Polski Komitet Pomocy Sanitarnej, 1914

polski komitet pomocy sanitarnej

Polski Komitet Pomocy Sanitarnej
Sprawozdanie
1914
Warszawa

Strona zawiera surowy, nieformatowany tekst w celu zapewnienia możliwości wyszukiwania pełnotekstowego poszukiwanych informacji poprzez wyszukiwarkę. Tekst może zawierać błędy maszynowe. Należy tę stronę traktować jako indeks pełnotekstowy do publikacji drukowanej w 1914 roku. W celu uzyskania oryginalnego tekstu proszę o Kontakt.

Strona główna Archiwum


Polski Komitet Pomocy Sanitarnej
Sprawozdanie
1914
Warszawa

Polski Komitet Pomocy Sanitarnej

Skład Komitetu po paru zmianach jest następujący:
Protektorka Wydziału Finansowego: Elżbieta Margrabina Wielopolska. Prezes: Zdzisław Książe Lubomirski.
Wiceprezesi: Franciszka Księżna Woroniecka i
Pełnomocnicy:
Seweryn Książe Czetwertyński.
Delegat do Komisji Ewakuacyjnej: Józef Wielowieyski.
Sekretarz Komitetu i Zastępca Delegata: Inż. Marjan Lutosławski.
Skarbnik: Andrzej Rotwand.
Członkowie Wydziałów: Henryk Biertiimpfel, Stefan Dmochowski, Dr. Stanisław Fiszer, Adw. przys. Czesław Jankowski, Fryderyk Jurjewicz, Dr. Franciszek Kijewski, Hr. Mycielska, Dr. Antoni Rząd, Maurycy Spokorny, Wanda Stokowska, Julja Świdówna, Michał Książe Woroniecki.

Na czele biura informacji stanął p. Aleksander Lipiński i prowadzi je przy pomocy panów: Kazimierza Podhorskiego-Okołówa i Stanisława Wojciechowskiego.
Biuro informacji o rannych zaczęło działać dnia 18/IX.
Interesanci otrzymywali u wejścia kartki na których wypisywali nazwisko rannego i na tej samej kartce otrzymywali odpowiedź czy się znajduje w Warszawie ranny i w jakim szpitalu; prócz tego udzielono licznych odpowiedzi listownych i tele­ graficznych (ogółem do 200 informacji dziennie).
Biuro informacji mieści się w parterowym, dostępnym z ulicy lokalu przy ul. Nie­ całej N° 3, udziela pozatem różnych informacji licznym interesantom, skierowywując ich do właściwych wydziałów lub osób.
Prócz wymienionych kierowników, pracowały w biurze informacji następujące osoby:
Przy wypełnianiu kartek i wydawaniu informacji: pp. Halina Kowalewska, Janina Lipińska, Konrad Olchowicz (junior), Stefanja Trzcińska, Zuzanna Goldfeder, Eugenja Lipińska, Eugenja Lilpop i Bohdan Wasiutyński.
Przy odbieraniu list ze szpitali: pp. Eleniecki, A. Zawadzki, Waligórski, Piotrowski, Muszalski, Konrad Wernik, Tatarkiewicz, Krupecki, Pruski, Bukaty, Cezary Podhorski-Okołów.
Przy kartotece: p. Kotschedoff.
Zorganizowaniem rozdawnictwa gazet i książek w szpitalach zajął się p. dr. Władysław Tatarkiewicz przy współudziale panów: Ulenieckiego i Bormana, oraz pań: Gorzuchowskiej i Heleny Drege.

W celu redagowania i posyłania do prasy komunikatów Komitetu, korzystano z pomocy, zaofiarowanej w tym względzie przez Sekcję informacyjno-prasową Komi­ tetu Obywatelskiego, w której pracowały osoby następujące-, pp. adw. Emil Rappaport, kierownik sekcji; J. Moczulski i Z. Zeidlerowa, sekretarze; adw. St. Car i Z. Radzie­ jowska, dyżurni.
Delegatem Komitetu do Komisji Ewakuacyjnej, utworzonej w Warszawie pod prze­ wodnictwem Generała Skoryno, był pełnomocnik Komitetu p. Józef Wielowieyski, który zorganizował osobne biuro pod kierunkiem p. Broniewskiego; pomocnikami zaś byli: pp. Bułakowski Adam, Jefremoff Leonard, Jefremoff Teofil, Jefremoff Leonard (syn), Kolberg Oskar, Kolberg Stanisław, Kurnatowski Wacław, Pieńkowski Jerzy, Podhorski- Okołów Kazimierz, Ławrynowicz Marjan, Raczyński Kazimierz, Ruszkowski Jan, Spusiń’ ski Kazimierz, Terlikowski Jerzy, Wosinski Stefan, Zychertówna Jadwiga.

Komitet pomagał do zorganizowania punktów ewakuacyjnych na dworcach kole­ jowych, którymi opiekowały się szczególnie księżna Michałowa Woroniecka i panna Wanda Stokowska, jak również mianowany przez Komitet lekarz naczelny punktów ewakuacyjnych Dr. Kazimierz Łubieński.

Początkowo, poza pomocą sanitarną, Komitet zajmował się na punktach ewakua­ cyjnych gospodarką podręczną, rozdawaniem chleba, herbaty, cukru, tytoniu i t. p., następnie, na życzenie Komisji Ewakuacyjnej, Komitet zorganizował i wziął pod swój zarząd całkowite żywienie rannych, otrzymując od władz zwrot poniesionych wy­ datków.
W tym celu ustanowiono gospodarzy w osobach:
p. Władysława Łubieńskiego na dworcu Kaliskim,
p. Apol. Kostro na dworcach Grójeckim i Wilanowskim, oraz
p. Stan. Mączewskiego na dworcu Wiedeńskim, który pozatem miał nadzór nad
dostawą produktów na inne dworce i rachunkowością tej gospodarki; na każdym dworcu była mianowana starsza siostra (p. Marja Czachowska na dworcu Wiedeńskim, p. Zofja Kuleszyna na dworcu Kaliskim, Kanoniczka p. Zofja Ośniałowska na dworcu Piotro- grodzkim i p. Kondracka na dworcu Grójeckim), których pieczy powierzony był po­ rządek gospodarczy i sanitarny na punktach.

Do zajęcia się urządzeniem tych punktów Komitet wydelegował do Jabłonny hr. Edwar­ da Tyszkiewicza, do Sochaczewa pana Wł. Łubieńskiego, do Grodziska pana Gryżewskiego, do Grójca pana Garczyńskiego, do Góry Kalwarji pana Żęczykowskiego, do Pilawy hr. Łosia.
Sekcja Sanitarna Wydziału Lekarskiego wyznaczyła do Jabłonny oddział złożony z felczera Aleksandra Nichajłowa, oraz sanitarjuszek: Szymańskiej Leokadji, Liszewskiej Janiny, Kacprowicz Marji, Kubańczyk Władysławy i Szachowskiej Marty; do Sochaczewa został wydelegowany felczer Rynas, oraz sanitarjuszki: Rynasowa Teresa, Grużewska Julja, Iwińska Marja, Liedtke Wanda, Harazińska Franciszka, Suck Walerja; do Grójca: felczer Kott, sanitarjuszki: Otto Berta, Zagrodzka Zofja, Pruszyńska Helena, Piętakiewicz Aniela, Gorajewska Elżbieta, Daniszewska Marja; do Góry Kalwarji: felczer Stamirowski, sanitarjuszki: Gruszczyńska Wanda, Majewska Aleksandra, Hauke Karolina, Duryńska- Nowak Władysława, Jarmołowicz Marja; do Pilawy: felczer Jałówka, sanitarjuszki: Żebrowska Wanda, Nowakowska Józefa, Janiszewska Helena, Kobierzycka Józefa, Ba­ lińska Eleonora, Święcka Antonina.
Posterunki te wkrótce zwinęły działalność, zostały bowiem po paru dniach ogar­ nięte przez nieprzyjaciela, wskutek czego oddziały zostały z nich wycofane. Tylko Oddział Grójecki wyjechał pod kierunkiem członka Komitetu pana Józefa Wielowiey­ skiego; otrzymawszy rozporządzenie cofnięcia się, nie zdążył ominąć wojsk niemieckich i został zatrzymany w Głuchowie, gdzie pracował przez 10 dni w pełnym wirze bitwy, zbierając i opatrując rannych, aż póki Niemcy w szybkim ódwrocie nie opuścili go.
O przebiegu męskiej akcji tego oddziału został, na życzenie specjalnego pełno­ mocnika Czerwonego Krzyża, złożony szczegółowy raport.
Prócz posterunków zamiejskich Komitet pomógł w urządzeniu i utrzymaniu po­ sterunku, założonego w b. pałacu hr. Krasińskich (gmach izby sądowej na pl. Krasińskich). Urządzeniem tego posterunku kierował ks. Michał Woroniecki, stroną gospodarczą za­ jęły się panie: Walewska Laura i Obrąpalska Adela.
Szczególnie w pociągu JMs 1003 pomoc naszych sanitarjuszek: Jarzęckiej Marji, Niepokojczyckiej Marji i Maliszewskiej Władysławy, okazała się owocną, co zaznaczyło się w podziękowaniu, otrzymanem przez Komitet od naczelnego lekarza tego pociągu.

