Kalendarz Informator Sądowy, 1934

Kalendarz Informator Sądowy, 1934

Strona zawiera surowy, nieformatowany tekst w celu zapewnienia możliwości wyszukiwania pełnotekstowego poszukiwanych informacji poprzez wyszukiwarkę. Tekst może zawierać błędy maszynowe. Należy tę stronę traktować jako indeks pełnotekstowy do dokumentu.


Wersja cyfrowa oryginalnego dokumentu – czytaj dokument (dokument zostanie wyświetlony w nowym oknie, uwaga – strona może wczytywać się nawet kilka minut).

Strona główna Archiwum


KALENDARZ
INFORMATOR
SĄDOWY
NA ROK
1934
ERRATA
Sl/МіЬ Nr. koleiny ItKItO пті««І winno być
J7I 4 l.undy Kazimierz Ogrodowa Vl m. 2 Kraje wild Adam Henryk Climlrla* 27 id-33
172 IB vacal Landy (Co z Lnu en Obudowa 30
173 32 Kovrabki Wtadyet. Ziel&o Ib Kraszewski Slefoo TspOlsw 24
174 36 Kraszewski .Stefan W’ipf’loa 24 Oberj tfitold Marszałkowska 127
ЗА 2 wecnr 6 — 7 0 01 (.« z < v eVI Tadeusz Opaczewska 2a (Шлаге.чйкі Tadcufti Moniuszki 2a

KALENDARZ
INFORMATOR
1934

I KAZIMIERZ RUD215 Kler Sabal. Praayi.aln. 5-0. Wrxza«j
У.’Ыг* raczalna I луки хщііѵч R. R. $о« Irrlarny A>xTJlkfc:h l^dal^w. prokura lorda, a^MlbllAv. /« a |« 0<$ a, #ІІЛГ(у Ь<эіа:зп,сЛ. tb.r.wuo prapląy^ych, kc-rr^rr’ktfł I оЬоЛсй* jJę«pdi. or«a m-dal6w i м”оіІІИ_ N.h^>i>p;c Trpl.. Ч-Ib A.r.T.lr. łrас»|пнзо I Rickasalc |l Gaaa-^■na,. Prjaplap o koulach Mdo>r:h
• ь -#naQ'”di””- -0-е\Иаг. dla eiarj-p MfoUnnick, noUr|jiAd4a, Lzrrx
I tLrraczA* ргхраіів^/:Ь. Pnapby dJ n’jła|u>rt — . тіа»гт hx^crr^h
• In. 5ке»Л»-Ja С1Іа|а ТЛшЛЛ. I А|ГОавМу І)»ІВ и < I с m. • К WariKaay • а -al..|,. iim р< cpnr «гччісі d” cddга- Sąd.. «3rwdAi~jo. 5.ąd.. Р.лѵ. »•• •4- agaakur^rcK I K-zm. Pcalp.1 Ра#эл. — WARSZAWA SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNI F. HOESICKA STYCZEŃ — * Swi<(* КоісЫі •X Sw. ^łAckfl.latobc. unie Reymoko-kołi<> Q 1 ptAwosławoc , P Nonf Rok 1934 19 Rrad. 1W2 Booil 2 ‘A Im. Jezus Makarego op 2D кэаіііо 3 S Geaowrfr p. 21 Juljeoay 4 5 C P Tytma Ъ. m. TeJciłora Syineona 22 23 Anaclazii 1(1 Mucz. К ryt. 6 s Tripoli Króli 24 Kugcnii ? N Lacjaan i Juliana 25 Rizcbru CbryeL A P Seweryna Op. 26 ŚoW Pr, BoW 9 W Marcjanny. V. M. 27 Stelaoa co. 10 S A.gatooa, Wilhelma 28 Mucz. w N yield- 11 e Honoraty 29’ U t. 4j(«| mucz. 12 г Arkadiusza 30 Aryzja ш\10?- 13 s Weroolki l’,, Uloffry 31 Mclanji cylttl. 14 H H11anc|(i) i SlCi6. N. R. Щ i; p Г. Ps1$l«lnikn 2 SylweAlra it w M&rcal«ń» 3 MaUichiji t? s ArUonkjJP op, 4 Snbfti 78 An. 14) c i, PiutJ-s. w R. 5 f«Łwtcz. БоЬоіа 19 p lid n ryk* b. 4 RobopwIeDir W s F«b.i»nfc. Sebaaljfcn* 7 1 SobiW 3w04 Pr« 21 л A|taJ«»»ki p. ca. S Jurija i Jcmcl, 22 p 'J/iocentejto 9 Polyiawkta 23 ■A Zojlub. N, M. P. 10 Kriborija 24 s Trcooleotea b. m. 11 Teodozja pr. 25 e Nnwr. sk. Pawła Ap. 12 Taif(<3 uyzncuiia Dn. 1? — Roi- cJtijdcr. czyli 1 dziś* пѵсн Scbebel- 3 PRO MEMORiA L U T Y – И (28). Dale Swifta Kościoła Kzymska-featol5ckic$o '2 C Sw. grccko-katol. i prawosławni: 1 C Г£пяс*£о. Hfygldy 19 Makarija 2 t Octypzcxenl* N. M P. 20 F.wtymija WtJ. Z 3 Вій*еіа W. 11. 21 ЗЛйѴяуіаа 4 V АоіІГМІа 23 TyaiC’1 1 A»st. 5 1* Atfair P. M. 23 Ktyuueiilb 6 w Duroly P. M. 24 Kanni! 7 A Romualda Op. 25 HryJiOri* flohflsi. Б c Jana z Maik у 2© Ks«nulo«ta 9 l’ Apolonii P. 27 Per. Ю. Jwnn Zl. Ю s Scholastyki 28 Jtlrncu” Kyr. 11 к Obi. jV. M. P. w Lirrd. 19 Ltmatijo 12 г Eulalii p.i Madeala 30 Wasyla W. a w Kalanvoy p. 3l Kira i Iwan o 14 s Walentego kapl. 1 Lotyj, Tryl im* 15 c Faustyna t Jowity 2 SritcoK H. 16 p Juljannv p. ou 2 Sf cucono J Anny n s Donata, Franciszka 4 Izydora 1S N Яушейае i Abafija muca 19 P Konrada 6 Juliana mucL 2D W l.COJIb 7 РкГГІСПІ}0 21 & Makiymlljon* Я T« Paffllyfe 2 р Ilde»y c»- 17 Teodutft 2 S Ku’>tf’>njy СЙЯ. IB І.ѵ/Л pr>y tym.
4 н Kazimier-z* ki. 14 Afćbypa
5 р Euzebiusza łO Lcoaa
t> tv Wiki ora 5 WiktOry”* 21 Tyceofija
7 :s Tomasza z Akwinu 22 Afaoazila
В с WsocenUtfo Kadt. 23 Polikarp*
<* р Franciszki Rzym. 24 Obr. kol- i. * Tcołilakle
22 с Katarzyny \V. 0 40 Hucz. w S.
23 З1 PeJałjji. Teodozji 117 KondraUi en-
24 S Marka i Tymoteusza И Sofroniia patr.
25 1* Zwiooi N. M. P. 12 Teolioz
го р Em anoda, Tekli p. 13 Nvkylora 2? ѵ; Jana Damazejo 14 Kcoedrkta 23 S Jana Kapistzaoa i; Ahapija w с Eustaze^o, Cvryla Ib Savyna 30 и Anieli wd. 17 Alcksija 31 S Balbiny p. m. 13 Kyryta SuifSo wyznaniu РП’Л 1 ■■ • I’»* туе; dn. 2 ■ — Ssu?zfl Ріітуп; dn- П — Rozdnn ccłz, otyli t ds, mca N»W4 c^lJ_j^-_Vi’»1b»|ri^n<|l-___
2
PRO ME MORI Л
KWIECIEŃ — IV (ЯО ,
12nic fcwicfa Kościoła Kzyrosko-Uafolickietfo I э Św. £ГЛСк<>-І!І0І-1 prawnslown
1 N Wlelkannc l9 Cbryaaala
2 P WIclU. poaicdzi.lcU 20 Prep. 5ośi|a 3 W R>»i(.rd 21 Pr. bp. Jakowa
4 s Izv(3o>-b b. d. 22 Waarlija шисх.
5 c Wincentefio 23 Prep. -S ykuna
0 p «■іІЬлІтй 24 Prep. Zachariia
7 s ЕріГлл|іі«л» Ъ. rn. 25 BtaJiou-lazcxenia
5 N DloafogO 36 Wclvbd«ś
9 p Marji KleofftSOweJ 37 Św. pancdilok
10 \V Ezechiela 3J Św. wterak
И в Li”>nn Wiclk. 29 Marka
1? c Wiktora no. УІ Iwana łyrfw.
13 p Н»ГІІІ«Л«йІ1’І0 31 (pal ija
14 я Ѵяіеіійіія \ Kwifeś, Mbfjl
15 A Ao«4t02i»^o л. J Tlti ciud.
16 p BeoeJ/kfa ;i Myl; у ty
П w Anicet* 4 Ояуря
IB К Boilomila s Teoddla
19 c lymoDd схЭі 6 FVticIliJa
20 J’ Sulpicjuaxa 7 ilryburila ui.
21 R Feliksa, Anzelma $ І/чмІіІаоа
22 1 M Spierz i Kaja 9 Muca. Wadima
23 у W njcUchci Ь. пгі. 10 Muc. Tcrcnlifo 24 w Fideliia П Św. re. Antypn 25 я Marka cwaog. 12 Pr. Tiaalca 2b c Kitla 5 Marcelina 13 ■Iw. m. ЛгСеаіоря 2П p i Teofila j Tcrloliaoa U Martyn
24 s Pavla od Krzyżu 15 Агугілгекй
n N Piotni, Roberta op. 16 AbaJiJn ( IryS j
га P K«l|irXYfly 17 Symu jpa
Sw. ітуіл. Клjł.: Pix. I uroex- iw. ХѴМквПОеие— P«sacJi: od 3n. 2 do -5 ѴЧ»ІП« 4wi$t Wielkanocne: dp. & j 7 oitat. itrocx. iw. Ѵ/і«1кло«пе: dn. 16 .. S> PRO .V К MOR! A MAJ – V (Al). Dnie &vi;tb Kościoła Kaym ik o-ko tnl i ck icgo „c c Sur. jgrcckiwVatcl. i prawostawoc t W , FiliJ>o i Jakobs tip. 1Я Iwana Dek-np. 2 s Zyitmunla kr. 14 Toodor
3 c 1 Konst. 3 Maja 20 Iwana W.
4 г FJoęjaaa m,, Mooiki 21 Jonuaria
S s Piusa. Ireny 22 Teodora

 • N Jaoa | 23 3 1 Оагу d$te£u 10 Symoit* AP’Mt- 24 c Joanny ta- 11 Kycyla ■ MrtOlFI* 2 5 1* іггдоііог&я VJ1 }>. 12 Mo liija
  26 Filipa. Ner «u sza 13 Glikerji
  5? * Tr6|ey Swietej 14 SvnsL &w. Dacha
  28 P AuSustyoa Bisie. И Troić* Śyr.
  29 W| Marii Ma£d. 16 Modtcla pror.
  30 5. Feliksa popy 12 Andronika
  91 c Boic СІЯІО 18 Fcdola must.
  $icię{a uyznania M: Юл- 3 — Łafi-Beomcr: dn. — Rozvlnxta. czyli t dziod ta-S” Sywao; dn. 2Q i 21 – – 5г«ѵ»ііОЕ. Zi«1one Sw.J- PRO UEXORIA JJnlŁ Swii! Is KodcUila Rz ym»ko- kaloJkkiegO 1 Unie S\ jJr<,«V0-Łł(tol-• frsuwlswre J 2 w Jakóba Marcelina tś 20 21 22 23 24 20 » 27 Palrikija FaJaleja ta. a 4 5 6 7 8 4 N P w s c p s Hrjoiu b. Ргй»сІйхкя Bonifacego No»b«n<> Roberla Op. łcctę Jezus РатіЮа > Felicjan». KociUcIrEł Waaylja Mycliajlz l.enntjo .Sytncrm» Obr«<. hot. fw. C Клгрй lÓ и 12 13 14 15 U. N P \v s c p s МвЗ^стгаІг Kr. Barnaby Apt. Jana W. Anlooic^o Bazylego Modcsia A1U17, Кололо гв 24 30 31 2 i Teraponta Ki kil у J saaka, Dalra. > Jtrcmija Caerwcri. Justyna NfkyEen l.ukjana 17 N Ini>«cntc Pro(Brejo A Wynrivoa 2U 9 Sylwerjurzn P- 2 Tcodotb 21 C Alojicgo GtżnzakJ Б Tcodoja 22 P Paulina 9 tVyryla, Tekli 23 |S Ailiypmy- 2coooa ID Tyra olei a 24 N Nor. św. i Тгѵкопн 30 s Kniilii M., Lutyny 17 Мапиііи Awlfto Wygnania Mc/ietzawego: Dn 14 — Roz-cłindty». wyli 1 dzieó m-ca Tarouz. PRO MEVORIA Date £v.ńt a Kościoła Rzymsko- katolickiego /J к 3 Św. greeVc-кИоІ i prawciilawnc I N N|4w. krwi Cłv, i* Lecnjtfljo 2 P NawiJ. N. M. P. ID J»idy Apotl. 3 W T.eofia p. 20 Mólodlja 4 Я Józefa Kalae 2t JoJisna u». 5 c ArtlooURi» 22 Jewe-wija h 1′ Dominika P. M. 23 Айгуріпу 7 s Cyryla i Metodego 24 Rizd. Iw. Cbr. 8 я Eltbioty Kr. 26 FcwTOoijo 9 1* Wti-oniWl, Z«cuja 26 Davryda 10 w 7 hr. ПЦСГСП. 27 Simsona n s РІМПА T. I4fgfl У. K. 2 Kvra 1 Twona 12 c •Tn na Cłw’beM Oy. 21 Pclra 1 Pawła li p Melgo«ly M. P. 30 S«bófl2 Ap. 14 5 Dorj«.v»eHurr l Lyp«4. Комаѵ 15 w Roi. Ap,, Bmrrlia 2 Pol. Rvxy Bobo. 16 p N. M. f. Szkpl. 3 Jakiola 17 w Aleksego w. 4 Aodrija 18 s bl. Srymona z Lip. 5 Afaoarja 19 c WioceoEcgn a Paulo b Sycojo 20 p Ciesfawa 7 Tooty t Alcalcja 21 s J’rokicdy S Prokopija 22 я Marjf Magd, * PurWr«ll|a K. 23 p Apolinarego ID Antuliiifi Pect. 24 w BI. Kunrulundv 11 Kn. Dlgi Kijew. 25 s Jakóba Apostoł» t2 Prolate i lbiro 26 c Алп7 N. M. P 13 łiob. Ar eh. Hawr 27′ l’ Notoljj (4 Akily Apoi(. 28 s Inaccntcgo 15 Włndymyia n я Marły, OI«Wn 16 A(v«oiS«b* 3D У Julity 5 Dunotylli 17 Maryny M- 3t w Ji)na>;«ilu korali 1Я Emeljtme
  Świnia wyznania Mojżeszowego: Do. 1 — post Szewo-O:cr bctimoi jna pamigd obtęieaia Jcrozo-limy): dn. 13 — Kocbod., czyj i 1 dz. га-ca Ab; da. 22 ■ – post TurzaHcab Irbujteait- świątyni Joror.
  15

  PRO MFMORIA

I
ft] К R P I RŃ – VIII (31>.
Dnie $\yl$t* Койсіоід T?»y niA o»lro lol ickiejjo X> – Sw. ft’ck<>-katoJ. i yrawotławr» t s Piotra vt okow- ■Vi Mokivoy 2 r N’MP. AoicJtkirj 2l> Пуіі 3 ’]■ Zb. id. iw. Szczepana 2t Syrncnn. prop. 4 s Dominika 22 M«cjl Mahd. ! N NMP. Srltón] 23 Trok, Te»!.
b P P-zei”. Pe «».■<: li tforysa i Hliba 7 W Kajet ana. Drioatn 25 U. 19 Aridrija 2 N Kr. 5 Simoili p.
3 ]’ brrinjcfuwy 21 Tadcjft
•1 W p.>zfti;i v. 22 Abaf&iiika
5 Ь Wftyrrjyrtca 23 fry л* ja
r> с KudoiTflKOJi 24 Ewlydia
1 р Ке£Іллу V. 2S Warlvtool«i*
R|S .VAUHlx«rtŻe N. M- Y. 26 Adrijana
9 н 1 SecjJrUeŁa 37 Рітеош
10 1* Mikołaja 28 Awhiiilynfc
U ѵ Prola i Jacka 29 Шк. Iw Ckyzt.
12 Imienia N. Marji 30 Olwkiandr*
13 с Euoeoji P. Filipa M. 31 P. f. Pt., Kipr.
HP Podwył. /w. КнѵХа l И’гтксо, Svmonr
IS 8 M. B. Bo It ar, ej ? Memaota
It К Eulcaji 3 Aolyma
1? J* кгопсікхкл d Wawyłu
IS V, Jtl£«ia, IreliY s ^achftrjA
LV S Jłanmti 1(0 b Areliyt*
20 с Eualacbjoeza 7 Sozoola
21 1* Maleuua Ap. lł K’zUwO PtLor.
22 У Тошаял 9 Гйкупів i Anny
23 N Lwa pap. II Myaodory
21 1* N. M. P. T Kok
ItlS. ID. 1) Hviuli.. 1 t; 4r. 12 — pr.r.
HI; rfn 15 — .Inrr Kith-, ł.nl Г5ів-£аі – DciłŁ ; Jo. i* 1 J3
– I.ukuł |uru:i. i4. xtiiCiw’. <Ł. 3D ЛшЫ КібО (lv. J-HOI). 19 PRO MP-MCktA PAŹDZIERNIK – X (31). Dnie Święta Koiciata Кауяі ii o -Otatolickit:j[i> U i $W. |Jf4ckf>-ktol. 1 рГйѴіуІА-АПС S p rst. .іапеі z [bili іа Ewmeoli.
2 T 1 Artrolftsy SltAłAw 19 TioiLma
i £ К dl. dyb 3 Ewalda ?o Ewilachiia
i C Fiajuitłzka l 21 Knndrata
5 P PJacvd* т- 22 1 Foky. Jaov
ł> s Вгипілѵа Vf. 23 /аса. Iw. Ckr.
r N NMP. Różnicowej 34 T«kH
b p . Brygidy 25 EJroayiiy
V W Dyaizcgo 26 Iwana BobOł- 1(1 s Francivzka 27 KaJiłlral
1) c Placvdy. Germans 26 Cbaryluria
12 i’ Maksymilfaru 29 Kvriiaka
13 s Edwarda У г. 30 Mr7borija
U|H jKjiHkyte, FVeryia ) ?0нІсЛ. Pokrown is;p T«rd»y Ом Ja.dwiili 2 Kypitjanfc )6 Vt’ Мигіупіыкі SiiliurńiiH 3 Dyordijo J7 S V/iklirr, .ЧЬ<ггьІт A Ercli*
16 C i Lu к a Kid »w. 5 Ckbryly.yy
19 P Piolra i Aik. 6 Tumy A w.
2D 5 Jana (Caoterio 7 Serkija
21 * Ursrnlii Hilarjooj а Fel agiji
22 V Kordnli m. 9 Jofcnwa Лр.
23, V Seweryno 10 J&Kbmpija
2* s НоГоІЙ й rek. 11 Лр. 1’vlypi
25 c Kryspina 33 1ага«н i Brswa
36 p Kwar/Sla 13 Кнп> (U.
27 1 s ЯйЪІг.у 14 Paraakewy
'i Я M 5i too o an. IndrniŁn 15 Klima
29 -D Narcyza. КигиЪіі [6 Longioa i.
30 W Gcrmaoa t Strapiona l? Oiija
3t .s Olimp juŁzo tn.. 15 Лр. Luky
5u>. wyznania PrUif}t>H(>ivęo; Doia 1 Siemini Асе- m: do. 2 – Nj.ymcHns, TW.\ 2 Nita
26 К 1Э Інэоа Zlatoust.
27 w Wifijlfusia. Walońaoo 14 Pytypa Ap.
26 s Men cwela, Zdzklass 15, Cuilja
29 c Stłumiana. 16 Mateja ap.
30 p ЛпДг&адй Aj. |7 1 Hryłiork wna, 1 d. lU-Ctt Klclm 23 PRO MENOM A U R U D Я1 E S — ХІІ (»1>- Dnie Swięla KoicWa Rzym j’xo-}іл lollćki <>(.<> k !Q Svr. 5cko-kAlnl. i ptAWftftUvnc г s Eligiusza. NataJfi 15 PLafooa 2 N Bibjazmy N Avrdyja i 1» J’rft П Ci -ZU ft К MW. 20 ШуВоч
•1 W Лл/hftry 21 Wwedcoia Bob.
5 $ Sabbv, K’teU 72 Ap. kilicnona
t> t МгЬоІ-ягЛ 2i Aculitokra
1 J* АаіЪгоі»» г-з Kftleryny 5 $ Nlp. Pocz NMP. 2-5 Klynitntija
9 к Leokadii l Walne U Jadpi
1» 1’ ХМР. Lord г? Jakuwa p.
33 W Daroazcijo 29 Stciana
1? s Aleksandra ni. 21 Paramooa
33 c Łucji p. m. 30 Aodrija ap.
H i1 DyotVcora 1 fłrodeń. Nauma
35 w Wulerjano h. 2 Avjlumj
1C (C EuzebJkBl» 5 $ofnni|a
35 p I.ttZUrZB t. 4 Wa-чйіу
19 w G’ttCfBIl». ЯІ. 5 ■’Іа w V
1» k IV*r|il«o 0 Mrkofr Czu Tomasza Ap. В Polapija
22 s Zenona 9 Nepuf. ZaCZ. BK,
23 к TTilcIoril p. 10 Meny, Herm.
M V Adama | Kwy 13 Dany la
21 w Boże Narodzenie 32 Spycy-Jnna
2» * Szczepana .Męcz. 13 Uwali* lii*
2? c .fenft ftp. j «w«nź- 14 Тугвв
2S p Mlodaiiinfe^w 15 Elowlwio
29 s TиЯІавгз. b.. Urbnoa 36 Aileja
3» X 1 Euiraiuaza Ь. M. 17 DanyŁa pr.
31 P Sfbrcslja, Melanjl 15 Sewastiana
5ir.‘<.’a MOW. Moii.; Od dnia 2—1> — Cliaauko. iw. MokhW’liZzlV; Jn. I — F оь;І)., Czyli i d>.!e-9ł.
PREZYDJUM RADY MINISTRÓW Kcakowjiie-Przeilimeóci* Nr. 4ИІІ. centrala tel 555’IM.
Prczei Rady Muuslrów; I^ntiewicz Jaouu. Pcdselcrclproc Stanął LecŁniolct Tadcuaz, Siedlecki K»?.y»M. Siej Biuru Prawnofoi Pacroi Władytław.
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH, ul. Nowy 5 wlał Nr. 69.
Ministers pik. Pćeracki Bronisław, Ul. 52й-£4. Podsekretarze Staaus JDulaaowslć Mikołaj. !e|. 103-23 Korsak Władysław, te). 652-37.
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH, ul. Wierzbowa Nr. t. centrala t«rl. 555-60.
Mtsiptar: pik. Beck JiSzcf. tel 503-29.
PodiełfelBrz Stroi) SacrabeEs Jan.
21
MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH,
«1- Nowowiejska Nr. 1-3-5, c«d(taU iel. SM-20. 804-4fj.
Mlekicri Kmiiltk PUaidłl! .Idwf.
Pndocbrct&rzc Sianu; dfi. РаЬгтсу Кігіоіісгт:, tfiD Slłwnj-SldndŁóWjłd Pehujan. MINISTERSTWO SKARBU iii. Rymarska 3-5 Mldater; pruł ZiwadzH Wladyr-łsw, ul. ll-SS-55. PodukreU/zt Siano; pfk. Кос Adam. ut. 11-99-40, K»z!i>ł«ld Leon, lal. 11-27-44, Joitrzębglcl Wincenty, Ul. 11-84-26. ptk Jędrzeje l« Wsdftw, lei- U-83-24.
MINISTERSTWO WYZXAN REX. I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO.
Al. Sincha. 25, сем rai h tel. S-i)2-2Э.
Mlnlilcr: JędrzeMlct Janusz.
Po^eekreiane Sloj: Pleraeki Ksi5cd;i;iz ki. Zon^ullu -wic llroniałbw.
MINISTERSTWO ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
ul. Smlorslca Nr. 15.
Miabler: Nakonlcczarkow-Klukawiki RronJetau.’, Ul. 298-21.
Podsbr»lóZz.« Siana; Euwidrt We!«vrt Ul. $39-04, Kietńdki KaroJ, tek 663-74.
MINISTERSTWO PRZEMYSŁU J HANDLU uL Elektoralna Nr. 2. ccotroU Ul. Sil-’Л.
Minister: Хкв. di. Złkyekł Ferdynand, tel 021-411. Pcdiekrelsrzc Susa: dr. Dcleial Francuzek, tel. S12-0U, Еіоуаг-Ксісііюап Henryk, lei. 520-416.
26
MINISTERSTWO KOMUNIKACJI ul. Cba)abiócki«i{6 Nr- ceotrala tcL 552ЧІ0.
iMjnirtcr: Lni, Butkiewicz Mtcłul.
Podirk/tófx« Stono: in. Czapeki Witold, inż. Pis-rocki Julpiaz Млфо.
MJNKTEKSTWO OPIEK) SPOŁECZNEJ ul. Dtaga Nr. 36–10, centrala te). 561-60.
Misiilcr; £«j. dr. Hubicki Stefan, teł. 11-19-12. Podrekrelarze Stan: dr. Duck Kazimierz, tel. 11-10-56, dr. Picitrzfiiki Eugenfuu, lei. tl-27-S7. MINISTERSTWO POCZT I •TELEGRAFÓW PI. Nei’dl^Oua Nr. !ł, caalrala tel. 5S5-21I. MinLaUr; pik. KitUiaki Emil, lei. 516-20. PodacłCTcUr Stww; Luż. DraKl«cki Francuzek, lei. 5A8-34. 20 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI. WoMzaW – – Długa Nr. 7.
jMio.slerelWO Sprawiedliwotci dzieli się os trzy dep»r-
tońieiityi imlawodiKczy, administracyjny i kamy, ory fii©wjcr.nna do rtepartamcotów organy wykOoawoze czelnego J’roiuxetora. _ Nidtn w skład Ministerstwa wchodzi RcdaJccja i Administracja Dziennik o Ustaw Rzeczypospolitej 1’olskiej i Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości. Minbnlowrkj Czesław — l«l. 12-flft-7ń. przyinzuje w trądy od godz. 12 — 14 pi> oprzcdnieni za-pisanie sję dnia poprzedniego w Sekreto rjneie. Podsekretarz Slum Sieoilrowsld Stelw, tal 11-95-10. przyjmuje w środy I piątln od godt- 12 — 14 pO uprzedoieco zapisaniu się dni popfJ.edll’CgO w Sekre-tRr jacie.
Rckr *tof jat Мів l«lr«: Nowakowaka Jaotna
*t. »l. VJ, l«J. 12-ślB-td.
Sekretariat Podsekretarza Starli: Rudnicka Ewa. apl. <*d., t«l 11-95-10. L DEPARTAMENT USTAWODAWC2Y. Składa *5? « wydiiitbw: prawa cywilnego, prawa kornego. prawa paislwowtgiy i odmroistraeyjnegO, prawa międzynarodowego, oro biblioteki. Depaftnsaenl Ustawodawczy obejmuje i opracowaje projckly osław j rozporządzeń. wchodząc yck w iaUrri prawa 54d0wejJo, współdziała w opracowywaniu projak-tOw i rozporządzeń Rady Ministrów, opia ju je rozporzą- dzeoio prawne innych ministrów, ludzie* wydaja npinjc p/аwri(, nu zadanie departamentów, oiidiileretw or«z irraędO w centro taych z zakreiu prawa zadowcgo era* w к wijach prownych, rnajacycb znaczenie dla zakresu działania Ministerstwo Spcawicdliwofci lub catokezłal-to ustawodawstwa. Dyrektor Depart.i p. o. 2elnla Stanisław. sędzia Sa-do .Najwyższego, przyjmuje wc wtorki i piątki itodz. M • 13. te). lt-Вб-ОІ, I. WYD2JA1 PRAWA CYWILNEGO. Wykonywa prace, wyicj wyroicoiooc (patrz DpL Uat-1. w zakretie prawa cywilnego i handlowego (moterjabetfo i lortoalncgol. Nado opinjuie o zatwierdzaniu darowizn i zapicńw. Nsrr.i p. o. dr. J* szczurowska Xozimicrz, prokurator S. Najw., dcl cg. de Min. Spr., tel, П-Уі-%. Sędzia S 4 d u Na|w. w Bl. Bp.: Wtrnldekl Bronisław. Sędzia Okr, Jeleg, do Min. Spr-; Wy derko Mieczysław. ^ * Sędzia Gr., dętej?, do Min. Sur.: Szutdrzjr(iM Jn, t«l- Jl-2t>-*0.

 1. WYDZIAt. PRAWA KARNEGO.
  Wykonywa iittxv wyżej wymieoione fpatrz Dpi. Net | w ZftkmU prftwodowilwa karnego (nriatcrjftkiago i [or-malocgoj.
  N а с I.i p. o. Miller Artur, prokurator Sndu Najw., de-)eg. do Min. Spr., 1«). І1-Я6-93
  W I r t p г о к o r, Apel. deleg. do Min. Spr.: Sie. morska Mieczyslow.
 2. WYDZIAŁ PRAW’A PAŃSTWOWEGO I ADMINISTRACYJNEGO
  Wykonywa prace, wyicj wymienione (рИгг Dpt. Doi.I. w zoVrcaic pława konstytucyjnego, administracyjnego, ok urnowego i gospodarczego.
  3?
  T. §. ТУ
  «и < *■>-
  м п ■ п d а, ** и э
  о н.” 5,-»
  „-vt’Jt
  О
  sl
  в ■
  І с-
  и ?

£.■
3-*
в и
л
Г* и.
*
•” <-

й 8
р:
1
£ *
с
Чр
• Н
т
І7І
w нв г_
« W г
< ■ с
а. ~ Л
РГЛ–
в
О-
5Г*
2
о
с-
<
о
к
3
2_
3
и
К
Г* 9
5^

С й,

 • ~s
  &
  V*
  й о,— п
 • I Ł ‘ * „i ‘ * S”v £
  S-S
  іщЩі
  5 r§|.Łi
  -j n g 2 к JT к-
  ■ !»grS H 1.5
  Ł
  P*
  P
  S2_ <1 5Г К £«>
 • tA^
  ■С
  а
  м
  s
  ►о
  £
  ►-.feSr-
  — ^ К- N
  ft &<0 ^ Ш1 Sfe* n1* — *■ Pi, 2 — i —< -o і°ЗчГв *фп V* i*-* к г I о * CL О л ж. с- с * *2 §: іг. ■э у •о Naci.’ j>, о. Gummtłti Jao. prokurńlOr &■ Nijw.. dc-ІеЦ-4t> Mio. Sjw.. 11- ІІ-ЙІІ-93.
  Radcowie Prawa J: СЬвІіяйкі SUnliJiw. sf, ił. V, iol. 12-14-17, Popiclecld beliks. it. sh V, Łl. II-S6-7Ć JT. DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY. Składa sie z wydziałów; adxninistracyineilo, ucobo-wn-£п, gospodarczego — skarbowego, statystycznego Orif !ед[1С«1&М Równej Ministerstwa.
  Dyrektor Depart.: p. о. К wiatko wilci Adom. wiceprezes S. Ap w Warszawie, przyjmuje we wtorki. 4rody i piątki, ([ndz. 11—13. tel. IM 1-66.
 1. WYOZfAt ADMINISTRACYJNY-
  Załatwia sprawy związane z organizacją Contr* Іле£і> Zarządu Ministerstwa ludzicz sądów i urzędów podległych Mioisterstwu oraz wykonywa kontrole nd d?Utain<.4<:lj| sadów i urzędów podlej у eh Minióterąlwtl z- wyl3|«z»Jllu<i więziennych. W izczagfclpoSd wydzU.1 zalał wia SpMiwy; al wykonanie ustaw, dolycząeycli orj&oisa-sii i urzędowania sądów, organów youlotoiuzycli i urzędów podle -litych Ministerstwu, b) ópiojowaoie o kwe-iliaub órjani-zauymyub, wynikejucyirb w milach i urzędach uodleiltytli Miuislerslwu, c] ustalenie tekstu, druków i rormularzy sądowych, df sprawy dotyczące uprawnienia dzieci nic- ’ ilubnyub, dyp$r.3 nińlzeńtkich i t. p.. e| dyslokacja zadów’ s rewirów ilodczyrli Oraz kancelarii notarialnych, ьргйЧ’У związane z zaprowadzeniem j kanowaoiem roków bodowych i sesji wyjazdowych, fj wyjednywanie, rnzdzie-ІйПіе i «windeneja etotńw, £| załatwia zażalenia JUi sądy l UtZ^dy. h) zftlcilwja sprawy strojów, uniformów, odznak i Jodeł. Macs.» di. Batycki Stanisław, st. ?ł. IV. przyjmuje codziennie oprócr aobót, god. tl—li, tel. І2-0Б-В6.
  Rade* M i ą.i Geppert Marjan. *t. *1. V. tel. 11-32-IW.
  Sędzio w im Apel. deleft- do MiA Spr-^ Dwortók Franciszek, tel. 12-iW-Oó, Kowabłd TadnuSz, lei. lJ-19-20. Zdanowicz Paulin, tel. 11-19-28.
  Sędzio Okf. dolej, do Mio. Spr.; ОІЬКППЙІ An-lool, lei. І1-1У-20.
  Słdzla Gt. dniej, do Mio. Spr.: Mufisch Alfred-
  Asesor; Bratkowska Stclanja. *t. sł. Vtt, Sz«epo6-dd KlaudillSC. at. *1. VII, tel. 11-32.07.
  У
  2. WYDZIAŁ OSOBOWY
  Zotatwia v/izclkic юта icy osobowe sędziów. prokuratorów. urzędników I funkcjonariuszów Ministerstwa Sorft-wicdliwodoi, Sadu Naiwyiszefio oiaz sadów i urzędów wymiaru sprasiedliv/oZcr, wreszcie notarjoszów, adwokatów 1 ob/ońrów. Veiltn wydribl! я) nprzcnwufe рто|«к-iy ustaw j rozporządzał!, rizitmii|ndn0wskiciJ^ i prokuratorskiego bl załatwia sorfiwr dotvczace wymierzania poszczególnym pracownikom uposażenia, diet I kosztów podlity ł f’rzafckd’sr.la. zolic zek, rernuneracji. zapomóg, oraz okroiła wymiar uponatenia dla nawania-nov/anycb, c] z ułatwia w «kresile «dministracyjoyoi
  Sprawy. wyoikarno: z mtal** пй poszczególnych lunkcjo-na.rjuszów sudowyek 5 ргокигЛІОгікісІі dl z&t«1v/ia *rt-żalcnia paczczrtfólnycb lunkcionariusrów na urzędników wymiaru sprawiedliwości-
  (Часа,: p. 0- Dlouby Waętftw, рГАІиІгвІОг Sadu Najw., przyimiijt \y« wtorki, irody 5 pifllki, ;Jodz. 11—13. tel-tl-79-6d.
  Radca M r ł( TFeglewska Misjo. tel. 11-56-41.
  Sędziowie Apel. dsleg do Min. Spr.r Błtiiiiyid Włodzimierz, tal. lt-Vi-62, dr. Chcchlióslrt Adam, tri-tel II-56-41, Dziembowski Scwefvn. ul. tl-02-Sl.
  Wśccprokur. Apel, deleg. do Min. Spr.; Klimek Ignacy, tel. lt>ft$>39-
  V I C f C t 0 t M. О к f. deleg. do Min. Spr. Graebolaki Stclan. tel. 11-02-S1.
  A s e а О г S n d. dele#. do Min. Spr.. Schnie J«o. Sl. H-79-64-
  3- WYDZIAŁ STATYSTYCZNY
  Prownjzl ewidencję osób skazanych oraz statystykę przes(epc<4e| i statystykę procesową. Уі Na«z,: WCaecll Edward. >1. it V, — pezTltuujir Codziennie oprócz eokOt, tfodz. ll—1J del. 1І-56–ЗІ. R a I r t.: SlrfłkCłflba Irena, rt. sł. VII. Aeesńr Sod. <]«(?£. do Mia. S-г.; JablcriLrfń RemJ’. Лі«ібп Znrzrcki Wacław, ił. it. VII.
  К о n c t-Urj at – . tel. 12-10-35.
 2. WYDZIAŁ GOSPODARCZY – SKARBOWY.
  7nłuKrift ws-pllt;. epcawr związane 7 dzialnlnnt-ctu li-папллѵец, £itpndft»c4 i budżetowa Miniiteratwo I urzędów p&dloftjycf) fr wyjątkiem ijuaw jjoapod«rezych wię-
  J.lftll).
  Nutfc: StypKskl Sit-lap. 31. ЗІ V. — pfzyirtui* co-
  dzćcńńie ОРГЛС? зрЬЛІ god. <1—13. t’. Ц^39-63.
  Radcowie Mło,: ВогхеяпЫ Erfwaid. sł. sł. V, 1 cl. IJ-22-%. KłflCzkfóKicz; Marian, al. it. VI., tet. 11-66-05 TcfńlCYflci! Lucjan, rt. et. VJ, feL 12-19-65.
  N»Cz. Rachuby: Wemberger Stefan, et. $|, VI,
  lei. 11-56-59.
  A CC 8 Ort 4 Croon kl Piotr, al. at. YU, tel. 11-22-96. KyleitOwj-t Roialcicwlcz Adolf, Ol. al. VII
 3. KANCELARIA GŁOWNA.
  OLefruuJe eek/elatjat ілobisty Minialr* J Vodetiirterra Sianu, oraz biuro iolorcnacyjno – podav/cze, cenlcóle roaizyn I cUcpedycic: prowadzi ewidencje okólników ; rozporządzeń wydawanych przez Ministerstwo, N а c z.! Nowakowska Janioa. st. sł. VI, to!. I2- Się z wydziałów; adroCnIst/ftdl wdzieli. ŁarijcjJo i Рейсу wjążflińw.
  Dyrektor O e p i г <■< Icmlnwleł Mlctia), it si JV, lei- 11-19-ftl, przyjmuje w pOnSeJeMki, wtorkE i crwSZlkł
  t. Ѵ/YDZtAT. ADMINISTRACJI WIĘZTFN-
  ?&Ія1ѵАй sprawy dotyczące zsrzadu wćfdefli&ml i do-гплт: kzrncml. wszelkie яугант zwiarone z лгДаліхяф więzi cń wszelkie lorawe gospodarcze treble іѵі*ійй ; zekfadrtw. spniw7 Ьіігіепт wjęzieA dokonywa іоврексіі f rcvfzfl więzień I zakładów karnych praż z-аІЛІ wla zorany osa li owe personelu wiczicnoeil©, oiitooizuie квву dla łunfccjonarjuszów wieziennveb. Nz(z.: p. o. Cbrółclckt Aleksander, wiceprezes S. Okr., deleft, do Mio. Spr.. tcl. II-W-99^ Radcowie Pro w o i; ВиУаізкЗ Zygmunt, at. sł. V’. 11. 11-30-M, G«fitaf Władysław, śt. sł. V. lei. i Г -60-26. Radcowie MIilI Key mark Fdwąrd. »f sł. VI, Ralowpkl Seritioaz, »ł, ol. V. teł. 11-60-26 Naci, L tkari Więzieoayi dr. Jaobowjió Нлпгук. il. sł, V, tel. I1-M-26. A i r c o r> Wttkoirslct St«laii|«r ;l, j|. Vtl. fet. 11-60-»,. 1-. DłSPEKC.tA WIĘZIEŃ.
  [nypektorzer Ru da teki Alckszder. et. cł. VI. fet. ІІ-І4-99, Skćbiiikt .lAret, sł. sł. VI. Sokołowski Stanisław. *t. sł, VI, Wapażertk) Henryk, at, sł. VJ. teł. lt-M-99.
 4. WYDZTAŁ PRACY Wll&CrtW.
  Organizuje I kouIroJnjc pracę wiefoiów orar dokoBy-wa zbiornwycli zakopdw surowców i ozganiiuie zlyl wyrobów wlętaiów.
  Na or.; Miuersberfcr Kazimierz, sł- sl. V, przyjrau|c codziennie, Oprócz sobót, godz. 12—13. tel. 11-56-51.
  R г I e r.; Mofcicła Mtecz-yztaw, sł. sł. ѴП, teł. 11-56-51.
  К ii И owy; Blclskf Staoisbw- at. el. ѴІІ. tel-
  11-56-51.
  H
  I WYDZIAŁ KARNY.
  Zatai we »pjawy. dotyczące ułaskawień, anjnesi|j, abolicji, waruni owych zwolnień i l. p„ oklćw tarki oraz аргвѵѵУ ewipzaoe z kierownictwem wit:zieooiclwa pod wrdUdeca реоііепсіагпуш.
  Ń t < z.: p. 0. Cybuliki Tadcuzz, wiceprokur. S. Ap. ■Jpiloń- do Min. Sjr., lei. lt-M-4’ł, Keten KaJeśska Weronika, sL sł. YJL IV. NADZÓR PROKIPRATORSKT, Urzędnicy do szczcgalnycli pariiczail, Jftk<> nr-gs.fi у wy-ko>iawc?a Мисгеілейо Prokuratora. jsRi«’.wiaja oprawy Ifan’ie, хеі(|йП” z кукогідоіейі pHez- MińietrR funkcji Nttwelueilo Prokuratora, sprawy prasowe oraz. Inne przydzielone rpecjalaem zarządzeniem MiaUl/a.
  Prokurator Sadu Na|K.. Kryckoweki Tadeusz, tel. 1I-S4-30.
  Asesor S 4 tŁ, deleg. de Min. Spr.: Onckowifc Władysław.
  Asesor; CerbOwska Lcontyna, sl. sl. VI].
  Э&

  KOMISJA KODYFIKACYJNA
  WaxszAwa. ul- Mokotowska 14, lei- S9J-&2.
  Komisja Ко4уПкасу|лв liczy w cbwjli obecnej 44-eb członków, dziali 5,1^ na podkomisje, klótycli radanicco jerl nzzyjśOtowywnnle projcktńw utlewod«we?ych. Projekty Komisji t»ry|ęt« przez podkomisje, zb twierdza Кл legjuro Uchwalając, atadojqcc sic z członków Prasj/djum oraz i przewodnicac«£o wlaiciwej pódkonnali, relcreota, względni* i wtpólseiercnta projektu.
  PREZYDENT.
  РоЪогсско Bolesław, Prczct Sadu C4»jwyiłi!e>5o, tel-991-32.
  WJCEPREZYDENC1:
  HaUowieckt SUnisłow, Prezes Prokurator ji Generalnej, tel.693-21, Lutostanoki Karol, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Lyskowoki Ignacy, Prolesor Uniwersytetu WnrvakijJo, tel. 2I7-J2. Ca I о и ІИ w l ci Abrnbam Wtadyataw, Prot. Uniw. Jaoa Karin».. AUrrtond Maurycy. Adw, i Prot. Uniw. Jana Ka:n>„ c.r Stanisław, Wieanoarayiłek Sejmu. Cbcł-moźskj Adtifu. Adw-i Wyki. IW. Si- Datdretfn. Cw»wli. sk( AdoH, eltt. Prezea Sądu Apalavyjneg-j. Lw6w, Db-lowpkl Włodzimierz, Sędzio S. N . Domańdkl Ludwik, Adw. War&zawA, DxEltt-г-убвкі Tadeusz, Prut. Uniw. Jagi]., Glue JftkOb, Notarjusz. Warszawa, Gołeb Stanisław, Prof. Uoiw. Jagieł.. Helcszydaltl Brcoisław, Szet Kaacclarji Cywilnej Prezydenta F.zplilej, Jackowski Aleksander. Adw. > Proi. W. Ś. ](., Wara* swa, Jaaoott Janusz. Sędzia S. N, 39 ! Prof. W- W. p., Juodiill Zygmunt, Adw. i Senaliir, Wil-ПО. Konia TToryk. Adw. j WyJcł- Unix-. Warszaw.. LiUu-«г .far. Jakob, Adw. i Ptfti. W. W. ]., Loajeheoy»» Ro-m»o. Prot. Uo. Jana Kozim., Makarewicz Juljusi, Só-‘ałO.-i Prof. Uoiw, .fftue Karin»., Makowski Wacław, Wice-Сй&годі«к Sa|rnn ’ Prof. IJoiw. Warsiawskiego, Miszrw-skf Wacław, Sfd/la S- X., Mogilnicki Alckzaoder. Adw. i Prof. W, W, P-. Mrozowski Jao, Prezes S. N\, Nagórski Zy£lOunt, Adw., Wartzawa. Nowotny Julfusi, Adw. ł Prof. Un>w, Jana Karin»., Pr 4 d ryński Witold. Adw. i Not., Po-roaaj, Przybylowekl Kazimierz, Prof. Ifnlw. Jana Кагігл., Rappoport Fn»il S’^nldnw. .Sędzia S- N. » Prof. W’. W’. P., Roatsrorowskf MUbał, ѴгрГ. l.’niw. Ja^lal.. Ryeowlcr Zy-f&ttunl, Adw-. Warazawa, SUwakl Jan. Adw. i Xp(-« Po* -sotni. SkflpakS J6z»f, Adw., Kroków, SUfk© Kamil. Pcvl-Uoiw. Jftfia Kz»m., StebnockowskJ Bro&iataw, Ssdcla S X, Sulkowski Józef, Prof. Lfniw. Pozoaiiski«£ó< бЬчгІівкІ St&Jlfol&w, sędzin S. N.. TfnmMkf Jerzy, Adwokat, Kraków, WiaJlkow&l Jao, Doc. Uniw. Warszawskiego, W{-kówsłd Eogenjusz, Prof, Uoiw. Sl. Bator., Wróblewski Staoisław. Prof. Unix-. Jagieł., Zoll Prydrryk, Prof. Uoiw. JagjcJ. PrnCOWblcj рОшосо i c z у Komisy is fz wyż. wykształceniem prawniczeml Hud Łatko Mieczysław. doc. Unix-. Jaaa Kozim.. Peoiyóski Stanisław, adw. Woranawa, Prustecko Jadwiga, apl. adw., Warszaw. Biuro Komiijii Warszawa, Mokotowska J4, l«|, 81-82. Kierownik, я s t i о г — ZaMika Wanda. st. zł. m А в а в o r ~ Grodydek Мдф, el. sŁ VIL 40 wykaz sądów RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SĄD NAJWTŻRZY W WARSZAWIE. ■ ?>ĄI> APELACYJNY W KATOWICACH. Sqd Okręgowy _ Cóetizyn. Powiat» fiiedtnby z^dów grodzkich] ЪісЫсі Bietcko, Strumień. ci«y.ynsŁ i Cieszyn, Skoczów. Sgd Okrywowy — Katowice. ko łowicki ЫІсѵіко – kucki lublinie cło ęszczyóski rybnicki fwiel nch to wieki l&mr>£órO([ Katowice. Mysłowice, KrAlcwsko Huta. Lubfln iec. Mikołów, Pszczynę. Rybnik. W«d»|«W 2осТ. Rud. Tp m owaki o Góry. II. SAD APELACYJNY W KRAKOWIE. &|d Okręfs^y — Jeiło. gorlicki jAsWsJti кго4в!«4МЫ Bircz, Gorlice, Jailo, Bnrosłek. Zml^róJ, Dukla! Kiosng, -41 $<£ Ofertowy — Kraków. Powiat; Siedziby t^dów grodzkich: boebedeki chrzanowski krakou-eki myślenicki Poci-и U. Niepołomice. Wiśnicz, 0iii>w. Jaworzno, Krzeszowice, Kraków. I Jatki, Skawina, Wieliczka.
  Dutaxyca, Myślenice.
  Sąd Okresowy — Nowy Sącz.
  llmiiJi Ti wakj nowo • 4tfeki
  йоги) – ІвГвкі
  tarnowski’
  Limanowa. Махана Dotue.
  Grybów, Murzyna, Now/ – Sa.cx.
  Siary Suez,
  Czarny Dunajec. Kruacieoko fl/D-.
  Mowy TariJ, Zakopane, Ciężkowice.
  Słd Okrę«iWV — Rjaszów.
  kolbnazowak]
  krośnieński
  taiicuckl
  itltadckl
  przewurcki
  rzeszo ws ki
  tarnobrzeski
  Kolbuszowa, Sokołów, Frysztak,
  Leżajsk, ŁsiicUl,
  Nicko, Ulanów,
  Przeworsk,
  Ciosów. Rzeszów, Strzyżów, ’ Tyczyn,
  Rozwadów, Tarnobrzeg-
  brzeskj
  dqWowakl
  mielecki
  ropezyckl
  tanłówflkl
  Sad Okręgowy — Tarnów
  Brzesku. Radiów, Wojnicz.
  Zakliczyn.
  Dąbrową, Żabno,
  Mielec, Radocnvil Wielki, Dębica. Pilzno. Ropczyce, Tarnów, Tucbów.
  42
  Sud Okrętfowy — Wo JonгЕсй.
  PowfoC Siedziby j|rodkidi: bialski myślenicki wadowicki tyniecki П>&1&, Kęly, Oświęcim. Jordsnfty», АніІгуСІпЫ. K».lwftrji, Ataków Pod knUi.aUi. Wadowice, '/,olnr, Mtfdwke. Suci’. ZywUc. III. SAD APELACYJNY W LUBLINIE. S^d Okręjuwy — Kielce. miechowski jędrzejowski kielecki plliczowski elnpnlcki wloszczovyekl Miechów. Proszowice, Słomniki, Jędrzejów. Jiodzentyn. Chęciny. Daleszyce, Kielce. NiewecliUw. Kazimierze Wielko. Pińczów, Busko. Chmielnik. Stopnice. Szydtów. Szczekociny, W? nS7C0W0 •
  S^d Okr^cwy — LublUi-
  ebetmski
  iaoowsk:
  krotnyslowskl
  I и barto wsi i
  l|ibc!ęk|
  put~w>ki
  wfodowikl
  Chełm.
  .FenOw. Krsi^nik. KrasiiyaUw, Turobin, l.iibortów.
  С.ііЫіі. Opole. Purvey. P”IVĆ»H\ ѴІОѴІну/Л. Sęd Okręgowy — tucie. horochowski kowelsii lub om ck i i łucki włodzimierski Hozcchów, Łokaoze. Kowel, Katno. Lubomi, Kołki. Lucie. Utyka, Kotyczcze, Włodzimierz. 43 Ofcręfiwy — ftwił. Powiał) Sledxibf ц<1іім іДкііккЬ: dubieoski Dubno, Młynów. Radziwiłłów, kojlopolski Bcrezoo, K.cs;«po), iitcpaó, krzemieniecki Krzemieniec. Wiśnia wiec, Wyszo- £rodek. rówkńki Kamee. Kówne.
  «Łffie.leki JJiybrowicz. Ss>/r,y. Włodzimierze,:,
  idMłiiirtywaki Mizucz, 0»lrt>i, 2ri, Тлгпо^гЛп. hrubieszowski IJnlbiyóZóW, tomaszowski ToMusZow, TyfciOWC«. zamojski Szczebrzeszyn, Zumołć. XV. $AO APELACYJNY WE LWOWiłL Sod Okreiuwy — Лг«».йПу.
  bóbrecki
  brzeiańzki
  podhojecki
  jirxrlOyiladski
  rjbatyńeki
  H
  Ck odorów.
  Brreźaoy. Kotwa,
  Podhajce, Wiśaiowctyk [сГдаоѵо zwinięty},
  Przemy^Uoy,
  Bołszowc. Bursztyn, Robatyo. ■ Sad Okresowy — Caorlków. Powiils Siedziby i»ddw Jrodzkiobi borszczowxki HfirAZCZÓW, Mielnice, buczacki ПііСЗДСЗ. Monajlctzycka. Potok 7,1 oly. crotlkovaki Ct-OrlkóW, kopycr.yniecbl ItueUlyo, Kopytzyiice. ire luWwelak: BtfdZŁUÓW, zeloesceycki Tłuale, Zaleszczyki, Sad Obc^jowy — Kołomyja. borodcńaki Horodenka, Obcrtyo, koiomyjski Gsyodńc. JablooiW, Kołomyjo, коуокйкі Koybw, Kuły. JZabU. AniatyOaLi Snlatyft. Zablotdw, S^d Okręgowy L»6w. ЬбЬгсскт Bobrka, gródecki Cródcl: Jojicllońiki, Janów, łubu czowaki C:czaoów, Lubaczów.
  ly/OWt-Vi Lwów rnicjiVL Lwiw zamiejski.
  Szczerząc. Winniki, fftWlki (Каж* Ku^koJ NicmifAv. Kaw* • Kulka. IJhndw.
  Kukulski Dł?. Sokal. iółkit>Kfcka Kulikow, Mołly Wielbi. ZółkUw.
  S?d
  dobroou.liVi
  jro«law«.U jMwOrOW’frkt juo&icki Ѵ’»ЫуЖ\
  OkrOtfcwy — Przccaydl. bobrom it.
  Jarotław, Hiyclitilk. Rwdyruno.
  Яеоіаѵуй.
  Ju\ft)j,->y/. Krak owiec,
  Moniak. SjidowH Wnini.
  I5ubl«ckv. NI4obi>wii;, PivcroyAl.
  drokobycar
  indevkl
  r«ii)Wki lurvzeriki
  Sad Okr$ow7 — Sambor-JJrobobycx, Kodbui, Korrurno, Kudkl. Sambor. 5Шу Saitibor. Jioryrtia, Turk.
  15
  Sod — St^ok.
  Pewieli
  brzozowski
  dobromiłski
  lotki
  caoocki
  Siedziby ńkdOW tfroebkichi
  Лг/ozów. Dynuw.
  ІІігШ,
  Babsfród. Lorko. Lplowlska.
  Ustrzyki DoM,
  Bukowsko. НушаПО’.у. &йО0к.
  &jd ObrtfóW? — Slenialówów. kaJutki Kałusz,
  nidwamia мк: Delatya, WłdwAnu, Sołolwin. iUoisbwowsk Bc-korudcZaliy. Naliez. Staoislswów
  tłonucki Olłynie, Tbimac. Туішігліса. S^d Okr««di$K frfldrftleb: bydgoski Bydgoszcz. Koronowo, cbndzieski Margonin, in ©wrocławski Inowrocław, mogił cbaki Strzelno, sziibiAekf Kcynia, Łabistryn. Sznhln. wyrzyski Łobżenica. Nakło. Wyraysk, Zniżki 2nin. Sąd OkcІЛ fckl «tarota rdzkl tczewski UKholtkl Chojnice. Czersk. Kościerzyno. Skers2«Ky. Sępolno. Więcbork. SUrcigard-T caw-TocłiOlo. кйг(Чок) ruouki Sgd Okresowy — trdynle. Kartuzy, Gilylllft, Puck, Vsik«r<>w’j Sąd Okręgowy — Gniezno. йпі$г»>і:”ікі fftogiloiski wart»owi$cki wrzesiórki Gni«zai>. Witkowo. Mł^iloo, Trzomoszoi». Wtyjruwrec, ѴгтчёКІа. Sąd Okręgowy — Crvdxiffcdi. klrudziądzki iwircki tczewski Gcudzlądr Nowe, świecie. Goiew. Sąd Окцйоѵ»? — Koli»- кнКѵкі kolski ko”i»Hka aiff-dzki Kaliaz. Koło. Kleczew. Konic. Słupca. Sieradz. Zdubzka Wota. ЛІ Powiat: Sicdiiby iqdów grodzkich
  luracki Turek,
  wMudski Wieluń, Wieruszów.
  Sal Ok/tftew? — Oalrów Wlkp. ń0»1viobi )ЙГ<’СІЙ1І! kfiiidcki kroi oszy liski oefrowskć rawickr Goslyó, Jacc-cin, Pleszew. Kopno, Ostrzeszów, Kofoiio, Kroloszrn. Odolanów. Ostrów Wlkp., Bojanowo. Jutrosio. Rawicz. Sad Okra^owy — Poznać. chodzie ski ceamkowski kościański Jc&zczyó ski międsychocki nownloroyskć Chndzieł. Czarnków. WiciAii n/Notfte!«,. Kulcie n. Śmiglal, І.шяа Międzychód. (Srrxtziiik WIVp.. Mowy Tomyśl. Zhr^Kcyil. php/oickl poznorfikl irensekf iredlkj IzafilólUllkJ wukzlyfiiH ОЬлепІѴІ. Rogntfnis. Pobiedzisk. Poznań, Arem, Srndn. Hnlftwy. 5. ЩЬюуул Gńeni- cza. Sosnowiec, olkuski Olku
  ?., Pilic. SkйЪ, Wolbrom. riwfcrcJńńłki Kor.kftłowy. 7.awIfcrcie. 2fkJ. S«d Okręgowy — Warszaw. Grodzjak Mazowiecki, Żyrardów, Góra Kalvr,. Grójec, MogJckdcn. Łowicz, Mińsk Mazowiecki. Nasielsk, Foliuak, WySzskuw, Jadów. Radzrcain. Wolomio, Skierniewice. Sochaczew, Jabłonna. J.owv Dwór. Otwock, I’iarccznn, Warszawa. błoński grójecki łowicki asińsko-oiazowiecki poPueka radzymióski ikieroiewicki sc-cbaczewski warszawski VII. augustowski grodzieński stoniouki suwalski wotkowyskl baranowlckś SAD APELACYJNI’ ѴГ Wfl.Nin. Sad Okręgowy — Grodnu, Augustów. Sopoikioie. Druskieniiu, Grodno. Indora, KryYi-kL SkideL Dereczvo. Sion im. Sciny. Suwałki. 1’orozowo, Swisłocz, V/oJkowyrk, /dwa. Sęd Okręgowy — Nowogródek. Baranowicz. HorodybJCZ, l.acho-wieże, 50 PowUl: SUdilbj aydów grodzkich; DieiwiejVi Kłeck. Niejiwia, OtyWOiJ ród liii Nowogródek. Zdrlęcint. stcdpccki Mir. Ktntpce. £d Okręgowy — i’irtak. brz’ilii tSriiii! Ji/Hii{jien>, Плела сгечо. Kamieniec Lilt Wiki. M!ory1i, Wy ankie Litewskie, droli ІсЧ Ornhiezyn. ѴлЬгуйаіі Knbryfl. V .«owaki Kosów le1„ J сЧесЬлпу,
  ko*?.yralii Kamień Kruszynki,
  luniitlceVI Hancowi coc. Luninicc.
  рілак» Łobiazyn. Mc.roc zno. Pińsk.
  atoll ft ск| DawidgrAdek, Slolin.
  pruZaiuki Herein Kertuaki. fruźane.
  Sł<3 Okręgowy — Фііол.
  bnclawaki Brealęw, Dtuin. Ojasa. Turmoot.
  dziiinViWki Dok&£yve. Dzisoa, Gfcbukie, Łużki.
  lidzki Ejtzyazki, lwie, Lida-
  motoileoki Krriafe o.’L’fcsfi. М«1<КІ«СіОо, Raków
  usrmiańrki Holazaoy. Oszmiana. Sinorflooie.
  p jelawski Duoilowicze, Miodzie), Posilmy,
  święć Liński Lyotuyy, Swięciaoy,
  szczuczyueki Szczurzy o, V/os5lizzki.
  wil«i»ki llja. Krzywicze. Wilcjka
  wileński Wilno,
  wileńskn-lroc ki Jasiony, Lanilwarów. Orany. W олэіаот,
  wołoiyliski Iwirniec, Wotoiyib Sady Pracy;
  Biała Krak.. BiaJyatok, Bielsko Ciesz., Chrzooów, Częstochowa, Drobobyrz, Kraków, Lublin. Lwów, Lodź, Radom. Sosnowice, Tarnów’. Vl’arszawa, WUoo, Zawier-

Spis imienny sędziów, prokuratorów, sekretarzy sad* piaa-rzy Ыр.» nolarjuszów, komorników, tłumaczów i biegłych przysięgłych.
SĄD NAJWYŻSZY.
Wantowe, PUc Kraoćikicb Ni. 4.
Pierwszy P rei os; Scplóbki Lei» lei. lł-36-46. Pierwszy Prokurator; dr МкЫІй Witold te). 11-09-13.
Nacrclnik S t к i с I в 1 I i ( ■ Prczydjel-a e d o; ŁekaszewScz Wincenty. sędrja apelacyjny, tel. X1-1U-7S,
Sekrelarjat Prezydialny; oacz. tekc. Po-p!«luck ZyitiDiml, tel. 11-14-24.
Oddział Ra cli linko wy: nacz. з«кг. SzŁolnłeki Zenos, te), lt-14-24 ekr. Slaokiewi. czowa Jad»»£Ł, te). Jl-IS-64. Oddział Ooapn d»r«i y. uboż. sekr Drabik Jo- zef, tel. ll-f)-4k IZOA I- UL 12-10-81 I Jl-ti-lfc (ергл’л’у cywilne r h. zaborów: austrjecklego, pfuckietfo I rosy|UiiJ<>). Prczcii <)r- Sieradzki Arllir StaaU)AWi le). 12-10-81, dod. Ss d z i O er 1 ei Bcz.yfcęW Б«ЙаІіЮ* Ва6к09»ак> ZdoI\, Bita er Brooi-Jow. dr Dbłlowtkl Włodzim.. DobrnaVt Kz. S3 zimicrz, Dydaayftakt Tadeusz. dr. Flach Karol, ЛгаЬо. śki Micha!, Hnlcwióski S:clan, Hrobożłl Jao, Jurecki Jan, Kcodrolówlci Wacław, Krotowiii Edmund, LlńUwskl Ma-rjao, dr. ŁopUSZBriykJ JlllrllUt, Łukaszewicz Władysław. Miwemki WieW, Namilkaewicz Jan. Niewiarowski Bolesław. RokołYlwkl Kamnier?,. Ru do wola MaksymUjflo. Stania liwski Adaco. Slaazewdrl Stanisław, Stefońoii Ta-dcuiz, Slelko Mieczystfiw. . dr. Wajda Franc i-BZek, Wlń Analni, dr. Wawntkawicz Marjan. Wi-Uekl Jam. Włnczewski Jan. Żółtowski Ryszard (dele£. d.> Min. Sji/Hwiadl.j, Żurawski .lar,, Br ok в г о I o t z y: Dr. l-olowcxak AMoni. dr. Jo szczurowakl Kazimierz [dcJęg; do Min. SprawiBdl). Konic tiaral, Moszyński tżmiljan, SleuOrtlBrk Jok6b TudeUl,-p. 0. Prokuratora: Karłowski Lucjan. Sckrelatjił: n цсг. яв Vr. Kurczy «akt Jao, st. aekr. Pndelkowa Czesława, lei. l2.Jl>.8t. JZBA H łel. 11.ИМ6 i 11-53.18. fzprawy karne b. zaboru austrjaclzicjc, pruskiego i rosyjskiej. Pr охов» Rzymowski Jan, łeb 11-10-76 (dodj. S < i i i о» 1 «: BortMiwakł Koor«d. Boolrtew-ski Jan, Bzowski Kazimierz, DcetbJfcBkl Jan, Dwo-rzak Józef, Fltaxyńekf Kazimiera, Prycx 5lHii!a)aw. Giżycki Stanisław, Hanrylkre-wiwz Walerjao, JaMOolt Janusz. Kaczyński Władysław, Korank Bobdao, Kczysalo-I orsko Tadeusz, dr. Krzyżanowski Bronisław. Mayer Władysław, di. Rappaport Emii Stanisław, di. RofaJsfcb Jan, Kndnicki Edward Cezary. Scbolx Rajmund, dr. Saka [iii Włodzimierz, dr. Sckalsłtl Мао» u. dr. SHwUSsH Stanisław, Scngzjli) Józef, SyroeeUtlłlkow Konataaty, Włazoiclll BrO-nieław, Wjzobek Slanitław. WalllflX Seweryn, Zaleski Stanisław |d«l«£- , 11. 11-61-45. SijdiiawU: СЬггсгоопѵгісж Kootlauly, di. Domański Al«kś&ndr, Mikowakś Stolan. Kleci Wacław. Kozłowski HrtleędŁW, Olpl£kl Karol, PlCX2Chftljkl Janut-Z, dr. SrboJk* Zbigniew. Wozdchl Adam, Zwoliński Marjaa. IZBA IŁ leL 11-44-22. (tprawy inwalidzkie. rolne, Issowe i kultury rolnej, iikwi-dacyjoc, przewłaszczeń oiernchoaoości labrycznych i Jrun-tdw w Ъ. dzielnicy pruskiej. odtiudov/7 kraju. b. dzielnicy pruskiej sporna – administracyjne, obywałeJslwa, przyoa-teiootci, zawodów woloycli, £і>яісz l lUillOW. vodD. ubezpieczeń poi«Sliycłl. nleobjęt* ZcZ«C0lowyOi J>0» dr-lf-kool $7 Pr в dr. Moraczewski Roman. tcL 11-61-?2. S ę d z i O W I «: dr- Bcraeczek Karol. Bótkiiwekl Wacław, СЬгЦХИѴІСЗ SUdiabw, Dzięcioloweki Bohdan, Jar-tnołowłcz Jan, f.«lsx Aleksander. ddarczcrai).
Pr czert dr. Birflellon Karn), ieJ, 11-00-97.
Sędiiowim dr. Dubicdckl Aleksander dr. Małek Micbał, Muijjicki Władysław, LłlnjJici Słaniała w. P^dow» oki FiaocjizeŁ. Sachocki Kazimierz, Śliwiński .fon. dr- Sn-kolotrdu Roman, dr. Szalrao І-голсіягек, Tchótrjilckl Kon-clanly, Żnhkki Artur.
Saknlirirl Prawniczy
N uczci oils; dr. СЬвс-Ыа Wojciech.
Cztookowiei radcowie; DqJbiOwski Mikołaj, Jac-ńtroidtkn Jan, dr. LunsczJorTricz Stefan, Ruznmsld Stani-tli»-; refaresdarzo: cnr. GfbH.zdwiki J6zef. oil. Hayden EdsyStd. Qł/. Koelecka Alicja, dr. PotfGoowrki Jerzy, cir Рхх«0«Ы .Jerzy. nar. UrbU Tadeuaz. 5« TRYBUNAŁ KOMPETENCYJNY. Trybuna! Kocnpcfeacyjoy powołany do życia ua zasadzie ustawy z dnia 25 listooada 1925 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 126, por. Б97] rozpoczął 144 działalność z dniem C stycznia 1927 r. Po znkrCU ftłiO;a Tryliliualo Kompetencyjnego należy орогОч О ч1о.іс5ѵ.о4<- miedzy władzami ł ftądzinj aditjiiu3łraoY]o*UlL z jednej M innerni widami z drugiej jtiony. Trybunał Kompetencyjny ikłado аіч- z dwóck pryzeeów i czternastu członków, mianowanych przez Pfei/donto Rzeczypospolitej Polskiej na woiostk Rady Ministrów lift okres Jat pięciu. Prezes: mianowani są z połrdd sędziów Sadu Najwyższego i Najwyższego Trybunału Administracyjnego po jednym 7. grona sedziów każdej z tych instytucyj. • » przyczena sprawo ja swe obowiązki kolejno, według Ccadencyj, określonych w- rcgulamioic. Kadencja prezesa urzędującego trw* piątncnjęie паіезі^-cy, przyczena w czasie pełnienia powyższych obowiąjków przez jednego z prezesów, drugi Ąpr«w»Je obowiązki członka Trybunału. VI’ skład Trybunału Kompetencyjnej?» wchodzą sędziowie Sądu .\ojwyż*2cgn oraz NajwyttsejSo Trybunału Administracyjnego. — pn czimch od keidegu. tudzież sześciu profesorów wyŁyzycli nysolni, kłdrzy nie piastują żadoego urzędu ani w sądownictwie. ani w administracji. Skład Trybunału Koftlpeleuoyjae^o: P r i x e * It Poliwcki Bolesław, ргсхез Sądo Na|wyA-szcjjo, prezydent Komisji Kodyfikacyjnej |k«tdwicja w Trybunale (Compelеяѵуіаут do 1 lutego 1954 Г-k Kopciyódki W ••aa. jvr«ic< Najwyluciia Trrbimalu AdmlniolracyinritO |к4і1*пф '* Trybunale Kampctwlcyii’ym 1 lutego r.j. Sędzio win S a d « Naiwyiazafjrt) Dembii* alei .l»n. dr. Dbałówski Włodzimierz, ЛІИШІІІ WacJftw, 7-001 I, Sędziowie Nilwyijuto Trybut i U Adnirltlri«j|j£(«

I OKRĄG APELACYJNY – KATOWICE. Sąd ApcUcyby w Katowicach.
Ий c Wnlnnfcci Mr. 10. tel. H « i 3S0.
Picitt! dr. frend) Agennr, tel. игл. H-42, en. 642
ФРгеіСіі: HiaJitl .Тйп, Id, игл. 14 W, rocot i.
Sę da Sowie Apel.» Rtaliut Kńrot. dr- Chlebik JOsef. Gro hor T.eopoM. Jtfurplnlcc Ri’do’f. Kcrekjatln Zy-Й count, I.eesee Sinning W- Oleksy Jun Wojciech. Podo-look! Cronl»l»w. Wsi&ier Den^dykt, ѵлслі 1.
Nett. Sekr«ltt Stid.: M«|dwr -len, lei ы. 14-62.
P t O tell t • I Ой dr. Lswoadirmłd Zv£munt, tel. lar
2B0.
Ti c « p г a Ic o r.t СхагКбккі Jarania’, Ріейкоѵгісг Wincenty, 4el. urz. £5D. Mac z. Sekretarz P r о к» KruczkovraU Mt-krrtniljan. tcJ. urz. 23P. I. SĄ O OKRĘGOWY W CIESZYNIE-cl. Piutka Ni. 2. P r o z ć a: Braonlykdii Adam, tcl. urz. 76. T P Г « t ii: dr. Bukcmaki Erwin. $C d z Jo tri a Oki.: dr. Carbuai&ski .Jan. dr. Gold’ berjicr Ockar, Korwuwiki Mieczysław, dr. Majer Józef tli. SbOtirlu» Gualaw, Week Kazimierz, vacat l. Sc data O kr. Slcdczyi dr. ScIbIowAI Windy hf «lara .44: vzel. Ul. ur* .76.
Ргбкигяиг: VHt.|»1, 11 'irr. 17. W l C # p f ok u r.i Haozcl Franciszek. il>- MnsiaJ Кй« zi mierz. St. S«kr«terx Рг»к; Sikor Pa wet, tal. urz. Nr- 17-
Sdy Grodzkie: HlKLSKO — Kier. dr. Brr nocki Mieczysław, s. £. AJb-czyóslci Jerzy, dr. Adamczyk Stanislav/. Borkowski Kazimierz. Jacbyaoiok Władysław, dr. Majiera Jan. San taring Karol, dr. Tracz Józef, vacat i. CIESZYN — Kier. Schneider Jan, s. g. Bogusławski Otton. Kejaoowsłci Witold, Srwedovrcki Stanisław. SKOCZÓW — Kier. Cholewka Kazimierz, ł. g. Romio> kie wic z Adam, dr. Wróbel Józef. STRUMIEŃ — Kier. dr. Biegański Władysław. Sady Pracy: RIK1.SKO — Vtts.v/. Kliczp KM>], z»t. przew. dr. Bar-ааскі Mieczyeffcw- Nol»r)upzc! BIELSKO — Biliński Ferdynand Lubaooeski Zdzisław. CIESZYN — Kobiela Józef. dr. Kotas Jan. SKOCZÓW — Jastrzębski Edward. STRUMIEŃ — Krok Kazimierz. Komoraicyi llffetSKO — Adamski Stefan. G6r Józef. Krzyfcowski
.fuljis.
CIKSZYN — Siwy Gu»W
SKOCZÓW – JrwcwsW Jen-
SJNUMIKN — Berg» Wolciech-
Питисх* przyulRi^U:
BIELSKO— dr. МбЫЬіисг Franciszek liczyk niemiecki), .Ir. SUblger Zygfryd fIraoeut.Ui i niemiecki), 2 л krajnik Jon fczeski), uf, Matejki 3.
62
CIESZYN — dr. Kremer Marcin (oicmiecki), Skrzydeł V7ili>ld froryfaki),
SAD OKRĘGU ѴУ W KATOWICACH
ul. Dyrekcyjna Nr- 1, łoi. 13-B3.
Wydziały kamo, uJ. Mikułowska Nr. Z. lol. 54 i 21-39.
P»8z«« Wierzchowski Kazimierz, lei, un. 13–S3, 1n. 9-13.
WPrBzexii Arzl Zdziatew, dr. Grcf orczyk Władysław. Trznadel WbdyrJaw, dr. Zeda Józef.
Sędziowie О к »,j dr. Alwin Oltnn, Boradzic Ed-ibood, dr. Bri^jir] Józef. dr. Głowacki Кголсімек, dr. Gronowi ki Słaniała w. dr. Hamerxki Knrol, Hankie wicz Si ciao, Kalamniska Seweryn, dr. Kżpta Staniaław, Kowal-uki Jas, dr. Kra] Rugcnpuz, Lioiewicz Eugcr.iuiz, Lipka Józel, Lorycb Seweryn, Szczuk Junacy. Szcoic Slaniafaw, dr. Ziokow Julian, vacat 2.
Sędziowie О к г. а I « d c i yi Krupiński Jan-Zdankiewicz Rpmnr,.
Naci. Sekretarz S ц d.i Kcdcxzy&xki Prane i-azek, lei. ■•, lJ-ЯЗ.
Prokurator» dl. Tokarski Mafjan, id. U’r. 29-flft. M. Й-91.
Vlccprokar: Killed Luvihji. lei. urs. $4. dr. M«> коЯег Tadeuiz. kl urz- 34, dz. Nowotny AdalB. i«l. urz. 54. ш. 4>3. Pod prokur- dr. SllwJćekl Marjuii, Szcwlcczek Franciszek, dr. SlankjewJee JOzof. Rieger Andrj. Necz- Sekrolars Prok.; Xruplwukkl Wlndy-ihw. tel- vrz. SI. A- WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KRÓLEWSKIEJ HUCIE, lei. urz. 54. Przerr o del C 14Cy: wprezea Kleaki Artur. Sędziowie Oki: Broy .lózef. dr. GiniCWtU Pudoił. dr. Slawarskl Adom. W £ „5 о ^-Э« =s : ?..?z u O ś ъ

 • 2 о -J “ ^ r_
  •* о- 5 ° »л;#
  а и pj Q I *S^i;
  -і< X £ * 0 N ” m и -a 4= ы O’. 0 — a. g -л 3 ł, от ■? Sądy Grodzkiet KATOWECE – Кігг, ZUbwsłd Wl«dylftw, e. £■ B«i-ch^ósłd KcJiki, di. Czuplś Marjaa, Fluc«k Jnfvab.iv. miC Wulilly, ѵй4йі 1 MYSŁOWICE — Krer. Kwcłd Ollcm, >. ц. («rite Kor.-rad. Kcimideo- Marjan, vacal i. PSZCZYNA – S Ц. — vagal 3, К UDA ■ Kier. Kuiłou Slelua, vacal 2. RYBNIK — К«». JamToIik Jan. a. £. dr P. Czok Jazc), KaznucZowSki Karol. dr. Url>
  BGWkz Stefan. WODZISŁAW — Kier. Nilribill JózeJ, s. fi. Dziadkowiec Franciszek, ОііівЮ Józef, vacal 1. ŹORi — Kier. Jtompóll Ludwik. Notariusze; KATO WICK — dr. Dąbrowski Włodzimierz, Kobyliś-дк| SlfcniAfow. dr- Mazurkiewicz lronci2clt, dr. Nieć К « r i mierz. Kostek Antoni, \Ѵоіву Konstnnly. KltOl-KUSKA HUTA – Kempka Hiwcł. K«rla Ml-kofftj, r.lJllUNIKC — Grabowski Wł o-dysUw, vocal 1. M(KC>f.OW — Lebacri Łdword. Stork Tadeusz.
  MYSIjOWICK — Rudera Brunon.
  PSZCZYNA – • Czub Stanisław.
  RUDA … dr. PHr» Kd\yard-
  KYJiNJK — dr. Adam WMyałew, W4|łrOKS&l Konrad-
  TARNOWSKI К «DRY — Wilua: Joljuez.
  WODZISŁAW — Jnneoćcki Krol. Kurulei Edmutid. ŻORY — dr. Syoorajrki Ado.ni. K»UWjltj: KATOWICE — Barlel Józef, Deia Teodur, fojtik Alojzy, G11>ЫпнkJ Juljuer. Be] due ki Ludwik. Jeż Jao, Ha-vri.il Paweł, Slrywbarcayk Joo, Tasarek Staoislaw. Wist u ba Józef, KRÓLEWSKA HUTA Dtiadzka Jaltób, IŁierzck Wincenty, L»cb Paweł. JLyuzcz-yaa Ludwik, Łamacz Lu dwik, Makoia Stefan, SIbwccIŚ Stanisław. Walewzczylr Whcenly. LUBŁJNlEC ••• Ordzn Włodzimiera,, Zijdrccki Ja.i. MIKOŁÓW — Jurasz Dominik, JC<,j Sleiau. 5 65 MYŚLOWI CK — Gabryś; л к Antoni. Górski Wojciech. ?ertka ѴѴьлоійzek. PSZCZYNA — Lotka Franciszek. К1ЮЛ – Stefacl Wiktor. IJ V UNIK – KoH.il Michał. Nardelli Edward. W dni к Wiki nr. ТЛIł.YOWSК JE UOAy Imiels Franciszek, Sprytu Paweł. WuUZISLAV/ KJauzidski Jan. Ojrodnik Wilhelm. ZOHY . . Bula Józci. Tłumaczu przynieśli: KATOWfCK — Hertel J.Sr.ei |[j 3’1, K(icyl J.ucjnn (francuzij, Kneihortka dl, Kvi«tkcvtiki Kaeimier* I/O •TJlnA Plebiscytowa 32, МчгійИк Jan (oitluUcki). — Sl/геісгук K»oJ („ieitńeckil. Slr Fzfti:lzek lri”2i«-bkij, KiMciu«ki W). Steteaow Wtodzuuivrz (••іаииекі i Гімуі-ski), ul. З-ц» Mnja Ki, SuiJc-CzetitltSiewic? Ми/с« Uran-cuaki. ooRielakiJ, $łvw«ckie;lu J’J, Ssflslok Jan {гііешіес-ki), 11цЬ/онкае£о ó, Urtuln WiUi¥nly laiaioieokij, Willa Jan («.-nauki, niemiecki, KlJ-uakiafcu 26, WUlunk Domau ((raocurki, ■iuiirkil. Plac Wduoaci Yt. Zlellnaki Alojzy liuemieuki). Gliwicka l.
  KRÓLEWSKA HUTA — Boaialtowsló Ferdynand — llrancuski. angielski!. Kowal Micha! Ir.icmiecki). Makalu Stclan (niemiecki), Wonny Teodor (niemiecki).
  LLb’LlNltC – Ploloik Paweł (r.icmieckij.
  MIKOŁÓW — Kale Karci Iniemicclcil.
  PSZCZYNA — Bohacz Jan InienaicckiJ.
  RUDA — Krzoska Franciszek [niemiecki).
  RYBNIK — Hor żuciu Władysław (niemiecki), Sprysz P-awet Isicmieckil.
  TAR.WWSKIE GÓKY — Looczyfc l-’ranyitzek (niemiecki). Oleksy Wojciech (niemiecki), Wyciizczok H«uryk (niemiecki).
  WODZISŁAW — Kuc 1’iotr (nieniiccktj Wrbblewikl Walerjan |nicmicckij.
  ŻUKV — Jarzyoa Alton* (niemicoki).
  6t>
  DL OKRĄG APELACYJNY . KRAKÓW.
  S$d Apelacyjny w Krakowie.
  ii!. Crodzka Nr. 52.
  Рскіи: ttr. Pary lewici Ffftrtci«U. lei. Vtr. 10-504. го. J 38-59. W Pm i: dr. Jeodl Alfred, lei. i.Jl-10, Potępa Julian. lel> I3l-l0. Sędziowie Apel.; dr Cieśiewekl Fryderyk, dr ЕІЬкпргеііа Bolesław, Ofttdul&l Boleataw. dr. Gale» wosz Karo!, dr. Gor?-«laakl I’lryk Jek Jm«. Kap 07J-dyslaw, do Kwa WIdyofew, Kawecki Adom. K1m Franciszek, KplbuMewlbl Mieczysłow, dr. Kófłoaek Jan. dr. Łeba Włodzimier*. Lukasiewicz WioęenlY fde-leit do Sodo Naiw.f. dr. MatulliiokJ Нептѵк Nowiński Brooisłsw. Pedetdńaki Józef. dr. Rotter Tadeusz Wolusz-CZhk Władysław, vocal l.
  Sędziowie ileliiil. do rzytnoścl w Sadzie Apel.; dr. Czuckeiosrski Bolesław, wprezes
  S. Okr. \f Krakowie, lei 122-97. Bolon Adam. sedzia iłkr. w Krakowie, Dmnkiewkz Franciszek, sędzia okr. w Krakowie, dr. Grzybowski Stefan, sędzia grodz. w Krakowie, dr. Stępniowski Józef, sędzia grodz, w Krakowie.
  Sędzio ApsL Śledczy do spraw wyj. EaiCki dr. Szrocsba Marian, tel. J02-99.
  Nicr. Sekretarz. S^d.s Rnccehlfllb Мни-суку, lei. urz. 131-10.
  Komisarze dla « prn i l(i *t| (ilz k o l ą i! ^rootowyehj «.o. Chlap J»n. z. u- dr. Grząski
  67
  Władysław. я. o. dr. Niedźwiclkł Jari. i. i. dr. \P»c(air-
  Prokoratc-r: ncal! tel/ur. ІГЮ-04 VP i c e p j о к u г.: SzticłdKfcz Paw). ѵ&сяі 2. SekretarŁ Ргок.г Rogowski JCzef. tal. u гг. )И0-М. I. SAD OKRĘGOWY W JA$T.P. F г c t c « Boidecka Alojzy Antoni, te). ura. 7. WPrczcn Framboch Frydervk. S t Jrievri e Okr.: Bcbitk Micba). .fizcf. Chłap Jan fkotn. dla sprosi. ks. -rat 1.
  i/tłiłl.ICK — Kier. rfr. Merhowicz .fOjef. e. _g. rfr. Bar tui Kdwnrd. Boryczko .Tdzcl, Mocfołołztłd Woicieck ilalkowski Władysław.
  JASŁO • Kier. Zeoobaly Adam. $, g. Armata JflkOb Jozer. KorczjrasŁi Rroneiizek. Szklarz* wicz Anatol. v»-cat ).
  KROSNO Kier. dr. Cbomck M&rfan. s. (). Ffkd-mon Jerz7. Kurowski .lan, dr. Kwiatek MicMI, Wlocz-kowakś Marjao, dr. Woioorsfei Stefan.
  ŻMJCRÓD — Kier. R6i StbTii$tew. – i- dr- SnieiKek Izydor. W Nafsrjuet;
  HlECZ — d»- КІІтосгук SfefaU.
  ERZOSTEK — Rogoi Roman,
  DUKLA — Podykufe Jso.
  GORLICE • Bcrinltimc! Jao. G»|cwsid l.udwlk. JASŁO — К nyż an o w»la JóreJ. ѵАряг J.
  KROSNO — Sraton-SuiocDtr Lu<l\vi’-<. Mezcrdt Adam-ZMJGROP — Knnńłki Walerian-
  KojUflłjJcy:
  HlECZ – Schla JW WacUw.
  HRZOSTEK — Mikołajek Tadeusz.
  DUKLA — Wclnjjartco Alfred.
  CORLICE — Hualyszok AlcVionder. Kosiba }Аь<*г,. JASŁO — Pelikan Icrd/riand. Popiołek Wlodz-imjeiv.. KROSNO – Soltys Adolf. Ukleia Józef.
  ŻMIGRÓD — Guaia Slefaa,
  Tfomaczo p
  JASŁO — Di, GofUicb Stanisław (nionjćecktl-

SAD OKRĘGOWY W KRAKOWIE «3. Grodzica Nr. 52.
P rezed: Jr- Hub! A Holi Ludwik .Marjan, l$1. цг. 16J-IV id, 177-ЭТ-WPrl j. dr. Krupiński L«OaMd. lei- iirz- StHecrfoc Sisriiił»w. 1«|. «и. ЗфО-ОЗ, ѵя,-
r.ot 1.
Sędziowie O Ic r.j ir. Au ber Józef. Balon Adam Idei cg. do Sadu Apel.), Babi lewic z Władysław. Bula Izydor, Chmielowski Stanisław. Donikiewcz Km ncirzefc fdeleg. di» Sndo Apel). dr. Fćreblrr Alfred, Gródecki T«<]«ujz, dr- G«lvńkl Edward, dr. Gmjaki Wladiraław (koro. dfft »pro«1. ke. dr-), dr- HoJISndef Rumen Honk! Józef rtr. Ho>ejowckl Fł* udsaek Jakubakl Tadeusz, dr-Janicki Mieczysław, Jaworski FloiiMI, dr. JUM Józef.
W
Kordasjerricz Jarosław. łCnrduczewski Sleoisław. dr. Kościuszko Adam. d>- Koslclowski Marian. Jk Kordecka Adam. Kr»ci ihmryk, Kurzer Leon L«dócli«wnkl Wincenty. dr. T.elck Wawrzyniec, Myjzkpwakl Adolf. dr. Nlediwiccki .Tan IVom. dla лагов!. 14. £r). dr. Ostrej JUft. dr. Pucboćski Jdzcf Paflyka Józef. Pelczar Jao, Kami Pilarski Mieczysław. dr. Redyk Tadeusz. Rob-czowski Władysław, dr. Uoccnblutb Junacy. Sokcki Leonard. Jr Stuhr lłiidoH. dr. Traczerrskj Zdzisław. <1» Wolier Aleksander IdclcJ do Min. Soramedliwoac’1. Wyder-ka Mieczysław Idelcg. do Mio. Sprawi«dl’, sędzia gr., dr. Kpslrtpkl Stp.o:lw. sędzia tfr. Sędziowie Ckr. i Го d czy: RuilOrił Marian, Rogowski Zygmunt, dr. Zaubonki Józ-et. la. o. Kecz. Sekreter S«d.: T’rtm»o Emil. Pr©fcurptc>T: dr. SpńlniL Marjan, rei. urz, J0fl-2-J. rn 147-70. Wice prokur.; dr. Boryczko Kazimierz, dr. Gaz-baczrfkk! .Tfrzef. dr- Kuc FrBovU-y;k. df. Lewicki Palik, dr. Meller Słeaisław. dr. Przytulski Marian, dr. Sfawojskć Adam. Szewczyk Mieczysław’, dr. Szypufn Hnłirlan, va-cat I. Podprokur.i Paoek .loljusz. Nar:. Sakrę I art P ; ok,: Dcuikowski Jan. leł, urz. 135-9 C- Sędy Grodzdtte: IWCITNIA — Кійг. Je. 7ap»fy Siafcn. a. 0- Golema Antoni. dr. Mintz Zytfmunt. dr. Wsofek Tadeusz, Oióg Ma-rjao di. Płaczek Władysław. CHRZANÓW – Kiez. Podbrerscki Włodzimierz s. f,. Knapik Frpnclazek. dr. Nosek Stanisław dr- SchoDzer Zyifmiiut, di- Wałek Henryk, dr. WATCbałowakć Włodzimierz. POBCZY’CK — Kler. Knsioa Stanisław. ». J. ѵяоЦ 1-JAWORZNO – • Kier. Kubas Stanisław, s. jj. Singer hmil. vrCt 1. KIJAKÓW — Kier. di. Śnritłer Kujcujusz, (cl. urz. 102-93 я. g. Аукар TadoubŁ Cfcba Jerzy, dr. Iłembow-tiki Adaco. Dudek WitLelm, dr, Ft^CZklewkz Mieczysław. 70 <)/. Gajewski Wiktor, GiWncW Ilerryk. GJodkicwicx Tadeusz, dr. GcMlIOKeki Tńdeuez (del- do 5. lAr.J, dr. GuyoOWSkl SlCau (d«:Si. Jo f>. Apel.J, Guzików ski Jd-/,<>, – Martsu* Adolf, dr.
M»ty|fl Nllec/.ysiev. dr. Niemiec AiinlJ, dr. Hydel Zdn-djw, .SkwŁra 1’iwcl. dr. Śmietana Wiktor. SoLcicb Ta* dejsz, dr. Ś1«jptdawoku Józeł (deletf. do S. Apel.l. dr, Swoiiueó WiaaysJau’, vacat 1. n«Jc^o%y«ay; «1j. TiuowUj. J-ю, **dzia «i. KRZKiZOWlCE — Kier. KULn Kazimierz. t, *. Jp Tadtr.itsz.
J.lSZXJ — Kier. W«WnlK’ll Ittuucy, e. i. dr. Scłtaokkl Oskar.
.’•УVsLŁ’)Ct — Kier. Matuszewski WladytrUw, 3. i-Putumckuiad Brooisiav/, dr. Lubelski Jan.
NteiPOLOMlCK – Kler. dr. Ostrowski Zdzistftw, . i-Fcill Jóeo>. SKAWJMA — $. i- OlcszkUwIcz Roman, vacat 2. WJEUCZKA — Kier. f..H0|iłiF»a Aleksander, s. $. dr. Barbecki Jao, Milz Mieer.yatńw, dr. KHiCod Maciej, dr. WitidekjewJcz Władysław.
WIŚNICZ — Kier. dr. Łazarski Mftf|d, B. & Pirtsck Tadeusz, trc1 1-
S«dj Pracyi
CHK/ANOW — Przcw. dr. WiJbelm, net. yrzew. dr. Scbeam Zygmunt. KRAKЛW — Preew. dr. Bartyoowykl Sleiao. let. 107-ttd, zatt. j>r/ev. Piórek Tadeusz, dr. SzeoCer Edward Notarjusze: HOCHNJA — ѵаслі l. CHRZANÓW – vacl 'i. DOBCZYCE — Nowak .Ifcn. JAWORZNO — Gródecki Ikaryk-
71
КНлКіЬѴ/ – – DocJkowiU Juliiib. Jabłoński Włodzimierz, dr. Mltlowler Ludwik, Mleczko Ludwik, Pi Jor Bogusław, dr. SuiB Sl«rtirf«w. ѵасМ 2. KRZESZOWICE — XcauOouz^ Adolf. LlSdrU — Kaszyński Zygmunt. MYsL ŁNlCE — PaćyOa Jakób. NjKH;li).4JCE Jopa Slaoietaw. SkAWlNA – di. PopklkWtcz Jds>,4i. WIELICZKA — Bmau Кк>1.
U-lsNlCZ — Zokrcckl Ludwik.
KomOfoUy:
BOCHNIA — Cbytlewaki Włodzimierz, DzleUŁl Mieczysław,
CriKZANÓW — KUr« FfadCimk, Łapnszck Stanisław, Ьхжіару АаЮпі.
DOBCZrClv — ZycEowski Jdzcf.
JAV’lHiZNO — LujczyE Seweryn.
KKAKOW – – Bill Piolc, Czajka Jaa, Dijbakl T-sdeues, GoldoerJ Juljusz, L(jocki Jerzy, MłckPlakl Slsni^lew, ML
buez Władysław, urnaiowekl Bondau, Раіаві J»o, P- pzydski Cr.egizw. Raczyński HoUxlaw, mgr. Schłlabora Koman, Sutyla Juljao, ScEwerloer Bronisław, Spytek Jordod As toni. Winkler Ecliks, Zimowski Jan. KRZESZOWICE Ciołkowski Zy^muot. LISZKI — Sokół Kazimierz. MYŚLENICE — Dalkfewkz Henryk. NIEPOŁOMICE — Slcrb Władysław,
SKAWINA — Domorik SunlsUy.
WIELICZKA — Bajorek Antoni, Fnr»cbmlcd Moj-i«»z.
WIŚNICZ — FlorezyE Adam.
Tłumacze ргтусЦ0І>
KRAKOW — Altkaatubowicz Karol Ifrancunlri. taeiit-skl. n|cmifc,;ki|. Łobzowska 2’K Anioitlo Jakób Iczcski). Scoalki 16. JBielut Urofu^nw (serbako-kruacki), Łobzow-v>;• 47, Bobrzyoski Karol [cr.eski. Iraneuaki, niemiecki, HowPeki, rouyitkil. Kannnicznf, 19. dr- Bocheński KaroJ Jangicl&kl. irancuski. ntemicckij, -SzczeppПекл i, dr. BfOO-
П
MWa Алла PMciil(S, wioski, hełiTa|ki, żydowski (żargon). Grodzka t(l. Ит. Kcrfacr Kdward faogietski). Rękaw-I. 3 Grossmoo Henryk (francuski. aotlieUkr). PLiga 41. Gruenrweiil Helena fanitfeUki). Grodzka 2 dr. JarozHU ski Pav/rł fwtirrkr), Slrodo’ X T p.. Ъгогкі- «yJowgfci fgargon), -lagiclloiiskft 7. fm6 25. I dr. Myclfidrf .Tan (n lemieckil, Sw. Jana Ncufloc» Slftnlslftw |й7йякі, niemiecki), Г Qiiedlc Ofieerakic t?. dr. Ranpoport Izydor |an?iclki. fraocuiki. niemiecki, włoskil. Grodzka 4B. Rfredb(6tt6wita J-jAooa. (angielski. franevaki. niemiecki, włoakił, Bh«16w« 1$, Sikorska Zofj*. pńw.fiaonki, wioski) S1raazew«&lego (,
„Soilzer Salomon ІЬеѴяіякі, Zydowskr (żarrion|. Jasne S. Steinaucr Ernest (słowacki. węgierski). Kielecka 22. W<-dryehowebl Gabriel (francuski. rojviaki), Studencka 21. dr. Wiałnckl Slaniilaw (niemiecki), Kanoniczna 16-WKNICZ — Pr. І.исИ Aoloni fczeabi). SAP OKRĘGOWY W NOWYM SĄCZU ul. Putrska Nr. 1.
Ptze: dr, G«b«<lcbj Zdzirtaw. !c(. urz. 176. WPf ł e óli dr. DSDJeger Kazimierz, dr. Smolik Julian.
Sędziowie O kr-: dr- Burłacki Zdzisław, dr. Bi-bring JnlfHU- dr. B’l?ftH£el Prancitzek. Lri’otc Franciszek
Niewiar! o™ sic i L«“k dr- PoiW’BfOwdu Barllonvcr. dr. Ściera Kmnci7k, Skrzypek Ludwik, dr. Skibka Wlady- zla v. Sędzia Okt. fil dc ze; Kmiecik Т<і|*й«,
К й C z Sikralirt SasŁc Ploto Marcin, łcl. nrz. 1,
Br о к и r * I ot; dr. GfOlOnzJti Jerzy, f«l. urj. ty}, ro. 2KJ.
Wlceprakun dr. Denkt«wlcz Jdzef. Helper MCe-
vxvalaw. dr. Sze-ггсхтк Mieczy»W.
PodproklK,! dr. Scbceyec Robert, focal I,
73
оосм?
I„Z
gR й*
I
: I
! * У.
w?=*8
й ^5, *
4: Ł „
8&-&И>
Ks->ig*
ЙГ-2-??ь
Г SE*
fi” > “? °’
»*« – r- v
■л-515C эг
nc-zo
§1
i ?>i
Ж2.ГТП
?Ł^S ■ • a
sś?; x
r> H p ^
5f 2. r. § ь 2.M ~ Ć7 3
^ rS*
c
<*
■*
к
В
I
1
Ą Г * ś I 2 r:sSirBFftSg^G ip|?fer§ .Sgr^si 1:2 П Ol*. 3-0 Ю у WIgo I
tsg?l ?
3sli:l. 7* iHSt 9
3 • ;зз
nur
a
•• — Л
S-#
?• *
я *■
?
*
*L
c
Cu
S
e
f s
*
*
fi:
■a
І
s;
К a; P-p
_ Л
2.f
ІГ
в.
4
C!
n
o
fr
nr
5k
•PI іпвлрі5″?0 гЧО^
STARY SĄCZ. — Gliński Wojciech.
ZAKOPANE — di. Jielri-wlcz i-ranciszek.
Koumlcfi
CJE2KGW(CE — pAgr. Wtjja Lenpr.ld,
CZArtW DUNAJEC — UsioUlt Yadanar.
GKltiOW — Веек Auguil, К<іаІлнікі Zygmunt. KROsClENKO — Zimc>>Akl Tedtuez. LIMANOWA — Wrjnor Adam. MSZANA POLNA Sioch Waicnly. MUSZYNA Fiok Lcoo, Poriyeki Kazimier,, Rcki|. ji). D:iYio-yekL:gu 8. NOWY TARG — Heiniti AUkśftfidef (’,eegl«<4i). ZAKOPANI’! — Zewrze] Jan (angielski, niemiecki! — „Szopcnńwka”. 4 SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE (Mac 5у.утЛѵѵіІ£,ѵ Ni. 4. Prez«t: Oz. StAfrow.tkł Eugeniusz, lej. urz. S3. WPrezcsij dr- Byszawtki [gnocy, Eoutacbiewźc Jłroni liaw. Sędziowie Ole г,; Bielski Klenurif. dr Binder Marjan Olio, dr. Garnovreki Władysław, Gdryfci T«.delM, GrUps Berem rd. Iweelekl Czesław! dr. Joccsz hryd eryk. Jw’p/jkJ Stanisław. K«»l«r Jakób, dr. Konopkę (.eon, di. MJcheiovdk! Teodor, Stlbir Adolf, Slopt&ski Tedeiiaz- 1І S * d z I о ч-i c С U r. śl tdcty: dc. К(| t Mi«-czysliw, vacat I. Ncz. Sekretera Sąd,: BrxdStOWkz Balia* хаг- P г о к о г 1І0 t: vac-til, 11. tit#., Ш, im. 73. W Ic e p r о к u r.; dr. J«dlicrk Jo#.cl. dr. Krzrorczcw-ik5 Leon, dr. KrOŁncaberg Katdynand. Łoknwski Bronisław. P»dj,roknr.i Pottnk .(aa. N»c. Sekretarz Prób.; Czułkowski Wla-tlyaiaw. Ic). tiz. 163. S^dy Grodzicie; FRYSZTAK — S. £. vacat 1. GLOGOV — Kler- Mfkplewlcz Stanisław. e. g. licho-alewicz Witold. KOIJiUSZOWA — Kier. dr. Turosz Wawrzyniec, i. g-Haosocr Władysław, vacat 1. LEŻAJSK – – Kier. JeiOweł Eugenjusz Józef, s. Ł- df-Kozdeba Wojciech, Peliwkrt StAoisław, vACal I. ŁAŃCUT — Kier- dr Ojiowjkj Akk**n.
PRZEWORSK — К kr. dr. Tylka SkwtWaw, 3. g, BJ-syk Mikołaj, lir. Wadowski Kft/.bilkr?, v«ct 1. ROZWADÓW — Kier. Kadziśski Emil. л. $. Kirryłów Michał, vacat ?. RZESZÓW Kier. Dydek Stanisław, s. g. Bilcrrjfcr Tadeua. Brydak Edward, P«CXrtlti Pio Ir. Stec Włady-affcW. de Wożniak Władysław. SOKOł.oW — 5 i- Furmao Jao, Gaweł Jan. STJłZYińW — Kier. Cichocki Filip, 9. g. dr- Guzek Bronislaw. Leśniak Stanisław. TARNOBRZEG — Kier. Krza Stanislav#, s. g. final Franciszek W-#V Stefan. Wfochnlcer Sunman, vacat l.
TVi:/.YN — Kir. dr. WoćoUk Wladralftw. s. Й Hu kiewicz Konstanty, KIJae Tadeufiz Mar|aa, Mlrtiowicz Stanisław-
ULANÓW — Kier. Kwiatkowski Tadeusz, . £, va-c&l 1. 7
NoUrjBfOC!
GŁOGOW — vaeat 1.
KOLBUSZOWA — Łotocki Lcoo.
LEŻAJSK — Lirxjrhcryk Jau.
1.ANCUX • ■ vacat 1.
NISKO ■ • Z-ab i trzewiki Stańki л w,
РКШѴОКХК — Kuioiu/ikt Slau.Vftw-ROZWADÓW Mi«aik StMiiaUw.
RZESZÓW — Marklwi«2 Bwimstaw. Мудлгікі Władysław, Winki Jau. SOKOLOW — Z.roŁJy Jao. STRZY20W dr. Rudoickl Jerzy. TARNOBRZEG — StBoniewiCz Jo’.ja.
TYCZYN — СоѵікЗ Adam.
UJ.ANÓW.. Jmucayk Amlrzui.
Konornieyi
FRYSZTAK – Jasek |•rR/,ci«Л.
GŁOGOW — K.weioy Kazimierz.
KOJ.liUSZOWA Sikorski Stanisław.
I.KŻAJSK — KarBo Jas.
ŁAŃCUT — WdltBrowicz Slanuław.
NISKO — Polak
PRZEWORSK — KoduV Afldrr.aj.
ROZWADÓW — Tup ii liki Windzimier-J:.
RZESZÓW К matko гг Aj Tadeusz, Rudnik Kazimierz, Rtpeć Marciu.
SOKOLOW — Waciak.
STRZYŻÓW — WohVCJiO Sioniafaw.
TARNOBRZEG — Ucb.fcki Slшіскі| Sokoła 7. 77 5> SAD OKlihjtiOWV W TARNOWIE.
P / « x « йг Syrnwy Stan lab w.
WPreteei; Jaffiea Woiclecli, Kckulmk Jon.
S f d t i A w i с О к Г! dr. Brudziński Mieczysław, dr. Cbfidyoiccki M ich ał, Ciastek Stcian, Czapliński Jó-ЫІ. Imoaerdaucr Wilhelm. Kalafarakś Franciszek, Kuśalór* WdoHycbw, Łncki Jan, dr. Mm Juljusz Pjdeosz Jau, dr, Rcibt W&lcrjan firn cal, dr. Smolacki Tadeusz.
S 4 d г I o w i £ Dkr. Sic dc іу i Grzybek Mieczy-slaw, vaeat 1.
p. o. Kici. Sekretarz S в d.; Jaoizc Karol.
Prokura Ur; vacal, tel. u га. 5!ł3, ш. 21)2.
Ѵісчргйким Klimczyk Władysław, dr. Kozub Władysław. РаІГОаЛІ TeotiL dr. 8і<і.йГШС!ЧГ Wojciech-p, o. Noc-л. Sekreter P t o k-i Krawiec Jar.. Ul. nr, fid. S^dy Grodzkiei BKZKSKO — Kier. Wrona Karol, a. g. Koiinoiowicz Stanislav, dr. Scłunnua Henryk. Slaokicwłcz Jilzcf. DĄBROWĄ — Kser. dr. Clataan Władysław, t. g. Gabriel BęUfław. Jarecki Woici«di, vocal 2 DĘBICA — Kier. dc. D»B;C2 Józel, r. j|. Andryaik Ma-rjftu. dr. Mcckt> WiUlelei-М.ІЕГ-ЕС — Xier, (Ir. -Figurcr Józef, a. >[. Bockatówicz Kazimierz. Pcfcory3es Вы,ich, Pollncy Wb.dytUw, Wojtowicz hm ił, van: 2. PU .2X0 Kier. Garbaczydskl Pintr .li>cF, я. j<. Go. СІ10Л Władysław. RADŁÓW — S. tl- Kdiażkiewćtz Zdzisław, vacal f. RADOMYŚL WIELKI – Kier. G4dłek Franciszek, a. g. GraboHieóski Bolid* o. KOPCIĆ У Ch — Kier. Me^lok Slefan, a. ^ Каиіаал Zygmuś l. Marizjowiki Mieczysław. TARNÓW — S- &. Kłeczku walci Marian, KuplKe Jan Labersckek SUniilaw. Wójcik Zygmunt, vaeat 4. TUCHÓW — S. i), dr. Jmrcrz Władysław, Miko? Franciszek. WOJNICZ — Kier MHoi Wtadysłayr, s. g. Popieleli Stanisław. 7t>
ŻABKO — Kier. Wdifówiet Ludwik, z. A. Llłcwoki Hdwsrd.
ZAKLICZYN – Kici. Lacbendr© Julita.
S«dy Pracy;
ТЛНЛУів’ Puc w. КгЛІ Słaniała w, хЗЛ I. pr*«w. Ku-
ііЬа .fan.
NoUrUs^c’
HR2ESK0 — *йг.й< 1. DĄBROWĄ — Kf$Ulcw%ki Л-doli. DĘBICA — fi-oritlibr Adam. MIĘT Г.С — fepiewek Anion:. ИГ1.2КО — ldtliokl Tndeww. RADŁÓW Jazklewfcz WM Bernard ROPCZYCE — SrokowiM .Тйп. TARNÓW — Pe»Vnwkl Wacław. Ryblewakł Jji Sa«Towki Рі]н-аг<1. Tl.’CHOW – Pawłowski Tadeuez. WOJNICZ vacai t. ZAKI.fCZYN – Pcba Slanizfaw. ŻABNO GolkowAl Ludwik. Komornicy; BRZESKO — Madcrakl 1rranvi$7ek. IM UMOWA — Amhios Мйт[(иі. K«15)J Kn/inner. DĘBICA Dr. śpiewak Bronislav/. MIELEC -• Dąbrowski Stanisław. Droba Aołoni. PILZNO _ Cx«Tunlak Prancbzek. RAOł.óW — Opiek Slnii-aław НА DOM У sl. wrrf.KT — Sypck Roman. ROPCZYCE – • Talowa .fon, TARNÓW Jeniec Karol. Lewandowski Tnn»«j Sy* r«łr SMh.i, ZHx Jurand Tadeosr Tl.’ClfOW _ Filmcp W WO INrCZ— Komornik Zfkliczrme. ZAKLICZYN’ Keipizvltowskl Wfe-iral-aw ZAONO — Konopka Ryszard. 7У Tłumacze przyriejfli: TAKNOW -• HeDtantiow Dol>r«in;«wa |fancutkc’ niemiecki). 1)J paatstw- AJmn. Tm. A Mickffcwleza. Mae] Itr Józef. Рі^ЬейІЛГ. Żydowski |2argonl. NowoiU-ЬгОчака 2T, Salic* Woc!qw (czeski). Krasuiskicflo 661. SlUrfgerniri» Helena Irosyjclii, niemiecki), Katedralna Z. Spitzrr Efraim (iydowski fżaritóJil. Kraków-lko 63.
ó. SAD OKRĘGOM W WADOWICACH:
ijl. 2. tal. 2.
Frtr.tc ilt»l>kl Sianibfaw, PelfUM-w!c Roman. ilr Rcijt,)t Anion), dr. SzvbalBkf Mlubftł. Szypot* KaJilmlfti-. dr. WnAkn JftO. dr. 2enbafy Józef. Sędzia Окт. SJ«dc7t Piotrnvrifcj Jon. Vac. Sekretarz Sad.; GaiCzak Józef. P r Cr к o r a 1 ©r; MacMówiki Bronisław lei. ur. 33. m- і(Ю- W f с c p r o Ii d r.; d’. P«l« RoJdńn. vC3l I ■ Todprokur.s dr. Datka Tndeuzz. DenkEcwic Sie-Слп. Jaeiśnkt Janc. Vac z. Sekretarz Pr«k,i Kozak AnJrjel, fcl urr. 35. Sdy Grodzki; ANDRYCHÓW — Kier. dr. Weber Kodolf, s. £. dr. Тг«У Bolesław. DfAł-A — Kier. dr. Wtóokwaki Julfan. s- ił BrOż Slao-JAzel. Dyrc* Leonard. P’Hp Marfan dr. Rycbllk Fraaci-srek. dr. Wadowckt KazCmlcrz. JORDANOM’ — Kier. Scyribnbcr AHitr. я. g. S»wrrz Emfeorosz. KAI.WARJA Kier. Kukla Mieczysław, s. A. Bodaa-rowski А1кнп<1«г. Strawiński Siaarslsw. KffTY — Kier J«dreń>wjki Władysław, s. i.. Mazurkiewicz Jan, $lnd«B(owłcz Czesław.
30
MAKÓW — Kier. dr. Kasprzyk Benedykt, e. il. ТаГЛ-wierz Jan.
MILÓWKA — Ki*r. NolyArfrl Т.ллроМ, rt. i. ѵясйі l.
OŚWIĘCIM — КЧг. Kr^rlnTorsU! Michał. *. £ Bit. dfijłi Jirt. IHłioi Wkc7łiv, dr. SoUlc Г.«апагі{, ѵл-
Ы 1.
SUCHA Kier Klaczak Jan, s. dr. Franie Febks. WADOWICE – Kier. PMiowski Rwn»n a. £ В Wek StrrtiilłK. Klnij Fdurerd. Slrnwrnrtslrl Клпілл.
ZATOR — Kier. Ptak Julian, a -i- Koweletpk Michał. ŻYWIEC — Klar. Ja. S(oklof.a FTannUrck. t. . dr. Beritke Rafał. dr. Blo Гтаппіагак, dr. Habdiki Władysław, Wid Jor Michał.
Sndy Pracy:
BIAŁA Prrew. Sikora ,U>xcf, гаяГ. prxew. Broi Stan.
JćieE-
Nolar|«42c:
ANDRYCHÓW — vacat 1.
BIAŁA — Kuma Franeisrck. Palmrich Jan. JORDANÓW -• dr. Hoocaa Leon.
Kalwar ja • • Gr«iaw. KfjTY — Wkckowski ZviTmiurl. MAKÓW … Pe«»kowld RadOiierr MILÓWKA – BtocbnddakE SluliUiaw OŚWIĘCIM Breyer Stftfftfl.
SUCHA Cnaikowki Stefan. WADOWJCK — Opldnwlę Anłooi. Wdiwka Gustaw. ZATOR Gerlach SO”i«f>k BoUUw. OŚWIĘCIM — dr. Grodziski Sianiaław. Pyzik Piotr. SUCHA — GfljSrtrowUcI SylwtaUr. WADOWICE — Czaj>Jci«tric* Stanii!aw. PocblOpieś А<]ат I ZATOR • Żyło Piotr. ŻYWIEC – Lfptek Кмр«, Wydra Władyce. ТІНІЛЛС7С рттуЦфі; BIAŁA Ebrlkb Adolf fn icraiccUil. Kupibiki Kazi’ mierz (oieznieckil. Rvaek 2, Poniatowska Janina. Iłraocu-Al. г<му|ОсІ, гитиЛйіі), $>»■. Jan« )J, Tftrtowsłd Józci (cxeAl).
ZYW1F.C — dr. Bau Vinfno (bvbrojyki. tydovryki. І4,цг. 32 Ш. OKRĄG APELACYJNY — LUBLIN, Sąd Apelacyjny w Lublinie ul. Maruiowizza Nr. 12. P Г « z « j: Sekułowie (Wtrlsw. tel. viz. 1-94. зі.
13-94-
W P г * гс в U Majewski WkiJyi-Uw. Prokopowicz Jn, yfiCH 1. S { i t i і)к i c Apeli Berger Adam. Dcryog Alclt-^аПіІ^іГі Xeufmin Wladyełciw. KJiagcr Ludwik, Kowolik! A)eke»n. Szjikowicr KugenjiiŁZ, Szu-ljkowski Ait™. Wolff KdwBrd. ѵас&І 2. Sudoła Apel. Śledczy do ipn wyj,
met Bury Kuxiniitrx. Id. ner.
Nici. Sekretarz S я d.: Kri.$mal«kl teł.
-irz. 1-94,
Prokurator: Markowski J&n, ful. lin. .3-49. Wietpr nkur.: Jackiewicz Jerzy, i-auul 2.
Na co. SekreUn Prok-f К^іЯпікя ІиіКігіЦн, lei. ur2. 2-49,
I. SAO OKRĘGOWY W KIELCACH
ul. 3-£o Mu ja Nr. ICI.
Pr»r9d; Lecbowickl-Czocbuwkz Adolf. fc). urz. 77. WPrrmli BrztouWeki Sl ад 1st aur. Jaxa-Tyr Chry-Гок’й.
SedzioXvik О к r™ ForuWJocU Stefan. Ciborowski A diun Dóbr z* i sik i Stefan, Kolronowaki Andrzej, Lsslcow*
W

