Elektorów poczet

Elektorów poczet którzy niegdyś głosowali na elektów Jana Kazimierza roku 1648, Jana III. roku 1674, Augusta II. roku 1697, i Stanisława Augusta roku 1764, najjaśniejszych królów polskich, wielkich książąt litewskich, it.d., it.d., it.d

Oswald Zaprzaniec z Siemuszowéj Pietruski
Nakł. Kajetana Jabłońskiego, 1845

Strona zawiera surowy, nieformatowany tekst w celu zapewnienia możliwości wyszukiwania pełnotekstowego poszukiwanych informacji poprzez wyszukiwarkę. Tekst może zawierać błędy maszynowe. Należy tę stronę traktować jako indeks pełnotekstowy do publikacji drukowanej w 1845 r. we Lwowie.

Wersja pełnotekstowa jest dostępna online pod adresem:
https://books.google.ba/books?id=HMA-AQAAMAAJ

Strona główna Archiwum


ELEKTORÓW РОCZЕТ
KTÓRZY N І E G D Y Ś GŁOSOWALI
NA ELEKTÓW
Jana Kazimierza r. 1049, Jana 111. r. 1074, Augusta 11. r. 1007 i Stanisława Augusta r. 1704,
KRÓLÓW POLSKICH
WIELKICH
KSIĄŻĄT LITEWSKICH
i t. d., i t. d.,
UŁOŻYŁ I WYDAŁ Oswald Zaprzaniec z Siemuszowej Pietruski.
LWÓW.
Nakładem Kajetana Jabłońskiego.

Przedmowa

Ułożywszy suffragija czyli głosy, sprzyjające niegdyś królom polskim, Janowi Kazimierzowi, Janowi III., Augustowi II., i Stanisławowi Augustowi, uporządkowawszy tern samem cztery najliczniejsze zgromadzenia obywateli, podane ku wiadomości potomności przez prasę drukarską, w księgach ustaw krajowych; winien jestem z przedsięwzięcia tego na pozór jałowego i żmudnegozdać sprawę, i zastanowić się nad bodźcami głównemi, któremi byli, popierwsze, chęć wyjaśnienia niektórych prawd historycznych, powtóre, rodopisowych.

Co do pierwszych upatrywałem częstokroć, w dziełach niepośledniej wagi, i nieobojętnej treści, mnogie myłki i uporczywe mniemania, jakoby ta lub owa osoba, wiedziona skrytemi lub jawnemi powodami, uchylała się od dania głosu, na męża, któren większości narodu zwrócił na siebie uwagę; łudząc się płonną nadzieją poparcia sprawy innćj, lub też co także nie rzadkim bywało, swojej własnej. Mniemania podobne wynikały najczęściej z bra ku, że tak powiem cierpliwości, w przepatrzeniu licznych głosujących ziem, gdy, najznakomitsze częstokroć osoby, z innemi głosowały obwody, had te, które były ich własnym siedliskiem, lub też z dawna uznanćm gniazdem całego domu. Twierdzenia takowe, skażą podobne pisemne utwory. Widzimy równie w tych trzech wieku siedmnastego a jednej ośmnastego wieku elekcyach, gasnącą miłość do równości stanu rycerskiego, gdy już bez żadnej obawy członkowie niektórych rodzin, postronne sobie przydają tytuły i urzęda tyle naród niegdyś oburzające. Przypisy własnoręcznie przez niektórych dodawane, tyczące się wiary, dobra ziem przez nich zamieszkanych, zastępstwa wrłasnćj, lub obcej rodziny, rzucają światło naówczasowe usposobienie umysłowe; w reszcie mylnie podawane lata skonu, piastowanie wysokich urzędów częstokroć chojności następnego panowania przypisywanych, mocne i trwałe otrzymują wyjaśnienie. Uderzyła mnie w biegu pracy mojej ilość Janów Kazimierzów, wdzięcznem może było wspomnienie króla, któren zrzekając się dobrowolnie tego, co świat za najdroższe poczytuje, chciał naród opamiętać od wolności, do zguby prosto wiodących.

Spora ilość znakomitych domów bądź niesprzyjając elekcyom, bądź za-wcześnle z pod Woli się rozjeżdżając, bytności swojej niezostawiła śladu; wiedzieli o tern zamykający działalności elekcyjne, gdy zawsze wspominali o braciach przeszkodzonych w domu lub na innem miejscu bawiących. Ułożonem zatem dzieło niniejsze zostało z aktu najświetniejszego ale oraz i najzgubniejszego, do którego żadnym sposobem znanego nie można zastosować przysłowia ,jakoby głos ludu był głosem Boga.

Nie równie ważniejszym będzie zbiór niniejszy, dla rodopistwa narodowego, gdy z niego łatwo każden przekonanie otrzyma, jak dzieła heraldyczne polskie zawsze niedokładnemi były. Wsie, przydomki, ba i same nazwiska niektórych domów zawsze mylnie pisanemi były, inne zaś zupełnie opuszczonemi, przez rozrzucenie osób tego samego imienia po różnych województwach, o którem bardzo często familije same nie wiedziały; w reszcie ułatwionym zostaje dowód kilku stopni przez częste wzmiankowanie tytułów rodzica, a co podówczas próżnością było, dziś ważnym dowodem n. p. w dojściu krzyżownic rodowodowych stać się może. A ponieważ przez przykłady rzecz jaśniejszą się staje, niech mi wolno będzie dla każdej litery po jednym przytoczyć, i zawcześnie powzięte zdanie przez niektórych o nieużyteczności tej prący zmienić. Znać cała familija ukochanej małżonki Jana III. dzieliła Jej. nienawiść, ku synom monarchy z którego rąk tyle rozmaitych dogodności, w biegu, Jego panowania otrzymała; wspomnę między innemi Indygenat, którym Ludwik d’Arquien niespełna lat siedm przed elekcyą Augusta wtórego, zaszczyconym został. Głosując z województwem Kuskiem w roku 1697, opuścił tytuł jener rała podpisując się tylko starostą Szczerzeckim, najprzyzwoiciej byłby się mianował posłem królowej wdowy, cieszącej, się z wyboru, oddalającego Jej własną krew, od tronu polskiego. Dziwnem było postępowanie naprzeciw familii Brüldow w drugiej połowie ośmnastego wieku, głosujący na Stanisława Augusta, z ziemi Warszawskiej Fryderyk Maciej Brühl, jenerał artylleryl koronnej, przez długi czas starosta ziemi, w której stolica królestwa leży, opuszczający przy swoim podpisie tytuł hrabiowski, ma sobie narzucony później, wraz z bratem, Indygenat. Jawnie zatem tlała w sercu Poniatowskiego niechęć ku tej familii, którą objawił w roku 1762; nie wchodząc bowiem, w prawe lub nie prawe pochodzenie od Ocieskich, używanie herbu polskiego Jastrzębca; posiadanie same starostw; Lipińskiego, Bolemowskiego i Piaseczyńskiego przez ojca, piastowanie rozmaitych godności, order orła białego przez niego miany,. połączenie z najznakomitszemu kilku domami polskiemi, w reszcie, ciągle w poszanowaniu trzymana zasada, iż następcy na tronie, działalności swoich poprzedników za. ważne i niezłomne mieć chcieli, od tego kroku Stanisława Augusta w biegu panowania, zbytnie szafującego kieszonkowemi i oczkowemi Nobilitacyami i Indygeuatami, wstrzymać powdnny były. Ojciec i syn książęta Czartoryscy, lubo z brzemiennom pewnie sercem, stosując się do okoliczności czasowych, w księgach ustaw krajowych, bytności swojej: pod Wolą zostawiają ślady; poprzestając przez bieg życia swego, na tycli godnościach polskich, które z rąk Sasów otrzymali. Działyńscy Stanisław wojewoda, 1 Michał wojewodzie Malborscy, podpisując elekcyą Jana 111. jawnie okazują nieukontentowanie swoje, z przejścia Tykocina w posiadanie Czarnieckich, z mocy nadania’Jana Kazimierza z roku 1661. Protestacya ich miała na celu wcielenie tego starostwa, do posiadłości rzeczy pospolitej. Jak nie jednakowym był sposób podpisywania się niektórych familij dowodzi rodzina Eysmont; z których niektórzy Eysmont, inni Eysomont, a jeszcze inni Eysymont się pisaii, tworząc wszakże jeden i ten sam dom. Trudno to przypisać błędom drukarskim^ w dziele tak obszernem jak Volumina legum dosyć rzadkim; gdy Nieśiecki i późniejszy od niego Wielądek rozmaicie tak- że członków tej rodziny piszą; waleczni i nabożni, w posiadanie cudownego obrazu familijnego, które Naruszewiczowi lubo biskupowi, pobożnejmi ramotami w memoriale do Stanisława Augusta, zwać się podobało; mało dhałemi o ziemskie zaszczyty byli.Nie dostaje już Firlejów na elekcyi Stanisława Augusta, przeznaczeniem było ośmnastego wieku, vu w nim rodzin kilka najznakomitszych polskich wygasło; Rozrodzoną była w drugiej połowie siedmnastego wieku, W księstwie Zmudzkini, ziemi Halickiej, i województwie Nowogrodzkiem familija Giedyminów; o której żaden к herbarzo-pisarzy polskich nie wspomniał. Uchybił im Okói-ski, pominął nie bacznie Nieśiecki, a za niemi Kuropatnicki, Małachowski i Wielądek; gdyz’kto głosował na Jana Kazimierza, mając ojca i dziada, o których nobilitacyi w konstytucyach nie ma mowy, miał prawo zająć miójsce w dziełach Paprockiego, kto głosował na Sobieskiego lub Augusta Sasa, w tym samem, stosunku znanym z familii Okólskiemu >byó był powinien. O Niesieckim dosyć powiedzieć, iż ogromnym tomem mógł powiększyć dzieło swoje, gdyby był lepiej korzystał, przed wyjściem czwartego tomu pracy swojej, z samych tylko konstitucyj a szczególniej z suffragijów danych na królów polskich, Jana Kazimierza, Jana III, Augusta II., ba i Stanisława Augusta, gdyż przyjąwszy iż najmłodszy elektor na tegoż elekcyi, miał tylko lat dwadzieścia cztery, już żył za Niesieckiego, i domowi jego członek światłego zgromadzenia uchybił. Najdokładniejszym zbiorem nazwisk szlacheckich polskich, jest bezsprzecznie dotąd Małachowski, pododawał przy wielu domach różne przypisy, wszelako ogłaszając pracę swoją w rok po Kuropatnickim, czynić tak musiał, chcąc z siebie zrucić posądzenie, jakoby pracę ostatniego przepisał. Ręką moją uzupełniony i sprostowany exemplarz Kuropatnickiego przesłałem wydawcy ozdobnej Niesieckiego edycyi, panu J. N. Bobrowiczowi, z którym nader uprzejmych kilka listów wymieniałem. Za nadto długo zatrzymałem się i nad tym przedmiotem, lecz z powodowany byłem do tego mnogiemi uchybieniami heraldyków polskich. Herbarze w narodzie naszym, większą przez zgubne możno i gmin о władztwo szlachty grają rolę, jak w każdym innym, przedstawiając zdarzenia nie podług lat, jak historyja, lecz podług osób, w sprawach historycznych udział mających. Dopuścić zatem winniśmy, iż powinny były być dokładniejsze Szczególnćm jest także zarozuniienie Kuropatuickie-go i Małachowskiego, z których pierwszy ilość domów szlacheckich podaje na 7879 i według tej wojsko rzeczypospolitej o Wieża, nie zastanowiwszy się, iż pewnie kilkaset rodzin opuścił, lub Małachowski w przedmowie do edycyi «Łuckiej dzieła swego „ale też nikogo prawdziwie szlachetnego nie opuściłem“ z kądże to przekonanie nieomylności w tych panach, gdy sam przeszło kilkaset domów naliczyłem, o -którycli ani jeden ani drugi nie wspomniał; co większa, nie wydarzyło roi się nigdy znaczniejszych akt przeglądać, w któ— rychbyin na takie nazwiska nie natrafiał, które w żadnej księdze rodopisowej miejsca nie znalazły. Bawiło mnie porównywanie pracy mojej z dziełem Małachowskiego, dla tej ilości domów, która w konstytucyach baczności jego u-szła, równie nawzajem przekonałem się, jak dużo zacnych i znakomitych rodzin na elekeye nie uczęszczało; do powodów zamieszczonych na początku niniejszego wstępu, które ich wstrzymywały, słusznie przyłączyć mylny podpisywania się sposób, gdyż nie jeden po nie dawnych Jana Kazimierza, Michała wojnach, a jeszcze niedawniejszej za Jana III. odsieczy Wiednia jako mańkut, cudzej do skreślenia swego nazwiska, użyć przymuszony był ręki. Z kartek układając pracę moją, nikogo w Suffragijach zamieszczonego, nie opuściłem, ale też przeciwnie nikogo nad tych, których znalazłem, dopisać nie mogłem.Rozmaicie rozumianą być może myśl Hordziejowskiego Michała Alexandra, gdy mówi przy swoim podpisie: stosując się ad mentem rzeczypospolitej. Trudno jednak wnosić, aby należał do przezorniejszych niesprzyjających elekcyom, gdy zaślepienie pod ów czas ogólnem było, i tak Potocki w poczcie herbów na karcie 38 mówi:

Nie ośm Osób, ośmdzlesiat; lecz tysięcy Braci.,
Polska ma Elektorów’, wszyscy Kandydaci.

Nie upłynęło od czasu tego, lat dziesiątek trzynaście, a zupełnie Innem było ogółu przekonanie, niech mi wolno będzie przytoczyć Mickiewicza o Sicińskim:

Jego trucizną naród zdurzony oszalał,
On królom ręce związał, kraj klęskami zalał

Smiesznem jest podanie Niesieckiego, a za nim Małachowskiego, jakoby Jamornicki Kazimierz podpisał z Sandomirskiem województwem, elekcyą Jana III. Nie przeczę iż i za Zygmuntów podobna rodzina istnieć mogła, ale to u mnie pewna według konstytucyi, iż to był Jawornicki Kazimierz. W praw- dzieć tym ostatnim dawnym i w ówczas znacznie rozrodzonym, żadnego u-szczerbku, przeinaczenie to jednego członka ich rodziny nie przyniosło, ale idźmy za rzeczywistością, myłka ta w Niesieckim słusznie przez SiarczyńIskiego łatwowiernym nazwanego, wstrzymała mnie od pomnożenia pracy mojej wielu domami. Ńie dostaje bowiem w voluminach wielu suffragijów, osobnym, na ziemie podzielonym rozdziałem, jako takowych objętych. Gdy się zastanowimy nad przypadkowym obiorem Michała, przez przewagę szwedzką na tron wyniesionym Stanisławie Leszczyńskim, bez trudności po ojcu biorącym koronę Auguście. ІIІ., nie zabrakną namtylko głosy dane na Władysława IV. A i brak tych ostatnich dziwić by niępowinien, chodzi tu bowiem o króla walecznego, spadkiem naturalnym po rodzicu odziedziczającego koronę, którego jeszcze za życia ojca, naród ościenny na swego powołał władzcę; ale z kądże tak mnogie wzmianki w Okóiskim i Niesieckim o domach, które według nich miały na -niego głosować, a o których ani w dyplomacie elekcyi, ani w pactach eonventach, ani też między przytomuemi przysiędze tego monarchy, doczytać się nie mogłem? Głosy te w kięgach ustaw opuszczone, dla mnogich myłek z pomienionych dzieł do mojej pracy wcielonemi być nie mogły. W rozmaitych działalnościach stanów koronnych za Władysława IV. czytać o niektórych z tych domów wiele można, lecz z tego korzystać nie wypadało,1 celem bowiem moim byłe rozplątać sylve personarum z pod ѴоІі, a nie utworzyć sylve rerum z yoluminów^ odnawiając bowiem dla niektórych miłe, i tak znane wiadomości, trzebaby się drugim narazić, przypomnieniem w niepamięć przez nich samych puszczonych Nobilitacyj, Indygenatów, Relaxacyj, Kondem-nat, Rehabilitacyjł, wyżebranych przez niektórych podskarbich ząkwitowań i t. p. Winien jestem na pochwałę Niesieckiego przytoczyć, iż chociaż o herbie swoim Poraj mówi, przecież o rodzinie swojej zupełnie zamilczał, o której Kuropatnicki, Małachowski, a za niemi wydawca nowej, dla ozdobnej powierzchowności płci pięknej nie obojętnej edycyi korony polskiej, wzmiankę czynią; ale i ta zasługa przyćmioną zostaje uwagą, iż pominął ród Duńczewskich, mianowicie znanego w ówczas Stanisława, o. którym nie mógł nie wiedzieć; zatem zachodziła jalousie du melier gdyż tenże,.wydając herbarz swój w czternaście lat po Niesieckim, już za żywota jego materiały do niego zbierać, a poniekąd i przejmować musiał.

Minęły czasy dla Polski Zygmunta Augusta, w których nadania na starostwa sama szlachta dobrowolnie niszczyła. Kazaitowski Adam oblubieniec Władysława, szuka widocznie zaskarbić, sobie względy jego następcy Jana Kazimierza, dwoma mu się podchlebiając głosy, jednym z województwa San-domirskiego, drugim ż powiatu Orszańskiego. Szczodrem też do nazwania było, zaopatrzenie Jego w chlćb rzeczy pospolitej; posiadanie sześciu ogromnych starostw, bez, odpowiednich zasług, nie najlepsze na króla Władysława rzuca światło. Wpadł mi był pod rękę jeden z Jego listów, z czasów, w których był podkomorzym koronnym, odcisk piecząteczki signetowej i podpis ręki Jego, przedziwnej prostoty; herb Grzymałę^ żadne w Polszczę mało używane wyższym stopniom w innych krajach właściwe, nie zdobią dekoracye, równie i podpis niezeszpecony nieczytelnością, częstokroć dumie właściwą.

Piękny przykład skromności dają Lubomirscy, z których żaden przy najważniejszym życia swego podpisie, z tytułu książęcego użytku nie robi, znać zasada Stanisława, wojewody Krakowskiego, w pamięci wszystkich tkwiła, któren tę godność „deposuit in modestiae sorinio.“
«Lubieńscy Maciej i Władysław, lubo pod czas elekcyów, pierwszy Jana Kazimierza, dragi Stanisława Augusta nienajlepszym zdrowia stanem się cieszyli, zieżdżają pod Wolę, celem pełnienia ich wysokiej arcybiskupiej i pryma« cialnej godności właściwych obowiązków; z których tak chlubnie w biegu iy- j cia swego wywiązać się umieli. Układając elekcye, szczególną zrobiłem uwagę, iż biskupi kościoła wschodniego, w stosunku ilości do rzymsko-katolickich I daleko pilniejezemi byli w uczęszczaniu pod Wolę.
Zasłużony w narodzie Jacek Małachowski, dobrze się podpisał na elekcyi Stanisława Augusta, duktorem powiatów Radomskiego i Piotrkowskiego? obowiązkiem takowych było się przyczyniać do utrzymania dobrego porządku między przybywającemi obywatelami, z ziem, których momentalnemi naczelni- j kami byli. Jak dalece niepodobnem było wdarcie się nieprawe, między szlachtę któregokolwiek ókręgu, nie będąc w tymże zamieszkałym, wojskowo zasłu- I żonym, lub posiadaczem ziemskim, dowodzą, w nowszych czasach, nieprzyjemności doznawane częstokroć przez młodzież, garnącą się w biegu panowania Stanisława Augusta, na liczniejszych zgromadzeniach ii. p. pod czas trybunału w Lublinie do weselszych i ozdobniejszych barw mundurowych województw’, w których dziedzicznych posiadłości nie mieli; mała taka uzurpacya fi dawała powód do przymówek, sarkań, narzekań i nieukontcntowań. To samo fi przekonywa jak zamożnemi były stanu rycerskiego domy, gdy częstokroć jedna i ta sama z kilku odmiennych głosowała województw, nie rzadko nieobecnych cudzego imienia podpisując familjantów.
Dziwnym zapewnie zbiegiem okoliczności przeszkodzeni członkowie trzech rozmaitych rodzin, na elekcyi Jana III. przepomnieli pray imionach chrzestnych i tytułach swoich, skreślić nazwiska familijne, a lubo zadawszy sobie cokolwiek pracy, podług Niesieckiego takowe dopisać mogłem, wolałem dla samej rzadkości zdarzenia oznaczyć ich literą N. N. nie trzymając się podań tego rodopisa, w stanowieniu pisowni dla niektórych rodzin nader samowładnego, nie odstępując przyjętej zasady, przenoszenia z konstitucyi wszystkiego w nienaruszonym kształcie, jest to bowiem zbiór utworzony ż niegdyś żyjących osób, z których każda najlepiej wiedziała, jak się zowie.
Miłość, którą niegdyś Stanisław z Kunowej Oświęcim dworzanin Władysława IV. ku siostrze swojej Annie pałać miał, dotyczę się zupełnie zacisza domowego, gdy jednak w biegu teraźniejszego wieku kilka pism zdarzeniem tern dziwnem, pióro swoje zatrudniło, uwagi moje skreślam. Oświęcim od ojca świętego albo otrzymał rozkrewnienie, albo takowego nie otrzymał, w razie pierwszym, jaką przyczynę mieliby rozmaici pisarze siedmnastego i ośm-nastego stólecia, a między innemi z mocy zasad zgromadzenia do którego należał, nieomylność głowy kościoła utrzymujący Niesiecki, o fundacył kaplicy w Ki ośnie wzmiankę czyniący, przypoczątkach herbów nie moralniejsze je- 1 szcze zdarzenia cytujący, nie wspomnieć p tym całym romansie. W razie zaś nie otrzymania pozwolenia pojęcia przyrodniej siostry za małżonkę, na wieleż przykrych i cierpkich przymówek byłby wystawiony Stanisław, ze strony swoich fanatyczuych w ówczas współobywateli, znajdując, się ze schyłkiem roku 1648 pod Wolą, na elekcyi Jana .Kazimierza. Przyjmijmy przytem, iż wystawienie ozdobnej kaplicy w Krośnie dłuższego czasu nad rok jeden 1647, któren na niej jest wyrzezanym, potrzebowało; tudzież iż z Warszawy przed początkiem 1649, w braku kolei żelaznych, do. domu nie wrócił, a jawnie się okaże, iż zgiełku szukający Oświęcim, ze zgryzoty w: krotce po siostrze nie umarł. Mógł ją kochać jako brat, na jej cześć kaplicę wystawić, ale z tego jeszcze nie wypływa, jakoby ją za żonę chciał pojąć.
Żaden z Pszonków, dziedziców na Babinie, nie przybył na którąkolwiek eiekcyę, wypływało może to nieuczęszczanie z zasad utworzonej przez nich rzeczy pospolitej.
Trzymanie przez Michała Radziejowskiego strony Sobieskich, a później księcia de Conti, sprawiło iż elekcyi Augusta II. nie podpisał; tym sposobem żadnego z kardynałów polskich w dziele niniejszem nie znajdziesz. Ostatnim tę wysoką godność piastującym w Polszczę był Lipski za panowauia Augusta III. Jak dalece Polska za Poniatowskiego przez postronnych łekce ważoną była, jawny dowód mamy, iż stolica apostolska tą goduością brata rodzonego Stanisława Augusta, będącego prymasem i arcybiskupem nie obesłała; wszakże jeszcze czasy niedawneini królewiczowi Jakóbowi, nie mającemu żadnego powołania do stanu duchownego, takową naprzód obiecywano.
Sobieski Jan, Jaworowskim, Leszczyński Stanisław, Odplanowskim starostami będąc, podpisują obiory: pierwszy Jana Kazimierza, drugi Augupta Sasa. Nieprzewidywali w ówczas pewnie iż sami na tym zasiadać będą tronie; przelewając krew swoją, pierwszy przez bawarskich, dragi przez francuzkich władz-ców, w rozmaitych monarchów europejskich. Odwiecznym i historycznym rodem Leszczyńskich wielu ówcźasowych pisarzy francuzkich pióro swoje zatrudniło; inaczej rzecz się ma z Sobieskiemi, których pisarze polscy na sto ledwie lat przed narodzeniem Jana III. polskiego, i Ludwika XIV. francuz-kiego królów, historycznemi mieć chcą. Czynię tu wzmiankę o Ludwiku wielkim zwanym, dla snadniejszego porównania; francuzi bowiem wszystkie famil-je za ojca i dziada przerzeczonego monarchy, na tęatr polityczny występujące, za nie dawne trzymają. U nas zaś przeciwnie, znaczna część najprzedniejszych domów w XVI. dopiero wieku, istnienia swego po sobie zostawia ślady, a bardzo wiele z tychże mało co dawniej, herb odwieczny zatrzymując, nazwisko nowe od dóbr przyjmuje. Jeżeli takowej zmianie, możność, zasługa, świetne połączenia towarzyszyły, jak to na Sieniawskich widziemy, związek z dawnym szczepem, wszystkim wiadomym był; w razie zaś przeciwnym moda ta, do reputacyi dawnośći, nie bardzo przydatną była. Rzadka też w Polszczę stara włość, któraby familii szlacheckiej nazwiska nie dała.
Słusznie naganną próżnością było, ze strony Alexandra Tarnowskiego, iż na elekcyi Augusta II. krom tytułu hrabiowskiego w polskim, tłómaczenie tegoż w niemieckim przyłączył narzeczu.
Jak wdzięcznem jest wspomnienie dla niektórych rodzin pochodzenie z Polski, dowodzi podniesiona do godności hrabiów pruskich dzielnica Unrugów; którzy, lubo teraz według diplomatu Unruh pisać się zwykli, przecie na ważniejszych dokumentach ba i w noworoczniku Gothajskim, familije hrabiów o-bejmującym, nazwisko swoje przez g, dołączać zwykli. Między wielu domami polskiemi dojść można przyczynę zmiany у na e, c na ts, ą na on, i t. p.
Niech nikogo nie zastanawia, iż przy imionach chrzestnych osób, to samo nazwisko noszących, takowe każdej z osobna dopisywałem; istnieją bowiem odmiennych herbów domy; mieszcząc przy każdej króla i ziemie, ujdę obwinie-niom, jakobym jednych z drugiemi pomieszał. Tego porządku się trzymając posłowie miast przyzwoitsze uzyskali miejsce nad te, które dotąd w księgach ustaw zajmowali; posłowie też to byli zwykle dobrze wybierani, celujący nauką, rozsądkiem, obznajomieni z potrzebami miast, których zastępcami byli. Podpisany na elekcyi Augusta drugiego Wilczek Dominik, w aktach miejskich lwowskich liczne czynnego i usłużnego życia zostawił ślady.
Nie dawnemi czasy zgasły szanowny Małachowski, wydawca „zbioru na zwisku oddający zwłoki ziemi, która kolejno pochłonęła, Paprockiego, Okól-skiego i Niesieckiego, stale utrzymywał iż familije, które rodopisowie nasi pod literą X mieszczą, ciągle tej pisowni trzymać się powinny.
Zamojski Jan słusznie wielkim zwany, na elekcyi Batorego, po Górkach, podpisał się, eqiles polonus Ais omnibus. Potomek tej rodziny Marcin na elekcyi Jana III. sam sobie daje tytuł „defensoris ecclesiae i reipublicae” Zamek Podhorodce nad Stryjem 1843 roku.

POCZET ELEKTORÓW.

Abrahamowicz.Adamowicz
Abrahamowie» Samuel Michał Adamowicz Hieronim.
Abrahamowie» Burczak Ale-Adamowicz Michał, miecznik
xBndcrpow. Wołkow.
Abrahamowicz Burczak Paweł Adamowicz Michał, miecznik
Abramowicz.Wołkowyski
Abramowicz naWornianach Mi-Adamowski.
kołaj, Wojewoda Trocki, Je-Adąmowski Franciszek
nerał artylleryiL. Mia-Adamowski Jan
dzialski Stta. ręką swąAdamowski Kazimierz
Abramowicz Stanisław, StarostaAdamowski Stanisław
Bułakewski. Adamowski Stefan
Abramowicz Gabryel Adamowski Wawrzćniec ksiądz
Abramowicz Ja», skarbnikowiczC proboszcz Kiecki
Wileński Adamowski Franciszek
Abramowicz JanAdelski. Adelski Andrzej Aderkas.
Abramowicz Jan Kazimierz Abramowicz Samuel, skarbnikowicz Wileński
Abramowski.Aderkas Jan, pokojowy i dwo-
Abramowski ZygmuntrzaninM
Abrant. Abrant Jan»Aksak. Aksak Gabryel
Abratowicz. Abratuwicz Odrowąż Antoni, wice regent grodz. Latycz.
Aksak Michał, podstoli kijowski Aksak Józef
Alexandrowicz.
Achinger.Ale.vandrowicz Konstanty, pi-
Achinger,sarz ziemski i poseł powia-
Achinger z Radoczy Jan,s.g. 0.tu Grodzieńskiego
Adamkowicz. Adamkowie» Jan, skarbnik Alexandrowicz Kazimierz, sędzię Grodzieński
1 liidzkii Alexandrowicz Michał
i Adamkowicz Jerzy, skarbnik Alexandrowicz Eustachi, wójt
I Rzecżycki miasta M. Grodna
Alexandrowicz Benedykt, РІа- cyd
Alexandrowicz Franciszek
Alexandrowicz Jozef
Alexandrowicz Stefan, fowezy Smoleński
Alexandrowicz Kazimierz
Alexandrowicz Micliaf Nikodem skarb. pow. łódzkiego
Alexandrowicz Tomasz, skarb, pow. łódzkiego
Ambrok.
Ambrok Kazimierz, podskarbi Inflantski
Ambrok Ijtidwik
Amforowicz.
Amforowicz Marcin, strażnik wojew. Smól.
Ancuta. Ancuta Adam
Ancuta Bonifacy, wojs. Czer.
Andronów ski. Andronowski JanI,.
Andruszewicz. Andruszewicz Stanisfaw, sędzia ziemski Mozyrski
Andruszkiewicz. Andruszkiewicz Józef
Andruszkiewicz Micliaf Dominik
Andrzejowski. Andrzejewski Stefan
Andrzejowski Floryan
Andrzejowski Stanisfaw
Andrzejowski Wojciech
Andrzejowski Tomasz
Andrzejowski StanisfawSt A
Andrzeykowicz. Andrzeykowicz Adam
Andrzeykowicz Ignacy
Andrzeykowicz Józef
Andrzeykowicz Józef
Andrzeykowicz Tadeusz
Anforowicz.
Anforowicz Samuel, dworzaninAl.
Anforowicz Stanisfaw, stolnik Mścisfawski
Ankwicz. Ankwicz Andrzej, Podstoli Czerniechowski
Ankwicz Jan
Ankwicz Michaf, chorąży Nowogrodzki
Ankwicz Stefan
Ankwicz Józef
Ankwicz z Posfawic Stanisfaw, stolnik wojew. krak. poseł Księstw Oświęcim, i Zatorsk.
Ankwicz Tadeusz
Ankwicz z Posfawic Wawrze-niec, Kasztelanie Zawich.
Antoniewicz. Antoniewicz Józef, sekretarzM. rajca, sędzia i poseł miasta Wilna
Antoniewicz Wojsun Samuel
Antonowicz. Antonowicz Karol
Antonowicz Floryan porucznik powiatu Sierpskiego
Antonowicz Józef
Antonowicz Mateusz
Antowicz. Antowicz Mateusz
Aramowicz. Aramowicz l.ittawor Jan, stta. Br. sędzia kapturowy wojew. Mińskiego
Aramowicz l.ittawor Tadeusz
Arcemberski. Arcemberski Walenty
Archutowski. Archutowski Franciszek
Arciechowski. Arciechowski Andrzej
Arciechowscy Kazimierz i Michaf
Arciechowski Jan, podstarosta grodz. Zakracz.
Arciechowski Kasper, Sitczę-t Id’Arquien.
sny skarb, ziemi NurskićjZ Akwinh Margrabia z Malinu
Arciechowski Samuel Henrykhrabia Ludwik, stta. Szcze-
Arciechowski WiktorynJ.raeckj
Arciechowski Alexander Assemberg.
Arciechowski JanAssemberg Franciszek
Arciechowski Jan Attelmajer. :
Arciechowski IdziAttelmajer Jan Ławnik Lwow-
Arciechowski Stanisław ski, InternMncyusz miasta
Arciechowski WiktorynLwowa
Arciechowski Wojciech Augustowski,
Arciechowski Maciej St.Augustowski Tadeusz:.
Arciszewski.Augustynowski.
Arciszewski z Arciszewa PawełAugustynowski Stanislaus,
Arciszewski KrzysztofZ. Wyszo. Burgr. Marg. salvis juribus
Arciszewski Jan, łowczy Rze-rom. Ecc. cath. et terraram
czyclci Prus sine W. Malb.
Arciszewski StanisławAuronkowicz.
Arciszewski Prawdzie AntoniAuronkowicz Ancuca Michał
Ardek.Axamitowski.
Ardek PiotriAxamitowski Jakob
Arfiński.’Axamitowski z Aksamit Ignacy
Arfińskiposeł wojew. Podolskiego
Babecki.Babscy Stanisław i Józef
Babecki AndrzejJ, K. [ Bachowski.
Babecki Łukasz IBaohoWski Michał
Babecki CholeWa Antoni sędzia ІВасію wski de Bieńki Sebastyan
kapt. i poseł powiatu Ko- Bachrynowski.
wieńskiego Bachrynowski Andrzej.

Babiłło. Babi ITo Antoni, cześnik Wilkom. 1 Bączalaki RBączalski Alexander
Babilfo Roch, skarbnikiewicz :Baczalski Benedykt
W iłkem.1 Baczęwski.
Babiński. R Baczewski Andreas Laurentiusіlubiński Jerzy .Baczęwski Marcin
lubiński Mateasz Badowski.
Babski.Badowski Stanisław
labscy Alexander i Jan Badowski Wojciech
abski AdamBadowski Jan
abski JerzyBadowski
abski WładysławjBadowski Adam
Badowski Stanisławi( Bagniewski Franciszek, sądź.
Badowski Stanisław ,. ŹtWarsz,zipnuChełm.
Badowski Wojciech; ., W.Sier. Bagpiewski Jan
Badowski KaźmierzBaha.
Badyni.Baha Adam
Badyni Andrzej Z. Wasrz. Baha Kazimierz Bazyli, pad-
Bądzyński. Bądzyński z Bądzynft Aaśońi,’t csaszy TrockiBaba Samuel
kom. ziem. Nurski л ,Bajer.
Bagieński. Bagieński JanBagieński z Bagienice JanBagieński Stefan Bajor ksiądz Andrzej, biskup Chełm, i Pamezański salvis juribus rom. ecck Bajer Dominik, e. k.Ch.,
Bagieński Adam Bajerski.-
Bagieński Antoni pisarz Grodz-Płocki.
Bąjerski Andrzej
Bajerski Andrzej
Bagieński MaciejpodsądekBąjerski Leonard
Zawskrzyński i poseł wor Bajerski Mikołaj
, jew. Płockięgo Bąjerski Władysław
Bagieński MateuszBair.
Bagieński Stanisław Bagiński. Bąir Andrzej,M. sekre-
tarz, pisarz starszy skarbu
Bagiński Jakobkoronnego
Bagiński Jan Baka.
Bagiński Jan Baka Bazyli Kazimierz, pod-
Bagiński Jan 1 czaszy Trocki
Bagiński KasperВака Jan
Bagiński Kazimierz ffiaka WaleryanJ
Bagiński Paweł Bakanowski.
Bńgiński Paweł Bakanowski Bazyli, podstoli
Bagiński PawełSmoleński
Bagiński Piotr »Bakanowski Jan, stta. Polnicki
Bajoński Antoni Bakanowski Teodor
Bagiński Mikołaj, burgrabiaBakański. « i
Płocki.” Bakański,.
Bagiński Paweł, burgrabia Zakroczymski 1. Bagiński Stanisław.St. AtBąklewskiBąklewski Jerzy Sakowski. Bakowski Stanisław, poseł wojew. Podolskiego
Bagiński WojcieehBagniewski. Bagrtiewski de Bagniewice Mi-t
kołajBąkowski.
Bagniewski Antoni, sądź. ziem.Bąkowski Jan Ignacy, dworza-’
wojew. Chełm, i poseł, salvisH nin pokojowy Króla Jegomo-
. juribus terrarum Prussite et1 ści Szwedzkiego
fidei. rom. cathr Bąkowski Ludwik
W. Malb.Bąmbek.W. Braci. I
.1- .Bąmbek Krzysztof
. Bąndkowski.U
Bąndkowski Chryzostom, towa-
rzysz pancerny
J.m.Bąndkowski Lndńik Baniecki. W. Как I
W. Banieckl Ludwik”
Baniecki Piotr W L I
Baniecki Stanisław1
Bańkowski.- К
Bańkowski Stefan
Sł.A. BąnkoWski. ’ I
BąrtkoWski Jakób, podczaszy«i
Rad 111Baraitkowski.Barankowski.-Baranowicz. 1Baranowicz Konstanty, podstoliLidzki Baranowicz MichałBaranowicz Franciszek Baranowski. ЇW.RBaranowski AlexanderBaranowski Jan, stolnik wojew.:Ą. II.Braci,BaranowskiP., Wołk. Baranowski Franciszek rBaranowski JanW.N.Baranowski Jan Baranowski Jani”’W, R. Baranowski Józef4jmCBaranowski z Marcinkowa J^ud-wikBaranowski Ludwik 1 iBaranowski Mikołaj Baranowski Andrzej;. Btratowki Bogusław „ГBaranowski z Irzykowa Flory–Z. D, aa swym, i-Antoniego Ignacego synów swoich imieniempodpisuje się’Baranowski JanBaranowski z Rzykowa Michał1 ( W.Mśekrfko mor. graniczny ziemi Czer- ElektorowieBąkowski MikołajBąkowski Jan Ignacy, wojewoda Pomorski salvis juribus terrrum Pressi in Universum, non obstante articulo avulsionis civitatis Elbingen-sis et traditionis Bykowski Wojciech, pisarz Grodzki Przedecki. Bykowski Jan Ignacy, podkomorzy Chełmiński Bąkowski TomaszBukowski Wojciech Bykowski Józefy stoln ziem.Chełm, poseł st tejże ziemi Bąkowski Marcin, Stanisław Kostka, pisatz grodzki i poseł niemi Halickiej Bąkowski Mateusz, podczaszy i poseł ziemi Halickiej Bąkowski Jaxa Michał, czesnik powiatu Radomskiego Bąkowski MikołajBal.Bal MikołajBalaszeWicz,Balaszewicz AndrzejBalewlcz.Balewicz Józef Balewicz Józef Halewtof Michał”BalickiiBalicki «AlexanderBalicki Kazimierz:Balicki Jan Balicki .Jerzy,Balicki StanisławĘalikowski.Balikowski FranciszekBaliński.BalińskiBartłomiej Baliński Michał Baliński WojciechBaluie.wski.Balniexrski Jan, wojski KijowskiBera.шBart.lb-Ml.rpapggElektorowie Królowie głosowaliZiemie IÄ ktłrych głosowali Elektorowie iKrólowie ЩѢ których glosowali Ziemie Ił s których 1 głosowali Iskiej sweni i Andrzeja, Józe-ii0 1 Barkaeki.fu, Tomasza, Antoniego, Jana A Barkacki Sebastyan 1synów moich imieniem pod-t1 Barowołeński.pisujęBarowofeński JózefBan weki.1 Barschole.Bąrawski JanBarschole TomaszА. II.Z Ciech.Barba.Barsoba.Barba Jan WfadysfawBarsoba Seweryn Kazimierz BarbowskiBarsoba StanisfawBarbowski AmbrożySi A. Barsoba TeodorŁ.Barcikowski.-Bartholt. BarcikowskiBartbolt FranciszekBarcikowski Sasin AlexanderBartholt Maciej:Barcikowski FranciszekBarthott TomaszBarcikowski Stanislaw Bartkowski.1Barcikowski FilipSŁA. Bartkowski Gabryel Barcikowski Jan Bartkowski JanBarcikowski JózefSt, A.Bartkowski PiotrBarcikowski Mikofaj, stolnikBartkowski Stefan PińskiBartliński.Barcikowski Piotr, cześnik Do-Bartlmski z Czemiewa MarcinbrzyńskiStanisfawBarcziński.Bartliński z Czemiewa Woj-Barcziński Szczepan ciech Kazimierzy dzierżawcaBardziński.Rakowski jako poseł 1 Bardziński z Bardzina JanBartnicki.Bardziński na Bardzinie Wincen-Bartnicki Jakób Z. Warez.ty, pisarz ziemski Łęczycki Bartochowski. Bardziński Wojciech, ksiądzBartochowski Wojciech, kasz-7 c kanonik Poznańskitelanie WielańskiBardziński na Bardzinić Józef,Bartodzieyski.chorażyc ŁęczyckiBartodzieyski Dunin AndrzejBardziński na Bardzinie Woj-Bartodzieyski Danin Franciszek ciech, chorąży i poseł wojew.Bartolon. ŁęczyckiegoBartolón Wacław Bardzki.Bartoszewicz. Bardzki z Wrześni Wojciech BartoszewiczJ.IIT. Bardzki Antoni W. Р.-Bartoszewicz SzymonBardzki JanBartoszewicz Adam, rotmistrz iBardzki z Wrześni Łokaaz 1 poseł pow. OrszańskiegoBardzki Maciej[Bartoszewicz AntoniBardzki Maciej[Bartoszewicz Jan, fowczyc Or-Bardzcy Mikofaj i AntoniЦ ezański І delegowany Bardzki z Wrześni Stanisfaw[Bartoszewicz Kazimierz1 ^
(Bartoszewicz Pawef, Tow. pow.
Urszaóskic^o Bartoszewicz Tadeusz
Bartoszewski
Bartoszewski JanBartoszewski Jan, miecz, rotm, i sędzia kapt. pow Witkom
Bartułt.
BartUft Andrzej
Bartułt de Bartufty AndrzejBartuftFabian
Bartuft de Brzozowo JakóbBartułt Jan
Bartuft de Bartufty Jan. Bartuft Jan
Bartuft Marcin
Bartuft de Bartufty Mateusz. Bartuft Walenty Bartuft Wfadysfąw Bartuft Wfadyełąw Bartuft Wojciech
Barwewski
Barwowski Jan
Baryłka.
Bary czka Stanisław, podczaszy Czerniechowsiki
Boryczka Andrzej, fowczy So-chaczewski
Barzkowskl.
Barzkowski Jozef, poseł Łomżyński
Barzykowski.
Barzykowski Franciszek
Bątkowski.
Bątkowski Stanisfaw. Bątkowski Stefan
Bątkowski Józef Batkowski Kazimierz
Batkowski Michaf
Bątkowski Stanisfaw
Batowski. л
Batowski Michaf
Batowski Antoni, wojsk. Pilzn.
Batycki.
Batycki Andrzej
Baworowski.
Bawrorawski Jacek. Baybuza.
Baybuas MikołajA. IŁ w. u.
Baybuza Paweł :
MBaykowski.
Baykowski Jan
2, CtećhtBaykowski
fĄ CieciuBaykowski Andrzej
Z.CieułuBaykowski Andrzej L.
Baykowski Baltazar
ü. Ciech.Baykowski Wiktoryn Bębnowski.
Bębnowski Jacek
Bębndwski
Bębnowski, cześoik Sochaczewski
Bębnowski AdomSŁA.
Bębnowski Odrowąż Jacek,
’Ą. Ciech. 'ГТpods, i poseł Itfcwski
Bębnowski Odrowąż Józef, poseł RawskiBębaowski Odrowąż Pawef,
II. Czer.; pufkownlk wojsk koronnychi

Będkowski
Będkowski Andrzśj
Będkowski Jakób
Będkowski Jan
Będkowski Wojcięch
Będkowski.
Będkowski Łukąsc, fąwn^k i,
poseł miasta Poznanią.;.
” Bedlüeki.,4
Bedbnski Jan’
Bedhński Piotr
Bedlińabi Wojciech
Bedłiński, starościc Będziński
1 Bedońeki.
SBedański Jan i.’-Będtmski. Będoński Walenty
a. ii:
Będorski. 4 t г
Będorski Wojciech.
Ber.
Będowski. і
Będowski Wojciech
Będzieński.
Będzieński Andrzej.
Będzieński Jan
Bekierski.
Bekierski Franciszek, chor. Zwi-nogredzki poseł woje w. Bra-cfawskiego
Beklewski.
Beklewski Jan Beklewski Jerzy Beklewski Benedykt
Beklewski Jan, sędzia grodzki Brześciański Beklewscy Adam i SzymonBeklewski Marcin
Beklewski Michał
Beklewski Krzysztof
Beklewski Walenty
Belęcki.
Belęcki Tomasz
Belęcki Wojciech
Belina.
Belina
Belina Hieronim.
Belina Hieronim ‘
Belina Wojciech
Bełdowski.
Befdowski Jan
Befdowski Krzysztof Befdowski na Befdowić Adam Befdowski Marcin, wojski Kra-ćwieki
Befdowski Befdowski Befdowski Befdowski Andrzej.
Befdowski Jakób
Befdowski Michaf
Befdowski Mikołaj Befdowski Zygmunt
Belęcki.
Befęcki Maciej Stanisfaw
’ N Będkowski.
BefWMvski Jakób
BeffeMvski Maciej W. I»fo.
Befkowski Wojciechы
Bedzecki. Befżecki z Befszcza Ewaryst
JanBcdzowski.J K.
W. Braef. Bófaowski Alexander Bendorki.
1Bend orski Walenty Benedyktowicz.
Benedyktowicz Wojciech Beńet.
Benet Jerzy, sekretarzM. P.W.
Z» U. Benisdawski. Benislawski Bonifacy, poseł
księstwa InH
Benisfawski Marcin, poseł księstwa InH
Benkuński.
jBenkuński Alexander
Berberiusz. [Berberiusz Józef
Bereżański.
1 IBóreżański Pawef,
Bereźnlcki.
W .1».[Bereżnicki Stanisfaw JacekBerezowski.
[Berezowski Samuel
Bergelewicz.r.
[Bergeiewicz Jąn, horodniczy CzerniechowskiBerkowski.’ j
Berkowski Szymon
Berliński.
Berliński Jan,Bernowicz.
Bemowie« Michał, stta. Kreski
O poseł wojeW. NowogrodzBerski.
BerskiBerżański.
Berżański Klausuć Alexander
Beski.’.ki’
Beski Jan ; 1Bęski.
Bęski MarcinJ. It.1
Bęski Tomasz
Bęski Andrzej
Bęski fabian ’. ;Bestenhauz. ł
Bestenhauz Marcin__,
BestrzejQwski.;’ i
Bestrzejowski Stanisław
Bętkowski. Іt
Bętkowski Valentinus Casimirus,
castrensis ValeCensis notarius salvis juribus ećcl. catli. rom.
et juribus terfarum Prussite4
Bętkowski Jart
Bętkowski Jad1
Betlewski.
Betlewski LeonardBeydo.
Beydo Jan, łowczy Drbhicki.
Beydo Stefan, częśnik Drohicki1
Beydo Szczęsny
Beynart.
Beynart JanA.; II.
Beynart Kazimierz
Beynart Paweł Wincenty ’.
Beynart Stanisław
Beyzyra. I Bryzy Paweł, regent grodzki Krzemieniecki
Bezutotiński
Bezumiński Grzegorz
Besiuniłóski z llacibora Zera Wojciech ’ BUlMti. ( Bielski Józef, poseł wojewód.
J PłockiegoBiałaczewski.
BiaTaczewski Alexander
Białoszewski.
BfaTaszewski
Białecki.
BiałeckiА n.
Białecki WojciechBiałeski.
Białeski Alexander
Białkowski.
Białkowski Franciszek
Białobłocki.J.
Białobłocki Eliasz
Białobłocki Mjkołaj, sądowy Michałowski
Białobłocki z Ryntiówki Paweł, pisarz ziemski i poseł wojew.
Pomór, salvis juribus s. e. r. c.
et juribus terrarum et ciWta-tuni Pruęsite in Universum non obstante articulo avulsionis ci-
vitatis Elbingensis et traditi -onis’1′
Białobłocki Paweł Alexander Białobłocki Franciszek, chorąży R. X. K. J
Białobrzeski.
Białobrzeski Alexander
Białobrzeski Alexander,
Białobrzeski Alexander
Białobrzeski Michał
Biafobizeski Stanisław
BiarłobCzescy Jerzy i Marcin.
Białobrzeski Andrzej
Białobrzeski Franciszek
Białobrzeski Jan- W.K.
Białobrzeski Jakob.
Białobrzeski Jan
Białobrzeski Józef
Białobrzeski Kazimierz
Białobrzeski Mateusz
HBiałobrzeski Mateusz
HBiafobmeski Piotr
HBiałobrzeski Piotr
Białobrzeski Stanisław
Białobrzeski Stanisław
Białobrzeski Stanisław
Białobrzeski Stanisław
Białobrzeski Walenty
Białobrzeski Walenty.vA ł¥ ił Białozor z Montwida Michał
Biafobrzcski Waleryanifc üti.H І^тіцік, miecznik Wiłkom.W T.
Biafobrzeski WiktorАѵДѵ-if -:Białozor Michał
Biafobrzeski Władysław ,.А. V z. Bia^zo^ Antoni, rotmis. Ks. Zm.
Biafobrzeski Franciszek. W,^m. Biały.
Biafobrzeski Jakob Sto A ;Z. Łi.Biaty Adam Walenty, Komor-
Biafobrzeski Józef. ’ .pią Nurski
BiaTobrzeski Tomasz St Ą. 4;-TT» i f. Sier.Biali Adam i Walenty,
Biafochowski. 1 1Biali Andrzej Walenty i Michał1
Biafochowski Stanislaw, intli-Biali Marcin i Piotr
gen a terrarum Prussia Biali Marek i Andrzej
Biafochowski Stanislaw.Biaft Paweł i Marcin ’.
і1 Biafochowski Felix, major reg.Biali Wojciech i Paweł.
kon. posel к pow. Człuchów.Biały Adam
Białopiotrowica.Biafopiotrowicz Jerzy, strażnikBiały Andrzej
StA. Biały Andrzejt А» II.
pow. LidzkiegoPo L. Biały Andrzej.
Białoskórski.Biały Andrzej.А. Ц. Z. X
BiałoskórskiW. ttfBiały Bartłomiej
Białoskórski JanBiały Benedykt
Białoskórski AdamBia^y J»kób Z.X.
Białoskórski AntomBiały Krzysztof
Białoskórski JózefєA.Biały, Marcinti^afy Mateusz., А. ІІ.
Białoskórski Józef ,$t.’.Ą.(
Białosuknia.Biały Mateusz
Biafosuknia StefanBiały MichałA II.
I Białowieyski. 1 Białowieyski JaniBiały Paweł .(Biafy SebastyanBiały ianisl^yyA II.
iBiałowieyski Wacław” ГЖ t
0 Białozor. Biafozor Daniel Biały jymon.jBiały Tomasz. Z. XT.
Białozor Stanisław, podsędek Wilkom.JK. ; Biały Walenty Biały Walenty’1
Białozor Władysław, posełBiały WalentyZ.’ X.
pow. UpitskiegoBiałozor Krzysztqf, marszałek I Upitski. ; Р. U. 1Biały Walenty,.i HśadytfWójcićtłi Alexander; a, u.
j.in.Grzegorz,i.
Białozor Władysław, podkom. Wif komBiafozor Franciszek, Białynicki. Białynicki Biruła Andrzej В Białyński. iBlałyńsU Franciszek ffiiałyńsbi WojciechJ.IIŁ
Białozor Jerzy, stolnik Upitski, salva conservatione jurium M. 1). Ł
Białozor Karol, podstoli UpitskiBiałyszewski.
Kiernowski stta. salvis juri’ffiiałyszewski Antoni
bus M. U. LUBiałyszewski Wojciech
Bibing.
Bibing Alexander.
Biderman.
Biderman Jan :
‘ Bidzińśki.
Bidzińśki z Bi dżin Stefan, straż-
nik koronny Chęciński, Skal-t V
ski stta. ’.
Bidzińśki
Bidzińśki Benedykt
Bidzińśki Jan
Bidzińśki Józef
Bidzińśki Krzysztof
Bidzińśki Krzysztof”
Bidzińśki Stanisław
Bidzińśki Stanisław
Bidzińśki Stefan stta. Chęciński
Bidzińśki Stefan, kasztelan San-domirski, strażnik koronny, Żarnowiecki, Skalski stta.
Bidzjński TomaszѴ. s.
Biechowski.
Biechowski Andrzej
Biechowski Jakób
Biechowski z Biechowa Jan
Biechowski z Biechowa Stanisław Franciszek
Biecżyński. Biecżyński Zygmunt
Biedrzycki. Biedrzycki Mikołaj.
Biedrzycki Stanisław
Biedrzycki na Biedrz. Franci-śzek, sędzia карк i poseł
wojew. Bract.‘
Biedrzycki Francis. Waleryan
Biedrzycki Józef
Biedrzycki Franciszek
Biedrzyński.
Biedrzyński Jan, stolnik ziemi ŁomżyńskiejZ.
Bieganowski. Bieganowski z Bieganowa Kazimierz, podstoli Potocki _
Elektorowie
Hiegaofwski Maciej Bieganowski Andrzej Bieganowski Bartfomie Bieganowski JanBieganowski Pawef Bieganowski Steifen lieganowski Wojciecłi
Biegański. Uegański z bieganowa zimierz.
Biegański z Bieganowa Wacf aw Biegański Jan Biegański z Bieganowa Jan Kazimierz, marszafko wieź pow. Bracł.
iegański Jan Biegański Ludwik
Biegański Samuel
Biegański z Bieganowa Władysław, Marszałek powiatu Braci., deputat ad pacta con-venta salvis per omnia juribus r. e. et coaequatione juriumL. z korony PolskąBiegański Jan, podczaszyc pow. Bracł.Biegłowski.
Biegfowski Antoni
Bielacki.
Bielecki Mikołaj Bielacki Mikołaj Bielacki Sebastyan Antoni, pod stoli Mścisławski
Bielakowski.
Bielakowski FranciszekBielakowski Jan
, Bielanowski.
Bielanowski Adam
Bielawski.
Bielawski Jerzy Bielawski Stefan Bielawscy Jakób i Ludwik Bielawski Karol
Bielawski Kazimierz W.fc.
Bielawski Józef
Bielawski StanisfawBielecki. Bielecki Jan Kazimierz, pod-
czaszy Wit.
Bielecki Kazimierz Wfadysfaw,
częśnik Słonimski
I Bielecki Marcin,Z. Warsa.
Bielecki z Bielic Mikofaj
Bielecki
Bielecki JanBiełeński.
Bieleńskl Adryan
Bielewicz. I Bielewicz na Grazach Jan,
i M. dworzanin sędzia kaptur. Bielewicz Jan Karol, dworza-
nin pokojowy J, K. M
Bielewicz Józef Bielicki. Bielicki Jan Chryzostom, skarb-
nik Rawski
Bielicki Mateusz Bielicki Piotr, cześnik Inowro-
cławski
Bielicki Zacharyasz
Bielicki Alexander
Bielicki Konstanty
Bielicki Stanisfaw
Bielicki WojciechBielikowicz.
Bielikowicz AdamBielikowicz Franciszek, cześnik pow. Bracł. i stta. Miksztański
Bielikowicz Leonard, koniuszy Bracławski
Bielikowicz Adam, towarzysz
PetyhorekiBielikowicz Ludwik, cześnik
pow. BracfawskiegoBielikowicz Stefan Jan, pisarz grodzki, poseł pow. Bracł., sędz. gener. kapt. korony Polskiej
Bielikowicz Wincenty, pisarze-wicz po w. Braefawskiego
Bieliński.
Bićgóski Adam, stolnik Zakrocźymski
Bieliński Ban
Bieliński Mikofaj, cześnik Zakroczymski Hięliński Wojciech, stta. Mfaw-ski
Bielińscy Jan i Wojciech. Bieliński z Bielina Adam Bieliński Franciszek, miecznik koronny, podkomorzy Pfocki lVJalbor.sk i, Osiecki stta. Bieliński Franciszek, miecznik kpronny, podkora. Pfocki, ekonomii Malborskiej administrator, Mławski, Osiecki stta. po-sęf ziemi Zakrocz.
Bieliński Kazimierz, stta. Mławski’.
Bieliński Mikofaj
Bieliński Stanisfaw Bieliński DominikBieliński Franciszek Bieliński Franciszek Bieliński Franciszek, stta. Czerski
Bieliński Franciszek, stta. Gąr-woliński, obyw.wojew.Wofyń. Bieliński Jan
Bieluśki, Kazimierz Bieliński Stanisfaw, stta. woliński
Bielipski Teodor, sędz. kaptur.
Droh;
Biefińslti Tomasz
Jiielfciefyicz.
cz Fabian
Bielowski.
Bieloryski Franciszek
Bielski.
Bielski Alexander
Bielski z Olbrachcie Alexander
Bielski Wierusz Marcin .
Gar-
Hięlskk Wiefusz Paweł «V.;Z. W» ’;
Bielski Wierusz WojciechW.Skm i.ł
Bielski Wierusz Zygmunt, ko-
mor. gran. i pmjstńrości grodz-
ki WieluńskiJ.UI.
Bielski. .«,
Bielski Dominik
Bielski DominikА. II.
Bielski z Olbrachcie 1
»Bielski Jan
»Bielski Jan
Bielski Jan
Bielski z Olbrachcie Jan Woj-
cieeh GabryelZr. Ch.
Bielski Kazimierz
Bielski Kazimierz, cześnik Warszawski, pisarz grodzki i kap-
turowy Lubelski
Bielski Kazimierz, cześnik War-
szawski, pisarz grodzki i kap-
turowy Lubelski
Bielski Paweł, sędzia grodzki
Lubelski
Bielski Samuel, cześnik Chełma.
I Bielski Stefanw; B. L.
Bielski z Olbrachcie Adam, chor.
z. Lw.
Bielski Alexander
Bielski Saryusz de Olbrachcice
Jan«
(Bielski Saryusz Józef
«Bielski Piotr
fi Bielski Tomasz
«Bielski Saryusz de Olbrachcice
И Wojciech
U Bieńczycki.
HBleńczycki Ludwik
IBientecki.
IBieniecki Antoni
IBieniecki Franciszek, cześnik
D ÄydnczewskiW. BHHJf.
ffBieniecki MaciejА. U.f
IBieniecki Józef, cześaikowicz
Xydaezewski
Bipniecki Jan
Bieniewski.
Bieniewski Bazyli, wojski Łu-
kowski
Hektorowie
Bieniewski BenedyktlMHrteweki Maxyti
Bieniewski Stanisław Kazimiera, pisarz grodzki Łucki Biępnewpki z Bieqiewa Pruszak Stefan Bieniewski Wacwtzeniec Bieniewski Stanisław Kazimierz, wojewoda Czerniecbowski, Łęczycki, Bohusfawski, Nos sowski stta.
lenieWski Stefan, chorąży CzerniechoWski Bieniewski Pruszak Franciszek Bieniewski Praszek Jan Bieniewski Pruszak PawełBieniewski Pruszak Stanisław Bieniewski Wojciech, cześnik Sochaczeweki i poseł
Sienkiewicz.
Bienfciewicz W iktoryn Kazimierz
Bieńkowski.
lieńkowski de Bieńki Adam Bieńkowski BartłomiejBieńkowski Franciszeklieńkowski Jacek
Bieńkowski Jan
Bieńkowski KonstantyBieńkowski Mateusz