Na czele Wydziału Lekarskiego stanęli: dr. Antoni Rząd, jako przewodniczący, i p. Wanda Stokowska, jako wice-przewodnicząca.
Wydział Lekarski składał się z trzech Sekcji: 1) Lekarskiej, 2) Sanitarnej, 3) Środków opatrunkowych.
1) Sekcją lekarską kierował dr. Rząd wraz z lekarzami etatowymi, a mia­ nowicie dr-em Juljanem Grabowskim, jako objazdowym, oraz dr-em Przemysławem Rudzkim i dr-em Władysławem Schoneichem, jako dyżurnymi. Na punktach ewakua­ cyjnych z ramienia Komitetu został mianowany dr. Kazimierz Łubieński, a na dworcu Wiedeńskim pracował dr. Jarosławski.
powstających pod egidą Komitetu, dla omówienia spraw, związanych z ich kiero­ wnictwem lekarskiem; delegatem tego zebrania do Prezydjum był dr. Franciszek Kijewski.
2) Sekcję Sanitarną prowadziła p. Wanda Stokowska, przy bezintere­ sownej pomocy pań: Wandy Kurtzówny, Heleny Mieczyńskiej, Janiny Roussówny,
Marji Jałozówny, Hanny Podwińskiej, Kazimiery Gucewiczówny. Czasowo pomagały
w tej sekcji i inne panie. Dyżury pełniono codziennie, bez wyłączenia nie­
dziel i świąt.
Materjał podstawowy sanitarny stanowiły liczne kadry, przygotowane przez pp. le­ karzy na wykładach specjalnych teoretycznych i praktycznych, formowanych przez Ko­ misję Sanitarną Sekcji Kobiecej w Komitecie Obywatelskim.
Sekcja sanitarna przyjmowała zapisy sanitarjuszek i sanitarjuszy, przyczem zwra­ cano baczną uwagę na kwalifikacje kandydatek, a mianowicie wiek (począwszy od 21 lat), świadectwa lekarskie z ukończonej praktyki, dyplomy zawodowo pracujących i t. p. — Sanitarjuszki otrzymywały legitymację i opaskę Komitetu.
Zaprowadzono katalog kartkowy personelu sanitarnego sposobem alfabetycznym z zastosowaniem podziału podług specjalności. Lista imienna personelu sanitarnego pomieszczona jest w końcu sprawozdania.
3) Sekcja Środków Opatrunkowych, prowadzona była przez pana H. Biertiimpfla który skompletował w magazynie Komitetu zapas środków leczni­ czych i opatrunkowych, oraz pilnował stałego uzupełnienia tych zapasów drogą zakupów.
Wydział lekarski odbywał swe posiedzeria co tydzień, protokóły tych zebrań pro­ wadził dr. Tadeusz Kopeć. Udział w posiedzeniach, prócz kierowników Sekcji i wy­ mienionych lekarzy, przyjmowali: Michałowa ks. Woroniecka, L. Jętkiewicz, K. Kora­ lewski i M. Lutosławski.
Na czele Wydziału Transportu rannych stali członkowie Komitetu pp. Maurycy Spokorny i Adwokat Przysięgły Czesław Jankowski, któremu Komitet powierzył zawia­ dywanie biurem wydziału. Zastępował p. Spokornego w organizacji transportu rannych p. Jan Bełdowski pomagał mu inż. Edward Dąbkowski. W pracy biurowej pomagali: pp. Stefan Porczyński, Leon Kukliński i Henryk Sieciński, pracą zaś sanitarjuszy na dworcu kierowali: pp. Stefan Marynowski, Wacław Wyczałkowski i Józef Milewski. Środkami przewo- zowemi zawiadywali: pp. Klemens Jarzębski, Wincenty Kowalik, Józef Moritz i Jan Nowicki.
Dzięki wydatnej pomocy Dyrekcji Tramwajów Miejskich, uruchomiono do obsługi rannych 14 wozów tramwajowych konnych, które za pomocą prowizorycznych torów doprowadzono do platform baraków ewakuacyjnych z jednej, a do różnych szpitali z drugiej strony. Pozatem służyły do przewożenia rannych omnibusy konne Zarządu Tramwajów miejskich (12), odpowiednio kosztem Zarządu Tramwajów przerobione, platformy konne ofiarowane przez pp.: Haberbusch i Schiele, Kometa, Michlera, Buch- mana, F. Pulsa, K. Machlejda, M. Karpińskiego, F. Jankowskiego i innych, wreszcie do­ skonale urządzony wagon konny Cesarskiego T-wa Wyścigów Konnych w Królestwie Polskiem oraz samochody, ofiarowane przez pp. Ortha, Makowskiego, Juchniewicza, Eigera, Dziewulskiego, Jasiukowicza, hr. Krasińskiego i innych. Oddziałem samochodo­ wym Komitetu zawiadywał inżenier p. Józef Zaporski; Zorganizowanie kadrów do transportu rannych Komitet po­ wierzył p. Adwokatowi Jankowskiemu.
Przewodniczącym Wydziału Prowincjonalnego P. K. P. S. jest Książę Michał Woroniecki, Sekretarzami pp. Krystyn hr. Ostrowski i Tadeusz Koźmiński, prócz tego pomagają w pracy biurowej pp. Julja Wiśniewska i Stanisław Pietraszewski.
Zadaniem Wydziału było informować prowincję co do sposobu zakładania oddzia­ łów prowincjonalnych, urządzania szpitali i utrzymywania należytego kontaktu z Komi­ tetem, wreszcie ułatwienie instytucjom prowincjonalnym stosunku z władzami i t. p.
Wobec zagarnięcia przez nieprzyjaciela znacznej połaci kraju, jak również wobec tego, że Królestwo, będąc terenem wojny, nie nadawało się do ewakuacji uzdrowieńców, działalność prowincji, poza miejscowościami, położonemi w bezpośrednim pobliżu walk, miała charakter przygotowawczy, aby módz pomieszczać w przyszłości (zamiast ich wywozić w głąb Rosji) lżej rannych, którzy wkrótce mogą wrócić do szeregów.
Komitet założył do dn. 31/X oddziały w miastach następujących z niżej wymie­ nionymi pełnomocnikami:
W Ciechanowie (pp. Mieczysław Dębski, Zygmunt Choromański, Władysław Żó- rawski). W Uniejowie (pp. dr. Wacław Strojkowski, Generał Tschirnitz, Dzierzbicki). W Kole (pp. Bronisław Welland, Pietruszewski). W Sieradzu (pp. T. Radyski, I. Leo­ pold). W Turku (pp. Ludwik Puławski, ksiądz Bliziński, Stefan Grabski).
W Łęczycy (pp. Wł. Bótticher, Stanisław Śliwiński, Stanisław Wehr). W Lublinie (pp. L. Przanowski, E. Zdziechowski, R. Zaręba). W Milanowie (Ks. Marja Czetwertyńska). W Siedlcach (pp. Władysław hr. Sobański, Józef Helbich, Marjan Kiełczewski). W Łomży (pp. Józef Lutosławski, dr. Beber, dr. Czaplicki). W Suwałkach (pp. Tadeusz Wisznicki, ksiądz Bałtruszajtys, Rużczynowicz). W Płocku (pp. Zygmunt Umiński, Jan Kar­ czewski, Stanisław Gierczyński). W Łodzi (ksiądz A. Gniazdowski, bar. M. Manteuffel, p. Findeizen). W Pabjanicach (pp. Oskar Saenger, Henryk Lipski, Antoni Suski). We Włodawie (pp. August hr. Zamoyski, Cz. Karpiński, Libiszowski). W Mińsku Mazo­ wieckim (pp. Antoni Łuniewski, Władysław Michalski, Cecylja Ceglińska). W Radomiu (pp. Kazimierz Normark, Stanisława Wroncka, Aleksy Grobicki). We Włocławku (p. Jan Zagleniczny). W Garwolinie (pp. Stanisław hr. Łoś, Tadeusz Krasowski, Wincenty Śnieszko-Błocki).
W dwuch obszernych lokalach sklepowych, w domu przy ul. Niecałej M> 3, urzą­ dzono magazyn środków opatrunkowych, przyborów szpitalnych etc., zarząd którego objął inżenier p. Lucjan Jętkiewicz; rachunkowość prowadziła p. Marjanowa Lutosławska; ekspedycją zajmowały się pp. Łączkowska, Laura Bielicka, Janina Helbichowa i p. Do- ruchowska; przyjmowanie towarów i reperację otrzymywanej bielizny załatwiały — pp. Heflichowa, Doberska, Czubalska, Marja Bielińska i Halina Przewóska.
Magazyn zapełniał się dzięki ofiarności publicznej (patrz ofiary w naturze); tylko środki opatrunkowe oraz niektóre potrzeby szpitalne uzupełniano drogą zakupu.
Pod koniec okresu sprawozdawczego p. Jętkiewicz ustąpił, a magazyn przeszedł pod zarząd Wydziału Gospodarczego, na czele którego stanął p. Tadeusz Zieliński.
Początkowo Komitet nie zamierzał załatwiać centralnie potrzeb gospodarczych szpitalii tworzyć niejako ich intendentury. Gdy jednak miastu zaczął grozić brak różnych artykułów spożywczych utworzono Wydział Gospodarczy, którego kierownikiem został p. Tadeusz Zieliński; członkami zaś p. Wanda Herse, dr. Rząd, L. Jętkiewicz, H. Bier- tumpfel i M. Lutosławski.

Wydział finansowy zorganizował się, pod protektoratem margr. Elżbiety Wielopol­ skiej, w osobach skarbnika Komitetu p. Andrzeja Rotwanda oraz p. Fryderyka Jurjewicza, przy współudziale pp. Kazimierza Olszowskiego, Franciszka Karpińskiego, Kazimierza Marendowskiego i Jerzego Meyera, zapraszanych do wydziału przy organizacji po­ szczególnych poniżej wymienionych przedsięwzięć dochodowych.