«Id ftcroigfusz. LJt Froocistek, Stefbn. Salto-
łi)’nki Stefan. Szteitr WiluJd, WlęckoKtkl Karol, Wójcik Ludwik, vac at 1.
Sędziowie О к г. S I * d С г у» M.’SK— JLebie-diew Aleksy, KIELCE — Wo&kr«aicak1 Alekso nder. MIECHÓW – Przy byś Sltu.iaiaw. Naci. S « It г « I а f t Sfti: Potocki ЛлеГ, tcf. urz. 77.
Pro ко cat or: dr. Koilowńkl AJeiB, til. nut. 23.
W ice prokir.; LejBoftH Kunrail. Planer Henryk. Srv»kl Jd«i. Kacr. Sekretarz Pt ok.; Ctcrmnk B.*vli iel. viz. 23. Sęd Grodzkie: BODZENTYN — S. g. Gromnicki Jao, vac at i. BtSK • • S. g. Jurkiewicz Jan. CHĘCINY S. g. Słoński Włodzimierz. CHMIELNIK • S. g. MicbaJciyk Lucjan. Daleszyce — s. £. Siedlecki stciao. JĘDR2EJÓW K:er. Itticbniski Aleksander, s. g, К». li&sfci Ecoil, Siedlecki Edcnood. racat ). KAZIMIERZA WIELKA Kier. Kolkowski Stanisław. x. g. Kierua Dyaoitr. KIEL CE • Kier. Chmielewski Michał. *. £. Olesia Konstanty, Policzkiewicz Jan. Szulbnrski Jan. MIECHÓW Kier. Staszewski Stanisław, s. jj. 2ebrow> cJkb Henryk.
MKWACHI.ÓW — . g. Swiderski Tadciii».. PIŃCZÓW’ — Kier. Tomaszewski Tadilz. ь- g, TUde Feliks. PROSZOWICE — S. i- Chudobitckl МігыѵаІАЧ-. Sł.OMMKI S. Ц. Sidor Leonard. STOPNICA _ S. g. Nachlmk” Jao. SZCZEKOCINY — S. £. Kaltwlcz Eugeuiuaz.. SZYDt.AW — S. g. Krękowekf RuuiunJd. WŁOSZCZOWA — Kier. Рсіу6Й£І Wada w. . g. va-eat 1. Pi»itt<> bljrtiUsznt; CHMlEl.NlK Henioi Henryk. JljLUtZKJOW — Коісіоікскі Brooistaw. KJBLCE — prxy S. Okr. BlldvrJeki Bronisław. Olszewski Kazimierz. przy S. Gr. Woliński Józef. MIECHÓW — Godle wok Бишь».
PJNTC26W – Kowal Józej.
Nolarjuszd:
CNMJEIHIK — Baranowski Leonard. lX£JAŁOS2YCE — Szlompkn Ludwik.
JEDR2EJÓW — Dobrowolski Franciszek. Szczcniow-ski Władysław.
KA2JEMIER2A WIELKA – Niepokoyczyeki Józef. KlELCE— przy Wfdz. Hip. S. Okr. Cofcnsa-Walewski Svsoisbw, Joaiizcwnki Waci sw, Ja.\a-Maleszewski Lucjan. przy Wydz. Hip. S. Cr- Borkowski Piotr. MIECHÓW – • Tret owaki Slcfao.
]’[$C2ÓW • GnJiewicz Micha t.
PROSZOWICE — Slrncbomki Wincenty.
SKALBIERZ — Sikorski Staoistaw.
STOPNICA — Gorzechuwski Witold.
WŁOSZCZOWA – – Czekański Maurycy.
Komornicy:
CHMIELNIK — Jjoczur Emil.
JJjPRZEJOW — Czech Henryk. Studórwiei Witold-KAZIMIERZA WIELKA – Pialek Stanisław.
KIELCE — JfUWzur S’aziilaw, JLatocz Władysław. Маскоги Caiflbw.
MIECHÓW’ – Pic.uk StanisW Pi.N’CZOW — Andrzejczak Ludwik.
PROSZOWICE – Jodko Romuald.
SŁOMNIKI — Ejjert Aleksander.
STOPNICA — Komonic wdó Mnks>niiliao. SZCZEKOCINY – Jorkowdd 1ггйіких«к. WŁ052CZOWA • Culowski Midia).
ІІ
Tłumacz* przynieśli:
КТКГ.СК — Kiicski Józcl fjęzyki: Hebraiaki, żydowski [*ь r^on.|. oramcjski i nicmieckil. uJ. We sola 1Л. SAD OKRĘGOWY W LUBLINIE ul. Krakowakic-Prxcdcoicicic Nr. 76.
Picu:: Skc-loicki Kazicoitrz («I. ш. lb-i$U.
Wficiciii infers! coca joiet, Wiait:j Eugeniusz,
vocal 5.
Sędziowie О к i.; Czerniak Jazch Dobek Zdzisław, Dobrowolski Witold, Fiałkowski AJberł, Caienlci Józci. Hsrasiewicz Ludwik. Jaroszyński Śtciao, Jasionowie i Henryk. Kozyrski Tadeusz. Kuastleld J6zct. Kusz Antoni. Lesiewicz Edgar Рііт, Leszczyński Kazimierz, Micbalczuk Ani oni. Moszyński Kctnigjosz Józci. Policko Leopold. Sawa Andrzej. Szczepański Czesław, Tomaszu-oas Siani sław. Wilnowicz Władysław. Wirkowiecki Seweryn. Wlailacki Edmund. Zakrzewski Władzi mierz vacal 1,
Sędziowie O kr. Ś 1 c d c z yc CHEŁM —Brai-ezevrski Józef. JANÓW – Nowakowski M;c«ys!nw. — KRASNYSTAW • Ucbaa Sergiusz. LU HUN — Lewandowski Zygmunt, Papierkowski Zdzisław. — Plil.AWY dr. blubr Michał, wLOIJAWA – Nł/iszoiowskl Sl«iil. SL Sekretarze S q d.i Adamczuk Zygmunt Targoński HolcsUw. lei. sir. .W,
Prokurntors Skolimowski JóZfcL Ul- urz. 23.
Wice prokur: HnjRnowski Rohiho, Dobrzyński
Jm. Grzybowski J.in, Stecki Wadim. Qdrlal Józeł, v«-
C«l 1,
P O d p Г О к U Г-: SkOłUbfikl Czesław. Pro kop o wicu
Wjłwrasuieii IV,. Clid/ni). fły on oazo w a ki Antoni. N а c d- Sekretarz rwk.; Kiecol Wacław, tel. Urz. 1-1 ■7. Sądy Grodzkie
CHEŁM Kier. Zajączkowski Zygmunt, s. g. Cleillk, Micńał, Lipiec Walenty. Maciejewski Czeiław, Syk ula Jan.
Ѣ
JANÓW – S. t. Pyłbkowskl WtadycW-
KHAŚNJK — Kier Grodzki Francizzśk, e- 2 J»c«u« Jjn.
KRASNYSTAW – Kier Kfnf WWd Fw»ryt, ». £. 1’alal -Kielprz Stanisław. Orłowski Kazinn»».
LUBARTÓW – Kier. MicboikKikl Wladytdaw, 4- (i-Bocheński Fraociszck. vaeal 1.
LUBLJN — Kier. $пѵ)$іеІвк1 Jorzy. s. ц. B»bc Mlro-•Jjw, Bieniek Feliks. Furjata Antoni. Galkowbki Szymon, Kirkiezzoko Jerzy fdcletl. do Mio. Sprawiedl I Plot»0* wski 1’owet Euij.. Pyzakowski Zbifoiew, Zaleski Wlady-ilaw.
OPOLE — S. ii. Szczepkowski Szczepan.
PARCZEW — S. 4. MakoKskl Miecryzlaw.
PUŁAWY — Kier, Mostowski Tadeuaz. a. i- ŁaKOwSkl Józei. Rutkowski Joachim-
TUROB1X – Kiei. Tymiński AoaloL
WŁODAWA — S, g. Ниши Józek
Sady Procyx
LUBLJN — Przew. Różanek! Stanisław.
Pisarza hipolecznii
Cirrt.M — Zkmkl Alfred.
JANÓW — Sprawka Andrzej.
KRASNYSTAW — Llpciyiflkl Lucian.
J.1 HART(>W — l-«lldlil«ydskl A Joli.
Nolarjeaac
CHEŁM — Błeszyński Tomzsz. Bukowski Ludwik.
JANÓW — Salowski Adam.
KAZIMIERZ DOLNY – Jerzmanowski Slauislaw.
KRAŚNIK – Wisłocld .502cf.
KRASNYSTAW Komorowski PuiJeuioaz,
LUBARTÓW — Klask WUdy?l«w.
87
LUBLIN— pr»Y Wydr. Hip. S. Obr. Bi-deki Slńuśalaw. Borkówskf Jijflun, GooHdci riaCr, KrtrwleC МоНл-’. Mu* ezyAsLcf ѴЛлгІѵаІаиг Saturnin. Smólski Stefan, Steliipkl І^чису. ?i?y Wvd. Hip. $. Cr. Xicicpohki Anionu ŁJiCZNA — W^soscski Władysław. ОРОГ.К — Marcella Leon. PARCXKW … Drozdowska Stanisław. PUŁAWY — Swirhm Lucjan. Wł.OПЛ\ѴЛ — Rudziński Stefan. CHEŁM —Betez Jan, Nlcmlryc* Mieczysław, SlypJó-ski Slam’s law.
IRENA — Majewski Sle‘an.
JANÓW — Pnwlowaki TlrmsUUw.
KRAŚNIK — Mpchzir,wpkf Zygmunt, ѵлиі t.
KRASNYSTAW — WlIczklcK-lcz Slanialow.
LUBARTÓW — Jakubowski .Stefan. Zygicra-Kcre Коа-slnOly-
ІЛІВГ-IN — Jaruzelski Arttoni. Oberg Wllold. Pieńkow-
ski Jn. Sankijwekl Jer».». SteSnbrlcH Stefan. ОРПТ.Р. — Rozwadowski Maksymilian. PARCZEW — Patel Maciej. PT Ił 4WV — Migda3k5 .fon.
TCIKORIN — SjDkosvsb Kolędow.
WŁODAWA — Cygański Ksawery.
Thimpcze р»«УіЦ<Иг
LUBLIN — Frank Jakób fbebcajski. żydowski |£нг£оіі)< ul. Kowalska 3. Joasi Slanislaw Fcan. |;<zrk “ugiebki. niemiecki i frsncuskil. Króla Leszczyńskiego 36. Raucb Млгіао Iniemieoki]. Okopowa 8, Robiabebl Lejba (hebrajski. żyd owaki (żar£on|, ul Bernardyńska T8. SAD OKRĘGOWY V/ LUCKU.
ul. Jagiellońska Nr. 24.
Pre z r sr Władek flogumi), lei. urz. t-3ń.
W Prezes ir Jasiukawiez Wfaifydłiw 1’iotr. Myszkowski Wacław, N(,wakowkl Andn»«f> 88 S < d z 1 ft w i e Ottr.i Augustynowicz Міесгувіал». ПІГлda« O^kar, Brzozowski Władysław.Dobrowolski Vf’il-Isalfti, Dubiścki Suoistaw. Dziewulski Svaoislaw, HltErfrk Dyiwiiry, Krasicki .Ian. Kuaucld t’iotr, Milewski V’lady-ftfft•/, Ptvxaouski Stanisław. Knckiewicz-OkuliCz Olio:’. Rzuszko fzydrtf. Zotow Micbat, vacat 4. S ( dzinwie O k r. Ś i с r. LUCK — Ва3«вк1 Anńtrcj. HorsowsJu .’Woni. Jackiewicz ApolMary- Mosiydski ТйЗ«и7. ROZYSZCZU — Sędiikowakl Hornu.) Id. WŁODZIMIERZ — Ва£Ікккі Dominik. LuVjaaowdti Wiklur. Kocaarsicyi HOROCHOW – MLckaUk WiWur. KOŁKI — Gorlfl Uwić Zdzisiów.
KOWEL — I cZJMIKKZ _ KJucirttkl f-’raiicJa^ek, Witrzbuwaki
Mt.ti. Zieliński Slnni«?ftW-
Tlutajc-M- prepile^li:
LUCK ■ Lcddebowdti łtorol Кіаг.сиякі. л rigid (.ki, rosyjski. ruski jrosióskil- niemiecki, białoruski, ci-jski. Ule’ pański. holenderski. )ac;r.a. j»ox:ujSalski. rumuński, e«’b-ski. wbski. żydowski lżorgoo). ul. ВоІсМячл ClixuUrvilo Mr. 3i-b. 4 Bad OKKłJUOWY W RADOMIU ul. 2yru)nskieijo Nr. 1 Slanialav, Waiiycki Tedgoer. vocal I.
90
S у d I I •’ w I t Okr.i Batycka Aodrzci, Czarnecki Jan. Cramceki Władysław Dubrzyislci Jarosław, Xowtl-ikS Bronisław. Krauze Stanisław. Kwapisiewiiz Marian. Lipdrl Bolesław, Maliszewski Julian, Nemander Alektan-Нл.’. Radwan Mieczysław, Tcmaazevmka Teodor, Wabrw-iiri TcHeiJKZ, „W’ilowski Eugeniusz. vaczl 3.
Scdiioirie Okr. Ь I c d c z yt KORSKIE —We-глвісскі Edmond. OSTROWIEC Makarewicz Stanisław, KAl>OM – Uedcwicz Teodor, Rybacki Jan.
Nicł Sekretarz S 4 11. urz. 90. S^dy Grodzkie» ПГД7.0ПІ{7.Г(іІ — -S. g. JisIrz^Kskl Uon. 1ІІЛ — X. iJ. Knp6 StanUlaiv vftnal |.
KONSKJK — S- ć- PU1ruEH«wi« Walery, WlruilczciJ-
kn sSarfipisz.
КОЛГЛГСР — S- Й- Siczepaiakl Adam. l.ll’SK — S. й Ptolfttl KtJ’A MAGNUSZEW — S- Й. MalewaU Tadeatz.
UJ’ATftW — filer. Zawadzki Hecryk. s. n- Toonaezew-ski Kniuen.
OPOCZNO — S. X- OyllOQ Zbigniew, Kukultvk Bernard. ОЯТІіОѴ/fRC — Kier- Kosko Roman, s. g. Bryd» Jan. vacat 1.
J’KZKJWOl 17. — S. й- Łowicki Marian.
RADOM — Kier. Sorokowski Aleksy, s. g. Cbarorubu-ra Izydor. Kaczmarski Siefan Marian, Kouo Tytus Józef. Stangierski i.iidwlk Zaleski Władysław.
SANDOMIERZ — Kier. Zebiuk Adoll. s. fi. Witkiewicz Albin.
SKARŻYSKO . KAMIENNA – . Kier. Lacborski J07f. s. g. Starzyóękl Wilulid. 91 STASZÓW — S. £. Otwieowski Mieczysław. WJERZBNJK — K:ei. Ifzarski Stanisław, s. g. Dobrowolski Leon Jan. Z WOLES – S. i. Jnoecki Wacław. Sftiff Pracy: RADOM — Przw. UtfWewlc* Ludwik Roraan.
Pisarze bćpnlccmii
Jł.ŻA Pyllewskł MarjiiRZ.
KOŃSKIE — Gnfebiflwaki Jan.
KOZJKNKTC • • Pokomrtski Tandnr.
OPATÓW ■- Jodycki Kazimier?.
Of’DCZNO • – Fijurslo Wecbw.
RADOM … przy S, OVr. Jacknwskl Rudni!. Szewski Aleksander, przy S. Dr. Rnma6sko.nnmai»owskl 5і«Глп. SANfXiiMIF.ItZ — Wlaoiclci Anlnnl.
Nolaqoizvi
fł.ZA – • Moticowikś Słaniataw.
KfłRSKlE • Msoczkrmaki .Tuljan.
KO/fENfCE – ■ Pomaradakl Zygmunt.
IłPATńW — Byczkowakl Todf>us«, Cifuoowsld Jan Oldlerrf.
OPOCZNO — Obłiiskl АрIOni.
OST IłOWl I-C — -Skowcra Do’eslnw. WldurA Jan-PKZKmiftKZ — MfcMeyrlct W-gf-w.
KADOM — przy \Vv<t. ]lip. s. Ohr. Falkl«wkz Franciszek, К ero Paweł. NowPChoselct Józi. Pnyleslfl Romuald. Rngutkl Włi«|y»law. prry Wytlz. Hip. 5- Or. — Lnboriski Jan. SANDOMIERZ — Mebaowak! Wari» w SKARŻYSKO KAMIENNA — Rcklewikl Leon, STASZÓW — Nfemlcrko Słaniała w. SZYDŁOWIEC — SowIMkś Francuzek-ZWOLEŃ — KotydsH Guilaw 92 К I>fflо’вк| Zygmunt. Tf.2A – – Bobkowski KOflSKE – Zarębski Ja I.. K021EN1CE — Baa&W<yk Karol. SzCicpjóski Adam 1.1PSK – SokJliki Stela».
MAGNUSZEW — КгмМвЪі TadeiiM. Majewski Та-
dcusz.
OPATÓW — Eoilóiki LildwJk. Michalski Sienislaw. OPOCZNO — Guz Edward. КогдЫия Witold. OSTROWIEC — FoljSa Kain»;r^. LcddcHowdó Eugc-
nj\J2Z.
PRZEDBÓRZ — UćbUw&I Jo-RADOM — Foksowi
Micy*w. Kąkolewski .fozcf. Kubicki Władyków- f-udwikowaki Wt<1y«3j,w. Mory* Teofil. Szc«rbl£skf En.
WIERZBN1K — ZełK-rOH Ийгнп.
ZWOJ.Efi — Sku’skl KerimIf.fT. Zakrzewski Jan.
ТТишісге рггуйІеДІ:
RADOM — Frenkiel Dawid [jeżyk niemiecki. bebraizki i żydowski іхзсіііжі. uL Dtu.ija 11, SAD OKRĘGOWY W RÓWNEM, ul. J-£o Me ja Nr. 1, tcl. 57-
Frtłc u Skowronki Ai’zelw. tel- On»- 3-42. WFicinli Gajewski Jhii. Senwlcwshl WbveMy. Sidzin wic Okr-г Beaki [gnay-v. Borelho-CSod-tir wici Krfward. Поуілснікі Czetdrvr- Budklewlci Mikołaj. Duair-Sclcurfowfikl Oekrr- Kaaiewaki Aotoui. L u t-Hewic-z Jt.n Кау-Іпііегг. Mrówczyński Adam. RctiOWsbi Bronisfaw, RoniaBOWlcz SliJao. Sipowicz JózeJ. Taylor Robert. Tr>pr>H6s|t| Jsrj, Turewabl Stanisław, Wilanowie* Władysław, ZjjiwdskJ Józef, racat 2.
93
Se deiowic Ok r. Slticryl DUBNQ— Pd-synktdvrice WnjoWK. KRZKMlENtEC ■ – Kamieński Henryk, ROWIE — Koru siew Łez Stanisław, Wieluński Lucjan. SARNY — Wńftołctcr. Wiadyaław.
Nst». $. Grzybowski dconn.
MŁYNÓW – S. g. Langwiśski -Tiiłjusz..
OSTRÓG S g. Banasik Rngumit, Strzeteuk Leonard.
RADJOWlł.r.ÓW — S. g. Klfaaawskf Józef.
RÓWNK – Kier. Jakubiak Jan. (.. £. Goszczyński Jr. Cabriel Luzzczyśski Stan lala w, Tnnewękl Wiadyałftw, vacal 2. SARNY — S. g, ęhołowicckj Kftłiuuerc, Wilczkowski Wacław, vacal 1. STEPAN — S. g, vuce.l I. WlSNiOWCKC – X. g. Siwicki Bolssiaw. WŁODZfMJKKZKC — X- Й. Schwab Joo. S»lteUkl Zygmunt. WYSZOCRÓm-K — S. u. Klimek Jan, ZDOŁBUNÓW — S. if. Cryiewzki Dyroilr. У4 Pisarz kjpolrczcl:
КOWNK — Rcwski Włodzimierz, ćwieki l.uqan.
Notar] uSA: NKUtZNU —• Azarrmta Stales. UVIKUWlCA — Pot Rv-Jaard. OUBNO WasowiCa Sławomir. Zieliński Edward. KORZEC – • Paul)’ JakóL. KOSTóPOL — KjŁeCzkóWabl Rudo],
KRZEMJEMEC — By lic* Jerzy, GÓMckl Хісійп. US’J’KOG — Borowski Marjaa.
RABZJVtLLOW — Jarosiwits Мака>ійіі|іо. RÓWNE — Gabriel Jao, Godlewski Zynuini. Sosanw. ski Mikołaj, Tyaowski Wikloc. SARNY — hatuyj Коэіуіиоіу, WlsNIOWIEC — Potocki JwJ,
WŁODZłMIERZEC – Sautnskl Ja.o WYSZOGRODEK – GeJIwl Edward.
ZDOŁBUNOW — Poloćakl ZyilnmuL
Kotuocoley:
BEREZNO — BoCsawski Miccrysbw-DliBNO — Malice WaeJaw, Polkowski JuJjan. KGSTOPOL — Pruazyńukt Luejao.
KORZEC — Ciepły Jan.
KKZh’MlENJEC — Trz^axewski EJiasz.
MŁYNÓW — Baoaazkiewicz Czesław.
OSTRÓG — Łucza] Steiarv RADZIWIŁŁÓW — Sxc.iewicx Wacław.
RÓWNE — Antonowicz Ludwik. Bacho Kazimiera, J. nowinę Paweł, 2r«k Bolesław.
SARNY — Miżwraki Bolesław. Woiaialr Dominik Stanisław.
SZUM5K — Wawrayszak Gustaw.
WI&NIOWłEC — • Jamiołkowski Edmund. WŁGDZ1MIERZEC -•< KaspeayUnweki ZyiJ/ilUiiI. WYSZOCRÓDEK -• Jasinkowie* Kasńoierz. ZDOŁBUNÓW — Rataj Aotfuslyił.
95

Tluooacw przysięgli»
RÓWNE — Ckmldloweki Zygmunt Izydor (rosyjski, ruski liuniuski), Rausi Jen (гОауіеН ліЛі (ruiióskij.
2BOLBUNOW — Goljpb Władysław [niemiecki). SAD OKRĘGOWY W ZAMOŚCIU ul. Akademicka Nr. >,
Pit in: Oi. -9. Vfiiitil: Koilowakl Władysław, NdjflDftliRkf’MU rza-KtyCzyńtkl Leoo. S o d z l o w i « О к i,: CybldskJ Slanialaw, D^blńskl-Piiirt’ Józci, Gacki Mieczysław, Jabłoński Feliks Кяіо-rowski Tadeuaz, K.wepJńłWbki Kazimierz, LtOBOWlc» Taduuaz. ЬарагеѵіС2 Jan. Matkowski Stanisław, ОЬаІлкІ Piotr, ѵас а I I. S od złów Jo O kr. Sie dery: HRUBIESZÓW — JunUauki Stanisław, ZAMOŚĆ — GirdLztyrewskł Cze-eJaw, SzurSzOrJanC Jon. p.0. N ■ C r. Sekrelnrz Sąd;. MiklizLski Lucjan, lei. urz. U. Prokurat Ot! Kordku Tadeusz. teL ur2. 28. V 11 « ]> I О к « r.: Dederko Józef, vacat t. PódpfOktlt: KdrpowJcz Władysław, Szydłowski Henryk, Ubłig Olio Alfons. p, o. Kicz. Sekretarz ł r o k.i Aofoalozcwskl Edward, teJ. urr. 28. Sądy Grodzkie» BlLGOftAJ — S. g. DębowUd Zygnillul, МкЬвв Bronislaw. HKUBlk’SZOW — 5- &■ Jud OtIокот, SzlraBcmoa Stanisław, Targoński Andrzej- ЯоЬгуйОі»ІСх KaroJ. SZCZEBRZESZYN — S. «. SljzClucki Zygcnunl, va- ca: 1. TARNOGRÓD — Lipowski Stanisław, vacat 1. TUMASZOW” LUB. — S. g. Gałecki Tadeusz, RazmiM Jao Stan, 96 TYSZOWCE – S. i Malec Mlcba). ГгуЬаШ Wacław. ZAMGSC — S. £. Czujkiewle* Al«kandr, Kkoade Fau-ityn. Huzmll Wojcicck, Pajewskl Wfdy»ław Winceoty. Pisarza idpotccieli BIŁGORAJ Wandę Walerian. HRUBIESZÓW – . Uzkcicrtowikl JuW. TOMASZÓW •’ Mnlcaza JozeJ, ZAMOŚĆ — przy S. Окт.Хавшокк* Aatool, pry 5. Cr. Nlwidi»ntJrl rtliJcŁ. Notatyuizec BIŁGORAJ — Czarkowski FcJikr. I [RUBJ Kii Z O W X- Rosiński Henryk, Zawadzki Z y£-rtUIoŁ SZC4JOJKZESZYN — Warckaiowsfcl S«aoiiW TAIlNU(jK0O — Klfliiiiłti Stela o. TOMASZÓW’ LUB. -• Kroodel Adam. TYSZOWCf … Rptfyci Aleksander. ZAMOŚĆ — przy Wydz, Hip. S. Okr. Krauze Zygfryd. Lei «aa Bolesław, przy Wydi. fiip. S. Cr. Zielióiki Jan- BIŁGORAJ — Wzjsek Hieronim. HKUHJkSZÓW — Czarnecki Józef, Kowaliki Kazimierz. bZCZtBKZfciSZYN — Piech Adolf. TOMASZÓW LUJJ- — Paomicwicz [fuacy, TYSZOWCE — Wiioiacrkl AIckaauder. ZAMOŚĆ _ Klaudc Wlklor, Malicki Jerzy. ТІшааСіе рсхуаЦ^ІІ; ZAMOŚĆ — Ѵкнак ♦J IV. OKRĄG APELACYJNY — LWÓW. Sąd Apelacyjny wc Lwowie. \jł. Rakifetf Nr. t. Pr eras: dr. Zi«IWs4 Koiui’ d J. Ol WPreseaii dr. Befaarowicz Jan Micbit. O jak Kd-wa/d WIMm. /ubrrjrolti Stan. Koman, racat 1. S<;diiowii AyaLl RapOrek Józef Maleuaz, Drzemki Tad. TeoliL DukWt Józef. DzilLtzyńflUl FrJiki, EmlbOwle Slaniaiaw, F«dUB>«w|cz JuJiftU, Feliks Woi-eiecli, Geretmaa Antom’, Kuper Józef, Kopystjaeiakj Ze. BoH|ur, Korecki Kbb:I. Kuzia bug. Józef. dr. Kmailc Michał, L ni dl er Kazimierz, Lottjr Stanista’.v, dr. La-aiemki Alfred, dr. Ltndtrl AJektsoder, dr. Lloc Dawid, Malicki Lucjan, dr. MerkWwfcz Wlud>si t ó к u r.: Bolko Dyni Иг. Wierzbicki Л1о|-ZY. Pridprokun dr. Lctakin Rafael (deled, do Prok-S- O- w Wzr-tzowiej, WaarrwakJ Marian. J>. o. St, Sekretarz Pr ok.: Luka-llrwlcc Ka-
Sądy Grodrkóei
BOlSZOWCE – S. g. Łowlek! Cyprian, Wld-iewlei Jao.
BRZEŹ-ANY — Ki«r. CzJ>re J-»«> Мафг., я. fi. dr. 0а®£«гІвп Wilhelm, GawiJewinz Adom. Wochoackl Ed-oiMod. Warchol Jerzy, vacat t. BURSZTYN — Kier. Łonklówtc Eufieaioaz. j fi. Dlu-^niriat Władysław, KI ba Alekiander, PodJewaki Slaoi-tław.
CHtWlR^W — Kler. Kleeczydiki Stanków, я. fi Niimkomli Jan Jędrxe|. Sułyndski Stafnn, Wauk Kari-mierz.
KOZQWA — S. ft, dr. Webifilta Szymon Hcricb. Wof-
1 ііігуіІрт .Тол vtWt 1-
PODHAJCE -• Kier. dr. Koknae SUmfeUw. a. fi. МГ-k6w Włodzimierz. Mierrwidiltl Wlerfral&w, Sltlklfwlcz Włodzimierz. Stofaoowłkl Kazimierz. PRZEMYŚLANY Kier. dr. Fiałkowski Vranęl«k. в. fi. AudykowsW Wlodrimierz, Stonek* К oz. Lucjan, dr. Stkitnyk Miebał, vacal I-
ЯОНАТУ.Ѵ — Kier. Zawadzki Włodzimierz, o. fi. Bo-fiuClu Karol. Kohut Piotr, PaUerakl IVdeozz, Prnilahkl Józef.
WISN30WC2YK – * fi vacat l.
<» В OLSZÓWCE — R»pa!a WładyaUw. BURSZTYN — тасаі l. BRZFZANY — KalioUwict Laatak, viui t CKODORóW — Krupili A’lfio.t. KOZOWA — TraimfcllneT PWr. PODHAJCE – vaci 2. PR7EMYM.ANY — Ellcrte Karo!, ѵасаі 1. ROHATYN — Pietkiewicz Kazroiim. vacat J. Kota oral cy: BOŁSZOWCE — Chomicltl Michał. BURSZTYN — Sionti J»o. BRZĘKANY – – Jjitńold Jon, KwOltk Bronisław. CK0D0R6W — Ły»un1o Fra«>cimk fdt-lejM-KOZOWA — Jmfclżwkz J»o Ludwik. PODHAJCE z WISNIOWCZYKIEM — К<е1акі Sle.:-alaw Karim PRZEMYŚLAMY — MallnnwAi .Ton. ROHATYN — Zfaorowdd .Tnljon, vual 1. Tłumacze HRZEfcANY — Кал Dawid [hehrajxkil, ha. Zaie«lr| Michał fraxyjxki. cuuhi (ruxipxkt). iobafewłcz Jon (niemile ki. ruilci (noióiki). 2 SAD OKRĘGOWY W CZORTKOWIE Prercłi dr. Koch Jan. tal. i.iгг• 4$. W P r e z e x ir KuczkierrLcz Stiniołou- ѵасм 1. Sędziowie O kr.< Gulorowiki Michał. Jednak Anloni, Landaa Adolf. Mironowicz Eug. Aleksander. Pa-a»« Mikołaj. Scfaarar Wladyjtaw. Sioazek Marjao vf>-CM 2-
Sędzia Okr. ŃJedczy: Darccha Adom. Nici. Sekretarz Sad.: vocal.
Prokur atori Nuckowiki Ignacy, teł. orz. -19.
W I И T [ i> k « I.i ZaCbaeWr Kazimierz.
W
Podprokof.i Val&vrski Leopold Piolr, Zycfkowskl Bronisław.
p. ó. St. S 4 к r « I * t z • Prok.: DmdU* Sl«^ Eu>.
$^dv GrndzVfci
BORSZCZOW — Kici. Sadei«k Edward, i. jJ. Jeaowkx Jóiot, Lusk* F»«ftся»лк, Słoctcf ТйНлуя. XFojtnwicx
Nestor ВігуГІ, VAcat 1.
BUCZACZ — Kier. Krupili Włedyttaw. g. $, Renner Em if, J&fńskl Kai. Luka-tz MarlrAvr JrifnstŁW, dr. Zet-n>cr fcnjtey. RUDZAN’rtW Kier. ВІсЬв(а Franciszek, vacat '2-
CZORTKOW — Kier. Uakicwic* ,T6sf. a. C Grail .fan. Kodobia&zlti Marian, itr. КЛгвег Izydor, Sagan Józef. Tadla Edward. Wisznierraki Hubert. HUSIATYN. Si d- Kmelyk Alexander. Lecb Karol Slolan. SoXa6tk( Tadeusz KaroL KQPYCZYRCE ■ – Kier. Нипмш Jan. i. %. Gordolroakl Jan Ludwik. ЯІІвМк Ртпіч-уек, MIELNICA — Kier. Kordn&lgwlcz JArorław, i. 5. Sakowski КахГтГег^ Wl».d. varal I. MOXASTERZYSKA – Kier. Рглкигпіек! .foroslfcw, a. fi. Denietewic AuńUJrt, Frnieiok Praociszel:, Wiiniow-яігі Józef Лгоп.
POTOK ZLOTY — Kier. Smerrba Stonisfnw Wlfl . я. б. Siei zer Adato vacat |.
TLffSTF — S- Й СЬотауц Mikołaj. MćŁóJaiOwicz Wiktor. Pretsler .faJ/.h, гасаі 1.
ZALESZCZYKI — Kict. dr. Jnfw* Afojzy Sian-, s fl Jablrembski Dionizy. Slmljrtiiki Alfred,
Notariats; BOKSZCZÓW — Rad BrojmNw, vacat I. BUCZACZ — vacat 2. BUDŹANOW • • vacal 3. CZORTKOW — jMkbalovntti •SUnfrłiw, Rzgwuakl Bolesław. HUSfATYN — JMIkulI Fryderyk. 101 KGPYCZYRCE – ѵи»і 2. MIELNICA _ Toc4t 1. MON’ASTF.HZ YXK Л — vacat 1. POTOK ZŁOTY — vacat . Tl.llSTE — Ró( vacat 1.
ZALESZCZYKI — мйлйі 1.
Komumisy:
KOKSZCZÓW — Kot«TftskJ МЛійлр. TopabucJJ Jd-
КІ.
BUCZACZ — Slohodriao Fu&tacby.
CZORTKOW – Fedyztyo Stclan IdclcjJ.). Gardldsfcl
Zbigniew. Michalski Scwnvo.
lU.’SrATVN Kozaczek Kazimierz.
KOPYCZYWCE — Kowwski Kazim«rz (il«i4-|. MIELNICA — Nuboroy Sufn-MONASTERZYSKA — Lewicki Leonard. POTOK ZLOTY — Katnurowicz Mieczysław. Tł.USTF. — Paclawslo Antoni. Z AI.Ti SZ CZY KI — Myłciclnik Mikołaj. Tłumacze przydał: nnfiZaW-W _ pitdbr Waftbw HiiiL łniamlerUil CZORTKOW . • dr. Shorr Izrael (oiemieclcil. Suder Samuel fh йТі гй |aV! . tycinwaVi {ілг^ап). i. SAD OKRĘGOWY W KOŁOMYJ!. P r c x e ч Sabaoelr Stanisław Adolf. tel łiie. hd. W Prrzt nil Jankowski Jan. Sobota Karot. Sędziowie Oki.i Allcrhaod Ludwik. Gncrlsę J«n Tadeusz, Hlawitr Karni .fńzr.f. Joroszewskl Korol. dr. Kawalec Tytus. Kurpiak AlcUsnrdcr. Obuchnwic? Zygmunt. Pinecki .Іатпоіяw, Stachura Władysław. Tracz Jan. dr. Wrdbel Zdzisław. Sędziowie O kr. .41 ed czyi Scbatlcr Władysław. vac at 1. N u C z. Sekretarz S 4 d.i WdM0′1 Тгялеі-ozek. Pfukurolors Blaty doki Witold, lal. orz. 1-29. 102 W i с c p T <1 к u r.i SK-wióalri Когдап Wiodz.. df. Wos-ісггтичп Jam:, ѵлслі I. Fndpiokit.s ПшоміссЪі Лл«Іпѵ. Kicł ScViclti: Prolcj Wróblewski ЛмІ. Sądy Grodzki*; GW02DZLEC ■ -S. g. Diduszko Aotool. vacal l. HOKOJJENKA – Kier. Wydra Józef. z. g. BJasctike Marian, dr. Kicbcl Fryderyk, dr. Lewczuk Marjan, Raiay Staniej aw, Wiclirzkowski bugenjusz 'A-lodź. JABŁONÓW —• Kier. dr. Brono Tadeusz, s. g. Lucyszya Włodzimierz. Muszka Zygmunt. KOŁOMYJA – ■ S. g. dr. Król Kazim. Leopold. Maker Eustachy, Pasiot Teofil, Kolohaki Atanazy, Kygel Stanisław, Stankiewicz Kauotyo, dr. Terlecki Stetan. Tocna|*r Tadeusz Jur., racat t. KOSOW — Kier. Rozwodu Leon Fryd., s. g. Grzegorczyk Kazia. Adaa. Lawrowafci W todzimierz, Niedentbul Jao, dr Ostrowski Tadeuzz Cnalaw, Wicbdaakl Se/ilium. KUTY — Kier, dr. Majkowakt JózeJ, z. g. Bresiewlcz Wi;oJd, KulmolyoU Jdu, Kuorlcii Tadeusz, Zaremba Emd Jao. OBERTYX —Kier. dr, Swiderski Juljaa, z. g, Abder-tn»a Fraouiszek. St4IAfYK — Kier. Fłreanick Mikolaf, s. g Ali er ha ad Stoiao, dr. Echzlicb Henryk, Fota Jao. ZABLOTOW -• Kier. balowicz Kazimierz, i. g. Dome-rocki Jon, ОІешЬоскі Leon. ZAfilE — Kier. Kasperski Bronisław, s. g. dr. Dtl Mieczysław. NotOfjttcZC! GW02DZIEC – dr. Adlorstem Józef. HORuDEHKA — Zisloakn Slaniziaw, vocal l. JABLOXOW — Więckowski Zdzisław. KULOM V JA — Chodzkki Zbigniew, Łuczakoirskl Stanisław. Ottnaa Aleksander. KOSOW — KokurDiricz Mieczysław. KUTY — vacat I ШЗ OBfiUTYH – * ѵлслі J. SNIATYŃ – – Kuryłowrcz Julian, ZAIU.OTÓW Buizyiiki Wfftilydltw /ЛЛІЬІ – – Grabo wite lii Mieczyetaw. Komornicy: CWOZDZtEC — Wlefowdti Wttrffibu. HORODLNKA — Klonowska Stuuataw (deJcjj.J, Kosiarki Ігуііог (Oele£j. JABlON0W — Wiaimircki WUdydaw, vzcM I. KOŁOMYJA — F*KOH’tUi MichaE, Haoswald Wilhelm Stul Au I »<■]. KOSOW — W>vtutzczuk Franciszek (dclejJ.J. Wraceóski Jó/ti Władysław. Kt’TY •- Janowski rtikuhj Idole.), vacnl L ODERTYN — tucaybkl Jan (ile).).
3N3ATY.V — Zocliik Paweł, vasal J.
ZABŁOTOW – Kadlec Jau.
2Al>(Ł — iManaciyćiki Józef.
Tłumacze przynaglił
KOŁOMYJA — dr. Beurioc Feeder Ibebrajrki. żydciw-ski| (2aron|. Jr. Czalkowakl Andrzej (niemiecki!. Nicklu-dow Aleksander Irosyjski), KJrssbem Osltar fruauński), Oilman Aleksander (niemiecki!, Sleckel Józel (hebrajski), Tbae Klara Urancuski), Rynek 13, dr. Wolier Leoo lnie-aurcki), dr. Winkler Piokas (czeski, oiemicckij. Pilsud-skusił» ?3.
SNIATYK — dr. Golds laub Zygmunt (niemiecki). SĄD OKRĘGOWY W li LWOWIE,
ul, Kutowtkicćó Nr. JJ.
P r * г с в: IUnlócztk Włodzimierz Fryderyk, 11. Urz 41-15- WPrezoji AalocUwicz J«ci, Dzcrewica Juaiyn. Kaziótki Władysław, Mj)Cal 2,
ICH
S ♦ d г I о п 5 ■ О к r.« dr. Bulb Zbigniew, ВI tin kie -wieź Roman, Bż cłosarwski Tad. Ignacy. dr. Block Leon Dobński Jan. Drozdowski Juliao, dr. Dworzok Ludwik DyxLewicz Pawet. dr. Po/gabki Władysław, Gaiowski Roman Halikówiki Joliao, Jatfódzlóski Antoni. JamJaiki Adam |delr<. do Min. Sprawiedl.), Kapecki Wawrzyniec. KooslaalyOOW[cJ Jan, ŁózJol AJeks. Stanisław, dr, Laskowski Tadeosz. dr. ł-ockw Jabób, Lokiaaowki Aa:. Jazc:, M»eiej0H»kl Marian, dr. Maru/kiewiCl Władysław. Medykski WJad. Aleksander, Michała Koman. Młynarski Mnrfc! Bogumił. Motyl Michał. Niemcu towski Jeremi, Psoli Władysław. RaCzyśski rrotc Как Antoni. Kupo oa-kót>, Sarisniecfcj Adolf, Sielski Eugeniusz. Skulski Stanisław, Słomski Jakób, Sokołowski Antoni, Szalajko Sta-oisław. -Swllsiawekl Aleksander, dr Tarkel Merer D>»‘.yid. Т«ПП Robert. Wpfiylyk Jim, Wi»kb«M Bernard, dr. Wiśniowski Józef (dying. do Sadti N(w.l, Wilotzy&ikl Roman, ZBlobI oleinO, >ncat Z
Sędziowie О к r* Ńlcdc^y: Cblo Stelftll. Bu-mieckJ j«.y. KapntcicAskl .Tur,, <1/. LU«waki St«.r.itlsw. <1/. Mpcketz Jtizef. d«. si»T08oipkl Siadali w, dr. Wali-H^rsH КцхІКІі/Z Kart. SskrlUrz S41I.1 bomnirkl К r4.reU1t.-U t«l. orz. 1-77, P ro kur a t 4 r> dt. CMrjwfcl Józef Karlov. 1«І. 11/7. «-1Ч. Wć c « p r o k в r.r dr. Cygan Józef. dr. Łpler Kazi-ziiicrr. dr. Golczewski Juliusz, Krairwski J-el ks и, КДОп J-jzef Adolf. dr. Mostowski Henrelt. Olherck Tadeusz dr. PrechUl-Morpwlaipbl Julfurz, Roasowakf Zygmunt, dr Zakrzew>ŁI Antoni, vacal J. P o d p r o k itt.j Czechowi» Kazlmbri. dr. Czcra-
J reiki Stanisław, DzJurzyeskl Kazimierz, MI a « ><>w ■ c ’ lefan. vacat I.
p. o- N 1(2. Sekretarz Ргокл Mt(«do4iki
Kronciszek, tl. urn, ?2- 10> S«ęd Rozjemczy dla Spj-jw 2aklad Ulxzpkcicaia od wypadków.
Prx4«oiaicjj4j: Ballkflwxki Julian.
2 a $ I. pn« W,: Совокяк! Roman.
Sckrtlarli Falkowski ZdzUUw.
Slal- PfdlBZew.-skl Mierzya)’. RalhBB« j/.yder. dr. Rodólff Z>|jni. Матів:і. Rikl TeodfrZr. St-kiewicz Winvvnlv Si an- dr- SlrJeckl W)<lzl mierz. Skir-gajllo VIii£en juoz (delей. do Sqdo Naiw.l. Tomcxek Grze-tforz. dr. TrojorowaM t-adv«k, Wolter Korol Julian, dr. Zaj^c Aleksy. m LWÓW ZAMIEJSKI — Kier. Scboxler Zygmunt. 6. i-Jr. Balicki Mikuiaj, BlUiWewIci Ssymnn. Humeony Mikołaj, dr. Jalmcr Henryk Midi at. dr. Krynicki Emil. Ku-jpyi Eustachy, РІОІГОКІСЛ .ГіМс!. Kostadati Adaro, Rd-rycki Малгіо, Slyi Adoh, dr. Stachowicz Stao. Kornel, dr. Stojkow Włodzimierz, MOSTi’ WIELKIE – Kier. dr. Moliazewikl TadeUi. x. J. SzypOlM Alexander, NIEMIROW — S. к. Mittyaowltó Michał, 1. RAWA RUSKA — Kier. Borzrmski Gabriel Jure/, к. v,‘. Dublonica Miron, dr. Górniak Jao Marian, dr. LeaXCXil Paweł. Mtcbcrzyńaki Steina, dr. Pryjma Teodor. SOKAL — Kier. Sosabnwalci Eug. Walerian, s. £. Ce-рілк Jao, Decker Miccryctaw, Gruda Seweryn, РщіЫе-wica Jno. Wieeraberj Michał. Stacb Jao. _ S2CZERZEC – • Kier. Grubski Jao. :. Burakowski Kazimierz, Kctzalylcwicz Zenobjutr, Towamicki lad Macjan. UbNóW -■ S. g. Rybaczewiki Teofil, dr. Styrna Iwan-ciszcie, vacat 1. WINNIK! S. &. Bukowczyk «ІеГвп, Thoa Kuro! Go-ilav, dr. Trój nu o weki Ludwik. ?.6LK»K\V — Kier, Kow*ICXIlk Edward. *. j|. Mórelńw-skl Jim. Rawicz Edward. SitagolCWlCX dc Schilling Jan. Sijdy Pracy: LWÓW Przcw. Franke! Witold, zast. prze w. dr. Mi. holka Andrzej. NotorfuMC! BEŁZ • • Heni&ski іуійгкгімѵс. BOBRKA • – Zach«r« Wtdyiaw. CIESZANÓW — vacat 1. GRODEK JACJtiL. — Ziembo Or«sl, vacat t.
JANÓW — dr. Kędzierski Ргпиіллеа-KULIKÓW . vacai J.
J.WOW — Nawrocki TadottHZ, Sokol Kazimierz, Wdy. ciclri Cznzlaw, vaeji 7.
107
LUBACZÓW — Cwch>vricz ftobart. MOSTY WIELKI»-: — Czarnik Staoulaw. NjEMIROW – fłUWAw Ikrzyli. RAWA RUSKA _ Górski J-ranc>«ck. vacat X. SOKAL — Kowalski Eu^eojusz. vacat 1. SZCZP.HZKC — Łabodyuski Koman. 1ШVOW — dr. TnoŁ Bolesław. WlNWjKJ — vbCJt 1. 2ÓLKIEW — Mislty Eu^enjuaz, vacat 1. Komornicy: П1Ч7- — Gliński Władysław. ROIIUKA – – Kazo^icwicz Slaoiabw. CIESZANÓW PiiłlroTrski Edward. GRÓDEK JAGIEŁ. – – Kaczyński Władysław (delejj.i. .ГЛХ<І\Ѵ • ■ Józków Zygmunt, Kulików’ • Тес» Paweł. LUBACZÓW Swislow’ez Aotoni fdelc^.). LWÓW – Sad JJr. miejski – – Blicharski Tadeusz. Czoło wski Juljan, Czysłokorski Romuald fdelcg.i Grosman Miecz.yalaw. Kaczkowski Seweryn. Kieso! Ferdynand (dcl cg. f Klorcabacb Wilhelm. Knapik .fńzcf. Krajewski Leopold. Olejowski Stanisław |de leg.]. Ory-«czok To‘>l Каіікяі.
l.WÓW — Si\d gr. zamiejfckf Brody $Г«Гам. WoUdski Stanisław-MOSTY WTKT.KIP _ W«l« Staoisbw.
NJEMIROW — Paśnik Tad^uaz.
RAWA RUSKA – – Nowak Hieronim SOKAL ■ Dyoniziak Bolesław.
SZCZEKZEC — Górski WlodyMaw.
1’HNOW – Dmytruk Mikołaj.
WIXNIKJ — Wojoanmisz Feliks.
ŻÓŁKIEW • MałocEleb Kod a If.
ТІвоалг рпрвг^іі
LWÓW — АеЬеттяпп Markus Рі«іЬгізкі. tydowvki (tanfuiij- Mikołaja Roja tt, dr- АнквПМу Новгук, [kabritj- йк>, fydriwftki (star-goл). (rlinitirtaka 4. dr. Bar у Lik Aleksander [стеькі, cilcmkcki, rjr.Ui [rusidsikij, Зеаіуіііка 31, dr. В а (owi к і Неогук |chorwacki, czesi i, serbski. sto-wadi. słoweński), Poniatowskiego 1, dr. Biedrzycki Emil frumudski), Piłsudskiego IB, Birabeenmwa WUbcl-mina (angielski, fiaocuxkiji Brajerowska 13, Czcruk Bolesław (angielski, francuski. niemiecki, czeski ruayjski, ruski (ruMÓskil. serho-kroacki, scrbo-łużycki, słowacki, tło-u-eciskil, pi. Akademicki l. Gluons ryńska Jas (angielski, francuski. włueka), Kochanowskiego 8, Hołub Staoistow (niemiecki), Hetmańska 10. KllngboUf Dawid Ihebrajaki, rydowoki (iarjloo), Sw. Amoy 5, <łr. Laadau Zy^munl (angielski). Podleskiego 8, dr. MariUfcak Aleksander (francuski. rutki frusunkj), Krata wokiego l‘(-a. Mayer Woj-ciecli (oiatdieuki), Rulewskiego 6, Miyer WillieLco (niemiecki), HertxirWw 10. Obo/aki Dy uniży (ronyjaki], Tarnowskiego 24,’5, df. OJb«rł Katu) (Irunsuukil. Ku Unia ja 7. Outrołdg Zoii* (ftngilbi. frullcUeki, niemiecki. гоі-y: t=ki|. Air.yk* 5. dr, Paurceeki Alek^ndci (łraosuski, niemiecki. roayj«kl|, Podwal* 9. Hwtapcl Hel, (wigierski), Supińskie-£0 11. Siwiec TftftlU (serbo-kmicbi). ВгІ«Гоу»іки 16, Sl*-necka Komana [francuski), Komanowie
10. iW. W«laa-berg Henryk [niemiecki), Jagiellońska Ja ,|r. Welakaub Leopold (w^śki). LirAdecks 4d. SAD OKRĘGOW W RA7.1iKY&r.[l.
Prrzeic Podwiócki Marjan teJ. urz. 567.
WPttmi; Grooiawsśd Stanisław, Pceche Izydor.
Sedsio iris Okra Cbartampowicz Bolesław, dr Cłeclerokł Jakob, dr. Wiz Michał. Еівоег Eliatr. Frenkel Bcroard, Fried Słaniała w, Goltni Emil, dr. Hornik Adoli-Matyin Stanisław, Melzder Jan Ludwik, Podłurkl Włodzimierz, Skwtrzyńakl Misczysfe w, Surokuwskl Maleuaz Wizolek Ал lun i, Żywrasuk Wojciecb, racal t.
Sędziowie Okr. SUictyi Praglowaki Leoo, Ьііттп Maryan.
Non. Sekretarz S ą C’rk. vecal 1.
fi, 0- Kick. Soku I >ir в Prok.i Riałioś Ло-
іпілік.
Sdy Grodzlriti DOBROMIL, — Kir. dr. Turkiewicz Alians, i. tf. Jaworski Jó:«(. Reękwel Wiadystaw. Wolalcowsbi Klau-
djurz.
ОШІГЕСкО—- Kiet dr. RedejowU Antoni, i. Pru- iik Ecoil. JAROSŁAW — Kier. Różycki Feliks, u. £, dr. Dmo-cbowekl Tni/JiJ, ОоЗ<|Ь MtoctytlAv, dt. Jcnwwitz Leon, Kocllase? Winyl. dr. Nękl fańscy. Stocked Mieczy iław.
JAWORÓW — Kier. Zirb’i«ki Jao, ». Й. Cluk Cbariluv trótllicb Jao Slan., Hutami Ludwik, P&tezfi Jan. KRAKOWIEC — S. (■ L3zctyeiya Sleiao, vact 2. MOS CISKA Kier. Haucryc JuJjac. 1. (J. Haber a So-
kdrw. Homek Mieczysław, Ma lwi ras Roman.
MZA.SKJiWlCE ■ Kier. dr. Adamiak Stanisław. 1. £. Szycbli&dd Władysław.
PH IJ Cif Ni К — Kier. Kuatia Leonard. $. . vcel 1. УК7.ПМУ&Г. _ Ki»,. Ry«*k Piotr. n. * Cickafcfel Leopold. Dobrjiiiłki K”óimic«, HlUwlc» Slaaialew. GUI-Uofer J.udwik Jerzy. Kotys Киміімніу, Krynicki Jan Ja-kdk. JLdwealbal Meyer. tućeckf Emanuel. N«to»nU Adam. Wabfdnhi J0zf Emil-RADYMNO — Kier. Warywud Stanisław, n. ii- Нано» la .fan K«z.. Stwdłlidkl Jao Wincenty.
SADOWA WISZNIA —■■ Kier. dr. Wrdbal Marian, J. J. Zewlstuwtki Anlooi, eacał 1.
SIENIAWA — Kier. WitnJiaf Andrzej, к. (. Klrnlde Zyim. Fal Aj, dr. Stała aruk Eu£ionjuiz.
lit
NoloIotHl
DOBROMtL — ѵасы 2.
DUBIECKO — ТушсІІс Włodzimierz.
JAROSŁAW — ѵ4СІ 2 JAWOROW — КагмМ Wbdyrbw. KR AKOWIEC — Wllteeberjla Mieeayilaw. MOŚCISKA _ Vftслі 7 NTCANKOWICK — Glntberj Ifcnac.y PRUCHNIK – Nltwetci А<ЫІ. PRZEMYSŁ — dr. Trorovlez Waw»rynlftc. 23«od«o-wicz Slasiitav.’. vecal J. RADYMNO — Olowakl K»awery. SADOWA WISZNIA – Sibz Mw>. SIENIAWA – Mf»ky Atbnd«r. Komornicy: DOBROMtL — Prorok Jan. DUBIECKO — l-nbcak Slelao Rudoll JAROSŁAW – Łowicki Władyelaw, r«1 l-
JAWORÓW — Solly a Macbal, ѵлсаі 1-
KRAKOWIEC – Ad.tsko Slonńlaw.
MOSCtSKA — Kocur Jan Staniała w. ZarUaiiki Władysław.
NfZANKOWICE — (kociaki Grrciorz.
PRZEMYSŁ — Ocolkicwlcz FeJaka, TaSaka Jan, Wo-cbil Czesław. ZltmltśaU Jurat.
RADYMNO – W-6.1 Stanisław.
SADOWA WISZNIA – GrnWiaekl Stanisław.
SIENIAWA — Wolaóto Jdzel.
ТІОХМ» priyil^lii
PRZEMYSŁ — OotlcOTan Bernard |Ь«ЪгіаѴІ. Cyda, ckl [2ttra( •■>”). ini. Я»с«к Bazyli (о<>чкП. KunNiowa 7n IJ* (ro»y}ski). Korom w? (t4m»ki). Łwido Ox
wid [»ndi«bki. ІгиаіиоэкІ. meiraiwckał. Mn cuakl. Jliemitckił dr. Schwpr Alfred (franclctki. ni* (niecki), JutlifelluTiikn S. Tlb«r Eu^efłiUaa (v:z?1с«0еки 12. Taternicki Włodzimierz (rutka trurirtaka] Rynek 23. 6. SAD OKRĘGOM^ W sSAMBORXE. Praż o ii Teraer Karol Józef. te). OrJ. 56. W P r e x « j j> dr. Hotobul Zrflcnoot. WołdfAUSCb 5t-eiplaw. Sędzio w ie Obr.; Bo«a/ Wiklur, Chn«excx«w-ЯІСІ Władysław. Cbylek Włodzimierz, Jerki«wl« Julie-’. Jocs.trzębrkj Józef. Katte/i Alekrender. . PwiVnwtki KaeamC. Swarowakl Kaziańaiz. щѵкі 1. KOMARNO — Maciejce J»zf. POPBUZ — Kcrwr MikoUi. RUPKf— De lOpder Andrej. SAMBOR — CCEdmund. Nowak Tudwuuz, wny-gnrl .fliljuuz. STARY SAMBOR — flunulackl Swwuirn. rucul Ь TURKA — Wofiytd Jan, Wal W Jó«J( deletfj. v«- CAt 1. i w ТІшшсю przynęcili DROHOBYCZ — Kdfowskl Ju1p« (nfemlaclrlj, РЦіЫс wiciowa Ja dwó(i famJifc’nU’i f»a.neiik>|. Spaadort f.eon (hebrajski). SAMBOR — GoJdbarg S«w«»y»> |л’апіі«сі<і|, ir. Kmi-cikinwk* Teodor frusylekil. Laiaar Rai-nard (hebfAjski, żyd »ѵ/Л!), May WilRfelm (niemiecki), df Scbnatdacber Samson fninnaieckil. ТаяяеаЬвим Maurycy (angielski, bancuxkih Wtok I «г Jedlica (КеѴфЫ, lydowAki (іаг-gonb
?. SAD OKRĘGOWY W SANOKU.
Press»»: Jr. Skcwrokakt Artur. tel. ur. ^5- WPr«lell Mljlcwlc* JA” WłAdyiUw. ve.«.t l. S^diUwU Okr-: ВсщсЬ August. B/aua Cze-alaw, B«gl«r* Міюп. G5H» Zygfryd, dc. K<4wsld Frań-ci wek. Krumlnlckt Zj£mияі. Poltwlci J»<’. SzuUldc wlw Boleni» vr JOccImI. S « d z I* Okr. SI ♦ d c z t: Jon Suniolaw. Nuci. Sckrtlart Sad: «leni. Prokurator; Aiuloa Kazimierz, Ul. urz. 14. Wi c t proi им dr. Oeikowicz Władysław. Podprnkar.s Knjeikowpkl Zy£mil»t Г- o. Nnz $ Bessel Stanisław.
SANOK —• Nowok Jao, Radziszewski Franciszek. USTRZYKI DOLNE – Witwickl Sfaoisław.
Komornicy)
BALIGRÓD — Malkiewicz Tcoiil.
BIRCZA — Szubert Franciszek Leon [Jelcg.j. BRZOZÓW – Rokosz Józef.
BUKOWSKO — Kociołek Jan Коіцйп.
DYNÓW — Rogowski Edvard.
LESKO — Kreicorok Jao.
LUTOWISKA — Piaoriki Kazimier. RYMANÓW — Bufarski Józef. SANOK — Cbucbolski Micbat Htafteż (deUgJ, H«l-więz Józef.
USTRZYKI DOLNE — Fatzyk Piotr |d«l«.). Tłumacze pnyelojli: SANOK — iJr. Matlasz Weioreb (hebrajilc. Zydowrki (Żargon).
) 15
Й. SĄD OKRĘGOWY W STANJShAWOWHJ-
Pmsu Zieliński Karo). t(L urz. 3.
W P r e z о я li Cyran tidward. Zborowski Wiktor. 'Sullowie Okr.1 BłiiaCi Paw«). Benoilcio
SlłiOiHaw, dr. UroatkawtJd )\лііІ, CetLo Suniataw. Cbcnie-Uwekl Ker- Jan, Kodów Władysław. Melee» Żyjjmunl. dr. Mo»ciebowlcr linii dar. Teodor.y. Markiewicz Ku^. Marek, Piekarski Кіеоіепй. Rialel Leopold, Słowik td-Uliikd. S«icb Michał. Strzembosz Stefan. Weiss dc Wr;. KioSeld .4 ieczysław, ѵаеаі 1.
Svr|e Obr. Ś)de«yi Dąbrowski Mec ryk. IfoStbok) Ciekaw. N«ct. S«kr«ir* S^di WoiiyńikJ Marian P г o k с r * I (■ r.i v&««l Ul- urr. Ob.
W i c a pf u k u r.: Slrko Juljau. T«mblovri« Michał AJbm. Podpioku.i Lny Marjao, Matkowski Wilold. p. ». Mac». Sekretarz Sąd.: GluoWakl 8ru-o i tła w. Sądy Grodzkie: BOHORODCWY — Kler. Schmidt Marjon. ii. ft. dr. Hubl TeuJil, dr. Tcfkel Arlur. DELATY.V — Kler. WndJawkl Wiktor, t. C- Bartyń. ■ki Wilhelm, Boćko Mldial. Dera»» Marian. Listkiewicz fcm:l, RyłsaowsUJ Czesław. ZchftCt«Wlfc> Bronisław.
HALlCZ– Kier. Żorski Eo#. Jao, a. <, Kok liydcr, dr Lirblmrlria Stanisław. dr. Łepkaluk Michał, dr. Zmlcakl Jan. KALOSZ ■ Kier. Piasecki Jan Witold, s. g. Dolhyi Jan, Hampel KrancUzck, Кіяшіікі Marjoo Stan., Łubscnewoki Kazimierz, Nirderł* Marian Jan, dr. Kobner Samuel. Kad Tadcnsz, Sajtdoiricz Marian, dr. Sobola Oauiry, Stroncie nici Michał. Winnicki Aleksander. NADWORNA — К kr ВІИйвкі Marjsn. i. i Błoński Kozimi orz. MtUUr Jan, N«b«»z Steina, tr»cr Uenadykł. JU OTTY’XJA — Kier. Rotł« Kaz. Alired r. a- Bordulak Гу lar. NtóKrfOKkz DJoouiy. SOŁOTWINA — Kier. Zśollńtki Piotr, s. f_. Bieloński Euit«oju*z, DlLtfeót Teodor. Kondracki Dyonizy. STANISŁAWÓW — Kier. BJomlrz Józef, j. jJ. Bielecki Stanisław. Czekański Juljusz, Karataćckf Sylwester. Ogonowski Eugeniusz, dr. Oetdbaam Szymon, dr. Paclaw-akr Emilian, dr. Popiel Michał, Sawicki Konstanty, Stem Wilhelm. dr. Szoptra Samsel, dr. Walllsck Hu£oc, va-c-sl 1. TŁUMACZ – Kler. Kiodulehl Władysław. с. *. В w-ozyckl Micboł, Drobomlrocki Kazimierz, Łyaywlci Kazimierz, SlJifą* Włndyab.K. TYSMIENICA — K>er. Slofaiowekł FmncUzeń, »- Ц. varat 1.
Notariusze:
nOHOKnliCZAW — vacat,
DF.f.ATYN — PoUópUI Emil.
HALICZ — Waydowicz Tadeusz.
KAŁUSZ – Fiedler Wzcbw. ѵасЫ 2.
NADWORNA ■ • vacat 1.
O rTyN JA • – Strode Izydor.
SOŁO TWfNA ■ – vacat 1.
STANISŁAWÓW • MoczeUJa Micha L Szymonowie! Stanisław, vacat I.
TŁUMACZ — vacat 1,
TYS.HJENlCA — Bujjdo Alfred-
Кошосиісуі
BOHORODCZANY – – Łuczyński Krancirzek. DELATYN — Filip Jan. Córe-cki Stanisław, vocal l. HALICZ — Htfcińoki Stanisław.
KAŁUSZ — Doailjiewicz Antoni, Sebael|«q »«•
с-йі 1.
NADWORNA – ■ Nowak Star,intbw, ѵноаі OTTYNJA – Wild Ymiljan.
SOŁOTWINA — Drrcbsler F/»(kIz«L Ш STANISŁAWÓW — Ferie»» Łucjan, Siwlricwicz Sto-nUJaw, itttmockl Marceli, I, IŁOM ACZ — Piotrowski Teofil, міслі 1. TYdMlfcMCA — K«Jcmk AdoJŁ Tfom«C£ przysieki;
N’ADWOKS’A — di. К»5тиз Fraociszel: (niemiecki).
STANISŁAWÓW — A*r Motel |bebrajski, żydowski ((argon), Halicka 51, Baczyaski Adam (czeskij, dr. BariJ Śbaiom (hebrajski, żydowski |i ar £ on J. Sobieskiego 20, dr. ttibriof Lcoo (niemiecki), Dostał Adolf lezceUi, jto-uraek:, niemiecki), FriedJer Kudolf (nicmieckij, Kakare-wicz кьryzaa Jerzy (niecnieckij, GolucbowskiejJo l, ManŁzrl fauny (angielski), Malajak Józef (czeskij Scoaum Racbcoiel (angielski, Irancuski. hiszpański), WeissJer Миг IMaksJ, (hebrajski), Wolnśski Jan tmil. (rosyjski, rutki IrusihskjJ. SĄD OKHliłJOW W STRYJU-
ProZ-O: dr. Trzclcnfecki t«l. Uri. 29. WPrciesii KUsz Miknfoj, TcŁórzłkkJ Stefan, Sądtiowie Olcr.i BlcJcr Jozef. dr. Dawidcmicz Zdzi^»/, Jprosiewicz jMiroci, dr. Opolski Ju Robokaw-dUi Adm. KybicJsi Józef, ЦРаилгавпп Wiktor, Wachowski Jod Jw»y.
5cdl« O kr. S U- d o i y: Kubrycbl WiU.fJ, Nuć z. Sekretarz S i, <іш Józef, PolUk J<сму. Sk-lrkl Me-rjan Stanisław, fdelejJ.), TyeiV^fiki fleuryk. ZL’RAWXO — Wad Anionu ZYDACZOW — Jurkiewicz Г.л-.а«ие1 ХогЪап (dele.*. У-”Ł
■pum^crt рг»уаЦ<Ні
STRYJ — <1т. ПогпЬсіаісйкІ П«тліі (creak I), Oleśnickiego 3. SAn OKRĘGOWY W TARNOPOLU.
Гг<ім; CejJrtkl Kazimierz. Ы. urz. 10t>-a. WFieittl: dr. W dr у clió W skł Leooard, vacat l. Sedziówie Okf.J Cebrowoki Wiktor, Goitkow słd Zygrount Kaz., Натта u Mojżesz, dr. Kobieóoki Jan. JLcrbrr Maurycy vel Mojżesz. Mkazkówftkl Józef, Rze- Kłjskl Bokdan Stefan. dr. Sltkanowlóz Fiuta, TUp Ре- s. Sadzi Oki. Śledczy: dr. Jtotlłl Piolr. NsCt. Sekrtari Sod.: racal, lei. ucz. lOó-b
Pf fikutłUf: MaZykj Bronisław, let. urz. W.
Wl e t p r o k u r.: GóUbiowald Józeł, Więckowski
Anloni-
P o d PT » k u x~ fkrliltb – WoUóekJ Augustyn, p. u. Nuł Stkrtlari P r •> k.: Kfafeweki Michał.
S«d? Grodzkie: ■
GRZYMAŁÓW — Kler- Jużku FznflciJzeHT a. g. Sr perlak BezylJ. ѵйСйі 1-MIKULINCE – filer. Milhomkl Jk,. Józef. a. . Baczyński Leon■ NOWE SIOŁO – S. £. Aadrwfowskl Tadeuaz. Zdwi-wkz Micbat-
PODWOŁOCZYSfiA — S g. Cz«pkJt« Jan. Tym-czyd&t Jan. SKAł.AT — Kier. Kopyta Piolr, a- g. dr- Wcleruk Sle-ІЙП. ѴДСЛІ 1. TARNOPOL — Kier. KnrtzewAl Władysław, i. $. Bif-da Mikołaj, dr. Czyr»kl Ignacy, Gtirllłr Seweryn Wit., г _ _ 120 Maleizkirwicx Włodzimierz, dr. Rtidtlilxi Jr\, £rijloo Michał. Wa»crm»cz Andrzej, твеаі 1. TREMBOWLA – Kier. SlcwbiyśaW Tad. Julj. i. . Dejhicld Włodzimierz, dr. Е1ай1 Slanitdaw, PllsWri* Stanisław, SatiCXek Jaz Czesław.
ZBARAŻ — S. у. DnwlJowiez EałU;’ńn. aea1 J- NotŁtJllfcMi: GRZYMAŁÓW1 — KIrcbeer Adam. M1KULINCE — КшаокакІ MicheŁ NOWE SIOŁO — raual 1. PODWOLOCZYSKA — Unfcberjj А<ЬЛ. SKAŁAT — Nlaoaałowel ■ li dr. Gnadawa-Oech0KUll Zytflrluol, vicat 1. 11
Sędziowie O к r.t dr. BcreZowekl Altklandar, Budzyaowckl Zdz. Jerzy. ćwiurnski Kaz. АІЬіл, Kawecki J-enpnld. JLewkki Spirydjon. Lipski Jan. QUkdink An d»Ł«f. Ślern dr. Szojda Władysław, Vladik T«0
ru.
S ^ d z i s Ulcr. Ś 1 г <{ o z t; Burczycki MarjaiL pu «. Nici. Sekretarz S s <£y Grodzicie: BROI5V — Kier. Bętkowski Jvljan, s. g. Karzclski Pranc-ibzeV. Rybicki Jan. Tekardd Sewerya. Truer Ко йп. .Zakrzewski Jacek Jao. BUSK — K»er. Lewicki Bogusław. t. g. hlpUr Adam Fyanc.. dr. Kalmatycki Anatol. GI.3N1ANY _ Kier. KaooitUld Tadcutz. *. £ Rucki hu-gcnjiisz. vacot 1, KAMIONKA STKUMir.OVPA — Kicr. SzczcpaaUk Andrzej, a. £. Drmcruk Mikołaj, dr. Nirar .lorry. Ryasarn-wicz Adatn. ŁOPATYN • • Kiez. dr. Rzeerotka Marcin, *. £. Woltuń J.tzcf Gerard. OJ.KSKO— p. p. Ki«r. div Bvkwlyk Artur, u. g. Cbud-ko Izydor Wło-d. PODKAMIEN — Kler. Seklajęwa Wilhelm, i. Jj. va-rai I. FADZICCHOW — Kier. Kranz Michał, a, g. Cboly-uieckl Jan. Slatvula Grzegorz. ZAŁ02CE — Kier. Pucurkiowicz Karol, s. g. Jookic. wi« Ellgeiijurz. ZBOKOW — Kier. Rudakki Aleksander, s. g. Ołiyia Zdzieldw U’)dazczyri.dri Miron. РОГЛГАМГПІ — Lenki Tandnr. RAOTTFCUOW — С1«Го SlanMaw. 2 Ał.OŹCF — KjPMUW 7-еясѵ 7.ROR(„)W — Czerny Zygmunt, vacal J. ZŁOCZÓW — Ostrowski Gustaw. vacat t. TIR ODY — Cbndeusz Wacfaw, vacat !. RUSK Slrzelcckt Wiktor Karol (rLfNTANY Woroebi Piotr, KAMIONKA STRUM1LOWA – Maiu=aJ.k Franci wek. ŁOPATYN – link Mariusz. OLESKO – • Samborski Zvgrmuil Franciszek IdoUsLł-P0DKAM1EK Podolski Dymitr fdele$.|. RADZCECH6W – Ryetmiekt Mieczysław. ZAL02CE — Niewiadomski Feliks |dcle[i/|. ZBORÓW — Hcfcokiewicz-StraJkowskc Juljso Jad. varat I. ZŁOCZÓW — Kruczkowski Tadeusz, Lupirnr Edward- Tfamaozo pnyii^i ZŁOCZÓW — Oleśnicki Jarosław fangielski, niemiecki’. Katz Zclifi (hebrajski, żydowski 1-iarjJonJ. Ostrowski Си staw (niemiecki). II) V, OKRĄG APELACYJNY — POZNAŃ. S^d Apelacyjny w Poznaniu ul- Росг.іоѵѵй Nf. .1?. P Г »I { S’ Szyszko Ctwty, («1. |i ty. 23-27. W Pr** Cii» Cl 1. SędllpKic Apc(,i Bohuyz $tfliiUUw>, df. Су» prltLQ T-sdoU8X. Daszyński KiylmJcr?. ifr. Diłbrzaiski Bronisław, Dudyklcwję* Гіі>£«г^|іі^, Dx5ciabnwskl Seweryn do Mi’». Spi’fWledf.), dr. EInver Alinsd Józcl, Kran-ktJJibirfi Rronblftw. Frydlcwlęz ТТгапсііг.іѴ. Oahiilciewicz Adolf- Grabowski Stele и GralVa Brunon. Испила Alojzy. Jankiewicz .fnljen. Klcbba Kłanciszck, Kolarz Kiidolf AlekeenJer. Korzeniowski Alfred. dr. Kruszyński Karol. Krzymiński V-T.nld Kurkowski Tadcuaz. Kutzoer WM old. Łedytyńslri МйІ4й/тіІ[ііл. Mnzatowski Bnlc-elttW. Neybor Frńnolęrali. Ostcji-Sackcn Teodor. Połpic-szaliki Oe«ł»vr, Rynlawlcc Dyonky, dr- Scbwokopl Ko-ltta’1. Słewlk Korol, fjr. Wcljjl Fcydoryk. Witczak Toma/. >h<;i<1 1- Sędzi Apel. $ I * d с * у do spraw w у |.
ZD C Z.: Wolski Zygmunt- to), urz. 10-57. Mecz. Sekretarz Sod.: Staaplbokl Karimierz, tal. ui. 19-Ю.
Prokurator -?Wl»Ma Bronislaw. I cl. orz- 37-Я1. zn. 32-9?. Wittpiokst-: Dutkiewicz Tadsuar Aleksander, dr. Haber .l«n ((«], m- 39-llb jRUCIWSkl Rajmund. Karłowski Гдіфп idefJ). ifo Sttdu Nu?w-|. Łada-Bieńkowski Krzysztof rd«1«£- <fo Sndv 'Jsjw.l, Pol«td TarLouer. Wacł Sekreter Pro U.: Hoelyiabl Włady-elfisr. tef. urz. 37-dl.
1- SAD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY dl. Wały Jaitlello/iakie Nr. 4.
Prtru! yocbI. lei. orz. 19-29.
W P r «t * П: Bońrok Jutiao Sfao., Szeckowtcj. Lon-£jn, Wiclkkj Slriso,
S’r j zi « wS c Oltr.i Arndt Jen Edward, Barycze Adom. Debrowaki Edmund. Gniewski Władysław. Gałecki Jarosław. dr. Jaacm-Лі Alfred, dr. KndakoweW Tacleiir. Ossowski Roman. 0 l«oM Władysław, WA’Ivbafci Leonard. Zebleruweki Ja». ZMi&skl Bronisław. Zwierlydaki Creslaw.
Stdzlt Okr. Slodcty; Сіепуск Jerzy.
Nart. Sekretarz Sad.: Kedzlerakt Aotoni. lei. orz. 19-29.
Prokurator! vocal, tel. urz. 13-29. m. 21-34.
Wiceprckur.r Blrjdorn Lodwik, Czak Stanisław, Dietrich Lucian.
Podprokur.i Galo ba Henryk. Wierzchowski Edmund.
Nie z. Sekretarz Proki Ealcrycki Stanisław. tel. ur. 13-2S. Sady Grydtkle: BYDGOSZCZ — S- fi Brauoek Antoni. RotfbMo Wiktor. ЯоіекокскІ Jerar. Kolodzlelczak Izydor, Uaettel Antoni. Olebera Aodrzel. P1cxy£oki Alurey. Sowtdikl Edmund Taezak Alfred. ІЧикокЛІ Kazazaiurz, W«1eui»a Jerzy, v»-УИІ 2,
INOWROCŁAW – Kier. Walerych Feliks, r. 1, Kio-utóaki Jerzy. Ol A Andrzej, RolbirakJ Roman, Winkler Henmk. WlUrilik Marian.
KCYNIA — S. fi. dr. DulOwskl Antoni.
KORONOWO — S. ił. Slraistwiki Edmund.
ŁABISZYN — S. fi. Ualecki Aleksv.
J?S
-
Ł0B2ENTCA – S. i vucat J.
MARGONIN — я. J. Kornet) Jan.
NAKŁO — К’»’- Zawko Macicr, і. й- ratal I STRZELNO — Kier. КI и miński Jan. в. 4. ѴЛС*1 I. SZUBIN’ — л. (J. 7 ас at 1.
WYRZYSK — Kier. Jankowski Antoni. 6. i. ѵйсаі 1. ŻNIN — К5«т. Kalodzicfćzak Bo£ucbw».t. I. 4. vacal 2
Nolwjutte:
BYDGOSZCZ – * di. Drwóz-ja Miotaj. Etdwt-Tcrujkalci Staniała w. di. Niedcizyński Czesław, Mełska» Jan. dr. Tyjwcwic Władysław,
INOWROCŁAW—dr. Gryzkckl Mikołaj, Trampie*
Wojciecl).
KCYNIA — Kdialskl .Iftzet Stan.
KORONOWO — Knsidomki Łucjan Stefan. ŁABISZYN _ Pytel Kranciizek.
ŁOB^blNJCA — Latono wice ZyjJmuot.
MARGONIN Płocbciśikf Alcktaodcr.
NAKŁO . . Knaob Jan.
STRZELNO • • Dzik Franciszek.
SZUBIN — dr. Kclupwski Konrad.
WYRZYSK — Stasiński Bobdan.
2NIN — Bronx Moiras. Dunzfeki Stefan
Kooaornieyf
BYDGOSZCZ – ■ Baczyńska Antoni. Czerniewice Józef, Jaroszyński StcJao, Kustrayóski Stefan, Malak łiaoci-«ek. Tu stasiowski Kazimierz, racat 2.
INOWROCŁAW — Podczaiki Kazimierz. Sakkilari Kalał, Wasokirrricz Mieczysław, Zrarłko Slonistaw. KCYNIA — Gaołzel Modest.
KORONOWO — Kant o wicr Bronisław.
ŁABISZYN — Szołctc Wacław.
ŁOBŻENICA — Wrslpbai Józzf.
MARGONIN — Wiśniewski Kraoclszck.
NAKLO — Koifowskt Teofil.
STRZELNO — Klein Paweł.
12*
SZUBIN — Wożniak Franciszek.
WYRZYSK _ Rosiek Jan.
ŻNIN — Frsckowski Kazimierz, Olejnik Adam.
TiizmaCM przj»l«$lłc
BYDG0SZC2 — Cźizewkz Zenon firancuikj, angielski, rosyjskij, Czeżeirski Stanisław Iniemiecki), Garbary 2D. DraUrówna Janina lirancuski), dr. Janowski Allred (niemiecki), Niedbalske Marja (angielski, francuski), Pomorska 32. S^wlóiki Mieczysław (niemiecki], Sw Trójc)’ 21 m. 2. Szulc Jorel (niemicckil, Cieszkowskiego 4, wiloawtka Kazimiera (rosyjckij, Sieroca 22, Zaleski Bronisław (ro-ayiski).
INOWROCŁAW – Grał Tomasz (niemiecki), św. Ducha 7, 2relfaaki Czesław (niemiecki), Коісіеілз 10.
KCYNIA – Juszczak Wojciech (niemiecki).
KORONOWO ■ ■ Graczyk Józefo! (niemiecki), Cmentarna 25.
MARGONIN — Rzjoot Ludwik (niemiecki).
ŚTK/l’l N’i) . Borsz Kazimierz (nicmiecki|. M{radzka.
SZUBIN – Parrlicki Czesław (niemiecki). SAD OKRĘGOWY W CHOJNICACH u). Młyńska Nr. 2-1.
PrtUB; dr. Droidcwald Tadeuaz, lek orz. (21.
ѴРмін: Jebaki Stacialaw.
Sędziowie O kr.: Chmlelowakl Józef Ben., Ja-aowskl Stefan. Karaowiikt J-sa, SkrudzJd Rudolf.
S < d I i ■ О V r. śbdcrji Gajda Franciszek. S.o. N a c i. Sekretarz S 4 i: Miiarkicwici esław. Prokuratori Stelzaidń Mikołaj Ul. urz. 120. Podproliur.] Waodke Alfons. Ńacz. Sekretarz ProJcr Ulaadowtk’ Aulu-oi. Ul. ucz. 121. 127 Wydział zeei[»CoWY W Starogardzie. ul. Koiciuszkć. Pruw.i wprczex dr. Jodiovieki Wioceot у. tel- L>z -m. Sędziowie- Olrr.; Маіуйа Staoistow. Świnicki Lubomir, Wasilkowski Czesław. Sekretarz V V J i: Nłróweki Micbat. W iceprokur.i dr, Sdbfeowlc Józef, lei. U Гг. 2ЯЛ. Sekretarz 0 d d d. P t О к.: K»r Sddy Gredłkl; CHOJNICE — S. i. KoaltwrP»wl Ho«cxynlalskl Józef, ѵкѵаі 2. CZERSK — Kler- М»[сЬ»Іо’скіс» SUnHitaw. а. « Wolaki Tadeotiz, Yacttl 1. KObCilśKZYNA — Kier. Markowski Feliki» i. g. Gór-my Alians, vacnt 1. STOLNO -> Kier. dr. Szczepański Marian, s. g. vi cal 1. SKARSZEWY —• S. i- Wierzbicki Kazimierz. SYAROCAKD — S. g. JEJcdczeirdd VPilctor. Wybór ski Francuzek, Wygocki Józek, vac at 2. TCZbW — S. g. Biliński SlaniaJaw. Kozika Władysław, vocal 1, TUCHOLA — S. g. Hoppe 5ltiii)w, Kaepfk Marjeo. vocat I. WUjCUORK — S. i. NnllytSukl Leon-Nutorieoze; CHOJNICE — Mórz»-Carolo Brooislaw, Radwański ,4i4w;i!>w.
CZLKSK — Smólekł Wawrzyniec.
KOŚCIERZYNA — KamJenki Roman. R»U Ferdynand-SĘPOLNO — Gracz. Arion. STAROGARD — Marczak. Jan, dr. Popiel Francuzek. TCZEW — ŁakaaowiikJ Edmund. TUCHOLA — PUkozeb Z7jmnet. 128 W. WASIŃSKI WARSZAWA, MIODOWA 11 TELEFON Nr. 2-75.61 KONTO P. К. О. И 121 ІІІІШІІІІІІІИІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІИІІІІІІІІІІІІІІІІІ „IIIIIIIIIIIII III llllllllll II llllllll ІІШІШІІІІІІ >1 li IIII III POLECA DLA P. T. ADWOKATÓW KOMORNIKÓW I NOTARJUSZÓW REPERTORJA Ks. PQM9CNICZE DRUKI I PAPIERY 02238923535323902353239055 W. WASINSKI WARSZAWA MIODOWA 11 «1IIII li ll llll ||«| Itl 1 L L L I ON 2-75-61 – ШІІІШІІІІІІІІІІІІІ ІІІІІІІІІІГІІІРІІІІІІІ KONTO P.K . O. 14.121 m iiiiiiiii и и u u u POLECA DLA P. T. ADWOKATÓW KSIĄŻKĘ KASOWA Księgowość uproszczony) i REPERIORJA ićżnego rodzaju Ко акт lepi CHOJNICE — Kowalski Wiklin, Szetalfekl Aliiu’ Мул. Winkowski Leon. CZERSK — К w i alk a weku Maksymilian, KOŚCIERZYNA — Grcekoekl Jac, PJecbwUk Ta- dautz. SĘPt>T.\f> — Węgrzyn Teodor. SKARSZEWY _ Rybtórfd ,Гьп. STAROOAKIł — Bartkaw5ak Stanisław, Gładki Mikołaj. Keligcwiki ІЫеяІаѵ. TCZEW — KfwcmiiiW Władysław. WHsiewski Jao. TUCHOLA — Rycbtewski Szczepan. ЧС’И^СИОКХ — Driceeilc Walenty. Tiuraocx prjytikłtlL
CHOJNICE — Ksfliadt Wnlyyy (niveuiteki). Sioilik Mieczysław [nirraifckij,
CZERSK — ZstetnJsl Alojzy jóielDkckil. KOŚCIERZYNA — Krelewdtl Haoryk fni«młeck’|. SĘPOLNO — iM lit Wiki Oli uci (iii««iscki|. SKARSZEWY _ jr Ju1|q im>rnicck«J.
STAROGARD — Piekut foi«mie<;ki), Woje- wAdlt* Afilonj |nieiuUck:|. TCZEW — BuritaiOwaki Józef Inieroiecki], Pawelec floretu vr (niemiecki!. WIĘCBORK — Bar^anowiki An too i (пігшмекіі ■). SAD OKRĘGOWY W GDYNI P гиге ic Parczewski Józef, U), uri- ll)-.54. m. 16-92. W Prezes; vac at tel. utz. 10-14. S e d z i o w іг О к r.i Kzrciewfkl Anloni. KUtbrCW-■fcri Władysław, dr. Pfkcr Beleftaw. dr. Pobłocki Juli Ha», vacat 1. Sędziowie Okr, Śledczy: Karailowkz J6- rcl. Szyeveiikl Józef. Naci. Sekretarz S«d.j ChomU lilii ki Józef łe). u/z. 10“54. 9 129 Prokurator: ТоіШ)И Шпеук, tal. ura. J5-IS. Victpiokur: SełiuJi Freudach, SoboUwbki J- ггт. , Podprokur.: W^dógle Witold. p o. N ■ e z. S«hr«ie/X P t u k-: Oenowiki .fan Sfidy Gfodilfie: GDYt4fA — Kier. dr. Polanico WladyiJaw ł, g. Dln-gr\4k> AltUy, Konwi br ki Jas, Miohoik Stefan (гав’, płicw. )by Mor«lricj|. Polędzki Bohdan, Speictmrt V/ie-йійѵу (praew. Irby Morskicj|, dr. Tulockź Tadcuoz, Wim-siewaki Zbigniew.
KAK J UZY * • Kier. dr. WulaCla Саміаѵ. s. £. Biolió-iki Józef, Guyda Leon, Mnrkowiki Leaa.
Г UCK ..- Kier. Srysabńakl TcoiiL, . g. vac at 1. WEJHEKOWU — S. jJ. Knapik Edward. SL.pt Juli, Sacrokowaki Stefan. NotorjuICl
GDYNIA ■ – Chudrdalri Henryk, Jackowski Edward. Hridiicb Edward.
KARTUZY — Kryjewiki Kazimier. PUCK — Jcmjctd Stanisław. WEJHEROWO – • dr. CzamecKl Stefan. Komoraley: GDYNIA — Błi»kl«wfcjs Koactaaty, Kunic o ki Jen. p«ek Jas, PftUl SUfiD.
KARTUZY — Sadlkw Alojzy, Twardowiki Teulair 2nrjl»ki Bolcaław.
PUCK — Тгеш StaobW
WEJHEROWO — Błotny Marcin, Myoxka Józef,
Tłumacze przyiiqglii
GDYNIA — Вѵ«в/ Mieczyiław (angialsklj, Stoe* Cdaóiko, Małecki Kaznbjerz fniemicckil. Melinowikl Bronisław (on [;UlkS. Г/kacuaki, niemiecki^ Abrahama I). no w. t. U II tel. НИИ». Niewiadomski RriMiislavr (dU-sfcl. norweski), Aleja Кмуоо d. Z. U. P. U.. NioczcMbaato-wioz Ludwik [francuikj, rosvjek’l. Slftrowieiska. Słotrinłcłcl Edward ІапЯІУІхѴІ, francuski], P. P. 2tf£ul([a Роіікл-KARTUZY — Bicliritt Paweł IniemieckiJ. ORŁOWO — Szordykowskl Hipolit (rosyioUJl, Cejno- wj 6. PUCK — Labudde Jan (oizcuifcvkl). i. SAD OKRĘGOWY W GNIEŹNIE ul. Franciszkadska Nr. 9. Prezes; R#kJ«Kra FtV’CieaeV, 1 fil. 11/1. d-96. WPirm: Hcjrjw Liflua. Sędziowie О к t.‘ HroadnuMló Józef, Хоіішкі Teodor, Krych Teo(i), Ptotkg Telesfor, Sradj Kazimierz. Sadzie Okf. $ledczyc Gitee^Mkca Лліооі. N set Sekreter S^d.i Sryznzśski Kazimierz, tel, urz. 4-96»
Prolcaiatat: ѵаслі. lei Urz. 4-W-W i « « p г о к e r.: dr. Hcrodyskl SlŁnilŁw. P o d J> r i Ł tt t.i LcwkOttOWlcz \Vłodzimi«{Z.
Kier. Sekretarz Prok-< Klciaedcr Henryk, («!. urz. d-57. Sedy Greititćn GNIKZNC) — S. jj. Jankowa ki llenryk. Piko Ja«. Sn-biecb Wtedy claw. vacal 1. MOGILNO — Kier. MierDZ)-6pkf Ѵ/ftCfńW. i. li GaN-zewild Jun. TRZEMESZNO – S. i. Mfoickl Feliks, vcl L WĄGROWIEC — Kier. Jastrzębski LaOurzd, »■ |[. Fasaerkż Juliusz. НоІІтаав Wacław. WITKOWO — S. i. Grabski Adolf. WRZEŚNIA —S. |j. Hora Tedem. SuchowakJ Teofil. NolafJ«»ier GNIEZNO — dr. LaaiCrtT Edmund, MCetcarek J6zeL MOGILNO – Roeada Stefao. TRZEMESZNO — Szymański Kazimierz. Ul WĄGROWIEC — BonndMf-МеІдвокісх Leonard. dr. Myiiktwild Henryk. WITKOWO — dr. Gullhy SlanWiw. WRZEŚNIA — ErtJ Т-а<Ы«. Xeczorownkl Tadeuar. KoDOflkyi GNIEZNO — Dxfarla Ahrffvt;. ?<Й«В Mafeaymlljao, to-koniki Jod, MOGILNO — NWeburAl J6xef. TRZEMESZNO — Nowok Stoi.JrW WAGROWIEC — Nttr£skl RoWl, Pr«v»cbotl Roch. WITKOWO — R«aW«weU Edmund. WRZEŚNIA — Jenlckl SiwritłRw. Szwarc Juljan. Thnaocre prryyzSęgIfi GNIEZNO — BacZyóAld Teodor isremiecki), Łakamsfcl Jon Inrcnoieckrl- Szr^aAlkl Kazimierz fnreaoieckrli Witkiewicz Jan Iroifjskił. TRZEMESZNO — LmUeh Bolesław (atcluUckl) S. SAD OKRĘGOWY W GRUDZIĄDZU o). Kt- Budki* wlete Nr- 13-29. Picitii dr. Jarecki Kazimierz, teł. uri. 3B. W Pr e z e ar Halik! Eutjenjuaz. Sędziowie Okr.i dr. Jorddewicz Jan. Xagz«w-idH Edmund. dr. Krczao Eliaaz, KolcrycVi Włi>dSm5ef7 frfelef. do Sqdo Nafw.l. PfUt .Tńzef Riiicji Leon. WLddScVI Wacław, dr. Zdanawicz Jdzef. vaebt t. Sęditi Okr. Altdrryi Rzqdowgfcl J6£eł. Nicł Sekretarz S q d.i Szczeble wąfci Franci -azek. Prokurator! SocbaCzewgkf MlecrygUw. łi. игт-
659.
Ф (ce prckur.i GrooiccH Roman, vocal t. Pcdprokur.i Chladztiikl Michał. Szptjdjowgkl Czesłow.
p. o. Watr. Sekretarz Proh.r CjMWjki
Моте eli.
Sdy Grodzki»; GNIF.U’ _ S. £. Bocb76skl Edward. C6nU Fcliki. GRUDZIĄDZ К кг. Ścibor-RfliH Jerzy. i. й- Но олгвкі Г.елп. Oraass Jan. Ossowski Jan, Palbicb Eryk, Horomct-Czaroowski Antoni. Salickć Ludwik. NOWE — S. й. Gania Jan, Koeeoer Edward. ŚM-fECJE – S. i Guzik Szymon, Walzkowrkl Julian-;< Wiśniewski Jan, vacal 1. Notorioszei GNIEW — PołlOwicz Franciszek. GRUDZIĄDZ — Kolas Ińsk) Eugeniusz, Kopka A^toof. KucOWki Witold.
NOWE — Genia Czeslaw.
SWIECIE — Brzoski A.dam. Buczkowski Czesław. Коимікуі
GNfPW – Kłeraekko Jo. GRUDZIĄDZ — ПлЪгглякІ Wdl«ł. Knwa’skl J.Vzcf. L«b Slaniilaw. Maćkowiak ToCflnss. Zielniewicz tonący.
NGV77T — Zarvolnki КвГпік»г.. SWlECfK — M«toi5 .ТлулГ. Rcdwaaz Juliad. T7omjtc»e przysię^R’ П>ЗГР\т — Ach«kowxłd Itfnacv f”iemie–kil. ^GRTfD2(ĄDZ — D-—k Julńnr f”iem>r. eticur t.
VP
Sędziowie О к r? Be^li Staniaław, Dreeeke* Hen* тук. GloWSki Porluoal, florbirwlkl – 2«гвД«к Aotooi, XielezewrU Bolecfa»’. Łoesowjkl Slacmtaw.
Paweł, N«ka»da-Tfepk« Wilold. PUiczewald Slaniztaw. dr S«beti»r Kazimierz. vacal I S « d * i * w I * Okf. śledczy: KALISZ — Ja-ЯтмЬзУ Stefan. KONIN — Slawb Bazyli. ѴІЕШЛ — RudwkJ Franciszek.
N a c i. S« kr« tin S a 4.: Mr us Ignacy. («I. urz.
PfokllfMOf: vacal, 11. urz. 13S. Wiceproklir.: Wlrbrer Edward. Ptulprtyker.: R’»S«ekl V act aw. Joel Andrzej. Kropi wnlckl Rd«.$1Aekl Slaoialnw. p. o. Nici. Sekretera: Pro к.: Tottaike Л- zel, lei. urz• 139. Sycfy Grodzkie: KAIJSZ — Kier. Nowak .fan. я, g. Gotcmbiowjki Je-rrv. Krewł.- Ignacy. Moszczyński Auguil. vacax 1.
kr.KC7.KV — S. g. Moszczy deki Edward.
KIH.O – – Kier. Paprocki Antoni, s. jj. Rzecxykowski Zdziała-, Potzkrrrrski Edward. KONIN — S. g. Aoasicwirz Lucje o. SryoBcrnwnkt darzy. SIERADZ — S. g. Latosiriski Jan. ATaliager Stanisław. W^cjawakl .4 ich ul. SŁUPCA — К ki. .Majewrkt JrVzeL
TUREK – S i- Czajcrydjki Francuzek. lUuke ZVI-
finievr.
ѴГКІЛГ» ■ • Kier. Kiepurski Taileua*. 4- g- Dadykin Ja:>. Fapxczyk Władysław.
WIERUSZÓW — S. u Песіа Andrzcf.
ZDUŃSKA WOLA — Kier. Markiewicz Slanlsław, *• (■ Flcblcnknłz Seweryn.
Piotrze Wpoteczoii
KA1.I5Z •— przy S. Okc. Scbarfccberg Eail. Welle rgll»Cy. przy $. Gr. Brewala Mekeymlljon.
KOLO — Błafcckl FtwA KONIN — MLckiskJ Stefa.
SIERADZ — PawlowakS Edmund.
SŁUPCA — Szymaaowski •fńjaf.
TUREK — Białecki Słaniała w.
WIELUŃ — łCeczaaser Roman.
ZDUŃSKA WOLA — Pawlaczyk Fiancjazcz.
Ncltr)uuci
BLASZKI — BlizLEskl Aleksander-DĄBIE — Егаисіук Jan.
IZBICA — Zuberowaki Ja. KALISZ — juzy Wyd». Iljp. S. Oki”. Bruinłckl CłSfc:. Głowacki Frafttńl««k, Kuczykskl Suin. Wyganowski Kr roi Z’/^rai^t. Zawadzki flole^ła. Żutkws Mikołaj, >Щ Wydz. Hjp. S. Of. Wrnciaklcłficz Edmund. KLECZEW — DI«aru Slan-slaw, KOLO —Rakow»W Tomas. W’ldcokl Wacław.
KONIN — Landi Joliot, Mailer I-d win.
PYZDRY — WojciccłMłwkl riolcaUw.
SIERADZ — Łcmplcki J-j’jau Хрт.
•SłjfOl.NO — Kultura Zygmunt, .
•SŁUPCA — Szanto Apolinary,
riJHKK — SiyfMiAaki Toro?» UNII-.IOW — BaiWski l$Mtni»law. WARTA — Лаежккі Karol. WIELUŃ — Klcjs jiost Ludwik. Róiycłri W «.claw-WIERUSZÓW — Mieoslcc Franci’.
ZAGÓRÓW — Zdanowicz Slni«Uw. ZlłUSSKA WOLA _ Komorowski Aotor-L Złoczew – Frycz іш, Kononiiijr; KALISZ — Czarnecki Stefan. KoMr>) Zygmunt, Kozłowski Stanisław. Tęsiurowjki Władyka w. KLECZEW – Щам Jan- KOLO — Maliszewski Jozef, Kotkowski Stanisław. KONIN – BrawaU JOsel. RYCHWAŁ – Zlfem – Kota Jan |J’> SJERaDZ — ZUUidkl Jamy-SlUKCA — Sxpor+o Fi^p, TL REK – Karkowski KaroL UNIbJoW — Turczynowie Zlobinas.
W AKTA — DcrfaDiaiakl Czesław
WltLUK — Paaibowsdl Mjectyaie, Wawrryulcowilfl MsKsyioiJjasr WIERUSZÓW — Klłpurskl KaroL ZDLŃSKA WOLA — Grabski Lou.
ZŁOCZEW — Gąssowski Sielau.
Tbnane przjćaglit
Kalisz — vacat.
7 SAD ОіЩСМЖУ W OSTItOWfK 14)2.4.
ul. Sadowa Sr. i.
Pr«t< ji Pieje «raki Г.еол. tel. urz. J-Ofi. V Prezesi: Wajtyaowiki Slaoitlsw. ѵісЫ I, Sędzio w i в O kra di. ВіаЬЪаггН FilbfokJ Ja- rzy, Goldjar Zacharjaiz. Gołaszewski Ludwil:, Hlalcako-Sewoyski Wszechwład. Iwiclci KsksymJljaa, Wodniak Kz-rol, vacat ], Sędzia Окт. Ś 1 e d c z yi Fiiióiki Jerzy, Nicł Sekretarz SędLs M(gaj Józef, teL urz. 1-0$. Рг<>кггіог: dr MoiU Francuzek. Id. urz. 93. PodprokDM Frączlfowink Aleksander, Trembało-wicz Wioddfflierz. Praorióski iNeron im. Kacz. Sekreter Prok.i Ciciliózki Staoi-riaw, tel. urz. 93.
Sędy Grodzkie*
ROJANOWO — s. £. СхоЬобЙР RronlxUw.
OOSTVN — Kler. Kowalski Henryk. ■ й Пхіпг«уйвкІ Józef. JAKOLIN — Kler. «fr. Miętus MlcM, 3. £. eC4.t 2.
136
JUTROSIN S. jJ. Anion I.
KĘPNO — Kiar. Wilder. «. jJ. Gorcaraawloi
Julian.
KOŹMIN — Кі«г. Каішіаемк Ргапсілек, і- л- W‘-crocri«wkr Leonard. KROTOSZYN — Kier. Weilowie Juliucc, t. Ji. І-ОМЛѴ»
Adami VBoat 1.
ODOLAN ft W -■ Kier. Ltberockl Wincenty. с. D1)™” bek Juljen,
OSTRAW — Kier. Napierała Michał, . %. ВеЫЕсИ Tbdcu«!, Jabłoński Zbigniew. Konobudrlii Pietr. GSTRZKS7.0W — Kier. Mikołajczyk N’orcyz, r. J. Chcłmfciri Zygmunt. PLESZEW — Kler. PopruwsH Marjnn Miecz., o. Grzclocborrtkl Mnrjnn. RAWICZ — Klar. Kronnjitcki Kazimierz, vneflt I, Nrtlwf-oneł ROJANOWO — GRlorc>v«kl ОДтііМ-CiOSTYN — dr- Agoj»w>wlcx Mlfcoł-i.
JAROCIN — Kexowaki <1. Мгба KĘPNO — Ganlkowakl Ad-m, Vc<3xirskl Konrad. KOŹMIN — Dulęba ZbfóMaw. KROTOSZYN — dr. PawIriH-pkf Jan. ODOI.ANf>W — BurjuowckJ Henryk.
OSTRAW — Nykiel Kazimierz. Podejmą РгАо«І*?!«к OSTRZESZÓW — Iwański Jro.
PLESZEW — Perz Edward.
RAWICZ — Borkowski Juljan. FsraHfn Fffniciwak-Komornicy:
GOSTYŃ — Wofuv Walerian,
JAROCIN — Lewicki S’asielaw. Wieczorek Slaiisla *. KKPND — Kok’)l Jrn. Nirwaczyk Stanisław.
KOŹMIN — 01«ИЯ Bernard.
Krotoszyn — zboroWu Józef. Zelbe Rrancjjru. ODOI-ANÓW — Wo]dcbe\Toki Leon.
13?
OSTRÓW — Czajkowski SzczepAs, SJ>efl Tflnaey. OSTRZKSZftW • Klaca Lton. Pi.FSZFW • – Konariki Ludwik. RAWICZ – Lłbifda Jakób, ѵвсві •- Tłumacze przysięgli; GOSTYŃ — Kubowlo Wtdtw (niemiecki). JAROCIN — Nflke Roman (nkonecki). Haearl Wa cław (oieiul-
KĘPNO — n^Bjczak Jan (niemiecki), Zelcwiki Wk-cJow biirloUcM- Ry”«V ICI.
KOŹMIN — Wawrzyniak Kazimierz (niemiecki), Kia-sziuroa 39.
KROTOSZYI4 — Klupncb Slaniatow (niemicei), Ro-гузіііки 7-
ÓDOLANOW — Knpanldewicz J4.\e5 (niemiecki). Mi* 8j Józel (niemiecki), OSTROW — W>kM»1cI Teofil (niemiecki). Sicnkicwi-ш [2, Zflle&a TJelanA (engieluki, friinciinkjj, Wrnchw nkń (L OSTRZF-SZÓW— MicłialowjkC Mieczysław (nicjnlcęjtl) Zamkowe ]??
t’Lb’SZKW Deckerl Jan (niemiecki), Słowacki40 N1. j. RAWlOZ . ■ Naturiki Alojzy (nicmicckij. 8- SAO O REG OWY W POZNANIU Al, Мй/ciiihowikieilo N1. 32. Prezesi Koro leki Marno. l»l. 011. 23-62. W P r e x « В 1: Bezliskl Alckvmdec. Bobosćcwicz Adolf. Bieaicckl Wituld. Scdtaski Allied, ѵаса 1.
dl Iowie O kr.; Adomiki Piotr Feliks, dr. Cybulski Mniim. DlodoUcki Lubomir. Jankowski Slo>-яічѵ. dr- Jhp* Mieczysław, Joo&k Wacław. Józefowie* Kajetan, KocwłeLi Henryk Karol. Kowaliki Stela». Kowalewicz Jhii. Kulikowska Tadeusz. К watek \Vi|rjld Maciejewski Wacław. Niewodontki » Furowic* Kwi^footy,
OpupzyiSskl Zygmunt. Ostrowski Włodzina[e;z. Seszelski Henryk. Rnkozićski Wincenty, Słoniński Wacław. dr. •Solareki Wincenty Idelcg. do badu Najw.l, Staaióski Zbigniew. Sucbowiak Kazimierz. Szober! Józci, dr. Tadżycki llnuijiliw. Tokarski Władysław, Tomki г wici Tomato:. WoUmski Adam, dr. Wośoiak Józef, vacat 3.
Sędziowie Oki, ślcdoy. Karczewski Józci, Szwarc Karni.
Naci. Sekretarz S ^ d.t Śmigielski A o* om, lei. urz. 23-62.
Prokurator! dr. Lipaz Gustaw, tel. urz. 35-13.
W i c e p ; о к u r.s Raszkowski Edmund. (ióralewicz Mieczy Jaw, dr. Konieczny brane iszek, Mickoa Micbat, MisiurrwiCz Bolesław, Mosiądz Piotr. Rzepecki Juljusz.
P odpr okurc Aoc Wie Ja w, Efznerowuzz Kazimierz, dr. Kuczma Tadeusz, Kekriog Edmund
Nicł Sekretarz Pro kot Stachowiak Władysław, lei. urz. 35-«3.
WydzJnl «miejscowy w Lesznie,
S ’ d z.; Reiser KraociszeV.
Sody Crudzldet
CHODZIEŻ — S. fi. PaJoaznk Józef, vacat l.
CZARNKÓW — Kier. Saoatk Stefan, s. (J. Stirkowski
OKOnZISK — Kier. Jędrzejowski brands rek, я. jj. Blzt; Rooun.
KOŚCIAN — Кitsr, Liybick Witold, s. g. Kopczyński Mieczysław.
C.KSZNO — Kier. Somntor Roman Hip.. s. g. Kocz* kowski Jillfzn, Oaeow»kt Seweryn (defe£. do Wydi. 2ш
S. O. w J.etwnivf.
MibjlłZYCnOD — Kier. Jackowski (.eon, i. g. Tnlar-czyk Jozef.
NOWY TOMYŚL — S. U. Białas Te odo.- 0B0SNTK1 — S £. Kazamftrczak Adnrcj, 139 PNIEWY — S. t Krfuź Htwł.
POBIEDZISKA — S. й- Pawłowski Kazimier. POZNA К — Kier. WnrcJulowski Ługeojusz. te I. ига. )0-W, л- g. B«gfc AJtoue. Иіа.вак Wi.nld, Cbełaaidiski Giwiat Władysław, Janik F.dward. Kozom ski Tńde-.i#. Keznrlcrciyk Sianiefaw, Kędzierski Tomasz. |d«:eg. do X, Najw.), dr. Krcszelnieki Świętosław, Leads-berg .fftzef, Lhwiok Mikols|. JVLajcbcrkicwict Ludwik, Maiachowski Marjen, Nowicki К Jemen t. Ożarowski Wojciech liialeg. dr. S^du .\ajv.j, Rychlidski Jerzy idclcg. do R^du Na|W.J. RyJski Jan. Scbseftcr Kamnud, Sckuławicz Liigenjuez, Starnawski Wi-.nld, Stobiecki Scaiiislaui, Stry» czynski Tedeилт., Szajdek Kazimierz, SujidriyOskl .fen idcieg. do Min. Spraw icdl.), Wizner Stefan. Zajączkowski z1>V«ko Jan, vacat J. ROGOŹNO – Kier. dr. Mliiko Plorinn. £, RocUc Mjce^yaiaw- ŚMIGIEL — S. g. LćWjadnwiki Cracjao, Wilczak Pa-wł. I , _,
ŚREM — Kier. Łuczak Bolesław, . g. vacat l. SkOD.A — Kier. Adamski Paweł, t. g. Piebig Władysław. SZAMOTUŁY — S, t. dr. CfaKarnowska Ignacy vital 1. WIELEŃ—• S. fi. dr. Mate i Ехйпсівмк. WOLSZTYN’ — S. g. Janiszewski Jarzy, Sobczak lgną- эу, vacat 1. VVKOXKt – S. g. DudayńekJ Zygmunt. ZBASZYK — S. g. Mptczyćelsl Staoidaw, vacat 1. XallrluuM CHODZIŁ?. — Uoruh Korol. C/AKNKOW — KorytoKski Edward UKODZJ.SK … NicblcszczafŁskl 0{gird
KOSC/AN” Rozwadowski Tr<|«UP. LESZNO — Wajdoo Wojvievb. Wyfykowski Staoi-eJaw. MIĘDZYCHÓD — Kliuczyńska Tadeusz. NOWY TOMYŚL — Łukawski StanuJaw ODORNlKl — Sroldrtkl Morim. PNIEWY Wosik J6rf. POJUEDZtSKA — W«iyk WitoM. POZNAN – – CbmirWekJ Cz«iUw. Gariidrki Jarosław, Jawornik Karol, dr. J««xk« Witold, dx. Kcrcryaski Ed-wbid. dr. Nowońbkl ZyjtfO’jal, d»– РІлсЬаскі SlcJia, <1t. PrqdUyaski Witold, dr. Slawakl Jn. Znroeski Karimicrx HUGD2NO — Zakrzewski Fx-cociazols. ŚMIGIEL – Źa>tpt>ia ,ійѵ>у(, Nawrocki Jan,
MIĘDZYCHÓD — WI«0t«wriil Wincenty.
NOWY TOMYSI. — Cwoldiidokt Maksymilfar..
OBORNIKI — Doroszewski Tadaiifca.
PNIEWY — Naflcwica Waca. POBIEDZISKA — Grzesiak Bronia!. POZNAN — rew. ей/. I — p. o- Mrdwęzyijbi Kz> niUcz. ці, Śniadeckich 20 m. 9, (t. — Kachwał Antoni. «|1. Pale. Jackowskiego 31. III. Pktjryzcwsfci Alofiy. ph.v Wolności e. tV. Ziemięola Zygmunt, ul. Skarbowa Zi-V. — Doroszewski (.eon, ul. Szama/icw-^kJego 3&- V(, — Krause Władysław. Wierzbrcclec dl. VII.— vcst t 1. VIII. — Trzeciak Władysław, uł. Pocztowa J2. IX. — Bartkowiak Jan. uł. I’oxnaiiek* ЧЗ-Л- X. — Klcrzkowakf Rajmund. ul. Marsz. Focha Śd. XГ. — GaldyfuM Edward, ul. Szamarzewskiego 14. X((. — yacdt 1. XIII. — KrW-cayk Piotr. ul. Śniadeckich t3. XIV. — Slclaalak Pkir. (41 ul. ѴРІоНсЫ^еІее 32. XV. — Bulkowlik Teotil. u). Wały Jnglelly 3. Przymusowa tprzdn* nlanichcanotci — Krygier Hornu, u). Ces. PradzytakiegO 5lŁ.
ROGOŹNO — Pole wczy oski Sleian.
ŚMIGIEŁ — Rjbuiiwdci Antooi.
ЙХК.М SzcrygWikl BolMfaw. Talarczyfc Marceli. ŚRODA — Kraski Tedem. SZAMOTUŁY Cibickł Jan. Kurde Wiki W’aclaw. WIELE JT — CwJkltokl Si ariela w. WOLSZTYN – Czternasty Bronisław. WKONK1 – Posil ćwiki Jerzy’. ZBĄSZYN – r^oó. Tłumacze przynagli: СНОШЖ’А -•• Fcegler Czesław (nicmieckil. CZARNKÓW — Kazdńaki Marcin (niemicckil Ljlńx|fi Antooi (niemiecki).
GRODZISK JajJaoialt Leon (nicmieckil.
KOSCJAN — Marecki Roman (rtieOlieck’)
I.E5ZN0 — Ktirzawgkl .Tnzef |niemicckij, Pawlicka Jadwig* (jranciiaksj. ul. 3 Maja 1, Pawlicka Kazimiera (niemiecki), Zielone 9.
MIĘDZYCHÓD — Kubacki Ffancii’
” (niemicckej. S Wa-ttsw (niemiecki).
&MIG9EL — Trąbka Piali (tijeini^ck i|.
ŚREM — Ostrzycki Władysław. (niemiecki).
SZAMOTUŁY — Prtuiowic* Tadeu** (niemiecki).
WOLSZTYN — PSotrowekl Jóx«f |п>»юіеоЬі|.
ZBĄSZYN — KiczJkowiak Tonaaiz (iilemiaclii) SAD OKRĘGOWY W TORUNIU
uJ. Piekary Nr- 5J/S2.
Pr«icsi Redłowski Rudoli. lei. urz. 5ІІ
W Prezesie Kropka Włodzimierz. Szurlewicz Ts-
dcuiz.
Sędziowie Ulu Cbmarzjdiski Józef, dr. Gottaoaa Koro!, dr. Karakidski Kazimierz. Ktodoicki Eugeniusz. Koocczey Czcalaw (detej. do Sądu Naiw.ł. Łubkowaki Zygmunt. Nawrocki Józei. Pietrykowski Tadeusz. Piłkarski Zdzisław, wni., dr. ISzicwicz T.idcuaz, Pliakiewicz Jan (deleg. drv Sądu Najw.J. Sala Jokób ar. Stecbawski Henryk. Szaliński Zygmunt.
Sędziowie О к r. Śl e d c z ye TORDS — vacat, WŁOCŁAWKK — Stawiński .Tui.
jł o. N в c z. Sekretarz S 4 d.i Lakier Mleczy ataw. łef. nr7. 514.
Prokurators Przybylski Kd yard. let. urz. 491 n>. m.
W I с с p r o t o r.i Zembrruski Dohdari.
Pod rok if.i Blęcki BoteiUw, Matekl Teodor. SUakkwicz Witold |w Brodnicy). Wałecki Zygmunt.
jł o. Nicł Sekretarz Prok-: Smolldvlfi
Tloloyfaw.
Wydalał zataWacowy we Włocławka
id. Siary Rynek Nr. 1.
Przcw.j wp/«S«f> Paczorkt Jiiljun. (•[. urz. 163.
Sędziowie Okr.» FrOB Leopold. Kootbe Olloa. Łowczyoski Kawifliians. Mftfoyńckl Zbigniew, Mioduszewski Jan. Sawicki Aiiluni, Slrocłaskć Włodzimierz, Zdorowfesko AnatoJliiw.
Stltrt ІІГХ z.) ѵаслі
Wlcpprolcur.t Kwlotkowikl Epilacjuaz. lei. ucR-219. ’ –
P о d p r o lii r.i Rajca Władysław. Zaleezkowalri Kazimierz.
ScVrrfici 0 d d z. Prot; Koperski W^dy-ała W.
Sody Grodzki-. ALEKSANDRÓW — S. jj. Klekr.lka .LVzeT, RRDDNtCA — Kier, Krknw.-dd Frań durak. . £. GriAii. StftiikUw, Halpern Marian, Male-wakl Witold. BRZEŚĆ KUJ. — S. g. W«b»TowH St«« ;•?. CHEŁMNO — S. g- OujtowAl Jn. B»l»wskl Tmlrtiar. SmdelćiU ludwik. CHODECZ •- S. g. Młodzdaoka Władysław. DZIAŁDOWO — Kier. Maniek Edmood J6eJ, в. tf-Gleccma AJofzy- GOLUB — S. g. ѵасУ 1. KOWALEWO — S. < Madeyaki Jan LIDZBARK — S. g. Bralczyk Stanisław. таса( I. LIPNO — S. fi. Swinerikć KornJ. Zjrcberl Henryk. va-eat 1. LUBAWA — Kier. Biernacki Alfred. »• g- Nitki Buy nlsław. NOWK MIASTO — S. g. f.ajara’eici Zygmunt. cat f. RADZIEJÓW — S. g. Вагкяс Zygrounl. TORUŃ — Kier. dr. GttmEńsłd Mieczysław. s. g. Graere Wfniydaw, KozJowakl Siani sław. Krupski Marian, Lnb-kowski Bnyfibfiiw. ŁapUewlcz Jerz7- Metukiewlcz Wi-lold. Regc] Stanisław, ALEKSANDRÓW — Bokalyr Jao. LTPNO — śwłlalsici Roman. WŁOCŁAWEK — przy S. Okr. vacat J, przy S. Gr. Łokomaka Bolerław, KapcitwskJ Mariao. Notorruszrr ALEKSANDRÓW – Нвптш Norbert. BRODNICA Stadnicki Jas. IIKZESC KUJ. ■ Kowarski Bronisław. CHEŁMNO — Mkbałofca Bolesław. CHEŁMŻA – – dr. Wyszkowski Władysław. CZERNIKOWO — Cncłmicki Ludwik. DOBRZYŃ a.’W. — Oaszcoolowski ACektzoder DZJAŁDOWO — Wyrwie* Jod. KOWAL — Chińska Teodor. KOWALEWO — Braze wic z Włodzimierz. LIDZBARK —■ СІніікі Włodzimierz. LIPNO — Hecbt Korol, Paczyński Zdzisław. LUBAWA — Jarz^ckl Aleksander. NIESZAWA — Kaczkowski Edmund. NOWE MIASTO — Domagała Lodwilc. RADZIEJÓW — Iwaszkiewicz Konstanty. TORUS — Nńlozek Jńzcf, Sobolewski Stanislav, Za-kttevrskJ Jos, WĄBRZEŹNO — dr. Ostrowski flanryk, Szuct Zcddo. WŁOCŁAWEK • ■ prz7 Wydr. flip. ty. Оке. Kacinvar-ukl Eogrnjurz, ѵаса( І. przy Wydr. fTip. 5. C^P- Walicki Piotr. ALEKSANDRÓW’ — Wojkr Henryk, ѵасаі I. BRODNICA — Gaca Czesław. Skonieczka Wacław. CHEŁMNO — Bartosiński Alofzy. Kwiatkowski Frao- yrecek. CHEŁMŻA — GramowsH Franciszek. DZJAŁDOWO — Smar* TeofiL KOWALEWO — Rogowski Mateubz. Ш LIDZBARK — Prrytrjrlalb Jc«f, T.IVND — Homfcncvoki J&zeE, Zalryb JdzeL LUBAWA — SmValski Julies. NOWI’- MfASTO — Wizioitnki Kajdcairrz. RADZJKJOW — Sullaoowski fCszicaiere. TORifR — Chrzanowie Jdrrf, Daplickt Brunoo, Ja-■ CWflki Wojciech, Korni Jiicl. Lladn Bernard, ЯгуШуп-klawtez Leonard. WĄBRZr^NO — Gliwutwib Jan. WLOCLAWKK — Czarnowski JAzef, tedoabowio* Wtedy»).-. Tomaszewski Zdzisław.
Tkniezz przysirt^3
BRODNfCA — Kubacki ЛІІооя (siamiecktj.
CHEŁMNO — Karuk Adi (aogielski. frascuaki, ro-ellkl), ill. 22 Stvcanla Nr. 17. Kalinowski Wiktor (oie-taiłdki). Mrela Kdmund (niemiecki).
DZIAŁDOWO — Smoczyński Jar. (niemiecki),
KOWALEWO — Bartosiewicz RftW«l (niemiecki).
LIDZBARK — КсгрсЬке Mlebfct (olmickl).
LUDAWA — K!ov’Wilii nolerfftw [nleolseki).
NOWI7- MIASTO — Muchlikeki Jta (oimie iilaklcgo ńń ni. 4, Cralfllitlt Ludwik (niemiecki). Niewiarowska Rad»aEfcWft (s>n|U)-akJ). R«|t.nt, A Lak jer Miecr.y)’ (ai«Bji«cJsi), Orłowski Karol (niomteckl), Ossowski L«0o Paweł fsieaoircki). 1«. VL OKRĄG APELACYJNY – WARSZAWA- Sqd Apelacyjny w W ustawie Pluć KrMtlfitUbCh Nt. Э- Fret«v Orlowekl Piolr, tel. 51-S1-.’J2, Kl*r. S * к r c t а г/ Kuweta* Janian. 11. 11 • i.l-A». WYDZIAŁ I CYWILNY, Ul, Ił-OD-Só t’rZS> oznaje trodki odwnliuci,’ od poctanowicd Sadów Okręgowych w Białymstoku, Łodzi. Sosnowcu i Warszawie (z Sądu Okręgowego w Warszowic według nazwisk pozwanych od litery Л — К wlączoicj. WPititii Sliwiiski Antoni. Sędziowie) Brnąc Stanisław. Orcllng Ktansnłaui. Kucharski Tьd^aJ^z. Ltłklcwicz Wincenty. Łęcki Stani, tlnw. Mallz Stefan. OpęcHnwiłd F1ilr$. Sokołowski .fft-МІ. К 1« r- S « Je r e i « г.! KnmoulclM Iróna. WYDZIAŁ II KARNY, tel. IWI-W rozpoznaje środki odwoławcze od postanowi ей Sadów Okrog- w Warszawie w Wydziałach ІП i IV Karnych. Białymstoku, Łaccty Płocku. Z Wydziałem Zacoicicco-wym w Mławie, Siedlcach z Wydziałem Zaoaierscowyoa w Białej Podlaskiej ozaz zaialeoia na postanowienia Prokuratorów wrznieoicaych Sadów Okręgowych (w Woitzawie Wiceprokuratorów ceiooowycb nieparz-y-alychl. 147 W Prelaw Zaborowski 5Ы«о. S^driowl»; Cfavetawski Miron, Baranaowikl Klemens, Jaworowski Kosetaoły, Kaiolaalobrodzkl Si* nisUw, KtJIsr Adollt Kołakowski Jon. К i« r. Sakro lar.: Calajawskl Jfe«l. WYDZIAŁ Jll KARNY, IrL J1-00-72 rozpoznaje źttsiki odwoławcze rui postanowień Sadów Okresowych w- Łodzi. Piotrkowic z Wydziałem Zamiejscowym w Cz^ttpehnwie. Kosoowcu, Warszawie w Wydziale ѴШ <»rft* jilerosa na postanowienia Prokurało-16w WYini4oii>„ycb SjjdOw Okręgowych |w Warszawie WinaprOkutaUwóW rejonńw pŁrzyjlychJ
W P Г • Z а в: G«c«fa Bronisław.
Ss diler w U: Dotramęsfcl Miecny»lsw, Karrestak Rudolf, Kmmtaer Leoa, tśraisowsU T»due?. Kaltkow. skl РеІіс»зэ Wslerjan, Ryk«Cl«nsfei Jan. Klar, S»Uralar.: Wrzas&cioKa Zoila. WYOZJAL ГѴ CYWILNY, lek. ІІ-71-Я5 rozpoznaje środki odwoławcze od posłanowiec, S^d.iw Okresowych wi Płocku z Wydziałem Zamiejscowym w Mławie. Siedlcach z Wydziałem Zamiejscowym w IMałej- Podlaskiej. Piotrkowie z Wydziałem Zł miejscowym w Częstochowie, Warszawie (z 5adu Okręgowagó w Warszawie według nazwisk pozwanych od lik L — Z wtaeut.J.
W P г с г c « Mroiowskl Slelao.
Sędziowie: Aadriajkuwisz. Jso, BejaJskl Ludwik, Chełstowski Bolesław, Glodzldskl Adam, Kamiński Jao, Przy wlecz er zki BrUuon, Rnszkowakl Zygmunt, WjTŁ-k owaki Slanillaw.
Kier. 5 « к r * t a r.; Dzwaakowakn Eugenia.
RACHUBA, leL 11-71.57.
К ie r. Sskr»ł«M Markiewicz Laonard.
H8
г
К A S А
Skltblik: Nicuittinld fircuuł^w.
SRDZIOWIE APELACYJNI ŚLEDCZY
dc. pirw wyMlbowe#» JCiczcoti,
Skonyśakl JOzel 1«1. ІІ-Оі-Зц, Wltvisiri Teodor. 10! ll-SU-lB, Jeu, 1«>. lUl-Ol. prokuratura. Pr«kur»t«n Rudnicki Кціо>іг. 1«I. II 71-33.
W 5 C « P * C k u м Cybulski Tad«l’«. Gndccki Tomas, Grabowski Witold. Guszirovriia Kazimierz. KJimolc Ignacy. Mflllcr Oskar, PoptawcJd Witold. Siewimkj Mieczysław, Świerczev.’ski Hol cala t. Wdyclcld Mieczysław. Zayyjdzlb-lłwijloprik Mar ja n.
Kier. StltrcUM РіІскЬоѵпк* Jadwitfa, ul 1MM7. SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE
\iJ Miodowa Nr. 15,
Organizacja i skład osohuwy Sądu Okręgowego w Warszawie.
KULEĆJUM AD.4IMISTPAC7JNE SĄDU OKRĘGOWEGO.
P rz в TT.t Prezet KjDiriiki Tadmi:. Członkowie; W. Prtreiii Dt R«ipirj’Fiy((tl Jon. Lautr Gustaw, Szczepański 1’adciK.z. Posemkic.. w»Cz Władysław. Sędzia Skawiński Aleksandr. ZazlepOyr WPrczcŁ Poda Jan, 2wikł J6-. zof, sędziowie: Ltezczydiki Czesław, Merkel Z-nJomet. Cbmlrlore Władysław. НУ PREZYDJtJM Sądu. Warszawa. uL Miodowa Nr. 15. Prezoa: Kacii«ńvkl TaiUuaz, l«l. 321-62. WPrłirK d Rni.pri-F»vilt,| Jan, lei. 24Л-ДІ, Ki»r. Se kr. Prezyd.! Rudilu Ke-sinder. ul. S15-YI.
Krłeitow»: K«mmbt Stefan. l«l. 5lO-“)2.
I ь i * a d * и I: iatlai Zygouot iJ. 60O-3A Skarbnik: Sxab Maksymiliao. Arciłłwltl; Sżibńwskl Władysław, uJ, Nalewki Nr. 2-a. Ul. 11-53-14.
SĄD DYSCYPLINARNY DLA ASESORÓW I APU. KANTÓW SADOWYCH.
Cxlijokowicj I’tiici sądu KaooirirŁi Tadc-ni/. Wpr4«. Doda .fan, SędriowU Окт.: Cfaopa Roman, Privbylokckf Homan. Z aiłtpcyi S$d. Okr.: Dębicki Józ«l. Moczulski WMy«.bw. SAD DYSCYPLINARNY DLA OBROftCOW SADOWYCH I OBROŃCÓW PRZY SADACH GRODZKICH. С г I о л к o w l«; WPr ex« j: Leuwr Guslaw.S«d. Okr- MłlUfcZkO Czesław, Biedrzycki SlaJao. Z • А I e p c y: S<łnt,je sprawy cywilne w I inilanuji według пліууІЛ powodów od litery „Л” do Ііісту ,.L” wiaCzOie z wy-rftlkUm filery К’■ oraz лд JHery i ,2’\ WPrcity SzCzcjijbilci Tadeusz. S V d г i 0 vr ł ci Czyżewski .fuiiisz, Merkel Zygmunl. ReZYrlakcw Ja». WltkowjUl Tadeusz. ■S C d I i • Grodz-г Szabłowski Władysław. К1 ii то w D L к Sekr.i Woyeowik5 Ludwik. WYDZIAŁ U HANDLOWY. Wanziwa, ul Miodowa 13. lei. МЗ-ІМ i 313^7. rezpozoaie eprewy kandluwe i upadłościowe oraz prOw* dii rejestr kaadlowy (reieslracfa lina i spółek Włz^lkie-Po rodzajul. WPrezei: Laufer Cuslaw, lei. 2M-44. Sędziowie; Adamczyk Wiadyitaw. Ominą Stanisław, Ckrzaaowiki Aleksy Wiktor, Leuczyaiki Czesław. Suszka Józef. Sędziowie* Handlowis Aebrołcwtęz Kaji-mierz. Breilkopł Stanisław. Breseedcirc Jerzy. Bober Oswald, Bolzaclo Julian, Сока StanUUw. Drzewiecki Wiesław. Fels Samuel. Pleura Maurycy. Frdder Jóef. Priedc Malcsymil jnn, Gebethner J«a. Giełd Slefmi. НІГ-czeł Stanisław. Hnrodyeski Włodzimierz, KatsUńsŁł Antoni, JClcwio J.l»ifwUr, Knbryaer Edward. Kiwleradekl Henryk. Kuźmicki Miecz-,. Loli Алл I о Г, Mecblewlei Paweł. MeyzcJ .Maurycy, Mkhc Uwici Władysław, Mllrn* )3I zxawiki Slaoitlav/, Mantfcz Adam, Naalrld J4Z«f, Patxce Jan. Pirkwrtlcl WacUw, PnrskC Wacław. EoMoberg Stanisław. Skonieczny Sinitow. Sfrassznna Adolf, 5z«r»U Andrzej. Scplnak Arnold, Wegner Józef. Klpmw, S « k.i BU jAzaf, Ja&kwfrx Zygmunt, Kiaśtiilu Wincenty. WYDZIAŁ 1ІГ KARNY, Vannv’i, uL Miodowa І5. te). 693-61 ►nzj»nznnje ajvrawy zarówno x publicznego. jak i 1n«£n osVcor łania. rozpoznaje zataleoin. opory o \yfa-ŁciwoiSó. badaoie poczylaboici i rozeznania w «prawach właściwych Wydziałowi Щ, woryclko GialinwskJcgo i Sędziego Apelacyjnego Śledczego do «praw wynikowego znaczenia Wiluickiego, oprawy karne i zoinkoiecie zwinzk^w zawodowych Orar ok&rgć Па tr-jJrk zapobiegawczy Sędziego Okręgu wegu Śledczego w Urzędzie śledceyM- T.-Prtzti; Dud* Jan, 5Б5-93. Red ziewie; Arnold JuHurz. Detnll«wkz Wiktor. Lewandowski Władysław. Lewicki Jan, Мікадад Ряwek Pop owaki AlcVaondcr. RyhidsU RtanjlUw. SkawUeki AtelcModer. Kierownik Sekretariat Ш . Odrobi 4 «Id Aleksander. WYDZIAŁ ГУ KARNY dla spraw kornych skarbowych i administracyjnych Worszawd- PI. Kraaitirkicb 12, tel. 11.30-16 lozpomaie oprawy o przwtęjretwa z ustawy Ѵгцгпеі ькат-bOw«j W I Inslnlicii Oraz cdw-olaoia od wyrokii w Sądów isa Grodzkich, wydanych ль podstawie tej luUwjr, odwołania od orzeer^ft wfsd iiminiazracyinycb к sprawach kar)iycb–sdminU!rscyjnyitb огы adwo/asia od oizoczcri urtędftw akui-hnwyoh podatków i opłat w sprawach X Ustawy n podatku przemysłowym, W’-Prezes; К ery oi у Льп, te). 11.30-2?. Sędziowie; BlalsUio Wacław. BOudellc Zygmunt. Kocb Ky&zard. Sr mad rai Staaisław. PódwUekf f-ucjari. Wciołowski Michał, Wilecki Marceli. A i e i o r Sądowy; św! lilaki Antoni. P. о. К Itr n we ilu Srkitl.: Рув tkcwtiki Antoni. WYD23AL V CYWILNY. Warszawa, ul. Miodowi «5, t«l. 661-01. rozpoznaje sprawy ePadkOwC ku’it-de, nad rttbjn,tkaeii osób oseubacsiycll, 0ЦйІ?впіа l!l«fil«nlGw, ч>ГО«<1».ь -a>a w posiada” i«, prz-yjoillj* uiwiadczonia o przyjęciu !ub ZTeOcZOiiiu »ifcinltt i uprawnienia, роЩро-van ii Ulonr.ulowiz^zi i nitl uehwł /ad (hniilijnych aadów polubownych (ort. -SOft. 30? K. p. C.| Oraz uprawy cywilne we d tuj nbzwidz poyyndftyy na literę -iS” (w Iwut łkftr bowej. Przewodniczący! Mureuzkft Coeealaw, Sijdiiowiti Bctlcy ,1ómF, Jnkubowakl Jan, Malewski Wilnld. Asesor S ą d o w yi Smak Jtr/y. Kierownik Л c Ic re I a r j»t CS Werlle Adolł. WYDZIAŁ VI ODWOŁAWCZY CYWILNY (WIŁJSW) Warazawi, PI. Krasińskich 12. tel. ll.J3.it5 rozpoznaje odwOlaOoia w sprawach cywilnych od wyroków Sądów G’OthkUb ok>«fiu warszawskiego x por Warszawy i Oddziałów V, ХѴІГГ i XXI Sada Grodzkie-go w Warszawie огяг odwołania od Sądu Prcy w Wsy- 153 JŁ1KIC, iirrędhw rozjemczych di» »vraw ckajnui lokal] w okr$2′> Stjdu Okręgowego w Warszowic z wyjątkiem urz»rdo rozjemczego m. sl. Warszawy: коіОікі O wyty-OZO’il aędzie£o grodzkie» чіаігіѵгуск cuo S^dOw (rl SS K. !’. C.|. a także wydawanie wyroki adjudykticyj-nycłi w (.prawach o okazowe iItooIy > UrijotY pn- wi«towa hipotekę oie vr/iej 2 włók fort. 556? i 11(ź^ U. J>. C.J. 'Wiceprezes; Rokileicki Józci-Sędziów i et Karpowicz Euiftnjusz. Kordowpkf A><-loni. №ezgodzińoto Zysfazuot, Wisłocki Tadeuzz. Sędziowie Grodze j’; BiŁezir-wJci Tadeuiz. Jabłoński Stanisław. Kierownik Sekrńlarjalb; Popławski Jao. WYDZIAŁ ѴП ODWOŁAWCZY CYWILNY (MIEJSKI) Warszawa. 1’lac Krasińskich 12. tli. 11-58-15 rozposoaie udwoio>ft w sprawach cywitaycb od wyroków wezy«t’z5.;b OddiUiOw Sftdll Grodzkiego w Wbrsza- wa (t. w>jfclkkta aprnw OddcUdOw V, ХѴШ > XXIJ. od’ wołńnjs. od о>«с«л Urzędu Roziocuczejjo ш. cl. Woz->aW’i. a takie wnioski 0 wytoczeni rsdaieilo we wJa-dciwycb sobie Oddziftłsch Szadel Grodzkiego w Warszawie lari. 58 К. i’. C.). Wic * o r ♦ Г4 V! Tabeckl Franciszek. S 4 d z. I ó w [ o; CzarnCtka Lucjan, Kasiński Zbigniew, f. okuci «Wiki Stefan, Wierzejski Heljodcr. 2ahorawski W3dy$ł«w. ŻoŁowekl Gnegorz. dllow U Grodzcy; Cizi&sló Stanisław, Swiderski Jao. Kierownik Sokrolarja i qt Оомабвкі Antoni- WYDZIAŁ ѴШ KARNY WdrSztrwa, uL Mitzdow 15, tel. 5-15-4Л rpipoiltfijo sprswy wszelkiego tyJHJ. A więc zarówno г publlcjfoego, jak i z prywlndO ОакиЛеоіо, zaialaaia. 194 spory o włfttciwndć. badanie poczvtelooici 5 rOMnanlji w JpiawAcb właściwych Wydziałowi ѴПТ, wY«tk<> (kkic|Ji>. a łakte sprawv z rewirów Sria – Slkowj!o anaezc-ліл: Dcmaota, Skorzydakieito; svrawy kool{rw”-i ujecie kwestji Formal,). Wictprtitu J’osemkiewicz Władysław, te?. S-07-67. Sędziowie: СЬшіеІагг Władysław. Cboroszewski Wincenty, Dcmbicki Józci. Kotarba Józei, Lrxnazyaskl Stanisław, ŁaazJuewioz Józef. Pczybylowski Roraao. Wiszniewski Stcfao S« d I i i Grodzki: CirŁaciń Jao. Ki tr отгоік Sekretarjitai CedaOr Franciszek. WYDZIAŁ ГХ ODWOŁAWCZY KARNY. Warszaw. Płeć Krasińskich 12. td. 11-92-49 rozpiyiońjfr odwołania w sprawach ѴамуиЬ od wyroków Swi]oe-{o. Wiceprezesi Skoryoa Stefan, tel. M3.IJ. 155 S « d I [ 0 W 5 сг КісАкшкЕ Stefan, Gftrtrydakl Vilen-I». OtfuUwIcr V/Hi»1d Rozc-ncwpł Jiraf, SulIliowAt wlndrr»i!tT. Srl^zUrwtcr Jan-КЬц,ц(1( Sctcrrlarf&tu: V71ftil«\yaU Sla«ll»vy. WYD21AL XI CYWILNY, V/zrszawa. ul. Miodowa 55, 15. 5-30-16 cozpozoai* epr»wy t-.ywllr.iz wi-dłit* nitwl«V pownJtf.w r.» Ііімт; „M” ..TT „O” ,.P” .Я- ЛГ „W лгй Vr<;S •»ucbvfnj оігьплл umdAw гл«|«тлѵлЬ .Гр spraw m-ialkwych po^dftftzy jJ©ftripi!e »(«: Pf¨C249Cw1ez Adam Р.твчкІ Р,- JIks. Mbje-wek! Jerzy. PoźnUk Henryk, Sklbtńald Stani- ała w. Ul ¨C250Cr1»lu: Badu wikt Jan. SAD ЪМ.ГѴНГТѴ TVt.* SPPAMT ZAKŁADU UPPTPTFCZPŃ OD WYPADKÓW Wf.r»i>aWfc, ul, ТІОАІлсІи* 15. 11, 15->3’ЭО rozpozna? Mawv pomfęij-z» ph»<\i»dfcwcńmi я «bZpl«CzO-ОТТОІ ргасочРПівіЬІ O lara.yzóAlli* fPOly z tyteh) odnl-sloorifp wvpudlu przy lw».ey, Pfiw. S« delft: LazetTd«W Czeabw. Z»mi>C« S ч i : li: Szdsxklvr5ct Jnn. Kiorołfnlk S«kr«l rFtu: Oefabkl Leon.
SAD PRACY.
Warszawa, uf. Ogrodowa 29. te5. 5-36-13.
Pr i* w. S * dcl; X«t»kibkl Si ufa. o Z»$tąpcy; Sędziom; Inoźnrskl Jńfl, KnoU Aotc-nf. 5l«f.o. Klerowiilk S • к г l • r [ • t u: WftTtwiki Sy‘-
WeffOA. 156 i od sć J гл N‘-r. i 5 . f. teL МО-аЗ J- 501 — Ł<3 TJr. ?5l«d«:xy . ^pro.WV ^
'т~ід.г-яа< Ш-
xzy, lc-1. кзж’го-bicgu
Jc ojr b . r<f –PODZUŁ TERYTOIUITM SĄDU OKRJJGOWKQO W WARSZAWIE
na rywky йІойс7.е j wiceprokuratorskie.
Kfrwir alćdczy (NOwy Zjuzd t-ti> Kowic wiceprok. (Miodowa 16) Terytorjoio
1 Ol. ót. WarBtnw; Сгегхіакохакі К. poi.3l-a2,łpl.MM2 Kicitlvnber^Jul at* tri. 507.27 t, l«. Kom. P- P. 1 Kom. Кіяс.7п> P. P. oraz uprawy л handel okrliuty kami
2 m. pI Vi’«ma»y Ryhczyńakć ilatt. juik.21 -2’£.Ы\ ,5л (M? 2m.at ffardjirwt Morawaki Маіѵ|г* tri. ИЙ-70 10 Kom P. P.
i m. et. Warszawy l»r.Oi?TKJclcwi«R jwt.2a-24,toJ-530-t7 i oi. et. Ѵ/мгачѵ>-Siowyfiahi к ero) pok.27-2B,l©l.68W2 3 ni. et. v>renwy Wrzeszcz Jao 1e). г9в-Я> U l 23 Кош. P.P. оглт. pmach A 0. przy u) .Miodowo! 1$ i CU. KŁ WarńlkWy ■Sun),i K&zltularz UJ. 507-27 4113 Кою. P. I’. 6 01. et- Waiam ■> My 0k prowaki Hu b. pDk.25-2f>,tolMi!J-S2 5 n. At- WaruzSwy Когкиб Jau tol. 507-27 4,20121 Кош.І’,Р.
в u. et- Wawnwy Dr. SakbereStan. р©к.2тівГ5ѲЭ-32 H 10- 9t. WrSZR7Py Hutklewlcz Кяг. tol. W-17 г.8 1 20 Kom. P.P. V m. «t. W апю a wy Wóyoltkl ЬѴиии. pofc.ivi-aci1teJ.5SU-t? 7 m ot. Wac5«4xy HaucuuwiCz AllL UL 507-27 5,1Я 25 Ko on. P.P. ія П«ѵІг Aledczy (Кліт Zjazd bh) 8 m, »l- U’prerjwy ПаМяпк-RMo ЬтаолѴІ Wł. OOk-SIt-S.t.ltl.fiMl-Tl Sni.Bt, Wwewwj WolifmVl 5iif»o tol. 2ВЯ-70 2 ro. iL Wnrwca^rt Długac Kilworil K-k.57-38,t»J.€®0-7J
KewJr wldfili/ak. (Miodowi 1»)
ToryUirJum
7, 17 ł Ifi ICnm.P.P. ПГП7. jjmpph S Okr. PI. Kraaińiikioh 12 i Prokur. Sądu Ajidl. i Okręg.
)0. et. Wairzewy Marcinkowe ki -Г. tel. 20B-7O
lu 01. hL Waiernwy Kędzitrpki Wlprt. PC.R^7-Jfl.tcljS»-7]
11 ni. »t. WnMŁHWy Oldzińaki Wjadr 2D puk. IB I 1Я-Я tel Ы!кІв
12 КОія.Р.Г.а w?fą-czooien) gmcbdiw 1’rokur. tsd u Л pel. Urx Śledczego, Deleaeywy j S4-<30w: ypjwylerego, Apalncyjneco, OkjNjeowo^o przy ol. Mlodnwcj IB 1 Pi. КгРРІАякіек 12, fllpotekijSadu Woj, ikowtxo ui PI.Mar-*znlka PiId udek l£go 10 jD. at Waraxawy MbtllOA Olgtcrd tal. 27B-7I) 11 ш. at.NVarazn^y Lcidkin Rnfa] tel. ИИ-70 ft, 14 I 24 Kom. I*J\ S, 13 i 22 Kom.P.R, jfmath HJputekJ. Ćrz^d Śledczy J gmachy 9$d0»: NajwyiezMO. Арв-ACvjnego I Wojsk, aa PI. Мл’t.’afka I’ihudekicgo {. 154 Rewir fliedcty (Naw>- Zjard l-U) ft№(r wlceprok. (Miodowa l&) TĄPjrlnrjurO I pow. Watisiiw. POeuder wada»-po>..3ó-36,lel.fc!90-?l ta po. W«i:jw. Dąbrówek! Tad. lal, 2ЭК-70 ш. Olwóck i gm. Okoulew, Wląiow na.Wawer.fcagótdf, Bródno, Marki, Nla-porętjnbłonna, Ja-Wotuia * r. anionowa JLfltnleVo‘PleQlc8 2 po W. U’acniaw. ŻoL’Lóu,-»ki Duoot pok. aa, 4D, 4) tej, B9U-V1 ta paw. Weruiaw, IIąlirow«V.-| T»6. tel. 2ЯЙ-70 m.Pmezlrdw.Ptfleti-cmc, Mowy-Dwór. Zakroo.zym ł cm.: OłnrAw, blizno, Ькоглкгв i Kow«-Jwlcioa, Fii lonty, JezlOroa, Wilio ÓW, Karcrew.CaąbOtów, Góra, Miodu y, Po-oiiecbowo.Pi aatdw, Z« borów, SkoJJ-cnów, Konstancin 1 Wiochy po w. r,k>A«kJt>gc X’^e> i Eljasu Żyrardów te). 78 prw* Mię-diy miastowy u pow.błojisklcgjo PetiuowirŁ Fjao tol 607.87 • DOW. blDÓłki po, erojecktego Bajftloki Henryk Grójec toJ. 0 рпег Mlędry-nolABlOWfl 16 p. grójeckirjfo X0riŁ/6ki Star. te). 2UB-7D Dow, Rłójock) K«w5r śledczy Rewir wireppok. (Miodowa 15) Terylot-jUDi pow. łowickiego, aoebaczowaklejfo i aklamiawickiego Wltlek Jan Łowicz ifll- 3fi przo Ml5j. dzymlnatnwii 17 pow. Jo wirki, Ror.hacznwwki 1 r.kl«rUirwirkl Turski Jorxy Łowicz powiały: łowicki. йооНпсгемгякі, i xkieroiewicki
pory, fidzymlńnki рдог. piiłtorjcirgo Яіаоіиіиѵ Warиго wa Nowy Zjazd Ib 12po w .p uluxkir jjo Wajzuar JObcf Ib). 007-27 pow. rutUyrnicSitk i powlnł pnłtuoki
(jrohowaki Jaa рок. a. 4, ui. m.s3 PrZAWlOL’ki )>yniitr рок. »-i o, ui. 530-11 v & с л l pok.I-2.teJ-b30.JCi lii. Sidrozzcwftkl W/uójtJa-K Ul. 2SS-iW dla epraw apocjal-iile prsydzlelonycJi l «praw prazow7di z lrylor|um £>. 0. v WariMwfe Klelncrt M i przy et. nok. !iy 6, 7, Я Ы. 2Я0-5Э l«. К orzuohowtik i L&oo u). гЭЗ-ій dla upraw apecjal-ou przydiJolooycb ( poIllyczbycL Sęrtxin Okr.ŚJodry.y ■jo wpruw rekwizycji. pok. 11.JS tal. «43-18 załatwІлпій rekwizycji л» tnreflio ш. ał. Waiazawy łól SĄD GRODZKI W WARSZAWIE, u). Wuflft Nr. 23, fcel. 11.30-20. Kierownik Sądu: wiceprezes .ІнгшіеГякі Wucbw. tal. 11. «2-32. Kierownik lekratarjata: Edward. Ludwikowski t»«Jdsla[ SnJu G/złdakio^o i aiodziba Olsioda pnrnOoalnti Vłaclwo« tcrytorjninn 1 Od it dni Wio)* 5 ui. eea-as badzlowle: Cznykowski Tad. Kuble-» Jan Sekretarz: О^шялакі Stolim 1 Komi. P. P, 2 Oddział Trębacka l Ul. І5ЭЯ-76 Sędziowie: Czarnecki Antoni OrWinki MiOoz. Sekrotarz; Doroiydak a Zotja 2 Кош. P. P. огаг rozpoznaje uprawy powutnlił nn tle wypadkdw en. Dioebodowycb-
Я Oddział Kou’7 Zjazd 3 tei. aio-cn Sędla: Г.оагсгутівкі Каг. Rltlcrman Stefan Sekretarz: Lcizer.j-jSakl Лр.’ vide epic alfabet. о]1«. 4 Oddział IMijr 2$ t©l. 11.M-1D 11.110? Sędziowie: f*>Lukięw1ez Wlk. Kup.łi! rialonłnw MdMooweki Frnn-Mironowicz Mik. W!CkoxkiJoljoo Zaw adzki Wiktor SckrtUa-ze WiSniik Jozef uJde spin alfabet. uJle oraz 3 Kom. P. P.
IM
—га— $4
7 Oddslat КюсЬшаІол a 5 tel. 205-ОЬ Sędzia: KuSnlerczykJbŁflf SoVrotarz: Trnut Foltke vide spis allnbet. Ulic
S Oddziel Wielka 6 tel. łtóó-ЭТ Sędziowie! Krayezkowski T. SzuiuRitr Tedeuri Sekret ara: MankJewJcz Zdz. vide oplu nlfohot. ulic
a Uddaiet dla Spraw ciel et. Koffy-Śwtat 18 te), wiwa Snrtrtp; КрглІЛрка Woods Sekretarz! Smn)oń»kzi Nstaljo rozpoznaje ярга-7ГѴ ni«l«tuKL’H
)•> OddzJał Zielna i* tel. Zto-U Sędziowie: KadROweki Bronoo Лві Feliks Sokretprz: Jabłoński Jau vide spis alfabet, ulic Sqdo nriwtiklrgri i iriaitziba ОЪэа<За рагачпаіоа \Ѵ>авеГчговk> 1 Van С. Сийош.кі Falike iSckr*tdlZ; Małetka Wladyal. vido «pin nlfabal. dUd 1Z Oddslal Krucza Ю le-). $12-70 F>ęd?.ia: ПоЬаІвхмкі W. Sekretu Tz: Kruśniaw&fcl M. vide »j>Jd аіІиЪеі nlic uraz apca•;/ о prz9tj,«itwa ppatewc lep/awy кягпс ak/irbowa ztyrj-tnrjum wielkiej WnPBZflWy w zzkra«lp wtnscl* Хойл 1 Oro-dxkicao
14 Oddział Mnr«»Jkr>w«ka M lei. №-24 Sędziowie; Вівй Adam Nownekl Janusz Sekreta »« QLrzyck« Marjn в Кою P. f. IH •V о 'S.Е .Й-g. If С JD 5
Р
t* О
O -5 u
a 3 Q £”< ,‘f « « JC
11 |11Ы & .«- rt л c JJJ
z e
'*■ * ■s £ £,£1*
с
ьс
V
?
с Ь= -S
к ^ — £ С -с
р-1-
г?
а>
С Ли £ с*
5-g?
©3&
м •
Л «Л х:
Ій ОЛЛг.іиІ Rsd^lovrlr: vide ирім alfabet,
lno Ш S<;*
.4 f> i
■£ * ośl
Л. >% e j:
5* „ó
*— K- iw
Ę a ® g *
m .Л –
л
O