Bieńkowski StanisławBieńkowski TobiaszBieńkowski de Bieńki Wojciech ińkowski Wojciech
Bierkacki.
tkacki Adam
Bierkowski.
castr. Margeb. sal vis jur. e. r.
et inmunitalibus ас privilegesBiesiekierski Franciszek W.
terrarum Prusi®W. ВЫЫBiesiekierski, In magna Bieeie-
Biernacki. kiery Joannes Burgrab. Cas.
Biernacki Danielj – Len
Biernacki Kazimierz1Biesiekierski z Biesiekierza Jan
Biernacki Kazimierzpodczaszy Bydg.
Biernacki MaciejBiesiekierski Maciej W.
Biernacki Sebastyan’Biesiekierski Michał
Biernacki na Biernatach AntoniBiestecki.
Biernacki IgnacyBiestecki Marcyan
Biernacki Andrzej, dcleg.z pow.Biestrzykowski.
Pińskiego Biestrzykowski Jan
Biernacki KazimierzBiestrzykowski Kazimierz
Bierzeński.Biestrzykowski Józef ,. w. Sier,
Bierzeński PiotrZ.Bieykowski.
Bierzwiecki.«Bieykowski Zbigniew
Bieńswiecki Stanisław Bieykowski Janusz
Bierzyński.Bieykowski Paweł, podcz. i pod1
Bierzyński Antoni.starości grodzki Czerski
Bierzyński na Bierzynie AntoniBieykowski Adam
Bierzyński na Bierzynie JanBieykowski Franciszek z. a
Bierzyński na Bierzynie Józef Bierzyński Józef, podczaszycBieykowski Janusz, stolnik ziemi Czerskiej
. Chęciński .’ Bierzyński Józęf, chorążycBieykowski Kasper
Bijaft.
4,Ć)wrócki Bijali Mikołaj
ffierzyński Onufry, stta. Szawu-Bileński.
Iiski, poseł wojew. Kijowe.Bileński Mikołaj W.Płrt.
» Biesiadecki.Bileński JakóbW. PTo.
Biesiadecki Franciszek Bileński Stefan
.Siesicki.Bileński Tomasz
Błcsicki Kazimierzj.m.Biliński.
4 Biesiecki.Biliński Adam, łowczy Zakrocz.Z. 2.
Óiesiecki Tomasz, czesnik Osz-Biliński Gabryel
,miański, Biliński Jakób, podcz. XurskiBicsiekierski.Biliński Stanisław.BiesiekierskikJBiliński StanisławBiesiekierski AndrzejW.Biliński na Gosłkowie Waleryan Biesiekierski ArnolfBilińscy Ardrzćj i KrzysztofW. IiiBiesiekierski JanBilińscy Grzegorz i Teodor Biesiekierski JankJBiliński Jaroszewicz AlexanderBiesiekierski KasperBiliński BazyliBiesiekierski Antoni У. I.Biliński BazyliBiesiekierski Antoni, podcza-Biliński Jaroszewicz Grzegorzszyć Bydg. ” r.— -Biliński Michałkowićz Jerzy W. Br 1
Uiliii.sk і Michał Bilski Zygmunt
Biliński PiotrBilski Wawrzeniec
Biliński Samuel Bilski Stanisław
Biliński StefanBinds.
Biliński Jakób Binda Michał
Biliński Paweł BillewiczBinuńrski. Binuńrskis Józef, podczaszy
iBillewicz Albryclit Starodubowski
Billewicz Alexander, liorodni- Birnć.
czy księstwa ZmudzkiegoBiruć Kazimierz
Billewicz Chryzostom, podcza- Biruftt
szy MińskiMJM 11 U 1 M»9 Biruła Michał
iBillewicz Jan Malcher, Ciwon Retowski K. żBiruła Michał
Billewicz Stefan, stolnik księs.Biruła Samuel
ZmudzkiegoJ.1II.Biruła Stefan
Billewicz TeodorBiskupski.
Billewicz Władysław Biskupski z Rudnik Adam, dwo-
Billewiezowie Janusz i HierominrzaninM.
Bille wiczowieTeodor i Zygmunt,Biskupski KrzysztofTM łir
stolnikowiczowie księst. Zm.Biskupski
Billewicz Dominik, Ciwon Be-Biskupski Krzysztof
rzański Biskupski Maciej1
Billewicz Janusz, podstoli Zm.Biskupski Władysław
Billewicz Teodor, Ciwon wiel-Biskupski Wojciech
kich Uyrwian, sędzia ziemski Bispink.
księstwa Zmudzkiego.Bispink Samuel, skarb. Starod.
Billewicz WładysławBispink Samuel Gabryel, sędzia
Billewicz Mateusz, strain, ks.ziemski Starodub.
im Bispink Teodor, miecz. Starodub.
Billewicz z Lipnicy Szymon,deputat ad pacta conventa і
Jerzy, Ciwon pojureki księst.poseł z pow. Starodub.
Zm., etta. RosieńskiBispink Teofd, chorąży Rze-
Billewicz Stanisław, skarb. ks.czycki
ZmudzkiegoBispink Tomasz, strażnik Horod.
Billewicz Tadeusz, Ciwon wiel-Bispink Władysław, sędzia Sta-
kich Dyrwian ks. Źm. etta.rodubowski
Wovn.Bispink Jan chor. Starodub.
Billewicz T eodor, etta. ł^oycięw-Bi toffi.
skiBitofft Kazimierz, podczaszy Wit.
Billewicz Waleryan, rotm. ks. K.’Ź. Biwil.
Zmudzkiego, stta. Eyragolski.Biwil Jan
Bilmin.Blachnicwski.
Bilmin MichałBlachnicwski Andrzej
Bilski.Blanchiemburg.
: Bilski MikołajBlanchiemburg DyonizyА. II.w-p- J
Blaszka.Blue.
eiäszks BIus Jakób
Bledzewski.Blus JanStA.
Bledzewski BogumifBłażejewski.
Bledzewski Hiero.Bfażejowski
Bledzewski JerzyBfażejowski Jan
Bledzewski KazimierzBfażejowski Jan v
Bledzewski MaciejBłażewicz.
Bleszewski.Błażewicz Józef
Bleszewski BalcerBłażejewicz.
Bleszewski Franciszek Bfażejewicz Leon
Bleszewski JanBłażowski.
Blewski.Bfażowski Andrzej, podczaszy
Blewski Piotr1 Podolski
Blinski. В liński StanisfawBfażowski JanW. Kat
Bfażowski z Błażowa Dominik
Blinstrub. Blinstrub z Towtwifa DawidBiinstrubz Towtwifa Jan, dwo-Wawrzćniec, wojski i pod-
starosta grodzki LwowskiBfażowski Michał
rzaninM.1 Błędostawski.Z.H.
Blinstrub z Towtwifa Jerzy, s.Bfędostowski Alexander
i dworzaninМ. Błędowski.
Blinstrub Mojżesz Błędowski Alexander
Blinstrub JanBłędowski Marcin
Blinstrub MojżeszBłędowski Marcin
Blinstrub Teodor, obożny Ko-Błędowski Maxydiilian
r wieńskiBłędowski Stanisfaw
Blinstrub XorbertBłędowski Jakób
Blisko wski.Błędowski Jerzy
Д1ЮПѴ TT DHIi Bliskowski PiotrBłędowski Mikołaj
Bliskowski Zbigniew, podsto-li LubelskiJ.UI. Błędowski Stefan-Błędowski Teodor
Bliziński. Bliziński AntoniBłędowski Wojciech
Błędowski z Hfędowa Wojciech
Bloch. Bloch z Daniszewa Marcyan Błeszyński. Błeszyński z Błeszna Wojciech 1 Alexander
Bloch z Chodoroska Maciej,Błeszyński Andrzej
de ThorekBloch Antoni Błeszyński Zygmunt Błeszyński
Bloch Franciszek Błeszyński z Błeszna, Andrzej
Bloch MarciniBłeszyńeki Antoni
Bhmberg.Błeszyński Franciszek ;
Blumberg Jerzy, salvis per om-Błeszyński z Błeszna Jakób,
nia juribus libera vocis kasztelan Miedżyrzycki
Błeszyński JanBobicki.
Bfc.szyii.ski Jarosz Bobicki Samuelz. с.
Błeszyński KarolW. I».Bobicki Michał b. Czerskiz. с.
Błeszyński StanisławBobiński.
Błeszyński Tomasz w: p. Bobiński Jan
Błeszyński ZygmuntBobiński Adam
Błeszyński Ignacy^ ch. s. poBobiński Alexander
seł wojew. Sier. Bobiński Andrzej
Błeszyński Klemens Bobiński AndrzejА. II.
Błeszyński Stanisław Bobiński Bartłomiej
Błeszyński StanisławBobiński Franciszekj
Błeszyński Wojciech Bobiński Grzegorz.
Błocki.Bobiński Grzegorz, chorzyА. II.
Błoeki Jan Bartłomiej Bobiński Grzegorz,
Bfocki Bobiński Jan
Bfocki Antoni L. Bobiński Krzysztof
Bfocki Jerzy Bobiński Maciej
Bfocki KazimierzBobiński Marcin
Bfocki StefanА. Н. W B. L. Bobiński Stanisław
Błoraiński.Bobiński SzymonА. II.
Błomiński FelicyanBobiński Wawrzćniec
Bfomiński Karol Bobiński Wawrzćniec
Błoński.BobiiiskiWojciech
Błoński z Błonia, JanJ.1II.Bobiński AndrzejSt A.
Błoński :Bobiński Antoni
Błoński Bibersztein Franciszek,Bobiński Fabian
Й cześnik DerpskfBobiński GrzegdrzStA.
II 1 Błoński KrzysztofBobiński PiotrSt А.
Błoński Szczęsny Bobolecki.
Błoński Bibersztein Michał, pod-Bobolecki KasperJ. К.
czaszy SanockiBobolecki na Bobolcach Wa-
Błoto wski.wrzćniec
Bfotowski Sebastyan’ Bobolecki Antoni
Biliński.Bobowski.
Bniński FranciszekBobowski JózefSt A.
Bniński FranciszekА. 11.Bóbr.
Bniński PiotrBohr Szymon
Bniński StanisławBóbr Wojciech
Bniński WawrzćniecBobrowic):.
Bniński Ignacy, kasztelanieBobrowicz Adam
ПГ ~ „SremskiBobrowicz Michał
Bniński Łodzią Konstanty stta.Bobrownicki.
MurzynBobrownicki Andrzej
Bniński z Bnina Łodzią Stani«Bobrownicki Paweł, rotmistrz
0sław, kasztelan Śremski1 M w t;
Bobrownicki Jakob
Bobrownicki Krzysztof
Bobrownicki Piotr
Bobrownicki na Bobrownikach
Stefan, stta. PrzedborskiA 11.
Bobrowski.
Bobrowski Teodor
Bobrowski Wacław’
Bobrowski Gabryel Antoni, po-
sef wojew. Podolskiego
Bobrowski z Bobrówki Ignacy, poseł księstw. Oświęcim, i Zator
Bobryk.
Bobryk Daniel
Bobryk Leon
Bobryk Stefan
Bocheński.
Bocheński Wojciech
Bochliński.
Bochliń.ski Landsdorif Jan
Bocianowski.
Bocianowski Stanisław
Boczkowski.
Boczkowski z Ulesia Jan
Boczkowski Tomasz, miecznik
Potocki
Boczkowski Prokop.
Boczkowski Jan Kanty
Bodakowski.
Bodakowski Jacek
Bogdański.
Bogański Krzysztof
Bogatek.
Bogatek Antoni
Bogatko. Bogatko Jan Abram
Bogatko Mikołaj
Bogatko Walenty, podstarości
Czerski
Bogatko Andrzej
Bogatkow. s
Bogatko Jan, starościc Kiślawski
Bogatko Ignacy, podcz. Win-
nicki, obyw. wojew. Wofyńs. 1
Bogatko z Bogatków Boch, porucznik wojsk cesarskich, po-
sef ziemi IławskiejW. Валу.
Bogatko Wojciech,r. m.St A. W. W of.
Bogdanowicz.
Bogdanowicz Jerzy, fowczy Wendeński К. Ż.
Bogdanowicz AlexanderК. ż.
Bogdański. Bogdańscy Franciszek, sekre-
tarzM. i JanW.Sier.
Bogdański Pawef
Bogdański Stefan, kasztelan Ko-
narski Sieradzki
Bogdańscy Teodor, Stanisław i PawełW. Pto.
Bogdański Franciszek
Bogdański Jan
Bogdański Jan
Bogdański Jan.
Bogdański KazimierzZ X.
Bogdański Michał
Bogdański Pawef
Bogdański Stanisław
Bogdański Stefan
Bogdański Stefan
Bogdański Teodor
Bogdański Teodor, stolnik 0-wrucki
Bogdański Wojciech
Bogiński.
Bogiński Stanisław.
Boglewski.
Boglewski Jan
Boglewski Mikołaj, sędzia zie-
mi Czerskiej
Boglewski Pawef
Boglewski Antoni
Boglewski Damian
Boglewski Piotr, cześnik zie-
mi Czerskiej
Bognarowicz.
Bognarowicz Szymon
j Bogoliński.
Bogoliński Adam
Bogurski. – Bogucki na Bogutacłr Krzywda
Bógorski z Kościelca Andrzej,Stanisław, komor. gran. Roń.
burgrabia Malborski, salviaBogucki WincentyZ. ML
per omnia juribus dissident-Bogumił.
um in relig. Christ. Bogumił Pawef
Bogowski.Bogumił Wojciech
Bogowski KazimierzBogurski.
Bogucki.Bogurski Andrzej
Bogucki Dominik Z. . Bogurski Antoni St A.-
Bogucki FabianBogurski Kazimierz St A.
Bogucki -Łukasz Boguski.
Bogucki PawefBoguski Marcin
Boguccy Andrzej, Pawef, Ja-Boguski Stanisfaw
kób, Fabian, Maciej, Andrzej,Bogusławski.” I
Szymon, Wojciech, Andrzej,.Bogusławscy Philon i Hieronim J.UI.1
Adam, Kazimierz, Maciej,jBogusfawski Adam
Pawef, BalcerBogusławski Jan
Boguccy Franciszek i PiotrBogusławski Jan
Boguccy Józef, Szymon, Be-Bogusławski Kasper
nedykt Z. X« Bogusławski Kazimierz
Boguccy Kasper i Michaf.Bogusławski Łukasz
Boguccy Maciej, Bartłomiej,Bogusławski Maciej
Jan, Maciej, Kazimierz, Bar-Bogusławski Mikołaj^
tłomiej i JakóbjBogusfawski Paweł
Bogucki Franciszek Bogusławski Walenty
Bogucki JakóbBogusławski Wiktor ^
Bogucki IdziBogusławski Władysław
Bogucki KazimierzѴ. s.jBogusfawski Wojciech —Ъ. II.
Bogucki Ludwik, skarbnik Pod-Bogusławski Wojciech W. Pto.
laski, rotm. pow. NurskiegoBogusławski Wojciech-ГА. 11.
Bogucki MarcinBogusławski BernardWr. S.
Bogucki MarcinBogusławski Józef
Bogucki MateuszA. 1L Bogusławski Józef, starościc
Bogucki Stanisfaw, regent Kar-Płocki
skiBogusławski Stanisław
Bogucki StefanBogusławski Wojciech
Bogucki Teodor Bogusz.
Bogucki Wawrzeniec’Bogusz z Ziemku Jan
Bogucki Antoni, poseł wo je w.Boguszowie Jan i MarcinJ.in.
PoznańskiegoBogusz Tomasz
Bogucki BazyliW.MśctsfBogusz Alexander, poseł zie-
Bogucki Maciejmi BielskiejSt А.
Bogucki MaciejBoguszewski.
1 Bogucki Piotr, sędzia grodzkio Boguszewski
Kurśki Boguszewski Alexanderi
Boguszewski z Hrebina Jerzy, skarbnik Befzkłі Boguszewski KazimierzBoguszewski z Boguszewa A-lexander Boguszewski z Boguszewa Augustyn Bohaja nawieź. Bohajaoowicz Piotr BohatyrewicZ. Bobatyrowicz Mikołaj ,poseł woje w. Trockiego Bohemski. 1 Bohemski Wincenty Bobomolec. Воколаѳіес Samuel BohomOlec Dymitr. Bohomolec Jan, pisarz grodzki WitebskiBohomolec Jan Bohomolec Piotr Tadeusz, stoi-вік i poseł woje w. Witebskiego BobnsłaW. Bohu staw Jozafat. Bohusłąwski.” Bohusfawski Alexander. Bohusz^ Bohusz Adam Alexander, sekr.MBohusz z Towska» Hieronim Kazimierz, horodniczy KowieńskiBohusz HieronimBohusz Wojciech Bohuszowie Antoni i MichałBohuszewicz. Bohuszewicz JanBohuszewicz Stefan Bohuszewicz BenedyktBohuszewicz IgnacyBohuszewicz RemigianBojanecki. IBojanecki BalcerВ Bojanowski. Wojenowski JanSt A. J.HI. WJVfscisfW. Wił.L.I111P.Sfon.Bojanowski StanisławBojanowski StefanBojanowski na Bojanowie BogusławBojanowski Jan Olbracht Bojanowski de Bojanów Joannes salvie juribus s. г. e. et terrarum PrussimBojanowski Marcyan Bojanowski Piotr, cześnik Płocki Bojanowski WojelechBojanowski Antoni Bojemski. Bojemski Alexyius, judex cap-turorum terra Livensis pro-exorbitantiis, salvis j. s. г. e. пес non privilegiie et decrees ducatus Ma.sovite, nomine Casimiri et Joan, fratr. Bojemski Jan Bojemski Kazimierz Bojemski Stanisław Bojm. Bojm Dziurdzi Paulus, medi. doctor, scabinus VilnensisBojm Paweł, S. R. M. secre-tarius, Wójt Wileński Bojński. [Bojński JanBokij. Bokij Tobiasz Bokij Kuliski Wojciech, pod-stoli Podlaski Bokij BogusławBokij Bogusław, cześnik GrodzieńskiBokij Zygmunt FranciszekBokij Zygmunt Boktewski. Boklewski Jan Bokszański. Bokzzańeki DadzfbógBok ОП. Bokun Jan, cześnikL Bokun Leon Kazimierz, stta. ZosielskiJ. A. li. j.m. J.HI.I1
Bokusz. Bokusz Adam, sekretarzM.
Bokusz JerzyA. II:
Bolcewicz. Bolcewicz z Towiłła Krzysztof, trukczaszy pow. Witkom. .’
, Bolesławski.
Bolesławski WojciechW.
Bolestraszycki.
Bołeetraszy ccy Józef i Stanisław
Bolikowski. Bolikowski Jan
Bolikowski Mikołaj
Bolikowski StefanW, Sier.
Bolkowski.
Kotkowski Jan
Bołtnć.
Bołtuć Michał
Bołtuć Jan Tadeusz, stta. Piekar.
I Bombek.
Bombek Józef
Bondalicki.
Uondalicki Mikołaj
Bonicki.
Bonicki Maciej
Bonicki Sebastyan, burgr. Liwski
Boniecki.
Boniecki
Boniecki Krzysztof
Boniecki Krzysztof
Boniecki Kemigian
Boniecki Walenty.Ą. II.
Bonisławski. BbnlSław ski Maciej W.PTo.Bońkowski.Bońkowski Grzegorz w. в. K,Bońkowski Stanisław Bońkowski Franciszek, posełwojew-. PłockiegoBońkowski JózefBońkowski Karol, buńczuczny wojew-. PłockiegoSt A.Bońkowski Michał, podwoje-wodzy Płocki i rotmistrz
Bońkowski Piotr
Bońkowski Walenty, skarbnik Pfocki
Boratini.
Boratini Zygmunt
Boratyński.
Boratyński Mikołaj Boratyński Stanisław, podsę-dek Orezański
Boratyński
Boratyński AlexanderBoratyński Faustyn Boratyński Jan
Boratyński Walenty
Borawski.
BorawSki
Borawski Adam Borawski Andrzej Borawski Antoni Borawski Grzegorz Borawski Jan
Borawski Jan
Borawski Marcin Borawski Marek Borawski Mateusz Borawski Stanisław Borawski Wojciech Borawski Maeićj
Bordziłowski.
BordziTowski Teodor
Borek.
Borek Józef, komis, wojew.
Sandern, do. płacenia wojsku Borek Józef, kasztelanio Radomski
Uoneeza.
Boresza Rrehorys.
4oreyko.
Boreyko Jerzy Władysław, podczaszy WileńskiBoreyko ^Kazimierz Stefan Boreyko- Andrzej, Kasztelanie Zawichowski, poseł wojew. Podolską go’ „
Boreyko Felix, kasztelanie Za-[Borkowski Pawef wichowski, poseł wojew. Po-[Borkowski StanisfawА. II.dolskiego [Borkowski StanisfawА. II.Boreyko Pius Franciszek, podez. [Borkowski Zygmunt Podolski Borkowski Adam Jan Kanty,Boreysza.regent grodzki Mielnicki[Boreysza Bazyli, Wojski Sta- Borkowski Andrzej, podstar.U rodub grodz, i poseł U Boreysza Hrehory. I Boreysza Michaf Teodor, stol-Borkowski Antoni, sędz. kapt DrohBorkowski Antoni.nik Starodubowski Boreysza Michaf Teodor, stol-Borkowski Jaceknik StarodubowskiBorkowski JózefBork.Borlecki.Bork Gedeon, rotm.M.Borlecki KrzysztofBorkiewicz.Borna. Borkiewicz Jan MichafBorna Krystyan HenrykBorkowski.Borna Jan Henryk W. Poci.Borkowski Fabian Borna Jan JerzyBorkowski Dunin na Celejowie Jan Borowczyński.Borowczyński TomaszBorkowski Jan Borodzicz.Borkowski Kazimierz J.1II.Borkowski Stanisfaw, kaszte-Borodzicz Samuellan PofanieekiBorkowscy Stanisfawr i Wojciechw. aBorodzicz Michaf Kazimier, podczaszy Bracławski sędzia kapt. wojew. Trockiego Borkowski Adam Borodzież. Borkowski AdamBorodziek TadeuszBorkowski Andrzej Borodziński.Borkowski Andrzeja. a Borodziński Szymon j Borkowski FloryanBorowickf. Borkowski Franciszek Boro wieki Jan, obyw. wojew..Borkowski FranciszekWołyńskiegoBorkowski JakóbBorowiecki.Borkowski JanBorowiecki AlexanderBorkowski JanBorowiecki JanBorkowski Józef.Borowski.Borkowski Józef[Borowski AdamBorkowski Kazimierz(Ciech. 1 Borowski AlexanderBorkowski Ludwik1 (Borowski FabianJ. К.Borkowski Marcina. aBorowski JanBorkowski MarcinCiech. Borowski Michaf.Borkowski de Borkowo MarcinAu II. щBorowski Mikofaj Borkowski MikołajA. a Borowski Prokop.W. IBorkowski Paw efa. a j„Borowski Rafaf
Borowski Zbigniew, pisarz Ho-
rodelski
Borowski z Borowa Jakób.
Borowski Martinus, vice prae-fectus tabuli regni Grauden- j
tinensis capit
Borowski
Borowski W.
Borowski Skarbek
Borowski Adam
Borowski Adam
Borowski Alexander
Borowski Alexander, podstoli
Hatyczew’skiA. II,
Borowski Bernard
Borowski Felicyan
Borowski Franriezek
Borowski Jakób
Borowski Jakób
Borowski Jan
Borowski Jan
Borowski Jan
Borowski Jan
Borowski Jan
Borowski Jan
Borowiki Józef
Boro weki Józef
Borowski Konstanty
Borowski Marcyatn
Borowski z Befdowa Maciej
Borowski Michał.
Borowski Mikołaj
Borowski Piotr
Borowski Sebastyan
Borowski Stanisław
Borowski Stanisław
Borowski Stanisław
Borowski Stanisław
Borowski z Borowa Teofil, podczaszy LidzkiA. 1L
Bero wski Tomasz.
Borowski Władysław
Borowski Wojciech
Borowski Adam
Borowski Ignaey.
Borowski Józef
Borowski Józef
Borpwski Stanisław
Borowy.
jBorowy Wojciech.
Borowy Jan
Bomu.
Bonzowie Adam i Franciszek
Boreznak.
Boreznak Jan
Bortnowski.
Bortnowski
Borto wski.
Bortowski Eliasz
Borto wski Waleryan
Borucki.
Borucki Jan
Borucki Hyacynt
Borucki Franciszek Borucki Maciej Borucki Maciej Borucki Walenty
Borucki Wojciech.
Borucki Stefan
Borychowski. 1
Borychowski Maciej, komor ziem. Droh.
Borychowski Antoni ‘Borychowski Ludwik
Boryczewski.
Boryczewski Paulin
Borysfawski.
Borysfaw’ski Piotr Borysławski StanisławBorysfawski z Borysławia Jan Borysfawski z Borysławia Jerzy
Boryszewski.
Boryszewski AndrzejBoryszewski Krzysztof. Boryszewski Franciszek Boryszkowski. Boryszkowski Piotr
Borza.
Borza Alexander
Boski Franciszek
Boski JanBoski (Seweryn у pisarz ziemi CzerskiejBoski Jan, regent ziemi Czerskiej Boski Szczęsny, stta. Stromiecki Boski Władysław, podczaszy c Rawski Boski Dezyderiusz, kaszt. RawskiBoski Józef, phoraiyc i poseł ziemi Czerskiej, swoim i brata mego Ignacego Boskiego Imieniem
Boski na Bożem Paweł, chor i pułk. ziemi’ Czerskiej Boski Teodor, K. R.
Rotkiewicz.
Rotkiewicz Jan Michał.
Botwina. i.
Botwina Michał»
Bouffał.
Bouffał Kazimierz, podstoli Wit. Boaffał Michał RauCał Franciszek, wojskotticz pow. Grodz.
Bouffał Piotr
Bousławski.
Bousławski Uanijel Bousławski Michał
Bouszewicz.
Boiwzewicz Jozef.
Boxycki.
Boxycki Zbigniew Boxycki Franciszek
Braciszewski.
Braciszewski Andrzej Braciszewski Mikołaj
Bracławski.
Bracławski Dominik
Bradzyński.
Bradzyński Paweł
Brajecki.
Brajecki Jakob
j. in.Branecki.
Branecki Jan, burgrabia ,Socha-
czewski
Branecki Andrzej
Branecki Reroigian
Branecki Stanisław
Branecki Michał St.Aw. s
Branicki.
Branicki z Ruszczy Jan
Raw«Brarifckł'”Józef
Branicki Kazimierz
Branicki LudwikBranicki Józef, salvid juribus
reipublicte et (idei orthod. rom.
BranickiPiotrJ.UI.
Branicki Jan
z, c. Branicki Wincenty Branicki Franciszek Xawery,
stta. i poseł ziemi HalickiejSt Ą.
1Braniecki.
Braniecki z Brana Jerzy
Braaiecki Krzysztof”
Brański. Brański Andrzej, Bielecki podst.,’
St. А Wit., Czerswat. i Sudził. dzierżawcaJ.IIt.
Brański
А; II.L. L.Brant. Brant AndrzejBrant Krzysztof
Branwicki.i
Braawieki
Bratkowski.;
Bratkowski z Bratkowa Alttąan^ ; 1
der, pisarz grodzki Łęczyckij.m.W. Ł
Bratkowski Alexander : Bratkowski Danjel, skarbnik
BracławskiJ;W.
Bratkowski Stanisław «
Bratkowski Stefan Bratkowski Ignacy, delegat wo-

W. PTo. jew. Krak. Bratkowski Ludwik, stta, Miklaszewski
Bratoszewski.Brochowski Adam, chorąży
Bratoszewski z BratoszewaSochaczeweki, poseł pow.
Marcin. Liwskiego
Bratoszewscy Ludwik i Sta-Brochowski Felix, p. z. g. z.
nisław j. ni.Brochowski Jan, pokojowy K.
BratoszewskiW. A. J. M. Szwedzkiego
Bratoszewski Wojciech Brochowski na Brochowie Sta-
Bratoszewski Andrzej, pisarznisław
grodzki i poseł ziemi Go-Brocki.
I styńskiej Brocki Wojciech
I Bratoszewski z Bratoszewic JanBrocki z Bród Adam
1 Edmund, stolnik GostyńskiBrocki Adam
Bratoszewski na BratoszewicachBrocki Franciszek
0 Kazimierz, Chorąży i posełBrocki na Jaślanach Józef Sta-
I ziemi Gostyńskiej1nisfaw, sędzia grodz, krzem.,
I Brek.poseł wojew. Kijowskiego
IBrek Józef, cześnik Buski, po-Brocki Marcin’
O set wojew. BefzkiegoBrocki Piotr, podczaszy Nurski
Breza.Brodecki.
Breza Antoni, kasztelanie Sant.Brodecki Kazimierz, stta. Ja-
Breza Mikofajsielski, pokojowy K. J. M.
Breza Mikofaj, kasztelanie Sant.Brodecki z Brodlic Jan, stta.
Breza WładysławJasielski, salvis per omnia ju-
Breza Wojciechribus s. r. e. et reip. J.1II.
Breza Wojciech Konstanty,Brodecki Zygmunt Roman Jakób
Wojewoda PoznańskiBródka.
I Brochocki.Bródka AdamА. II.
»Brochocki MarcinBródka Bartłomiej
Brochocki Franciszek W.Bródka Paweł
Brochocki JanBrodnicki.
Brochocki MarcinW. Pto. Brodnicki Stanisław, pisarz
Brochocki Samuel, skarbnikgrodz. Wielnńsld
ZakroczymskiBrodnicki Antoni
Brochocki SzymonW. Pf 0.Brodnicki Jan
Brochocki z Brochocina Fran-Brodowski.
ciszekSt, A.W.Brodowski Alexander
Brochocki. z Brochocina Jan Brodowski Andrzej, podsędek
Tomasz, stolnik Brzeziński,Chełmski
poseł wojew. Łęczyckiego W.n Brodowski Jan
Brochocki IgnacyBrodowski Ignacy Alexander
Brochocki z Brochocina Woj-Brodowski Mikofaj
ciech W.Brodowski Mikołaj
Brochowski.Brodowski AdamА- И.
Brochowscii Albertus, Andreas,Brodowski Augustyn 1
Stephanus, et MaximilianusBrodowski BazyliА. II.
Brodowski Franciszek;Brona.
Brodowski FranciszekW. LBrona Stefan
Brodowski Grzegorz Z.Win Bronak.
Brodowski JakóbBronak Wojciech, pod wojewo-
Brodowski Jan dzy Wiskiдли.
В rodowe к i Maciej Bronie.
Brodowski PawełBroatc Adam, sędzia kapt i po-
Brodowski Walenty seł wojew. Wileńskiego
Brodowski WojciechBronie Wadomski Ignacy, pod-
Brcftiowski FranciszekStA,P. K. czaszy i sędzia kapturowy
Brodowski Józef, podczaszyc inwojew. Wileńskiego
poseł woje w. LubelskiegoBronicki.
Brodowski Kazimierz W. Wol. Bronicki Andrzej, dworzanin po-
Brodzicki.kojowyM
Brodnicki StefanBronicki na Unieszkach Krzysztof
Brodzicki BartłomiejBronicki Stanisław, podstarości
Brodzicki Franciszek grodzki Korczyński,M.
Brokowski.sekretarz
Brokowski PawefBronicki Andrzej, wojski gene-
Broleński.ralny wojew. Krak.
Broleński JerzyBronicki GabryelJ. Hf.
Broliński.Bronicki Korwin Ignacy Jakób,
Broliński MaciejBroliński Walenty Bromerski.skarbnik Wileński, chorąży pancernyBroniec. Broniec Wardomski JanStA.
Bromerski KrzysztofBroniec Wardomski Mateusz
Bromierski.Stanisław, strażnik’ woje
Broaiierski Matuszwództwa Wileńskiego
Bromierski Mateusz Broaiierski Wawrzeniec Bromierski Wojciech St. А» Broniewski. Broniewski Firley z Dąbrowicy Jan
Bromirski.Broniewski Jan
Bromirski WojciechBroniewski Firley z Dąbrowicy
Bropirski StanisławJ.UI. Mikołaj, podkom. Czerniech.
Bromirski StefanJ.UI. Broniewski Firley z Dąbrowicy
Bromirski Wiktor] 1 Mikołaj, podkom. Czerniech.
Bromirski Damian^Broniewski Zygmunt
Bromirski Jan iBroniewski Kazimierz
Bromirski MaciejiBroniewski Paweł
Bromirski BartłomiejBroniewski Wawrzeniec
Bromirski BartłomiejBroniewski Zygmunt
Bromirski ŁukaszSt A.Broniewski z Biezdziedzy Anto-
Bromirski Wojciech, sędziani, skarb. Źydaczewski, poseł
kapturowySt A.ziemi Lwowskiejwa.
Broniewski Xereusz
Bröniewski z Ilietdziedzv Sta-
nisTaw, poseł powiatu Zyda-czewskiegoSt A.
Bronikowski. Bronikowski z Bronikowa Do-brogost;.
Bronikowski zBrobikowa Ada«»
Bronikowski Jan
Bronikowski AlexanderJ.J1L
Bronikowski Hieronim, rotmistrz
Bronikowski Jan Dobrogost
Bronikowski z Bronikowa Przecfaw
Bronikowski z Babina Wojciech
Bronikowski Alexander
Bronikowski Franciszek
Bronikowski Hieronim,-podstoli Poznański
Bronikowski JanA.IL
Bronikowski Łukasz
Bronikowski Michaf
Bronikowski Michaf
Bronikowski z Bronikowa Mikołaj
Bronikowski Przecław ;
Bronikowski Kachwat
Bronikowski Stanisław, skarbnik Żytom
Bronikowski z Bronikowa Wojciech
Bronikowski Zygmunt
Bronikowski Adam
Bronikowski Antoni
Bronikowski Jan Alexander
BroniowskiI Broniewski
Broniowski Adam
Broniowski Jan
Bronisz.
Bronisz Jan, podczaszy Kaliski
Bronisz Piotr, stta. Pyzdrski
Bronisz Wojciech
Broniszewski.
Broniezewski Władysław
Bronowski. Bronoweki Sebastyan
Bronowski
Bronoweki Grzegorz
Bronowski Wiktor
Broski. Broski Walenty
Browiński.
Browiński Chryzostom, sądów.
ziem.poseł z pow. Toruńsk
Browiński Franciszek
Browiński Maciej
Brać. Brać Józef
Bruchański.
Bruchański, podsędek Nowogr.
Brochowski.
Brochowski Adam
Bruchwicki.
Bruchwicki Sebastyan,M. sekretarz, rajca i poseł stołecznego miasta Poznania
Brudnicki.
Brodnicki Jan
Brudnicki Jan
Brudnicki Adam
Brudnicki Jan
Brodnicki Tomasz
Brodnicki Paweł
Brudnowski. Brudnowski Stefan
Brudzewski.
Brudzewski Jan.
Brudzewski Jan.
Brudzewski Jan
І Вгафгіскі. Brudzicki Jan
I Brudzieński. Brudzieński Antoni.
Brudzieński Jan
Brudzieński Stanisław
Brudzieński Wacław
Brudziński.Bryszewski
Brudziński Bryszewski Waleryan
Brudziński Mikołaj Brzechorowski.
Brudziński Sebastyan Bracchorowski TomaszStA.
Brudziński. WojciechA. li. Brzećhowski.
Brudzki.Brzechowski Mateusz
Brudzki AdamBrzechwa.
Brudżyński.Brzechwa z Wrzące Dobrogost,
Brudżyński Albrycht, cześnik poborca Wieluński
Poznański-Brzechwa Kasper
Brudżyński PawełA. li. Brzechwa Krzysztof
Brühl. t Brzechwa Piotr
Briihl na Ocieszynie Maciej Fry-Brzechwa z Wrzące Samuel
deryk, jener, artil. kor., stta.Brzechwa z Wrzące Franciszek,
Warszawskitowarz. roty pancernej J.K.M.
Bruliński.Brzechwa z Wrzące Jakób z.w.
Brulińscy Walenty i MarcinZ V Brzechwa
Bruliński JakóbBrzechwa młodszy
Bruliński JanBrzechwa z Wrzące Jan, cho-
Bruliński MarcyanZ.rąży krakowski’v А. Ц.
Bruliński Sebastyan z z:Brze miński.
Bruliński WojciechBrzemiński Grzegorz»
Bruliński WojciechBrześciański.
Brutairski.Brześciański Adam St A.
Bruinirski Zygmunt Brześciański Michał
Bruski.Brzeski.
Bruski in Bruże Paweł Brzeski Adam, stolnik Piński
Bruszewski.Brzeski Adam, stolnik i podsta-
Bruszewski rości Pińskr
Bruszkiewicz. Brąszkiewicz Andrzej Brzeski z Brzezia Danjel, sędzią kaptur, sendomBrzeski z Brzezia Jakób:
Brylanty.Brzeski Jan
Bryganty Wentura, rajcą Kra- Brzeski JerzyBrzeski z Brzezia. Paweł
kowski i poseł miasta Krakowa
Bryliński.Brzeski Samuel
Bryliński de Dobra Floryan Brzeski z Nieborowa Wojciech
Bryniewski.Stanisław, kanonik Płocki
Bryniewski AlexanderBrzeski z Brzezia Wojciech
Brynk. Brynk Andrzej, kapitanM. Brzeski Alexander
Brzeski Jakób.
Brynk AndrzejBrzeski JanJ.UI.
Brynk TadeuszSt A. P. Wołk,Brzeski Ludwik
Bryszewski.Brzeski Mateusz.
Bryszewski StefanBrzeski Szymon
Brzeski ’.‘. IBrzeziński Stanisław
BrzeskiiBrzeziński Alexander, oberszter
Brzeski BartłomiejUM
Brzeski Hieronim’ IBrzeziński na Brzeźnie Floryan
Brzeski JakóbIBrzeziński Jaz Alexander
Brzeski Jan IBrzeziński na Brzeźnie Jan Ka-
Brzeski Jdo A. JI. 1 zimierz, chorąży ziemi Xur-
Brzeski Paweł ekiejJ. IIL
Brzeski Stanisław[Brzeziński na Brzeźnie Wa-
Brzeski StanisławwrzyniecJ.
Brzeski StanisławBrzezińscy Stanisław i Jakób
Brzeski StefanBrzeziński
i Brzeski TomaszA, 11.Brzeziński z Policku
Brzeski Wojciech Brzeziński Balcer Dunin, pisarz
Brzeski z Brzezia Starka Józef,grodzki Radomski
sędzia kapturowy wojewódz-Brzeziński Dunin Jan, wojski (
twa SendonurskiegoXowogrodzki
Brzeski Antonius, consil. S. II.Brzeziński Jan porucznik
M. a civitate regia Lublinen-Brzeziński na Brzeźnie wielkim
si ad electionem SerenissimiJan Kazimierz, podkomorzy,
Regis primus delegatusmarszałek s^dów kapturo-
Brzeszewski.wych i pułkownik ziemi Xur-
Brzeszewski Wojciech W. В. К skiej
Brzeszkowski.Brzeziński Józef
Brzeszkoweki Piotr AntoniBrzeziński Maciej
Brzeżański.Brzeziński Maciej
Brzeżański Stanisław, obywatelBrzeziński Michał
województwa Wileńskiego Brzeziński Dunin Mikołaj
Brzekański Krzysztof Brzeziński Seweryn
Brzeżawski. Brzeziński Stanisław
BrzekawskiBrzeziński Stanisław
D««г« Afi i аЬ aBrzeziński Stanisław
örzezicM. Brzezicki Mirz Marcin, posełBrzeziński Dunin Franciszek,
wojew. Bełzkiego, które inpodczaszy Opoczyński Brzeziński Kazimierz
armis pro tunc zostaje Brzezicki Jan Brzeziński Klemens
Brzezicki MikołajBrzeziński Dunin z Skrzynna
Brzezicki Tomasz Mikołaj, burgr. grodzki Opo-
Brzezicki Wojciech czyński
Brzeziński. Brzeźnicki.
Brzeziński AdamBrzeźnicki Maciej
Brzeziński Dunin Hieronim, mie-Brzeźnicki MikołajW. Pódl;
cznik SendomirskiBrzeźnicki Stanisław
Brzeziński JanBrzeźnicki Józef Xikodem
Brzeziński JanBrzeźnicki JózefA 11. W. Sj
Brzeiycki.Brzostowski na Beresteczku Ka-
Brzeżycki Samuel.zimierzА. n.
Brzojowski.Brzostowski Konstanty Kazi-
Brzojowski de Brzojowo Janmierz, biskup Wileński
Brzoska.’Brzostowski Olbrycht
Brzoska Stanislaw, podstaro.ści(Brzostowski Prokop
i poseł ziemi XurskiejBrzostowski Tomasz, miecznik
Brzoska na Rzewnie Stanisław,poseł Wiski
podkomorzy XurskiBrzostowski Michał, koniuszy
Brzoska Wawrzeniec L., duktor pow. Osz-
Brzoska miańskiego
Brzostowski.Brzoziński.
Brzostowski Adam, skarbnikBrzeziński Marcin. ’
ziemi Wiskiej Brzozowski.
Brzostowski Alexander, stolnikBrzozowski Adam, chorąży So-
Wendeńskichaczewski
Brzostowski Alexander Brzozowski Andrzej
Brzostowski Cypry an Paweł,Brzozowski Andrzej, Jaszczoł-
stolnik Wileńskitowicz
Brzostowski Cypryan Paweł,Brzozowski Andrzej
stolnik Wileński, pisarz de-Brzozowski Anzelm
kretowyIi., poseł pow.iBrzozowski Anzelm
Upitskiego Brzozowski Hierogiin Jan
Brzostowski GabryelBrzozowski z starego Brzozo-
Brzostowski Kazimierz, łow.wa Jan
ziemi Wiskiej Brzozowski Jan Tobiasz
Brzostowski Paweł, stolnik Wi-Brzozowski Jerzy.
leński, pisarz dekretowy W.Brzozowski Kasper, komornik
K. Lziemi Gostyńskiej Z. G.
Brzostowski Samuel Eustachi.Brzozowski Maxymilian, kaszte-
Brzostowski Constantinus Ca-lan Kijowski
simirus, secr. major 31. D. L.,Brzozowski Michał, Jaszczoł-
canon. Vilnensis, prsepos. Tro-towicz
censis.Brzozowscy Benedykt i Fran-
(Brzostowski Cypryan Paweł,ciszek
j releren.li., Oszmiań-Brzozowski Jan Tobiasz, cześnik
1 ski, 31iadz. stta»P. 0 Czerniecbowski
Brzostowski Jan Władysław,Brzozowski Jan Hieromin, pod-
pisarzli. stta. Subocki1 czaszy wojew. Podlaskiego.
Brzostowski StanisławBrzozowski Krzysztof, podcza-
Brzostowski Alexanderszy Czerniechowski
Brzostowski AntoniBrzozowski Michał, stolnik
Brzostowski FranciszekWendeński
Brzostowski JanBrzozowski Mikołaj
Brzostowski KazimierzBrzozowski na lhibicach Teofil
Brzostowski KazimierzBrzozowski
Brzozowski AlexanderW. H. Bucela.
Brzozowski GabryelBucela Stanisław
Brzozowski Grzegorz Bucholtz.
Brzozowski de Brzozowo Grze-Bucholtz Krzysztof, kapitan J.-
догх K. M
Brzozowski JakóbBucholtz Wilhelm Fryderyk,
Brzozowski de Brzozowo Janstolnik Inflantski salvis pacis
Brzozowski Idziinter dissidentes conservati-
Brzozowski Jerzy.one et cotequatione jurium
Brzozowski MaciejM. D. L
Brzozowski de Brzozowo PiotrBuchowiecki.
Brzozowski TomaszBuchowiecki Marcin Alex.
Brzozowski WojciechW.Buchowiecki KazimierzL.
Brzozowski WojciechBuchowiecki Kazimierz
Brzozowski AntoniBuchowiecki Krzysztof, poseł
Brzozowski Dymitr – Grodziński, stta. Filipowski
Brzozowski BaTiI Buchowiecki Maxymilian
Brzozowski TobiaszBuchowiecki
Brzozowski TomaszBuchowiecki.
Brzozowski Wawrzćniec Buchowiecki Alexander.
Brzozy.Buchowieccy Benedykt, Anto-
Brzozy Tomasz Z. K. ni, Wacław, Ignacy, WincentyA. 1L
Brzuchański.Buchowiecki Jan, skarbnik
Brzuchański BartoszBrzeski
Brzuchański Stefan, podsędekBuchowiecki Jerzy li.
Słonimski Buchowiecki Karol
BrzuchańskiBuchowiecki Michał
Brzucho wski.Buchowiecki Samuel, strażnik
Brzuchowski Jan Wiłkomirski
D Ѵ ПГПѴМ 1 ń Cs lr 1Buchowiecki Władysław Ii.
UrZUffilllSKl«Buchowiecki Antoni, koniuszy
Brzumiński FranciszekW.B
Brzumiński z Kawęczyna Fili-Buchowiecki Bernard, poseł
powicz Grzegorzwojew. Brz.
Brzumiński z Piotrkowic ZiemekBuchowiecki Felicyan stta.Tubiń.Ii.
KrzysztofBuchowiecki Franciszekli. 1
Brzumiński LudwikBuchowiecki Józef
Brzuska.Buchowiecki Paweł, pisarz
Brzuska ziem. wojew. Brześciańskiego
Bubicki.Buchowiecki Piotr.
Bubicki MikołajBuchowiecki Wiktoryn, sędzia
Bublew.grodz. pow. Grodz.
Bublew StefanBuciński.
Bubski.Buciński Jan
Bubski Stanisław Buciński Walenty – »S
Bucki.Budziło wicz.
Bucki Marcyau Kudzifowicz a. aW. В. L.
Buczewicz.Budziski.
Buczewicz Budziski Krzysztof
Buczko.Budziski Maciej
HuczkoBudziski Szymon
Buczkowski.Budziszewski.
Buczkowski StefanBndz.iszewski Adam
Buczkowski Franciszek Budziszewski Rafał
Buczkowski JanBudJszewscy Adam i Jan
Buczyński.Budziszcwscy Józef i Maciej
Buczyńscy Mikołaj, Karol iBudziszewscy Maciej, Stani-
Stanisławsław i Marcin
Buczyński WojciechJ.11LBudziszewscy Stanisław i Mar-
Buczyński Sakowicz Adamein
Buczyński na Buczynie Józef,Budziszewski Jakób
burgr. grodz, i poseł Іям-zynski «Budziszewski Mateusz, regent Ostrowski
Buczyński na Buczynie Mikołaj Budziszewski Tomasz
Budziszewski Wojciech
Buczyński Tadeusz, krajczyBudziszewski Wojciech
pow. Orsz.Budziszewski ZygmuntА. II.
Budkiewicz.Budziszewski Tomasz, poseł
Budkiewicz Kazimierz, skarb-Łomżyński
nik Lidzki Budkiewiez Józef W. MińBudzyński. Budzyński Maciej
Budkiewicz JanSt A.Budzyński’Konstanty
Budkiewicz TadeuszBudzyński Mikołaj
Budkiewicz WojciechBudzyński Paweł
Budlewski.Budzyński Łukasz
Budleweki W. PodL Bugayski.
Budner.Bugayski JózefStA.
Budner WojciechW.I.Bugayski Józef Bujalski. Bujalski z В ujął Gniewoszów
Budrewicz.
Budrewicz Jan Adam
I Budrewicz Józef, sekr.M. W T.Andrzej r
Budryk.Bujalski Jan
Budryk AndrzejBujalski Wojciech
Budryk JanBujalski WojciechW. PodL
Budryk Piotr, komor. księ. Zm.Bujalski Jakób
Budryk Władysław’Bukar.
Budwił.Bukar Walery an, miecznik Smo-
Budwił Mateusz leński
BudziewiczBukojemski.
Budzie wicz Mikołaj 1 Bukojemski Jan
Bukojewski.
Bukojewski Szaszor Józef, towarzysz znaku pancernego
Bukowiecki.
Bukowiecki Jan FranciszekBukowiecki Jan, podczaszy Nowogrodzki
Bukowiecki z Bukowca Jan Bukowiecki z Bukowca Konstanty
Bukowiecki Jan, subdelegat grodzki Radomski Bukowiecki Tomasz
Bukowski.
Bukowski Albrycht Bukowski Krzysztof Bukowski Maciej
Bukowski z Bukowa Marcyan Bukowski Stanisław I Bukowski Władysław Bukowski
Bukowski Alexander Bukowski Andrzej Bukowski Jan Bukowski Józef
Bukowski Maciej
Bukowski Mikołaj Bukowski Paweł
Bukowski Paweł
Bukowski Stanisław Bukowski Szymon Buko weki Walenty Bukowski Walenty, komornik Radziłowski Bukowski Walenty Bukowski Wojciech Bukowski Antoni, poseł ziemi Łomżyńskiej
Bukowski Franciszek, kasztelanie Sanocki, poseł z tejże ziemiBukowski Franciszek
Bukowski Jan, cześnik i poseł ziemi Sanockiej Bukowski Marcelli
Bukowski z Bukowa Michał, stolnik Sanocki’
Bukowski Michał
Bukraba.
Bukraba Krzysztof Bukraba Leon Bukraba Wiktoryn Bukraba Wojciech
Bułacki.
Bułacki Stefan
Bułakowski.
Bułakowski Andrzej».
Bułhak.
Bułhak Alexander Bułhak Andrzej
Bułhak Jan
Bułhak Maciej, czes. Słonimski Bułhak Mikołaj Dominik, sędzia grodzki Miński
Bułhak Stanisław, miecznik MozyrskiBułhak Dominik
Bułhak Jerzy, skarbnik Nowogrodzki
Bułhak Wincenty
Bułhak Benedykt, łowczy Miński, rotmistrzM. Bułhak JanBułhak Jerzy Piotr Bułhak Franciszek Bułhak Jan, poseł pow. Słonim. Bułhak Marcin, rotm. i poseł wojew. Nowogrodzkiego Bułharyn.
Bułharyn Jerzy, cześnik Siewierski
Bułharynowie Paweł i Stanisław Bułharyn Kazimierz Bułharyn Mikołaj Antoni Bułharyn Paweł, podczaszy Parnawski Bułharynowie Florian i Tomasz Bułharyn Antoni
Bułharyn Jan Józef, chor. Mo-zyrs. i podwojewodzy wojew. Nowogrodzkiego
Bułharyn Józef, stta. Bakuński Bułharyn Kazimierz, Stta.
Trzciński
Bułharyn Michał, poseł pow.
Wołkow iBułharyn Mikołaj, miecz, i rotm.
pow. WołkBułharyn Paweł, marsz. kapt. iу
koniuszy Węłk.,. poseł ks. Infl Bułharyn Paweł, reg. skarbowy1
Ł., poseł z ks. Infl.
Bułharyn Tadeusz, wice-mar-1
szałek, poseł pow. Wołk.St A.,
Buńkowęki. Buńkowscy Walenty, Wojciech 11
i Szymon
Buńkowski 1
Buożyński.
Buożyński Franciszek A. Ibj
Burba.
Burba PiotrBurba Władysław, pedst. In- 1
flantskiBurbińeki.]
Burbiński StefanBurdan.1
Bttrdan Marcin Burdzicki. Burdzicki Franciszek, sędzia1
kapturowy ziemi StężyckiejW1
Burdzicki Kazimierz Burkacki.St A.1 1
Burkacki Adam
Burkacki z Burkaty Stanisław
Burkacki Stanisław
Burski.
Burski Balcer
Burski Jakób
Burski Jan
Burski Jan
Burski Paweł
Burski Piotr 1
Burski Adam ;
Burski Franciszek.
Burski WalentyStAI
Elektorowie
Burtholt.
urthoit Kasper
Bory.
ury Kazimierz ury Tomasz, skarb. Smo podciwon Retowskiury Tomasz, skarb. Smo
Borzackowski.
Burzackowski JanBurzec.lurzec TeodorBurzy cki.iureycki Burzyński, turzyński Michałturzyński Franciszek Bustynowski. tustynowski WojciechBuświl.luświl AndrzejBuszewski.tuszewski WawrzeniecBuszkowski. tuszkowski Kazimierz,Bracławski .-tuszkowski StanisławButkiewicz,tutkiewicz StanisławButkeWski.tutkowski MikołajButler.Sutler Gotard Wilhelm Preński.Sutler z Beblu Stefan, RzeczypospolitejSutler hrabia Alexander i stta. MielnickiButman.Sutman MichałButowicz.Sutowicz StanisławButrym.stta.posełKrólowie D» których głosowaliJ.JŚt A.Ziemie S których głosowaliZ. Ciechł p. SmoL kjOOQleElektorowieKrólowie t który« głosowaliZiemie . których głosowaliButrymowicz. Butrymowicz Jan Stanisławi Butrymowicz MateuszButwiłowski. Butwiłowski Stanisław, cześnikCzerniechowski Butwiłowski Antoni Buyko.’Buyko Jerzy Buyko KazimierzBuyuicki. i Buynicki Jan, stta. obelski, dworzanin pokojowyM.Buynicki Andrzej, stolnikiewicz Poł. Buynicki Alexander, poseł Jnfl.St A.Buynicki Alexander, J. A. B. K. L. Buynicki Jan, stoi. wojew. Poł.Buynicki Joachim, stoi. Poł.Buynicki Konstanty, stolnikiewicz Poł S t A. Buynicki Stanisław, stolnikie-wicz wojew. PołSt A.Buynicki Szymon, stolnikiewiczPoł.St A.Buyno. BuynoL.Buynowski.Buynowski StanisławBuynowski WładysławBuynowski WojciechBuywidz. Buywidz Andrzej Bużeński.Bużeński Piotrj.in. W.Bużeński Stanisław, Gnieźnieński, Warmiński, Warszawski kanonik, regent kanc. mniej-szej koronnej j.ni. W. Malb.Bużyński.Bużyński LeopoldBażyński Stanisław ” Bychowiec. Bychowiec Dominik jElektorowieBychowiec Jakób AlexanderBychowiec Jan, skarb, wojew TrockiegoBydłowski.Bydfowscy Piotr i Paweł BydTowski Andrzej BydTowski Andrzej BydTowski Andrzej BydTowski WawrzeniecBydzieński.Bydzieński KrzysztofBykowski.Bykowscy z Byków Stanisław i JanBykowski Jan.Bykowski Jan.Bykowski Konstanty Bykowski MateuszBykowski z Byków Jaxyc Mikołaj Władysław Bykowski na Bykach Przemysław, kasztelan Sieradzki, stta. PrzedeckiBykowscy Alexander i Konstanty Bykowscy Paweł, Jan, Marcin i NikodemBykowski Alexander Bykowski z Byków AndrzejBykowski Jan.Bykowski Tysza LewBykowski Tysza Lew Bykowski Marcinykowski Michał, sędzia grodz Nowogr.Bykowski. Mikołaj, stta. Zakroczymskiłykowski Pawełłykowski SamuelBykowski na Bykach Stanisław, stta. Przedecki KłodawskiBykowski z Byków Wiktoryn, cześnik NowogrodzkiBykowski Andrzój, stta. Prze-’decki.Bykowski Felicyan.Bykowski Jan. :.
Bykowski Marcin
Bykowski Homan
Bykowski Samuel
Bykowski z Jaxow Alexander, stoln. Starod. –
Bykowski z Jaxow Antoni Bykowski na Bykach Jaxa Baltazar, poseł ziemi Rawskiej Bykowski z Byków Jaxa Dominik, sędzia grodz. Socha-czewskiBykowski z Jaxow Floryan, stoi.
rotm. wojew. Miń., stta. Celski Bykowski Jan
I Bykowski Tysza Jan, sędz. kapt.
pow. Wołk.
Bykowski Józef Bykowski z Jaxow Homan Bykowski Stefan, stoln. Miński Bykowski Szymon, sędzicTremb.
poseł wojew. Bracfawskiego Bykowski z Jaxow Tadeusz
Bylczyński.
Hylczyński Józef
Bylczyński Stefan
Byleński.
Byleński Jan
Bylina.
Bylina Stanisław
Bylina Kazimierz
Bystram.
Bystram Balthasar, tamquam pri-
vatus, z wojew. Pomorskiego
obywatel, salvis juribus s. r. e.
лес non terrarum ac civit. Prussia:
Bystram Ignatius, salvis juribus terrarum Prussiie.
Bystram Leonard, sędzia ziemski, podsędek Pomorski, salvis juribus s. e. r. et jur. terr. ac civ. Prussia:Bystram Remian, salvis juribus terr. Prussia in Universum non obstante articulo avulsionis civitatis Elbingensis et traditionis
KrólowieZiemie Królowie Ziemie I
ил którychж których Klektorowie ил który ch [ ж których
gloso wal іglosowali glosowali j glosowali
А. и.Bystram Mikołaj W. Cli.
Bystram Wacfaw, podkom. wo-
А. U.jew. Pomor., poseł z powiatu Tczewskiego, salvis. juribus terr. Prussia
Bystry.
Bystry Arnolf
Bystry WojciechА. II.
І Bystry Jakób
Bystry WojciechBystry Andrzej)
Bystry Antoni
Bystry Dominik
Bystry na Bystrech Józef
Bystry na Bystrech Jóaef, Stta.
W. Sicr.Htitowski
Bystry Walenty
W. .Miń.Bystrzejowski.
Bystrzejowski Samuel
Bystrzonowski.
Bystrzonowski Alexander
Bystrzonowski Alexander
Bystrzonowski Franciszek
Bystrzonowski JanА. II.
Bystrzonowski Jerzy
Bystrzonowski Krzysztof W Sier.
Bystrzonowski Seweryn.
W s Bystrzonowski Wojciech
Tlter Z.c.Bystrzonowski z Bystrzonowa
Michał, poseł wojew. Podolskiego(
Bystrzonowski z Bystrzonowa
Franciszek
Bystrzonowski Jan, delegat
Bystrzonowski na Bystrzonowi-
cach Sebastyan, podczaszy
W. Malb.ChęcińskiBystrzycki.
Bystrzycki Piotr Paweł, komor-
nik graniczny Ziemi Nurskiej
Bystrzykowski.
Bystrzykowski, skarbnik No-
wogrodzki
Byszeweki.
J. НІ. Byszewski
Byszewski Bzowski.
Byszewski AntoniBzowski
Byszewski JanBzowski Antoni
Byszewski MaciejBzicki.Bzowski Sebastyan Bzowski TyburcyBzura.1
Bzicki AdamZ.Ch. Bznra FelicyanI
Bzicki Samuel.Bzura Kazimierz
Bzicki Chlebek Sebastyan Z.Ch. Bzura Marcin