Wykaz osób pomagającym bezinteresownie w pierwszych trzech miesiącach wojny.

I. Spis imienny sanitariuszek.

Adamek Marie Adamska Stefania Adamska Wacława Adinówna Helena Adler Anna Alezandrowicz Janina Alezandrowicz Julia Kr. Ancówna Jadwiga Anlotkowska Józefa Appenceller Zof|a Arrrs Zofja Augerhofcr Karolina Aumiller Aniele Babich Leontyna Babińska Mar|a Badiorówna Janina Bagińska Matylda Gniewska Agnieszka owska Antonina Balcarowska Waterja Balcerowicz Józefa Banajczykówna Rronisł. Balicka Gabryela Balińska Eleonora Balukiewicz Marja Randkę Zofja Baraniecka Marja Baranówna Anna Baranowska Anna Barctńska Felicja Barszczewska Janina Baszkiewicz Franciszka Bartoszewska Halina Batycka Jadwiga Batycka Wanda Bębcnkowska Marja Bcłdowska Róża Bem Zofja Reni.az Bronisława Beniszówna Janina Berezowska Natalja Berkowska Zofia Bermanówna Adela Berterman Feliksa Bernholc Józefa Białkowska Wanda Białkowska Katarzyna Białowieska Stanisława Bichnlewlczówna Zof)a Biedrzycka Zof|a Bieńkowska Stanisława Bielińska Marja Bielińska Janina Biernacka Zofja Bicrzyńska Barbara Bilska Marja Biskupska Stefania Bisping Helena Bocheńska Marja Boczkowska Mar|a Bogcnhar! Marja Boguszewska Janina Bohusewicz frena Bojerska Janina Bojcrska Janina Bohnan Janina Borakowska Zofja Borakowska Janina Borkowska Zofja Borkowska Marja Berson Justyna Błeszyńska Jadwiga Bober Natalja Bobińska Hanna Bobrowska Natalja Bogacka Stefania Bogatko Eleonora Bogucka Jadwiga Bohuszówna Kazimiera Rolman Władysława Bojanowicz Anna Bojarska Józefa Bojarska Zofja Bończa-Tomaszewska Borakowska Janina Borakowska Zofja BoHatińska A. N. ks. Borkiewicz Antonina Borkowska Klaudyna Borman Aleksandra Borowska Józefa Borowik Anastazja Boska Helena Branlcka Jadwiga hr. Branicka Ju!|a nr. Braumanowa Henryka Brctszneider Karolina Bridge Zofja Brokmanówna Anna Broki Alicja Brokowska Elżbieta Wronowska Janina Brudkowska Eugenia Brzezicka Marja Brzezińka Julja Rucharewicz Jadwiga Buchnerówna Halina Buchhołtzówna Urszula Buczyńska Helena Budkiewiczówna Marja Budzisz Janina Budzyńska Zofja Burakowska Julja Burzyńska Stefania Rułafcowska Zofja Bumo Jadwiga Burslak Wiktorjn Buyno Jadwiga Buyno Zofja Bzowska Teresa
Certowicz Tola Chablclsko Felicja I Chabielska Hanna Cbalupczyńska Hanna
Chałupczyńska Jadwiga Charłampowicz Zofja Chmielewska Helena Chmielewska Helena Chmielewska Helena Chmielowska Nataljn Chochlewska Stanisława Chodorowiczów na Natalia Chodyniecka Helena Chondzyńska Helena Chondzyńska Zofja Choińska Helena Chromecka Irena Chrzanowska Wanda Chrzanowska Wan. Aleks. Chrzanowska Bronisław. Chrz^szczewska Jadwiga Chrz<|zczewka Hanna Ciaglińska Halina Cichocka Franciszka Ciechomska Wanda Cichoń Marja Cielecka Stefanja Ciemnicwska Teresa Cieplikowa Florentyna Ciokowa Olimpja Ciszkiewiczowa Bronisł. Ciszkiewiczowa Jadwiga Comte-Wilgocka Adela Cybart Lucyna Cydzik Marla Cydzik Jadwiga Cywińska Anna Cznchowska Marja Czajkowska Felicja Czaplicka Helena Czarnecka Marja Czarlkowska Zofja Czaplicka Zofja Czarnecka Leokadja Czechowska Anna Czechówna Anna Czekalla Bronisława Czekierska Zofja Csubalska Zofia Czytańsk* Emilja Dąbrowska Janina Dąbrowska Julja Dąbrowska Aniela Dacówna Zofja Dal Trozzo Ada Dampr Małgorzata Danielewicz Jadwiga Daniszewska Marya Darbandzka Stanisława Daszewska Marya Dąbrowska Stanisława Dąbrowska Janina Danilewicz Janina Danyszowa Małgorzata Dembińska Marya Dembowska Marya d-rowa Derlatko Bronisława Dickmanowa Teresa Dilenius Aniela Długołęcka Franciszka Dmochowska Janina Dobrzańska Marya Dobrowolska Marya Doering Emilja Doylidko Elżbieta Domaniewska Marya Domańska Apolonja Domeszewska Gabryela Domaradzka Eugenfa Domiaiska Janino Dornsteln Marya Doruchowska Kazimiera Dranezykowa Marya Drecka Marya Drejewlcz Emilja Drłge Lucja Drtge Anna Dromberg Elwina Dronikowa Elżbieta Drożyńska Alicya Druck.vLubecka Marya ks. Drwęska Antonina Drzewiecka Feliksa Drzewiecka Marya Dubiszewska Wanda Dubisrewska Ewelina Dunin Janina Dureńska Nowak WładysL Dusoge Emilja Dutkiewicz Janina Dutkiewicz Władysława Dworzyńska Wanda Dzierzyc Marya Dziewulska Marya Łigcrówna Maryla Epstein Janina Epstein Helena Eret Zofja Essman Walentyna Falęcka Marya Falska Stanisława Falkowska Walentyna Faszczewska Katarzyna Fefer Romana Feldman Ada Ferencewiczówna Marya Fidrych Agata Ficdorowiczówna Sewer. Fijolek Stefanja Filipkowska Zofja Filipowiczowa Teresa Fiedorowicz Stanisława Fidrr Marta Florówna Katanyna Flach Janina Fligge Albina Fokczyńska Henryka Frąckiewicz Janina Frąckiewicz Lucya Frenklówna Maryla Frinks Natalja Fruzińska Zofja Fuksiewicz Walerya Oacka Anna Gadomska Marya Gadomska Helena Gadomska Janina Galińska Stefanja Gampr Janina Gano Marya Gorbińska Zofia Garbowska Jadwiga Garnier Józefa Gaszczyńska Wiga Gaszyńska Irena Gawalewiczowa Gabryela Gawińska Irena Gawrychowska Zofja Geberfówna Stanisława Gcllert Amelja Goldblum Helena Gicraś Krystyna Glinczanka Magdalena Godlewska Zof|a Goebel Marya Goebel Janina Golańska Bolesława Goldberg Regina Goldstand Leonowa Goldstand Zofja Goleniewska Aleksandra Gołębiowska Leokadja Golińska Stefanja Gout Janina Gorajewska Elżbieta Gorazdowska Wacława Górecka Ludwika Górska Marya Górska Helena Gorywodzina Pelicya Gostyńska Władysława Gostyński Jerzy Goidzicka Józefa Górtncrówna Jadwiga Grabicka Helena Grabkowska Ewa Grabowska br. Stanisława Grabowska Amelja Graff Helena Gralińska Adela Grandenberg Aniela Granas Marya Gregorczyk Zofja Grendyszyńska Dolecka Grendyszyńska Zofja Grenot Denise Grobicka Janina Grodzieńska Ewa Grodzińska Natalia Gromczyńska Jadwiga Grmelowa Władysława Gródecka Janina Grudzińska Irena Grundman Barbara Gruszczyńska Kazimiera Gruszczyńska Wanda Gruiewska Julia Grzankowska Klara Grzybowska Felicja Grzybowska Feliksa Grzybowska Henryka Guerlet Alice Gumińska Marya Gunt Marya Gutkowska Helena Guttmajcr Mieczysław Guzowska Felicya Hacusel Zofja Hajndrich Bronisława Harazińska Franciszka Harnisz Marya Harnisz Kazimiera Hunsdorfe Wanda Hanke Karolina Hanytkiewicz Zofja Hartwig Janina Heflich Władysława Heinich Władysława Helbich Zofja Helbich Krystyna Hacuzlówna Zofja Henćko Stefanja Hertlówna Janina Heryng Maryla Hcryngowa d-rowa Hcwclke Stella Hibner Janina Hinko Halina Hinz Alfreda Hiszpańska Zofja Hłasko Romana Hnntkiewicz Irena Hoffman Jadwiga Hoffman Janina Hołówko Helena Honowska Marya Horeczy Franciszek Hornowa Aleksandrowa Homówna Zofja Horoch Natalja Hubę Leokndya Hudnicka Jadwiga Humo Zofja Ignaczak Marya Iłłakowicz Helena Iwanowa Helena Iwanowa Władysława Iwińska Marya Jabłonowska Eugenja Jabłońska Anna Jabłońska Pelagia Jabłońska Wanda Jacek-Jackowska Anton. Jackowska Antonina Jegielska Marya Jakubowska Helena Jakubowska Stefanja Janczewska Wanda Janiszewska Helena Jankowska Apolonja Jankowska Anna Jankowska Bronisława Januszkiewicz Janina Jarmołowicz Lidja Jarmołowicz Marya Jarzccka Marya Jasińska Franciszka Jaśkiewicz Anna Jastrzębowska Alina Jastrzębowska Marya Jaworska Marya Jaworska Zofja Jelczewska Marya Jerinówna Mieczysława Jerzmanowska Alina Jeżewska Iza Jeżewska Jadwiga Joachimowicz Bronisława Jodzcwicz Anna Jóźwik Joanna Junczyc Stefania Jurczykowska Michalina Jurjewiczowa Zofia Jurszówna Jadwiga Juszczyk Jadwiga Kacprowicz Mary a Kaczmarska Stanisława Kaczorowska Izabela Kadęcka Stanisława Kafarska Elżbieta Какrntyna Kalinowska Zofja Kahtowicz Izabella Kamieniecka Anna Kamieniecka Irena Kamińska Marya Kamińska Marya Kamińska Jadwiga hamocka Walcntowa Kanabus Marya Kappc Janina Kaplińska Marya Karasińska Helena Karczewska Wanda Karkowska Florcntyna Kainawalska Bogdana Karpow Anna Karpus Bronisława Karszo Marya Kartasińska Marya Kartaszewska Maiya Karwowska Laura Karwowska Julja Kaspcrowic* Marya dr. Kawalska Marya Kawalska Zofja Kawalska Marya Kawińaka Dora Kempincrs Zofia Kerntopf Wanda Kerntopf Stefania Kerntopf Zofja Kęsik Wiktor)a Kierstajnówna Adela Kieliszek Julja Kijek Klementyna Kijowska Marya Kijowska Wanda (jun.) Kijewska Wanda (sen.) Kippet Anna Kleist Marya Klcist Katarzyna Klimsiakówna Zofja Klonowska Wiktorya Kłobukowska Romana Knapp Antonina Knarska Kazimiera Kobierzycka Regina Kobierzycka Józefa Kobylińska Lucyna Kobylańska Aniela Kocyngowa Jadwiga Koczorgiuówna Anna Koelichen Helena Kon Marya Kokczyńska Janino Kolasińska Anna Kolbińsko Wando Kołaczkowska Stanisława Kołodziejska Antonina Komoslńska Aniela Komorska Jadwiga Konarzewska Marya dr. Kondracka Helena Kopczyńska Bronisława Koralewska Marya Koralewska Jadwiga Korff Izabella Kornecka Tekla Korniluk Anna Kornowska Natalja Korolewlcs Zofja Korsakówna Tadeuszowi Korsakowska Janina Korwin-Kosakowska Kossowska Walentyna Korusiewict Marya Kościukicwicsówna Stan. Kosmowska Natalja Kostecka Emilja Kostecka Helena Kostro Ludwika Kossutówna Halina Koszutska Halina Koszutska Wanda Kotowska Stefanjo Ko walczy ko wa Franciszka Kowalewska Gabryela Kowalewska Zofia Kowalewska Walerya