 p. p.
 649. Nowosielski Gustaw Wikłor (23.3.1S97) dypl. 3^(5, KN.. k^4, KZ. zł., 1 p. s. p.
 650. Nizieński Kazimierz (24.1.1892) KN., >§<, KZ. sr., 23 p. p.
 651. Świder Ludwik (2.8.1893) ^, KZ. zł., 27 p. p.
 652. Szpunar Ignacy (28.1.1891) »$«, KZ. zł., 33 p. p.
 653. Sidorski Romuald (5.2.1895) dypl. 3^5, MN., Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 654. Mordarski Józef (1.8.1894) wg*!, KZ. zł., 8 p. p. leg.
  11 Dzierzbicki Marjan (20.5.1890) >$<, 39 p. p.
 655. Stelmachów Juljan (12.2.1889) kmdt P. K. U. Stryj.
 656. Stebnowski Roch (16.8.1894) J*§jC5, 29 p. p.
 657. Łopuszański Leopold Franciszek (10.12.1893) 3^15, KN., ^12, D. O. K. X.
 658. Michocki Stanisław (21.10.1893) 3$C5, KN., #4, 11 p. p.
 659. Butyter Eugenjusz (9.3.1892), kmdt P. K. U. Rzeszów.
 660. Zieliński Włodzimierz (31.5.1893) KN., >$42, KZ. sr., w dysp. dyr. Państw.
  Urz. W. F. i P. W.
 661. Giercuszkiewicz Zygmunt Seweryn (8.1.1890) I*!«!, KZ. sr., Kmda Miasta
  Brześć n/ß.
 662. Suchanek Karol (28.3.1896) >$4, KZ. sr., 37 p. p.
 663. Zaborowski Konstanty (29.7.1894) dypl. Ä5, KN., 4, KZ. sr., 6 p. p. leg.
 664. Lewicki Adam Jan (24.12,1895) 3^5, KN., 2, W. S. Woj.
 665. Mroczkowski Aleksander Jan (18.6.1893) >£< 5, >^2, KZ. zł., 1 p. s. p.
 666. Sołtys Bohdan Stanisław (6.5.1894) £§<5, !$4 2, C. W. Piech.
 667. Błaszkowski Paweł Franciszek (19.11.1895) J$jC5, 64 p. p.
 668. Salwik Aleksander (12.2.1893) 3$C 5, ►§»: 2, 69 p. p.
 669. r Kostkiewicz Zygmunt (1.4.1893) 3^(5, >j§<, 45 p. p.
 670. Ciepielowski Władysław II (3.6.1893) 3^(5, KN., 2, KZ. zł., KZ. sr., 17 p. p.
 671. Sadowski Stanisław III (13.11.1896) dypl. 3^C 5, KN., ^2, W. S. Woj.
 672. Gorzkowski Kazimierz Franciszek (2.3.1894) 5, KN., 4, KZ. zł.,
  C. W. Piech.
 673. Gryglaszewski Józef (15.8.1898) dypl. 3$C5, ^3, KZ. zł, 15 p. p.
 674. Kamionka Michał (31.8.189S) 3$C5, KN., 4, 58 p. p.
 675. Brandt Stefan (23.12.1891) 1^4 2, 27 p. p.
 676. Pawłowicz Zygmunt (18.5.1894) jjgf 5, >•$■:, W. S. Woj.
 677. Matyla Walenty (19.1.1892) )$C5, >$4 3, 54 p. p.
 678. Świątkowski Jan (25.1.1893) 5, KN., >Ji 2, KZ. zł., 23 p. p.
 679. Ferencowicz Józef Bohdan (9.10.1890) KN., 4, KZ. sr., K. O. P.
 680. Zając Stefan (26.12.1895) 35, KN., >$4 4, KZ. zł., 19 p. p.
 681. Synoś Józef (11.3.1893) 3$ 5, >$4, K. O. P.
 682. Wadas Bronisław (29.11.1890) 3^C 5, KN., >$4 4. Korp. Kad. Nr 2.
 683. Topczewski Jan (27.12.1895) 3^5, >$4 3, 28 p. p.
 684. Kaczała Piotr (29.3.1891) 3$C5, >$<3, KZ. zł., D. O. K. U.
 685. Hurczyn Michał (7.6.1893) >X< 5, >$4 4, KZ. zł., D. O. K. VIII.
 686. Nowak Alojzy 1 (20.6.1894) 3&C5, >$42, KZ. zł., 5 p. p. leg.
 687. Panek Bronisław (14.2.1892) 3^C 5, KN., >$< 2, 74 p. p.
 688. Zachodny Jan (12.5.1895) 3$<5, KN., I#I3, KZ. zł., C. W. Piech.
 689. Kiełbasa Władysław (31.12.1893) 3$C 5, KZ. zł., 27 p. p.
 690. Górnisiewicz Stefan Wiktor (1.6.1897) dypl. 3^5, KN., 4, KZ. zł., 10 p. p.
 691. Knopp Tadeusz (14.8.1894) KN, $4 4, KZ. zł., 26 p. p,
 692. Herzog Franciszek (10.9.1894) 3$jjC5, KN. z miecz., »f* 4, Gł. Kmda Zw.
  Strzel.
 693. Mroczkowski Mieczysław 1 (10.12.1893) 5, !>$«, 71 p. p.
 694. Kamecki Jan (6.3.1893) >$4 2, KZ. zł., 83 p. p.
 695. Tyborowski Marjan (9.4.1895) 5, J$4 4, 34 p. p.
 696. Mikoś Tadeusz (17.1.1894) 3^(5, >$4 2, D. O. K. I.
  32
  Lista Starszeństwa Otic. Zaw. Piechoty—Majorowie
 697. Rodkiewicz Bolesław Konrad (2.4.1889) 3@C 5, KN., $|c 5, KZ. zł., w dysp. Min.
  Skarbu.
 698. Dąbrowski Antoni II (17.9.1891) dypl. 5, KN. z miecz. $&5, ^3, D. O. K. 1.
 699. Mażewski Władysław (9.9.1896) 3“^C 5, KN., I#! 4, KZ. zł., 77 p. p.
 700. Pretsch Mieczysław (11.1.1895) >$<, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 701. Fabiszewski Stefan (18.6.1896) >^t 5, KN., l*|«4, d-ca baonu szt. M. S. Wojsk.
 702. Światowiec Jan (21.11.1895) 3“g( 5, 2. KZ. zł., 29 p. p.
 703. Koellner Zbigniew Henryk (11.7.1893) KN., ►§*!, KZ. zł., kmdt placu Rzeszów.
 704. Zgłobicki Bronisław (14.1.1893) KN., #4, 43 p. P-
 705. Wolanek Erwin Alojzy (4.11.1893) 5, KN., lf < 4, KZ. zł., Szk. Pchor. Rez.
  Piech.
 706. Heliński Stefan (10.9.1890), D.O.K. VIII.
 707. MatuS Roman (26.2.1896) 3;|C 5, ^ 2, 23 p. p.
 708. Tomicki Marjan Konstanty Karol (8.12.1896) KN., >#4, KZ. sr., W. S. Woj.
 709. « Laskowski Jan 11 (12:7.1892) 3$C 5, KN., #2, KZ. sr., 15 p. p.
 710. Borowiec Mieczysław (12.11.1894) KN., >g<4, KZ. zł., KZ. sr., 3 p. s. p.
 711. Tymkow Józef Marjan (6.1.1895) !#I2, KZ. zł., w dysp. d-cy O. K. VIII.
 712. Brych Stanisław (30.7.1887), kmdt P. K. U. Sanok.
 713. Rajchman~Floyar Henryk (7.12.1893) dypl. $<5, KN., #4, KZ. sr., attachfe
  wojsk. Tokio.
 714. Hyży Antoni (14.3.1893) 3«#C 5, >]$< 2, KZ. zł., ofic. placu Prużana.
 715. Horbatowski Paweł (29.6.1891), kmdt P. K. U. Biała Pódl.
 716. Kltlik-Lang Stanisław (15.11.1895) KN., P§k, KZ. zł., 8 p. p- leg.
 717. Radomski Stefan Eustachjusz (2.9.1888) 3^5, KN., i#*4, 56 P- P-
 718. Cieszkowski Antoni Józef (7.2.1898) 3i;$C 5, )$< 4, MN., 63 p. p.
 719. Gawlik Józef (11.11.1895) 3$C5, KN.. #2, KZ. sr., 6 p. s. p.
 720. Zabłocki Piotr (30.7,1897) 3^5, l*j§43, KZ. zł., kmdt placu Gniezno.
 721. Janowski Mieczysław II (30.8.1894) 3$C5, KN., 1*^4, KZ. sr., K. O. P.
 722. KurCZ Stanisław (22.10.1896) $£<5, KN., >|«13, 1 p. p. leg.
 723. Wądołkowski Jerzy (16.3.1895) dypl. $£(5, KN., if|c5, ^4, 6 dyw. piech.
 724. Szymkiewicz Czesław (12.2.1893) dypl., 3«g(5, KN., 53 p. p.
 725. Stark Edmund (27.51890) KN., 4, KZ. zł., kmdt P. K. U. Rawa Ruska.
 726. Sołodkowski Marjan (2.7.1895) dypl., 3^5, >$«2, Szt. Gł.
 727. Bandrowski Tadeusz (14.1.1895) dypl., $[<5, KN., KZ. zł., D.O.K. III.
 728. Waluś Augustyn Tadeusz (24.8.1895) 3#C5, l*! 4, W. S. Woj.
 729. Witowski Jan (30.8.1891) #3, KZ. zł., 52 p. p.
 730. Picheta Henryk Józef (1.3.1896) 3&(5, KN., *|«4, 11 P- P-
 731. Kański Władysław Feliks (11.2.1893) »*§5, 68 p. p.
 732. Daniec Tadeusz Władysław (2.9.1896) dypl., >^’4, KZ. zł., KZ. WLŚr., 63 p. p.
 733. Bejer Władysław (17.12.1891) kmdt placu Włodzimierz Woł.
 734. Śniechowski Tadeusz (20.8.1893) 3$C5, KZ. zł., 60 p. p.
 735. Paszkiewicz Wilhelm (24.4.1894) dypl. mr. 3^C5, >jf<4, KZ. sr., 14 p. p.
 736. Wilimowski Stanisław Eugenjuaz Adam (2.11.1896) dypl. dr. )^3, W. S. Woj.
 737. Faltus Józef (12.9.1896) 3^5, i%iS, >$«3, KZ. sr., kmdt P. K. U. Warszawa M. III.
 738. Włodarski Fidelis (8.2.1897) 3^(5, lj«!4, 41 p. p.
 739. MUnnich Michał (4.9.1889) 3«$5, kmdt placu Jarosław.
 740. Kubasiewicz Ludwik (19.8.1894) 3^C5, h|w4, 42 p. p.
  9S. Pfeiffer Franciszek Edward (21.1.1895) 3^5, KN. 1^(4, KZ. zł., 5 p p. leg.
 741. Matarewicz Benedykt (3.4.1893) 3$<5, 1-&I2, KZ. WLśr., 85 p. p.
 742. Pączek Edward (18.2.1894) KN. #4, KZ. zł., 26 p. p.
 743. Sikorski Antoni 1 (13.6.1893) 3^5, l*S«4, KZ. zł., w dysp. dyr. Państw. Urz.
  W. F. I P. W.
 744. Domański Józef I (19.3.1892) )$I3, kmdt P. K. U. Prużana.
 745. Hajduk Paweł (27.4.1896) 3$C 5, KZ. zł., 72 p. p.
 746. Dzióbek Władysław (23.3.1895) KZ. zł., 86 p. p.
 747. Fila Zygmunt (15.4.1894) J$C5, ifł, 60 p. p.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Majorowie
  33
  106- Kopecki Józef Alojzy (11.4.1895) #, MN, KZ. sr., 2 p. p. leg.
 748. Semerga Zygmunt (4.3.1896) 3^(5, #2, 54 p. p.
 749. Metze Edward (13.10.1891) #2, HZ. zt., 36. p. p.
 750. Borkiewicz Adam Józef (14.3.1986) 3“jft5, KN., z miecz., #4, Wojsk.
  B. Hist.
 751. Woleński Tadeusz (5.2.1896) 3g(5, KN., #3, KZ. zł., D. O. K. VI.
 752. Józefczyk Czesław (31.1.1896) 3^(5, KN., #, 9 p. p. leg.
 753. Wójcik Szczęsny Tadeusz (8.11.1895) 3^(5, KN., #2, KZ. zł., W. S. Woj.
 754. Dmyszewicz Ludwik (8.9.1896) @5, #, KZ. zł., 86 p. p.
 755. Czerniatowicz Józef Leon (9.4.1895) 3jŚ<5, KN., #3, KZ- **•» 24 P- P-
 756. Peszek Walenty (11.2.1897) ^C5, #2, 19 p. p.
 757. Idzik Aleksander Józef (31.1.1893) 3^C5, KZ. zł.. Państw. Urz. W. F. i P. W.
 758. Małek Stanisław III (20.6.1895) 3^5, #4, KZ. zł., W. S. Woj.
 759. Gancarz Bolesław Ksawery Maciej (21.2.1893) 3^C5, KN., 21 p. p.
 760. Gudakowski Franciszek (26.9.1896) #2, KZ. zł., 78 p. p.
 761. Wądołkowski Ignacy (21.3.1897) dypl., 3^(5, KN., )fjc4, #4, 4 p. s. p.
 762. Biskup Andrzej (24.11.1889) 3^(5, >$«2, kmdt placu Bydgoszcz.
 763. Bąbiński Kazimierz Damian (29.10.1895) 3^5, KN., 4, KZ. zł., K. O. P.
 764. Tomczuk Franciszek (3.12.1894) 3^C 5, KN., #4. KZ. sr.t W. S. Woj.
 765. Gromadzki Zygmunt Tadeusz Wacław (10.8.1895) 3® 5, #, 55 p. p.
 766. Zabłocki Henryk (6.11.1889) #, KZ. sr., kmdt placu Skierniewice.
 767. Kronhold-Sokolski Michał Mieczysław (15.3.1889) #3. KZ. sr., Dep. Piech.
  M. S. Wojsk.
 768. Żółkiewski Antoni (25.6.1895) 3^(5, #. KZ. sr., 67 p. p.
 769. Jakubowski Tadeusz Zdzisław (8.10.1896) 3$C5, KN., #2, KZ. zł., W S. Woj.
 770. Mackiewicz Justyn Wiktor (2.9.1889) 3^C5, #, KZ. zł., Dep. Uzup. M. S. Wojsk.
 771. Godycki-Cwirko Stanisław (1.11.1893) 3^(5, 33 p. p.
 772. Magiera Edward Seweryn Jan (7.1.1895) 3^C5, KN. #14, KZ. zł., KZ. WLśr., p. o.
  kmdta P. K. U. Królewska Huta.
 773. Cąpała Franciszek (1.3.1892) #, 63 p. p.
 774. Stypa Stanisław Roman (13.1.1896) 3^C5, #, 84 p. p.
 775. Kopański Czesław Henryk (15.7.189S) 3^(5, KN, #4, KZ. zł., W. S. Woj.
  135, Żórawski Edward Tadeusz (20.10.1889) 3^(5, #4, Szk. Pchor. dla Pdfc.
 776. Kąkolewski Jan (25.12.1895) 3^C5, #4, kmdt placu Kalisz
 777. Węda Franciszek Michał (5.10.1893) 3$<5, KZ. zł., 53 p. p.
 778. Marczewski Kazimierz (24.2.1897) 3=$C5, #2, KZ. zł., 4 p. s. p.
 779. Baszniak Kazimierz Kamil (4.2.1895) 3=$C5, KN, #4, KZ. zł., 40 p. p.
 780. Czyż Antoni (29.4.1890) #, kmdt P. K. U. Grudziądz.
 781. Iwaszkiewicz Wacław II (3.12.1894) 3$(5, #4, 17 p. p.
 782. Gawłowski Marcin (16.9.1892) 3$$C5, #3, 72 p. p.
 783. Rudnicki Adam U (16.3.1897) dypl. 3&<5, KN. z miecz., #4, KZ. zł., 57 p. p.
 784. Stachelski Marjan Bernard Stanisław (1.6.1895) D^C5, #4, w dysp. d-cy
  O. K. VI do prac p. w.
 785. Ryziński Kazimierz (30.10.1889) dypl. d£<5, KN, KZ. zł., B. Og. Org. M. 5. Wojsk.
 786. Krywko Rafał (6.11.1896) 5, KZ. zł., 50 p. p.
 787. Ojrzanowski Piotr (13.3.1891) 3^5, Min. Rob. Publ.
 788. Kołodziejczyk Feliks (27;4.1889) KZ. zł., D. O. K. V.
 789. Kowalówka Henryk (4.1.1897) 3^(5, #3, KZ. sr., D. O. K. V.
 790. Drotlew Józef (23.10.1898) dypl. 3$C5, KN, #4, 6 p. p. leg.
 791. Zdon Marjan (28.5.1898) dypl. 3$C5, KN, #3, KZ. zł., 36 p. p.
 792. Witek Michał (3.10.1895), p. o. kmdta P. K. U. Będzin.
 793. Szulc Fłorjan Władysław (28.4.1891) 3^(5, #3, 81 p. p.
 794. Kalandyk Józef (22.2.1898) )$“C5, KN, #3, KZ. zł., K. O. P.
 795. Burczyński Ignacy (23.9.1891) 3^C5, #2, 68 p. p.
 796. Kiszkowski Aleksander (22.5.1892) 3&<5, #2, Szk. Pchor. Rez. Piech.
 797. Jabłoński Roman Ludwik (17.7.1898) 3^C5, KN., #4, KZ. zł. D. O. K. III.
 798. Okulicki Leopold (13.11.1898) dypl. 3§C5, #4, KZ. zł., C. W. Piech.
  3
  34
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty—Majorowie
 799. Machnowski Feliks Henryk (20.11.1896) dypl. 3^(5, #3, KZ. sr., 51 p. p.
 800. Szeligowski Bogdan Alfons (10.11.1895) dypl. 3$C5, #4, KZ. zł.. 1 dyw.
  piech. leg.
 801. Parfianowicz Piotr (8.12.1894) 3^C5, #4, KZ. zł.. KZ. WLśr., 5 p. s. p.
 802. Brąglewicz Tadeusz Tomasz (31.3.1894) 3^C5. >$<2, MN., KZ. sr.. 3 p. s. p.
 803. Gutkowski Roman (6.11.1893) 3$<C5, #3, MN., 78 p. p.
 804. Dąbrowski Jerzy II (23.12.1888) #4, KZ. zł., KZ. WLśr., Wojsk. B. Hist.
 805. Obtułowicz Adam (5.7.1897) j5gC5, KN., >#14, KZ. zł., K.O.P.
 806. Pilwiński Ignacy (25.8.1896) 3Sg(5, #2, 86 p. p.
 807. Szaliński Stanisław (23.4.1896) 3^5, #2, KZ. zł., Szt. Gł.
 808. Leszczyński Albin (1.3.1898) dypl. 3$C5, >§54, 58 p. p.
 809. Stankiewicz Stanisław III (5.4.1896) 3^5, #4, KZ. zł., K.O.P.
 810. Sulik Nikodem (15.8.1893) 3^5, KN, )||c5, #, 65 p. p.
 811. Kiczka Józef (23.2.1895) 3^C5, Szk. Pchor. Rez. Piech.
 812. Żwańskl Władysław (10.7.1896) 3*£5, 71 p. p.
 813. Wałecki Zygmunt (21.7.1893) 3^C5, #4, 69 p. p.
 814. Gembal Aleksander (18.1.1895) 3^5, #3 KZ. sr., 31 p. p.
 815. Piasecki Emiljan (28.5.1894) 3*£<5, #, 56 p. p.
 816. Wnuk Wincenty (6.10.1897) 3^5, KN, #4, KZ. zł., C. W. Piech.
 817. Gustowski Kazimierz I (24.2.1889) #4, KZ. zł., D. O. K. VII.
 818. Chmura Witold Jakób (6.10.1898) 3*^5, KN. z miecz., >|«4, w dysp. dcy O.K. III.
  do prac p. w.
 819. Wąsowicz Franciszek (5.5.1897) dypl. 3^C5, #4, KZ. zł., D. O. War. Wilno.
 820. Rychter Stanisław (10.7.1891) 3^C5, #2, kmdt placu Białystok.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1929 r.
 821. Mienicki Piotr (27.8.1892), 3 p. p. leg.
 822. Cenzartowicz Bolesław (1.11.1893) KZ. sr., 62. p. p.
 823. Baczyński Stanisław Tadeusz (18.9.1895) KN, #4, KZ. sr., D.O.K. II.
 824. Bętkowski Mieczysław Wiktor (15.5.1893) KN., ■§, Kmda Miasta Łódź
 825. Lipiński Tadeusz I (14.7.1897) 3g<5, #, 70 p. p.
 826. Sadowski Jan I (12.5.1890) 3»jgC5, KN., >§3, kmdt placu Lida
 827. Demel Franciszek Władysław (19.11.1896) dypl. KN, KZ. sr., Szt. Gł.
 828. Górecki Janusz (8.12.1893) 3$C5, #2, KZ. zł., C. W. Br. Panc.
 829. Trubicki Witold (17.12.1890) 3g(5, #3, KZ. WLśr., 2 p. p. leg.
 830. Tomiak Stanisław (15.9.1894) 3&C5, #2, KZ. sr., Szk. Pchor. Piech.
 831. Sieracki Franciszek Bolesław (22.12.1889) #4, KZ. zł., 22 p. p.
 832. Leśniak-Wilk Wilhelm (21.5,1895) dypl. #, KZ. sr., C. W. Piech.
 833. Głowacki Franciszek Jerzy (11.11.1894) #, 12 p. p.
 834. Konwerski Czesław (5.2.1896) dypl. 3»g<5, #, 76 p. p.
 835. Wiśniowski Kazimierz Marjan (14.2.1896) KN, KZ. sr., W. S. Woj.
 836. Nowak Stanisław III (7.5.1892) 3^5, KN., w dysp. dcy 80 p. p. <•
 837. Pindela-Emisarski Jan (6.2.1896) dypl. 3$f<5, KN, #4, W. I. N. w.
 838. Berstling Franciszek Antoni (13.6.1893) 3$C5, KN., #3, KZ. sr., D. O. K. II.
 839. Ullman Józef (13.2.1894) dypl. 3$C5. #52, MN., 50 p. p.
 840. Błoch Teodor Emil (9.11.1895) 3^C5, #, KZ. sr., 10 p. p.
 841. Kośmiński Konstanty (19.11.1893) 3^C5, #, 34 p. p.
 842. Kukla Stanisław (9.11.1892) 3^C5, 18 p. p.
 843. Jaworski Kazimierz Antoni (17.1.1890) KN., #2, 54 p. p.
 844. Robakiewicz Feliks (9.6.1894) dypl. J&<5, KN, #, KZ. sr., C. W. Piech.
 845. Lebensztejn Stefan (16.9.1893) 3^C5, KN., #2, 83 p. p.
 846. Pstrokoński Feliks (2.9.1895) 3^(5, #4, 7 p. p. leg.
 847. Dudziński Kazimierz Marjan (15.7.1890) 3^(5, #, 80 p. p.
 848. Bogotko Korneli (25.1.1892) 3^5, i§, kmdt placu Tarnopol.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty-—Majorowie
  35
 849. Bischof Juljusz Józef (4.9.1896) 3^(5, KZ. sr., W. S. Woj.
 850. Koperski Ryszard Stefan (3.4.1895) dypl. 3^(5, KZ. sr., Szt. Gł.
 851. Kolanowski Jan (24.10.1893) 3^5, KN, S§«3, 48 p. p.
 852. Fiszer Aleksander Adam (25.2.1897) 3^(5, KN, #«3, 14 p. p.
 853. Bogoćhwalski Leopold Gustaw (19.6.1892) dypl. 3^5, !$<!, KZ. zl., Szt. Gł.
 854. Ciążyński Michał Ignacy (22.9.1893) #*, KZ. sr., 4 p. p. leg.
 855. Kubisz Zygmunt (11.9.1896) lg<5, #3, 53 p. p.
 856. Ksieniewicz Rudolf (11.1.1898) 3^5, KN, #«, 68 p. p.
 857. KłoSOWlCZ Stanisław Władysław (28.2.1892) dypl. KZ. sr., C. W. Piech.
 858. Sieczkowski Zdzisław Tadeusz (18.11.1897) >&5, KN, #<4, 4 p. s. p.
 859. Kardaszewicz Stanisław (4.8.1889) 3ęg(5, C. W. Br. Panc.
 860. Matusiewicz Aleksander I (23.8.1892) #>«, KZ. sr., 41 p. p.
 861. Dąbrowski Włodzimierz II (9.6.1896) j)£(5, KN. z miecz., *^4, KZ. sr., w dysp.
  szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 862. Krzymowski Jerzy Bolesław Leon (30.3.1894) 3»§«(5, KN., KZ. zł., w dysp.
  szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 863. Geronis de Libuschin Józef Eugenjusz (4.1.1894) ->$1, 75 p. p.
 864. Nowicki Rafał (22.8.1892) DgC5, H§«12, 5 p. s. p.
 865. Zacny Gustaw (1.10.1896) §f.S »ff, 80 p. p.
 866. Dotzauer Juljan (30.1.1892) 3^(5, 33 p. p.
 867. Jakubowski Ludwik (22.3.1887) 3^(5, #«3, D. O. K. X.
 868. Rybicki Edward Józef (25.6.1892) 3^C5, KN. z miecz., #12, KZ. sr., D. O. K. I.
 869. Pikulski Wiktor Konstanty (4.3.1896) 3$C5, *$«2, KZ. zł., MN., D. O. K. IX.
 870. Chrobaczyński Karol (5.8.1895) $[<5, W&*2, 20 p. p.
 871. Ptasznik Władysław Antoni (31.5.1893) 3%5, 1#!, KZ. zł., 76 p. p.
 872. Wasilewski Tadeusz III (30.1.1897) dypl. 3^(5, #13, 16 p. p.
 873. Klimczyk Karol Józef (18.10.1896) 3^C5, #3, 39 p. p.
 874. Lewcio Franciszek (22.9.1897) 3$C5, KZ. sr., D. O. K. VII.
 875. Bobrowski Stanisław (6.4.1896) 3$C5, #4, W. S Woj.
 876. Mroczkowski Lucjan Ludwik (7.8.1890) 3»&5, 82 p. p.
 877. Radwański Marjan Bartłomiej (23.8.1893) dypl. 3^(5. #, 45 p. p.
 878. Gayda Ignacy (13.7.1894) #, 32 p. p.
 879. Makatrewicz Wacław (28.9.1895) #5, #2, KZ. sr., 45 p. p.
 880. Szymański Antoni Tadeusz (30.7.1894) dypl. 33Ü<5, #3, KZ. sr., attache wojsk.
  Berlin.
 881. Łuczak Paweł (11.1.1892) 3$C5, #2, 24 p. p.
 882. Ciechanowicz Witold (7.9.1897) >^C5, #4, KZ. WLśr., 49 p. p.
 883. l.oth Stefan August (28.5.1896) 3$C5, #4, KZ. sr., W. S. Woj.
 884. Zakrzewski Tadeusz III (24.10.1893) dypl. #2, KZ. zł., Szt. Gł.
 885. Gano Stanisław (17.5.1895) dypl. 3^5, »#14, KZ. sr., Szt. Gł.
 886. Sobolewski Henryk (12.4.1898) 3^(5, KZ. zł., W. S. Woj.
 887. Drży stek Michał (27.8.1895) dypl. 3^(5, KZ. sr., 7 p. p. leg.
 888. Eustachiewicz Adam (5.9.1895) j%5, KN, #3, 68 p. p.
 889. Stahlberger Stanisław (18.4.1891) 3^C5, 2 p. s. p.
 890. Czeczukowicz Gustaw (6.1.1892), 18 p. p,
 891. Kotarba Marceli (6.1.1897) KN., i#! 4, KZ. sr., 55 p. p.
 892. Piotrowiak Franciszek (2.9.1891) 3$C5, #1, KZ. sr., 13 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 893. Caspaeri – Chraszczewski Tadeusz Marceli (24.10.1891) mr. KN., #4,
  KZ. sr., Gab. Wojsk. Prezydenta Rzpltej.
 894. Derkacz Kazimierz (29.3.1896) 3^C5. KN., 73 p. p.
 895. Górczewski Mikołaj Bogusław (6.12.1894) dypl. KZ. sr., Gen. Insp. Sił Zbr.
 896. Dmytrak Aleksander Józef (5.9.1893) dypl. #1. KZ. zł., MN., 72 p. p.
 897. Szkaradek Stanisław (26.3.1895) 3^<5, KN., KZ. sr., Szk. Pchor. Rez. Piech.
  36
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Majorowie
 898. Suracki Władysław Cl4.11.1895) dypl. KZ. sr., D. O. K. IX.
 899. Zabiegaj Franciszek Jan (23.1.1892), 4 p. p. leg.
 900. Kaczmarczyk Stefan (1.7.1892) $2, KZ. sr., 45 p. p.
 901. Ciołkosz Jan (31.7.1893) KN., $4, KZ. sr, 22 p. p.
 902. Młynacrzyk Franciszek (20.5.1894) >$4 2, KZ. sr., 23 p. p.
 903. Boehm Stanisław (5.10.1891) $4 2, Szk. Pchor. dla Pdfc.
 904. Koeb Stefan (11.8.1896) dypl. $2, 34 p. p.
 905. Bryk Józef (3.3.1897) rar. KN., $4 4, KZ. sr., 78 p. p.
 906. Dekański Tadeusz Wojciech (23.4.1894) dypl. dr. KN., >4*2, KZ. sr., B. Og.
  Org. M. S. Wojsk.
 907. Czyrko Władysław Józef (4.7.1896) dypl., MN., KZ. sr., 49 p. p.
 908. Pietrzyk Stanisław (11.11.1895) KZ. sr., 14 p. p.
 909. Lamers Jan (10.9.1897) KN., $4, KZ. sr., 36 p. p.
 910. Junker Franciszek Stanisław (2.10.1893) dypl. $C5. KN., $4, 59 p. p.
 911. Hajzik Antoni (11.6.1895) >§4, 59 p. p.
 912. Smyk Adam (16.12.1893) $8, 80 p. p.
 913. Piwowar Jan (14.10.1894) KN., $2, KZ. sr., 69 p. p.
 914. Biernacki Edward II (26.10.1893) $4 2, 37 p. p.
 915. Matecki Józef (4.12.1896) $4, KZ. zł., Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 916. Słowiński Józef (6.11.1897) $4, KZ. zł., W. S. Woj.
 917. Osmolą Michał (28.8.1894) KN., $12, KZ. zł., B. Pers. M. S. Wojsk.
 918. Zabłocki Aleksander I (26.10.1890) Hk i4 p. p.
 919. Solecki Stanisław I (6.5.1896) 5, $2, KZ. sr., 51 p. p.
 920. Konarski Ludwik Wiktor (16.10.1895) KN., $4, KZ. zł., B. Pers. M. S. Wojsk.
 921. Basiewicz Mieczysław Roman (20.6.1894) $2, kmdt placu Chełmno.
 922. Sztayer Eugenjusz Marjan Bolesław (16.3.1892) $, 23 p. p.
 923. Janczewski Michał II (15.1.1890) 3^C5, KN., $, 65 p. p.
 924. Gąsiorek Stanisław Konstanty (27,7.1896) $4, 61 p. p.
 925. Wyszyński Antorti II (9.1.1895) iŚffr5, 4hł KZ. sr., p. o. szefa wydz. wojsk.
  M. S. Wewn.
 926. Magnuszewski Konstanty (11.10.1893) $4, kmdt placu Slonim.
 927. Aleksandrowicz Aleksander (11.9.1896) $4 2, KZ. sr., W. S. Woj.
 928. Haluta Józef Stanisław (14.4.1896) >$C 5, KN., »$4 3, 58 p. p,
 929. Kurek Wincenty II (4.1.1895) »$4, KZ. sr., 3 p. s. p.
 930. Abramowicz Stanisław (19.10.1892), 9 p. p. leg.
 931. Moskała Adam (24.12.1895) »$4, KZ. sr.. 16 p. p.
 932. Kierkowski Kazimierz (3.3.1893) KN., $ 4, KZ. sr.. 21 p. p.
 933. Toroń Jan (3.11.1894) MN., KZ. sr., 49 p. p.
 934. Kowalski Marjan Franciszek (3.12.1895) KN., »$4 4, KZ. sr., 27 p. p.
 935. Wieroński Marjan Zbigniew (2.8.1896) KN., 3, KZ. sr., Korp. Kad. Nr. 3.
 936. Mercik Walerjan Stanisław (3.11.1893) dypl. # 4. KZ. zł. D. O. K. VI.
 937. Domański Wacław Józef (18.9.1894) dypl. KN., »$4 4, Szt. Gł,
  46- Kruczkowski Sylwester (15.12.1892) »$4 2, KZ. sr., 6 p. s. p.
 938. Blutreich Otton Józef (12.3.1896) $4 3, KZ. sr.. 50 p. p.
 939. Skrzydlewski Józef (21.2.1896) dypl. #3, KZ. sr., Szt. Gł.
 940. Krzyżanowski Włodzimierz II (16.9.1894) dypl. KN., $ 2, KZ. sr., K. O- P.
 941. Sabatowski Kazimierz (25,12.1896) dypl. 5. KN., »$4 4, KZ. sr., C. W. Piech.
  Ś). Kozierowski Jan Karol Antoni (4.11.1893) dypl. 5, >$4 4, 15 dyw. piech
 942. Wasilewski Józef II (28.10.1891) >$4 2, MN., KZ. sr., 38 p. p.
 943. Sobol Władysław I (14.6.1891) »$4 4, 75 p. p.
 944. Marszałek Tadeusz Leon (5.4.1890) 1$4, KZ. sr., D. O. K. IV.
 945. Zych Ludwik (25.8.1894) KN. z miecz., »$4 4, KZ. sr., W. S. Woj.
 946. Jędruch Aleksander (26.2.1895) dypl. 5, KN., $43, KZ. zł., 39 p. p.
 947. Kuta Józef (16.1.1894) dypi. $42, K. O. P.
 948. Kobylański Jan (12.7.1895) dypl. $4 2. Dep. Piech. M. S. Wojsk.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Majorowie
  3T
 949. Tobiasiewicz Antoni (9.5.1891) i*^, 52 p. p.
 950. Kozubowski Feliks (7.2.1894) KZ. zł.. Wojsk. Inst. Przeciwgaz.
 951. Mazurkiewicz Jan II (30.12.1895) #4, MN., KZ. sr., 8 p. p. leg.
 952. Skowroński Stanisław II (8.5.1896) dypl. »f«3, KZ. sr., 27 dyw. piech.
 953. Zaucha Stanisław (7.4.1894) KN., *f<4, 1 p. p, leg.
 954. Kozłowski Romuald II (28.9.1895) «4«. 77 p. p.
 955. Czapla Władysław (25.3.1896) 5, KN., #4, KZ. sr., 48 p. p.
 956. Kulejowski Adam Stanisław (24.12.1893) ^C5, KN, >f<3, 20 p. p.
 957. Gumkowski Mieczysław (4.11.1896) *t^4, 37 p. p.
 958. Mazurkiewicz Alojzy (13.6.1S97) dypl. ^C5, KN, |I2, KZ. sr., 16 dyw..piech
 959. Zaprutkiewicz Karol Leon (3.11.1892) 1^3, KZ. sr., 28 p. p.
 960. Kłoś Jan (18.5.1896) )^C5. >§a, 25 p. p.
 961. Chyżyński Mieczysław (11.11.1889) KN, #13, KZ. sr., kmdt placu Stryj.
 962. Lewandowski Józef Feliks (22.4.1893) <#>4, MN., KZ. sr.. 53 p. p.
 963. Krajewski Leon (25.10.1890) >§4, KZ. sr., 2 p. s. p.
 964. Michnowski Leon (24.3.1889) >fpI4, KZ. sr., 11 p. p.
 965. Czerwiński Stanisław I (1.11,1896) f|*t4, KZ. sr., 20 p. p.
 966. Dul Stefan (6.12.1891) KZ. sr., 56 p. p.
 967. Jakubowski Józef I (30.5.1894) ^2, kmdt placu Biała Podlaska.
 968. PiwosZCZuk Michał (31.8.1893) )j<5. KZ. sr., 58 p. p.
 969. Geisler Bohdan Marja Józef (7.12.1896) dypl. I*i4, 29 dyw. piech.
 970. Stawiński Tadeusz II (21.4.1895) KN., KZ. sr., 37 p. p.
 971. Grudzień Jan (6.9.1894) dypl. »J*. KZ. sr.. 28 dyw. piech.
 972. PęCzkowski Mieczysław (13.2.1895) dypl. KN, >|*!4, 22 p. p.
 973. Hofbauer Alfred (3.6.1894) KN, J#>13. 28 p. p.
 974. Dauksza Jakób Kazimierz (12.5.1890) *$«2, 17 p. p.
 975. Klukowski Aleksander (11.1.1891) ^3, KZ. WLśr., 81 p. p.
 976. Kasprzykiewicz Wilhelm (5.7.1896) dypl. :^<5, fcjjł, KZ. sr., 23 dyw. piech.
 977. Bero Mieczysław (25.8.1892) 4, KZ. sr., 26 p. p.
 978. Karaffa-Korbut Ludwik (14.5.1895) »^42, KZ. sr., 64 p. p.
 979. Jagiełło Jerzy (4.11.1895) dypl. KZ. sr., B. Og. Org.. M. S. Wojsk.
 980. JÓZWa Zygmunt (9.5.1894) KN, >(«4, KZ. sr., 1 p. s. p.
 981. Cerklewicz Marceli (26.4.1889) )$<5, KZ. sr., 5 p. s. p.
 982. Orzeszko Władysław (8.1.1895) KZ, WLśr., 77 p. p.
  Starszeństwo z dniem I-go stycznia 1931 r.
 983. Dworski Michał Jan (27.9.1894) KZ. sr., 19 p. p.
 984. Lityński Eugenjusz (15.10.1892) 5, ^2, 49 p. p.
 985. Smotrecki Henryk Wiktor (7.8.1896) KZ. sr., 39 p. p.
 986. Krzyżanowski Karol (17.11.1892), 1 p. panc.
 987. Słabicki Hipolit Kazimierz (11.2.1893) dypl. #5, >5*2, KZ. sr., D. O. K. IX.
 988. Węgrzyński Władysław (3.3.1894) 1^2, K. O. P.
 989. Kalinka Mirosław Józef (24.2.1893) dypl., K. O. P.
 990. Jędruch Stanisław (11.5.1894) KN, 4, KZ. sr., 4 p. p. leg.
 991. Rudziecki Erazm (30.3.1893) !$*, 43 p. p.
 992. Chaszczyński Tadeusz Stanisław (5.3.1896) KZ. sr., 84 p. p.
 993. JuruŚ Eugenjusz Sylwester (23.12.1895) KZ. sr., 77 p. p.
 994. Szeląg Józef I (5.11.1895) )$C5, KN., #5, $14. 13 p. p.
 995. Załuski Władysław (6.8.1895) 53 p. p.
 996. Błotnicki Adam Marjan (16.9.1894) KN.. >*<4, KZ. sr., 62 p. p.
 997. Błażejewski Stanisław (5.10.1890) !$4, 25 p. p.
 998. Bąba Stanisław (24.3.1894), 70 p. p.
 999. Kulczyński Feliks Maurycy (22.9.1893) l*!, KZ. sr., 28 p. p.
  38
  Lista Starszeństwa Oflc. Zaw. Piechoty — Majorowie
 1000. Ulanicki Edward (10.8.1895) dypl. KZ. sr., Szk. Pchor. dla Pdfc.
 1001. Słomka Jan (12.3.1894) J»gC5, KN., #4. 16 p. p.
 1002. Zieliński Otton Paweł (2.4.1896) kjfc. KZ. sr., 79 p. p.
 1003. Gołąb Tadeusz (4.10.1895) 44 p. p.
 1004. Daniluk Stanisław (15.3.1895) KN., #4, 19 p. p.
 1005. Łojak Tadeusz Edward (2.10.1893) dypl. J#!, B. Og. Adm. M. S. Wojsk.
 1006. Sulma Stanisław (6.9.1893) dypl. )#I, KZ. sr.. 40 p. p.
 1007. Stępkowicz Władysław (29.3.1893) KN., ^2, KZ. sr., 4 p. s. p.
 1008. Michalik Juljan Stanisław (9.10.1895) dypl. KN., »$«4. KZ. sr., 25 p* p
 1009. Zwoliński Antoni (20.3.1894) Ąl, KZ. sr., 31 p. p.
 1010. Wo)taszewski Stanisław Zygmunt (9.5.1894) >£«, KZ. sr.. 3 b. strz.
 1011. Podoski Kazimierz (21.7.1895) K$»12, K. O. P.
 1012. Pelikan Jan Emil (10.3.1894) KZ. sr., D-two Br. Panc. M. S. Wojsk.
 1013. Kościński Edward (7.9.1893) KN.f >$1, 74 p. p.
 1014. „ Sobociński Wincenty (14.7.1894) dypl. >J4, KZ. sr., 52 p. p.
 1015. Trzeciecki Tadeusz (14.9.1893) xfä, KZ. sr., K. O. P.
 1016. Żuk Antoni (13.6.1893) I#12, 6 p. s. p.
 1017. Góralczyk Jan (2.6.1893) ifl, MN., KZ. sr., 13 p. p.
 1018. SokÓlski Eugenjusz (27.9.1895) KZ. sr., Państw. Urz. W. F. 1 P. W.
 1019. Jaxa Leopold Władysław (25.11.1893), 6 p. p. leg.
 1020. Sekunda Włodzimierz Stanisław (18.5.1892) 1§1, KZ. sr., Państw. Urz. W. F.
  i P. W.
 1021. Kowalik Józef 11 (5.12.1892) dypl. >£< 4, B. Og. Org. M. S. Wojsk.
 1022. Kazanowski Jan (4.9.1896) KN., >^3, 26 p. p.
 1023. Borkowski Franciszek (2.1.1896) KN., l#1, KZ. sr., Kmda Miasta Przemyśl.
 1024. Komendera Stefan (21.7.1893) KN., >j«2, KZ. sr., 33 p. p.
 1025. Kowalski Stanisław V (12.5.1896) KN., >ffl3, KZ. sr., 24 p. p.
 1026. Sokołowski Florjan (12.1.1894), 62 p. p.
 1027. Strumiłło-Pietraszkiewicz Karol (6.1.1896) >$<, K. O. P.
 1028. Kalenkowski Stefan (22.10.1895) #2. Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 1029. Wyziński Kazimierz Marjan (16.2.1894), 41 p. p.
 1030. Kosiński Teofil Herakljusz (18.1.1893) KN., xg< 2, KZ. sr., 17 p. p.
 1031. Gołkowski Kazimierz (1.5.1892) K$d2, KZ. sr., 9 p. p. leg.
 1032. Gątarski Tadeusz (26.4.1894), 66 p. p.
 1033. Klochowicz Kazimierz Albin (1.3.1896) dypl. KN., KZ. zł., Szt. Gł.
 1034. Hamerski Mieczysław (24.1.1895) 1^2, KZ. sr., baon morski.
 1035. Stawiński Jerzy (6.11.1893) dypl. >$(, KZ. sr., B. Og. Adm. M. S. Wojsk.
 1036. Niewiarowski Władysław (9.3.1895) dypl. k£(t Gen. lnsp. Sił Zbr.
 1037. Wallich Tadeusz Augustyn Ludwik (23.8.1896) dypl. KN., K. O. P.
 1038. Nowak Henryk II (30.3.1896) !•$•!, 12 p. p.
 1039. Ksieniewicz Józef (4.6.1894) 69 p. p.
 1040. Perucki Piotr (4.7.1895) KN., I#!, KZ. sr.. Państw. Urz. W. F. i P. W.
 1041. Adamczyk Władysław II (28.1.1894) KN., 1#I, KZ. sr., 63 p. p.
 1042. Dyszkiewicz Jan (1.6.1895) ftfö4, MN., KZ. sr., 38 p. p.
 1043. Lachowicz Jan II (24.8.1896) >$H4, KN., KZ. sr., 54 p. p.
 1044. Dmochowski Bolesław (4.12.1890) ^C5, KN. z miecz., h|fl4, KZ. sr., KZ. WLśr.,
  18 p. p.
 1045. Bieńkowski Władysław Kazimierz Klemens (11.12.1894) dypl. Ht4, KZ sr.,
  Gen. lnsp. Sił Zbr.
 1046. Parczyński Czesław (1.7.1896) J$<i2, KZ. sr., W. S. Woj.
 1047. Rehman Józef (30.8.1894) dypl, If*, W. S. Woj.
 1048. Jóźwik Stefan (14.8.1894) I#, 57 p. p.
 1049. Kłosiński Ryszard Józef (17.3.1893) )£tf 30 p. p.
 1050. Łoziński Bronisław Feliks (2.6.1895) J^C5, 60 p. p.
 1051. Gębalski Wiktor (12.9.1894) ^2, KZ. sr.. Gab. Wojsk. Prezydenta Rzplitej.
 1052. Liszka Stanisław II (20.7.1894) J^C5, KN., KZ. sr., 83 p. p.
 1053. Rozborski Marjan Jan (27.8.1893) l§«2, KZ. sr., 38 p. p.
  Lista Starszeństwa Oflc. Zaw. Piechoty — Majorowie
  39
 1054. Pawlik Jan Wiktor (27.12.1897) 3$C5, KN„ ł|(4, KZ. sr., Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 1055. Janusz Stanisław Franciszek (17.1.1897) 3^(5, KN., 64 p. p.
 1056. TabaCZyński Tadeusz Juljusz (3 4.1896) 3^5, KN., 2, 85 p. p.
 1057. Nowakowski Ludwik Piotr (15.7.1894) KN., s§«4, 86 p. p.
 1058. Markiewicz Marjan (8.12.1895) 3^5, KN., >ffl3, KZ. sr., 71 p. p.
 1059. Molenda Stanisław (29.1.1892) 1^2, 8 p. p. leg.
 1060. Kordziński Stanisław (22.11.1895) KN., H§H4, KZ. sr., 5 p. p. leg.
 1061. Skonieczny Mieczysław Wojciech (18.4.1897) §t, 2 p. p. leg.
  80 Wart Roman (4.12.1893) 3$«C5, KN., 4*3, KZ. sr., 6 p. p. leg.
 1062. Gawroński Jan I (12.11.1894) KZ. sr., 61 p. p.
 1063. Wilczyński Wilhelm II (5.4.1897) 3^(5, KN., fjl3, 40 p. p.
 1064. Trzpis Henryk Jan (5.5.1897) 3^(5, KN, #2, 71 p. p.
 1065. Wysocki Franciszek IV (23.7.1895) dypl. 3^C5, W§<, 61 p. p.
 1066. Brincken Tadeusz (15.1.1893) 3^(5, KN. I$M3, 3 p. p. leg.
 1067. Milian Stanisław II (12.4.1899) )$C5, KN, >§43, KZ. sr., Szk. Pchor. Piech.
 1068. Berger Jan Mieczysław (1.8.1894) KN., KZ. sr., 10 p. p.
 1069. Joszt Bronisław Heronim (3.9.1894) )#!, KZ. zł., MN., 82 p. p.
 1070. Kaczmarczyk Antoni (16.1.1897) }“i(<5, J#jf3, W. S. Woj.
 1071. Kamiński Bronisław Czesław (3.9.1895) KZ. sr., 30 p. p.
 1072. Rogalski Albin Edward (16.1.1897) 3$C5, frftf. 1 p s. p.
 1073. Orawiec Franciszek (11.11.1896) KN, KZ. sr., D. O. K. VII.
 1074. Gumowski Stanisław (24.11.1898) 3^C5, 1^2, KZ. sr., 73 p. p.
 1075. Ligarzewski Zygmunt (8.8.1893) >$44, 27 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 1076. Waydowicz Zygmunt Władysław Gustaw (25.2.1892) 3^C5, KN., I>p44, KZ. sr., 65 p. p.
 1077. Fularski Mieczysław (25.3.1896) dypl. KN, l<§-!4, KZ. sr., 25 p. p
 1078. Kraus Franciszek (7.7.1895) !§«2, 51 p. p.
 1079. Galinowski Adolf (20.6.1897) 3^(5, >$<3, KZ. sr., 66 p. p.
 1080. Rzepecki Jan (29.9.1899) dypl. 3^C5, KN., C. W. Piech.
 1081. Kutyba Józef I (9.2.1899) 3^C5, KN, #4, KZ. sr., 3 p. s. p.
 1082. Mrozek Stefan (24.8.1892) )|(5, #1, 81 p. p.
 1083. Rucha) Aleksander (20.2.1897) dypl. 3^5, KN, >^44, 26 dyw. piech.
 1084. Owczarski Józef (19.3.1893) jjt5, KZ. sr., 43 p. p.
 1085. Ostrowski Edward (18.2.1897) ]jc5, KN, »Jo, W. S. Woj.
 1086. JŁukowicz Szczepan (26.8.1894) 3$5, l*$4, MN., 58 p. p.
 1087. Kiełkowski Piotr Antoni (12.6.1893) 3“$C5, KZ. sr., 75 p. p.
 1088. Pacześniak Józef (21.2.1897) 3^cs, KN, #4, 49 p. p.
 1089. Garbarczyk Roman (16.1.1895) 3^C5, KZ. sr., 11 p. p.
 1090. Włodarkiewicz Marjan Stanisław (8.9.1894) 3$<5, KN, lf<4, D. O. K. VIII.
 1091. * Korkiewicz Jan (19.6.1898) >X<5, KN., »^!, KZ. sr., KZ. WLśr. Szk. Pchor. Piech.
 1092. Wyderka Stanisław Józef (13.1.1898) KN, #3, KZ. sr., 3 p. p. leg.
 1093. Gieruszczak Wiktoryn Józef (28.11.1896) 3$(5, 4K 1 b- strz.
 1094. Jura Jacek (17.7.1896) 3$C 5, >j$i2, KZ. sr., C. W. Piech.
 1095. Krasowski Sylwester (13.1.1897) 3$(5, 1#13, 20 p. p.
 1096. Solski Adam Teofil (4.1.1895) 3^(5, pjjd, KZ. sr., 35 p. p.
 1097. Suchodolski Józef (22.10.1897) 3^(5, KN, >#«4, 35 p. p.
 1098. GYugiewicZ Antoni (24.6.1896) dypl. W^2, KZ. sr., Szt. Gł.
 1099. Tumidajski Kazimierz (28.2.1897) 3$C5, KN* z miecz-» #>4, 36 p. p.
 1100. Pluta-Czachowski Kazimierz (12.2.1898) dypl. KN., >$!4, KZ. sr., w dysp.
  d-cy O. K. IV do prac p. w.
 1101. Barłóg Witold (17.8.1897) dypl. 3$C5, #*2, 17 dyw. piech.
 1102. Pruszkowski Kazimierz (24.4.1897) 3^C5, Ąi, 7 p. p. leg.
 1103. Chudyba Stanisław (11.5.1895) KN., (*§«4, KZ. sr., 1 p. p. leg.
 1104. Ślepeckl Eugeniusz Zbigniew (11.11.1898) KN., KZ. sr. D. O. K. VI.
  40
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty—Majorowie—Kapitanowie
 1105. Kozioł Jakób (25.7.1895) dypl. 3^(5, KN., KZ. sr., Szt. Gł.
 1106. Buncler Kazimierz (22.2.1896) #*. K. O. P.
 1107. Przybylski Adam II (22.6.1896) dypl. KN., >$3 4, KZ. sr.. Wojsk, B. Hist.
 1108. Kardaszewicz Kazimierz Stanisław (3.12.1895) )J(5, >$«2, 68 p. p.
 1109. Żak Franciszek (6.9.1896) 3^C5, KN., >g<3, KZ. sr., 38 p. p.
 1110. Krukowski Leonard (18.10.1893) $$.5, >§«, K. O. P.
 1111. Gąsiorowski Stefan (3.1.1894) >§1, KZ. sr. 15 p. p.
 1112. Boczek Franciszek (7.10.1895) JjgjCS, KN., >#12. 5 p. s. p.
 1113. Banach Ignacy Kazimierz (26.1.1897) dypl. KN., I$4 2, KZ. sr., W. S. Woj
 1114. Boglewski Zygmunt (1.4.1897) 5, 1$(, KZ. sr., 52 p. p.
 1115. Kowalczewski Bronisław (16.5.1896) dypl. 3^C5, l$3 4, KZ. sr., Gen. Insp. Sił Zbr.
 1116. Chabowski Zygmunt (22.1.1898) t$(5, KN., >§«4, KZ. sr., Gen. Insp. Sił Zbr.
 1117. Janik Stanisław (21.4.1895) 5, >$!2, MN., KZ. sr., 82 p. p.
 1118. Pstrokoński Stanisław Władysław Spytek (2.3.1897) dypl. 3“j£(5, KN., >5*,
  41 p. p.
 1119. Dąbrowski Teofil II (20.12.1895) 3^(5, >$<3, 2 p, p. leg.
 1120. Waligóra Bolesław (10.9.1898) 5, KN., l$<l, KZ. sr., KZ. WLsr., Wojsk. B. Hist.
 1121. Wisłocki Włodzimierz Andrzej (26.11.1895) dypl. I#, D. O. K. IV.
 1122. Markiewicz Ferdynand Tadeusz (1.1.1895) 3®C5, KN., #2, KZ sr., B. Pers.
  M. S. Wojsk.
 1123. Mizgalewicz Rudolf (27.3.1897) KN., >§4, 4 p. p. leg.
 1124. Skinder Tadeusz Antoni (20.6.1897) dypl. )»fC5, >§43, KZ. sr., KZ. WLŚr., K. O. P.
 1125. Habina Albin Piotr (22.2.1898) dypl. 3^(5, >$<, KZ. sr. Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 1126. Poborowski Jan (21.10.1896) KN., !$M4, KZ. sr., 3 b. strz.
 1127. Lachowicz Jan IV (14.5.1897) 3^(5, KN., 84 p. p.
 1128. Tabaczyński Franciszek (11.9.1897) 3^C5, 1$M3, 57 p. p.
 1129. Duch Mieczysław Wiktor (17.10.1894) 3^(5, H§<, KZ. sr., 21 p. p.
 1130. Mokrzycki Antoni Władysław (5.6.1894) >$3, KZ. sr., 54 p. p.
 1131. Blumski Zygmunt Izydor (4.4.1895) 3^C5, t&2, MN., 52 p. p.
 1132. Korczyński Antoni (10.12.1897) 3>§C5, l*§<2, W. S. Woj.
 1133. Chruściel Bronisław Stanisław (20.10.1899) dypl. 3$C5. >§4 4, MN., KZ. sr.,
  1 dyw. piech. leg.
 1134. Kasztelowicz Jan (10.12.1896) 3$<5, M§’I, KZ. sr., 1 p. p. leg. «0. Ruszar Franciszek (7.9.1896) 3^(5, >§«2, KZ. sr., 18 p. p-
  KAPITANOWIE
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 1135. Niepokojczycki Witold Stanisław (15.11.1889) KZ. sr., P. K. U. Siedlce.
 1136. Rosiński Bronisław (15.7.1894), 33 p. p.
 1137. Samojłowicz Władysław (17.7.1887). P. K. U. Suwałki.
 1138. Ślósarczyk Marceli Seweryn (26.4.1892) MN., w dysp. szefa Dep. Piech.
  M. S. Wojsk.
 1139. Miedzialło Jan (28.6.1889), P. K. U. Kutno.
 1140. Białkowski Seweryn (17.5.1894), Korp. Kad. Nr. 2.
 1141. Grochot Jan (16.12.1890), 72 p. p.
 1142. Karpiniec Stefan (21.12.1891), Korp. Kad. Nr. 2.
 1143. Szynkowski Stanisław (8.8.1891), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 1144. Trepiak Józef (14.8.1893) »§<12, 29 p. p.
 1145. Machnowski Józef (22.2.1894), 78 p. p.
 1146. Jamrowlcz Juljan (2.12.1888), KN., 1*§M2, 55 p. p.
 1147. Gromadzki Antoni Stanisław (1.5.1891) KZ. sr,, 36 p. p.
 1148. Balka Franciszek (21.9.18891 KZ. sr., Szk. Pdfc. dla Małolet. Nr. 1.
  Lista Starszeństwa Ofic- Zaw. Piechoty — Kapitanowie
  41
 1149. Siemiejski Adam Marjan (14.6.1890), K. O. P.
 1150. Diakowski Michał (18.10.1893) dypl., 10 dyw. piech.
 1151. Kołaczyński Tadeusz Antoni (7.9.1896) KZ. sr., 57 p. p.
 1152. Duda Izasław (6.7.1891), K. O. P.
 1153. Osipowski Aleksander (18.7.1889), Korp. Kad. Nr. 1.
 1154. Stolarz Paweł f22.8.1893), P. K. U. Luków.
 1155. Kiciński Czesław (4.5.1889) #13, KZ. sr., Gen. Insp. Sił Zbr.
 1156. Pawulskl Stanisław Tadeusz (1.4.1896) KN., #3, 5 p. s. p.
 1157. Młalkowkkl Karol (30.10.1891) KZ. sr., 29 dyw. piech.
 1158. Bommer Józef Stanisław (15.3.1892) KZ. sr., Korp. Kad. Nr. 2.
 1159. Przeorskl Heljodor (12.4.1892) D. O. K. III.
 1160. Śliwiński Jan Hipolit Władysław (24.6.1894) KN., #2, KZ. sr., 9 p. p. leg.
 1161. Muklewicz Władysław (28.7.1894) #1, KZ. sr., w dysp. szefa Dep. Piech. M. 5.
  Wojsk.
 1162. Bezdziak Leon (20.5.1893) #, KZ., sr., K. O. P.
 1163. Berent Mikołaj (6.12.1888) MN., P. K. U. Wilno.
 1164. Górniak Bronisław (3.7.1893) #1, 61 p. p.
 1165. Lis Jan (8.7.1887) MN., P. K. U. Stanisławów.
 1166. Potrykowskl Władysław (30.3.1891) KZ. sr., Szt. Gt.
 1167. Kenig Eustachjusz Ewaryst (20.9.1893), Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 1168. Krupnik Józef (24,12.1893), Szk. Pdfc. dla Małolet. Nr. 1.
 1169. Czyżewskl-Boclan Bolesław (14.3.1893) KZ. sr., 69 p. p.
 1170. Wiśniewski Kazimierz 111 (6.2.1895) KZ. sr., W. S. Woj.
 1171. Kubica Franciszek Tadeusz (1.10.1894) KZ. sr., 65 p. p.
 1172. Rymsza Roman Piotr (22 2.1892), P. K. U. Luniniec.
 1173. Ozaist Jan Kazimierz (11.3.1891), P. K. U. Prużana.
 1174. Roliński Henryk Edward (5.9.1888) #, KZ. sr., Kmda Miasta Lwów.
 1175. Prószczyński Stanisław (6.2.1893), 68 p. p.
 1176. Pawilno-Pacewicz Józef Władysław (10.2.1890) KZ. sr„ P. K. U. Puławy.
 1177. Kotowski Henryk (27.6.1893) KN., KZ. sr., P. K. U. Lwów-Pow.
 1178. Zwoliński Karol (30.4.1892), dyw. szk. pchor. rez. piech. przy 24 dyw. piech.
 1179. Dmowski Mieczysław Odon (18.11.189l) #1, P. K. U. Wołkowysk.
 1180. Piotrowski Tadeusz Józef (6.6.1893) KZ. Sr., w dysp. szefa Dep. Piech. M. S.
  Wojsk.
 1181. Łappo Felicjan (22.6.1891) #2, 6 p. p. leg.
 1182. Rupniewskl Włodzimierz (15.3.1893) # 2, KZ. sr., KZ., WLśr., Wojsk B.
  Hist.
 1183. Bogdanik Tadeusz (13,10.1895) dypl , KN., 21 dyw. piech.
 1184. Matuszek Wacław (1.6.1896) #3, Kmda Miasta Poznań.
 1185. Zamarskl Adam (18.11.1893), 79 p. p.
 1186. Samotyk Mieczysław Jan (10.8.1891) MN., Korp. Kad. Nr. 1.
 1187. Konowaluk Eustachy (22.3.1891), 84 p. p.
 1188. Grabowski Lucjan Jan (10.4.1894) l#, 29 p. p.
 1189. Ochab Władysław Zygmunt (22.4.1892), Korp. Kad. Nr. 1.
 1190. Karazlńskl Tadeusz (3.2.1890), K. O. P.
 1191. Kubrycht Władysław (9.5.1893), K. O. P.
 1192. Danikiewicz Edward (17.12.1890) MN., KZ. sr., 16 p. p.
 1193. Stiller Ernest Ludwik (24.1.1897) KZ. sr., 3 p. s. p.
 1194. Ligęza Roman Jan (20.2.1891), K. O. P.
 1195. Wójcicki Kazimierz Antoni (30.12.1893) MN., KZ. sr., w dysp. Min. Pr.
  i Op. Społ.
 1196. Damm Kazimierz (21.6.1894) 5, KN., #14, 2 p. s. p.
 1197. Wittlin Wilhelm (20.2.1891) KZ. sr., K. O. P
 1198. Dąbrowski Karol Marjan (4.11.1893) # 3, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 1199. Rachfahl Paweł (5.6 1889) KZ. sr.. P. K. U. Grudziądz.
 1200. Olski Władysław Jan (10.5.1894) KZ. sr., 19 p. p.
 1201. Arciszewski Mieczysław (6.11.1887) P. K U. Lublin.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Kapitanowie
 1202. Żelazny Czesław Bolesław (11.8.1889) KN., 1^3, KZ. sr., baon szt. M. S. Wojsk.
 1203. Makowski Wacław Ireneusz Antoni (26.8.1896) P. K. U. Warszawa M. II.
 1204. Kosiński Tadeusz II (19.6.1891) KZ. sr., 42 p. p.
 1205. Dyba Józef (16.6,1890) 3,w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 1206. NIeciengiewicz Bożesław Józef (9.3.1895) dypl. 2, 15 dyw. piech.
 1207. Wrona Stanisław (23.4.1896) dypl. dr. KZ. sr., C. W. Piech.
 1208. Bielecki Paweł I (9.9.1889) KZ. sr., C. W. Ofic. Lot.
 1209. Janusz Jan I (31.3.1890) KZ. sr., 5 p. s. p.
 1210. Stawicki Michał Alfred Karol (24.9.1896) KN., *f«2, 31 p. p.
 1211. Garbiak Marjan (31.7.1887) P. K. U. Kościerzyna,
 1212. Gawłowski Józef Władysław (3.3.1891) KZ. sr., Kmda Str. Gran.
 1213. Mielecki Stanisław (22.4.1895), 79 p. p.
 1214. Pudłowski Antoni (11.1.1894) 1^4, KZ. sr., 9 dyw. piech.
 1215. Kosterkiewicz’ Michał (9.2.1894), 29 p. p..
 1216. Hornik Józef (13.12.1890), P. K. U. Przemyśl.
 1217. Niedźwiecki Henryk (15.1.1889) KZ. sr., B. Pers. M. S. Wojsk.
 1218. Durkalec Ernest (8.12.1893), W. I. G.
 1219. Biestek Aleksander (3.9.1893) KN., -*>4. KZ. sr., P. K. U. Żywiec.
 1220. Stec Eugenjusz (14.1.1888) >1«, P. K. U. Łuck.
 1221. Wolanowski Edward (18.3.1892) KN., *g«2, P. K. U. Kołomyja.
 1222. Wojciechowski Mieczysław IV (1.6.1896) KN., 55 p. p.
 1223. Nahurski Antoni Włodzimierz (12.6.1889), KZ. sr., 31 p. p.
 1224. Janoszek Wiktor Emanuel (8.9.1891), P. K. U. Rzeszów.
 1225. Kobylański Józef Władysław (1.4.1892), K. O. P.
 1226. Klimosch Karol Rudolf Józef (1.1.1892) dypl. uf«, KZ. sr., B. Og. Adm. M. S.
  Wojsk.
 1227. Mylius Wilhelm Karol (27.4.1892) 83 p. p.
 1228. Broda Jan (18.10.1887) KN., Gen. Insp. Sił Zbr.
 1229. Elward Piotr (24.11.1890), 49 p. p.
 1230. Wysocki Witold Antoni (11.6.1895) 1^2, KZ. sr., D. O. K. IX.
 1231. Kubat Zygmunt (13.2.1890) KN., i^ä4, KZ. sr., Dep. Uzup. M. S. Wojsk.
 1232. Zjawln Wojciech (26.10.1887) KZ. sr., 2 p. p. leg.
 1233. Dobrzański Stanisław II (27.7.1891) >§M2, P. K. U. Śwlęciany.
 1234. Budziński Jan II (15.12.1894), 67 p. p.
 1235. Szczawiński Józef (25.9.1893), MN., 44 p. p.
 1236. Sykora Kamil (9.6.1892), 43 p. p.
 1237. Moniuszko Stanisław Kostka (12.4.1891), 27 p. p.
 1238. Wiskont Jan Florjan (4.5.1888) lg<2, P. K. U. Nowogródek.
 1239. Sierosławski Józef (12.3.1894), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 1240. Pikulski Tadeusz Kazimierz (4.3.1894), MN., 80 p. p.
 1241. Mikuliński Kazimierz Stanisław (25.2.1891) >fj<l2, KZ. sr., K. O. P.
 1242. Wolski Tadeusz III (8.1.1891) KZ. sr., D-two Br. Panc. M. S. Wojsk.
 1243. Parat Leon Marjan (16.7.1891) #, KZ. sr., 5 p, s. p.
 1244. Galus Rudolf (27.5.1891), K. O. P.
 1245. Dewińskl Heronim (10.10.1891) KZ. sr., K. O. P.
 1246. Rodowicz Feliks (25.6.1896), K. O. P.
 1247. Fritz Jan (18.1.1891) KZ. sr., P. K. U. Tarnopol.
 1248. Faczyński Stefan Marjan (5.12.1896) KN., #, KZ. sr., 31 p. p.
 1249. Uryga Jan (26.2.1892), Kmda Miasta Kraków.
 1250. Wiktorczyk Tadeusz (25.5.1890) kg«, MN., P. K. U. Warszawa M. IV.
 1251. Domino Jan Józef (23.11.1888), P. K. U. Jarosław.
 1252. Kłeczek Jan (20.12.1889), Kmda Miasta Toruń.
 1253. Weber Leopold Rudolf (1.6.1889) lg*3, Kmda Miasta Lwów.
 1254. Chmielnik Wacław Franciszek (17.9.1894) KZ. sr., P. K. U, Poznań Pow
 1255. Filar Paweł (13.9.1893) łfw, Kmda Miasta Toruń.
 1256. Glazur Karol (30.4.1891), P. K. U. Bochnia.
 1257. Stec Jan Alfons (13.1.1896), 1 p. s. p.
  Lista Srarszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Kapitanowie
  43
 1258. Krakowski Bronisław (21.5.1892) KZ, sr., K. O. P.
 1259. Świda Stefan (18.2.1887) >£(, KZ. sr., K. O. P.
 1260. Piątkowski Bolesław Zygmunt (31.1.1896) KZ. sr.f 42 p. p.
 1261. Badowski Józef (16.2,1890) #1, KZ. sr. K. O. P.
 1262. Pietras August (12.11.1891) tjh MN., Szt. Gł.
 1263. Zwarycz Józef Stanisław (21.2.1890) 11 p. p.
 1264. Gumiński Jan (3.6.1888) KN., 1#!4, P. K. U. Kalisz.
 1265. Gadziński Piotr (29.6.1888), P. K. U. Stanisławów.
 1266. Rubitzki Robert (2.6.1893), P. K. U. Biała Pódl.
 1267. Erben Tadeusz (13.3.1895), K. O. P.
 1268. Domański Antoni (1.3.1891) KZ. sr., D. O. K. II.
 1269. Bereinicki Karol Bronisław Antoni (2.11.1892) >§*!, K. O. P.
 1270. Szunejko Czesław (5.11.1893) KN., KZ. sr., 85 p. p.
 1271. Pątkiewicz Wacław (9.5.1893) >§«, K. O. P.
 1272. Pfont Stefan (23. 7.1891), K. O. P.
 1273. Grudzlecki Józef (25.8.1887) »j|’I4, P. K. U. Bydgoszcz.
 1274. Pronay Józef Antoni (12.6.1893), 64 p. p.
 1275. Kmiotek Leon (4.4.1889) 3^(5, !■§*, KZ. sr., 84 p. p.
 1276. Mogielnicki Aleskander (17.1.1892) 1*^1, KZ. sr., P. K. U. Warszawa Pow.
 1277. Morawski Bolesław (23.8.1893), P. K. U. Wierzbnik.
 1278. Gdesz Kazimierz Marjan (1.6.1890) I#l, KZ. sr., Szt. Gł.
 1279. Pichler Franciszek (20.1.1893) J$4. K. O. P.
 1280. Michalski Antoni (7.6.1891), P. K. U. Lida.
 1281. Raschek Stanisław Jan (16.7.1893) KN., ^J4, KZ. sr., 36 p. p.
 1282. Supko Władysław (28.12.1891) KZ. sr., 81 p. p.
 1283. Bukowiecki Wacław (6.4.1892) b^I2, KZ. sr., 31 p. p.
 1284. Erland Bolesław (27.2.1892), 2 p. s. p.
 1285. Kossakowski Władysław (12.5.1889) KZ. sr., P. K. U. Włodzimierz Wol.
 1286. Truszkowski Mieczysław (29.10.1888) KZ. sr., P. K. U. Miechów.
 1287. Zieliński Kazimierz I (14.3.1892), K. O. P.
 1288. Kopeć Józef II (14.8.1893) KN., %i, KZ. sr., 33 p. p.
 1289. Huczała Kazimierz (17.1.1890) »^4, KZ. sr., 1 p. s. p.
 1290. Szymielewicz Paweł (14.2.1890), Kmda Miasta Brześć n/ß.
 1291. Malak.Feliks Hilary (9.6.1890) KZ. sr., Szk. Pchor. Piech.
 1292. Szwarcer Józef (11.3.1890) KZ. sr., w dysp. szefa Dep. Piech. M. S.
  Wojsk.
 1293. Łaiewski Mieczysław (4.7.1895) 3“§“C5, »gW, 41 p. p.
 1294. Jankowski Jan Czesław (24.6.1897) >|<2. W. S. Woj.
 1295. Beuth Wojciech (17.2.1891) ^2, D. O. K. II.
 1296. Kutii Stanisław (21.4.1896), 77 p. p.
 1297. Marks Karol Piotr (16.5.1893) 1^2, 86 p. p.
 1298. Baran Jan I (12.12.1895) KN., £|H4, KZ. sr., W. S. Woj.
 1299. Nalepa Zygmunt Stanisław (24.3.1889), 56 p. p.
 1300. Baran Antoni (5.6.1897) KN., KZ. sr., W. S. Woj.
 1301. Martyka Juljan (3.8.1894), D. O. K. X.
 1302. Cichocki Jan (22.1.1895) KZ. sr., Państw. Urz. W. F. i P. W.
 1303. Bobrowski Stefan II (18.1.1893), 22 p. p.
 1304. Kondek Edward Wincenty (8.10.1894) 1^13, 4 p. s. p.
 1305. Fedorko Wilhelm (22.6.1896) >gK, KZ. sr., K. O. P.
 1306. Sieńczewski Feliks (20.11.1889), P. K. U. Gniezno.
 1307. Michalewski Władysław (6.4.1893) 28 p. p.
 1308. Willmowski Seweryn (14.12.1894) dypl. KZ. sr., D. O. K. VII.
 1309. Chudzikiewicz Antoni (3.5.1896) 1^2, MN., Szk. Pchor. dla Pdfc.
 1310. Kowalówka Józef U (20.1.1895.) KN., >§*3, 4 p. p. leg.
 1311. Winnicki Kazimierz II (20.2.1892) KZ. sr., 70 p. p.
 1312. Kulczycki Józef IV (21.3.1895) KZ. sr., 38 p. p.
 1313. Tyczyński Romuald (6.2.1896), K. O. P.
  44
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty ■—Kapitanowie
 1314. Baczyński Tadeusz (29.6.1893) mr. KZ. sr., 57 p. p.
 1315. Kwieciński Józef I (31.12.1894) ££(5, #2, KZ. sr., pom. attache wojsk-
  Estonja.
 1316. Niedenthal Antoni (4.4.1894) #, P, K. U. Łańcut.
 1317. Lempke Włodzimierz (12.12.1892) KZ. sr., D. O. K. III.
 1318. Sarnowicz Kazimierz (29.11.1892) $£C5, KN., #4, 1 p. p. leg.
 1319. Przybylski Władysław Aleksander (6.10.1892) #14, K. O. P-
 1320. Mossoczy Walerjan Edward Wilhelm (30.7.1892) MN., P. K. U. Wilejka.
 1321. Panaś Aleksander (20.1.1893), 40 p. p.
 1322. Neuman Rudolf Marja (26.4.1895) #2, K. O. P.
 1323. Gorazdowski Jan Nepomucen (8.5.1896) #, KZ. sr., 20 p. p.
 1324. Pasikowski Antoni (17.9.1891), P. K. U. Bielsk Pódl.
 1325. Rólański Adam II (10.8.1896), 84 p. p.
 1326. Szwed Władysław I (1.5.1891) #12, P. K. U. Toruń.
 1327. Surski Józef (14.2.1888) MN., P. K. U. Pińsk.
 1328. Polek Wojciech (22.3.1894) mr. KN. #4, W. S. O. «Nä 1-
 1329. Róialski Stefan (11.5.1890) #, KZ. sr., K. O. P.
 1330. Sznuk Kazimierz (20.4.1894) #, K. O. P.
 1331. Tarnawski Władysław Józef (6.10.1894) >g(5t KN, #4, KZ. sr., 73 p. p.
 1332. Górecki Witold I (2.7.1890) KZ. sr., B. Og. Org. M. S. Wojsk.
 1333. Polkowski Jan (23.9.1892) KZ. sr., P. K. U. Święciany.
 1334. Duda Wincenty (17.7.1891) #4. P. K. U. Lwów M.
 1335. Młotek Mieczysław Ryszard (30.12.1893) dr. KZ. sr., 77 p. p.
 1336. Rosa Paweł (13.11.1890) #, 2 p. s. p.
 1337. Paszkowski Stanisław (19.12.1891) #, P. K. U. Mińsk. Maz.
 1338. Chodacki Juljusz Marja Nikodem (15.9.1896) dypl. #, D. O. K. VIII.
 1339. Berezowski Antoni (6.3.1894) #2, KZ. sr., 23 p. p.
 1340. Różycki Mieczysław II (1.1.1897) KN., KZ. sr., K. O. P.
 1341. Daniszewski Michał (29.8.1888) KN, #3, KZ. sr., P. K. U. Sieradz.
 1342. Szymla Edward Franciszek (7.10.1890) #, 67 p. p.
 1343. Kisielewski Adam (28.11.1892) #3, P. K. U. Gródek Jagielloński.
 1344. Rogowski Antoni (27.4.1891) dypl. #, KZ. sr., B. Og. Org. M. S. Wojsk.
 1345. Ferster Władysław (12.10.1894), D. O. K. III.
 1346. Stetklewicz Włodzimierz (19.8.1895) KZ. sr., D. O. K. VI.
 1347. Nowak Jan VI (26.7.1895), K. O. P.
 1348. Szeląg Ludwik (22.10.1893), D. O. K. V.
 1349. Zieliński Stanisław VI (16.10.1894) J$C5, K. O. P.
 1350. RInk Stanisław Eugenjusz (l0.11.1896) KN, #, K. O. P.
 1351. Słomczyński Tadeusz Józef (16.7.1896) KZ. sr., 60 p. p.
 1352. Piękoś Zygmunt (5.1.1892), K. O. P.
 1353. Dyaczyński Eugenjusz Konstanty (1.6.1895) ^N., KZ. sr” P- P-
 1354. Znamirowski Franciszek Juljan (15.1.1894) KN, #4, baon szt. M. S. Wojsk.
 1355. Wilczewski Tadeusz (23.4,1889) KZ. sr., D. O. K. VIII.
 1356. Kollbek Marjan Wincenty (54.1893), P. K. U. Brzeżany.
 1357. Ziemiański Stanisław (10.4.1893), 83 p. P-
 1358. Peszko Roman (1.11.1893) #, 39 p. p.
 1359. Tomicki Jan Kanty Walerjan (15.12.1894) KZ. sr., 12 p. p.
 1360. Szymanowicz Jan Wojciech (4.12.1897) KN., #, 70 p. p.
 1361. Mackiewicz Władysław II (7.11.1889) #. KZ- WLśr., P. K. U. Dubno.
 1362. Czemiewicz Jerzy (13.3.1889) KZ. sr., D. O. K. II.
 1363. Wolfram Witold Zacharjasz (5.11.1895) Jjjjt 5, #, P. K. U. Warszawa —
  M. III.
 1364. Szczepański Wojciech I (14.4.1894) KZ. sr., K. O. P.
 1365. Jeszke Konstanty Stanisław (3.11.1895) #, 37 p. p.
 1366. Orlicz Józef (10.2.1891) 5, KN, #4, w dysp. d-cy D. O. K. VII. do prac p. w.
 1367. Gorgolewski Bogusław (18.5.1895) #, KZ. sr., Szt. Gł.
 1368. Szychulski Lubomir Jerzy (19.10.1895) #, P. K. U. Małkinia.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Kapitanowie
  45
 1369. Bukowicz Edmund (6.7.1891) >f«, 24 p. p.
 1370. Tettamandi Witold Sylwester (1.10.1891), P. K. U. Kraków — Pow.
 1371. Rybka Antoni Adolf (8.1.1894) KN, 48 p. p.
 1372. Tomaszewski Marjan 1 (1.11.1892) KZ. sr., D. O. K. V.
 1373. Muller Juljusz (16.7.1895), 43 p. p.
 1374. Piotrowski Tadeusz I (1.1.1890), P. K. U. Ostrów Pozn.
 1375. Tabenckł Jan (12.8.1888), D. O. K. VIII.
 1376. Michnowicz Alfons (23.9.1893) KZ. WLśr., 85 p. p.
 1377. Cepurski Leon Edward (13.3.1896), P. K. U. Dębica.
 1378. Górnlkowski Stanisław (4.5.1890) 77 p. p.
 1379. Kalinowski Leon (15.6.1890) KN., #2, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S.
  Wojsk.
 1380. Pietrasz Mikołaj (5.1.1894), 14 p. p.
 1381. Sitek Andrzej (24.8.1892), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 1382. Wójcik Stanisław II (30.10.1893) fr$94, 50 p. p.
 1383. Leśniak Władysław I (3.4.1891) 1#I4, 44 p. p.
 1384. LitwiAczuk Andrzej (30.11.1896) !■$<!, KZ. sr., D. O. K. IV.
 1385. Dajczak Stanisław (3.5.1895) >|<l, KZ. sr., 6 dyw. piech.
 1386. Kosiński Mikołaj Marjan (23.12.1894) >f< 2, 24 p. p.
 1387. Surewicz Bronisław (4.10.1897) 1^14, KZ. sr., D. O. K. 1.
 1388. Jarosz Sylwester (14.12.1896) »Jjt, KZ. sr., K. O. P.
 1389. Bronikowski Tadeusz Piotr (30.10.1894) KN., 2, Dep. Piech M. S. Wojsk.
 1390. Huza Władysław Sylwerjusz (20.6.1896) dypl. #, KZ. sr., 20 p. p.
 1391. Sowiński Franciszek (30.5.1889), P. K. U. Radom.
 1392. Salnicki Piotr (9.10.1896) KZ. sr., C. W. Piech.
 1393. Kwiatkowski Marjan Henryk (13.1.1894) >§42, P. K. U. Kraków-M.
 1394. Janicki Bolesław Henryk (12.7.1892), 51 p. p.
 1395. Tyszko Józef (29.10.1892) *|« 3, KZ. WLśr., D. O. K. IV.
 1396. Warmuzek Marjan Dominik (27.1.1895) KZ. sr., 2 p. s. p.
 1397. Sutek Józef (14.2.1893) KZ. sr., Kmda Miasta Kraków.
 1398. Lewiński Stanisław I (15.11.1892), 34 p. p.
 1399. Gawroński Lucjan Adam (24.12.1896) KN., KZ. sr., K. O. P.
 1400. Danowski Jan Karol (1.11.1894) KN., >f<2, KZ. sr., 65 p. p.
 1401. Piątkowski Piotr (1.6.1892) l$<, 71 p. p.
 1402. DoskoclI Edward (10.11.1895), K. O. P.
 1403. Akatoff Jerzy (30.3.1895), P. K. U. Łuków
 1404. Stputyński Zygmunt Marjan (2.5.1896) )§( 5, >|k 3, KZ. sr., 30 p. p.
 1405. Zieliński Józef I (1.1.1890), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 1406. Sagański Marjan Bronisław (21.1.1892) i$i, KZ. sr., 2 b. strz.
 1407. Siwkowski Józef (24.12.1890) l-f* 3, KZ. sr., K. O. P.
 1408. Jarmlński Jan (15.12.1893) >8. KZ sr- K. O- P.
 1409. Grochalak Benedykt Józef (20.3.1893), 56 p. p.
 1410. Sosnkowski Stefan (22.5.1895), 1 b. strz.
 1411. Waszczuk Jan (22.10.1890) h||« 2, KZ. sr., D. O. K. IX.
  U78. Siekicrzyński Piotr (11.5.1894) W*l, 85 p. p.
 1412. Bolesławski Stanisław (22.10.1892), baon szt. M. S. Wojsk.
 1413. Rzymowski Stefan Antoni (18.2.1892) 2, 74 p. p.
 1414. Dyszyński Karol Leon (31,12.1893), K. O. P.
 1415. Duma Franciszek (21.9.1893), P. K. U. Rawa Ruska
 1416. Gołąb Władysław (4.10.1896) KZ. sr., 53 p. p.
 1417. Cleliński Feliks (10.6.1895), K. O. P.
 1418. Magdziarz Władysław (4.7.1893) KZ. sr., 17 p. p.
 1419. Latawiec Celestyn Piotr (28.5.1894) KN. 4, 56 p. p.
 1420. Lacheta Antoni (18.5.1890), Kmda Miasta Toruń.
 1421. Dlugosiewicz Edward (12.9.1889) KZ. WLśr., K. O. P.
 1422. Łuska Bruno Józef Rudolf (15.7.1891) Kmda Miasta Brześć n/ß.
 1423. Baran Stanisław (19.4.1890), P. K. U. Dębica.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Kapitanowie
 1424. Jastrzębski Wacław II (20.5.1894), 2 p. s. p.
 1425. Słoka Władysław (4.4.1895) »§k 2, KZ. sr.. Państw. Urz. W. F. i P. W.
 1426. Schwab Edward (25.9.1892) KN., k$K> KZ. sr., D. O. K. U.
 1427. Świątecki Józef (15.2.1891), 69 p. p.
 1428. Gębarowicz Stanisław (29.5.1896) MN., KZ. sr., D. O. K. IV.
 1429. Mierzwiński Jan (2.4.1888), 78 p. p.
 1430. Konarski Tadeusz Jakób (4.11.1897) l>|k 3, KZ. sr., 74 p. p.
 1431. Turowski Marjan Adam (7.2.1895) 3, MN. KZ. sr., 67 p. p.
 1432. Halski Stefan Tadeusz (19.11.1893) MN., K. O. P.
 1433. Iwaszkiewicz Antoni (26.11.1895) KZ. sr., 3 p. p. leg.
 1434. Ziobro Andrzej (10.7.1890J, 15 p. p.
 1435. Szulc Antoni (28.1.1887) KZ. sr., Kmda Miasta Grodno.
 1436. Roganowicz Bronisław (26.4.1897) 2, KZ. sr., 20 p. p.
 1437. Sarkan Kazimierz (17.8.1896) l#i, K. O. P.
 1438. Jaszczukowski Leon (5.3.1894) 43 p. p.
 1439. Blockus Bolesław (30.4.1896) >*j^, KZ. sr., 18 p. p.
 1440. Piórowicz Benedykt (3.5.1893) »fl 2, P. K. U. Modlin.
 1441. Wierzbanowski Władysław Ludwik (14.3.1892), K. O. P.
 1442. Piotrowski Piotr II (14.11.1894), 66 p. p.
 1443. Ślizowski Wilhelm (2.12.1896) 2 p. p. leg.
 1444. Kasprzyk Franciszek (12.8.1895) 3^C 5, H§< 2, P. K. U. Kraków M.
 1445. Chmielowski Adam (26.1.1889), P. K. U. Kraśnik.
 1446. Kurnatowski Maksymiljan (14.2. 1898) dypl. &$< 2, MN., K. O. P.
 1447. Korybski Jan (18.4.1895) >§<, 5, 73 p. p.
 1448. Mazaraki Ferdynand (18.1.1897) >$>i, W. S. Woj.
 1449. Koczorowski Marjan Stanisław (9.4.1893) KZ. sr., 70 p. p.
 1450. Wasilewski Piotr (9.9.1897) 5, >§< 2, 5 p. p. leg.
 1451. Zalewski Karol (2.1.1894), K. O. P.
 1452. Lotys Gotlieb Albert (15.4.1889) KZ. sr., P. K. U. Baranowicze.
 1453. Trojan Stanisław I (9.2.1894) >$^(, KZ. sr., P. K. U. Jarocin.
 1454. Krygiel Marjan (9.9.1894) 3, KZ, sr., 36 p. p.
 1455. Morgiewicz Bronisław (15.1.1890) >j$«, MN., KZ. sr., P. K. U. Konin.
 1456. Mikulski Michał II (28.9.1894) 1^12, K. O. P.
 1457. Piasecki Stanisław (14.8.1890) 18 p. p.
 1458. Kossowski Edward (4.3.1893) ►gfl, KZ. sr., KZ. WLśr. 32 p. p.
 1459. Żmudzki Roman (2.2.1898) i^, KZ. sr., KZ., WLśr., 84 p. p.
 1460. Celiński Władysław (26.6.1894) dypl. KZ. sr., D. O. K. VI.
 1461. Perzyński Józef Michał (18.9.1895) KZ. sr., W. S. Woj.
 1462. Skarżyński Bronisław II (5.6.1896) 3, KZ. sr., KZ. WLśr., 82 p. p.
 1463. Łazowski Piotr (5.7.1895) tigjn 4, 68 p. p.
 1464. Łabanowski Jan (18.6.1894), Kmda Miasta Grodno.
  Starszeństwo z dniem I-go lipca 1919 r.
 1465. Miodoński Stanisław Jakób (15.3.1893) 43 p. p.
 1466. Boczarskl Jan Antoni (6.2.1891) KN., 52 p. p.
 1467. Ossowski Juljan (15.2.1896) 5, 4, 59 p. p.
 1468. Heber Henryk (18.11.1892) 49 p. p.
 1469. Wojnar Antoni (4.9.1895) h|«, KZ. sr., K. O. P.
 1470. Komorski Michał (8.11.1893), 44 p. p.
 1471. Folda Jan Stanisław (27.12.1891) KZ. sr., 2 d. pg. panc.
 1472. Kowalski Władysław IV (25.9.1895) $[( 5, ^3, 48 p. p.
 1473. Kuczek Jan (16.7.1896) l*jŁl 3, K. O. P.
 1474. Kozłowski Józef Henryk (14.9.1887) KZ. sr., P. K. U. Kielce.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Kapitanowie
  47
 1475. Butz Henryk Andrzej (3.6.1888) KZ. sr., w dysp. d-cy O. K. X.
 1476. Schottek Aleksander Józef (4.7.1890) KZ. sr., C. W. Piech.
 1477. Niżyński Leopold (11.11.1892) >#13, P. K. U. Grodno.
 1478. Langman Zygmunt (10.7.1892) KN., KZ. sr., 56 p. p.
 1479. Kupcz Antoni (1,2.1895) )^( 5, 4, KZ. sr., 37 p. p.
 1480. Merka Feliks (19.10.1894) bga 3, K. O. P.
 1481. Nadalińskl Stanislaw Tadeusz (8.2.1888), 26 p. p. v
 1482. Trembiński Stanislaw Juljan (23.10.1888) dypl. J*^, KZ. sr., sam. wydz. wojsk.
  przy Nin. Przem. I Handlu.
 1483. Rzepecki Walerjan Narjan (10.9.1892), K. O. P.
 1484. Nowosielski Aleksander Erazm (23.12.1893) 5, l$f, KZ. sr., B. Og. Org. N. S.
  Wojsk.
 1485. Pasella Stefan Kazimierz (5.2.1887) KZ. sr., D. O. K. VI.
 1486. Deszyński Tadeusz (28.10.1895) NN., K. O. P.
 1487. Mach Franciszek (9.11.1896) 3»$< 5, KN., K. O. P.
  Starszeństwo z dniem I-go lipca 1923 r.
 1488. Ryfa Mikołaj (26.11.1889) )■$«, K. O. P.
 1489. Franta Emanuel Henryk <28.10.1889), K. O. P.
 1490. Illg Tadeusz (26.10.1887) KN., D. O. K. VII.
 1491. Suchomski Teodor (16.4.1891) kg«, KZ. sr., K. O. P.
 1492. Chudziński Mieczysław (4.12.1895) 5. #. P. K. U. Bydgoszcz.
 1493. Grabowski Ksawery Franciszek (3.9.1896), 48 p. p.
 1494. Wlodarczak Roman (16.8.1889) »$«2, KZ. sr., P. K. U. Poznań-Pow.
 1495. Piotrowski Ludwik (27.10.1888) 3® 5, KN., 2, KZ. sr., Państw. L’rz. W F.
  i P. W.
 1496. Wojtkowiak Nikodem (31.5.1889), K. O, P.
 1497. Piątkowski Władysław I (12.5.1890) #, P. K. U. Jarocin.
 1498. Wysocki Stanisław (18.11.1894) >gl, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 1499. Wierzejewskł Wincenty (29.11.1889) 3gt5, >^4, KZ. sr., 57 p. p.
 1500. Przybylski Antoni (26.11.1889) ^C5, #t, KZ. sr., K. O. P.
 1501. Krahelski Kazimierz (21.2.1890) >^(5, I#i2, KZ. sr., 11 p. p.
 1502. Kielar Franciszek (5.3.1889) i*&!2, KZ. sr., P. K. U. Królewska Huta.
 1503. Łucki Jerzy Michał (24.9.1898) KN., KZ. sr., 36 p. p.
 1504. Szelmeczka Wojciech (23.4.1894) kgtf, 49 p. p.
 1505. Piękny Stanisław (19.3.1892) 3^ 5, #, P. K. U. Żywiec.
 1506. Figlus Ludwik (1.7.1889) )$C5, kgi, 57 p. p.
 1507. Rybicki Kazimierz 1 (20.4.1897) 3*£<5, 2 b. strz.
 1508. Dobrzański Stanisław (12.5.1897) dr. 61 p. p.
 1509. Latawiec Włodzimierz Andrzej (1.4.1896) 3^5, KN., 1^2, K. O. P.
 1510. Czamiawski Bronisław (28.2.1890) KZ. sr., Szk. Pdfc. dla Małolet. Nr 1.
 1511. Starak Franciszek (18.8.1891) KN-, KZ. sr., P. K. U. Lwów M.
 1512. Śliwiński Kazimierz Jan (4.2.1889) *&, K. O. P.
 1513. Wnętrzak Alfons (3.9.1896) >§<. 3 p. s, p.
 1514. Kaliszczak Witold (6.1.1901) KZ. sr., 24 p. p.
 1515. Mayer Stefan (20.8.1894) KN., # 2, 64 p. p.
 1516. Tryjanowskl Stanisław (13.11.1890) ♦, P- K. U. Końskie.
 1517. Janicki Czesław Bolesław (22.10 1890) w^a, MN., 62 p. p.
 1518. Ostapowicz Artur Jaromir (5.1.1897) 3^C5, 64 p. p.
 1519. Urbański Ludwik (13.8.1888) )3£(5, 53 P- P*
 1520. Niemiro Stefan (2.7.1897) K. O. P.
 1521. Skibiński Maksymiljan (8.10.1894) 3^C5, 58 p, p.
 1522. Wilczyński Władysław Kazimierz (28.10.1891) KN., ^43, 85 p. p.
  48
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Kapitanowie
 1523. Bajerlein Marjan (2.7.1891) >^4, KZ. sr.t K. O. P.
 1524. Posłuszny Edmund (1.12.1893) P. K. U. Brześć n/B.
 1525. Osada Stanisław II (29.10.1896) KN., >f«3, KZ. sr., 20 p. p.
 1526. Porębski Adolf (25.9.1895) 3^5. KN., >$42. O. U. Z. Łuck.
 1527. Pucitowski Wiktor (7.6.1890) Kmda Miasta Poznań.
 1528. Bieniek Józef (17.12.1897) KN., >§4 4, 3 p. p. leg.
 1529. Stanislawowicz Alojzy (18.10.1890) MN., KZ. sr., B. Og. Org. M. S. Wojsk.
 1530. Korwin~Kossakowski Wojciech (6.4.1896) 2 p. s. p.
 1531. Lewandowski Edward II (21.2.1893) 3^5, >j§4. 44 p. p.
 1532. Kukula Tadeusz (24.4.1894) KN., *$«2, 57 p, p.
 1533. Bober Roman (3.8.1891) K. O. P.
 1534. Rapacki Alfred (29.6.1897) 3®C 5, KN., >$4 4, 13 p. p.
 1535. Ziomek Ferdynand (27.5.1894) P. K. U. Sambor.
 1536. Chmielewski Andrzej (l1.10.18Q2) >§**, 54 p. p.
 1537. Kopeć Stanisław Franciszek (7.11.1896) KN., W§M4, KZ. sr. 39 p. p.
 1538. Wilczyński Jan Jabób (25.3.1890) 20 p. p.
 1539. Woynlłłowicz Erazm (25.6.1891) P§k2, KZ. WLśr., 78 p. p.
 1540. Fludzlński Tadeusz Jarosław (27.11.1894) Hf*!, 10 p. p-
 1541. Ksląiek Piotr (3.6.1892) W. S. Woj.
 1542. Biłgorajski Eugenjusz (16.1.1896) KZ. sr., KZ. WLśr. 6 p. p. leg.
 1543. Korczewski Jerzy Józef (24.2.1897) KN., >$*(4, KZ. sr., D. O, K. VIII.
 1544. Stanaszek Stanisław (8.10.1891) >$4, 55 p. p.
 1545. Sałatko-Petryszcze Czesław (22.6.1890) inż. >$«, Wojsk. B. Hist.
 1546. Urban Władysław II (31,3.1892) P. K. U. Miechów.
 1547. Oskres Józef (11.3.1898) >$«2, KZ. sr., 30 p. p.
 1548. Tułecki Jan (21.8.1894) >$*4, 23 p. p.
 1549. Potocki Józef I (29.1.1891) 1 b. strz,
 1550. Nlemczewski Juljusz Eugenjusz (10.10.1897) KN., #, KZ. sr. D. O. K. I.
 1551. Klass Władysław (4.7.1892) >$4, 25 p. p.
 1552. Trzęsiński Józef Jakób (23.7.1897) KN., !-i3, KZ. sr.. Gab. Min. Spraw Wojsk.
 1553. Stahr Władysław (7.3.1892) >$*(, KZ. sr., 56 p. p.
 1554. Buczek Franciszek (4.7.1895) dypl. i$4, 12 dyw. piech.
 1555. Kryska Jan Franciszek (13.12.1896) KN., KZ. sr., KZ. WLśr., 74 p. p.
 1556. Wisłocki Józef Władysław (18.9.1893) KN., I#<2, KZ. sr., D. O. K. X.
 1557. Krupa Antoni II (19.4.1895) 17 p. p.
 1558. Stasiak Augustyn (28.9.1894) KN, >g«4, KZ. sr., 37 p. p.
 1559. Dunikowski Zdzisław Kazimierz (26.3.1894), 28 p. p.
 1560. Smagowicz Józef (14.2.1896) KN, 1^13, KZ. sr., 38 p. p.
 1561. Grzeszczyńskl Tadeusz Izydor (15.12.1896) KN., ^2, KZ. sr., 44 p. p.
 1562. Trojanowski Sylwester (31.12.189l) )^(5, K. O. P.
 1563. Gawenda Tadeusz (22.8.1894), 11 p. p.
 1564. Turek Jan (7.12.1894), P. K. U. Buczacz.
 1565. Dolata Leon (9.3.1893) ►$§«, K. O. P.
 1566. Kojder Józef (9.11.1895) )^5, KN., *$4 4, KZ. sr., 78 p. p.
 1567. Lipski Marjan II (25.4.1895) >$4, 23 p. p.
 1568. Majllch Franciszek (29.9.1897) KZ. sr., 24 p. P-
 1569. Knobloch Ludwik (3.8.1896) KZ. sr., P. K. U. Kamionka-Strumilowa.
 1570. Mikołajczak Jan 1 (3.12.1888) KZ. sr., p. K. U. Inowrocław.
 1571. Karmański Filip (26.5.1894), MN., 12 p. p.
 1572. Papiz Włodzimierz (26.6.1897) KN, 41 p. p.
 1573. Chodackl Marjan (15.7.1898) dypl. )$C5, l$«3, KZ. sr., 67 p. p.
 1574. Podoskl Władysław Tadeusz (19.6.1893) I$l2, KZ. sr., P. K. U. Dubno.
 1575. Kott Stefan (2.9.1895), 10 p. p.
 1576. Rosiek Józef (17.2.1894) J$4, MN., 11 p. p.
 1577. Uhacz Józef (27.1.1897) KN, >$«3, 73 p. p.
 1578. Szajda Bolesław (8.3.1898) J^C5, KN., »£$4, D. O. K. III.
 1579. Kohli Franciszek Edmund (4.10.1890), K. O. P.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Kapitanowie
  49
 1580. Kawalec Tadeusz (27.7.1895) #, KZ. sr., KZ, WLśr., 75 p. p.
 1581. Kłosowski Michał (20.9.1895) *§, 9 p. p. leg.
 1582. Complak Karol Józef (20.2.1899) jg[ 5, KN. #1, KZ. sr.. 38 p. p.
 1583. Stępień Władysław Bojomir Ryszard (8.6.1893) #i, KZ. sr., 77 p. p.
 1584. Bril Emil (24.8.1895) KZ. sr., 5 p. s. p.
 1585. Radomski Jerzy (5.7 J897) #4, KZ. sr., w dysp. szefa Dep. Piech. M. S.
  Wojsk.
 1586. Gorgosz Wojciech (1.2.1896) dypl. Ȥ, KZ. sr., Szk. Pchor. dla Pdfc.
 1587. Drozd Józef 11 (11.9.1*95) KN, Szk. Pchor. dla Pdfc.
 1588. Michalski Jan III (7.1.1896) KN, #, KZ. sr., D. O. K. 111.
 1589. Broszczakowski Władysław (27.1.1895) 3^C5, KN.. »§12, 9 p. p. leg.
 1590. Ciszyńskl Wacław (23.9.1889) 6 P- s- P-
 1591. Sawicki Witold II (26.11.1896), 18 p. p.
 1592. Żołna Józef (23.2.1895) KN, »§2, P. K. U. Hrubieszów.
 1593. Budzik Józef (21.1.1891), 16 p. p.
 1594. Brzeziński Marjan (18.11.1896), 3 p. p. leg.
 1595. Łęgowski Wacław (28.9.1888) #1, Kmda Miasta Łódź.
 1596. Bacz Karol (18.10.1899) KZ. sr., 20 p. p.
 1597. Bosiacki Maksymiljan (12.9.1890), P. K. U. Ostrów Pozn.
 1598. Żarek Tadeusz (29.3.1897) KN, KZ. sr., Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 1599. Magda Edward Marjan (4.10.1889), P. K. U. Płock.
 1600. Zawisza Emil (18.4.1897) #, 14 p. p.
 1601. Zgrzebnicki Jan (23.11.1896) KN, KZ. sr., 3 b. strz.
 1602. Szerauc Zygmunt (14.4.1896) KN, #13, KZ. sr., D. O. K. I.
 1603. Lenkiewicz Wacław (16.12.1890) )^C5, KN, #*, Szk. Pchor. Piech.
 1604. Lasota Jan II (20.10.1899) #!, 8 p. p. leg.
 1605. Chudoba Sylwester Rudolf (2.12.1896), Szk. Pchor. Rez. Piech.
 1606. Dawid Seweryn Józef (26.8.1898) lg* 5, #12, 3 p. s. p.
 1607. Brąglel Bronisław (13.6 1896) KZ. sr., 30 p. p.
 1608. Nowak Ignacy II (25.7.1891) 5, #fl, 70 p. p.
 1609. Zapałowicz Józef Andrzej (28.2.1895) KN, #3, KZ. sr., Kmda Str. Grąn.
 1610. Krasowski Józef (5.11.1894), P. K. U. Gdynia.
 1611. Jiruszka Henryk Otton (15.9.1898) KN., KZ. sr., 55 p. p.
 1612. Konas Henryk (5.12.1898) dypl. KN, >§H4, KZ. sr., D. O. War. Wilno.
 1613. Staszkiewicz Władysław Karol (17.6.1897) ►§, 29 p. p.
 1614. Gurbski Jan (27.9 1897) #, KZ. sr., 23 p. p.
 1615. Serafiniuk Marjan Michał (8.9.1896) »§2, C. W. Art.
 1616. Boryczko Stefan Andrzej (1.9.1896) J$£C5, KN., #3, KZ. sr., 36 p. p.
 1617. Banach Jan (16.1.1895) K. O. P.
 1618. Szymański Wacław II (11.10.1889) )&C 5, P. K. U. Pułtusk,
 1619. Bielak Józef (31.10.189l) KZ. sr., Korp. Kad. Nr. 1.
 1620. Masłek Stanisław (30.1.1887) 5, ift, KZ. sr., 67 p. p.
 1621. Gawroński Stanisław II (23.3.1898) dypl. KZ. sr., K. O. P.
 1622. Szwarnowiecki Zdzisław (10.3.1896) KZ. sr., 16 p. p.
 1623. Wróbel Tadeusz III (12.2.1897) KN., #, KZ. sr., 31 p. p.
 1624. Paczkowski Stanisław (24.4.1894), K. O. P.
 1625. Zieliński Hugo (15.1.1897) KN., KZ. sr.. Wojsk. B. Hist.
 1626. Majerski Władysław (25.5.1890), K. O. P.
 1627. Nowrat Edward Michał (29.9.1895) KZ. sr., 57 p. p.
 1628. Niewiarowski Edmund (12.3.1895) #, W. S. Woj.
 1629. Tomaszewski Stefan I (30.8.1889) jgt 5, #12, KZ. sr. 58 p. p.
 1630. Marcinkiewicz Stefan (21.8.1896) # 3, KZ. sr , Szk. Pchor. Piech.
 1631. Głut Marjan (25.1.1895) KN., # 4, KZ. sr., K. O. P.
 1632. Groszek Józef Edward (27.10.1895) # 2, KZ. sr., 40 p. p.
 1633. Nowobilski Władysław (7.6.1891) KN., KZ. sr , K. O. P.
 1634. Kozolubski Juljusz (3.6.1897) dypl. # 2, KZ. sr., Szt. Gł.
 1635. Izworski Stanisław (7,12.1892) #, K. O. P.
  4
  SO
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty —- Kapitanowie
 1636. Tokarz Tadeusz Jan (8.10.1898) dypl. KZ. sr., 54 p. p.
 1637. Nowakiewicz Zygmunt 1 (14.4.1892) 81 p. p.
 1638. Ombach Leopold Aleksander (2.3.1894) dypl., Gen. Insp. Sil Zbr.
 1639. Grynkiewicz-Sudnik Ludwik, (18.3.1895) 3, KZ. sr., 44 p. p.
 1640. Izdebski Edward (30.10.1897) dypl., 2, 55 p. p.
 1641. Nagórny Tadeusz (12.10.1895) KZ. sr., B. Pers. M. S. Wojsk.
 1642. Krzywkowskl Miłosz Józef (12.12.1894) )^I 2, 24 p. p.
 1643. Poźniak Michał (20.4.1893) >jw, 44 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go maja 1924 r.
 1644. Borysowicz Romuald (14.9.1895) ijfr, KZ. WLśr., 13 p. p.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 1645. Cenglel Franciszek (9.1.1890) ^4, 25 p. p.
 1646. Kozak Witold Juljusz (23.4.1897) )$« 2, 25 p. p.
 1647. Danlelklewicz Kazimierz (24.2.1892) KN., F&t, KZ. sr., 36 p. p.
 1648. Kwiatkowski Wacław Stefan, (8.12.1893) 2, 63 p. p.
 1649. Krajewski Stanisław Kamil (13.11.1897) KN., 3, 5 p. p- leg.
 1650. Iskierko Ludwik (20.8.1897) KN., I^i, Państw. Urz, W. F. * P. W.
 1651. Niedziela Jan (15.5.1896) MN., 69 p. p.
 1652. Pilch Michał II (14.9.1895) MN., KZ. sr., K. O. P.
 1653. Zimmer Antoni Franciszek (9.6.1894) MN., 12 p. p.
 1654. Hamuliński Tadeusz Stanisław (8.11,1892) KN., ^*12, KZ. sr., 36 p. p.
 1655. Górski Ignacy (1.2.1893) KZ. sr., K. O. P.
 1656. Nalęcz’Koniuszewski Jan Zdzisław (8.7.1894) 5, §(, MN., KZ. sr., 60 p. p.
 1657. König Henryk (14.9.1897) KN., |<3, 5 p. p. leg.
 1658. Hass Wacław (28.9.1890) ł|l, P. K. U. Postawy.
 1659. Zborowski Karol Ludwik (15.8.1896), 54 p. p.
 1660. Terlikowski Mieczysław (2. 12.1896) KN., )$< 2, 53 p. p.
 1661. Wieczorek Karol (24.1.1898) 19 p. p.
 1662. Tippe Wilhelm Kazimierz (12.9.1891) ^5, KZ. sr., Korp. Kad. Nr. 3.
 1663. Kolaslński Aleksander Albin (27.2.1893) KN., KZ. sr., D. O. K. X.
 1664. Berezowski Józef (22.5.1896) KN., 40 p. p.
 1665. Talaga Michał (18.9.1894), P. K. U. Starogard.
 1666. Balwirczak Paweł (9.1.1895) KN., 1^12, 4 p. p. leg.
 1667. Sroczyński Gustaw (10.6.1896), KN., 61 p. p.
 1668. Stańkowski Stanisław Wacław (10.9.1896) dypl. KZ. sr., Szt. Gł.
 1669. Tomaszewski Stefan Edward (16.8.1890) 5, j>§i, K. O. P.
 1670. Fljalek Michał (19.6.1892) KZ. sr., K. O. P.
 1671. Hołubowicz Stanisław (15.3.1898) KN., ^4, KZ. sr., 30 p .p.
 1672. Kuśnierz Józef Stanisław (30.12.1893), K. O. P.
 1673. Woronlcz-Hcgedeusz Brunon Aleksander (6.10.1890) KN., *$•(, KZ. sr., 62 p. p.
 1674. Pokraka Walerjan Jan (2.11.1893) 3^(5, P. K. U. Tarnowskie Góry.
 1675. Michalewski Józef (21.10.1888), 26 p. p.
 1676. Kośmlński Aleksander (22.8.1897) )^C5, 4. 86 p. p.
 1677. Wemic Leon Leszek Marjusz (8.12.1KJ7) dypl. l§4, KZ. sr., KZ. WLśr., 5zt. Gł.
 1678. Kassian Antoni (13.1.1898) )$C5. KN., >$<4, 49 p. p.
 1679. Mieczyslawski Mieczysław (17.12.1895), 20 p. P-
 1680. Klimczak Aleksander (21.1.1895) KN., >|<3, D. O. K. II.
 1681. Szopa Jan (17.5.1899) KN., #, KZ. sr., 51 p. P-
 1682. Rewerowski Aleksander Marjan (3.9.1897) >§-1, KZ. sr., 25 p. p.
 1683. Gross Feliks (3,2.1896) KZ. sr., 5 p. s. p.
 1684. Rogowski Franciszek (1.12.1891) wf<, 59 p. p.
  51
 1685. Polinkiewicz Stanislaw (28.9.1895). K. O. P.
 1686. Fastnacht Mieczysław (10.11.1894) §, KZ. sr., 19 p. p.
 1687. Cygański Stefan (22.2.1895) KN., KZ. sr., Gen. Insp. Sil Zbr.
 1688. Połczyński Stanislaw II (26.4.1894) >$<5, §, 8 p. p leg.
 1689. Buchcik Juljan (2.1,1896), 42 p. p.
  4(5. Kisielewski Marjan Antoni (16.1.1896) KN., §, KZ. sr., 4 p. p. leg.
 1690. Pasterczyk Adolf (11.12.1893), 59 p. p.
 1691. Sepedyński Antoni (14.7.1893), KN., D. O. K. VII.
 1692. Janowski Stanislaw III (29.3.1890) KZ. sr., Szk. Pchor. Piech.
 1693. Bil Józef (18.3.1894) )“$C5, §4, 43 p. p.
 1694. Formanowicz Jan (6.7.1895) MN., KZ. sr., 69 p. p.
 1695. Kruczkowski Władysław (9.12.1893) KN„ 54 p. p.
 1696. Galica Franciszek (21.8.1896) KZ. sr., 72 p. p.
 1697. Skrzywanek Franciszek (18.4.1894) KN., § 4, 40 p. p.
 1698. Ziemba Stanislaw II (18.11.1896) §4, K. O. P.
 1699. Szymura Władysław (19.5.1892) KN., >$<1, KZ. sr., K. O. P.
 1700. Sarnowski Bronisław (16.7.1896), K. O. P.
 1701. Młyński Stanisław (18.1.1893) §, 53 p. p.
 1702. Sokol Józef Kazimierz (3.3.1898) KN., § 4, KZ. sr., 25 p. p.
 1703. Kohutnicki Stanisław (3.5.1892) §, KZ. sr., P. K. U. Warszawa Pow.
 1704. Leń recte Ziemiański Michał (17.10.1893) KN., §14, 3 p. s. p.
 1705. Mierzejewski Tadeusz II (28.1.1891) KN. z mlecz., §, KZ. sr., B. Pers. M. S. Wojsk.
 1706. Ujwary Tadeusz (6.1.1894) §, MN., 43 p. p.
 1707. Tkaczyk Józef (14.2.1894), 14 p. p.
 1708. Turski-Nasadnik Artur Stanisław (li.10.1894) MN., 19 p. p.
 1709. Kłosowski Antoni Eugenjusz (30.1.1899), KN., 43 p. p.
 1710. Pietrzkiewicz Franciszek (15.3.1896), 83 p. p.
 1711. Bieszczanin Karol August (22.8.1895) KN., ftjt, 40 p. p.
 1712. Kuzara Jan (4.3.1890), Dep. Uzup. M. S. Wojsk.
 1713. Cwenarski Zygmunt Jan (7.8.1894) 3^15, KN., §13, K. O. P.
 1714. Kamiński Franciszek I (9.3.1896) KZ. sr., 2 p. p. leg.
 1715. Rogoziński Ernest (12.1.1893), P. K. U. Drohobycz.
 1716. Bochenek Władysław Bolesław (5.1.1897) §13 KZ. sr., 39 p. p.
 1717. Kubosz Alfons (27.5.1896) §, KZ. sr., 68 p. p.
 1718. Kaniowski Roman (10.8.1893) §4, KZ. sr.,81 p. p.
 1719. Łowi Franciszek Michał (24.9.1890), MN., P. K. U. Wadowice.
 1720. Sosenko Jerzy (20.1.1897) §4, 16 p. p.
 1721. Kamiński Stanisław III (26.5.1896) §, 75 p. p.
 1722. Więcek Juljan (1.7.1895) §2, K. O. P.
 1723. Kuniewski Tadeusz (19.2.1894) §, 2 p. s. p.
 1724. Wunderlich Edward (11.7.1895) KN., §4, 7 p. p. leg.
 1725. Lenda Józef (8.9.1895) KN., §2, 4 p. p. leg.
 1726. Bednawski Piotr (28.6.1894) §, 6 p. p. leg.
 1727. Milczanowski Kazimierz (15.11.1893) §, 2 p. p. leg.
 1728. Żbik Leon Józef (23.6.1894) KN., §4, K. O. P.
 1729. Rochowicz Stanisław Antoni (16.4.1888) KZ. sr., 8 dyw. piech.
 1730. Wierzejski Kazimierz (20.10.1896) §2, Szk. Pchor. Rez. Art.
 1731. Tatarzyński Marjan (25.3.1895) §, P K. U. Łuck.
 1732. Chendyński Stanisław Karol (21.10.1896) KN.. §2, 19 p. p.
 1733. Kornaus Paweł (19.2.1897) §1, 52 p. p.
 1734. Klein Tadeusz (9.8.1893) §, 1 p. s. p.
 1735. Stokłosińskt Stanisław Karol (7.11.1896) KN., §4, KZ. sr., 39 p p.
 1736. Szymański Adolf Stanisław (5.5.1895) 56 p. p.
 1737. Jarem Józef (18.7.1896) §, MN., 71 p. p.
 1738. Szopa Karol (4.2.1895), KZ. sr., 2 p. p. leg.
 1739. ‘Lewiński Edward (17.7.1893) jSĘt5, §, P. K. U. Sanok.
 1740. Dyduch Henryk (3.10.1896) MN.. KZ. sr., 39 p. p.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Kapitanowie
 1741. Ankerstein Feliks (20.11.1897) J^C5, KN. z miecz., #4, Szt. GL
 1742. Fabiś Władysław (23.2.1896) KZ. sr. Szk. Pchor. Piech.
 1743. Malczyński Stanisław Kazimierz (16.11.1894) #, 54 p. p.
 1744. Kozakiewicz Władysław Paweł (24.6.1895) KN., #2, K. O. P.
 1745. Buba Romuald (28.1.1895) #, MN., 80 p. p.
 1746. Wittek Tadeusz Karol (28.10.1896) K. O. P.
 1747. Wojna Marjan Kazimierz (1.3.1892) Korp. Kad. Nr 3.
 1748. Sanojca Władysław (20.2.1893) KN., #4, P. K. U. Buczacz.
 1749. Sękowski Józef (16.3.1897) P. K. U. Równe.
 1750. Karolus Stanisław Jan (3.9.1898) 73 p. p.
 1751. Winiarz Jan (29.11.1896) KN., #4, P. K. U. Słonim.
 1752. Macura Leonard (6.10.1897) #, KZ. sr., Szt. Gł.
 1753. Gómiok Andrzej (29.12.1892) dr. 43 p. p. (na 9 m. prakt. w W. S. O. Nr. li)
 1754. Sowa Stanisław (31.10.1892) KZ. sr., B. Pers. M. S. Wojsk.
 1755. Czarnocki Janusz (17.8.1897) #2, Szk. Pdfc. dla Małolet. Nr 1.
 1756. Maćkowski Michał (l3.11.1897) #, W. S. Woj.
 1757. Kowalski Roman Józef (7.8.1896) #, KZ. sr., 69 p. P-
 1758. Bojański Jan (9.4.1893) KN., P. K. U. Nowy-Sącz.
 1759. Dutkiewicz Franciszek (20.1.1897) 48 p. p.
 1760. Weyers Tadeusz (12.3.1893) KN., P. K. U. Wieluń.
 1761. Kołodziejczak Juljan (19.12.1887) 3^C 5, #, Szt. Gł.
 1762. Ochęduszko Tadeusz Jan (18.11.1897) #, 2 p. s. p.
 1763. Szulc Marjan II (21.9.1895) #, 16 p. p.
 1764. Sikorski Janusz (24.6.1899) #2. 30 p. p.
 1765. Machalskl Bolesław (28.8.1897) KN., #4, K. O. P.
 1766. Rudnicki Kazimierz III (14.2.1896) #, KZ. sr., D. O. K. II.
 1767. Jedynakiewicz Wiktor (21.12.1895) MN., K. O. P.
 1768. Wideł Stanisław (14.8.1896) KN, 75 p. p.
 1769. Adamski Adam Alojzy (23.9.1897) KN., KZ. sr. D. O. K. IX.
 1770. Opioła Franciszek Juljan (14.6.1895) KZ. sr., D. O. K. V.
 1771. Smoter Jan (5.5.1897) KZ. sr., 45 p. p.
 1772. Ligęza Aleksander (9.9.1897) #, KZ. sr., K. O. P.
 1773. Ślęczka Franciszek (26.11.1895) 5, KN., #4, KZ. sr., 73 p. P-
 1774. Tomaszewski Aleksander II (23.11.1891) jfcüS, #, K. O. P.
 1775. Olechnowski Andrzej Franciszek (29.11.1894) D. O. K. X.
 1776. Błoński Stanisław (6.4.1890) KN., #4, KZ. sr., 30 p. P-
 1777. Burian Franciszek (8.12.1897) KN. z miecz., #4, KZ. sr. K. O. IL
 1778. Łowczowski Gustaw Dobiesław Bogumił (16.1.1897) dypl. KN., # 2, Sz • •
 1779. Bański Władysław (7.1.1898) )^5, #2, KZ. sr., w dysp. szefa Dep. Piech. M.S. ojs .
 1780. Zaremba Stanisław II (18.10.1893) #, MN., 2 p. s. p.
 1781. Weber Witold Kazimierz (27.5.1895) 5 p, s. p.
 1782. Andrusiewicz Kazimierz (18.5.1894) ^5, KN., #2, 84 p. p.
 1783. Szaper Jerzy (28.8.1893) #3, 41 p. p.
 1784. Drobik Marjan (4.10.1898) dypl. 5, #14, MN., D. O. K. VII.
 1785. Romanowski Kazimierz II (15.4.1898) 16 p. p.
 1786. Sztompka Ireneusz (15.6.1895) KZ. sr., 13 P- p.
 1787. MIchnowskI Wacław Jerzy (28.9.1897) KN., KZ. sr., D. O. K. U-
 1788. Tarnowski Wojciech (23.4.1897) #, 44 p. p.
 1789. Dąbek vel Klatka Stanisław Jan (22.1.1897) baon szt. M. S. Wojs
 1790. Suwada Stanisław (22.11.1893) K. O. P.
 1791. Rożek Tadeusz Wiktor (15.10.1897) #, KZ. sr., 45 p. p.
 1792. Romanowski Adam’Jan (6.7.1894) #3, MN., 83 p. p.
 1793. Szuszkiewicz Rafał (31.10,1895) KZ. sr. Centr. Inst. W. F.
 1794. Książek Franciszek 1 (6.8.1895) KN., #2, 11 p. p. Wf)
 1795. Wojtulewlcz Walerjan (3.10.1892) KN., KZ. sr., w dysp. d-cy O. K. 1. (do Pra
 1796. Fonferko Zenon (16.9.1894), 5 p. s. p.
 1797. Popławski Piotr Paweł (12.7.1893) MN., 85 p. p.
  I
  53
 1798. Nawarecki Modest (12.10.1887), w dysp. d-cy O. K. VI.
 1799. Lurski Józef (14.5.1892) 6 p. s. p.
 1800. Biały Mieczysław (19.3.1892) 2^5, KN., »fl 4, P. K. U. Warszawa M. IV.
 1801. Jaskowski Arnold (7.12.1897) 5, KN., lfs3, 1 p. p. leg.
 1802. Wrona Franciszek II (18.11.1898) KN., tf(, 3 p. p. leg.
 1803. Roman Kazimierz (10.3.1893) Szk. Pchor. Piech.
 1804. Rowiński Janusz I (21.7.1895) MN., KZ. sr., 63 p. p.
 1805. Wick Karol (31.7.1896) KZ. sr., 3 b. strz.
 1806. Paradowski Franciszek Oskar (29.1.1889), 54 p, p.
 1807. Proskumicki Ludwik (28.8.1895) §1, KZ. sr., 65 p. p.
 1808. Radziszewski Leonard (1.3.1891), P. K. U. Krzemieniec.
 1809. Schmidt Leon (20.5.1895) 2, 1 p. s. p.
 1810. Bukowczyk Tadeusz Alfred Kazimierz (23.2.1896), P. K. U. Kałusz.
 1811. Rafalski Bronisław (4.5.1897) 5, »f^2, 33 p. p.
 1812. Bałka Stanisław Marjan (10.12.1894) ►Jjw, 75 p. p.
 1813. Dworzaczek Stanisław (30.4.1896) 5, 1*$C 2, KZ. sr., 26 p. p.
 1814. Patkowski Stanisław (3.9.1891), P. K. U. Hrubieszów.
 1815. Kramar Stanisław (14.11.1897) dypl. 5, ^3, KZ. sr., Szt. Gł.
 1816. Tutak Kazimierz (24.2.1892), 71 p. p.
 1817. Filipek Antoni (4.6.1893) H&I, 83, p. p.
 1818. Lerch Kornel Karol (28.4.1897) KN., )£<( 85 p. p.
 1819. Michalski Edmund (4.12.1896) KZ. sr., W. S. Woj.
 1820. Ryblański Stanisław (4.5.1892) »f*. MN., KZ. sr., K. O. P.
 1821. Wroczyński Zygmunt (3.7.1898) 3^5, »$« 4. 34 p. p.
 1822. Bogucki Eugenjusz Kornel (25.1.1895) KN., D. O. K. III.
 1823. Pawlik Tadeusz (10.2.1896) dypl. »fi 2, KZ. sr., 32 p. p.
 1824. Januszkowski Piotr (1.10.1893) ifa 2, KZ. sr., D. O. K. II.
 1825. Pałosz Feliks (24,11.1896) KN., 37 p. p.
 1826. Jędrzejasz Leon (9.3.1898) »f<, 13 p. p.
 1827. Matolski Władysław (8.4.1896) KN., 4, KZ. sr., K. O. P.
 1828. Krygier Czesław (15.5.1896) P. K. U. Szamotuły.
 1829. Szwed Michał (9.9.1899) »fi, 17 p. p.
 1830. Szurkowski Teofil (6.1.1896) KZ. sr., 61 p. p.
 1831. Stępkowski Władysław (18.11.1893) lf-12, MN., P. K. U. Tarnowskie Góry.
 1832. Smolarz Ludwik (21.7.1898) 3^(5, KN., KZ. sr., 17 p. p.
 1833. Krasiński Antoni (1.9.1889) KN., P. K. U. Jasło.
 1834. Grzybek Józef (3,3.1897), K. O. P.
 1835. Kreis Józef (16.10.1890) >ft, MN., 26 p. p.
 1836. Szerski Stanisław (2.12.1897) KN., 1*$« 3, KZ. sr., B. Pers. M. S. Wojsk.
 1837. Kochanowicz Tadeusz (7.9.1897) KN., »fl, K. O. P.
 1838. Białous Orest (16.2.1896) MN., 66 p. p.
 1839. Adwent Zbigniew Kazimierz (16.3.1894), K. O. P.
 1840. Machunik Wincenty (8.12.1895), 22 p. p.
 1841. Skowroński Józef II (12.2,1896) MN., 48 p. p.
 1842. Heilman Stanisław (8.11.1894) dvpl. iffl 3, MN., KZ. sr., K. O. P.
 1843. Karpleko Józef (21.3.1889) ^2, 60 p. p.
 1844. Getter Stanisław Henryk (7.5.1895) KZ. sr., 13 p. p.
 1845. Ast Leon (20.5.1894) KN., »fl, 71 p. p.
 1846. Gorczyński Szymon (18.7.1894) >ft, KZ. sr., 72 p. p.
 1847. Konaslewicz Tadeusz (4.6.1897) KN., »fl 2, KZ. sr., 4 p. p. leg.
 1848. Filar Józef (17.2.1895) KN., KZ. sr., 27 p. p.
 1849. Gostwlcki Adam (9.7.1896), 28 p. p.
 1850. Tchórzelski Kazimierz (9.4.1894) >jf«ł, Dep. Uzup. M. S. Wojsk.
 1851. Langer Edward (24.9.1894) KN., 26 p. p.
 1852. Wolny Bronisław (7.5.1894), K. O. P.
 1853. Sobolewski Ludwik 1 (15.6.1896) dypl. 5, »fä, MN., KZ. sr., 8 p. p. leg.
  54
 1854. Kulacz Filip (29.8.1895) KZ. sr., K. O. P.
 1855. Szatner Zygmunt (2.11.1889) #. KZ. sr., Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 1856. Pacholski Marjan Czesław (7.12.1898) 3*^C5, KN., #4, KZ. sr., Gen. Insp. Sil Zbr.
 1857. Augustyn Józef (23.5.1891) P, K. U Stryj.
 1858. Szmyd Włodzimierz (17.10.1896) KN., #, KZ. sr., 6 p. s. p.
 1859. Pawłowicz Otton Adam (4.1.1897) #, KZ. sr., Szt. Gł,
 1860. Kikiniss Emil (12.1.1897) 7 p. p. leg.
 1861. Kisielewski Jerzy Ludwik (10.1.1894) C. W. Piech.
 1862. Witkowski Bolesław (1.8.1895) #, 7 p. p. leg.
 1863. Jesipowicz Teodor (27.10.1896) MN., P. K. U. Lublin.
 1864. Kukla Leon (8.4.1894) #, 69 p. p.
 1865. Prelicz Edward (12.10.1895) 84 p. p.
 1866. Sobolewski Tadeusz Marjan (25.3.1896) KN., #, 76 p. P-
 1867. Gottwald Kazimierz (20.12.1895) KN., #, P. K. U. Złoczów.
 1868. Szymański Ludwik III (25.8.1895) K. O. P.
 1869. Sadowski Ludwik (24.9.1896) dypl., KN., #4, KZ. sr., 74 p. p.
 1870. Koc Jan (17.11.1895) #, KZ., sr., w dysp. d-cy O. K. VIII do prac p. w.
 1871. Myczkowski Stanisław (3.9.1896) 26 p. p.
 1872. Różański Józef (10.3.1893) 3$C5, KN., #. 4 p. p. leg.
 1873. Szalek Maksymiljan (12.10.1894) 79 p. p.
 1874. Szczerbiński Kazimierz (28.12.1897) #2, KZ. sr., 2 b. strz.
 1875. Baraniecki Jan (16.3.1893) #2, baon szt. M. S. Wojsk.
 1876. Benrot Franciszek (25.1.1895) #2, K. O. P.
 1877. Olechowski Karol (24.10.1896) KN., # 2, K. O. P.
 1878. Pogodziński Dyzman (15.12.1890) #, KZ. sr., 86 p. p.
 1879. Grodnicki Władysław (29.8.1897) KN., #, KZ. sr., K. O. P.
 1880. Winiarski Franciszek (15.2.1896) P. K. U. Włocławek.
 1881. Komarnicki Jan (29.7.1894) KN., #4, Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 1882. Nałęcz-Mroczkowsk! Kazimierz Bolesław (9.11,1896) KN., KZ. sr., 11 p. p.
 1883. Mikuła Aleksander (24.3.1898) KN., #3, KZ. sr., D. O. K. IX.
 1884. Zieliński Teofil (18.12.1895) KN., #4, Szk. Pchor. Rez. Piech.
 1885. Riedl Tadeusz Jan (20.7.1895) #4, 26 p. p.
 1886. Bazlelich Kazimierz (12.12.1894) #4, 64 p. p.
 1887. Swoboda Jan III (14.5.1895) #12, MN., 24 p. p.
 1888. Fiett Edward (6.3.1898) #2, 11 p. p.
 1889. Sujkowski Witold Bronisław (15.7.1898) dypl. mr., #2. Szt. Gł.
 1890. Justyniak Eugenjusz (13.7.1897) KN., #4, 76 p. p.
 1891. Ostrzyński Stanisław (5.5.1890) KZ. sr., B. Pers. M. S. Wojsk.
 1892. Jasiński Stanisław II (3.7.1896) 86 p. p.
 1893. Łęcki Władysław (17. 3.1895) KN., #2, 59 p. p.
 1894. Porębski Wiktor (17.10.1897) KZ. sr., 71 p. P-
 1895. Giedronowicz Narcyz (10.11.1897) 2 p. p. leg.
 1896. Lewiński Czesław (6.8.1897) KN., #4, KZ. sr., K. O. P.
 1897. Hytroś Andrzej (5.11.1897) 3$C 5, KN., #2, KZ., sr , W. S Woj.
 1898. Spyrłak Stanisław (11.1.1890) Szt- Gł.
 1899. Michalewskl Antoni (1.1.1897) KN., #4, K. O. P.
 1900. Sokołowski Kazimierz III (3.3.1892) J#C5, #, MN., K. O. P.
 1901. Stawicki Tadeusz Dymitr Grzegorz (12.3.1898) KN., #2, K. O. P.
 1902. Konior Stanisław (25.3.1896) mr., s. n. do 1.7.1932 r.
 1903. Nowogrodzki Klaudjusz (15.1.1891) D. O. K. X.
 1904. Wilczek Emeryk (7.11.1895) 29 p. p.
 1905. Dopierała Leon (29.3.1890) #2, 84 p. p-
 1906. Janisz Aleksander (2.3.1896) #, KZ. sr., 1 b. strz.
 1907. Sułkowski Kazimierz (26.8.1894) #, 51 p P-
 1908. Klimuntowski Stefan (26.7.1896) #, 62 p- P-
 1909. Rukszan Edward (13.12.1895) #, MN., KZ. sr., 50 p. p.
  55
 1910. Tatomlr Jan Paweł (28.5.1898) KN., #2, KZ. sr., K. O. P.
 1911. Pietraszek Józef Alojzy (21.6.1896), P. K. U. Czortków.
 1912. Korsak Wacław (13.10.1897), 2 p. p. leg.
 1913. Uszyński Edward (19.11.1891) #, 11 dyw. piech.
 1914. Karpow Edmund (21.7.1895), Dtwo Br. Panc. M. S. Wojsk.
 1915. Fruziński Stanisław (16.12.1893) KN. z miecz., #3, 1 p. p. leg.
 1916. Gajowski Władysław (22.6.1895), 26 p. p.
 1917. Kaperek Jan (13.12.1896) #, KZ. sr., 20 p. p.
 1918. Maydanowicz Stanisław (22.11.1897) #, KZ. sr., W. S. Woj.
 1919. Wężyk Kazimierz (14.7.1894), 60 p. p,
 1920. Zieliński Roman (1.8.1894) KN, l-f<, w dysp. d-cy O. K. IX.
 1921. Wierzbicki Adolf (17.9.1897) KN, >§«2, P. K. U. Zamość.
 1922. Wojtal Edmund (6.6.1897), 55 p. p.
 1923. Hornberger Józef (15.1.1897) n’|«, KZ. sr., 3 p. s. p.
 1924. Curzytek Jan (1.3.1893) >§<, K. O. P.
 1925. Lubich Stefan Józef (20.8.1895), Korp. Kad. -Na 1.
 1926. Mastalskl Stanisław (6.4.1898) KN, >§«2, KZ. sr , 60 p, p.
 1927. Brzychaczek Władysław (10.5.1899) KN., D. O K. IX.
 1928. Szymasiuk Aleksander (23.7.1894), 45 p. p.
 1929. Madej Adam (21.11.1894) KN, KZ. sr., 69 p. p.
 1930. Pachoński Henryk (8.4.1897) I#, 74 p. p.
 1931. Zarzycki Tedeusz III (15.6.1898) 3^C5, #, KZ. sr., K. O. P.
 1932. Kubala Franciszek (7.11.1893) #2, 2 p. s. p.
 1933. Sułek Andrzej (5.10.1896) KZ. sr., 35 p. p.
 1934. Wojciechowski Jan III (21.1.1895) #2. Szk. Pchor. Piech.
 1935. Warchał Zygmunt (3.1.1897) #*, KZ. sr., 40 p. p.
 1936. Sokol Wacław Jakób (23.11.1898) >Jjl4, 65 p. p.
 1937. Duda Włodzimierz (2.4.1893) #!, MN, KZ. sr., Szk. Pdfc. Piech, dla Małolet. JNß 2.
 1938. Masłowski Kazimierz II (11.2.1896) KN, #3, D. O. K. IX.
 1939. Bilik Michał (4.12.1896), 74 p. p.
 1940. Babiński Roman (14.11.1891), K. O. P.
 1941. Podlewski Michał (5.9.1892) >f«, 74 p. p.
 1942. Rajs Stanisław (17.11.1804), P. K. U. Nowy Targ.
 1943. Brzozowski Alojzy (28.3.1897) #, KZ. sr., 49 p. p.
 1944. Kozubal Adolf (3.4.1887) #2, P. K. U. Łask.
 1945. Bagnowski Zygmunt (26.4.1898) #, K. O. P.
 1946. Werner Adam Marjan (21.11.1893), 51 p. p.
 1947. Weiss-Gradziński Alfred Florentyn Marjan (17.10.1896) KZ. sr., 20 p. p.
 1948. Jüngst Roman (27.4.1896), K. O. P.
 1949. Komorowski Adam Mieczysław (5.11.1897) MN, 19 p. p.
 1950. Janiurek Karol (6.4.1898) KZ. sr., 73 p. p.
 1951. Suski Adam Stefan (2.11.1893) #, 30 dyw. piech.
 1952. Jeż Roman Jakób (8.8.1894) łf«, KZ. sr., 16 p. p.
 1953. Przychodzki Edmund (12.11.1889) #f, 74 p. p.
 1954. Więcek Stanisław Zygmunt (22.2.1899) KN., >f«2, KZ. sr., w dysp. szefa Dep.
  Piech. M. S. Wojsk.
 1955. Wollschlaeger Bernard (13.10.1889) #, KZ. sr., 5 p. s. p.
  313 Witrzens Jan (1.3.1894) #1, 13 p. p.
 1956. Katlewski Edmund (15.8.1896) #, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 1957. Danilewicz Tadeusz (21.9.1895) >§«, KZ. sr., 39 p. p.
 1958. Więcek Wojciech (30.3.1896) #4, KZ. sr., W. S. Woj.
 1959. Chmielewski Feliks Ksawery (15.9.1894) #1, K. O. P.
 1960. Wlazełko Ludwik Franciszek (16.8.1896) #12, KZ. sr., 14 p. p.
 1961. Wójcik Andrzej Mieczysław (17.12.1897) #, 1 p. s. p.
 1962. Hofcr Artur Wilhelm (16.8.1896) #, K. O. P.
  321! Lech Marjan (8.12.1895), K. O. P.
  66
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Kapitanowie
  322.
  323.
  324.
  325.
  326.
  327.
  328.
  329.
  330.
  331.
  332.
  333.
  334.
  335.
  336.
  337.
  338.
  339.
  340.
  341.
  342.
  343.
  344.
  345.
  346.
  347.
  348.
  349.
  350.
  351.
  352.
  353.
  354.
  355.
  356.
  357.
  358.
  359.
  360.
  361.
  362.
  363.
  364.
  365.
  1.
  2.
  Illg Karol Zygmunt (18.10.1895), 1 p. p. leg.
  Krzyżewski Bolesław Maciej (24.2.1894) dypl., D. O. K VI.
  Białasik Marjan (19.2.1895), 22 p. p.
  Komander Jan Stanisław (12.6.1898) #, 73 p. p.
  Tracz Marjan Florjan (16.8.1894) 5, #, D. O. K. VI.
  Sanak Mieczysław Kazimierz (1.1.1897) #4, KZ. sr., 14 p. p.
  Nowicki Stanisław VI (8.5.1890) KZ. sr., 27 p. p.
  Lergetporer Henryk Edward Zygmunt Józef (27.7.1897) W. S. Woj. Brachaczek Jan (22.5.1894) MN., KZ. sr., K. O. P.
  Kokorudz Bazyli (10.6.1890) Korp. Kad. Nr. 2.
  Łuczak Franciszek (29.3.1888) 73 p. p.
  Zboiński Kazimierz (1.8.1898) dypl. #«, Szt. Gł.
  Oborski Czesław Szymon (18.7.1896) dypl. #1, Gen. Insp. Sił Zbr.
  Witkowski Józef III (14.12.1896) KN., #2, 32 p. p.
  Leszczak Michał (18.3.1896) >$i 3, MN., 74 p. p.
  Krzyżanowski Krzesław Marjan (28.3.1898) #, MN., 51 p. p.
  Dembowski Jerzy (Stanisław (15.4.1899) 5, KN., #4, KZ. sr., D. O. K. I.
  Olechowski Franciszek (6.8.1893) Szk. Pchor. dla Pdfc Łobza Jan (29.6.1896) #!, KZ. sr., KZ. WLśr , 81 p. p.
  Binder Dominik Michał (4.8.1889) #, P. K. U. Bielsko n./Śl.
  Fischer Tadeusz Marjan (13.9.1896) #, KZ. sr., 33 p. p.
  Bąkiewicz Wincenty Adam Emil (25.4.1897) #13, MN., KZ. sr., W. S. Woj.
  Jelinek Juljusz (30.4.1898) KN., #4, KZ. sr., 57 p. p,
  Krzysik Kazimierz (8.3.1896) 5 p. s. p.
  Grondalski Stanisław Michał (23.9.1894) KZ. sr., 6 p. s. p-Szymański Feliks 111 (20.10.1894) KZ. sr., 43 p. p.
  Rachwał Stefan Karol (14.8.1896) KN., #, KZ. sr., D. O. K. VIII.
  Jazienicki Józef (29.10.1894) # KZ. sr., 32 p. p.
  Dobrowolski Władysław II (3.1.1896) KN., #, KZ. sr., 6 p. p. leg.
  Orłowski Stanisław II (1.12.1893) dypl. #, KZ. sr., KZ. WLśr., Szt. Gł. Różycki Marek (22.8.1893) KN, #4, D. Ó. K. VII.
  Kiljan Marjan (9.9.1894) KN., 75 p. p.
  Niedzielski Edward (27.7.1892) $£(5, KN., K. O. P.
  Dorożyński Kazimierz (7.11.1898) 65 p. p.
  Pająk Franciszek (14.12.1896) #, KZ. sr., 73 p. p.
  Popek Józef (16.2.1894) #1, MN , KZ. sr , K. O. P.
  Osika Józef (31.8.1894) 50 p. p.
  Szumski Leopold (23.1.1895) #(, KZ. sr., 27 p. p.
  Gniadek Wojciech Antoni (2.11.1891) #3, KZ. sr., Szk. Pchor. dla Pdfc. Majewski Tadeusz II (26.8.1899) 5, W. S. Woj.
  Perenc Jan Marcin (9.7.1896) #, K. O. P.
  Ryczel Tadeusz (7.10.1896) dypl. D. O. K. II.
  Czerwenka Janusz (3.7.1893) dypl. KZ. sr., 50 p. p.
  Harland Władysław (23.4.1897) dypl., pom. attachfe wojsk. Moskwa
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1924 r.
  Wierzbicki Włodzimierz (26.12.1890) 5, KN., #4, KZ. sr., w dysp. d-cy
  O. K. IX. do prac p. w.
  Wojtych Włodzimierz (18.8.1893) KN., #2, KZ. sr., 21 p. p.
  Starszeństwo z dniem l*go grudnia 1924 r.
 1963. Cygankiewicz Jan Darjusz (29.7.1888) 1^(5, KN., #4, D. O. K. IX.
 1964. Kurc Zygmunt (24.4.1893) #1, 34 p. p.
  57
  Starszeństwo z dniem 1-go kwietnia 1925 r.
 1965. Magda Michał (17.5.1889) 3$C 5, KN.. ^ 4. D. O. K. IX.
  Starszeństwo z dniem 1-go maja 1925 r.
 1966. Gliszczyński Henryk Antoni (6.6 1893) 5, ^2, 25 p. p.
 1967. Przyłuski Marjan (2.4.1891) KN., H$(, KZ. sr., kmdt placu Kielce.
 1968. Mackiewicz Kazimierz Ryszard (3.3.1892) 2, K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1925 r.
 1969. Babiński Ludwik (22.10.1892) ifł, 42 p. p.
 1970. Pachowicz Augustyn Walerjan (13.4.1891) KZ. sr., K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 1971. Pąchalski Henryk (14.1.1892), K. O. P.
 1972. Weyhert Władysław (25.4.1892) pf-l, 72 p. p.
 1973. Knotz Stanisław Marcin (6.10.1899) KN., 52 p. p.
 1974. Zaziemski Bronisław Wilhelm (3.4.1890), 33 p. p.
 1975. Łęgowski Czesław (30.6.1895) 5, KN., KZ. sr., 33 p. p.
 1976. Czosnyka Marcin (13.9.1890) >§*i, P K. U. Pińczów.
 1977. May Mieczysław Walenty (1.2.1899) 5, 3, 73 p. p.
 1978. Krysa Jan (9.10.1896) 3^C 5, 1^2, KZ. sr., Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 1979. Adamus Władysław (23.7.1895) KN., KZ. sr., KZ. WLśr., 19 dyw. piech.
 1980. Bedronek Antoni Marjan (27.4.1897) KN., *f< 4, Szk. Pchor. Piech.
 1981. Burchacki Stanisław (1.2.1890), 30 p. p.
 1982. Miszcwski Stanisław Maurycy (15.1.1892) KZ. sr., 32 p p.
 1983. Cywieki Jan (13.7.1891) KZ sr., 7 p. p. leg.
 1984. Liborio Marjan (3.7.1894) >§<, 41 p. p.
 1985. Chrzanowski Jan II (19.10.1898) ^ 3, Szk. Pchor. Piech.
 1986. Toth Fryderyk Karol (19.8.1896), D. O. K. VI.
 1987. Łuźecki Jan Piotr (19.12.1893) KN., 12 p. p.
 1988. Abratowskl Józef Władysław (11.1.1891), P. K. U. Rzeszów.
 1989. Jazowski Roman (3.2.1894) K. O. P.
 1990. Małek Antoni (28.3.1895) KZ. sr., 38 p. p.
 1991. Świdziński Kazimierz Władysław (9.7.1892), P. K. U. Wołkowysk.
 1992. Miączyński Tadeusz Marja (28.8.1898), 19 p. p.
 1993. Van Marke de Lumen Ludwik (27.5.1894), *^2, K. O. P.
 1994. Moczulski Bolesław Marjan (1.3.1893), 78 p. p.
 1995. Żółciński Bronisław Tytus (13.1.1893), P. K. U. Łomża.
 1996. Bieńkowski Józef Kazimierz (21.1.1893), 36 p. p.
 1997. Charaszkiewlcz Edmund Kalikst (14.10.1895) 3^C5, KN. z miecz., >§« 3, KZ. sr.,
  Szt. Gł.
 1998. Drabczyk Stefan (22.7.1893) KN., #1, KZ. sr., K. O. P.
 1999. Pollak Władysław Antoni (12.6.1895), P. K. U. Drohobycz.
 2000. Hiller Marjan Wincenty (21.1.1898) KN., 27 p. p-
 2001. Królak Mieczysław (29.11.1897) >frt, KZ. sr., W. S. Woj.
 2002. Ryba Piotr Teodor (8.9.1897) 16 p. p.
 2003. Jana Marjan Seweryn (21.12.1896) KN., ^4, KZ. sr., Szk. Pchor. Piech.
 2004. Markowski Juljan II (7.1.1896) ^ 2, KZ. sr., 3 p. P- leg.
 2005. Pasiewicz Adam (16.12.1893) 5, KN., >$<l 2, 4 p. p. leg.
 2006. Rohrlch Emanuel (24.12.1891) 86 p. p.
 2007. Górecki Tadeusz Jan (18.11.1892) )$C5, KN., Ąi, Kmda Miasta Wilno.
 2008. Ciecimirski Stanisław (13.11.1896) KN., >$«3, 3 p. p. leg.
 2009. Matera Marjan (17.8.1893) KZ. sr., 14 p. p.
  58
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty—Kapitanowie
 2010. Bobrowski Zygmunt (2.12.1898), K. O. P.
 2011. Gerc Andrzej (30.11.1893) w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 2012. Nowobilski Albin (8.2.1897) KN., Ȥ5, 3 p. s. p.
 2013. Poruszyński Paweł (4.12.1895) KN., ł§4, 55 p. p.
 2014. Narkowski Walerjan (9.12.1897), P. K. U. Królewska Huta.
 2015. Tumanowlcz Welerjan Józef (1.3.1894) KN., 1»§4 4, K. O. P.
 2016. Haklel Michał (29.9.1894) KN., »{4 2, KZ. sr., 8 p. p. leg.
 2017. Łapiński Michał (3.10.1897) ^C5, I’§4, 42 p. p.
 2018. Korzeniowski Mikołaj (1.1.1894) »§4, 49 p. p.
 2019. Hoffman Marjan Marceli (15.6.1895), P. K. U. Wierzbnik.
 2020. Pasierb Stanisław Franciszek (10.7.1896) KN., !§4 3, K. O. P.
 2021. Pasierb Władysław (3.11.1895) KN., P. K. U. Jasło.
 2022. Padarewski Karol (3.11.1895) KZ. sr., 67 p. p.
 2023. Albert Kazimierz Karol (28.1.1897) ffji, 34 p. p.
 2024. Marmurowicz Władysław (24.6.1896), 3 p. s. p.
 2025. Studziński Bolesław (20.8.1892) 3^C5, KN. z miecz., >§4 4, KZ. sr., K. O. P.
 2026. Amirowicz Stanisław Jan (28.5.1894) >§4, KZ. sr., baon morski
 2027. Lisowski Jan 1 (19.11.1893) KN., >§4 3, 30 p. p.
 2028. Olbrychtowicz Adam (22.12.1892), K. O. P.
 2029. Piesowicz Józef (23.2.1894) MN., 67 p. p.
 2030. Wierzbicki Władysław II (8.5.1898), 23 p. p.
 2031. Zemanek Stanisław Adam (19.12.1896) dypl. KN., >§4 3, KZ. sr., 3 dyw. piech
 2032. Pospischil Roman (24.9.1892), 26 p. p.
 2033. Bissinger Józef (22.12.1895) >§4, 39 p. p.
 2034. Książek Józef I (2.1.1892) >]$C5, »§1, MN, KZ. sr., 82 p. p.
 2035. Niemiec Emil (2.8.1895) KZ. sr., 2 b. strz.
 2036. Bąk Stanisław (8.8.1895) l§4, 61 p. p.
 2037. Wróbel Karol Franciszek (10.9.1896), 86 p. p.
 2038. Wyrobiec Stanisław (7.8.1893) >$<5, KN., »§4, K. O. P.
 2039. Tokarski Eugenjusz (19.10.1896), MN., K. O. P.
 2040. Gardziński Jan (24.2.1895) H§«, K. O. P.
 2041. Brzezicki Marjan Zygmunt (27.5.1894) >§4, MN, 82 p. p.
 2042. Sieńczak Władysław (23.8.1896) KN, >§<, KZ. sr.. Państw. Urz. W. F. i P. W.
 2043. Czarniecki Józef Tytus (4.1.1896) KZ. sr., Kmda Miasta Lublin.
 2044. Przedpełski Stefan Witold (12.4.1894) $(5, l§«2, K. O. P.
 2045. Szczerbaniewicz Juljan (30.1.1897) KN., >§4, 3 p. s. p.
 2046. Ciechanowicz Leon (3.3.1892), baon szt. M. S. Wojsk.
 2047. Łodziński Stanisław Tadeusz (13.2.1893) KN., KZ. sr., K. O. P.
 2048. Olęderczyk Mieczysław (10.8.1897) 5, »§4 2, KZ. sr., 73 p. p.
 2049. Łapinkiewicz Józef (21.3.1892) h®4, 72 p. p.
 2050. Bydlińskł Józef (6.2.1899) 3$C5, »§4 3, 24 p. p.
 2051. Pszonczak Leon Tadeusz (26.6.1893) 3$“t5, KN, >§12, 20 p. p.
 2052. Skwara Stanisław Kostka (15.10.1896), P. K. U. Będzin.
 2053. Hanak Konrad Roman (19.2.1898) J$C5. !#l, 66 p. p.
 2054. Kossowski Jan Karol (14.10.1898) KN, >§4, 21 p. p.
 2055. Ciągliński Zbigniew (19.7.1888) »§4, D. O. K. IX.
 2056. Komenda Józef II (25.8.1894) KN, l§ 3, KZ. sr., Szt. Gł.
 2057. Tumiłowicz Wacław (20.2.1889) >§W, 41 p. p.
 2058. Wieleiyński Walerjan (15.12.1898) KN., >§44, 75 p. p.
 2059. Nodzeński Michał Włodzimierz (29.9.1896), P. K. U. Zamość.
 2060. Rusch Jan Władysław (6.5.1894) »§4 2, MN, KZ. sr., 18 p. p.
 2061. Dellman Aleksander Karol (16.12.1894), 86 p. p*
 2062. Krupnlcki Marjan Michał (20.9.1893), 51 p. p.
 2063. Maniszewski Jan (1.7.1895), 63 p. p.
 2064. Hebrowski Władysław (26.6.1896) dr. »{*12, MN, KZ. sr., 37 p. p.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Kapitanowie
  59
 2065. Sołtys Grzegorz (12.3.1891) P^12, 38 p. p.
 2066. Będzikowskl Adam (21.10.1896), 51 p. p.
 2067. Zawitkowski Stanisław (17.4.1894), 71 p. p.
 2068. Kogut Adam (4.12.1895) Kmda Placu Modlin.
 2069. Cholewa Józef (21.1.1894) KZ. sr., 86 p. p.
 2070. Ostachowski Jan (24.3.1890) KN, w dysp. d-cy 2 dyw. piech. leg. do prac p. w.
 2071. Krąkowski Mieczysław (30.1.1890), P. K. U. Pułtusk.
 2072. Weber Jan Wiktor (22.5.1894) ^2, 51 p. p.
 2073. Kral Mieczysław Roman (6.8.1896), 52 p. p.
 2074. Bobiński Adam Michał (21.4.1896), Szk. Pdfc. dla Małolet. Nr. 2.
 2075. Fetkowski Juljusz (23.3.1896), K. O. P.
 2076. Decowski Jacek (8.1.1896) MN, KZ sr., 66 p. p.
 2077. Nycz Jan (7.9.1896) >§48, 68 p. p.
 2078. Ulrych Adolf Gustaw (23.2.1895) KN., iffl, 50 p. p.
 2079. Olejczyk Tadeusz (18.7.1895), 12 p. p.
 2080. Iskierko Michał (23.11.1891) >§<, KZ. sr.. w dysp. szefa Dep. Piech. M. S.
  Wojsk.
 2081. Horyd Władysław Jan (8.3.1892) KN, >§4 4, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S.
  Wojsk.
 2082. Złochowski Wincenty Zenon (9.10.1893), 55 p. p.
 2083. Nowicki Franciszek II (3.12.1891), 59 p. p.
 2084. Holubski Wiesław Zygmunt (12.4.1899) Mj^i, K. O. P.
 2085. Ścigalski Bronisław Filip (23.8.1895), 58 p. p.
 2086. Warth Władysław (25.6.1892), K. O. P.
 2087. Toczyski Romuald Teofil (27.10.1893) >§<, 26 p. p.
 2088. Fleischman Jan Alfred Wojciech (20.4.1893), 14 p. p.
 2089. Chodźko Cyprjan (7.4.1896) >j$(p KZ. sr., B. Pers. M. S. Wojsk.
 2090. Bębczyński Eugenjusz Wiktor (23.12.1896) >$<2, W. S. Woj.
 2091. Sochacki Władysław II (25.5.1895) KN, !*§<4, g p. p. leg.
 2092. Stubla Antoni (24.7.1897), 20 p. p.
 2093. Kubicz Eugenjusz (6.9.1896) 1 p. s. p.
 2094. Lipnicki Franciszek (3.10.1892) >§4, MN„ Kmda Miasta Brześć n/ß.
 2095. Muzyka Józef (1.3.1893) KN., 1^2, 60 p. p.
 2096. Wiliński Kazimierz Bogusław (1.7.1896), MN., 56 p. p.
 2097. Bukata Antoni (11.6.1892) MN., 60 p. p.
 2098. Siwicki Tomasz (13.3.1896), MN., 63 p. p.
 2099. Fojkies Józef (6.5.1896), Korp. Kad. Nr. 2
 2100. Zuske Kazimierz Józef (25.1.1897), 79 p. p.
 2101. Prokopowicz Rudolf (2.1.1897) frjw, 26 p. p.
 2102. Zwierzyński Józef (6.3.1896) h§*!, 17 p. p.
 2103. Struianowski Edmund Mieczysław (2.3.1896) )^C5, l’Jto 3, K. O. P.
 2104. Budzyński Zygmunt Czesław (23.12.1897) KN., l*jj«4, KZ. sr., D. O. K. IV.
 2105. Jackiewicz Henryk (4.11.1894) J”)$C5. !•§<, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 2106. Kulczycki Andrzej Bronisław (27.11 >1895) >§4, MN.. 10 p. p.
 2107. Pieniążek Stanisław 1 (9.2.1891), 3 p. p. leg.
 2108. Sabatowski Tadeusz Zygmunt (5.10.1S?9) >1^4, KZ. sr., 8 p. p. leg.
 2109. Malicki Romuald Klemens (5.3.1891). K. O. P.
 2110. Krzemiński Wacław (14.10.1890) >§12, 3 b. strz.
 2111. Bojarski Jan (31.1.1895), MN., K. O. P.
 2112. Stawarski Zygmunt (16.3.1896), 67 p. p.
 2113. Gurbiel Aleksander (30.12.1894), C. W. Piech.
 2114. Tubilewicz Mieczysław (2.1.1890), 79 p. p.
 2115. Biemaciński Franciszek (3.8.1892) *1®, 73 p. p.
 2116. Kwapiński Józef Tomasz (7.3.1896), 70 p. p.
 2117. Geyer Rudolf (21.10.1897) l$*i, KZ. sr., 11 p. p.
 2118. Praski Henryk (16.6.1893) 64 p. p.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Kapitanowie
 2119. Herold Robert Henryk (15.5.1895) hä^MN., Korp. Kad. Nr. 3
 2120. Umiński Henryk (8.5.1896), 61 p. p.
 2121. Bielecki Feliks Zdzisław Leon (17.6.1694) 3$C5. ł§9, 40 p. p.
 2122. Dobrowolski Cyprjan Władysław (9.10.1891), 79 p. p.
 2123. Medeksza Józef (5.10.1897) »^-(3, KZ. WLśr., 48 p. p.
 2124. Hlpsz Zygmunt (14.2.1895), 70 p. p.
 2125. Morawski Mieczysław (18.12.1894), 48 p. p.
 2126. Miedźwiedź Antoni (26.3.1897) )$(2f KZ. sr., C. W. Piech.
 2127. Prabucki Teofil (13.1.1894), 66 p. p.
 2128. Krubski Jerzy (13.5.1898) dypl. 1^2, KZ. sr., Gen. Insp. Sił Zbr.
 2129. Sobolew Bazyli (16.6.1895) 3»g(5, ngfl, 85 p. p.
 2130. Iranek-Osmecki Kazimierz (5.9.1897) dypl. 3^(5, >J^3, KZ. sr., W. S. Woj.
 2131. Hampl Mieczysław Ernest (20.8.1899) KN., ^4, KZ. sr., Kmda Miasta Warszawa.
 2132. Kasztelowicz Franciszek (6.12.1894) 78 p. p.
 2133. Bień Stanisław II (1.5.1899) dypl. KZ. sr., C. W. Piech.
 2134. Reyman Henryk (28.7.1897) KZ. sr., Centr. Inst. W. F.
 2135. Palusińskl Józef Emil (11.1.1896) KZ. sr., W. S. Woj.
 2136. Karasiński Józef (28.10.1893) MN., w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 2137. Morozewicz Zygmunt (28.4.1898) dypl. KN., KZ. sr., Szt. Gł.
 2138. Jeleń Ignacy (6.5.1894) KN., KZ. sr., 1 p. s. p.
 2139. Bardzik Józef (25.5.1893), Korp. Kad. Nr. 2.
 2140. Krawczyk Władysław II (23.2.1897) dypl. KN,, I#l2, KZ. sr., W. S. Woj.
  17J. Żebrowski Franciszek Stanisław (29.8.1892) 3$(<5, i$M2, MN., 45 p. p.
 2141. Rosochowicz Mieczysław Karol (28.12.1889) l<^2, 24 p. p.
 2142. Stecewicz Mieczysław (5.6.1894) KN., >]|l3, KZ. sr., K. O. P.
 2143. Lubik Aleksander Franciszek (11.10.1897) 3$fC5, 4 p. s. p.
 2144. Drzewicki Józef I (31.7.1896) fcj§*l4, KZ. sr., 21 p. p.
 2145. Zarembski Wincenty (8.3.1897) 3$j[5, 62 P* P-
 2146. Osika Stefan Wojciech (31.8.1898) dypl. I>f«, KZ. sr., pom. attache wojsk.
  Berlin.
 2147. Michalik Antoni (7.1.1897) >£(, 1 p. s. p.
 2148. Spychalski Józef (19.3.1898) 3^C5, KN. z mlecz., 57 p. p.
 2149. Jarocki Wacław (10.11.1892) K. O. P.
 2150. Spława-Neyman Wacław (24.4.1898) dypl. 3“$(5, >^<l, KZ. sr., W. I. G.
 2151. Graliński Jan I (17.2.1895) l#(, KZ. sr., Szt. Gł.
 2152. Knauer Aleksander Edward Stanisław (20.10,1895), P. K. U. Lwów M.
 2153. Brzozowski Antoni 11 (17.1.1896) ]«(< 5, 3 b. strz.
 2154. Gronczyński Bolesław Stanisław (17.12.1893) KN., 2, KZ. sr., 86 p. p.
 2155. Stanak Władysław Józef (9.6.1897) fcja, MN., KZ. sr., Sz. Gł.
 2156. Sęk Ignacy (29.1.1893) 4, KZ. sr., D. O. K. VII.
 2157. Klucz Władysław (27.7.1897) 3$C 5, )$M, MN.. KZ. sr., 13 p. p.
 2158. Mierzejewski Czesław 1 (22.12.1896) 3^(5, KN., ^4, KZ. sr., Centr. Inst. W. F.
 2159. Bielczyk Leszek Jan (16.12.1896) .’■i1. MN., Szk. Pchor. dla Pdfc.
 2160. Żelazowski Tadeusz (27.5.1895) >§«, KZ. sr., 21 p. p.
 2161. Iwaszkiewicz Marjan Gabrjel (24.3.1898) >§<, 86 p. p.
 2162. Wojtunik Stanisław (1.11.1895), 80 p. p.
 2163. Witkowski Stefan II (10.8.1897) 3$C 5, KN., KZ. sr., Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 2164. Mizgier-Chojnacki Włodzimierz (29.5.1890) dypl. KZ. sr., Szt. Gł.
 2165. Czerwonka Stanisław I (9.11.1896), 53 p. p.
 2166. Wilkoń Franciszek (9.9.1896) KN., !#!. KZ. sr., 3 b. strz.
 2167. Maciejowski Józef (14.6.1897) 3&5, W$n4, K. O. P.
 2168. Kozłowski Stefan IV (4.1.1897) !$*!, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 2169. Nowoieniuk Władysław (10.11.1897), 73 p. p.
 2170. Głowacki Juljan Tomasz (3.12.1897) >$C 5, KZ. sr., C. W. Br. Panc.
 2171. Kołodziejczyk Andrzej (18.11.1895) KN., KZ. sr., 73 p. p-
 2172. Targowski Franciszek Mieczysław (22.12.1895) 3^C 5, KN., I**!”! 4, KZ. sr.,
  w dysp. d-cy O. K. II. do prac p. w.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Kapitanowie
  61
 2173. Lipiński Jan II (4.2.1896) tfł, K. O. P.
 2174. Siedlecki Juljan (7.8.1896) % 5, #2, 70 p. p.
 2175. Maleclńskl Stanislaw Marcin (11.11.1894) dypl. mr. KZ. sr., Szt. Gł.
 2176. Kruczała Rudolf (18.2.1898) KN., #i, K. O. P.
 2177. Steblik Władysław (22.10.1898) dypl. #« 4, KZ. sr., 12 p. p.
 2178. Chodorowski Tadeusz Jan (20.10.1897) #(, KZ. sr., 75 p. p.
 2179. Szumliński Andrzej Bronisław Tadeusz (30.11.1896) #!, KZ. sr., 68 p. p.
 2180. Sopoćko Janusz (3.11.1895) dypl. #14, KZ. sr., Szt. Gł.
 2181. Ziembiński Wacław (28.9.1893) #, P. K. U. Grodzisk.
 2182. Jawicz Jan (23.4.1897) #, KZ. sr., KZ. WLśr., Gen. Insp. Sił. Zbr.
 2183. Masternak Marjan (9.4.1894) )®C 5, #4, D. O. K. IX
 2184. Styllńskl Jan (7.1.1897) KN., #14, KZ. sr., Kmda Miasta Warszawa
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1925 r.
 2185. Szuber Antoni (29.5.1892) #, K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 1-go października 1925 r.
 2186. Dudek Ludwik (7.10.1894) 5, KN., #, dyw. szk. pchor. rez. piech. przy
  29 dyw. piech.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1925 r.
  I. Rabiej Witold (19.7.1891), K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1926 r.
 2187. Chomlcz Stanisław (25.12.1893) KN., #3, 18 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go marca 1926 r.
 2188. Hrehorowicz Eustachy Klemens (27.4.1894) KN., #, 28 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
 2189. Przybysz Michał (11 9.1890) )$C 5, #2, KZ. sr., K. 0. P.
 2190. Steiner Michał Mieczysław (6.4.1897) 5, KN,. # 2, 80 p. p.
 2191. Karaś Władysław (31.8.1893) )^(5, KN. z miecz., #, w dysp. d-cy O. K. VI.
  do prac p. w.
 2192. Święcicki Władysław (23.6.1898) KN., #. 50 p. p.
 2193. Jasiński Edward Jan (24.6.1897) #, 20 p. p.
 2194. Idzik Marjan (8.12.1897) KN., # 3» KZ, sr., skł. osob. II wicemistra spraw wojsk.
 2195. Płatek Edward (13.10.1896) #4, 53 p. p.
 2196. Becher Jan Antoni (31.1.1895) dypl. #, KZ. sr., 21 p. p.
 2197. Moroz Michał Włodzimierz (20.5.1898) 5* ’S’12, MN., 38 p. p.
 2198. Zdanowicz Jan I (18.3.1897) 5, # 2, 71 p. p.
  II. Górecki Franciszek (21.2.1892) 5, 43 p. p.
 2199. Stępkowski Jan (17.11.1894) # 3, K. O. P.
 2200. Lipiński Zenon (30.10.1892) KN. z miecz., KZ. sr., K. O. P.
 2201. Jakóbiec Karol (15.2.1893) KN., I#» 2, 72 p. p.
 2202. Korytko Janusz Wiktor Władysław (8.3.1897) KZ. sr., 26 p. p.
 2203. Maskowicz Eugenjusz (11.1.1897) #, KZ. sr., 67 p- p.
 2204. Matys Wawrzyniec (10.8.1896) #13, KZ. sr., 16 p. p.
 2205. Juszczakiewicz Stanisław (21.10.1897) 5, 25 p. p.
 2206. Nitecki Henryk (21.1.1897) KN., #4, 52 p. p.
 2207. Gudera Artur (24.3.1898) )J«C5, #. KZ. sr.. 65 p. p.
 2208. Jesionek Stefan (25.8.1897) #13, K. O. P.
 2209. Konieczny Stefan II (12.7.1897) KN., #. 77 p, p.
 2210. Kwiatkowski Marjan (13.7.1899) #, 38 P- P*
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Kapitanowie
 2211. Mazurkiewicz Feliks (19,11.1896) 3^(5, 1 p. p. leg.
 2212. Piela Stanislaw Walenty (1.4.1895) i^§4, K. O. P.
 2213. Jaworski Walenty (5.2.1890) KN., P. K. U. Ostrowiec.
 2214. Dyb czyń ski Adam (3.12.1895) 24 p. p.
 2215. Matras Zygmunt (12.2,1891) KZ. sr., 7 p. p. leg.
 2216. Swaczyna Augustyn (10.7.1896) tfgiS, KN., frfsi, KZ. sr. w dysp. szefa Dep. Piech.
  M. S. Wojsk.
 2217. Sokołowski Józef II (29.7.1888) KZ. sr. .D. O K. III
 2218. Drozd Andrzej (9.11.1893) KZ. sr., 10 p. p.
 2219. Jezierski Mikołaj (29.9.1896), MN., K. O. P.
 2220. Hatała Roman Franciszek (20.4.1896) W^I, 45 p. p.
 2221. Munkiewicz Kamil (2.3.1897) i-$M3, MN., KZ. sr., 22 p. p.
 2222. Bielecki Mieczysław (24.3.1896), 76 p. p
 2223. Litwiński Adam (22.12.1893) >$C 5, KN., •!#!, K. O. P.
 2224. Żółkiewicz Kazimierz (19.2.1898) l*fM, I p. panc.
 2225. Gozdecki Józef (10.9.1897) 65 p. p.
 2226. Miładowski Lucjan (29.8.1897) 3^5, KN. z miecz. KZ. sr., Gen. Insp. Sił. Zbr.
 2227. Stanisławski Leonard (25.2.1897) KN,, KZ. sr., Szt. Gl.
 2228. Ickowicz Kazimierz Józef (16.1.1899) KZ. sr., w dysp. d-cy O. K. X. do prac p. w.
 2229. Lubowicki Edward (7.6.1896) l#t, K O. P.
 2230. Żyliński Kazimierz (21.1.1893) K. O. P.
 2231. Kamiański Aleksander (10.12.1899) i^l, 60 p. p.
 2232. Kowalski Bolesław II (10.12.1893) P. K. U. Wadowice
 2233. Dzióbkiewicz Kazimierz Michał (23.11.1891) MN., Korp. Kad. Nr 1.
 2234. Wołodko Stanisław (13.4.1898), 11 p. p.
 2235. Krzesiński Anatol (13.6.1899) 3$C 5, I#(2, 13 p. p.
 2236. Gęsior Franciszek Jerzy (13.5.1898) 1^2, K. O. P.
 2237. Rozebajgler Wojciech (20.5.1892) KZ. sr., 48 p. p.
 2238. Czarkowski Kazimierz Władysław (30.6.1899) KN. 1*^1, K. O. P.
 2239. Wołochowicz Wiktor (19.5.1891) P. K. U. Grodzisk
 2240. Śliwiński Antoni (27.7.1897) 3$C5, KZ. WLśr. 1 p. panc.
 2241. Buhardt Marjusz Olgierd (9.4.1891) 3$$(5, 1*^4 2, KZ. sr., Szt. Gł.
 2242. Sienkiewicz Kazimierz Mieczysław (1.1.1897)) >£«, 26 p. p.
 2243. Slilewicz Wacław (10.4.1894) KZ. sr., 59 p. p.
 2244. Kraszkiewicz Włodzimierz (13.10.1896) ]^C5, KN., ^2, KZ. sr. K. O. P.
 2245. Nowicki Stanisław X (7.9.1896) 3^(5. fcf<2, KZ, sr., KZ. WLśr., 36 p. p.
 2246. Żychoń Jan Henryk (1.1.1902) KN., f$<5, KZ. sr., Szt. Gł.
 2247. Gubowski Tadeusz (9.11.1897) K. O. P.
 2248. Pstrocki Aleksander (1.8.1894) 3^15, ^ 2, KZ. WLśr., Szk. Pchor. Piech.
 2249. Polek Wilhelm Stanisław (3.1.1897) 12 p. p.
 2250. Wayda Wojciech (1.5.1897) KZ. sr. W. S. Woj.
 2251. Szul Józef Wacław (5.4.1898) 29 p. p.
 2252. Burghardt Michał (12.8.1897) K. O. P.
 2253. Bartoszewicz Feliks (25.5.1896) 62 p. p.
 2254. Rajpold Edward (1510.1894) KN., #2, KZ. sr. 28 p. p.
 2255. Sobol Lucjan (2.1.1896) P. K. U. Słonim.
 2256. Bydllńskl Władysław (26.9.1898) KZ. sr., 70 p. p.
 2257. Idzikowski Eustachy *20.9.1895) KN., 1^4, KZ. sr., Gab. Min. Spraw Wojsk.
 2258. Wandycz Bronisław (18.11 1897) )”!£c 5, KN., ^3, 74 p. p.
 2259. Skowroński Karol Ludwik (5.8.1896) 17 p. p.
 2260. Pulnarowicz Józef (14.4.1895) K. O. P.
 2261. Wincza Rajmund (13.9.1897) 3^C5, 77 p. p.
 2262. Kędzia Józef (23.8.1898) K. O. P.
 2263. Bartula Michał (26.9.1898) »fl, 1 b. strz.
 2264. Koziar Stanisław (19.9.1897) 3$<5, l$4, 36 p. p.
 2265. Zebrowski Aleksander II (27.2.1893) P. K. U. Łódź M. 1.
 2266. Woroniecki Waldemar (7.4.1893) KZ. sr., 21 p. p.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Kapitanowie
  63
  8«. Poschinger Kazimierz (4.3.1898) 3^C5, 35 p. p.
 2267. Jarmicki Franciszek (2.4.1888) >g< 2, MN. KZ. sr., D. O. K. IX.
 2268. Hajdasz Marek (25.4.1894) KN. K. O. P.
 2269. Muchniewski Zygmunt (30.7.1896), w dysp. M. S. Wewn.
 2270. Górnicki Jan I (7,3.1893) 3^(6, >|i, KZ. sr., O. U. Z. Grodno.
 2271. Henisz Tadeusz (2.2.1898), W. 5. Woj.
 2272. Wilk Józef III (12.2.1898) KN, >^3, 3 p. p. leg.
 2273. Kolendowski Edmund (4.4.1898) KN. >§« 2. KZ. sr., K. O. P.
 2274. Harner Edward (6.9.1897) Szk. Pchor. Piech.
 2275. Olędzki Józef (18.9.1894) dypl. KN, >1*3, KZ. sr., Szt. Gl.
 2276. Szczepaniak Jan I (12.5.1897) >£w, K. O. P.
 2277. Korzon Piotr (16.2.1895) *$3, 41 p. p.
 2278. Michałowski Aleksander 11 (10.2.1896) tfj*, 11 p. p.
 2279. Wlostowski Ignacy (1.2.1896) 3^C5, KN, #4, W. S. Woj.
 2280. Rutkowski Kazimierz II (1.1.1899) 3^C5, 75 p. p.
 2281. Marciniec Antoni (15.11.1896) fc§«2, K. O. P.
 2282. Bandola Tadeusz (13.3.1896) 3^(5, >$«, MN, KZ. sr., D. O. K. IX.
 2283. Jachimowski Marjan Edward (7.1.1900) KN, >$*2, KZ. sr., 4 p. s. p.
 2284. Łagan Leon (13.1.1899) >$32, 2 p. p. leg.
 2285. Kryżar Leopold (30.10.1896) 3^£5. K. O. P.
 2286. Rylski Zygmunt Jerzy (16.4.1898) >§4 3, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 2287. Żwirski Stanislaw (12.1.1897) >)£c 5, >$<4, D. O. K. V.
 2288. Tupikowski Jan (6.4.1894) 3^C5, >§H, 84 p. p.
 2289. Karcher August (7.1.1900) dypl. 3^(5, >§«4, KZ. sr., 11 dyw. piech.
 2290. Laskowski Kazimierz I (16.9.1894) 3^(5, 51 p. p.
 2291. Świerk Rudolf (24.4.1896) >&5, KN., >^4, 75 p. p.
 2292. Pelc Józef Adolf (25.1.1898) >|*3, 74 p. p.
 2293. Symonowicz Władysław (18.8.1897) 3^(5, >§3, 59 p. p.
 2294. Ruśkiewicz Stanisław (8.5.1895) #<5, >£«2, 17 p. p.
 2295. Galiński Michał 16.7.1893) 3^t5, KN >$<4, KZ. sr., 1 p. p. leg.
 2296. Zych Władysław I (22.8.1892) >$C 5, >|«2, KZ. sr., 70 p. p.
 2297. Cichoń Antoni II (28.2.1896) *§fl3, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 2298. Buchta Ernest (24.9.1897) 3^C5, KZ. sr., W. S. Woj.
 2299. Gutowski Roman (25.9.1897) KN, l$H, Szk. Pchor. Piech.
 2300. Leśniak Tadeusz (9.8.1896) >f<i3, KZ. sr., 35 p. p.
 2301. Balos Ludwik (9.2.1897) >$*, K. O. P.
 2302. Majewski Romuald (7.2.1901) KN, #1. 19 p. p. •
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 2303. Miśkiewicz Stanisław III (5.5.1895) >§*, KZ. sr., 78 p. p.
 2304. Gruda Adam Paweł (12.5.1895) 1^13, MN, K. O. P.
 2305. Bogusiewicz Stefan (10.2.1896) kft, KZ. sr., 49 p. p.
 2306. Gawlik Stanisław Leonard (6.11.1891) KN, >$W, 5 p. s. p.
 2307. Dąbrowski Piotr Paweł (29.6.1895) KZ. sr., 41 p. p.
 2308. Hałas Jakób (11.4.1898) >§*, 23 p. p.
 2309. Kłoskowicz Franciszek (9.10.1896) dypl., 19 dyw. piech.
 2310. Jabłoński Bolesław (14.1.1896), 65 p. p.
 2311. Bydlińskl Stefan (19.8.1893), 50 p. p.
 2312. Bartnicki Antoni (24.8.1888), 49 p. p.
 2313. Welc Władysław Romuald (11.11.1897) KN, KZ. sr., 38 p. p.
 2314. Boczek Teodor (2.11.1897) H|*2, MN, 12 p. p.
 2315. Michno Stanisław (3.4.1897) 3^C5, )#<. 8 p. p. leg.
 2316. Płosski Jan Aleksander (18.5.1896), 73 p. p.
 2317. Sanojca Antoni (4.6.1899) inż. 3$C5, KN, >§* 4, KZ. sr., Państw. Urz.
  W. F. i P. W.
 2318. Zwolenik Kazimierz (24.9.1893), P. K. b. Łódź M. 11.
  64
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Kapitanowie
 2319. Karpiński Władysław III (24.12.1895), 39 p. p.
 2320. Dec Władysław II (13 2.1898) dypl. $gC5, MN, 81 p. p.
 2321. Baranowski Tomasz (10.2.1892) ł>jk, 6 p. p. leg.
 2322. Szkup Jan (15.5.1894) 28 p. p.
 2323. Żeglicki Kazimierz Jan (4.2.1895) KN, ^ 2, KZ. sr., 17 p. p.
 2324. Nowaczek Stefan (1.9.1896) $[<5, KN. z miecz., 1^3, KZ. sr.t Szt. Gł.
 2325. Moykowskl Władysław (4.8.1897) KN., >8« 3, KZ. WLśr., 32 p. p.
 2326. Polionis Kazimierz (4.3.1893) ]g[S, KZ. WLśr., 60 p. p.
 2327. Borzemski Marjan Konstanty (21.7.1894) 1^1, KZ. sr., Szk. Pchor. Rez. Piech.
 2328. Sokołowski Mieczysław I (24.9.1898), 55 p. p.
 2329. Billik Edward (6.7.1898) KN., >$«8, 10 p. p.
 2330. Uiel Józef (28.2.1893) KN., wf*l, 82 p. p.
 2331. Kordaczuk Szczepan (26.12. 1891), baon morski.
 2332. Jellenta Stefan (14.6.1899) KN., 36 p. p.
 2333. Romanowski Kazimierz I (15.4.1897) KZ. WLśr., 54 p. p.
 2334. Libert Feliks (18.1.1899) KN., I#!, KZ. sr., W. S. Woj.
 2335. Śliwa Józef Witold (29.7.1898) KZ. sr. 61 p. p.