Cat. W Щф Cet.
Całowariski.Celiński.
CaTowański Alexander,[Celiński Adam StanisTaw
Cafowański Jan, podsędekCzera,[Celiński Andrzej W.K.
CaTowański StanisTaw [Celiński z Celin Józef
CaTowański Wawrzeniec[Celiński Krzysztof, poseł ziemi
CaTowański WładysławNurskićj
Cedrowski.Cellary.А. ІҐ.
Cedrowski Alexander Cellary
Cedrowski JanW. MińCellary
Cedrowski StefanCembrowski.
Cedrowski TomaszCembrowski StanisTaw
Cedrowski WojciechCepłowski. W.PTo.
Cedrowski WojciechCepTowski Fabjan
Cedrowski Hrehory. Cerkowski.
Cedrowski Jan Cerkowski Remigian
Cedrowski Jan, podczaszy Nowogrodzki Cedrowski Stefan, cześnik Mści-sTawskiCerlenkowski. Cerlenkowski Sylwester, pisarz ziemski BracTawskiW. Bract.
Cedrowski Albrycht, stolnik So-Cernicki.
chaczewski Cemicki Stefan
Cedrowski JoachimCesar.
Cedrowski MikoTaj, strażnikCesar z Mangolan Walery an
MińskiCetkowski.
Cedrowski SebastyanCetkowski Jakób
Cedrowski Tomasz Cetkowski Kazimierz
Cedrowski Wojciech, sędziaCetkowski Wojciechz.
kapturowy PoznańskiCetkowski Wojciech2. D.
Celejewski.Cetner.
Celejewscy StanisTaw i JanCetner Jan, kasztelanie Halicki,
Celejewski Kasper stta. Szczurowiecki, rotmistrz
Celejewski SzczęsnyM
Celejewski z Celejewa Jan, Sta-Cetner z Certwic Ignacy Ale-
1 nisTaw=xander, wojewoda BeTzkirr, К
Cetye Franciszek
Chabelski.
diabelski Andrzej
Chabielski.
Chabielski Ludwik
Chabowski.
Chabowski Wojciech
Chaćkowski.
Chaćkowski Jan, sędzia grodz-
ki Rzeczycki
Chądzeński.j. rt.
Chądzeński Jan
Chądzeński Piotr
Chądzeński Kazimierz
Chądzeński Wojciech Kazimierz, wojski Różański
Chądzeński Wojciech Kazi-
mierz, wojski Różański
Chądzyński.
Chądzyński Jan, cześnik Bielski
Chądzyński Kazimierz
Chądzyński Adam
ChądzyńskiChądzyński Jan, podstoli ziemi
Drochickiej
Chądzyński Paweł
Chajęcki.
Chajęcki Antoni
Chajęcki Krzysztof.
Chajęcki Stanisław Alexander
Chajęcki Stanisław
Chajęcki Franciszek
Chajęcki
Chajęcki
Chajęcki Andrzej
Chajęcki Jakób
Chajęcki Jan
Chajęcki Paweł
Chajęcki Stanisław. Chajęcki Szczęsny Bogumił
Franciszek
Chajęcki Franciszek
Chalecki.
Chalecki Hieromin Kazimierz.
Elektorowie
Królowie na których glosowali
Ziemie z których glosowali
halecki na Chalczu Jan Władysław, dworzanin J. K» M.halecki Jakób-
Chalecki
Chalecki Andrzej
Chalecki na Chalczu Józef, pod-komorzyc powiatu Hzeczyc-kiego
Chalecki na Chalczu Kazimierz, pułkownik i poseł pow. Rzecz.
Chaliński.
Chaliński Władysław
Chaliński
Chaliński Marcin
Chaliński Wojciech
Chalipiński.
Chalipiński Jakób, stta. Zwo-leński.
Chamiec.
Chamiec z Chamczesna Paweł, rotmistrzM.
Chamiec Stefan
Chamski.
Chamski Krzysztof.
Chamski Maciej
Chamski Adam, po.z. P.
Chamski Jan, miecznikiewicz Płocki.
Canecki.
Chanecki Benedykt.
Chanccki Stanisław
Charbicki.
Charbicki Paweł
Cbarbiccy z Charbic Stanisław i Stefan
Charczowski.
Charczowski z Charczowa Jan, kasztelaniec Przemyślski
Charczowski Władysław, ka-sztclaniec Słoński, poseł ziemi Przemyślskićj
Charkowski.
[Charkowski Andrzej
Charkowski Stefan
Charkowski WawfzeniecI
Charliński.Chefchowski de Chefki Walenty
Charliński z Charleja Jan, stoln.Chefchowski Wawrzćniec
Smoleński, wojski Xdwogrodz.J.Ill.Chefchowski Ignacy Wincenty,
Charliński Piotr pisarzewicz skarbowy
Charłupski. Charłupski L., poseł wojew. Xowogr Chefchowski Ludwik, pisarz W.
Charmański.K. h., skarbowy stolnik po- P. K.
Charmański Kazimier, cześnikwiatu Kowieńskiego
Trocki, poseł wojew. Troć-Chełkowski.
kiegoChefkowski Pawef, skarbnik
Charszewski.Różański
Charszewski BartłomiejChefkowski
Charszewski JanChefkowski PiotrА. II.
Charszewski Józef. Chefkowski Wojciech
Charszewski MarcinChełmicki.
Charze wski.Chefmiccy Antoni i MichałА. II.
Charzewski Jan :Chefinicki Franciszek
Charzcwski AdamChefmicki Krzysztof
Charzewski SewerynChefmicki Jakób
Charzowski.Chefmicki Józef
Charzowski Piotr, podsędek Xo-’Chefmicki Michaf, skarbnikie-
wogrodka SiewierskiegoW. Cz wicz Dobrzyński
Charzyński.Chefmicki Stanisfaw, skarbni-
Charzyński Andrzejkiewicz Dobrzyński
Charzyński JanChefmicki Tomasz
Charzyński JanChełmowski.
Charzyński WojciechChefmowski Jan
Ciiarzyński Antoni Chełmski.
Chaykowski.jChefmski z Chcfmn Scibor An-
Chaykowski Andrzej drzej
Chechelski.Chełmski Scibor Jan, łowczy
Chechelski Wojciechkrakowski, stta. Ujski.
ChefchowskiChełmski Jerzy
V li V t vH V f f ijMlIChefchowski AlexanderChełmski z Chełmu Scibor Krzysztof Chełmski z Chełmu Scibor Mar-
Chefchowski Alexander, stolnik Witebski
Chefchowski Jakób, skarbnikcyan
ziemi RóżańskiejJIM.Chełmski Scibor Andrzej
Chefchowski Adam. Z. Cieci».Chełmski Scibor Marcyan, pod-
.Chefchowski Adam.stoli Sandomirski, pułkownik
Chefchowski Paweł31
Chefchowski Stanisfaw Chełmski AndrzejА. II.W. Kr
.Chefchowski deSlasyStanisfaw Z. Cicch. 'Chełmski Wojciech
Chefchowski SzymonChełstowski.
Chefchowski WalentyЙ r 1 1 r r 1—1 „Chełstowski JanLu
V^OOQie
Elektorowie
Chełstowski Pawreł Chełstowski Stanislaw’Chełstowski Stanisław, sadowy Michałowski Chełstowski Antoni.
Chełtowski.
Cheltowski Jakób
Chętkowski.
Chętkowski Maciej.
Chilicki.
Chilicki JanChilicki Walery an
Chimiński.
Chimiński Krzysztof, łowczy Smoleński I
Chlebowski.
Chlebowski Andrzej
Chlebowski z Łukoszyna Arnolf
Chlebowski Jan
Chlebowski z Łukuszyna Jan
Chlebowski Walenty
Chlebowski z Wybranow’a Paweł
Chlebowski StanisławChlebowscy Jan i WawTzeniec Chlebowski Jakób
Chlebowski Jerzy
Chlebowski Ignacy, chorąży Chełmiński
Chlebowski Marcin.
Chlebowski Marcin.
Chlebowski Marcin.
Chlebowski Mikołaj Chlebowski Paweł
Chlebowski StanisławChlebowski StanisławChlebowski Walenty Chlebowski Walenty Chlebowski Walenty Chlebowski Zygmunt Chlebowski Stanisław
Chlewicki.
Chlewicki z Chlewisk Odrowąż Jan
Chlewicki Konstanty, podcza-szyc Sandom.
fehle wieki Odrowąż Zygmunt.
1 Chlewiński.
Chlewiński Daniel
Chlewiński Jan
Chlewiński Jan Kazimierz
Chlewiński Mikołaj
Chlewiński Piotr
Chlewiński Tomasz Sebastyan
Chlewiński Tomasz, podsędek
Rzeczycki
Chlewiński Floryan, wojski llze-czycki W Miń.
Chlewiński Tadeusz, poseł wo-
jew. Xow’ogr.
Chlewski.
Chlewski Adam
Chlewski Michał
CMiniecki. .Chliniecki JózefKazimićrz, wojski Starodubowski, podstaro-
ści Wileński
Chliniecki Piotr
Chludziński. Chludziński Jakób
Chludziński Paweł.
Chludziński Wojciech Z. L»
Chludziński Wojciech
Chłapowski.
Chłapowski Mikołaj
Chłapowski Ludwik, pułkownik
wojsk koronnych
Chłochol.
Chłochol Floryan
Chłochol Kazimierz Antoni
Chłochol Maciej
Chłochol Stanisław’
Chłopecki.
Chłopecki Ѵ. Pódl.
Chłopecki W ojciech,pis. Wałec.
Chłuda. Chłuda Wojciech, wice regent
grodzki Ruski
Chmara. Chmara Adam, w’ice jnstygatorL., stta. Gizowski, po-
seł w’ojew’. Mińskiego
1 Chmiel. fl[Chmieleweki Wojciech
Chmiel Jan, łowczy, BełzkiChmielewski Wojciech
Chmielecki. Chmielewski Adam, sędzia, kap-
Chmielcckiturowy województwa Sie-
Chmielecki FranciszekW.radzkiego
I Chmielecki Stanisław W.Chmielewski Antoni
Chmielecki Antoni, poseł ziemiChmielewski Antoni, komornik
1 Socliaczziemi Zawskrzyńskiej
I Chmielecki Józef, regent grodzkiChmielewski Franciszek
i poseł ziemi SochaczewskiejChmielewski Kazimierz
ChmieleńskiChmielewski Mateusz
Chmieleńscy Adam, Wawne-Chmielewski Michał, skarbnik
nieć, Łukasz, Paweł, Frań-powiatu Wiłkomierskiego P.W.
Ciszek, Jerzy, Maciej, Anto-Chmielewski Paweł
ni, Stanisław, Bartłomiej,Chmielewski Wojciech, burgra-
Joachimbia grodzki Płocki
Chmieleński JanZ. Ciecli.Chmieliński.
Chmieleński JanChmieliński Konstanty
A Chmieleński Jan Chmieliński z Chmielna Woj-
Chmieleński de Romany Józefciech
Chmieleński SzymonChmieliński
Chmieleński ZygmuntChmieliński Alexander
Chmielewski.Chmieliński Franciszek
Chmielewscy Tomasz i MarcinChmieliński Jakób.
Chmielewski AdamChmieliński Mateusz
Chmielewski AndrzejChmieliński Michał
rChmielewski AntoniChmieliński Sebastyan
Chmielewski Bartłomiej.Chmieliński Jan Jerzy
Chmielewski BenedyktChmielowski.
Chmielewski Franciszek Chmielowski Jakób
Chmielewski. JakóbChmielowski Maciej
Chmielewski JakóbChmielowski Zygmunt
Chmielewski JakóbChmielowski
Chmielewski JanChmielowski Maciej
Chmielewski KazimierzChmielowski Maciej
Chmielewski MarcinChmielowski Mateusz
Chmielewski MateuszChmielow ski Paweł
Chmielewski MateuszChmielowski Stanisław
Chmielewski MateuszChmielowski Stanisław
Chmielewski Paweł Z.Chmielowski Stanisław
U Chmielewski WalentyChmielowski Stanisław
Chmielewski WalentyChmielowski Szymon
I Chmielewski WojciechChmielowski Tomasz
Chmielewski WojciechChmielowski Walenty
Chmielewski WojciechChmielowski Wawrzćniec.
Chmielowski Wojciechc
Chmielowski Zygmunt
Chmil. Cltmil Jan, łowczy BełzkiJ.UL
Chobrzyński. Chobrzyński Walenty, podstoli Brzeziński
Chocianowicz. Chocianowicz Ignacy 1
Chocianowicz IgnacyP. K.
Chocimski. Chocimski Jan l (
Chociński. Chociński Floryan, pisarz ziemski Rawski
Chociszewski. Chociszewski Krzysztof, exactor subsidii charitativi ziemi Wyszogrodzkiej. ( t
Chociszewski Piotr
Chociszewski Walenty1
Chociński. Chociuśki Stefan
Chociwski. Chociwski, cześnik Mielnicki.
Chodakowski. Chodakowski Krzysztof.
Chodakowski Paweł I(
Chodakowski Stanisław, sekretarzM.
Chodakowski Stanisław, wojski Sochaczewski1
Chodakowski na Tyminicy Jan
Chodakowski
Chodakowski Paweł W.Sier. 1
Chodakowski Józefj
Chodakowski Kazimierz, oboźny po w. Wołkow
Chodakowski Maxymilian
Chodakowski Piotr, sędzia kapturowy ziemi Wieluńskiej.
Chodakowski Stanisław
Chodkiewicz. Chodkiewicz Alexander, kano-1 nik Wileński
Elektorowie
hodkiewicz Hieromin Karol, etta. Mozyrski
hodkiewicz Krzysztof, wojewoda Wileński, stta. Bobrojski hodkiewicz Jerzy, stta. Błu-deński
jew. Wileń. i stta Wiel.
Chodkowski.
Chodorkowski.
Chodorowski.
hodorowski na Chpdorosła-wie Alexander, stolnik ziemi Lwowskiej, rotmistrzM.
hodorowski na Chodorosławie Krzysztof Stanisław, podkomorzy ziemi Lwowskiej, Zy-daczewskićj, stta. Winnicki, rotmistrzM.
Chodowski.
'hodowski Stanisław
Choduski.
'hoduski
Chodziński.
'hodziński Tomasz, skarbnik Różański
Chojecki.
Chojecki Jurkowicz Adam Chojecki Krzysztof Chojecki Mistrzowicz Bartłomiej, obacz Jabłoński Jan Chojecki Samuel Jan Chojecki WawrzeniecChojecki Franciszek Chojecki Wojciech Chojecki Jan, sędzia kapturowy i poseł Chojecki na Choi i Rzążewie Józef Kazimierz, miecz, ziemi
Chojecki na llząiewie Józef. Chojecki na Rzążewie Stanisławmiecznikowicz ziemi Łukowskiej Chojecki na Choi i Rzążewi I Wojciech
iChoiński.
ChoińskiChoiński Adam Ciioiński Franciszek Choiński Józef StanisławChoiński llemigian, skarbnil Chełmski
Cholewicki.’
Cholewiccy w ojciecłi i Jakób Cholewicki Jan Cholewicki Jan Cholewicki Michał Cholewicki Wojciech
.Cholęwabu
CholewsKi Stanisław
Chołkowski.
Chołkowski Michał
Chołoniewski.
Chołoniewski Myszka Samuel Chołoniewski Michał
Chołoniewski,
Bełzki
podkęmorzyc
Chomentowski.
Chomcntowski z Chomentow Stanisław, skarbnik ziemi Sar doniirskićjChomentowski Alexander Chomentowski Marcin KarolChomentowski Socha Franciszek, łowczy Czerski, sędzia kapturowy wojew. Sandomir-skiegoChomentowski z Chomentowa Marcin, łowczy Sandomirski
;i Chomentowski, wojewodzie Bra-
cławskiA u.
Chomentowski, skarbnik San-
W L domirski
Chomentowski Adam
Chomentowski Pieczynga Ale-
11 xander
Chomentowski Alexander
0 Chomentowski FranciszekZ.
Chomentowski Pieczynga Jan,
podstoli Latyczewski
Chomentowski Socha Józef
Chomentowski Kazimierz
Chomentowski Marcin, wojewo-
da Bracławski, stta. Droho-
bycki
Chomentowski Melchior.
Chomentowski Paweł
Chomentowski Piotr
Chomentowski Stanisław, stta.
Złotoryjski
Chomentowski Tomasz
Chomentowski Pieczynga Flo-
ryan, skarbnik ziemi Stężyc-
kićj
rUl. Chomentowski Tomasz, cześnik
Czerniechowski
Chomicz.
Chomicz Wawrzćniec
Chomiński.
Chomiński Konstanty, stta. Hub.
Chomiński StanisławChoraczyński. Choraczyński Stanisław Chorbowski.Chorbowski Hafał.Choromański.Choromański Antoni J.1II.Choromański Bartłomiej.Choromański Fabian Choromański Fabian Choromański Fabian Choromański JanChoromański JanChoromański Mateusz1 Choromański Mateusz1KrólowieZiemie KrólowieZiemie I3 Elektorowiea których ж których I Elektorowie na których7. których 1glosowali glosowaliglosowali glosowali j Choromański Ma.xymiliana Edmund Antoni, łowczy Zy-IChoromański Piotr.daczewskiw. u.jChoromański WalentyChoynacki Maciej, pisarz grodz-jChoromanski Wtadysfawki i poseł ziemi Sanockiej Choromański WojciechChoynicki.Choromański WojciechChoynickł 'Choromański WojciechChoynowski.Choroszcza.Chojnowski JanChoroszcza WaleryanChoynowski Jan Chornmski.Chojnowski ŁukaszChorumski AchacvChoynowski Wojciech Chorzelski.Chojnowski Chorzelski AntoniChoynowski Adam.Chorzelski JerzyChoynowski Andrzej fÜiorzpw^kiChoynowski BartłomiejА. II. V11U1 ff ІЭІѴІ» Chorzewski Marcvan Franci-Choynowski Jakóbszek, sędzia ziemski Chełmski Choynowski JakóbChorzewski Piotr, sędzia ziemskiChojnowski JanZ. łiCzerniechowskiChojnowski Idzi A. 11« Chorzowski. Chorzowski Władysław Chotecki.Choynowski JanChojnowski KazimierzChoynowski MarcinА. II. Choynowski Mateusz Chotccki JanChoynowski Mikofaj Z.Chotecki Stanisław» W Chojnowski TomaszZ.Chotecki SebasfyanChoynowski TomaszChotelski.Chojnowski Tomasz, regent Chotelski Szapka Kazimierz Wjjsowski 1Chotkowski.Choynowski WojciechChotkowski AndrzejChoynowski AntoniChotkowski Maciej Z; 31.Choynowski z Chojnowa Bal-Chotkowski Bartłomiejtazar, poseł ziemi Wiskiej Chotkowski MichałChojnowski Franciszek. Chotkowski Wacław W. Braci. Chojnowski Jan Chotkowski Walenty»Chojnowscy Michał,. Paweł,Chotkowski WładysławZ, Ciech. Wawrzeniec, Szymon, Wa-«Chotkowski WojciechChojnacki.’ lentyChra powieki. Chrapowicki Jan, sekr. i dworz.Chojnacki PiotrChoynaccy Zygmunt i JanM., deputat ad pacta conventaChoynacki HilaryChrapowicki DominikChoj nacki KonstantyChrapowicki Jan Antoni, woje- Choynacki Józefwoda Witebski, Olwicki, Pil—iChoynacki Mikołajwieki, Ozierzecki, MarkowieChoynacki z wielkich Choynatki dzierżawca 1
Chrapowicki Jan, wojewodzieChrołowski.
Witebski, poseł’ wojew. Witeb.Chrołowski Andrzej
Chrapowicki Jan, wojewodzie WitebskiChrapowicki Józef, chorąży iJ. Chromiński. Chromiński Grzegorz, wice-re-gent grodzki Łukowski Chronowski. Chronowski Antoni Chronowski GrzegorzChronowski StanisławChronowski Stefan Chronowski z Chronowr Józef Chronowski z Chronowa Lu-
po dwoje wodzy WitebskiChrapowicki Michał, wojewodzie WitebskiChrapowicki Wojciech Dadzi-bóg, wojski PołockiChrapowicki na Chrapowicach Krzysztof Antoni, kasztelan Smoleński J.I1I.
Chrapowicki Stefan, stta. Mil-dwik, skarbnikowicz Wiślicki w. s
wiski Chrościcki.
Chrapowicki Tomasz Chrościcki Kazimierz
Chrapowicki Józef, jeneraT-Chrościcki de Chrościce Walenty
major W; K. L., poseł wo-Chrościcki Ignacy
jew. Smól.Chrościcki Stanisław
Chrapowicz. Chrościechowski.
Chrapowicz Józef.Chrościechowski z Chrościecho-
Chreptowicz.wa Samuel
Chreptowicz Littawor Eustachi,Chrościechowski z Chrościecho-
r 7 1 podkomorzy NowogrodzkiChreptowicz Jerzy, stta. Hajmskiwa Stefan Chrościkowski.
Chreptowicz Littawor Stanisław, Chrościkowscy Adam i Stanisław
podwojewrodzy NowogrodzkiChrościkowski Jan
Chreptowicz naBohurynie Wła-Chrosnicki.
dysław, stoi. KijowskiW. WoLChrosnicki Kazimierz
Chreptowicz Littawor AdamChrosnicki Walenty
Chreptowicz Kazimierz Stani-Chrostowski.
sław, podczaszy MścisłwaskiChrostowski Jan
Chreptowicz Leopold KarolChrostowski Joachim
Chreptowicz Piotr, podsędek Chrostowski Kazimierz
GrodzieńskiChrostowski de Jabłonna Ka-
Chreptowicz KonstantyW. Braci. zimierz
Chreptowicz Michał, stolniko-Chrostowski Marcin
1 wicz Nowogrodzki W7. N.Chrostowski Mikołaj
O Chreptowicz Władysławy pod-Chrostowski Kasper
1 komorzyc Nowogr.Chrostowski WawrzeniecIi.
В Chreptowicz Władysław, pod-Chrostowski Bartłomiej
1 kom. Nowogr.Chrostowski Tomasz
1 Chreptowicz Littawor Antoni.Chrostowski Tomasz
I Chreptowicz Littawor IgnacyChrostowski Walenty
1 Chreptowicz Littawor Joachim,Chrostowski Waleryan
stolnik Nowogrodzki i posełChrostowski Wojciech
Chrostowski Wojciech.A.II. Chrząstowski.i
Chrostowski ZygmuntChrząstowski Albrycht Kąto- 1,
Chrostowski PawefmierzA K.
Chruścicki.Chrząstowski Daniel, miecznik
Chruścicki Jerzy, rotmistrz Wif- P.W.Źmudaki
кеш Chrząstow ski Jan1IiK.I
Chrynowski. 0 Chrząstowski JanI.K.W. B- L. I
Chrynowski Wfadysfaw0 Chrząstowski z Brzezia Piotr.I
Chrzanowski. i Chrząstowski z Brzezia Staniи” i 1
Chrzanowski Andrzej staw„ ty. К. 1
ChrzanowskiChrząstowski z Brzezia Stani-
Chrzanowski AndrzejChrzanowski Antoni, f owczysfaw, podsędek generalny ziemi Krakowskiejiyt.k:
BrzeskiW. li. Ii.Chrząstowscy Stefan i TeofilJ. IILW.
Chrzanowski Antoni,ZWarsz. Chrząstowski Jerzy Józef, stta.
Chrzanowski FranciszekRysieńskiT.ttt.
Chrzanowski JakóbChrząstowski z ęhcząstowa Woj fj.m.
Chrzanowski Jan ciech
Chrzanowski MaxymilianChrząstowski
Chrzanowski Paw efChrząstowski Jan6 t :
Chrzanowski Stanisfaw.jCIrrząstowski Jan
Chrzanowski StanisfawAL II.W. Pf o.iChrząstowski JanА. II.
Chrzanowski Stanisfaw’, podslo-Chrząstowski Jah Kazimierz,
li Orszańskipodstoli Żmudzki
Chrzanowski z Chrzanowa JózefChrząstowski KarolA. IR
Chrzanowski Stanisfaw’
.Chrzanow’ski Wojciechpodsb. i rotm. ks. Zmudzkiego1
Chrzanowski WojciechChrzanowski z Kozietuf Stani-1 staw.S tfA. Chrząszcz. Chreąszćz z Chrztózcowej Woli Kazimierz, podczaszy Sta-
IChraąnowski Tomasz ,.rodubewski
Chrząszcz S. Antoni
Chrząszczewski.
Chrząjszczewscy Andrzej i Mar-cyanChrząszczewski FranciszekChrząszczewski Wojciech
Chrzcząnowski.
Chrzczonowski Józef
Chrzczonowski.
Chrzczonowski Franciszek Chrzczonowski Kazimierz Chrzczonowski Stanisfaw
Chrzniewski.
Chrzniewski Piotr
Chrzonowski.
Chrzonowscy Jan, Krzysztof, Michaf i Józef
Chrzonowski Adam
Chudorzyński.
Chudorzyński Andrzej
Chudzeński.
Chudzeński Joachim
Chudzewski.
Chudzewski Andrzej
Chudziński.
Chudziński Adryan Chudziński Piotr
Chudziński StanisfawChudziński Wojciech Chudziński Michaf
Chądzyński.
Chudzyński Piotr
Chntkowski.
Clratkowski Piotr
Chwalibóg.
Chwalibóg z Chwalibogów KrzysztofChwalibóg z Janowic Kazimierz Chwalibóg z Janowic PiotrChwalibóg z Janowic Józef, wice regent grodzki BieckiChwalibóg z Janowic Józef, kom.
graniczny powiatu Księskiego’ Chwalibóg z Janowic Stanisfaw, burgrabia zamku Krakowskiego
[Chwalibóg z Janowic Stanisfaw,
1 skarbnik Liwski. w. к.
iChwalibóg z Janowic Szymon,
1 podwojewodzy Proszowski. w. к.
Chwałkowski.
Chwafkowski Odrowąż Andrzej
Chybicki.
Chybicki Franciszek
Chybowski.
Chybowski JakóbI,.
Z.Chycki.
Chycki na Sędziejowicach Mar-
cyan
Chyczewski.
Chyczewski Antoni
Chyczewski Jakób.
Chyczewski Mateusz
Z. WarszJ Chyczewski Wojciech
Chyczewski Ignacy
Chyczewski WojciechѴ. Pfo.
Chyiewski.
Chylewski Roślan
Chyleński.
A. II,Chyleński Piotr
Chyliński.
Chylińscy Wojciech i Frydyan
Chyliński Józef
Chyliński Pawef, komornik Wiski Chyliński Pawef, komornik Wiski
Chyliński Wfadysfaw
Chyłkowski.
Chyfkowski Szymon
Chynacki.t
Chynacki Andrzej, stta. Zyto-mirski
Chynowski.
Chynowski Andrzej
Chynowski Bartfomićj
w. к. Chyrski.-
Chyrski Jacek, sędzia ziemi Wy-Z.Wyszoszogrodzkiej Ciarniowski.Ciarniowski JanW.Mścisftl Ciarnowski.Ciarnowski Jakób]^OOQLeCieciu,Elektorowiekrólowie mi których glosowali Ziemie s których glosowaliCiarnowski AdamCiarnowski Franciszek Ciarnowski Jacek Ciarnowski Ludwik Ciarnowski Miclialik Maciej Ciarnowski Maciej Ciarnowski Danik Stanisfaw Ciarnowski Zychowicz Szymon Ciarnowski Wojciech Ciborowski. Ciborowski Benedykt Z.Ciborowski StanisfawZ. IkCiborski. Ciborski Stanisfaw, sądowy ziemski ChełmCiborski Tomasz, burg. K. Cichocki. Cichocki Franciszek Cichocki Józef, poseł ziemi CzerskiejCichosz. Cichosz StanisfawCichowski. Cichowscy Andrzej i Jan Cichow’scy Andrzej i Jan Cichowscy Marcin, Stanisfaw i JanCichovrski Adam Cichowski Bartfomićj Cichowski Marcin. Cichowski z Cichowa Józef Tadeusz, s. g. Ch. V Ciechalski. Ciechalski JerzyCiechanowicz. Ciechanowicz Alexander, sekr.MCiechanowicz Alexander, pod-starości SłonimskiCiechanow’icz Hieronim, sędzia ziemski Smoleński, sekretarzM.Ciechanowicz Marcin, podczaszy SmolińskiCiechanowicz Alexander, ho-1 rodniczy Smoleńskir-.iJ.ElektorowieKrólowie których glosowaliZiemie i których glosowaliCiechanowicz Hieronim, pisarzziemi SmoleńskiejCiechanowicz Michał .Stanisfaw, stta. Drużyfowski Ciechanowicz Józef Ciechanowicz MichafCiechanowiecki. Ciechanowiecki AdamCiechanowiecki Albrycht Konstanty W. MścisfCiechanowiecki Krzyslof, sędziaziemski Mścisf.Ciechanowiecki Mikofaj. mie-czny MścisfawskiCiechanowiecki Mikofaj, cze-śnik Słonimski P. Sfon.Ciechanowiecki Stanisfaw, chorąży pow. PińskiegoCiechanowiecki Samuel KazimierzCiechanowiecki SebastyanCiechanowiecki z Ciechanowca Albrycht, obożnyL. Orszański, Hubski stta.Ciechanowiecki z Ciechanowca A., stta. StoińskiCiechanowiecki Kazim. Ciechanowiecki z Ciechanowca Felix Nikodem, stta. Stey-gwilski W.Pof.Ciechanowiecki Hippolit Konstanty, stta. OpelskiCiechanowiecki Franciszek, chorazy Petyhoreki, stta. DudzińskiCiechanowski. Ciechanowski Adam, podstaro-ści NurskiCiechanowski z Ciechanowa Samuel, podkomorzy Mścisfaw’-ski Ciechański. Ciechański Bogusfaw Ciechański Jan Ciechański Stefan. Ciecharzowski. Ciecharzowski Adam
Ciechlejewski. Ciechlejewski WawrzeniecCiecholewski. Ciecholewski Alexander Ciecholewski Stefan Ciecholewski Stefan Ciechomski. Ciechomscy Piotr, Jan, Stefan і Stanislaw Ciechomski Adam, łowczy Gostyński Ciechomski z Ciechomic JanCiechomski z Ciechomic Stanisław. Ciechomski Stefan^ sędzia ziemi Gostyńskiej Ciechomski PiotrCiechomski Wojciech» Ciecierski. Ciecierski Andrzej. Ciecierski DobiesławCiecierski, stolnik DrohlckiCiecierski FranciszekCiecierski JakóbCiecierski ŁazkrzCiecierski Franciszek, stolnikie-wicz PodlaskiCiecierski Jakób, miecznik zie-. mi’Drohickiej i poseł. 0Ciecierski Ignacy, stolnikicwicz В ziemi DrohickiejCieciszewski. Cieciszewski na Kałuszynie Jacek :. J Cieciszewski z Goyca Jan Cieciszewski JoannesCieciszewski KazimierzCieciszewski Marcin, dworzaninM. Cieciszewski z Gozdzca Marcin Cieciszewski Piotr, suo et ge-nerosorum Samuelis et Sta-nislai Cieciskewskich, nomine subscribeu Cieciszewski Piotr, ewćm i bra-1 ci imieniem Samuela i Stani- и — — Z. G. Z. G. Z. G.Z. Droh. Z. Droh. Z. Droh. Z. Ii. Z. li. Z. Ii.sława podpisuję i tak deklaruję, salvis juribus contra dis-sidentes ducatus Maso vite an-tiquis, et privilegiis eo in passu latisCieciszewski z Gozdzca Stanisław, podkomorzy ziemi Liwskiej, marszałek kapturowy Cieciszewski Tomasz, cze.śnik LiwskiCieciszewscy Jerzy i Zygmunt Cieciszewski Jacek, łow-czy i poseł ziemi LiwskiejCieciszewski z Gozdzca Jan, podkom. ziemi Liwskiej Cieciszewski Kazimierz, stta. MielnickiCieciszewski, podczaszy Liwski, WojciechCieciszewski Jan Seweryn, starościc Mielnicki Cieciszewski na Nowodworze Stanisław, łowczy ziemi CzerskiejCieciszewski Tomasz .Cieciszewski Cieciszewski, podczaszy Liwski Cieciszewski Jan Seweryn, stta. MielnickiCieciszewski na Nowodworze Stanisław, łowczy ziemi Czer skićjCieciszewski Kolumna Antoni, rotmistrz ziemi StężyckiejCieciszewski Kolumna Ignacy Ciekawy. Ciekawy Jerzy Ciekawy Władysław Jan ’. Ciekawy Cepryński MikołajCiekliński. Ciekliński z Cieklina Alexander Ciekliński z Cieklina Alexander Ciekliński z Cieklina Dobiesław, kasztelan Czechowski. Cielecki. Cielecki AlexanderCielecki Maciej, sekr.M.
Cierżnicki Fraiciszek
Ciesielski.
Ciesielski MichałJ.1II.
Ciesielski Wojciech r
Cieski.
A.Cieski Andrzej, rajca Krakowski
Cieśliński.
W. ŁCieśliński Wojciech
W. Kij- Cieszanowski.
Cieszanowski Antoni Kajetan,
wice regent grodzki Sanocki
Cieszanowski Bartłomiej
W Pam Cieszanowski Franciszek
„T1 1111.Cieszanowski Ignacy, łowczy Sanocki
Cieszewski.
Cieszewski Adam
Cieszewski Michałь
Cieszewski Stefan.
Cieszeyko. .Cieszeyko Kazimierz, podcza- t
szy »Smoleński, poseł Grodzieński
Z. Cieciu jCieszeyko Michał, podczaszy
Smoleński
.Cieszeyko Stanisław
.Cieszeyko Władysław
Cieszkowie. Cieszkowie Adam, syndyk miasta KrakowaW.K.
Z. Cicch. Cieszkowski.
Cieszkowscy Alexander i Balcer
.Cieszkowscy Alexander i ŚwiętosławJ. 111. W.
W.Sier. .Cieszkowscy Krzysztofi Teodor Cieszkowscy Szczęsny, Ale-W. Woł,
xander i Mikołaj
W. 1. Cieszewski Alexander, chorąży
Nowogrodzki
Cieszkowski Franciszek, stolnik
Łęczycki
; Cieszkowski Stanisław
W.Cieszkowski Stefan
»Cieszkowski Jan 1.
Cieszkowski Stanisław
Cieszkowski Stanisław
Cielecki Piotr Cielecki Andrzej
Cielecki Bolesław.
Cielecki Karol Cielecki Krzysztof Cielecki Ludwik
Cielecki Szymon
Cielecki Zaremba Franciszek, stta. Zgierski Cielecki Wojciech
Cieleski.
Cieleski Andrzej
Cieleski Ignacy
Cieleski Józef
Cieleski Marcin
Cielmowski.
Ciehnowski Kazimierz
Cieluściński.
Cielusciński Jakób
Ciemiński.
Ciemiński Maciej
Ciemniewski
Ciemnic wski z Radzanowa Krzysztof
Ciemniewski z Radzanowa Jan, cześnik Różański Ciemniewski z Radzanowa Maciej, podst.Krasnostawski, poseł ad pacta’conventsCiemniewski z Radzanowa Mi-chaf, poseł ziemi Ciechanowskiej
Ciemniewski z Radzanowa Tomasz, sędzia ziemski
Cieński.
Cieński Franciszek Cieński Jan, rotmistrM Cieński Jarosz
Cieński Andrzej, stoi. Brzes. Kujawski –
Cieński »Stefan’-,stolnikicwicz Brze Kuj. -Cieński Stanisław,.
Cieński Piotr,-b. g. M
Cierżnicki.
Cierżnicki Adam .

Cieszkowski Wojciech
Cieszkowski Kolumna Adam, podczaszyc Liwski
Cieszkowski Flory an, sita. Kle-szczelewski, poseł Liwski
Cieszkowski Franciszek, poseł ziemi Halickiej
Cieszkowski na Cieszkowie I-gnacy, kasz. Liwski
Cieszkowski Ignacy Piotr, Łowczy i poseł wojew. Czer.
Cieszkowski Krzysztof, stta. Zbuczyński, poseł ziemi Liwskiej
Cieszkowski na Cieszkowie Michał, sędzia grodzki Liwski
i poseł
Ciezadłowski. Ciezadfowski Stefan
Ciężarkowski. Ciężarkowski
Cikowski.
Cikowski Hieronim
Ciołek.Ciofek z Gutowa Adam.
Ciołek Alexander
Ciołek Mikołaj Władysław
Ciołek Stanisław
Ciofek Walenty
Ciołkowski. Ciołkowski JanZ. Wyszo.
Ciołkowski Jakób
Ciołkowski Waleryan
Ciołkowski Józef
Ciołkowski Marcin
Ciołkowski Szymon
Ciołkowski Tomasz
Ciołkowski Wacław
Ciołkowski Władysław.
Ciosnowski. Ciosnowski z Powierca Stanisław, miecznik Brzeski
Ciskowski. Ciskowski Walenty
Cisowski.
Cisowski Kazimierz
Cisowski Melchior
Cisowski Józef
Cisowski Wojciech Ciświcki.
Ciświcki z Ciświcy Franciszek
Ciświcki Piotr, s.M.
Ciświcki z Ciświcy Franciszek, kasztelan Miedzyrzycki, stta.
Stawiszyński
Ciświcki z Ciświcy Jan, chorąży gwardyiM
Ciświcki z Ciświcy Ludwik, stta.
Stawiszyński,rotmistrz J.K.M.J.
Ciszecki.
Ciszecki Franciszek
Ciszewski.
Ciszewski Kazimierz
Ciszewski Mateusz
Ciszewski MikołajCiszkiewicz.
Ciszkiewicz Minołgański Mi-
chał, rotmistrz pow. Wiłkom.
Ciszkowski.
Ciszkowski Adam
Ciszkowski Balcer
Ciszkowski Marcin
Ciszkowski Stefan
Ciszkowski Antoni
Ciuszowski.
Ciuszowski
Ciechowski.
CiechowskiCudinowicz.
Cudinowicz Kazimierz
Curzański.
Curzański Jerzy
Ćwikliński.
Ćwikliński Wojciech
Ćwikliński Kazimierz
Ćwikliński Stanisław
Ćwikliński Jan
Cybulski.
Cybulski
Cybulski SzczęsnyCywiński.
Cybulscy Sebastyan i JanCywiński Dominik
Cybulski Andrzej Z. G. Cywiński Jan
Cybulski BartłomiejCywiński Jan
Cybulski JanА. II.Cywiński Józef
I Cybulski TomaszCywiński Kazimierz
Cybulski Dominik JerzyCywiński Maciej
Cybulski IgnacyCywiński MikofajА. II.
Cybulski z CybuKua Piotr; Cywiński Kazimierz
Cybulski TadeuszCywiński Stanisfaw
Cydzik.Cywiński Wojciech
Cydzik JózefCywiński Puchafa Antoni
Cyganda.Cywiński Franciszek
Cvganda Stetan Cywiński Puchafa Jan Antoni,
Cygański. Cygański poseł wojew. Nowogr.
W.Cywiński Puchafa Jan Franciszek
Cyliński.Cywiński Puchafa Walenty
Cyliński TomaszCzacharowski.Z. Ü.
Cyndacki.Czacharowski Stanisfaw
Cyndacki AntoniCzachowski.
Cypiński.Czachowski Fabian
Cypiński AndrzejCzachowski Fabian
Cyryna.Czachowski Jan
Cyryna Dogiel Jerzy, stolnikCzachowski Jan
TrembowelskiJ.1II.Czachowski Pawef
Cyryna Marek. Czacki.
Cyryna MichafW. Braci’.Czacki Franciszek, stta. Nowo-
Cyryna Dogiel Alexandergrodzki, obyw w ojew. Wo-
Cyryna Dogiel Jakób Danielłyńskiego
Cyryna Dogiel JanCzacki Szczęsny, podcz. koron-
Cyryna Dogiel Jerzy, stolnikny, poseł wojew. Lubelskiego
TrembowelskiW. Braci. Czaczkowski.
Cyryna Dogiel Michaf, wojski[Czaczkowski
-Lub[Czaczkowski Jakób, poseł Liw-
Cyryna Dogiel Mikofaj, pisarzski
ziemski Bracławski Czajewski. Czajewski Michaf Kazimierz,
Cyryna Dogiel Tomasz Józef. Я
Cyryna Dogiel Pawef, sędzięmiecznik Kowieński i rot-а Ц ff ff II
ziemski Nowogr., poseł wo-mistrzК Z u
jew Czer.Czajewski Krzysztof, ciwon ma-
Су ski. Cyski Jan łych Dyrwian
Czalcieński.
Czyszkiewicz. Cyszkicwicz Michaf, stta.CzalcieńskiCzaławański.
Strzałkowskiт »r TT- –nr, 1 ihnr.,- Czafawański Alexander. 8
Czamański.
Czamański Alexander
Czamański -Łukasz A. U;
Czapiewski.
Czapiewski Gran Józef
Czapiewski Wojciech
Czaplic. Czaplic Szpanowski na Kisiel-
ninie Alexander
Czaplic Szpanowski Andrzej
Czaplic Andrzej, kapitan J.K.M.
Czaplic Hieronim
fi Czaplic Jan
(Czaplic Samuel
fi Czaplic Władysław
fi Czaplic Szpanowski Benedykt,
fi koniuszy pow. Pjń. i poseł
I Czaplic z Szpanowa Celestyn,
podczaszy wojew. kijów,
Czaplic z Szpanowa Celestyn,
podcz. kijów., jako oby w. wojew. Wołyńskiego
Czaplic z Szpanowa Michał
Czaplic z Szpanowa Michał
Czaplicki.
Czaplicki Lazarus
Czaplicki Franciszek
Czaplicki Adam
Czaplicki Adam.’
Czaplicki Adam
Czaplicki Alexander 1
Czaplicki Alexander
Czaplicki Antoni
Czaplicki Felicyan
Czaplicki Felicyan
Czaplicki de Bucice Franciszek
Czaplicki Franciszek
Czaplicki Gabryel
Czaplicki Jan
Czaplicki Jan
Czaplicki Jan Kazimierz
Czaplicki LudwikŻ. Ciech.
Czaplicki Maćićj
Czaplicki Maciej- иWis.
Czaplicki Maciej ;A
Elektorowiekrólowie aa któryoli głosowali
CzapMćki Marein
Czaplicki Marcin
Czaplicki Mateusz
Czaplicki Mikołaj
Czaplicki Szymon
Czaplicki Walenty
Czaplicki Wojciech
Czaplicki Wojciech
Czaplicki Wojciech
Czaplicki Zygmunt
Czaplicki Alexander, sędz. kapt.
Łomżyński
Czapliński.
Czapliński Jan
Czapliński Zacharyasz
Czapliński Stanisław
Czapliński Józef
Czapski.
Czapski Mikołaj Zygmunt
Czapski Thomas et Albertus
Czapski Marcyan, podśloli kijowski, poseł i sędzia kapt. wojew. Wołyńskiego
Czapski
Czapski Samuel
Czapski Jan
Czapski Krzysztof Teodor
Czapski Antoni, podkomorzy
Chełmiński, jako ziemianin
Czapski Jakób, podskarbi ziemSt A.
Priaskich
Czapski Paweł, wojewodzie Po-
morski, poseł z powiatu Tu-
cholskiego
Czapski Stanisław, cześnik Pro
hicki St X.
Czapski Tomasz, stta. Kroszyń-
ski, poseł e pow. Brodnic-a
kiegoSLA.
Czarassy.
Czarassy Adam
Czarassy Andrzej
Czarassy Józef
Czarasty.
Czarasty Adam
Czarasty Andrzej
Ziemie t których głosowali
Czarasty Tomasz
Czarasty Wojciech Z. Cieck
Czarkowski.
Czarkowski Krzysztof
Czarkowski MikołajSt.A. Z.M.
Czarkowski Tomasz
Czarliński.
Czarliński Samuel, poseł wojew. Pom. salvis jur. ecd. rom. et jur.terrarum ac civitatum Prus
si® in Universum non obstan-
te articulo avulsionis civitatis
Elbingensis et traditionis
Czarliński
Czarliński Stanisław
Czarnecki.
Czarnecki Stanisław
Czarnecki Józef
Czarnecki Kazimierz
Czarnecki Kazimierz
Czarnecki Kazimierz
Czarnecki Kazimierz W.
Czarnecki Kazimierz
Czarnecki Marcin, stolnik Bracławski
Czarnecki Marcin
Czarnecki Seweryn
Czarnecki Stanisław
Czarnecki Stanisław
Czarnecki Wojciech
Czarnecki Stanisław
Czarnecki Tomasz
Czarnecki Felix, poseł wojew. Woł
Czarnecki Jan Antoni, kasztelan
Bracł awski, stta. Stanisławski
Czarnecki Jan
Czarnecki Jan
Czarnecki Karol, kasztelanie Bracł
Czarnecki Marcin
Czarniecki. Czarniecki Stefan Stanisław, pi- sarz polny koronny, Brański Kaniowski stta., pułkownik J. K. M
Elektorowie
Czarniewicz.
Czarniewicz Jan
Czarniewicz Kazimierz
Czarnie wski.
Czarniewski
Czarniowski,
Czarniowski KazimierzCzarniowski Mikołaj
Czarnkowski.
Czarnkowski z Czarnkowa Sędziwój, Miedzyrzycki, Pyzdr-ski sita.
Czarnocki.
Czarnocki Adam Franciszek Czarnocki Jan Czarnocki Jakób
Czarnocki Wawrzeniec Czarnocki Mzura Jan, burgr, grodzki Drohicki
Czarnorucki.
Czarnorucki Hreiiory Czarnorucki Mikołaj Czarnorucki Samuel Czarnorucki Alexander
Czarnota.
Czarnota Andrzej
Czarnotowski.
Czarnotowski Bartłomiej
Czarnowski.
Czarnowski Jerzy Czarnowski Marcyan Czarnowski Samuel Czarnowski Jan
Czarnowski Mikofaj Czarnowski Roch, kom. gr. z Roi., poseł Xurski
Czarnożyński.
Czarnożyński Marcin
Czarnuszewicz.
Czarnuszewicz Jan
Czarowski. Czarow’ski AlexanderCzarowski Stanislaw
Czartoryiski.
Czartoryiski z Czartoryi Andrzej’i Bonifacy
Czartoryski.Czaykowski Sebastyan
Czartoryski książę Jan Karol,Czaykowski Teodor A u.
podkomorzy jeneralnv wojew.Czaykowski Walenty
Krak.’ Czaykowski Wojciech
Czartoryski książę na KlewaniuCzaykowski Józef
Michał’, wojewoda WołyńskiCzechowicz.
1 Czartoryski JakóbZ.Czechowicz Rafał
Czartoryski WalentyCzechowicz Stanisław
Czartoryski książę na KlewaniuCzechowicz Antoni Leon, obo-
i Zukowie Adam, jenerał ziem Podolskichżny sędzia kapt. i poseł powiatu Słonimskiego
Czartoryski książę August Ale-Czechowicz Bochdan, poseł zie-
xander, wojewoda, jenerał7 Г mi Halickiej
ziem Ruskich, Marsz, jener.O Czechowicz Roch, poseł ziemi
Konfederaryi wojsk koronnych, jener, regimeutarzCzartoryski książę Józef, sttą. Radoszycki^ 7 Г HalickiejCzechowicz Lachowicki Wiktor,
podstoli pow. Oszmiańskiego
Czartoryski książę Józef, posełCzechowski.
pierwszy ziemi WarszawskiejCzechowski Stanisław
delegowanyCzechowski Stefan
Czartoryski książę Michał, kan-Czechowski Piotr
clerzK. L., obywatelCzechowscy Stefan i Stanisław
wojew. BrześciańskiegoCzechowski
Czartoryski książę na KorcuCzechowski Adam
Stanisław, łowczy wielki ko-Czechowski Michalik AdamА. II.
ronny, stta. -ŁuckiCzechowski Gabryel
Czartoryski książę Teodor, bis-Czechowski Jakób
kup Poznański i WarszawskiCzechowski Ignacy
Czartoryski na Czartery i, Rogie-Czechowski Marcin
nicach, Piasecznych, Włod-Czechowski Melchior
kach, GabryelCzechowski Mikołaj
Czartoszewski.Czechowski Bominik
Czartoszewski Jan- Czeczel.
Czasławski.Czeczel WasylW. BracL
Czasławski PiotrCzeczel KonstantyW. BracL
Czaszawski.Czeczel?.
Czaszawski Strzałka JózefCzeczełł Alexander Czeczełł Jan W.Bracł.
1 ” Czaykowski.
Czaykowski JanCzeczor.
Czaykowski Jan Czeczor Gabryel
Czaykowski JanCzeczott.
'Czaykowski JakóbCzeczott Piotr
j Czaykowski Jerzy Czaykowski PiotrCzeczott Stanisław
Czeczott Maciej
Czaykowski PiotrCzeczott Zygmunt 1
Czekanowski.
Czekanowski Mateusz
Czekanöwski Jan Jakob
Czeladziński,
Czeladziński
Czeliriski.
CzelińskiJ.111.
Czeluściński.
Czeluściński Pawel
Czeluściński Stanisław
Czeluziński.
Czeluziński Mikołaj
Czelużyński.
Czelużyński Alexander
Czepielowski.
Czepielowski Antoni
Czerczycki.
Czerczycki Lasko Adam
Czerkowski.
Czerkowski Alexander
Czermieński.
CzermieńskiW. S
Czermieński Szczęsny, chorąży Podlaski
Czermiński. Czermiński z Czermina Łukasz,
kasztelan Zawichowski
Czermiński Wojciech, podcza-
szy Parnawski
Czermiński
Czermiński, kasztelanie Zawi-chowski
Czermiński Bartłomiej
Czermiński Bartłomiej
Czermiński Jerzy, stta. Kiszyński
Czermiński Konstanty, kasztela-
nie Zawich.
Czermiński Marcin
Czermiński Piotr
Czermiński Wojciech
Czermiński Antoni
Czermiński Franciszek
Czermiński Kajetan, starościc
Zbyszewski
Czermińskj Piotr
Czermiński Symplicyusz
Czerniakowski.
Czerniakowski Andrzej
Czerniakowski Jan
Czerniawski.
iCzerniawski Bazyli
Czernicki.
Czernicki na Czernicach Ale-
xander, sekretarzM.
Czernicki Szczęsny Czernicki Marcin, podczaszy
Grodzieński
Czernicki Frauciszek
Czernicki Łukasz
Czernicki Michał
Czerniewicz.
, Czernie wiczEustachiFranciszek
Czerniewski.
Czerniewski Eliasz .Czerniewski Eliasz, Xieszczuj-W. W,
1 kowicz
.Czerniewski Szyray Jan Jarosz
Czerniewski Jerzy
Czerniewski SeweryniCzerniewski Jan, stta. Marnaw-
ski
Czemik.
Czernik AdamW.Bracł.
Czerński.
Czerński z Czerńska Jan
Czerny.
Czerny Stanisław, podwojewo-dzy KrakCzerny z Witowie Zygmunt, podstoli Krakowski
Czerny AndrzejCzerny Michał, stta. Parnaw –
ski, podrzędczy Krakowski
I Czerny Jerzy Czerny Jan
Czerny Schwarzemberg Joa-
chim, chorąży i poseł księstw Oświecimskiege i Zatorskiego
Czerski.
Czerski z Czarnego Olbrycht,
kasztelan Chełmiński, sita. Bobrownicki ’1 .—4
Czerski na Czarnym Olbrycht, kasztelan Chełmiński, stta. Bobrownicki Czerski Jacek Konstanty, sędzia grodzki Wyszogrodzki, komornik ziemski Gostyńskiego, salvis per omnia juribus liberie electionis
Czerski z Olszan Jan Kazimierz, salvis per omnia juribus libera electionis Czerski Stanisław
Czerwieski.
Czerwieski Franciszek
Czerwiński.
Czerwiński Andrzej Czerwiński Joannes Czerwiński Józef
Czerwiński
Czerwiński
Czerwiński Adam Czerwiński Stanisław, chorąży Parnawski
Czerwonka.
Czerwonka Jan, komor. Wisk Czerwonka Jakób Czerwonka Jan Czerwonka Karol
Czerwonka -Łukasz Czerwonka Szymon Czerwonka Wojciech Czerwonka Wojciech
Czerżnicki.
Czerżnicki Wojciech Czerznicki z Czerżnic ’Anton Zegotń
Czerżnicki Wojciech
Czeski.
Czeski Marcin Czeski Mikołaj Czeski Stanisław
Częstkowski.
Częstkowski Wułlf Jan
lir
Częstkowski Wulff Marcin J .uam
Czeszewski. Czeszewski Jakób А. n.
Czeszeyko.
Czeszeyko Władysław, podczaszy Grodzieński
Czeszeyko Rafał
Z. G.Czetwertyński. Czetwertyński Hrehory, podkomorzy iLuckiѴ. Woł.
Z. G.Czetwertyński Mikołaj książę Światopefk, deputat do pisa–
nia pact conventusW’. Bracł.
W Ł.Czetwertyński Zacharyasz, stta. Raciborski, podsędek Łucki
Z. Ii.Czetwertyński Światopefk książę Andrzej, rotmistrzM.
Czetwertyński Światopefk książę Stefan, chorąży Wołyński
Czetwertyński Światopefk ksią-
żę Alexander, podsędek ziem-
ski i poseł wojew. BracłSt.A.
W7. K. łlt Ił _ 1Czetwertyński Światopefk książę Janusz, poseł wojew Bracł.
Czetwertyński Janusz książę
Światopefk, starościc Bań-czewski
Ż. Wis.Czetwertyński Józef książę Światopefk, poseł wojew. Bracł.
Czetwertyński Kajetan książę
Światopefk, poseł wojew. Podoi.W.Pod.
Cziński. Cziński Mikołaj
Czołchański. Czołchański Alexander
K. O.Z.Czofchański Franciszek
Czołchański Jan
Czołchański Rafał
W Ster.Czołchański Stanisław,
łfKJIvl Czołchański Stefan
Czo piński. Czopiński Jan
1 Czopowski. iCzopowski Maciej
Czopowski
Czosnowski.Czuchowski.
Czosnowski AbramCzuchowski Alexander
Czosnowski Alexander»Czndowski.
Czosnowski Franciszek »Czudowski Samuel, sędzia ziem-
fi Czosnowski Samuelski Mścisławski W.MścisI
1 Czosnowski Stanisław, cześnikCzudowski Michał
1 WarszawskiCzudowski Piotr
Czosnowscy z Obór Franciszek, Andrzej i Sew-erynj. ni.Czułkiewicz.
i Czosnowski Andrzejj. ni. Czułkiewicz Józef
Czosnowski z Obór Franciszek Czurkowski.
CzosnowsKT z Obór Piotr, skar-Czurkowski Krzysztof
bnik PodfbskiCzurkow ski Michał
Czosnowski z Obór Samuelj. ni.Czwalina.
Czosnowski Stanisław, podcza-’Czwalina Józef Z. łd.
szy ZakroczymskiCzwalina Szymon
Czosnowski z Obór TomaszCzosnowsKT Augustynik Maciejj Czyrmiński. Czyrmiński z Czyrmina Franci-
Czosnowski Obór Franciszek,szek
stolnik X^vogrodzkiCzyrmiński z Czyrmina Zygmunt
Czosnowski Franciszek, cześnik ziemi WarszawskiejCzyrski. Czyrski Alexander, cześnik Xo-
Czosnowski Obór Jan Franci-wogrodzki
szek, skalnik PodlaskiCzyszkowski.
Czosnowski z Obór Stanisław, stolnik WarszawskiCzosnoAvski’ Stanisław, stolnik I XowogroißskiCzyszkowski z Sulbin Krzysztof Czyszkowski MikołajCzyszkowski Władysław
j Czosnowski^ »tanisław, łowczyCzyż.
ziemi Warsz.Czyń Jakób
CzosnowsKT z Obór Stanisław,Czyń Krzysztof, podczaszy
łowr. ziemi Warsz., rotm. po-Mścisławski
wiatu KaflffenieckiegoCzyń Michał
Czosnowski Kolumna Jan, stta.Czyz Jan
Winnicki^oseł wojew. Bracł.Czyń Jan
Czosnowski ^Kolumna Ignacy, stta. Salnicki, poseł pow. Po- Czyń Franciszek, krajczy Wileński
dolskiego Czyń Józef, sędzic grodzki, wo-
i Czosnowsk 4iolumna Józef, stta.jew’. Wileńskiego i poseł
Ułanow’ski, poseł w’ojewödz.Czyń z Woronny Paweł, podcz.
BracławrfciegoW. Bracł poseł wojew. Brzes. Lit.
Chamski.Czyżewski.
Cztamski Ja»Czyżewscy Piotr, Tomasz i Adam
Czrzyóskk-.iCzyńewski Andrzej Cztarzyński MarcinѴ. Pło.Czyżewski Andrzej A. ll.W’. Sier.jCztarzyńsMI Wojciech, stta. Czta’rzyiüÄiCzyżewski FranciszekCzyżewski Maciejw
Czyżewski StanisławW. Sicr.Czyżowski na Czyżowie Fran-
Czyżewski Wojciechciszek
Czyżowski.Czyżowski z Czyżowa Zygmunt j. ni.
Czyżowski z Czyżowa Alexan-Czyżowski z Czyżowa Andrzej
der
Dąb. 1 Dąbr.
Dąbek.Dąbrowski Andrzej«
Dąbek DominikW. Sicr.Dąbrowski z Bukowca Andrzej« ►
Dąbkowski.Dąbrowski Jakób
Dąbkowski AdamDąbrowski Jan 0
Dąbkowski AdamDąbrowski Jan
Dąbkowski Balcer Dąbrowski Idzi, pisasz ziemi
Dąbkowski Balcer A, U.Liwskiej »
Dąbkowski Bartłomiej Dąbrowski Maciej
И Dąbkowski Grzegorz,kulawy Dąbrowski Michał 1 «” L
Dąbkowski Jakób Dąbrowski Pantaleon
Dąbkowski Jakób Dąbrowski PiotrW.
Dąbkowski Jakób » Dąbrowski Seweryn, podstaro-
В Dąbkowski Janści, sędzia kapturowy i poseł
Dąbkowski Jan powiatu Liwskiego« ^ Z. li.
Dąbkbwski Jan 'Dąbrowski StanisławJ. К.
Dąbkowski JózefDąbrowski z Laczkowa Stani-
Dąbkowski Kazimierz sławy ZN.
Dąbkowski Kazimierz Dąbrowski Stanisław ć «wI
Dąbkowski Krzysztof Dąbrowski Żądło Adam
Dąbkowski Marcin Dąbrowski Jan, miecznik Ró-
Dąbkowski Marcin żański 4
Dąbkowski Maarycy Dąbrowski Jan, miecznik Wołk.»
Dąbkowski Maurycy jDąbrowski JanJ.lll.«
Dąbkowski Statisław Dąbrowski Jan Antoni, podstoli
Dąbkowski Stefan mZ N. poseł, ziemi Liwskiej« –
Dąbkowski Stefan Dąbrowski Kazimierz»,
Dąbkowski Tomasz Z. V. Dądrowski Kazimierz Stani-
Dąbkowski Tomaszsław, cześnik i pisarz grodz-
Dąbkowski Walenty ki Wileński «
Dąbkowski Walenty1 Pąbrowski Marcin, pisarz kap-
Dąbkowski Wojciech turu ziemi Liwskiej4» Z” L
Dąbkowski Wojciech Dąbrowski Piotr, stolnik Miński »-
0Dąbkowski Kasper W.Dąbrowski Stanisław^
Dąbkowski Wojciech W.Ł.pąbrowski Zygmunt^IL_
Dąbrowski.Dąbrowscy Franciszek, Ludwik mm —
Dąbrowscy Nikodem, StanisławPaweł( г Я. N.
i Michał„ W. Pod.DąbrowfSęy Marcyan i Paweł 4►
Dąbrowscy Michał, Stanislaw, Adam, Jan, i Adam drugi Dąbrowscy Piotr, Wojciech Maciej Dąbrowski
Dąbrowski
Dąbrowski Adam
Dąbrowski Adam
Dąbrowski Adam
Dąbrowski Andrzej Dąbrowski Andrzej Dąbrowski ChryzostomDąbrowski FranciszekDąbrowski Jakób.
Dąbrowski Jan
Dąbrowski Jan Dąbrowski Jan Dąbrowski Jan Dąbrowski Jan, podkomorzy Wileński
Dąbrowski Jan Benedykt Dąbrowski Jerzy
Dąbrowski Jerzy, podczaszy Czerniech.
Dąbrowski Kazimierz, skarbnik Kopański
Dąbrowski Kazimierz Teodor, skarbnik Wileński DąbrowskiKazimićrz Stanisław, podkomorzy Wileński Dąbrowski Ludwik Dąbrowski Łukasz Dąbrowski Maciej Dąbrowski Marcin Dąbrowski Marcyan, podkomo rzyć Wileński
Dąbrowski Marek
Dąbrowski Michał Dąbrowski Michał Dąbrowski Mikołaj Dąbrowski Ostrous
Dąbrowski Piotr
Dąbrowski StanisławDąbrowski Stanisław
Dąbrowski StanisławDąbrowski Stanisław

DąbrowskłRoch « Dąbski z Lubrańca Jan, stta. 1
Dąbrowski Stanisław Józef фZ. Droh.KTodawsfci, poseł wojew. I- W. I
Dąbrowski Junosza Tadeusz I-nowrocławskiego
gnący, «kor. generalny, pow.Dąbski z kubrańca Jan
Wifkom.pufkownikP.W.Dąbski z Lubrańca Ignacy, skar-
DąbrowstóaTomaszJ bnik Kruświcki
UabrowslÜWiktor« P. K. Dąbski z Ifubrańca Józef, kasz.
4ąbski. Dąbski АТЙІп SebastyanKowalą
Dąbski z j^ubrańca Józef, stta.
Dąbski ATffftn, kasztelan Słoński Karaczpiski
Dąbski zTubrańca Jan, kasz-Dąbski zj^pbrańca Józef, stta.
telan BrzeskiKaraczyąski, poseł wojew.
Dąbski Andrzej Podolskiego
Dąbski z«ubrańca Zygmunt,BDąbski napdiubrańcu Kazimierz,
podkontwzy Inowrocławski wojewoda Sieradzki, Kło-
Dąbski Ahrtcander 1 dawskhf Pokrzywnicki stta.,
Dąbski Aadrzćj Z. WarszJ В deputatoad pacta convents
Dąbski And«gej, kasztelanie Ko- IDąbski naf Lubrańcu Ludwik,
O narskiU stta. Inowrocławski
Dąbski z Eubrańca FranciszekIDąbski Mąfiej, podsędek В. K.
Dabski Ja»IDąbski z^Lubrańca MarcinDąbski z lubrańca Stanisław, iDąbski Jąg U Dąbski Kazimierzcześnik Brzeski Kujawski Dąbski KMsimierzAi II.Dąbski Staniałavy, stta. Mło- Dąbski Mv’ej1 dzieszyński Dąbski Miobał, czesnikXowogr.Dąbski z Labrańca Tomasz Dąbski Mikołajc ^Daby. IDaby Wojciech Dąbski Mikołaj Dąbski Parieł, skarb. Bracław. Dąbski nt.ubrańcu Stanisław, Ugjghnowicz. iDachnowij^ Hacicki Kazimierz iDachnowicz Hacicki Mikołaj biskup Krjawski i Pomorski Dąbski Tomasz Dąbski ntfLubrańcu Zygmunt, wojewoA BrzCski Kujawski w» ^ ILdeszyński. Daleszyńst? z Radomicka An- drzej 7 Dąbski z4mbrańca Alexander, burgr. zSttiku Krakowskiego, poseł Wjgew. tegożIDąbski z itubrańca Antoni, wojewoda Brzeski KujawskiDaleszyński Mikofaj ВДтескі. DameckiĄ^un, Antoni,Wojciech( Ormiański. Dąbski z hu brau ca Franciszek,Damiański ^dam c ł stolnik Tfbmbowelski, posełDamiański ^jitoniА. II. województwa KrakowskiegoDamiański StanisławA. H. Dąbski na Hftbrańcu Jan, woje-Damięcki. wodzie Brzeski KujawskiDamięcki «Mam Dąbski z Izftrańca Jan, woje-Damięcki ^Kożniewa Andrzej wodzie ^jjier.SLA.J Damięcki tyzegórz Dauksza. Dauksza Alexander Dawgierd. s DaVgierd Alexander Dawgird. Dawgird Konstanty Dawgird Michał Dawgird Alexander Dawgird’Władysław Dawidowicz. Dawidowicz z Gania Salomon, stolnik^ Wiłkomirski, podsta- rości ^mudzkt Dawidowicz z Gania Salomon, stolnik Wiłkomirski Dawidowicz z Gania Stanisław, sędzia grodzki Wiłkomirski Dawidowicz Jan Dawidowicz Jap Dawidowski. p„ ,t Dawidowski Budzyna Adam Dawidowski Wawrzćniec Dębicki.” V Г,4 Dębicki z Dębice Marcin pod- czaszy Sandoniiifcki, dworza- nin pokojowy J.’ К. M. Dębicki z Dębice Aurelian Dębicki z Dębice Marcinj.m. Dębicki z DębiCe Marcin Mibhrił, chorąży generalny, wojewroda 1; Sandom., wachmjstrz żup J.’1 ,y -1, К. M. Krakowskich i Bocheń-1 f -l skich, jenerał-prowiant-niaj-1 Г i – ; i ster wojskM. i Bze- czypospolitćjJ. Uf.4bs., Dębicki z Dębice Mikołajj. iu:Ѵ. S. Dębicki z Dębice na Strzyźo- wicach Mikołajj.m.’-; w:’” Dębicki’.a. ii; Dębicki Felicjan.’w.1» Dębicki Mikołaj»W. Dębicki Sebaslyarf Dębicki Wincenty’, 1 Dębicki z Dębic Jaxa Chryzo- stom ,iWń(9H Elektorowie ł lębicld J cek,ehorążycWiślicki lębicki fe DębiJaxa Maciej lebieki Wojciech, choraiyc WiśWęftii … Debicnewski. iflbieaeAski Jam 1 'Dębiński. ket pdeef w o je w.-1 Pom. i dwo-rxbnäk J. К JM.‘, salvia per omnia juribus ec. rom. catli. tum et terrammr accjvitatum Prussi®lęh^isl^ z Dębiap Sebastyan, ra^ecsjpik Zakroczymski lembiński z Dembina Michał lętdfńs^i Francuzek lęfcwńst^ Piotrlębiński Stanisław lębiński Stefan f. ’lemnińscy, Ludwik, Adam i Stanisławledlbirfdki’t. lembiński Andrzej, lembiński Antoni, łowczy ,wo-i je. JirakoWśkifcgolembiński Franciszek)embiński Franciszek, miecany wajew. Krakowskiego lembiński Jan )enrtińtki Jan: i i, Dembiński JanleiaiHfaki Jan .» lembiński Jan lenfhuwk’ Micjhał )embiński Piotrleirtińftfci Staalstfw lembiński Stanisław е«М»нііМсІ Stettin f lembiński Stefanleidbiitiki Watetity )embiński Wojciech leirfbkftki Zbi^ÜieW leriWtii Frahfeisfeek, delegat (’ wojtwKrakowekiego Dembiński FraAcisZek, podcza-,«szyć KrakowskiSt A.1 кDembiński Franciszek .«W-K,JDembiński Fraaciskek, delegat t (lwojew. Krakowskiego,i Sb A,.,,Y- KDemjbińaki z Qsmbian Felicyan 11 chorąży Smoleński8Й-. Y- s. Dembiński Jerzy, Jelegat wo-j'”łi»)jew. KrakowskiegoDembiński Stanisław, podcza- f ,J1 jszy Krakowski,., delegat wó-’tljevy. krakowskiego.Dębnicki.w. tf. f AІЇ 1 »ł Dębnic^ Stani^ayА. II4y. Siec.r -. rл 1DefroJL4Debpli Franciszek, chorążyc Lu-tVI;baczę wski f1 ( 1Dębowski.t Пi t(t 4 І-. Dybowski Albrychb siolnik o-wogrędzki,A K .i1 fiF-x :Dębowsęy Jal^óbv Alexander,ęWojciech, Marcin, Waleryan^t i K‘t tł 1 i itiSułkowieУ.Dębfwaki Adapi л ., : а. ц. y. Siex.Dębowski Jarosz j A. JU.,jDemttoWśki Adam”- :W. W.Dembowski Filip, stolnikiewiou»i.JPłocki ..i: Dembowski JakóbІ j StA :jW.Demi) carski Jai^sttą. BendzyńskiStAii Dembowski Józef, stolaik Płocki; :,.1V. Pło. Dembowski M., wojsk.LptyH.ii I-Ś4l1 ( i cłteWeki, poseł Wojew. Pod. W.PW. Dembowski MdrcitaSt, A 1 Deuibotoski TńSeukz, podkomo-f 4,. I rzy c Płocki, i ^ 4′ W. РІ041Dembowski Stadny stta., poseł i r i 1marszałek wojew. PłockiegoSt A. : W, Pło.;Dębrźycki. – iJDębrzycki FrariciSzekА II. rdu Wio.Dębski.V łiDębski Stanisław’, chorąży i;poseł powiatu Upitskiego: r. u.Dembski МагсйіA UL Dębski l Dębegó Rńdwan IgnacyStA ’Dębski zDębegd Radwan IgnacyBlektorowledębski Prawdzie Michał )ębeki – Prawdzie Michał lembski Adam tembski Alexander lembski IgnacyDęby.)ęby Jan‘ban. :iy kdkaszк ^ Wojciech’)embv Józef, chorąży powiatu Ciećhan. цiDederko.lederkb Kazidrićits v Dedyńdki.edViVÄi z. Dydni Franciszek, wojski Przemyski.-)edVróiki Jacek, stblnik Owrucki )edViuHii z I)ydybią Jan )edyński Paweł)edyńi Stanisław ledyński Wojciech Stanisław ” v Deldmbr.DtltmWr JakóbDemafoWicz. DemalWMcz Dominik, stolnik Smoleński 4 Dembnścki.embnicki Adam’ Demerdcki.4rVlUlłUVIU kJUIOII 1 -Dembowski.’emidoxyski Jakób V Demski.,’b Ц».- ’emski j I DenikexVicz.Deńiśewicz Piotr4Denisowicz.Dfpisoiwicz Piptr Deniszfewicz.Deniazciyicz TeodorDepujt.DepuJt, ^TawrzćniccDerpowskLUerpowski PawełKrólowieZiemie ». ?;«V E którychgłosowaligłosowaliSl« A.1 z. с. z. с..; StAік P. KiAt 11.A. H. '1 ęłStAZ. Ciech«;St A J- it11; A. It ’ : Я. Ch. – St jW.it:i fA- ILW- Miń. – A1 tf А. Ц.1 A. It.’tА ІІ.ty. B. L.11 J.IÜ. r M t j. 'k.w. wr.:. j l:1II
Derełaff.Długołęcki Tadeusz Я. Ciech.
Dersłaff Derexsiak. Derszniak na Kożniatycz Alexan-Długołęski. Długołęski z wielkiej Długołęki TomaszW. К.
der. kasztelan Mafogoski, stta. Hadoszvckij.ni. Długopolski. Długopolski Maciej
Deszkowski.Długosiecki.
DesJioweki Jan ,. W. Braci. Długosiecki Dominik
Deszkowski Jerzy.Dłuski.
Deszkowski Włodzimierz W, Braci. Dłuski Alexander
Długoborski.Dłuski Dominik
DTugoborski Andrzej) podstar.Dłuski Karol
grodzki ZambrowskiZ.Dłuski Kazimierz
DTugoborski FranciszekW. ŁDłuski Mateusz
DTugoborski Maciej Dłuski Paweł
DTugoborski Hoch І Dłuski Paweł
DTugoborski Władysław, sędzia К. L. Xu łi.IDłuski Antoni Maxymilian, stta. Micuńeki’, poseł i rotm. powiatu Orsz t
DTugoborski WojciechA. llaZ. it. St A.
Długojewski.Dłuski Józef, łowczy Lubelski
DTugojcwski WiktorDłuski Józef
Długokęcki. Dłuski Kanut, łowczyc Lubelski,
Długokęcki Adam chorąży Lubelski, łowczyc i poseł tegoż woje.wódr.twaDłuski Kemigian, r. g. kam., pooeł wojeW. Pod. ’
Długokęcki Andrzej DTugokęcki Jan DTugokęcki Wawrzćniec
Długołęcki. Długołęcki Wojciech. K. Dłuski z Długiego Tomasz, łowczy i poseł Wojów. Lud. Dłuto wski.
Długołęccy Michał i Wawrzćniec Długołęccy Adam, Fabian, Wojciech i Kazimierz Długołęckide Długołęka Balcer DTugoTęcki BartłomiejDTugoTęcki Dominik Długołęcki Kazimierzi Długołęcki de Długołęki Stefan Długołęcki Tomasz Długołęcki de Długołęki Wa-j ientyDłutowski Michał Dłużewski. ’1
Dłużewski Andrzej, Vieepala^ Ituus CerneusisDłużewski Krzysztof Dłużewski Andrzej _Dłużewski Andrzej z Dfużewa Dłużewski KemigianDłużewski Adam.’ Dłużewski Władysław Dłużewaki ZygmuntJ. UI.J.111. i;j
Długołęcki WalentyDłużewski Franciszek
.Długołęcki „WawrzćnieeDłużewski Jan
Długołęcki WojciechDłużniewski.
i Długołęcki Marcin Z. Ciech’.Dłużniewski Alexander.
Długołęcki z Długołęki Grzy-Dłużniewski Stanisław.
1 mała Stefan e.a ” — – —1^ —r: ——Z. WY Dłużniewski:
Dfużnowski. »
Dfużnowski Marcyan
Dfużnowski Michaf
^Dfużnowski Mikołaj A. Ił.
I Dmińsfci.
DntyH KaziidićiSs Alexander, iи
К regent grodtki Stęiycki, są- W. ІІ. Ч

 1. N.
  'Dmochowski Andrzej,-V
  Dmbchswski AhdhtćjA. UJ A.N.
  Dmochowski GhdgónsA IL2N.1
  Dmochowski Grzegóre. – A. 11
  Dmochowski Jakób :2. N.
  Dmochowski Janj ,s2. N.
  1 Dmochowski Jan Staaisfaw2.
  i Dmochowski Kazimierz ;X. К. ’V
  Dmochowski Maciej2. N.
  Dmochowski Maciejc2. N.
  ; Dmochowski Mateusz2. N.
  i Dmochowski Mateusz
  Dmochowski Mikołaj
  'Dmochowski Mikołaj :
  Dmochowski Sebastyan.A. 1L : Z.
  Dmochowski StanisławZ.N.
  Dmochowski StanisławгI
  'Dmochowski StanisławZ. Ni. 1
  j DmOchMvski Tomasz
  Dmochowski W acławDvwiwiriki WojciechDmochowski Wojciech
  ’ 4 Draosiński.
  Dmosióeki Stanisław
  Dmowski.
  Dmowski Gabryel.
  DmoWshi Piotr, poseł Liwski.
  Dmuchówski.
  Dmuchoweki na Dmochach i Wjt pychach Jakób Dmochowski Micha
  Dnlestrzański.
  Dnfcstrtański Jeny
  и – Dobek.
  Dobek Jan
  Dobiecki.
  Dolecki Adam., miecznik Ki jowsKi
  Dobjecki Paweł »
  Dubiecki Tomasz
  Dobiecki Zygmunt Dobiecki Andrzej
  Dobiecki z Dobiecina Andrzej, Chęcińskiego pow. eześńik, Chorąży znaku pancernego j. w. jp. wojew. PódlDobiecki Jan
  Dobiedki Ludwik, .skarb. Piotr-k«FW;
  Dfbiockl Mateusz1.
  Dobiecki StanWaw
  Dobińtki.Dobteskt z Dobnlcy KaziijyerzDobiński z Dobaicy Jan KazimierzDobiński z Dobpicy Krzysztof Dobiński AdamDobiński Felicyan. Dobiński Franciszek Dobiński z Dobni Krzysztof, fotvciy Gostyński łbiński Tomasz Dobkiewicz.RDobkJewicz Jakób. A, Ib A.U. -t,Z.A. W.Z. L » . I ill.SLA.fV. Ł. іV A. II, ’; 'W.Ł.W.Sier.г і сj :SfcA.u: fit A.w.saeri- St A. St A. fit A.i,J-UL J.JII. J.Iir.A.ILA.«лѵ. K.1 1uiW-’rW»
  I Dobkowski. fl Dobkowski Waledty 11 I Dobkowski brfcl rodzony lentego Doboski. Doboski TomaszDoboazyóski. Doboszyński AMddgej .4-і v.l Doboszyński Rafał; Dobrakowski»iDobrakowski Andfzej. Dobrakowski Franciszek Dobraniecki. Dobraniecki Mirotn Dobraniecki Władysław Dobrćnfccki. Dobreniecki Szymon Dob^eniecki Wal ery an.- J,i’.Dobrowolski. Dobrogoyski Stefan ОоЬгодиі^ескі. Dobromirecki $amjiel Dobroniski.,r Dobroniski Kazimierz, wojski К Mozyrski Dobrosielski. Dobrosifeiski AndatćjDobroeielski Piotr. Dobrosielski Adam’ Dobrosielski AdarfDobrosielski Adatri Dobrosielski Andrzej’Dobrosielski W ojciechiDobrosielski WójechDobrosielski Wojciech” :b Dobro szewski., Dobrosof owsk^Dobroęzelski. Dobroszeiski Franciszek Dobrowolski. OobToWblski SteuMawDobrski. Dobrski Joannes, salvis juribus terrartm Prtffeite in Universum«; „Ai-Bti ^ ІмІИг .i A-M- :t : J.HJL bJUWn:l-i 1 .“^A. Я.»JMhit.1^1. iiiA. M. :i i. — M 1А.,II. ” t IA; H. А.И.: A. If.ist.A:’ A.II.iSt.A.o it i1- : , o1o Poi. i -f. Poł. 'Bl’Ci Zl -t ,u Z.-D. ’їй-L1 1W.KV.w 1W Pi кDoWzihski Mbfciej, stolnik Xo-?-wbgaodzki .o. ” Dobrz^Wwski. Dobreełewski Jan’DolAzólewski Jan Doblrzdlewski Wdjciech Dobirzdlewski 'AndrzejDobVzelewski Franciszek Dobrzelewski z Dobrzelowa Maciej1» Dobrzetewski StanisławfDobraonlecki. üobtze’bieccy Stanisław i Krzysztof^ podpisał кa nich Nie-diwiidzki Wojciech Doblrzekiecki
  Dobrzeniecki Franciszek1
  Dobrzeniecki Jan, sędzia kapłu-
  rówy i poseł Liwski
  Dobrzeniecki. 1 ; .’ 1;” ”
  Dobrzeniecki Piotr, poseł Łom- –
  zyński :^v
  Dobrzewiński.-
  Dobrzewiński Jan. –
  j ł Dobfzyfeki.
  Dobrzycki Maciej
  Dobrzycki Mateusz А. U.
  Dobrzycki na Dobrzycy Wfa-
  dysław’. ’.A. it:
  i Dobrzyjałowski.
  Dobrzyjałowski Michał, Swiqto- ,.
  sfaw. it
  Dobrzyjhfowskl Jan
  Dobrzyjałowski Paw eł.
  DobriyjtfTowskf Seweryn
  Dobrzyjałowski Wawrzeniec.1 a: n.;
  Oobiy.yjąfowsly Władysław’А.ЧІІ ; ііЬГі’ł ’-’Г
  1 D obrzynie cki v łł нл
  iDobfzyniecki Krzysztof HD
  Dobrzyński.
  Dokrpyppk) Jan A. U
  Dobrzyński Kazimierz.j; Jb,Uh-
  Dochtcrowicz.і. Dochtorowicz AndrzejJАѵ И-’ »Docldortfwicz. Kodstanty -hi ли4 Dolfecki.1 i-iDolecki-Jarosz1 – Jr „DolWki.; Dolcński Kazimierz ? Ä. it łDoleżek. 1 śt’i «Doleżek t JanА. її:Doleżek yiarcińDolinlański. „лt‘Doliniański Andrzej Sęwjfryn,H C ►wice-regent grodzki LwowskiDoliniański Felix: -SU.A.: Doliwa. ; Doliwa Stanisław, łowczy ziemiŁom., chorąży tej chorągwi Ziemie і шм których glosowali
  Dolski.
  DoMki ha Dolski J4n Karol, krajemyL. marszałek pow. Pińskiego pufkownik Jf Д, M^
  Dołęga.
  Dofggnjr. Dofęg Mprcln, oberszt lejtnant woja. HzeczypQgppli,
  Dołgiart.
  of giert Jan, podczaszy0 ipiańsjti
  Dołwgiało.
  offvg^fo z DoS graf Jan, sk: nikLidzki ,.
  V Dołżariski
  Dof^aą^ki Stanisław
  Domaniewski. Domaniewski Ąbram Jakób Domaniewski MarcinDomaniwski Franciszek Domaniewski Jeż Karę DnuttudWski MifAaf
  Domański.
  Dojomól^i W auf a w Domański Jan Doqpn^i Wojcieoh Domański Franciszek Оопуац^кі Jak^f) -.
  D?m ń^i MicJyiT
  t. 4
  Czerskiej^
  z ki.
  Domaradzki AlexanderDomaradzki Sfaiiiifaw ’. Domaradzki StanisławDom^ra^lki^ Y1″1’ ’.
  Domaradzki .
  Domaradzki Alexander4
  Domaradzki AlexanderDomaradzki Andrzej, sędzia grodz. Kowal.
  Domaradzki Daniel. —-.I –
  Domarat.
  Domarat Tomasz .1-w