Kowalska Marya Kowalska Jadwiga Kowalska Romana Kozakiewicz Klementyna Kosakowska Gabryela Kosakowska Ewa Kozarzewska Zofja Kożdzikowska Aleksandra Kozietulska Emilja Kozłowska Janina Kozłowska Marya Koźmińska Marya Koźuchowska Krelftównn Hanna Krajewska Marya Krajewska Zofja Krajewska Zofja Krakowska Helena Krakowska Zofja Krasińska Marya hr. Krasnodębska Julja Krasucka Felicya Krauczmas Gabryela Krausharowa Wanda Krauze Kazimiera Kremky Halina Kretkowska Marya Królówna Julja Krukowska Henryka Krukowska Helena Kryszewska Wanda Kryńska Romana Kr>ń«ka Wlad)łaa Krakowska Henryka Kriemlenłewtka Antonina Kriycka Marya Knylanowska Hanna Kriyicwska Stanisława Кгхгчіак Maryanna Ksliek Ludwika Kubańciyk Władysława Kublńska Sabina Kubllk Zofia Kucewlci Leokadya Kachariewska Pcllksowa Km/runka Walentyna Kuciyńaka Janina Kulińska Marya KulwM Helena Kułakowa Marya Kuncewłciówna Zofja Kuncehowkzó»na Kunkel Pellcya Kunicka Marya Kurciyńską Natalja Kurciyńska Helena Kurowaka Wacława Kurowska Halina Kurliowa Antonina Kuticlctwaka Stanlalawa Kuatelewaka Mn%ll|a Kuaikowaka Zof|a Kwaplaiewaka Anna Kwaaiboraka Jul)a Kwiatkowska Maryn Kwiatkowska Stanisława Lachman Janina Lachowska Stella Lande Michalina Lange Maryn Lau Marya Laubatełndwna Janina Lefaa Janina Lehrowa Cecylia Lelewelówna Janina Lelewelów na Irena Lenciewska Henryka Lenciewska Marya Lenciewaka Ada Lenciewska Marta Lenk l/abela Lr «se równa Janina Leiklewlci Marya Leśklewlciowa Marya Leśniewska Marya Leśnlowska Jadwiga Leśnlowska Wanda Leintkówna Wanda Leanobrodika Janina Leascsyńska Tereaa Leszczyńska Zofja Lessnowska Celina Lewandowska Stefania Lcwartowska Helena Lewińska Zof)a Lledtke Wanda Lipińska Marya Lipińska Helena Lipińska Bronisława Lisowska Stanisława Llsiewska Janina Lubrcka Marya ks. Lubomlrska St. Nat. ks. Lubomlrsks Nataljs ks. Lubomlrska Zdusi, ks l.uboslewlci Wanda Lulcwlci Wnlerya Lutosławska Zofja Lunlewska Hanna Lukomska Ciesława t.ukasiewska Helena Lubieńska Stefania hr. Loilńska Bronisława Lopusiańska Zofja lipińska Janina Lopleńska Zofja Lonicńska Helena Łokietek Wlktorya Łęska Aleksandra Lebkowska Lucyna łKitowska Crcvlja Łapińska Aurelia Lanrcka Konstancya Laguna Stefanja Modlińska Zofja ęcka Marya Maclasiek Eugenja Maciejowska Eugcnja Maciejowska Zolja Magnuska Marya Ma Rotalja Ma ciewska Katariyna Ma esowa Ma dewici Aleksandra Majewska Zdana Мл rwska Aleksandra Ma rwska Walentyna Ma ewska Wiesława Mabarowska Marya Ma ewska Konradowa Malewska Marya Malinowska Walcrya Malinowska Fellcya Malmur Anna Małagowska Zofja Majewska Janina Makowiecka Helena Makowska Zofja Malctewska Wanda Malciewska Marya Malitiewska Władysława Markowska Jadwiga d wa Mańska Karolina Marconi Halina Marendowska Bronisława Marendowska Halina Marylska Wanda Maślińska Stcfanja Masłowlci Helena Matkowska Stanisława Mstusiewska Mary Matusiewska Marya Matusikiewicz Julja Maykowska Kazimiera Maykowska Helena Mayilówna Konstancya Mazorakt Józefa Mazurek Marya Maiurctyk Irena Mazurkiewicz Eleonora Mazurkiewicz Medveczky Alicja Medveczky Stefania Medzyńska Zofja NlM Maryn Mclerowlcz Kazimiera Meyro Marya Meyerówna Matylda Meyerowi Jenowa Mądrzycka Kazimiera Michnlicka Izabela Mielnika Zofia Michalaka Jadwiga Michałowska Hanna Michałowska Marya Mieczyńska Helena MierczyAska Marya MierczvAaka Janina Micrecka Helena Mierzejewska Eugen|a Micrzelewska Wanda Miklaszewska Janina Mikołajczyk Bronisława Miller Zof|a Mtlly Aleksandra Minkiewicz Marya Minkowska Romana Mintzówna Janina Miodusko Antonina Mirowska Stefania Mirowska Władysława Miszewska Walentyna MtflMUrCtfk Leokaa|a Modzelewska Janina Modzelewska Hanna Modzelewska Stanisława Moldenhawer Magdalena Morawska Józefa MoszyAska Marya Mofdzlńska Marya MoidziAska Helena Moic|kowa Jadwiga Multanowska Zofja Musialkowska Jadwiga Muszyńska Bronisława Muszyńska Józefa Muszyńska Marya Myddate BllbioU Myczkowska Janina
Nadzieja Teodozja Narkuska Marya Nawrocka Marya Nawrocka Helena Nehring Janina Nchring Marya Nencka Jadwiga Niedzwiedzka Marya Niepokojciycka Marya Nlcrensztelnówna Karol. Nuaabeum Halina Nolazewska Marya Normark Józefa Nowacka Antonina Nowok Marya
Nowakowska Zof|a Nowakowska Józefa Nowicka Antonina Nowodworska Anna Nowosielska Zofja Nowosielska Antonina Nowosielska Janina
Oborsko Irena Ochenkowaka Marja Ochorowicz Wiktor|a Oczkowska Zofia Okraszewska Hanna Olrwyna Wanda Olszewska Czesława Olszewska Romana Olszewska Florentyno Olszewska Zof|a Olszewska Julja Opalińska Marya Openkowska Jadwiga Ор.еІіАакл Stanisława Orbaczewska Helena Orłowska Halina Orpiazewska Wanda Ortzagh I. M.
Orszagh Helena Osmańska Mar)a Ossowska Marja Ostaszewska Bronisława Ostrochulska Jadwiga Ostrochuhka Aniela Ostrowska Irena Ostrowska Antonina Ostrowska Aniela Osuchowski Helena Osuchowski Stanisława Otto Berta Pacowska Ernestyna Pacwa Amelja Paczyńska Marya Pa|erkiewicz Pajewska Julja Pajewska Anna Poizkicwiczówna Marya Patekówna Helena Patyna Zof|a Powińska Antonina Pawlaczkówno Stanisława Pawlińska Antonina Pawlińsko Józefa Pawłowiczówna Helena Pawlowiczowa Helena Pawłowicz Krystyna Pawłowska Ireno Pągowska Eugcnja Pągowska Heleno Pełczyńska Natnlja Perłowska Zofia Perzyńska Zofja Pfeifer Wanda Pfeifer Halina Pfeifer Henryka Piasecka Helena Plekorowa Marya Piąfakiewicz Aniela Piątkówna Kazimiera Pietruszewska Jadwigo Piotrowska Jóiefa Piotrowska Aniela Płrlłng Janina Pisarska Anna Piaskowska Lrokadya Plachclńska Katarsyna Plewińska Melona Plawińska Wanda Pociobut Helena Podgórska Eugenia Podgórska Jul|a * Pogorielska Hanna Pogorielska Janina Podolecka Wacława Pohl Helena Polanowska Jul)a Polakowska Natalia Pomorska Władysława Ponikowska Helena Potulicka Zof|a hr. Ponlńska Wanda hr. Popławska Kaslmlera Popławska Anastaiya Popowska Jadwiga Poradowska Julja Poustomia Potocka Manra Prenss Wanda Proc Aleksandra Proc Marya Próchnlcka Aniela Prośnlewska Antonina Prowalska Zofja Prussyńska Helena Prseworska Emtl|a Priybytkcwska Amel|a Priyluska Henryka Priyłuska Marya Psamka Zof|a Puchalska Janina Puchalska Marya Puchalska Zof|a Pudłowska Aleksandra Puławska Antonina Puł|anowaka Anna
Kablńska Helena Kaclącka Janina Kacsyńska Molesława Radecka Róla Radgowska Mar|a Kadollńska Irena Kadosiewska Ludmiła Radklewlcs Wanda Radwanowa Wanda Radwanówna Zofja Radwańska Zof|a Rafalska Anna Rafalowlcs Helena Kojkowaka Salomea Raaiyńska Helena Ratomska Marja Rałnłewska Jóiefa Rauerowa Jadwiga Rauaierówna Mar|a Rembalaka Jóiefa Re mens* Kam Ińska Henr. Remłsiewska Bronisława Rennert Zofja
Riedelowa Julja Rodewald Helena Rodiiewtca Mira Rodilewlci Marja Roguska Natalja Kogutka Janina Róhr Antonina Rokossowska Marja Romańska Karolina Rombalewska Halina Rossa Aniela Rossman Helena Rosikowska Zofja Rółyńska Celina Rólycka Janina Rółycka Sto fan ja Rólycka Teodosja Rougle Lulsa Rudnicka Jadwiga Rudslńska Marja Rudiińska Wanda Russlender Róla Ruśniakówna Wanda Rutkowska Halina Rutkowska Marja Rutynowska Kasimiera Rybińska Komana Rygetówna Janina Ryglówna Janina Ryttel Ksawera Rylska Jadwiga Rynas Teresa Ricssotarska Jadwiga
Sadowska Jadwiga Sadowska Komana Sachón Elibleta Salinger Zofja Salinger Helena Samciyńska Janina Samowtcs Zofja Sandecka Cecylja Sankowska Stanisława Sankowska Janina Sauer Stefania Sawicka Morfa Sawicka Zofja Sawicka Zofja Schalboth Anna tlili Marja Schmager Emtlja Shmldt Ludwika Schneider Jadwiga Schuler Stanisława Sędilukowa Eugenia Seldler Zenona Serdakowska Halina Serkowska Helena Seybowlcs Malgoriata Seydel Julja Slejko Julja
Slemlenlakówna Eugenia Siemlonowa Marla Slenkiewiciowa Prancisi. Sleraóika Alina Slerosiewaka Paulina Sleriputowska Marja Sleriputowaka Natalja Sleriputowska Halina
Sikora Paulina Sikora Julja Sikorska Anna Sikorska Bronisława Sikorska Janina Simonówna Róta Siwicka Zof|a Skarbek Malczewska Skarżyńska Kazimiera Skarżyńska Róia Skarżyńska Apolonia Skarżyńska Jadwiga Skarżyńska Apolonia Skibińska Eleonora Skirmuf Jadwiga Skrzyńska Małgorzata Słowikowska Róia Smogorzewska Stefania Sobolewska Ewelina Sokołowska Helena Sokołowska Witalis Sokołowska Zofia Sokulska Czesława Solinger Marja Sopyło Stefania Sosińika Marja Sosnowska Helena Sotkiewicz Aniela Sowińska Regina Souby Anna Stachecka Stanisława Sta)ew*ka Cecylia Stamirowska Gabryela Stanisławska Aleksandra Stankiewicz Bronisława Stonkowskn Aleksandra Starzcńska br. Starzeńska hr. Starzcńska br. Siatkowska Zof|a Stawiarska Halina Stccklewłcz Anna Stefanowa Helena Stefens Kloiylda «Steiermark Janina Stępkowska Helena Stępkowska Anastazja Stępniewska Matylda Stilla Wiera Stołowska Gizelta Stojowska Anna Stokowska Janina Stokowska Józefa Stokowska Marja Stokowska Zofja Stokowska Stanisława Stolcenbcrg Sabina Stołęgiewicz Stpiczyńka Irena Straszakowa Marja SrraMekówna Marja Straszewlcz Hanna Straszewici Maria Strocbbachowa Zofja Strokowska Wanda Stroynowaka Mar|a Strzałkowska Helena Strzembosz Zofja Suchodolska Kazimiera