p Й
p,h E *
•Л «”3 *“ =• C »-. P c .Z, K-
<ś> » ^ c. a>
««Hfs
•Г* -Г» P* t* b”Ar — и Ł- > Ь =• M
.■t; -» £
*2 I
i” я
о Й Lv « y C.„ 5 = 5 a 2 ё а ;
•5 g z m-s
'2°
M ^ д.. -О л CD M P
siS-*
.- r1^ * Jf;
“ * г. 5-3
e.*
a R
1.2
*
je
Ł
“® ^ ,y ” d Pi
?1|jś
.2 — J ńp o
4 Sj •-«
? Ь ОЛ ri ■=s5 | = l O C , t-J? Ił ^ ф ■— « ii a ±\v irm – 33 M 5 I “d 3|® 2^ J, tJddZiał S^luOzod’klw i aMzIba Obsada l>er»oo»Jua wtasciwoić terytorialna '£) Oddział doepraw rrkw:-zyell 4 Mowa 21 Іві.зями Kędziowie: Popiel Woditiu. 9zwedowskiCzeał Sekretarz: Oiidcy mowie ?pT, wtaiciwy do spraw rekwizycyJoyCh i potnney prasvaaj z leryrerjum wielkiej Werezewy
2t Oddział ТукогіЛкка 2i łf.l. 10.ІѴІ-22 Sędziowie: Jakubiec ignacy Kotarski btaeint. Sekretarz-StaBzewekl Jan 'vide npi« alfabcL, □ lic oraz jęmiriy; liruloo. Marki, OkusJCw i Wawer
22 Oddział brukowa 2 tei. JO.lO-CO Sędzia: HUzpnńE.k* Mlecz:. fdiuormtlrh Пг>пй-JpkrotflTTz Kalinowski .Тип vide eplB zdiabel. ulic
SĄDY GRODZKIE POW- WAKS’MWiJKIKGO.
Sid Grodzki i piorlzibR 01>«adn pcraooalaa Właściwość terytorialna
S%d Grodzki w Jabłonnie Sędzi: StoJecJkr.wr,k).ba Stkreierz: мавгк)б»1ог. Enu- йГшіоу: JxWonna, Waporfl (JabloD-ca-Lepjooowa S6 Grodzki w Nowym-Dworze Ul. 1’oJaiicbka U Mr. ib Sędzia: i.aeki Staniaia* Sekretarz: 'jfrybel Teoill ш. XOxjr- l)ćri i£akrOCzym,gmioy POlBiechowo, tiOra i tząetkd
R^d Grodzki i njodrihn Oh» odo Ііігмшаіоа WtadriwoiSć tcr>tor£aloa ОккЗгкІ я’ Otwocku UJ. Podmiejska К Nr. 12R Kierownik; vacat Tedzie; ОІвг.ітеокІ Sfя w. Sokrrtnrz! Pnhińozyk Ргало. т.Окягог.к gminy: Wt.i równa, К вГ-с.хЬтг, i T.otnisko -Fatauica
S.ąd grodzki vr Piwnicznie tal. 2 ргяов P-m. tl Rędrln: Idzlkoweki Wni\ł. Rokrntnrz: Kotlicki Uoo m. Гівмсгои, gm.: Fio\»0-tłrlCZJl8, Fa-ІааІѴуГйгі □ mu iSkó Unidw-KooBlttoClo
SĄDY GRODZKIE POW, RADZYMIŃSKIEGO.
S^d DrOdzki t Siedziba Obsada iłćreonaloa Ѵ/ГвірсівоіЕг. laryturjsliia
Rud Grodzki я-nadzymlole tal. PodmioJakaTi Vr. И Sydil.v Siwicki Slnnlete w Sokrtfarz: Wrzo«ok Itomual. m. Radzymin. gminy: Ftadayiuto. Mi-topole, Klembów i Kobyłka
iŁąd Grodzki w Jadowie ttl. рпвг pod* iol6jką Jl Sędzia: Szymik kiStaoie?. Rckrotan: Wijckt ЛІІііл jtanloy: Jadów,-StrarhOwka, Zr-lundzics KptplBfi. c-zyfc i ІГгІа
S^it Grodzki W Wołominie tfl.PodjnIoJ»ka II Sadzie: Drcgor Alfred Sekretarz: SzukalikJ Jerry сл. Wołomin, gminy: Tfon7.Lr, day lii, flęczaje 1« SĄDY GRODZKIE PO W- GRÓJECKIEGO. 8’órf
« – Ł. *V
*-2 2 » ^age
SĄDY GKOJłZKlK PO W. Jtf,OŃ£K]E(iO.
s- «3 *2. SI « *» 5=2 1 • 1 • • w« 2 E^±‘5 Я fil:sf* ? uŁ S ’ •« 1» *•• Zr * A A * Śa-aSi a £ h * S^sS* * 6rrS € atf ? 4′ ь , . іжГ.й 2 * ► ц .S .« i S ;,5 eSbe£-y •4 -i ч 9 s Ct rz * Э i; a л i; S 2 E S •£3 g £«<в£ ?ІЗ£б V л -s -* * £•8 Я •juKW.viJ4Bicreis HJE13JXS .3 3 =” XT-£ = – 4 J* Э it –
SĄDY ОНОПХКГК PO W. PUŁTUSKIEGO.
fc-£id Orod?kj Obeada peieoiteJua \V tadćiwold terytor’aloa
Sd Grodzki v /TosleJzltn Sedna: Pajcvekl Tadeusz Sokrciiji: R £>Ги2 gni-: ZO-grze. Winnica, b’a-etelek 5 Oolęble m. Pii?lnftk 1 ДШІ-ny: Knxló«ro, Kio-Kzewo, Ohiytn i Gzowa
Rid Grodiki wPuhaeku Kierownik: Zaltłorki Henryk Sędzia: OJaaewekJ Bdwaril Sekretarz: Siod Adolf
Slid Grodzki w WyMbkowic Sędzia; liakowsk) Aplonl Sckrofail-Źyllaekl Aatofli III. \Vy9tlŁdW IgTOl- ay: Zatory, So-joJaaka l W увгѴоѵ
pozostałe POWIATY.
5цй (łrndzkj 1 ulędzlbn OhxAda pemOnnlnn WładCJwOdZ leryttifJałDa
Sąd {riildikl w’Mrńako-MnZOw Kierownik: Kiftfpsz Jfpoao.y Sędzio wio: Kbyczyriski Zenon Hćj now sŁ i $tao. Sekrttuiz: КоЗійекі Piotr m. Micie* – Mazo-łrfdiki 3 КаГивгуо, guiipy: МіУівк-Ма-zowiecfcl,Siwiaka. Kołbiel. GlloJanki* ГійЬе WJolkle.StR nlelnwdw, Ładzyłi. Cludeciw. .fnku-bbw. Kadzi ęnKe, Knffp.w, (’ojrkw, T.nlowi.’2, Ггѵоісс. Wlcfgolim, .ГггитвД 1 t.VnrroKldw
U.1
Słid (Wol рлгяопаіпв WłnirJwośt terylorjalnR
Srjd Cłrodskl \7 7ii>wlcz,u Kierownik: Ole* zklawliv. Piotr Sędzio: NowoKówaki Xt, SókMtatz: Kowaliki Sian. m. bowler, gminy: Dc-mnaiomco, Jeziorko, KO/npioe, H^Uów, Klero&zia, Nieborów, Boli. mOw, Łyeikowloe, Bądkowice,Liibia n-ków ( Ule)»wy
Bad Grodaki w S-kJoroJoafCacli U-1. Miedzy uaiant. Mr. 8U Kierownik: Kowabki Jan Bodzia: GadomeXi Follka Solretajł: MolnhinkłowitjWł. ni. Skioroirrwicn, Juiloy: S ierui»’«< -Ł, Słupie, Debowa-Góra, Uoiick, Ko-■лгіеау, Korttilawi-:e, Grayeukowice 1 Głuchów Sąd Grodził w Sochaczewie Łel. Mledr.YuuJent. Kr. 5« Klorowiilk: Krajewski Lucjan Scdrla Sknlofcl RtnnieJow Rnkrctnrz: Вогпхзикі Kaz. iu SóClmOmw, goli-t»y: lł<3W, Mlodzie-łzyli, Kozłów . Гіш-kupi, Tułowic, bary, KatapJooa, Cbo-гілклігі Szymanów, Głnek i Rybno KOMORNICY SĄDOWI W’ OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE. Nr. koJejny «Wiru Nnzwiuku komornika i nJtoi Władciwo^ć IcryloryalnA l Bawię ki Mikołaj vide »p 1» al tabel yCzuy ulic i Dobra ЛВ aprzeilal niarucliotnodoi powiatu шісі&Хо taszo Wieckicgo г Stankiowici СгЫ. vide врів nJlRbetyczoy nhc KybRki 80 ттгщ kolejny initirn Jfaiwiako IfftiooruUta j adze WłnAclwnftń. terytovjalnn 3 rUóńoJii Adolf riu»a XI 34 vldo Bplp nlf«b«1yn^oy ol.г 4 Landy Кагісиіегг 0 Kredowa 30 io.Ł> ’/Ido врЬ alfabetyczny ul””
s Sitkowy ki SL Nowy.Świat W vide aple alfabetyczny «UR
« Сцііюѵгикі Wied. f’&Aakti dd iu. a vide spis alfabetyczny «Uc
1 KvMlc Tinman Lenino Г»2 vide sple R;fab©tycny nile R Mioriyńpfcl Tonłil Nowogrodzka Я vide spis alfabetyczny «He 0 ПуІiń<ę.ki Тптаих Wapdlna ЯП vide epia aifabeivczoy ullr 10 Lećuiewaki Waci. A).£-„oifnJa 2 vfdr иріи иЛйЬеЦмпу Iłlle 11 RiHUlfiaXe Ludwik Nowogrodilui 27 Tide иріл alfabetyczny ulic 12 Kowal лк i Wfady«l Ziolna 11 vide eplu ajfebetyczoy olic 13 Рята owaki Leonard Chmielna 11 vld« aple alfabetyoany ulic I?l Nr. kolejny Nszvdsko Icnmocalkal а>ітев WłtticiwcAJ tcrytozj^ljyi H Spnczyrinki Hi puli I МігЯгіоиа 1 Oióeapiuslfalklyczoy ulic. i sprzedał uierucliomoiei powSalu radży aiinxkiego IS В»гуЬк[2увіииоі Hoża 3? vide apis alfabetyczny ulic I sprzede йІетисЬошоісІ povjaww akieroiee-Jc. kif.Ro, eochaczewekleKO
1# (3 czyli JóiAti WolaXai’^U. Cl’4 vide BpJsnifobctyczpy o’ 1c
C7 J’awulkiewlcn Го-аіowi I’Olutt <Ю v ide эріб а)ІаЪеіусг.ру nile іа vacal videspis alfalklyOzpy alk 1И ГѴѵбккі Л«І i>1 f J’iurni XI 34 vide эрзе alfabet, ulic ігріге<ии tiJomcboniodcl poielaiu Wone kiego VJ Wl&iicweVi f.con Pi ива XI 43 vide яріц olfalict. ulic Białecki Tadeuna Miodowa и vide Bpie nlfelxt. ullr ■ĆŁ КтоікІ 24гім?ая’ Сеуіаь* 9 vid«! арів аНаЪаі. ulic irt Nr. koleiny Nazwisko komornik* i adres Włońciwoffó Łoryłorjfllpk гі Nowakowski \V Hold >:e- Skorupki 12 v5do c-pia alfabet, ulic
2* i’anueiow«ki Jdzcl RiCay gin 1 vJdo 8ple n]fbot. «Uc аз lirzajfzkiewiOx Hij. zroia !» vide (фіы alfabet. «die
2» Kankovrnhi Jan Kruciz* IS vide яріа alfabet, ulic
2? .lohtoAakl Jan Widok 20 vide siiia aUasetycsoy idle 1 eprxedat nltrticho-nioflcl роттЫи pułuie-kiego
а» iUowlkov&kJ W aw. Krochmalna 47 vide a pi я alfnhot. ulic
•i’* Zaremba fiadoH Иофбвка Й vide eple alfabet, ulic-
ІЧ> SarroDoa Womens ZarBoobofft 30 vide epla allabet. ulle
31 l-aube Czetlv /Огея-Ія 38 m. 24 vide epi? nlfnbel. olio лг КоѵліиЬі WMyl Zielna 11 vide ipin alfabot. ulic из -гг kolejny rrwiiu KtJwJsko кошогоікяс adren Właiciwoić (ery torjalna 3» 2л/усЫа Marjau Stalowa i m.iS fide sple. alfabetyczny ulic oraz cmi ny OkunCcw t Wnwrr r<4 KnRK^Wflki Twnrdn Sfl v3do ярі* nllatrct, ulic t uprzeual niaruchoroadoi w powiecie wamawskicu ал WoUOwieeki Ł’Ug. Bratka aj fide aiiJe alfabet, ulic 1 spneani oJorucborar.ścC powiatu jp-ojockCcgo .% Kraszewski Stefan WspOJna 24 vido «pin alfaltćŁ Ulic j sprzedał nicruoboruoSei powiatu łowickiego xr Sz**eMflk Sten. Stalowo J2 fldo apt? alfabet. uHcorai gminy: Rrudno. Mnrbl аз Oolry Gzcxtow Mar i;»)kow,k.5 ЧН nj. rrUBzkOW,giulny; B)5z-uer Młociny, Ożarów, I’iae-Uw, WłocJiy 1 Zaborów 3fl kijnłkpwAki Btnn. Кгигьв 44 egzekucje do nieruchomości z lerytoi jura m. et. W-wy тЮе epieallob.ulic 40 Kzyioownki Jan Warcclui ll egzekucje de nieruchomości z tm-jtorpirr щ. »t, W-wy ѵіііокрія jlfah. u)lc 4) Квіаівіик iJjCJtLr TOptfcl i czynności egzekocyjno-spcdkowe z terylcrjtm wielkiej WaiKowy 174 “ЯГ” kolojnr ГОХІП) Karwieko komornika 3 idtee W/aiwwoi-f lOrylorjdlna »ц<1иОг. w Гіа-ibCZQir. К amin як 1 Antoni РІляогтпО Piaaoerno 1 gm.: Simne-zr, PaJonty, Nowo Iwlorna, Wl-ljndw, SkolCmć-w-Knn*lu.a-cln, Jeziorna 1-aiy rewir Bqdu OfCidr- >.5ego w Otwon-ku Robak ZycndUOt Otwock ѴГлітстккл 11 ртд nim; oil jwlła. Лхі iler,oUW. raditycut 6»VJ«gO MKowt-ki S?ymoo WolojuJn trrytorjntn S^dn OMdxk lego W WolpcD’nlO 2 JKi’A’. cudryail óBklago Floj^nr Kxnwory Radzyaiio lerjrlocjum Яцііи l”3r culi kiego w Jadowie i Radzyminie E 1 uo w. піШкй-пшо-wlccklo- £)edzińołri .(ли Mifmk Mizo w tec к. i fi. КІІІЛвкіеуО 3 m. Mińek-Mazowioeki oraz gDiiOyr Miriak-Mazowiocki, (Ślinianka, Dębe Wielkić,r.a-dzyj5,S1a raiulawdw Jludzion. ko, Czaraogldw Cb/dćeiee 1 Jakubdv/ 175 Nr. kolejny rev.’im Nazwisko komornika i dilt&i WJadclwoóć terytorjaioa 2 fiow. тІЛхкл-muxo-wi rekin-Х° .Tanczcwrki Aotoni Мііі>к-М42о’.тіелкі m. KaJuniyn orax gminy: Kuflew, Jeruzal, WIoIroIrx. Latowicz, lwowe, Sirnninn, Kołbiel ( Ceiiidw 1 pow. Wrvń- 1 Hfffl SzccnioweVł Siof. Grndztak Мля. terytorium Sądu Grodzkiego w Grodzisko Mat.
• POW. bladu 0 rudzkiego w Grójcu ta. w arko i цшіоа Nawa-SYJae
» PO w. Pazurki WiaJytJ. Atogleloiiui lorylorjnm Sądu Grodzkiego Л Mogielnicy, L j. ro. Wuglel. UlCB, gmin}: Śłęd6w,ilorowe. Ltplp, Promna i Kykoły oraz I tcrylorjoni Sądu Grodzkiego w Grójcu gonu у Ueló к i Duchanico
siniec.
ІѢ
kolejny rewiru X«twlsko komornik» i jidros WIsAclwośd lerylojjalna
1 1X>W. łowicki ШіАІіОКаѴІ Piotr Łowicz- Obejmuje laob.-płaC. CZę4< ui. ł-owic r a, zecli. ełr. u). Dr. Stnciielawefcieijo do rynko КІНііэкІедо J rynkiem Кіилкіоко, plnc 9tr ul. Zduń:k1cj гіотупкііІГліІгІобх-ki, cynkiem КобгчіігхЪІ do ul. Я U n ja, p tflo. ntr. ul. Я M я ja do яхОиу ѴѴагяхл wnklf j i pine. вІГ. ихояѵ T’ac-uawakiej orni ЙіИІоѴ: Bkdw, КіОУРПгІй, .iczlorto. Koiriploi i Nieborów 2 povr. lowłf- kieęo Czernecki Leon ŁOWICZ ni. Moetow 3 Obejmuj0 plHn. exegr m. Im-wIi-łb, ohięLq wiirh. dr. ul. Or.StaniałnwiiICc^ódo rynku KHI Anki kro, pfd.«web. ntr rynku Йіііокківуо t pfd. elr-&vm WerezawskJej, ozrz нтІР7: Bolimów, Bielawy. Łyszkowice, Dabko wire, По-maoiowlce 1 LubnnMw 1 pi>w. Hitler-jjJOwic- kiego Jopkiewicz Mlecz. Skierniewice Ul. ЯІИеюІепгіс* wcdlny na-T.wInV p
Ф
£5
*
«

П
1 Е 6 JE__ 'а 2 й Si S3 £.2 „ss-s t => Ł iSf ^ ” кУ i o^, – = = 2 _ fc .
S І i
3S 2 a
N ла>
J, ^ Ьб 2іГ с-“■з и -л « fc-£ 5
PISARZE HIPOTECZNI.
WARSZAWA — Wyda. N4). Ml«j»kl S O. PUccUi Jeriy, uL К»(піеул.|ка ń. iel, .515.29.
Wydr. Hijł. Ziciuakj S. O.; Swidtkowekt I4iVci y^jj.w tJ. KapUc yii»k* 6. lei. 565-33.
WARSZAWA — priy S, Gr. Golęiirrrlci Г ul. NoH-owae>ko 17. GRODZISK MAZOWIECKI – -Ьококькі АаЬП1. GRÓJEC — Sierakowski МокіуілОяіл ŁOWICZ — GtfokwBkf Jen, OTWOCK — MeclussevrskJ Z-.Лоиші. PUŁTUSK — p. о. КогаЪ-Кйгр<>ч1с2 Jmi. RADZYMIN – UJktł Jc.
SKIERNIEWICE — Makaroniki Fc«uci»«k SOCHACZEW — GerbawbJ Słaniała’. NOTARJUSZE: ■orz у Wyda. Hip. Sadu Okręgowej;0 w Wanta wie КарисупЛь li. BelzyńokJ Sic Ian, 11, 692 -96. Рокбі Nr. 17, CfcOMcn-ku Walery. lek 2-29-65, pokOi Nr. 21, GlM6 Jakńb, lei. 6-34-W, pokńi Nr. 25, Gryułtiski Karol, lei. 647-7-ł. pokoi Nr. 5. Heltllager К «roi. 11. 239-’», pok->| Nr. 15, Hłltaer Zyj-munl. 11. 503-6. pokoi Nr. 26. /«laicki Roman. lei 624-56. pokńf Nr. 18. Jurlriewlc SuniaUw. il. 636-39 i 299-10. pokńr Nr. 14. Кпгмвд Marian. l«l-ifi6-S4. poko| Nr. 29. larkowsW W’aelaw. l«l- 2T9-90. pokoi Nr 22. Moldepbawęr J«r.f. 11. 594-33. pok«j Nr. 4. iMoBoltlb ЛшрпІ. r|. Л43-26. pokńj Nr. l2«a. .Ma*
tT*
tochnwiki-Lcmpicki Stanisław, Ie-]. 62f>’5J I 67-4-.3D, pokój Nr. 22. Nowicki Zygcouot. 1«1. 209-ЯЗ, pokój Nr. 12. Ncuooojan Zy£muot, tel. 657-41, pokój Nr. 3, Puxicowtkl Wacław, łoi 604-94. pokój Nr. 24. Pliszczyńafci Stanisław. Ul. 2U0-56, pokój Nr. 6, Pomykalski Jerzy, 11. 511-21, pokój Nr. 19. Roma Walery, tel. 225-11) pokoi Nr. 16, StieeUYflci Tzdaur., tel. 622-49, pokój Nr- 7, Suiowekl Adam. tel. 251-22, pokój Nr. 1. Siennicki Julian. tel- 26(Ml i 5.11-IS. pokój Mr. 10. Śleszyński Alfom, tel- ЫЗ-93. pokrtj Nr. 27. Tarnowski WladYalaw, tel óM-fW i 656-42, pnkój Nr. 0. Wloskowicz Wladyetaw. lei- 6ST-2I), pokój Nr. II. Zaborowski Stefan. teJ. 58Я-1І. pnk. Nr. 2. przy Wydz. Uip, S^diiw Grodzkich: BŁONIE — Suabrowlcz Aulooi- GR0D21SK MAZ. — GubJieki Oótef- GRÓJEC — BttcUrelll Marceli- GORA KALWARJA — Дя0егяім> Кдеіійімг- ILÓW к,’SOCHACZEWA — KwJtcióBkl WcUv.
ŁOWICZ — Czcrmitpki Tłident. Janowski Marjan. MINSK MAZ. — Anguctyoawicz Wtedyaltw Vlert-bywtlri Aleksander. NASIELSK -■ Smól i 6 sk i Antooi. OTWOCK. – Markowski Kazimierz. ITASECZNO ■ • Ustrowzki Marjan. PUŁTUSK – – Missuna Ottoo, 2ankr Ka.nl. RADZYMIN -. Grnszctyaski Wacław. SOCHACZEW • Pryzińzki Jan. SKIERNIEWICE Zieliński Mieczysław. WARSZAWA Виаиіккі Tomasz. £Чъа 17. Ul
H-63-B5, Benedykt Slrlan. Kapucyńska 3. te). 299-20, Biliński Zyjmuot. Miodowa 12, Ul. 671-90. Dembiński Władysław, Miodowa H. ul. 6Ó5-1S. Dobrowolski .Ma rjan. Miodowa III, Ul. 635-69, Gostyński Łucjan. Tarnowa. 64 Ul. 10-15-35. Jainontl Witold. Senatorska ó. tel. 529-20, Jeaińnki Jao, Miodowa 8. IrJ. 262-07. Szy-ooKątki Antoni. Sen o< orska 19. Ul. 257-62. Świnki Czesław, Miodowa 11, lei. 2-92-94, Warmikl Stanisław. Se-jiolir/aka 2. lei. 629-46, Zabierzowaki Zyitcocsl. Miodowi 2? l| ] 2-00-55. ■80 WYSZKńW Drzewiecki Henrvk. ZAKROCZYM Dziekański Stanisław. AYHAKUńW – Skibaiewska Zygmuot. WYKAZ TŁUMACZÓW PRZYSIĘGŁYCH W OKRĘĆ U SADU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE AutjcnUiek Ryvz голу! Ot i, Okilnik U oi, 15. lei. 591-40. Brodkowrka Marja, serbsko – krezek i. 2r>libóra. Mickiewicza 25. m. 79 (dom Z. U. P. Ul; Ciechanów Knman. hisepański aogielaki. francuski. Niecali Kr. Л: Colonna-Walewska Jadwiga-Janina. -włoski, angielski. francuski. Niecała И m. M. tel. 236-30. Czerwiński Paweł, francuski i rosyjski. Al. Szucha 2,’l m 34; Doberdca Mar ja. angielski. Ja-i;jelloC.Łka 32; Dworak Ехап^еічк. tseskd-^ Iowie ki. ?гюіаг4 ll; Dzierżawki f[ftr»ld. aznedrki, disrtaki. norweg j ulemlftijki, Skorupki Я m. 16; Feinberg Nikodem-Slclan, angiakrki, Zielna 2-1 m. A; Frldsiuk R-iibin. ba hrj,ski, Marot, miejski (tilrnndycrno raJjinieznyj. ydo«-ekj (żargon). Кьгоіеікке ll rn. 27; Galin «ki Jerzy, hUr. paniki, Wilcza 14-$, rn. 2ł>: Clulkowyki Alekonodai-. ftn. ciuki. niemiecki, Złota 57 rn. 22; Helbiębowz Kamillo., F/алёпдѴі, angielski, niemiecki. Kopernika 2S. m 14; Ks. Helion MieJial. гмгпиПдкі, łikolirndw; Kirkiczcrko Je rzy, rceyjskl i maki (niailtOiiJ Zoliłiń/e Ur2. WyjJiiaitokie go 6; Lat cm er Adom, angielaki, ronypaki j i|ieioi«ckl, Przejazd 9 m. 22; Lui Ano», angielski, Ігапеіикі, гаслііа,;-lei, rosyjski, wioski. Zórawis 42 m. 22; Lutkawski Ludwik, francuski, niemiecki. Topolowa 11; Lalze – Birlr Aleksander, łotewski. Piliclta 26; lctze-Birlr Paulina, łotewski. Pilicka 2fi; Łaszewsko Marja. frn<;i>.iki. sj’«ni!vv-ki-Marszałkowska 9 m. 26: Makowiecka Jadwigo, мГіііѵ*У>. baoouzlci, niemiecki i rosyjski, Miodowa 11 tel, 212-05; Motrfcoyrtiri Wla.dva.lsw. niemiecki, lianv.iekl. w^giwraki i bolondensk). Mi/aoówck, Al. Krasińskiego 4; Odrowąż Wysocki Stefan, niemiecki, Kr 1’гл- .3 in, li: Plewiński Jy. frńnc^Ui, aferaieoki KvsyjsU:, Кожу S«’«1 <1 j Rcbczy-dskl КотилИ. wt.\»ki. niemiecki. Wilcza 52 cd. 1»: Rojdrnuo Jao. portugalski. Kr-^ylftws Nr. 10 m. li; Пеуне! Helecu, angielski, Marszałkowska 72; Rotenbor* Ignacy, uiediifccki, Mar-иаікожяко ИЗ го. 16. tel. £33-14; Rortnystawxkl Ludwik. Ucina, rcuouń ski. Магутипска 3-b in. 56; ftybsMkl Mieęr.yriaw, Іісіпя, MyśWioeko 6 со. 9с SoreoWe-Knppoportow liniamińw», Artgiulsls:, wictoki, francuski, n.tłulacii i re^yyski, 26rawia 42 cd. 42, Ul. O 86 .40; So-kalówo* .’■Urjń, ńn^iakki. (raaeuoki. niemiecki, wsypki i wlonki, І;1огу l id, i, tri. 813-13; Soltim Jan, francuski. Koimlrtsk» 7 (Miulecke Jl)J, tri. 9-02-86; Stacayśsbj Eu-genjllSz. [raocuski, oiemiecki j rosyjski. Kjtpiroyiyka 6; bławatowa Elżbieta, nicmicdd, Min, $pfftwi«&-i Długa ’>: ŚliriDikB Мьцй, £гчскі, angielski, rosyjski. Karowa 20. l«l, 668-87 (Bank Cukr-1,. Milanówek. Linja Krakow. IS; TobJaski Jóret, angirinki, KróUwok* 29-* m, 47; Trylski Stanisław. nicroierici, rooyjslri, Sniadcektrii 22 iii. 10. t.i. 3.83-79: Tycniński tldmund. hiszpanki, Żelazna 39 m. S3. Wajsbwd Mojżesz, bebraialu, żydowski (iargoaj. Złota 57 m. 25: Zaborska Stefanjn, węgierski, Wawl»ka 16, tel. 8-33-77: Zawadzka Walentyna, francuski, rosyjski, ru-ruueki, iii. /Mickiewicza 27 m. 194; 2uko*aki Edward, rosyjski. francuaki, ruski (rusiński), niecoiecki, białoruski, OlwC’Ck, ul, Moniuszki 2.
BIEGLI SADOWI.Опіоіой* I ekspertyza dokumentów.
Biernacki Władysław. Czerniaków. Gotlebaklwjlo II Ul. 8-08-38, Becbl Cedo, Widok 18 m- I, 1«J. 2-15-29 К wie cl ink к Henryk, Chmirioa 73-1», lei. 702-30. LorealJ Antoni. Prosta 12. tel. 413-11, MęCliWlki Bołwlso, Mio-duwa 6 m. 25. Savreryo Józel, Ursynowska 24 co. 4. Soklenmlk Aotooi, Miodowa 15. Iui. Siynaakl«w1ci Sta-Rialaw, Mar Pasikowska 9 ■. 39, tL 9-0371. 2. KsterfowJ. A>»fiVcrif Samuel. Hi RellAnkf Wladvdow, Plu-
sa XI Nr. 44 tel. $-«-52. ЯягуЛп .Шлі. Nowy Sw-rat ń m. 40 HwvcWk®vi»ttl К««і!лл>ѵ. Tlranka 13 tr.. 14. Brtjkf Karol. W-alicfiw 6. Ikelei! Adofl Suooln» 13 pi. 2. Dobkie-łłlc Boi. Hortensja 3 :n b llroat* TTantyh, К ruń* a 2$ то. 17. ]>udn1£kJ Karo!, Swiet’ibrzvika 2Я ni. 28. Fltlehoru Tadeusz. N. Swil 36. leL 536-09. GuliV^owdfl Me non Ciasno 5. Gtrn Witold. Marszałkowsko Aft ni- 2. Grabiarki Janusz. Wileńska 21 cn. Grabowski T.,j,Jw!k. Krucza 12 na. 6. lei $-15-19. Orel Wilhelm. 2d siu 43 w 16. ЛюосЕтбзИ Roman, podowska 7 m. 4 Hulanicki Adam Grnnjczno 5. Hriewlcz Wacław. Czerniak-jwzŁ* 1Я9. I»<lflkl Warlaw. Fi lirowa 70 cn. 10. Jd^wlak Karol. СстѵЬоѵ/ікэ 4ą-a ro. J2 Jedetthl Stanisław. Osiedle Go lobki- poczta W’ochv. doro К:>оІійбкіе(о, JurcW(k1 Sl«-fsn. Sienna 8J. KatealirćaU Mieczysław. Al. USazdow«ka Mr. 37, let. 8-8A-68. Kiorsl Bronislaw. Sniadediicb 9 fu 5, lei. 6-69-65 Kia Svmcon. ZjcIpo 75 m. 11. Kisielewski Jar. Kozietulskiego 5. Klossowrfci Zyftnunt Wieśka 4. Kies J-SrcJ. Piastów p. W->rszawa. %rtnia 2 Kaoł»d$dorf Adam. Soi”owa Я го. 14. Kobrzyński АгскмосЗет Koszykowa 31- Koa^cki Władysław. 4ota 58. Koaiarek Jar. piusa Xf Sr. 43 m. 21. Koperki Celsius. N’ovrv $wi.\t 16, JCnrndoTd Stanisław, Mamzałhnwska 68. KolschcdoH Jan. Wilcza 6A ro. Z. Kraimkl Witold. Kalisko 17 m. 8. tcl. 9-34-R7 j 11-04-57 Kroobolc 8vmon. Sienna 42. KjY’ kowskl Wacław. Przcbyszewallet-o 44 Kulesza Stan lalavr. Tarftcrwa 67. m. 17. Kolzncr Jap. К Afewska 1 m. 5. Гл-тгко dowrłb Jan. TlWa 35 m. 10. lcwaudowld Stefan 2Aravin 34. Lewiński Aotnnl. ОгіЬгпаекА 8. L1ce Кл7і mierz. Rodne”a 5 ro. 6 Lfpbńtr1 SłanWaw. Al. 3-dO Mata 1A. Icl. 5-63-19. Łofiewakf Cry. f.wOwskn (7. tń-mjeżewski KonttarJv. ГгголІіо».с,Ѵ:а 46 щ. 7. Melkowhl Albin. Wiochy p. WarazawĄ, SU’ndzkn 21 m. 2-3 Małecki Rronlslnw. МагАгаГклгуАка 119 cn. 14. МпьЫІеЬсл Nison. Nnwolfjskl 1Й. Mioduszewski Stefan. ZolibArz. Plac Wilsono 4 m. 95. tel. 11-84-92. Мок Alonnzv. Polna 52 m. 11. MytlfisH Władysław Skierniewice. JnflctuArks 27. Niemczyk Jan. Kol Яг.нИе. Al, NieooJI . Nówek Antoni Karowa 5 m- 4. Onttllfk Korol- Chmielna 115, m. 4,
183
Planfcowzfcl Jan. Sandomieroka 23 m. 5, tel. 9-36-56. Pl-мійікі Lndwilc. Przvrvnelc 3 m. t. Prórók J6cel. ВпЛідіой 1 nrieszk. 3. (Cukrownia ..Cielce”). Prtyhylów&l Józef. ul. Karolkowa 2t cnieszk. -1. Rollćnkl Jórel. Pla-•л(п ood Warszawp, Ruff Maurycy, Wredna И RnkAc&skr 2\Vmunl. Solec 20-b m. 3. Rybka Karał. Miodowa !5. teł. 515-92. Smcledsłd Stefan. Nowowi?«.kft 7 та 24, Srrednicba Kotnao, Lndna 9-a cn. 14 Snlklk.’ Aleksander. Leszcz vóska 5 га. За. Szrooltiktewlct Zdzisław, Czerwonego Krzyża 9 na. 1. SrHler Anlooi. Saska Keoa. MiedzesrvAsko 10. let. JD-22-49. SruJc Edward, Solec 2D-a m. 43. lei. 5-59-02. Szulfryd Roman. Warecka 9 m 7. fWiłkówóbd Slanislaw. Spiska 7. lei. S36-65. Ta-deijHb Wlodv’Taw. Okuniewska 16 iCrachdwj. Tkatlci MieriYtlaw, Zioła 60 irt. 5. lei. 527-5R Tkaczek Józef Woleka 23. m. 11 Tcttrskf Ryszard. Miodowa 22, V. T-A . lej. 11-01-69, Tfawski Jan. Obozowa 7 cn. 9. Tyollde-wf« A’ekse”der. Nov/owieiska 21 tet. S-95-81. Wasi-lawskl Sla-ijeław. Kosztowa 19 m. 20. Wrlke Janusz N.lexk’ 2. Zaborowski Leopold. Milanówek, willa ,.Oslo-la”. ZajBlwmkl Kazimierz. Plac Trzech Krzyż»- 11. тп. 4 [SpirylUs Pulskij. Zyberl Bernard NowAlIfilci 30. Oceno nierechomolcl i nkreflaolc podnlwnwej;o knraomeg». Assbury Jan. Wilcza 24-a cn. 3 flvtko okrcdl. podstaw, komom.), i cl. 8-94-24. Krańćski Wincenty. Tamka 25 Krrenueoiewski Eugeniusz. Filtrowa 30 m. 15 Pawłowski Włodzimierz. Polna 66 m. 12 Spideobeutel Bronisław Noworudzka 40. Slećabrick Jan. Al. Jerozolimskie tl cn. 3 flrlko ocena nieruch I Wcyeowski Ludwik. Kniez 32.
C Sprawy ooleerkuoiowe.
Chmklnwcki FifwHnt Nbwv ZUyd 3. Raczpóiki Wtady
kUw, Pin rowy 81 III. 26. I«1 8-9IT-W. Określanie mirioiń budowli i podsl4H0W4, Lapidekt Teodor, Jaćtift 3 со. 24. Spiawy o dziady dONChOJłlOKi nrz c pezeuciiowe-oie wir*yUltioścl hipotecznych.
Badowski Jao, Hoża iż a. 17 (i szacunek liierucbooio ■ *cij, Czerrpnwicki Paweł, Mazowiecka 10, l«J. Ci-OO-28 li szacunek nicrschumoicśl, Lawitkl Janusz. Słoneczna 50 «o. 56, Nurek Коша. Ciepła 17. WiezuBzeweki Stanisław, Purmaóeka tt cn. 5. Z a than к a Zoi.ia, Кеча 24- Sprawy architekt.-budowlane, teCtinwzar i BzaCunisi nierueboeoieb
Bagieżski Karol, Wiat Jl |lylke technicznej, CoJcn-na Луопіііак, Al. Grójecko 45 m. 15. Czerepawicka Pa-v,ei. Mazowiecko Jo, Id. 550-29, Uziekodski Tomasz. .Śniadeckich 13 m. 2 (tylko orcTi. bud.). Filipowicz Czesia v. Al. Szustztt 31 (tylko techniczoa). Gdrski Włodzimiera. Grójecką 41 m. 10. teł. £-26-77, Janiszewski Wiktor, Grottgata 23 m. 3, lei. 9-d2$5, Kijcwski Wnet.. Wiejsko 10. Kozłowski Witold. ZeUen 31 en. 6. Kras. kowski btfon. Litewska 3. td. 3-0?-0^. KJdkbWski Mi chał. IBuga 3. Lcmcoe Stefan, PiuBft XI fit. 3, Ul. $-30-61, Kaczyński Władyko w, FillłOw SI ID. 2b. t-ri. 3-‘iU-li«,
Kegiztr Adam. Nowolipie 20. KijtbtKZg Paweł. Al. Jerozolimskie 4. Rybicki Jan, Wilca» 20, llylku budów.аце), Stiłckgald JUmyk. ŻOckwia Ib, Ukyskl Slaonlaw, Szu-stra hU. td. 3-37-27. Wbili CzusUw, Al. -i Маіа 20 ш, 3, WyganowslP Witold, W«w«Uk” 7I>, WytóyńiU Franciszek, SniadeekKb Id tu. 4, JTzaedzina budowlos#,
Boiak-Hauk* Aleksander, AL Szucba 21 m. 2 (budów. mo»lOwu i koJ*?uw«J, DzUweluki Witold, Ordynacka 3 nv 11. 637-15, Glawill-Flolruwzki Stanisław. Nowogrodz- 183 лл 41 looicszkanio р. 5uml>i>idki«j), Pryby»«ewaki law. Adama rtuga 6 ш. ft, KCdlfrtkj WaCLaw. J’uxnzn-ika 21 nu. 40 Ibuoow. wodne i lądów]. Ыоычоаа Wacław. Kopernika in. Id. 22U-4-3, H)’DlcRl Jan, ILCX- 2a blern bozy-jaw, A.. ІпгигыіШвків 11, Kroją в owak I Tadeusz, .’Лгалowskicgo lb, Zarifbskl Aleksy, .Nowy bwui 22 со. 12. wn. 291-2>,
lb. LXdedziaa wodockjjjiw. kanalizacji, ogrzewań etl-IraJaycń wentylacji, insiniacyj gazowych oraz osadników do ścieków,
Karsch Władysław, Mn r szalko w ska 149,
It. Bu4d drzewny i przemysł leśay.
Wierciński Czesław, 2-orawia 24. Wyroby meblarskie, szlaka tlosowaoa i znawstwo antyków.
Weórycbortski Jan Mnrjan, Wiejoka 14 na, 3.
IX Ceramika.
RólnlcU Szulc Jarzy. Al. Jerozolimskie 26, toL, 634-30. Hydrotecbaika i bndcwalciwo woJlW.
Hula loki Szulc Jan, Kozietulskiego 45. Let. 11-02-01.
1$. Uritilżenia zakładów przamyłlowych, silników,
dylów i prowadzenie przemiałów.
Krzyżanowski Ѵ/róclllawr, Luwiwz. Boluouwrku 20.
li Sprawy wndne.
Dębiki Kazimierz. Mickiewicza 27 m. l6l. Sprawy oetnee Osiadyk Wacław. Kia la oka 43. Lal. S.99-01.
IW
IS. Komunikacja lqdowa.
KubdHJ Jan. Scn&tOfeka 2S fix- 30. Id- 238-50. Sjffiwy tj mccbo d Dwr,
BrcdzUK Kari*- Al. Srucha 14. lei. 8-20-56. Jtjaoiu Sl<|X>weltf WncisA. Wapftln* 19 >n. 1. It!. B-99-60. K«-К|1й F»*h«I««V, Al. Я/.нсКй 14. t«l. 3-412-&І, Łoiiaa.Ła-tlOefc! SnlJbAf», CrAmtckitgn 48 m. 2. Srydd-
ькі $l6iilel>> w. SiiHfowaklajjo 24. Sprarry t driadlbiy fuebia kolvjowejo Ikara? i ryviiloc).
Katoli&aki Julian, KrocUa 14. EIcklrofrcbnBta.
Jaaaazklcwlcz BcAdnfii Sw. ВитЬоо $ m. 6. lei. ОАЧ ОГк Rycbard KonjUnly. MaWAłkOwako «40. Id. 623-12- Cb«a]a.
Gronmaa \Pl1hafm. Vnrfiofta 0. Lachman F«l 11м. Sp|. taint 3. Nawrot Jan. Włodbrncwika JT m. 16. PlnktJKr Jerzy. Chcrnic. tnt.l. Tladawczy Żoliborz ti!. l.ivcrri<>4cl I, Tymo wiki Wacław. Рійс VPlIanna 4 m. M. Pcmtary-
JabiKmifci Zygmunt, Niegolewskiego 6. Id. H-12-06 P1»k*fnfc> Zygmunt. Miodowa 7. Vfoydyllo Wladfilaw. Fiaicczoo, ul. Tad. Kostcńisnkr 33. Rprawy rolna.
BUroaCkl MicJiał. Hievafa S. tal. 527-44 (J ogrodnicza). BWoip&l Stolnu. ТигЯоуги 57, ЦгхсгоугМ Antoni. Oro-i«ek 40 m-10. СН>г«ук Roma Id. Kradylow* U m-12.
117
Hvlanlclcf Сгаоісіла S аі. 4. J$S4rtl Stafaci, \’owf»wicj(Jca 32 m. 77, Jokbi Kazifiuer». W’dok 22 m. tS, SkujrisVi Atcksaeider, A). 2 Maja 2- 7o\l l-’ivd^r/lc. -Śniadeckich 11 TO. 6 (i ІРВОГІ- Religia Mejżm^t.
Риівег Claim, Chmidiia •*’. Lekarze iflferHel Brociłb Sz.-titil Twsrd 10 lit. 5. 11. A7.5-2.S. HlfsCer Slarmaw. Hoa 27, t027-74. .WrulrttH Adr>tn. Al. $-u-,1ra A<. L©1h* Noa, 7Ыа «. Id. 29S-.54. І.екдгх* cMrurdxy-
Broniewski Kazimierz. Poznaiska 37 m. 5- Id. 9-95-10. 2Я. LekOT** leryotfolodzy.
Anlcsćewicz Ignacy, Duga 25, Bvkowski-Jox* ECuwer. Filtrowa 69. Siaolrck) Robecl._ Warecka 9 ro. 2. id. S85-20. Tockiewćiifc Euzebiusz, Nowogrodzka 44 m. 3. tcl. 9-B8-41. Я. Lckrae ©kdlic).
КF,.KoT»>ki Miremhw. Ho^a 49. Sierailtiwaki Roman
Wajiólnt 61 m. 21. ?e! 928-2? lekarz* wenwobcby.
•Jealizebski Maria r.. fTnrtcnsil 1. Kapuściński Яіал., Kosz vknwa 62. Uliński Н«лгѵк. TlodiienA ?.. lekarz* Cifiłfi)l©dxv. F’,t ’ 12? J 3 4 .-a
ігГ & £ 2. J3 i
C
4
w*
V
w
I
CL
Cl
J3
V
-3 &
cip
~ 'P ^ o .
5i-|e
Я ^ N j< Sa-2| I 41 tfjj •* -r- H ы P .73 'J ^ BS-s ]3* rt:2^-ę5 ^ -•« M !;i!l fS СЛ 2 CL O JŁ ft S 'S 'Я •и ^ 'a v ’ 4 rt „3 •** a •йй a Д ПЗ Ji 2 w p u e * * ь- 1 P o.“ cаіЛк Pol. Яаішѵ. Narwa ullr.y Nur lll<[-U- K7U тагу pa- ry«»B 4 ■a fc co KMflf F||K4lk. ЗцО u<«r w W-S* І2 ES 5? ii ; a irT ь li a « 3 s n Uwagi Agrykola niep. -lii 9 40 9 — X»AT7. 19 17 40 9 AigoOra 1’lolra Г U t A 16 lit 40 26 Akacjowa S Я 4i] 16 Akademicka Jl 25 40 11 Kr- Aldony 21 SM 40 17 Ahacka 21 SM 40 17 Andrychows-k tó 40 HM Andrzejewska W •a 40 23 ADgOWko 21 39 40 17 Аопороілки 21 37 —• p. War** PJ. Annopolu): i 21 M7 — — K?. Anny uicp. — 21 ЯЙ 40 21 — ІД&ГД. 21 MS 40 24 sw. Antoniego C tt 1 a m 20 40 23 AntonieWaka V !> 40 21
Apteczna 21 .13 40 17
AnuatnlR 19 25 40 22
Artylerii 16 Ib 40 26
AeipUowR 5 6 40 Id
190
К17w n ullry Numnry ВІЯ&Ч- r>- njitc i H 5 n m z e OD Kcwlr rffcrb. h,n;r w W-l« І1ІІ Cl .о •% 21 63 40 i?
Allffualo \v*t n 1» •21 37 40 24
BBtHłszewuka 5 rS 40 16
BacAetacfca 5 5 10 16
Badowaka D a 40 20
BR^ntda M 10 a 40 0
Rnyno ч 1) (• 30 e
finjoiinkn и 21 *3 40 17
Bn 10* a IR tf. 40 22
ВоНоідіЗ IB je 10 22
Bo (tytki 16 jb ■10 ■Oi
B&łuekJeec Mtcbei, 0 5 40 16
Ban low eke 6 0 40 20
P). Bankowy r-» W-S* Żż gg 2 л t-l ?» чі- X.
Na swa ulii:y Kila аіяпх- rtjilc югу г*- jty.lc Jb ** a c « а о Uwagi
Badnaraka c A Г а 1 ) 39
HelfjJJttka в i 40 10
ВІОШв£Ч> JOztła Ifi id 40 :r, UolTCAiiewka 1 It — 5 я 40 20 „ 17 -.41 — & » 40 Ю H — 2- 22 V k 40 20 ł — 24—ІВ VJ » •10 <>
Betaka L’ a 9 а 5 t> Ф Id
BCIłfCka 21 33 40 17
Веліа i- n •2 М IR OB 40 23
« #» Г1 7«І 1В <0 22 HonlawiLlKtja с в i а В а 40 16 В«іаи1еска IB 25 40 ■iz Вггаіулйкй • 21 33 40 17 Flan.attly ЙйкА и c. 0 40 21 Пае Bernardyński i 9 40 21 ВвгаййХя N 21 ЗГі 4rt 17
БсакКІУкп 21 33 40 1?
B^drlPaka ? 21 зэ 40 17
Biała ■Lief. 17 й 30 *7
и — parr 17 12 39 *
КІаЫігхййкА С А i a 1$ 25 40 23
BWat’rClJxXa 21 лз 40 17
Rinłoieck* ВЫоекОгоІегп и 21 ,47 40 25
1 1 3k 1
BiatoalocXa г* 22 25 40 14
Biał^/lcHkk ł* 21 33 40 17
Biblio wilka 5 9 40 21
Bleluńaka Шар. • 12 12 39 12
N рнгх. 12 S2 39 12 •
BJelawaka С А ł a 5 О 40 IB
(łięliuka И 16 id 40 26
Півіак ІйДО Marcina 1» 16 id 40 id
HIooIawicXp. 16 id 40 26
BleOcxycIsn »* 16 id 40 22 ZWIĄZEK KSIĘGOWYCH W POLSCE
• OK mOiEN IA Ц07
WARSZAWA
UL. ZŁOTA Nr. 6 TELEFON 266-00
ODDZIAŁY: LUBLIN, POZNAŃ. WILNO. BIAŁYSTOK., KATOWICE
Роівса swplcft ciJ>akc>:
Ktl^gDwycli-rieciOinawedw, xopriysl^innych biegłych «gdowych.
do wykonywania ekspertyz w sprawach karnych i cywilnych, sporządzania bilansów likwidacyjnych, pomocy przy nadzorach sqdowych, oraz wszelkich prac I porad buchalieryjnych.
W Y D A W N I С T у,1 O MIESIĘCZNIKA
CZASOPISMO KSIĘGOWYCH w POLSCE
Narwa ul ii:y Nuin«rv nlJ 5- ^ ря-гхуяГя ГХ/ЯІЯ s — ^ зд І1м»|» йК’йЬ. Hmmar. w W-l fil С о Й <1 O. 3 5 W Uwagi Bi*ianowr-ka ,
HU wy Г.ІЛС li r>w lu
BIJAyoak* 1 • 0 5 40 10
шолгка Olęp. ’ — 4 4 n
■ рвтг. •1 •4 r Ił Ul 20
Bonhor’ifka 9» 0 5 u> 10
Burma ft 1 1 31» 1
ВімЗийпй И 10 2? 39 Ifl
iiotfu&M-wekft •» 13 2S 40 га
Boboiuolc» м ІІІ 1* 40 ж
Bl>UDOWbVl* •» 21 37 40 IS
llolęp-łnwlcka п аі 37 tu
CIdIkAć Pt 2 2 a o 2
Św. JioiiiJaCegO *9 * 5 0 40 2)
Ві>и>Ігл1йл»ка 1 ail – 4 S0 3u 4 •аз ц – 4 4 39 4
РПТ-7. 2 2 00 2
И0(ісю rain 5 0 40 2І
BorCJnfusTKba и 21 ЯЯ 40 17
RnrjPJ.ewKk n и Г> D 40 Hi
Впту.утоѵкики •» 21 S7 40 24
brui:).ii 1-1; а- 14 із 13 39 13
іг-гтио- гг 10 10 39 U>
Вгасіалйки С Л 1 * 21 W 40 17
Brelkc-weka S fl 40 21
BrorJiowŁka и Ж Mi •10 20
13 19J
Kuzwa иіілу Киіоѳгу 1 ря-/i.ikU гхумі* u ? ° ?■, W.rwlr »wU. t’fjda’j/. w \7 l« as f 5 im – в С аі Т1 vcajrl
BrodŁiiiłkjcjji» cała 10 is 40 К
JlrOdzka 10 ie 40 20
l’t. Broni 4 •i ло 4
Кгокагаа 1? 1 3 3D 1
Btoka Jana 1(5 16 40 10 Brodu obfite П I» 22 ■и, 14 Втіікодап 1-1.1 – 2 3 40 14
15—87 – 22 34 40 14
• — 2-34 2 ГН 40 12
Hrukaebka ci ta 21 :sa 40 1?
Brttfoowaka 1» 18 ■2j 4U 23
Вьюшка пілр. 18 ■2S 40 22 РЛТ7. 14 1’rl 40 6 Вг«?ка fał* Я W 4і1 18 Пг*г#.гИскп 21 38 ■10 17 RrzciiowB 1-5 2-4 ) 2 то 1 OftlOaUiłć ■2 2 30 2 Виішожака C a 3 a lG IG 41.1 2 в Ка. Виіікіетсісга ¥4 4 4 40 5 Budowlana Ił 21 37 40 2Г> BuoryaOtv 1 21 35 4«J,P и <0 ■го Cbotmpwfka У* 1В 25 40 23 Chotomekn n 13 13 40 20 Chroeicicwa-ke If •21 S3 40 17 Сіісхлпожика If 13 2» 40 29 Chrxft л prreklęjjo W. 21 S3 40 17 Chylirka la 5 5 40 13 Cbyrowuka И 21 S7 40 24 СіЗииа У* •2 20 да 2 Cicha п 15 24 да 10 195 Nazwa «lSc-у N ubiety ПійП”- I рл-гхуяій гхуя ІМ .5 КИ wir £> Hftiłl. f, fcacuor. „it w W-k« llijllll coIJbUl f- a. l **» В o u CJecUebowska cała 16 »! 40 26 Сівсііссійхіса 19 5 a 40 20 Cle job а »• •21 30 40 24 Depta 1 -lx – 14 14 30 G — 2 1$ 0 И IW 9 *» porORtnłr 4 n 4 CieKxk&vvukfcga Г. U ł Л 16 Ift 40 26 Ciessy/i зк а Tł 5 5 10 16 Ciotka trarina 10 IG 40 Ю Сше-nlefCift 21 37 40 Si Cnd nówek* 10 ift 40 2fl Cynowa оку. — 21 :i7 40 •2Л 1 parz. 21 ЯГ> 40 24 3w. Cyryla i MrL Сгалкіецо Tad. л it ł tt 21 и •W 14 l 21 30 1 Czapnika •* 21 as 40 17 Саа rutek а »• Itt 31 40 n Caerulaekl<:co3toł •Э ID ifi 40 26 Сгаіикотгакп »* Ift ie 40 26 CzatłorpukinTi ■9 1Й la 40 26 Czsiatk owak а n Jft te 40 2G Ciethp wirku W 21 »3 40 17 СгОСruta Jnmi 1 0 5 40 16 Crnrniak owaka J-1J7 2 ЙЛ P fl 40 20 9MM 55 17 40 20
119-166 – 19 9 40 9
167-195 1U-16B ta 17 40 9
197-226 160-21! 13 17 30 1S
CzocakR л a i n 0 У 40 20
Czerwińska W 10 IG 40 26
Cic^woacffo Krzyt. •ł 15 24 S9 10
Сгсикл •* 2) 3S 40 17
CaęRtachowska •1 1S 2Г> 40 2H
Гіокпочвка Ił Iłt 10 40 26
Czuju а r. 16 10 47 2h

łfazwd ullry łiun ХЙЙРО- Tiy>t a* Iftry «it “* С‘Л. 2° eytc с© łtr*»lr *Спк e4Ju lilii P- U l n X a « *
Cswttiktfw Г R. 1 я 2) 33 41) 17
Czynszowa 22 Л7 40 14
Cxyfteweka л 9 40 21
Cmirlou’ak* 5 3 40 16
Daleka 11 20 411 U
DftUi aatawN): a #» 16 1.0 41> 10
DsnlłOwiCaowaka 12 32 39 12
DojiUo?>ekiegnqlyszk« Jana 11 25 •10 11
Djlbrowtoeka гі 3S 40 17
J‘l .f. n^browakitgo n1(,p. 1 27 30 1
m • — п»г. і 21 33 l ЬзЪГОгѵхкіпсп Jar. С. Л > л іб 16 40 26 DąbrOa-kl Dokarla 9» 21 3.4 10 17 г 2 MO 2 Domblńekiega «i 10 J« 40 20 Dcolycny » Ю 10 40 19 r>ęhoTT 1 ёі Sł 40 J4
Oęl>>- r 21 33 40 17
Długa 1—15 2-2? 2 23 39 2
17—4Л — 12 Я2 39 12
47-ta — 12 12 39 Ił
9 — «4-80 12 23 39 12
U . ft? 12 23 39 12
)>Iugo«Za л a ł a 1й 31 40 3
Шиіеѵ/хЬ a ii 5 9 41) 21
IłruCiCbu\vkieyo F. u 10 17 39 !3 ІЮЬС&ла 13 25 49 23 bobra J—d 2-40! 1ft 24 39 10 •» 47- oiltó-oo 1 1 30 1 Dobrom) łąk С я 1 a 10 16 40 Ж
bobravniucka » 21 33 40 17
DohrxvOxko 21 37 40 13
bulną 1- 3 3- 4 5 ft 40 30
197
Słtit
s «R R ot
к fiR Б it
К- «С КС it
С «С ы it
i 8R 5 i
1 и Of ts ot
Ot те \z
№ Ot 91 41
г>г Of 91 flt
51 ОТ »: і і:3 Of а:; г.*
к «У у У
г О; г t
я от 8t
1 от fit fil
!> ot fit И
91 от fi П
ІІ от sr. \г
к от- « KI
5 № z В
5 ІЛ z a
fi. от Ot 9t
it .ОТ SR t Z
К? от •сг Pt
9£ Dt Ol ot
[ й от- У
95 ОТ’ от m
ІІ от SL* \z
ІІ от oe e
Ot as \Z Si
ев ot sz pi
tz от- « 0
it от ty (S
si от u У
УІ ОТ 1! У
р § п вг iS аэ £ł
1 ■3?
a Д *1-л » 4 *”
a JU”P‘b ГО
ąux3 ч •ś с*
•? >Г»-»К r>
КЯ-Zt i6-8iłj ОТ—«і — virt zz-z I –
!|D
®Ju80S0d ОТ »u[a|ia fftuvi) j;z(i vn\fm/iq
inpoq-’.B.fc 1ДОЧШ іплрЮ 41
зе
z и
vz -i r 15 a j u i{j a d?ji^;iiuj
и d ^jj[ uTUtij
и IX«TM tu aria
и fH^is uqik]
41 4j)oiaipntj
Ib e^si.^iqna
ч вцяил^іия
l<
l< с^оіопяіцксиц
II ІЛріЦОІЦ
u u JJuyCt^S/Q
u U X j1 U.l9l(J
U
4* >(ОЛОі->Дч] H влоагоа u ГЧТпго(|
ы i Ы tf ихх.ѵ.9;пяіооа
у it 9 ЯО|Оу
!«П
іаци Nazwa nlicy Numery nlrpo*. X ь rxyct^ 1 тг.уяі# *? ъ * • г» m * a • A 0 L – □ Rawir «•JZtlV’, SdU• 16 10 40 2ft
Filarccka «I 16 i6 40 2rt
Filomatę w It 21 за +n 17
Pilona t 5 5 40 16 Fil trows * 1—aS| 2—И H и 40 n
1» рою» lato H 25 40 И
Finlandzka « а 1 а 21 40 17
Pli>rjnUxkn IP 22 34 40 14
Flory tt JO 0 40 0
FokaBl И 16 24 39 10
FoJwareine J 91 2-12 2 ЯЛ 40 is
11 2Я|Н—2« 22 Я5 10 14
Foamny Лпіолівцо cała 16 16 40 ‘26
Fnrf Lrcjondw tt 6 5 40 16
Forlcezna >1 16 10 40 ‘26
199
Nftiwa ulicy 1 Numery 05»pń PB’ 5и rtcymtm гсуяі» ^ £ — c ІГЯ9ГІТ Акхик SddCiQi w W-l* 0. Ь л г J (Гатпрі
МогмяЛгп Fo9Sa Г. A 1 n 12 :i2 no 12
6w. Franp.1a?.U* Sal 10 24 30 10
Ксаасікгк парке 1-15 — 2 29 39 ■г
17-S9 4 29 39 i
n — 2-16 2 2 39 •2
n — na-36 4 30 30 4
Fronrngka Л n J Л 21 33 40 17
AL Fmakntl ІЛ 17 39 :a
FrćOry • 12 2D 39 12 Frflla i-ó:.
GailijMkn Ft 21 32 w 17
Garhar«ka 1 J « 1
(j arCi у ft.-ik ia^n St«f, tt 0 o 40 16
i.terwolilbka 21 33 40 17
Gawłowska t IG 16 40 20 Gnaoclneka 5 3 45 21 Gdaflaka •9 1Й 16 40 2ń Wyb. Gdańskie moiia NdzU rfc- Гіяіляі 1 2 33 l poioslate 2 2 30 2 liderka c a ! a 21 33 4i 17 Cedycjillla t 2t 33 -0 17
Ueoawalca 21 33 40 17
Clelrold* Stelaoa IR 19 40 2s
Gęain l- li 4 19 .19 4
13-95 – 4 іа 39 5
— ■2-22 4 SO 39 i
И — 21 4 30 39 5 *
И роговШ* 4 3 39 5
G*b4 H-ftssic »?p-ab. Snduftr. W W-l« l»!|| 2 a ?•£ 1 5 ТГ К с I с * L’wjigl
(И*угѴп л а } n 16 16 •1ft 26
Glinian n — parz. 4 4 32 0
ліар- — ■4 3 32 0
GlOgićru <■: и 1 a И 2^; 40 ll (UCbk&waktt *• 5 $ ;a и 18 25 10 22 GnlcMilęfisk г• IB 1ft 10 22 Gnrtnwckn В .46 1ft 15 Gurirbakirgn r> ft 41l 21
(3i>r3owxVu »» 18 1G 40 20
(1 Ol к«Ы паника и 2] 37 40 IB
GoFk ич’вкл и f. •9 40 21
GcJubiuEka «• 16 16 40 26
(JctaiDlńflko, 16 16 40 26
GomOlkl * i« 16 40 26
GoiunUc-kinca я n Ю 40 22
GoptnfSx-kn »• If 40 20
Опгпхтпгккп и 5 ft 40 21
fSarlio.ktt I’ IF; 25 ■HI 2H
Gorii-’kowska w 21 37 •HI 24
Ghiwićka „ и _ IB 25 40 2’i fj uol V ń’ika 1—31 2 -Ift 16 33 11) 10 РОІОЗІИІС 16 31 40 3 С+сігсггйекіск^ Я. Г а 1 a S s 40 16 GcSdcradowckB 2\ S7 <0 24 GcSdoEcc О»! pC«*Qlku Гпгэтк< rwlr£i 5 fl 40 21 t «> u te 12 20 W 12 r.miyop cala 0 5 40 10 (5rt”Bil’ka W 1 1 8fl 1
Cmtl^ra nlrp. — 6 s 40 16
— ПИТ7. Г> Ił 40 ifi
Grójecka i-i» – 11 2G 40 11
— 2-26 16 10 40 23
«» pOzoBlate 16 25 40 23
ПииЫцикл cała 16 IG 40 26
Pt. Gruiiwalilzkl 13 16 40 56
Gruiłiiska • 21 аз 40 17 o zyUvw&ka 1—ЛЦ fi i< 3V a aa 6g! — U H 30 (f И7 „Ił – 14 10 30 0 n u н;-явІ — 14 10 40 0 — 2 4 7 30 12 – 4-50 J 7 30 4 n – 52-72 19 7 3fl 7 20) Или? oJIcy Книг uikjp’A – fir & » T S3 “k -3 . = D. Rcwlt I КціІиІІ Г-! V R’-H іш Cl a. » C r. .9 8 К
Graybovaka 74-34 ID ID 3D 7
•» tnie ID 0 7 VI. BrxvbnweVI 1- ? 2 $ 0 « 719 Я п 10-1C A U :.B a (ІипііЛика C tt l л lk 1ІЗ <0 22 Lawordji lb Ml 40 ■M VI. liwawlji 1» 16 10 40 20 Halducka *■ 1M 1A 40 22 lin jo ty ie lb 40 2H linii» >n IK 2Г. <’• 23 ІІищІІсглп 21 3? 49 24 Hnrrcjvkn lb 10 40 ?.Q На>1а M 21 3» 40 i? Hnukfcgo lfi 16 40 2A Hblska » 21 .17 40 IB WylmHc 4lsklc •> 22 a* ■40 14
Heakla » l« ie 40 26
PI. Honk In Iti 10 40 2b
He^butovcnka » 15 24 3D 10 TlC’mnnoicicka h 10 10 40 20 Т!п>тлЛккп 21 та 40 17 TlipotcL-aoa Ik 12 32 39 12 Huffoiano€>l »» H 23 <0 11 Яа/Лѵ*к j TndeDB*R »» 19 9 40 0 Horodeinkti Л 21 37 40 24 PI. Horodeleki Я 21 37 40 24 Hcrl&uBja Я 10 10 ■33 10 НсгуЛвкв. я lfi 1Й 40 28 Ньгіивгп 18 111 40 26 Ho*a i -i?i a—22 10 23 32 13 19 29 24-44 12 23 39 13 pozęętn t 1 11 26 3D 11 Hrul>jćBBi>wjk* с а ł a 14 ID 40 8
Hurulxha 1 5 6 40 18
m
Karo а ulicy Xu mary Ы«Г» ’ рл пулія гаѵиі* u T * U Sr ca Rtvlt ГК^і’. Auditor VC Vi- i* is’ef Jill Q- 'A Б c u Uwagi
Homańak* cała ь 9 •ift 10
Hululcze n 21 Я6 411 24
1<3г>кгітгп)сігді> pil. ft •4 b 40 1G
ГЗ£коѵгяХІп£а AJ. 7* lal 17 Г6> n
[pański* 9* 21 .13 4<1 1? [Хвг* 9» 0 5 40 16 Jkiaaka 9% IG J6 46 26 Шеек* Г» 5 b 40 16 ImicHOsk» 9* 5 b 40 20 frijjnntkn 9» 4 4 33 4 fruiw ody.ka 9t 21 .17 – — 11. V»’*Tf2, fnuwrocłuwukti ft 16 16 4(1 IB Canty tuck a 17 la 24 ав 10 И. Jn^alldOw fj 16 16 40 20 loiy ósemka •9 Й> Si 40 14
irlaodłka И Dl 3a 40 17
Twicka 5 9 40 2ft
iTZCnlcka ff Г) 9 40 20
[врЪсШ ь J6 Ifl 40 26
JnbfoDav.’Mka 21 a? 411 13
JadiuwiCia Stun- ft Ь D 40 lG
Jadvweka h 3 w 40 15
.faglellorska 1-13 -i—-a. 3 34 40 15
•» 10—ЗЗІ24—Ж 22 34 40 14
JaRodsl^eita cała Itt 1Й 40 26
Jaki его weku II »ł IB 4<1 7 jB.k.ubowęka 71 21 •IS 4ft 17 Janiicblrkn »l И1 J6 10 26 .Tonn Kazimierza 16 ■lb 40 22 •Udo lit 16 16 40 26 Jaoioówka 21 .37 40 24 JaokovruKa 13 2Г» 40 2.1 J.’uov/iaeka 5. Г» 40 ie ж JeiiOwRhn Хя. Залиигп Кн. Jawmy .1 u ГО С i гп>кв
.Taro newska .farifbuUi^o Ad. JaicJek JaeJnleek*
Js«nn
JjjBUodvroieka
Jeatrz-jbaka
Jaajuftska
Jłiworr.^hnlta
.Tylicka
Jrdwłlmicsń
13 —U)
— 18- 90 « »l П
Г. Л ł Л 5 ft *2 20
1Й 10 ад 1Я
«9 21 Я 7 ад 2Л
*7 23 as 42 J7
21 3? 4(1 2Г>
19 23 аз К) 17
18 es 40 23
i« 18 40 9.1
a 22 ,14 40 14
3- 'A 2—IG. 10
27 I 27; 23 10
m
i
31
25
8
J«0!inka Kdurarda M JG IG 40 26
Jnlonl. owaka » 21 33 ад 17 Al. J«roxo3ltii9kk l ЯЗ – 18 13 3fl 13 ПГ> 73 — 13 98 30 К Ц 7?-127 – 1) 25 ЭУ I) Щ – 2-3G 10 10 ЗУ 10 и – та– 8 3 38 3
ff – ;SCi- ftfi 14 15 38 С
J galeona c n ł R 22 35 40 14
Зеаіоіадтса 99 31 13 40 11
■JosiorabBkkeo J- 99 t« 18 40 ж
OmIOHIR t* ó 8 40 21
Jezuicka 99 1 2 38 1
T.T. Лгля ** за 10 40 Ч 1
JędrjcjpWNisn 19 21 W! 40 •24
JnAfiypra 9» 5 (1 40 21
10’22 40 20
205
Krxwa ulicy NUi iilopo- r7jr«H Іг>- W- rs?ilf ii СИ лс-ѵи* ngz*j . КніІаПг W V .< |і Й 2BJ’: ił X ’? Г. X і JorrtnnowtVa <: а Ł а 18 12 40 23 J<1«r]awI Г7.П n 8 зг. 40 IS J<1li«fOłCBka 21 ЯГ» 40 24 JnjjanoWaka »» 23 я? 40 2S Jur^tnaa Edwarda n 16 1« •30 26 Kacia 16 а 39 3 К r1c*b>r 21 63 40 17
Knliukl u-1 iiCi«2 ііоГ-іііС. 19 ѵ> •30 7
w p«>jnRlnła J9 2S 40 7
Kalinka 1 21 2 ЭК 16 23 40 23
9 nCiIfiPtnło. 16 ЗѴ 40 23
KaJwajyJskR С Л ł Л 16 23 40 23
К аШагуЛвЬ a Я 3tt 40 IS
Kamedulrtw 16 16 40 26
KuO”iJcni«Rkn S 36 40 IS
Knmlonna 22 37 40 14
Komienoe Snliddkl г 2 39 г
Kemloukowbka Ś SK 40 is
KanipiaOw&ka 4 4 зи f>
КвовЗОлй 21 33 ад 17
KttUioweka * 16 10 40 2fi
KaoOUja 1 4 :« 1
КарНиІПВ. nit>p 1 2 30 1
— pan. 2 20 Зи 2
КарпсѵЛйко u а 1 а 12 Эг 30 12
Кв.П:07ГиЬа И 21 Зз ад 17 HarllńKkit4’0 И )Я 26 ад 22 Karłowicza Wlecą. 5 6 ад 16 Karmel скб l-. 4 — 17 22 да i KaraJkowa 11 2 Ił 2 Яи 17 2к да 3 1 JO 2-44 11 10 40 6 n 21 53 46—Ob 19 10 40 7 » ;.5-ои 06-7U 19 31 40 7 01—7» 72-Ой, 16 31 ад 3 2«. Килгл 111 lny Numery ulo;x p<- ПГГ” 1 wrH’ Р-Т if =>Ч R«1 ►ki1 9j.i3 -3 i 3 rr nV. iilr i- Cj І! C ŁJ Сь 5 n 3 a л l?W«l
Катлхп с. а I а ) 1 ГЛ j
KarpIńKkiojjn «1 Ifi 16 40 20
Кагііжки ftf 21 nv 40 19
Ke&km3aw.-i si 16 16 40 26
Ka&i>ruwicxa J»nu 16 16 40 2Я
Kifcilć icjtcu J i 30 1
КавгиЬйка и Ó 40 2(1
KMowIcka и 21 «3 40 1?
Качгліег.и w l« 10 40 26
Kawmn и 21 ЗЯ 40 1?
Kawęczyńska п .4 Я6 10 ID
PI. KRximinrr.n Wr, 14 1 Tj 39 0
Kaiiniiercowck» Ó Ó 40 1ft
К^коІсѵсмЬіі +• 5 41 40 21
Кцізіа •• 0 40 21КГСІ6ро >J in 31 ■10 7
Kfpti* .4 54 40 19
Ketr-ayAelta Кккіело *• « IS 21 liS SKI •HI •K1 23 17
Klnjamtn 21 s? 10 25
Ki nieukn *• D r> ■10 |6
Ki Іріпккя »• 10 16 40 26
Kijowska и 3 66 -Hi IS
КіІіпикіеко *■ 2 30 50 2
Ki Łowicza Ая Jriej и г- Я s 40 16
Kiw^raka и 1ft Ю 40 20
Klaryaćwbka * !> 0 40 2d
Klau 16 10 2ft
KkrneotoirlcfcB. N 21 36 40 24
КІОПО0ГЯ. N JO 0 40 0
Klonowicza Snlnist. 10 35 40 22
Kluczewsko *• 10 26 40 23
Kfadowufcu ** 16 16 40 26
KłomniCka И 16 16 40 20
207
Nazwn ulicy Wnmwy iilo V* ь pi-i ły’« C, H 2« ■* ł nif:p. I — 4 4 39 4
и — firirz. 4 2 39 4
Kmlkii f. a I n 21 67 4l> 5R
Киійіиійа 1ft 16 4fl 16
KO^JicyjUA 21 на 10 17
KobleJeka Iff 21 нз 40 17
Knclianowsklcp;» J. 1* 16 25 40 22
Konhowsl; jcpft W. и 16 Ю 40 26
KfiJftjown J- я – U 2S 40 6
1* pOXh>t>T7.cek«t r 16 16 4ft 26
Ко’ллі> j&ka Iff 16 25 40 2Л
К Alow A 21 27 40 24
К n mivttowa ft Я 30 a
Кошигякл 21 :ta 40,17
КолигъкіййО 'ff 1. 4 4 301 5
Kondrsiowfcia L- 1. 21 67 40 25
Kunduktorikii 6 5 40 16 KoDfedei-neJl 1. 16 16 40 2fl
Konińska 16 ifl 40 26
KcDi>p»elsn ГІ r.)>. 1 — 22 40 14
pin- 22 67 40 ■ 14
КпппрНика «tain Tff ГІ 40.20
Konopni ułiifej »* 15 17 30 1.1
TfonAlaocińska ft 5 9 40 20
Al. К Dooly t ii€ )i – 16 16 40 26
Knuwiklojska .. 2 2 39 2
Корсика .. :■> 'J 40 31
Карлпкпйк* »* 21 33 40 17
К opei’oikn 1′ 15 Й W Ю
KoplOekn I* 18 25 40 20
2Я>
ля О с- с> о о о £»£:. Е. 2. *. * »Ł« 5‘ 5. сЕ» э> о [ К 'I £ 'О Q С
„ IT. и.» и-
Z £ 2. «
w ІГ « •”
. V, «
С* С гг =° *■ “” £ w *S i , Й- * «1 г ’ 1 «1 2 U 3 „н * ,■££ 7 o S?s К- і к» -л- •A i
aa”^-X’OCO …..– ^ rt 3 *- -c> rc *D •*1 г = i Ti i i i . ^ i ? ЗЗЙ$£ » г» Sf * 1
и ц. >-« •-1;> ro -* -* гсь-гѵі – rZ> ~ ra ^|Ь±гІайКСС-»»^нн«й–О0(ЛУЛУ-инѵХѴ,-Ѵ<лс!ін ОіЫхЫ t«iu tofqds. ч ’•-!’ rocJłCi-■JO <5 и ІЙІ* л?*г fefefeg ś ё ssss® & s s ё ё ££&£ ё йййіё ё ё ёёё ё ё ImOjO ęhnm – 3 r> » s?^2 83»S5SSSS-K«lSi = ^ Г iilT1 Р ii 0>
cv
9?
o
*>1
C2
*
Al
3
1’RIWR alley Num К ІЙр- ггіііе Г r.ry I’»- 1 recite –l Щ i’ ІІІ Rtwir «
►• ЭЦНл . Рка-Зюіеіеіе 1- fi i 21 3» 1 it-2S – 12 20 30 32 as- ?тз — 12 32 39 32 II — •2 1 24 3 ft — 4—7X1 1 1 :« г 70-© — 1 2 Sfl l Krakubr С < 1 в 21 37 ■10 25 KjRRlcklefto !» Г) * 1« КтвккіуЛакя If 12 1» 39 12 OEirtJ Krasińskich 12 20 39 12 PJar Kr*Blfifl>:ldl If 12 29 3ft 12
КглаІликЗсЕО И 16 1 17
Кгамьаѵѵгкіпуо fl lfi tv 417 1
KrBloicka ) 21 33 40 24
KrechOwiraka ft lfi 30 40 2fi
Kredytowa 1- !ł _ 1 21 36 1
poxoelate 1 27 ЛЙ 1
Kreda c a 1 a 5 ft 40 JH
КгзЪвка Krochmalna 1 4$ 2 4Л 21 i 3* 7 40 39 17 n 1
53 «5 4.9-Й2 141 7 39 •> 1
67 -75 «•-7Я tv 39 39 7
77 W «1—M IV 15 40 7
Kramera Marcina c a t a 11 25 40 и
KrońuJcsk Ik ar> 10 23
К row Ir :t 34 40: 15.
КгогплвЬп s 0 40 19
Królęwtaek* 21 40 16
Kr6|rw»ka 1-15 I I21 ІЯ зя 1
If 1? 35 — 1 Sfl 1 1
2)0
N’asv?R ulicy Nun тлри- fiyiti ICtJ’ рд- Г«УПА «2 3| 24 B«ir.T ClfićU. Sq4łi(/r. *v;-ja h\hi SJ *1 S Я 1 a v £ •d i o Я Kr<3 lewaka :t7—r»i a a 38 3 W —. 2-Й 12 Й SO 12 iirrtlikowaklwo t a 1 a 10 10 40 2ii Kratka _ .1 so 4fl 1Г» Krnc?* 1-1Я 2 tfl ir> 22 03 i:t W lj-яі — j» 28 S3 18 и 'іЕМйл a’i-.ii) 13 13 su 13 KruBwlcka n a 4 n 16 31 4 ЛП{|. 11 12! 40 11 Krzywe Kolo 2 2 38 2 KrzVW-ІпяЧа 1* 21 37 40 2J Кг.інѵегбѵг %t t> Я 40 irt Ккііі^фпэ •> 15 17 30 13 КиЪіскіейіа Jakuba 1 111 16 40 26 KutEawikB rt 21 a? 40 24 Kajawaka n 5 8 •10 16 Kuoie-cfce T* 21 37 W 24 KlipJeck-o 4 30 30 4 KllTjdeweka ł» 21 .77 40 25 EutQCiWRka 21 sa 40 17 Kwatery Gt6\fcl£ 1 и 3s h F.S P g i 5: ijlj j § й Lcazna 1—37 7 1 12 39 321 3f> 77 — 17 22: so 7
1 79- 97 — • 10 22 so 7 И 9B-m Ю 31 29 7 116-III – – . 19 П1 40 7 — 2- 2ft 17 2S so S f| — |Kl—B2 17 22 so 3 1 — 64-1M 10 ■іг 30 3 41 — 100-1IB 10 31 3ft л II — 12D-H6 10 :u 411 я Lerna c a ł fi 16 to 41) 26 Letnia 22 S7 40 14 Lfiwicka 5 5 40 13 LewiczyflaXa IS 2Ó 40 23 Lovitu Kin-ole ie 10 40 20 Ledika H 10 1 40 IB
LI’oewt.ka 10 1ft 40 2ft
T.ibcH* • 4 :i :« 0
T.i rixb о t 2J 37 40 24
Lig-nii&a 1 IS is 49 20
Li|[i>i:Xa Ó ft 40 10
Liniew экл • 13 2ft 40 22
Llpińuke 1 10 10 40 26
Llpoowt-ke : 21 3ft ■w 24
Lipowe У 1 1 SO 1
LlpaX* 21 os 49 17
Lie* К nii IS 16 40 20
L’l’XiW :,k n * IS 10 4ft У
29 co T.jutupadtt • 10 0 40 9
U-ел l.iu loped a ЛІСР- S—S2 22 34 ■40 И
ppzpijinfc 22 40,14
Lialupadowe c n } a IS ; 31 40 10
LSUwul.a r* IP 0 49 ft
Uwjecka H 21 sg 40 17
LlwaXa 212 r 2) 37 40 2Г»
Kazwa ulicy Nnmę#y nl#1iy- |l«> ГѴЯІй t’Jitil <4 Э ” – К •- -О ?г :с Rciwir ShTWjt w W-Io ia 2 g * 2 .1 3 Z В c “ л 0 1 O U Uwagi LiŁbC-fioka 4* 1 a 21 33 40 17 LoudyDeka 1′ 21 ЯЗ 40 17 Х-окііяйвкА •9 и 0 чо 20 Lot» рулеѴ в 19 21 as 40 17 Lol гіІеСтга 1ft lft 40 2rt Luhintowaka 21 33 40 17 ІліЪияг.сггика •» 2-1 aa •10 J7 Lulmrkiagi» 1- 15 -■ •1 3 3V 0 »» 2 * •1 18 33 5 *» — ID-21) 4 30 33 5 «» рохояіьіл і •i я В r>
Lularlgka rata Я «Я 4 ll 10
LuhicB^ri^Bka »» 21 »я •10 17
Lubinlcr.V л ** 2) 10 17
ЬиЬкаляка И J У 40 20
LubrknieCka И 1G bj 40 да
Lubuska •V 1R !45 40 да
1-udua И 1S 1? ПО 1Я
Ludowa It S Я 40 13
Ludwlcka •У 21 33 40 24
Ludu’Jkt »» Н> 23 40 22
Ludyuokn к? 21 ЯП 40 17
ІлівІОркп 21 37 40 24
l.WKWRiB t -17 2—12 11 И 40 Л
’1 pi>zoata!o И 20 40 U
ВІоц- LniJjTBtawa Г- л і в 11 » K> 1)
Łamana 11 3 № 40 10
LB?.CJOWka 13 23 40 23
1 «XlQnkOKckn }І 111 17 40 о
f.t\C7.nn • >* 5 0 40 21
І.ЦПЛПЙПІ я 10 10 M да
LqkiMiiiisk* 1 21 37 .10 да Łęczyc.ka И 11 2Я 40 п JLucbuwaka a ІН 10 if 213 Nn?.xa ulicy XuiTjory о>йри- 11»- нуль /гула Ct O'”, 1 ■> i ■: „•0 55 Rrtfl/ ЙяНѵііг. W W-ł« liii cl £ 2 i в Uwagi LomlatWka cała 13 te 40 Łoruotcka •• 6 0 40 id ł.omFPeka tf г « 40 1*
к Г9Й 40 24
l.utewskn 21 гя 40 IV
2.ow;nka 5 ó 40 10
Łucka — I 2-50 H H № 6
I* u lei». 1 — H Ib •Ty 6
f-l&nelftBkicRP pozostałe «»! ” U 23 19 Л4 39 10 8 14
J.uklakn 21 .12 10 17
7.іікглсякя 21 MS •Ki 17
f.utyckn 91 r> 9 40 20
1.укар<1гг-ка 1 21 S3 40 17 Madalltłaklcgo b 5 : & 40 ! W Madrycka 11 21 :3 40 i w M^clatrack ii 16 16 W .«« Maynuuzcwska 99 Г» ’ 8 W І» Al. Я-ЦО Maja lliep. — Ib 1? 30 13 a» — ! pan. Ib 24 30 10 Majdan яка cała 21 зз 40 17 Mniowa « 21 27 40 25 МвѴсиѵѵгка 21 3» 40 17 Malborka 9f 21 37 40 3t>
1bJ«*wb):Icr<> Ал *1 b D 40 18
Mała 22 34 40 14
yl,MRłn«hmvnkic(jo Шер. – 1 27 30 t
at — * рягг. 1 21 ЗЯ !
Mafkirfnka cuts 21 :*E: 40 17
Małogottka *» ID 16 40 26 p. ѴТлпг
Мвг Celińska «9 21 37 — —
MarCiokOwafcleGO И 3 34 40 10
MarlampolskR n 21 dV 40 25
Marjar-8KR uieji. — « 14 •33 8
214
Naxwn niter Knit Kingo- iary Pfl- rxyt.l* p3l£й ъі s6*4 ~ *-.W V ? И ~ — г 5 ig-v mii it 0» ХІІГ Ma U a. 1 1 * ІЗТАЙІ
Mnr]yi9bft ригг, 0 0 «1 0 MnpjcneL*dt r Q } a 1 г го г
Marji Kaijmlrry > in 16 40 26
W3 d. MnrkJf:orlp?n r i l m 1
Vark&rtiefja Han. *1 in ie •10 26
І1пгко*-кко J—и ■i из a ad w 10
ft liii. 1 V#nn$M & 3o 40 14 Meresalkowaka 1 57 — И u 40 К ЙН – 4ІЗ и 2П 40 11 63- 101 и 26 SU и )l 103-121 я 6 г 6
It 12* 163 « b за 6
It — 2 46 W & w 0
|l 4-9—-Vi 10 23 ю 0
►- — W-414 1C. 23 so 13
II — Ort-do 13 23 30 13
42-0* in 13 30 IS
•> — lOtMDI 10 10 за 10
— ШИЗІ 10 27 за 10
_ 136-164 1 27 1
MsryjoODoka c. a ł .1 10 Ш •Ki %
Магулвгкі Ki Ш 40 5П
Maiywllska ■ 21 37 4 «1 10 10 40 26
Mleazka J 21 Як 40 24
M ędiycLodika t W 1k 40 28
Mlęd*yoa- celowa * 21 a’i ■W 17
Мірцііутискп 21 33 40 17
Miła )—2y 4 30 rta1c IG rn 40 :t
Młyokowaka r. a J ri ІЯ 25 40 2k
UnUscvk •» 21 за 40 17
Mn.’hnnr.kjn^a 13 20 40 11
Mriizyitto id lG 40 22
Modlińska и 21 37 40 ifi
Modizajontkląj >• ІИ IG 40 28
’ m

Nazw* lilii:!’ Лиг Шяр j- TXJ ЬІЙ и>гу ря. гтуя^й ■ 2 Р ш ?4 с -V • ЭС ІІЖЧІГ ЙѴГІЯІ, ЗцііьСЬ. w W-U i 3 La г С ЗІЛ~ О. ь 1 3 О X
MORiftlufcka г U 1 В 1В 2.4 40 2S
M<>ki>lO»ukti 1-J7 Й—10 II 11 <0 31 1ft-Я? ій-йл 1У 9 40 9 И 3B- 4S 2В-ЯЬ 11) 23 40 9 п і7-7ЯЗВ-в2 10 23 ЗУ 13 МпѴгп С * і Я 21 3? 40 24 Mi>f iławska 1Я 2Г> 40 23
М ооіііиккі м 10 27 SU 10
МОгии’вка 1 И 10 411 20 11. ЬЬі-акІе Око •а 0 9 40 10
Morszyfijk* уу Л 9 40 20
Slacje Most я э Я4 4ft 14
M<>9tOWfl уу 2 2 SU 2
Митхяопом’йкл 9* 1* 2?. ■10 Йк
МЛгІяІачккп ГУ 10 19 40 20
Миішикгі 1 1 39 1
Xfurjnawt»ka 1-21 – 4 30 39 4
Р029ВІ! 4 •1 яв 4
X’]. Мисбос-wBkJ С. Л 4 л * 4 Я 9 4
M и? гуОзка »* Я 3 40 Й)
Myclol skloco 21 а 40 17
Mylna у 37 а 39 3
My iłowi uka 9 іе і<і 40 20 Xfyaikvwaka ч 21 я? 40 24 Муяхуоім-.ка ч ‘п я? 40 25 Myśliwiecka 9 19 17 10 9 Ha Bateryjce У ІН 20 40 23 КаЬіеІакя У 9 40 20 Касгаіпікс^к» 2) 39 40 24 ЫяОгйасгса 'J& ’»i:linJi.Uj 4и Ru(v>Zkrdb. 0 9 40 21 powalało .1 17 40 21 Natlwllłlaliaka С ” 1 и 21 к? 40 20 Nbtluwa 21 :У0 40 24 21? Naswa ulicy Kun rtlApj- MJTłtC ary pa. J>y rt sz 4°. £ w. 'iii] os ? В Kle *u. |Г.Г. je II Ol • c s К В it Uwagi KakiH&ka С Я 3 * lt> 10 40 22
Nłi]»bl 1 я – 12 25 39 12 • S 2ft — 4 1Я 39 4 – 2—Я 12 i 39 12
— 36-24 4 2fl .16 4
Sl-49 2tt—IZ 1 30 as 4
Nalewki (kremy) c a t a 4 36 39 4
К» tęczówka c a l a
^вшІйчглікоіѵвХ” 1-5 2-4 3 Si 4« IS
7—13 – 3 34 40 И Р0?:«жіІ0 22 34 40 11 РЗ. МпроЗеолп nlęp. — 10 27 .13 10 • 2-o 10 JO 36 10 Wartime — t>-10 10 21 36 Ю c a ł a 5 6 40 16 5 5 40 16 P|. N’ririltOwIcLfl IJ 25 40 1) Nan>’1»««kn 21 ae 40 21 Ип<.1с)ик» 21 .is 10 17 Natotinoka 16 8 40 9 NietiorowKka ia 26 40 23 Niecała 12 20 Ki 12 tUadotrayniekA 23 30 40 21 Nid<60fka 1« Ifi 40 26 tljeH0i6\»8klBg0 1 16 16 40 26 Nl«-kf«Hek 21 ЯЗ 10 17
Nieracowlcia 1 U 2-12 11 26 40 И
13 ,46 — l« 26 40 23
— i2a К ia 19 40 26
NięjneJiaka Z Л ) ж 21 37 40 26
Nio miro’лика 5 9 10 20
Al. Nippodletfłoflci 5 5 10 10
Niaporęcka 22 06 40 14
К5»га\$вка 21 07 40 25 Kitówiettk 21 30 40 24 216 ? л Z л-Z z С ООО f. Л Л Л V ООО
|Г Л .І
у!
I»*
S3 I К-Л
о
*
I* •
м ” У
“ (К
Ł £ Sr
р>
Й
І
Ł.
6′
Z

4)
о.
zZ ZZZZZ2Z ое о © о о о с £•« Л Л в Л -1
ч Я • – Г” 4 О., „
5к “5 з
££?-
по 2.5″
О^рэ N»
Й2 z
р
§
CC C.I — М у%
Л I I I I I I nl I lo
«0 ^ч^^“—
ZTgr^ssss^s^iiee^ewetoSgssssssgMasss^.5- S й »- СЛ-—
. • 4 I I . * 1 J
-j ►- -ЧІ rn ij _ -<5U ^>1 ЦіОО^-! – – * j *
?* 83~ ^ N I I J S3 2£ё ё <» I I £ -3 Kin
?I
z
c
Ć
9
«SS52S. і; u> tc £ *■ £• * * W W 9SIOOO(COIOOV« O^ioSE
oadiioi S41I0
f.irnrtx, W ST-1* H«b” J™
Ш*>6$ ^ а^з ®
—— I « с и *
|fii- I ^ а « П ІІГ>ЗП . Л “
H-* .— гЛ
^ <X –Ю^ингЛ <ы ćr-Cl’ in>ł й М ►» Л Ю»)’! V1 t*
X*omlc”f|jl !\У
*
к
Я
tl
с
fc
•°Ч
ЛЧ і0«В|шЯ
рЦ2^
J * ■cgin
»l Л •’■ip-i!)
ПР*Л |”r»p?n
v’/M’ — -4
FiF:8^ Is Л '£• -.£• v — <£» X. -r ~ Д іЛ £■” SO ■£ IT. tz t2 «■> ■=• ^ ^ 34 Г? СП- ІО £• Л ~ Й 2
— cr; нл)г;з:нн^ H r; fg H-H-oj ^ :>j eg t H- К Л Л V- С T- л rH Л-нЛт-ł.- «IC-t P^^r-r- (J: Л ЛЛ^и; cr <£ V v* шч^чш-іг-^чг. OJ Г-J ^ OJOJ ~ 04 ~ ~-4 П rt Л. I « Ш к >4
I I 1-2 I ic &«
„53 3 ^3 • * • *——— * *
ITI If I«
„TC)łfl
f I

85Й
IMI-,
_^ss-
'Z£br.«
1 Г M °
— ЭТ C- TO ——
I I I
6Й5 I ! i –o
&
4
5
к
c
л
a
*
•а о
Sr?
4*2
о □ 3 *£-25
« ,
-» J
«л i«
с л
uc S£ oo 1 s п! •іоа •S о II із f* .і 1Ы8 * . ^ • с «Л *0 с-О « & •“ Sk«2 •к|^| * Ł >,.£ “С £ 1 я -«% £ в Л ж £ . .|-Sis1i SoEtiS x- £ .3 .л /=■ о £-с Т?С Ы »М U О СоэооОО оссос оссоэ оег с ■ р та J 5 ! I з J 1 s 3 j : : j : ^ : 2 : J 3 J : I : : J гй-а’»–кмомсо, «$- •— -J rc ;c ыь л -J ■ Сл H- CD Cl S5®8feS8fefeS&SŚ$$&Sfe65S£8SfeSBSSlS5 И «MIII -flSasM » i 1 -łt»<Ł’H C= o гС-’^>-вЬѵ’Ю to’*HlvCvWrAtvMMr”’“f,arviu’f^‘”f,:i“lV^‘^ . . .A
4
3 i
□ , Ł*
С>г1гіхІн> ЙціІ-о Лппіх. * W-iC
ro;>,J »]-d: зпОкс .ал ,
e””u-
* jJ|*o»io
sH. how
’ * * І-іідмп;
•»3-М-“ tiKPŁI Я*’ l”PPU . Z
ь sg.
V
I
i
a;
г «
я ** o”
■»1С-»ОСОС’3;г-г-<«<СіЛѴЛ»Э<2.|ЛС–СО t- I- О’М |Д ę. -Г -ч lC> <с if 3> ^ I»
— — ?5~~ ” НОЛ-ЧСЧ — – ч « « « т. ЯЯ-і-_______” —
'«§ssl3995ąe3isiśsg 5Sit55535S®SaS3Ś3 ай5 8Я5Яаа*”й5Ша8%5£
35 *- 01 — зЗ «— *— С Л ^ X Я<£»‘■’J *- « нн»Л№-иа Л —®®Ч>^Ч<ГгО:н г ?J ^- СЧ •-» Г-1 ^ 03 – *-« СЧ *- lNN т- С4! •-« ^ ^ — іМ 5 U
О* -< • 42
со Ю Г- «•« н I I i I Т . 5 *
“sks а-
•”а—— . в
СО Н л.
*? I I І£І I °
! £• й
к
*
ю
0
КГ.
ó> а ■£
1 s g л?: •л V с* —
ills
оооо
л
чл
Л 2
л І о
г £5
5 * о Cdi. а -J а а к
2 * Д > 5 « о «-Й р 'S.S -іг£ ^ j Si $ SS2££x2£«^2 «- w* ^ К г. > э О
ваи«»іяаі)«-й?М^
СССОООООООСССС
a
л
*
0 3
і * •« S’? 5
й 2 -и і? § -к.« 2
с с с с
аЦОоНЧЧІ
& А, Д. О. ЙЧ U pa А. Гц
ч
й
с