Domasławski.
Domasławski Samuel
Doraaszewski.
Uomaszewski Widiica Stanislaw, podsędek ziemski Łukowski
Domaszeweki Widiica Kazimierz, stta. ŁukowskiDomaszeweki komornik ziemski Opoczyński
Domaszeweki Widiica Franciszek
Domaszeweki Jan’Domaszeweki Kazimierz, miecznik ŁukowskiDomaszeweki Franciszek Dontaszewski Piotr. Domaszeweki Tomasz, porucz. 'Wojew. Sier.
Romaszewski Wojciech, poseł i Rawski
Dombrowski.
Dsmhrowski Alexander
Domeyko.
Domeyko Antoni
Doniiebhowski.
Domiechoweki LudwikDomiechowski Prawdzie Jan.
Dominiko weki.
Dominikowscy Jan i Wojciech
Dominowski.
Dominowski z panosze wa Jan
DofpOflt.
Domont Jerzy Dominik, sekretarzЗІ. „
Domont MichaT
Domoszyński.
Domoszyński Jakub
Donhoff.
Donhoff Gerhard, palatinus Po-meranite, – thesaurarius terra-rum Prussia:, sal vis omnibus ju-ribuset immunitatibus terrarum Pruesite ac civitatum et dissi-denthimdn religKme Christiana
KrólowieКешіKrólowieZiemie
а»ай(7«кSM kłiryehHektorowieglosowaliі Я których
gfwowiiilleMWiH 1 glosowali
Donhoff Jan, eiWon Wileński, i
Ал IŁstta. Starogarski, pułkownik
rzeczy pospolitej
Doupoff Jan, stta. Starogarski Donhoff Stanisław, Wieluński,
Radomski stta.
J. Ku Donhoff Zygmunt, wojewodzie
Sieradzki, stta. Sokaiski
AIIŁDonhoff Franciszek, stta. Wi-
ślicki«M4ŁK. 1.
Donhoff, podkozHrzy Pomorski, 1
stta. Kościersyński, pułkownik
M., salvie juribue terra-
пун et civitatum Pruasite Donhoff Teodor, podkomorzy
koronny
Donhoff Jerzy Albrecht, biskup
,1 Przemyski, kanclerz wielki koronny
Donhoff Stanisław, stta. Kościc-1
ł rzyński.
Dopporski.
Dopporski z Doppora l.udwik,
major wojsk koronnych
Dopszewicz.
P. K. Dopbztfwicz AmbrożyK. Ł
Dorbski.J
т trDoHbskf Mateusz
J« KiDorchoWski. Dorchowski Maciej.A. łf.WiSier.
Dorengowski. Dorengowski MUiof ajFranciszek ; «
1
J.UI.Dorengowski Mikołaj
Dorengowski Stanisław
Dorengowski Stefan J.UI. A ILW.Pof.Dorgiewal. Dorgiewal, stolnik Inflantskiiii aa« Dorozyński.z c Dorozyński Józef Łii VDorożyński Piotr Dorozyński Tomasz, podst Zwi-nogrodzki, poseł wojew. Bra oławskiegoDorpowski.Dorpowski Chryzostom, major ijenerał auditor wojsk rseczy-pospolitćj Dorp.ISDram. 1KrólowieZiemieKrólowieZiemie IElektorowie іa którychs których Elektorowie aa któryohz których Igłosowali głosowaligłosowali głosowali IDorpowski Jakob Dowksza.Dorpowski Wojciech Dowksza KazimierzDorsza.[Dowksza StefanDorsza Marcin W. LRliowksza Wincenty, komornikDostojewski.1 KowieńskiDostojewski AlexanderDowmąt.Dostojewski AndrzejDDowmajl FranciszekDostojewski BogumifDownarowicz. Dostojewski Jan [Downarowicz Józef Dostojewski Mikofaj[Downarowicz MichafDostojewski Stanisław Downarowicz Stanisfaw, posełDostojewski Janziemi Wiskiej Douksza.Downarowicz AndrzejDonkszn JózefSt A. Z. Droh.Downarowicz Antoni Dowbor.Downarowicz Antoni Dowbor EliaszК. 1. Downarowicz Franciszek Dowbor WładysławDownarowicz StanisfawDowffiało. Dowgiało Swyżka JerzyDownarowicz Szymon P. K. Dowolgo.Dowgiało Stryska Krzysztof,Dowolgo Jan podczaszy UpitskiDowonowicz.Dowgiafo StefanP. K. Dowonowicz FelixDowgiafo Andrzej Dowgiafo Mikofaj, kanonikJ.H1. Dowoyna. Dowoyna Floryan Smoleński, sekretarzM.Dowoyna Józef KazimierzDowgiafo RafafJ.1II.P. 0, Dozpbor. Dozobor EliasaDowgiafo Samuel.J.11I.Dowgiafowie Alexander i Sta- Dozobor Kazimierz J.11I.nisławDowgiafo Antoni Kazimierz, komornik Wofkowyski;J.11I.Dracbowski. Drąchowscy Kazimierz i AndrzejDowgiałowicz.Drachowski FranciszekDowgiafowicz Stanisfaw Ka- « Dracbowski na Drachowie Sta-zimierznisfaw Dowgird.Drachowski MaciejDowgird Franciszekи Drągowski. Dowgird Józefк. z. Drągowski Do wgrało. Dowgrafo MicnafDrągowski Jakóbjlüragowski LudwikDowiat.Dramiński. Dowiat DanielDramiński Andrzej Dowiat z Rusana Dawid, posełDramiński Andrzej powiatu KowieńskiegoDramiński Andrzej Dowiat Hieronimк. Tl.Dramiński Jan Dowiat IgnacyDramiński Wojciech u i a12
Dramiński Mikołaj, chorąży
Horodelskij. ni.
Dramiński Walenty.W. Pł o.
Dramiński Antoni
1 Dramiński Franciszek
Dramiński Franciszek
Dramiński Jan
bramiński Piotr
Dramiński Piotr
Dramiński Stanisław
Dramiński Stefan
Dramiński Wojciech
Dramiński Jan w. g. Z.
Dramiński PawełSt A.
Dramiński Szymon
Drąieweki.
Dr^żewski Jakób,
Drewnowski. Drewnowscy Stanisław i Woj-
ciechZ.M.
Drewnowscy Józef i StanisławA.1L
Drewnowscy Kazimierz i Woj-
ciech
Drewnowscy Szymon i Stani-
sław
Drewnowscy Wojciech, Miko-ś
łaj, Wojciech i Szymon
Drewnowsk i Franciszek
Drewnowski Michał
Drewnowski Paweł
Drewnowski Stefan
Drewnowski Stefan
Drewnowski z Dolaka Jan Antoni, kom. gran. i poseł zie-
mi Łomżyńskiej-
Drężewski.
Drężewski Paweł, de Rzecki Z. Cicch.
Drężewski Walenty
Drężewski Wojciech
Brochowski.
Brochowski Jan
Drogiński.
Drogiński Mateusz
Drogomir.
Drogomir Marek
Drogoński. Drogoński Kazimierz
Drogoński Jakób
Drogoński JanSt A.
Drogowski. DrogoWski Marcin
Drohinicz.
Drobinicz Ludwik, chorodniczy Kadoński
Drohinicz z Swiętołdycza Lud- «
wik
Drohiniczowie z Swiątołdycza Jerzy, Mikołaj, Stanisław i
Marcin
Drohojowski.-
Drohojowski Adam, stolnik zie-
mi Bielskiej
Drohojowski z Drohojowa Ale-
xander
Drohojowski Alexander Dymitr
Drohojowski z Drohojowa Jan
Drohojowrski Jan
Drohojowski Antoni, miecznik i poseł ziemi Przemysłkiej
Drohojowski Jan, poseł ziemi Przemysłkiej
Drohojowski Andrzej, poseł ziemi Przemysłkiej»
Drohojowski z Drohojowa Józef, chorąży Zydaczewski i poseł
Drohojowski Michał, poseł zie-
mi Przemysłkiej
Drohomirecki.
Drohomireccy Hrehory i Paweł
Drohomirecki
Drohomirecki Alexander
Drohomirecki Jan
Drohomirecki Michał
Droszewski. Droszcwski Franciszek
Droszewski z Droszewa Andrzej
Droszewski z Droszewa Fran-
ciszek
Droszewski z Droszewa Józef
Droszewski Mikołaj
Drozdowski.Druszkiewicz.
Drozdowski Andrzej Druszkiewicz Stanisław, stol-
Drozdowski Andrzej nik Parnawskij.in.
Drozdowski Jakób Druszkiewicz Julian, sita. Tu-
Drozdowski Jan czewski
Drozdowski Marcin Druszkowski.
Drozdowski Wojciech Druszkowski Marcin
Drozdowski z Drozdowa Woj-Drużbic.
ciech, pisarz Zawskrzyński Drużbic Jan, deputat do trybu-w. в.
Drozdowscy w Drozdowie Jacek i Jan »nafu koronnego
J.I1LDrużbic z Lipin Jan Stanisfaw,
Drozdowski Floryan, miecznikchorąży Befzkiw. в.
WiskiDrużbic z Lipin Samuel, miecz-
Drozdowski Jan, podczaszynik Buskiw. в.
BracławskiJ.UI. DrużyłoWski.
Drozdowski JanDraży fowski W. В. L.
Drozdowski z Drozdowa PiotrDrużyfowski Andrzej W. В. L.
Drozdowski Stanisław, podsto-Drużyfowski GabryelW. В. L.
li Zakroczymski Drozdowski Walenty Drozdowski AndrzejDrożyński. Drożyński Wojciech Drwęski. Drwęski Antoni, sędzia kapt1
Drozdowski Floryan, kasztelan Wiski
Drozdowski z Drozdowa FelixA. 11 Z Ch.Poznański
Drozdowski Jakób'Drwęski Józef
Drozdowski de Komory Marcin'Drwęski Piotr, pisarz ziemski
Drozdowski MarcinPozo. i poseł wojew. Pozn.
Drozdowski PiotrDrzeniecki.
Drozdowski Zygmunt Drzeniecki Józef
Drozdowski AdamDrzewicki.
Drozdowski FranciszekDrzewicki Ciofek Adam
Drozdowski JózefDrzewicki Ciofek Stanisfaw
Drozdowski MaciejDrzewiccy Alexander i Adam
Drozdowski SebastyanDrzewicki Ernest
I Drożęcki.Drzewicki Felicyan, stolnik zie-
Drożęcki Piotr Z.mi Zydaczewekićj
Drożęcki TomaszDrzewicki Kazimierz
Drożęcki Walenty Z.Drzewiecki.
Drożelowski.Drzewiecki Mikofaj
Drożelowski Pawef Drzewiecki Samuel
Druchowski.Drzewiecki Felicyan, stolnik ziemi Chefmskiej
Druchowski Kazimierz1
Druchowski MarcyanDrzewiecki Jan JerzyJ
Druchowski Walenty Drzewiecki Mikofaj
Druff.Drzewiecki StanisfawI
Druff Jerzy, strażnik księstwa Drzewiecki Zbigniew, cześuik
Zmudzkiego s1 Bracławski1
Drzewiecki Augustyn _«Duczymiński Stefan
Drzewoszewski.IDuczymiński Wiktor
Drzewoszewski HieronimHDuczymiński Wojciech
Drzewoszewski Kazimierz Ale-«Duczymiński WojciechZ.
xander W. fj.Duczymiński Zygmunt
Drzewoszewski JanDucimirski Zygmuntj. ni.
Dubanowski.Duczymiński Antoni, rotmistrz
Dubanowski StanisTawDuczymiński Brzoska Ludwik
1 Dubicki. Duczymiński Andrzej, sędzia
Dubicki JanP.W.1 kapturowy
Dubicki Kazimierz, stta. Koz.Dnczymiński Dominik, łowczy Nurski
Dubieniecki.DaczymMski M. P.
Dubieniecki KrzysztofDubieniecki Mikofaj; Duczymiński Jan, sędzia kapt. Dudziński. Dudziński Jarosz, podstoli Mo-zyrsktZ.
Dubieniecki Paweł Dubieniecki
Dobra wski.Dukszta.
Dubrawski JanDukszta Jan
Dubrawski MikofajA 11. Dukszta Samuel
Dubrawski Andrzej, podcz. Br.,Dukszta Malcher
poseł wojew. Kijowskiegoл Dulęba. Dulęba Andrzej-
Duchnatowski.
Dachnatowski MaciejDuchnowski.e J Dulęba Józef, pieczęci wielkiej W. ,K. L. sekretarz
Duchnowski Piotr.'Z.Dulski.
Duchnowski AndrzejA. Ib Z.BDułski Krzysztof
Duchnowski Kazimierz«Dulski Konstanty, podczaszy
Duchnowski Kazimierz Piński
Duchnowski AndrzejA 11. Dulski Konstanty, cześnik Żmud.
Duchnowski PawełAli.Dulski z Dulska Krzysztof
Duchnowski WojciechDulski Józef, skarbnik Trembo-
Duchnowski Adam Z.welski, poseł ziemi Halickiej
Duchowicz.Dulski Ignacy, poseł wojew. W.Pod.
Duchowicz, pisarz Winnicki Podolskiego
Duczymiński. Duczymiński FranciszekDunin. Dunin Hieronim, wojski Opo-
Duczymiński Jakóbczyński, dworzanin pokojowyM
Duczymiński JanDuczymiński Kazimierz, posełDunin Jan, rotmistrz powiatu Opoczyńskiego
ziemi ŁomżyńskiejDunin z Skrzynna -Łukasz, po-
Duczymiński KonstantyDuczymiński Stanisław, stta.seł ziemi Liwskiej Dunin z Skrzynna Otto, dworzaninM. 1
Ostrołęcki-Z.
Duczymiński Stanisław, stta. Dunin Otto, dworzanin pokojo-
Ostrołęckiwy Króla J. M.
wojski San-
Dunin na Skrzynna Jan
Dunin na Skrzynna Krzysztof, podstoli Bełźki
Dunin
Dunin Alexander, decki Dunin Andrzej Dunin Jan Dunin Jan Rafał Dunin Kazimierz Dunin Konstanty Dunin Konstanty, chorąży Par-nawski
Dunin Mikołaj Dunin Mścisław Dunin Otto
Dunin Paweł Dunin Piotr
Dunin Stefan Dunin Świętosław, wojski San-domirskiDunin z Skrzynna Szczęsny, stta. Szmeistyński Dunin Tomasz Dunin Wawrzeniec Dunin Władysław Dunin Ślepsc Ignacy, trukcza-szyc Mozyrski
Dunin z Skrzynna Józef Dunin z Skrzynna Józef Stanisław, stolnikowicz Zatorski, poseł
Dunin z Skrzynna Karol, łowczy Wiski Dunin z Skrzynna Kasper, bur-grabia Opoczyński Dunin z Skrzynna Kazimierz, łowczy Mielnicki Dunin z Skrzynna MichałDunin Piotr, hrabia na Skrzynnie, posełstta. Zatorski Dunin z Skrzynna Szymon, bur-grabia Opoczyński
Duński.
Duński Michał
Duplicki.
Duplicki Walenty, pisarz Wyszogrodzki
Duplicki Waleryan Duplicki Jan Hieronim, pisarz ziemski Wyszogrodzki
Durbeki.
Durbski Mikołaj
Duszewski. Duszewski Gabryel Jan, poseł wojew. Trockiego
Dwernicki.
Dwernicki
Dworakowski.
Dworakowski
Dworzański.
Dworzański Jan
Dyakiewicz.
Dyakiewicz Stefan
Dyakowski.
Dyakowski Andrzej Dyakowski Bazyli Dyakowski Stefan, horodniczy ŁuckiDyakowscy Stefan i OstafiejDyakowski Bazyli, wojski i pisarz Grabowiecki Dyakowski Mikołaj
Dyakowski Kazimierz, regent ziemski Bełzki
Dybkowski.
Dybkowski Jan„
Dybowski.
Dybowski Jan Dybowski Krzysztof Dybowski Ludwik, komornik ziemski Drohicki
Dybowscy Gabryel i MarcinDybowski Michał Dybowski Antoni, poseł powiatu Słonimskiego Dybowski Franciszek
Dybowski Franciszek,komor-
nikiewicz Warszawski Dybowski Józef, sędzia kapturowy ziemi Warszawskiej
Dydyński.
Dydyński Jakób
Uydyński Jerzy, komornik Podolski
Dydyński Józef, chorąży i poseł ziemi Chełmskiej
Dydyński Stanisław
Dyier. Dyier Andrzej
Dykowicki. Dykowicki Jerzy Kazimierza. a
Dylewski. Dylewski Jan
Dylewski Michał, poseł wo-jew. Smól.
Dylewski Michał Franciszek, wojsk i poseł wojew. Smól.
Dylewski Kazimierz, skarbni-kiewicz Smoleński
Dymber. Dymber Jan Karol
Dymicki. Dymicki Bazyli
Dymitrowicz. Dymitrowicz
Dymitrowski. Dymitrowski z Dymitrowa Adam
Dymitrowski z Dymitrowa Alexander
Dymitrowski Jacek
Dymsza. Dymsza Jan
Dysowski. Dysowski Jerzy Antoni
Dyszlewicz. Dyszlcwicz
Dzbański. Dzbański Kelicyan
Dzbański Jan z z.
Dzbański Paweł
Dzbiński. Dzbiński Jan
Dzbiński Mateusz
Dziadkowski. Djadkowski Bazyli, pisarz grodzki Grabowiecki
ElektorowieKrólowie na których głosowali Ziemie li к których głosowali
Dziadnski.
Dziaduski JacekDziahiłowicz. w. s
Dziahiłowicz Karol Dziakiewicz.
Dziakiewicz Ludwik Działowski.
Działowski Szymon Działyński. Działyński Adam, stta. Bratyń- W. Malb.
ski
Działyński Jan Działyński Jan Dominik, stta.
Pokrzywiński Działyński Michael, episcopus Camenecensis, abbas Mogil-necensis suo et aliorum nomine eligo in regem Poloni, serenissimum principem Casi-
mirum regem SuecieeDziałyński Paweł, stta. Ino-
wrocławski
Działyński Paweł
Działyński w Działyniu Piotr Działyński Piotr, podkomorzy
ziemi Dobrzyńskiej Działyński z Działynia Stani-
sław Działyński z Działynia Stanisław, dworzanin pokojowy J.
K. MDziałyński Zygmunt, Nieszow-
eki sttaDziałyński na Kościelcu Zyg-
munt Działyński Jan, podstoli Do-
brzyńskiDziałyński z Działynia Jan, wojewodzie Majborski, stta. Tol-
kmicki, salvis per oninia juri-
bus terrarum Prussi®Działyński z Działynia Michał, wojewodzie Malborski, salvisW. Malb.
immunitatibus s. r. e. et juri-bus terrarum Prussia:, prse-sertim Indigenatus, tum et in
his terris juribus et privilegiis civitatnm majorum cum reno-vatione solenni anterioris pro-testationis contra bona reipub distributiv» regi» Tykocin in h»reditatem obstantibus et protunc protestationibus nul-liter usurpata
Dziafyński z Dziafynia Michał, miecznik ziem Pruskich jene-ralny Kiszawski stta-, salvis per omnia juribus terrarum Prusei»
Dziafyński z Dziafynia Pawef, starościc Pokrzywnicki, salvis per omnia juribus terrarum Prusei»
Dziafyński Stanislaus, capit. Bratianensis
Dziafyński z Dziafynia Stani-sfaw, Wojewoda Malborski, Kiszporski Tolkmicki stta., salvis juribus 8. r. e. et terrarum Pruesi», prffisertim- In-digenatus et in his juribus et privilegiis civitatum majorum cum renovatione solenni anterioris proteetationis contra bona reip. distributiv» Tykocin fn h»reditate obstantibus et pro tunc protestationibus nul-liter usurpata
Dziafyński Zygmunt, wojewoda Brzeski Kujawski, stta. Iho-wroefawski
Dziafyński na Dziafyniu Jakób, wojewodzie Kaliski
Dziafyński Jan Ignacy, stta. Tofkmicki
Dziafyński Michaf, chorąży Pomorski
Dziafyński Michaf, kasztelanie Chełmiński
Dziafyński Michaf, chorzy Pomorski
Dziafyński Jan
Dziauat.
Dsianat Mikołaj
Dziankowski.
Dziankowski Gabryel
Dzianott.
Dzianott' Michaf podczaszy No-
W. Malb wogrodzkiDzibałtowski.
Dzibaftowski
Dzibiński.
Dsibiński Stanisław
W. Malb.Dziboni.
Dziboni
Dzid.
Dzid Piotr
W. Malb.Dziechejewski.
Dzifchejewski Władysław
Dzięcielski.
Dzięcielski JakóbSt. A;
Dzierżyński.
4t Dzieczyński Jan
Dzieduszycki.
Dzieduszycki na Sokołowie Stanisław, stta. ZydaczewskiDzieduszycki Stanisław, cho-
rąży Trembowelski
Dziedzicki.
Dziedzicki Jan
t Dziedzicki Stanisław
W.Malbi Dziedzicki Maciej, sędzia kapturowy ziemi Zakroczymskiej Dziedzicki Dołęga Wojciech
Adam, sędzia grodzki Zakro.
Dzięgielewski.
Dzięgielewski Andrzej
Dzięgielewski Kazimierz
Dzięgielewski Pawef
Dzięgielewski Waleryan
Dzięgielewski Jakób
Dziękczyń ski.
Dziekczyński Stanisław
Dziekański.
Dziekański Kazimierz
Dzielenęcki.
Dzielenęcki Marcin Dzieleński.
Dzieleński Marcin .
Dzieliński.
Dzieliński Maciej .
Dzieliński Walenty Dzieliński de Brzozowo Walenty Dziembowski.
Dziembowscy Bogusław, Konrad, Zygmunt Dziembowski Adam
Dziengowski.
Dziengowski Józef, poseł z powiatu Nowomiejskiego
Dzienkowski.
Dzienkowski Homan
Dzieński.
Dzieński Walenty .
Dzierczewski.
Dzierczewski Adam
Dzierdziejewski.
Dzierdziejewski Antoni .
Dzierkowski.
Dzierkowski Piotr .
Dzierżanowski.
Dzierżanowski Jerzy Dzierżanowski Jerzy Dzierżanowski MaciejDzierżanowski TomaszDzierżanowskiDzierżanowski Adam, komornik ziemski KamienieckiDzierżanowski JanDzierżanowski Jerzy Dzierżanowski Kazimierz Dzierżanowski MarcinDzierżanowski MateuszDzierżanowski MikołajDzierżanowski PawełDzierżanowski Piotr Dzierżanowski Stanisław
Dzierżawski.
Dzierżawski Jan
iDzierzbicki. Dzierzbicki Jan
Dzierzbicki z Dzierzbie Alexanderkasztelan Brzeziński, marszałek sądów kapturów, wojew. Łęczyckiego
Dzierzbicki z Dzierzbie Antoni, podczaszy Inowł. poseł wojew. Woł.
Dzierzbicki z Dzierzbie Antoni, podczaszy pow. lnowłockiego W.Ł.
Dzierzbicki z Dzierzbie Felicyan
Dzierzbicki Józef
Dzierzbicki z Dzierzbie Szymon, chorąży Łęczycki
Dzierzbicki z Dzierzbie Teodor, stta. Wart.
Dzierżbiński. Dzierżbiński Maciej
1 Dzierżecki.
Dzierżecki Adam
Dzierżek. Dzierżek Adam, żupnik Warsz.
Dzierżek Krzysztof
Dzierżek Franciszek, łow. Żyd.
Dzierżek
Dzierżek Ludwik W. 1L
Dzierżek Ludwik
Dzierżek Michał
Dzierżek Wojciech
Dzierżek Jacenty
Dzierżek Stanisław, chorążyW. в.
Buski
Dzierzewski. Dzierzewski Michał
Dzierzewski Wojciech
Dzierzgowski. Dzierzgowski Michał Rafał,
stta. Szumski, podstołi, pod-
Z. Lwojewodzy i chorąży na ten czas obrany wojew. Wileńs.
Dzierzgowski Seweryn
(Dzierzkowski. Dzierzkowski Marcyan
Dziewanowski.Dzik Stanisławw. u.
DziewaTtowski StanisławDzik Tomasz
DziewaTtowski AndrzejDzikowski
DziewaTtowski DartToiniejDzikowski Piotr
DziewaTtowski JanDzikowski Stanisław
DziewaTtowski Gintowt Samuel,Dziński.
miecznik Witkom i erski Dziński Andrzej, pisarz grodz-
DziewaTtowski Dominik, chora-ki Kruświcki
' e ży TrockiDziokowski. a
DziewaTtowski DominikDziokowski Marcin
DziewaTtowski Gintowt Antoni,Dziuli.
miecznik i poseł wojewódz-ctwa Bełzkiego W. ». Dzinli Stanisław, podczaszy Łukowski
Dziewi allows ki Gintowt JanDzwiakowski.
Dziewanowski.Dzwiakowski Sebastyaa
Dziewanowski MaciejDzwonkowski.
Dziewanowski MichaW. Po. Dzwonkowski Stanisław
Dziewczopolski.Dzwonkowscy Kasper i Seba-styan
Dziewczopolski WojciechDzwonkowski Adam
Dziewczopolski AlexanderAJ 11.W. 1. Dzwonkowski Andrzej
Dziewczopolski JanA. UL Dzwonkowski Jakób
Dziewczopolski MarcinDzwonkowski Jan
Dziewiątkowski.Dzwonkowski Mateusz
Dziewiatkowski Stanisław eDzwonkowski Pawet
Dziewulski.Dzwonkowski StanisTaw
Dziewulski Jakób Dzwonkowski Szymon
Dziewulski KazimierzDzwonkowski WfadysTaw
Dziewulski Kazimierz Dzwonkowski Wojciech
Dzieżyc. Dzieżyc Jan, cześnik LidzkiDzwonkowski Zygmunt1
P. li.Dzwonkowski FranciszekZ.
Dzieżyc MarcinJ.11I.Dzwonkowski Józef
Dzik.Dzwonkowski Karol
Dzik Doliwa Jan Dzwonkowski Waleryan Z. 1
Dzik MikoTajW. Braci. Dzwonkowski Waleryan Z.
Dzik z Guzowa StanisławDzywanowski.
Dzik JaniDzywanowski Wojciech .1. K.
ELEos.
Elert.Elzanowski Floryan
L. Elzanowski Mikołaj
Eiert WaleryanElzberh.
Elzanowski.Elzberh Tadeusz
Elzanowski ŁukaszEoziarowicz. Ік і: м4іі ^
Elzanowski Fabian Eoziarowicz, chorąży Smoleński
Epery asz. Eperyasz Krzysztof, podstoli і po.set pow. KowieńskiegoEperyeszy Adam, wojski księstwa Zmudzkiego Eperyeszy Krzysztof, wojski ZmudzkiEperyeszy MichałEperyeszy Jan,Szyrwiński,My-szagolski stta., marszałek sa- e c dów kapturowych pow. Wił-komierskiego Estka. Estka Henryk Estko. Estko JanEydziatowicz. Eydziatowicz Jan -Eydziatowicz Józef, rotm. i poseł wojew. SmoleńskiegoEygird. Eygird Michał, stolnik Brzeski Fab,P. K.P. W. MińiH Eygird Władysław Eynarowicz. Eynarowicz Franciszek Eynarowicz Stanisław'Eynarowicz Andrzej Eynarowicz Samuel Eysmont. Eysmont Felicyan Eysmont HrehoryEysmont Karol Eysomont JózefEysoinont Mikołaj Eysymont BartłomiejEysymont JanEysymont Andrzej, Józef, Antoni Eysymont Antoni LeonEysymont Krzysztof, komornik I pow. GrodzieńskiegoEysymont PawełEysymont Michał, wojski i pro-tunc, chorąiy powiatu Gro-1 dzieńskiegó Fal Ѵ. T.
Fabiański.Falbowski Wojciech
FabiańskiFalbowski Stanisław
Fabirowski.Falęcki.
Fabirowski JanFalęcki Wojciech
Fabirowski PiotrFalęcki Józef, burgr. Wyszogr. J.HI.
Fagiel.Falęcki Mikołaj
Fagiel Jan Falęćki Stanisław
Fagiel JaroszFalęcki Stefan, burgr. Nakielski
Fagiel ZygmuntjFalęcki Stefan
Fagierasz.Falęcki Bartłomiej
Fagierasz KasperFalęcki Leszczyc Józef, poseł
Falbork.wojew. Podolskiego
Falbork MichałFalęcki Leszczyc Marcelii, po-
Falbork Michał seł wojew. Podolskiego
Falbowski.Falęcki Stanisław
Falbowski Wojciech Falibowski.
Falbowski AdamFalibowski Stanisław
Falbowski AntoniFaliński.
Falbowski KazimierzFeliński WojciechZ L.
Kaliński Danielj. ni.
Faliński AntoniSI. A.
Feliński Jan
I Faliński Ludwik
Faliński Wiktor
Falkowski. Falkowski Mikofaj
j Falkowski Stanisfaw
Falkowski Adatn :
Falkowski Szymon W. L
Falkowski Antoni
Falkowski JakóbSLĄ.
Falkowski Jerzy, wiceregent grodzki Grabow.
Falkowski Mateusz, subd. grodz. Łucki
Falkowski Stanisfaw
Falkowski Szymon
Faszcz.
Faszcz Marcin
Faszcz z Faszczów Michaf, podsędek Starodubowski
Fayfkowski. Fayfkowski Wojciech
Faygiel. Faygiel MichafJ.UI. K.O.Z.
Faygiel z Rozprzy Jan, burgra-bia Krakowski
Faygiel Jan, czesnikowicz Sanocki
Faygiel z Rozprzy Józef, cze-śnik Sanocki, sędzia kapturowy wojew. Sandomirskiego powiatu Opoczyńskiego
Faygiel z Rozprzy Karol
Felkerzamb. Felkerzamb Melchior supr. ca-pit. Golding.
Felkerzamb Ernest
Felkierzan Otto Fryderyk, stta. Czorsztyński
Ferembach. Ferembach Jan, miecznik 0-wrucki J.UI.
Fiedorowicz. Fiedorowicz Stanisfaw
Filipecki. Filipecki
Filipkowski.
Filipkowski Jan'Z.
Filipkowski KrzysztofZ.
Filipkowski Pawef Z.
Filipkowski Tomasz Z.
jFilipkowski WawrzćniecZ.
Filipkowski SylwesterZ.
Filipowicz.
Filipowicz Bazyli
Filipowicz DanielѴ. Miń.
Filipowicz Michaf., skarbnik
Mścisfawski
Filipowicz z Rawęczyna Wawrzćniec
Filipowski.
Filipowski Maciej
Filipowski Jan
Filipowski Walenty
Filochowski.
Filochowski Jan
Filochowski Jan
Filochowski Wojciech
Firlej.
Firley Andrzej, kasztelan Befzki
Firley z Dąbrowicy Stanisfaw,
podkomorzy lubelski
Firley na Dąbrowicy Zbigniew,
stta. Lubelski
Firley z Dąbrowicy Samuel,
podkom. Czer
Firley Wfadysfaw
Fleming-.
Fleming Jerzy, pisarz wielkiL.
Foczycki.
Foczycki Wawrzćniec
Fogler. Fogler Zuyllard Franciszek
Fontański.
Fontański Wojciech
Fossowicz.
Fossowicz Stanisfaw
Fostanowski.
Fostanowski
Frąckiewicz..Fredro Andrzej Maxymilian,
Frąckiewicz Paweł kasztelan I.wow.ski
[Frąckiewicz Piotr Tadeusz,pod-Fredro Jerzy Bogusław, kasz-
stoli i podstarości sąd. po-telanie Lwowski
wiata PińskiegoFredro z Pleszewie Stanisław
Franek.Fredro, kasztelan Lwowski
Franek TeodorFredro Józef, poseł ziemi Sa-
Francki.nockiejSt A.
Francki Tomasz, medycyny Dok-Freza.
tor, radca i poseł miasta Freza Bogusław
M. i rzeczypospolitej LwowaSi. A. jFrezer.
Frankemberg.'Frezer Stanisław, z Szczegłowa
Frankemberg Ignacy Fulkowski. Fulkowski de Fuiki Alexander
Frankemberg Ignacyj.m.
Frankowski. Z. Droh..Fulkowski AdamА. II.
Frankowski Antoni'Fulkowski Adam
Frankowski JanZ. Droh.Falkowski Stanisław
Fredro.Futejowicz.
Fredro z Pleszewie Andrzej
Maxymilian, dworzanin pokojowyM.w. в. Futejowicz Tomasz
Gabliński.[Gadomski Michał
Gabliński ChryzostomGadomski Fabian
Gabliński JanGadomski Ignacy, wojski ziem-
Gaboński.ski i podstarości grodzki J.DL
Gaboński Jan KazimierzWarszawski
Gaboński Mikołaj Gaboński Szczęsny Stanisław Gabszewicz. Gadomski z Minojąt Michał AlexanderGadomscy Józef, Maciej, Adam i TomaszW. Pol
Gabszewicz KazimierzGadomski AdamА. II.
GackuGadomski AdamZ. Ji.
Gacki MichałGadomski Jakób
Gądecki.Gadomski Jan W.
Gądecki Waleryan Gadomski Jan
Gądecki WaleryanGadomski Kazimierz
Gądecki StanisławGadomski Kazimierz
Gaderewski.Gadomski Macićj
Gaderewski JerzyGadomski Marcin
Gądkowski.Gadomski Marcin
Gadkowski Kazimierze Gadomski de Bagienice Maciej
Gadomski.Gadomski Mikołaj
Gadomski Daniel--- 1 =—W.Poł.Gadomski Paweł
Gadomski TomaszGalaszewski.
Gadomski WawrzeniecGołaszewski
Gadomski WojciechGalbrycht.
[Gadomski AdamGalbrycht Andrzej
Z^ęlomeki JanGałczyński.
Gadomski Józef Gałczyński Jan
i Gadomski Stanisław, podkomo-Galemski.
rzy ziemi Sochaczewskićj Galemski de Kiente Andrzej
Gadon.St A. Alexander, poseł wojew. Po-
Gadon Antoni, rotmistrz morskiego, juribus Ec. rom.
Gadowski.-nec non terrarum Prussiae, ci-
Gadowski Andrzejvitatum etiam privileges et
Gadowski KazimierzA. 1L immunitatibus per omnia sal vis
Gadowski MarcinA. 1L Galemski Władysław
Gadowski MarcinGalicki.
Gadowski FranciszekGalicki Stanisław
Gajewnicki. W.Sler. Galimski.
Gajewnicki StanisławGalimski Jan.' A II
Gajewnicki Stanisław Galimski Krzysztof
Gajewski.Galimski Piotr, stolnik Orsz.
Gajewski Wojciech, starosta Wachowski Galiński.
Galiński Bazyli, mieczny Orsz.
Gajewscy Jan i Piotr ^Galiński Piotr, stolnik Orszański
Gajewscy Stanisław i Kazimierz Galiński Stanisław
Gajewski Adam Galiński Stefan, wojski Orsz.
Gajewski Franciszek1 Galiński Jan Władysław, woj-
Gajewski Janski Orsz. podwojew. Polocki
Gajewski JanД. II.Galiński MateuszA. 1L
Gajewski JanGaliński Stanisław
Gajewski JanGałąska. Gałąska AndrzejGałąska MarcinGałąska Wojciech Gałąska na Gałąskach Andrzej, poseł Łomżyński
Gajewski MarcinGajewski MarianGajewski ŚwiętosławGajewski Walenty Gajewski Antoni, kasztelan Xa- Ѵ. Ł.
kielski, stta. Kościański Gajewski z Błociszewa Antoni,Gałczyński. Gałczyński Andrzej
kasztelan Xakielski, stta. Kościański0 w cJ Gałczyński Kasper
Gajewski Jan, regent ziemski Łęczycki Gałczyński Marcin
Gałczyński Wojciech W.Pj
Gajewski MaciejGałecki.
Gajewski MarceliGałeccy na Sieniewicach Adam
Gajewski z Błociszewa Rafał,Wojciech
chorąży Wachowski, posełGałecki Adam
wojew. PoznańskiegoGałecki FelicyanJ
Gałecki Garczyński.
Gałecki, chorąży ŻytomierskiGarczyński Adam, salvis juri-
Gałecki Franciszek Zygmunt,bus privilegiis et immunitatibus
kasztelan Pozn. stta. Bydgoskiecclesiffi romanseW. Maiły
Gałecki Franciszek JózefGarczyńscy Damian i KrzysztofW.
Gałecki Wojciech Z.M.Garczyński Edward, kasztelan
Gałecki Adam, poseł Liwskittozpirski
Gałecki AndrzejZ.M.Gardocki.
Gałecki Michał, poseł ziemiGardocki Wacław
WarszawskiejGardocki Zacharyasz Z. f.
Gałęski. Gałęski Stanisław Gałęski Adam, podwojewodzy Gardocki Antoni Garlicki. Garlicki Stanisław 1« r i
WyszoGałęski ZWyszo.Garlinski. Garliński Samuel
Gałęski Antoni Garlinski Andrzej, stolnik Derp-ski
Gałęski Stefan Garliński Stanisław
fi Gałęski IgnacyGarliński Wojciech
U Gałęzowski.Gamkowski.
Gałęzowscy Jerzy, StanisławGamkowski Wojciech
i JanGamkowski Stanisław
Gałęzowski z Targowiska Jan,Garno wski.
rotmistrzM. Gamowski Ludwik
Gałęzowski FranciszekGarowski.
Gałęzowski z Targowiska Jan,V i» onii Garowski Alexander, major
łowczy i podstąr. grodz. Lub.,rzeczypospoKtćj'
dep. ad pacta conventa Garwaski.
Gałęzowski JerzyА. ІІ.Garwaski Krzysztof
Gamkowski.Garwaski Jan
Gamkowski FelicyanGarWosiecki.
Gano.Garwosiecki Jan
Gano KazimierzGarwosiecki Jan
Garbiński.Gąsecki. Gąsecki Jan Kazimierz
Garbiński Kazimierz
Garbowski.Gąsecki Krzysztof
Garbowski AlexyGąsecki Paweł
Garbowski FranciszekGąseccy Adam i Paweł
Garbowski JanGąsecki Krzysztof
Garbowski JanGąsecki Andrzej
Garbowski Mikołaj W. f-.Gąsecki z Gąsek Jacek, stolnik 0 0
Garbowski StanisławCiechanowski
Garbowski WawrzeniecA. It.W. fi.Gąsecki de Marasie Jan
Garbowski WojciechGąsecki Jan
Garbowski Józefm—- W. fi.Gąsecki Mikołaj Konstanty
Gasecki Wojciech[Gąsiorowski Jan z z.
Gasecki Hippolit, sędzia kapt.W. Pto. Gąsiorowski JanА и.
Gąsecki z Gąsek Michał1 Gąsiorowski Jan
Gąsiewski.Gąsiorowski Józef
Gąsiewski Korwin Wincenty,[Gąsiorowski Krzysztof
stolnikL.Gąsiorowski Mikołaj
Gąsiewski Corvinus Mathias,[Gąsiorowski Stanisław
Сgeneralis arthilleriffi M. D. L.[Gąsiorowski Stanisław
prsefectus, capit. Lozdziensis[Gąsiorowski Walenty
Gąsiewski IgnacyGąsiorowski Wojciech
Gąsiewski KasperGąsiorowski Wojciech
СGąsiewski Kazimierz, łowczyGąsiorowski z Gąsiorowa Ale-
Łomżyńskixander, poseł woje w. Krak.
Gąsiewski Maciej[Gąsiorowski z Miroszewic Piotr
iGąsiewski Marcin[Gąsiorowski Walenty W.Sier.
Gąsiewski Mateusz ZŁ OGąśniewski.
Gąsiewski Korwin Michał, stoi-tGąsniewski Paweł
nik Mścisławski Gąsowski.
Gąsiewski Wincenty, stta. Łoy-Gąsowski Kazimierz
zdziewskiW.MścistGąsowski Tadeusz, horodniczy
Gąsiewski Wojciechpowiatu Uszmianskiego
Gąsiorowski.Gasparski.
Gąsiorowski z Miroszewic An-Gasparski Alexander
drzejGąszyriski.
Gąsiorowski z Miroszewic Mi-[Gąszyński Jan
kołaj AlexanderW. в. kJGątkowski.
Gąsiorowski Stanisław, podsę-[Gałkowski Maciej
dek ZakroczymskiGawarecki.
Gąsiorowski z Miroszewic An-iGawarecki Jan
drzej, stta. Radziejowski, adiGawarecki Jerzy, komornik gra-
pacta conventa deputat salvisniczny Wyszogrodzki
per omnia juribus et privile-Gawęcki.
giis ec. cath. róm. et reipubl.Gawęcki Jan Kazimierz,wójt
Gąsiorowski FranciszekLatyczewski
Gąsiorowski KazimierzP. K. Gawęcki Karol
Gąsiorowski Maciej, pokojowy - К Gawin.M[Gawin Tomasz Gąsiorowski MikołajGawłowski.Gąsiorowski WojciechGawłowski PawełGąsiorowski Gawłowski MikołajGąsiorowski Adam Gawłowski Mikołaj Gąsiorowski FranciszekGawłowski Piotr Gąsiorowski Grzegorz Gawłowski WładysławGąsiorowski JakdbGawłowski ZygmuntGąsiorowski JanGawłow ski Piotr—
ElektorowieKrólowie na których głosowali Ziemie s których głosowali
Gawłowski Stanisław, komornik
ziemi Zakroczymskiej
Gaworzewski.
Gaworzewski Jan
Gawroński.
Gawroński Iława Andrzej
Gawroński Samuel
Gawrońscy Jan, Stanisław i
Alexanderj.in.
Gawroński Bernard W.
Gawroński
Gawroński Rawa Adam
Gawroński Alexander
Gawroński Franciszek
Gawroński Franciszek
Gawroński Jan
Gawroński Jan
Gawroński Jan
Gawroński Kazimierz
Gawroński Marcin
Gawroński Michał
Gawroński Piotr
Gawroński Piotr
.Gawroński Władysław
Gawroński Wojciech
Gawroński Rawa Andrzej
Gawroński Franciszek
Gazliński.
Gazliński Andrzej
Gazuba.
Gazuba Jan, łowczy Grodz iński
Gdowski.
Gdowski Stefan
Gdzeleki.
Gdzelski Michał, starościc Stę-
życki
Gębarzewski.
Gębarzewski Alexander
Gęborzewski.
Gęborzewski Stanisław
Gęborzewski Stefan
Gęborzewski Stefan
Gębski.
Gębski Piotr
Gębski Walenty
Gęckowski. Gęckowski Andrzej
Gehema.
Gehema von, Jakób
Gehtschos.
Gehtschos a, Christopherus Fri-dericus
Gembart. Gembart Stefan
Gembart Michał Z. p.
Gembicki. Gembicki z Gembic Andrzej biskup Łucki i Brzeski
Gembicki Jan, dziekan Krakowski, sekretarz koronny
Gembicki Laurentius
Gembicki Paweł, kasztelan Mie-dzyrzycki
Gembicki Petrus, episcopus Cra-coviensis dux Severi®
Gembicki na Gembicach Jan, biskup Kujawski i Pomorski
Gembicki z Gembic Paweł, kasztelan Łęczycki Gembicki Marcin
Gerwatowski. Gerwatowski Andrzej
Gerwatowski Grzegorz
Gerwatowski Łukasz
Gerzmanowski.' Gerzmanowski Seweryn
Gęśkowski. Gęśkowski SebastyanW. S
Gę warto wski. Gęwartowski de Gęwrarty Jakób
Gidziński. Gidziński Jan
Gidziński Dominik, cześnik Zy-daczewski
Gidziński Mikołaj, cześnik Sanocki
Gidziński WładysławA. It.
Gidziński Władysław
Giebułtowski. Giebułtowski z Koziegłów Jan Jacenty
Giebuftowski z Kozicgfów Franciszek
Giebuftowski Stanisfaww. к.
Giebuftowski Józef, poseł Sa-
nocki
Giebuftowski Onufry
Giedrowicz.
Giedrowicz Adam, miecznik Wofkowyskij.ni.
Giedroyc. Giedroyc Karoi
Giedroyc KazimierzW. Wr.
Giedroyc Mikofaj Dominik
Giedroyc Piotr
Giedroyc Bartfomiejewicz Stanisfaw
Giedroyc Mikofaj Dominik
Giedroyc Samuel Kazimierz
Giedroyc Samuel Kazimierz
Giedroyc Juraka Stanisfaw
Giedroyc de Gicdrycie Wfady-sfaw.
Giedroyc Samuel, wojski Mści-sfawski
Giedroyc Benedyktj
Giedroyc Benedykt Fabian
Giedroyc Jakób Fabian; II.
Giedroyc Michaf Dominik
Giedroyc Mikofaj, łowczy Witebski'.
Giedroyc Stanisfaw
Giedroyc Alexander, jeneraf, 1
adjutant bufawyL.
Giedroyc Stanisfaw, cześnik wojew. Wileńskiego
Giedroyc Stanisfaw
Giedymin.
Giedymin Abraham
Giedymin Fabian0
Giedymin Kazimierz
Giedymin Kazimierz
Giedymin Wfadysfaw
Giełgud.
Giefgud Andrzej pisasz L.J.1II.
Gieralt. Gieralt Wojciech
Gieraltowskk
Gieraltowski.
.Gierulski.
Gierulski Wfadysfaw
Gierwatowski. Gierwatowski, ekonom stolnika
Wofyiiskiego
Gierwatowski Jan
Gierzodowięz. Gierzodowicz z Gierżodów Jan
Onufry
Gierzodowicz z Gierżodów Ni- 1
kodem Józef W. Miń
Gierzyński.
Gierzyński Franciszek
Gierzyński Jan
Gierzyński Wojciech
4 Giewił.
Giewif Jan
Gieysztor.
Gieysztor Jan
.Gieysztor Szymon
Giezgold.
j Giezgold Jerzy 1
' Gigont.
’) Gigont Hrehory
Gilbaszewski.
.Gilbaszewski Antoni
J ; Giliński.
Giliński Wojciech
Gimbut.
Gimbut Kazimierz, wojski Sta-rodubowski
j.in.
.Gimbut Andrzej, wojski Staro-
dubowski
Gimbut Antoni, horodniCzy
Mścisfawski
Gimbut Jan Bogusfaw, chorąży
Starodubowski
jGimbut Jerzy, stolnik Starodub.
Gimbut Salomon Konstanty
Ginet.
Ginet Jan
Gintowt.
Gintoft Gabryel, horodniczy Sta-
rodubowsKi — -—X
Gintoft Jan, wojski Czernie-. - г
chowskifi.'
Gintter.»
Gintter Michał
Girzyński.:
Girzyński AdamW. PTo.
Girzyński AntoniW. Płó.
Giwoyha.
Giwoyna Hemjan J.IIf.
Giza.
Giza Krzysztof.,
Gizeński.s (.
Gizeński Franciszeke, St.Ą.n
Gizieński.
Gizieński Ignacy,
Giziński.-'
Gizińeki Paweł)
Giżycki.(
Giżycki Chryzostom, komornik-
ziemski graniczny i burgrabia Wieluński
Giżycki Olbrycht, stolnik Wie- f
luński
Giżycki Remjan Giżycki Chryzostom, sędzia
ziemski Wieluński S-W.
Giżycki Michał,. sędzia Rze-:
czyckii
Giżycki Mikołaj
Giżycki Franciszek
Giżycki Jan, chorąży Owrućki Giżycki z. Giżyc Kajetan, kasz-1’ ;z.c.
telan Wyszogrodzki, Gozdowa;
Gizymónt.
Gizymont Stanisław, skarbnik
Połocki
Giżyński. i
Giżyński .Walenty
Glaznocki.
Glaznocki Walenty, sekretarz i
starszy skarbowy nad obiciemM.W. Malb.
Glichen. 1
Glichen Stanisław Dawid
, Gliczyński. 1 r 1 ana»tiiiczynski Jar)
Glindzicz. ,GlipdzijCK Tadeusz, rotmistrz po-
wiatu Grodzieńskiego
Glinicki.
Gliniccy Alexander, Paweł,
yawfzćniec i JakóbZ. z
Glinicki Jakób
Gliniecki. .Gliniecki Gliniecki Józef Kazimierz, wojski Staroduhowski
Glinka.
Glinka Maciej i
(«linka z Jarzył Maciej
Glinka Mateusz
Glinka TomaszZ. IŁ
Glinka WojciechZ.R.
Glinka z Glink na Goglewje Adam «J 111.
Glinka na Poplinie Adam
Glinka Jakób, podstoli ziemi Różańskiej i Makowskiej
Gliukowie Jakób 1 JanJ.łlL W.PodL
Glinka z. Glinki Jan Stanisław, pisarz ziemski i grodzki zie-
mi Xurskiej
Glinka Jant .
Glinka Kazimierz
Glinka Maciej,
Glinka MateuszA. 1L
Glinka Mateusz, S
Glinka Marcin
Glinka Antoni, podkom. i poseł
ziemi Łomżyńskiej, stta. Ma-
kowski’ Z- -
Glinka Mikołaj, podkom. Łomżyński'.
Glinojecki. Glinojecki z Glinojecka Miko-
łaj, pisarz Żawskrzyński
Glinojecki Wojciech
Glinojecki Kasper
Gliński.1
Gliński StefanW. Sicr.
Gliński na Zjwanicach Adam ,. ,i Głaski. i;i
Stefan WojciechJ.WŁ.GtiMi Michał ;
Gliński z Zinmowody Adam,1" Giaanecki.
stolnik woje wJSapdoniierskiego K. jLGłoznCCki Michał, skarbnik
Gliński JakóbA. 1L Podlaski .4^ :
Gliński Jan, miecznik Braęłpiy. A. Al. І^GłaSbWski. - ‘. Ї
Gliński Jan(łazowski Tomasz Z. II.
(’lipski Jan,. Gliński Marcin Gliński Mikołaj Gliński Stanisław Gliński StanisławGliński Władysław Gliński' WojciechGliński Wojciech x4 '.ГТ. .a:».) z. Cieci«: : w i»: v. L. W'.Ѵ. Pum.1.' Głębocki. G,łębpckv Sebaetyan, skarbnik BrzeskiGłębocki,z Głębokiego SeraRn Gjfębrockj jia Głębokim Wojciech,sędzia Brzeski grodzkiGłębski. i łU Я. 1.t». ; »,w, в. K. V. - i' w. «: k: К
Gliński Wojciech "Glębski Michał, podstoliWen-
('liński ZygmuntA. Ił.'’ .1 : ’‘
e t Gliński Jan1 ,r;1 Głod^^ski.
Gliński StanisławSI. A.'Głofłkoyrski Mpfepsz
Gliński Urban, sędzia Brzeskir-Głocjpwski.
Kujawski'Sś.A.KlGłodoif.ski АфтА. II. ,
' Gliszezepiski Gliszcżepiski Jaii’ »- Głofloyęeki Franciszek
W. Podr. Głodowski Jakób
GliszęźVnski. Gliszczyński Jan ;. i-.iGło^ovski Jakób Głogowski.t. i
1
Gliszczyński WojciechA. Ił. 1 Głogowski Mikołaj, cześnik
Gliszczyński Samek Ignacy, pi- ‘". Kęwegrodka SiewierskiegoJ. кW. Czer,.
sarzowicz ziemski KaliskiІW. KahGłogoyski Zygmunt
Gliszczyński Józef, poseł Wo-1Głogowski Franciszek
jew. Kaliskiego' 4 Głogowski Jan,А.Ц.
Gliszczyński Maciej, pisarzGłogowski z Głogowa Kazimierz A. Ili
z^pm^ki Kaljski, poseł vvo-jew.'J oznan.^kIćgo w. їGłogowski Samuel
Głogowski Tomasz
^Głaczyriski.J ІІІ.Głogowski Tomasz ,
GłaczyńskiGłogowski Andrzej,
Gładkowski.Głogowski Franciszek, stta.
Gładkowski Jau FranciszekJ.I1I,Kfywieński I
GładkowskiGłogowski Szymon, sędzia;
Głado wieki.grodzki Buski P.
Gładowieki Jan Kazimierz, pod-; Głosko wski.
stpli GrodzieńskiUłofkowski Michał J.UI.
Głado wieki Władysław, pod-.Głofkowski Jan
czaszy LidzkiJ.UI. Głoskowski Zygmunt
Gładysz.Głoszkowski.
Głady sz Wojciech Irr- --г—a. -i 1 —Głoszkcwski Stanisław
Głowacki. Głowacki7
Głowacki KazimierzAi 11.
Głowacki LudwikA. 11:
Głowacki Prus Stanisław' W. Bi L.
Głowacki StefanA. JL
Głowczewski.
Głowczewski Jan Kłopotek
Gf owcze wski Józef Kfopotek
Głowczyński.
Głowczyński Szczęsny
Głowczyński Jakób
Głowiński. Głowiński Andrzej (
Głowiński Stanisław, poseł i sędzia карк ziemi Halickiej
Głowiński JanJr. III.
Głowiński TomaszW.
Głowiński Antonia: ii.
Głowiński StanisławА. n. W.
Głowiński Stanisław W.
Głuchowski. Głuchowski Jan
Głuchowski Jan
Głuchowski Kasper
Głuchowski Ludwik :.
Głuchowski Marcin
Głuchowski Piotr J
Głuchowski Wojciech
Głuchowski Jan
Głuchowski Piotr1
Głuchowski
Głuchowski Adam
Głuchowski Andrzej
Głuchowski Andrzej
Głuchowski Bartłomiej
Głuchowski Franciszek
Głuchowski Franciszek
Głuchowski z Głuchowa Jakób
Głuchowski Jan
I Głuchowski Marcin
Głuchowski Michał
Głuchowski Wojciech
Głuchowski Andrzej
Głuchowski Jakób Głuchowski Jakób
Głuczowski.
GłuczoWski Mikołaj
Głoski.
Głoski г Drzewice TomaszGłuski Andrzej Gfuski Mikołaj
Gruszczyński.
Głuszczyński Krzysztof, salvis juribus terrarum Pmssite
Głusze wski.
Głuszewski Dunin Adam Głuszewski Dunin Jan
Głuszkowski. Głuszkoweki Job,. Głuspkowski Marcin Głuszkowski Michał
Głuszyński.
Głueńyński Dunin Kasper, poseł Smoleński
Głuszyński Dunin Łukasz, wojski Głuszyński Dunin WojciechGłuszyńskiGłuszyński Dunin Paweł Głuszyński Dunin WojciechGłuzewski.
Głużewski Antoni, stolnik Mal-borskj
Gnatowski
Gnatowscy Kazimierz, Michał, Walenty, Szymon i Jan GnatowskiGnatowski Adam
Gnatowski Adam
Gnatowski Fabian Tomasz Gnatowski Jan Gnatowski Jerzy
Gnatowski PawełGnatowski StanisławGnatowski Stefan
Gnatowski Stefan
Gnatowski Szymon
I Gnatowski Walenty Gnatowski Waleryan
Gnatowski Wojciech Gniewosz Franciszek, podcza-
(»natowski Wojciechszy Liwski
Gnatowski IgnacyGniewosz Kazimierz
Gnatowski JózefGniewosz Stefan
Gnatowski LudwikGniewosz Stefan, podstoli Bielski
Gnatowski MaciejGniewosz Szczęsny
Gnatowski Walery, komornik iGniewosz Wojciech
sędzia kapturowy ziemi Za-Gniewosz Franciszek
kroczymskiejGniński.
Gneit.Gniński Jan, stta. Gnieżniński
Gneit JanGniński Kazimierz
Gniazdowski.Gniński Joannes, patalinue Cuł-
Gniazdowskimensis Kowaloviensis Gro-
Gniazdowski JanZ.decensis, priefectus salvis j.
Gniazdowski Jan s. r. e. et terrarum Prussia;,
Gniazdowski Ilafaf indigenatus et privilegio in-
Gniazdowski Wojciechcorporationis
Gniazdowski WojciechGniewiński. Gniewiński FranciszekZ.Gniński Yladislaus, lladzinen. capit.Gniński Jan, wojewoda Pomorski
Gniewosz. Gniewosz z Wnorowa Andrzej, fowczy koronny, stta. Zawi-Skarzewski, Knyszyński stta. Gnojewski. Gnojewski Andrzej ж-ч9
choweki Gnoineki. A.IL
Gniewosz z Oleksowa ksiądzGnoiński
e Gabryel, sekretarzM.Gnoinski Świętosław, regent
Gniewosz z Wnorowa Hieronimziemski Sieradzki
'Gniewosz z Oleksowa Jan, cho-Gnojski. W.MścieT
rąży Lubelski Gnojski Piotr, skarb. Wofkow.
Gniewosz z Oleksowa Jan, cho-Gockowski.
rąży LubelskiGockowski KrzysztofW. Malb.
j Gniewosz KrzysztofGockowski Ignacy
;Gniewoez KrzysztofGockowski Wojciech
Gniewosz z Wnorowa MichaTGoclowski.
Gniewosz z Oleksowa Mikofaj,GocTowski z GocTów Jakób,
fl stta. Radomski Piotr, pisarz grodzki Poznans.
DGniewosz z Oleksowa MikoTajGocTowski na GocTach Tomasz,
Wojciech, biskup Kujawski isędzia ziemi Nurskiej
PomorskiGocTowscy Paweł i Felicyan
Gniewosz MikoTajGocTowscy Wawrzćniec i Woj-
Gniewosz z Oleksowa Zygmuntciech
Gniewosz na Olekszowie Jan',GocTowski Andrzej
kasztelan Czechowski GocTowski Andrzej
Gniewosz Jan, podstoli Sandom.GocTowski Jan
Gniewosz JanGocTowski Kazimierz
Godlewski MaciejGodziątkowski.тт
Godlewski MaciejGodziątkowski Michał
Godlewski MateuszGodzimierski.
Godlewski Marcia-Godzimierski z Godzimierza I
Godlewski PawełMaciejI
Godlewski PawefGodziszewski.I
Godlewski PiotrGodiszewski z Czermina Woj- В
Godlewski Stanisławciech
Godlewski StanisławGodziszewski Jerzy
Godlewski StanisławGodziszewski Władysław
Godlewski Stanisław, podcza-Godziszewski Franciszek
sky Nurski i sędzia grodzkiGogolewski.
KamienieckiGogolewscy Alexander i Adam Z. CiefehJ
Godlewski Stanisław, miecznikGogolewski Adam
LiwskiGogolewski Antoni
Godlewski Stanisław W.H.Gogolewski FranciszekА. rt.
Godlewski Stanisław, regent Gogolewski Franciszek
koronny, stta, ziemi Xurskiej1 Gogolewski Jan Kazimierz
Godlewski SzymonGogolewski Jan Kazimierz
Godlewski SzymonGogolewski de Gogole Kazi- ,
Godlewski Szymonmierz А, II.
Godlewski SzymonGogolęwski Marcin
Godlewski Tomasz fc. X.Gogolewski Mikołaj
Godlewski Tomasz’Gogolewski AntoniZ. Droh.
Godlewski WalentyGogolewski Jakób, burgrabia
Godlewski Walenty, sędziagrodzki Różański
Godlewski Walenty1 [Gogolewski WojciechSt, A.Z. Droh.
Godlewski Wiktoryn Godlewski WittGogoliński. Gogoliński z Gogoliny Franci-
Godlewski WojciechА II. 25. X. Iszek, kustosz Łucki,
Godlewski ZygmuntM. sekretarz j
Godlewski AugustynGoiszewski.
Godlewski Benedykt, stta. Ło- 1w iGoiszewski Pawef
kmckiGoiszewreki Brochwicz Marcin,
Godlewski Fabian1 komornik i poseł ziemi So- 1
Godlewscy Jan i Łukasz, sę-ckftcz6wski6j
dzicowie grodzcy Zambrzyccy Godlewski Gozdawa Ignacy, p. Z. djt«.и I Golankowski. iGoiankowski Maciej
I Godlewski Gozdawa Ignacy, b.Golański.
g. Ł.poseł Łomżyński[Golański Piotr
(Jodłowski.Golański Wojciech
Godłowski Tomasz, pisai'z Sie-Gołcz.
luński Gołcz Adam Jan
Godurowski.Gołcz Ernest Arnolf Kasper
Godurowski Zygmunt m m — Gołcz Ernest
Gołcz Balthasar FridericusGolian.
Gołcz FranciszekGolian Wojciech
Gołcz FranciszekGolianowie Wojciech i Stani-
Gołcz Gerhardussfaw
Gołcz Gerhardus HenricusGolian Florian
Gołcz Jan Golian Pawef
Gołcz Jerzy FranciszekGolian Stanisfaw
Gołcz Joachimus RodigerusGolian Stanisfaw
Gołcz Konrad ZebaldueGolianowie Stefan, Wojciech i
Gołcz LudwikJakób
Gołcz SebałdusGoliński.
Gołcz ZygmuntGoliński Kazimierz
Gołcz z Golczewa Franciszek,Goliński Jan
P.M. Goliński Tomasz
Gołcz z Golczewa Jerzy Wił-Goliński Wojciech
hełm, stta. Tuchoł. jako ziemianin Goliszewski. Goliszewski Stanisfaw11i
Gołcz z Golczewa Henryk, je-
neraf major Golumot.
Gołcz z Golczewa StanisfawGołlimot Andrzej
August, stta. Grudz. .-Gołasiewski.
Golecki.Gofasiewski Wawrzćniec
GoleckiGołaszewski.
Golejowski.Gofaszewski z Gofaszewa A- Z. Warsz
Gołejowski Jakóbdam
Golejowski z Golejowa Jan,Gofaszewski z Gofaszewa Jan
stolnik CiechanowskiGofaszewski Piotr
Golejowski z Golejowa Jan,Goławiński.
podstoli Trembow., regentGofawiński Bunin Mikofaj, pod-
ziemski Lwowski, poseł zie-etarości grodzki Zakroczymski
mi HalickiejGofawiński Walenty
Gołejowski Michaf, poseł doGoławski.
elekcyi z wojew. TrockiegoGofawski Tomasz
Golejowski PiotrGeleniowski. P.W.Gołębiowski. Gofembiowski Jan Z. IL
Goleniowski Stanisfaw Gofembiowski MarcinZ. IŁ.
Goleński.Gofembiowski Stanisfaw, regent
Goieński Łoś Adam kancel. RóżańskiejZ. 1L
Goleński Andrzej Gofembiowski Wojciech
GoleńskiGofembiowski Wojciech
Golerzowski.Gołębiowski Piotr, podstarości
Golerzowskigrodzki Nurski
Golesławski.Gołębiowski Jan
Golesfawski Kazimierz Gołębiowski Jerzy
Golewski.Gołębiewski Michaf
Gołewski SamuelGofembiowscy Maciej i Jakób
Gofembiowski
Gofembiowski Adam
Gofembiowski Bartłomiej
О Gofembiowski Franciszek
Gofembiowski Maciej
Gofembiowski Paweł, podsqd-kowicz Xurski
Gofembiowski Pawef
Gofembiowski Wojciech
Gołębowski. Gofqbowski Wojciech
Gofembowski Kanty, komornik gran. Sier.
Gofembowski Jan, pisarz ziem. Sier.
Gołecki.
Gofecki Adam W. РГо.
Gofecki Stanisław
Gofecki Jan, podsqdek ziemi Lwowskiej
Gofecki Stanisław
Gofecki z Gofocina Alexander
Gofecki z Gofocina JózefSkA.
.Gełędziuowski. Gofqdzinowski Grzegorz
Gofqdzinowski Mikołaj
Gofqdzinowski Mikołaj
Gołęmbek.
Gofęmbek Stanisław
Gofkowski.
Gofkowski Floryan
1 Gałkowski Franciszek, pokojo-1 wy dworzaninM.
В Gofkowski Hieronim
Я Gofkowski Maxymilian
I Gofkowski Piotr
Gofkowski Stanisław
Gofkowski Wawrzeniee
Gofkowski Stanisław
Gofkowski Adam
Gofkowski Andrzej
Gofkowski Kazimierz
Gofkowski Roch
Gofkowski Marcin
Gofocki.
Gofocki Jan, pisarz ziemski I I Chełmińskij
Gofuchowski.
Gofuchowscy Abraham i Jan
Gofuchowski z Gofuchowa An-
drzej, chor. wojew. Podolsk.
jGofuchowscy Marcin, Alexan-
der i Wojciech
Gofuchowski w: s.
Gofuchowski
'Gofuchowski, podkoniuszy W.
K. L.
Gofuchowski Adam
Gofuchow’ski AndrzejWL.
.Gofuchowski Dominik Kazimierz,
sita. Czerwonogrodzki
Gofuchowski Jan
Gofuchowski Michał
Gofuchowski Seweryn
'Gofuchowski Stefan
iGofuchowski z Gofuchowa Konstanty, pułkownik Rzeczypo-
spolitej
.Gofuchowski z Gofuchowa Józef
IGofuchowski Józef
Gofuchowski z Gofuchowa Stefan, cześnik powiatu Wiślic-
kiego i pułkownik
Gołygowski.
Gofygowski Stanisław
Gofygowski Franciszek
Gofygowski Tomasz
Gofyński. Gofyński z Gofomina Hieronim, stta. Zakroczymski, pokojowy
Al.
Gofyński z Gofynina Marcin