ętkowska Aleksandra dówna Julja derska Dominika ergocka Marja ęcTcka Helena ętochowska Balbina ciawska Jadwiga ccka Marja ęcka Antonina ęczkowska Krystyna ierczkowska Zofia eławska Jadwiga istkowska Lucyna Sybelska Stefanja Szabelska Julja Siabłowłowska Marja Szabłowska Marja Szadkowska Marja Szafir Władysława Szamowska Jadwiga Szatkowska Celina Szczawińska Wanda Stczepankiewics Marja Szczęsnowicz Janina Szczepanik Mar)a I Szczygielska Stanisława Szebeko Jadwiga Szlesynger Wanda Szmagier Emilja Szmigielska Jadwiga Stmyk Natalia Sstolcenwald Karolina Sztolcenwald Marja Sswadska Irena Szwebcl Mira 1 Siwedowska Zofja Szwederowa Zofja Szwer Wanda Szybińska Marja Szyller Zofja Szyllerowa Stefanowa Szyllcrówna Helena Szymańka Joanna Szymanowska Marja Szymanowska Irena Szymborska Zof|a Szymonowicz Janina Szymońska Janina Stymańska Leokadia Szyndler Hanna Szyndler Michalina Szysskowtka Zofja Sysłk Bronisława
Tauchertówna Halina Tarnowiciówna Morya Tarnowiska Władysława Tcmler Mary a Terpiłowska Marya Tokarska Marya Tornare Marya Tr*bczyń»ka Alina Trembińska Janina Trćponf Lucyna Trinks Natalja Trojanowska Julja Trzcińska Anna Trzcińska Helena
Trzcińska Natalfa Trzcińsko Władysława Trzcińska Wanda Trzeciakówna Stcfanja Turska Józefa Tyszko Zofja Uziębło Stanisława Ujazdowska Irena Ulatowska Emilja Urbanowicz Henryka Urbańska Zofja Ursyn Niemcewicz WabicWka Waligórska Józefa Wańkowicz Regina Warmus Stcfanja Wamke Jadwiga Wasińska Karolina Wedel Zof>a Wegrzyńska Bronisława Weiner! Michalina Wełnrtchcr Marya Welssówna Zofja Weiss Irena Weiner! Michalina Wrncrl Lucyna Wereszczakowa Karolina Werner Janina Wertheim Joanna Wetcherl Helena Wejmarówna Bronisława De Vidal Marya Widzewska Bolesława Więckowska Jadwiga Wieczorkówna Kazimiera Wielopolska Elżbieta hr. Wielopolska Józefowa hr. Wiercińska Kamila Wiercińska Marya Wierzbicka Halina Wierzbicka Wanda Wierzbicka Zol|a Wierzbowska Janina Wiewiórska Natalja Wilczyńska Marya Włrówna Irena Wlrówna Marya Wiśniewska Halina Wiśniewska Felicia Wiśniewska Florentyna Wiśniewska Marya Wiśniewska Jadwiga Wiśniewska Stanisława Włodarska Irena Włodarska Franciszka Wodzińska Maryn Wodzińska Mary® Wodzińska Helena Wodzisławska Stefanja Wojciechowska CecyIJa Wojciechowska Małgorzata Wojciechowska Stefania Wojno Zofia dr.
Wolfówna Halina Wojciechowska Franciszka Wojciechowska Wójcik Anna Wojciyńska Zofja
Wojewódzka Marya WoHulewicz Marya Wolska Helena Woltkiewiczówna Elżbieto Woronieckn Marya Wortmnn Maryn Woźniakowska Wszeborowska Aleksandra Wylelyńska Emilja Wysłobodzka RozoIJa Wysokińska Jadwiga
Zaborska Marya Zaborowska Jadwiga Zocharkiewicz Aleksandra Zadnowska Jadwiga Zagrodzka Zofja Zogrie|ewska Zofja Zahar Adela Zalfert Julja Zakrzewska Julja Zakrzewska Irena Zakrzewska Jadwiga Zaleska Anno Zaleska Wanda Zalewska Henryka Załęsko Janina Załuska Stefanja Zaniewska Julja Zaranowska Marya Zaybel Amelja Zawadzka Janina Zawadzka Marya / 'л 'dzka Marya Zaydlerówna Marya Zbyszyńsko Katarzyna Zbyszyńska Wanda Zdrodowska Celino Zdrodowskn F.ugenja Zdrodowska Stanisława Zdziechowsko Zofja Zdziennicka Janina Zdżorska Marya Zeydterówna Marya Zcmbrzuskn Felicja Zemonck Helena Zgliczyńskn Marya Zgllczyńska Marcelina Zielińska Leokadia Zielińska Stanisława Zielińska Janina Ziemkiewicz Marya Złmmcrmnnn Wiktorja Złotorzycka Marya Znajewska Halina Zoll Marta Zydel Helena Zygmumt Franciszka
żabko Władysława Żakiewicz Aniela Żakowska Wanda Żebrowska Wanda Żebrowska Klementyna Żebrowska Feliksa Żeglińska Wiktorja Żochowska Wanda Żukowska Władysława Żukowska Jadwiga Żylińska Janina