 2336. Światłowski Jan (2.12.1896) K. O. P.
 2337. Wasilewski Józef I (25.4.1889) KZ. sr., 78 p. p.
 2338. Kałamarz Józef Ludwik Maksymiljan (16.3.1897) 16 p. p.
 2339. Blew Maksymiljan (16.8.1897) 73 p. p.
 2340. Marcinek Mieczysław Franciszek (9.3.1894), Szk, Pchor. Rez. Piech.
 2341. Kunda Piotr (3.9.1897) KZ. sr., 21 p. p.
 2342. Ihnatowicz Henryk (18.1.1889) l*®<2, K. O. P.
 2343. Rumijewski Roman (11.8.1896) pjjs, 41 p. p.
 2344. Witkowski Jan (15.5.1891) >§«, K. O. P.
 2345. Pieślak Michał (20.11.1896) &j§ii2, 6 p. p. leg.
 2346. Szypiński Wiktor (28.8.1899) tyn, 2 p. panc.
 2347. Kabza Edmund (7.4.1897)) 3^C 5, ^4, 56 p. p.
 2348. Pękalski Stefan (12.10.1896) !#12, KZ. sr., w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 2349. Deduchowski Stanisław (22.7.1899) MN., 2 p. s. p.
 2350. Bieńkowski Tadeusz Bronisław (26.5.1897) 38 P- P*
 2351. Biernacki Henryk (17.3.1895) l>§M, 68 p. p.
 2352. Balowski Robert Antoni (7.8. 1898) w|*t, 64 p. p.
 2353. Wadzyński Antoni Jerzy (19.5.1897) >$«, KZ. sr., 28 p. p.
 2354. Dercz Stanisław (12.12.1893) KZ. sr., K. O. P.
 2355. Wolyniec Augustyn (28.8.1896), 20 p. p.
 2356. Holtzer Bogdan Józef (18.3.1893), KZ. sr, 58 p. p*
 2357. Paprocki Stanisław III (20.9.1899) ^4, W. S. Woj.
 2358. Woźniakowski Stanisław Radomir (10.11.1895) KZ. sr., 68 p. p.
 2359. Pakowski Kazimierz (10.7.1897). 82 p. p
 2360. Witkowski Feliks (15.6.1895) l»|«2, KZ. WLśr., 85 p. p.
 2361. Wińskl Tomasz (6.10.1893) J“$<5, 58 p. p.
 2362. Tarnawski Wilhelm (27.2.1898), 84 p. p.
 2363. Tyrała Franciszek (29.12.1890), 38 p. p.
 2364. Kiełczewski Stefan (17.4.1897) KN., >|«4, 62 p. p.
 2365. Wultańskl Stanisław (7.6.1896) J$C5, >£<4, 67 p. p.
 2366. Żablckl Stefan Józef (20.8.1895) MN., 77 p. p.
 2367. Ogłaza Boguchwał Stanisław (22.3.1898) MN., w dysp. szefa Dep. Piech. M. S.
  Wojsk.
 2368. Lekan Jan (2.8.1897), 76 p. p.
 2369. Mazurkiewicz Kazimierz II (15.2.1895) HK ^ P* P*
 2370. Sokołowski Stefan Seweryn (29.7:1899) KN., KZ. sr., w dysp. M. S. Zagr.
 2371. Cullc Stanisław (29.10.1896) KN., 23 p. p.
 2372. Kowalewski Zdzisław (3.8.1897), 80 p. p.
 2373. Grzembo Witold (12.11.1899) KN., >£(, KZ. sr., W. S, Woj.
 2374. Wyziński Wacław (13.6.1897) MN. KZ. sr., 32 p. p.
  Lista Starszeństwa Ofłc. Zaw. Piechoty — Kapitanowie
  65
 2375. Jezierski Józef II (10.3.1899) >$*, 6 p. s. p.
 2376. Chrzanowski Władysław II (28.11.1898), K. O. P.
 2377. Sikora Józef (21.2.1899), 33 p. p.
 2378. Leśniak Jan II (21.11.1898) !$«, KZ. sr.f W. S. Woj.
 2379. Szpulecki Wacław (6.9.1894) >}jl, KZ. sr., Szk. Pchor. Rez. Piech.
 2380. Staszkiewicz Karol Franciszek (18.10.1898), w dysp. d-cy O. K. V.
 2381. Belko Kazimierz Leopold Cl 1-2.1897) >$42, MN., w dysp. szefa Dep. Piech.
  M. S. Wojsk.
 2382. Kruczkowski Kazimierz (4.2.1898), K. O. P.
 2383. Janikowski Jan Jakób (12.7.1896) ^(5, KZ. sr., KZ. WLśr., 7 p. p. leg.
 2384. Grochola Władysław Maciej (24.2.1895) >$I, Szk. Pchor. dla Pdfc.
 2385. Sosnowski Jerzy I (3.8.1895) >§i<2, K. O. P.
 2386. Wadecki Kazimierz II (22.1.1894) >$4 2, 9 p. p. leg.
 2387. Janecki Michał (12.9.1896) KN., >$<I2, 80 p. p.
 2388. Koziejowski Stanisław Antoni (27.10.1897) dypl., $£(5, KN., >$l, KZ. WLśr.,
  B. Og. Org, M. S. Wojsk.
 2389. Cichalewski Seweryn Jerzy (23.10.1897) ^5, 23 dyw. piech.
 2390. Piotrowski Feliks II (14.1.1894) lf*2, 22 p. p.
 2391. Ptaszyński Juljusz Leon (10.4.1897) >§13, 12 p. p.
 2392. Nosarzewski Aleksander (15.7.1898) KN., '*$5, 75 p. p.
 2393. Niemiec Mieczysław (3.8.1897) 3 p. s. p.
 2394. Mizikowski Władysław (21.6.1898) »$«, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S.
  Wojsk.
 2395. Boczkowski Zygmunt II (22.4.1896) >$«, 37 p. p.
 2396. Slonczyński Franciszek (12.10.1891) KZ. sr., 6 p. s. p.
 2397. Tymiński Władysław I (6.6.1896) >§<2, KZ. sr., 30 p. p.
 2398. Szczygieł Stanisław (28.11.1899) )^(5, >$<, 76 p. p.
 2399. Żarski Wiesław (9.10.1900) Nf’l, MN., Kmda Placu Modlin.
 2400. Lutostański Leon (24.4.1892), Szt. Gł.
 2401. Marchelski Aleksander (18.2.1899) >$4 3, 9 p. p. leg.
 2402. Alejski Ignacy (26.7.1898) 3^(5, 14 p. p.
 2403. Mielicki Stanisław (5.8.1898), P. K. U. Kościan.
 2404. Milek Bolesław (1.2.1897) KZ. sr., 1 p. s. p.
 2405. Wolski Stefan II (25.4.1898) KN. z miecz., >$4 3, KZ. sr., 21 p. p.
 2406. Murmyło Michał (21.9.1894) KN. z miecz., >§«, KZ. sr., KZ. WLśr., 22 p. p.
 2407. Starzyński Stanisław Jan (23.10.1898) >$4, 2 p. p. leg.
 2408. Szymański Zdzisław Henryk (2.3.1898) dypl. $$C5, 4, Szk. Pchor. Inż.
 2409. Slodkiewicz Władysław (16.6.1891) >$3, KZ. sr., 22 p. p.
 2410. Orłowski Bronisław Stefan (3.9.1897) MN., 69 p. p.
 2411. Bendkowski Józef (1.6.1897) KN , KZ. sr., w dysp. szefa Dep. Piech. M.S.Wojsk.
 2412. Fritz Tadeusz (27.10.1898) l#!2, KZ. sr., D. O. K. II.
 2413. Hertz Józef Maksymiljan (23.8.1897) >$fl2, 30 p. p.
 2414. Napiórkowski Józef (19.3.1896), Szk. Pchor. dla Pdfc.
 2415. Guttakowski Feliks (14.3.1897) >$1, KZ. sr., Szk. Pchor. Rez. Piech.
 2416. Nowaczyński Jan II (28.5.1895) KN., »$«3, W. S. Woj.
 2417. Ptaszyński Józef U (16.2.1896) >j$4, 27 p. p.
 2418. Bieganowski Stefan Szczęsny (27.8.1899) J$<, MN., 32 p. p.
 2419. Dziamski Tadeusz Adam (18.9.1899) >$«, KZ. sr., W. S. Woj.
 2420. Hadrjan Józef (8.3.1893) K§4 2, 65 p. p.
 2421. Wasilewicz Eugenjusz (29.11.1891) MN., 71 p. p-
 2422. Wilczewski Leon I (18.12.1895), 48 p. p.
 2423. Wilczak Jan (7.6.1898) >$<2. KZ. sr., K. O. P.
 2424. Parczyński Józef (14.1.1897) ^C5, >$4 4, MN., Szk. Pchor. dla Pdfc.
 2425. Splitt Józef (7.2.1895) 62 p. p.
 2426. Uzarowicz Mieczysław (21.4.1895) >$<2, KZ. WLśr., 66 p. p.
 2427. Doberski Adam (19.12.1895) K. O. P.
 2428. Wójcicki Roman (17.7.1898), 33 p. p.
  5
 2429. Podkuliński Darjusz (19.12.1892) )$«, 60 p. p.
 2430. Blachowicz Jan (8.5.1892) )§M, 84 p. p.
 2431. Szczerbiński Jerzy I (12.11.1896) dypl. >$(5, B. Og. Adm. M. S. Wojsk.
 2432. Kowalski Mieczysław IV (31.12.1896), 13 p. p.
 2433. Kwaśnik Franciszek II (17.10.1897), 1 p. s. p.
 2434. Romański Józef (24.10.1891) l$H, 84 p. p.
 2435. Kwiatkowski Tadeusz Jan (23.6.1898) >$«1, K. O. P.
 2436. Łysiński Jan Chryzostom Jakób (22.7.1887) >$«12, C. W. Studj. Wojsk.
 2437. Derecki Jan (24.6.1894) dypl. KZ. sr., pom. attachć wojsk. Bukareszt.
 2438. Górniewicz Antoni (29.1.1897) 3^C5, >$*, 27 p. p.
 2439. Szerenkowski Antoni (16.1.1898), 30 p. p.
 2440. Rybka Tadeusz Ludwik (7.10.1898) l*$< 2, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 2441. Skarżyński Zdzisław Stefan (18.12.1893) »fw, KZ. sr., sam. wydz. wojsk. M. S
  Wewn.
 2442. Skwamicki Józef Kazimierz (1.10.1897) KN., 1^4, KZ. sr., 81 p. p.
 2443. Rzeszotarski Czesław (2.9.1893), P. K. U. Wilejka.
 2444. Wsolak Jerzy Józef (13.5.1898), 51 p. p.
 2445. Senkowski Józef Jan (12.11.1896), 52 p. p.
 2446. Hrabi Bolesław Antoni (7.9.1898) KZ. sr., 45 p. p.
 2447. Feist Wiktor (22.6.1896) MN., 44 p. p.
 2448. Supiński Konstanty (23.7.1898) *$«l, 30 p. p.
 2449. Sierzputowski Aleksander (26.2.1890), 45 p. p.
 2450. Borawski Tadeusz (28.5.1898), 52 p. p.
 2451. Sokołowski Józef VI (21.11.1894) ł£k, 49 p. p.
 2452. Matheis Józef (16.2.1897), 3 p. p. leg.
 2453. Rozenman Izydor (1.11.1896) >|«4, 45 p. p.
 2454. Wieprzewski Edmund (5.11.1895) J$C5, l^M2, MN, 63 p. p.
 2455. Przeradzki Kazimierz (12.3.1896), KZ. sr., K. O. P.
 2456. Marchewa Michał (5.8.1895) >$«12, KZ. sr., Szk. Pchor. Inż.
 2457. Piorunowski Alfons (2.8.1897) KN., KZ. WLśr., D. O. K. 111.
 2458. Ostrowski Mieczysław 111 (29.8.1897) >jf<2, K. O. P.
 2459. Włodyga Władysław Stanisław (8.5.1898) >$, 83 p. p.
 2460. Kotarba Seweryn (26.2.1898) >$M2, Szk. Pchor. Rez. Piech.
 2461. Korzeniewski Stefan Szczepan Antoni (3.11.1892) KZ. sr., K. O. P.
 2462. Rękorajski Jan (11.1.1896) KZ. sr., 1 p. s. p.
 2463. Duracz Rajmund (10.9.1893) >$12, Szk. Pchor. dla Pdfc.
 2464. Trojan Franciszek Leonard (1.11.1897) MN., K. O. P.
 2465. Karnibad Stanisław (13.7.1899) dypl. >$*1, KZ. sr., 2 p. s. p.
 2466. Żeleski Józef Edmund (18.3.1896) 3^C5, >$«, KZ. sr., K. O. P.
 2467. Wojciechowski Karol Fulgeneyusz (1.1.1891) >§*, KZ. sr., 9 p. p. leg.
 2468. Szymański Adam Zenon (22.6.1898) KZ. sr., K. O. P.
 2469. Wojtiuk Józef (20.2.1897), 81 p. p.
 2470. Dokalski Stefan (16.8.1896) $[<5, >$«12, 57 p. p.
 2471. Tomanowski Stefan (20.10.1897) >®4 2, 77 p. p.
 2472. Łopuski Mieczysław (30.11.1896) >$«!, 4 p. s. p.
 2473. Pełka Piotr (1.2.1896) 1$C5, >$4 4, 23 p. p.
 2474. Walentynowicz Nikodem (12.3.1893) 1«$W2, KZ. WLśr., K. O. P.
 2475. Foryś Jan Eugenjusz (15.8.1898) 3^C5, 71 p. p.
 2476. Czoch Władysław (31.12.1896) >$C5, >$<f 39 p. p.
 2477. Potocki Hipolit (14.8.1892) >$K, KZ. sr., P. K. U. Kraśnik.
 2478. Gruca Stefan (2.2.1899) KZ. sr., Państw. Urz. W. F. i P. W.
 2479. Kowalski Feliks III (20.5.1898) >*M2, 9 p. p. leg.
 2480. Wątorek Jan (4.7.1898) l$<12, 12 p. p.
 2481. Pokorski Jerzy (20.12.1898) $fC5, )*$<2, 32 p. p.
 2482. Rycerz Alfred (7.11.1897) >$«, 16 p. p.
 2483. Słowikowski Mieczysław Zygfryd (25.2.1896) dypl. >$*4, KZ. sr., Gen. Insp. Sił Zbr.
 2484. Bińkowski Józef (25.5.1895) dypl. 5, KZ. sr., Szt. Gł.
  67
 2485. Janowski Henryk Adam (8.12.1896) ]§<, K. O. P.
 2486. Dobrski Janusz (9.3.1896) lJf«, 31 p. p.
 2487. Lipiński Mikołaj (6.1.1896) KZ. sr., Szt. Gł.
 2488. Kwaskowski Bronisław (26.4.1899) dypl. I#3, W. S. Woj.
 2489. Paczosa Stanisław Justyn (13.4.1896) MN, KZ. sr., 1 p. p. leg.
 2490. Ząbkowski Jarosław Aleksander (25.11.1897) »^<4, KZ. sr., KZ. WLśr., 81 p. p.
 2491. Szydłowski Zdzisław (21.9.1900) dr., ►j|iI2, 20 p. p.
 2492. Błeszyński Djonizy (18.9.1895) ►5*12, K. O. P.
 2493. Barański Wacław (24.6.1896), 48 p. p.
 2494. Łapiński Kazimierz (11.12.1898) *j«2, KZ. sr., 81 p. p.
 2495. Eibel Konstanty Franciszek (22.12.1899) §2, 2 p. p. leg.
 2496. Antonowicz Teodor Orest (9.11.1895) KN, wfil3, KZ. sr., 26 p. p.
 2497. Szostak Stanisław (14.1.1898) C. W. Br. Panc.
 2498. Mróz Władysław (23.3.1897) l-f*!, Korp. Kad. M 2.
 2499. Konasiewicz Stanisław II (29.12.1896), K. O. P.
 2500. Kijak Stanisław (23.9.1898) dypl. *§<2, KZ. sr., KZ. WLśr,, Szk. Pchor. Piech.
 2501. Herzog Józef (16.3.1901) KN., ►$’14, KZ. sr., 20 p. p.
 2502. Bartczak Józef (31.3.1894) >|§I4, D. O. K. VIII.
 2503. Kłosowski Franciczek (19.9.1899) KZ. sr., D. O. K. IV.
 2504. Kierst Tadeusz Stanisław (1.10.1899) KZ. sr., 21 p. p.
 2505. Małusecki Alojzy (1.4.1897) N$«l2, 75 p. p.
 2506. Ptasznik Antoni (13.4.1895) jj^2, 28 p. p.
 2507. Grębocki Jerzy Grzegorz (20.5.1898) ►1*12, w dysp. szefa Dep. Piech. M.S.Wojsk.
 2508. Kuchciński Czesław (25.3.1897) »$4 2, KZ. sr., 41 p. p.
 2509. Olechowski Bohdan (17.8.1894) dypl. w|4 2, 24 dyw. piech.
 2510. Zarzycki Władysław (6.1.1897) KN., *§«4, Szk. Pchor. Piech.
 2511. Rycerski Aleksander (3.5.1893), 11 p. p.
 2512. Sukniewicz Mikołaj (26.10.1898) #2, KZ. sr., 22 p. p.
 2513. Hrycek Stanislaw (2.2.1898) wf«, Szk. Pchor. Piech.
 2514. Węgleński Stefan (5.8.1897) ►§«3, 10 p. p.
 2515. Sordyl Karol Józef (24.10.1898), K. O. P.
 2516. Trojanowski Franciszek (4.10.1899) ►j^I, KZ. sr., KZ. WLśr., 61 p. p.
 2517. Ojrzanowski Stanisław Jan (12.5.1891) 1^12, 79 p. p.
 2518. Urbanowski Stanisław (14.4.1899) I§ł 4, K. O. P.
 2519. Gosiewski Jan (30.4.1895) 2, 40 p. p.
 2520. Januszkiewicz Edmund (16.11.1898) dypl. ►^4 4, KZ. sr., Szk. Pchor. Piech.
 2521. Jarosiński Adam Bohdan (14.9.1898) #13, 5 p. p. leg.
 2522. Brzeskwiński Feliks (26.2.1896) 5, 3, KZ. sr., W. S. Woj.
 2523. Nawrat Jan Józef (23.10,1898) ►§<, KZ. sr., 63 p. p.
 2524. Reiniczek Artur Wincenty (29.10.1898), 3 p. s. p.
 2525. Sosień Stanisław (13.1.1896) )^C5, l*$M2, 55 p. p.
 2526. Kledzik Zygmunt (30.3.1897) )$C5, ^3, 6 p. p. leg.
 2527. Konopko Antoni Bogusław (30 1.1895) 4, KZ. sr., KZ. WLśr., 4 p. s. p.
 2528. Bernatowicz Czesław (31.8.1898) KZ. sr., 41 p. p.
 2529. Skaczyła Henryk (29.7.1899), 5 p. p. leg.
 2530. Zienkiewicz Kazimierz II (26.12.1896), 73 p. p.
 2531. Klimczak Kazimierz (4.3.1898) KN., >f<2, 62 p. p.
 2532. Busiakiewicz Apolonjusz (4.7.1896) KZ. sr., 80 p. p.
 2533. Ślósarczyk Antoni I (27.5.1899) dypl., >$«2, pom. attachd wojsk. Tokio.
 2534. Górnicki Andrzej (29.10.1896) ►$*. KZ. sr., 20 dyw. piech.
 2535. Budryk Albin (17.1.1894) ►§«, KZ. sr., 52 p. p-
 2536. Jurkiewicz Stanisław U (17.8.1899) ►jK 38 p. p.
 2537. Kosiński Korneljusz Bronisław (15.8.1896) •1^C 5, 'j§4 4, 5 p. p. leg.
 2538. Drączkowski Sylwester (31.12.1890) 5^5, 1*3^1, 45 p. p.
 2539. Sucharski Henryk (12.11.1898) @5, ►^‘12, 35 p. p.
 2540. Rygiel Władysław (9.10.1897) ►jjfj’l, 18 p. p.
 2541. Tenerowlcz Józef II (22.1.1898) ^$<2, 37 p. p.
 2542. Gwoździński Stefan Stanislaw (20.4.1898) KN., »fu3, KZ. sr., KZ. WLśr.. 80 p. p.
 2543. Hankiewicz Stanislaw (3.3.1897), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 2544. Raczek Franciszek (20.11.1897) >§«, 57 p. p.
 2545. Skomra Józef (28.10.1898), 18 p. p.
 2546. Sieradzki Henryk (19.12.1891) ijft, KZ. sr. 2, KZ. WL. śr., 11 p. p.
 2547. Walter Franciszek Karol (14,11.1895) *§«2, KZ. sr., 36 p. p.
 2548. Bajtlik Jan (30.7.1898) w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 2549. Böhm Józef (3.2.1898) >$4, 17 p. p.
 2550. Sikorski Władysław II (25.6.1896) KN., 78 p. p.
 2551. Fleszar Adam (12.2.1899) MN., KZ. sr., K. O. P.
 2552. Hrapkowicz Albin (16.11.1899) 73 p. p.
 2553. Trzankowski Franciszek Jerzy (11,11.1897) $£C5, *§<4, KZ. sr., 39 p, p.
 2554. Czerniak Kazimierz Gustaw (19.4.1897) KZ. sr., D. O. K. VIII.
 2555. Zarębski Stanislaw III (22.12.1898) )g<5, #4, P. K. U. Wilno Pow.
 2556. Bryda Jan (11.5.1894) 53 p. p.
 2557. Karandyszowski Ignacy (25.1.1898), 65 p. p.
 2558. Pawlik Andrzej (10.11.1889) KZ. sr., Szk. Pchor. Rez. Piech.
 2559. Mielcarek Stanislaw (9.10.1890) >jj«, K. O. P.
 2560. Świda Witold (16.3.1898) j2gt5, 1^4, 76 p. p.
 2561. Kulczycki Józef III (4.5.1895) >g<, K. O. P.
 2562. Chrupek Michał Augustyn (28.8.1898) #4, MN., KZ. sr., Centr. lnst. W. F.
 2563. Kasperski Józef (27.2.1894) J^C5, tfi 3, MN., K. O. P.
 2564. Drewnowski Stefan (1.1.1899) KN., >§*2, KZ. sr., 65 p. p.
 2565. Tomkow Stefan (26.12.1898) ►$«, KZ. sr., 78 p. p.
 2566. GlapiAski Władysław Walery (14.4.1896), Szk. Pchor. Rez. Piech.
 2567. Galinat Edmund (2.1.1899) dypl. mr. KZ. sr., KZ. WLśr., K. O. P.
 2568. Rogowski Eugenjusz (24.12.1896) 1^12, KZ. sr., B. Pers. M. S. Wojsk.
 2569. Fanzlau Karol (12.1.1895) 49 p. p.
 2570. Bach Józef (2.1.1898) KZ. sr., 79 p. p.
 2571. Różycki Edmund (6.4.1898) dypl. »j«, D. O. K. V.
 2572. Tomaszewski Jacek (18.10.1895) 5, K. O. P.
 2573. Brykowlcz Stefan (4.1.1899), 29 p. p.
 2574. Grankowski Jan (13.7.1898) KZ. WLśr., 40 p. p.
  273′ Kosterkiewicz Tadeusz Stanisław (28.10.1898) >§j<l, K. O. P.
 2575. Grabiński Roman Stefan (31.7.1897) MN., KZ. sr., 9 p. p. leg.
 2576. Wierciński Stanisław (8.9.1897) 2, 31 p. p.
 2577. Sotoia Antoni (10.1.1897) 2, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 2578. Miklas Feliks Jakób (30.5.1899) >$«, 43 p. p.
 2579. Barcik Jan (25.12.1898) !$K 2, Szk. Pchor. Piech.
 2580. Batorski Józef (4.12.1898), 64 p. p.
 2581. Lipecki Jan (27.1.1898) 5, KN., ifa, D. O. K. IX.
 2582. Steczkowski Wiktor (17.5.1898), 77 p. p.
 2583. Klepacki Michał Sławomir Narcyz (1.12.1893) D. O. K. II.
 2584. Krzyżkowski vel Pamuła Józef Franciszek (17.3.1898), Kmda Miasta Grodno.
 2585. Gwiazda Feliks (31.10.1892) 1^1, MN., KZ. sr., K. O. P.
 2586. Rzeppa Klemens (30.10.1898) 3, 6 p. p. leg.
 2587. Muslelewicz Jan (23.5.1896) 4, KZ. sr., 54 p. p.
 2588. Sikorski Stanisław Kazimierz (22.4.1899) l$H, 2 p. p. leg.
 2589. Gieranowski Stefan (3.12.1896) KZ. sr., 30 p. p.
 2590. Rowiński Józef (12.10.1898) I#I4, KZ. sr. ,37 p. p.
 2591. Nowak Leopold (29.12.1897) ftgtf, KZ. sr., 16 p. p.
 2592. Dąbrowski Tadeusz IX (28.10.1898) KZ. sr., 65 p. p.
 2593. Gierałtowskl Bronisław (3.1.1897), P. K. U. Radomsko.
 2594. Komarewicz Mikołaj (8.4.1897) ^ 3, 83 p. p.
 2595. Radziszewski Władysław Marceli (2.6.1894) P. K. U. Zawiercie.
 2596. Czarnecki Zygmunt (28.3.1900) dypl. ^ 5, >§«3, Dep. Piech. M. 5. Wojsk.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Kapitanowie
  69
 2597. Stojek Józef (7.3.1896) KN., KZ. sr., W. 1. N. W.
 2598. Mikołajczak Józef (29.3 1892) )g(5, #4, KZ. sr., w dysp. szefa Dep. Piech.
  M. S. Wojsk.
 2599. Pawłowski Władysław III (13.6.1897) #12, 61 p. p.
 2600. Baśkiewicz Feliks (8.9.1892) #, 2 b. strzelc.
 2601. Potarzycki Stanisław Henryk (4.7.1899), 69 p. p.
 2602. Tomaszewski Leonard (19.11.1896) #, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 2603. Kuciński Marjan Józef (14.3.1892) 5, #4, KZ. sr., Dep. Zaop. lnż. M. S.
  Wojsk.
 2604. Rolkę Brunon (3.11.1896) 5, # 2, 44 p. p.
 2605. Białoskórski Antoni (2.8.1893) 5. KN., 54 p. p.
 2606. Dzlurzyński Stefan (8.9.1898) #, 18 p. p.
 2607. Gorczyca Władysław (28.4.1893) 5, #3, 49 p. p.
 2608. Rowiński Janusz II (20.6.1899) mr. 5, #, Szk. Pchor. Piech.
 2609. Sejler Jan Edward (19.8.1891) #, 59 p. p.
 2610. Ratajczak Józef (24.2.1897) 3^5, #4, KZ. sr., D. O. K. VII.
 2611. Szempliński Kazimierz (7.1.1899) #, KZ. sr., 30 p. p.
 2612. Kraśnicki Daniel (1.1.1890) #13, 45 p. p.
 2613. Wierzbicki Mieczysław I (12.12.1895), 78 p. p.
 2614. Wiktorowski Antoni (13.6.1894) ^ 5, #, 2 p. p. leg.
 2615. Minikowski Antoni (13.8.1887) #2, KZ. sr., K. O. Ć. Biedrusko.
 2616. Grosickl Józef Bolesław (3.3.1894), 19 p. p.
 2617. Cierpicki Czesław (10.12.1893) 5, #4, KZ. sr., K O. P.
 2618. Lepecki Bohdan Mieczysław (16.11.1897) ^C5, KN., #3, Gen. Insp. 5il Zbr.
 2619. Downarowicz Edward (4.9.1891) #, 6 p. p. leg.
 2620. Orłowski Witold (28.8.1897) #4, W. S. Int.
 2621. Mazurkiewicz Jan III (27.8.1896) @5. KN. z miecz., #4, w dysp. d-cy
  O. War. Wilno do prac p. w.
 2622. Radecki Zbigniew (18.4.1892), 29 p. p.
 2623. Śmitkowski Flawjusz (17.1.1892) 5, KN., #, 12 p. p.
 2624. Buba Eugeujusz (14.7.1893), 27 p. p.
 2625. Stypulski Czesław (8.6.1893) KN., #4, 73 p. p.
 2626. Gomulickl Kazimierz (31.3.1896) KN., # 54 p. p.
 2627. Cyms Paweł (2.3.1894) 5, #3, KZ. sr., 59 p. p.
 2628. Pomarański Stefan (7.9.1893), KN., #5, #4., 36 p. p.
  Starszeństwo z dniem l-go stycznia 1929 r.
 2629. Michalski Jan II (13.5.1893) 5, KN.. #, 6 p. p. leg.
 2630. Rosiński Zygmunt (21.8.1898) KN., #, 21 p. p.
 2631. Butkiewicz Alojzy (14.7.1895) ^!S, KZ. WLśr., 85 p. p.
 2632. Nowosielski Piotr Władysław (1.6.1898) 5, #2, K. O. P.
 2633. Żytkowski Adam (21.11.1897) #2, w dysp. d-cy O. K. IX.
 2634. Wysłouch Franciszek (26.8.1896) dypl. 5, #, MN., K. O. P.
 2635. Janowski Marjan Benedykt (21.3.1896) 5, KZ. sr., 28 p. p.
 2636. Zachorski Wiktor (16.10.1896) 5, #, W. S. Woj.
 2637. Bączkowski Mieczysław (21.4.1898) 5. KN , # 3, 4 p. s. p.
 2638. Nawrocki Władysław II (8.5.1891) >$< 5, KZ. sr., Korp. Kad. Nr. 3.
 2639. Mazur Kazimierz 11 (16.1.1899) 3^5, KN.. C. W. Piech.
 2640. Kuczaj Wacław (6.9.1897) 5, KN., # 3, baon morski
 2641. Górecki Tadeusz III (27.12.1892) Szk. Pchor. Piech.
 2642. Sikorski Maksymiljan (29.11.1889) 5, #2, P. K. U. Kamionka-Strumiłowa.
 2643. Robaszkiewicz Roman (6.8.1893) 3“$C 5, #, 86 p. p.
 2644. Zalewski Marcin (11.11.1894) 5, KN., #4, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S
  Wojsk.
 2645. Stanek Jan (27.5.1895) 5, KN., KZ. sr., 11 p. p.
  18 Sołtysiak Józef II (8.10.1889) 5, K. O. P.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Kapitanowie
 2646. Wittlin Włodzimierz Stanisław (2.8.1898) 3^(5, #4, K. O. P.
 2647. Gierka Stanisław Józef (20.3.1898) 3>gC 5, KZ- sr- 61 P- P*
 2648. Szlichtinger Bronisław (29.8.1900) 5, «4«4, KZ. WLśr., kmdt ośr. w. f. Ka-
  towice.
 2649. Zwojszczyk Stanisław (16.9.1894) 3“§( 5, KN., ►fj”! 4, K. O. P.
 2650. Marzec Bolesław (15.5.1897) 3g( 5, KN.. #«, 7 p. p. leg.
 2651. Rawicz Lucjan (21.9.1897) KZ. sr., Dep. Uzup. M. S. Wojsk.
 2652. Angelo Ernest (25.2.1898) 3§ 5, KN., rft, 84 p. p.
 2653. Tusch Bronisław Konstanty (23.12.1899) $< 5, KN., 4, KZ. sr., W. S. Woj.
 2654. Kiczak Wilhelm (10.1.1898) 3gC 5, KN., >1*4, KZ. sr., C. W. Piech.
 2655. Świszczowski Jerzy (4.3.1895) *gł, KZ. sr., 20 p. p.
 2656. Świetlicki Henryk Kazimierz (27.8.1898) J^C 5, KN., ^ 4, 66 p. P-
 2657. lwelski Kazimierz Marjan (18.6.1897) KN., KZ. sr., 25 p. p.
 2658. Mazurek Artur Seweryn (13.9.1897) 3“§( 5, KN.,łJ<4, 5 p. p. leg.
 2659. Wołoszyn Zygmunt Jan (29.12.1897) 31 p. p.
 2660. Stępniewski Zygmunt II (4.2.1897) §, K. O. P.
 2661. Kaliciński Mieczysław (12.3.1900) 5, 4, 3 p. s. p.
 2662. Ptaszyński Wacław (6.6.1897) 3^(5, KN., *£<3, w dysp. d-cy 1 dyw. piech. leg.
  do prac p. w.
 2663. Żabski Modest (8.5.1898) 3^5, l-f-l 4, W. S. Woj.
 2664. Musiałek-Łowicki Stefan (4.8.1896) 3g< 5, KN., ]$4 4, K. O. P.
 2665. Kordaszewski Kazimierz Henryk Marjan (7.9.1900) 3^(5, w dysp. szefa Dep. Piech.
  M. S. Wojsk.
 2666. Kusztra Józef (9.2.1894) 3>$t 5, KN., 4, KZ. sr., K. O. P.
 2667. Bielski Wiktor (20.12.1898) )$( 5, #4, KZ. sr., W. S. Woj.
 2668. Balcerzak Józef (3.11.1894) 3$C 5, KN., >§* 3, KZ. sr., 28 p. p.
 2669. Kowalczyk Adam I (11.10.1894) 3gC5. ^ 4, K. O. P.
 2670. Piskorz Karol (22.10.1896) 3^(5, #4, 6 p. s. p.
 2671. Smoliński Wacław (29.11.1897) 3gfS, MN.. C. W. Piech.
 2672. Perl Franciszek (4.10.1897) 3^C 5, >§*, 43 p. p.
 2673. Roczniak Józef (18.12.1895) 5, KN.. >§<4, KZ. sr., 5 p. p. leg.
 2674. Kotołowski Wacław (13.9.1895) jjgC 5, KZ. WLśr., 4 p. p. leg
 2675. Ostaszewski Stanisław II (21.10.1898) ^£5, K. O. P.
 2676. Fuglewicz Jan (16.4.1900) >]£< 5, 2, MN., KZ. sr., W. S. Woj.
 2677. Dubeński Jan (23.8.1901) 3$[ 5, 1$« 2, KZ. sr., W. S. Woj.
 2678. Kowalski Kazimierz III (16.10.1896) dypl. >JC 5, KN., D. O. K. III.
 2679. Kępiński Józef (13.8.1894) 3^(5, KZ. sr., KZ. WLśr., 85 p. p.
 2680. Krakowski Franciszek (2.4.1890) 3Ҥpt 5, 1>|M, 64 p.
 2681. Tarnawski Juljan (10.8.1900) 5, 66 p. p.
 2682. Kuferski Wacław (26.1.1898) jSjgt 5, >$4, KZ. WLśr.. Szk. Pchor. Piech.
 2683. Richter Juljan (4.12.1899) 3^C 5, 1 b. strz.
 2684. Dzierżyński Adolf (1.6.1894) 3$< 5, KN. z miecz., 2 p. p. ieg.
 2685. Szeliski Włodzimierz (8.4.1893) dypl. 3“§»(5, m|m2, MN., KZ. sr., Szt. Gł.
 2686. Kirkin Kazimierz Konstanty Walferjan (20.1.1899) 3^(5, KN., )1§<2, K. O. P.
 2687. Stępka Anastazy (2.8.1896) 3“$K5, 15 p. p.
 2688. Kosmowski Władysław (24.6.1892) 3^£5, KZ. sr., 64 p. p.
 2689. Majewski Stefan III (i9.12.1897) 3^C5, #, 21 p. p.
 2690. Jusof Adolf (19.5.1899) 3^(5, 4 p. s. p.
 2691. Kaczmarek Władysław I (20.6.1899) 3^(5, 44, KZ. sr., 31 p. p.
 2692. Marek Tadeusz II (24.8.1897) 3^C5, KW. 3, KZ. sr.. K. O. P.
 2693. Jaszczuk Stanisław (15.6.1896) 1$(5, KN., >1*3, KZ. sr., 5 p. P- leg.
 2694. Bardoński Marjan (13.2.1895) 3^£5, 65 p. p.
 2695. Sielecki Stanisław (7.11.1898) KN. z miecz., 22 p. p.
 2696. Górski Bohdan (9.10.1897) KN., >§H 68 p. p.
 2697. Kras Stanisław (13.9.1890) 3^5, 16 p. p.
 2698. Zygmunt Stanisław Józef (3.11.1895) 3^C5, KZ. sr., 69 p. P-
 2699. Skwarczyński Witold Józef (8.10,1900) 3j$C5, KN., 18 p. p.
  71
  Starszeństwo z dniem I-go stycznia 1930 r.
 2700. Kurdziel Antoni (16.1.1895), KN., K. O. P.
 2701. Nałęcki Karol (25.1.1895) KN., K. O. P.
 2702. Folwarczny Henryk Sylwester (1.1.1895) KZ. sr., 33 p. p.
 2703. Hertlejn Aleksander Wilhelm (21.7.1894) KN., #, 19 p. p.
 2704. Wiśniewski Jan IV (8.7.1899) KN, #, KZ. sr. 42 p. p.
 2705. Roth Edward (6.3.1898) #2. 15 p. p.
 2706. Biernacki Tadeusz (27.7.1899) #, KZ. sr.. Wojsk. Inst. Bad. lnż.
 2707. Bujak Władysław (10.6.1896) KN., #3, 42 p. p.
 2708. Tyszka Kazimierz 11 (4.3.1895) #, 84 p. p.
 2709. Ilkowski Piotr Zbigniew (8.2.1894) #, KZ. sr., 37 p. p.
 2710. Ussorowski Franciszek (17.1. 1891), 34 p. p.
 2711. Niemiec Henryk Marjan (23.6.1898) #, KZ. sr., 45 p. p.
 2712. Chudzik Mieczysław Adam (24.12.1895) #, 67 p. p.
 2713. Schmidt Tadeusz Zygmunt (11.5.1898) #, 74 p. p.
 2714. Kamiński Mikołaj II (27.8.1893), 75 p. p.
 2715. Nikorowicz Józef (30.1,1896) #, KZ. sr., 60 p. p.
 2716. Plejer Wiktor (18.10.1893), 67 p. p.
 2717. Sujkowski Andrzej Tadeusz (20.11.1899) KN., 62 p. p.
 2718. Wielkopolan Stanisław (17.9.1898) KN., #2, Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 2719. Jarosz Andrzej (30.11.1895) MN., Szk. Pchor. Rez. Piech.
 2720. Porębski Stanisław Jan (26.4.1898) KN., #4, 20 p. p.
 2721. Skulski Leonard (1.1.1897) #, KZ. sr., 24 p. p,
 2722. Radziszewski Tadeusz Ignacy (12.8.1898) #, 3 p. s. p.
 2723. Rybczyński Jan Stanisław Ignacy (9.1.1900) KN., #, KZ. sr., 75 p. p.
 2724. Zimowski Witold Karol Marjan (7.3.1898) KN., #12, Szk. Pchor. Piech.
 2725. Pawłowski Jan IV (27.5.1898), 66 p. p.
 2726. Charewicz Zdzisław (28.10.1896) KZ. sr., D. O. K. VI.
 2727. Matlakiewicz Józef (19.2.1897) KZ. sr., 86 p. p.
 2728. Pittner Józef (5.7.1893) KN., #4, KZ. zł., w dysp. d-cy O. K. V do prac p. w.
 2729. Herburt-Heybowicz Jan (1.8.1893), K. O. P.
 2730. Dymowski Jan (26.8.1898) #, KZ. sr., 8 p. p. leg.
 2731. Dubiński Józef (10.12.1896) #, MN., 16 p. p.
  33.. Okulicz Stanisław (13.5.1889), 34 p. p.
 2732. Konarski Stefan (2.9.1894), 23 p. p.
 2733. Zmarz Stanisław (4.11.1896), MN., 23 p. p.
 2734. Malenda Stanisław Konstanty (14.11.1896) #, K. O. P.
 2735. Bochnak Leopold (15.11.1892) KZ. sr., 12 p. p.
 2736. Piłat Karol Józef (14.8.1900) KN., #2, 33 p. p.
 2737. Parczyński Juljan Edmund (16.11.1898) KZ. sr., #, 40 p. p.
 2738. Botejko Antoni Paweł (16.1.1895) #4, KZ. sr., 74 p. p.
 2739. Ryczek Stanisław (22.8.1895) #, 16 p. p.
 2740. Czerepiński Witold (7.8.1893) KZ. WLśr., 10 p. p.
 2741. Melnarowiez Antoni (17.11.1898) KN, #4, K. O. P.
 2742. Jamka Czesław Jakób (12.7. 1895) KZ. sr. 12 p. p.
 2743. Brażuk Adolf (20.11.1894) MN., 77 p. p.
 2744. Kołyszko Paweł (14.6.1894) MN., KZ. sr., 39 p. p.
 2745. Szewczyk Jan IV (20.8.1897) #,. 4 p. s. p.
 2746. Kubalski Milan Stanisław (20.5.1894) KZ. sr., 34 p. p.
 2747. Kubasiewicz Mieczysław Stanisław Marek (24.3.1897), 3 b. strz.
 2748. Bełdowski Lucjan (7.1. 1898) #, MN., K. O. P.
 2749. Polkowski Stefan Filip (23.8.1897) KN., #, KZ. sr., K. O. P.
 2750. Dobrzański Tadeusz Stefan (7.4.1895) KN., #2, 40 p. p.
 2751. Langer Fryderyk (14.2.1897) MN., KZ. sr., W. S. Woj.
 2752. Garwoliński Michał (6.8.1893) KZ. sr. 54 p. p.
 2753. Susicki Mieczysław (11.12.1897) KN., #, KZ. sr., w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
  72
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw.^Piechoty Kapitanowie
 2754. Lenarczyk Franciszek (2.4.1897) KZ. sr., 62 p. p.
 2755. Klepaczko Józef Czesław (12.3.1899) dypl. 22 dyw. piech.
 2756. Syganiec Andrzej (2.7.1896) KN., 17 p. p.
 2757. Llbrewski Stanisław Jan Czesław (1.10.1897) KN., 3 b. strz.
 2758. Szatkowski Zygmunt (31.7.1896) dypl. KZ. sr., 23 dyw. piech.
 2759. Kisielewski Eugenjnsz (2.1.1895) KZ. sr., 1 p. panc.
 2760. Magdziarz Karol (14.1.1898) MN., D. O. K. VIII.
 2761. Legutko Władysław Józef (15.5.1898) 4 p. s. p.
 2762. Kowalski Kazimierz IV (12.1.1898) 30 p. p.
 2763. Bagiński Wacław (8.5.1896) !•$«. K. O. P.
 2764. Butkiewicz Ignacy (15.2.1895) I^M, KZ. sr., 22 p. p.
 2765. Gustowski Stanisław (24.9.1895) 66 p. p.
 2766. Piekarczyk Stanisław (7.4.1899) 2 b. strz
 2767. Zaremba Jerzy (18.11.1896) dypl. D. O. K. V.
 2768. Musielskl Władysław (27.6.1898) KN., I*$k2, KZ. sr., 72 p. p.
 2769. Naprawa Władysław (28.4.1898) H^<2, KZ. sr., 15 p. p.
 2770. Naróg Tadeusz (8.10.1899) J>jjl2, 53 p. p.
 2771. Wielowieyski Tadeusz II (6.9.1895) KZ. sr., 63 p. p.
 2772. Krzyżanowski Marjan 11 (13.8.1895) KZ. sr., 9 p. p. leg.
 2773. Różycki Roman Jan (15.10.1899) 5 p. p. leg.
 2774. Pawłowski Jan Antoni (2.2.1896) KZ. sr., w dysp. szefa Dep. Piech. M.S.Wojsk.
 2775. Węckowicz Bronisław (11.8.1895) 70 p. p.
 2776. Grabiński Felicjan Ignacy (9.6.1896) KN., 52 p. p.
 2777. Benczer Henryk Aleksander (10.7.1893) w dysp. szefa Dep. Piech. M.S.Wojsk.
 2778. Tomaszewski Stanisław 111 (19.2.1899) P^4 4, 2 p. panc.
 2779. Matusiak Henryk Karol (3.11.1898) 25 p p.
 2780. Wierzbicki Zacharjasz (6.9.1898) KZ. WLśr., 85 p. p.
 2781. Ol ma Karol (10.3.1899) >$«, 69 p. p.
 2782. Olszewski Tedeusz Mieczysław (4.4.1897) KZ. sr., 8 p. p. leg.
 2783. Wojciechowski Maciej (29.11.1898) KZ. sr., 3 b. strz.
 2784. Bidziński Michał (17.4.1897) KZ. sr., 72 p. p.
 2785. Kramarz Adolf (27.6.1899) 6 p. s. p.
 2786. Szwajkowski Stanisław (12.10.1895) KZ. sr, 3 p. p. leg.
 2787. Battek Otton (14.7.1898) 12 p. p.
 2788. Berka Wacław Rudolf Gustaw (2.7.1894) dypl. >§[*!, KZ. sr., Szt. Gł.
 2789. Siemiatycki Stanisław Jan (15.12.1897) wjci, 13 p. p.
 2790. Grochal Józef (3.3.1895) MN., KZ. sr., 12 p. p.
 2791. Gac Antoni (11.4.1899) )*$<t4, KZ. sr. W. S. Woj.
 2792. Klemens Hubert Feliks (20.11.1897) 4 p. p. leg.
 2793. Michalak Stanisław (19.2.1894) >£<2, KZ. sr., 55 p. p.
 2794. Prade Ludwik Stanisław (24.9.1898) hj?«!, 11 p. p.
 2795. Słomlński Władysław (18.10.1895) dypl., B. Og. Org. M. S. Wojsk.
 2796. Skrzypek Jan Stanisław (26.1.1895) KN., KZ. sr., Dep. Piech. M. S. Wo|sk.
 2797. Słomczyński Stanisław Henryk (28.5.1897) l*^, K. O. P.
 2798. Lasocki Marjan Edward (23.10.1898) 15 p. p.
 2799. Hajnos Juljan (22.5.1897) l^t, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 2800. Nowalsetti Eugenjusz (29.11.1895) KZ. sr., 37 p. p.
 2801. Wypychowski Zenon (15.7.1897) K. O. P.
 2802. Jackowski Stanisław U (8.5,1895) 2, MN., KZ. sr., 8 p. p. leg.
 2803. Ombach Edward Józef (6.12.1899) dypl. ►$”!, 20 dyw. piech.
 2804. Mordawski Marjan (12.8.1897) wjw, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 2805. Wrona Jan (20.10.1894) ►Jf*, KZ. sr„ w dysp. szefa Dep. Piech. M. 5. Wojsk.
 2806. Martyno w ski Maksymiljan (5.5.1897) H?12, K. O. P.
 2807. Cader Józef (12.3.1899) !*$<(, 78 p. p.
 2808. Langner Wiktor (11.11.1895) 60 p. p.
 2809. Morbitzer Adam Stanisław (21.7.1899) dypl. >§&*!, MN., 7 dyw. piech.
 2810. Klakla Jan (li.1.1899) >$!2, Korp. Kad. Nr 1.
  73
 2811. Szutt Jakób (24.7.1894) tgk, KZ. sr.. 79 p. p.
 2812. Bojakowski Stefan (24.3.1898) K. O. P.
 2813. Galicz Kazimierz (4.3.1894) l^fl, D. O. K. VI.
 2814. Wachowski Jan Cyryl (23.6.1898) KZ. sr., K.orp. Kad. Nr. 1.
 2815. Modzelewski Leon (7.4.1898) J>§«4, KZ. sr., 2 b. strz.
 2816. Misiewicz Narcyz Józef (25.10.1895) 6 p. p. leg.
 2817. Panecki Piotr (23.7.1895) KN„ >§*1, 70 p. p.
 2818. Szczęśniak Jan (17,12.1900) >j§4, 85 p. p.
 2819. Ziemiański Bolesław Zygmunt (18.6.1901) 1*^3, KZ. sr., Szt. Gł.
 2820. Szylko Wacław (10.9.1897) w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 2821. Kuczma Włodzimierz Antoni (12.6.1898) *#<, 75 p. p.
 2822. Reliszko Zygmunt (1.5.1899) KN., ^1. KZ. sr., D. O. K. III
 2823. Jędrzejak Feliks Franciszek (4.11.1895) KN. z miecz., 1^3, KZ. sr., 30 p. p.
 2824. Smoleń Bogusław Makary (2.1.1899) dypl., 1^1, KZ. sr., Gen. lnsp. Sił Zbr.
 2825. Pasierb Marcin (2.11.1896) KN,. #3. 1 p. p. leg.
 2826. Borowski Stanisław II (6.6.1895) KZ. sr., 66 p. p.
 2827. Radoniewicz Juljan (8.10.1895) KN., >§*2, KZ. sr., K. O. P.
 2828. Soika Józef Juljan (11.3.1898) !*ftl2, KZ., sr., K. O. P.
 2829. Wegner Ignacy (30.1.1897) njgu, P. K. U. Kalisz.
 2830. Dobkiewicz Wacław (30.3.1896) 1^3, KZ. sr., KZ. WLśr.. 76 p. p.
 2831. Jasiński Bernard (3.6 1897) >g<4, KZ. WLśr., 79 p. p.
 2832. Brymora Bołesław (19.10.1897) ^<5, KN’, 58 p. p.
 2833. Toporowski Antoni (1.1.1895) KZ. sr., KZ. WLśr., 80 p. p.
 2834. Jabłonowski Aleksander Wacław (18.8.1896) l’jW, 29 p. p.
 2835. Zając Wilhelm (28.5.1898) KN., Szk. Pchor. Rez. Piech.
 2836. Godawa Stanisław (9.4.1895) KN., >#!4, 2 p. s. p.
 2837. Kostrzewa Antoni (16.4.1892) Kfft, KZ. sr., 70 p. p.
 2838. Pakuła Michał (28.8.1896) #4, KZ. sr., 1 p. p. leg.
 2839. Olszański Mieczysław (7.2.1899) 50 p. p.
 2840. Kobyliński Wacław (3.9.1896) dypl., i^2, KZ. sr., 6 p. p. leg.
 2841. Jędrzejczyk Ludwik Stanisław (16.5.1900) KfM3, KZ. sr., KZ. WLśr., 80 p. p.
 2842. Przybylski Piotr (25.4.1897) KZ. sr., 58 p. p.
 2843. Grabowski Włodzimierz Juljan (2.1.1900) 1*W4, 1 p. p. leg.
 2844. Marciniak Piotr (25.4.1897) KN., l#l, 81 p. p.
 2845. Lelo Tadeusz (12.2.1898) KN., 80 p. p.
 2846. Sztompka Wiktor (7.3.1899) 1^14, Szk. Pchor. Piech.
 2847. Szymański Edward I (2.10.1897) KN., 48 p. p.
 2848. Czwiertnia Stanisław Henryk (9.3,1897) 2, 15 p. p.
  1fi1- Domoń Ludwik (7.8.1899) dypl., )gt5. MN., 25 dyw. piech.
 2849. Boratyn Władysław (11.5.1896) KN., KZ. sr., 44 p. p.
 2850. Wawrzkiewicz Jan (19.6.1897) dypl., Cen. Insp. Sił Zbr.
 2851. Szumowski Tadeusz (21 4.1899) dypl. ł$4, 66 p. p.
 2852. Bauer Henryk Gustaw (21.9.1597) &§•!, KZ. sr., 52 p. p.
 2853. Szczurowski Władysław Leopold (14 11.1899) KN., 19 p. p.
 2854. Sożyński Wiktor (23.12.1898) KZ. sr., 64 p. p.
 2855. Rymarski Józef (9.4.1898) MN., 53 p. p.
 2856. Miguła Eryk (19.6.1900) dypl., >Jk, Szk. Pchor. Piech.
 2857. Borowski Stefan I] (4.6.1899) KN., >J< 4, 45 p. p.
 2858. Chróścicki Edward Wiktor (6.9.1899) #12, 1 p. panc.
 2859. Napierała Jan (5.8.1894) hjjjw, 23 p. p.
 2860. Brzozowski Michał II (10.2.1899) kj^W, 18 dyw. piech.
 2861. Synowiec Ludwik Józef (15.5.1894) $£5, 77 p. p.
 2862. Komlnkowski Aleksander (23.3.1897) KN., ifł, KZ. sr., K. O. P.
 2863. Szczękowski Kazimierz (i4.3.1900) KN. z miecz., W. S. Woj.
 2864. Paciorkowski Tadeusz Marja (16.3.1900) KZ. sr., W. S. Woj.
 2865. Suda Marjan Wincenty (8.9.1900) KN., KZ. sr., 2 p. s. p.
 2866. Zagłoba-Smoleński Jan (30.11.1899) KZ. sr., 64 p. p.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty—Kapitanowie
 2867. Blaszczyk Stanisław II (30.11.1898) *§4, KZ. sr., 41 p. p.
 2868. Kamieński Konrad (26.8.1899) K. O. P.
 2869. Ludera Franciszek (23.2.1897) KN., >$«2, 74 p. p.
 2870. Koper Józef (4.7.1899) KZ. sr., 64 p, p.
 2871. Kraus Jan (3.6.1898) KN., 29 p. p.
 2872. Piątkowski Henryk II (11.7.1902) ift, MN., W. S. Wo).
 2873. Rogaczewski Konrad (7.8.1897) KZ. sr., 64 p. p.
 2874. Jarski Zygmunt (3.9.1901) dypl., 2, 13 dyw. piech.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 2875. Waydowieź Józef (20.2.1898), 48 p. p.
 2876. Olszewski Mieczysław Karol (4.11.1898), 23 dyw. piech.
 2877. Lorenczuk Wiktor (26.11.1897), KZ. sr.,51 p. p.
 2878. Cichowski Jan (8.6.1897), 82 p. p.
 2879. Brodowski Zygmunt Władysław (23.5.1897), ł^l, 76 p. p.
 2880. Kramarz Adam (19.12.1893). K. O. P.
 2881. Kardaś Leon (23.12.1897), 7 p. p. leg.
 2882. Żabiński Józef (9.2.1895), 25 p. p.
  9« Jeżowicz Jan (22.4.1894) KZ. sr., 76 p. p.
 2883. Kwoka Władysław Jan (26.5.1896) >j§4, Korp. Kad. Nr. 2.
 2884. Inglot Stanisław (23.2.1897), 17 p. p.
 2885. Nowak Alojzy Antoni (30.5.1898) KZ. sr., 2 b. strz.
 2886. Korwin~Kossakowski Mikołaj (26.2.1896), KZ. sr., K. O. P.
 2887. Mroczkowski Tadeusz Piotr (29.6.1893) frjf«, baon sztabowy M. S. Wojsk.
 2888. Kasprzycki Jan Kazimierz (15.4.1895) 36 p. p.
 2889. Sladki Władysław (25.2.1896) >$«, 52 p. p.
 2890. Amon Stanisław (27.1.1898) KN., )■$«, KZ. sr., K. O. P.
 2891. Ogórkiewlcz Hipolit (6.8.1897) >|«, 61 p. p.
 2892. Kalinowski Stanisław II (8.12.1896) KN.. >§<3, 31 p. p.
 2893. Strzyżewski Wincenty (4.4,1895) KZ. sr., KZ. WLśr., 61 p. p.
 2894. Oloś Hieronim (26.3.1892) łgł, KZ. sr., 49 p. p.
 2895. Kurka Franciszek Konrad (25.11.1898) 40 p. p.
 2896. Bobkiewlcz Alfons (17.2.1894) >§«, K. O. P.
 2897. Post Tadeusz (27.9.1897). 8 p. p. leg.
 2898. Ulatowski Juljusz Leon (28.3.1897), KZ. sr., K. O. P.
 2899. Roszkowski Zygmunt (7.12.1895), KZ. sr., Gab. Wojsk. Prezydenta Rzplitej.
 2900. Schopp Kazimierz Ludwik (29.5.1896), 39 p. p.
 2901. Mendys Ludwik (1.7.1896), KZ. sr., 5 p. s. p.
 2902. Huszczo Edward (5.2.1892) >§W, 38 p. p.
 2903. Żujewski Bernard (10.9.1897), C. W. Piech.
 2904. Jaskorzyński Antoni Józef (15.12.1892) KZ. sr., 27 p. p.
 2905. Majchrowski Wacław Wawrzyniec (5.9.1898) KZ. sr., 3 p. p. leg.
 2906. Górak Bronisław Henryk (19.10.1897), 20 p. p.
 2907. Szeliga Franciszek (27.11.189l), K. O. P.
 2908. Liebtahl Jan (16.5.1897), K. O. P.
 2909. Łagutko Czesław (19.7.1891) w|w, KZ. sr., Korp. Kad. Nr. 1.
 2910. Kieraszewicz Leonard (4.3.1896) 65 p. p.
 2911. Sokołowski Stanisław VIII (23.8.1898). KZ. sr., K. O. P.
 2912. Juchnowicz Stanisław (9.1.1896), 50 p. p.
 2913. Kumor Emil (14.1.1899) KN., >&ł2, Korp. KZ. sr., Kad. Nr. 1.
 2914. Pawłowski Feliks Aleksander (30.41896) MN., 83 p. p.
 2915. Borucki Tadeusz (12.3.1899) KN., >f«, 13 p. p.
 2916. Szydłowski Wiktor (16.1.1894) >$<, Szt. Gł.
 2917. Waligórski Józef II (10.2.1894) KZ. sr., 78 p. p.
 2918. Łukowski Mieczysław (1.1.1894) )$<(, K. O. P.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Kapitanowie
  75
 2919. Styczyński Michał (4.9.1893), 43 p. p.
 2920. Dworak Tadeusz Ludwik Eugenjusz (14.1.1899) MN., KZ. sr., 28 p. p.
 2921. Piętka Ludwik (24.8.1896), 3 p. s. p.
 2922. Kuszel Franciszek (17.2.1895), KZ. sr., 66 p. p.
 2923. Muliński Antorti (4.6.1897), 42 p. p.
 2924. Dąbrowski Wincenty (25.5.1895), 38 p. p.
 2925. Polnik Władysław (15,8.1897) 85 p. p.
 2926. Kuśmidrowlcz Ładysław Edmund (24.9.1899) KN., 2, KZ. sr., 29 p. p.
 2927. Żochowski Edmund Stanisław (2.11.1898) MN., 35 p. p.
 2928. Szui Kazimierz Stefan (3.12.1895) 10 p. p.
 2929. Dworak Andrzej (30.11.1893) KN., KZ. sr., Szt. Gł.
 2930. Woźniak Piotr (20.2.1898) dypl., KZ. sr., 17 dyw. piech.
 2931. Wiklicki Józef (29.9.1896), 5 p. s. p.
 2932. Fischer Józef (6.2.1894) ^, 8 p. p. leg.
 2933. Owsiany Stanisław (8.5.1895) >§<, 42 p. p.
 2934. Węgrzyn Walenty (4.2.1897) l-f«, 14 p. p.
 2935. Kapkowski Edward (18.9.1894), C. W. Piech.
 2936. Różycki Karol Tomasz (18.10.1898) >§*!, KZ. sr., 3 p. p. leg. t
 2937. Maciejowski Jerzy (15.10.1898) KZ. sr., 75 p. p.
 2938. Janik Piotr II (30.8.1896), K. O. P.
 2939. Filipek Jan III (19.6.1897) >5*, K. O. P.
 2940. Gaspenas Mieczysław (5.2.1896), 22 p. p.
 2941. Górski Wiktor (7.4.1897) >$<, MN., KZ. sr., 83 p. p.
 2942. Welk Marjan Józef (4.12.1894) KN., KZ. sr., D. O. K. X.
 2943. Rolewicz Kazimierz (18.1.1899) KZ. sr., 38 p. p.
 2944. Szymański Zygmunt 11 (10.9.1895), KZ. sr., 15 p. p.
 2945. Żyliński Paweł (29.8.1893), 7 p. p. leg.
 2946. Kaczmarski Stanisław (22.2.1898) !*$( 2, KZ. sr.. Gab. Wojsk. Prezydenta Rzplitej.
 2947. Kufa Paweł (22.1.1893) KZ. sr., 63 p. p.
 2948. Górski Stefan III (13.2.1897), 79 p. p.
 2949. Szuber Mieczysław Kazimierz (25.9.1895), K. O. P.
 2950. Niżyński Bohdan (28.11.1896), Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 2951. Dawidonis Stanisław (12.1.1896), 64 p. p.
 2952. CiągHński Hipolit (3.8.1893), C. W. Br. Panc.
 2953. Stolarz Leon Izydor Józef (9.3.1899), 54 p. p.
 2954. Bachurzewski Stanisław (7.11.1895), 33 p. p.
  82- Małecki Juljan (26.8.1892) f-jj«, K. O. P.
 2955. Ziemba Rudolf Norbert (24.11.1899), Szk. Pchor. Rez. Piech.
 2956. Naglicki Marjan Edward (28.1.1897) KZ. sr., 19 p. p.
 2957. Orłowski Szczepan Leopold (26.12.1898), K. O. P.
  86* Koppel Henryk Wojciech (26.4.1898) ^12, 76 p. p.
 2958. Kulikowski Stefan (28.1.1895) I#« 2, MN., K. O. P.
 2959. Tomnka Władysław Leon (25.6.1899), K. O. P.
 2960. Lubczyński Ignacy Jan (1.2.1896) MN., KZ. sr., 48 p. p.
 2961. Leslak Piotr Władysław (26.6.1896), 4 p. p, leg.
 2962. Niemiec Władysław (10.8.1897) KZ. sr., 11 p. p.
 2963. Kamyno-Tellego Władysław (21.8.1897), C. W. Piech.
 2964. Żywocki Zygmunt Bolesław (25.12.1898) 67 p. p.
 2965. Witkowski Henryk Bonawentura (14.7.1897) »§«, KN., 21 p. p.
 2966. Orłowski Stefan Gustaw (2.6.1894) W$«, KZ. sr., 21 p. p.
  06i Czaputowicz Eugenjusz (5.11.1895) MN., 82 p. p.
 2967. Juchniewicz Ludwik (11.3.1894) >ijł, 20 p. p.
 2968. Zalewski Lucjan Marceli (6.1.1899), KZ. sr., KZ. WLśr., dyw. szk. pchor, rez. piech.
  przy 29 dyw. piech. gg. Wieliczko Ignacy (31.7.1897), 36 p. p.
 2969. Harasymów Stanisław Franciszek (25.12.3898) KZ. sr., 32 p. p.
 2970. Kapała Józef (14.12.1898), 56 p. p.
  Lista Starszeństwa Oflc5Zaw. Piechoty — Kapitanowie
 2971. Sasak Władysław (25.9.1899) tg<( KZ. sr., w dysp. szefa Dep. Piech. M.5. Wojsk.
 2972. Moyzes Aleksander 22.7.189l).MN., KZ. sr., 5zt. Gł.
 2973. Jankowski Bronisław (3.1.1896), 1 p. s. p.
 2974. Jaworski Jan IV (14.12.1898) Szk. Pdfc. dla Małolet. Nr. 1.
 2975. Witkowski Konstanty Bolesław (11.3.1895), 8 p. leg.
 2976. Rodzlewicz~Blelewicz Andrzej (4.1.1895), 67 p. p.
 2977. Rusiecki Józef (14.10.1898), 71 p. p.
 2978. Majewski Piotr Witalis (10.12.1896), K. O. P.
 2979. Kowalski Łukasz (18.10.1893), 68 p. p.
 2980. Stroiński Jan I (29.10.1895), KZ. sr., 33 p. p.
 2981. Szmidt Anatol (8.12.1898) »fff, 82 p. p.
 2982. Krajewski Wojciech (4.4.1896) KZ. sr., 62 p. p.
 2983. Paszkowski Roman (7.3.1896) 4 p. P- leg.
 2984. Templer Izydor (10.6.1892) KZ. sr., 1 p- »• P-
 2985. Czyhiryn Kazimierz (30.5.1898) l^i, D. O. K. IV.
 2986. Parfiniewicz Stefan (2.12.1897), 40 p. p.
 2987. Homan Roman (2.8.1899) #$#, 38 p. p.
 2988. Fleischman Albin (10.1.1897) )^, 40 p. p.
 2989. Szczygielski Ludwik Henryk (28.8.1897), 12 p. p.
 2990. Jarocki Wiktor (19.3.1896), 14 p. p.
 2991. Nowicki Zygmunt II (27.11.1896), 33 p. p.
 2992. Skimina Czesław Jan (19.7.1899), K. O. P.
 2993. Fabiański Jan Paweł (23.3 1899) KZ. sr., 1 p. panc.
 2994. Krupiczka Tedeusz (18.9.1898) 71 p. p.
 2995. Pltułko Władysław (3.5.1899), 78 p. p.
 2996. Jankowski Józef II (26.10.1894) HK w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 2997. Szyja Michał (15.9.1895), 49 p. p.
 2998. Rozmus Mieczysław Sebastjan (12.2.1899) 52 p. p.
 2999. Boluk Feliks (22.11.1895), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3000. Nechwilla Henryk (24.8.1897), 61 p. p.
 3001. Mika Andrzej Józef (14.9.1898) KZ. sr., 10 p. p.
 3002. Derych Bolesław (9.8.1896) >§«, KZ. sr., K. O. P.
 3003. Kaczkowski Marjan (8.12.1894) $$C5, 42 p. p.
 3004. Allinger Stanisław (20.1.1900), 35 p. p.
 3005. Rusacz Michał (24.8.1897) MN, 45 p. p.
 3006. Zajączkowski Ludwik (1.1.1895), 59 p. p.
 3007. Borysiewicz Stanisław (2.2.1897), baon morski
 3008. Horzemski Jan Janusz (25.11.1898) łjjfl, 67 p. p.
 3009. Raczkowski Bolesław (28.10.1899), 53 p. p.
 3010. Fober Jakób (20.7.1899), 4 p. s. p.
 3011. Wodecki Bolesław (25.4.1897) Szk. Pchor. Piech.
 3012. Jagielłowicz Władysław Włodzimierz Marja (6.12.1895) MN, 40 p. p.
 3013. Boratyński Adolf (20.12.1897) MN., 54 p. p.
 3014. Marcinkiewicz Józef (20.5.1898) KZ. sr., 85 p. p.
 3015. Durko Karol (30.12.1897) KZ. sr., Szk. Pchor. Rez. Piech.
 3016. Ścigalski Ludwik (7.8.1898) KZ. sr., 77 p. p.
 3017. Habiniak Aleksander (19.7.1897) 28 p. p.
 3018. Graiulewicz Jan (1.4.1897), 76 p. p.
 3019. Burnatowski Andrzej (17.11.1899), 66 p. p.
 3020. Tomasik Mikołaj (10.9.1899) pj<3, KZ. sr., 21. p. p.
 3021. Brzozowski Bronisław II (15.11.1898) KZ. sr., 27 p. p.
 3022. Okupski Stefan (5.9.1897) 1^1, KZ. sr., 62 p. p.
 3023. Niewiadomski Stanisław (25.12.1892) pjjffl, 4. p. p. leg.. f
 3024. Grzybowski Kazimierz II (4.3.1899), 82 p. p.
 3025. Nowak Franciszek Jan (8.10.1896) »#*, KZ. sr., K. O. P.
 3026. Kokular Marjan (5.12.1896) KZ. sr., K. O. P.
 3027. Gzylewskl Marjan Ignacy (8.9.1895), 19 p. p.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Kapitanowie
  77
  160.
  161.
  162.
  163.
  164.
  165.
  166.
  167.
  168.
  169.
  170.
  171.
  172.
  173.
  174.
  175.
  176.
  177.
  178.
  179.
  180.
  181.
  182.
  183.
  184.
  185.
  186.
  187.
  188.
  189.
  190.
  191.
  192.
  193.
  194.
  195.
  196.
  197.
  198.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Staroń Paweł (12.1.1895), KZ. sr.. 6 p. s. p.
  Mrozowski Feliks I (18.5.1896) KN, $<3, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk. Putowski Władysław (15.8.1897) KN, >§*2, 11 p. p.
  Bielawski Kazimierz II (1.8.1896) KN., $12, KZ. sr., 7 p. p. leg.
  Szafran Zdzisław Kazimierz (3.4.1902), 64 p. p.
  Kasiewicz Maksymilian (17.11.1893) KZ. sr., 32 p. p,
  Kędzierski Maksymiljan Antoni (14.4.1900) $4, 3 p. panc.
  Gadulski Tadeusz Edmund (9.2.1901) $2, K. O. P.
  Niezabitowskl Ludwik Marjan (16.8.1897) $1, 1 p. p. leg.
  Poręba Michał (9.8,1898), K. O. P.
  Byszek Seweryn Karol (8.1.1899) KZ. sr., 81 p. p.
  Irzykiewlcz Józef (18.9.1895), 41 p. p.
  Janik Leon (28.4.1898) $4, Szk. Pchor. Piech.
  Czerwień Leon (17.6.1899) $<, 5 p. p. leg.
  Ziemba Stanisław 1 (22.2.1895) KZ. sr., 6 p. p. leg.
  Świętoń Piotr (11.6.1896), K. O. P.
  Stachowiak Ignacy (29.1.1892) $, 1 p. s. p.
  Dobija Józef II (18.1.1894) $3, K. O. P.
  Fleszar Antoni (20.12.1897) KN, $4, KZ. sr., 1 p. p. leg.
  Suchorzewskl Jan Kazimierz (14.1.1895) $4 2, 1 p. s. p.
  Nowaczyńskl Aleksander (24.11.1900), 36 p. p.
  Kawalec Rajmund (8.3.1892) JJ(5, $4, KZ. sr., w dysp. szefa Dep. Piech. M.S.
  Wojsk.
  Dąbrowa Czesław (28.9.1899), 84 p. p.
  Michniewicz Władysław (29.4.1901) dypl. mr. KN, 2 dyw. plech. leg. Karolczyk Roman Piotr (22.2.1900), 1 p. p. leg.
  Penner Edward (22.12.1898) $l, K. O. P.
  Murkoclński Jan (25.3.1895) KN, 62 p. p.
  Czyżewski Marjan (7.8.1899) dypl. MN, KZ. sr., 5 dyw. piech.
  Kulesza Władysław Antoni (18.4,1900) $2, KZ. sr., 72 p. p.
  Tinz Marjan (1.9.1894) KN., $, 17 p. p.
  Pysz Jan (26.10.1894) KN, K. O. P.
  Michalewskt Albin (26.12.1896), Szk. Pdfc. Piech, dla Małolet. Nr. 1. Medyński Wincenty (6.7.1898) KN., $2, 43 p. p.
  Ślęzak Stefan (2.8.1895) KN. $4, Szk. Pchor. Rez. Piech.
  Kaliciński Juljan (28.2.1898) KN., 37 p. p.
  Kubin Adam Leon (24.5.1898) KN. z miecz., $, W. S. Woj.
  Kencbok Bronisław Sylwln (17.2.1898) $3, KZ. sr., 1 p. p. leg.
  Relich Stefan Czesław (20.10.1898) KZ. sr. Kmda Miasta Warszawa. Podoskl Jerzy (21.7.1900) dypl. MN., KZ.sr., Szt Gł.
  Kowalkowski Aleksander II (8.8.1899) dypl. $2, MN., Wojsk. B. Hist.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
  Jarosz Zenon Wincenty (11.1.1897) $4, KZ. br., 1 p. p. leg.
  Tumielewicz Zygmunt (22.5.1894) $1. 76 p. p.
  Prośba Jakób Kazimierz (18.9.1897) KZ. sr., K. O. P.
  Gorczyca Stanisław II (6.3.1896), 5 p. s. p.
  Miedzlejewski Lucjusz Saturnin (11.2.1897), 27 p. p.
  Sroka Marjan Karol (29.3.1898) KN., $2, KZ. sr., K. O. P.
  Hoilik Eugenjusz Karol (15.10.1896) 2 p. s. p.
  Grabowski Józef III (19.3.1896) $«, KZ. sr., 9 p. p. leg.
  Wodziński Wacław I (26.3.1895), 13 p. p.
  Grzywacz Stanisław (7.11.1897) $2, 77 p. p.
  Radziszewski Wisław Pius Teodor (5.5.1899), 68 p. p.
  Liskowlak Marjan (12.6.1899) $4, KZ. sr., 58 p. p.
  Dardzińskl Stanisław (4.4.1899) $4 2, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk. Rodzeń Józef (18.1.1899) $1, KZ. sr., 14 p. p.
 3028. Morawski Franciszek Michał (6.8.1897) KZ. sr., 19 p. p.
 3029. Małecki Mieczysław (6.12.1898) #, KZ. WLśr., Szk. Pchor Rez. Piech.
 3030. Dietrich Edward (13.10.1900), K. O. P.
 3031. Krajewski Konrad (29.10.1899) #, Szk. Pchor. dla Pdfc.
 3032. Zalewski Tomasz (29.12.1895) #, 76 p. p.
 3033. Słomkowski Tadeusz Roch (16.8.1899) #2, 80 p. p.
 3034. Gawrych Franciszek (30.8.1896) #, K. O. P.
 3035. Schubert Franciszek (11.9.1900) KZ. sr., 49 p. p.
 3036. Szymanowski Stefan Ludwik (7.8.1896) KZ. sr., Szk. Pchor. dla Pdfc.
 3037. Knapik Stanisław I (4.5.1898) #, KZ. sr., Korp. Kad. Nr. 3.
 3038. Kottik Adam Władysław (11.9.1900) #, KZ. sr., 9 p. p. leg.
 3039. Zatopiański Józef (11.1.1897) #, 3 p. p. leg.
 3040. Osmakiewicz Franciszek (15,1.1901) KN., KZ. sr., Szk. Pchor. Piech.
 3041. Galica Władysław (20.9.1900) #12, 69 p. p.
 3042. Jakimowski Domicjusz Antoni (20.8.1901) #, K. O. P.
 3043. Kamieński Czesław (22.5.1898), 79 p. p.
 3044. Witkowski Marjan II (3.2.1899) KN., #4, K. O. P.
 3045. Rowicki Bolesław (13.4.1899) #, 63 p. p.
 3046. Bilczewski Franciszek (22.12.1895) #, K. O. P.
 3047. Adamek Jan Łukasz (18.10.1900) #2, KZ. WLśr., 26 p. p.
 3048. Berger Antoni (12.11.1897) J$(5, #, MN., 54 p. p.
 3049. Spritzer Marcin (29.6.1897) #, 86 p. p,
 3050. Piotrowski Edward Marjan (31.1.1899) KN., 53 p. p.
 3051. Wierzbowski Jerzy (23.11.1894) KZ. sr., 8 p. p. leg.
 3052. Sadowski Karol (18.10.1901) #2, KZ. sr„ 6 p. p. leg.
 3053. Polkowski Franciszek (6.9.1898) #, 10 p. p.
 3054. Hordt Tadeusz Józef (28.8.1901) #2, Szk. Pchor. Piech.
 3055. Latanowicz Leon (13.3.1897) #, 50 p. p.
 3056. Urbanowicz Edmund (28.11.1899) #, KZ. WLśr., Szt. Gł.
 3057. Franuś Eugenjusz (13.8.1898) #2, 4 p. p. leg.
 3058. Niedzielski Wacław (14.5.1895) #, KZ. sr., 15 p. p.
 3059. Przybylski Witold (4.12.1896) #, KZ. sr., 10 p. p’
 3060. Czekalski Piotr (30.1.1897) #, KZ. sr., w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3061. Krajewski Henryk II (7.7.1898) KZ. sr., 31 p. p.
 3062. Kaptur Czesław (22.6.1900), 22 p. p.
 3063. Gucma Bolesław (3.2.1897). Korp. Kad. Nr. 2.
 3064. Kaseja Michał (6.9.1897) #, KZ. sr., 38 p. p.
 3065. Malinowski Józef II (14.3.1899) #, KZ. sr., 69 p. p.
 3066. Zajączkowski Franciszek II (26.9.1900) #3. D. O. K. IX.
 3067. Piekarniak German (30.10.1900), 36 p. p.
 3068. Perliński Stanisław (13.8.1899) #, 8 p. p. leg.
 3069. Krzywiak Stefan (17.7.1900), K. O. P.
 3070. Andrychowski Jan (16.6.1898), 24 p, p.
 3071. Laurentowski Piotr (22.7.1899) KZ. sr., D. O. K. V111.
 3072. Byszewski Tadeusz (13.7.1899) KN., #2, KZ. sr. 26 p. p.
 3073. Dudziak Michał (26.9.1900), 55 p. p.
 3074. Rosołek Ludwik (13.8.1897) #, KZ. sr. 34 p. p.
 3075. Adamski Jan Marjan (29.6.1898) #3, KZ. sr., Szk. Pchor. Rez. Piech.
 3076. Sakowski Franciszek (8.5.1898) >$t5, KN., #4, KZ. sr., Gen. Insp. Sił Zbr.
 3077. Garwacki Zbigniew (1.2.1899) #, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3078. Herhold Franciszek Jan (28.1.1900) #4, KZ. sr.. Cent. Inst. W. F.
 3079. Clmura Emil (28.1.1897) KN., #3, Szk. Pchor. Piech.
 3080. Florkowski Tadeusz Romuald (24.9.1894), 82 p. p.
 3081. Czyżewicz Mieczysław Juljan Mikołaj (18.6.1901), dyw. szk. pchor. rez. piech
  przy 29 dyw piech.
 3082. Worono Konstanty (30.3.1896) tyiS, #, 1 P- P- leg.
 3083. Zarębski Bolesław Zygmunt (21.1.1900) #, Szk. Pchor. Piech.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Kapitanowie — Porucznicy
  79
 3084. Kowarsz Adolf (4.6.1899) KZ. sr., K. O. P.
 3085. Tomczak Kazimierz I (5.2.1893) 3*^(5, Szk. Pchor. Rez. Piech.
 3086. Klimczyk Henryk (28.5.1900), MN., 45 p. p.
 3087. Obidowicz Witold (7.1.1900) 3^(5, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk
 3088. Wanic Ignacy (3.1.1899) >$(, 42 p. p.
 3089. Teodorczyk Mieczysław (28.2.1899) KZ. WLśr. 85 p. p.
 3090. Goldenberg Józef (7.5,1901) KZ. sr. 35 p. p.
 3091. Weisbach Józef (8.10.1899) KW. MN.. KZ. sr. 17 p. p.
 3092. Szuchatowicz Leon Grzegorz (20.4.1900), 53 p. p.
 3093. Kllańskf Antoni Norbert (6.6.1896) C. W. Piech.
 3094. Gruszecki Stanisław Jan (19.5.1900) b^-l, w dysp. szefa Dep. Piech. M. 5. Wojsk.
 3095. Mischke Wincenty (20.1.1894) 3^(5. Szk. Pchor. Piech.
 3096. Kwieciński Izydor (3.5.1898) >&l, W S. Woj.
 3097. Lisowski Tadeusz 11 (28.10.1898), 2 p. panc.
 3098. Kozłowski Wincenty (28.1.1896), 3 p. p. leg.
 3099. Zimnal Marjan (24.3.1901) KZ. sr. W. S. Woj.
 3100. Nagórski Władysław (24.6.1897) 3^(5, KZ. sr., w dysp. szefa Dep. Piech. M. S.
  Wojsk.
 3101. Pancierzyński Jan Mateusz (26.2.1901) KZ. sr. 65 p. p.
 3102. Zabielski Edward (1.1.1898) 3^C5, KN., >j«3, 61 p. p.
 3103. Grott Lucjan (11.7.1894) >§W, KZ. sr., 75 p. p.
 3104. Rytel Bogusław (20.5.1899) 3*|C5, KZ. sr., 36. p. p.
 3105. Ginalski Edmund Wiktor Jerzy (29.11.1900) >f<, MN., KZ. sr., W. S. Woj.
 3106. Marzys Edward (l2.10.1899) 3^C5, MN., 5 p. p. leg.
 3107. Hartman Józef (27.10.1898) MN., KZ. sr., Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3108. Warth Karol (28.6.1901), KZ. sr., 6 p. s. p.
 3109. Piko Władysław (15.1.1899), D. O. K. III.
  PORUCZNICY
  Starszeństwo z dniem I-go czerwca 1919 r.
 3110. Niedzielski Marjan Jan Tadeusz (23.6.1896), P. K. U. Łódź Pow.
 3111. Kowalówka Józef I (9.10.1893), Korp. Kad. Nr. 3.
 3112. Gottas August (6.8.(1896), Korp. Kad. Nr. 1.
 3113. Kotowicz Władysław (13.3.1897), P. K. U. Kraków Pow.
 3114. Hola Józef (1.2.1893) KN, >|«3, Korp. Kad. Nr. 2.
 3115. Malinowski Gedymin Zygmunt (21.2.1890), P. K. U. Skierniewice.
 3116. Geras Tadeusz (6.11.1895), KN., P. K. U. Lublin M.
 3117. Łęcznarowicz Gustaw (25.8.1893), P. K. U. Łańcut.
 3118. Skarskl Tadeusz Władysław (11.6.1897), K. O. P.
 3119. Potapowicz Konstanty (9.9.1887) KZ. sr., P. K. U. Suwałki.
 3120. Spadarzewski Piotr (29.6.1895) #1, KZ. sr., baon szt. M. S. Wojsk.
 3121. Telatycki Mikołaj Bronisław (3.11.1894), 5 p. p. leg.
 3122. Gutowski Mieczysław (25.7.1895) KZ. sr., P. K. U. Warszawa – M. III
 3123. Dawid Władysław (7.6.1896), MN., 22 p. p.
 3124. Kowal Jan (30.10.1895), 2 p. s. p.
 3125. Jacyna Michał (2.2.1897) MN, 30 p. p.
 3126. Makuch Tadeusz Eugenjusz (27.9.1897), 40 p. p.
 3127. Szpakowski Jan (15.5.1892), 72 p. p.
 3128. Jakubowski Tadeusz III (15.8.1896), Korp. Kad. Nr. 2.
 3129. Jeszka Jan (24.2.1895) KZ. sr., K. O. P.
 3130. Pogorzelski Ludwik Feliks (24.7.1898), 6 p. s. p.
 3131. Herzog Ludwik (19.8.1894) frjjfl, P. K. U. Nowogródek.
 3132. Iwaszkiewicz Ignacy Jan (13.1.1896), 11 p. p.
  80 Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy
 3133. Ilgiewicz Piotr (10.7.1896) łgn, KZ. WLśr., Kmda Miasta Wilno.
 3134. Lange Antoni Józef (13.6.1898) KZ. sr., w dysp. szefa Dep. Piech. M
 3135. Butwiłto Witold (30.11.1893) #i, 4 p. p. leg.
 3136. Wojtan Wincenty (28.9.1891) Hgä, K. O. P.
 3137. Zarębski Michał (28.9.1895), 38 p. p.
 3138. Jarski Andrzej (10.7.1896) lijfl 2, P. K. U. Bielsk Podlaski.
 3139. Stelnicki Zygmunt (2.2.1895), 43 p. p.
 3140. Widlarz Wojciech II (23.4.1898), 4 p p. leg.
 3141. ’ Nowosielski Eugenjusz (24.12.1893) KN, 6^«I, KZ. sr., 68 p. p.
 3142. Łukaszewicz Stanisław Kostka Erazm (25.11.1892), 82 p. p.
 3143. Pełczyński Bolesław (7.11.1891), K. O. P.
 3144. Czarnocki Ludwik (22.10.1893) I>^2. KZ. WLśr., 85 p. p.
 3145. Busz Aleksander (1.3.1896), 50 p. p.
 3146. Skirgajło Aleksander (27.3.1890) MN, P. K. U. Przemyśl.
 3147. Hussakowski Antoni (14.1.1896), 20 p. p.
 3148. Danhoffer Włodzimierz (14.6.1898) 1$^, MN. 60 p. p.
 3149. Kozłowski Stanisław V (4.8.1894), 10 p. p.
 3150. Konkiel Stanisław II (11.8.1893), 6 p. p. leg.
 3151. Nowaczkiewicz Leon Antoni (6.4.1894), P. K. U. Gniezno.
 3152. Skwara Wojciech (17.4.1896), 26 p. p. .
 3153. Boumiłło Józef (23.3.1891) MN, 77 p. p
 3154. Ozimek Tadeusz (23.3.1895), 30 p. p.
 3155. Kriegselsen Adam (21.3.1894), K. O. P.
 3156. Kornet Szczepan (12.12.1892), P. K. U. Lida.
 3157. Tucholski Józef Feliks (13.3.1896), 86 p. p.
 3158. Konopka Józef Benedykt (2.3.1894), P. K. U. Lwów – Pow.
 3159. Szczęsny Czesław (3.3.1894) J^i, KZ. sr., 33 p. p.
 3160. Starostecki Leonard Stanisław (6.11.1891), K. O. Ć. Grupa.
 3161. Jeśman Aleksander (24.7.1896), P. K. U. Pińsk.
 3162. Sedlaczek Kazimierz Bronisław (27.4.1898), 65 p. p.
 3163. Mozirer Marjan Józef (9.8.1897), 4 p. p. leg.
 3164. Wańtowskl Alfons (4.9.1892), 61 p. p.
 3165. Kaczmarski Franciszek (13.8.1898), 75 p. p.
 3166. Wierzbicki Mieczysław II (28.11.1897), 17 p. p.
 3167. Grabowlecki Zygmunt Apolonjusz (18.4.1896) KZ. sr., 21 p. p.
 3168. Sobolewski Władysław II (26.6.1893) KZ. sr., 32 p. p.
 3169. Leitner Lucjusz Marjan (22.7.1897), 67 p. P-
 3170. Salnicki Zygmunt (7.1.1892), Korp. Kad. J’ß 2.
 3171. Kurowski Wincenty (15.6.1896), K. O. P.
 3172. Leszak Stanisław Dyonizy (8.4.1897) KN, K. O. P-
 3173. Czaporowski Józef (28.3.1893), 64 p. p.
 3174. Batorski Zenon (2.3.1894) KZ. sr., 71 p- P-
 3175. Wysocki Wilhelm (5.11.1894), 34 p. p.
 3176. Kulig Stanisław (18.4.1895), 86 p. p.
 3177. Zarębski Stanisław II (9.4.1893) KN, Hf« 3, w dysp. d-cy O. K. II. do
 3178. Dziadzik Franciszek (17.11.1893) K. O. P-
 3179. Lang Józef Henryk (11.2.1896), K. O. P-
 3180. Godziszewski Stefan I (12.6.1892), 86 P« P*
 3181. Siciński Kazimierz Anastazy (15.4.1897), TT» Kn>da Miasta Lwów.
 3182. Małowlejski Mieczysław (1.4.1895), 31 P- P*
 3183. Klepka Jan (2.2.1897), 28 p. p.
 3184. Bartela Władysław (2.6.1896), KN., 4 p. s. P-
 3185. Oleś Wincenty Stanisław (20.4.1889), 1 p- s* P*
 3186. Przegroda Stefan Bronisław (2.9.1898) Hf« 2, P- K. U. Włocławek
 3187. Jędrzejewski Jakób (26.8.1890) KZ. sr., 24 p. P-
 3188. Piasecki-Heumos Józef (11.7.1894), 5 p. p- leg*
 3189. Białoruckl Józef (24.3.1898), 26 p. p.
  . S. Wojsk.
  prac p. w
  Lista Starszeństwa Oflc, Zaw. Piechoty—Porucznicy
  81
 3190. Rutkowski Edward (29.8.1893), P. K. U. Sarny
 3191. Chwata Juljan Jan (29.7.1897), 28 p. p.
 3192. Zięba Eugenjusz (13.11.1893)« 1 p. s. p.
 3193. Tarnawski Tadeusz Longin (3.1.1895), 6 p. s. p.
 3194. Rabczański Bolesław (7.8.1897), P. K. U. Sieradz
 3195. Kopczyński Władysław Jan (24.6.1892) MN, 69 p. p.
 3196. Łukawski Lucjan Rafael (3.3.1897), K. O. P.
 3197. Baumgardt Jan (25.1.1897) >1«, K. O. P.
 3198. Sikorski Dyonizy Edward Kazimierz (8.4.1893) »§4 3, P. K. U. Łask
 3199. Ziębowicz Franciszek (25.8.1897), 64 p. p.
 3200. Kotodzian Władysław (23.2.1896), K. O. P.
 3201. Strzałkowski Leopold (12.9.1887) P. K. U. Biała-Podlaska
 3202. Łabęcki Romuald Zenon (28.8.1896) KN, 1 p. s. p.
 3203. Chadaj Leon (24.10.1898), K. O. P.
 3204. Francki Janusz Stanisław (26.3.1896), 1 p. panc.
 3205. Izerowicz Artur (10.4.1893) KZ. sr., 71 p. p.
 3206. Chwedończuk Adolf (10.6.1897), K. O. P.
 3207. Leszczyński Stanisław III (14.3.1896) ^2, 38 p. p.
 3208. Dąbrowski Otton Józef (17.4.1898), Wojsk. B. Hist.
 3209. Jaworski Roman (21.10.1688) KZ. sr., K. O. P.
 3210. . Mieczkowski Aleksander (14.3.1900), 65 p. p.
 3211. Malicki Stanisław (7.12.1896) KZ. WLśr., 77 p. p.
 3212. Ber Witold (10.11.1894), 41 p. p.
 3213. Małecki Władysław (26.5.1896), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3214. Dubowiecki Filip (1.5.1893), Korp. Kad. Nr 2.
 3215. Dawidowicz Zygmunt (17.2.1892) MN, 40 p. p.
 3216. Lipski Bolesław 1 (13.1.1890) 63 p. p.
 3217. Nowicki Leon (21.3.1896), 23 p. p.
 3218. Szpet Zdzisław (8.1.1892), 2 p. p. leg.
 3219. Zajączkowski Henryk Zygmunt (23.1.1897) fj*, 56 p. p.
 3220. Wawrykiewicz Florjan (2.4.1898), 70 p. p.
 3221. Stasiuk Wacław (28.8.1893), K. O. P.
 3222. Milczyński Mikołaj (19.12.1889), 28 p. p.
 3223. Kurkiewlcz Jan (3.2.1894), K. O. P.
 3224. Grizani Jan (29.8.1895) >j^l, Korp. Kad. Nr 3. «
 3225. Timmel Kazimierz (14.1.1897) >■§■!, 75 p. p.
 3226. Rapcewicz Jan (4.1.1897), 71 p. p.
 3227. Konopacki Jan 111 (18.12.1896) #1, 73 p. p.
 3228. Dryiałowski Kazimierz Romuald (31.8.1895), 41 p. p.
 3229. Bielawski Bronisław (5.2.1897) KN, >|m, K. O. P.
 3230. Dapiński Józef (17.3.1890) MN., 61 p. p.
 3231. Kujawski Kazimierz II (4.3.1895), P. K. U. Warszawa-M. IV.
 3232. Moskwiak Włodzimierz (19.4.1896), D. O. K. VI.
 3233. Danecki Tadeusz Maciej (5.9.1894), K. O. P.
 3234. Łaniewski Wiktor (24.12.1897), K. O. P.
 3235. Mierzwiński Antoni (21.3.1897), 20 p. p.
 3236. Szatz Jerzy (17.1.1899), Szk. Pchor. Piech.
 3237. Dujanowicz Ludwik (23.3.1897) J#C 5, ►£*, 55 p. p.
 3238. Fabicki Juljan (13.2.1896) P. K. U. Gdynia
 3239. Satkiewicz Józef (28.3.1893), 79 p. p.
 3240. Lamparski Edmund (25.9.1890) W. S. Woj.
 3241. Brusznickl Wacław (22.9.1895), 57 p. p.
 3242. Müller Leon (21.11.1898), 1 b. strz.
 3243. Pawłowski Adam II (21.3.1897), K§< 2, 80 p. p*
 3244. Wąsowski Edmund (16.11.1895), 16 p. p.
 3245. Ciepielowski Jerzy (6.12.18V9) $i, MN., KZ. sr., 58 p. p.
  6
  Lista Starszeństwa Oflc. Zaw. Piechoty — Porucznicy
 3246. Romeckl Stanisław (12.6.1898) KN., 71 p. p.
 3247. Konarzewski Marjan (14.9.1896) 2, 26 p. p.
 3248. Świrszczewski Marjan (27.11.1896), 50 p. p.
 3249. Cwynar Józef (1.10.1899), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3250. Paprocki Zygmunt Roch (16.8.1896) baon morski
 3251. Kurelski Mieczysław Ignacy (26.7.1894), 41 p. p.
 3252. Brewiński Jan (8.6.1899), KN., 5 p. p. leg.
 3253. Kwiatkowski Bronisław IV (13.8.1897), K. O. P.
 3254. Podrouiek Jarosław Franciszek (11.1.1897) i|H4, KZ. sr„ 39 p. P<
 3255. Karbowski Władysław (3.6.1899) M§« 4, K. O. P.
 3256. Ciołkowski Bronisław Teodor (23.5.1898), K. O. P.
 3257. Fink Oskar Juljusz (4.8.1899), 32 p. p.
 3258. Gryszczyński Leon (4.4.1894) ijt, 82 p. p.
 3259. Berak Stanisław (3.12.1895), K. O. P.
 3260. Śliwa Stefan (13.8.1898), K. O. P.
 3261. Cebrowski Wacław (11.3.1895), K. O. P.
 3262. Kordus Jan (25.1.1893), K. O. P.
 3263. Pietrzykowski Tadeusz (21.8.1894) KZ. sr., w dysp. szefa Dep. Piech. M. 5
  Wojsk.
 3264. Czarnocki Aleksander (1.4.1897), 76 p. p.
 3265. Iwanowski Józef I (6.10.1891), 86 p. p.
 3266. Ostrowski Aleksander Ludwik (26.2.1898), 18 p. p.
 3267. Szabłowski Stanisław (8.10.1899), 56 p. p.
 3268. Wyrzykowski Leon (5.12.1898) Hjf* 2, 36 p. p.
 3269. Olszewski Tomasz Walerjan (28.11.1893), K. O. P.
 3270. Hickiewicz Michał (7.9.1897), 54 p. p.
 3271. Sklrgajłło Grzegorz Lucjan (11.2.1891) KZ. sr., P. K. U. Końskie
 3272. Żarnowskl Karol (2.1.1892), P. K. U. Sanok
 3273. Gorczykowski Romuald Tadeusz (16.10.1894), 63 p. p.
 3274. Zieliński Tadeusz Wolfgang (30.10.1898) łgt, K. O. P.
 3275. Klewar Jarosław Walenty (9.2.1899), 19 p. p.
 3276. Michalik Gustaw (21.3.1898) Hg«, 33 p. p.
 3277. Kowszyk Arkadjusz (9.2.1891) KZ. sr., KZ. WLśr., 86 p. p.
 3278. Pawłowski Aleksander (20.9.1895), 39 p. p.
 3279. Wąsik Jan (5.7.1894) HS«. K. O. P.
 3280. Szrubarskł Henryk (23.9.1890) Hjw, KZ. sr., K. O. P.
 3281. Zbaraszewski Józef (1.3.1897) H§«, 81 p. p.
 3282. Podwapiński Józef (4.5.1896) tf, P. K. U. Kałusz
 3283. Pietniimas-Pietkiewicz Leonard (19.11.1892) KZ. sr., Korp. Kad. Nr. 3.
 3284. Borowski Ignacy (15.1.1891) KN., KZ. sr., Korp. Kad. Nr. 2.
 3285. Wardzyński Stefan II (29.3.1896), 16 p. p.
 3286. Grzybowski Antoni II (10.1.1897), K. O. P.
 3287. Regenstreif Leon (10.12.1899), 43 p. p.
 3288. Żędzian Jerzy (19.10.1896), 60 p. p.
 3289. Lach Władysław Józef (21,2.1898), 20 p. p.
 3290. Pogorzelski Juljan (5.12.1897), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3291. Mozolewski Stanisław (7.7.1892), 17 p. p.
 3292. Naruniec-Gojiewski Witold (3.9.1888) KZ. sr., 64 p. p.
 3293. Marczewski Stanisław I (29.9.1890), KZ. sr., 3 p. panc.
 3294. Kruczyński Bernard (20.5.1898), 82 p. p.
 3295. Kułakowski Witold (14.6.1899) KZ sr., Państw. Urz. W. F. I P. W.
 3296. Podraża Stanisław (25.6.1899), Korp. Kad. Nr. 2.
 3297. Nowicki Gerard (10.4.1895) ►§■!, MN., 63 p. p.
 3298. Kaliński Stefan (1.7.1892) KZ. sr., Korp. Kad. Nr. 1
 3299. Łazarewlcz Jan Szczęsny (22.1.1895), 30 p. p.
 3300. Żukowski Mieczysław (8.1.1895), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy
  83
 3301. Puchalski Franciszek (3.12.1897) KN., ijt, 34 p. p.
 3302. Sajkało Wacław Wilhelm (14.2.1889) »§4, MN., 81 p. p.
 3303. Łukasiewicz Kazimierz 1 (4.3.1891) Kmda Miasta Lublin
 3304. Lewkowicz Augustyn Mieczysław (20.7.1899) Szk. Pchor. Rez, Piech.
 3305. Mizer Konstanty (12.11.1896), baon morski
 3306. Lewkowicz Jan (7.12.1899), 81 p. p.
 3307. Hubar Hipolit (28.6.1896), P. K. U. Postawy
 3308. Borkowski Jan II (23.3.1895) 24 p. p.
 3309. Kuzlela Stanisław Stefan (11.11.1890), 53 p. p.
 3310. Banasik Bronisław (8.9.1894), 70 p p.
 3311. Gąssowski Bolesław (2.12,1893) KZ. sr.. KZ. WLśr., 81 p. p.
 3312. Galwanowski Zygmunt (5.5.1893) KZ. sr., K. O. P.
 3313. Kaimierczyk Józef (1.6.1899) 1^2, Korp. Kad. Nr. 3.
 3314. Stankiewicz Stanisław IV (11.11.1896) KZ. sr., 13 p. p.
 3315. SoroczyAski Ludwik (7.10.1894) Szt. Gł.
 3316. Skonieczny Konstanty (26.10.1893), 45 p. p.
 3317. Załęski Józef (23.2.1895) KZ. WLśr., w dysp. szefa Dep. Piech. M. S.
  Wojsk.
 3318. Stankiewicz Ludomir Bonawentura (13.1.1893) KZ. sr., P. K. U. Warszawa-M. III.
 3319. Prandecki Konstanty (14.3.1897)! 59 p. p.
 3320. KrasoA Jan II (7.9.1899) >$«, 4 p. s. p.
 3321. Gadkowski Leopold Juljan (8.11.1897), P. K. U. Baranowicze
 3322. Olechnowicz Władysław (27.1.1894), 79 p. p.
 3323. OstrowiAski Ludwik (23.8.1890), Centr. Inst. W. F.
 3324. Kodi Bronisław (28.2.1897) KZ. sr., 28 p. p.
 3325. Malinowski Zdzisław Józef (20.1.1899) >§^i, 38 p. p.
 3326. Świętorzccki Michał Jerzy (14.9.18931, K. O. P.
 3327. Rodzaj Marjan (13.1.1897) MN., P. K. U. Katowice
 3328. Lasota Jan I (14.7.1897) MN., 59 p. p.
 3329. Łukaszewicz Jan (24.3.1896), KZ. sr., K. O. P.
 3330. Sterne Adolf (21.7.1891), baon szt. M. S. Wojsk.
 3331. Mamrocha Ludwik (18.7.1897) MN., 1 p. panc.
 3332. Żabicki Tadeusz (7.4.1896), 25 p, p.
 3333. Kurowski Mieczysław (9.4.1898), 28 p. p.
 3334. Dziubanowski Stefan Konstanty (31.8.1894), 20 p. p.
 3335. Biskupski Kazimierz (18.12.1892), 9 p. p. leg.
 3336. Ryzlński Bolesław (10.5.1898) % 24 p. p.
 3337. Bogucki Antoni (7.6.1895), 14 p. p.
 3338. Zarzecki Stefan (4.10.1889), 33 p. p.
 3339. Sobkowski Feliks Tomasz (20.11.1897), 44 p. p.
 3340. Rolny Stanisław Feliks (20.10.1896) KN. łjw3, 2 p. p. leg.
 3341. Szpakowski Felicjan Gerard (5.2.1868), 6 p. p. leg.
 3342. Tugocki Stanisław (22.9.1896), K. O. P
 3343. Racilewicz Franciszek (30.3.1898), K. O. P.
 3344. Arkuszewski Józef Aleksander (27.2.1896), 3 p. p. leg.
 3345. SeredyAskl Andrzej (4.2.1892) >fa, 84 p. p.
 3346. Bizlor Antoni (13.4.1897), 40 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1919 r.
 3347. Łyszkowski Kazimierz (4.3.1892), Kmda Miasta Przemyśl
 3348. Mierzwa Franciszek (16.8.1892) Korp. Kad. Nr. 1.
 3349. Borak Józef (14.12.1894), K. O, P.
 3350. Wlciński Józef (2.2.1892) KZ. sr., w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
  84
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy
 3351. Brodowski Antoni (14.3.1891) KZ. sr., P. K. U. Łomża
 3352. Klauziński Ryszard (2.4.1894), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3353. Migdal Ludwik Andrzej (7.6.1897), 2 p. s. p.
 3354. Mularski’Franciszek (22.10.1896), 5 p. p. leg
 3355. Roth Eugenjusz Władysław (3.8.1891), 50 p. p.
 3356. llinicz Antoni (20.6.1897) 1^1, 31 p. p.
 3357. Węglowski Felicjan (27.1.1893), 80 p. p.
 3358. Hanus Juljan Tadeusz (9.2.1897), 49 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go kwietnia 1920 r.
 3359. Szyszllo Radosław (1.8.1896), 80 p. p.
 3360. Bogucki Albin (20.3.1896), 70 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1920 r.
 3361. Winter Marek Ignacy (7.10.1899) l*^, 7 p. p. leg.
 3362. Irzyk Stanisław (14.3.1890) KZ. sr., 1 b. strz.
 3363. Łabęcki Maksymłljan (8.5.1895) KN., 78 p. p.
 3364. Mielczarek Bolesław (16.9.1896), 3 p. p. leg.
 3365. Radke Edward (3.2.1898) KN., >|«, 31 p. p.
 3366. Matecki Jerzy (2.11.1898), 18 p. p.
 3367. Tulodziecki Alfred (17.5.1898) KZ. sr., D. O. K. VII.
 3368. Turzański Józef (19.3.1898), K. O. P.
 3369. Sobalski Kazimierz (2.2.1898) l^, K. O. P.
 3370. Romańczyk Władysław (2.1.1898), Szk. Pchor. Rez. Piech.
 3371. Gil Józef (3.11.1899), 54 p. p.
 3372. Wawrzyniak Teofil (18.4.1898), 4 p. s. p.
 3373. Rowiński Edmund Romuald (23.9.1897), 56 p. p.
 3374. Wojtyniak Leon (29.3.1896), 61 p. p.
 3375. Bańczak Józef (14.1.1898), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3376. Milewicz Antoni Kornel Bronisław (23.9.1900) KZ. sr., Korp. Kad. Nr. 1.
 3377. Spirydowicz Ignacy (28.3.1890), P. K. U. Wllno-Pow.
 3378. Zięba Jan II (31.10.1900) KZ. sr., Szk. Pchor. Piech.
 3379. Zachuta Adam (7.3.1900), K. O. P.
 3380. Karyszkowski Stefan (22.7.1899) ►£$«, MN., KZ. sr., 22 p. p.
 3381. Osucha Jan (20.3.1898), K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1920 r.
 3382. Moklowski Bohdan (15.9.1901) MN., 44 p. p.
 3383. Chaszczyński Stefan (9.3.1900), 5 p. s. p.
 3384. Jani Leopold Teofil (20.12.1900) 23 p. p.
 3385. Borg Eugenjusz Serwiljan (20.4.1900) P- K. U. Kościerzyna
 3386. Drabik Jan (13.6.1896), K. O. P.
 3387. Dołeczek Stanisław (16.8.1899), 48 p. p.
 3388. Kurzeja Mieczysław (2.12.1900), K. O. P.
 3389. Wawrzkiewlcz Tadeusz (1.4.1901), s. n. do 30.8.1932 r
 3390. Szwaba Tadeusz (28.3.1899), 31 p. p.
 3391. Hamberger Wlhelm (5.3.1900), 59 p. p*
 3392. Czank Augustyn (8.9.1900) KN., KZ. sr., 61 p. p.
 3393. Kiernotyckl Józef (21.2.1899) l$«, K. O. P.
 3394. Plocińskł Eugenjusz (23.10.1899) KS. sr., Szt. Gł.
 3395. Machowski Bronisław Marjan (1.5.1900) K. O. P.
 3396. Wojewski Jan 10.11.1898), 25 p. p.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy
  85
 3397. Zakrzeński Tadeusz (11.12.1889) sfł. KZ. WLśr., 85 p. p.
 3398. Janson Feliks (13.1.1900), Szk. Pchor. Rez. Piech.
 3399. Nyka Stefan (7.12.1896), 69 p. p.
 3400. Drypczyński Alfred Stanislaw (17.5.1896), 11 p. p.
 3401. Baron Szymon (17.5.1898) ufa, KZ. sr., KZ. WLśr., 77 p. p.
 3402. Kozanecki Józef (10.9.1898) KZ. sr , 81 p. p.
 3403. Bamber Franciszek (1.10.1900), 31 p. p.
 3404. Ciosański Stefan (10.7.1899), 57 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1920 r.
 3405. Staszewski Józef (13.3.1897), K. O. P
 3406. Czapek Jerzy (28.6.1899), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3407. Wiertelak Józef (4 2.1891), K. O. P.
 3408. Trzetrzewiński Wacław (10.4.1899) KZ. WLśr., 30 p. p.
 3409. Grzywiński Władysław (17.3.1896), 16 p p.
 3410. Kobyliński Jerzy (13.8.1899) N$<, KZ. WLśr. 71 p. p,
 3411. Kwaśnica Edward (10.6.1899) KZ. sr., 36 p. p.
 3412. Strycki Józef (27.12.1898), K. O. P.
 3413. Dąbkiewicz Jan (28.8.1895), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3414. Szaper Augustyn Inocenty (28.7.1896), 72 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go września 1920 r.
 3415. Krywald Aleksander (27.2.1898), Korp. Kad. JMS 1.
 3416. Gawęda Marjan (2.10.1898) »I«, K. O. P.
 3417. Gruss Józef (9.3.1897) lfl4, 1 b. strz.
 3418. Graca Władysław (18.2.1900), K. O. P.
 3419. Rosiek Adam Piotr (4.12.1896) KZ. sr. 2 b. strz.
 3420. Nowicki-Osuch Kazimierz (4.2.1899), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3421. Antoń Bolesław Stanisław (18.2.1898), K. O. P.
 3422. Cicharski Edward (3.8.1897) KZ. sr., 13 p. p.
 3423. Chudecki Witold Alfred Juljan (1.1.1900), 84 p. p.
 3424. Iwickl Michał (21.3.1891) lf-1, 58 p. p.
 3425. Akatow Mikołaj (14.12.1900) ?§*, 9 p. p. leg.
 3426. Lib Szymon (17.10.1898) KN., l|fl, Szk. Pdfc. Piech, dla Małolet. Nr. 1.
 3427. Jastrzębski Jan U (23.4.1896) 63 p. p.
 3428. Piotrowicz Ignacy (31.1.1897), 1 b. strz.
 3429. Morawski Hipolit Czesław (20.7.1900) 1^13, 1 d. żand.
 3430. Nowak Walenty 1 (16.12.1893), K. O. P.
 3431. Wityk Eugenjusz (1.12.1900), 3 b. strz.
 3432. Praczyk Stanisław (3.11.1896), 41 p. p.
 3433. Chwalny Władysław (13.12.1897), K. O. P.
 3434. Bulka Antoni (11.1.1898), K. O. P.
 3435. Smoleński Kazimierz Izydor (10.5.1900), 6 p. p. leg,
 3436. Frąckiewicz Piotr (13.8.1898), 79 p. p.
 3437. Noskowiak Stanisław (5.11.1893). p|«, K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 1-go października 1920 r.
 3438. Andrzejewski Kazimierz 1 (10.8.1893) &§«, 84 p. p.
 3439. Holan Albert (28.3.1898) KZ. sr., 3 b. strz.
 3440. Janyska Karol (16.8.1898) 1$*, K. O. P.
 3441. Meyer Konstanty (6.9.1898) IȤM2, KZ. sr., 41 p. p.
 3442. Majer Zygmunt (19.3.1899) 1^. 2 b. strz.
 3443. Szczepański Alojzy Jan (20.6.1899), P. O. K,
  86
  Lista Starszeństwa Oflc. Zaw. Piechoty — Porucznicy
 3444. Gutkowski Stefan (29.3.1900), 1 p, p. leg.
 3445. Gościński Władysław II (16.4.1898), 75 p. p.
 3446. Niessner Józef Czesław (24.7.1898), K. O. P.
 3447. Kiełczewski Aleksander (20.2.1894) MN., Szk. Pchor. Rez. Piech.
 3448. Mikurda Jan Kazimierz (29.3.1896), 37. p. p.
 3449. Borek Jan (3.9.1896), Szk. Pchor. Rez Piech.
 3450. Mielczarski Jan (27.1.1898) MN., 18. p. p.
 3451. Skorupa Józef II (17.2.1899), 73 p. p.
 3452. Bobrownickl-Libchen Mieczysław (1.1.1909) KN., KZ. sr., 37 p. p.
 3453. Sopoćko Stefan II (24.3.1900) #4, K. O. P.
 3454. Josse Józef (15.12.1901) 1^*12, 81 p. p.
 3455. Zywert Marjan (25.11.1900), K. O. P.
 3456. Kozłowski Marjan II (7.12.1897) 1^2, 3 b. strz.
 3457. Gorzechowski Henryk II (13.3.1899) l>§M, K. O. P.
 3458. Jechalik Maksymiljan (18.9.1897) K. O. P.
 3459. Matkowski Kamil (1.5.1898) KN., 2 p. panc.
 3460. Mülier Józef (3.7.1898), K. O. P.
 3461. Biały Stanisław II (11.11.1891), 9 p. p. leg.
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1920 r.
 3462. Bielecki Marjan Jerzy (8.9.1895) KN., 76 p. p.
 3463. Szymański Zbigniew II (3.6.1898) MN., KZ. sr., 29 p. p.
 3464. Herbert Edward Franciszek Stanisław (26.3.1899) KZ. sr., 1 p. panc.
 3465. Wasilewski Józef III (11.11.1898), K. O. P.
 3466. Mika Tomasz (30.1.1898), 13 p. p.
 3467. Żebrowski Janusz (26.7.1899), 1 b. strz
 3468. Szmytkowski Tadeusz (17.5.1892), K. O. P.
 3469. Piasecki Eugenjusz (6.12.1899) MN., 18 p. p
 3470. Kulman Arnold Wilhelm (30.5.1895) ^*13, KZ. sr. 30 p. p.
 3471. Nowakowski Wacław III (4.9.1899) 1^, 1 b. strz.
 3472. Małachowski Piotr (20.7.1892) MN., 60 p. p.
 3473. Sikorski Józef III (12.2.1899), 2 p. p. leg.
 3474. Paprocki Józef (18.1.1896), 57 p. p.
 3475. Naziembło Michał (17.4.1900), KZ. sr , 14 p. p.
 3476. Środulski Władysław (2.8.1898), 16 p. p.
 3477. Tijan Władysław (15.6.1895), Korp. Kad. Nr. 3.
 3478. Zioło Zdzisław Marjan (13.7.1896) KN., 70 p. p.
 3479. Prus Józef (22.1.1899), 56 p. p.
 3480. Prokesch Emanuel Mieczysław (19.11.1899) >§<, K. O. P.
 3481. Zaleski Kazimierz II (22.7.1900) KZ. sr., Szk. Pchor. Piech.
 3482. Paluchowski Władysław (13.6.1897) KZ. sr., 38 p. p.
 3483. Fryzei Stanisław (8.8.1897), 44 p. p.
 3484. Kubal Franciszek (19.6.1897) >$4, 72 p. p.
 3485. Śmiałowski Józef II (22.11.1898), 73 p. p.
 3486. Bradke Ryszard (28.11.1896), 28 p. p.
 3487. Blok Franciszek (16.2.1898), 3 p. p. leg.
 3488. Weber Rudolf (17.8.1898), K. O. P.
 3489. Wojnarowicz Włodzimierz Zenon (18.12.1900), 60 p. p
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1920 r.
 3490. Laska Jan (15.7.1900), K. O. P.
 3491. Luśnlak Józef (22.1.1900) MN., w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3492. Solka Wacław (28.9.1896) 1$<3, 39 p. p.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy
  87
 3493. Solecki Tadeusz Stefan (8.8.1898) KZ. sr., 40 p. p.
 3494. Dulęba Jan (26.6.1899), K. O. P.
 3495. Baran Piotr (23.6.1898). Korp. Kad. Nr. 2.
 3496. Mucha Stefan (22.7.1895), 57 p. p.
 3497. Stelmach Roman (1.2.1892) l^jn, 16 p. p.
 3498. Dutkiewicz Stanislaw 1 (18.5.1898), 15 p. p.
 3499. Laskowski Kazimierz III (7.11.1899), »i*. KZ. sr., Centr. Inst. W. F.
 3500. Kurczewski Mieczysław II (13.9.1897), Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3501. Bartnik Wiesław (5.1.1900), 39 p. p.
 3502. Nowak Apolinary (8.7.1895) ►§«, K. O. P.
 3503. Burtan Józef Tadeusz (26.5.1900), K. O, P.
 3504. Bartoszewicz Norbert (27.5.1900), KZ. sr., 58 p. p.
 3505. Burzyński Michał (14.9.1896), Szk. Pchor. Rez. Piech.
 3506. Skoczowski Ludwik (9.2.1899) ►§H3, KZ. sr., 10 p. p.
 3507. Piasecki Witold (18.9.1896) f^2, KZ. sr., W. S. Woj.
 3508. Wojciechowski Hieronim (24.9.1896), 36 p. p.
 3509. Kurpisz Edward (14.3.1899), 56 p. p.
 3510. Jarmuta Kazimierz (25.2.1899), 76 p. p.
 3511. Riedel Tadeusz (15.10.1898) Ȥ<, 15 p. p.
 3512. Pepiński Józef (8.11.1895) KZ. sr., 60 p. p.
 3513. Niedzielski Lucjan (13.12.1899) §, KZ. sr., 78 p. p.
 3514. Burzyński Józef 11 (24.2.1897), 69 p. p.
 3515. Badziąg Alojzy Mikołaj (6.12.1898) 82 p. p.
 3516. Turza Jan (23.3.1899), 21 p. p.
 3517. Dobródzkl Marjan (29.5.1886), 6 Okr. Szef. Bud.
 3518. Watzke Edward (13.7.1898), Korp. Kad. Nr. 2.
 3519. Mizerski Tomasz Władysław (21.12.1896) 2 b. strz.
 3520. Korbiński Kazimierz (4.3.1899) i$(3, K. Ó. P.
 3521. Dzięcielak Jan (15.11.1897) )*$«, 69 p. p.
 3522. Gebhardt Józef Kamil (14.3.1899) KZ. sr., 9 p. p. leg.
 3523. Makohoński Aleksander (21.12.1899) KZ. sr., 22 p. p.
 3524. Szymański Edmund (26.10.1900), 76 p. p.
 3525. Kretkowski Franciszek (5.2.1897) >$N, 14 p. p.
 3526. Komorowski Tadeusz Bolesław (17.2.1896), 25 p. p.
 3527. Piwakowski Kazimierz (29.7.1889) >§3 2, C. W. Br. Panc.
 3528. Kalinowski Czesław (26.1.1901) >#«, K. O. P.
  Starszeństwo z dniem I-go stycznia 1921 r.
 3529. Zaguła Marcin (12.10.1898), 22 p. p.
 3530. Sobczyński Bernard (20.8.1892) W§<2, KZ. sr., 1 d. pg. panc.
 3531. Grabowski Kazimierz 111 (4.1.1900), 63 p. p.
 3532. Dubik Mieczysław (23.9.1898), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3533. Eckert Lucjan (7.1,1899) ftjl, 61 p. p.
 3534. Tarzyńskł Bolesław Kazimierz (7.11.1892) MN, 5 p. s. p.
 3535. Morawiec Alojzy II (27.11.1898), 82 p. p.
 3536. Podniesiński Marjan (24.3.1899) l#I, K. O. P.
 3537. Janiurek Henryk (12.7.1898), K. O. P.
 3538. Tymiński Józef IV (27.2.1898) vJJ*, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3539. Gibasiewicz Piotr (28.6.1894) >Ę<, Korp. Kad. Nr. 3.
 3540. Szczepaniak Kazimierz (16.1.1897), Szk. Pchor. dla Pdfc.
 3541. Kurek Henryk (25.11.1900) t^«, 12 p. p.
 3542. Malinowski Zenon (21.10.1892), 61 p. p.
 3543. Kurek Czesław Stefan (14.8.1898) >§<2, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3544. Grzęda Teodor (6.11.1896) t$(, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3545. Tencza Wacław Józef (23.10.1894), 17 p. p.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy
 3546. Jeszke Tadeusz (18.2.1894) 5 p. p. leg.
 3547. Juljen Tadeusz (22.10.1900), Szt. Gł.
 3548. Kulawiak Ireneusz (10.12.1899) J^l, K. O. P.
 3549. Poszepczyński Mikołaj (6.12.1896) KZ. sr., 13 p. p.
 3550. Stolarski Jerzy (5.12.1897) wj§fl3, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3551. Milewski Wiktor Korneli (31.12.1897) Ȥ13, 59 p. p.
 3552. Jankowski Stanisław Antoni (16.11.1898), 38 p. p.
 3553. Kisielewski Jan Kazimierz (26.11.1893) >§, KZ. WLśr., w dysp. szefa Dep. Piech
  M. S. Wojsk.
 3554. Kuczkowski Leonard (8.1.1901) MN, KZ. sr., 28 p. p.
 3555. Mossakowski Zygmunt Aleksander (2.3.1897), K. O. P.
 3556. Chyliński Franciszek (30.6.1898) 9 p. p. leg.
 3557. Burchardt Antoni Franciszek (10.10.1900), 83 p. p.
 3558. Świniarski Wacław II (1.9.1896), K. O. P.
 3559. Buca Stanisław Mikołaj (6.12.1894) >§, 65 p. p.
 3560. Skómicki Antoni Józef (20.12.1898) KZ. sr., 58 p. p.
 3561. Jewasiński Czesław Jan (17.7.1899), 29 p. p.
 3562. Filipowicz Marjan II (17.9.1899) Ȥ, KZ. sr., Szk. Pchor. Rez. Piech.
 3563. Bielas Józef (18.3.1900), 82 p. p.
 3564. Markiewicz Franciszek (21.11.1897), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3565. Pająk Stanisław II (25.4.1899), 58 p. p.
 3566. Durnatt Tadeusz Firmin (24.8.1897) Ȥ, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3567. Szymański Tomasz II (17.12.1896), K. O. P.
 3568. Schmidt Otton (9.9.1896), 78 p. p.
 3569. Dobski Leon (23.3.1898), 76 p. p.
 3570. Lewestam Jerzy (17.1.1898), 63 p. p.
 3571. Beym Józef (6.3.1897), K. O. P,
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1921 r.
 3572. Talarczak Ludwik (12.8.1899) J§4, 48 p. p.
 3573. Michalski Dyonizy (12.11.1891), 35 p. p.
 3574. Idaszak Tadeusz (1.10,1895) >§, 1 p. panc.
 3575. Hecht Edward (12.10.1899), l§2, KZ. sr.. 3 p. p. leg.
 3576. Borek Marcin (25.10.1898), Szk. Pdfc. Piech, dla Małolet. Nr 2.
 3577. Ogrodowski Czesław Joachim (14.6.1894), P. K. U. Kościan
 3578. Kucharski Józef I (4.7.1888), 34 p. p.
 3579. Otrębski Antoni (3.1.1891) hf-12, MN, KZ. WLśr., 11 p. p.
 3580. Zawadzki Wojciech (7.2.1897) MN, 75 p. p.
 3581. Rutkowski-Kruk Wacław (10.9.1892), 11 p. p.
 3582. Ubysz Jan (13.6.1899) W$«14, K. O. P.
 3583. Matuszewski Stanistaw (27.12.1894), 27 p. p.
 3584. Bartczak Janusz (14.5.1900) l§, K. O. P.
 3585. Skrzypek Bolesław (10.7.1892) l§, KZ. sr., w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3586. Horak Edmund (10.5.1898) MN, 1 p. s. p.
 3587. Puc Jan (8.10.1899), 17 p. p.
 3588. Swoboda Władysław (16.11.1900) lf«2, K. O. P.
 3589. Pustelniak Franciszek (18.9.1895) 2 p. s. p.
 3590. Śliwiński Stefan (21.2.1896), Szt. Gł.
 3591. Kłonkowski Władysław (20.7.1896), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3592. Łuszczewski Henryk (26.12.1900), 3 p. p. leg.
 3593. Janusz Wincenty (14.10.1897) *fw, 58 p. p.
 3594. Kruziel Jan Sylwester (21.1,1902), 82 p. p.
 3595. Bielecki Stanisław II (3.11,1894) łffl, K. O. P.
 3596. Laudowicz Henryk (15.7.1896), 2 p. p. leg.
 3597. Folwarczny Roman (16.10.1898) KZ. sr., 38 p. p.
 3598. Tomczyński Jan (18.10.1896), 12 p. p.
  Lista Starszeństwa Oflc. Zaw. Piechoty — Porucznicy
  89
 3599. Gromkowski Jan (2.7.1896), 79 p. p.
 3600. Dratwa Stanisław (22.10.1891) 55 p. p.
 3601. Kwak Stanisław Juljusz (18.10.1894), 3 p. p. leg.
  Starszeństwo z dniem, 1-go marca 1921 r.
 3602. Polański Adam Michał (26.11.1897), 6 p. s. p.
 3603. Strzelecki Tadeusz 111 (31.7.1898), 65 p. p.
 3604. Nowicki Kazimierz 11 (1.1.1900) >j»2, MN., 68 p. p.
 3605. Frankowski Ignacy (29.7.1897) igi, K. O. P.
 3606. Boras Alojzy (19.6.1900) KZ. sr., Szk. Pchor. Piech.
 3607. Stachowicz Walenty (13.7.1895), K. O. P.
 3608. Cielecki Ignacy (30.7.1898), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3609. Kudliński Bronisław (22.9.1896) 6 p. s. p.
 3610. Rybakiewicz Marjan (14.6.1899), 39 p. p.
 3611. Moser Leopold (30.9.1898) KZ. sr., 3 p. s. p.
 3612. Romański Adam Leopold (14.11.1901), baon szt. M. S. Wojsk.
 3613. Turkowski Zygmunt (23.6.1901), 4 p. p. leg.
 3614. Piątkowski Tadeusz Henryk (12.7.1900), 80 p. p.
 3615. Lewandowski Karol II (4.11.1895) !-f«3, K. O. P.
 3616. Hejnlk Marjan (26.7.1899) hffl, 3 p. panc.
 3617. Rojna Sylwester (14.12.1896), 54 p. p.
 3618. Nowak Józef Adam (7.3.1896), K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 1-go kwietnia 1921 r.
 3619. Warchol Bolesław II (20.4.1895), 2 p. p. leg.
 3620. Szczygielski Stefan (26.12.1896), K. O. P.
 3621. Żelazowski Marjan (9.11.1896), 65 p. p.
 3622. Walter Marjan (15.3.1893), 19 p. p.
 3623. Marszalek Wincenty (25.1.1899), K. O. P.
 3624. Babiarczyk Bolesław Maksymiljan (12.9.1897) KZ. sr., 73 p. p.
 3625. Pyka Józef (7.11.1896), 49 p. p.
 3626. Kowaliński Dymitr (7.12.1894), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3627. Witkowski Stanisław III (9.4.1890) Kg«, 62 p. p.
 3628. Busza Edward (2.4.1900), K. O. P.
 3629. Hertmanowskl Antoni (6.1.1897) , 55 p. p.
 3630. Deręgowski Jan Franciszek (3.10.1900), 85 p. p.
 3631. Topa Wojciech (22.4.1899), 3 p. s. p.
 3632. Wasilkowski Włodzimierz Marjan (4.9.1897) KN„ KZ sr., Szk. Pchor. Piech.
 3633. Ziółkowski Aleksander (11.12.1900) MN., K. O. P.
 3634. Barcik Zygmunt (21.8.1897), 42 p. p.
 3635. Bogacki Lechosław (16.11.1898), 49 p. p.
 3636. Sypula Ludwik (17.8.1896) 2, 27 p. p.
 3637. Sokolowki Józef VII (17.9.1898) KN., 48 p.
 3638. Sztuka Franciszek (1.8.1899), K. O. P.
 3639. Skrzydlewski Kazimierz (16.2.1900), Korp. Kad. Nr. 3.
 3640. Peyser Juljusz (15.9.1900) 1$«, KZ. sr., 36 p.
 3641. Czywczyńskl Stanisław (3.2.1891), 12 p. p.
 3642. Mądry Ignacy (1.1.1891) >$*, 74 p. p.
 3643. Mlciuk Stanisław (7.2.1897) >3«, K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 1-go maja 1921 r.
 3644. Maskowicz Stanisław (14.5.1899), K. O. P.
 3645. Jęgiet Michał (30.8.1899), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
  Lista Starszeństwa Oflc. Zaw. Piechoty — Porucznicy
 3646. Domaradzki Antoni Leon (27.5.1897). Szk. Pchor. Rez. Piech.
 3647. Proń Bronisław Marjan (28.8.1899), 12 p. p.
 3648. Brzosko Tytus Jerzy (26.2.1901) KZ. sr., 67 p. p.
 3649. Czekański Jan (15.1.1900) KZ. sr.( 17 p. p.
 3650. Piotrowski Bronisław I (2.1.1891) W§ł, KZ. WLśr , 1 p. panc.
 3651. Michalski Marceli Kazimierz (4.12.1899), K. O. P.
 3652. Ankiewicz Kazimierz (3.1.1896), 77 p. p.
 3653. Kluger Tadeusz (12.4.1901), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3654. Rochowiak Sylwester (8.12.1892), 27 p. p.
 3655. Marek Stanisław II (27.8.1899), 20 p. p.
 3656. Woś Stanisław (12.4.1899) MN., 38 p. p.
 3657. Jabłoński Czesław (18.7.1897) >$*, 29 p. p.
 3658. Fox Teodor (3.4.1899), 29 p. p.
 3659. Ciszyński Kazimierz (17.1.1896), Szk. Pchor. Rez. Piech.
 3660. Kasztelan Antoni (27.4.1896) KZ sr.f baon morski
 3661. Weber Gustaw Franciszek (29.12.1888) Korp. Kad. Nr. 1.
 3662. Ludwig Jan (15.5.1900), Szt. Gł.
 3663. Lenckowski Wacław (6.1.1896) l’jjW, 51 p. p.
 3664. Frankiewicz Zdzisław (24.10.1900) 57 p. p.
 3665. KrotkiewskI Władysław Robert (7.6.1898) KZ. sr.. Gab. Wojsk. Prezydenta
  Rzpltej.
 3666. Dippel Henryk Jan (6.7.1898), MN., 1 p. panc.
 3667. Szymczyński Zygmunt (23.1.1896) KN., KZ. sr., 1 p. p. leg.
 3668. Sikora Stanisław II (15.10.1895), K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1921 r.
 3669. Tarkowski Ludomir Mieczysław (12.8.1897) 1*^2, KZ. sr., KZ. WLśr., w dysp.
  szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3670. Petzen Aleksander Stanisław (7.10.1899), 19 p. p.
 3671. Jurczyński Henryk (19.5.1900) Ąt, 6 p. p. leg.
 3672. Laurentowski Stanisław Kostka (10.11.1899), K. O. P.
 3673. Tabaczyfiski Andrzej (17.1.1900), 49 p. p.
 3674. Wisz Jan (2.8.1896), 35 p. p.
 3675. Gabrysi Tadeusz (16.1.1897), 17 p. p.
 3676. Bednarski Zenon Jan (27.5.1899), 6 p. s. p.
 3677. Kamiński Marjan II (19.8.1892) >g«3, KZ. sr., K. O. P.
 3678. Dąbrowski Bolesław II (4.11.1898), *^2, 3 b. strz.
 3679. Jetter Edward Ludwik (14.5.1899) KN., ►$«, K. O. P.
 3680. Faliszewski Stanisław (13.8.1900), 3 b. strz.
 3681. Grząślewicz Zygmunt (24.4.1895), 64 p. p.
 3682. Kowalski Tomasz (22.2.1898) KN., 6 p. p. leg.
 3683. Kuehn Henryk Witold (10.5.1895), K. O. P.
 3684. Szłapiński Rudolf (28.9.1895), 48 p. p.
 3685. Mazurkiewicz Edward (4.5.1898) KN., 3 p. p. leg.
 3686. Szydełko Michał (23.12.1896), 53 p. p.
 3687. Ryłko Czesław Henryk (11.7.1896) KZ. sr., Korp. Kad. Nr. 3.
 3688. Piasecki Józef Paweł (24.1.1897) KN., 8 p. p. leg.
 3689. Kucharczyk Wincenty (12.8.1897), K. O. P.
 3690. Metelski Wacław II (27.9.1896), 73 p. p.
 3691. Zakliński Bronisław (13.3.1897), 57 p. p.
 3692. Roszyk Stanisław (25.2.1896), 56 p. p.
 3693. Chmura Franciszek 1 (14.10.1896), K. O. p.
 3694. Wyborskl Jan Józef (9.11.1896), K. O. P.
 3695. Nowak Franciszek Józef (1.10.1897) KN.. 2, 53 p. p.
 3696. Hampel Jakób (30.4.1897), 40 p. p.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy
  91
 3697. Wyborski Feliks (24.10.1891), 54 p. p.
 3698. Kayzer Leon (22.3.1897), 57 p. p.
 3699. Dul Władysław (12.10.1897), 3 p. p. leg.
 3700. Sochacki Franciszek (31.8.1896), 66 p. p.
 3701. Hudec Wacław (24.7.1899), KZ. sr.. Gab. Wojsk. Prezydenta Rzplitej
 3702. Gawryś Michał (7.9.1899), Szt. Gł.
 3703. Dubeński Artur Bronisław (18.1.1901), KZ. sr., Szk. Pchor. Rez. Piech.
 3704. Rauhut Jan (24.11.1895) KZ. sr., C. W. Piech.
 3705. Charkowski Władysław (27.6.1898), 34 p. p.
 3706. Pytel Jan (18.10.1900), 80 p. p.
 3707. Gołębiewski Henryk (17.1.1898), Szk. Pchor. Rez. Piech,
 3708. Trojanowski Czesław II (7.7.1898), Korp. Kad. Nr. 3.
 3709. Starzyk Kazimierz (27.2.1897), 67 p. p.
 3710. Balkowski Zygmunt (28.4.1899), 6 p. s. p.
 3711. Ogrodnik Aleksander (12.12.1897) KZ. sr., 31 p. p.
  44 Dolatowski Edwin (20.4.1897) KZ. sr., 71 p. p.
 3712. Rogoziński Kazimierz (29.2.1886), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3713. Kruk Leopold (20.3.1898), K. O. P.
 3714. Kossecki Józef 11 (10.12.1896), 77 p. p.
 3715. Żywiałowski Adam Jan (23.12.1895), 33 p. p.
 3716. Gdulewicz Adam (16.11.1899), Szk. Pchor. Piech.
 3717. Kula Wiktor (14.3.1900) KZ. sr., 36 p. p.
 3718. Jaworski Feliks III (2.7.1898), 42 p. p.
 3719. Blezień Jan Tadeusz (31.3.1899) MN., 26 p. p.
 3720. May Sylwester (29.11.1891) >§«, MN., Dep. Uzup. M. S. Wojsk.
 3721. Leslński Piotr (18.10.1899), K. O. P.
 3722. Loga Jerzy Marjan Leon (28.6.1895), K. O. P.
 3723. Zakrzewski Włodzimierz II (24.4.1900), 43 p. p.
 3724. Nasiłowski Jan (4.1.1896), 16 p. p.
 3725. Otomańskl Emeryk (5.11.1899), 60 p. p.
 3726. Olejnik Franciszek (15.9.1896), 79 p. p.
 3727. Zaworski Adam (20.12.1894), Szk. Pchor. Rez. Piech.
 3728. Grzymała Zygmunt Aleksander (5.2.1897) KZ. sr., 22 p. p.
 3729. Lisowski Marjan Zdzisław Władysław (18.12.1897) KZ. sr., 51 p. p.
 3730. Malak Mieczysław (3.5.1899), 61 p. p.
 3731. Ligęzińskl Wacław (25.9.1899), K. O. P.
 3732. Lutyk Jan (3.11.1900), 1 p. p. leg.
 3733. Piotrowski Tadeusz U (13.5.1898), 61 p. p.
 3734. Wolszlegler Edmund Wiktor (9.10.1900), 80 p. p.
 3735. Gawłowski Zygmunt (8.2.1900), 39 p. p.
 3736. Gołda Kazimierz (10.7.1896), 3 p. p. leg.
 3737. Kobordo Stanisław (2.8.1899), 42 p. p.
 3738. Pierożek Zdzisław (21.7.1900), 15 p. p.
 3739. Chełmicki Jan (8.3.1897) ►fä, 58 p. p.
 3740. Stę&licki Zdzisław Tadeusz (3.9.1900) 58 p. p.
 3741. Loewenstamm Stanisław (2.8.1900), 21 p. p.
 3742. Bortkiewicz Juljan (22.8.1895) KN., KZ. sr., 36 p. p.
 3743. Kurcz Jan (4.6.1898) §, 5 p. p. leg.
 3744. Stafiej Jan (28.11.1895), 52 p. p.
 3745. Nowakowski Władysław IV (8.5.1898), 58 p. p.
  79.. Skowroński Tadeusz (18.7.1900), 12 p. p.
 3746. Pokusa Jan (13.7.1897), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3747. Kuszelewski Jerzy (12.5.1897) ,1^1, KZ sr., w dysp. szefa Dep. Piech. M. S.
  Wojsk.
 3748. Krzysik Michał (19.9.1896) KZ. sr., 38 p. p. .1
 3749. Babiński Józef (8.4.1898), 65 p. p.
 3750. Reinke Eberhardt Ernest Józef (16,6.1900), 83 p. p.
  Lista Starszeństwa Oflc. Zaw. Piechoty — Porucznicy
 3751. Błędzki Brunon (2.11.1899), 1 p. panc.
 3752. Babraj Eugenjusz (23.10.1896) KN., KZ. sr., 59 p. p.
 3753. Gil Jan (7.2.1895) »$«1, 69. p. p.
 3754. Strycharski Władysław Józef (10.12.1896), 20 p. p.
 3755. Krause Jan Nepomucen (6.5,1896) K. O. P.
 3756. Ścigalski Henryk (16.7.1897), P. K. U. Złoczów
 3757. Grzywacz Łukasz (24.10.1899), 1 b. strz.
 3758. Golankiewicz Stanisław (30.11.1896) KZ. sr., Szk. Pchor. dla Pdfc.
 3759. Potocki Adam Józef (18.5.1899), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3760. Koprowiak Marceli (2.1.1896), 66 p. p.
 3761. Sowa Stefan (5.11.1896) KZ. sr., K. O. P.
 3762. Burtowy Tadeusz Roman (15.5.1896), Szk. Pdfc. Piech, dla Małolet. Nr 2.
 3763. Ciuruś Jan (18.7.1889), 66 p. p.
 3764. Miazga Erazm (7.1.1897) KN., KZ. sr., 1 p. panc.
 3765. Wasilkowski Platon Mikołaj (1.1.1896) KN., KZ. sr., 86 p. p.
 3766. Konieczkowskl Wilhelm Stanisław Marjan (3.5.1898) KZ. sr., 79 p. p.
 3767. Błaszczyk Stanisław i (3.5.1898), 81 p. p.
 3768. Król Józef 11 (3.11.1896), K. O. P.
 3769. Laslota Józef (19.3.1896), K. O. P.
 3770. Peczek Władysław Jan (1.1.1896), 6 p. s. p.
 3771. Jachimski Stanisław (8.5.1898) KN., 1 p. panc.
 3772. Grabowieckl Józef Marjan (20.1.1898), K. O. P.
 3773. Mielnicki Bolesław (27.7.1899) KN. z miecz., Szk. Pchor. Piech.
 3774. Banaszewski Jan (10.7.1894) KN., #4, K. O. P.
 3775. Lewiński Kazimierz II (11.12 1897), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S Wojsk.
 3776. Mucha Adam (21.11.1898) KZ. sr., 6 p. s, p.
 3777. Skibiński Franciszek II (4.11.1897), 58 p. p.
 3778. Zawiła Stanisław (3.3.1898), 48 p. p.
 3779. Nowakowski Władysław V (29.6.1898) KZ. sr., 30 p. p.
 3780. Cieślak Bolesław (22.1.1897), P. K. U. Szamotuły
 3781. Domagalski Feliks Stanisław (19.11.1896), 73 p. p.
 3782. Haberski Feliks (2.11.1898), 31 p. p.
 3783. Wajda Jakób (21.7,1900), 41 p. p.
 3784. Samardak Józef (11.3.1899), K. O. P.
 3785. Żarów Jan (30.5.1900) 77 p. p.
 3786. Dąbrowski Kazimierz VI (11.8.1899), baon morski
 3787. Olszewski Zygmunt Hilary (14.1.1898), 59 p. p.
 3788. Tafelski Józef (7.3.1900), K. O. P.
 3789. Ogrodowski Bolesław (27.1.1899), 63 p. p.
 3790. Bieganowski Antoni (5.9.1899), 33 p. p.
 3791. Daczkowski Czesław (19.11.1897), 78 p. p.
 3792. Skrzat Józef (8.2.1896) KN., 18 p. p.
 3793. Kucharski Marjan (31.1.1898) KZ. sr., 10 p. p.
 3794. Michałowicz Stanisław (18.11.1900) KN., Szk. Pchor. Piech,
 3795. Kosiński Henryk II (12.7.1893) $«, KZ. sr. 42 p. p.
 3796. Kopeć Stanisław (20.9.1893), 81 p. p.
 3797. Goślińskl Sylwester (28.11.1899), K. O. P.
 3798. Warczygłowa Stanisław (1.5.1900) KZ. sr., 78 p. p.
 3799. Adamowicz Stanisław I (14.6.1889), Korp. Kad. Nr. 3.
 3800. Lindner Władysław (6.1.1899), 62 p. p.
 3801. Zaremba Piotr Antoni (10.11.1897), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3802. Krajewski Jan IV (25.12.1899), 34 p. p-
 3803. Płonko Bronisław (21.8.1897) MN., 21 p. p.
 3804. Steczkowski Stanisław II (19.12.1897) KZ. sr., 6 p. s. p.
 3805. Ringel Arnold (28.8.1896), Szk. Pchor. Piech.
 3806. Zaremba Felicjan (8.6.1897) >#!, MN., Szk. Pchor. dla Pdfc.
 3807. Kaźmierczak Antoni (13.6.1890) 43 p. p.
  Lista Starszeństwa Oflc. Zaw. Piechoty — Porucznicy
  93
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1921 r.
 3808. Remisz Leonard Aleksander (27.2.1897) 1^2, 25 p. p.
 3809. Walusz Józef (27.7.1897) KZ. sr., 61 p. p.
 3810. Turkowski Stefan (22.5.1902), 57 p. p.
 3811. Klimek Edmund Stanislaw (18.8.1896), 41 p. p.
 3812. Tomaszewski Stanislaw IV (19.8.1900), Szk. Pchor. Piech.
 3813. Kowalski Teodozjusz (28.12.1901) 51 p. p.
 3814. Hansz Jan (24.12.1890), 58 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1921 r.
 3815. Łapiński Jerzy (25.11.1900) ^12, D. O. K. VII,
 3816. Lipiński Wojciech (31.3.1900), 6 p. s. p.
 3817. Gąsiorowski-Rusiniak Tadeusz (18.12.1898), K. O. P.
 3818. Fiołek Stanisław (29.11.1896), Szk. Pchor. Rez. Piech.
 3819. Makowski Tadeusz Teofil (27.4.1KP8) 30 p. p.
 3820. Zieliński Jan IV (11.7.1897) #!, 64 p. p.
 3821. Dwernicki Bolesław Wojciech (23.2.1899), 37 p. p.
 3822. Wajda Karol (3.10 1900) MN., KZ. sr., 75 p. p.
 3823. Tyliński Jan Nepomucen (17.4.1898) h|fl2, 56 p. p.
 3824. Patryas Michał (17.9.1889), 55 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go września 1921 r.
 3825. Głowiński Marjan Mirosław (8.9.1899) W§n, KZ. sr., K. O. P.
 3826. Królikowski Roman Feliks Stanisław (7.10.1902), w dysp. szefa Dep. Piech.
  M. S. Wojsk.
 3827. Cedler Zbigniew Tadeusz (13.12.1899) KZ. sr., 62 p. p.
 3828. Piaszczyński Henryk Tomasz (14.12.1899), 1 p. p. leg.
 3829. Berdziński Stanisław (25.2.1901), 34 p. p.
 3830. Otwinowski Stanisław II (5.10.1901), MN., 29 p. p.
 3831. Donten Witold (15.5.1899). 76 p. p.
 3832. Nleczykowski Wacław Marjan Franciszek (10.12.1893) MN., Korp. Kad. Nr. 2.
 3833. Rady Kazimierz (25.1.1900), 83 p. p.
 3834. Perczyńskl Piotr (23.5.1896), 2 p. p. leg.
 3835. Krakowian Edmund Tomasz (13.3.1897), 27 p. p.
 3836. Kotański Józef (22.11.1899), 1 p. panc.
 3837. Zieliński Stefan I (10.12.1895), 29 p. p.
 3838. Wtelechowskl Mieczysław (9.9.1896) HjŃ, 36 p. p.
 3839. Szczurek Alojzy (31.5.1896), Szk. Pchor. dla Pdfc.
 3840. Rutkowski Kazimierz I (21.2.1897), 73 p. p.
  Starszeristivo z dniem 1-go października 1921 r.
 3841. Chrzanowski Mieczysław (12.3.1897), 3 p. panc.
 3842. Mendala Jan (15.3.1897), K. O. P.
 3843. Piesowicz Stanisław (27.4.1900) Szk. Pchor. dla Pdfc.
 3844. Korzec Franciszek (15.6.1895), 25 p. p.
 3845. Kullszewskl Wacław (17.9.1900), 63 p. p.
 3846. Nowak Piotr (31.5.1897), 1 p. panc.
 3847. Kuźnicki Stanisław II (14.1.1899) KZ. sr., D. O. K. IV.
 3848. Sztok Leon (1.6.1899), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3849. Krzaczkowski Andrzej (15.11.1897) KZ. sr., K. O. P.
  04
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1921 r.
 3850. Olszewski Gustaw Stanisław (21.4.1899) KN., KZ. sr., w dysp. szefa Dep. Piech.
  M. S. Wojsk.
 3851. Lewandowski Józef V (22.2.1897), Korp. Kad. Nr. 3.
 3852. Kędzierski Hieronim (30.9.1895), 40 p. p.
 3853. Burkiewicz Wilhelm Franciszek (1.4.1900) KZ. sr., 1 p. panc.
 3854. Safin Stanisław Ireneusz (25.6.1900), K. O. P.
 3855. Piasota Kazimierz (22.2.1899) KZ. sr., K. O. P.
 3856. Jarzębowski Jan (21.9.1898) >§<, K. O. P.
 3857. Słoniewski Jan (6.5.1898) 3, p. s. p.
 3858. Lipiński Leonard (6.11.1898), 79 p. p.
 3859. Pilecki Bolesław (17.11.1894), K. O. P.
 3860. Ziemba Zygmunt Marjan (25.3.1891), 78 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1921 r.
 3861. Kociński Feliks (11.12.1899), K. O. P.
 3862. Heine Lucjan Stefan (22.8.1898) KZ. sr., 21 p. p.
 3863. Bieganowski Mikołaj (6.12.1898), K. O. P.
 3864. Piórko Michał (1.10.1898) D. O. War. Wilno
 3865. Madejski Włodzimierz (17.1.18D6) KN., 58 p. p.
 3866. Jędrzejewski Stanisław II (2.10.1901), 11 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1922 r.
 3867. Byczyńskl Mirosław (15.8.1898), 25 p. p,
 3868. Kulik Stanisław Eugenjusz (27.7.1902) Szk Pchor. Rez. Piech.
 3869. Plodowskl Piotr Paweł (16.6.1901), 56 p. p.
 3870. Skierski Stanisław (17.4.1896), 37 p. p.
 3871. Pasiecznicki Włodzimierz (21.2.1899), 50 p. p.
 3872. Biew Paweł (1.10.1901), K. O. P.
 3873. Jastrzębski Aleksander (28.2.1899) 5 p. p. leg.
 3874. Borowy Włodzimierz (14.9.1903) *$«, KZ. sr., 5 p. p. leg.
 3875. Miedziński Henryk (10.7.1900) lf«3, Wojsk. B. Hist.
 3876. Ługowski Mieczysław (11.7.1901), 6 p. s. p.
 3877. Respondek Wacław (12.8.1899), 27 p. p.
 3878. Siedianowski Tadeusz (22.10.1899), Szk. Pchor. dla Pdfc.
 3879. Szyszkowski Konstanty (26.7.1897), K. O. P.
 3880. Derejski Franciszek Andrzej Mirosław (15.9.1900) 1^, 24 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1922 r.
 3881. Rzędowski Zygmunt (7.5.1887) KZ. sr., 41 p. p.
 3882. Giziewicz Stanisław (3.5.1901), Szk. Pchor. Piech.
 3883. Ciernie rski Antoni (24.5.1899) 41 p. p.
 3884. Woskowicz Paweł (13.1.1899) KZ. sr., D. O. K. IV.
 3885. Oloszczyński Czesław (31.5.1901), 5 p. p. leg.
 3886. Belina Rudolf (1.1.1895), 2 p. s. p.
 3887. Okoński Józef Nicefor (18.3.1899) MN., 8 p. p. leg.
 3888. Bogucki Stefan Tadeusz (1.7.1896). 42 p. p.
 3889. Rutkowski Stanisław III (7.2.1897), Szk. Pchor. Rez. Piech.
 3890. Semicki Edward (8.9.1897), 81 p. p.
 3891. Karczewski Walerjan (15.12.1899), K. O. P.
 3892. Psarski Kazimierz Leon (4.9.1899), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojk.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy
  95
  Starszeństwo z dniem l-go marca 1922 r.
 3893. Podwysocki Marjan (7.4.1900) )*|<5, KZ. sr., 43 p. p.
 3894. Cerkaski Stefan (22.9.1S00), >§a, 3 p. s. p.
 3895. Żołnierczyk Władysław Zygmunt (2.6.1901), 76 p. p.
 3896. Bem Antoni (13.6.1898) >§(, KZ. sr., KZ. WLśr., 1 b. strz.
 3897. Lipczyński Roman Józef (19.3.1895) KZ. sr., 1 p. p. leg.
 3898. Czechowicz Marcin (10.11.1898), 2 b, strz.
 3899. Słomczyński Bronisław (13.11.1900), baon morski
 3900. Krupiński Roman (31.7.1901), 45 p. p.
 3901. Kaliński Brunon (22.10.1900), 34 p. p.
 3902. Głodowski Zygmunt Jan (12.1.1901), 60 p.p.
 3903. Żaboklicki Marjan (10.2.1895), Szk. Pchor. Piech.
 3904. Grabowski Antoni (17.1.1893), 16 p. p.
 3905. Pawłowski Stanisław III (11.5.1898) l#t, Szk. Pchor. Rez. Piech.
 3906. Piotrowski Ksawery (21.8.1893) KZ. sr., Szk. Pchor. Piech.
 3907. Gąsiorek Ludwik (28.3.1900), 24 p. p.
 3908. Dąbrowski Wiktor II (13.11.1902), 43 p. p.
 3909. Dąbrowski Janusz (26.5.1899) ł^i, 75 p. p.
  Starszeństwo z dniem l-go kwietnia 1922 r.
 3910. Kozubowski Aleksander (13.2.1899), 60 p. p.
 3911. Patia Jan (24.9.1894), KN., w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3912. Majewski Jerzy II (22.3.1898) vSj&3. K. O. P.
 3913. Bagiński Mikołaj (24.7.1901), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3914. Flutak Stanisław Wacław (24.9.1900), 70 p. p.
 3915. Chojnowski Kazimierz II (19.2.1894) KZ. sr., 81 p. p.
 3916. Sobkowicz Edmund Stefan (11,11.1899), 1 p. p. leg.
 3917. Wojtanowski Ignacy Wiktor (26.1.1900), 2 p. panc.
 3918. Świętochowski Jan (3.12.1901) »^1, 18 p. p.
 3919. Kocoń Jan Mieczysław (26.1.1900), 6 p. s. p.
 3920. Martinek Jan (26.12.1900), 54 p. p.
 3921. Wośko Stanisław (23.11.1900), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3922. Żelewski Henryk (1.7.1899), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3923. Graczyk Tadeusz (11.8.1899), 62 p. p.
  Starszeństwo z dniem l-go maja 1922 r.
 3924. Marten Zygmunt Aleksander (21.4.1901), 52 p. p.
 3925. Müller Czesław (20.10.1900) >j§H, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3926. Sikorski Wacław (5.9.1900), Szk. Pchor. Piech.
 3927. Latusek Kazimierz (31.1.1900) »fu, 72 p. p.
 3928. Kowalczyk Jan (10.7.1897) KZ. sr., 2 p. p. leg.
 3929. Nieżychowski Tadeusz (15.9.1900) >%(, 55 p. p.
 3930. Podgóreckl Franciszek (24.3.1892) 2, 73 p. p.
 3931. Bernaklewlcz Aleksander (28.11.1900), 20 p. p.
 3932. Waligórski Zygmunt Stanisław (16.3.1899), dyw. szk. pchor. rez. piech. przy
  29 dyw. piech.
  Starszeństwo z dniem l-go czerwca 1922 r.
 3933. Bartodzlejskl Jerzy (23.11.1899), K. O. P.
 3934. Bak Kazimierz (5.11.1901), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3935. Bobrockl Mieczysław (24.3.1893) MN, D. O. K. I.
  06
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy
  Starszeństwo z dniem l-go lipca 1922 r.
 3936. Dembowski Włodzimierz (29.6.1892) KN., #3, 57 p. p.
 3937. Wajdowicz Zygmunt Józef (30.5.1899), 16 p. p.
 3938. Mlkee Alfred (31.10.1897), Szk. Pchor. Rez. Piech.
 3939. Fagasiński Walenty (1.2.1899), 6 p. p. leg.
 3940. Loster Wincenty (30.3.1897), K. O. P.
  Starszeństwo z dniem l-go sierpnia 1922 r.
 3941. Juchniewicz Kazimierz (4.2.1901), K. O. P.
 3942. Łukomski Michał Ignacy (14.9.1901), 40 p. p.
 3943. Antczak Zygmunt (23.1.1899), 29 p. p.
 3944. Nowaczyk Jan (2.10.1901), Szk. Pchor. Rez. Piech.
 3945. Kozłowski Edmund (16.11.1900), 49 p. p.
 3946. Nalewa) Czesław (24.11.1892) I•jw, 20 p. p.
 3947. Kaliszek Jan Adam (18.12.1896) KZ. sr., 42 p. p.
 3948. Gniot Piotr (7.12.1890) KZ. sr., Korp. Kad. Nr 1.
 3949. Kotowski Franciszek (4.10.1890), 1 b. strz.
  Starszeństwo z dniem l-go września 1922 r.
  dysp. szefa Dep. Piech. M. S.
 3950. Zberowski Stanisław (5.4.1896) KZ. sr., 19 p. |
 3951. Kasprzycki Stanisław (4.2.1898), 65 p. p.
 3952. Piotrowski Antoni V (23.12.1898), 6 p. p. leg.
 3953. Dybkowski Stefan (10.12.1898) l>j^, KZ. sr., w
  Wojsk.
 3954. Guttry Władysław (12.1.1899), 5 p. s. p.
 3955. Kaszubowski Jan (23.1.1898), 2 p. panc.
 3956. Stadnicki Zdzisław (10.11.1898), K. O. P.
 3957. Witrylak Władysław Józef (16.12.1898) >$<, 5 p. s. p.
 3958. Dzlewulak Wacław (14.2.1900), kmdt ośr. w. f. i p. w. Łuck
 3959. Kantor Edward Antoni (2.6.1902), 2 p. s. p.
 3960. Obrębowski Stefan Józef (27.7.1900) 21 p. p.
 3961. Perski Sławomir (22.5.1900), 43 p. p.
 3962. Pacek Leon (16.10.1898), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem l-go października 1922 r.
 3963. Ambroziak Konrad (16.9.1900) >§*, 61 p. p.
 3964. Starzycki Jerzy Tadeusz (30.12.1899), 15 p. p.
 3965. Gerllcz Wacław (9.7.1895), 25 p. p.
 3966. Maślak Franciszek Ksawery Aleksander (7.1.1902), 69 p. p.
 3967. Zieliński Stanisław IX (5.4.1902), Szk. Pdfc. Piech, dla Małolet. Nr 1.
 3968. Kokociński Zygmunt Józef (19.2.1901), 69 p. p.
 3969. Czerwiński Franciszek II (28.11.1901), 1 p. s. p,
 3970. Skowroński Aleksander 11 (23.11.1901), 2 b. strz.
 3971. Jus Bolesław Kazimierz (27.8.1900), baon morski
 3972. Nowicki Tadeusz 111 (16.10.1901), K. O. P.
 3973. Rosada Adam (26.11.1898) KZ. sr., 3 p. p. leg.
 3974. Pieczyński Leon (10.4.1902), 11 p. p.
 3975. Hryniewiecki Kazimierz (7.2.1899), P. K. U. Poznań-Pow.
 3976. Obremski Antoni (14.3.1901), K. O. P.
 3977. Wojciechowski Stefan (26.7.1902), baon morski
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy
  97
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1922 r.
 3978. Różaniec Piotr (28.5.1898), 52 p. p.
 3979. Zarzycki Stanisław (10.4.1899) >#•(, 81 p. p.
 3980. Rzeczkowski Józef II (21.2.1901), Szk. Pdfc. Piech, dla Małolet. Nr. 2.
 3981. Jezierski Władysław (14.4.1895), K. O. P.
 3982. Ciszewski Czesław (15.7.1895), 70 p. p.
 3983. Chojnacki Szczęsny (5.10.1902) 3, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3984. Stefanowicz Aleksander 11 (15.12.1900), s. n. do 31.10.32 r.
 3985. Jakubowski Janusz (16.8.1899), P. K. U. Równe.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1922 r.
 3986. Łobarzewski Józef (2.1.1901), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3987. Handel Wilhelm (12.8.1891), 78 p. p.
 3988. Chrzanowski Aleksander U (3.5.1900), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 3989. Siennicki Władysław (26.9.1894), K. O. P.
 3990. Szymański Edward 11 (31.8.1900) KZ. sr., 69 p. p.
 3991. Rossowski Jerzy (27.9.1896), 26 p. p.
 3992. Kowalewski Leon (23.9.1899), Szk. Pchor. Piech.
 3993. Rokicki Eustachy (20.9.1899) MN., 64 p. p.
 3994. Ścislowski Marjan (2.6.1900), 83 p. p.
 3995. Sarnecki Józef Gustaw (1.1.1896), 48 p. p.
 3996. Sobieszek Marjan (8.9.1900), K. O. P.
 3997. Śniegocki Wiktor (6.3.1899), 37 p. p.
 3998. Lietz Arkadjusz (24.1.1895) MN., 6 p. p. leg.
 3999. Kruczyński Alfred (19.11.1901), 77 p. p.
 4000. Clba Stefan (22.8.1901) KZ. sr.t 69 p. p.
 4001. Wikarskl Tytus (4.1.1900), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 4002. Zwoliński Władysław 1 (19.9.1897), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 4003. Gerner Ludwik (7.12.1897), 32 p. p.
 4004. Bartyński Bronisław (17.9.1901) MN., KZ. sr., Szk. Pchor. dla Pdfc.
 4005. Kaucz Jan (26.1.1901) i’H’l, Szk. Pchor. Piech.
 4006. Tuszyński Jan (3.2.1902), 59 p. p.
 4007. Sztark Alfons (2.9.1898), 51 p. p.
 4008. Mrozek Stanisław 1 (6.4.1899) KN„ l^I, 57 p. p.
 4009. Słupecki Bogusław (31.3.1898), 86 p. p.
 4010. Smenda Roman (27.7.1892) KN., wjjł, 4 p. s. p.
 4011. Krajnik Mikołaj (24.7.1899), Szk. Pchor. Piech.
 4012. Wierzyński Stefan (24.5.1899), Szk. Pchor. Piech.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1923 r.
 4013. Gilewski Felicjan (2.1.1899), 73 p. p.
 4014. Bidas Michał (28.9.1898), 82 p. p.
 4015. Bortnowski Leon (12.8.1899) dypl. KZ. sr., D. O. K. VIII.
 4016. Dyląg Tadeusz Kazimierz (26.6.1900), 2 p. s. p.
 4017. Grabałowski Edward (25.2.1897), K. O. P.
 4018. Michniewski Stanisław (13.4.1900), 67 p. p.
 4019. Lamecki Artur (15.4.1899), MN., 14 p. p.
 4020. Korzeniowski Kazimierz (30.5.1898), 4 p. p. leg.
 4021. Schönfeld Leopold (26.3.1900) l*gw, 3 b. strz.
 4022. Dębski Leon II (25.4.1898), 1 p. panC.
 4023. Bujalski Franciszek Marjan (2.7.1900) KZ. sr., 22 p. p.
 4024. Smarzewski Tadeusz (11.6.1901) KZ. sr., 19 p. p. 7
  7
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy
 4025. Osuchowski Mieczysław Gustaw Bożydar (26.2.1900), w dysp. szefa Dep. Piech.
  M. S. Wojsk.
 4026. Wojtowicz Władysław II (4.7.1898), 1 p. s. p.
 4027. Kudelski Bolesław (16.1.1901) KN., >f«2, K. O. P.
 4028. Ktonica Władysław (18.9.1897), Korp. Kad. Nr. 1
 4029. Mielcarski Stanisław II (27.4.1898), 58 p. p.
 4030. Bentkowski Tadeusz (2.12.1896), K. O. P.
 4031. Kwieciński Stanisław IV (5.1.1901), 73 p. p.
 4032. Gębarowicz Jan (2.4.1899), 54 p. p.
 4033. Sauter Stefan (5.8.1901) 1*^4, 8 p. p. leg.
 4034. Pawłowicz Józef II (3.3.1900), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem l-go lutego 1923 r.
 4035. Hałaczkiewicz Stanisław Leonard (21.10.1899) )®C5, MN, 11 p* p.
 4036. Romiszowski Aleksander Marjan (15.6.1899) &§j«2, KZ. sr., W. S. Woj.
 4037. Kącik Henryk (19.8.1899), 80 p. p.
 4038. Radtke Franciszek (26.11.1899), K. O. P.
 4039. Strzyżowski Marjan Seweryn (19.2.1903), K. O. P.
 4040. Krach Stanisław (12.5.1898) KZ. sr., K. O. P,
 4041. Pełka Antoni (4.1.1896), 43 p. p.
 4042. Cyruliński Marjan Paweł (15.6.1901), 74 p. p.
 4043. Wałajtys Stefan Maksymiljan (7.8.1897), 61 p. p.
 4044. Tułak Marjan (29.9.1901), 73 p. p.
 4045. Fołtyn Wacław (7.10.1899), 86 p. p.
 4046. Przyłuski Lucjan Marjan (15.12.1900), 26 p. p.
 4047. Daszczyszak Micnał (23.5.1901), 5 p. s. p.
 4048. Mądry Sykstus (27.3.1896), 1 b. strz.
 4049. PisaAski Kazimierz (22.1.1900), 75 p. p.
 4050. Pielarski Józef (1.3.1895), 72 p. p.
 4051. Paszki Kazimierz (14.1.1899), Szk. Pchor. Piech.
 4052. Ślęzak Andrzej (18.11.1901) MN, Szk. Pchor. Piech.
 4053. Lück Piotr (19.4.1901), Szk. Pchor. Piech.
 4054. Kabziński Jan (11.11.1901), K. O. P.
 4055. Monkosa Władysław (14.7.1897), K. O. P.
 4056. Bujalski Kazimierz (5.9.1898) ^$4 3, 5 p. p. leg.
 4057. Głowa Franciszek (23.12.1900), 39 p. p.
 4058. Hennig Edward (19.2.1897), 64 p. p.
 4059. Jabłoński Stanisław III (5.5.1894), 11 p. p.
 4060. Urbanik Józef (8.12.1896), K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 1-go marca 1923 r.
 4061. Wąsowicz Michał II (25.5.1902) KZ. sr.. 2 p. panc.
 4062. Kolasa Jan (13.5.1894), 19 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go kwietnia 1923 r.
 4063. Szczeniowski Karol (15.10.1899) ^ft5, KZ. sr., w dysp. szefa Dep. Piech. M. S
  Wojsk.
 4064. Rutkowski Jan II (8.11.1901) KZ. sr.. 70 p. p.
 4065. Glinka Stefan (2.4.1901), 16 p. p.
 4066. Paulińskl Wacław (1.4.1896), 83 p. p.
 4067. Holzhacker JuIJusz Stanisław (11.12.1899), 48 p. p.
 4068. Myszkowski Paweł (26.6.1899) KZ. sr., 79 p. p.
 4069. Kapka Józef (13.3.1897), 41 p p.
 4070. Sempkowski Józef (22.1.1899), 76 p. p.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy
  99
 4071. Leśniewkki Jan II (12.7.1901), 22 p. p.
 4072. Waligóra Władysław (21.6.1901), Szk. Pchor. Piech.
 4073. Majcherski Konrad Henryk (19.1.1900), K. O. P.
 4074. Przewoiniczek Henryk Ludwik (21.5.1902), K. O. P.
 4075. Hofmański Henryk (.12.1.1900), 60 p. p.
 4076. Jaszczyk Jan (14.9.1896), Szk. Pchor. Rez. Piech.
 4077. Bochiński Roman (30.7.1900), 66 p. p.
 4078. Osiński Jan II (27.12.1901), K. O. P.
 4079. Dąbrowski Erwin (3.10.1898) MN, K. O. P.
 4080. Szwagierek Jan (1.5.1896), K. O. P.
 4081. Krzeszowski Czesław (15.7.1893), 63 p. p.
 4082. Bogusławski Romuald (17.1.1900), 13 p. p.
 4083. Biafogrodzki Kazimierz Jan (4.9.1899), 34 p. p.
 4084. Tomaszewski Władysław I (7.9.1896), 1 p. panc.
 4085. Godłowski Władysław (10.7.1902), Inst. Bad. Inż.
 4086. Czekalski Leon (12.5.1900) £§4, 2 p. panc.
 4087. Wojtkowski Alfons (19.6.1902), 3 p. panc.
 4088. Maciejowski Witold Mieczysław (22.9.1900), 74 p. p.
 4089. Wojsznarowicz Antoni (17.2.1897), 35 p. p.
 4090. Szklarski Władysław (24.5.1900), 4 p. s. p.
 4091. Czaja Władysław II (26.2.1899), K. O. P.
 4092. Witkowski Wincenty Wiktor (5.1.1902) MN., 2 p. s. p.
 4093. Freister Stanisław Jerzy (27.10.1899), 3 p. s. p.
 4094. Schaffek Edmund Władysław (23.4.1894) KN., łjt, 82 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go maja 19?.3 r.
 4095. Grabowy Izydor (4.4.1897), K. O. P.
 4096. Pucek Władysław (15.1.1898), 44 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1923 r.
 4097. Pawłowski Artur Jan (29.8.1900), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk
 4098. Nowaczyk Walerjan (8.11.1901, K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 4099. Rzymowski Zbigniew (17.2.1901), 3 b. strz.
 4100. Górski Czesław Władysław (21.8.1900), 7 p. p. leg.
 4101. Kryciński Adam (5.10.1899), 3 p. s. p.
 4102. Artiuch Mikołaj (15.4.1900), 57 p. p.
 4103. Szczerbo-Rawicz Antoni (18.1.1902) KZ. sr., w dysp. szefa Dep. piech. M. S. Wojsk.
 4104. Wanacki Bonifacy Feliks (14.5.1898), 6 p. s. p.
 4105. Zasadni Józef (21.11.1900), 2 p. panc.
 4106. Haslinger Ludwik Józef Jan (30.7.1899), Korp. Kad. Nr. 3.
 4107. Weremczuk Jan (25.11.1699) KZ. sr., 26 p. p.
 4108. Baran Franciszek II (16.3.1899) KN., 50 p. p.
 4109. Okolski Jan (11.7.1901), C. W. Br. Panc.
 4110. Głowacki Stanisław IV (26.4.1902), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 4111. Szulakowski Stefan (20.4.1898), 30 p. p.
 4112. Czyżowski Jan (21.11.1899) *5«, 71 p. p.
 4113. Żurowski Antoni (13.6.1898), 32 p. p.
 4114. Ziobrowski Michał (17.9.1898) KN., #4, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk
 4115. Kosiński Józef II (20.3.1902), K. O. P.
 4116. Wotodkowicz Stefan (23.2.1900), 75 p. p.
 4117. Matusiewicz Aleksander II (12.8.1899), 68 p. p.
 4118. Stojoczyk Bronisław (23.4,1898), 27 p. p.
  Lista Starszeństwa Oflc. Zaw. Piechoty — Porucznicy
 4119. Lichodziejewski Kazimierz (16.3.1900), KZ. sr., Szk. Pchor. Piech.
 4120. Cieślar Franciszek (28.11.1900), 3 p. p. leg.
 4121. Borkiewicz Władysław (23.3.1894), 15 p, p.
 4122. SzaleckI Marjan (3.5.1900), K. O. P.
 4123. Lichnowski Antoni (2.3.1901), 67 p. p.
 4124. Właszczyk Mikołaj (9.5.1899), K. O. P.
 4125. Urbański Jan Ryszard (21.7.1900), 5 p. s. p.
 4126. Lebiedziewicz Jan (14.6.1899), KZ. sr., 8 p. p. leg.
 4127. Pabjan Marceli (26.11.1894)1^, 24 p. p-
 4128. Gonczar Mikołaj (17.7.1899), 2 d. pg. panc.
 4129. Semik Tadeusz Franciszek (26.8.1899), 17 p. p.
 4130. Samoszuk Roman (26.7.1897), MN., 82 p. p.
 4131. Sulkowski Jan (19.5.1899), K. O. P.
 4132. Dąbrowski Mieczysław III (22.8.1899), 26. p. p.
 4133. Wojdatt Olgierd (21.1.1904), 63 p. p.
 4134. Maciejewski Jan III (13.7.1902), 35 p.
 4135. Mordwiłko Michał (24.1.1903), 80 p. p.
 4136. Smolicz Aleksander (22.6.1901), 76 p. p.
 4137. Gorączko Stanisław Józef (2.8.1902), 80 p. p.
 4138. Jarząbkowski Marjan (2.8.1900), 23 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpniu 1923 r.
 4139. Skarplik Józef (28.2.1900) 60 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go września 1923 r.
 4140. Galewicz Longin (19.2.1899), 28 p. p
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1923 r.
 4141. Krajewski Hipolit Jakób (10.8.1900), Korp. Kad. Nr. 3
 4142. Sterz Zygmunt Teodor Kazimierz (16.4.1902), 64 p. p.
 4143. Bogusławski Jan (20.1.1902) Wf«, K. O. P.
 4144. Jarmołowicz Feliks II (30.10.1900), Szk. Pchor. Piech.
 4145. Kozdrój Sfefan (21.8.1897), 7 p. p. leg.
 4146. Niemirowicz-Szczyt Leonard (27.3.1900), 60 p. p.
 4147. Bittmar Józef Ludwik (16.2.1898), 42 p. p.
 4148. Wocko Mieczysław (29.5.1898), 77 p. p.
 4149. Gawdzik Tadeusz (19.2.1900), 62 p. p.
 4150. . Rendecki Roman (26.7.1899), 29 p. p.
 4151. Domaradzki Stefan Józef (24.3.1901) MN., KZ. sr., w dysp. szefa Dep. Piech. M. S
  Wojsk.
 4152. Hopfen Czesław Zygmunt (20.4.1899), 68 p. p.
 4153. Szczepankiewicz Wilhelm Franciszek (8.3.1901), 43 p. p.
 4154. Rutkowski Maksymiljan II (28.9.1900) KZ. sr., 19 p, p.