N
«79к
Na2v/a YJlicy Кшиѳст •J1 «■ * RAwlr <(Uk X\4u(jr. w W- « h’ti Ё в S-2 O. A 4 І ■ E c ж nl^pj -Tzynte c- ?Г>ИІ* if oo
Гагу* owaka <• Я J а 4 .1 39 Ci
M. Paiysowakl i 1 4 30 3
Paelera ■ol&p. 11 2S 40 11
• — par?. 11 11 •tfl 11
Pawia 1-10 17 3« Я9 ■л
• 21- 37 – 37 Я ЯЯ •л
. ю m — :t 3H ‘Sa—m •1 if> ЗУ 5
— 36-102 4 3 30 5
Paw-3 owlcka a 1C 16 40 2S
РІпвеггуйіка ulep. 6 5 40 IS — par*. 5 * 4d 2ft
Pisakowa c n \ Л 4 4 3d s
PSaatOWa it 21 Я6 4(1 24
Piechoty 1* IS 16 4ft 20
Гіекві-вкп n(i:p. 1 2 39 I
• — I Pail- 2 2 30 2
Ploflk Р«якв C 3 1 a 10 1C 40 20
PlWJCO ft 2 2 30 2
Рілва X) ] 2-K* IS 17 ЯЭ 13
Tl>-2! — 1ft 23 40 У
■2;-к 11 20 40 11
12—St 1ft 23 5Й 13
— ЯВ-вВа” 11 2 6 35 11
PIl aw sk a 1! й I a 21 33 40 17
PJJlekp. ft 5 5 4ft 10
Pi- PU&HrlBklCRD J. it 12 20 .4» 12
PlnCLOWBko И 21 ЯЯ 40 17
РіПвкп 1 21 37 40 24
223
Яогя-я oJJc-зг Киліѳгу nfmjin- ря- , гхуИ н rxj а К 1 pĄ l* , * i* ■iZ cip ЕнпаІІг ч 7C-I, 6* ІЕ |S ?£ P’S CL e_ 3 i 1 о *
Plc-oler-łka і: а ł Л ni 16 10 ад
P5ci1 powieka • 21 аз 10 T?
PlotrJcrtKBkB lb »■< 10 2П РІГВГЛШТІСХ* 0- • 5 9 Ю 21 Plwim 1 2S 2 Глі 1 •2 30 1 2? • 5.1 Я2 – -И 2 2 no г PlUtlOWa 1! а t а 21 37 10 24 Ріаіѳг Kioiljl • 11 20 39 11 РІ*ВГв\узкв i і:Г 15 17 30 15 Piecka 16 ŁS <0 22 17 4П IR 31 Ю 22 4&-Я5 — 16 33 <0 1ft — 2-1 ft J» IV 40 7 — 1B-2S 19 31 40 7 — 30—7l> 16 31 40 3
Ploibka С ь t a 16 U5 40 26
PIowcp 1 21 2-1 40 17
PJncn а 1 11 25 40 11
Ріу^іабикп 1 s « 40 1ft
РлЬ<1Г.ЧІСЬ T> Л 40 16
РоЬоівпвка 21 37 40 22
Pnrr.obulj 10 16 4U 26
РоЛлЬОціѴвЬ t is 2 10 S !> 40 21
IS- С<17 ” T> R 40 20
ригикілір 12 ft 40 0
l’0dcj»Biy«9liicco Р. łl t n 16 1ft 40 26
X’odertreVa * 5 ft 40 20
xJodh піелкя 31 ЯЗ 40 17
PodblJi9ka r> ft 10 20
Podtask» 3 3b 40 15
Po-ik^nn lb Hi 4(1 2ń
Podokka 21 35 4(1 17
Р<і<ЫізгЪі6вка uięj>. — Я Я0 40 15
pnrz. 21 33 40 17
Podhale 1 ft 2-18 1 2 30 1
m
WYDAWNICTWO „KSIĘGARNIA PRAWNICZA1′
WARSZAWA, SENATORSKA a. TELEFON S1Ó-50.
KIESZONKOWA 51BUOTEKA USTAW
'Ł.
]. Untnwo с ся r-ry l ni a n funkc jon arie ozów państwowych i zawodowych wojskowych. 3.—Ustawa □ zapohiegomzn npadioici. 0.50
4, Lfetawa л państwowym podotko ргишу-
sdowyra. 1.Ó0
w oprawie 2.— 4a. Rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatkn przemysłowego od obroto . dla drobnych przedsiębiorstw. 0 50
4h. R остр ШЧ d ze a ie w sprawie prowadzenia
badania i oceny ksi^g handlowych. 0.50
IS. Ust owa o ochronie lokatorów objaśniona nrzeczniclwcm leby Г S^du Najwyższego. Opracowali: h’. Mejezzoo adwokat i N. Kot-fuid mgr. ріаѵ. U—
w oprawie 3.50
óa. i4oratorpjm mieszkaniowe, OSO Ustawa o ulgach w egzekucji sadowej przeciwko gospodarzom rolnym. IHI>
R. Przepisy o kosztach sądowych. 7est«wN I
ŁŻńfowIdzem opotPxyl Pr. W. iTl.ittp. 1 30 JO. Kodeka kamy z 1M2 r. Prawo o wykroczeniach i przepisy wprowatfaejac» kodeks karny I prawo o wykroczeniach. Opracował N. Rolbtd <01е 2.—
IJ. Przepity о роіЦроквдІм ećzckucylneoo władz skarbowych. 7w!<fw:l i akimrwi-drens opnlrAyl: Dr. V, Itekajtlu- 1.—
w opz*wi« J.SD Prawo wekslowe I Cieków» objaśnione o-rzectr.ivlw«ni Sadu XajwyiazoCo Ovr-s-cowaJ Jócel Izydor Ke/cbwg ad wokal. 1.00
w oprawie 2.20 Ustawa O Kftjwyżaiytn Trybunale Adtnl-
■istracyjnyBł. 1.20
Dalszy cŻ4Jć oa odwrocie.
WYDAWNICTWO ,rKSIĘQARNIA PRAWNICZA1′
WARSZAWA. SENATORSKA 8. TELEFON Ы6-50
KIESZONKOWA BIBUOTEKA USTAW
Zt.
14- UatftW* O wykupi* gzualdw, podlegają у ѴЬ ualowi» ж przadrolucio Оек/рлу ilrobnyib dt ito*iiwCńw rolny cli- f>$0 Rozporządzenie (i zapobieganiu jhutkoni
irudnoic-l płatniczych w rolalclwie. 1.20 Uyiaw* o utworzeniu urzędów гоі|«якгкЬ
•ІО арі-йЧ’ majątkowych yosUdzczr gospo-dnrnlw wlejaVicb. 0.80 Prawo O Hcbwlc, Opracowali; А. Втайг
ri>o i Dr. Sr- Ge Urn lar. i….
w oprowic 2.O0
l$. Zbiór przepisów o «lowarzyszcalacb, zworkach zawodowych I zgromadzeniach z dodaniem rezporzadaed wykonawczych 1 okólników. Оргнсоѵ/яЬ J. Oodxjricwikl. 2—
w oprawia. 2.ѴІ
20- Samorząd lerytorjalny, Ustaw» * Jn. 23
Ріягсй 1032 e. o cX^av’Owcj zmianie ualroju samorządu taryloi jalr.uijo wrz x rozporządzaniem wykesraw cxem, Opracował: S. Iwanowski adwokal. 4.5/1 w oprawia 5.23 21- Kodek handlowy x dni. 27 paidzieruiliti
133 r. oraz przepisy wprowadzajucc i skorowidz allabetyczny. w oprawie 2,— 21, Prpwo o «pólkach z «£raiczoay adpo. wlcdzUlaoacf^ X Ілій 27 niidzicrnll:
1933 i. J._
w nprawic 1.50
23- Kodek» zobowlazah ł dnia 27 październik*
J033 г- or»e prcepUy wprowadzając* 1 eko-KrwjH.j «ІГиЬеІуѵтпу. 1.50 v Opntwjz i-— UsUKR O CM»!* pracy W przesyle t knedlu. 25, Usuwa o urlopach dla pracowoikdw, za-tT4dn|ooy«b w ргістуЯ* I handlu ♦ H*»lr О. Numery <ХИ>. ftąrtaflr aj с Naiwa ulicy – f ► w W-le 17 п>Лрм- -ѵ S? ас Ś2 Р F I e»7«to Ttyito 1! Іі с с * Рпііхяіе И 2» г •20 ПО 2 ~ж fil) SCI 2 fi не fi Pogodna С П J я 5 Я <0 Jti PogonowakieRO Pokorna r> 9 1ft i Ifl <0 90 ■М 4 Pokucka >1 •21 39 40 17 Pol* Winocoteco • Ь 5 40 І4І Pclcnka fi! 37 40 24 Polkawnka г> Я 10 20 P<)Jua П 11 40 а Pol&ka у Ь V 40 21 Połaniecka ч 1ft 21 40 •23 Ропака И 1ft td 40 •26 Południowa 21 :ѵі 40 •24 Pomnikowa in 25 40 23 Poinorako у 21 ет 40 13 AJ. POoialownkiegO яіяр. ІІІІ АІЛвІ. , a ж 40 10 • poroa я аз 40 15 • — par* a аз 40 !7 Kunicka с » і я ia 2 Г) 40 23 Prime м/l глк i t 21 36 40 24 Pdprioezoa 21 7 40 24 Роаеіекл ч 21 33 I 40 17 Potocka lfi 16 40 2Я Potockiego Jgoac. t . 15 24 а» 10 Powąikotceka 1—15 4 аі 40 0 о- 2-.40 i 4 30 3 пэіонШе 10 10 40 26 Povmtfiek піер. — 5 0 40 ап — пагг. 5 9 40 21 Рогііаіакв с а 1 а tl 26 39 а Praia low aka 21 а? 40 24 Ргаекл • 21 37 40 24 PraluliŁaka і я 21 В5 40 24 L’v«g[ 18 та о H«»lr i Nucućry as *CXpU. жщмЛг s Увхтга ііПву ■ z * W W-t* c « Uwagi pa и л-^fy В a •-2ГІГЛ 1 Ti «яГя г! І1ІІ! o O u pjRtnjiiieka роглаіяГл 23 8? 41) 24 Pr^tejAskldgP – 2 Я Id Ifl 40 3 ProxydancIcB prno«lnłr> г а I a IR 11 25 40 31 40 22 11 Prochowa 21 3» 40 17 3’ Ofruoreko • 10 17 44 3 Pr&koweka lii 10 40 243 Prokuratorska 13 tl 40 11 Promenada * S 5 40 10 Г’гошука • is Ifi 40 23 Pjoela 1-10 2-2» U H 30 b • ^охоаіаів 14 30 30 fi PrńJtrm с а 1 а 0 D 39 3 Рпіаи Kolenia wa т i’ 17 30 i:i Prueikowak* ч 18 2S 40 23 Pcuiafiska я ЯК 40 15 Рг-гатуика 9 lfi- lb 40 2 U PmtoJeg 9 4 4 30 4 P «echo’d” in '4І «9 ря-ml тпіріі 7 20 30 12 Prććjacd 1 PrvArnndri й$Р- 17 2B Jń 3 2 12 12 30 12 poxtiitale 12 2b 30 12 Pilic Ков>о«а .8 2b 30 a PnęloLno 23 33 40 24 Ргіеоіуика • 18 25 40 •23 PrtęmyicłuwB 10 37 40 в Ргамкок • Ю 27 30 in Pnybyttiawekiogo Ifl 3« 40 2fl Pnyce 38 23 40 22 PI. l’/ZyóllIZb а 21 S3 40 37 Preyokopor* l-Utt. 2-2в 14 30 40 ti 9 puxovlule 10 3d 40 1 Рпутупок całd 1 2 BO 1 2 2t> Xnzwa iillry ХшііОгу a эТ IB “> Kc-lr PqdoO/. » W-lB isU-s s! ss w E b 'J m ■ i c T.’wag-i щ.ра-Г9Х T.\0 pi-rz/ч ІР ь и l’crylanir.wn Г. Ѣ ł Л IS .7! .10 i:t PlIĆUJIB 21 ae; ■0 2-3 Рів»іа 7 20 ay 12 Pn cha 13 16 40 20 Al. Puńska 1-Ы — i 0 40 Id S-6 5 11 40 id re°Biftłc ft П 40 16 J’uUunka r a ł л 21 ая 40 l? 1’uela 1 1 30 l Риаіеімскв 21 33 40 17 Poeto) 16 16 4CI 22 Pyi»k« t ft 9 40 16 ИлЬллаплКя ft 6 40 20 Maciaka 1 IS 25 40 23 Pb Cla wieka 0 5 46 10 ftadoa 1 1 r-тіЛвка 1 7Я 22 its 40 31 – 2-62 It ita 40 15
— M.U2 21 40 24
77-141 — 21 ft? « 24
fiajgrodik” C a 1 a ‘21 &G 40 24
)(»• BŁBwaka id 14 40 25
Kako^loXii Rijjn Mikołaja Rejowi r.cka Rojtaoa RnmbarUiWaka PI: ttdcubCłWSkSf gi> Aleksandra Remleacwaka Reymonta WJad, R«;bki>wakB Kof.hulewika Hotfuwaku Пѵуогібвкд Hohalyfiaka HiAltny Ялклепѵака Houioncka Roalentk# Tiocbr#t Roiloc.ka Я Own к лі. іш Rdtaaa ІМШівка KCtcpdeka Rudawska Kutek Rybaki KyWnńska УЖ IR 16 40 26 11 25 40 J 1 22 -44 40 14 Ifl 16 40 26 t« 16 40 1(1 1» 16 4і> 22
11 1) 51) 11
11 2Я 40 11
1Й |« 40 ■M
5 0 40 16
•iii за -to 17
t> о 40 21
21 Я7 4й 24
16 ш 40 25
21 за 40 17
16 іс 40 26
21 37 40 24
16 15 40 IB
16 15 40 26
IR 1» W 26
ia 25 40 23
5 & 40 16
21 35 40 24
15 17 3» ta
21 аз W 17
гг 37 40 14
Ki 23 40 a
л 15 40 ifl
ie гс. 40 25
21 эт 40 18
н 2і 40 11
іб 16 40 26
. г 2 33 2
21 36 40 24
a
*
э
МЧИ
„X
łi.av
щ 'Z* yim <i-m » ■•pom •PR HIPPO В z: ii 4 * <л *J Z <£ ЛМЛС 51 £■• ™OC ■’t Щ ДЧН’ сів«:с’мз» «члмл л -п<л<ч->5« *-Л OJ э: СЧ — >-9 эр о> -I -ч *-к»
ъа л м со wa с-> м <о о» т: ■” а> о т? от ~ л — д-ілмл
-»-• *-і —4t-4t-4^69 •-< £-rHOJ Г-J !^Ч •—< •X» Ч с ч ^ к * t г Q _ _ ^ J л • л . ч с I а ł t » s г 1 silił Л Г. Г Г-ао Й ?¥• °с а£$ Ѵ-Э С С_ О ŁJ U О ао ; и – Ч’л _ «X ■ •5І.З І.З** а> « It „S
■i
■,
ЛІ Л ^ C u
sSSjfig Ą lii-„
_ .. – c t 9§pbj«J4’®sis >. I >. N N W Ij rj M ,j w o а:«о:Лй:с:с;ізЗі;йі«« 3 £• S-p E E і»Мк!ллл ft; Cr — ot s> ЛЛ OJ х ГЕ <
“ fr-Sx-J ш & ą -Ы а £ С_ – Й”^ fe-S е .с Й J4 1= His с £ с я я «= ч _ _ И К z ^ Ісй с- r.sf- •£3.5 5 «с ? « •3 % '£ I & -а f SS<>“ “ $ • 5 ах я £, а, о u tn ц 4 иная и’. Z нимф Чпг.дац пЦгу Кмтпегу III с по р-• рхулгт г\улі г, л • » т* Г? 6 DH Е«» t ГО’* 4. ЯмпоГіг. w w.t*. li; И Z X * SeWCrjJlĆWiiJ 1ó 24 :?n 10 Sędziowska 13 Л ■10 13 aękocińeka 9 18 25 KI 23 Sepoli&ak a 21 80 •10 •24 Sn лп 21 30 40 24 ЯіпНІге.кв Я 80 40 IT> Sinilniiogradr.k іа 25 40 22 ftieOzihna 21 Я 7 40 25 Siekierko v/ik а піер. — 0 k 40 2t рагг. Л 17 40 il Sielska С а ł * гі !> 40 20 К*. 51счисп * 1 1 28 l Sic.m i rnd >.ki ligo • 18 Ifi 40 28 Sienkiewicza ■ 10 27 :t2 10 Si nuci в — 2-а я rt w 8 1-„1 10—88 8 8 ao 8 7.1 77 70- If. и 5 .18 0 7«-iosao-iot и 15 :* 0 SieaoJck* г а 1 а 21 S3 40 17 Slepp ri rV л •• 18 21 <0 22 Slerekowiłka 1 4 ao 4 Slnrpncka * 1G 10 40 20 ЯісягіогяКа , 18 25 40 23 ЗЯТ ..i _ Niiwa ulicy Knjocxf H сятк. Кяіі xAJr. ай 4 — У Vi-1* L’U’iji
Ullpu- y%-t’?ś^ /ь?Ыо cl i! I] e w ЫŚllDlcka. c n 1 n & 5 40 Jft
Shkweka И 21 8? 40 2S
5Un|hm|e.-a);* r 10 1ft 40 2fl
'■Itftlmluravckn :» 16 23 40 2H
Sfciiłnckn s 9 40 21
Skarbi Piotra 21 87 40 24
8кагуйъкѵ.’ски ♦i 2 80 4u 13
SkaiajiLćw 10 1« 40 1ft
Ѳкігтпісліскв 18 Itt ■10 7
^ксііійолйкй r> » 40 2ft
Кв, 9b>tujikl IB 28 SO 13
51іг>Япи 21 85 40 24
Skotnirki л 10 Ю 40 20
Хкііг.т.іил 7 20 ?№ 12
Йкгм?1«ѵ/б>;а u; 16 4ft 16
X!.i\v іимѴ.л i* i-i 10 ■4 i 0
ЬЧііѴ,’|;о»’вкй •> ó 0 40 21
Slodcwiec in 4 4 80 Л
Hłoinczyi гкп ii О 40 2ft
S огесгса >• 5 ft 40 JO
Р]. Sf^nn^r.j- 16 16 ■w 28
Sioni га як ii 21 ІІГ> •KJ 14
ХІопхХо 21 ат 40 18
Sbwmikitgo А). SłowiafiBkii • 10 24 80 10 ii 10 ІЯ 16 40 К SiufjcckB 2Я 40 24 хіиіс^чШі 19 Я 40 0 Sia?lo •i 4 SI 40 5
Smocz-n I 2 -20 17 26 39 3
– ‘22—2t 17 8 39
1 -23 — Ю 5 ЯЯ »
27-.4H28-4U 4 s .80 0
• U-0? +$-«1 4 4 80 f.
Smoleńsku cat» 21 a- 40 24
Sm cl ki StauislkiWi N la 10 40 22
N»i«ra nitty Vumory ПІ«|ІИ- pL- riy<1« rtj 1ІС i* ?: r? * xr Z ОС R«mf bbscu. Я’лЛ и Л г. * W.u ш Q- 1 1 Я 3 І м
Smolna 1 2-4 и 17 30 133 25 0 40 IS •гл 30 10
Йт<к6іко 0 R 1 * 1A 16 w 26 S-nhlnniicco nlop. — 5 Я м 20 9 — 1 pais* Г» ы м 20 Sobfrcku a a J я 111: 18 10 28 Spbolc-naka • S з tu. гі &всЬас*вѵ>ака •t 4 4 3» 3
Sokola 9 2 Я 40 15
Snkołowaka 9 IS 31 *Л 22
Sola Меда Rot. • H 23 10 11
Soloc J-J7 a-e IB 17 111 2
• IU-741 B-Si IS 17 35 13
31-117 3tt—70 15 24 32 10
Solecka cała 1G 16 I 40 ЭД
SollpaowRka • IK из 40 23
9olnn In — 7 7 ян 7
1 — 1,4 – 17 12 Я 9 ?
13—21, — 17 22 ЯП 7
1 Ki 1 ё -I 12 а» 12
9oJl?ka t”la ID 31 40 3
SortOWR ■ 21 ая ю 2*
Soenown В а ав *
Sov»ia 1 ’ 1 ав 1
SowlfinXiono 1-3G 2 – SU IB гс 40 22
pom-tale IB іб 4Ó 22
SpaimrOH-a cała Ó о 40 13
Spinka ia \0 40 23
Spokojna • 4 31 10 Я
Spolatioa • 21 37 10 2Я
Spiaecuu «• 3 ,4-1 40 10
Srebrna 9 14 1S зѵ 0
Sroe** гі а* 43 24
Stalowa 1-10 2-14.22 34 40 ■4
■ розов.’IS—W 22137 40 ■4

202
Ханс* ulicy Nnmęry bilr»* ps-HJłK ny»t« 1 * B:o k № u ■zz i. c=’ ?i Wit «к. U• _ о о 40 21
StRwki i -nu '2-гг i 4 39 4
ЯЛ 73,14—31 4 4 :* ь
StoTdyńaka calk 21 ЗЙ 40 24
Sląplńaka 4( 5 e 40 2l>
StriyalCi Гł 21 33 40 17
Storhodika 11 21 83 W 17
Stoukft h ■i) 33 40 17
StuCtk-yo-bk^ 21 .13 -Ki 17
Siolaacwr» 21 37 Vl 24 Зім1ГВкц 22 37 40 14
БпЯвсгпл i 18 16 40 2Л Stopnic-ka ii 13 M 40 ■i’i SlrykowKk ii 21 .13 40 17
6tr*olacko ii 22 37 40 14
Sty czołowa *• ld 31 10 IB
Styki •l 21 33 40 17
Sty rak a •i 21 33 40 17
Sucba alop. I — 11 20 40 31
1 расг. 11 13 40 11
SueLcdniowHita cala 18 25 40 23
aiJ
Kai w e ulicy N amary ś “b 2.. гг OO U^Wlr Ł гцхли Ł i-ddeGz ■ w w.:* 1 -J ШІ P е:й v]k
Tll^p Ѣ- /г умi* Iм” TCJHtn
Sukeaoraka cało T> •3 411 20 SuleJ’/owaVa 21 ЙЙ 40 1? Sylkowltka 6 V 40 20 Осп. Sulk<.W0kJef:<. 15 I(i 40 2B
Sn ріііккіосо U 2!. 40 II
Suwał ii ія Ili k; 40 M
2-j-Iuh 36 16 40 20
S и-в r ■< t»ak 16 16 40 26 yb li 16 36 40 26 Syreny 16 SI 40 2-4 SvrnkemlJ 21 37 40 •ъi Syryimka 5 5 40 16 Sz jnocliy Knrnln 1 6 16 ■JO ao саапюико 36 16 40 a6 Słby-. 1Г* 17 39 13 StaeenJw 21 33 40 17 Siawe. 6ka it 34 443 15 £?Xawnl<łka •21 83 40 17 $лелсі:іькя 16 16 40 аб Ssęzbkuci ика 5 л 40 16 Si«i tupano wttkJegO 16 16 40 aO Szczęłliwa 4 4 Л£>
S zcz?4t .wieka id 39 40 23
Siciur-iyńaka 21 aa 40 17
Sutygie J Г» 24 3lł 10
Pi. $геЬкл Piet 21 :«з 40 17
біврівіоѵгвка 16 16 40 26
бае ręka 1-3 2-14 3 64 40 14
poaeMntf 22 34 40 14
SzkluOB Г. Я ł Q 21 36 40 54
ŚrkatDa 1 27 3 » 1
Szlachecka 16 16 40 26
SileoklerUw 36 S3 40 Я
Szop&nR Jft 23 40 3
SipekR JMvnrdp. !«■ • 19 40 аз
K*wn ulicy KuniEry „lept- ^0-rzjAtn ’ Г»Т«1»> a 37 o „> 2„ Si H«W’r fc’AUuClr w W-le fi ii ci § Пѵѵяуі
Sz.pi 1 Dwxkif.gn Tlitp. r> Г» •W ift — parz. Г) к 10 IG
ЗарІШиа Piesi- — 10 27 so 10
■ — РЛУІ. l’l 10 39 10
$гг;цсгп БІгпітла c a i a lrt IG ao 26 Gxliibowa 21 .12 Ul 17 Sztaj пк і:1пгя Ѵіоісо t 15 17 13 іаг.ѵсЬд i 19 3 -KI 0 SrOslrB 5 0 40 10 Szwedaka 2 a 22 » Ul 14 22 27 ao 14 S^WOlC^rrtvr Л Л ł a !« 17 Ul 2 5xyИ rtc, ku!.
ulep. * a 30 4
— рлтт:. o 2 ЛВ 2
(iń0 (or. tOlJ.
d’> ]« i« 40 2d
TC.So.in>rlniinc|’o {’. 5Ji\skn Г. в 1 a !t S« 40 УС • b 9 aO 20 Mejib • 1 2 ПВ 1 Śliska otep. ft 9 :із В — parz. ft A ,43 Й ŚlÓl»}i г n i в lfc Id 4u 2d Śnlpdf^klcb И n 40 11 ?ntntynx!i;i • 0 40 » ^nlEłJItt 22 05 40 J4 firanko w и 22 .17 •1(1 11 fcwiJrŁdfraUa 21 .4 ■10 17
Święci абаки 2) 37 f, 24
Świerkowa 0 0 Ul 91
Śwtei* Й 37 Ul U
ŚwIętojnrJKka 1 2 32 1
ej ммка 1 — 151 2 21) 2 2» 32 2
n 17-95 i – m 20 3£> 12
235
• N?.wa ulicy Kii гт oiopa fxr-’t’ пу U wWK t Щ! с еІІ>5 м święlojołak – 122—48 4 29 30 4
Bwkiok»y?ka 1-18 — IS 21 3ft 1ft 21—Я? — 10 27 ПО 10 — 2—ЪІ 1 21 no 1 — зв—-i 1 27 so 1
b a&- іЫк-с* 6 С 30 8
Tamka Г в > я 15 24 за Ю
Tarr.bDjntńnka 22 Я 5 40 14
Tarciyńuka 11 23 40 И
TArgdwa J—3D — 3 Зі 40 ID
— 2-58 3 зс 40 ID
V — «1—74 п 3D 40 14
• poboetifo 22 Л4 40 14
ТлтпѵгГпгка С И і В 21 за 40 17
Tttcai>v/»ln І.Ч 2S 30 22
Tataraku і 31 •и 3
ТаіглвЛвка 3 9 Ю 20
Тегекака 1C 1C w 26
P), Teatralny 12 Я2 .3(1 12
ТйРеАІЛ9к(1 5 9 40 20
ТвГСВРОІ”** Я 36 40 15
9. Тогпк,7 19 2У 49 0 Tetmajer WtoJi. 1C 16 40 2»;
T7<im»r.kio 12 12 39 12
ToL-aynkitso J<3z. 16 16 40 2fl
Tokarska S j 40 13
Тошавютвка 21 S3 40 17
'ГОРІбІ 13 24 39 10
Topolowa 11 11 40 11
Tornńeka 21 37 40 18
Towarowo 1-22 14 1ft 40 0
2D—13 — 10 19 <0 7
2—ЯК 14 IS SO В
Я – 40—ffiżi 14 19 I!» Б
zx
ЗА?
— n
м o<
л i4d’-S g S Ła J n_ te 5 o < » w
*
0ГЫ _.г
»?r
^н^нянн ^нч^нн^нн
“?-3 2 -» 3 7. 5 S 2 3 3 S S 2 2
ID 3 Д 73 Зс2 2 • rj,:ч г-t “
Э-S d 5 >c Z °-c-
ЧікНр
x.3 s|ł|.||” Г ШПГ7Г o i . i i i i i «2 к » pr
О P
srs
ж
о
~8SS
„Mli
sss
tsl
— » s S 3 3 -^7 I l~ S’ 8 I Ct , Ю 11 i -a J S 3 2 •э Ф P -r, J “•a i £“Е£Езо^.?»е:&»е;ьея<»аг.аз ►-* — — -йіаимнЮ– tv — — 0:аез»«*о7аг.агслиісл — >-»łix — — *»к «а — о> ос- а= да — V.’ ы — -* brf s: — нн и м гйн-йім Niio>jLi>tO‘-«YÓM‘t4>s::/3^-f л – j е.- Се »■ >> «з е, аз Ь з> <Г’ <с- <і- Оі ca с> -7 35 “ t; V’ л -j n; ■с- оі 5 ?- •з–. w Ł a да
i’fessg ё$3ё&ё śssiisiiiiis sisiiiiifefes s
8 03 * »«,£& £ g 33£ cj>LdLd–j^ocvrf‘twcs>»-jibbj~«oaEj
Й
s#
§
О 1 І Ł У ® *
ь. c? c E
~ KP *-tv 1 i 4
-J o * –
f.nijx. » w-le rochlj- ejf„ „
?|s«
ПІРГО*
Miu3. ВГ<Н>»«І«Р-Р
c
5
ta
Кл*»« iiltcy Чптсгу r)i *>■ pa 7‘cotc- ł?y*»t ń Гу C=« KtWir *g*e>. Я^лііг. V W-i« lilii i <■ i 1 te UwaKl
Тупіогка Я ь 5 6 40 16'l. іязі Г. gi 33 40 17
Tyaskjf.wlczu ■ Irt 01 40 Я
Ty5mi«oi-;kn я gi 40 17
ЛІ. Uiaidowakle i-o г—a 19 1 ti 40 9
„ — 10—u 10 17 40 6
— 1R-40 10 17 30 ia
?- go 19 n 40 я
57 sii – i.i s:t 09 1И
ІГШжйги.ѵІвСка ęlfa ti gr> 40 1!
ГІ.ОиЦ LuboJekleJ ія ił 40 9
Uraynowaka • П 0 4(1 16
Urzędnicze ltt 16 10 26
Ustronie • 16 16 40 26
СМоѵсркл • 10 16 40 V,
Wiyrl Tt-OtlOra 5 3 40 19
WaJdCSOyCb ai .43 40 17
wallców i-ii 2-go i-i 14 39 6
9 poioat-Me 7 7 39 n 1
Wałowa tnij 4 20 30 4
Wandy • •21 ЛН 40 17
Wercck» „■£- — 10 10 no W — parz- ló 21 :<> 10 Warm i пика t»l ii 21 37 49 IR WaraeóCsyka • is 25 40 22 Warsiawc-k 16 Hv. 40 26
Ware» wteltl ego X • 11 25 43 11
WamkowBklcgo • n 9 40 21
Wawolborjrn •« w HI 49 7
Wawolek» Jti«]i. 2 -34 11 11 40 u
pOX7 40 24 Wcjnerla Alka. J i •Ю 10 Wijmjiłp^c 2 2 XI 2 и-п^]кк* •t 21 .‘13 40 17 W гкіѵіп 14 13 40 A \Ѵ$ціагки Ifl 2t> •KI 23 Węgrów »k a И 21 37 ■10 24 W^iyka »’ D 5 40 10 Wiatraczna j 21 ЗЯ 4fl 17 Widok 10 Ml ЯЭ !’J \VldjĄ4C£.bl f 21 34 40 24 WSedohĘl- »• Itt 1C 10 26 \ѴІ«ія)сп « 1& 17 aO 13 W|r]1ck«. o 5 40 lfi W1p.11; u 1 17 2-14 a a a9 H 13 23 — o 3 30 К — ic u в с 8fl a Al. Wte1koDo]ei r a ^ u и 23 40 л Wielopola (Kramy) « 20 ЗУ 12 WleJnn^ka t 1C 10 Ki IB WierrWcłi^ka и 5 5 ■Ki 1A Wlflr^bnwu DiP. 2-6 12 20 33 уг a 12 32 » 12 Wlrzianoa □icp. 17 a a — pnri. 17 13 ao d Wikloraka г a 1 a 5 5 40 Ю Wilanowska f 15 17 39 10 WjJcia 1-23 2—20 15 23 OB 13 22–34 1.1 23 .3» 13 55- 73 20-S‘i 11 1» -3B 11 WilĄóeka 1 Ul 22 a-i 40 14 •? pozou. – 22 37 40 14 259 Naiwa ulicy Numery i| ГГ4ПГІЯ ЧІ ш- rt5’Łl4 Г”’. »i.vU WJMlaka parz. 22 * ao 14 Wltbwa ■: г * 5 9 ao 14 P). WilB«me c t i■ 16 Iti 40 26 Sw. Winronlcgn c f a 21 37 44> 24
Wlanicka 16 2S ■M> 23
WioHAana 22 ЗЛ •irt U
WbślnKtk* 15 1? 3» 13
Wielicka ІЯ 26 Ю 23
Wifltileicaka 21 37 — — p. Warez.
WJfcolowa 5 5 40 16
WltcbBkn 21 37 40 84
Wjtol Ińska • 21 an •w 17
WfnrlyalawowBfca 21 36 «1 i 24
WlochrucekR ja 25 40 23
Wiualawakn 21 36 40 24
\YtCdarz6wt»ka с 5 40 16
wioska 0 5 40 16
Włoeaczowaka 14 25 40 •23
ѴГ|о9с1айвка Ifi 16 40 26
$w. Wojciech n 1A .41 40 22
Wojnicka я зб 40 16
Al. Wojska Pi»l. ltt 16 40 26
Wolicka 5 У 40 2t
Walon; Ws-iC L. 5 25 40. Jfi
WolnoSH irt S 38 3
Wolaka 1-5® — Ifl 19 40 7
61-22J — 14 26 40 22
— 2-Ей 19 3J 40 7
— И-ЬЙ m ai 40 7
iKi-iPC i* 16 40 7
WoJkowyokA c a i 3 21 36 40 24
Woiaozyeka • ta 25 40 23
Wulontiń&ka 3 36 40 16
Wobska • Ci 5 40 16
Wołyńska M * ao ю 5
w
Naiwo ulicy Масиету niapa- ł>e- rrjil” rrju Ip • ВТ 3 :► Ja «3 1 sc Rn-1e t’«ilQ Of w W-l« Slljj ea ві U. (ь I о >4
Woronicza c a t в 5 r> 10 is
Woj lewaka 2 2 39 ■г
Wrocławska 1 16 26 40 23
W rinta 1-27 г m 14 15 30 6
. ŹO яп … 14 IB 39 6
• 1 47 IB 1» S3 7 • lft-61 — 1Э 31 :« 7 . зя-та — lb 31 80 3 • — 96-42 14 14 ЗУ 5 • — 44-.V. Ю 7 39 7 СЛ—74 Ю 22 ,49 7 • 7fl fśł « 22 а» 3 Wrońskiego C. U \ 0 10 17 40 0 Wrulkowaka w 5 0 40 2-3 Wrzoalfiaka 9 34 4Л 15 WracBowa № 5 5 4Л Ifl Watbotala » .1 9 40 21 Wecbnweka » ia 25 441 22 Wepńjna 1-19 10 23 39 13 — 2-44 іа 13 30 13 23-41 — 19 23 30 19 «-79 46-69 il 26 90 U Wetoboraka c a 1 в 21 35 4fl 24 Wujku Wybj»ń»k» Wygoda WynockioKU 1iutra WyupinÓnliegO WjMikowałia \’1-/.о$гв0г\м 2»Ъ7<х;І0вк ZabrmiockB. 2»ch»xj»9xn Zachodnia 16

2J
5
г\
16
13
21
16
21
ó
21
25 40 37 10
Jti 40 ta 40 36.40 И 40
Uwagi
m
nNN и p » •e о n
Г|ь,
*1
p
S ►J N
e» rr *
If I*
t&l.
4*
3 I « « «
ЧШКИ|ГОІЯХ»ГІРрпВиЬІ»»№
• ć-о -•» -♦;–*•=’■ ^^-гЗд55>э>з.^і
ІГУиг^іе-^і^з
lj *1 як (M І
H S&ES1
s, * ’”-S E
2? Q- „•
H|’^ §r 2 “• I • „
C aiCO
’ * “•______ZP O. <“ Ł’ bs »- o»- III I I «*;онос« Ю ct Ш t 8£S „SSm I • I I I i IlIXSSISISSff ft CO . to k ч л k ^ ^ — fO ro. ►£. ►- м £ & £ tf, ^ M 5 £ a S В li: ^ *J> tC <£ M Ю Sc r£. £ 41 3 Ł-! О iS £ rt* ** L’| 2л ^1i? ćr dr -О «О — >- О fsi ►- -O r£> £• <П O: Li tx «О o -i ►— ?. t N 3 31 с г>
ц;
; і
'Л л * п я
j ? р:
В
р «3 3¥ 3
5
С> jijktul UtO’J». Я«*> * W-I*
rocihci-. mruV ПІЯГ»- tKoai. ’.-? г ■^2?
К umi «я г |лІ КТ’
с
а!
Nazwa ulicy Numery Ы«Р»- I f 1- муиі» rr.ynl** Й li CC. B-Wl/ а$а*си. w W-F« ii! * ь •: 4 О с к-
Zapiecek par*. 2 2 39 2
ZepcJakiej c u 1 л <1 25 40 И
/-aslewak u 21 .•S3 40 17 sto reka 21 Як 40 17
7лч-<І>кі [> 5> «1 21 Zawichoeckn 21 33 40 17 7 я V/1 и Г£І a n цкл 21 33 40 17 Zawidzy du toni kul. Jfi .51 40 19 za turem Xol. 16 16 •Ul 1У Plac Za wiązy c a i V 11 20 ЗУ 11 Zawojska c a 1 a 0 U 40 20 Zawi-otnn 0 3 40 to 7.яУ)У оѵу?к e. nirp. — n :5 art 14
1 — parz. .1 «« •irt 1Ó
Zbarnka u5«ii. – 41 25 40 23
parz. ó У 40 IG
Zbletskłi C h i a ó У 40 20
Zborowa W 31 40 Л
Zdrojowa 5 9 40 20
ZRjcmkn 21 ал 40 17
/.Ro<1a m 27 39 10 Al. ZśĄlćiiićuka ulep. -■ u 34 40 15 Yi рал. з 33 40 15 Zielne 1-15 2-16 6 5 SO 3 *• 17- 57 13 52 6 « 30 9 Zielonn ft U 1 u 5 fl <0 21 Ki). Zięmowitn 21 ЯН 40 24 Zimna □ i*p. — 12 7 ЗУ 7 — parz. 7 20 39 12 ZlcuurOaicia C n i я 11 25 40 И Al. Zjednoczenia 10 Irt 4)1 2ft Zicczcwoka 21 ЛН 40 17 Zlotn 1-9 Z—10 10 27 ЗУ 10 w poxutsUir* t> 3 ЗУ 3
Zf c-ltcow ик a i> a 1 e Ю IG •ю 26
«3
Nazir.» uJJf-JF Num«ry c-1 5? 'f ► |5 S£ ou Kciwlr „(pą”k ЯцгіьЛ/ w W-le Й- 'А ш Гй 1
alo?- rzynt PA- 5 hj i? f, 3 5 В я S ■ад п1лх« Г Й 1 и 21 33 40 17 Яегівгхупімкп 5 Я 40 21 ZwiciUilcio U 38 40 8 Zwvrięi<6vr 23 за 40 37 ZjBnłOjłToweka — 2-4 3 34 40 14 9 pozcetaie 22 34 40 14 2*hi» niop. — 7 20 39 32 — pnn. 12 20 •Та 12 ZaroOwftka В ii 1 Д 18 15 40 25 ^ćgiealow&kn 1 3 V 40 21) Żaleibua 1-1!) 2-ie 11 25 88 И Щ 23 5i — 14 15 ЗУ 0 20- 34 Я 8 •39 8
— 28-40 U ft та 8
ss-«i Łi-.iH u 14 та 5
|t ИЯ- 7Gnl — 13 7 38 7
4* — 58-71) 7 7 80 7
77 S3 — 10 22 ЗУ 7
N 72- 90 17 22 за 7 – на 32 17 22 та 3
Ki-87 18 22 та Я
Г1. Żelaznej Br. 1-0 2-4 12 20 &) 12
ud została 7 20 38 12
ŻaJj&ottBka с в J n l« 35 40 26
2егйлака 22 .47 40 и
Żarotuekleca St- • 18 38 40 26
Zraiebo^Bkloi N»r- • 18 10 40 19
Żmud*** 23 30 40 24
2ollbor«ka 4 4 УЯ 4
Zollbomkalfl’ldO.) 10 35 4П 26
iblklcRbkiuli 18 15 43 26
ZOlkiovrakiago • 23 за 4J 17
Zórawia 1—S7 2–Я4 18 за та 13 33-48 Я5- 44 U 20 30 11
*
244
Маіѵіа ulicy Kumory V іі ■ . І1 сс 3ł и wir СіЙ И». ЙЦ-liłir «! С. а Г а z 1 Ł* ІГілгаці
„l”PV fXfAl’i ра- ►ху1« 11 и żukowek a о з i а te 16 •К) 26 żallńakl&^a Koto. • 16 ю 4Л ае żuławska 16 11′, 40 ю ?,iiraartck 16 16 40 26
?.Ѵ7І(ЧГСП ІЧ 25 •10 2П
Cyrhli ii alt a 21 ,47 10 21
2.упйгккіеці» 21 из іо: 1?
wylali 1-£> 16 22 ао> а
1» (1 27 – 16 51 зо 3
— 2—Л2 16 Я .40 .4
lHvzciMtafe 16 «1 40 а
Хуіошівгакь С. J ! 2 21 S? 10 25
ŻywieiO.a г о б 40 20
łrńdlwa 1 1 1 .49 1
145
2. SAII f>Klt>’f.OWY W HlAŁYMSTOKl’. ul. Mickiewicza Ni. 5.
(via«a cń1»Vft Kiilnmalycma: 56. -ii Jl-24, И-І4|.
f OrlrUStka Józki. t«l. urz. v«W«. 2 m. 3.
WPrcfcsL GJedróyi Tadeusz, l«l. uw. wcwn. 7, Wolich Karol, leJ. urz- wewn. l$4 Sfdziowił О к I.: DobfOKSkl Jan Hen.. Glclninw.-akj Kazimierz, Krasek! Jerzy. KlóJHHóHSkl Henryk, Ko-rb-Klrpi>vricz Jan Kuz , Nowódleddkł Frartc!e?«U;. Ohl-tLrińskj Edward, Olfctki Slanitlaw. Różalski Rgmyrt, Zlr> kwllz Eryk, ratal 2.
Sędziowie О к f. 3 I o d c z j: BIAŁYSTOK — Koli trzewiki Wacław, 1e!. wewn. 14, Kuwtt&cki Henryk, lek чеѵ/п. И, vacal 1. SOKOLKA — vacal 1, t«l. urz. ЙІ. BIELSK — Natkes PrtrncUzek, leJ. urz. 22.
Naci. Sckrrfarz Są dr Stokowski Eolciław, tcl. urz. wewn. 4.
Prok»tll«»: SlctMcyrięz OWerd. <«l ur?, \ywn. A. rrt- 4-54- Wlc>ptvker.: Bsrtoitćwic» Tadeusz. J nikle wici Jall, Mufłwskl Jerzy Iznnl. vruk-|. tel. wtwi. IVJ, vacal 1. Pądpfokur.: Kaaiclti SiooisJaw, Ojrzyóiki /y-, wewn. 1J.
Sfldy Grodiklcr
BIAŁOWIEŻA — S. ll. Zalewikl ftosW.d. BIAŁYSTOK — Kier. vacat, le). Urz. wewzi. 15. s,. g Ki)tdr#i|Wiki 1’znb i:y, KuJriZo Ludiriiaw, Pocbodawicz Cezary, Popl»vr»kl Wiktor, ѵасаі 1.
BIELSK PÓDL. — S. fi. РГісЬ Stcsan, tcl. urz. (Ą CIECHANOWIEC — S. fi. Dccevricz J*u.
KNYSZYN – S fi. dr. Kurso Jan.
246
SIEMIATYCZE — Ю$т. Sxflid«Kalil Slelao. tel. urz. Ł. (5- GttrtVkwicz KfinMftnly.
SOKÓŁKA — Ki*v. Slwarkc» SlaDislaw, lei. urz. 6, *. £, zacot t.
St Р/асуг BIAŁYSTOK — Przew. BrOix SUoiiław. xail. рггсгѵ. PocHodowIcx Cezary- Piurze hipoteczni» ШЛГ.У&ТОК pizy S. OUr. KulUrow&i Wilt lor C«-tlav, MoLzy&xki Koman. mia.SK — ѵлслі i. Noltr]u$3«: BIAŁYSTOK — przy V/ydz- Hijj. S- Okr. Glilófокакі Ку£пѵэп. Jaakow“kl Slaoiifow, Sziłtplft^kl Wincetily-Urbaoowioz Bolesław1, BJKl.SK — &ej>Vo Władysław.
BKAKSK • Korrloki Jao.
SIEMIATYCZE — Malarski ЛИял. SOKOŁKA — IWedrfcki Antoni- Komornicy: BIAŁYSTOK — Dziarski Francjuzek (rew. U, Podbieliła Jao [rew. II), Powoiakl Joli-ao (rew. V|. UzltmUo Józef Konst. frew. IV). Wiklcrko AdoJI (rew. Ш). BIALOWIE2A — Nowakowski Edward. BIELSK — Lubanstil Palik»- CIECHANOWIEC — SkupJe&l Włudziiuierz. DĄBKOWA — Nawrocki Stefan. KNYSZY\ -■ Darmoa Adaro. SIEMIATYCZE — Jtomosióritl Sx«pt>n.
SOKOŁKA — Zrmacck Feliks.
Ml
ТІсгалгхс przyzięglli
BIAŁYSTOK — Dńekooib) Karol fbialorutki, rotyftki. żydowski fżargonl. Sienkiewicza 126. Lcbicdiewa Eugenio [aokCielslci, cztuki. łaciński, oicmicoki), Podlcłnz $. Lc« wfu-ElebortiowB flraacuski] Lipowa 19. SAD OKRĘGOWY W LODZI Гі»с r^Vuwskietfo Nr. S.
Prtup Mtcicjayrskl Jan. lei. orz. 205-44 dod.. m 136-37.
V7Pr«ż«4: TljlaJcr Antoni Alek»., let. (66-45. J«r-kowakS Stefftr,. Мадкуг» JhCi. lei. 164-05, Swiderski Stefan. tal. ■urr. 239-67. Itt. 135-40.
Soditowle Okr.r Braun Alfred, Cbawlowskl Jul; (ucz, Dokoflt Jerzy, Ekteebreul: Zbigniew. J»el’)0′>w*a Edward. Kubfek JOzet. LewendowikJ Ludomir, ŁewłCI Piotr, ŁożlźoU Leoo, Merkus Mieczysław, Merioa Roman. OlecemrU Wladyzlaw, ОрегкіУѴТзкі Euzebiusz. Rai Jen. Selm Wilold. Siarek Jan. Soperetie Micbal, Sizeter Jerzy- Tliwowakl Bolerław. WJŹBMwabł EugenńjŁZ, ZoJ-kOKtkl Wnelevr. ŻabJóokJ Ludwik, vacat 4. Sędziowie О к r. Śłrdczyi KUTNO — Pelew-dd Edcinod. ŁĘCZYCA • Prznmycki Włodzimierz-f.flDŹ — Delaitz BujfcaiuKZ. Crzzslawilri Fraocizzek. Maurer Wawrzyniec. Paslatzko Wladpsław. dr. Tłabea-icblog Gortaw. Naci. Sekretarz S 4 d.t Smolarek Adam, teL urz. 206-44. Prokaratnn Kała paki 2ygmunt, lei. urz. 176-20. It. 237-8
Witeyiokor.i Kozłowski Kazimierz, Zfliozybekl .Star, i tła w, va««.t l.
Podprokn’M Dreszer Alfred. Górajokd Tadeusz. Grzegorzewski Wacław. Ranki Janusz. NikitUnko Mikołaj. Słtq.J«ł(1 BolefJftw-
p. o. Hg(Ł Sekreter: ProV.> Szor Leon, lei. urz. 120-67.
348
Sjjd RorJproOŁ)’ dla Spfiir Zakładu UktiplMltoU od wypadk&wt
PrictroduliUf (7: u-prejrci Ulinicz Antoni.
Zjl»Ł pniVd-ekJ Zygtuunt. v»c»i 1. KUTNO — Ki«r. Por»doWfcl KoDAftn, «, £, gocprzyk Jao. ŁASK — S. g, МЦШ«гѵкж Ludwik. ŁĘCZYCA — S. £. йох«йСйі Ludwik Igo. ŁODŻ — Kirr- racal, u. g. Balicki Wind.. Bo* St-nitław. Сбоку Ryaoard, Gttickoldkł jMiknlal. K^pciyiski Slrlun, імвхсхмѵвкі Tadsuw, Melb Filip, MlrkuWwlcz Anloot. МоИбСк Albod (doloR. du Mlniet. SpMwiodli-wudci), Pawłowski MUhttt, Pęchttck Maksymilian, Plo-trowekl Edward, Rowiński Jim, Szoidurskl Wincenty, Test в nówek I Sluuiat&w, Ty liński Zdzisław, Włkjak Jdzof, Zawadzki Wtadyalaw, ZgUcxy£skl Sław om ii. Żabioki Albin, ѵасаі OZORKÓW — S. i. Dicta Bronisław. PABJANICE — S. i. Klimnk Ignacy. TUSZYN ■-$.{. Rzjanowib Włodzimier. WIDAWA — S. g. yutai 1. ZC1ER2 — $. g- Frankowikl Staolilaw. Sdy Pracy: Ł0D2 — Pi««w. Prydcekl Atiloni znal. prxw. W«l-csek Jozel. Рівіим- bdpoleciBi; BRZEZINY – Galika Władysław. KUTNO – Sobota Marian. 74е* ŁASK •- Nicwiadnanki Jiii. ŁEC2YCA — GtunzUicwIcj; Bolesław- ŁÓDŹ — przy S. Okr. КташннЛІ Henryk, vucat 1. przy S. doK»kl Bulesław. ŁlyCZYCA — Hukslekl Jan. Szwarc Ignacy. ŁÓDŹ — orzy Wjdz. Hij>. S. Okr. Bar ono wiLi -Stanisław. Kle Henryk. Łowiecki Piotr, Okszn-StrzisJecki Kazimierz. Ratyńska Hcoryk, Rirwsła Alekiy. Tulecki Szymon. Witkowski Bronisław. Wodziński Radzisław. Zaborowski Józcł, przy- Wydi Hip. S, Cr. Andrzejewski Jao, Cbelmicki Hr-bdon. Ćwikliński Jao. Karoasrałski Apolinary, Krzcmicniewski Jan. Lisowski Bronisław, Łodzirtr-fki Wincenty. Łuczyński Józef, Mjadecla Stanisław, Nowiński Wiktor. Sloaiowski Modest. SntaUkski Aleksander. Szmidl Sieian. OZUltKóW — Olsieweki Józef. PAfiJAMCTC — X»»p«łU3Klcc JóeeJ, WalUe Jan. TUSZYN _ Zawadzki Felku. WiDawa – rzeidłicb Mazi ял, ZGIERZ — Bukowski Jar,. 2YCHI.IN — Irryfourski Wacław. Кил aroicy: BRZEZINY — Gcedaęzcweki Zygmunt. KUTNO — Stępkowski Marceli, śWitkiewicz Mieczysław. ŁASK — Skoplńeki Slenicłnw- ŁĘCZYCA — l-achomcz BrunUlnw. ŁÓDŹ M. row.: J- Mńrkwart Roman. Jf — Harasimowicz Kcliks, Ш — KoateUk Wacław. IV’ — ZnUtOWtkl Stefan. V — Xoroczvclil Edmund._VI — Wara – Wesowtló Lcoo. ѴИ — Gfauki Slełao, ѴІП — Stopcłydikl Stanisław. 2Sfl IX — PfZfbwi StftlliaUw, X – Hollas Ludwik. X) — AttJeZѵісг ПгопГікѵ. ѵйсйі 2.
■MAKÓW’ — S. £. dr. OkeeweU Zya>. Piotr. MYSZYNIEC — S А, Кйюіеізкі AJekwader. OSTROŁĘKA — S. A. Markowie Wtadralaw, vacat I. OSTRÓW —S. d. Maaxewiikl Tadeuaz, SqIomIJ Wiktor, vaul 1-
X02AN — S. jJ. Pachoł Antoni.
SOKOŁY — Kier. Jaruxeleld Stefan. a. rf. vacat 1. STAWISKI – S. . Waudel Zdziała Eu. SZCZUCZYN – S. £. Bactvweki Paweł WYSOKtE-MAZ — S- i. Mnaxycfcl Antoni. ZAMBRÓW — S Й- Tobolctyk Stefan. Pfaarxe Upotecul: KOLNO — SledilóAl ВоГикн-. ŁOM2A — nrry S. Okr. Mikułowski Staniała”. prey S. СгГ, Rodińdił Antoni.
MAKÓW — Ooett KaroJ.
OSTROŁĘKA ~ RodJowaU Jan.
Ю
OSTRÓW – Gdfcaki Adolf. SZCZUCZYN — PbkawwJtt PaweL WYSOKIE-MAZ. — Borowy Szczepan.
NotejuUK
CZY2EW — Cctnjmwfce Mkc»vjbw.
GRAJEWO — RopiiaVi Mlaczydaw-•JEDWABNE – JUdgoweld RoauaU.
KOLNO — Źrinowałtf Hjpolil.
ŁOM2A – przy WYdz. Hip. S. Okf. Dfllekl Да»I. Cm. żnwaki Zenon, B«irtlb«ł(J Нейгтк, ѵПУ Wydf. Hip. S. G7. Jańciaki 5іпс«Едѵ/. racal.
MAKÓW – FfeaU Edtautbd.
MYSZYNIEC – ЕоЪЫйі FUb. OSTROŁĘKA – Dobrowolski SUnUlftw. OSTRÓW – AUkiduk Pwnf, PUkardd Henryk. R02AN – FlWkowskl Stanlihw.
SZCZUCZYN – Orzechowski Bolesław,
TYKOCBJ — Cheroma&ftbr BolesUw.
WYSOKIE-MAZ- — Rudnicki Włodzimierz. ZAMBRÓW – ■ Jełbrzykowitt Wacław.
GRAJEWO — JÓebaki Leonard,
KOLNO — Stubaiewatd Wtadydaw.
ŁOMŻA — СхгипшаІ АІсІсіашІп, Kwjpiad Józef. Slrukirwioz Henryk.
MAKÓW —. Crzyaokowikf Józef.
OSTROŁĘKA – Lzmda Henryk. vacat 1.
OSTRÓW — Blalobrznakć Mieczytbw. Makowakt
ŁOMŻA — Sokołom Włodzimiera (rosyjski], ul. 3 Mn-fa Nr. 6 SAD ORKEGOWY W PIOTRKOWIE, ul. Słowackiego Nr. 5.
Fraiaai Angle wic z Henryk. Ul- «В. 229. WPrpreali Mtcbalcwvkl Ml*«sy»?Sw. rSCSl 1-
Konaondeyj
YSOKJE-MAZ. ~ Rokowńaz Rzdndaw-TlliaoaCSe priyelq|£Li(
Sędziowie Ok г! Dembtcki Stefan. Kieszcryńskri Kazimierz. Krajewski Wacław. Kwieci bcła 2y£raunt. Kuczyński .Ten. Pietruszka Стал ciszek. źycbJiiski Lucjan, vacat 4.
Sędziowie Gkr. śledczyr CZĘSTOCHOWA Miller Teofil. PIOTRKÓW Królikowska Piotr <11 rcil Piotrowski Лііог.я (1 rcj.f. NAIMJMSKO – Królik Stefan. Naci. Sekretarz Sf^d.s Por bo Еи^сЫіі**. t«l. ud. 2». frokarałan Plowecki Henryk. Id. urz. 22Я. W i с e pr o Ic ■ r.: Izdebski Неги уk, Staryczek Kazimierz. Wróblewski Tadeusz. Podproksr.c Mojkowski Ignacy. Mościcki Stani staw NaCz. Sekrelarz P r o ki Sfodolkfewlcz Wlady-staw. lei. tire. 15. WysLzaal Zruniejicowy w Częctocbowtc: Przawsdaiciacji wpre?ee Keller Auioai. 1*1. urz. 4-37. Sc d ei o wie О к r.i Chrapowlclct Slsoislaw. Cwl*-kowski Antoni, Herasinowicz Jerzy. Nakoclecioy Antoni, Pol Wtadyslzw, Terpllowstti J WJeeprokuft Hsuabriuidt ІГ«огу1<- P o <1 x> t о к u t.: Ckawtowikt Lvoa.
S ł. S e к r * 1 я t z W у 4 2.: Królikowski Jen.
Sady Ctodrkies
RKŁCHATGW — S. fi. Gryficl C«Ij-
RH/.K2NK.A NOWA — S. fi Labfickl Stnuiaław.
CZĘSTOCHOWA ■ Kier. Trzciński Zygmunt. v. fi. Apollow Konstanty. Koziefrwskl rtulooi, Mirtaaa Dymitr. MlsacwsM Tdevz. Sieoicki Wilolsl- 'acat 2.
Кl.OHll CK — S. )f- Orebowskl Edward.
KRZEPICE — S. g. Szcteficlew Mikołaj.
NOWE MIASTO -S {, Borkowski Antoni.
PIOTRKOV/ — Kler- Jankiewicz Broliial*w. *■ fi Ba|-
2Й: *
itowol Paweł. Bonuztrjs Juda. fiałasicwicc Liptśski Józcl. ŻycbLićski Leopold.
PiAWNO – S. a. Suijuki Józef, vca» J-RADOMSKO – Kier. Wojai Adzi. *. g. Małecki Antoni. Micbalrk Zygmunt. Mulak KAWA – S. ż- Kęncki Wtadyabw, l.
T0MAS2DW • – Kier. Mi?гшГк Лгііопі, *. j$. PlotfOW-sld Kajetao, Skórkowała Stanlzlaw.
Sidy Pr «су;
CZESTOCHOWA — Pnrzy Wyd?. Hip. S. OUr. Kędzierski AJekay, Pcpl»Kak{ Witold. Trawidski Adam. przy Wydr, Hip. S. Gr. Peteewkt-Solta» Piotr Jiiemnim, Wordęskl Henryk.
RADOMSKO — Dębski Тошна»- Plsati* Władysław-
K.AWA -♦ 7acal l.
TOMASZÓW — Jcleoicwiki Zygmuot, Olwyóakl Sta. Mriaw-
250
СопогЫоуі
BEŁCHATÓW — KuUidd Wloc*aty.
C2ĘST0CH0WA — К«ве«к J4x«f, P«lka Konitaniy. Solarcxyk J6x«E, Slod6wtcx Stelao.
KRZEPICE — Michałowski SUciłUw.
PIOTRKÓW — Grabowski Ludwik, PopUlawiki Jan. SlnrzawiH JOrrf.
RADOMSKO — Wożniak o w aid Wacław, 2;lfli«Klki Adam.
RA W A — Xraltmxki Adim Jfad.
TOMASZÓW — SUank Jan.
ThrcDBCze prrycijglii
CZĘSTOCHOWA — Lcazpićaki Konrtaoly (anficljki, Itaocuski, nitraicckij. Kiliaokic£o 19.
b. SAD OKRĘGOWY W PŁOCKU,
Р]а>; КшшІіК-ЛПУ Nr.
P r * г «а: Krx’lcwold Wrtoid, teL cri. 32У.
W P r ♦ s • i: Łutilcl Eujjwiiuns.
S < d x I i)wi4 O kr.: JaraobwJc* Widijiin, Kur. kowiid Władysław (JlW. do Siułu Najwltfkrailo), Renę Ecgrnfuaa, Rofewhkl Slanialavr, Radowlci-Тіша Ml, czyrław, ŚiKkacld Zirdcnril, Wjrcuilkl KiliCHirijs, Zt-domowsfei Brunon, !>d dtiowir Okr. śldcsjr: MILA WA — мл-cal 1. PŁOCK — racat 1. SIERPC — Brcec6akl Miko- Naca S« kroUri S q. dLt Cbyczewaki Koral, tcl. nr. 9. Prokura ton Szozycńtillif Wldyt?w, Ul, mc. 14, Wic cproknrj Balcmrk AotcciL Podprokur.i Biturdll Jaa, КохамсУ ZrjJmunt, Lc^kiawlct Kaximkrx. Nici Sekretarz Prok: Malewakl WładyHaw, 11, urx. 14 25& Ł Ł О С <гс‘$л? Е. х £ йЯСфС* ЙІ.5 ć>S” г.
c§ń '■%%?*
„Z\f-
I
*
S’
и
ь
3
о
3
Е
о
w
Л
»
\
г
Ł
N
3
»
ск
м
£
ГГ
Л
ь
г
N
а
*
V
Г

;р •
5’5, 5
'«■I
?Sg
■‘SŁ
л – =~
S- 5
3 Л
i Ł
fc – 5
ЗлООпо r- OJ* 5 S
C:2£2<„> >02,$£ i z?lĄ
T- I * ^ I .”
5r\5’|
»£ i’ Ili fi? ? « g Bi- 3. |>s. 3 ? 5-.gfca.f3 “■ n ■ в C. Łi ®_— •Ł Ą> fc& f
p Ы Z
Л
ft
tr
o

w O iD
Sr“-
W?
o
sr
5
К p ? n u я
NoltJUB«: CHORZELE — DltufokącH Lucjan. CJfcCHAisÓW — Jałklewtc W’ieulaw, KróJikOw«ki Slsmili4.
GaBJN — 2-‘fcz Stani Haw. GOSTYNIN — Go«lw«kf .fun. MŁAWA — Gantłfi» Mieczysław, Przybora Micha] Winkowski BrunUfcv’. PŁOCK — і>м.у Wydf. Hip. S. O Dyakowski Kazimierz, Plaski EiijiMljiUZ, Sioij Ryszard. Tyc Antoni. Wilczy dii ki Ald-
PŁORSK — Kaznnwuki Ludwik, Pubrlski Stefan. PRZASNYSZ — Źeoczyli<iwUl Tudcuaz. RACIAL — RrifcaJcwIcz .fun. RYPIN — Ałcadl Czuzfdw, 2ochriwki Wladvslaw. SIERPC — Jaslfakl Kdward.
WYSZOGRÓD — МоІіоонЛі Stanisław.
Komornicy!
CIKCKASYAV Skarżyński Pavel. Tiucbtiłl St&rnsław GAKJN – – Paliwoda Józef.
GOSTYNIN – ■ Maciejewski Jan-KUCZBORK Bwdzzycki Wincenty.
MŁAWA — Goiko Albin. Jellaczyc Grzegorz.
PŁOCK — Jacka» Michał, vacat 1.
PLORSK — Pełka Kooslaotv. Szkirpańjki Leonard. PRZASNYSZ – Masaak Władysław.
RYPIN — DobłCiwulukl Szczepan Władysław, Mauiia Stefan.
SIERPC — GlrMWsRI Si mi inlaw. KUlelewski Czeilzw. TiunsaCIt pfłTi*$i;
PŁOCK vacat
Ss\J) OKRĘGOWY W SIEDLCACH ul. Piljijdukiejfe Nr. 1$.
Prezes; Szydłowski Stefan, tel. ші. 2, m. 313.
W P г e хоТТГ Wysocki Princisick. ZbTozJćski Władysław.
25S
Sędziowie Obr.: Frąckiewicz Koornd. Gorar-
di»WŁlb Henryk Jzblcków Wacław. JawOMwic* Teol’l-Niedzielski Mieczysław, NóJeiewskl Aiilonl. ПЦігкІ >1« cry Win., Pieoiewici Marian Миг»!, Slki>fkl .ГЛгеГ Miecz., Toczyski Jaouez.
Si di Iowie Ghr. Slcdcay: ШАІ.Д — Gołaszewski Jars. LUKÓW — Balicki Jan. S1F.IH.CF — Gnr-bowski Ludwik
Nicl Sekretarz. Sad.: Cieplieskl Włóczni, tel. urz. 2. Prokurator: Raczę Robert, lej- urr. 3’3. u M. W i о ер г с к u r.; Karpiński Tadeusz. Pod pro kor.: Kindlrł Zy£cduo1. OJronowOOWy Vf BU<«[. Prze wodaUznC y; wprezet: Wili»skl Makitr-roiljan. te!, urz. 37-Sędziowie O kr.: JealńakJ Michał. Kcyńeld Franciszek. Sekretarz Wydz.: SobUdZCzaaskl Edward, lei. Urz. 37. W Je prokur.; Piekarczyk Jao. lei. urz. 42 p. c. SekreldJ-г Odd z. ProL; Loakówdkl f.txird. lei. urz. 42. Sady Grodzkie: ADAMÓW — S- i>. Szerytdancw Edward.
BIAŁA — S. 6- Deleckl Adolł. Kawrocki Józef. GARWOLIN — 5 il. Gf[fiOt|»w Mikołaj. Mitarski .1 2«i. * „*
JANÓW – S. U. vacal I.
ŁOSICE — S Д. Domański Marian. ł-ĆKOW — Kier. ТгеЫскі Adam. s. £. vaca: I-MH-DZYRZEC — S. Fijałkowska Wacław.
PISZCZAC — S. >!. Malczewski Szcccfian.
KADZYN — Kier. Nawrocki Mieczysław. , Ц- Wilk Adam. 359 SIEDLCE — K’w. Zawadzki Wiło Id. j. fi. Grzelićski Antoni. Luk«Mdet. WĘGRÓW — S. fi. Konllnr Henryk, vacal I. Pilarze bipoteczadi BIAŁA — przy S. O. Zaleski ”I’ta dytlzu’, przy S. Gr-Srefner! Ti^nryŁ. GARWOLIN — dluskowski Władysław. ŁUKÓW’ — Sipkowrki Stanisław. MIĘDZYRZKe _ vacat t. RADZYŃ — Paszczak Karol. SIEDLCE — przy S, O. Czarnocki Feliks, Smoleński .Iftzcf. przy S. Gt. Zucbznaalowicz Aleksander. SOKOŁOW _ Biclć&aki J6zcf. WĘGRÓW ■ – Wlntocb Wincenty. Notarfnazei IMAł.A — przy Wydz. Нф. S. O. CUadzIkskt 1 Upoili. Wedrycbowiló Kobdao, przy Wydz. Hip. »S. Gt. W[oi-drińibi Stanisław. Garwolin — Picakirwin Aniom. ŁOSICE — Tabóruwoki Henryk. LUKÓW – Nowacki Leon. MIĘDZYRZEC — Łukaszewicz Leon. RADZYK — Kramski Wilnld Kł7. RYKI – Karaemakł Wateryan. SIEDLCE — nnry Wyd>. l|ip. S. G- CbylldikJ Kazi-mierz. Siekała Jan. Szumański Włzdysłow. przy Wydz Hip. S. Cr. Sudra Włbdyzlaw. SOKOŁOW – Dziertawłkl Adam WĘGRÓW — Mcu»inzko Lucj«n.
ŻELECHÓW – Woibeck Stanią.
гео
Корвогшоуі
ADAMÓW — Kktaplłnlti Tadeusz.
ЛТЛГ.Л — KoiUez ЕЧк«. ОЛН WOLIN — Rlzauowilci Leonard. JAtfÓW PÓDL. — Vecat J. ŁOSICE — LaAowsH Aleksander. ŁUKÓW — GórezyAilcŁ TcJesłor. MIĘDZYRZEC — W lace wiąz Czcsla-н. PISZCZAC — HrcnczysaryTi Józef RADZYŃ — Glalś Holcslaw. RYKI — Pec Stanidw. SIEDLCE — Krydeki Władysław. Kwiediekl T«dijsz, Lrazczvikki Piotr.
SOBlENJE-JEZIOR У – SnczTu.ti Jao.
SOBOLEW — KlelaJc Wiktor.
SOKOLOW — Olędzki Stanislav/.
STER DY 0 — Gosik Konstanty.
STOCZEK 1.1ГК. – Kotarski Józef.
STOCZEK WhGK. . • MyntkorrAf Mieczysław. WĘGRÓW – Niediwiocla Striao.
WOlIYJł — -Śliwidaki Franciszek.
Tłumacze przyiisrllrł
SEDLCE – Ѵйсйі.
SAD OKRĘGOWY W SOSNOWCU,
ni. l-o ?4i* Nf. ff.
Pr c z « s: Zbrowafcl Мнтійп. Ul. urz. 10-03-
W P г * z с в (: КисклгвИ Книг!. Sarluw-WolaU Jarzy.
S < dz f о w i c O k t.i Aw»kuajow Launlde.B. Czaplicki Bcrrtard. Cfocbovrtcz Jao. JBl6sł(1 Bolesław, Kowdaki Jerzy. KwUtoBiyłetd Zbtjjntkw. Maliaombi Makeraiil-jn, Mlclwleki Jarzy. Mlkólilczyk Eufteri’usz, PoJk Jj-лсу. Sadkcwakl Stefan, SlM’flUekf \y«ctaw- Tucra ■ТйЛ. Wcwrwr Zrifm- Rudolf, Wierzbicki Jao Norbert ѵсы 2. 261 Sedx3ow3* О к r. S3«dcty> OLKUSZ ~ Wovdl Alexander. SOSNOWIEC – &№» .fon. vacat 1. ZAWIERCIE — Medyński SfoSau.
Ni ci, Sekretarz S$d-! Nowakowski Edward.
fol. urz. (0-Ó5.
Prektirttot: Szlik Edmund. fol. nr. 417. m. 13-74. W i cp г о к u t;- СтЛЬікІ Stefan. Górakl T&«foui*. vacat 1.
P od p г О к u r.; Dryjlkl Stanisław, Wrw3fir4 Maran. Sekretarz ProL: Dulztk Romuald, fol. ora- ISU.
Sjfdj- (jtolikic
BĘDZIN — S. g. Clckocki Jerzy, Żbikowski Wojciech, vacat 1.
CZELADŹ — Kier. Herman Ryszard. s. g. Wereuasczyó-эісі Stanisław.
DĄBROWĄ GÓRNICZA – S. *. Sikorski ludwik vacat 3.
KOZ1ECLOWV – S. i. Horn- Teofil.
OLKUSZ — S. £. Sencba Jiicl. vacat 1.
PILICA — S. g. vacat I.
SKALA — S. g. Sc b w aim Artur.
SOSNOV/1EC — S. C. Gawroński Tadeusz Kcwrcki Zenon, Maćków owa Irena. Szmidt Wiktor Jen. T«rk«! Allred, vacat 3. WOLBROM — S. g. Fromm Khibileri ZAWIERCIE — S. g. Ostrowjki Ruborl. vacat 2-ŻARKI — S. g, Baoańk Lucjan. SdT Pracy:
SOSNOWIEC — Prsew. WaUwski Tadeusz. last, przew. Maćkowow* fretia.
ZAWIERCIE — Vuyf у «cal 1. Рімга hipoteczni:
KĘD21N — Ohrewakl Stanisław.
OLKUSZ – żdnwekl Jen,
2i 2 SOSNOWIEC – przy S. O. Smaiawaki Witold, Zu-błlcwlcr Leon. przy S. Gr. Offmió Al U\40rd. PleL6-»kl Karol.
NoUr|dBX<: llt$f>ZlN — Kowale Je w.kl W&ylw, Raczlricwicz Witold. DĄIIRGWA GÓRNICZA — Clckodskl Klimem,. OLKUSZ Swolkieó Witali;. CIULA •- Stachnik Jar. SKALA • Łukaszowie! Acloai. SOSNOWIEC — przy Wydr. Hiy. S. 0. Jawclawicz Kazimierz, przy Wydr. Hiv. S. Gr. Ejdllłlt-Zubnwicz Piotr. Praszróskl Rocuaa, WOLBROM — Łorlńakl J.izI.
Zawiercie — Kw«i«ł»»ki Zygmunt.
2ARKI — RekowJeckl Пюлівіаѵг-
BĘDZIN — Krauze Alokwoder, R«im6akl Antoni. CZELADŹ — Nagórski Władysław. DĄBROWĄ — Alcbiaoirltz Stefan, Dudo Jar. OLKUSZ — Sioła Piotr. PILICA — Rdzewna Mieczysław. SKAŁA Pif tek Bolesław. SOSNOWIEC — Ckrzqstowsfci Jar. Jakimczyk Stanisław, Morgiewicz Stefan. Museyśski Kazimierz. WOLBROM — Szakcć Aleksander. ZAWIERCIE — Cbrzosfowski Aleksander. Kosark Altdtaaodor. Tłumacze przylegli) SOSNOWIEC – Gruszecka Eu2nj« (rMyitki), 1 Maj* Nr. 17. Katz Dawid (niemiecki), Targowa 20, Lelbowks AdoJi (hebrajski, żydowski (Łurgor,), Cii)ia Nr. 7. 2J
Yll. OKRĄG APELACYJNY — WILNO
Sąd Apelacyjny w Wilnie
ul. Mickiewicza Nr. ЗУ
Pmhi: Wyetytaki Wcł«. K9. E«ai> Dmochowski WSudytlav, tel. игл. 101. PnrifBCwfct Marjan, lal. iifj. 101. Sędziowie Ipcb B^dzkiewiez .fiiljbn. Dudzid-oki TJrOi’^lbW. Folcjewski .fOzef. Gir* Hd ward. Iljia By-nilu, Jndzlewicz Aleksander. Jccdzill Adam. Łoczaj Pini. Malusewicz Adolf. Rybasirwirz bdward, Śuwur-wint Mikołaj. Urcitu Wincenty, Węokowicz Wacław, vocal ?. Sędzia AppL Ś UJczy do upraw wyj. шеи Kwiatkowski Kazimierz, te), orz. 119. NnCt, Sokrrlarz S a ł na Sejm). Sulklcwlc
KontMnly, Turcwks Sta-o»E-1mw, dr. Zahorski Hcoryk, Pfacz. Se kr tli rr P r ok : Moazetjdski Napoleon Ml. urz, 12-17. i. иди OKRĘGOWY W CRODNJE uL Docointkadska Mr. 31. P r * l r i! Giiriłroyć Kazimierz, lei, urz. 493. rWPr»i*il: Barakiewlcz Feliks. Hryniewicz Mh- ПИП, Sędziowie O W ri CtudiiiDiricz Micbał. Oen-fcickJ Jen, Dessin O-kaj. Godlewski Sboi»bw, Kutlubal Ludwik. Mcłte Edward, ОаісЬішоттгкі Mikołaj, Pdcawlcz Mieczysław. Puczka Bolesław. SzylllnA Eudcojusz. T<1-ioczko Bronislaw, OrboaOwitz Kazimierz, Wyeowlcx Sławomir, Zaleski Julias. Sędziowie Okr. Śledczy: GRODNO — Markowski Ani osi, SpafirBsIroU Zygmunt, Zienkiewicz Stanisław. SŁONIK – Staszkiewicz Duiu-чк. SUWAŁ KI – RelobanJt Romuald. WOŁKOWYSK – Oatrow ski Anloni. N a c z. S« kr« i ar > Sftd.: NowJeŁl Tadeuaz Prokaralon GadUwakJ Mieczysław, lei. urz. 49».
W 1 c e j>f о к u r.: Rabezewetl Jerzy. Seklta Jollan.
Wyszkowski Slahialaw.
P o £ p t о к u r.: Pawleć Zygmunt. PUwako ZńLzi-
*lftW-
p. (I. Nt(l, Sekretarz Profc: Zjeillll* Paweł. lei, игл. 497.
Wydi#l «mlcHeowy w Suwałkach. Рггскоіпісцсу: 9. о-: $enę Pdwln. Sędziowie О к M Nowacki Bole:ław, SiaieEl Artor, Tarnowski Andrzej, Sekretarz W у d z.: Bobowski Slaniataw. Wleterrokst: Krukowski Robert fkier.l. lej. urz. Nr. ■>. Podprolcur.: Buctaekl Jan. Sekretarz Od dr. P t o k,: Helbuwlez Jarzy. Sidy Grodzkie: AUGUSTÓW — Kier. Wuwcwakl J0«ł, t. i- lloflnun Włodzimierz.
DEKtCZY.N — S. £. Kura a Kazimierz-DRUSKJhNlKl – S. £. vaeat t.
GRODNO — S. £. Bochali Kozimieiz, Czaporowski Lucjao, Popkowsld wiocenty. vacat 1.
265
f’«DUTtA — S. $. vaoak k.
KRYNKI — S. i. Przewłocki Si elan.
POROZOWO — S. ki- Ortriywsld Wincenty.
SEJNY — S. Й. Paw«3«ayk Stefan.
SKIDEL — S- й- Bcfclamiazew Dymitr. Kukowski Ka ztmiezz.
SLONIiM — S. £. Eicbcl Stanisław. Xrepskl Witold. Stdanowtci Piotr Leon.
SOPOĆK1NIE — S. . Tbuto Jao. StfWALK) — S. g. Kukirwicx Konstanty, Wrx»lfiekl Jan.
$ WISŁOCZ – S. >U Kozlcwlki Henryk. WOŁKOWYSK – Kier. DaoLlW Witold, ». Jj. tkl ZyiłmoOdl.
ZELWA — 5- &■ ТоквИ* Гийи|о«. Pisarze bipoteczdi AUGUSTÓW -• Waldo Slctan. CRODNO » ■ przy S. Dlcr. Kucz trike Stan inlaw. Hosii-ski Czeslaw. SUWAŁKI — przy S. Oltr. Karczewski Stanisław. przy S. Gt. SymoaDiricz Władysław. Not&rruszc: AUGUSTÓW – Ѵу«уЬотлУ Aotoai. GRODNO — prjy Wydz. Hip. S. Okc. Aleksandrowicz Jan. Cboynowski Piotr. MElkiywtkl Slujiiofavr. KRYNKI -• Nowicki Tadeusz. SEJNY — Mcldrabawer Eogenjus.
SKJDEL — Koianockt AntooL SLONIM — SweldrtelcŁ Wincenty.
SUWAŁKI – prxy WrdU. Hip. s. Okr. Moilkowbkl Bolesław. Sobolewski Władysław. śWlSŁOCZ — Scltrówsłd Władysław’.
WOŁKOWYSK — Kowalewicz Kazimift. Suryu Ro- mao. Komoiwlcyi AUGUSTÓW – BalcastlJuk Wacław. DERECZYN – Bojar» Wkłuł.
Ш
GRODNO — Cirucviki Bolesław, Кварр Boni«tftw. /ieocalc Stanisław KRYNKI — Baranowicz Edvird, SK()>EL — ОглЬЬ Emilian. SŁONJM — Iżycki Aleksander. Pyjzkownkl Jio. Vi. wrzewslci Edward. SOPOCKINJE — PI»»” Ja..,
SUWAŁKI — Grcbitek! I.enn. Kroyaowslci Kazimiera.
SWJSŁOCZ — Kornllrlcwica Tiviiu WOŁftOWYSK — Dunin-Markie-wirt Kazimierz. Ru-■ akicwicz Kazimier?.
Tłumacze prryMijglii
GRODNO — Grb«r Sftmual [htlwe jki > żydowski]
Kurbalt 6-
$1 ONIM — Kapłan TodtAt (łia1)faj«VI 1 żydowski). Ży-rowickfc 10.
i. S.\U OKRĘGOWY W SOWOGkrilJKlI.
P r«X«e: Mureazkc Henryk, tal. ut/.. r>3.
WPrai«8Ś: Mnrza.MurtSęz Staffin. Surezclct AjjU-Łandaf-
S^dzlflwic Ok ri Buthok Władysław. Dawnzr. ZapnJiki Henrvlt. Gutkowski Napoleon, Karwowski Jerzy, Lange AJjrcd,^ Różycki Stanisław’, Żołn)eriće4’lcz Antoni. Żukowski Stanisław. zacat J.
Sędziowie Oki. Śiedczyc JJAlt ANOWJCZK Stankiewicz Alojzy. NIEŚWIEŻ Mirkowikć Jńzat, NOWOGRÓDEK — Czajkowski Stanisław, STłJŁPCE • vauat I-
p, 0. NaCC. Sekretarz S 4 d.i Pyrski Jan,
tab ucz. 133.
F rok ItitCR ZsUnowićz Aleksander Maria, tcl. itrJZ. 3if.
W i C * px ■» U U t.i AckmBtuwicz Konstanty. Willa* mówki MUluił-P od p T 0 k И r.; BolltUt Mikołaj, Nowicki Mirosław. Skompski 5Млп.
p. o. Nrcł Stkrłlift Prok.i Koleai&xkl 7йп, lei. orz. W.
367
Sftdf GfOdWei BARANÓW I L’ZE — Kief. Gerdo Mich!, s. ±. Cbc-roagnehg Bole^taw, KowalsJci Alexander.
JJORODySZCZE — S. &. Kost cerko Whdyclaw.
KJ.KCK • – S. g. Sapiniko PswcJ.
LACHO V/JC2E — £. g. Zeoorewski Mikołaj.
MIR — S. tf. Raesudotrikt Stanisław.
NIESWIE2 – S. s. Gfolu* Jan. Wrmioloweld Edmund.
NOWOGRODEK — S. л, Когмк AyuWy, Lwxkow-ikl StaowJaw. Makowski Aleksander, PaVflikoweUJ Witold.
STOT.PCK — KJ»f. Si.dłll0K»kl Guf 6 w i. II- WojikU-НІСГ Kdwnrd.
ZDZJt-CCOL — 5>. g. ѵбсйі 1.
Piurte bipolecnii
BARANOWjCZE • • Lisowski Jan,
NOWOGRÓDEK • – przy S. Okr. Ciechaaowtccki Pin* irai Włodzimierz.
Nolarjuxxoi
BARANGWfC7.K _ Bułhak GuUbw, Maltwaki Jaooa-
,VKLKCK – Wysocki Місмуаіиѵ».
Mlti – Zidocki Antoni.
XIESWCE2 – – Licbodricjewnkl WlllOellly.
KOWOGRÓDEK — pny Wydr I Up. s. Okr- NoHckl Waclax-, Tanxecki V/ilheJoi.
STOLPCE — KutimaczEwski Jdzei.
ZDZtĘCIOŁ — Piotrowski Mieczysław.
Komornicy!
BARANÓW (CZK — P«d<r f Koki Lr on, vacat 1.
fJORODYSZCZt — КагоІЫсИсс Wacław.
KŁECK — Debrifdd JiJsel.
LACilOWICZE — Adamowe* Witold,
Mlft — SjycSuer Piotr.
266
NlESWlKZ — Sienkiewicz Stanislav/.
NOWOGRÓDEK Biruln Antoni. Htedk.i Slanklaw.
STOLPCE Zlomaa&rr W4ady*lew.
/DZIĘCIOŁ – vacat 1.
TłllBCKŁt pr^ypSsgll:
NOWOGRÓDEK ••• vacat. sad OKRĘGOWY \V PIASKU
tj). Ogiji>:ie£c Nr 10. Pent): F&lkowaUi Stanisław, tel. bn, ST. WPfdttl: CntJklevrtcJ! Jerry. Naritlawlęz Jodko
Henryk.
5 ę <ł I i n vf i с О к тBlotzkl .fan Apolonjuaz, Did-niewpkk Felicje n FalcwJcz Mikołaj, Giecewicz Itiotr, Ku■ tylcwokl .Iftzct, Oiiccioaiki Jan. Fawluć Władysław. Te-licbowsfci Mich lit, 2шііеѵѵікі Bolesław, vacat 3. Sędziowie Okr. S I c d a > yi BR2EŚĆ n/tt.-Ktvdrnoirkz Wilhelm. 0К0СН1С2Ѵл ■ vacat 1. KAMIEŃ KOSZYRSKI — vacnl 1. KOBRYS – Sz^edzlńaki Alfons. K0S6W POL. — KJte^uweU Witold. LUNl-NIEC – Uzdickl Zramunl. PIŃSK — Kuciyćakl Wikto/, vac el 1. PRUZANA – vacat. STOLIN – Adolf Alek-saoder.
Nta Skr«t»ri Sdd; Borodiicułwin Te- I, tel. nix. 20. Prokuraiot; Michalcwakl Wdaw, tel. tiia. 12.
V i с c pr ok u r.s Mur<#>MutzlCK Kuuataoty, Pelfu-sewicz Stanislav,’. vacat 1.
Podproknr.s Czerniak Bolid-» it. Lvmlewewebl Le»-nord. Potrzebowała fcugcnjuw:. TymcwfUl Wadaw, v. Kreywopiaza Wacław, vacal l Pndprokur.i Jaczyoowoki Jeny. Korkuć Hw<-ryk. Sekret ar x Oddz. Pick,: G»luk Таласу, te1. IIГ2. 176. Sady Gródiklk: BEREZA KARTUSKA _ s. &■ Kernawjlekl C««»Uw Lucjan. vcftl 1. BRZEŚĆ л/П. — S. C- Jackowski Eugeojiisz. Morze Adam. 4i ojiklewici Antoni, vacat 2, Г) A Wl Ot >H ЙІЖК -. S. i liro decki .lan. ІЮМЛСХЕЧуО S. g. Barloserwicz Jóaef. ШОН/CZYN S. g. JDcbiitcvreki Jeny. Noniewicz Jan
HANCEWIC2E — S g. Китай Antoni.
KAMIENIEC ur. – S. i- Rcdobielzki Edvard. KAMIEŃ KOSZY RSKI – Kier. Leozcayó.ki Stanisław. 8. g. VbCl lr KOBRYŃ — S. g. 0w, Ralocki .fen Teodor Oktewjen. MALORYTA S. g. Murza-.Murzie z Szyrnun. MOROCZNO S. g. vacat I. PIŃSK — S. 8. Deregowdci Jen, Gołębiowski Wzncno-1 у, Jttdyckl SleTan. Nsfórzośiki Czcelew. PRUŹANA — S. g. Lisiecki Leopold, Smreki Stanieli w- •STOLIN — Kier. Aadrzeikowicz Henryk, s. g. ВцсгуІІ-skl Zygmunt. Ttłtfcaszawzki Leonid. TELKCHANY — S. g. Boralyiiki Stefan. WYSOKIE LIT. – S . g, Utowski Bolesław. 270 Plmi Mpnltciaii
BRZESC n.’B. — T){anw.
KOSrtW I’OL. — Lipski Willielm .flVaeL ŁU.M.MEC Godlewski Broni daw.
PIŃSK przjr W’ydi. Hip. S. Ukr. Krryuoowiki Wada’»! Piolrowski Władysław. Sryllinfl Eugeniusz. PRUZANA — ZaakwoLi Aleksander.
STOLIK – Jed/yckuwakł Jóreł.
Komornicy;
BEREZA KARTUSKA – Tccbbki Wtadydaw. BRZESC rt/B — Jacuńskl Pioir Marjao, Nieiieaku Д]кеьл<1«г. Popławski MbdmL l)AW)OGRO»HK – HryatvrJc2 DOMACZKWD — Silhowuki L»oo.
DROHICZYN — Drzemidski Pmvl. SzloaXyauki Stanisław. DY WIN’ – Wysocki hugCnj.UZ. HANCEWICZE- Bosak Henryk. KAMIEŃ KOSZYRSK1 – ГІѵгіап. KAMIENIEC LIT. — vacat 1. KOBRYN — Jł3«rtkr Witold LancvrsVi Henryk-К OSO W’ POL — ElJ-iBoWiki Jao Piotr.
LAHlSZYN — Rogalski Wacław.
ŁAHtSZYN — Rofohfcl Micbał LUNINłEC — Paderewski Stanisław. Toreaę Wtedy (Uw. Wnll«cb-Oaiłklcwj« Jna.
271
MAtORYTA – Cyckowdti Józef.
MOROC7-NO — FzWwicz Era»l, vzteal J.
PISSK — Grrcctrailc Fraocżzok, KółBtluk Mlitowi. $wicrxyddo Czeslaw, oacal 1.
VRI17.ANA BrreiaUv,lci Mikol-hi- Gruudau Kon-ctcnly.
ST0L1N – Pzok W1dytaw. Wawrzcdczyk Michał. TETLECHANY — Kulagzz Michał. WYSOKIE LIT. — LiLawar-Aranowicz Koouiald. Tłumacze prz^icflii PfftSK — SzubsJri Anatoljusz Irosyislti!. uf. Wl-so-n, Nf. 27. i. SAD OKRĘGOWY W WILNIE ul. Mickiewicza Nr. 36. Picicii Kaihrzkicwlcz Miclul, tel, urz. 236. Ф P i < z « 11: Bocrlko An (on i, Brzozi) weki Wuelav, Janicki Juljusz. Pluciński Micczyctaw. vacal I. Sędziowie Oki.: BnflltóAi Bohdan, Bebrovaki Konrad. Brant Olijierd. Bulhdk Józef, Burbzrdl Stanisław. Cb«ł»ti>weU Kazimierz, Cywla&l W«claw- Drze Wnclaw, DowdieHo Knziuuorr. Jakubowski Mieli! Jz-ecpzkowskl Wiluhl. KzlEnjJ Micllał. Lctcptn Ado», li-Biznnwsłrl Tzdai’S. Mianowski StirtllźUw, Misiewicz henn. Ńarębzki Piotr, Nicfcrzsz Stefan. Orlicki Albert. Rofióifci Aatooi. Kubel Jan. Selen? Staoisław. Siawcillo Józef. Sioakirwicz Czesław, Skmdr-r Witold. Smiekzlow Aleksy, T-orndrwlcz Witold. Tomaszewski Wilhelm. Wr-fezztzkko Kozimierz. WOowakt Szczepan Zaniewski Józef. твеаі I
Sędziowie Okr. Slrdciyi HKASLAW — Lwów Piotr. GŁĘBOKIE – Abrzaoowćcz Kazimierz. LIDA — AcbnalOWlcz Aleksander. 7acat J. M0L0DEC2-N0 — vat:! 1. OSZMIANA — Dowziar-ZepoJjkl Wla-dy^v. POSTAWY — meat 1 SWIĘCIANY Mackiewicz: TuJei|»7. SZCZUCZYN — Klowlarówkki Mieozy-jtlaw. WtLFJKA WnliklzwEcz Ifeoial. WILNO —
272
AdunatoTrkx Koo
lOty, Kawecki Robdw. Ц’Ьлво* Кс,-faL Pcdciki Bobdail |j>0el na SajmJ, Szelklufi AJam. %’GŁ02YN — Zakrwaw Walenty. NACI. 8 a kret an. Srjdj Brzozowski W
dyrław..
P Г О k а г • t л и Szaniawski Stanisław Wiktor. tel.
«5. m. <107. WiccjiroltuM Giedrołt Wincenty, tal. urz. 157, Heibcrl Tadeusz. Jaaowicz Aleksander. Jastrzębski Czeslaw, Kruszewski Juljujz. Piolrowsfa Do mi oik, Poiowia-ski Czeslaw, tel. 457. Rod waist Jan. Sokołowski Aleksander. Zajączkowski Henryk. P 6 d p i o k 11.: Dowbor Bohdan, Golkowski Staoi- elaw. Laka u nawieź Benedykt, Odytdee Seweryn. PojXiW Piotr- p. o, N a c i. Sakralari P rok,: Jnrmollćokł SUoJatfcw. tel. iirz. 33. Wydział i»n»l«l»co»ry w L.dal. Prtewodainłcyi wpr«za« Bukowski Jn. Sędziowie Оісгл Bnysowtki Jan. Czajkowski Mieczysław. Liodfisz Zygmunt. Przybytko Juijan, Wisz-Ditrnb Michbł. Żyraków ski Józef. vacat t. Sekretarz ffyiw Hrynkiewicz Jan. Wice pr ok u rj Boniewie Czesław. Klasie Odo Oktawian (кіет), teł. urz. 51. Sekretarz Odd z. Prok.) Bartoszewicz Kazi-mierz, Sądy Grcdzhies BRASŁAW — S. fi. Mamszkio Antooi. OOKSZYCE – S. fi. Rodziewicz Jan. DRCJA — S. fi- Aedrielewakl Ludwik. DUMŁOWICZIi — S. fi. MąCZyoski Józef. DZtSNA — S. fi. racat I- , EJSZYSZKt — s. fi. Cx«rksow Józef. GŁĘBOKlfc — S. fi. Malhłowsld Stanisław. HOLSZANY – $. fi. ?t«cb Ryszard. ILJA — S. g. Dzipwfio Ignacy. 18 27J WIENIEC – S. £. Szalnkowslo Tadeusz. JWJE — S- й- Dilow) JSurci ,Гет2у. JASZUNY – S. fi. LemUicwski Wacław. KRASNE ilfU. — S. fi. Piotrowski Stanisław. KRZYWICZE — S. fi. L’icinowicz Jan. I.ANDWAROW — S. fi. Dmochowski JcTzy. i.TUA — Kier. Wacboowski Włodzimierz, i. g. LabkJe-Kicz Kazimierz, Trzeciak Ѵ/acław. vacat J. LYXItPY — S. g. Koźmiński Ryszard. ŁU2KJ — S. i. vac-al 1. MOLODECZNO — S. g. Dmockowakl Marian. M1ADZIOŁ — S. 4. Yaual 1. OPSA — S. fi. SoboUKBkl Bronisław. ORANY – S. JS. Т»«сЗЛ Aa linii-OSZMIANA — S. fi. Dulko MK;b»ł Mikołaj POSTAWY — Wliicza Oskar. HAKÓW — S. fi. Jastrzębski Kaiiks. SMOKCiONlt S. fi. vacjt l. 4WĘC1ANY — – Kier. Karbcidsla Lubomir, к. fi. Bu-cryński Witold. SuUciewicz Aleksander. SZCZUCZYN — S fi. Sadkowski Wieńczysław. TURMONT — S, i. Grynberg Dawid Komżo. WASILISZKI — S. fi. rteicbrl Mieczysław. WILEJKA — Kier. Walewski Dominik, s. fi. Włn. da/czyk Słaniała w. WILNO — Kier. Krukowski Mickał s. fi. Gutowski Witold. ІВІОГЛ -łózel. Kotwlckś Jerzy, lackowicki-Czr-ehowicz Paweł. Obfoekl KszimoiTŁ Pławiki Bohdan, Sadowski SUnlycwekJ Michał, Stankiewicz Stefan, Szale 1’twtł. Wejnbauns Ліеканііііеі. Za Iraki Adam. Zmar ryńska helicion. uaeal i. WULUŻYN Kier. Szabunia Kon»tMily. s. g Dmisze-wicz ]w- Szaemaa • Szumski Wllold zł4t. Szulc P»wel. Pisarze ŁljK>tecj»i’ LIDA Kootowlt Kizlrnierz- WILNO — Piotrowski )li«rollua. SumOrok Leon. Л4 NotajJuvac; BU ASł.Л W XUfcovrlrt Antoni. DlłKSZYCE — ХгмтШкі WfadyiW DZjSNA — Fodjbtokf Jówl Кйіяййпгѵ. EJSZYSZKI — S«rdlukc>w Jńwtf.
GŁĘBOKIE — S4tilasi>n l.crtn. IWJE — KucLcIćiH Ѵлтйп. LIDA — Brodowski fUlcafjw. Dwtiibmki Jazd. MOŁODECZND — СІІ/ЦІІЙѴІІ(І Stanislav/. OSZMIANA — Mieczysław. POSTAWY — Lipjwtl Miirjan. RAKÓW — Ku Gwidon. GLEBOKIE — Skuwcuńakl Józef.
(WIENIEC — Zawadzki Kazimierz. fWJE — DtibrOKikl Jan.
KRZYWICZE — Uezyóakf Anlooi.
LA NIWA I! OW – mml l-
LlJJA — Gruid* Wi”i;«5nti’. MoW-rńakl Michał.
ŁYNYUPY — vocal 1.
ŁU2KI – • Sijinwicz Kdzlralerz-M0Ł0DECZNO — Bielak Lon. OPSA — Ziółkowski IłliiUw-OSZMIANA – • Paszuk Michał. POSTAWY — Widawski Stanisław. 275 SMORGONIE – vacal 1. SWIECIANY – Baryłko SUoisbw. SZCZUCZYN’ — Tarło Rotuno. WTT.F.JKA — BoMonwicz Altkuocfoc Wlf.NO — CSchod WtftdytHw. FtedłttJ Jerzy, Lenar la wicz Antoni. Ldaicvob ’S’acUw. Lucvmki Hiarnnim. Maciejowski Aotnni, Maloctmiak Władysław, Maideki Julian, Rubom Artur, Usryisfci Autor i. WajcieoborTrAi St r fon, Zan Roman.
WOŁOŹYN — MurZO-MurzicZ Stefnn.
WORNfANY – ratal ].
ТІСгадСГг przytńęilti
WILNO — Lojjl» Zyilmunl (blcHbkil. ul. Mickiewicza ifi, RuWcnwicz IWid pirbroirki, iydoxski fiazgonl. ul-Rudnicka Nr. 9. Wierzyński JOrcI (rosriski, białoruski ruski (rur.lński|. łaciński. anfjilskj, (raocuiki. oicmieckil. •У.. Miclnewricio 3#i. dc. Магркѵипкэ iViDiaK. Sekt. N a o z.i — Radca dc. Krucrkatwici Antoni. Z ■ > I. Sr kr. Neli. — KelcrendacT: Gerilz Hnlostaw. Naczelnik Rićbu-Ь у — Уотлегзкі Henryk. Naczelnik KaSC< • l a r j i — Erbei Jan.
*
,2 I
ł- J -Tf o
•sbiis
■S *£■
І5 Sh = ” – 2
e Jo
„-.o.s-S • ^ 5 § •* I -O^K Ł- i I 2Й R i;S|« ■ ft’JK -X
-Г «•« -S
-« 3£ j. m»5
л » p
№25
5^.8?
” – «80
3 ■ – V
£ « S “-•
?łwgS
ecc fc _»
.JSW
s
o
S
-5» S • £
“ 5

I’ll
»»-łM
'Ś— ° «3 ЙЗ-о-з-5 ^•S«» > Д jjj
“■ r X. } ~
il .^-a J S «►
Ё
e
& 2 St* к o re-ś £
ыіэ1= _ ы а.Т
5″ І” *
Z s uż2
•N И b
Kccrewallr— Si. radc-s dr. WeeŁsUr-WJrrzbołrtb) Stefan. Z я 11. KI * r — Sl. radca dr. Flocbaer Feliks.
R tdc i — Olucwik? Аоіилі. R cttr с* d ini — Jr. Kupcivk Min, Komiólka He”И». Ktiewsk Jadwiga. Polonu* Jerry- WYDZIAŁ IY. łlierown IV —St. radca Skow«kl Кьлітісга. 1 o J L К I « r. — radco P u li ■ i V t«. R a d c a — dr. Stebóf Witold. Rclcreodar — Kriytaonwild JuJiuiz. Mi>żdżhsVo Ireno, Potocki EuR<>nja(7.
WYDZIAŁ V.
К i 4 t 0 W * I к — St. radca dr. Dziurtyólkl T^igenjusr. Z * 11. КI c f.i — Sl. radca dr. Wtlcóakl Jan. S t. R » d-C о V 1 «» — Korewicki Aotooi, SiMldceki Wincenty. Radc*f — dr. KraytlUiewIca Bronisław. Hclcrm ■ d « f r. t — dr. Orlowikl Mjrojłhw, Putcraiclri AlcUian-dtr.
WYDZIAŁ VI.
К I * 7 o w a i Ir — St. radca dr. Hdlbrickt Stan’alaw 7. * p t. Kier.) — Ridct dr. Dobiła MIkiJiIi. S 1. Radco — Kr6l Andrzej. Rcic r co d trZt — Ol-ucKiki Adom. Pełki Jdzef. dr. Piotrowski Slaniilaw, Witkowski Wfodyolaw. Oddział Prokuratorii Generaloej we Lwowie ul. Romeoowicza Nr. 11-A, lei. 30. Proti: – – dr Hamerski Wiklw. Z « a l. P г «■ Ł — Sl. radu dr. Skrach* $|nlolarr. St. RdCu wl* — Kierownicy WyiUielAw: dr. Barie] Eudeniuw, dr. Brzeski JOZeE. dr- Skrowjbczcwjkl Korol, dr. Siydlowakl Władysław- Radcowie: dr. BprltePóekl Mieozyolaw, dr. Fraeokc] Ludwik, dr. RUlbrlebt Viklor, dr. Jaworski Kazimier. dr. Karpuuko Ad~in. dr. Rybarskl Stanisław, dr. Zaioc Julian, dr. Zarzycki Aleksy. К СІ•Г a d* ri • — dr. AUweD Juljuar. dr. GIIkcIH Zygmunt dr. ŁachowtU
278
Je;zy, RadzUz-Ovrskl Adart,. Hr. Roioaric Seweryn. dr-Si>cb& ZietUoml. d>- Wacblowski 2cnoo, dr. Wallgór* fikJ Мвті-аП, df. Wribcc Dnminik.
Oddział Prokuratorii Generalnej w Krakowie
Кулек 30, id. Nr. 24-ftO i 43-8. Pr«i«« – dr. Wladaktewkz Jozef- 2ni. Prnr-x a — St. Radua dr. Kraus Alfred К I « r. WjrdŁ — Si. Radcowie; dr- Platefc Failles. d»- Snltyak Tomasz. R« d t u tv I t! — dr- Brumrucf Allred, dr. Jawordki Jao Walery. dr- Jędntcjiywtki Willielm. dr- D-tlgmji Jan. R c -i а Г an d u r z e: — dr. Alckrjiadrowlct Karni. dr. Bujak Juj#Г. dr. Gałecki Jerry, dr, Jankcwiki Karni, dr. ЛІасЬ Мйгjen, dr. RJttemyan Henryk, dr. Reosnerdwna Marja. dr. Szeliga Roman.
Oddział Prokuratorii Generalnej w Poznaniu
ul. SkArbowA 10.
Ft«:td — DuralakJ Fraocitzek. Zasi,
— Sl. radlili ZakvrakJ Suoirlaw. Kierownicy Wydziałów; Si. mdeuwre: Cbcnara Sleleo, Leiljeber I eon. dr. Parusaswsld J«u. Radcowie — К aa niecki ігтг^йогt. Kud)«r*k Wtudrytiw, dr. MirrawraCki Slani-ІІ1Ѵ, dr- Rutyllykl Dolaaluw- Rłfrmnd in o — Ch rem pi arki SlanJstaw. Krtelńekl Tadeusz Glbei Jan. dr. Gdnki Jftzaf. Kamera Tyd«U4«- Kortzyśoki Allred, Pizdo Kariznierz. Weeper Skrtrirlew.
Oddział Prokuratorii Gen. w Katowicach
u) Kilińskiego Nr. 9, tri. Nr. 501-504, 2403, 2543
i 93l.
P r o x c * — dr. Sabaoek Witold. Zest. Prezes a— Sl. (i>rfc« dr. GóralaUwlczs Locjan. Radcowie — di. Dąbłlo Kvdolf. -Ir. Deleial Ludwił:. dr. 2ukOW«kl Franciszek. К rit ret dlflr — dr. Kuii Piotr. dr. Obrzut Bronisław. dr. Katkowdk) Władysław.
2ПI
Oddział Prokruatorji Gcncr. w WUnle
Plac Napoleona — Pałac Rzeczypospolitej, tcl. 3.
Pr«z& •— DlascKlc Je- Sr Radcowie — OMeilcrpkl MUezydiiW. Zdanowicz RUnUfaw. Radcowie- n^iliyŚEikl 4fr4Ał»w. Zwicrlro Кй:т:«т7, R e-Fcrcs darte — CicrjiaśtUI Kner. -n Gdańsku
ul. Neugitrten Nr. 27, tel. 21(1-51.
Delegat — Maderow «’lodami«г*. Rides — dr. Crabawaki Jctry. Hetercndnrz – tir Pawłowski
«’-ІЫш.
2ЬЛ
SMS IMIENNY ADWOKATÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
naczelna Rada adwokacka
Warszawa, uJ. Mazowiecka Id, «I. 2-0?-39.
PREZYDJLM;
Fi ctm; PoacKalikl Fraoe»z«k,
WiCrpr«Z«dh BotiUCki Anloni. ѴмСЛ.
5 * к t * l • e i: &ltlsjf«r j»l >’«Слу3 Й w -Skarbelk: BrztzUikl CzecUtr. WYDZIAŁ -WYKONAWCZY. Рг«ш: Pseciifllekl WJcpri«Bp Bogucki Ani Of”’, vac’.. Cxl<>ok<>,l«: BUyk Alfred, Bracilijkl Cx«(Uw’. DoHftAtkl J-udwIL. Euiogcr Mieczyfttftw, Nowodworski Jao. Mlkucwlcz Tidc-uft. Scimoicretcio Km!I.
BAD DYSCYPLINARNY ODWOŁAWCZY PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ:
Bliyk Alfred, Bpjjuckl Ai.luni. Bzltlidubl Czerlow DcnmdBki Ludwik. Eo і«Іив Maurycy, Esd«a – T«n»p?kl Slurdslft. Gmxłdeł»‘«x M«jao. JuadxRI Zyjtsmijil. Ml-cbaicwslrf Coni^la«. Mlk?l«wfcł Рявеііяіакі
F/anci&xtzlr. Sulkowski 'ł’»cl«n, SCBŁttHfftUltl Emjl-Wo!»y Kon?t«nty.
RZECZNICY DYSCYPLINARNI:
Elllii{»r Mieczysław. Nowodwortkl Jn i Scldtor Teodor. 283 L Izb Adwokacka w Katowicach,
Rada adwokacko,
Diiekefl- Jasleoltcki Korol.
Vi C ♦ d 4 1 e к u o; Or. Tchorzewski Leonard.
S« kret arts dr. Malczyk Bolesław.
Sk a / Ь в I ki Krzymioski Włodzimierz.
Rl((ia. D у я с у р L; dr. СІйсквюаВО Zy^Bhlo: dr. Reszka .Idzef.
Cilńo li nw iti dr. Niee Kazimierz. Żytomierski Wojciech.
Syd dyscyplioarfl?,
Tyrka Kazimierz, Mroczkowski BuJesłs.-, dr. JDżutfkskl Stefan, dr. Kaeuiiki Eutfenjusz, Neuman KazimierJ, dr. Luk ал o wda Edmund, dr. Peotós Izsk, dr. Mkrl&bef£
Zygmunt.
SPlłi ADWOKATóWi
SAD OKRĘGOWY w CIESZYNIE.
CjESZYN — Dr. Adler Emil, dr. ВегЦім Неги. dr. Da-roeba .fakób, dr. Druloch Rudolf, dr. kabecschłitz Witold, dr. Fszuchal Jjoacy, dr, Friedman Aszer, dr. <łuf* mano Maurycy, dr. Glaoz Henryk, dr. HammermaoD Arion, dr. Kalitlbrr^ Maksymilian. dr. Kotrn Eugeniusz, dr. Kromer Morcio, dr. Micheida Władysław, dr. Miebej-da Paweł, dr Mtlller Ludwik, dr. Pastor Izaak, dr. Rosier ak Władysław, dr. Saadbaus Dawid. dr. Stamtserger Heoryk, dr. Wollódeit Michał. 2B3 BIELSK — Dr. Arooson Leopold, dr. AróBSMl Maurycy. dr. Dcllcl Mufti. dr. Dallst Rafał, dr. Dr.a«k Wtady-dw, dr. FSrMer Wiktnr, dr. Frankel Adolf, dr. Freyer .ТЛхаГ. dr. Frisfer Wilhelm, dr. GlacłrSai&rUi ZyRiQ’jitl, dr. Glaser Maksyroiljan. dr. Glaaatr Juliusz. dr. GfdteUln Izaak, dr. Grosa Bcrtotd, dr. Gottk&bkflt Bruno, dr- Кем-bail troll. dr. Herstria Adoll. dr. HtipJMrl Г»!пѵ.т- dr. Ket* Benjamin. dr. Kiibnbcrg Edmund, dr. Korkes (rydnr. dr. Klar Adoll. dr. Krystek Piotr. dr. Ltllxl Н:ле1>. dr. Malinowski Stanisław, dr. Mtfittlbttg Zy»!inii«’l. dr. Manbcimer Leoo, dr. Markowicz Samuel. dr М«УГ ЕмII. dr. Neumann Moiżscz, dr. PoppW WtlbelrtJ. dr- F«|eh Jó-zet. dr. RoUosobtł Zyilmunl, dr- Roi] Józei. dr. RcUfa£r Saluiooll. dr. Schultz KtróJ, dr. Slllxr«h«la Dawid, dr. Sflblfier Zygfryd. dr. SUiUfi Enieel. dr, Stappler AduM. dr- Sllłfcr Adolf. dr. Teduif«r EftlU. dr. Trpger Henryk, dr. Trnubaer Józef, dr. TU/k Robert, dr- Wenzel ІГетГПдП, d’. Wcluj Kami. dr. Wlldileuer Moi?*. dr. Zias Mak a., dr. Zllria Leon. DZIlillZICF. — lir. Ganfeabe/g Mnjiea. К». Mecbaer F.f\yln.
SKUCZOW — Dr Heauer Stani (law, df Kiesa Karol, dr. ІЧсоиіаво tdwin. dr. ОрвигубккІ M>«cylftw
STRUM IOJ — Di. Gallct Szymon, dr. Kulpa Pa.weL SAD OKRĘGOWY W KATOWICACH.
KATOWICE — A«Bd( Edmund. Augustyiala Władysław. dr. Asiitóajy Fryderyk, dr. Baj Jan. dr. Breiter Ignacy. K’. В/ID Jarzy. Chmielewski Antoni. Czeekiewic* Władysław, Cioirowtiki Józef, Cborzrlłld Bobdan, dr. Dąbrowski Włodzimierz, Dąbrowski Stanisław, dr. Do-dzik Nilrady. Dllcclct) Aliens, Dr. Drabosyk Jńret, Daab Władysław. Dyrgsilł Józal (Nowa Wici), dr. Druk* Iro. dr. Eaglitęb Kllrl- Geweoda Stanisław, Gerber Fa«vcl, Giną Ludomir, Gutkowaki Karol. Grabski tgnjcy dr. Goroll Jftzef. Kr. Guzy Władysław. Guzjr Zygmunt. Gtc«k Teodor. Kcrliogcr Leopold. dr. Horawa Antosi», dr. Her-швіів Zdi;liw. Jazlenlcki Karol, Jemioł WtftKytUw-dr. JaHe Ludwik, dr- Kanarek Jakób. Knbylidyltl ЯиИІ-nisiaw, dr. Kamiński Eutfenjttsz. Kaimicrczpk Edmund. Ko żakowski Henryk, dr. Koeala Mikołaj. Kopoci Pw,yotł.
m
KuczyfUkl .fan, Krzrouńiki Włodzimierz, dr. Kwiatek .Tnn. d»- Koncczay Slaoistaw, dr. K/yiOWStó Клхііуіівгл, d». Kowal Włodzimierz, KcDOpkł Edward, d»- Kwiecifi-dd Stani!-. Klyczfca Jao, Lett Itfoacy. Loeblo£e_r .fan. dr. Inkaaowild Edmund, LewŁttJowlez Je’.y Maciejowski Dominik, dr. Malaka Jar. Mlttke KttzOl. Mroczkowski Bolettaw, di. Michejda Władysław. dt- Malczyk Hn-lestaw. di. Mazurkiewicz Franciszek, d»- Mayer Emilj Moszkowski Anloai, dr. MłtSZBZlKD Noeberl. dr. Nieć Kazimierz. NrUmall Клгівиега. dr. Nlwlrtflkl Tadeusz, Ostrowie* Konalanly. Pidf-kf RłuMylaw, dr. Pwl Andrzej, dr. Papee Tadtuaa. dr. Płfiazek Józek pWincenty, dr. Kłfip Aleksander, Roatek Antoni. Reszla Edward, dr. Reetkft Jfrt:. Radal«v$kJ SiM. Rdt-yckf Wtady-ilavt- dr Roaukilrdlcr Henryk, df- Relcłiraoon Marek, dr- StiCb КигОІ. &’■ Sandr»r|i5 Rronlslaw (Siemianowice), Stark Tadeót!. Szkadlery. SunkUw, dr. Scłtcarclclt Zygmunt, Śl««lcyt£ -Marjan. Tyrlra Kazimier. Troja-■owskl Wiluld. Tonoeszew.yjp Kdmund. dr- Urbzdc-zyk Frwio, Wnrmskl T.eott. Wcirów sin Konr»d. Wolny Konstanty. Waukowsld KI «долг. Witczak Jóe«l. Wygoda Midial d’. Za»в Гй«лсу. Zyloolerakl Wojciech. 2bi–wicz. dr. Zcchentcz Adftai.
KRór.KWSKA HUTA — Pr. Btecbolk Htaryk, dr. Borlb Wladyalaw. Cyrabrovrsfci Cyryl [Świętochłowic, dr. Druki >ЧілоІ{,1аѵ. Dgjna» Heofyk, dr- Hel Sta.oistuw. dr. Karpidski Nunljlaw Kempka Paweł. dr. KUcb Łuclao, dr. Kośdi&kt Alfred. Klejaol Antoni, dr. Koppel Otton. Pick Л|Гопа, Stawski J»n. SzuEc Piotr. Spalleoilehr Wincenty, dr- Slemhell
l.con. dr. Tcmpka Władysław. dr. Wihiaz Juliusz, Wy-slrycbowslri Korol. dr. JZ«gArow»kl Juljsn.
jlUKLfNiKC — Crob Staniał
-. dr. Kubalekl Marceli, Wę dry chowie* Sta ni» Je w.
MIKOŁÓW — Cieucwskl Miesryelnw. dr. Diulyśski Stefan. Krok KezimUrz. KlyvsO< JOzwf Syooradzki dyj|fryd. MYSŁOWICE — Gerlackl Józef, dr. Hollmaaa Adolf. Kndera Rrunon. Karczewski Tadeusz. Leskowaki Alton. Mlcrzejewikf Felicjan. Malec Slonisfuw. dr. Гі^Еек Stanisław, Skop Robert. Wajflef Aoloni.
2S< PSZCZYNA — Hotajga dr. Lercb l-’rancisr«k di- PeJke M^ria»- RYBN1K — TV Adast WladytUw. Boscikowicz .fan. Dombek ZkcTi«'<«K, dr. Nuziknvrski 7.yjjniun‘., Podkawjk Jzn. Plealki Walenty, dr. .Struzik Piotr, itr. Tebdrzewaki Leonard. Wowra Konstanty, dr. Wicl£ss Wojetecli. KIlDA — Bartui 'Ccodor, Miikulióslci Józef dr. Pilra Edward. Staszek Bogusław. TAKrflłWSKlE GdRY BitIner Alfons. CwiMidAi Tadeusz, dr. Diack Kazimierz. Dcwioslci Henryk, Gribie-lok Jerzy. Kozłowski Ludwik, dr. Połyki Jdzcf, dr. Sscheidt Edward, Waitrne Jao. WODZISŁAW — Dr. Filipek Franciszek, dr. Karomaro Józef, Kurpisz Edmuod, Molyki Emil. ŻORY — SyPOradzki Adam Wojciechowski ,Гйп. JBS D. fobs Adwokacka w Krakowie. Kuli Adwokacko. DzUltin: l)r. Fischer Edmund. W Ut^iirliłDi Dr. Loacb Zygmuot. Sekretarz: Dr. Sckaldcofrei Michał. Członkowie) Dr. Aaslcm Aleksander, dr. BJ«r-ezydpkf Tadeusz. dr. Borowczyk b’c lilts. dr. Fenichel Zy• jfnUiot- dr. Got te ста ал Szymon, di. Giroopricbt AdoII. d/. Hofita** Zygmunt, dr. Jakubowski Faustyn. dr. Kwieciński Zd’Mzw. dr, LilieeUiel Zy^muot, dr. Morelcowatu VL’IodysUw. dr. Małecki Stanisław, dr. Gberlandor Katan, dr. Ringclhejm Teodor, dr. Ujejski Marjan. Sąd Dyscyplinarny; Prezes: Dr A de г Lenn. 7i)t. Frririii Dr. Miller Witold. Sekretarz: Dr. Krygowski Stanisław. С г I o n к r> w i et Dr. r eldblan Szymon, dr. Kobuda Michał, dr. Janikowski Tadeusz, dr. Jessroz Maurrev dr. Jnrezyńska Hieronim. dr. Krygowski Staoisław dr Laodau (;ilip, dr. Li&ocki Zygmunt, dr. Lrcbliog Adolf, dr RalOer Ludwik, dr. Stuhr Oskar, dr. Siissfciad Dawid, dr. Tarchalski U’Udvstaw.
„*p-
SPIS ADWOKATÓW. SAD OKREGOWV W JAŚLE.
JtltCZ ■ Dr. Pordaaowskć Michał, Hr. Jailor Tadęucz. dr. Maciejowski Michał, dr. Ncoield Maurycy, dr. Spierer Izydor, dr. Wagscha) J’inkav
KRZOSTKK ■ Dr. Kolarska Jakób. Mablrr S słonino DUKLA — Dr. landau Samuel, dr. Nalynuk Julian, dr. Siototowicz Tadeusz, dr. SmuJowicz Dav/id. Świderski Bronisław.