II. Spis imienny sanitariuszy

Czyżewski Antoni Czyżewski Leon Czyżewski Wincenty
Daczyński Stanisław Dajkowski Aleksander Dajkowski Czesław Daszewski Tadeusz Danel Zbigniew Dałkowski Edmund Danielewicz Leon Dąbrowski Wacław Dąbrowski Jan Dąbrowski Marceli Dąbrowski Władysław Dąbrowski Andrzei Dąbrowski Tadeusz Dąbrowski Bronisław Dąbrowski Włodzimierz Dąbrowski Kazimierz Dąbrowski Stefan Dąbrowski Stanisław Dąbrowski Henryk Dąbrowski Stefan Dąbrowski Jan Dąbkowski Franciszek Dembowski Włodzimierz Demel Wacław Denda Wacław Deptuła Józef Dębski Roman Delotkiewicz Jan Diwiś Robert Dłużniewski Jon Domański Wacław Domański Juljan Domański Marjan Dobrowolski Adam Dobrowolski Stefan Dobrowolski Feliks Dobrowolski Wacław Dobrołęcki Aleksander Dołbiniak Aleksander Doliński Jerzy Dobkowski Jan Drabik Mieczysław Drako) Wacław DrŁge Jan Drcwnlcki Romuald Drobnickl Jan Drozdowski Jerzy Drozdowski Walcrjan Drozdowski Tadeusz Drozd Stanisław Pruszkowski Kazimierz Drzewiński Adam Drymer Bohdan Drymmer Wiktor Dubowski Marjan Dublasiewtcz Kazimierz Dubkicwicz Marjan Dudzicki Andrzej Dudziński Apolinary Dura Kazimierz Dulski Stanisław Dutkiewicz Stefan Dusogc Wacław Dyszkicwicz Wacław Dybizbański Ludwik
Działyński Antoni Dzięgelowski Tadeusz
Cicbhorn Antoni Ejcr Aleksander Eleszkiewicz Mieczysław Eliseiew Leon Emich Bolesław Engliert Roman Estreicher Kazimierz Etinger Alfred
Fabjański Jan Fabiarkiewicz Adam Falkowski Ignacy Feist Władysław Feliszewski Stanisław Feltner Karol Fenche Antoni Fetting Edmund Fiedor Stanisław Fijałkowski Stefan Fijałkowski Rem. Fijałkowski Ryszard Filipek Bronisław Filipowski Marjan Fiszer Stanisław Fischer Wiesław Fitze Wacław Flanctyński Longin Fleischer Ludwik Fogler Wacław Forebek Ferdynand Fraj Jan ^raneman Adolf Frankowski Roman Frejtag Włodzimierz Frłedrychodolf Gustaw Front Leopold Fuks Stanisław Fular Jan Funk Jerzy Frydman Bolesław Frydman Józef
Gadomski Marjan Galewski Czesław Gajewski Kazimierz Galie Wiktor Galie Władysław Gałka Zygmunt Garbiński Jan Garbowski Izydor Garliński Czesław Gawroński Józef Gawroński Wacław Gąsowski Jan Gąsowaki Jerzy Gcmbka Tadeusz Gepner Mieczysław Gcryng Daniel Gibasiewicz Zygmunt Gibel Marjan Gibel Stanisław Gierłowski Franciszek Gil
Gillern Bronisław Giziewicz Jan Glezer Oskar
Glinicki Zygmunt Gliński Wacław Glubc Władysław Głaziewicz K.
Głowacki Czesław Głowacki Józef Głuszek Wawrzyniec Głuszkiewicz Bolesław Gmitszuk Bolesław Gniazdowski Marceli Godlewski Jan Godlewski Ludwik Godlewski Marjan Godlewski Tadeusz Goebcl Jerzy Goebe) Józef Goebcl Włodzimierz Golanek Kazimierz Golankiewicz Stefan Goldberg Władysław Goldmann Stefan Goldmann Witold Goldstein Henryk Golisiński Jan Gołębiowski Aleksander Gołębiowski Franciszek Gomułka Władysław Gonfartkl Kazimierz Góralczyk Michał Gorczyński Eustachy Górski Jan Goicicki Wacław Gourdin Ozerski Stanisław Goździk Franciszek Górecki Stanisław Górski Kazimierz Górski Stefan Gostyński Jerzy Grablański Stanisław Grabiec Wacław Grabiński Antoni Grabiński Jan Grabowski Kazimierz Grabowski Leon Grąbczcwski Aleksander Grąbczewski Feliks Grąbczcwski Jul|an Grefkowicz Zdzisław Grochowski Czesław Grochólski Stefan Grocki Stefan Gródecki Paweł Grodzieński Czesław Grodzki Stefan Groel Witold Gromko Stanisław Grosglik Stanisław Grosglik Wacław Gross Tadeusz Grudziński Feliks Griniewicz Ignacy Gruszczyński Czesław Grzelec Stanisław Grzeszkiewicz Juljusz Grzyboiński Klemens Grzywiński Władysław Gufski Jan Gulczyński Józef Gumlńskł Jan
Gutmajer Mieczysław Guttman Józef Gózik Józef
Hakenberg Władysław Hakenberg Stanisław Itamcr Stanisław Hanaryński Alfons Hankicwlcz Jan Harasimowicz Kazimierz ffornyaz Marian Heinz Bronisław Henlg Jakób Hcnncbcrg Stanisław Hergcf Henryk Herknet Tadeusz Hermann Mieczysław Herze Wincenty Herwlg Władysław Himmelferb Karol Hincl Wawrzyniec Hinel Stefan Hladki Zygmunt Hofmann Karol Holtoif Józef Mont Karol llorecry Franciszek Horyd Zygmunt Hubcr Stanisław HObner Wacław (ksiądz) HUller Wacław MUller Stanisław
Idzikowski Ludwik Idzikowski Eugcnjusz Idzikowski Jan Idzikowski Stefan Ignatowicz Jul|an llowlecki Kazimierz Imroth Wilhelm Iwanowski Kazimierz Izdebski Stefan Izdebski Witold Mycki Mateusz
Jabrzemskl Marjan Jabrzemski Leonard Jabłoński Stefan Jabłonowski Wincenty Jabłonowski Tadeusz Jacqucs Władysław Jacyna Czesław Jacyna Henryk Jagielski Jan Jagiełło Tadeusz Jagiełło Władysław Jakóbczak Stefan Jakóbowski Marian Jakóbczak Paweł Jakubowski Józef Jakubowicz Kazimierz Jakubowicz Mieczysław Jakubowski Wacław Jałowicki Antoni Jamulski Ignacy Janeczek Stanisław Janek Tadeusz Janikowski Jan Janiszewski Czesław
Janiszewski Marjan Januszewski A. Jankowski Czesław Jankowski Grzegorz Janowski Stanisław Jarecki Władysław Jarniński Stanisław Jarocki Franciszek Jarocki Stefan Jarzębowski Władysław Jaruzelski Władysław Jasiński Aleksander Jasiński Stanisław Jasiński Wacław Jaskulski Bolesław Jaskulski Jan Jastrzębkński Feliks Jaszczuk Aleksander Jatkowski Stefan Jawidzyk Leon Jaworski Tadeusz Jaworski Jan Jedyński Józef Jeffer Edward Jenike Kuucnjusi Jeromin Wacław Jelyński Mieczysław Jezierski Franciszek Jezierski Stanisław h i < cpochian Leon Jeznacki Zygmunt Jeżewski Tadeusz Jędraszkiewicz Zygmunt Jędrzejewicz Janusz Jędr/ejcwicz Wacław Jędrzejewski Zygmunt Jędrzejewski Wacław JÓJwidzkł Edward Jobkiewicz Aleksander Jocz Jan Jusicki Józef Jurkowski Stanisław Jurkiewicz Artur Jurkiewicz Alfred Kacprzak Jan Kaczkowski Zygmunt Kajdakiewicz Jan Kalinowski Adam Kalinowski Kazimierz Kalinowski Marjan Kalinowski Wincenty Katski Franciszek Kamieński Ignacy Kamiński Edward Kamiński Jan Kamiński Leon Kaniewski Jan Karasicwicz Stefan Karasiński Józef Karbowski Tadeusz Karczmarczyk Józef Karczmarski Franciszek Karl Stanisław KułlAtld Ludwik Karłowicz Edmund Karłowicz Edward Karmiński Feliks Kormowski Bolesław Karolak Jan Karolewicz Stefan Karpiński Franciszek Karpiński Władysław Karpow Konstanty Karpow Mikołaj Karpow Włodzimierz Karpus Marjan Karwat Adam Karwowski Adam Kasterskl Kazimierz Kaszczyński Ludwik KoggfAaM Włodzimierz Kaun Wacław Kawalec Henryk Клѵкчкі Czesław Kawecki Mieczysław Kawiński Ignacy Kazimierczak Jan Kazimierski Władysław Kąsickl Władysław Kempner Stanisław Kenig Jan Kędzierski Gabryel Kędzierski Stanisław Kledrzyński Józef Kielanowskl Jan Kiclman Wacław Kicłczewski Kazimierz Kienkowski Bolesław Kiermozlcki Kazimierz Kije\ki Bohdan Klmens Ryszard Kirszner Eugcnjusz Kietllński Roman Klamrzyński Wacław Klarzynski Edward