 4155. Owadiuk Leon (15.11.1900), 37 p. p.
 4156. Mitas Stanisław (12.11.1898), 52 p. p.
 4157. Wiśniewski Ludwik (17.8.1900), 52 p. p.
 4158. Lorenc Jan (14.5.1896), 2 p. s. p.
 4159. Wylęgała Franciszek Ksawery Adam ((3.11.1901), 54 p. p.
 4160. Jankowski Lucjan I (22.7.1900), Korp. Kad. Nr 2.
 4161. Maś Jan Wincenty (31.1 1898) Szk. Pdfc. Piech, dia Małolet. Nr. 1.
 4162. Spitziar Karol (9.3.1900), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S Wojsk.
 4163. Bodzloch Piotr (26.6.1902), 51 p. p.
 4164. Zawacki Alfons Jerzy (10.11.1901), 40 p. p.
 4165. Sauer Florjan Franciszek (16.2.1900), K. O. P.
 4166. Szczepańczyk Franciszek (29.3.1899), 10 p. p.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy
  101
 4167. Szendryk Aleksander (15.11.1901), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 4168. Świrnink Józef (13.3.1900), K. O. P.
 4169. Leitner Józef Edwąrd (1.9.1903), 45 p. p.
 4170. Janiszewski Jan Wiktor (9.7.1899), 84 p. p.
 4171. Willich Alfred (10.11.1900) K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1924 r.
 4172. Czeski Grzegorz (13.3.1901) KZ. WLśr., 3 d. żand.
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1924 r.
 4173. Malec Wilhelm (18.8.1901) KZ. sr., 1 p. p. leg.
  Starszeństwo z dniem 1-go marca 1924 r.
  I. Majkowski Józef I (24.11.1901), W. I. G.
  Starszeństwo z dniem 1-go maja 1924 r.
 4174. Zawarczyński Marjan (8.9.1899), 73 p. p.
  2 Ender Jan Ferdynand (14.6.1900) 58 p. p.
 4175. Sępichowski Franciszek (3.11.1897) $$(.5, KN., ^2, KZ. sr., Szk Pchor. dla Pdfc.
 4176. Tyksiński Stanisław (20.4.1901), 1 p. panc.
 4177. Sowiński Wacław (28.9.1897), 51 p. p.
 4178. Troszkiewicz Kazimierz (1.2.1901), 35 p. p.
 4179. Olechnowicz Stanisław (4.5.1902) MN., K. O. P.
 4180. Wojciechowski Eugenjusz (24:11.1902) Korp. Kad. Nr. 1.
 4181. Wotruba Karol Wincenty (19.4.1901), 80 p. p.
 4182. Janakiewicz Narcyz (29.10.1899), 8 p. p. leg.
  II. Jeleniewicz Jerzy (25.7.1902). 66 p. p.
  12: Łysakowski Stefan Karol (4.11.1898), 43 p. p.
 4183. Suchodolski Aleksander (17.2.1900), 13 p. p.
 4184. Szpindura Roman Juljan (2.8.1902), 44 p. p.
 4185. Żuchowski Tytus (11.1.1901), C. W. Piech.
 4186. Stefański Stanisław III (8.5.1898), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 4187. Gruszczyński Kazimierz II (27.1.1897) KZ. sr., Szk. Pćhor. Piech.
 4188. Majka Józef II (8.3.1901) >$<, K. O. P.
 4189. Wysokiński Marjan (18.5.1900), K. O. P.
 4190. Dobrski Stanisław Józef Gabryel (19.3.1898), 1 p. p. leg.
 4191. Kiesewetter Józef Tymon (19.4.1902), 1 p. panc.
 4192. Warchlewski Witold (27.1.1899) »$!, KZ. sr., D. O. K. III.
 4193. Gwiazdecki Henryk (23.12.1897), 2 p. panc.
 4194. Kuczyński Roman (28.2.1901), Szk. Pchor. Rez. Piech.
 4195. Mrozek Stanisław (7.10.1897), K. O. P.
 4196. Skibiński Stanisław III (25.9.1898) KZ. sr., 20 p. p.
 4197. Bomba Władysław (10.2.1899), K. O. P.
 4198. Pupko Wiktor (23.3.1902), 50 p. p.
 4199. Łań Walerjan (14.4.1902), 2 p. panc.
 4200. Cleśliński Zygmunt Jan Antoni (15.4.1894) KZ. sr.. P. K. U. Kielce.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1924 r.
 4201. Sikorski Edward (1.9.1900) KZ. sr., 62 p. p.
 4202. Jankowski Władysław II (26.3.1900J, K. O. P.
  102
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy
 4203. Pawłowski Jan VI (3.2.1901) 79 p. p.
 4204. Haczyński Kazimierz Franciszek (16.2.1901), K. O. P.
 4205. Stępkowski Marcin (9.11.1900), 20 p. p.
 4206. Wojtaniec Tadeusz (15.8.1902), Szk. Pchor. Piech.
 4207. Grzegorczyk Franciszek (22.2.1900), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 4208. Jacewicz Stanisław II (8.11.1899) Szk. Pchor. Piech.
 4209. Malakowski Stanisław (17.2.1902), 61 p. p.
 4210. Śwlatłowski Stanisław (7.10.1901), K. O. P.
 4211. Barczak Albin Józef (26.2.1901), 6 p. p. leg.
 4212. Kowalski Stanisław Kostka (7.12.1896), 43 p. p.
 4213. Kozik Zygmunt (15,5.1900), 9 p. p. leg.
 4214. Bednarski Franciszek Józef (30.3.1901), 12 p, p.
 4215. Stolarczyk Stanisław (1.5.1898) MN, 10 p. p.
 4216. Ryblkowski Michał (3.2.1900), 5, l$<, KZ. WLśr., W. S. Woj.
 4217. Jabłoński Alfons (19.3.1899), 8 p. p. leg.
 4218. Walewski Kazimierz (15.5.1897), 72 p. p.
 4219. Abramowicz Stefan Antoni (1.9.1900), 8 p. p. leg.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1924 r.
 4220. Kański Stanisław Antoni (16.3.1899), 52 p. p.
 4221. Hospodarewskł Roman Włodzimierz (22.11.1900) KZ. sr., 7 p. p, leg.
 4222. Niezbrzycki Antoni Jerzy (3.3.1901) KN. z miecz., KZ. sr., w dysp. szefa
  Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 4223. Kotowski Alfons (15.8.1899) »gk, 44 p. p.
 4224. Jurczyńskl Emil (20.12.1897) w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 4225. Pobralski Tadeusz (9.3.1894), 1 p. panc.
 4226. Gregorowicz Aleksander (7.12.1892) 1^4, 86 p. p.
 4227. Gosztowt Ludwik (22.7.1898) 3^5, K. O. P.
 4228. Więckowski Stanisław Mieczysław Jerzy (16.4.1901), K. O. P.
 4229. Borkowski Tadeusz (21.2.1896), 81 p. p.
 4230. Turkiewicz Edward (12.7.1895) KN., >$fl4, 21 p. p.
 4231. Karczewski Leon (20.3.1899) >®4, K. Ó. P.
 4232. Mazany Wawrzyniec (3.8.1891) 58 p. p.
 4233. Hybiak Michał (17.8.1890) KZ. sr., 70 p. p.
 4234. Szela Władysław Stanisław (5.9.1899), K. O. P.
 4235. Closański Bronisław (10.8.1901), K. O. P.
 4236. Grochowski Józef (13.3.1900), K. O. P.
 4237. Smoleński Zenon Mieczysław (4.8.1898), 12 p. p-
 4238. Kosiński Marcin (28.9.1695), 39 p. p.
 4239. Sulatycki Stanisław (5.5.1902), 2 b. strz.
 4240. Laskowski Andrzej (12.11.1887), 55 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go września 1924 r.
 4241. Chętko Stanisław (18.9.1899), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 4242. Strzałkowski Jan (6.5.1898), 35 p. p.
 4243. Dzierzbicki Władysław (27.6.1892) »$«, K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1924 r.
 4244. Nowacki Wacław II (27.9.1897) >|w, K. O. P.
 4245. Wierzejski Tadeusz II (17.6.1898) MN., 27 p. p.
 4246. Nowicki Stanisław VIII (26.4.1896) >§«, K. O. P.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy
  103
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1924 r.
 4247. Tabeau Henryk (6.1.1892) ^ S, KN., h§<, C. W. Piech.
 4248. Zasoński Aleksander Józef (12.3.1892), Korp. Kad. Nr. 3.
 4249. Jellinek Edward (26.11.1889), »gq, Szk. Pdfc. Piech, dla Małolet. Nr. 1.
 4250. Holly Karol Marjan (2.7.1898), 79 p. p.
 4251. Krassowski Jan (15.5.1898) >fc, K. O. P.
 4252. Krygier Bronisław Wacław (3.9.1897), 9 p. p. leg.
 4253. Radziszewski Wacław (17.5.1898) jgt 5, 82 p. p.
 4254. Ściegienny Wincenty (5.10.1899)f w dysp. szefą Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 4255. Janicki Zenon (8.7.1894), 84 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1925 r.
 4256. Konopka Jan II (18.11.1900) KZ. sr., D. O. K. II.
 4257. Pudykiewicz Bohdan (18.3.1902) w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 4258. Ruszar Józef (18.3.1898), 66 p. p.
 4259. Kosiński Emil (4.5.1900), 86 p. p,
 4260. Niesiołowski Franciszek (10.7.1900), »§«2, 3 b. strz.
 4261. Wawrosz Izydor (7.5.1900), 83 p. p.
 4262. Kowalczyk Jan (28.11.1897), 15 p. p.
 4263. Szydłowski Adam (10.3.1900) >$*<, MN., KZ. sr„ W. 5. Woj.
 4264. Orłowicz Franciszek (8.1.1900) wftf, KZ. sr. KZ. WLśr., 13 p. p.
 4265. Fijałkowski Stefan (26.8.1899) 3$C5. KN., 1 p. s. p.
 4266. Simiński Bolesław (23.7.1897), Kmda Miasta Lublin
 4267. Rainczak Eugenjusz (1.12.1893) KN., 40 p. p.
 4268. Walczak Henryk I (3.2.1899), KN„ 2, K. O. P.
 4269. Bulski Eugenjusz (4.6.1897), P. K. U. Pruźana.
 4270. Popek Stefan I (23.7.1892), 59 p. p.
 4271. Żyła Ignacy Jan (20.6.1893) 3^(5, KN, >|ff, 78 p. p.
 4272. Szendzielorz Michał (17.9.1891), K. O. P.
 4273. Jakubowski Bronisław (22.8.1896) t|§3, 74 p. p.
 4274. Ciechoński Czesław (1.7.1900) KN., »$«3, 74 p. p.
 4275. Danluszewicz Jan (i6.11.1897) l^, KZ. WLśr., 85 p. p.
 4276. Poczobut Antoni (13.6.1894) x|<l2, K. O. P.
 4277. Pudło Karol (11.2.1895) KN. z miecz., fc§<4, Korp. Kad. Nr. 3.
 4278. Kloza Henryk (7.9.1895) tg«, K. O. P.
 4279. Kabata Piotr (20.10.1895) if<!2, K. O. P.
 4280. Kosior Zygmunt (24.9.1901) MN., 23 p. p.
 4281. Pałac Józef (2.11.1898) KN., 24 p. p.
 4282. Pietraszun Antoni (13.6.1897) 1^*12, 6 p. p. leg.
 4283. Kantarowicz Zbyszko Kacper (6.1.1897) >Ԥi!2, 65 p. p.
 4284. Ullman Stanisław (13.4.1894), 2 p. p. leg.
 4285. Ruciński Tadeusz Juljan (7.10.1897) Szk. Pchor. Piech.
 4286. Kossowski Maksymiljan Wiesław (4.3.1897), C. W. Br. Panc.
 4287. Łasiński Andrzej Franciszek (4.12.1897), 57 p. p.
 4288. Albertl Antoni (25.3.1900), K. O. P.
 4289. Wyrwa Edward (12.2.1896), D. O. K. X.
 4290. Kapsa Florjan (20.1.1898) 12, K. O. P.
 4291. Bichajło Franciszek (4.10.1898) KN., 31 p. p.
 4292. Czerniawski Marjan (25.3.1894), Szk. Pchor. Piech.
  38 Lejko Zygmunt (10.5.1899), 25 p. p.
 4293. Orlicki Józef (23.2.1895) )$C5, KN. t^(2, 81 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1925 r.
 4294. Wojciechowski Stanisław V (20.6.1892) 1^3, K. O. P.
 4295. Pawlikowski Adolf Juljan (18.1.1896) KN., w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
  104
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy
 4296. Wojciechowski Włodzimierz II (11.8.1893) l$«3, 41 p. p.
 4297. Galiński Stanisław I (15.5.1889) J$C5, l$fa 84 p. p.
 4298. Urbanowicz Witold (23.1.1895), K. O. P.
 4299. Szczechura Bronisław (16.10.1895) Szk. Pdfc. Piech, dla Małolet. .Ne 1.
 4300. Lewicki Seweryn (28.10.1897), K. O. P.
 4301. Skulimowski Wacław Tadeusz (29.10.1887), Korp. Kad. J’fi 2.
 4302. Świtalski Marja Michał Jan (9.4.1900) KZ. sr. 19 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go marca 1925 r.
 4303. Rach Alfred (13.7.1897) W§ä2, Szk. Pchor. Rez. Piech.
 4304. Zaremba Jan Konstanty (6.6.1896) 5, K. O. P.
 4305. Schauer Eugenjusz (2.2.1897) !>§W2, 56 p. p.
 4306. Janiszewski Józef (16.9.1895) KN., I-fk, K. O. P.
 4307. Karszniewicz Jan (24.8.1901) I^I, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
  Starszeństico z dniem 1-go kwietnia 1925 r.
 4308. Hepner Ryszard (26,8.1898) 5, KZ. WLśr., 68 p. p.
 4309. Kolendo Aleksander (1.6.1896) w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go maja 1925 r.
 4310. Krysiak Zygmunt (8.5.1899) KZ. sr., 84 p. p.
 4311. Porowski Włodzimierz (2.3.1897), 42 p. p.
 4312. Karbaum Witalis (26.6.1893), 49 p. p.
 4313. Erhardt Marjan Jan (25.3.1896), 3 p. panc.
 4314. Tymusz Stanisław (1.6.1893) KN., I<j§4, K. O. P.
 4315. Pietraszkiewicz Jan (14.2.1896) w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 4316. Łuszczyński Zygmunt Karol (18.6.1898) KN.. >$*, 19 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1925 r.
 4317. Trybułowski Karol (11.12.1898), K. O. P.
 4318. Kasperowicz Józef (11.4.1893), 13 p. p.
 4319. Zaborowski Wacław 11 (1.12.1897) )j(5, >^H4, KZ. sr., w dysp. szefa Dep. Piech.
  M. S. Wojsk.
 4320. Nowicki Romuald (25.7.1897) »#<2, 36 p. p.
 4321. Martini Stanisław Adam (11.12.1899), Szk. Pdfc. Piech, dla Małolet. M 1.
 4322. Suchecki Tadeusz (9.4.1897), K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 4323. Miciński Wacław (28.9.1900) Szk. Pchor. Piech.
 4324. Ćwiąkalski Józef (17.3.1900) KZ. sr., Szk. Pchor. Piech.
 4325. Grcar Józef (2.3.1902) KZ. sr., 2 p. p. leg.
 4326. Bobowski Zygmunt (9.2.1902), 74 p. p.
 4327. Bobowski Gustaw (6.11.1899), 28 p. p.
 4328. Wargocki Teodor (9.11.1902), 63 p. p.
 4329. Kluszczyński Norbert (6.6.1897), K. O. P.
 4330. Gwozdecki Bolesław (8.11.1902), Szk. Pchor. dla Pdfc.
 4331. Kawczyński Piotr (23.6.1903), 1 p. p. leg.
 4332. Laskowski Józef 111 (23.3.1902), 5 p. s. p.
 4333. Rozborski Antoni (20.11.1900) h|<4, Szk. Pchor. Piech.
 4334. Werakso Romuald (7.2.1902) )jf(5, Szk. Pchor. Piech.
 4335. Strękowski Zygmunt (10.4.1902) KN., Szk Pchor. Piech.
 4336. Steczyszyn Stefan Władysław (25.5.1900), K. O. P.
 4337. Kosek Stanisław (19.6.1900), 3 p. s. p.
  105
 4338. Sawka Włodzimierz (15.7.1902), K. O. P.
 4339. Szepietowski Kazimierz (29.10.1901), 60 p. p.
 4340. Makarczyński Janusz Jerzy (16.11.1904), 5 p. p. leg.
 4341. Stankiewicz Stanisław VI (16.9.1902) KZ. sr. 64 p. p.
 4342. Dąbrowski Franciszek (17.4.1904), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 4343. Fryzendorff Jerzy (14.10.1901) KZ. sr., K. O. P.
 4344. Grabowski Edward 111 (9.9.1901), K. O. P.
 4345. Skerl Karol (18.12.1902), Szk. Pchor. Piech.
 4346. Barszczewski Franciszek (17.9.1903), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 4347. Baraniecki Bolesław (1.2.1903), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 4348. Helebrandt Konrad (9.12.1903), 1 p. panc.
 4349. Misiak Kazimierz (6.7.1901), 3 p. panc.
 4350. Czernikiewlcz Czesław (7.7.1902), 55 p. p.
  29 Sokoliński Romuald (12.1.1900), Szk. Pchor. dla Pdfc.
 4351. Kozicki Eugenjusz (28.12.1899) MN., Szk. Pchor, dla Pdfc.
 4352. Cisłowski Wacław (10.7.1896), K. O. P.
 4353. Wolanowski Jerzy (16.12.1901), Szk. Pchor. Piech.
 4354. Marciniak Feliks (2.8.1897), K. O. P.
 4355. Rodziewicz Grzegorz (20.8.1903), dyw. szk. pchor. rez. piech. przy 24 dyw. piech.
 4356. Tomkiewicz Tadeusz (11.3.1903), 16 p. p.
 4357. Gronowski Ignacy (15.1.1903), 67 p. p.
 4358. Łuczaj Bohdan (25.7.1901), K. O. P.
 4359. Pycz Edward (11.2.1902), 39 p. p.
 4360. Offenkowski Zenon (17.8.1901), 65 p. p.
 4361. Fleury Kazimierz (13.7.1902), 5 p. p. leg.
 4362. Grzybowski Adam II (13.12.1902), 52 p. p.
 4363. Iwanowski Aleksander (14.4.1902), 33 p. p.
 4364. Mikoś Wilhelm Kazimierz (22.11.190l), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 4365. Rawa Stanisław (9.1.1900), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 4366. Jankowski Leon 11 (16.9.1901), 3 p. panc.
 4367. Herold Ernest (2.12.1902), K. O. P.
 4368. Wolański Józef (23.3.1902), 32 p. p.
 4369. Trentowski Jan (29.8.1899), K. O. P.
 4370. Pochwalowski Izajasz Chwalimir (6.7.1903), KZ. sr., 19 p. p.
 4371. Heyer Ernest (18.11.1903), Szk. Pchor. Piech.
 4372. Napiórkowski Kazimierz (10.5,1902), 45 p. p.
 4373. Blaszczyński Antoni (22.7.1903), 41 p. p.
 4374. Dońcew Stefan (28.8.1901), 62 p. p.
 4375. Liberadzki Tadeusz (25.3.1903), baon morski
 4376. Stawicki Franciszek II (9.1.1903), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S Wojsk.
 4377. Kołodziejski Eugenjusz (20.6.1902), 1 d. pg. panc.
 4378. Rudnicki Maciej (7.10.1900), K. O. P.
 4379. Sieńko Franciszek (30.1.1901), K. O. P.
 4380. Ohorok Władysław (1.1.1902), 6 p. s. p.
 4381. Voss Zygmunt Robert (15.9.1901), 34 p. p.
 4382. Pietrzak Józef (19.7.1899), K O. P.
 4383. Stefanowicz Władysław II (19.7.1902), K. O. P.
 4384. Smoleński Eugenjusz (2,8.1901), K. O. P.
 4385. Lüdtke Stefan (9.2.1905), K. O. P.
 4386. Reutt Tomasz (12.11.1899) KZ. sr., 45 p. p.
 4387. Omowski Stefan (25.5.1901), K. O. P.
 4388. Szabłowski Jan (27.9.1902), 5 p. p. leg.
 4389. Kayzer Czesław (18.1.1901), 10 p. p.
 4390. Mordzewski Kazimierz (4.3.1898), 32 p. p.
 4391. Świeprawski Seweryn (20.10.1902), 33 p. p.
 4392. Kucharski Witold (24.3.1902), 70 p. p.
 4393. Baranowski Wacław 11 (28.4.1900) KZ. WLśr., 3 b. strz.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy
 4394. Zatęskl Juljan (7.1.1901), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 4395. Kowalski Bolesław III (23.3.1902), 1 p. panc.
 4396. Plenlak Franciszek (14.10.1903), 2 p. s. p.
 4397. Paluch Andrzej (19.10.1900), Szk. Pchor. Piech.
 4398. Zawer Jan (6.7.1900), 33 p. p.
 4399. Sączewski Wacław (24.9.1900), 37 p. p.
 4400. Ptaszyński Franciszek (29.8.1899), 14 p. p.
 4401. Nlewczasiński Zygmunt (21.2.1898), 41 p. p.
 4402. Żubr Kazimierz (20.2.1901), 75 p. p.
 4403. Zdanowicz Tadeusz Artur (19.2.1903) 77 p. p.
 4404. Gierulskl Alojzy (20.5.1894), K. O. P.
 4405. Radwański Leon (3.7.1893) >#«. 62 p. p.
 4406. Lepleszo Witold Jan (21.2.1896), 5 p. p. Leg.
 4407. Kurkowski Mieczysław (21.1.1897), Szk. Pclior. Piech.
 4408. Gulczyński Czesław (7.7.1900), 78 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1925 r.
 4409. Nowak Roman (9.8.1898) >§<!, 25 p. p.
 4410. Czerwiński Henryk (5.10.1893), K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 1-go października 1925 r.
 4411. Buba Wacław (13.9.1894), 1 b. strz.
 4412. Kozubek Jan (24,10.1898) MN., K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1925 r.
 4413. Ciapka Józef (31.12.1893), >§«2, Korp. Kad. Nr. 3.
 4414. Stryczniewicz Feliks (10.9.1893) K. O. P.
 4415. Kędzierski Roman (23.3.1895) w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 4416. Kwaśniewski Jan (9.10.1897) KN. >|«2, 75 p. p.
 4417. Marcinkiewicz Piotr (17.9.1897), K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1925 r.
 4418. Goloński Bohdan (25.7.1898), 86 p. p.
 4419. Chmielewski Stanisław (18.5.1900) 3^5. KN., J#«, 2 p. p. leg.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1926 r.
 4420. Danecki Bohdan Antoni (10.1.1901), 10 p. p.
 4421. Brodziński Tadeusz (10.3,1898), D. O. K. I.
  Starszeństwo z dniem 31-go sierpnia 1926 r.
 4422. Kucharski Apolonjusz (9.2.1896), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk
 4423. Marchwicki Leon (28.12.1902) >£<5, KN.. l$*l 3, 18 p. p.
 4424. Kostrzewski Józef I (17.3.1900) KZ. sr., 69 p. p.
 4425. Szymaniak Wincenty Witold (6.7.1897), 69 p. p.
 4426. Baczyński Zdzisław (12.10.1902) KN., >Jl2, 3 p. p. leg.
 4427. Mędrecki Józef (19.9.1898) 25 p. p.
 4428. Ścigaj Bolesław (18.9.1900) MN., K. O. P.
 4429. Stasiewicz Wacław (20.9.1897) )^t2, KZ. sr., Szk. Pchor. Piech.
 4430. Nowacki Bronisław (29.3.1900), Szk. Pchor. Rez. Piech.
 4431. Marciniec Józef (1.11.1899), K. O. P.
  107
 4432. Schindel Feliks (27.5.1899), 69 p. p.
 4433. Szablewski Stanisław (8.5.1897) jgt5, KN., *£»J, K. O. P.
 4434. Solon Edward (8.12.1899), 2 p. s. p.
 4435. Matwijewicz Zygmunt (20.9.1900), 55 p. p.
 4436. Jabłoński Józef III (29.12.1896), 81 p. p.
 4437. Rumian Edward (5.11.1895) »f»l, K. O. P.
 4438. Cymborski Leon (25.4.1899) 2 d. pg. panc.
 4439. Dürr Edmund (8.10.1894) KZ. sr., 18 p. p.
 4440. Żmudziński Jan (11.9.1899) MN., Ośr. W. F. Białystok
 4441. Baranowski Ludomir (13.2.1902) !*§4, MN., KZ. sr., baon szt. M. S. Wojsk.
 4442. Hubicki Czesław (14.8.1895), K. O. P.
 4443. Moszner Marjan (21.12.1899), Szk. Pchor. Rez. Piech.
 4444. Zydroń Antoni (27.5.1897), 22 p, p.
 4445. Andruszkiewicz Kazimierz (11.7.1901) !■§«, Korp. Kad. Nr. 2.
 4446. Homa Jan Marjan (24.10.1900) MN., 49 p. p.
 4447. Janiga Tadeusz (8.7.1898), K. O. P.
 4448. Leśniowski Mieczysław (23.11.1898), K. O. P.
 4449. Bargielski Stanisław (5.3.1898) K. O. P.
 4450. Pragłowski Mieczysław Jan (4.7.1897), 5 p. s. p.
 4451. Moraczewski Jan I (20.1.1897) KN., K. O. P.
 4452. Piestrzyński Klemens (16.10.1897), 75 p. p.
 4453. Niwiński Leopold (15.11.1902), 66 p. p.
 4454. Piotrowski Władysław III (22.10.1900), K. O. P.
 4455. Kuinicki Adam (3.10.1903) 3 p. p. leg.
 4456. Zimnoch Jerzy (3.11.1902), 40 p. p.
 4457. Kłosowski Romuald (13.7.1898), K. O. P.
 4458. Gniza Józef (22.2.1896) KN , 11 p. p.
 4459. Kanickl Władysław (15.10.1900) >§9, K. O. P.
 4460. Romotowski Aleksander (20.12.1899) 5, >jg<5, K. O. P.
 4461. Borowczyk Jan (13.1.1898) MN., 10 p. p.
 4462. Pachołek Władysław (11.6.1900), K. O. P.
 4463. Baruszyński Mieczysław Edmund (2.10.1901), 49 p. p.
 4464. Radomski Karol Hipolit (17.7.1900), K. O. P.
 4465. Patan Bronisław (28.4.1899) l^i, K. O. P.
 4466. Makowski Włodzimierz (19.9.1894), 82 p. p.
 4467. Syczyński Wacław (28.9.1897), 72 p. p.
 4468. Kroll Gustaw (7.1.1898), 28 p. p.
 4469. Jaworski Stanisław Franciszek (3.12.1897), K. O. P.
 4470. Juras Stanisław (26.1.1899), K. O. P.
 4471. Eisele Edward (5.8.1897) 44 p p.
 4472. Gacek Franciszek I (15.4.1899), K. O. P.
 4473. Gabała Maciej (26.2.1896) >gk, 56 p. p.
 4474. Salwik Jan (11.5.1899), 17 p. p.
 4475. Kulbabiński Leon (18.3.1899) 51 p. p.
 4476. Małecki Wacław (16.9.1899), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 4477. Kacperek Szymon (28.10.1898), K. O. P.
 4478. Kozicki Marjan (7.7.1899), K. O. P.
 4479. Kulikowski Franciszek (26.7.1900), K. O. P.
 4480. Lewandowski Henryk (4.2.1900), 12 p. p.
 4481. Zawarczyński Roman (2.8.1896), 14 p. p.
 4482. Dąbecki Feliks (22.5.1901), 71 p. p.
 4483. Nowicki Stanisław XIII (23.4.1899) »§«„ MN., 3 b. strz.
 4484. Długosz Adam (28.5.1898), K. O. P.
 4485. Hoppe Robert Wojciech (10.8.1901), K. O. P.
 4486. Witkowiak Józef (28.2.1898) K. O. P.
 4487. Grzegorczyk Stanisław (4.5.1897), 37 p. p.
 4488. ZaziemskI Roman (15.2.1899), 1 p. s. p.
  108
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy
 4489. Podolski Józef (30.1.1898) KN, K. O. P.
 4490. Łukomski Kazimierz (19.5.1902) 14 p. p.
 4491. Jędrzejewski Stanisław III (24.3.1900), K. O. P.
 4492. Broniewski Witold I (1.1.1901), Szk. Pchor. Rez. Piech.
 4493. Dubiela Józef (14.10.1895), 67 p. p.
 4494. Palewicz Eustachy Wiktor (17.4.1899), K. O. P.
 4495. Tomczak Wacław (4.8.1898), K. O. P.
 4496. Buszydto Adam (27.10.1896), K. O. P.
 4497. Kiełczewski Marjan (11.8.1903), K. O. P.
 4498. Dehnel Karol (5.5.1902), K. O. P.
 4499. Kac Nikołaj (19.6.1902), 28 p. p.
 4500. Burakowski Marceli (5.2.1902), 43 p. p.
 4501. Grygiel Antoni (12.1.1900) >f(, K. O. P.
 4502. Gnatowski Leon Jakób (25.7.1901) $£(5, Szk. Pdfc. Piech, dla Małolet. Nr 2.
 4503. Warszawski Wincenty Marjan (16.7.1890), K. O. P.
 4504. Szawtowski Mieczysław (24.12.1901), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 4505. Ratyński Eugenjusz (17.6.1896) KZ. sr., 15 p. p.
 4506. Szopa Adam (8.12.1895), K. O. P.
 4507. Sak Franciszek (4.2.1898) J^C5, 15 p. p.
 4508. Król Jan V (1.6.1896) MN. Szk. Pchor. Piech.
 4509. Foremski Józef (27.2.1900) pjjt, 64 p. p.
 4510. Bucewicz Leon (30.10.1902) KZ. sr. Szk. Pchor. Rez. Piech.
 4511. Kawiński Tadeusz (9.9.1897), 16 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1927 r.
 4512. Jarosiewicz Godzlmlr (25.10.1900) )$Mt 11 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go marca 1927 r.
 4513. Rychłowski Edward Andrzej Konstanty (30.11.1900), 24 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go kwietnia 1927 r.
 4514. Ryniejski Stanisław (30.8.1902), 63 p. p.
 4515. Sosnowski Kazimierz (1.2.1899), K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1927 r.
 4516. Niewiarowski Stanisław (2.4.1900) MN., Szk. Pchor. dla Pdfc.
 4517. Łowiński Marjan Antoni (20.12.l90l) KZ. sr.. K. O. P.
 4518. Rokicki Mieczysław Wawrzyniec (11.8.1898) KN, 62 p. p.
 4519. Zieliński Józef (13.11.1902), K. O. P.
 4520. Roszkiewicz Mieczysław (27.10.1900), 37 p. p.
 4521. Pryszczewski Alfred (26.2.1896), 44 p. p-
 4522. Kołodziejski Józef Franciszek (18.9.1903), 22 p. p.
 4523. Lubaska Marjan (26.10.1901), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 4524. Przybojewski Emiljan Józef (12.7.1901), 33 p. p.
 4525. Królikowski Adam Józef (l5.12.190l), K. O. P.
 4526. Dobrowolski Stefan III (10.11.1903), $<3, K. O. P.
 4527. Grzeszkiewlcz Tadeusz Jacek (19.8.1900) >$(, 72 p. p.
 4528. Gajewski Zygmunt (2.1.1902), 37 p. p.
 4529. Pardo Bronisław (3.7.1900), 9 p. p. leg.
 4530. Wójciński Alfred Wilhelm (13.7.1904), 1 p. panc.
 4531. Kiełbik Albin (25.5.1895) KZ. sr.. K. O. P.
 4532. Michułka Stanisław (5.1.1902), Szk. Pchor. Piech.
  109
 4533. Buslakłewicz Stanisław (1.4.1904),baon morski
 4534. Róleckl Antoni Tadeusz (2.5.1903), Szk. Pchor. dla Pdfc.
 4535. Rzewuski Antoni (3.11.1899), K. O. P.
 4536. Wancerski Leoncjusz Stanisław (13.1.19C0), 72 p. p.
 4537. Peretjatkowlcz Tadeusz (5.10.1897) J^C5, i^(2, 9 p. p. leg.
 4538. Bejgrowicz Wacław (1.2.1905), 1 p. panc.
 4539. Horoszkiewicz Tadeusz Józef (23.9.1903), 3 p. s. p.
 4540. Krzysztoporski Antoni Benedykt Łukasz (6.2.1901) MN, 83 p. p.
 4541. Tkaczek Eugenjusz (30.10.1901) >|h2, K. O. P.
 4542. Rusiecki Ludwik (21.5.1898) >|<, KZ. sr., K. O. P.
 4543. Kulbickl Stanisław Teodor (1.4.1902) ]j«(5, b|<, MN., Szk. Pdfc. Piech, dla Małolet. Nr.1.
 4544. Paiucha Marjan (10.9.1897) ^C5, KN, tjj4, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S.
  Wojsk.
 4545. Hodoń Jan (24.6.1900) 5, KZ. sr., 4 p. s. p.
 4546. Janiszewski Wiktor (6.3.1898) J^C5, b$<l, w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk
 4547. Gołębiowski Władysław (19.1.1898) >$( 3, KZ. sr.. 67 p. p.
 4548. Wyszyński Stanisław (15.5.1895) KN., 4, 2* p. p.
 4549. Bardzickl Stanisław (22.2.1896) i-f* 2, KZ. WLśr., 36 p. p.
 4550. Strzałka Tadeusz (11.2.1895) KN., >$l, K. O. P.
 4551. Pracki Antoni (26.1.1897), 42 p. p.
 4552. Budzyński Adam (11.10.1899) KN., 3, Szk. Pchor. Rez. Piech.
 4553. Kausik Zdzisław Michał (22.8.1900) t%i, 67 p. p.
 4554. Rogoziewlcz Kazimierz (31.7.1896) KN., P§H14, 62 p. p.
 4555. Obrzut Stanisław (11.3.1887), 16 p. p.
 4556. Klejment Bolesław (23.8.1897), 24 p. p.
 4557. Czarny Franciszek (28.3.1895) KN., i«g^3, 58 p. p.
 4558. Ptasznik Leon (29.2.1896), 23 p. p.
 4559. Krasodomski Wojciech (25.5.1898) 2, KZ. WLśr., K. O. P.
 4560. Łazarewlcz Jan (14.1.1898) KZ. WLśr., 6 p. p. leg.
 4561. Tymiński Zenon (9.5.1899) ^12, Szk. Pdfc. Piech, dla Małolet. Nr. 2
 4562. Sroczyński Władysław (17.10.1898), 40 p. p.
 4563. Kozłowski Mikołaj (17.7.1891) K. O. P.
 4564. Wolański Józef I (18.7.1887), 16 p. p.
 4565. Pluciński Stanisław (19.3.1893) w|l, 69 p. p.
 4566. Pawlicki Stanisław (14.11.1896) 5 p. s. p.
 4567. Tworogal Bolesław (19.4.1899) KZ. WLśr., 7 p. p. leg.
 4568. Roland Roman (13.2.1896), KN., 1 p. panc.
 4569. Radajewlcz Stanisław (18.3.1899) l’jw, 51 p. p.
 4570. Maciejowski Bohdan (19.2.1902) $. 28 p. p.
 4571. Turski Władysław (25.3.1897), 19 p. p.
 4572. Grzybowski Tadeusz (9.8.1897) 2, 30 p. p.
 4573. Delong Józef (23.1.1894) KN., bfs 3, 12 p. p.
 4574. Turek Karol (22.11.1897) 3, Korp. Kad. Nr. 1.
 4575. Ondraczek Marjan (8.12.1888) KN., KZ. sr„ 53 p. p.
 4576. Jeleński Franciszek Czesław Teofil (20.7.1895), KN., P. K. U. Bydgoszcz-M.
 4577. Gluza Ludwik (2.7.1898) >f<, K. O. P.
 4578. Ujazdowski Józef (22.2,1899) KN., 30 p. p.
 4579. Gutt Jan (13.9.1893) MN., 55 p. p.
 4580. Bratkowski Jan (30.5.1897), K. O. P.
 4581. Rudowskl Tadeusz (28.10.1897) KN., 30 p. p.
 4582. Boryczka Leon Wojciech (9.4.1895) KN., i#«4. 66 p. p.
 4583. Pechal Józef Jan (12.8.1900) KN., K. O. P.
 4584. Wasilewski Roman (7.8.1899) KN., 1%!, 55 p. p.
 4585. Choma Antoni (10.6.1890), w dysp. szefa Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 4586. Nowakowski Stanisław (25.9.1896) KN.. 1^4, 4 p. p. leg.
 4587. Ustrzycki Juljan (30.12.1897) 5, KN., 75 p. p.
 4588. Kmiecik Stanisław (l2.10.1895) KN., bgt, KZ. sr„ 21 p. p.
  Starszeństwo z dniem 15-go lipca 1927 r.
 4589. Łukasik Antoni (7.6.1902), 1 p. p. leg.
 4590. Kurbiel Franciszek (20.3.1900) KZ, sr., C. W. Piech.
 4591. Charków Karol Stanisław (26.10.1897), 1 p. s. p.
 4592. Nowosadowski Antoni Roman (5.9.1901) MN., 73 p. p.
 4593. Wacławowicz Paweł Jan (11.1.1897) KN., >j§*i, 63 p. p.
 4594. Dziębowski Feliks (9.6.1901), 34 p. p.
 4595. Żabiński Józef Franciszek (3.10.1899), K. O. P.
 4596. Malik Stanisław (6.5.1898) kg« 2, K. O. P.
 4597. Szuba Jan (9.8.1900), K. O. P.
 4598. Świerczewski Lucjan (7.1.1901), 1 p. s. p.
 4599. Macialek Józef (28.2.1900), K. O. P.
 4600. Pelc Józef (24.1.1898), 38 p. p.
 4601. Pachoński Czesław Jan (2.7.1901), 3 p. s. p.
 4602. Senderowicz Andrzej (11.11.1899) MN., 33 p. p.
 4603. Stańczyk Andrzej (28.11.1902) 2, 5 p. s. p.
 4604. Jankowski Zygmunt (24.8.1902), 2 b. strz.
 4605. Wesołek Aleksander (25.12.1898) jj£t5, >g<2, MN„ 85 p. p.
 4606. Motyka Feliks (19.11.1898) łgfl, 55 p. p.
 4607. Pikuła Michał (8.7.1896) KN., k|«, K. O. P.
 4608. Jonak Józef Jan (8.12.1896) KN., kg« 4, 3 p. s. p.
 4609. Kazuba Stanisław (22.7.1900), 36 p. p.
 4610. Góra Jan III (6.9.1897) KZ. sr., 3 p. s. p.
 4611. Schubert Jan Tadeusz (22.2.1900), 53 p. p.
 4612. Przędziński Henryk Bronisław (5.6.1902), 71 p. p.
 4613. Jaworski Bronisław Ferdynand (19.1.1898) KN., 51 p. p.
 4614. Otłowski Franciszek (6.8.1899), 32 p. p.
 4615. Darmstaedter Maksymiljan (5.7.1896), 17 p. p.
 4616. Rzepecki Stófan (6.9.1901), K. O. P.
 4617. Robaszkiewicz Wincenty (8.7.1900), 86 p. p.
 4618. Mazurkiewicz Bolesław (2.4.1899), K. O. P,
 4619. Ziemba Władysław (11.9.1896) %CS, kgff, 3 p. p. leg.
 4620. Hackemer Józef (16.10.1895) kg«, Korp. Kad. Nr. 1.
 4621. Urbaniak Antoni (5.1.1899) KZ. sr., 32 p. p.
 4622. Żochowski Antoni (15.5.1899), K. O. P.
 4623. Franckiewicz Aleksander (2.3,1897), K. O, P.
 4624. Abramik Tadeusz Izydor (10.5.1899), 49 p. p.
 4625. Jędrzejowski Stefan Franciszek (16.9.1900), K. O. P.
 4626. Strączewski Władysław (28.6,1900), 57 p. p.
 4627. Sołtysiak Stanisław (8.5.1899) kg« 2, 70 p. p.
 4628. Bysko Stanisław Józef (5.5.1901), 53 p. p.
 4629. Chojnacki Zdzisław Władysław (26.7.1900) K. O. P.
 4630. Gryglewskl Romuald Edward (5.3.1898), w dysp. szefa Dep. Piech. M. 5. Wojsk,
 4631. Sawka Zenon Wiktor (15.12.1901) kg«, K. O. P.
 4632. Przedpełski Mieczysław Józef (16.8.1899) KN., 4 p. p. leg.
 4633. Kowalewski Antoni I (13 8.1900) kgfl, 66 p. P.
 4634. Konopka Jan (19.8.1896) kg«, K. O. P.
 4635. Pilszak Stefan Henryk (20.8.1897), 26 p, p*
 4636. Czerwiński Stanisław II (10.9.1898), 67 p. p.
 4637. Naskręt Franciszek (16.11.1896) kg«, 68 p. P-
 4638. Gębalski Konstanty (12.4,1899), K. O. P.
 4639. Dolemba Piotr (31,3.1902) KN., kg«, K. O. P.
 4640. Czekalski Stefan (20.7.1897), 64 p. p,
 4641. Zacharjasiewicz Wacław Klemens (22.9.1897), 65 p. p.
 4642. Rogala Joachim (14.11.1895), 34 p. p.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy
  111
 4643. Żydek Stanisław (23.5.1899), 29 p. p.
 4644. Zięba Stanisław Juljusz (12.4.1903), 50 p. p.
 4645. Krawczyk Stanisław (2.11.1898) )^C5, 43 p. p.
 4646. Kałuzlńskl Karol (26.1.1892), 23 p. p.
 4647. Kowalski Piotr Paweł (30.6.1900), K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1928 r.
 4648. Herman Franciszek Kwiryn (30.10.1904), Gab. Wojsk. Prezydenta Rzplitej.
 4649. Telowskl Józef (13.1.1899), 63 p. p.
 4650. Kuropieska Józef (25.5.1904), 36 p. p.
 4651. Wroński Marjan (31.1.1900), 84 p. p.
 4652. Jastrzębski Kazimierz Leon (30.9.1900), 55 p. p.
 4653. Liebel Hipolit (11.2.1899), 1 p. p. leg.
 4654. Jachnik Stanisław (18.10.1903), 21 p. p.
 4655. Lisiogórski Karol Józef (3.1.1898), 59 p. p.
 4656. Witkowski Feliks Bolesław (30.5.1903), 28 p. p.
 4657. Hudzlcki Antoni (14.11.1900) 20 p. p.
 4658. Bielecki Jan (18.6.1901), Szk. Pchor. Piech.
 4659. Olisiewicz Michał (4.7.1901), K. O. P.
 4660. Markielewicz Ambroży Bolesław (7.12.1898) łg<2, KZ. WLśr., 76 p. p.
 4661. Domaradzki Kazimierz Zbigniew (18.7.1903), 54 p. p.
 4662. Legut Józef (8.8.1897) KZ. br., 74 p. p.
 4663. Dominiak Józef (2.11.1903), 35 p. p.
 4664. Potocki Albin (1.1.1906), 76 p. p.
 4665. Świdziński Emil Józef (16.10.1902) >&, 52 p. p.
 4666. Weber Wilhelm Kazimierz (22.2.1904), Szk. Pchor. Piech.
 4667. Osiowski Jan Karol (30.11.1896), 5 p. P- leg.
 4668. Łaski Edward (13.9.1904), 59 p. p.
 4669. Krasowski Stanisław (14.9.1896), 1 p. s. p.
 4670. Pałucki Włodzimierz Wincenty (14.10.1900) ftjfl, 59 p. p.
 4671. Borowiecki Romuald Aleksander (19.1.1902), Szk. Pdfc. Piech, dia Małolet. Nr 1.
 4672. Kleroń Stanisław (4.9.1900) 2, 12 p. p.
 4673. Michoń Roman (3.11.1901), 6 p. p. leg.
 4674. Krzyżanowski Antoni Henryk (17.1.1901), 78 p. p.
 4675. Kamiński Bolesław Pąweł (1.5.1902), Szk. Pchor. Piech.
 4676. Tymkiewicz Piotr (3.7.1901), 9 p. p. leg.
 4677. Marciniak Franciszek (21.11.1900), 55 p. p.
 4678. Dąbrowski Józef (16.2.1898), Szk. Pchor. Rez. Piech.
 4679. Banaszkiewicz Władysław (24.9.1902), 18 p. p.
 4680. Olchowski Michał (19.12.1900), 57 p. p.
 4681. Czernik Ireneusz Marjan (26.3.1900), Korp. Kad. Nr. 2.
 4682. Wtorek Jan (23.12.1901), Szk. Pchor. Piech.
 4683. Bojanowski Tadeusz (5.10.1903), 21 p. p.
 4684. Majewski Czesław Wincenty (18.7.1902), Szk. Pchor. Piech.
 4685. Dębski Kazimierz Aleksander (8.12.1906), na studjach polltechn.
 4686. Szalek Tadeusz (17.5.1901), 1 p. panc.
 4687. Więcek Mieczysław Jan (17.11.1902), w dysp. szefa Dep. piech. M. S. Wojsk.
 4688. Sfconjbski Kazimierz Walenty (20.5.1900), Korp. Kad. Nr. 2.
 4689. Błyskosz Jan (28.12.1899), 56 p. p.
 4690. Herman Jąn (17.6.1901), 14 p. p.
 4691. Szmidt Stanisław (11.2.1900), 18 p. p.
 4692. Oleszek Marjan Franciszek (2.7.1902), 52 p. p.
 4693. Szymczak Piotr (18.10.1900) !^, K. O. P.
  4? Sokołowski Kazimierz (17.8.1900), K. O. P.
  48> Gogacz Józef (29.11.1902), 1 p. p. leg.
  49! Żbikowski Józef Dominik (4.7.1900), 13 p. p.
  112
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy
 4694. Kaczorowski Stanislaw Ignacy (6.4.1904), 70 p. p.
 4695. Konarzewski Czesław (23.12.1899), 64 p. p.
 4696. Ostrowski Franciszek (2.4.1900), Szk. Pchor. Piech.
 4697. Dziewulski Stanislaw (17.4.1898), 4 p. p. leg.
 4698. Lercher Paweł Mikołaj (30.6.1898), 52 p. p.
 4699. Wilk Seweryn (5.1.1901), K. O. P.
 4700. Kuźmiński Henryk (19.1.1901), 22 p. p.
 4701. Kamiński Romuald II (10.1.1902), K. O. P.
 4702. Sitny Feliks (14.4.1900) ^£5, 4, 31 p. p.
 4703. Ziobrowskl Ludwik (8.8.1905), 6 p. p. leg.
 4704. Michoński Józef (25.2.1897) 2, 33 p. p.
 4705. Dąbrowski Jerzy (30.3.1903). 4 p. p. leg.
 4706. Dobrzański Jerzy (16.10.1902), 55 p. p*
 4707. Jaworowski Kazimierz (1.3.1898), K. O. P.
 4708. Cilek Włodzimierz (18.6.1902), 79 p. p.
 4709. Poniatowski Walerjan Teodor (19.12.1900), 15 p. p.
 4710. Grochowski Stefan Juljan (16.2.1901), 13 p. p.
 4711. Niklas Stanisław (6.9.1903), 3 p. p. leg.
 4712. Buczyński Eugenjusz Józef (1.3.1904), 3 p. p. leg.
 4713. Rożnowski Bohdan Józef Antoni (10,8.1905), 74 p. p.
 4714. Kurmanowski vel Urbański Tomasz (14.3.1898), 80 p, p.
 4715. Rogowski Władysław (15.7.1901), 84 p. p.
 4716. Michalski Michał (29.9.1900), 53 p. p.
 4717. Rytelewski Aleksander (26.10.1900), 13 p. p.
 4718. Czarkowski Karol (15.3.1901), 6 p. p. leg.
 4719. Jachnik Franciszek (30.11.1896), 39 p. p.
 4720. Kostecki Wojciech Władysław (31.10.1903), 86 p. p.
 4721. Kahanek Wilhelm Lucjan (12.12.1896), 49 p. p.
 4722. Gluszak Marjan (5.8.1904), 86 p. p.
 4723. Chamielec Jan (3.6.1900), 78 p. p.
 4724. Kosiński Eugenjusz (12.4.1903), 50 p. p.
 4725. Smejlis Stanisław (11.4.1894), Szk. Pchor. Piech.
 4726. Tomaszewski Antoni (21.2.1900) *4, 4 p. s. p.
 4727. Bednarowski Tomasz Tadeusz (7 3.1902), 77 p. p.
 4728. Waryński Ludwik (3.10.1902), pom. attache wojsk. Paryż.
  Starszeństwo z dniem 1-go września 1928 r.
 4729. Baral Józef Marjan (22.9.1903), 43 p. p.
 4730. Jachimowlcz Witold Marjan (20.9.1902), 37 p. p.
 4731. Racięski Andrzej (30.11.1902), 57 p. p.
 4732. Cybulski Stefan (19.8.1899), KN., 23 p. p.
 4733. Parat Walenty Józef (9.1.1901), KN., 44 p. p.
 4734. Baran Michał (11.8.1894) )$.S, KN., #. 2 p. p. leg.
  Starszeństwo z dniem 1-go października 1928 r.
 4735. Kościelny Antoni (1.12.1900), 77 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1929 r.
 4736. Bytomski Bolesław (15.2.1900), >§<2, 4 p. s. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1929 r.
 4737. Winłarz Stanisław Andrzej (18.11.1899) KN., >$«2, 64 p. p.
 4738. Miller Michał (25.9.1902), 2 p. p. leg.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy
  113
 4739. Tyczyno Jan (4.5.1900), 83 p. p.
 4740. Jędrych Józef (15.9.1900), 30 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1929 r.
 4741. Zieliński Stanislaw (24.11.1895) )g<5, >§*2, 45 p. p.
 4742. Kruczek Jan (8.7.1896) KN., >f<!2, 75 p. p.
 4743. Mosiak Józef Mieczysław (8.1.1895) KN., 56 p. p.
 4744. Nowakowski Władysław Andrzej (11.6.1896), 11 p. p.
 4745. Smagowicz Stanisław (25.11.1900), 67 p. p.
 4746. Maruniak Stanisław (14.11.1896) »ft, 50 p. p.
 4747. Traczewski Stefan (26.12.1889), P. K. U. Radom.
 4748. Wrześniowski Tadeusz Karol Michał (15.10.1894) KN., 1 p. s. p.
 4749. Durak Mikołaj (3.12.1892), 82 p. p.
  Starszeństwo z dniem 15-go lipca 1929 r.
 4750. Wiatr Władysław (18.1.1901), 50 p. p.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpniu 1929 r.
 4751. Lewiński Stanisław Maciej (31.3.1903), 72 p. p.
 4752. Marchewka Piotr (31.1.1899), W. 1. G.
 4753. Czupryna Stanisław (30.7.1903), 41 p. p.
 4754. Kruczyński Władysław Juljan (1.6.1906), 21 p. p.
 4755. Marchel Stanisław (13.6.1900), 45 p. p.
 4756. Downar-Zapolski Leon (29.3.1903), 6 p. p. leg.
 4757. Fiedler Mieczysław Edward (12.1.1903), 26 p. p.
 4758. Zblegień Tadeusz Zbigniew (24.8.1901) >ft, w dysp. szef. Dep. Piech. M. S. Wojsk.
 4759. Braksal Zygmunt (20.3.1907), 8 p. p. leg.
 4760. Kowalczyńskl Klemens (2.1.1903), 1 p. p. leg.
 4761. Rzewuski Edmund Aleksander Jakób (5.1.1897), »f«, 6 p. p. leg.
 4762. Bochenek Józef Tomasz (12.9.1904), 4 p. p. leg.
 4763. Lisiewicz Tomasz (15.12.1902), 7 p. p. leg.
 4764. Markiewicz Walenty (10.2.1901), 71 p. p.
  15- Kopczyński Bronisław Karol (26.3.1903), 18 p. p.
  16- Kuciński Aleksander Ludwik (11.12.1902), 8 p. p. leg.
  17, Winiarski Włodzimierz (27.1.1902), 1 p. s. p.
  I8- Misiurowicz Tadeusz Józef (25.5.1899), 53 p. p.
 4765. Szacki Antoni (1.3.1902), 76 p. p-
 4766. Rassaiski Bolesław (1.12.1901), 62 p. p.
 4767. Dorobek Stanisław (21.8.1902), 6 p. s. p.
 4768. Mamunow Edward (12.10.1902), 70 p. p.
 4769. Pawelczak Tadeusz Walenty (10.2.1901), 4*. 75 p. P-
 4770. Ombach Fryderyk Emil (9.7.1906), 1 p. s. p.
 4771. Wojciechowski Jan (19.11.1903), 25 p. p.
 4772. Kurkowski Stefan Leon (8.4.1900), 75 p. p.
 4773. Dybowski Józef (19.3.1907), 32 p. p.
 4774. Tober Henryk (15.9.1898), 83 p. p.
 4775. Cuniowski Michał (19.2.1901), 21 p. p.
 4776. pałka Franciszek Antoni (5.9.1900), 26 p. p.
 4777. Zwolak Jan (2B.11.ieoo), 60 p. p.
 4778. Piotuch Stanisław (1.9.1900), 15 p. p.
 4779. polowińczak Jan (15.12.1899), 70 p. p.
  34 Róiycki Kazimierz (17.10.iQ05), 10 p. p.
  35 Budrewicz Gwidon (20.11.1903), 59 p. p.
  36* Slerpl*skl Ant0nl (M-1.1000) ł0 p. p.
  8
 4780. Steczowicz Jan (8.7.1902), 3 p. s. p.
 4781. Banasiewicz Włodzimierz (30.10.1898) KN., I<j§<3, 26 p. p.
 4782. Stefański Jan Wincenty (24.5.1905), 73 p. p.
 4783. Kułakowski Hipolit (13.8.1902), 2 p. s. p.
 4784. Włodarski Stanisław (22.5.1903), 13 p. p.
 4785. Horitza Karol Juljusz (11.10.1904), 51 p. p.
 4786. Ćmakowski Wacław (18.8.19C2), 9 p. p. leg.
 4787. Sosnowski Stanisław (3.1.1898) J^C5, 1^12, 66 p. p_
 4788. Gawlikowski Czesław Jan (28.8.1902), 19 p. p.
 4789. Kutermankiewicz Stefan (6.1.1906), 55 p. p.
 4790. Śniecikowski Adam Mateusz (21.9.1899), 86 p. p.
 4791. Mizerski Jerzy (14.11.1904), 29 p. p.
 4792. Grajewski Joachim (15.7.1904), 45 p. p.
 4793. Fabjanowski Wacław (15.9.1901) 5, KZ. br., 14 p. P-
 4794. Serednicki Stanisław Walerjan (14.4.1904), 53 p. p.
 4795. Roszkiewicz Walenty Wojciech (21.4.1903), 85 p. p.
 4796. Gębski Antoni (8.6.1904), 45 p. p.
 4797. Przybyłowicz Władysław Karol (4.4.1901) 26 P. P.
 4798. Kwaśniak Henryk (7.7.1903), 60 p. p.
 4799. Waśkiewicz Karol (16.8.1904), 33 p. p.
 4800. Dytewski Leon (19.5.1902) l^S, 85 p. p.
 4801. Czyi Władysław Witold (27.4.1903), 77 p. p.
 4802. Buczek Jan (10.11.1903), 34 p. p.
 4803. Krasuckl Aleksander (14.1.1901), 3 p. p. leg.
 4804. Ostrowski Marjan (28.8.1902) )*%(, 32 p. p.
 4805. Michniewicz Jan (5.8.1897) KZ. WLśr., 44 p. p.
 4806. Łapin Jan (20.1.1906), 78 p. p.
 4807. Majeckl Stanisław (30.4.1898) *£<4, 22 p. p.
 4808. Śwldowski Jan Józef (29.3.1902), 68 p. p.
 4809. Zitta Wilhelm Stanisław (8.5.1906), 48 p. p.
 4810. Krapel Maksymlljan Wincenty (11.9.1898), 72 p. p.
 4811. Zwolskl Henryk (8.4.1903), 28 p. p.
 4812. Majewski Kazimierz (7.2.1902), 55 p. p.
 4813. Dąbrowski Mieczysław Stanisław (9.11.1900), 65 p. p.
 4814. Gieniusz Romuald (16.12.1899), 42 p. p.
 4815. Makowicki Michał (14.2.1905), 50 p. p.
 4816. Świątkowski Władysław (28.7.1901), 29 p. p.
 4817. Mężyk Eugenjusz Zygmunt (3.2.1904), 16 p. p.
 4818. Wojtal Jan (10.12.1903), 9 p. p. leg.
 4819. Markowski Józef (15.1.1900) l-ffl, 1 b. strz.
 4820. Woldański Stefan (20.11.1901), 29 p. p.
 4821. Biesiekierski Konstanty (9.9.1901), 14 p. p-
 4822. Raszplewicz Kazimierz Tomasz (13.11.1901), 49 p. p.
 4823. Zaremba Kazimierz Michał (23.7.1906), 62 p, p.
 4824. Batke Eryk (19.11.1902), 86 p. p.
 4825. Dyr Adam (28.6.1902), 12 p. p.
 4826. Zięba Władysław (25.6.1903), 23 p.; p.
 4827. Mielczarski Sylwester (2.1.1901), 75 p. P-
 4828. Bętkowski Jacek (18.6.1904), 11 p. p.
 4829. Dziewulski Bolesław (23.8.1900) MN., 10 p. p.
 4830. Fiedorowicz Tadeusz (23.10.1902), 85 p. P*
 4831. Janczewski Henryk (10.7.1904), 24 p. p.
 4832. Szerard Stefan (21.8.1899), 83 p. p.
 4833. Beliczyński Zygmunt Alfons (9.2.1905), 14 p. p.
 4834. Lubowiecki Józef Alfred (8.2.1902), 2 p. s. p.
  115
 4835. Stefaniak Stanisław (16.4.1900), 37 p. p.
 4836. Grabski Jerzy (30.3.1905), 37 p. p.
 4837. Kosiaty Jan Zygmunt (24.6.1901), 4 p. s. p.
 4838. Góra Jan IV (12.2.1900), 54 p. p.
 4839. Borkowski Stefan Michał (6.8.1904), 68 p. p.
 4840. Michalczyk Czesław Kazimierz (24.7.1902), 81 p. p.
 4841. Szczepaniak Antoni (14.2.1905), 56 p. p.
 4842. Zemanek Stanisław Kasper (6.1.1904), 3 p. p. !eg.
 4843. Hareńczyk Karol (13.9.1899), 54 p. p.
 4844. Filipp Reinhold (5.1.1903), 76 p. p.
 4845. Daniszewski Tadeusz Klemens (28.10.1903), 56 p. p.
 4846. Szczęsny Jan Mieczysław (5.2.1901), 34 p. p.
 4847. Brodnicki Antoni (2,6.1903), 44 p. p.
 4848. Szlezinger Kazimierz Aleksander (26.2.1903), 3 b. strz.
 4849. Załęski Lucjan (2.1.1904), 74 p. p.
 4850. Sobolewski Kazimierz Józef (6.9.1900), 84 p. p
 4851. Ślepokura Kasper (5.1.1903), 54 p. p.
 4852. Maszkiewicz Romuald Jan (6.2.1904), 34 p. p.
 4853. Wierzbicki Ignacy (14.1.1900), 13 p. p.
 4854. Pogorzelski Zygmunt (5.7.1903), 35 p. p.
 4855. Rudziński Bolesław Jan (25.5.1903), 40 p. p.
 4856. Lisowski Jerzy (20.4.1904), 45 p. p.
 4857. Żelkowski Bronisław (22.3.1904), 31 p. p.
 4858. Mazoń Władysław Piotr (13.5.1903), 5 p. s. p.
 4859. Szczepański Mieczysław Józef (7.3.1904), 17 p. p.
 4860. Warwas Aleksander (4.3.1900), 55 p. p.
 4861. Jabłoński Zenon (22.12.1904), 7 p. p. leg.
 4862. Wronecki Józef (3,7.1898), 71 p. p-
 4863. Dębski Tadeusz (9.4.1901), 64 p. p.
 4864. Werka Józef (3.4.1898), 51 p. p.
 4865. Dąbrowski Roman Antoni (6.1.1902), 68 p. p.
 4866. Ziemba Stanisław (10.11.1904), 23 p. p.
 4867. Mielczarek Walerjan (29.7.1899), 50 p. p.
 4868. Gryziecki Kazimierz Michał (26.9.1904), 28 p. p.
 4869. Sulatycki Władysław (25.1.1905), 67 p. p.
 4870. Knapik Stanisław II (19.8.1898), 71 p. p.
 4871. Pierewicz Juljan (2.1.1901), 80 p. p.
 4872. Rogalski Maksymiljan (12.10.1899), 24 p. p.
 4873. Górski Stanisław VI (10.2.1907), na studjach politechn.
 4874. Leontowlcz Stefan Wacław Hilary (15.10.1900), 79.Jp. p.
  I32- Gąsiorowski Zygmunt II (27.3.1906), 84 p. p.
  133* Bialobrzeski Teodor (1.7.1904), 56 p. p.
  134* Żebrowski Łukasz (11.11.1905), 16 p. p.
 4875. Polkowski Feliks Tadeusz (7.1.1904), 63 p. p.
  136* Bartoszyński Aleksander (21.1.1901) 56 p. p.
  137, Dąbrowski Stanisław (13.11.1904), 84 p. p.
  138- Malinowski Mieczysław (19.5.1906), 43 p. p.
  139- Zboromirski Eugenjusz (29.8.1903), 69 p. p.
  I40* SalWa Aleksander (27.2.1901), 68 p. p.
  141- Pająk Marceli (18.6.1898) MN., 15 p. p.
 4876. Domiter Karoi (6.11.1004), 39 p. p.
 4877. Schnayder Stanisław Marja (30.1.1904), 39 p. p.
 4878. Kałuski Wacław (13.1.1900), 70 p. p.
 4879. Graz|evuicz Erazm (18.8.1903), 50 p. p.
 4880. Dąbrowski Marjan Mieczysław (1.12.1903) 1^1, MN.. 49 p. p.
 4881. Estkowski Tadeusz Stefan (7.8.1905), 70 p. p.
  116
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy
 4882. Cholewa Leonard (24.10.1898) >§<, 4 p. p. leg.
 4883. Stelmaszczuk Wacław (8.3.1900), 71 p. p.
 4884. Sywula Stanisław Włodzimierz (1.1.902), 2 b. strz.
 4885. Porcz Antoni (21.1.1897), 50 p. p.
  Starszeństwo z dniem I-go stycznia 1930 r.
  I. Wiśniewski Wacław (28.11.1898) >$4, 18 p. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 4886. Kanikuła Jdzef (13.1.1903), 1 p. s. p.
 4887. Bernaś Robert (8.4.1895) 3^5, fr$l4, KZ. br, 8 p. p. leg.
 4888. Papiz Jan Jdzef (21.11.1898) ^(5, KN., l-$<, KZ. br., 60 p. p.
 4889. Muszyński Michał (23.3.1894) 5, KN.t 72 p. p.
 4890. Rus Feliks (17.10.1890) 1^12, KZ. br. 32 p. p.
 4891. Olkiewtcz Kazimierz (18.12.1901), 1 p. s. p.
  7 Kralczyński Łukasz (18.10.1896) 6 p. p. leg.
 4892. Muszyński Jdzef (16.1.1897) l<§4, 72 p. p.
 4893. Lesiecki Walerjan (29.1.1888) $j<5, 65 p. p.
 4894. Bieniaszkiewicz Stanisław (27.3.1897) KN., 2, 7 p. p. leg.
  II. Chuderskl Piotr Aleksander (18.6.1896) KN., h$W2, KZ. sr., KZ. br., 44
 4895. Huzarski Karol (16.4.1899) KN., 1*^2, 75 p. p. ” P’ P
 4896. Slosarczyk Ludwik (14.2.1896) KN., l-$«3, 11 p. p.
 4897. Lermer Jan Jakdb (15.11.1899) 54 p. p.
 4898. Fliszewski Stanisław (19.3.1900) KN., KZ. WLśr., 7 d. żand.
 4899. Serafin Stanisław (17.1.1898), 58 p. p.
 4900. Lubowski Ignacy (24.7.1899), 41 p. p.
 4901. Zielenklewicz Jdzef (1.3.1896), 31 p. p.
 4902. Kociuba Walerjan Wojciech (14.4.1893), 35 p. p.
 4903. Trojan Władysław (19.6.1897) >§j‘l, MN., KZ. br., 6 d. żand.
 4904. Osmólski Stefan (1.8.1899) KZ. br., 34 p. p.
 4905. Mikuła Jdzef Jan (22.6.1902), 16 p. p.
 4906. Bujak Michał Ludwik (19.9.1901), 4 p. s. p.
 4907. Kącki Mieczysław (1.1.1903) 58 p. p.
 4908. Freyberger Marjan Karol Ludwik (24.3.1903), 26 p. p.
 4909. Schirmer Jdzef Henryk (17.1.1907), 21 p. p.
 4910. Wojtasiak Jdzef Stanisław (25.1.1900), 11 p. p.
 4911. Reda Władysław (5.6.1904), 65 p. p.
 4912. Łoiyński Bohdan Stefan (2.4.1905), 68 p. p.
 4913. Płocharz Piotr (31.1.1904) H§«!3, 34 p. p.
 4914. Waligórski Bonifacy Marjan Roman (14.5.1905), 73 p. p.
 4915. Gądzio Stefan (25.10.1900), 27 p. p.
 4916. Sass Bolesław (6.6.1905), 31 p. p.
 4917. Szor Ignacy (31.7.1904), 55 p. p.
 4918. Tłustochowicz Stefan (10.4.1901) 73 p. p.
 4919. Zachara Tadeusz (24.2.1904), 1 p. p. leg.
 4920. Gdula Paweł Mieczysław (25.1.1905), 5 p. s. p.
 4921. Radzik Jan (24.2.1899), 43 p. p.
 4922. Szymczyk Jan (28.5.1902), 25 p. p.
 4923. Orlik Mieczysław (19.5.1901), 51 p. p.
 4924. Chyliński Jdzef (20.10.1904), 58 p. p.
 4925. Waltenberg Jdzef (22.1.1901), 83 p. p.
 4926. Śliwa Zygmunt Otto (14.10.1901), 3 p. s. p.
 4927. Patyra Jan (18.6.1904), 1 p. p. leg.
 4928. Mlnklna Jdzef (28.1.1900) Jgg( 5, 14 p. p.
 4929. Perlitz Zygmunt (15.8.1903), 42 p. p.
  117
 4930. Marczewski Tadeusz (26.10.1904), 24 p. p.
 4931. Juszkiewicz Medard (11.6.1902) l’jki, 1 p. p. leg.
 4932. Planeta Jan (29.4.1902), 27 p. p.
 4933. Mazur Antoni Jan (22.10.1905), 6 p. p. leg.
 4934. Kurbel Ignacy (26.7.1899), 29 p. p.
 4935. Wojewódzki Mieczysław (14.6.1904), 32 p. p.
 4936. Jenerowicz Leopold (l7.11.190l), 61 p. p.
 4937. Wayda Antoni (3.6.1901), 2 p. s. p.
 4938. Pawiński Stefan (4.8.1905), 72 p. p.
 4939. Starzyk Władysław (26.6.1904), 63 p. p.
 4940. Godymirski Tadeusz Paulin Edward (7.11.1905), 56 p. p.
 4941. Zawilski Stanisław Wojciech (16.4.1903), 31 p. p.
 4942. Sadziński Józef (22.12.1904), 59 p. p.
 4943. Starowicz Kazimierz Czesław (21.11.1903), 6 p. s. p.
 4944. Kamiński Władysław (1.9.1902), 5 p. p. leg.
 4945. Owsiak Józef (26.11.1902), 76 p. p.
 4946. Doskocz Bolesław (14.7.1907), 4 p. s. p.
 4947. Orczykowski Przemysław Tadeusz (23.10.1905), 20 p. p.
 4948. Sochaczewski Antoni (13.5.1904), 13 p. p.
 4949. Kajetanowlcz Aleksander (27.3.1903), 61 p. p.
 4950. WiSniewskl Adolf Jan (8.2.1898), 77 p. p.
 4951. Gałkowski Roman (20.1.1905), 36 p. p.
 4952. Niezabitowski Wacław (14.9.1907), 15 p. p.
 4953. Rudnik Wojciech (18.10.1899), 3 p. s. p.
 4954. Machnicki Alfred Ernest Wiesław (21.11.1903), 2 p. s. p.
 4955. Szydłowski Roman Tomasz (10.4.1900), 6 p. p. leg.
 4956. Koziński Józef (12.2.1902), łf«, 14 p. p.
 4957. Świderski Hipolit (27.10.1903), 41 p. p.
 4958. Lesiński Juljan (7.12.1895) W&ł, 20 p. p.
 4959. Bąk Władysław f5.2.1903), 67 p. p.
 4960. Pałczyński Bolesław Aleksander (21.12.1901), 10 p. p.
 4961. Brażuk Antoni (2.4.1903), 77 p. p.
 4962. Banasiak Jan (17.5.1899) 1^4, 24 p. p
 4963. Oświęcimski Tadeusz Wiktor (17.9.1904), 12 p. p.
 4964. Grodzicki Bogumił (9.12.1906), 74 p. p.
 4965. Serba Stanisław (24.10.1902) '4jN, KZ. sr., 5 p. s. p.
 4966. Grusiecki Antoni (18.9.1903), 4 p. p. leg.
 4967. Konkol Ludwik (2.1.1899), 17 p. p.
 4968. Danielewski Edmund (24.1.1907), 44 p. p.
 4969. Wójcik Stefan (14.3.1905), 14 p. p.
 4970. Miziniak Franciszek (6.11.1900), 40 p. p.
 4971. Wójcicki Jerzy Czesław (14.5.1904), 21 p. p.
 4972. Jędryszek Zygmunt (8.9.1904), 36 p. p.
 4973. Baranowski Józef Eugenjusz (11.6.1905), 32 p. p.
 4974. Małecki Antoni (23.5.1902), 55 p. p.
 4975. Saniński Stanisław (9.3.1901), 17 p. p.
 4976. Białynowicz Anatol (30.5.1902), 85 p, p.
 4977. Gromów Eugenjusz (28.9.1905), 62 p. p.
 4978. Koczay Jerzy Hieronim (24.4.1901), 25 p. p.
 4979. Rogoziński Roman (14.2.1905), 35 p. p.
 4980. Pisarczuk Sergjusz (7.9.1904), 33 p. p.
 4981. Białkowski Mieczysław (27.8.1905), 5 p. p. leg.
 4982. Barys Mieczysław Piotr (30.7.1896) KN., 12 p. p.
 4983. Poterejko Jarosław Bohdan (21.8.1906), 23 p. p.
 4984. Hac Jan (11.4.1905), 35 p. p,
 4985. Lewandowski Czesław (22.11.1899) 1^4, MN., 28 p. p.
  118
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy
 4986. Pawłowski Władysław (29.8.1904), 34 p. p.
 4987. Gwoźdź Izydor Adolf (10.5.1903), 52 p. p.
 4988. Jagoszewski Bolesław Jan (14.6.1906), 68 p. p.
 4989. Duński Tadeusz (27.11.1904), 55 p. p.
 4990. Metelski Marjan (16.1.1899), >|ai3, 8 p. p. leg.
 4991. Wacikiewicz Antoni (18.5.1905), 20 p. p.
 4992. Batorski Jan (20.10.1906), 8 p. p. leg.
 4993. Zboś Emil (10.4.1898), 80 p. p.
 4994. Nodzyński Marjan Zbigniew Władysław (8.8.1907), 5 p. s. p.
 4995. Skibiński Włodzimierz (31.7.1904), 62 p. p.
 4996. Subocz Stanisław (15.1.1901), 22 p. p.
 4997. Nagel Eugenjusz Józef (27.6.1903), 54 p. p.
 4998. Pryszmont Piotr (9.9.1899) 1^12, 35 p. p.
 4999. Piotrowicz Witalis Kazimierz (20.1.1905), 25 p. p.
 5000. Szypiński Antoni Józef (27.5.1897) >$fl, 41 p. p
 5001. Nykiel Bolesław Jan (9.12.1903), 54 p. p.
 5002. Lisikiewicz Juljan (4.4.1904), 49 p. p.
 5003. Andrzejczyk Stanisław (29.6.1900), 48. p. p.
 5004. Glock Waldemar Klemens (18.10.1905), 1 b. strz.
 5005. Stopnicki Zygmunt (2.5.1899) P§*12, MN., 9 p. p. leg.
 5006. Milczak Kazimierz (10.1.1904), 11 p. p.
 5007. Pęski Adam Franciszek (18.2.1905), 79 p. p.
 5008. Janitz Klemens (26.10.1900), 71 p. p,
 5009. Tarkowski Roman Marjan (29.2.1904), 33 p. p.
 5010. Olszewski Konstanty (17.12.1899) l#t, MN., 78 p. p.
 5011. Kobrzyński Roman Eugenjusz (9.1.1904), 75 p. p.
 5012. Zapisek Jan Joachim (29.8.1903), C. W. Źand.
 5013. Witkowski Ignacy (i.2.1901), 4 p. p. leg.
 5014. Pluta Antoni (15.11.1899), 44 p. p.
 5015. Sośnierz Andrzej (25.11.1905), 74 p. p.
 5016. Dumnicki Władysław Marjan (31.12.1907), 54 p. p.
 5017. Lisowski Józefat (19.3.1903), 43 p. p.
 5018. CiesiuAski Mieczysław Michał (16.5.1903), 81 p. p.
 5019. Bzowski Jan Stanisław (24.3.1897) W§M, 52 p. p.
 5020. Goetzen Józef Eugenjusz (30.3.1904), 71 p. p.
 5021. Dzierżek Konstanty (28.1.1901), 41 p. p.
 5022. Świtlak Marjan Adam (10.12.1898), 54 p. p.
 5023. Gorczycki Witold (21.3.1901), 78 p. p.
 5024. Michaliszyn Czesław Mieczysław (31.12.1901) l‘jjjf’1, 23 p. p
 5025. Kocyłowski Marjan Franciszek (8.9.1905), 4 p. s. p.
 5026. Majcher Władysław (10.4,1897) @5. frfp, 37 p. p.
 5027. Nowerski Leon Alojzy (21.6.1896) *$4, 83 p p.
 5028. Wysocki Władysław (17.6.1904), 66 p. p.
 5029. Sapińskl Stefan (8.4.1901), 66 p. p.
 5030. Kolendo Wiktor Mieczysław (5.8.1903), 86 p. p.
 5031. Majewski Jan (7.1.1907), 29 p. p.
 5032. Babiarz Stanisław (15.8.1900) .7 p. p. leg.
 5033. Gędzierski Jerzy Leon (8.2.1906), 39 p. p.
 5034. Grajek Stanisław (6.2.1905), 65 p. p.
 5035. Siedlecki Stanisław (22.1.1903), 41 p. p.
 5036. Miniewski Kazimierz (21.12.1903), 59 p. p-
 5037. Kostrzyca Wiktor (21.5.1899), 1 p. s. p.
 5038. Laskowski Witold Jan (29.12.1904), 60 p. p.
 5039. Skowron Paweł (20.10.1897) KN., 15 p. p.
 5040. Sochanik Kazimierz Juljusz (1.11.1904), 70 p. p.
 5041. Gregorowicz Józef (28.11.1896), 84 p. p.
  Usta Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy
  119
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 5042. Stankiewicz Ludwik (18.4.1898), 17 p. p.
 5043. Olecki Witold (2.1.1903), 83 p. p.
 5044. Sładki Leopold (11.5.1901) igt, MN„ 50 p. p.
 5045. Zajączkowski Zdzisław Stefan (5.9.1897) #t. 67 p. p.
 5046. Nettik Wacław Seweryn (1.6.1900) KN., I$4, 55 p. p.
 5047. Dziurzyński Juljan (18.6.1897) l^fl, 54 p. p.
 5048. Kozłowski Jan (1.1.1901) KZ. WLśr., 62 p. p.
 5049. Stefański Stanisław (11.8.1903), 6 p. p. leg.
 5050. Pobihuszczy Eugenjusz (15.11.1901), 57 p. p.
 5051. Rozwadowski Stanisław Andrzej (29.11.1904), 80 p. p.
 5052. Mirosz Jan (15.7.1904), 5 p. p. leg.
 5053. Kuligowski Jakób (25.7.1904), 81 p. p.
 5054. Ullman Władysław (29.8.1905), 1 p. s. p.
 5055. Chmielewski Tadeusz Zbigniew (9.2.1903), 40 p. p.
 5056. Grabecki Henryk (29.5.1902), 37 p. p.
 5057. Żółtowski Stefan Józef (15.2.1905), 48 p. p.
 5058. Sułkowski Juljusz Ignacy (10.12.1903), 73 p. p.
 5059. Wyżywniak Wacław (14.8.1904), 34 p. p.
 5060. Kuźniewicz Marjan Jerzy (23.4.1904), 52 p. p.
 5061. Korejwo Józef Hieronim (6.6.1905), 1 p. p. leg.
 5062. Ciechowicz Rajmund Bernard (17.5.1900), 64 p. p.
 5063. Rajca Władysław (9.7.1899), 72 p. p.
 5064. Stolarczuk Jan Emiljan (28.11.1903), 64 p. p.
 5065. Krzeszkiewicz Jan Józef (14.10.1903), 57 p. p.
 5066. Rudewicz Józef (17.8,1899), 18 p. p.
 5067. Mróz Stefan (3.9.1903), 24 p. p.
 5068. Fijałkowski Władysław (14.1.1906), 23 p. p.
 5069. Szymański Feliks Paweł (18.10.1896), 2 p. p. leg.
 5070. Polek Stefan Szymon (26.8.1906), 12 p. p.
 5071. Kuczyński Zdzisław Wiktor (10.3.1905), 50 p. p.
 5072. Gudowski Kamil Piotr (21.7.1905), 74 p. p.
 5073. Osmolak Tadeusz (27.4.1905), 43 p. p.
 5074. Keyha Stanisław Jan (25.10.1906), 50 p. p.
 5075. Zadrowski Piotr (26.11.1903), 57 p. p.
 5076. Szmidt Alfred Jan (22.10.1902), 11 p. p.
 5077. Bielański Michał (3.11.1903), MN., 44 p. p,
 5078. Sidorko Roman Michał (26.9.1903), 51 p. p.
 5079. Czaplicki Wacław (8.4.1902), 67 p. p.
 5080. Pacak Jan (7.6.1900) ^C5, W$l3, 45 p. p.
 5081. Karłowski Romuald Józef (7.2.1906), 60 p. p.
 5082. Hurczyn Wacław (12.1.1897), 50 p. p.
 5083. Maczuba Jąn (16.6.1903), 61 p. p.
 5084. Judziński Juljan Rupert (17.3.1904), 68 p. p.
 5085. Łaganowski Stanisław (5.11.1902), 15 p. p.
 5086. Skwlrzyński Stanisław Zbigniew (23.1.1905), 62 p. P-
 5087. Wiśniewski Jan Kazimierz (18.2.1903), 55 p. p,
 5088. Berowski Antoni (3.6.1905), 60 p. p.
 5089. Kura Tadeusz Stanisław (5.4.1897) #1, 10. p. p.
 5090. Guła Albin (8.3.1903), 42 p. p.
 5091. Wollak Jan (29.3.1907), 53 p. p.
 5092. Chmielowski Janusz (24.10.1905), 44 p. p.
 5093. Tonn Marjan Bronisłąw (19.8.1907), 21 ,p. p-
 5094. Wójtowicz Bolesław (1.3.1908), 79 p. p.
  Lista StarszeńsJwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy
 5095. Orłowski Henryk (13.12.1906), 62 p. p.
 5096. Prus Stanisław Maksymilian (18.2.1905), 3 p. s. p.
 5097. Bankiewicz Edward Stanisław (25.4.1906), 58 p. p.
 5098. Płoszewski Wacław (8.12.1904), 28 p. p.
 5099. Boguszewski Tadeusz (5.12.1906), 4 p. p. leg.
 5100. Piwowarczyk Stanisław (19.2.1904), 19 p. p.
 5101. Kwasnowski Stanisław Mieczysław (28.10.1903), 52 p. p.
 5102. Rudziński Fabjan Piotr (20.1.1907), 30 p. p.
 5103. Zimny Wacław Roman (11.2.1905), 4 p. s. p.
 5104. Nowara Stefan (1.9.1907), 74 p. p.
 5105. Kulawik Stanisław Wacław (27.10.1904), 44 p. p.
 5106. Jakubianiec Alfons (4.8.1905) KZ. WLśr., 5 p. p. leg.
 5107. Serszeń Zenon (14.9.1906), 76 p. p.
 5108. Kąkolewski Wiktor (7.7.1901), 29 p. p.
 5109. Jastrzębski Adam (18.11.1906), 55 p. p.
 5110. Krasucki Józef (5.3.1905), 10 p. p.
 5111. Herman Władysław Juljan (22.5.1907), 36 p. p.
 5112. Zawistowicz Władysław (8.12.1905), 84 p. p.
 5113. Kania Roman Leon (11.11.1903), 55 p. p.
 5114. Niemierko Mieczysław Lucjan (7.1.1907), 73 p. p.
 5115. Bezner Jan Gustaw (12.9.1907), 60 p. p.
 5116. Sobczyk Władysław (13.5.1905), 2 d. żand.
 5117. Palęcki Jerzy Zenon (29.6.1904), 42 p. p.
 5118. Abramczyk Stanisław Lucjan (17.7.1904), 42 p. p.
 5119. Skierski Stanisław Jerzy (5.1.1908), 36 p. p.
 5120. Siiorupiński Stanisław (24.9.1904), 57 p. p.
 5121. Bogucki Eugenjusz (19.1.1903), 8 p. p. leg.
 5122. Szydłowski Zygmunt (15.7.1906), 6 p. p. leg.
 5123. Hodakowski Ludwik Józef (27.1.1907), 76 p. p.
 5124. Rogawski Zbigniew (22.6.1905), 17 p. p.
 5125. Ratyński Antoni (12.1.1907), 10 p. p.
 5126. Sobociński Bolesław Stanisław (3.4.1905), 59 p. p
 5127. Kozieradzki Marjan (13.11.1903), 22 p. p.
 5128. Kałymon Jan Marjan (7.8.1907), 20 p. p.
 5129. Kołacz Konstanty (11.3.1906), 61 p. p.
 5130. Budek Marjan Edmund (21.9.1908), 19 p. p.
 5131. Kozyra Seweryn (5.1.1905), 74 p. p.
 5132. Malinowski Władysław (15.6.1905), 85 p. p.
 5133. Bloch Mieczysław (4.2.1908), 2 p. p. leg.
 5134. Trebyk Cyryl (3.3.1904), 82 p. p.
 5135. Berek Tadeusz Władysław (23.6.1902) §, 20 p. p.
 5136. Rogiński Stanisław (30.9.1906), 32 p. p.
 5137. Gajda Bronisław Władysław (5.7.1901), 25 p. p.
 5138. Dziewicki Stefan Jan (20.4.1908), 8 p. p. leg.
 5139. Giblińskl Antoni (13.10.1905), 11 p. p.
 5140. Lech Jan Kazimierz (20.10.1907), 57 p. p-
 5141. Paszkot Tadeusz Marjan Adam (22.8.1907), 16 p. p.
 5142. Rylski Lucjan (14.12.1903), 25 p. p.
 5143. Olechnowicz Antoni (2.6.1905), 5 p. p. leg.
 5144. Dowgielewicz Michał (17.8.1906), 44 p. p.
 5145. Krzyżanowski Jan (8.1.1906), 85 p. p.
 5146. Nowakowski Jerzy Wacław (5.9.1908), 57 p. p.
 5147. Wieteska Józef (27.2.1906), 73 p. p.
 5148. Referowskl Ryszard (7.4.1905), 1 p. p. leg.
 5149. Sosiński Wacław (25.9.1907), 24 p. p.
 5150. Nowiński Franciszek (18.11.1903), 60 p. p.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty—Porucznicy
  121
 5151. Chmiel Jan (11.4.1903), 26 p. p.
 5152. Czupryna Mieczysław Józef (15.12.1906), 20 p. p.
 5153. Drągowskl Tadeusz (15.1.1905), 8 p. p. leg.
 5154. Krzywda Leszek Stanisław (5.7.1904), 32 p. p.
 5155. Pietrzak Jan (12.10.1907). 31 p. p.
 5156. Olszewski Franciszek I (28.1.1905), 64 p. p.
 5157. Cygański Wiesław Janusz (27.10.1903), 37 p. p.
 5158. Zielonka Józef (19.3.1906), 55 p. p.
 5159. Gryczewski Zygmunt (26.3.1908), 69 p. p.
  119 Nowak Wojciech Adam (24.5.1906), 62 p. p.
 5160. Jura Edmund (4.8.1906), 61 p. p.
 5161. Kubarski Stanisław (6.12.1905), 68 p. p.
 5162. Folga Emanuel Dobromir (25.12.1904), 18 p. p.
 5163. Borowski-Kieczyk Franciszek Ksawery (3.12.1905), 42 p. p.
 5164. Kraszewski Stanisław (1.12.1907), 45 p. p.
 5165. Stawicki Józef (3.3.1906), 14 p. p.
 5166. Kuźmiński Kazimierz Aleksander (l2.12.1907), 60 p. p.
 5167. Domżala Florjan (22.4.1902), 69 p. p.
 5168. Podhalicz Stanisław Klaudjusz (30.10.1905), 2 p. s. p.
 5169. Małecki Stanislaw Włodzimierz (15.4.1905), 35 p. p.
 5170. Łubnicki Józef (8.11.1904), 28 p. p.
 5171. Olszewski Franciszek II (2.10.1904), 33 p. p.
 5172. Kupczuk Walerjan Wojciech (15.12.1905), 82 p. p.
 5173. Hajdenko Konstanty (12.1.1905), 69 p. p.
 5174. Jabłoński Mikołaj (3.9.1906), 77 p, p.
 5175. Skowroński Edmund Henryk (24.7.1908), 19 p. p-
 5176. Jarzęcki Zygmunt (24.1,1906), 31 p. p.
 5177. Komorek Władysław (19.5.1904), 61 p. p.
 5178. Serwatkiewicz Juljan (2.12.1906), 58 p. p.
 5179. Olejniczak Jan (28.8.1906), 68 p. p.
 5180. Ciepiela Franciszek (16.9.1906), 11 p. p.
 5181. Gąska Mieczysław Tadeusz (7.9.1907), 38 p. p.
 5182. Stankiewicz Ludwik Antoni (18.10.1908), 27 p. p.
 5183. Dmochowski Franciszek (10.10.1904) 27 p. p.
 5184. Mączyński Stefan (6.9.1906), 7 p. p. leg.
 5185. Sowiński Stefan Franciszek (3.8.1907), 48 p. p.
 5186. Suwała Władysław (3.2.1907), 42 p. p.
 5187. Żarczyński Bolesław (1.12.1906), 5 d. żand.
 5188. Kowalski Zygmunt (7.12.1904), 66 p. p.
 5189. Pecolt Marjan (26.9.1904), 32 p. p.
 5190. Włodarczyk Józef (15.7.1905), 71 p. p.
 5191. Wołyniak Jan Kazimierz (21.4.1907), 71 p. p.
 5192. Mikulski Władysław Michał (26.9.1905), 78 p. p.
 5193. Kwiatkowski Wacław (14.9.1905), 13 p. p.
 5194. Rudnicki Stefan (20.4.1904), 45 p. p.
 5195. Bała Mieczysław (16.7.1907), 48 p. p.
 5196. Biske Zygmunt Hugo (12.4.1905), 32 p. p.
 5197. Mytkowicz Marjan Jan (8.12.1906), 28 p. p.
 5198. Łabsz Tadeusz (18.1.1906), 31 p. p.
 5199. Chocholski Bolesław (31.12.1905), 7 p. p. leg.
 5200. Duczmalewski Władysław Ewaryst (14.1.1906), 29 p. p.
 5201. Prasuła Stanisław (27.4.1907), 66 p. p.
 5202. Karpiński Kazimierz (24.8.1906), 40 p. p.
 5203. Śledź Norbert (14.6.1905), 34 p. p.
 5204. Szadkowski Mieczysław (24.10.1905), 56 p. p.
 5205. Sobkiewicz Adam Marjan (31.8.1907), 67 p. p.
  122
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy
 5206. Sławiński Antoni Daniel (5.1.1907), 65 p. p,
 5207. Prociuk Aleksander I (27.10.1903), 65 p. p.
 5208. Szafran Zbigniew Jerzy Witold (10.4.1905), 17 p. p.
 5209. Michalik Franciszek (19.1.1003), 80 p. p.
 5210. Iwanowski Władysław (18.2.1906), 38 p. p.
 5211. Emersajłów Jerzy Jan (14.1.1906), 32 p. p.
 5212. Mazur Aleksander (14.2.1904), 7 p. p. leg.
 5213. Kozłowski Władysław (24.3.1902), 41 p. p.
 5214. Kordjaczyński Eugenjusz (11.12.1904), 25 p. p.
 5215. Kulesza Zdobysław Wawrzyniec (24.7.1904), 32 p.p.
 5216. Gronkowski Zygmunt (27.9.1904), 39 p. p.
 5217. Szyćko Wacław (5.11.1906), 1 p. s. p.
 5218. Krukierek Bronisław Jan (26.5.1906), 51 p. p.
 5219. Sochacki Tadeusz Karol (22.10.1905), 54 p. p.
 5220. Paliński Marjan (15.6.1903), 3 p. p. leg.
 5221. Kazimierczak Stefan (6.10.1906), 13 p. p.
 5222. Wąsowski Henryk Wincenty (16.7.1903) 33 p. p.
 5223. Wiszniewski Marjan Jakób (5.8.1907), 49 p. p.
 5224. Cichocki Gustaw Andrzej Leopold (30.11.1906), 7 p. p. leg.
 5225. Cieślicki Aleksander (2.9.1906), 50 p. p.
 5226. Mękwiński Antoni Piotr (13.6.1903), 74 p. p.
 5227. Puiiński Dyonizy (9.12.1903), 14 p. p.
 5228. Machnowski Henryk Leon (11.4.1903), 13 p. p.
 5229. Grabiński Józef Bolesław (6.11.1907), 27 p. p.
 5230. Wojciechowski Franciszek (7.3.1902), 15 p. p.
 5231. Żakiewicz Jan (25.2.1905), 44 p. p.
 5232. Żebrowski Bohdan (13.2.1907), 81 p. p.
 5233. Toth Jan Bronisław (6.2.1905), 53 p. p.
 5234. Horodyskj Józef (30.10.1903), 23 p. p.
 5235. Makarewicz Mieczysław Kazimierz (19.8.1903), 84 p. p.
 5236. Gmachowski Marjan Józef (15.8.1906), 86 p. p.
 5237. Prociuk Aleksander II (9.11.1905), 12 p. p.
 5238. Włodarski Stanisław (3.7.1903), 22 p. p.
 5239. Neugebauer Zygmunt Juljan (19.8.1905), 51 p. p.
 5240. Majewski Jerzy Aleksander (12.12.1906), 11 p. p.
 5241. Pściuk Tadeusz Jan (23.1.1906), 68 p. p.
 5242. Taraszkiewicz Henryk (10.8.1906), 85 p. p.
 5243. Lenkiewicz Jan (27.5.1904), 41 p. p.
 5244. Ekiert Józef Marjan (22.1.1907), 76 p. p.
 5245. Pietrzak Zygmunt (3.8.1904), 13 p. p.
 5246. Sowiński Tomasz (9.12.1904), 24 p. p.
 5247. Kobosowicz Adam Józef (1.8.1936), 70 p. p.
 5248. Krasnopolski Zygmunt Wincenty (5.4.1904), 23 p. p.
 5249. Jachna Juljan (14.7.1907), 35 p. p.
 5250. Naroiański Henryk Tadeusz (18.1.1904), 51 p. p.
 5251. Nikszto Władysław (15.7.1905), 1 b. strz.
 5252. Slizewicz Kazimierz (15.4.1902), 83 p. p-
 5253. Krupa Antoni (9.4.1904), 51 p. p.
 5254. Woronowicz Lucjan (29.3.1905), 41 p. p.
 5255. Masłowski Wiktor Stanisław (29.10.1905), 62 p. p.
 5256. Gładysz Władysław Franciszek (1.1.1905), 51 p. p.
 5257. Kuzian Antoni Piotr (13.6.1903), 86 p. p.
 5258. Kozak Michał (29.8.1904), 63 p. p.
 5259. Gajewski Rudolf Stefan (20.2.1902), 71 p. p.
 5260. Szamocki Ludwik (20.9.1905), 54 p. p.
 5261. Waslewicz Władysław Zdzisław (14.6.1904), 38 p. p.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Porucznicy — Podporucznicy 123
 5262. Merkisz Jan (16.5.1906), 69 p. p.
 5263. Sulatycki Kazimierz (4.3.1909), 45 p. p.
 5264. Stawiński Stanisław Józef (4.2.1905), 6 p. s. p.
 5265. Czechowski Zygmunt (14.4.1903), 61 p. p.
 5266. Borczyk Stanisław (25.11.1907), 39 p. p.
 5267. Krzemiński Czesław Juljan (15.10.1906), 54 p. p.
 5268. Słaboszewski Józef (18.3.1908), 58 p. p.
 5269. Starza-Dzleribickl Zdzisław Mateusz (2.9.1906), 77 p. p.
 5270. Latkowski Jan (27.5.1903), 81 p. p.
 5271. Celiński Bolesław (10.10.1905), 40 p. p.
 5272. Stawarz Wilhelm Leopold (5.1.1906), 2 p. p. leg.
  PODPORUCZNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1928 r.
 5273. Stawecki Edward Andrzej (10.1.1901) 27 p. p.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1928 r.
 5274. Orłowski Jan (14.7.1905) 9 p. p. leg.
 5275. Krasnodębski Stefąn Franciszek (24.7.1905) 30 p. p.
 5276. Tomaszewski Feliks (13.4.1901) 5 p. s. p.
 5277. Heinrich Tadeusz Ludwik (16.9.1904) 45 p. p.
 5278. Kaja Tadeusz (17.10.1900) fj»«, 33 p. p.
 5279. Kowalewski Władysław Hipolit (21.12.1902) $£(5, 31 p. p.
 5280. Żmuda Bolesław (11.8.1905) 74 p. p.
 5281. Brożek Wacław Stanisław (28.12.1902) 7 p. p. leg.
 5282. Bronikowski Jerzy Euzebjusz (14.4.1905) 65 p. p
 5283. Tomaszewski Bronisław Maksymiljan (2.9.1905) 83 p. p.
 5284. Gąslorowski Tadeusz Józef (25.2.1905) 66 p. p.
 5285. Babulski Stanisław (21.10.1903) 84 p. p.
 5286. Kozieł Józef (16.10.1903) 37 p. p.
 5287. Grabowiecki Leonard Ludwik (14.11.1904) ?7 p. p.
 5288. Syguła Stefan (15.8.1904) 16 p. p.
 5289. Śląski Ludomił Stefan (25.12.1906) 38 p. p.
 5290. Garwolińskl Władysław Karol Józef (28.5.1905) 51 p. p.
 5291. Połujański Jan (17.12.1904)85 p. p.
 5292. Badowski Witold Gustaw (10.7.1903) 84 p. p.
 5293. Cybulski Stanisław Maksymiljan (16.10.1900) 23 p. p.
 5294. Burnatowicz Aleksander Jan (29.11.1901) 4 p. s. p.
 5295. Nawrocki Stanisław Marjan (18.1.1905) 64 p. p.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1929 r.
 5296. Hala Mieczysław Marjan (20.12.1907) 18 p. p.
 5297. Śliwiński Jan (8.4.1906) 21 p. p.
 5298. Madejski Leon (14.1.1907) 72 p. p.
  124
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Podporucznicy
  4.
  7.
 5299. 9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  1. 22.
   23.
   24.
   25.
 5300. 27.
  30.
  31.
  32.
  33.
  34.
  35.
  36.
  37.
  38.
  39.
  40.
  41.
  42.
  43.
  44.
  45.
  46.
  47.
  48.
  49.
  50.
  51.
  54.
  55.
  56.
  57.
  58.
  59.
  Omylak Franciszek Kazimierz (14.9.1907) 38 p. p. Czartoszewski Czesław (26.10.1906), 4 p. s. p. Miecznikowski Stanisław (25.9.1904), 75 p. p. Poliszewski Tadeusz (11.10.1906), 43 p. p.
  Nakielski Sławomił (2.3.1904), 28 p. p.
  Wojda Władysław (29.10.1904), 24 p. p.
  Gajewski Henryk (11.1.1905), 37 p. p.
  Chodkowski Władysław (7.6.1906), 64 p. p.
  Węcław Władysław Bolesław (27.6.1905), 9 p. p. leg. Sołtowski Józef Jakób (25.1.1906), 52 p. p.
  Matyja Jakób (24.7.1905), 5 p. s. p.
  Benbenek Zygmunt Stanisław (16.4.1905), 51 p. p. Aszenberg Apolinary Robert (31.6.1907), 69 p. p. Zawistowski Michał (8.11.1903), 59 p. p.
  Szokafo Antoni (10.12.1908), 79 p. p.
  Barański Czesław (5.5.1904), 83 p. p.
  Zawadzki Kazimierz (6.1.1904), 42 p. p.
  Tarnawski Tadeusz (8.2.1907), 56 p. p.
  Dmowski Józef Antoni (27.7.1906), 80 p. p.
  Osica Piotr (21.1.1906), 49 p. p.
  Janczewski Wiktor (4.11.1905), 24 p. p.
  Grudziński Stanisław (27.12.1907), 79 p. p.
  Górecki Jan (16.6.1907), 23 p. p.
  Lenar Michał Franciszek (17.9.1906), 48 p. p. Wingert Tadeusz Stanisław (12.2.1907), 56 p. p. Kobyłecki Ludwik Antoni (12.5.1904), 30 p. p.
  Moreń Aleksander (4.2.1906), 2 b. strz.
  Witkowski Aleksander (12.1.1906), 49 p. p.
  Jezierski Mieczysław Marjan (7.10.1906), 15 p. p. Paroński Antoni (7.1.1905), 31 p. p.
  Dzięciołowski Stanisław (27.9.1905), 27 p. p. Stolarczyk Władysław Michał (25.6.1905), 74 p. p. Kałuża Roman (6.8.1905), 35 p. p.
  Jarocki Wacław (18.4.1907), 42 p. p.
  Dolewski Janusz Bronimir (4.9.1906), 57 p. p. Mikulski Jan Stanisław (6.5.1905), 19 p. p. Iwanowski Tadeusz Stanisław (27.10.1905), 82 p. p. Węgrzyniak Adam (22.5.1904), 7 p. p. leg. Moszyński Witold Włodzimierz (30.7.1904), 63 p. p. Paczkowski Tadeusz (28.10.1906), 49 p. p.
  Szarejko Onufry (6.1.1904), 79 p. p.
  Lüdtke Jerzy (10.7.1906), 2 p. p. leg.
  Dymecki Wojciech Wojsław (11.8.1906), 84 p. p. Kluska Bolesław (9.3.1907), 66 p. p.
  Łukawski Alojzy Ferdynand (13.1.1903) 42 p. p.
  Szepczyński Jan (3.9.1904), 22 p. p.
  Bielecki Stanisław (10.11.1903), 34 p. p.
  Szadkowski Zygmunt (9.12.1905), 55 p. p,
  Pałys Bolesław (18.3.1907), 15 p. p.
  Poreda Stanisław (9.11.1903), 72 p. p.
  Olszewski Kazimierz Jan (10.6.1905), 56 p. p. Święcimski Józef (18.8.1903), 48 p. p.
  Szulc Bolesław Stefan (2.9.1905), 23 p. p.
  Ziemski Zdzisław Tomasz (6.3.1905), 2 p. p. leg. Dragan Zdzisław Marjan (2.8.1908), 52 p. p. Ponikowski Zygmunt Józef (15.1.1907), 51 p. p.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Podporucznicy
  125
 5301. Staszewski Władysław (18.9.1904), 80 p. p.
 5302. Taszycki Włodzimierz Adam (16.2.1909), 83 p. p.
 5303. Petc Walerjan (16.12.1904), 43 p. p.
 5304. Książkiewicz Wiktor Jerzy (12.4,1907), 78 p. p.
 5305. Kożan Stefan (27.8.1905), 84 p. p.
 5306. Lebküchler Adolf Jakób (28.3.1906). 53 p. p.
 5307. Kwiatkowski Antoni (9.1.1902), 52 p. p.
 5308. Twarkowski Stanisław Aleksander (19.3.1905), 27 p. p.
 5309. Banach Teofil Jan (29.8.1907), 79 p. p.
 5310. Rzepecki Bronisław (5.6.1905), 33 p. p.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1930 r.
 5311. Wojciechowski Tadeusz Wojciech (2.4.1908), 58 p. p.
 5312. Wolski Józef II (28.2.1903), 32 p. p.
 5313. Szepet Kleofas (23.2.1907), 6 p. p. leg.
 5314. Piorun Feliks Marcin (12.11.1905), 27 p. p.
 5315. Węgorek Zygmunt Wirgiljusz (27.11.1908), 36 p. p.
 5316. Ślęzak Antoni Paweł (30.6.1908), 53 p. p.
 5317. Firczyk Leon Franciszek (4.10.1908), 3 p. s. p.
 5318. Bański Damazy (11.12.1901), 76 p. p.
 5319. Kowalski Bohdan Romuald (5.2.1906), 73 p. p.
 5320. Kintzi Ryszard Adolf (30.12.1908), 40 p. p.
 5321. Jarosz Jan Franciszek (8.7.1905), 20 p. p.
 5322. Studencki Władysław Stanisław (19.6.1909), 4 p. s. p.
 5323. Rolski Władysław (18.2.1903), 81 p. p.
 5324. Stawowski Władysław (20.5.1909), 16 p. p.
 5325. Kaźmierczak Florjan (4.8.1906), 62 p. p.
 5326. Niksiński Jan (21.6.1908), 83 p. p.
 5327. Wróblewski Roman 11 (4.2.1908), 74 p. p.
 5328. Drzewiecki Stanisław Otton (16.1.1910), 5 p. p. leg.
 5329. Lach’Locki Henryk (8.10.1904), 7 p. p. leg.
 5330. Cycoń Stanisław Wojciech (27.3.1899) >§<1, 75 p. p.
 5331. Średnicki Józef (8.12.1905), 42 p. p.
 5332. Morzkowski Ignacy (1.10.1907), 1 p. p. leg.
 5333. Dulowski Władysław Paweł (1.4.1907), 75 p. p,
 5334. Bydliński Wit Jan (20.10.1905), 3 p. s. p.
 5335. Wysocki Józef (16.3.1907), 30 p. p.
 5336. Siwocho Eugenjusz (16.1.1902), 73 p. p.
 5337. Bielecki Jan II (9.8.1908), 21 p. p.
 5338. Zieliński Lucjan (17.1.1906), 28 p.*p.
 5339. Kuczuk Alfred ((28.4.1906), 80 p. p.
 5340. Sokołowski Marjan Gabrjel (8.10.1908), 6 p. s. p.
 5341. Nemec Roman Bronisław (3.8.1908), 19 p. p.
 5342. Szmal Józef (8.12.1906), 57 p. p.
 5343. Stępień Konrad Leopold (2.5.1937), 81 p. p.
 5344. Zimnal Mieczysław Marjan Józef (21.7.1909), 12 p. p.
 5345. Żochowski Stanisław (17.2.1908), 8 p. p. leg.
 5346. Kostro Stanisław (14.2.1909), 32 p. p.
 5347. Kosobucki Albert (24.6.1904), 41 p. p.
 5348. Szymański Stefan Bronisław (3.9.1904), 3 p. s. p.
 5349. Krane Jerzy Mieczysław (24.5.1909), 58 p. p.
 5350. Rybnik Aleksander (13.12.1906), 78 p. p.
 5351. Górski Janusz (21.11.1908), 43 p. p.
 5352. Mokrzycki Włodzimierz Hugon (24.1.1909), 31 p. p,
 5353. Kukiołka Józef Leon (9.4.1898), 45 p. p.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Podporucznicy
 5354. Raginis Władysław (27.6.1908), 76 p. p.
 5355. Stobiecki Stanisław (5.7.1905), 11 p. p.
 5356. Doros Franciszek (30.11.1905), 80 p. p.
 5357. Władyka Józef (7.12.1907), 54 p. p.
 5358. Sommer Stefan (1.9.1907), 25 p. p.
 5359. Synowiec Józef Izydor (4.4.1897), KN., >jjk, 76 p. p.
 5360. Janczak Andrzej (14.11.1905), 33 p. p.
 5361. Kaczmarczyk Mieczysław Jerzy (17.9.1905), 13 p. p.
 5362. Kogut Antoni (17.1.1905), 49 p. p.
 5363. Stolarczyk Ludwik Paweł (25.1.1904), 1 p. s. p.
 5364. Krala Jan (11.12.1906), 18 p. p.
 5365. Kobyliński Wacław II (16.9.1907), 1 p. p. leg.
 5366. Smuszowicz Tadeusz (8.7.1897) f^3, 77 p. p.
 5367. Mróz Konstanty Józef (12.3.1903), 59 p. p.
 5368. Piotrowski Stanisław VIII (7.4.1905), 43 p. p.
 5369. Puka Czesław Juljan (15.10.1905), 2 p. p. leg.
 5370. Klepacz Czesław (16.7.1906), 63 p. p.
 5371. Grubi Bolesław (16.10.1908), 35 p. p.
 5372. Krenz Kazimierz (26.1.1901), 78 p. p,
 5373. Ratuszny Aleksander Stanisław (6.12.1907), 20 p. p.
 5374. Babra) Karol Jan (30.12.1908), 1 p. s. p.
 5375. Markiewicz Emil Edmund (25.11.1907), 27 p. p.
 5376. Ryszkiewicz Mieczysław Józef (18.3.1908), 52 p. p.
 5377. Kulesza Józef (19.12.1903), 59 p. p.
 5378. Marszałek Eustachjusz (9.7.1904), 74 p. p.
 5379. Wielgórski Krystyn Józef (31.8.1906), 4 p. p. leg.
 5380. Krajewski Wacław (11.9.1908), 22 p. p.
 5381. Łętowski Stanisław (14.11.1908), 4 p. s. p.
 5382. Wyczółkowski Władysław Walerjan (3.6.1906), 25 p. p.
 5383. Olszak Wacław (6.8.1907), 69 p. p.
 5384. Szpojankowski Jan (29.8.1905), 36 p. p.
 5385. Ostrowidzki Erazm (9.4.1899) 3, 79 p. p.
 5386. Janiczek Jan Adolf (29.8.1907), 6 p. s. p.
 5387. Dębicki Stanisław Marjan (9.7.1905), 68 p. p.
 5388. Wyczółkowski Jan Piotr (24.6.1906), 76 p. p.
 5389. Wultański Jan (10.11.1904), 56 p. p.
 5390. Stolarski Stanisław Antoni (22.4.1906), 4 p. p. leg.
 5391. Sikorski Jan iii (18.5.1899), 80 p. p.
 5392. Ladenberger Eugenjusz (ll.12.1908), 75 p. p.
 5393. Hryńko Włodzimierz (5.4.1905), 74 p. p.
 5394. Turek Czesław (28.1.1907), 13 p. p.
 5395. Korwin-Piotrowski Władysław (10.7.1906)., 63 p. p.
 5396. Łańcucki Tadeusz Sylwester (1.1.1905), 18 p. p.
 5397. Bielawski Antoni (12.6.1898), C. W. Źand.
 5398. Widort Kazimierz (15.10.1907), 67 p. p.
 5399. Śleziak Czesław Cyryl (5.7.1906), 11 p. p<
 5400. Michałkowskl Feliks (29.5.1907), 30 p. p.
 5401. Elektorowicz Aleksander Antoni (12.12.1903), 37 p. p.
 5402. Diehl Ludwik Marjan (2.7.1906), 61 p. p.
 5403. Kociuba Jan Karol (10.10.1906), 77 p. p.
 5404. Sendor Walerjan Euzebjusz (8.12.1900), 82 p. p.
 5405. Natkański Zygmunt (4.9.1907), 28 p. p.
 5406. Losert Eugenjusz Franciszek (2.10.1908), 73 p. p.
 5407. Jaeschke Jan Emiljan (19.12.1908), 40 p. p.
 5408. Świtalskl Franciszek II (31.1.1908), 62 p. p.
 5409. Kwiatkowski Edmund (23.8.1908), 71. p. p.
 5410. Kowalewski Mieczysław V (3.2.1901), 85 p. p.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Podporucznicy
  127
 5411. Kozie! Stanislaw (22.2.1905), 6 p. p. leg.
 5412. Różański Józef Grzegorz (12.3.1906), 54 p. p.
 5413. Jarocki Franciszek Teodor (8.9.1905), 7 p. p. leg.
 5414. Wasilewski Aleksander (9.3.1906), 5 p. p. leg.
 5415. Walichnowski Jan (19.5.1905), 11 p. p.
 5416. Rudzki Stefan Wawrzyniec (10.8.1898), 4 d. żand.
 5417. Urbanowicz Zygmunt Edward (13.10.1904), KZ. WLśr., 1 p. p. leg.
 5418. Klepacki Jan Marjan (21.3.1907), 39 p. p.
 5419. Słomczyński Stefan (7.1.1907), 6 p. p. leg.
 5420. Sobczuk Alfred Józef (31.5.1907), 58 p. p.
 5421. Kudlickl Władysław (10.6.1905), 35 p. p.
 5422. Halka Władysław Zygmunt (7.10.1906), 53 p. p.
 5423. Mizera Alojzy (18.1.1901), 84 p. p.
 5424. Białek Bogusław (9.5.1908, 35 p. p.
 5425. Soroka Tadeusz (18.2.1907), 20 p. p.
 5426. Florkowski Aleksander (15.6.1907), 2 p. s. p.
 5427. Chełchowski Władysław Witold (15.12.1908), 8 p. p. leg.
 5428. Kustusz Eryk Leon (1.10.1905), 65 p. p.
 5429. Płonka Leopold Henryk (8.9.1899) KN., W*W, 16 p. p.
 5430. Dąbrowski Władysław II (27.6.1E06), 68 p. p.
 5431. Sochacki Jan II (11.7.1908), 29 p. p.
 5432. Stańczewski Zbigniew Stanisław (14.1.1907), 26 p. p.
 5433. Tymuła Karol (21.12.1905), 61 p. p.
 5434. Marchllewicz Alfred (23.11.1906), 2 p. p. leg.
 5435. Stoma Aleksander (4.9.1901), 1 p. s. p.
 5436. Kuźmiński Antoni (4.1.1907), 60 p. p.
 5437. Pawlak Stefan (10.8.1908), 37 p. p.
 5438. Mrozek Tadeusz (22.4.1905), 54 p. p.
 5439. Roman Ryszard (30.3.1906), 10 p. p.
 5440. Taraszkiewicz Stanisław (4.5.1906), 5 p. s. p.
 5441. Tercz Kazimierz (4.3.1906), 24 p. p.
 5442. Liśkiewicz Leon (13.1.1901), 40 p. p.
 5443. Święcki Stanisław Marjan (2.2.1907), 34 p. p.
 5444. Gllewicz Wiktor (13.1.1907), 22 p. p.
 5445. Dzlekoński Stefan (4.10.1905), 44 p. p.
 5446. Popielarski Edward Antoni (15.7.1906), 71 p. p-
 5447. Wysocki Tadeusz Antoni (29.8.1909), 52 p. p.
 5448. Węcławek Franciszek (28.1.1900), 86 p. p.
 5449. Sawicz Wilhelm Józef (29.5.1906), 51 p. p.
 5450. Woronlecki Witold Antoni (20.9.1905), 36 p. p.
 5451. Kobyłko Karol (23.2.1908), 83 p. p.
 5452. Studziński Zdzisław Marjan (25.3.1908), 30 p. p.
 5453. Kuchorew Włodzimierz (15.6.1905), 32 p. p.
 5454. Góralczyk Stanisław (25.12.1897), 3 b. strz.
 5455. Wiśniewski Jan Henryk (5.4.190S), 14 p. p.
 5456. Ignatowicz Donat (2.3.1905), 78 p. p.
 5457. Duda Henryk (23.3.1906), 72 p.
 5458. Malinowski Leonard (28.1.1905), 67 p. p.
 5459. Bednarek Stanisław (24.5.1903), 18 p. p.
 5460. Ukleja Zdzisław Mikołaj (10.9.1907), 48 p. p.
 5461. Jasko Jan (20.11.1902), 52 p. p.
 5462. Marciszewski Władysław (1.6.1906), 61 p. p.
 5463. Kulma Juljan Józef (19.10.1907), 84 p. p.
 5464. Myśliwski Stefan (24.1.1907), 72 p. p.
 5465. Płaneta Władysław (10.2.1904), 17 p. P-
 5466. Szczybalski Adam Mikołaj (8.11.1898) KN., 65 p. p.
  128
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Podporucznicy
 5467. Dubicki Paweł Cyprjan (27.7.1903), 86 p. p.
 5468. Ortyl Kazimierz Bronisław (18.10.1908), 70 p. p.
 5469. Borucki Józef (12.3.1907), 66 p. p.
 5470. Napiórkowski Tadeusz Wacław (29.8.1908), 3 b. strz.
 5471. Lewicki Jan Alojzy (21.6.1907), 3 p. p. leg.
 5472. Grzybowski Jan (18.12.1900) &§H2, 64 p. p.
 5473. Biliński Andrzej (22.11.1906), 17 p. p.
 5474. Pawlak Józef (5.4.1906), 15 p. p.
 5475. Matusiak Stanisław (25.1.1908), 84 p. p.
 5476. Szumlański Gustaw Michał (13.9.1906), 19 p. p.
 5477. Persowski Kazimierz Jan (29.11.1907), 85 p. p.
 5478. Pisarczyk Stanisław (9.1.1906), 55 p. p.
 5479. Trebling Eugenjusz Zygmunt (16.9.1899), .63 p. p.
 5480. Trocki Paweł (10.3.1903), 5 p. p. leg.
 5481. Wisławski Adam Wawrzyniec (10.12.1903), 64 p. p.
 5482. Gramiak Marjan (13.6.1906), 48 p. p.
 5483. Mieszkowski Eugenjusz Ludwik Marjan Mieszko (14.6.1907), 67 p.
 5484. Biernat Tadeusz Marjan (19.8.1905), 79 p. p.
 5485. Pałczon Karol (15.9.1898), 9 p. p. leg.
 5486. Sidorowicz Edward (18.3.1907), 79 p. p.
 5487. Wlścicki Czesław (6.12.1904), 85 p. p.
 5488. Krotki Juljan (23.1.1905), 9 p. p. leg.
 5489. Łebkowski Stefan (25.12.1906), 23 p, p.
 5490. Romanowski Tadeusz (29.10.1898), 62 p. p.
 5491. Wochanka Maurycy Bolesław (17.10.1907). 38 p. p.
 5492. Henzell Władysław (3.7.1905), 69 p. p.
 5493. Łysyszyn Bronisław Juljan (14.2.1908), 6 p. s. p.
 5494. Zawada Aleksander (19.4.1907), 43 p. p.
 5495. Moszyński Stanisław (15.9.1905), 45 p. p.
 5496. Tarasiuk Heronim (2.12.1905), 34 p. p.
 5497. Cabaj Jan (13.7.1899), 49 p. p.
 5498. Kokorniak Mściwoj Aleksander (10.12.1907), 57 p. p
 5499. Jasiński Jan (28.11.1903), 24 p. p.
 5500. Dawiskiba Władysław (4.10.1905), 26 p, p.
 5501. Narel Jan (28.10.1903), 82 p. p.
 5502. Ignacak Piotr (5.9.1904), 15 p. p.
 5503. Soja Antoni (4.2.1902), 31 p. p.
 5504. Mackiewicz Wacław (26.7.1906), 85 p. p.
 5505. Antonów Jan Mieczysław (15.5.1909), 49 p. p.
 5506. Markowski Stanisław (16.6.1904), 66 p. p.
 5507. Annusewicz Zenon (22.12.1903), 23 p. p.
 5508. Kupniewski Edmund Heronim (30.9.1905), 53 p. p
 5509. Dziedziniewicz Juljan Edward (17.11.1907), 50 p. p.
 5510. Puppel Witold Stefan Jan (14.4.1907), 69 p. p.
 5511. Sukiennik Stanisław (25.3.1906), 27 p. p.
 5512. Steś Stefan (26.12.1905), 55 p. p.
 5513. Schreyner Rudolf (12.2.1906), 77 p. p.
 5514. Kijewskl Stanisław (21.3.1902), 59 p. p.
 5515. Wróbel Stanisław (21.5.1906), 44 p. p.
 5516. Leśniewski Józef Lucjan (17.2.1910), 39 p. p.
 5517. Faliński Stanisław Piotr (19.6.1907), 33 p. p.
 5518. Szumowski Zygmunt (13.4.1903), 2 p. s. p.
 5519. Jaholkowski Antoni (20.9.1904), 11 p. p.
 5520. Bialous Edmund (20.4.1907), 81 p. p.
 5521. Ciupka Jan (14.10.1900), 38 p. p.
 5522. Baliński Jan (6.8.1909), 43 p. p.
  129
 5523. Szuy Stanislaw Marjan (5.5.1906), 34 p. p.
 5524. Wesołowski Stanisław (1.1.1906), 80 p. p.
 5525. Lesisz Edmund (1.4.1906), 55 p. p.
  21 ó. Michajluk Jan (li.12.1898), 57 p. p.
 5526. Miller Kazimierz (30.1.1907), 8 p. p. leg.
 5527. Jodko Stanisław (18.1.1905), 78 p. p.
 5528. Łopatkiewicz Franciszek Karol (26.4.1905), 16 p. p.
 5529. Trondowski Michał Józef (13.9.1907), 4 p. s. p.
 5530. Dryl Henryk Józef (19.3.1902), 22 p. p.
 5531. Biśta Ludwik (8.3.1900), 33 p. p.
 5532. Kornacki Antoni (6.8.1906), 42 p. p.
 5533. Sztuba Władysław (14.2.1906), 8 d żand.
 5534. Buczyński Józef Bolesław (li.10.1906), 64 p. p.
 5535. Kucharczyk Walenty Jakób (25.7.1907), 66 p. p.
 5536. Bakin Roman Strzeżyslaw (22.12.1908), 26 p. p.
 5537. Tkacz Józef (14.8.1906), 3 p. p. leg.
 5538. Wyżga Leon Franciszek (11.4.1903), 10 p. p.
 5539. Stanek Kazimierz Bolesław (20.3.1907), 65 p. p.
 5540. Prusek Mieczysław Marjan Kajetan (17.1.1909), 5 p. s p.
 5541. Hoffmann Józef Marjan Witold (15.3,1906), 51 p. p.
 5542. Kołtunieć Bronisław (28.7.1907), 44 p. p.
 5543. Hospod Feliks (7.1.1906), 68 p. p.
 5544. Frąckiewicz Ludomir (20.4.1900), 5 p. s. p.
 5545. Szelepin Władysław Teofil (27.4.1907), 14 p. p.
 5546. Wiatr Franciszek (20.2.1905), 73 p. p.
 5547. Dorant Tadeusz Wojciech (19.4.1906), 9 p. p. leg.
 5548. Dziurzyński Kazimierz Jan (4.10.1905), 70 p. p.
 5549. Orleański Tadeusz Błażej (21.3.1899), 60 p. p.
 5550. Samira Włodzimierz (7.3.1906), 75 p. p.
 5551. Nowicki Wacław (9.3.1905), 37 p. p.
 5552. Rzepka Stanisław (10.1.1907), 72 p. p.
 5553. Domaradzki Adam Zdzisław (27.7.1905), 79 p. p.
 5554. Pawlik Zygmunt Jan (9.2.1908), 84 p. p.
 5555. Lalka Bolesław (14.7.1904), 82 p. p.
 5556. Dobryanowicz Kazimierz (3.9.1898), 2 p. s. p.
 5557. Korzon Władysław (14.7.1904), 4 p. p. leg.
 5558. Wasiak Wacław (14.9.1905), 86 p. p.
 5559. Bortnowski Tadeusz (24.1.1905), 7 p. p. leg.
 5560. Moskwa Stanisław Florjan (25.5.1905), 48 p. p.
 5561. Miszewskl Antoni (13.11.1904), 10 p. p.
 5562. Osiński Cyprjan Stanisław (16.9,1899), 39 p. p.
 5563. Witkiewicz Stanisław Romuald (30.10.1902), 12 p. p.
 5564. Jabłoński Konstanty Józef (16.10.1904), 13 p. p.
 5565. Zarański Eugenjusz (15.10 1905), 15 p. p.
 5566. Wiśniewski Bronisław Jan (29.8.1905), 17 p. p.
 5567. Tymowicz Filip Benicjusz Jan (23.8.1904), 38 p. p.
 5568. Bobrowski Władysław (3.6.1901), 29 p. p.
 5569. Gutkowski Kazimierz Józef (19.4.1905), 21 p. p.
 5570. Bramorski Kazimierz (15.3.1906), 29 p. p.
 5571. Szuba Mieczysław Władysław (14.7 1906), 50 p. p.
 5572. Musiał Jan (25.5.1907), 2 p. p. leg.
 5573. Mondschein Jerzy Tomasz (18.3.1909), 83 p. p.
 5574. Łukasik Mieczysław Sylwester (1.1.1900), 56 p. p.
 5575. Mendelowski Marjan Jan (31.1.1907), 56 p. p.
 5576. Skórka Stanisław (4.4.1905), 25 p. p.
 5577. Komander Piotr Paweł (26.4.1906), 41 p. p.
  9
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Podporucznicy
 5578. Kotecki Bronisław (21.9.1905), 71 p. p.
 5579. Dobrzyński Eugenjusz (2.11.1905), 50 p. p.
 5580. Laskowski Teodor Julian (7.11.1903), 14 p. p.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1931 r.
 5581. Pohoski Henryk (22.1.1909), 1 p. p. leg.
 5582. Madej Szczepan Bronisław (3.11.1901) 5, 21 p. p.
 5583. Rześnlowiecki Jan Ksawery (23.6.1907), 18 p. p.
 5584. Sobćzyk-Sobczyńskl Józef (31.10.1904), 54 p. p.
 5585. Maclałowicz Kazimierz Piotr (24.2.1910), 4 p. s. p.
 5586. Prędecki Kazimierz Władysław (15.1.1910), 74 p. p.
 5587. Kudukis Romuald (25.12.1904), 71 p, p.
 5588. Bielawski Roman Ludwik (22.5.1907), 73 p. p.
 5589. Wróblewski Witold Stefan (9.5.1907), 27 p. p.
 5590. Miedzianowski Tadeusz Leopold (15.10.1907), 62 p. p.
 5591. Leman Włodzimierz (14.11.1903), 56 p. p.
 5592. Chmiel Mieczysław (10.5.1906), 11 p. p.
 5593. Stec Tadeusz Stanisław (29.11.1907), 53 p. p.
 5594. Łyszczarz Marcin (19.9.1906), 1 p. s. p.
 5595. Poziomek Stanisław (22.3.1908), 36 p. p.
 5596. Młodożeniec Kazimierz Antoni (11.9.1902), 86 p. p.
 5597. Bondarczuk Edward (19.10.1908), 22 p. p.
 5598. Mazurkiewicz Edward (23.6.1910), 1 p. p. leg.
 5599. Kotucz Jan Franciszek (27.1.1908), 75 p. p.
 5600. Żurek Józef (14.1.1905), 3 p. s. p.
 5601. Piotrowski Zygmunt (1.1.1905), 25 p. p.
 5602. Kowrygo Antoni (5.6.1904), baon morski
 5603. Talaga Jan (5.5.1908), 20 p. p.
 5604. Dragan Jan (20.4.1907), 59 p. p.
 5605. Falba Antoni (16.5.1907), 33 p. p.
 5606. Staslłowlcz Wiktor (14.9.1907), 6 p. p. leg.
 5607. Kędziora Michał (23.7.1907), 4 p. p. leg.
 5608. Mojecki Józef (10.12.1903), 1 b. strz.
 5609. Dokumo Karol (5.10.1908), 80 p. p.
 5610. Fedorowicz Kazimierz Stanisław (9.3.1909), 51 p. p.
 5611. Wilkojc Jan Józef (21.6.1907), 43 p. p.
 5612. Kaliński Jan Marjan (31.10.1909), 6 p. s. p.
 5613. Kupa Wacław (19.9.1906), 32 p. p.
 5614. Kade Tadeusz (24.2.1902), 30 p. p.
 5615. Charoński Teodor Adam (21.10.1905), 69 p. p.
 5616. Chlipała Józef (12.2.1907), 2 p. p. leg.
 5617. Domaracki Edward (30.7.1909), 5 p. p. leg.
 5618. Horoch Bolesław (15.6.1907), 9 p. p. leg.
 5619. Rejman Józef Andrzej (27.11.1910), 5 p. s. p.
 5620. Wojciechowski Stefan (8.12.1902), 70 p. p.
 5621. Czmyr Miron Manuel (25.8.1908), 39 p. p.
 5622. Bychowlec Jerzy (29.5.1907), 85 p. p.
 5623. Brodzlkowski Zbigniew (24.5.1907), 44 p. p.
 5624. Łodzlński Jan Jerzy (12.4.1908), 27 p. p-
 5625. Trnka Teofil Antoni (12.7.1905), 12 p. p.
 5626. • Ehringer Zygmunt Franciszek August (9.3.1903), 12 p. p.
 5627. Czekański Zbigniew Kazimierz (4.7.1907), 19 p. p,
 5628. Adamowicz Wacław (2.7.1905), 18 p. p.
 5629. Sobczyński Artur Franciszek (24.4.1909), 73 p. p.
 5630. Czechowski Kazimierz Konrad (19.2.1909), 3 p. p. leg.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Podporucznicy
  131
 5631. Kwieciński Jan Alojzy (21.6.1907), 72 p. p.
 5632. Brzezicki Eligjusz (1.12.1904), 2 b. strz.
 5633. Znamirowski Wojciech (6.11.1906), 1 p. s p.
 5634. Olejnik Walenty (21.1.1909), 60 p. p.
 5635. Pogorzelski Aleksander (6.6.1905), 81 p. p.
 5636. Magdziarski Bronisław (24.12.1905) 68 p. p.
 5637. Burgielski Kazimierz Marjan (2.2.1907) 16 p. p.
 5638. Kolowrockl Tadeusz (10.7.1904) 79 p. p.
 5639. Kozłowski Henryk Franciszek (29.5.1906) 75 p. p.
 5640. Konieczka Edmund (ll.10.1909) 55 p. p.
 5641. Rudaś Bolesław Kazimierz (7.4.1909) 10 p. p-
 5642. Zdrajkowski Józef (14.3.1904) 35 p. p.
 5643. Wasilewski Zygmunt Władysław (25.5.1908) 3 b. strz.
 5644. Filzek Franciszek (27.3.1900) 84 p. p.
 5645. Szatowski Jan (23.1.1907) 5 p. p. leg.
 5646. Srokowski Tomasz (26.2.1909) 45 p. p.
 5647. Hemiczek Zygmunt Wiktor (28.7.1908) 4 p. p. leg.
 5648. Pawłowicz Stanisław (13.6.1907) 49 p. p.
 5649. Czemerys Tadeusz Józef (27.4.1903) 57 p. p.
 5650. Grodek Eugenjusz (15.10.1905) 65 p. p.
 5651. Szejnert Stefan Władysław (17.7.1905) 59 p. p.
 5652. Szpak Adam Szymon Stanisław (19.11.1907) 4 p s. p.
 5653. Chorocej Antoni (5.5.1906) 42 p. p.
 5654. Czerniak Leon (7.1.1908) 6 p. p. leg.
 5655. Chojnacki Stanisław (19.2.1902) 64 p. p.
 5656. Petrykiewicz Tadeusz (19.10.1905) 36 p. p.
 5657. Turczak Stanisław Konstanty (11.3.1910) 26 p. p.
 5658. Ślusarczyk Józef (26.5.1907) 13 p. p.
 5659. Kwieciński Mieczysław (12.12.1910) 29 p. p.
 5660. Żegulowski Tadeusz Karol (5.11.1907) 40 p. p.
 5661. Dąbrowski Jan Stefan (7.9.1905) 28 p. p.
 5662. Kąkolewski Mieczysław Wojciech (24.4.1905) 29 p. p.
 5663. Derwińskt Antoni (13.12.1905) 86 p. p.
 5664. Szponarowicz Ignacy ((30.9.1908) 24 p. p.
 5665. Łabencki Czesław (26.10.1907) 14 p. p.
 5666. Furtak Marjan Franciszek (4.10.1908) 48 p. p.
 5667. Raczykowskl Antoni (24.5.1901) 83 p. p.
 5668. Janlga Włodzimierz Józef (4.3.1908) 3 p. s. p.
 5669. Stawski Stanisław (18.11.1906) 62 p. p.
 5670. Rydzewski Stanisław (20.5.1907) 25 p. p.
 5671. Jaroszyński Feliks (9.3.1905) 34 p. p.
 5672. Babenko Mikołaj (22.9.1908) 69 p. p.
 5673. Miodowski Feliks (18.8.1904) 59 p. p.
 5674. Kaliński Stefan (23.12.1906) 52 p. p.
 5675. Czuba Franciszek (23.11.1907), 8 p. p. leg.
 5676. Rykowski Eugenjusz (30.11.1907) 66 p. p.
 5677. Jankowski Kazimierz (14.8.1905) 85 p. p.
 5678. Widanka Stefan (31.3.1907) 74 p. p.
 5679. Krzan Władysław (17.9.1903) 33 p. p.
 5680. Mołodyński Mieczysław Jan (21.2.1907) 40 p. p.
 5681. Bereszyński Radomir (12.6.1909) 11 p. P-
 5682. Barabasz Bronisław Ignacy(20.8.1909) 20 p. p.
 5683. Nowakowski Leon (26.2.1908) 83 p. p.
 5684. Bujko Wacław (16.10.1907) 76 p. p.
 5685. Bunata Sawa (3.12.1903) 67 p. p-
 5686. Kossobudzki Stefan Zenon (21.6.1908) 44 p. p.
 5687. Żabko Leonard (29.12.1907) 81 p. p.
  132
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Podporucznicy
 5688. Polak Tomasz (14.3.1907), 1 p. p. leg.
 5689. Noskow Konstanty (24.12.1906), 45 p. p.
 5690. Matyjaszewski Kazimierz (11.5.1909), 75 p. p.
 5691. Furmański Edmund (6.11.1899), 80 p. p.
 5692. Wiśniowski Stanisław Ferdynand (10.1.1907), 6 p. s. p.
 5693. Słaby Franciszek Michał (1.10.1904), 49 p. p.
 5694. Cioch Józef (8.3.1907), 16 p. p.
 5695. Mazur Jan Adam (25.5.1908), 2 p. p. leg.
 5696. Braunstein Zbigniew Stanisław (27.3.1906), 9 p. p. leg.
 5697. Łącki Juljan Jan Sebastjan (20.1.1902), 78 p. p.
 5698. Wysocki Władysław (24.4.1908), 42 p. p.
 5699. Merecki Alfons (18.11.1907), 77 p. p.
 5700. Zaborszczyk Kazimierz (5.2.1909), 82 p. p.
 5701. Pietraszewski Juljan (22.7.1907), 5 p. p. leg.
 5702. Celewicz Eugenjusz (25.12.1909), 63 p. p.
 5703. Studziński Michał (13.9.1899), 75 p. p.
 5704. Brzozowski Józef (23.11.1906), 50 p. p.
 5705. Lisiński Witold (2.7.1906), 67 p. p.
 5706. Bocheński Mieczysław Józef (5.7.1907), 23 p. p.
 5707. Pawlus Antoni Józef (10.3.1909), 7 p. p. leg.
 5708. Gondek Adam (24.11.1906), 12 p. p.
 5709. Wójtowicz Karol (2.11.1901), 54 p. p.
 5710. Baranowski Antoni Władysław (31.5.1906), 60 p. p.
 5711. Szymborski Władysław (6.9.1906), 34 p. p.
 5712. Masiulanis Zygmunt (16.11.1907), 86 p. p.
 5713. Kosiewicz Mieczysław Antoni (12.5.1907), 52 p. p.
 5714. Szołowski Juljan Lesław (22.5.1906), 4 p. p. leg.
 5715. Wojnarowski Jan (25.3.1903), 77 p. p.
 5716. Jaworski Witold Stanisław (5.10.1909), 8 p. p. leg.
 5717. Romański Maciej Antoni (21.1.1909), 2 p. s. p.
 5718. Pyzie! Jan (25.1.1907), 24 p. p.
 5719. Podołowski Alojzy (11.5.1908), 78 p. p.
 5720. Kucharski Stanisław Kostka (8.11.1905), 74 p. p.
 5721. Szapkowskl Stanisław Jan (27.9.1904), 71 p. p.
 5722. Safema Mieczysław Juljan (13.3.1909), 26 p. p.
 5723. Rudowski Eugenjusz Damazy (14.6.1907), 10 p. p.
 5724. Świątek Wiktor (24.5,1909), 21 p. p.
 5725. Rogulski Franciszek (29.1.1906), 22 p. p.
 5726. Nowakowski Tadeusz Jan (11.7.1909), 17 p. p.
 5727. Gliński Stanisław Kazimierz (22.11.1908), 57 p. p.
 5728. Zieliński Jerzy (9.5.1906), 12 p. p.
 5729. Kłopotowski Bronisław Bartłomiej (24.8.1906), 31 p. p
 5730. Jurewicz Edward Pius (11.7.1905), 6 p. p. leg.
 5731. Marciniak Kazimierz (1.1.1906), 13 p. p.
 5732. Kubiak Wacław (4.9.1901), baon morski
 5733. Waszkiewicz Kazimierz (23.12.1907), 41 p. p.
 5734. Tacik Edmund (28.8.1907), 5 p. s. p.
 5735. Zygarek Leon (23.11.1906), 72 p. p.
 5736. Wybraniec Wincenty (15.11.1905), 85 p. p.
 5737. Litwomia Zygmunt (14,10.1907), 39 p. p.
 5738. Tabjan Adam (25.12.1899), 25 p. p.
 5739. Zamarllcki Kazimierz (12.6.1905), 70 p. p.
 5740. Szlam Stanisław (5.8.1909), 3 p. p. leg.
 5741. Sulgostowskl Roman Edward (18.7.1906), 27 p. p.
 5742. Nowakowski Zenon (19.2.1908), 58 p. p.
 5743. Ciszek Franciszek (12.3.1909), 2 p. p. leg.
 5744. Kucharczyk Michał (15.1.1902), 65 p. p.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Podporucznicy
  133
 5745. Knapik Franciszek Teodor (23.11.1907), 43 p. p.
 5746. Zieliński Tadeusz Franciszek (1.12.1907), 20 p. p.
 5747. Przelaskowski Wilhelm (21.12.1905), 77 p. p.
 5748. Medyński Jan (12.3.1905), 36 p. p.
 5749. Sobolewski Piotr (5.5.1906), 78 p. p.
 5750. Chudzicki Wacław (21.9.1899), 84 p. p.
 5751. Barylewski Czesław Marek (24.4.1902), 59 p. p.
 5752. Dzięcielewski Włodzimierz Jan (30.1.1907), 61 p. p.
 5753. Kluk Stanislaw (l9.12.1906), 38 p. p.
 5754. Sokół Antoni (24.7.1906), 15 p. p.
 5755. Świeczka Jan (23.8.1905), 18 p. p.
 5756. Kubiak Tadeusz (18.1.1900), 63 p. p.
 5757. Żyjewski Józef Tadeusz (27.12.1907), 28 p. p.
 5758. Nieborak Maksymiljan (13.9.1907,), 55 p. p.
 5759. Kowalski Władysław (29.1.1905), 37 p. p.
 5760. Michalczuk Aleksander (26.6.1906), 3 p. s. p.
 5761. Kacprzak Stefan Jan (8.1.1908), 8 p. p. leg.
 5762. Udziela Władysław (26.5.1901), 56 p. p.
 5763. Sygnarek Antoni (16.5.1906), 16 p. p.
 5764. Kozal Józef (3.3.190S), 29 p. p.
 5765. Rudowski Jan Franciszek (4.10.1905), 21 p. p.
 5766. Gawroński Bolesław Jan (21.10.1909), 5 p. s. p.
 5767. Kabat Władysław (8.7.1906), 17 p. p.
 5768. Dyjankiewicz Ferdynand Emiijan (16.6.1899), 41 p. p.
 5769. Siekierski Marjan Franciszek (22.3,1907), 53 p. p.
 5770. Klimkowicz Franciszek Wiktor (27.11.1906), 1 p. s. p.
 5771. Wroński Tadeusz 14.9.1906), 14 p. p.
 5772. Chyliński Wiktor (13.9.1906), 82 p. p.
 5773. Mazurkiewicz Stanisław (20.7.1908), 69 p. p.
 5774. Kurowski Edmund (24.8.1901) KZ. WLśr., 35 p. p.
 5775. Siwiec Marjan (28.11.1907), 80 p. p.
 5776. Schmidt Wacław (29.9.1908), 29 p. p.
 5777. Nosalik Józef (21.1.1910), 38 p. p.
 5778. Czaczkowski Józef (28.11.1906), 57 p. p.
 5779. Krzyszkowski Bolesław Tadeusz (24.8.1908), 19 p. p.
 5780. Wawrzewski Wacław Jan (23.6.1898) ^’1, 66 p. p.
 5781. Dziedzic Tadeusz (7.9.1906), 7 p. p. leg.
 5782. Skowroński Stanisław Antoni (19.10.1909), 39 p. p.
 5783. Łapkowski Jan (14.6.1906), 25 p. p.
 5784. Skubik Wacław (15.1.1908), baon morski
 5785. Bednarski Eugenjusz (1.1.1905), 27 p. p.
 5786. Sitarz Franciszek (6.7.1899), KZ. br., 3 b. strz.
 5787. Wiktorowicz Antoni (24.6.1904), 60 p. p.
 5788. Zniszczyński Roman (19.10.1907), 42 p. p.
 5789. Smoliński Eugenjusz Marjan (19.9.1905), 28 p. p.
 5790. Byliński Czesław (20.4.1905), 79 p. p.
 5791. Kołodziej Piotr Paweł (19.3.1909), 2 b. strz.
 5792. Buziuk Aleksander (19.5.1902), 74 p. p.
 5793. Strożak Jan Teodor (3.5.1906), 26 p. p.
 5794. Przybysz Andrzej (31.10.1908), 37 p. p.
 5795. Alberti Stefan Karol (23.10.1907), 4 p. s. p.
 5796. Kryszak Wacław (20.9.1904), 58 p. p.
 5797. Zaratkiewicz Piotr Tadeusz (4.5.1908), 17 p. p.
 5798. Polak Franciszek (26.10.1900), 86 p. p.
 5799. Sznnjderski Henryk Paweł (25.1.1905), 75 p. p.
 5800. Widort Stefan (1.5.1908), 30 p. p.
 5801. Kędzior Karol (28.10.1907), 6 p. s. p.
 5802. Bukowski Władysław (15.8.1907), 12 p. p.
 5803. Piątkowski Henryk (11.2.1907), 15 p. p.
 5804. Witkowski Kazimierz (29.12.1900), 43 p. p.
 5805. Włodkowski Eugenjusz (14.5.1905), 1 b. strz.
 5806. Ezman Stanisław (29.9.1906), 35 p. p.
 5807. Menschek Kazimierz (10.1.1905), 48 p. p.
 5808. Polegaj Michał Antoni (2.6.1906), 9 p. p. leg.
 5809. Babiński Alojzy Piotr (19.6.1908), 73 p. p.
 5810. Soleżyński Juijan (5.1.1900), 61 p. p.
 5811. Dyl Marjan Stanisław (5.11.1904), 23 p. p.
 5812. Pstrocki Antoni (15.10.1906), 85 p. p.
 5813. Zwaniecki Franciszek (3.4.1906), 81 p. p.
 5814. Niedzielski Jan Adam (12.10.1908), 49 p. p.
 5815. Ostrówki Bolesław Michał (29.9.1907), 5 p. s. p.
 5816. Gutowski Edward (22.10.1901), 21 p. p.
 5817. Miszczuk Adam Ludwik (25.8.1908), 11 p. p.
 5818. Weber Eugenjusz Adolf Stefan (18.11.1909), 56 p. p.
 5819. Jeżewski Jan Czesław (30.1.1908), 83 p. p.
 5820. Mazur Zygmunt (9.1.1907), 41 p. p.
 5821. Wertyński Eugenjusz (23.5.1907), 34 p. p.
 5822. Werenicz Jan (2.7.1900), 50 p. p.
 5823. Dętko Stefan (16.8.1907), 13 p. p.
 5824. Zaniewski Stanisław (6.1.1906), 66 p. p.
  245« Bokowiec Kazimierz (23.6.1907), 84 p. p.
 5825. Frey Władysław Franciszek (1.3.1907), 44 p. p.
 5826. Zaremba Kazimierz Bolesław (1.9.1907), 68 p. p.
 5827. Moder Stanisław (13.12.1907), 64 p. p.
 5828. Kruczyński Wojciech (7.4.1900), 2 p. p. leg.
 5829. Marcinkiewićz Józef Marcin (3.6.1909, 10 p. p.
 5830. Jaworski-Horoszkiewicz Jarosław (8.7.1906), 19 p. p.
 5831. Krasoń Kazimierz Michał (22.9.1907), 20 p. p.
 5832. Zakrzewski Mirosław (8.11.1907), 45 p. p.
 5833. Godlewski Józef (25.2.1906), 24 p. p.
 5834. Stępień Czesław (28.7.1907), 31 p. p.
 5835. Szymonowicz Włodzimierz (4 7.1902), 16 p. p.
 5836. Bukowski Alojzy (17.9.1907), 3 p. p. leg.
 5837. Jaroszewicz Stanisław (14.4.1908), 68 p. p.
 5838. Czarniecki Jerzy Franciszek (19.7.1904), 21 p. p.
  260- Swlstacki Stefan Aleksander (15.9.1906), 51 p. p.
 5839. Kieia Wacław (28.9.1905), 78 p. p.
 5840. Czajkowski Marjan Janusz 15.8.1906), 28 p. p.
 5841. Sławiński Jan (17.8.1902), 19 p. p.
 5842. Sadkowski Stanisław Konstanty (18.8.1907), 32 p. p.
 5843. Kryplewski Michał Stanisław (24.7.1910), 40 p. p.
 5844. Małysz Józef (5.3.1908), 52 p. p.
 5845. Grajewski Lucjan (23.12.1905), 76 p. p.
 5846. Rusek Dyonizy Wincenty (8.11.1905), 3 p. s. p.
 5847. Baraniecki Zdzisław Antoni (27.3.1906), 50 p. p.
 5848. Grajek Antoni (22.1.1899), 6 p. s. p.
 5849. Ostrowski Eugenjusz (26.11.1905), 63 p. p.
 5850. Kaczor Stanisław (9.5.1906), 37 p. p.
 5851. Prochwicz Mieczysław Szymon (27.10.1908), 53 p. p.
 5852. Woliński Bolesław Szymon (18.7.1907), 8 p. p. leg.
 5853. Krzyworączka Konrad Świętosław Kazimierz (11.2.1909), 40 p. p.
 5854. Łopata Eugenjusz (19.6.1907), 21 p. p.
 5855. Packiewicz Konstanty (24.12.1902), 17 p- P-
 5856. Żerebecki Kazimierz (1.1.1910), 71 p. p.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Piechoty — Podporucznicy
  135
 5857. Marciszewski Arkadjusz (12.1.1908), 61 p. p.
 5858. Jaworski Zbigniew Tadeusz (18.12.1908), 48 p. p.
 5859. Ciatowicz Tadeusz (17.1.1910), 2 p. s. p.
 5860. Dworczak Władysław (14.6.1907), 66 p. p.
 5861. Chruściel Marjan (7.12.1906), 1 p. s. p.
 5862. Brzeziński Bronisław (3.8.1903), 4 p. p. leg.
 5863. Irzyński Aleksander Adam (15.1.1906), 39 p. p.
 5864. Żukowski Ryszard Edmund (24.1.1906), 18 p. p.
 5865. Gryglewicz Józef (10.5.1908), 55 p. p.
 5866. Szczęśniak Adam (20.12.1906), 70 p. p.
 5867. Kamieński Jan (17.6.19C6), 62 p. p.
 5868. Jagiełło Ryszard (10.1.1906), 14 p. p.
 5869. Świercz Wiktor (13.7.1899), 44 p. p.
 5870. Krawczyk Stanisław (16.1.1909), 43 p. p.
 5871. Wykowski Jan Wacław (22.1.1908), 32 p. p.
 5872. Kopka Jan (13.6.1906), 67 p. p.
 5873. Sankowski Bolesław (17.6.1904), 30 p. p.
 5874. Drozdowski Roman Leopold (18.4.1911), 11 p. p.
 5875. Kruszewski Czesław (30.10.1906), 80 p. p.
 5876. Rychlewski Józef (27.1.1900), 5 p. p. leg.
 5877. Gorzeński Mieczysław (14.9.1908), 74. p. p.
 5878. Rączko Leonard (27.11.1903), 81 p. p
 5879. Grodzicki Adam Jan (24.12.1904), 31 p. p.
 5880. Palukajtys Antoni (10.4.1905), 85 p. p.
 5881. Koszewski Józef (18.3.1907), 37 p. p.
 5882. Kowalski Wiktor (24.11.1906), 4 p. s. p.
 5883. Małyszewicz Marcelj an (24.11.1901), 34 p. p.
 5884. Lewandowski Władysław (7.7.1906), 23 p. p.
 5885. Brewiński Zygmunt (1.10.1905). 65 p. p.
 5886. Gawron Jan Czesław (12.7.1908), 54 p. p.
 5887. Sinicki Jan (6.1.1908), 77 p. p.
 5888. Wajda Jan (28.4.1908), 51 p. p.
 5889. Tokarski Jan (7.2.1906), 63 p. p.
 5890. Krzemiński Józef (16.3.1898), 13 p. p.
 5891. Zdrochecki Roman Józef (28.2.1910), 17 p. p.
 5892. Kaucz Antoni (28.4.1906), 61 p. p.
 5893. Bełdyk Władysław (17.9.1906), 4 p. p. leg.
 5894. Bitka Franciszek (7.7.1906), 53 p. p.
 5895. Łabno Edward Paweł (23.5.1908), 2 p. s. p.
 5896. Sztemal Kazimierz (4.3.1907), 16 p. p.,
 5897. Hübner Jan Nepomucen (16.5.1899) 62 p. p.
 5898. Romański Leszek Franciszek (10.4.1910), 49 p. p.
 5899. Jaworski Roman Jan (29.2.1904), 15 p. p.
 5900. Mucha Józef Ignacy (17.5.1907), 9 p. p. leg.
 5901. Szawłowski Feliks Henryk (11.8.1906), 56 p. p.
 5902. Skup Józef (30.5.1908), 45 p. p.
 5903. Mihułka Jan (22.10.1906), 36 p. p.
 5904. Kania Franciszek (2.4.1899) KZ. br., 3 p. p. leg.
 5905. Zaucha Jan (24.12.1907), 6 p. s. p.
 5906. Moniuszko Witold (18.7.1904). 42 p. p.
 5907. Kowalczyk Józef (26.2.1907), 2 p. p. leg.
 5908. Jakóbczyk Jan (10.11.1905), 50 p. p.
 5909. Fedorowicz Józef (17.3.1906), 82 p. p.
 5910. Kubaj Piotr Paweł (29.6.1907), 22 p. p.
 5911. Rendaiski Józef (4.2.1898) )^C5, KZ. br., 6 p. p. leg.
 5912. Rudnicki Jerzy Eugenjusz (8.11.1908), 69 p. p.
 5913. Andre jeżyk Franciszek (25.9.1905), 57 p. p.
 5914. Krawczyk Wiktor (11.9.1908), 70 p. p.
 5915. Piechociński Tadeusz (5.4.1908), 64 p. p.
 5916. Kurowski Jan Antoni (15.9.1905), 71 p. p.
 5917. Bartoszewicz Leonard (27.3.1906), 33 p. p.
 5918. Stepokura Władysław (12.7.1902), 14 p. p.
 5919. Gud Paweł (10.4.1906), 31 p. p.
 5920. Sadowiak Marjan Władysław (4.5.1905), 40 p. p.
 5921. Stąpor Jan (27.9.1908), 72 p. p.
 5922. Szewczyk Józef Jan (17.1.1907), 33 p. p.
 5923. Łacina Leopold Kazimierz (3.11.1907), 38 p. p.
 5924. Kolenda Jan (14.5.1905), 7 p. p. leg.
 5925. Maciejewicz Kazimierz Juljan (15.2.1904), 30 p. p.
 5926. Śmialowski Eugenjusz Ryszard (10.5.1907), 83 p. p.
 5927. Jakubowicz Józef (7.7.1907), 26 p. p.
 5928. Kuś Stanisław (3.5.1907), 79 p. p.
 5929. Wołodźko Romuald (28.9.1906), 86 p. p.
 5930. Pitio Wojciech Stanisław (3.6.1906), 2 p. s. p.
 5931. Kamieński Wacław (13.9.1907), 84 p. p.
 5932. Byczyk Stefan (25.8.1899) Hj^I, 3 p. s. p.
 5933. Majewski Bolesław Jan (2.1.1905), 60 p. p.
 5934. Bukata Marjan Franciszek (3.10.1906), 23 p. p.
 5935. Krzywonos Jan (20.5.1907), 68 p. p.
 5936. Świerzb Kazimierz Marjan (25.8.1998), 35 p. p.
 5937. Jagodziński Mieczysław Jan (5.12.1907), 67 p. p.
 5938. Mrozek Stanisław Antoni (17.4.1905), 51 p. p.
 5939. Kohótek Józef (23.7.1898), 49 p. p.
 5940. Wójtowicz Jan (29.11.1909), 15 p. p.
 5941. Godziszewski Piotr Wiktor (21.2.1905). 65 p. p.
 5942. Załoga Józef (5.3.1907), 66 p. p.
 5943. Kassube Jerzy Jan (22.2.1907), 52 p. p.
 5944. Żurawek Stanisław (3.5.1907), 54 p. p.
 5945. Bączkowski Stanisław (12.4 1907), 55 p. p.
 5946. Janik Jan (13.12.1902), 53 p. p.
 5947. Trzeszczkowski Jan Bolesław (17.6.1906), 2 p. s. p.
 5948. Dzik Kazimierz (28.5.1907), 38 p. p.
 5949. Wiatr Wacław (8.11.1906), 72 p. p.
 5950. Mizikowski Henryk (9.10.1906), 3 p. p. leg.
 5951. KościanowskI Wincenty (5.4.1903), 61 p. p.
 5952. Grądzki Józef (9.8.1905), 76 p. p.
 5953. Oziębtowski Jan Stanisław (5.7.1902), 11 p. p-
 5954. Rożanowicz Gabryel (11.5.1909). 27 p. p.
 5955. Skibniewski Romąn (1.3.1908), 10 p. p.
 5956. Kurowski Tadeusz Piotr (26.7.1904), 29 p. p.
 5957. Kuza Alojzy Stanisław (6.5.1905), 5 p. s. p.
 5958. Mazurkiewicz Wiktor (5.9.1908), 5 p. p. leg.
 5959. Swoboda Tadeusz Ludwik (21,2.1910), 48 p. p.
 5960. Kucharski Leon (1.4.1901), 77 p. p.
 5961. Milewski Czesław (20.7.1909), 13 p. p.
 5962. Gałecki Czesław Juljan (4.10.1906), 64 p. p.
 5963. Grabiński Jan Witold (23.3.1906), 14 p. p.
 5964. Pilecki Bolesław (1.4.1907), 1 p. p. leg.
 5965. Rusiecki Czesław (18.9.1904), 6 p. p. leg.
 5966. Kwarclany Władysław (8.8.1903), 56 p. p.
 5967. Hupałowski Zygmunt Wiktor (17.11.1900), 80 p. p.
 5968. Śwlerczyńskł Jan Zenon (20.1.1906), 28 p. p-
 5969. Tomaszewski Mieczysław (27.5.1907), 34 p. p.
 5970. Basiaga Józef (2.7.1908), 58 p. p.
 5971. Jakubowski Jan Mieczysław (24.6.1904), 30 p. p.
 5972. Graczyk Leon (2.10.1906), 59 p. p.
 5973. Białas Aleksander (14.10.1906). 7 p. p. leg.
 5974. Szczepański Feliks (28.10.1894), 8 p. p. leg.
 5975. Barg Stanisław Jan (27.5.1906), 24 p. p.
 5976. Nowik Piotr (7.10.1907), 82 p. p.
 5977. Hojnór Władysław (26.5.1906), 54 p. p.
 5978. Ukleja Józef (13.2.1907), 50 p. p.
 5979. Jakuć Romuald (20.1.1907), 78 p. p.
 5980. Nawara Józef (12.3.1906), 1 p. s. p.
 5981. Ostrowski Władysław (7.7.1902), 9 p. p. leg.
 5982. Olizarowski Antoni (13.6.1907), ’44 p. p.
 5983. Kuś Józef Ignacy (28.2.1906), 39 p. p.
 5984. Bieńkowski Kazimierz Jan (30.1.1905), 45 p. p.
 5985. Doliński Henryk Longin (3.8.1906), 62 p. p.
 5986. Maciejak Stanisław (19.10.1907), 26 p. p.
 5987. Milde Eugenjusz (30.10.1907), 18 p. p.
 5988. Skibniewski Stanisław (29.6.1907), 69 p. p.
 5989. Kęsy Stanisław Wojciech (29.3.1903), 68 p. p.
 5990. Dubicki Zbigniew (17.10.1907), 20 p. p.
 5991. Borkowski Piotr (10.3.1908), 84 p. p.
 5992. Fali Adam Józef (16.1.1910), 79 p. p.
 5993. Maraszek Zygmunt (25.6.1906), 75 p. p.
 5994. Wołoszyn Jerzy (9.12.1902), 73 p. p.
  OFICEROWIE REZERWY POWOŁANI DO SŁUŻBY CZYNNEJ
  PORUCZNICY
  Starszeństwo z dniem 2-go stycznia 1932 r.
 5995. Niewolski Antoni Józef (17.1.1898) mr. KN., 3 b. strz.
  PODPORUCZNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 5996. Płachta Tadeusz (10.11.1898) )$C5, »|<l, 75 p. p.
  Starszeństwo z dniem 20-go października 1931 r.
 5997. Szareyko Leopold Ryszard (2.7.1901), mr. W. S. O. Nr. 1
 5998. Przygodzki Wojsław (10.11.1902) mr.. W. S. O. Nr. I.
 5999. Czamota Stanisław (1.4.1904) mr., W. S. O. Nr. V.
 6000. Tyrawski Stanisław Jan (2.10.1904) mr., W. S. O. Nr. VI.
 6001. Späth Władysław (20.10.1904) dr., W. S. O. Nr. IX.
 6002. Skotnicki Stanisław Antoni (17.12.1906) mr.. W. S. O. Nr. II.
 6003. Gołębowskl Wiesław Mieczysław (17.1.1906) mr., W. S. O. Nr. VII.
 6004. Wojtasiewicz Józef (5.3.1906) mr., W. S. O. Nr. VI.
 6005. Czaj Józef (25.4.1906) mr., W. S. O. Nr. I.
 6006. Bierzanek Jan (18.4.1906) mr., W. S. O. Nr. VIII.
 6007. Koczorowski Mieczysław Alfons (2.1.1907) mr., W. $. O. Nr. V.
  138 Lista Starszeństwa Ofic. Rez. powołani do czynnej służby — Podporucznicy
 6008. Zdrochecki Eugenjusz (4.1.1907) dr., W. S. O. Nr. X.
 6009. Rymdejko Hygin Jerzy (11.1.1907) mr., W. S. O. Nr. III.
 6010. Pałczyński Włodzimierz Apolinary (23.7.1907) mr., W. S. O. Nr. IV.
 6011. Nowakowski Zygmunt (21.11.1907) mr., W. S. O. Nr. I.
 6012. Kopczyński Wiktor (5.10.1907) mr., W. S. O. Nr. VIII.
 6013. Kostórkiewicz Kazimierz Stefan (19.9.1908) mr., W. S. O. Nr. V.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Kawalerji — Pułkownicy
  139
  7
  Korpus oficerów Kawalerji
  Lista starszeństwa.
  PUŁKOWNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
  .1 Koiszewski Mikołaj Antoni (14.11.1885) ]g< 5, KN., >J« 2 (12 p. ul.) O. T. O.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 6014. Anders Władysław (11.8.1892) dypl. 5, 4. 4 (15 p. ul.) d-ca 2 sam.
  bryg. kaw.
 6015. Przewłocki Marjan Roman (27.2.1888) dypl. # 4. 3. KZ. zł.. (14 p. uł.) d-ca
  3 sam. bryg. kaw.
 6016. Kleeberg Juljusz (30.3.1890) dypl. KZ. zł.. (5 p. s. k.) d-ca 6 sam.
  bryg. kaw.
 6017. Bystram Cyprjan (18.3.1889) jJj-C 5, ^ 3. (3 p. uł.), O. T. O.
 6018. Podhorski Zygmunt (25.5.1891) inż. łj$C 5, ^£4, (1 p. uł.), kmdt C. W. Kaw.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
 6019. Koiszewski Spirydjon Stanisław (15.11.1886) KZ zł., (25 p. uł.) w dysp.
  szefa Dep. Kaw. M. S. Wojsk.
 6020. Podhorski Włodzimierz Zygmunt Benedykt Piotr (22.2.1884) inż. 5, (17 p. uł.)
  O. T. O.
 6021. Głogowski Jan (24.6.1S88) 5, $:4. >$< 4. (i p. szwol.), szef Gab. Wojsk.
  Prezydenta Rzplitej.
 6022. Kulesza Władysław 1 (24.3.1888) $i4, KZ. zł., (i p. s. k.). przewód. Kom.
  Rem. Nr. 3.
 6023. Rozlau Władysław Antoni (11.5.1884) 5, ^4, (21 p. uł.), rej. insp. koni
  Płock.
 6024. Kozierowski Czesław (7.4.1890) 5, 4, KZ. zł., (4 p. ul.) O. T. O.
 6025. Jasiewicz Wincenty (24.12.1891) jgt 5, >$4 3, KZ. zł., (2 p. uł.), d-ca 10 bryg. kaw.
 6026. Brochwicz-Lewiński Zbigniew Wincenty (15.12.1877) dypl. $£<5, KN., 4,
  kSm 2, KZ. zł. (19 p. uł.) Gen. Insp. Sił Zbr.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 6027. Grabowski Tadeusz I (17.5.1886) dypl. 5, KN., #4, >$44 KZ. zt.f (9 p. s. k.)
  szef B. Og. Adm. M. S. Wojsk.
 6028. Lecewicz Zygmunt (25.3.1885) »$*12, KZ. zł. (4 p. s. k.) zarządca zap. mł.
  koni.
 6029. Durski-Trzasko Antoni (21.11.1895) dypl, ^<5, KN., #4 >$<4, KZ. zł. d-ca
  1 P- szwol.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Kawalerji—Pułkownicy
 6030. Dembiński Stefan Jacek (30.9.1887) 5, )$( 4. 4, KZ. zł., (8 p. uł.) d-ca
  12 bryg. kaw.
 6031. Korytowski Adam (27.7.1886) dypl. )^C 5, $(4 (13 p. uł.) d-ca bryg. kaw.
  „Równe“.
 6032. BogUSZ Roland Włodzimierz Karol Henryk (14.9.1888) dypl. 3“j£c 5, Hf*1 3, HZ. zł.
  (19 p. uł.) kmdt miasta Kraków.
 6033. Rozwadowski Jan Władysław (23.11.1889) dypl. >&< 5, 2 (3 p. s. k.) Wojsk.
  B. Hist.
 6034. Wzacny Bronisław (14.10.1889) dypl. frjfc 3, KZ. *ł. (8 P- s. k.) rej. insp. koni
  Kalisz.
 6035. Abraham Roman (28.2.1891) dypl. dr. 3^5, df* 4, KZ. zł. (26 p. uł.) d-ca
  bryg. kaw. „Toruń*.
 6036. Piasecki Zygmunt (14.12.1893) >£<3, 3^4, 3^C 5, KN., >f< 3, KZ. zł. (7 P- uł.)
  d-ca 5 sam. bryg. kaw.
 6037. Jezierski Anatol (29.10.1885) yjfł 5, >f<2, KZ. zł., d-ca*5 p. uł.
 6038. Skrzyński-Kmicic Ludwik (14.8.1893) dypl. 3^(5, KN.. >|*4, KZ. zł. (11 p. uł.)
  d-ca bryg. kaw. „Białystok“.
 6039. Kulesza Stefan (30.8.1892) $[< 5, KN., 3, KZ. zł. (3 p. szwol.) d-ca
  17 bryg. kaw.
  Starszeństico z dniem 1-go stycznia 1929 r.
 6040. Pytlewski Jerzy (10.2.1887) 3$C 5, KN., l-j* 2, KZ. zł., d-ca 6 p s. k.
 6041. Słoniński Marjan Aleksander Wincenty (16.7.1891) dypl. 3“j£c 5, 1^4, KZ. zł.
  (1 p. uł.) w dysp. szefa B. Pers. M. S. Wojsk.
 6042. Dreszer Rudolf Eugeniusz (27.2.1891) dypl. >g( 5, KN., 4, >^4. KZ. zł.,
  (15 p. uł.) d-ca bryg. kaw. „Suwałki*
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 6043. Skuratowicz Piotr (1.8.1692) 3$C5, 4, KZ. zł., d-ca 10 p. s. k.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 6044. Rostworowski Stanisław (19.12.1888) dypl. dr. 3$C 5, KN., wf« 4, KZ. zł., KZ.
  WLśr., KW. śl. d-ca 22 p. uł.
 6045. Kownacki Włodzimierz (27.1,1890) 5, 2, KZ. zł., d-ca 7 p. s. k.
 6046. Niementowski Romuald (12.11.1889) 3«&5, KN., I$13, KZ. zł., d-ca 2 p. s. k.
 6047. Żelisławski Kazimierz (15.3.1893) J&< 5, wf4 3, d-ca 3 p. uł.
 6048. Zakrzewski Adam I (25.2.1892) 5, # 4, KZ. zł., d-ca 1 p. s. k.
 6049. Karcz Jan II (16.10.1892) dypl. $■< 5, 4, KZ. zł., szef Dep. Kaw. M. S. Wojsk.
 6050. Pragłowski Aleksander (10.2.1895) dypl. $£< 5, >$4 2, KZ. zł., d-ca 17 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 6051. Drucki-Lubecki Konstanty (13.3.1893) dypl, $>< 5, !$■( 2, KZ. zł„ KZ. WLśr.,
  (2 p. szwol.) W. S. Woj. . .
 6052. Porczyński Witosław (12.6.1892) dypl. 3<$C 5, 6, >$4 4, KZ. zł., d -ca 10 p. uł.
 6053. Więckowski Mikołaj Kazimierz (18.12.1889) 3^5, !■$<, KZ. zł., d-ca 4 p. s. k.
 6054. Strzelecki Leon (11.4.189S) dypl. )$C 5. KN., \$13. KZ. zł„ d-ca 1 p. uł.
 6055. Maiły Fryderyk Dominik Józef (20.5.1893) dypl. 5, 4, *§<( 2, d-ca 27 p. uł.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw.. Kawalerji Podpułkownicy
  141
  PODPUŁKOWNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 6056. Rabiński Stanisław Józef (11.10.1886) :$C5, KN.. >5*2, (20 p. ul.), Kom. Rem. Nr. 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
 6057. Müller Władysław II (30.8.1885) KZ. zł., d-ca 8 p. s. k.
 6058. Jasiewicz Eugenjusz Józef (30.12.1892) J$C5, ►|i3. 22 p. uł.
 6059. Śmigielski Tadeusz (27.11.1893) dypl., KN., >5*14, (8 p. uł.). kmdt P. K. U.
  Kraków — Pow.
 6060. Traeger Albert (3.2.1892) )^5, >5*13, (18 p. uł.) rej. insp. koni. Lublin.
 6061. Radecki-Mikulicz Witold Marjan (4.6.1891) dypl., >&5. >|44, KZ. zł.. (6 p. uł.),
  W. S. Woj.
 6062. Głogowski Piotr Stanisław (13.10.1889) >$C5, >1*4, KZ. zł., (11 p. uł.). z-ca
  kmdta Straży Granicznej.
 6063. Duchnowski Kazimierz (17.7.1891) )^(5, ^4, KZ. zł., (23 p. uł.), rej. insp. koni
  Skierniewice.
 6064. Byliński Tadeusz Stefan (13.10.1891) $£<4, KZ. zł., (16 p. uł.), rej. insp.
  koni Brześć n^B.
 6065. Halicki Kazimierz Kolesław Józef (3.3.1894) 3^C5, >5*4, KZ. zł, d-ca 24 p. uł.
 6066. Romański Wllibrard Jan (1.12.1886) >&5, (5 p. s. k.), rej. insp. koni Bielsko-
  Biała.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 6067. Michalski Adam Marjan Bolesław (19.8.1885) (25 p. uł.), rej. insp. koni Jarosław.
 6068. Safar Roman Józef (8.3.1889) KZ. sr.t d-ca 21 p. uł.
 6069. Żółkiewski Marjan (18.9.1886) J$C5, >|<, (4 p. s. k.), rej. insp. koni Inowrocław. 4′ Reklewski Tadeusz (8.2.1890) KN.. >|*4, KZ. sr., (2 p. szwol.), rej. insp. koni
  Warszawa.
 6070. Baranowicz Edward (28.5.1885) >5*3, KZ. sr., (5 p. uł.), rej. insp. koni
  Gródek Jagielloński.
 6071. Hrakało-Horawski Kazimierz (1.1.1887) >£<5, Ą<*. KZ. WLśr., (6 p. uł.),
  rej. insp. koni Łuck.
 6072. Dackiewicz Tadeusz (29.8.1888) I^!2, (13 p. uł.), rej. insp. koni Ostrołęka.
 6073. PiotraSZewski Aleksander (22.10.1890) $&5, KZ. zł., d-ca 19 p. uł.
 6074. Maohalski Tadeusz II (1.10.1893) dypl., 1^2, KZ. zł., d-ca 26 p. uł.
 6075. Komorowski Tadeusz I (1.6.1895) 3^(5, l^(3, KZ. sr., d-ca 9 p. uł. 11, Szwejcer Ludwik (14.1.1894) dypl., }$C5, ifi. d-ca 4 p. uł. Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1929 r. ’1# Mniszek Adam (15.1.1889) dypl. KN., ^3, KZ. zł., KZ. sr., (2 p. szwol.) deleg. Szt. Gł. przy Dyr, Okr. K. P. Warszawa. 2 Morawski Witold Józef (27.3.1895) dypl., >$5, d-ca 25 p. uł. 3 Ś’vierczyński Józef (19.1.1893) dypl., >52, KZ. zl. d-ca 23 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
  palewicz Tadeusz Antoni (25.6.1892) )^(5, >54, d-ca 9 p. s. k, ’ 5iHP,ensk Józef II (18.9.1894) dypl., #<5, KN.. #4. d -ca 2 p. uł. 3* pjlipOWlcz JuIjan (13.g.1895) dypl.. )^C5. KN„ >g<. KZ. zł., d-ca 7 p. uł.

Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Kawalerji —Majorowie

 1. Kwiatkowski Zdzisław Karol (24.12.1890) !$H4, KZ. sr., d-ca 3 p. szwol.
 2. Rakowski Bronisław (20.6.1895) dypl., $£(5, KN., 4, KZ. zł., d-ca 12 p. uł.
 3. Chmielewski Czesław II (21.4.1897) J$C5, >1-14, KZ. zł., d-ca 13 p. uł.
 4. * Godlewski Edward Józef (10.7.1895) ł^C5, I#54, KZ. zł., d-ca 20 p. uł.
 5. Kowalczewski Ignacy (30.1.1895) >X<5, KN., >|«4, KZ. zł., d-ca 5 p. s. k.
 6. Kunachowicz Andrzej Paweł (16.11.1895) dypl., ^flS, KN., >£*3, d-ca 14 p. uł.
 7. Michalski Leonard Jerzy (6.11.1894) >g«C5, KN., )|h4, KZ. sr., d-ca 3 p. s. k.
 8. Mastalerz Kazimierz I (20.11.1894) >^C5, KN., 11«4, KZ, sr., d-ca 8 p. uł.
 9. Jaroszewicz Tadeusz (27.11.1890) dypl., 3^5, KN., I#!4, (i p. szwol.), attache
  wojsk. Helsingfors.
 10. Bokalski Karol Krzysztof (7.11.1894) dypl., J$C5, KN., >^2, KZ. zł., (3 p. uł.),
  z-ca szefa Dep. Kaw. M. S. Wojsk.
 11. Koczwara Józef (16.3.1889) )$C5, KN., hg<, KZ. zł., d-ca 2 p. panc.
 12. Liszko Stefan Juljusz Marjan (27.8.1892) ^<5, KN., >|^3. KZ. zł., d-ca 6 p. uł.
 13. Stachlewski Bohdan Kazimierz (8.10.1891) 2^C5. KN., *§4 2, (27 p. uł.), K. O. P.
 14. Tomasiewicz-Heldut Edmund Wacław (17.7.1892) >&5, KN. >$<4, KZ. zł.,
  d-ca 16 p. uł.
 15. Taube Józef (24.4.1893) J$t5. l-|<4, KZ. zł., d-ca 4 d. panc.
 16. Klepacz Stanisław (16.9.1888) KN., >|<4, KZ. sr d-ca 11 p. uł.
 17. Kosiarski Kazimierz (3.3.1893) i^I5, KN., )$M4, KZ. zł., d-ca 18 p. uł.
 18. Zembrzuski Konrad (19.2.1890) 3$t5, KN., >J$i4, KZ. zł„ d-ca 15 p. uł.
 19. Kurnatowski Tadeusz (16.10.1887) $<5, KN., #1, 5 p. s. k.
 20. Mitkiewicz-ŻÓłłtek Leon (20.2.1896) dypl. W$*:2, KZ. zł., d-ca 2 p. szwol.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 21. Jastrzębski Jerzy Jan (29.7.1895) dypl., $£*5, ^2, 27 p. ul.
 22. Plisowski Kazimjerz (li.2.1896) J$(5, Ąhą, KZ. sr., 13 p. uł.
 23. Radomyski Adam (16.3.1893) h$-(3, KZ. zł., (15 p. uł.), K, O. P.
 24. Dworak Kazimierz Juljusz Tadeusz (7.1,1895) dypl., 3^5, >$Ń 2, 15 p, uł.
 25. Chrząstowski Zdzisław (29.11.189l) dypl. 3^5, fcjM, KZ. zł. (1 p. uł.) Gen.
  Insp. Sił Zbr.
 26. Gierulewicz Witold (10.4.1896) dypl. J&5, >$4 3, KZ. zł., 2 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 27. Dunin-Żuchowski Włodzimierz (13.10.1893) dypl. $•!, KZ. zł., (3 p. s. k.)
  Dep. Kaw. M. S. Wojsk.
 28. Chomicz Stefan (23.9.1890) 3^C 5, KN., 1$4, KZ. zł. (24 p. uł,) C. W. Kaw.
 29. Milewski Edward (13.10.1894) jg<5, >£*4, KZ. zł., 20 p. uł.
 30. Kuczek Andrzej (25.11.1893) )g<5, KN., 3, KZ. zł., 9 p. uł.
 31. Dąbrowski Jerzy 111 (29.4.1889) ^C5, >£w4, KZ. zł. KZ. WLśr., 4 p. uł.
 32. Soniński-Grad Józef (22.2.1891) j$5, kn,, ijh kz. zł., 7 p. s. k.
 33. Albrecht Janusz (14.2.1892) dypl )^C5, KN., #5. $<I2 (1 p. szwol.) Szt. Gł.
  MAJOROWIE
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 34. Gutkowski Aleksander (7.10.1890) dypl. KZ. sr. (2 p. s. k.) w dysp, d-cy O. K. VIII.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Kawalerji — Majorowie
  143
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 35. May Karol Wilhelm (31.12.1890) (7 p. s. k.) rej. insp. koni Poznań.
 36. Maciejowski Władysław Konstanty (26.3.1889) »§4 (8 p. uł.) rej. insp. koni
  Grudziądz.
 37. Chmielowski Stanislaw I (20.11.1887) dypl. KZ. zł. (2 p. s. k.) C. W. Kaw.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 38. Wróblewski Edmund Edward (12.5.1887) *J<4, MN. (3 p. szwol.) rej. insp.
  koni Czortków.
 39. Mazurkiewicz Walenty (21.3.1889) (23 p. uł.) rej. insp. koni Sandomierz.
 40. Horsetzky Wilhelm (23.12.1889) (10 p. s. k.) rej. insp. koni Tarnów.
 41. Chwalibogowski Władysław (1.2.1892) dypl., (i p. s. k.) 2 dyw. kaw.
 42. Borycki Romuald (21.10.1895) >§4, (26 p. uł.), rej. insp. koni Baranowicze.
 43. Wołowski Zygmunt (5.1.1890) dypl. i$4 4, MN., 21 p. uł.
 44. Anders Karol (8.11.1893) )^C5, 1^43, 25 p. uł.
 45. Romiszewski Modest (16.12.1894) 3j£(5, hJ* (2 p. uł.) rej. insp. koni Białystok.
 46. Ciepliński Witold (10.11.1891) dypl. 3»gC5, !$K2 6 p. s. k.
 47. Ossowski Józef Marjan (25.3.1891) 3^(5, l-g« KZ. zł., 18 p. uł.
 48. Lechowski Bronisław Kazimierz (4.8.1894) )^t5, >§<4, 9 p. s. k.
 49. Zalewski Zygmunt Józef (11.3.1894) dypl. frjf*, KZ. sr. (3 p. szwol.) D. O. K. X,
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 50. Trzciński Józef Henryk (30.11.1890) &§<2, KZ. sr., 12 p. uł.
 51. Sokołowski Józef IV (28.7.1891) (21 p. uł.) rej. insp. koni Tarnopol.
 52. Pająk Józef II (30.1.1893) 3^<5, W$4, KZ. zł., 3 p. szwol.
 53. Biernacki Mieczysław (27.9.1891) dypl., 3&|t6, KZ. sr., 10 p. s. k.
 54. Żórawski Zdzisław (16.11.1890) dypl. I”j§4 2, 7 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
 55. Kałłaur Jan (27.1.1892) #2, 10 p. uł.
 56. Królicki Stanisław (10.2.1893) >$C5, KN. 1^4 3, 17 p. ul.
 57. Massalski Piotr Antoni (29.6.1894) 3^<5 ><j$4, (20 p. ul.) rej. insp. koni Równe
 58. Arnoldt-Russocki Juljan Edwin (11.7.1893) ^C5, >|«3, 16 p. uł.
 59. Stetkiewicz Oskar (24.5.1894) I*|a2, KZ. zł.. 13 p. uł.
 60. Grudziński Józef (29.12.1893) #4, 24 p. uł.
 61. Płonka Władysław (31.1.1895) dypl. 5, KN., 3^43, (9 p. uł.) bryg. kaw.
  »Toruń“.
 62. Korczyński Janusz Feliks (7.5.1888) ^4, (11 p. uł.) 19 dyw. piech.
 63. Karassek Franciszek Wiktor (3.12.1891) jg(5, 1*^4 3, KZ. zł. (8 p. uł.) rej. insp.
  koni Katowice.
 64. Michniewicz Mikołaj (28.8.1895) 3^C5, >§<4, KZ. WLŚr. (27 p. uł.) rej. insp.
  koni Pińsk.
 65. Wysocki Ludomir (5.3.1895) 1^4 3. KZ. sr., 11 p. uł.
 66. Kozłowski Stanisław Edward (14.4.1896) dypl. KN., 1^4 4, KZ. zł., 10 p. s. k.
 67. Małysiak Jan (17.6.1896) dypl. KN., #4, (i p. s. k.) D. O. K. V.
 68. Protassowicki Rafał Lucjan (24.10.1894) dypl. ^4 4, 10 p. s. k.
 69. Bucholc Adolf (5.4.1896) 3 p. uł.
 70. Skarżyński Stefan (24.8.1893) $44, 6 p. uł.
 71. Grocholski Adam Remlgjusz (22.8.1888) dypl. J“$C5, >^4 4, 1 p. s. k
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Kawalerji Majorowie
 72. Dobrzański Henryk (22.6.1896) 3&<5, KN., >|’!4 20 p ul.
 73. Morawski Witold (24.6.1896) 3$C5, >&2, (21 p. ul.), rej. insp. koni Krzemieniec.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
  Święcicki Witold II (10.1.1893) dypl. ^4, KZ. sr. (1 p. ul.) D. O. K. IX.
 74. Jezierski Tadeusz Józef (29.11.1895) 3“jf<5, >*«4, KZ. sr. (21 p. ul.) Dep. Uzup.
  M. S. Wojsk.
 75. Matuszewicz Władysław Teodor (11.5.1892) 5, >$<3, (7 p. s. k.) 14 dyw. piech.
 76. Zieliński Tadeusz I (15.2.1891) 3“gC5, >$4, (6 P* «*•) 6 dyw. piech.
 77. Kaczyński Jarosław Michał (25.5 1896) >1«, 2 p. s. k.
 78. Ziemba Juljusz August (12.8.1892) KN, l-$43, KZ. zł., 3 p. ul.
 79. Witkowski Antoni Gustaw (12.5.1894) dypl. 3$C5, >S*2, KZ. zł., 23 p. ul.
 80. Rodzewicz Franciszek Karol (15.10.1894) 3^.5, 1^, 5 p. ul.
 81. Dzierdziejewski Leon (26.1.1894) 3^C5, >1*3, (8 p. ul.) rej. insp. koni Postawy
 82. Zaleski Jerzy II (5.5.1897) dypl. KN, >$43, KZ. zł., 14 p. ul.
 83. Litewski Jan Hipolit (14.1.1893) J&5, >|«I4. KZ. zł., 1 p. ul.
 84. Łękawski Tadeusz (14.10.1894) 3^5, KN, >§j<12, KZ. zł., 2 p. szwol.
 85. Dąbrowski Mieczysław Karol (1.1.1896) 3^(5, t$42, 4 p. s. k.
 86. Gąssowski Stanisław Jan Karol (17.1.1892) 3$<5, KN, «4, KZ. zł., 2 p. s. k.
 87. Miłkowski Zygmunt II (30.10.1894) dypl. >$5, H§<3, KZ. zł., 3 p. panC.
 88. Sokołowski Adam Ludwik (22.7.1896) dypl. 3$C5, KN, j$C4, I»|-i4, KZ. zł., KZ. sr.,
  (1 p. szwol.) szef Gab. Min. Spraw Wojsk.
 89. Stapf Józef (29.12.1895) ^5, Hgw. KZ. zł., 10 p. s. k.
 90. Moszczeński Zygmunt (21.11.1893) kjjtf, 26 p. uł.
 91. Skrzydlewski Jerzy Ludwik Mieczysław (25.8.1896) dypl. )%<5. >J*3, (15 p. uł.)
  D. O. K. X.
 92. Rudnicki Klemens Stanisław (28.3.1897) dypl. 3»gjC5, ^42, (2 p. szwol.), W. S.
  Woj.
 93. Trepto Józef (17.3.1894) dypl. 1^4, KZ. sr. 1 p. szwol.
 94. Busler Kazimierz Karol (24.1.1894) 3&C5, KN, J$;5, ł$*3, KZ. sr. (i p. szwol.)
  Gab. Min. Spraw Wojsk.
 95. Skrzynecki Marjan (9.11.1891) 3$C5, KN, >§<13, 8 p. s. k.
 96. Tułasiewicz Tadeusz (15.2.1896) 3$C5. KN, >#43, (8 p. s. k.) rej. insp. koni
  Kowel
 97. Mączewski Władysław (24.3.1894) ^(5, KN, >§<4, KZ. sr., 8 p. uł.
 98. Mularczyk Józef Jerzy (17.3.1893) KN, >5*2, KZ. zł.,1 p. s. k.
 99. Żuromski Jerzy Józef (9.11.1892) $£(5. PS<2» KZ* 22 P* uł-
 100. Trzciński Kazimierz Bolesław Tadeusz (21.7.1891) 3^ 5, l§4, (3 p. s. k.)
  17 dyw. piech.
 101. Peszkowski Kazimierz III (24.8.1892) 9fiS, KN. >*«2, (13 p. uł.) w dysp. d-cy
  O. K. V.
 102. Gliński Jerzy (8.8.1896) 3$( 5, >§«2, KZ. zł. 5 p. uł.
 103. Czaykowski Witold (24.6.1895) 3“$<5, 1^*2, KZ. zł., 14 p. uł.
 104. Baranowski Wiktor Stanisław (15.5.1893) 3$C5, ij44, 9 p. uł.
 105. Pętkowski Józef Zygmunt (28.11.1894) dypl. KN, >§«2, KZ. sr. (7 p. s. k.),
  Gen. Insp. Sił Zbr.
 106. Zawistowski Dyzyderjusz Jan Jerzy (23.5.1891) inż., 3^<5, KN, >|«2, KZ. zł.»
  19 p. uł.
 107. Deskur Jerzy (27.12.1896) 3^(5. !§<l, KZ. zł., 24 p. uł.
 108. Platonoff Stefan Jan Józef (29.8.1890) 3$C5, >§<2, KZ. zł., 3 p. s, k.
 109. Wisłouch Karol (3.11.1897) 3^C5, >f«4, (6 p. s. k.), Wojsk. Zakł. Rem. Koni.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Kawalerji Majorowie
  145
  *
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1929 r.
 110. Turpwicz Władysław (28.4.1890) (16 p. uł.), 4 dyw. piech.
 111. Mikke Tadeusz (21.6.1896) KZ. sr., 1 p. uł.
 112. Zakrzewski Stanisław Kazimierz (15.4.1896) (6 p. uł.). 25 dyw. piech.
 113. Niedziński Aleksander (11.2.1893) 3»X<5» KN» KZ- sr” <18 p* W> S‘ WoJ*
 114. Święcicki Eugenjusz (7.6.1896) >§*13, 23 p. uł.
 115. Bokszczanin Janusz (29.10.1894) 3^(5, KZ. sr.. (3 p. uł.), W. S. Woj.
 116. Jurgielewicz Kazimierz Gedymin (4,10.1891) dypl. KN, #4, #4, KZ. sr.
  (i p. szwol.) Gab. Wojsk. Prezydenta Rzplitej.
 117. Bracławski-Herman Jan Jerzy (24.6.1895) dypl. W&12, KZ. sr., (25 p. uł.).
  D. O. K. II.
 118. Mossor Stefan Adolf (23.10.1896) dypl. KN, J#3, KZ. sr. (3 p. szwol.) W. S. Woj.
 119. Romański Jan Marja (16.8.1894) H§-12, KZ. sr., 19 p. uł.
 120. Bogusławski Walerjan (15.12.1895) 43» KZ- zt- <3 p> szwo,^> w- S- Woi
 121. Łubieński Aleksander Jan (6.8.1894) dypl. ^2, KZ. sr.. KZ. WLśr., (3 p. ul.),
  attache wojsk. Paryż.
 122. Nalepa Tadeusz Juljan (29.5.1894) dypl. MN., (22 p. uł.), K. O. P.
 123. Chojecki Edmund (18.3.1892) )$C5. I#, KZ. sr., 4 p. s. k.
 124. Jaroszewicz Kajetan (12.7.1888) 3^5, >^2, 21 p. uł.
 125. Kwiatkowski Aleksander I (4.6.1894) 3^5. >jg<, 0 p. s. k.) s. n. do 31.8.1932 r.
 126. Domaniewski Karol Ludwik (16.8.1888) dypl. 3$<5, >f£«, (15 p. uł.). D. O. K.
 127. Szostak Józef (25.2.1897) 3^.5, KN, ^i4, KZ. sr., (1 p. szwol.). W. S. Woj.
 128. Kopeć Feliks (9.9.1895) 3^5, l§*4, KZ. sr., 27 p. uł.
 129. Wania Edward (13.10.1897) 3$C5, KN. ^2, KZ. sr., 9 p. uł.
 130. Marszewski Zygmunt (10.4.1897) 3>$(5, >5«. (26 p. uł.), C. W. Kaw.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 131. Weldon Otton (28.12.1893) dr. 10 p. uł.
 132. Olszowski Stanisław Marceli (13.11.1889) 1^3, 2 p. szwol.
 133. Suryn Jerzy Telesfor (5.1.1892) l^, 12 p. uł.
 134. Gurbiel Władysław (2.4.1888) KN, 1^*12, KZ. sr., 6 p. uł.
 135. Soroczyński Czesław (22.9.1893) KN, l<ijM2, KZ. sr., 8 p. uł.
 136. Kentro Bolesław (21.2.1895) M§«4. 2 p. panc.
 137. Lewicki Stanisław VII (15.5.1896) KN, l&i2, KZ. sr., 11 p. uł.
 138. Dillenius Karol Teodor (9.9.1895) >^*13, (22 p. uł.), C. W. Kaw.
 139. Dukaj Stefan (1.9.1896) >&i 2, 7 p. uł.
 140. Zakrzewski Bartłomiej (15.8.1892) KZ. sr., 26 p. uł.
 141. Krogulski Stanisław II (14.3.1893) dypl. j&t 5, ^14, (3 p. s. k.) bryg. kaW*
  „Równe’1.
 142. Rytarowski Włodzimierz Waldemar (16.11.1895) dypl. >$( 2, KZ. sr., <2 P*
  szwol.) 6 sam. bryg. kaw.
 143. Mikołajczyk Tadeusz Bernard (20.8.1893) >$12, KZ. sr.. 7 p. s. k.
 144. Orłowski Stefan I (1.4.1887) dypl. KN., (9 p. s. k.) D. O. K. »I.
 145. Uszyński Stanisław Józef (13.4.1887) uf»’4, KZ. sr., 3 p. szwol.
 146. Zaremba Stanisław I (1.1.1893) >£l 2, KZ.. WLśr.. (13 p. uł.) C. W- KaW’ KaW>
 147. Gołaszewski Stefan Władysław (9.1.1894) ^ 3, KZ. zł.. (9 p. uł.) Dep.
  M. S. Wojsk.
 148. Ordyniec Michał Albin (2.9.1891) KZ. sr.. 20 p. uł.
 149. Cendrowski Bolesław (24.5.1894) KZ. sr., 17 p. uł.
 150. Czapski Bronisław II (1.6.1889) »Sr1. 2 p. uł.
 151. Szeliski Stanisław Włodzimierz (17.11.1891) ^3, 8 p. s. k. .
 152. Sawicki Witołd Eugenjusz (26.9.1896) dypl. KN., 2, KZ. zł., (2 p- szvv0 *
  C. W. Piech.
 153. Jabłoński Witold I (12.9.1892) 1*5<, 16 p. uł.
 154. Miller Juljan Edmund (16.11.1892) 2, KZ. sr., (14 p. uł.) C. W. Kaw. 10
  10
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Kawalerji — Majorowi)
 155. Rekucki Franciszek (6.6.1895) KN. Ȥ4 3, KZ. sr., 18 p. ul.
 156. Naimski Ludwik (28.2.1894) Ȥ4, KZ. sr., (5 p. s. k.) w dysp. d.cy O. K. V.
  do prac p. w.
 157. Breza Edward Marja Fryderyk August (6.6.1891) Ȥ4, 5. p. s. k.
 158. Pawelski Rupert (27.3.1895) »§4 , KZ. sr., ».8 p. s. k.) Dep. Kaw. M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 159. Antoniewski Edward (25.1.1891) Ȥ4 4, (4 p. ul.) w dysp. d-cy O. K. IV.
 160. Suski de Rostwo Kazimierz (21.9.1891) KZ. sr., 6 p. s. k.
 161. Grubowski Józef Rajmund (30.8.1889) 2. KZ. sr„ 3 p. s. k.
 162. Mittelstaedt Stanisław (22.8,1891) KN., »§4 2, KZ. sr., (li p. ul) rej insp.
  koni Ciechanów.
 163. Kosiński Henryk Teofil (21.7.1889) *§(2, 13 p. ul.
 164. Fabrycy Marjan (21.9,1889), MN. 1 p. s. k.
 165. Czapliński Antoni (16.5.1895), 19 p. ul.
 166. Narzymski Jan Jerzy (7.7.1894) dypl. MN., (6 p. ul.) W. S, Woj.
 167. Widuch Tadeusz (15,7.1895) >$«( 5, »§4 2, (11 p. ul.) w dysp. II. wiceministra
  Spraw Wojsk.
 168. Mokrzycki Bronisław (14.8.1893) dypl. dr. »§>!, KZ. zł. (8 p. ul.) Szt. Gł.
 169. Maks Kazimierz Ludwik (21.7.1897) dypl. 5, KN., Ȥ4 4, (1 p. szwol.) Gen.
  Insp. Sil Zbr.
 170. Grabowski Ziemowit Tadeusz Michał (8.1.1898) dypl. 3*^5, »§4 3, (i p. ul.)
  W. S. Woj.
 171. Gilewski Włodzimierz (15.9.1893) »§« 4, 2 p. szwol.
 172. Antoniewicz-Woysym Michał (7.7.1897) KN.. »§4 3, KZ. sr. 2. (2 p. szwol.)
  C. W. Kaw.
 173. Kostiha Henryk (15.7.1887) Ȥ13, KZ. sr., 26 p. ul.
 174. Suzin Jerzy (6.5.1897) dypl. 3$[< 5, »§4 2, KZ. sr., (20 p. ul.) Szt. Gł.
 175. Chwalibóg-Piecek Eugenjusz (14.3.1890) 3g(5, KN., KZ. sr., 11 p. ul.
 176. Dąmbski Eugenjusz Bożydar (13.9.1893) KN., »§4, KZ. sr., KW. śl. (25 p. ul.)
  Dep. Kaw. M. S. Wojsk.
 177. Trojanowski Leon U (30.9.1896) 3^(5, KN,, #4, KZ. sr., 5 p. ul.
 178. Platonoff-Plater Zygmunt Antoni Józef (30.4.1893) dypl. KN., »§<4, KZ. sr.
  (1 p. szwol.) Gen. Insp. Sil Zbr.
 179. Bereza Władysław Feliks (30.5.1893) >§4 2, KZ. sr. (4 p. ul.) K. O. P.
 180. Gauza Stanislaw Stefan (8.9.1895) 3$ 5, >§< 4, 15 p. ul.
 181. Siemiński Stanislaw II (15.2.1897) >X< 5, >§4 3, (i p. szwol.) C. W. Kaw.
 182. Jabłoński Witold II (27.10.1896) )$C 5, »§4 4, (12 p. ul.) W. S. Woj.
 183. Staniszewski Jerzy Janusz (16.4.1896) Ȥ4 3, KZ. sr., 9 p. s. k.
 184. Arnoldt-Russocki Wiktor Feliks (24.5.1895) 3$C 5, Ȥ4 2, KZ. sr., 25 p. ul.
 185. Ważyński Zygmunt Mikołaj (12.7.1896) »§4 4, KZ. sr., 4 p. s. k.
 186. Trenkwald Józef Piotr (14.8.1897) »§4 2, KZ. sr., (8 p. ul.) C. W. Kaw.
 187. Hej nich Stanislaw Tadeusz (12.2.1894) 3^< 5, Ȥ4 2, KZ. sr., 4 p. ul.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 188. Juniewicz Józef (2.2.1895) »§4, KZ. WLśr. (13 p. ul.) 1 dyw. plech.
 189. Fischer-Drauenegg Juljan Jerzy (30.3.1896) KZ. sr., 15 p. ul.
 190. Starzecki Stanisław Ignacy (14.2.1894) 3^s* KN., »§4 4, 8 p. ul.
 191. Ossowski Janusz Władysław (30.3.1895) 3^5, »§4 2, 24 p. ul.
 192. Stempkowski Michał (19.9.1896) 5, »§4 4, KZ. sr., 1 p. szwol.
 193. Anders Jerzy Edward (8.9.1896) 3^(5, Ȥ4 4, (9 p. s. k.) W. S. Woj.
 194. Stachowicz Franciszek (15.12.1897) dypl. KN., >§« 2, (11 p- uł*’ aw.
  ,.Białystok“. ,,
 195. Kasperski Włodzimierz (5.3.1894) dypl. KZ. sr., (3 p. s, k.) bryg. kaw. „Pozna .
 196. Kuźmiński Tadeusz (17.9.1895) KN. »§4 2, 17 p. ul.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Kawalerji — Majorowie — Rotmistrzowie
  147
 197. Wisłocki Czesław (17.10.1892) 5, KZ. sr., 27 p. uł.
 198. Zaremba Bohdan Mieczysław (8.3.1896) 5, »§<4, (14 p. uł.) Szt. Gł.
 199. Dziadulskl Zdzisław (5.12.1896) :g< 5, KN., »j« 4, KZ. sr., 1 p. szwol.
 200. Plackowski Józef (16.3.1893) KN.. *£«. KZ. sr., 22 p. uł.
 201. Monwid-Olechnowicz Jan (3.3.1896) dypl. 3^5, t%i4, MN., (18 p. uł.)
  3 sam. bryg. kaw.
 202. Sroczyński Stefan (10.4.1890) @5, KN., I#!, 7 p. uł.
  ROTMISTRZOWIE
  Starszeństwo z dniem I-go czerwca 1919 r.
 203. Wiśniewski Marjan Romuald (6.1.1893) 1^2, (2 p. uł.) K. O. P.
 204. Rogawskl Adam (28.7.1892), (9 p. uł.) 16 dyw. piech.
 205. Spasowicz Eugenjusz (23.4.1889) ^*12, KZ. sr. 11 p. uł.
 206. Reklewski Henryk (27.7.1892) KZ. sr. (5 p. s. k.) D. O. K. V.
 207. Szymański Kazimierz 11 (13.8.1894) KN., >$*I4, KZ. sr., 2 p. panc.
 208. Źórawski Feliks (13.3.1894), (10 p. s. k.) Wojsk. Zakł. Rem. Koni.
 209. Halik Tadeusz (8.10.1894) dypl. »jg«, 1 p. s. k.
 210. Pomaski Juljan Kazimierz (21.2.1888) KZ. sr. (10 p. uł.) D. O. K. VI.
 211. Lassota Aleksander (13.7.1894) MN, KZ. sr. (22 p. uł.) D. O. K. VI.
 212. Cierpicki Zygmunt Józef (16.2.1896) >§<2, KZ. sr., 4 p. uł.
 213. Zawadll Wilhelm (14.2.1894), (16 p. uł ) 15 dyw. piech.
 214. Soberski Wacław (22.9.1894) >§*, (10 p. s. k.) 20 dyw. piech.
 215. Szafran Michał Jan (29.9.1895) 3$(5, >£12, 2 p. uł.
 216. Baliński Jerzy (13.12.1891), KZ. sr., (4 p. uł.) Dep. Kaw. M. S. Wojsk.
 217. Strubiński Roman Bohdan Marja (1.6.1895) (7 p. s. k.) Kom. Rem. Nr. 2.
 218. Rzepka Karol (30.10.1894) KN., 4, 5 p. s. k.
 219. Cuzek Zygmunt (24.4.1889) dypl. KZ. sr., (6 p. s. k.) D. O. K. II.
 220. Kołakowski Zygmunt (3.5.1891), (7 p. s. k.) 7 dyw. piech.
 221. Mitraszewskl Mikołaj (27.2.1891) 17 p. uł.
 222. Dzlatak Wacław (8.9.1888) KZ. sr., (14 p. uł.) D. O. K. I.
 223. Giecewicz Wacław (13.10.1889) J^C5, H§fl3, (6 p. s. k.) 30 dyw. piech.
 224. Obldzlński Lubomir Feliks (28.4.1892) 4 p. uł.
 225. Jurgielewicz Kazimierz (18.5.1896) l#I4, KZ. WLśr., 13 p. uł.
 226. Mirecki Stanisław 111 (25.12.1896) KN.if<2, (8 p. s. k.) C. W. Kaw.
 227. Łada-Bardowski Edmund (27.8.1893), (8. p. s. k.) 5 dyw. piech.
 228. Rusecki Jan (13.7.1889) 3 p. s. k.
 229. Wróblewski Wacław 11 (2.1.1896), (21 p. uł.) K. O. P.
 230. Romanowski Bernard (13.1.1898) #2, (12 p. uł.) 2 sam. bryg. kaw.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1919 r.
 231. Lipski Antoni (13.6.1895) )^<5, >$*!4, 6 p. uł.
 232. Obertyńsld Marjan Adam (27.8.1893) (6 p. uł.) Dep. Uzup. M. S. Wojsk.
 233. Nestorowicz Lucjan (28.5,1897) 3$£(5f (27 p. uł.) D. O. K. VH1.
 234. Twardowski Zygmunt Napoleon (13.4.1895) d-ca 7 szw. pion.
 235. Budzik Paweł (29.6.1892) 3^5, KN., >|«4, KZ. sr., 7 p. s. k.
 236. Słotwiński Ludwik (22.3.18S9) $jC5, KZ. sr., 8 p. uł.
 237. Leszków Aleksander (25.12.1890), (21 p. ul.) zap. mł. koni.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Kawalerjl — Rotmistrzowie
 238. Kononowicz Konstanty (11,11.1892) dypl. (9 p. s. k.) C. W. Kaw.
 239. Popławski Antoni Seweryn (13.6.1892) 2 p. panc.
 240. Laudyn Władysław (27.1.1896) ifl, (22 p. ul.) Wojsk. B. Hist.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 241. Słatyński Emil (19.5.1897) )jgC5, KN., ł#I3, 3 p. ul.
 242. Chrzanowski Eugenjusz II (12.3.1897) dypl. 2, (1 p. uł.) 2 sam. bryg- kaw.
 243. Uklański Witold Edward (13.3.1893), (6 p. uł.) D. O. K. V111.
 244. Piotrowski Witold I (14.5.1887) KZ. sr., (1 p. szwol.) Kom. Rem. Nr 1.
 245. Czamota Adolf Marjan (30.3.1896) 5, KN., 2, 4 p. s. k.
 246. Kruszewski Stanisław (25.4.1897) 1^2, (5 p. uł.) D. O. K. 1.
 247. Gocel Władysław (8.6.1891) KN., I*jf<, (25 p. uł.) 28 dyw. piech.
 248. Zawadzki Żelisław (l2.11.1895) KZ. WLśr. (13 p. uł.) D. O. K. 111.
 249. Dowglallo Stanisław 11 (31.12.1895) KZ. sr., (13 p. uł.) Gen. Insp. Sił Zbr.
 250. Łappa Dominik (7.11.1895) >■§<, 13 p. uł.
 251. Komorowski Eugenjusz (7.8.1897) 10 p. s. k.
 252. Kossowski Wacław (14.10.1891) >g<( (12 P- ul.) Dep. Uzup. M. S. Wojsk.
 253. Dobrowolski-Doliwa Grzegorz Bolesław (9.6.1898) KN., i>§*4, KZ. sr., 17 P- u ‘
 254. Jełowicki Wiktor Władysław (6.3.1894) ^3, (2 p. szwol.) W. S. Woj.
 255. Lwowlcz-Kuiciński Witold Jerzy (16.4.1897) 3^t5, 1*^<I3, (3 p. uł.) D. O. K. VII.
 256. Liszko Józef (23.8.1888) KN. !$«, (9 p. s. k.) D. O. K. 111.
 257. Lewicki Wiktor (19.3.1892) 4 p. s. k.
 258. Ustupski Stefan Klemens (22.5.1895) KN,, 6 p. uł.
 259. Regulski Adolf (22.9.1896), (19 p. uł.) K. O. P.
 260. Friedberg Erwin (20.4.1897), (9 p. uł.) 12 dyw. piech.
 261. Olplńsk! Jan (7.4.1895) KN. >|w, KZ. sr. 8 p. s. k.
 262. Pulklewicz Stanisław (27.2.1888) 1 p. s. k.
 263. Dekońskl Sergjusz (16 11.1894) 3 p. s. k.
 264. Podzlemskl Jan Stanisław (28.3.1897) k$<2, 4 p. s. k.
 265. Zieliński Adolf (28.6.1889) 7 p. s. k.
 266. Royklewicz Tadeusz Maksymlljan (22.5.1891) KZ. sr. (3 p. szwol.) bryg- kaw
  „Suwałki”.
 267. Kapiszewski Kazimierz (23.9.1892), 21 p. uł^
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1923 r.
 268. Mianowski Wacław Mikołaj (26.9.1894) fcgs, 5 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1924 r.
 269. Unrug Michał (19.3.1896) >f«2, (17 p. uł.) Szt. Gł.
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1924 r.
 270. Olszewski Stanisław Edward (2.8.1896) KZ. sr., 2 p. panc.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 271. Supko Józef (3.5.1894) >f<3, KZ, WLśr., 23 p. uł.
 272. Siedlecki Feliks (12.10.1892) )g(5, KZ. sr., d-ca 2 szw. pion.
 273. Świderski Władysław Włodzimierz (28.2.1895) mr. I^l, 4 d. panc.
 274. Guzowski Feliks Stanisław (18.5.1896) ^ 4, KZ, WLśr. (23 p. uł.) W. S. Woj.
 275. Strawiński Kazimierz (13.4.1890) »2^2, KZ. sr. (7 p. uł.) K. O. P.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Kawalerji Rotmistrzowie
  149
  6t Zieliński Edward III (13.10.1897), 20 p. ul.
 276. Lasocki Stefan Jakób Józef Leon (11.4.1897) dypl. ^2 (5 p. ul.) D. O. K. V.
 277. Kański Celestyn (23.12.1895) dypl. >%.5, 9&, KZ. sr., 12 p. ul.
 278. Ejchler Stefan Tomasz (7.2.1892) dypl. KN, Ȥ<2, KZ. sr. (7 p. ul.) bryg. kaw.
  ,.Suwałki”
 279. Radziejowski Wincenty Wiktor (17.1.1894), 27 p. ul.
 280. Rostowski Bronisław (18.9.1898) 6 p. uł.
 281. Wójtowicz Władysław Paweł (24.3.1895) »fi* 0 P- s. k.) szw. szt. M. S. Wojsk.
 282. Kwieciński Kazimierz II (18.2.1893) >jgt5, KN, >$<4, 1 p. s. k.
 283. Czyrsznic Edward (26.7.1894) KZ. sr. 19 p. uł.
 284. Kwiatkowski Jan III (13.5.1893) MN. (4 p. s. k.) K. O. P.
 285. Korczak Marjan (8.9.1897) >!§a, KZ. sr., 10 p. uł.
 286. Tomaszewski Stefan II (21.5.1899) >|«3, KZ. sr., 9 p. uł.
 287. Sawicki Bohdan Klaudjusz (10.8.1892) 5, 13, 2 p. s. k.
 288. Suchecki Jan (13.8.1890), (21 p. uł.) 3 sam. bryg. kaw.
 289. Bartlitz Stanisław Leon (11.7.1892) dypl. >1*2 (15 p. ul.) Szt. Gł.
 290. Wolicki Bolesław (2.5.1895) A, KZ. sr., 1 p. s. k.
 291. Fritz Bronisław (31.3.1891) >§<3, KZ. sr., (2 p. panc.) D-two Br. Panc. M.S.WoJsk.
 292. Kotarski Władysław (29.9.1895) Ąi, KZ. sr. (9 p. uł.) C. W. Kaw.
 293. Iznoskoff Aleksander (25.5.1892) )jc5, »f<, 18 p. uł.
 294. Walkowski Tadeusz II (6.10.1898) KN, &2, KZ. sr., 14 p. uł.
 295. Chludziński Witold Bohdan (9.10.1893) %5, >$«4, 8 p. uł.
 296. Głębocki Tadeusz (25.2.1893) KZ. sr.t 12 p. uł.
 297. Calewski Wacław (14.12.1893) )^C5. KN.. 4, KZ. sr. 2, 1 p. szwol.
 298. Szymkiewicz Bronisław (30.10.1889) »{< 2, KZ. sr., .KZ. WLśr.. 13 p. uł.
 299. Łabęcki Roman (4.4.1897) >&5, s|«2, 27 p. uł.
 300. Kierwiński Włodzimierz Seweryn (6.1.1893) dypl. KN., (11 p. uł) Kmda
  Miasta Warszawa
 301. Szlnpak Józef (24.8.1892) KZ. sr., (18 p. uł.) C. W. Piech.
 302. Pelczar Jan (4.1.1895) j%5, KN., »$4 2, KZ. sr. 9 p. uł.
 303. Sienkiewicz Józef (17.4.1898) >$3, KZ. sr. (2 p. uł.) W. S. Woj.
 304. Węcławowicz Otton Walerjan (17.9.1893) >J<4, 1 p. uł.
 305. Bielobradek Władysław (7.4.1887) KN., >$S3, KZ. sr. (4 d. panc.) Gab. Min.
  Spraw Wojsk.
 306. Kornacki Józef Jerzy (19.11.1896) KZ. sr. 3 p. s. k.
 307. Porzycki Kazimierz (6.12.1888) >jk, KZ. sr., 1 p. s. k.
 308. Woyzbun Edward Leon (10.10.1897) ^2, KZ. sr., (5 p. uł.) C. W. Ofic. Lot.
 309. Burzyński Józef I (18.6.1892) l$«2, (1 p. uł.) 2 dyw. piech. •
 310. Turyczyn Kazimierz Kajetan (7.8.1892) dr. KN, KZ. sr. 20 p. uł.
 311. Tański Tadeusz (28.10.1893) Ąi 4, (9 p. uł.) zap. mł. koni.
 312. Szczucki Stanisław Henryk (20.7.1892) ^C5, 1$14, d-ca 5 szw. plon.
 313. Mikołajewski Kazimierz (4.5.1894) 5, !$«I, 5 p. uł.
 314. Niegowski Władysław (30.10.1889) )^C5, l$4 3, MN., 18 p. uł.
 315. Królikiewicz Adam (9.12.1894) )j»C5, KN., KZ. sr. 2, 1 p. szwol.
 316. Stankiewicz Romuald (30.7.1896) KZ sr., KZ. WLśr. (13 p. uł.) W. S. Woj.
 317. Kasimir Stefan (11.8.1893) KN., »*4 2. KZ. sr. 24 p. uł.
 318. Śniegockl Edward Marjan (9.4.1897) 3^C5. fe§<4, (11 p. uł.) K. O. P.
 319. Schaitter Jan, Stanisław, Antoni, Erazm (6.5.1898) dypl. KZ. sr., (26. p. uł.)
  Gen. Insp. Sił Zbr.
 320. Witkowski Edward Leon (20.3.1895) ^(5, KN, >$<3, KZ sr., (3 p. szwol.) Dep.
  Kaw. M. S. Wojsk.
 321. Buszkiewlcz Czesław (11.5.1895) lJC5, >5« 4, KZ. sr. (21 p. uł.) C. W. Br. Panc.
 322. Gałachcin Aleksander (27.5.1896) KZ. sr., (1 p. s. k.), D. O. K. IV.
 323. Bukraba Stanisław (24.2.1896) )JjC5, KN., 24 p. uł.
 324. Platonoff Antoni Józef (5.7.1897) 1$«, (6 p. s. k.) C. W. Kaw.
 325. Mrówczyński Czesław (20.3.1896), (17 p. uł.) C. W. Kaw.
 326. Łęczyński Włodzimierz Hipolit (2.5.1898) KZ. sr. 8 p. uł.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Kawalerjl — Rotmistrzowie
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 327. Zienkowski Stanisław (9.8.1894), (11 p. uł.) C. W. Kaw.
 328. Wilczek Adam, Henryk, Stanisław (30.4.1897) )’§H3, 3 p. szwol.
 329. Sakowicz Bolesław (25.3.1895) P^*l, 9 p. s. k.
 330. Rusiecki Jakób Tadeusz (17.3.1887) KZ. sr. (25 p. uł.) Szk. Pchor. Piech.
 331. Jakóbiak Czesław Juljan Franciszek (16.2.1897) ^-12, KZ. sr., 22 p. uł.
 332. Latour Sławomir Gabriel (23.12.1896) ^4, 18 p. uł.
 333. Pilawitz Andrzej (12.12.1894) 14 p. uł.
 334. Bialoblocki Włodzimierz Ludwik Józef (18.1.1894) (4 p. s. k.) Szk. Pchor.
  dla Pdfc.
 335. Rudnicki Józef Ludwik (20.8.1895) KN. 2 p. szwol.
 336. Próchnickl Aleksander (6.3.1892) KN, 3, 11 p. uł.
 337. Trzyszka Władysław Stanisław (3.6.1898) (14 p. uł.) Dep. Kaw. M. S. Wojsk.
 338. Kossowski Stanisław (1.7.1893) KN., *§« 2, d-ca 3 szw. pion.
 339. Jabłonowski Antoni (18.5.1898) 6 p. s k.
 340. Horodyski Ludwik Antoni (28.8.1895) 5, KN., 6 p. s. k.
 341. Wyrzykowski Jerzy Józef (19.10.1891) KN., P§k 4, 5 p. s. k.
 342. Wisłocki Mieczysław Ludwik Bolesław (14.10.1892) 25 p- uł.
 343. Mieszczankowski Zygmunt (21.10.1896) l’jjfä 2, (6 p. s. k.) W. S. Woj.
 344. Skawiński Jan (26.10.1896) 5, KN., 4, KZ. sr., 4 d. panc.
 345. Szczawiński Antoni (7.11.1897) 10 p. uł.
 346. Bobrownicki-Llebchen Teofil Stanisław (27.4.1897) KN., (20 p. uł.) Wojsk.
  B. Hist.
 347. Wałecki Władysław (27.5.1895) d-ca 9 szw. pion.
 348. Święcicki Czesław 1 (5.10.1894) )“£*( 5, 2, KZ. sr., 2 p. uł.
 349. Małecki Stanisław (16.7.1898) 5, 3, KZ. WLśr., 23 p. uł.
 350. Peucker Włodzimierz Bronisław (14.9.1895) KN. ^ 4 (15 p. uł.) W. S. Woj.
 351. Pruszanowski Leon (28.4.1896) >$4 (15 p. uł.) W. S. Woj.
 352. Litewski Jerzy Bogumił (22.4.1891) KZ. sr. (i p. uł.) Szt. Gł.
 353. Petrulewicz Tadeusz 1 (22.1.1889) 12 p. uł.
 354. Piotrowski Stanisław VII (22.12.1895) 5, KN., < 2 (15 p. uł.) W. S. Woj.
 355. Kon Leon 1 (5.9.1888) >^5, !•§<, KZ. sr., (2 p. uł.) Gen. Insp. Sił Zbr.
  Starszenstivo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
 356. Klepackl Tadeusz (14.8.1894) KN. H§j1, KZ. sr., 24 p. uł.
 357. Waśnlewski Tadeusz (26.10.1895) d-ca 1 szw. plon.
 358. Tracewski Adolf Stanisław (18.12.1894) 6 p. s. k.
 359. Łomnicki Stanisław Stefan (16.2.1896) 1^4, 5 p. s. k.
 360. Wieczorkiewicz Bohdan Konstanty (5.10.1897) @5, KN., 1*§4 3, KZ. sr. (11 p. uł.)
  B. Pers. M. S. Wojsk.
 361. Michalski Zygmunt Franciszek (16.2.1890) 2 p. s. k.
 362. Gruszecki Emil (30.6.1897) dypl. ^.5, KN., #§« 2, KZ. sr. (3 p. szwol.) Dep.
  Kaw. M. S. Wojsk.
 363. Andrzejewski Witold (7.7.1897) I#l. KZ. WLśr., 25 p. uł.
 364. Zatorski Wacław III (21.9.1898) #2, (4 p. s. k.) W. S. Woj.
 365. Głowacz Eugenjusz (2.2.1890) KN. ^. 4 d. panc.
 366. Bajkowski Władysław (3.6.1893) KZ. sr., 8 szw. pion.
 367. Wollman Henryk (29.4.1894) M§<3 (3 p. uł.) K. O. P.
 368. Florkowski Wacław (28.8.1894) >$4 2, KZ. sr. (27 p. uł.) K. O. P.
 369. Malinowski Jerzy (4.3.1897) I*#«, KZ. sr., 21 p. uł.
 370. Pniewski Tomasz (11.1.1895) 4 p. s. k.
 371. Skrzyński Mieczysław Juljan (31.1.1896) ^ (li p. uł.) D. O. K. I.
 372. Cendro Wincenty Witold (5.4.1895) J^C5, >§«2, KZ. sr. (26 p. uł,) W. S. Woj.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Kawalerj! — Rotmistrzowie
  151
 373. Iwanowski Wincenty (11.10.1896) dypl. >§S3, KZ. sr. (7 p. uł.) D, O. K. I.
 374. Woloszyn-Broczyński Stanislaw Jan (27.5.1898) KN., ^4, 8 p. ul.
 375. Druhowino Grzegorz (17.2.1897) l^M, KZ. sr., 23 p. ul.
 376. Koziński Stefan Józef (2.9.1897) KN., KZ. sr. (24 p. ul.) D. O. K. V.
 377. Polny Stanislaw Marjan (8.5.1898) KN. >|§t2 (7 p. s. k.) D. O. K. II.
 378. Fedorowski Stanislaw Józef (6.3.1896) KN., 1^2, 8 p. ul.
 379. Zieliński Tadeusz III (4.4.1897) J^C5, KN.. if«3, KZ. sr. (4 p. s. k.) K. O. P.
 380. Pisula Edward (9.10.1898) 5, >§4, KZ. sr., 9 p. uł.
 381. Krzeczkowski Jerzy (14.6.1897) L>^ (12 p. ul.) C. W. Kaw.
 382. Burnatowicz Kazimierz Maksymiljan (23.9.1893) (20 p. uł.) D. O. K. VI.
 383. Nowakowski Tadeusz III (30.11.1898) KN., KZ. sr. 3 p. szwol.
 384. Ciecierski Stanislaw (1.5.1895) KZ. WLśr., 10 p. s. k.
 385. Gajewski Władysław Michał (4.1.1898) fcjg«, KZ. sr., (15 p. ul.) K. O. P.
 386. Florkowski Jerzy (22.7.1896) ^5, l*fs, KZ. sr., (5 p. ul.) K. O. P.
 387. Dobrzyński Bohdan (13.1.1899) ^C5, łg<4, 9 p. s. k.
 388. Michorowski Witold Stanisław (19.11.1892) *§«2 (6 p. uł.) 13 dyw. piech.
 389. Rudziński Stanisław Jerzy (25.4.1895) KN., üjj<4, KZ. sr.. 5 p. s. k.
 390. Romaszkan Grzegorz (31.5.1894) l^l, 9 p. s. k.
 391. Rudnicki Karol Stefan (13.10.1898) iĘi, 12 p. ul.
 392. Kozubowski Adam Józef Stanislaw (15.11.1895) (5 p. s. k.) D. O. K. X.
 393. Żukowski Zygmunt (22.5.1895) 2, 3 p. panc.
 394. Kozanecki Mieczysław (13.12.1895) )jgc 5, KN., 1^4, 2 p. szwol.
 395. Lachowicz Edward (4.1.1892) (10 p. ul.) D. O. K. III.
 396. Okulicz-Kozaryn Marjan (11.7.1897) ^C5, t”^3, KZ. sr. 10 p. ul.
 397. Szymański Lucjan Antoni (17.3.1897) I# (3 p. s. k.) K. O. P.
 398. Lewicki Wilhelm (19.4.1898), (9 p. s. k.) W. S. Woj.
 399. Musiat Apolinary (23.7.1895) ^4 KZ. sr., 20 p. ul.
 400. Ciurlik-Nowiński Jan (16.8.1888) )^( 5, KN., ►§< 3, (1 p. szwol.) Kom. Rem. Nr. 2.
 401. Łubieński Mieczysław (21.6.1898) dypl. >^, (6 p. s. k.) D. O. K. VII.
 402. Skibiński Franciszek III (15.8.1899) 5, t^, 3 p. s. k.
 403. Ipohorski-Lenkiewicz Mieczysław Henryk (16.12.1897) 1^, 19 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 404. Roialowski Szczęsny (12.12.1893) 27 p. ul.
 405. Kuchcicki Edmund (15.1.1895), (9 p. ul.) C. W. Kaw.
 406. Wiemicki Karol Apolinary (10.10.1894) !»§*■! 2, KZ. sr., d>ca 4 szw. pion.
 407. Plackowski Tadeusz (21.4.1896) KN., 2, KZ. sr., 21 p. uł.
 408. Linhardt Wacław (20.5.1898), (9 p. s. k.) Szk. Pchor. dla Pdfc.
 409. Stpiczyński Aleksander (7.4.1898), 4 p. uł.
 410. Jaworski Romuald (25.1.1897) 1^13, KZ. sr., 7 p. ul.
 411. Piotrowski Bohdan (12.2.1896) KN., 6 p. s. k.
 412. Makowiecki Józef (1.9.1899) 4, KZ. sr., KZ. WLśr., (1 p. szwol.) W. S. Woj.
 413. Kalwas Wilhelm (4.7.1896) KN. KZ. sr., (22 p. uł.) K. O. P.
 414. Ciechanowski Jarosław (27.8.1895) ® 5. (19 p. ul.) D. O. K. III. ’
 415. Jankowski Roman Leon (7.7.1888) KZ. sr„ 2 p. uł.
 416. Rusiecki Stanislaw Bohdan (23.10.1892) 5, k|t 4, KZ. WLśr., (13 p. ul.) K. O. P.
 417. Zapolski Jan (30.10.1895) 5, ^ 4, KZ. sr., (3 p. ul.) C. W. Kaw.
 418. Skupiński Stefan Wacław (13,10.1895) KZ. sr., 16 p. ul.
 419. Kapuściński Janusz (24.2.1898) 5, ^ 4, 26 p. uł.
 420. ŻukotyńskI Stefan Michał (7.3.1899) !■$<, 10 p. s. k.
 421. Szczerbik Władysław Kazimierz Konstanty (2.6.1900) KN., KZ. sr., 8 p. s. k.
 422. Wiszniowski Eugenjusz (4.4.1896) 19 p. uł.
 423. Karkoz Edward (13.3.1894) )$( 5, 1«|<2. MN., (4 d. panc.) Wojsk. Inst. Bad. Inż.
  152
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Kawalerii — Rotmistrzowie
 424. Stankiewicz Witold 1 (18.6.1696) dypl. # 2, KZ. WLśr., (13 p. ul.) bryg. kaw.
  „Poznań“.
 425. Malinowski Bronisław (7.8.1893) ^(5, 27 p. ul.
 426. Jabłoński Antoni II (17.4.1896), (23 p. ul.) D. O. K. VIII.
 427. Szepletowski Wacław (1.9.1898) #, 3 p. ul.
 428. Iznoskoff Mikołaj (7.7.1895) dypl. KZ. sr. (18 p. ul.) 17 bryg. kaw.
 429. Malochleb Kazimierz (16.1.1895) KN., #, (11 p. ul.) W. S. Woj.
 430. Hrynkiewicz Aleksander (14.1.1896) $15, #3, KZ. sr., 1 p. szwoi.
 431. Nowicki Stanislaw XI (16.5.1897) 5, #4, KZ. WLśr., 23 p. ul.
 432. Basiński Stanisław Franciszek (9.3.1897), (7 p. s. k.) Kmda Miasta Poznań.
 433. Paszkowski Antoni II (21.3,1897) #, KZ. sr. (10 p. ul.). C. W. Kaw.
 434. Berenson Oskar (23.8.1892) KN, #43, KZ. sr., 1 p. s. k.
 435. Święcicki Ksawery (9.10.1895) KN, #, KZ. sr., 7 p. s. k.
 436. Łoś Alfred (8.5.1896) $<5, >1-12, 16 p. ul.
 437. Smolikowski Konstanty (7.12.1896), 2 p. szwoi.
 438. Murasik Józef C9.2.1895), 20 p. ul.
 439. Jordan-Stojowski Adam Antoni (15.11.1899) mr. #2, (.2 p. szwoi.) D. O. K. VI.
 440. Krzyżanowski Stefan I (3.1.1897) 10 p. ul.
 441. Dombrowicz Henryk (12.5.1894) (i p. ul.), 10 dyw. piech.
 442. Chojnacki Jan (8.10.1893) #, 12 p. ul.
 443. Kłopotowski Michał (20.9.1894) $C5, KN, #2, (2 p. ul), W. S. Woj.
 444. Buterlewicz Kazimierz (15.7.1896) dypl. #, KZ. sr., (18. p. ul.), 12 bryg.
  kaw.
 445. Maciejowlcz Mikołaj (3.7.1897) J^(5, #, (ft) p. s. k.), C. W. Kaw.
 446. Grabowski Stefan IV (9.9.1896) KN., #, 4 p. s. k.
 447. Chwalińskl Mieczysław (31.12.1894), 5 p. s. k.
 448. Politański Tadeusz (24.9.1891) $£(5, KN. z miecz., #3, (26 p. ul.). Wojsk. Zakl.
  Rem. Koni
 449. Prawdzic-Szczawiński Witold Marjan (3.1.1898) #42, 8 p. s. k.
 450. Skrzypkowski Józef (24.7.1898) $iS, #, KZ. WLśr., (23 p. ul.), K. O. P.
 451. Głuchowski Antoni Alojzy (10.10.1898) t*j§4, MN., KZ. sr., (24 p. uł.), K. O. P.
 452. Jastrzębski Wacław I (4.5.1894), 18 p. uł.
 453. Makowski Władysław II (20.6.1893), 19 p. uł.
 454. Liwicki Ryszard Stanisław (20.2.1897) *j§4, KZ. sr., (18 p. uł.) C. W. Kaw.
 455. Bocianowski Stanisław (19.1.1891), 21 p. uł.
 456. Wojakowskl Władysław (18.3.1898) $i5, #42, KZ. sr., (14 p. uł.), W. S. Woj.
 457. Klausal Alfred Mieczysław (29.11.1893) >&5, KN, #12, KZ. sr., KWśl., 26 p. uł.
 458. Kulik Bronisław (1.2.1897) 3^jC5, #, 4 p. uł.
 459. Paszotta-Panieński Kazimierz (14.8.1897), 16 p. uł.
 460. Słuszko-Ciapiński Władysław (14.11.1895) #2, KZ. WLśr., 19 p. uł.
  Starszeństwo z dniem I-go stycznia 1929 r.
 461. Kuszel Jerzy (21.1.1893) ]J{5, KN, 8 p. s. k.
 462. Dąbrowski Bolesław Jan (11.2.1890) ^(5, #4 2, 3 p. ul.
 463. Rago Stefan (2.2.1896) )$(5, #42, 7 p. uł.
 464. Berg Leopold (23.7.1894) )$C5, #4, KZ. sr., (7 p. uł.). C. W. Kaw.
 465. Prosiński Włodzimierz (22.10.1894) $.5, #44, KZ. WLśr., 13 p. uł.
 466. Jastrzębski Jan Kazimierz (10.2.1899) ^C5, #12, (2 p. szwoi.), W, S. Woj.
 467. Wcisłowicz Józef (19.3.1889) jg(5, #3, KZ. sr., 3 p. uł.
 468. Walczyński Władysław II (30.10.1895) >X<5. #42, KZ. sr., 14 p. uł.
 469. Szumski Józef (26.3.1889) $15, #43, 26 p. uł.
 470. Kryński Wacław (8.8.1898) $j(5, KN., #4, KZ. sr., (1 p. szwoi.). Gab. Min j. Spraw Wojsk.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Kawalerji — Rotmistrzowie
  153
 471. Gliński Stanisław (10.3.1900) )gc5, KN., z miecz., #4, KZ. sr.. (1 p. szwol.)-
  w dysp. szefa Dep. Kaw. M. S. Wojsk.
 472. Bigoszewski Mieczysław (1.1.1899) 3^C5, #, KZ. sr., 1 p. szwoł.
 473. Korpalski Bronisław (12.5.1898) 3^5, #, 5 p. .ul.
 474. Freyman Marcin Stanisław (31.1.1898) dypl., ^C5, #2, KZ. sr. (2 p. ul.)
  2 dyw. kaw.
 475. Choroszewski Stefan Marjan (29.11.1896) 3$^C 5, #2, 6 p. ul.
 476. Grabowiecki Aleksander (13.6.1897) 3^<5, #4, d-ca 10 szw. pion.
 477. Pohoski Wojciech (21.4.1898) 3^5, #4, KZ. sr., 7 p. ul.
 478. Horwatt Stanislaw (18.5.1895) dypl., 3^5, #4, KZ. sr, (3 p. ul.) D. O. K. J,
 479. Poniatowski Mieczysław (31.3.1900) 3$(5, #4, 4 d. panc.
 480. Nowacki Władysław (10.7.1895) 3^C5, #2, (14 p. uł.) C. W. Kaw.
 481. Grudziński Antoni (17.11.1897) dypl., 3*C5, #2, KZ. sr. (14 p. ul.) Gen. Insp.
  Sil Zbr.
 482. Kostkiewicz Stanisław (3.8.1897) dypl., #5, #2, (14 p. uł.) 10 bryg. kaw.
 483. Szumski Bogumił (9.11.1896) 3^C5, KN., #, KZ. sr. (20 p. uł.) C. W. Kaw.
 484. Sołtan Adam (24.9.1898) 3$C5, ff«2, (1 p. uł.) W. S. Woj.
 485. Kutagowski Konstanty (10.3.1898) >$C5, KN. #4, 7 p. uł.
 486. Badowski Mieczzsław (1.1.1895) ^C5, KN., #, 1 p. szwol.
 487. Kiedrzyński Karol (4.7.1897) 3$$C5, KN.. 2 szw. pion.
 488. Peszkowski Leopold Konrad (15.11.1896) 3^C5, #2, 4 p. s. k.
 489. Bączkowski Jan (20.1.1898) >j£t5, #, 1 p. uł.
 490. Nowiński Tadeusz II (25.10.1900) 3$jC5, #, KZ. sr., 5 p. uł.
 491. Strubel Zygmunt Wacław (6.3.1897) 3&C5, #, (5 p. uł.) C. W. Kaw.
 492. Kamionko Wacław (18.3.1901) dypl., 3^C5, #3, KZ. WLśr. (13 p. ul.) 5 sam.
  bryg. kaw.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 493. Maniak Stanisław Roman (17.11.1894) KN., #2, 22 p. uł.
 494. Antoniewicz Kazimierz Jan (7.3.1896) KN. 2 p. panc.
 495. Kowalczewski Stanisław Bolesław (22.2.1890) KZ. sr., 3 p. panc.
 496. Chociaj Zygmunt (14.10.1897) KN. #3 (9 P* ». *«•) D. O. K. 1.
 497. Walczak Andrzej (24.11.1895) KN. #, 2 p. panc.
 498. Bednarski Franciszek Władysław Józef (2.4.1897) KN., #3, 21 p. uł.
 499. Konach Teodor Tadeusz (9.5.1893) 24 p. uł.
 500. Bychawski Edmund (16.11.1895) KN., KZ. sr., 3 p. s. k.
 501. Prosiński Mikołaj (3.8.1896) #, KZ. WLśr., (13 p. uł.) W. S. Woj.
 502. ZiobrowskI Józef Juljan (24.2.1896) KN., #, 5 p. s. k.
 503. Moidień Józef (11.2.1895) KN. #2, (14 p. uł.) Kmda Miasta Lwów.
 504. Metzger Edward Leopold (3.3.1898) KN. #, (7 p. uł.) C. W. Kaw.
 505. Wygonowski Lucjan (13.12.1897) #2, 12 p. uł,
 506. Szystowski Franciszek Zygmunt (8.12.1898) #12, KZ. sr., 4 d. panc.
 507. Majewski Jerzy III (26.8.1898) #3, 17 p. uł.
 508. Świderski Stanisław (11.11.1894) KN, #2, (7 p. uł.) Dep. Kaw. M. S. Wojsk.
 509. Nlemczynowicz Bohdan (11.9.1898) #. KZ. sr., 2 p. s. k.
 510. Bełcikowski Marjan (27.2.1899) KN, #2, (1 p. szwol.) w dysp. szefa Dep. Kaw.
  M. S. Wojsk.
 511. Wrześniowski Leon (13.1.1898) KZ. sr., 25 p. uł.
 512. Merka Kazimierz Franciszek (14.11.1896) KN, 6 p. s. k.
 513. Riedl Karol (12.8.1899) dypl. KZ. sr., (26 p. uł.) Wojsk. B. Hist.
 514. Bierzyński Paweł (27.2.1897), 6 p. s. k.
 515. Ruclński Zdzisław Wincenty (13.7.1895) KN, #. 23 p. uł.
 516. Zakrzewski Tadeusz IV (2.3.1897) KZ. sr., 27 p. uł.
 517. Szydłowski Jerzy (26.9.1890) KN, #, (10 P- «•) c- w- B*- Panc.
 518. Wyrzykowski Hipolit (8.10.1891) KN, #, 2 p. uł.
 519. Dobrowolski Zygmunt III (10.6.1897) #, (10 p. s. k.) W. S. Woj.
  Lista Starszeństwa Oflc. Zaw. Kawalerji -— Rotmistrzowie
 520. Plater-Zyberk Stanislaw (22.4.1897) #4, 13 p. ul.
 521. Sokołowski Bolesław III (26.1.1895) #, KZ. sr., 17 p. ul.
 522. Tomasik Kazimierz Wyszosław (27.5.1897), 1 p. ul.
 523. Flatau Franciszek Józef (25.2.1900) KN, #, KZ- sri 1 P szwol.
 524. Sztukowski Józef (3.3.1892) #, 23 p. ul.
 525. Żukowski Stanisław 11 (18.7.1896) #2, KZ. sr., 23 p. ul.
 526. Witoszyński Jerzy (1.8.1893) #2, MN, 20 p. ul.
 527. Lidwin Józef (8.12.1898) #, (2 p. ul.) W. S. Woj.
 528. Słowiński Zenon Jan (1.11.1898) KN. z miecz., #, (11 p. ul.) w dysp. szefa
  Dep. Kaw. M. S. Wojsk.
 529. Motz Jan Kazimierz (26.12.1899) #, KZ. sr., 1 p. szwol.
 530. Choroszewski Kazimierz (30.4.1898), 4 p. ul.
 531. Dmochowski Czesław (4.9.1897) #, 16 p. ul.
 532. Ziembicki Jan Gwalbert Edward (15.10.1896) # 2, KZ. sr., (5 p. s. kJ C. W.
  Kaw.
 533. Zdanowicz Józef Tadeusz (1.4.1901) #, MN., (5 p. ul.) Dep. Kaw. M. S. Wojsk.
 534. Gawryłkiewicz Mieczysław (25.4.1898) #, KZ. sr., 10 p. ul.
 535. Janas Roman (27.6.1900), 24 p. ul.
 536. Mosiński Stefan (11.11.1896) KN., #, 11 p. ul.
 537. Boczkowski Bolesław (26.5.1900) >}g(5, #4, (21 p. ul.) bryg. kaw. „Równe“.
 538. Sałasz Zygmunt (29.5.1894) #, KZ. sr. 8 p. ul.
 539. Szychiewicz Juljusz (9.6.1897) dypl. #, KZ. WLśr„ 4 p. ul.
 540. Zieliński Florjan Jan (14.5.1894), 16 p. ul,
 541. Panczakiewicz Leon Jan (16.5.1897) KN., #, KZ. sr., 3 p. szwol.
 542. Bargiel Zygmunt Marjan (10.12.1896) #, KZ. sr., 26 p. ul.
 543. Karwat Jerzy (20.6.1899) #, 7 p. ul.
 544. Rosen-Zawadzki Kazimierz (1.1.1897) #2, KZ. sr., 3 p. panc.
 545. Chłapowski Kazimierz Józef (22.3.1898) 3^(5, #4, 15 p. ul.
 546. Żniński Mieczysław Józef (2.1.1895) 3^5, KZ. sr., 15 p. ul.
 547. Ignaczak Marceli (161.1894) KN., KZ. sr., 3 p. szwol.
 548. Grabowski Tadeusz III (20.6.1897) dypl. #, (5 p. ul.) C. W. KavJ.
 549. Dziewanowski Władysław (16.3.1894) dypl. inż. #3, (1 p. ul.) W. S. Woj.
 550. Pietraszko Jan (23.3.1902) 3“ifC5, #4, KZ. WLśr., 4 d. panc.
 551. Boreysza Witold (13.1.1897) 3^C5, #3, 15 p. ul.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 552. Baranowski-Tuhan-Murza Eugenjusz (9.4.1895), 17 p. ul.
 553. Zaykowski Stefan (19.6.1893), 21 p. ul.
 554. Grodzki Aleksander Marjan (3.8.1893), 3 p. s. k.
 555. Pflanzer Wilhelm (5.5.1898) #, 14 p ul.
 556. Kubisz Rudolf II (7.10.1895) KZ. sr., (8 p. ul.), C. W. Kaw.
 557. Radowicki Paweł (15.11.1896) (18 p. ul.), K. O. P.
 558. Dobrzański Zygmunt Jerzy (16.1.1898), 15 p. ul.
 559. Radzimiński Michał (21.6.1896) #, 2 p. s. k.
 560. Capała Edward (9.10.1896) #12, KZ. sr., 3 p. szwol.
 561. Mrugalski Kazimierz (3.1.1894) #2, (2 p. s. k.), 17 bryg. kaw.
 562. Wańkowski Henryk Benon (16.6.1897), 6 p. ul.
 563. Letyński Władysław (4.4.1898), 6 p. ul.
 564. Hamuliński Stanislaw Adam (6.10.1899) #2, MN., 2 p. szwol.
 565. Elsner Zygmunt Edward (13.12.1896) #2, KZ. za D., 9 p. ul.
 566. Danowski Jan Henryk (24.6.1889) #5, KN. z miecz., #4, 4 p s. k.
 567. Gabarski Jan (24.12.1897) #2, 4 p. ul.
 568. Radajewski Edmund Edward (10.8.1893) (3 p. ul.), C. W, Kaw.
 569. Suchorowski Tadeusz (17.7.1900) #2, 3 p. ul.
 570. Chmielewski Marjan (6.6.1900) #, (1 p. ul.), C. W. Kaw.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Kawalerji — Rotmistrzowie
  155
 571. Jędrzejewski Ludwik (17.8.1898), (4 p. ul.) D. O. K. IV.
 572. Nestorowicz Mieczysław Mateusz (21.9.1896) >§M, 2 p. szwol.
 573. Nagómy Ksawery (17.2.1895) fcffl, 5 p. s. k.
 574. Dworakowski Józef (10.1.1897) >§«, 11 p. ul.
 575. Baranowski Leopold (3.12.1890) 2, 22 p. ul.
 576. Rudnicki Jan Alojzy (29.3.1901) KZ. sr., 9 p. s. k.
 577. Bogucki Wacław (4.10.1896) 3, 3 p. s. k.
 578. Udymowski Leon (21.4.1896) I-|w 3, 5 p. uł.
 579. Szosland Kazimierz (21.2.1891) !>Jg4, KZ. sr. 2 (2 p. uł.) C. W. Kaw.
 580. Najnert Józef (16.3.1895) >& 3, 3 p. uł.
 581. Virion Eugenjusz (14.7.1898) (13 p. uł.) skład osob. I wicemirtistra Spraw Wojsk.
 582. Izdebski Aleksander (24.2.1898) KZ. sr., 3 p. panc.
 583. Brzeziński Roman (28.2.1900) 3, 10 p. s. k.
 584. Hankisz Witold (25.10.1895) l#i 4, KZ. sr , 7 p. s. k,
 585. Budkowski Bohdan (13.3.1901) >jj« (3 p. s. k.) C. W. Kaw.
 586. Szenk Tadeusz (24.10.1899) 5 p. s. k.
 587. Majewski Jerzy Leopold (10.8.1891) 8 p. s. k.
 588. Koszarski Stanisław (4.1.1891) 26 p. uł.
 589. Jodkiewicz Aleksander (25.3.1891) ^ 2, 4 d. panc.
 590. Horoch Konstafity (10.6.1892) 5 p. uł.
 591. Starnawski Stefan (4.7.1899) »Jp, KZ. sr. (20 p. uł.) C. W. Kaw.
 592. Bąkowski Juljan (9.1.1898) >f<3, KZ. sr., 7 p. s. k.
 593. Zakrawacz Edward (20.7.1900) KN., 2 p. szwol.
 594. Sroczyński Jan II (3.5.1898) h|*1 (5 p. uł.) C. W. Kaw.
 595. Pieczyński Bolesław (27.8.1893) 16 p. uł.
 596. Wachniewski Kazimierz (23.3.1896) >£< (12 p. uł.) C. W. Kaw.
 597. Wichtowski Władysław (7.6.1900) >f( 7 p. s. k.
 598. Cymerman Franciszek Józef (4.10.1899) 3 MN. (16 p. uł.) K. O. P.
 599. Stasiewicz Kornel (31.3.1898) dypl. (16 p. uł.) D. O. K. VI.
 600. Tuchołka Włodzimierz Romuald Seweryn Stanisław (18.10.1892) KZ. sr.,
  26 p. uł.
 601. Kozłowski Jerzy II (20.1.1898) (19 p. uł.) W. S. Woj.
 602. Szczeblowski Roch (7.8.1898) l$l KZ.sr., 25 p. uł.
 603. Leśniewski Jan I (11.5.1896) KZ. sr., 3 p. szwol.
 604. Dzieślewski Zygmunt Henryk (25.1.1898) dypl. 1^4 (3 p. uł.) D. O. K. VIII.
 605. Boniecki Edward (14.7.1897) 4 (i p. uł.) W. S. Woj.
 606. Kroenitz JuIJusz (23.7.1897) KZ. sr., 11 p. uł.
 607. Malinowski Antoni III (5.6.1899) !■§*, KZ. sr. (6 p. s. k.) W. S. Woj.
 608. Skrzyński Kazimierz (13.1.1896) >$*, 2 p. uł.
 609. Emich Bolesław (27.9.1897) KZ. sr., 18 p. uł.
 610. Fiedler Mieczysław Henryk (15.4.1898) dypl. (2 p. uł.) bryg. kaw. „Barano-
  wlcze**.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 611. Trzecieski Władysław (15.7.1899) 6 p. uł.
 612. Miniszewskt Bogumił (18.4.1896) )-j§*, 1 p. s. k.
 613. Stelmaszewski Feliks (3.4.1898) KZ. sr., 26 p. uł.
 614. Riczka Bronisław (29.6.1892) KZ., sr. (26 p. uł.) C. W. Kaw.
 615. Daniłło-Gąsiewiez Edward Alfons (6.11.1898) 1^2, KZ. sr., 4 p. s. k.
 616. Pronaszko Stefan Oskar (4.3.1896) l£< (22 p. uł.) W. S. Woj.
 617. Grzeżułko Tadeusz (26.8.1899) I^l 2 (1 p. uł.) C. W. Kaw.
 618. Nieszkowski Edmund Marceli (2.1.1899) J*$(5, 2 (16 p. uł.) C. W. Kaw.
 619. Sitek Aleksander (20.9.1897) 15 p. uł.
 620. Zawadzki Bronisław (3.12.1900) 5, >J<, 27 p. uł.
 621. Gulcz Michał (1.8.1898) 12 p. ul.
  Lista Starszeństwa Ofic.^Zaw. Kawalerji — Rotmistrzowie — Porucznicy
 622. Nakoniecznikoff Stanisław (27.12.1898) 5, lg»i, KZ. sr., (2 p. s. k.) C. W. KaW.
 623. Falkowski Jerzy (13.1.1899) #1, KZ. sr. (14 p. ul.) C. W. Studj. Wojsk.
 624. Zaorski Kazimierz Karol (4.11.1896) *§4 2, KZ. sr. (1 p. ul.) C. W. Kaw.
 625. Przeradzki Stefan Jan (29.8.1893) KZ. sr., 16 p. uł.
 626. Chełmiński Edmund Leopold (15.11.1897) 6 p. s. k.
 627. Bobiński Władysław (4.7.1901) !■§<, KZ. sr., 15 p, uł.
 628. Struiyński Jerzy (5.5.1897) 5, 14 p. uł.
 629. Zawadzki Włodzimierz II (16.1.1901) ^>1 (4 p. uł.) C. W. Kaw.
 630. Błasiński Karol (5.6.1892) KZ. sr. (i p. s. k.) C. W. Kaw.
 631. Zgorzelski Władysław (20.2.1901) )$l 5, »§«, MN., 15 p. uł.
 632. Dobrzański Bohdan (6.9.1901) 3^(5, 6 p. uł.
 633. Jasiewicz Jerzy (24.11.1900) 5, 4 d. panc.
 634. Furs-Żyrkiewlcz Leonard (8.4.1900) 4, KZ. sr. (4 d. panc.) C. W. Br. Panc.
 635. Salmonowlcz Antoni II (30.12.1898) *§4 3, KZ. sr., 1 p. uł.
 636. ’ Łaski Michał (6.2.1901) KZ. sr. (3 p. szwol.) C. W. Kaw.
 637. Inis Stefan (3.4.1898) 3^(5, igt, KZ. sr., 11 p. uł.
 638. CIszowski Konstanty Edward (16.12.1895) 5, KN., *§4 4, KZ. sr., 22 p. uł.
  PORUCZNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 639. Rozwadowski Mieczysław Jerzy (24.2.1893) 2 p. szwol.
 640. Hrycklewicz Wacław (6.9.1894), (16 p. uł.) W. S. Rej. Bydgoszcz
 641. Mierzejewski Stanisław I (18.2.1888) >§< 21 p. uł.
 642. Kochański Jan (16.5.1895) (2 p. s. k.) K. O. P.
 643. Gonera Stanisław (25.3.1888) **.«p- *•
 644. Konopiński Jan (25.6.1894) 19 p. uł.
 645. Białobrzeski Roman Aleksander (28.2.1892) KN, IZ p. uł.
 646. Bartoszewicz Jan (26.5.1898), (10 p. uł.) bryg. kaw. „Białystok”.
 647. Krzyżanowski Edmund (12.5.1894) (19 p. uł.) K. O. P.
 648. Trachimowicz Stanisław (2.7.1893) 24 p. uł.
 649. Lewak Kazimierz (12.4.1898) >§1, 23 p. uł.
 650. Bourdon Witold (29.10.1896) KZ. sr., 21 p. uł.
 651. Weiss Stefan Jan (8.6.1894) KN, 22 p. uł.
 652. Trojanowski Władysław I (16.2.1892) (26 p. uł.) W. S. Rej. Baranowicze
 653. Bukład Tadeusz (24.10.1898) i p. s.
 654. Monne Kazimierz Karol Tadeusz (20.2.1896) KN., 6 p. s. k.
 655. Kochański Bronisław (10.1.1898) 19 p. uł.
 656. Lemański Jan Władysław (24.6.1897) KN., (U P- uł.) D. O. K. VI.
 657. Kamiński Romuald (8.12.1896) 24 p. uł.
 658. Raczyński Adam (22.7.1894) *§4 27 p. uł.
 659. Juszkiewicz Jan (5.11.1895) 4 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1919 r.
 660. Grabowski Henryk II (27.5.1892) >$*(, 2 p. panc-
 661. Gużnlczak Stanisław (12.3.1896) W§43, KZ. WLśr., 13 p. uł.
 662. Antoniewicz Wacław (1.8.1895) 24 p. uł.
 663. Focht Jerzy (23.1.1893), (18 p. uł.) W. I. G.
 664. Smoliński Wiktor Edward (13.10.1891) >§•), KZ. WLśr., 25 p. uł.
 665. Skarbek-Tluchowski Janusz (3.11,1896) 18 p. uł.
 666. Gucunajew Temir Bułat (1.1.1893) >§4, KZ. sr.. 2 p. uł.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Kawalerii — Porucznicy
  15?
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1920 r,
 667. Wisłocki Stanisław (5.8.1900) 8 p. uł.
 668. Kowalski Tadeusz VI (l 7.10.1899) 3 p. ul.
 669. Siewicz Stefan (20.8.1895) KN., 10 p. s. k.
 670. Jankowski Tadeusz II (26.10.1899) tjftf, 1 p. ul.
 671. Kański Jan Witold (10.11.1898) 24 p. ul.
 672. Jelski Jerzy (24.1.1900) 3 p. panc.
 673. Lewgowd Wiktor (2.5.1898) >^$*1, 3 p. szwol.
 674. Szczęśniak Wacław (l 7.12.1900) 3 p. uł.
 675. Podhorodeckl Jan (29.6.1897) KN., $•!, 8 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1920 r.
 676. Ossowski Mieczysław (4.10.1897) 24 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go września 1920 r.
 677. Wilczyński Sobiesław (11.5.1898) S^ä4 (16 p. uł.) w dysp. d-cy O. K. VIII.
 678. Mazurkiewicz Kazimierz I (2.3.1891) (10 p. s. k.) K. O. P.
 679. Zbierzchowski Jan (24.6.1898) 27 p. uł.
 680. Wdziękońskl Tomasz (18.9.1900) 2 p. s. k.
 681. Bielecki Antoni (11.6.1898) 11 p. uł.
 682. Jastrzębski Jan I (23.3.1895) 23 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go października 1920 r.
 683. Lindner Tadeusz (29.12.1895) »g«, 2 p. uł.
 684. Stefanowski Kazimierz (14.5.1893) 8 szw. pion.
 685. Gzowski Kazimierz Aleksander (8.10.1901) KZ. sr., 15 p. uł.
 686. Laskowski Tadeusz Edward (16.12.1897) (8 p. s. k.) K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1920 r.
 687. Letyński Leopold (14.11.1900) 22 p. uł.
 688. Twardowski Juljusz (10.4.1896) 1^, KZ. sr. (7 p. uł.) Gen. Insp. Sił Zbr.
 689. Bukowiecki Ludwik I (7.5.1895) 26 p. uł.
 690. Dąbrowski Janusz Władysław (1.1.1900) , 1 p. szwol.
 691. Kwieciński Józef Karol (5.7.1900) 27 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1920 r,
 692. Vacqueret Alfons Emil Józef (23.6.1898) 1 p, szwol.
 693. (Jmiastowski Stefan (13.8.1895) 5 szw. pion.
 694. Cichocki Józef (16.3. 1895) (16 p. uł.) K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1921 r.
 695. Ujejski Tadeusz (27.8.1896) 5. p. s. k.
 696. Mikiciński Ryszard (1.7.1898) KN., 7 p. uł.
 697. Swirtun Alfred (29.8.1895) >g(, 7 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1921 r.
 698. Podmagórski Zygmunt (24.6.1900) (3 p. s. k.) C. W. Piech.
 699. Kocięcki Ludwik (13,11.1897) KZ. sr. (4 d. panc.) Wojsk. Inst. Bad. Inż.
  158
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Kawalerji — Porucznicy
 700. Liszko Henryk (3.6.1898) tg« (21 p. ul.) bryg. kaw. „Toruń“.
 701. Stupski Mieczysław Jan Kazimierz (2.1.1900) 2 p. panc.
  Starszeństwo z dniem 1-go marca 1921 r.
 702. O’Berg Mieczysław (27.10.1898) 7 p. uł.
 703. Słapczyński Antoni Bohdan (23.5.1898) 10 p. s. k.
 704. Latawiec Wilhelm (22.11.1895) KN. tg«, 24 p. uł. –
 705. Lichtorowicz Józef (19.3.1900) I§<2, 4 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go kwietnia 1921 r.
 706. Wolski Józef (7.9.1898) 25 p. uł.
 707. Drozd Konrad (18.2.1900) 6 p. uł.
 708. Mikulski Ireneusz Władysław (1.4.1899) 4 d. panc.
 709. Filipczuk Mieczysław (17.3.1888) 1 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go maja 1921 r.
 710. Jacyna-Onyszkiewicz Janusz Ludwik Zdzisław (29.6.1902) *§4 2, 8 p. uł.
 711. Wlszowaty Ryszard (10.9.1894) tg«, 10 p. uł.
 712. Zawiliński Kazimierz (14.9.1900) 8 p. s. k.
 713. Patek Tadeusz Aleksander (17.9.1898) (17 p. uł.) W, I. G.
 714. Wiśniewski Adam Feliks (9.12.1900) 22 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1921 r.
 715. Rojkiewicz Ludwik (21.1.1897) 25 p. uł.
 716. Zdanowski Kazimierz (15.1.1898) 7 p. uł.
 717. Chrzanowski Lubomir Jan (17.8.1899) 7 szw. plon.
 718. Pieńkowski Piotr (23.2.1896) KZ. sr., 2 p. panc.
 719. Gierwatowski Tadeusz (12.7.1899) lgl2, 6 p. s. k.
 720. Pereśwłet-Soltan Kazimierz (4.3.1898) tg*!, 1 p. szwol.
 721. Wielgosz Piotr (1.8.1900) 2 p. s. k.
 722. Gołębiowski Stefan (4.7.1895) (10 p. uł.) C. W. Br. Panc.
 723. Filipowski Fryderyk Karol (10.5.1900) 2 p. s. k.
 724. Waszyński Antoni (17.1.1894) 2 p. s. k.
 725. Schollenberger Tadeusz (12.2.1899) MN. 4 p. s. k.
 726. Mysłakowski Bolesław (11.8.1899) 10 p. s. k.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1921 r.
 727. Szabliński Konstanty (28.5.1900) 7 szw. pion.
 728. Zaorski Bohdan Stanisław (9.10.1895) 1§<. 9 p. uł.
 729. Wendorff Zygmunt Stanisław (21.1.1898) (10 p. uł.) K. O, P.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1921 r,
 730. Kozłowski Konstanty (9,3.1901) KZ. sr,. 25 p.’ uł.
 731. Rymsza Bolesław (27.1.1899) (9 p. s. k.) K. O. P.
 732. Suchecki Władysław (30.6.1897) tg«, 21 p. uł.
 733. Mirowski Stanisław Wiktor (27.8.1893) KZ. sr., 9 p. s. k.
 734. Stabiński Henryk (1.1.1895) tg«. 17 p. uł.
 735. Truugutt-Tejchman Władysław (24.6.1900) >§«, 9 szw. pion.
 736. Bohomolec Andrzej (22.11.1900) lg«, 26. p. uł.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Kawalerji — Porucznicy
  159
  Starszeństwo z dniem 1-go września 1921 r.
 737. Dobiecki Jerzy (24.1.1895) r^jfl (18 p. ul.) C. W. Kaw.
 738. Gustowski Roman Aleksander (28.11.1895)1^*! (16 p. ul.) s. n. do 31.7.1932 r.
 739. Janowski Stefan III (18.7.1899) 1 p. szwol.
 740. Kozłowski Władysław XI (5.9.1900) 19 p. ul.
 741. Kłopotowski Jerzy (22.9.1892) ł^l, (16 p. ul.) w dysp. szefa Dep. Kaw. M. S.
  Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go października 1921 r.
 742. Kawecki Zdzisław Szczęsny (21.5.1902) (10 p. s. k.) C. W. Kaw.
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1921 r.
 743. Jankowski Stanisław Rupert (28.5.1900) 7 p. s. k.
 744. Pniewski Jan II (12.7.1898) 1#!, 14 p. uł.
 745. Łasiewicki Stefan (29.3.1895), 9 p. s. k.
 746. Wegenko Wacław Władysław (21.10.1899), 7 p. uł.
 747. Kulesza Seweryn (23.10.1900) (10 p. s. k.) C. W. Kaw.
 748. Czach Władysław (14.4.1894), 7 p. uł.
 749. Wasiutyński Witold (10.5.1900) 3 p. s. k.
 750. Jagielski Józef IV (1.7.1897) #, 3 szw. pion.
 751. Cucjew Włodzimieaz (19.10.1896) 3 p. s. k.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1921 r.
 752. Drzewiński Stanisław (8.1.1901), 20 p. ul.
 753. Lassota Zygmunt (19.3.1898) 12 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1922 r.
 754. Jaczyński Michał (23.11.1901) >|a KZ. sr. (4 d. panc.) D. O. K. IX
 755. Ertman Witold (8.4.1902) >|4, 5 p. uł.
 756. Nekanda-Trepka Wojciech (6.4.1896) )^fl2, 9 p. uł.
 757. Skorupka Eugenjusz (26.1.1897), 1 p. s. k.
 758. Bogucki Mieczysław Władysław (14.9.1895) §, 23 p. uł.
 759. Szalewicz Marjan (15.8.1899} 4, 20 p uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1922 r.
 760. Zachoszcz Wacław Stanislaw (18.8.1900) 1^*1, KZ. sr., 25 p. uł.
 761. Smoleński Władysław (23.2.1901), 5 p. uł.
 762. Totjew Wacław (14.5.1894) >1*. 3 p. s. k.
  Starszeństwo z dniem 1-go marca 1922 r.
 763. Ertman Zygmunt (24.4.1900) dfci, 5 p, uł.
 764. Zakrzewski Stanisław Kazimierz Józef (1.3.1902) ^ 2, 17 p. uł.
 765. Alexandrowicz Stanisław (5.4.1895) 1^14, KZ. sr., KZ. WLśr.„ 13 p. uł.
 766. Żebrowski Marjan Włodzimierz (29.12.1896) 4 d. panc.
 767. Baranowski Zdzisław Antoni (23.8.1898), 17 p. uł.
 768. Zaniewski Jerzy (27.5.1900), 21 p. uł.
 769. Bazylczuk Stanisław Edward (15.9.1899) KZ. WLśr., (25 p. uł.) Szk. Pchor.
  dla Pdfc.
 770. Domagalski Jan I (25.7.1894), 1 p. szwol.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Kawalerji — Porucznicy
 771. Dmitrowicz Roman Józef (20.4.1897), 20 p. uł.
 772. Grąbczewskl Stanisław Konstanty (8.2.1901), 2 p. panc.
 773. Krzyszkowski Jerzy (24.4.1899) (8 p. ul.), 5 sam. bryg. kaw.
 774. Biliński Tadeusz Marja (26.5.1892), 24 p. ul.
 775. Włodarkiewicz Jan Henryk (28.5.1900) 27 p. ul.
  Starszeństwo z dniem 1-go kwietnia 1922 r.
 776. Suchodolski Benedykt (6.5.1894), 24 p. ul.
  Starszeństwo z dniem 1-go maja 1922 r. *
 777. Dobrowolski Stefan (24.7.1900) KZ. sr. (17 p. uł.) C. W. Kaw.
 778. Kaszowski Władysław (22.11.1896), 26 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1922 r,
 779. Januszewski Mieczysław (20.5.1898), 1 szw. pion.
 780. Płoskl Tadeusz (24.4.1898), 14 p. uł.
 781. Baliński Michał (2.8.1897) (4 p. uł.) w dysp. szefa Dep. Kaw. M. S. Wojsk
 782. Strzałkowski Jan Piotr (8.2 1899) (9 p. uł.) C. W. Kaw.
 783. Karwacki Stefan Franciszek (31.8.1898) 2 p. szwol.
  6 Święcicki Stefan Stanislaw (14,11.1896) 10 p. s. k.
 784. Ciejka Feliks (6.12.1896) KZ. sr., 4 p. s. k.
 785. Packiewicz Lubomir Konrad Józef Rozaljan (21.3.1901) I<j§9 2 p. s. k.
 786. Góra Tadeusz Jerzy (23.10.1898) KZ. sr. (2 p. panc.) W. S. Woj.
 787. Kalinowski Konstanty (4.10.1898) KZ. sr., 10 p. uł.
 788. Czechowicz Antoni (7.3.1897) &jjs2, 3 p. panc.
 789. Orłowski Zygmunt IV (20.6.1897) 25 p. uł.
 790. Juściński Czesław Marjan (25.3.1899) 1^9, KZ. WLśr., (27 p. uł.), szw. sztab.
  M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1922 r.
 791. Perekładowskl Stanisław (15.11.1900) *§«3, 1 p. uł.
 792. Lesser Teodor (1.3.1898) 5 p. uł.
 793. Tatarowskl Feliks Zygmunt (30.5 1896), 9 p. s. k.
 794. Walczak Władysław (9.7.1900), 7 p. uł.
 795. Krahelski Stanisław Kazimierz (11.1.1899) pj§<2, (i. p. uł.) K. O. P.
 796. Zaniewski Wiesław Jan (27.12.1901), 2 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go września 1922 r.
 797. Rojcewlcz Henryk (30.7.1898) 25 p. uł.
 798. Muszyński Zygmunt Jan (26.2.1896), 2 p. szwol.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1922 r.
 799. Czajkowski Zdzisław Adolf (31.3.1893), 3 p. panc.
 800. Szklarek Jan (27.12.1897) #, 7 p. s. k.
 801. Szacherski Zbigniew (25.1.1901) KZ. sr., 7 p. s. k.
 802. Ksyk Edward (19.10.1898) f®«, 9 p. uł.
 803. Moczulski Wiktor (4.2.1900), (10 p. s. k.), K. O. P.
 804. Ojrzyńskl Kazimierz Wiesław (4.8.1900) dypl. (4 p. uł.), bryg. kaw. „Białystok”
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Kawalerjl —- Porucznicy
  161
 805. Jankowski Wacław II (18.5.1898) KZ. sr., (26 p. ul.) C. W. Kaw.
 806. Grabski Kazimierz (12.10.1897) >§«, 17 p. ul.
 807. Szeloch Adam Jan (4.9.1898), 7 p. ul.
 808. Sobański Zygmunt II (15.12.1890), 12 p. ul.
 809. Dąbrowski Józef IX (3.7.1901), 6 p. ul.
 810. Czechowski Karol (26.4.1900) ü§«2, 9 p. ul.
 811. Wilczyński Rajmund Stanisław (10.8.1896), 4 d. panc.
 812. Tchorzewski Tadeusz (31.10.1898), (6 p. s. k.), K. O. P.
 813. Witkowski Witold Stefan (14.4.1900) dypl. 0 p. s. k.), D. O. K. V
 814. Gilewicz Wacław II (23.12.1902), (12 p. ul.), D. O. K. II.
 815. Rudnicki Janusz II (18.9.1898) MN, 16 p. uł.
 816. Kosiński Wacław (24.12.189l) 23 p. uł.
 817. Chojnacki Edmund (11.11.1899) 1 p. s. k.
 818. Kuksz Maurycy Jerzy Edward (9.6.1897) KZ. sr., 3 p. szwol.
 819. Falkowski Mieczysław (29.9.1898), 5 p. uł.
 820. Gromnicki Stafan Marjan (28.8.1900) >§*2, 11 p. uł.
 821. Bartoszewicz Henryk (27.3.1899), 1 p. s. k.
 822. Bogusławski Stefan Tadeusz (2.9.1897) 1^*1, KZ. sr., 3 p. szwol.
 823. Podczaski Jerzy (31.7.1896), 8 p. s. k.
 824. Dzidek Marjan (10.4.1891) iffl, 17 p. ul.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1923 r.
 825. Łaszewski Stefan (1.1.1902), 16 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1923 r.
 826. Reif-Wagner Władysław (13.10.1901), 11 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go kwietnia 1923 r.
 827. Czechowski Zygmund Zdzisław (13.4.1903), 8 p. s. k.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 828. Liehr Jarzy (12.11.1900), 4 szw. pion.
 829. Rodzewicz Mikołaj II (1.11.1901) KN, (8 p. uł.), W. S. Woj.
 830. Puzdrakiewicz Mieczysław (28.1.1900), 8 p. uł.
 831. Sałaciński Marjan (16.10.1898), (19 p. ul.), K. O. P.
 832. Cichowski Tadeusz Józef (14.2.1900), 10 p. uł.
 833. Kiełczewski Witold Kazimierz (15.10.1897) I^l, 2 p. szwol.
 834. Reszke Kazimierz (4.3.1900) 1^»13, MN., 7 p. s. k.
 835. Gilewski Roman Jan (27.2.1902) >j§M2, 2 p. panc.
 836. Żakowski Wiesław Kazimierz (6.12.1901), 3 p. uł.
 837. Miętus Karol (8.1.1902), 26 p. uł.
 838. Kornberger Hugo Henryk Marjan (18.8.1902) >§(, 8 p. uł.
 839. Minecki Kazimierz (17.3.1901), 7 p. s. k.
 840. SzawłowskI Edward Tymoteusz (9.3.1901), (8 p. uł.), Szk. Pchor. dla Pdfc.
 841. Nowakowski Antoni Grzegorz (12.3.1902), 11 p. uł.
 842. Abramowicz Józef (1.10.1895), 4 p. ul.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1923 r.
 843. Traichel Romuald Michał (28.9.1899) MN, 3 p. szwol.
 844. Rozmuszcz Stanisław (4.11.1896), 5 p. ul.
  11
  162
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Kawalerji — Porucznicy
 845. Mańkowski Edward (28.7.1899) fc§K2, KZ. sr., (1. p. szwol.), Gen. Insp. Sil Zbr.
 846. Tomkowicz Antoni (25.8i1903), 6 p. s. k.
 847. Rybicki Tadeusz (26.11.1902), 8 p. s. k.
 848. Deszert Bolesław (31.3.1901) łjw, 21 p. ul.
 849. Stachowicz Władysław (28.2.1900) l*j§S3, (26 p. uł.), K. O. P.
 850. Possart Bogdan (3.10.1900), 2 p. szwol.
 851. Slomowskl Józef (5.4.1899) dypl. (12 p. uł.) D. O. K. II.
 852. Billewicz Jan (3.4.1900), 5 p. uł.
 853. Małachowski Czesław (7.1.1901), (10 p. uł.) C. W. Kaw.
 854. Koperski Roman (10.7.1901) KZ. sr., 16 p. uł.
 855. Kowalski Henryk II (25.11.1896), 2 p. panc.
 856. Grabowski Bohdan (27.11.1898), 2 szw. pion.
 857. Koczorowski Mścisław Stefan (14.10.1895) KZ. sr., (25 p. uł.) Dep. Kaw.
  M. S. Wojsk.
 858. Szeliski Witold Karol (1.3.1898), (20 p. uł.) C. W. Kaw.
 859. Myczkowski Stefan Władysław (27.7.1900), 26 p. uł.
 860. Słapa Wiesław Zygmunt (22.4.1900), 2 p. szwol.
 861. Smodlibowski Antoni (11.1.1901) >§<, 14 p. uł.
 862. Kowza Antoni (13.6.1900) 6 p. uł.
 863. Tym Kazimierz (30.6.1896), 5 szw. pion.
 864. Ciechanowicz Stanisław 1 (17.2.1899), 22 p. uł.
 865. Zborowski Michał II (12.9.1901), 27 p. uł.
 866. Stankiewicz Stanisław V (8.1.1900) rfjjĄ 2, KZ. WLśr., (23 p. uł.) K. O. P.
 867. Wójcik Franciszek (7.7.1898), 14 p. uł.
 868. Cumft Jan Marcin (29.7.1899), 13 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go września 1923 r.
 869. Grunwald Edmund (13.6.1897), 1 p. s. k.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1923 r.
 870. Sołtykiewicz Stanisław (7.1.1897) 5, 2, KZ. WLśr., 23 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go marca 1924 r.
 871. Czarkowski”Golejewski Kajetan Tadeusz Teodor (20.4.1897) dypl. dr. (8 p. uł.) D. O. K. VI.
  Starszeństwo z dniem 1-go maja 1924 r.
 872. Turkowski Józef (1.3.1898), 18 p. uł.
 873. Błaszczak Stanisław (24.3.1901), 9 p. s. k.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1924 r.
 874. Szela Henryk (30.3.1902), 4 p. s. k.
 875. Szymankiewicz Tadeusz (6.10.1899) 5, MN., KZ, sr., 23 p. uł.
 876. Pawlikowski Władysław (16.6.1898), 7 p. uł.
 877. Pomorski Czesław (14.12.1901) 2, (6 p. uł.) W. S. Rej. Stanisławów
 878. Dymowski Stanisław (5.1.1899) KZ. sr., 7 p. s. k.
 879. Jankowski Stefan IV (2.9.1898) W§k, 3 szw. pion.
 880. Bigoszewski Henryk (15.7.1902), (22 p. uł.) K. O. P.
 881. Adamczyk Józef I (21.8:1897), 11 p. uł.
 882. Kucharski Tomasz (29.12.1898) w|«, 26 p. uł.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw Kawalerji — Porucznicy
  163
 883. Szpotański Zygmunt (17.6.1899), 8 p. s. k.
 884. Kociejowskł Stanisław (10.8.1901) MN., (3 p. s. k.) K. O. P.
 885. Rachwalskl Edward (13.10.1900), 3 p. uł,
 886. Deżakowski Przemysław (13.4.1903) 2 szw. pion.
 887. Łopuski Wojciech (23.7.1902) MN., 5 p. s. k.
 888. Chtudziński Jan (3.7.1899) 5, l^i, 3 p. szwol.
 889. Meisner Ludwik Stefan (31.5.1899) r^i, KZ. sr., KZ. WL«r., 2 p. panc.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1924 r.
 890. Ursyn-Zamarajew Jan (19.6.1891), 4 d. panc.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1924 r.
 891. Łukaszewicz Stanisław I (6.1.1899) 3^(5, (19 p. uł.) C. W. Kaw.
 892. Robak Władysław (15.12.1898) 9 p. s. k.
 893. Racewicz Bronisław Zbigniew (24.2.1900), (27 p. uł.) C. W. Kaw.
 894. Walerjan Apolinary (23.7.1898) (25 p. uł.) D. O. K. X.
 895. Hemik Marjan (10.12.1896) 2, (18 p. uł.) C. W. Kaw.
 896. Piotrowski Bronisław IV (10.5.1900) 6 p. uł.
 897. Nawrocki Kazimierz (29.9.1902), 13 p. uł.
 898. Kowalewski Mieczysław IV (12.3.1900), 20 p. uł.
 899. Ursyn-Szantyr Wacław (8.11.1903) KZ. WLśr., (23 p. uł.) D. O. War. Wilno
 900. Żórawski Janusz (27.12.1898) )«$<, (11 p. uł.) K. O. P.
 901. Pruszyński Andrzej (30.11.1900), 3 p. szwol.
 902. Sikorski Jan II (14.5.1898), 8 p. s. k.
 903. Karski Kazimierz (20.1.1899), (24 p. uł.) szw. szt. M. S. Wojsk.
 904. Bartosiak Wacław (27.7.1897) KZ. sr., 10 szw. pion.
 905. Musielak Juljan (4.2.1901) 5 p. s. k.
 906. Choromański Antoni (18.2.1900) 2 p. s. k.
 907. Korytkowski Włodzimierz (16.4.1901) 3, 14 p. uł.
 908. Cichocki Stefan (31.7.1900) tgfl, MN., 1 p. szwol.
 909. Kowalski Witold Jan (18.11.1895), (10 p. s. k.) K. O. P,
 910. Wójcicki Leon Marjan (26.6.1898), 9 p. s. k.
 911. Sotkiewicz Kazimierz Józef (10.3.1894) 27 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go ivrzesnia 1924 r.
 912. Pruszyński Feliks (18.5.1898) KZ. sr., 7 p. s. k.
  Starszeństwo z dniem 1-go października 1924 r.
 913. Jaworski Tadeusz Leonard (3.7.1897) 4, (20 p. uł.) 10 bryg. kaw.
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1924 r.
 914. Rozwadowski Janusz (1.11.1898) pjS«, 4 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1924 r.
  Ordylowski Tadeusz (1.12.1893) 3 p. uł.
  164
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Kawalerji — Porucznicy
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1925 r.
 915. Kostanecki Napoleon (13.2.1899)3^(5, 10 p. ul.
 916. Strzygowski Alfred Zenon Mieczysław (18.12.1898), KN, 10 p. s. k.
 917. Starnawski Antoni (4.3.1901) 3^(5, fcSl 2, 5 p. s. k.
 918. Romaszkiewicz Heljodor (3.7.1899) 4, KZ. WLśr., 23 p. ul.
 919. Raszowski Jan (1.9.1895) >§<!, 2 p. szwol.
 920. Cierpicki Eugenjusz (7.7.1897) 27 p. ul.
 921. Jałozo Kazimierz (31.8.1901), (17 p. ul.) K. O. P.
 922. Malinowski Władysław IV (26.6.1897), 7 p. s. k.
  Starszeństwo z dniem 1-go marca 1925 r.
 923. Grodzicki Juljan (21.4.1897) 1<§!, 3 p. s. k.
  Starszeństwo z dniem 1-go września 1925 r.
 924. Szydek Zygmunt (1.3.1903), 5 p. s. k.
 925. Bujalski Jerzy I (17.2.1899), 8 p. uł.
 926. Skowroński Kazimierz (18.12.1900) >^4, 8 p. uł.
 927. Neyman Stanisław I (28.4.1901) 5, KZ. sr., 14 p. uł.
 928. Ungeheuer Eugenjusz (5.4.1903) KZ. sr., 8 p. uł.
 929. Krajewski Bolesław I (13.12.1895) 3^C5, kg« 4, KZ. sr., p. o. d-cy 6 szw. pion.
 930. Rudnicki Edward (13.10.1901) 35, KZ, sr.. 21 p. uł.
 931. Domiszewski Władysław I (13.2.1902) 6 p. uł.
 932. Bittner Leon Antoni (28.6.1903), 1 p. szwol.
 933. Lewandowicz Henryk (18.5.1898), KZ. sr. 4 p. s. k.
 934. Kłopotowski Michał I (18.1.1901) lg«, 19 p. uł.
 935. Ścisłowski Apolonjusz (7.7.1900), (1 p. uł.) K. O. P.
 936. Berdowski Florjan (26.3.1899) g<, (2 p. s. k.) K. O. P.
 937. Chrząszczewski Wincenty (4.2.1903), 1 p. uł.
 938. Urbanowicz Zygmunt (14.5.1001) KZ. WLśr., 2 p. panc.
 939. Chodań Jarosław (31.5.1901), 5 p. s. k.
 940. Gosiewski Wiktor 1 (20.3.1900) kg«. (4 p. uł.) K. O. Px
 941. Olędzki Wiktor (13:11.1899), 2 p. uł.
 942. Kałusowski Stanisław (16.3.1899), 7 p. uł.
 943. Nowak Michał (6.10.1899) tg«, 6 szw. pion.
 944. Wojciechowski Michał (21.9.1899) >*’1, KZ. sr., (27 p. ul.), K. 0. P.
 945. Parafjanowicz Eugenjusz (15.12.1902), 4 p. uł.
 946. Rasiewicz Mieczysław (16.10.1904), 12 p. uł.
 947. Ferenstein Ludwik Michał (4.8.1899), 20 p. uł.
 948. Zawadzki Wincenty (22.1.1901J KZ. sr., 25 p. uł.
 949. Grodzki Bronisław (6.9.1902), 8 p. uł.
 950. Jaroszewski Adam (11.5.1904), 2 p. szwol.
 951. Ślepecki Władysław (25.5.1901), 22 p. uł.
 952. Głowacki Aleksander (28.8.1901) KZ. sr., 4 d. panc.
 953. Ptak Jąn (17.12.1902), 20 p. uł.
 954. Próchniewicz Antoni (27.7.1898) KZ. sr., 2 p. panc.
 955. Glasser Stanisław (14.10.1902), 2 p. s. k.
 956. Karwowski Teodor (22.11.1897), 2 p. s. k.
 957. Silny Ferdynand (11.3.1902), 9 p. s. k.
 958. Dąbrowski Karol (15.1.1901), 1 p. s. k.
  Starszeństwo z dniem 1-go października 1925 r,
 959. Taczanowski Janusz Gustaw (8.11.1892), 5 p. uł.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Kawalerji — Porucznicy
  165
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1926 r.
 960. Kością Jan (26.9.1899), 1 p. ul.
  Starszeństwo z dniem 1-go września 1926 r.
 961. Bokota Józef (14.11.1897) J$gC5, t^I3, 20 p. uł.
 962. Balasiński Stefan (1.8.1901), 26 p. uł.
 963. Świeściak Eugenjusz (20.3.1902), 18 p. ul.
 964. Wiehert Władysław (28.8.1900) KZ. sr., 19 p. uł.
 965. Szefer Stanisław (30.4.1898), 2 p. uł.
 966. Handke Stefan (23.3.1898) 24 p. uł.
 967. Wejtko Ksawery (3.12.1902), 7 p. s. k.
 968. Plerzak Walenty (9.1.1899) $5, 9 p. s. k.
 969. Jurczyński Jan (31.8.1900), 21 p. uł.
 970. Skinder Jerzy Stefan (8.12.1902) KZ. sr., 19 p. uł.
 971. Skiba Antoni (15.5.1900) )$C 5, KN, 2, 11 p. uł.
 972. Pytkowski Tadeusz (28.8.1903), 4 d. panc.
 973. Zagórski Jan (20.4.1902), 9 p. uł.
 974. Wojaczek Marjan (11.3.1901), 25 p. uł.
 975. Zarembiński Wiktor (28.9.1902) 14 p. uł.
 976. Kiczan Stanisław (7.9.1898) 6 p. uł.
 977. Spodenkiewicz Stanisław (6.3.1902) 3 p. s. k.
 978. Godlewski Wacław I (14.4.1899) %5, ^3, 18 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go października 1926 r.
 979. Koprowski Franciszek (10.10.1895) ^12. KZ. sr. KZ. WLśr., (10 p suł.) C. W. Kaw.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1927 r.
 980. Piniński Piotr (3.2.1902) MN. 15 p. uł.
 981. Wilczyński Józef Czesław (10.7.1901) KZ. sr., 1 p. szwol.
 982. Mineyko Tomasz (23.5.1901) 1 p. uł.
 983. Bartosiewicz Adam (30.1.1900) $$C5, >§f*(, 4 p. ul.
 984. Miszke Michał (30.3.1903), (9 p. uł.) K. O. P.
 985. Maciejowski Jan (12.6.1904) 13 p. uł.
 986. Bogusławski Kazimierz (3.4.1903) 7 p. s. k
 987. Chmielewski Jan Antoni (24.6.1898) 8 p. s. k.
 988. Cetnerowski Józef (11.2.1900) 16 p. uł.
 989. Sołtysik Stefan Symeon (29.1 1901) >§<14, KZ. sr., 3 p. uł.
 990. Zarzycki Sławomir (9.11.1904) 15 p. uł.
  12 Smolski Stefan (13.9.1898) >$l, MN, 23 p. uł.
 991. Brodzki Jan (2.2.1902) 15 p. uł.
 992. Boczkowski Stanisław (15.12,1902) 19 p. uł.
 993. Bolechowski Feliks (11.5.1897) i$^2, (18 p. uł.) W. S. Woj.
 994. Tetmajer Tadeusz Juljan Lucjan (3.11.1904) 8 p. uł,
  17 Maleszewski Stanisław (22.9.1902) 15 p. uł.
 995. Jakubowski Wiktor (6.12.1901) 5 p. uł.
 996. Bohdanowicz Michał (29.9.1902) 4 p. uł.
 997. Hlawaty Andrzej (14.8.1904) 6 p. uł.
 998. Kamiński Mieczysław Kazimierz (10.12.1903) 2 p. szwol.
 999. Ornas Adam (5.10.1901), (26 p. uł.) K. O. P.
 1000. Różycki Stanisław (15.10.1903) 20 p. uł.
 1001. Majewski Eugenjusz Zygmunt (6.8.1902) 10 p. uł.
 1002. Kowalewski Stanisław Marjan (14.1.1903) 22 p. uł.
 1003. Dokowski Józef (20.3.1900) h|*, MN., 8 p. uł.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Kawalerji — Porucznicy
 1004. Sikorski Antoni Wacław (12.6.1903) 3 p. panc.
 1005. Szostakowski Stanisław (20.7.1903) 6 p. s. k.
 1006. Oleksy Jan (24.12.1889) >|«2, 3 p. s. k.
 1007. Prokopowicz Włodzimierz (10.12.1892) 21 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 15-go lipca 1927 r.
 1008. Jadownicki Marjan Józef (16.10.1903) >$«, 26 p. uł.
 1009. Polit Wincenty (19.7.1899) >$«, 3 p. s. k.
 1010. Budzyński Kazimierz Jerzy (18.3.1903), (4 p. uł.) K. O. P
 1011. Wiszniowski Jerzy (30.3.1901) H|«, 19 p. uł.
 1012. Żarski Hipolit (13.8.1900) 10 p. s. k.
 1013. Witanowski Tadeusz (5.9.1901) KZ. sr., 4 p. s. k.
 1014. Gierasiuk Borys (15.5.1899) (27 p. uł.) W. 1. G.
 1015. Pieściuk Antoni (23.8.1897) 9 p. s. k.
 1016. Rusinowski Jan (14.12,1900) >&5, ^14, KZ. sr., 2 p. panc.
 1017. Korzon Bronisław (22.5.1899) 3 p. s. k.
 1018. Tyblewski Jan Zygmunt (2.2.1901) (9 p. uł.) C. W. Kaw.
 1019. Łopaciński Jan (28.11.1901) 10 p. s. k,
 1020. Anton Konstanty (17.11.1900) >g«, 4 p. uł.
 1021. Krucińskł Aleksander Jan (12.12.1901) 2 p. panc’
 1022. Ośmiałowski Wincenty (7.7.1897) 22 p. uł.
 1023. Dębski Antoni (20.12.1898) 5 p. s. k.
 1024. Osiński Mieczysław Zygmunt (20.4.1900) 3 p. s. k.
 1025. Sobolewski Władysław (24.2.1900) 6 p. s. k.
 1026. Braunek Władysław Alojzy (21.6.1902) 15 p. uł.
 1027. Ławrynowicz Henryk Józef (5.9 1901), (4 p. s. k.) D-two Br. Panc. M. S. Wojsk.
 1028. Fijałkowski Leonard (5.9.1899) 18 p. uł.
  Starszeństiuo z dniem 15-go sierpnia 1928 r.
 1029. Kowalczyk Marjan (24.11.1903) 2 p. panc.
 1030. Beranek Franciszek (3.8.1904) 20 p. uł,
 1031. Radziukinas Tadeusz (18.12.1904), (2 p. uł.) C. W. Kaw.
 1032. Sokołowski Tadeusz (14.9.1905) 1 p. szwol.
 1033. Mincer Bohdan Artur Bernard (20.8.1904) 1 p. uł.
 1034. Tarnowski Jan (1.3.1904) 13 p. uł.
 1035. Zandbang Henryk Franciszek (12.11.1905), (15. p. uł.) w dysp. szefa Dep. Kaw.
  M. S. Wojsk.
 1036. Czarnecki Eugenjusz (23.12.1903) 7 p. uł.
 1037. Burtowy Jan (5.4.1902), (13 p. uł.) K. O. P.
 1038. Piotrowski Zbigniew (12.8.1903) 2 p. panc.
 1039. Orliński Ryszard Franciszek (4.4.1904) 3 p. panc.
 1040. Zaręba Roman (1.2.1902) 9 p. uł.
 1041. Nieczaj Bazyli (1.1.1900) 3 p. s. k,
 1042. Bieńkowski Ludwik (15.9.1901) 7 p. s. k.
 1043. Łoziński Roman Stefan Marjan (2.9.1904) 2 p. szwol.
 1044. Kem Jerzy (17.10.1905) 12 p. uł.
 1045. Mackus Adam (2.12.1902) 4 d. panc.
 1046. Friesendorff Feliks (26.4.1902) 27 p. uł.
 1047. Nowakowski Jan Jarosław (16 2.1902) (6 p. uł.) K. O. P.
 1048. Łukowski Stefan Roman (29.2.1904) (24 p. uł.) C. W. Kaw.
 1049. Kryczyńki Marjan Władysław Antoni (26.11.1903) 14 p. uł.
 1050. Dowbor Romuald (2.11.1905) 17 p. uł.
 1051. Juszczak Stanisław Szczepan (5.12.1900) 9 p. uł.
 1052. Płosa Jan (19.5.1904) KZ. zł. (4 p. s. k.) p. w. Sierpc
 1053. Suchclcki Jan Józef (22.6.1902) 5 p. uł.
  167
 1054. Schoenaich Edward (12.7.1904) 17 p. ul.
 1055. Medyna Piotr (23.1.1904) 3 p. szwol.
 1056. Zawisza Andrzej (8.8.1903) tfu, 26 p. ul.
 1057. Siemiątkowski Andrzej Antoni (20.2.1902) 2 p. s. k.
 1058. Kurnicki Jan (18.8.1901) 9 p. s. k.
 1059. Hollak Jerzy (17.11.1903) 12 p. ul.
 1060. Sobański Edward (15.8.1905) 21 p. ul.
 1061. Kłoss Bogusław Jerzy (10.6.1903) 4 p. s. k.
 1062. Palka Edward Stanisław (11.5.1903) 6 p. s. k.
 1063. Karcz Józef Adam (21.2.1902) 10 p. s. k.
 1064. Więckowski Józef Władysław (17.7.1901) 3 p. szwol.
 1065. Dworzecki-Bohdanowicz Tomasz (14.11.1904) 10 p. ul.
 1066. Abramowicz Władysław (20.3.1902). 23 p. uł.
 1067. Landowski Antoni Leon (19.4.1904) 1 p. s. k.
 1068. Mróz Stanisław (20.12.1902) 6 p. s. k.
 1069. Ciepiela Bronisław Jan (25.10.1900) 22 p. uł.
 1070. Maieszewski Tadeusz (2.1.1905) 1 p. uł.
 1071. Przeniewski Józef (7.2.1905) 16 p. uł.
 1072. Maruszczak Edward Franciszek (4.4.1901) 6 p. uł.
 1073. Sulimir Roman Adam (17.10.1905) 2 p. s. k.
 1074. Tuski Maksy mil jan (5.1.1904) 17 p. uł.
 1075. Spyrlak Wincenty (8.2.1902) 2 p. uł.
 1076. Grudzień Henryk (11.1.1902) 16 p. uł.
 1077. Szadkowski Czesław (19.7.1903) 10 p. uł.
 1078. Filipecki Aleksander (6.12.1900) 6 p. s. k.
 1079. Łoś Janusz (1.11.1903) 18 p. uł.
 1080. Rościszewski Jerzy Adam (8.9.1903) 3 p. uł.
 1081. Ossowski Janusz (8.8.1902) 18 p. uł.
 1082. Białkowski Edward (25.8.1901) 21 p. uł.
 1083. Dąbrowski Romuald (25.5.1905) 25 p. uł.
 1084. Malinowski Jarosłąw (3.10.1900) 1 p. s. k.
 1085. Wrzosek Franciszek (15.5.1902) 11 p. uł.
 1086. Sumowski Włodzimierz Bolesław (23.4.1901) 2 p. uł.
 1087. Kohaut Tadeusz Czesław (11.8.1902) 22 p. uł.
 1088. Szach-Bej-Krummel Szczęsny (8.1.1905) 16 p. uł.
 1089. Bartik Mieczysław (25.11.1904) 22 p. uł.
 1090. Galimski Konstanty (14.2.1901) KZ. WLśr., 11 p. ui
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1929 r.
 1091. Sokolnicki Witold Piotr (14.6.1906) 15 p. uł.
 1092. Linsenbarth Witold (27.1.1901) 2 p. szwol.
 1093. Piotrowski Jan (24.12.1903) 1 p. szwol.
 1094. Ruszczyński Janusz (28.4.1904) 27 p. uł.
 1095. Dobrowolski Zygmunt Juljan (16.4.1904) 10 p. s. k.
 1096. Ryłlo Bohdan (7.12.1900) 19 p. uł.
 1097. Łuszczewski Rumuald Marjan (8.9.1901) KN., 3 p. uł
 1098. Minkowski Michał (23.3.1902) 12 p. uł.
 1099. Brudziński Ludwik (13.2.1903) 3 p. szwol.
 1100. Czerniawski Stanisław (25.9.1905) 17 p. uł.
 1101. Siedlecki Stanisław (15.9.1904) 8 p. s. k.
 1102. Danielczyk Czesław (28.9.1902) 23 p. uł.
 1103. Brzozowski Mieczysław (25.1.1903) 4 p. uł.
 1104. Matuszek Eryk (6.12.1902) l1®«!, 8 p. uł.
 1105. Mossakowski Jan (30.1.1903) 1 p. s. k.
 1106. Kulikowski Jan (21.7.1905) 2 p. uł.
 1107. Zubicki Kazimierz (16.9.1901) 13 p. u).
 1108. Woliński Franciszek (19.9.1901) 2 p. s. k.
 1109. Konstantynowicz Henryk (24.1.1903) 4 p. s. k.
 1110. Dunin Janusz Józef (25.11.1899) (5 p. uł.) K. O. P.
 1111. Walter Ernest Krystjan (27.11.1901) &§*!, 14 p. uł.
 1112. Szwarcenberg-Czerny Andrzej Marjan Kazimierz (4.3.1902) 8 p. uł.
 1113. Domański Tadeusz (5.1.1905), (10 p. uł.) K. O. P.
 1114. Podrez Leon (12.2.1904) >|C5, tgt, 21 p. ul.
 1115. Tudziński Piotr (7.6.1897), 26 p, uł.
 1116. Marcisz Bazyli (15.3.1902), 13 p. uł.
 1117. Mackiewicz Zygmunt (23.2.1902), )^i, 4 p. uł.
 1118. Tucewicz Zygmunt (24.4.1904), 3 p. s. k.
 1119. Kolokolow Jerzy (15.4.1900), 16 p. uł.
 1120. Waldeck Marjan (8.2.1905) 12 p. uł.
 1121. Śliwiński Michał (6.9.1903), (9 p. s. k.) C. W. Kaw.
 1122. Pohorecki Roman Józef (5.5.1903), 14 p. uł.
 1123. Wroczyński Zbigniew Antoni (10.5.1902), 10 p. uł.
 1124. Rzeszotarski Adam (6.2.1903), 11 p. uł.
 1125. Sozański Andrzej Heljodor Antoni (3.7.1905), 14 p. uł.
 1126. Suryn Olgierd (4.11.1902), 12 p. uł.
 1127. Szendzielarz Marjan (9.2.1902) 3^<5, 20 p. uł.
 1128. Kieszkowski Janusz (22.2.1901), 18 p. uł.
 1129. Szczepan Stanisław (7.8.1903), 22 p. uł.
 1130. Budarkiewicz Włodzimierz (18.11.1903) 26 p. uł.
 1131. Synoradzki Witold (22.9.1902), 2 p. szwol.
 1132. Łopianowski Narcyz (29.10.1898), 1 p. uł.
 1133. Danienkowicz Mikołaj (31.3.1899), 3 p. uł.
 1134. Gerlicz Henryk Teofil (14.11.1902), 20 p. uł.
 1135. Boniewicz Dyonizy (9.10.1900) KZ. WLśr., (21 p. uł.) K. O. P.
 1136. Buszkiewicz Bronisław (1.9.1902), 15 p. uł.
 1137. Dulski Zygmunt (7.5.1903), 16 p. uł.
 1138. Stricker Karol (23.3.1902), 5 p. s. k.
 1139. Bagiński Zygmunt Dyonizy Karol (2.5.1904), 6 p. s. k.
 1140. Standelło Stefan (2.9.1901), 6 p. uł.
 1141. Jaroszyński Józef Antoni (8.4.1905), 27 p. uł.
 1142. Sarjusz-Wolski Aleksander Marja Józef Antoni (8.4.1903) 1^3, (21 p. uł.) K. O. P.
 1143. Znamierowski Tadeusz (27.7.1899), 21 p. uł.
 1144. Chmielewski Zdzisław (8.6.1902), 4 p. uł.
 1145. Mościcki Ludwik Napoleon (14.7.1904), 1 p. uł.
 1146. Guikowski~Janicki Marcin (11.11.1902), 9 p. uł.
 1147. Piechowski Janusz Andrzej (15.3.1905), 20 p. uł.
 1148. Dobraczyński Stefan Leonard (15.8.1905), (2 p. uł.), C. W. Źand.
 1149. Jahn Emil Ignacy (30.1.1899). 10 p. s. k.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 1150. Jasielski Jerzy (13.10.1903), 6 p. uł.
 1151. Leszczyński Zygmunt (7.7.1893) 9 p. s. k.
 1152. Pawlikowski Ludwik (16.7.1903), 10 p. s. k.
 1153. Łubieński Stanisław (13.12.1906), 14 p. uł.
 1154. Ejsymont Otton Zygmunt (24.6.1904), 3 p. uł.
 1155. Florkowski Czesław Marjan (21.7.1905), 22 p. uł.
 1156. Pilinklewicz Włodzimierz (5.7.1902), 25 p. uł.
 1157. Salomon Gwidon (10.12.1899) 3^5, #4, 14 p. uł.
 1158. Kem Marjan Tadeusz (2.11.1905), 12 p. uł.
 1159. Pawełczak Zygmunt (14.5.1902), 2 p. uł.
 1160. Woszczyński Jerzy Walenty (16.4.1900) 16 p, uł.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Kawalerji — Porucznicy
 1161. Cyngott Marjan Tadeusz (21.5.1902) 2 p. ul.
 1162. Chrzanowski Janusz (16.7.1903), 17 p. ul.
 1163. Laskowski Piotr (4.2.1904), 17 p. ul.
 1164. Jeljaszewicz Aleksander (22.3.1902), 4 p. ul.
 1165. Męczarski Antoni Mieczysław (7.11.1904), 7 p. ul.
 1166. Szempliński Ryszard (1.4.1902), 5 p. ul.
 1167. Szczypa Stanisław (1.5.1907), (1 p. s. k.) K. O. P.
 1168. Bielicki Jan (27.11.1902), 9 p. s. k.
 1169. Kotliński Ambroży (29.11.1902), 2 p. ul.
 1170. Stankiewicz Wacław (16.5.1904), 13 p. ul.
 1171. Poborowski Jerzy (18.2.1901), 9 p. ul.
 1172. Nałęcz-Nleniewski Kazimierz Fortunat (1.6.1905), 4 p. s. k.
 1173. Mackiewicz Władysław Józef (21.12.1903), (3 p. s. k.) K. O. P.
 1174. Marcinkowski Marceli Cyryl (16.12,1898) 10 p. ul.
 1175. Kawka Ryszard (6.11.1902), 19 p. uł.
 1176. Nowosielski Władysław (24.5.1906), 6 p. uł.
 1177. Śliwiński Władysław (25.2.1900) 7 p. uł.
 1178. PruSzyński Lucjan Władysław (14.12.1904), 10 p. s. k.
 1179. Chruszczewski Roman (27.2.1904), 1 p. szwol.
 1180. Sediwi Bolesław (9.4.1902), 13 p. uł.
 1181. Staniszewski Józef (19.3.1904), 6 p. uł.
 1182. Komorowski Janusz (5.10.1905), 1 p. uł.
 1183. Szajowski Andrzej Franciszek Wincenty (9.10.1907), 22 p. uł.
 1184. Plocek Rudolf Józef (14.9.1905), (3 p. szwol.) K, O. P.
 1185. Kajderowicz Stefan (5.10.1898) @5, *|«4, 6 p. uł.
 1186. Łoś Tadeusz Pius (22.6 1905), 18 p. uł.
 1187. Olszewski Stefan Edmund Zygmunt (16.1.1901) 24 p. uł.
 1188. Konopka Zygmunt Feliks Marja (21.10.1906), 23 p. uł.
 1189. Żelewski Antoni (6.3.1905), 8 p. uł.
 1190. Baranowski Kazimierz (1.1.1902) 1^4, 6 p. s. k.
 1191. Pacewicz Antoni (26.4.1904), 8 p. s. k.
 1192. Woś Marceli (18.6.1898) 18 p. uł.
 1193. Domański Tadeusz Stanisław (14.5.1904), 21 p. uł.
 1194. Jankowski Zygmunt (2.5.1900) h|*1, 21 p. uł.
 1195. Czarnek Kazimierz Józef (23.7.1907), 20 p. ul.
 1196. Podonowski Edward (25.3.1898) 19 p. uł.
 1197. Skrodzki Wacław (17.4.1904), 27 p. uł.
 1198. Ostrowski Józef (15.8.1902), 3 p. szwol.
 1199. Gajewski Mieczysław (16.2.1904), 25 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 1200. Uchnast Stefan Anastazy (15.4.1904), 10 p. uł.
 1201. Kwiatkowski Józef (15.3.1902), 11 p. uł.
 1202. Morawski Jan Hieronim (15.1.1904), 4 p. s. k.
 1203. Poletyłło Kazimierz (28.9.1901), 9 p. s. k.
 1204. Stradomski Wacław (26.10.1900), 23 p. uł.
 1205. Orłowski Stefan (28.1.1904), 7 p. s. k.
 1206. Jankowski Eugenjusz Ludwik (25.8.1900), 4 p. s. k.
 1207. Frankiewicz Antoni Zygmunt (1.5 1903), 2 p. s. k
 1208. Chojnacki Bogusław (12.5.1903), 12 p. uł.
 1209. Pieregorodzki Anatol (20.11.1906) 10 p. uł.
 1210. Ładoś Jan Kazimierz Franciszek (21.10.1906), 18 p. uł.
 1211. Rylke Aleksander Juljusz (24.7.1906), 14 p. uł.
 1212. Galica Adam (18.6.1906), 3 p. uł.
 1213. Kropielnicki Antoni (16.5.1904), 12 p. uł.
 1214. Gadomski Zdzisław Eugenjusz (1.1.1905), 1 p. szwol
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Kawalerji — Porucznicy — Podporucznicy
 1215. Jarząbkiewicz Marjan (25.10.1906), 13 p. uł.
 1216. Bilwin Zygmunt Franciszek Józef (19.12.1908), 19 p. ul.
 1217. Kowalski Michał (25.12.1904), 9 p. uł.
 1218. Wawrzyniak Kazimierz Bolesław (3.2.1903), 8 p. s. k.
 1219. Brandt Edward Oswald (6.7.1904), 14 p. uł.
 1220. Jurkowski Leon (22.2.1906), 2 p. s. k.
 1221. Bukowski Zbigniew (1.4.1907), 15 p. uł.
 1222. Sokulskł Włodzimierz (19.10.1904) 18 p. uł.
  24 Raczyński Włodzimierz (27.3.1907), 18 p. uł
 1223. Wolski Zygmuut (2.5.1906), 6 p. s. k.
 1224. Malewski Adam (14.2.1910), 3 p. szwol.
 1225. Heller Stanisław Jan (22.10.1907) 6 p. uł.
 1226. Dzierżanowski Roman Feliks Zygmunt (30.4.1904), 14 p. uł.
 1227. Nowakowski Janusz Władysław (14.7.1907), 24 p. uł.
 1228. Ciosiński Juljusz Stanisław (13.2.1907), 6 p. s. k.
 1229. Garbacki Kazimierz (16.1.1904), 10 p. s. k.
 1230. Głowiński StaniBław Franciszek (27.3.1905), 22 p. uł.
 1231. Rzewuski Leon (10.1.1902), 9 p. uł.
 1232. Grzybowski Jerzy (3.3.1903), 3 p. uł.
 1233. Cetnerowski Juljan (21.4.1903), 26 p. uł.
 1234. Nelcarski~Mielcarz Kazimierz (18.2.1904), 24 p. uł.
 1235. Majchrowski Stefan (13.3.1908), 7 p. uł.
 1236. Prokop Aleksander Jan (20.2.1906), 25 p. uł.
 1237. Klerykowskl Aleksander Edmund (23.11.1904), 10 p. s. k.
 1238. Zaniewski Wiktor (27.12.1905), 1 p. uł.
  PODPORUCZNICY
  Starszeństwo z dniem. 15-go sierpnia 1928 r.
 1239. Romanowski Jan (20.9.1899), 27 p. uł.
 1240. Roszkowski Jerzy Jan (6.5.1906), 19 p. uł.
 1241. Kruger Józef Marjan Wincenty (5.8.1899), 12 p. uł.
 1242. Kostiuk Franciszek Zbigniew (2.4.1904), 9 p. uł.
 1243. Murowlcki Mikołaj (16.2.1905), 16 p. uł.
  ti. Tabaczyński Jan Franciszek (20.2.1905), 20 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1929 r.
 1244. Pająk Mieczysław Roman (26.12.1904), 8 p. uł.
 1245. Wojnlkonls Władysław (24.10.1902), 26 p. uł.
 1246. Przywieczerski Jerzy (27.2.1907), (5 p. uł.) D-two Floty.
 1247. Chełmiński Jerzy (21.7.1907), 4 p. s. k.
 1248. Sawicki Mirosław (10.2.1904), 12 p. uł.
 1249. Gryf-Łowczowski Jan Józef (21.7.1907), 3 p. uł.
 1250. Brzeziński Henryk (11.11.1906) 8 p. s. k.
 1251. Kopeć Teodor Piotr (28.9.1906), 25 p. uł.
 1252. Kwiatkowski Ryszard Ignacy (1.2.1907), 1 p. s. k.
 1253. Tarnowski Witold Marjan (11.4.1903), 1 p. szwol.
 1254. Skarżyński Andrzej (26.11.1905), 7 p. s. k.
  Starszeństwo z dniem l~go listopada 1929 r.
 1255. Kotlarski Antoni (6.3.1905), 2 p. uł.
  ■2. Domański Zbigniew Antoni (21.8.1907), 6 p. s. k.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Kawalerji — Podporucznicy
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1930 r.
 1256. de Myszka-Chołoniewski-Kostórkiewicz Andrzej (17.9.1908), 2 p. szwol.
 1257. Muszyński Władysław (21.6.1902), 10 p. uł.
 1258. Zaremba Konrad (6.12.1909), 1 p. uł.
 1259. Kuczyński Stanisław (8.10.1907), 27 p. uł.
 1260. Karpiński Marjan (8.12.1907), 2 p. uł.
 1261. Mikosz Stanisław (25.4.1904), 16 p. uł.
 1262. Szewczyk Gustaw Franciszek (4.2.1906), 8 p. uł.
 1263. Siebielec Aleksander (6.9.1907), 3 p. szwol.
 1264. Gutowski Michał Mieczysław Wojciech (14.9.1910), 17 p. uł.
 1265. Bielecki Antoni 1 (17.1.1902), 9 p. uł.
 1266. Kieruczenko vel Kierczyński Karol Kazimierz (3.11.1904). 3 p. uł.
 1267. Gorczyński Antoni (17.1.1906), 11 p. uł.
 1268. Piotrowski Bronisław V (1.8.1905), 7 p. uł.
 1269. Romanowski Zygmunt Józef (22.12.1906), 23 p. uł.
 1270. Wiśniewski Stanisław IV (23.10.1899), 8 p. s. k.
 1271. Miahczylowicz-Wolski Kazimierz (30.10.1905), 10 p. uł.
 1272. Halkiewicz Zbigniew Jan (23.1.1909), 14 p. uł.
 1273. Thiel Emiljan Edmund (1.2.1908), 16 p. uł.
 1274. Domański Jarosław (13.4.1908), 4 p. uł.
 1275. Sommer Wiktor (12.4.1902), 3 p. szwol.
 1276. Głyba~Głybowicz Jerzy (22.11.1904), 12 p. uł.
 1277. Kossakowski Antoni (18.9.1906), 3 p. s. k.
 1278. Piszczkowski Władysław Andrzej (27.11.1909), 8 p. s. k.
 1279. Czarnocki Przemysław (6.5.1908), 1 p. uł.
 1280. Piklikiewicz Stefan August (2.8.1902), 6 p. s. k,
 1281. Cwakliński Bolesław Józef (10.4.1906), 10 p. s. k.
 1282. Brodzikowski Tadeusz (10.8.1903), 21 p. uł.
 1283. Czarkowski Jan Bolesław (16.6.1907), 1 p. szwol.
 1284. Najgrodzki Witold Marjan (15.6.1909), 9 p. s. k.
 1285. Cuber Ludwik (25.8.1903), 20 p. uł.
 1286. Mikulski Zygmunt Włodzimierz (19.6.1904), 13 p. uł.
 1287. Sobieszczański Jerzy Wojciech Roman (13.7.1906), 5 p. uł.
 1288. Dzierżanowski Henryk Klemens (23.11.1906), 26 p. uł.
 1289. Turasiewicz Ludwik Aleksander (10.7.1907), 2 p. s. k.
 1290. Odyniec-Dobrowolski Henryk Bolesław (15.3.1900) 18 p. uł.
 1291. Skerl Zygmunt Kalikst (24.4.1907), 6 p. uł.
 1292. Wyszyński Władysław I (23.11.1905), 2 p. uł.
 1293. Szulczewski Adam Marjan (28.11.1905) 11 p. uł.
 1294. Tarasiewicz Witold Edward (13.10.1905), 1 p. szwol.
 1295. Iwanicki Jerzy (21.3.1907), 19 p. uł.
 1296. Szelążek Wacław (1.9.1905), 21 p. uł.
 1297. -Walicki Józef (27.5.1903), 17 p. uł.
 1298. Kołat Józef (28.5.1904), 25 p. uł.
 1299. Kozłowski Kazimierz Roman (27.7.1905), 24 p. uł.
 1300. Morawski Witold Józef Marja (26.10.1905) 20 p. uł.
 1301. Poluchowicz Bazyli (22.5.1899), 5 p. s. k.
 1302. Krajewski Zbigniew Kazimierz (8.10.1904), 7 p. s. k.
 1303. Gardulski Stanisław Jerzy (19.12.1905), 15 p. uł.
 1304. Garapich Władysław Michał Józef (29.9.1908), 9 p. uł.
 1305. Jachna Józef Adam (22.3.1904), 5 p. s. k.
 1306. Dutkiewicz Feliks I (26.9.1902) 26 p. uł.
 1307. Lewandowski Lucjan (9.2.1906), 1 p. s. k.
 1308. Michałowski Jerzy Wiktor (28.7.1909), 15 p. uł.
 1309. Kiersz Wiesław Kajetan (2.10.1907), 6 p. s. k.
 1310. Ostrowski Jerzy Marjan (5.7.1906), 22 p. uł.
  Lista Starszeństwa Oflc. Zaw. Kawalerji — Podporucznicy
 1311. Gebert Antoni (10.6.1897), 4 p. ul.
 1312. Gerleckl Tadeusz (24.4.1902), 15 p. ul.
 1313. Nowicki Maciej Teodor (6.5.1904), 4 p’ s. k.
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1930 r.
 1314. Taczak Stanislaw (26.2.1905), 20 p. ul.
 1315. Smolak Karol (16.8.1904), 1 p. s. k.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 1316. Dybowski Mirosław Ignacy (14.2.1907), 4 p. s. k.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1931 r.
  I. Sulimirski Jan Wojciech Marjan (22.6.1910), 20 p. ul.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1931 r,
 1317. Mrozowski Andrzej (12.3.1909), 2 p. ul.
 1318. Pawłowicz Bohdan (11.11.1903), 1 p. szwol.
 1319. Zamorski Tadeusz Józef (14.4.1908) 9 p. ul.
 1320. Białoszewicz Włodzimierz (28.6.1902) 16 p. ul
 1321. Stachowicz Jan (25.11.1910) 2 p. szwol.
 1322. Rakowski Władysław (29.3.1905) 24 p. ul.
 1323. Gierasieński Tadeusz Izydor (4.4.1910) 2 p. s. k.
 1324. Goltz Gustaw (28.8.1903) 6 p. ul.
 1325. Kozicki Józef (29.11.1909) 23 p. ul.
 1326. Gołoński Stanisław (9.3.1909) 27 p. uł.
  II. Świerczyński Tadeusz (3.10.1904) 3 p. uł.
 1327. Barański Konstanty Karol (29.5.1906) 1 p. uł.
 1328. Radliński Stanisław (22.1.1902) 8 p. uł.
 1329. Cholewiński Tadeusz Kwiryn (18.4.1905) 13 p. uł.
 1330. Batachowicz Medard Juljusz (1.1.1910) 17 p. uł.
 1331. Czerniewskl Witold Anatoljusz (3.5.1908) 4 p. uł.
 1332. Wróbel Tadeusz Franciszek (23.4.1906) 5 p. s, k.
 1333. Janowski Bolesław Józef (18.10.1904) 23 p. uł.
 1334. Trzebiński Stefan Marcin (11.11.1906) 25 p. uł.
 1335. Sochacki Jan Karol (6.1.1901) 10 p. uł.
 1336. Przeździeckl Jan (30.6.1908) 2 p. szwol.
 1337. Bilwin Jerzy Witold Stanislaw (26.4.1911) 3 p. szwol.
 1338. Skuiicz Bronisław Józef (4.9.1910) 2 p. ul.
 1339. Lubicz-Rudnlcki Michał Zbigniew (26.9.1906) 21 p. uł.
 1340. Rogatko Kazimierz (22.3.1899) 11 p, uł.
 1341. Branlcki Kazimierz (14.1.1909) 6 p. s. k.
 1342. Witkowski Henryk Józef (21.4.1908) 4 p. ul.
 1343. Bober Władysław (10.7.1899) 10 p. s. k.
 1344. Piglowski Roman Teodor (26.7.1910) 16 p. uł.
 1345. Micheils Dyonizy Kazimierz (9.10.1905) 3 p. szwol.
 1346. Mikołajczyk Stefan Marjan (5.2.1910) 26 p. uł.
 1347. Chłopik Wacław (8.3.1906) 1 p. uł.
 1348. Dąbrowski Adam Józef (7.12.1909) 5 p. uł.
 1349. Karczewski Józef (30.4.1903) 18 p. uł.
 1350. Duchlewlcz Otton Jerzy (3.7.1909) 3 p. uł.
 1351. Strok Piotr (28.6.1905) 8 p. s. k.
 1352. Poziomski Janusz Witold (18.8.1906) 3 p. s. k.

Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. i Rez. Kaw. pow. do służby czynnej—Por.—Ppor.
Krasuski Jerzy (7.12.1904) 14 p. uł.
Ciszewski Kazimierz (4.11.1908) 9 p. uł.
Szabunia Franicszek (16.6.1904) 1 p. s. k.
Zbroski Jan Kanty (21.9.1909) 12 p. uł.
Romanowicz Henryk (14.1.1907) 9 p, s. k.
Kiersnowski Tadeusz (7.10.1904) 19 p. uł.
Kowalewski Witosław Ludwik (25.9.1906) 27 p. uł.
Krychowski Bolesław Hilary (14.1.1906) 9 p. s. k.
Zachoszcz Marjan Antoni (1.4.1905) 25 p. uł.
Wojtyna Tadeusz (19.1.1901) 7 p. s. k.
Kawecki Kazimierz (24.3.1908) 19 p. uł.
Pawłowski Jan Babtysta (20.6.1909) 22 p. uł.
Frączek Jan Kazimierz Stanisław (13.11.1908) 8 p. s. k.
Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1931 r.

 1. Klimowicz Czesław (22.4.1907), 10 p. uł.
  OFICEROWIE REZERWY POWOŁANI DO SŁUŻBY CZYNNEJ
  PORUCZNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
  142,5. Masłowski Witold (3.3.1892) I®12, KZ., WLśr., 13 p. uł.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1922 r.
 2. Nostitz-Jackowski Kazimierz (11.9.1900) hjj, 17 p. uł.
  PODPORUCZNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 3. Bieliński Adam Artur (18.8.1904) !$■(, 7 p. uł.

xhm.n

i

l i’ ‘ – . uĄ?4
. i\ .«pr.i • t•’ vh W M». r
i .. ,

»

Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Pułkownicy
175
Korpus oficerów artylerji
Lista starszeństwa.
PUŁKOWNICY
Starszeństwo z dniem I-go czerwca 1919 r.