60RUCE — tir. Aleksandrowicz Kr win. df. Arnold Henryk. d. Wanalaln Mi «lift I. dr. В Icek .Га к Ob. dr. Bory-iltwlcz Ro.naii. <[r. Guaiulka An lnu i. dr. Jo war dci .fen. J0r0E.law.5ki Огго^Ог. dr. Męclbzki Celestyn, dr. Mucrk* WladyyUw. dr- МоИО» Mieezyaław. dr. Przyhylski Bolesław. : mi Aff, ЛЬгаІ.йпі, d<-. Mcnaacc Nslia!i. dr. Mendy? Wfadyelaw. dr. Mokry Mer jen. dr. Dherlacadcr T.-idr/rk. dr. Knxcohuc«b If®nryk dr. Roaoct KAhjan. dr. Rzuchnwxkt Wladyefew Seweryn. dr. Sbjio-korrtki Ma rein. dr. Schncpf Henryk, dr. S«b5nboru Jozef, dr. Spirer Alfred. Hr. Slcln lUriuftn. Jr. Tlgeriaen І.еороМ. dr. Waleczek Anton:, dr. Warchalowekl FaIIUa. di- W«l-fcld Kifcchel. dr. Węfrzyóiki .bn, dr. Wlddcr Markui., dr. Wiluxz .Гйп. KROSNO — t)r Abdcreiaoo ZygttJUol roRr. Beresko Michał, dr. Błeder Zygfryd, d’. Cwlok Ttide-ja* dr- DHttł-idorf .Млкяуmiljflii. dr. КоѵШкІ Мй/уаіі. di. Kami Samuel. dr. Liiffcl l.cnf/old. d». Mayer JvzkI- — Dr- GfOasJetd Józef/ dr. KruaZówekr Józef. dr. Kotula Jan.
2- SAD OKRĘGOWY W KRAKOWIE.
BOCHNIA — Dr. ВІгГоггэкз Stefan, dr. Jakabiobu StA-1‘ігілч-, dr: Klimek Franciizek, dr. Khzba Jan. dr Kronik Fryderyk, dr. Molier Costew, dr. Nowak „Stani rUw, dr. Hr. Popiel Micbal. dr. Scbnnzrr Tobian, dr. ScHSHcI Adrfil. dr. SobSller SamueL dr. Zackermobc Ignacy.
CHRZANÓW — Dr. Butlrrtrig Artur, dr. Cyfer Samsel, dr. Dalel Józek dr. Galoi Aodrzej, dr. Glaaz T.eon. df. jju
21?
cDrowdzl Tadeusz, dr. Maruznk Piotr, dr. Mzoetok-Wlalc-ckl Ferdynand, dr. ЯеНсг Нсггоэл. dr. Rkonr Gustaw, dr. Atelier Juliusz, dr. Pilaster Józef. dr. Soidott Henryk, dr. Werner .Tulfutz, dr. W&ucld Jan.
DOBCZYCE — О»– Fargel Efanryk, dr. Karp Edmund, dr. Kaulor Malieymiljon. dr. Waga Jozef. dr. Waldraau Iz/asl.
JAWORZNO — Dr- Feldmna Miurycy. dr. Frochlbia-dUr Henryk, dr. Fuakeanleln Juljusz, dr, Kotuna Hen • ryk-
KRAKOW — Dr. Abend Henryk (1922). oJ Grodek* 31. dr. AJbUttowlM Włr>dzin»!atz (1923), ul. św. Jns 11, dr. Abrabomor ЯЬиг |i920), ok Poislska 9. dr. Ad«r L«or. 1894). Straszewskiego 2$. Ader Krneil (1924). Strbiztw-skie^a 2}. Adler Aleksander (1924), Slrec,zew&kk£o 26. dr. Ale&sandzcwfcz Ignsey (1922). Florjsński 4, dr. Alek. Madrwvfcx Willjelfil (1924J. Пімілѵа 13. AUendocI Szy-muli |I9H), św- КггуЛь 3. dr. Apte Henryk. (1918), Mi-kulał >kh 6, dr. Aroser Józef 11924). Senacko 9. dr. Arnold Junchizo (l9»|. GtodsVft (Я. dr. Arnold Szymon (1927). BfcSzlOw 3. dr. Aronrobn Zygmunt (1919). pl. W. W. Sv.jijl’/cb li. df- АвсЪспЬтоопсг Tpmosz (1926|. ul- Mo тіеГіикй 1$. dr. Aegutyaek Jozef (1932), Grodzka 12. dr. Austcra Alexander (1920J- Florjsńjka 3, dr. A belts Juliusz, ІПогідбака 15, dr. Anfaalt Mour/cy, J. Nsre£<, 24, dr. AnadciweD JAeef. {гГ7л£Лглеска 4. dr. Bur l.udwfk (1930) Smoleńska 19. dr. Bobiński Bronlilow (19J9), Rynek Podgórski b. dr. Bader Leopold (JA9K), pl, Ooeftinilrulski 1. dr. Bonnet JAzel (5904), Sterowalna 6, 4t. Hardol Franciszek (1902), Kynck Mely 1. dr. Bnrdel Tideyizz (19301. •Maly Rynek 1. dr. Bailor Ignacy (1913), Basztowe 10, dt-Herok Aleksander 11927), Szczepańska 1. Bykowski Kle-mny |I891). «i), iw. Jana 12. dr. Bergner bijesz (1919J. Ryńsk Podgórski 13. dr. В cek Alfrsd (192Я). Asnyka 9 dr. BorkcbuDiuer Wilhelm (1920), Oyzeezkowci 7, dr. Borkowice MUbal (1910). Rynek Gt. 17. dr- Hermwi Henryk i 1990). Groizka 62. dr. Вешав Ssymon (1920), Grodzko 62. dr. Bomb Dawid (1929), Starowiślna 54. dr. BEUel Maurycy 11921), Przyitiotel* 1, dr, Blraboum Marceli (1919), KatiunkzOa 16. dr- BloDlc&toiB AlekśHIldsr (1926), św. Ja-Bo 2. dr. Blnlt Szymon (1919) Gertrudy 7. dr. Block АЪга-
hartł (l93lk (w. Tomasza 1Я. dr. ilocbeśski Karał (192?.), iw. Jani 24. Ji”. BcjJdoriS Homan (14)2), SrpilrilriA ll, dr. ВбЬш Leun |1 928). Poszlaka 14, dr. Brasxoa’Sumincr Alojzy (19291. Mtr Нуивк 4. di. Впап» Szymon (19ІЙ), ul. Gertrudy 29. dr. Вгои Jakrth ()911). Grodzi, л li>, dr. Вгйском Fryderyk |l930|. Grodzka 1.5. dr. Bnlwa Dawid (19X3). Grodzka 44. dr- Bunsch Karol (19291. Retoryka 15. dr. BrodkUwlcz Wacław. \X.Srtlftjiole Л. dr. Bader Jar., pl. DolUinikaóski 2. dr, Bfylldslil Jer-iy- Г)и«А|«ѵак-:гг^о 3. dr. B«m Z «.i ига. В&вЛОіѵа • 0, il>. Beeknrnn Iz.raal, Stra-doco 27. dr. BJUfcfn£ef f.óli*’. SobakiiSk”B 32, dr. Bielański Witold, Mazowiecka 8. dr. B^rasUJc SzyJdon, Grodzk 4, dr. Badu Henryk, pl. Douooika’Hki 2. dr. Cbatieldss Marok (1919), KanneJicjui 8. dr. CborowltX Izydor (1420). Mikirb.-rke Cr dr. CllLtaB Józej, Tujiulowa 46. dr. D«l<hcB Władysław (1919). Ryoek G). 15, dr. Dralllir Alberl U93(l| Gertrudy 18. dr- Droboctd Izydur (1905) Mikołajska 32 dr. Droxdovskl Bronisłrrw (l93l). Mikołajska 32. dr. Dea-ktlblLLtn Bernard (1416), PuaeUka 18. dr. Delta? Leoo. Jagiellońska 6, dr- D6UlflJ;f Pranciszek, Rakowiecka 16, dr- Drchtf Le jjruld, Starowiślna 37, dr. Ebrlleb Bertold (1419), Szczepańska 0. dr. Ellbailta Amuld Hooryk (1V31), Floriańska 6, dr. EUerl Władysław (1914), ul. Sraolertka 23. dr. EnsJlewicz Józef (19CM), Rynek Podgórski 10. dr. Ел .6*1 Dawid (19191. Ryoek Podgórski 11. dr. EnglScder EJroim |19t9ł, Starowiślna 36, dr. Epatein Michał. Jasna dr. Eltinjer Seul, Szewska 9, dr. JEibeosChutz Artur. Rynek Cl. 8, dr. Federgrtin Aleksander 419211. Pl. Mariacki t. dr. Feldblucc Sz?/rnon (19121, itw. Jana 5. dr. Filier Bronisław (1932). iw. Jana IB. dr. Fcodlcr Zygmunt (1913). Grodzka 9. dr. Feaichel Zygmunt (1926J -Stolarska 9. dr. Fcniger Bernard (I920J. Grodzka 15. dr. ГсохІсгЫав Szyja (1421). 7.\yierryniccka 23. dr. Ferber Kdward |l90i>). Rękawka 3. dr. Feiner Leon (19(7). Klwf»rynka 7, dr-Fcu«UQ Izydor (18B3J. Itiskupii 3. dr. Fcu«el«0 Leopold (19291- liiskupia 3. dr. Feucrsfeis JnkM) (l91t|. Gołębia 1. dr. Fischer Edmund (1903. Basztowa 8. dr. Fl-scblowUl Look (I8!rt>|. Sieoaa 7. dr. Freundlicb Ludwik (1930), Starowiślna 33. dr. Frledenbrrg Józcl (I9l9|. u). Grodzka 6, rtr. F/lcd&UIDD Beroard (1927J, Gertrudy 18. dr. Friedman Lenn (1919). Karmelicka ll. dr. Friedman 2И9 Stanisław |19!6) Stradoio 1, dr- Frisl Ju’.jiisz (1919). Ra-dziwiliowslca В. dr PrOfcUBM Jdsef |1930), Jtynclc Cl. 46, dr. Feuer Wilhelm, SUrowiSlnn S5. dr. Frommcr Stanisław, Grodzica 32. dr- FrUd5(J«# fl^rnard. WL. dr. Gofdbe’jf«r l/.ydfu (1 ^27|, Szczcpaóslca 1, dr. Goldbwć* Arlur jlDlS). Ftnrjańslca 2S. dr. Gwldblatl WilkeJm (1912), Grodzka 16. Gnldslcin Koman 11921), V/Vt>ierska 16. dr. Goldsfflf>«f MakcynńljAn 11912|, Zielona 7, dr. Goldmana Samuel |I925|. GrodAzr, A. dr. Gultlieb Aleksander (191 U), Pomslaka ІѴ dr- Grylllich Seweryn 11911), Crodzkn 32, dr. Szymon — (1919), Dietla 52. dr. Orosi AdoH (1-S92I. św. Aony 9. dr. Gross .loachirn (191R>|. pJ. VC W. Swirlytb 6. dr. Grot Maksym: Ijan (1929J, iw. Anny 9. dr. GruasmńtUl Bernard (1925). Senacka 9. Сгйв Roroan (1922), Zielona 6, dr, Griiniefd Szymon (1925J, Grodzka 35. dr. Criospall Michał (1913). Rynek GL 11, dr. Gompricb Ad o U (1913), ul. [rrndzka 13, Giintacr J< udoił (1930), Krupnicza 7, dr. Gutmau Jozef |t9Ctt|. Grodzka 63. dr. GufmziB Maksyro:-Ijan 11909), Grodzka 63. dr. Gchorsam Kermao, Kruków-ска 10. dr. Grze s« czyi siei Czesław. Cnłębśa 6, dr. Cutmeo Feliks, Klorjnńslra 13. dr, GoldKoger К udoi), GmrŁzka 62, dr. Gultreocd Leopold- Wolaka U. d», Gz>ldb«r^ Wiklor, Zwierzyniecka 7. dr. GoJdboom Tohjas. Słnwknwskn 23. dr. OolOict) Marceli. Jazon 18. dr. Gabryel J ten ryk, Kurkowa 3. dr. Grzybowski Kva«lnly, J Le* 23, Dr. Gold-mano Jicnryk Grzegórzecką 29. dr. Hdb«f Hugo (193l|, Floriańska 51. dr. Habndu У)Уи! (1919) iw. Filipa 16. dr. Hammersebmid Meier Макк (1931). Slradom 11, dr. Наииаоп .ІЛ/.si (1931). pi. Kossaka l. dr. H«)l Roman 11924). Fu,(walc 2. dr. Herbst Aleksander 11925), Podzam-os« 2. dr. Htrschth) SleJao 11904). Ryaek Główny 10 dr. JlcrsKia Art-.’ś (1914). Grodzka 56. dr. Hersteia Hco-ryl: (192l>). 5еЬкІі«:іи 13, dr. Harz Henryk (1920). iw. To-■nG,H 9. dr. Himmelblaa Abraham (1900). FJorjadska 55. 2У0 dr. Hirzcb Józef (1929), Rynek Gł. t7. dг. Hiricbtritl Micha) (19W|. Poselska 17, dr. НиНшымі Szymon (19221. dr-Zielona 9. dr. HoIIcoildz) Zygmunt 11919), Grodzka 69. dr Helenki Zygmunt 11921), Lore tad sk a 3. dr. Holier Maurycy 11902). Gertrudy 2. dr. Horowitz Samuel (19131. Basztowa 15. dr. HoUaender Henryk (1919). Starowiślna ВТ. dr. Horowitz Edmund 13907), Grodzica 47. dr. Horowitz Izydor (1931|. Grodzica 19. dr. Horowitz Herman 11929). Rynek Ct. 6. dr. HaJbarthal Józef. Grodzica 11. dr. Hau-beostuck Emil. A. Potockiego 9. dr. Hubler Juliusz. Bało-reua 10, dr. Hizscbsprung Kirsch. K. Josclewicza 7. dr. Tiftmetglllek Wilhelm \ЮЩ. Grudaka 49, dr. Iłf4li Szymon. ГНі,£а 61. dr. Jakchnwski Ha,idy i, (19Л0І ItraekA Cft. dr. Jakubowski Tadeusz 11924). Siemiradzkiego 27. dr. Josseiu Maurycy (1919), Starowiślna 17. dr. Jaruem Klemens (1931). UimAjftw&kiegft 2. dr. Jorczyaotd Hieronim (1913J. Szczepańska 11. dr. Jung Schileoi. Rynek Gł-22, dr. Kalman Wiktor. Urzędnicza ?4. dr. Kaaapłw Ig»“-cv 11927). Wolska 5. dr. Kalz Herman ІІ92Я), Kuiwaryj-ska 4. dr. Hauler Bernard (19251. Grodzka 4 dr. Ku Ill-man Maurycy (19141, Rynek Gt. 6. dr. Kelner Si■;оііімиг-11920). f lorjaóska 9. dr. Kleją Kcliks (192.31, Пглукв t. 4.» Kleinherg Ignacy (1931), Dietla 14. dr. KJeinbcrgo Kiwani (19291. św. Marka IS. dr. Kiimecld Stanisław (191B|. św. Anny 7. dr. Kjłdbel Norbert (19301. blnriadska ó. dr. Kaoller Gnbr.el (1921), Jagiellońska 9. Jr. Kubane W ii-Selm (l92(r|, Fluriaiiaka 27, dr. Knhn Leon (19321, Dietla 47. df. Kolodriejcayk Władysław (1921), Rynek CłAw-r.y 2fi, dr. Kcrttguld JaUób (19191 Jabłonowskich 3. itr. Koragnld NhIhii (ІѴІЗІ. pl. Dominik a fiaki 4. dr. Kornreich Maksym!I;ч (ІУ23|. Sienna 2. dr. Ki»łJacki Haro). Sz’ok S. dr. Kónsllcr .loacliini I hell a .53, dr- Kleiobergrr CHk?r. Długa 41. dr. Kujaim Krnnistaw, Dunajewskiego 1. dr. Кгйібіек Józef. At. Słowackiego 54. dr. Kosmali Stanisław LvruwiUs 9, dr. LnCbs Zygaruot 11897). Grodzka 60. Jr- Lacha Aleksander (1901), Bracka 6, Jr. Landau (цла«у a«n. 11899). iw. Jana 3, dr. landau lunacy iU”„ (1906), Sobioak iejjo M. dr. Landnc IjJoacy ГО. 0911). Kaenic[i«ka 16. Jr. Lauda Filip (l90ll, Kartuel’cka 10. dr- T.andail Ratal (16961, £k. Gertrudy “>. Jr, Landau Zygmunt (1Ш). Vy-oek GJ. 41, Jr- l-Bodan Si♦ fan (1928). Rynek GL <«, dr. Landy Ludwik (1901). RńdziwRWAka 17. Jr. Lanjfrod Bernard Ц896). КйглілІІокз. 9. Jf. (.engred Jar^s- Stefan ПОЗ!). Karn^liokn 9. Jr. J.ardcBier AJ«,„, (1923). Mikołajska 5, di. I.oub Zygmunt |l930), PcrpJ Л а 62, Jr- Lau«f Bedford (lf(9S), Grodzka 32. dr. Lauer Ignacy (190(,), ul. Grodzka 33, dr. Lehr Kii t>7. |(932), GroJ’kft 46-4ft. Jr. Leucbfer Izydor (192ftJ, MFrzasińnlł* dr. Lewandowski K*rc,l (1003). Knlriarlska 16. dr. Llcfccr JeLńb (19201. dr. Licbliag Adolf (1903). Rynek (rlAyny Й. dr. LUlentbo) Zygmunt (19J7J, Sier,r,* 2. Jr. Ligocki Zygmunt (19tQ|, Szewska 1. dr. L rebel llcmard (1930|, Sienna 3. dr. Ufffclbokz Sau! (1925J. GeHrudy 27. Jr. Lwi-bader Ludwik ((922). Grodzi: a 59, dr. LosfgarLcn Лііцг, (1913J, Sienna 2. nagr, Lender Kcrdynand, Gorrfzk* 9, Jr-Liebobldnd Maksymilian, Jlliiga 9. dr. Lnucr Jn?{. Jw. S-basdjana 18. dr. leimon Naftali. Sławkowska 6. dr. Łuck* Salce, Poselska 9. dr. Landzie Gustaw, Kalwaryjsk* 34. Jj. Luczko Roman, Wolska 6. dr. Liodau Dawid. Sebastiana 27. dr. Landwirlh Józef. Straszewskiego (2. Jr. L«w*r-torróki J6ie(, Bracka 11, Jr. Licborowicz Władysław ul Piłsudskiego 6. Jr. laadau Ernest, Karmelicka 16. dr. JLeulbatm Izrael. Jr. Mach Jan (I93f|. Szewska lj, d/. Makler Józef (1932.) Goroccrska 5. Jr. Mahler Г^пниу 11912). A- Pplnckiegp 13. dr- Majkowski Władysław |І932|. Sifulftlna 36. dr- M«^lilies Józef (1912|. Senacka dr. Martinvricz Л пн r (l9l3|- Slradom 27. Jr. Marwia Henryk (1930). Bracka 6, dr. MascbLer Izydor (1913J. t lo-rjaoska II. dr- Ma&tblrr JózeJ (1У04), Szpitalna 38. dr. Mcrz Ludwik (1902). Slrrrowiżloa 1, dr. Melb Adolf (19161. Grndzka 15. dr. Miksleyrici Tmlormsz |ł9(9|. Slrnaza-4vakie-£o 21. dr. Minder Izyjnr (1925). św Anny 4. dr. Molkotr Stanisław (1915). C’zy*1n 14. dr. Molkoer TroJur (1930].
292
Grodzka 59. dr, Moolag Leon (1925). Aw. Лапа 13. dr. M filler A ul nul (1 *»2A). Wyśpią ііаіі Tego 11. dr. Mfitler Witold (190?). Кулек Główny M. dr. MGnz Michał 11993), Aw. Лилу !. if». Milazer ГжлйЗ» WaH (1931|. Rynek f rł. 6. dr. Mezeaek Antoni. Хлрисупакй 3. dr. Mllunich t2ydor, MJeJiifrvwakfcmn 13. dr. Morn* Władysław. Krikuta 25. dr. Markowicz .Milan. У1пт|’аП«/с* ?. dr. Pfodct Maksymilian (19DÓI. Sławkowska Id. dr. Nebmer i.enn (1923). ul. Szewski 7. dr. №chtber£er Szymon (19?4|. Starowiślni A. dr. Nitscb Eugeniusz (191IJ. Kynek Gtńwny -11. dr. N«r-lowski Tadeusz. Krowoderaka 3fi. dr. Obeiiludcr Nitin (190?). Wnleka 6. dr. Oberlfiader Salnrnnn (1900). Zamojskiego 2. dr. Ocetkievricz Ludwik (1912). dw. Jan* IS. dr. Ojt JAzef (191S), Librowszczyzna fi. dr. Poteukcr .ГаклЬ 11924). FiorjaSsIca A. dr. I’.ggovrcbi Edmund (1925). Jabłonowskich 20. dr. P«lxli«g Marek (19MI. Dunajewskiego 5. dr Pilicr Samuel (1920J. Szpilafna 7. dr. Piotrowski Zy/inur.t |I9D3|. Łobzowska 22. dr. Plcszowski Heroard 11932), Grodzka SI, dr. I’oniewski Лііиг 11911), Grodzica
40- ib- Pozowskl Acbdi (192?). luWcz 2- dr. RleeiowckC Jan, Grodzka SI. dr. Rappapcrl Hcrtolrl (1912J, Stolarska 15. dr. Rappoport Henryk (1913|. Dunajewskiemu ft. dr. Rappoport Izydor (19161. Grodzka 96. dr. Rattler Ludwik (19116), Grodzka 44, dr. Reich Maksymilian 11921), Grodzka 4J. Jr. Reiter T ao»’ |l9ftj|. Grodzka 16. dr. Reiner Kd-m im ii |1902?. pl WT. Swlętyck A. dr. Reieer Leopold П9Пв|, Grodzka 23. dr. Reiner Rudolf (1911), Słowackiego 66, dr- Riesez pen ja ml u |1931), Aw- Jana 2. dr. Klagcl* belni Trodor |l9Cl9). R««*l04& 11-1S. dr. Rlpp l.«m
І19ПЗ), Grodzki» 55. dt- RUtljiseteio ГТигГпяП (1930). Rynek Główny jl. dr. Holenowiki A|>-k winder (191-)). Lubicz 26. dr. R»»bRCll Arlllr (1 *>30). Wolska .5. d». Rose Jan (1926). Sławkowska 3D. dr. Roscofcld fśmil (1922]- MikiHa.tliii 32. dr. T-wM (1926). 5ІОІЛГЕ.Ѵ.А 13. sir. RoKnzwcifi
Arnn (i9l9|. sw. 9. dr- RoBcnzweig Józef (1919),
Długu 15. ryoo»clcx Pole sław (1923). Grudzk» 14- tir- RycldeKSkl Bolesław (1923), Straszewskiego 26, dr- Rodowici Кнаішіегг. Straszewskiego 26. dr Rcichmoo Leon. ijtnwkowska 9. dr. Rapa* 293 Iił»l Floriańska 30. dr. Sjbudft Edward (lOlrt Е!л»!йЛй/£д 31. dr. Se df owaki Henryk (19281. Кое;іагцгѵ>-k,ego IS. dr. Selprlrr Xorbcrt (19281, Rynek Сапуну 3-3. dr. .Scfaiii Bernard 119191, R-jmck Podgórski 12 dr Sci’iclr Julian 119101. Wielopole 9. dr. Scbrller Mauryey (I9l8| Ci>trlnidy 8. dr. Scbrokel Jozua (19271. Gerlrudy 111. dr. Scbgnidl .Ion |1930|. Grodzka 1, dr. Scbooilldllng C«z3′ (IMS). Grodzka IS. dr. SckmindJiag Maurycy 119141, ul-Grodzka 4. dr. Sckacid Arnold 11925), Pańsko 4. dr. ScUaitzcr Adolf |1919). Grodzka 3. dr. Sebonberu Man-rev (1M6|. Dnlnycb Mimów 2, dr. Scbótiwetlet Heoryk 11911). Floriańska R. dr. Schreiber Henzylt 11916), Floriańska 23. dr. Schcldrnirei Michał (19171. Floriańska 43, dr Schwarzbart lunacy (19211, Rynek C(óv/ny 30, dr. Silbiger Feliks 11930), Grodzka 18. dr. Silberberij Henryk 119241. 4х’. Marka 20. dr. Silborslein Henryk (19141. Cole-bia 3. dr. Skapaki Józef 119011), św. Jana 12, dr. Skiba Franciszek 11924). PI. Matciki S, dr. SoooUraki Kazimier; 1(58.31. Sławkowska 10. dr. Sol di age г Dav/id (1919|. Ra-dziv.’iffow?.ka 21. dr. Soldinger Henryk (192S|. Dietla 66. dr. Sperr Jakób I1927J, Crodrka 32. dr. Spiegel Markus (19231. Grodrka 26. dr. Spiogara Zygmunt (19201, Floriańska (3. dr. Spinz .(6zcf, (1931J. Szewska £ dr. Spobu Ferdynand (19261. Krupnicza 10. dr. Slaar Zygmunt |191ft|, Slradom 6. dr. Śtawowśzytr Władysław (1919). r Albert (IW6l. Crudzka 11. dr. Susser J.enpnld (19191. pl. Dominik a ft»k i 'i, dr- Sósakind Dowód (I9l)6|, ul. Grodzka 69. dr. Sygiericz Wilold (1917), Radziwittowska 21. dr. Szadn Ignacy (19121. Krpucvuska 3. dr. Sz«lny Ludwik (1US9), iw. Jana 3, dr. SzoUytkl Alfred (19)7|. Jft-gi«l|u:’>aka li, Sdduo Henryk. Rynek Podgórski d. dr. Sfruaplocr Łgmcmt. %. dr- Sfein Kaim an. Moriadslc.i 32. dr. Steinberg WiluU, Crodrka IB. dr. S6lcorl Marian. Straszewskiego 12, dr. Scbtmbck Wiktor, św. Anny 7. dr. Schlnok Dr w id, Lwowska S. dr. Scbauer 29′! Marceli, iw. Tamteza 8. dr. Solomon 4Ѵіул. Fi. Josclowi-cza 7, dr. SsmilskJ Alloll. Podwalu & dr. Strzemiński Jerzy. Pijarska 9, dr. S«lnv
ll Fcu-Зчік, Кулек Glowoy J9, or. Se«Jealt«u»d RudoU. Dwernickiego 3, dr. Scbcintergirr Wi.keJm. Koaarakiugo 13 dr-Ste-in Lmil. Mile uJai ska Л. dx. Topper Salo (19241. o:-
Lwowska 9, dr. Titles Adoll fiWIlJ, Uri/dzka 40. dr. THUS Henryk J 11931), Grodzka 40, dr. Till» Hr ary к H św. Jona dr. Till» Samuel <139X1. Grodzka 40. dr. Tocz4Wak« Hcnrylt (19231, Wiina 4. dr. Tomik Stanisław I1&92J, Podhale 1, dr. Trommcr durzy 11907), Florjańclca 23, dr. Tnrcbalslci Witold |192tiJ, Sławkowska 23, dr. ТотйЛік Jan. Prądnik Czerwony. Dominikańska 6. dr. TurowlCZ Augusl. Sobieskiego 7, dr. Tieifer Markus. Floriańska 3], dr. Tbicbcrger Maurycy, Die:la 97. dr. Tran Joachim. Kaletek 3, dr. Ujejski Marian <19231. Studencka 21. dr. Urban Adoli (191SJ. Basztowa 24. dr. (Jslowski Karol, iw. Jane 13. dr. Vogler Zygmunt (1911|. Cirodrka 69. dr. ѴиГгІаот/ Daniel <19011, t lorjańska 13. dr. Wnid Jakub, Boruzuiskiegu i. dr. Waodslein Samuel. Karmelicka 16-ói. Wrcb»upl r.uił (19И). C’f’.’.lrke 49. dr. Wa&llkow-dfi Ludwik |l926J. Ilynel. GMwrty je. di. WAHerbergtr Zygmunt 11926). J. Sarcgn 24. dr. Waiierlaut Jakob 11925) .іаіод 2. dr. Wasserlauf tmil -chor Leon. Wielopole 9. dr. Woźniakowski Jo. B”:zlu-w a 4, dr. Wuualowski Zygmuo:. Czysta 21, dr- Wnrx«f>Z-kiewlcz Kazimierz, Czysta i. dr. Zadęcki Praouiazek (19JI| Rynęk Głuwoy 26. dr. 2rkowcr Wilhelm ()9j’j). 0i«- Ц913). Dunajewskiego 1. dr. Zweig Ferdynand (1926). Batorego 12. dr. Zimraerspilx Maurycy, SIndom 2У5 25. dr. Zimelboim Samuel, Gcodzkfl Zb, dr. Znkebkl ’WHdyalaw. Krowoderska 1$. KRZESZOWICE Lr. Grrtler Aleksander ,dr. Herboi Jnljusr Stanisław. r,i-«3sw. dr. Mayer Izydor, dr. Rybacki Edward, dr- Weinberg .ІйѴбЪ. dr. Wciabeber Fryderyk.
T.ISZKJ — Dr. Bagayski Stanisław, dr. __ NowekoweW Adolf, dr. Pustkowski Piotr, dr. Zabaglo SlanitJaT.
.4YŃLfclNlCE Dr. Goldiraaorr Łlzuz. dr. Kirtcbner Ferdynand. dr. Kwcczyóskt Kazimierz, dr. M«tulćki Stanisław. dr. .Mielcs Bronisław.
Mh’l’OLOMJCE – Dr. Baaooleld Adolf, dr. Dobrieó-ski Michał. dr. Madtfes Juliusz, dr. Wisanrr Tadueiz, dr. Trzaskowski Stanisław.
SKAWINA — Dr. Gereł Ludwik, dr. Griioe* AJeUsaa-dcr, dr. KJrtaberJer Szynaoo, dr. Katecilr Jan, dr. Kwit-cioski Marjan. dr. Preisa Leon. dr. Weiss Natan.
WIELICZKA — Or. Biercayńakj Tadeusz, dr. Peldzaoa Gwido. dr. Friedherd Cwido, Gabryel Henryk, dr. Horowitz Maurycy, dr. Kreca Izaak, dr. JLoszczkizwicz Micbat. dr. Pecbońaka Tadeusz, dr. Timbcrg Samuel, dr. Woaaer-bardl Kalcoao, dr. Wr«aherfer Eliasz.
WIŚNICZ — Dr. Firber Dawid. dr. Frogoer Izajasz, dr. Łucki Anloni, dr. Piąlkowafci Franciszek,
SAD OKRĘGOWY W NOWYM SĄCZU,
CIĘŻKOWlCfs — Dr. GoJdiltiiler Zygfryd, dr. Haimao Anton», dr. MjrjjplUa Allred.
CZA К NY DUNAJEC — Dr. Binder Kazimierz, dr. Dąbrowski Tadeusz, dr. Ojńob* Kero!, dr. Lomeosdorl Lesser. dr. Pacannwer S?.ycii>n, dr. Zubek Józci.
GItYnOW — Dr. Вскь Rubin, dr. Chmielewski Zy-gminę. dr. Fiolkcelljnl Samuel, dr. Friedfeaa Bronisław, dr. Josefsberg Somuel, dr. SkrypCzck Jiazyli, dr. Tyszkiewicz Konstanty.
KRYNICA Dr. Hno tysiak Orest, dr. K#czairczyk-Jnrnslaw, dr. No wyk Stanisław, dr. Sol Нел tyk- dr-bebaszer Jjjoacy, dr. Schwarz Izak.
KKOŚC1ŁNKÓ • Dr. Lcstig Bernard. dr- Mllwiyek Andrzej, dr. Przybyło Szymon, dr. Scmoetbul Риѵгеі dr. Stein Józef.
296
LIMANOWA — Di. B«Wr Filip, d. Fity Lipa. dr, Ci Ьлі Izydor, di. Hanm«t5«bla£ Juft. dr. Kurzcr Fryderyk, di. Kwicciaski Wincenty Ludw-k, dr. Boiler Maurycy, dr. Stankiewicz Józe).
MSZANA DOLMA — Dr, Boć ul sic! Ol ma li JAzef, dr. Panu Stanislav, di. Roaaflbauri L«on. Jr. SUioner Mau-
MDSZYNA — Dr. Bułyk S”rnvn, dr. Ctiylak Stefan, dr. Porreber Joachim, dr. J»rzblńakl Antoni, <łc. Kobo Ja kób, di. Forscbar Joachim.
NOWY SĄCZ — Dr- Аоа«Іа«а M««V d». BnczyrfJtl Aleksander, itr. Ba/al Maksy iOil|H«, dr. Ba/backl Władysław, itr. Biłbaekl Kazimierze. dr. Нск<іР1вв t.li.aiir,, dr. BilJar Nusbeio, dr. ВІГД Borfift’d. dr. Borowczyk Feliks dr. CwBiOK»kI SlHuisInw- dr. neuleflhauai Jhkńb. dr, DlkltOJKil&ht PraodazOk. dr. ПоЬщІск llonryh, dr. Ozl-klcyrJtZ Eujfenjusz. dr. Flis TnH»7. dr. 1Io3er Schachrie, di. Пyiv Paulin- dr. Jttjjotzawaki HiWOnim, de. K«nrwr MorżeW. юйі. K5rb«l SUn4ł«x, dr. Ln4ao Fl4rnArd. dr. NoKdk Кнаіпікгл. dr. Pjlr»n«k li mi’, Michał, dr. Przy chocki • tiijcra Teodor, nije. Sic hr a w u Kazimierz, dr. SIcblAWB Roma.n. Frai>ciazli. dl. Sklnnact Maurycy, dr. St«D Beitold. dr. SUrn 5ara,i«,l. dr. $y«>p lf«rman, dr. Tlacb Eliasz, dr- WiriodUng Tznnk.
NOWY TARG – Dr. Babr Franciszek. dr. Gludklewlcj Władysław, iagr. GulircoBd Adult, dr. Hammer schlaj Izrna], dr. Bełz Marceli, itr. Kolber Heraiao, dr. Krarr-czydakt Stanisław, dr. LisOirabi Jan, dr. Mieazkowotu Zy-5311101. dr. MildrOiłfun Henryk, milr. Okreiflak Wojciech, dr. ScblocLel Jakób. dr, Slimlir Salomon, dr. StiJIrr Ja-kób. dr. Sly$ Ргзлсііяек Karol. dr. Syper Michał, dr. Spischncłł Adult, dr. Stmnler Salomoo.
SZCZAWNICA — Dr. Jekiel Stefan.
STARY SĄCZ Dr. Bronner Ht/man. dr. Bukowski Henryk, dr. Dyszkirwicz Władysław, di. Frfthlich Jakóli. dr. SĆba-rer Edx-ard. dr. Mepeałc Alorjan.
ZAKOPANE Dr. Aalicb Stanitł»-. oda dr, Diehl Jazei, dr. Fass Hcrtnld. mgr. FrBekel Rubon. dr. Hlerirwski Stanisław- Ludwik. dr. Пгскогокісх Zbj-fcoicw, dr. Hubert Zdzisław, dr. Kownlykf Freociazeh. dr. KritlCASliHB Ignacy. mgr. Leihler Malta, dr. Lar Henryk.
297
dr. ftoH«r Jiiljiiftz. dr. Scbifdkraut Mojżesz. dr. Trióbór Ar o’*, d”. OdrJcrzyński Tadeusz. dr. Wierzbicki Stanisław, dr. Uriel Wilhelm. S^D OKRłyGOWY W RZESZOWIE.
PRYSZfAK — Dr. Mieses Eliasz, dr. Nyczka Опг«.^<лг. dr. Wvszntvcld Bronisław. GŁOGOW – Dr. Kolbrr Jooackim. dr. Lacliócki Kazimierz. dr. Oczkowski Zdzisław. KOLBUSZOWA – Dr. Roller ІЛізст. dr. KolltWr Alei.-rand er, dr. KleLbbeas Szvia. dr. Kotelccki Toroaiz, dr. Pumrrunr Benjamin, dr. Rabinowie! Wilhelm, dr. Samo-lyk Wladoiław. LEŻAJSK — Dr. Berber Arnold, dr. Czech Michał, dr. DorlmaB Jakób, dr. Galer Gedak. dr. Gh-lccłóski Bronisław. dr. Purler Izrael, dr- Samołyk Wladye’aw, dr. Scketlbacb Karo), dr. Sioło Jan. dr, Ventandirf Ado!t, dr. Wolli Jakób. ŁASCUT — Dr. Drucker Abraham Jakób, dr. Herbst Salomon, dr. Boreia Paweł. dr. Kaepel Mojżesz. dr. Mar-lre) Leon. dr. Slraoumao Leon. dr. Tekiefski Jao, dr. WUlUn JukóL. dr. Wysocki Michał, \’f$KO — Dr- Groelo Ludwik, dr. Cćauberg Izrael. dr. Flaber Emil. ilr.- Klełoberć Bronisław, dr. Klocek Tadeusz, dr. S’fi<»«nn Lejb, dr. West Józcl. PRZEWORSK – Dr. Druks Marek. dr. C)b Marcia dr. Mll«b I^-iftOY Hueo, dr. Jaroiłewicz Maciej, dr. Kantor T”deuss. dr. Karpi Aleksander, dr. Kleinmaim Лп/<Гт. Jr- І.ВП<1м Moiżeui. dr. Pl«il«żek Leon, dr. Rjłtn.-r Ti Wy i, .U- śwUalskl Steli u. ROZWADÓW — Dr- Rliseak Rn doli. dr. Schwarz Dawid. dr Staofer Ad uli- Serlłdrowflki Władysław, dr. Tra-Qen>leTr> Mo:żesz dr. ZletóOkP Paweł-RZTSZOV/ — Dr. BrelllcM Zygmunt, dr. Czaroek Witold K*wery. dr- 1>«dI« Wincenty, dr. DeJcbes Izydor, dr. TXaUliav bser. dr. J»n. dr. Fiscbmano AdolJ. dr- PrlUillaś Slu-ijsłuw. >1′- Grafówer Mores. dr. Crilr Gerson, dr. HerscblL»! RUaCs. dr. Hcribail l.enn. dr. HakaRa Steian. dr. Ropleo Feliks, dr. Jarmark Herman. dr. Koboac Bernard, dr, KlUf Benedykt. dr. Kang, rek Henryk, dr. Kanarek Maurycy, dr. Кісіввивв Het»
29b
nard. dr. Kobo l)swid. dr. Кго£иІккі Woman, dt. Lecker Edward, dr. Ііко Józef. dr. Loech Norbert. dr. Mebter Szymon. dr. Nadzieja Jozef, dr. Rodlmoixer Zygmunt. dr. Reich Marek, dr. Reich Mnjieez, dr. Rothcabrrg foydar, dr. Różycki Leon, dr. Salzmaon Kalmar., dr. Podobiński Eugeniusz. dr. SchJagcr Benjamin, dr. Schilkraot Szymon, dr. Silber Joachim, dr. Sołtysik Wiktor Kazimierz, dr. Talasiewicz: Zygmunt. dr. 'fyrolik .Ian, dr. Uajair Leon dr. Wachsprcss Samuel, dr. Wacbtcl Henryk. dT. Waog Aron, dr. Wassermann Suschc, dr. Więcek Piolr. dr. Wiosaor Maksymilian, dr. Wilusz Bronislaw, dr. Wiluaz Kazimierz.
SOKOŁOM — Dr. Mieroszewski JÓ2ci, dr. Schrntlrr Jaknh. dr. Weissberg Józef.
STRZYZDW Dr. Appcrmao Marian, dr. Frcokot Joachim. dr. Miara Bronisław, dr. Rosentbal Franciszek, dr. Samueli Salomon, dr. Wassermann Emil.
TARNOBRZEG Dr. Czarny Kazimierz, dr. Coldgorl Maurycy, dr. Gollieb Adolf. dr. Hollander Albert, dr. Madei Leonard, dr. Malik Stefan, dr. Snrowiccki Ani oni dr. Zimbler Maurycy.
TYCZYN •• Dr. Holoscbiitz Benjamin, dr. Jopek ?ran-січеѴ. (V. Roceastock Henryk, dr. Sabonck Aleksander, dr. Solzmao Henryk, dr. Weinberg Emanuel Henryk, dr. Ziornocki Ignacy. dr. Speiser Leon, dr. Konkol Marian.
41-ANOW — Dr. Fricdbnftcr Józef. dr. Eopoclci Kazimierz. Jr. Rappaport Leon. dr. Weber Marek.
S. К/(І> OKRĘGU WY W TARNOWIE.
UlłKKSKO — lir. Bloch Henryk, dr. Cyga Władysław, dr. Dećcbes Aleksander, dr. Klinsccki Józef. dr. Laadau Salo. dr. Maryniarczyk Jan, dr. Picrzcbałski Adam. dr. Torbę Chaskcf, dr. Wiltck .lakóh.
JJĄIlItOWA — Or. Fast Lenn. dr. Horo Karol Emil. Slanislaw, dr. Staśko l.ltkasz, dr. Trybowski Władysław, dr. Weiaherg A dni!, dr, Weisbard Jikóh.
DĘBICA — lir. Borbacki Zenon. dr. Bicladski Witold, dr. Fiscblcr Zygmunt dr. GoldBcs Eljasz. dr. Coltes-mano Leon. dr. Grncb Jio. dr. JLauibaha J’inkus, dr. Po-leczDy Nikodem, dr. Pordce Konrad, dr. Próchnik l.con, dr. Spzto Józei, dr. Tewel Samuel.
299
t
Ml КГ.КС – – Dr. Atlas Aleksander^. dr. Dzlidyk Andrzej, dr. EHenbeia Fryderyk. dr. Fiok Józef. dr. Isen* berg Oskar, dr. MnrkaCiaxki Sfaoiitaw, uńiln Zjt,-a\vnt, dr. Selpeler Jakób, dr.’ Uaniasbl Józef, dr. Wicrydski Wojciech, dr. Wronka Jul.-an, Pff.ZNI) — Dr. Ga leć Jozef, ót, Gretscbrl Henryk, dr. Kora Aleksander, dr. łCowenicki Staoislaw. dr. L-bersebek Jan Adaco. RADŁÓW — ГѴ Kurfyka F«ftHci«zek, dr. Riyccnaiuin Henryk/ RADOMYŚL WIELKI — Dr. Kralisz Feliks, dr. Spieki Le im. dr. Pelz Józef. ROPCZYCE — Dr. Eiouhaabolz David, dr. Federbouwh Józek dr. Kzlse Jan. dr. Malaner Salomon, dr. 1им;Ь-mnn Bruoo. ■ •J AKNOW — Dr. AgaUttcin Alfred, dr. Apfclbaatd Ignacy, dr. JBooler Aozctm, dr. Bluntenfcld Henryk, dr. Bober Herman, dr. Bober Ludwik, dr. Brilland Matuszek, dr. Cbtn’cel Stanislav/. dr. Cboonef Abraham Jakób, dr. Dresaw Julian, dr. ЕЬгедІ/eund Henryk, dr. Fiok Adoli, dr- Fiok Henryk, dr. FljcH Ignacy. dr. Funarekl КіЩсп-jusz, dr. Feiner Tadeus2. dr. Fnsiarskl Karol, dr. Gcltd-bri^ Salamon, dr. Guldliagcr Ignacy, dr. Griinberg Henryk. dr. Hoehborg Wilhelm, dr. НоІІедсІег Jakób. dr. Róker Ignacy, dr. Jakobowekl Józek dr. Jotalg Jakób, dr- JóftłWr, Ignacy. dr. Kafz Adolf, dr. Klein Edv/ard, dr. Kleiabcrfcr tgnocy. dr. Kncboaeislri Woje.-ccli. dr. Kttnig Eliasz, dr. Kryptcwski .ficljon, dr. JLaafcrbach Jo-liób, dr. Lubieoiectri Tadeu2. dr. Małecki Stanisław. dr. Mascblcr Lenn. dr. Maschler Wilhelm, dr. M«aderг AlbrycHt Kazimierz, dr. Bp nu tein Adolf. dr. AlleUdl О7;оь?.. di. Dutkiewicz Jdzei. dr. Сиеік(«ѵѵІсг Franc lazek. WOJNICZ — И». Fleck KI ber. dr. Latabur Henryk, dr NUJcwica Si«>f.i^ft\y. ZAKLICZYN — fk. Kaheae Zygenonl, dz. Kupier Pia-kus, dr, WWydaw. ŻABNO — Dr. FUachca Samuel, dr. Jurna Meicr. dr. W5i«fe Singel ft. b. SĄD OKRĘGOWY W WADOWICACH, ANPYCITOW — Dr- Cholewka Si meta w. Ar. Fuch-grand Izydor, dr, I-bcćju Leon. dr. Łowicz Chaim, dr. ■Walec Jan. ГНА1.А — Dr. Bergmana, Zygmunt, dr. Boguszewski llerrurd, dr. НЬсгюЬв Ludwik. dr. Feldman Izaak. dr. FeaerelscB Dawid. dr. Figiel Wojciech, dr. Galuwkirwica .fan. dr. Groza Zygmunt, dr. Grayccki (rydoe. dr. Gross Daniel, dr. Наіювісгтогіл Kijas?, di. Klcmleld Ozjasz, dr. Kopeć Alojzy, dr. Kabiczck .fan. dr. Nichthauser Moj-Zcs7, dr. Laogcr l.erer, dr. Plescacr Abraham. dr. Scbnel-terling Józef, dr. Seficl Kdmund, Ar. Tochtcn Maurycy, dr. Wusaee .Ińzei. ClIOCZNIA – Dr. Puter Józef. .ИЖІ JANÓW — Dr. Held# Michel, dr. Kutrzeba Wiktor. dr. Pacanr>vzcr Samuel, dr. Spławićjhf AIpktAridet.
KAT.WAUJA _ Dr. FSrctcł Dawid, dr. GoJdeUltt Joli ób. (V- Rcloe7 Zygfryd, dr. Wldgił» (gnney. dr- WHIer Mafk;|J.
KI-TY — Dr. Friokcl W’ill.elro. dr. Gtl Junacy, dr. Мпгокекі Jer4y. dr. IfafdMklCKlcx Karol dr. Klinger Jzak MoHfXr dr- М«1«Й«Ы Józ^i. dr. Sapecki Wojciech-MAKÓW — Dr. Dura Karo), dr. Bdelstein Artur. dr. Lalwuk EJj^z.
MILÓWKA — Dr. Drubvaku Rudolf, dr. ЬяЬіоЛсгук. КдгоІ. dr. Klar Jokób, <łr. Sidumoo Bernard. OŚWIĘCIM Dr. Aoster Józef, dr- Randier Lcoti. dr. Dąbrowski Sfaoiiław. dr. OstcrwcJI WillieJm, dr. Druki Iro. dr. G^oorowski Ludwik, dr- Gotdbc/Й Mnury-cy. dr. Reich Emil. :»l RABKA — Dr. Kieider Fcrdvaand. SUCHA — Dr. Droklick Gusiaw, dr. Gest. b wind Piirlr. dr. Rzymkowski FeJiks, dr. Schdnbrrg Maksymilian. WADOWICE — Dr. Bnimcbowski Zdzisław. dr. D«-diel Ryszard, dr. Fhcbjirund Scbewach. dr. Happed Bronisław, dr. Huppćrl Maurycy, dr. Ktśronler Eugeniusz. dr. Jakobuwicz Dawid dr. Kamieński Alired. dr. Klęczar Stanisław, dr. Kluxer WilKc’.ro. dr. Kora Stanisław, dr. Kubiczek Jozef. dr. Млікп Józeł, dr. КлісЬтла Edward, dr. Scblank MakaymiJjnn, dr. Sctor Bernard, dr. Spiegel Willi elm. dr. WadJer Leon. dr. Zlmmerspifz Apolinary. ZATOR Dr. Lnsc Zygmunt. dr. Wielgus Ignacy, dr. Kaczkowski Mieczysław, dr. Scblciier Fchus. АУѴѴГКС l)r. Colder ber g Leopold, dr. Brad Mena-coins. dr. Gwortfaiewicz Władysław, dr. Kobaac Wolf. dr. Кглвг Ignacy, dr. tłebmer Koman. dr. Pejsem Woj-ciecli. dr. W>ŁBCzy6cki .Ińzcf, dr. Wnoicki Adam. dr. Winki? dali Kazimierz, dr- Pułk* .fozef. dr. Mlrccki ZyiUnund, dr. ПлЫП9Ісі .1пгс<, dr, ,Minikorfkl Marjau, ioiU- HlUf Leon. dr- K«s?l«r Jl’lj%i»z. % Ш. Izba Adwokacka IV Lublinie, Red AdwokacJca. Dzik к a a; — Grymifcki Sle/ao. V i C s c r p I-i — Ciuchów-ski Stelan-
R г с с 5 г». П у х с у р 3. . — Godlewski Wacław, Sla-ńfracwekj Bronisław, XalionwxUi 5Unikw. C ! i M ł O W I c: Gnd1w*kt Wftctaw, Каііпокхкі S’au’Hjle.-. Mafrcwxkl W1«dzl<4’$ta, .Stontyzcwxki lliooi-s\»w, Ze&iiakl Jfaef, Sad Dyscyplinarny: P и i и; — Zdzlcnicki Jon- Z * S> ł. ? M к » a «: — SlPDlewlc* Antoni.
С а 1 C t к О V I «: — Bilkowoki Wacław, Pikor Franciszek. Przylęcki Tadeusz. Szymuóaki Józei. Zcnijrodzki Piotr. Zaremba Koman-
SPIS ADWOKATÓW.
3- SAD OKRĘGOWY W KjElCACH.
KIELCE — Cichowski Roman, .Sienkiewicz* 27, ц-f. 1–57. Cłcłutweki Stefan. Leonarda 10. tcl. i-37. Cybulski Jałt, Sli»w«ckieilo 32. łcL 2-OS. Chęciński W Hołd, Si»n.
303
Vi с vicra 14, 1«l. 2-22, GIOrOKSłlJ Luciail, Weaola 41. 11. 4-12, CfWtforieNSki Marian, Koiciorzki 14, lei 6-7$. HissenbeLłt Gabrjel. Rynek l3, lei 63, Jackowski Slani-staw. MOH-uwarazawska, Kubckl Włodzimierz, Seraina-iviska 1. lei- 1-85, Menela Jakób, Sieoklewicza 46. Na-КГОСХуійѴІ EuRanfU«, Sienkiewicza 1, teL 1-93, Peczoik ЫиЛѵу. Sionki ewkzA 26. PlllOf Franctrzek. Słowackiego 3, lok 4-19. Plcbenczyb EuRtjjjusz, Mickiewicza 3. lei.
3-Я9 Rn^6f*ltl Wal&Tjeu, Sieokiawicza 14, let. 3-22. Rozdał Wilhelm. Leonard t, li Sadowski Czesław. Wesoła 32. łoi. 4-44. WnJclecboKskt Jerzy, Sienkiewicza 9.
CHMIELNIK – Honacb J6zel.
JĘDRZEJÓW — Jackowski Jao Adam, ŻuraŁowjkl Wacław.
KAZIMIERZA WIELKA , . Kotkrzlejn Edwatd.
MIECHÓW — Romazajd Władysław. Wieczorkowski Aulooi.
PJlsCZOV/ — Kurylewicz Włodzimierz.
SŁOMNIKI • Br bujd Edward Władysław- SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE.
LUBLIN — Alton M&r«lt. Kapucydsak 6. lei W-1-i, Back Aren. Kości.tjz^j ?, Ul. 377. Bnrlkowfcz Wacław. Krak. Ptzadni., 11- 3J4, Biczydsłd Jan. Szpitalna 5, Ul. 12•■, BUIdIcM Kazimierz. Ewangelicka 6. tel. lO-fk Bier Adolł, Krakowskie Ргулѵігл. 49. tel. 9-75. Borer Czeslaw, NftMlIOwicr.a 13. tel 14-47. Borlnowski-Uaszluełrk* Tvlus. Szpitalna 6. tel. 12-47, Сіечіскі Stefan, Krakowskie Pizedtflieici* 56, lf. 6 IM. Czarnecki Jaa. Ewangelicka 41, tel-6-?5. Dcjunowicz K.izimierz. imigrod. 5, El KW J6ze(, Krak. Przodmie&cis śfl. tel. 17-SL E|r|cb Staniała W. 5»i»J>«r.ft 1J, lei. 1S-t8, Głuchowski Stefan, Szopone 7, tel- 6-ЯЙ. GooiliskJ Ailam. Krakowskie Przedmieście 5?. Dołcbioscpki Teofil. Powałowa ?. te). 5-07, Goldberjf Jakob, Stanic* 7. tel. 5-22. GrjlcżTóaki Tadeusz. NćecfJft 10. Ul. 6-27. Gry mi Siki Stolno. Powiatowa 7, lei. 5-07. Jaroslewekl Mrj«n, Konopnicka 11, Kalinówek! Staoiala» Jerzy, Szopen 5. let. 6-63. Kzmifykl Bolesław, Krak. Pnsedm. 52, Ког&бШПа Izaak. Powiatów* 3. 1«3. 14-15, Kle ima Sn Kełman, Staszica 4. tc). 6-90, Kor-
СІйк WlnJysUw, Narutowicza >6, Krzewski eel Kjj’ezkJ Wiktor. Krok. Pucdm., КіКіСКіЫ Slanlatow, sSzopena 7.
1 ftl. 4-03, Lesnikowski Roman, Krakowskie Preodtnieicie Nr. 56. tel. 13-40, Lewiasun Jerzri КоІІбІбій 1. tel. 5-16. Lidzki Zygmunt, Krakowskie Przedmieście 57. tel. 6 16. Lisowski Stefan, Szopona 3, tel. 16-03, Mildl Micliat, 3-gn Maja 20, tel. 7-72. Miemowski Kazimierz, Kuiciuzzki 6. Miketla Lucjan. Wicniawska B. lei, I4-4JB, Modftew&kl Andrzej, Szoaeoa 3. tot. 7-37. Morilz Włodzimierz. Wieniaw aka 6. Orłowski Stanisław. Okopowa 2, tel. 7-43. Pest usi>a Antoni. Szopena 7. Pliszczydski Czesław, Szopena 3, tel. 5-42, PoinUk llltraar, 3-go Maja 12. tel. 11-10, РисЬпібГбкі Jan, KzAkowgki^ PrzedroulcU 70. tel. 1-97, QulHnl Wilhelm. Krukowskie PrzedniI.Mcii 6ft, Radzki Staniulaw, Plac Lilewaki I, lei. 17-44. Retliagcr Edward, Krakowskie Przedmieście 4l>, tel. 1-8$, Hnllrowjkl Władysław’. Krak. Przedm. 39. lei. 63, Sulkowski Wacław, Krakowskie Przedmieście 41, lei. 4-92. SckUl Мяигтсу. Kapucyńska 2. Scbrajbmaa LzroeL Królewska 15. Sio-bodkln jAltóli. Zamnjsko 23, tcl. 4-20, Sobol-Perec Faj.fla, Konopnickń S,Stock Franciszek, Wieniawska 2. tel. 10-95. Strewidtdrl Jap, Krak. Przedm. 55, tcl. 1-51, Szwackl Г.и* cjfi.n, Częstnchnweka 3. Szwentaer Stefan, Niecała 16. tel. 8-27, Szyasośdd JOzeL Кглкокакч: Prxedzu. 60 Torifoweltl Wkdyelbw. 0£ryd<>’« 6. lei. ll-łjtk Tinunt Romueld. Sadowa lswB Abraham, Ewangelicko 6. tel. 15-36, W«eWentD«a Stefan. Krak. I’rzedm. 4R, tel. 12-00, Zercznba Roman, Krak. PrzcdmieOtie 68. tel. 0-34, Zuz Józef. Konopnicka 4. Zdzieaicbi Jan, Kapucyńska 2. tcJ. ]-§U. Xiążo}>ufski Ada id, 3-gn Moja 8, lei. 5-32.
CHEŁM: Bernhard Stanisław, Lubelska 74. tel. 16.
Tlocbowofci Antoni, Młynarski* 3. TdlHStozcwskr Stanislav Tadeusz. Narutowiczu J, ZkRÓskl Kazimierz. I-go Me id 17, I cl, 69. ,,
.JAXflW LUBELSKI; Malewski Edward, Miwurowaki Konstanty,
KRASNYSTAW: Bielski Konrad, ѴІИ Paweł.
KRAŚNIK; Aleanw-
Wł.ODAWA Adlol Włodzimierz- SĄl> OKRĘGOWY W LUCKU.
LUCK — Bnbdaonwski Scrgjusz. Zacisze 1, Сгетекк* Jerzy, Tr yn ita kCkj Jao. Sienkiewicza 28. lei. 3-27, Lenilllowlc» 1 lynznrd, Sienkiewicza 14. Nejman Radomir, Piłsuds/jego 36. Po-itolko /.yfjmunt Traugutta 17. PłcallOweki Antoni. Plac Katedralny 7. Popławski Adatn. Słowackiego 9. Pretzep Ludwik. Sienkiewicza 22. Rostocki Aleksander, Brygidek 4, te.l. 1-93. Sfnjnu A Ja nr. І)г,тіг,іѴпп«кл S3, Sosnowski Zygmunt, РіЬіпЬк>ДО 24, Staniewicz Antoni, Słowackie go 3. lei. 51. Slókalkl Leon. JugUHodtkft 79. Sumnwski Henryk. Sienkiewicza 22, Szabłowski J«o, ZMit’s 1-Л. t«l. 2-67. SUjium Grzegorz, Jagiellońska 1)3, SkftbBłkB Włudzimierz, Dolna 17, Wyrzykowski Piotr, Jagiellońska ZftbtodAl Borys. Dominikańska 39. Zagórski J6zcl, Żeromskiego 9. Zaśuioski JózcE, L’nji Lubelskiej S. te). 93. Zagórski Tadeusz, BoJ. Chrobrego 9-
HOROCHOW — Artkldżonjcuu: Michał OrzcsrknyrtllJ Borys
KOWEL — Bt rnutowski Wiktor. Łucka 25. tel. 6, Grckk Zygmunt. Rooiatowzkiego -ta, tel. 6. Jarosz l-elikt, Lucka ■1Ś. lei. 6. Makowslri Ignacy, f.iickn 24. tel. 19. Potflttrnkf Samuel. 3-go Maja 11. Rand» Sluwnmir IJuoiiuik, Kolejowa Я. Szymkiewicz Władysław. ł.ucki II, tel. 12, Zademowski .Inn. Warszawsko 20, Z.kdro Piolr. Г.ШШМГ. — Kczobbki .Antoni OŁTKA — SzcbPJJuw Włodzimierz, O/zeszko 24»l, WŁODZIMIERZ — Barlkńw Włodzimierz, Cycgnlt С’в-alaw, Georgljewtkl Marok, Sapryglo Wlodrimicn. 1’i- 3U6 iya&l Al’oio, VC’aryUo-Dazowxki Karol, WachaoirAJ Jo. weUer O?jnsr. Wołcafcwlez Walerian. .
i. sad okręgowy w radomiu.
RADOM — Яісчіпускі Mueczystew. Piłsudskiego li bielaki Tdd–is. Plac 3-йи Moift Ś. tri 16-60, Berger S;a” oisłuw. Słowackiego II, Brdo”kl -Ifczef. Burda Stanisław, 2ruuidciegn 31, FsaJgMUlo L’iJw.1., Żeromskiego 2S, lei, 1^-4’i, Fcrcncowlcz Y^acław. Żeromskiego 2d, l«l-23-93. Gafcwicz Hohdao Jozcl, SJ6w<:kiego 17, CrolczzW-ski Ludwik, Piłsudskiego 13. te). 13-01, I.iodciaann żdń-ь;а» ,Uni>«z, Traugutta 23. Мйіег Henryk, P.Uiidskicgo •4. |«1. 1.3 12. Muljer Szymon. 2erom:kiegu 23, NłetUwIcelii YtiloW Anin ni. Piłsudskiego 7. tel. 33-77, Pteyłtekl T-de.iSz, 1.ічnicVicgo 20. tel. 3-72. Kuzeolojb Aleksander. Witold 2, Stopnieli {.тііяіач-. Żeromskiego 23. tcJ. 213-71, Soblcczc7.o6xk( SteJ-n. Mnniijszki ii, tel. 22-16. Sljai-хгсн хкі fłrnnisłft w, Plsc ,3-go Ми ja $. Slcrapfcrf Stefan, PI no 3 go Maju S, tel. gO, Stiller Henryk, Zet o niskiego 3fl, If). 12-73. ^Hlklkowakl Mftrjan Józisf, Żeromskiego 13. Szcaswlśskl Riłioaji, Piłsudskiego y>. tel- 22-13. Waeilew-ak( Bolesłnw, Piłsudskiego 3. Wasilewski Zygiutit. Piłsudskiego $. łoi. 34-iló. Weyw:czyóoki Kazimierz. PJac d-go Maia t. le). 3-74, W«d/ycb0Weki Wacław, Piłsudskiego 1T, Wigura Jan, Piłsudrkiego 2. tel. 32-47. Wysocki Julian Cceiłnw. Piłrudtkiego 13. Zarzycki /mloni. Pif-«-.idakiego 9, Zdzlluwieuki Stanisław. Żeromskiego 31 KORSKIE — Glogirr Zygmunt. Klabr Józef, KróHkJt-ujo>: ll«siiryk-KOZIEAICE — Czaplicki Aleksander OPATOW KIELŁCKI — OmalkiewlCz Stanisław., Ka* [«łowicz Henryk.
OPOCZNO -• іЧогуьівхкі Slaniaław. świecki K у чол ~Z 9 І
к Йі 6 -55 со -ы 5 “ „S ■? -5 «■ —
'ШігЛШі
-н з
“-Я J* О £ 3!
х> * ~ •*- _і /•
і;, . > е
– ой uJJ
— Л «о
йй.-і/(.і1 ^sn е со с« ь flMJ fcŁjs’ 1^1 о hi] 2 -*< *р-2% , б 3 Н ni а 1 '■ * □ о СЗ п ~1 ъ^’г. =- „ s.i-g-g ксг* s-Ni-BŁ^gSJ-S.SE-a £ П .^- I – 2 S Я-2 E Sr а .й . n й‘Siii , a E»2 5сл£І>&:£ s^t= гг л .ч иго 6. SĄD OKU^r.OWY W ZAMOŚCIU. ZAMOŚCIE — Bajknwnkl W^cłfcw, JJnyJiaćska 2, 11. 65. Bl«ucł Szyja, Cfjjiclmao Henryk. Staszica 5, lej. 119, Czernicki Tornati, Кадоиія?і<і 5. tri. \2. Edolsbdfit _Dvr4l. KtlCCiWlcŁ CzesIńH’, Stn^y.len 12, Legieć Antoni, Slai/’-ta 25, Musuk Arttoai, Żeromskiego 15. tcJ. 39. RoatiskI Henryk. Wy«![>liXrtiik!«£n X. Ul. 79. Sopióski Włodzimierz, Nćkornkl [JrftfilsUw. Krtjniiiezki 5. Ul. -ł2. Świątkowski Henryk. Yerc.ni-łkiejjr, 13, 11. 2. łiydri&tt Zubowicz Piotr, PreybjfŁzcwjkiefJo 2. tcl. 53. BIŁGORAJ -•- Mroczek Ѵтчпс\и.». HRLMHKSZOW — Kulik SlnńisUw. iymirski Wiki or. TOMASZбѴМШИКГ.ККГ Barski Ignoey. NEck Mnr-celi, Wirlobycki Втйоіііен’, żbikoinŁi AlllOui.
SZCZEBRZESZYN ■ ■ Paprocki Henryk
TYSZOWCE Szmagier .Jerzy. Mondeltcrf Szymon-
ZWIERZYNIEC LLBKl.SKJ _ Strofki Jo!. m IV. ГхЬа Adwokacka we Lwowie. ISt.in na t listopada 1ЮЗ r.^ Rd* Adwokacka. Dziekani Dr Cbolicocr Leon. I ńw . a’icedilckin i l)r. iiianklewIjj Zdziała w, Г.wftw. Cilnnkfiwtt: Dt. Af Maurycy, Lwów. dr- Л)я.« klwica [w bu Drohobycz. dr- Buber Marce.i, Lwów dr. DiytjiUnśki Mojżczr. Lwów, dr. Howykotrycz Aliried, Lwów. dc. Janiszewski Tadeusz, Lvrńw, dr. Knuciklr-yricz lv/»n. Lwów. dr. LaGdcibcrg Henryk. Lwów. di. Lnub Marceli, Lwów, (V. Mayer ДІлк&іігЧІвг. Lwów, Uf JłowaJc PrzyiJcdrkl AiHoai, Lwów. dr. PlfiekUr OswnlU, І.лЛѵ. Jr. Pokorny Brunu. Lwów. dr. Roeeltkrziaz Lcoo, Lwów, dr- Scbul2B)Uli Etroicn Salomon. Przemyśl, dr. Tdf Arlur, Lwów. dr. Wróblewski Bolesław. Lwów.
Sąd Dyscyplinarny.
Prezesi Dr. Wcin l|Jnacy, Lwów,
Wiceprezes; Dr. Dziedzic Wojciech. Lwów.
C:l«nko wici Dr. Blumenield Mi»kymil|ao. Stanisławów, dr- Dobrzański Józef. Przemyśl, dr. Ebcrjohn Kdward. Lwów. dr- lłankiewicz l.cw. J.wfiw. dr. L«d«r Salomon. Lwów. dr. Slrokski К й jeb u. Lwów, dr. Neumann .luljusz Heru-yk. Lwów. dr. ŃtówiaV>w$UJ Wacław, Lwów. dr. Scberzer Salomon, Lwów. dr. SchOnbucb Ignacy, Lwów, dr. VerslSndig .fooohim. Sambor, dr Wotoizyn Michał, Lwów- SPIS ADWOKATÓW. i SAD OKIlfjOOWy W DRZtó/kNACH. BOLSZOWCK — dr. Dani towirr Seweryn, dr. Hacker Zygmunt. dr. Sebeorok L^Leor, <|r. Scbwcller Edmund. 310 KXZKZAXY – – dr. Babiak FraoL’iszek, dr. ЕпнцІ, dr. Віпхко Włodzimierz. dr ОкГх®пгцгВкі StcJao Korab, mgr Davrid Summer, dr. Domdovritz Julian. dr. Finkel-ctein NИг. Friedman Stanisław, dr. Glaoer Salomon, Jt. Goldccblag Pei едок, At. Grossman Katiel Herrrb. dr. Н«13тав Izaftk Moj4, d>- Hrynkiewicz Wto* dzimierz, dr- [&uavfdijw Joachim. dr. Vlff S’mOr dr. Lfpilgr Bruno iSachcr Bcrj, dr. Landeebtrg Abe, dr. Milch Karol Henryk. dr. Nog Ur Aron. mgr. Numbaoui Sal ft. dr. Obcrlooder Natan, dr. Reich Chaim, mgr. Rcis-min Józef. dr. Raubertcrt MojJeaz, dr. Schtissel Adoti, dr- Ttrltckl Kernel, dr. Wflne» Cbaiin vel Edmiiftdi d»-Zitbidar Micha). BURSZTYN — dr. Klurfaofta Oz jazz. dr. Liebleia Fei-wcl. dr Liszczyśaki Andrzej, dr. Roscn bijasz, dr. Sotum>> rak Wolt. dr. Siukata Juljftn. dr. Skulski JAzef. dr. Sri« broy Mikołaj, dr. Traci Stani «.In w. dr. Ziering Abraham. CH0D0ROW — dr- merer Racliaie], dr- Haalkl«Klcx Cedysiin Tad, dr. HiibadsŁI Adv)L dr. FeałMeftl Józef, dr. GraDzttifi Żygiauul, dr MdritulNi. Herman. dr. Rediicb Artur. dr. Rubeobb Miebał. dr. SlrOocicki Andrzej, dr. Trojan Kornel. KOZOYC’A — dr. Amlwch A‘oro.lińm. dr. Frkd Emil, dr. Kurzrock iM^rok, Oi)fr. Kurrjack Mo»ez, dr. Sobe) bo, dr-Stodnyk Mikofaj. PODHAJCE — dr Bień Beniamin, dr. Falbcr Mendel, dr. Feli Jul,fuse, dr. Finkal Adolf, dr. Grona Lenn, dr. Griinberg Abraham, dr. KBxtcnblatl Sfi>,«iriftn. d’. f.OKlcki fcugcnj-jft. dr. Markiewicz Aleksander. MaUeki MikoJaj. dr. Morycu Alekiander. dr. Nutyk Henryk, dr. Podbora-czyńaki Steian, dr. Rallnur Maurycy, dr. Kotlehberg fcisig v Zygmunt, dr Rottenberg Zygmunt v. Karol. dr. Salpctzr Kijas, dr. h track Grzegorz. PRZEMYCANY — dr. Adler Sii‘,iri.u. dr. Btebdel Józef, dr- СЬлнгОО* Mivhal, Jr- GollfrJed Lriirr, dr-G/tlnWiitl Dench, dr. Ktx Jokób Ber. m£r. Кеіаовэ Siiz-se. dr. Kroner Juda. dr. Kuzzotr Stefan, dr. J’etracb Zy-£ші<ЛІ, dr. Piito) .liiljiiŁz, dr. Kuthfcld Leon. dr. Silbcr Marku», dr. Swlftel Franciszek. ROHATYN • dr. Alter Ludwik, dr. Hnbluk Micha), dr. Barbae Maurycy, dr. Fiwb Bernard, dr. Goldbemtncr 311 Leun. Jr. Geldfcblajj S& гаи cl ЛЬглЬзт. dr. Grzefvrafd Scchsxje L«’b, dr- HłodJcl Soio. Hrab Włodzimier Leon. dr. Kil* Fitchel, <1». Knlz Ifftntyk, d>- Klefnberjs Jakbb, Marle Salamun. L4zar, dr- SnoelJkowakl Zyjtmuul, mvr. Spiegel Samuel, Szaoklryk Rójdan, a .ІЛгі-f, dr. Zlitkes Jak Ab Leon. i. SAD OKRĘGOWY W CZORTKWiE М1И SZCZAW — M(Jr. Bin me o Ulo I Majierz, dr. Burdo-wtez Roniło. dr. CŁcłł Wolf. dr. Czyrowiki Włodzimier
, dr. JotleB Jakól» ijr. Jung Імік, dr. Klelnmon Edward, dr. LuVlner Fryderyk, Mitr. М’О- dc). dr. TliulaJe Józef. dr. Tomków yd Mikotai, dr. Wot-Ьш Sic(ao. lUJWZANAW …. dr. Aodormon Saul. dr. Jungerman MndeI. dr Landcnberg Norbert, dr Staroiclcć Michał. CZORTKOW — dr- Birnbaurrt WilWlltl, dr, member Leoo, dr. BreuboU Z«c!mrie, dr. BrunaUla Salomoa. Mjte. Bok Izaak, dr. СЬусьУІ Iwao, mgr. Debt FeJiks. dr. EbnOt Ćbaim. dr. Fiakier Marek. dr. Ftaakel Izrael, dr Franke! Szymon, dr. Frocka Maurycy, dr. Graoicki Jakub. mgr. Grzybowski Ludwik, dr. Hatśtucb Karol, Jr. Horbaczew kl Aulom. dr. Wryncyizyn Iwan, dr. Jurczyńifcl Eual«-yby, dr. Xarpf Micbał. dr. КІПЧІтвЛ Aron. dr KJmmeJ-щаи Józek dr. КІМИОвІШВП Seweryn, dr. Kolm Dawid. dr. KtOkOniki Bo)., dr. Krnb Samuel, dr. Margulies Jlawid, dr. Moder Izaak, dr. Reicbstcio Mojieaz. dr Roienkronz Izaak. dr. Rosiek Micka! dr. Scbnribrrg Adolf, dr Sl«ro-ber£ Zygm Adolf. dr. Schummer rei Cypr Cirifi dr. W«l-cberl Szymon, dr- Winter Іггаеі Ga wid, dr. Zuketmen Mojiesz. HUSIATYN — .dr. Balet Herman. dr- Feldman Samuel, dr. Grabsckeid Hcrmao, KopeBlyśBki Józrf Totnaai. dr. Scbaptra JAzci. dr. Srralio Andrzej, dr. Zelencckl Aleksander. KOPYCZYf-CE — dr. Aodm»i»n Marek dr. Bezp.lko Wludiicuierz, dr Gclbor Izrael, dr. Ha!a( Stefan, dr. Kat* Wilhelm, dr. KUofer Jakól. dr. Miłoheloi FraU, dr. btraach $nui*l D-rńf. MIELNICA dr. Breuber Hcnm/k. mgr. FrcoeraUln Cbaim, dr. Kolmoa In.yk Sani. engr. Kacrlc Majer, df. Kó- bldsLerć Іха&к, Smal Vifiir. dr. Szczurowski Dyojifey, dr. ŻeUekowaki MikoW. TŁUSTE — dr. Rlclch«r Emil, v. Samuel, dr. Bumelki Jio. dr. Kntjnurf Izak. dr. SchenU Jftkfib, dr. Scidou Dawid. dr. StOjOrriki Władysław, dr. Trybut Wozy], ZAf.KSZC/YKI dr. Aral AdoK Karol, tuljr. KeMenm Млги, dr. Seoeniicb Mccbc). dr. Slgel Jakób, mdr. Sparer J|>»1, dr. Stefanowicz Komac,. mjr. Stefabwif Irń’r. TrocUJ Jakob, dr. WcUrnnn Плмк-Ь, dr. Winnicki Anloni SAD OKRĘGOWA’ V? KOMJMY!.
GWG2D21EC — dr. Gtrtvtlrx Jsńlan Мв»«Ь, dr. Rnucb Jórcf, dr. Sobeboka Jidjao, dr. TryloWBkl Cyryl.
ЖЖСЛ>ЕХкЛ dr. AUerl AdoJl, dr. GfSJUeld J!t>n-rvk. dr. Hemel Adolf. dr. Kassyen RazyJi, dr. KbOQ Dawid, dr. Komaryaski Romeo, Kalczjeki ЕаИуОтС* Eurlnolił, dr. La^alaJb Szlem* Salomon, Matólkił’ Teodor, d’ Mtnsuk Leon, cnilr. Morbauna Alfred, dr. MoruzJewłcz Roma”. Nadncbonska Mar? an Konrad, dr. Okuniewski Там lii dr. Rubel Lorcoz, m^r. Scłńitz Ebcr. mi)r. WachE> Еіоіш Luzer, dr. Weber Kcnaniicl. dr. Wio łowi ej ikr Władysław Marcin. JAm.OHÓW — dr. Flchraan ArlUr, dr. Jarklcwtcz An-toui. dr, Kltpj Mojżesz Samuel, dr. Mwrb’»m T.ftoil, dł.Scbalbaum Kfthn. dr. Sin-Solomon, dr. Saypnjlo KArńJ. dr. Szypajto Jarosław, dr. Tratiber (żuk, d’- TurJańiUl ,Гіі, dr-.Wegraan Ra:aJ, dr. WaHr Ltun, dr. Winkler Ѵіі.кйА. КО&СЛѴ — dr. Bodnar Michał, dr. Fenk«l T.ipa. L dr. Roodiak 1’iolr, dr. Ronrnbacm Mojżesz. KUTY — dr. Baron Zygmunt, dr. Friedman .luljusz. dr Gir decki Marfr.n, dr. Kortcoslcln Sfewe.-yn, Jr. Kulig [Ja-ni«l, dr. Laab S’Oiift1. dr. OleOrcr Mira QBERTYN — Kowalski Praociazek, dr. Krjb’uk Eli*s?, dr. Sllbtm&fi Józef, dr. Sokal Rudolf Maks. dr. Willeok Mojżesz. I’KCZFXKiYN — dr. F ren de lis Sclig і.фі, dr. Rnibnuser Salomon. SKIATVN — dr. Blamtr ScUulira. dr. Dicker JJ Jiltfr. DlckatOWa Jadwiga, dr. Eisner Joacbim. dr. Kold-ЗІааЬ Salomon, dr. HacakieTvicz Grzegorz, dr. Komaryóski Tcodozy, dr Metier .Гл7«І. dr. Skibo .ld«f, dr. Zadum-i»lcz August. ZAULOTUW — dr. R«l>4lm Pinsat, Feigcl Anlooi Eujjmijuez, Mariacki Arkadjutz, dr. Rediicb Sumer. dr. Teickcr Feliks
2ЛШЕ — dr. Frzyeloptki Nestor, dr. bzpuunr l.cnn. SAD OKRECOWY WE LWÓW 1E.
BEŁZ — dr. Bader Karol. dr. Meisner Mantred, dr. S-lafaub Ilia, dr. Taab Leon.
Jl6l5Jcr F’-schel, dr Fitcbbtin Adolf. dr. Meodrockowicz Fryderyk, dr. Madrecki IJvmilr. GRODEK JAGIELLOŃSKI — dr. Afiid [га«і. dr. BU»k Slef-au, Juatyo, dr. Bbtckl Konstanty. dr- Bucbrbaum Dawid, kutaefeewski Кісгасла. dr. Kionbefg Arlcr. dr. Orar* 3M kie>vicr Lonm. dr Pó”tf.r2 Jakub, dr Hnhiński Willi «Jm, Suchy j Włodzimierz. dr. 2uS’ner León- JANftW • • dr. Gottesmlio Leon. dr. Kl2fk WłrtJj-j-■iticrz, Jr. Pohl Joachim. mgr. Redbeh Dawid, dr S-zella- lUI Zvgiiililii. KULIKOW — dr. Burnlia IWryk, dr. Gelcfaerg Jakób. cCr Goldblótl Juda. d. Kopy.ctlalinkl Zachftrjajta
L\VĆj\V — dr. АЬгйііям iJry fi, dr. Allerhjod Maurycy, Jagiellonek 2Q, dr. Allerliand Jo&rhiiii И.. .Гй£і«ІІаѴ>лкя 20, dr Alle* WoJf Ruluwskiisgo 12, dr. Alle* Józek Riilowak’чЦѵ l2, dr. Alter Allred, Kochaoowskitmo 25. dr. АЧзсЬйіІІСГ Nuthiio J., Sylcstuska 1-1. dr. Allneil Dawid. Piłsudskiego 9. dr. Andcnaui 1’rrcli. Kraszewskiego 9. dr. Angalreicb Abraham, Podleskiego 3, rir. Aatlcr MrijZCŁ?., Krasińskich 16, dr. Appenzeler Мй.Ѵ ny filii jar,, Kopernika 5, di Arga&lński Karol. Zieluoa 6. dr- Arnold L«uo. Diidruich 6, ilr, Af-uold MorCali Oziatz. Kościuszki 4, dr- AezkyoiJZy Prvdv rVa. Sylntaska -t2. dr. AteknlUtly Henryk, Glioiańska 4. dr. Aezkeciazy Juliusz, ulica 3-go Maja 19. dr. Aszkeaa-i\ Stanisław, Trybunalska I, dr. Aszkeoaxy Joel Ko-miar mwsh й 219. dr. Alias. К ości ii łąki 6. sir. АИм Zygmnnl. Syh$1ii&k& 4ą>. ((., dr. Auerfcack Leon, Akademicka 16 dr- Avtr Maurycy. Fredry 4-a, dr. Bubii Michał. Leona Sapiehy 65. mgr. Brzillin^ Leopold, Gródecka 127, mgr. Bogner JuJi-зс Alcksoader. Legionów 7, dr. Benea Józci. Kaisnicrzowska 26, dr. Bocicrkowski Jli|ar|an, ul. Szeptyckich И. Bulyk limit, Мигегяка лі. dr. Bacb Józef. \k niecka 6. dr Весте Maurycy, Тикііі gkicilu 9. dr. Baezes Joachim. ł-oz-ińskiegu 9, dr. Bandel Iwan, ul. Kra-Lowaka 17, dr. Bardach Janusz, d-fio Maja 7. dr. Bartel Henryk Jagiellońska 17, di. Barlvl J’aul Joachim. Мяіс-ckieilo i dr. Baaz-chro Juliusz. JJodlewkiego ? dz. Batler \alan. Kraszewskiego 7. Bcilowski JliljVss P«>v«t, Zielona 6. dr. Berlslein Wilhelm. Kopernika I. dr. Burner Samuel. Krasickich 6. dr. ВІЬсІШйй Emanuel, Dtiałyn-яііісіі 3. dr. Blllk Mikołaj, Kraszewskiego 13. dr. Blank JifYiil. 3-gu Maja 9, dr. Blauleld Markus. Wnlyńaka nr. 2. Jló dr. Blu4ttl>feld Еліллисі Tadeusz. EieJoivskietfo 3. dr. Blp-cutsleld Bruao. Bj«lnvttk><jjo i, dr.Bicmcnkranz Ignacy. J.vowska JO. dr. ВІигпслЛлІ Maxchulin, Szopena 3. dr. BEaioraweki Brooislarv, ВйЫ«ЙО -30. Jr. Bohrawrfei Mar-jn, Zyblikicwicza 47 dr Bodek Arnold, -ЧукйГнвка 33. И». Bo-dcDstein Ludwitr. Sykslurka t4, dr. Bodian Ahr-Ijftrii. Słowackiego 5. dr. Bcrgorr KaroJ, Jai(icl]0″SVa 7. (lr. Bombach frydor. Kutowxkicgo 23. dr. Borowiec JbzeE, Chodorowskiego 9, dt. Borysiewicz Witold Marian. Zicao rowie za 5, d. Brendlcr Тело, Sw. Anny it, dr. Brauaer JózcE, Podltekieifo <>, d> Rrauntr Zygmunt Sraszkicwi-cra 1. dr. Broadel AdoJi. Syksloska 2p, dr Breodel Maurycy, KuEEataja 3. dr. BrikMr Mojżesz. Boildaauwka 1. dr. Brill .Iak6b, Podleskiego 10, dr. Brilt Leon. Sykslu’ (U 25. dr. Brill L’dround. Syfcstuska 25. dr. Bruide Norbert. К ożmierrowaka 47. dr. Bromberg tiuslew. Krasic-kicli 6. dr. BrUck Ozjaaz Koppel. /.ygmuntowiika 9. dr. Bffiptigłr Józef. KaxiujlrxOw«]ia 43, dr- H«bcr Me reel I, Srkslusku tó, dr- Bucbll Teofil, BiłokortłHj (t. dr. Bubd Salomon IjuaiorE, Brajerowska 20, dr. Bund Snfomoo tt-niorj, Mickiewicza 24. dr. Bcrstin TcoEil. pi. Smolki 5. dr. Burstio Mcodcl, Słowackiemu )A. dr. Cbabto bilip. Sienkiewicza 5, dr. Cbajc* Izydor. Wałnwa 3. dr. Chafes Sftiil. Убкс’.а Ift. dr. C7iani|drj Mrc«li, Sykfctoska 3S, dr. СЬпмпвл Мигсіо, Józoloto 5. dr CbbiDlaCz • ittnndy-burnwa Jenioa Marja. Jakóba Slrzeraic 4, dr. Cbółixlckl Witold. Jbgielluśzka 5. dr. Chótioer Leon. Mickiewicza 4, dr. Clolioer Adolf, Mickiewicza 4. dr Cinader Maksy-rniljan. Słowackiego 14. dr. Czoplióski Вшсязае Мйг«к. Zimarowicza S. dr. Czrniy Karo). Plac Bernardyński 10. dr. Czerwiśski Kr roi $.. Wrooowaklcb 11-a. dr. СгоЪва Alfred. Kopernlkft 3, dr. Czadowski Adolf, Fredry 5. dr. Pankiewicz Iłoniru. Kopernika 5, dr. Dattnar Herman. Brojwrowaka 7. dr- DPwid Izaak Ber. Zy^mnotoweke 7. dr. Dawid Korol. MieliЗеѵ/ісха 12. dr. Davrydiak Rug«ofusz, Ormiańska 15. dr. lleicbc /idoli. Ztdkicwxke 66, dr. СЦЬ-slci .fan. Mickiewicza 2d. dr. DIno»nd .Jnl:,tb, pi Beraar-tlyńiki i. dr- Diner Zyijmuol, Krasickich 18-. Dobrzański Aloizy, Wałowa tl, dr. Dogilawski Mojżesz, Krasickich Ul, dr Dorlówna Stciaoja, Słowackiego 18. dr. DrplUr NecŁemisz. Krasickich 17. dr. Erągitwicz Slaaiiliw, SzO* 33 ó ршй 4 <1> Dorcrnlckf „Tadeusz, П!іЛа 21, Иг. Dziedzic \Foici«n.li. Dlutlótza 11-а. Jr DzJedzUlewIcz Antoni, Jagiellońska B. dr. Dzlubcayfakl Fr. Ksuwery, Łyczaków!** b. dr ЕЬегмЬа Edward Syksluska 19. dr. Eckstein Mz-reU. Krasickich 15, dr. Edelman EmiJ, Gródecka 31. dr. Ehrlich Arnold, Leona Sapiehy M. dr. EioRntfcr Karol. Kollatafb 7. dr. Eiscnberg Marek. Gofnhft 3. dr Eilelbcrfc Jftzef, К reяхепсякі£п 5, Иг. Ende Józrf. АкйИепііекй 3. Иг. Enis Ludwik, JejJifllbHU ll-a. Jr. Ерві«1д Хй»оі. Fridrichów 2, dr. Ppdleln Oswald, Sokola 5. dr. Fbiu Józef, Gródecka 32, dr- Eiryn Filip. Blacharska 3. dr-Fabjoa JózM, Gródecka 32, dr. Fabian Muksvmiljaa, Akademicka ló. dr. Fabrykant Juljusz, 3-£r> .Maja 12. dr. Faszler Ir.ydnr Choim, lioulardn Э. dr. Fedak Stefan. Syk-»to»l ń aR. dr. Feder Ozjae? f.e’b, Г.£|пайг 1, Jt. F<dcr CliiLro ІхгздІ. Syksluskfl 2. Jr- F^lle* Izydor, Kóaciu«zk: B. dr. F1d IlrrmSu. pl Mariacki 7. dr. Feld Filip, ul. Szkurpowa 3, ) p.. dr- Feli Marok, Batorego 4. dr Feli Izydor. 3-go Maja 12. dr. Fellnr Jakób Jerzy. pi. Kraków ski 5. dr. Fern Marok. Łyczakowska 9. dr. Frnlccls Marok. Legionów 21, Jr. Finkclstdo Józef, Sa Sajki 15. dr. FinkeUUb Saul, Slów&i-kleito •. Ji. Fioaterbujcb Seweryn, Kopernika 24, Jr, FJbcJi leak, 2uluuki«go t). dr. FJdcb Leon Jóret, Piekarska 33. dr. Fiwbrr Henryk, Jagiellońska 7, dr. Filurnik Henryk. SyŁsluska 46. dr. Fleclcaer Leon, Słowackiej,i ló. dr. Flecker Wilhelm. Sykstusie Иг. Flecker Arnold, Kopernika 7, dr. Franke .lar,, ul. Akademicko £ Jp. FrJokel Lenn. Potoekindo 33. Иг Frjn-kel liHnuind, Jagiellonek a l(i, Jr. FrUnh! Tzr««d. Kóper-oika 21. dr. Prankel МПМГТСТ. Domagaliczów d, Jr. Frcl-licb Abraham, Krasickich ll-a, dr. Fried Maks, JaiJielJod-skn 20. dr. Friedman brono. 3-|Jo Maja 12. dr. Friedman I.CCHl. Sykłlnyk^ 22. dr. Friscb Alfred. Gazy w S. mgr. Frnjt Jozef. 3-gn Majn 12. dr. Frfilicb SOs^ie, $yk»lu»kn 22, dr- Fmclli Józrl LrOo. SrypafiA 7. Jr. Pruchter S»y-mon. Podleskiogo 7. Jr. PruCtlB Joachim, Kościuszki 21), dr. Pulbu Eljasz, Soketuska 40, dr. Fncius Szymon. Braje->owylot. 12, nip. Fuchs Hirsch Woli, Krasickich 12. dr Fplymn El>£en|usz, ul. Syksluska 44, dr. Gasser Kugco-jouz, yl Кйѵі1»Ьу 3. dr. Glosser Salomon, pl. Kapitulny 3. dr. <r«łlr Natan. Tarnówębiajiu 3D. dr. G«fet Broiii- 317 slaw. 3-.Й0 Ma ja 11, dr Gcib Zygmunt. Szopena 5. Jr. OfcJb.t4 Marceli, MwkifcwIcze 12. Hr. Geist Marceli Ottoo, Słowackiego 4. ur- Gottlrlod Hftiiryli, Krichanciw* skiego 14 dr. Gdlrkfle/ Władysław. Rrajatowaka 3. di Gcllmtui 2ygmuot. Braieruwska 15. Jr. Gó^SUd Nalo, laj>oria 7-a. dr. Ger3lmp Zvgraunt. Kopernika ($. ■lr. Geirendicr Adolf Krasickich 16. dr. Gieriuszyńsld T-alike, f.egjoniSw J. dr. Glcicber Uroni!aw. Kottataja I. Jr. Crlusrkiewicz .Мафп. Wnlnwa 14. dr. Goldfrocbt Bernard. CVli’Oiie ft. di. Goldbommer Jam)не*. Hutnw-slcieijo I. d-. Gnldhaointcr fleoryk, CIliaitHowskieilsi к dr. GMtlstblag Aba. Slrvjska Id. Jr. Gołójjóttkl Eugcn jusz, pJ. Bernardyński H-а, dr. Giireoki Tadeusz. Fcedry dr GoUramnn Marek M., Syksliuka 35. dr. Gotlanurn •l.ilrdb Bernard. Zulinskicgo ? dr, Góroiricz Stanisław, Kraszewskiego 15. dr. Grol Oswald Henryk. Batorego 12, di. Gromiła 1-dniiind. Batorego 3ft. Hr. Gross (lek nr Henryk, p). )Mirki l’d-« Jr. Gross Salomon, B»a.|«»siwka JO-dr. Grosdttao Marek, Kazunitirzowiko 17, dr. Groydtkl Slauiaław. Ckornazczyzoa 155, dr. Grób) Jakub, Braie-rowika IZ. dr, GfUlld Beiiiaoiiu. Syksluska Vi, dr. Grund Majiesz. Cródccka 13. dr. Griiaer Lcoo Jagiellońska 20, dr. Grtiorr Szymon, Jagiellońska 20. dr Grzesik Stanisław. Koularda 1. dr. Gubrynołcćcz C.iiHwik. 1.indejS»8, dr. Gvrozdorki Kugenjusz. Kl&sickUh 8. dr. Hebr, Zygmunt. Koneriiika .1. dr. Helper o Ei-iig, Zyifuiunlowako 12. dr-Kaipcrn ГГкаг-ук, Cliuraxczyzoy 16. HftUick Slcfoo. Gródecka 97, dr- HwtkiówlCz Leon, Ruska 3. dr. Kartcuo Łcoo. Halicka J, dr Hacilrk Markus Kraszewskiego 13, dr. Kaurmao Jakób E„ Kołłątaja 8. dr. Hausman .loa-cliio’i H.. Kołłątaja i. dr. HeHer Dawid. Jabłonowskich 31-a, (Ir. Hcilpem Henry. Krasickich 11. dr. KcilfK/Ci Jul-(Jui Z-, id- K’lmckivli 14. dr. Herraeltn Zdzisław, Kraszewskiego J9 dr. Herotcllll Gull fried. Słowackiego ó. dr- ЛетосЬіЬеІ Samuel, Kraszewskiego 21. dr Hcscbelcę Oawid, 3 coaja 7, dr Kaacliclei) Marceli Leon. Jagiellońska IB. dr. Kcwel Jakób. Oazowa 12. dr. Hirschprilllg Edward. lirajernwska 5. Hr. Hitoik Zygmunt, '/ntkiy.nka 55 dr. Hlavaty Oktaw. j go Maja S. dr. Ноіітяп Maksymil-jnn. KI- Tmiakiej i, dr. Hdllddcr iijwerd, Sykstusk* 17, dr. Ноіялг Izydor, Krokowska 34. dr. Kńłubov/>ki J,i. Blacharska П, <1т, łlonzalko МІлсzyeław W’inccnty, Isss-Ucr.vicza i dr Hcipllngtr Md.k$yitiiljArt, Krasińskiego 3?, dr. Hordwilz Berl. Żółkiewska 71, dr. Hornwllr СійЪмѴІ, Gcoligera Ю, dr. HorOirilz Emanuel. ul. Sokoł 5, dr. Hn. wykowycz AlJrcd, Rynek 43. dr Hrynitweki WlodziOnfctz /./iłWiBwzka JѢ2. dr. Holies Dawid, Podle wskiciio 8. dr Kubel Norbert, Sw. Anny S. dr. Hdbner Emil. Pasał Nj-ѴлІайсЬй. dr hob’] I la-л i ii, Gazowa ttl. dr. Hubner Bzy-hiiH, Кукліпякй 1S, dr. Hiltner Zfchon, .1 MajA 12. dr to-slcr Дііг&капі. $укІіі»кл Я, dr. Jonlnzcwskl Т|ц1»ііях Orn-dzickich t. dr. JnrkU włc Mirosław, Kurkowa 5. dr-■Іавкокнкі Aotooi, Friedrichów 4, dr. Jókóles Leon. L”nji Lubelskiej CS. dr. Julies Mores Natan. Trybunalska l, dr. Jurao Józef. Pasał Hausmaoa ó dr. Juzy ca ]v/ao, Rynek li), dr. Jiitter James, Szopena 3. dr. Kabane Ezc-chci, Gródecka 23. dr. Kohooe Józel Edward, Sykstu-ska Nr. 44. dr. Kabonc Wilhelm, ul. Zielona 35. dr. Kaleto FJim.nJ. Stenk iewkza e>, От. Kaliliski Mar jar, Ko-Ьс/l, SłOP^nft 4. Jr. Koil(i*kl Si elan, Szopen» 5, dr. Kaner N ft I hq. Hotel Wnrszwski. dr- Kenty Moj^aftc, 3 ma– jń 7. dr. Khpp4r EnalL Kj-ąscow-ikjeśo 5, dr. Karlabod f.-.ldwLk, Syk-.lulka 22. dr. Ketpl Benjamin. Brajerowska dr. Kael Izydor. Pasał Fellerów.’ 3, dr. Kaufman Izydor. Fredry 4, dr. Koufmon .fftzef. SUsUiske. 27. di. Kam* zotlmpn Oewbld- Helmsolskn Ni. 24, dc. KjjdzleWwpk* Maria Zoija, Gródouka 1137, dr. KlwltlJ Leon, Sykslo-ska 24. dr. Kliny!boler Dawid, ul- iw. Aaoy 5. dr. Ktni-cjkievricz Jan. Komanowicza 11, dr KdoII Leon, 3-gn Maja 2. dr. Koossów Izydor ul. JcjjUllońska 2l>. de. Ksossów .T«kób- ul. Kruk owaka 20 dr. Knotsńw Izydor IjiMI-ł, ul- KrHazjw«ki»iio iJ, dr- K«cb Dawid, Pana llausraana b, dr. KocL J. Syksluska 17. dr. KoiJer B.. i’odlewslrjejo 5. dr. Kubl Mojżesz, Szpitalna 23. dr. Kobo Chaim. Lazana 6. dr. Кодораскі Antoni, Sobieskiego -1. dr. Kooctontia Michał. Zofjj Chrzanowskiej 4. dr. KonsUolyoowicz Wlod’.. Gródecka 15. dr. Kornecki LeOu, Donierda 2. dr. Kormcs Natan, 3-$o Maja 1?. dr- Копии» Henryk. Brajeżowska 4. dr. Когти» Maurycy Mojżesz, Krasickich 11-a. dr. Kom Wawrzyniec, ul. Krasickich 6. dr. Kornfold Abrharu, Ossolińskich 19. dr. Kftnoer Zygmunt. Sykatii?ka Ib, dr. Кйгпгг
319
WillieldO, Кулак 11. dr. Korytko Stanisław, Łyczakowska 3, dr. Krorupncr L«Oft, Ochronek ll-я. dr. Krepa Arnold, Brojerowska 20, dr. Kret* Ignacy, Akademicka 12. dr. Krach Henryk, Kraszewskiego 2. mgr. Kracho* к» Kamcla [rena. Kraszewskiego 1?. dr. Krdkowski Slnnintaw, V; iCn/owicck ich 1. dr. Kryazlalckl Fi>jon, Tecknieka 4. dr. Krzemie ki Stanisław, ul. Cborażczyzuy 6, dr. Krzyżanowski Michał, Ulach arska 9. dr. Kulczycki – Ruezko Wtodi-. ѴійкагЛд 4.1. dr. Kulikowski Wiktor. WajJilewicM 4, dr- Kopcrydakl ТаОйіійг, llftii-snera 6. dr. Kuplofbwtf AJbert, Mickiewicza 10, dr. Ku-5ЖГ Wilhelm, Rutowsldcgo 21. dr. Kwihtkowsłd Ferd-łco.. Piłsudskiego 2. dr. Kwiatkowski Feed. jun., Piłsudskiego 2. dr L-abiocr Wilhelm, Kołataj o 1. dr. Lacka Sftlorrtor,. HrfcJarow.sk.» fi, dr. Lacks .ГйѴ(Лі, Waloojć U-4, d’. Landau Jaljan. Akadeftlickń Ж d’ Lnndau LSb, Senal orska 11-a, dr. Land&u Mńrein. Szopeaa 7. dr Lindri Abraham, Słowackiego 6, dr. Laadrd., Xyblil:i<$wica. 12. dr. Latosaydstu Wlajy-fclńw. Sobieski ago 4, dr. Lu Jgiifccy, KililWkUflP 1. Jr. Lau Izydor Eduard, Korzeniowskiego 2 dr. Laub Meyer Izrael. Jailielloóska 15. dr. L»aer Juliusz, Akademicka 7, dr. Lanlerpacbt Dawid. Sykstuska 64. dr. 1«-d«t Salomon. Boczoa Krajerowska Л. dr. Lche Iryda-ryk. Bernsteina 7. dr. Leistyaa Хяіійіі. 3-gO Maja 11. dr. Lemcl Oswald. Kopernik 11>. dr. Lewar Ыайеу. Kń-leczn 16-a, dr. Lcaer M&urycy Maka . Kraszewskiego 19, dr. Lewido KoJUtanly. Podwale ?, dr. Lewicki Ma-kiyhliliau. КгйяскісЬ Id. dr. Lewicki Dymitr, Kościuszki l-a, dr. Lcwla Juliusz. Wałowa II-a. dr. ІіеЬеггаяо Arnold, Podle wskiego 19. dr. Liebling Wiktor, llera-Steina 6, dr. Lśebiśag .fńzet, К nici uszki 6, n. Ormiańska 3, dr. Longcłumps Bogusław. Kopfcffńka 20, dr. Loi i a Koman. Pasn llausmana 9, dr. LoMk Norberl, pl Strzelecki 6. dr. Lptkrlo£cr МдкзуіЫІрш, Krasickich 3. dr. łowicz Joachim, Jachowicza 3, dr. La-rrenkcck Izydor. Trybunalska 4, dr. ШспЬяз Ясг.гук, Kopernik* 21, dr. L5vfaob»f* Mńrek, Sykaluaka 36, dr. Lotu. czewiki Jan 2b.. blalusz I. p.. dr. LubKjMr Czar- nieckiego 8, dr. Lołt Dawid. Batorego 34. dr. Leli Emanuel, Sienkiewicza 2. dr. Lustig Mojżesz, Zygraimlow-dt* T. dr- Lol wek Anzelm, ,Sykatus1c* ■39. dr. Łan Ka-ziimf”-, pj. Rereardyrtjki 12. dr. Lcszczyj Juljan. Krasi ew&igo 23. dr. lozlkokl AnguRt, BAtnrejjn 34. dr. Łyczjolak, Wronowskich $, Łyczakowski SlIweaMr, Piekarska 24. dr. LveiaJk Aleksaodcr, Ocmiaótka 19, dr-Macieliżski Leonard, Akademicka 2Я. dr. MatkaOweki Bronisław, (rend cek a 56. dr. Madias, StaaiiJaw. Zyg-пиіпіоѵака 1, dr- MafbUim RernArd. r.isIopadA 19, dr. .Mifewakl Laczek. Skr6m«ilk 34, lir. Majewdcl Kii-genjuM, p). Dąbrowskiego г, dr. Malullk Józel, Akademicka 5, dr. Mali Dawid. Jagiellońska 16, dr, Mandy-berCrna Jaoioa Marja. Jakuba Strzemię 1. dr. Margo-tins Oskar К., Kopernika 18. dr. Margalies Elkon. Sico-klcwicr.* 2, dr. Mar it czak Alakt-.nd«r. Rynek 15. dr. Merody Jdwi, Gródecka 23. dr Ma» T.eon. ZilkJew-лкн 35. dr. Małkowski Audrz!, Batorego 7, dr. Mazurkiewicz Ludwik, Akademicka 14. dr. Mafkr Aleksander, Fredry 5. mgr. Mayer Marek, Kościuszki 5, dr. Me-«Sand Wolf. Gródecka II. dr. Mebrer .lak-Ak Joachim, Sykaluska 2Я, Jr. Mebrer Alfred JogUHońak-s 20, dr. ЛнЬтег Oswald, R>>C?o3. Rfaieroivlka 4, dr. МеІВ«]тС Sacbari». LUluyada 4, dr. М4ІВІ04 Izaak, Kraszewskiego W, dr. MoBer Józef, Sykstuska 9. dr. Merkel Ludwik Morhcrt, Kraszewskiego 19-a, dr. Mcssfng Dawid, k-ga Maja 2, dr Моих .fó«f. Pa<4 ТГадатв-П* 6. dr-iMrsuse MabsymiljAQ. Jagicllońskn 20, dr- Mosiu* Gustaw. ZaraarctyoOwsko 541. dr. Meyer Józef Henryk, Kofciusztu X dr. Moyor Bcroard. Zygaouotowska 15. dr. Michałowski Bronisław-. Akademicka 12. dr. Mlcser Józek Podleskiego Я. dr. Milek Jerzy, j-gy M«ja 2. dr. Milcb Aron. з-go Młijft 5, dr. Mildwerm, Lucjan, Kraszewskiego 7. dr- Mllwlw Robert, Romano wic jo 4. dr-MitcbsJtk Franciszek. Rudawskiego 7. dr. Mocfconcki Włodzimierz, Grodzickich 4. dr. Modliager Edward, fjlooeczna 2?, dr. Morz>cki {KwaId, Batorego 11, dr. Момскі Maurycy, KredekІСІІ 10, dr. Moceu Mojżesz,
321
Kołłftlfcja Я. dr. MoiiVown Stanisław Karol. Akademicka 2$. dr. Mund l.iidwik. Pasai Kausmana 3-a. -.fr I йса •< .2 3 » J- ~ ; QJ -о я^Сь W 2 >■ >- V Ж Ti ч i P v 'iia >-^- –
J”«5i .3 3 Ь j „{ч™ O Ь ■ -Йгл^З s-fc:~
£ •> „-a =5 ‘34Г0 q ;^,s: .І3і-г . ы» § ,ą
N >. ij — i ? ? . -4 ^ ^ а Л v v?> i/\ ^ »,• ». ~ r- u Й й C — с » n £ vi – — ’ – -ę|X ., i Scbmocłt Beniamin, 3-tfO Ma|s ft. dr. Schtoeid Henryk, Sofeżne 5. dr. SehlKld Ignacy. I3ra|crnw.ska 10, dr-Sckandrr Hcoryk. Zielona 3, dr. Scborr Adolf, Kolla-ta|n 3. dr. Scbónbacb Ignacy, Słowackiego 4, dr. SchOn-leld Sym(ii», Sobieskiego 15, dr. SchOnleld Maksy* milion. pi Smolki 4. dr. Scbrciber Dawid, Krasickich dr. Schuminer Lipc, Podleskiego 10. dr. Schwarz Herman. KnpCrnikń 2?, dr. Schwarz Клрреі, Hetmańska 5. dr. Schwarz Jak Ob «ей-. Koperniku 26. dr Sc twarz Jakćb. Jagielle liska 8. dr. Scbwepz Michał, Kołłątaja 7, dr. Scbw2lz** Zydmunt. Sapiehy -r’7, mgr. Sega] Wilhelm, Hotel Savoy, dr. Sober Jńzei, Sykłlu-йка 36, dr. Seber Norbert. .iagicliniUka 11. dr. Sotdeo ЕІгОІШ. Koptrolbft 2Э, dr. Seldler Herman, Kraaicklcb 15. dr. Sell’ll’ Nolan. FrtCKiaskartskli 12, dr. Seller Adott, Srymons I, dr. Salzer Jezajarz, Jagiellońska 15, dr. SooćbOo Kazimierz, Kopernika 30, dr. Sllber Maks, Łyczakowska 34, dr. Sdber Albert. Chmielowskiego 5. d/. Sflberscbein Adolf, 'trybunalska 1. dr. Silbwntein АЪгаЬлпа, .laglblfońska 4, dr. Shłjjer Henryk. Rialow-ikiego 5. dr- Slonfe,’sk| Wiktor, 3-go Mń|a 21, dr. Sobol Dawid. Kraszewskiego 15. dr. Sokd] Rubin, Sykstu-ska d, dr. Sokal Bronisław Jakńb. Syksluika 8. dr. So-kilof Adoli Micbat, Sykstuskn 27. dr. Sokołowski Tadeusz, Halicka HI, dr. Sommer Leopold. Kraszewskiego 21, dr. Somninlein Kmlt, pi. Smolki 5, dr. SnmmerłWa Salomon. Hetmańska 24. dr. Sonac Cm&nuet, Syketuaka 14, dr. Sosiukało Dmylrp. Watowa 14, dr. Spiegel Aleksander, Koperniku 1. dr. Sperber Juljuaz, Chrzanowskiej 14. dr- Splodet Izrael, Kopernika 7, dr. Srokowski Adaao KaroJ, Sienkiewicza 3, .ar. Srobownki Karol, Kilińskiego 3. dr. Stabl Jakńb, Kuiowskicgo 16. dr. Slackie wiar Zdzisław, К opornika (4, dr. SlarosoJpkl Włodzimierz. Kraiząwekiijćń 23, dr. Sl41lb«r Ludwik. pL Smolki 5. dr. Sl«il Maurycy Trybunalska 12, dr. Slmnhardl Jzrdur. Klimowicza 14. dr. Steiocl Abraham. Krasickich ll-a, dr. Stumpier Salo, Kopernik 30, dr. Stenzcl Edward Karol. Sokoła 3. Ąr Ster a hell Samson, Kopernika 21. dr. Stock h’froim. Dąbrowskiego &, dr. Slorcb Ignacy Jńz<f Szopen 3. dr. SWckel Ignacy. Halicka 9, dr. Strodakl Kajetan. Zyblikiewicze 24, dr. Slryer Marek, Drjoraw- 324 ■Иск 14, di. SlrzemCiłkf .fan. Sienkiewicza 3. dr. Suchir Cbaim Wolf. КіагісИсЬ 12. dr. Snrker Dawid Myszel, 2ygmuotowska II, L j>„ dr. Ruchowerskl Jń2f. Rynek 5. dr. Sulkowski Franciszek, KraezewkictfO U. dr Sui. (■ud Izydor. Zielona 20. dr. Sywnltk Al«kjy, Oomaga-liceów d. dr. Szajna Paweł Władysław. Dwernickiego 11, Jr. Szafowlcr ілоп. Ляпука 10. dr. Szaluj Alojzy EdifOupU^. Кору.глЛа 20. dr Szarowski Ludwik, Halicka 21, dr. Szeliga Mieczysław, Słowackiego 3. dr. Szok czak Semen. Grodzickich 2, dr, Smrr Arnold. Brajcrowski 14. drv Szpila Marian, ZimcrOwicza 2, d». Szucbnwycz Mikołaj, Czarnieckiego 2d. dr. SzucbetryCX Stofofl. Czarneckiego 24. dr. ŚlączŁi Koman Tadeusz. Grodzickich 2, dr- TaWsz Stanisław, Ckoriyszczyzny. dr. Tbau Oziaiz!, Watów 23, Jr. Tan Sc ПеПюеіЗ. Sykatujkc 0, dr. TJtazCf Edward Norbert, Kezimier/owjka 26. dr. TałcŁer Juljucz, Brajerowska ?. Tcbanyrd Jnn. Lenna Sapiehy 8. dr. Teitelbanm Lazar, ftutowjkiego 1. dr. Teadlrr l.eon. ТгуЬилаІяѴэ 1, dr, Tennenbaum Jo-□ аь. pi. Mariacki Я, dr. Terlecki Michał. Baje nich 12. dr Tanner Leopold J-, Kopernik» 23, ,jr ThŁcbcrfi ECn-zlmierz, Kolł»1«ro 7, dr. ThOB Dawid. Słowackiego H. dr. TbliKnin Kornet, Kościuszki 3, dr. T£U Artur, Piłsudskiego 4. dr. Tomasik Seweryn. Szopena 5, dr. Tott J6-z ci. GrAdcckt, W. dr. Tyczy6dó 5łrf»n, СЬогдееохухйУ
12, dr. Ułam Jó?,!. Ko4c>usik| l(j. dr. Ulrich Beroard, Riijka i ft. dr UHch Edwa rd, Rynek 33, dr. Vagellanger .lt>kdb. Boularda i. dr. Vi>g«H!lll<4z. Kopernika dr. Wesser Maurycy. Krasickich tS, dr- Werner Ozjoiz. КоісІиякі klcgo 10. dr. Wolealclfl (eydor. Akodcmick» 8, dr-We4|| Aron. 3-go Maja 17. dc. Wet*» Jon«ji, Chocaiz-CZyzuy 18, dr. Фіві Szymon, RulOwckiego 24. dr-
335
O Kg* o.wfe->’ = э 2.} o o 3 ».
? г5 н о сь r-’
.=> s-?-n ^ • £- ■=-Z^NwSiSi”*
o a o * п2 а-ч
5*1
*:if.b
„« 5 .ifr-Г P ŁOp л _. '• <>£.» c « Ж afc” 9 p -S S^gnśf
I’ Ł -Jp •
»?*И S ’ -■” £.5;
. <Л а в rt CL. -а0
rg***
с.^ ^ лл
^ Sj Е§ И=І 2-a -Г’
„BS’n- *-’ 3 Bj •< а85«? 5 л 3 •? *7г * Р* * Ł? г> •* :ę 5
§> ®а5 К”р’ «> „т^гЕд, 2^
у irPę s *■
5 -“■ *fl –
£ 5І Ns_-“ £-*
=* ** ,*
J? ■> >.- X
.■e
Ff4
Hs***
Л ім Л
P-r I **
:|sS?Hr
“fap « C
o 2t E «j£ SnJ ’ » j _ ’ _, ft І – 5- a °
.sss-Sl-’ A- L5T° eSs-^
гг Г '”5 -?&? ^ ^ – £ ’-2. c-l ~ P-3 р-гЁ • ^2 ” („” a p.”1 £ £-5 „ sę J Ł ■ •>’-MS11 .«8 Ss-EP|{ -~г?~i
• о 2TiL^ -.
«?<&■ 8;Уз • 3-7Я-> ?1?ЭІ S S^Ł С $ >
И>
J-» g • л й рся-нЕ а.“ i? А a с ч ? ils-2V S’* -°
= §- 2. Я 4 г?’g* s. 54
^ я- .р ят-5 Cu л р
ГЙ??1?й5-г
SOKAL — dr. Burelin Cbaim Hcrscb dr. Chomiński J.ew. dr. CzaikOK»kl ПлііНйп. dr FreJ«r Dawid. dr. Gru-gor. dr. Knopf S/ушйп. dr. Korotr Leoo, d’ Чяік der Leoo. dr. Boaljf L«0>\ dr. Jaaonizcttb&i Or^fc-Konstaoty, dr. Mann, .Tilztf, dr. Маокев Efruicu. dr- Orn* stein Leopold, dr. PerJtcM Rnman. dr Rzepecki Sl elan. dr. Sack Cccson. dr. Slł>unnr Jnljar,. Winc., mtfr. locs Herrnao, dr. Wolfram Svmni>. SZCZKKZEC dr. AltOtAdler Edrmmd. dr. Cbrcplow-siei Piotr dr Fitter Wilhelm. dr. Heraietln Na«ai>, dr. Reiser Eliasz. dr. Sanciuk Bohdao, mg. Chill і.йол.
UH>“?6’V – ■ dr. BauHttOb Izydor. dr. Клгк ]wah. dr. Sierocański Konstanty. mjr. WAULltt&ll Józef, dr. Wili Zygmunt. WlSNlKI – . dr. Br jlucklor Abraham, dr. DelłgttacU Sclig ITscber. dr. Geratenleld Jakob. dr. Lewicki Bob dao Maksymilian, dr. Moodtrnr Leoo, dr. Staratr Henryk. dr. Szczurowski Eugenjusz. mgr. Tabak Izrael, mgr. Zelnik .foachim. ŻÓŁKIEW — Dr. Czoczkei Filip, dr. Freuad Joachim Eliasz, dr. Lutkiewicz J6zcf, dr. Meakcs Leon. dr. Ra-manków Iwan. dr. Rubinlcld Febus., dr. Sclilotscr Otto Fryderyk, dr. Stricb Abraham. S. SAD 0KK(v«OWY PRZEMYŚLU. DOBROM1L . dr. Antoniewicz Stefan. Bcseo Erwin, dr Hawliczek Bogusław, Jankowski Antoni, dr. Itcsslcr Adolf, dr Pasławski Wasyl. dr. Reiner Abraham, dr. Robntm T. Rokalioer Oswald Lenn 2-eh im. dr- Scborr Dawid. DUBIECKO — dr. GcldstauH A Mur. dr ОяГаУутиѵт Ołeksa, dr. Skneidcr f.on.
JAROSŁAW — dr Blumeolcld Ludwik, dr. Buwbbeim Dawid. aogr. Cbolyolecki Rum«n Antoni. dr Dciches J6zcl. dr. Dcicbcc ZVffmiinl. dr EojJelbcrg Zygmunt, dr Etlioger Maurycy, dr. Flakantkal Goduljc, dr. Gill-cldski Włodzimierz, dr. Bornik Maurycy, dr. J«r<»l«-W’tcz Karol, dr. Jedliński Stan. Zyg. dr Lflwy Leopold, dr. Maboowgkl Tndeusz. dr. Mcbrer Ludwik, dr. Mei-da JakftH. Jr. Mile Stoni«tw. dr. Babinowicz Izaak, dr. Riger Maurycy Leon, dr. RtllJi! Paweł. dr. Ro«ca- 327 ЫйіЬ Rublu, dr- Scborr Samuel, dr. Segal МаІнувиЦад, dr. SlBc«kS Mieczysław. dr. ТвгеяеигакІ Jócł, dr. Tur-kowaki PńU’l. dr. Ifcberul E man с г L, dr. Wolphe Ja-n>rłfi4′. ytuUir,. dr. Bur tlfcurylr. dr. Filc Michał. dr. Galtmon Fiftcbel, Hло-dl Beai» Laon, Z-ch Im. dr. Nediłka Włodzimierz. P»r KRAKOW1EC — dr. Kaczmanfca Midut, dr. Reiieor łiinacy, dr. Sa(cwlcz Włodzimierz, dr. 2гшЫсг Salomon MOS CISKA — dr- Bali Samuel. v/eł. dr, MM«I Oabar, dr. Scfaftłf] Maiaymilj-jo, dr, SchSnwatUr Samuel. PH LICH NIK – dr. Ronetttba] Szmerl, dr. Rail Jm. PKZKMYŚL dr. Ame-ine-n Adolf. FroDcizzkeścka. dr. Алег JiSzcF. Szeroko, dr ВегмиЬе Pallid, Ryoek, dr. Brlbauer Oswold. Franciszkańsko. dr. BraodileUer Fcrdyoand, Jagiellońska. dr. Brocb Naftali, Franciszkańska, dr. Bobaua Meheł. Kazimierza W., dr. Chrc bok Mikołaj, KoSciuSzkl, dr. Czerlusrzaloewlcz Cyryl. Grodzka, dr. ПаЬгг45<1 Jox«f, Ryoek, dr. Prtewlokl Jan. F»BncU7kar>»ka, dr- Ebrlkb Juliusz, Ryuek, dr. Eloacr Eiigcnjiiaz, Wudoa, dl. F«Bit«r NaiiaJi, Knciiule* tZJk W-. dr. FraaklarUf Ozjaar, dr. F/«jrar Barucb, Ja* Йі«ИсіЛ«Ьа. dr. F/«yr Ozjasz, dr. Frźta Adoli, Kolejowa., dr Prltn Looo, Franciszkańska. dr. GoUs Izaak, Franciszkańska. dr. Cutldnnk Abraham, Коісіом-a, dr. Gol llieb Fryderyk, Franciszkańska, dr. GzOiiIald Ludwik, Franciszkańska. dr. Grossman Mojżesz. Jagiellońsko, dr. Groslnck Jfoef, dr. Вам Daoicl, Wodna, df. Helpem Nt>»n. Jagiellońska, dr- Hnmoienchmidt Jokcblzu. Knaimiwrz Wi«lki>t{o. dr- Haomerscbenidl Makaymiliau. Mickiewicza 10. dr. Heller Nfcitm. Kyoek ragf. Kłflów-na Rvizel, Jajjklluorka 0, mtfr Ketch Abiabam. Kozlo-cyóiki Aleksy. Jr- К rop liski Adam. Fraosiszkoaska, mgr. Łan Michał, dr. Losdao Dawid, Wyb. Piłsudskiego, dr. LSwealbal Izaak. Raluuzowa, dr. Mau guile i Izydor.Wodna, dr. Msrgullc Malcuiz Adolf. Płuc r* Bramie, dr. Mrk Иепнйа. dr- Mau Ignacy Rynek, dr-