Klein Henryk Klcindinst Roman Keimprl Marcin Kloss Henryk Kloss Henryk Kłossowski .Stefan Kłossowski Mieczysław Klyszewski Antoni Kneblewskl Karol Kobyliński Feliks Kobyliński Wacław Kobyłko Józef Kocn Godfryd Koch Henryk Koch Mirosław Kochanowicz Stefan Kochanowski Stefan Kochański Apolinary Kochurski Jan Koci Godfryd Koczanowski Tadeusz Koczkowski Jan Koczkowski Zygmunt Kokociński Bronisław Kolanowskl Władysław Kolbiński Lucjan Kolenda Władysław Kołaczkowski Henryk Kołłupajlo Aleksander Kołodziejczyk Adam Kołodziejczyk Józef Kołodziejski Mieczysław Kołodziejski Wacław Kołtomak Ludwik Kołyszko Jerzy Komad Leonard Komar Henryk Kopczyński Franciszek Kopyciński Stefan Kopulski Feliks Koralewski Aleksander Kordowski Antoni Kordowski Jerzy Korei Leopold Kornaszewski Edmund Kosel Leopold Kosiński Mieczysław Kosiński Włodzimierz Kosk Aleksander Kosko Jan Kostecki Jan Kostrzcński Tadeusz Kowalczyk Władysław Kowalewski Karol Kowalik Wincenty Kowalski Aleksander Kowalski Antoni Kowalski Czesław Kowalski Jan Kowalski Karol Kowalski Piotr Kowalski Stanisław • Kowalski Tadeusz Kowalski Władysław Kozak Czesław Kozarzewski Bolesław Kozarzewski Marjan Kozera Władysław Koziebrocki Bolesław Kozie) Feliks Kozieradzki Antoni Kozłowski Edward Kozłowski Jan Kozłowski Tadeusz Kozłowski Witold Koiuchowskt Tadeusz Kralńskl Maurycy Krajewski Ryszard Krajewski Stanisław Krokowski Józef Krall Stefan Krasiński Władysław Krasuski Andrzej Krauscher Leopold Krauze Kazimierz Krauze Michał Krawczyk Stefan Krawczyk Piotr Krawczyk Władysław Kreczmar Feliks Kreczmar Karol Krcczunowicz Marjan Krempicz Sylwester Kreśmidowicz Michał Kroi Michel Król Ignacy Krupiński Karol Kruszyński Jerzy Kryński Józef Kryński Walenty Кrzemieniewski Eugeniusz Krzemiński Jan Krzywoszewski Stefan Krz>źowski Zygmunt Księiopolski Roman Ksictopolskt Władysław Kuberkowski Henryk Kudłaczyk Stefan Kukliński Leopold Kulczycki Leon Kulczycki Władysław Kulesza Jan Kulesza Józef Kulesza Narcyz Kuliczkowski Wiesław Kuligowski Michał Kummant Edmund Kurkowski Jan Kurman Bohdan Kurowski Bronisław Kurowski Tadeusz Kurtz Jerzy Kurzawińtki Edward Kurzawiński Leonnrd Kurzyjamski Konstanty Kuszczyński Bronisłnw Kuszczyński Jan Kuśmider Władysław Kwiatkowski Bronisław Kwiatkowski Franciszek Kwiatkowski Marjan Kwiatkowski Stanisław Kwapisz Edward Kwieciński Józef Lachman Wacław Laskowski Antoni Laskowski Stefan Latour Sławomir Laucr Tadeusz Laurysiewicz Stefan Lazar Aleksander Lefas Jeny Lejkam Mieczysław Lenek Stanisław Lechoczky Julian Lechowski Tadeusz Lenczewski Lucjan Leo Edmund Leoniak Stanisław Leski Zygmunt Leśniewski Józef Leśniewski Julian Leśniewski Tadeusz Lewandowski Edward Lewandowski Kazimierz Lewandowski Stanisław Lewicki Franciszek Lewicki Józef Lewicki Svktus Lewiński Antoni Lewoski Józef Leiudzowski Jan Lichomski Jan LipłAski Edmund Lipiński Józef Lippa Aleksander Lippok Konstanty Lisowski Józef Lisowski Mirosław Lissowski Seweryn Listopad Bohdan Litauer Jan Lolitz Lucjan Loretz Aleksander Lot Stanisław Lubecki Kazimierz Lubieniewski Eugen|uz Lublicki Michał Luzenburg Henryk Łabędi Dawid Laguna Stefan Łapieński Wacław Łapiński Stefan Łasiuk Tadeusz Łaszcz Józef Łarowski Marjan Łuczyński Jan Łebkowski Jan Łebkowski Józef Łepkowskt Eugenjusz ŁoKuciewski Stefan Łopaciński Włodzimierz Łopatowski Józef Łopieński Jan Łowkis Zygmunt Łubieński Aleksander Ługowski Józef Ługowski Marceli Łukaszewicz Jan Łukoski Mieczysław Łukoski Wacław Łuniewski Jan Łupieński Konstanty ŁltpUtld Wacław Łyskiewicz Jan Łysakowski Marjan Łysakowski Stanisław Łysakowski Tadeusz Macewicz Hilary Maciejewski Jan Maciejewski Kazimierz Mackc Stanisław Madej Romuald Ma cherek Franciszek Ma ewski Jan Ma ewski Józef Ma ewski Stanisław Makaj Władysław Makowski Józef Makowski Zygmunt Malanowski Stanisław Malarski Jan Malczewski Antoni Malcczczyński Kazimierz Malinowski Alfred Malinowski Józef Malinowski Ludwik Malinowski Tadeusz Małarecki Stanisław Mandeckj Juljan Mandccki Marjan Mantycki Karol Mańkowski Bronisław Marciniak Stefan Marczewski Edward Marczewski Zygmunt Pogorzelski Feliks Pokrzywińskl Edward Polanowie! Antoni Pollńskl Józef Ponikowski Gustaw Popławski Antoni Popławski Adam Poplński Jerzy Porczyński Stefan Porowski Marjan Porczyński Antoni Postupalskl Stanisław Poskoczym Karol Poznański Kailmlcri Polnlak Antoni Praseckl Zygmunt Prekchalskt Mieczysław Prokopciyk Stanisław Pruslński Wacbvs Prymas Mlectyalaw Prscorskł Wacław Prsewalskl Szymon Prxezdiieck! Rajnold hr. Priybylakl Stefan Przyjewskt Stefan Ptaszyński Frandaick PucKalskl Aleksandrr Puk Kailmlors Pulwarskl Jeny Pułaski Zygmunt Pyciat Michał Raciborski Antoni Racikowskl Konstanty Racis Józef Kadiiewlci Władysław Radilckt Witold Rago Stefan Rajd Francisiek Rak Leonard Rafnlewskl Jeny Recordl Władysław Redel Jan Rembowski Marjan Rcmiasewskt Józef Remiszewski Stanisław Remy Jan Reutel Kaiimleri Retsou Napoleon Rcwerskl Feliks Rewollńskl Stanisław Rodockl Jan Rogalski Wiktor Roezler Jan Rolewskl Stefan Rokicki Stanisław Rohński Kazimierz Roman Janusz Romanowski Bolesław Romanowski Jan Romanowski Władysław Ropelewskl Józef Roquignl Lucjan Rospor Bolesław Roszkowski Bolesław Roszkowski Józef Roszkowski Wiesław Roóclszewskl Jeny Rothert Stefan Rothert Kazimierz Rottel Józef Rozenblat Juljust Rozental Ignacy Roztropowlcz Jerzy Rozdzłalkowskl Stanisław Roiańtkl Feliks Róg Eugenjusz Róiycki Zbigniew Rudnicki Adam Rudnicki Józef Rudnicki Ksawery Rudnicki Janusz Rudowski Stanisław Rudykowskl Mikola| Rupf Adolf Rupp Adolf Ruseckl Aleksander Ruszkowski Hfl|odor Ruszkowski Henryk Rutkiewicz Jan Rutkiewicz Leonard Rusktewics Lucjan Rutkowski Czesław Rutoszcwski Stefan Rybczyński Maksymilian Rybicki Stefan Rybiński Teofil Rybołowies Józef RycMłńskt Józef Ryczywolskl Wacław Rygygler Leon Rzedzlckl Mieczysław Rzepecki Leonard Rzewnłcki Zygmunt Rzeszofarskl Stanisław Rzyszczewskl Roman hr. Sabat Jan Sadkowski Czesław Saft I ugrnjunr SalamoMki Stanisław Sali Zygmunt Samborski Kazimierz Samborski Marjan Saski Bronisław Saski Stanisław Sarnowski Stefan Sftwrlkirw,ci Wojciech Sawicki Jakób Schondler Aleksander Schleie Edward ScWele Henryk Schleie Stanisław Schleie Zygmunt Schoenborn Władysław Schuch Stanisław Schultz Artur Segałowicz Stanisław Semadenl Jan Sldorczuk Franciszek Sldorczuk Kazimierz Slecłńskl Stanisław Siedlecki Jan Slecłńskl Henryk SlMenfeld Henryk SłekleriyńsM Eugenjusz Sielski Jan Selskl Tadeusz Siennicki Władysław Sikora Wacław Sikorski Stefan Sikorski Włodzimierz