 1. Underka Rudolf Kazimierz (13.3.1887) >$<, KZ, sł., d-ca 11 grupy art.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 2. Schally Kazimierz (22.2.1895) 5, KN. z mlecz., )|£c 4, 4, KZ. zł., d-ca
  1 grupy art.
 3. Bold Jan Maciej (25.12.1885) KN., #4, $«4, KZ. zł., szef Dep. Art.
  M. S. Wojsk.
 4. Niemira Rudolf (1.5.1886) $£<5, #4, >&, KZ. zł., d-ca 10 grupy art.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 5. Więckowski Stanisław Henryk Józef (27.10.1885) >§<, KZ. zł., z-ca szefa Dep.
  Art. M. S. Wojsk.
 6. Korycki Józef (20.1.1885) >$<, KZ. zł., d-ca 8 grupy art.
 7. Bolesławicz Marjan (6.8.1890) dypi. $£c 5, KN., ^ 4, 4, KZ. zł., pom. d-cy
  O. K. V.
 8. Batory Aleksander (23.11.1884) $£(5, ^2, KZ. zł., d-ca 5 grupy art.
 9. Woli Roman Jan (9.3.1883) mr. ^2, KZ. zł., d-ca 22 p. a. 1.
 10. Kreiss Henryk (11.6.1890) $£< 5, ^ 2, KZ. zł., d-ca 2 grupy art.
 11. Schrötter Karol (12.3.1884) 5, >§<2, KZ. zł., d-ca 3 grupy art.
 12. Cehak Leopold Jan (29.10.1889) 4, KZ. zł., Il-gi d-ca plech. dyw. 19
  dyw. piech.
 13. Chmurowicz Jan (31.12.1887) 5, ^ 4, KZ. zł., H-gl d-ca piech. dyw.
  20 dyw. piech.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
 14. Maciejowski Mieczysław I (5.5.1886) $£(5, KN.. 4, K§<2, KZ. zł., szef Dep.
  Uzbr. M. S. Wojsk.
 15. Nowak Karol Ignacy (8.9.1889) ffa 5, KN., KZ. zł., d-ca 12 p. a. I.
 16. Maliszewski Stefan I (8.5.1885) 5, >§* 2, KZ. zł., kmdt S. S. Art.
 17. Krzisch Otton (26.9.1886) H§<, KZ. zł., d-ca 9 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 18. Czechowicz Leon (20.8.1888) KZ. zł., d-ca 2 p. a. c.
 19. Zdzlch°wskl Michał (22.5.1884) KZ. zł., d-ca 10 p. a. 1.
 20. CzopÓr Edward (14.5.1887) )££( 5, KZ. zł., zarządca Gł. Skł. Uzbr. Nr. 3.
 21. Kowalski Wincenty I (11.9.1892) dypi. )J(5, KN., #4, 1$< 4, z-ca d-cy O. War.
  Wilno.
  17<?
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Podpułkownicy
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1929 r.
 22. Cybulski Wincenty Edward (3.3.1885) KN., P§«14, KZ. zł., d-ca 5 p. a. c.
 23. Dębski Leon I (10.7.1890) t#f3, d-ca 19 p. a. 1.
  Starszeństwo zfdniem 1-go stycznia 1930 r.
  1 Drozdowski Władysław I (22.1.1885) >£<, KZ. zł., szef uzbr. D. O. K. VIII.
 24. d Erceville Edward (12.9.1886) KZ. zł., d-ca 24 p. a. I.
 25. Gnoiński Michał Roch (11,^J$86) 5, KN., H$t, KZ. zł., kmdt Szk. Pchor. Art.
 26. Rarogiewicz Stanisław Flljp (27.4.1885) KZ. zł., d-ca 23 p. a. I.
 27. Odzierzyński Roman WłeSyljław (28.2.1892) dr. ^ 2, KZ. zł., d-ca 21 p. a. I.
 28. Hauke Karol January Stanisław (19.9.1888) dypl. ^(5, 3, KZ. zł., d-ca
  4 p. a. 1.
 29. Kiliński Władysław (24.5.1887) dypl. )^C5, KN., #4, ^«12, KZ. zł., dyr. Państw.
  Urz. W. F. I P. W.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 30. Pileski Bolesław Marjan (5.12.1885) 5, >j^l, KZ. zł., d-ca 18 p. a. 1.
 31. Beck Józef (5.10.1894) dypl. 5, lS’c 4, >S< 3, KZ. zł., s. n. ^
 32. Romiszewski Brunon (3.11.1892) }^C5, ^4, KZ zł., KZ. WLśr., d-ca 15 p. a. 1.
 33. Epler Adam Józef Aleksander (1.12.1891) 5, )$& 4, >§^4, d-ca 28 p. a. 1.
 34. Jancewicz Michał (16.4.1891) 5, 3, KZ. zł., d-ca 7 p. a. c.
 35. Filipkowski Władysław (1.5.1892) 3^(5, KN., »^(2, KZ. zł., d-ca 1 p. a. 1. leg.
 36. Lubański Leonard (19.10.1887) 5, l-igN, KZ. zł., d-ca 27 p. a. I.
 37. Buczek Ludwik (1.3.1890) 5, «§4, KZ. zł., d-ca 30 p. a. I.
 38. Bokszczanin Jan (7.7.1887) ^(5, ^4 3, d-ca 10 p. a. c.
 39. Ząbkowski Ludwik tl.2.1891) dr. 4, KZ. zł., kmdt Szk. Pchor. Rez. Art.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 40. Hertel Aleksander (28.8.1894) 3^(5, KN., ^3, KZ. zł., d-ca 6 p. a. 1.
 41. MUUner Ferdynand (1.5.1886) >(< 5, ►!*, KZ. sł., d-ca 9 p. a. c.
 42. Künstler Stanisław (22.5.1892) dypl. dr. ^C5, KN., 1^2, KZ. zł., Gen. Insp.
  Sił Zbr.
 43. Bogusławski Leon (15.3.1892) 3$C 5, W**, KZ. zł., d-ca 4 p. a. c.
 44. Szalewicz Wacław (14.5.1895) 3$C5, >$42, KZ. zł., KZ. WLśr., d-ca 3 p. a. 1. leg.
 45. Myrek Karol (27.3.1886) mr. 4, KZ. zł., d-ca 13 p. a. 1.
 46. Łakiński Zygmunt (27.1.1892) 5,■ >|§4 2, KZ. zł., d-ca 7 d. a. k.
 47. Gałązka Michał (9,9.1893) ^(5, KN, z miecz. )§|c 5, >|j4 4, d-ca 14 p. a. 1.
  PODPUŁKOWNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go czertcca 1919 r.
 48. Steuer Karol Adolf (14.10.1889) ^2, d-ca 1 d. pom. art.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 49. Robakiewicz Edward (8.10.1888), KZ. zł., d-ca 8 p. i. I.
 50. Jagielski Rudolf (27.9.1887), dypl. l$<2, KZ. zł., d-ca 11 p. a. 1.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Podpułkownicy
  177
  Starszeństwo z dniem, 15-go sierpnia 1924 r.
 51. Englisch Jerzy Marjan (18.12.1889), dypl. inż. )^J(5, KN, h|«2, KZ. zł., d-ca 5
  P- «• ’
 52. Filipowicz Jan Antoni (15.11.1889) mr. ^(5 Sffi.VüZ. zł., MN., d-ca 3 d. a. k.
 53. Bigo Jan Witold (23.12.1891) dypl. »$0, KZ. zł.j’ d-ca 2 p. a. 1. leg.
 54. Szyśtowski Czesław Stefan (10.8.1893) dypl. 3»$C5, >f«5, KZ. zł., d-ca 25 p. a. I.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 55. Mazurkiewicz Stefan (26.8.1888), :^5, KN, *i£^Ł-ca 2 d. pg. panc.
 56. Bogdanowicz Tadeusz (5.6.1891) *£(5, l^l, d-ca 1 p. a. m.
 57. Aleksandrowicz Antoni I (26.6.1887) >§jł, rej. insp. koni Wołkowysk.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1926 r.
 58. Mikeładze Platon (1.12.18S4) KZ zł., K. O. Ć. Barycz.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
 59. Słanarz Józef Marjan Rudolf Tytus (4.1.1889), 3$C 5, l$<, d-ca 20 p. a. 1.
 60. Młodzianowski Wacław (12.9.1891) )j$C5, Ąi, d-ca 17 p. a. I.
 61. Bujwid Bohdan (24.4.1894) >$14, 18 p. a. 1.
 62. fcunkiewicz Jerzy (23.11.1892) dypl. *$l, KZ. zł., d-ca 8 p. a. c.
 63. Dunin-Wąsowicz Jan II (19.8.1890) 3^C5, KN, >$<4, KZ. zł., d-ca 1 p. a. n.
 64. Stefczyk Kazimierz Mieczysław (29.12.1891) dypl. inż. $£<5, l>$W2, 2 p. a. c.
 65. Dembiński Włodzimierz Leon (20.2.1889) dr. 3^£5, >®<l, KZ. zł., d-ca 11 d. a. k.
 66. Kamiński Feliks Stanisław (17.4.1888) 3^5, KN, %4, *fs4, KZ. zł., d-ca
  1 p. a. pl.
 67. Żaboklicki Zygmunt Nikodem Stanisław (20.11.1885) ^(5, KZ. zł., d-ca 16 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 68. Hintz Henryk (27.9.1886) KZ. zł., d-ca 26 p. a. 1.
 69. Kapciuk Józef (24.11.1891) dypl. KZ. zł. d-ca 7 p. a. 1.
 70. Latawiec Zdzisław Stanisław (22.1.1892) >$2, 31 p. a. 1’
 71. Bizoń Józef Tadeusz (14.3.1889) >$3, KZ. zł., K. O. Ć. Biedrusko
  5- Fyda Wojciech (12.4.1894) dypl. )$C 5, KN, 5^4, »$14, KZ. sr., d-ca 6 p. a. c.
  6- Drejman Jan (28.io.i889) KZ. zł., d-ca 29 p. a. 1.
 72. Zagrojski Andrzej Jan (8.3.1888) 3^5, »$2, Kom. Rem. Koni Nr 2.
 73. Sheybal Tadeusz Leon (11.4.1890) dypl. >£<4, KZ. zł., d-ca 10 d a. k.
 74. Sawczyński Adam Tymoteusz (22.8.1892) 3^C5, >jf*. KZ. zł., d-ca 2 d. a. k.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1929 r.
 75. Dowbór Stefan Czesław Ludomir (2.1.1889) )^C5f rej. insp. koni Toruń.
 76. Biskupski Adam Faustyn (7.12.1886) KZ. zł., d-ca 1 p. a. c.
 77. Procner Tadeusz (11.10.1891) dypl. KN. )*$( 2, KZ. zł., szef. art. D. O. War. Wilno
 78. Andruszewicz Witold Tadeusz 16.6.1890) 3*^5, >$«2, 3 p. a. 1. leg.
 79. Sulkiewicz-Hózman-mirza Leon (14.2.1897) )^5, Äjt5, >$, kz. sr., d-ca
  6 d. a. k.
  178
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Podpułkownicy
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 80. Dziubiński Bolesław (26.10.1888) I#! 2, KZ. zł.. MN., d-ca 3 p. a. c.
 81. Rudowicz Edward (23.1.1890) dypl. KZ. zł., KZ. sr., D. O. K. VIII.
 82. Szulc Tadeusz II (27.7.1889) KZ. zł., rej. insp. koni Kraków.
 83. Kore WO Marjan Kazimierz (15.8.1892) dypl. 2, Dep. Art. M. S. Wojsk.
 84. Ludwig Włodzimierz (11.12.1889) dypl. fiŚ(5, >$4, KZ. zł., Szt. Gł.
 85. Kulczycki Jan (14.6.1892) dypl. J^C5, >$<, 15 p. a. 1.
 86. Stachowicz Wojciech (3.8.1888) :|a, KZ. zł., d-ca 12 d. a. k.
 87. Czerny Edward I (4.11.1887) $C5, >|<3, 9 p. a. c.
 88. Alików Mikołaj (6.1.1895) dypl )J(5, M^3, 2 p. a. 1. leg.
  10 Adamczyk Zdzisław (15.9.1886) dypl. 1^2, KZ zł., 11 P- a. 1.
 89. Jakubowski Wiktor Alojzy (19.5.1893) dypl. )^5, KZ. sr., Gan. Insp.
  Sił Zbr.
 90. Glabisz Kazimierz (10.2.1893) dypl. KN., )f£c5, l^, KZ. zł., Gen. Insp. Sił
  Zbr.
 91. Jasiński Lucjan (5.4.1893) >jk KZ. zł., 5 p. a. C.
 92. Karaszewicz Mieczysław (30.11.1892) J*gC5, ><f<2, KZ. sr., K. O. Ć. Brześć n/B.
 93. Fischer Zygmunt Michał (18.4.1891) J$(5, ^4, d-ca 9 d. a. k.
 94. Zimmer Edmund Albin (10.10.1890) 3^C5, 1-ÄH4, KZ. zł., C. W. Art.
 95. Mołodyński Franciszek Ksawery (11.5.1890) ►§*, KZ. zł.. 1 p. a. pl.
 96. Łopatkiewicz Karol (26.7.1890) 1^(5, t-f*. 13 p. a. 1.
 97. Gorczyński Roman Władysław (19.2.1890) , KZ. zł., 27 p. a. 1.
 98. Gruiński Władysław (19.2.1892) KZ. zł., 24 p. a. 1.
 99. Gadomski Władysław Karol (6.3.1894) dypl. KZ. zł., KZ. WLśr.. Gen.
  Insp. Sił Zbr.
 100. Uthke Andrzej Juljusz (7.2.1894) dypl. 1®C5, >$«, 20 p. a. I.
 101. Bodnar Tadeusz (11.12.1893) >g*2, KZ. zł, Dep. Art. M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 102. Wzacny Maksymiljan (16.12.1891), K. O. Ć. Leśna.
 103. Asłanowicz Stanisław (8.5.1893) S$.S, hjk, 7 p. a. 1.
 104. Sumczyński Aleksander (16.7.1887) KZ. zł., 26 p. a. 1.
 105. Arwaniti Włodzimierz (16.8.1890) *§<, KZ. zł., d-ca 14 d. a. k.
 106. Michałowski Roman (1.1.1895) dypl., KN., iffc 4, >$4 4, attache wojsk. Buka-
  reszt.
 107. Baran Kazimierz U (14.6.1890) 5, d-ca 8 d. a. pl.
 108. Rawski Tadeusz (28.8.1895) 5, >£44, 7 p. a. c.
 109. Sokołowski Stanisław V (22.9.1890) dypl., KZ. sr., d-ca 13 d. a. k.
 110. Łapicki Mikołaj Grzegorz (16.9.1896) dypl., KN., !<$4 2, W. S. Woj.
 111. Ki)owski Jan II (21.3.1892) 3^C5, KN., »$44, KZ. zł., kmdt Szk. Pdfc. Zaw.
  Art.
 112. Szechiński Franciszek Ludwik (24.8.1889), KZ. zł., 6 p. a. I.
 113. Rodewald Emil Tadeusz (10.1.1892), l-fl, C. W. Art.
 114. Romiszowski Henryk (14.7.1892) dypl., KZ. zł. 2, KZ. sr., d-ca 4 d. a. k.
 115. Arciszewski Stanisław Teofil (9.11.1888) dypl., KZ. zł., 1 p. a. c.
 116. Kryński Ludomir (10.4.1892), J$t5, #, d-ca 6 d. a. k.
 117. Teuchman Jan Franciszek (13.11.1889), 5, KN., >$13, KZ. zł., 1 p. a. n.
 118. Karasiński Zygmunt Kazimierz (2.3.1892), >j£C 5, KZ. zl„ 19 p. a. I.
 119. Luśniak Eugenjusz (8.12.1892) >$«!, KZ. zł., 8 p. a. c.
 120. Rymut Józef (26.2.1894), 1 p. a. m.
 121. Grabczyński Florjan (9.2.1892) >$4, KZ. zł., MN., 29 p. a. 1.
 122. Pichl Leon Józef Marjan (30.12.1893) )$C 5, »$4 4, KZ. zł., 1 p. a. I. leg.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Majorowie
  179
 123. Weryński Kazimierz (21.2.1894) KN., >§*, 4 p. a. c.
 124. Woźniakowski Jan Stefan (13.12.1891) KN., >§ł3, KZ. zł., 6 p. a. c.
 125. Zawisza Jerzy (18.6.1895) dypl., 5, #1, KZ. zł., 28 p. a. 1.
 126. Zielke Stefan (14.12.1897) )gc 5, ►$*!, KZ. zł., 25 p. a. 1.
 127. Tomaszewski Tadeusz Roman (10.12.1894) dypl., KN., N§f< 4, KZ. zł., 21 p. a. 1.
 128. Brzeszczyński Stefan (29.11.1893) dypl., 5, )$& 4, >§13 KZ. sr., KZ. WLśr.,
  Gen. Insp. Sił. Zbr.
  Starszeństwo z dniem I-go stycznia 1932 r.
 129. Czopp Wiktor Wilhelm (11.6.1891) dypl. KN., 4, KZ. sr., 3 p. a. c.
 130. Kwarciński Henryk (2.1.1889) N§<l, 8 p. a. 1.
 131. Gembicki Włodzimierz (2.11.1891) )•$<, 10 p. a. c.
 132. Kossarek Józef (25.3.1889) )$C 5, >§M 4, MN., 10 p. a. 1.
 133. Ordyczyński Mikołaj Jan (6.12.1891) mr, KZ. zł.. MN., C. W. Art.
 134. Zaniewski Jerzy Wiktor (9.10.1891) 5, I-*« 4, KZ. zł., 14 p. a. 1.
 135. Tatar Stanisław (3.10.1896) 5, w|«l 4, na studjach zagr.
 136. Kopański Stanisław (19.5.1895) dypl. Inż., $<5, >*M 2, 6 p. a. c.
 137. Czerwiński Stefan (30.8.1895) dypl., 5, KN., H$*I 2, KZ. sr., d-ca 1 d. a. k.
 138. Ciba Ludwik Jacek (11.8.1894) dypl., >$< 5, KN., >§l 2, KZ. zł., W. S. Woj.
 139. Czerwiński Andrzej (11.2.1895) dypl., )$< 5, KN., 5, >§«, attachfe wojsk.
  Praga.
  MAJOROWIE
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 140. Kopacz Adam Marjan (24.12.1889) >§ł 2, kmdt P. K. U. Wilejka.
 141. Kiok Ludwik (21.7.1892) 3^(5, >§< 4, C. W. Kaw.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 142. LewgOWd Włodzimierz (9.4.1890), rej. insp. koni Prużana.
 143. Szczepanowski Karol Bolesław (30.9.1892) >§4, MŃ., Korp. Kad. Nr. 2.
 144. Mikołajczyk Karol Władysław (20.7.1893) dr., #, 22 p. a. 1.
 145. Mysłakowski Tytus Teofil Ignacy (4 1.1888) If4, KZ. z!., K. O. Ć. Czerwony
  Bór.
 146. Maliszewski Edward (9.10.1894J dypl., 12 p. a. I.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 147. Budzianowski Stanisław Eugenjusz (12.1.1888) KZ. zł., K. O. Ć. Pohu-
  lanka.
 148. Pasternak Karol Józef (21.1.1893) >$C 5, >§4 2, 16 p. a. 1.
 149. Dąbrowski Leon II (23.4.1893) Hft, KZ. sr., rej. insp. koni Starogard.
 150. Ołtarzewski Władysław (18.12.1893) hJK rej. insp. koni Mołodeczno.
 151. Białkowski Kazimierz Józef Stanisław (18.3.1892) !■§*, K. O. ć. Grupa.
 152. Kozakiewicz Tadeusz (9.9.1891) 5, :§«, rej. insp. koni Biała Podlaska.
 153. Kądziołka Jan Stanisław (13.4.1887) KZ. zł., MN., C. W. Art.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artyierji — Majorowie
 154. Zieliński Stanislaw IV -(12.5.1892) KZ. zł., rej. insp. koni Chełm.
 155. Skwarczyński Tadeusz Feliks (29.10.1894) dypl., KZ. zł., D. O. K. IX.
 156. Mitschke Henryk (13.6.1891) KZ. zł.. K. O. Ć. Powursk.
 157. Nytko Józef (30.11.1888), rej. insp. koni Piotrków.
 158. Iwaszkiewicz Adam Marjan (13.1.1891) 3, zap. mł. koni.
 159. Chomenko Wiktor (31.7.1890), w dysp. szefa Dep. Art. M. S. Wojsk.
 160. Wołągiewicz Stefan Saturnin (4.6.1887), rej. Insp. koni Złoczów.
 161. Reichenberg Gwido Arnold (26.1.1892) *. ^ P. a. I.
 162. NartoWSki Henryk Aleksander (24.12.1890), K. O. C. Raducz
 163. Ważyński Konstanty Kazimierz (5.3.1890) dypl., 5, 21 p. a. 1.
 164. Wróbel Franciszek (6.10.1890) kmdt P. K. U. Buczacz.
 165. Kędzior Aleksander Karol <10.10.1897) dypl., J$C 5, ►$*) 4. 20 p. a. 1.
 166. Lasko Juljan Franciszek Karol (19.1.1892), rej. insp. koni Lwów.
 167. Szymański Władysław Zbigniew (17.3.1892) dypl., >$H, KZ. zł., Szt. Gł.
 168. Pyszora Bolesław (19.2.1895) dypl., 23 p. a. 1.
 169. Kułakowski Marjan (2.12.1893) dypl., >g$C 5, KN., ’-$<14, KZ. zł., 3 p. a. C.
 170. Uziembło Stanisław (1.1.1889) KN., ^12, KZ. zł., Kmda Miasta Poznań.
 171. Bocianowski Józef (7.12.1889) KZ. zł., MN., 9 p. a. 1.
 172. Sigmund Stanisław Leon (13.9.1888) KN., i‘f‘4 2, rej. Insp. koni Łódź.
 173. Bohdanowski Zygmunt (30.10.1893), )$C5, »fr. 21 p, a. I.
 174. Wańtuch Józef Kazimierz (24.2.1892), MN. rej. insp. koni Siedlce.
 175. Hrebenda Stanisław (24.8.1894) 3^5, 31 p. a. I.
 176. Mączyński Stefan Mieczysław (16.7.1891) dypl., Gen. Insp. Sił Zbr.
 177. Kiss Jan (18.10.1892) 1, KZ. zł.: 29 p. a. I.
 178. Orski Jerzy Marjan Paweł (25.3.1894) dypl. KZ. zł., 17 p. a. 1.
 179. Turek Stanisław Jan (17.12.1891) dypl. 5, >|«3, KZ. sr., deleg. Szt. Gł.
  przy Okr. Dyr. K. P. Lwów.
 180. Żyborski Tadeusz (24.7.1894) dypl. >§«, 22 p. a. I.
 181. Ciałowicz Jan Andrzej (5.2.1895) dypl. Jjg[5, t$4 4. KZ. zł., W. S. Woj.
 182. Onacewicz Włodzimierz (24.11.1892) dypl. KZ. zł., 2 p. a. c.
  Starszeństwo z dniem l-go lipca 1925 r. 1 2 3 4 * 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 183. Siudowski Kazimierz (29.3.1894) dypl. KZ. zł., 30 p. a. 1.
 184. Rychter Karol (8.7.1893) dypl. KZ. sr., 3 p. a. 1. leg.
 185. Bednarski Władysław (6.2.1895) J$C5, KN, Hg<4, C. W. Art.
 186. Bardach Wojciech (18.5.1895) rej. insp. koni Gniezno.
  5 Żyliński Hektor (21.10.1888) 3^C5, KZ. zł., 16 p. a. I.
 187. Turczyn Marjan Kazimierz (27.8.1891), rej. insp. koni Włodzimierz.
 188. Jastrzębski Jan Stanisław (23.4.1892) dypl. H^2, D. O. K. VI.
 189. Galster Karol Lucjan (12.4.1895) KZ. zł. Szk. Pchor. Rez. Art.
 190. Slawiczek Władysław Kornel (23.12.1894) dypl. KZ. zł., 28 p. a. 1.
 191. Sokołowski Wiesław (2.11.1891) łf«, 1 p. a. pl.
 192. Kondracki Borys (4.6.1895), 7 p. a. 1.
 193. Świeciński Wacław Jan (27.4.1896) dypl. >^(5, KN. z miecz., >Jt3, 18 dyw.
  piech.
 194. Rzepecki Leon August Jan (27.2.1896) >§<, KZ. sr., 20 p. a. I.
 195. Chmura Władysław (27.9.1892) dypl. #4, KZ. zt., Szt. Gł.
 196. Bontani Kazimierz (25.3.1891) fcf«, KZ. zł., rej. insp. koni Częstochowa.
 197. Bobrowicz Rajmund (22.8.1894) #(2. 4 p. a. c.
 198. Giebułtowicz Stanisław (6.11.1891) »§<3, 30 p a. I.
 199. Cudek Jan Ludwik (19.9.1890) >§<2, 2 p. a. I. leg.
 200. Springer Stefan Józef (30.7.1891) dypl. I$*2, KZ. zł., 9 p. a. c.
 201. Pietkiewicz Leon (20.2.1888) KZ. zł., 5 p. a. c,
 202. Stępniewski Jerzy (31.12.1894) dypl. ł-^12, KZ. zł., Szt. Gł.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Majorowie
  181
 203. Przybytko Leon (27.6.1894) >{?3, d-ca kadry 9 d. a. pi.
 204. Sztark Witold (10.3.1894) 3^(5, >|«, 5 p. a. I.
  Starszeństwo z dniem I-go stycznia 1927 r.
 205. Wojtar Kazimierz August (27.8.1890) KZ. zl., 2 p. a. c.
 206. Jurecki Marjan (28.7.1896) dypl.. 1 p. a. pl.
 207. Cepryński-Ciekawy Kazimierz (21.4.1891) (*!«, 11 p. a. 1.
 208. Ziemiański Józef i (22.12.1890) 3^15, kz. zl., 5 p. a. c.
 209. Tomaszewski Teofil (3.5.1888) >$C5, 1*12, KZ. WLśr., rej. insp. koni Zamość.
 210. Kleiber Józef (22.2.1892) inż. 3^(5, KN, l{4, 1 d. pom. art.
 211. Bleicher Michał (1.4.1892), rej. insp. koni Przemyśl.
 212. Kopecki Stefan (10.3.1895) 3^5, ȣ* 4, 24 p. a. 1.
 213. Batycki Stanisław (15.9.1892), ^2, KZ. zl., d-ca 5 d. a. pl.
 214. Zwierkowski Łukasz (28.9.1893) >§<, 30 p. a. I.
 215. Pietruszyński Konstanty (3.5.1887) 2, kmdt P. K. U. Łuck.
 216. Droba Józef Stanisław (1.10.1892) KZ. zł., 2 p. a. 1. leg.
 217. Komalski Bohdan (26.7.1895), szef. uzbr. D. O. K. I.
 218. Zborowski Karol Stanisław (14.1.1892) KN, *$<2, 19 p. a. I.
 219. Tomaszewski Juljusz Władysław (15.11.1888) 3^(5, KN, KZ. zł., 5 p. a. 1.
 220. Kitkiewicz Witold (31.12.1891) 3^(5, HM, 27 p. a. I.
 221. Ostrihansky Rudolf (25.7.1895) >$(5, 4 p- a- c-
 222. Loos Emil Rudolf (26.1.1892), 4 p. a. 1.
 223. Piniecki Bronisław Wiktor (16.9.1892) 3^C5, >$(, KZ. zł., 19 p. a. 1.
 224. Sontag Władysław Wiktor (4.8.1894) H§^2, KZ. WLśr., rej. insp. koni Wilno.
 225. Bilczyński Władysław Tytus (1.5.1895) KZ. zł., 4 p. a. 1.
 226. Suryn Władysław Aleksander (7.6.1894) KN, >{<3, 1 p. a. 1 leg.
 227. Chmelik Alfred Wojciech Henryk (10.3.1892) 3^(5, MN., rej. insp. koni
  Dęblin.
 228. Kandel Marjan (15.8.1895) dypl. %4, MN., s. n.
 229. Wołczaski Michał Juljan Ludwik (16.1.1893), 3^C5, >{«, MN. 9 p. a. c.
 230. Kapsa Zygmunt (25.9.1889) >X<5. >§4, 26 p. a. 1.
 231. Szewczyk Jan I (30.9.1891) dypl. MN., KZ. sr., Szt. Gł.
 232. Dutkiewicz Adam (6.10.1888) >{42, KZ. sr., 8 p. a. 1.
 233. Łoś Władysław Gotfryd Ludwik (8.11.1892) dypl. KZ. sr., 24 p. a. 1.
 234. Lewandowski Zygmunt (18.1.1893) jj[5, k|«4, KZ. zł., C. W. Art.
 235. Zieliński Kazimierz Józef (30.3.1892) >{l, MN, rej. insp. koni Stanisławów.
 236. Piwakowski Gustaw (4.3.1888) >ffl2, KZ. zł., 9 p. a. c.
 237. Gromczakiewicz Juljusz Cezar (27.11.1891) 3^(5. i{<, 8 p. a c.
 238. Strutyński Tadeusz (16.10.1892) dypl. >£<2, 11 dyw. piech.
 239. Frączek Tadeusz Feliks (17.9.1893) >&l, 6 p. a. c.
 240. Sawicki Ludwik (20.8.1893) >{«4, MN.. 21 p. a. 1.
 241. Kuberski Józef (26.8.1893) 1<|«. KZ. zł., 15 p. a. 1.
 242. Szczepański Bernard (18.7.1895) 3^(5, 12 p. a. 1.
 243. Ciążyński Bolesław Jan (18.10.1891) dypl. KZ. zł., Szt. Gł.
 244. Swiderski Kazimierz (3.3.1893) KN, $f(5, *$<, KZ. zł., Dep. Art. M. S. Wojsk.
 245. Skałkowski Adam Roman (20.6.1892) KZ. zł., Gab. Min. Spraw Wojsk.
 246. Kruszyński Tadeusz Marjan (25.10.1894) inż. 3^.5, ^2, KZ. zł., d-ca 6 d. a. pl.
 247. SiobOWicz Józef Aleksander (24.11.1893) KN, #4, KZ. zł., 15 p. a. 1.
 248. Reder Klaudjusz (24.10.1895), 12 p. a. 1.
 249. Jasiński Marjan I (30.7.1894) dypl. 3^5, !■&!, K. O. P.
 250. Machowski Franciszek Władysław (1.12.1893) KN. 3, 13 p. a. I
 251. EzupOWICZ Juljan August (16.2.1893) w dysp. d-cy O. K. I.
 252. Dzianott Adam (24.10.1894) dypl. 3^(5, I*&l, KZ. zł.. MN., 9 dyw. piech.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Majorowie
 253. Podkowiński Stanislaw (4.5.1896) dypl. 5, łjn.4, 25 dyw. piech.
 254. Bartkowski Edmund (15.7.1894) J»§2, KZ. zł., Szk. Pchor. Rez. Art.
 255. Skupiński Romuald (7.2.1896) KN., I*§3, KZ. zl., 3 p. a. c.
 256. Langenfeld Michał Jakób (22.6.1891) bffl, 29 p. a. 1.
 257. Piwakowski Stanisław (26.12.1896) >$C5, ng<i2, KZ. zl., KZ. WLśr., 19 p. a. .
 258. Kucharski Zygmunt I (15.4.1893), iȤ3, KZ. zl., 11 p. a. 1.
 259. Rittman Daniel (11.12.1890) >£«, 28 p, a. 1.
 260. Racięcki Wacław (29.9.1893) >§, kmdt P. K. U. Kielce.
 261. Korzeniowski Antoni 1 (17.5.1894) )§2, KZ. sr., 23 p. a. 1.
 262. Heine Jan (25.8.1889) dypl. )$C5, »£«, KZ. zł., 18 p, a. 1.
 263. Kaźmierczak Marjan (27.11.1893), $5, w|«!, 20 p. a. 1.
 264. Wojtowicz Stanisław Marjan (29.9.1894) 3^(5, KN., $13, KZ. zł., W. S. Woj.
 265. Sadowski Rafał (21.10.1891) 1^(5, KN., )fjlS >f«3, KZ. zł.. Dep. Art. M. S.
  Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 266. Mikucki Włodzimierz (20.11.1893), rej. insp. koni Jarocin.
 267. Lisowski Tadeusz 1 (30.6.1892) >§, 18 p. a. 1.
 268. Paszkowski Adam (28.11.1891) dypl. KN., i»|w4, Dep. Uzup. M. S. Wojsk.
 269. Jodkowski Bolesław (30.12.1890) KZ. zł„ 5 p. a. 1.
 270. Dmowski Edmund Jan (19.9.1894) Szk. Pchor. Rez. Art.
 271. Monkielewicz Stanisław (21.11.1892) $£C5, >§4, rej. insp. koni Grodno
 272. Peszkowski Edward Zygmunt (30.9.1891) KZ. zł., 1 p. a. m.
 273. Wereszczyński Antoni (17.12.1890) KN. w|fl, KZ. zł., 1 grupa art.
 274. Kaznowski Zygmunt (10.5.1895) KN. ^3, KZ. sr., 24 p. a. 1.
 275. Jakowicz Jerzy Henryk (13.11.1892) i§2, KZ. zł., 17 p. a. 1.
 276. Sławiński Michał II (24.1.1894) l^t, rej. insp. koni Stryj
 277. Bukojemski Leon (27.8.1895) >$C5, KN., >f<3, KZ. zł., 2 p. a. 1. leg.
 278. Wiatr Władysław Piotr (30.5.1893) 3^(5, KN., ►§< 4, KZ. zł., 6 p. a. I.
 279. Damasiewicz Jan (24.10.1895) KN., w£w, 1 d. pg. panc.
 280. Kuśmierek Tomasz (30.8.1892), )$C5, KN., >§3, 1 p. a. c.
 281. Staszek Zenon (20.12.1890) 3^(5, >§, 5 p. a. c.
 282. Kaliszek Władysław (10.10.1895) >£(5, C. W. Art.
 283. Bagieński Edward (15.11.1894) dypl. 3^(5, >§«2, KZ. WLśr., 7 dyw. piech.
 284. Michalik Jan (28.5.1890) >5*, 7 p. a. c.
 285. Szwed Władysław II (11.10.1896) 3^(5, >f*i, 14 p. a. 1.
 286. Kamiński Jan Olimjusz (17.12.1893) 5, l§3, 25 p. a. 1.
 287. Kowalewski Izydor (24.12.1894) l§5, >**12, rej. insp. koni Kielce.
 288. Czernik Stefan Piotr (3.8.1889) 3^(5, !§, 1 p. a. m.
 289. Schräge Ignacy (16.9.1898), KN. 6 p. a. c.
 290. Popławski Tadeusz (12.6.1896) dypl. )*§3, 23 p. a. 1
 291. Suszczyński Hieronim (12.10.1895), 3$C 5, l*<4, 10 p. a. c.
 292. Klewszczyński Włodzimierz (24.3.1895) 3, 1 p. a. 1. leg.
 293. Nowakowski Tomazz (18.9.1896) 3$(5, 9 p. a. 1.
 294. Chylewski Jan Władysław (27.6.1891) 3^(5, >$<2, KZ. zł., 8 p a. C.
 295. Piasecki Karol (20.1.1897) dypl. 3$C5, KN., >§14, KZ. zł., Szt. Gł.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1929 r.
 296. Picheta Władysław Stanisław (14.2.1894) dypl., KZ. zł. 5 p. a. c.
  2 Iwaszko Ludwik (24.3.1894) MN., 9 p. a. 1.
 297. Patoczka Jarosław (29.9.1894) dypl. KN., )§ 2, KZ. zł. W. S. Woj.
 298. Graff Tadeusz (17.9.1895) KN., ❖ 4, KZ. WLśr., 11 p. a. 1.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Majorowie
  133
 299. Kobielskl Ireneusz (5.2.1892), C. W. Art. Plot.
 300. Grzymirski Zdzisław (27.8.1895) dypl. KZ. sr.t Gen Insp. Sił Zbr.
 301. Szopiński Jan Marjan (12.11.1892) J^C5, l^«4, Kmda Miasta.
  Warszawa.
 302. Rozwadowski Władysław II (31.3.1897) dypl. >^C5, I^“I2, Szk. Gaz.
 303. Nowak Józef Jakób (27.11.1891) KN., >f*2, KZ. sr., 25 p. a. 1.
 304. Gostyński Witold (5.7.1896), KN., hjK 3 grupa art.
 305. Staniewicz Józef I (3.4.1889) >§fl, D. O. War. Wilno.
 306. Wierzbicki Jan II (6.9.1888) KZ. sr., C. W. Art.
  Starszeństwo z dniem l~go stycznia 1930 r.
 307. Zaleski Konstanty (19.7.1896) >|s, 7 p. a. 1.
 308. Singer Kazimierz Józef (2.3.1891), KN., 31 p. a. 1.
 309. Lankau Józef Zbigniew (6.12.1891), 3 p. a. c.
 310. Grzesio Janusz Józef (13.3.189Ö) mr. KN., ^2. KZ. sr., 26 p. a. 1. s. Słupczyński Aleksander Alojzy (14.6.1892) mr. ff<, 16 p. a. I.
 311. Muszyński Janusz Stanisław (17.6.1895) KN., 23 p. a. I.
 312. Miąsik Kazimierz (10.10.1890) »$<, 12 p. a. 1.
 313. Skrzyński Tadeusz (28.10.1889) >§5 2, 1 p. a. c.
 314. Leonhard Jerzy Jan (15.10.1894) >$>i, KZ. sr., d-ca 3 d. a. p.
 315. Chmielewski Władysław 11 (28.2.1893) #12, 15 p. a. I.
 316. Kozicz Kazimierz Korneljusz (16.9.1895) ifl, KZ. sr., 4 p. a. c.
 317. Makowitz Aleksander (22.10.1893) 1#!, KZ. sr., 17 p. a. I.
 318. Kocimski Antoni (7.6.1893), Szk. Pchor. Rez. Art.
 319. Michałowski Tadeusz (6.9.1896) >gfl, Szk. Pchor. Rez. Art.
 320. Ciechanowicz Stanisław II (14.8.1888), #<4. KZ. WLśr„ 2 p. a. c.
 321. Chorzowski Jerzy Apolinary (23.7.1895), 8 p. a. 1.
 322. Durski-Trzasko Jan (20.8.1896) dypl. KZ. sr., 13 p. a. 1.
 323. Brzozowski Władysław IV (28.8.1895) >i*<, 13 p. a. 1.
 324. Niewęgłowski Cezary (22.8.1893) dypl. »jt3, KZ. sr., Szt. Gł.
 325. Stefanowicz Tadeusz (9.6.1896), 1 p. a. 1. leg.
 326. Moczarski Ludwik (12.11.1888) >1*13, KZ. sr., 6 p. a. 1.
 327. Janowski Tadeusz Antoni (25.7,1890) MN., 31 p. a. I.
 328. Świnarski Stefan (29.8.1893) H§<2, KZ. sr , 10 p. a. 1.
 329. Meissner Jan Adam Alojzy (26.3.1893), :■§«, KZ, sr., 2 p. a. c.
 330. Fryc Leon Bronisław (5.10.1891) ł-f-’, KZ. sr., 9 p. a. c.
 331. Andrzejowski Zygmunt (30.4.1894) dypl., KN., >|<2, KZ. sr., 8 dyw. piach.
 332. Terlecki Michał II (30.8.1892) mr., >|«i, KZ. sr., 3 p. a. 1. leg.
 333. Lipski Bronisław (29.4.1893) C. W. Piech.
 334. Błaszczyk Edward (22.2.1896) KZ. sr., 3 p. a. 1. leg.
 335. Kunisz Zygmunt (29.12.1894) i*i, KZ. sr., 28 p. a. 1.
 336. Witowski Jan Kanty Józef (5.10.1892) #i, Szk. Pchor. Rez. Art.
 337. Popiel Wacław (12,10.1896) dypl., MN., 26 p. a. 1.
 338. Popiel Józef (20.1.1894), KN., KZ. sr., d-ca 3 d. a. pl.
 339. Keller Juliusz Filibert (21.1.1890) >fl, 20 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 340. Brzozowski Wacław II (3.2.1892) KZ. sr.. 18 p. a. I.
 341. Dobosz Wilhelm (9.9.1890) 1 p. a. n.
 342. Bojarski Tadeusz Jan (16.9.1888) »ffr 8 p. a. 1.
 343. Prusiński Stanisław (20.4.1889) f&i, C. W. Art.
 344. Jaklewicz Jan Czesław (13.7.1889) dypl., l#i, 23 p. a. 1.
 345. Dunin-Horkawicz Mieczysław (1.12.1892) #2, MN., KZ. sr., 2 d. a. k.
 346. Wojtanowicz Antoni (18.11.1893) KZ. sr., C. W. Art.
 347. Kossakowski Stefan Paweł (15.9.1891), 25 p. a. 1.
  . 9. Jezierski Piotr (15.6.1893) #12, 1 p. a. n.
 348. JachiniOWski Bronisław Aleksander (18.8.1894) #, 8 p. a. c.
 349. Mierzwiński Zygmunt (1.1.1892) #, 18 p. a. 1.
 350. Jarecki Józef (15.10.1891) mr., KZ. sr., 22 p. a. 1.
 351. Rohoziński Tadeusz Erazm (2.6.1894) #. 12 d. a. k.
 352. Lewandowski Karol 1 (3.11.1889) KZ. sr., d-ca 32 d. a. 1.
 353. Gadomski Wacław I (4.4.1892) #5, #3, KZ. sr., 20 p. a. 1.
 354. Jaremski Jan Leon (4.5.1896) 5, KN., #, KZ. sr., C. W. Art.
 355. Filipowicz Paweł Piotr (29.6.1897) KN., 2, 16 p. a. 1.
 356. Bielecki Paweł II (31.1.1895) KZ. sr., C. W. Art.
 357. Ozdowski Ignacy (29.1.1895) 5, #3, 13 d. a. k.
 358. Hackel Stanisław (28.5.1897) # 2, MN. 6 p. a. c.
 359. Makowski Anastazy Albert (24.2.1895) #4, 22 p. a. 1.
 360. Olszewski Józef I (17.11.189Ö) #, MN., Dep, Art. M. S. Wojsk.
 361. Pałubicki Jan (2.4.1897) 3^C5, Szk. Pchor. Rez. Art.
 362. Surman Marjan (12.9.1896) mr., KN., #, C, W. Art.
 363. Bączkowski Ignacy (26.11.1892) #, 27 p. a. 1.
 364. Growiński Emil (13.1.1894) KN., #, C. W. Art.
 365. Blumski Bronisław (22.8.1896) 5. KN., #, KZ. sr., 10 p. a. c.
 366. Szadziński Teofil (17.1.1895) IgC5, #, KZ. sr., 3 p. a. I. leg.
 367. Riedl Adam Józef (7.11.1896) #2, 14 p. a. 1.
 368. Górski Bronisław Sylwester (31.12.1892) #, KZ. sr., d-ca 2 d. a. pl.
 369. Pluta Wojciech (18.3.1895) KN., #, KZ. sr., 1 p. a. c.
 370. Hubert Mieczysław Eugenjusz (12.8.1895) KN., # 2, KZ. sr., 10 p. a. 1.
 371. Jórasz Franciszek (26.9.1894), KN., d-ca 7 d. a. pl.
 372. Dudek Henryk II (7.9.1896) )g<5, #2, Szk. Pchor. Rez. Art.
 373. ObtułowicZ Czesław (28.12.1898) 3^(5, #, KZ. zł., 17 p. a. 1.
 374. Krautwald d’Annau Józef (11.2.1898) #, C. W. Art.
 375. Szuster Jan Kajetan (8.7.1895) KN., #3, 21 p, a. 1.
 376. Gliwicz Stanisław (11.11.1899) dypl., 5, KN., #, KZ. zł. Gen. Insp. Sił Zbr.
 377. Kaczyński Wiktor (15.8.1899) #4, KZ. sr., Szk. Pchor, Piech.
 378. Pochopień Stanisław Józef (31.1.1899) dr., KN., #2, C. W. Art.
  Starszeństwo z dniem I-go stycznia 1932 r.
 379. PirO Stanisław (7.8.1892) )$C5, 19 p. a. 1,
 380. Podlewski Mieczysław (11.4.1898) 5, #‘ 27 p. a. I.
 381. Gierowski Włodzimierz (14.2.1897) dypl., KN., l>fK2, KZ. sr.. Wojsk. B. Hist.
 382. Nowicki Stanisław XII (9.7.1897) dypl. #3, KZ. sr., C. W. Piech.
 383. Garliński Mieczysław (26.7.1894) $£C5, #, KZ. sr,. KZ. WLśr., W. S. Woj.
 384. Kominkowski Mieczysław (14.10.1895) >$C5. KN., #3, KZ. sr., W. S. Woj.
 385. Pyrek Józef (22,10.1893) J$C5, KN., #2, KZ. sr., Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 386. Krysztofiak Zygmunt (2.4.1896) $(< 5, #, 4 p. a. 1.
 387. Ratajski Stanisław (6.5.1897) J$C5, KN., #3, Dep. Art. M. S. Wojsk.
 388. Radzikowski Kazimierz I (16.4.1889) J$»C5, #3, KZ. WLIr., 29 p. a. 1.
 389. Noel Bronisław Antoni Marjan (23.3.1897), J(»C5, #14, na studjach zagr.
 390. Zielonko~Zielonka Wacław (20.3.1897) )$C5, #2, KZ. sr., 2 p. a. 1. leg.
 391. Babecki Bolesław Stefan (31.3.1893), ^5, #2, KZ. sr., KZ. WLśr., 9 p. a. I.
 392. Stafiej Kazimierz (20.11.1897) dypl. 3^5, #2, Szt. Gł.
 393. Kuś Kazimierz (1.12.1896) 3$<5, KN., #, KZ. sr. W. S. Woj.
 394. Harasymowicz Tadeusz Franciszek (25.10.1896), >$C5, #3, KZ. sr., 7 d. a. k.
  185
 395. Albrecht Wacław (27.7.1896) 3^(5, 7 p. a. c.
 396. Marecki Andrzej (2.9.1898) dypl. 3^C5, W. S. Woj.
 397. Horodecki Leon Janusz (22.4.1898) dypl. 3^(5, *§-12, D. O. War. Wilno
 398. Królikiewicz Stanislaw I (24.4.1891) dypl., 3^(5, ^ 3, Szt. Gł.
  KAPITANOWIE
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 399. Czaja Władysław I (8.1.1891) w dysp. d-cy O. K. IX.
 400. Świrski Jan (14.5.1890), 8 grupa art.
 401. Poncet de Sandon Aleksander (10.4.1895) dypl. mr., >$fC5, >52, KZ. sr., Szt. Gł
 402. Heller Tadeusz 11 (15.2.1895) KZ. sr., 10 grupa art.
 403. Zawitaj Witold (4.4.1898) 2 p. a. c.
 404. Godziejewskf Edward (1.6.1889), 1^2, w dysp. szefa Dep. Art. M. 5. Wojsk.
 405. Poloszynowicz Jan Wacław (9.7.1890), 6 d. a. k.
 406. Sobolta Eugenjusz (9.9.1893) 4 p. a. ł.
 407. Chwalibóg Lucjan (17.10.1892) ^ 27 p. a. 1.
 408. Wawryka Edward Franciszek (4.10.1893), 9 d. a. k.
  11 Hinterhoff Eugenjusz (2.3.7895) dypl. mr. 5, #2, KZ. sr., 22 dyw. piech.
 409. Wróblewski Juljusz (2.11.1893) D. O. K. VIII.
 410. Krzywobtocki Stanisław (.1.5.1895) KZ. sr., 13 p. a. I.
 411. Bursa Wojciech (23.4.1895) KN., I^<3. 3 d. a. k.
 412. Rysiewski Jan Bolesław (22.12.1894) KZ. sr., Szk. Pchor. Rez. Art.
 413. Heilszer Maksymiljan (26.7.1894), 5 d. a. k.
 414. Topolski Leon (30.6.1893) KZ. sr., 1 d. pg. panC.
 415. Czarnecki Stefan 111 (19.4.1895) Inż. !*|m, C. W. Art.
 416. Osiecki Henryk (13.3.1888) KZ. sr., D. O. K. VIII.
 417. Wypijewski Stefan Tadeusz (31.8.1895) l^l 2, 14 d. a. k.
 418. Sierszyńskl Jan (10.3.1889) KZ. sr., 20 Szt. Gł.
 419. Brzeziński Franciszek (14.9.1895) KZ. sr., w dysp. szefa Dep. Art. M. S. Wojsk.
 420. Prewysz-Kwinto Romuald (15.10.1896) '*^1, na studjach politechn.
 421. Czenze Leon Adam (3.1.1896) J^C 5, ^3, 28 p. a. 1.
 422. Puchalski Antoni Gaudenty (12.2.1888) kig«, KZ. sr., 10 d. a. k.
 423. Witkowski Czesław (13.9.1893) wj«, KZ. sr., Szk. Pchor. dla Pdfc.
 424. Giejgo Edward (6.4.1896) »Ęj* 2, Gen. Insp. Sił Zbr.
 425. Porębowicz Bronisław (8.8.1894) >§*, C. W. Art.
 426. Zawadowski Stefan (15.7.1892), 5 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1919 r.
 427. Mikucki Witold (1.11.1894), 21 p. a. 1.
 428. Kowalski Władysław II (17.8.1893) KZ. sr., Szk. Pchor. Rez. Art.
 429. Hewelt Maksymiljan Juljan (25.7.1891) KZ. sr., 31 p. a. 1.
 430. Rytel Józef II (28.6.1895) dypl. inż. KZ. sr., 28 p. a. 1.
 431. Kuczyński Bronisław Józef (21.9.1895) >|<3, 10 p. a. 1.
 432. Barański Jan Stanisław (6.5.1894) dypl. Hg« 2, Flot. Pińska.
 433. Narkon Rafał (24.10.1892) >§«, 4 d. a. k.
 434. Smoleński Wiktor I (20.11.1889) #3, KZ. sr., P. K. U. Warszawa-M. II.
 435. Bilor Marjan Alfred (14.12.1887), P. K. U. Czortków.
  186
  Lista Starszeństwa Oflc. Zaw. Artylerji — Kapitanowie
 436. Sontag Józef Stefan (29.1.1897> C. W. Art,
 437. Wygonowski Tadeusz (21.4.1895), 3 p. a. c.
 438. Wojciechowski Ludwik (3.1.1895), 4 grupa art.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipc.a 1923 r.
 439. Czachert Witold Jan Wincenty (7.11.1892), D. O. K. X.
 440. Rodziewicz Mikołaj 1 (16.5.1897) h£m, 20 p. a. 1.
 441. Janicki Stanislaw I (28.3.1897) KN., Ąs 4, 24 p. a. I.
 442. Wirth Tadeusz (9.3.1897), KZ. sr. 30 p. a. 1.
 443. Dratwa Mieczysław Franciszek Grzegorz (26.11.1894) >$w, 26 p. a. I.
 444. Marszałek Jan (17.6.1892) k$4 3, KZ. sr., 10 p. a. c.
 445. Wunsch Józef (5.3.1892) >”5«, K. O. Ć. Czerwony Bór.
 446. Skwarczyńskl Tadeusz Marjan Kalikst (14.10.1895) KN., >§H, 24 p. a. 1.
 447. Stępniewski Robert Marjan (1.5.1897) HK KZ. sr., 11 p. a. 1.
 448. Stachowski Jarosław Ludomysł Marjan (7.12.1893) KN., 3, KZ. sr., K. O. ć
  Biedrusko.
 449. Nawrocki Ludwik Stanisław (31.7.1892) 1^4, D. O. K. III.
 450. Wolbek Kazimierz (7.7.1893), C. W. Art.
 451. Robakowski Edwin (17.9.1895) ł*§‘T, 17 p. a. I.
 452. Olejnik Albin (1.3,1894) 2 d. pg. panc.
 453. Kunze Piotr (25.4.1891) >$, 13 p. a. I.
 454. Romański Bolesław (14.9.1894), 1 d. pom. art.
 455. Baumann Józef Robert (15.3.1897) KN., 11 p, a. 1.
 456. Czech Stanisław I (18.4.1890) KZ. sr., Szk. Pchor. Rez. Art.
 457. Schneikart Marjan Konrad (17.11.1891), Szk. Pchor. Rez. Art.
 458. Hutowski Kazimierz Bernard (12.2.1895) KN., 4, 9 p. a. c.
 459. Zbiegień Edward Michał (2.8.1894), D. O. K. X.
 460. Małeski Włodzimierz (10.7.1896) MN. KZ. sr., 10 d. a. k.
 461. Riediger Tadeusz Aleksander (16.3.1900) KN., >Jm, KZ. sr., na studjach zagr.
 462. Bundyk Wacław Jordan (2.9.1>:97) 3 p. a. c.
 463. Stuchly-Orleańskl Franciszek (2.1.1894), 13 p. a. 1.
 464. Janton Franciszek (14.12.1895) KN., I<$*12, 27 p. a. 1.
 465. Kowalczuk Władysław (13.1.1897) KN., l»jjw 3, KZ. sr., 4 p. a. c.
 466. Pacek Franciszek (4.10.1894), 1 d. pom. art.
 467. Piechowiak Edmund Mieczysław (18.9.1896) 17 p. a. I.
 468. Chechlacz Eugenjusz Antoni (7.2.1893), D. O. War. Wilno.
 469. Hałabura Michał (4.9.1896) K. O. Ć. Brześć n/ß.
 470. Markowski Jan (20.10.1894), 1 p. a. c.
 471. Królikowski Eugenjusz (27.11.1893) 2, 1 p. a. pl.
 472. KIrstein Henryk Józef (17.11.1895) h§«, KZ. sr., 7 grupa art.
 473. Przewoski Tadeusz (11.10.1897) #H, K. O. Ć. Barycz.
 474. Zawadzki Michał Józef (6.11.1895) »#<4. KZ. sr., 5 p. a. c.
 475. Rozwadowski Włodzimierz Marja Justyn (15.9.1895) dypl. KZ. sr., 1 p. a. pl.
 476. Billewicz Władysław (31.10.1892), MN. 4 p. a. 1.
 477. Slewiński Marjan Bolesław (7.12.189G) KN., KZ. sr., 11 p. a. 1.
 478. Wieleiyński Zygmunt August (5.10.1896) KN., K. O. Ć. Pohulanka
 479. Mikoś Jakób II (21.7.1892) >$4, 1 p. a. m.
 480. Fllejski Feliks (8.12.1896) $K, C. W. Art.
 481. Sadowski Jakób Mirosław (13.5.1890) )#4, KZ. WLśr., 8 p. a. 1
 482. Umański Władysław Ludwik (26.6.1896), 5 p. a. 1.
 483. Jagodziński Lucjan I (7.12.1894) frjjfd, C. W. Art.
 484. Kisielewski Józef (15.3.1891) KN., >$l 2, 12 p. o. 1.
 485. Kosackl Bohdan (28.4.1893), 26 p. a. I.
  Lilta Starszeństwa Oflc. Zaw. Artylerji — Kapitanowie
  187
 486. Mięsowicz Tadeusz Stanisław (12.1.1896) KN., 5 p. a. c.
 487. Klingenberg Paweł Piotr (27.6.1896) 16 p. a. I.
 488. Mareczek Jan Michał (8.3.1897), 10 p. a. c.
 489. Pietsch Tadeusz (28.9.1895) KN., KZ. sr., 1 d. a. k.
 490. Dregier Zygmunt (29.10.1894) >$<2, 21 p. a. i.
  53 Grott Stefan (16.8.1892) KZ. sr., 7 p. a. c.
  54 Ostapowicz Stanisław Jerzy (20.10.1898) KN., 4*3, KZ. sr., 14 p. a. I.
 491. Fiutak Wacław (11.7.1895) »#«, MN., 9 p. a. 1.
 492. Eyczun Maurycy (23.2.1891) Szk. Pchor. Rez. Art.
 493. Talarczyk Franciszek (2.1.1897) KZ. sr., Szk. Pchor. Rez. Art.
 494. Pokorny Ferdynand (10.10.1897) 10 p. a. 1.
 495. Zadorecki Eustachy Włodzimierz (2.10.1899) KN., *S<, 24 p a. 1.
 496. Giedroyć Olgierd (18.3.1897) dypl., $£(5, t$«2. KZ. sr., 1 p. a. I. leg.
 497. Dunin~Żuchowski Aleksander (11.9.1897) KZ. sr., 6 p. a. c.
 498. Chodorowski Jan Fryderyk Jerzy (17.9.1899) KN., 2, KZ. sr., 6 p. a. 1.
 499. Leśniewski Kazimierz II (9.11.1897) )^5, »$4, Szk. Pchor. Rez. Art.
 500. Węgleński Edmund (21.6.1890) 13 d. a. k.
 501. Matuszewski Jan II (27.1.1897) 28 p. a. 1.
 502. Suszyński Bolesław 14.8.1895) >f<2, KZ. sr., 1 p. a. n.
 503. Bynowski Tadeusz Józef (19.1.1893) KN. >|w2, 30 p. a. I.
 504. Rafacz Franciszek (29.8.1894) KN., 2, 6 p. a. 1.
 505. Milewski Jan Marjan (20.10.1894) dypl., KZ. sr., Szt. Gł.
 506. Ryłko Władysław (23.2.1895) KN., KZ. sr., C. W. Art.
 507. Szczerbicki Stanisław (20.10.1895) KZ. sr., 5 grupa art.
 508. Walewski Witold Adam (22.7.1897) KZ. sr., 11 d. a. k.
 509. Metz Tadeusz Józef (19.4.1896) KN., 14 p. a. 1.
 510. Gałecki Witołd (2.2.1894) C. W. Art.
 511. Rzewuski Andrze} (31.10.1895) KZ. sr., C. W. Art.
 512. Bońkowski Hieronim (12.9.1893) >$<l, C. W. Art.
 513. Kubicki Michał (17.10.1894) KN., »$<3, 1 p. a. n.
 514. Hein Karol Jan Józef (8.3.1897) dypl., 1^13, KZ. sr., B. Og. Org. M. S. Wojsk.
 515. Banach Tadeusz Henryk (30.11.1895) MN., Szk. Pchor. Rez. Art.
 516. Ustinowicz Mieczysław (29.1.1895) rfj<3, KZ. sr., 1 p. a. c.
 517. Polińskl Władysław Józef (21.12.1893) C. W. Art.
 518. Dubowik Jan II (29.8.1896) 1 d. pg. panc.
 519. Pojker Edmund (29.12.1891) ^13, 27 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go maja 1924 r.
 520. Mięsowicz Kazimierz Jan (8.3.1892) ^2,4p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 521. Kowalski Tadeusz II (31.5.1894) KN., >$«2, KZ. sr., D. O. K. VI.
 522. Chroł-Frołowicz Michał (28.4.1897) *®«2, C. W. Art.
 523. Rosenberg Rudolf (25.10.1895) 8 p. a. c.
 524. Gott Edward Karol (4.1.1898) J^CS, >$M3, 23 dyw. piech.
 525. Porębny Józef Tomasz (19.3.1893) Szk. Pchor. Rez. Art.
 526. Rzepka Wawrzyniec (31.12.1894) KN., 25 p. a. !.
 527. Ostrowski Bolesław Jan (1.5.1896) P§*2, 4 p. a. c.
 528. SerafińskI Stanisław Antoni (29.5.1894) D. O. K. VI.
 529. Głowiński Maksymlljan Albin (24.5.1891) >§4, 30 p. a. 1.
 530. Wyspiański Jan Aleksander (12.7.1895) 27 p. a. I
 531. Paullk Roman (25.11.1897) dypl., KZ. sr., 20 dyw. piech.
 532. Przybylski Czesław Leon Antoni (11.4.1896) 4 dyw. piech.
  188
  L.sta Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Kapitanowie
 533. Taczak Marjan (15.6.1897) tfp, Szk. Pchor. Rez. Art.
 534. Wdówka Henryk Marjan (15.5.1896) D. O. K. II.
 535. Dorula Tadeusz Adam (7.11.1894) KN., iffl, KZ. sr., 1 p. a. pl.
 536. Konopnicki Janusz (12.10.1895) »fu 2, W. S. Woj.
 537. Stachowskl Stefan (1.12.1897) 6 p. a. c.
 538. Wróbel Feliks II (6.9.1894) )$(, 14 p. a. 1.
 539. Dybowski Maksymiljan (21.2.1896) KZ. sr., 16 dyw. piech.
 540. Niemczycki Eugenjusz (10.12.1893) KN.. )$*l 4, W. I. G.
 541. Miarkowski Bruno (6.10.1892) 1^1. MN., 9 p. a. I.
 542. Świtkowski Adam (23.3.1899) dr., KZ. sr., Szt. GI.
 543. Pacześniowski Jan Władysław (20.6.1897) 12 dyw. piech.
 544. Matzner Stanisław Marjan (5.8.1894) KN., )^, KZ. sr., C. W. Art.
 545. Suzin Mieczysław (23.10.1899 wfk, D. O. K. VII.
 546. KrzyiyAski Walery (22.11.1893) #, KZ. sr., 15 p. a. 1.
 547. Zaufał Władysław (11.3.1889) hJ*, K. O. ć. Powursk.
 548. Nadratowski Mieczysław Marjan (31.12.1889) ►Jfr, D. O. K. IX.
 549. Molenda Andrzej (24.4.1897) KN., >$*3, KZ., sr. W. S. Woj.
 550. Łocz Antoni (1.4.1891) KZ. sr., 8 p. a. 1.
 551. Makowski Witold (6.4.1899) 14 d. a. k.
 552. Abrahamowicz Józef Wiktor (24.2.1897) K. O. ć. Raducz.
 553. Wiśniewski Marjan Rajmund (31.8.1889), D. O. K. III.
 554. Kułakowski Mieczysław Ludwik (19.8.1896) I^W, KZ. sr., 6 grupa art.
 555. NiziAski Kazimierz Ludwik (25.2.1894) KN., KZ. sr., Szk* Pchor. Rez. Art.
 556. Taborskl Józef Roman (22.10.1894) KN., >|K2, C. W. Art.
 557. Luft Tadeusz Alojzy (4.4.1897) 6 p. a. c.
 558. Sumara Władysław (13.2.1895) KN., l$M, KZ. sr., 1 p. a. I. leg.
 559. Wieliczko-Wlellck! Michał (9.7.1899) >#•!. C. W. Art.
 560. Guiewski Zygmunt (23.8.1894) >J(5, *^<4, KZ. sr., Gab. Wojsk. Prezydenta Rzplitej.
 561. Rzecki Jan (11.8.1895) >gi2, KZ. WLśr., 2 p. a. 1. leg.
 562. KopaczyAski Franciszek (20.9.1896) $£(5, KN., «5^2, Szk. Pchor. Rez. Art.
 563. Makarewicz Adam (10.12.1896) KN., >$<!, 1 d. pom. art.
 564. Świerży Antoni Tomasz (2.1,1898) Kjft2, KZ. sr., D. O. K. V.
 565. Budzianowski Kazimierz (23.11.1891) >§N2, KZ. sr., 8 p. a. 1.
 566. Raniecki Adam August (27.8.1897) KN., >jf<2, KZ. sr., C. W. Art.
 567. Dunin-Majewski Marjan (12.1.1893) KN, i^i, KZ. sr., 5 p. a. c.
 568. Reguła Edward (15.3.1895) KN, Kfł, D. O. K. VI.
 569. Żukotyński Stanisław (17.11.1889), P. K. U. Krzemieniec.
 570. Sawa Franciszek (20.5.1896) KZ. sr., Gł. Skł. Uzbr. Nr 1.
 571. Ekiert Władysław (8.10.1894) KN, vfp, Dep. Art. M. S. Wojsk.
 572. Hejnar Franciszek (10.2.1892) KZ. sr., 22 dyw. piech.
 573. Tomaszewski Jan III (4.12. 1894) KZ. sr., 19 p. a. I.
 574. Korus Józef (3.11.1894) KN, >£*, C. W. Art.
 575. Karoński Stanisław (1.11.1891), 14 dyw. piech.
 576. Nadzieja-Nadija Henryk (6.7.1898) KN, >$*2, 1 p. a. m.
 577. Jankowski Adam Arnold (12.9.1897) KN, 1^3, KZ. sr., 2 grupa art.
 578. Tabiszewski Tadeusz Michał Adam (25.4.1898) KZ. sr., Szk. Pchor. Rez. Art.
 579. Ogórkiewlcz Marjan (8.9.1898) l$M, KZ. sr., W. S. Woj.
 580. Płotkowiak Stanisław (6.9.1897), 2 p. a. c.
 581. Komornicki Stanisław II (26.8.1898) )“i«C5, KZ. sr., B. Og.-Org. M. S. Wojsk.
 582. ZbyszyAskl Leonard Feliks (6.11.1896), 9 p. a. c.
 583. Pepłowski Eugenjusz Marjan (2,7.1896) #«. » »■ •• X.
 584. Nikodemowicz Stanisław (2.5.1898), C. W. Art.
 585. Brenner Roman Józef (6.9.1894) KN, >$4 2, 1 p. a. n.
 586. Boryczko Stanisław II (28.11.1896) ^3, 8. p. a. c.
 587. Blank Artur (5.11.1895) Szk. Pchor. Rez. Art.
 588. Włoczewski Mieczysław (17.7.1894) KZ. WLśr., 29 p. a. I.
 589. Ziółkowski Juljusz Arkadjusz (10.1.1896) l^”, KZ. sr., 25 p. a. I.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Kapitanowie
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Kapitanowie I8ft
                    1. Brzeziński Jacek Stefan (11.8.1892) ł§42, KZ. sr., Gen. Insp. Sił Zbr. Pilecki Marjan Leon Juljan (2.2.1895) MN, D. O. K. X. Kołodziejczyk Stanisław Adam (10.12.1896) KN., if!, D. O. K. I. Zaleski Stanisław Wincenty (24.7.1895) dypl. >£«3, KZ. sr., bryg. kaw. Toruń. Sawicki Kazimierz Jan (19.12. 1896) 10 p. a. 1. Starzyński Stefan Tadeusz (22.11.1894) 3$j£(5, C. W. Art. Pluciński Tadeusz Wacław Stanisław (15.10.1893) 1^2, 2 d. a. k. Orłowski Stanisław Marjan (29.3.1896) >#43, MN, KZ. sr., C. W. Art. Królikiewicz Juljan Henryk (4.1.1896) KN, D. O. K. V. Robowski Witold (3.3.1895) »jfl, na studjach politechn. Sosenkiewicz Józef (24.12.1895), 26 p. a. 1. Grzywa Ludwik (1.8.1894) KN, KZ. sr., 26 p. a. 1. Popiel Tadeusz Brunon (7.10.1894) I”!« 2, 16 p. a. 1. Wilanowicz Zdzisław (6.2.1893), C. W. Art. SaS’Kropiwnlcki Jan (6.12.1896) h^w3, 1 p. a. n. Majta Antoni (1.9.1893) KN.. 1#I, KZ. sr., C. W. Art. Mazaraki Marjan Eugenjusz (21.10.1896), MN. 23 p. a. 1. Garlicki Władysław (8.12.1897) h|!, 5 p. a. I. Marcinowski Ludomir (13.12.1891) 10 p. a. 1. Słoniewski Tądeusz Zygmunt (9.2.1894) KN., »$4 2, KZ. sr., 25 dyw. piech. Bosek Józef (26.6,1887) 1$4, Gł. Skł. Uzbr. Nr 4. Płotnicki Witold (18.11.1897) 3j<5, i$4, KZ. sr., Szk. Pchor. Rez. Art. Holat Wilhelm (16.12.1894). 30 p. a. 1. Sokołowski Kazimierz IV (28.2.1895) t»fl«i3,W. S. Woj. Korsak Aleksander (11.10.1893) >i§4, KZ. sr., 22 p. a. 1. Misiewski Jan (23.11.1896) ł$C5, »|w, KZ. WLśr., 3 dyw. piech. Angerman Kazimierz Henryk (29.10.1898) ^4, KZ. sr., C. W. Art. Plot. Biliński Józef Leopold (12.5.1895) dypl. 3^(5, l$M2, KZ. sr., Gen. Insp. Sił Zbr. Krzyianowski Aleksander (18.2.1895) J$fl, 15 p. a. I. Rawicz Szczęsny (20.1.1896) i$4, Szk. Pchor. dla Pdfc. Wachowicz Andrzej (30.11.1897) )“&5, MN, 7 p. a. 1. Frakowski Lucjan (21.1.1896) ^<5, >$4 2, KZ. sr., B. Og.-Org. M. S. Wojsk. Kaiser Józef (6.7.1897) dypl. >g(5t >$14, KZ. sr., Szt. Gł. Grudniewicz Wacław Gwizdon (12.9.1898) dypl. 3^(5, >$4 4, 4 dyw. piech. Zdanowski Juljusz Stanisław (23.1.1892) KN, )$4 4, 12 d. a. k. Słowikowski Edward (16.7.1897) dypl. KN, »$4,’ C. W. Art. Mokrzecki Justyn (20.11.1897) >$4, KZ. sr., KZ. WLśr., 3 d. a. p. # Zagórski Edmund (12.7.1896) dypl. KN., >$!, KZ. sr., C. W. Art. Waygart Kazimierz Tadeusz (14.2.1897) dypl. I$4 2, MN. 29 p. a. 1.
 590. Starszeństwo z dniem 1-go października 1924 r. Hasiński Feliks (16.11.1893) >§4, 31 p. a. I.
 591. 2. Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1925 r. Sączewski Tadeusz (8.12.1894) l$4, 1 p. panc. Boroński Aleksander Roman (3.3.1893), 1 p. a. pl.
 592. Starszeństwo z dniem 1-go marca 1925 r. Niewodniczański Władysław (21.7.1895) >$<, 1 p. a. n.
  1 Starszeństwo z dniem 1-go kwietnia 1925 r. Kapciuk Witold Florjan (4.5.1888) KZ. sr., 25 p. a. 1.
  1
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 593. Kobak Kajetan (20.8.1892), 2 p. a. c.
 594. Łukasik Stanisław I (24.4,1892), K. O. ć. Leśna.
 595. Nrowec Franciszek (25.7.1899) )$(. 5, >^4 4, 6 p. a. 1.
 596. Żwinklewicz Jan (li.12.1895) m|«, 10 p. a. c.
 597. Kaputa Józef Andrzej (4.3.1896) KN., , KZ. sr.. C. W. Art.
 598. Bolechowskl Jerzy (20.1.1896) inż., KZ. sr., D. O. K. I.
 599. Mizgalski Czesław Teodor (14.4.1897) )$4, KZ. sr., C. W. Art.
 600. Buntner Kazimierz Alojzy Leon (18.2.1898) 3, 12 p. a. 1.
 601. Konasiewicz Stanisław 1 (23.12.1893) KN., 1«!$* 3, KZ. WLśr., 25 p. a. 1.
 602. Demirskl Józef (5.11.1898) >$4 2, KZ. sr., C. W. Art.
 603. Ciecimirskl Alojzy Ryszard (21.6.1894) KN., 4, KZ. sr., 18 p. a. 1.
 604. Łoziński Witold Marjan (10.12.1899) >$4, C. W. Art.
 605. Jarnuszkiewicz Jan Lech (21.10.1893) wj“t, MN., KZ. sr., 1 dyw. piech. leg.
 606. Borzyslawskl Marjan (1.7.1899) l#i, KZ. sr., KZ. WLśr., 29 p. a. I.
 607. Szancer Stanisław Edward Tadeusz (28.10.1896) 5, Szk. Pchor. Rez. Art.
 608. Klimko Kazimierz Juljan (14.2.1899) >•$< 2, 8 p. a. c.
 609. Filipowski Jan (21.11.1896) KN., KZ. sr., 9 grupa art.
 610. Olszewski Kazimierz Antoni (4.4.1594), 2 p. a. c.
 611. Dunin-Brzeziński Władysław 1 (20.5.1892) MN., 32 d. a. 1.
 612. Starzeński Konrad (28.1.1894) ^«(, 7 p. a. 1.
 613. Leśnicki Marjan (8.10.1894) 7 dyw. piech.
 614. Czyi Marjan (8.12 1898) #, 29 [f. a. I.
 615. Mudry Aleksander (23.8.1899) dypl., ►£* 2, KZ. sr., 5 p. a. c.
 616. Schmid Franciszek (1.10.1898) 4^3, KZ. sr., D. O. K X.
 617. Stenzei Jan II (6.6.1896) KN., #3, KZ. sr.. B. Og. Org. M. S. Wojsk.
 618. Bohdanowicz Feliks (24.10.1895) Ii§<, KZ. sr., 3 d. a. pl.
 619. Krzeszowski Lubosław (15.4.1897) 1*&4 2, KZ. sr., 18 p. a. 1.
 620. Solak Stanisław Kazimierz (2.4.1894) KZ. sr., 23 p. a. I.
 621. Fischer Zygmunt Jan Chryzostom Władysław (5.12.1898), 2 d. ą. k.
 622. Dulęba Henryk Ignacy (1.21895) KN., «§4 2, 1 p. a. pl.
 623. Matusiak Kazimierz Jan (7.2.1896) KN., ^ 2, D. O. K. X.
 624. Jurkiewicz Mieczysław (1.1.1897) dypl. MN., KZ. sr., Dep. Art. M. S. Wojsk.
 625. Stasicki Juljusz (27.7.1898) KZ. sr., C. W. Art.
 626. Szczepański Walery (9.12.1892) KN., ^l, KZ. sr., 1 p. a. pl.
  35« Durda Ludwik Leopold (24.8.1895), 4 p. a. 1.
 627. Maresch Stefan Stanisław (26.12.1898), w dysp. szefa Dep. Art. M. S. Wojsk.
 628. Marcinkowski Anicet Ignacy (17.5.1894) I-&I, 7 p. a. 1.
 629. Maliszewski Józef (18 3.1897) 3, W. S. Woj.
 630. Romanowski Michał Aleksander (2.2.1898) I$j4, 18 p. a. 1.
 631. Ropelewski Antoni Zygmunt (29.12.1893) KZ. sr., 2 dyw. piech. leg.
 632. Wolski Stanisław II (15.8.1898) >$4, 17 dyw. piech.
 633. Harski Ignacy (6.2.1896) jjSjC 5, KN. z mlecz., 5, na studjach politechn.
 634. Wacowskl Marjan Józef (16.7.1887) KZ. sr., 10 p. a. 1.
 635. Ihnatowicz Marjan (19.10.1893) 2 d. a. pl.
 636. Gay Czesław (5.1.1896), 10 p. a. 1.
 637. Wituński Zygmunt (20.12.1896), Szk. Pchor. Rez. Art.
 638. Lis Józef (5.9.1897) KN., »$4 3, KZ. sr., 15 p. a. 1.
 639. Falewicz Kazimierz (24.10.1898) tjlff. 5, C. W. Art.
 640. Koszucki Feliks Fabjan (9.1.1898) ^t, Szk. Pchor. dla Pdfc.
 641. Kruszyński Stanisław Marjan (16.4.1899) KZ. sr., D. O. K. VI.
 642. Kamiński Jerzy II (10.11.1895) dypl., wg<2, KZ. sr., Szt. Gł.
 643. Skiba Michał (14.9.1894) KN., 3, Kmda Miasta Wilno.
 644. Hoffmann Paweł Stanisław (29.10.1898) 1*^4, KZ. WLśr., 3 p. a. 1. leg.
 645. Ścibor-Marchocki Konstanty Ludwik (2.2.1899) dypl., &®<3, KZ. sr., 25 p. a. I.
  19t
  55.
  56.
  57.
  58.
  59.
  1. 62.
   63.
   64.
   65.
   66.
   67.
   68.
   69.
   70.
   71.
   72.
   73.
   74.
   75.
   76.
   77.
   78.
   79.
   1. 64.
    85.
    86.
    87.
    88.
    89.
    90.
    91.
    92.
    93.
    94.
    95.
    96.
    97.
    98.
  1. 102.
   103.
   104.
   105.
   1.
   2.
   Moraczewski Stanisław (16.4.1897) KN., KZ. sr., Kmda Miasta Warszawa Chorzewski Adam Witold (13.1.1898) >§« 2, KZ. sr., W. S. Woj.
   Wiśniewski Henryk 1 (15.7.1897) KN., 7 p. a. c.
   Nowosilski Leon Mikoiaj (22.10.1898) dypl , ^!5, 1^3, 7 p. a. I.
   Dettloff Włodzimierz (3.7.1896) »£< 2, 6 p. a. 1. Wasilewski Tadeusz Józef Szczęsny (20.11.1890) >$)« 2, KZ. sr., 1 d. pom. art. Świerczyński Jan (5.1.1897) C. W. Art.
   Maszlanka Bronisław (14.6.1897) dypl., KN. •$! 2 KZ. sr., C. W. Art.
   Orłowski Jan Longin (15.3.1892) !«§w, KZ. sr., 3 p. a. c.
   Grocholski Karol Józef (3.7.1893) 5, l#l 2, C. W. Art.
   Korczak Leopold (15.11.1895) KN., 27 dyw. piech.
   Tomaszewski Antoni Stanisław (16.4.1896) KN., ^ 4, 32 d. a. I.
   Małaszyński Leonard Ferdynand (7.11.1890), 11 p. a. 1.
   Andzaurow Artemi (3.4.1897) KN., J^fl 3, KZ. sr., W. S. Woj. Leśnikowski Czesław (1.2.1892) 5, >£^2, 3 p. a. 1. leg. Jedynakiewicz Józef Karol (12.1.1897) KN., >§(, D. O. K. VIII. Axentowicz Jan Bronisław Idzi Jerzy (3.9.1898) KN., KZ. sr., na studjach zagr. Durski-Trzasko Jerzy Henryk Władysław (17.10.1899), C. W. Art. Jahilnicki Józef (14.6.1893) MN., 22 p. a. 1. Józefowicz Kazimierz (24.4.1896) 3^(5, )§-i 3, 4 d. a k.
   Białek Edward (13.10.1894) MN., 28 p. a. 1.
   Burchard Hipolit Rajmund (11.8.1893) 4 p. a. c.
   Kozłowski Włodzimierz I (22.7.1890) 5, KN., ►£*, Korp. Kad. Nr 3.
   Bole Paweł Jan August (23.3.1896), C. W. Art.
   Sopoćko Czesław (9.4.1891) ^ 2, KZ. WLśr., D. O. K. IM.
   Gqsiewicz Marjan (2.11.1895) KN. >^i, D. O. War. Wilno.
   Rak Albin Walenty (13.2.1898) KZ. sr., Szk. Pchor. Rez. Art.
   Bełdycki Henryk (19.1.1894) KZ. sr., 3 d. a. k.
   Hildebrandt Józef (12.3.1898) >|n, Szk. Pchor. dla Pdfc.
   Machwitz-Boguski Jerzy Tadeusz (2.8.1899) 2, 28 p. a. 1.
   Kleiber Alfred (28.8.1896) KN., >§M, Pom. Sk». Uzbr, Nr. 1.
   Bajer Eugenjusz (1.11.1894) KZ. sr., D. O. War. Wilno.
   Fedorko Adam (9.11.1898) >|h, KZ. sr., Szk. Pchor. Rez. Art.
   Domiczek Stanisław (12.3.1897) KN., KZ. sr., D. O. K. VI.
   Dobrzański Stefan (24.12.1899) KN. 1^2, C. W. Art.
   Chojecki Maksymiljan (1.1.1899) KZ. sr., Dep. Art. M. S. Wojsk. Floryanowicz Ksawery (14.1.1898), >^I5, W. S. Woj.
   Czołowski Bronisław (22.10.1894) łjjfl, KZ. WLśr., 13 p. a. 1.
   Kühnei Oskar Rudolf (14.6.1897) i^M, D. O. K. IX.
   Toczyski Aleksander Alfred (9 1.1899), KZ. sr. 1 p. a. n.
   Cypryszewski Wacław (18.10.1892) KN. *£m2, KZ. sr., 6 d. a. k.
   Budzloch Józef (18.2.1897), 25 p. a. 1.
   Perzyński Marjan (17.3.18P2). 3 p. a. c.
   Sobolewski Kazimierz (10.9.1896), D. O. K. U.
   Łukawlecki Stanisław Józef (12.3.1898) KZ. sr., 3 d. a. k.
   Wrzesiński Jan Juljusz (27.1.1895) KN., KZ. sr., 7 p. a. 1.
   Karaszewskl Kazimierz (19.1.1893) KZ. sr., 12 d. a. k.
   Białły Józef Michał (3.6.1899), Szk. Pchor. Rez. Art.
   Korpal Antoni (15.1.1899) uf’, 12 p. a. 1.
   Kunisz Tadeusz (28.11.1896) KZ. sr., 10 p. a. c.
   Kukiełka Stanisław (17.10.1894) KZ. sr., D-two Floty.
   Starszeństwo z dniem I-go stycznia 1927 r.
   Machowski Stanisław 11 (16.8.1898) KN. KZ. WLśr., 6 d. a. k. Dobrzański Józef II (15.12.1895) ^2, 2 d. pg. panc.
   192
 646. Woronlec Nikołaj (18.2.1899) 5, KN., Ą<2, KZ. sr., 1 p. a. pi.
 647. Krajowski Wielisław Bohdan (15.4.1896) dypl. KZ. sr., D. O. K. IX.
 648. Lorenz Kazimierz Władysław (23.2.1898) ^<2, KZ. sr., 11 p. a. I.
 649. Łotarewicz Bolesław (13.2.1898) >j|*3, 7 p. a. c.
 650. Borek Michał (18.8.1898) >g<, KZ. sr., 24 p. a. 1.
 651. Pałczyński Wincenty Franciszek (2.2.1898) Szk. Pchor. Rez. Art.
 652. Kraszewski Jan I (31.7.1893), ^5, KN,. KZ. sr., 1 p. a. n.
 653. Krassowski Kazimierz (28.2.1891) KN., >|fl, 19 p. a. 1.
 654. Smyczyński Tadeusz (30.5.1899) >§8, 2 p. a. I. leg.
 655. Szymański Józef I (7.5.1892) KN., I^t, 8 p. a. I.
 656. Lewkowicz Czesław (14.7.1897) 3 d. a. p.
 657. Szamowski Witold Adam (29.9.1889) KN., ^4, 1 p. a. pl.
  15′ KwaSniewicz Kazimierz (14.5.1899) l*j§4 2, KZ. sr., D. O. K. VII.
 658. Krautwald Ernest (21.9.1899), Gen. Insp. Sił Zbr.
 659. Wątorskl Wiktor (14.3.1897) KZ. sr., D. O. K. X.
 660. Ciniewicz Franciszek (6.3.1897) KZ. sr., 14 p. a. I.
 661. Milli Stanisław Hieronim (30.10.1898) C. W. Art.
 662. Namysłowski Stanisław II (6.12.1895) KZ. sr., W. S. Woj.
 663. Piasecki Adam (15.12.1898) KZ. sr., w dysp. szefa Dep. Art. M. S. Wojsk.
 664. Pieniąiek-Odrowąi Czesław (1.1.1897) 22 p. a. I.
 665. Raczkowski Ignacy (10.11.1896) 5, KZ. sr., 1 p. a. pl.
 666. Dawidowski Henryk Narjan Bogdan (19.8.1899) dypl. KZ. sr., Szt. Gł.
 667. Świderski Władysław (22.2.1899) tg«, KZ. sr., D. O. K. U.
 668. Grabowski Maciej (3.9.1896) 3 p. panc.
 669. Sochański Marjan Jan (27.6.1899) >§(, KZ. sr., 12 p. a. 1.
 670. Rajewicz Henryk (18.1.1897), k|«4, KZ. sr., KZ. WLśr., 1 p. a. 1. leg.
 671. Neisser Stanisław Stefan (29.10.1895), 9 p. a. 1.
 672. Łukaszewicz Piotr (24.5.1897) »§<. KZ. sr., 8 d. a. pl.
 673. Skurski Piotr (4.8.1899), Szk. Pchor. Rez. Art.
 674. Dobrucki Franciszek (7.3.1899) KN., >1<3, P. K. U. Nowy Targ.
 675. Chciuk Teofil (28.11.1898) 21 p. a. 1.
 676. Bartkiewicz Walerjan (1.0.1898)) *(<, MN. C. W. Art.
 677. Krzeptowski Józef (1.4.1896), KN. Szk. Pchor. Rez. Art.
 678. Bronikowski Stanisław Tadeusz (21.5.1898), KN., 1^4 2, C. W. Art.
 679. Machmer Jerzy (16.2.1897) 16 p. a. 1.
 680. Siekierzyński Kazimierz (1.1.1897) D. O. K. V.
 681. Łabędzki Stanisław Karol (5.8,1895) ftf«, KZ. sr., 22 p. a. I.
 682. Zielonka Wacław (23.1.1897) dypl. KZ. sr., 9 p. a. c.
 683. Sambor Kazimierz (8.1.1898) KN, KZ. sr., D. O. K. V.
 684. Nast Tadeusz (28.10.1893) 1Ȥ<, 27 p. a. 1.
 685. Wierzbiański Emil (18.1.1897) KN, i$A3, Szk. Pchor. Rez. Art.
 686. Pająk Albin (15.12.1897) uf«, MN* KZ. sr., 5 p. a. c.
 687. Kozłowski Stanisław VI (14.7.1896) jjjjfl, 1 p. a. c.
 688. Cymerski Romuald (15.12.1893) »gn, 30 p. a. I.
 689. Strużyński Tadeusz (18.4.1891) KN., »J«, Gen. Insp. Sił. Zbr.
 690. Rómmel Jan (24.2.1895) »#«, W. S. Woj.
 691. Szalek Franciszek (8.10.1895) 5 p. a. c.
 692. Izdebski Stefan Longin (15.3.1897) KN., >§<3. KZ. sr., W. S. Woj.
 693. Kalinka Wacław (1.10.1897), 12 p. a. 1.
 694. Szerwlński Józef (9.2.1899) 3$C5, KN., S4, KZ. sr., W. S. Woj.
 695. Skulski Jan (1.3.1895) D. O. K. IV.
 696. Anlauf Stefan Leon (30.6.1899), 17. p. a. 1.
 697. Wójcikiewlcz Adam II (12.3.1899) »§*, 11 p. a. I.
 698. Orzelski Władysław Józef Marjan (27.6.1899) S#<2, Szk. Pchor. Rez. Art.
 699. Dyila Alojzy (23.1.1898), 18 dyw. piech.
 700. Passendorfer Władysław (5.5.1895) ^C5, KN, >$<4, KZ. sr., Dep. Art. M. S. Wojsk.
 701. Dzlewlszek Stanisław (12.5.1896, $C5. KN, KZ. sr., W. S. Woj.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Kapitanowie
  193
 702. Konarski Michał (11.3.1890) >§*, 2 d. pg. panc.
 703. Zalewski Grzegorz (24.3.1897), 22 p. a. 1.
 704. Mayer Stanisław Witold (7.8.1899) dypl. >£<5, >|‘I4. W. S. Woj.
 705. Maresch Karol (14.8.1898) '§«, KZ. sr., 8 p. a. c.
 706. Sokołowski Eugenjusz II (26.5.1898) 5. 18 p- a. 1.
 707. Gorzko Jan (21.12.1899) 5, W. S. Woj.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 708. Seidler Henryk (15.7.1896) #«, 1 p. a. c.
 709. Stopka Edward Tadeusz (6.9.1895) >§l, 2 d. pg. panc.
 710. Schopp Fryderyk Andrzej (14.2.1895), 24 p. a. 1.
 711. Szczurek Jan (2t.12.1897), 8 p. a. c.
 712. Kuśmierek Bronisław (8.2.1893) KN, Kwat. Gł. M. S. Wojsk.
 713. Królikiewicz Władysław Marceli (26.4.1898), MN. 10 p. a. c.
 714. Kozłowski Tadeusz Wiktor (22.1.1896) l§W, 4 p. a. c.
 715. Piotrowski Eugenjusz (7.2.1895) >§4 2, P. K. U. Sosnowiec.
 716. Younga de Lenie Jerzy Janusz (19.2.1899) )“£(5, >§<, W. S. Woj.
 717. Giedroyć Henryk (1.9.1896) >§<, 1 p. a. I. leg.
 718. Rozwadowski Kazimierz Michał (5.8.1898) KN, >§<2. KZ. WLśr., 19 p. a. 1.
 719. Zbijewski Konstanty (12.1.1898) $&5, KN, >§t, 13 d. a. k.
 720. Mrowec Wacław Zygmunt (25.7.1899) >§I3, 9 d. a. k.
 721. Rogói Stanisław II (17.5.1897), 10 p. a. c.
 722. Pałucki Stefan (19.10.1895) KN.. >#<2. KZ- sr., 21 dyw. piech.
 723. Czech Mieczysław I (28.12.1897) KN.. KZ. sr., Szt. Gł.
 724. Zbierajewski Feliks (30.5.1892), C. W. Art.
 725. Witliński Edward (31.3.1896) 3^5, »1*4, 20 p. a. I.
  19 Dyhdalewicz Edward (26.9.1896) >§<, 6 d. a. pl.
 726. Piotrowicz Stanisław (18.6.1895) >§4 3, D. O. K. VIII.
 727. Rudzis Stanisław (6.5.1896) dypl. >§S, Szt. Gł.
 728. Firla Kazimierz Józef (28.2.1897) KZ. sr., 6 p. a. 1.
 729. Tablszewskl Adam Józef (23.12.1898) >§4 2, 31 p. a. 1.
 730. Sokolnicki Tadeusz III (28.10.1896) >§4, 2 p. a. 1. leg.
 731. Sobczyftskl Kazimierz (12.1.1895) KZ. sr., 8 p. a. c.
 732. Zwarycz Jan Roman (23.2.1898) *§n, C. W. Art.
 733. Żołędziowski Ryszard II (6.12.1899), 17 p. a. 1.
 734. Pastuszewski January (3.5.1898) KZ. sr., KZ. WLśr., 3 p. a. c.
 735. Melbechowski Adam (3.1 1899) 1 p. a. c.
 736. Sobolewski Jan Franciszek (1.1.1899) W§<, KZ. sr., 24 p. a. 1.
 737. Sokołowski Konstanty (27.5.1899) C. W. Art.
 738. Kamiński Mieczysław Anastazy (15.4.1894) w dysp. szefa Dep. Art. M. S. Wojsk.
 739. Borowski Jan III (15.4.1893) >§*, KZ. sr., 11 d. a. k.
 740. Grleb Józef (23.7.1893) KN., >§<l. B. Pers. M. S. Wojsk.
 741. Saraszewskl Mieczysław (20.10.1896) KN., KZ, sr., 5 d. a. k.
 742. Szpądrowskl Kazimierz Stanisław (1.3.1899) §!. MN. KZ. sr., W. S. Woj.
 743. Szczekowski Władysław (14.2.1898) dypl., ^C5. KN.. „§«3, KZ. sr., Szt, Gł.
 744. From Marjan Stanisław (7.9.1895) 5, 3 p, a. I. leg.
 745. Rudzki Eugenjusz Ksawery (3.12.1895) KN., 10 dyw. piech.
 746. Młoszewski Jan Marjan (20.9.1897) dypl. 3 sam. bryg. kaw.
 747. Studnickl Bronisław (1.10.1899) 21 p. a. 1.
 748. Podfilipski Stanislaw (20.1.1896) !#. KZ. sr., 5 d. a. pl.
 749. Fieldorf Stanisław (23.8.1899) KN., l-$<4, W. S. Woj.
 750. Rykiert Edward (10.8.1896) >§18, 1 p. a. m.
 751. Krótki Józef (5.8.1899) >§4 4, KZ. br„ C. W. Art. 13
  13
 752. Nadratowskl Tadeusz Marjan (10.12.1897) ^ 5, >§! 3, D. O. K. VII.
 753. Górski Józef Konrad (12.2.1897), 3^5, >§4, W. S. Woj.
 754. Gintel Jan (17.3.1899), >$14, Szk. Pchor. dla Pdfc.
 755. Mar* Jerzy (22.7.1896) $<5, Flot. Pińska.
 756. Bylczyński Jan (i7.11.1895) >§42, KZ. sr., KZ. WLśr., 19 p. a. 1.
 757. Małecki Konstanty (8.11.1897) 9 d. a. k.
 758. Kulicki Jan (13.7.1898) D. O. K. III.
 759. Bieniak Marjan (22.7.1898), >§4 2, 1 p. a. pl.
 760. Jaroslewicz Marjan (8.12.1897) KN., >§<3, C. W. Art.
 761. Pac-Pomamecki Mikołaj (17.12.1891) >§4 2, KZ. WLśr., 1 d. pom. art.
 762. Kaleta Wiktor (22.12.1897) KN., KZ. sr., B. Pers. M. S. Wojsk.
 763. Baranowski Wiktor II (1.11.1899) >§4 2, KZ. sr., D. O. K. IV.
 764. Smółka Henryk Antoni Marceli (14.1.1899) >§4, KZ. sr., 28 p. a. I.
 765. Badecki Józef (19.5.1899) ł§4, 25 p. a. 1.
 766. Antropow Jerzy (4.1.1893), >§4, KZ. sr., 7 d, a. k.
 767. Oyrzyński Stanisław Konstanty (11.3.1899) 7 p. a. c.
 768. Dobrowolski Zygmunt IV (1.5.1899) 6 p. a. e.
 769. Bąkowski Jan (27.1.1896) >§4 2, D. O. K. III.
 770. Makulec Szczepan Tadeusz (24,12.1895) D. O. K. IV.
 771. Zylber Mieczysław (30.7.1896) KN., >§42, 1 p. a. pl.
 772. Nlemczyński Roman (12.11.1897) KN. >§4 4, KZ. sr.. 11 grupa art.
 773. Szczurek Wacław Józef (10.3.1898) >§4, 25 p. a. 1.
 774. Janlsz Wilhelm Stanisław (27.4.1896) 1 p. a. m.
 775. Proskumłcki Eugenjusz (2.8.1894) KZ. sr., 20 p. a. 1.
 776. Żarski Antoni (14.8..1888) KZ. sr., 20 p. a. I.
 777. Szagon Karol (14.2.1890) >$«, KZ. sr., KZ. WLśr , w dysp. szefa Dep. Art. M. S.
  Wojsk.
 778. Bursa Leonard (11.8.1897) KN., >§4, 1 p. a. m.
  Starszeństwo z dniem J-go stycznia. 1929 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 779. Musielewicz Józef Władysław (11.10.1891) dypl. KZ. sr., Gen. lnsp. Sił Zbr.
 780. Wiśniewski Zygmunt I (1.1.1894) na studjach politechn.
 781. Najwer Walenty Michał (12.2.1895) >§4 4, MN., KZ. sr., C. W. Art. Plot.
 782. Rosner Franciszek (22.11.1895) KZ. śr.. W. S. Woj.
 783. Lewicki Roman Antoni (1.5.1899) >§43, KZ. sr., 5 p. a. I.
 784. Nowakowski Bronisław Marjan (3.9.1898), KN., >§(2, 13 p. a. 1.
 785. Grablański Witold (21.2.1898) >§42, 2 bat. pom. art.
 786. Lewandowski Stanisław II (8.5.1896) Gen. Insp. Sił. Zbr.
 787. Marcinek Otto Wilhelm (4.8.1897) >§4, KZ. sr., Szk. Pchor. Rez. Art,
 788. Wołkowiński Edmund (27.6.1897) Ą|jfl, 27 p. a. 1..
 789. Żmuda Józef (17 3.1893) >§4, 23 p. a. 1.
 790. Niziński Mieczysław (28.12.1899) >§4, 30 p. a. 1.
 791. Janicki Tadeusz Marjan (1.10.1899), KZ. sf., D. O. K. VI.
 792. Bogucki Wiktor (27.7.1898) >§*t, 1 p. a. pl.
 793. Chmiołek Eugenjusz (9.6.1898) >§W, 12 p. a. I.
 794. Hubicki Adam (10.11.1894) KN., KZ. sr.. 5 d. a. k.
 795. Zacharjasiewicz Teodor August Sylwester (31.12.1899) >§4 2, 7 d. a. pl.
 796. Jankowski Marjan II (2.2.1896) l^*!, KZ. sr., 23 p. a. I.
 797. Wojtkiewicz Marjan Witold (18.11.1898) #, 17 p. a. ).
 798. Zakrzewski Alojzy (18.2.1897) >§4 2, 25 p. a. I.
 799. Filipkowski Juljusz Jakób Jan (25.7.1899) dypl. KN., >§4, Gen. Insp. Sił Zbr.
 800. Deskur Feliks Marjan (11.9.1899), 5 p. a. 1.
 801. Krannerwetter Alojzy Kazimierz (6.9.1899) 'ł* 2, KZ. sr., 10 d. a. k.
 802. Wojtowicz Grzegorz (1.2.1897) KN., >§i 3, KZ. sr., 3 d. a. p.
  Usta Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Kapitanowie
  195
 803. Pałaszewski Władysław (2.10.1895), 27 p. a. I.
 804. Surdykowski Kazimierz (26.1.1897) KN., 2, W. S. Woj.
 805. Nowacki Jerzy Bolesław (8.3.1 S98) !jj# KZ. sr., K. O. P.
 806. Gadomski Tadeusz II (18.4.1899) Hj*i, 19 p. a. 1.
 807. Kozieł Józel (8.5.1900) KN.. k$i, 4 p. a. I.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 808. Kopel Wojciech (28.6.1898) *|s- 5 P- a- c.
 809. Olechowski Stanisław (1.3.1898) KZ. sr., 26 dyw. piech.
 810. Spaltenstein Henryk Lucjan (13.12.1896) wjk(, KZ. WLśr., 5 dyw. piech.
 811. Wojtulewskl Leonard (2.2.1896), D. O. K. IV.
 812. Czerniakowski Włodzimierz (3.11.1896), 2 p. a. c.
 813. Kuphal Tadeusz (15.4.1894) KZ. sr., 13 p. a. 1.
 814. Pawłowski Jan V (5.11.1898) dypl. >$(, 14 dyw. piech.
 815. Sztukowski Stefan (28.7.1897) §, 1 p. a. pi.
 816. Mystkowski Marjan Wacław (8.9.1893) KN.. KZ. sr., D. O. K. V.
 817. Szilagyi Józef Artur Mieczysław (24.8.1895) KZ. sr.. Flot. Pińska.
 818. Niewrzałkiewicz Maksy mil jan (19.5.1891), 14 p. a. I.
 819. Józefkowicz Zygmunt (3.3.1895) KN., 3, KZ. sr., 1 p. a. n.
 820. Jamowiecki Leonidas (3.12.1896) KZ. sr., 14 d. a. k.
 821. Szulczewski Zdzisław (31.10.1896), 1 d. pg. panc.
 822. Klkal Franciszek Szymon (17.9.1898), 12 p. a. 1.
 823. Barański Aleksander Jan (3.1,1899), 7 p. a. 1.
 824. Obstarczyk Franciszek (20.10.1894) KN., >$t, D. O. K. V.
 825. Szymyśllk Zygmunt (1.5.1897), 29 p. a. 1.
 826. Gdula Wiktor Emiljan (12.10.1896) 2. 31 p. a. 1.
 827. Bilinkiewicz Jul jan (22.4.1900), D. O. K. X.
 828. Podczaski Józef (23.3.1896), 5 d. a. k.
 829. Car Władysław (2.1.1895), 4 p. a. c.
 830. Chmarzyński Jan (24.5.1893) KN. hf<! 2, Szt. GL
 831. Czujkiewlcz Edward (27.5.1896) KZ. sr., D. O. K. II.
 832. Kuroczyckl Zygmunt August (7.11.1893) KZ. sr., 6 d. a. k.
 833. Gruiewski Henryk Marjan Aleksander (1.10.1897) 6 p. a I.
 834. Prager Alfred (5.6.1899) l^i, KZ. sr., Szk. Pchor. Rez. Art.
 835. Osikowski Wiktor Stanisław (6.2.1899) '■$*(, 26 p. a. I.
 836. Pietrzak Jan (2.2.1896), MN. 1 p. a. 1. leg.
 837. Wiliński Stefan (12.1.1899) KZ. sr. D. O. K. IV.
 838. Zubek Juljan (25.4.1896) W?«, 9 p. a. I.
 839. Sienlewlcz Zbigniew (7.1.1898), 9 p. a. c.
 840. Pilczyński Juljan Jan Karol (27.1.1890) >jjjk 2, 27 p. a. 1.
 841. Łamek Czesław (18.7.1892) Ä, 8 p. a. c.
 842. Dudek Mieczysław I (3.6.1894), KZ. sr., 16 p. a. I.
 843. Szwed Jan (16.10.1898) H§k, 14 p. a. I.
 844. Mucha Zygmunt Andrzej (13,4.1897) KN., łłj*(, 3 p. a. 1. leg.
 845. Sałęga Jan (30.3.1894) pf-ł 3, C. W. Art.
 846. Zapaśnik Witold Zygmunt (12.4.1890) KZ. sr., Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 847. Messinger Antoni Kazimierz (29.4.1897) KN. 10 p. a. c.
 848. Antoszewicz Jerzy (19.2.1898) KZ. sr., C. W. Art.
 849. Semliskł Zbigniew Teobald Ewaryst (26.10.1900) dypl. hjkf, Dep. Art. M. S. Wojsk.
 850. Wardein Edward (5.5.1894) 1^, KZ. sr., 4 d. a. k.
 851. Kamiński Stefan III (26.6.1897) )■§<, KZ. sr., Flot. Pińska.
 852. Suiewski Aleksander (21.10.1897) 3^(5, KZ. sr., W. S. Woj.
 853. Szymański Tadeusz III (28.10.1894) KZ. sr., 15 dyw. piech.
 854. Zaborowski Kazimierz Emil (2.10,1895) >^2, 3 d. a. pl.
 855. Zemanek Adam (14.9.1898) KZ. sr.. D. O. K. VI.
 856. Stawarz Sylwester (6.12.1896) KN, >j<, C. W. Art.
  196
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Kapitanowie
 857. Stańkowski Stanisław I (10.4.1898) KZ. sr.f 11 p. a. 1.
 858. Schoener Franciszek Ksawery (28.11.1899) 3^(5, 20 p. a. I.
 859. Bojanowski Stanisław (6.3.1899) 3»JC5, >^4, 1 p. a. 1. ieg.
 860. Gieysztor Stanisław (15.9.1891) KZ. sr., D. O. K. 1.
 861. RojewskI Stefan (2.7.1895) l|«, 17 p. a. 1.
 862. Minkiewicz Antoni II (15.1.1900) dypl. HK C. W. Studj. Wojsk.
 863. Czyrko Jan Bolesław (6.5.1899) 2 p. a. 1. leg.
 864. Kazak Józef (24.3.1900), 2 d. pg. panc.
 865. Stylo Bogumił (19.12.1897) KZ. sr.f D. O. K. X.
 866. Adamiecki Stefan (26.9.1893) 3^5, 4 d. a. k.
 867. Skrzywan Kazimierz Stanisław (9.5.1899), W. S. Woj.
 868. Szary Eugeńjusz (29.11.1899), 6 p. a. c.
 869. Lubicz~Nycz Leszek (20.8.1899) ^C5, KN, #, Centr. Inst. W. F.
 870. Paszkiewicz Józef (12.2.1898) 3*8i 5, ^4, 17 p. a. 1.
 871. Wierzchowski Stanisław Marjan (30.12.1900) dypl., Gen. Insp. Sił. Zbr.
 872. Panek Stanisław (12.10.1896) KZ, sr., 30 p. a. I.
 873. Jelowicki Tadeusz Stanisław (30.4.1897) MN., KZ. sr., 31 p. a. 1.
 874. Napieralski Kazimierz Mieczysław (31.5.1899) dypl. Szt. Gł.
 875. Kirchmayer Jerzy Marja Józef (29.8.1895) >$^I, KZ. sr., W. S. Woj.
 876. Pruski Stanisław 1 (13.4.1896) KN, KZ. sr., 26 p. a. 1.
 877. Kański Władysław (5.11.1900), KZ. sr., 5 p. a. c.
 878. Zdrojewski Antoni Józef (26.3.1900) 16 p. a. 1.
 879. Ostrowski Jan Józef (26.3.1894) dypl., MN., D. O. K. I.
 880. Staczyński Wandalin Konrad (23.4.1900), MN., skł. osob. I. wicemin. spraw wojsk.
 881. Moidień Juljusz (11.2.1898), 8 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem l~go stycznia 1931 r.
 882. Apoznański Jan (24.12.1894), 1 p. a. c.
 883. Paszkowski Jan (24.5.1895) 2, 17 p. a. 1.
 884. Rowiński Konrad Kazimierz (23.10.1899) MN, KZ. sr., 1 p. a. c.
 885. Szymkiewicz Klemens (8.9.1893), 12 p. a. 1.
 886. Bahrynowski Stanisław (18.11.1895) dypl. KZ. sr., D-two Br. Panc. M. S. Wojsk.
 887. Grzmlelewski Stefan (27.4.1892) 3 p. a. c.
 888. Świerczyńskl Wincenty 1 (14.7.1894) >^2, 9 p. a. 1.
 889. Chrystowski Lucjan (8.10.1896) KZ. sr., 10 p. a. I.
 890. Gergowicz Jerzy Marjan (2.10.1897), 6 p. a. c.
 891. Ćwirko-Gddycki Ludwik (8.6.1896) 1 d. pom. art.
 892. Głowacki Henryk (13.1.1897) >f<, 15 p. a. I.
 893. Jędrychowski Marjan Marcin (6.7.1899), 18 p. a. I.
 894. Mrozińskl Kazimierz Tadeusz (18.3.1898) KZ. sr., 1 p. a. pl.
 895. Szczęsny Piotr (18.8.1894), 10 p. a. c.
 896. Fengler Alfons (26.7.1898) iffl, 1 p. a. pl.
 897. Pieńkowski Ludwik (8.6.1895), 1 d. pg. panc.
 898. Kosmowski Wacław 1 (7.1.1896) MN, 29 p. a. 1.
 899. Srzednicki Jan Mieczysław (20.8.1900) MN, C. W. Art. Plot.
 900. Wojewódzki Zygmunt (4.5.1897) 3$£C5, 6 d. a. k.
 901. Chrzanowski Józef Stanisław (19.1.1898) ►jj*, Szk. Pchor. Rez. Art.
 902. Kość Aleksander (21.12.1897), 1 d. pom. art.
 903. Henneberg Jerzy Ludwik Paweł (17.9.1896) l^H4, KZ. sr., KZ. WLśr., 19 p. a. 1-
 904. Morawski Bronisław Kazimierz Aleksander Marja (27.8.1900) 2 d. a. k.
 905. Lewicki Walenty (29.12.1896) 20 p. a. I.
 906. Nowicki Jan II (2.5.1897) KZ. sr., KZ. WLśr., 29 p. a. I.
 907. Rozwadowski Tadeusz Eugeńjusz (14.9.1900), 21 p. a. I.
 908. Para Mieczysław (22.7.1895) 21 p. a. 1.
 909. Horn Ignacy Gustaw (31.7.1897) 12 p. a. 1.
 910. Tokarz Juljan Antoni (6.1.1899), 24 p. a. 1.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Kapitanowie
  197
 911. Krzyściak Władysław (23.7.1899), 8 p. a. 1.
 912. Misiewski Eustachy Edward (20.9.1898) *£(4, KZ. WLśr., 7 d. a. k.
 913. Kaluziński Roman (12.8.1899) MN, Szk. Pchor Rez. Art.
 914. Rogalski Wacław (28.9.1900) MN, 3 p. a. c.
 915. Link Tadeusz Czesław (5.7.1900) dypl. {*, 30 dyw. piech.
 916. Czwartacki Aleksander Szczęsny (10.6.1901) D. O. K. IX.
 917. Rutkowski Franciszek 11 (31.8.1899), 7 p. a. c.
 918. Grzybowski Bronisław Stanisław (4.9.1900) 2, 6 p. a. c.
 919. Żmudziński Kazimierz Józef (1.3.1903) 1 p. a. m.
 920. Rembalski Stanisław (29.3.1899) {*12, KZ. sr., 4 p. a. c.
 921. Rutyński Bogusław (20.9.1900), 6 p. a. c.
 922. Hemik Stefan (21.4.1895), 32 d. a. 1.
 923. Biliński Witold (25.9.1899) )JC5, {-12, KZ. sr., Szk. Pchor. Rez. Art.
 924. Pieńkowski Zygmunt (29.10.1896) dypl. {w, Szt. Gł.
 925. Szczepański Michał Marjan (9.4.1897) >J^2, 24 dyw. piech.
 926. Bugajski Jerzy (10.10.1900) MN, 11 d. a. k.
 927. Święch Adam (24.12.1898) KZ. sr., 14 p. a. 1.
 928. Nawrocki Marjan (27.7.1892) KZ. WLśr.. 2 d. a. pl.
 929. Strohmenger Stefan Jan (2.9.1899), D. O. War. Wilno.
 930. Skarżyński Mieczysław (I3.10.189l), 31 p. a. 1.
 931. Krzyszkowski Tadeusz (27.11.1899), 19 p. a. 1.
 932. Kuniczak Stanisław Bronisław (15.10.1900) KZ. sr., 5 p. a. 1.
 933. Piekarski Franciszek Marek (7.10.1900), 8 p. a. 1.
 934. Wilkoński Wojciech Zenon (22.12.1898), 14 p. a. 1.
 935. Orłowski Jan IV (16.2.1899), 23 p. a. I.
 936. Urbanowicz Aleksander (23.9.1899), 1 p. a. m.
 937. Walasek Jan (23.11.1899) {«2, 15 p. a. 1.
 938. Adamowicz Juljan (11.2.1895) {«I, D. O. K. I.
 939. Cieszkowski Tadeusz Wiktor (2.2.1898), 4 p. a. 1.
 940. Leciejewicz Tadeusz Jan (25.10.1898) MN., KZ. sr., 7 p. a. c.
 941. Szeremeta Tadeusz Juljan (7.1.1897), 22 p. a. 1.
 942. Pałka Wilhelm (18.1.1896), 13 p. a. 1.
 943. Sarbinowski Władysław Franciszek (2.6.1899), 26 p. a. I.
 944. Naruszewicz Czesław (24.12.1899) {*12, 4 p. a. c.
 945. Walewski Franciszek (29.7.1897), 9 p. a. 1.
 946. Kossakiewicz Tadeusz (3.9.1899), 1 p. a. n.
 947. Szczęśniak Kazimierz (10.7.1898), 23 p. a. 1.
 948. Janikowski Roman (28.2.1893), 1 d. pg. panc.
 949. Ostrowicz Tadeusz (12.8.1899), Szk. Pchor. Rez. Art.
 950. Koryciński Stanisław Jan (8.11.1897), 7 p. a. c.
 951. Bodek-Mirski Zygmunt (24.5.1895), J^(5, KN, *5^, 7 d. a. k.
 952. Paschalski Tadeusz (17.1.1900) {*, 17 p. a. I.
 953. Popowicz Stanisław (27.4.1895), 1 p. a. pl.
 954. Włodarczyk Jerzy (16.2.1898) {<2, MN., 1 p. a. n.
 955. Gay Wacław (25.8.1898) >$«, 31 p. a. 1.
 956. Rylski Józef Ambroży (4.7.1896) 2, B. Pers. M. S. Wojsk.
 957. Aulich Józef (9.3.1898), 10 d. a. k.
 958. Malłysko Zenon (16.2.1898) C. W. Art.
 959. Lewaszkiewicz Walerjan (27.4.1898) 5, {h, 12 d. a. k.
 960. Planeto Franciszek Tomasz (20.9.1896) {•!, 2 d. a. pl.
 961. Ejczun Józef (24.5.1894) 5^(5, 29 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 962. Wołowiec Stanisław (29.9.1892) KZ. sr., 7 p. a. 1.
 963. Kulesza Piotr Ii (8.3.1898), 6 d. a. k.
 964. Wyrzykowski Karol (17.11.1892) {<!, KZ. sr., KZ. WLśr., 29 p. a. 1.
 965. Przybyło Wojciech Józef (20.2.1897), 18. p. a. 1.
 966. Czech Juljusz (26.9.1901) KZ. sr., 31 p. a. I.
 967. Ihnatowicz Stanislaw Józef (27.12.1898), 19 p. a. 1.
 968. Blechinger Ferdynand (25.12.1896), 6 d. a. pi.
 969. Ostrowski Zygmunt (7.4.1899) KZ. sr., D. O. K. III.
 970. Dąbrowski Antoni Zygmunt (10.5.1899) *§<4 2, 17 p. a. I.
 971. Bogdański Józef (12.3.1898) )j(5, !#?, KZ sr., 7 d. a. k.
 972. Dusiński Andrzej (8.12.1895.) KZ. sr., C. W. Art.
 973. Kawalec Ludwik (12.2.1898), 28 p. a. 1.
 974. Jaremski Kazimierz <14.5.1898), 31 p. a. 1.
 975. Węgrzyn Andrzej Bolesław (27.11.1893) KZ. sr., 13 d. a. k.
 976. Baron Józef II (4.3.1899) KZ. sr., Centr. Inst. W. F.
 977. Karasiński Konstanty (5.3.1898) fe]j|(, MN., KZ. sr., Szt. Cl.
 978. Mrówczyński Bolesław Józef (6.10.1900) KZ. sr., 17 p. a. I.
 979. Hermann Antoni II (5.6.1900), 31 p. a. I.
 980. Orłowski Józef (19.3.1898) KZ. sr., 9 p. a. I.
 981. Furmanowicz Leon (11.3.1899) 8 d. a. pl.
 982. Greczek Wilhelm (15.1.1897) >$«, KZ. sr., 31 p. a. 1.
 983. Mokrzycki Zbigniew Bolesław Emil (24.11.1901) >5^5, H§<, 1 p. a. n.
 984. Kopytowski Czesław (16.6.1897) mr. !*§M, C. W. Art.
 985. Wiszniewski Tadeusz III (28.10.1901) :’$4, KZ., WLśr., 24 p. a. 1.
 986. Karczewski Mikołaj 1 (14.5.1898) KZ. sr., KZ., WLśr., 29 p, a. 1.
 987. Eminowicz Olgierd Jerzy (7.2.1902) 1 p. a. pl.
 988. Czapliński Aleksander (26.7.1900) tjj*, 9 d. a. k.
 989. Sternik Edward (13.10.1897) !■§*, 19 p. a. 1.
 990. Cydzik Feliks Leon (18.5.1898), 6 d. a. pl.
 991. 5zymański-Szmendzlak Wacław (23.6.1896), 8 p. a. c.
 992. Reichert Stanisław (22.12.1900), 9 p. a. c.
 993. Cyrkler Ludwik (2.6.1898), w dysp. szefa Dep. Art. M. S. Wojsk.
 994. Kowalski Jan VII (27.12.1902) KZ. sr., 14 p. a. 1.
 995. Szyszko Józef (7.10.1898), 3 d. a. k.
 996. Miller Walenty (25.7.1900) MN., 2 d. a. pl.
 997. Kiedrzyński Marjan II (2.2.1895) )*$(5, >§<2, KZ. sr., 16 p. a. 1.
  PORUCZNICY
  Starszeństwo z dniem I-go czerwca 1919 r.
 998. Wiśniewski Stanisław III (27.4.1898) 15 p. a. 1.
 999. Krzeszowski Sławomir Zbigniew (27.12.1894) 9 p. a. 1.
 1000. Tymieniecki Jan (15.12.1896), 8 p. a. c.
 1001. Dobrowolański Leon (12.5.1897) )»§4, KZ. sr., 1 d. a. k.
 1002. Bierczyński Ludwik Stefan (23.8.1896) KZ. sr., 9 p. a. 1.
 1003. Gęstwicki Paweł Bolesław (12.1.1895), 8 p. a. c.
 1004. Rożnowski Edmund Florentyn (16.10.1893), w dysp. d-cy O. K. VII.
 1005. Brzeziński Adam Emil (5.8.1896), P. K. U. Lublin.
 1006. Kózka Józef Alojzy (13.1.1892) w&i, 2 d. pg. panc.
 1007. Bronowski Bolesław (11.2.1897), 8 p. a. 1.
 1008. Błaiyński Bronisław Kazimierz (22.8.1896), 1 d. pg. panc.
 1009. Kazkiewicz Bronisław (31.5.1897), 10 p. a. 1.
 1010. Ostrlhansky Ludwik Juljusz (26.8.1898), 13 p. a. I.
 1011. Krysakowski Stanisław Antoni (8.5.1897) »jß<, ® P* «• c.
 1012. Rutkowski Stanisław II (12.3.1894), 23 p. a. I.
 1013. Ostrowicz Zbigniew Jan (21.10.1896), 22 p. a. 1.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Porucznicy
  199
 1014. Kwiatkowski Kazimierz Alfons (30.10.1894), 1 p. a. n.
 1015. Lipiński Zdzisław Zygfryd (29.3.1895), P. K. U. Warszawa M. I.
 1016. Mastalerz Wiktor Władysław (27.7.1899), 8 p. a. c.
 1017. Dąbrowski Henryk V (14.6.1895) KN., KZ. sr„ w dysp. szefa Dep. Art. M.S. Wojsk.
 1018. Szymanowski Janusz (19.9.1895), 9. p. a. I.
 1019. Falimirski Adam Eugeniusz (9.5.1899), 6 p. a. c.
 1020. Moskal Józef Itl (14.6.1895), 20 p. a. 1.
 1021. Srzedziński Zygmunt Wacław (17.11.1897) >$«, Szk. Pchor. Piech.
 1022. Wilkosz Stanisław Marcin (12.10.1896), 12 p. a. 1.
 1023. Pawikowski Konrad Mar)an Roman (15.6.1893), Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 1024. Dyrlik Franciszek (3.10.1897), 3 p. a. 1. leg.
 1025. Lerkam Jan Aleksander (6.10.1898), K. O. C. Biedrusko.
 1026. Szczęsnowicz Franciszek (28.9.1896), KN., 1 p. a. n.
 1027. Kasprzyk Artur Józef (24.4.1899) KZ. sr., 21 p. a. 1.
 1028. Martynowski Tadeusz (15.12.1895), 2 p. a. I. leg.
 1029. Nieduszyński Kazimierz (18.4.1898), 18 p. a. 1.
 1030. Skorupski Janusz (12.7.1897), 13 p. a. 1.
 1031. Malinowski Władysław 111 (23.11.1899), s. n. do 1.10.1932 r.
 1032. Urjasz Jan (12.12.1895), w dysp. szefa Dep. Art. M. S. Wojsk.
 1033. Przeidzlecki Władysław (13.1.1897) , 26 p. a. 1.
 1034. EIjaszewicz Bronisław (7.4.1897), 3 d. a. k.
 1035. Młodzianowski Stanisław II (7.5.189?) 1 d. pg. pani .
 1036. Stawiński Edmund (5.11.1898), 3 p. a. c.
 1037. Grygosiński Wacław (4.10.1897), 4 p. a. 1.
 1038. Sypniewski Felicjan Franciszek Teodor (9.3.1897), 5 p. a. 1.
 1039. Daszewski Tadeusz 11 (13.6.1896), 1 p. a. pl.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1919 r.
 1040. Kubalski Edward (1.10.1897) >$«, KZ. sr., 13 p. a. 1.
 1041. Kozłowski Czesław 1 (2.5.1896), 18 p. a. I.
 1042. Zieliński Józef II (6.9.1895) >§<, 8 d. a. pl.
 1043. Brzeziński Jan U (24.6.1895), 1 d. pom. art.
 1044. Szopiński Jakób (2.7.1891), KZ. sr., D. O. K. VI.
 1045. Michałowski Mieczysław (18.9.1895), 16 p. a. 1.
 1046. Alwin Roman (26.6.1897), 16 p. a. 1.
 1047. Mikruta Stanisław (29.3.1892), MN. 25 p. a. 1.
 1048. Sielicki Wącław (15.9.1894) $«, 1 d. pom. art.
 1049. Wołoszyński Władysław (23.11.1896), 10 p. a. c.
 1050. Erlich Jan (25.5.1896), 19 p. a. 1.
 1051. Podgórski Paweł (28.2.1891), 1 d. pom. art.
 1052. Kamiński Franciszek II- (18.7.1895), 8 p. a. c.
 1053. Wilczyński Eugenjusz (3.10.1892), 13 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1920 r.
 1054. Kentzer Zygmunt Józef (13.4.1895), 15 p. a. 1.
 1055. Flrla Gustaw Józef Bronisław (1.7.1900), 2 p. a. c.
 1056. Bystydzieński Stanisław (23.10.1897) H®«, 2 p. a. I. leg.
 1057. Bornstaedt Franciszek (4.6.1898) KZ. sr., 32 d. a. 1.
 1058. Köhler Alfons (8.3.1900), 7 d. a. pl.
 1059. Albert Edward (8.8.1900) 15 p. a. 1.
 1060. Hydzik Marcin (11.11.1897) KN., 22 p. a. 1.
 1061. Wojciechowski Stanisław VI! (23.9.1898), 16 p. a. I.
 1062. Grzywiński Jan II (4.11.1893) J$C5, >f<3, MN., 30 p. a. 1.
  200
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Porucznicy
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1920 r.
 1063. Lehmann Zygmunt (21.4.1898), 25 p. a. I.
 1064. Zakrzewski Bronisław Wilhelm Tytus (4.1.1899), 3 d. a. pl.
 1065. Porniewski Mieczysław (5.12.1898), 1 p. a. pl.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1920 r.
 1066. Gubrynowicz Alfred (11.8.1899), 1 d. pg. panc.
 1067. Kraszewski Stanisław (28.1.1897, 8 p. a. 1.
 1068. Purchla Józef (10.9.1897), 25 p. a. 1.
 1069. Skotnicki Edward Karol (10.10.1898), 10 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go września 1920 r.
 1070. ŻniAski Paweł Kazimierz (20.3.1898), 14 p. a. 1.
 1071. Tarnawski Kazimierz Bolesław (9.10.1899), 15 p. a. 1.
 1072. Paulo Adam (14.1.1902) Aj. 2 p. a. 1. leg.
 1073. Pajdo Antoni (24.6.1899) HK 8 P- a. 1.
 1074. BuwaJ Jan (28.2.1897) »$(, 27 p. a. 1.
 1075. Dormus Jerzy Henryk (23.5.1899) i^, 10 p. a. c.
  Starszeństwo z dniem 1-go października 1920 r.
 1076. Dębski Seweryn (8.1.1900), 4 p. a. 1.
 1077. Leichtfried Edmund Franciszek (27.9.1900) KN., l*j|«, 22 p. a. 1.
 1078. Kruszyn Franciszek Jan (21.12.1898) 8 d. a. pl.
 1079. Chrobak Tadeusz (5.5.1898), 5 d. a. pl.
 1080. Salcewicz Jan (10.5.1896), 20 p. a. 1.
 1081. Jusiński Teofil (13.10.1895) MN., KZ. sr., Szt. Gł.
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1920 r.
 1082. Scholz Józef Franciszek (25.12.1900), 5 p. a. 1.
  2 Bratkowski Edward (1.10.1895), 20 p. a. 1.
 1083. Zawalnlcki Adolf (6.3.1900), 1 d. pom. art.
 1084. Ćwikliński Juljusz (3.8.1897), C. W. Art.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1920 r.
 1085. Mlnnlcki Jerzy (12.1.1898), 3 p. a. c.
 1086. Mańkowski Stefan (6.4.1899) KZ. sr., D. O. K. III.
 1087. Koźmiński Mieczysław Zygmunt (5.1.1898), 5 d. a. pl.
 1088. Lipski Hipolit (22.2.1899) *f«, 1 p. a. 1. leg.
 1089. Zawrzel Leon Benedykt (18.5.1899) l*^, 22 p. a. 1.
 1090. Orlicz-Pawłat Kazimierz (4.3.1899), KZ. sr., 9 p. a. 1.
 1091. Borkowski Roman (17.12.1900) A, 1 d. pom. art.
 1092. Ważyński Kazimierz (3.7.1899) !*$<, 27 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1921 r.
 1093. Kunat Władysław (28.5.1897), MN., 7 p. a. 1.
 1094. Kuczora Leonard Ludwik (6.11.1893), 16 p. a. 1.
 1095. Węgrzyński Edward (23.8.1899), 5 p. a. I.
 1096. Łagodzić Teodor II (12.9.1899) KZ. sr., 24 p. a. 1.
 1097. Woycikiewicz Bronisław Witold (1.10.1898), D. O. K. IX.
 1098. Kaszewski Kazimierz (22.10.1898), 7 p. a. 1.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Porucznicy
  201
 1099. Dąmbski Jacek (13.4.1902) 14 p. a. I.
 1100. Bezeg Augustyn Antoni Piotr (29.5.1898) 23 p. a. 1.
 1101. Zieliński Henryk (23.8.1901) Szk. Pchor. Rez. Art.
  Starszeństwo z dniem I-go lutego 1921 r.
 1102. Kiesznicwski Stanisław (19.4.1897) KN., 32 d. a. I.
 1103. Kucharski Piotr (27.6.1896) Ąl, 4 p. a. c.
 1104. Hrabowski Mieczysław (14.5.1898), 14 p. a. 1.
 1105. Czechowicz Konstanty (10.9.1898) l^fl, 21 p. a. 1.
 1106. Ilczuk Jan (6.5.1899), 24 p. ą. 1.
 1107. Danysz Jan Piotr Brunon (6.10.1898), 28 p. a. 1.
  7» Klimowicz Bolesław (15.2.1896) 1 d. pg. panc.
 1108. Konopka Stefan (2.9.1899), 20 p. a. 1.
 1109. Szczepański Eugenjusz Romuald (30.10.1898), 9 p. a. c.
 1110. Kniphauzen Jan Edward (6.5.1894) W. S. Woj.
 1111. Pukowski Władysław (17.6.1899), 5 p. a. 1.
 1112. Goszczyński Jan (13.1.1896) l^l, 5 d. a. k.
 1113. Dąbski-Nerlich Paweł Juljan (29.4.1899) Ąp, 7 d. a. k.
  Starszeństwo z dniem 1-go marca 1921 r.
 1114. Koźniewski Stefan (14.2.1900), 26 p. a. I.
 1115. Grabowski Zygmunt Jan Władysław (10.2.1898), 5 p. a. 1.
 1116. Bereśniewicz Jerzy (6.11.1897), W. S. Woj.
 1117. Polak Jan Bolesław (23.8.1901), 29 p. a. 1.
 1118. Niesiołowski Paweł Tadeusz (22.10.1901), 7 d. a. k.
 1119. Ilcewicz Wacław (23.6.1900), 3 p. a. c.
  Starszeństwo z dniem 1-go kwietnia 1921 r.
 1120. Lasocki Włodzimierz (24.11.1895), 12 d. a. k.
 1121. Kopański Władysław Eustachy (11.4.1897), 29 p. a. I.
  Starszeństwo z dniem 1-go maja 1921 r.
 1122. Lewandowski Jan Franciszek (25.10.1897), 1 p. a. m.
 1123. Bukowski Jan Józef Michał (28.1.1898), 11 d. a. k.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1921 r.
 1124. Wilkoński Izydor (21.4.1900) 27 P- a-
 1125. Szrajbert Zygmunt (20.4.1896), 28 p. a. ł.
 1126. Obierski Jan (16.12.1899) >£<, 12 p. a. 1.
 1127. Smoleński Olgerd (2.11.1899), 1 p. a. 1. leg.
 1128. Pawlik Bruno (24.8.1900), D. O. K. V.
 1129. Sozański Józef 111 (19.3.1900), 3 p. a. 1. leg.
 1130. Jordan Kazimierz Juljan Augustyn (3.10.1898)* 16 p. a. 1.
 1131. Wojciechowski Edmund (7.10.1898) KZ. sr., 30 p. a. 1.
 1132. Sklenarz Władysław (31.3.1899) KZ. sr., 7 p. a. 1.
 1133. Gryglewicz Jan (14.7.1896), KN. 22 p. a. 1.
 1134. Rutkowski Wincenty 11 (17.7.1895), $£( 5, 10 d. a. k.
 1135. Klag Maksymiłjan Michał (6.9.1896), 15 p. a. 1.
 1136. Kawczyński Tadeusz (18.1.1897) MN., 8 p. a. c.
 1137. Kostrzewski Adam Franciszek (25.9.1898) KZ. sr., 14 p. a I.
 1138. Konieczko Stefan (5.5.1898), 10 p. a. 1.
 1139. Janiszewski Kazimierz 11 (24.11.1898), 14 p. a. 1.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Porucznicy
 1140. Daćków Władysław Feliks (19.11.1900) wj*, KZ. sr., 18 p. a. I.
 1141. Kostka Jan (12.7.1900), 1. d. a. k.
 1142. KoIodkiewlcz^Wotodklewicz Piotr Paweł (10.7.1898) KZ. sr., Szk. Pchor. Rez. Art.
 1143. Filas Stanisław Franciszek (1.5.1899), 9 p. a. c.
 1144. Żurakowski Tadeusz II (4.10.1898), 9 d. a. k.
 1145. Szulc Jan Stanisław (7.5.1900), 23 p. a. I.
 1146. Jaworski Mieczysław Józef (17.2.1897), w dysp. szefa Dep. Art. M, S. Wojsk.
 1147. Juchnowicz Olgierd (24.3.1898), 9 d. a k.
 1148. Rewicz Marjan (16.3.1902) KZ. sr., 6 p. a. 1.
 1149. Jasiński Józef IV (13.3.1903), 21 p. a. 1.
 1150. Kleczeńskl Karol (25.8.1903), 11 d. a. k.
 1151. Kociuba Kazimierz Franciszek (21.8.1902), 6 d. a. pi.
 1152. Szewalski Stanisław Leon Marek (20.5.1902), 6 d. a. k.
 1153. Marski Emil Klaudjusz (30.10.1897), 1 p. a. pi.
 1154. Dziedzic Juljan Stanisław (30.4.1902) KZ. sr., 18 p. a. I.
 1155. Jacewicz Witold (22.3.1899), Szt. Gł.
 1156. Kulpa Stanisław II (17.2.1898) KZ. sr., 28 p. a. I.
 1157. Szczepański Kazimierz Przemysław (7.9.1900), 18 p. a. I.
 1158. Dembiński Józef (8.3.1898) ^t, 1 p. a. c.
 1159. Bednarczyk Adam (24.12.1894), MN., 22 p. a. 1.
 1160. Wiśniewski Grzegorz (10.3.1899), 22 p. a. I.
 1161. Dębowskl Władysław (5.5.1897), 4 p. a. c.
 1162. Lipiński Jan III (22.3.1896), Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 1163. Kowalski Stanisław VII (3.7.1899), 3 p. a. I. leg.
 1164. Michałowski Stanisław III (13.3.1899) 3^C 5, KN., 29 p. a. 1.
 1165. Radłowski Wiktor (23.12.1895) KZ. sr., W. I. G.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1921 r.
 1166. Kwaśnica Jan (27.5.1898), 11 p. a. 1.
 1167. Pertkiewicz Bronisław (3.9.1897), 19 p. a. I.
 1168. DomalskI Aleksander (16.1.1896), 7 p. a. c.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1921 r.
 1169. Zawadzki Oskar (18.10.1892) inż., 1 p. a. pl.
  Starszeństwo z dniem 1-go września 1921 r.
 1170. Jaskulski Ewald Juljusz (22.4.1900), 4 p. a. 1.
 1171. Kasperski Stefan Stanisław (13.9.1897) KZ. sr., 8 p. a. I.
 1172. Tomaszewski Bronisław (26.8.1891) i*^, 27 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go października 1921 r.
 1173. Bonlsławskl Robert (5.6.1899), 2 d. pg. panc.
 1174. Krajewski Stefan II (15.2.1895), 9 p. a. c.
 1175. Żupańskl Stefan (19.7.1889), C. W. Studj. Wojsk.
 1176. Gryczyński Włodzimierz (30.3.1898) MN., 3 p. panc.
 1177. Godzieliński-Corda-Coreva Zygmunt Marja (2.5.1899) ►jf”!, 1 p. a. m.
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1921 r.
 1178. Szalay Geza Feliks (13.4.1S01), 12 p. a. I.
 1179. Renkuwek Roman (14.2.1899), Szk. Pchor. Piech.
 1180. Charlewskl Zygmunt (9.12.1900), 2 d. a. pl.
 1181. Durys Wacław (13.4.1893), 10 p. a. I.
  Lista Starszeństwa Oflc. Zaw. Artylerji — Porucznicy
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1921 r.
 1182. Proslński Ignacy (31.8.1900), 1 p. a. 1. leg.
 1183. Pokorny Adam (29.9.1901), 6 p. a. c.
 1184. Kucharski Telesfor (5.1.1899), 1 d. pom. art.
 1185. KolaszyAski Eugenjusz (1.11.1897), 24 p. a. 1.
 1186. Leytner Kazimierz (15.11.1895), W. I. G.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia. 1922 r.
 1187. Horodyski Leon (11.4.1897) l^, 14 p. a. I.
 1188. Krassowski Michał Roch (12.3.1900), 27 p. a. 1.
 1189. Marynowskl Zbigniew (12.6.1901) ^2, 1 d. a. k.
 1190. Dźugaj Michał (4.7.1901) i*i, 6 d. a. pl.
 1191. Kozakiewicz Bolesław Lucjan (6.1.1901), 10 p. a. c.
 1192. Marynowskl Jerzy Edward (29.5.1901) >§*, 9 p. a. c.
 1193. Sadowski Jan IV (26.12.1899) >$«, 16 p. a. 1.
 1194. Nowaczyński Tadeusz (5.8.1899) KZ. sr., 30 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1922 r.
 1195. Mianowski Zygmunt II (12.9.1898) w dysp. szefa Dep. Art. M. S. Wojsk.
 1196. Zaremba Czesław 19.6.1898), 5 p. a. I.
 1197. Zboromirski Zygmunt (17.10.1894), 7 d. a. k.
 1198. Piekło Mieczysław II (1.1.1900), 13 p. a. 1.
 1199. Erhardt Witold Szczepan (3.8.1892), 9 p. a. c.
 1200. Wojtanowskl Stanisław Karol (14.11.1900), 6 p. a. 1.
 1201. Heybowlcz Adam (24.12.1902), 9 d. a. k.
  Starszeństwo z dniem 1-go marca 1922 r.
 1202. Kunstetter Jerzy Andrzej Mieczysław (15.4.1899), 1 p. a, m.
 1203. Dumało Stefan (8.9.1896), 15 p. a. 1.
 1204. Petecki Mieczysław Feliks (30.5.1901) 1*$4, KZ. WLśr., 21 p. a. 1.
 1205. Szefer Tadeusz Zdzisław (31.7.1896) ^1, KZ. sr,, 26 p. a. 1.
 1206. Peschel Oswald Franciszek Artur (16.7.1900), 6 d. a. pl.
 1207. Dobrowolski Teodor (26.5.1899), 22 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go kwietnia 1922 r.
 1208. UmiastowskI Jan (23.6.1897), 3 d. a. pl.
 1209. Kowalski Tadeusz III (22.9.1894), 1 d. pom. art.
 1210. Smolaki Ksawery (15.1.1897), 29 p. a. 1.
 1211. Malinowski Zygmunt Tomasz Stanisław (7.3,1898), 3 d. a. pi.
 1212. Lipiński Adam II (30.8.1899), W. I. G.
 1213. Wiśniewski Felicjan (27.5.1901), 1 d. pom. art.
 1214. Zieliński Jan V (6.1.1899), 1 d. a. k.
 1215. Słowikowski Eugenjusz (29.8.1900), 6 p. a. 1.
 1216. Juchniewicz Jan (27.12.1900), 1 p. a. pl.
 1217. Krosnowski Zygmunt (5.6.1901) >§W, s. n. do 31. 5. 1932 r.
 1218. Pilecki Teodor (11.9.1897) MN, KZ. sr., 25 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go maja 1922 r.
 1219. Eysmont Stanisław (26.1.1900) i^l, KZ. sr., 14 d. a. k.
 1220. Rogala Leonard Józef (26.11.1897), 16 p. a. 1.
  204
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerjl — – Porucznicy
 1221. Wisfawski Bolesław (10.1.1898) KZ. sr., 29 p. a. 1.
 1222. Schmidt Henryk (2.1.1901), 7 p. a. c.
 1223. Koziett Stanisław (18.9.1898), 2 p. a. 1. leg.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1922 r.
 1224. Czarnocki Władysław (15.3.1897) 3 p. a. c.
 1225. Kozłowski Kazimierz II (23.11.1897), 1 p. a. pl.
 1226. Tarkowski Eugenjusz (4.10.1896), w dysp. szefa Dep. Art. M. 5. Wojsk.
 1227. Szostak Juljusz (8.1.1902) MN, W. S. Woj.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1922 r.
 1228. Święcicki Bohdan (9.5.1893) ►Jö, KZ. sr., 1 d. a. k.
 1229. Mordasewicz Antoni (17.4.1899), W. S. Woj.
 1230. Czyżewski Zbigniew (14.6.1897), 23 p. a. I.
 1231. Rodziewicz Bolesław (12.9.1896), 6 p. a. I.
 1232. Sadłowskl Marjan (16.7.1895) KZ. sr., 26 p. a. I.
 1233. Kochanowski Stanisław (9.4.1899) KZ. sr., 4 p. a. C. .
  Starszeństwo z dniem l~go sierpnia 1922 r.
 1234. Clellński Marcin (29.11.1898), 1 d. pom. art.
 1235. Rotter Aleksander Władysław Klaudjusz (30.10.1900) 1 d. pom. art.
 1236. Alwin Stanisław Marjan (7.5.1899), 7 p. a. c.
 1237. Kobyliński Roman Ignacy (9.10.1899), 6 p. a, c.
 1238. Cisowski Ludwik (21.2.1899), 6 p. a. I.
 1239. Staśkiewicz Bohdan Stanisław Stefan (26.12.1902), 1 p. a. I. leg.
  7 Rybicki Jan Jerzy (20.10.1898), 32 d. a. 1.
 1240. Dembowski Jerzy Marjan (31.1.1895), 1 p. a. n.
 1241. Burz Jan Roman (9.2.1897), 23 p. a. I.
  Starszeństwo z dniem 1-go października 1922 r.
 1242. Jaszewski Stanisław I (22.6.1889), C. W. Art.
 1243. Szyperko Czesław (18.9.1899), 3 p. a. c.
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1922 r.
 1244. Mikulski Kazimierz (9.3.1901), 31 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1922 r.
 1245. Strzelecki Kazimierz Gustaw Aureljusz (18.4.1900) Ńf<, 13 d. a. k.
 1246. Kazimierczuk Czesław (£.’.4,1896), 8 d. a. pl.
 1247. Ugniewski Roman Kazimierz (4.2.1898), 27 p. a. 1,
 1248. Olewiński Mieczysław (29.6.1899), 13 p. a. 1.
 1249. Szulc Stanisław IV (6.1.1900) 16 p. a. 1.
 1250. Budzyński Witold (i4.11.1898), 3 d. a. p.
 1251. Szczerkowski Bogdan Roman (7.8.1902), 27 p. a. 1.
 1252. Chomlński Edward (23.6.1899) >§4, 19 p. a. I.
 1253. Męcik Stanisław (17.11.1894) 1^2, 11 p. a. 1.
 1254. Belźecki Tadeusz Witold (7.11.1896), 1 d. pom. art.
 1255. Sokołowski Mieczysław II (1.1.1899), 2 d. a. k.
  Lista Starszeństwa Ofic.. Zaw. Artylerji — Porucznicy
  205
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1923 r.
 1256. Wiliński Mieczysław (27.10.1S98), 4 p. a. c.
 1257. Krug Stanisław (2.8.1902), 4 p. a. 1.
 1258. Wiśniewski Marjan IV (15.5.1902), 21 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go marca 1923 r.
 1259. Kreyser Edward Zdzisław (19.4.1901) KZ. sr., 1 p. a. n.
 1260. Tyszkiewicz Ignacy Michał Wiarosław (5.6.1899), 2 bat. pom. art.
 1261. Hofman Henryk (30.6.1901), 1 p. a. pi.
 1262. Stolarczyk Edmund Józef (3.11.1900), 1 p. a. pl.
 1263. Burski Romuald Józef (17.12.1901), 18 p. a. 1.
 1264. Samek Zenon Sylwjusz (28.2.1902), 22 p. a. 1.
 1265. Olszewski Wiktor (18.12.1899) KZ. sr., 1 d. a. k.
 1266. Miikowski Edmund (21.7.1896), 3 d. a. k.
 1267. Broiyna Jerzy Stanisław Napoleon (29.8.1901), 2 bat. pom. art.
 1268. Konopacki Tadeusz Lucjan (27.5.1895), 1 p. a. c.
 1269. Kamiński Józef IV (15.11.1900) KZ. sr., 1 p. a. c.
 1270. Ługowski Ryszard Tomasz (6.3.1897), 9 p. a. I.
 1271. Rutkowski Wacław II (23.9.1897), 5 d. a. pl.
 1272. Faczyński Władysław (22.4.1902), 24 p. a. 1.
 1273. Karoński Czesław (20.7.1898), 1 p. a. n.
 1274. Górski Stefan II (11.12.1895), W. I. G.
 1275. Czajkowski Jerzy (12.3.1896) 2 d. a. pl.
 1276. Dutkiewicz Stanisław II (23.9.1901), Szk. Pchor. Rez. Art.
 1277. Zinkiewicz Mieczysław (26.7.1897), 8 p. a. 1.
 1278. Guttenberger Brunon (21.11.1902), 10 d. a. k.
 1279. Stankiewicz Gustaw II (8.2.1898), 8 p. a. I.
 1280. Kaleciński Feliks (14.1.1899) Ąfit 10 p. a. I.
 1281. Korolko Henryk Stanisław (8.9.1900), 3 p. a. I. leg.
 1282. Kosowicz Jan (28.2.1899), 7 p. a. c.
 1283. Manlszewski Aleksander Marjan (2.10.1896), 1 p. a. pl.
 1284. Rac Edward (27.4.1900), D. O. K. I.
 1285. Chyliński Edmund Jan Brunon (19.9.1901), C. W. Art.
 1286. Winogrodzkl Roman Feliks (2.5.1930) KN, 12 p. a. 1.
 1287. Chytrzyński Stanisław (7.5.1896), 2 d. a. k.
 1288. Czekaj Karol (10.4.1902), 20 p. a. 1.
 1289. Grodzicki Bolesław (22.7.1899, 7 p. a. I.
 1290. Jankowski Bolesław Tadeusz (16.10.1899), 10 d. a. k.
 1291. Świerczyński Stefan Marjan (3.11.1898) KZ. sr., 12 d. a. k.
 1292. Bejnar-Bejnarowicz Stanisław (30.6.1899) >j^, 3 d. a. p.
 1293. Korobowlcz Bronisław (21.12.1901), 31 p. a. 1.
 1294. Toni Jan (27.3.1899), 13 p. a. 1.
 1295. Neumann Jerzy Stanisław (9.12.1899), 26 p. a. 1.
 1296. Krzemleniewskl Maciej Stanisław (25.10.1898), 4 p. a. c.
 1297. Kruk Piotr (2.4.1898), 26 p. a. I.
 1298. Borodzicz Wiktor (8.11.1897), 7 d. a. pl.
 1299. Zajączkowski Witold II (12.1.1900), 5 d. a. k.
 1300. Cichoszewski Tadeusz (29.9.1900), 14 d. a. k.
 1301. Izbick! Zygmunt (30.10.1894), 2 p. a. c.
 1302. Tymiński Władysław II (16.4.1898), 4 p. a. c.
 1303. Grossmann Marjan Stanisław (19.11.1901), P. K. U. Nisko.
 1304. Dąbrowski Stanisław (8.11.1901), 5 d. a. k.
 1305. Kopacz Józef Wiktor (17.2.1901), Szk. Pchor. Rez. Art.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Porucznicy
 1306. Stempkowski Kazimierz (15.3.1898), 6 p. a. 1.
 1307. Nelicki Józef Aleksander (25.2.1901), 5 p. a. c.
 1308. AlbiAski Feliks (21.12.190l), 22 p. a. 1.
 1309. Gurba Wojciech (18.3.1901), 27 p. a. 1.
 1310. Tomaszewki Władysław II (19.10.1900), 13 d. a. k.
 1311. Kaczkowski Piotr (1.8.1900), 20 p. a. I.
  Starszeństwo z dniem I-go kwietnia 1923 r.
 1312. Kowalski Stanisław VI (2.5.1896), Szk. Pchor. Piech.
 1313. Nowakowski Bronisław II (12.12.1898), 25 p. a. I.
 1314. Barszczewski Bolesław (4.7.1F9S) 2 p. a. 1. lej.
 1315. Maluśki Feliks (1.1.1897) ^C5, 3 d. a. k.
 1316. Rybczyński Jan I (28.8.1699), 2 d. pg. panc.
 1317. Nowak Roman Adam (18.7.1900), 10 p. a. I.
 1318. Budkowski Kazimierz (13.2.1901) J’fw, 11 d. a. k.
 1319. Bosiacki Brunon (17.4.1899), 27 p. a. I.
 1320. Szafarski Adam (7.7.1901), 5 p. a. c.
 1321. Baran Józef III (18.3.1899), 8 p. a. c.
 1322. Milkowski Kazimierz (28.4.1898) $(, MN., 6 d. a. k.
 1323. Wolszczan Aleksander (26.4.1898), 12 d. a. k.
 1324. Cypryk Stanisław (10.9.1900), W. S. Woj.
 1325. Matkowski Arkadjusz (19.10.1901) >$«!, KZ. WLśr.. 1 p. a. 1. leg.
 1326. Chmelłk Edward Mieczysław (21.5.1901), C. W. A:t.
 1327. Hołub Stanisław (18.2.1902), 32 d. a. I.
 1328. Tyszkiewicz Aleksander (19.2.1900) Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 1329. Marchlewski Józef Franciszek (27.12.1898) >|h, 25 p. a. 1. «
 1330. Malinowski Zygmunt III (29.3.1897), 5 p. a. 1.
 1331. Dziubiński Ignacy (16.8.1899) 8 d. a. pl.
  Starszeństwo z dniem 1-go maja 1923 r.
 1332. Brochocki Mieczysław (21.11.1897), 5 d. a. k.
 1333. Hlasko Józef (16.5.1900), 1 p. a. c.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1923 r.
 1334. Grudowski Edward (13.10.1898), 10 p. a. c.
 1335. Pruć Roman (4.8.1900), 21 p. a. I.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 1336. Osuchowski Bogusław (7.1.1902), 1 p. a. m.
 1337. Baranowski Antoni U (1.8.1898), 21 p. a. 1.
 1338. Hennig Jan Zdzisław (8.2.1901), 1 p. a. m.
 1339. Drobysz Paweł (7.2.1897), 9 p. a. 1.
 1340. Truszkowski Stanisław Jan (12.6.1900) M§M, 1 p. a. I. leg.
 1341. Skoreckl Mirosław (9.12.1900), 2 d. a. pl.
 1342. Brzeziński Jerzy (29.2.1899) KZ. sr., 8 d. a. pl.
 1343. Matkowski Henryk (28.11.1901) KZ. sr.. W. I. G.
 1344. Płaskowicki Juljusz (4.6.1899), 13 p. a. I.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1923 r.
 1345. Bogusławski Antoni II (15.7.1901), 8 p. a. c.
 1346. Panufnik Ładysław (15.3.1901), 15 p. a. 1.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Porucznicy
  207
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1923 r.
  t. Woźniak Józef 11 (14.7.1899), ó p. a. i.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1923 r.
 1347. Piesiewicz Franciszek Edmund (27.9.1899), 27 p. a. 1.
 1348. Ossowicz Czesław (30.11.1899), 14 p. a. 1.
 1349. Cesarz Władysław (18.4.1901), 23 p. a. 1.
 1350. Żullński Marjan (18.7.1902), 14 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1924 r.
 1351. Nowakowski Tadeusz IV (27.51901), W. S. Woj.
 1352. Habura – Żelechowski Kazimierz Franciszek Stanisław (1.5.1903)^ 21 p. a. 1.
 1353. Brazlewicz Jan Marjan (14.11.1900) '”f«, KZ. sr., 28 p. a. 1.
 1354. Brodzikowskl Jan Franciszek (7.7.1901), 1 p. a. n.
 1355. Piaszczyński Stanisław Maciej (19 2.1901), 17 p. a. I.
 1356. Kraśnicki Władysław Adolf (16.2.1902), 1 d pom. art.
 1357. Łuczkowski Ludomir Franciszek (14.11.1399), 7 p. a. 1.
 1358. Stępniewski Romuald (28.9.1901), 29 p. a. 1.
 1359. Pyrowicz Ludwik Jan (18.6.1899), 14 d. a. k.
 1360. Biały Teodor (15.9.1898), KZ. sr., 29 p. a. 1.
 1361. Wróblewski Jerzy 11 (15.9.1903), 1 p. a. c.
 1362. Mentrak Bolesław (23.8.1900), Gen. Insp. Sił Zbr.
 1363. Morzyszek Ludwik (12.12.1898), Szk. Pchor. Rez. Art.
 1364. Trzciński Feliks Antoni (17.5.1901), 1 p. a. n.
 1365. Boczkowski Tadeusz (11.11.1902), 19 p. a. 1.
 1366. Kaszubski Eugenjusz Franciszek (27.11.1899), 31 p. a. 1.
 1367. Rogowski Roman Józef (9.8.1900), 1 d. pom. art.
 1368. Wąsickl Stefan Eustachy (13.2.1900), 30 p. a. 1.
 1369. Lipnicki Michał (26.8.1901), 7 d. a. pl.
 1370. Dutkowski Tądeusz Marjan (8.12.1902), 13 p. a. I.
 1371. Żurkowskl Kazimierz (4.7.1900) dypl., MN., KZ. sr., 6 dyw. piech.
 1372. Hergesell Alfred Roman Antoni (16.7.1900), 20 p. a. 1.
 1373. Solski Kazimierz Karol (25.1.1900), 31 p. a 1.
 1374. Szmigiel Franciszek (6.4.1902), 7 p. a. C.
 1375. ŚliwińsKi Wincenty Józef (15.9.1897), 26 p. a. 1.
 1376. Ziętara Franciszek Maksymilian (10.10.1896), 26 p. a. I.
 1377. Świerczewski Henryk (21.2.1900), 32 d. a. 1.
 1378. Świderski Zenon (17.12.1901) »fil, 21 p a. 1.
 1379. Berendt Witold (11.11.1901), 3 d. a. pl.
 1380. Dluiniewski Jan (14.12.1900), 13 d. a. k.
 1381. Łotuszka Antoni Ludwik (6.1.1900), 1 d. a. k.
 1382. Cybulski Janusz (18.12.1900), 31 p. a. 1.
 1383. Szrajbert Józef (10.3.1902), 8 p. a. c.
 1384. Matula Władysław Jan Karol (24.8.1902), 7 d. a. pl.
 1385. Płosa Stefan (26.7.1898) KZ. sr., 8 p. a. 1.
 1386. Domagalski Marjan Aleksander Mieczysław (18.4.1902), 18 p. a. 1.
 1387. Piotr Stanisław (25.10.1900), 3 p. a. 1. leg.
 1388. Sztorc Tadeusz Antoni (13.6.1900), W. 1. G.
  Starszeństwo z dniem 1-go maja 1924 r.
 1389. Bolesta Tymoteusz (22.8.1901), 32 d. a. 1.
 1390. Jatelnicki Świętosław (7.12.1902), 8 p. a. c.
 1391. Niepokojczycki Jan (14.6.1896), 9 p. a. c.
  208
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Porucznicy
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1924 r.
 1392. Cieślikowski Henryk (21.5.1900), 9 p. a. 1.
 1393. Pracki Michał (29.9.1899), 32 d. a. 1.
 1394. Monkiewicz Witold (15.7.1897) iffl, 13 p. a. 1.
 1395. Zagórski Wiktor II (20.10.1894), 11 p. a. 1.
 1396. Ryłko Kazimierz (9.2.1899), Szk. Pchor. Rez. Art
 1397. Juryś Władysław (20.4.1898) Szk. Pchor. Rez. Art.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1924 r.
 1398. Hellebrand Kazimierz Jan Marjan (7.10.1899) Hg«, Szk. Pchor. Rez. Art.
 1399. Butwlłowicz Jerzy (22.9.1898), 4 p. a. I.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1924 r.
 1400. Marszałek Stanisław Wiktor (20.4.1899) KZ. sr., 2 p. a. c.
 1401. Joch Rudolf Ferdynand (26.2.1901), 3 p. a. I. leg.
 1402. Blok Juljan (10.1.1899), 9 p. a. c.
 1403. Górski Aleksander I (5.12.1897), KN, 1 p. a. c.
  Starszeństwo z dniem 1-go września 1924 r.
 1404. Doliński Edward (2.10.1898) ^2, KZ. WLśr., 19 p. a. 1.
 1405. Węgrzyn Władysław Stanisław (12.9.1898) 3 p. a. 1. leg.
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1924 r.
 1406. Lisowski Witold Konstanty (23.9.1900), 1 p. a. n.
 1407. Niewiarowski Tadeusz (3.2.189*5) bart, 2 d. pg. panc.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1925 r.
 1408. Sikorski Edward I (18.7.1900) KN, 1^1, KZ. sr., 1 p. a. n.
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1925 r.
 1409. Jabłoński Jerzy (21.2.1901), 1 p. a. c.
 1410. Jarocki Romuald (27.5.1895) KZ. br., 17 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go kwietnia 1925 r.
 1411. Rojek Jan (2.2.1895) >|$t5, 19 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go maja 1925 r.
 1412. Zajączkowski Lucjan (31.1.1900) $1, 4 p. a. c.
 1413. Burski Euzebjusz Henryk (15.7.1900) )*j|<i2, 7 p. a. c.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 1414. Oborski Arkadjusz Mieczysław (15.2.1900) W. S. Woj.
 1415. Lis Józef I (5.6.1901) I<j|w, 30 p. a. 1.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Porucznicy
 1416. Fudakowski Leon (26.8.1904), Szk. Pchor. Rez. Art.
 1417. Kłopotowski Czesław Izydor (4.4.1902), Szk. Pchor. Rez. Art.
 1418. Choynowski Zygmunt (24.3.1902) KZ. sr., 1 d. a. k.
 1419. Wodzinowski Włodzimierz (15.1.1900), 7 p. a. 1.
 1420. Szczepkowski Oswald (5.8.1902), 10 p. a. 1,
  ■8. Baranowski Ludwik (14.5.1903), 18 p. a. 1.
 1421. Lewiński Bolesław Antoni (5.9.1902), 25 p. a. 1.
 1422. Marczyński Stanisław (15.10.1902), Szk. Pchor. Rez. Art.
 1423. Zajączkowski Marjan (15.8.1903), Szk. Pchor. Rez. Art.
 1424. Borkowski Olgierd (15 8.1903), 1 p. a. 1. leg.
 1425. Dobrzański Tadeusz III (ll.10.1901), 3 d. a. pl.
 1426. Rutkowski Leon (20.2.1904), 4 d. a. k
 1427. Skalski Tadeusz 111 (27.12.1901), 13 p. a. 1.
 1428. Stojewski-Rybczyński Józef Edward Walerjan (27.6.1902) 6 d. a.
 1429. Biliński Wojciech (19 4.1903) KZ. sr„ C. W. Art.
 1430. Koszutski Stanisław (15.8.1903), W. I. G.
 1431. Linserbarth Mikołaj (23.9.1900), 3 p. a. c.
 1432. Rokicki Stanisław (19.12.1900), Szk. Pchor. Rez. Art.
 1433. Wilczkiewicz Antoni (16.2.1901), 10 d. a. k.
 1434. Narzymski Tadeusz (28.10.1902), 1 d. a. k.
 1435. Wierzgacz Władysław (23.2.1902), Szk. Pchor. Rez. Art.
 1436. Syski Leon Stefan (3.11.1902), Szk. Pchor. Rez. Art.
 1437. Janasiewlcz Jerzy (20.6.1902), 2 p, a. 1. leg.
 1438. Jabłoński Władysław 111 (30.11.1899) KZ. sr., 6 p. a. 1.
 1439. Kołowrocki Wiktor (6.3.1902), 13 pp.
 1440. Wiszniowski Jan (20.6.1903), 16 p. a. 1.
 1441. Budyński Franciszek (5.5.1902), 6 p. a. 1,
 1442. Krajewski Alfons (25.3.1902), 24 p. a. 1.
 1443. Grabiański Ryszard (24.9.1902), 19 p. a. 1.
 1444. Badecki Feliks (7.4.1903), 25 p. a. 1.
 1445. Majewski Piotr (31.1.1898), 8 p. a. 1.
 1446. Kwieciński Józef 111 (18.3.1902), 23 p. a. 1.
 1447. Kowalski Jerzy 1 (30.10.1903), 2 d. a, k.
 1448. Vogtman Czesław Jan (24.5.1901), 3 p. a. 1. leg.
 1449. Stypułkowski Jerzy (25.3.1902), 21 p. a. 1.
 1450. Werner Jan Marjan (24.1.1904), 9 p. a. C.
 1451. Skarżyński Tomasz (14.6.1903), 11 d. a. k.
 1452. Anders Tadeusz (12.6.1902). Szk. Pchor. Rez. Art.
 1453. Mierzyński Władysław Jan (7.7,1903), Szk. Pchor. Rez. Art.
 1454. Zaborowski Witold Wiktor (5.5.1902), 2 p. a. c.
 1455. Mandat Eleuterjusz (13.12.1901), Szk. Pchor. Rez, Art.
 1456. Gąsiecki Józef (24.6.1903), 5 d. a. k.
 1457. Zgierski Janusz (11.7.1902), 14 d. a. k.
 1458. Wojciechowski Antoni III (21.5.1900), Szk. Pchor. Rez. Art.
 1459. Malinowski Szczepan Henryk (26.12.1901), 2 p. a. c.
 1460. Herde Mieczysław (12.5.1901), 30 p. a. 1.
 1461. Jezierski Zygmunt (13.6.1902), 1 p. a. pl
 1462. Dutkiewicz Feliks Tadeusz (20.11.190l), 1 d. pom. art.
 1463. Moszyński Tadeusz I (28.10.1899), 6 d. a. pl.
 1464. Chąciński Stefan (15.6.1903), k$l, 1 d. a. k.
 1465. Kopytyński Witold (5.10.1903) MN, 25 p. a. 1.
 1466. Szczuka Stanisław Zygmunt (13.11.1902), 3 d. a. k.
  Starszeństwo z dniem I-go sierpnia 1925 r.
 1467. Rose Kazimierz (20.5.1899), 4 p. a. 1.
  210
  Lista Starszeństwa Offc. Zaw. Artylerji — Porucznicy
  Starszeństwo z dniem 1-go września 1925 r.
 1468. Kunklel Karol (1.11.1899), Szk. Pchor. Rez. Art.
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1925 r.
 1469. Szymański Władysław IV (10.1.1899), 7 p. a» 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1926 r.
 1470. Dziwił! Eugenjusz Otto (1.9.1896) KN., 9 p. a. c.
 1471. Buldeskl Stefan (22.9.1895), 20 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1926 r.
 1472. Potopowicz Zygmunt Zacharjasz (6.9.1891), 3 d. a. p.
  Starszeństivo z dniem 31-go sierpnia 1926 r.
 1473. Siekierski Kazimierz Jan (9.3.1900) #§1, 19 p. a. 1.
 1474. Wiśniewski Juljan (l 1.9.1899), 9 p. a. c.
  3* Chmura Maksymilian (7.2.1899), 2 p. a, c.
 1475. Żyromskl Antoni (4.1.1897) $>(5, »gl, MN. 21 p. a. 1.
 1476. Batóg Władysław (23.3.1899), 8 p. a. 1.
 1477. Brożych Wincenty (5.4.1901) J$£(5 2 p. a. 1. leg.
 1478. Matejkowski Aleksander (5.1.1902), 31 p. a. 1.
 1479. Borowik Władysław (5.3.1900) KZ. sr., Szt. Gł.
 1480. Rakowski Walenty (6.2.1902), 25 p. a. 1.
 1481. Picheta Kazimierz (1.1.1900) KN. Ȥ[, 23 p. a. 1.
 1482. Derych Jan (1.5.1899), 9 p. a. 1.
 1483. Kęsy Władysław (23.6.1898), 8 p. a. c.
 1484. Łapiński Stanisław III (12.5.1900), 30 p. a. I.
 1485. Pletrański Tadeusz Zygmunt (13.1.1901), 3 p. a. 1. leg.
 1486. Dubelski Aleksander Józef (20.3.1899), 29 p. a. 1.
 1487. Sawicki Anatol (14.10.1897) 28 p. a. 1.
 1488. Gajewski Piotr (25.8.1896) łjt, 5 p. a. c.
 1489. Hernik Józef (7.6.1897), 3 p. a. c.
 1490. Cudzik Bolesław (6.4.1899), 1 p. a. c.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1926 r.
 1491. Szadurski Mieczyław (19.2.1899), w dysp. szefa Dep. Art. M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1927 r.
 1492. Rrzepkowskl Stanisław Konrad (19.2.1899), .2 p. a. c.
 1493. Konieczny Wojciech (23.3.1896) >§*, 12 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1927 r.
 1494. Łubieński Władysław (8.7.1898) )^5. #3, 4 d. a. k.
 1495. Wojda Juljan Stanisław (26.10.1903), 4 d. a. k.
 1496. Bukowski Ignacy (12.12.1904), 11 d. a. k.
 1497. Frankiewicz Zygmunt (14.12.1902), 3 p. panc.
 1498. Wójcicki Jan (29 7.1904), 83 p. p.
 1499. Sadowski Jan Stanisław (8.9.1902), 7 p. a. c.
 1500. Wojtyra Antoni (12.1.1897), 1 p. a. I, leg.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Porucznicy
  211
 1501. Kwiatkowski Bolesław Tadeusz (17.2.1904), 5 p. a. 1.
 1502. Skarżyński Leopold (3.3.1900), K. O. P.
 1503. Stępkowski Jerzy Paulin (22.6.1904) 2 d. a. k.
 1504. Zaleski Stanisław (12.1.1899), 2 d. a. k.
 1505. Stecki Sławomir Leon (4.5.1901), 3 p. a. 1. leg.
 1506. Bartkowski Stanislaw Bolesław (25.1.1900), MN., 3 d. a. k.
 1507. Żwan Juljusz (5.4.1904), 13 d. a. k.
 1508. Przyluski Bronisław (9.2.1905), 7 d. a. k.
 1509. Pawlak Piotr Józef (31.1.1904), 2 p. p. leg,
 1510. Kurowski Tadeusz (27.10.1900), 19 p. a. 1.
 1511. Tazber Tadeusz (16.10.1901), Szk. Pchor Rez. Art.
 1512. Blok Czesław (10.1.1904), 4 p. a. 1.
 1513. Rankowicz Wojciech (28.4.1905), Sz, Pchor. Rez. Art.
 1514. Chocianowicz Wacław (29.10.1902) KZ. WLśr:, 1 p. a. 1. leg.
 1515. Ruciński Zygmunt Stanisław (21.4.1901), C. W. Art.
 1516. Jachimiuk Wiktor Kazimierz (17.10.1903), 73 p. p,
 1517. Hecker Marjan Janusz (8.12.1903), 3 p. a. 1. leg.
 1518. Samborski Stanisław (18.5.1904), 6 p. a. c.
 1519. Pasturczak Jan Janusz (20.8.1899), 11 d. a. k.
 1520. Jakubowski Tadeusz (19.9.1901), 5 p. a. c.
 1521. Okupski Paweł Konstanty (13.1.1905), 6 d. a. k.
 1522. Buchowiecki Jan Stefan (12.7.1902), 16 p. a. 1.
 1523. Grzybowski Stefan (30.5.1903), 17 p. a. 1.
 1524. Dudek Edward (5.1.1899), 11 p. a. 1.
 1525. Gąsiorowski Zygmunt 1 (29.12.1905), W. I. G.
 1526. Komorowski Zygmunt (18.8.1900), 2 p. a. 1. leg.
 1527. Kreutzinger Eryk (20.8.1903), 1 d. pg. panc.
 1528. Gątkiewicz Adam Włodzimierz (24.12.1902) S#tf KZ. sr., 14 d. a. k.
 1529. Szaad Albert (10.3.1905), 8 p. a. c.
 1530. Lewicki Jerzy (21.3.1904), 9 d. a. k.
 1531. Kucharczak Jan (22.1.1903), 4 p. a. c.
 1532. Meleszkiewicz Leon (28.8.1900), 27 p. a. 1.
 1533. Pawłowski Jan Maciej (13.12.1904), 5 d. a. pl.
 1534. Magnuski Stanisław (25.9.1903), 26 p. a. 1.
 1535. Madaliński Leon Ryszard (16.12.1904), 16 p. a. 1.
 1536. Bagrowski Zygmunt (31.3.1902), 1 p. a. n.
 1537. Wojciechowski Leon (3.4.1903), 25 p. a. 1.
 1538. Sobociński Jakób Czesław Jan (25.7.1902), 1 d. pom. art
 1539. Rycembel Tadeusz (10.10.1900), 26 p. a. I.
 1540. Eberhardt Ryszard (15.11.1901), 7 d. a. k.
 1541. Górnik Bolesław (27.7.1904), 22 p. a. 1.
 1542. Mateńko Antoni (18.10.1901), 30 p. a. 1.
 1543. Krautforst Janusz (2.1.1904), 10 d. a. k.
 1544. Kawecki Ryszard Kwiryn (30.3.1903), 2 d. a. k.
 1545. Jerzykiewicz Zygmunt (26.2.1904), KZ. sr., 29 p. a. 1.
 1546. Winiarski Stanisław Walenty Łukasz (18.10.1901), 10 p. a. c.
 1547. Bańkowski Roman Władysław (10.1.1904), 7 p. a. 1.
 1548. Gębarski Leonidas (3.5.1900), 9 p. a. c.
 1549. Gołębiowski Bolesław (1.2.1904), 1 p. o. c.
 1550. Engwert Kazimierz (9.1.1902), W. I. G.
 1551. Trenkler Henryk (3.2.1900) KZ. sr., 4 p. a. c.
 1552. Dębski Stefan Józef (8.10.1900), 8 p. a. 1.
 1553. Zajewski Edmund (4.10.1900), 7 p. p. leg.
 1554. Lipko Ludwik (17,9 1901), 9 p. a. c.
 1555. Macłak Tadeusz (17.7.1903), 28 p. a. 1.
 1556. Ilnicki Aleksander Adam Stanisław (12.4.1897), 1 d. pom. art.
 1557. Polak Kazimierz (19.8.1903), 4 p. a. c.
  212
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Porucznicy
 1558. Jadas Aleksander (26.8.1903), 5 d. sam.
 1559. Homiński Rudolf (10.10.1903), 2 d. a. k.
 1560. Sobczak (Józef 24.12.1902), 79 p. p.
 1561. Kalinowski Henryk (21.5.1904), 22 p. a. 1.
 1562. Przyborowski Zbigniew Maciej (8.11.1903), 7 d. a. pl.
 1563. Sacha Stanisław Jan (14.6.1904), Szk. Pchor. Rez. Art.
 1564. Lilling Jan (24.8.1904), 21 p. a. I.
 1565. Ptodowski Mieczysław (7.8.1902) lgs, 26 p. a. 1.
 1566. Janiszewski Tadeusz Walerjan (14.4.1902), 20 p. a. 1.
 1567. Leszczyński Stanisław (13.5.1902), 12 p. a. 1.
 1568. Barański Stefan (16.8.1900), 2 p. a. C.
 1569. Rydzewski Jerzy (4.3.1900), 4 d. a. k.
 1570. Dehnel Jerzy Kazimierz (24.3.1898), 5 p. a. c.
 1571. Badowski Wiktor Tadeusz (20.2.1902), 20 p. a. 1.
 1572. Sporschill Stefan Jan (2.9.1897), w|h3, 20 p. a. 1.
 1573. Niezgodzlński Bronisław (13.9.1898), 1 p. a. c.
 1574. Korczowski Edward Tadeusz (7.5.1899), 32 d. a. 1.
 1575. Sabuda Jan (21.1.1896) 1^C5, KN, 10 p. a. c.
 1576. Jaglarz Franciszek Michał (21.8.1895) 6 p. a. 1.
 1577. Skupiński Jan (21.3.1897) Jpg«, 13 p. a. 1.
 1578. Policho Antoni (18.4.1897), 30 p. a. 1.
 1579. Wożniak Antoni (20.7.1894), 9 p. a. 1.
 1580. Chmielewski Jakób (22.7.18961, KZ. sr. 1 p. a. pl.
  Starszeństwo z dniem 15-go lipca 1927 r.
 1581. Burski Franciszek (2.4.1899), 13 p. a. 1.
 1582. Targowski Mieczysław (16.6.1901), 1 p. a. m.
 1583. Knycz Zdzisław Stanisław Michał (7.9.1898) KN, >£<, 3 p. a. 1. leg.
 1584. Potocki Stanisław Józef (6.5.1897) *gl2, 29 p. a, 1.
 1585. Małecki Stanisław (7.5.1905), 11 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 13-go sierpnia 1927 r.
 1586. Szantyr Sergjusz (5.2.1903), 19 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1928 r.
 1587. Górecki Wacław (11.11.1901), 3 d. a. k.
 1588. Wilk Henryk (24.6.1897), 22 p. a. 1.
 1589. Zlętkowski Adam (29.1.1904), 1 d. a. k.
 1590. Jędrzejewski Stefan Marjan (3.3.1904), 5 d. a. k.
 1591. Sediwl Stefan (26.7.1900), 3 d. a. p.
 1592. Żmichowskl Aleksander (25.10.1904), 33 p. p.
 1593. Sikorski Emil Roman (5.2.1905), 12 d. a. k.
 1594. Utnlk Marjan (7.12.1902), 2 p. a. I. leg.
 1595. Kirchmayer Witold Jacek Marjan (19.5.1905), 5 d. a. k.
 1596. de Ville Bronisław Ludwik (16.2.1905), 1 p. a. m.
 1597. Poźniak Aleksander (6.8.1900), 4 p. a. C.
 1598. Pękalski Jan Józef (6.7.1904), 5 p. a. c.
 1599. Lewandowski Marjan Bronisław (20.8.1905), 13 d. a. k.
 1600. Iskierko Mieczysław Stanisław (19.12.1905), 2 p. a. 1. leg.
 1601. Sołtyski Jan Bolesław (30.10.1904), 15 p. a. I.
 1602. Wolbek Stefan (29.8.1900), 28 p. a. 1.
 1603. Kiesewetter Ludomir (23.12.1904), 17 p. a. 1.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Porucznicy
  213
 1604. Jeliński Jerzy (4.1.1906), 2 p. a. 1. leg.
 1605. Chrząstowski Wacław Franciszek Józef (2.4.1905), 4 p. a. c.
 1606. Fischer Bronisław (16.10.1902), W. I. G.
 1607. Herdegen Witold Ludwik Marja (8.3.1903), 2 d. a. k.
 1608. Hajewski Lucjan Piotr (29.6.1905), 7 p. a. 1.
 1609. Kroplński Zenon Władysław (20.12.1904), 4. d. a. k.
 1610. Kurowski Witold (17.2.1902), 19 p. a. I.
 1611. Wiśniewski Ryszard Władysław (25.12.1904), 69 p. p.
 1612. Weryho-Darowski Tadeusz (5.5.1904), Misja Wojsk. Franc, w Polsce.
 1613. Deska Tadeusz (10.2.1904), 32 d. a. 1.
 1614. Kankofer Tadeusz Eugenjusz (10.10.1903), 25 p. a. 1.
 1615. Zaleski Marjan (12.3.1901), 9 p. a. 1.
 1616. Głaiewski Stanisław (8.5.1906) 1 p. a. pl.
 1617. Slęk Zbigniew Tadeusz (23.5.1903) 2 p. a. c.
 1618. Krzywiński Kazimierz Leopold Stanisław (26.2.1905) 10 p. a. 1.
 1619. Łankiewicz Jan (19.10.1901) KN., P§a, 2 d. a. pl.
 1620. Ostrowski Henryk Serwacy (13.5.1906) 9 p. a. 1.
 1621. Kott Teofil Anatol (15.4.1896), 4 p. s. p.
 1622. Greger Stefan Marjan (15.8.1903) 9 d. a. k.
 1623. Suszyński Jan Szczepan (16.8.1904) 2 d. a. pl.
 1624. Kowalewski Antoni (2.12.1900) 9 d. a. k.
 1625. Kłoda Rudolf Juljusz (17.4.1900) KN., #, KZ. sr., 6 d. sam.
 1626. Skaza Józef Franciszek (26.10.1902) 22 p. a. I.
 1627. Trzepałkowski Aleksander (4.6.1902) 4 p. a. c.
 1628. Chruściel Jan (2.7.1905) W. I. G.
 1629. Strasburger Andrzej (1.10.1904) 8 d. a. pl.
 1630. MIłkowski Leon Witold (22.2.1903) 27 p. a. I.
 1631. Izdebski Edward Zygmunt (27.11,1905) 7 p. a. 1.
 1632. Kamiński Jerzy Antoni (24.9.1903) 3 p. a. I. leg.
 1633. Wiszniewski Zbigniew Seweryn (8.1.1906) 11 p. a. 1.
 1634. Struczowski Romuald Franciszek (10.2.1902) 21 p. a. 1.
 1635. Jabłonowski-Snadzki Mamert Bohdan (18.8.1902) 4 d. a. k.
 1636. Duszek Władysław (15.7.1903) 6 d. sam.
 1637. Lichoń Aleksander Ludwik (18.2.1903) 6 p. a. 1.
 1638. Weiss Bernard (10.4.1904) 25 p. a. 1.
 1639. Borowik Bolesław Piotr (1.4.1903) 37 p. p.
 1640. Parys Zbigniew Jan Stanisław (24.12.1905) 20 p. a. 1.
 1641. Żurek Zenon (1.3.1905) 45 p. p.
 1642. Tomaszewicz Eugenjusz (8.3.1902) 19 p. a. 1.
 1643. Tkaczuk Stanisław (12.1.1903) 12 p. a. 1.
 1644. Pawłowski Stanisław (25.4.1902) 16 p. p.
 1645. Żymierski Józef Bronisław (6.11.1902) 1^. 7 d. a. k.
 1646. Kolasiński Tadeusz Jan (21.10.1902) 1 d. pom. art.
 1647. Antczak Henryk (17.1.1898) >ga, 30 p. a. 1.
 1648. Nowakowski Zbigniew Józef (22.4.1904) 12 p a. 1.
 1649. Jastrzębski Stanisław (23.7.19′,5) 4 d. a. k.
 1650. Correns Zygfryd Hugo (3.12.1904) 28 p. a. 1.
 1651. Święcicki Henryk Józef (12.12.1904) 23 p. a. 1.
 1652. Amster Józef Paweł (16.3.1905) 9 p. a. 1.
 1653. Dmowski Zdzisław Michał (29.9.1901) 28 p. a. 1.
 1654. Klimowicz Mieczysław (10.10.1897) 44 p. p.
 1655. Widort Józef Artur (8.3.1904) 9 p. a. 1.
 1656. Gorączko Jan Antoni (31.5.1904) 23 p. a. I.
 1657. Słowikowski Stefan (25.7.1903) 32 d. a. 1.
 1658. Klimontowicz Serwacy Jan Nepomucen (14.5.1905) 12 p. a. 1.
 1659. Jabłoński Tądeusz Jan (6.6.1904) 3 p. a. I. leg.
 1660. Fryszczyn Wincenty (30.3.1604), C. W, Art.
  214
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Porucznicy
 1661. Tkaczuk Józef (25.4.1901), 10 p. a. c.
 1662. Stranz Mikołaj Józef (6.12.1903), 23 p. a. 1.
 1663. Biernaklewicz Bolesław Antoni (6.10.1904), 10 p. a. c.
 1664. Reiss Antoni (3.6.1900) 9 p. a. C.
 1665. Bloch Sławomir Józef Wacław (12.2.1903), 6 d. a. pl.
 1666. Max Bronisław (22.12.1904) 5 d. a. pl.
 1667. Widajewicz Mieczysław Zenon (13.5.1903), 27 p. a. 1.
 1668. Macheta Władysław (1.6.1902), 2 d. pg. panc.
 1669. Halaniewicz Sergjusz (29.11.1899), 9 d. a. k.
 1670. Kawka Edward (6.10.1901), 82 p p.
  85 Klier Edward Leopold Antoni (6.3.1904), 3 p: a. 1. leg.
 1671. Bargiel Jan (21 5.1903), 9 p. a. c.
 1672. Podgórski Andrzej (13.7.1905), 2 d. pg. panc.
 1673. Rokossowski Zdzisław Stanisław (26.3.1903), 2 d. pg. panc.
 1674. Skorski Ludwik Marjan Adam (9.1.1906), 10 p. a. c.
 1675. Wilczewski Mieczysław (26.1.1898), 84 p. p.
 1676. Lipart Józef (26.2.1897) KN., 4 p. a. 1.
 1677. Zajączkowski Stanisław Leonard (19.11.1900), 3 p. a. C.
 1678. Burnatowicz Adam Leszek (11.11.1905), 27 p. a. 1.
 1679. Darek Józef (14.3.1903), W. I. G.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1929 r.
 1680. Burjan Lucjan Henryk (28.11.1900), 27 p. a. 1.
 1681. Wieruszewski Zygmunt (24.9.1898), 27 p. a. 1.
 1682. Kunachowicz Mikołaj (19.8.1901), 3 d. a. p.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1929 ,
 1683. Mickunas Jan Kazimierz (20.4.1907), 4 d. a. k.
 1684. Klepacki Jan (10.6.1905), 12 d. a. k.
 1685. Kobylarz Stanisław Michał (23.9.1904), 5 p. a. 1.
 1686. Tym Wacław (10.5.1904), 2 p. a. c.
 1687. Wiellowicz Bolesław (12.1.1905), 3 d. a. k.
 1688. Zambrzycki Stanisław (5.5.1901) MN., 9 p. a. 1.
 1689. Kodrębski Janusz (4.12.1905), 7 d. a. pl.
 1690. Zaorski Michał (18.8.1907), 10 p. a. 1.
 1691. Morawski Stanisław (5.5.1904), 14 p. a. 1.
 1692. Skrzecz Stanisław (24.10.1903), 1 p. a. I. leg.
 1693. Pietrzak Edmund (12.11.1907), 14 d. a. k.
 1694. Oleszczuk Franciszek (17.9.1904), 14 p. a. 1.
 1695. Gąsecki Henryk (22.4.1903), 13 d. a. k.
 1696. Bartoszewski Tadeusz (15.8.1906), 4 p. a. C.
 1697. Furmańskl Stanisłąw Kostka Kajetan (7.8.1905), 7 p. a. c.
 1698. Michalczyk Marjan Witold (14.6.1904), 3 p. a. c.
 1699. Zelkowski Stanisław Eugenjusz (1.12.1903), 1 d. a. k.
 1700. Kaczanowski Onufry (12.6.1900), 18 p. a. 1.
 1701. Piotrowski Józef Jerzy (16.7.1903), 9 d. a. k.
 1702. Koszelew Włodzimierz (31.3.1901), 6 d. a. k.
 1703. Hełczyński Edward Jan (7.5.1907), 5 p. a. 1.
 1704. Goślinowski Janusz Henryk (15.7.1906), W. I. G.
 1705. Niewiarowski Ryszard (3.4.1905), 1 d. a. k.
 1706. Oborski Alfons Ludwik Bogusław (15.9.1903), 12 p. a. 1.
 1707. Kwiatkowski Zygmunt (12.6.1904), 1 p. a. 1. leg.
 1708. Piłakowski Jan (17.6.1899) 17 p. a. 1.
 1709. Sierakowski Stanisław Michał (14.1.1906), 10 d. a. k.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Porucznicy
  215
 1710. Szczawiński Mieczysław Kazimierz Marcin (17.9.1905), 5 d. sam.
 1711. Chodań Stanisław (24.7.1904), 1 d. pom. art.
 1712. Muszyński Janusz (12.6.1907), 10 d. a. k.
 1713. Biedrzycki Władysław Antoni (18.6.1906), 26 p. a. I.
 1714. Wdowiński Tadeusz Bazyli Czesław (14.6.1904), 25 p. a. 1.
 1715. Petela Antoni (19.2.1902), 3 p. a. 1. leg.
 1716. Pociechin Jan (25.4.1903), 80 p. p.
 1717. Kuczyński Tadeusz Bonawentura (13.7.1904), na studjach uniw.
 1718. Jedziniak Aleksander (31.7.1905), 11 p. a. 1.
 1719. Raźny Stanisław Kostka (12.8.1905), 22 p. a. I.
 1720. Dobroński Piotr (29.6.1899), 76 p. p.
 1721. Wiśniewski Zygmunt II (16.11.1901), 7 p. a. c.
 1722. Kociołek Szymon Tadeusz (6.10.1901), 17 p. a. 1.
 1723. Sarnecki Janusz (29.8.1901), 8 p. a. 1.
 1724. Poborczyk Marjan (5.8.1900), l^l, 25 p. a. 1.
 1725. Jankowski Lucjan (7.4.1903), 15 p. a. 1.
 1726. Podlaski Jan (8.7.1905), 9 p. a. c.
 1727. Rzelski Mieczysław Stanisław, (18.6.1905) 50 p. p.
 1728. Scherautz Roman Karol (7.6.1902), 28 p. a. I.
 1729. Gostyński Stefan Edward (14.2.1904), W. I. G.
 1730. Biernacki Stefan (22.1.1906), 23 p. a. 1.
 1731. Bujnicki Eljasz (2.8.1904), 2 d. a. k.
 1732. Kruiycki Heljodor Grzegorz Józef (12.3.1903), 15 p. a. 1.
 1733. Szuprowicz Jakób (1.8.1900) >§(, 2 d. a. pi.
 1734. Stestowicz Władysław (21.7.1905), 12 p. a. I.
 1735. Nickles Mieczysław Marjan (1.1.1902) 7 p. a. I.
 1736. Boski Stanisław Aleksander (12.12.1903), 6 p. a. I.
 1737. Malewski Zbigniew Hilary (12.11.1902), 23 p. a. 1.
 1738. Mostek Franciszek (4.4.1900), 1 p. a. c.
 1739. Zborowski Józef 1 (17.9.1900), 8 p. a. I.
 1740. Jotkiewicz Władysław (21.7.1903), 1 d. pom. art.
 1741. Łabiak Franciszek (11.2.1904), 7 d. a. pl.
 1742. Fibel Stanisław (4.5.1906), 2 p. a. 1. leg.
 1743. Bobrowicz Czesław (1.10.1906), 24 p. p.
 1744. Zublewicz Zygmunt (10.6.1904), 1 p. a. 1. leg.
 1745. Gierałtowski Czesław Marjan (13.5.1906), 6 d. a. pl.
 1746. Bobrowicz Longin (13.12.1905), W. I. G.
 1747. Steinauer Wiktor Antoni Seweryn (24.11.1905), 21 p. a. I.
 1748. Makowski Stefan Józef (12.7.1901), 6 p. a. 1.
 1749. Pasternak Marjan Stefan (17.8.1904), 2 p. a. I. leg.
 1750. Schubert Eryk Karol (3.11.1903), 15 p. a. 1.
 1751. Woliński Wacław (24.9.1901), 13 p. a. I.
 1752. Woźniak Jan (9.6.1901), 7 p. a. c.
 1753. Łyzicki Zygmunt (11.4.1901), 9 p. a. c.
 1754. Martynowski Wacław (7.6.1906), 8 d. a. pl.
 1755. Staniszewski Wincenty Ryszard (30.3.1898) #, 11 p. a. 1.
 1756. Paplewski Zbigniew Józef (17.8.1903), 13 p. a. 1.
 1757. Kosiński Roman Józef (31.7.1904), 24 p. a. I.
 1758. Seweryński Jerzy Franciszek (9.2.1904), 8 p. a. I.
 1759. Moos Stanisław (12.4.1906), 6 p. a. c.
 1760. Czajkowski Józef (18.3.1902), 24 p, a. I.
 1761. Kumorkiewicz Zenon (13.4.1905), 5 d. a. pl.
 1762. NIemesz Edward (13.10.1905), 6 p. a. c.
 1763. Michalak Jan (17.8.1900), 2 p. a. 1. leg.
 1764. Żdżarski Władysław Jan (14.7.1905), 3 d. a. pl.
 1765. Fijałkowski Marjan (24.9.1903), 10 p. a. c.
 1766. Zalewski Władysław Leonidas (14.9.1905), 3 p. a. 1. leg.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerjl — Porucznicy
 1767. Dąbrowski Tadeusz Henryk (21.5.1904), 10 p. a. c.
 1768. Konkorski Jan (13.7.1906), 27 p. a. 1.
 1769. Tobiasz Władysław (16.10.1903), 6 d. a. pl.
 1770. Piwowar Alojzy (18.6.1904), 30 p. a. 1.
 1771. Wodnlcki Jan Juljan (22.12.1901), 18 p. a. 1.
 1772. Leśniewski Antoni Michał (24.9.1898) >§H, C. W. Art.
 1773. Ciemochowski Jerzy (30.3.1906), 1 d. pom. art.
 1774. Sebera Ryszard Artur Marjan Nlcefor (19.2.1903), 16 p. a. I
 1775. Bommer Tadeusz Bronisław (22.7.1905), 11 p. a. 1.
 1776. Patronowie? Marjan Jan Gustaw (22.7.1905), 10 d. a. k.
 1777. Słuczanowski Władysław (4.2.1902), 32 d. a. 1.
 1778. Bielecki Jan Czesław (6.6.1904), 30 p. a. I.
 1779. Lipensky Rudolf Stanisław (17.4.1904), 20 p. a. 1.
 1780. Zapala Juljan (1.2.1904), 4 p. a. 1.
 1781. Kowalczyk Władysław Jan (11.7.1901), 4 p. a. 1.
 1782. Cwallna Feliks Budzimir (16.6.1904), 31 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 1783. Glerwatowski Stefan (1.9.1902), 27 p. a. 1.
 1784. Rafałowski Stefan Marja (26.7.1902), 20 p. a. 1.
 1785. Skowroński Leon (20.2.1903), 28 p. a. 1.
 1786. Szurlej Jan (16.12.1899) KZ. br., 5 p. a. 1.
 1787. Święcicki Stanisław Antoni (26.5.1903), 7 d. a. k.
 1788. Tyszka Zbigniew Tadeusz (28.2.1905), 4 d. a. k.
 1789. Jastrzębski Stefan (13.5.1907), 1 p. a. n.
 1790. Odejewski Eugenjusz (23.12.1903), 3 p. a. C.
 1791. Górka Andrzej (10.7.1897) 13 p. a. 1.
 1792. Borowski Jan (16.6.1906), 1 p. a. pl.
 1793. Oganowsk! Wacław (9.11.1905), 3 p. a. c.
 1794. Kieres Aleksander (3.7.1907), 7 p. a. 1.
 1795. Przychodzień Stanisław (28.1.1903), 5 p. a. C.
 1796. Plodowski Józef Franciszek (2.2.1907), 1 p. a. pl.
 1797. Wilczek Henryk Władysław (31.5.1907), 7 d. a. pl.
 1798. Pecul Wacław (11.10,1902), 1 p. a. 1. leg.
 1799. Wasilewski Bolesław Szczepan (24.10.1904), 9 p. a. c.
 1800. Wójcicki Stefan (10.12.1905), 1 d. a. k.
 1801. Rydzewski Józef (9.12.1902) MN, 1 p. a. 1. leg.
 1802. Chiliński Mieczysław (24.12.1900), 13 p. a. 1.
 1803. Godunow Borys (8.6.1902), 18 p. a. 1.
 1804. Strzemień Mieczysław Marjan (31.3.1903), 1 p. a. n.
 1805. Czolowski Antoni (22.4.1905), 3 p. a. 1. leg.
 1806. Podoski Roman (30.10.1903), 13 p. a. 1.
 1807. Paszkiewicz Stanisław (22.6.1903), 1 p. a. pl.
 1808. Dobek Czesław Stanisław (19.2.1905), 6 p. a. 1.
 1809. Hermanowski Władysław (15.6.1904), 3 d. a. pl.
 1810. Kossobudzkl Bolesław (18.8.1899) $C5, 21 p. a. 1.
 1811. Wojciechowski Jerzy Adam (24.12.1906), 1 p. a. c.
 1812. Działak Jan (31.5.1903), 7 d. a. pl.
 1813. Rękosiewicz Eugenjusz (6.4.1906), 14 p. a. 1.
 1814. Borkiewicz Władysław Wacław (20.3.1903), 10 p. a. I.
 1815. Zakrzewski Władysław (12.4.1906), 3 d. a. k.
 1816. Kowalski Feliks (17.5.1905), 13 d. a. k.
 1817. Piotrowski Adam Tomasz (17.12.1904), 5 d. a. pl.
 1818. Pfaffenhoffen^Chłędowski Kazimierz Seweryn Roman Ludwik Antoni Marjar
  (7.11.1904), 5 p. a. c.
 1819. Neyman Juljusz Adolf (27.4.1903), 5 d. a. k.
 1820. Gawelczyk Henryk Zdzisław (10.1.1906), 31 p. a. 1.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerjl — Porucznicy
  217
 1821. Gadomski Bohdan (18.10.1906), 3 p. panc.
 1822. Grzywacz Józef (6.3.1903), 2 p. a. 1. leg.
 1823. Chwastek Józef Stanisław (17.3.1906), 21 p. a. 1.
 1824. Malinowski Mieczysław (20.12.1902), 9 p. a. c.
 1825. Piotrowski Stefan Franciszek (1.9.1905), 10 p. a. 1.
 1826. Pietrzak Jan Czesław (24.6.1902), 29 p. a. 1.
 1827. Bownik Jan Klemens (17.11.1902), 17 p. a. 1.
 1828. Korobowicz Kazimierz (26.9.1905), 31 p. a. 1.
 1829. Czerny Tadeusz Jan (18.10.1898) 24 p. a. 1.
 1830. Marks Mieczysław (19.11.1905), 1 d. pom. art.
 1831. Bronikowski Jan (25.4.1903), 21 p. a. 1.
 1832. Kręcioch Marjan Teodor (4.6.1905), 23 p. a. 1.
 1833. Michalski Zygmunt Sylwester (30.12.1905), 23 p. a. 1.
 1834. Marek Franciszek Kazimierz (17.1.1906), 24 p. a. 1.
 1835. Majewski Rudolf Jan (8.9.1901), 15 p. a. 1.
 1836. Majewski>Starża Eligjusz (4.12.1904), 7 p. a. 1.
 1837. Scheur Tadeusz Zygmunt (28.10.1905), 26 p. a. 1.
 1838. Sobczyk Władysław (27.6.1902), 25 p. a. 1.
 1839. Wrotniak Władysław (22.3.1905), 2 p. a. 1. leg.
 1840. Borczyński Wiktor Edmund (17.10.1906), 16 p. a. 1.
 1841. Biały Lech Marjan (2.7.1908), 15 p. a. 1.
 1842. Jedynak Karol (31.8.1901), 22 p. a. 1.
 1843. Eljasiński Eugenjusz (30.9.1902), 19 p. a. 1.
 1844. Janowicz Józef (15.2.1905), 7 d. a. pl.
 1845. Szczygielski Henryk Kazimierz (23.1.1905), 4 p. a. I.
 1846. Kozika Stanisław (17.8.1904), 11 d. a. k.
 1847. Deskur Jacek (17.7.1906), 11 p. a. 1.
 1848. Kwitowski Edward Jan (28.12.1897) 3^C5, KN, ł$l, 31 p. a. 1.
 1849. Ziółkowski Edward (15.11.1902), 8 p. a. 1.
 1850. Mykietyn Jan Włodzimierz (23.1.1906), 31 p. a. 1.
 1851. Piasek Franciszek (3.10.1905), 2 p. a. 1. leg.
 1852. Luer Zbigniew Feliks (1 1.1906), 1 p. a. pl.
 1853. Pfisterer Sergjusz Juljan Feliks Zacharjasz (6.9.1904), 12 p. a. I.
 1854. Mularczyk Józef (13.3.1898), 7 p. a. 1.
 1855. Piechocki Tadeusz (13.11.1904), 15 p. a. 1.
 1856. Hubiński Edward Bolesław (26.10.1902), 2 p. a. c.
 1857. Paulo Andrzej Roman Tadeusz (9.8.1904), 12 d. a. k.
 1858. Magierło Tomasz (8.4.1905), 22 p. a. 1.
 1859. Różycki Gustaw Bolesław (16.9.1907), 12 p. a. 1.
 1860. Kamiński Piotr (16.7.1899), 5 p. a. 1.
 1861. Szych Kazimierz (1.4.1902), 28 p. a. 1.
 1862. Skórzewski Wacław (23.9.1906), 26 p. a. 1.
 1863. Laskowski Kazimierz Antoni (15.1.1905), 8 p. a. 1.
 1864. Skotnicki Stefan (22.11.1904), 3 d. a. p.
 1865. Hordyński Tadeusz Dobiesław (6.9.1907), 5 p. a. 1.
 1866. Eysymont Mieczysław Stanisław (8.4.1903), 5 p. a. 1.
 1867. Ziober Stanisław Jan (15.6.1907), 24 p. a. 1.
 1868. Staszewski Władysław Juljan (3.1.1907), 8 d. a. pl.
 1869. Szarejko Antoni (24.8.1903), 8 p. a. c.
 1870. Śnitko Ludwik (3.5.1906), 1 p. a. n.
 1871. Greczyn Mieczysław Józef (1.1.1904), 11 p. a. 1.
 1872. Olbrycht Bronisław (13.3.1905), 22 p. a. 1.
 1873. Jankowski Aleksander (12.11.1903), 16 p. a. I.
 1874. Schreiber Rudolf Antoni (22.11.1906), 4 p. a. 1.
 1875. Fido Franciszek (21.1.1899), 14 p. a. 1.
 1876. Llśkiewicz Marjan (21.6.1903), 2 p. a. c.
 1877. Styczyński Jan Feliks (6.11.1906), 28 p. a. 1.
  218
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Porucznicy
 1878. Talko Włodzimierz Bartłomiej (3.6.1908), 18 p. a. 1.
 1879. Marcinkowski Bolesław Kazimierz (3.1.1904), 10 p. a. c.
 1880. Gadowskl Marjan Karol (8.12.1903), 27 p. a. I.
 1881. Görz Michał Konrad (14.5.1898), 16 p. a. 1.
 1882. Nowak Arnold (28.7.1903), 17 p. a. 1.
 1883. Nagórski Jan (26.7.1907), 6 d. a. k.
 1884. Żaboklicki Stanisław Juljan (18.11.1905), 10 p. a. c.
 1885. Pawłowski Wincenty Henryk (19.7.1903), 1 p. a. m.
 1886. Wieleiyński Tadeusz Ludwik (20.6.1906), 9 d. a. k.
 1887. Kontecki Tadeusz Stanisław (17.5.1904), 1 p. a. m.
 1888. Jasik Władysław (1.6.1900), ®l, 4 p. a. 1.
 1889. de Latour Kazimierz (8.3.1905), 2 d. a. pi.
 1890. Arcimowicz Olgierd Ludwik (2.12.1902), 31 p. a. I.
 1891. Jarociński Mirosław (12.5.1904), 1 p. panc.
 1892. Zagórny Bolesław (20.11.1898), 3 d. a. p.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 1893. Zieliński Bohdan (14.2.1906), 3 p. a. 1. leg.
 1894. Jaworski-Sas>Choroszkiewicz Adam Karol Ludwik (26.7.1907), 6 p. a. c.
 1895. Uznański Ignacy Stanisław (31.1.1903), 4 p. a. C.
 1896. Wakalski Kazimierz Józef Jan (5.3.1908), 2 d. a. k.
 1897. Świtoniak Bolesław (17.12.1900), 10 p. a. I.
 1898. Zoboiewicz Tadeusz Lucjan (7.1.1907), 13 d. a. k.
 1899. Kurzeja Jan Stefan (25.12.1900), 6 p. a. I.
 1900. Fołtyn Stanisław Józef (24.9.1904), 29 p. a. 1.
 1901. Plewa Józef (19.2.1903), 1 p. a. c.
 1902. Burhardt Stanisław (6.9.1905), 3 d. a. k.
 1903. Presch Juljan Leon (31.3.1907), 13 d. a. k.
 1904. Kerth Henryk Wiktor (13.11.1902), 5 d. a. pl.
 1905. Zdun Jan (6.4.1907), 1 p. a. pl.
 1906. Nagórski Edward Józef (19.10.1908), 7 d. a. k.
 1907. Maciejowski Zygmunt (10.12.1906), 6 d. a. k.
 1908. Giedroyć Jan (3.10.1903), 1 p. a pl.
 1909. Gabryel Jakób (19.4.1904), 24 p. a. 1.
 1910. Dmowski Franciszek (27.2.1904), 13 d. a. k.
 1911. Gil vel Gili Paweł (23.11.1906), 4 d. a. k.
 1912. Badowski Janusz Ładysław (11.8.1908), 5 d. a. pl.
 1913. Perkowicz Edward (1.5.1908), 5 d. a. pl.
 1914. Radzikowski Ryszard (24.12.1905), 12 d. a. k.
 1915. Modzelewski Jan (25.11.1905), 1 p. a. c.
 1916. Michalik Roman (11.2.1908), 10 p. a. 1.
 1917. Sawczyński Stanisław Andrzej Jan (3.2.1907), 21 p. a. 1.
 1918. Hiitter Zygmunt (14.9.1905), 24 p. a. 1.
 1919. Goździelski Antoni (7.10.1905), 5 p. a. C.
 1920. Podgórski Józef Konrad (19.2.1904), 6 p. a. c.
 1921. Lerch Jerzy Jan (8.7.1906), 6 p. a. c.
 1922. Boenisch Mieczysław Jan (28.3.1907), 1 p. a. pl.
 1923. Kowalski Piotr (15.1.1904), 6 p. a. 1-
 1924. Nowak Tadeusz (20.3.1905), 23 p. a. I.
 1925. Kaczorowski Marjan (22.3.1903), 8 p. a. c. •
 1926. Rodziewicz Walenty (9.4.1908), 3 d. a. pl.
 1927. Lipowski Tadeusz (28.3.1904), 23 p. a. 1.
 1928. Seifert Tadeusz Marjan (28.8.1908), 6 p. a. c.
 1929. Gruszko Tadeusz Kazimierz (1.3.1908), 6 p. o- I.
 1930. Szydłowski Kazimierz (6.2.1906), 7 p. a. c.
 1931. Pawlikowski Antoni (18.10.1908), 5 p. a. c.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Porucznicy
  219
 1932. Kasprzykowski Konstanty Adam (26.9.1906), 5 p. a. c.
 1933. Broda Józef (10.7.1904), 6 p. a. c.
 1934. Tott Stanisław (16.11.1904), 10 p. a. c.
 1935. Wronka Mieczysław Marja Felicjan (20.10.1906), 5 p. a. 1.
 1936. Hryhorowicz Józef (21.12.1904), 19 p. a. I.
 1937. Szwejkowski Andrzej (10.11.1903), 15 p. a. 1.
 1938. Hermanowski Edward Henryk (21.7.1906), 7 p. a. c.
 1939. Dąbrowski Stefan Aleksander (14.11.1906), 3 d. a. pl.
 1940. Dawiskiba Michał (7.2.1907), 23 p. a. 1.
 1941. Bogaczewicz Marjan (10.4.1906), 12 p. a, 1.
 1942. Bohdanowicz Stanislaw Franciszek (28.11.1903), 19 p. a. 1.
 1943. Sikora Bronisław (16.10.1902), 4 p. a. 1.
 1944. Miklaszewski Jerzy (1.11.1904), 6 p. a. 1.
 1945. Głi Władysław Jan (27.6.1906), 2 p. a. C.
 1946. Świderski Tadeusz Leon (27.12.1904), 12 p. a. 1.
 1947. Klimontowicz Janusz Stanisław (7.6.1907), 11 p. a. 1.
 1948. Grudniewicz Stefan Wincenty (5.4.1905), 26 p. a. 1.
 1949. Sienkiewicz Zbigniew Kazimierz (26.8.1907), 13 p. a. 1.
 1950. Nowak Edward Jan (13.10.1905), 7 p. a. c.
 1951. Staniszewski Antoni (7.12.1905), 13 p. a. 1.
 1952. Borowy Tadeusz Romuald (15.2.1909), 6 p, a. 1.
 1953. Sielewicz Władysław (27.10.1905), 19 p. a. 1.
 1954. Trojańczyk Henryk Aleksander (i 1.12.1907), 27 p. a. I.
 1955. Reichert Jan Michał (12.7.1905), 4 p. a. 1.
 1956. Kostrowicki Aleksander (13.4.1905), 15 p. a. 1.
 1957. Buderawski Lech Piotr (8.12.1908), 17 p. a. 1.
 1958. Staszek Marceli Marjan (16.1.1905), 4 p. a. 1.
 1959. Bobkowski Janusz Karol (6.9.1908), 6 p. a. 1.
 1960. Kowalski Bronisław (5.5.1903), 7 p. a. 1.
 1961. Komorski Eugenjusz (29.6.1904), 17 p. a. 1.
 1962. Kłos Franciszek (29.11.1903), 9 p. a. c.
 1963. Borkowski Andrzej Zbigniew (11.2.1909), 7 p. a. 1.
 1964. Korolkiewicz Jan (3.12.1904), 23 p. a. 1.
 1965. Dziekoński Mieczysław (6.11.1907), 27 p. a. 1.
 1966. Branicki Zygmunt (2.10.1904), 5 p. a. 1.
 1967. Mielniczuk Arseni (15.3.1906), 17 p. a. 1.
 1968. Czernik Henryk Czesław (14.7.1905), 19 p. a. I.
 1969. Górski Kazimierz Marjan Grzegorz (6.11.1906), 24 p. a. 1.
 1970. Szymanowski Władysław (21.6.1903), 28 p. a. I.
 1971. Lajourdle Tadeusz (22.10.1903), 30 p. a. 1.
 1972. Kowalewski Władysław (26.5.1908), 18 p. a. 1.
 1973. Miś Bartłomiej Józef (24.8.1907), 11 p. a. 1.
 1974. Tomala Jan (20.6.1904), 1 p. a. m.
 1975. Radwan Stefan Marjan (30.3,1908), 25 p. a. I.
 1976. Otfinowski Józef Zbigniew (20.12.1904), 28 p. a. 1.
 1977. Steć Kazimierz (31.3.1902), 17 p. a. I.
 1978. Kornacki Tadeusz Mieczysław (14.10.1907), 9 p. a. 1.
 1979. Radzimiński Jan (25.3.1906), 17 p. a. 1.
 1980. Zembik Baltazar (2.1.1905), 28 p. a. I.
 1981. Kaczmarski Józef Ludwik (22.4.1906), 9 p. a. 1.
 1982. Slotołowicz Marjan Jan (8.12.1907), 22 p. a. 1.
  Q1. Billewicz Gustaw (25.8.1907), 18 p. a. 1.
 1983. Gudejko Stanisław (15.3.1905), 18 p. a. 1.
 1984. Clchoń Stanisław Mieczysław (19.4.1906), 9 p. a. 1.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Podporucznicy
  PODPORUCZNICY Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1928 r.
 1985. Grodzicki Jan Marjan Józef (23.3.1906), 9 p. a. 1.
 1986. Toroń Ferdynand Franciszek (26.3.1905), 17 p. a. 1.
 1987. Kossowski Witold (28.12.1905), 20 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1929 r.
 1988. Butkiewicz Stanisław Marcin (11.11.1906), 3 p. a. c.
 1989. Kasprzykowski Wiktor Juljan (19.2.1908), 6 p. a. c.
 1990. Offmański Jerzy Michał (31.8.1905), 4 p. a. c.
 1991. Smosarski Ignacy Czesław (20.7.1904), 26 p. a. 1.
 1992. Goliszewskl Eugenjusz Jakób (4.12.1903), 4 p. a. c.
 1993. Roliński Jan (9.12.1906), 10 p. a. 1.
 1994. Kowalik Kazimierz (10.3.1906), 26 p. a. 1.
 1995. Marczak Stanisław Tomasz Piotr (24.7.1907), 22 p. a. 1.
 1996. Serafin Jan Stanisław (15.5.1906), 1 p. a. m.
 1997. Naturalista Tadeusz Jakób (26.7.1909), 12 p. a. I.
 1998. Gołofit Bolesław (19.6.1906), 17 p. a. 1.
 1999. Kopeć Józef Jan (22.5.1904), 11 p. a. 1.
 2000. Malczewski Kazimierz (4,12.1906), 1 p. a. m.
 2001. Szłemko Sylwester (22.8.1904), 20 p. a. 1.
 2002. Dukowicz Karol (17.2.1905), 11 p. a. 1.
 2003. Sęk Bogusław Michał (27.9.1907), 22 p. a. 1.
 2004. Jaroński Józef Tadeusz (1.4.1906), 28 p. a. 1.
 2005. Studziński Tadeusz (11.5.1906), 10 p. a. 1.
 2006. Wrzesiński Zygmunt (20.4.1906), 7 p. a. 1.
 2007. Czarkowski Stanisław (2.12.1904), 9 p. a. I.
 2008. Hnatyk Jerzy (29.3.1905), 22 p. a. 1.
 2009. Jaiwiński Henryk (4.12.1907), 20 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 15-go października 1929 r.
 2010. Maroń Jan (5.7.1904), 31 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1930 r.
 2011. Snarski Stanisław (27.4.1906), 3 d. a. k.
 2012. Czapliński Władysław I (11.5.1902), 6 p. a. c.
 2013. Weber Stanisław (5.10.1906), 6 p. a. c.
 2014. Krzemiński Józef Feliks (31.1.1906), 17 p. a. 1.
 2015. Roman Czesław (31.12.1908), 7 p. a. c.
 2016. Winogrodzki Marjan Piotr (9.4.1905), 2 d. a. k.
 2017. Szymianis Władysław (1.2.1906), 6 p. a. c.
 2018. Makówka Kazimierz (30.8.1908), 23 p. a. 1.
 2019. Borzobohaty Wojciech Stanisław (19.7.1908), 3 p. a. c.
 2020. Marczyszyn Sofronjusz (23.3.1900), 2 p. a. c.
 2021. Więckowski Bogdan Seweryn (29.10.1907), 1 P- a* c.
 2022. Czajkowski Kazimierz Jan (14.10.1908), 5 p- a- L
 2023. Kawecki Karol (10.8.1906), 10 p. a. 1.
 2024. Stańczyk Henryk (16.9.1907), 11 p. a. 1.
 2025. Pasternakiewicz Jerzy Wojciech (10.2.1904), 16 p. a. 1.
 2026. Kaczmarczyk Tadeusz (9.11.1907), 1 p. a. 1. leg.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Podporucznicy
  221
 2027. Melech Piotr (9.8.1906), 12 p. a. 1.
 2028. Myśliwski Hieronim (30.9.1908), 14 d. a. k.
 2029. Młynarczyk Józef (8.2.1899), 13 p. a. I.
 2030. Gurawski Jan Stanisław Alfred (8.3.1910), 9 d. a. k.
 2031. Jankę Zygmunt (21.2.1907), 7 d. a. k.
 2032. Maziarz Jan (20.10.1908), 22 p. a. 1.
 2033. Warchałowski Stanisław I (11.5.1908), 6 p. a. 1.
 2034. Hymol Stanisław (7.3.1908), 31 p. a. i.
 2035. Otto Jul j an (28.8.1906), 8 p. a. c.
 2036. Maculewicz Humbert (1.11.1908), 14 p. a. 1.
 2037. Wilk Wawrzyniec (7.8.1897), 11 p. a. 1.
 2038. Zaorski Zygmunt Tadeusz (2.5.1908), 4 p. a. c.
 2039. Jeiyński Andrzej Jerzy (3.8.1905), 28 p. a. 1.
 2040. Soliwoda Stanisław Władysław (4.5.1907), 5 d. a. k.
 2041. Dunicz Tadeusz (15.10.1905), 24 p. a. 1.
 2042. Wasilewski Władysław (25.9.1905), 19 p. a. 1.
 2043. Ratajczyk Antoni (29.9.1906), 6 p. a. 1.
 2044. Bobbś Konstanty (12.8.1907), 9 p. a. c.
 2045. Rysy Henryk Jan (2.1.1906), 15 p. a. 1.
 2046. Stypula Antoni Jan (3.6.1905), 5 p. a. c.
 2047. Sellgman Stefan Jan (19.8.1906), 5 p. a. I.
 2048. Kraiński Stanisław (23.9.1905), 18 p. a. 1.
 2049. Jarmołowicz Władysław (7.12.1905), 29 p. a. 1.
 2050. Kucharski Marjan I (29.5.1909), 23 p. a. 1.
 2051. Stradomski Jan (18.4.1906), 5 d. a. k.
 2052. Durnlat Jan Izajasz (6.7.1906), 2 p. a. 1. leg.
 2053. Charzewski Czesław Wiesław (21.8.1907), 11 p. a. 1.
 2054. Trzebuchowski Jan Konstanty (15.5.1908), 25 p. a. 1.
 2055. Bonarski Antoni Lucjan (20.1.1902), 17 p. a. 1.
 2056. Uchman Bolesław (10.9.19071, 2 p. a. c.
 2057. Kasprzyk Alfred (15.6.1908), 22 p. a. 1.
 2058. Janeczko Tadeusz Feliks (11.9.1908), 10 p. a. c.
 2059. Mieczkowski Narcyz (23.1.1905), 9 p. a. 1.
 2060. Nahlik Edward Marjan (20.2.1905), 3 p. a. 1. leg.
 2061. Adamkiewicz Feliks (1.5.1907), 30 p. a. 1.
 2062. Walędziak Jan (7.3.1906), 20 p. a. 1.
 2063. Grzybowski Leon (25.5.1906), 16 p. a. 1.
 2064. Wiktorów Jan (1311.1897), 22 p. a. 1.
 2065. Rode Aleksander (10.12.1907), 7 p. a. 1.
 2066. Ziombak Juljan (4.11.1905), 31 p. a. 1.
 2067. Tabortowski Jan (29.10.1906), 19 p. a. 1.
 2068. Szpilczyński Adam Marjan (8.12.1903), 11 p. a. 1.
 2069. Grabski Józef Marjan (28.5.1908), 2 p. a. 1. leg.
 2070. Makarowski Kazimierz Alfred (14.3.1905), 21 p. a. 1.
 2071. Wojciechowski Stefan I (20.1.1907), 1 p. a. 1. leg.
 2072. NIebroń Filip (12.1.1902), 9 p. a. 1.
 2073. Ganowicz Lucjan (21.10.1909), 23 p. a. 1.
 2074. Sadowski Henryk (4.6.1906), 1 p. a. c.
 2075. Godlewski Józef (7.4.1905), 18 p. a. 1.
 2076. Piechocki Zygmunt (11.2.1906), 14 p. a. 1.
 2077. Kaczorkiewicz Stanisław (20.7.1910), 2 p. a. 1. leg.
 2078. Jurkowski Marjan Wiktor (8.12.1904), 17 p. a. 1.
 2079. Stabrawa Adam (25.9.1908), 24 p, a. 1.
 2080. Vogt Emil Franciszek (21.6.1909), 5 p. a. 1.
 2081. Kozłowski Romuald Wacław (18.9.1903), 5 p. a. 1.
 2082. Chojna Wacław (4.8.1907), 4 p. a. 1.
  Lista Starszeństwa Ofic. Za w. Artylerji — Podporucznicy
 2083. Chyliński Mieczysław (16.11.1907), 30 p. a. 1
 2084. Adamski Konstanty (30.1.1908), 16 p. a. 1.
 2085. Piątkowski Bogdan Juljusz Konrad (11.4.1910), 7 d. a. k.
 2086. Anaslewicz Jan (15.7.1908), 17 p. a. 1.
 2087. Jazdowski Jerzy (14.7.1908), 26 p. a. 1.
 2088. Cieśliński Anatol (14.7.1907), 8 p. a, 1.
 2089. Głowacki Ludwik (10.8.1904), 9 p. a. c.
 2090. Tesławski Aleksander (11.8.1897), 3 p. a. c.
 2091. Partum Edward (18.7.1909), 3 d. a. k.
 2092. Schwetlich Ferdynand (28.7.1909), 1 p. a. m.
 2093. Zieliński Piotr (4.8.1906), 5 p. a. c.
 2094. Korczakowski Józef (15.2.1907), 22 p. a. 1.
 2095. Rozenberg Witold (2.12.1906), 20 p. a. I.
 2096. Szarras Wiesław (24.4.1908), 7 p. a. 1.
 2097. Gągulski Edward Jan (11.8.1905), 4 d. a. k.
 2098. Ostaszewski Jerzy (23.3.1908), 31 p. a. 1.
 2099. Pożerskl Władysław Jan (24.6.1904), 1 p. a. pl.
 2100. Kuczyński Kazimierz V. (17.3.1904), 12 p. a. 1.
 2101. Niewiadomski Karol (15.1.1905), 3 p. a. c.
 2102. Topolnicki Mieczysław (17.8.1908), 1 p. a. m.
 2103. Sitkowski Bolesław (16.4.1907), 4 p. a. c.
 2104. Rawicz-Twaróg Zbigniew (4.7.1907), 26 p. a. 1.
 2105. Gutry Jan (29.5.1908), 16 p. a. 1.
 2106. Chmielewski Antoni Wacław (26.10.1907), 3 p. a. 1. leg.
 2107. Osiecki Stanisław (27.1.1905), 8 p. a. 1.
 2108. Inwalski Franciszek (28.2.1900), 12 p. a. I.
 2109. Sidorenko Stanisław (26.8.1907), 15 p. a. 1.
 2110. Kostrzyca Jan (24.11.1908), 23 p. a. 1.
 2111. Wojciechowski Feliks (9.6.1907), 4 p. a. 1.
 2112. Lisowski Seweryn (8.1.1906), 19 p. a. 1.
 2113. Wroniecki Zygmunt (1 10.1905), 25 p. a. 1.
 2114. Trybalski Juljan Kazimierz (16.2.1904), 24 p. a. 1.
 2115. Chmielowiec Mieczysław (9.2.1905), 29 p. a. 1.
 2116. Kowalczuk Karol (4.11.1906), 17 p. a. 1.
 2117. Klita Wincenty (8.7.1901), 10 p. a. 1.
 2118. Czerniak Adam Jan (24.12.1907), 12 d. a. k.
 2119. Gozdal Juljan (10.2.1905), 13 p. a. 1.
 2120. Ungeheier Stanisław Mieczysław (7.5.1909), 14 d. a. k.
 2121. Lech Czesław Jerzy (24.4.1904), 9 d. a. k.
 2122. Rajner Henryk Antoni (19.1.1908), 7 p. a. c.
 2123. Przemycki Witold Konrad (12.11.1907), 2 p. a. 1. leg.
 2124. Fernezy Paweł Stanisław (5.4.1906), 11 p. a. 1.
 2125. Klpp Emil Józef (31.8.1905), 10 p. a. c.
 2126. Cehak Jan Dominik (14.8.1902), 21 p. a. 1.
 2127. Rómmei Wiktor (13.5.1908), 13 d. a. k.
 2128. Józefczak Jan (12.9.1904), 14 p. a. 1.
 2129. Ligięza Mieczysław Stanisław (1.8.1904). 6 p. a. 1.
 2130. Witwlcki Witold (17.8.1904), 27 p. a. 1.
 2131. Chodkowski Juljan (16.11.1907), 23 p. a. I.
 2132. Sikorski Stanisław Kazimierz I (3.10.1909), 20 p. a. 1.
 2133. Rabczewski Wacław (19.6.1907), 1 p. a. I. leg.
 2134. Grzeczkowskl Oskar Marjan (8.8.1906), 5 p. a. 1.
 2135. Zwodzijasz Jan (8.3.1905), 30 p. a. 1.
 2136. Kubaszewski Kazimierz Tadeusz (22.12.1907), 9 p. a. c.
 2137. Żelechowski Jerzy Janusz (14.1.1909), 12 p. a. 1.
 2138. Wolski Kazimierz Bolesław (4.4.1906), 11 p. a. 1.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Podporucznicy
  Starszeństwo z dniem I-go listopada 1930 r.
 2139. Deszberg Jerzy Jakób Władysław (1.6.1909), 27 p. a. 1.
 2140. Małachowski Jerzy (23.11.1906)* 1 p. a. 1. leg.
 2141. Dowhyluk Bazyli (16.11.1904), 25 p. a. I.
 2142. Kułakowski Edward Władysław (12.10,1906), 24 p. a. 1.
 2143. Wydra Zygmunt (27.1.1906), 2 p. a. c.
 2144. Gotziik Zbigniew Jan (28.8.1909), 23 p. a. 1.
 2145. Podwiń Marja Czesław (16.7.1900) KZ. br., 24 p. a. 1.
 2146. Kaczmarek Marja (8.11.1908), 22 p. a. 1.
 2147. de Lormć Stanisław Kazimierz (18.11.1907), 10 p. a. 1.
 2148. Osostowicz Stefan Marja (15.8.1907), 6 p. a. c.
 2149. Zapert Czesław (8.8.1907), 6 d. a. k.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1931 r.
 2150. Motz Kazimierz (20.2.1910), 11 d. a. k.
 2151. Konoplicki Jan (2.11.1903), 5 p. a. 1.
 2152. Butkiewicz Aleksander (25.11.1907), 3 p. a. c.
 2153. Kawnetis Jan (11.9.1907), 5 d. a. k.
 2154. Pawełek Michał (25.9.1908), 13 p. a. I.
 2155. Sosnowski Jerzy Bonifacy (5.6.1910), 23 p. a. 1.
 2156. Burniewicz Leon (3.4.1908), 20 p. a. 1.
 2157. Słowik Edward (24.8.1906), 6 p. a. 1.
 2158. Schmidtke Jerzy (2.4.1904), 15 p. a. 1.
 2159. Jakuszko Jan (26.10.1906), 9 p. a. C.
 2160. Jakubiak Bolesław (1.11.1908), 26 p. a. 1.
 2161. Taczanowski Stanisław (8.5.1910), 15 p. a. 1.
 2162. Czerniuk Paweł (24.2.1908), 32 d. a. 1.
 2163. Lisowski Zygmunt Ryszard (6.3.1906), 14 p. a. I.
 2164. Marczak Henryk (10,1.1909), 10 p. a. 1.
 2165. Kucharski Franciszek (14.8.1903), 5 p. a. c.
 2166. Hulej Jerzy (23.9.1909), 1 p. a. 1. leg.
 2167. Kowalik Mieczysław (li.2.1907), 3 p. a. 1. leg.
 2168. Stawln Jerzy (4.12.1909), 1 p. a. c.
 2169. Saulewicz Edward (28.6.1907), 17 p. a. 1.
 2170. Dąbrowski Antoni Teodor (21.2.1909), 6 p. a. c.
 2171. Kowalski Józef Tadeusz (16.9.1909), 5 p. a. c.
 2172. Zahorski Wiktor Eustazy (29.3.1905), 14 d. a. k.
 2173. Sroczyński Kazimierz (19.5.1908), 5 p. a. I.
 2174. Jarosz Juljusz Tadeusz Marjan Włodzimierz (17.9.1905), 21 p. a. I.
 2175. Wlelgórski Mieczysław Franciszek (2.3.1910), 2 p. a. I. leg.
 2176. Kozanecki Tadeusz (27.9.1908), 7 p. a. c.
 2177. Siarkowski Stanisław Henryk (21.5.1909), 18 p. a. 1.
 2178. Kamiński Tadeusz (16.7.1910), 14 p. a. 1.
 2179. Duszczyński Franciszek (24.7.1904), 6 p. a. 1.
 2180. Korabiowski Józef Jan (5.3.1909), 11 p. a. 1.
 2181. Maziarz Tadeusz (5.10.1909), 10 p. a. c.
 2182. Sawicki Paweł (22.5.1908), 19 p. a. 1.
 2183. Filipowski Jan (20.5.1909), 24 p. a. 1.
 2184. Pierzchała Stanisław (18.12.1903), 16 p. a. 1.
 2185. Sokołowski Zygmunt (20.4.1908), 32 d. a. I,
 2186. Banaszak Stefan (26.8.1901), 7 p. a. c.
 2187. Wojtowicz Jan (8.1.1907), 30 p. a. 1.
 2188. Rybarski Jerzy Piotr (17.6.1909), 1 p. a. c.
 2189. Pietrzak Franciszek (24.8.1908), 25 p. a. 1.
 2190. Komorowski Jerzy (18.10.1908), 12 p. a. 1.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Artylerji — Podporucznicy
 2191. Kubin Stanislaw (6.3.1907), 4 p. a. 1,
 2192. Pazelt Marjan Konrad (22.11.1908), 7 p. a. I.
 2193. Goldasz Jan (15.12.190l), 24 p. a. 1.
 2194. Szkuta Władysław (27.7.1908), 29 p. a. 1.
 2195. Frankowski Czesław (20.6.1907), 4 p. a. c.
 2196. Zarudzki Miron Jan (6.1.1909), 2 p. a. c.
 2197. Dośla Włodzimierz Konrad (6.9.1910), 22 p. a. 1.
 2198. Biesaga Stanisław (16.2.1907), 28 p. a. 1.
 2199. Kurowski Wltosław Jan (3.11.1908), 8 p. a. I.
 2200. Prewysz-Kwinto Stanisław (16.6.1903), 22 p. a. I.
 2201. Górny Tadeusz (19.5.1909), 2 p. a. c.
 2202. Kuias Wacław (5.3.1906), 29 p. a. 1.
 2203. Lewiński Michał Roman (9.8.1906), 9 p. a. 1.
 2204. Enerlich Tadeusz Emil (31.8.1908), 31 p. a. 1.
 2205. Nowacki Kazimierz (11.12.1907), 18 p. a. 1.
 2206. Werbowski Kazimierz Franciszek (25.8.1907), 8 p. a. c.
 2207. Radwański Kazimierz (13.10.1909), 27 p. a. 1.
 2208. Prokop Antoni (20.7.1907), 2 p. a. 1. leg.
 2209. Masalski Cezary (26.7.1909), 3 p. a. c.
 2210. Boroń Henryk (27.4.1909), 7 p. a. c.
 2211. Niedzielski Leon (29.3.1906), 8 p. a. c.
 2212. Cieszko Józef (11.12.1905), 3 p. a. c.
 2213. Sierko Władysław (20.2.1900), 16 p. a. 1.
 2214. Sokołowski Mieczysław (26.11.1908), 1 d. a. k.
 2215. Wojtusiak Juljan Franciszek (7.1.1910), 21 p. a. 1.
 2216. Tabortowski Albert (15.2.1910), 1 p. a. 1. leg.
 2217. Kurzeja Stanisław Bolesław (18.11.1906), 7 p. a. 1.
 2218. Orzepowski Antoni (21.7.1907) 9 p. a. c.
 2219. Juszczyk Leszek Janusz (23.7.1910), 1 p. a. n.
 2220. Brzeziński Józef (23.2.1901), 6 p. a. c.
 2221. Wójtowicz Władysław Jan (1.6.1907), 24 p. a. 1.
 2222. Berezowski Czesław (28.8.1911), 15 p. a. 1.
 2223. Mościcki Bazyli (13.11.1907), 4 p. a. 1.
 2224. Chocianowlcz Henryk (23.2.1908), 4 p. a. c.
 2225. Sienkiewicz Józef (1.8.1907), 20 p. a 1.
 2226. Bobrowski Stanisław Franciszek (12.2.1906), 27 p. a. 1.
 2227. Dubiniewicz Bronisław Antoni Ferdynand (17.5.1901) H§«, 25 p.
 2228. Pancerz Stanisław Józef (14.1.1909), 8 p. a. 1.
 2229. MIondlikowski Alfons (6.3.1907), 10 p. a. 1.
 2230. Horbaczewski Stanisław Kazimierz (22.2.1909), 29 p. a. 1.
 2231. Nowak Ludwik Tadeusz (27.7.1909), 23 p. a. 1.
 2232. Szlązak Franciszek (1.1.1907), 9 p. a. 1.
 2233. Denker Wiesław Aleksander (27.11.1907), 17 p. a. 1.
 2234. Lehnert Józef Aleksander (18.3.1902), 21 p. a. 1.
 2235. Walcuch Bogumił Michał (26.8.1907), 31 p. a. 1.
 2236. Kozko Kazimierz (1.11.1906), 18 p. a. 1.
 2237. Targowski -Tadeusz (3.10.1908), 28 p. a. 1.
 2238. Sowiński Stanisław (13.11.1907), 20 p. a. 1.
 2239. Tarnowski Wacław (25.1.1908), 30 p. a. 1.
 2240. Szymkiewicz Zenon (21.1.1907), 30 p. a. 1.
 2241. Chudecki Zbigniew Marja Jan (16.10.1898) KN. KZ. br., 3 p. a.
 2242. Surowiec-Surowiński Edward (3.10.1908), 26 p. a. 1.
 2243. Bieliński Władysław (24.2.1906), 11 p. a. 1.
 2244. Gondek Zdzisław Władysław (26.10.1908), 10 p. a. c.
 2245. Pabich Jan (12.6.1906), 6 p. a. 1.
 2246. Kluczewski Wacław (1.9.1907), 23 p. a. 1,
 2247. Szymoński Feliks (18.5.1906), 1 p. a. c.
  a. 1.
 2248. leg.
  Lista Starszeństwa Oflc. Rez. powołanych do służby czynnej
  225
 2249. Babiński Stanisław (14.2. 1897), 14 p. a. 1.
 2250. Bieliński Kazimierz (26.9.1906), 19 p. a. 1.
 2251. Ciemięgo Franciszek (30.11.1910), 5 p. a. c.
 2252. Rojek Tadeusz (29.1.1908), 2 p. a. 1. leg.
  10?. Żmudzki Jan (27.8.1905), 13 p. a. 1.
 2253. Gil Jan (15.12.1907), 8 p. a. I.
 2254. Wysocki Edward (27.10.1906), 9 p. a. c.
 2255. Brzezlk Stefan (29.9.1907), 9 p. a. 1.
 2256. Feliński Kazimierz Marceli (16.1.1909), 12 p. a. 1.
 2257. Stocki Michał (24.6.1902), 31 p. a. 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1931 r.
 2258. Kordas Jan (14,12.1909), 5 p. a. c.
 2259. Gąsiorowski Wiesław Józef (17.1.1908), 20 p. a. 1.
 2260. Szpiganowicz Władysław (9.11.1906), 14 p. a. 1.
 2261. Wujclk Władysław (18.3.1907), 18 p. a. 1.
 2262. Warunek Mieczysław Władysław (4.4.1909), 14 p. a. 1.
 2263. Sas-Świstelnickl Leon Andrzej Antoni (16.10.1910), 5 p. a. 1.
 2264. Blstroń Juljan Stanisław (7.11.1909), 31 p. a. 1.
 2265. Dąbrowski Jerzy Florjan (24.4.1906), 8 p. a. c.
  OFICEROWIE REZERWY POWOŁANI DO SŁUŻBY CZYNNEJ KAPITANOWIE Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 2266. Petryczek Juljan (7.3.1898), 3 p. a. 1. leg.
  Starszeństwo z dniem 2 -go stycznia 1932 r.
 2267. Gryffin Stanisław (1.8.1893) 1^2, 1 p. a. 1. leg.
  PORUCZNICY
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1929 r.
 2268. Łukowski Henryk Jan (29.7.1902), C. W. Żand.
  PODPORUCZNICY
  Starszeństwo z dniem 20-go października 1931 r.
 2269. Rodziewicz Stanislaw (29.1.1904), Woj. Sad. Okr. Nr. III.
  15

OUUKBWMV’ fSVlHMM M^.IA^IOOSU^»# »^V^JAA.>
4′ 1.* V » i ■• »i ■ . u – «|
• i« – wr mti- •>!
i* r»« *• •• t, ••,. • . •• •


• Hl’ -«» '•’ V •■ * «•* ■ •■• P»
*»’ – «VIW. r. * •* I«
I« MI M. *. 4Tf *4)* <
f • nm ,m ■ • ir vj«’ Ci. f.– **,• S •»•
.
■ -r
Lista Starszeństwa Oflc. Zaw. Aeronautykł—Pułkownicy—Podpułkownicy 227
Korpus oficerów aeronautyKi
Lista starszeństwa.
PUŁKOWNICY
Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
I. Beaurain Jąnusz (25.12.1893) Inż. J^cs, KN., ®4, 1^4, KZ. zł., POObs., d-ca 1 grupy aer.
Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.