Memelytcla Jakńb, Franciszkańska. dr. Mestar Henryk, Jeifiellorilka, dr. MirOwkx Roman, Sohidikicgo. dr. Mof-finltrv Jib’ll. Wodoa. dr. Morgenrolb Sin* Fraocjsz-kartrk. ttifr. Magier Gustaw Erwin, Dworskiego 100, a£c. NiVfKickJ Stefao Jeremi, Kościuszki, dr. Necsi Jńzcf, Jagiellonka, dr- Gberberd Leon. Wodna. dr. PaJcb Jftzer, Wyb. Pitsi»dhl«gfl. dr. Peiper Leon, Ra-toizosa, dr. Peiper Michał, 12 u tuszowa, dr. Pfeller Markus, Słowackiego, dr. Plltersdori Wolf, Kynek. dr. РгоЬЫеІД Leoo, Fcaóciazkadtlka. dr. Razi Ozjasr Grodzka, dr. Sawie* Jórel, Fredry, dr Redifcb Wilhelm, Wodne. dr. Reicb Kalmsc. PJac aa Bramie, dr- Reich T.u-dwllr. Franciszkańska. dr. Relchtaon Heoryk, РгійСІа-kańzka, dr. Kell Herman, f тапсіикаііскз. dr. R’X$a-blatt • Guli Izaak SaioClOO, Glranozjilna, dr. EUrto-i«ng Arnold, Franclsjkńkz, dr. Rybak Miki>ff, Kościuszki, dr. Scbaltel Joachim. Кгапсіикаііік», dr. ScMchfer Abraham. Wodoa. dr. ScŁoinboCb Józef, Rynek, dr, Schneebatun Abraham, Słowackiego, dr. SchaUmon Efroim -Sal., Mickiewicza, dr. Scbrworz Alfred. JagUJIOdlka, dr. Schwarz Michał. JAgiollailaksi, dr. Scklcta Koman. Fredry, dr. Si3bermon ()z|«z, B- Jn-sclnwlcza, dr. Slicb Ignacy, Gimoazjaloa, dr. Scczepad-ski Alojzy, Gimnazjalna. dr. Szlapaehi Zygmunt, Grodzka. dr. Tanecboom Siewc dr. Tmiber Jczajasz, brao-«stkailsk. dr. Telcb Benjamin, Jagiellońską, dr. Trał-loer Jul|An. Plac na Dramie, dr. Trattncr Maurycy, Plac ao Bratnie, mgr. Uog«j AbribaiB. Fraociazkaótka, dr WaldmfiB Mendel, Wiadukl, dr. WelcIrBub Benjamin. Kościuszki, dr. WdJlOrricz Piotr, Kościuszki, dr Wollsl» bal Filip. A myk a 6. dr. Znbnjkiewicz Wlodz.. K<.1cillz-kz, dr. Zygmunt Kaeloiiew. KADZfECHOW W —Jr. Cbarak Lozarz, dr. Ciaek Sta-oirfaw, dr- Peczeslk Moiłeaz, dr. Rappaport Samuel. Herach, dr. Seiełlnkt Jarosław’, dr. Wożniak Wasyl. RAI>YMM> — dr. Bccr Bije?. dr. Ekbtl Maocyuy, dr. Scbnecłsanm Arnold, dr. SemciyazyB Огтчйиг*. dr. Spetl Jalcyb-
SADOVPA XPlSZN’CA — dr. Atlas Zygmunt. Carkow iki Jan. dr. Friedscold Elfa»z. dr. Gotttlcb CmaUUel, dr.
320
HbJdtiCzek Pi u Ir. Haleekl Włodzimierz, di. Welnreb Sa-]ій Uszer, 2 im.
SIENIAWA — di. Haber Szymon. dr. KrainOptri Seweryn, dr. Kubobrrg Adolf. dr. Sebnenbaum Dawid. SA’J OKRJ-C50WY W SAMBORZE.
MORYNIA ■ dr. Aleksandrowicz, Rdwnrd dr. Buf-fcia Adolf, di. Flebcbmntt Mak, dr. Michajlnwiki Taolil.
ROMYSf.AW ■ – di. JEiscasteio Herscb Ber, dr. Ftflk ЛЪ rab aro. dr. Gottlieb Bronislaw, dr. Kelt offer Naltaii, dr. КІЫІХ ZYii^Uol- КпЬтуп Wlodzirei ет2, dr. Lowra-bci|J Jskób. dr. Mendctsobn Abraham,. dr. Sckergol Abrabaro. dr. Scb6ob»f^ Iz-iak EiS’g. dr. Seliogcr Wilhelm, dr. Skibiński RodolE, dr. Tell JOzeE, dl. WacbtcT Wilhelm, dr. Zaitairiki Jak6b.
DOLTNA — dr. Apteljrjo FizcJiel. dr. Drtriz Otoku v. Nykoly »>'”, dr. Eckctcin Dc, wid. dr. Hauxmna Maurycy. Jr L«jblln«r Stti090n, df. Loblioer Mirek. Lopu-йгеоікі Antoni dr. Ludów Iwan, dr. Redl» Emanuel, dr. Rediycb Muiżeaz Maurycy, tir. Rubla Alekeftiukr, dr. Weidenfeld Lcib, dr. WeEareb Józel. DROHOBYCZ dr. AWbncb Michał, dr. Adleraberg I’ovvel, dr. Alter Leon. dr. Barirenrotb Abraham. dr. Вятским Siche. Becber Samuel, dr. Brrftal Dawid. dr. Jfi-btriUi KroftRl. dr- Blod Moгл’л Her. dr. Bliikiewici Jao, dr Oboje* Teofil, dr. ChaRe Micboł. dr. Deaaen-hsuOfl Dawid. dr. Dunkclblao Henryk, df- Feli Jakób. dr РІсЬшяч Aron. dr. Friedmann Józef. dr- Garleeberj! Izrael, dr- Gc/StcolcUJ Інкбк, dr. Grlluhaut Henryk, dr. GriihRut Maurycy, dr. bn Alfred, dr- HScdel Lcpn, dr. Kaeadel Hen, dr. Heller S., dr. Herman НегкЬ I-., dr. Htrachdórlec Jonazr, dr. Hoatów Piotr, dr. Hoptio-gar Albert, dr. Hopliagor tjjn. Henryk, dr. Hruszowski Mojżesz. dr. lloickó Wlodzim.. dr. Kalrc Jńzcf. dr. K«y|-man Henryk, dr. Kilaj Samuel, dr. Klarleld Herman, dr. Kie bib erg Zygmunt, dr. Xnopf .fskńb, dr- Krdabng fz«.»k. dr. Kreppel Michał, dr. tCricjiel Abrabaco dr. Kupfcrberg Bruno. dr. KupEcrjnao Maurycy, dr. Kop. Іеппав Samuel. dr. Kaziów Crzetlorx. dr. Langer Adolf, dr. Laagzok Tobiasz, dr. Lacgrok Izydor Bernard, dr. 33U Łomoef Mojżesz. Lelb Bdr, dn Licbermaoo Leopold dr. Llcbrrtnftc Jakób Leon. dr, І.Івв Мя1^уійіІ|Гиі, dr. La ilij[ Samuel, dr. UaH Szymoo, dr. Mongolie* Sinieli, dr. Martyaótrlcz Aleksaader, dr. Mender ZygRii’M. d. Mielański Alfred, dr. Nackt Eljasz. di. Napp* Emanu!, dr. Niżonkcwski Zcnoo. dr. Packlcnao Mojżesz Lcib, dr. Poclan-ski Wiktor, Prłczpposki JuJjan Michał. dr. РійСко-wicz Micbał. dr. Potaeroaz Solomon, dr. Rosen Bcriscb, dr, RrwnberfcT Józef. dr. Kuddrler Meche!. dr. Kubr-berg .«adi-ycy, d>- Sw! Аі.іаіійпі, dr. Sawnjko Koman, dr. Schneider Izydor, dr. Sckulznersn Ійоаг.у, dr. Sell Ъ.а1<, Jr. Sclinger Wilhelm. Sklbińdki Włodzimierz, Sznntnlckt Józef. dr. SpHzmaa Leon. dr. Sunameo Na’oo. dr- SzuiWf Imali, dr. Tonneobaum Lcih. dr. Teonra-binm AbrsliStni Pej«ch. чі». Teicbcr ijlschc. dr. Treger-meno M&r«k, d’- Tiщ;1 owi|z fgn.. Jr. Wardliager Loib. dr. Wl»tib«jf Mkd., dr- Winkler Ldon. dr. Winnicki Eliasz dr Wllwicki Ślrfan. dr. ZeJ$C Kazimierz Jan, dr. Zakrzewski Stefan, dr. Zelmer Jona Łeib, dr. Zwao-gbeim beno.
KOMAUNfł — dr. Bernstein Salomon, dr. kśuiager К и dali, dr. Nn^eJberg Józef, df. Pelednkl AlaV‘Ar>d«r. dr. Iłolb Izydor, Utr74k<. Jó^oi. PODBU2 — dr. IWjrJrtJ Mendel, f»Uiyk Włodzimierz flobdun. dr. LicKtomjlein Jakob. Rosół Micbał, RUDKI — dr. Bóbr Enscl, dr. Bergorr Лг’.пг, Cisowski’Juljusz, KojduCrek Piotr. dr. baasman Natan Mojżesz, dr. Herz Marcie, dr. Klymyszyn Włod-zjmiorz, dr-Krebs Samuel, Sokołowski Karol. SAMBOR _ dr. Blues S«lomol>7MŚBkl Józef, dr. Eachal Gustaw, dr. Eisacr ІІВ.ЙІ. dr, FlrilSlerbuSob Joachim, dr. łrcuad Jonasz, dr. Friedman Joljusz, dr. GOlber Adolf, <1/. GlalUKla, Szutim. dr. Helpom Jakńb. Jr. t a?uvzczyśskl MUtolaj, dr. Berman Adolf. dr. RodyÓSiM Lod»’ik, dr. RoróBrow-dkr Mojżesz, dr BatklowlOz Wtodrioaierz, dr. Jpblońdkf Jo rei, Jackowski Rudolf, JaurOfoki Józef, dr- KbloonB Leon, dr. Klcula Wasyl, dr. KaloDsfewicz Teoduri mjlr- 3JI Kbj)d |łft>iŁ, dr. KoitrŁOCnbsil Jć?f, dr. КгесЛшашіг Dawid, Je. ICrucb Adolf, mgr. Kalczycki Grzegorz Kó-slek, dr. LIpowifc Adam, Llflloiavnct Teodozjusz, dr MaUiiel AdoH. dt. Mrnderrr Ferdynaod. dr, Menkes Adolf, dr. Meekcs X.coa. dr. Mondwar Artur, dc. Pro-пай 'Л1 iUielid, dc. Rabij Juljno. cngr. Raiantt Henryk, dr. Reusaft Oake», dr. Koguoki Jwzo. dr. Srt-waclti Józef, dr. SckAeldscbcr S&inzon, dr. Srhorr Solocnoo, dc. SfKip Samuel, dr. T»ibeln Oftkfcf, dr. Tbflzbaus Ludwik, dr-YtTBt&ndig Joachim, dr. Wcinert Outlaw. dr. Weiostóck Nuuliiio, Jr. фвіэаюапп Salomon, dr. Wcndliagcr Lei-bitcb, Jr. Woftasieyrlcz SlacJi’law, dr. Wołoozyn Jan. dc. Zaeteeer Seweryn, dr- Zeller Zygrnunc, dr. Zwarycx Jen STARY SAMBOR — dr. Arnold Laon, dr. Durkoł Roman, dr- D?ral Ernest, dr. Crdllagsr Moiiaoi, dr. Jsrm. Józef. Jr. LaadiU Miebat, dr. LersnZo Paweł, dr. Мвкзукегок Jan AlekeandM, dr. Raucb Zygmuot, dt. RobSoaoba Eln>i<u,
TIJRKA njS. —dr. BatlMOio David, dr. Brocb Mojierz, dr. (rlUck Ignacy, dr. Ыаихшоп Lówy, dr. Kocdrel .Miron Jr. Кгвмиаавигг leak, dr. Loicb Leon. dr. Pihnger Moj-Jęcz Aroo, dr. Rosenberg Mojic«. dr. Suchocki Michał. SAD OKRĘGOWY W SANOKU.
BAUORGD — dr- Hoffman Ignacy, dr. $nJ«l«na Sta* aiaław, dr, Vagner Efilii, dr. Z»ńkdvr Mrebat.
BIRCZA — dr. А* Ешіі, dr, ПЫекІ Michał, dr. Knopf Re/ieeb, dr- Zetaner Jonasz.
BRZOZÓW — dr. AU» Oskar, dr- Dębiec Konstanty, dr. Dobrowolski Adam, dr. Fell Heoryk, dr, Hartlg Salim. dr. Kcckl Eugeniusz. Jr. KulHk kr«x) Herman, dr. Serlenlreuni SaroueJ, dr, Wójcik Jan. JSl.KOWSKfJ — dr. Haeedel Zygmool, dr. Rinfel Jrord. dr. R»cpt Dawid. Jekel Adolf, dr. Sosno wek! Stanisław. LESKO — dr. Chylnk Teodor, dr. Flflk Joachim. dr, Molier ЛкгаЬот. dr. Tomasik Józef, dr. WitaszyfiskJ Roman. LUTOWISKA — dr. GKLclt (Ыиг, dr. $xnroCewicz
Włodzimierz.
RYMANÓW — dr. СМИ Samuel, C bom tek i Aleksander, dr. Kxj®5ere, dr. Kopysfjaaski Aleksander, dr. Schlłf Makeyiaili-so, d». Wlmmer Cbozfcel Dawid SANOK — dr. AJ«k»androKlct Wilhalm. dr- Atu Adolf. dr. Boodzl Adolf, dr. Blavraekl Butyli. dr. Eiebel Wilhelm, dr. Eicleizr Efraim, dr. Feli Izaalv-», Jr. Flam Herman, dr. Frey Jsacbcr Ber 2 im., dr. Madei* An-driej, dr. Nebmer Izaak, dr. NówótBfaki А«ЩиДІу<’, Jr. Órnstein Saoioel, dr. Pmzih Abraham, dr. PlelttkUwIcz Jerzy, dr. Ralcbel Jan. dr. Reich Arnold, .dr. ScŁumer Adolf Józef, dr. Sobcl Izydnr, dr. Spiegel Igoacy, dr. SzjlyńtUi Eugeniusz, dr. Wamczycki Stefan, dr. Wegner Józef, dr. WóldlOID EfrOim, dr. Weiner Joel. dr. Web. teb Malina.
USTRZYK) DOLNE – dr- Aplel Jerzy, dr. Btrofald Nataniel, dr. Schaffer Szymon, dr. Slemef Rudolf, dr. Winnicka Grzegorz. SĄD OKRĘGOWY W STANISŁAWOWIE.
HOUORODCZAWY — dr. Allbemi Tobiasz, dr. Bożylc Stefan, dr. BuRt Henryk, dr. Kohnt Osyp, dr. Popper OiaLot,
KIICZACZ — d». Eogtlbeeć Leleor Jooasz, dr Feuf-it.lc Leopold, dr. Gtoaa Henryk. dr, Racht Szaja, dr. HrynLów Michał, Jndenlrrobd Jalcób, dr. Kozakiewicz Marjae, dr. Kromiotr Leon. dr. Meercngel Mendel, dr. Meereogrl 1’owel Hcoryk, dr. Neuman )x/dor Adolf, dr-Śtusnr Koman. dr. Slack Arlllr. dr. Slrk Józef, dr- SQ-berachlag MaHymiljau, dr, Slero Henryk Herach.
BUKOWSKO — dr. Baendel Zygmunt, dr. Rćnjnl Józef, Scktal Izaak, dr. 2ek Euafacby.
tłELATYN — dr- Berięr МйИвз, dr. Bloch Ctaim Wolf. dr. Hammer Leopold, bab? Aueio), dr. Lewicki Antoni, dr. Lfpoaan Luzer, dr. Newrocki Eustachy, dr. Ołeoiuk [hnytro. dr. Ratbacnrr Fferman. dr. Reianer Manfred, dr- Schdrf Fiflchaa, dr- Waszczuk Kornel, dr-Wieaelbtrg Henryk.
HALICZ – dr. Eijenleld Lipę, dr. Bahn Abraham, dr. Jaeiw Bazyli, dr. Jzczes Mojżesz, dr. Mazfcun Osyp,
333
Иг. Novezckowic-r Zaubarjaiz, dr.’ Sobol Gabriel. dr.
Wcrbrrj Leon.
СЮКОВЕЖА – dr. AHerł Adolf, dr. Grioeeld H«r-ryli, dr. Adolf, dr. Jaszan Bazyli, dr. Камѵйв
Bńr.yli, dr. K’)Hn Dawid. dr. Komnryńsfcl Rornsn, Kulczycki Daczydycz Cusiacby, dr- L-egsteit» Szlnrtia Siło-Cuoo, MalrjłJw Teodor, mgr. Merbnnm .Alfred, dr. Menscb Loon. dr. MorOEiOWlcz Rftrnin. NadncboWflkk Marjoo Konrad, dr. Okuniewski Tcold. dr. ftnhel Lorenz, mgr. Scktiłz Eher, oigr. Wach» ElroSn’i. dr. Wer-ber Kmanucl. dr. Wielowiejski Władysław Мйгсіп.
KAŁUSZ — dr- Alter Kornel, ArOcei Andrzej. dr. Bkkel Leiser, dr. Hrenncr Jak,Sb, dr. Pittkelsfoln Meli symilj an. dr. Fru«blrn»n Or,wid. dr. Cold Maurycy, rogr. Gromnicki Roman Joroiliw, mgr. Holder Dawid, or. Htrsrkberg Juljuaz, dr. Korylowskl Тогда, dr. Miller Chairo. dr. Maodel HcrzeL dr- Nudęl Abraham, dr. Roroni Ѵ/ІИот, dr. Sckwalb Edmund, dr. Sochacki Jon, dr Wnr o be c Michał.
MONASTEXZVSKA — dr. Eiaod Wasyl, dr. Bauet Adolf, dr. Bler Sza|a, rn£r, Glaser f.eib. dr. Korda** Adolf, dr- КЛтсг АИиг. iMimewicz Józef, mgr. Tunis l^nror. dr- Webber Herman.
NADWORNA — dr. Ant L«iL. dr. Bncb Wafwian. dr. Bodnar Juttif, dr, Dlrnleld Jakub Izajasz, dr. Feeks Чв.’йг (Iirevb, dr- KftlfflltS Franciszek, miji. Ksi1чЬ. dr. Roseokronr Maurycy, dr. SaJil Józef, Jr, SUlcbrrjj Mojżesz, dr. Wrflzaer Jobi-jaz.
TYSMIENICA — dr. Ałcfn Jakób. dr. Bcłui Teodor, dr. Picbmoji Joacbrro Kro1. dr. Lacka OJ>nak Mickal, M«fiW Sumer. DJINÓW dr. RailBBiBa Jzydor, dr. Kpznk Iwan. dr. Siernclósfci KonsUmly. mjr. Waldtcaa .fdz«{, dr. Wit.
ZLOTY POTOK — dr. BaryjUwicz Adm dr. Kr«CZ-kowrkl Мат|в Mikołof, dr. Scbóticr Abraham.
435
9. SAD OKRĘGOWY W STRYJU.
BOLECHÓW — dr- Bickel l.cizor. mgr. Friedman LeOO, dr. GoldsebUif LtoO, d». Lizteniecfci Ccrffrain, Gbmin-ski Wladyslew Jacek, dr. Relfclzen Атпл, dr- Schindler Jzracl. dr. Zwoliński Pic Ir, iMEDtNICE – dr. F«B««4«b Abraham dr. Flredwold Edward, dr. Martyniuk Jan. ZwtfibJ» BeoO.
MIKOŁAJÓW dr. Вйиег Leon. dr. Bofal Racbmiel Abraham, dr. Saloborg Males, dr. Ttaonor Makr , dr. Zdehtkl Włodzimiera.
ROZNIATOW — dr. Fennr Izydor, dr. Karbuj Roman, dr. łUbmtft Dawiil, dr- Kata Jakdh Irydcr. dr. Menkes Maurycy, dr. SafUr Szymon. Skrcirzyńskl An!c,ni.
SKOLE. — dr- Brodbein Dawid. dr- Sudole Stefan, dr. Dotnicki Stefan, dr. Gbcl Izftak, dr. Gyowean Izrael, dr. H«Dr Jbzcf. mgr. Klela Albert, dr. Kobyłecki Iwan. dr. Lompert Karol. dr. MAfdulUa Wilhelm, dr. Rare» Baruch. dr. Roinharz Mojtcsz, dr. Ropl Jekńb, di. Tindcl Kiigenjua. dr. „K’iesel Machem STRYJ — dr- Abdańakl Zygmunt, dr. A U orkan d Moj-іеііс. Іійилк, df. Becfaer dr. Bcrlue Herman, mgr. Bcmfaoli Mendel, dr. Dawid Julian, Bonia Romuald, dr-Elzeaacier Izaak, d>. ЕіведясЗв ЛспѴ), mir. Erdcnbcr-4»T 2уйпзтш< Jon, dr. Dcmciewsili R can an, dr. Grna Woli. dr. GrCioakopl Anzelm. mgr. Haber Dawid., dr. Ha-raoyttćw An Insi, dr. Honoman Paulina, dr. Kouaman Iraak, dr. Hoibu Marcie, dr. Io|ber Leopold, Janicki Ebgjusr, dr. Kalurłd Władysław. dr. Kaubn Marko, dr Koka l-»ftk, dr. Kern er Mc|csz, dr- Lindtnbaaa Leizur, dr. Ltfldcnbaom Dagobert, dr- Łoiecó Wlodzjmjcrz, dr. MwffllUeB Elraim Salomon, dr. Meller J»kól>, dr. Mlocbal Wolf. dr. Mcldaucr Nucłuco. dr. Moldauer Izydor, dr. Mondschein Dawid. dr. Mnizyisld Mikołaj, dr. Nenman Włfidytłuw. dr. Ptensfem Мйіігуоу, Ocbrymorricz Umjn. dr. Fleeter Ічгііулйші Zyttmuul. РоІЛІак Aleksander, dr. Ргсиег Woli, dr. Roppaport Jouobim, dr. KechWr Mar-ccb, dr. Rosenberg Karol, dr. Rotl Maurycy, dr. Scbitf Norbert, dr. Schindler Nacbman, dr. Sellńger Abraham, Semkowicz Erazm Jan, dr. Singer Kajman, dr. ЗіегокеП SaJacnoo, Strutyńkś Józef, dr- Szlagowski Oeruftid, dr..
23 Ъ
Wandel Scbailjao, dr- We>« Ozjarz, dr. Wl**|la> Jakob Saimaa. *1
2URAWNO — dr- Free.kcl Dawid. mgr. Grol! No-cbcmjaLZ, dr. Goldllnger Bernard, dr. Hoendol Józef, dx-Koba Kalcnaa, dr. ŁakuitS Michał, dr. Lyoik Pawct, Mk Unaaewicz Wincenty Fraociszek, Owkl Stan lata w Wiktor, dr. Saadnner Fischel.
XYflACZrtW — dr. СЬесібікі Władysław, dr. Fiacher Cii Лк. dr. Jarków Michał, dr. Marta* .fnliilh. ScbindCer Stałfcn. SAD OKRĘGOWY W TARNOPOLU. GRZYMAŁÓW — di\ Berger Barnard, mgr. Klinger Ja-kób. dr. Kalltr IforSao, dr. Labaczewflkt Jan. dr ОІЦвІк Grzegorz, PolIlTló Joachim, dr. Ratbaimr Izydor Izftflk-M1KULINCE dr. Jlgendorf Efraim, dr. Kai* Samuel Dawid. Koric* Crzeitorz. dr, Sebapira Izaak Bor.
NOWE SIOŁO — mgr. Bieliński RnstLsław, dr. Mor-genalem Salomon, dr. Redan Samuel, dr. Senyk Darzyło.
PODWOŁOCZYSKA — dr. Aoerback Klvcher, dr. Fiakzlrtiio Gabriel dr. Gromnicki F№j. dr. Maadcl Zygmunt. dr. Swlller AbrabadCi dr. ŹUfliOKSkf Andrzej SKAL A’J” — dr, Berka wica Chaim, dr. С X Cr la a Czak! e-wicz Jba. dr. Tried Witold, dr. Kro o Izaak, dr. Meloyk Michał. dr. Trybubczak Areo.
TARNOPOL — Ahead Jenna, Aukenazy Moj<fcz Sfi-lemon, dr. Auerbach Abrfiiu Adolf, dr. Выл» Stefan, dr. Beigel Filip. dr. Binder Salomon, dr. Bobowski Karol. dr. Brykowicz Stciao. Czykieta Jakób. dr. I>ynei Jakńb, dr. Ozrrowicz Eugcnjoiz. dr. Elmer Alcksaoder, dr. F«ite» Korol, dr- Flicker Gustaw, dr. Friedman Juda Hirscb, dr. Friedman Dswid, dr- Gerttaan Henryk, dr. GfóflB Maksymilian Henryk, dr. Gtoati Romn, dr. Gtłnsben! Izaak, dr Harbiod Djaar, dr.BlXKbWg Salomon, dr. BŁmcŁLoro Wolf. dr. Horowitz Salomea, dr-Horowitz Izaak Majer, dr. Jaklmczok Iwon dr. Kofyo Iwan, dr. KDtner Karol. Korraicc Julfan. dr. Lndcy S-mucl Dawid- dr. Laodesbcrg |.udw|fc, jr. LlbcMtl NiUa, dr. Ladyka Pmytro. dr- Łyy WłatLzimiarz. dr. Micfttlhi-lki Leonard, dr. Manlef Rudolf, dr. Maoknz LrrarJ Izaak dr. Nniabatim Artur, dr. NuMbium Natan, dr. Udu Izrael, ze dr. Oli/enetefo Saul, di. Ollfajk Aleksy. dx, Onuferkn Łukasz, dr. Perlic Bert, dr. Paltotot Juljao Leopold, dr-Paporlech M»ka. dr. Pohoreekl Stanisław, dr. PoŁcrlUe Korol, Pwtryckacz: Ostap, dr. Rappaparl Aleksander, dr. Roden Joanhlm, dr. RoeeoUld 2yftiaU Teodony Ілпог.І IJohdan. dr. Welmmcht Jz«»k, dr. Zelltrmnjcr Jud. Zarzycki Roman. TREMBOWLA — dr- Bleusletn T.ann. dr. Brandeo Woli. dr. Etalegar Saloia’.m Izak. dr. H»b KiechcL dr. Lindan Wilhelm. dr. Watko Slc/аО. Mychejluk Teodor, dr. Sairźa Joachim, dr. Scht»lfef Jokób, dr. Seret Salomon. dr. Zaplitay Aotooi. ХКЛКЛ2 — dr. KortieśsŁi Stcian, Goldberg Leon, dr Griinbaol Mendel Hcrz. dr. Htalpnrn Izrael, dr. Haaml Włodzimierz, dr. Berachddrler .Abraham. dr. Kosser Jćzef. dr. Kulczycki .lar. dr. Mootcl 1Геггло f.or>, mgr. Mantel Hltacb, df- Słom W’lbelnl, dr. ТеослЬмм KUie). dr. Wcrfel Salouioii S(artU3w. II. S,\D OKKl-GOWY W ZŁDLZOW. BRODY — dr. Amboe Jozef Meileob, dr. Ambos Szymon. dr. Byk .fokób. d»- Elroicll Iser MUrek. dr. GaHunkel Izaak. dr. Glasbrrg Ahrfthaai, dr. Heller Jórel Ascber, dr. Hułuwko Tyoiol«|. d»- Horo B«ranrd. dr. Lewin Izaak, dr. Mela» Zalel, dr, OH* Henryk, dr. Sbko Izydor Ferdynand dr. Żołniercznk Teodor. KI.’SR — dr- Bal Aleksy, dr. Cruder Samuel, KreleberJ Bernard. dr. KultCfl Schaps. dr. Procyk Marek. dr. Scbal-lei Dawid, dr- Strutrński Msij-an MifcoUi. dr. Turczya T. RADZIKCHdW ——– d’ nltte w. г_ РссхесжІІС M — <1 r _ Sclczialca Ł-ł ZAł-O^.dE — – 'd ZŁOCZOW —— dr _ tłc- DohJckl Wt.>JeLDH^rz. Gna-nl- VyJod^iiaivra. dr. Cii kć-b. <іл-. Ci rob eor i” eivl R«i4«l Моі^«чг, dx. KdtT_OaHl Kilaj Izaak Aron. dr.^ Kj bluza Zyipnim t. Вс. M я 11« sitnicr* l‘ad.. * dc- O p« r r Ł; ao łjad “S-4.,Cr- cbt, SeŁ»».^, Moj. Іма-» ЛЛгѵі« hlu^i Л cS ol fr зса „sX-” olf, c£ ^_ pKrlrl Dawid- dc-. V/ liba Adwokacka w Рогааоіи. {Шл пй i lifitopada 1>33 r.K
Rada Adwokacka.
Dzieka»; Dr. JcsaJo, Witold.
WictdtUkAtt f>. Krcflcwski Jan. S r i r 11» г ! ■ П»п»Л1ік> Jan. S к а г Ь ■ 1 U: Komorowski 'Xladydaw. Rtocznicy dyscyplinarni! Dr. Sławski Jan, Cbmlelt Wiki Mi«u»y4lw ІгЛ«л«ейліс zastępca sekretarz»), Korbobskl Slaiiiakw. ЯеюМбйй Stfr.. Kwiat, kowaki Franciszek, Sawicki W&«lw. R«<3* Suian. Czloakowla: Dr. CeJichOKiikl StaoiiUw. Кл* szewski Marian, Mlkzef»k Jóael flaowroctawl. Jr IV^dzyiuka Witold. &fd Dyscyplbar»)’. Prezes; Dr, Jagielski Bolesław. Фісеугое» Dr. Jeglera Franciszek. Cal oak o wio Dr. Gotacbc Kazimierz, Konwerekf Marian, dr. Nowosielski Zyjjmunt, Nykiel K&diO;/x-Padewski Tadeiiut, Sioda Zy^muot, Wawrowtkl Roman Wierom Cffaacy. Wyi»mir»kt J>C«k.
SPIS ADWOKATÓW.
J. SĄD OK RINGÓW Y W BYDCOSZCZY.
BYDGOSZCZ — Block Anloni. Motlowa . to], 53, В re i I kopi Alfred. Dworcowa Й, teJ. 6-42, Brcmif pkf Wta- 340 dy#W, Cieszkowskiego 5, teL 20-96. Brzoski Adam, Gd a f, tl, s, tć4. 1c). 59, C Teatralny 2. lei. 3-71, Cclewicz. Michał, MarfeZ&tka Poch* 42, lal- 12. Cialucb Jan, Stary Ryoek 27, 1«5. 20-Я7. Cbcwski Bernard. Gdsnska 6, tej. 10-16, ChrMoowakl llolealsw. Gdarmka JM, tel. 59. Doinke Slonietavr. Siary Rynek 18. lei. 2-90. dr. Drwina Michał, Gdańska 159, lei. 12-01. dr, Dulęba 2bigoicu-, Mollowe II, lei. 3-89. Fahiińczyk Mieczysław, Ja£eUo6clta 13, teJ. 72, dr. Р«1Ь«сЬадт Adoll Marozałka Focba 11, lei. 3-14, Felcyfl Sylwester, Gd»»-ska 11, tal. 21-95, Głowacki Jon, GlMdntOWSkl Słaniała w, D)c£a 22, tel. 3-5S. Hrlo£ Wtedyaiaw, DtujJa 46. łlo«ppe Marcia, Niedźwiedzia 7, leJ. 12-36, JackowekJ Zbigniew. Marszalka l ocha 10, IcL 1-83, dr. JaiL6lkJ Jaa, Gdańska 165, tel. 2-18, dr. Ju/als Chrystian, Dworcowa 6. Jurkiewicz Broaisłow-, Nowy Rynek 10, le). 9-46, dr. Ke-ezyaiki Staniclaw, Gdańrlra 30, to). 11-15, KókuTewlez Stanisław, Dworcowa 6, le). 15-55, Кгумок Janusz, Gdańska 20, tct. 5-76, dr. Kuzlel Stanisław, Lipiński Mlkc-taj, iłr. Losaśtlci Henryk, Dworcowa 1-a, toL 14-59, Macie jrw-ski H oleiła w. Siary Rynek 11, le). 17-24, Madalśaeki Tadeusz. Majchrzak Józek Długa 42. lei. 7-44. Meissner Jon, Gdańska 6, tol. 10-16, Michnik Adam, Mostowa 9, le). 33, dr. Murach Ignacy, Gdańska 1< let. 15-11, ńr, Nieć Micha), Gdańska 18, tel. 8-80, dr. Kieńoszyóski Cz., Gdańska 32. lei. 7-93, Niedzżnlsfci Lcdualr, Stary Rynek 27, lei. 20-87. Ni cdi wiedzie i Jerzy. 1’lac Wolności 1. lei. 10-85, dr. Nikolay Stanisław, Dworcowa 98. tel. 8-35, NcwaU Roman. lHu£a 32, lei. 21-32. Prehński Teodor. MualOw 4, Radzikowski Kazimierz, Gdańska 1, let. 13-41. Przybyszewski Stanisław. u). \Vi)ńcka 9. Kobeami Edward. Dworcowa 3. tel. 9-98, Sawicki Waolnvr, Mar&zatka Focha 20. lei. 20-33, Sicda Z7£c,nr-it, Gdsńuka 162. tel. 83, dr. Skrzyaiara Juatyn. D)u£a ]ft’ll, te). 8-26. Spilzer Wilhelm. Wały Jagielloński,» 11. tel. 6-42, Staszkiewicz AJek-3a”dóf, Fredry 6. dr- Sypodcwdkl Jan. Nowy Rynek 12, Ul, 14-52, SlCźUtRowakl Antoni, Stary Rynek 11, tL 7-83, Silnik Sloniuław, Mualowa 4, t«L 2-3-15. dr. Szwaykowskl Żdziftaw. Gdańska 14, lei, 22-39, ŚangieUki Mlcliat, J. XlaHuusko 4, lei. 16-45, śpikowzki Marcin, Gdańsk» 1:36, le), 6-IJ0, Swllalski Wacław, .’tostowa 3. Ul- t-VJ, Tticła-Jld Wioceoly, Stary Ryoek 2. dr. Typrowlc Władysław.
34t
Mollowa 6, Jet. 16-69, WawrowsM Л<члап. t>1zc Wolności 1. tel JO-H5, Wl/вкі Ludwik, <МЛкд 27. Ul. 20-50, di. Wroński Zygmunt, Нуийіе ft, ілі. Jłi-24, Zc- Івхат Stanisław, Długa 49, 11. 41. INOWROCŁAW — Виске” Zygmuni, Mat** tka Piłsudskiego 2?-a. Groblewski Ja<>. Sols««W 69, Ul. 6-66. di. Glyzdeckł Mikuło;. Zy£f”Ui1. 1-01, Kuciyńeki Maria”, Kilowej Jadwigi 14, dr. MJehnlk St”Nłw, ToU>'<»1<4 2.1. («1. 2-30. dr. MJckdk Tadauaz, ToTbrtelia 23, Ul. 3-JIX MUleauk JózeJ, Królowi Jodw^ i^ł. lei 5-73, M»cUcnhreck Tadeusz. dr. МімК«*-Сбаг”*к M.i So1a»lOwa 2. Ul, 3-S9, Przybyszewski Todeuaz, Królowej Jadwigi 29. («1. 1-15. SlKaJkcrl Al^rsd, Solankowa 68, lei- '1-08. dr. Wojdylto AdaOł, Królowej Jadwigi 12. Ul, 4-22. Znaniecki Cdward. Królowej Jadwigi 30. Ul. 2-42. KCYNIA — Różalski Józet. Rynek 17, „<jlia 10, Frankowski Mielial. Rynek 75. 11. 4. dr. K«hJ«r Zygmunt, Inowr-ictowŁlA 3L 11. 55.’ SZUBIN — GaOlkowakl Adam, Kościuszki 12, (cl. 14. dr. Iglafpu-ykl Slunitdasv, 3-go Mnja 29, (el. 9, WYRZYSK — Dzięcioł Czesław. Staszica 69. tel. 79. Stasiński Bob Jan. Bydgoska 136. (cl. 22. ZMN — Bros Marian, Rynek 25. u], 77, Duoojakt su-łan. Śni1. 94, Rozwadowski Edmund, Rynek 14. 11- 56. Soboclitsdcl Si unista w, Koicicln 4, tt. 1 94 342 3. SAD OKRĘGOWY W GNfKZNlK. GNIKZMO Adamek Allred, Cltroiirtgo 7, Ul- 4-12. Bucbwald Stanislav, Tumzka 16, lek 2-43. [ijrtdd Zygmunt, Rynek 3. tel. 2-45. dr. DllńbOtt Stanisław, RrMek 13, :). Я7. Jrfovricz Zygmunt, СЬгоЪгсіІ» 5. tel. 99. j&C2nk llogdan. Tumska 11. tel. 4-96. Kaletki Kazimierz, Rynek 17. lei. 1-75. dr. Lautrxer Edmund, Ryoek 7, tel. 1-70, LuJtuzyk Edmund. Rynek 6, teJ. 1-23, Peri Kazimierz Tumska 16. tel. 2-13. dr. Pietro wica Stefan. Tomska 15. tel. 1-27, Steszak Stanislav, Rynek 17, tel. 3-69. Sych Allans. Tumska M, tel. 4-96. Trednlskt Jan. Tumslta 2. tel. 2-37. dr. Zgaidski Tadeusz. Tumska 1. tel. 1-77. Ziętek Wacław, Cbrnbrefio 3. MUClLNO – Filisicwicz Władysław, Fine Wnlnotci 9. tel. 77. Jerzykirwicx Koman. Rynek 5, tel. Я9. Rated a Stefas. I’lac Wolnatci 20. tel. 7R. TltZKMtSZNC) —Jesiooowxkf Zygmunt. 3w. Miotała t. 1c). 6. MusioJ Pints, Sw. Michała 16. tel. 60. Szymadskl Kazimierz. Szkolna 4. tel. 44. WACKOWI RC — Berasdorlf – Męlnjiowłet Leonard, Pncziowa 2. tel, 41, dr. Myszkowski Henryk, Rynek 12. tel. 50. Wnrysscczyćskf 5ihfij«taw. Kolejowa 44, tel 1-4Л. Zakrzewski Franciszek. Puozluwa 2. tel. 55. WITKOWO — Pr. Gutlbv Stanisław, Zielony Rynek. Ul. 74. Majorek MkLai, Pozoanska J, Micbatowslrt Ito-’ mar,. Zielony Ry’iek 134. lol. 57. WKZR6NIA — Msiur Roman. Poznarfkx 2), te!. 4-15, dr. Merctk Kazimierz, Rynek. tel. 77. Opleltfakl Leon. Rynek U. Ul. 16. Szust Źeoon. Poznańska 21. Ul. 4-15, WilkOHsW Alojzy, Pornaóska 3. t*l. 60- SAP OKRĘGOWY V/ OSTROWIE.
BOJANOWO — dr. WofAmj Wojciech. Rynek 29. tel. 21.
GOSTYŃ — Pmotfe Franciszek. Kolejowa 24. tel. 12. Slabrsva Zdzisław, Kolejowe 33. UJ, 1-23, Szkolny .kichał. Kule,-owe 1, leJ. 1-25.
JAROCIN — Cybinski Mffhfi, Rynek 23. tel. l2, Florek Wfmly-sław, Rynek 16- Katowski J6zcf. Rynek 16, Ul. 1-05, dr. Mrdz Kellk!, Rynek 15. tel. 2S. 343 JUTROSIN — Nltfaeh Jan, Rynek tRalurzl. KFjPNO — dr, ACcktudrowJci Aleks., КобскіСскі 11, lek ćD. Вл»а$ик SienJjl&w, Ryo?k 2, lek 16, Krunowdd Kezlnilerz. Pi>nlAt,>vk>«,ćO 2, lei. (Cl, ZtkrZ4Vteld Wto-drimlawc, KnAcliiazfcJ 44, U). 15, Zawadzki Bolaelaw, Rynek 2, tal, (fi.
KOŹMIN — Prfk AntonJ, Klasztorna 52, leL 67, Rad-к ćwiki SUnklcw. Kl«6»t0r<* 61, le]. 35. KROTOSZYN — EłtulTCh Kazimierz. Rynek 12, leL 76, Kużdowicł Edmund. Koźmińska 6, 1?]. 22, dr, PewłóWild Jan. Mela Rynkowa 2, lei. 17, Wilecki Romao, Rynek 27, tal. 44. OOOLANftW – Baranowski Kamyk, Krotoszyńska J. Ertci Tadeusz. Rynek 6. lei, 41. OSTRAW — Czy* Maksym II jan, KołcSelń* 1S. lei, 3-66, dr. Cmurowskt Zbigniew, WeoelAwfckfc 1-3, Grdltrt Эг>Ѵ nislaw. Kaliska 21. Graeslectil I.aon. Ko4eie1v/» 4, Jaikcwakl Wnctovr. Sadowa 1, lei. 39. Kubiak Slaoi»}»-, KoćideJua 9. let 2-04. KwJnlkowekl FraticUzek. Kościelna 9. lek 2-04, Lrbdonao Władysław, Rynek 10. lei. a-36. di. іМ(і£йЫ Józel, Kuiclutnn 15, lek 15. Pieczyński Jan. Kolciclna 1, leL 3-66, PoitdHd Franciszek. Kościelna (1, tek 49, Slroiśokl Stefan, Rysek 30, te!. 1-36. Szymanowski Henryk, Sadów а 7. WtakowAl Henryk, Ko-ifdelna 11, lal. 49,
OSTRZESZÓW – Ciszak Hetjodor, Ryoek 32. le!. 53. Iwański Jon, Ryoek 17, lei. 27, Radke Anlooi, Rynek 6. lek ńS.^Wizn Cezary,
PLESZEW -— Koszmarek Rcmao, Sienkiewicza 4, leł-66. Kędzierski Konrad, Rynek 22, let. 5, Perż Edward, Plac Kościelny 1. let. 91,
RAWICZ — Borkowski Juljin, Wazów 18. let. J2, Fa-rałisz Franciszek. Rynek 10. lei. 37. KowJDelz Franciszek. Rynek 6. let, 95, dr. Kurytto Teotd. 5AD OKRĘGOWY W POZNANIU.
POZNAN — dr. Alenda FcJiks, PJau SayUżyńiki 3. ieJ. 13-36, Back czerski Czesław, BaronOKokł RudoJi, Podgórna 19, lei. 29-92, dr. Banin Staniak»’, Al. Marcinkowskiego 20. tel. 30-19. dr. Btrican Stanisław, Ptac Wokroici 11, 3H leJ. 40-67, Betcerlefar Aleksander, Pocztowa X1, lei. 23-56, Bieatewfttu Kazimierz, Rzeczypospolitej Б, Bilski Rober.’, 2? Grodnie 16, teL 14-15, dr. Bogdański Henryk, Al. M»r-cinkow-skieilu 15, tel 55-48, В oi akowski Tadeusz, Pocztowa II, tel. 27-17, Bo|»rtkl Kajetan, Borowicz Jan, Pocz-ICrwe 25. lei. 27-27, di. Burs z w sic i Wład.. Jasna 14. tel. 66-35. BtóItCaki Aleksander, Rzeczypospolitej 2, tel. 23-15, Bnrdajewicz Antoni, Se-. Mieliyóskicgo 21, lei. 40-36. dr. Ctlicbowski Stanisław, Al. ?darciokowikicgo 22. le). 13-22, dr. Celiaboirski Witold, A), Marcinkowskiego 22, tel. 13-22. Chłapowski Mieczysław, Ogrodowa 15, Chmielewski Czesław, Plac Wolności 9. tel. 33-92, Chmiele w «ki Mieczysław, Plac Wolności 10, tel. 3B-90, Cichowicz Ludwik, Plac Wolności 18, teJ. 35-02, i 55-02. Loka Marcin. Zanikowa 3, le), 34-32, dr. Czajka Józci, Plac Sa-pieiyiuki 4, lei. 20-25, Czamański Marian, Plac Wolności 13. tel. 53-W i 53-10, Czerwiński Stanisław, Plac Wolno -tui 14-e. lei. 15-52, dr. J^mzn Ru doli. Dąbrowskiego 30-37, lei. 62-94. Jar. Dnsbrcki Bolesław, Plac Saplc-•yd&i 3. lei. 13-36. Dotnbiaeki Slcłao, Gwarna 3. tel. 33-te. DobfOKoUkl Antoni, Wielkie Carbary 13. Dziembowski Kazimierz, Jasna 11. teJ. 61-19. Dziennik Tadeusz. Aleja Marcinkowskiego 17, Eborowicz Juljan, św. Marcin 41. tel. S9-S8. Ecbanst Ludwik. 27 Crodnia 1. tel. 39-35, dr. Fznlea Jerzy. Plac Działowy 1C. tel. 52-90. biłzeci Jon. Nowa 8. lei. 24-03. dr. Frankowski Pr., Plac >)owc-miajoki 3. tel. 5461. Galiński Kazimierz. Al. Marciakow-skiago H. let. 40-30. Guliński Jorostaw. 27 Grudnia II, let. 27-67. Garstecki Morf ап, Ploc WolnoXcl В. tel. 16-58, Ga) da Zdziel».. PuvZlOwa 31. tel. 53-31. dr. Cidyńskb Józef, Pocztowa 21, Ul. 53-02. Gniatczydski Antoni, PJac Woloaici 14-b. tel. 16-64. Gocbcl J,>zef. Al. Marcinkowskiego 29, tel. 40-90. Goebcl Wal cyjan. Al. Marcinkowskiego 23, te). 4tK9ft. dr. G/ro’cki Felikj. Pocztowa 22, teL 52-24. Grabski Ггнлиідек, Gtecx Domozy. Al. Marcinkowskiego 5, tel. 23-35. Gtyblkl Kazimierz, Pocztowa 29. tel 25-50. Grłłgoricwsfcl J„fi. Plac WolnoJci 17. tel.
14-09. dr. Gaber Jaa. 27 Grudnia 5, Ul. 53-00. dr. Hej-mownkl Stanisław, _ Al M»rclokOwekl«giJ Ч- 11 3-^2 Hel wig Herman. Sew, MicllyńAiagu 6. Ul- 1113. dr. Hoppe Mieczysław, Fredry 2, tel. 35-У6, Howoflta Michał.
345
Marcin 41, te). 59-8$, dr. HfynfewUekt Jad. Al. Mar-сіокстнзкі>!о 3, te). 12-34. Iżycki Janusz, Rzeczypospolitej 2, tel. 23-15. dr. Jaracz FranciszcK. Plac Woloolci 14, tel. 29-41, Janiak Stanisław, Al. Marcinkowskiego 16, lek 15-64, Jankowski Feliks, Fredry 12, tcJ. 30-96, Janowic® Stanisław. Jasoa 0. Ir). 65-21, Jessr Henryk, 27 Crodoia 3. lal. 50-25, dr. Jeszke \ViloJd. Plac Wolnoici 13, lal. S3-U6 i 53-10. Jezierski Franciszek. Stary Rynek 64, lei. 36-62, Kaczkowski Antoni. iw. .Marcin 46. lal. 15-31, Konincty Czesław, MiyósUa 9. tcl. М-01. Kanie weki Kszlm ierz. .Młyńska 12-a. tcl. 14-24. Kapela Ma-rjan, Se w. .Micl2yPskic[jo 1. tcl. 55-23. Klas dbigniew. Ktni Лііып. Л1. Marcinkowifcicgo 1. tal. 53-21. dr. Knl-szetreki Konrad. Plac ѴЬ’лІос,4сі 2. tcl. 13-34. Knmarnicki lidwnrd, (lwami 19. tcl. 54-51. Komorowski Władysław. (rWur»« 10, 1c!. 31-95. Kcowcralci .Murjon, 27 Grudniu 14. tal. 34-74, Karbowska Stonistow. Pncztnw 22. tal. S2-2-I. Kasze weki Merjan. Plac Wolnołci 17. lei. 40-4Я. Kolei Ste-fan. 27 Grudni* 6, tal. 31-00. Kowar-zyk Stanisław. Niegolewskich ifl-a. tal. 72-39. dr. Krcflcwskl Jao. Plac Wnl-nn£ci 3. tal. 19-12 i 19-22. Kn>tni[Jct Ki?i>o««r-z. РОСЯІО-vca 20. tel. 53-50. dr. Krzyżanfciewicz Wind/.. Nowu 7. tcl. 40-30, Kuleczka Roman, Wielka S, IcL 10-26. Kwiczała Hcoryk, Fredry 1. tel. 11-K-, Linke Marian, PJ-ac WoJ-ooici 10, tcJ. 3S-90, Lompa Witold, Fredry 3, tcl. 37-95. Lenkiewicz Michał. Plac v/oloofci i. tcl. 55-61, Łrbiżstó Tadeusz, Al. Marcinkowskiego 15. tcl. 33-45. tuczyiski Wilold. Fr. Ratajczaka 9. ІеГ 22-69. Lużyńskr Edvard, Rzeczypospolitej 5, lei. 26-89, Lyskowski Karol. Fredry 5, lei. 1-1-75, Mackcmdci l^oacy, 27 Crudoia 16, lei. 40-40. Majer Hcoryk, Kaotaka 9 9, IcL 39-16, dr. Majewski Klemens, 3-go Maja 5 lei. 35-44. Mrcwrldowsbi Sun. No* wa 2, te). 23-33. Mikołajewski AJojry. Cv/arna 9. tcl. 54-31. MuhrinJ Walter, Sc w. .Mielżyriskiegn 6. tcl. tl-l$, – 2
»* c* .ca
'»г-5;р’^й’І «s s TT J ^ V ,. tJ • w .• fiO ~24i»^P. i-ŁJ. іЗа8й t
5^ Г. At- S’T Ят- ’Tm
^•4’^ “4 £:■
T-. .- «<* SSł~ ■ -AJ -J ■ IJ ■■ 7 »K a • Va $ m>‘
к N
Г—У “J fi _ U* v* -u 1‘ U)|
-£ -® » азл r*
».s « . '(,■:> ^-5-Г^СцДі g ajj^ I <п V _ . • X Ł c 4J .
Zi^^.pĄp
3 m . л , J, l* . –
ІЗІз^вв.О
ss^j-rfsssso
2Я,;’32 >>i.S*> e .
. C-? 5 *-.2 -^ – S2
■4 JI C <1 /”. 'ииіл tJj «
•йз ай іъ? ч – N
i . V o ^ tlwJ к N
^ vi* й . v • *з . a “~.i 2 -3— rt-й „.’i »-SK ’ -Si-iśćS-5.!”» &J55!1j
ni!
чг-^-S — –8-§Ч,-Й ” 'ь Сй 'T’ i pt cij 01м 'П o w 3 5M”>
1> ’ a Mgr , o
£-S S^|S- К
■ -g3& BS3TŚ“fi‘
^«ie—* а ..„ '^«гяі^ззі
■=яаі||Ьі?
I— 0~Z ?”■ 2 w-e-M r-l
*»й-й№
^•s- ,а~. ^зз^І* “śi:gsils»j
*■> * a.° -^ . o — n а»? t^2S^2 f“’2 u ^ i – 2 >-K ІЗВДГГШз ѵ,слы D- 2^8^^ I
•ЙЧЗ-ЗійЛаой
.B*& s^Ti-jf ■5 ”■ . p2o *“f> •p 2 ” « ь 2 2° c Ć Ę sZ v “іг Зйй tiN c-Sf 3 a* .
.“ ..i ; * .•” 2 j3.53 -J r2* _
*; * .лз o.et ■-§■’Тз”^ § t
• s T* — t2 5 .2 ЪІ Йл’я^в” а gSiJ .«Л .л |>0Sp»l«1«j 9, tel. 23-68. Z&idlewic MSacrylAW, Al. Mnr-unlnweklcgis 7. tel. 40-38. ?nbsk[ Jan. Fradry 3. tel. 20-98. Pernneslcf Kazimierz. Sew. Mieliydskiego 2. tel. 29-27. СТШГШЕ2 dr. Licboaiewlcr Lud . КгяІпкк£о 3, («Г. 1-96. tlnrnk Karol. Krasińskiego 5. taf. 20. CZARNKÓW – Koeytowskl Edward. Wialartaka 6. tel. 71. Kankowafci Kazimierz, Rynek В. lei- liM. trRÓD2)SK — dr. MarcbttyckJ Bot., PlaC ŚW. Anny 3. teł. 17. Niebieszczadski OljJierd, Plac św. Ai,ny 13. tal. 79. Pawtowski Zygmunt, З-Цо Maja 3, lei. 31. KOŚCIAN — Fiachbncb Karol, Wrodawehl IB. tal. 55. Kaczorowski Tadeusz. Rynek 3, lei. 63. ІОСйра Broni-staw. Rynek. tel. 4-30. Rozwadowski Tadeusz. Ryn«k к tel. 79. LESZNO — dr. Atfopwowlex Mikofef. Ryn«4i 13. tot. 9ft, Dąbrowski Wojdeck. Kościańska 2. te). 84. Crieelfakl Jan, Rynek 3d, le). 97. dr. Gutscbe Kazimierz, Rynek 2. tel. 66, Krause Slonislaw. Rysek 2, le). 66. dr. Opatrzny Mieczysław, Rynek 36. tel. 1-92, Ssrudtlitk) Zygfryd. Rynek 1Ś. tel. l-?0. Wolawnbl Józef, J-skóba 2, tel. 1-8І dr. WyivkOwskl Stan.. Rynek 13. tel. 96, dr. 2eM6sk( •Julian. Wolnoici 13. tel, 69-MIEDZYCHOD — Klhzczyćakl Tadeusz. Rynek 8, tel- 83. Wgżyk Witold, Rynek 3, tel. 38. WilkoWski Ber-„nrd. Grunwaldzka 14. NOWY TOMYŚL — Kcttermano Wilhelm. Poznańska 4. iol. 6. Ł«kwaki Slanielaw, Stary Rynek 11. tel. 72. Hy Hal Kazimierz. Dworcowa 109- tel. 99.
OP.ORNTKJ — Jr. Bklkkl Józef. Rmek H. Ul. 27. Rntlokowikf F.drtllind. Rynek 15- le). 1-19. Stefanowicz Zyżrouot. Dwnrcpw* 4. lal. 40-РМТЕ\Ѵ/У — Mntylewłlcl Feliks. Sadowa l. Samolewslń tlorian. Wolności 4. lal, 10.
POBIKD7TTSKA — Karasiński Walery, KoiciiiŁzUowaka 1. tel. 3. Szafrański Wiktor, Poznańska.
imOlł^.NO — t-lplóoU Piotr, Czamkowska 71. le). 59. Sławek .Tftzaf. Kotciuezki 19. tel. 5. Stanie wici Jerzy. WiclVi>pos.n«IHkf< 252. Stiller Alfouz. Kotlarska tal. 208 le). Nr. * ŚMtCilF.T. — SmrCzyaikr Zbigniew, Jf-glelludrka 8, tel. 98. dr. Bcdackl Tadeusz. Rynek 7, tal. 88- 318 SREX — Bartz Kezunicrz, Rynek 4, tel. 54. ЕкаФГ CxL^ei’jliez, Rynek 57. tel. 1-2S, Коиваш Józef, Wewrzy-оівкв. Іф[. <-4(1. MkrzcjcKdti Yarfcvxz, Rynek 91-Ъ. telefon 1 -43. SROPA — dr. Muaint Tjtdaiik. OgrivdftYun 3. teł. 15, Stachowiak Wfneenly. Ogrodriwa 3. tef, 1-5S. Traucryi-ЛІ Pdwa’d. D^hrcru’nkl e£n U, tel. 70. dr. Urbaóikf Ku£e-hJum:. Stftty Rynelt. tL 136. SZAMOTUЛГ Jarzyóakl Stefan, Knftcletna U,. Kler-skl R viiek 40. Ud. I 4-2. Wnrflr Józef, Rynek 36.
id- 1-05-
WIELEŃ — GaJ«Kshl Wiki nr, Kofcfuvzki 67.
WOLSZTYN — JńryfiK Stasnlan-, S Stycznie 31-32, U>). 24, Vlnzld(fcl Słaniała w. Poznań »кв 8. te). 90. WJri-Ы4ЛІ Маг cali. 5 SiyctnJa 64, 1K].
WRONKI — iMnel&l Fraflci:z-ik. Strzelecka 34, teL 34, dr. Smnlarakt W) Ady eta w, Rybek, lek 5.
ZKASZYN – Мсуэмг J’6 fi. Rynek 16. ł«l 20-
349
VI, Jiba Adwokacka w Tońmi»
{Stan oa 3 Jislopaefs '933 '•)■
Ridft A dwokscka.
Dziekan; MJlcarz«wicz Witold. Wicedziekan; D». Dziedzic Junacy. Re к cc 1 ar z t SkarfeniUi Doertter Marjao. Rkuł dyatT pli Micbłtctr Statftn, Balcerski K&zlmlcrz, Rłdwalfckl МіеС2.уіІЛіѵ, Rosrezyalalsbl Wiktor. Cilonltnwit: Міпіііеіі Edmund, Pamhirtkl Ki- ziuiicrz. R/\D DYSCVPI.JVARSY. Prizes! Kopicie i Fclilei Wiccprezen Sokolski Jan. Członkowi ci Bolt Morjon. dr. Łaba Władysław, dr. Sktecićski l.aonotd, Stankiewicz I a,>n, Srycbowtłó Juljusr. dr. Witoiawrikl .Jozef. SPIS ADWOKATÓW, J-. SAD OKRĘGOWY W CHOJNICACH. CHOJNICE — BcbnW Miy-czyaław, BaraczrAekt Józef, Giersscwiskj Wiktor, dr. GTMakl Ferd>ii«ft wiCt Трммг, Knrt\ Ik Owaki Jan, dr. K’uootnk) Stanisław, Lepki Anatol. ТШйСяук Jńref,
TUCHOLA — Czernic Brtottłbw, KoćczaJ, Pnt«ecli Antoni, Plbkozub і!г(ашІ, WIĘCBORK — dr. Łubkoweskt Władysław. KibluliI 'Ldam X SĄD OKRĘGOWY W GDYNI K- GDYNIA — Chudzińska Henryk, Jamtckt St-soMlaw. Jeo. k,)w.Klcz 7.dejałftw. Knrpfcz lleotyŁ. dr. Łaba. fdositwdea Mieczysław, Ew«rt-Krzcnticelewski Hilary, dr. MansteSe-Heoeer Gabriel, dr. Mtcasche Oltuo, Mntfcwlcz Mieczysław, Odyniec Еи.цг-lijusz, dr. OJśikkl Ryarard, PlaacaLok Gr»«|o. Powalow. skl Zygfryd, Rccłsw Henryk. Roazcrynlafcfci Wiktor, dr. Turek Michał. W{j«cr Fraudrzek, ZoUwdtl Atanazy. Nawodny Марен. Zicclok Marian.
KARTUZY – • Dr. Bicz Emil, Krygowski Kazimierz. Kurek Zygmunt, Malinowski Jan, SzJnubcikowski Stefan. PUCK — Leski Mieczyrław, dr. Zogćrowdti Adam. WEJHEROWO ■ ■ Biliński Karol. dr. Czernecki Stc-ІВД, dr MaalsaAly Edward. Neuaaa Jan.
X SĄD OKRĘGOWY W GRUDZIĄDZU.
GNIEW — Dr«xl&ikl Micbat, dr. Jakubiczka Edmund. GRUDZIĄDZ — Andrzejewski Wacław, dr. вегаескі Edniuod. Czocbpwlcx Władysław, Firyn Bolesław. Parge Alfred, Griywecz Ferdynand. Jszłowidskl Piotr. dr. Kalicki \Veclaw, dr. Kisielewski Tadeusz. Kolasiński KugenjOfce, Kdpka Aotooi, Manikowski Jan. .Marszalek KdmiLnd. Marszalek Wakry-. dr. Michalski. Płachlowefcl Władysław, dr. Pebr Otton. RogoaMakl Władysław, 551 Roazsk Fraociizck, Rndlu Rudolf. SBalncki Włodliimferz. Sic laid Franciszek, SoltolnlcM Tadeusz, dr. Spltłcr Jiiljuu, dr. Steid J6zeJ, Szychowdri Juljusz, Tułaekl Audnzej. Wysocki Karimicrz.. łclozny I’owcl. JfOWK — Gauze Czeslaw, Głdwczewńb Bernard, Kurowski Kdinnod. SWIFCIE — Buczkowski Czesław, Łabęcki Juljusz. dr. Poli&ckl Komro. Glrtzyńikl Kazimierz. Zycb MarJn. Maciejewski Feliks. SAD OKRĘGOWY W TOKUXIU.
ALEKSANDRÓW KUJ, – D«mko Jo Stanislav, Pit-rudakietlir 4, lei. 40, Rordilraacfc Henryk, Słowackiego 34, Roiealel Zilzisłnw. BRODNICA — Кос г w яге Steina. Pawłowski Kazimierz, Poilrl Stanisław. Reiter J6zc4, Rudawski Fraociszcic Rozwadowski Kazimierz. Tarczyński Włodzimierz. CHEŁMŻA — df. Kaczmarczyk Włodzimierz, dr. Slrzy- S-owakL lir. WyMkowsfcl Władysław. CJIJił.MND — Liczncrski Józei. Marczak Jan. dr. МісЫакІ Bolesław, Rsliak! Józef, dr. SWeHafcl Leo-card. SzyiueliskJ Alekwodor, dr. Wrona Aoluui.
CHlłDKCZ — Kozłowali! Edmund,
DZIAŁDOWO — Szwadowakl Zygmunt. dr. Wewllk
Ргаосіыек, WУГѴГІСЙ Jan.
GOLUB — Pollowluz Franciszek.
KOWALEWO — BrwcwJcs Włodzimierz, dr. Kurków-ekl AJoizy.
LIPNO — Keller F.dw&rd K«ziruievz. Pilaudakiejlo 17. 1*1. 79. Sznatefc Adam. Gda.iUkn £>0, lal. W. Ttiebowski Jan Jerzy. Staszica V, Zaaibrzycki Jau.
LUBAWA — Petri Wilhelm. Subm Brunon, Jorz^cki Aleksander. Piotrowicz Jao.
LIDZBARK — Gili i *1 Włodzimierz. Rozwadowski WlsdyaUw, Wo>ci«ckovskf.
NOWE MIASTO — Domenie Luduk, LaoJk Euge-njotz, NikcdtMlkl Nikodem, Pruakl Slanieluw.
KADżClKJDW — RopnoQ Zygiouul. ZefótflaŁiego S. TORUR — dr. BAr Jzkób. Bieizk Jóne!. Boli Marjao, Brzaazkiewicz Kazimierz, dc. Burek Władysław, dr. Dziedzic I.joacy, Doer ller Marian, dr. Dralk Zygmunt, ller- dtjra Ferdyo&ud, dr. Jezierski Franciszek, Kalerokl Jl Cx«rf»w. dr. Mielcarzewicz Witold, M3-rfcalrk Sleua, dr. Mannę Micezytrlaw, Nalezek Józef. N1-klrwuld Marian, dr- OjfiowAI Paweł. Paszkiewicz Franciszek. Pn-yetwkl Slńftjyław Siąpi l eader. Szyikowskć Władysław, Sokutpkl Jar,, Teecpski StanUtaw. Toma ttówaki Kazio.trz, ТовіевісчгіИ Sylwester 4>mrda HcJ-»sutb. dr. WltatewjkJ Józef, WjJaiewBkl Zvtfnnwil dr Wnyde Stanisław, WfóiBki AJekfcsodór, 2ecek Pi. Chwilko Albin.
CzypkUl Marian. Kulaj Jao. dr. ОбІГОКвкі Henryk.
WŁOCŁAWEK — Berc5kowki Ei^eajus?. Zzbie 2<>. tal. 1-16. BSała6rtk« Wiki о». S-fto Maja 25, Id. 1-51. Br<wJzikow.yka Мяо. StowBvkiejJo S. Пгувюхл AU, 3-o Maja 16. Danilewicz J#svy, Druka Leopold. Piekarska 4. Faul Zabk. iO, lei, 1-41, GłfilóJ- Józef, Łętfoka 32 Gttitnashl J«n Felika, J-Jio Maja 25. leJ. 1-51, GfyBberjś Abram, 2eb! 11, Jankowski Józef, Brzeska 16, Kwastte-boraki Jerzy. Cybinka 30. I«), 3-59, leuśil)4 Jakab, Żabia Malczewski Ru>nn, Kitiiis-kieslir IS. Moniik Edmund Jacenty. 1C0.1 łyka 10. Cel. 2-205, Sekwan; Herman. 3-#a Maja 9. 1e). 3-92, Tlisiewitz Henryk. Siary Krnck 4. Wasrny oiccki Antoni. 3-itu Maja 12, teJ. 1-9?. W^snwiCr I .«tpóld, Piłsudskiego I, Wieczorkiewicz Eustachy, MrlUflń. 23 353 m IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE RADA ADWOKACKA W WARSZAWIE u). Królewski 16, tcl. 5-33-01, l>2i«kii; CłiiimofUłd Avb.iti. WiepdichB; Nowodworski fon-
5 г к t»l UJ’ Zrvl^dalrm’iikl Kńzlmkrj.
Skarbnik: Podkom”. BlzłastJdewlęz Cr.Mław. BJeaau '/.y^euni, Brok лап U4claw. Gadpiaokl Jan. GrndzuUto Nbtbn. Jackowski Alakcbnder. Jaacxewakt Stanisław, Pawłowski Stanisław, RodLzbSsfci Miecxyataw, Szaciisisi Mieczysław. Zdanowicz Kronicław.
XOLEGJUM RZECZNIKÓW DYSCYPLINARNYCH.
Przewodoicz^cy; Szaciazki Mieczysław.
Siiczd. DyasiypJ.: BaumbrnJ Ignacy. Błeoau
Zyfmunl, Bruk man Wacław- GrOdziaskl Natao. Pawłowski Slajiistaw. Rcdzlćskl Mieczy staw. Zdanowicz Bronisław-
SAD DYSCYPUNaRNY:
Pt4ZiC Konic Непту- ZiSt Pmran Wilczyński Siaoisłow. Clio oko w Le: Cbcmiczewuki Stefan. Eberbiudi НО’Шли. HzrltUł» Kazimierz. Korybul – Da«kieT»i«X Alek vendor. JaroaiS Mieczysław’. Nieslzielski Mwizn, ЗИ Morawski Jao, Pfatkołraki Leon. Szczepański Stanisław, Szunlóikl Wacław, Szarlei Staiiiat&w. TyrcEow-iki Wacław. KIEROWNICTWO JBIBLJOTEXr 1ZBY> Jaoczewiki Stanisław. KIEROWNICTWO KONSULTACJI Dl A NIEZAMOŻNEJ LUDNOŚCI PR7Y SADZIE OKRĘGOWYM W WARSZAWIE ►•’.ifiilfiwft JS. lei. бОД-ОВ i 541-65. pl. Kozińskich 12 lei. ll-6S-ó!>. Rinlsezcwlc» Czesław. Bcirojun Leon. KOMISJA REWIZYJNA. Przewodniczmy: Jickfiwski Aleksander. Członkowi: BJalisxcwicx Czesław, Gado>ilki
Jan.
SPIS ADWOKATÓW.
J. SAD OKRĘWWY W BIAŁYMSTOKU.
BIAŁYSTOK — AJL»r Jzn. Piłsudskiego 17. Св11«і|иоі Г.осюіііім vel Leonfthd- Slouiniaks 35. tel. 406, Daroirn-ki Wiloid, Czuekiajśo l-а. US. ll-ł?. Treudtcbeun Alck-Mhder. Kilińskiego 10. GdeńrJri t.coo v. Lejb. SieaJcit-wic/i 34. l|. 3-82. Glinka Dawid, lyienkie-vicza M. Cnit-ka-GruasJtlcwię DronUUw. Sienkiewicza 22. lei. 2-65. J>Bczt«k (Isflryk. LiP»wS 31. Ul. 16-25. Kecroeawski Z/giuilnl. Sienkiewiczu 20. Ul- 5-2? Klcnentowaki Nirzz. /.vheiif 3. Krzmkowekl J«i, $wi<»oirtkft 17- ul. 2-4.3. Lipkę Mavz>’J”w. Flektryołfift ft. U’. 4-0Я. Łazak Ktani-«!•/. Ѵлш» w Ли 44. Olrzcwlri Mj«<;zy»3.w. Si«r4riewi–•za 67. 11. 1 • Bj. 01«yd(ki Władysław. Kilińskiego 2-a ul- >-6«. Olto W3*d>clhw Lmc««k. *>i«ńki«wic ЭА ul. i‘6b. PMkOł»lkl A|«ksan4y. WnTsxs.wsk 47. Ul. 6-70 RakoKikl Zintnuiat 3. 1«5. іЮ-Jl Rdabrdł J» SlunUUw. Warszawska 10. lei. S-M, Róiacekl Roman .lisljuaz, V.’arszavzska 45. -lei 6-37. SucbJbakl Ku$’l. fliaJa 2. Szwarc Ejzyk r. Alfred, Kilibskietlo 2, lei- 10 20. Tcriojr Kiwa. ТІ He спас Sebastian. Białe 2 lei- l0 40, Zdrojewski Aleksander, Brooickieifu 13, ZrtlnUskf Мвкяу-norljan. Sienkiewicza 29. lei. 5-22.
BIELSK PODLASKI ■ Lebiediew V ik for. 11 -£o Listopada 2. Mrajski Kazimierz.
SlKMJ.ATVCZE Czizsiiwaki Hc,.ryk Józef. Lejfjo-rawi 9. Масішіетгісі Wiklor.
SOKÓŁKA Cbomicz Mikołaj, Grodzieńska 7, Cor-tilrwicz Jerzy.
2 SAD OKRĘGOWI W KALISZU.
KALISZ — Adamczewski Kazimierz -• Piłsudskiego 39. Лоіігсеігтгэкі Czesław, Pułaskiego 25. Czajczy oski Józef, Piaskowa 13, Czsapbki Kazimierz. Al. Józc/ioy 10, let.
2- 23. Daocylier Mieczysław, PI- 11 Listopada 37, lei- 4-00, Dąbrowski Г^пасу, pl. 11 Listopada 6, Prenkte-1 Stanisław Jerzy, Józefiny 21. Iwanowska Władjralaw. Babina 15, Jarosz Stanisław. \Vic;ika I, Joimióskj Zygmunt. Al. Jó-zcłioy 4, tek ?0. Kacinel Maurycy, Warszawska 1. let. 4-311. Kozmóoki Wacław Marian. РІ И Listopada 23. tef
3- 73, KleCZToSłd Stanisław, Al. Józefiny 10. Kowalewski Jerzy, KreJI Leon, AJ. Józcłroy ta. tcl. 4-25. Królikowski Józei, AJ. Józefiny 13. Mellerowioz Bolesław. PI. Konstytucji 3, Melleruwlcz Tadeusz, Garncarska 9. Nejman Szyja. Piłsudskiego 31. Preser Jan. Józefiny 2І. Rofhlat Aleksander. Al. Józefinr 25. Rutkowiiki Władysław. Warszawska 14. Scblpper Nnrloli. Syleer Łajb. v. Leon. Kił -judekieito 27. Sucre Roman. Szal Slanisław. Warszawsko 16. Stdecjboweki Edmund. Амѵка 51, Wróblewski Stanisław, Wiejska 1, Zdzienścki Mieczysław. Włocławsko 23. Zylber Leon. Pułaskiego 13. Zardeoki Alek tender Feliks, Piłsudskiego 36. tcl 14
KOLO — MsdecboTTski W’farty cła w. Nowiński Aleksander.
KONIN — Kobro Sergjcisz. Wilder Szymon.
SIERADZ — TarasWalkowlósld Konrad Wleetorkic-wł« Władysław. 156 SŁUPCA — Oslawkin т. Goldberg Włodzimierz. TUREK — Łabirte Michał, WIELUŃ — Kusior Sls’ilftev/. Fabryczna 9. lei. 78, Lewkowicz Abram v. RoiiHH. Fabryczna 15.
ZDUŃSKA WOLA — Пеггивл Make. Złotnickiego 30. lei. Si, Przybflbki Sla»Ulftw. Vifanifskicgn A. SAD OKRĘGOWY W ŁOMŻY.
CZYZ£W — .lrw Mm-jan. GRAJF-WO — Fertlg Marjan. Szydłowski Aleksander, PiłciidthicgO 25. ł.O.MZA — Goldberg .Mo’tet. )Iwojtu 27, lei. 193, Crgubsrl Flenjamln, Stary У у nek 1:1. Kuba wiki Maksym. Kajciiiazki 2. Kokoszko Jakob, Kocciurzki 9, tel. І98, Komornicki 3’oricusr. Dworna M. lei. 96. Lachowicz Ja:i, Koliwndy b.a. lei. 75. Mieczkowski Adam, Dworna 25. Milewski .łńzef, Du-nrna 39 m. 5. tel. 192. Paski Aleksander, Dwoma 2, Kyalilejsz Kazimierz Maciej, DJuia 1-3, ‘.cl. kii Winnicki Kazimiera Aleksander. Dwoma 16.
MAKÓW Gilewicz Czesław. Dębsko Leokadia.
OSTROŁĘKA Binda Micka!, Koński Ryoek 9. Hoy-kzewiia Alexander, 11 Lislopada dS.
OSTRÓW – Beceznicki Władysław- Forlunał. Al. Kościuszki 3, lei. Б. Sol* Stanisław. Warszawska 3!.
SOKOŁY — Igoaczok Edward.
SZCZUCZYN’ — Bogusławski Tadeusz, Kilińskiego 70. SAO OKRĘGOWY W LODZI.
KRZEW NY — Dracker Maurycy. Kocerka .łbzef Bronisław. Piłsudski ego 36..
KUTNO — Goldschoeider Paweł. Nowy Rynek 16. Nowacki Michał Wiktor. 1’odrzeozna 205. Kyllia Abraham, S’anrtnwicza 18. lei. 35. Sakowicz l.ndnmir, Kilińskiego 115. Wąsnwjki Feliks Lenn. Poznańska 127, lei. 29.
ŁASK – Łysofńrski Igoacy, Warszawska 9.
LĘC2YCA — Btocb Adolf Ksawery. Kaliska ЗЙ. Halicki Konstanty. Al. 3 Maja 15. Schilman Adolf.
ŁÓD2 — Abramowicz Hcoryk, C«gilnill* •!?. Hl JI5S-15. Adamowicz Jdzcf. Kilińskiego %. tl 102-25. Fnks Edward. Acronaakiego 1Я. Gl’ekl Jnn- Pcłelncd a 7 Aftergot Gslxar. Ріиігкоѵгікй ł. tftl. 223-42. Albrecfcl Zygmunt. Andrzeja 3. 1 >>J. i80-96. Anfcrsleia Edward. Piolrkowska 132, lei. 223-79. Apt ,Uk6h. Piotrkowska 182. tel. 1 OB-92. Aakoaes Meiityey. Cegielnia na 7. Bare Ignacy. Lokaloraka lA Вйііпі f.ejba. Piłsudskiego 37, Biller Albed, Cegielnie •-‘i. lei- 20.1-Я0. Berger Jakob, Zielony Rvnek 6, Вегліав ІГ»гллл. Cegiclniana M Bilyk Allred Micbaf. F.wangfclicka 17. tel. 102-24. Bireb-ewejfl Kenryk. Pirftn’OVrtozft 8. BUoszyld Ignacy, Piramowicza 2. BoJMskl RnUslaw. Kilir.«kie£n 88. tel. 118-5B Boofdo 5івЛійіиѵ». Pi(>lfUew*ka 104. Brano Zygfryd. Traugutt» 12. tel. 122 78. Brauus^aja Aleksander. 11 Lialóyada *>. fi rod Ли frena, ітбиЛяІсл 7?. tel. 175-30. Druida Bernard. I’inlrkoweVo 145. lei. 168-38, Brzeziński |gftcy. Nawrot 2. tel. 100-14. Bryński Tadeusz, Andrzeja 7. tel. 231-77. Cboooicz Stanisław. Śródmiejska 16. Chudy Izaak. Zawadzka lft-a. tel. 177-60, Chwal Jakób, PiplikpwLka 2Cl. Cieooairvrcka Stefan. Główna 3. Cakier Michał. Tiaiigiitla 5. Cygański Stefan Zygmunt. Andrzej 3. tel. 213-35. Cytaer«oa Ajzyk. Narutowicza 22 tel. 167-44, Czomański Mieczysław, śródmiejska 52. Oakling Arno Aleksander, Andrzeja 2, Ueczydski Zygmunt. Kościuszki 38. Decry ask» Zolja. Narutowicza I, JUobremicki Kazimierz. Cegielniana -IS. tel. 102-Ć0. Dobrozucki Stanisław, Ccgielniana 79. tel. 102-60. Do ЬссчтЫвкі Stanisław1, Nowa Targowa 18. Uuazytiaki Bolesław, Traugutta 6. lei. 103-38. DulkiendczótnLB Wanda, Pic-Irkowcka 50. Eckrrsdor 1 Allred. Narutowicza 37 lei. 160-66. Efcdierowłez Samuel. Zawadzka IS, Euglisrct Meier. Narutowicza 24. Fajoherg Józef, .Narutowiczu 34. Fjt|.)wic Aleksander Salomon. Sieokiewicza 1. teł. 157-23 Foil Feliks, Piotfkc~-skft 128. Ftldmea Simeha Binera. Narutpwiczo 38. Feli* Henryk. Piwlrkuw-ska 87, tel. 126-18. Fceber Wiktor. Piolrkowska 175. tel. 120-01. Ficbma Bolesław. Piotrowska 87, lei. 218-15. Finislrdn Henryk. Pofudniowa 2. lei, 34S-46. Fcrelle DanicJ. Piotrkowska 123. łe!. Ijl-Sd. Fried Izydor, Zachodnia 57, FrlęsŁnma Dyonizy. Piotrkowska 47. teJ. 111-68, Frucbt-gurtce Stanisław, Narutowicza 25. tel. 171-87. Fryde Alfred, Sienkiewiczu 20, lei. 147-lt. Fryde Jerzy. 6-jto Sierpnia 3. lei. 214-23, Frydmau Zygmnnl, N«wrot 5
3S8
40, tel. 70-bS, Gid Maurycy. St-ńdmlejsk* 23. Clitltr Izrael. Kilullkiego 44. tal. I49-06. Głogowski t£ncy. Narutowicza 45. Gt-ldhtrg .fijlju, [id risk* 26, Goldberg Łazarz. Cejt>ab’.4i 12. Griliibcrgcr Ar.oxcl, I’lotrkowaka 62. It I. 1ГI -lift. Gol dr Ing t.eon. \’rul*wicza 21. Collect t .Гам Р<щці1 *w, KmiljS IS. lei. «14-1S. Greli Jerzy. Gdatt-Л> 4Г-. Grudziński Jerzy. Narutowicza 35. Grynberg Natan, Zachndnia 70. Hartann Kazimierz, 6-jjo sierpni* 3. tel. 214-23. Hencrowicr Anna. Cegieloianz 57. Herman Stefan. Piotrkowska I2B. Herszlik Edward. Sienkiewicza 24. tel. 105-64. Hey mats Stanisław Aleksander. К dinikiego 41. Hiitmao Alfred. Pabianicka 45. Iwiński Teodoa, Pi. Wolności 4. Jok6bowicz J6ze(, Sienkiewicza 37, Jnkóbowic* Wiktor. Zielona 3-a, Jasieński Bolesław. Piotrkowska 33. tel 233-53. Jastrzębski Mieczysław. Zachodnia 41 oa. 3. Jeże-wuki Wilold. Piotrkowska 124, Kabaa Symcha Mojżesz. Sienkiewicza dl, Kaletki Abraham. Narutu wieża 3, lei. 135-74. ХеІІ Puwtd. Pii>lri»ki»irjJi* Jl)7. Ktaptwr Rafał. Piulrkowaku 45, lei. 213-W. KljawibJ Ryuzard Bo erfaw- Gdańska 45 lei 156-84. Klndernoan Walter Oli o. Gdailjku 42, 11. 143-61. KitzioAD fzk, Nryilowi«a 44. KlclneriMD IwiUk. Nr rutnwiezA 32. tal. 215-27. Klinger Dft wid. Nemie wieku Knapa li 7,dz.i«law. Оііябак. U. Kntppcl Miubal, Andrzej 4. tel. 205-42. Kobyliński Sl«It»:i, .laniłowicza 30, tel. 172-16. Kon Adolf, Skwanowa 4- tri. 223-65, Kos Hersz .fkftb, Wólczańska 65. Kon Моигтиу Fabian, Sienkiewicza 4. tel. И7-9Л, Knn Pipit. Prze laid 6, Koe-Czyaski Kazimiero?, Sienkiewicza 13. tel- 137-92. Koaor-slo Stefan Juliusz. Ewangelicka 5. teł. 110-46. КогнІ-Kurotkirwicz Kazimierz, Zamenhof* 34. Kopcxw-«ki Jan. Narutowicza 45, Korycki Lucian, N’owo-Targowa IB. Kossakowska Stefan.’ Piotrkowska \J6. lei- 112-45, Ko. tOwAi Witold, Sienkiewicza 40. Kowalski Kazimierz. Srbdmieiuka 27. Krokowski Kdwwd. Nżwfpt $. tel 160-1)9. Kryszak Ifenpcb. Gdansk* 26. Kurczy beki Wtodz. Narutowicza 45, Kutner Marek. Gdańska 35, Landau Hersz Maier. Piotrkowska 53. te). 165-16.Laodnu Seraiyn v. Szymon, Cenienie ns 5S. JLnngc Jozei fSnlcslaw. Sienkiewicza 31. Lncbnuinołclcz .fńzef. Pomorska 23. te). 20 66. Lnudkberger Henryk. Zamenhof* 6. tel. 153-65.
iS-i
Lewandowski Aleksander, Napiórkowskiego <7-49, LewartOWlcx Zygmunt, Nawrnt 2. tel. 223-23. Lewb-Lr-Kick* Mrja. Piotrkowska W. Lewit Aleksander, J Maja 3, UtwUn Michał. Andrzeja 42. tc). 167-72. Lewy Ja-k6b, Ewangelicka i. tel. 110-46. Liiker Wilhelm, Piotrkowska lT, Lipiński Tadeusz Ja ли», И Listopada 5. Lipszyc Marek. Piotrkowska 67. tc). 110-13. Lobińeki Pihkiii. Zawadzka 23. Łuska Józef. Narutowicza 39. lei. 144.14. Loski Stefan. Narotowicza 36. tcI. 216-24, Lukasiewicz Stefan. Piotrkowska 101, Łukoooska Róia Praejnad 46. Maków Stanisław Stefan. Piotrkowska 85. tfil. 204-Ć2. Moneta Herman, Piotrkowska 16. Merkow Samuel, Sienkiewicza S3, tcl. IOS-69. Markowicz A doli, Cegielńiaoa 3. Mazurowski Szczepan. Piotrkowska 71. tcl. 161-25, Mrnassr Michał, Narutowicza 56, IcJ. 117-91, Męsko Zygmunt, Narutowicza 35. tcJ. 209-31, Mecsin-ger Wiktor, Cegiebiana 22. Musala Feliks, Lesznu 41, Mżssala Wojciech, Zachodnia 41, tek 148-66. Moollek Emil, Ewangelicka V, tcl. 170-20, Mcszkowski Edmund Piotrkowska 116, te). 195-00, Nawanki Eugcnjusz, Narutowicza 50, Neumnrk A do li. Ccgieluiasa 36. tek 120-6), Nippe MikoJai, Żeromskiego 39, tek 224-14, Olszprówna Felicja, Piotrkowska 56. tcJ. 167-42, OpalmjkJ WacJaw Teodor, Piulrkuwsko 96. IcL 102-5S. Osiecka Józef, Zawadzkiego 16-a, IcJ. 122-62, Okwiecioski J6zc(, Piotrkowska 61. ObucbówUz. Anlooi. 11 Listopada 5, tel 1S2-60. ОтхесЬ Ililei, Sienkiewicza 23. Pewloweki Stanisław. Pr»Aftzd 30- tel lltl-32. PeiLa Wiktor. Narutowicza 47. tel. 153-17, Рівгв Józef, W(chod>Ui 23. Id 160-72 1’barr Ludwik, Cegielniana 52 PJaeej RuduJJ, Cegielniana 52, Pohl Rudolf. K-onstaotynow^ka 19, Poznański Leon, Narutowicza 55, Puppc Zygmoot. Radwańska 79. Rnbuzowicz Samuel. Zielona 42. Repoport Mojżesz, Zawadzka 5. RejcluaŁŁ Majer, Ł’egUlni«r, 6, Rembielióda Feliks. Andrzeja 28. Roszkowski Wiedy-staw. Gdańska 23. Rozeobbt 4’bdyslaw. К of ciuszki 32. lei. 156-58, Kozmholę AJekfmfider. KolCiUrzki 53, Ro-zeolal Maurycy, )Jif«,u.iUkl£o 36. Rozentul Idieczystaw. Zielona 17. Rubin (zr«e| Mnk. PodOOrfko 13. Rabu Leon Południowa tt. Rumezewicz Stanisław. Piotrkowska 53. tel. 155-57. Rutkowski Mar jar,. Gds liska 17. SsckaowŁcs 360 Leon. 11 l.litopada 22. Seroa Mieczysław. ?-<>сѵ\Л(А<і<,£гі 4$. Schwobowa Lucja, Południowa 42, lej. 155-47, SI** radzki Jerzy H., Мі>иіи»»кІ 5, lei. 162-59. Skabiczewski Jan. Pćntrliowckft 12Я. Słonimski Adam, Piotrkowska 49, lei, 106-23. Slomaiclsi Bronisław. Harultswitzo 25, te! 235-61. SłufiioTTsłil Modest 1 ongi”. 7лclinjnls, 57. tel. 110-95. SlrpulkOKdbi Jo«. Przejaśni 6. lei. 1<15-69. Saska Halina. Piotrkowska 103. Szaje Samuel. Pomorska 21. Szorcgrcder Seweryn Salomon. Wólczańska 4. Szczerb Karo). Piotrkowsko 124. Szeskia Efim. Gdańska 49. RzsauUwScz Marek. Piotrkowska 36. Szlf&uvh Żurek. Piotrkowska 10. Sx1fOOi|«r Sle’an. Andrzeja 4 teł. 15)-42. Słtykgóld Hilary, 6-go Sierpom 4, Sztyk&dd Michel. Żeromskiego 46. Szwjjdler Vshiicisnęli, Кo4cliterki 3ft. tel. 176-83. Szjlrr Edward, Sienkiewicza 37. tel. I64-B3, Szymankiewicz Leonard. Kilińskiego 96-a. Tep-per Пеги md. Prlsildaklago 55. te’. 146-59 Tt©B Allied. Cegielni» і»и 0. TuJako\»Tl Teodor. N” ruto wir za Id, lei 136-36. Tfkocidski Adolf, Piramowicza 2. Urbanowicz Mikołaj, Piotrkowska 132. Vogel Allred Teodor. Kilińskiego ł3, tel. 126-412. Vogel Ryszard, Kilińskiego 13. I«|. 126-82. WuchWl LOzer, Piolrkowake 42. lei-t89–5(>, Wnjlandowa Mirjsoi, WólCańń-ikm 41. tel. 194-01. Wawrzyński ffenryk. Pintrkow!’» 273. Werner Alfred Kyazaid. Południowa 76. Wajscmon Jozef, Sienkiewicza 29, tel. 105-69. Wajnikoais Koman. Kilińskiego TB. tel. 223-15. Wejshui Majer, jKamienna 10. Wilanowa ki Stefan. Piotrkowska 124. lei. 164-99. Wclmao Henryk. Nnnilńwioii* 35. Wolski Jerzy. NhtiiI owicea 3B. WyżnJ-kirwicz Zygmunt. Senatorska 4. Zaubcrmaa Alfred Prze. jnził 46. Zejda Eugeniusz, Brzeska 6, Zelttteaowicz Mojżesz, Piramowicza 5.
OZORKÓW — Cierdziałowski Stelar.. Piłsudskiego 7. PABJANJCE — Chądzyńską Aleksander. Moniuszki 16. Masłowski Tadeusz. Plaff Karol.
ZGfk’KZ -■ Dziurzyński Zygmunt, FfUpkowskl Kazimierz. .Narutowicza 4 Poicwski StaojgUw Nowy Rynek 12.
361
5. SAD OKRJiOOWY W PIOTRKOWIE.
BEŁCHATÓW – Cbczoicld Albin CZESTOCHOWA • . Лп Lejb. Piłsudskiemu 9. BUlo-br&dtk Władyilfcw. Il^hrowikicgo 6. tc). 23-15, Btrgaoe-oowod Marla. P. Msrji 22. Bogabawkr Aleksander, Dąbrowskiego 9. lei. 13-11. Do»! Izydor. P. Marji 14. Dziubiński Tadeusz. Wajzy.-igtooo 24. (jawradilcć Stanisław Jan. Najaw- Marji P. 52. 1!. 2-26. Gcisler Lcao, Pl. Wol-ooici ID, GHkuit .1 ьл. Рйппу Marji 35. Ul. 3-11. Gitlrr Abram. P. Marii li. 11. 21-29, Ouczczy&tri .fan. Kilid-tkie^o 14, lwi, 14-1{>. ITaflka Plnkut. Al. W’olno4ci 33. lwi. 22-83. Htaenfeldow* ІЗокИ. Ѵйііиу Marji 32. lei. 92. Idżkowekl Mi«v.yt-l«w DfiO t2, ul. 18-30. Koaerskl Meodel » MI«Czy«taw. Panny Marii 24. lei. 1-2?, Код Hieronim. Koie:-»uk! 1. Ul. i4-m4, Kraosbopt Eliasz. Ale,-o 12. Kolej ŚIi»Vhw Robert Wieluftiko ID. Markowie. Daniel. КнІе4мП”й 20. Markowicz JowJlim. Wilsona 2. lei 14-H, Męfcalckl Ludwik TdU«. 3-cia Aleja SS. Odirlild Dawid (Tiyolil, Ряэйу Murji 29, Pe-ciorkowokJ Jen Maksyiudjao, D?.bruvrakiejjo У. lei. 13-lJ, Plebacek Tadeoaz, Dąbrowskiego 9, Puk-Otlll Szymon. Kościuszki 22. lei. 15-3D. Pfeoort Zygmual Zendel, P. Marji 6. lei. 11-44. Ralekrnah Władysław. Dąbrowskiego 7, lei 24-34, Welotreub Samoel. Panny Marji 41. Ul. 3-79, WJoalckJ Włodzimierz. Waszyngtona 46. lei. 13-89. Zawadlłd Rajmund. Piłsudskiego 7, lei. 4-41, PIOTRKÓW — Jastrzębski heliks. Piłsudskiego 63. tel. 266. Kepbaaki Tadeusz, Słowackiego 20, Ul, 301, КІеупоа Maria Dobrosław. Słowackiego 15. Ul. 163. Kobei Jan. Kaliska 36, lek 163, Kon Jan AJJrcd, Knlik 3, tcl. 147, Ładonirski Stanisław, Legionów 16. IrBmznkl Maorro Marian, PitsubUlcicgo 32. Nowe chow i ca JiVaJ. 3-C a Maja 23. Nowak I5cil«sław, Ko liska 1. Qwci»rk Bronisław, Piłsudskiego 52. Ul- 209. JPafewekl A diun, I.cgjooćw 16. tc). Щ. Różycki Cusław, Legionów 13, Silbersłrin Stanisław. Logionów ló. tal. 212, Szeładoki Wincenty, Piłsudskiego 40, Wclcłldtlp Wacław, Słowackiego 3. Zylberbcrtf liii Szyja. SłoWACkieUo 12. RADUMSK — Blum Ісиак. Brz«2;dcka 1, Byków Mikołaj. Reymonta 36. Pólrol Edoiilfid, Przedborska 35. 363 Bronisław. Rynek J7. Wolaki Jerzy, Zt/vr,’- уѴіейО A. KAWA MAZOWIECKA – James Franciszek. l«*. Jf> KrnjewxlH Kukieł Jerzy, f’l. Niepodległości У NUmaezya-sti Juljzn.
TOMAX7.AW MAZOWIECKI – Fniebl Ludwik, TVaiikft 2, tel. (i2. Gryfosióski Mieczysław, Pałacowa 9, Rlrpclijwoag .ГькпЪ Józef. Antooiego 12, tel. 11, Nieru-MI&zcwRkt JiVzef, SĄD OKRĘGOWY W PŁOCKU.
CIECHANÓW – Fiakielxxtcjn Гчйісі. Ofrorfowxki Ргйлсіялек. OJezewxIti llnleafpw. Olszewski Sleian Błażej. Wer’-^ td 4ft. GOSTYNIN — Kon Gustaw. 3 Maja 2S. Śwjęcld Mic-czys’bv». 3 Mbjb 6. lei. 22. MŁAWA — Blum Manus. Działdowska УІ, Gaoiret Mlecz y»lw Alojzy, Sienkiewicza, Kcłjrag Jerzy Karol. Zvcui\’iib\<}(Li} S. Pieska Jpdwijfp. 2ееімг,йкіс£о 6. R«io« burd WUły Feliks. Reymonta ft. Wierzbicki г? Józef. Stary Rynek 3. iel, 16. Załcwskj Franciszek. Rey rljoaln 9. PŁOCK — BalJśpkl JózCl- Stankiewicza 25. Ballćaki Slalan. PI. Flirrjeńaki l. teł. 1-38, Forbert Leoo. Sieir-kiawiczn 18, lei. ó-Ł Glaser Gustaw, Tucuzke U. Kozrtlakl Marek ZyCnjuai. Piekaraka ó, tel. 45. Luljóiki P.oman Wijicenly. Sienkiewicza 13, le). 1-3J. Ke.ftB.vi Kazimierz. Sienkiewicza 19, lei, 20, NJchlbćrrz Szymon, Kościuszki 1. Olftłbćakl Stefan Wacław-, Kościuszki 2. tel. 2-20. Przymedtrwakł Stanisław, Durubikadska 5. Robalciemcz Władysław. Sienkiewicza KI. lei. 200, Staszewski Jerzy, Kościuszki 1, Tyaakł E!iasz, Tumska 10. Zgticryósfci Stanisław, Królewska 21, te). S9. PŁOŃSK — Dulsaczenski Tadeusz. Kanidski K».i£e • niutz, LRpJck i Józef, Płońska 14. tel. 11. PRZASNYSZ – Bośacuwsko Araelja. Piłsiidftliie^o 72. GrlłJcz-Grłziaoa Włodzimierz. RYPIN — Pełka Włodzimierz. Sobociński JEiUrf, PI-Sienkiewicza 2, tel. 72. SIERPC — Duwjo Kazimier?, Wysocki Zdzżsłriw. Pinaluwska .39. 1 cl. 60. 363 7. $А» OKkJ-GOWY W SIEDLCACH. EJaLA PODLASKA — Hryniewicz Antoni. Erzeska 34, tel. tOS. Koeezyóski Jftfftf. (rffthunowska 38. tel 5. Oknlj Stefan. Brzesko 32. Skudrn Wincent;, J’itsudskic-go 11. tel, 145. Wiesiołowski St».i\iyłs-w, H treska IŁ. Żmigrodzki Kazimierz, Zamek, lei. U-V GARWOLIN — Krzymowski Vłady»lx-. swUkraki Bolesław Michał. Koćcietna 6, te!. 11. l.liKtW Ostrowski Edward. MIĘDZYRZEC ■ Eitrlberg Heoryk. HAllZYJl Goldman Antoni. Wifckuvrokl Zy^cuunl. SIKDLCE – Cbrzaoowaki Zygmunt. Kilińskiego 12. Graurnan Tend nr. 3-go Maja 40. tel. ?30. Gruszkiewicz ludwik. Sienkiewicza -40. tel. 183. Janicki Władysław. 3gc> Maje <0. JoCcwicz Tadeusz, 3-go Maja 12. Ktnnir-тавв Гтіі, 1 .Maja 16. Kaszycki V.’adaw, 3 maja 13. tel. )JA. Koprowski Stanisław. Kilińskiemu 12, tel. 60, Le« wańtkl T«Uu$x, Długu 8. Maciejowski Jan, Piłsudskiego (>1. Nowak Antoni. Szpital iir 7, l»l. lt,2. Pleiewska ItenR. I-Йи Mnift <,. Sloion>>Vflcx Wlfldyofaw. PUsud akińgó 2d. S^radtilckl Juljun. 3-go Им 32. Śląski Władysław. Kil>,i»kiogi> 23, lei. 1-17. SOBOT.F.VO — CLIacwwekJ Jan- SOKOLOV PÓDL. — GortCw Włodzimierz, Długa 8«. Mollcki Wlbdyalaw Jakub, Kościuszki 12, Skąp Wła–.lyałftw.
WĘGRÓW — Szytaiaonski GzcsJaw. SAD OKRĘGOWY V/ SOSNOWCU.
lih.D/JM — Breed fciitig. Kołłątaja Jl. Ctumealewicz Wiktor. Małachowskiego 13- Forctle Benedykl, SaczcK-»k« 12. tel. 1-18 Goldberg Nclin. МнІхс1іиѵпкіѵ£а 3. Ko-іегЛі Wfodi-. Kolłitlaia 2І. ParadleUl AdolL Kościuszki
4-3. lei- 4-18. Rwblmao Romuald, Małachowskiego 2. Rodiyrt Leon. Małachowskiego Я, tel- 3-51. Szmiec Jerzy. MeUtbo’.Tvkiogo 16. 2byszowxki Bronisław. M«W-cli owakiego 32.
CZELAD2 — FeinbergowB .\ata1ja.
DĄBROWĄ GÓRNICZA — Вгевиво Michał. Sobie-ekiego 14. Cboiedewiki Zenon. Sohieikiego 7 Łlsltwkz
364
/.y£munt Kościuszki 15, Tinman. Sobieskicjfo
i). lei. 52. Kylmae Wacław. Obrze* 2D. Sokołowski Dymitr, 1 Moja U.
Of.KUSZ — Bacbtig Henryk Aoloni, Horowitz Leon, Kafislil Antoni. Miooowsski -Stanisław. 3 Mj. Sucke-alnw Ssnniel. Ziółkowski Anloni.
SOSNOWIKC—Awreliaówoa Halina. larjowa 6. Błuś WUJyefew. Mościckiego 39. Borowski Januaz, Meteehow Alejo 9. tel. 1-51. Braun Juljusz. Małachowskiej> 9, Buba i fan ryk. Piłsudskiego 1. CzjpulowiCz Stanisław. Modrzc-iOtorkft JO. ElbensicbuŁz Stanisław, 3-go Maja 11. Fa|aer Kazimier*. Czysta 9. 1e). 10-66, Feli Bencdykl, Tarnowo FernbcrH Moj**?. 3 Maja U. Frorha Henryk. Szeroka !>. lei- S-&1. Głanz Celestyn, Nowa 6. Horski Henryk Sienkiewicza J7-e. Jonczewiki Henryk, Radna 6. Jasionki Kazimierz Maciej. ІЗ^Ыілякі l. Jędrzejewski Wiktor Wnruzawske 10. lek 3-27. Kon Antoni. Dckierta 6. lei 2- 06, Kowilekl Juljnn. T-rjJowS. Й. Kozielski Wacław. 3- ilu Maja 15. lei 4-CO, Krzejiiuskl Karol, Dckierta 4. tcl. 11 -33. Kóefilg Lucjan. Piilildjkiejo lik tal. lt-52. Kecbta Tadeusz, LaidaU Jao Jiikóli. Jean 10. tcl. 2-dfl. LijssJc Mirosław. Małacbowekiejo 9, le). 9-09, t*szczyi«kl Maciej Wacław. Warszawsko 11. Ы. 3-02, Lokeiewald Zy-Srnuol. 1-tfo Maje 23, MajtUs Pinx.ua, Małachowskteilo
2- a, Marx Henryk, Małachowskiego 2-e, Powelek Adaoi-Leszno 3, leJ. 2-91. Rolzmon Hearyk, Małachowskiego ID. SiUsiger Dawid. Piłsudskiego 18. Sokolski Wilold
3- go Maja 32. lei. 12-20. Tejlolbaom Salomon. Tealcaloa 1. tcl. 11-18. Wilczyński Hil, Małachowskiego 16. Wojciechowski Stanisław, Wcnor Tadeusz. Piłsudskiego 2-1. Zaremba Apolinary, Moicick iefio 10.
ZAWIERCIE — KoiańsJtl Jhii. Pibudskieju I. Koevo-kóWS&l Wuvfow. Poniort-ки 1. Млкіеіа Marjao, Pawlub AjiluiiL Piia-.nkkiejo 25. Wpkg.li Waleni у Mateusz. SAD OKRĘGOWY W’ WAKSZAWlB.
GÓRA КАСЛѴЛН.ГА — Miodujski Albin. JDormnikaO-ska 2, tcl. 26. Szmagier Jerry, Dominiko liski. dvm Hol mana.
365
GROD2JSK.- ■ SUnJdoKlcz Jerzy-
GftÓJKC • Chr64ceelcrriid Мгосгуіілѵ. Sniiski Ка;-round.
JABŁONNA – faIwclci Jwry. LiplitU Mili ©U j. Ro
zenbarg Fryderyk.
ŁOWICZ — Katczroki Jao. Stary Rysek JO I.r«bcii’ I)d ?& tal. 11-09-36. Alhckiiwna J©chwata Kyvyka. C lepta Ić. АІекакаіГО-wicz Stefan. KeŁzykowa 30. lal, 8-74-69. Alek«aodrONlc> ,far>v»r, Wiejsko П, tcl. 8-67-46, Allberg Lucje n. LeknrrUo Nr. 7. tel. 8-SO-8S, AJter-lwiaska Kstera, KlcUtoraln.» 4. tel, 2-72-SB.Alle«n l)zvid, Kredytowa 9 m. 11. lal, 2-20-Я Alttnj)er6wna Leja, H,>»a 66. te). 9-4>3l, Aacut* CuRa-njutz. Jerozolim!** 35. Ul- 9-89.26. Adrurzklcwlcz Marian. Chmielna 45, tal. 6-41 • 12- Arizklcwl«! Wltrdzi-mierz, Nowowieiik 22. Ul. ft-33-85, Arciszewski Wiklor. Targowa 67, te). 10-03-66- ArkU) lłr, Warecki 9, Ul-
5-41-41. Arkaizewckl WUdyilaw, Krokowskie Przrdnjic-Ceie 87. Araiiaki Gr;d Teofil, 2л»аѵіа 3. tal 4-67-31. Агоііеш Staniole w, Xenaloraka 30. 11. 2-ft4-87, Arocuoa
366
Henryk, I>l. Grzybowski 7. tc). 2-47-S9, AatftrfillŁm Maurycy, Pt. Napoleona 3. te). 627-49. AstfribUn Ecuil MU-ozystow. Przechodnia i. lei. 2-44-50, ArfiUcblkk Ryftłard Moniuszki 4, tcJ. 2-37-70. AwrUlLn Emil, (Ын 4. tal
2-79-7?. ВлЫііісі Edward, Bracka 1$, t«l. 2-Зб-вб. Bubftkl Elij-juir. Nowy świat 47. Влскьсг Heleno. NowolIpU <4. tcl, И-12-77, Bielak Kazimierz, W-fyólnji 60 ni- 3. tal. 9-СгЗ-ОО. Baliński,Edmund, Srueba 4- teł $-41-1.3. Ban drorrskl Witold, Zfcloda ], lei. 647-26, Zdzi- sław. Podwale 17. lei. 2-05-5$. B»fŁflOWlcx EmJenjii?. Złota 33 Dl- 41, lei. 2-94-V>. lUrclkowakl WscUvr. Bt-barv I. teł. 9-42-16, Ba/d«btiWi Olfta. Czackiego 8. tal 2-B0-55. Bartczak Тшйн«. Кб^укру/а 39, 1«I. 9-.13.4A BartkUwic SlcfaO, Fm™ XT Mr. 22. bftl- $-21-05. Вв,П. kowukl $Unial»w. Crfttkiajjo 16. Id- 2-65-15. Baaaihcrij Fiftzd. Zbhttu, 42. tel. 5-07-53. BaumbcriJow ICeUna. £• lftzn 42. It). 5-67-53. Baumherg Т^яясу. świętokrzyska Nr. IS. tal. 632-R2, Baneful MitczytUw, Sienna ЗА tal. 2-32-ft?, Bgumrlltcr Si onflow. Kruczo 3$, u!, R RT-4? BeOiar Antoni. Nr,wn£rr>dzko 1. tal. 9>23«3rt, BcnlcUl -SU-nitliw, 2лгйчіі 23, te). 6-77-R2. Herberjutz Witnld, Uiy. Ur,ska 4. it]. 5-36-50. Bcrcubaom Man/усу, Moniuszki 9. tel. 2 -59-02. В ere os Kdu-or-d. blowy 4wii1 62. Id- 6?9-74. Bcreacon l.enn. Sian no R, tel. 2-70-75, Bcjci* Stdft”. Mft-znwicckt, 4, It). 629-44, Berciatckt WacUw, Wilcza 16. tel. S-51-95. Bcr^niD Michał Józek Widok 22, tel. 643-59. BcrjjtpJ Seweryn. Sitnna 4>. tal. 2-І6-49, Berłami J«T4y, НоГа 42, 1 el. 9-32-B5, Brrnolem Maurycy. Bracka 4, tel. 9-72-71. В«Г(и>а Midi ft], Flory 9. tel- 8-76-70. Beylin Ciu 3lK, Uiazdov/bka 27. Id, 0-70-05. BUUntwoi Koj. PI Gzzybownk: 7, td- D-80-6’2. BUIW!«wlcx AcColJ- Foclift -9, tut- 663-$9. Bfp]«4Z«w[cz Czesław. Marrz”|kuwikM 1S1. td- 031-62. Blbvlpznjo l&nnvt EdwHitl. ^ikza 25. Ul-9-72-53. Bicjal Edmund. Chmitlria 4$. t«[. 2-35-23. Bic-tpwyfci 0ol«a)aw. Jlo4* 47. Id, 9-62-00. BldenUl St»>i-nlpw, Poln 64, BielUrkl MikoUf. Frclh 3. rn. 17. BU-roejki J^rr.y. OlfiZOwft 12, tel- l0-’23-t0. Bllidtkl WhvIh-a. Sanstoftjk* 37. ta|. 657-$?. Billlf Simori. Zomcnhola 24. tel. 11-16 I A, Bilcwiclri Miaczy-tlaw, ŻlólR 38- let. 2-09-93. Biskopskt Mleczygtaw. Sniodcckicfi t$, tel- 9-23-26, Blt-Ecr Wactftw, Knpcrnika 10. tal. Ś-O4-04. BUjwcfr Цйк. 307 Dzielna 47, (el. 11-90-06. Blejwas Hccszlik. Leszno 28 Id. 11-55-79. Blrnao Zygmunt. Jain 24, lei. 2-1I&-31I. Blocb Józef, Hortcnsii 6. tel. 2-62-70. Blocb Zrrimunl. Wielka 5, tel. 2-66-17, Btum Aron. Kupiecka В. tel. 11-03-91 BlumcotaJ Alexander. Orla 16 m. 6. tel. 11-67-76. Bitten r-ntoJ Leopold, Marszałkowska 97-a. (ct. 9-9Э-9Б, Blu-mestid Olga. Dzielna 22, 'el. 12-06-95. Błeszyński Stanisław. Poznańska 17, (cl. 9-20-71, Bobiński Witold Kazimierz. Wspólna 63-a. lei. 9-89-69, Bojjeo Józef. Zicloa Nr. 39, tel. 5-36-31, Bogucki Antoni. Ujazdowska 26, tel.
6-07-10. Bojkowsld Tadeusz, Nowu wiejska 27, lei. 9-10-33, Boklza Aleksander, Nowogrodzka 7, tel. 9-21-05. Boniecki Zrgmuni. Mazowiecka 8 m. 6, te). 666-66. Bo-racszlam Jakób. Bielańska 23, tel. 11-13-67. Borowski Konrad, Hola 23. lei. 9-31-86. Bortkiewicz Witold Mie-trwlaw. Stalowa 59, Borzęcki Marian. Prerydeocka 14, IcJ. 9-09-22. BwKC-Ы Włodzimierz. Wiejska 2. tcf. 9-16-80. Bolter EiJwajd. Elektoralna 34. lei. 2-60-77. Bo-/cotowfcz Wacław- P/uż.ita ł$ cu. 4, lei. 2-8U-50. BratntOM Holadnw. w;lei* 20-a. lei- 3-79-61, Braedya Leib, Nowolipki 25. tel. 11-14-82- HreaJckl Władysław, Chmirioa Ml tel. 5-.%-0l, Brnu di) A93, O dni kdniumj, Barbary 10 m. 2. teł. 9.9&’7S. Ceolnerszwer Józef. Koszykowa 54. lc). 8-40-18. Ceranka Natan. Twarda 2l. («I.
2-M-S2. Cbabielsdti lyjnacy, Widufc 22, leJ. 0-91-31, Cb-cioski JCzet, Marszali&uwako 97, tel. 9-90-16, СЬдекіе-wicz Józcl, Smolna 36 m. 7, lal. ó-lO-łó, СЬвк11вн’1«» Alek;»ndec, Zielna 42, lei. 2-2U-69, CbtikUUwkx Jakób. Zielna 19, lei. 2-35-99, CiulmOiaU Adom, Wielka 5, UJ. 661-15, Cbludzińakd Włodzimierz, Wspólna 16. lei. 9-lf)-4-. Chlnpickd Józek Żurawia 35, tel. 9-07-58. CLbiUlLćekl Wacław, PoksaJ 13, leJ. 2-64-62, CbtoUf&ki Antoni, Wspólni lei. 9-10-29, Chdowltkl (даасу. Marieactadl ), tel-2-95-31. CbcDkz Bolesław, 2щ>«іа 8, UJ. 678-48, Cbwal-Ciewski Slelan, Hoża 15, lei. 8-33-22, Cbófiewikl Stefa”, Jerozolimska 93. tel. S-S8-38. CbrumldAl Tadeurz. Marszałkowska 1, leJ. 8-18-28, C lire a cle U weki BuJetdaw, PuJ->>a 4, lei. 8-29-40. Скп-яооЧйкі Slanislaw, Marszałkowska Nr. 50, CbrżpióaOWskJ Tyuloleuez, Leezcjo 51, Cel. II-09-70. CbyltóakJ Władysław, Żórawin 22, lei. 8-25-U9, CbyrCńz Witold, Marrzatkowrka 79, UJ. 8-67-04. CUvhattOw Алий. Niecała 4. lei. 633-72, CleclUBOW Roman, Niecała 4, tel, 6ІЗ-72. Ciaokówfcż Władysław. Krucza 24, leJ. 8-07-44, Cotui Jul jura, Sienkiewicza i, lei. 673-03, Ccbb Micbat f’lhrceli. Szkolna 5 IMorazatkoweka 14I>J, tel. 629-37, Ccba lltu-bela Róża, Szkolna 5 (Maruz. 3401. leJ. 234-10, Cobn Кйгіюіап. Manszatkoweka 140, lek 5-25-136, Сока Ludwik, Żózawia 23, tel. 8-77-82, Сшкіегтлс Jeckiel. Wspóloa 61. 1]. 9-33-83, Cflen Micbat, Sierakowska 6. ul. П-09-.29. Cylków Henry It, Miodowa 11. id. 2-70-90, Crsłczyiski Karol. Wilcza JS. tel. 8 84 84. CurkowdUi Jerzy, Pius-» XI Nr. U. lei. 8 91-76. Czarny Cliaicn- Cbmieliw 35. leJ. 5-36-IM. C?cr»kl AUkia”dr, Ordynacka 8, tel. 2-10-02. Czerwiakowfckl Jan, Ptiławeka 41, le!. 8-05-90, Czerwiński Jer-zy. Zó/kwIh 12. lei- 9-29-33, Czerwiński Kazimierz, Hoia 34. tel. 9-11 70. Cze?zcr Lean. Marszałkowska 17, Ul. 6-14-02, Dąbrowski Jac. Koszyków* 11, ul. 6-19-7J Dlbruwaki Gracjan, Krak. Przedm. 20-22. Dembowski Cy prian, 7.łi»U 46 at. 4. lei 697-60, De ml decki-De ml do wic z Aleksander. Krucza 5. lei. Я-34-86. Dębski Alekaander. Okólnik 11, leJ. 5-62-04. Babski Lecą. Solna 6. tel. 2-Ó2-16. Dinllowicki Oziateło-wakJ Grzegorz, Ogrodowa S0. t. 0-96-88 Dielb fcu£ooju2. tłlujga 17. Dietrick Msrjar,. Ulog 6 ni- 14. I. 11-86-14. Diezcnbauc Ludwik. Mariańska 2. Ul- 2-47.57, Dmowski kutfccjuiz Marszałkowska J36. ul. 646-88. Do-
J69
Ьп)»<іЫ[і Aleksander, Bracka -i. IcJ. 9-24-89. Dobryezycki Мингусу. Tłomackic A-6, tel. 11-09-75. Dobrzyński Ат-№«nif. Wspólna S3 m. 3, tel. 9-53-45. Dobrzyński Miko-tbi. Złnta 30. tel 5-39-39. Domański Kazimierz. Żńrawia 42. lei. 9-43-42. Domański Ludwik. Kapucyńska 3, 1c). 2-ЭІ-0Т. Doroxyasii Jerzy. Marszałkowska 15-a. tel. 5-81-11, Do-woyoo Splweotrowicz Jan. DWe 9. tcJ. 12-11-05, Drn-bicb Józef. Golika 107, (cl. 2-95-05, DroUakó Marceli Matyi. Św-ictokrzyska 35, lei. 2-30-03, Dreszer Joliui-. Hota 20. tel. 9-17-04. Drobnie wicz Władysław, Czackiego 10. teJ. 661-32, Drobaiewsłti Jan. DłuRe 9. m. 5. tel ІЬПЭ-ЗЗ. Drybmsdci Izaak. Moniuszki 6 m. 10. tel. 591-06 Drzewiecki lintr. Długa 23. tel. 11-2-1-22. D«blaiwic Kuwety. Smolna 32 oa. 2. tel. 5-6D-IW. Dulioicz Wacław. Unia 62. tel. 9-05-12, Dania – Gożdzikowski V/actaw. Koszykowa 35. tel. 8-22-35. Eccio Szpot JuJjutz. Smolna 40. tel. 661-7П. Duracz Teodor. Żoliborz. Plac Inwalidów Sr. 3. lei. 11-17-26. Dworzoczek Ignacy. Żórawia 17. 11. 8-40-30. Dżbilcowskd Mieczysław. Wilcza 31 m. 17. tel. 8-74-29. Dziedzioki Adam. Mntewska 4. tel. 3-78-69. Dziekońefe Heleno. Szeroko 33, 11. 10-10-59. Dzlcrża-tióYtskl Józek Nowowiejska 32, let 8-15-47. DzdtwaoOK-$k> Zygmunl, Shlądeckich 20. tel. 6-92-18. DzUwulekl Jerzy. Poznańska 32. tel. бай-20. Eberbordl Herman. Nn woorodzka 44. tei. 9-96-24, JEberlrjaozra Władysław. Zielna 29. EborowiCz Jerzy. MArtzalkowtka 46. tel 6-65-70, Edebrbcrg Aleksander. Sienna 40, tel. 2-50 I-I. Ebrlicb Nalan, Rymarska 3. m. 3. tel. 11-64-43. Eichozl Alekiandcr. Zfota 21. tel. 5-89-92. Eketcla Henryk. Tło-mackie II. tel. 11-34-94. Elblcb Józef. Nnwólipki 5, lei. 11-82-72, ЕІЫв^етоѵѵ* Dwa. Lessu■> 16. tel. 11-35-56. E*Icjrd Jakób. Bielańrka 21, lei- 11-14-47. Elen-
cw»jl£ Nlldiijil. Graniczna 8. te!. 5-44-12. Epaleio Jzydnr. lei. 11-44-39, Броіеів KaroL Wilcza 29-a. tel
8-76-86. Epsfrin Zuscnao, Leszno 27. tel. 11-60-42. Ecllcb Hersz, Nowowiejska25. tel. 9-78-54. Ernst Eugeaiuaz. Piu-so XI Nr. 20. lei. 9-50-68, Ettiager Ignacy. Królewska 20. tel. 5-24-80. Ettingcr J.udwik, Moniuszki 3. lei. 632-64, Etlioger Mieczysław. Chmielna 44. tel. 6S4-IH. Etlia^tj, Solomon. Królewska 77. tel. 631-71. Ettinger Stanisław, Mttrezołkowłko 137, tel. 5-36-68, Euet&obicwlcs Stanisław,
Traugutta 11. tel. 2-41-06. FahLaai Cels Kaziuiietz. PI Trzeth Krzjiy 18. lei. 1-29-59. Fajans Stanisław, Kruk. Krzedm. 53. tel. 654-91. Fajtrlak Noloo, 21olo 20. tel-5-16-73. Faifenbecg Dawid, Leszno 6. lei, Н-Н4-6Э. Fill Jan. Przeskok 4. tcJ. 5-39-69. PoJgOfSXleln Cba’91- Świętokrzyska 30, tel. 5-43-30. Fecblttfcr Edward. ZieMa 15, tel. 695-97. Frinberj) Nikodem. Czackiego 12 Ftlhtucl, [re. Ttocoackie 3, tel. 2-J3-69, Fefebifd Morducb v. Murek. Graniczna IS, tc). 2-33-74, Fela Leon Józef, РйЛйкі Nr. 20, tel. 675-95, FelMtbardt – SkilakJ Кіеіпепи, Fokaal Nr. J4. tcJ. 657-60, PJedwowIct Jerzy, GórriOuLiuki 16. lei. 9-14-Ott. Fidler Jan. CJuQiuloa 26, tel. 2-42-91, Fiałkowski Wojciech, Wsyólaa 23, le). 3-32-7$, Flnkeih A doll. K-»puo vitak* 3. lei. 635-07, Flebalkfnut Jerry. B‘* Uduku 23, lei. 11-17-2?. FlnkUlazUlfi Abram, Marin«l-kowsku 132, tel 2-07-23, Finkiilarujn Wk. Nalewki Nr. 33 at, 90. lei- 11-23-31, Fjrkiclsztejnówaa Г.||«. Chmielna 47-a, tel. 677-72. Fischer Waldemar. Kopernika 16. tel. 2-254,6. FJaato Władysław. Wspólna 53. tci. 9-55-70. Fo-5fiel Zclman. Dzielna 33, leL 11-63-36. ^Franio Michał Wspólna S3, tel. 9-66-33. Freadzlówaa Stefania. Nowolipie 13, tcl. 11-73-91. Freak Ludwik Jakób. Marszałkowska Sr. 140. teJ. 2-91-45. Frenkiel Henryk, Królewska 29-л,
lej. 2-35-20. Frenkiel Szaja Majer, Moniuszki 2-a, lei.
5- CO-30. Froyer Jan, Chmielna 9. tcJ. 641-35. Freyrrdwoa Jul,’a. Wilcza 63 m. 25. Fromm Karol, Karol):owa 46. tcl. 656-57, Frnrht®an Zygmunt. Karmelicka 24. teł. 11-61-57, Fryde Mieczysław. Długa 11. teł. 12-10-17, Prydmun Kolesia w,-Zielna 9. teJ. 5-31-39. Frydman Mieczysław Euge-ojirsy. $li.n 61. Ffydremt Nikodem. DłujJa. 9 lei. 11-65-44. Frydman Korean. Żórawia 59. te). 9-04-20. Fr-ydrychie. wici Jau. Tarnowu 59, KI-17-76. Jrylinj Jakób. PL Napoleona 1. lej. 666-11. Fryliag .ГогеГ. Cticrtieln« 35. t- 2 36 35, Gabriel Kr,mar,. Mlpoleuwna 3. 11. 603-01. Gacki Henryk Jama 17. tel. 5-40-76. Gadomski Antoni. Marszałkowska Nr. 53-a, leJ. $-40-52, Gadomski Jara. Krucza 41. tcJ. 6- 65-20, Gul«h Jerzy. Nawy ówiat 22 m. 7. tcJ. 2-54-96, Gut w ki Adam. Smolara S, tel. 2-61-4t, Gamomikow Ja-kób, Leuzoo 19. lei. 11-99-21. Gar baczę wski Józef. Jdnko-I owaka 17, le). 5-05-69, Gozlinkel Mcodel, Trębacka 15, tel- 646-70. Garlltkl Stanisław, Marszałkowska 25. tcl.
37)
9B9-Ó3. GallsiewJcz Stefan. Коаукгікй 12 m. 13. tel. Ш0-32. Gcltrlnef Józef. L«$rto 24, tel. И-69-68. Gelcr-loer Karolioa, Lrsmo 24. U-M-óft, Gemfaski Józef. Ks. leer Szymon, Ks. SkorUyki Z. 11. B-nS-SS. Gembski Józef, Źorawia 18, lei. 8-17-37. Gcjmer Holetlow. Szopena Nr. 15, lei. 8-20-1$. Gcrllcz Ryurnril, Xtolinska 6. 4cI. tt-bl-74. Glutowi Wnrjńii. 2ЛГЙІ.ѴІЙ 41, Ul. 9-63-55. Gin-lewt-DlUwaHewekl Wtedyalaw. MmmaI –OW5.UO 42. lei. B-1&-Z5, ОІШ/ Siei». Т.ѵоѵаЬй j. |1. Ч-62-06. Gliki-m0 Jerzy – M>0£?0w 25. Ul. 12-17-93. Głębocki Kazimierz Krucza li. Uf. 8-67 9J. GtńwczewnUi Janusz, Matejki 10. lei. 9-03-88. Godzlejeyefckl Feli1:r_ Wllńnowrko 18-20, tel.
9-&3-Ó2. Cokltli Womftna. Witce* 4t,. Goldbaum Maurycy, Fredry 4. lei. 2-19 34. Goldberg -Kz.cf, Sicnkiwicza 3,
2- 57-89. Ćoldbcrg Józef Lenn, Poznańsko 38. tcl. 2-90-06.
Goldblum Mieczytofcw, Graniczne 11. tcl. 2-51-23, Gold’ 3rłi M Uczy slew. Monluuki 1, lei. 2 – 23-79. Goldiep Moryc М.іеоуІйѴ, Klcktnralna 19. tcl. S-32-67. Goldman Feiwel 7. Paweł. PI. Kra- sirtskich Б, lei. 11-91-78. Goldman Józef. Jerozolimska 93, to). 626-10, Goldman Wacław, Smolna Nr. 3b. lei, 5-40-87, Goldmanowi Siefanje. Ziole 0. 11.
3- 33-63, GoJdsiteJo Julian, Sienkiewicza 4. tek 2-40-38. Goldsztcio Mieczysław, Sienkiewicza l. lei. 2-95-91, Goldszteio Nizodcm StaoUław. I’iuea XI Nr. 21. tcl. 3-31-87, Goldsztcjn Regina. Sicokiewicza 1. Ic). 2-10-33. Goldtrztcfn Staoisiław. Kredytowa 3, icl. 633-51, Gcldwny N-suiii. Elektoralna I. le). 2-49-02. GóldwaBMr Marceli, Patkka 3, fil. 6- lei- 2-79-13. Gordon Mlev»yil«w. Prusa XJ Nr- 02. Ul. 3-96-83, Gordzlalkowskl fł«,jn: Piusa Xt Nr. H-. lek 8-90-23. Goron Salomon- Nowolipki 34, lei. 31-78-82. Gotlib Adam. Zielna 6. lei- 2-83-34, Geimo Szolim, Gęsia 22. tel. 12-22-46, Górski Zygmunt. Nowogrodzka 4. teJ. 9-25-55, Górzyński Antoni, Wilcza 0. luk 3 42-02. Grabczyśski Steinn. Kadzynuónka 56. Ul 10-1(1-11 Grabiński Adam. .ІегогоІіпѵЛй 37. tel. 9-3t«43, Grabow-dd Kdraund. Oboźna U. tel. 2-02-02. Grabowski Edward. Naloliliska 5. lei. 8-03-82. Grnbowski l.cch. Bracka 23. lei. 2-52-07. Grabowski Michel. Złola 26. tel. 5-86-76. GraJf Juljan. Grt.nicz.nfc ll. Ul, 2-99-24. Gr|eerł Aodcaej, Nsivrogrodeka 12 tcl. 9-89-23, Gralśśski Zygmunt. Wilcza Nr. 21 tc’.. В-59-51. СгаЛаІ Józóf. Ś..i
n* iĄ. tel. 5–tl–І2. Greodyszyiski Kazimierz, MBi 4t* łka wake 31 tel, 3-3S-59, Grodnmki Naleo, EleklomJnd 3. І4І- 5-97-15. Graaiowala Jerzy Maksymilian. Nowójjródzki Л. tel. 3-49-99, Gronkiewicz Kazimierz. Bracka Ю, 11- 9-51-63. Grosgbk Jakob, Marszałkowska 153 і0. 3-. 1*1- 5-35-79. Gross Slo-nistaw, Cbmielna 67. lei. 2-J2 ?Л. Grnssicld Izydor Jozef. Królewsko 27, lei. 2-7&-ЭД. Grnsakcpf Xafan, ZicJoa 29. leJ. 659-13, GruW ІЧІкйЧІ. ВглсѴй Я. tcl. 9-17-91. Cłryo-ЗЛрйЬ Gusła w, Nówójpod *кл 41. tel. 9-20-05. Gryosztcja Jakub. Ziali’a Vi. lei. 2-16 68. Grynwoser Borucb v. Bolesław. Grft’ilczrtft 1.1, lei. S-09-17. Gryowescr Hioolil. Solna l7. tel. J2-IW-79. Grzonkowski Władysław. Mar-aznlkowak* 91, lal. 9-4S-R5. Grzegorzewski Ziemowit
1- wowake 19. tel. 9-16-16. Grzeszkiewiczdwo* Jadwija Trgow« 67. tel. 10-04-3-1, Grzybowski Józef, świętokrzyska 15. lei. 636-9Я. Grzymała – Laszcwslo Jan. Novo-£ tori zli й 10. tel. 9-91-00. Guboski Eligjuse, Pozoadska 23. 11. 9-56-RS. Gutkowski Wiktor. Kapucyńska 15-17, lei.
2- 4Я-05. Gutman АЬгаЬалэ Izaak v. Ignacy. Koszykowa Ó-a, tel. 3-51-04. Gutowski Jan Józef Foksal 11 tcl. 651-15. Golwerk Eliasz Nalan. Dlo|a 36, (cl. 11-35-07, Habcl Henryk, Hortensja 1. tel. 2-03-25. Hnbergrilz Józef. Świętokrzyska 26. tel. 2-93-22, Kakowski Władysław Ltoo Al. Ujazdowskie 2B. teł. 9-43-71, Kakowska Helena, Al. Ujazdowskie 2R. teł. 9-43-71. HaJbcrsztadE Estera. Złota Nr. 63. i cl. 2-34-39. Halpcro Arnold. PI. Zclazocj Bramy Nr. 9. lei. 2-35-73. Halix-ro Lucjan, Nowolipki 53. tei. 11-83-99. Halpara Teodor, Nowolipie 3. tc.. 11-90-414. Halpern Wiktor. Próżna 1C tcl. 2-51-13, Helpem Jozuc, Mu ranoмгйкй 14. tel. 1].Cs$-16. Hftlftclbek* Danuta, Czackiego «6. tel. 615-43. H«nbur£tr Micbal Nowogrodzka 46, te). 9-90-65. Hartglas Maksyrailjan Apolinary. Мйг-/1• к owaka 61. lwi. 9-09-4І. Hrl®an Kazimierz. Czackiego 6 1«1. 2-16-38. lfedlt Władyaław. Żórawia 3. tcl 9-66-77. Hofman Jan. Jerozolimska H. lei. 9-6ІІ-56 HcjmOWekl Koostaoty. Piusa XI Nr. ll. tel. 6-67-77. Hek|lló Włodzimierz. Filtrowa 73. Held Seweryn, Marszałkowska Ub teł. 2-16-63, Kellrcich Miknłai. Wolaka 1 » S в г л-
[*
si
О п
ir&-3>?K- 5-> = * «s-’pag.^S 3 гггз stg»>ea^
В к 2. •• J Ę* * — Г 5с Jg ?• ? і-^Г1 I”? і .. 3 u С а S’!*– – – * * p – *■ ъ’
_ 2
ГІ-
f-
o
„§s»l §M’|f; >§• Iśą|.?a2:^”,< lp’ 2 >s Ir^iS^S-s K-’-S–5–
И5ГІ8|»аа5я-к»!Г?s£§5
о м * !-
5. ГѴ л Т- S’t..‘,s7^- «»а;. • ilsf< Й’ х —^ ■ ^■1 – 25 s> a «,’ “•« .“«Łi V у <£’ r+- Ć w -^Лѵ и ? L it PT ^ <30 i- ^ Я 8-S’^l *4 5 —S- ?ił? • * N _• II П ^ J лЦ. 5″. – wść iSf-SjIśęr u* s ~ * sS i*plT4fz ’-.~У^іо i-”??’ 0» <4, ł. “ ^ ■» 2 л ,- _. ~Рил-чк2і’.’і f <л „ o- S » -Л w ’-fl ’ J-JśSi-O * 0 ° 51- ^ —гай-р *и*мт*нш^« !• .!«’ MćWflŚ-SĘŚ ss IrtiSy * ? 2 «= — _ N°.ę < I й ź ’?*? 5′ Willowa 8-l0- Jaroszewski Zb’.xjoicw. Śniadeckich 12, l«J. 9-86-87, Jaelfzębski Antoni, Świętokrzyska 20, tel, 615-flO, jM.’b»n,)w*Vi .Stefon. Pnznanska 13. tel. 9-10-92. JvUcekl WlgdyatAW, VI’spoina 5-1. tel. 9-39-90. Jerieb Józef, Jecó1 y.<}\Іго.чка 33, lei. 9-92-38. Jezierski Stanisław. Zóruwia Nr. 32 m, 4. Icl. 9-33-67. Jr-iewaU Artur. Mioduwa 20. tel 5-93-91. Jodzex-icz Jao. Polna 30 m. 1. lei. 3-37-4), Jut-knwtki Antoni, Moniuszki 8, lei. 617-62. Jeiewaki Ao-drrej. Miodowa 20. tel. 5-93-94. Hixowdi SieJaoja, Ślinka Nr. 20. n-i, 9. IcJ. 268-70. Kallal Aridncf. Elektoralna 5. It], 5-08-61, KbjJu Nacbetoja, Zlota 28. leJ. ^-93-75. Ka-bao txaak Ignacy. Leszno 15. teJ. 11-45-66. Kabon Marku*. Ши£а 19. lei. 11-26-22, K*hen Władysław, Martzal-knwxka 107. lei. 2-04-72, Кahone Feliks. Al. Jcruzulico. Nr. 15 со. 12, tel. 9-38-ЭЗ, Kohenowicz. i. Kochaeowlcz Tadeusz. Miodowa 20. tel. 5-01-20. Kalata Eogenjusz, Śniadeckich 10. tel. 6-19-35. Kalinowski 2y£muot, Wilcza 3. tel. 8-52-48, Keliaid Jakob. Krajewska 31 tel. 2-22-31. KaKaka Irena. Piusa X) Nr. 41, . 35 Kaniewski Si elan, Kcllfiwth Xr. 43, lei. 693-57. Kawtzak Slaniclaw Leon. Mokotowska 19. tel. 9-95-80. Kąkolewski Henryk, Marjenstadt 1, Ul 2-JO-lt. Kcr»«r Jnkól>. ClidileLiiB 13, tel. 9-97-32. Kieliuczyk Tadeecz, Nowy Świat 60. tel. 695-35. Kielski Alfred, Ćbznioloa 15, tel. 2-31-82. Kielski Aleksander, Zorania 3. tel. 9-36-77, Kijrńikj Stanisław. Krakowskie Przedcoiozcie 30. teL 616-50, Kijowski Stcfar,. Mokotnw-ska 59. tel. 6-91-62. Kirazeabrrf ozymao. IScautorsia 10. tel. 2-33-90, ttizier Tadeusz. Hoża 49. tel. 8-11-06. Klej-neraoan Izaak. Chmielna 21-26. tel. 2-16-1)6. KUjawrksler Ckaim Jaifób, Ząbkował, a 2. tel. 10-20-96. Klamer Ju, Warecka 15, 2-65-09, Kicia Arnold. Żelazna 39. tel. 5-97-09, Kłem Konstanty, Złota 33. tel. 5-96-06. Klc-iabord Mojżesz Aron. Złota 17. tel. 2-76-73. Klezaeotynourski £- JM wid. Ttomackife 13. lei. Jl-76-tó, Kliakowifein Izaak Leao, Tłomackie [3. 11. 11-39-99, Klićslci .Ićzcl. Nowoilrodzka 4. Id. 9-72-10. Kloezcwsfci Mikołaj. Świętokrzyska 44, lei-2-75-91, КГл.<л .fnlii:z. Krakowskie Przedmieście 30. 1!-629-20. Kmito Konrad. Krakowskie Przedmieście 57. 11 2-90 15. Knoll Knman. Willowo 8, lei. 9-8J-1H. Kobud [rail, Wiley.* 11, icl. 9-35-07. Kobry■ гг Boleslav/ Sienkiewicz* 4, lei. ?’24-09. Kuckaneka Janda, Hoia 25. 11. 6-63-70. Kodichen Kdward, Nowogrodzka 10, lei. 9-81-33. Kn-nlgolein Jerzy, Chmielna A3. tcJ. 2-76-29, КобГсег Ig/ia-cy, l.fctznci JO. Icl. 11-57-31. Koeraef Lucjan, Tr^back* Nr. 1 m. 7. id. 2-90-42, Kcdixko Witurlow, Czackiego tel. WHO, Kołaczkowski Tacleua. Huia A1}, la?. 9-22-66, Kołakowski Ludwik, 3-До Moja 2. Id 646-18. Kamerek Zbigniew, Chmielna 25, lek 5-91-135, Kobo T-deuu, Królewska 20, lek 630-97. Kem Henryk W,, Кr<5-levzska 25, Id. 6-15-5$. Koc Jall. Sfildi-o 40. lek 2-79-27. Kim Jan Tadeusz, Królewska 29-a. lei- 619-76. K«w- Czackiego lO, ?el. 630-32, Kcndtrskj 5 Unisław. Kructa lO. Id. 9-65-Ю. Kwnlralowkr ]пвСу. Wiejska 9. lek 9-80-70. Kotle jfenryk. KmlylOwn 5- Id. 621-61. Ki)o|ę Jan .■ylanlylaw. Скгіі’0І”н 3i>. le], 5-95-05. K4al|5>l4 d T£Hk. Zielna 52. lei. 5-42-63, Koponkinwicz Zygmunt, 3-jo Maja 2, 2-40-E5, Kopczyńska Halina, Marszałkowska 125. lei. 2-11-23. Kopezvbaki Jęczy. Marszałkowska 125. tcl. 2-11-23, KopprJ Abram Szymon, Trębacka 10. tcl. 6-71 .nryk, Л1. Ujazdowska 20. tek 9-Я6 36. Korni [gnący Sieokiewicra 4, te). 2-35-33. Koral Jno, Koszyków 33 •„[. 3-90.91, Korbndiki blnl-an. Wllcz-h 23. tek d-59-51, Kórdóbskl Salezy, Bracka 13. tel. 2-70-79, Kornblil kaduk. Marszałkowska 123. tel. 2-72-50. Kornecki Antoni. Nuwur<bka 42. lek 9-35-23. Kornecki Jerry. Nowogrodzka 42. lei- У-65-23. Korakaoan Michał. PI. Jlq-b rowek i eg u $ oi, 9 tek 6-41-71, Korsak Tadeusz, Tre-Wcba []. le). 6-93-46. Korwia-Szymamow-jki Tadeusz Hola Sg, |#l. 9-43-60. Korybnl -Daszkiewicz Aleksander. 376 Mokotowska 51. tel. fi-07-$7. Konlcradzkl Władysław. Słulewska i. leL 9-90-68, Koctro Apolinary. Foksal 18. te). 6-95-90, Kolko weki Мй’ОйК. Мйш. Kocha 6, tcl. 6-41-99. Kol)** J&kób. fłługa 2(1. tal, 11-78-99. Kozdroa-eki Tedeutr. МйгеіаІІгowr-ka l.SJ nt. 2. Kozielice wicz Stanisław. WMc?». 4$. 1®l. 8-98 08, Kozłowski narnl, Piu-a XI Nt. >8 tal, Я 22 'Jh. Knzlcrwaki Stanisław. Chmielił ь 27. Kozłowski Władysław. KouyUowa 38, tcl. 8-39-95, Krtzubakl Włrwbimierz. flmtcnajl (, тл. 6, tcl. 2-82-46, Kr«|cwnki Iłanugjusj. Nowy Świat 57. tal. 5-34-10. Кгя-knwdri RolaaUw. ’&4ji41oft .53. tcl. 9-58 41. Krakowski .fr>V<\h, V/ialka 19. tcl. 2-35-91. Kramsutyk Andrzej, Bo-ducna 3. tal. ć-11-37. К canta Bernard, Hola 37. tcl. 9-72-28. Krasoski Jozef. Krucza 34. tcl. 8-25-75, Kratisbar Kazimierz, Hola 23. te), 9-41-26. Krausbor Tadeusz. Marsz. Kocha 1. tcl. 5-30-03. Krawiecki Józef, Z^oda 9. tel. 5-18-86. Krakowski Władysław, Nowngrndzka It. Krelz Herman. wspóJna 47-a. tcl. 9-78-70. Kreutzerijucr Lcao, Kredytowa 3 m. 22. tcl. 2-09-66. Kriejer Jakób. Smolna 11, teJ. 2-33-4I). Kroll Jakób, Marszałkowska 99. IcJ. 6-24-21. Kroostrin Feliks Dawid, Królewska 23. tel. 2-26-61. Krośski Alexander Ferdynand. Moniuszki 3 tcl. 621-52. Krukowski Franciszek. Św. WioCCat^o 6. la). llł-17-68, KruM.be Jan. A). Jerozolimska 59. tcl. 9-99-44. Krcszcwakl Jerzy, Nowojtfudzaa 48. te). 9-96-06. Kruszewski Lcoo, Okólcik 9. tcl. 659-93. Krygier Włodzimierz. >Mra&]|<<)w»k. 51, tel- 8-67-64. Kryaa Jan, DJuga 8. lei. 12-24-32, Krymek Mnjsicj. Leszno 6. tcl. 31-W-S3, Kryształ Запасу Śiaoistaw. Przechodnia S. tal. 2-28-85. KryazUluwua Romana, Chtodoa 39. tcl. 5.15-35. KrzamUołenakl Stanisław, hmdji J’lotcr S. ic). 6-SS-38 KriymBoki Ignacy, Miodowa 1(1. tcl. 2-90-75. Krzywicki Ueirn Jerzy, wilcza 65. tc). B-98-61. KrzywoMcwtki Stani Jaw. Smolna 25. 11. 5-4ż-ĆUt, Kuchenki Wiesław, LwowcVa 8. 11. 8-09-98. Kuebfcraki Zdzisław. Lwowska Nr. 8. tcl. 8-59-98. Kwlciyckł Michał, Złota 41, tcl. 2-91-61. KoliiJowzkI )’U2«n’i)usSi AJ. Ujazdowska 43. tcl. 8-42-72. Koaicgi» Bat- Twardo 6, tel. 5-0063. Kulwieć Józef. Hola 41. tcl. 9-06-77. К upC г-упэкі В judo. Cichi Nr. 8 m. 9. Jc!. 672-02. KuratOw-Korutowski Roman. Trębacka 10. tcl. 61<<-5k. KlUBlowsk( Ryszard. Marsz. 377 Oó F < ó I I =•– ?■ ш “ІЯг-o – . > *
■ “ ^ ^ •=> – K- _
g В “ у
■t1 * ““
fr»* i?fe У ■%[fc ^ ЗЕВ’-^ма.вгг — „■p’trr-r эJ • 'S 3 „• N „p 3 йго5’2 o’ F^ir»- іУи-
J-rlŁ-^Ł Ł^l Г
D ^ r’ Ć л
° .■ tj ^ fe i r-:?£ “ ;.*№ t£h frA
*5.?-if
P B „ U. ;
< • • i – —, » i? X* un * o Ł“15 $ • рч 3 S’ N Г ° ” 7У -i: ? 2 • 3-M$ а^й£>
szykowa 51 m- ], 11. 8-34-39. Litfercr Karol, ТгчЬйскй Nr. 4. 11. 5-16-84. LcrtVI Aleksander. Poznanaka 3. lei. 8-54-23. Lothe Helena, Tl ornackie 6. tel. II-$9-42. lClL« Zofja. „ПОШs-Wspólna 24. 11. Я-ЯЗ-49, ŁuftOwald Władysław Marszałkowska 33, lei. 9-48-75, Luh«ol»wJcz Józef. Smolna Mn 15. lei 652-71, LuitB>:c6wtC2 Leon. iMokol Owak 19. ro. 6. lei. 8-15-16. Ljjracłwlea Siania!* w, Mt(>r«H<4wka Nr. 35. Id 5-24-09; Lype««wl« Wacław, Al- Jerozolimska 37, lei. 9-47-21, Mftv’bILy Michał, Orla U, MacknUkl Helenie, w. Nalnlióska 10. tel. 5-74-90, Maciejko Aalooi. Smolna 14. lei. 5-9 l-M, MaduleU Wadaw, Zlula 5 lei. 2-66-96. Macicy JÓ2f. Piusa XI Nr. l6-b. tel. 8-37-14. Maield Micrzyctaw. Szkolna 5 lei. 691-51. MagalU Woldcrnar. MnіюлУу.ftwska 11$. tgl- 5-21-59. Moj f-illf,. AJ. Jerozolimskie 22. tel. 2-32-20. Mapnea Jerzy Hilary. Tr^bckz 10. tel. 6-50-72. MeJorovrJci F«lik<>, [Toin Nr. 39. lei. 9418-54. Makowski t-ctiks. Wspólna 35 ro. 2, 11. 9-42-55. Makowski Tadeusz, Chmielna 26. lei. 2-65-75 Makowski Tytus, Marszałkowska 66. tel. 8-24-91, Ma-kolski JózeJ, Tamka 44. tel. 2-94-68. Makólski Ten fil. Mokotowska 23 m. I. tel. 8-06-91. Mnlberg Xygmunl, $|ik* 24. 11- 2-46-13, MalewiCz Jan. Piusa XI -\r. 20. lek 9-50-86. iMnlewaki Siani claw. Wiejska 15 m. 3. tel. Я-І7-Т6. МяЗідОугАІ Stanisław, Kapucyńska 3. tel. 5-19-33-. MallBOWaki Wteaław, Wilcza 35. tel. B-22-49 MatugJi f.udwrk. CJuaielna 18, tc). 687-90. Malkoszewskl Wojdecli. Al- Jerozolimska 29. tel. 9-90-41. Мліувіс tomiTz. Sunfi» 41. Ib). 620-17. Mamrot Kazimierz. l[u-ii J7. Ul. 9-19-93. MaOdel Karot. Graniczne 14. 41. 632-14. Mcnul Felku, Al. Ifjazdow-ska 22. tel. 9-18-16. 379 Maratl Т агі аііаг, PndwAle Ili i el. 2-51-35, Msrjjold SU (aii, (rór-n.tel^stka 16. tel. 9-61-14. Marilolii Aleklard^t, 0(Jyo<3owa 1. lei. 12-00-59. Margulec Samuel Leuvuld. Zjtoic«z, PJ. Napoleona S ro. 10, lei. 5-27-14. Malewski Karol. Matejki 6. lei. 9-14-23, Mlleel ff». CknaieJna 50. tel. 2-0S-57. MftJfieJ Izrael Michał. Zioła 27 m. 6. lei- 5-96-71. Мезяеітпяо Lenn. Chłodna 41. tel. 5-30-23, Majerzon Edmuad. Hortensjo 7, l. 2-95-49. Mfcbalówakl Adam. Nowy Świat 62. Ul. 5-J2.24. Michalak! Tadeuaz– Al. Jerozolimskie 15. bI< SjeUo, Nowogrodzka 12-a, lei. 9-92-30. Morawski Jmi. Nowy Swial 43. tel. 2-59-28. Morgeaslrm .Іеті;в«е. Zioła 26. lei- 2-60-73. Morgeoatera Ludwik. Nowogrodzka 27, lek 390 Мо^вкі Tltnn,AłAW. Świętokrzyska I?, ie!. 5-9-3-15 Mcflln Maksymilian, Мягіиаік nwska t25. id. 2-41-00. M©«kow«kf WUUw. Zielna 31. tel. 663-77, MowtfO-wlct 29. tel. 9-07-95. MuszoJski Edward. Маі-іЛАІкоѵіяка Aft. I cl. 8-37-97. Muszka! Adoli. S’Vnna Nr. 22. 1 cl. 2-34-23. Myszkowski iioJcslaw. Nowojt/odz-Ua 4. tel. 9-96-14. Nadratowski Władysław, Mxzovriet-kA Я, tel, 2-05-33, Nndrafowski Zygmuol. Mazowiecka $. tel. 2-05-33, Negorslo Adana, Lwowska 17. (cl. 3-36-47. Nagórski Zygmunt. t-redry ft. tel. 603-5-t, Nuborj Zytl-mnnt. Elektoralna 51, te!. 2-93-95. Noianson Aleksander. Gram orna 1$, lei- 673-24- N|nflOB Wiki о f, KrAsiiUlue «о ft. lei- lt-CO-55, N:|ta6fk Ja” Tadeusz. Al. Jernaolitn-ska 25. lek 9-79-76. Neufald 01,–»n TsaaL, \,-,v.olij,iA 12 tel. 11-56-15. Ncufcld Stanisław. 2órawia 4-a. lei. 3-46-17 Ncufcldowa Teofila. Al. Jerozolimska 39. tel. 0-15-52 Ncudui Aleksander. Czackiego 1. tel. 640-12, Necmark-Bjdfcowska Marfa, Jasna 10. tel. 2-79-70. N«unsik-Bjd* komla Antoni, Jasna 10. tel. 2-79-70. Nicz Edward •Soiadeckitb 13, 11. 8-97-25, Niedzielski Marian, Kapu-ryiiaka 15. lei. 2-04-Q3- Nlelubowfez Wladyalaw. (.’niwę—żyletka 1. le1- $-47-27. Nkfaczewakl Feliks. Śniadeckich Nr. (1, tel. 8-27-81, Niewiarowski Jao. Złota 39. tel. 5- 15-44. Nipunicz Włodzimierz. Wilcza 56. tel. 3-60-63. Nisessoo Adolf. Wspólna 7. tel. 9-64-77, Niscusonowa Irena. Wspólna 9. tel. 9-66-45. Nćty&slci Władysław Szkolna 1. tek 2-46-60. Noskie wicz Kyszard. Jerozolimska 7, tel. 9-Ч6-6Б, Nowak Hcoryk. Klonowo 5. tel. Nowicki Zdzisław. Czackiego 2. tel. 2-71-66 Nowodworski Jan. 5 ni oba 32. Ul- 5-93-44. Nowodworski Lcoo. Nowy Świat 7. tel. 9-63-86 Nucber llermAn, 1-’-.|ггаАі1кн Nr. 9. tek 2-21-99. Ober bek Zygmunt, firn PUtec Nr. lj. lek 8-37-45. Obctleld Bolealaw, Królewska 27. tel. 6- 83-85. Odcrleld Jmi Stefan. Flury 5, lei. 8-14-59. Odla-Dfeki РосгоЫИ Slaniblaw, Źórowia 23. teJ. 9-79-19, Oko-low Cezary, Zirawia 20, I!. 8-91-06. Okc^t Leon. Ziel-пй 27. 11. 2-OO-n, Olckowicz Janusz. Lwowska 15, tek 8-7$-$$. ОЗевісгук Zygmunt. Wierzbowa 11. tel. 2-51-15. Olidzki Zygmunt. Tykotińska 19. tel. 5-15-11, Oloraucki Alek shinier- Wilcza 36. leJ. 8-33-87. Ołpidski Klcrnen. N nwogrod ck r 29. lei 9-66-6B. Opatowski Alfred, .Szo- 381 pena t. tel. 8-33-94. Орь)іеі°п AnlOnj, W’i«(kA 22. lei. S-32-C9. ОрргьЬвіл Bernard. Czacki 'do Si. lei. 6-89-7), Отіаоэкі Mieczysław, Złola 3$, 11. 2-50-49. Orlińska 2c-fia. Złota 3B. te). 2-59-49. Orliclt! $ій„ій)йѵѵ. Orli 6. te). 2-14-24. Ortttb Pii.kus- Mon-u>k! 3. 11. 5-38-00. Orzńoki MicJta). Opaissrwwsk» 2-a. 11. 9-30-46. Osfa-»6KSki Tadeusz, Opac»-wk 2-л, 11. 2-4)-SO Ostrc-wer Abram. Рр/іійн^п І6. 11. 0-Ѵ, 92. Ostrowski Jan. MarszalkowrkA 78 11. 0-71 -.56. O styk Syrcwicz Wadu. PI. Sfpi>AC?.-y 2. 2nlihor. РасіогкоігЛІ Stanisław, Ко/.ііііаіій 1|, te!. 11-02-37, PadnleorsJci Albin, Si. MUntO 0. Paksxcr Władysław, Nuwy Świat 61. («I.
5-04-33. Policki Januaz, Marszałkowska 05. tel. 9-89-10, Paprocki Лпіопі. Mars.zatkows.Ua 142. tel. 600-25. Pa-rzyótki Lucjan Leon. Jerozolimska 13. lei. 663-1), Pa-icbaliki Franciszek. Ujazdowska 47. ie). S-58-29. Potsz-kowicz Jan. Kredy Iowa 10. tel. 5-03-15 Paszkowicz Haooa. Kredytowa 10. tel. 5-03-15. Poazkowicz Kazimierz, Kredytowa 4, tel. 2-04-34, PawCzrństu Kazimierz, Mokotowska 7, lei- 8-30-24. Pawłowski Lucjan. Czerniakowska 21)4. lei- В-ВЭ-87. Pawski Erazm, Chmielna 29, lei. 631-42, PecŁaikówna Kazimiera. Marszałkowska 81. Iw). 9-09-32. ProdruO Leunard, Wielka 21, IcJ. 5-24-2Б. Pereł ooan Benjamin, Twarda 10. te). 5-22-78. Регбіх Jan. 2Ar$wia 24, 14). 8-47-47. Pf»!z Joackim, Czackiego 4. Ul. 2-40-54. P«rl Bronisław, Kredytowa 4, tel-5-92-52. Per) Ludwik. SeiUlwaka 6. 11. 2-60-9). P«l« J>i)i>il. 2-29-2.1. РцгуіМ Slelon Skoinjrki 6. 1e). 8-0ń-l$. Peszyś«ki Sln-iialow- Hńn 34 oi. 7. te). 9-09-82. Perki Wacław, Boducna 4. tel. 2-0Ś-33. Piecbowirz Józef. Scnoloa 25. teJ. 2-36-10 PSeocrykow-ski .fan. Żurawia 42. IcJ. 9-18-52. Pieńkowska Kugenja. Filtrowa 35, tel. 8-10-37. Pieńku woki Eugenjunsz, Chmiel-na IB. Ie). 3-29-20, Plotkowała Władysław. V/sj>Aloa 30-lei. 9-32-16, Pik Aleksander. Wspólna 8. tel. 9-74-71. KII Jerzy, Marszałkowska 15. te). 9-44-58. Piłsudski Si elan, Jerozolimska S7. tel. 9-75-41. PltUia Markus. Rymarska )8. Ul- 15-35-05. Pinkkrt Jukób Nowogrodzka Nr. 34, Ul- 9-85-29. Piok.ua Norbert. Sienkiewicza 3. Ie). 645-44. Pliki» Norbert Naflali. Elektoraloa 4, Ie). 2-19-90. Pod(f6łńkf Zbiw, MarienJladl 6. lei- 642-80. P<>dk» 35. Ie). 9-6S-07. Podolski Kou- 382 »1йл1 у. Nowoji^dzkft 36. tel. 9-91-56. Poifakbć* Jozue. Fleki oralna 37, tel. 5-19-91, Potxl Kazimierz, Nowogrodzka 42. tel. 9-80-11. Polakiewicz Stanislav, SmoJoa 15, lei 6S2-82, Pnlilber Józef. Nowogrodzka 4.3, Id. 9-76-57. Polkowski Koman. W4p6ba 61 гг.. 6. tel. 8-85-54. P<4-kciwdki Slcian Kutii, Niecała 10. tel. 2-97-93. Pomper Izydor v. Witold, focha B. tel. 2-51-00, Pc>tBp»r<>W4 N» lalja, Żelazna 76. tel. 5-90-27, Ponca Ѵ4І P«CX«Wiłll Leoi,. Zielna 25. tel. 2-63-23, PondtovrrkJ Cezaiy, Krikowokia Przedmieście 7. tel. 649-56, Ponkkwickj Tvtur Zifchra. 31. tel. 671-65. Popławska Adam, Wilcza 53. te). В-Зі-ОІ, Popolf £u£enjusz. Smolna 14. tel. 665-60. Pot^baW Art-Ion i. Mazsxalkovika 79, tel. 9-22-92, Potok iUi.fyk. Leszno 7B, leJ. 11-25-39. Patok Leopold, Wrpdju. 61. Id. 9-67-17, Pozmańokl Slioiietaw KazrlOjerx. KrU&M 40. Id. 8-21-56, Poznański Stan Inlaw K«ui%t«tkc>\W0ki hlittcxyibw, Al. J«rc>2oli|, 9-76-89, PrzedpeUU Wl«?in, Hoi* 66, t«l-9‘.5J-f>5, Pzaybyjovtakl MiWcydaw. Nuvoirodrk* 22. t«l 9-90-94, Pnjj«a»kl Mi«zy$t«w. Wilcza 45. lei. 9-84-58. Pstzokcbskf Sluuitstaiv- Bracka. 20. Id. 2-58-ЗВ, Pazczól-kowaki Mieczysław. Widok 9. tel. 2-18-СЧ. Pncbalslu Tomasz, Polna 74. tel. B-72-51 Pcrctjatkowicz Tadeusz, Kle-ktoralno 53, tel. 278-5B, (Jnirioi Kdward, Widok 6. tel. 2-B3-30. НйЪ« Jail Toil«uaz. Мхбигі»рк« 2, te). 636-01. KabiJd Ja nu», NvwCiwi«>aka. 14, 11, 8-64-04. Rachoń Ao-1 oni BojSuniil. PI- Dnkrowrki 8. Id. 2-36-80, Packman Karpi. Wilcza 46. Id. 9-69-22. Kd,1cŁ«abaeŁ Woli. 'twarda -’«Г. 28. tal. 2-35-40. Rłioakluwlóz Mieczysław, Szopena 6. l«k 6-60-40. Raczków o Li Władytław. Falata 15 ra. 3 lei. 9-78-02. Racłyńnlu Zygmunt, Wspólna 62, Id, 9-63-90. Radllcki Ignacy, Foksai 13, te’.. 2-60-93. Radliński Anatol, Kredytowa 10. tel. 2-62-18. Radziciewski ▼. Niedobitek Cerszon. Chłodna 39. 5-67-17, Kadziciewska Koza, Chtc>- »3 dii У). 11- 5-W-IT. Иа|сЬойоп Józef. Elektoralna 19. tel. 0- 92-51, Rok Arms, Chmielna S7. tel. 2-96-80. Raszko Ms-jffin. Магме tknvike Й2, tel. 9-67-26, Rz-dHeh Włudzi-mierź. M ok otciwaka 5, tel. 8-26-70. Redyeh AUkf-And’-Oeiitli’leklcK 4, tel. 2-99-28, Regulski Antosi, Sv/ibUkiZy cl, i 35. tel. 2-95-05. Rcicber St clan. Ріом XI Nr. 21 11 ft-20-93. Rclnberjf Szymon. Królewska 31, te). 650-9-1. RcnilKfiOH-lci Widbw. Nowogrodzki 6, tel. 9-47-6”. RB»1 Abraham .fekeh. Nowolipie 22, tel 12-18-85, R«TB-dl %’aclW. Maritrałkowuka 79. tel. 8-11-52 RedzUJew-Ski Teodor, Nnwojjt nd >k e 22. tel. 9-97-52. RijjpzJ William, С!іш 49. tal. 2-65-99. Radkiewicz Staoislaw, Kopernika 11, i1-. 660-25, Rodya U’ilold. Л1. L’iazdow-зко 22. Ul. 9-37 00. Rodya Wtedyslaw. Al. Ujazdowska Nr- 40. le). R-72-45. R<,ehr Ludwik. Poznańska 23. lei. 9-13-0І- RiZJjalsk» Zofia. Zioła 23. Rngowsfci Ludwik. Ко-azykowe 29. lek 8-14-07. RoliAekl Sten Isle w. Piusa XJ Ńr- 00, lwi $• 14-«9. Rolniekl Zygmunt. Walcjki 1. tel. 9-Ó9-80. Rotrn Петойrd- Ogrodowa 7. lei Л-35-03. Носе ZygDiuat, Nuwy Swiel 18. U). O-37-00- Rcseabcrg Gustaw. Budueim 4, t«l- 2-80-to. Rowohanl f gnący, Ilof* 28 14I- 8- 16-28. RoeeeberjJ Jo ref Królewska 39. Ы. 2-71-09. Roseałmr^ \erberl. Bielańsko 22. tel. H-53-S6. Rosenberg Zyiimunl btonislaw. Sienna 9. tel, 3-63-W. Rocenfeld JA-ze). Niecała 3, 2-22-80. Roscntal Hlip. Maznwlecke 11. tel, 2-68-76, Rose-aaztadt Bolesław, Chłodne 4, tel. 2-00-20. Ropenweln Sat-ь. Złoi и 42, Ro4?tOwdcl Józef, Kopernika Ni. J7. tel. 656-16, Roenowt Henryk Kazimierz, Szucha 2/4. I«l. 9-04-62. Rosmaris ГТопг-yk, Nowogrodzka 13. tel. 9- 87-SS. Roszkowsłrl ,louez. Koszykowa 40 m. 3. tel. 9-8S-01, Roszkowska Maria, Koszykowa 40 na. 3, tel, 9-85-Dl, Rovcozevraki Jan, Mazowiecko 4■ Rostrupowicz Wadytdnw. Newy Świat 62, tel. 679-7-4, Rottenberg lzklt 1- . ІДоиѵу, Morezafkowzlca N3. tel. 2-09-14 Rr(>Zo)ilU>kb 23. le). 9-92-12. Rozrn-brg Józef M-. KapucyAłka 3, łoi. 697-49, Rosenbergów Marie. Ziela 32. tel, 2-51-19, Rozv»bfg Mieczysław. Zfn- la 32, Ы. 2-51-19. Roaenherg Stanisław, Zorania 12, tel-9-2Б-62, RotaeUU S:f’-‘bw, Marszałkowska 157, (cl. 641-5B. Ro
t>et|n W nil. Leszno 13. tcl. 12-06-66 RoMfl-lal MuksyZniljftii. Graniczna ІЛ. lei. 2-17-6S, Robin Todt«j-і$7ьv.. Smolna 40. tel. 611-93, Rondo Włodzimierz.. Nowy RwLal 40 m. 6. lei. 2-23-16, Koodslein Szy-oioo. Tbmackk 6. lei. 11-95-63. Rutkowski Tadeusz, Czackiego 9. lei. 6-И-24, Ryckter Zdzisław. Nowowiejska 2. lei. S-26-S0. Ryiiśtki Stela л. Medina ekiego 7. id. 6-71-lłi, Ryilia ЛЬгьласо. Pawia 11-a. tel. 11-95-97, Rakowski Wiesław. Kapucyńska 3. tel. 5-96-62. Rymkiewicz Ignacy. Krakowskie Przedmieście 87, lei. 2-Л6-0І, Rymo-4’kz Zyiimunl. Jamo 6, lei. 666-41. RyUabcrjS J>slJust, PI. Napoićuna 5, Ic). 2-16-49. RywlLfl Ma.Ula, Elektoralna Xr, 49, IcJ. 2-3B-6S, RfKllBOWO Zofju, Elekloraloa 40. 11. 2-35-65, RzapMkl Khzifdlon:. CzHtkiajJo B. 11.2-47-6$, Ryckiewiki liolcstaw. Moniuszki 2. tel. 229-23. SaEraoo Nachman, Puławska 5. te!.8-94-55, Salomon Witold. Pro-Zna 8. tal.2-99-lV3. Silbc Abrom. Święiojersk 34. lal. 11-54-59. Sard!** Mikuła;. Przejazd l. l«d. 11-53-13, Saper Moj-iwz, Wlicza 47,49,1«].9-B2-14. Snpłuer Józef, Miodowa 10. tel. 2-32-02, Sarapata .Pńzf. 1.asr.no 7. lei- 1l-73-76 Sawicki Mirosław. Kc-lna 62- tcJ. 9-15-51. Sawicki Nnrbcrt, Nowogrodzka 14, Ы- 9-55-43. Scbóibach Maksymilian. Stażewska 5. tc4. 8-63-60. Schultz Sl&nigl&w, M</.<»lOr -ska 51-53. lei. 9-91-31. Schnpp Jon. Mok«luv>:ku 63. fol. 8- 51-11, Sckołlenberg Mo lirycy. Мокр. Owako 41, Jol. 9- 16-07. Seidcnnan Ludwik. Ki-ylltyiioli” 17, lei. 5-06-46. Seidesmaa Salomon, Sienkialuzu l. lJ. J-4U-75. Sekler Oskar. Wspftlna 2. te). 9-25-69. SenPt’W Zygniunl, Cbtad-dna 16. tel. 643-31. Senukier-RappopiMUma Bolesława. 2ćrawia 42. tel. 9 66-80. Serwalovrlcz Ftdikts, N. Swial I. tel. 9-09-53, SiedljBowoki Wtadyaław, WspóJoa 24, lei. 8-83-13. Siemiradzki Michał, Mu lejki 6. lei. 14-32-96, Sil-berblall Mejer bijasz, Jania 2Z tel. 652-94. SilWblnll Abraham. Zlr-la 48, t«l. 2-77-56. SllbersUlo Mikołaj. Mar-azołk owako 129. tel. 2-5І-97. SkiJukł Slelan. N. Świat 23. 25 3S6 tal. f20- 15, Skoczytski Bronisław, Smolna 16. t«t. 2-S9-14. Sk(K2iyfiLki Michit, 2órawia 22, leL 9-14-4Й. Skmbecki WlńdyeUw. Sosnowa 8, tel. 2-Ó2-67, Sławiński Vt’ftclav, Sm« 14. Słońska Tadeusz. Wiejska 13, lek 4-73. llł. So* bncfficld Jan. Kapucyńska 5, tel. 2-59-38. Sobolewski Edmund, Skorupki 12, teł. 6-21-53, Sobotkowpkl Władyalaw. Wspólna 30. 4c). 6-05-27, Sokołowska Jaoi»a. Мйллѵгівс-ko 2. 1c). 641-18. Sokołowski Jao Oplot, Al. Jerozolimski* 25. let. 8-S3-H4, Sabwifc}«Eyk Mieczydaw, Cznckicfi.i N1. 10. tel. 2-34-54, Sultan Narcyz, Koszyków* 6 m- 5. Saacnbcrg Maurycy, Smolna 34. leL 641-13. Solulk Млг-ein Elektoralna 30, tcJ. 663-26, Sóttłer Meier. Nalewki 43 tel. 12-12-98, Spotkawaki Szyłem. Maruatkowrka 86, lei. 9-38-86, Stankiewiczów» Bronisława. Bódueaa 2. 161. 688-23. Stankiewicz Kazimierz, Szucha 4, lei. 9-12-25, Slaac-zykowski Kazimierz, Misyjna 8. lei. 8-41-88, Slur-ueCki śtaoisław, Zieloa Jl. leL 2-49-07, SU/OSit %’eoaoty Wawrzyniec. Miodowa 1, tel. 691-67, Stary siak Józei. Śniadeckich 23. tel. 9-54-10, Stawski Alekaaudw, Scoa-lorska 38. tel. 2-66-53. Stawski Józef, Senatorska 10. tel. 2.73.23. Stefański Jan. Shiłewski 5. lei. 8-46-83. Stel, yOWskl Aleksander, Szopena 6, tel. 8-70-56, SUlbUtCllóK-tkl Mieczysław, Nowowiejska 36. l«L 6-74-65, Slłfjloil Korol. Ogrodowo V, te). 5-24-69, Stępiński Morek, Niecała 3, lei- 2-02-80, Stokowski Jerzy, Marszałkowska 36, le). 814-40. StOpaUkl Józef Andrzej. Jerozolimska 20. tel. 3-98-50. StyplilkOWskl Zbigniew, Krakowskie Przedrą. 30. lei. 6-08-86. Sir a chów i Cz Aleksander, Ottolińakicb 4, teJ. 62154. SucLarcxek Jnkób. Wspólna 51 ni.12, lei- 9-54-02, Sujkowski Ludomir, Kin cza 37, li,6-64-óJ, S»llgOW»kt Boó-da:i, Now/ Świat 7. 11. 9-12-17. Sulek Zenon, Pogodna 2. lei. 9-13-70. Sutłd«rl40d Je 11. Ilorlenaja 1. tcL 640-37, SjpItUkl Wiki or. PI. Inwalidów i jo. 49, tcJ. U-37-22. SerWica Zygiannl, Siarę Miaalo 29. tel. 2-70-83. Saryc АЪгаэі. Leszno 48. te). 11-38-93, Snryc Michał. Nnwoiip^i Nr. 16. lal. 11-83-80. Snrowicz Natan. Złota 60. Ul- 2-53-30, SwicLcaki Witold, .Nowowiejska 21. tel. О-ТЗ-О®, Szabłowski Edrnood. Wspólna 25 m. 3. tel. S-12-40. Sta cińtki Mieczysław. Elektoralna 26. tc). 690-89, Stidimkl Wacław, Stare Miasto 24. Ul- 699-C6. Szamborłkl Kazimierz, Marszałkowska 13r>. 11. 149-96. Sz»nct Mieczy-
• s Й’-ЧМ ■
г*Шг * * &
Р ihs
£-N? 2.^1, —'” w, ~ ? “
3“?? • Е 8£-_,3г i’Ktwf’S-S’ гС- s-Сй =т™ – 2. с. – |-g I” <— • чЧ £f Т ? ’ ѵ»,- ; <7, Z2-»1!0? z — С-r-j 5 3 f 5 x-s
V-l S S-~- I • t |?ęą;?^7ss
Ж-.Л.’1-r–ł — ^Сч*^ ^
;sF? *~ H л
'2 s:< л- Ml * П r-w • чл n ^ p I S?*- – * ?- =>’ S2
« n-. ;.<■* ^-*a £ S 5f- S o ’ О/лѴ/. s-r
8 * 2 Й??3.!-|r
!T?nL — woS;