Stlbermintz Bronisław Siła-Nowickl Aleksander Siwek Jan Skacha Stanisław Skaczkowski Antoni Sktlikl Stanisław Skalski Zdzisław Skaradzlńskl Mleczyław Skarbek Stanisław Skarżyński Stanisław Skablński Jan Skabińakl M. Sknoskl Jan Skonlecsny Feliks Skorupski Stefan Skóra Aleksander Skrobecki Stefan Skrobecki Michał Skrzyński Katlmiers Skrzypcsyńskl Jan Skubiszewski Wincenty Skupleńskl Stefan na Roman laski Władysław iliwczyńskl Tadeusz Iwiński Stefan liwerski Władysław Słotwiński Feliks Słowikowski Zygmunt Słynartkl Zygmunt .mitala Edward ilechórskk Bolesław imleciński Stanisław lanko August ligocki Władysław Smoczyński Władysław Śniegocki Bolesław Snlegockl Edward Sobański Edmund Sobczak Ambroty Sobczyńskl Władysław Sitbłcnłak Jon Sobieski Kazlmi n Soblazewskl Aleksander Sobkiewlcz Stanisław Sobol Henryk Sobolewski Manfred Sobota Mar|an Sojciyńskl Jul|an Sokołowski Franciszek Sokołowski Stanisław Sokołowski Wltoaław Solski Franciszek Sommer Józef Sont Ludwik Sopoćko Tadeusz Sosnoskl Jan Spaikowski Wacław Spllawskl Stefan Sponer Wojciech Sremlec Czesław Srowers Wacław Sroczyński Władysław Stabowski Tadeusz Staneckl Feliks Stanisławski Jan Stankiewicz Antoni Stankiewicz Aleksander Stankiewicz Jan Stankiewicz Józef Stankiewicz WacUw Stapf Józef Starczewski Stanisław Starzyński Jan Staszewski Czesław Staszewski Feliks Staszewski Jan Stefanicki Władysław Stefanojtys Franciszek Stern Władysław Stępkowski Mar>an Stęrzyński Wacław Stodnicki Piotr Stodolski Jan Stokowski Edward Stolarski Stanisław Stołkiewicz Ryszard Stpiczyński Wiktor Stpiczyński Władysław Stpiczyński Wojciech Stradecki Stanisław Strach Franciszek Strączek Jerzy Stresburger Jerzy Straszak Merjen Strokowski Stefan Stroński Stanisław Strómiło Jan Strzelecki Antoni Stuczeń Jan Supjcta Antoni Suradowski Walrrjan Suryn Władysław
Izka Józef atkowski Józef dnicki Władysław ecickł Tadeusz ecki Eugcnjusz ęcki Wincenty erczyński Jan etniak Edward stek Feliks Swobodziński Władysław Sykulski Wacław Szabłowski Antoni Szabłowski Stanisław Szachowski Jan Szafrański Zygmunt Szatkowski Witold Szalk Stanisław Szamota Władysław Szamowski Gustaw Szatkowski Aleksander Szatkowski Mieczysław Szczek Teofil Szczepański Józef Szczygłowicz Aleksander Szczypiorski Br. Szelmowski Władysław Szeligowski Henryk Szełyński Stanisław Szlagórski Henryk Szmaten Kazimierz Szmidt Ignacy
Sznajder Kazimierz Szpakowski Bohdan Szpakowski Romuald Szpakowski Tadeusz Szpakowski Witold Szpecht Stefan Szpringowski Feliks Szreder Edward Szreiber Marian Sztuklewicz Stefan Szuer Stefan Szulecki Czesław Szumański Wacław Szwedziński Teodor Szwlek Stanisław Szwosz Wiesław Szyller Emil Szymański Henryk Szymański Ignacy Szymański Jan Szymański Sylwester Szymborski Henryk Szymborski Stefan Szymkowski Szymon Szyndler Feliks Szyndler Jan Szynka Jan Szypold Z.
Taborowski Stefan Tark Maksymilian Tarnowski Wacław Tatarów Piotr Temler Karol Tereslński Wacław Terpiński Stefan Tołstrik Piotr Tomczyk Józef Tomczyński Józef Trapszo Konrad Trant Feliks Trebicki Jan Tracki Zygmunt Treugut Edward Trzciński Henryk Trzciński Stanisław Trzebuchowski Mieczysław Trubaczek Józef Truszkowski Drogosław Trybulski Kazimierz Tucholski Wincenty Tiirfce Edmund Tymieniecki Tomasz Tyrchowski Mieczysław Tyrechowski Wacław
Ulalczyna Piótr Ulamiński Jan Ularski Antoni Uleniecki Władysław Ulenicki Wacław Umiastowski Roman Umiastowski Stefan Urbański Jan Urbański Stanisław Uszycki Jerzy
Vaedtke Jerzy Vaedtke Eugeniusz
Wacowski Jerzy Wąchocki Jan Wegner Tadeusz
Waideman Zygmunt Wale Zdzisław Walewski Stefan Walewski Michał Walewski Józef Waligórski Witold Wal i szewski Józef Walknowski Janusz Wanat Jan Wapiński Antoni Warda Zygmunt Warszawski Bronisław Warunkiewicz Jan Wawrzeński Leonard Wawrzyński Wacław Wądołkowsfci Ignacy Wądołkowski Jerzy Wąsik Kazimerz Wątowicz Czesław Werner Leonard Wernicz Maksymiljan Wernik Henryst Wernik Bolesław Werczyński Edward Weychert Witold Wągierko Korol Węgrzyn Wacław Weiyk Bolesław Wicilewski Józef Wide|«wski Karol Widorski Stanisław Wiecheckł Lucjan Wieczffiński Jan Wieczorek Konstanty Więckowski Michał Więckowski Stanisław Wiedera K.
Widulski Karol Wieniawski Antoni Wierciochowskł Wacław Wierucki Julian Wierzbicki Władysław Wilanowicz Jan Wilczyński Wacław Wilfert Stanisław Wilczyński Sylwerjusz Wilkoński Czesław Wilman Kazimierz Winawer Karol Wincenti Stanisław Winiarski Mieczysław Winniewski Kazimierz Winter Antoni Winter Merjan Wiśniewski Henryk Wiśniewski Florjen Wiśniewski Władysław Wiśniewski Zygmunt Witenberg Aleksander Witkowski Kazimierz Witkowski Marian Witkowski Stefan Witowski Edmund Witowski Władysław Wit te Karol Włoczewski Jan
Włodarski Stefan Włodzimirski Roman Włostowski Ignacy Włoszek Leonard Wnuk Andrzej Wodzisławski Adolf Wodczyński Stanisław Wodczyński Teodor Woicki Jan Wojciechowski Janusz Wojciechowski Antoni Wojewódzki Aleksander Wojnarowski Feliks Wojnarowski Marjen Wojtulewicz Kazimierz Wojański Tomasz Wojfram Witold Wolicki Stefan Wolski Józef Wolski Kazimierz Wolski Zdzisław Woroniecki Konstanty Wosocki Kazimierz Woczyński Stefan Woźniakowski Wacław Wojciekł Stanisław Wojcik Romuald Wojcik Jan Wojcik Stanisław Wroczyński Wacław Wroczyński Maurycy Wroński Józef Wroński Franciszek Wrzesiński Lucjan Wrzosek Marjan Wróblewski Karol Wróblewski Tadeusz Wróblewski Władysław Wróblewski Wacław Wyczałkowski Wacław
Wyrzykowski Stanisław Wysocki Zygmunt Wysocki, Witold Wysokiński Adam Wyszkowski Michał Wyszyński Władysław
Zabielski Tytus Zaborowski Ludwik Zaborowski Juljan Zagoidżon Leon Zachorski Adam Zachorowski Zygmunt Zakrzewski Wiktor Zalewski Lucjan Zalewski Roman Zalewski Józef Zalewski Bolesław Zapolski Jan Zaremba Teofil Zaszkiewicz Stanisław Zasęp* Franciszek Zasadzki Konstanty Zawadzki Wacław Zawadzki Zygmunt Zawadzki neliodor Zawadzki Ewaryst Zawadzki Władysław Zawistowski Euglenlusz Zbyszewskł Feliks Zbroiek Franciszek Zdankiewicz Wacław Zdziarski Zbigniew Zdzieblecki Stanisław Zdzienicki Adam Zcgart Wacław Zeldlitz Stanisław Zelwerowicz Aleksander Zemanek Leon Zerych Karol
Zgorzelskl Władysław Ziółkowski Rajmund Ziółkowski Wacław Zieliński Bolesław Zieliński Edward Zieliński Tadeusz Zieliński Józef Zieliński Euzebiusz Zielonka Władysław Zielonka Józef Zielenkiewicz Franciszek Ziemkiowłcs Tadeusz Złomkicwicz Antoni Znamirowskl Mieczysław Znól Antoni Zrułek Bronisław Zundelewicz Bronisław Zwoliński Antoni Zyskus Józef Zysman Zygmunt Zypold Marjan
Żak Antoni Żak Marjan Żakowski Franciszek