 1. Rayski Ludomił Antoni (28.12.1892) dypl., inż., 3^5, KN., #4, 1^4, KZ. zł.2, POPU., szef Dep. Aer. M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 2. Ujejski Stanisław (14.11.1891) dypl., #4, KZ. zł., kmdt C. W. Ofic. Lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 3. Jasiński Stanisław I (5.4.1891) dypl. ^5, 1^4, MN., KZ. zł., POPil., d-ca 3 grupy aer.
  PODPUŁKOWNICY
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 4. Tfuchowski Michał Brunon (25.9.1885) Inż., z-ca kler. W. Z. Z. Aer.
 5. Kuźmiński Stanisław (20.2.1895) dypl. kjSw, KZ. zł., na studjach zagr.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 6. Wolszlegjer Jan Tadeusz (27.1.1891) KZ. zł., d-ca 1 b. balon.
 7. Karpiński Tytus Bolesław (4.1.1894) )^§<I2, KZ. zł., POObs., II z-ca szefa Dep.
  Aer. M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
 8. Szandorowski Wiktor (25.11.1892) KZ. zł., POObs., C. W. Ofic. Lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 9. Grabowski Hilary (14.1.1892) >|s, KZ. zł., Dep. Aer. M. S. Wojsk.
 10. Filipowicz Czesław (23.4.1892) inż. jJC5, #5, *|«3, KZ. zł., POObs.. w dysp.
  Min. Kom.
  228 Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Aeronautykl — Podpułkownicy — Majorowie
  Starszeństwo z dniem, 1-go stycznia 1929 r.
 11. Domes Augustyn Lambert (8.4.1895) $(<5, >$4, KZ. zł., POPiL, d-ca 6 p. lot.
 12. Kalkus Władysław Jan (8.6.1892) 3^(5, !$4 3, KZ. zł., POPil., d-ca 3 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 13. Jeziorski Jan Józef (7.11.1885) Inż. KZ. zł., W. Z. Z. Aer.
 14. Zajączkowski Józef Mieczysław (24.9.1891), Inst. Bad. Techn. Lot.
 15. Iwaszkiewicz Wacław I (14.3.1893) 3$«C5, )||t5, >$4, KZ. zł., KZ. WLśr., POPIL,
  d-ca 5 p. lot.
 16. Wieden Franciszek (6.2.1891) inż. 5, >j$4, KZ. zł., POPil., d-ca 1 p. lot.
 17. Prauss Tadeusz (21.12.1896) £(<5, KZ. sr., POPil., kmdt C. W. Pdfc. lot.
 18. Lewandowski Edward I (10.1.1892) )^C5, )^5, >$4 4, POPil., d-ca 2 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 19. Heller Władysław Eugenjusz (27.6.1895) dypl. MN., KZ. zł., d-ca 4 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 20. Sielewicz Juljan (20.3.1892) >^(5, d^ca 2 b. balon.
 21. Karaś Edward Jan (4.10.1892) jg(5, KN., >$4 4, POObs., d-ca b. lot.
  MAJOROWIE
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 22. Krzyczkowski Józef I (19.3.1892) >*<5, %(5, 1$44, KZ. zł., POPil., 5 p. lot.
 23. Petrażycki Jan (31.3.1895) >5< 5, POObs., C. W. Ofic. Lot.
 24. Dziama Teofil Bogumił (5.1.1895) $<5, KN., >$42, KZ. WLśr., POPil., 1 p. lot.
 25. Szczudłowski Mieczysław Justyn Artur Marjan (2.2.1896) dypl. >$4 2, POPil.,
  1 p. lot.
 26. Garbiński Jerzy (22.5.1894) >$4, KZ. sr., 2 p. lot.
 27. Płachta Andrzej (28.11.1892) )$C5, lg*. POObs., 1 p. lot.
 28. Sznuk Stefan (12.6.1896) J$«2, POObs., W. S. Woj.
 29. Gilewicz Juljusz (1.11.1890) 5, KZ. sr., POPil., 4 p. lot.
 30. Kwieciński Bogdan Józef (12.4.1895) dypl. J^(5, >$4, KZ. sr., POObs., Szt. Gł.
 31. Kałęcki Stefan (2.9.1893) »$«2, KZ. zł., C. W. Ofic. Lot.
 32. Rudnicki Franciszek (21.10.1894) inż. 3*$C5, >$4, KZ. zł., POPil., C. W. Pdfc. Lot.
 33. Kopyciński Bolesław (27.6.1892) dypl. 3$<5, )$4, KZ. zł., Dep. Aer. M. S. Wojsk.
 34. Turbiak Tomasz (21.12.1883) inż. 3$<5, >$14, KZ. zł., POObs., W. Z. Z. Aer.
 35. Brzazgacz Aleksander (8.11.1895) KN., )$p5, na studjach zagr.
 36. Ratomski Stanisław (4.12.1896) 5, J$4, KZ. sr., POObs., 5 p. lot.
 37. Romeyko Marjan (26.2.1897) dypl. 3^C5, >$1, KZ. zł., POPil., W. S. Woj.
 38. Chramiec Andrzej (26.3.1892) Inż. $g(5, >$4, POPIL, Inst. Bad. Techn. Lot.
 39. Friser Karol (3.3.1890) )j$C5, łg«, KZ. zł., POObs., 3 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 40. Bilek Sławomir Władysław (6.7.1895) >$4 2, 1 b. balon.
 41. Krajewski Stanisław III (8.5.1894) >$M, KZ. zł., POPil., Dep. Aer. M. S. Wojsk.
 42. Makowski Wacław II (30.10.1897) inż. 3g(5, >$f(5, >$«, POPIL, w dysp. szefa Dep
  Aer. M. S. Wojsk.
 43. Paleolog Adam (17.12.1896) 3^5, ng<, KZ. zł., POObs., 6 p. lot.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Aeronautyki — Majorowie — Kapitanowie
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
 44. Kollert Zdzisław (13.6.1888), W. Z. Z. Aer.
 45. Zawadzki Wiktor II (23.3.1896) )g<5, POObs., 3 p. lot.
 46. Wiesiołowski Adolf Henryk (22.6.1896) ^C5. KZ. zł., POP11., C. W. Pdfc. Lot.
 47. Pniewski Wiktor (5.12.1891) lg<5, KZ. zł., 3 p. lot.
 48. Stachoń Bolesław Feliks (18.5.1897) )^C5, >§4, KZ. zł., kmdt Lot. Szk. Strzel.
  i Bomb.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 49. Wojtarowicz Bronisław (3.2.1895) inż., 3 p. lot.
 50. Truczka Jan Mieczysław Michał (29.9.1892), C. W. Pdfc. Lot.
 51. Haberek Franciszek Antoni (11.9.1895) dypl., 6 p. lot.
 52. Szczerski Jan Władysław (13.8.1895) inż., 1 p. lot.
 53. Konarski Mieczysław (1.1.1896) POObs., W. Z. Z. Aer.
 54. Czaplicki Wacław (10.7.1890) inż. KN-, KZ. sr., Dep. Aer. M. S. Wojsk.
 55. Romanowski Zenon (22.12.1891) 5, ^4 2, KZ. WLśr., POObs., 2 p. lot.
 56. Peter Franciszek (8.10.1896) inż. 3>gC5, >|*2, POPil., Inst. Bad. Techn. Lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 57. Pawlikowski Stefan (11.10.1896) }£<5, POPil., 3 p. lot.
 58. Wroniecki Antoni (13.6.1895) POPil., 3 p. lot.
 59. Kwiatkowski Bolesław I (17.1.1895) >§1, 2 p. lot.
 60. Sterba Felicjan (9.6.1896) dypl. Mj^2, KZ. sr., 1 grupa aer.
 61. Stachurski Juljan (7.1.1895) KZ. sr., 3 p. lot.
 62. Bojankiewicz Ryszard Franciszek (9.3.1894) %<5, KZ. sr., C. W. Ofic. Lot.
 63. Mazurek Stanisław Sergjusz (12.2.1894) inż. KN., >|f4, Wojsk. Wytw. Balon.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 64. Burchard Marjan (8.12.1896) 1^4 3, 4 p. lot.
 65. Malik Karol (19.1.1897) KZ. sr., 2 p. lot.
 66. Pistl Zygmunt (17.5.1897) »|l, KZ. sr., 6 p. lot.
 67. Jarina Tadeusz (8.11.1897) >$t2, KZ. sr., POObs., C. W. Pdfc. Lot.
 68. Hullej Zygmunt (15.5.1889) KZ. sr., W. Z. Z. Aer.
 69. Winicki Kazimierz Gustaw (10.12.1896) dypl. h|«, KZ. sr., 6 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 70. Dymsza Tadeusz Lubomir (22.5.1894) inż. >Jw, W. Z. Z. Aer.
 71. Kamieński Konstanty (19.8.1896) »J*, KZ. sr., 2 b. balon.
 72. Wojtyga Adam Maksymiljan Teofil (20.12.1896) KN., 1^:4, KZ. sr., Dep. Aer
  M. S. Wojsk.
 73. Kretowicz Chrystjan Mieczysław (13.8.1896) KN., 1§*, KZ. sr., Dep. Aer. M. S
  Wojsk.
  KAPITANOWIE
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 74. Pawłowski Juljan Urban (25.5.1892) inż. 1 p. lot.
 75. Jach Franciszek (28.1.1894) 3$(5, h|i2, KZ. sr., POPil., C. W. Ofic. Lot.
 76. Brunner Czesław (16.7.1895) KZ. sr., w dysp. szefa Dep. Aer. M. 5. Wojsk.
 77. Świerzyński Jdzef (23.2.1892) w§4, 1 b. balon.
 78. Rodziewicz Wiktor (3.3.1895), b. lot.
 79. Górski Kazimierz II (7.11.1892) KZ. sr., 5 p. lot.
  f
  230
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Aeronautyki — Kapitanowie
 80. Karpiński Stanisław (17.12.1891) )“|C5, 1 p. lot.
 81. Janiszewski Jan I (28.4.1894), C. W. Pdfc. Lot.
 82. Górski Zbigniew (23.3.1893) Kmda Miasta Toruń.
 83. Lisiewicz Mieczysław (28.1.1897) dypl. ^ 4, 6 p. lot.
 84. Walicki Aleksander (10.12.1894), Dep. Aer. M. S. Wojsk.
 85. Babczyński Józef (15.3.1894), C. W. Ofic. Lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 86. Szczekowski Stanisław (14.2.1896) KN, Kjjk 2, KZ. sr., W. S. Woj.
 87. Nazarkiewicz Stanisław (7.8.1896) Hfs3, KZ. sr., W. S. Woj.
 88. Brodowski Feliks (27.5.1897) inż. >§*«, KZ. sr., s. n. do 31.10.1932 r.
 89. Staffa Marjan (22.12.1896), C. W. Ofic. Lot.
 90. Knapik Kazimierz Leon (2.3.1896) inż. KN., b$<3, W. Z. Z. Aer.
 91. Fabian Bronisław (3.9.1892) )§C5, )^2, POObs., 6 p. lot.
 92. Rudkowski Roman (12.5.1898) 3^(5, 4 p. lot.
 93. Giedgowd Ignacy (1.2.1897) )^*C5, 5, POPU., W. Z. Z. Aer.
 94. Kowalczyk Adam Stefan (22.12.1896) >$C5, »§«2, 5 p. lot.
 95. Sidor Józef (9.4.1895) >f«2, b. lot.
 96. Zacharewicz Kazimierz (17.6.1896) 3$|<5, KZ. sr., POPU., Gł. W. St. Met.
 97. Popiel Władysław Marjan Antoni (24.3.1891) )££C5, »®i, POObs., 5 p. lot.
 98. Piniński Franciszek Ksawery (5.7.1896) 5, >g34, KZ. sr., POObs., 2 p. lot.
 99. Berezowski Stefan Michał Jan (7.7.1897) KZ. sr., POPU., POObs., 3 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 100. Beseljak Alfons (1.6.1895) KZ. sr., 1 p. lot.
 101. Główczewski Wacław (5.8.1894) KZ. sr., C. W. Pdfc. Lot.
 102. Skrzat Juljan (7.1.1897), 6 p. lot.
 103. Jungraw Józef Maksymiljan (25.3.1894) MN., KZ. sr., Dep. Aer. M. S. Wojsk.
 104. Gawroński Józef Jerzy (17.3.1896) KN., b. lot.
 105. Strzałkowski Stefan Jan (10.2.1899) ^ 2, W. Z. Z. Aer.
 106. Piotrowicz Tadeusz (24.1.1896) KZ. sr., 2 p. lot.
 107. Wojciechowski Józef (19.3.1898) jgt 5, >f‘( 2, KZ. sr., POObs., 6 p. lot.
 108. Oleksik Władysław (26.5.1895) KZ. sr., 2 p. lot.
 109. Kamieński Piotr (26.11.1895), C. W. Ofic. Lot.
 110. Dudziński Piotr (4.6.1899) KZ. sr., 6 p. lot.
 111. Hulle) Bolesław (19.8.1891) KZ. sr., W. Z. Z. Aer.
 112. Jarzębiński Kazimierz (15.4.1897) 3$(( 5, attachó wojsk. Paryż.
 113. Rastawlecki Modest (9.10.1896) dypl. KZ, sr„ Szt. Gł.
 114. Welecki Tadeusz (2.7.1893), C. W. Pdfc. Lot.
 115. Adamecki Bernard Antoni (12.7.1897) KZ. sr., C. W. Ofic. Lot.
  17- Gac Jan (28.7.1894), C. W. Ofic. Lot.
 116. Zdunik Władysław Marjan (19.8.1897) mr. jjfa 5, Dep. Aer. M. S. Wojsk.
 117. Sipowicz Aleksander (16.2,1896) inż. KN. z miecz., C. W. Pdfc. Lot.
 118. Luziński Stanisław (6.8.1895) 5, ►§< 2, KZ. sr., 1 p. lot.
 119. Mrówka Adam (6.12.1890) i>£w, KZ. sr., W. Z. Z. Aer,
 120. Seńkowskl Aleksander (14.9.1897) inż. >%. 5, )$< 2, KZ. sr., POPU., W. Z. Z. Aer.
 121. Jałowiecki Bohdan (13.12.1897) !■$«, KZ. sr., POObs., s. n. do 31.8.1932 r.
 122. Iżycki Mateusz (22.2.1898) dypl. 5, # 3. 3 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 123. Jagielski Józef III (9.3.1895) MN., W. Z. Z. Aer.
 124. Kaszny Franciszek (8.9.1897) KN., C. W. Ofic. Lot.
 125. Borowy Henryk Napoleon (10.7.1893) 1$<I, POObs., 4 p. lot.
 126. Kładko Andrzej (12.11.1893) jgc 5, C. W. Ofic. Lot.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Aeronautyki — Kapitanowie
  231
 127. Pokorny Władysław (11.7.1899) 5, KZ. sr., 5 p. lot.
 128. Piotrowicz Konstanty I (22.3.1892) )“E<5, W. Z. Z. Aer.
 129. Jasiński Juljan (13.10.1893), C. W. Ofic. Lot.
 130. Jasiński Józef III (27.1.1897) )ggc 6, #, KZ. sr., W. S. Woj.
 131. Wianecki Kazimierz Adam (10.1.1896) KN., # 2, KZ. sr., 6 p. lot.
 132. Żardecki Jan (6.1.1892) KZ. sr., POObs., W. Z. Z. Aer.
 133. Loedl Marj an (13.7.1898) #, C. W. Pdfc. Lot.
 134. Dąbrowski Henryk VII (24.10.1899) 3^( 5, KN., #4, KZ. sr., 1 p. lot.
 135. Sheybal Adam Franciszek (15.10.1894) KZ. sr., w dysp. szefa Dep. Aer. M. S.
  Wojsk.
 136. Reinstein Marjan Jan (8.12.1888) # 2, W. Z. Z. Aer.
 137. Rutkowski Witold Jan (23.3.1896) #, KZ. sr., POPU., 1 p. lot.
 138. Neuman Tadeusz (4.11.1890) KN., 1#I 4, W. Z. Z. Aer.
 139. Babiński Zbigniew (13.5.1896) POPil., C. W. Pdfc. Lot.
 140. Ostrowski Edmund (28.4.1897) KZ. sr., Dep. Aer. M. S. Wojsk.
 141. Dłubak Stefan (2.9.1894), W. Z. Z. Aer.
 142. Gubarew Włodzimierz (17.5.1889) #, POObs., 1 p. lot.
 143. Krajewski Czesław (20.7.1899) KN., #, KZ. sr., 2 p. lot.
 144. Tarnowski Marjan (25.3.1895) KN., #, 3 P- lot.
 145. Pamuła Leopold (15.11.1898) KZ. sr., 4 p. lot.
 146. Jabłoński Tadeusz (6.9.1896), C. W. Ofic. Lot.
 147. Chmielewski Kazimierz (29.11.1895), Lot. Szk. Strzel, i Bomb.
 148. Kondratiuk Włodzimierz (3.4.1898) KZ. sr., C. W. Ofic. Lot.
 149. Bokalski Michał Stefan (29.9.1900) #, KZ. sr., 2 p. lot.
 150. Werakso Józef (16.3.1897) J$C 5, # 2, KZ. WLśr., 1 p. lot.
 151. Lewandowski Mieczysław Antoni (28.5.1892) inż. KZ. sr„ W. Z. Z. Aer.
 152. Skorobohaty Ignacy (21.1.1898) 5. #, KZ. sr., POObs., w dysp. szefa Dep.
  Aer. M. S. Wojsk.
 153. Turosieńskl Mikołaj (11.12.1894), 4 p. lot.
 154. Pawluć Stanisław (21.6.1897) >$13, POPU., 5 p. lot.
  Starszeństtco z dniem 1-go marca 191*6 r.
 155. Filanowicz Bolesław (26.1.1891), m. d. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
 156. Owczarski Paweł (14.6.1897), b. lot.
 157. Kurowski Adam (30.11.1897) #2, W. S. Woj.
 158. Bohuszewicz Władysław (7.11.1897) dypl. }^C5, POObs., 2 p. lot.
 159. Gumiński Stanisław Tadeusz (30.11.1899) #, MN., 1 b. balon.
 160. Olszewski Stanisław II (16.8.1897) #, KZ. sr., 2 p. lot.
 161. Szpunar Władysław Michał (22.10.1899), 5 p. lot.
 162. Linsenbarth Stefan (1.2.1892) #, 2 b. balon.
 163. Wolski Wacław II (1.9.1899) #, KZ. sr., C. W. Pdfc. Lot.
 164. Dubrowskl Adolf (29.9.1896) KZ. sr., POPil., 4 p. lot.
 165. Słonlewski Edmund (28.11.1893), D. O. K. I.
 166. Ryl Wiktor (29.12.1894) h§4, Dep. Aer. M. S. Wojsk.
 167. Janeczko Paweł Zygmunt (10.1.1895) @5, POPil., C. W. Pdfc. Lot.
 168. Piasecki Józef Wincenty (4.7.1898) >]$C5, 3 p. lot.
 169. Skarżyński Stanisław Jakób (1.5.1899) @5, 3, KZ. zł., KZ. sr.. Dep. Aer
  M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 170. Schram Jan (20.2.1894) 5, KN., KZ. sr., 6 p. lot.
 171. Gawlikowski Jan (4.2.1899) KN., #14, C. W. Ofic. Lot.
  232
  Lista Starszeństwa Oflc. Zaw. Aeronautyki — Kapitanowie
 172. Kraczkiewicz Kazimierz Wincenty (14.10.1894) >§j*!t KZ. sr., 1 b. balon.
 173. Peterek Edward Franciszek (15.7.1898) KZ. sr., 4 p. lot.
 174. Lasocki Jan Kazimierz (8.10.1899) dypl. 3bg(5, 6^4, 3 p. lot.
 175. Bobiński Ferdynąnd Leopold (22.9.1896), w dysp. szefa Dep. Aer. M. S. Wojsk.
 176. Paczoski Włodzimierz (31.7.1896) 3^(5, W. Z. Z. Aer.
 177. Kijankowski Stanisław (22.10.1898) KZ. sr., 1 p. lot.
 178. Żarski Stanisław Zygmunt (25.1.1897) 3®C5, POObs., Dep. Aer. M. S. Wojsk.
 179. Halewski Tadeusz Stanisław (7.5.1898) dr., 3, KZ. sr., POPil., Inst. Bad.
  Techn. Lot.
 180. Wojciechowski Zygmunt II (24.4.1896) dypl., >^(5, KN., ^3, C. W. Ofic. Lot.
 181. Pytel Franciszek II (18.8.1895) 3^C5, A, KZ. sr., POPil., 5 p. lot.
 182. Choiński Aleksander (5.4.1892) >$C5, łjn, POPil., W. Z. Z. Aer.
 183. Zaniewski Witold (2.2.1901) 5, Ä, 6 p. lot.
 184. Zaleski Adam Juljusz (15.12.1900) >J|w4, KZ. sr., C. W. Pdfc. Lot.
 185. Młynarski Edward (22.12.1900), 1 p, lot.
 186. Benz Kazimierz (29.10.1899) 3“K«C5, >$§<i 2, 4 p. lot.
 187. Tuchulka Władysław (17.8.1901) 1^13, 6 p. lot.
 188. Górecki Walerjan (18.12.1895) »ft, KZ. sr., POPil., Lot. Szk. Strzel, i Bomb.
 189. Seniszyn Józef (24.6.1900) pj^l, 5 p. lot.
 190. Gruberski Józef (3.3.1896) inż. W. Z. Z. Aer,
 191. Tuskiewicz Olgierd (22.12.1896) dypl., mr., 3^(5, l^l, POObs., 3 p. lot.
 192. Szmidta Jan Marjan (24.6.1898) 3^(5, #2, MN., C. W. Pdfc. Lot.
 193. Arct Lotarjusz Paweł (14.7.1900) KZ. sr., 4 p. lot.
 194. Zabłocki Marjan (15.8.1897), 1 p. lot.
 195. Gosiewski Antoni Henryk (17.1.1900) 3^(5, KZ. sr., na studjach zagr.
  Starszeństwo z dniem 1-go styczniu 1930 r.
 196. Biały Jan (16.6.1897) >$«, KZ. sr., 2 p. lot.
 197. Godlewski Bolesław (1.8.1894) bjfw, 2 p. lot.
 198. Malarkiewicz Jan (6.7.1897), Lot. Szk. Strzel, i Bomb.
 199. Majewski Aleksander Bronisław (6.5.1898), 6 p. lot.
 200. Morawiec Alojzy 1 (11.7.1897), 2 p. lot.
 201. Maciejowski Jan III (5.11.1897) KZ. sr., 2 p. lot.
 202. Więckowski Edward Leon (4.4.1899) KZ. sr., 1 p. lot.
 203. Sobański Antoni (15.6.1888), 1 p. lot.
 204. Komar Leonard Lucjusz (11.2.1899) t§«l, POObs., W. Z. Z. Aer.
 205. Wiśniowski Mieczysław (17.9.1897) KZ. sr., C. W. Ofic. Lot.
 206. Kuzian Kazimierz (27.7.1899), 1 p. lot.
 207. Marcinkowski Szczepan (15.12.1892), W. Z. Z. Aer.
 208. Madejski Władysław (24.5.1899) fcjffi, KZ. sr., Dep. Aer. M. S. Wojsk.
 209. Kłoczkowski Roman (29.11.1894) KZ. ar., 2 b. balon.
 210. Ziach Stanisław (15.2.1897) KZ. sr., Dep. Aer. M. S. Wojsk.
 211. Szumiel Stefan Michał Grzegorz (19.5.1893) inż., KZ. sr., W. Z. Z. Aer.
 212. Stępowski Cezary Juljan (15.10.1894) inż., W. Z. Z. Aer.
 213. Prodan Adam (24.4.1897), 1 p. lot.
 214. Kalina Kazimierz (31.1.1898) KZ. sr., 5 p. lot.
 215. Piątkowski Zygfryd Maciej (25.2.1896) mr., KZ. sr., POObs., w dysp.
  Min. Kom.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 216. Stirmaslewicz Edmund (24.10.1897), 4 p. lot.
 217. Kaczmarczyk Karol Leopold (20.9.1898) KZ. sr., 1 p. lot.
 218. Kornacki Wacław Michał Józef (7.10.1896), C. W. Pdfc. Lot.
 219. Łęgowski Józef (15.8,1896) KZ. sr., C. W. Pdfc. Lot.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Aeronautyki — Kapitanowie — Poruczniby 233
 220. Morawski Stanislaw (2.1.1899) KZ. sr., 3 p. lot.
 221. Micewski Stefan Zygmunt (19.4.1899) 4 p. lot.
 222. Zaczkiewicz Władysław (20.3.1896) 3 p. lot.
 223. Szymański Tadeusz IV (25.8.1897), 3 p. lot.
 224. Mitkowski Eugenjusz (13.12.1897) Hgfo, C. W. Ofic. Lot.
 225. Brusch Henryk Stefan (31.7.1899), C. W. Pdfc. Lot.
 226. Olszewski Adam Kazimierz (24.12.1897), C. W. Ofic. Lot.
 227. Warpechowskl Piotr Brunon (18.9.1896), 1 p. lot.
 228. Szul Ludwik Marja Emanuel (13.5.1902) Ȥ4, W. S. Woj.
 229. Bajan Jerzy (4.6.1901) KZ. sr., 2 p. lot.
 230. Suryn Roman (10.9.1900) i^M, Dep. Aer. M. S. Wojsk.
 231. Hudzicki Leonard Mieczysław (27.10.1899) 3^(5, POObs., 1 p. lot.
 232. Kurdziel Tadeusz Antoni (30.10.1902) 1^*1, 3 p. lot.
 233. Mosiewicz Wacław (30.8.1897) I*fjl2, 2 p. lot.
 234. Gray Jan (29.4.1893) 3^C5, KN. z miecz., fc§*!2, KZ. sr., na studjach zagr.
 235. Mümler Mieczysław (10.12.1899), 3 p. lot.
 236. Moszkowski Tadeusz (29.4.1901) 1^*14, KZ. sr., 3 p. lot.
 237. Błaiyński Alojzy (31.8.1898) 3^C5, P§M, POPU., C. W. Pdfc. Lot.
 238. Bohuszewicz Jerzy (7.9.1900) ■Jy, KZ. sr., 4 p. lot.
 239. Borowy Stanisław Seweryn (28.9.1898) POObs., 1 p. lot.
 240. Czerski Leon Flawian (28.1.1898) mr., KZ. sr., Dep. Aer. M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 241. Kiecoń Józef Franciszek (21.11.1898) >^43, 3 p. lot.
 242. Dziewulski Juljusz Henryk (12.4.1898) KN., H$<, w dysp. szefa Dep. Aer. M. S. Wojsk.
 243. Popiela Antoni Józef (1.1.1899) h|«, KZ. sr., C. W. Ofic. Lot.
 244. Massalski Stefan (20.10.1896), 6 p. lot.
 245. Olszański Izydor (4.4.1897) KZ. WLśr., C. W. Ofic. Lot.
 246. Filipowicz Henryk (5.1.1895), 2 b. balon.
 247. Kropiński Adam Bolesław (11.10.1900) 6§S2, 3 p. lot.
 248. . Jankowski Jan IV (9.6.1899) KZ. sr., 3 p. lot.
 249. Liebek Henryk (18.9.1899) >$l, POObs., C. W. Pdfc. Lot.
 250. Skulski Stefan (3.8.1899), Dep. Aer. M. S. Wojsk.
 251. Pustelniak Marceli (26.4.1899) >§<, 6 p. lot.
 252. Kosiński Jakób (25.7.1898) KZ. sr., 1 p. lot.
 253. Niedźwiedzki Kazimierz II (24.1.1899) l-ffl3, 2 p. lot.
 254. Peszke Alfred (14.12.1899) )g(5, C. W. Ofic. Lot.
 255. Suchos Franciszek (31.3.1895) >§<, KZ. WLśr., POObs., Dep. Aer. M. ^5. Wojsk
 256. Dzierzgowski Tadeusz Franciszek (17.9.1900) ^C5, POObs., C. W. Pdfc. Lot.
  PORUCZNICY
  Starszeństwo z dniem l~go czerwca 1919 r.
 257. Goligowski Janistaw Marjan Antoni (28.3.1891) MN., W. Z. Z. Aer.
 258. Kreyczi Wilhelm Leopold (1.11.1895), b. lot.
 259. Sobański Sergjusz (8.10.1897), C. W. Ofic. Lot.
 260. Krasiński Hubert Antoni (22.11.1898) HsK W. Z. Z. Aer.
 261. Lewald-Jezierski Norbert (16.9.1896) >$<5, )^M, C. W. Pdfc. Lot.
 262. Robak Józef (5.11.1899), Szt. Gł.
 263. Łapiński Władysław (21.2.1894), 2 b. balon.
 264. Zieliński Wacław Zacharjasz (6.9.1900) KN., 2 b. balon.
 265. Seremet Władysław (21.2.1898), 5 p. lot.
 266. Siess Henryk Marjan (1.1.1899) 1^3, 3 p. lot.
  234
  Lista Starszeństwa Oflc. Zaw. Aeronautyki — Porucznicy
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1919 r.
 267. Kozłowski Władysław IV (10.1.1893) 1 p. lot.
 268. Blaicher Michał Joachim (28.6.1898) inż. 1§<2, POObs., 6 p. lot.
 269. Świerczyński Konstanty (12.6.1897), 2 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1920 r.
 270. Olszanik Stanisław Jan (25.2.1899) KZ. sr., 6 p. lot.
 271. Sadowski Konrad (19.2.1902) l«j§4, Państw. Urz. W. F. i P. W.
 272. Balcarek Stanisław (27.2.1897), 3 p. lot.
 273. Stryjskl Józef Marjan (19.3.1898), KZ. sr.f C. W. Pdfc. Lot.
 274. Pischinger Paweł Józef Ernest (19.12.1900), C. W. Pdfc Lot.
 275. Lutosławski Roman Marjan (28.3.1900) KZ. WLśr., C. W. Ofic. Lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1920 r.
 276. Miękina Stanisław (1.5.1900) !•$«, C. W. Pdfc. Lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go września 1920 r.
 277. Ołubczyński Józef (14.4.1897) 1^4, 1 p. lot.
 278. Grabianowski Kazimierz (26.2.1899), 3 p. lot.
 279. Sudek Stefan (24.12.1900), C. W. Oflc. Lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1920 r.
 280. Butkiewicz Bohdan (20.5.1897) 1*^1, POObs., 1 p. lot.
 281. Gażdzlk Jan Stanisław (27.12.1899), 2 p. lot.
 282. Fuhrman Emil (22.8.1900), C. W. Ofic. Lot.
 283. Kubr Piotr Stanisław (1.5.1899), 6 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1920 r.
 284. Stencel Antoni (15.1.1900), Dep. Aer. M. S. Wojsk.
 285. Janicki Zygmunt (1.5.1900) 4 p. lot.
 286. Łaglewskt Aleksander (4.7.1900) 1^4, 1 p. lot.
 287. Wawrzyniak Józef (24.2.1890), 3 p. lot.
 288. Gruszkiewicz Franciszek (3.1.1890) i•{$•(, KZ. sr., 3 p. lot.
 289. Hiksa Piotr (11.6.1895), Gł. W. St. Met.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1921 r.
 290. Siihs Mieczysław (31.10.1898) H§4, 6 p. lot.
 291. Wójcicki Tadeusz (15.5.1898) >$<, 1 p. lot.
 292. Pogorzelski Lech (6.2.1895), C. W. Pdfc. Lot.
 293. Sołtycki Ludwik (25.8.1895) MN., 1 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1921 r.
 294. Dratwa Jan Czesław Bronisław (16.5.1898) ł^fl, 1 b. balon.
 295. Patek Jerzy Franciszek (26.1.1901), C. W. Ofic. Lot.
 296. Majewski Wiktor II (10.9.1900), Inst. Bad. Techn. Lot.
 297. Hirszbandt Robert Juljusz (11.9.1899) inż., Inst. Bad. Techn. Lot.
 298. Kundegórski Jan (31.10.1900), b. lot.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Aeronautykl — Porucznicy
  235
  Starszeństwo z dniem 1-go marca 1921 r.
 299. Łojaslewlcz Stanislaw Marja Józef (29.3.1899) 1 b. balon.
 300. Trybulsk! Roman (3.7.1899), Dep. Aer. M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go kwietnia 1921 r.
 301. Jankowski Józef III (6.3.1897), 1 b. balon.
 302. Kurowski Tadeusz II (16.1.1899) KN., C. W. Ofic. Lot.
 303. Janusz Antoni (30.1.1902) 1 b. balon.
 304. Iiyłowski Henryk Michał (13.11.1896) tjjk. Wojsk. Wytw. Balon.
 305. Zakrzewski Jan III (24.1.1896) Dep. Aer. M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go maja 1921 r.
 306. Tokarczyk Zygmunt (4.10.1899) C. W. Pdfc. Lot.
 307. Śmierzchalski Wacław (3.8.1899), 6 p. lot.
 308. Mensch Kazimierz (22.3.1901) ł>§S, 1 b. balon.
 309. Witakowski Franciszek Andrzej (29.10.1899) ►§«, 4 p. lot.
 310. Zbrowski Zygmunt (28.4.1900), Dep. Aer. M. S. Wojsk.
 311. Januszewski Bogusław Aleksander (28.12.1900) *|<!3, 2 p. lot.
  •»
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1921 r.
 312. Pendias Jan (3.6.1897), 1 b. balon.
 313. Farlik Franciszek (29.10.1899) KZ. sr., G. W. Ofic. Lot.
 314. Radziejewski Kazimierz (6.7.1894), 1 p. lot.
 315. Kępiński Józef Lucjan (12.9.1900) KZ. sr., 1 p. lot.
 316. Zuchowicz Kazimierz Lambert (16.4.1897), C. W. Ofic. Lot.
 317. Beill Robert (2.1.1902) KZ. sr., C. W. Ofic. Lot.
 318. Więckowski Władysław I (22.6.1887), C. W. Pdfc. Lot.
 319. Kolodzińskl Franciszek (2.4.1894) POPU., C. W. Pdfc. Lot.
 320. Wawszczak Ignacy Stanisław (4.9.1898), 1 b. balon.
 321. Hynek Franciszek (1.12.1897) KN., 2 b. balon.
 322. Gicala Adolf Jan (20.10.1900), 4 p. lot.
 323. Grzybowski Konstanty (21.7.1898), 4 p. lot.
 324. Kowalski Henryk Stanisław (25.11.1899), Lot. Szk. Strzel, i Bomb.
  14.. Stoy Kazimierz Walenty (4.6.1890) KZ. sr., 2 p. lot.
 325. Karst Ludwik (14.8.1898), 5 p. lot.
 326. Mikulski Michał I (9.9.1891) KZ. sr., 1 b. balon.
 327. Spychała Jakób (19.7.1899), Dep. Aer. M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1921 r.
 328. Krasnopolski Juljan (12.2.1897) 4 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1921 r.
 329. Tyrcha Celestyn Michał (5.9.1901) h|h, 6 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go września 1921 r.
 330. Kowalski Jerzy (22.10.1898) l*j^, 2 b. balon.
 331. Michałowski Władysław II (l2.10.1899), C. W. Pdfc. Lot.
 332. Stankiewicz Henryk Wiktor (21.5.1897) ►j§S, 4 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go października 1921 r.
 333. Budziński Wit (15.6.1899), 5 p. lot.
 334. Jesionkiewicz Roman (14.8.1897), W. Z. Z. Aer.
  236
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Aeronautyki — Porucznicy
  Starszeństwo z dniem, 1-go listopada 1921 r.
 335. Kułakowski Władysław (19.6.1900), 2 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1921 r.
 336. Gołoński Zbigniew Kazimierz (16.1.1900) »j§fl, C. W. Ofic. Lot.
 337. Eberhardt Karol (15.7.1900) 1 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1922 r.
 338. Grzmilas Tadeusz (28.1.1901), C. W. Ofic. Lot.
 339. Kolaszyński Hubert (1.11.1897) 2 b. balon.
 340. Kiewnarski Antoni Władysław (26.1.1899), 3 p. lot.
 341. Kielich Kazimierz Macie] (24.2.1900) KZ. sr., 1 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1922 r.
 342. KrzemieAski Leonard (28.5.1901) 1^, C. W. Pdfc. Lot.
 343. Bukowiński Jerzy Juljusz Karol (23.5.1895) t$ffl2, Inst. Bad. Techn. Lot.
 344. Rypsoń Roman (16.2.1899), 4 p. lot.
 345. Koźmiński Jan (14.6.1900) dypl., 1 p. lot.
 346. Oleszklewlcz Jan (13.8.1899) 1^12, KZ. sr., 5 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go marca 1922 r.
 347. Maziarz Stanisław Jan (15.3.1900) nf«, KZ. sr., KZ. WLśr., 5 p. lot.
 348. Krzysztoff Ludwik (4.8.1900), C. W. Ofic. Lotn.
  Starszeństwo z dniem 1-go kwietnia 1922 r.
 349. Markiewicz Andrzej (14.4.1900) KZ. zł., W. Z. Z. Aer.
 350. Kulza Jań (12.7.1898) KZ. sr., Dep. Aer. M. S. Wojsk.
 351. Kulczykowskl Ignacy (5.8.1898), 1 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go maja 1922 r.
 352. Sobol Marjan (2.2.1901), Lot. Szk. Strzel, i Bomb.
 353. Pomaski Władysław (5.4.1895) MN., KZ. sr., W. Z. Z. Aer.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1922 r.
 354. Kurnatowski Janusz (1.5.1901), 1 p. lot.
 355. Mroczkiewicz Józef II (3.3.1901), C. W. Ofic. Lot.
 356. Ratajczak Franciszek I (3.10.1896), C. W. Ofic. Lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1922 r.
 357. Zieliński Józef IV (9.3.1899) fft, 6 p. lot.
 358. Sypniewski Tadeusz Bolesław (22.5.1899), C. W. Pdfc. Lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1922 r.
  1 Wierusz Stefan (17.8.1900) >|<, 3 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go września 1922 r.
 359. Brenk Stanisław (29.12.1901), 1 b. balon.
 360. Dąbrowa Adam Antoni (24.12.1902), b. lot.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Aeronautyki — Porucznicy
  237
  Starszeństwo z dniem 1-go października 1922 r.
 361. Gałecki Czesław III (5.4.1902), 1 b. balon.
 362. Miller Karol (10.2.1901), C. W. Ofic. Lot.
 363. Brückner Karol Juijusz Teodor (16.2.1899) *^s, KZ. sr., Dep. Aer. M. S. Wojsk.
 364. Wituski Henryk (19.1.1900) >§>!, KZ. sr.f C. W. Pdfc. Lot.
 365. Urbański Marjan Józef (21.7.1901), 2 p. lot.
 366. Bukowiński Mieczysław (29.10.1898), W. Z. Z. Aer.
 367. Nowicki Stefan II (18.8.1897) KZ. sr.. Wojsk. Wytw. Balon.
 368. Czarkowski Stanisław II (1.3.1888), Gł. W. St. Met.
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1922 r.
 369. Ojrzyński Mieczysław (8.6.1897) KZ. sr., C. W. Ofic. Lot.
 370. Marszycki Jerzy Wiktor (14.11.1900), C. W. Pdfc. Lot.
 371. Mówka Brunon (27.10.1901), 6 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1922 r.
 372. Cwynar Stanisław (21.11.1897), C. W. Ofic. Lot.
 373. Lewoniewski Józef (20.3.1899), Dep. Aer. M. S. Wojsk.
 374. Weinoit Ludwik (10.11.1888) KZ. sr., w dysp. szefa Dep. Aer. M. S. Wojsk.
 375. Grzebalski Józef (24.2.1900), 3 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1923 r.
 376. Baczyński Ludwik Feliks (2.11.1901), Kier. Mar. Woj.
 377. Cugier Ignacy (15.7.1900), C. W. Pdfc. Lot.
 378. Maslakowiec Sergjusz (14.9.1900), 2 b. balon.
 379. Gizaczyński Henryk Jan (7.7.1896) KZ. sr,, POObs., Dep. Aer. M. S. Wojsk.
 380. Obuchowski Mahomet Mateusz (25.2.1898), C. W. Ofic. Lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1923 r.
 381. Śwlrbutowicz Jan (6.4.1898), C. W. Ofic. Lot.
 382. Kukułka Józef Franciszek (21.3.1901), 2 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go marca 1923 r.
 383. Czerwiński Stanisław Wiktor (23.3.1899) POObs., C. W. Pdfc. Lot.
 384. Araszklewicz Janusz (22.5.1902), C. W. Ofic. Lot.
 385. Stankiewicz Zygmunt III (1.5.1902) 1$*I, C. W. Ofic. Lot.
 386. Milewski Tadeusz II (27.6.1901), C. W. Ofic. Lot.
 387. Burzyński Zbigniew Józef (31.3.1902), 2 b. balon.
  Starszeństwo z dniem 1-go kwietnia 1923 r.
 388. Sukniewicz Marjan (20.1.1899), 1 p. lot.
 389. Prohazka Władysław (20.3.1896), 1 p. lot.
 390. Wyrzykowski Józef II (10.1.1901), C. W. Ofic. Lot.
 391. Kwinciński Czesław (16.4.1900), C. W. Pdfc. Lot.
 392. Walania Edward (11.10.1899), 5 p. lot.
 393. Nieznański Bolesław (15.10.1897) KZ. sr., 1 p. lot.
 394. Ciesielski Kazimierz (27.2.1899) >&l, C. W. Ofic. Lot.
 395. Radyński Ludwik (15.11.1899), 4 p. lot.
 396. Wasilewski Zygmunt II (13.7.1899) >§<2, KZ. sr., 1 p. lot.
 397. Drzewiecki Bronisław (4.12.1900), b. lot.
  238
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Aeronautyki — Porucznicy
 398. Sabiłło Konstanty (19.11.1900) KZ. sr.t 4 p. lot.
 399. Romiszewski Wiktor (25.8.1902), 6 p. lot.
  13 Bąk Jan (8.10.1901), C. W. Pdfc. Lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 400. Niewiarowski Roman (17.4.1900), 1 p. lot.
 401. Baranowski Teodor II (30.4.1901), 6 p. lot.
 402. Minakowski Władysław Bonifacy (14.5.1902), Dep. Aer. M. S. Wojsk.
 403. Grodzki Henryk (11.8.1901), 6 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1923 r.
 404. Zakrzewski Konstanty (11.12.1899), 3 p. lot.
 405. Wirszytlo Henryk Florjan (7.6.1901) KZ. WLśr., 3 p. lot.
 406. Sączewski Eugenjusz Zygmunt (30.11.1899), 3 p. lot.
 407. Wajcht Czesław (24.7.1900) POObs., 1 p. lot.
 408. Szyszkowskl Kazimierz (16.8.1900) C. W. Ofic. Lot.
 409. Baranowski Kazimierz 11 (20.2.1898), 3 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go października 1923 r.
 410. Gębicki Jan (5.4.1901), C. W. Pdfc. Lot.
 411. Żwirko Franciszek (16.8.1895) KZ. sr., C. W. Ofic. Lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1923 r.
 412. Kruszewlcz Zygmunt (1.5.1896), Lot. Szk. Strzel, i Bomb.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1923 r.
 413. Paszkiewicz Witold Wojciech (10.3.1899), 1 b. balon.
 414. Łukasiewicz Jan (22.12.1900) >j£w, KZ. sr., Lot. Szk. Strzel. 1 Bomb.
 415. Moraczewski Jan Stefan (15.11.1898), b. lot.
 416. Promiński Piotr (22.1.1901) b. lot.
  5 Piotrowicz Paweł Marjan (24.3.1897), C. W. Pdfc. Lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1924 r.
 417. Schmidt Edward II (14.9.1902), C. W. Ofic. Lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1924 r.
 418. Meissner Janusz Gniewomił (21.1.1901) $£C5, KN. z miecz., 2, C. W. Ofic. Lot.
 419. Czapski Stanisław Karol (23.1.1901) 5, KN. z mlecz., fejjjf’l, w dysp. szefa Dep.
  Aer. M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go maja 1924 r.
 420. Skrzypiński Henryk (3.1.1899) KZ. sr., 3 p. lot.
 421. Pionko Władysław (24.4.1900), 2 b. balon.
 422. Gärtner Antoni Piotr (20.5.1902), 2 p. lot.
 423. Jasnorzewski Stefan (20.8.1901), 2 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1924 r.
 424. Czech Władysław II (17.1.1902), 2 b. balon.
 425. Kowalski Jan V (9.5.1896), C. W. Pdfc. Lot.
  Lista Starszeństwa Oflc. Zaw. Aeronautyki — Porucznicy
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1924 r.
 426. Bagieński Eugenjusz (13.3.1900), Wojsk. Inst. Przeciwgaz.
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1924 r.
 427. Rożek Karol (16.10.1899), 4 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1925 r.
 428. Sulicki Piotr (13.8.1891), 6 p. lot.
 429. Krzymowski Stanisław Kostka (14.11.1899) >^3, 4 p. lot.
 430. Łepkowski Henryk (8.3.1901), 2 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go maja 1925 r.
 431. Leszczyński Stanisław IV (30.12.1899), 5 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 432. Śledzie jo wski Stanisław (8.4.1895) POPil. C. W. Pdfc. Lot.
 433. Kleczyński Bohdan (4.12.1900), W. S. Woj.
 434. Koziarski Józef (23.5.1902), C. W. Pdfc. Lot.
 435. Stranz Zdzisław (20.6.1902), C. W. Ofic. Lot.
 436. Kędzierski Janusz (11.1.1903), 6 p. lot.
 437. Łażnlewski Seweryn Jan (27.12.1903), 2 b. balon.
 438. Kieszkowskl Józef (10.2.1903), C. W. Ofic. Lot.
 439. Rybka Stanisław I (28.3.1905), 5 p. lot.
 440. Hermanowski Stanisław (12.7.1901), 2 p. lot.
 441. Hrabowski Władysław Michał (30.9.1900) &J*!, MN., na studjach politechn.
 442. Domaszewski Józef Apolonjusz (7.7.1903), na studjach politechn.
 443. Orłowski Józef I (25.5.1902) MN., Inst. Bad. Techn. Lot.
 444. Czopko Tadeusz (27.12.1904) l&l, 4 p. lot.
 445. Kulesza Feliks Leon (20.2.1903), 4 p. lot.
 446. Foltański Stanisław (30.4.1902), 2 b. balon.
 447. Wyrwickl Eugenjusz Sylwester (30.12.1901), W. S. Woj.
 448. Mogulski Gustaw (15.7.1901), 1 b. balon.
 449. Treger Witold (21.3.1902), 6 p. lot.
 450. Górski Bolesław Emil Józef (9.4.1902), 6 p. lot.
 451. Wirszyłto Edward (20.11.1902), 1 b. balon.
 452. Szynkarek Bronisław (1.10.1901), C. W. Ofic. Lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go września 1925 r.
 453. Gruza Władysław (19.12.1901), 5 p. lot.
 454. Bruckner Józef Stanisław (17.5.1900), C. W. Ofic. Lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1926 r.
 455. Gürtler Alfred Wiktor (17.12.1899) )jgC5, POObs., 1 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 31-go sierpnia 1926 r.
 456. Kloss Roman (3.6.1898), 6 p. lot.
 457. Lewkowicz Tadeusz (28.7.1899), 5 p. lot.
 458. Żurkowski Jan I (24.6.1902) >jk, 4 p. lot.
  240
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Aeronautyki — Porucznicy
 459. Kubienlec Albert (22.3.1897), 3 p. lot.
 460. Bloch Jan (5.9.1899), 2 b. balon.
 461. Zub Michał (23.9.1901), 1 b. balon.
  Starszeństwo z dniem, 1-go września 1926 r.
 462. Pietraslewicz Stanisław (14.3.1901), 6 p. lot.
 463. Jordan Antoni (30.5.1899) KZ. sr., 4 p. lot.
 464. Blenlawskl Zbigniew Józef (18.8.1899) POPil., na studjach politechn.
  Starszeństwo z dniem 1-go marca 1927 r.
 465. Stempkowski Adolf (21.2.1893), m. d. lot.
  2, Arciszewski Jerzy (6.5.1895), W. Z. Z. Aer.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1927 r.
 466. Podolski Eugenjusz (8.6.1894) KZ. sr., m. d. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1927 r.
 467. Gągola Stefan (25.6.1900), 3 p. lot.
 468. Domaradzki Tadeusz Józef (12.12.1902) 2 b. balon.
 469. Janicki Henryk (11.5.1903), 3 p. lot.
 470. Kasprzycki Tadeusz Michał (9.4.1905), 1 b. balon.
 471. Bak Józef Kajetan (17.2.1903), 5 p. lot.
 472. Kaczmarczyk Paweł (11.7.1901), 1 p. lot.
 473. Berezowski Tadeusz (28.10.1905), na studjach politechn.
 474. Floryanowicz Stefan (2.1.1898) KZ. sr., C. W. Ofic. Lot.
 475. Wiśniewski Stanisław (27.9.1898), 1 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 15-go lipca 1927 r.
 476. Klimas Antoni Michał (13.1.1900) ^(5, KN, C. W. Ofic. Lot.
 477. Owsianka Stanisław (21.4.1901) M§3, Lot. Szk. Strzel- i Bomb.
 478. Buczma Jan Tadeusz (20.11.1899) KN., 4 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 479. Filipkowski Michał (15.10.1903), 1 b. balon.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1928 r.
 480. Scheller-Stablewski Jan Józef (li. 12.1897), 4 p. lot.
 481. Wiśniewski Henryk 1 (24.10.1903), 2 b. balon.
 482. Szurgot Kazimierz (30.1.1903), 1 b. balon.
 483. Marcinowski Rudolf Stanisław (12.4.1902), 2 b balon.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1929 r.
 484. Rybicki Franciszek (15.7.1904), 1 b. balon.
 485. Ptasiński Michał <1.10.1906), 2 b. balon.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 486. Rawicz-Szabuniewicz Józef (19.3.1905), C. W. Ofic. Lot.
 487. Leja Aleksander (23.3.1898), 4 p. lot.
 488. Dydzul Marjan Józef (5.3.1904), 1 p. lot.
 489. Orzechowski Jerzy (12.5.1905), 4 p. lot.
 490. Misiewicz Feliks (1.9.1899), 6 p. lot.
  Lista Starszeństwa Ofię. Zaw. Aeronautyki — Porucznicy
  241
  f. Ciosiński Antoni Marjan (11.6.1904), 2 p. lot.
 491. Chełmiński Antoni (26.6.1905), 1 p. lot.
  g. Łukiński Aleksander (13.9.1904), 4 p. lot.
 492. Dudzik Franciszek II (16.10.1902), 1 p. lot.
 493. Brzezina Stanisław (5.3.1904), C. W. Ofic. Lot.
 494. Pieniąźek-Odrowąż Tadeusz (l6.10.190l), 1 p. lot.
 495. Gomuliński Franciszek Karol (4.10.1905), na studjach politechn.
 496. Pietraszkiewicz Ludwik (2.9.1906), 3 p. lot.
 497. Konieczny Stanisław (8.5.1903), 6 p. lot.
 498. Ścibior Szczepan (13.12.1903), 3 p. lot.
 499. Netter Władysław (24.10.1904), C. W. Ofic. Lot.
 500. Schubert Stefan Marjan (5.8.1903), na studjach politechn.
 501. Kolodyński Stefan Michał (4.7.1904), 1 p. lot.
 502. Zanoziński Kazimierz (11.2.1904), 3 p. lot.
 503. Laguna Piotr (11.11.1905), 3 p. lot.
 504. Stankiewicz Stanisław (27.9.1899), 5 p. lot.
 505. Łukaszkiewicz Tadeusz Józef (17.3.1905), 6 p. lot.
 506. Michowski Stanisław (5.11.19C0), 3 p. lot.
 507. Krzysztoforski Jan (22.5.1905), 6 p. lot.
 508. Smoliński Kazimierz (9.12.1903), 6 p. lot.
 509. Bielecki Konstanty (5.5.1905), 3 p. lot.
 510. Pielarski Wacław (24.10.1900), 5 p. lot.
 511. Gazda Feliks (6.5.1903), 3 p. lot.
 512. Hryniewicz Jan III (21.2.1903), 5 p. lot.
 513. Wiśniowski Tadeusz (17.7.1902), C. W. Pdfc. Lot.
 514. Braun Włodzimierz (20.9.1906), 2 p. lot.
 515. Lurunc Stanisław (26.7.1903), 4 p. lot.
 516. Łuszczyński Jan Antoni (14.1.1905), 6 p. lot.
 517. Iwański Franciszek (29.11.1904), 6 p. lot.
 518. Sokolińskl Tadeusz Włodzimierz Bronisław (6.10.1901) ►$*, 6 p. lot.
 519. Haręzlak Jan (3.6.1903), 6 p. lot.
 520. Paszkowski Eugenjusz (22.12.1902), 5 p. lot.
 521. Ostrowski Józef Sergjusz (9.9.1905), 1 p. lot.
 522. Wagner Stefan Maksymiljan (27.11.1906), na studjach politechn.
 523. Pankracy Wilhelm (1.10.1903), 1 p. lot.
 524. Gnyś Władysław (27.3.1902), 1 p. lot.
 525. Medweckl Mieczysław (7.6.1904), 2 p. lot.
 526. Stelmach Romuald Zdzisław (7.2.1902) '^1, 2 p. lot.
 527. Pietraszkiewicz Stanisław (20.4.1906), 2 p. lot.
 528. Dobrowolski Krzysztof (26.9.1905), na studjach politechn.
 529. Zajączkowski Zygmunt (7.4.1904), 1 p. lot.
 530. Nikonow Witalis (28.5.1903), 3 p. lot.
 531. Kryński Stefan (29.8.1905), m. d. lot.
 532. Krasnodębski Zdzisław (10.7.1904), 1 p. lot.
 533. Wołkowiński Stanisław (5.3.1902), 1 p. lot.
 534. Waltera Wacław Alfred (2.9.1902), 6 p. lot.
 535. Krukowski Stefan Józef (7.7.1906), na studjach politechn.
 536. Kowalczyk Adam Franciszek (1.10.1903) 1 p. lot.
 537. Skibiński Józef Ludwik (2.12.1900) 3 p. lot.
 538. Jasionowski Walerjan (10.2.1905), m. d. lot.
 539. Piotrowski Witold Jacek (25.11.1906), 4 p. lot.
 540. Krupa Bernard (20.8.1903), 4 p. lot.
 541. Prusiecki Eugenjusz Sabin (11.12.1904), 1 p. lot.
 542. Lubański Karol Aleksander (4.2.1905), 4 p. lot.
 543. Kurqda Józef (13.4.1903), 2 p. lot.
 544. Brejnak Stanisław Marceli (26.4.1907), na studjach politechn.
 545. Konarzewski Henryk Bartłomiej (1.7.1901), 1 p. lot.
  16
  242
  Usta Starszeństwa Ofic. Zaw. Aeronautyki — Porucznicy
 546. Śniegula Kazimierz (1.3.1905), 3 p. lot.
 547. Dudziński Stanisław (22.10.1904), na studjach politechn.
 548. Wlassak Jerzy Franciszek Marjan (12.4.1905), 2 p. lot.
 549. Krawczyk Aleksander (4.12.1904), m. d. lot.
 550. Kalinowski Franciszek Jan (8.3.1906), 3 p. lot.
 551. Cumft Olgierd (30.11.1906), b. lot.
 552. Zacharewicz Józef (22.5.1904), 4 p. lot,
 553. Chrzanowski Władysław (17.6.1902), 4 p. lot.
 554. Wróbel Jan I (14.11.1906), 3 p. lot.
 555. Fijuth Lucjan (3.9.1902), 4 p. lot.
 556. Białowąs Karol (11.2.1904), m. d. lot.
 557. Stefanicki Tadeusz Jan (14.5,1905), 3 p. lot.
 558. Słowiński Kazimierz (26.2.1906), 3 p. lot.
 559. Westrych Edmund Piotr (29.6.1906), 4 p. lot.
 560. Zawadzki Stefan (25.11.1903), 4 p. lot.
 561. Bilanów Stanisław (3.9.1905), 1 b. balon.
 562. Sondej Stanisław (29.4.1903), 5 p. lot.
 563. Szczyglewski Czesław (12.10.1902), 5 p. lot.
 564. Kirkorowicz Antoni (14.4.1901), 6 p. lot.
 565. Dawidek Władysław Emil (10.8.1906), m. d. lot.
 566. Kołodzicjck Henryk (6.1.1905), m. d. lot.
 567. Chomka Jan (11.5.1901), 4 p. lot.
 568. Makowski Eugenjusz Michał (9.9.1905), 4 p. lot.
 569. Głosek Szczepan (3.8.1902), 4 p. lot.
 570. Pronaszko Mieczysław (22.10.1902), 1 p. lot,
  Starszeństwo z dniem l-go stycznia 1932 r.
 571. Grzanka Roman (8.2.1903), 1 p. lot.
 572. Polesiński Władysław (8.9.1906), 2 p. lot.
 573. Pajer Piotr (28.6.1903J, 3 p. lot.
 574. Kłosiński Antoni (13.1.1904), 2 p. lot.
 575. Pionka Stefan (6.8.1903), 2 p. lot.
 576. Malinowski Wacław (2.7.1904), 5 p. lot.
 577. Doliński Stanisław (4.3.19C5), 6 p. lot.
 578. Kowalczyk Eugenjusz (19.8.1903), 2 p. lot.
 579. Piątkowski Bolesław I (1.8.1905), 3 p. lot.
 580. Gajek Stanisław (2.11.1904), 2 p. lot.
 581. Gutowski Konstanty (2.10.1907), 6 p. lot.
 582. Kropiwnicki Adam Eugenjusz (21.12.1904), 6 p. lot.
 583. Łaszkiewicz Stefan (16.11.1905), 2 p. lot.
 584. Cywiński Feliks (24.5.1902), 4 p. lot.
 585. Sidor Stefan (14.10.1906), 2 b. balon.
 586. Wiórkiewicz Mieczysław (12.3.1907), 4 p. lot.
 587. Bruszewski Zdzisław (14.1.1905), 4 p. lot.
 588. Szkudlarek Kazimierz (18.8.1904), 5 p. lot.
 589. Malewski Antoni (21.4.1902), 1 p. lot.
 590. Wczelik Antoni (4.10.1906), 6 p. lot.
 591. Narkiewicz Antoni (2.5.1905), 1 b. balon.
 592. Włodarkiewlcz Andrzej (13.10.1906), 3 p. lot.
 593. Prodan Mirosław Władysław (30.7.1902), 1 p. lot.
 594. Gładzik Paul (21.5.1908), 1 p. lot.
 595. Laskowski Florjan Stanisław (4.5.1902), 2 p. lot.
 596. Motz Wacław Stanisław (16.1.1907), 2 p. lot.
 597. Protassowicz Apolonjusz (31.7.1902), 1 p. lot.
 598. Koblański Bronisław Wacław (2.10.1906), 2 b. balon.
 599. Filipowicz Józef (3.4.1903), 5 p. lot.
  Lista Starszeństwa OHc. Zaw. Aeronautyki—Porucznicy—Podporucznicy 243
 600. Hrabkiewicz Leopold (15.11.1002), 5 p. lot.
 601. Grodzicki Stanisław (1.3.1905), 4 p. lot,
 602. Jarząbek Henryk (14.4.1908), 4 p. lot.
 603. Rochowski Leonid (10.4.1905), 6 p. lot.
 604. Nowacki Tadeusz (28.5.1904), 1 p. lot.
 605. Krzystyniak Stanisław Michał (17.9.1906), 2 p. lot.
 606. Łukasik Fidelis Józef (30.4.1905), 1 p. lot.
 607. Roguszka Maksymiljan (1.9.1906), 3 p. lot.
 608. Federowicz Władysław (2.1.1906), 6 p. lot.
 609. Łachwa Józef Alojzy (6.4.1901), 2 p. lot.
 610. Krzepisz Edmund (8.5.1906), 6 p. lot.
 611. Szczepaniuk Eustachy (12.11.1904), m. d. lot.
 612. Waliszewskl Tadeusz Lech (3.5.1905), 1 p. lot.
 613. Łagowski Juljan (9.10.1906), 6 p. lot.
 614. Fugiel .Franciszek (20.8.1904), 2 p. lot.
 615. Złotkowskl Wiktor (24.3.1904), m. d. lot.
 616. Łazoryk Włodzimierz Mikołaj (27.8.1904), 4 p. lot.
 617. Szcześniewski Władysław (19.6.1904), 1 p. lot.
 618. Ignut Piotr Izydor (27.4.1907), 2 p. lot.
 619. Czerny Jan Tadeusz (2.1.1908), 6 p. lot.
 620. Perkowski Prot Jacek (11.9.1906), 5 p. lot.
 621. Latwis Stanisław (19.5.1906), 1 p. lot.
 622. Nowicki Kazimierz (6.1.1907), 1 b. balon.
 623. Stańczuk Edward Tytus (15.1.1903), 4 p. lot.
 624. Gołębiowski Tomasz (27.12.1905), 4 p. lot.
 625. Kotowski Stanisław (1.7.1905), 1 b. balon.
 626. Dzięcioł Władysław Eugenjusz (24.4.1907) 1 p. lot.
 627. Stępień Zygfryd (12.10.1906), 2 p. lot.
 628. Jagodziński Czesław (5.3.1905), 1 p. lot.
  PODPORUCZNICY
  Starszeństwo z dniem 15-go maja 1928 r.
 629. Fichs Eugenjusz (20.2.1904), 4 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1928 r.
 630. Karczewski Leszek Jerzy (7.4.1906), 1 p. lot.
 631. Kaczanowski Mikołaj (24.2.1907), na studjach politechn.
 632. Krupski Edward Władysław Ludwik (13.10.1905), 2 p. lot.
 633. Droblński Tadeusz Henryk (7.10.1904), 1 b. balon.
 634. Stefanicki Mieczysław Kazimierz (8.3.1907), 4 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1929 r.
 635. Królikowski Zdzisław (30.6.1903), 3 p. lot.
 636. Chociaj Henryk (24.6.1906), 6 p. lot.
 637. Sadowski Bolesław (26.11.1904), 1 p. lot.
 638. Kieturakis Stefan Jerzy (15.5.1903), 4 p. lot.
 639. Kosiński Bronisław Kazimierz (26.8.1906), 2 p. lot.
 640. Sulerzycki Juljusz Mieczysław (1.7.1904), 6 p. lot.
 641. Leszczyński Józef (20.6.1907), 1 p. lot.
 642. Cecota Wacław Marjan (2.8.1905), 2 p. lot.
 643. Metzger Edward Adolf (19.8.1906), m. d. lot.
 644. Babiański Tomasz (30.12.1904), 1 p. lot.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Aeronautykl — Podporucznicy
  2 14
 645. Baran Józef (16.2.1906). 6 p. lot.
 646. Mann Gerard Klemens (21.9.1904) 3 p. lot.
 647. Gorączko Mieczysław Tadeusz (22.12.1906), 4 p. lot.
 648. Bzowski Jerzy (l9.10.1906), 4 p. lot.
 649. Dziekoński Bronisław (25.7.1907), 1 p. lot.
 650. Pietkiewicz Stanisław (30.8.1907), na studjach politechn.
 651. Sidorowicz Gustaw (22.2.1905), m. d. lot.
 652. Osuch Adam (26.3.1907), 6 p. lot.
 653. Osuchowski Zbigniew Zygmunt (22.1.1909), 6 p. lot.
 654. Tański Józef (12.2.1904), 1 p. lot.
 655. Wilczyński Jerzy Henryk (18.2.1907), 4 p. lot.
 656. Jastrzębski Franciszek (10.11.1905), 4 p. lot.
 657. Pentz Jan Adam (22.12.1906), 6 p. lot.
 658. Dobrzański Wiktor Zenon Antoni (12.9.1906), 1 b. balon.
 659. Bauman Alfred Wilhelm (7.1.1905), 5 p. lot.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1930 r.
 660. Konopasek Kazimierz Wacław (24.7.1907), 6 p. lot.
 661. Brzozowski Maksymilian Longin (22.10.1907), 1 p. lot.
 662. Kremieniecki Aleksander (26.3.1906), 4 p. lot.
 663. Rolski Tadeusz Henryk (18.9.1906), 5 p. lot.
 664. Zaucha Karol (18.1.1908), 3 p. lot.
 665. Chloplk Tadeusz Paweł (18.6.1908), 4 p. lot.
 666. Giejsztowt Jarosław Jan (9.2.1906), 5 p. lot.
 667. Kujawa Czesław (30.7.1905), 3 p. lot.
 668. Frey Juljusz Artur (14.7.1907), 6 p. lot.
 669. Ociepka Jan Stanisław (3.5.1907), 3 p. lot.
 670. Szafrański Roman Fryderyk (23.2.1905), 6 p. lot.
 671. Siewierski Tadeusz Franciszek (4.10.1908), 3 p. lot.
 672. Dubaniewicz Bronisław (11.3.1905), 4 p. lot.
 673. Kuźmicki Mieczysław (15.9.1904), 5 p. lot.
 674. Wolf Jerzy Stanisław (10.2.1909), 6 p. lot.
 675. Sędzielowskl Tadeusz Józef Franciszek (9.3.1906), 3 p. lot.
 676. Dubas Józef Antoni (9.3.19 ;7), 6 p. lot.
 677. Leśniewski Mirosław (7.6.1903), 4 p. lot.
 678. Jakszewicz Mieczysław Franciszek (24.8.1904), 3 p. lot.
  2\ Opulski Tadeusz Michał (28.10.1906), 6 p. lot.
 679. Olszewski Mieczysław Leonard (12.8.1906), 3 p. lot.
 680. Piotrowski Maciej (i 1.12.1907), 6 p. lot.
 681. Barski Kazimierz (3.2.1905), 4 p. lot.
 682. Szumbarski Wiktor (11.11.1905), 5 p. lot.
 683. Jaklewicz Kazimierz (28.11.1907), 1 b. balon.
 684. Siedlecki Eugeniusz (8.10.1905), 4 p. lot.
 685. Kądziota Józef Bolesław (9.3.1908) KZ. sr.. 3 p. lot.
 686. Metler Edward (1.3.1906), 1 p. lot.
 687. Szczeklik Jan (1.2.1904), 6 p. lot.
 688. Pokoniewskl Tadeusz (3.11.1905), 4 p, lot.
 689. Wysocki Władysław (2.7.1905), 2. b. balon.
 690. Langner Gustaw Karol (16.2.1906), 3 p. lot.
 691. Bierdzlo Józef (16.10.1904), 6 p. lot,
 692. Durko Dyonizy (30.1.1907), 4 p. lot.
 693. Wiśniewski Kazimierz IV (12.12.1906), 1 p. lot.
 694. Gardulski Stanisław Błażej (12.7.1905), m. d. lot.
 695. Wyszomirski Władysław (28.5.1906), 6 p. lot,
 696. Jurkiewicz Wacław Marjan (2.8.1905), m. d. lot,
 697. Ciepliński Stanisław Wincenty (4.4.1905), 2. b. balon.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw Aeronautyki — Podporucznicy
  245
 698. Popławski Witold Leon (10.4.1B07). 4 p. lot.
 699. Rudzki Józef (20.10.1902), m. d. lot.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1931 r.
 700. Koźmiński Antoni (9.5.1907), 3 p. lot.
 701. Zaremba Jerzy (8.7.1909), 3 p. lot.
 702. Orłowski Zygmunt (21.12.1906), 3 p. lot.
 703. Czerniawski Roman (6.2.1910), 1 p. lot.
 704. Arciuszkiewicz Eugenjusz (7.2.1907), 5 p. lot.
 705. Wiórkiewicz Wacław Teodor (2.10.1910), 1 p. lot.
 706. Dukszto Władysław (11.11.1904), 1 p. lot.
 707. Zaleski Stanisław Zbigniew (8.5.1907), 3 p. lot.
 708. Wielochowski Leszek Jerzy (2.11.1909), 6 p. lot.
 709. Radziszewski Roman (27.6.1908), 6 p. lot.
 710. Stieninger A’eksander (16.3.1908), 6 p. lot.
 711. Korbut Czesław (20.1.1910), 4 p. lot.
 712. Lech Eugenjusz Marjan (10.1.1905), 1 p. lot.
 713. Nowicki Bolesław (27.4.1905), 1 p. lot.
 714. Ungar Wacław Jakób (26.7.1909), 4 p. lot.
 715. Franaszczuk Tadeusz (14.12.1907), 4 p. lot.
 716. Szkuta Alojzy (29.1.1910), 1 p. lot.
 717. Tyrkalski Aleksander Leszek (30.4.1906), 2 p. lot.
 718. Kózka Ludwik Mateusz Kazimierz (5.7.1909), 3 p. lot.
 719. Kw/olek Edward Władysław (13.1.1908), 5 p. lot.
 720. Stolarczyk Bronisław (12.4.1900), m. d. lot.
 721. Rzepa Stanisław Wincenty (i 1.11.1905), 2 p. lot.
 722. Olesiński Stefan Michał (19.9.1907), 3 p. lot.
 723. Płodowski Juljan Wacław (22.8.1905), 3 p. lot.
 724. Ziółkowski Stanisław Jerzy (16.1.1910), 1 p. lot.
 725. Rupiński Czesław Feliks (20.10.1904), 5 p. lot.
 726. Ciosański Marjan (19.11.1910), 1 p. lot.
 727. Wesołowski Franciszek (1.12.1907), 4 p. lot.
 728. Rogowski Alfred Zygfryd (4.1.1907), 6 p. lot.
 729. Kołodziejski Tadeusz (1.9.1908), 5 p. lot.
 730. Wolf Stanisław Franciszek (30.7.1909), 6 p. lot.
 731. Dąbrowlcki Walerjan Józef (25.4.1911), 2 p. lot.
 732. Rylski Tadeusz Izydor (4.4.1909), 4 p. lot.
 733. Lewicki Stanisław (5.5.1908), 1 p. lot.
 734. Wilczewski Wacław (15.6.1908), 2 p. lot.
 735. Kawka Józef (29.8.1908), m. d. lot.
 736. Skiba Franciszek (5.8.1907), 6 p. lot.
 737. Jeziorowski Tadeusz Zygmunt (15.11.1908) *(l, 3 p. lot.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Inżynierii i Saperów —• Płk. —• Ppłk.
  247
  Korpus oficerów inżynierji i saperów
  Lista starszeństwa.
  PUŁKOWNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 738. Skory na Jan (5.6.1888) )$C5, KZ. zł., d-ca 2 bryg. sap.
 739. Kolankowski Mikołaj (3.12.1884) h^2, KZ. zł., d-ca 4 bryg. sap.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 740. Szychowski Aleksander Henryk (25.9.1899) dypl. #4, KZ. zł., Szt. Gł. Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 741. Dobkowski Stefan (20.6.188*0 3^(5, KN. z miecz., l^<4, KZ. zł., kmdt Szk.
  Pchor. Inż.
 742. Kossakowski Tadeusz (27.1.1888) >$C5, Üp$(4, pg<4, KZ. zł., szef Dep. Zaop.
  Inż. M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 743. Ciborowski Roman Bolesław (9.8.1884) ^(5, >§«4, KZ. zł., d-ca 1 bryg. sap.
 744. Zachorowski Władysław Ludwik (20.7.1890) dypl. inż. >§t4, KN., ^ 2, KZ. zł..
  d-ca 3 bryg. sap.
  PODPUŁKOWNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 745. Lukas Antoni (16.9.1889) >ft, KZ. zł., Szt. Gł.
 746. Paszkowski Stanisław Jan (20.10.1887) inż., K. O. P.
 747. Bagiński Henryk (19.1.1888) dypl. inż. )^C5, '§(4. i*<2, Szt. Gł.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 748. Zarzycki Adam Stanisław (9.9.1887), d-ca 1 b. most. kol.
 749. Alexandrowicz Aleksander Stanisław (25.4.1888) KZ. zł., D. O. War. Wilno.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 750. Hajkowicz Maksymilian Konrad (3.3.1889) ff«, KZ. sr., KZ. WLŚr., kmdt C.W.Sap.
 751. Rewieński Marceli Piotr Erazm (15.6.1892) J^C5, KZ. zł., d-ca b. elektr.
  Lista Starszeństwa Oflc. Zaw. Inżynierji 1 Saperów—Ppłk.—Mjr.
 752. Steifer Marjan Jan (9.8.1889) dypl. dr. #, KZ. zł., MN., Gen. Insp. Sił Zbr.
 753. Pawłowicz Czesław (17.11.1892) dypl. )»$C5, #3, KZ. zł., d-ca 5 b. sap.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1029 r.
 754. 0*Brien de Lacy Patryk (15.8.1888) #5, #2, KZ. sr., kier. W. Z. Z. Inż.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 755. Rueger Stefan (25.5.1890) 3^(5, #3, Szt. Gł.
 756. Siłakowski Józef (6.12.1889) )$<5, #, Szt. Gł.
 757. Spałek Władysław (14.12.1687) $&5, Dep. Zaop. Inż. M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 758. Jasiński Mikołaj (27.3.1887) KZ. zł., d-ca b. silnik.
 759. Langner Stefan (30.6.1695) $.5, #2, KZ. zł., d-ca 4 b. sap.
 760. Arczyński Stanisław Jan (24.6.1895) 3>$<5, #, KZ. zł., szef Sap. M. S. Wojsk.
 761. Gorczyński Eustachy (20.11.1693) 3^C5, ’>§03, KZ. sr., d-ca*8 b. sap.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 762. Skąpski Konstanty Zdzisław (21.1.1894) )$Z5, #, d-ca 7 b. sap.
  MAJOROWIE
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 763. Schramm Zygmunt (1.5.1888) inż., 10 Okr. Szef. Bud.
 764. Fryszowski Rudolf (2S.4.1889) #, KZ. zł., D-two Floty.
 765. Kinel Tadeusz (I.9.I887) inż., #, KZ. sr., Kier. Mar. Woj.
 766. Monkiewicz Jan Edmund (6.7.1890) 4&5. Szt. Gł.
 767. Grycz Engelbert (22.10.1889) KZ. zł., Szef. Inż. O. K. IV.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 768. Romer Maciej (29.7.1890) dypl. #, KZ. sr., Min. Poczt i Telegr.
 769. Czarnecki Karol (17.10.I893) #2, KZ. zł., C. W. Sap.
 770. Damrosz Wacław (9.9.1894) j$C5, #3, Szef. Inż. O. K. I.
 771. Ziętkiewicz Józef (8.4.1894), Szt. Gł.
 772. Bisztyga Tadeusz (15.11.1893) 3$C5, 2 b. sap.
  e. Wierzbiański Marjan (2.2.1888) dypl. inż., KZ. sr., C. W. Sap.
 773. Ojrzyński Józef Jan (18.4.1889) inż., #, W. Z. Z. Inż.
 774. Sochocki Jerzy Józef (1.4.1894) >$C5, #13, KZ. zł.. Szef. Fort. Grudziądz.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 775. Siwiec Bolesław (26.2.1893) KZ. zł., Szef. Sap. M. S. Wojsk.
 776. Bondarczuk-Galiński Tomasz Henryk (2l.l2.l887) dypl. #, KZ. sr., d-ca
  6 b. sap.
 777. Strumiński Emil (12.5.1895) >X<5, KN., #4, C. W. Piech.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Inżynierii i Saperów — Majorowie
  249
 778. Turulski Ludwik Aleksander (31.7.1894) 1^2, 12 dyw. piech.
 779. Käufer Marjan (25.1.1897) 3^C5, KN., >g<4, KZ zł., d-ca 1 b. sap. leg.
 780. Wilczewski Mieczysław Józef (20.2.1895) dypl. >jgSt 3 p. panc.
 781. GabryWowicz Leopold Władysław (27.11.1893) @5, 1^14, 1 b. sap. leg.
 782. Szmidt Adolf Antoni (25.3.1894) '”1*3, KZ. sr., 6 b. sap.
 783. Domes Karol (24.4.1896), Szt. Gł.
 784. Levittoux Jerzy Piotr (7.1.1897) dypl. )^C5, KZ. zł., 1 p. panc.
 785. Wańkowicz Jan Kazimierz (28.10.1895) »§«, KZ. sr., 23 dyw. piech.
 786. Gródecki Józef (23.7.1895) dypl. W§«, Szt. Gł.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 787. Król Aleksander Franciszek (13.9.1890) inż., Dep. Bud. M. S. Wojsk.
 788. Zyms Ryszard Włodzimierz (2.11.1891) dypl., KN., *5^2, KZ. sr., d-ca 1 d.
  pg. panc.
 789. Ostrowski Roman II (16.12.1890) $(, C- w- Art-
 790. Czarniawski Władysław (30.1.1892) >f«3, 5 b. sap.
 791. Głaczyński Roman (27.1.1887), 3 b. sap.
 792. Perko Stanisław (29.4.1894) >$5, ^!3, 4 b. sap.
 793. Zaleski Sobiesław (22.7.1893) !^fl, KZ. sr., 4 bryg. sap.
 794. Lenczewski Zenon (26.1.1893) J^C5, >$<, 7 b. sap.
 795. Gądolewski Roman Michał (15.6.1889), Pom. Skł. Inż. Grodno.
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1925 r.
 796. Domejko Justyn (29.5.1888), Szt. Gł.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
 797. Hillenbrand Juljan (15.5.1889) inż., Szt. Gł.
 798. Schmidt Leon Aleksander (1.4.1892) Inż. J^(5, >J<2, Szt. Gł.
 799. Bochnia Józef (4.6.1894) 3“g<5, §4, KZ. zł., d-ca 2 b. most. kol.
 800. Targowski Jan (30.6.1893) )$C5, Szef. Inż. O. K. X.
 801. Piskorski Mieczysław Jan (4.6.1891) *ijłi, KZ. zł.. Szef Inż. O. K. V.
 802. m Orczykowśki Bolesław (1.12.1888) Inż. ^(5, 1%, KZ. zł., 1 b. most. kol.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 803. Gliński Władysław (20.5 1892) inż. J$C5, >$<3, Dep. Bud. M. S. Wojsk.
 804. Czeżowski Marjan (25.3.1893) KZ. zł., Państw. Urz. W. F. i P. W.
 805. Zagórski Stefan (27.6.1893) KZ. sr., Szef Inż. O. K. IX
 806. Wasilewski Tadeusz 1 (4.7.1893) dypl. 5, l-f«3, KZ. sr., KZ. WLśr., Szt. Gł.
 807. Bernadzki Marjan Zygmunt (16.9.1893) Inż. J^<5, >|fl3, KZ. zł., 1 Okr. Szef. Bud.
 808. Peristy Edward Marjan (15.5.1897) 3$gt 5, KN., #4, KZ. zł., 8 b. sap.
 809. Rządkowski Stanisław Bohdan (8.6.1893) #2, Szef. Inż. O. K. III.
 810. Podgórski Zdzisław (25.11.1889) #. KZ. zł., b. elektr.
 811. Formulewicz Romuald (1.7,1888) inż. W«H, KZ. zł., P. Z. Inż.
 812. Stapf Leon (21.3.1888) $C5, !§fl3, Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 813. Hellmann Czesław (24.4.1892) 1*5^4, b. most.
 814. Macherski Zdzisław (29.9,1890), inż. $<5. #4. s. n. do 30.9.1932 r.
 815. Hniłko Ignacy Franciszek (6.9.1S90) '^*13, Szef. Inż. O. K. VI.
 816. Szczepański Stanislaw Wacław (27.4.1894), 7 b. sap.
 817. Lepkowski Jan (22.10.1893) )g<5, *I<2′ KZ- sr” KZ- WLŚr- Szk- Pchor- Inż.
 818. Jaworowski Ryszard (3.4.1596) ^<5, *§<. KZ. zł., K. O. P.
 819. Balcewicz Arkadiusz (24.9.1896) 3 b* sap‘
 820. Oskierko Eugenjusz (6.4.1S95) >g<, KZ. WLśr., 20 dyw. piech.
 821. Gołcz Adam Jerzy (7.5.1895) 3^5, D. O. War. Wilno.
 822. Mikołajski Jan (21.2.1893) ifłg, 1 bryg. sap.
  250 Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Inżynierji i Saperów—Majorowie—Kapitanowie
 823. Dubanowicz Adam Tomasz (17.8.1891) inż., 3 Okr. Szef. Bud.
 824. Szychowski Józef (5.6.1890) inż. 3^15, >#<, 5 Okr. Szef. Bud.
 825. Bianchi Leon (21.5.1896) )^C5, KN., 1#13, KZ. zl., W. S. Woj.
 826. Spaczyński Stefan Juljusz (12.4.1891) %<5, MN., b. silnik.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 827. Zarzycki Marjan (25.2.1896) >$<4, KN.. KZ. sr.t C. W. Sap.
 828. Olczak Stanislaw (3.5.1889), 2 b. most. kol.
 829. Stelmachowski Wacław (28.9.1895) >f-i, Szef. Inż. O. K. VIII.
 830. Pawłowski Józef IV (10.2.1892) KZ. sr., Szt. G).
 831. Szymanko Zdzisław (9.9.11893) KZ. sr., Dep. Zaop. Inż. M. S. Wojsk.
 832. Ejsymont Jan II (17.10.1891) inż., Szk. Pchor. Inż.
 833. Majkowski Konstanty Władysław (11.3.1892) inż. KZ. zł., Szk. Pchor. Inż.
 834. Krzywiec Wincenty (22.12.1894) 3 bryg. sap.
 835. Wyporek Józef (2.1.1891) KZ. sr., 2 b. most. kol.
 836. Górka Leopold Adam (31.10.1892) Hfr. MN., KZ. Sr., P. Z. Inż.
 837. Niewiarowski Kazimierz Ignacy (18.2.1890), W. Z. Z. Inż.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 838. Firlejczyk Michał (31.8.1890) KZ. sr., 2 b. sap.
 839. Wierzbowski Wojciech (23.4.1890) )$C5, KZ. Sr., b. most.
 840. Laguna Stefan (2.8.1890) kf*, KZ. sr.. Szef. Inż. O. K. VII.
 841. Filipowski Aleksander (20.8.1895), C. W. Sap.
 842. Chojnowski Bohdan (15.12.1898) dypl. 3^(5, l$*<2, KZ. sr., W. S. Woj.
 843. Skalski Mieczysław (27.3.1893) »$*3, KZ. sr.. Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 844. Piasecki Juljan Marjan (13.2.1896) dypl. Inż. obs., 3^5, KN., tfu 3, KZ. sr.
  W. S. Woj.
 845. Weryho Władysław II (6.9.1896) >f«3, W. S. Woj.
 846. Mecugoff Leon (21.2.1897) 3$C5, >§«, KZ. sr., b. most.

  Starszeństico z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 847. Smidowicz Michał Józef (24.9.1890) inż., KZ. sr., Dep. Bud. M. S. Wojsk.
 848. Wojakowski Kazimierz Ferdynand Andrzej (4.3.1895) 3»$C5, KN., 1″$M4, 4 b. sap
 849. Szydłowski Walenty (9.2.1887) 3^C5, t%«2, 3 b. sap.
 850. TyszyńSki Leon (25.11.1896), dypl., 3^5, B. Og. Org. M. S. Wojsk.
  KAPITANOWIE
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 851. Czechowski Czesław (4.7.1893), Szt. Gł.
 852. Kraszewski Witold (11.3.1888) KZ. sr., KZ. WLśr., Dyr. Okr. K. P. Wilno
 853. Wolak Mieczysław (1.1.1891) inż., KZ. sr , 7 Okr. Szef. Bud.
 854. Wiliński Karol Władysław (4.11.1890) >#«!, 4 b. sap.
 855. Kulma Szczepan (16.12,1888), Szt. Gł.
 856. Zdebski Juljusz Adam (31.7.1892), 6 Okr. Szef. Bud.
 857. Łapkowski Leon (11.7.1890), Dyr. Okr. K. P. Poznań.
 858. Radgowski Ziemowit Stefan (11.4.1887) KZ. WLśr., Wojsk. Inst. Bad. Inż.
  251
 859. Janicki Alojzy (15.1.1891), b. most.
 860. Goellner Jan (26.10.1892), Szt. Gł.
 861. Gruca Ignacy Henryk (1.2.1893) inż., KZ. sr., 4 Okr. Szef. Bud.
 862. Grajewski Andrzej Roman (29.2.1888) KZ. sr., W. Z. Z. Inż.
 863. Śpiewak Antoni (27.1.1894) 1 b. most. kol.
 864. Sawicki Bolesław II (23.4.1890) KZ. sr., W. Z. Z. Inż.
 865. Sagan Tomasz (6.3.1894) inż., 2 Okr. Szef. Bud.
 866. Suchodolski Władysław (12.9.1887) KZ. sr., Dyr. Okr. K. P. Kraków
 867. Golański Stanisław (29.10.1893) KZ. sr., 6 b. sap.
 868. Świerbutowicz Aleksander (4.6.1890) >5*, 1 b. sap. leg.
 869. Grabowiecki Roman Sewer (1.8.1889) inż., KZ. sr., Szk. Pchor. Inż.
 870. Hauler Stefan (1.1.1890), 4 b. sap.
 871. Dużniak Józef (19.2.1892) h|fi, KZ. sr., 1 b. most. kol.
 872. Steinkeller Artur (17.4.1887), Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 873. Staszewski Józef I (7.3.1890) w|<, 19 dyw. piech.
 874. Konarski Stanisław Franciszek (16.8.1891) inż., 5 Okr. Szef. Bud.
 875. Limberger Władysław (9.12.1891) Inż., KZ. sr., 6 Okr. Szef. Bud.
 876. Dobrowolski Kazimierz Marjan (3.3.1893) MN., KZ. sr., Pom. Skł. Inż. Kraków
 877. Banaś Stanisław (25.4.1889) >Jt, KZ. sr., b. silnik.
 878. Szurmiński Franciszek (5.3.1890) „^13, 2 b. sap.
 879. Karwowski Florjan (23.7.1895), Pom. Skł. Inż. Grodno
 880. Adamowicz Marjan (8.12.1892), 2 b. most. kol.
 881. Openchowskl Stefan (29.2.1892), 2 b. sap.
 882. Lityński Jan (13.8.1894), Szt. Gł.
 883. Llbiszowski Feliks Marjan (20.11.1893) inż., 9 Okr. Szef. Bud.
 884. Krauze Bolesław (29.10.1893), Szef. Fort. Dubno
 885. Ölender Józef (27.2.1895), Szk. Pchor. Inż.
 886. Mligdalski Władysław (4.5.1893) 4, 8 b. sap.
 887. Chrzanowski Włodzimierz (30.12.1892) 2 b. most. kol.
 888. Kwieciński Stanisław III (9.12.1894), Szef. Inż. O. K. II.
 889. Kulig Józef (19.7.1893) inż., MN., Szk. Pchor. Inż.
 890. Cygler Stanisław (20.2.1891) Inż., Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 891. Laudańskl Ignacy (29.12.1892) KZ. sr., Dyr. Okr. K. P. Warszawa
 892. Kwiatkowski Stefan III (2.9.1895) Pom. Skł. Inż. Przemyśl
 893. Prochasskl Jan (21.3.1893) KZ. sr., Szef. Fort. Osowiec
 894. Wilczyński Roman Feliks (8.8.1889), Dyr. Okr. K. P. Gdańsk
 895. Severin Aleksander (25.12.1891), Szk. Pchor. Inż.
 896. Nossowlcz Henryk (28.7.1889), Okr. Dyr. Rob. Publ. Wilno
 897. Jelinek Stanisław (10,2.1889) s. n. 31. 5. 1932.
 898. Szafarczyk Roman (25.1.1895) KN. z miecz., W. Z. Z. Inż.
 899. Sahanek Roman Karol Wiktor (5.3.1888), 1 b. most. kol.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1919 r.
 900. Hefner Jan Roman (8.2.1891), Pom. Skł. Inż. Lwów
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1920 r.
 901. Kruszewski Mieczysław (4.12.1889) KZ. sr., D-two Floty
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1920 r.
 902. Balicki Jan (22.5.1890) inż., Szt. Gł.
  252
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 192J r.
 903. Ludwig Karol Gustaw (27.9.1894) KZ. sr.f 6 Okr. Szef. Bud.
 904. Hurko-Romeyko Stefan Mustafa (8.9.1899) KZ. sr., b. elektr.
 905. Blesieklerski Kazimierz (28.12.1897) inż., 5, fejw 4, Szt. Gł.
 906. Gruszecki Stanisław (26.9.1895) inż., 6 Okr. Szef. Bud.
 907. Kleczke Karol (1.1.1896) KN., >8*4, KZ. sr., Szt. Gł.
 908. Westfalewlcz Janusz Zenon (16.12.1895) wf«, C. W. Sap.
 909. Jakucuk Wacław (21.4.1894), 3, Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 910. Doroszewski Stanisław (28.10.1896) 5, i«j§<, 6 b. sap.
 911. Mrazek Tadeusz (30.3.1894) KZ. sr., C. W. Sap.
 912. Hrynkiewicz Wiktor (23.12.1894) fcgjfl, KZ. sr., Szk. Pchor. dla Pdfc.
 913. Styczyński Tadeusz Kazimierz (2.1.1894) 5, KN., 8^ 2, KZ. sr., C. W. Sap.
 914. Ożóg Eugenjusz (24.9.1895) 8*1, 1 dyw. piech.
 915. Laskowski Franciszek I (15.1.1891) 5, 2, KZ. sr., 8 b. sap.
 916. Szubert Eugenjusz II (15.12.1896) b. elektr.
  15.. Cwalino-Godzlemba Marjan Miłosz (11.11.1891) hjw, 13 dyw. piech.
 917. Obłoczyński Jan (8.2.1896) inż. Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 918. Pisarski Tadeusz II (14.11.1898) >$l, KZ. sr., 7 b. sap.
 919. Korlakowski Stanisław (25.9.1858) inż., b. silnik.
 920. Zaniewski Teodor (10.5.1897) >$( 5, >§4 4, KZ. sr.. W. S. Woj.
 921. Manek Mieczysław (25.1.1897) inż., D. O. War. Wilno.
 922. Kupryk Włodzimierz (19.1.1898) 5, i$W, 30 dyw. piech.
 923. Kuncewicz Władysław (23.10.1888) '^i, Państw. Urz. W. F. i P. W.
 924. Szubert Eugenjusz III (25.12,1897), C. W. Br. Panc.
 925. Śliwiński Stanisław I! (3.8.1896) inż., Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 926. Szylling Józef (7.6.1396) dypl. #12, W. S. Woj.
 927. Biega Stanisław (5.9.1893) dypl, 5, 4, KZ. sr., 2 bryg. sap.
 928. Słoniiński Józef Tomasz (4.12.1893), b. silnik.
 929. Sałatlco-Petryszcze Antoni (26.3.1894), Pom. Skł. Inż. Brześć n/B.
  2’K Frydel Adam Tadeusz (5.9.1896) KN., >§< 3, 8 b. sap.
 930. Pecha Antoni (12.9.1897) l*|w, KZ. sr., Szk. Pchor. Piech.
 931. Brzostowski Stanisław I (26.9.1897) >§«, KZ. sr„ 6 b. sap.
 932. Plejewski Władysław (22.8.1893) 2, KZ. sr., 29 dyw. piech.
 933. Hebdzyński Lucjan (1.1.1890) inż., Szk. Pchor. Inż.
 934. Jędraszko Roman (6.6.1895). >§43, 1 p. panc.
 935. Kacln Adolf Otmar (1.10.1892) MN., 23 dyw. piech.
 936. Kozioł Józef IV (5.7.1898), 5 b. sap.
 937. Władyka Jan (27.8.1896) )#[., >§!, 5 b. sap.
 938. Pieńkowski Zygmunt Bohdan (8.10.1890), Pom. Skł. Inż. Brześć n/ß,
 939. Guderski Jan (25.12.1894) ►§«, MN., KZ. sr., 2 b. sap.
 940. Dąbrowski Gracjan Kazimierz (12.12.1893), C. W. Kaw.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1924 r.
 941. Romańczuk Zenon (4.9.1890) 3^(5, >§4 2, 3 b. sap.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 942. Wyszyński Władysław (15.9.1897) KN.. #2, Szt. Gł
 943. Langiewicz Alfred (5.4.1887) KZ. sr.. Szef. Fort. Modlin
 944. Kowalski Władysław Tomasz (18.9.1897) inż., >§«, D. O. War. Wilno.
 945. Jarosławski (Jarski) Leopold (I5.9.I891) Inż., KZ. Sr., 8 Okr. Szef, Bud.
 946. Piotrowski Antoni II (14.2.1894) '*§4, KZ. sr., Szef. Sap. M; S. Wojsk.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Inżynierjś i Saperów— Kapitanowie
  253
 947. Odyniec Aleksander (30.8.1894) KZ. sr., 4 b. sap,
 948. Lipski Tadeusz (5.6.1898) >>§[«, 2 Okr. Szef. Bud.
 949. Michałowski Stanisław 11 (25.8.1894) Inż. ^3, Wojsk. Insf. Bad. Inż.
 950. Cypryszewski Stanisław (28.1.1893) b. most.
 951. Lejsza Bolesław (10.4.1894) >J|fl2f Dtwo Br. Panc.
 952. Laskowski Kazimierz 11 (17.1.1896), 7. b. sap.
 953. Dalłg Włodzimierz (19.9.1891), 7 b. sap.
 954. Mostowski Adam (15.11.1898) hjf«, 3 b. sap.
 955. Dawidowski Donat (5.4.1892), Pom. Skł. Inź. Warszawa
 956. Gustowski Jan Nepomucen (9.5.1898) j^5, KZ. sr., Pom. Skł. Inź. Toruń
 957. Kosicki Henryk (14.1.1896) §, KZ. sr., 8 b. sap.
 958. Hempel Józef (5.8.1893) Szk. Pchor. Inż.
 959. Jania Kazimierz (28.2.1898) >§4, KZ. sr., 5 b. sap.
 960. Grajek Bruno Kilian (30.3.1899) )$CS, I^W, 7 b. sap.
  Starszeństwo z dniem I-go listopada 1924 r.
 961. Karwat Ludwik (25.8.1891) >^!2, KZ. sr., Kier. Mar. Woj.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 962. Kaniok Kazimierz Wilhelm (9.7.1895), 5 Okr. Szef. Bud.
 963. Gut Ludwik (22.8.1892), Okr. Dyr. Rob. Publ. Kraków
 964. Śliwowskf Wacław (12.7.1892) KZ. sr., C. W. Sap.
 965. Oleszyński Erazm Antoni (1.6.1893) inż., 2 Okr. Szef. Bud.
 966. Mackiewicz Karol (16.11.1893) inż., KZ. sr., Szk. Pchor. Inż.
 967. Szymański Jan VI (11.11.1897) KZ. sr., 3 b. sap.
 968. Chlebowski Tadeusz Leon (23.8.1896) KZ. sr., 5 b. sap.
 969. Holinka Franciszek (25.5.1888) D. O. War. Wilno.
 970. Golarz Józef (9.2.1893), Pom. Skł. Inż. Kraków.
 971. Kuipiński Adam (I8.12.18G4) S&ś KZ. sr., 1 b. sap. leg.
 972. Kostek Franciszek (3.10.IS93), 8 b. sap.
 973. Sobkowicz Marjan Stanisław (21.3.1890) MN., Szef. Fort. Brześć n/ß.
 974. Laskowski Mikołaj (11.3.1893) KZ. sr., b. most.
 975. Smoliński Stefan (28.7.1893) KZ. sr., 1 b. sap. leg.
 976. Czyżewski Piotr Leon (20.2.1895) inż., >^, W. Z. Z. Aer.
 977. Brzeziński Witold Bronisław (3.9.1897) dypl. KN., K§M, D. O. K. IX.
 978. Kalczyński Włodzimierz II (16.12.1897), 4 b. sap.
 979. Plewako Wacław (27.5.1898) >fi<, KZ. sr., KZ. WLśr., 3 b. sap.
 980. Fabianskl Stanisław (12.2.1893) ►§*, Dyr. Okr. K. P. Lwów
 981. Pakowskl-Szarota Tadeusz Władysław (2.1.1893) KN., W. Z. Z. Inż.
 982. Meleniewski Józef (23.1M898) dypl., ►§•’» D. O. K. X.
 983. Szukszta Jerzy Marjan (14.7.1897) KZ. sr., 1 b. sap. leg.
 984. Szybler Edward (21.9.1895), Szef. Fort. Kraków
 985. Merwart Kazimierz (24.2.1895), Szt. Gł.
 986. Lenczowski Jan (19.3.1891), Pom. Skł. Inż. Poznań
 987. Wysoczański Jan (29.4.1897), Szt. Gł.
 988. Paczkowski Czesław (30.1.1895) >|^2, MN., K. O. P.
 989. Modzelewski Izasław Jan (6.7.1897) inż., 3 b. sap.
 990. Fedorowski Kazimierz (24.1.1893) MN., W. Z. Z. Inż.
 991. Niewiarowski Eugenjusz (30.10.1895) KZ. sr., Szt. Gł.
 992. Koipakowski Olgierd (3.2.1892), 7 b. sap.
 993. Szubert Mikołaj (6.12.1895) KZ. sr., P. Z. Inż.
 994. Jankowski Teofil (5.10.1890), 7 b. sap.
 995. Szygalski Józef Władysław (2.1.1892), 1 b. most. kol.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Inżynierji i Saperów — Kapitanowie
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
 996. Grudziński Wacław (6.6.1892) #, b. silnik.
 997. Schuchardt Adolf (13.7.1891) #, 5 b. sap.
 998. Pollak Adolf Wojciech (29.12.1899) #, 5 b. sap.
 999. Karpowicz Stefan (15.9.1889), Dyr. Okr. K. P. Radom
 1000. Retmaniak Jan (27.1.1896), Pom. Skł. Inż. Poznań.
 1001. Kapitaniak Bolesław (26.11.1896) Inż., MN., KZ. sr., D. O. War. Wilno
 1002. Zakrzewski Stefan IV (14.9.1898), KZ. sr., 1 b. sap. leg.
 1003. Btażejowski Władysław (13.6.1890), b. silnik.
 1004. Bobicki Wiktor (13.5.1897), 6 b. sap.
 1005. Przectawskl Juljan Franciszek (23.11.1890), Szef. Sap. M. S. Wojsk.
 1006. Giergielewicz Jan (20.6.1898), dr., KZ. sr.. Wojsk. B. Hlst.
 1007. Suffczyński Piotr (15.8.1892) jg(5, Pom. Skł. Inż. Toruń
 1008. Wasilewski Wacław (25.5.1896), C. W. Sap.
 1009. Ułaszyn Cyprjan (28.2.1896) #2, Wojsk. Inst. Bad. Inż.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 1010. Wicherkiewicz Wacław (16.7.1894), 2 b. sap.
 1011. Derejski Stanisław Jerzy (23.4.1894) inż., #, b. elektr.
 1012. Wiszniewski Seweryn (30.5.1890) KZ., 1 b. sap. leg.
 1013. Chojnacki Czesław I (17.10.1899) MN., 5 b. sap.
 1014. Neyman Roman (27.4.1895), Szt. Gł.
 1015. Szplnko Wacław (12.4.1897) KZ. WLśr., b. elektr.
 1016. Krajski Jerzy (8.1.1895) inż., KZ. sr.. 5 Okr. Szef. Bud.
 1017. Piętka Stefan (7.6.1895), 6 b. sap.
 1018. Świda Stanisław (9.II.I892) KN., #2, 1 b. sap. leg.
 1019. Staniewicz Wiktor Stanisław Jan (4.3.1898) na studjach politechn.
 1020. Modzelewski Jan (22.12.1896) KZ. sr., 5 b. sap.
 1021. Koźmiński Stanisław Wacław (31.3.1893) KZ. sr., D-two Floty
 1022. Polkowski Władysław (28.5.1898) Inż., »§4, Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 1023. Łukaslewlcz Kazimierz Marjan (17.7.1895) #, 1 b. sap. leg.
 1024. Górecki Tadeusz IV (13.3.1895), MN., Pom. Skł. Inż. Lwów.
 1025. Żarski Antoni Stanisław (29.5,1895) KZ. sr.. Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 1026. Niezabitowskl Czesław Szczęsny (30.8.1893) inż., KZ. sr., Dep. Bud. M. S. Wojsk.
 1027. Salnlckl Romuald (24.10.1896) inż., )$C5, #3, Szt. Gł.
 1028. Kirchner Tadeusz (7.5.1891), Szef. Fort. Lwów
 1029. Engel Teodor (7.12.1892) 5, #, KZ. sr., 4 b. sap.
 1030. Tarkowski Józef Jan (19.3.1891) $£<5, #, KZ. sr., B. Pers. M. S. Wojsk.
 1031. Antonowicz Zbigniew (14.11.1894) 3^C5, KZ. sr., D. O. K. I.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1929 r.
 1032. Możdżeń Jan (25.3.1896) J$jC5, KN., #14, Szk. Pchor. Inż.
 1033. Boniecki Teofil (20.12.1896) >J(5, Szk. Pchor. Inż.
 1034. Gable Mieczysław (30.1.1895) )$(5, KN., #4, Szef. Sap. M. S. Wojsk.
 1035. Jandura Tadeusz (28.3.1899) )^C5, #4, MN., KZ. sr., Gen. Insp. Sil. Zbr.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
  1 Zathey Leopold (18.4.1896) KN., #, Pom. Skł. Inż. Warszawa
 1036. Jabłoński Mieczysław Bronisław Marjan (22.7.1893) #, C. W. Sap.
 1037. Falandysz Henryk Jan (7.7.1894), 1 b. most. kol.
 1038. Wojakowskl Stanisław (24.12.1896), 2 b. most. kol.
 1039. Zydel Wacław Antoni (26.6.1895), 2 b. most. kol.
 1040. Krajowskl-Kukiel Kazimierz (4.5.1891), Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 1041. Bębynek Rudolf Władysław (15,4.1890), Dep. Zaop. Inż. M. S. Wojsk.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Inżynierii i Saperów—Kapitanowie—Porucznicy 255
  '■’ń
 1042. Niedzielski Mieczysław (9.8.1897) łfr. Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 1043. Orłowski Maksymiljan (23.5.1897) MN., 6 b. sap.
 1044. Majewski Karol (29.3.1899) >|W2, C. W. Sap.
 1045. Zieliński Zygmunt (6.11.1893) KZ. sr., 2 b. most. ko).
 1046. Bieńkowski Henryk (25.10.1900) >*<, KZ. sr., C. W. Sap.
 1047. Jurowski Tadeusz Mirosław (7.8.1893) KZ. sr., Szk. Pchor. Inż.
 1048. Szymanowski Roman (24.12.1899) C. W. Sap.
 1049. Szymanowski Mieczysław 11 (30.10.1898) KZ. sr., 2 b. sap.
 1050. Michałowski Edward Paweł (14.1.1893) 5 b. sap.
 1051. Bałtusis Edward (18.3.1900) >$*, Szk. Pchor. Inż.
 1052. Majchrzak Józef (4.2.1896) KN., >$N2, Szk. Pchor. Inż.
 1053. Gawkowski Stanisław Bronisław (3.9.1896) 3, Szk. Pchor. Inż.
 1054. Ulejczyk Jan Roch (18.2.1897) t-J«, Szef. Sap. M. S. Wojsk.
  Starszeństico z dniem I-go stycznia 1931 r.
 1055. Załęski Piotr 11 (25.6.1892), Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 1056. Urbańczyk August Bronisław (27.8.1890), 2 b. most. kol.
 1057. Tuzinkiewlcz Józef (21.1.1896) inż., Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 1058. Lichnowski Jan Wiktor (11.11.1893), 2 d. pg. panc.
 1059. Kimmerling Zygmunt (23.11.1895), 1 b. most. kol.
 1060. Rakowski Władysław (19.9.1892) inż., Szk. Pchor. Inż.
 1061. Śląski Kazimierz (16.2.1898) »$4, 1 b. most. kol.
 1062. Cywiński Alfons (2.8.1896) KZ. sr. 2, 3 b. sap.
 1063. Żenczykiewicz Eugenjusz 11 (24.10.1897) KZ. sr., Szk. Pchor. Inż.
 1064. Foryś Tadeusz Franciszek (3.5.1899), 1 b. most. kol.
 1065. Kupiński Leopold (28.4.1890) KZ. sr., W. Z. Z. Inż.
 1066. Piotrowski Stefan II (30.8.1897) dypl. >§•<, W. S. Woj.
 1067. Gorzechowski Włodzimierz (26.11.1895) dypl. MN., D. O. K. X.
 1068. Rzewuski Teodor (25.3.1900), s. n. do 31.8.1932 r.
 1069. Bielejec Józef (2.2.1897) MN., Szef. Sap. M. S. Wojsk.
 1070. Michałowski Ludwik 11 (10.3.1900) KZ. sr., W. S. Woj.
 1071. Dąbrowski Mieczysław I (9.12.1895) dypl. h$*<2, C. W. Piech.
 1072. Protasewicz Michał (21.8.1898) KN., >$N2, W. S. Woj.
 1073. Jacyna Wacław (11.12.1898) dypl. Szt. Gł.
 1074. Kłoniecki Zygmunt (29.4.1897) KN., Szk. Pchor. Inż.
 1075. Rokicki Zygmunt Franciszek (4.10.1896) dypl. l*i§M, W. 5. Woj.
 1076. Grüner Kazimierz Antoni (27.5.1898) Wojsk. Inst. Bad. Inż.
  Starszeństwo z dniem I-go stycznia 1932 r„
 1077. Skierczyński Marjan (4.9.1900), Centr. Inst. W. F.
 1078. Siemiński Ludwik (31.1.1897), C. W. Sap.
 1079. Levlttoux Juljusz (19.6.1900) $M2. Szt. Gł.
 1080. Dorantt Jan (4.3.1899) ^t, MN., KZ. sr., 2 b. sap.
 1081. Frelich Antoni (31.5.1896) >f*2, KZ. WLśr., D. O. War. Wilno
 1082. Fryzendorf Edward (28.6 1899j, KZ. sr., b. elektr.
 1083. Bielski Romuald (14.7.1899), 2 b. sap.
 1084. Maculewicz Stanisław (17.7.1898), KZ. sr., 3 b. sap.
 1085. Arabski Józef (6.11.1899) MN., KZ. sr., Szt. Gł.
 1086. Zawalnlckl Władysław (20.5.1902) KN. z miecz., Ąp, b. elektr.
  PORUCZNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go czencca 1919 r.
 1087. Swoboda Witold Roman (12.8.1894), 4 b. sap.
 1088. Wiśniewski Jan III (29.8.1894), 6 b. sap.
  256
  Lista Starszeństwa Ofic Zaw. Inżynierii i Saperów — Porucznicy
 1089. Bartoń Władysław (20.9.1891), W. Z. Z. Inż.
 1090. Birken Ignacy Bolesław (20.5.1896) ►gj*. KZ. sr.f 1 b. most. kol.
 1091. Smiotanko Aleksy (29.7.1898) >§«, D. O. War. Wilno.
 1092. Koehne Zygmunt (3.3.1897) b. silnik.
 1093. Michalczyk Władysław Szymon (25.10.1889) KZ. sr., 1 b. most. kol.
 1094. Rukoyio Ludwik (18.10.1896), b. silnik.
 1095. Nitka Adolf Stanisław (6.5.1898), 1 d. pg. panc.
 1096. Janiszewski Teofil (14.3.1897), kadra 4 d. sam.
 1097. Kozłowski Włodzimierz II (17.I.189I), b. silnik.
 1098. Gliński Bronisław Egidjusz (1.9.1891) »§<, 2 b. most. kol.
 1099. Wikarski Stefan Józef (2.9.1896), Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 1100. Szymkiewicz Zygmunt II (4.12.1891), Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 1101. Krzyszkowski Eugenjusz Ludwik (22.8.1898), 2 d. pg. panc.
 1102. Szmaro Józef (19.3.1898) H&, W. Z. Z. Inż.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1919 r.
 1103. Dadej Tadeusz (27.9.1892) 2, KZ. sr., w dysp. szefa Sap. M. S. Wojsk.
 1104. Mirek Stanisław (10.4.1891), 4 b. sap. (W. S. Rej. Przemyli)
 1105. Fress Adam (4.10.1888) 3, KZ. sr., Szk. Pchor. Inż.
 1106. Czarnecki Ludwik II (28.7.1897), K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1920 r.
 1107. Hupa Jan (10.5.1892) KZ. sr., 5 b. sap.
 1108. Pękala Mieczysław Michał (26.7.1898), 7 b. sap.
 1109. Jordan Edwin (21.2.1896) KZ sr., K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1920 r.
 1110. Łączkowski Józef (20.1.1893) 7 b. sap.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1920 r.
 1111. Serafin Jan III (20.5.1900), Szk. Pchor. Inż.
  Starszeństwo z dniem 1-go września 1(>20 r.
 1112. Piotropawtowskl Władysław (11.7.1900), 2 b. sap.
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1920 r.
 1113. Bochno Teodor (6.3.1897), 1 b. most. kol.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1920 r.
 1114. Szatrowski Ludwik (26.1.1895) KZ. sr., 5 b. sap.
 1115. Smalewski Marjan (5.6.1897), 4 b. sap.
 1116. Szupenko Wacław (28.4.1895), 6 b. sap.
 1117. Mioduszewski Stanisław Dyonizy (8.4.1891), Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 1118. Kościelniak Stanisław (3.11.1895), 7 b. sap.
 1119. Malanowlcz Jan (13.6.1897) 3 b. sap.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1921 r.
 1120. Skurski Otto (15.7.1399), 2 b. most. kol.
 1121. Peksa Władysław (8.6.1892), 3 b. sap. (W. S. Rej. ■ Wilno).
 1122. Lupa Józef (29.11.1897), 8 b. sap.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Inżynierji i Saperów — Porucznicy
  257
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1921 r.
 1123. Wahren Edmund (18.1.1898) KZ. sr., C. W. Sap.
 1124. Gabriel Ludwik (10.8.1899) KZ. sr., b. elektr.
  Starszeństwo z dniem 1-go marca 1921 r.
 1125. Kobyliński Aleksander II (I5.4.I89S) 1^2, KZ. sr., 5 b. sap.
 1126. Morawski Józef Adam (28.2.1890), 2 b. most. kol.
  Starszeństwo z dniem 1-go maja 1921 r.
 1127. Marynowski Tadeusz II (7.4.1898) >®«i, KZ. sr., 8 b. sap.
 1128. Dąbrowski Stanislaw IX (21.11.1897) Inż., b. elektr.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1921 r.
 1129. Zygmański Kazimierz (27.1.1899) KZ. sr., 4 b. sap.
 1130. Piotrowski Mieczysław III (1.1.1899) '^3, 8 b. sap.
 1131. Krawczyk Stanislaw IV (7.11.1893), 8 b. sap.
 1132. Gustowski Antoni (12.11.1897), 8 b. sap.
 1133. Borkowski Aleksander (20.10.1893) KZ. sr., 4 b. sap.
 1134. Szartowski Stefan (23.8.1898), 6 b. sap.
 1135. Stych Franciszek (7.7.1899) KZ. sr., C. W. Sap.
 1136. Mizerek Kazimierz (22.9.1898). C. W. Sap.
 1137. Elsner Tomaśz (17.9.1891), 7 b. sap.
 1138. Szargut Eustachy (24.9.1887) KZ. sr., Pom. Skł. Inż. Przemyśl
 1139. Kurczewski Hieronim (19.9.1897) KZ. sr., 1 b. sap. leg.
 1140. Noiszewski Bronisław (22.6.1893), Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 1141. Antoniewicz Zygmunt Stefan (15.6.1898), 6 b. sap.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1921 r.
 1142. Tyszkiewicz Władysław Henryk (1.5.1899). Szef. Fort. Grodno
 1143. Gawina Aleksander (1.1.1898) KZ. sr., 4 b. sap.
 1144. Krzemiński Eugenjusz (30.12.1899) l-j*., KZ. sr.. 2 b. sap.
  Starszeństwo z dniem l-go sierpnia 1921 r.
 1145. Wyrzykowski Tadeusz (7.2.1901), 6 b. sap.
 1146. Naumiak Aleksander (I7.3.1f97), 3 b. sap.
 1147. Węgliński Henryk (23.1.1897), 4 b. sap.
 1148. Kopija Wacław (I3.5.1?97), Szt. Gł.
 1149. Skarbek Stefan (10.8.1897), 7 b. sap.
  Starszeństwo z dniem 1-go ivrzoAnia 1921 r.
 1150. Massalski Józef Franciszek (21.11.1897), W. Z. Z. Inż.
 1151. Lesser Eugenjusz (30.12.1895) ^i, C. W. Sap.
  Starszeństwo z dniem 1-go października 1921 r.
 1152. Rzepecki Tadeusz (27.2.1896), 4 b. sap.
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1921 r.
 1153. Paszkowski Józef II (1.6.1895), 6 b, sap.
 1154. Wojewódzki Zygmunt Konstanty (24.12.1901), '•&<, D. O. War. Wilno
  17
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Inżynierji i Saperów — Porucznicy
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1921 r.
 1155. Wrzalik Bolesław Eugenjusz (29.12.1894) KZ. sr., 4 b. sap.
  Starszeństwo z dniem 1-go marca 1922 r.
 1156. Lutomski Mieczysław (21.2.1898), D. O. K. VII.
 1157. Pudlo Franciszek (10.10.1887) inż., KZ. sr., Szt. Gł.
 1158. Zawadzki Jerzy I (10.3.1897) Szk. Pchor. Inż.
  Starszeństwo z dniem 1-go kwietnia 1922 r.
  1 Bielecki Stanisław III (8.11.1896) 2, Szef. Fort. Poznań
 1159. Frasunkiewicz Józef (13.12.1895) KZ. sr., W. Z. Z. Inż.
 1160. Kucharski Tadeusz II (4.12.1897), Szef. Fort. Toruń
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1922 r.
 1161. Skalski Jerzy (31.12.1899), 4 b. sap.
 1162. Jędrzejewski Edward (25.4.1897), Szk. Pchor. Inż.
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1922 r,
 1163. Głowacki Paweł (7.2.1896), Szt. Gł.
 1164. Młynarczyk Marjan (17.2.1899), w dysp. szefa sap. M. 5. Wojsk.
 1165. Kaczorowski Henryk Stanisław (6.3.1897) Inż., 8 Okr. Szef. Bud.
 1166. Telszewski Eugenjusz (16.11,1898), C. W. Sap.
 1167. Dowgiałło Stanisław III (20.8.1897), 7 b. sap.
 1168. Zgliński Kazimierz (4.1.1900) KZ. sr., Szk. Pchor. Inż.
 1169. Jeżewski Zygmunt Stanisław (15.2.1898), K. O. P.
 1170. Klimowicz Walerjan (9.12.1899) KZ. sr., K. O. P.
 1171. Nicałkiewicz Władysław (22.6.1893) W§«, KZ. sr.. Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 1172. Hryniewicz Jerzy (19.8.1898) Szt. Gł.
 1173. Jezierski Tadeusz (26.6.1893), 4 b. sap.
 1174. Iwański Stefan (15.7.1898) >#<. KZ. sr., 5 b. sap.
 1175. Klimowicz Wiktor (10.4.1899), 8 b. sap.
 1176. Matuszewski Rafał (24.10.1900) 7 b. sap.
 1177. Hulla Kazimierz (3.6.1901), b. elektr.
 1178. Kiełczewski Czesław (25.2.1896), 7 b. sap.
 1179. Pawulski Czesław (19.I.I899), C. W. Sap.
 1180. Zarzycki Wacław Zacharjasz (6.9.1900), 2 b. sap.
 1181. Ziembiński Maksymiljan 11 (13.6.1899) 2, 1 b. sap. leg.
 1182. Płóciennik Władysław (27.2.1899) KZ. sr., 1 b. sap. leg.
 1183. Jacuński Witold Stanisław (12.4.1896), Szef. Fort. Osowiec
 1184. Brudnlcki Edward (23.8.1902) KZ. sr., C. W. Sap.
 1185. Wójcicki Aleksander II (12.12.1897) KZ. sr., Szt. Gł.
 1186. Jaroszewski Kazimierz (30.3.1899) KN., )§<, Szk. Pchor. Inż.
 1187. Prożwicki Michał (19.12.1899) KZ. sr., b. most.
 1188. Manikowski Marjan Władysław (15.3.1897), 8 b. sap.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1922 r.
 1189. Czapow Benedykt (19.2.1894) inż., Szk. Pchor. Inż.
 1190. Hundsdorfer Henryk (4.4.1898), W. Z. Z. Inż.
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1923 r.
 1191. Ratajski Zbigniew (31.3.1897), 4 b. sap.
 1192. Wiśniewski Leonard (3.10.1896), 7 b. sap.
  Lista Starszeństwa Orle. Zaw. inżynierji i Sapsrów— Porucznicy
  259
  Starszeństwo z dniem 1-go marca 1923 r.
 1193. Kontkowski Wiktor (30.5.1897) >§< 2, 3 b. sap.
  Starszeństwo z dniem 1-go kwietnia 1923 r.
 1194. Wójcik Jan V (16.6.1898), W. I. G.
 1195. Schreyer Zenon (2.12.1900), 5 b. sap.
 1196. Mazurek Czesław (13.1.1898) KZ. ar., 8 b. sap.
 1197. Różycki Henryk Saturnin (9.6.1895). 6 b. sap.
 1198. Siedlecki Antoni (18.8.1901), b. elektr.
 1199. Poletyłło Stanisław (14.1.1898), K. O. P.
 1200. Brzostowicz Antoni (10.12.1899), 4 b. sap.
 1201. Stypułkowski Janusz (3.3.1901), 2 b. sap.
 1202. Saiecki Józef (7.10.1901) KZ. sr., C. W. Sap.
 1203. Zakrzewski Władysław II (25.4.1897) h$<, W. Z. Z. Inż.
 1204. Skrobecki Stanisław Józef (7.8.1899), 3 b. sap.
 1205. Wejtko Tadeusz (8.6.1903), 3 b. sap.
 1206. Witkowski Antoni I (13.6.1902), Szt. Gł.
 1207. WoźnickI Jan (3.1.1902), 6 b. sap. fW. S. Rej. Brześć n/B.)
 1208. Ulawski Franciszek (4.10.1899) KZ. sr., K. O. P.
 1209. Gniewiński Władysław (13.9.1895) MN., b. most.
  Starszeństwo z dniem 1-go maja 1923 r.
 1210. Gołębiowski Henryk II (8.1.1901) KZ. sr., b. elektr.
  ■ Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 1211. Szczygieł Józef II (28.8.1896), 2 b. most. kol.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1924 r.
 1212. Niepokólczycki Franciszek (27.10.1900) KN., vj<3, KZ. sr., 3 b. sap.
 1213. Tokar Emil (14.12.1902) 1*$«, KZ. sr., 2 b. sap.
 1214. Kłosiński Bolesław (10.1.1896), 2 b. inost. kol.
  Starszeństwo z dniem 1-go października 1924 r.
 1215. Forysiak Stanisław (13.I1.1S95), Pom. Skł. Inż. Lublin
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1924 r.
 1216. Wierzchowski Kazimierz (26.2.1899), 4 b. sap.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1925 r.
 1217. Herman Edward (13.6.1897) KZ. sr., 6 b. sap.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 1218. Matrybiński Leonard (6.11.1901), Szk. Pchor. Inż.
 1219. Jóiwicki Stanisław (2.6.1903), b. elektr.
 1220. Eysymontt Antoni (13.6.1903), 1 b. sap. leg.
 1221. Łobodziński Kazimierz (27.6.1900), 4 b. sap
 1222. Rutkowski Mieczysław I (4.1.1904), 1 b. sap. leg.
 1223. Łoziński Zdzisław I (6.7.1902), C. W. Sap.
  260
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Inżynierji i Saperów — Porucznicy
 1224. Neklaws Wiktor (27.8.1901), b. most.
 1225. Karchesy Aleksander (4.4.1904), C. W. Sap.
 1226. Siekierko Mieczysław (21.11.1899), C. W. Sap.
 1227. Jaworski Bogusław 1 (10.3.1902), Szt. Gł.
  11« Zakrzewski Zygmunt III (28.7.1898) KZ. sr., 6 b. sap.
 1228. Horoszewicz Włodzimierz (17.6.1902), C, W. Sap.
 1229. Kurowski Henryk (5.1.1903), Szk. Pchor. Inż.
 1230. Weryński Bohdan (25.8.1900). C. W. Sap.
 1231. Grochowski Feliks (30.5.1899), 6 b. sap.
 1232. Kościatkowski Wiktor (19.6.1901), Szk. Pchor. Inż.
 1233. Schreiber Kazimierz (18.2.1904), 2 b. sap.
 1234. Krajewski Mieczysław (29.6.1902), C. W. Sap.
  Starszeństwo z dniem■ 1-go sierpnia 1925 r.
 1235. Cichocki Wacław Nikodem (15.9.1599) fcS«, na studjach potitechn.
  Starszeństwo z dniem 51-go sierpnia 1926 r.
 1236. Kawiński Jan I (22.7.1597) K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1927 r.
 1237. Janaszek Wacław Piotr (1.12.1903), C. W. Sap.
 1238. Bojko Włodzimierz (7.3.1901), C, W. Sap.
 1239. Tuora Bolesław Władysław (l 1.6.1899) KN., )^H, W. I. G.
  4 Banaszkiewicz Tadeusz Roman (20.11.1901), C. W. Sap.
 1240. Świnarski Stanisław (7.7.1900), b. elektr.
 1241. Jafwińskl Jan (15.6.1905), b. most.
 1242. Barański Bolesław (15.8.1903), 1 d. pg. panc.
  8’ Zawisza Jan Kazimierz (27.5.1902), 8 b. sap.
 1243. Gajewski Stanisław (1312.1901), C. W. Sap.
 1244. Jabłoński Karol (5.11.1903), C. W. Sap.
 1245. GIębicki Jan Eugeniusz (1.4.1901) )^(5, 1 b. sap. leg.
 1246. Haluch Benedykt (11.3.1904), 2 b. most. kol.
 1247. Dolęga-Otockl Włodzimierz Ziemomysł (14.9.1901), D-two Floty.
 1248. Grodzki Józef (14.2,1900), 8 b. sap.
 1249. Grzybowski Andrzej (3.10.1899) C. W. Sap.
 1250. FIrczyk Antoni Stefan (22.11.19?3), 1 d. pg. panc.
 1251. Mucharski Sulejman (2′.7.1900), b. most.
 1252. Kasperski Adam Juljan (2.1.1903), na studjach politechn.
 1253. Zakrzewski Henryk Konstanty (1.5.1900), 6 b. sap.
 1254. Zieliński Antoni U (2.2.1901), 1 b. sap. leg.
 1255. Wnukowski Mieczysław (10.12.1902), 2 b. most. kol.
 1256. Górski Jan V (23.3.1900), 3 b. sap.
 1257. Krajewski Antoni Jan (31.5.1904), Szt. Gł.
 1258. Maksymowicz Józef (5.3.1904), 2 b. sap.
 1259. Rydliński Antoni (21.1.1597), 7 b. sap.
 1260. Madejski Marjan (7.9.1899), 8 b. sap.
 1261. Skóra Stanisław (7.5.1899) ►&!, 5 b. sap.
 1262. Goła} Franciszek (3.6.1899), b. silnik.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1928 r.
 1263. Kalenklewlcz Maciej (1.7.1906), na studjach politechn.
 1264. Oborski Artur (25.10.1904), na studjach politechn.
  261
 1265. Buzdygan Stanislaw (4.5.1905), C. W. Sap.
 1266. Sullch Stanisław (15.11.1902), na studjach politechn.
 1267. Górski Jan VI (11.9.1905), na studjach politechn.
 1268. Oszczakiewlcz Henryk (21.2.1903), na studjach politechn.
 1269. Wolski Mieczysław (28.5.1906), C. W. Sap.
 1270. Wajdowicz Edmund (30.10.1902), 1 b. sap. leg.
 1271. Matuszkiewicz Ryszard Rafał (24.10.1901) KZ. sr., KZ. WLśr., 3 b. sap.
 1272. Szaad Jerzy (2.5.1907), 7 b. sap.
 1273. Bielenin Stanisław (21.3.1902), b. most.
 1274. Gadzaliński Grzegorz Bożydar (9.5.1905), 1 d. pg. panc.
 1275. Smoczkiewicz Hipolit Marjan (5.8.1903), 1 b. most. kol.
 1276. Kostecki Wacław (31.3.1901), 6 b. sap.
 1277. Maiaczyński Dalibor Roman (20.6.1905), C. W. Sap.
 1278. Janiczek Tadeusz Henryk (14.10.1902), 4 b. sap.
 1279. Potera Władysław (23.1.1903), b. most.
 1280. Boczkowskf Mikołaj Józef (I9.12.1S99), 7 b. sap.
 1281. Zachariasiewicz Feliks Aleksander Krzysztof (I8.fi.1902), C. W. Sap.
 1282. Fus Stefan (8.1.1904), 3 b. sap.
 1283. Werner Marjan (8.9.1903), 2 b. sap.
 1284. Morek Edward (1.10.1898), 2 b. sap.
 1285. Staniszewski Edmund (12.11.1903)’, 6 b. sap.
 1286. Jeżowski Bolesław Antoni (29.5.1904), 1 b. most. kol.
 1287. Konopka Zygmunt Wincenty (21.1.1905), K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1929 r.
 1288. Feiiksik Roman (8.8.1891) >|m2, 8 b. sap.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1929 r.
 1289. Jelonek Edward 1 (6.10.1?03), b. most.
 1290. Majorkiewiirz Felicjan Ludwik (20.11.1904) K. O. P.
 1291. Sarosiek Edward (30.6.1901), 1 b. sap. leg.
 1292. Witkowski Antoni II (21.12.1905), na studjach politechn.
 1293. Woyciechowski Włodzimierz Tadeusz (13.3.1907), C. W. Sap.
 1294. Rypei Jan Józef (2.5.1905), 5 b. sap.
 1295. Sapiński Józef (5.3.1903), b. silnik.
 1296. Rafalski Wacław (3.3.1903), b. elektr.
 1297. Okolowicz Wacław (12.11.1903), na studjach politechn.
 1298. Kurowski Feliks (16.5.1903), b. most.
 1299. Galas Jan (16.4.1902), 5 b. sap.
 1300. Kluczyński Czesław Bolesław (28.4.1903), 2 b. most. ko).
 1301. Szaciłto Jan (11.1.1902), C. W. Sap.
 1302. Buszko Władysław (13.4.1903), 6 b. sap.
 1303. Rolnik Roman Adam (29.7.1905), 5 b. sap.
 1304. Grzmielewski Tadeusz Józef (21.4.1906), b. most.
 1305. Ciepliński Stanisław (11.4.1903), 5 b. sap.
 1306. Mierzejewski Kazimierz (14.2.1903), r.a studjach politechn.
 1307. Soroczyński Wacław (30.9.1902), 2 b. sap.
 1308. Dobrakowski Piotr (29.4.1903), 1 b. most. kol.
 1309. Koniecko Eugenjusz (5.11.1904), 1 b. sap. leg.
 1310. Kotowicz Bogumił Jan (8.3.1905), 2 b. sap.
 1311. Pawłowski Stanisław Wacław (24.8.1904), b. most.
 1312. Gajda Zygmunt Bronisław (22.11.1904), 1 b. most. kol.
 1313. Piasecki Jan (25.11.1903), 8 b. sap.
 1314. Górski Marjan (20.5.1904). 3 b. sap.
 1315. Krzysztoń Romuald (18.11.1904), 5 b. sap.
 1316. Wasilewski Zygmunt III (I7.I2.I902), 2 b. sap.
 1317. Marcinkowski Wiktor (6.3.1901), 8 b. sap.
 1318. Stock! Tadeusz (31.8.1902), 7 b. sap.
 1319. Kucharski Jan (12.8.1905), 1 d. pg. panc.
 1320. Budziszewski Jan (24.6.1904), 6 b. sap.
 1321. Wawrzynkowski Marjan (16.7.1902), 7 b. sap.
 1322. Szczepankowski Lucjan Jan (20.1.1904), 3 b. sap.
 1323. Ostoja-Hełczyński Stanisław Mieczysław (12.1.1906), 3 b. sap.
 1324. Jacyna Tadeusz (3.9.1904), 6 b. sap.
 1325. Górczewski Mieczysław Adam (1.1.1903), 8 b. sap.
 1326. Blicharski Zdzisław Bolesław (23.8.1903), 4 b. sap.
 1327. Bujanowski Roman (20.I0.19C5), 2 b. sap.
 1328. Postępskl Roman Józef (28.2.1906), 3 b. sap.
 1329. Parol Juljan (26.10.1902), 6 b. sap.
 1330. Knapik Michał (13.9.1905), 7 b. sap.
 1331. Scheiner Józef Zygmunt (31.12.1904), 8 b. sap.
 1332. Trentowski Antoni (10.8.1903), 6 b. sap.
 1333. Zieliński Herman (28.5.1904), 1 b. sap. leg.
  Starszeństwo z dniem I-go stycznia 1931 r.
 1334. Woźniak Wilhelm Marjan (25.6.1905), C. W. Sap.
 1335. Polaczek Stefan (20.11.1894) KZ. br., 1 b. most. kol.
 1336. Dluźnlewski Wacław (1.12.1905). HZ. sr.t 3 b. sap.
 1337. Dubaniowski Dyonizy (8.4.1907), 5 b. sap.
 1338. Pogorzelski Władysław (21.10.1902), 5 b. sap
 1339. Dworak Florjan (29.9.1905), 1 b. most. kol.
 1340. Maśclbrodzki Juljan Franciszek (7.1.1905), 1 b. most. kol.
 1341. Kwiatkowski Marjan Józef (2.10.1904), b. silnik.
 1342. Wartman Herman (14.4.1905), K. O. P.
 1343. Llchacz Włodzimierz (15.4.1905), 2 b. most. kol.
 1344. Bury~Burzymskl Stanisław (24.7.1904), 2 b. most. kol.
 1345. Burcan Mieczysław Adolf (16.12.1903), 1 b. most. kol.
 1346. Lutomirski Tadeusz (13.12.1905), 6 b. sap.
 1347. Jurkowicz Faustyn (28.2.1904), 6 b. sap.
 1348. Grzegrzółka Feliks (20.11.1905), 2 b. sap.
 1349. Żullński Józef (17.12.1906), b. elektr.
 1350. Mańkowski Witold (6.3.1907), 7 b. sap.
 1351. Kordel Franciszek Jan (11.9.1902), K. O. P.
 1352. Wójtowlcz Czesław Antoni (6.7.1907), b. elektr.
 1353. Roźniecki Władysław (13.12.1904), 2 b. most. kol.
 1354. Włoga Stanisław (5.5.1903). b. elektr.
 1355. Kędzierski Zbigniew Stefan (11.6.1904), 2 b. sap.
 1356. Walawender Stefan Antoni (3.8.1903), b. most.
 1357. Siemek Edward (5.9.1906), 4 b. sap.
 1358. Godek Włodzimierz Seweryn (10.9.1905), 2 b. most. kol.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 1359. Rajewskl Teodor (4.9.1904), 1 b. most. kol.
 1360. Legin Aleksander Włodzimierz (19.4.1908), b. silnik.
 1361. Żukowski Stanisław (6.1.1903), b. elektr.
 1362. Frleman Nikodem (4.2.1905), 8 b. sap.
 1363. Trębaczklewicz Lech Wiktor (15.7.1905), b. silnik.
 1364. Antoniak Stanisław (10.2.1904), 4 b. sap.
 1365. Kuzian Stanisław Karol (14.6.1901), b. silnik.
 1366. Żelazowski Franciszek (8.4.1906), 1 b. sap. leg.
  263
 1367. Zielonka Józef Juljan (13.2.1906), 4 b. sap.
  10 Konarzewski Aleksander (26.12.1903), 3 b. sap.
 1368. Sadowski Seweryn Rajmund (13.9.1906), 3 b. sap.
 1369. Wiatrowski Stanislaw (25.7.1905), b. most.
 1370. Kowalik Władysław Jan (4.8.1903), 5 b. sap.
 1371. Bronisz Bolesław (8.9.1906), 2 b. most. kol.
 1372. Mizerski Witold Jan (19.6.1907), 1 b. most. kol.
  *6. Śliwczyński Mieczysław (27.8.1905), 1 b. sap. leg.
 1373. Wiśniewski Marjan (17.12.1904), 7 b. sap.
 1374. Paroński Józef (24.1.1907), 2 b. most. kol.
 1375. Diugoborskl Juljusz (22.7.1908), b. elektr.
 1376. Powroinlk Józef Stanisław (4.7.1906), 7 b. sap.
 1377. Muster Henryk Marcin (16.11.1908), b. elektr.
 1378. Struś Tadeusz Franciszek (17.9.1908), 7 b. sap.
 1379. Januszkiewicz Romuald (7.11.1905), b. elektr.
 1380. Łatwajtys Józef (14.2.1907), 1 b. most. kol.
 1381. Kiffer Jan (7.7.1606), b. elektr.
 1382. Ruchaj Władysław Stanisław (22.12.1906), 5 b. sap.
 1383. Moroz Jan (16.11.1904), 1 b. most. kol.
 1384. Pletraszewski Eugeniusz (29.10.1906), 8 b. sap.
 1385. Lewiński Jerzy Antoni (14.6.1908), 5 b. sap.
 1386. Strawiński Antoni (4.2.1907), b. silnik.
 1387. Weidemann Feliks (9.12.1907), b. elektr.
 1388. Wójtowicz Jan (24.4.1904), 1 b. most. kol.
 1389. Mech Wacław (15.7 1905), 1 b. sap. leg.
 1390. Dobrowolski Stanisław Witold (7.2.1906), 2 b. most. kol.
 1391. Jarosiński Mieczysław (25.8.1908), 1 b. sap. leg.
 1392. Lipiński Stanisław Józef (16.10.1906), 1 b. sap. leg.
 1393. Choląckiewicz Mieczysław (5.7.1904), 3 b. sap.
  PODPORUCZNICY
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1Q27 r.
 1394. Nowicki Stanisław (31.3.1905), b. elektr.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1928 r.
 1395. Malewicz Stefan (20.4.1899), b. most.
 1396. Ciszewski Wiesław (9.8.1906), 2 b. sap.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1929 r.
 1397. Normark Mieczysław Marjan (2.7.1902), b. elektr.
 1398. Góralski Tadeusz Jan (25.9.1908), 8 b. sap.
 1399. Sękowski Antoni Henryk (18.1.1905), b. most.
 1400. Honcel Piotr (2.6.1906), 1 b. sap. leg.
 1401. Unterberger Franciszek Władysław (7.10.1907), 2 b. sap.
 1402. Szugajew Adam Juljan (17.10.1909), b. most.
 1403. WoropaJ-Hordziejewicz Piotr (18.11.1901), b. most.
 1404. NIetresta Henryk (11.1.1904), 6 b. sap.
 1405. Vieweger Rufin (10.1.1903), 2 b. sap.
 1406. Czajkowski Mirosław (24.4.1905), 2 b. sap.
 1407. Kraśniewicz Marjan (15.8.1904), 6 b. sap.
  264
  Lista Starszeństwa Ofic. Za w. Inżynlerji t Saperów — Podporucznicy
 1408. Gataszkiewicz Stefan (20.12.1907), 4 b. sap.
 1409. Halicki Henryk (1.3.1908), 6 b. sap.
  Starszenstivo z dniem 15-go sierpniu 1930 r.
 1410. Karpowicz Witold (11.7.1905), 2 b. most. kol.
 1411. .faskold-Gabszewicz Stanisław Olgierd (23.2.1907), b. elektr.
 1412. Stankiewicz Mieczysław Norbert (10.2.1906), 6 b. sap.
 1413. Teichen Henryk Ignacy (5.8.1904), 1 b. most. kol.
 1414. Rychter Stefan (19.12.1906), 4 b. sap.
 1415. Kiwerski Jan Wojciech (23.5.1910), 3 b. sap.
 1416. Kruczała Maksymilian Robert (6.5.1905), 2 b. sap.
 1417. Step Marjan Władysław (9.5.1906), 1 b. most. kol.
 1418. Górski Stanisław (30.5.1909), 7 b. sap.
 1419. Piesko Tadeusz Jan (17.11.19C6), 5 b. sap.
 1420. Gorczyca Adam Henryk (19.1.1907), 4 b. sap.
 1421. Stępień Władysław (10.10.1106), 1 b. sap. leg.
 1422. Wolański Jerzy (2.4.1906), 1 b. sap. leg.
 1423. Popławski Tadeusz Walerjan (14.12.1905), 8 b. sap.
 1424. Lisowski Aleksander Józef (19.1.1908), 5 b. sap.
 1425. Kowalik Wiktor (14.3.1909), 8 b. sap.
 1426. Nowosad Stanisław (16.9.1905), 7 b. sap.
 1427. Paczoskl Czesław Marjan Stanisław (19.7.1909), 1 b. most. kol.
 1428. Wroński Antoni Józef (17.9.1908), 6 b. sap.
 1429. Ammer Józef Antoni (2.1.1907), 2 b. sap.
 1430. Dorobek Stanisław (1.8.1906), b. most.
 1431. Nawrat Jan Kazimierz (27.5.1908), 2 b. sap.
 1432. Łaskawski Zygmunt Roman (5.10.1908), 8 b. sap.
 1433. Wasilewski Marjan Jan (6.8.1907), 5 b. sap.
 1434. Jaxa~Roien Stanisław Ludwik (16.2.1906), 1 b. sap. leg.
 1435. Mroczek Janusz Bronisław (6.12.1911), b. elektr.
 1436. Kalpas Ryszard (31.12.1906), b. elektr.
 1437. Konopski Eugenjusz Władysław (12.9.1901), 7 b. sap.
 1438. Motykiewlcz Adam Wawrzyniec (10.8.1907), 8 b. sap.
 1439. Sroczyński Zdzisław (22.9.1906), 2 b. most. kol.
 1440. Ślłwowski Stanisław (18.51908), b. silnik.
 1441. Chudziński Jerzy (15.12.1909), b. most.
 1442. Grygiel Józef (12.6.1908), 6 b. sap.
 1443. Koleśnik Józef (17.3.1909), 2 b. most. kol.
 1444. Krajewski Filip (2.12.1904), b. silnik.
 1445. Dubrawskl Eugenjusz (16.8.1905), 3 b. sap.
 1446. Ochalik Franciszek Zdzisław (28.11.(907), 4 b. sap.
 1447. Bunikiewicz Mieczysław (2.1.1903), 3 b. sap.
 1448. Radliński Adam (14.7.1910), b. most.
 1449. Henzel Edward (23.3.1906), b. elektr.
 1450. Nowakowski Kazimierz (30.1.1910), b. most.
 1451. Szymański Henryk Zygmunt (6.3.1906), b. silnik.
 1452. Piotrowski Jan (25.12.19061, 5 b. sap.
 1453. Karmański Marceli (16.1.1907), 2 b. most. kol.
 1454. Malaczyńskl Kazimierz Jerzy (24.2.1908), 1 b. most. kol.
 1455. Bagieński Stanisław (17.11.1908), 1 b. sap. leg.
 1456. Bagieński Jerzy (17.11.1908), 7 b. sap.
 1457. Członkowski Zygmunt (15.1.1905), b. silnik.
  265
  OFICEROWIE REZERWY POWOŁANI DO SŁUŻBY CZYNNEJ
  KAPITANOWIE
  Starszeństwo z dniem l~go czerwca 1919 r.
  60, 38. Szwojlik Michał (1.11.1886) #, Szk. Pchor. Inż.

► „»

Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Łączności—Pułkownicy—Podpułkownicy 267
Korpus oficerów łączności
Lista starszeństwa.
PUŁKOWNICY
Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.