•TT ^
~ S- Г Л л м-яс» w 3» ^ f1 г ’ ”T » »J “ 1 Uł f Ir ^ ^
0=4»? И^»!1 = .* *
к> -n “<й: Лі -§•/;_ Р г С- £« • ѵ, 2.2 L * S$.= (тслѵ>8 Ро^З Э jj-S К? Г*=;
** ‘ г ■? ГХ2. Р-<1 ІЙНИШ О в • * л 3 СЛИ* 5 сд ■■ ??•<.* 2 – 5-g.a * f •”? ж3 2.-£„ s i a ~”>J o ” ш -— • P- — 3;
ІГх jin ^ »
< Z,?-S Sił£?»^ Sliwowski Władysław, Hnia 39. tel. 9-36-ЛА. świderski Sunitbw Mazowiecka 7, id. 69t-H. świeco Г-ljasz. Śliska 24. tel. 5-29-62. Święcicki Stanisław- Мокo’ovska 60, Id. 9-55-50. Swie łochowski Józef. Piute XT Nr. 37, rd. 6-87-95. Telarowski 2y#maof. PI. K’aeińk icl, 2. Ul. lt-19-33. TnlW-Wilczrwski Alek».. Cbonelo 1 ■. tel. 610-65. Tarkowski Stelan WoiciecJi. ЕМ;І0<-э1л* 32. Ul. 5-25-0J, Targowski Karol Józef, Nowogrodzka 3. Ul. 9-52-37. Tarkowski Kazimierz, HorUntii 1. lei- Л52-2Й, Tarski Wacław. Koszykowa 5J. tel. 3-76-72. TAl6fhlawlę* Jan. Vi’idika 17. Id. 9-01-62, TńeWf Filiii Zk’Ia 32. Ul. 2-39-74. Taubworcel Adaro, Kredytowa 18. lei. 620 ІіЯ. Tempo! Aleksander. Widok 6. lol. 5-Я0-15, T«cnr«l Majer. {rrzvhowrka 2. Ul. 2-55-61. Tcocryn .Гоп. Ilidaoska 4. lei. 2-75-24, Tenner Roman. ВлгЬаіу 1, Ul. 9-68-98. Те-rerzczenko Jozy. .Гегогоіігойі-А -45. Id. 9-7S-75. Terczrn-Jd WUdydAw. Marszałkowska 97-a. Id. 9-93-ЗБ, Tlu-сЬон-ski .Гьп. liipoUcxna 5. ul. 615-61. Tobotowalci Władysław, Mokntovskz 41 m. 2Я. td. 9-1t-66, Tobolowata Stanisław, 31. ЙеІ. TIfAmy 6 rn. S. Ul. 5-25-05. Tokarski Adolf. Hsrhary 9. Id. 0 01-63. Tomasici Marjan. J’iura XI Nr. 16-h, la?. Ч-16-tłl. Tonveszcwskl Tadeusz. Koła 23. tel. 3-76-05. Tomicki Ta denar. Widok 0. lei. 5-12-S3. Tomkiewicz lienin, Огіа 4. tel.2-12-92. Tomkiewicz E.kor, Jose) .fuljan. Śliska 35. Ul. 695-14. Tomoiowlcz Władysław Janusz, Wspólne 26. tel. a 10-99. Traidos Miec/.y-tlaw. Wspólna 32. 3-1 Ił IW. Trawinskl l.enrurd. %’&rhti|» Nr. 17. lei. 9-24-26. Trejdnsiewicz Wacław. Nowogrodzka Nr. 39. ic). 9-95-60. Trepmao Abram. K’owolljiki 23. te’ 12-14-62. Troiecki Awadja, Patiska -1. tel. 2-51 – Ol. Trukl« benjamin. Szpitalna 5. tel. 5-11-77. TriuklcroKA Franciszka. Szpitalna 5. tel. 5-11-77. Trzeciak J.eou. W-soOl”* SY.61. lei 9-23-31. Turgieniew Michał. Marszalkowaka 79, tel. 9-22-92. Turkiewicz Kazimierz. Krymcmi* 24-a. (ci. 19-09-36. Tykociński Stanisław. КЧееаІл 10. Ul. 5-Б8-26. Tylbor Stanisław’. fot» 14.16. I«l- 5-13-53. Tymleaaki Abraham, /’luranowsk» 37. Ul C’2-13-91. Tf/ckow-ski Wacław. Marszałkowska oS. ul- 3-8ti-l(i. Tyrntund Józct, 2ó-rawia 42. tel. 9-Э4-74. Tysj-yóekl Ajituni, Slełewska 3 le). 3-61-37. Ujazdowski Kazimiera Długa 36. tcJ. 11-53-59. Uager Stanisław. <)$?i>li”»icR t>. Ul- 2-91-53, Urbanowicz sse S’«alr .Чйійшлп. Pt. Krasińskich 6-a. 1 cl. 11-40-17, Wk»«l .Гнк.ѵЬ, Orla 5-a. lei. 7-15-25. Wald Henryk, ЧЧкмкя ’9. 11. 111-27-27. Walewski .fan. Wilcea 2. lei. $-92-20. Wslukicwiez Bronisław Boiler,’ 8. tel. 9-34-01, Warekellig Zorftdl, Swicto-Jnrtka 13. lei. 12-Й9 2Я. Worm Adam Mieczy slow. $o-a. іікѵісіек ]2. 11. А Й6 97. Warmae 2у?.п\ип‘. Koszykowa >”r. J2. lei. Я-90 iii. Warszawski Jakób. Senatorska 24. lei. 6S7-33. Warszawski ludwik, Sienna 32. 11. 2-36-12, Warszawski Stefan. Jerozo’imska 41. le1. 9-75-Oft. Wao* cnber^ier Józef, fszopena 16. lei. 9-05-H4. Włfifton^ Ge* leslnerctwa 7оПл. MftMZfttkowaka 93. tel. 9-96-74. W£-niewsk Nalali*. Mifft 5. t«l. 11-0-1-94. Walrekl«i»icz Ka?.-iS)!ftiv, Pozna иск * 22. Ul. 4-37-4D. Wawrzyniak Hipo-!il. Kriicra. 6. lei. 6-16-30. Wqfrnwski Tadeusz, Żórawin NV. 41>. |(J, 9-87-65. Wnsrwicz Jan. Glogera 3 Ikolooja LiibeckUgok u!. Я 42-.32, Weisietd Ignacy. Bracka 141. tel. 9-50.Л9, WcSaziełicr Міскьі. Boduen* 6. tel. 2-48-90. ѴѴеПівсІі Karol- Nowogrodzka 6. tel. 9-63-12. Wcincs (znrik. Sienkiewicz* 4. rei. 2-20-2t. Werner Jerzy. Koszyków* S. tel. Я-36-29, Wcrtheim Jozef. Żtota 59-a. tel. 67S 27. Wefyba-T)«rowrkf AH»m, Warecka 11. 11. 2-75-60. VqglewfJrl Wladyjfftw. CMfelrift 44. tel. 2 02-22. Wl. chler G«-rzO» Juda. Wi’cza A 11- 9-ЗЯ-22 Wlellkownkt Gftm«zej АКгйм, C/acklj(0 6- Ul. 2-49-92. Wlerzbotowskl Maul.. Wilcza 24-a. Ul. 9-02-40. WUset Maurycy. Sin’–kicwiczH I. 11. 2-24-13. WcwIAmIi* [Tyly.i, Hożh 20. lei. 9 49-00 Wllczy^ftki SUniaW. MUiki 6. U1.. 0-41-92. Wilczyński-PorR) SUuUbw. Złu U 34. Ul. 3-43-ІЭ. Wilk t’a-if, J»ruzullni:l-d 43. Ul. 9-76-3S. Wluawer Karol. Szoaygl* 6. Ul- 641-73. Wlaawir Władysław Macci”. Kn-piiuyaiyka 0. lei. 023-97. WioUrskl Tadeusz. Daniłowi-ozowska 8. 1c). 5-31-36. Winnicki Bronisław. Marszałkowska 40. teł. 8-19-00. Witeober£ tVaet.iv/. Fnkr-al Iń tel. 2-1X1-61. Woinrki Leon. Widok 9. te1. 6-25 60. Woic’ck’ Kazimierz. 3-.go Ma’a 14. tel. 2-67-24, Wdklcld !>lefao, flor-lens.ia 1. tel. 5-23-50. Wolski ller,rek TomU. Krakowskie Przcdmiełcic 6. tel. 7-62-78. Woiękl SUfan. Г.іро»
Г”” а г- • *
— * S Р N fTOl.M — В -L СО ~
І^АэА-ДяП
2 “2 STg^
о 4Łc>^ •Ч“ J5-J j о S ■ – “І^и?|?£ІкЦ??5£Ш •s’i.li-ft f К л г Л

niiław. Krucze S. lei 8-И-90. teiomiki Włodzimierz Koa-ilanty, MoVrtlow.Ua Л2. tel. S-39-76, 2m5kvrik> Koastan-ły. Krucza 26. £ołę Majo 7, lei. 38. Strzałkowski Seweryn, Sienkiewicza 11.
391
ѴШ. Izba Adwokacka w Wilnie.
Rada Adwokacki.
Dziekan R a d yi Krzyżanowski ВгскіМаѵг-Wice Dziekan: Jasiński Zbijloiew, Sckretarzi К rajo wxki- К uklel Slanisla w-SUarbnikc Sejior Naum.
Bibliotekarz: _ Swida WiluJd.
Członkowie: Kaptan CrracJ, Kollow&kł Euilerijtlsr. Ko(iel Mieczysław. Kierxaowxki Tadeusz.
Sd Dyscyplinarny. P; titi Sadki Abramowicz Wi’.ald. ty i P 7 vKulikowski l.eon. C i < o » к o w 11: Florczak Kazimierz, Matyasz Jaro- ■ПІГ. Mochaeow Włodzimierz, SlawcRtr» Woctaw, Ucit-CiOWflkl ,Tdzi.
SPIS ADWOKATÓW.
I SAD OKRĘCONY W WILNIE.
WILNO Abramowltz Wilolii. МолІ wiłuwski zauf. 15. lei. 11-94. Acbmalowlcz Aleksander, Mostowa 3-a. Ach-mat owici Bohdan. Mickiewicza 19. лэ. UJ. Aodrcjew J’a-v/cl. Mickiewicza 37 cn. 3, tcJ. 13-Di>. Bnjióski Stanisław. Jakć-ba Jasińskiego 6. ir.. 6. tcJ. B-15, Banaszewski K»n->1алІ7. Mickiewicza 4i. ru. ID. 11. ń-75, Bajroszcw$ki Ma-cic| Mickiewicza dl. m. 2. Ввглйсіук (га.ік. Steiariek Jft Bertand Samuel. Ludtrinrk% 2. Brooiberg Ari«. W.-Po-hulanka 23. m. ?. tel. 1£-£9. Borłjordt Alekaacder. ZrjJ-muntowsko 12 m. 7. 11. Jl-32, Czccalcbow Józof, Hel-mańsia 2. lei. 2-95. Dlu£«cz Is);. Wielka 7 m. 3, lei 17-50. Drrirc Sziimel. Kijowska 6. Efdifcl Samuel- Sirc’-niown В m 4 Engiel Mieczysław, Mickiewicza 19. m. 1l, Ul. S-IW. Eydrygiewicz Mieczysław, Mickiewicza 21 л. 6. Fnllfnwski KiiĘcr-iuaz. Jakdba Jasińskiego 7 ra. 3. Florczak Knzlmlcrz, Mickiewicza 46. m. 6. Frvdman Józel, Sądowo 7. Gordon .fPzef. Zamkowa 20. Cradzki Leon. Mickiewiczu 40 ni. 2, Iwanowski Saoisław. Kasztanowa 4, m. .S, lzraclitńwzm Helena. W. Pohulanka 2 oi. 19. Iżycka Zoija, Za walna 22 m. 5. Iiycki Tadeusz. Zawalna 22 ra. 5. Jnmojllt Mo ci ci, Zygrauntowska 18. t«l. 10-28. Jankowski Witold. 2 Mala 0. m. 9. tel. 15-Ot. Jasiński Zbigniew. Orzeszkowe! 3 na. 3. tel. 10-2Я, Jofibwed Jak”b. W. Pohulanka 18 nv 2. Jocbsrcdowa Paulina. W. PokuUnka. Ш—5. Jodko Wilold. Portowa 4 co. 6. JutłdzlH Zygmunt, Porto >vi 26 m. 5. lei. 11-411 КчѵавІйоО Leon, \Ѵі!еГикл 4 in 6. 11. 18-78 КвггцОпхкі Jan. PonlOwo 6. ж- -1. K«[>łłin Jzzael. Wile,i«kA 28. ,«. 9. tel. 5 R2. Kapłon WnU. Nie-оііеекй 39, rn. 9. KinknztnwA Stnniełnwa, Tlencdyklyń-ska 2 ni. 4. Kiersnowskl Tideiiftz, Zawal na 7. rn. 1. tel. 17-49. Kopeć Jńzef. Mickiewicza 11-i ni. 7. •cl. HI 66 Korofnld lfantvk. Mickioviczc 28. t«’. 7-3l. Kypncewicz Bolesław. Mickiewicza 66 m. 7. Kosiński Marian, Mickiewicza 24 m. 6. tel. 11-22. Kowalska Jadwigo. Zcli^ow-akieno 4. Kowalski Marian, Wileńska 48 m. 2. Kożlirickl \Vlftdvjbw, .Іик,’.Ь« Jni’lki«go 15. Pi. 5. Kozłowski Eu-genktu. Sierakowskiego 24. rn. 3. łel. 18-46 KralowBkl-klel Stanisław. Xa,sU»own 0 cu. 4. Uc\, 16-70 Krf”)Wl4l Oronialaw, Jailielloatika 10 ca. 5- lei. 13-70 Krrstianuw А’икаа 'Оег Mickiewicza 35 ra. 10. Krzyżanowski Broni-ał и w, Jakóba Jatnii-ikiego 6 ra. 4. lei. S-S5. Kruszę weki Z gnsii’il. /нкѵЪа Jasińskiego S a. 18. Kulikowski Leon. Mickiewicen 46 го. 3. lei. 1-35. Lefbimin Мак». Wielka 3 11. 4-36. Lityński Wndvtlaw, Mickiewicza 9. tel. 13-89. Łuczyński \Vi:icenly. Mickiewicza 21 го. 3. tel. 12-87, }.iiczyw«k Jan. Jagiellońska 9 ra. 3. lei. 18-30. Makowiecki Edward. Mickiewicza 42 m. 3, Maliński Maksymilian, 3 Mai Ił ni- 4. lwi. 11-78. Malyas-z Jaromir. Jak6ba Jasiński *gu 7. lwi- 3-56. Marcinowski Aleksander. Mickiewiczaru- 2. lei. 3-03. .Mwrlwns Leonard. Jagiellońska 8 ra. 14. Mllchlkkr Jznak. Mickiewicza 4. m. 6. Milewski Feliks, Mickiewicza 4 oi. 9. lei. 1-16. Miller Antoni, Sierakow-
393
чкк£о И. Mlscerowa Janino. Рот!owa 10 Л<- Я. Malkiewicz Slanialaw. Jakóba Jasi&kiego Hr .4tich*now Włfl-4ІлаіііlAf’X. Mickiewicza Зэ га. 3. Мбійійѵѵу Погу*. Sierakowskiego 6. m. 3. Olrebaowlcz Вголinlaw. Mick’*wlex* 40. tel. Н-99 Опссіипзкі Władysław, 8w. Jeraki 0. ЯІ- 1?. icl. 11-12. Purezrwaki Walenty, Mickiewicza 22 lrt- 36. lei. 13-14, Раскола Euferajasz’. Słowackiego 11, Pytruee-wleź Kazimierz. Mickiewicza 3? m, 2. tcJ. 3-08, РІекямкі floleeltiw, Głowackiego 16. in. S. Pśtrocld Antoni. M r Wari»w. Montwilowiki S. lei. 10-64) Rodfci-wlcł T.emserd. 3 go Mojo 3 n, tel. 1J-3B, Rom oskie wic z Агиіг/.el, Zvgm’jnfnwVe 1 m. S. Rn mas kie wica Jan. Mic-kle.wicr.ft 22 ns. ЗЯ. Rubottcw flory*. .lagiellortskn 1i> es. t^i- 14-74, Robfnnw-Ruhlsinwicz JAzef. 3go Maja 9 co II. tel. 3-R4. Rubinów Eliasz, 3 Maja 9, m. II. lei. 3-M. Fll<1fi!«kl F.lranz, W. Po]iub.nk« 14 in. 2S. Rotkiewicz .T6-zef. Kautar.owa 3 то. 15. Rymkiewicz Witold, Wileiskn 25. SnvH6pb| Mikołaj. Mickiewicza 35. Sff«r МауШАг,. МіМгіеѵ/Істй 28. I#]. 8-48. SlflWCllio Wactnw. Jngl«llo^»kA 5 ii. 15. tel. J5-23. SleaklewktdwBA Митіа. РоіійЛтпа i li). ■>. Sipowicz Slanjęłew. $w. J-kOb* Ki. ni- 17. Słonimski Łoo”. Portowe 5 яі- 14. Sl»ll(5 Enianyel Рохг.кйхкд 3, lei-6-22. Sopoćko JAzcf. Mickiewicza S m. 5. •«!. 6-53. 5xc-Jflwlcz Tłenfamio. Zuwalon 24 m. 4. Stecklewlcz Feliks. Piekiełko S rt). 9. Strurafttn Merjan. Міск[«ѵ/к2Я 21, tt-3. tel. 13-BS. SfoczriSzkf – l.cMfiisIrl Mielieł Izrael, Perłowa 2Я Sukleoolckl Wiki Or. Portowy ’-nllł 5. lei. 18-92, 8widu Witold, Portowy. 26. m 3- Icl. 8-47. Stabelako Eu-genja. Mickiewicz* 43 ra. 4. S?elkowsM Kazimierz. Mic-llcwlczn 44 m. 6. 5гІ0хЪтй Leon. Niemiecka 28 m. 2, SzpjkowIH Mieczysław. Ofiarna 4 ra. 4. Szlukowike Helene. Mickiewicz* 62 ra. 7. SzrEidt/ J-royfaw, Sierakowski ego 21 m. 1. Sxvrwljuft Sawcljusz. Zswalna 17. Szurkowski Поіеиіиі.,. Pyi-tka 17. tef. 5-21. Tejtel Józef. Portowa 3. TArczfilikl R oman, MonlwiliiHTika 11. Cct. 4-17. 391 ТЧэгсІсі Zbigniew. Kasztanowa 3 m. Ю, lei. 4-65, Uóle cbowski Józek Sadowa 5. m. 4. W<afiw«ki Sla”ia?%w. .\ienv.ccka 3, m. 4. tel. 10-83, WiieickJ Jan. Otieroa 4. Wisznieweki Włodzimierz, Mickiewicza W га. A.
JB-1S, Wilnyllc Tadeusz, Mickiewicza 441, WjrjfodtklMimo, Gdańska 1, Wullia Zaimao, Trocka 9. Zabialfótl Antoni. M. Pohulanka 16. Zagurtki Ignacy, Mickiewicza Jł ш. 6, tel. 12-12, Zajączkowski Izaak, Gimnazjalna o, ZftJ-kowski Józek Mustuwa 3-a m. -1, Z&ks EJjacz, Otiurna 2 co. 9, tel. 3-39. Zatkind Eoietniujz. Sadowa 12, ićeezłowt-Sukieaairke Нзііоа. zaut. forlow? S^teL 13-93. Zaw&dl-ka Wiktoria, Sierakowskiego 3, Zilberbacb Borys, Wielka 56 ca. J?, ZcoitrowJcz Józek Góra Bouffatówa 19, m. Źuk Hirrz, W. PohuUoka 36. m. 2.
BKASŁAW — Beczy głowie* Leoo, Redrr Abdou Wik-
lur.
OOKSZYCE — OdlanJckl – Роемы Lun. DRUJA — Miwafcw Michał. DZISNA – GóJłWSld Teodor. EJSdiSZKl. jm>w, lidzki — MołACówlce Włodzimierz. Ml- Wi ejska, $xcięM>w{« Wo-cjecb.
GLEBOKIE — Frucbt Alekioader, Piekarski Grzegorz. Po К Zygiouol.
(WJjb — KuprJauowice Wiktor.
JURAClSZKl, — pow. Wutoi piski . . Achmatowlcz Aleksaoder.
KRYWICZE — Augustynowicz Eugeniusz.
LASÓW ARO W — Abkuwiczsowa Ksienja.
LIDA — Baraćski-Lowicz Eugenjusz. J’lUiuWuejJo 9 Cydarowicz Benjamin. Suwalska 67. Hajkowlcj Ale.-csao-d«r. Zamkowa 3, Kami od а ki Izrael. Suwalska 7, Kcrzacr Izydor. Suwalska dń, Ogu«CWl«X Michał Suwalska 51. Skinder Czesław, Piłsudskiego 11, Wagner Jakób, Suwalska 66, Wismoal kranciazek, (.egjonowa 6-LJPNISZKl – * JaooaaoH Henryk, гии|. Zakrzewszczy-
ZOOl
^MOLODECZNO _ Urboitki Alfred, Wyraer WJady-
OSZMIANA – DoTawjkl Wił old, Piłsudskiego 23. Ko. czan iMarjan. Piłsudskiego 3$.
ORAW _ Solina Ml«Cc»hw.
395
SMORGONIE — Кври$л1Л$1й Konstanty, Kotowicz Aleksy.
iWlECIANY — Soli Tołij». Wolkowskt Witold. SZBićUCZYŃ Lidz!sj — Cholewa .Inn. Maraczewski Wilold. maj. AndjuezOwce. WASILIS2KI — Ankuskl ALrtw■■(!«. WIDZĘ. pow. Wułożyótki — TynolHski Atanazy. WILEJKA Pow. — BJalobtOCke Jocba, Balicki Szymon, Orłowskiego I. Steckie wież Jakób. V/ULOlVN — Kjrslfeaow Paweł, Sidortki Yt’lodzi- mierz. ?. sad okręcony w crodnie. GRODNO — Abramcki Leon. Napoleońska 18. Carowski Leon, Jtenł. Zielony 13, Oaaitowicz Olgierd, Ljołlska 5. l«l. First csibcrg Wincenty. Piaskowa 1. te). 16, CWańokl Izaak. Kololaóske 7, lei. 5-13. Horbaczewski 2ydmuiłt. Poozlriwa 1. lei. 3-95, Jeinoan Czesław. Orzeszkowej 2Л, tel. IW. Kaltcbe Mikołaj, 'Jt’rObU-vakiejJo 9. Krzyiaaowckl Alaksandei. Witoldów 33. Litwinow Jerzy. Orzeszkowej 33, ni. JIY Lobman li о Га). NapoleopakA 9. 1«3. 74. .Makal .lan, Piajkow* ifl, Ntubaucy 02, ас z. lłorodnlceiijVi li. Paszkiewicz Mich ft 1 ikoniyrtkii i?-Rataj Jan, l)zie)i>a 10. Ruthea Jzydij/. DoOiiuikniUka >. Kieniewicz WUdyabw. Wiloldow 27. SOHWWSłtl SU-fftu. Ja£il1oiii.ka Z■, m. 1. Syjjal Пег Jaz. Orzeszkowej 4. Ul- 30k, Sraiatowicz A ni on i. pi, Rntpre£u 4, Sztalnwa Strusi и w. I InrodniczaOska 7. Terlikowski Konał anty, Witoldowie 31. tel. 3-55. Zaboklicki Antoni. Bośniacka Zi, l«l. 4j, Za dej A bram. Uoov/eru 1. Ul- 47-
AUGUSTÓW’ — Koral J«c*y Daniel. Kużmicz Dymitr.
DRUSKfKNIKT — MeaJcleiUta Wikłaj, Jasna 5.
KRYNKI, pow. Grodzieński — OellloifeB Aleksander
POROZOW. POW, Wołkowyski — Waszkowiak Kon-
olanty.
SKJDEL — Cwiet Mikołaj.
SŁONIM — Fuks Benjamin, dębski Zygmunt, ul- 3-йм Mhjh ]|>, Lnieuwski Tadeusz. Olszewski Adolf, SUdencKe 1, Wftżejenski Michał. Weiss Stir.Ul. Mickiewicza 16.
3K6
SUWAŁKI •- Erdrejoh Salomon. KogcJuszk: 7<i. КйСІ-marek ХіеГап, Kościuszki 34. Radzdekieedci Anloui. Kościuszki 9.
V/ULKOWYSK — Czechowicz Bory:, Kościuszki 99. Gnlmoolowicz Ludwik. Zamkowa Б. Jackowski Tadeuax. Zamkowa 3. Łsczyński Włodzimierz, Wileńska 3. SAD OKRĘGOWY W PIŃSKU.
P1NSK — Badian Feliks. Bomioikaiska 31 Bug Aleksander, Piłsudskiego 1, tel. 1-14. Dymicz Wtc-dziraiczz,
Ł1. 3 Maja 75, en. 39, FurdwiCz Jan, AJareebtowsUa bd, aliooirski Micka J. Ojińskieila 7, Gniewski Aodrzej, Dominikańska 46 га. 37. tel. 1-45. Iwbbow Lu£cojusz. Hon-czarska 34, 1 cJ. 1-55, Jdoiszewaki Mikołaj, Błotnia 33. tel. 56. Jeleukiewicz Bernard, Bernardyńska 12. tel. 1-1S, Xrylkzewski Grzegorz, Bernardyńska 36. Kryiycki Paweł. Karolińska 17. X’apa-Alaaaaopelo Scrgjusz. Zawal-na 67, tel. 93. Posa Hirsz, Dominikańska 34. Pijulcwski Piotr, Lacbiszrńska 76, Rakowiecki Jao. Kościuszki 55. Reiter Lcoo, Zawalna 52. Śmigielski Włodzimierz. Piotrowska 31, Sobolew Aleksander, Lisiowskiego Ul. tel. 1ИБ. Zieliński Staoislaw, Kościuszki 26.
Kt ftHZA KARTUSKA — CbwostoKskr M:koll-J1RZIC6Ć ft/fl. — Adaickt Ber. Вглскі łfluł. d. B«lad Abram. Kioto?!oek. 37, Głowiński Norbrftao, pl. Pitcud-slciejjo 10. Gordon Jon, .Sorfow l. IdzEk Słaniało w. ul. ‘bolo?look* 9. Krelcli&tcf» Jńitof. Białoslou/a 13, Kry-■ iclti Bayl,. Pluć RU>*Ow, 16, Krynicki Włodzimierz. Mackiewicz 2′- M«urklwjc3 Wilbelra. Biabetocka 13. NalBsicwicz Jnn. Kuśińusski 26. Ołpłatewskl Stanislav, t’jl?ii. DROHICZYN — GllrfUr Abraco. Kościuszki 44. JANÓW kolo PIŃSKA — Mikitcruk 1’awcł. UANCEWTCZE — Tołkuczew Paweł. KOBRYN — Bobiński Tadeusz, Klasztorna 21. Pawłowic! Konslanly. Traugutta 31, Rostowski .Stefan Krze- 393 1 о ”? j,N £ г < ■ й rŁfa.# < Cb^’ ^O.I.-D > з -f §m 5 N w S v.-< 2 e. Łl X w .•> (гч r ‘i м Г» .ń -. r~i — si,—
5 S jf £o
M p- L. ” I S’- “2.SŁJ 3 ? ” S «5 g
» sle y?ns ^.-5^ ? 5 3 ^5
.iLp.?2 S’5.”»* -•’f в
i,5 3 łu’ н«* _- Ł
h
Г.Й
ff г f «■« – *5-«-^Г »2
I? МП£
г I.£o i *a.s-Se-£
P0* ” =:??■•
i§g!i?teszet’
E- ar УІ i-B ”<““ , -•r s
5 » 7 ft
? » Г? S pS-?
gB-fc „
^ 5- P jr !
d;^;ł! B^S* P8&!
o
a
2 1
£. t £•
СГ и K –
rr
c
CL1
JT
n
ГА
D
O
К
n
К
*
&
«•
4 Al ° e ?-Й UJ S o .“ 4 P ІГр “г ІГГ o t u rO ь
*
<
6-
s
s
N
p.
л
r SPIS IMIENNY OBROŃCÓW SĄDOWYCH R. F.
w okręgach Sjd&V Apel. W f-ublint, Wnrwjwic 3 Wilnie. ZARZĄD GŁÓWNY Zk«U9U Obro(ic<5v Sadowych WftHMWd, ■!. Chmieluj Nr. 20, t«J. 6Бв93.
P i c i e u Letki Wincooly, Warszaw»., Ckońejan 20-L W i с « p г » i г з: LJplńfckl An’.oui, Łudź IL Wlceprezye: ZwolMikl JOneL Wsnmni, Cbmiolna 62, lei- 2-77-<5.
Skarbnik; Bobliakl Kazimierę. Warazawa. Mar-ezalkcnvrka 66, lei. $-36-90.
Sekrolifll КІОЛОкЛІ Jan. WaT»zaw«, Peznasj-
eka IT.
Członkowi* Z«xted«: Afewakl Slanislav/.
Gr6iVi Twai6J4K»k( Btkshw. Wlotlawek, Spicb!.na 28. Wkher Мягкие. Werutwa, Zlo!a 36, lei. 2-51-W.
Komiiji Hewizyjou.
KardojJ, Jan. Lddi. Zameubola 39, Keaopińaki Ao-ІиіЗ, Kolnu
I. OKRĄG SĄDOWY — BIAŁYSTOK.
BIAŁOWIEŻA – Keryłowica Kanstaniy.
BIAŁYSTOK – lśa Ludwik, Wajuberf Samuel. BIELSK PODLASKI -• Łukaszuk Daoicl. Muzykant Szajn. Wilkiewiczs Mieczyitnw. Mickiewicza 16. Wait* ko weki Anlooi.
r/t
CIF.CfTANnU’fF.C _ Tatown 4Vky. KNYSZYN’ — Капс&н-Есх Alekuod’. Rutkowski Julian.
SJKMIATYCZK — Pietrzykowski Edward,
SOKHIKA — Baaicwaki Jan. Frydbcrj; Tz«aU. Pic-Irexr Dominik.OKRĄG SĄDOWY – GRODNO.
AtlGuS TOW Jdoarcia Edmund.
DEKEC2YN – Cwjlinj Abram. Giovracki Stanisław-DRUSKlb’NlKI Cooyrc Slcfao. RymubbJ AlcUModel.
GRODNO — Burtaovoki Anloni. Orrcsxkov/ej -37, Doroszewski Andrzej. Lislc-wskiejlo 2. KolldAl Jan. Wileńska -2, Koazulowski Micka). Północna 6. Pawlc-włcr SleJao, Rydza – rat fix; o (1, RtluLanJ G u siew B«o-Jcowa 2’j. Waller EuRenjusx. Domiaikańaka 3(1. KRYNKI – Mlcbalowfiki Marom POROZOW — Jackowska Mana. SUmieUwfcz JO zci. SKIDEL — Kurowski Slunivtaw, SŁONIM — IckuVflcz Herc.! Slornol Bronisław. Sie-ijldewlci Bididv- WctcdkowJcz f&iacr. Sienkiewicz 2.4 SOWA).KI — I>biHIw1ce Leon. Kadłnbuwehi Zygmunt. f!r«ytMw. Szojidl Juliusz. ŚWlSł.OC _ Kimleiskl Edward. StncilOKskl Antoni, Żabiński Jan.
WOI.XOWYSX — Efro* ТхгллІ.
7КІЛѴЛ _ Jakowkki Witold. OKRAC SĄDOWY – KALISZ.
PJ.ASZXf — KordwaBOWiki Hcrtram.
KAJ.IS/. – Paszłcowski НаЫ Eugeniusz.
KfRCZKW ■ Dziroiakowski Antoni. MicHeJsk* T“-
detusz.
KOf.O Drieniakowski Jozef. Foja»ińi Mftrwli. Jakubowski Piotr. .Rnlknwslo V>«ocisxek. KOVJV — Lewandowski MiycxysJavc. Wiii«llł Wincenty.
SliiHADZ – Cbwaliiski Bronisław. HaalU Józef.
Mi rot u bo w Jcr/.y. Wygaoowikl Edmund
•10П

SŁUPCA — Jaworslri Ignacy.
TUREK — Cielecki Mirnn. Gaszyński Staniilaw, Sku-pic* Anion I.
W[l\UfK! — Niekraiz Karol. Przedpełski Wiesław Klld?V i 16.
Wlf-RlJS/.ftW Jakubowski Mieczysław, Grabowski fa&:m.
ZDlJJłSK.A «’OLA — Hajdjyrh Stanisław. OKRAC SADOVY — KIELCE.
BODZENTYN — Nawrocki Aleksander. Koprowski Ljdwik.
BUSKO — DijbrinreŁl Władysław, Galdzió&kl Kazimierz.
CHĘCINY — KriMiowekJ Aotooć.
JĘDRZEJÓW — Gtiybowekl Władysław Nowacki
Józef.
KAZIMIERZA WIELKA – Roxborskl MiecaysW
KIELCE — Borkowski Апіині. Х«Ы Alfred. Mor)-иібікі КиУіпіілгг..
MflsCHOW — К г. rc tak .Jrt7f, K0W«1d4 JózeJ. Crzesikowekł Karol RaCZTft-iki Abraham. LUBARTÓW — Gorzecbowaki Micbat, Majewski Wiesław. LUBLIN — Bako Edward. Rudziński Wacław, Ssalakn Aleksander. Wesołowski Jan. 2ń 401 ОРОГ.Е — Mazurek Stefaa. Zawadzki Wladyłlaw. PARCZJiW — Androwicz Marian. Kącika l.iikutz. PUŁAWY — Meczyśiki Kazimierz, Slw«ckJ Teon. Wię-clorck Wawrzyniec. TORORIN — Bńretc Piotr, Piaarezny Jaji. WŁODAWA Koiidrki Kaiimiw. Ро1пЫ4акІ Pukach у. OK RAC SADOVY – ŁOMŻA
GRAJEWO – nielewtc* Pawaf.
KOLNO — Goldberg Rsmiitl.
ŁOMŻA — Kcrdasscwikl Jttraf. KuIJob Grzegorz. Potrńskl BolaHaw.
MAKÓW MAŻ. — Ujjbrowda Praneiazck. MYSZYNIEC — GqxxowkVC С*1іЪя. OSTROŁĘKA — Modcicki Pint. Jjn, Rycbfrr Józef. OSTRÓW — Tymiński Jan. RÓŻAN — Kobry Kazimiera.
SOKOŁY — iMcaikowskl Wilnld. Rzońca Stanisław, STAWISKI — Ntlcoioi Maiarycy.
S7.CZUCZYŃ — OkicHiki Kazimiera.
WYSOKfK MAZ. — Janczyk StanUfaw, Ósloja-Mit-kie wieź Weiewnlnd.
ZAMJiROW — Majewski Kronciwck. OKRĄG SADOWY _ t.fim.
BRZEZINY — OiJldfckJ WladycUw,
KONSTANTYNÓW — Ffcymat Mk«. ŁASK — Zaidrowskl Jery.
ŁĘCZYCA — Dudiińekl Whlerjan. ZawadiU Julfan. ŁODZ — Abramowicz Maurycy, Pif CM dekiel 72, Cedr owaki Wladvgfiiw, Andrscia 3. DzlculakowaU Leonard. Narutowicza 7, DzKgMcvrtfci Wnclaw, Craentarna
10- a. Lasocki Piotr, Nyrul owici” 39. IJpIóski Aołoni,
11- go T.intapado 19. Mlętk1cvrJc« Antoai. Zie’ona 25. Wawrzyński Kr,ri»1«r,1y. Piotrowska 373. Wcinają weki Wacław. Zachodni* W>, Zieliński AolotiJ, Mieleżorskiego Nr. 12.
OZORKÓW — С1абЬ»1|-С1Ыв11»ак1 Leon. Seboriki branitł>V- ■llł? pak Janice -— Crubrowau Ai«k«ndar. КіЛокіЫ Ludwik.
TUSZYN • Pini Micka],
WIDAWA – Dymkowakl Kari*l.
ZCtERZ — DeattOKtkl ЕСаіОІ. Kcrdauc .Tan.
И. OKRĄG SADOWV — ł.UCK.
BE RE, STECZKO — Махіліѵяісі Wladvctaw.
HOROCHÓW — Htorfskl Wclarjon.
КАМІЕЛ – KOSZVMSK1 — Grabowski Bolesław, Li-р5Ч»к1 Slankkw. ФавІІ|сн’ Włodzimierz.
KOf.KI — Krapntkia Кплгіміу.
К OWE). — Groctyk Władysław, de Gcorgcl Artur, MDlcr Wilhelm. Sidorow Konstanty,
ГДЛЮМ1. — Kozlnwda Stanisław, Міаіоттіскі Piotr.
ŁOKACZE — Przeslrzdski Edmund. Zaleski Jakob
ŁlJCK Lewandowski Antoni WJadystaw.
RAVNO – л Dcszcrt V/iJhcJm.
ROZY.SzCZE — Deotacbw Kazimierz, Hfcadehman Jńzef. OKRĄG SADOWY — NOWOGRÓDEK.
BARANOV/]CZE — Bojallc Lejzor, Goczj&ski WJa-Oyciaw.
H0R0DYS2CZE — Greaoiakow Włodzimierz, Milkac-wlCz Eugeniusz, Kunicki Władysław.
KŁECK — Hocbacewicz Konstanty.
LA CHOW] CZK — Gołowcrpiikl Aleksander, Wojtc-(too Piotr.
MIK — Krawczeako Michał. Majewtkl folgan
NJKSWIEZ — Andrafaw АчііеІ. Pluciński Bohdan. Sylwanowica Кйгкиіаг, WMitawakl Aleksander, ZJao-kn МкЫ. NOWOGRÓDEK — Blriukotelcz Jan, СиЫегшвй Jak^b Hu. ko Józal, Sewlc» Jan. Wnsilawiez Fraociszek. STOLPCE — ArclBXawskl Pawei, Bordziłowski Witold. SproKfcr Moliera. ZDZlIjCIO). — К u kara Micka), Lewiński Eugeniusz. 4&Э ]|>. OKRĄG ЯД CK) WY — PIRSK. REREZA KARTUSKA — L«tl<wlc* Jn. McklcaboriJ Wilold. f$R2£ść a-B. — Bodu«r Fryderyk. Pcrzyóski Jerzy, Szpzrliog Bolesław. DAW1DGR0DEK — Jowplow Ein3eiiliiz.
DOMA.C2EWO — GwifLtdLfińłŁJ Sló”I$lw. Moroz Кипсту, DROHICZYN POL. – Cbadalfwakl M.rczooek Jerzy. Li(wii’;vr AUk«odl.w. Up. aicki Scant»!-, TuJoj Waalljaw Wlixteiniler.
KOBRY?? – KozmJtki Bol»W. KOSOW-POL. – Zaboxakl Kazimir.
LA H (CZYN – Jib схи к Józef
LUNIN (EC – D«B(iv,kj Mikołaj, Gryszkiewicz Mikn-lai. MecUfiwoki Wacław, РиЗсЬимііо Aleksander. Zb-it bit Slanittavr
MALORYTA Majkowski Mieczysław, Michalski .Adam Witold. Szostak о wiki .Antoni.
PIŃSK – – Drożylowslb Włodzimierz. Dubiczydski Jan, Kozaki* Mikołaj. Lapkowsta Staoisław. Makarewicz SzyrooBi Markiewicz Józef, PiolrowsKj Pio)r, Płazak Jinjubr, Szostak ZtLzuław, Wysickirziki Michał.
MOROCZNO — Nikooiuk Eofemiosz, Tomaszewski Walc о an
l’OHOS) 2AHOKUDZKJ … Sam o chow ice JUób- PRU2ANA — Jeaovrlci. Owat«i. Kulltwxki Aotoni, Słjjlarnat MUtzytlij«v STOLIN — Satatecki Jao Kazimierz. Tykxyo Naum. Zoaidski Józef. TEL EC (LAN Y Hoibacewicz Mikołaj, lilwimki MieM. WYSOKIE LIT. — Petraszkiewicz Stefan. Kordon Józef ЛІМ U. OKRĄG SĄDOWY – PIOTRKÓW, ftEł.CIłANÓW — le£ucki Eugeniusz. CZĘSTOCHOWA Naocy Jdzci. Waszyngtona 13. PF.AW.VO Piramidow Mikołaj.
PIOTRKÓW – ■ Byczkoumlć Antoni. Słowackiego tfl. EgiersJb Micbat, Legionów 3. Kopiński Bolesław. Narutowicza 22. Staroriolcc Ksawery. К JisJca 3D.
RADOMSKO – PoJaaerrski Witold. Strzałkowska 1. RAWA MAZ. — Hopierd Edward.
TOMASZÓW MAZ. — Aug4pawb Jerzy. Kramarska 5. OKRĄG SADOWY – PŁOCK.
CHORZELE —Jtykowski Heliodor. Olszewski Adaco CIECHANÓW Bcrłaad Aleksander. Milewski Stani-йГйѴ.
GĄBIN – ■ Pietrzak Franciszek.
{łUSJYNJN •• Przybylska Franciszek.
KUCZBORK — Brzozowski Henryk, Dobrzyński Józef-MŁAWA Markuszowski Bolcsiaw.
PRZASNYSZ — Burcbacki Kazimierz, Rykowaki Heljo-dor.
PŁOCK — Skorupski Władysław.
PŁOCK Ossowski Piotr.
PŁOKSK Skorupski Władysław.
RYPIN — Gratkowski Ignacy, Gataitiski Roman, Kucst-kuwoki Bolesław.
SIEftPlEC Kołakowski Jan, Lasocki Franciszek. WYSZOGRÓD — Pyszkotrski Kazimierz. OKRĄG SADOWY к ADOM.
(ŁZA — Wialockowski Władysław.
IWANISKA – Glibuwski Wacław.
KAMIENNA |SKARŹYSKO> Er^etowski Wawrzyniec.
KOŃSKIE — Szyaosńaki Henryk.
KOZIENICE — wejteóoki Marian.
LIPSKO — Gojzelski Antoni.
OPATÓW – Kulak Stanisław.
OPOCZNO — Augustynowicz Alojzy.
405
OSTROWIEC — Sponicr Józef.
OŻARÓW — Skoctewcki Leonard, TemasacwabJ |[!рл-
lii.
PRZEDBÓRZ — Bielecki Stanisław.
RATIO M — Bici jeżewski Antoni. Szlijrker Natarł. Mn-tjńcka i.
SA\TM)Mlt£RZ — Coldwioser Izaak, Cielecki Bohdan. STASZÓW — Horowitz Władysław.
V’1b’K26MK ■ • Szydłowski Adam. SciLmłwttłil Stef ал.
H. OKRĄG SADOWY – RÓWNE.
BKREZ.\’fł — Chołlcowiid Stefas. ŁobaczOWlki Mikołaj. (>/\Г?К[>ѴГССЛ ■ • Maciejewski Teodor, Sitpól Hilary. [HJHNO . . Majewiłd Aleksander.
KORZEC —< łlakelszfejo Motet, Krynicki Bazyli, Pióro Jan. KOSTOt’UL . • Daiczaoajsler Borys. Więckowski Henryk. KRZEMffiNiŁC— Bury Michał. Hanzyóckl Stefro. MTZOęZ — Knrczyinki Seweryn, kalosz ilftrys. MŁYNÓW — Rabsztybsld Konatanly, Tunltt Konstanty. Zietidskf Wacław. fłSTRÓłł— Cykmaa Bory, Gorleckl Mikołaj, Tojujlo Itaak. KADZI Wlf.ł.óW — Skolimowski Кагоі. Górski Aleksander. KÓW.\’fc — Aolelewokl Wlncenly. 3 М»Г» 2?6. Boboło-wlcz .laropołk, O-jbieuaka 12, Odarczeako Wiktor, Da-buckiemu 16. Olejnik Gabryel. .Senatorska 4. Peocztako Sergiusz. Słowackiego S. Sacbaowykl Aleksander, Dubieckiego 3. SAKNY — Maryniuk Jan, Olęwiiifci Мег.’йп, STliPAŃ — Szeleofawsfcl ,4rj«n. Gn Anionu WfSXtOWlEC – Kaplic Leooid. Kruiylko Rewel-WLDDZIMIER2EC – Małasz Andrzej. BUlctsycki Atk^djoez. WYSZOGRODEK — Awccrs Chaim. Holabcckl Sin III-sław, Pialoicki Aleke ndcr, Jacob Marjao. ZDOŁtJUNOW — UrioiD Juda. «■ JS. OKRĄG SADOWY — SfEDLCE. ADAMÓW — Godlewski Romuald, Polak Jan. GARWOLIN — CTudaJcwski Stanmtaw. JANÓW PODf-ASKI — i&qczydski Stanisław, Zaaicwicz AlobaaoJer. ŁOSICF. — Sław(6nk( Stanislav. WTĘDZYH/rę k/ł.CK. — Jakubowicz Tens и. fior«a-b3nm Nnlyt. LL’KOW — Gndlcwakl Romuald, kaczyAski Stanisław, Ryazknwaki Rronlataw. PfS/CZAS — Czarnecki Zygmunt. Wielgosz Jao. RADZYŃ – Kaczka Antoni. STRDLCK — Dflzwiki Stanisław. Korzeniewski Bronisław. Sienkicrwicza 9. SOKOŁÓW – – Zarbooxcz Marian. SOBOLEW • – Juaooza-Gzowski Alckaaodcr, Kory-bot-DaszVlowioz Antoni. STOCZEK WĘGR. – – Bazyłcznk Edward. WĘGRÓW – ■ Kraiawski Stanisław, Tcbdrzrwafcl Władysław. Wiacrk Stanisław. ŻELECHÓW — Junoazo-Gznwsłtł Aleksander. Koryfcnt-Daszkiewicz Antoni. 16 OKRĄG SADOWY .. SOSNOWIEC. CZELADŹ — Płsikowsfel Wadsw. OABROWA GÓRNICZA – КИіаав Leon, Mlcbtdow-ЛГ Kesimleri. KOZIEGŁOWY — HcUluwefcl Piotr. PILICA — Gr«>««. GRODZISK – Czapski WrocUUw. FHo»OWebł Wacław JABŁONNA • Pidzek >r»ficl«k. 407 ł.f>W’CZ Frejsmjvr Oskar. Kłmidskl Stefan. Uia-rowicz Топаз sz.
MINSK МЛ2. — Ekirl Władysław. Olechu wski К1шг 'в f\n)r*rrłd Czesław.
NASlKLSK PorzyCki Aleksander. Romanowski Jan. NOW У DWÓR – • Kwieciński Jozef, Tuszyński Karol OTWOCK _ Jabłoński AdoU.
PIASECZNO Ducfaidski Marian, Zdredowslu – Ar-cykirwi&z Wacław.
PlH.TIfSK • Kownacki Stanisław.
KAD/.YMfN’ — Jabłoński Władysław.
SKlKK.NfEWlCE • Xrzewski Aleksander. SOCHACZEW — Górka Jan. Ossowska Bronisław. Wor-man Jakób.
V/AKSZAU’A _ Bebr An inni. Cli Indus, 2П. Ul. 265-M. Bobiński Kazimierz. MarazntkawsikA f,6. !«!. ft-36-<10, Gri. licz <• Grizitna Seweryn, Kapucyńska IS. tel. 6М-Й2. Klossowska Edward, Zielna 11. tel. óSi-dR. Klossowdri Jan. Kopernika 23 m. JJ. Laski Wincenty. Chmielna 24. te!. 656-95. Rotenbcrg Józef. Nowolipki №. tel. 256-01, Stankiewicz Komoald. Chlndnr, ЗЛ. lei. 250-811. Wicher Markus. 2leta 36. tel. 23t-9t. Zalewski Edward Antoni. Mochnackiego 1. Zwobński Józef. Chmielna 62, t«’..
277-65.
WYSZKÓW я/В. Klcsiec Lucjan.
ŻYRARDÓW • Górski Czesław. ІЖКДСг SĄDOWY — WILNO.
BRASI.AW Gieliszewski Szymon, Romera* – Romanowski J* rem cat.
DOKSZYCE — łCccnoatowsId llnuiry OKU JA Zubrzycki l’io«.
DUNJt.OWlCZr: – Trocki Aron.
DZlSNA Rusiecki K-Snikrz.
E.ISZYSZK) – GntowUckl MiuM- Wajn Mujłeu. GŁtjHOKIt* Hnrdyńekl Tadeusz.
KOI.SZANY – ncllóeltl Tadeiiu:. tL.IA • Kłosowski Si uni! w.
IWlENlEC — AchretM * Acliramowlci Anton;..«■»
90S
IW JE w Bender Abeam. Metccki Wtadfslaw. MJebd-lawicz Wojciech.
KR7.YWJĆZE – Kozlowtkl E4wrd. KRASNE a.’U. — Boc-Kriyża(u>v«ki Wbdystaw. LlDA — ba”:. Міякоп KroniKaw, Rft-dnrmd Franci rze’x. Rynkbwlc Kamil.
LU2KC – • Urbanowicz An I uni.
l.Y.VJ LTV – Obil Jan.
MOLODECZN’O — WriibJrmiki Micha 1.
Ol’SA — Czernioluerrlcz Alexander.
ORAN У — Serzpidrki Piotr.
OSZ MIANA — Goicbo Jo»#. Орапокіс Roltibw, Sieaakkl Samuel.
POSTAWY — PokrŁt-wJćoki Edward-
RAKOW — KowarnkJ Abram.
SMORCOXIE — PerkcvrsU Wnl»rj»i.
SZCZUCZYN — Sienkiewicz Józef.
ftWTKCIANV — Dobowiki Riefti. Kcisel Israel.
TUX MONT — MaracewiCx Arkadjnsx.
ФІІ.ШЛ -■ Kotko Kazimierz.
WlLNO — Bacewicz Jdzci, Bartoszewicz .Stefan. Mi* chajlowicz Izaak. Hubunztcio Abram. Wile&cki .Szymon.
WOLOŻYN — LapWoj. Tumlri StanUUw.
WOHŃIAŃY — WIliAckl Kazimierz.OKRĄG SADOWY – WŁOCŁAWEK.
BRZEiC KOJ – Chwilo wic ł Sianiibw. Mkbalaka Edward.
CHOOECZ ■ Maj Kazimierz,
KUTNO — Akfabawski Jan, Kempiński Antoni, Spy-cbalcki Leon.
NIESZAWA — Kumiartki WtatMim*
RADZIEJÓW — Czaplcwjfci A.iluni. Kułakowski Tomasz. Pawlicki 5lTii$bw. WŁOCŁAWEK – AklaWwoki Władysław, Caiiorow-elci Witold. Siluukumiki Bolesław, Tomnwcwtki Bolesław
ŻYCHLIN – Snoaskl Antoni.
409
OKliAG S^nOWy — ZAMOŚĆ.
RTJ.GQRAJ ■•« Zarryclci Bolesław.
Hrubieszów -• Worcbaiowstci KesryL. SZC2EBR2ES2VN — Óifrowslci (gnac7, Siorya Cyryl-TARNOGRÓD — Влгсіскі Jćref. OlcdsVk Tad&uu. TOMAS26W LUB. – Sawicki Scwervo.
TYSZOWCE – Wróblew! Karol. ZAMOŚĆ — Łopalyisłd Jan. Міісіібіісі Slaniglgw. aa 7Г7Г ~ О и “■”с uf 5 м U- ■Я z, 5Г 2 л
о — у а а “ —
-■ – С ~А г-1 1.2.йЬа.іа 1 1 л’ П “А’ ГК Р D
■ч „ч* р ч м n J1
U*=. С Ч о
УГО п >-0
■ S-4 2 р.п г г-о„„ .i ’ rł и • Г£^” Л я г^С “
„_.. „ „ – I < °8″-Й£5-“-х 5L Л О.’— йЛл °й р – JS. OPLATA * NAJWYŻSZYM TRYBUNALE ADMINISTRACYJNYM. Art. W. Opfaly. wymierzone przy wydaniu wyroków, a nic niszczu«« w cięgli dni czternastu od dnia dtiry-czenia decyzji. 0с>Ч£й 4 w drodze роаісроѵ/аэіа przy nautone^o w Adraioislraci:. Aflr 95, (I) W razia uwzwględnieoia skargi w całości lub w c»«ćci. albo w razie uroorzcola postępowania z powodu garnięcia przez władzę administracyjna za-вк’л’Ьз»agn orzeczenia lub 2arzadzcnia Trybunał zarządzi zwt-ol wniesionej opłaty. (2) W razie oddalenia skargi. Trybuna! może. majac n;i względzie okoliczności sprawy’, zarządzić zwrot części opld7. jednak nie wiccei niż połowę. Arl. 9л. V/ rń zi c pozostawienie skarbi hc? rozpoznania z pawadu innycb przyczyn, aniżeli z powodu nidlo-Zeaio opłaty, nraz w razie umorzenia postępowania z po-w.vdu cofnięcia skarbi przed otrzynaaniem zawiadomienia n wymoczeniu rozprawy lub przed rozstrzygnięciem sprawy na posiedzeniu nieiawnem. ‘1’ryhitnoł zarządzi rwrol połowy opłaty Art. 97. (1) Podania. wnoszone do Trybunału, y. wyięt kiem skargi, odpowiedzi na skargę i uzupełńtycb pism w ternu nie przepisanym, nrsz р!мв. kłńre slrolta. wnosi na skutek rozstrzygnięć Trybunału tub które dotyczą cofnięcia skargi, wreszcie nisnr w t.pr^wio przyznania prawa ubogich, podlegają opłacie w wysokości 5 zł. od pierwszego egzemplarza podania i opłacie 50 gc. od każdego dalszego załącznika, jo ko łez od dfsz«jSo egzemplarza lub odpisu podania wroz z iriam zloiunycli.
13J Nieopłacone należycie padania pozostawia sic bez rozpoznasia
Art. 98. (t) /a wydawane przez TryLuoał zaświad-
czenia pobiera się opłatę w wysokośrń J y. ber względu na iloić arkuszy.
(Л Za wypisy, odpiay i wycinki oraz inne dcśrjmcnly. Wydawane na piydalawie akl proinwuw yck. a przez Trybuna! sęiorzrydzano i poświadczone, pobiera się opłatę w wysokości 2 1. za każdo stronę pełna lub zaczęty wydanego dokymenln. (3J Ni« pobiera się opłaty za pisnea. które doręczane «4 >• »rafdu.
••Jl 2
Art. 49. Od opłot wolne ч władze i urzędy part ptwovI umerzqdowe отаг osoby, którym Ttybucat рГІѴІЛй t fli-ftWO иЪл£ісЬ.
Art. 100. Opłaty uiszcza lit znaczkami atesoplowenu. Prezes. К Ady .Ministrów znoić zarządzić w porozumieniu z Ministrem Skarbu uiszczanie tfolówka Opla. przewidzianych w nioicjszcin rozj> urządzeniu. ial> równiej pobieranie dodatku do tyck opłat w wysokolcś 10 %. ROZPORZĄDZANIE PREZESA RAUT MINISTRÓW z d«ta 34 ЗіМорйіІА l932 t. Wyditłe. w pOrótuimUelu г Mlnl’/bl Skezh w «prawie ópldl W posupowaetu KtMd Najwęższym Trybunałem AdtnialUracyJoyas.
(Dz. U. R. P. Nr. 100 por. 343>.
Nb podstawie ert. 10U i J23 rozporuidzefda PtMytUnU Rzeozypj sypkiej z dnia 2? v”żdzierrtike 19.32 г o Naj-ѵ.уіеіусо Trybunale AdiniuitdrncylnyPi (Dc. U. П. P. Nr. '4, póz. 80ó1 zarzadzu tie co cmslepuj:
5 1. Artykuły, wmlivniOiie w rtiuiejsMui rozpOłZĄd/e-niu bez bliższemu 0»ів4І40ін- oxitaCfcaki póStflftcwifenja rozporządzenie PtezydenU RzeCz ypó»po)ilei z dn>a 27 pftidziertiika 1932 z. u Nniwyrzym Trvbuoale AdiOini-«VttCyjliynl (Dz. 11. R. P. Hr. 94. puz. Ѳ0ОІ 5 2. Do opluł, vrtewidxiimvok vr arl. 92, 93, 97 i 99 będzie pobierany dodatek w wyrokoici 30 uroc-5 3- Opłatę od ekar^i. |{dy wart osie prreduuotu sporu może być ОкгвуІОил pieniężnie fart. 92 ust. l| oraz opiate w к worse 49 zł.. przevn’diiBJUi w art. 93 ust. 1, uiszcza якдгігіеу чяѵ przez naklejenie maczków slempło- wyoli n skardze.
opłaty, przy wartości przedmiotu sporu, prze-wyZrojqcej 10.0(19 cł. («rt. 92 uet. I pkl. 3>, yyynosi pried doliczeniem dudni ku 10 proc ł więcej niż 300 zl.. to może byft uięzezonj. gotrtwku w Kasię któregokolwiek urzędu якагЬпуу*!»о hib urzędu vpł»1 *1 «supłowych albo na konto ttikiej !<>• ja pośrednictwem Pocztowej Kasy Oszczędnnęci; w tym przypadku oależy do skarbi dołączyć lart. .39 nyt. 1 pkl. 3| pokwitowanie kasy urzędu skarbowego (urzędu opłat slesnplpwychl lub „potwierdzenie dla wpłUóajheSjSo”. wydano w obrocie Pocztowej •JJ3 Kft г. у Oszczędności • * «twiordzajace wyraxote. it uiszczenie лаацрііо dylu I с га oplaly od skarbi wniesionej do Najwyższego Trybooatu Admiaislracyiocjio. 3 4. Celcro uiszczenia opłaty od podania latl. *>7) Wi‘ тип pc’cot na pierwszo? stronicy. a w zazic wniesienia v dwu lub wiece? egzemplarzach. л а pierwszej strooiey jednego egzemplarza nakleić zoaczki sleinpluwc klorycb wartość równa sie sumie opfat, należących si< ud wszelkich egzemplarzy! tudzież cd odpisów podania oraz od wszyslkścb załączników 6 5. Opłale dodatkowa, przewidziana w art. 93 ml. I. jak również opiate od zaawiadczenia fori. 98 usl. 1 i 2\ piszczą sl« przez dostarczeoie znaczków stemplowych kooceJarn Najwyż-szeslo Trybunału А<1тіоігІглс>ѵі«Яч-Kancelarja oakltja znaczki stemplowe oa skardze bądź oa zaświadczeniu. Jeżeli opla la dudnlkown- wymierzona w usyśl ort. 9-1 osi. 2 pkl. I lub 2, wynosi (przed dukcMsoiem dodatku 10 pzoc.l więcej jli 300 zl„ lo można ia uiścić gotówka w kasie klóregukolwJek urzędu akacbuwtgo hsb urzędu opłal *ler; w tym przypadku nalsZy złożyć kaiicvlaxii Naiv/yiaztgo Trybunału Administracyjnego pokwiluwaOse- określone w § 3 ust. 2 niniejszego i jdii- § Ó. Colom uiszczeń ja opłaty znaczkami slemptowerai (§§ J — 5 ninicjizcgo rO/por?J|ni następuje pjz«sz wyciśnięcie pieczęci urzędowej W ton «pos-ub. aby clść pieczęci zuuidowała się nu zn oczko alecaplowym, część Md pnza niro nu p>piezt«; nadlo należy na każdym znaczku wypisać dale skasowania. $ B. Najwyższy Trybun! Adminir.tracyjny zaświadczy r.a zadanie skarżącego.Zę skarga Z04tts wniesiona oraz w iakiei kwocie i w idki sposób (§§ 3 i 3 піпіойлецо roz- 414 porządzenia) woioeiono opłatę. Zaświadczenie to podl«ga opłacie w kwOCi* 3 zł. [art. uat. 1). $ 9. Opłaty wymiarzcmc przy wydaniu wyroków, a ni* uióZCZOn* w ciągu dni czternastu od doia durecze-іна decyli |aet. 94). tciągane są – dopóki obowiązuje ц»|ь\ѵл г di’- tO шагкй J932 r. o przejęciu egzekucji ad-nilmaliacyjnaj przez władze skarbowe oraz o pustępowaniu egzakucjiteiTi wtadz skarbowych |Dx. U. EL F. Nr. 32, pnz. 32Я) — w trybie, wskazaoym w rozporządzaniu Rady Minimów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu agzckucyjnem wtadz skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. (,% poz. 53PJ. £ 10. O zarządzeniu zwrotu opłaty (art. 95 i 96J Naj-wyZwzy Trybuna! Administracyjny zawiadamia izbę skarbową. w której okręgu ma zamieszkanie Jub siedzibę osoba, której należy sic zwrot: jeżeli jednak opłatę uiszczono gotówką w kasie Urzędu skarbowego (urzędu optat stemplowych) lub na konto takiej kasy za po-poircdnictwcco J’ocztcwej Kasy Oszczędocdci |j§ 3 i 5 niniejszego rozporządzeniaj, to zowiadcniicnic ma być wyslosowane do toj izby skarbowej, w której okręgu znajduje się kasa urzędu skarbowego (urzędu opłat stemplowych), do której wpłynęła opłata. 'dauaiadomieoie ma wymieńió: datę i liczbę zarządzenia o zwrocie, nazwisko i imię (firmę, nazwę) лгд dokładny adres osoby, której oolcly się zwrot tildl«l kwo:ę. klóm ma być zwrócona oraz podać, ozy opłatę uiszczono хДасЛ-karoi Łtemplowemi czy gotówką, w казі urzędu skarbowego (urzęcu opłat atemplowych), czy Im kontu takiej kacy za poSrcdriiclwarn j’oclow«j Karty Osc.z-jdaości: w razie uiszczenia gotówką w ка-к» Urzędu «karbowego luraędu opłat stemplowych), zawiadomienie ma nadto wymienić: kasę. w której uiszczono, dale uiszczenia i pozycję zarachowani. izba skarbowa zarządza —bez dal uago wniosku strony — zwrot nadpłaty w golówc* lub zaliczenie jej na poczet oalclnnjcl Skarblt Peuntwa. 0 li. łtozporządsenla auiiejaze wchodzi w życie z dniem 15 l»H0Pda 1)32 t. 1’rczc К ud у Ministrów: Л. Prptoc. Ml-ikster Skarbu: Wt. Zawadzki. 415 USTAWA o laUoie x Unia 23 marca 1929 r. Рг II. R. P. Nf- 2?, po,. 27^. Art. 1. Z* cZłftIŁOiCi. (З^дО^уч-яПй w удксдкіс sitawy caOlarj(bi«?i W oUręj-^ęłi s*dó»c *pdcy(nych w Włrni. КІ. ІмЫЫ l łiOlfiyjitsz potiier* wynbgrodzenie n* Cb. wyęc.2«;iól diody cb. Art. 2. Z# ерОИ«цйеЛІе łMu »Pf/edaJTy lub 2fc rtilbny nieruchem ode. ftprx.y I f* i u r»z wyrx|b prz«d.»2Sy przed uęb!p/tw$ prxmyRl^w«20 lub ЬмиІІли-в^а, «Jria-ti>w. сеці рглч’ лря«ЗѴ<»уусЬ. układu pojed’--»- weze go. diUrldwy. dernwitny. z ѵ*Цгй гѵід *рл1к|. ѵукоояпіи robot Jub dostawy ar»terjiie* pobiera wya^rodreitU od ищу aktu w tlotynku nw^pujiicym; a) pray sumie aUlu do 10.000 «І. nu plerwut* 2.000 zl. – – 30 rf.. a od rcwtty ….. l przy sucoie aktu oU -40.000 zł. do 1О0.ОПО zł za pierwsze ЛО.ООО zł. 335 zł., a od reszty . Q.A9& dj przy Kumie aUiu od 100.000 zt. do 300 00.000 at. za pierwsze- 300.000 — J.V75 *t-. * »dl гезхіѵ ’>.2 ЗЙ i\ przy sumie aktu jx-.fi n<1 ЙОІКООО at. za pierwsze 600.000 zł. — l.?T> st. л od rewty . . O. I2 3ń W aktach, £dzie -yd m«ty -Czyr^^i 9Л, potz4v».ow za akt odwołani* teslumznlu, urlttpieni* Jub zrzeczeniu i«; pi«rwl»«r<:ilw liipoleccoeDo, zwolnieni* riiyrucliomośet >>d оЪѵ łażenia, dubrowoJoc-zwolnieni* od zobowiązania (arl. 1232—I2B3 K. N.j, ftkrepUcji umowy in» zawartej …. 30 zt. ѵ) /и akl przysposobienia, za akt oadpisu n* Udaniem;i* mirtyoznyra uraz za sporządzenie Hetacueiito pubilrzneyo, którego wari nić nie da rl4 określić…………………………………50 zt. dł sa opisani* protokółu waJoefla zgromadzenia Muzealników spółek akcyjnych i spółek z n- 27 41? graniczona odpowiedzialnością, о ile и к игл л – wiano się maczej……………………………… 2J. ej za spisanie protokółu walnego zgrocuadr-nie uczestników wszelkich zrzeszeń. prócz wy- mienionych w punkcie () s ……………………(00 2I. f) za spisanie protokółu walnego zgrumedze-oia uczestników zrzeczenia, dotyczącego drobne, go przemysłu, . Za wnioee-k w księdze hipotecznej zaprojektowanie treści, przerobienie wykazu hipotecznego i к ogóle za czyooośc;, oporządzeni przez pita ч у Hipotecznych. oolarjuEzow; należą еіё ople Ir wa4 pomiędzy flu- 419 ci* ігійігі) І2 л 1 га kaldą godzioc — 15 iJ.j w każdym rnxWt fila więcej. nut Kuł zł. za czas, stracony w ciuJU dnhy. ł] Za czr’n’Oicl fciftre ілсчііі lę odbyć w kancelarii a odbvwaia ei$ yOza k.«y»c«1Hiiyc1r w ust. ?. doda.Vowo 25 ii. Art. 16. W razie OicdorfcCm do укціки cz.ynnoici z ptzycxvu od notariuszu niezalt tnyćk Ottzymiiie ля 1.0 rzetć wynailrodzeoio. klóby оЗИ р^УР-^Іл. gdyhy сгуп-noii została іЗокоэаоа. Naleinotci .przewidziano w an.otrzymuje notariusz w całości.
W razie dojic’a w przyszłości tetfo lacoeilu aktu Jo skutku, olrzycoaoa przez notariusza 1:3 сг*44 ѵгучлЦгО-dzenia odlicza się od WYJiailrodzeoin, przrpadHjąseiló notariuszowi ха sporządzenie akta. Art. 17. Za sporządzenie czynności, wymieuionysh ѵ/ art. 2, i i i nbiejszej ustawy, na żądanie Skarbu P«fl siwa. polskich zakładów państwowych i monopolów, Jeżeli wynagrodzenie notariusza opłaca Skarb, lub poooie-niosc powyżci zakłady, notarjusz za sporządzenie tycb aktów, o ile suma aktu nie przekracza 10Л00 x!.. pobiera pełne wynagrodzenie, a o iJe suma aktu przekracza IOjOCO zł., to za pierwsze 10.000 zł. pełoe wynagrodzenie, a od reszty 1-4 czeitf wynagrodzenia, określonego w art. 3 ił: w każdym zai razie wyoagrodzcnic ootarj-jsza nic cooic przekraczać dwóch tysięcy złotych.
7 ulg. w ustępie pic? wazy na wymienionych, korzystają również instytucje ubezpieczeń społecznych л charakterze publiczno – prawnym, cechy i izby- rzemieślnicze; z utg powyższych korzystają także związki komunalne, o Ue zawierane przez związki umowy dotyczą zakładów użyteczności publicznej, oie obliczonych oa zysk. jak r.p, szpitale, przytułki, domy ubogich, schroniska, doPly ta* tonkowc. ochronki i inne zakłady dobroczynności* czytelnie ludowe, zakłady naukowe, ..traźe pozorne | t. p,
Ф razie wątpliwości w poszczególnym wypadku Minister Sprawiedliwości n* xn-sd.-it wniosku llrony in ta-resowanej, rozstrzyga w porozumieniu z Min Utrato Sprłiw Wewnctrzoycb ostotcczrij. czy dany zakład щи сЬягнк-ter użyteczności publicznej i czy jest obllóZudy n zy»k
420
Vt’rtUCaA uljjl. w uctępie pierwszym wymicoionc. sto-COwń’1* Mi d<> акІЛуу prcwnyeh. wyJiczonycK w art. 2, -3 ; 4 iihslejęzej іійілѵму, zdziałanych w wvkooaniu іяЬкѵ 2. Лп’гв П gtiidnia 192lł r. (Oz. О. К. Г’, z 1921 г. Ni. 4, pnz. 1 Я) ѵѵ>й» z póY.niciazccni zmianami.
Arl. iS. ЛИ. 4 ninicjazcj ustawy w stosuoku do ne-іагІіійтЛѵ. urzędujących w obrąbie sadów okręgowych w ПІаЗутШіЛп. {.иски I Kownem, oraz w obrębie sqdu apelacyjnego w Wilnie. uzupełnia się w sposób oastępu-
i’Wl
й) za opłatę drtVuntenlOw (йИ. (46 ust. not.) w wypadkach, gdy prawo obowiązujące na taka formę j>oyzęd2Ani dokumentu zezwala, no* larjua?. folSf« połowę opłaty, wskazanej w art.
4 Tiiii lejyz.ej nuta wy;
b) ай wciągnięcie dnkniticntu do księgi aktów notarjuaz pobiera za każdą stronę haięgi (licząc
rozpoczętą atronę za całą) po…………………… 3 zł.
najmniej jednak ………………………………. (0 zł.
Arl. 19. Ze oporządzenie ezyoooici. nieobjętych taksą niniejszą, notariusz mote pnbraó wynagrodzenie według umowy z ocoberai interesowanemu
W wypadku dukufluoiti Czynoy#ci. przęwldęlc.nych W wrl. 2- 3. 4 i 3 lakey ltUieJ**l, lCt wyтй gających wyjątkowo dulęgo n«M«du pracy i czoso, notarjuu: mule pi»kfó wynajji-odzenip wylecę. Uce niępffcęr0»aąc« dwukroliiejjo wynMjśrOle nirtjcjezcj. T.i w jednym, juk i w dni si on v/rvodku іаіесезонл-пийиі słll2r w lęrmini dwutygodniowym ud porzadzę-rijr caynnutci alhig do prężę r-я włafciwegu aadu okna-guwestu о иеіиічпів wy пи grodzeni* Prezes Sadu roz-slrz-ygii ueli1»ecni«- § 29. Aoi notariuszowi ani osobom pracującym w je.go kanceabii. nie ч’оЗоо żądać iadnycb kwot, po-oad pr z ew i dzio o e w* niniejszej taksie, a w szcacgóJmaóci г-я opracowanie projektu aktu. Arl. 21. Nolacjurz obowiązany jest na kaidym epo-rzqdzonyro przez siebie dokumencie wymienić wysoko ić pobranych opłot i wy □ a u rodzę o La z powołaniem odpo-wieslnięgo przepisu taksy itolamalaej i z wyrainem 423 wskazaniem oadwylki lub wyniirndzenio. pobraoycb w myśl arl. 19. AfL 22. Taktu ainieJtZO. powlnn* byŁ ѵуѵігіігаа w kancelarii nularju&za xr miejscu wldncantm j dnstę-poeco. Arl, 23. Minister SprńwladMwoAci W porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych wind»у będzie ni priceiak lal pięciu <>& d»ift wojżciń w Zycie niniejszej ustawy гогсііійодС ul# p»«w!d?u»”« w rt. 17. net no wo orjardzujsca rię lub powiększane prZOil<i^bjO’Łlw>> к zakresie i>rz«lwvrCzę.iSo pfzeiuyclu żywnościowego, wainetlo lila aprowizacji kraju. Art. 24. Arl. U Ottawy Tuwarzytlwft Kredy’.uwcgo Ziemskiego w KrOleOtwie Polakiem |Dz. t’. R. P. z 1^22 Г-Nr. 79, poz. 7201 Ol/’yiuui brzmienie Jinetepujiice; ,.Zя с/ушюйсі, doUjnywaue ua z-saailzia niniejszej ustawy, notariusza pobierają wynagrodzenie według takty dla nolarruszbw”. Aft 25. Ualww-a nioiejrza w citzem nie ucbybia przapiaom art. ustawy о wykonaniu reformy rolnej |Dz. U- R. P. z 1920 z. Nr. 1, poz. I]. Arl 26. Wykonanie niniejszej ustawy porucza не Ministrowi Sprawiedliwości, Upoważnili gię Ministra Sprawiedliwości dn wydonia W цЦйіі toku ot! dały wejścia x- iycic niniejszej ustawy tok ty wynagrodzenia notarjuszów dla pozostałej części PaielwO- Arl. 27. I. tla >t niniejsza wckudzi w iycie plęlJle-Ц£0 dni po OCloz«r,iu. Prezydent Rzeczypospolitej: L Afofclcbl-Prezes Rady Mioiflrów: K. Bartel МІШ8НГ SpfAx-.’odliwottt: St. СаГ. І22 ROZPORZĄDZENIE ministra sprawiedliwości z dnia 12 marca 1930 r. o tftkiie wynagrodzenia notarinszów na obszarze Andów apelacyjnych к Krakowie 5 Lwowie oraz sądu oh/tjJO-wego w Cieszynie. Dz. U. R. P, Nr, !•>. po. 159.
Nb pcnltlawie игі. 26 liatawy ?, diń 2J marce 1929 r. u taksie nolarjelnej (D. V- R. IV Nr. 11. po. 27i) tarH-dzam ca павіздиів:
% 1. Za czynności, dokonywane н zakresie ustawy notarialnej lub w charakterze komisarza ladoweilo W скгтЦавЬ eadów apóliCybljtb W Krakowie i Lwowie I Soda okrćjjnwłiio w СІойгѴСІі. pobiera notariusz wynagrodzenie aa zasadach uiżei wyszczególnionych;
S 2. Za sporzadzeoie ahlu ootacjalncgo sprzedaży Inb zamiany nieruchomości, sprzedaży laiu na wyrąb, sprzedały przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, działów, sprzedaży spadku, cesji praw spadkowych, ugody, dzierżawy, darowizny, гаѵцгаосіі spółki, umów o świadczenie usług lub o wykonanie dzieła, pobiera notarjuaz wynagrodzenie od sumy aktu w stosunku następującym: aj przy sumie aktu do 10.000 z?, ze pierwsze
20Ю zl………………………………….30 zł.
od reszty………………………………. 1 °A
b) przy sucnie aklu ponad 10.000 2?. do JO.OOOzf.
za pierwsze JOOOO zł…………………..100 zt-
od reszty…………………………….0.75 %
423
rt. za pierwsze Ul.ODO zł…………………. 335 zł.
, ixl reszijr………………………………… Q.ą%
dl przy tumie akio pooact 10U.0U0zt. do 300АІІЛІ
A <■» jriwwfze 1O0.OUU zł…………………..5?5 *. »d /алт.іу………………………………. 0.3% c) przy aiimia elftu ponad JOlWlrtO zl. do AOO.OOO zl. za pierwsze 300.000 z). ………………. H7S z). ixl TMzly………………………………….. Q’2% U przy sunie akio ponad 6OU.0UO zł. za pierw- ere 603.000 zl…………………………… J?“5 zl. od redzly………………………………… 0 12% К 3. /.л opor *ądtn’> ft ktu urlanovviroia renty lui eiaiebnołci. skupu czynszu pflJ.yczk I aktu pr?«iCi« dtu.i’u lub wierzytclncdci. bez względu па to. czy z obturni teini połączone jest zczwolcoic na wpis hipoteczny, poddacie siu natychmiastowej r-jzekucji, przyznanie Jub zfzftctwile yierwazmialwa. waz od protonu lu licy leci i лпіагрім pobi«rft połowu wynagrodzeni pfzftwi-dzianego w $ 1 najmniej jarlnsk 30 f. li 1. Za sporządzenie aktu rozporządzenia ostatnie, woli. Idórc^o wartoJd da się określ id. pobiera notariusz jedpą czwarlq \yynagrodzenia przewidzianego w S 2, ilł.jfOniei 30 zł. 5 5- Ze sporządzenie aktu pokwitowania pobiera oi>-tarjusz dwie dziesiąte, a za sporządzenie xklu wsłtre-Alenift left u of > hipotecznej —• jedną dziesiątą wynagrodzenia przewidzianego w $ 2, w kozdyro razie niemniej, nil 20 zł.6. Za sporz-adzenic aktu unaov/y małżeńskie) лгйг zrpint o* iąo pt/lubowny oolariusz pobiera wynagro-dzcoie od sumy aktu w atotunku narlspującym: ь) f> )]« war łoić ms. jatko. elannwijiozgo przedmiot »ni»wy nie prt«kTft«*a 100.000 zł. . . IM% ł.J o Ile wjirtOW majątku, stanowiącego -rzęd-miot umowy przekracza idu U UJ z), zo pierwsze 100.000 zt…………………….-tOO zł.
a od reszty……………………………… 0.1%
S 7. Za sporządzenie aktu iooetfi> rvdzalu s.nii«li vry-roieoione w 56 2 do 6. itdeli pTMidmiot akin jat oznn-uzOoy sum-s pi«mi«ina lub d t-ię okretlie — tiolarjiijz
424
Р оЪ КЧ J pofoWC fudi’tn!». przywidzianego V/ § 2.
ruvmniei jednak 2i\ zł 5 3. Sum« ak(u c-krcila sic wedtug zasad И I* wymiaru <>з»2аIt stemplowej.
Руру umo^-ęli хагаіопу pobiera się opiate o wartości jr-dnegn 7. ramtewlmtycli przedmiotów, -я mianowicie Іе-£о. к1Лгс<о wartośd jest ѵіуіліл. Przv działach ооаіа>ки orłatc pobiera się od ogólnej х-^rlojci m«iatku podJcdaiaccgo działowi.
Przv сЫічглір wartości nie uwzględnia sic długów obclsi(^’akceptacji umowy juz zawartel ……… JJO ł3 ej za ill przysposobienia. za spisanie protokó lu przyjęcia przez notariusza, wręczonego mu apicczętotwaoęgo rozporządzenia ostatniej wnli oraz za akt rozporządzenia obłal-nirj syoJj, którego wartość ni< da c»ę określić- ………………………………….. 55 zł. Jj „* (.pisanie protokółu walnego zgromadzeni* uczestników- zrzeszenia, dotyczącego drnboe^o kredytu, budowy tanich mćeczkeó. oprócz WYmienlooyrh w punkc;l«> e| Otz spółdzielni lyOiywCzych i mieszkaniowych 5Л złej za spienić protokołu weInego zgrotnadze-nin uczennlków spółek akcyjnych i spółek z ograniczona odpowiedzialnością, o ile nie umówiooo sic inaczej…………………100 zt- t) z» spisanie orotokólu хніпчйо cjJ/omsdze- nia uczestników wazćlkicll z.rwazen prócz wyjnieniooyełt w punkei« dj. c)…………..100 zl. 125 jjJ га ekl pełnomocnictw^ II dc- jednej czynności ……. 15 rł. do widu czynności……………………….3S ?t {j 11). IS-Soaś.rodienie wynosi: в) л dokonane zaofiarowanie zapiały … 20 zł. i p r(vcz tego od zaofiarowanej eurtSy i od na dziesiąty c»t<0 лрійіу slosunkowci рггеѵі”» dziano; w fl 2. Ы za zakomunikowanie oświadczeń jednej stro- oy drogiej .. …………………………15 zl. «) gdy jeibobrzOn&Le Oświadczenia zakolttu-ііікпиійііп kilku ойоЬоло піІе*гѴ*1$сум w tym samym dnmit, to ia pnswibdczftnfe takiego zakomunikowania baldei osobie poza pierwsza . ………………………. 5 z). d) za zaprotokółowanie odpowiedzi ni і-ьЬс,-munikowaoe oświadczenie Job za wydanie poświadczenia o dokonaocm zakomunikowaniu ■ S zt, § 11 Zh poświadczeni* podpisu na dokumencie pry-w-atnym nislcn-ju** pobiera, jeżeli dób»n>rd nie rosut
przez niego sporządzony:
gdy przedmiot jest oznaczony suma pieniężna — dwie dziesiąte oploty, jakaby iii; nalcżnl-z, jśdyby dokument by! ayórzfcdzO-riy v fomkl« йіеіо oot*r|sinego, lecz n«j.
mniej………………………………. S et.
ой diyViimenlsch ze *итц nleozoacznrn, 5 zl.
o* рйІпощосоГсіѵаГй ГуѴ па dokumencie
natury niemajątkowej…………………. 4 г).
we wzrystkich wypadkach powyżej wymienionych га bald у naałępny podpis
рО…………………………………. 2 г).
5 12. WymijtroifzpnSo wyoOsi: п) ей pedwiтіогеліе zgodności odpis.n с oryginałem (wld> IttOwanU) a* kaida Atropicę ( łł-
lecz najmniej……………………….. 5 2).
Za stronicy uwala się 2S v/i crazy pisma po 45 liter w wierszo oa stronicy arkusza oklow-ygo Stronicę rozpoczęta liczy sic za снігі-b) za poświadczenie wycinku I ŁsI** b*nd(o-
426
wych od pierwszej рзяусіг 5 zł.
a za kaidą ьащриц……………………….JO £r.
c) za jvfiiwUijcreoie daty okazaoia dokumentu 17 *ł.
d) za wydsr.ic «wiadeclwa tycia:
1) w celu ftJirymłnln «rv.erytury )ub raopa-
(nenia…………………………….. I
2) W innym celu……………………….. lO
■) 1Л еріааоіе protokółu składu dokumentu w/й? i wydaniem poiwiadczenia składu . 15 zł. fł z prracliO/aru* dokumentu łącznie ze «pisaniem protokołu O dokonaniu wydania rocznie po……………., , 24 z.
Kale Znoić winna byo ubutczona za 3 mkel^ce zgAry, a rozpoczęty kwartał liczy się za cały.
ił) za osobiste ztoicnie w sadzie dokumentu, w azczegóbiućci rozporządzenie ostatnioi woli, preс!іО\» у wyj:t>ilO w a.klatck iivlB’jil- sza . . . ………………………….la zł, hl za zezwolenie przejrzenie aktu notarialnego 3 zł. ij za poświadczenie o istnieniu aktu notarjal- □ e.$o………………/..,,, • • ii zł, ił za prx у jycie, przechowani i wydanie |.->e-niędzy lub paplei^s/ wftrloiclowysti -.ebon wypłaty osobom trzecim na rachunek zle-eajacutĄo przy warcifii.ł:
do l.OfrO zł. włącznie ………………… I %
ponad ИКО do JU.OUO:
za pierwaze l.OOU zL ….. . JO zł.
ud reazly……………………………..V* %
na|nioij łednak……………………….10 zł. j i), /.a napisanie i poświadczanie wypisu lub odpisu aktu, oic wytaczając udyiaów, kliire ootarjuiz winien z urzędu przeetać ipnym vyta-dzam — wyu ajjroilzełii wyiHMŹ га kazdti stro.
nicy . 2 zł.
oni mniej Iwbuk………………………………..JO zł.
Za ałronlet liwaia sic 2S wienzy pisma po 45 lii er w wierszu na stronicy arkusza aktowego.
Śtronicę rozpoczęta liczy ii* awi СаЦ. g U. Za tłumaczenie uraz >poryJidzcr.i* i załwiad-czenie kopji tłumaczenia albo kopji piscoa sporządzone-
Ó2?
Jo w obcyPi jeżyku pobiera notariusz wynagrodzenie według taksy dla tłuJdaćzów przysięgłych.
§ 13. Zй dnkonanic po?* hancelnrją takich czynności, kt«re l. ns tury twojej w kancelarii odbyć ol i> ule nto хц (komunikowanie oswiadcztfl «гол. zaoferowanie ilp.J. jcteli czynność jest załatwiona w odległości oic większej jak dna kilometry od kancelarii. ootajjuaz nie pobiera żadnego dodatkowe jo wynait rodzenia z wyjątkiem twmUi vniła<-kiwanyćh kosztów lokomocji-
7.» czynności wyminlone w «stępia plcrwsrym. dokonane w odległości większej jak dwa kilometry. notarjuvz pobiera zwłot «эту przejazdu w l( klasie koleją, w 1 klasie parowcem. zwrot umiarkowanych kosztów iooei lokomocji l od chwili при<гсгй|іл kROCeiRfjl do «kwili pOwtólU za. kńż-Зц choćby rnzpпсасЦ godziny w porze dziennej , А 2ł w porze nocnej………………………………. 15 zł. w każdym razie nie więcej, oiz Ю0 zt. za czas shacooy w ciągu doby. Za jkizk dzienna liczy -sio czat miedzy godz. “ a 22. 7.Л czynności, ktńra mogą się odbyć w konte-larji. notarjiiŁZ pobiera prAcz noleiności, przewidzianych w ustępie drugim, dodatkowo . . . 25 zł. $ 16. Czynooici dokonane w miejscu, w k torem notariusz obowiązany jest odbywać v«rjudyozne rok’, M w klózeftl j«sl Il«tąil0wi0’iy zМХъПК- UWfcZt «lę zt, do-konena w knnctlarjl.
$ 17. V razie oicdojścia do skutku czynności z przyczyn od notariusza niezaletnyeb, olrzymuje on redo» trzecia czcić wynagrodzenia, ЬШАу mu przypadło, gdyby czyoncić zOetała dokomn*. JJalcinoici, przewidziany w $ ]5. otrzymuje notarjuaz w całości.
W razie dojścia w przyszłości tego samego aktu do skutku, jedna trzecia część wynagrodzenia, otrzymany przez notariusza, odlicza się od wynagrodzenia, przypadającego notariuszowi za sporządzenie akśll.
І 18- Ze Sporządzenie aktów, wymienionych w §$ 2.ó i 7 Uh -Manie Sknrb’i Państwa, polskich zakładów państwowych i monopolów, jcZeli wynagrodzenie notariusza opłaca Skarh, lub wymienione wy dej zakłady, notariusz, o ile suma aktu nie przekracza 10.0U0 zl„ po-
-I2&
kiera peine wynagrodzenie. а о iJc suma altu prick rączą 11X000 zł.. ti> za pierwsze 10.031) zt. petoc wynagrodzenie, a od reszty iedoa Li war И cześć wynagrodzenia. ..V гл1гіоа£о według Ś§ 2, 3. 0 • ?, w ł-ndnym l&i га-?, wynagrodzenie nnUrjuAZA nie moic przekraczać dwóch tywccr złotych.
2 ulg wycoicoionvch w uslepic pierwszym koriyalaia ►ównież instytucje ubervieuzeri apołeLznych o wbar-aklerze рііѴІІедііл-рг-ьѵ/яуш, cechy i izby ty^ifViASlrncya; r, • il(j pn-wył.rc.ych korzystAj^ ІлкАл z wielki kiamuriftlnc. o ile z«-wżerane przez związki czynności dotyczą 2alcładów użyteczności publicznej nic obliczonych oa zysk. jak ар. szpitale, przytułki, dumy ubogiuk. schroniska. donty ra-luukowe. olraże poia’ce- i t p.
W fa’ll* wąljiliwokci w poszc2cgńfnym przypadku. Mini* kr Sprawiedliwości na za Ładzic wniosku «trony LPłcrcKowaoej rozstrzyga w porozumieniu z Ministrem Spraw VVewnylrzoycb ostatecznie, czy (tally tok 1 а-d mB Lharakler UżyleuznośC’ p-.ih)ic2f,ej ! cey jest obliczany Па z yak.
fi 19. 2а sporządzenie cz-ynnośd nieubiA, spisaniem oświadczeń do spadku i sporządzeniem wy-
429
kezli -spadkowego .;elem vymiOrzeoia poda iku spadkowego; г’* pezprowad?»l« pi,h1lc?.nc zprzcdsZy rnch.Mu.4ci i nieruchomości иш ze spisaniem protokołu licytacji;
za sporządzenie układu spadkowemu (obis-cio epadku) składującego »4 Z hi-
chomo;
pnlnwg wynagrodzenie, * § 2. raj mniej
jednak…………………………………..-30 if.
za sporządzenie układu spadkowego fob-rede spsdkul. if akład którego Wcbodzh nienK;1>0f>.0ci — wyng>odaui« j, § 2. Рлі br.r.wieTiia 55 Я. l5 I 16 tnaj^ zastosowanie również jvrz7 czynnościach notariusza w ebarakterze komisarza sadowego.
£ 22. Za czynności komisarze sadowego, ćiewyiDiO-nione w рагяЙгвЛе poprzódaMjiiCym. floUcpU? pnhic/й Wynagrodzeni. okrt^JOfl* prze?. <\d z uwzględnieniem wymaganego dli nich nakładu procy i czasu. 5 23. Notariusz nic aoźc tadać wyoagrodzcoia za spisanie aktu zejścia, sporządzenie i oszacowanie inweu-larza spadkowego wraz z przejściem oświadczenia do spadku, jeżeli wartość JUająlku spadkowego według in-weniafza 0«e przenosi trzystu złotych bez uwzględnienia długów, § 24. Ani notariuszowi, ani osobom pracującym w jego kanccJarji nic wolno zadać żadnych kwot, pOOad przewidziane w oiniejszej Ink’d.
§ 25. NulMłjil»? obowiązany jest na każdym sporządzonym przez siebie dokumencie wymieoić wysokość pohrnycb opłat i wynagrodzenie a powołaniem cdpe-wiedoiego przepisu laksy iiolarjuluej i z wyrerneta wskazaniem nadwyżki lub wynagrodzenia, pobranych w myśl $ 34 $ 26. Trkya ainier»za powinna być wywieszona w kmcJsrjl nolrjii»?ji v miejscu widocznero i dc-rtępnęm. § 27. 3’ostanowicnie art. 23 ustawy a doia 23 marca 1929 r. o taksie oolarjaJnej (Dz. II. R- P. Nr. 27, poa-2751 ma zatlosowaoie laki- rtn obszarze mocy ohnwLfr żującej rozporządzenia niniejszego. łJA б 20- Fiłzpi>fJ-ą3^nl<; оіаігй£: w uiczeco pie ucbybia przepisem art. Я9 ut.lowy о wykonaniu rclormy rnln«i (Dr U. R. P. z X. I92Ć Nr. 1. poi. 11 oraz rozporządzenie Prczydcofa Rzeczypospolite i i dnia 30 kwietnia 1937 r. 6x«i£п, й n’iśt.n. 1060 r- Nf. 12f> aut.tr. dz. u. p.; 2) I7J. 174 uatawy notarjatocj z doia 25 lipca 1871 roku Nr. 75 austr. dz. u. p. oraz l do 2tl laiyjy ootarialaei i dołączonej do i v’\i> uatawy.
Kiero\ynik Minielcfelva Sprftwiedliwoici:
Dutkiewicz-
4.Л
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SMtAWJEDJLiTrOiCI
z dnia И kwietnia 1930 i.
0 lakol* yryBajjrodzcota cntzriuszdw о* пЬч»г7< nędiSw d(wloę ypiyck w Poznaniu i Torontu oraz s^du okresowego w Kalowlcacb. Di. If. R. P. Nr. 29. poz. 259. Na podzla»!* url. 26 ufclewy z dnia 23 Marta 1929 r 9 1аЬі notAfjabcJ (111. 1Г. R- P Nr- 27. pn* 27S| 7а«ц-Ó7.«m cn naitępisfe: S 1. Wysukoać oplal nulariuazów. urzeduktych n okrtilacli oadófT otxIttO’FflTCh W PoiBiOld i ТСГІІВІЦ, uruz aada okrtduwetEo w Kalówloecb podleca wyłącznie przepisom niniejszego rozporządzenia. $ 2. Za sporządzenie aktu fprotokńlul notarialnego sprzedaży lub zamiany nieruchomuaci, sprzedaży losu oa liniowy zdania nieruchomości. dziale»/, »przralniv tpadku cesji praw spadkowych zawiązania ’.pitki luh (.іпмйгг.ршотіій, (.praedaly prradt.iięłiinralwa pr*Mydo. wefio !ub handlowego. dziorLiwy, тсукооапіа rots’ll lub dostawy, od wartości przedmiotu w stosunku następującym; e) przy warloici przedmioln Ho 10-HJOO xl- za p5«r tv9i, 2.000 zi…………………….30 z i od геадНр ………………………………. 1 % bj przy wartości przedmiotu ponad Ш-ІЮ0 zł. do dO.OOO zł. za pierwsze 10.U0U zt. • .,……………. od reszty……………………………. c) przy warlnSti przedmiotu ponad 40.0W zł. do lOO OOtl >!t-
HS2
lltl zJ-
<УЪ% ra pierwtze -JO.lXlft 7.1………………. . łl od reszty………………………………….. <14?» d) przy wwrtoici przcdmioto ponad 100.00l> zł. dr. ttftjOMI zb
za pierwsm 100 ООО г……………………….S?5 zł. od reszty . ■………………………. 0.3 % e) przy wartości przedmiotu ponad firtO.rtClrt zł. do 600.000 zt. Z Pierwsze 300.COO zł…………………1.I7S »t
r.d i«|ly…………………………………..0.2 %
łj pr7y wartnbel rirzadnilr.1i. ponad 6QO.OOO zł.
za pierwsze ńOn.OńO zt…………………],7Vi z}
od reszty……………………………….0.12f$
% 3. Za sporzjdzeaic aktu (protokołu) nntarjatneijn usltmOwieois «”•ty, praw rzeczowyeb. pożyczki, zapisu cHoż-JiC^o i wsr<-]Es>«s{o zobowiązania, przejęcia dlu£u lub wlnrzytelnntcl, hz względu пц Ю. ezy z акѴюіі le>ni połączone rest zezwolenie na woia hipoteczny. poddAnic iię natychmiastowej egzekucji lub ustąpienie pierws/cil-slv/a hivoteemejo, zo sporządrenie aktu (protokółu) no1-arja(ocjw sądowych. albo wniosCii polrzeboe rfr> iiz.yshE.nia poświadczenia dziedziczenia, ocaz od pzu-tc-kółu licytacji, o ite w myil fi S i 9 nie przypada nitsr.e opłata, notarjcsr pobiera połowę wynagrodzenia, przewidzianego w § 2. Daroooiei fednnk 30 z!. § 4. Za sporządzenie aktu (protokółu) rozporządzenia OCtatoiej woli. klóftsio »«/U)i( dn ęle ókreżfiC, nu-terj IIS7. pobler jedr.it czwarta, wynagrodzenie, przewidzianego w § 2, najmniej 30 zt.
Tę samą opłatę pobiera notorjusz za pozwaaic odrębne od стону podstawowej bez względu no to. czy z aktami tętni połączone |«»t zezwolenie i wniosek os. wpi* do Itórjti wieczyelej.
§ 5 Z* spo/z-ądz^nlę aktu (protokółu) r.otorjalr.ego zawierającego pokwitowanie аПхі zezwolenie Jub wniosek o wykrełłenie praw rzcczowycb na nieruchotnoćciaclb notariusz pobiera dwie dziesiąte wynagrodzenia, przewi-driaoe^o w ft 2, w każdym rtizie oic utniei. alt 20 zł.
24 4Э.1