Gofyński
Gofyński Adam
Gofyński z Kiełpin Adam
Gofyński Adam, łowczy Cie-
chanowski
Gofyński Pawef
Gofyński Wojciech
Gofyszewski. W B. K.
.Gofyszewski
Gofyszewski RafałZ. Ü.
Gomoliński. Gomoliński Alexander
Gomoliński Eustachi
Gomoliński Franciszek
Gomoliński Piotr
Gomoliński Rachwaf
Gomoliński z Gomolina Saryusz
Andrzej
Gomoliński Saryusz Ignacy,pod-komorzyc i poseł woje w. Łę-
czyckiego
Gomoliński Saryusz de armie Jelito Karol, podkom. wojew.
Łęczyckiego W.Ł.
Gomoliński Saryusz Piotr, major wojsk koronnych reg. piesze-
go B.
Gomoliński Saryusz Ludwik Roch, półkownik
Gonffouz.
Gonffouz Jan, podwojew. W arsz.
Góralski.
Góralski Jerzy
Góralski Stanisław
Gorajski.
Gorayski z Goraja Józef
Gorayski z Goraja Zbigniew,
kasztelan Chełmski
Gorayski z Goraja Eustachi
Gorayski Jan
Gorayski Stanisław
Gorazdowski.
Gorazdowski Stefan
Gorazdowski Kazimierz
Gorczyński.
Gorczyński Łukasz
Gordziałkowski.
Gordziałkowski Adam
Gordzielski.
Gordzielski Michał
Górecki.
Górecki Wacław
Górecki Adam
Górecki na Golewicach Andrzej
I Mikołaj
Gorccki Alexander Michał
jGorccki Franciszek
Górecki Hilary
Górecki Jacek
Górecki Jan
Górecki JanW. li.
Górecki Jan
Górecki Józef
Górecki Łukasz
Górecki Marcina: II.
iGorecki Michał
Górecki Paweł
Górecki-Stanisław Michał, pisarz grodzki Chełmski
Górecki Szymon
Górecki Szymon
Górecki na Galewicach Wacław
Górecki Wojciech
Górecki Wojciech
Górecki Wojciech Antoni
Górecki Wojciech
Gorkowski.
Gorkowski Scybur Zygmunt
Gorlewski.
Gorlcwski
Gorliszewski.
'Gorliszewski Adam
Górowski.
Górowski Władysław
Górski.
Górski Andrzej
Górski Jakób
Górski Jakób
Górski Jan
Górski Jan
Górski Krzysztof
Górski Marcin
Górski z Gorzałowa Marcin
Górski Stanisław, sekretarzM
Górski Stanisław w. W 1
Górski w Grebszu Stanisław
Górski z Zalesia Stanisław
Górski Walenty
Górski Walenty
:G orski Wojciech
Górski Wojciech Górski Maciej
Górscy Marcin i AndrzejGórski Mateusz
Górski Adam, kom. PrzeinysfkiGórski MateuszZ. Ü.
Górski na ZgorzäfowieJan Górski Michaf
Górski Adam J.Ili.Górski Mikofaj, łowczy Mścisf.
U Górski Alexander, ciwonKosz. J.1II.Górski Mikofaj
1 Górski Hieronim, stolnik Wen- Górski Piotr
deński J- III.Górski Samuel
Górski JanW'. Baw.Górski Stanisław
Górski ŁukaszGórski StanisławА. II.
Górski MichafGórski StanisławА. II.
Górski MikołajGórski StanisławА. II.Z. N,
Górski Mikofaj Górski Szymon
Górski Rafaf J. Hf.Górski TomaszА. II.
Górski Stanisław J.1II. Górski Waleryan
Górski Stanisław, stolnik Mści-sfawski Górski Władysław Górski Wojciech
Górski StefanGórski Wojciech
Górski Stefan O Górski WalentyP.Pfo. Górski Zygmunt, wojski Wyszogrodzki
Górski Wa w rżenie c Górski Kazimierz
Górski Górski Adam
Górski Adam Górski Antoni, łowczy Ciechan.
Górski AdamZ.Górski z Przyborewia Antoni
Górski Andrzej Górski Antoni
Górski Andrzej Górski Antoni, łowczy ziemi Ciechan., poseł ziemi Warsz.
Górski Bernard
Górski FranciszekGórski Felix
Górski Franciszek Górski FelixW. s
Górski FranciszekZ L.Górski Franciszek
В Górski Franciszek Górski Grzegorz Z.
Górski GrzegorzGórski Ignacy, z Przybórówia
I Górski Hilary Górski Józef
I Górski Jakób Górski Kajetan
Górski Jakób Górski KarolZ.
Górski Jan Górski Tomasz
Górski JanGórski z Przyborowia WalentySt A.
Górski Jan A. 1L Górski z Przyborowia Wawrzy-
Górski Janniec
Górski JanGorycsewski.
Górski Józef Goryczcwski Marcin
Górski KazimierzGoryński.
Górski KonstantyGoryński z Gorynina JanѴ.Р.
Górski Marcin1Goryński Marcin
Górski Skarbek MarcinW. U. I Goryszewski.
Górski .Marcin nGoryszewski Achim =-—
Gorzechowski.
Gorzechowski Jan
GorzechowskiA. If.
Gorzechowski Franciszek
Gorzechowski JanD.
Gorzechowski Maciej
Gorzechowski Stanislaw
Gorzechowski Tomasz
Gorzechowski Wojciech
Gorzeński.
Gorzeński JoannesZ.
Gorzeński z Gorzenia Chryzostomżupnik województw Wielkopolskich
Gorzeński z Gorzenia Jan, stta. Starogrodzki,dworzanin i pułkownikM. gwardyi koronnej, salvis juribus terrarum Prussia; et civitatum, non obstante articulo avulsionis civi-
tatis Elbingensis et traditionisJ.I1I.W. Poro.
Gorzeński Nałęcz Augustyn,
chorażyc Kaliski
Gorzeński Kazimierz
Gorzewski.
Gorzcwski Andrzej
Gorzkowski.
Gorzkowski Jan
Gorzkowski Adam
Gorzkowski Kazimierz
Gorzkowski Michał
Gorzkowski Stanisław
Gorzkowski Wojciech t
Gorzkowski Antoni
Gorzkowski Jan
Gorzkowski z Gorzkowa Felieyan
Gorzycki.
Gorzycki Mikołaj
Gorzycki
Górzyński.
Górzyński Jan z Gorzynina
Górzyński Chryzostom, wojski
Poznański’
Górzyński Mikołaj
Górzyński z Gorzynia Stanisław
Gościcki.
Gościcki Wojciech
Gościcki Franciszek
Gościcki Jan
Gościkowski.
Gościkowski Dunin Alexander
Gościkowski Dunin FranciszekJ.II1.
Gościkowski Dunin Władysław
Gościmiński.
Gościmiński Jan
Gościmiński JanѴ. B.
Gościmiński Krzysztof
Gościmiński Paweł
Gościmiński Szymon
Gościmiński WojciechZ.
Gościmiński Wojciech
Gościmirski.
Gościmirski Szymon
Gościński.
jGościński LudwikAli.
Gosk.
Gosk Adam
Gosk Franciszek
Gosk Jan
Gosk KazimierzA U.
Gosk Kazimierz
Gosk Szymon
Goskowie Adam i Alexander
Goskowie Adam i Wawrzeniec
Goskowie Jan i Andrzej
Goślicki.
Goślicki Wojciech
Goślicki Stanisław
Goślicki Szymon.
Gośliński.
Gośliński Wawrzeniec
Gosławski.
Gosławski z Bebelna Stanisław
Alexander,
Gosławski Andrzej
Gosławski z Bebelna Antoni
Gosławski Dominik
Gosławski Jan
Gosławski Jerzy
Gosławski z Bebelna Krzysztof
Gosfawski LudwikGosuński.
Gosfawski SamueljGosuński Jakób-
Gosfawski SebastyanE Goszczeński.
Gosfawski z Bebelna StanisfawUGoszczeński Józef
Gosfawski Onufry, podczaszyc Goszczyc.
ChęcińskiGoszczyc Stanisfaw
Gośniewski.Goszczycki.
Gośniewski Piotr Goszczycki Andrzej
Gośniewski Andrzej JerzyGoszczycki Antoni
Gośniewski JanGoszczycki Franciszek
Gośniewski Kasper Goszczycki Kazimierz
Gośniewski Mikołaj Goszczycki Łukasz
Gośniewski Piotr Goszczycki Michaf
Gośniewski Piotrz. ć. Goszczycki Sebastyan
Gośniewski TomaszGoszczycki Teodor
Gośniewski Franciszek Goszczycki Tomasz
Gosnowski.Goszczymiński.
Gosnowski StanisfawGoszczymiński Pawef
Gostkowski.Goszczymiński Wfadysfaw
Gostkowski KasperGoszczyński.
Gostkowski Krzysztof Goszczyński Franciszek
1 Gostkowski MikofajGoszczyński Jan
(Gostkowski Stanisfaw Goszczyński Jan
GostkowskiGoszczyński Józef
Gostkowski Goszczyński Józef
Gostkowski FranciszekGoszczyński Tomasz
Gostkowski JanGotartowski.
Gostkowski JózefGotartowski Adam, pis. grodz. Skarszewski, poseł z powiatu
Gostkowski Łukasz
Gostkowski StanisfawXowskiego
Gostkowski Adam Z. IL Gotkowski.
Gostkowski z Witoszewa Kon-Gotkowski Ludwik
stanty, delegat Gowarzewski.
Gostkowski Stanisfaw Kostka, delegatGowarzewski na Gowarzu Jan Gowarzewski KazimierzZ. Cłu
Gostomski. Gostomski Eustachi Z, Ciech. Goyski. Goyski Abram
Gostyński. A YY z.w. Ж1Г nGoyski Wawrzćniec
Gostyński Borek ZygmuntGoyski Stanisfaw
Gostyński Marcin W. Raw, trGoyski Doliwa Bominik, b. g- 5
Gostyński AdamA. ki poseł Liwski
Gostyński KazimierzGoyski na Goysiu Krukach Do-
Gostyński Lubicz Piotr, podst. i poseł wojew. Czer.W, Czer.liwa Franciszek
Goyżewski.
(Gostyński Lubicz Piotr, burgra-Goyżewski Michaf
1 bia grodzki WłodzimierskiGoyżewski MichafS
I Gozdowski.Gozlicki.
Gozdowski Stanislaw Gozlicki Franciszek
Gozdowski Stanislaw-Gozlicki Franciszek
Gozdowski WojciechJ.UI.Gozlinowski.
Gozdowski Antoni Ѵ. Pom.Gozlinowski Jan
Gozdziewski.Gozliński.
Gózdzie wscy Michał i Krzysztof Z Ciech.Gozliński Jan
Gozdziewski de Slasy AdamGozłowski. 4
Gozdziewski de Slasy AndrzejGozłowski Paweł
Gozdziewski Andrzej Gozdziewski Jakób,Grąbczewski. Grambczewski Maciej
Gozdzki. Grambczewski Jerzy
Gozdzki z Gozdu Andrzej Grambczewski Antoni, skarbnik
Gozdzki Andrzej Dobrzyński
Gozdzki z Gozdzu DoliwczykGrąbczewski Franciszek
Bernard, łowczy Sandomirs. dworz.M.Grąbczewski Melchior, pisarzo-wicz województwa Pomors.
Gozdzki z Gozdu Filip Grąbczewski Piotr, regent ziem.
Gozdzki z Gozdu Franciszekв 7 e Pomorski, poseł z pow. Xow-
Gozdzki z Gozdu JanGozdzki z Gozdu Jerzy skiego, sal vie p’er omnia juri-bus terrarum Prussia in toto
Gozdzki z Gozdu Józef Gozdzki z Gozdu Stanisław Grąbczewski Wojciech, chorąży gw^rdyi pieszej
Gozdzki z Gozdzia Stanisław, Grabią
podczaszy Sandomierski, dworzaninМ.Mціпа« Grabia Marcin, łowczy Różański
Gozdzki z Gozdzia StanisławGrabia z Grabic Mikołaj
Gozdzki AdamGrabia Mikołaj
Gozdzki Antoni, sędzic Stężycki Gozdzki Józef- Grabia Walenty Grabia Wawrzeniec
Gozdzki Stanisław Grabia Franciszek
Gozdzki Stanisław:Grabia Mikołaj
Gozdzki Stanisław Bernard, wo-Grabia Adam Felicyan, miecznik
jewoda Podlaski, duktor i je-ziemi Łomżyńskiej, porucznik
nerał ziem Podlaskich Z. Droh.tej chorągwi
Gozdzki Szczepan, wojewodzieGrabia Franciszek
Podlaski, stta. Mścibowski,Grabia Jan
poseł ziemi LwowskiejGrabia Wacław
Gozembski.Grabia Jan
Gozembski AntoniGrabianka.
Gożewski.Grabianka Bartłomiej, stolnik
Gożewscy Józef i JanCzerski
Gożewski Stanisław W. Braci. Grabianka z Pankraszewic Jan
Gozimirski.Grabianka z Pankraszewic Mar-
Gozimirski z Gozimierza Stani-СШ
sław, skarb. Kaliski, sędzia kaptur, powiatu Radomskiego У -Grabianka z Pankraszewic Woj-1 -s
ciech
Grabianka Wojciech
Grabionka Antoni
Grabionka WojciechA. 1L
Grabieński.
»Grabieński Wojciech, stta. Stę-
I życki
8 Grabiński.
Grabiński Stanisław Kazimierz
Grabiński Jerzy, podkomorzy
WendeńskiJ.in.
Grabiński Łukasz
Grabiński Adam
Grabiński Andrzej
Grabiński Jan
Grabiński Jan
Grabiński Jerzy
Grabiński Józef
Grabiński Ludwik
Grabiński Wacław
Grabiński Władysław
Grabiński Antoni
Grabiński Józef, sędzia kaptu-
rowy Sieradzki
Grabiński Tomasz
Grabkowski.
Grabkowski
Grabkowski
Grabkowski Benjamin, łowczy
Różański
«Grabkowski Cajetanus
»Grabkowski Józef
I Grabowiecki.
1 Grabowiecki Adam
»Grabowiecki Zygmunt
1 Grabowski.
Grabowski Jaa
Grabowski Jan, komornik zie-
mi Ciechanowskiej
Grabowski Jerzy
Grabowski Maciej
Grabowski Michał
Grabowscy
Grabowski Jan
Grabowski Krystynn, horodni-
czy Brześciański
Grabowski z Konopnicy Marcin,
stolnik Witebski
Grabowski Stanisław Grabowscy, _ Maciej, Ludwik,
Jan, Maciej i Szymon
Grabowscy Mikołaj i Marcin Grabowscy Paweł, Szymon,
Ignacy i Mikołaj
Grabowski
rw TkTGrabowski Adam
Grabowski Andrzej, pisarz gród.
sędzia kaptur, wojew. Pom.
Grabowski Floryan.
Grabowski de Grabowa Floryan
Grabowski Franciszek
ііѣ N.Grabowski FranciszekА. II.
tar »Grabowski FranciszekА. II.
Grabowski FranciszekА. II.
lir 11Grabowski Franciszek
Grabowski Franciszek, porucznik
W. nrO»^Grabowski Jakób
Grabowski Jakób
Grabowski Jakób
Grabowski Jan
Grabowski Jan
Grabowski Jan
Grabowski Jan
Grabowski Jan
[Grabowski Jan
[Grabowski Joachim
[Grabowski JózefА. II.
[Grabowski Kazimierz
Grabowski Kazimierz
Grabowski Krzysztof
Grabowski Maciej
Grabowski Marcin
Grabowski Marjan
Grabowski Marcin
Grabowski Mateusz
Grabowski Michał
Grabowski Paweł
Grabowski de Grabowo Paweł
Grabowski Paweł
Grabowski Paweł
Grabowski z Grabowa Paweł
Grabowski PiotrА. II.
Grabowski PiotrGrasbcy Marcin i Kasper j.Hi. Z.Wysze.
Grabowski Piotr Grabski Franciszekj. ni.W.Ł.
Grabowski StanisławGrabski z Grabia Jan
Grabowski Stanisław Grabski Kazimierz J.1II.
Grabowski StanisławGrabski Paweł J.11L
Grabowski z Konopnice Stefan'Grabski Przemysław Ignacy,
Grabowski StefanV. Miń.podstarości grodzki
Grabowski TomaszGrabski Adam
Grabowski WalentyGrabski Andrzej, chorążyA. II
Grabowski Władysław W. fojn.Grabski Andrzej
Grabowski WojciechGrabski Felicyaa, podstoli Łęcz.
Grabowski Wojciech Grabowski Wojciech Grabowski WojciechZ N.Grabski na Nowemmieście Franciszek Grabski LudwikA W WW.I.w. в. K,
Grabowski Wojciech Grabowski Wojciech Grabowski ZygmuntGrabowski Zygmunt Grabowscy Maciej, Jan, Antoni, KantyW. MińGrabski JanGrabski JanGrabski JanGrabski KrzysztofGrabski MarcinGrabski Michał
Grabowski, stta. CzehGrabowski Adam, miecznik zie-Grabski Stanisław, podkomo-rzyc Brzeski A W V
8 mi StężyckićjGrabski Tomasz
Grabowski Adam, mieczniko-Grabski Walenty
wicz ziemi StężyckiejGrabski Antoni
Grabowski Adam, stta. Lipiński Grabski Apolinary, miecznik
Grabowski BartłomiejInowłodzki
Grabowski FranciszekGrabski Apolinary
Grabowski StanisławGrabski Józef, podst. Łęczycki
Grabowski Tomasz, G. M. W.Grabski Walenty
K. LWołk. Grabski Walenty, miecznik Ino-W.Ł.
Grabski.włodzki
Grabski z Grabia Alexander,Gradowski
dworzanin pokojowy M. Gradowski Jan
Grabski z Grabia JanGradowski Marcin
Grabski z Grabia Łukasz, po-Gradowski Stanisław
kojowy królowej Jejmości Gradowski Karol
Grabski z Grabia Maciej, cho-iradowski Mikołaj
roby Brzeski r Gradowski Piotr Michał, pod-
Grabski Rafał, podsędek ziemiZ. G. 7 i stoli Kowieński
Gostyńskiej Grabski z Grabia Samuel, pod-Grądzki.Z Wis. komorzy Inowrocławski Grabski Stanisław, podstoli I-Grądzki Jakób Grądzki Józef
nowrocławskiw. і. IіGrądzki na Kuchrze Maciej
Grabski z Grabia Stanisław,Grądzki Stanisław
И podstoli Inowrocławski Grądzki Tomasz
Grądzki Jan Granowski Zygmunt
Gradzki Wawrzeniec, skarbnikGranowski Antoni, stta. Tamo-
Wiski .'górski
Gradzcy Stanisfaw i JanGranowski Kazimierz, wojewo-
Gradzki Adam Piotr, chorązycda i jeneraf ziem Rawskich
WiskiGranowski Józef
Grodzki FranciszekGrasiński.
Grądzki JanA. If. Grasiński Jozef
Grądzki Jan, Grazny.
Grądzki KazimierzGrazny Łukasz
Grądzki Marcin Grądzki Piotr, komornikGrazny Antoni
Grebecki.
Grądzki Sebastyan, chorążyGrebecki Dominik
Wiski Grebecki Pawef
Grądzki Waleryan Grebecki Piotr
Grądzki WawrzeniecGręboszewski.
Grądzki Wawrzeniec, skarbnikGręboszewski Piotr, pokojowy
i poseł Wiski M
Grajewski.W. W of.1 Grędzica.
Grajewski MateuszGrędzica Marcin
Grajewski, podkomorzyc Wiski ze. Grędzica Tomasz»
Grajewski Stanisfaw Grajowski.W.Grudziński. Grędziński Gabryel
Grajewski Jan Grek.
Grajowski Kazimierz, ziemi Wi-Grek Jerzy Ii.
skiej podkomorzycGrek Mikofaj
Grąjowski Zygmunt, podkomo-Grek ż Repków Stefan Ii.
rzyc ziemi Wiskićj, rotmistrzGrekowie Piotr i Jan
powiatu KadzifowskiegoGrek Jan
Gralewski.Grela.
Gralewski Jan.Grela Henryk
Gralewski KasperGrembecki.
Gralewski KazimierzJ.1II.Grembecki
Granda.Grembecki Antoni
Granda Szymon Grembecki Kazimierz W. Pf o.
Graniewski.Grembecki Pawef
Graniewski z Wielimka MateuszGrembecki Stefan
Graniewski Franciszek Grembecki Wojciech
Grankowski.Grobicki.
Grankowski JanGrobicki Jerzy
Granowski. Granowski z Granowa Prokop'Grobiccy Tomasz, Alexander i Waleryan
Jan Grobicki Ignacy, rotmistrz po-
Granowski Andrzej, stta. Ży-wiatu Grodzieńskiego
tomierski = " "IT"Grobicki Kazimierz—V
Grocholski.Grochowski Paweł
Grocholski AndrzejW. H. Grochowski Paweł Stefan
Grocholski AndrzejGrochowski Stanisław
Grocholski z Grocholic Jan Grochowski Walenty
Grocholski Piotr Grochowski Wojciech
Grocholski z Grabowa Remigian Grochowski Wojciech
Grocholski M., sędzia ziemskiGrochowski Wojciech
BracTawski, obyw. wojewdd.Grochowski Wojciech
WołyńskiegoSUA.Grocki.
Grochoński.Grocki Belina SzymonSt.A.
GrochońskiGródecki.
Grochowalski.Gródecki Adam
Grochowalski AdamGródecki a Droszkowa Franci-
Grochowalski Andrzejszek ZygmuntSU A.
Grochowalski JakóbGrodyński.
Grochowalski JanGrodyński Mikołaj
Grochowalski SzymonGrodzicki.
Grochowalski WojciechGrodzicki z Wyszyny Andrzej
Grochowalski WojciechGrodzicki Joachimue, wojski
Grochowalski JózefŁomżyński
Grochowicki.Grodzicki Joachim, wojski ŁomżyńskiGrodzicki Stanisław, łowczy
Grochowiccy Kazimierz i Sta-
nisław Łomżyński
Grochowicki AlexanderGrodziccy Andrzej i Jakób
Grochowski.Grodzicki Stefan
Grochowski Alexander, pisarzGrodzicki z Kotułina AdamI
grodzki GostyńskiZ. G. Grodzicki Alexander1
Grochowski Rafał, podkoniuszyGrodzicki Kazimierz
koronny W. Ił. IGrodzicki Mikołaj li.
Grochowski Adam[ rGrodzicki ŚwiętosławW. Как
Grochowski AndrzejGrodzicki Tomasz
Grochowski AndrzejGrodzicki Józef, wice-instyga-
Grochowski Antonitorowicz koronny, delegat wo-
Grochowski Antonijewództwa KrakowskiegoWiK.
Grochowski AntoniGrodzicki Michał, poseł ziemi
Grochowski FranciszekSanockiejSU A.
Grochowski JanGrodzicki na Grodzisku Paweł
Grochowski JanTadeusz
Grochowski JanGrodzicki Piotr
Grochowski Kazimierz Grodzicki Stanisław, wice-in-
Grochowski Łukasz stygator koronny, delegat wo-
(Grochowski Marcinjewództwa Krakowskiego
(Grochowski PawełGrodzicki Tomasz, sędzia kap-
uGrochowski Pawełturowy ziemi ŁomżyńskiejSUA.
(Grochowski PawełGrodzicki Tomasz
Grodziecki.
Grodziecki na Stawiszynie Andrzej, stta. Stawiszyński Grodziecki Piotr
Grodzinski.
Grodziński Marcia Grodzińeki Wawrzeniec
Grodzki.
Grodzki Alexander Grodzki Andrzej
Grodzki Jacobus, suo et Bartholomew Adami, et Stephani nomine Grodzki Piotr Grodzki - Wojciech Grodzki Tomasz, podcz Wiskj Grodzki Józef Grodzki Józef Grodzki Kazimierz Grodzki Mikofaj
Grodzki Władysław Grodzki Wojciech
Gromadzki.
Gromadzki Samuel Gromadzki Stefan
Gromadzki Stefan
Gromadzki
Gromadzki Andrzej.
I Gromadzki Antoni Gromadzki Balcer Gromadzki Jan Gromadzki Kazimierz Gromadzki Stefan
Gromadzki Jan
Grończewski.
Grończewski Franciszek Grończewski Jakób Grończewski Józef Grończewski Wawrzeniec
Gronkowski.
Gronkowski Jakób
Gronoszewski.
Gronoszewski Jakób Gronoszewski Mateusz .
Gronowski. Gronowski DobrogostGronowski Wojciech Gronowski z Gronowka Adam Gronowski Krzysztof
Groński.
Groński Antoni, mostow. pow.
Wiłkomierskiego-
Groński Tomasz, cześnik Upitski
Gros.
Gros Jerzy, łowc. pow. Wilkom.
Groszecki.
Groszecki Adam
Groszecki Jan
Groszkowski.
Groszkowski Adam Groszkowski Jan
Groszkowski Stanisław
Grot
Grot Lambert Groth
Groth Alexander
Groth Floryan1
Grotowie Seweryn i Albert Grott Zbigniew
Grotkowski.
Grotkowski Dadzibóg, skarbnik Wileński
Grotowski.
Grotowski Adryan, komornik Czerski
(Grotowski Jan Gabryel, sędzia ziemski Wendeński, poseł województwa Trockiego Grotowski Konstanty Michał, poseł wojew. Trockiego Grotowski Tomasz Grotoweki z Borutów Alexander, miecznik Wendeński Grotowski -Łukasz Grotowski Adam
Grotowski Ambroży Grotowski Andrzej Grotowski FranciszekGrotowski Jan
Gruszecki Wojciech Grzembski Sebastyan
Gruszecki AntoniGrzemski Michał
Gruszecki JózefGrzemski Sebastyan
Grnszewicz.Grzębski Adam
Gruszewicz FranciszekGrzybowski.
Grnzdz.Grzybowski Jan, stta. Warsz. i
Grnzdz Alexander, podczaszy m Kamieniecki
RzeczyckiJ.111.Grzybowski Samuel, pnefectus
Grużewski.Grodzicensis
Grużewski Jakób, chor. ks. Zm. Grzybowski Samuel Stanisław,
Grużewski Jan, ciwon wielkichpriefectus Grodziensis, aulicus
Dyrwian, chorały ks. Żmud.cubicularius S. R. M.
Grużewski Krzysztof, sędzia ks.Grzybowski Teofil
ŻmudzkiegoGrzybowski Franciszek, podko-
Grużewski Pawełmorzyc Czerski z., c.
Grużewski Jakób, stolnik Żmud.Grzybowski Piotr
Grużewski JanGrzybowski Samuel Stanisław,
Grużewski Marcyan, podkomo-stta. Grodziecki
rzyć ZmudzkiGrzybowski Stanisław
Grużewski SamuelGrzybowski Stanisław
fl Grużewski Antoni Gryfin.' Gryfin Stefan Grzybowski Stefan, stolnik Nur-ski
Grzybowski na Chrzesnym Stefan, stolnik ziemi Nurskiej
Grynaszewicz.Grzybowski Teofil, podkomorzy
Grynaszewicz AntoniCzerski
Grządzki.IGrzybowski Adam W.
Grodzcy Sebastyan i Piotr, sę-«Grzybowski Antoni Leon, ka-
dzicowie Wiscysztelanie Inowrocławski
Grzegorzewski.Grzybowski Fabian
Grzegorzewski Bartosz Grzybowski z Windyk Franci-
Grzegorzewscy Jan i Włady- szek, kasztelan Inowrocław.
sfawGrzybowski Franciszek, kaszte-
Grzegorzewski Andrzejlan Inowrocławski
Grzegorzewski AndrzejGrzybowski Jakób
Grzegorzewscy Franciszek, Jan,Grzybowski Jan, stta. Sulejów.1
Wojciech, MaxymilianGrzybowski Jan1
Grzegorzewski JakóbGrzybowski KazimierzА. II.
Grzegorzewski JanGrzybowski KazimierzА. II.
Grzegorzewski na Grzegorze-Grzybowski KrzysztofI
wicach Józef, sędzia kaptu-Grzybowski Marcin
rowy ziemi CzerskiejGrzybowski Michał Stanisław
Grzembski.Grzybowski Mikołaj
Grzembski Wojciech Grzybowski Mścisław
GrzebskiGrzybowski Stanisław, podstoli
Grzebski Michałziemi Czerskiej : =—И
Grzybowski Stefan1 Grzymkowski.
Grzybowski z Windyk Stefan,Grzymkowski Franciszek
chorzy roty j. w. jegomościjGrzymkowski Mikołaj, podcza-
pana wojewody Płockiego,szy Latyczewski
porucznik powiatu Kamieniec. Grzymułtowski.
Grzybowski Stefan, Grzybowski SzymonGrzymułtowski Jan
Grzymułtowski Krzysztof
Grzybowski Franciszekna Grzymułtowicach Krzysztof,
Grzybowski Józef, cześnik zie-kasztelan Poznański, Ujski
mi CzerskiejPilski stta., półko wnik J.K.M.
Grzybowski Maciej JózefGrzywa.
Grzybowski Marcin, podczaszyGrzywa Stanisław
LiwskiZ L.Grzywa Adam
Grzybowski z Windyk Stani-Grzywaczewski.
staw, wojski ziemi LiwskiejGrzywaczewski
Grzymała.Gudkowski.W.PIo.
Grzymała Mikołaj Grzymała AndrzejZ.Gudkowski Paweł Gudziejewski.
Grzymała Bartłomiej Gudziejewscy Kazimierz i Samuel
Grzymała JakóbGudziejewski Jan
Grzymała JanA. 11 Gudziejewski StanisławW. Miń
Grzymała Marcin, rotmistrzMGrzymała Pawełr 'Gudziejewski Józef AntoniGudzieński. Gudzieński Jan
Grzymała Piotr Grzymała Tomasz Grzymała Walenty Grzymała Wawrzeniec Z. z. Gudzieński Tałgów PawełGulchowski. Gulchowski AlexanderGulcz. Gulcz Fryderyk Wilhelm, mar-szałkowicz ks. Pruskiego
Grzymała Wojciech Grzymałowie Marcin i Grzegorz
Grzymałowie Stanisław i Bar-Gulczewski.
tłomiej'Gulczewski Andrzej
GrzymałaGulczewski Stanisław
Grzymała Andrzej Z.Gulczewski
Grzymała na Grzymałach An-Gulczewski Paweł
toni, poseł ziemi Łomżyńskiej Z.Gulczewski Wojciech
Grzymała Anzelm Z.Güldenstem.
Grzymała FranciszekGuldenstern Zygmunt, starosta
Grzymała Franciszek O 1 Stumski, salvis juribus terra-
Grzymała Tomaszrum Prussi®W. Malb.
Grzymała Tomasz, poseł pow.Guldensztern Władysław Ka-
Wołkzimierz, stta. Sztumski, salvis
Grzymała Tomaszjuribus dissidentium in religio-
Grzymała Wojciech Z.Ł.ne Christiana atque indigena-
Grzymała Wojciech '1"tus terrarum Prussi®W. Malb. —
Gułchowski.Gumuński Tomasz
Gułchowski stolnik MielnickiGumuński WojciechW.
Gułchowski StanislawGurbski.
Gałkowski.Gurbekl Maciej
Gutkowski FranciszekGurbski Wawrzeniec
Gało weki.Gumy.
Gufowski AndrzejGurny Jakób »
Gutowski Pawet Gurny Kazimierz »
Gutowski WacławGurowski.
Gumiński.Gurowski Stefan
Gumiński AlexanderGurowski
Gumiński Krzysztof W.Gurowski Jakób W. Kai
Gumiński MaciejGurowski Maciej
Gumiński PawetGurowski Jan Wojciech
Gumiński StanisławGurowski Marek
Gumiński Wojciech W.Gurowski Malcher
Gumiński Wojciech W.[Gurowski Melchior, kasztelan
Gumiński FranciszekSt» А» 1 Gnieźnieński, stta. Kościański
Gumkowski.[Gurowski Wojciech
Gumkowski Adam[Gurowski Alexander, kasżtela-
Gumkowski Andrzej1 nic Poznański
Gumkowski Erazm[Gurowski z Gurowa Rafał, stta.
Gumkowski FranciszekKolski, poseł wojew. Kalis.
Gumowski.[Gurowski Władysław, kaszte-
Gumowski Kazimierz, poseł zie-lanie Poznański, poseł woje-
mi Nurskiejwództwa Poznańskiego
Gumowski WalentyGurzyński.
Gumowski Dominik Karol, stta.Górzyński Andrzej
Lipiński Gutakowski.
Gumowski Maciej, podkomorzyc ZakroczymskiGutakowski Benedykt Gutakowski Ludwik
Gumowski Tomasz, łowczy Za-'" kroczymskiGutakowski Tadeusz
Gumowski Tomasz, podczaszyGutakowski TadeuszZakroczymskiGutkowski.Gumowscy Seweryn i AdamGutkowski FranciszekGumowski, stta. KamieńskiGutkowski JanGumowski Kazimierz, cześnik1 Gutowski. ZakroczymskiGutowski DadzibógGumowski Spinek MichałGutowski Maciej 4 Gumowski StefanGutowski NicolausZ.Gumowski TeodorGutowski Paweł Gumowski Jan, burgr. grodzkiGutowscy Jan i StanisławPłocki, wice regent Ciechan.Gutowscy Jerzy i Adam Gumuński.Gutowscy Maciej, Dominik iGumuński Jan W.Ł.1 Adam
Gutowscy Stanisław i Kasper Gutowski Adam de MurawyGutowski Andrzej, Gutowski Antoni1 Gutowski Jan Gutowski Jan Gutowski Jan Gutowski Jakób Gutowski MarcinGutowski Mateusz Gutowski Mateusz Gutowski Mateusz Gutowski Mikołaj Gutowski PawełGutowski Stanisław Gutowski Wojciech Gutowski Wojciech Gutowski Adam Gutowski Andrzej Gutowski AntoniGutowski Mikołaj Guyski. Guyski MaciejGuzelf. Guzelf Augustyn Hab. Z. Ii. 1Z. Z. Marsz.W.S.W B. L.Guzelf Młożewski Guzolf IgnacyGniewski. Gużewski Piotr, sekretarzM Guzowski. Guzowski z Hadzvna i Guzów eMaciej, burgr. i poseł ziemi Gostyńskiej Gwinczewski. iGwinczewski Antoni Gwozdziowski. Gwozdziowski Jan Gymbut. Gymbut Jan Bogusław, cześnik StarodubowskiGzowski. Gzowski AndrzejGzowski Jan .Gzowski Antoni Gzowski Jakób Gzowski Józef iGzowski MichałGzowski TadeuszHan.
Haborski.Halecki Jakób, stolnik Rzecz.W. Miń
Haborski TomaszHalecki na Bartkowie Jakób,
Hadziewicz.łowczy podlaskiA. U.
Hadziewicz Jakób, wojski No-Halecki na Halczu Michał, stta.
womiejski, sędzia kapt. i pi- Mozyrski
sarz grodz. Sandom., chorążyHalicki.
pow. WiślickiegoHalicki Rożyc, Felicyan, Józef
Hakczyński.Hałkowski.
Hakczyński ApolinaryHałkowski Tadeusz W.Poł.
Halanicki.Hamszej.
Haianicki Jan Hamszej z Berczy Kazimierz,
Halecki.pokojowyM.
Halecki Bogusław, podkomorzyHan.'
RzeczyckiHan Krzysztof Andrzej, ober-
Halecki Alexander, podczaszyszterlejtnantM.
Rzeczycki Ś - -Han Otto Jerzy, rotm.M.— V
Hanicki. Hanicki Jan Maciej, poseł Podolski
Hankiewicz. Hankiewicz Stefan Kazimierz,
sekret.M., pisarz dekretowy i metrykant kancel. koronnej «J.1II.Z. Wars
1 Hanuski. łfanuskiRafał
Hannszewicz. Hanuszewicz Zygmunt WTady-sfaw a
Haraburda. Ilaraburda Janusz
Haraburda Krzysztof W. Miń
Haraburda Ludwik
Haraburda MichaT P.STon.
Haraburda Benedykt
Haraburda Hieronim MichaT, skarb, wojew. Nowogrodzk.
Haraburda MichaT Karol, mar-szaTek Słonimski, salva re-partione biorąc od Ichuiośćbraci pow. Słonimskiego
Haraburda Stefan
Harasimowicz. Harasimowicz Władysław
Harasimowicz Wruski
Harasimowicz Antoni, poseT województwa NowogrodzkiegoSt. Д.
Harasimowicz Broniuszyc Jan, rotmistrz i poseT województwa Nowogrodzkiego
Haraszkiewicz. Haraszkiewicz Jan
Harłęski. HarTęski z Harfęza Adam, dworzanin pokojowyM.W.WoT.
Harmański. Harmański Felicyan, salva per omnia libera voce
Hatowski. Hatowski Antoni
Hatowski Jerzy, strażnik Mo-1 zyrski
I ElektorowieKrólowie na których głosowali
1 Hawryłowicz. IHawryTowicz JanJ.UI.
IHawryTowicz А. n.
IHawryTowicz Jan
IHawryTowicz Pihorawski Piotr
IHawryTowicz Pińkowski Jan, 1 mostowniczy MścisTawski
IHawryTowicz Pińkowski Win-1 centyAli.
1 Науко. Науко Kazimierz, Towczy Smól.
Науко Kazimierz, sędzia ziem-1 ski MścisTawski
Науко Michaf KazimierzJ.UI.
Науко AlbrechtА II.
1 Haza.
Haza z Radki Samuel
Haza Radlić Balcer
Haza Radlicz Krzysztof
Haza Radlicz Maxymilian,
I Hebda. HHebda z Tropie Jan
I Hebdmann. HiHebdrnann Franciszek,M. № konsyliarz, radca i poseT mia-1 sta Poznania metropolij Wiel-I kopolskiej
1 Hebdowski.
Hebdowski Andrzej
Heidetistein.
Heidenstein na Sollenawie Mel- chior Augustinus, kasztelanie f Gdański, poseT wojew. Po-; morskiego, salvis juribus sanc-tse romanse ecclesise terrarum 1 Prussise, ac civitatum
i Hemzyng.:
Hemzyng Jan, dworzanin M.
Hennik. Hennik Andrzej
Herberski. Herberski Balcer Stanisław
I Hercyk. ІНегсук Alexander
ІНегсук z Lubna Stanisław
Hermanowski. Hermanowski Stefanj. ni.
Hermanowski Antoni
Hermanowski Stefan
Herubowicz. Herubowicz Michaf, czesnik ks. Zmudzkiego
Herubowicz Szymon Piotr, cze-śuikowicz ks. Zmudzkiego
Hewel. Hewel Jakób W.Ł.
Hewel Jerzy, skarbnik Smoleńs.
Hewel von Balcer W. h.
Hewel von Kasper
Heybowicz. Heybowicz Ignacy
Heybowicz Herburt Mateusz Szymon
Heybowicz Stanisfaw Marcin
Hincza. Hincza Mikofaj
Hladowicki. HIadowicki Gedeon
Hladowicki Jakób Stanisfaw
Hlebowicz. Hlebowicz Dzieiyc Hieronim, mieczny Lidzki
Hlebowicz Jerzy, wojewoda t
Smoleński S. 0. R. M. J. D.
Hliniecki. Hliniecki Józef Kazimierz, regent kancel. trybunatuL.
Hliniecki Józef
Hliński. Hliński Alexander
Hliński Andrzej
Hliński Konstanty Wfadysfaw
Hliński Konstanty Wfadysfaw
Hliński Michaf
Hliński Trojan
Hliński Jan
Шавко. Hfasko JanW. Pot.
Hfasko Dominik, rotmistrz województwa Potockiego
Hfasko Felix, podcz. pow. Pińs. Hfasko Ignacy, porucznik Hfasko Leon, stta. PotockiHfasko Maurycy, straż. Pof. Hfasko Onufry Dominik Hfasko Rafaf, mostow. województwa Pfockiegoasko Stanisław, rotmistrz i poseł wojew. Potockiegofasko Tadeusz, rotmistrz województwa Potockiego fasko Tadeusz
Hodlewski.
odlewski Wojciech
Hodnbeki.
odubski Andrzej odubski Stanisfaw
Hoińskl
oiński Maciej
Holde.
olde Ernest Holde Gerhard
ie Jakób, kapitan gwardyi
Holiński.
iski .Jerzy Holiński Samuel
Holt.
Holt AdamPawef
Hołowczyński.
Hofowczyński Jerzy, kasztelan nowicz Mścisfawski
[ofowczyński Mikofaj, chorąży Orszański
Hołowin.
Hołowiński.
ofowiński Konstanty Sanuel
Hołowka.
ofowka Michaf
Hofowka Franciszek, horodni-czy powiatu Pińskiego
Hołownia.
Hofownia Mikofaj
Hołownia Dominik]
llołownia Stefan '.
Hofubicki. Hołubickj Stanisław SamuelW. Pol. [
Hołubowicz. Hołubowicz Samuel
Hołyński. Holyński Stefan, podczaszy MścisławskiJ.I1I.W.MścisI
Hołyński Stefan, horodniczy i podstarości Mścisławski 11 W.MścisI,
Hołyński Antoni, podst. grodzki Mścisławski
Hołyński Jan, Klimowicki stta., poseł wojew. Mścisławskicgo W.MścisłJ
Hołyński MichałSLA.W.Mścisl
Hondorff. Hondorff Antoni 1
Hondorff Józef
Honesty. 'Honesty Jakób1
Horain.Horain Andrzej1
j Horain Andrzej
Horain Bogusław
Horain Eliasz
Horain Jerzy
Horaim Jan, sędzia Kijowski.
Horaim Jan, podstoli Parnawski
Horaim Jan, cześnik Oszmiański
Horaim Kasper, pisarz grodzki Włodz. podstar. grodz. Łucki
Horaim na Ladowicach Marek1 1
Horain Alexander, podstoli Wileński
Horain Alexander, biskup Hire-neński, referendarzL.
Horain Kasper, wejskowicz województwa Wileńskiego
Harain Jan Antoni,podkom. Wileński, stta. Jałoskl, poseł na sejm electionis
Horain Ignacy, wojskow. Wileński
Horain Kazimierz, wojskow. Wileński
Elektorowie
Horain Michał, horodn. i- poseł Horbacki.
Horbaczewski.
Horbaczewscy Antoni i Kazimierz
[orbaczewski Jan, łowczy Rze-czycki
[orbaczewski Michał Samuel Horbaczewski Isani Stanisław, wojsk. Rzecz
[orbaczewski Jan, łowczy Rze-czyckiorbaczowski Samuel Michał, stta. Ducki
lorbaczowski Stanisław Mir chał, wojski Rzeczycki [orbaczewski Jan Horbaczewski Kazimierz Horbaczewski Franciszek Bogusław;
Horbaczewski Michał
Horbowski.
Horbowski Kazimierz Horbowski Jan
Horbowski Ferdynand, poseł Łomżyński Horbowski Franciszek
Hordyna.
Hordyna Jan Antoni Hordyna Mikołaj, horodniczy MozyrskiHordyna Jan, strażnik
Hordyński.
Hordyński z Hordyni Michał, wojski ŹydaczewskiHordyński z Hordyni Stefan, miecz. Kijowski, pisarz Grodzki i poseł ziemi Lwowskiej Hordyński Wojciech
Hordziejewicz.
Hordziejewicz
Hordziejowski.
Hordziejowski Krzysztof, podczaszy Mozyrski
iHordziejowski Alexander Mi-Horodyski Samuel
chał, miecznik wojew. Wi-Horodyski Stanisław
leńskiego, stosując się ad men-tem rzeczypospolitej Horodyski StefanA, II.
Horodyski Tomasz
Hornostajski.Horodyski Jan, pisarz grodzki
Hornostajski Janposeł ziemi Halickiej
Hornowski.Horodziński.
Hornowski Alexander, posełHornowski Jan Krzysztof, stolnik Mozyrski HorodzińskiTT 1
Horski.
Hornowski JaroszHDrski Hieronim, stta. Suraski
Hornowski Kazimierz, sędzicHorski, Druck Hrehory Jerzy,
Brześciański stta. Orszański
Hornowski MichafHorski Druckt Michaf, dzier-
Hornowski Stanisławżawca Celski
Hornowski Szymon 'Horski Drucki Teodor, woje-
Hornowski Wojciechwodzie Mścisfawski
Hornowscy Jerzy i StanisławJ.1II. Horski Józef
Hornowski MarcinJ.I1I. Horski Drucki Karol, podkomo-
Hornowski Zygmunt, podczaszyrzy Miński
SmoleńskiJ.HL Horski Drucki Kazimierz, pod-
Hornowski Antoni komorzyc Miński
Hornowski JanHorytowicz.
O Hornowski PiotrHorytowicz Hrehory
Hornowski Jan, namiestnik wojew. Brzeskiego Hornowski Michaf Horzaski. Horzaski BazyliHościło.
Hornowski Ignacy P. K. І
Hornowski Ksawery, poseł wo-Hościfo Krzysztof Jan
jew. BrzeskiegoHoszczar.
Hornowski PiotrHoszczar Jerzy, stta. Kirylski,
Horoch. poseł ziemi Inflantskiej
Horoch J. Stefan Hoszewski.
Horodecki.Hoszewski Korczak Kazimierz
Horodecki MichafHoszowski.
Horodelski.Hoszowski Alexander
Horodelski Sylwester Michaf,Hoszowski Jan
budowniczy powiatu Wofkow.Hoszowski z Jawoty Jan
HorodeńskLHoszowski Kubarycz Stefan
Horodeński Paweł, pófkownikHoszowski TeodorW. IL I
MHowerbek.1
Horodeński Stefan z Howerbeka Liber Baro Jan 1
Horodycki.TeodorJ.I1I.W. Malb.
Horodycki TomaszJ.z Howerbeka Liber Baro LudwikW. Malb.
Horodyski.Hoynacki.
Horodyski JakóbJ. IU. Hoynacki Marcin
Hoynowski.Hryniewicki.
Hoynowski Hryniewicki Paweł Karol, skar-
Hozyusz.bnik ziemi Bielskiej
Hozyusz PawełHryniewicki Jan
Hozyuszowie Kazimierz i Jan Hryniewicki Michał
Hozyusz Kazimierz 'Hryniewicki Alexander
Hrebnicki.Hryniewicki Paweł, regent
Hrebnicki Michał, skarb. Po-grodzki Brański i poseł Bielski
fockiJ.HLHryniewicz.
Hrebnicki Adam, horodniczyHryoiewicz Legiecki Antoni Ka-
wojew. PoTockiegoW. Pol. rol, stta. Kraśnieński, regent
Hrebnicki Stanislaw, pisarzkomornik i poseł do elekcyi
grodzki wojew. Potockiego W. Pol. z wojew. Witebskiego
Hreczyna.Hryniewicz Legiecki Ignacy
Hreczyna Jarosz, podczaszy'Hryniewicz Legiecki Tomasz,
Hreczyna Kierdćj Kazimierz,stta. Skieleryski, regent ks.
sędzic Piński Zmudzkiego
Hrehorowicz.Hryniewiecki.
Hrchorowicz Weirsocki Marcy- Hryniewiecki Franciszek, skar-
an, sędzia ziemski Wilkomier. P.W.bnik ziemi Bielskiej
HrehorowiczHryniewiecki Kajetan, podcza-
Hrehorowicz Jakóbszy Latyczewski, podstoli
Hrehorowicz Jan' grodzki Kamień, poseł wo-
Hrehorowicz JanW Miń.jew. Podolskiego
Hrehorowicz KonstantyHryniewiecki Michał, poseł wo
Hrehorowicz Trojanjew. Podolskiego
Hrehorowicz StanislawW. MińHrynkiewicz.
Hromyka.'Hrynkiewicz Dyonizy
Hromyka Skarbek Ignacy, Cze-1 Huba.
rnik pow. Starodub.Huba Marcin
Hruzewicz.Huba Jerzy P.W.
Hrużewicz AlexanderHubarewicz.
Hrybunowicz.Hubarewicz Kadobylski Piotr Jerzy
Hrybunowicz Barbuża Semen,Hulhen.
wojski BraclawskiW. Braci. Hülben von Jan, kapitan
Hryćkiewicz.Hulewicz.
Hryckiewicz Paweł Tomasz,Hulewicz na Łysingrodzie Ga-
wojski Wendeńekibryel, chorąży Czerniechow.
Hryckiewicz Stanislaw AntoniUf (l u Hulewicz Gabryel, chorąży zie-
Hryczyna.mi Czerniechowskiej
Hryczyna Jan Hulewicz z Piecichwost Jan
Hryczyna JerzyHulewicz z Wojatyna -Łukasz,
Hryczyna Stefanstta. Winogrodzki, rotmistrz
Hryczyna PiotrJ. MJ
Hulewicz na Berodczycach Paweł
Hulewicz na Koniuchach Wacław Hulewicz Wacław Hulewicz WłodzimierzHulewicz Paweł Erazm, chorąży CzerniechowekiHulewicz Wacław Hulewicz na Koniuchach Wacław, podkomorzy ŁuckiHulewiczowie na Drozdniach Daniel i Michał Hulewicz Bogusław Hulewicz Gabryel Hulewicz Felicyjan Hulewicz Franciszek Hulewicz na Drozdniach Ignacy
Hułtt.
Hułtt Józef, chorąży StężyCki
Humel.
Humel Franciszek
Humiecki.
Humiecki Michał
Humiecki Józef, poseł ziemi Sanockiej
Humieniecki.
Humieniecki Teodor, sędzia grodzki Kijowski Humieniecki Michał
Humnicki.
Humnicki Kazimierz, cześnik Podolski, rotm.MHumnicki Adam, stolnik Czer. Humnicki z Humnisk Jan, łowczy Sanocki Humnicki Józef, poseł ziemi Sanockiej
Humnicki z Humnisk JózefHumnicki Antoni
Humnicki z Humnisk Michał, poseł ziemi Sanockiej Humnicki Michał, poseł ziemi Przemysłkiej
Hnniatycki.
Huniatycki
Hurko.
Hurko Andrzej Kazimierz, pod-stoli Witebski
Hurko Mikołaj, podsędek Witebski
Hurko Chocimski Jerzy Hurko Chocimski Kazimierz Hurko Józef, podsędek Witeb. Hurko Chocimski Franciszek
Hutorowicz.
IHutorowicz Antoni, rotmistrz' pow. Oszmiańskiego
Hutorowicz Antoni, podstarosta sądowy OszmiańskiIHutorowicz z Hutorów Eliasz Hutorowicz Jakób Tadeusz, budowniczy Oszmiański
Huttyni.
Huttyni Filip, sekretarz i poseł dekretowy, rajca Krakowski
Hylzen.
Hylzen Józef, kaszt. ks. lnfl. Hylzen Justynian, wojewodzie Miński, starosta Maryn, poseł ks. Inflantskiego
Hynek.
Hynek Topor Adam
Hynek Topor Jan
Hynek, kasztelanie Czechowski
Jabłecki.Jabłonowski.
Jabłecki AndrzejJabłonowski Kasper
Jabłecki StanisławJabłonowski Nikodem, cześnik
'ziemi Nurskiej
Jabłonowski Nikodem, cześnikJabłonowski Josephus, capit.
Nur.ski, rotmistrzM.Herychlad. judex castren. La-
Jabłonowski Stanisław, łowczyticev. nuntius ext terra Hali- 1
Nurski ciensiz. н. І
Jabłonowski Stanisław, łowczyJabłonowski Prus Konstanty,
i rotmistrz Nurski jenerał A. W. rzeczypospo-
Jabłonowski Szymon, pisarzlitćj
ziemi Nurskićjк к.Jabłonowski Mikołaj
Jabłonowski Szymon, pisarzJabłonowski Roch Michaf, ka-
Nurskisztelan Wiślicki, stta. Kor- ł
Jabłonowski Tomaszsuński
Jabłonowski Jan1 Jabłonowski na Jabłonowie Ni-Jabłonowski książę Stanisław, stta. K.Jabłoński. Jabłoński Mikołaj St A.
fl kodem, pisarz ziemi NurskićjJ.HI.
0 Jabłonowski Stanisław Jan, wo-Jabłoński Mikołaj
jewoda i jenerał ziem Rus- Jabłoński Jan, suo ac Christo-
kich, stta. Mościcki i Swiatski Jabłonowski Adamphori, Jacobi, Pauli, nomini-bus ac Bartholommi Chojecki
Jabłonowski Alexander, chorij-Mistrzowicz nomine
ży koronny, stta. BuskiJabłoński kurcz Stanisław
Jabłonowski AlexanderJabłoński
Jabłonowski Andrzej Jabłoński Grzegorz
Jabłonowski Andrzej, miecznikJabłoński Jan
ziemi Nurskićj Jabłoński Jan
Jabłonowski Jakób Jabłoński z Samsonów Kazi-
Jabłonowski de Borkowo Janmierz Hieronim, podstoli Mo-
Jabłonowski Janzyrski
Jabłonowski Paweł Jabłoński Michał
Jabłonowski SebastyanJabłoński Mikołaj
Jabłonowski Stanisław Jan,Jabłoński Stanisław
kasztelan Krakowski, hetmanJabłoński z Jabłoni Samsonów
wielki koronny Adam, wojski i poseł ziemi
Jabłonowski StefanŁomżyńskiej
Jabłonowski z Prussów księże,Jabłoński Jerzy St A.
stta. Koweleki, poseł wojew. CzerniechowskiegoJabłoński z Samsonów Kazimierz, horod i poseł wojew. Nowogrodzkiego
Jabłonowski Felicyan S. W.
poseł wojew. Wołyńskiego Jabłoński Tomasz
Jabłonowski Andrzej, chorążyJacewicz.
i rotmistrz powiatu Pilżniń-Jacewicz Michał
skiegoJachimowicz.
Jabłonowski z Jabłonowa Igna-Jachimowicz Andrzej
cy, poseł ziemi Łomżyńskiej 'Jachimowicz Jan
Jabłonowski Józef, stta. Ho-Jachimowicz Józef
rychladzki, sędzia grodzkiJachimowicz Marcin
Latycz.'poseł ziemi Halickiej Jachimowicz Stanisław
Jachimowski.
Jachimowski Stanisław
Jachołkowski.;
Jacliołkowski Jan, strażnik Po-
łocki
Jachowski.
Jachowski Idzi
Jackiewicz.
Jackiewicz JanJ.1II.
Jackowski.
Jackowski na Brudzicach Jan Kazimierz
Jackowski RafałW. Pum.
Jackowski Bazyli, gubernator
SzkfowskiJ.I1I.
Jackowski Adam
Jackowski Jerzy Ernest, ober-szter lejtnantM. Jackowski Joachim
Jackowski Scibor
Jackowski Wojciech
Jackowski de Nostycz Kasper
Jackowski Józef
'Jackowski Józef
Jackowski z Jackowa Maciej, subdelegat grodz. Piotr,
Jackowski de Nostycz Wojciech, burgrabia grodzki, wo-jew. Chełmiń., poseł powiatu
Grudziądzkiego
Jacuński.
Jacuński Michał Stanisław
Jacuński Michał
Jacynicz.
Jacynicz Stefap
Jacynicz Szymon
Jaczewski.
Jaczewski Andrzej
Jaczewski Antoni, wice regent i poseł Liwski
Jaczyński.
Jaczyński Kazimierz
Jaczyński Marcin
Jaczyński Paweł
Jaczyński Stanisław
Jaczyński Tomasz — w--
ElektorowieKrólowie в których głosowali Ziemie X których glosowali
Jączyński. JaczyńskiL
Jadkowski. Jadkowski JózefW T.
Jagielski. Jagielski WauTzeniec
Jagiełowicz. Jagiełowicz AdamW.Pod.
Jagiełowicz Franciszek, stolnik Wendeński
Jagliński. Jagliński PawełJ.-JL
Jagniątkowski. Jagniątkowski JanJ.I1I.
Jagniątkowski Antoni
Jagniątkowski Antoni
Jagniątkowski Stanisław W.
Jagniątkowski z Jagniątek Jan Stanisław
Jagniątkowski z Jagniątek Antoni
Jagniątkowski z Jagniątek na Podolanach Michał, miecznik pow. Radomskiego, chorąży chorągwi pow. Sandom.
Jagniński. Jagniński, podwojew. Sandom.S.
Jagniński Mikołaj
Jagniński Seweryn, komornik ziemi Sandomierskiej
Jagniński Wojciech
Jagodyński. Jagódyński Andrzej, miecznik wojew. Bełzkiego, sekretarz J.K.M., sędzia marszałkowski
Jagodziński. Jagodziński AntoniA.IL
Jahodyński. Jahodyński Andrzej, miecznik Bełzki, sekret.M. sędzia marszałkowski
Jahodyński Hieronim
Jahołkowski. Jahołkowski Jan
Jajewicz.
Jajewrcz Kazimierz
IJajewioz Kazimierz
Jakacki.
Jakacki Kazimierz Jakacki Kazimierz
Jakimowicz.
Jakimowicz Eustachi Kazimierzy podczaszy Wilkomierski Jakimowicz MichaY
Jakiiński.
Jakliński Andrzej Jakiiński Saryusz Józef, kasztelani Oświęcimski i Jakliński Tomasz, burgr. zamku krak. poseY księstwa Oświęcim. i Zatorskiego
Jakołkowski.
JakoYkowski Jan
Jakołowicz.
JakoYowicz Józef
Jąkowski.
Jąkowski WacYaw
Jakubowski.
Jakubowski
Jakubowski Jan
Jakubowski MichaY Jakubowski StanisYawJakubowski WojciechJakubowski Pour Wojciech G.M. Jakubowski Felix
Jakubowski Józef Toporczyk, stolnik Owrucki, poseY wo jew. Kijowskiego Jakubowski Szymon Toporczyk, chorąży BracYawski
Jakubowski Wojciech, puYko-wnik wojsk
Jałbrzyk.
JaYbrzyk Mateusz, pod. Bielski
Jałbrzykowski. JaYbrzykowski Adam, sędzic ziemski ZambrowskiJaYbrzykowski StanisYaw
і JaYbrzykowski StanisYaw, gę-
dzic Zambrowski Z.
JaYbrzykowski TomaszSt.A.
Jałowicki.
Z.JaYowicki JanA. 1L
JaYowicki Antoni Bożeniec, cho-
f rąży pow. NoWogr. i poseY
wojew. Czerniechowskiego
1Janowski.
JaYówski z KoYysZyna Krzysztof
Jambrzykowicz.
Jambrzykowicz Wrojciech
Jamiołkowski
K.O.Z.JamioYkowski
JamioYkowski AndrzejА. II.W. Podi.
JamioYkowski StanisYsw
St« А»K0. z. Jamiołkowski Grzegorz
. Jamontt.
Ii. Jamont Pollewicz Antoni W. Miń
Jancewicz.
W.PYó.Jancewicz Onufry
Janczewski.
Janczewski Glinka Adam, pi- f
sarz ziemi Wiskieji. K.
Janczewski Glinka Tomasz
Janczewscy Jan-i StanisYaw
Janczewscy Józóf i Jan
Janczewscy Marcin i SzymonZ. Ü.
Janczewski
Janczewski Adam Piotr АII.
Z.M.Janczewski AlexanderА. II.
Janczewski Glinka Antoni
Janczewski Jakób »
Janczewski StanisYaw'
Janczewski WalentyW. PYo.
Janczewski Wojciech
Janczewski.
Janczewski Marcin, medycyny
W. WoY. 1 doktor, rajca i wójt Lwowski
Janiehowski.
J. к Janichtmski«
И Janicki.
№ Janicki Rola na Janie Hieronim
[Janicki Rola na Janie Jan Al-
1 brycht, miecznik ziemi Lwów- 1
skićj dworzaninM. sal-
’ vis J. r. e.J.HI.
Janicki Andrzej W.
Janicki Hieronim
Janicki Hieronim, Miecznik
Lwowski
Janicki Józef W.
Janicki Mateusz
Janicki Melchior
Janicki Mikofaj
Janicki Stanisław, pis. grodzki
Kamieniecki
Janicki Zygmunt
Janicki Hola Andrzej, sędzia grodzki Zydaczewski, poseł
ziemi Halickiej
Janieński.
Janieński Franciszek
Janiewicz.
Janiewicz Kazimierz
Janiewski.
Janie wski Jan, poUst. Dobrzyński
Janikowski.
JanikowskiW.Sier.
Janikowski Jan
Janikowski Mikołaj
Janikowski Stanisław
Janikowski BalcerW.Sier.
Janikowski FranciszekW.Sier.
Janikowski Franciszek, chorąży c Parnawski
Janikowski Konstanty, chor^iyc
Parnawski
Janikowski Konstanty
Janikowski Stanisław, chorąży
Parnawski ,
Janikowski Stanisław
Janikowski Walenty St; A.
Janiszewski.
Janiszewski Adam, pis. grodzki Mielnicki
Janiszewski Alexander
Janiszewski Andrzej
Janiszewski Jan
Janiszewski Jan
Janiszewski Kazimierz
ElektorowieKrólowie których t glosowali- 11 1 1 i Ziemie ś których glosowali
Janiszewski Piotr
Janiszewski Stanisław
Janiszewski Dominik
Janiszewski Franciszek, pod-
stolic Owrucki W. Brach 1
Janiszewski IgnacySLA.W.Sier. I
Janiszewski Józef Janiszowski.
Janiszewski Michał Jankowski.
Jankowski Jan
Jankowski Kazimierz
Jankowski Stefan
Jankowski WalentyW.
Jankowski Wojciech
Jankowski Marjan
Jankowski Mikołaj
Jankowski PawełJ.HI.
Jankowski
Jankowski Alexander
Jankowski Antoni
Jankowski Franciszek, pisarz
grodzki Zydaczewski W. H.
Jankowski Grzegorz
Jackowski Jan
Jankowski Joachim
Jankowski Przemysław W.K.
Jankowski Sebastyan
Jankowski Stanisław W.
Jankowski Stanisław
Jankowski Stefan
Jankowski Wacław
Jankowski Władysław
Jankowski Władysław
Jankowski Władysław
Jankowski Adam, regent po-
wiatu Oszmiańskiego
Jankowski Andrzej P. Orsż.
Jankowski Franciszek
Jankowski Franciszek
Jankowski Jan
Jankowski Ignacy1
Jankowski Ignacy
Jankowski Ignacy
Jankowski Ignacy «
Jankowski KajetanSUĄ.
Jankowski ŁukaszSt.A,
Jankowski Stanisław
Jankowski Tomasz
Janowicz.
Janowicz Wit, rotm. powiatu
Wiłkomierskiego P.W.
Janowski.
Janowski Jakób
Janowski Jan Karol
Janowski de Janowo Kazimierz
Janowski z Janocina Kazimierz
Janowski Maciej
Janowski Maciej
Janowski Maciej
Janowski Maciej de Janowo
Janowski Wojciech de Purzyce
Janowski AdamJanowski Antoni, tudzież Józefa
i Macieja braci rodzonych
imieniem
Janowski z Janowka Franciszek
Janowski Maciej
Janowski Maciej
Janowski Stanisław
Janowski Stanisław
Janszewski.
Janszewski Jan, pisarz ziemi
Wiskiej
Januchnowicz.
Januchnowicż Alexander
Januchnowicz Rutycki Samuel
Januchnowicz Waleryan
Januszewski.
Januszewski
Januszkiewicz.
Januszkiewicz Piotr
Jaraczewski,
Janczewski z Jaraczewa Wła-
dysław Alexander
Jaraczewski Alexander W.Sier.
Jaraczewski Antoni
Jaraczewski Franciszek
Jaraczewski Jan
Jaraczewski StanisławКаддааши—=ag- ~ =
ElektorowieKrólowie na których głosowali 1 a Ziemie X których głosowali
Jaraczewski z Jaraczewa Wła-
dysław
Jaraczewski z Jaraczewa WładysławW.Sier.
Jaraczewski na Jaraczewie Tadeusz, stta. Solecki
Jaraczewski Tadeusz, jako o-bywatel i ziemianin
Jaranowski. Jaranowski Jakób
Jaranowski Krzysztof
Jaranowski z Jaranowa Łukasz, skarbnik Inowrocł. podwojew. Brzeski
Jaranowski Sebastyan
Jaranowski Stefan