 1. Rotarski Stefan (14.3.1886) dypl., inż., 5, )g:4, >§«4, KZ. zł., d-ca piech. dyw. 10 dyw. piech.
  PODPUŁKOWNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 2. Dahlen Wacław (28.3.1885) dypl., ££(5, ^(4, KZ. zł., kmdt C. W. Łącz.
 3. Kaliński Emil I (17.10.1890) inż., KN., 3^4, t%l2, d-ca 1 grupy łącz.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 4. Rębski Józef Jan Maksymilian (21.6.1889), kmdt P. K. U, Jasło
 5. Ornatowski Juljusz Zygmunt (10.4.1892) dypl., >$C5, kmdt P. K. U. Nowy Targ
 6. Argasiński Tadeusz (12.6.1892) >^(5, KN., >||t4, ^3, KZ. zł., d-ca 2 grupy łącz.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
 7. Popiel Stefan Franciszek (27.11.1889) KN., Hj^3, KZ. zł., w dysp. d-cy O. K. X.
  2, Wallner Alfred Maksymilian Karol (10.3.1893) KN., >§V2, KZ. zł., d-ca 7 b. telg.
  Starszeństioo z dniem 1-go stycznia 1929 r.
 8. Świętochowski Wacław (12.2.1891) s|m2, d-ca 6 b. telg.
 9. Karaffa-Kraeuterkraft Zygmunt (15.4.1892) inż., KN., KZ. sr., d-ca p. rtlgr.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 10. Wolski Edward (11.3.1896) KN., KZ. zł., C. W. Łącz.
 11. Wróblewski Józef Bolesław (2.3.1895) KZ. zł., Szk. Pchor. Inż.
 12. Ertel Zygmunt (25.2.1890) ^(5, KZ. sr., kmdt kadry 3 b. telg.
 13. Kijak Stefan Wawrzyniec (10.8.1893) ^C5, KN., >*<4, W. Z. Z. Inż.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 14. Doskoczyński Henryk Wilhelm (18.2.1894) KN., >£<3, KZ. sr., d-ca 5 b. telg.
 15. Cepa Heljodor (29.11.1895) dypl., KZ. sr., W. S. Woj.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r,
 16. Goebel Kazimierz Fryderyk (12.1.1893) inż., KN., >|*I3, KZ. zł., szef łącz. M. S. Wojsk.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Łączności — Majorowie
  MAJOROWIE
  Starszeństwo z dniem 1-go Lipca 1923 r.
 17. Hegner Stanisław Bronisław (II.1.1892) Inż., KZ. zł., d-ca 1 b. telg.
 18. Łukomski Józef (12.8.1865) »§<, KZ. zł., W. S. Woj.
 19. Tomalak Wacław (8.9.1393) KZ. zł., Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 20. ŁukoŚ Antoni (22.9.18&4) KZ. zł., kmdt kadry 4 b. telg.
  Starszeństyjo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 21. Jamka Stanisław Franciszek (II.4.I895) dypl., KN.t $|t5, *$«3, 3 p. p. leg.
 22. Grudziński Zygmunt (7.8.1893) !■&*, KZ. sr., w dysp. d-cy 1 grupy łącz.
 23. Kaczmarek Jan (21.12.1894) :^5. KZ. zł., kmdt kadry 2 b. telg.
 24. But Wincenty (10.3.1890) MN., 1 grupa łącz.
 25. Rausz Stanisław I (4.8.1896) KN., ^ 3. w dysp. d-cy O. K. X.
 26. Miszczyszyn Stanisław Romuald (4.2.18S8) >■§<! 2, Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 27. Paciorek Adam Artur (31.10.1894) KZ. sr., W. Z. Z. Inż.
 28. Krulisz Egon Kazimierz Franciszek (7.4.1895) inż., Szk. Pchor. Inż.
  Starszeństwo z dniem 1-go Lipca 1925 r.
 29. Gaberle Kazimierz (8.2.1896) inż., Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 30. Skrzypczak Walenty (21.1.1889), 2 dyw. plech.
 31. Szumowski Michał (14.5.1892), >g<, 30 dyw. piech.
 32. Najsarek Romuald (3.2.1897) KN., ^ 2, KZ. sr.. W. S. Woj.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
 33. Iwaszkiewicz Edmund (22.2.1891) >£{ 5, 3, kmdt P. K. U. Kołomyja II.
 34. Jakubiak Bolesław (4.3.1891) 5, KN., 3, KZ. zł., 13 dyw. piech.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 35. Stebeiski Aleksander Stanisław Kornel (30.1.1896) KN., Wjf<2, KZ. sr., W. S. Woj.
 36. Bernacki Wiktor Jakób (7.8.1875) «f’I, 6 dyw. plech.
 37. Wiikin Jan (1.8.1887) 2, Pom. Skł. Inż. Warszawa
 38. Różański Jan (22.10.1892) *$•(, KZ. zł., 29 dyw. piech.
 39. Pociask Stanisław (13.9.1894) KN., pf*l 3, W. Z. Z. Inż.
 40. Dorotycz-Malewicz Marjan Michał (1.Ö.7.1395), 5 b. telg.
 41. Junosza-Drewnowski Ignacy (9.1.1897) l-if*!4, KZ. sr., 28 dyw. piech.
 42. Wanat Józef Henryk (13.6.1894) 5$C 5, KN., >$i 4, 24 dyw. piech.
 43. Nowicki Stanisław IV (20 10.1889) KN., Wjjk 2, kmdt placu Zegrze
 44. Malinowski Władysław II (9.5.1895) 5, KN., »$4, KZ. zł., p. rtlgr.
 45. Winiarski Aleksander 1 (26.2.1890) 5, KN.. !-$4, KZ. zł., 21 dyw. piech.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 46. Wysocki Leon (2.I1.18S8), 6 b. telg.
 47. Jarosz-Kamionka Zdzisław (19.2.1897) «$>12, C. W. Piech.
 48. Mickaniewski Mieczysław (7.12J831) KZ. sr., wydz. wojsk. Min. Poczt i Telegr
 49. Konarski Zenon (22.12.1895) kjł, 2 grupa łącz.
  5 Politowski Karol (20.1.1689) dr., wydz. wojsk. Min. Poczt i Telegr.
  C. Karwowski Michał Jan (ß.S.1891) !-g< 3, KZ sr., C. W. Łącz.
 50. Gorczyński Edward (18.2.1891) KN. z m., g(5, 2, KZ. sr., K. O. P.
 51. Batowski Tadeusz (3.4.1396) KN., 2, Szef. Łącz. M. 3. Wojsk.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Łączności —Majorowie—Kapitanowie
 52. Szafran Wojciech (21.4.1894) Sfc 5, KN., ^ 3, C. W. Łącz.
 53. Ornatowski Mieczysław (27.4.1594) KZ. sr.t p. rtlgr.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 54. Skowroński Stanisław Ludwik Wojciech (6.10.1893), 15 dyw. piech.
 55. Jaeschke Franciszek Maksymiljan (10.10.1892) KZ. sr.t p. rtlgr.
 56. Noworolski Stanisław Marcin (II. 11.1891) MN., KZ. sr., Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 57. Wierzchowski Władysław (27.ll.189l) ?f<t, KZ. sr., 7 b. telg.
 58. Banaszak Roman (26.2.1896) ff«, 10 dyw. piech.
 59. Giedroyć Aleksander (1.2.1893) KZ. sr., C. W. Łącz.
 60. Czajka Michał (17.8.1893) KZ. sr., komp. łącz. O. War. Wilno
 61. Gołębiowski Leon (23.1.1896) mr., 2, 2 grupa łącz.
 62. Zaleski Mieczysław Hieronim (29.9.1896) KN., 3, KZ. sr., W. S. Woj.
 63. Hetper Roman Marjan (5.6.1896) KZ. sr., 22 dyw. piech.
 64. Bedlewicz Artur (9.11.1896) 5, Iffl, 27 dyw. piech.
 65. Łysak Eugenjusz Wiktor (19.5.1893) KZ. sr., C. W. Łącz.
 66. Maćkowiak Wiktor (3.4.1890) 5, 8$4, KZ. sr„ C. W. Łącz.
 67. Chimiak Zygmunt Franciszek (11.2.1897) igt 5, KN., 4, KZ. sr., 5 dyw. piech.
 68. Krzyczkowski Antoni (20.4.1S98) inż., I^<(, KZ. sr., Państw. Zakł. Tele-
  i Radjotechn.
 69. Łęczyński Roman (11.9.1896) KN., »f< 2, 23 dyw. piech.
  KAPITANOWIE
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1^19 r.
 70. Pufahl Roman (25.1.1894) ^4, MN., D-two Wybrz. Morsk.
 71. Kokin Władysław Stanisław (5.6.1887), Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 72. Podgórski Szymon (24.7.1897) !^(2, C. W. Łącz.
 73. Kosydarski Franciszek Serafin (1.9.1889), Pom. Skł. Inż. Toruń
 74. Pszonka Wilhelm (50.3.1892), kadra 8 b. tely.
 75. Slerkuczewskl Stanisław (21.9.1891), KZ. sr., 16 dyw. piech.
 76. Schubert Józef Albin (19.3.1897) Szef. Inż. D. O. K. VI.
 77. Ziembiński Włodzimierz Marjan (24.1.1893), Szk. Pchor. Inż.
 78. Recław Lucjan Antoni (5.1.1896) *§<, [)ep. Zaop. Inż. M. S. Wojsk.
 79. Bystrowski Władysław (22.5.1894) KZ. sr., p. rtlgr.
 80. Lewandowski Kazimierz 111 (I.4.I893), 7 b. telg.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 81. Kuligowski Tadeusz Feliks (15.8.1897), 12 dyw. piech.
 82. Rauch Edward Aleksander (4,9.1891) KZ. sr., Pom. Skł. Inż. Lwów
 83. Komarski Mieczysław (28.2.1896) KN., ►§«, KZ. sr., kadra 2 b. telg.
 84. Jaśkiewicz Władysław Leon (10.4.1895) KN., 8 dyw. piech.
 85. Zaremba Mieczysław Ili (30.4.1894) KZ. sr., 5 b. telg.
 86. Terlikowski Wincenty ([7.2.1893), Pom. Skt. Inż. Lublin
 87. Chałupa Jan II (18.7.1394) !$(, MN., KZ. sr., 17 dyw. piech.
  S. Mrazek Stanisław (18.1.1896) •#M2ł Państw. Zakł. Tele- i Radjotechn.
 88. Jakubowski Tadeusz Józef Jan (1.5.10.1896) KZ. sr.. 14 dyw. piech.
 89. Bułyha Jan (25.5.1888) K. O. P.
 90. Filip Kazimierz (2.3.1895) KZ. sr., komp. telg. 24 dyw. piech.
 91. Sadowski Stefan II (22.10.1895), 5 b. telg.
 92. Kijak Władysław (1.1.1888) KZ. sr., 7 b. telg.
 93. Rywocki Aleksander (7.8.1390), K. O. P.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Łączności — Kapitanowie
 94. Schön Fryderyk Karol Kazimierz (5.3.1892), Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 95. Bastgen Tadeusz Władysław Jerzy (12.4.1897) dypl., Szt. Gł.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 96. Kochański Stanisław 11 (24.9.1894) Jjfi, 7 dyw. piech.
 97. Warchałowski Aleksander (27.3.1897) KN.,I*|h2, 1 grupa łącz.
 98. Spychalski Teodor (21.10.1892) KZ. sr., p. rtlgr.
 99. Tarwid Seweryn Włodzimierz (21.1.1887) KZ. sr., W. Z. Z. Inż.
 100. Emerling Aleksander Marjan (17.2.1895) KN., 1^(2, 4 dyw. piech.
 101. Hoffmann Tadeusz (8.7.1895) ^§4, 20 dyw. piech.
 102. Jaśkierski Stanisław Marjan (2.1.1896), 11 dyw. piech.
 103. Gustek Jan Antoni (24.1.1896), 3 dyw. piech.
 104. Buczek Jan II (23.11.1891) dr., wydz. wojsk. Min. Poczt i Telegr.
 105. Podolecki Aleksander (24.7.1895), >Ji<, MN., Wojsk. Inst. Bad. Inż.
  11, Wilk Józef I (24.4.1889), komp. telg. 13 dyw. piech.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r,
 106. Dutkowskl Franciszek (3.3.1888), C. W. Łącz.
 107. Wardziński Czesław (24.7.1895) l*jM, 9 dyw. piech.
 108. Rawski Józef (7.2.1895), kadra komp. szk. 6 b. telg.
 109. Polz Stefan (4.3.1895), 6 b. telg.
 110. Synoś Władysław (24.4.1894), C. W. Łącz.
 111. Łobocki Jan (21.12.1897) ł^I, KZ. sr., 18 dyw. piech.
 112. Starkiewlcz Bohdan Tadeusz (25.12.1895), C. W. Łącz.
 113. Wołowski Karol (27.1.1895) inż., Wojsk. Inst. Bad. Inż.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
 114. Prokop Stefan (21.7.1894), kadra 3 b. telg.
 115. Filier Władysław (14.10.1898) m]?H2, 19 dyw. piech.
 116. Wilczyński Władysław Antoni (15.5.1893), Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 117. Chebda Józef (26.2.1833) l$N, KZ. sr., p. rtlgr.
 118. Zgorzelski Jan Wojciech (12.3.1896) 5, KN. z m., KZ. sr.. Szef. Łącz. M. S. Wojsk.
 119. Maron-Marwicz Władysław (9.2.1892) KZ. sr., 6 b. telg.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 120. Brejdygant Władysław (22.4.1898), wydz. wojsk. Min. Poczt i Telegr.
 121. Mreła Ignacy (13.1.1895) 1^3, komp. telg. 16 dyw. piech.
 122. Berlach-Tukalski Teodor (5.3.1894) ►jjwą, p. rtlgr.
 123. Gaweł Władysław U (1.11.1897), komp. telg. 4 dyw. piech.
 124. Frąckiewicz Bronisław (16.3.1887), Szt. Gł.
 125. Chmura Franciszek II (14.4.1898) *§<3, komp. telg. 2 dyw. piech.
 126. Obtułowlcz Bronisław Roman (27.4.1890) KN., h§42, KZ. sr., komp. telg. 11 dyw. piech.
 127. Czubińskl Stanisław (25.4.1893) KN., I*§M2, KZ. sr., 26 dyw. piech.
 128. Korasiewicz Kazimierz Jan (24.10.1897) 25 dyw. piech.
 129. Lisicki Wacław (9.2.1889), kadra 4 b. telg.
 130. Grajkowskl Jan (4.12.1897), p. rtlgr.
 131. Dobrzański Adam II (19.12.1899) KN., 1^4, KZ. sr., komp. telg. 1 dyw. piech.
 132. Machalskl Rene Marja Maksymiljan (1.2.1898), 5 b. telg.
 133. Uszyckl Jerzy Oktawjusz (26.3.1893) MN., KZ. sr.. Szef. Łącz. M. S. Wojsk.
 134. Hubert Tadeusz (27.8.1893) J^l, Szk. Pchor. Inż.
 135. Śliwowski Stefan (12.8.1897) KN., KZ. sr.. Szef. Łącz. M. S. Wojsk.
 136. Parafińskl Adam (26.9.1898) >$4, MN., 5 b. telg.
 137. Narkiewicz Stefan (8.12.1887) KZ. sr., Pom. Skł. Inż. Grodno
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Łączności — Kapitanowie
  271
 138. Tuzlński Wacław (30.5.1896) )g(5. ^3, K. O. P.
 139. Mikiewicz Bronisław (3.9.1898) KN., P^M2, C. W. Łącz.
 140. ldżkowski Edmund (15.8.1897) Hjjk, KZ. sr., Szef. Łącz. M. S. Wojsk.
 141. Bartkowski Jan Stanislaw Józef (16.12.1896) »§<, C. W. Łącz.
 142. Idzikowski Tadeusz Hermogenes (19.4.1893), Wojsk. Inst. Bad. Inż.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 143. Dąbrowski Jan Zygmunt (24.6.1893), 6 b. telg.
 144. Niedżwledzki Feliks (19.5.1898) ifł, 6 b. telg.
 145. Toczyski Bohdan Konstanty (5.10.1892) inż., Państw. Zakł. Tele- i Radjotechn.
 146. Butkiewicz Zenon (6.7.1895) mr., KZ. sr., 7 b. telg.
 147. Fabianowski Marjan (20.5.1895), p. rtlgr.
 148. Domurat Franciszek (6.4.1896), W. Z. Z. Inż.
 149. Błoński Tadeusz Klemens (,15.1.1897) KZ. sr., K. O. P.
 150. Jamka Władysław (2.3.1898) hjM, C. W. Łącz.
 151. Langenfeld Witold Karol (9.4.1896) C. W. Łącz.
 152. Rola Tadeusz (10.12.1896) dypl., >§M, C. W. Piech.
 153. Dąbrowski Józef VII (5.3.1896) KZ. sr., komp. telg. 20 dyw. piech.
 154. Gawroński Wacław Hieronim (27.9.1896), p. rtlgr.
 155. Hamerski Marjan Władysław (26.3.1900) !*%, KZ. sr., komp. telg. 29 dyw. piech.
 156. Jaworski Czesław II (20.7.1900) KN., KZ. sr., Szk. Pchor. Inż.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 157. Sarnecki Wacław (15.4.1896), Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 158. Walknowski Wacław (4.11.1894), 1 b. telg.
 159. Stengert Jan Tomasz (21.12.1897), s. n. do 31.7.1932 r.
 160. Skarżeński Ignacy Stanisław (5.11.1898), 5 b. telg.
 161. Podhajski Kazimierz (21.4.1894), K. O. P.
 162. Magierowski Emil (26.10.1896) KN., Szef. Inż. D. O. K. I.
 163. Hojarski Kazimierz Józef (19.7.1898) KN., KZ. sr., 5 b. telg.
 164. Unieszowski Zygmunt (24.3.1894), komp. telg. 28 dyw. piech.
 165. Dobak Stefan (23.11.1889) kadra 8 b. telg.
 166. Beck Ferdynand (26.4.1897) KZ. sr., K. O. P.
 167. Staniewicz Władysław (24.9.1894) t^, K. O. P.
 168. Terlecki Teofil (21.5.1893), C. W. Łącz.
 169. Pawłowski Jan Bolesław (17.10.1895), komp. telg. 30 dyw. piech.
 170. Czarniecki Franciszek (2.12.1895) Inż., D-two Floty
 171. Ciężki Maksymilian (24.11.1898) KZ. sr., Szt. Gł.
 172. Góral Józef (11.3.1891) KZ. sr., 7 b. telg.
 173. Białowlejskł Stanisław (16.10.1899) KZ. sr., 3 p. panc.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 174. Brodzikowski Jerzy (17.3.1900), K. O. P.
 175. Rościszewski Stanisław (5.10.1898), kadra komp. szk. 3 b. rtlgr.
 176. Morkowski Józef (25.2.1898), komp. telg. 15 dyw. piech.
 177. Lekszycki Marjan (23.1.1899), kadra komp. szk. 2 b. rtlgr.
 178. Sabath Augustyn (4.12.1895) KZ. sr., komp. telg. 12 dyw. piech.
 179. Jasiński Stefan II (5.7.1893), Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 180. Orchowski Wacław (15.9.1900), p. rtlgr.
 181. Leonowicz Jan (16.8.1897) hg1«, Szk. Pchor. Inż.
 182. Rudnicki Tadeusz III (18.5.1898), K. O. P.
 183. Dobosz Stanisław (10.11.1897), Szk. Pchor. Inż.
  272
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Łączności — Porucznicy
  PORUCZNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 184. Ombach Józef Leopold (15.12.1897), 7 b. telg.
 185. Domaszewicz Roman (5.8.1895) HjK C. W. Łącz.
 186. Raksimowicz Jan (3.1.1896), p. rtlgr.
 187. Szyszko Romuald Leon (17.6.1897), Szef. Inż. D. O. K. V.
 188. Kierszniewski Feliks (14.8.1695), komp. telg. 3 dyw. piech.
 189. Dramiński Wacław (5.12.1894), 1 b. telg.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1920 r.
 190. Meyer Stefan (14.9.1891), Pom. Skł. Inż. Lublin
 191. Derdelewicz Stanisław Mieczysław (20.4.1898), Szef. Inż. D. O. K. IX.
 192. Wojnarowski Kazimierz (14.1.1898) Szk. Pchor. Inż.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1920 r.
 193. Góralski Leon (21.6.1895), Wojsk. Inst. Bad. Inż.
  Starszeństwo z dniem 1-go września 1920 r.
  I. Cichowski Juljan (7.6.1899) MN., 1 plut. rtlgr.
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1920 r.
 194. Żujartowski-Markianowicz Stefan Walerjan (15.12.1897), 7 plut. rtlgr.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1920 r.
 195. Iwański Stanisław (9.4.1897), Szef. Inż. O. K. X.
 196. Niemiński Roman Apolinary (7.2.1890) I^I. C. W. Łącz.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1921 r.
 197. Szczęsnowlcz Wincenty (20.8.1899), C. W. Łącz.
 198. Piotrowski Jan IV (14.8.1895), Szk. Pchor. Piech.
 199. Nowakowski Jan III (24.6.1899), komp. telg. 19 dyw. piech.
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1921 r.
 200. Brejdygant Karol (2.11.1893), Szef. Inż. O. K. II.
 201. Wilczak Stanisław (7.10.1897), plut. telg. bryg. kaw. Poznań
 202. Mich Kazimierz (8.9.1893), Pom. Skł. inż. Brześć n/B.
  Starszeństwo z dniem 1-go marca 1921 r.
 203. Zachuta Eugenjusz Józef (29.12.1898), 5 b. telg.
 204. Zacharuk Mateusz (15.4.1894), Szef. Inż. D. O. K. IV.
 205. Samel Aleksander Bogumił (10.12.1897) 5 b. telg.
  Starszeństwo z dniem 1-go kwietnia 1921 r.
 206. Tomaszewski Zygmunt August (29.3.1896), komp. telg. 8 dyw. piech.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1921 r.
 207. Szydłowski Eugenjusz (3.1.1898) p. rtlgr.
 208. Sobecki Franciszek (9.1.1895), 5 plut. rtlgr.
  Lista Starszeństwa Oflc. Zaw. Łączności — Porucznicy
  273
 209. Dworzański Antoni (14.3.1898) w{«t komp. telg. 22 dyw. piech.
 210. Żórniak Kazimierz Edward (29.11.1899) KZ. sr., kadra 4 b. telg.
 211. Turulski Juljan Wojciech (30.6.1897), p. rtlgr.
 212. Hammer Jan Stanislaw (27.4.1900), 6 b. telg.
 213. Sowiński Jerzy (10.4.1899), 4 plut. rtlgr.
 214. Lipski Zbigniew (24.10.1900), p. rtlgr.
 215. Zieliński Kazimierz II (4.2.1897), 3 plut. rtlgr.
  Starszeństwo z dniem I-go sierpnia 1921 r.
 216. Millsiewicz Jan Jerzy (18.6.1899), Szef. Inż. O. K. VII.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1921 r.
 217. Machalski Roman (31.10.1895), 7 b. telg.
 218. Janecki Wincenty (19.7.1900), p. rtlgr.
  Starszeństwo z dniem 1-go marca 1922 r.
 219. Piątkiewicz Leopold (9.11.1901), p. rtlgr.
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1922 r.
 220. Relich Romuald (3:2.1900), Pom. Skl. Inż. Przemyśl
 221. Firlej Eustachy (20.9.1895), komp. łącz. O. War. Wilno
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1922 r.
 222. Marcinkowski Stanisław 111 (8.10.1893) ►§«, W. Z. Z. Inż.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1923 r.
 223. Kurpisz Jerzy (19.4.1901) dypl., C. W. Łącz.
 224. Majcherklewicz Zygmunt (11.3.1901), K. O. P.
 225. Chamski Zygmunt (14.4.1900) dypl., bryg. kaw. Baranowicze
 226. Kister Eugenjusz (15.6.1899), komp. łącz. O. War. Wilno
 227. Ziembiński Stanisław (18.10.1895), s. n. do 31.8.1932 r.
 228. Zimmer Marjan (6.9.1901), komp. telg. 5 dyw. piech.
 229. Wcychert Stanisław Kostka Stefan (28.7.1898), K. O. P.
 230. Malinowski Izydor Stanisław (8.5.1899), komp. telg. 13 dyw. piech.
 231. Kudliński Władysław (14.11.1896), Pom. Skł. Inż. Poznań
 232. Kulesza Henryk (1.9.1896), 1 b. telg.
 233. Cerkaskl Florjan Mieczysław (23.11.1901), kadra 2 b. telg.
 234. Gordon Zygmunt Ireneusz (2.5.1897), K. O. P.
 235. Mańko Konstanty (4.9.1894), 1 b. telg.
 236. Gospodarczyk Stanisław (26.8.1896), C. W. Łącz.
 237. Bujnowicz Edward (24.7.1896), KZ. sr., 6 b. telg.
 238. Szymański Józef III (19.3.1897), komp. telg. 19 dyw. piech.
 239. Lenczewski Tadeusz (4.2.1897), 6 plut. rtlgr.
  Starszeństwo z dniem 1-go kwietnia 1923 r.
 240. Hegner Wincenty (26.7.1894), kadra 2 b. telg.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1923 r.
 241. Dudziński Zbigniew Marjan (12.5.1902) dypl., 6 bryg. kaw.
 242. Stańczuk Marjan Bronisław (13.7.1899), p. rtlgr.
  18
  274
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Łączności — Porucznicy
 243. Niedziałkowski Henryk Marjan Wacław (21.11.1898) KZ. sr., p. rtlgr.
 244. Wenske Edwin Teobald (3.3.1900), Szk. Pchor. Inż.
 245. Wargalla Mieczysław Antoni (17.1.1901), p. rtlgr.
 246. Brzozowski Teofil (31.3.1896) 1^, Szef. Inż. O. K. VIII.
 247. Fedak Witold Antoni (27.2.1902), kadra 8 b. telg.
 248. Lange Teodor Józef Stefan (19.1.1901), Szk. Pchor. Inż.
  Starszeństwo z dniem 1-go maja 1924 r.
 249. Kowalewski Mieczysław III (20.12.1899), 7 b. telg.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1924 r.
 250. Naimski Henryk (20.10.1899) KZ. sr., Szk. Pchor. Inż.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1927 r.
 251. Janocha Stanisław Michał (10.9.1895) >§*<5, Szef. Inż. O. K. III.
 252. Szczeszek Aleksy (1.7.1898) >§<, plut. telg. bryg. kaw. Baranowicze
 253. Mytych Józef (1.3.1888) >jł, Pom. Skł. Inż. Kraków
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1928 r.
 254. Suski Marjan (2.11.1905), Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 255. Gac Adam Wincenty (16.8.1903), p. rtlgr.
 256. Trzeciak Eugenjusz (9.3.1905), plut. telg. bryg. kaw. Białystok
 257. Żmitrowicz Stanisław Władysław (18.11.1904), 1 b. telg.
 258. Kowal Marcin (18.9.1902), 6 b. telg.
 259. Szulc Tadeusz Justyn (26.9.1905), 7 b. telg.
 260. Leszczyński Franciszek (1.4.1905), 7 b. telg.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1929 r.
 261. Starkiewicz Zenon (7.1.1906), p. rtlgr.
 262. Jankowski Tadeusz (22.2.1903), kadra 8 b. telg.
 263. Mirecki Jerzy Stefan (24.1.1905), C. W. Łącz.
 264. Czapliński Stefan (14.12.1906), 5 b. telg.
 265. Standziak Michał (20.6.1906), W. 1. G.
 266. Banasiak Michał (13.9.1903), 6 b. telg.
 267. Dąbrowicki de Gromoboy Tadeusz Władysław (9.2.1906), 5 b. telg.
  Starszeństivo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 268. Cybulski Wacław (17.4.1897), 2 plut. rtlgr.
 269. Pawlak Stanisław (26.8.1895), kadra komp. szk. 2 b. rtlgr.
 270. Kostrz Walerjan (9.1.1897), C. W. Łącz.
 271. Front Bronisław (12.11.1897) KN., Pom. Skł. Inż. Warszawa
 272. Moneta Franciszek (8.9.1895) 1^§K, kadra 4 b. telg.
 273. Bańkowski Władysław (27.6.1904), C. W. Łącz.
 274. Dobrzański Leonard (6.11.1902), 1 b. telg.
 275. KUhnbeck Leon Tadeusz Honorat (5.9.1904), Szk. Pchor. Inż.
 276. Lenczewski-Samotyja Jan (18.6.1900), 7 b. telg.
 277. Nanowski Bronisław Kazimierz (1.9.1905), 6 b. telg.
 278. Rolewlcz Ludwik Marjan (25.8.1906), komp. telg. 24 dyw. piech.
 279. Solka Czesław Jakób (24.7.1906), p. rtlgr.
 280. Srebrzyński Józef (16.3.1902), s. n. do 30.9.1932 r.
 281. Strömich Stanislaw Teodor (9,11.1905), 5 b. telg.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Łączności—Porucznicy—Podporucznicy
 282. Tarnowski Darjusz Władysław (9.12.1907), p. rtlgr.
 283. Trojanowski Jan Zbigniew (10.1.1904), kadra 4 b. telg.
 284. Zasada Stanisław (16.2.1901), komp. telg. 28 dyw. piech.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 285. Wolniak Bogusław Ryszard (9.3.1907), p. rtlgr.
 286. Gronek Stanisław Jakób (27.10.1905), 5 b. telg.
 287. Legeżyński Tadeusz Michał (24.7.1907), komp. telg. 5 dyw. piech.
 288. Potocki Andrzej Tadeusz (25.3.1908), komp. telg. 2 dyw. piech.
 289. Rybiński Bronisław Adrjan (25.8.1905), 1 b. telg.
 290. Konopka Paweł Tadeusz (2»>.1.1908), p. rtlgr.
 291. Puciata Piotr (17.1.1907), p. rtlgr.
 292. Sawicki Józef Jan (20.2.1906), 5 b. telg.
 293. Mazur Kazimierz (28.4.1906), p. rtlgr.
 294. Szpak Napoleon (11.9.1910), 1 b. telg.
 295. Hattowskl Czesław (1.5.1908), p. rtlgr.
 296. Kurek Hieronim (17.9.1904), 6 b. telg.
 297. Warpechowski Marjan Aleksander (29.7.1907), komp. telg. 12 dyw. piech.
 298. Tabeau Marjan Aleksander (2.2.1908), p. rtlgr.
 299. Hawryluk Mieczysław Bolesław (22.9.1904), komp. telg. 16 dyw. piech.
 300. Lubelfeld Jerzy (29.10.1907), p. rtlgr.
 301. Chełchowski Piotr (26.11.1S04), komp. telg. 11 dyw. piech.
 302. Larys Kazimierz (2.2.19C6), komp. telg. 4 dyw. piech.
 303. Lubiński Kazimierz (25.5.1905), 1 b. telg.
 304. Trompeteier Władysław (20.6.1906), 1 b. telg.
 305. Szpot Stanisław Marjan (2.7.1905), 1 b. telg.
 306. Ploski Jan Paweł (26.6.1908), kadra komp. szk. 6 b. telg.
 307. Lewandowski Edward (15.11.1903), komp. telg. 30 dyw. piech.
 308. Michalski Ryszard (11.3.1905), komp. telg. 15 dyw. piech.
 309. Korolkiewicz Eugenjusz (7.6.1907), komp. telg. 1 dyw. piech.
 310. Zubalewicz Zbigniew Szczęsny (27.8.1908), C. W. Łącz.
  PODPORUCZNICY
  Starszeństioo z dniem 15-go sierpnia 1928 r.
 311. Ostańkowicz Antoni (17.6.1904), 7 b. telg.
 312. Czaprański Władysław (19.8.1906), 6 b. telg.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1929 r.
 313. Ryś Wacław (19.1.1906), 7 b. telg.
 314. Kruszyński Bohdan Marek (7.10.1904), 6 b. telg.
 315. Mucho Michał (6.4.1902), 6 b. telg.
 316. Rewieński Władysław (27.6.1907), kadra 3 b. telg.
 317. Schlarb Jan Feliks (27.12.1908), kadra 2 b. telg.
 318. Nowak Czesław Ferdynand Wawrzyniec (14.2.1908), komp. telg. 3 dyw. piech.
 319. Heinrich Bogumił Juljan (10.2.1908), komp. telg. 8 dyw. piech.
 320. Bajzert Ryszard Aleksander (24.2.1908), komp. telg. 20 dyw. piech.
 321. Dzikielewski Feliks (19.11.1906), Komp. telg. 29 dyw. piech.
 322. Cichocki Tadeusz (3.4.1906), komp. telg. 22 dyw. piech.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1930 r.
 323. Czekalski Aleksander Romuald (26.2.1906), C. W. Łącz.
 324. Szanser Adam Józef Maksymiljan (12.10.1908), p. rtlgr.
  276 Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. i Rez.Łączn. powołanych do służby czynnej—Podpor
 325. Kleban Eugenjusz (25.9.1909), 5 b. telg.
 326. Dąbrowski Jan (I0.6.I907), 7 b. telg.
 327. Żukowski Czesław (26.2.1909), 1 b. telg.
 328. Szoc Naksymiljan (29.2.1908), p. rtlgr.
 329. Galicki Romuald (7.2.1906), 7 b. telg.
 330. Leser Tadeusz Henryk (14.12.1908), p. rtlgr.
 331. Rychlicki Włodzimierz Florjan (16.6.1904), 5 b. telg.
 332. Bancer Stanisław Napoleon (19.8.1906), 6 b. telg.
 333. Dlużnlewskl Antoni Stanisław (21.1.1909), 5 b. telg.
 334. Ostabskl Juljan (5.9.1905), 5 b. telg.
 335. Czeluściński Stanisław (1.12.1906), 5 b. telg.
 336. Mayer Ryszard Ludwik Adolf (12.4.1909), 5 b. telg.
 337. Adamko Tadeusz (7.3.1910), 6 b. telg.
 338. Mikołajski Józef Piotr (30.3.1909), 6 b. telg.
 339. Olechowski Marjusz (14.2.1904), 1 b. telg.
 340. Stępowskl Jarosław Miron (15.4.1906), 1 b. telg.
 341. Radzlo Marjan (1.2.1910), 1 b. telg.
 342. Woronowicz Wacław (30.7.1905), 6 b. telg.
 343. Żabówka Józef (17.7.1906), 6 b. telg.
 344. Górecki Kazimierz Stefan (25.7.1906), 6 b. telg.
 345. Rek Bronisław (1.1.1906), p. rtlgr.
 346. Brągiel Włodzimierz Michał (19.9.1907), 7 b. telg.
 347. Wagner Janusz Stanisław (21.1.1909), p. rtlgr
 348. Plniewskl Stefan (4.8.1906), 7 b. telg.
 349. Danecki Witold Ananjasz (12.8.1908), 7 b. telg.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 350. Kslonda Rościsław (8.7.1907), 7 b. telg.
  OFICEROWIE REZERWY, POWOŁANI DO SŁUŻBY CZYNNEJ
  PODPORUCZNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1923 r.
 351. Witkowski Piotr (25.5.1898) 2, p. rtlgr.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1028 r.
 352. Jagiełło Henryk (15.7.1896) KN., I$i 4, p. rtlgr.
 353. Jeklel Wacław Mirosław (5.6.1897), 5 b. tvslg.
  Starszeństwo z dniem 20-go października 1931 r.
 354. Skoczek Zygmunt Antoni (10.2.1908), W. S. O. 1.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Samochodowych—Pdpłk. — Mjr.
  277
  Korpus oficerów samochodowych
  Lista starszeństwa.
  PODPUŁKOWNICY Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 355. Rzeszowski Aleksander (18.5.1886) KZ. zł., szef wydz. samoch. Dep. Zaop. Inż. M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 356. Damski Władysław (24.4.1890) KZ. zł., d-ca 6 d. sam.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
 357. Madeyski Felicjan (13.3.1890) ijc 5, ►J-’, d-ca 5 d. sam.
  MAJOROWIE
  Starszeństwo z dniem I-go lipca 1923 r.
 358. Meyer Andrzej (8.4.1893) 5, KN., 1^, kmdt kadry 8 d. sam.
 359. Hryniewski Wacław Wiaczesław (2.3.1890) KZ. zł., d-ca 1 d. sam.
 360. Rokicki Józef Wacław (6.3.1894) KZ. sr., kmdt kadry 9 d. sam.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 361. Srocki Władysław (8.2.1891) 5, kmdt kadry 10 d. sam.
 362. Karpowski Mikołaj (20.3.1887) KZ. sr., Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 363. Cybulski Henryk Emil (8.6.1889), kmdt kadry 7 d. sam.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 364. Wiszniowski Bolesław (2.6.1889) 4* 2, KZ. zł., 6 d. sam.
 365. Rudzki Piotr (31.1.1892) 5, fcjft2, KZ. sr., kmdt kadry 2 d. sam.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
 366. Targowski Stanisław (27.4.1893) )g( 5, KN., ^4, W. Z. Z. Inż.
  Starszeństioo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 367. Wasilewski Stanisław I (10.1.1895) 5 d. sam.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 368. Koska Józef Stanisław (11.3.1895) 4» 6 <. sam.
 369. Jeszka Józef Edward Wojciech (13.10.1893) inż., KZ. zł., Dep. Zaop. Inż. M. S.
  Wojsk.
  278
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Samochodowych — Mjr. — Kpt.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 370. Gwiazdowski Sergiusz (12.12.1893), kmdt kadry 4 d. sam.
 371. Czarnecki Stefan ll (3.4.1891), Gab. Wojsk. Prezydenta Rzplitej
 372. Heins Stanisław Godzimir (31.10.1888) wöf*!, KZ. sr.t w dysp. szefa Dep. Zaop. Inż.
  KAPITANOWIE
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r,
 373. Radziewanowski Demetrjusz Tadeusz (24.2.1891), kadra 8 d. sam.
 374. Czechowski Olgierd Władysław (20.7.1892) KZ. sr., s. n. do 31.12.1932 r.
 375. Żukowski Leopold (29.10.1890) h|h, Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 376. Rogiński Albert (11.4.1894) wg«, KZ. sr., kmdt kadry 3 d. sam.
 377. Owczarski Stanisław (12.3.1894) ►§*(, 1 d. sam.
 378. Zawiła Zygmunt (21.3.1891) KZ. sr., 5 d. sam.
 379. Chróścielewski Stanisław (13.11.1891) KZ. sr., 1 d. sam.
 380. Jędrychowski Eugenjusz (22.12.1888) inż., kadra 3 d. sam.
 381. Horoszkiewicz Kazimierz II (26.3.1894) KZ. sr., kadra 7 d. sam.
 382. Florczak Tadeusz Władysław (12.2.1895) KN., >*^H, KZ. sr., 6 d. sam.
 383. Macherski Antoni (9.6.1893), Dep. Zaop. Inż. M. S. Wojsk.
 384. Molwicz Aleksander (18.1.1895), W. Z. Z. Inż.
 385. Wukiczewicz-Sarap Jerzy (26.3.1893), KZ. sr., Dep. Zaop. Inż. M. S. Wojsk.
 386. Maculewicz Wacław (21.7.1893) 6 d. sam.
 387. Książek Aleksander Józef (19.9.1889) KZ. sr., 1 d. sam.
 388. Poniatowski Aleksy (28.1.1892) >5w, 1 p. a. m.
 389. Matysiak Tadeusz Leon (3.10.1892), 6 d. sam.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1919 r.
 390. Madeyski Zygmunt Jan (28.3.1895), 5 d. sam.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1920 r.
 391. Grosglik Kazimierz (26.10.1889) inż., ł§<2, KZ. sr., C. W. Br. Panc.
 392. Sitkowski Stefan (13.1.1888) KZ. sr., Dep. Zaop. Inż. M. S. Wojsk.
 393. Radliński Wiktor (13.10.1887), Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 394. Gorzkowski Emil (17.12.1890) Inż., Wojsk. Inst. Bad. Inż.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 395. Wyrzykowski Henryk (14.9.1890), kadra 10 d. sam.
 396. Wybranowski Klemens (26.5.1892), 6 d. sam.
 397. Dubiniecki Albin (29.2.1896) 1 d. sam.
 398. Piwoński Seweryn Gustaw (8.10.1888), kadra 9 d. sam.
 399. Zaleski Gustaw Tadeusz (25.1.1889) KN., KZ. sr., 5 d. sam.
 400. Pawluć Michał (21.1.1893) inż., 5 d. sam.
 401. Jaworski Marjan Gabrjel (25.3.1896), 6 d. sam.
 402. Sierodzki Kazimierz (13.2.1893), 5 d. sam.
 403. Chełmowskl Konstanty (18.10.1894) >§*, C. W. Br. Panc.
 404. Szolc Władysław (31.1.1895) KN., Dep. Uzup. M. S. Wojsk.
 405. Ropelewski Tadeusz (13.1.1893) ^5. KZ. sr., Gab. Wojsk. Prezydenta Rzplitej
 406. Kapałczyński Karol (9.7.1897) P$<3, KZ. sr., 1 d. sam.
 407. Kulesza Albin Jerzy (22.8.1893) »{m, Wojsk. Inst. Bad. Inż.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Samochodowych—Kpt.—Por.
  279
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 408. Jaworski Adolf (30.4.1894), 1 d. sam.
 409. Kramer Tadeusz Eugenjusz (29.11.1896), 6 d. sam.
 410. Drążek Stanisław Ignacy (31.7.1895) KN., KZ. sr., 6 d. sam.
 411. Augustowski Józef (2.12.1896), Dep. Zaop. Inż. M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 412. Witort Olgierd Władysław (28.2.1896), Wojsk. Inst. Bad. Ińż.
 413. Lipecki Józef Karol (19.1.1895), 5 d. sam.
 414. Pac-Pomarnacki Wacław (22.9.1893), Wojsk. Inst. Bad. Inż.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 415. Gundlach Rudolf (28.3.1892) KZ. sr., Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 416. Brodzisz Marjan (24.3.1893) KN., KZ. sr., Gen. Insp. Sił Zbr.
 417. Kwieciński Teofil (27.4.1893) >§<, KZ. sr., kadra 9 d. sam.
 418. Kannenberg Tadeusz Teofil Jan (14.8.1897) 6 d. sam.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 419. Peters Jan Marja (6.6.1897) frg*. W. Z. Z. Inż.
 420. Koclaba Mikołaj (21.10.1895) inż.. Wojsk. Inst. Bad. Inż.
 421. Nikoliszyn Aleksander (29.10.1897), kadra 2 d. sam.
 422. Suchodolski January (19.9.1896) KZ. sr., Dep. Zaop. Inż. M. S. Wojsk.
 423. Wallmoden Kazimierz (26.8.1896), s. n. do 28.2.1933 r.
  PORUCZNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 424. Pluta Stefan (l 1.10.1898) tjk 2, 4 d. panc.
 425. Marecki Kazimierz Piotr (19.10.1888), 6 d. sam.
 426. Fabianowicz Franciszek (29.1.1894) !■§*!, KZ. sr., Dep. Zaop.Inż. M. S. Wojsk.
 427. Wojciechowski Zygmunt I (2.5.1894) uf*!, kadra 2 d. sam.
 428. Ejmont Jan (12.4.1894) !^t 6 d. sam.
 429. Sznabel Józef (16.7.1895), 5 d. sam.
 430. Korcieplński Stefan (26.12.1891), W. Z. Z. Inż.
 431. Piotrowski Zygmunt II (21.3.1896) l^, 1 d. sam.
 432. JuchowskI Józef Kazimierz (24.2.1899), 5 d. sam.
 433. Wollek Józef (4.10.1891) 5 d. sam.
 434. Zakrzewski Adam III (28.8.1898), kadra 10 d. sam.
 435. Młodkowski Władysław (13.9.1897), w dysp. d-cy O. K. X
 436. Gostkiewicz Jerzy (23.2.1897) 5 d. sam.
 437. Laguna Witold (15.10.1894). W. Z. Z. Inż.
 438. Pofniak Edmund Wiktor (17.12.1893), 5 d. sam.
 439. Dublkajtis Roman (6.3.1896) 5 d. sam.
 440. Szlamlńskl Filip (26.5.1892), 1 d. sam.
 441. Tomkowicz Bolesław (14.12.1894), 1 d. sam.
 442. Stenzel Marjan (26.3.1899) KZ. sr., kadra 2 d. sam.
 443. Twardowski Adam (24.12.1898) dypl., dr., 1 d. sam.
 444. Paliwoda Jan (27.7.1888) KZ. sr., 4 d. panc.
 445. Maculewicz Mieczysław (17.11.1892), 1 d. sam.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Samochodowych — Por.
 446. Rzeszowski Feliks (l 1.12.1894) KZ. sr., kadra 7 d. sam.
 447. Więckowski Władysław Marjan (2.7.1895) kadra 9 d. sam.
 448. Szulhanowicz Leon (1.5.1896) s. n. do 30.6.1932 r.
 449. Kwiatkowski Alfred Leon (16.4.1899) itfjft, kadra 10 d. sam.
 450. Domaradzki Jerzy Jan Florjan (4.5.1895), 1 p. a. m.
 451. Ciszewski Juljan (3.10.1897), Dep. Zaop. Inż. M. S, Wojsk.
 452. Iwanicki Antoni (10.6.1895) KZ. sr., 3 p. panc.
 453. Mataszewski Juljan (22.5.1896), kadra 10 d. sam.
 454. Wiedman Roderyk (9.3.1898), kadra 8 d. sam.
 455. Blahaczek Edward (6.3.1899) MN., 5 d. sam.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1919 r.
 456. Smoleński Mieczysław (16.1.1894) 1^4, kadra 2 d, sam.
 457. Maliszewski Władysław (22.3.1893) Mjj*, KZ. sr., kadra 10 d. sam.
 458. Zakrzewski Ludomir Piotr (18.1.1895), kadra 3 d. sam.
 459. Kosiński Stanisław IV (14.11.1897), 1 d. sam.
 460. Wdowicki Włodzimierz Antoni (4.9.1892), kadra 7 d. sam.
 461. Szymański Jan Bronisław (l 1.6.1893) KZ. sr., 1 d. sam.
 462. Pepłowski Jerzy II (24.12.1894), Wojsk. Inst. Bad. Inż.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipea 1920 r.
 463. Bartoszewicz Paweł II (30.7.1900) 1^13, KZ. WLŚr., 6 d. sam.
  Starszeństwo z dniem 1-go września 1920 r.
 464. Żurek Jan (2.2.1894) KN., §<2, kadra 7 d. sam.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1920 r.
 465. Makowski Michał (27.8.1890) KN., 5 d. sam.
 466. Platonoff Mieczysław (15.7.1888), 1 d. sam.
 467. Cygler Jan (23.12.1888), W. Z. Z. Inż.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1921 r.
 468. Łyczyński Leonard (20.10.1897), 1 p. a. m.
 469. Karakiewicz Tadeusz (3.1.1896) l’jjM, kadra 8 d. sam.
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1921 r.
 470. Berg Ireneusz Eugenjusz (28.6.1896) 1 d. sam.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1921 r.
 471. Jabłoński Bronisław (6.12.1896), kadra 8 d. sam.
 472. Englicht Roman (24.9.1889), kadra 8 d. sam.
 473. Hobert Maciej Aleksander (24.2.1900) J’jf’l, KZ. sr., kadra 9 d. sam.
  Starszeństwo z dniem 1-go marca 1922 r.
 474. Modzelewski Henryk (6.2.1901), kadra 2 d. sam.
  Starszeństwo z dniem 1-go kwietnia 1922 r.
  Kempiners Jerzy (10.1.1897) >^W2, 1 d. sam.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Samochodowych — Por.
  281
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1922 r.
 475. Pobóg-Pągowski Ksawery Marjan (17.2.1895), kadra 4 d. sam.
 476. Gawuć Marjan (16.1.1896) MN., 1 d. sam.
 477. Jarnicki Jan (24.6.1894) KZ. sr., Gen. Insp. Sił Zbr.
 478. Kowalski Czesław I (5.4.1892), 1 d. sam.
 479. Drabikowski Henryk (6.1.1895), W. Z. Z. Inż.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1923 r.
 480. Kawecki Stefan (9.1.1898), 6 d. sam.
  Starszeństwo z dniem 1-go kwietnia 1923 r.
 481. Ozgowski Eugenjusz (30.11.1900), kadra 3 d. sam.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 482. Chojnacki Wieńczysław Bohdan (16.9.1898), Szk. Pchor. Inż.
 483. Osiński Bronisław Walerjan (4.12.1900) f&l, 6 d. sam.
 484. Kazimierski Henryk (3.6.1900), Dep. Zaop. Inż. M. S. Wojsk.
 485. Jesionek Jan (24.6.1899) KZ. sr., Wojsk. Inst. Bad. Inż.
  Starszeństwo z dniem 1-go maja 1924 r-
 486. Rybiński Czesław (22.5.1899), Gen. Insp. Sił Zbr.
 487. Perepeczko Florjan (30.3.1903), 6 d. sam.
 488. Skotnicki Henryk (19.3.1901), 1 d. sam.
 489. Małachowski Wiktor (15.1.1901), 1 d. sam.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1927 r.
 490. Kawała Franciszek (14.9.1900) KZ. sr., Gen. Insp. Sił Zbr.
 491. Nowakowski Leon (3.7.1888), kadra 10 d. sam.
  Starszeństwo z dniem 15-go lipca 1929 r.
 492. Czerwlakowski Antoni (24.5.1899), 5 d. sam.
 493. Makaruk Władysław (10.12.1902), kadra 2 d. sam.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1929 r.
 494. Kuczyński Ireneusz Eugen jusz (2.3.1901), 6 d. sam.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 495. Weczera Józef (8.10.1898) 1^(5, 5 d. sam.
 496. Czajka Józef (19.3.1899) KN., kadra 4 d. sam.
 497. Zadamowski Kazimierz Tadeusz (10.4.1890), 6 d. sam.

Lista Starszeństwa Ofić. Zaw. Taborowych—Podpułkownicy—Majorowie
285
Korpus oficerów taborowych
Lista starszeństwa.
PODPUŁKOWNICY
Starszeństwo z dniem 1-go czenvca 1919 r.

 1. Kostrzewski Jan (16.3.1885) KZ. zl.t d-ca 5 d. tab.
 2. Valenta Adolf Ludwik Ryszard (5.4.1886) dr., kier. Zaop. Tab.
 3. RÖSSner Erwin (24.9.1890), kmdt P. K. U. Brzeżany
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 4. Karkosiek Eugenjusz Leopold (15.11.1886), rej. insp. koni Bydgoszcz
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 5. Stamirowski Konstanty (8.8.1887) KN., 5, 3, szef wydz. tab. Dep. Int.
  M. S. Wojsk.
  MAJOROWIE
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 6. Szwajkowski Henryk (19.1.1891) KN., uf* 1, kmdt kadry 4 d. tab.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 7. Michura Stefan Józef (3.8.1893), 5 d. tab.
 8. Wollen Karol II (30.10.1894) KN., KZ. zł., d-ca 10 d. tab.
 9. Rawski Zygmunt Antoni (20.3.1892), kier. Zaop. Tab.
 10. Maetschke Jan Aleksander (2.3.1888) >$( 5, KN., ^ 3, KZ. zł., wydz. tab. Dep.
  Int. M. S. Wojsk.
 11. Mierzejewski Edmund (8.11.1888) KZ. zł.. Kier. Zaop. Tab.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 12. Bucior Wojciech (15.4.1889) KN., #5, >&!, kmdt kadry 6 d. tab.
 13. Czulak Karol (27.7.1893) 5, KN., >|Ń, kmdt kadry 1 d. tab.
 14. Skoczylas Szymon (27.10.1894) >4* 2, KZ. zł., kmdt kadry 8 d. tab.
 15. Królikowski Stanisław Olgierd (29.3.1894) KN., Hg* 4, KZ. z!., kmdt kadry
  2 d. tab.
  284
  Lista Srarszeństwa Ofic. Zaw. Taborowych—Rotmistrzowie—Porucznicy
  ROTMISTRZOWIE
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 16. Kotecki Bolesław Seweryn (30.12.1894), 10 d. tab.
 17. Drwota Franciszek (27.11.1890), 5 d. tab.
 18. Metelski Marjan (10.4.1890) )£*, KZ. sr., kadra 3 d. tab.
 19. Michalewski Leon Oktawjan (6.5.1891), 10 d. tab.
 20. Nowotny Albin (30.9.1895) >fM2, KZ. sr., 5 d. tab.
 21. Łukasiewicz Kazimierz III (12.2.1894) >§•! 4, 10 d. tab.
 22. Staniek Leon (8.i2.l893) wf<, kmdt. kadry 7 d. tab.
 23. Czerkawski Marjan Józef (4.9.1891) KN., pj§>i 2, KZ. sr., wydz. tab. Dep. Int.
  M. S. Wojsk.
 24. Skibińskl-Orliński Ludwik (28.8.1895) KN., )£< 4, KZ. sr., kmdt kadry 9 d. tab.
 25. Dziubiński Zygmunt Alfred (20.6.1895) KZ, sr., kadra 6 d. tab.
 26. Maziarz Józef (18.7.1893), 5 d. tab.
 27. Zając Józef Franciszek (22.10.1894) Hg«<, KZ. sr., 10 d. tab.
 28. Pawlicki Jan (27.1.1889) KN., 1ȤM2, Gab. Min. Spraw Wojsk.
 29. Korycki Roman Józef (29.11.I889), 5 d. tab.
 30. Mach Jan (4.6.1894) >§*, KZ. sr., kadra 7 d. tab.
 31. Tutaj Stanisław (17.10.1893) KN., 4, wydz. tab. Dep. Int. M. S. Wojsk.
 32. Horoszkiewicz Kazimierz I (4.3.1893), Kom. Rem. Koni.
 33. Mączka Władysław (27.11.1890) KN., 1^4, wydz. tab. Dep. Int. M. S. Wojsk.
 34. Biłyk Kazimierz (5.10.1895) KN., fc§<, Kier. Zaop. Tab.
 35. Seredyński Władysław (4.5.I89I) KZ. sr., Kier. Zaop. Tab.
 36. Reklewski Stanisław Roman (28.6.1890) KZ. sr., wydz. tab. Dep. Int. M. S. Wojsk.
 37. Erzepki Zdzisław Józef (8.10.1892) KZ. sr., wydz. tab. Dep. Int. M. S. Wojsk.
 38. Sław-Góralik Czesław (II.12.I890) J^5, KN., >$14, KZ. sr., kadra 1 d. tab.
 39. Trzaska Stąnisław (6.4.1896) KN., »§*, Kier. Zaop. Tab.
 40. Stróiyna Zygmunt Leon (7.4.1890), kadra 7 d. tab.
 41. Guzik Ludwik (2.8.1887), 10 d. tab.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r,
 42. Siewiński Zygmunt Aleksander (23.2.1895) KN., 1^4, 5 d. tab.
 43. Basch Ksawery (3.10.1890), kadra 6 d. tab.
 44. Kowicki Kasper (6.9.1888) >§*, 5 d. tab.
 45. Grzesik Władysław (21.11.1893) KN., >g«2, KZ. sr , kadra 2 d. tab.
 46. Lorenczuk Hubert (25.3.1896), kadra 3 d. tab.
 47. Żuchowski Franciszek (5.7.1889), kadra 8 d. tab.
 48. Tatarka Alfred Leopold (18.10.1897) KN., >j$«1, 10 d. tab.
 49. Mężyk Stanisław Władysław (2.3.1892), 5 d. tab.
 50. Nowakowski Statisław Józef II (18.2.1897), 5 d. tab.
 51. Rzewiński Stanisław (9.12.1894), 10 d. tab.
 52. Wit Michał (29.9.1894), 5 d. tab.
  PORUCZNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 53. Śledziejowski Piotr (13.10.1888) KN., Kier. Zaop. Tab.
 54. Koziołkowskl Zdzisław Edward (8.9.1893), 5 d. tab..
 55. Stotwiński Marjan Franciszek (16.7.1897), kadra 6 d. tab.
 56. Jarosz Dyonizy (29.3.1895) >jjwl, kadra 2 d. tab.
 57. Wąsowicz Stanisław II (4.4.1893), 10 d. tab.
 58. Litwora Alojzy (6.6.1896) KN., Kier. Zaop. Tab.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Taborowych — Porucznicy
  285
 59. Mazaraki Mieczysław (25.10.189l), 10 d. tab.
 60. Zienkiewicz Piotr (5.12.1893), kadra 9 d. tab.
 61. Urbanowicz Kazimierz (21.1.1893), kadra 4 d. tab.
 62. Skarżyński Wacław (25.12.1864) KZ. sr„ kadra 2 d. tab.
 63. Zemanek Franciszek II (11.1I.1S94), Kier. Zaop. Tab.
 64. Noworytowski Michał Wiktor (23.12.1894) KN., kadra 8 d. tab.
 65. Schaeffer Stanisław Jan Aleksander (25.9.1896), 5 d. tab.
 66. Weigel Adolf (17.6.1893), kadra 9 d. tab.
 67. Węgierkiewicz Ryszard (24.7.1899) KN., KZ. sr., Kier. Zaop. Tab.
 68. Feluś Stanisław Antoni (1.12.1894), KN., KZ. sr.. Kier. Zaop. Tab.
 69. Michałowski Jan (25.5.1896), kadra 3 d. tab.
 70. Bltowt Wiktor (17.6.1889), kadra 4 d. tab.
 71. Chełkowski Antoni (23.5.1895) Kier. Zaop. Tab.
 72. Sedlak Władysław (3.3.1894) KN., 5 d. tab.
 73. Starkel Jerzy Marjan (9.1.1897), 10 d. tab.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 191° r.
 74. Pomianowski Edmund Justyn (10.7.1891, kadra 9 d. tab.
 75. Lewandowski Adolf (29.10.1893), 10 d. tab.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1920 r.
 76. Strzesak Jan Franciszek (23.10.1897), 10 d. tab.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1920 r.
 77. Roefler Stanisław Kostka (11.11.1897), kadra 1 d. tab.
 78. Goedrich Franciszek (3.12.1900) KN., 10 d. tab.
 79. Olczak Stanisław Walery (14.4.1899) KN., 10 d. tab.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1920 r.
 80. Hyłko Tadeusz (17.9.1900), kadra 9 d. tab.
  Starszeństwo z dniem 1-go października 1920 r.
 81. Świderski Antoni (10.5.1898), kadra 3 d. tab.
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1920 r.
 82. Tarto Stefan (24.12.1889) iflj-l, kadra 8 d. tab.
 83. Jarzębowski Władysław Tomasz (7.3.1897), kadra 7 d. tab.
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1921 r.
 84. Tomaszewski Stefan III (4.2.1901), 5 d. tab.
 85. Pągowskl Cezary Seweryn (13.3.1896), Kler. Zaop. Tab.
 86. Krassowski Adam (1.1.1898), 5 d. tab.
  Starszeństwo z dniem 1-go kwietnia 1921 r.
 87. Kowarzyk Stanisław (24.3.1898), 10 d. tab.
 88. Tałasiewicz Erazm Marjan (18.3.1901), Kier. Zaop. Tab.
 89. Dyndowicz Witold Bartłomiej (24.8.1895), 5 d. tab.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1921 r.
 90. fłronszewski Stanisław (17.4.1898), 10 d. tab.
 91. Jankowski Eugenjusz Władysław (21.9.1894) ^1, kadra 1 d. tab.
  286
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Taborowych — Porucznicy
 92. Niklas Juljusz Szczęsny (23.3.1896) HZ. sr„ 5 d. tab.
 93. Wit Paweł (l2.10.190l), 5 d. tab.
 94. Lipowicz Zygmunt (8.2.1898) KZ. sr., 10 d. tab.
 95. Osuchowski Jan Witold (27.3.1888), kadra 7 d. tab.
 96. Zarzecki Bolesław (12.2.1896), kadra 8 d. tab.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1921 r.
 97. Slósarczyk Józef (14.3.1897), 5 d. tab.
  Starszeństwo z dniem 1-go października 1921 r.
 98. Łyiwiński Mieczysław Franciszek (4.1.1897), kadra 3 d. tab.
  Starszeństiuo z dniem l~go lutego 1922 r.
 99. Koralewski Aleksander Feliks (20.11.1897), 5 d. tab.
  Starszeństwo z dniem 1-go marca 1922 r.
 100. Gucewicz Aleksander Maciej (24.2.1899), kadra 6 d. tab.
 101. Chełkowski Ludwik Wincenty (20.9.1900), 5 d. tab.
  Starszeństwo z dniem 1-go kwietnia 1922 r.
 102. Kowalski Ludwik Stefan (23.8.1S98)| Kier. Zaop. Tab.
  Starszeństwo z dniem 1-go września 1922 r.
 103. Ziemian-Zicminski Józef (27.12.1892), kadra 4 d. tab.
 104. Skup Marjan Karol (7.8.1899), kadra 1 d. tab.
 105. Pyzikowskl Wacław (7.8.1897), 10 d. tab.
 106. Skracha Jerzy Józef Aleksander (3I.7.I901) KZ. sr., Szt. Gł.
 107. Godzlszewski Stefan II (2.9.1898), kadra 2 d. tab.
  Starszeństwo z dniem 1-go maja 1925 r.
 108. Ostrowski Aleksander II (27.2.1895), Kier. Zaop. Tab.
  Lista Starszeństwa Ofic. Za w. Żandarmerji—Podpułkownicy—Majorowie
  28
  Korpus oficerów żandarmerji
  Lista starszeństwa.
  PODPUŁKOWNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 109. Batsch Bronisław Alfred (24.6.1888) KZ. zł., d-ca 9 d. żand.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 110. Jagodziński Apolinary (5.8.1889) KZ. zł., d-ca d. żand. K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 111. Bała ban Plato Felicjan (20.10.1891) ^4, KN., >*M2. KZ. zł., d-ca Żand.
 112. Popowicz Adam Paweł (22.8.1894) „dr. )$C5, KN., *ł<2. KZ. zł., d-ca 1 d.
  żand.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 113. Kuciel Stanislaw (27.3.18Ö1) KN. ^3, KZ. sr., d-ca 3 d. żand.
 114. Riesser Alfred Wilhelm Ludwik (4.7.1889) dr. KZ. zł., d-ca 8 d. żand.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 115. Podgórski Tadeusz Jan (26.3.1895) KN., *|«4, KZ. zł., KZ. sr., d-ca 5 d. żand.
  MAJOROWIE
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 116. Chodkiewicz Kazimierz Stanisław (17.10.1892) 5, 1^12, d-ca 10 d. żand.
 117. Sitek Stanisław (17.11.1890) KN. z miecz., l$£c5, ^2, KZ. zł., kmdt C. W. Żand„
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 118. Skoczeń Ignacy (30.7.1894) KN., I^H, KZ. sr., D-two Żand.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
 119. Skaza Alfred Antoni (11.12.1893) KN., *f«2, KZ. sr., dysp. d-cy O. K. VIII.
 120. Ney Teofil Michał (22.4.1893) KN. ^2, KZ. sr., d-ca 6 d. żand.
  288 Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Żandarmerjl—Majorowie—Kapitanowie
 121. Choynowski Feliks Józef (20.11.1889) KZ. zł., C. W. Żand.
 122. Miś Tadeusz Józef (17.3.1892) >§fl, KZ. zł., d-ca 2 d. żand.
 123. Bay Józef Lubomir (23.5.1895) KN., >§14, KZ. zł., d-ca 7 d. żand,
 124. Rudnicki Antoni (4.5.1891) KZ. zł., d-ca 4 d. żand.
 125. Englert Adam Wincenty (11.11.1890) KN., J§<4, KZ. zł.. Wojsk. B. Hist.
  Starszeństwo z dniefn I-go stycznia 1928 r.
 126. Blezień Stefan (1.11.1889), 9 d. żand.
 127. Czuruk Edward Stanisław (13.10.1895) 3^5, KN., #4. KZ. zł., KZ. sr..
  Wojsk. Prezydenta Rzplitej.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 128. Kuś Wojciech (12.4.1891) dr. KZ. sr., 10 d. żand.
 129. Weryftski Marjan Michał (8.9.1892) mr. KZ. sr., 1 d. żand.
 130. Guziorski Piotr (13.10.1894) KN., >§«, KZ. sr., K. O. P.
 131. Budzianowski Jan Kanty Włodzimierz (17.10.1896) KN., j|h3. 1 d. żand.
 132. Galos Stanisław Józef (14.3.1894) dr. KN., )#I3, KZ. sr., D-two Żand.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 133. Zapała Jakób (5.7.1893) KZ. sr., 1 d. żand.
 134. Czabański Antoni I (12.10.1897) JjgjC 5, KN., 10 d. żand.
 135. Hercok Władysław (11.2.1895) KN., )§*, KZ. sr„ 5 d. żand.
  KAPITANOWIE
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 136. Horwath Ludwik (29.11.1889) KZ. sr., 7 d. żand.
 137. Fischer Michał (25.9.1892) KZ. sr., 2 d. żand.
 138. Terlecki Karol Leopold (5.11.1892), 6 d. żand.
 139. Wolkenberg Karol (15.7.1895) KZ. sr., 9 d. żand.
 140. Pulda Karol Józef (24.10.1892) KZ. sr., C. W. Żand.
 141. Cehak Leon August (8.4.1895), 6 d. żand.
 142. Rembacz Kazimierz Edmund (8.1.1893), 3 d. żand.
 143. Segda Władysław Hipolit (25.5.1895) KZ. sr„ 1 d. żand.
 144. Wamsiedl Józef (6.1.1895), 5 d. żand.
 145. Müller Leonard (23.10.1893) KZ. sr., Kmda Miasta Warszawa
 146. Borelowski Bronisław Piotr (26.7.1893) KZ. sr., 4 d. żand.
 147. Somogyi Zygmunt Seweryn (10.1.1893), 7 d. żand:
  Starszeństwo z dniem 1-go Lipca 1923 r.
 148. Kaciuklewicz Kazimierz (25.11.1897) 3$C 5, KN., 2, KZ. sr., K. O. P. 2 Kruczek Juljusz (10.5.1895), 9 d. żand.
 149. Ogarek Franciszek Michał (17.9.1895), KZ. sr., 2 d, żand.
 150. Kurzeja Tadeusz Kazimierz (12.1.1896) KZ. sr., 5 d. żand.
 151. Smereczańskl Jan (22.12.1892), 6 d. żand.
 152. Szczerba Juljan Konstanty (26.4.1894) KN., KZ. sr., 3 d. żand.
  Gab.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Żandarmerjl—Kapitanowie
  289
 153. Schmied Józef Piotr (12.3.1896) KZ. sr,, 8 d. żand.
 154. Roszkiewicz Stanislaw Wincenty (27.11.1890) KZ. sr., K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 155. Matz Witold Czesław (4.7.1892), C. W. Żand.
 156. Rybowski Jan Józef (24.1.1893), C. W. Żand.
 157. Janowski Mieczysław I (29.8.1894), K, O, P.
 158. Degórski Witold (1.1.1892) »$(, 2 d. żand.
 159. Ślisz Ignacy Kazimierz (1.8.1893), 7 d. żand.
 160. Puchalik Zygmunt (23.12.1891) MN., 1 d. żand.
 161. Kruczek Henryk Bolesław (13.7.1893) KZ. sr., C. W. Żand.
  Starszeństwo z dniem 1-go kwietnia 1925 r.
 162. Motylewicz Jan (3.3.1896), 3 d. żand.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1926 r.
 163. Quirin! Emanuel Franciszek (18.1.1895) KN., KZ. sr., 6 d. żand.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
 164. Piemłkarski Stanisław (22.7.1890) KZ. sr., D-two Żand.
 165. Gajewski Kazimierz Wiktor (18.12.1896), 2 d. żand.
 166. Bieńkowski Franciszek Maksymiljan (8.10.1895), 10 d. żand.
 167. Kościuk Włodzimierz Ferdynand Piotr (19.1.1895) KN. *§«, K, O. P.
 168. Mayblum Szymon Józef (28.6.1895) KN., KZ. sr., 1 d. żand.
  Starszeństwo z dniem 1-go styczniu 1928 r.
 169. Czanerle Aleksander Józef (27.10.1892), 10 d. żand.
 170. Strusiński Jan Antoni (28.3.1895) >$$£5. KN., KZ. sr., B. Pers. M. S. Wojsk
 171. Klemens Rudolf Antoni Jan (11.6.1899) 3^5, l^i, 6 d. żand.
 172. Grec Stanisław (20.11.1887) KZ. sr., 4 d. żand.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 173. Barbacki Tadeusz Marjan (24.3.1889), C. W. Żand.
 174. Korytowski Józef (1.4.1894) MN., KZ. sr., 6 d. żand.
 175. Bednarski Jan Stanisław (21.10.1890), C. W. Żand.
 176. Zimmer Gustaw Alojzy (12.6.1897) wj<2, KZ. sr., D-two Żand.
 177. Theuer Alfred Juljan (1.10.1892) ^2, KZ. sr., 1 d. żand.
 178. Trompeter Kazimierz Karol (4.12.1896) KN., 1*^4, KZ. sr., 8 d. żand.
 179. Sikorski Ryszard (7.2.1897) KN. „Jj*!, 1 d. żand.
  Starszeństico z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 180. Piwnlcki Stanisław Ludwik (15.10.1897) KN, >$<. 10 d. żand.
 181. Krzyżak Jan Franciszek (15.10.1897), 8 d. żand.
 182. Huber Jan (13.8.1897), 8 d. żand.
 183. Sordyl Stefan (3.10.1897) KZ. sr., 9 d. żand.
 184. Chuderski Tadeusz (7.2.1897) mr., KZ. sr., D-two Żand.
 185. Nisiewicz-Dobrzański Tadeusz Marjan (7.4.1897) KN., C. W. Żand.
 186. Kopczyński Stefan II (9.2.1898) 2, 9 d. żand.
 187. Altkirchen-KIrchmayer Adam Józef (30.3.1897) KN., C. W. Żand.
  19
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Źandarmerji — Porucznicy
  PORUCZNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
  ]. Chendyński Leon Henryk (21.2.1896), 1 d. żand.
 188. Karpiński Włodzimierz Tomasz Kazimierz Karol (21.12.1898), w dysp. d-cy O. K. VIII
 189. Jędrzejowski Stanisław (29.4.1889) KZ. sr., 8 d. żand.
 190. Łysakowski Jan Władysław (6.5.1898), 6 d. żand.
 191. Drzewicki Marjan Roman (27.7.1897), 5 d. żand.
 192. Miechurski Stanisław (18.6.1897), C. W. Sand.
 193. Fiałkowski Jan Kasper (6.1.1897) KZ. sr., 10 d. żand.
 194. Bukata Emil Kazimierz (14.10.1895), K. O. P.
 195. Pracki Zygmunt (21.4.1894), C. W. Żand.
 196. Petz Rudolf Franciszek (14.3.1897), 4 d. żand.
 197. Golas Mieczysław Józef (10.4.1898) KZ. sr., 3 d. żand.
 198. Kalisz Marjan Józef (16.7.1896) ^ 4, 4 d. żand.
 199. Szaffer Wilhelm (3.5.1898), K O. P.
 200. Kończyński Marceli Jerzy (16.5.1895) K. O. P.
 201. Kielkowski Wiktor (17.12.1896), KZ. sr., C. W. Żand.
  Starszeństwo z dniem 1-go czenuca 1920 r.
 202. Szuliga Teofil Adalbert (22.4.1895), KN. 4 d. żand.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1920 r.
  1.. Szczęsny Romuald (31.8.1971) MN., 9 d. żand.
  Starszeństwo z dniem 1-go marca 1921 r.
 203. Dąbrowski Jerzy Kazimierz Gracjan (20.8.1896), K. O. P.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1921 r.
 204. Myśliński Piotr (23.9.1896), 2 d. żand.
 205. Sztachetko Michał (30.10.1892), 10 d. żand.
 206. Waguła Karol Gabrjel (28.1.1899) KZ. sr., 1 d. żand.
 207. Kugler Franciszek Ksawery (1.11.1899), KZ. sr., 6 d. żand.
 208. Nation Henryk Ludwik (27.4.1901), C. W. Żand.
 209. Dziurzyński Stanisław Franciszek (19.11.1897) KZ. sr., 3 d. żand.
 210. Kuniczkowski Zygmunt (26.10.1891), 4 d. żand.
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1924 r.
 211. Weryk Aleksander Marjan (9.10.1897) ■f’*! 2, 9 d. żand.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1925 r.
 212. Wiśniewski Antoni Leon (13.4.1896), 5 d. żand.
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1925 r.
 213. Terlecki Leon Wawrzyniec (11.4.1899), 5 d. żand.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Żandarmerji — Porucznicy
  291
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 214. Nipowski Henryk (24.1.1903), 4 d. żand.
 215. Splawiński Romuald Tadeusz (2.10.1901), 7 d. żand.
 216. Krzywicki Adam Jan (23.12.1894), 3 d. żand.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1925 r.
 217. Milański Zygmunt (28.8.1896), 3 d. żand.
  Starszeństwo z dniem 31-go sierpnia 1926 r.
 218. Goliński Stanisław Marjan (8.4.1893), 8 d. żand.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipea 1927 r.
 219. Radyk Stefan Roman (7.7.1894) KZ. sr., 10 d. żand.
 220. Modzelewski Wacław (18.8.1902), 7 d. żand.
 221. Kolijewicz Tadeusz Zbigniew (16.9.1894) KN., >$H, 1 d. żand.
 222. Drzymulski Władysław (26.6.1893) KN., I^i, KZ. sr., 1 d. żand.
 223. Matczak Władysław (17.4.1896) 1^12, 8 d. żand.
 224. Horski Feliks Maksymilian (17.5.1895) KN., KZ. br., 1 d. żand.
 225. Polita Stanisław (25.9.1897), 8 d. żand.
 226. Schön Juljusz Józef Henryk (16.2.1897) KN., l^<2, 1 d. żand.
 227. Szymczykiewicz Tadeusz (5.10.1895) KN., 2 d. żand.
 228. Nawrocki Włodzimierz Jan (20.10.1897) KN., 9 d. żand.
  Starszeństwo z dniem 15-go lipca 1927 r.
 229. Ptochocki Stanisław Edward (6.3.1898) KN., 4 d. żand.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1929 r.
  1 Niedziołek Jai Stanisław (16.12.1894) $£(5. KN., ^2, 5 d, żand.
  Starszeństwo z dniem 15-go lipca 1929 r.
 230. Gocko Franciszek Karol (17.9.1900), C. W. Żand.
 231. Bogucki Kazimierz Ludwik (14.8.1900) KZ. sr., 7 d. żand.
 232. Supergan Franciszek (2.12.1899), 10 d. żand.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1929 r.
 233. Marszałek Włodzimierz (15.10.1895) KN., KZ. sr., 3 d. żand.
 234. Sałaciński Alojzy (6.7.1899), 2 d. żand.
 235. Urban Józef (12.2.1899), C. W. Żand.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 236. Gotowski Alfred (24.11.1391) KN.. 7 d. żand.
 237. Mirakowski Henryk (27.11.1897), 2 d. żand.
 238. Łotecki Michał (30.3.1900), 3 d. żand.
 239. Szerszeniewicz Micha! Jan (5.2.1897) KN., KZ. br., C. W. Żand.
 240. Kostrzewa Adam (13.6.1903). C. W. Żand.
 241. Nagórski Stanislaw (28.9.1901). 9 d. żand.
 242. Wotoszczuk Kazimierz (19.11.1899), 2 d. żand.
 243. Głowacki Stanisław (15.11.1903), 4 d. żand.
  292 Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Źandarmerji — Porucznicy — Podporucznicy
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 244. Gutka Marcin (22.10.1896), 9 d. żand.
 245. Wysocką Zenon Kazimierz (9.7.1903), C. W. Żand.
  PODPORUCZNICY
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1929 r.
 246. Litwiniak Marjan (16.7.1903), 8 d. żand.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1931 r.
 247. Pobidyński Józef (17.4.1896), C. W. Żand.
  Lista Starszeństwa Oflc. Zaw. Kontrolerów—Pułkownicy—Podpułkownicy 293
  Korpus oficerów Kontrolerów
  Lista starszeństwa.
  PUŁKOWNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 248. Wielowieyski Władysław (5.9.1886) $jc4, pgs, KZ. zł., szef Korp/ Kontr.
 249. Sas-Kulczycki Juljan (6.6.1887) 3^(5, kffl2, KZ. zł., szef grupy Korp. Kontr.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 250. Mroczyński Władysław Ludwik (31.5.1886) KZ. zł., szef grupy Korp. Kontr. Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1929 r.
 251. Abczyński Henryk (13.3.1886) inż. >j|<5, >|fi4, !#1, KZ. zł., kier. W. Z. Z. Aer.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 252. Gluth-Nowowiejski Alojzy (26.1.1893) 3^C5, t^l3, KZ.’~zł., szef’grupy Korp. Kontr.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 253. Tangl Ludwik (7.7.1885) dr. KZ. zł., szef grupy Korp. Kontr.
 254. Tyszewicz Witold (21.1.1890) KZ. zł., szef grupy Korp. Kontr.
  PODPUŁKOWNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r,
 255. Boheim Ernest (31.3.1887) inż, )^5, >j«2, KZ. zł., szef grupy Korp. Kontr.
 256. Mańkowski Stanisław (12.3.1882) dr. 3§5, P§!4, KZ. zł., Korp/Kontr.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 257. Thoman Alfons Hieronim (5.4.1885), szef grupy.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 258. Nawrocki Józef Albin (19.1.1886) P§43, Korp. Kontr.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 259. Grossek Michał Józef (25.2.1893) )gc5, KN., if|c5, lf<2, KZ. zł., szef Biura Kontr.
 260. Młynarski Ludwik (8.10.1887) )^5, KN., 14, KZ. zł., Korp. Kontr.
  294
  Starszeństwo z dniem I-go stycznia 1929 r.
 261. Głazek Wacław (26.9.1886) inż. >^C5, KN. z miecz., ^4, Korp. Kontr.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 262. Grodzicki Mieczysław Juljusz 0.1.1891) KN., Kf*, KZ. zł., szef grupy Korp. Kontr.
 263. Krajewski Stefan 1 (11.10.1890) Korp. Kontr.
 264. Raczyński Stanisław Sylwester (1.1.1890) dr. KZ. zł., Korp. Kontr.
  MAJOROWIE
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1922 r.
 265. Reklewski Roman Stanisław Aleksander (25.11.1890) dr., Korp. Kontr.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1923 r.
 266. Miętka Kazimierz Wojciech (4.3.1891) 11! 2, Korp. Kontr.
 267. Remer Wilhelm (18 2.1893) >*«, KZ. zł., Korp. Kontr.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 268. Dudryk Tadeusz Alojzy (11.6.1892) dr. KZ. zł., Korp. Kontr.
 269. Jacyna Bolesław Kazimierz (6.7.1890) f$.S, >^2, Korp. Kontr.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 270. Kumor Władysław (2.1.1895) dr. 5, Korp. Kontr.
 271. Głuszak Franciszek (I9.7.i892) łf«, Korp. Kontr.
 272. Skwarczyński Mieczysław (4.11.1889) dr. >9*, Korp. Kontr.
 273. Soldenhoff Kazimierz (6.12.1892) >$C5* HK Korp. Kontr.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 274. Ziemiański Władysław (12.11.1888) inż. 3^(5, KN. z miecz., >§W3. Korp. Kontr.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1925 r.
 275. Jasieński-Wemer Tadeusz (22.5.1895) KN., Hf<4, Korp. Kontr.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
 276. Ciechoński Zdzisław Jan (21.1.1893) 3^C5, Korp. Kontr.
 277. Ratuszyński Władysław (8.10.1891) >f«3, Korp. Kontr.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1929 r.
 278. Orłot-Leroch Rudolf Ignacy (23.12.1893) KN., ^4, KZ. sr., Korp. Kontr.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 279. Kałuski Marjan (2.8.1894) dr. KZ. zł., Korp. Kontr.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 280. Poznański Józef Hieronim (30.9.1893) 5, KN., I«M2, KZ. sr., Korp. Kontr.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Uzbrojenia—Pułkownicy—Podpułkownicy 295
  Korpus oficerów uzbrojenia
  Lista starszeństwa.
  PUŁKOWNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r,
 281. Gomólicki Mikołaj (19.3.1884) t^W3, kmdt Szk. Zbrojm.
 282. Długowski Gerard (22.1.1883) inż., Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 283. Kieszniewski Kazimierz (26.2.1886) inż. KN., )$X4. hg«l3, KZ. zł., w dysp. II
  wiceministra spraw wojsk.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 284. Sikorski Bolesław II (15.1.1884) 5, )$< 4, #3, O. T. O.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 285. Lachowicki-Czechowicz Tadeusz (7.9.1884) KZ. zl., Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 286. Tlicker Leonard (12.9.1885) szef. uzbr. O. K. II.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 287. Dawidajtis Władysław (1.11.1885) 3$C5, ^2, zarz. Gł. Skł. Uzbr. Nr 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 288. Moniuszko Kazimierz (4.10.1891) inż. 3^5, KN., $&4, ^3, w dysp. szefa Biurą Pers. M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 289. Szyndler Czesław (6.6.1892) inż. £jt5, KN., >$<2, Wojs. Inst. Przeciwgaz.
 290. Siedlecki Piotr (29.I1.1882) 4*14, KZ. zł., KZ. WLśr., kier. W. Z. Z. Uzbr.
 291. Kulwieć Mikołaj (7.4.1890), z-ca szefa Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
  PODPUŁKOWNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go czcnvca 1919 r.
 292. Siczek Stanisław (17.5.1885) )$5, KN.. w|«2, Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
  I Miś Bolesław (16.4.1888) 5, KN., 414* W. Z. Z. Uzbr.
 293. Rakowski Henryk (14.7.1883) inż., Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 294. Vorbrodt Wacław Antoni (7.9.1880), Inst. Bad. Mat. Uzbi.
  296
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 295. Bałanda Stanisław (13.6.1885) KN., >$<2, KZ. zł., W. Z. Z. Uzbr.
 296. Cybulski Janusz Władysław (I6.3.I887) ^2, KZ. zł., kler. Warszt. Amun. Nr 1.
 297. Haraschln Stanisław Antoni (26.5.1888) dr., Dep. Uzbr. M. S. Wojsk,
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 298. Klęk Aleksander (22.9.1888), Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 299. Zapolski Jerzy (15.8.1892) jjg(5, KN., >f<2, p. o. kler. Wojsk. Zakł. Plrotechn
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
 300. Fedyński Bohdan (3.2.1888), szef uzbr. O. K. X.
 301. Landau Maksymiljan II (8.3.1882) )^C5, KN., 1#!, KZ. zł., W. Z. Z. Uzbr.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 302. Piątkowski Aureljusz Stanisław (20.8.1887) KN., h§>3, Pom. Skł. Uzbr. Nr 8.
 303. Kunert Czesław Leon (28.3.1883) dypl. inż. KZ. zł., Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 304. Woytowicz Gwido Stanisław (6.2.1892), kmdt P. K. U. Radomsko
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1929 r.
 305. Meijer Józef (24.8.1889) KN, >8*3, szef uzbr. Ot K. IX.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 306. Szypowski Jan (5.1.1889) KZ. zł., s. n. do 31. 5. 1933 r.
 307. Orzechowski Roman I (8.8.1882) Inż., Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
 308. Witkowski Stanisław IV (4.4.1893) inż., >)£( 5, KN., >$< 4, KZ. zł., KZ. sr., kler.
  Inst. Bad. Mat. Uzbr.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 309. Kamiński Wacław (12.12.1889), W. Z. Z. Uzbr.
 310. Lazor Adolf Jan (17.6.1888) MN., Szk. Zbrojm.
 311. Konarski Bolesław (2.2.1891) Inż., >§4, KZ. zł., Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
 312. Błaszkowicz Karol (1.11.1894) &§fł, KZ. zł., szef. uzbr. O. K. V.
 313. Bratz Lucjan (5.1.1887) dr. inż.. Wojsk. Inst. Przeclwgaz.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 314. Metelski Leon (30.4.1888), szef uzbr. O. K. VII.
 315. Tupaj-Isertinger Aleksander (6.1.1894) >gf<i, Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 316. Felsztyn Tadeusz (30.9.1894) dr., 5, KN., 1’^« 4, KZ. sr., Inst. Bad. Mat. Uzbr.
  MAJOROWIE
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 317. Radzicki Mieczysław Karol Adam (24.10.1881) 5, Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
 318. Ramza) Bolesław (8.8.1889), szef uzbr. O. K. IV.
 319. Zarębski Kazimierz Stanisław (14.9.1893) 5, 1^4 4, s. n. do 31.7.1932 r.
 320. Giejsztor Jan (18.1.1888), zarz. Gł. Skł. Uzbr. Nr. 2. .
 321. Pol Jerzy (12.10.1888), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 2.
 322. Niedźwiecki Marjan (5.2.1891) KZ. zł., szef uzbr. K. O. P.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Uzbrojenia — Majorowie
  297
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 323. Mroczkowski Stanislaw Wojciech (10.11.1S87) inż., KZ. sr., Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 324. Skawiński Ludwik Kazimierz (24.8.1891) MN., Pom. Skl. Uzbr. Nr, 9.
 325. Zamecki Jan Mieczysław (13.7.1890), Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
 326. Wągiel Władysław (5.6.1891), dr. MN., W. Z. Z. Uzbr.
 327. Wachowicz Kazimierz (21.7.1891), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 5.
 328. Grodzki Tadeusz (21.2.1891) 5, Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
 329. BrZOZOWski Antoni I (14.11.1888) inż., frgk 2, KZ. zł., Wojsk. Inst. Przeciwgaz.
 330. Ostruszka Franciszek (2.12rl894), Inst. Bad. Mat. Uzbr.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 331. Ostrowski Władysław I (13.1.1893) inż., szef uzbr. O. K. VI.
 332. Poplewski Henryk Józef Marek (26.7.1890) 1^4, szef uzbr. O. K. I.
 333. Sawczyński Włodzimierz (14.4.1892) *§j<If Zbrój. Nr. 4.
 334. Bittner Adam Stefan (3.8.1892) KZ. zł., W. Z. Z. Uzbr.
 335. Berezowski Tadeusz U (25.1.1890), zarz. Gł. Skł. Uzbr. Nr. 4
 336. Sypniewski Bronisław (28.8.1889) h|i2, Szk. Gaz.
 337. Grzybowski Czesław (13.5.1890) Inż. pjł, W. Z. Z. Uzbr.
 338. Rojszyk Aleksander (6.2.1892) KZ. WLśr., W. Z. Z. Uzbr.
 339. Jankowski Sławomir (4.1.1894), Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
 340. Ogurkowski Henryk (16.8.1887), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 7.
 341. Bogucki Jan II (25.2.1889), szef uzbr. O. K. III.
 342. Ostrowski Władysław II (9.6.1893) KZ. zł., W. Z. Z. Uzbr.
 343. Chrzanowski Tadeusz (15.1.1889) inż. KN., Wojsk. Inst. Przeciwgaz.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
 344. Sarnecki Józef (31.3.1894) inż. @5 (2 razy), 1*^1, Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 345. Berwid Bronisław Kazimierz (4.3.1892) f^t2, 6 Okr. Szef. Uzbr.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 346. Kornelia Roman Jan (6.10.1893), Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 347. Olszewski Kazimierz 11 (8.5.1890) 1^4 4, Wojsk. Inst. Przeciwgaz.
 348. Gielata Adam (31.3.1892) KZ. zł., B. Og. – Adm. M. S. Wojsk.
 349. Świderski Jan I (24.11.1888) KZ. zł., W. Z. Z. Uzbr.
 350. Maciejski Jan (24.8.1892) inż. )$C5, KN., ^2, Gł. Skł. Uzbr. Nr. 1.
 351. Mońko Józef (12.8.1892) KN., Hfri, Pom, Skł. Uzbr. Nr. 6.
 352. Łojko Zygmunt (2.2.1893) KN., df*2, KZ. zł., Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
 353. Żebrowski Apolinary (20.12.1892) inż. >$C5, KZ. zł., Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 354. Karolewski Witold Aleksander (28.4.1890) J$C5, KN., frfł, Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 355. Jakubowski Władysław Jan (1.11.1893) inż. 5, KZ. zł., Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 356. Stelmachowski Stanisław Zygmunt (27.4.1892) KZ. zł., MN., Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
  2 Matuszewski Leonard (28.7.1895) l-§43, KZ. sr., Warszt. Amun. Nr. 1.
 357. Bezezowski Ludwik (31.5.1894) KZ. sr.. Zbrój. Nr. 2.
 358. Bondar Kazimierz (16.3.1887), Szk. Zbrojm.
 359. Machowicz Jan Wiktor (21.5.1894) 1^4, Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 360. Skotnicki Wincenty Józef (22.1.1893) KN., KZ. sr., Zbrój. Nr. 2.
 361. Dembiński Michał (25.9.1893) inż. KZ. sr., Inst. Bad. Mat. Uzbr.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Uzbrojenia—Majorowie—Kapitanowie
 362. Małachowski Lucjan Marceli (16.6.1891) inż. >g(5, KN., KZ. sr., Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 363. Pomaski Andrzej (17.1.1891) inż. KZ. sr., Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
 364. Kałusihski Tadeusz (24.7.1894) inż. KN., KZ. sr.. Wojsk. Inst. Przeciwgaz.
 365. Łukaszewski Tadeusz Edmund Stanislaw (6.10.1894) Kz. sr., W. Z. Z. Uzbr.
 366. Wierciak Adam Edward (13.10.1894) inż. 5, KN., 1^2, KZ. sr., Dep. Uzbr.
  M. $. Wojsk.
 367. Niewiadomski Marjan li (22.1.1896) inż. 5, KN., 1-^3, KZ. sr., Dep. Uzbr.
  M. S. Wojsk.
 368. Car Bolesław (21.7 1890) inż. KN., KZ. sr., Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 369. Różalski Feliks (11.4.1892) >gn, KZ. sr.. W. Z. Z. Uzbr.
 370. Prelicz Maksymiljan (26.10.1893) KN., 5 Okr. Szef. Uzbr.
 371. Lipiński Roman (9.5.1896) >$*!3, Szk. Gaz.
 372. Wierciński Henryk (14.7.1896) inż. MN., Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
  KAPITANOWIE
  Starszeństico z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 373. Hajdukiewicz Witold (27.8.1889), KZ. sr., W. Z. Z. Uzbr.
 374. Łojkiewicz Adolf (8.1.1895) 3$C5, 1^4 2, Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 375. Schmidt Edmund (29.8.1893) dr., w dysp. szefa Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
 376. Modrany Karol Józef (26.1.1891) KZ. sr., 9 Okr. Szef. Uzbr.
 377. Rzepecki Adam (28.1.1887) KN., l^, KZ. sr., 9 Okr. Szef. Uzbr.
 378. Misiński Jerzy (22.5.1892) KN., KZ. sr., Szk. Gaz.
 379. Ziołowskl Tadeusz (18.10.1892), W. Z. Z. Uzbr.
 380. Hyciek Stanislaw Jan (27.l0.189l) KZ. sr., Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
 381. Kuczkowski Witold Jan (24.6.1890)), inż. N$*!2, W. Z. Z. Uzbr.
 382. Holzer Benedykt (2.11.1893), 2 Okr. Szef. Uzbr.
 383. Aniserewlcz Stanislaw (10.4.1887), 10 Okr. Szef. Uzbr.
 384. Cais Leopold (13.12.1889), Pom. Skl. Uzbr. Nr. 8.
 385. Muller Tadeusz 1 (9.8.1893), 5 Okr. Szef. Uzbr.
 386. Frelndorf Mieczysław Jan (29.8.1894) KN., >fj<, Pom. Skl. Uzbr. Nr. 3.
 387. Adamski Stanisław Florjan (4.4.1888), 3 Okr. Szef. Uzbr.
 388. Kowalski Józef Andrzej (17.3.1892), Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
 389. Paudler Emil (16.4.1891), w dysp. szefa Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
 390. Szutkowski Juljan (20.7.1894), Warszt. Napraw Sprz. Przeciwgaz.
 391. Monkiewicz Witold Ignacy (2.2.1887), Gl. Skl. Uzbr. Nr. 1.
 392. Krajewski Roman Wincenty (25.9.1887) wjw 2, Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 393. Rabęcki Henryk (14.7.1894), Szk. Gaz.
 394. Szyndler Jan (31.12.1893), W. Z. Z. Uzbr.
 395. Drzewiecki Józef Teofil (20.12.1891), Szk. Zbrojm.
 396. Gurtys vel Kurtys Stanisław (10.11.1887) KZ. sr., 7 Okr. Szef. Uzbr.
 397. Tracltowskl Teodor Franciszek (9.11.1893) KN., Pom. Skl. Uzbr. Nr. 5.
 398. Bromirski Stanisław (5.6.1887), inż., 7 Okr. Szef. Uzbr.
 399. Czapski Władysław II (11.11.1893), 2 Okr. Szef. Uzbr.
 400. Maleczyński Adam Michał (23.6.1888) KZ. sr., Pom. Skł. Uzbr. Nr. 2.
 401. Trybus Tadeusz (19.4.1892) KN., H|4, Pom. Skł. Uzbr. Nr. 3.
 402. Korecki Eugenjusz (6.4.1889) inż., W. Z. Z. Uzbr.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1919 r.
 403. Róg Władysław 11 (13.12.1891), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 5.
 404. Podolski Marjan Józef (16.11.1890) $“C5, KN., T$-<3. KZ. sr., Szk. Gaz.
 405. Łozina-Łozlński Walerjan (12.7.1888) inż., Szt. Gł.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Uzbrojenia — Kapitanowie
  299
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1920 r.
 406. Szymański Stanislaw VIII (18.12.1888), Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
 407. Szałas Mieczysław (26.11.1887), Wojsk. Inst. Przeciwgaz.
 408. Bereźnicki Władysław (10.7.1890), Kadra Warszt. Amun. Nr. 3.
  4 Chrząszczewski Józef (3.3.1891), Warszt. Amun. Nr. 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 409. Malicki Zdzisław Edmund (1.11.1894), 1 Okr. Szef. Uzbr.
 410. Czerwiński Antoni I (25.1.1894), KZ. sr., Pom. Skł. Uzbr. Nr. 2.
 411. Matuszewski Feliks Antoni (30.9.1896) KN., h|m 4, KZ. sr., 1 Okr. Szef Uzbr.
 412. Orlewicz Stefan (27.8.1889) KZ. sr., Szk. Zbrojm.
 413. Witulski Stefan Edward (16.2.1894) inż. >§*!, w dysp. szefa Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
 414. Pater Bronisław (1.9.1894) KN., Zbrój. Nr. 2
 415. Bień Michał (3.9.1896), 5 Okr. Szef. Uzbr.
 416. FeldblumKazimierz Jakób Marjan (18.6.1888), W. Z. Z. Uzbr.
 417. Wysocki Eugenjusz Włodzimierz (9.7.1894) 5, Gł. Ski. Uzbr. Ur. 1
 418. Ciosański Józef Nikodem (14.9.1896) l*j§4, Szk. Zbrój.
 419. Czech Józef Jan (27.4.1889), Gł. Skł. Uzbr. Nr. 3
 420. Uli Emil (28.10.1888), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 4
 421. Dygoń Stefan (6.3.1898) KN., KZ. sr., Pom. Skł. Uzbr. Nr. 5
 422. Klonowski Marjan Józef (24.12.1859) inż., Dep Uzbr. M. S. Wojsk.
 423. Goździewski Adam (1.1.1890) KN., Pom. Skł. Uzbr Nr. 6
 424. Horn Leon (27.7.1891), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 10
 425. Cebula Józef (8.9.1893) KZ. sr., Szk. Gaz.
 426. Bilor Henryk Józef (19.11.1889) KN., i-gfl, KZ. sr., Pom. Skł. Uzbr. Nr. 6
 427. Wojtowicz Otton Adolf (18.9.1896) »5« 3, Pom. Skł. Uzbr. Nr. 8
 428. Kuncewicz Włodzimierz Józef (14.2.1890), W. Z. Z. Uzbr.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 429. Dzierżyński Tadeusz (28.12.1891) KN., >|w 2, KZ. sr., W. Z. Z. Uzbr.
 430. Dąbrowski Aleksander Bolesław (29.12.1888), 4 Okr. Szef. Uzbr.
 431. Sanocki Stanisław Józef (24.1.1893) Hjj«, Zbrój. Nr. 2
 432. SankiewiCz Aleksander (19.10.1892) Pom. Skł. Uzbr. Nr. 3
 433. Jakubowski Antoni (14.12.1888) KZ. sr., Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
 434. Pańczewski Władysław Józef (9.3.1896), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 9
 435. Bartel Zygfryd Alfons Piotr (31.1.1899) KN., KZ. sr., Szk. Gaz.
 436. Markiewicz Mieczysław Czesław (1.11.1895) 5, t|w2, KZ. sr., K. O. P.
 437. Veltze Karol Wacław Michał (28.9.1892) KN., Pjjh 3, Pom. Skł. Uzbr. Nr. 7
 438. Gorczyca Edward Józef Leopold (10.3.1895) KN., KZ. sr., 1 Okr. Szef. Uzbr.
 439. Herchenreder Jakób Marjan (31.7.1895), Gł. Skł. Uzbr. Nr. 2
 440. Wołłowicz Henryk (19.4.1894), Gł. Skł. Uzbr. Nr. 1
 441. Juszkiewicz Bronisław (16.12.1891), 3 Okr. Szef. Uzbr.
 442. Imielski Michał (24.9.1895) KN., >jg(, KZ. sr., 1 Okr. Szef. Uzbr.
 443. Andrzejewski Jerzy (31.3.1889), Wojsk. Inst. Przeciwgaz.
 444. Wójcik Józef 11 (23.1.1894), Gł. Skł. Uzbr. Nr. 1
 445. Rudnicki Kazimierz I (1.8.1889) MN., Szk. Gaz.
 446. Sadliński Antoni (17.1 1895), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 8.
 447. Rohoziński Marjan (213.1895) 3, KZ. WLśr., Szk. Gaz.
 448. Puchalski Zygmunt I (26.12.1892), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 11
 449. Iwicki Anatol (18.12.1889), w dysp. szefa Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
 450. Buntner Stanisław Marjan Józef (18.2.1898), Gł. Skł. Uzbr. Nr. 3
 451. Borozdin Konstanty (31.5.1897) inż. Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 452. Witajewski Władysław (8.10.1891), Zbrój. Nr. 2
 453. Hlawsa Wojciech (23.4.1897) W. Z. Z. Uzbr.
 454. Biltewicz Stanisław (13.5.1893) h|h, KZ. sr. W. Z. Z. Uzbr.
  300
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Uzbrojenia — Kapitanowie
 455. Mączyński Henryk (15.7.1888) inż, Dep. Uzbr. M. S.- Wojsk.
 456. Kolendo Wiktor (4.9.1897) l-ff-l, KZ. sr., Szk. Zbrójm.
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1925 r.
 457. MirOcki Józef Stanislaw (15.3.1894) dr., Pom. Skl. Uzbr. Nr 5.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 458. Głośnicki Stanisław (30.8.1891), W. Z. Z. Uzbr.
 459. Żak Jan Piotr (8.6.1894) >$<, Pom. Skl. Uzbr. Nr. 10
 460. Gadowski Franciszek Jan (ll.l 1.1898), Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 461. Schramm Andrzej Stanislaw (25.101893), Pom. Skl. Uzbr. Nr 6.
 462. Kraczkiewicz Franciszek (29.6.1893) inż., W. Z. Z. Uzbr.
 463. Korolec Stefan Stanislaw (7.1.1895) inż., Szk. Gaz.
 464. Tomaszewicz Aleksander (12.2.1891), Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
 465. Kujawa Tadeusz (19.4.1894), 6 Okr. Szef. Uzbr.
 466. Berezko Józef (10.5.1892), Pom. Skl. Uzbr. Nr 1.
 467. Komar Tadeusz (7.1.1896) Pom. Skl. Uzbr. Nr 7.
 468. Ladra Jan (9.6.1895) KN., *§5, 6 Okr. Szef. Uzbr.
 469. Szymański Stefan I (3.3.1896) inż., Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 470. Moszczeński Jerzy (27.1.1890), Gl. Skl. Uzbr. Nr 4.
 471. Sienkiewicz Jan III (24.3.1894), 6 Okr. Szef. Uzbr.
 472. Henel Cezary (27.10.1889), Pom. Skl. Uzbr. Nr 2.
 473. Borowik Albert (30.7.1896) inż., W. Z. Z. Uzbr.
 474. Wojciechowski Władysław III (20.1.1896) inż. Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
 475. Laskowski Michał II (24.9.1890), Szk. Zbrojm.
 476. Kaltenberg Jerzy (6.1.1892) Inż., w dysp. szefa Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
 477. Dąbrowski Jan VI (1.4.1896) inż., Inst. Bad. Mat. Uzbr.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
 478. Gontarskl Stanisław I (13.10.1894) inż., w dysp. szefa Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
 479. Ochocki Aleksander (24.1.1896) KN., ^2, Pom. Skl. Uzbr. Nr. 5.
 480. Piestrzak Marjan Antoni (21.11.1896), Pom. Skl. Uzbr. Nr 3.
 481. Beldowski Kazimierz (26.1.1898) kftf, Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 482. Mikołajski Marjan Szczepan (6.4.1894) inż., Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 483. Lalko Mikołaj (19.5.1892) KZ. sr., Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 484. Pietraszewski Bolesław (18.8.1896) ^5, KN., Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 485. Śmiśniewicz Tadeusz Stanisław (5.5.1893) inż. KN., 2, s. n. do 29.2.1933 r.
 486. Hanka Wacław (20.2.1895) inż., Inst. Bad. Techn.-Lot.
 487. Tuk Aleksander (6.10.1894), Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
 488. Wojtulewski Henryk (29.7.1894), 3 Okr. Szef. Uzbr.
 489. Suczyńskl Ludwik Andrzej (4.2.1893), Pom. Skl. Uzbr. Nr 8.
 490. Piotrowski Bronisław II (14.4.1895), Gl. Skl. Uzbr. Nr 2.
 491. Zdżarski Bohdan (8.10.1896) KZ. sr., Zbrój. Nr 2.
 492. Sikora Bolesław Antoni (1.8.1898), W. Z. Z. Uzbr.
 493. Marcińczyk Ludwik (8.9.1890) MN., Szt. Gl.
 494. Piela Bronisław (1.3.1891), Pom Skł. Uzbr. Nr 5.
 495. Tarnowski Mikołaj (1.1.1897), Gł. Skł. Uzbr. Nr 1.
 496. Kozicki Stanisław III (26.6.1899) KN., I#l4, Gł. Skł. Uzbr. Nr 1.
 497. Szlagiewicz Wincenty Stanisław (15.5.1890) W. Z. Z. Uzbr.
 498. Mostek Adam Cezary (27.8.1897), K. O, P.
 499. Tomaszewicz Janusz Jan Adolf Ryszard (4.9.1890), Inst. Bad. Mat. Uzbr.
  301
 500. Łączkowski Tadeusz (6.6.1898) KN., KZ. sr.. Zbrój. Nr. 2.
 501. Piasecki Marjan Wiktor (18.12.1889) Pom. Skł. Uzbr. Nr. 6.
 502. Kwiatkowski Feliks (3.12.1890), Pom. Ski. Uzbr. Nr. 1.
 503. Bressel Zygmunt (14.2.1898), 4 Okr. Szef. Uzbr.
 504. Kędzierski Mieczysław II (20.6.1892) $£(5, KZ. sr., Warszt. Amun.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 505. Hojnackl Stanisław (16.3.1889) KN„ >§i, KZ. sr., 1 Okr. Szef. Uzbr.
 506. Gadomski Feliks (26.8.1896) »f«, W. Z, Z. Uzbr.
 507. Pawłowski Stanisław Ludwik Sędzimir (7.10.1897) W. Z. Z. Uzbr.
 508. Kowalczewski Antoni (28.3.1901), Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 509. Badowicz Kazimierz (19.2.1898), Wojsk. Inst. Przeciwgaz.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 510. Melech Aleksander (9.9.1894), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 11.
 511. Kurzawa Stefan (2.9.I89I), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 7.
 512. Hołowacz Józef (10.3.1896) >§(, KZ. sr.. W. Z. Z. Uzbr.
 513. Wiśniewski Marjan Adam (13.12.1896). 7 Okr. Szef. Uzbr.
 514. Waszak Jan (11.6.1887), Szk. Zbrojm.
 515. Żukowski Bohdan (16.9.1897), W. Z. Z. Uzbr.
 516. Wojtczak Piotr Paweł (29.6.1898) inż. MN.. Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 517. Busz Zygmunt (21.4.1892), Wojsk Zakł. Pirotechn.
 518. Bukowski Stefan (14.7.1893), W. Z. Z. Uzbr.
 519. Marynowski Zdzisław (12.9.1900) KZ. sr., Szk. Gaz.
 520. Grygosiński Stanisław (30.11.1892) inż., W. Z. Z. Uzbr.
 521. Rutta Edward (21.9.1897), Inst. Bad. Mat. Uzbr.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 522. Michno Michał (6.7.1898) >g*l, Gł. Skł. Uzbr. Nr. 1.
 523. Zaborowski Władysław (18.6.1900) MN., KZ. sr., K. O. P.
 524. Zabłocki Józef Zenon (3.1.1899), Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 525. Łopiński Józef (18.3,1896), Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
 526. Łopatto Edward (1.4.1891) KZ. sr., Warszt. Amun. Nr. 1.
 527. Kamiński Romuald Wacław (31.1.1888) KN. z m. Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 528. Pasternak Henryk (19.1.1899) KN., I#I4, 10 Okr. Szef. Uzbr.
 529. Bogusławski Antoni I (25.2.1894) Inż., W. Z. Z. Uzbr.
  PORUCZNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 530. Duczyński Juljan Jan (24.6.1892), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 6.
 531. Biarski Jan (29.7.1894), Pom. Skł. U*br. Nr. 10.
 532. Wąsik Franciszek (1.4.1896), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 9.
 533. Tańkowski Karol (4.11.1892), Warsz. Am. Nr. 1.
 534. Gozdecki Witalis Wojciech (29.3.1893), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 11.
 535. Jursz Stanisław (26.12.1897), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 7.
 536. Lemieszek Feliks (30.8.1894), 2 Okr. Szef Uzbr.
 537. Krzyżanowski Marjan I (12.5.1894), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 2.
 538. Arcisz Tadeusz Ludwik (27.10.1896) KN., Pom. Skl. Uzbr. Nr 2.
 539. Karpiński Władysław IV (15.2.1898). Pom. Skł. Uzbr. Nr. 9.
 540. Baranowski Jan I (19.8.1891) MN., KZ. sr., Szk. Gaz.
 541. Wirth Władysław (9.9.1888), Szk. Zbrojm.
  Nr. 1.
  »
  Lista Starszeństwa Ofłc. Zaw Uzbrojenia — Porucznicy
 542. Jasiński Ignacy (22.7.1896) l*2k w dysp. d-cy O. K. VIII.
 543. Godlewski Władysław Witold (16.2.1898), 8 Okr. Szef. Uzbr.
 544. Burakowski Eugenjusz Mikołaj (3.12.1899), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 10.
 545. Burski Antoni (6.2.1895) MN., Szk Zbrój.
 546. Jachimowicz Aleksander (1.8.1897) HK Gł. Ski. Uzbr. Nr. 1.
 547. Korzeniowski Antoni II (27.4.1897), W. Z. Z. Uzbr.
 548. Dworakowski Zygmunt (10.10.1898) ^2, W. Z. Z. Uzbr.
 549. Wodziński vel Wodzyński Stanisław (18 5.1895), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 9.
 550. Zakrzewski Adam II (6.12.1894), W. Z. Z. Uzbr.
 551. Cywiński Stanislaw (29.5.1895), Inst. Bad. Mat. Uzbr.
  Starszeństico z dniem 1-go Lipca 1919 r.
 552. Preiss Edward Ryszard (26.12.1896), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 10.
 553. Tomkiewicz Włodzimierz (3.6.1893), Gł. Skł. Uzbr. Nr. 2.
 554. Splrydowicz Włodzimierz (11.1.1838) 3, MN., W. Z. Z. Uzbr.
 555. Krzywiec Walerjan (1.9.1891) hj§<i, Warszt. Amun. Nr. 1.
 556. Kulbowski Jan (1.11.1896), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 3.
 557. Filipkowski Mieczysław (22.8.1888), 8 Okr. Szef. Uzbr.
 558. Godlewski Jan (16.1.1890), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 9.
  Starszeństwo z dniem 1-go maja 1920 r.
 559. Frejszmidt Roch Marjan (16.8.1895), W. Z. Z. Uzbr.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1920 r.
 560. Urban Władysław III (3.3.1899), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 11.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1920 r.
 561. Wojciechowski Piotr (11.2.1896) Wojsk. Inst. Przeciwgaz.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1920 r.
 562. Żulikowski Mieczysław Marcin (29.10.1897) Pom. Skł. Uzbr. Nr. 4.
 563. Bensdorff Alfred Józef (6.2.1899) 1^13, Pom. Skł. Uzbr. Nr. 4.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1920 r.
 564. Zieliński Antoni (24.4.1895), Zbrój. Nr. 2.
 565. Juszczyński Jerzy (24.4.1900) KZ. sr.f W. Z. Z. Uzbr.
 566. Zeldcl Edward (9.2.1890), Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
 567. Dobkiewicz Bolesław (25.3.1887), Szk. Pchor. Art.
 568. Zablotny Mateusz (17.2.1887), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 6.
 569. Dorolyński Antoni (1.5.1694), Gł. Skł. Uzbr. Nr. 1.
 570. Jakś Wincenty (9.7.1889), Gł. Skł. Uzbr. Nr. 2.
 571. Machcewicz Władysław (21.5.1898) KN. z miecz., ►J*3, Zbrój. Nr. 2.
 572. Gniazdowski Eugenjusz (29.9.1889), W. Z. Z. Uzbr.
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1921 r.
 573. Papierski Jan (19.6.1897), KZ. WLśr., 9 Okr. Szef. Uzbr.
  Starszeństwo z dniem 1-go marca 1921 r.
 574. Pęczak Władysław (28.6.1898), Gł. Skł. Uzbr. Nr. 4.
  303
  Starszeństwo z dniem 1-go kwietnia 1921 r.
 575. Berecki Jan (25.8.1892), Gł. Skł. Uzbr. Nr. t.
  Starszeństwo z dniem I-go czerwca 1^21 r.
 576. Chmura Franciszek IV (11.5.1899), W. Z. Z. Uzbr.
 577. Ruśkiewicz Jan Romuald (11.5.1898) 1*^1, Szk. Zbrojni.
 578. Langiewicz Wojciech (8.8.1895) Pom. Skł. Uzbr. Nr. 8.
 579. Śliwiński Włodzimierz (8.10.1898), K. O. P.
 580. Lipiński Jan 111 (22.3.1896), Szk. Gaz.
 581. Duszkiewicz Stanisław (13.1.1900), W. Z. Z. Uzbr.
  Starszeństwo z dniem 1-go października 1921 r.
 582. Gillern Bronisław Edward (31.8.1892) KZ. sr., Inst. Bad. Mat. Uzbr.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1922 r.
 583. Piwakowskl Feliks (28.12.1898) >$«, Zbrój. Nr. 2.
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1922 r.
 584. Wójcikowski Kazimierz (18.2.1900) wjł, Pom. Skł. Uzbr. Nr. 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go marca 1922 r.
 585. Łapiński Witold j(31.7.1895), Gł. Skł. Uzbr. Nr. 4.
 586. Sydry Mieczysław Euzebjusz (24.12.1896), lnst. Bad. Mat. Uzbr.
 587. Weiss Jan Tymoteusz (24.1.1900), Szk. Zbrojm.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1922 r.
 588. Tokarz Andrzej Feliks (9.12.1900), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 3.
 589. Muchnicki Stanislaw Feliks (6.4.1898), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 2.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1922 r.
 590. Wasilewski Tadeusz II (5.1.1896), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 9.
 591. Modrzejewski Jan (24.6.1896), s. n. do 30. 4. 1933 r.
  Starszeństwo z dniem 1-go września 1922 r.
 592. Siedlanowskl Romuald (3.2.1898), W. Z. Z. Uzbr.
  Starszeństwo z dniem 1-go października 1922 r.
 593. Komorowski Wincenty (19.7.1897) MN., Zbrój. Nr. 2.
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1922 r.
 594. Orzechowski Wacław (19.9.1900), Szk. Zbrojm.
 595. Świątek Stanisław (8.5.1897), W. Z. Z. Uzbr.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1922 r.
 596. Raczkowski Juljan (4.12.1887) MN., W. Z. Z. Uzbr.
 597. Kulbabiński Aleksander (i 1.2.1894), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 3.
  304
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Uzbrojenia — Porucznicy
 598. Śmigielski Stanisław (27.9.1887), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 10.
 599. Cajzner Stanisław (25.9.1889), Gł. Skł. Uzbr. Nr. 2.
 600. Glazińskl Józef (21.1.1891), Warszt. Am. Nr. 1.
 601. Tomaszek Jan Władysław Przemysław (27.1.1889), Pom. Skł. Uzbr. Nr. 1.
 602. Waszkiewicz Jan (2.3.1897), Kadra Warszt. Am. Nr. 3.
  8- Vogel Franciszek (9.9.1897), Gł. Skł. Uzbr. Nr. 1.
 603. Skibiński Zygmunt (27.4.1898), W. Z. Z. Uzbr.
 604. Czapski Wincenty (27.1.1887) inż., 4 Okr. Szef. Uzbr.
 605. Sieczyński Stanisław (16.7.1894), Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 606. Krzywdziński Józef (18.2.1890), Gł. Skł. Uzbr. Nr. 1.
 607. Stankiewicz Gerard (24.9.1890), Gł. Skł. Uzbr. Nr. 3.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1923 r.
 608. Torbus Władysław (14.5.1898), Szk. Gaz.
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1923 r.
 609. Lech Daniel (3.1.1900), Zbrój. Nr. 2.
  Starszeństwo z dniem 1-go marca 1923 r.
 610. Więckowski Stanisław I (24.4.1891) inż. 8 Okr. Szef. Uzbr.
 611. Hoszowski Kazimierz (25.5.1901) KZ. sr.. Zbrój. Nr. 2.
 612. Malinowski Janusz (26.7.1899), W. Z. Z. Uzbr.
  Starszeństwo z dniem 1-go kwietnia 1923 r.
 613. Sebowicz Tadeusz (8.11.1897) »jjg«, MN., W. Z. Z. Uzbr.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 614. Radwan Janusz (18.9.1901), Szk. Gaz.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1924 r.
 615. Patrzykąt Stanisław (13.11.1899) 1^C5, Pom. Skł. Uzbr. Nr. 1.
 616. Zieliński Adam (27.1.1898) Jtjffl, Szk. Gaz.
 617. Łuczay Marjan (19.9.1899) Pom. Skł. Uzbr. Nr. 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1924 r,
 618. Winiarczyk Teodor (30.3.1895), Gł. Skł. Uzbr. Nr. 4.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1925 r.
 619. Pociej Stanisław II (25.9.1898) inż. »$1, W. Z. Z. Uzbr.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1925 r.
 620. Pietruszewski Tadeusz (7.3.1900), W. Z. Z. Uzbr.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 621. Tułodzieckl Zdzisław (24.12.1902), na studjach politechn.
 622. Dymowski Kamil (6.7.1902), Wojsk. Inst. Przeciwgaz.
  Starszeństwo z dniem 31-go sierpnia 1926 r.
 623. Kozłowski Florjan (24.4.1900), Szk. Zbrojm.
  Starszeństwo z dniem 1-go listopada 1926 r.
 624. Pogorzelski Wiktor (20.12.1899), na studjach politechn.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1927 r.
 625. Kochański Stanisław (26.10.1892) 10 Okr. Szef. Uzbr.
  j. Dotkiewicz Józef Kazimierz (21.1.1898), Szk. Zbrojm.
 626. WyhowskI Jerzy (18.2.1904), Inst. Bad. Mat. Uzbr.
 627. Paszkowski Bronisław (21.1.1898), Szk. Gaz.
 628. SrebrzyńskI Jan (24.2.1899), Dep. Uzbr. M. S. Wojsk.
 629. Kruk Władysław (9.4.1896), Szk. Zbrojm.
 630. Trybulski Alfred Maksymiljan (7.2.1898), Gł. Skł. Uzbr. Nr. 3.
 631. Chla Jan (9.12.1890) >§ä, Pom. Skł. Uzbr. Nr. 8.
 632. Polltyński Józef (18.1.1893) >J« 4, 10 Okr. Szef. Uzbr.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1928 r.
 633. Wołągiewicz Marjan Saturnin (14.2.1906), na studjach politcchn.
 634. Lubinkowski Olgierd Andrzej (18.10.1904), na studjach politechn.
 635. Gotofit Jan (10.12.1903), na studjach politechn.
 636. Czarnecki Stefan (23.8.1901) W. Z. Z. Uzbr.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1929 r. ’ ,
 637. Mazgis Stanisław (17.9.1903), na studjach politechn.
 638. Kosiba Tadeusz Stefan (14.12.1905), na studjach politechn.
 639. Nowiński Kazimierz (3,2.1905), Wojsk. Inst. Przeciwgaz.
  Starszeństwo z dniem 1-go grudnia 1929 r.
 640. Mielczarski Władysław (5.6.1896) inż., Wojsk. Wytw. Sprzętu Przeciwgaz.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 641. Sowiński Zbigniew Ludwik (23.1.1901), Zbrój. Nr. 2.
 642. Jarzębiński Stanisław Karol (22.9.1905), na studjach politechn.
 643. Górski Bojomir Michał (28.1.1904), na studjach politechn.
 644. Pech Wacław (28.12.1903), na studjach politechn.
 645. Koss Józef Tadeusz (20.3.1907), na studjach politechn.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 646. Więckowski Rudolf (2.10.1892) >$5, KN., ^i, Szk. Zbrojm.
 647. Filleborn Włodzimierz Michał (31.3.1901), Wojsk. Inst. Przeciwgaz.
 648. Rymwid-Mickiewicz Józef, (1.10.1900) inż. w dysp. szefa Dep. Uzbr. M. S.
  Wojsk.
 649. Rogoziński Czesław (7.9.1906), na studjach politechn.
 650. Mrozowski Józef (20.1.1902), na studjach politechn.
  PODPORUCZNICY Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1929 r.
 651. Rozwadowski Marjan Mieczysław (10.12.1906), na studjach politechn.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1930 r.
 652. Wizór Bolesław (18.3.1905), na studjach uniw.
  20
  307
  Korpus oficerów sądowych
  Lista starszeństwa.
  PUŁKOWNICY
  Starszeństwo z dniem I-go czerwca 1919 r.
  Saski Edward Józef (23.9.1882) KZ. zł., N. S. W.
  Starszeństwo z dniem I-go stycznia 1927 r.
  Kiełbiński Adam Karol (24.12.1886) dr. KN., >Jm4, KZ. zł.^N. S. W.
  Starszeństwo z dniem I-go stycznia 1931 r.
  Petrażycki Tadeusz (15.8.1885) J^5. 1^4, >|«, KZ. zł., N. S. W.
  Cięciel Stanisław (2.11.1885) dr. KZ. zł., N. S. W.
  Przywara Michał (10.2.1886) dr. KZ. zł., N. S. w.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
  Buszyński Marjan Kazimierz (1.2.1885) dr. KZ. zł., Dep. Sprawiedl. M. S. Wojsk. Maresch Teofil Karol (1.8.1888) KN., J$<12, KZ. zł., z-ca szefa Dep. Sprawiedl.
  M. S. Wojsk.
  PODPUŁKOWNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
  Jakubowski Tadeusz Kazimierz Alojzy (12.8.1891) dr. )^C5, KN., *f«2, s. n. Kamiński Tadeusz Stefan (21.12.1889) dr. KN., )JJc4, )^I2, p. o. prok. przy
  N. S. W.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
  Zozuliński Kazimierz Ferdynand (12.6.1885), szef W. S. O. Nr. I.
  Gedke Antoni (13.6.1887) 2, KZ. zł., Prok. przy N. S. W.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
  Raczyński Kazimierz I (2.3.1885), Prok. przy N. S. W.
  Rumiński Zygmunt Piotr (30,7.1889) *j»ifl4, KZ. zł., Prok. przy N. S. W.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
  Eustachiewicz Stanisław Zygmunt (1.11.1883) KN., ►!«, KZ. sr., szef W. S. O. Nr. II.
  Matuszek Franciszek Wojciech (22.1.1886), szef W. S. O. Nr. X.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Sądowych—Podpułkownicy—Majorowie
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 653. Szymonowicz Kailkst Marceli Władysław (5.2.1884) KZ. zł., szef W. 5. O. Nr. V.
 654. Wróblewski Stanisław Edmund (10.10.1883) KZ. zł., szef W. S. O. Nr. IV.
 655. Lisowski Konstanty (22.2.1887) KZ. zł., szef W. 3. O. Nr. IX.
 656. Müller Karol Ludwik (20.9.1885) KZ. zł., szef W. S. O. Nr. VI.
 657. Sożyński Karol Ludwik (30.7.1880) >|«, KZ. zł., szef W. S. O. Nr. III.
 658. Dąbrowski Jan Zygmunt I (26.1.1890) dr. KN. ^<2, KZ. zł., prok. przy W. 5. O.
  Nr. VI.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 659. Medwicz Roman Zbigniew Józef (26.1.1887) dr., szef W. S. O. VIII.
  2: Górecki Adam Franciszek (15.12.1892) dr. KN., KZ. zł., prok. przy W. S. O.
  Nr. I.
 660. Matzner Bolesław (6.2.1889) dr., KZ. zł., Dep. Sprawiedl. M. S. Wojsk.
 661. Katke Kazimierz Stanisław Józef (15.11.1885) KZ. sr., szef W. S. O. Nr. VII.
 662. Słowikowski Kazimierz Marjan Marceli (2.2.1887) KZ. sr., Dep. Sprawiedl.
  M. S. Wojsk.
  MAJOROWIE
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 663. Lambert Feliks Franciszek (20.9.1891), W. S. O. Nr, VIII.
 664. Skrzywan Wincenty Antoni (26.8.1886) KZ, zł., MN., W. S. O. Nr. I.
 665. Nuckowski Ignacy (22.1.1885) dr. KZ. zł., W. S. O. Nr. V.
 666. Godlewski Mieczysław (7.2.1891) >§«!, KZ. sr., W. S. O. Nr. I.
 667. Mikuliński Stanisław Bolesław (2.3.1892), W. S. O. Nr. VII.
 668. Duczymiński Jan (8.2.1888) dr., KZ. zł., Prok. przy W. S. O. Nr. VI.
 669. Wałęga Longin (2.3.1889) dr., KZ. sr., prok. przy W. S. O. Nr. VII.
 670. Wyszomirski Tadeusz (24.11.1800), KN., W. S. O. Nr. I.
 671. Krynicki Jan Franciszek (13.12.1887), W. S. Rej. Lwów.
 672. Jaskólski Tadeusz Ludwik (28.10.1888), KN., prok. przy W. $. O. Nr. IV.
 673. Tesznar Józef Marjan (15.5.1887), KZ. z!., prok. przy W. S. O. Nr. IX.
 674. Szajner Stanisław Jan (25.4.1887), W. S. O. Nr. X.
 675. Smereczański lgnący (31.1.1888), W. S. o. Nr. vi.
  Starszeństwo z dniem l~go lipca 1919 r.
 676. Matysek Tadeusz Józef (17.9.1891) dr., KZ. zł., prok. przy W. 5. O. Nr. VIII.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 677. Żuk-Rybicki Tomasz Marjan (12.9.1893) if«, K. O. P.
  2 Borawski Zygmunt Andrzej (10.11.1888) dypl., 3^t5, >$42, KZ. zł., W. S. Rej. Warszawa
 678. Burnatowicz Roman Apolinary (7.4.1891) l$H, KZ. zł., W. S. O. Nr. X.
 679. Różycki Władysław II (8.10.1891) KZ. zł., MN., W. S. O. Nr. V.
 680. Biela Kazimierz Stefan (3.8.1888), W. S. O. Nr. X.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 681. Albert Stanisław (22.2.1891) dr., W. S. O. Nr. IX.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 682. Proniewicz Władysław f14.5.1885) KZ. zł., prok. przy W. S. O. Nr. III.
 683. Olędzki Wiesław Leon Wiktor (17.10.1887), W. S. O. Nr. IV.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Sądowych — Majorowie
  309
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
 684. Raczek Jacenty (7.9.1892) dr.. &|ä4, KZ. sr., prok. przy W. S. O. Nr. X.
 685. Król Józef Jan (1.1.1889) dr., W. S. Rej. Kraków.
 686. Kawecki Jan Tytus (2.1.1889) KZ. zł., W. S. O. Nr. III.
 687. Kamiński Jan III (17.7.1892) dr., 1«$«, KZ. zł., W. S. O. Nr. II.
 688. Pruszyński Władysław (18.7.1886), W. S. O. Nr. II.
 689. Owsionka Antoni (16.1.1892) dr., 5, KN., #5, (fu, K7. zł., B. Fers. M, S.
  Wojsk.
 690. Rohm Stanisław Gustaw Aleksander (17.1.1891) 3^C5, KN., Dep. Sprawiedl.
  M. 5, Wojsk. *
 691. Porębski Tadeusz Antoni (13.8.1894) dr., KN., >|<4f KZ. zł., Dep. Sprawiedl.
  M. S, Wojsk.
 692. Urzędowski Rafał Ludwik (24.10.1891) P§«4, KZ. sr., W. S. O. Nr. VI,
 693. Rzewuski Henryk I (27.4.1891) >$<, KZ. zł., W. S. O. Nr. 1.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 694. Danysz Michał Marjan (10.12.1895) mr., wg>i2, W. S. O. Nr IX.
 695. Gotwaid Stanisław Rudolf (24.6.1893) dr., MN., prok. przy W. S. O. Nr II.
 696. Wrześniowski Tadeusz Marjan (6.9.1890) dr., Prok. przy W. S. O. Nr. IX.
 697. Wiśniewski Artur Saturnin Adam (14.12.1889) KZ. zł., D-two Floty.
 698. Welecki Jan Kazimierz (21.10.1888) dr. KZ. sr., Dep. Sprawiedl. M. S. Wojsk.
 699. Gałyński Stefan (26.1.1896) KN., >$<3, KZ. zł., Gab. Min. Spraw Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1928 r.
  I. Güntner Mieczysław Konstanty Alfons (23.10.1884) dr., prok. przy W. S. O. Nr. V.
  Starszeństico z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 700. Kudelski Stanisław (5.5.1890) MN., W. S. O. Nr III.
 701. Haas Ludwik Teodor (24.7.1891), W. S. O. Nr VIII.
 702. Cholewo Bronisław (18.3.1893) KZ. sr., W. S. O. Nr III.
 703. Chirowski Józef Kazimierz (1I.10.I894) dr. *$«, KZ. zł., MN., Prok. przy
  W. S. O. Nr. I.
 704. Sanicki – Hliniak Leopold Augustyn (I1.U.1S97) dr. ►&I2, KZ. sr.. Prok. przy
  W. S. O. Nr. V.
 705. Znamirowski Albin (8.10.1890) ^2, W. S. O. Nr I.
 706. Niemirycz Stanisław (6.5.1885), Dep. Sprawiedl. M. S. Wojsk.
 707. Małaczyński Zdzisław Aleksander (I7.5.I892) KZ. zł., Prok. przy W. S. O. Nr VI.
 708. Bogdzewicz Eugenjusz (26.8.16S9), N. S. W.
 709. Chrzan Alfred Władysław (27.10.1894) fcj<2t W. S. O. Nr VIII.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 710. Lewandowski Zygmunt Władysław (25.11.1885), W. S. O. Nr II.
 711. Midura Franciszek (3.10.1891) mr., MN., W. S. O. Nr V.
 712. Zagórski Juljan Witold (4.2.1891), W. S. O. Nr VII.
 713. Zwinklewicz Bohdan (28.6.I888\ W. S. O. Nr II.
 714. Wanicki Władysław Juljusz (27.10.1890), W. S. O. Nr VII.
 715. Michalski Benedykt Stanisław (16.11.1889), KZ. zł., Prok. przy W. S. O. Nr X.
 716. Ślizowski Kamil Zenon (20.12.1889), W. S. O. Nr IV.
 717. Hausner Alfred Wojciech (7.2.1887) KZ. sr., W. S. Rej. Łomża.
 718. Chalecki Wieńczysław (23.2.1885) KZ. sr., Prok. przy W. S. O. Nr III.
 719. Szediwy Adam Marjan (3.1.1890), Prok. przy W. S. O. Nr X.
  U. Pilecki Władysław Paweł (28.4.1893) KN., 1^, N. S. W.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 720. Borkowski Tadeusz Jan Kazimierz (9.7.1890), W. S. O. Nr. IV.
 721. Zabiegły Rafał Ignacy (13.6.1885), mr., W S. O. Nr VI.
  310
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Sądowych—Majorowie—Kapitanowie
 722. Mirzyński Władysław Marjan (5.9.1895) dr., KN., t£(, W. S. O. Nr VI.
 723. Sarnicki Kazimierz Jan Klemens (27.1.1898) dr. KN., Dep. SprawiedL
  M. S. Wojsk.
 724. Cisak Alojzy (5.8.1889) dr. KN., 1^2, Prok. przy W. S. O. Nr I.
 725. Węsierski Jerzy (16.2.1894) ^2. KZ. sr’., Dep. Sprawiedl. M. S. Wojsk.
  KAPITANOWIE
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 726. Demitrowski Władysław (2.10.1888), Prok. przy W. S. O. Nr IX.
 727. Danko Władysław (13.4.1893), W. S. Rej. Stanisławów.
 728. Schmidt Aleksander Józef (22.8.1892), Prok. przy W. S. O. Nr II.
 729. Broniewicz Leopold (27.4.1889) >$4, KZ. WLŚr., W. S. O. III.
 730. Mojżyszek Stefan Rodolf (1.7.1892) dr. ►1^2, Prok. przy W. S. O. Nr V.
 731. Taylor Robert Franciszek Edmund (1.10.1886), W. S. Rej. Warszawa.
 732. Szłapa Roman (14.7.1895) dr. )$C5, )#i, Prok. przy W. S. O. Nr VII.
 733. Drzymała Stanisław (4.7.1893) dr. Prok. przy. W. S. O. Nr VII.
 734. Pytel Andrzej Marcin (24.11.1888), W. S. O. Nr VIII.
 735. Wirth Karol (2.5.1889), W. S. Rej. Grudziądz.
 736. Antoniewicz Jan Stanisław (9.10.1890) mr., W. S. Rej. Łódź.
 737. Kaczorowski Jan (20.4.1889), N. S. W.
 738. Zieliński Jan Bolesław Marjan (7.7.1894), W. S. O. Nr. V.
 739. Menhard Stanisław Franciszek (28.4.1891), dr. MN., W. S. Rej. Bielsko. n/Śl.
 740. Mltowskl Józef (12.3.1891) dr., Prok. przy W. S. O. Nr. IV.
 741. Bielecki Marjan Zdzisław (26.5.1890) dr., Prok. przy W. S. O. Nr. 1.
 742. Koreywo Władysław (13.2.1895), W. S. Rej. Modlin.
 743. Mazanowski Stanisław (6.8.1893) mr., W. S. Rej. Bydgoszcz.
 744. Róg Jan (4.7.1891), W. S. Rej. Tarnopol.
 745. Łańcucki Ludwik Stanisław (23.8.1886), KZ. sr., W. S. Rej. Poznań.
 746. Łysik Wojciech (25.1.1890) mr., W. S. O. Nr. V.
 747. Bordolo Erwin Ludwik Herman (25.8.1890), W. S. Rej. Przemyśl.
 748. Smoła Alojzy (17.6.1887) dr., >$<, W. S. O. Nr. IV.
 749. Peszyński Konstanty (10.10.1892), Prok. przy W. S. O. Nr. III
 750. Broszklewicz Antoni Maksymiljan (8.6.1889), W. S. Rej. Częstochowa.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1919 r.
 751. Zawistowski Józef (21.12.1894) KZ. sr., W. S. O. Nr. I.
 752. Olszewski Zygmunt 1 (13.2.1887), W. S. Rej. Grodno.
 753. Szabłowski Ignacy (7.8.1887), W. S. Rej. Kowel.
 754. Piątkowski Jan Józef (2.7.1892) mr., >§4, Prok. przy W. S. O. III.
  Starszeństwo z dniem 1-go września 1920 r.
 755. Baran Andrzej (15.9.1887) Dep. Sprawiedl. M. S. Wojsk.
  V
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 756. Mianowski Kazimierz (28.8.1886), W. S. Rej. Wilno.
 757. Tabęcki Kazimierz (13.6.1887) mr., Prok. przy W. S. O. Nr. X.
 758. Bara Wacław Piotr Antoni (22.9.1891), Prok. przy W. S. O. Nr. V.
 759. Zubczewski Roman Stanisław (24.7.1896) dr., W. S. Rej. Siedlce.
 760. Madziara Jan Michał (8.8.1892) dr., W. S. Rej. Gniezno.
 761. Kaufman Władysław (22.2.1893) dr., KZ. sr., Prok. przy W. S. O. Nr. VIII.
 762. Łoziński Stanisław Alfred (11.4.1893) MN., W. S. Rej. Toruń.
 763. Krzyżanowski Jan I (7.7.1888), W. S. O. Nr. III.
 764. Trzecleckl Władysław (25.7.1892), W. S. Rej. Baranowicze.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Sądowych — Kapitanowie
  311
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 765. Rogalski Juljan (9.1.1894) mr„ Prok. przy W. S. O, Nr. VIII.
  ■2. Zawisza Bolesław Marjan (23.1.1896) dr., W. S. Rej. Kraków.
 766. Zalewski Władysław II (20.2.1896) mr. W. S. O. Nr. IX.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 767. Staniszewski Zygmunt Hilary (14.1.1892), Prok. przy W. S. O. Nr. I.
 768. Chrzanowski Eustachy (3.10.1888), W. S. Rej. Lida.
 769. Majewski Zdzisław Marjan t.22.2.1895) mr., KN., k{*2, KZ. sr., Prok. przy W.S.O. Nr. I.
 770. Hoszowski Józef II (13.7.1897) mr., KZ. sr., W. S. Rej. Równe.
 771. Tarczewski Arnold (22.7.1891) dr., W. S. Rej. Skierniewice.
 772. Świtkowski Wacław Bogusław (8.10.1900) dr. KZ. sr., W. S. Rej. Lwów.
 773. Brycki Mieczysław (13.4.1893), W. S. O. Nr. IV.
 774. Wilk Jan Kazimierz (15.2.1892) dr., sjt, W. S. Rej. Lublin w Zamościu.
 775. Chudziakiewicz Mikołaj (18.1.1895) dr., 5, s$T2, W. S. O. Nr. X.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.
 776. Li lej ko Józef (5.10.1891), W. S. Rej. Brześć n/B.
 777. Bietkowskl Tadeusz Adolf (30.7.1895) 2, KZ. sr., Prok. przy W. S. O. Nr. VI.
 778. Wolanin Władysław Ignacy (17.7.1897), W. S. O. Nr. 1.
 779. Bukietyński Władysław Marceli (18.6.1889), Prok. przy W. S. O. Nr. IX.
 780. Kwieciński Stanisław Zdzisław (21.5.1890) dr.., W. S. O. Nr. I.
 781. Serafin Jan 11 (29.8.1895) dr., Prok. przy W. S. O. Nr. 1.
 782. Kochmański Stanisław Marjan (10.12.1899) dr., KZ. sr., W. S. O. Nr. I.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 783. Rejman Jan (23.6.1896) mr. KN., Prok. przy W. S. O. Nr. i.
 784. Szczepański Jan I (26.10.1893), Prok. przy W. S. O. Nr. II.
  Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1928 r. 11′
 785. Stach Jan Antoni (22.5.1891) dr., W. S. O. Nr. IX.
 786. SerbeńskI Feliks (31.1.1897) dr. J^C5, ^4, Prok. przy W. S. O. Nr VI.
 787. Kulikowski Aleksander (17.3.1894) )J(5, !■$<, Prok. przy W. S. O. Nr. VIII.
 788. Ćwiertnia Józef (4.2.1894) *Ji, Prok. przy W. S. O. Nr. II.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.
 789. Kędzierski Czesław (18.7.1892), W. S. Rej. Jarosław.
 790. Bross Juljusz Zbigniew (14.12.1896) mr., W. S. O. Nr. 1.
 791. Stankiewicz Teofil Michał (15.11.1897) mr. KZ. sr., W. S. Rej. Kielce.
 792. Grudziński Otton Roman (21.9.1897) mr., W. S. Rej. Kalisz.
 793. Cybul Eugenjusz (24.12.1895) mr., W. S. Rej. Warszawa.
 794. Sójka Telesfor (22.10.1893), mr., KN., Dep. Sprawiedl. M. S. Wojsk.
 795. Sumowski Roman Feliks Joachim Stanisław (28.6.1897), W. S. Rej. Katowice.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.
 796. Gawroński Kazimierz ii (27.11.1898) mr., KN., W. S. O. Nr. I.
 797. Tromszczyński Wiktor (20.12,1895) mr., Prok. przy W. S. O. Nr. IV.
 798. Marciniak Stefan (26.12.1895) mr. *f«l, N. S. W.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 799. Hrach Edward Antoni (15.6.1899) mr. W. S. O. Nr. X.
 800. Szymnszklewlcz Józef Stanisław (23.2.1896) dr., Prok. przy W. S. O. Nr. II.
  312
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Sądowych — Porucznicy
 801. Downarowicz Witold (6.1.1897) mr. KZ. Sr., W. S. O. Nr. VII.
 802. Majewski Jan I (12.9.1893) mr., fcjSk, W. S. O. Nr. II.
 803. Blaut Antoni (8.12.1899) mr., W. S. O. Nr. VIII.
  PORUCZNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1920 r.
 804. Świadkowski Antoni (12.6.1899) dr., $42, KZ. sr., W. S. Rej. Katowice.
  Starszeństwo z dniem 1-go lutego 1924 r.
 805. Krupa Kazimierz (9.12.1899) mr. W. S. O. Nr. V.
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1924 r.
 806. Smoleński Tadeusz (3.5.1898) mr., Prok. przy W. S. O. Nr. III.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1925 r.
 807. Duszyński Henryk (23.11.1899) mr., W. S. O. Nr. III.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r,
 808. Adamczyk Leon (27.3.1901) mr., Prok. przy W. S. O. Nr. IV
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Intendentów—Pułkownicy—Podpułkownicy 313
  Korpus oficerów intendentów
  Lista starszeństwa.
  PUŁKOWNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 809. Barzykowski Stanisław Feliks (17.7.1884) mr. KN., *-i2, KZ. zł., insp. techn. int.
  Starszeństieo z dniem 1-go lipca 1923 r.
  i. Masny Karol I (27.12.1887) KN., ^C4, >|<2, KZ. zl., szef Dep. Int. M. S. Wojsk. Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r. i. Rudolf Karol Stefan (8.12.1SS6) dr. KN. >^2. KZ. zł., I. z-ca szefa Dep. Int. M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 810. Guzik Franciszek I (16.3.1884) KZ. zł., kier. Centr. Zaop. Int,
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 811. Stypułkowski Henryk Gracjan (23.12.1892) KN. 1^2, KZ. zl. kler Inst. Techn. Int.
 812. LeŚ Stanisław (22.9.1892) KN. KZ. zł., szef int. O. K. I.
 813. Witek Ignacy (4.1.1889) KZ. zł., szef int. O. K. VI.
  PODPUŁKOWNICY
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 814. Miodoński Szymon (22.6.1889) KN., ł^i. KZ. zł., szef int. O. K. V.
 815. Kościelny Władysław (1.6.1888) mr., szef Int. O. K. III.
 816. Kalinowski Eugeniusz Józef (17.8.1887) KN. !■$«, Dep. Int. M. 5. Wojsk.
 817. Muller Ignacy Stefan (29.2.1886), KZ. zł., K. O. P.
 818. Dąbrowiecki Eustachy Jan Karol (23.10.1892) KN.. >$44. KZ. zł., szef int.
  O. K. VII.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 819. Chudzik Marjan Władysław (9.4.1885) >fj<, kier. Centr. Odb. Kier. Centr. Zaop. Int.
 820. Fonferko Tadeusz Władysław Wojciech (24.4.1892) KN. !>’§4 2, Szef. Int. O. K. X.
 821. Ogonowski Antoni (7.3.1886), z-ca kier. Centr. Zaop. Int.
 822. Burgieł Michał (11.3.1895) wf<2, szef Int. O. K. II.
 823. Kania Karol (30.3.1892) inż. KN., #5, KZ. z!., s. n. do dn. 31.7.1932 r.
 824. Swoboda Emil Marjan Piotr (6.11.1887), szef int. O. K. IV.
 825. Diduch Kazimierz (24.4.1887) KN. KZ. zł., Kier. Centr. Zaop. Int.
  314 Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Intendentów — Podpułkownicy — Majorowie
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1925 r.
 826. Kosiba Adam Antoni (26.10.1893) KN., #5. i$*4, KZ. zł., szef int. O. K. IX.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.
 827. Bosak-Pakowski Zenon (22.1.1890) KN., l-*W3, kier. K. A. P. Kier. Mar. Woj.
 828. Pawlikowski Ludwik II (13.11.1896) KN., >1«, KZ. zł., szef sł. int. Kier.
  Mar. Woj.
  Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.
 829. Goebel Władysław II (9.6.1894) fjfo, szef. Int. O. K. VIII.
 830. Partyka Kazimierz (9.1.1890) KN., Kier. Centr. Zaop. Int.
 831. Burnagel Stanisław Michał (20.9.1896) KN., >§9, KZ. sr., Szef. Int. O. K. IV.
 832. Zych Jan Franciszek (8.10.1893) 5, KN., ^4, Szef Int. O. K. I.
 833. Czerny Stanisław (10.8.1889), KN., )^13. KZ. zł., Szef Int. O. K. VII.
  MAJOROWIE
  Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 834. Bezwiński Tadeusz (23.10.1888) Inż., deleg. Kier. Centr. Zaop. Int. w Drohobyczu
 835. Bukowczan Józef (3.3.1887) *$«, MN. 6 dyw. piech.
 836. Lorenc Michał (25.9.1887), Szef Int. O. K. II.
 837. Wróblewski Władysław (26.8.1891) KN. #1, KZ. zł. W. S. Woj.
 838. Zachorowski Mieczysław Adam (24.10.1888) >|m2, Szef Int. O. K. V.
 839. Gruszka Augustyn (28.8.1896) KN., )&5, >|<4, Dep. Int. M. S. Wojsk.
 840. Szelepin Leon Lesłąw (21.10.1888) >f‘I3, Szef Int. O. K. III.
 841. Grabowski Alfred Feliks Zygmunt (12.10.1887) KZ. zł., Dep. Int. M. S. Wojsk.
 842. Wierzbicki Michał (13.8.1890) KN., >8«., KZ. sr, Dep. Int. M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1919 r.
 843. Dąbrowski Tadeusz Ignacy Maciej (5.1.1895) kier. K. A. P.. M. S. Wojsk.
  Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 844. Indyk Walenty (6.1.1895) KN., ^2. KZ. zł.. Dep. Int. M. S. Wojsk.
 845. Fleszar Stanisław I (4.11.1889) KN. *f>2, kier. Kom. Nadz. Techn. Int. Poznań.
 846. Zygmunt Walenty (13.2.1894) )$*!, KZ. zł., Szef Int. O. K. VIII.
 847. Florek Wincenty (11.10.1890), B. Węgl. Katowice.
 848. Prymon Andrzej (3.1.1889) KN., W. I. G.
 849. Berger Tadeusz Józef (30.8.1892) KN., I#, KZ. zł., Szef Int. O. K. X.
 850. Kycia Kazimierz Władysław (26.9.1894) KN. fj* 4, Kier. Centr. Zaop. Int.
 851. Misky Wiktor Stefan Marjan (8.9’1890) KN. 5, >|*. KZ. sr.. Szef Int. O.
  K. III.
  Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 852. Czerny Karol Marjan Franciszek (10.10.1895) »§9, KZ. zł., s. n. do 30.6.1932 r.
 853. Wissmüller Stanisław Rudolf (29.3.1888), Szef Int. O. K. VII.
  Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Intendentów — Majorowie — Kapitanowie 315
 854. Staff Alfred Władysław (10.6.1893) KN. KZ. zł., kurs. int. W. S. Woj.
 855. Gliwa Ignacy (3.2.1890) dr. KZ. zł., MN., Szef Int. O. K. VI.
 856. Piechura Jan (19.11.1894) KN. >jg»i4, KZ. zł., Szef Int. O. K. II.
 857. Pajerski Jakób (5.7.1895) 5, ^ 4, KZ. sr., Dep Int. M. S. Wojsk.
 858. Monsig Klemens (26.12.1889), Szef Int. O. K. VI.
 859. Drewniak Jan Franciszek (4.9.1891) KN. >§*, KZ. zł., Dep. Int. M. S. Wojsk.
 860. Głogowski Stanisław (1.2.1889) KZ. sr.t kier. Kom. Nadz. Techn. Int. Warszawa
  Starszeństwo z dniem l-go lipca 1925 r.
 861. Staufer Stanisław (4.11.1896) ^ 2, Szef Int. O. K. IV.
 862. Ciepiela Leon Adam (12.6.1893) W&12, Szef Int. O. K. II.
 863. Kornaus Władysław (13.11.1889) MN. kier. Kom. Nadz. Techn. Int. Kraków
 864. Piórkowski Antoni (2.1.1889) KZ. srM K. O. P.
 865. Senkowski Alfons Marja (18.12.1888), Szef Int. O. K. V.
 866. Filipczyk Jan Karol (22.1.1887) KN., KZ. zł.. Szef Int. O. K. IX.
 867. Kordzik Mieczysław Antoni (1.1.1888) mr. KZ. zł., Szef Int. O. K. I.
 868. Langner Adam Gwido (7.10.1892) KZ. zł., Szef Int. O. K. VI.
 869. Udziela Mieczysław Karol (20.1.1894) dr. KN. Dep. Int. M. S. Wojsk.
 870. Kubala Władysław Franciszek Ferdynand (26.1.1891), KN. Szef Int. O. K. I.
 871. Gawron Jan Gabrjel (7.3.1895), Szef Int. O. K. X.
 872. Sulatycki Paweł Tadeusz Alfred (9.5.1892) KZ. zł.. Szef Int. O. K. IX.
 873. Schwarz Jan (24.6.1888) KZ. sr., Szef Int. O. K. VII.
  Starszeństwo z dniem l-go stycznia 1930 r.
 874. Heller Stanisław (9.8.1894) mr. 5, KN., $5, 4, Dep. Int. M. S. Wojsk
  Starszeństwo z dniem l-go stycznia 1932 r.
 875. świątek Ludwik (5.4.1894) KN., KZ. sr., Dep. Int. W. S. Wojsk.
 876. śliwa Stanisław (30.10.1894) 3, wydz. wojsk. M. S. Wewn.
 877. Bezeg Filip Henryk (26.5.1895) KN., KW. 3, KZ. sr., Gł. Kmda Zw. Strzel.
 878. Pachel Stanisław (23.1.1896) KN., wj-l 8, KZ. sr., Dep. Int. M. S. Wojsk.
 879. Czernihowski Feliks Czesław (13.1.1894) ^(5, ^4, MN., KZ. sr., B. Pers.
  M. S. Wojsk.
  KAPITANOWIE
  Starszeństwo z dniem l-go czerwca 1919 r.
 880. Śliwa Roman Józef (1.2.1893) >$*, KZ. sr., sam. ref. wojsk. Min. Roln.
 881. Majewski Wilhelm Mieczysław (5.6.1892) dr., Dep. Int. M. S. Wojsk.
 882. Matek Władysław Leon (6.10.1891) KN., ^ 2, 27 dyw. piech.
 883. Chuchla Wojciech (6.2.1895) dr., KN., >;f«, Dep. Int. M. S‘ Wojsk.
 884. Kamiński Stefan II (28.12.1896), KN. Szef Int. O. K. IV.
 885. Głowacz Stefan (23.12.1891) mr., Kier. Centr. Zaop. Int.
 886. Jacek Mieczysław Kazimierz (1.1.1888), Szef Int. O. K. VIII.
 887. Zauderer Stanisław (12.4.1892) mr.. Szef Int. O. K. VI.
 888. Urbański Henryk Piotr Florjan (4.5.1895) mr. prakt. sąd. w W. S. O. Nr; VI.
 889. Wirth Rudolf Marjan (25.3.J887), 15 dyw. piech.
 890. Banek Stanisław (5.3.1892) ^ 4, 8 dyw. piech.
 891. Slanlna Franciszek Ksawery (28.4.1887), K. O. P.
 892. Barys Ignacy (13.10.1887) KN., Szef Int. O. K. V.
 893. Krzyściak Jan Alfons (18.7.1891) inż., Szef Int. O. K. VIII.
 894. Partyka Jan Jakób (6.6.1894) KN. Dep. Int. M. S. Wojsk.
 895. Porwit Władysław Wojciech (23.4.1893) 113, KZ. sr., 3 Okr. Urz. W. F. i P. W*
 896. Hojarczyk Jerzy (10.4.1894) jjg* 5, KN., 3, KZ. sr.f 2 Okr. Urz. W. F. i P. W.
 897. Michel Leon Konstanty (1.6.1896) KN., Kjjw 2, 24 dyw. piech.
 898. Imielski Piotr (28.6.1894) KN., 3, Dep. Int. M. S. Wojsk.
 899. Cieślik Stanisław (28.8.1893), 5 dyw. piech.
 900. Domański Leopold Marceli (12.2.1887), Szef Int. O. K. VI.
 901. Iwański Aleksander Józef (19.2.1892), B. Węgl. Katowice
 902. Podsiadło Piotr (23.6.1893) KN., Szef Int. O. K. I.
 903. Piekarczyk Mieczysław (2.7.1895) KN., 3, Dep. Int. M. S. Wojsk.
 904. Dąbrowski Tadeusz Emil (18.10.1694) dr., KN. KZ. sr., 5 Okr. Urz. W. F. i P. W.
 905. Bigo Stanisław Marjan (20.1.1889) KZ. sr.. Szef Int. O. K. VIII.
 906. Samek Gracjan Jan (16.5.1897) )$< 5, kurs Int. W. S. Woj.
 907. Kalita Emil Michał (26.5.1895) KN. łjd 2, KZ. sr., s. n. do 31.5.1932 r.
 908. Bardzik Marjan (5.9.1890) KN. >§«!, Szef Int. O. K. IX.
 909. Pitak Józef (11.1.1894) KN., *§«3, Kier. Centr. Zaop. Int.
 910. Pawluś Czesław Leon (8.6.1894) KN., ł^fl, Dep. Int. M. S. Wojsk.
 911. Żebrowski Jan Jerzy (30.6.1889), Szef. Int. O. K. VIII.
 912. Kiszyński Stanisław (5.5.1891), K. O. P.
 913. Kalicki Juljan Stanisław (19.2.1888) KZ. sr.. Szef Int. O. K. VIII.
 914. Witrylak Feliks Karol Władysław (12.1.1890), MN. 28 dyw. piech.
 915. Janik Jan (13.5.1895) KN.. >$M3, Szef. Int. O. K. 1.
 916. Hejmo Michał (6.9.1890), 22 dyw. piech.
 917. Wawrykiewicz Stanisław Zdzisław (17.11.1895) KN., 1*^2, Dep. Int. M. S. Wojsk
 918. Nikolski Konstanty (16.6.1889), Dep. Int. M.- S. Wojsk.
 919. Latawiec Franciszek Ksawery (27.9.1887), Kier. Centr. Zaop. Int.
 920. Zawadzki Kornel Mateusz (21.9.1893), Szef Int. O. K. II.
 921. Turek Grzegorz Stanisław (27.5.1893) KN., >§M4, KZ. sr., Państw. Urz. W. F. i P. W
 922. Wajda Stanisław I (6.5.1888) 29 dyw. piech.
 923. Strymowlcz Wiktor (6.12.1893), 9 Okr. Urz. W. F. i P. W.
 924. Kufniarz Jan (24.12.1894) MN., 20 dyw. piech.
 925. Gajewski Adam Bolesław (25.11.1888), Szef Int. O. K. VIII.
 926. Ptak Franciszek Józef (15.2.1894) *^<2, KZ. sr. Szt. Gł.
 927. Radlowicz Rajmund Karol Józef Marja (4.2.1892), Dep. Int. M. S. Wojsk.
 928. Kuśnierski Kazimierz Józef (28.11.1894) KZ. sr.. Szef Int. O. K. IX.
 929. Zieliński Jan Kanty (27.9.1889), 7 dyw. piech.
 930. Germasz Wacław Tadeusz (24.5.1889), KZ. sr. Dep. Int. M. S. Wojsk.
 931. Żelaski Stanisław (26.10.1894) mr„ KZ. sr., Dep. Int. M. S. Wojsk.
 932. Wiącek Jan (9.4.1889), 4 dyw. piech.
 933. Mielech Stanisław Feliks (29.4.1894) dr., KN., $t2, KZ. sr., Dep. Int. M. S. Wojsk.
 934. Sochacki Jan (4.11.1893), Kier. Centr. Zaop. Int.
 935. Beker Władysław Kazimierz (13.2.1891) MN., Kier. Centr. Zaop* Int.
 936. Neuman-NomarskI Zygmunt (2.12.1892), Inst. Tech.