g‘S!Si
I-51-a.s -ps-J«Ші
S-Łc.S C J iSaSi?K %E
’5
t-’5 б a-fl&l s-nJ
•2.ІЗЗ Ł –.3 > ■%
_i . g . £ -^ £
^ 2 5^ I «5*8 *-»’§ is? a
’ 5 c E <; n. •■= ę о * Кз :<1 & ’ s«Ss.S f.2 ” о ” a ^ a E a І. °* * и „ •* .«■ jHiiim::; V – KVv p w •_’• к* .2 -i5f.il .3* ^-c- 3 ” c 4 * c 3 !“*li’s г <о na oicrucboToośc i, zrzeczenie się prswa Job potwierdzenia dopełnienia zobowiązań, akceptacji шахт iui zawartej…………………30 21. oj za akl (piolókół przysposobienia, za spisanie protokółu przyjęcia p>zez notariusza, wręczonego mii opieczętowanego rozpotędze ліо ostatoicj woli, oraz za akt jprn-tokóll rozporządzenia ostatniej wolt. Łiż -retio wartość o te da sio określić …. 50 zl.
dj za spisaoit: prolokólo иаіот^о zjirocoatlze-11 la uczestników zrzeszenia, dotycząceiio drohns£n przemysłu, drobnego kzezłylii, kodowy tanieli mieszkali oprncz wymię-niooycb w punkcie c) oraz spółdzielni spo-
iywczyak i mieszkaniow-yck………………..50 zl.
eł za spisanie protokółu walnego zgromadzenia uczestników spółek akcvjnyck i spó-łti z ОйтапійаОлД póreką. O U* IlU и niewinno się ineezal ………………………..Ift) ąl.
[) ze spisania protokółu walnego zgromadzę. nia uczestników wszelkich zrzeszeń prócz
wymienic-nyck w punkcie d>. ej……………100 zl.
g| za akt pełnomocnictwa’.
]) do jednej czynności . . 15 zl.
2| do wielu czynności . . 25 zl.
$ 10- Vyjiailrodzelue wynosi;
a) za dokoniina r.eofiamwsnia zeplsty … 20 zl.
i oprócz tego od zaofiarowanej sumy jedna dziesiątą część opłaty stosunkowej, przewidzianej w N 2.
Ы za zakomunikowanie oświadczeń jedoej stro-
ny stronie drutfiri…………… – . . . 15 zl-
ej £dy jednobrzmiące oAwiadzMItlc slmmiin|. kowano kilku oanbom, mieszkającym w tyra samym dorno. to zakorcunikowaoic takiego zaświadczenia każdej osobie poza pierwizn . S zl d) za zaprotokółowanie odpowiedzi na zeko-niunikowaoo oświaduzeoie lub x« wydenlę POówiaduzenia o dokoo»n«m s4omiinikn-weniu………………………………………..25 zl.
«15
5 11. 2a jiciwidc?.«rti« j>odpjo ил dukumeactc pfy-,yatcym notorjusz pobiera, '»fio sporządzony. jjdy w-artość przedmiotu da się określić sum pi«piężoa — dwie dziesiąte oploty, iskfthy mii się jjdyby dokument
hyl sporządzony w Глгоііл йк’іІ ІІОІЭЛЭІОС-ІОі lesz najmniej S z)., а пйi wu>ej l/lOO >1 , na dokumentach, w których wartość przed-
iniolu nic da sie określić……………….. 5 zt.
na pełnomocnictwie lub ла dokumencie natury niemajątkowej………………… . . Ą zt.
we wszystkich wypsdkael. powyZaJ wym.e-oiooych za każdy następny r>odpis „Л . . 2 t. 6 12. Za udzielenie klauzuli wvkonaw:zcj notarfosz pobiern Opinie tylko w wypadkach, wymienionych w NN 226. 222 11147 o poslępowanili cywjloem. Ор1я<я wynosi jedna czwarta wr-nagrodrAnla. przewidzianego w H 2. w każdym razie niemniej nLZ 21) zł. fi 13. Wynagrodzenie wynosi: at za poświadczenie zgodności odpisu z ory- IlinolelO z knżdzi tlronlcę…………………………….. J zt.
lecz n ci j mniej , . 5 zl-
Za stronicę uważa się 25 wierszy pisma po 4S liter
v wierszu oa stronicy arkusza aktowego Stronice rozpoczęte liczy sie za cala. b| za poświadczenie wyciągu z ka;tt£ linodlo-w yoh ud plyrwKzei pożyci i za k«d^ e,a- rlępn^……………………………… 5 zł, c) z poświadczenie daty okazania dokumentu 15 :1.
Hi za wydanie świadectw* iycia:
1) w celu iłlrz-ioani* emerytury luh zaopatrzeni* ………………………………. I zl.
2t w iofiyra «elu……………………….II) zł.
«■’ za rklad dohumcntiYw wraz z wvdauiem poświadczenia ………………………………..15 zl.
I) za przechowanie dokumentu /оегг.іе v., . 24 zj.
Należność winna być иіагсгОПи za 3 miesiące zjJ.śry: rozpoczęty kwartał liczy t-ie z* osły, sił za zezwolenie przejrzenia aktu (protokółuj
flOUfjlnc|Jo……………………….. 'i zt. 43Г. Ь) za poiwiadceair; л istnieniu aklu (pro\o-
kóluj notarialnego………………………. 3 ł>- J za przyiccie. przechowanie i wydani* pieniędzy lub papierów wartościowych w wypadku przyjccia icb dfa wypłaty osobom trzecim jia raohuoek zlecającego przy war-
ІгіЛс» drt 1.000 »l. j *{,
ponad 1 .C odpisu aklu fprolokóiul lub przetrliowsnego 1‘zirz oólariussii odpito, oie wytąozaiąe odpisów. klpt«s nolarjpsz winian i іігг^іін ptsealai innym wladrnm wynagrodzenie wynnsi r.u kaidą
stronicą……………………………………….. 2 zl,
najmniej jednak………………………………… 5 zł.
Ża alrooice owaia sie 2S wierszy pisma po 45 lilcr w wierszu oa slronicy arkusz и aktOwe&O.
$lcMiC< ZOzpOuzfly liczy *i< ?«■ слЦ. § 15. Żfc іЬім&смиіс nrnz sporządzanie i z«Xwładcza-nia hopji tłumaczenia albo kopji pisma sporządzonego w obcym jeżyku notariusz pobiera wynagrodzenie we-dług taksy dJa tłumaczów prersic-glycJi § 1$. Z* dokoiiAai* izSan киІК;СІмг|ц takicb ozyooOtC’ k1«Jr* r. ncititry wojcJ w kancelarii odbyć щ nia mogą I komunii: o wonie oświadczeń stron, zaofiarowanie i t. p.j. jeZcli czynność jest ratatwrooa w odległości nie większej jak dwa kilometry od kancelarii, nolorjusz nie pobitirH ładnego dodatkowego wy imgródzecii”. a w у j ці kUm r.wso-U: looiorkow-soycb kowlów Ipkpjnęoji. Za cąynnoiei wymienione w ustępie pierwszym, dokonana w odległości wiąkmicj jak dwa kilometry od kancelarii. notarjusz pobiera zwrot ceny przejazdu w II kłusie koleją, w I parowcem, zwrot uininrkowHCiycb к Paziów 4І? inne; lokomocji, i od chwili opuszczenia It nectar j i Jo chwili pOWmlll 2». kaida cboćbf COZpOCZętą godzinę; ѵ/ por/c dziennej . ……………………. 8 ł, V/ porze nocnej………………………… 1S zł. w kaidym razie nie więcej oi Ю0 zl. ab czas stracony W ciągu Joby. Z к porę uzieoon liczy sic czas między £od?. “ 4 22. 2л сгуіиіОбСі, które cnc-Sa sic odbyć w kancels/ji, a odbywają clę poza kancelaria, notariusz pobiera prdej «-Jeinolci, przewidzianych w uatępić drugim, dodatkowo……………………………….25 zł. 6 15. VC; razie niedojicis, do лкн|ки cayuuOści a przyczyn c-d notarjusza niezależnych, otrzymuje on jMdną trzecie cześć wynagrodzenia. NalcZootci prze widzie не w § 16 Olrzymuie notariusz w całości. W fazie dojścia w przyszłości tego samego aktu do skutku, j»dna trzeci ęztjśi wynagrodzenia, otrzymana przez nnlerjuaza, odlicz», clę od WyDagfodzeiiia, prayiw-dająccgo onlorjuszowi zn sporządzenie aktą. $ 18. 2л sporządzenie ektów (orotolrotow), wymie.tic-oycb w 5$ 2. 3, a ust. 2. 5 i 7 oa Sądanie Skerbu i’oistwa. polskizh zakładów państwowych i monopolów, jcteli wynagrodzenie notariusza opłaca Skarb, lub wymienione wy>ej z-składy, nolarjuaz. o ile wartość przedmiotu nie pyzekia«ft lO.OCO zl.. pobier« pełń* wyoecirodsenie. a n ile suma «кtu przekracza 10-000 zł., to ze pierwsze
10.000 zł. pctoc wynagrodzenie, o od reszty jedoa czwarta czcić vzynagrodzenia, określonego według §tj 2, 3. 5 i 7, w iadnym zaś razie wynagrodzenie noUrjuaza aic luoie przekraczać dwóch tyeiycy zloly-cli.
Z ulg, Wymienionych w нщріе pierwszym, korzvslaja rewo»! instytucje ubezpieczeń społecznych, o charakterze public z nu-prawnym, cccby i Izby rzemieślnicze oraz związki komunalne. o ile czynności zawierane przez 1« związki dotyczą zakładów olyteszuości publiczutl fii-obliczonych na zvsk, iak np. tspitnlc. przytułki, domy ubogich, sehronistća, di»ra> f«tlinkov/c, ochronki i inne zakłady dobroczyniuHci, Czytelnie ludc-v/c, zakłady naukowe. itralc рог«гп« ł U p.
W razie wątpliwości w poszczególnym przypadku. Mi-oictcr Sprawiedliwości na zasadzie wniosku slrOuy żnin*
433
1сгс!&\7″«і:і rozstrzyga w porozumieniu z M’nt’trem Soraw WfwaulRnfcli osia ••■rznie. cry danv lak^’d ш) el,arkier Użyteczności publiczne! i cry fł«t obliczony ял «уOt. Я IV. 2о czynności гіспЪіііс Гйкг^ Нпіе|««л. и w юУщ-gćfnoścr pourzedrafacc sporządzenie protokółu tub prn-ісСсІга protokółu га czynności, dokonane po jego sporządzeniu, może notariusz pobrać wynagrodzenie wcdłu< tmiѵ1ГЛ. lecz nie przenoszące dwukrotnego wvo».groJzenia, przewidzianego w rozporządzeniu niniejszem.
H 20. Postanowienia niniejszego roznorzadzeoit, «.toru iq lie tnkie do wynagrodzenia ootarroszów za spisanie proiektu dokumentów. Jrteli potem na podstawie takiego proiektu łOiioje on dokument. іічкг^яМс» Czynność vrai»tfi- «ІЬо jeżeli przed nim następuje uznanie lub uwierzytelniali podpisów n« speirz^dynnyrn ptrtz n«ytfo proUUtlf;. to wówczas za te czynności nie sltiZy mu prawo lądnnia wynagrodzenia.21. 2a opraeov/anie onioji z prawniczeoa uzasadnieniem może notarjocz ia.dać odpOHń*dni«ilo wynagrodzenia.8 22. Oprócz upJut na*- u<»tHf)iiia policzyć kwv4 potrzebno. Oa optaK «ampli. oraz wydatki ([ołówkowe, poczynione dln d«ni czynności.
§ W. łłrugl notarjust, przvbrony zamiait świadka oa iodaote slrcor, otrzvmore połowę cnafaty należnej notariuszowi. spisującemu dokumcoł. а oook tego w odoowćc-dnim wypadku diety i Icoszly podróży- o aadto oołate dodalkc.ya za dokonnnir Czyonućca poza domem lub lokalem aluibowynt.
Jeżeli bez wyraintgo żądani* ОІГОВУ przybrano dni. glegO notar[iiBe« za świadka. notarfusz, którcmo powierzono spisanie dokumentu, nic powinien za takie przy-branie wstawić w rachunek stronom wiecej, niż 3 zl. za każda rozpoczęta godzinę.
45?
5 24. Za każdego świadka przybraocgo przy «pisywaniu tinkimw-.oNi, nioioti wstawić w rachunek zapłacona świadkowi лйIй(іЛ-Л. ! In lift wysokości 2 zł- za każda zaczęła godzinę. 5 25. O ile przy zastnsou-й lilii powyżńzych p>zeui«uW wypada cyfra wynagrodzenia ?. uh Olkiem rłnlejjfi, zaokrągla sic i a wzwyż do cyfiy pełnych złotych. $ 26. Notariusz może od osoby, daiaccj mu zlecenie, żfldać odpowiednie! zaliczki oa pokrycie_ swvch opłat 5 Wyd łbów w gOtiiwcO oraz steiOpli, a w r”Z’e nieuiazcze-pjft глКсіЫ rtifniftwif przyjęci й гІ«с<’Ій. Nptarfus rnoży odmówić wydania wypisów orftz zwrnlii dnkiimsnłńw, wręczonych nau w celu spełnienia przezed czynności. jeżeli przedtem oio z-spłacono rou oplot. wydatków i stempli. 1 0 słuszności odmowy, danej po myśli ustępu 1. rozstrzyga >ię w drodze nadzoru. § 27. Zobowiązanemu do zapłaty służy w łcrminle dwutygodniowym od dokoniinSw. czynności prawo podonia wn lorko do р/е?лйй sodu okręgowego. w- którego okresu, notariusz ma swę siedzibę, o usidlenie opłnt i wydatków notariusza. Prezes sadu okręgowego rozstrzyga bezpfatoic uo wysłuchaniu iofercsowanych. Uchwałę należy z orzędu doręczyć notariuszowi i zobowuizonemu do aeptnly. Przeciw rozstrzygnięciu prezes okręgowego służy natychmiastowe глілlenie przy analogicznem zastosowaniu 55 569 — – 575. S77 ustawy o postępowaniu C”wilnem. 0 ile suma zażaleniowa przekracza kwotę !•P. dii) oraz «.tL 7 ustawy t- 4uU 6 Jirudllifc i’/2i t. O гьѴ<яокапіи 4»<«| jednostki do obH-СКАйіА d«.nio, niektórych innych dOClilklw publicznych MftJt kredyЮW. ii4^1 «lanych przcr. iuilytucje pniwow l ««.morzudow* lL>. u. R. v. Nr. l’J?. J>0. 1Q*4J zuiwtdrji «ІС ca nentępuje’.
§ 1. І.чьлаѵір *ię następując* luk к di« piettTZ.y hi> pmeczoych: Ud wniosku o pn.«plaśnie lуtj)u wiataoiui, wciągnięcie do ks>qg hipotecznych lwykzu hipotecznego) ly-ltilow dłużnych oraz regulacji sped ku;
a) do 20.000 zt…………………………. 1 *
najmoici jedonk……………………… 6 zt.
bj powyżej 20X00 zt. od nadwyżki…………… >;іЯ5 Od wiosku o wpisanie do wyWu hipotecznego kancji, hipotek sądowych i hipotek pruwnycb oraz wszelkich osirzezcn oa sumę;
a) do 20.000 zl…………………………….. 1%
najmniej jednak – • …………………. p zl.
b) powyZoj Żo.ijiw ł. od nadwyżki …. ■/%
nic więcej jednak uii ……………….. SO i). Od итіплкц <j wykreślenie jnaw hipotckowanycli
oa sumę:
aj do20XCOjt………………………… V,K
najmniej jedliик…………………. 6 sd.
bf powyżej 20.000 г}. od nadwyżki ■ ■ ■ ■ . Ч,%
nie wiyc с) jednak niż…………………..50 zl.
4- Пif wniosku o odłączenie ksiaj hipóUCinych. Uib u p оЦеаігіІа ks.iać nddzictnych:
ał w V siedzę głównej…………………….. 18 zł.
h) w kfclędze nz,wn założonej …./■ ó rł. fłd wniosku o przerobienie czvli uporządkowania
wykazu hipotecznego………………………… 2 *ł.
ponadto od każdej treici utc^aiacci przepijaniu ………………………………. ’(’i % Od prOlokijtij ple/viaiHk owego zaprowadzenia hipoteki:
a) w kaocełujach hipuleczoycli przy aadftoH
-pokosu ………………………………. 10 zl.
b) w kancelariach hipolecznvch przy ladach
akrpki.ov.Tck ………………………. JR *1. Od wszelkich innych wniosków, iak to o wezw/anie
do pierwiastkowego zaprowadzenia hipotek:, o ogłoszenie postępowania spadkowego. o podniesienie decvzH zwiert-chnoici kipotcczoei, ujawnienie spadku wakującego, działów pozostawienie w niejsotłziclnoio. wdrożenie pnstęoo-wania egzekucyjnego. oo wniosków łącznych (dodatkowych) i t ………………………………….. 6 zł.
Я. 7л wciśnięcie Mstów StftjiRwOyclt TowRrtyjlw Kredyt nwyeh M lekkich do knlęgł kontowe? ItlpOlSCznel przy aktach wyfdaly pr.styz.zek tycliż* Towarzystw Kredytowych — od -wM-IOÓCt ll«Ww ze Я й witych . . ЧЛ4%
7.» też czynności przy kóIlwOreloch tyckże poiyczek – • odwartnżel nominalnej liolOw catlarznych , . D.029C 7.a wciśnięcie du wyk ней hipotecznego treici
za kaźd^ treti ……………………………..V* «1.
tO. Od podpisów i wykazów hipotecznych, wypi-aów i odpisów aktów notarialnych, — «kl<nv slnnu cywilnego, zaiwiadczcó z repetorjów l kbialt opłal. po-iwiadczeoia terminów zamknięć In postępowania spadkowego:
za każda stzonicę саЦ !«Ъ zaczęta . . . h’i zł.
naimnioj jednak……………………. , | n
Stronica arkusza powinna obejmować najmniej 2ó wierszy, a każdy wlśCe nainaoioj t8 sylab.
443
JJ. Za iwladactwa x «туках u htvoleczaeylo fcpe-cjalnie frOziirncrwanel …. . … łl t. ха кodf| stronicę cata lub хасгеід . . ■ l”< xl. О kaidei pOłyeji Świadectw* zamicszkań osób.
zoaiacycb uiaw-riOu* penwi w wykazie hipotecznym ………………………………………….. r.’ixl.
naraniei jduk…………………………… 3 zł. Oplata ха czynności, wyszczególnione w punktach li 2 i 3, nie oaoże рг7кгйС7й trzykrotnej oajnińszei stawki. ustanowieni й dcn^ czynnik. icJeli czynnoici tc wykooywane aa. >a r^denle Skfti-hii Państwa. instytu .-ii państwowych lub przedelęhipratiy partalw-owycS. i jeteli oplata xa rzeczone czynu oiCi еМу л Skarb к Pióstwa, względnie suslyUiujiiub lub pryłjdASęhiorstwaoli państwowych. Od wniimku. ииЫиАгЛЙо wynik руле rachowani a wierzył xlnoici bśpulwszimj. w тѵ$Г rozporządzeni* Prezydenta RaeuzypoepplileJ t, dni». 14 aij Ю24 г. о ргхйій-cbuwaniu aubowivao prywtfio-prwr.ych (Os. I’- H. P. Nr- 42 poz. 44)) opinia wyńori ,-’i% od etilUy. jaki ж zlo tych b-*0 fcunJnie 1923 r. (Di. U. R. P. Nr. 127. por. IU44).
Jeśli c przeliczenia oaU>2n«j aoeuy zkotyęji o.» marki polskie, dokooanest» vizy vplarie ѵркдіу. w>niknie suou marek polskich niepodzielna vrzez lO.OOÓ а *ягаг<ѵ> c_tc-cy osłalnie cyfry Iworzo liczb»; & СЮ0 lub vięc^. to zaokrągla sic wzwyi do кхоку pod ziębli przet )00Q(i: jeili ostatnie czlcry cy/ry kwOrz liczby <ѵ»я*а- *>’#. Ѵ0Й0. to cyfry ke zaalępare su£ гйайл-
$ 3. Ra/porzudcePie silniejcz* webodzi x #yci* z dnin. 20 naarca {924 г. Je0HZ_\D2£N1£ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 рб4>1’ег”1Ъб '923 ♦.
wy, 92. por. (ЙІ).
Ms podstawie srl. 99 ustawy z doia 29 grudnia 1924 r.
0 wykonania reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. I, p uz- 1) zarządza sir co aaslepuie:
fi 1. Sadowe opłaty w postępowaniu hipotecznem
1 stawki wynagrodzenia pisarzy hipotecznych za czyooo-dci związane re cprzedaia działek jazzy’ parcelacji, dokonywanej na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 1925 t. o wykonaniu zelurmy colim (Dz. U. R. P. z 1926 z. Nr. 1. poz. U ohuiSn я»? u 50 % оогяз podaoycb w odpowiednich laksack z lem jednak zsctrzezeoicco. źe opłata, hądź wynagrodzeni* za Janzi czynnuźć przy parcelacji jjrunińw paid wuwyck i Państwowego Baoko Rolnego nic mole pzzrkracznd Irzykroloej najniższej stawki, ustanowionej za 1ę czyńfioić.
fi 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w Syci* » dn-dzżeciąteyo dnia pi» ogfntzeaju.
446
PRZEPISY
dla nót&Hunzy, |Ло tpecjatnyeb poborców dochodów budżetowych MielHcnlwj Sprawiedliwości w okujacb sqdow apelacyjnych W Warszawie, Lublinie 3 Wilnie, wydane przz Minio Im Spraw leniwcie i w porozumieniu £ Ministrem Skarbu 1 Na)wyisz Jzbsj Kontroli.
Liz. llrz. Min. Spraweidl. 1930 i Nr- 6-
§ 1. NoUfjutzc. oprócz przypadających im według lukry |D)|. U. K. J’. j 1929 r. Nr. 27, poz. 2?5| лаГгіаоіеі włeauyeh pnhierajq w gotowiinie opłaty hipoteczne oa 4wbód budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości. na za-mdric vltciwych przepisów o pobieraniu tych opłat (przepiły tymczasowe л kosztach sadowych ■ – Liz U. И. I, z 1923 r. Nr. 51. poz. 52DJ — iDz. U. R. P. 1932 r. Nr. 93. poz. 305).
Nadto notariusze uprawnieni sa do pobierania oa dochód budżetu Ministerstwa Skarbu opłat stemplowych oraz podatku od darowizn. Pobieranie tycb dochodów ludzień zarachowanie i wpłacanie do kat skarbowych ro.juluja: rozporządzenie .Vuoistca Skarbu z dnie 4 ma;a 1923 r. IDz. U. К R. Nr. 55. poz. 391 {i 2BJ, ustawo o opłatach stemplowych (Dz. L’. K. R. z 1926 r. Nr. 9S. poz. 570 art. 27 Dz. U. R. P. 1932 r. Nr. 41. poz. 4113] | rozporządzenie wykonawcze do ustawy o opłatach stemplowych iDz. U. R. P. z 1925 c. Nr. 123, poz. 713 §& 44 — 57. Dz. U. R. P. 1932 r Nr. 99. poz. 342).
5 2. Na pobrane wpływy pienię2ne nourpitzc oi« wy dtijtt pokwitowań osobom interesowanym. Хй4й wptkoó-П aucuo winna być zapisana w repertorjuiti (wzór Nr. 1). й wytokoici jej potwierdzana w t«mz« repertorium poiJ-
4І7
pianin wpłacającego, przycsem kwota zblyck me b’/ii wyrażona zlewami.
§ i. N marusze wpla caja dochody z opłat bipolCz-ńycli do Ісйіу bkarhnwcj оа dochód budżetu Mioisltc-ńlw Sprawiedliw&Sci па rachunek ■wtaiciwcjjo nądu rtkręgr,w^ii w terminach określonych w 5 6l> powota ле-in vyicj rozporządzenia wykonawczego do utlawy o opłatach stemplowych. V? ostatnim powszednim dniu okiCftu budżetowego wpłaca lie do kasy skarbowy wszelką gotowiznę z tytułu powyższych optaL
Dochody pnwyZsz* vvpte ię hąd» bczpoirednin do miejscowej kafty aizarhowej zapomoeii deklaracji ptatni-czei |WZ0r Nr 2) bąd* na Unoto czekowe koay s/arbrrwej vf aietlzrbie wtaściwegn etjdu oktągowego przy użyciu ^kdrbowiłgc» blankietu nadawczego t’. K. <5. § 4. ReporlOrjum (§ 2) prowńdzi ei 'ezY wyzó poszczególne suiny wpłacanych w d-fytu mie^hCU do kasy ikaroowei dochoituw budżetowych, z puwotmlieja cię „* odnowie pokwiluwaoin uiistopaie хаб iluleży wypruwadzić Ogół” n», wpłaconh СіНВС nijelieCzf>4 i pozoclatudi Pa mlecjjc naCKpuy.
Mimo prowadzeni* repertorium w«dlug okrażów kalendarzowych rachunek wpływów budżetowych bidzie prowadzony wedtug o kretów budżetowych.
HoperlOcja nieja być poaiumejowdnti i zeaznurowaae ornz UH !
>«;« 2A6wlu oprą wozclawczym przesyła sic prezesowi właściwego sadu okręgowego. Teo ostatni w lermciin do pierwszego dnia drugiego miesiąca pn sprawozdawczym przcsy3a jeden z tych egzemplarzy wtałciwiei jzbio kontroli po uzgodoicoiu z zapisani] ksie gi dochodów bucUctawych. U’ egzemplarzu. który pozo-staje w sądzie okręgowym. lko l«Ż w ęgsemplarzu. prze-znaczony ot dla izby kontr uli, należy w rubryce „uwagi”
444
v>iduó 0<Ьо4і> pozycje zarachowania w księdze dochodów bkdteliywych sądu oŁ »^|J0włl‘’v- §1 6» Prazei Aądów okręgowych lub delegowani РГ2Сг чі’;Ь iędelowii przeprowadzają szczegółowe rewizje czyn ii o4c> nnlAtjiisz.y przynajmniej raz na тлк. wydaja odpowiednie zarządzeni» stosownie dn wyników rewizji a w tuzie złu walenia donioślejszych uchybień, przedstawiają sprawozdania o wyniku rewizji prezesowi sadu Apelacyjnego, który stosownie do рлігаеby wydaje dalsze zarządzenia.
Pnnadtn rea/izje odnośnie da dochodOw budżetowych pobieranych przez ootarjuszy na rzecz Ministerstwa Skarbu, przeprowadzają równic* urzędnicy władz skarbowych.
0 stwierdzonym przy rewizji wyniku kasowym nale iy kaidorazowo zamieścić w repertorium odpowiednią uwa£ę.
В 7. 1’rzcpisy niniejsze wchodzą * iycle z dnl«m l-fcu kwietnia 1930 r. 2 tym dniem ucliyla się przepiły dla notariuszy. oroszone przy okólniku Nr. JJ)4.’I(OS-’if7 z <Ѵчв J3 sierpnia t9?7 r. (Dz. Ucz. Kr. IbJ.
Kierownik Mi ni* Jer r.lwa Spawiedliwołci: w- t. SlóGzUtmsUi.
Podsekretarz ЬілГил•449
XV
■PRZEPISY
dla pisarzy hipotecznych, jako jpc]ilfiyeh poborców dcii ndów budżetowych Ministerstwa SprawUdjlwofcl W окГ£сЬ or|dów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie I WlleSi. wyzjaae przca Ministra Sprawridliwosci w porozumienie a Mialslcratieem Skarbu i Najwyższą Łzbq Kon troił.
Dx. Uri. Mlii- Syirawiedl- t$30 r. Nr- <>.
§ 1. PivHrzó Liprdeczai оргЛсг przypadających im we-dluH lak»y |P. l>. К. V. x J92S i. .Nr. S3, poz.’ S?2| naJe-żrroćui wlftenytl» pobierają w gOtawiźnic opłaty bipo-leuzn o* й’adria ѵійftcjyych przepisów л роЫс/апім lysL C>płftt Ipszcptay lymc2i!.owe c kił.w.lach sądowych -Oz- U. К. V. 2 1<WS r. Nr. Sd. poz. 5» – bz. V. К. I’. 1M2 Г. W. poz. Я05).
$ 2. Ріэиг** b:pot«utni nie wydsjii OadboJii interesu-waayzu puk wiluwari cis роЬгипе wpływy pieni* in. Кэ-ids wpłscuiiR уіішн wioną. być z-»pitii:ia w kriedze kontr uk wpływów piemeiiiycb (w«6r Hr, Ił j wysokość je, у. лит być yplwierdzoot w lej кодіѵе podpiłem wpłaca-jttsefjo. przyczera kwota złotych ma być wyrażona sJo-wami.
$ J. Pisarze hipoteczni wpłacają zebrana gotowizn? z op3at hipotecznych i kaoceJarmych do właściwej kasy skarbowe) na doebód budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości, oa raubuork właściwego radu ukregowego z kod-uezu każdego lygodoia. W rolarc nagromadzenia яіс większych yom wpłaty oaleiy uskuteczniać takie w termini)
nach wcześniejszych. W ostatnim powszednim dniu okresu budżetowego należy wpłacić wazelH gotowiznę z po wyżnzycb opłat do kar/ skarbowej.
Dochody powyższe wpłaca з:«с bądź bezpośrednio d° miejscowej kasy skarbowej zapomoco deklaracji płatniczej (wzór Nr. 2), bądź lei na kooto czekowe U*er «korbowej w siedzibie właściwego sadu okręgowego przy użyciu skarbowego blankietu nadawczego P- K. O.
fi ś. Ksicgc kontroli wpływów pieniężnych zakład:’ się na każdy okres budżetowy oddzielnie a eutosie *4 miosicezr.ie, przvczem pod sumę miesićczoa należy •ку-I’ o za 17 poszczególne sucoy wpłaconych w danym mietiecu do kasy skarbowe: dochodów budżetowych, z powołaniem sic oa odnośne pokwitowania, następnie zaś Odleży wyprowadzić ogólna wpłacona sumę miesicczna oro’ pozostałość na mieeiac następny.
Księga knntroli wpływów pieniężnych powinna hyc ponumerowana, zesznurowana i należycie poświadczona przez prezesa właściwego sadu okręgowego.
Pods.krnhywania w księdze na niedopuszczalne; cyfry lub wyrazy mylnie zapisane oalcży przekreślić czerwonym atramentem i naci niemi tymże atracnenlem wpisać cyfry htb wyrazy właściwe: dokonane sprostowania po-winno być zaświadczone podpisem pisarza hipotecznego.
J 3. No podstawie powyższej księgi pisarz Ьіроівѵ»-ny sporządzą za każdy miesiąc sprawozrUni* u wply-wocb budżetowych (wzór Nr. i) w trzech cgzeiiipl-rzneh. z którycb jeden pozoaloje u pisarza hipotecznego, dwa zaś najdalej dnia 5-gn miesiąc następnego po sprawozdawczym przesyła się prezesowi właściwego cudu okręgowego. Teo ostatni vz lermioic do pierwszego dnia drugi«go іоіеаічс» po sprawozdawczym przesyła jeden z tych egzemplarzy wla^ciwel izbie kunlroii po uzgodnieniu z zapijam! kjięgl douhodów budżetowych. 'A’ egzemplarzu, VIЛгу pozsijtofe w eadzie okręgowym, jako teł w agzcmpla/zu. prsraiiaczooym dla izby kon-Irnli. natęży w rubryce ..uwagi” podać odnołne pozycje гаги chowania w księdze dochodów budżetowych sędu okręgowego.
431
i 6. Prezesi aądów Ill’ll dekowani prZ42
nieb sędziowie fi»reprOwjn azczcjjolowe rewizje czyrmoaci vioarzy hipolerzoydi przynajmniej tar. і\и ток. wydają odpow’Ktluje zarządzenie nlnxownie do wyników rewizęi a yf пгi* ха и w edenie donioślejszych uchybień przędli «wieją eprawozdenie <, wyniku rewizj’ psezcenwi Widii epclenyj/iegn, Йогу stosownie do potrzeby wydaje de leże t.arządzenia.
O stwierdzonym przy rewizji wyniku kasowym nelely kaidorazowo zamiećcie odpowiednią uwa£ą w księdze kootroli wpływów pieniężnych.
5 7. Przepisy niniejsze wchodzą w Zycie z dniem 1-jjo kwiclnia 1930 r. Z tyna dniem uchyla r.ią przepisy dl.i pisarzy hipotecznych ogłoszone przy okólniku Nr. J3H.HGS.’27 z ctaia 13 eieipnia 1927 z. (l)z. Urz. Nr. ló|
Warszawa. dnie 10 marca 1930 /.
w. ł- SJ«C»bCmxkl.
Podsekretarz Sianu.
ѴЛ
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCIdnia І4 grudnia 142A i.
o Ukzie dla liiunació** ptcyfi|<|{l|cb. iDz. U. R. P, Nr. KI4. p '«41 Na poiłilawio ait, 263 praw* o ualioiu zadów puwezycb-aych z dnia 6 Jul«Ho IV23 i. |Dz. U. R- ?■ Nr. 12. poz. 9’J) zarzttdzam co una l::
Sl. Za llumatizyoin wvzplkieilu lodzaiu pi«iia. f.po-izadzani^ na ituLvuy włеі$кі<г.йс’ lub łacin-na iozyk -yobk’ 0) c Kzyk ррга>е»гАр«Гік!«іІУ :ia ięzyk
уОІркі
d) z Кгуки pcdckiagu i>a język białoruski. p/łki. Jinucucki. li Kwaki. o-emiecki. ro-ayiaki. ruaki fiuta Лак I). ałowacki ]ub iy dowtki (2a.rliun| p) 7. pukiki«gu „а ііілѵ język europej- ski lub łiicmakJ 1) 7 języka polak ічйи л » mity język ptiza-«Urupajeki fi 2. 7.7 &J>uri«idraoie i zaświadczanie zgodności ko- pii ІІцтегеяін albo kopii ріипа iporz^clzooego w ob-
3 zl. S zh 10 zl
5 zl. 10 zł. 20 zł.
Л53
сѵгь iczvku, оа iadń«i* wtzdz > urzędników, tłumacze рг-zysięgti pobierają- Г>1г kopje sporządzono w i«zrku: a| polskim SO ic-
b) białoruskim, C»«sVIm. francuskim, litewskim. niemieckim. rosyjskim, ruskim (ru-sińskizn). glowŁokim lub żydowskim (żar-ijaa) 1 złej ioym «urc>f>«ic.Vlm lub faziftskim 2 zt.
d| pozaeuropejskim 4 zł
§j Э, Za opr-wdzanic dostarczonego przez władzy lub urziid Ihimoczenia i zaświadczenie icslo zgodnośćj * prygmołom llumacze przybiegli pobierają wyoatfrodze-■•!« vy wyonknSci połowy ustanowionych w $ l stawek zftlftZrlc od jeżyka, z ktOrcgo lub na który tłumaczenie icsl dokonane.
5 -t. Vrzj obliczaniu wynagrodzenia w myśl $S 1—4 niniejszego rozporządzenia uważa sie za зііооіус 30 wierszy, a za wiersz 45 liler pisma.
Stronice rozpoczęła Jiczy sic za cała jeżeli obejmuje wiecej niż 15 wierz ry. w przeciwnym razie za potowe.
$ 5. 2a sporządzanie Iłumaczenio, za sporządzanie i zaświadczanie zgodncoci kopii tłumaczenia oraz za epo-zzadzanie i zaświadczanie zgotłnoici dostarczonego tłumaczenia, :ia żądanie osób prywałoycb. tłumacze przv-śftjli pobierała wvnailrodreoie w wysokości podwójnej Sławek uslostowlojiycb w paragrołacb 1 do 4.
§ 6- Zn przekład podpisu tłumacze przysięgli pobie-•Ѣ» i zł.
§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w tycie z dniem l stycznia 1929 r, Równocześnie 1гсц moc wszelkie przepisy w przeJuiŁoiats tym wydane. Minis lar Sprawiedliwości: $Ł C«. 4H rozporządzenie MINISTRA SPRATIEDLrwOSCI z dnia 15 ((rudnia 1932 r-о taksie za birnnoócl kOm<>ralkdw. |Dz. U. R. P. №. 1)4. pez. 04$). Na podstawie art. )X przepisów wprowadzających prawn й sadoarena postanowienia erizrkucyjneai (Dc- U ft. P. Nr. 93. poz. Я04) zarzadzaca co następuje: I J. Komornik pobiera za dokonywano czynooCci opt ty oraz sumy Ti, wydatki według roporządzenia ni-ni^łzeg».
§ 1. ОйоЪоп». którym przyznzoo prawo ubogich. stu ty uwolnienie od oplai i w у dal к O w w ««kresie чѵікяУа-nyn» przez kodeki postępowania cywilnego.
Skarbowi Państwa stuły uwolnienie od Opfnly w u-kicj czętci procentowej, jaka z. optnl przypnij* Skarbowi Państwa.
$ 3. Slrooe Zadająca dopełnienia cxfiinvavi przez ko-moroika. obowiązana jest składne. w mirry posypywania czynn olei, zaliczkę oo pokrycie cpodziewaoyeh optal i i alków.
oomik nic podejmie wykonani* czyciooćci. ьаэіаэ strona nic złoZy odpowiednio zol leski. Nic dotyczy to iedoak Skarbu Parfaly/a oraz podHlioIóvr. zastąpionych przez Prokuratocję Generalna co 'Jo nalclnuici z lylutu optal.
Rozdział ]. Prz*ptey Odóbe.
45b
*■ i-2 .2 !».S Й П 4 1| -Н .
-X 5’.? „j JS г_. Н :
S a” * 2
Б о л ѵ с .
л 5 Е N * ?* е
£ • -S і -3 ьі *г ^ * 8* І
о 2 2 3 – Tj:a с Л* -* * 6І2 11 .2 • з I і •а N-£ Q О
і ■& 2 -» Р
—з * п І-й-Г 4ł —
2 . -г 2 УЗ “ < і Гл >> Ч ~ л – •? . .Л .2″ >■ ь. If! * и fr,- i 3 – •» л ■ « ё й «Ч»с р aj. Pjjf.
ш* – 'с – я – ^«. с с .2Г.2 а. -j о » t •« s <• Іс Sn – о £* зли”
?!І 5 ?ss »-iS Ffi.’ ? 53-i -1 »“ V» -r Л a- -3 C M
3..2 5 .« e cvl O opUuch v o({6IjjoścJ. ■Z ч 4 3 3
i” –
<r к
c*=> M Л “«
*- S’
It *
w га
«««IŁiS^n
•i.2
■ * N
•U
• S *
.§4
Л ..
8 =
^ *
К ,
S~
S« 28 •S
I
*
V*
я
•->
*
I-o – ff – – 7 s
mm
<*
M o o Jd o N n i * M •to
5 и
м О Сь и О ц N ib fi,
OOOflt łliłaadznj Tr japA/npru р»
” 1 ‘ ’ ’ Ч* (ХІОЧІОТ и/лл»!<1 «-z f 6. Sum up’aty stnsunkowcj nic raoz* mniej n’:i 2 zf-
Opłsly w sprawach opornych I egzekucyjnych.
<1 7. Pcblq opłatę atnaiiokow-a pobiera sic:
13 za zaięcic ruchooioścl i zc jecie wierzytelności i innych spraw niafiilk owych, związanych z posiadaniem dokuOienlir, wy mieni onych w arl.«9 g ) к- v C.i 21 za dokoainie opicii uisr-iichoznnsci. nic mniej
tednak „ii 9 zł.
3) re duku”eni* sprzadely przez publiczna li-uylacię nicllOieoAei nieruchomości 5 praw. 2a do-кипмпіе upt-zedaly 7 wnłnej ręki ruchnmoiei lub W CHzk l>bj<;C:ia rnęhomneci pracz wierzvciela Del uzyskanej ceny. nie moiei jednak nil . . 5 zl. Jefeli czynność wymieniona w j>. 2 trwała dtu-lej n;* 2 (JpHziny. to za każda, następny rozpneze-
la godzinę, opielę podwyższę się o…………….. 2 zl.
Opłatę za dokonanie sprzedały oalcZy pobrać, chncbv sprzeda* zostatn uznana za oiednśzł* do skutku 2 pnwo-rt 11 uiszczeniu w le/mfnie ceny nabycia |art. ІІІЗ U. p. c.|. к ft. Połowę opłaty stosunkowej pobiera się: l| zn za jecie ruch a mości, wierzytelności i innych praw mai pikowych, związanych z p najadaniem dokumentu, wymienionych w a/t. fijłl k. p. c.. jclcli zaięcie następuje przez zaznaczenie w porlokóle poprzedniego zajęcia lart. SS? & 1. 641 S 1 k. p. c.J:
2| za zajęcie wierzytelności i innych priѵЫ\і osmicowh-nia dokonywa komnmik przy zajęciu. upiai« Ink upnre-
daiy.
JceiV: oszacowania dokonywa komu mik к luku >sgzu-kuwi zniesienia współwłasności. ирМс ze tę czyo-
iiuśd oblicza się od sumy oszacowań ip.
457
« – • 4 — • – c cJ !Ш % г л о сч ^ о ГУ ѵ- с Л •-> W? ~ <М •А Л –£ £ 5> -• • -«

Г.гг
t-O **
•м
_ ..2 . 2 9 «1 і <*S- s
о і
•X С-
а Г
_ Ć гі >-
5 i
г .г •№
. Ł* ЛЛ ’ “ 2 я ’-5
b b В 2 4^=f ? 2Д
s-5 г
ѵ . г – 5 -xf о ^ 2
Uf-s-4ss i
u * л * £:£ a 2 2 2 D
а Э
*TJ Ń _i
n^ ч э i „TJ-M p. £
jj-3-s
2 •; И £ g”8 * а '°
Ы n ® У ^ 6 V —»-H
.3*3
4
B3
v «•
Is
Л
2 . 5 'а
» »
is
**
о ♦ “ «
*• Е
Л
г£
Ѣ *
•і- О
5 г£ о с
2 ~ * :з?г 5 .й;ѵ- о 15
„ э – г- т.-1 . .= а
3 & ‘I
. V
я- 5
о -*7 и о О и ” *— га ы jt с» N.M 5 ’ . лк- О
■а 5 Sttg.s^g.^ гѵз!
.1 Р. Г- <1^0 — Я V Д U ■- Г, – fT. Ь ® .Го£ о •SSni’s’—jlS 3 Р Л’й
С-;=.g 5 2 °
„f і N
_ .. ._ — -ч и во^ . 4Ф*1 С
R
« ж С * •» ^
і-
5ŚN
■«’са^а.У
С, Со
.. и о . Г; о о?
™ ▼ иТІое-
г
1 е-с і . ? к«-5 .«ё i -J л -5 -? о – я. о – в * «-о яI –
.—іт^х a >-rt
^ —’2т£ w
и – –
Ó-?Ó
с Г S *
f г-s –
— -гі *-
?1| о с ?„-<з ,| *s 4 S 5 ■•■•IIS Il.il r>=L
о «….2 -Г с *
2 «сЧ
3 к р if
t & с <Й « Г с ■3? 5^.. ~ гч- fj « . л £ч <* ^ С к -іч S ІУ О С.- ТЗ j j и ; „5 ? м Я = 5-і 58 JZ с*. J5 Р I е •
« 1J-
ь- Л * е
-гі — j- >ча 5.2 у Б 3 U о .2 3 ^ чі, ,1ft Ct ы Я a га 1н u !>-К Н’
Я-сІгЕ!
9МПО K-S.e-Sm^ ■
•а 3 –б
я ” 3 J <03″ ._• b 1 ~ N ODO?’
Cl
у- п — ? > -С
►J u
S-5
:s
р
кп О О О
do 100/jM zł. . . 16 ..
ponad 105.000 zi. od keidrcb rozpoezęlycb
10.005 z. dodatkowo у О ………………. 1 –
?J za dokonanie «ketnieii z lokalu:
a| jednoizbowejto ,……………………… 3 ..
b) dwuizbowego i większego:
od pieiwizcj izby …………………….. 3 ..
od katdei neat^paej …………………… 2 .■
Pomieszczeń pobocznych )«k = p»?.4іигпі4. alkowy I pokoje dli służby nie uwzjjUduia йі$ ргу ohliezeiilii орЫу.
Jeżeli ctyiHiodć. ч’уго iftii Iroa w p. )| ! 2). trwali dtu-ioj nit. J Modliny, lo >.л Uazda, nAstępoo, югрoczyta £o-dzlfu} орЫй zwiększ* vie n 2 zł.
£ 11. Jeleli komornik jio przybyciu n* micjtoc spełnieni* czynności od stępi! od jej wykonania z powodu zapłaty lub z innych przyczyn, uzatadoiajęcych zawieszenie lub umorzenie postępowania albn wstrzymania wykonania czynności, oplata wynosi:
1) w przypadku, gdy celatzi czynności by! opis. oszacowanie lub licytacja – połowa opłaty, jakaby się oalc-lala za dokonanie łei czynności przyczcta w razie odstąpienia od licytacji optotę oblicz* Ц od ceny oszacowania: 2) w innycJi wypadkach ……………………. 3 zt. £ 12. Opiate w wrrokoici 2 zl. pobiera się w рггу- padku: 1} oiedokoiinnia żujecie z penvodu braku przedmiotów podlegejavyeb zajecilii 21 ni4″Jbr«o!a rzeczy rutbocaei z powodu jej nieod-nalczięnae (ert, $3&. WO. 8l2 k. p. c.Jr 4) niedokonani tyrzedaiy z powdu braku licytantów.
Opłaty К Cotiycb epruwacL
$ 13. Oplata siała wynosi;
1) ze utuarowaoie pieniędzy wierzycielowi w imieniu dluźr.iko;
du $50 zt ………………………………. 3 zl.
уvnad 505 zt………………………………5 ..
2J й) ze dukonanie spisu majątku lub iegn czę-6 iii;
455
Ь? ил opieczętowanie aIVu zdjęcie piecze ci bez dokonania іеіЗпуі-г.*$пій spisu:
za titn/iH jgodtśnę ……………………. S zJ.
za kaid» oaslepmt rozpoczętą gndzinę – 2 .,
з) za aresztowanie osoby z powodu upadtolci 2HJ ., Poza tern cryoooCci w postępowaniu niespomcm
i upadloicioweSi *1 >епi li( odpowiednio przepity 6 S— 12 гікроічі1’о>« niniejszego.
Ft o i A z i о F Ilf.
Wydatki.
§ Id. KomorniWwl nsleJ.y si* w cftJotci zwrot wszelkich vr>dftlkbw gotOwkowych jako to: ni nptaty pocztowe. opłaty гь doręczeni. nskulcezniaoic przez orgaoj indowe • gminne, пд naleZnnSci biegłych, koszty ogło-szert w dzicnrv.koch, knszty przeniesienia i przcchowaoia tvroz nnlelnotoi otdb przywołanych do czynności. {j tS. Zo każde doręczenie, niewymtenione w fc ? i 14 5 w loku sądowego postępowania egzekucyjnego, komornik tytułem wydatku pobiera — 40 gr. fl 16. Nadto tytułem zwrotu wydatków ze sporządzenie wezwań, zawiadomień ogłoszeń, protokółów i irt-nych pism. które w toku postępowania przy wykonywaniu czynności najeży z urzędu sporządzi, komornik ma prawo pobrai na rzecz swoja: t| od wnioeko o wszczęcie lub podacie zawieszone; lub wstrzymane? egzekucji sal cin ości pienięZtiycb poło wodAaniił ля spo-rzadzęoie wezwań zawiadomień. ojjlп*ллл. protokółów, odpisów, za uwierzytelnienie i *-iwidcaariia — za kal-ila chubby ги»ОсгфЦ aUortici} i>ch p’m — SO gr.
Stronica azkuąra powinna j а wiara £ przeciętnie 2S wiertóY 4 k-sAly wifc»z 4’» lit» piżm я. W póslępOwaniii egzokncyjnerti wynagrodzenie powyl-ігя pobi»* komornik lylho jji ярі-itzrodzenie na Zadanie ałiony odpiziW. hwierzytelnieit, zaświadczeń. 2 л pi-ma, która komornik w оѵуіі рггеріябх V rzdcV с postępowania cywilnego powinien cprci 2Cęd zift z urzędu, oic-pobiera on wynagrodzenio, unormowanego paragrafem nniiejai.ym. $ IS. Jeżeli komornik na ladanic strony wykonywa czynność w miejscowości odległej więcej nil 2 km. od jego siedziby. ma prawo do wynagrodzenia w kwocie 4(1 groszy za każdy rozpoczęły kilometr odległość, miejsca dokonania czynności od jego siedziby. .fetcli w czasiв iedoego przejazdu komornik wykonywa kilka czynności najęty mu się pcinc wynagrodzenie według ustępu poprzedzającego od kfttdej czyrmości 20 sobna. chyba 2e wykooywa jc w tej samej sprawne. W tym przypadku należy się komornikowi wynagiWidzenie za jeden lylko przejazd. Komornikowi nie słuty prawo do diet i kosztOw pr?e jardu wedtug norm przewidzianych dla funkcjuriarju sz6w państwowych z powodu wyknnywazr.o poza jegi: siedziba. К o z d z i a t IV- Pruplsy JWicHńlóW i IsCćCOwn.
S 19. № sprawach wszczętych przed 1 stycznia 1953 r. stosuje się przepisy dulycbczasowc. Pta obszarze SadOw Apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz S^du Okręgowego w Cieszynie w sprawach tych nie pobiera sic op3a-ly sodowej od pi»ra i załączników’. wnoszonych do komornika: do spraw tych natomiast stosuje się przepisy rozdziału Ш z la zmiana, łe wynagrodzenie ze sporzę-
463
dzenie z urzędu pism, wezwei, zowiadomieri i obwi elycZHio 1МІ г.rirt?4fit wejjciO w dyt’ie rozporzadz-zcia niniejszego Itaoq moc wczelkl* przepity w zakresie unormowanym lem гларлгуцй ftn Іллі. Minister Sorawicdjiwolci, Cttilaw MicbalowsdtL '162 Кв Уім1»1и!е Ml. S.O-3 ci ustroju adwokatury |Di. U. R- P. i 15-32 !■ Nr- W>. ;кі?.. 733) *arzq<izam со oaslqpuV-
jC £ $4 ’
a I w *1 о V Ъ * и JS 1. ^ 1 .e-
-1 -0 t4 –
f D 2 rt о e
e
p. -i ,5 ° O U IS… >•= І2й
тіліТ 1 2 а я’
3 g i * 2 *
. w. ^ . ‘3 X* с 47 <7 Is ГІ r« V >s с n . r i □ *? c J 2 ^ 1 • P * о
. •$ S-C3 о C
r||i іі:“ш
fc“ 5 –
< Л£Чіъа „i jf’i’Ó4>’|i
Ф^с ^Ф>К w£ 2 рПЕ
is. 5 TS 2 е
« -r m п ал л > *0 с; ^ С
s:i-i.?4
1>^к
fl Hf I
i У г. X X о » «mptlwk wi<«ej flii jednej woby bssdi pu«k bull И ргдесіѵглікоо- 5 6. ЧР sprawach. iilenhjętyeli ргаеріулті nlniejszcmi lub do klorvch przepiły iiinjej»ze nie dadzą oią zaotnsn-wać, sad określi йЛчлкли. mając na względzie nakład рглсу ■ er«”. wgę sprawy i wartoii przedmiotu $ 7. Mb’ razie nieusprawiedliwionego uslwu lenia pełnomocnictwa Jub w jazie zrzeczenia мц pelrioniuętnicLw* przez adwokata z winy klienta należr sit ad wukalosr* wynagrodzenie za instancje. x klórei udurolartie r.»»tą. nito. oraz za instancje poprzednie. W innych przypadkach ustanie pelpomocoiclwa daledy się adwokatowi odpowiednie wymaąrodzenie za wykopano czynności. II. Sprawy oywIŁae. П fl. Podstawa wynagrodzeaia w postępowaniu spnr-nem je at wartość przedmiotu sporu, a w postępowaniu egzekucyjnem ■ ■■ wartość egzekwowanego roszczenia. ft Jeżeli podstawa wynagrodzeni* oyzecnwnnhi no pieniądze nie podlega, lub przepis paragrafu poprzedź-ląc ego nie wystarcza do jej określenia, rąd okradli wy-nagrodzenie adwokata, kierując aię zsadmi wvr»oiie-roi w £ 6. $ 10. Vfr‘ razie zmiany w loku pontępowania wotlUrCi. stanowiącej o podoła wie wyn obrodzenie, bierze sie pud uwagę wartość zmienioną, poetąwUt od tilsluncii następnej. Ѳ 11. Zasadnicze wyno£rod%»riie wypoci przy war- InSci: 1) do ISO zl. wfącŁnie……………………….tS z<. 2) pnnad 1511 2І. du 250 cl. wląu-rnie … 25 ,. 3J ponad 250 aj. do 500 zl- wiernie; za pierwiz* 250 zt…………………………25 „ od nadv%v*ki zc. keżde rorpocz^te 50 zl 5 ., 4| ponftd 500 zł- do 10W zl. włącznie: im pierw >/« 500 rl………………………..50 ,.
ud riMijiryZki za każde rozpoczęte 100 zł. . 8 -.
h) pun«d IjOOU zl. do 5.000 zl. -włączaie:
z-n pierwsze 1.1)00 zl……………………..$Q
<>’l 4n>J wyżki za każde rozpoczęte 100 ął. . Ь
Ш
61 ponad 5.1Ю0 *3. do 1ІУ0ІМ r.l. wiecznie:
za pierwsze SOW zł……………………..ЭТО
ad nadwytki ra kaid$ rozpoczęte ЮЛ 1. 3 i. 7) ponad 10.1ЮО zf. di> 50000 tl. wiecznie: za pierwsze 10.000 zl……………………^0 „ od nadwyżki za кaid rozpoczęć 1-000 y.i. 20 ..
$1 posad 54.01)0 ih do 100.000 zl- whiCX’iM!
za pierwsze 50.000 zl…………………..1M0 ••
od nadwyżki za każde rozpocznie 1-000 it- 0 – 9| ponad 100.000 zł.; za pierwsze 100.000 zł. …. 1780 od nadwyżki za każde rozpoczęte J 000 zt- 5 . Sprawy z pozwu, j IŁ Wynagrodzenie, przewidziane w paragralic po-przdt.ujtycym, należy sie edwnkatnwi za ogni czynncdci. zwi4|z-nych z prowdraniem sprawy w pierwszej instancji, jnku ІО: crfwneowfcn ie > wnoszenia pism procesowych. гі<ІііеГн’о‘к >nrprmgeyj. przeglądani* ькі, ogdl karespon-daocji i konfrncyf. оЪюпа ць rozprawie «* do wy. dania i>rz«Czn|. Iroilcz^cegO 1$ instancję Jeżeli iednk wlktlUk pfj-ecieni inti»c.:l wvf7«j sprawn dojęta do ponownego roxpętfvw«ni w p!rw-azej іаеІАлсіі, ndwuknluwi n».ledy 6», połowa wynagrodzenia znaad”iczego za ponowna prowadzenie sp’iw w lej instancji. Przepiau tego nie IOui« »id w przypadku wzoowieoni. § I). Połowa zasadniczego wynagrodzenia za prowadzenia sprawy w da”aj ігІииѵі. lecz nie cnoiej oiż 15 zł- Palety гі<г «[wokalowi. jeżeli: a) sprawa zakończyła sie wyrokiem zaocznym. 4 pozwany urnnl os pirwss«j rozprawie roszczenia powodowe.
. «I postępowanie zoalało zakończooe ujc-da stron na pierwszej rozprawie, d) Md odrzucił purew na pierwszej rozprawie z powodu niadopuazczaboćci dro^i procesu cywilnego, niewłaściwości widu, ialnienio specu sadowego л to vniiu roazczoiiie miedzy temi samccni stronami. powagi rzeczy osodronej. braku zdolności prncecr«ei 465 30 powoda, braku jcfto ustawowego za&’eirrlwa luli upowainicoia zastępcy do prowadzenia epravry. e| oie później nii oa pierwszej rozprawie powód col-ni)> pozew lub strona zrzekła się irodka odwolaw- ezejjn. § 14. 1(1% zasadniczego wynagrodzenia. l«Cz Oi
ni’niij nii 15 i!. otrzymuje adwokat w postępowaniu oaks zov cm, w klórcm nic doszło do rozprawy oraz tv pu-sl ępowft nlu pnjednawczcsn lart. 392 к. p. c.J.
2H% ?.tidniezego wynagrodzenia. Іесг nic mniej nii If) zf. olrc.ymuje adwokat w postępowaniu upominawczym. iciell nit doszło do rozprawy. ЛсАйіі w pnitępowenur rukazowem łub upominaw-0«m. nft bln teł zarzutów liih sprzeciwu doszło do rozprawy. wynagrodzenie sdwnkstft. nznn czecie w ustępach poprzedzejqcycfr za cz.ynnnScl w tern postępowaniu. Kędzi* z* liczone nr, wynagrodzenie, nalelne za tę instancję.
§ 15. 7.л prowadzenie sprawy 15 \2) w trybie za za lśni* nfileiy się odwoklnwl КІІ. w trybi apelacji — (Л%. w trybi* Scasac.il — 75% «naaJnicZego wyuiiifo-dzenlo.
§ lA. 7,i prowadze nję aprwr przed iwideon polubownym należy $lę ftdwókftlowi wynagrodzenie jak za pierw-е’бЦ Inslńncję. Sprawy egzekucyjne, S 17. Za ogól ezranoaci w postępowaniu egrckucyj nem oaleiv ait adwokatowi, jeżeli aa prowadzone vz pierwszej ni stancji lub u komornika:
fi pray egzekucji łocsacci siar według przepisów o eg* zekucii z nitruchomoici — b0% zasadniczego wynagro* dreoin:
2) przy egzekucji przez przymusowy zarząd — 4(ftv f.a* saduiczego wynagrodzenia;
d) yrzv egzekucji innego rcsŁzaju — 30% zaryci niczego, wy n udz tnie.
§ 1& Za zaal<?3Jztwo przy przetargu nitnlcKonaoici uraz na terminie dla załatwienia zarzutów przeciw planowi podziału вишу uzyskanej z egzekueli. prowadzonej według przepisów o egzekucji z nlęriiuhomoźci i przez хагвіці przymurowy. należy щ adwokatowi -rrynagrodze-
iió
* * *
'C <c ъ
c -c c
Л л Л
rZ Ъ ъ с с с < 5 < 2 Й 5
£’ р‘ £’
•8-0 5 s 3 s р- Ł аs £ °-Łt-«<1 п в э ■S 045 о Г й г а-
г» гс. ГѴ
*■< й С.
З’З»
а э •
< –
'5 «
.. ł’
м ѵS ^
3
Р Г sV
о s,y
N 3 2 Й
s S*
S-c
N о
5
с =.
сг<і п * н 11 Й I’ 2 р т-і: SS : г N 2^5; г п = Ь-у, О к £ < аіі- 15 F –< I ■Й. п’ Р г- ?£«.£■ |ІІ ^ > < -р D.- S £■ И- “• *-• сгл *я s Li- IB Г 2 1 4? S < ** е * г>
'С э < п а 5 S.5.-3 с’и»
<t» fj – □
“••• м □ С ŁJ ІМІР ? и»’’ if V – р сс» – = JL . £-.£ с «• -S’
» – й.і^о
h?^t
я-Sa-sH
8″’S f *£
о X» -» .
zitilI
ffh»
s’r-A^ Ł
я в f о
Co
T>
*1
V
*

4
Ы
Q.
w ^ ° S g. >- Сь x- £•
• fc S’-!
Of О t* P
тіиогро^ЗгоЛл vJ»łO!«pŁB %‘,;z >f5M^łBU| ГГ l.40J«»|0.4pr ІІК Л<>|»>Ѵ*
(сцХ^і ж ииКэп^эгЗ» Ажсздх асожгрстоАІ w“£ •<( § •■в; и -эхриррѵиЛм о?»*псорвгвг *£q[ сэро>|о*Ллі л. otiqoec atu
IV. Wydatki.
§ 22. Adwokatowi należy ri< ztvro: 0J>t«l річ^іо wvih. telegraficznych i relłlunicznyck i i><iiyell wy-dat ków. które куЫуІ przy wykonywaniu zl«c<irróa, W razie vryiazdu do innej nniejiOOwOiC’. ii-a z I* cenie klienta, adwokatowi no Jeży ai* prka zwyktych stawek wynafrrodzenia. zwrot kusz lów pud/óty urSz wynagrodzenie specjalne.
Wynagrodzenie spec jakie wynosi najmniej 50 elolyck za katdy rozpoczęty dzień.
V. PctMpii) IrOacow. $ 24. Rozporządzenie onil«j$y.« m-clipdzi w lycle w dniii ofi.1 пяулі»;ь. § 25. W «.prawach ЬсгЦсу«Іі w iok|i tlocijfe ьі przepisy rozporządzenia niniejszego, o jl« wynagrodzeni* &d wpkelft nie zostało rnii jo* ртхудоя||« przed «г4|4сі*м w ftyele niniejszegn rozporządzenia.
§ 2ti. 7. dmcni wizjSyis w *yO««: rozporządzenia niniejszego Waci moc rozporządzenie ДііоЫг-« Sprawiedliwości z dnia 13 Jptefto l033 r- w aprnwit: wynagrodzeni* aitwnlcatOw z* wvkonywanie rzyranoioi zawodowych (tłz. U. It. И. Nr. 11 p»z. 77].
Minister Sprawiedliwości,
Ciulirr Michałowski,
46 tt
SKOROWIDZ MIEJSCOWOŚCI.
Adamów, S. Okr. Siedlce Alckiandrńw. $. Olei. YotjA Andrychńw. N. O kr. Wadowice
Augustów, S. Oki. Grodno Anionowa, S. Okr. Wilno Babice, S. Okr. Waruawa Buliijróit, S. Okr. SsoOk Пиіоіі. S. Ok». f-Csl’-ll&rani>viczc, S. (>kr. Nowogródek
Będzio, Ś Okr. Sosnowiec Bćłchalów. S. Okc. Piulrków Bell. S. Okr. Lwów Bełżyce. S. Okr Lubliu Brezń Kftrtijikfc. S. O'”-. Pińik Heretno. S Okr. йлѵлл Htołi, N. Okr, Wadowice Bieda. S. OUr. J’ini
Brała. S. Okr. Siedlce Białobrariti. S. Okr. Radon Bio!owieia, & Okr. B’»li-iok Białystok, N. Ok/. Białystok. B’acz, N. Okr- dado Bielak, S. Okr. Cieszyn Bielsk, N. Okr. Białystok Bieruń. S. Okr. Płock Biłgoraj. S. Okr. Zamość Bircza, S. Okr. Sun и к Błuazki. S. Okr- KnlUz. Błonie, 5. Obr. WVwwa
Bóbria. S. Okr. Lwu w Ibdienly», S. Okr Kielce Jloelmia, S- Okr. Kik<.w Baaaradczuny, 5- Okr. S-oisławów Bojanowo, S Okr. O&trów Wam. Bolecbów, S, Okr. Stryj Hołaówc«, S. Okr. Brzeiaor Borye.erdw. S- Okr. C;!Ort-ków
Boryoia. S. Okr. Sambor Borysław. S. Okr. Sambor Braósk, S. Okr. Warszavra Brasław. S. Okr. Wilno llmdoiufc, S. Okr. ТогиЛ Brody, S, Okr- Złoczów Brzeie, S. Okr. Toruń flrieae, S. Okr. Pift#k Brzesko. S Okr. Tarnów Brzeainy. S. Okr. LVd2 Brzeźnica. S. Okr. Piotrków Brr rżany. S. Okr. Brr rżany Hrzortrk. S. Okr- Jażło t!rjiojsOyw, S- Okr. SAnOk Buczacz. 5- Okr- 5<niel«. wów Budzaoów. S Okr. Ciortków’ В akowsko, S. Okr. Sanok Bunrlyn, S. Okr. Brzeźnu у Busk. S. OUr. Kieler Biuk. S- Okr- Złoczów Bychawo, 3- Okr. T.ublin W
*
*•
£ «*
Б* ЪІЗ- а-
jS-J i 9 ЗсгЛ £ 3 S 2
•i^S <*—.£. ill-5.1sl“J”^;i
a.w e e o *
o 5 я p 9 *
■3 H “ ?=• -3 •© »д S
goC-i Ż*Ż -J о
Ć „5 И о г « *
, I f.K а .Я Л о J 2лллл S ? Jtaopa»»’ iCDQflQQO £ v Я Л – Й -■3?S’S’“i i <ГЗ>§§*
<л OjOc .3 .
О ■ to0^ W1 . ^bó .Ml
•n V• ллл
Я w^uo55
О к – .
. c^5tr>
”3°° „•
M p (Л‘(Л 3 SOT . J
►•аяЗіІ * S,S5??
ОУООУ
те-
■VI л
1 .vf –
•Jn.-gSI
yODODC = SOD (S
r ;- й • a іЗЯиіг il . 3 1
г і в j? gj ‘Si
I’ u O” . c .
hj ь-j ь-э k. -j
-Ji^gŚ
«-С
;* О -СЛ
С<Л .vJVi • -V>
f^s ;ł> вE
i1 r-4 S:N rt rt n H I : W jS Wbćw* N •> ^-ST^kp I b 1 -3? У. ^ , 5 !jj6SiM -*c .ѵі°сл *SK. С Л w –с ° t ~ • » tc iS „->І .8” * о a І2ІШІЗШ : ^ «« I**
iitl
•fjo- r-bo
Qe
С^^сл
^ n* ?
pi.:
S S £ i1
oooc
о
І5-
«Л
«ІЧ5 О С .XJ в
J KW d _ .. .. S’* >S-*
d 9 o C • > ?&•££ * -< й^гб . h-ж . v • ^ о Й * esośp- .» $ O .2 .2 .T.-jT * 5 •X- > P N N £ Ь -V C
•4 /0DTJ-t’C -X >-
■£^E2£-E?jTE
o oooouca
6
■s
ж

••O
«•8
С-5
о
i
V’ -X о
У:?
!E ьі? c 2 й 'Сл
i. o«._. 'S,« . > .2 N «. <1 о Ь p 4— c -c – e « c Jn »r *J4 g-i>J C P c
X ioo 4/1 .- – Щ u D M >s »SS ООО С n i І z y. ё C •II a n s „&• o jj-E tJ rt e’So сл К <Л •a| 4llTS ■J ►. .. “,0«Q s: £ І $М’, •2 rO’-’I іЗ-й
t‘4;
_A
Й|
■* s i о

г; ь-!іг
So**
,Л’ЛІ
И О u®
Й”5
г Ś £ „ 41 > 5?
II-
S о rt » S о 2 Зг*^ 5
iji|S
. К Sr w
► C J.
HO
ow
;J2 -ОТЭ k « « *
Ktomniec. S. Okr- Pio’.tkA.’ Kuysrys. S. Oki. TUalyatok Kobryó, S. Okr- УІЛак Kock. S, Ok»- Siedlce KoHrtiłenw. R. Okr. Rzesruw Kulon, S. Okr. Łomża Kotki. S. Okr. Lock Koło, S. Оке, Kalisz К domyją, S. Okr, Kołomyja Komorni», S. Oki- Satohor Komorów, S- Okr. Zamość Koni, S. Okr. Kulisz КоЛ»кі«. S- Okr. Radom Konjlanlynów. S Okr. Łódź Ko[>yezydccr S. Okr, Cr Ort-к ów
Korooowo, S Oki. Ryd.
goszer Korzec S. Okr. Równe Kościan, S Okr. Poznań КоІсіехгуПй. S- Okr. Choi-oiCu
KóMów-, S. Okr, Siedlce KoeAw ni Polesiu, S- Okr-Hidsk
Kosów. S. Okr, Kołomyi* Kastopol, S. Okr. Równe Kawał, S. Okr. Włocławek Kov/a], S. Okr. Tftiuó Kowel, S. Oki. Liick Koziegłowy, S- Okr. Rossowi cc
Kozienic. S. Oki. Radom КоШія. S. l> Oalrów Wkp Korowa. S. Oki. Errczaoy Kraków, S Okr. Kraków Kłaków Pudgórze, S- Okr. Kraków Krakowie.;. S- Okr. Przemyśl Krasu, S. Okr. Wilno Kraśnik, S. Okr. Lublin Krasnystaw, 5, Okr. Lublin
<12 Królewska Kuta. S. Okr. Kotowicc Krościenko o. D., S. Okr. Nowy Sącz Krośniewice. S. Okr- Włocławek Kromo, 5. Ok», .lasta Кг01од»,уп. s. (>. Ostrów Wkp Krynica. S. Okr. Nowy Sacr Kryski. S. Okr. Orodso Krzemieniec. S. Okr. Równe Krzeszowice. S. Oki. Kraków
Krzepice. S. Okc. Piotrków Krzywice, S. Okr. Wilno Ksczbork, S. Oki. Płock Kulików. S- Okr. Lwów Kurów. S. Okr. Lublin Kpino. & Okr. Łódź Kilty, S. l)kr. Kołomyjo Lacha wieże, S. Okr. Nowo gródek
Landwarów. S. Okr. Wbio Lcszoo. S. Okr. Poznań Leżajsk. S- Okr. Rretzf IW Lida, S Oki. Wilno Lid.sbc.rk. R. Okr. Toruń Limanowa. S. Okr. Xowy Sqcx
Lioniszki, S Okr. Wilso Lipno. S. Okr. Tuiuó Lipsku, S. Okr. Radem Lisku. S- Okr. Sanok Liszki. S. Окт. Kraków Lidrbmk. S Okr. Toru* Lubaczów, S. Okr. Lwów Lubartów, S. Okr. Lublin Lubawa, S. Okr. Toruń Г.иЬГіп. S. Okr. Lublin. Lubliniec. S. Oki. Kutowic* Lubomi, S. Okr. Łuck Lulowiska, S. Okr. Sanok
Lwów, $. Okr. Lwów Łabiszyn, S. Okr. Bydgoszcz 1 aubwa. S. Okr. Pin. Okr. ŁiSiK Łobżenico, 5. Okr. Hyd-gozzez Łódź. S. Okr. Łńdi Łokiczya, S. Okr. Pińsk Łirknczc, S. Okr, Łuck i-umia, S. Okr, t/ыш Lpjrftlyn, S- Okr. 7.l0czów Łnic, Ś. Okr Siedlce Łowicz, S. Okr. Warszawa Luck. S. Okr. Luck Luk6w, S. Okr. Siedlce Lun i шее. S. Okr. Fiiiik Łuńki. Si Okr. Wilno f-yolui»y. S. Okr. W’ldO Ma«iłOW’0». S. Okr. Siedlce Madzi oli. S. Okr. Wilno Magnuszew, S. Okr. Rodom Maków, S. Okr. Warszawa Maków. (Podbal.f. S. Okr. Wadowice Walory ta. S. Okr. Pińsk Margunio, S. Okr. Bydgoszcz Mecleniic, S. Okr. Slryj MfeilzOt, S. Okr. W:bio Mi«vLów, S- Okr- Ki«lc« MiędzyckM. S, Okr. Pnznefi Międzyrzec. 5. Okr. Jtówne Międzyrzec. S. t)kr. Siedlce Wielce, S. Okr. Tarnów Mielnica, S. Okr. Czort к 6 ;v Mikaszewice, S. Okr. Pińsk Mikołajów, S. Okr. Stryj Mikołów, S. OŁr. Katowice Mikulińc. S. Okr. Tarnopol
Milówki,, S. Okr- Wadowice Midslc Mazowiecki, $. Okr.
Warszawa Mir, S. Okr. Nowogródek Mizocz, S. Okr. Rówoe Mława. S. Okr. flock MłyOów, S. Okr. Równe Mogielnica, S. Okr. War-fcs&wa
MójśdoO, S. Okr. OlUezoó MołodóCZ.nO, S Okr. W’luó Mosty Wielkie, S- llkr. Lwów
Mościska, S. Okr. Przemyśl Mooasterzyaka. S. Okr. Stanisławów Mordy, S. Okr, Siedlce MorOczció, S. Okr. РіЛак Mszana Dolna. S. Okr. Nowy Suez Muszyna, S. Okr. NóWy Sącz
Myślenie, S- Okr. Kraków Mysłowic, S- Okr- Koto. wiec
Myszyniec, S. Okr. ŁomZa Nadwdroa, S. Okr. Stani-zławów Nfckłu, S. Okr. Bydgoszcz NeyieUk, S. Okr. Warszawa Niemirów. 5. Okr. Lwów Niepotoniioe, S. Okr. Kraków
Nieśwież. S. Okr. Nowogródek
Nieszawa. S. Okr. ТогиЛ iViewacMOw, 5- Okr. K’olc* Nisko. S. Okr. Jtzeszów NiZankowice, S. Okr. Przemyśl
Nowa WUejka. S. Okr. Wilno 47J

-is
оч
-* •: ..О • -ли %
л°;’ уоол;
^ ł’M I a i -V> .
'|1-ii’i jj s?«’l
2j £ *g ,d й2 «а о •fi ► •>. * o v ° Su -2 3 5 53 =^К ~ c BJ1n -o
u u łł t» L> b
S«se,5 .QOrfi
3 a’ Ś f a-.l § ^R i-задб4
к TJ я” 3 V -c«
O q :-чл „. jo ’ д u u и —л .. и ° O O O :> * съСчСцС*-. с
О

ѵ-л О .-
ЗЙЫІ ® * •
Ł СО
■1
3 у ос к ’ ЛГ с rt 5 ^ Л 5 -fi О
й^|я s
■§^52 2
сь С,і. 1. u -ЛЗ . soa> •а 1 з – и $ 2 “JM •2 , ,
оо
і
О»;
о о
Е g
Н „Z
Л
О
ьо
0
1
2:
л
<3 -.
S
о
Л
О
£
Л
о
гі
Л 5
о о ■с *: ■о fi
53
С ■- d
Н > Э
9
_ О.
2-ч
** %ІІ
'* S-2 Р « 1* «’S-S!*
о о о £ a “ . ~ J v
о о q и # во- . .
й .r2“«-G; 6 ?5-< о . V о -JJ 5 ■№лЧ*Ш& °
Prorzowice. S. Okr. Sosnowice
РнісЬпік, S- Oli Г. РгГйПіул, Ргігійпс,. S. Okr. РІЛйк PrztMfiyitx, S. Ol. К РІГмЛ Przedbórz. S Okr, Radom Przemył], S. Okr, Przeroyil Przemyślany. S. Okr. Erze-iaay
Przeworsk. S- Okr. Rzeszów Priylyk, S. Okr. Redpft, Puck. S Okr. («dynia Ptzczynn, S. Okr. Katowice Puławy, S. Okr. Lublin Pułtusk, S. Okr. Warszawa Pvzdry, S. Okr. Kalisz Rabka, S. Okf. We dowie* Pasiaii S. Okr. Plask Radłów, S- Okr. Kraków Itarlnm, S Okr. Kadom Kadonuk, S. Okr. Piotrków Radecznica. S. Okr. Zóooość Radomyśl Wielki, S. Okr.
Tarnów RvlynafiO. S. Okr. Przemyśl Rfl.fzticbiSw. S- Okr. Złoczów
Radziejów. S. Okr. Toruń Еія dzjwilłłiw. S. Okr. Kńwne Radzymin. S. Okr. Warszawa
Radzyń S. Okr. Siedlce Rajgród. S. Okr. Łomśa Rałno. S OVf. ł.Uck Raków, S Okr. Wilno Rewa Mazowiecka. S. Okr, Piotrków’
Kawa Ruska. S Ob-. Lwów Rawicz, S. O. Ostrów WJsJ>-Rogoźno, S. Okr. Pomań Rohatyn, S Okr- D’e«fny Ropczyce, S. Okf. Tarnów Równe, S. Okr. Równe Rozwadów, S. Okr. Rzeszów Róiao. S. Okr Łomśa RóiySzcze. S. Okr. Lock PoznialAw. S- Okr. Stryj Ił ubicie wieże, 5- Okr. Nowogródek Ruda Śląska. S. Okr. Katowice Rudki. S. Okr. Sarobor Rtidkl – Kóicaki, S. Ok-f.omZfi Kvhnik, S. Okr. Karowi(« Rycbwal. S. Okr. Kaliz Ryku S. Okr Siedlce Romanów, S. Okr. Saook Rypin, S. Okr. Płock Ryłwińfiy. S Obr. Kielce Rzeszów. 5. Okf. Rzajeów Nadnwa Więźnia. S. Okr.
PrznmyAI Sandomierz. S. Obr. Radom Sambor. S. Okr. Sambor Sarny, S. Okr. Równe Sartok. S. Okr. S«”uk Sejny. S. Okr. Gfódfio Se’f’ki. S. Okf. РііЧк Sieóliaz&ze. S Okr. T.nSlic, Sępolno. S. Okr CWnioe Siedlce. S. Okr. Siedlce Siemianowice. S. Okr. Katowice
Siemiatycze, S. Okr. Biały-alok
Si«iiwn. S Okr. Przemyśl Sienno, 5 Okf. Radon Sieradz. 5- Okr. Kl iaz Sierpc, S. Okr. Płock Skalmierz. S. Okr. Kielce Skała. S. Okr. Sosnowiec bnsłat, S. Okr. Tarnopol Skarrtbwy, S. Obr. Ckojoice «5 Skartycko – Kanoi>i&. S. Okr Radom Skawina. S- (Mit. Кчкѵ Skidd, S. Obi. On-Hiin Skierniewic», S Okr. VJk’ai-szawa
Skoczów, S».. Okr. Cieszyn Skole. S. Okr. Stryl Ы uran i li, 5. Oki. Kielce Sionim. S. Oj::. Crodno Słupca, S. Okr. Kalisz Śmigiel, S. Okr. P unia‘i SmOrgOme, S- Okr, Wil”i> tfiiadriwft, S. OUr. ł.n-ufc Sniatfń, S. Okr. Kołomyja Sobolew. S. Okr. Siedlce Spbienic • Jcziorv S. Okr. Siedlce Socbaczew. S. Okr. Wereza- 41 Sokal, S. Okr. Lwów Sokółka, $. Okr. ЛіпІуЧок SoknbW. S. Ok,. Siedlec Sokołów. S. Okr. Rzeszów Śokoty. S. Okr. Łomża Sotołwina. S. Oki. Slanista- KÓK Sąpólnu. S. Okr. Piotrków Sopoókuiio, S. Okr. Grodno Sotoow lec. S. Okr. Sosnowiec Śrem, 5- Okr. PocOfiń SrOd« S- Okr. Ровинг! S!niilawóv. S- Okr- Sir>i-siewów Siary Sącz, S. Okr. No»-y Sqcz Siary Sambor, S. Okr. .Sambor Starogard. S. (Aj. Chojnice Slatzów. S. Okr. Radom Slawiaki, S. Okr. Łomia Ślepa’1. S- Okr Równe SlerdyA S. Okr. Siedlce Stoczek. S. Okr. Siedlce Stoli n. S. (lir. Pińsk Stolpce, S. Okr. Nowogródek Stopnica, S. Oki. Kielce Stryj, S. Okr. Slryj Strumień. S. Okr. Cicszyo Slrvkrj’A-. S Okr. Łódź Si rzeko Mole. S- Okr- Pintr к ów
Slrzeloo, S, Okr. D’d/jOazCZ Stzeyiów. S. Okr Rzezać w SuyliR, S- Okr. V/adowiee Suchedniów, 5- Okr. Kielce Sulejów, S. Okr. [’iotrkńw Suwałki, S, Okr. Grndno Więc ia ny. S. Okr. Wilno Swiccie. S. Okr. Grudziądz Su-istocz. S. Okr. Crodoo Szack. S. Okr. Luck Szeuivluly. S. Okr. Poznaci Szczawnica. S. Okr. Nowy S(tCz
Szczebrzeszyn, S. Okr. Za-laOió
SzC»«koyioy, S Okr. Kielce Szczerze c, S. Okr. f.wów Szczuczyn, S. Okc, ŁornZa Sroreaadw. S- Okr. Crodno Szczuczyn, 5- Okr \T’iloo Szubin, S Okr Bydjśoezyz Szumsk, S. Okr, Rów u* Szydłów, S. Okr. Kielce Szydłowiec, S. Oki. Radom Tarnobrzeg, S. Okr. Rzeszów TarnujJrud S. Okr. Zaraoić TemOpol. S Okr Tarnopol T&nióv/, 5. Okr. Tarnów Tarnowskie Góry, S. Okr.
Каіокісе Tczew. S. Okz. Cbujnize Telecbany. S- Okr- PiMk Tłiniecz, S. Ok- S«i»iłl4 vńw ’Пи «U. S. Окт. Czc.rrkńw Tomamowikic Góry. S. filtr Katowice Tomaszów Mazo-o-.. S. Okr. Piotrków Tiłrtiaezów’. S Okr. Toruń. R. Okr. Ti»fiiń Trembowla, S. Окт. Tarno- Trc-lti. S. Okr, Wiła a Trzeenejzno. S. Okr. Gnie-zoń Tdclióla, S- Окт. Chojnice TueMw, S- Okr. Tomów Turek, R- Okr. Kalisz Turka. S. Okr. Santor Turmenl. S. Oki. Wilno Tumbio. S. Okr- Lublin Turrec, S. 0. Nowogródek Tuacyiii S- Okr. ŁtU Tyczyn, R. Okr. Rzeczńw Tykocin, S. Oki. Lam za Tyimientca, S. Okr. Siani -ławńv Trs-zov/cc. S Okr. Zamódl UJuiów. S. Okr. Lwów Ulanów, S. Okr. Rceązów Unieió-, S- Okr. KiKi» Uslrz-yki Polne, S- Okr. Sanok
Warszaw». 5 Okr. Warszawa
Waria. S. Okr. Warszawa W’aila, S. Okr. Kalisz Wssiliizki, S. Okr. Wilno Wadliwie o, Ś. Oki. Wadowice
Wąbrzeźno, S. Oki. Toruń Wailiowice. S. Oki. Gniezna Weflrów S. Oki. Siedlce Wejher лѵч>. S Okr. Gdynia Wicf/wka, S- Okt. Pińsk Widawa. -S. Okr. Łódź Widza. S. Okr. Wilno Więcbork, S. Okr, Choinier Wieleń. S. Okr. Poznań Wieliczko, S- Okr Kraków Wieluń. S. Ob Kalisz Wiaruazew, .4. Okr. Kałuż Wicrzhoik. S. Okr. Radom Więciany. S. Okr. Wilna WiJojko. S. Okr. Wilno Wilnu, S. Okr. Wilno Wioerki. S- Okr. [.viłw WiSnicz. V. Dock ni, S. Okr.
Kraków Wtfniowczyfc. S. Okr. Brze-łai»’y
Wiioiowiec. S. Okr. Równe Więźniów, S. Okr- Siedlce Wilkrtw^. S. Okr Ońiytno Włocławek. S- Ok,. Toniń Winda w». S- Okr- Lublin Włodzimierz. Ś. Okr. Łuck Włodzicnlerzec, S. Oki. Rówoe
Włoszczowa, S. Okr. Kielce Wodzisław. S. Okr- KalO-
Wwliyń. S. Okr. Siedlce Wo|niez. sS. Oki- Kraków Wnla, R. Okr. Kalisz Wolbrom. R. Okr. Soinnwiec Waled, S. Okr. Radom Wnlizlyo. S. Okr. Poznań Wolkowyik. S. Okr. Grodno Wołomin, S. Okr. \ѴпгЗай-
Wóiyn, s. Okr- Wilno
47?
Worniaoy. S. Окг. \Vi!oo Wronki, S. Okr. Poznań Września, S Okr. GnlrzoO Wy tzyk, S- OUr. By«fgc>rc* Wysokie T.jtewakie, S- OUr. РІЛяѴ
\V7iakie Mazowieckie, S Qkc. Łomża Wyszków, S. Okr. Warszawa Wyszogród, S. Okr. PłftnU Wyazó/jróibffc. S. Okr-’ Równe
Zihfclów. X. Okr. Kołomyja żarforów, S Okr. Kalisz Zakliczyn. S. Okr. Tarnów Zakopane, S. Okr. Мочу Sac*
Zakroczym. S. Okr. Warfceń*
Zńleei, s. Okr. Wilno /аІ«яс7.укі, S. OUr. Czort UAw
Załoźcc. S. Oir. Złoczów Zambrów. S Okr. Lamia Zamość, S Okr. Zamość Zb I or, S. Okt. Wadowic» Zawiercie. S. OUr. 5$no> ЧМІС ZharoZ, S l>kr. ТлгоорЫ Zbąszyn, S. Okr. Pozoai Zborów, S. Okr. Złoczów Zdotbunów, S. Okr. Równe 2 duńska Woła, S. Okr. Kalisz ZcLzKciol, S- Okr- Now». gródek Zelwa, R. Ш«, (łrodnn Zgicre. S Okr Łódś Złoczew. S Okr. KalLsz Złoczów. S. Okr. Złoczów Złoty Pu lok, Okr. Stanisławów Zubkowie. S- Okr. Rówu* Zwierzyniec, S- OUr. Zn-rooió
2wnlcń, S. Okr. Karłom Żabie, S. Okr. Kotorayra Żabno, k. Terao-wa, S. Okr.
Tarnów Żurki. S- Okr. Sosnówicn Znniów. S. Okr- Radom żebno. S. OUr. Tftinów Żelechów, R. tlkr. .Siedlce Żmigród. S. Okr. Jasło Żain. S. Okr. Bydgoszcz Żółkiew, S. Okr. Lwów Żury, S, Okr. Katowice Żur» w no, S. Okr. Słryi Żychlin, Ś. Okr. TóKli żydacr-Aw. 5- OUr. Slrri Żyrardów. .S, Okt. W-jrszń-wa
żywiec, S. Okc. Wadowice
ІШШШ
110 ѴЖ9
478
SPIS
RZECZY.
Kalendarz Str. — 26 V’fa.dze Nacaeliie R. P. . . , . 27- 2D Mmir.tcrr.two Sprawled II wotol . . . 3l ■ 36 Komitja Kodyfikacyjna . J9- dO Wykaz Sadów R. P. – 11— SI Stoln looleooy nędzlów, prokuratorów, atkr«lB/ty <^d. pJeayzy Ьірь, ootnrjuiiów, komorników, tlomczów l Ъіе-glycb prrysl^lyeh.
S4J N«jwy>«v…………………………S3- S5
Najw. Jryhunal AilmlnUif^.tyjjiy …. 57__ зд
Trybunał Kompetencyjny………………..59…. ^
t. Okrąg Apclocyjny — Katowice . . . ь]- ■ Ы-Okmg Apelacyjny— Kraków. . . . Я2
I[(. Okrąg Apelacyjny — LubJio . Я2____Я7
IV. Okrąg Apelacyjny — Lwów …. ęg_____________^3
V Okras Apelacyjny — Poznnó …. І24—Ц(,
ѴГ. Г»’-Ml Арсіисгіну — V/ar^a-wa . . 14?—2<,1 5Ц<1 Okr^0a-> w Wartzavic . . . 349
VtJ. Okn\g Apelacyjny— V/iloo . . 2£d–276
Spit imienny urzędu. Prokoralorji Genera). , 277__
Spit imienny adwokatów R. P.
Naczelna Jłada Adwokacka……………. Ml
I. Izba Adwokacka w Katowicach . . 353_
II. )zba Adwukocka w Krakowie …. 266—31)2 III Izba Adwokacka w Lublinie …. 3^
ĄY>
Str.
]V. Izba Adwokacka we Lwowie . – 310-339
V. (zba Adwokacka w Poznaniu • • .3413—349
Vf. łzlei A.jwpkockft w Тотчоіи ■ 3Sfl 3S3
V1T. Adwokacka w Warszawie . . . 354—391
VIII.1;Ъа AdwftVacka w Wilnie . 392—398
Spis fmWooy nbradcow sqdowycb. . – 399 411)
OpUly w Nйjwm Thyhort. AJmittialr 411- 415
Такян notorjolaa:
«) OIik^JI ApeUc. T.«l)lin. Wa.razrfi4a W’jlno 416—42’J
b) „ „ Кгьклѵ i f.wftw fitut. S- Oh*- v- Cieszynie………………….._ 422-Ч-11
cj Okręgi Apclac. Poznać i TonjO o/az S. 03r.
w Katowicach………………………… 432—44 f
Тмкаа d!a pisarzy kipoteczoycb…………..44?—446
P’zepiay dla nolarjuezów ■ . – . 447—449
Рггеріяу dla рійиггу hi potyc^n ydi . 4УІ -45І
Тлі<йй dli tlumfcozćw przysięgi уЛ …. 453 4S4 Taksa dla komrunikńw……………………455–462 Rozj> Min. Sprawicdl. о ч-ynagr. adwokatów . 463—465 Skorowidz miejscowości…………………469—l?4
4W)

KS
PR
Biblioteka Uniwersytetu MAKII CURIB-SKLODOWSKIEJ w Lublinie
5Ш-І
CZASOPISMA
12
KSEROPOWIELANIE
ZABRONIONE
WYDAWNICTWA:
ORZECZNICTWO SAOÓW POLSKICH »IIUOORAFJA PRAWNICZA ARCHIWUM KRYMINOLOOICZŃE NOWE PAŃSTWO