Jaranow ski Zygmunt
Jarczewski. Jarczewski na Jarczewie Józef
Jarczewski Mjebał, podczaszy
Buski
1 Jarmoliński.
Jarmoliński JanW B. L.
Jarmoliński Mikołaj
Jarmołowicz. Jarmołowicz Konstanty, skarbnik Trocki
Jarnicki. Jamicki Adam
Jarnowski. Jarnowscy Daniel, Kazimierz i Ignacy
Jarnowski Andrzej Ludwik
'Jarnowski BartłdmićjJ.11I.
Jarnowski Jakób 1 porucznikM
Jarnowski Jerzy
Jarnowski Krzysztof
Jarnowski z wielkiego Jamowa
Sebastyan, podsędek Brzeski Kujawski, deputat ad pacta conventa salvis s. r. e. et to-tius reipublicse juribus, de-cretis et privilegiis
Jarnowski Stanisław- w в. K.У
Jarnowski Stefan, cześnik Po-Jaroszewski.
dolski Jaroszewski Stanisławj. ki.
Jarnowski Wojciech, BrzeskoJaroszewski Jan W.
Kujawski łowczyj. ni.Jaroszewski Szczęsny
I Jarnowski Andrzej, stolnik Brz.Jaroszewski Stanisław, stolnik
KujawskiJarnowski Alexander Zakroczymski
Jaroszkowski.
Jarnowski AntoniJaroszkowski Marcin W.
Jarnowski Bartłomiej Jaroszkowski AdamW.
Jarnowski FranciszekJarnowski Jakób, żupnik Brzeski KujawskiJaroszkowski AndrzejJaroszkowski Wawrzeniec W.
Jarnowski Jan, podkomorzycJaroszowicz.
Brzeski Kujawski, kasztelanieJaroszewiczowie Grzegorz i Jan
Gostyński Jaroszyński.
Jarnowski MarcinJaroszyński Fedor
Jarnowski Stanisław, cześnikJaroszyński Mikołaj, stta. Wy-
Inowrocławskiszogrodzki
Jarnowski Wojciech, łowczy.Jaroszyński Zacharyasz, pod-
Brzeski Kujawskistoli Winnicki, poseł woje w.
DJarnowski ZygmuntBracławskiego
Jarochowski.Jarowski.
Jarochowski Paweł Z. G. Jarowski Jan
Jarochowski AdamJarochowski.
Jarochowski JanJarochowski
Jarochowski StanisławJaruchowski Jan Wawrzeniec
Jarochowski ZygmuntW.Jaroszewski.
Jarocki.Janiszewski Ignacy
Jarocki z Luźnej AlexanderJaruszewski Paweł
Waleryan W.K.Jarozelski.
Jarocki Piotr Jaruzelski Wojciech, podcza-
Jarocki Andrzejszyc Bielski
Jarocki FranciszekJarykowski.
Jarocki Jan Jarykowski PawełZ.
Jarocki JanJarocki JerzyJarocki StefanJarząbkowski. Jarząbkowski Wojciech Jarzębski. Jarzębski Alexander
Jarocki Władysław
Jarockowski.Jarzembski Alexander8. Wis. I
Jarockowski WojciechJarzębski Jan
Jarocyk. K. Ź. Jarzyna.
Jarocyk SamuelJarzyna Chryzostom
Jarosłowski.Jarzyna Jan
Jarosłowski AdamJarzyna Marcin
Jaroszewicz. Jarzyna МахутШап, pisarz
Jaroszewicz Ludwikwojew. Krakowskiego—I
Jarzyna Piotr, Jasieniecki Wojna Samuel Jan,
Jarzyna Hacibor skarbnik Rzeczycki, poseł
Jarzyna z Rudek Adam, chor^-wojew. Nowogrodzkiego
ży Rawski, stta. Stanisf.Jasieniecki Wojna Samuel,
Jarzyna Jan, dworzaninM.j.ui.skarbnik Rzeczycki
Jarzyna Jan, wojski Nowogr.,Jasieniecki Wojna Stauisław -
pisarz grodzki RawskiJasieniecki Wojna Władysław,
Jarzyna Kazimierzj. ui. łowczy Rzeczycki
Jarzyna na Rudkach Stanisław,Jasieniecki MichałW.Poł.
И dworzaninM. sal vis j. r. e.Jasieński.
Jarzynowie Adam i HieronimJasieńscy Alexander i Michał
Jarzynowie Piotr i JanAndrzej z s.
Jarzynowie Stefan i RafałJasieńscy Maciej, Jan i Szczę-
Jarzyna Jakóbsny
Jarzyna Kazimierz Jasieńscy Piotr i Kazimierz
Jarzyna Kazimierz W. BraciJasieński Franciszek Ż. Ch.
Jarzyna Stefan - Jasieński Jan
Jasieński Kazimierz
Jarzy liski.Jasieński Seweryn
Jarzyński JakóbAJasieński Seweryn
U Jasieniecki.Jasieński Stanisław
»Jasieniecki Wojna Mikofaj Jasieński Tomasz
JJasieniecki Wojna Alexander,Jasieński Walenty
I stta. Bracławski W. MińJasieński Walenty Walcryan,
Jasieniecki Wojna Konstanty,komornik Łukowski
ciwon Tendiagolski Jasieński Antoni, sędzią ziemski
z Jasieńca Wojna Konstanty, Tczewski, kapitan r. k., poseł
podkomorzy pow. Bracław.A U.И z powiatu Puckiego
Jasieniecki Wojna AntoniJasieński Bartłomiej, poseł wo-
Jasieniecki Wojna Daniel, sę-jewództwa Wileńskiego
dzia ziemski Rzeczycki'jasieński na Jasieniu Frań. Al.
Jasieniecki Wojna Florian, stra-Jasieński Jakób
żnik RzeczyckiJasieński Ignacy, sędz. kapt. i
Jasieniecki Wojna Franciczek,poseł wojew. Wileńskiego
sędzia ziemski RzeczyckiJasieński Leo, pisarzow. grodz-
Jasieniecki Wojna Franciszek,ki Łukowski
skarbnik MozyrskiJasiński.
Jasieniecki Wojna Jan Michaf,Jasiński Jan
posełJasiński Kazimierz
Jasieniecki Wojna JanJasiński Szymon
Jasieniecki Wojna Jan MichałJasiński Andrzej
Jasieniecki Wojna KazimierzJasiński Andrzej
Jasieniecki Wojna Kazimierz'Jasiński Antoni
Jasieniecki Wojna Konstanty,Jasiński Jan
podstoli Rzeczycki Jasiński Jan
Jasieniecki Wojna Krzysztof Jasiński Kazimierz= 1-
Jasiński Michał Jasiński Piotr Jasiński Sebastyan Jasiński Stanisław Jasiński Szymon
Jasiński Bernard
Jasiński Szymon
Jaskold.
Jaskold, ciwon pojurski
Jaskólski.
Jaskólski Chryzostom, pisarz grodzki Poznański Jaskólski Maryusz Stanisław, kasztelan Sanocki Jaskólski Jakób
Jaskołd.
Jaskołd Józef
Jaskołłd Antoni, horodniczy pow. Wołkowyskiego Jaskołłd Dominik, stta. Dziagir. Jaskołłd Jan, poseł od wojska
L.
Jaskołłd Józef
Jaskołowski.
Jaskofowski Andrzej Jäskofowski Jakób
I Jaskulecki.
Jaskulecki laudwik
Jaskwanicki.
Jaskwanicki Antoni
Jaslikowski.
Jaslikowski Katny GabryelJaslikowski Antoni Jaslikowski FranciszekJaslikowski Kasper Jaslikowski Michał
Jasnogórski. Jasnogórski Szymon Felicyjan, herbu Jasieńczyk, stta. Rodr-manowski swoim i Ignacego synowca Imieniem
Jasocki.
Jasocki Jan
Jastkowski. Jastkowski Alexander z Jastkowa, podsędek ziemi Prze-mysłkiejJastkowski Jakób
Jastowski.
Jastowski Piotr
itr «ьJastrzębowski.
Jastrzębowski Marcin
Jastrzębowski MikołajSt.A.
Jastrzębski.
Jastrzębski Michał
Jastrzębski Andrzej
Jastrzębski Floryan Jastrzębski Franciszek, salvis
juribus r. e. reipublicse duca-tus Masovite ас cosequatione
jurium M. 1). L.
Jastrzębski Jakób
Jastrzębski Jan
Jastrzębski Kazimierz
Jastrzębski Kazimierz
Jastrzębski Stanisław
Jastrzębski Stanisław
Jastrzębski Stanisław
Jastrzębski Stefan
rf ryJastrzębski Stefan Jastrzębski na Jastrzębcu Sta- A.IL
TM TMnisław Floryan, podczaszy
Trembowelski, poseł ziemi Halickiej, salvis juribus e. r.
ducatus Masoviee et cojequa-
tione jurium M. D. L.
Jastrzębski .Walenty
Jastrzębski Piotr Zaremba
'Jastrzębski Ksawery
Jaszczołt.
Jaszczołt z Jaszczułtów Piotr
ІГ жJaszowrski.
Jaszowski z Jaszowic Franciszek Piotr, palatinatus San-domir. terrigena palatinatus
Lublinensis incola.
Jaszowski StefanJ.UI.
Jaszowski
Jaszowski Andrzej Jatowt. Jatowt Stanisław, komornik Wileński А. П Jawgieł.
fawgieł Rafał, miecznik Upitski
Jawgiel Ignacy, skarbnik pow. Jaworski Antoni
Wiłkomierskiego P.W.Jaworski Jan
Jawłowski.Jaworski JanW. Cli.
Jawłowski KrzysztofJaworski Józef
Jawornicki.Jaworski Wojciech t
Jawornicki Alexander MarcinJawoysz.
i Jawornicki JanJawoysz Samuel
Jawornicki Józef, podstarościJawoysz Antoni
grodzki Chęciński, sędzia kap-Jawoysz Piotr
turowy wojew. Sandomier. Jawrysz.
Jawornicki Kazimierz Jawrysz Mikołaj
Jawornicki MarcinJawszewski.
Jawornicki WładysławJawszewski Paweł, M. K. R.
Jawornicki Antoni, chonjżyJaykowski.
BracławskiJaykowski Jan W.
Jawornicki Józef, poseł ziemiJazdowski.
Sochaczewskiej W. Raw'.Jazdowski Adam, poseł Wieki
Jawornicki Paweł, cześnikJazdowski Antoni
CzerniechowskiJazdowski Józef
Jawornicki Wojciech, podcza-Jazdowski Maciej
szy ŹytomirskiJazarzewski.
Jawornicki WojciechJazgarzewski
Jaworowicz.Jazwiecki.
Jaworowi cz StanisławJazwiecki Jan
Jaworowski.Jazwiecki Maciej
i Jaworowski Alexander Jazwiecki Stanisław
Jaworowski Jażwiński.
Jaworowski MateuszJażwińscy Benedykt i Jan
Jaworowski BenedyktJażwińscy Marcin, Andrzej,
Jaworowski Józef JanJakób i Stanisław
Jaworowski Benedykt, regentJażwińscy Wojciech i Jan
DrohickiJażwiński
Jaworowski Kazimierz Jażwiński Bartłomiej
Jaworski.Jażwiński Jakób
Jaworski Marcin Jażwiński Jakób
I JaworskiJażwiński Jakób
JaworskiW. sJażwiński Jan
Jaworski AndrzejJażwiński Józef
Jaworski FabianJażwiński Józef
Jaworski JanJażwiński Kazimierz
Jaworski JerzyJażwiński Marcin А. -II.
Jaworski PiotrJażwiński Stanisław
Jaworski StanisławJażwiński Маху mil ian
Jaworski StefanJażwiński Stanisław
Jaworski WładysławJażwiński Świętosław
Jażwiński Wojciech Jażwiński Wojciech
Ibjański.
Ihjański Kazimierz
Ibrański.
Ibrański Wawraeniec
Idzikowski.
Idzikowski Alexander Idzikowski Jerzy
Idzikowski Maciej Idzikowski Andrzej Idzikowski Marcin Idzikowski Wojciech Idzikowski Jan
Idzkowski.
Idzkowski Idzkowski
Jedlecki.
Jedlecki Dominik
Jedliński.
Jedliński
Jedliński Sebastyan
Jędrzychowski.
Jędrzychowski Marcyan
Jedwabiński.
Jedwabiński Jan
Jedwabiński Paweł, chorąży ziemi W iskiej Jedwabiński z Jedwabnej Sta nisław
Jedwabiński Paweł, chorąży Wiski
Jelec.
Jelec Maciej, łowczy Słonimski Jelec Maxymilian, podstoli Smoleński Jelec Teodor Jelcowie Jan, Daniel i Stanisław Jelcowie Kazimierz, Jan, Stefan, Andrzej i Mirosław Jelec Tadeusz
Jeleniowski.
Jeleniowski Jan
Jeleński.
Jeleński Adam
Jeleński Jan, podsędek Mozyrski
Jeleński Bogusław, skarbnik Mozyrski
Jeleński Dadzibóg, podczaszy Mozyrski
Jeleński Konstanty, wojski Mozyrski
Jeleński Marek, chorażyc Brzeski
Jeleński Marek
Jeleński Michał
Jeleński Ludwik, miecznik Mozyrski, reg.P.L.
Jeleński Stanisław', podstarości sądowy poy. Mozyrskiego
Jeleżyński. Jeleżyński
Jeleżyński WacławA. II-
Jelicz. Jelicz Antoni
Jeliński. Jeliński Adam, cześnik Socha-czewski
Jeliński Andrzej, podstoli Mozyrski
Jeliński Marcin, stta. Zastowieki
Jeliński Stanisław, koniuszy poseł powiatu Mozyrskiego, stta. Boryszkowski
Jeliński Józef, od miasta Lublina drugi delegat
Jelski. Jelski Franciszek, poseł pow. Pińskiego
Jelski Józef, porucznik powiatu Grodzieńskiego
Jęło wieki. Jełowicki Eliasz
Jęło wieki Daniel, podkomorzy Krzemieniecki
Jełowicki Philon, wojski Włodzimierski
Jełowicki Marcin, stta. Wiela-tycki
Jełowicki Michał, skarbnik i poseł Wołyński
Jefowieki Bożeniec Remigian, stolnik Zwiń. P. Z. P.W. Wof
Jefowieki Bożeniec Wojciech, poseł wojew. Wofyśikltgd
Jeraelski. Jemelski Jan'. w; в. к.
Jemielicz. Jemielicz WalpntyJ.in. Z.
Jemielity.Jemielity Franciszek Z. tu
Jemielity Stefan
Jemielity WojciechА. ІІ.
Jemielity Franciszek
JemielskiJemielski Stanislaw
Jemiołkowski.
Jemiofkowski;.
Jemiofkowski Jarosz
1 JetnidłDwski. Jemiofowski Mikołaj .wJ.II1.
Jemłaóin. ’Jemfanin Jakób W. Si
JenceWicz.-
Jencewicz Józef '.
Jendrzejowski. Jendrzójowski Stefan
Jenicz.
Jenicz JerzyW. W of.
Jenicz Józef-ska.W. W of.
Jerzmanowski. t
Jerzmanowski Jan
Jerzmanowski Adam
Jerzmanowski z Jerzmanowa Franciszek
Jerzykiewicz.
Jerzykiewicz Franciszek W: s:
Jerzykiewicz Marcin
Jerzykowski.
Jerzykowski Marcin
Jerzyóskil
Jerzyński Marcyan
Jerzyński Stanisław
I Jesiotrowski.
DJesiotrowski Kasper
Jesman.
Jesman Synkowski Damian
Jeżman Synkowski Krzysztof,
podsędek Słonimski
Jesman Damian, chor. Słonimski
Jesfiian Krzysztof, kasztelan
Nowogrodzki
Jesman Mateusz -.
Jesman Samuelj.in.
Jesman Michał, koniuszy No-
wogrodzki Ą.II. W, N.
Jesmanewie Krzysztof i Domi-
nik, fcaszteląnicowie Mińscy
Jesme nowie Stanisław i Jozafat
Jesman Jakób
Jesman Ignacy, rotm.ipnsef
województwa Pofockiego
Jeyski.
Jeyśki Kaiglicz Jan
Jeż.
Jeż Jakób W. Krj.
Jeż Stanisław, podwojewodzy
Sochaczewski
Jeż Adam
Jeż Alexander
'Jeż Kazimierz'
Jeż Łukasz
' Jeżeńąki.j.
Jeżeński Mikołaj
Jeżewski.
Jeżewski Alexander
Jeżewski Franciszek
Jeżewski Jacek
Jeżewski Konstanty
Jeżewski MaciejZ X.
Jeżewski Samuel
Jeżewski Stanisław'.
Jeżewski Wojciech
Jeżewski Herman
Jezierski.
Jezierski liewalt Jan
Jezięrski Łewalt Michał
Jezierski Szymon
Jezierski Tomasz
Jezierski
Jezierski
Jezierski ChryzostomJezierski Jakób Jezierski Jan Jezierski JanJ Jezierski Józef, stolnik Łukowski Jezierski Kazimierz Jezierski Ludwik
Jezierski Maciej
Jezierski Piotr Jezierski Stanisfaw Jezierski "Wojciech Jezierski Wojciech Jezierski Lewalt FelixJezierski Lewalt Jan, sad. ziemi Mirach., poseł z pow. Świeckiego, salvis per omnia juri-bus terrarum Prussi® Jezierski Lewalt Jan Jezierski Józef
Jezierski Lewalt MichaT, pod-wojew. Pomorski, poseł z pow. Gdańskiego, salvis juribus, diplonatibus, consvetudinibus terrarum Prussi®
Jezierski Lewalt Wawrzeniec
Jezierzyński.
Jezierzyński SewerynJezierzyński Adam Jezierzyński
Jeziorkowski.
Jeziorkowski AugustynJeziorkowski Jan4
Jeziorkowski Ignacy Jeziorkowski WacławJeziorkowski Wojciech Jeziorkowski Alfons Jeziorkowski, podstoli Piński Jeziorkowski Adam Jeziorkowski Jan, chorąży Ro żański
Jeziorkowski Jeziorkowski Jakób Jeziorkowski Jakób Jeziorkowski Ludwik, stolo BrzeskiL.
KrólowieZiemieElektorowie KrólowieZiemie
na którychs którychїм którychл których
losowaligłosowaligłosowali głosowali
Jeziorkowski MichaT
Jeziorkowski Wojciech
Jeżowski.
Jeżowscy Franciszek i Stani-
sław
Jeżowski WawrzeniecIgayski.
WL.- Igayski Stanisfaw i Marcin, o-bacz Zaliwski IgnacyIgnatowicz.
Ignatowicz Andrzej
Ihnatowicz.
Ihnatowicz Eustachi
Ihnatowicz Jan;
Ihnatowicz Samuel Ihnatowicz Łubiański Eustachi
Wfadysfaw, cześnik i podstarości Oszmieński
Ihnatowicz Łubiański Jerzy Łukasz, stolnik Witebski
Ichnatowicz Alexander, rajca i
poseł miastaM. Wilna 1
Ichnatowicz Jan
Ichnatowicz Maciej
Ichnatowicz MichaT
Ihnatowicz Joachim, komornik
powiatu Grodz.І». G.
Ihnatowicz Ignacy, porucznik
powiatu Grodzieńskiego
А- II.1Ihnatoweki.
Ichnatowski Jan W. s
Ichnatowski Piotr
Ichnatowski Ludwik :
Ihlaszewicz.
Haszewicz Koroniec Bazyli, rad-
ca i poseł miasta stołecznego
Jill. Rusi Lwowa, pr® sent es Suf-
J. IJfragia imieniem miasta podług
praw temuż miastu służących
.podpisuję
;Ilcewicz.
Z. WarszJ Ilcewicz Kazimierz, skarbuiko- t
wicz powiatu Wifkom P.W.
Ilicz.
Ilicz Dominik
Ilicz Jan « W. Bracłl
llinicz. llióicz Bazyli, horodniczy Mści-sławski( ,i
llinicz Andrzej,
ІЦпірг Antoni ;
llinicz Bazyli Konstanty, podsę-
dek wojew. Mścisławskiego
llinicz Jan,
llinicz KazimierzА. ІҐ.
llinicz Michał,.
llinicz Samuel Kazimierz, skar-
bnik wojew. Mścisławskifego
llinicz StanisławA; IL
Ilinipz Mikołaj stta. Kozu.'
Ili riskł. ( llińtki Alexander, wojski Czer-t
niechowskiJ, III.
Iliński PiotrJ.W. Czer j
Iliński J. Kazimierz, wojski Kijowski:śt.A;
Iliński na, llińsku J. Kazimier
wojski Kijowski’
Iliński na. llińsku Jan Nep., stta.
Niziński’.
Iliński .Jan Kajetan, stta. Zyfo-mirski .” 1i". St.A;
I Iliński Mikołaj Wikłor »1
' Unicki.
jllniccy Teodor i Jan4 А II.1
liski.11 i I i
liski Krzysztof, stolnik Mści-sławski, sekretarzM. u;
І1ЄІ?.
lizen Jan, majorM.V jul
Machowski. Iłachowski Dominik xZ.IL.,i,
Iłowiecki.
Ifoiviecki WojciechW. Pk
Iłowiecki JerzyA IL
Iłowiecki Karol W. Kat.
Iłowiecki WojciechA. Ił. i
Iłowski.t
Iłowski Jakób
Iłowski Krzysztof
Iłowski na Glinkach PawełJK.
Elektorowie
Królowie
głosowali
Ziemie 1 których głosowali
Iłowski Vladislaus, S. S. U. M Iłowski Wojciech’
ІшЬга.
Imbra. Antoni, krajczy Starodu-bowsó:
Imieniński.,
Imjęuiński Franciszek
Jocz.
Jocz Piotr
Jojjlko.
Jodko Józef, poseł i skarb. ks. Inflantskiego (.
Jodzie wicz.
Jodziewicz Nikodem
;Jordan.
Jordan Franciszek, z Zakliczyna, stta. Dopczycki
Jordan z Zakliczyna Krzysztof Jordan Kazimierz Jordan z Zakliczyna Mikołaj Jordan, z Zakliczyna Aałooi, fpwęzy Betzki, delegowany wojew. Krakowski
Jordan Jan, pisarz graniczny, wojew. Krak. delegat Jordan z Zakliczyna Jan, poseł ks. Oświęcimskiego i Zatorsk. Jordan z Zakliczyna IgnacyJordan z Zakliczyna Józef, pod-, wńjewodzy Bjepki i delegat Jordan z Zakliczyna Kazimierz JordanZakliczyna Kazimierz, stta. SiedmichowskiJordany Zakliczyna Spytek, poseł ks. Oswiecims. i Zators. Jordan, na Zakliczynie Stefan, yf. B. delegat
Jordanowski.
rdonowski Jan
Józefowicz.
Józefowicz Mikołaj, ekonom województw Witebskiego Józefowicz Adamozefowicz Hiebicki, stta. sadowy, pułkownik i poseł pow. Orszaóskiego- .
Józefowicz Hlebicki Wincenty chorąży Husarski Irzykowicz. Irzykowicz Montwid Gabryef Irzykowicz Montwid Jan Irzykowicz Monwid Jerzy, mar-szafek WifkomirskiIrzykowicz Monwid Jerzy, marszałek Wiłkomirski',poseł PodlaskiIrzykowicz Montwid Kksper, miecznik Podlaski Irzykowicz KazimierzIrzykowicz Moutwid Stanisław, wojski Podlaski Irzykowicz Montwid Władysław Kasper Irzykowicz FranciszekLsaykowski. Isaykoweki Franciszek, referendarz i pisarzLlsaykowski Jan, stolnik Źmudzki lsaykowski Dolmat Mikołaj, łowczyL. dzierżawca Wirszupskilsaykowski Dolmat Samuel, stolnik Wołyński, dworzanin pokojowyM. lsaykowski Dolmar Samuel, sędzia ziemski Łucki Iście wicz. Isciewicz Piotr Iskierski. Iskierski Isiora Eliasz: Iskra. Iskra Józef S. B. Iskra Ignacy P. Z. PIszora. Iszora AlexanderIszora Rafał Iszota. Iszota AlexanderJudycki. Judycki Adam Judycki Alexander, wojski Rze-cżycki‘ ? —T-i" 2. Я. ’ Z. II.P.W. w. Miń; Judycki Alexander, wojski Rze-cżyckiJudycki Philon Alexander, wojski Bracławrski Judycki' Piotr, mąrszałek Rze-cżycki ; Judycki SamuelJudycki Stanisław Judycki Jan, pisarz ziemski Kzeczycki-.Judycki Jerzy Konstanty, stta. Jaswoński Judycki Stanisław Michał, chorąży RzeczyckiJudycki Jan, podsędek Rze-czyckiJudycki Stanisław', podkomorzy Rzeczycki ’ Jadźki. Jadźki KrzysztofJundził. Jundził KrzysztofJundził Michał, stolnik Witeb. Jundził AndrzejJundził JerzyJundził Krzysztof Jundził Piotr, pod. GrodzkiJundził Tadeusz, podkom. pow. GrodzieńskiegoJunowjcz. Junowicz AntoniJuraha. Jurąha Piotr Jurecki. Jurecki AndrzejJurewicz. Jurewicz Kazimierz Jurirfwfez Marcin Jurewicz PiotrJurtwitte Samuel '. Jurjewicz. Juriewwz kniaź JakóbJuriewtez Piotr Jurkiewicz. Jurkiewicz Krzysztof, miecznik Nourdgrodka.;Siewierskiego Jurkiewicz Jan - J. Kv W Miń.W. MińW. H. li.Ii.li.1I W T. IW. KaW. Pol. 11
LjOOQle
Jurk.
133
Iwan.
królowieZiemie KrólowieZiemie
Elektorowieто których których Elektorowie na którychs których
głosowali głosowaligłosowali głosowali
JurkOwieckhJuszkowski.
Jorkowiecki StefanJuszkowski Hrehory
' Jurkowski.Juszkowski Kazimierz
Jurkowski Stefan Władysław, rotmistrz ziemi Gostyńskiej1 Iwanicki.
Iwanicki na Drewniniu Maciej,
powiatowyZ. G. cześnik Czerniech.
Гf J Jurkowski AndrzejIwanicki z Iwanie Paweł
Jurkowski StanislawIwanicki Stefan
Jurkowski StanislawIwaniccy Benedykt, Jan, Bo-
Jurkowski Stanislaw Jurnowski. Jurnowski StefanZ.Ch. gusław, Stanisław i Konstanty
Iwanicki na Iwanicach Marcy-
an, cześnik Czerniechowski
Jurnowski Stefan, cześnik Po-Iwanicki na Iwanicach Marcy-
dolski an, cześnik Czerniech. depu-
Jurowski.tat ad pacta conventa
Jurowski Mikołaj, stolnik Wół-Iwanicki Marcyan, cześnik Czer-
kowyski niech. pisarz grodz. Kijowski
Jurowski Jakób, salva per o- 1 Iwanicki Ż. Warsz.
ninia conservatione liberaeIwanicki Jacek
vocisIwanicki Jan Benedykt, miecz-
Jurowśki Antoni1 nik ZytomirskiА. II.
Jurowski HrehoryIwanicki Kazimierz
Jurski.Iwanicki na Iwanicach Konstan-
Jurski Stanisławty, poseł wojew. Czer.
Jursza.Iwaniecki.
Jursza Jerzy Iweniecki AntoniА. II.
Jurzycz. Jurzyca Jerzy, wojski Lidzki,1 Iwanowicz.
Iwanowiczowie Stanisław i An-^ TM
półkow.M.1 drzćjK. i.
Jurzycz Jerzy, wojski Lidzki, półkownikMJurzycz Krzysztof Jurzyński. Iwanowicz Stanisław, ciwon małych Dyrwiau Iwanowski. Iwanowski Reniigian
Iwanowski Stanisław
Jurzyńscy Józef i Joachim .Jurzjński WojciechIwanowski Władysław, pod-1 czaszy Wileński
Jurzyński Maciej Iwanowski
Jurzyński MadejW.Sier. IwanowskiА. II
Juszkiewicz.Iwanowski Teodor
Juszkiewicz a Minto wta AdamIwanowski Autoni P.W.
StanisławIwanowski Wojciech, stoi Liw
Juszkiewicz Jan, rotm.-pieszyК. Ż. Iwański.
Juszkiewicz Karol P. K. Iwański na Rudnikach Piotr
Juszkiewicz Michał Konstanty
Juszkiewicz BogusławIwańscy z Iwańca Jan, Kazi-
Juszkiewicz Zygmunt1 mierz i Krzysztof 1 i—-
LjOOQie
Jzjftk.
KrólowieZiemie i KrólowieZiemie
Elektorowieл który oh s których 1 Elektorowie którycht których
głosowali plonowaliplonowali glosowali
Iwaszkiewicz.flzbiński HieronimZ, Warsz.
Iwaszkiewicz Alexander, tow-Izbiński HieronimA. II,
czy CzerniechowskiW. Ił.Izbiński Michał,
Iwaszkiewicz Jan, podstoliIzbiński Wojciech
TrockiA. II;Izbiński z Izdebna Prawdzie
Iwaszkiewicz Jan, horodniczyJózef, łowczy ziemi Socha-
Trocki czewskićj Z. Wars».
Iwaszkiewicz Franciszek, wiceIzdebski.
marszałek sadów kapt., chor.Izdebski Piotr, komornik ziem- W.K.
Pełyhorski, poseł wojewódz.ski Krakowski J
TrockiegoSt. AaIzdebski Franciszek
Iwaszkiewicz Józef W. T, Izdebski Jan1a; ir.
Iwicki.Izdebski Kazimierz, koniuszy
Iwicki JanW.Mścisłt Trocki i poseł Kowieński
Ixkiel.Izdebski Mikołaja. ii:
Ixkiel Eberhard, majorM. rąjtarski Izdebski Kajetan
Iżycki.
J Izbieński.Iżycki Daniel, sędzia ziemslfi
ilzbieński Piotr Władysław,Lubelski
П7 cześnik Gostyński, poseł zie-Iżycki Jan, miecznik Lubelski
mi LiwskiejJ.UI. Z L.Iżycki JanW, L.
Izbiński. Izbiński Piotr, cześnik Gostyń.Iżycki Stanisław W. li.
Z. G. Iżycki Wacław Z. K.
7 fi Izbińscy Samuel, Adam, Dobro-Iryccy Jan i Mikpłaj
gost', Jan, Stanisław, AdamIżycki Antonir
0 7 1 WawrzeniecIżycki Ignacy, łowczy Ł. po-;
IzbióscStefan, Łukasz, Szczęsny i Wojciech seł wojew. Lubelskiego Iżycki Stanisław, Ł. Ł.
J w Izbiński Arnolf, cześnik Socha-Iżycki Wiktoryn W. li.
czewskiż. s. Iżycki Władysław
Izbiński WacławIzyskowski.
IzbińskiIzyskowski na Oleśnie Marcin
Kack ci.1 Kucz,7-
Kącki.Kaczanowski.r V
Kącki FelicyanZ. G. Kaczanowski Alexander w. w
Kącki Marcin, chorąży Mielnicki Kaczanowski Jan
Kącki Marcin, stta. PrzemysłkiKaczanowski Wojciech
jenerał artylleryi koronnejKaczanowski Jan
Kącki MaciejKaczanowski Dominik
Kącki MarcinKaczanowski Józef
Kacperski.Kaczanowski Morycz Samuel W. Braci,
JT Kacperski JanKaczanowski Józef Antoni, woj-
Kacperski Jan 1=ski pow. Wołkowyskiego.
Kaczeński.Kadzidło wski.
Kaczeńśki К at i mierz W. Pol. Kadzidfowski na Kadzidfowej
Kaczewicz.Jan, sędzia ziemski Łęczycki
Kaczewicz KazimierzKadzidfowski Jan KonstantyW.
Kaczkowski.Kadzidfowski KazimierzW.
Kaczkowski z,Rojowa Jan iKadzidfowski Wójt
Kaczkowski JanKadzidfowski Jan, podkomorzy
Kaczkowski WładysławInowrocławskiА. II.
Kaczkowski StanislawKadzidfowski Józef, podkomo-
Kaczkowski Zygmuntrzyc Inowrocławski
Kaczkowski Antoni, towarzyszKajewicz.
znaku pancernegoM.Kajewicz Jan Antoni
Kaczkowski Ksawery, skarbnikKąkolewski.
Podolski, sędzia grodzki Ka-'Kąkolewski z Kakolewa Jan i c e
ajieniecki kapturowy i pogra-Kakowski.
niczny, swoim i brata megoК akowski Jan
Kazimierza łowczego Latycz.Kakowski Michał, podstolic zie-
tudzież Kajetana i Sewerynami Dobrzyńskiej
synów moich KaczkowskichKaleczycki.
intieniem podpisujęKaleczycki Bazyli
Kaczorowski.Kaleczycki Sasin Krzysztof
KaczorowskiА. ІҐ.Kaleczycki Bazyli J.I1I.
Kaczowski.Kaleczycki Bazyli
Kaczowski Walenty W.Pto.Kaleczycki Bafaf
Kaczyński.Kaleczycki StanisfawJ.1IL
Kaczyński Andrzej, pisarz grodzki Wifkomierski Kaczyński JerzyKaczyński Nikodem Kaczyński Adam Kalenkiewicz. Kalenkiewicz Konstanty Kalenkiewicz Jan Kalenkiewicz Stanisław
Kaczyński AndrzejKalewski. Z. Olech.
0 w Kaczyński JanKalewski Wojciech
Kaczyński Ludwik Kalinowski.
Kaczyński Szymon Kaczyński Tomasz Kaczyński Wojciech Kaczyński Wojciech, skarbnikKalinowski Saoiuel, stta. Czer-niechowski Kalinowski Jan Kalinowski z Kalinowa Stanisław
Upitski, salvis juribus r. eKalinowski z Kalinowa SzymonJ. lii.
Kaczyński z Susza Antoni, rot-Kalinowski z Kalnice Zygmunt
mistrz po w. Witkom. P.W.Sebastyan
Kaczyński z Kaczyna Harba-Kalinowski
sew Chmara Stanisfaw, sę-Kalinowski Jakób
dzia kapt. ziemi Droh. Z.M.Kalinowski Walenty, cześnik
Kadłńbski.ziemi Halickiej
KadTubski Jan '.Kalinowski Ignacy, rotmistrz
Kadfubski Jan.powiatu Wiślickiego1 1,11 “
Kaliński.
Kaliński
Kaliński Adam
Kaliński Adam
Kaliński Jan
Kaliński Józef, poseł ziemi
Nurskiej
Kaliski.
Kaliski Jan
Kalisz.
Kalisz Remigian
Kalisz Andrzej
Kalisz Marcin Z. Warsz
Kaliszkowski. Kaliszkowski Piotr, sędzia kap-
turowy Poznański
Kalkreyter.
Kalkreyter Adam
Kalkreyter Adam
Kalkszteyn. Kalkezteyn Jerzy, chorąiyc Chełmiński, poseł wojewódz.
Malborskiegó W Malb.
Kalkszteyn Kazimierz
Kalkszteyn RafałW. Malb.
Kalkszteyn Samuel
Kalnicki.
Kalnicki Piotr
Kałeczycki.
Kałeczycki Sasin Andrzej I,.
Kałeczycki Sasin Daniel
Kałeczycki Sasin Jan
Kałeczycki Sasin Jerzy
Kałeczycki Sasin Maxymilian,
trukczaszyM.
Kałeczycki Sasin Stanisław
Katowski. Katowski z Kałowa Andrzej, sędzia grodzki Łęczycki, de-
putat ad exorbitances
Katowski z Kałowa StanisławJ.1II.W.Ł.
Kałowski PawełKałuski.
Kałuski Samuel, podwojew.
Podlaski
Kałuski Marcin
Kałusowski.
. Kałueowski. Jan Kazimierz
Kałuszewski.
Kałuszewski Jakób
Kamciński.
Kamciński Zygmunt
. Kamieniecki.
Kamieniecki Kazimierz, starosta
Bystrzycki, Seyweński
[Kamieniecki AndrzejA. lt
([Kamieniecki Michał
Kamieniecki Franciszek
Kamieniecki Ignacy, cześnik
Chełmiński
Kamieniecki Rafał
Kamieniecki Tomasz"
Kamieński.
Kamieński JanW.MścisI
Kamieński Jan
Kamieński Jan
Kamieński Krzysztof
Kamieński Mikołaj Krzysztof
Kamieński z Kamiengroda Piotr, 1
dzierżawca Brahiński
Kamieński ProkopJ. K, W.MścisI
Kamieński Teodor«'WAtscisł
Kamieński WalentyW, РшіЦ;
Kamieński WawrzćniecZ. D,
Kamieński Andrzej Z. Dl
Kamieński WojciechJ.JJI
Kamieński Zygmunt z Kamiony
Kamieńscy Jan i WojciechZ. D-
Kamieńscy Ignacy i Leonard
Kamieńscy Marcin, Bartłomiej,
Franciszek, Maciej i Mateusz
Kamieńscy Paweł i Mikołaj
Kamieński
Kamieński Adam
Kamieński Alexandery. Kal. 1
Kamieński Alexander
Kamieński Bartłomiej
Kamieński Bartłomiej1
Kamieński Fabian,O
Kamieński Franciszek В
Kamieński JanLu 1
Kamieński de Kamienice Kazi-Kamiński Andrzej
mierzKamiński Antoni
Kamieński Konstanty Kamiński Franciszek
Kamieński de Kamienice MaciejKamiński Franciszek
Kamieński MaciejKamiński Jakób
Kamieński Maciej Kamiński Jakób
Kamieński Melchior, cześnikKamiński Jan
województwa Wileńskiego'Kamiński Jerzy Konstanty
Kamieński MarcinKamiński Joachim
Kamieński MarcinKamiński Kazimierz
Kamieński MichafKamiński Ludwik
Kamieński StanisfawKamiński Łukasz, wojski Trem-
Kamieński Stanisfawboweleki
Kamieński TomaszKamiński Mateusz
Kamieński TomaszKamiński Mateusz
Kamieński deKamienice WalentyKamiński MichałW.MŚcisf
Kamieński Walery anKamiński Paweł
Kamieński WawrzeniecKamiński Paweł
Kamieński de Kamienice Wa-Kamiński Piotr
wrzćniec Kamiński Bolicz Piotr Stanisław
Kamieński WojciechKamiński Piotr, burgrabia Ko-
Kamieński Flotfeld Alexanderściański
Kamieński Burczymucha JózefKamiński Piotr z Sitna
Kamieński Ksawery W.Poł.Kamiński Stanisfaw
Kamieński Burczymucha PaweTKamiński Stanisfaw
fl Kamieński Tadeusz Burczymu-Kamiński Stanisław Piotr
1 cha Sb A. Kamiński Tomasz
II Kamieński Wojciech, burgrabiaKamiński Walenty
U grodzki ŁęczyckiKamiński Walenty
Kamiński.Kamiński Walenty
Kamiński Dadzibóg Włodzi-Kamiński Waleryan
mierz, chorąży i horodniczyKamiński Wojciech
Mścisfawski W.MŚcisfKamiński Zygmunt, podczaszy
Kamiński Andrzej, cześnik Bra-Nowogr.
cfawskiKamiński Łukasz Stanisław, M.
Kamiński Dadzibóg Włodzi-poseł wojew. Nowo-
mierz, podkomorzy Mścisfaw- grodzkiego
ski, Żukowski dzierżawca Kamiński Piotr
Kamiński Gabryel, stta. RyskiKamiński Stanisław
Kamiński Jerzy, wojsk. Rze-Kamiński Stefan
czyckiKamiński Wojciech, chorąży W.
Kamiński Krzysztof P.
Kamiński Paweł Kamionacki.
Kamiński, cześnik BracławskiKamionacki Jan
KamińskiKamocki.
Kamiński Alexander fe—- -тт--«— — Kamocki
Kamocki Floryan-
Kmocki Jan W. j
Kamocki Jan
Kamocki Jerzy
Kamocki Marian
Kamocki Mikołaj 1
Kamocki Stanisław
Kamocki Stanisławj
Kamocki Stanisław
Kamocki z Kamocina Anastazy1
Kamocki z Kamocina Jan1
Kamocki Józef
Kamocki z Kamocina Józef
Kamocki z Kamocina Stefan
Kamocki z Kamocina Zygmunt
Kamoczyński. Kamoczyński Jan Grzymała,
stolnik Czerniechowski
Kamodziński.
Kamodziński
Kamodziński Jan, stolnik Czer-
niechowskiA. II-
Kamodziński Mikołaj
Kamodziński Seweryn
Kamodziński Teodor
Kamodziński Szymon
Kampenhausen.
Kampenhausen Jan
Kampenhausen Jau
Kamuit.
Kamułt Wojciech
Kandzierzawski.
Kandzierzawski Stefan, wojski Słonimski
Kangowski.
Kangowski Idzi Franciszek
Kaniecki.
Kaniecki Balcer
Kaniewski.
Kaniewski Kazimierz W. L
Kanigowski. Kanigowski Franciszek, stolnik
i poseł ziemi Wyszogrodzkiej
Kanigowski Józef, podcz. Wy-
szo. i poseł X =
Elektorowie
Kański.
Kański Andrzej, komornik ziemski Lubelski Kański Andrzej Kański Gabryel
Kapica.
Kapica Piotr
Kaptun.
Kaptun Leon
Karaś.
Karaś Alexander
Karaś MikołajJan
Karaś Samuel
Karaś Stefan, S. R. M. burmistrz KarAŚ»
Karaś Jan
Karaś JanKaraś Michał Karaś Michał
Karaś Kazimierz, cześnik Liwski i poseł ziemi Warszawskiej Karaś Kazimierz cześnik Liwski, poseł ziemi Warszawskiej
Krasiowicz.
Karasiowicz Hrehory
Karbiński.
Karbiński Paweł
Karbowski.
Karbowski StanisławKarbowski Stefan
Karchowski.
Karchowski Alexander
—— Karczewski.
Karczewski Alexander
Karczewski Alexander, skarbn. Kijowski
Karczewski AlexanderKarczewski Tomasz, podczaszy Sanocki, oboźny i półkownik M
Karczewski Władysław KarczewskiKarczewski BogusławKarczewski Jan
Karczewski Kazimierz, podczaszy c Warszawski
Królowie na których głosowaliZiemie s których głosowali
Karnic
Karczewski PaweT KarTowski MichaT
Karczewski Alexander KarTowski WTadysfaw
Karczewski AntoniKarman owski.
Karczewski Jan'Karmanowski AlbrychtА. II.
Karczewski z Karczewia Józef,Karmin.
stta. ziemi LiwskiejKarmin Jan Kazimierz
Karczewski z Karczewia Józef,Karnicki.
stta. Liwski Karnicki Łukasz
Karczewski Julian Józef, wojsk.Karnicki Seweryn
ziem. Ciech., sędzia kapt. iKarnicki StanisTaw, miecznik
poseł ziemi "WarszawskiejSochaczewskiZ.
Karczewski na Rudnie MichaT,Karnicki Andrzej, miecznik
podkom. ziemi CzerskiejMiński A. 1L
Karczewski Stanisław, podko- Karnicki Kazimierz
morzyć Czerski'Karnicki StefanА. II.
Kurczewski na Karczewie To-Karnicki Andrzej, Towcey I po-
maszseł Inflantski K. L
Karęga.Karnicki Jakób, poseł Zydacz.
Karęga de Quardo MichaT Karniewski.
Karewa.Karniewski Wojciech
Karewa JanW. Wił. Karniewski MikoTaj, poseł zie-
Kargowski. Kargowski Janmi Różańskiej
Karniewski Stanisław, poseł
Kargowski KrzysztofZ. Ciech:ziemi Różańskiej
Kargowski StanisTawKara iowski1
Kargowski WojciechKarniewski Adam
Kargowski Felicyan W. PTo. Karniewski Alexander, pisarze-
Kargowski Jan W. PTo. wicz Różański
Kargowski KazimierzW. PTo. Karniewski Jan
Kargowski PaweT W. PTo. Karniewski Pankracy
Karkowski.Karniewski na Karniewie Kost-
Karkowski Janka Wiktoryn Tadeusz, pisarz
Karling. nKarling Samuel, podstoli Ormiański ziemski i grodzki Różański i Makowski Krnkowski. Karnkowski z Karnkowa Ga-
Karliński.bryel W. PTo.
Karlińeki FranciszekKarnkowski z Karnkowa Jan W. PTo.
Karliński JanKarnkowski z Karnkowa Mi-
Karliński JaroszchaT, stta'. Wyszogrodzki
Karliński MikoTajKarnkowski z Karnkowa Piotr,
Karliński MikoTaj wojewodzie Płocki W. PTo.
Karliński WojciechKarnkowski z Karnkowa Stani-
Karłowski.sTaw, kasztelan Wyszogród.Z. Wyszo.
KarTowski JanKarnkowski na Karnkowie Sta-
KarTowski JannisTaw, kasztelan Dobrzyńskiz. в.
Karp. Karp JózefKarp KazimierzKarp Józef, podkomorzy ziemi BielskiejKarp Krzysztof Ubaldy, poseł ziemi BielskiejKarp Teodor Leon, rotmistrzM. poseł ziemi Bielskiej Karpowie Stefan i ZygmuntKarp Krzysztof, krajczy Woł-„ kowyskiKarp Mikołaj Stanisław, wojski Nowogrodzki Karp Stefan, ciwon Berżański Karp Franciszek, ciwon Eyra-golski ks. Żmudzkiego Karp Ignacy, wojski ks. Zm., stta. PolewskiKarpp Benedykt, stta. Pfongiań-ski, delegat pow. Upitskiego Karpp Karol, stta. Szymański, delegat powiatu Upitskiego Karpp Kazimierz, stta. Pokodzki, delegat powiatu Upitskiego Karpiński. Karpiński Jan.Karpiński Piotr Karpowicz. Karpowicz Piotr, skarb, wojew. Inowrocławskiego Karski. Karski JanKarski KazimierzKarski Marcin Karski SzczęsnyKarscy Franciszek, Adam, Stanisław i JerzyKarscy Jakób i Michał Karscy Jan, Samuel i JakóbKarscy Ludwik i KrzysztofKarscy z Kars Ludwik i WojciechKarski Adam Karski Jakób, skarbnik ZakroczymskiSt A. St A. St A.Oz. 11. Karski JanKarski z Kars Kazimierz, łowczy Podlaski Karski Władysław Karscy Władysław, Kazimierz i JanKarski KazimierzKarski z Komorowa PawełKarski Władysław B. G P. Karski WojciechKarski FelicyanKarski JanKarski JanKarski Ignacy Karski z Kars IgnacyKarski JózefKarski KarolKarski KazimierzKarski Michał, chorzy Kopański, stta. Ostrowski Karski Mikołaj Karśnicki. Karśnicki StanisławKarśnickiKarśnicki Mikołaj Karśniccy Rafał i WojciechKarśnicki Gabryel Karśnicki Kajetan, judex cap-turalis Valcensis Karśnicki. Ludwik Fundament, chorąży Ostrzeszoweki Karśnicki z Karśnic Piotr Karśnicki Fundament Stanisław, podkomorzyc ziemi Wieluńs. Karśnicki Fundament Tomasz, sędzia kapturowy Z. WKarczewski. Karszewski StanisławKarszewski WojciechKarwacki. Karwacki DominikKarwacki KasperKarwacki Kasper KazimierzKarwacki z Jastrzębiec Maciej Karwarski. Karwarski Stanisław - Z.M.Z. Ü. WT. Czer.I. Karwicki.Karwicki Dunin Ignacy, wojsz- Karwicki Dunin Piotr czyc Sandomierski, towarzysz Karwicki Dunin Stanisławpółk. chor. j. w. jp. kaszte- Karwiccy Duninowie Jerzy,lana Sandomierskiego Marcin i JarosławKarwicki Dunin z Skrzynna na i Karwicki Alexander W. Iław.Kurwicach Józef, regent ko- ; Karwicki Dunin ze Skrzynnaronny, półko wnik husarski Andrzejwojsk rzeczypospolitej Karwiccy Duninowie z Skrzyń-Karwicki Dunin Kazimierz, o- na Jan, Andrzej, Mikołaj i StanisławKarwicki Dunin z Skrzynna Andrzej, sędzia grodz. Sandom. Karwicki Dunin z Skrzynna Franciszek, kustosz Opatowski, proboszcz Wakałowski, pleban Baranowski Karwicki z Skrzynna Jan Karwicki Kasper staryKarwicki Dunin Kazimierz, mie-J.in.bersztlejtnant wojsk koronnychKarwicki Dunin z Skrzynna Kazimierz, łowxzy Opoczyński Karwicki z Skrzynna Dunin Kazimierz, obersztlejtnant wojsk rzeczypospolitej Karwicki Dunin Michał, woj-] szczyc w'ojew. Sandom. Karwicki Dunin z Skrzynna na Karwicach Michał, w'ojski i 1 V « cznik Smoleński, poseł wo-jew. Brzeskiego Karwicki Danin z SkrzynnaW. S1 poseł na sejm, pisarz grodzki Xow'omiejski, buńczuczny województwa tegoż i sędzia kapturowy KrzysztofKarwicki Dunin z Skrzynna Sta- Karwicki Dunin z Skrzynnaj nisfaw, miecznikiewicz Bra- Stanisław1 oławski Karwicki Dunin z SkrzynnaKarwieki Dunin z Skrzynna, na Siechowie Stanisław1 wojszczyc Pilzniński Karwicki podczaszy Inowrocł.Karw icki Dunin Ksawery, woj- Karwicki regent Sandomierskiszczyc wojew. Sandom. Karwicki Andrzej, pisarz grodz-1 Karwosieeki. ki SandomierskiKarwosieccy Jan i Mateusz Karwicki JarosławKarwosieeki Antoni
Karwicki JerzyKarwosieeki Jan
Karw icki Marcin, miecznik Smo-Karwosieeki Walenty
leńskiKarwosieeki Gabryel, komornik
Karwicki z Skrzynna Dunin An-gran. Płocki
drzej, miecznikiewicz Bracł.Karwosieeki Jan KantyWT. S.
KarwickiDunin Franciszek,Karwosieeki Mikołaj
podkomorzyM.Karwosieeki Teodor
, Karwicki z Skrzynna Dunin JanKarwowski.
Xepom., regentowicz koronnyKanvow'ski Jan
I za brata rodzonego Krzy-Karwowscy Józef i Stanisław
sztofa Dunina Karwackiego1Karwowscy Paweł, Jakób i
podpisujęWojciech
Karwowski
Karwowski
Karwowski Adam
Karwowski Jan
Karwowski Krzysztof
Karwowski Krzysztof
Karwowski Krzysztof
Karwowski Ludwik
Karwowski Maciej
Karwowski Maciej
Karwowski Marcin
Karwowski Jan
Karwowski Paweł
Karwowski Paweł
Karwowski Paweł
Karwowski Paweł
Karwowski Stanisław
Karwowski Szymon
Karwowski Wiktor
Karwowski Wojciech
Karwowski Wojciech
Karwowski Zygmunt
Karwowski Józef, wojski Bielski
Karwowski Kazimierz, łowczy
Wieki
Karwowski K. łowczy i poseł Wiski
Karwowski Wojciech
Karwowski Stanisław
Karwowski Stanisław, podśtoli i poseł Bielski, stta. Narewski Z. Droh.
Karznicki.
Karznicki z Granna Mikołaj
Kąsecki. Kąsecki Adam de Marusze
Kąsinowski.
Kosmowski Jan
Kosmowski Jan z Kąsinowa,
sędzia Wałecki
Kąsinowski Konstanty
Kasino wski Władysław
Kąsinowski Władysław
Kąsinowski Wojciech
Kasipski.
Kasipski Jan Józef
¥
Elektorowie
Kaski.
Kaski Hieronim
Kasnicki.
Kasnicki Piotr
Kasperowicz.
Kasperowicz Michał
Kasperski.
Kasperski Jan
Kasprzycki.
Kasprzycki Andrzej
Kasza.
Kasza Benedykt
Kaszanowicz.
Kaszanowicz Stanisław
Raszewski.
Kaszowski z Wysokiego Hen-1 ryk, kasztelan WendeńskiKaszewski z Kaszewa Piotr ., Kaszewski Zacharyasz
Kasztela.
Kasztela Karol Teodor, cześnik Smoleński
Kaszuba.
Kaszuba Jan, podśtolic PTocki Kaszuba Jerzy, łowczy Staro-dubowski
Kaszuba Konstanty, podśtolic PłockiKaszyc.
Kaszyc Krzysztof
Kaszyc Fabian, stta. Smerecki
Katęga.
Katęga Władysław, Trocki
Katerla. Katerla Pawef
skarbnik
Katowski.
Katowski Kmita Piotr
Katyński.
Katyński AndrzejKatyński Jacek Katyński MikołajKatyński Stefan
Kawecki.
Kawecki Alexander
Kawecki na Kawęczyna Stani- Kazanowski Adam, marsz. nadw.
sławkor., Boryszowski, Bielski,
KaweckiA 11. Solecki, Nowotarski,Wa-
Kawecki Alexanderrecki starosta
Kawecki JakubKazanowski z Kazanowa Jan
Kawecki Jan W. RBartosz, stta. ŁukowskiJ. K
Kawecki JanKazewski.
Kawecki MichałKazewski na Kazgrodzie An-
Kawecki Zygmuntdrzej, łowczy Wołyński, pół-
Kawęcki.kownik wojskM.
Kawęcki KrzyeztotKazimirski.O
Kawęczyński.Kazimirski z Biberszteina Ka-1
Kawęczyński Kazimierz zimierzW. К. 1
Kawiecki.Kazimirski z Biberszteina Sta-
Kawiecki z Kawieczyna Jaa nisław
Kawiecki AdamKazimirski z Biberszteina To-
Kawiecki Andrzej1 mći$55 W.K.
Kawiecki BartłomiejKazimirski Franciszek
Kawiecki JanKazimirski Józef
Kawiecki JózefKazimirski Józef
Kawiecki de Zalesie KasperKazimirski z Biberszteina Sta-
Kawiecki KazimierzA. II Z. Ciechnisław
Kawiecki MelchiorKaznowski.
Kawiecki PiotrZ, Ciech. Kaznowski Jan
Kawiecki Szymon Z, Ciech. Kaznowski Krzysztof
Kawiecki TomaszKaznowski Syrota Krzysztof
Kawiecki TomaszKaznowski Mikołaj
Kawiecki TomszZ Ciech.Kaznowski Stanisław
Kawieczyński.Kaznowski Tomasz
Kawieczyński Albertus, salvisKczewski.
juribus terrarum Prussi®j.in.Kczewski Jan Bogusław,cho-
Kawieczyński Albrecht, podwo-1 razy powiatu Gdańskiego
jewodzy PomorskiKczewski Jan Jerzy
Kazanowski. Kczewski Piotr Ernest, pisarz
Kazanowski Adam, chorążyziemski Lemburski
7 1Sandom. rotmistrzM.Kczewski Tomasz
Kazanowski na Czaśnikach A-Kczewski Ludwik
dam, marszałek kor. nadw.,Kęcierski.
Bielski, Solecki, Nowotarski,; Kęcierski Maciej
i. t. d. stta.Kęczewski.
Kazanowski na Czaśnikach zKęczewscy Jan i Piotr
Kazanowa Adam, marszałekKędzierski.
nadw. kor., Solecki, Rosieniec-Kędzierski MikołajW.Ł.
ki, Bielski, Boryszawski, Wa-Kędzierzawski.
recki, Nowotarski stta. X- T „- -Kędzierzawski Adam 1
Kędzierzawek Adam Kędzierzawski Wojciech Kędzierzaweki Wojciech
Kędzierzewski.
Kędzierzewski Marcin
Kędzierzyński.
Kędzierzyńeki Kędzierzyński Franciszek Kędzierzyńeki Jan
Kempicki.
Kempicki Jerzy Kempipcy Józef i Marcin Kempisty.
Kempiety Idzi.»
Kempisty LeonardKempiety Stanisław Kempisty Szymon
Kempisty Szymon
Kempisty Niesobia Jakób, mornik gran. Wiel.
Kenczowski.
Kenczowski Franciszek Kenczowski Grzegorz, podstoli Płocki Kenczowski Franciszek
Kensowski.
Kensowski Jan, podstoli Miński
Kentrzyński.
Kentrzyński z Kentrzyna Adam
Kępalski.
Kępalski Jan Kępalski Stanisław Kępalski Wojciech
Kępiński.
Kępiński Jan Kempiński Franciszek
Kępski.
Kempski Andreas, subdapifer Łomzensis Kempski Paweł Kempski Adam Kempski w Sierpcu Mikołaj Kępski Kempski
Kępski Jan
DKępski Ludwik
I Kęsicki.
fKęsicki Adam
Kęsicki Adam
Kęsicki Jan
Kęsicki Jan
Kęsicki Kazimierz
Kęsicki Stanisław
Kęsicki Stanisław
Kęsicki Zygmunt
Kęsicki Andrzej
Kęsicki Józef
Kęsicki Stanisław
Kęsicki Walenty
Kęsoweki.
Kęsowski Krzysztof
Kęsowski Jerzy
Kęsztort. ч В
Kęstort AlexanderК. z.
Kęstorz Tomasz
Kęszycki.
Kęszycki Franciszek
Kęszycki Nałęcz Ksawery
Ketelski.
Ketelski Marcin
Ketliński.
Ketliński Maciej
Ketliński Stanisław
Kętrzyński.
Kętrzyński Kasper
Kibert. Kibert Zedersok Zygmunt, pod-
stoli Lidzki
Kichmistrz. Kichmistrz z Staremberku Se-
bastyan, półkownikM.
Kiciński.
Kiciński Walery an
Kiciński Adam, skarbnik 1 po-
seł ziemi Czerskiej
Kiciński J. P. stta. Kotelnicki
Kicki.1
Kicki KazimierzИ
Kicki Saryusz AndrzćjI
Kicki.
Ш45
Kierd.
Kicki Antoni, podczaszy Zakro.Kiełczewski Kazimierz
Kicki Jan, miecz. Czerwon. stta.Kiełczewski Kazimierz
Okniński, poseł wojew. Po-Kiełczewski Kazimierz
dolskiego Kiełczewski z Kietczewic Krzy-
Kicki Maciej, S. B. S. K. K. іsztof Ѵ. K.
porucznik ziemi Ciechanows.Kiełczewski Michał
Kicki z Kitek Szymon Tadeusz,Kiełczewski SebaetyanА. II
stta. Sobowidzki, poseł pow. Kiełczewski Stanisław
Brod. Kiełczewski Stanisław
Kiedrzyński.Kiefczowski AndrzejA. H.
Kiedrzyński Jakób Kiedzierski. Kiefczowski Marcin Kiefczeweki Skarbek Józef, stta.
Kiedzierski StanislawKielecki. Kielecki Władysław, trukcza-szyM. z wojew. Połock. Kiełbowski.W.Poł.Kaho., poseł wojew. Bracł. Kiełczewski Leon, podst. i poseł powiatu RzeczyckiegoKiełczewski TomaszW. BracŁ
Kiełbowski AdamKiełpiński.
Kiełbowski Piotr Kiełpiński Adam
Kiełczewski.Kiefpiński Felicyan
Kiełczewski Paweł Kiefpiński Gabryel
Kiełczewski z Kiefczewa Sta-Kiefpiński Wacław
nisław, pisarz ziemski Brzeski Kiefpiński Adam
Kiełczewski StanisławKiefpiński Andrzej
Kiefczowski PawełKiefpiński Jan
Kiefczowski PiotrKiefpiński Maciej
Kiefczowski Remigian Kiefpiński Mantefes, sądowy
Kiefczowski Remigian, podsę-1 ziemski CzłuchowekiА. II.
dek ziemski LubelskiKiefpiński StanisławА. II.
Kiełczewscy Konstanty i JanKiefpiński Stefan
Kiełczewski Skarbek Jan Krzy-Kiełpsz.
sztof, mar. pow. Kowieńskie-Kiełpsz Jerzy
go, salvis per omnia juribusKiefprz Kazimierz
immunitatibus sanctse romanceKiełtyka.
ecclesiffi et juribus salvse li-Kiełtyka Alexander '.
bera electionis P. K. Kieniewicz.
Kiełczewski Tomasz, pisarzKieniewicz Michał
grodzki RadomskiKieniewicz Paweł, poseł wo-
Kiełczewscy Szymon i Andrzejjew. Nowogrodzkiego
Kiełczewski Skarbek, podstoliKieniszko.
ŹydaczewskiKieniszko Dawid
Kiełczewski Andrzej1 Kierczyński.
Kiełczewski z Grzymków Kierczyński Łukasz
Kiełczewski Andrzej Ѵ. s.Kierdey.
Kiełczewski Franciszeka: U. Kierdey z Radziwonowicz Kazi-
Kiełczewski Hieronim, pisarzmierz Jan, poseł powiatu Gro-
grodzki Rzeczyckidzieńskiego
Kierdey Floryan Stanisław, stta.j. ni.Kierzerkowski.
FilipowskiKierzerkowski AndrzejSt.A.
Kierdey Jan Kazimierz, marsza-Kiorzknwski.
fek Grodzieński, Przewalski starostaІЖІѴІ iiv ff Ijlmii Kierzkowski
i Kierdey Władysław Antoni,Kierzkowski Bartłomiej
marszałkowicz Grodzieński.Kierzkowski Franciszek
Kierkidlo. Kierkidło Andrzej, oboźny Wił-komierskiP.W.Kierzkowski Franciszek Kierzkowski Łukasz Kierzkowski Łukasz
Kierło. KierTo Gabryel, marszałek Sta-Kierzkowski Łukasz
jKierzkowski Maciej
rodubowsfti Kierzkowski Walenty
KierTo Andrzej, marszaTkowiczKierznowski.
StarodubowskiKierznowski Krzysztof, komor-
KierTo Gabryel, marszałek Sta-nik i poseT ziemi Bielskiej 7л. Droh.
rodubowskiKierznowski Tadeusz, komorni-
Kiernożycki. Kiernozycki Wiktor, P. Ł.St. Avkowicz BielskiKierzyński. 7л. В.
Kierski.Kierzyński Krzysztof7л. Ch.
'Kierski AlexanderKiesniewski.
1 Kierski AdamKiesniewski Adam W.Ł.
iKierski AlexanderKieszkowski.
Kierski GrzegorzW.PTo.Kieszkowski Seweryn
1 Kierski JanKieszkowski Stanisław
IKierski WTadysTaw W. PTo. Kieszkowski Tomasz
Kierski JózefKieszkowski Jan, komornik gra-
Kierski Leon W. PTo. niczny pow. Chęcińskiego
Kierski z Kiekrza Piotr Kietleński.
Kiersnowski.Kictleński Jan
Kiersnowski Jan, sędzia grodz- Kietliński.
ki Słonimski Kietliński Maciej, regent liro-
Kiersnowski MikoTaj i® hicki o.«.
KiersnowskiKazimićrzo wicz JanKietliński Odrowąż StanisławѴ. s.
Kiersnowski KasperP.STon. Kietliński Odrowąż^ Stefan Kietliński Andrzej
Kiersnowski Krzysztof, podwo-
jewodzy Nowogrodzki Kietliński Jerzy
Kiersnowski MichaTKietliński Maciej
Kiersnowski MikoTaj, podcza-Kietliński, stolnik Podolski, pis.
szy Lidzkigrodzki Opoczyński
Kiersnowski Gabryel Jan, pod-Kietliński Mikołaj
stoli Starodubowski Kietliński Stanisław
Kiersnowski Karol;Kietliński Stanisław
Kiersnowski KazimierzKietliński Odrowąż Franciszek
Kiersnowski Ludwik MichaT,a Paulo
Towc. pow. Starodubowskiego — = Kietliński Odrowąż Grzegorz
Kietliński Odrowąż Jan Nepom.Kisiel z Brusifowa Adam, na
Kietliński Odrowąż JózefHoszczy i Gnoinie, wojewoda
Kietliński Odrowąż MaciejBracławski, stta. Nossowski
Kietliński Odrowąż Mikofaj,Kisiel z Brusifowa Alexander,
superintendentpodstoli CzerniechowskiW. Czer,
Kietliński Odrowąż SalezyKisiel Dorohinicki z Brusifowa
Kietliński Odrowąż Stanisfaw Jakób
Kietliński Odrowąż StanisfawKisiel Dorohinicki z Brusifowa U
Kietliński Odrowąż Tymoteuszj Jarosfaw
Kiewlicz. Kiewlicz WfadysfawKisiel. Dorohinicki z Brusifowa JerzyKisiel Drohinicki z Brusifowa
Kikowski.Mikofaj, pisarz ziemski Wi-
Kikoweki Maciej tebski
Kijanowski.Kisiel z .Brusifowa Mikofaj na
Kijanowski KrzysztofKijeński.Kieielgrodzie, chorąży Nowogródka Siewierskiego
Kijeński na Kijanach AndrzejKisiel Dorohinicki z Brusifowa
Kijeński na Kijanach StanisfawPiotr
Kijuć.Kisiel Dorohinicki z Brusifowa
Kijuć Tadeusz WincentyWacfaw
Kilczewski.Kisiel z Brusifowa na nowym
Kilczewski Jan Wfodzimierzu Wfodzimierz
Kimbar.Kisiel Adam, pisarz Witebski
Kimbar Krzysztof Kisielowie Jan, Michaf i Wfo-
Killiński. ;dzimierz
KinińskiKisiel Antoni
Kinski.Kisielewski.
Kiński Franciszek Kisielewski Jan
Kiński Kasper jKisielewski Wojciech
Kirklewski.Kisielewski Teodor
Kirklewski JoachimKisielnicki.
Kirkor.Kisielnicki Andrzej
Kirkor JózefKisielnicki Wacfaw, wojski
Kirkor Tadeusz, poseł wojew.Wiski
MścisfawskiegoW.MściefKisielnicki Wacfaw, wojski
Kirnicki.Wiski
Kirnicki JózefKisielnicki Józef, rotmistrz
Kisarzewski. Kisarzewski Jozafat, krajczy Smoleński Kisielnicki Wojciech, rotmistrz Kisilnicki Jan Józef, skarb, i poseł ziemi Łomżyńskiej
Kisiel.Kisielnicki Jan Józef, poseł zie-
Kisiel z Brusifowa na nowymmi Łomżyńskiej
Wfodzimierzu Kisielnicki Stanisfaw, skarbni-t
Kisiel z Brusifowa na Hoszczykiewicz Wiski, moim, tudzież
i Gnoinie, wojewoda Bracł.Jana i Antoniego braci moich
Bohusfawsk?, Nossowski stta. 1 i1rodzonych imieniem podpisują Z. Ł
21СлОО^І0
KUc.
'KrólowieZiemie fl KrólowieZiemie
Elektorowiena którychje którychElektorowiena którychs których
głosowali’głosowali głosowali głosowali
1 Kiskowski.Kleyst Piotr
Kiskowski ZygmuntKleist Franciszek
Kisłowski.Kleist Michał
Kisłowski Dominik FloryanKlembowskL
Kistedy. Kistedy Andrzej .' Kiszewski. Kiszewski Stanislaw,Klemboweki Piotr
Klembowski Jakób, wojski ziemi Łukowskiej, sędzia kap-1 turo wy i poseł ziemi Warszawskiejj
Kitnowski.Klembowski Jakób, wojski Łu-
Kitnowski Bogusław, sędziękoweki
ziemski Malborski W. Malb.Kleniewski.
Kitnowski Kazimierz, sędzięKleniewski Marcin
ziemski Malborski, dworzaninKleniewski Stanisław
M W. Malb.Kleniewski Jan
Kiżewski.Klepacki.
1 Kiżewski Kazimierz Klepacki Andrzej J.HI.
Klamborowski.Klepacki Stanisław«
Klamborowski MarcinW B. K. Klepacki Roch W.Poł.
Klat.Kleszczowski.
Klat Wilhelm, półkownik J.Kleszczowski Jerzy W. BracŁ
К. M., podczaszy RzeczyckiP. R, Kleszczowski AlexanderJ.HI. W. BracŁ
Klausgielowicz. Klausgielowicz Piikszta Stanisław Kleszczowski Seweryn, wojski Bracławski Kleszkowski. J.HI.
Kleczkowski.Kleszkowski Franciszek
Kleczkowski Jan Klicki.
Kleczkowski IgnacyKlicki Stanisław
Kleczkowski Mikołaj JKlicki Alexander
Kleczkowski StanisławKlicki Krzysztof a. ń.
Kleczkowski SzymonKlicki Tomasz
Kleczkowski WojciechKlicki Franciszek
Kleczkowski AndrzejKlicki Józef, komornik ziemski
Kleczkowski FranciszekŁomżyński«
Kleczkowski Hieronim, podwo- Klicki Józef
jew. NurskiKlicki Roch, komornik i poseł
Kleczkowski SzymonZiemi Łomżyńskiej
Kleczkowski Tomasz jKlicki Stanisław, łowczyc zie-
Kleczkowski Wojciechmi RóżańskiejSLA.
Kleczkowski Zachariasz Z. łj.Klicki Tomasz
Kleczkowski Antoni, chor. pow.Klickowski.
Wit A. St.Klickowski zKlichowa Felicy-
Kleczyński.an, pisarz grodzki iposeł
KleczyńskiRawski
Kleczyński.Kliczewski.
Kleist.Kliczewski Jan
Kleyst Aegidius Kliczewski Tomasz
Klidzia. Klidzia Jerzy
Klidzia Jakób
Klimański.
Klimański Franciszek, fowczyc pow. Osz.
Klimański Jan, fowczye pow. Oszm.
Klimański Józef, fowczyc pow. Oszm.
Klimański Kazimierz, fowczyc pow. Oszm.
Klimański Marcin, reg. ziem.
surr, grodz. pow. Oszm.
Klimantowicz.
Klimantowicz Jan
Klimaszewski. Klimaszewski Jakób
Klimaszewski Jakób
Klimaszewski Jakób Ż. Wis.
Klimaszewski MateuszZ.
Klimaszewski Kyfo Kazimierz
Klimaszewski Kyfo Ludwik, sędzia kapt. województwa Wileńskiego
Klimczycki. Klimczycki WiktorynJ.UL
Klimonowicz. Klimonowicz Maciej, rotmistrz Smoleński
Klimowicz. Klimowicz MichafA U.
i Klimowicz MichafА II.
j Kliński. Kliński Rautemberg Michaf, poseł wojew. Pom., salvis jur. ec. rom. nec non juribus pri-vilegiis ter. Prussia;
Kliński Józef, porucznik pow. Szadkowskiego,
Kliszewski. Kliszewski Stanisław
Kliszewski Mikołaj
Klockowicz. jKlockowicz Wojciech К" — 1 -r- -U
Elektorowie
Klonowski.
Klonowski Andrzej Klonowski Józef, kasztelan W tebski, Koyrawski stta. Klonowski.Ludwik Klonowski Klonowski Józef
Klonowski Mateusz Klonowski Michaf Klonowski Pawef, de Długołęka Klonowski Wojciech
Klaczeński.
Kluczeński Wojciech Kluczeński Jan
Klukowski.
Klukowski Adam
Klukoweki Jan, poseł Liwsk Klukowski Ignacy Klukowski Józef,
Kluszewski.
Kluszewski
Kluszewski Jakób Kluszewski Marcin Kluszewski Marcin Kluszewski na Kluszewie Wojciech, cześnik i poseł ziemi Ciechanowskiej
Klnzeński.
Kluzeński z Kluzan Adam Kluzeński Jan
Kłanicki.
Kfanicki Józef, chorąży Pety horski, stta. No.
Kfembowski.
Kfembowski Jan, miecz. Czer-niechowski
Kfembowski Michaf
Kfembowski Marcin
Kłobucki.
Kfobocki Jan Kfobocki Tomasz
Kłobuchowski
KTobuchowsk i Wawrzeniec
Kłobukowski.
Kfobukowski Marcin
Kfobukowski Jan, miecznik I- HKfokocki Franciszek
nowroefawski Z. G. Kfokocki Hieronim, stta. Rze-
Kfobukowski Jan, miecznik I-czycki
nowroefawskiX, G. Kfokocki Stanisław
Kfobukowski StanislawKfokocki Stanisław
Kfobukowscy Jan, Grzegorz,Kfokocki Wacław
Piotr i MichałKfokocki Jan Józef, stta. Ko-
Kfobukowski Adamłacz. poseł wojew. Mińskiego
Kfobukowski AlexanderKłomnicki.
Kfobukowski LudwikKłomnicki Zygmunt
Kfobukowski ŁukaszKłopocki.
Kłobnszewski.Kfopocki Pawef
Kfobuszewski JózefKłopocki Pawef
Kłoczowski.Kfopocki Franciszek, podcz.
Kfoczowski z Kłoczowa Miko-Trembowelski
faj, podsędek ziemski i sędziaKfopocki Jakób
grodzki Stężycki, takie каркKfopocki Jan, miecznik Latycz.
wojew. Sand‘Kfopocki Józef
Kfoczowski z Kfoczowa JózefKfopocki Pawef, cześnik Trocki
Kfoczowski Stanisławw.Kfopocki Wojciech
Kfoczowski Antoni, podwoje-Kfopocki na Kfopoczx nie An-
wodzy ziemi Stęży ckiejtoni, poseł ziemi Czerskiej»
Kfoczowski ŁukaszKfopocki Mateusz, cześnik i
Kłodnicki.poseł Rawski, stta. Kielecki
Kfodnicki Paweł Kłopotowski.
Kfodnicki Alexander, podstoliKłopotowski Andrzej Z. z
BracławskiKłopotowski GrzegorzА. II.
Kfodnicki StanisławKłopotowski Jakób
Kfodnicki Franciszek Kłopotowski Michał
Kfodnicki MichałKłosiński.
Kfodnicki Łada AntoniKłosiński Alexander
Kfodnicki Łada JanKłosiński Marcin
Kfodnicki Łada JózefKłosiński Pawef
Kłodzicki.Kłosiński Stanisław
Kfodzicki PawełKłoziński.
Kłodzieński.Kfoziński Marcin
Kfodzieński JanKłysz.
Kłokocki.Kfysz Podhocki Józef
Kfokocki Kazimierz, dworzaninKmicic.
M. Karola Ferdynanda Kmicic Samuel, chorąży Orszań-
Kfokocki Stanisław, sędzia zie-ski, stta. Krasnosielski К
mi ZawskrzyńskiejKmita.
Kfokoccy Walenty i JanKmita Alexander, sędzia ziem-N
Kfokocki Kazimierz, stolnikski Siewierski 1
PłockiKmita Jakób1 ——
Kmita Konstanty Stanisław, wice instygatorL. po-
set powiatu Grodzieńskiego
Kmita Michał ręki swij
Kniaziewicz.
Kniaziewicz Jan
Kniaziewicz Piotr
^Kniaziewicz Piotr
Kniaziewicz Michał, stolnik Bracławski, sędzia kapturo-
wy ks. Żmudzkiego
Kniaznicz.
Kniaznicz Jerzy
Kniażycki.
Kniażycki Dubina Andrzej
Kniażycki Dubina Piotr
Kniażycki Dubina Stanisław
Antoni
Kniażycki Dubina Stanisław
Antoni
Kniażyszcza.
Kniażyszcza Jerzy
Kniażyszcza Paweł
Kniziński.
Knizińscy Marcin i Wiktoryn
Knot.
Knot Krzysztof
Kobelański.
Kobelański Michał
Kobeleński.
Kobeleński Adryan
Kobeleński Jan
Kobelnicki.
Kobelnicki Stanisław
Kobelowski.
Kobelowski Józef
Kobielski.
Kobielski Jan
Kobielski Jan
Kobielski Gabryel
Kobielski Krzysztof
Kobielski Jan Nep., komornik
gran. Sier.
Kozielski Michał
Kobielski Tomasz
Kobielski Roman
Kobiernicki. Kobiernicki Jan Z. Ü.
Kobiernicki Szczęsny
Kobie rski.
Kobierski z Kobierzyna Stefan
Kobiereki Stefan
Kobierski
Kobierski Alexander
Kobierski Stanisław
K, ż.Kobierzycki. Kobierzycki z Kobierzycka Stanisław у kasztelan Gdański, Solecki у Lankowski у dzierżawca
Kobierzycki Marcin
;Kobierzycki Michał
Kobierzycki Remigian
Kobierzycki Franciszek
Kobierzycki Jan
Kobierzycki z Kobierzycka Jan,
J podstoli Sieradzki
Kobierzycki Michał, burgr. Łęczycki
Kobierzycki Sebastyan
Kobierzycki Wojciech
K. Ź.Kobierzycki z Kobierzycka Wa-i lenty, poseł z wojew. Sieradzkiego, chor. z powiatu Piotr
Kobirzewski. Kobirzewski Stanisław
Koboszka.
Koboszka
1 Kobrzyc.
Kobrzyc Józef
Kobylański.
Kobylański Jakób
Kobylański Marcin
1 Kobyleński. Kobyleński
Kobyleński Alexander
Kobyleński Andrzej
Kobyleński Melchior
Kobyleński de Bartułty Stani- sław
Kobyleński Wojciech- ft
Kobyliński.
Kobyliński Kazimierz, namiestnik Grodzieński Kobyliński de Milewo Jakób Kobylińscy Marcin i Jan Kobyliński Andrzej Kobyliński Jan Kobyliński de Kobylino Piotr Kobyliński Stanisław Kobyliński Wojciech Kobyliński Antoni Jan, stolnik podstarości sądowy i poseł pow. Słonimskiego Kobyliński Jan Kobyliński Piotr
Kobyliński Piotr
Kobylnicki.
Kobylnicki Anzelm Kobylnicki Rafał, podst. Wyszogrodzki Kobylnicki Wawrzeniec Kobylnicki Jan Franciszek Kobylnicki Rafał, urzędnik Wy szogrodzki Kobylnicki Wawrzeniec Kobylnicki Jan Kobylnicki z Nieborowa Antoni, chor. ziemi Wyszogrodzkiej Kobylnicki z Nieborowa Józef, łowczy Zakroczymski
Kobylski.
Kobylski Tomasz
Kobylscy Thomas et Paulus Kobylski Marcin
Kobyłecki.
Kobełeccy z Kobełek wielkich Sebastyan i MarcinKobyłecki Franciszek, podczaszy Mielnicki, sędzia wojskowyMKobyłecki
Kobyłecki FranciszekKobyłecki Jan Kobyłecki Piotr
Kobyłecki Szymon
Kobyłeccy Andrzej i Antoni Kobyłecki Paweł
Kobełecki Paweł
Koc.
Koc Adam
Koc Jakób
Koc Michał
Koc Wojciech, cześnik Mie nicki
Koc Stanisław
Koc Paweł
Kocowie Stanisław i Balcer
Kochanowski.
Kochanowski Adryan, podsę-dek Stężycki
Kochanowski JanKochanowski z Konar JerzyKochanowski z Konar StanisławKochanowski Stefan Kochanowski MikołajKochanowski na Syczynie Piotr, wojski Sandom.
Kochanowski Korwin Piotr, stta. Radomski, krajczy królowej JejmościKochanowski Korwin Seweryn Kochanowski Adam, kasztelanie RadomskiKochanowski z Białaczowa Korwin Antoni, skarbnik Łomżyński
Kochanowski Kazimierz Kochanowski z Białaczowa Korwin Piotr Kochanowski Korwin Jan Kochanowski Stanisław, podczaszy LatyczewskiKochanowski Szczęsny Kochanowski Korwin Franc szek
Kochanowski Jan, cześnik Mie nicki
Kochanowski Jan, cześnik Mie nicki
Kochanowski z Kierzkowa Józef
Kochanowski Korwin Bonifacy, podstolic Wendeński
Kochanowski Dominik
Kochanowski Korwin Felix, podstolic Wendeński
Kochanowski FerdynadSt A.
Kochanowski Korwin Franciszek, miecznik ziemi Mielnic-kiej, porucznik powiatu Radomskiego
Kochanowski Korwin Gerwazy Jan, kasztelanie Połaniecki
Kochanowski Korwin Jan
Kochanowski Korwin Ignacy.
Kochanowski Korwin Józef, podstoli Wendeński
Kochanowski Kajetan
Kochanowski Leon Korwin, porucznik pow. Sandom., sędzia jeneralny wojew. Sandom.
Kochanowski Korwin Michaf
Kochanowski Korwin Piotr
Kochanowski Stefan Ksawery, rotmistrz pow. Radomskiego
Kochanowski Korwin Ksawery, kasztelan Czechowski
Kochański. Kochański Adam
Kochański Alexander
Kochański Andrzej
Kochański Jan
Kochański Michaf
Kochański Pawef
Kochański Wojciech
Kochański na Kochaniu WojciechJill.
Kochański Adam
Kochański Kasper
Kochański Joachim
Kochański Joachim
Kochański Michaf, poseł, salvis juribus dissidentium in religione
Kochański Wojciech
Kochłewski. Kochlewski Alexander Benedykt
i Kochłewski Jan Stanisł aw
Kochne Jaski. Kochne Jaski Ludwik Ernest, Berwaldzki stta. salvis et in-tegris juribus terrarum Prus-
sia, specialiter Indigenatus Kochnowski. W. Malb.
Kochnowski Andrzej Kochowski Kochowski z Kochowa Ale-
xander
Kochowski Floryan Kochow'ski z Kochowa Jan,
marszafek kapt. Sandom.
Kochowski Olbrycht
Kochowski Teodor
Kochowski
Kochowski Alexander
Kochowski Floryan
Kochowski Franciszek
Kochowski Jerzy .,
Kochowski KrzysztofKochowski z Kochowa Krzy-
sztof, pisarz grodzki Kras. Kocięcki.
Kocięcki Antoni W. pro
Kocięcki Franciszek Kocieł.
Kociof Krzysztof
Kocief Samuel Hieronim
Kociof Adam, w'ojski Starodub. Kociof Michaf Kazimierz, stta.J.UI.
SkirstymońskiKociof Samuel Hieronim, pod-J.UI.
komorzy Oszmiański
Kocief JanKocief Michaf Bogusfaw, cho-
rąży Parnaw'ski Kocief Michaf Kazimierz, ka-
sztelan Witebski Markowski, Skirystymoński stta., salvis per omnia juribus rom. ec. et cosequatione juriuni nostrorum cunf regno tum circumscripti-one moderna ministeriorum M. D. Ł. ac repartione per palati-
natus exercitus nostri uti lo-catione ejusdem omniumque contentorum in ordinatione tribunal's M. B. L. expressorum, his igitur omnibus prmcustodi-tis subscribe electionem
Kocieł Tadeusz, stta. Mar.
Kociełkowski.
Kociełkowski Zygmunt, pisarz ziemski Sieradzki
Kociełkowski Kazimierz
Kociński.
Kociński Wojciech
Kociszewski.
Kociszewski Mikołaj
Kocorowski.
Kocorowski Stanisław
Koczan.
'Koczan Jan
Kocza ński.
Koczański Jan
Koczański Józef
Koczański Marcin
Koczański Józef
1 Koczański Karol
Koczański Marcin
Koczborski. Koczboreki z Koczborka Stanisław, łowczy Płocki
Koczorowski. Koczorowski Chryzostom W P.
Koczorowski Stanisław
Koczorowski Tomasz
Koczowski.
Koczewski Jerzy
Koczowski Jan
Koczowski Marcin
Koczowski Piotr
Kodrembski.
Kodrembski Sebastyan
Kodziewicz.
Kodziewicz Marcin Franciszek w: w.
Kodzioł.
Kodzioł Pisanka Cypryan X T - -i-
Elektorowie
Królowie na których glosow iii
Ziemie na których glosowali
I Koiszewski.
Koiszewski Krzysztof
IKoiszewski Tomasz
Kokolski.
Kokolski Józef
Kokoszczyński.
Kokościński Jan Kokościński Franciszek Kokoszczyński Maciej
Kokotowicz.
Kokotowicz Andrzej
Kolankowski.
Kolankowski Sebastyan Kolan ko wski Antoni Kolankowski Józef Kolankowski Tadeusz, skarb. Starodubowski
Kolaski.
Kolaski Jakób
Kolczyński.
Kolczyński Krzysztof, skarbnik Czerniecliowski
Kolenda.
Kolenda Antoni, sęd. Wileński Kolenda Tomasz
Kolesiński.
Kolesiński Dymitrowicz Konstanty, komornik Łidzki Kolesiński Dymitrowicz KonstantyKolesiński Dymitrowicz Konstanty komora. Lidzki
Koliczkowski.
Koliczkowski Franciszek Koliczkowski Stanisław
Kołaczkowski.
Kołaczkowski Józef Kołaczkowski MarcinKołaczkowski MikołajKołaczkowski Wojciech
Kołakowski.
Kołakowski Baltasar, subjudex terr® Zambrów
Kołakowski Jan
Kołakowski Antoni, wojski Bełzki
Kołakowski Józef, regent Wiski j. ni.
Kołakowscy Jan і Antoni ąZ. Ci ech.
Kofakowski Adam
Kofakowski Andrzej k
Kofakowski Antoni1
Kofakowski tie Kofaki Fabian "
Kofakowski Floryan^. II.
Kofakowski GabryelZ.
Kofakowski Grzegorz
Kofakowski Grzegorz
Kofakowski Jakob Г
Kofakowski Jakób
Kofakowski de Kofaki Jan
Kofakowski Józef
Kofakowski Maciej —
Kofakowski Maciej
Kofakowski Marcin II.
Kofakowski Marcinf,
Kofakowski Michaf „;
Kofakowski Mikofaj
Kofakowski Sebastyan ‘‘
Kofakowski Tomasz 1
Kofakowski Tomasz ^
Kofakowski Walentyj
Kofakowski Wojciech
Kofakowski Wojciech Ja. 11.
Kofakowski Wojciech.« Kofakowski Wojciech de Коlaki
Kofakowski Wojciech Za. ii.
Kofakowski Antoni „
Kofakowski Bonifacy
Kofakowski Józef ^
Kofakowski Mateusz
Kofakowski Stanisław
Kofakoivski Wawrzeniec Z
Kołaszewski.
Kołaszewski Jan
Kołb.
Kofb Bazyli
Kolczyński.
Kofczyński Jan
Kołdowski.
Kofdowski Jan
Kołdowski Mikofaj
Kołecki.
Kofecki Jan
Kofecki Dominik, stta. Erszyiski Kołodziejski.
Kołodziejski Szymon Kołodzieżeński.
Kofodzieżyński Teofil, skarbnik
CzerniechowskiKołomski. Kofomski Kazimierz, podsędek
Warszawski
Kołontaj.
Kofontay Adam Kofontay Andrzej, wojski Wof-
kowyski
Kofontay HieronimJ.HI.
Kofontay Jerzy
Kofontay Kazimierz
Kofontay Piotr, skarbnik Trocki
Kofontay Michaf, strażnik Wof-
kowyski
Kofontay Piotr, skarbnik Piński Kofontay Samuel, łowczy Wof-
kowyski
Kofontay Antoni
Kofontay Hugo f
Kofontay Jan
Kofontay RafałKofontay Hieronim, cze.śnik i
protunc chorąży Wofkowyski Kofontay Michaf, chor.K.
poseł pow. Wofk. Kołowski.
Kofowski Jan Kołozębski.
Kofozębski Andrzej
Kofozębski Jan Kołpytowski. Kofpytowski Andrzej Zaclia-
ryaszKołudzki. Kofudzki z Kofudy Jakób, pod-
star. Brzeski
Kofudzki JanKofudzki Kazimierz, pokojowy
królowej Jejmości
Kofudzki Kazimierz
Kofudzki Slefan
Kofudzki Walenty
Kofudzki Walenty
Kofudzki Wfadysfaw, sędzia kapt. wojew. lnowrocfaw.sk.w. t
Kofudzki z Kofudy Augustyn,
sędzia grodzki Inowrocławski
Kofudzki Jan
Kofudzki Walenty
i Kofudzki Wojciech,
Kofudzki Pomian Antoni
Kofudzki Pomian Franciszek
Koiupajło. Kofupajfo Kazimierz
Kołuski. Kofuski Stanisław
Kołyski.
Kołyski Bokiej Wojciech, pod-stoli Podlaski
Kołyszko. Kofyszko Marcin
Kofyszko Jakób Jan
Kofyszko Michał Kazimierz
Komajewski.
Komajewski Alexander
Komajewski Felicyan
Komajewski Wfadysfaw
Komajewski Wfadysfaw, pi-
sarz grodzki Wofkowyski
Komar.
Komar Hieronim, podstoli Or-
szańeki
Komar Jerzy, dzierżawca Bu-
ciański
Komar Wfadysfaw, podczaszy Bracławski
Komar, podczaszy Bracławski
Komar Hieronim, sędzia ziemski Orezański
Komar Jan
Komar Wfadysfaw, sędzia ziemski Oszmiański
Komar, skarbnik Latyczewski
Komar Adam
Komar Adam
,Komar Wfadysfaw, podczaszy
Wileński
Komar Antoni, fowStarod.
Komar Floryan.
Komar Jan
Komarnicki.
Komarnicki z KonTarnik Bazyli
Komarnicki Jan
Komarnicki Jan Błaszkiewicz
Komarnicki Michał^ Błaszkie-
wicz^Sb A.
Komeckf.
Kornecki Franciszek
Komeskfc
Komeskir
Komierowski.
Komierowscy Pa we i Jakób
Komierowski z Koniterowa Jó-
zef, cześnik wojefl^ Inowrocf.
Koranicki
Komnicki z Korzenie
KomońsKl.
Komeński Adam
Komeński Marcin
'Komeński Jan
Komorniki.
Komornicki Jakób
Komornicki z Komornik Hiero-
nim Michał
Komornicki Maxymiflhn
Komornicki WojciecK"
Komornicki Franciszek
Komornicki Pawef
Komornicki Wojciech
Komornicki Antoni
Komornicki Jan
Komorowslu
Komorowscy z Komorowa Flo- r
ryan i Stanisław
Komorowski Alexander
Komorowski Eliasz, cześnik
WiłkomirskiW. WT.
Komorowski Jakób
Komorowski Jan
Komorowski Jan, pisarz ziem-
ski Wifkomierski,
Komorowski KasperZ. Warsa. H Wofkowyskiego, salvis juri-
Komorowski Kazimierzbus r. e. et cotequatione jurium
Komorowski Pawef L. z korony polskfy cir-
Komorowski Stanislaus, notariuscumscriptione ministeriorum,
castrensis et nuntius palat.repartitione et locatlone woj-
Poraerani® juribus e. r. etska, tudzież contentorum or-
priviiegiis terrarum Prussise,dynacyi trybunatuL.
ac civitatum per omnia salvis expressorum jako doskonalej
Komorowski Szymon prawo na tymże sejmie od
Komorowscy Jan i Adam- wszech stanów zgodnie napi-
Komorowski Alexandersane, wyraża
Komorowski JakdbKomorowski Michaf
Komorowski z Komorowa Je-Komorowski Michał
rzy, sędzia grodzki owo-Komorowski Piotr
miejski i Korczyński, komor-Komorowski Piotr
nik gran. WiślickiKomorowski StanistawА. II.
Komorowski Krzysztof, stolnikKomorowski Szymon
WitkomP.W.Komorowski StanisfawА. II.
Komorowski MichafKomorowski Marcin
Komorowski Samuel, dworzaninKomorowski Walenty
MP.W.Komorowski Wawrzeniec
Komorowski Stanisfaw Komorowski Wojciech
Komoro weki Wojciech Komorowski Wojciech
KomorowskiKomorowski Wojciech
Komorowski AdamKomorowski Wojciech
Komorowski AdamKomorowski de Komory Woj-
Komorowski Alexander, pod-ciech
czaszy Piński, poeei Nowo-Komorowski z Liptowa i Ora-
grodzki К r 1 wy Antoni, stta. MeldyńskiP.W.
Komorowski BogusławU J щ Komorowski Jakób, stolnik Ho-
Komorowski Floryanrodelski
Komorowski FranciszekKomorowski hrabia na Liptowie
Komorowski FranciszekOrawie stta. Ochozki
Komorowski FranciszekKomorowski z Komorowa Jó-
Komorowski Jakóbzef Ciotek, pófkownik wojsk
Komorowski Jakdb Komorowski JanW. Гkoronnych Komorowski Józef
Komorowski JanKomorowski Michaf, łowczy
Komorowski Janusz7 f' LubaczewskiѴ. B.
Komoro weki Józef, podstoli BielskiKomorowski Mikołaj
Komorowski KonstantyW.Komorowski Szczepan
Komorowski KonstantyKomorski.
Komorowski KrzysztofKomorski JanW. Malb.
Komorowski Krzysztof, kuch-Komuński.
mistrzL. stta. powiatuKomuński Piotr
Konarski.Konarzewski Kazimierz A. II
Konarski Mikołaj, stla. Kiszew-Konarzewski Mateusz
ski, juribus e. r. tum immunit.Konarzewski Mikołaj
ac privilegiis terrarum Prus-Konarzewski Stanisław
site per omnia salvis Konarzewski Walenty
Konarski TomaszJ. кKonarzewski W ojciech
Konarscy Michał i Zygmuntj. ni.W.Konarzewski Józef
Konarski Andreas, palatinidesKonaszewski.
Margeburgensis, salvis juri-Konaszewski Jane.
bus sanctm rom. ec. et terra-Koncewicz.
rum Prussia indigenatus etKońcewicz Józef, poseł wojew.
privilegiis incorporationisNowogrodzkiego
Konarski Jan Końcewicz Stefan, S.
Konarski z Konar JerzyKondracki.
Konarski Michael, salvis juribusKondracki Jan
s. r. e. et terrarum PrussiaJ. ni.Kondratowicz.
Konarski z Konar PiotrKondratowicz Mikołaj Bogu^
Konarskisław
Konarski, miecznik Inowrocf.(Kondratowicz Piotr
Konarski Bernard Kondratowicz Adam Antoni
Konarski Bogusław Ѵ. R.Kondratowicz Józef, mieczni-
Konarski Jankowicz Xowogrodzki
Konarski StanisławKondratowicz Kazimierz Wła-
Konarski Adam, kasztelaniedysław, mieczny Xpwogrodz.
SandomierskiKondratowicz Krzysztof Michał
Konarski StanisławKondratowicz Stanisław
Konarski Stefan Koniecpolski.
Konarzewski.Koniecpolski Andrzej, pisarz
Konarzewski Walenty polny koronny
Konarzewski WalentyKoniecpolski z Koniecpola Jan,
Konarzewski Jan wojewoda Sieradzki
Konarzewski Wojciech Koniecpolski z Koniecpola Sta-
Konarzewski Andrzejnisław, wojewodzie Sieradzki
Konarzewski MikołajKoniecpolski z Koniecpola Zyg-
Konarzewski Pawełmunt Stefan, sędzia ziemski
Konarzewski Walenty, wojskiSieradzki, stta. Będziński
RóżańskiKoniecpolski na Koniecpolu Sta-
Konarzewscy Stanisław i Stefannisław, wojewodzie Sandom.,
Konarzewscy Wawrzćniec i Ka-stta. DolińskiW. s
zimierzKoniński. -
KonarzewskiKoniński Ignacy, stta. JażnieńskiW. Рої.
Konarzewski AlexanderKonioszewski.
Konarzewski Andrzej Koniuszewski Stefan
Konarzewski Filip, stta. Ku-Konomski.
nińskiKonomski Konopacki.Konopnicki Franciszek
Konopacki na Konopacic Jerzy, Konopnicki AlexanderStA.
stta. Wieliski, pułkownik J.Konracki.
К. M., poseł wojew. Pom. sal vis juribus ec. roni. terra-Konracki Jerzy
Konratowicz.
runi Prussire et civitatumKonratowicz Hieronim
Konopacki Stanislaus, castella-Konratowicz Mikołaj'
aides Elbingensis salvis juri-Konratowicz Piotr
bus terrarum Prussi et ci-j. ni. Konstantynowicz.
vitatum Konstanty no wicz Pokoz Augu-
Konopacki Augustynstyn, pisarz grodzki Mścisł.W .Mścisł
Konopacki Adam, obyw. wojew.Konstantynowicz Pohowicz A-
Wołyńskiego dam
Konopacki KazimierzKonstantynowicz Pohozy Krzy-
Konopacki z Polkowa Józef Le-sztof
on, stta. GłuchowskiKonstantynowicz Pohozy Au-
Konopierski. Konopierski WojciechKonopiński. gustyn, pisarz ziemski Mści-sławski Kontkowski. Koutkowski Franciszek
Konopiński KazimierzKonopka.Konto w t. Kontowt LudwikStA.1
Konopka AndrzejKontrym. Kontrym Jarosz
Konopka Andrzej
Konopka Grzegorz Konopka Jakdb Kopański. Kopański Piotr
Konopka Krzysztof Kopański Alexander
Konopka MaciejKonopka MarcinKonopka MarcinKonopka Stanisław Z. li.Kopański Wojciech Kopciewic. Kopciewic DadzibógZ.Warsz.
Konopka TomaszKopczyński.
Konopka Walenty Z.Kopczyński Joachim
Konopka WojciechKopczyński Sylwester1 Kopeć. Kopec Alexander, kasztelan i JBrześciański
Konopka z Konopk Jałbrzyko-wego Stoku Józef
Konopko.Kopec Alexander
Konopko TadeuszKopec Jan
Konoplański.Kopec Jan Karol, dworzanin
Konoplański Franciszek pokojowyM. i poseł
Konopnicki.Kopec Jan Kazimierz
Konopnicki Łukasz Kopec Mikołaj Kazimierz, rot-ч
Konopnicki Stanisław1 mistrzM. J.Hl.
Konopnicki StanisławKopec Hieronim,31.
Konopnicki Stanisławj.m.Kopeć Wincenty, chorążyc Pe-
Konopnicki Franciszek1-і —r -——tyhoreki, starościc Obolski1
Kopelowski.Korczyński.
Kopelowski Marcin1 Korczyński
Kopelewski de Kopele Marcin Kopicki.Korczyński Kazimierz
Korczyński Kazimierz
W. Malb.Korczyński Stefan
Kopicki SzczęsnyKopiński.Kordoński. Kordoński Jan
Kopiński Koprzycki.j Kordysz. Kordysz Krzysztof, cześnik
Koprzycki WojciechBracławski
Kopycki.Kordysz Krzysztof, podczaszy
Kopycki SzczęsnyBracł., sędzia grodzki Łucki
Kopycki Tertianus Michael Kordysz Michał
Korabiowski.Kordysz Jan Antoni
Korabiowski PiotrKordysz Józef, w’ójt dziedzi-
Koracz.czny -Łucki
Koracz MikofajKordysz Michał, podczaszy
Koralewski.Bracł
Koralewski Franciszek Kordysz Ignacy
Koralewski z Kadzica Piotr Korecki.
Koraszewski. Koraszewski JacekKorecki na Korcu książę Samuel Karol
Korbaczewski. Korbaczewski Jan Korciński. Korciński Franciszek, kasztelanKorewicki. Korewicki Daniel, podczaszy DrohickiKoreywo.хт
BracławskiKoreywo Mikołaj
Korcun. Korcun Andrzej Korff. Korff Fryderyk, pachole Korff Fridericus Henricus, kö-
Korczakowski. niglicher Rittmeister
Korczakowski Jan Korczakowski Maciej Korczewski.Korff Mikołaj, stta. Kokowański, półkow. rzeczyp. Korff Wilhelm, stta. Orleński,
Korczewski Stefanposeł ziemi Inflantskiej
Korczmiński.Korf na Szankianiach Wilhelm, 1
Korczmiński Stanisław, sędziastta. Orlański 1 a t
ziemski Włodzimierski Korff Mikołaj, rotmistrzM.
Korczyc.Korff Mikołaj, stta. Kormia-
Korczyc Piotr, miecznik Sło-toweki
nimski Korff Mikołaj Wilhelm ex do-
Korczyc Stefan, miecznik Sło-mo Kreitzburgensi, stta. Toł-
nimskikmicki
Korczyc Maciej Korkocki.
Korczyc Maciej W Miń.Korkocki Jerzy-M ГЖ'
Korknc. Korkuc Jan Samuel, horodniczy
powiatu Lidzkiego
Korkuc Jerzyj
Korleńeki.
Korleński W.
Kormanski. Kormańeki Jan
Kormański Jan
Kornacki.
Kornacki DominikW. Pto.
Kornacki JakóbSLA.Ѵ. Pto.
Kornelowski.
Kornelowski Stefan
Korniewski. Korniewski Jan '» Z. Cieciu
Korolko. Korolko StefanJ.UI. W.Mścist
Koronacki. Koronacki Adam,Z. Cicch.
Korowicki.
Korowicki Bogusław Jakób
Korowicki Jan Władysław
I Korsak. Korsak Kazimierz, miecznik wo-
je w. PotockiegoW. Miń
Korsak Kazimierz Władysław,
miecznik PotockiW. Pot.
Korsak Wtadystaw Jan, pod-komorzyc PotockiW. Pot.
Korsak Alexander, sędzić Nowogrodzki,w. n:
Korsak Alexander, wojski Mści-stawski
Korsak Bazyli, skarbnik PotockiJ.I11.W. Pot.
Korsak Hieronim
Korsak Udzielski Hrehory W. Pot.
Korsak Jan, kasztelan Potocki W. Pot.
Korsak Jan, sędzia ziemi Nowogrodzkiej-'
Korsak Jan Wtadystaw, cho-
rąży Potocki W. Pot.
Korsak Udzielski Jerzy, budowniczy PotóckiW. Pot.
Korsak Krzysztof, wojski Mo-
zyrski
Korsak Marcyan, Zbigniew sędzia grodzki Potocki. W. Pot.
Korsak Piotrj.ui. W. Pot.
Korsak Samuel, cześnik Nowogrodzki
Korsak Stefan, kasztel. Potocki W. Pot.
Korsak Trojan, wojski Kowieński W. Pot.
Korsak Wtadystaw, stolnik Wendeński
Korsakowie Michat, Władysław, Stanisław, Samuel, Teofil, Wojciech, i Szymonj.ni. W. Pot.
KorsakW. Pot.
Korsak Adam
Korsak Adam Michat
Korsak Jan Roman W. Pot.
Korsak JanW. Pot.
Korsak Sowicz Jan
Korsak Jerzy
Korsak Jan, chorąży Wendeński, sekretarzM.
Korsak Jerzy
Korsak Michat W. Pot.
Korsak Michat Piotr, podczaszy Potocki W. Pot.
Korsak Piotr
Korsak' PiotrW. Pot.
Korsak Piotr
Korsak Roman W. Pot.
Korsak Samuel, horodniczy i podwojewodzy Nowogrodzki
Korsak Stanisław Jerzy, cześnik Nowogrodzki
Korsak Stefan
Korsak Sowicz Antoni, regent ziem. i poseł wojew. Nowogr.
Korsak AntoniW.Wot.
Korsak Alexander
Korsak Bazyli W.Mścist
Korsak Joachim, rotm. powiatu Mozyrskiego
Korsak Józef, podstolic i poseł
Korsak Kazimierz Ignacy obo-żny, sędzia i poseł wojew. Nowogrodzkiego
Korsak Leonard, chor. Smoleńs.
i Korsak Samuel, oboźnic, sędzic'Korytowski Jan
i poseł wojew. Xowogrodzk.Korytowski IdziZ.
Korsak StanisławKorytowski Kazimierz
Kortyński.[Korytowski Wojciech
Kortyński Józef Korytowski Wojciech
Koryciński.Korytowski Fabian
Koryciński z Piłce Alexander,Korytowski Fabian
chorąży wojew. Krak.Korytowski FranciszekW. I .
Koryciński Z Piłce Stefan, 0-Korytowski Jakób
świecimski, Wołbromski stta.Korytowski Jan
Koryciński z Piłce Mikołaj, stta.Korytowski Jan
OjcowskiKorytowski Józef
Korycki.Korytowski Jan, podstoli Kaliski,W P.
Korycki Jarosz, poseł wojew. Poznańskiego
Korycki JerzyKorytowski Józef, poseł, z pow.W Malb.
Korycki de Korytnica Christo-1 Sztumskiego St A
phorus, succamerarius Cul-Korytowski Józef.W. 1.
mensis supremus vigüiarum prsefectus exercitus germanici Liscanicn. Xieszavien. capit.,Korytowski Piotr, sędzia kapturowy Poznański Korytowski Piotr
ealvis juribus s. r. e. et ter-Korytowski Stanisław
rarum Prussiffi, indigenatus etKorytowski Wojciech Ѵ.Р.
privilegio IncorporationisJ.1II.Korytyński.1
Korycki z Korytnice Hieronim,Korytyński Onufry
poseł ziemi Bielskiej Koryzna. P.W.
Korycki KazimierzKoryzna Wojciech
Korycki MarcinZ.WyszoJKoryzna Michał Kazimierz, «
Korycki z Korytnice Samuel Jan1 łowczy Slarodubowski
Korycki Alexanderz: z. Koryzna Stanisław
Korycki TomaszKorzbok.
Korycki Jan Korzbok z Zawady Władysław
Koryski.Korzenicki.
Koryski AndrzejKorzenicki Stanisław
Korytkowski.Korzenicki Wawrzeniec
Korytkowski JanKorzenicki Ignacy
Korytkowski Adam1 Korzeniecki
Korytkowski AdamKorzeniecki Andrzej
Korytkowski Jakób Z.Korzeniowski.
Korytkowski JakóbKorzeniewski Józef
Korytkowski WawrzeniecKorzeniewscy Piotr i Jerzy
Korytowski.Korzeniewski Dominik
Korytowski WładysławW. Malb.Korzeniewski Piotr
Korytowski AlexanderKorzeniowski Jan
Korytowski BartłomiejKorzeniowski Jerzy
Korytowski FranciszekKorzeniowski JerzyZ. Cb.
i Korzeniowski PiotrKościałkowski Jerzy, strażnik
Korzeniowski WincentyWiłkomirski P.W.
Korzeniewski Antoni Kościałkowski Mikołaj, koniu-
Korzeniewski Kajetan, marsz.szy Wiłkomirski
kapt. i cześnik pow. PińskiegoKościałkowski Antoni, podsto-
Korzeniewski Leon Onufry, stta.lic powiatu Wilkom
ZofkińP, P. Kościałkowski z Zymlrana I-
Korzeniewski Paweł P. K. gnacy, wojskowicz i rotmist.
Korzeniowski Kajetanpowiatu WiłkoraI
Korzeński.Kościałkowski Józef, pod. pow. 1
Korzeński Wojciech Wiłkomi
Korzeński TomaszKościelski.
Korzybek.Kościelski Wojciech
Korzybek FranciszekKościelski Ignacy, chorąży Byd-
Korzy bski.gowski, stta. Słoń.
Korzybski KazimierzKościeniecki.
Korzybski Mikołaj Kościenieccy Tomasz i Jan
Korżymski.Kościerski.
Korzymski AdamjKościerski Wojciech
Kos.Kościuszkiewicz.
Kos Jan, wojewoda Chełmiński,Kościuszkiewicz Kazim., sekr.
Kowalew. Borzechowski i t.J« K. MѴ. B.
d. stta Kościuszko.
Kos JanJ. K,o ś c i f.ko Alexander
Kos Jan, poseł powiatowy Kościuszko Siechnowicki Bazyli
Kos Kazimierz Kościuszko Siechnowicki Krzy-
Kos Władysławsztof
Kos Fabian Franciszek Kościuszko Siechnowicki Paweł
Kos JanKościuszko Siechnowicki Teodor
Kos JanKościuszkowie Chryzostom i
Kosa.Alexander
Kosa Marcin Kościuszko
i Kosak.Kościuszko Daniel
Kosak AdamKościuszko Jan, wojski Czer-
Kosak Antoniwonogrodzki
I Kosarski.Kościuszko Jan
Kosarski WaleryanKościuszko Kazimierz
Kością.Kościuszko Kazimierz
Kością TeofilKościuszko Karol
Kością FranciszekA, U.Kościuszkowie Stanisław, i
Kością Zbirochowski Jacek,Franciszek
poseł woje w. Brześciań. Kościuszko FaustynŁ.j
Kościałkowski.Kościuszko JanIi.
I Kościałkowski Jan, pisarz ziem-Kościuszko Leon
1 ski Wiłkomierski P.W.Kościuszko Walużyniec Michałr X
Kosecki.
Kosecki.
Kosecki Adam
Kosecki Jan
і Kosecki Michaf
Kosecki Samuel, pułkownik
wojsk koronnych
Kosicki.
Kosicki Dobrogost
Kosicki Łukasz
Kosicki Andrzej
Kosicki Watta Andrzej
Kosicki Watta Jan
Kosicki Jakob
Kosicki Kazimierz
Kosicki z Kosicina Watta Krzy-
sztof
Kosicki Stanisław
Kosicki z Kosicina Watta Woj-
ciech
Kosicki Watta Antoni
Kosicki Ignacy
Kosielski.
Kosielski Franciszek
Kosił.
Kosił z Bmsifowa JakóbJ.I1I.
Kosił Jerzy, stta. SinickiJ.I1I.
Kosiński.
Kosiński Floryan
Kosiński Jan P. K.
Kosiński Marcin
Kosińscy Krzysztof, Kazimierz
i Mikołaj
Kosiński Jan
Kosiński Jan J.I1I.
Kosiński Ludwik
Kosiński Stanisław
Kosiński Franciszek
Kosiński Józef
Kosiński Józef
Kosiński Izydor Wojciech, cze-
śnik i poseł w'ojew. Płockiego
Kosiński Piotr, rotm. Oszmiański
Kosiński Stefan Z. II.
Kosiński Tadeusz
Kosiorowski.
Kosiorowski Mateusz
Koskowski.
Koskowski StanisławKoskowski Wojciech Koskowski Michał
Kosmaczewski.
Kosmaczewski Adam'
Kosmowski.
Kosmowski Szymon Kosmowski Szymon
Kosnicki.
Kosnicki Floryan
Kosnicki Michał
Kosnowski.
Kosnowski Stefan
Kossakowski.
Kosakowski Jan
Kosakowski Jan, stta. Wieki Kosakowski Michał Kosakowski Mikofaj Kazimierz, podsędek BracT.
Kosakowski Paweł Kosakowski Remian Kosakowski StanislawKosakowski Stefan Kossakowski Jan, stta. Wiski Kossakowski Jan, podstoli Wiski Kossakowski Piotr, cześnik WołyńskiKossakowski Władysław', łowczy Wiski
Kosakowscy Dominik i Remigian Kosakowski AndrzejKosakowski Arnolf, łowczy i poseł Wiski Kossakowski Bartłomiej Kossakowski Jan, sędzia grodzki Kowieński Kossakowski Adam
Kossakowski Ignacy
; Kosakowski Michał Kossakowski Mikołaj, choroby Żytomierski, deputat ad pacta conventa ’ .
Kossakowski Mikotaj, cześnikKosowski Franciszek
i rotmistrz. z ziemi LwowskiejKosowski Janj
chorągwi półkowej woje w.Kosowski Kazimierz
HuskiegoKosowski Mikołaj
Kosakowski StanisławKosowski Stanisław
'Kosakowski StanisławKosowski Stanisław
Kossakowski WacławKossowski Kazimierz
Kosakowski WładysławKossowski Michał
Kossakowski WojciechKossowski z Głogowa Antoni,
Kossakowski .Antoni Korwin,stta. Przedecki, poseł wojew.
strażnik і гоїш, powiatu Ko-Brzes. Kujaw.
wieńskiegoP. K. 'Kossowski Benedykt, skarbni-
Kossakowski Szymon Korwin,kiewicz Droh.
podczaszy po w. Kowieńskiego P. K. Kossowski z Głogowej Ignacy
Kossakowski Antoni, M. Kossowski z Głogowej Antoni,
marszałek j. o. k. jegomościjenerał infant, wojsk koron. w в. K.
PrymasaKossowski z Kossowa Ignacy,
Kossakowski KorwinMichał-,miecznik pow. Chęcińskiego, »
podstoli i marszałek sądówsędzia kapt. wojew. Sandom.
kaptur, pow. Kowien. P. K. Kossowski Józef, stta. Werte-
Kossobucki.lecki, poseł z pow. Mira-
(Kossobucki Tomaszchowskiego
Kossobucki na Otocznćj MaciejJ, K.Kossowski z Głogowej Mikołaj
Kossobucki Tomasz, skarbnikKossowski Ciołek na Kossowie
Płocki Ѵ. Pfo.Marcelli, wojski i poseł zie-
Koszobudzki Mirosławmi Mielnickiej
Koszobudzki na KoszobudachKossowski z Głogowej Michał,
Tomaszburgr. Sieradzki W. SiCr.
Kossow.Kossowski z Głogowej Hoch,
Kossow Stefan Antoni, horo-podskarbi nadw. koronny
dniczy' Witebski Kossowski Roch, podezaszyc
Kossowski.Inowłodzki.W.
Kosowski z Kosowa Jan.Kossowski Stanisław, podeza-
Kosowscy Wojciech i Jakóbszyc Inowłodzki
Kosowski AdamKossowski z Głogowej Stani-
U Kosowski na Kosowie Bazylisław, stta. Sieradzki r.
Kosowski Franciszek, wojskiKossowski ŚwiętosławSt-A. W.
Lubelski[Kossowski z Głogowej Tomasz,
Kosowski J. podst. powiatu Brzezińskiego,
Kosowski PaweT poseł wojew. ŁęczyckiegoSL A. W.
Kosowski StanisławІ4 O ł А л 1; 1
Kosowski na Dembem Włady- na OSlcCKlf
sławW. PodL Kostecki JanS.
Kossowski Tomasz, miecznikАч 1 Kostecki Jan.
W itebskiW.Wit.Kostecki Wawrzeniec
Kosowski FranciszekKostecki Józef '.
Kostek.
Kostek Antoni
Kostewicz. Kostewicz AiitoniZ.M.
Kostewicz JózefSl. A.Z.M.
Kostka.
Kostka ? Suchego i Łazów Stanislaw Maxymilian, Młodzianowski, Makowski i Różański starosta
KostkowskiKostkowski Klemens
Kostkowski Krzysztof
Kostro.
Kostro Andrzej
Kostro Cyryak, sędzia BielskiW Pódl.
Kostro Gabryel
Kostro. Józef
Kostro Maciej
Kostro Pantaleon
Kostro Piotr
Kostro Stanisław
Kostro Michał
Kostro wieki.
Kostrowicki z Kostrowic Gabryel W. Miń
Kostrowicki z Kostrowic Jan RafaT, strażnik Mścisławski
Kostrowicki z Kostrowic Samuel, stolnik Nowogrodzki W Miń.
Kostrowicki z Kostrowic Stefan, skarbnik Mścisfawski
Kostrowicki Antoni
Kostrowicki Ignacy
Kostrowicki Paweł W. Miń
Kostrowicki Teodor
Kostrowicki Stanisław, skarbnik
powiatu Rzeczyckiego W Miń.
Kostrowski. Kostrowski Stefan, chorąży Derpski
Kostrowski IgnacyW. Pot.
Kostrzewa.
Kostrzewa Alexander
Kostrzewski.
Kostrzewski Jan
Kostrzewski Wojciech
Koszański.
Koszański Hieb Marcyan
Koszczyc.
Koszczyc Stanisław 1
Koszczyc Karol Ѵ. B. L.
Koszczyc Wacław
Koszko.
Koszko Sairn Antoni, mostowni-
czy wojewr. Smól
Koszowski.
Koszowski Samuel
Koszutski.
Koszutski z Pierzchną Adam
Koszutscy z Pierzchną Piotr i
Adam
Koszutski z Pierzchną Adam
Koszutski Krzysztof
Koszutski Stanisław
Koszutski z Pierzchną Stefan
Koszutski z Pierzchną Michał
Koszucki Jan
Koszucki Marcin,
Koszńcki Stanisław
Koszutski z Pierzchną Ignacyj
cześnik Poznański
Koszutski Ignacy
Koszutski Ignacy
Koszutski z Pierzchną Julian
Koszutski z Pierzchną Konstanty
Koszutski Karol, poseł wojew.
Kai
Koszutski z Pierzchną Wojciech
Koszykowski.
Koszyków ski Szymon’
Kotarski.
Kotarscy Jan i Wojciech
Kotarski Andrzej
Kotarski Walenty
Kotarski WaleryanA- IL
Kotarski Yyładysław, sędzia
kapturowy
Kotarski Władysławj
Kotkowski. Kotkowski WładysławKotkowski AndrzejKotkowski Krzysztof Kotkowski Mikołaj Kotkowski ZygmuntKotkowski Ignacy Kotkowski Kostka Stanisław, delegat wojew. Krakowskiego Kotkowski Scibor z lludułtowic, miecznik; marszałek s^dów kapturowych i delegat wojew. Krakowskiego-Kotle wicz. Kotlewicz Poboy Ignacy Norbert Kotlewicz-Poboy Józef Antoni, wojskt-Mozyrski ftotleweki. KotlewskfMarcyan KoUewski Seweryn “Kotliński. Kotliński SUmuelKotUńskrPotr Kotłnbaj. Kotłubaj Samuel, podczaszy Upitskl—Kotnowski. Kotnowski GrzegorzKotnowski Kazimierz Kotoni. Kotoni KonstantyKotoni « Kotoni S^TSli to wicz. KotowtorAlexander Kotowicz Andrzej, pokojowyMmKotowicz-EustachiKotowicz JanKotowicz—Andrzej, kasztelan Wileński, stta. Grodzieński Kotowicz Jan, stolnik Orszań-ski, podstarości Grodzieński Kotowicz_Ąndrzej Kotowicz Jan, podwojewodzy ProszowskiJ1 W.K.W. К w. sr P. K. w. Swoi. PK. P. K.W.G. W.K.Kotowski. Kotowski Alexander Kotowski Krzysztof Kotowski Stanisław Kotowski MarcinKotowski Mikołaj Kotowski Franciszek Kotowski Franciszek Kotnliński. Kotuliński AntoniKoturczyński. Koturczyński Wojciech Kotynski. Kotyński Kotynski Jan Kowalewski. Kowalewski Adam Kowalewski Martinue, notarius terree LomzensisKowalewski Petrus IgnatiusKowalewski Piotr Kowalewski Andrzej, podstoii PłockiKowalewski Adam Kowalewski Alexander, bur-grabia ziemi Zakroczymskiej Kowalewski Adam Kowalewski JakóbKowalewski JanKowalewski JanKowalewski JanKowalewski JanKowalewski JanKowalewski Marcin Kowalewski StanisławKowalewski Szymon Kowalewski Walenty'Kowalewski Wojeiech .'Kowalewski Adam Kowalewski Adam 'Kowalewski Antoni Kowalewski Filip Jakób 'Kowalewski JanKowalewski Józef Kowalewski JózefК. i.
Kowalewski Kajetan
i Kowalewski Kazimierz
Kowalewski Stanisław
Kowalewski Szymon
Kowalewski Walenty
Kowalkowski.
Kowalkowski Jan
Kowalkowski Ludwik
Kowalkowski z Kowalki Alexanderkapitan regimentu
M
Kowalkowski de Kowalki Frań-
ciscus, canonicus Luccor.J.1II.
Kowalkowski de Kowalki Kazimierz, sekretarzM., pisarz kwarciany skarbu koronnego, deputat ad pacta
conventa J.
Kowalkowski Zygmunt, salvis juribus e. r. et juribus terra-
rum Prussite et civitatum
Kowalkowski Adam
Kowalkowski Adam
Kowalkowski Łukasz
Kowalkowski Michał
Kowalkowski Tomasz
Kowalkowski z Lubrańca Wła-
dysław
Kowalewski. Kowalewski Stanisław Kazi-
mierz, łowczy Kijowski
Kowalski. Kowalski Stanisław, stolnik
Lwowski
Kowalski Władysław
Kowalski Franciszek
Kowalski Franciszek
Kowalski Franciszek
Kowalski Wierusz Gabryel
Kowalski Jan
Kowalski Krzysztof
Kowalski Maciej
Kowalski Maciej
Kowalski Mikołaj
[Kowalski Wierusz Wacław
1 Kowalski Wojciech
Kowalski Maciej
Kowalski Wierusz Maxymilian
Kowański.
Kowański Wojciech
Kowelski. Kowelski Chryzostom
Kowig.
Kowig Bruno, faktorM. Kownacki.
Kownacki Adam
Kownacki Jan Stanisław, pod-
Z. Ü.stoli Ciechanowski, trukczaszy
M.
[Kownacki Stanisław, podstuli
N Ciechanowski IKownacki Wojciech
»Kownacki Bartłomiej IKownacki Bartłomiej IKownaćki Franciszek
Kownacki Franciszek
Kownacki Grzegorz
Kownacki Jan
Kownacki Józef
Kownacki de Koznicwo Kazi-
TM mierz
Kownacki Każimićrz
Kownacki Konstanty, komornik ziemi Wiskićj, chorąży pow.
Wąsowskiego, poseł ziemi
WiskićjKownacki Paweł
Kownacki Piotr
Kownacki Sebastyan
Kownacki Stanisław'
Kownacki Stanisław
Kownacki Stefan
Kownacki Wincenty
Kownacki Adam, podst. sędzia
grodzki Kam., poseł Nurski
Kownacki Antoni
Kownacki Konstanty Józef,
skarb, urzęd., poseł wojew.
W. IŁLubelskiego z ziemi Łuków.
Kowski.
Kowski. Kazitilićn.
Kowżan. Kowzan Ignacy1
Koysow. Koysow Jakób
Kozakiewicz. Kozakiewicz MarcinP. K.
Kozakiewicz Jan
Kozakiewicz Marcin
Kozakiewicz Kuroczycki Marcin
Kozakowski. Kozakowski Michał
Kozakowski Adam Krupek, regent ziemski pow. Kowieusk. P. K.
Kozanecki. Kozanecki Antoni
Kozarski. Kozarscy Wojciech i Grzegorz
Kozafyn. Kozarynowie Jan i Stanisław
Kozerski. Kozerscy Kasper i Stefan
Kozerski Szczęsny
Koziarowski. Koziarowski Samuel
.Koziarski. Koziarski Jakób
Koziarzewski. Koziarzewski Adam
Koziawski.Koziawski StefanА II.
'Kozic. Kozic KazimierzJ.DI.
Kozic Samuel
1 iKozicki.
Kozicki Piotr, poborca ziemi Ciechanowskiej
Kozicki z Kotyczyna Piotr, wojski Czemiechowski
Kozicki Antoni
Kozicki Franciszek
Kozicki Jan
1 IKozicki Piotr
1 1Kozicki Wacław
Kozicki Władysław
Kozicki Franciszek Kozicki Józef
Kozicki Józef, burgrabia Ciech.
Koziczkowski.
Koziczkowski Jakób, regim. ar-tylleryi pieszej koron, major, poseł po w. Czfuch. sal vis ju-ribus terrarum Prussi® Koziczkowski Wojciech, porucznik reg. artil. koronnej
Koziebrodzki.
Koziobrocki Adam Koziobrocki Jan
Koziobrocki Maciej Koziobrocki Walenty Koziebrocki Władysław Koziobrocki Wiktor Ignacy, pod-wojewodzy Zakroczymski i poseł ziemi Warszawskiej
Kozieka.
Kozieka Tomasz, podstoli Wołyński
Kozielski.
Kozielski Krzysztof
Kozielski Piotr
Kozieł.
Kozieł Jan, strażnik Starodub.
Kozieradzki. ieradzkiKozieradzki Samuel Kozieradzki Tomasz Kozieradzki Tomasz
Kozierowski.
Kozierowski Marcin Kozierowscy Marcin, Adam, Jan i Łukasz
Kozierowski Jan
Kozierowski Marcin Kozierowski StanisławKozierowski StanisławKozierowski Dołęga Antoni, stta. Broszkowski Kozierowski Dołęga Antoni, stta. Broszkowski Kozierowski Dołęga Józef, stta. Kostkowski
Kozierowski Dołęga Karol, stta. RostkowskiP. K.
Kozietulski.
Kozietulski Adam
Kozika.
Kozika Jan
Kozikowski. Kozikuwsk i Alexander
Kozikowski Kasper, podsędekA. 11
ч Koziński.
Koziński Adam
Koziński Samuel
Koziński Piotr
Koziński Paweł
Koziński DominikW.PIo.
Koziorowski.
Koziorowski Andrzej
Kozlewski.
i Kozie wski Wojciech
Kozłowski.
Kozłowski AlexanderѴ. s.
Kozłowski Alexanderw. u.
Kozłowski FranciszekA 11.
Kozłowski Grzegorz
Kozłowski Jakób
Kozłowski Jan
Kozłowski Kazimierz
Kozłowski Maciej
Kozłowski Marcin
Kozłowski Mikołaj
Kozłowski Paweł
Kozłowski Stanisław
Kozłowski Szymon
Kozłowski Władysław
Kozłowski Franciszek
Kozłowski Jan Kazimierz
Kozłowski Ignacy
Kozłowski Ignacy
Kozłowski Klemens, wiceregent grodzki PłockiW.PIo.
Kozłowski Klemens, wiceregent Płocki
Koźmiński.
Koźmiński
Koźmiński Adam, miecznik Kai.
Koźmiński Felicyan
Koźmiński Floryao
Koźmiński Franciszek
Koźmiński Józef
Koźmiński, stolnik Owrucki
Koźmiński Jan
Koźmiński Paweł
Koźmiński Stanisław
Koźmiński Wawrzeniec. stolnik
OwruckiW. К.
Koźmiński Jan
Koźmiński Stanisław
Koźmiński Walenty
Koźmiński Wawrzeniec
Koźnierski.
Koźnierski Kazimierz
Koźniewski.
Koźniewski de Koźniewo Frań-
CiszekZ Ciech.
Koźniewski Antoni
Kozubowski.
Kozubowski Adam
Kozubowski Adam
Kozubowski Alexander
Kozubowski Alexander
Kozubowski ŁukaszW.Ł.
Kozubowski Michał
Kozubowski Stanisław
Kozubowski Kazimierz J.II1
1 Kozubowski Andrzej
Kozubowski Jakób
Kozubski.
Kozubski Wojciech, komornik ziemski Sieradzki
Kozubscy z Magnus Jan iSta-
nisław
Kozubski z Magnus Michał, stta.
Horodelski i Lityński, pułko- 1
wnikM.
Kozubski Alexander 1
Kozubski Marcinf
Kozubski Paweł
Kozubski StefanU
Kozubski Józef
Kożuchowski.
Kożuchowski Jan, łowczy
Kożuchowski Jan .Krajewski MalcherZ.
Kożuchowski Wojciech Krajewski Marcin
Kożuchowski AndrzejKrajewski MateuszZ.
KożuchoWski KazimierzKrajewski Mikołaj
KożuchowskiА. ir.Krajewski Piotr
Kożuchowski AdamKrajewski Stanisław
Kożuchowski Jan Krajewski Stanisław
Kożuchowski KazimierzKrajewski Stanisław
Kożuchowski MikołajKrajewski Szymon
Kożuchowski PawełKrajewski Waleryan
Kożuchowski Teodor „W.Bracł.Krajewski Waleryan
Kożuchowski WalentyKrajewski Władysław
Kożuchowski WojciechKrajewski Wojciech
Kożuchowski Józef Krajewski Wojciech,
Kożuchowski TomaszKrajewski Bartłomiej, Instyga-
Kożuchowski Walentytorowicz koronny
Kożycki. Kożycki Jacek Krajewski Dominik
Krajewski Jan Chryzostom, In-
Krajewski. Krajewski StanisławW, Smól.styg. kor. poseł z ziemi Ciechanowskiej
Krajewscy z Krajewa Wojciech, Jakób, Jan i FelicyanKrajewski Kasper 'Krajewski Kazimierz
Krajewski MaciejKrajewski Leon Z.
Krajewski a Krajewice Stani-Krajewski Marcin
slaus, pnepositus Calissiensis,Krajewski Paweł, Instygatoro- St”. A.
custos Loviciensis, canonicuswicz koronny
Gnesnensis, S. R. M. secreta-riusKrajewski Stanisław, Instyga-torowicz koronny
Krajewscy Dominik i Jakób Krajewski Tomasz Z. Ł
Krajewscy Wojciech, Szymon, Wawrzćniec i Kasper.Krajewski Tomasz, chor. powiatu Prasnyskiego
KrajewskiKrajewski Wojciech, burgrabia
Krajewski Andrzej grodzki Zambr.
Krajewski AndrzejKrakowiński.J.HI.
Krajewski AnzelmKrakowiński Andrzej
Krajewski DominikKrakowiński Jan
Krajewski DominikKrakowiński Stanisław
Krajewski JakóbKrakowiński Jakób
Krajewski JanKrakowiński Łukasz
Krajewski de Kobylak JanKrąkowski.
Krajewski Jan Z. Ł Krukowski Wojciech, kasztelan
Krajewski Karol Krzywiński, stta. Obornicki
Krajewski Kazimierz Z.Krukowski z Krakowa Franci-
Krajewski Krzysztof W. Braciszek, stta. Małkowski -
Krajewski Maciej Z. Ii.Kramkowski.
Krajewski Malcher Z. Ii Kramkowski Balcer
Kramkowski Józef
Kramkowski Antoni
Kramkowski Antoni Szymon, cześnik Podlaski, poseł ziemi Łomżyńskiej
Kramkowski Franciszek
Krampthener. Krampthener RafałW. Malb.'
Krankowski. Frankowski Kazimierz
Krąplowski. Krąplowski Kazimierz
Krasicki. Krasicki z Siecina Mikołaj; suffragan Łucki, sekr.M.
Krasicki Stanisław, podczaszy
Łomżyński
Krasicki hrabia Karol
Krasicki hrabia Antoni
Krasicki hrabia Gabryel, starościc Korytnicki
Krasiewski. Krasiewscy Józef, Mateusz i Andrzej
Krasiewscy Józef, Grzegorz, Marcin i Stanisław
Krasiewski Franciszek
Krasiewski Marcin
Krasiński. Krasiński z Krasnego Albrecht, stta. PłockiJK.
Krasiński z Krasnego Dominik
Krasiński z Krasnowa Gabryel, wojewodzie Płocki
Krasiński z Krasnego Jakób Wawrzćniec
Krasiński w Krasnym Jan Kazimierz, kasztelan Płocki, stta. Grabowski
Krasiński Mikołaj
Krasiński w Krasnym Stanisław, kasztelan Sierpski
Krasiński z Krasnego ksiądz Stanisław, proboszcz ś. Michała i kanonik Płocki
i Elektorowiekrólowie na których glosowali Ziemie i których glosowali
Krasiński na Starogrzebach Stanisław, kasztelan Ciechanów., stta. Xowomiejski, salvis ju— ribus e. r. et decretisZ. Cieciu
Krasiński na Krasnym Jan Do-brogost, referendarz koronny Warszawski, Prasnyski, Xowomiejski stta.
Krasiński z Krasnego Józef
Krasiński z Krasnego Szczęsny
Krasiński z Krasnego Dominik, kasztelan ziemi Ciechanowsk.
Krasiński na Krasnej Woli Szczęsny, podkomorzy Ciechanowski
Krasiński Jakób
Krasiński Jan, wojewoda Płocki, stta. Warszawski
Krasiński Jan
Krasiński Jan, kasztelan Malo-goski
Krasiński Michał
Krasiński na Krasnym StanisławSztumski, Prasnyski starostał
Krasiński na Krasnej Woli Szczęsny, podkomorzy^ziemi Ciechanowskiej
Krasiński, hrabia na Krasnym Korwin Michał Hieronim, podkomorzy Różański i Makowski
Krasiński, hrabia na Krasnym Korwin Kazimierz, obożnystta. Krasnostawski
Krasiński, hrabia na Krasnym Korwin Kazimierz, obożnyKrasnostawski, Xowomiejski, Prasnyski stta.
Kraśnicki. Kraśnicki Jakób
Kraśnicki Antoni
Kraśnicki z Granowa Józef
Kraśnicki Piotr
Kraśnicki Wojciech
Krogulecki. Kroirulecki StanisławKrosnowski Jan, skarbnik Warszawski
e Kroirulecki Jan Krosnowski Mikofaj, podczaszy Rawski
Krogulecki JanKrogulecki Mikofaj, stolnik Zy-daczewski Krogulecki na Czestylowie Mikofaj, fowczy ziemi Żyda-Krosnowski Mikofaj, arcybiskup Iiwowski, opat Czerwiński S. J С» С. Г. Krosnowski z Zafusk Olbrycht Krosnowski Pawref, stolnik So-
czewskićj, salvis juribus a. r.chaczewski
e, tum ducatns Magovi» асKrosnowscy Jan i Jacekj. ni.
eotequatione jurium M. D. L.Krosnowscy Jan, Piotr i Jacek
Krokowski.Krosnowski Franciszek j. ni.
Krokowski Gneomar Wawrze-Krosnowski Alexander, stolnik
nieć, stta. Parchowski, rotm. Trembowolski
pow. MirachowskiegoKrosnowski Franciszek
Krokowski Jerzy t Krosnowski Jan
Krokowski MikofajKrosnowski Jan, chorąży Po-
Królewski.1 dolski
Królewski Mikofaj, podczaszyKrosnowski Jan, chorąży Po-1 dolski
BrzeskiL.
Królewski Mikofaj, podczaszy Brzeski Litewskif f Ul outKrosnowski Mikofaj, stolnik I Lwowski
Królikowski Królikowski MarcinKrosnowski Stefan Krosnowski Szymon Krosnowski Antoni, stta. Pe-A. 1L
Kromia. trykowski, poseł ziemi Halickiej
Kromia Jan -
Kromolicki.Krosnowski Jan, poseł wojew.
Kromolicki Wojciech Łęczyckiego
Kropiński.Krosnowski Roch
Kropiński Alexander, rotmistrzKrosnowski Józef, sędzia kap-
Mturowy wojew. Łęczyckiego
Kropiński StanisfawKroszyński. Kroszyński Karol Jerzy
Kropiwnicki.W
Kroplwnicki JakóbKrotnicki.
'Kropiwnicki Jan, rotmistrz j. w.Krotnicki Michaf
stty. Piotr.Kroznia.
Kropiwnicki JózefKroznia Adam
Kropiwnicki Tadeusz1 Kluczewski.
Krosnia.Kruczewski Tomasz
Krosnia Felicyanj Krukowiecki.
Krosnia StefanА. Ц. Krukowiecki Piotr, komornik
Krosnicki.1 graniczny Krakowski
Krosnicki JanKrukowski.
o Krosnowski.Krukowski Zacharyasz
J Krosnowski JacekJL.K. Ѵ. Raw.Krukowski Zacharyaszir-
V^OOQle
ІІ6
=Elektorowiekrólowie na których glosowali Ziemie s którychgloso w a ii
Krukowski JerzyP. K.
Krukowski StefanP. K.
Krukowski Wincenty Mikołaj,
skarbnik Mścisławski
Krukowski Fabian
Krukowski Jan
Krukowski KasperА II.
Krukowski Mateusz
Krukowski Wawrzeniec
Krukowski Wojciech
Krukowski Korwin Władysław,
porucznik
Krukowski Korwin Adam, bu-
downiczy pow. Witkom. P.W.
Krukowski Franciszek
Krulikiewicz.
Krulikiewicz Antoni j
Kruniewicz.
Kruniewicz Hrehory ]
Kruniewicz Kazimierz Alexander, podczaszy MozyrskiJ
IKruniewicz Kazimierz Alexander, podczaszy Mozyrski1
Kruniewicz Kazimierz, wojski
MozyrskiJ.in.
Krupka. ]
Krupkowie z Majkowic Stani-
sław, Jan i Mikołaj
Krupocki. Krupocki Jerzy 1
Krupocki Wojciech
Krupocki Jakóbi1 i
Krupocki Jakób1 1
Krupocki Maciej1
Krupocki Wojciech1
Krupski.
Krupski Jan Stanisław, komornik graniczny Kamieniecki1
Krupowicz. 1
Krupowicz Stanisław, rotmistrz 1
pow. Grodzieńskiego St, A. 1
Krusiński.
Krusiński Maciej 1
Krusiński Mikołaj
Kruszczyński. 1
Kruszczyński Maciej
= im
ElektorowieKrólowie na których glosowali Ziemie ж których glosowali
Kruszeński.
Kruszeński Wojciech
Kruszewski.
Kruszewski Adam Kruszewski Bartłomiej, komor-
nik Zawskrzyński
KruszewskiW B. K.
Kruszewski Franciszek
Kruszewski FranciszekАII.
Kruszewski Jan
Kruszewski Łukasz W. s
Kruszewski Marcin
Kruszewski Paweł
Kruszewski Paweł
Kruszewski Stanisław
Kruszewski StanisławKruszewski Jakób, regent Za-
wskrzyński
Kruszewski Piotr
Kruszewski Stanisław
Kruszewski Antoni
Kruszewski Jan, chor., poseł i;
marszałek sadów kapturo-
wych ziemi Bielskiej) stta.
Wasilkowski
Kruszewski Kazimierz
Kruszewski WojciechKruszniewski.
Kraszniewski Jan
Kruszyński. -
Kruszyński Jan
Kruszyński Marcin
Kruszyński
Kruszyński Ignacy,
Krycki.
Krycki Jakób'
Krylnlcki. W. IŁ
Krylnickl Andrzej
Krylnicki Antoni
Krylnicki Piotr
Kryło wski.
Kryłowski Jakób
Krynicki.
Krynicki na Basaniach Stefan
Krynicki Franciszek
Kryński.scriptione moderna ministeri-
Kryńscy Józef, Adam i Łukaszorum M. D L., ac repartitione
Kryński Jan Kazimierzper palatinatus exercitus nostri,
Kryński Franciszek uti locatione ejusdem omnium-
Kryński na Krynkach Sobolachque contentorwn in ordinatione
MaciejKrypski. Krypski Maciejjudiciorum tribunalis M.D. L. expressorum
Kryszpin z Kierszenszteyn An-
Krypski Piotr AntoniKryski. Kryski z Drobnina Arnolf drzej Kazimierz, wojewoda Witebski, pisarz polny
w в. K. L. Serosowski, Puński, stta.,
Kryski Jan saivis per omnia juribus s. r. e.
Kryski Jan Konstanty et co®quatione jurium M. D. L.
Kryski Piotr ac repartitione per palatinatus
Kryski z Drobnina Stanisfawexercitus nostri, uti locatione
Kryski na Drobninie Stanisfaw,ejusdem omniumque contento-
kasztelan Raciąski rum in ordinatione judiciorum
Kryski Szczęsny tribunalis M. D. L. expresso-
Kryski z Drobnina Szczęsny rum.— His igitur omnibus pr®-
Kryski Wiktor Kazimierzcustoditis libentissime hanc
Kryski w Drobninie Stanisław,subscribe electionem
kasztelan KaciazkiKryszpin Kierszenszteyn Jerzy,
a Kry szpili. Kryszpin Kierszensztein Hiero- stta. Plumgiański Kryszpin Kierszenszteyn Mar-
nim, ciwon pojurśki, dworzaninM.cin, podczaszyL., stta. Orszański
Kryszpin Kierszensztein, pisarzKrywkowski.
polnyL.Krywkowski Piotr
Kryszpin Kierszensztein An-Krzczonowicz.
drzej, stta. Szereszowski Krzczonowicz Adam, cześnik
Kryszpin Kierszensztein Mar-Trocki
cyan, ciwon WileńskiKrzczonowicz Adam Kazimierz,
Kryszpin Kierszenszteyn Mi-cześnik wojew. Trockiego
chał, pisarz polnyIi.Krzczonowicz Jan, skarbnik
ciwon Pojurśki, leśniczy Bia- Mozyrski
fowiejski P.Wofk. Krzeciewski.
Kryszpin Kierszensztein, epis-Krzeciewski Piotr
copus Samogiti®, saivis perKrzeciewski Stanisław
omnia juribus, roman® ecclesi®Krzeciewski Wojciech
tum susceptione ante corona-Krzeciewski Wojciech
tionem ver® romau® catholic®,Krzeczkowski.
fi dei a tota Kegnatura Serenis- Krzeczkowski Andrzej
simadomo, salva etiam сож-Krzeczkowski Gabryel
quatione jurium in toto nostro-Krzeczkowski Piotr
rum cum regno, tum circum- Щіт» i гиг- iKrzeczkowski Michał
Krzeczot.Krzetowski
Krzeczot SamuelKrzetowski'
Krzeczowski.Krzewski.
Krzeczowski Krzysztof Franci-Krzewski Daniel
szckw. к. Krzewski, wojski Zytomirski.
Krzeczowski, cześnik Trembo-Krzewski Andrzej
wolskiKrzewski Hieronim
Krzelczycki.Krzewski Michał, podczaszy
Krzelczycki Mrożek Adam InflantskiW. Malb.
Krzelczycki Mrożek FranciszekKrzycki.
KsaweryKrzyck z Byszowa Adam, stta.
Krzelczycki Mrożek KazimierzEjszyrski
Krzelczycki Mrożek PaweTKrzycki Wojciech
C. WKrzycki z Krzycka Stanisław,
Krzelczycki Mrożek Pawełpodkomorzy Kaliski
Krzemieniecki.Krzyckj Antoni, podstoli i poseł
Krzemieniecki Stanisławwojew. Poznańskiego
Krzemieniowski.Krzycki Kazimierz,
Krzemieniowski AlexanderKrzycki z Krzycka Stanisław,
Krzemieński.poseł ziemi DobrzyńskiejStA.
Krzemieński na KrzemieńcuKrzyczę w ski.
FranciszekKrsjyczewski Jakób
Krzesamowski.Krzyczkowski.
Krzesamowski TomaszKrzyckowski Wojciech W. Wol.
Krzesimowski.Krzyeński.
KrzesimowskiKrzyeński Stanisław
Krzesimowski KrzysztofKrzykowski.
Krzesiński.Krzykowski z Krzykos Jan
Krzesiński Jan Krzykowski na Krzykoszach
Krzesiński Michał Hieronim, podsędek Łęczycki
Krzesz.Krzykowski na Krzykoszach Jan
Krzesz Jan Krzykowski Bartłomiej
Krzesz Wacław Krzykowski Jan
Krzesz StanisławKrzykowski Walenty
Krzeszkowski.Krzykowski Wojciech
Krzeszkowski Krzy liński.
Krzetkowski.Krzyliński
Krzetkowski JanKrzymowski.
Krzetowski.Krzymowski Franciszek
Krzetowski AdamKrzymowski Jan
Krzetowski HieronimKrzymowski Michał
Krzetowski JanKrzymulski.
Krzetowski Stanisław S. K. J.M.Krzymulski Jan, juratus a com-
1 Krzetowski Waleryani — —munitate miasta Poznania
Krzymuski.
Krzymuski Andrzej
Krzyniecki.
Krzyniecki Józef
Krzyniecki StanisławKrzyniecki Stefan Krzyniecki Dzierzek AntoniKrzyniecki zKrzyniec Felicyan
Krzypkowski.
Krzypkowski Jan
Krzypczanowicz.
Krzysczanowicz Jan
Krzyski.
Krzyski Felicyan
Krzystoporski.
Krzystoporski Stanisław Krzystoporski Piotr Krzystoporski Wojciech
Krzyszkowski. -
Krzyszkowski AndrzejKrzyszkowski Jan Krzyszkowski Kazimierz Krzyszkowski Stanisław Krzyszkowski Stanisław Krzyszkowski SzymonKrzyszkowski Szymon
Krzysztoforski.
Krzysztoforski Józef
Krzyszyłowski.
Krzyszyłowski AdamKrzyszyłowski Michał, koniuszy, rotmistrz i poseł wejew. Nowgr.
Krzyszyłowski Tadeusz, rotm. i poseł wojew. Nowogrodz.
Krzywczycki. Krzywczycki Jan Tomasz, stta. Chełmski
Krzywicki.
Krzywicki Jan, poseł powiatu Pińskiego
Krzywicki Świętosław, poseł
powiatu Pińskiego
Krzywiccy Józef i Stanisław
Krzywicki Józef
Krzywiec. Krzywiec Andrzej Kazimierz
Krzywiec Jan
Krzywiecki. Krżywiecki Jan, poseł powiatu Pińskiego
Krzywkowski. Krzywkowski Antoni, stolnik Smoliński
Krzywkowski Antoni, stolnik SmoleńskitW. T.
Krzywkowski Józef
Krzywkowski Stanisław, strażnik Mścisławski А. Ц.
Krzywkowski Jakób
Krzywkowski Józef
Krzywkowski Łukasz
Krzywkowski Mateusz
Krzywkowski Teodor
Krzywkowski Walenty
Krzywkowski Wojciech
Krzywobłocki. Krzywobłocki Jan
Krzywobłocki Jerzy, strażnik powiatu Oszmiańskiego Krzywokolski. Krzywokolski Stanisław
Krzyżanowski. Krzyżanowski z Krzyżanowa Stanisław
Krzyżanowski z Krzyżanowa Jan
Krzyżanowski Kazimierz
Krzyżanowski Władysław
Krzyżanowski z Krzyżanowa Łukasz
Krzyżanowski Adam
Krzyżanowski Andrzej
Krzyżanowski Franciszek
Krzyżanowski Hieronim, poborca ziemi Dobrzyńskiej
Krzyżanowski Krzysztof
Krzyżanowski Walenty
Krzyżanowski Waleryan
Krzyżanowski Karol
Krzyżyriski. Krzyżvński na Krzyżynie WojciechA. D.
Kubata. Kubala Władysław
Kublicki. Kublicki Jan Alexander, pisarz grodzki PołockiJ- III.
Kublicki Piotr, podczaszy Połocki W.Poł.
Kublicki Benedykt, podczaszy i poseł wojew. Połockiego
Kublicki Eliasz, poseł ks. Infl.
Kublicki Eliasz, łowczy Połocki W.Poł.
Kubniewski. Kubniewscy Adrianus, Albertus, Joannes, Andreas, Stanislaus, Kicolaus, Petrus et Paulus
Kubrycki. Kubrycki Wawrzeniec
Kucharski. Kucharscy Stanisław, Woj-I ciech, Jan i Władysław
'Kucharski FranciszekW. Sicr.
Kucharski Marcin
Kucharski Marcin
Kucharski Sebastyan, pisarz grodzki Piotr.
Kucharski Tomasz
Kucharski Wojciech
Kucharski Jan
Kucharski
Kucharski Franciszek
Kucharski Jan
Kucharski z Kuchar Piotr, podczaszy Dobrzyński
Kucharski Wojciech
Kucharski Wojciech
Kucharski Ludwik
Kuchni cki. Kuchnicki Kazimierz
Kuciński.в
Kuciński Jan
Kuciński Stanisław
Kucińscy na Łękoszynie Stanisław i Mikołaj1
Elektorowie
Kuciński Adam Kuciński na Kucinie Mikołaj Kuciński Stanisław Kuciński Józef, podczaszy Łęczycki
Kuczapski.
Kuczapski Krzysztof
Kuczborski.
Kuczborscy z Kuczborka Adry-an i Jakób, kasztelanicowie Rypińscy
Kuczborscy Jan i Wojciech Kuczborski Felicyan, miecznik Grodzieński Kuczborski z Kuczborka Jan, kasztelan Rypiński Kuczborski z Kuczborka Kazimierz, podczaszy Dobrzyński kuczborski Władysław kuczborski Władysław Kuczborski BartłomiejKuczborski z Kucborza Jakób, kasztelanie RypińskiKuczborski Antoni, łowczy Za-wskrzyński, rotmistrz Sierp-eki wojew. Płockiego Kuczewski.
Kuczewski Mikołaj Kuczewski Piotr AlexanderKuczewski Wojciech Kuczewecy Samuel i JózefKuczewski Jakób
[Kuczewski Wojciech Kuczewski
Kuczewski Dominik Kuczewski FranciszekKuczewski Jan
Kuczewski' Kazimierz, regent Wiski
Kuczewski Ignacy, sędzia Trem-bow.
Kuczkowski.
Kuczkowski z Kuczkowa Jan Olbrycht rotmistrzM. Kuczkowski Mikołaj
Kuczkowski Alexander, regentKuczyński z Kuczy na Józef
Sandomierskij. ni.Leon, stolnik, rotmistrz i po-
Kuczkowskiseł ziemi Mielnickiej.9"
Kuczkowski AlexanderKuczyński z Kuczyna Wikto-
Kuczkowski Janryn, podst. ziemi Droh, i poseł
Kuczkowski PiotrKudelski.
Kuczkowski StanisTawW. SKudelski Andrzej, Stanisława
Kuczkowski Pawet Ѵ. Pom.J syn
Kuczkowski Jastrzębiec Stani-Kudelski Mateusz Alexander
staw, miecznik i sędzia kap-Kudelski Stanisław, Macieja syn
turowy Pilzniński z- wojew.Kudelski Samuel
Sandom. Kudelski Tomasz Z. 31.
Kuczowski.Kudrewicz.
Kuczowski z Kuczowa JerzyKudrewicz Józef, cześnik Żmud.
Kuczowski JózefKudrewicz Mikołaj, pisarz gród.
Kuczowski Stanisławposeł powiatu KowieńskiegoP. K.
Kuczok.Kujeliński.
Kuczuk Andrzej o Kujeliński Mateusz
Kuczyński.1 Kukiewicz.
Kuczyński Abraham Kukiewicz Ignacy, podczaszy i
Kuczyński Andrzejposeł pow. Grodzieńskiego
Kuczyński JanZ. G. Kukiewicz Stanisław, instygtor
Kuczyński Maciej'« iL., wojski i poseł po-
Kuczyński Marcin ► wiatu Grodzieńskiego
Kuczyński Walenty1Z. X. Kukliński.
1 Kuczyńscy Andrzej i JoachimJ.Tlf.-^ГѴ. Pódl.Kukliński Jakób, podstoli Za-
Kuczyńscy Lenart, StanisTaw ikroczymski
I Mateusz► Kukliński Jakób, podstoli Za-
Kuczyńscy Wojciech i Jan M ► kroczymskiZ. W arsz.
Kuczyński Adam, komornik zie-Kukliński Paweł, podstoli Mieln.
mi Ostrowskiej «- Kukliński na Xużewie Paweł
Kuczyński Adam «1Samuel, cześnik Ciechanowski
Kuczyński WojciechJ.UI.- Kukliński z Łabiszyna Jan,
Kuczyński Felicyan«stolnik Ciechanowski
Kuczyński JózefaKukowski.
Kuczyński Sebastyan Ѵ. R.Kukowscy Jan, Przecław, Zy-
Kuczyński Wiktoryn, Towczygmunt i Grzegorz
ziemi Mielnickiej- Z.M.Kukowski AdamА. II.
Kuczyński WojciechW Z.Kukszyn.
Kuczyński Adam^St-A. j 4Kukszyn Szepiatowski Dominik
Kuczyński Antoni, stolnikiewicz к 1 Kazimierz
Mielnicki ł Ь Z.M.Kulczycki.
Kuczyński Ignacy, podstolicKulczycki z Kulczyc Jan
ziemi DrohickićjZ.M.Kulczycki Krzysztof, skarbnik
Kuczyński Józef, starosta Ja-1 Czerniechowski
1 dowskiKulczycki Piotr Ѵ. R. 1
Kulczyński.Kuliński.
Kulczyński FelicyanKuliński Józef, skarbnik Nurski
KuleszaKuliński Józef
Kulesza Józef, łowczy Smoleń.Kuliński Piotr, skarbnik ziemi
KuleszaNurskićj
KuleszaKuliński Piotr, skarb. Nurski
Kulesza Andrzej Kuliński StanisfawKulwiec.
Kulesza Bazyli
Kulesza GrzegorzKulwiec z Ginwiła Andrzej
Kulesza JózefKulwiec JanP. K.
Kulesza WalentyKulesza Wojciech Kuleszowie Wojciech i Stani-sfawKulwiński. Kulwiński Eliasz
Kulwiński Hieronim, regent Ko-' wieńskiA. II
Kuleszowie Wojciech, Stani-Kulwiński Piotr, trukczaezy Kowieński
sfaw, Piotr, Franciszek i A-lexanderKulwiński FelicyanP. K.
Kulesza Jan Kulwiński Floryan 1
Kulesza Jan Kulak. 1
Kulesza Józef Onufry, podsęd.Kufak Floryan 1
Smoleński Kułak Jiffk Kazimierz 1
Kulesza Karol Kułak Sajpuel Kazimierz1
Kulesza z Kulesz Wojciech,Kułak W^faw
wojszczyc MielnickiZ.M.Hmłakowicz.
Kuleszka.Kufakowtoz Jan
Kuleszka JanKufakowijpHłfTłeyiław.
Kuleszka ŁukaszKułakowski.
Kuleszka MarcinKułakowski AdamZ. Ciech
Kuleszka WojciechKułakowski Bartłomiej
KuleszkowieZ N.Kułakowski Jakób
Kuliczkowski.Kułakowski PiotrW. Braci.
Kuliczkowski Tomasz Kułakowski Stanisław
Kulikowski.Kułakowski Jakób
Kuligowscy Adam, FranciszekKułakowski Jerzy
i TomaszKułakowski Wojciech
Kuligowski BartłomiejKuman.
Kuligowski KazimierzKuman Piotr
Kuligowski MateuszKumelski.
Kulikowski.Kumelski Mn
Kulikowski Uszak Jan W. W of.Kumelski Jfaweł
Kulikowski Jan, podsędekWis.Kumelski tVdJfcie£łf-"’.
Kulikowski FranciszekKomornicki.
Kulikowski PawełKumornicki Hieronim
Kulikowski Uszak AntoniKwńczewicz.
Kulikowski Kazimierz, strażnikKuńcewicż Konstanty
SmoleńskiP.W.Kuńcewicz Marcelli—n Łn
ElektorowieKrólowie de których glosowali Ziemie i których glosowali
Kuncewicz Samuel
Kuńczewicz Jan, wojewodzie
Brzeski Kujawski, sita. Du-
bicki
Kuńczewicz Kazimierz, podsę-dek Lidzki, sekretarzM.
cum protestatione przeciwko
Indygenatom i Nobilitacyom, które irrepserunt w konstitu-
cyą anni 1673 ealvis juribus 8« Г. 6-
Kuncewicz Jan
Kuńczewicz Konstanty Michał
Kuńcewicz Wincenty
Kuncewicz Szymon, rotmistrz
pow. Oszm.
Kunicki.
Kunicki Maciej -
Kunicki Bernard
Kunicki Maciej_
Kunicki Maciej, łowczy Zy-daczewski
'Kunicki Poncyan
Kunicki Stanisław
.Kunicki Stanisław
'.Kunicki Wacław 4
'Kunicki Jan, stta. Czuł.
Kunicki Ignacy
Kunikowski.
Kunikowski Piotr
Kuniński.
Kuniński
Kuniński Jakób
Kuniński JanA 11. Z, N.
Kuniński Kazimierz
Kuniński Stanisław
Kupel.
Kupel Józef
Ku piński. Kupiński Wojciech Alexander, aesesor sądów i poseł mia-
sta Lwowa
Kupraszewski.
Kupraszewski Jan
Kurakowski.
Kurakowski Alexander
Kuranowicz.
Kuranowicz Jerzy
Kurcz.
Kurcz Jan, dworzaninM.
Kurcz Karol
Kurcz Stanisław
Kurcz Stefan
Kurcz Stefan
Kurcz Jan, wojewodzie Brze-
sciański
Kurcz Jan, chorąży Lidzki
Kurcz Stefan, wojewoda Brze-sciański, Kouiawski i Dubicki
leśniczyKurczewski.
Kurczewski Michał
Kurczewski Wawrzeniec
Kurcewski Karol
Kurczyński.
Kurczyński Walenty, łowczy,
sędzia i podstarości grodzki
Drohicki
Kurdwanowski.
Kurdwanowski z Kurdwanowa
Joachim, podstarości i sędzia
grodzki Biecki
Kurdwanowski Konstanty
'Kurdwanowski Ludwik
Kurdwanowski Marcin
Kurdwanowski z Kurdw'anowa Paweł, miecznik wojewódz-
twa Krakowskiego
Kurdwanowscy Konstanty i Pa-
weł
Kurdwanowski JakóbKurdwanowski z Kurdwanowa
Jan
Kurdwanowski Kazimierz, łow-
czy Halicki
Kurdwanowski Szymon
Kurdwanowski Kajetan
Kurdwanowski Makary, stolnik Lubaczowski, poseł woje w.
Bełzkiego
Kurdwanowski Ligęza Maury-
1 су, poseł
Kurdwanowski Ligęza Placyd starościc Baranowski
Kurek.
Kurek Michał Kurek Tadeusz
Kurjątkowski.
Kurjątkowski Łukasz
Kurkowski.
Kurkowski Łukasz
Kurnatowski.
Kurnatowski z Sytynia Wo, ciech
Kurnatowski Andrzej Kurnatowski Alexander Kurnatowski Antoni Kurnatowski z Bytynia Dobro gost
Kurnatowski JanKurnatowski Stanisław Kurnatowski Zygmunt Kurnatowski Michał Kurnatowski z Bytynia Michał
Kurnoch.
Kurnoch Adam
Kurnochowski.
Kurnochowski Jan Kurnochowski Tomasz
Kuropatnicki.
Kuropatnicki Hieronim, podstoli Podolski, sędzia kapturowy LwowskiKuropatnicki Andrzej Ewaryst, kasztelanie Bieeki, poseł sędzia kapturowy województwa Bełzkiego
Kurosz.
Kurosz Adam ,
Kurosz Jan
Kurosz Jan Antoni Kurosz Jan Antoni Kurosz z woli kuroezowćj Józef Tomasz, sub. grodz. Rad.
Kurowicki.
Kurowiccy Wacław i Benedykt
Kurowicz. Kurowicz Szymon, wice-insty-
gatorLP. K. I
ił Kurowicz Szymon, wice-insty- o
ł gator W. К L.
Kurowski.
Kurowski Andrzej
Kurowski Jan
I Kurowski
Kurowski Jakób
Kurowski Józef
Kurowski Kazimierz
Kurowski Stanisław
Kurowski A. Ł. W. M.
Kurowski Wincenty
Kurpiewski. Kurpiowski Jakób
Kurpiewski Kazimierz
Kurpiewski Kazimierz
Kurpiewski Tomasz
Kurski.
Kurski Jan, wojski Poznański
Kurski Stanisław
Kursz.
Kursz z Lffbnice Piotr
I Kurszewski. Kurszewski Stanisław
Kurzątkowski.
Kurzątkowski Maciej
Kurzątkowski Tomasz
Kurzeniecki. Kurzeniecki Albrycht, stolnik
Bielski
Kurzeniecki Gabryel, chorąży Parnawski
Kurzeniecki, miecznik Bielski
IjKurzeniecki Stefan
iKurzeniecki Zygmunt, podko-1 morzyć ziemi Bielskiej
IjKurzeniecki Franciszek, staro- 1
sta Swat
Kurzeniecki Ignacy
Kurzeniecki Józef, chorzy po-
wiatu Pińskiego
Kurzeniecki Ludwik
Kurzeniecki Stefan, stta. Zaw.Rutycki.
Kurzeniecki WiktorKutycki
Kurzewski.Kutyłowski.
Kurzewski Seweryn, komornik Kutyłowski Tomasz
graniczny RawskiKutyłowscy Wojciech, Walen-
Kurzewski Jan, skarbn. RawskiJ.HI.ty, Andrzej i Kazimierz
Kurzewski PawełKutyłowski StanisławА. II.
Kurzewski WawrzeniecRuzmicki. Kuźmicki Joachim
Kurzewski Stanisław
Kusczycki.Knznnwski
Kusczycki Krzysztof, cześnik ŁatyczowskiJ.UI. W.WoI.JmulllV ff Ofil« Knznowski Władysław, pod-sędek Rawski
Rusiecki. Kusiecki Jakób, regent ziemi WarszawRwasieborski. Kwasieborski Piotr
Rusiński.Kwaśnicki.
Kusiński Kwaśnicki Złoty Adam, miecz-
Ruskowski.nik Trocki
Kuskowski StanisławKwaśnicki Złoty Jan
Ruszel.Rwaśniewski.
Kuszel Hulidowski Mikołaj Kwaśniewski Antoni
Kuezel Stanisław Rwaszniński.
Kuszel Jan Kwaszniński Złoty Andrzej,
Kuszel z Hulidowa Franciszek,Archiepiscop.Smoleński,Czer-
stolnikiewicz Podlaski Z. Uroh.niechowski, Starodubowski,
Kuszel z Hulidowa Michał, stoi-Czerejski, archimandryta
nik wojew. Podlaskiego Z. Droh.Kwiatkowski.
Ruszelewski.Kwiatkowski J.HI. W.Sier.
Kuszelewski JanKwiatkowski Andrzej
Kuszelewski Jan Kwiatkowski Antoni
Kuszelewski Stefan, cześnikKwiatkowski Gabryel
OwruckiKwiatkowski Jaxa Józef, kasz-
Kuszewski. telanie Inowł., poseł wojew.
Kuszewski AndrzejŁęczyckiegoW.
Kuszewski PawełKwiatkowski KazimierzW.Sier.
Kuszewski TomaszKwiatkowski Stanisław
Ruszkowski.Kwieciszowski.
Kuszkowscy Przecław, Antoni,Kwieciszowski
PiotrRwilecki.
Ruszleyko. Kwilecki Franciszek
Kuszleyko z Czeszna TeodorKwilecki Jan
Rutkowski.Kwilecki Michał
Kutkowscy Michał i DadzibógKwilecki Sebastyan
Rutwicki.Kwilecki z Kwilcza Adam,
Kutwicki Franciszekkaszt. Łędzki — Laskowski Stanisław, podcza szy Mielnicki
Laskowski Wojciech Laskowscy Józef i Michał Laskowscy Kasper i Jan Laskowsk Laskowsk Laskowsk Laskowsk Laskowsk Laskowsk Laskowsk Laskowsk Laskowsk
szy ziemi Mielnickiej
Laskowsk
Laskowsk
Laskowsk
Laskowsk
Laskowsk
Laskowsk
Laskowsk
kowski
Laskowsk
Laskowsk
Laskowsk
Laskowsk
Laskowsk
Laskowsk
Laskowsk
Laskowsk
Laskowsk
Laskowsk
Laskowsk
Laskowsk
Laskowsk
Laskowsk
Laskowsk
Laskowsk
Laskowsk
Laskowsk
Laskowsk
Laskowsk
Laskowsk
Laskowsk
Laskowsk
Adam
Antoni Andrzej Andrzej Antoni Bartłomiej Franciszek, podcza'
Jan Jan Jan Jan
Jan
Jan
Jan, stta. Ciesz-
Józef
Krzysztof Krzysztof Ludwik Ludwik Maciej Marcin Marcin Mateusz Marcin Paweł Sebastyan Sebastyan Sebastyan Stanisław Stanisław Stanisław Stanisław Stanisław Stanisław Wojciech Wojciech Antoni
Laskowski Jan, podczaszy Xur-ski, sędzia kapturowy wojew. SandomLaskowski de Lasków Ignacy Laskowski Maciej Laskowski Walenty Laskowski Walenty
Lasocki.
Lasocki Adam
Lasocki z Olewa Hieronim, dworzaninMLasocki Jakób Lasocki Jan
Lasocki z Glewa JanLasocki Mateusz
Lasocki Mikołaj
Lasocki Paweł Lassocki z Gutowa PawełLasocki Tomasz, stolnik Wyszogrodzki Lasocki Wacław
Lasocki Walenty, sędzia ziemi Wyszogrodzkiej Lasoccy Ewaryst i Piotr Ілвоссу Jan, Franciszek, Tomasz, Wiktor i Mikołaj Lasoccy Jan i Karol Lasocki Adam, kasztelan ziemi Wyszogrodzkiej, marszałek s^dów kapturowychLasocki Adam Franciszek, starościc Wyszogrodzki Lasocki na Glewie i Wylazło-wie Aegidius, obywatel ziemi Dobrzyńskiej Lasocki Jacek, wojski ZakroczymskiLasocki Krzysztof, podczaszy Wyszogrodzki
Lasocki Ludwik Antoni, chorąży i poseł WyszogrodzkiLasocki Michał, kasztelan i poseł Wyszogrodzki Lasocki Olbrycht Adryan, stta. Wyszogrodzki do exorbitan-cyi deputat
Lasocki Remigiusz, cześnik Łomżyński Lasocki Wfadysfaw, stolnik —bierni Zakroczymskiej
Lasocki Wfadysfaw, stolnik Wyszogrodzki
Lasocki Wojciech, chorąży Wyszogrodzki, deputat trybunału koronnego wojew. Mazowieckiego i ad pacta conventa od rzeczypospolitej naznaczony Lasocki Adam
Lasoccy Dymitr i Józef, starościcowie Zakroczymscy Lasocki Alojzy AntoniLasocki Hieronim
Lasocki Franciszek Lasocki Jan, cześnik Łukowski Lasocki Jan
Lasocki Krzysztof Lasocki Konstanty
Lasocki Kazimierz, podstoli i poseł Wiski
Lasocki na Lasocinie Ludwik, stta. Zakroczymski Lasocki Łukasz
Lasocki Marcin, cześnikowicz Łomżyński Lasocki Mikołaj
Lasocki Wacfaw, podkomorzy Zakro.Lasocki Wfadysfaw Lasocki Wojciech Lasocki Zygmunt
Lasocki Zygmunt, cześnikowicz Łomżyński
Lasocki Adam, stolnik i poseł ziemi SochaczewskićjLasocki na Brzezinach Antoni, stta. i poseł ziemi Gostyńskiej Lasocki Józef, reg. grodz. Go-tyński i poseł
Lasocki z Glewa StanisfawLasocki na Lasocinie Zygmunt, sędzia kapturowy i delegat ziemi Zakroczymskiej Lasocki Jan
J.HI.Lasota.
Lasota StefanLasota Pawef Latalski.
Latalski z Łabiszyna Stanisfaw
Latalski AlexanderSt.,A.W.Sier.
Latalski z Łabiszyna Jerzy, regent grodzki RadomskiLatalski z Łabiszyna Michaf
Antoni, pisarz grodzki Radomski
Z. z Latosławski.
Latosfawski Ignacy
Latowski. Latowski Waleryan
Latyczyński.
z c Latyczyński Krzysztof
Latyczyński Piotr
Laudański.
Laudański Szejgwif Jerzy1
Laudanski Stanisfaw
Laudański Piotr, obożny i poseł
powiatu Upitskiego
Laudański Stegwif Stanisfaw,
podstoli Upitski
Laudański Alexander
Laudański Hieronim
Laudański Jan
Lawistewski.
Ławistewscy Wojciech, Mate-
usz, Wfadysfaw, Stanisfaw,
Wojciech i Kasper
Lazarowicz.
Ѵ. s.Lazarowicz KrzysztofLebiński.
Lebiński Jakób, sadowy ziemski Mirachowski
Lechnacki.
Lechnacki Grom Józef Tadeusz,
salva integritate wiary świę-
tej i wolności podpisuję
Lecbnicki.
Lechnicki Antoni Onufry
Lechowski.
Lechowski Piotr
Ledochowski. Ledochowski Adam, starościc Wfodzim., poseł wojew. Czer.
Ledochowski Adam, starościc Włodzim.
Ledochowski Franciszek, stta. W
Wfodzim., poset wojew. Czer.
Ledochowski Franciszek, stta. sądowy Włodzimierski
Lędzki. Lendzki Adam
Lendzki Stefan, pisarz ziemi Stężyckićj
Lędzki Maciej
Lędzki Stanisław
Legiecki. a
Legiecki Karol к. z.
Legiecki Tomasz
Legiecki Tadeusz
Legowicz. Legowicz JózefP.W.
Legowicz Tadeusz, łow. pow. Witkom.P.W.
Lemnicki.
Lemnicki
Lemnicki Kazimierz, poseł ks. Zmudzkiego
Lenartowicz.
Lenartowicz
Leńczowski. 1 Lenczewski Adam
Leńczowski Jan
Lenczewski Jan
Lenczewski Stanisław
Leńczowski Marcin
Lenkiewicz. Lenkiewicz Władysław, podkomorzy Mozyrski
Lenkiewicz Alexander
Lenkiewicz Bogusław JanW. Miń
Lenkiewicz Ipohorski Franciszek, podkomorzy Mozyrski
Lenkiewicz Gabryel
Lenkiewicz Ipohorski Teofil, podczaszy Mozyrsk
Lenkiewicz WładysławА. Ц.
Lenkiewicz Piotr
Lenkiewicz Ipohorski Tomasz, stolnik powiatu Mozyrskiego, stta. Hrahn.
Leoniec. Leoniec Samuel
Leparski. Leparski Ettanusa Jerzy, pod-stoli powiatu Upitskiego i delegat
Lepieszowicz. Lepieszowicz
Lepiński. Lepiński Jakób
Lepkowski. Lepkowski Mikołaj
Lesiecki. Lesiecki na Lescach JanѴ. L.
Lesiecki z Lesiec Jan
Lesiecki Mikołaj
Lesiecki Jan, komornik gran. Bełzki
Lesiecki Józef
Lesiecki Sebastyan
Lesiowski. Lesiewski Kazimierz Grzegorz, wojski Rawski
Lesiewski Piotr
Lesiewski Piotr M. R.
Lesiowski Tomasz
Lesiewski Gabryel, sędzia ziemski Rawski
Lesiewski Jan, sędzic ziemski Rawski
Leski. Leski Jerzy
Leski Jan
Leski Kazimierz
Leski Szczęsny
Leski Walenty
Leski Sylwester, salvis j. e. r. et juribus terrarum Prussia ас constitutionibus regnidc non erigendis de novo Fanis dis-sidentium
Leśniewicz.Leszczyński z Leszna Wfndy-
Leśniewicz Adam1 sfaw, wojewodzie Befzki
Leśniowolski.na Lesznie Bogusław, jeneraf
Leśniowolski Franciszek Jan,Wielkopolski
stta. Brański de Leszno Andreas, episcopus
Leśniowolski z Obór Hieronim,Culmensis et Pomeranim vice-
chorąży Czerskicancellarius regni
Leśniowolski na Kleczewie Pro-de Leszno Venceslaus, epis.
kop, kasztelan Podlaski, stta.Varmiensis terrarum Prussia;
Niemonojski prteses suo et aliorum consi-
Leśniowolski Józefliariorum terrarum Prussia;
Leśniewski.nomine
Leśniewski Jerzy 'Leszczyński Franciszek j. ni.
Leśniewski KasperLeszczyński zLeszna Jan,
Leśniewski Franciszek krajczy koronny, stta. Ostrze-
Leśniewskiszowski
Leśniewski JanLeszczyński Mareyan
Leśniewski KazimierzW.Leszczyński ksiądz Pawef,
Leśniewski Maciej Z.dziekan Kamieniecki
Leśniewski Marcin W. Sieh Leszczyński na Korcu z Czar-
Leśniewski Marcin W.L toryska Samuel, oboźny ko-
Leśniewski Michafronny, Korsuński stta.
Leśniewski MikofajLeszczyński Stefan, wojewo-
Leśniewski Mikofaj dzie Podlaski, stta. Kowelski
Leśniewski SzymonLeszczyński z Leszna Grabia
Leśniewski CypryanWacfaw, wojewoda Podlaski,
Leśniewski Kazimierzstta. Kowelski
Leśniewski Maciej, rotmistrzW. W of.z Leszna Wfadysfaw, woje-
Leśny. Leśny Janwoda Łęczycki
LeszczyńskiУ. Pódl.
Leszczyłowski. Leszczyfowski Kazimierz'Leszczyński Andrzej
(Leszczyński Floryan
Leszczyński. Leszczyński Andrzej, hrabia zLeszczyński JanLeszczyński Jan
Leszna, wojewoda DerpskiLeszczyński Kazimierz, skarbnik ÓuskiW.Bracł.i
Leszczyński z Leszna Jan, kasztelan GnieźnieńskiLeszczyński na Lesznie hrabia
Leszczyński Maciej Kazimierz, Winnicki, Kamio- W. Braci.
Leszczyński z Leszna na Ba-nacki, Mostowski stta.
ranowie Samuel, wojewodzieLeszczyński Piotr
, DerpskiLeszczyński z Leszna Rafaf,
Leszczyński Wacfawhrabia, wojewoda Łęczycki,
Leszczyński z Leszna Włady-jeneraf Wielkopolski
sławLeszczyński Stanisław
1 Leszczyński z Leszna Wfady-Leszczyński hrabia na Lesznie
1 staw, wojewodzie BefzkiStanisław, stta. Odolanowski=
Leszczyński Stefan Lewicki.
Leszczyński Stefan, stta. Ko-Lewicki Mikofaj
welski Lewicki Stanisław,' podczaszy
Leszczyński Wacław Podlaski Bielski
Leszczyński WojciechLewicki Józef
Leszczyński Wojciech'Lewicki Samuel
Leszczyński Wfadysfaw Lewicki Stanisław podstoli Pod-
Leszczyński Andrzej, pisarzlaski
i poseł ziemi RawskiejSLA.Lewicki Jan
Leszczyński na Leszczynie An-iLewicki Michaf
toni Lewicki Jan, cześnik BielskiSt.A.
Leszczyński Bylina FranciszekLewicki Leon, cześ. z. Bielskiej
Leszczyński FranciszekLewicki Samuel, stta. Krzecz-
Leszczyński Franciszek.P.Wofk. kowski, poseł ziemi Przemy-
Leszczyński G. oboźnysfkićj
Leszczyński Józef podstoli Ho-Lewicki Biberszteyn Waleryan
rodelski, sędzia grodzki Luc-Lewikowski.
ki oraz i kapturowy posełLewikowski Mikofaj
województwa BefzkiegoLewikowski Skarbek na Lewi-
Leszczyński Józef kowieAlexander, wojski zie-
Leszczyński Józef 1mi StężyckićjА. II.
Leszczyński Kazimierz Lewiński.
Leszczyński MikofajLewiński Antoni
Leszczyński Michaf Antoni,Lewiński Franciszek
cześnik wojew. Sandom. i póf-Lewiński Jan
kownik pierwszyLewiński Wojciech
Leszczyński Ksawery sędziaLewiński Ignacy
kapturowy SandomierskiLewiński Józef
Lettow.Lewkowicz.
Lettow Werbek Alexander, stol-Lewkowicz
nik Starodubowski 'Lewkowicz Jan
Lettow Krzysztof Zbigniew, sę-Lewonowicz.
dzia ziemski Starodubowski Lewonowicz Woff к Alexander,
Lettrow.krajczy i poseł powiatu Rze-
Lettrow Alexander, marszafekczyckiego
Starodubowski Leyko.
Lęwalt.Leyko Wfadysfaw
Lewalt Piotr Alexander, juribusLeyko Wfadysfaw
et privilegiis per omnia salvisW. Ma lb.Lezeński.
Lewandowski.Lezeński Tomasz, biskup Łucki j.in. W. W of.
Lewandowski JanLezeński KrzysztofА. ІІ.
Lewandowski JanLezeński Stanisław
1 Lewartowski.jLezeński Wfadysfaw
Lewartowski zLewartowa Ka-Leziński.
1 zimierzr TГ-— - - -Leziński z Łazina Teodor
Leźnicki.Libiszowski na Libiszowie I-
Leżnicki Jan gnacy, podcz. Stężycki
Leźnicki Marcin Libiszowski Prandota Kazimierz,
Leźnicki MichałLeźnicki Mikołajwice regent grodzki Opoczyński
Leżyński. Leżyński Stanisław, sekretarzM.Libiszowski na Libiszowie Kon-
1 stanty, podcz. Stężycki Libiszowski Prandota Leon
Leżyński Szczęsny, dworzaninM. Libiszowski Mikołaj, podcz. Stężycki
Leżyński Thomas, supremus thesauri regni notarius, abbatijeLichański. Uchański Szczęsny
y^chocensis administrator Lichowski.
Leżyński AdamLichowski
Leżyński StanisławLichowski
Leżyński SzczęsnyLichowski Franciszek
Leżyński Wojciechj Lichtenstein.
Lgocki.Lichtenstein Jakób
Lgocki, J. 1C chor., reg. kon-Lidschowski.
nego j. w. koniuszego wiel-Lidschowski Stefan, kasztelan
kiego koronnegoBracławskiW.BracL
Lgocki Sebastyan1 Lidziata.
Liberacki.Lidziata Mikołaj
Liberacki Stanisław Ligęza.
Libicki. _Ligęza z Borku Jan
Libicki z Kozłarogów Franci-Ligęzowie z lłopiku Paweł i
szek, poseł pow. Urzęd., sal-j MarcinJUL
va integritate wiary katolickiejLigęza
podpisuję sięLigęza Antoni
Libiszowski.^igęza Antoni
Libiszowski KonstantyLigęza StanisławА. И.
Libiszowski Maxymilianwr. s.1 Ligocki.
Libiszowski StanisławLigockiW.
Libiszewski Daniel, podczaszyc StężyckiLibiszewski Franciszek, podczaszy Radomski, podstarosci i sędzia grodzki OpoczyńskiLigowski. Ligowski AdamLigowski MarcinLigowski PawełLika.
Libiszewski na Libiszewie Leon
Libiszewski Marcin, sędzic Opo-Lika Georgius Adamus
czyński.Limont.
Libiszowski na Libiszowie Ba-Limont Jerzy Piotr, cześnik
zylipodcz. StężyckiLidzki(
Libiszowski Prandota Felicyan,Limont Lew
podczaszyc- RadomskiLimont Józef, skarbnik Mozyrski
Linchaus.
Linchaus na Żelechowie Stanisław Paweł
Linczowski.
Linczowski Jan
Linczowski Sebastyan
Linda.
Linda Adryan
Linda Ignacy
Lindrof.
Lindrof Jan Kazimierz, wojski Mścisławski
Linie wski.
Liniewski Andrzej, sędzia ziemski Łucki
Liniewski Jan, rotmistrz wojew. Woł.
Liniewski na Liniewie Michał, łowczy Uełzki, podwojewo-dzy Krakowski
Liniewski Franciszek, wojsz-czyc Krasnostawski
Liniewski na Liniewie Ignacy, wojski Krasnostawski
Linkiewicz.
Linkiewicz Pozhorski Roman, podczaszy Trembow
Linkiewicz Szymon
Linowski.
Lino wski Jan, pisarz grodzki lnów.
Linowski z Linowa Mikołaj
Linowski Franciszek
Linowski Jan
Linowski Maxymilian»
Linowski Stanisław
Linowski Tomasz
Linowski z Linowa i Piotrkowic Ł. K.Linxa.
Linxa Adam
Lipczyński.
Lipczyński Hieronim, poseł
Lipczyński Łukasz
Lipczyński Kazimierz, łowczy Przemysłki, rotmistrzM.
Lipecki.
Lipecki Jan
Lipieński.
Lipieński Wojciech
Lipieński Wojciech
Lipink.
Lipink Stanisław
Lipiński.
Lipiński Paweł
Lipiński
Lipiński Andrzej
A. U Lipiński Andrzej
Lipiński Floryan
Lipiński Jakób
Lipiński Józef
J K.W WoT Lipiński Jan
Lipiński Jan drugi
Lipiński Jan
A TTW H Lipiński Krzysztof
A« 11«IIII»Lipiński Maciej
fif AZ rhLipiński Stanisław
öl. .il vll.Lipiński Władysław
Ci 4TT ftl. Lipiński Janicz Józef w.Sier:
öt. л.Łi. LU. Lipiński Paweł, komornikiewicz
Bobrownicki
Lipkowski.-
Vi ДА Lipkowski Jan Lipnicki.
Lipnicki Andrzej
Lipnicki Jan, stolnik Mozyrski
Lipnicki Jan
Lipnicki z Lipnik Stanisław,
marszałek Mozyrski, starosta
Szwejski, półkownikM.
Lipnicki Andrzej
Lipnicki Alexander
Lipnicki Franciszek
Lipnicki Jan
Lipnicki Stanisław
Lipnicki z Lipnik Stanisław,
marszałkowicz Mozyrski
Lipnicki FloryanW.Poł.
Lipnicki Maciej
Lipowski.
. j.ni.Lipowski Seweryn
LipowskiLipscy Franciszek,' Jan, Wa-
Lipowski, skarbnik Płockiwrzeniec
Lipowski KasperLipski z Lipia Alexander
Lipowski z Gadomic StefanLipski Olexie Antoni
Lipowski Seweryn, komornikLipski Chryzostom
ziemi SandomirskiLipski Marcin
Lipowski WojciechLipski Grzegorz
Lipski. Lipski AdamLipski Jan
'Lipski Kazimierz
Lipski Jan Olbracht, podkom. i poseł Rawski, stta. Inowfodz-ki, sal vis in toto juribus eccl.Lipski Leonard ’Lipski Mateusz Lipski Mikołaj
cath. rom.Lipski Mikołaj
Lipski Jan, stta. TarnogórskiLipski Mikołaj
Lipski Jan Lipski Tomasz
Lipski JaroszLipski Wojciech
Lipski in Lipie Kasper Zyg-Lipski Wojciech
munt, kasztelan Rawski, sub-Lipski Wacław
scribo salvis juribus e. r. etLipski Jakób
protestationibus decretisqueLipski Jan, obożnic wielki ko-
ducatus Maso vim ronny, poseł wojew. Poznań.
Lipski z Lipia Maciej, wojski RawskiLipski Jozafat Lipski Józef, sędzia K. W.
Lipski Piotr, stolnik KaliskiLipski z Lipego Marcin, miecz- U
Lipski na Lipiu Samuel, Rawski,nik Buski, podstarości grodzki
Г i 7 7 Stanisławski stta., salvis j. e. r. Bełzki i sędzia kapturowyStA.
Lipski StanisławLisiacki.1
Lipski Achacy jLisiacki Andrzej
liipski Alexander, stta. Inowł.Lisicki.
Lipski z Lipia AndrzejLisicki Jan, miecznik PodlaskiJ: III. 1
Lipski Hieronim, chorążyLisicki Jerzy
Lipski Hieronim, porucznikLisicki Felicyan
Lipski Jan, stta. Chowski, pół-Lisicki PawełZ. 0.
kownik J. К M., komis, wo-Lisicki Michał Z.M.
jewództwa KrakowskiegoLisiecki.
Lipski z' Lipego Jan, chorążyjLisiecki Balcer
Buski JtlU. Lisiecki Andrzej
Lipski na Lipiu Jan Albrycht,Lisiecki Andrzej
wojewoda Rawski, salvis ju-Lisiecki Jan
ribus r. e.Lisiecki Marcin
Lipski z Lipego MichałJ.UI. Lisiecki Kiszewa Marcin
Lipski Gano PiotrLisiecki Kiszewa Michał Józef,
Lipscy Jakób, Adam i Janrotm. po w. Wiłkom.
Lipscy Kazimierz i FranciszekLisiewski.
Lipscy Wojciech, Jakób, Wa-Lisiewski BalcerJ. К.
lenty, Kazimierz, JanLisiewski Marcin,
Liskowacki.Lniski.
Liskowacki StanisfawLisniowski.Lniski Adam, chorąży powiatu Mirachowskiego
liisniowski StanisfawLniski Andrzej
Lisowski.Lobazecko.
Lisowski Kasper Lobazecko Józef
Lisowski Janusz Lobocki.
Lisowski AlexanderLobocki SebastyanW.Sier.
Lisowski AlexanderLobocki Sebastyan W.Sier.
Lisowski DominikLobocki Wacfaw W.Sier.
Lisowski KasperŁochowski.
Lisowski KazimierzŁochowski Chryzostom Jan
Lisowski JanA. II Łochowski Chryzostom Jan
Lisowski MichafŁochowski Jacek, poseł Liwski
Lisowski StanisfawŁochowski Jacek
Lisowski StanisfawŁochowski Marcin
liisowski StanisfawŁochowski Pawef
Lisowski WojciechŁochowski Piotr
Lisowski Franciszek, poseł So-Łochowski Samuel
chaczewskiLnri
Lisowski Jakób Loci Augustyn, stolnik Wyszo-
Lisowski Jangrodzki
Lisowski Wawrzeniec Loci Pawef, cześnik Łukowski
Lisowski Wojciech Lo do weki.
Liseowski z Lissowa AntoniLodowski, podkomorzyc Ró-
Liszewski.żański
Liszewscy Bartłomiej i Wa-Loka.
wrzeniecLoka Stanislaus, salvis juribus
Liszewski Zygmuntec. rom. et terrarum Prussise W. Malb.
Litfus.Loknciński.
Litfus Ernest, majorM.Lokuciński Alexander, salvis
Litfus Fryderyk, dworz. poko-juribus ec. rom. nec non co-
jowyM.J.HI. sequatione jurium M. D. L.
Litfus Henryk, chorąży gwar-Lonartowicz.
dyiM., salvis.juribusLenartowicz MichafA U.
terrarum Prussise Lenczewski.
Lityński.Lenczewski Walenty
Lityński MichafLenczewski Wojciech
Lityński z Lityni Józef, sędziaLossa.
kapt. i pisarz grodzki BefzkiLossa Alexander
Liwiński.Lostowski.
Liwiński AbdonLostowski Michaf, fowczy Sło-P.Sfon.
Liwski. nimski
Liwski Prokop, stolnik Wschow-Lotyński.
skialt --г-» Lotyński Jan —1
Lubański. Lubański Józef, salvis per omnia juribus MajestatisJ.111.Z. G.
Lubański Stanisław
Lubański Felix
Lubański Grzymała Wiktor, poseł powiatu Pińskiego
Lubański Wojciech
Lubecki. Lübeck Drucki książę Bochdan
Lubecki książę Franciszek, poseł na sejm elekcyiny
Łubek. Lubek Jan, poseł z ziemi Prze-mysłkićjW. It.
Lubelski. Lubelski Marcin
Lubiatowski. Lubiatowski z Lubiatowa Franciszek
Lubiatowski z Lubiatowa Stanisław, sędzia kapturowy wo-jew. Łęczyckiego
Lubczewski. Lubczewski Franciszek
Lubiejewski. Lubiejewski z Zakrzewa Adam
Lubieniecki. Lubieniecki z Lubieńca Alexander
Lubieniecki z Lubieńca Andrzej
Lubieniecki z Lubieńca MarekJ. £.
Lubieniecki z Lubieńca Mikołaj
Lubieniecki z Lubieńca Stani-
sław
Lubieniecki z Lubieńca Stanisław
Lubieniecki z Lubieńca Tomasz
Lubieniecki z Lubieńca Władysław
Lubienieccy Michał i Marek
Lubieniecki Paweł
Lubieniecki z Lubieńca Zbigniew, stolnik Wendeński, sędzia grodzki Włodzim.
Lubieniecki Alexander
Króiowio —-9 Ziemie 1
Elektorowiena którychX których j
głosowali głosowali
Lubieniecki AlexanderW.lt.
Lubieniecki Jakób
Lubieniecki Jan Paweł, półko-
wnikM.
Lubieniecki Karol
Lubieniecki Kazimierz
Lubieniecki Władysław Lubieniecki z Lubieniec Adam,
jenerał wojsk koronnychLubieniecki Antoni, stolnik po-
wiatu Pilznińskiego
Lubieniecki Rola Kajetan, ka-
sztelanie Czechowski, delegat wojew. Krakowskiego
Lubieniecki Ludwik
Lubiewski.
Lubiewski Jan
Lubiewski Wojciech
Lubiszowski.
Lubiszowski z Lubiszowa An-
drzej
Lubkowski.
Lubkowski Stanisław
Lubodzieyski.
Lubodzieyski Wacław
Lubomeski.
Lubomeski Andrzej
Lubomirski.
Lubomirski Desiderius Alexan-
der
Lubomirski Georgius, generalis
Cracoviensis
Lubomirski Alexander, woje-
woda Krakowski, stta. San-domirski
Lubomirski Alexander, stta. SandeckiLubomirski Hieronim Augustyn,
kawaler Maltański, salva in toto ordinatione Ostrogiana
Lubomirski Józef Karol, hrabia
na Wiśniczu i Jarosławiu, wojewodzie Krakowski
Lubomirski Adolf, chorązyc koronny
Lubomirski Franciszek M. K.
Lubomirski Stanisław, strażnik wielki koronny
Luboracki.
juboracki FranciszekLuboracki Stanisław Luboracki Stefan
Luboszczyński.
Luboszczyński Michał
Lubowiecki.
Lubowicki Adam
Lubowicki FranciszekLubowicki Gabryel,' sekretarz króla Jegomości Lubowicki na Łubowicach Jan Franciszek, sekretarz króla Jegomości, stolnik CiechanowskiImho wieki Wacław Lubowicki na Łubowicach Jan Franciszek, kasztelan Wołyński, Pień. Lip. sttaLubowiecki Ludwik Lubowiecki Jakób
Lubowiecki StanisławLubowiecki Stanisław
Lubratowski.
Lubratowski Jan
Lubstowski.
Lubstowski Konstanty, stta.
Kruszwicki Lubstowski z Lubstowa Mikołaj Lubstowski Mikołaj, sędzia kapturowy Inowrocławski iibstowSki, kasztelanie Byd-gowski
Luczywka.
Luczywka
Luczywka
Lugayło.
Lugayło Jan
Luka.
Luka Dobrogost AlexanderLuka Krzysztof
Luka Sebastyan
Luka z Kawęczyna Walenty
Lukinicz.
Lukinicz Teodor
Lula.a
W.Lula Józef
W.Lula Wacław, cześnik Nowo-
W.grodzki
Lusdorski.
Lusdorski Mikołaj Lutecki.
LuteckiZ. Ciech
Lutoborski.
Lutoborski Mikołaj
Lutomirski.
Lutomirski ksiądz Jan, kanonik
Kruszwicki
Lutomierski Piotr
’ЖТ ІГ 1Lutomirski JokóbА. II.
Lutomierski Maciej
W. Kąl. Lutomierski Samuel
Lutomski.
J.1II. J.II1. Lutomski Jakób
Lutomski Wawrzeniec
Lutostański. Z.
Lutostański Franciszek
j Lutostański JanZ.
Lutostański JerzyА. II.
W. .fc. i Lutostański Zygmunt
łf‘Li I Lutosławski.
Lutosławski Andrzej
ѴЖ7 fLutosławski
Lutosławski Adam
Lutosławski Jan
Luwski.
Luwski Stanisław
Luzecki. Luzecki Antoni Abdon, kasztela-
nie Podlaski, pokojowy J.K.M. Luzyński.
Luzyński StanisławW.Ł.
j. ni.P. K. Lwowicz.
Lwowicz Chryzostom, stolnik
Mozyrski
Lwowicz Beynar Kazimierz,
łowczy Kowieński
Lychowski.
Lychowski Andrzej
«Łabęcki.
Łabęcki Jakób Łabęcki Jan
Łabę Jan Stanisfaw, skarbnik Przemysfki Łabęcki Jerzy DominikŁabęcki Piotr Łabęcki Stanisfaw Łabęcki Wfadysfaw
[Łabęcki Wojciech Łabęcki Walenty, swoim i braci rodzonych panów Balcera, Mansweta i Felixa imieniem podpisuję się.
Łabędzki.
Łabędzki Jan Pyrha
Łabunowski.
Łabunowski Jan
Łabunowski Samuel
Łabuński.j
Łabuński Salomon, strażnik Kowieńskisalvis juribus dissi-dentium in religione’
Łącki.
Łącki z Nadoia na Łopatowie Konstanty Hieronim
Łącki Piotr Kazimierz, stta. Ra-doński, poseł wojew. TrockiegoŁącki Eranciszek Łącki Ardreas Constantinus, ca-nonicus Chefmensis, schola-sticus Crusvicensis, S. 11. M. secretarius salvis juribus sanc-tae rom. ec. et terrarum Prussia Łącki Pawef
Łąccy Jan, Alexander i Wfadysfaw, kasztelanicowie Kaliscy
Łącki
Łącki Alexander
Łącki Alexander mfodszy Łącki Saryusz Andrzej, stolnik Czerniechowski .
jŁącki de Radzice Floryan Łącki Jakób
I 0
Łącki JanŁącki Krzysztof
Łącki Michaf ącki Korzbok Stanisfaw ącki Stanisfaw.'
Łącki Stefan
Łącki Wojciech
jŁącki Wojciech
Łącki JanŁącki Korzbok Józef, P. В. Кwojew. Kaliskiego poseł Łącki Wojciech
Łączkowski.
Łączkowski Jan
Łączkowski Jakób Łączkowski KonstantyŁączkowski Maxymilian Łączkowski StanisfawŁączkowski Teodor Łączkowski Wiktor
Łączyński.
Łączyński Jan Franciszek, fow-czy Różański Łączyński Jan Franciszek, f owczy Różański Łączyński Józef, stta. Buski, jeneraf wojskM. Łączyński Józef, stta Buski, jeneraf major
Łączyński Kazimierz
Łączyński Wojciech Łączyński z Łączyna Antoni, łowczy i poseł ziemi GostyńskiejŁączyński z Łączyna Konstanty P.
Łączyński z Łączyna PiotrŁączyński Stanisfaw, fowczyc Gostyński
Łada.
Łada Kazimierz
Ładowie Franciszek i Kazimierz
. Łada AntoniŁaniecki.
Łada BartłomiejŁaniecki Marcin
Łada BonifacyŁaniecki TomaszZ .Ciech.
і£іЯсія япŁaniewski.
Łada KazimierzZ. £. Łaniewski Andrzej, stta. Prze-
Łada Mateusz ’roskii
Łada Малу mil ianŁaniewski Michał
Łada Walenty Łapa.
Ładowie Alexander i AdamŁapa Krzysztof, miecznik Trocki J.HI.
Ładowicki. Łapczyński.
Ładowicki Jan, skarbnik GrodzieńskiŁadowicki Samuel Kazimierz Łapczyński Seweryn Łapiński. Łapiński Michał
Ładziński. Ładzińscy, braci sześciu Ładziński Alexander, sekretarzÄ Łapnicki. Łapnicki Hrehory fa f I
MŁasicki.
Ładziński Krzysztof, dworzaninŁasicki Jan
MŁasicki Franciszek
Ładziński SamuelŁaskawski.
Ładziński Krzysztof, łowczyLaskawski Jan
Orszański Łaszcz. Łaszcz Mikołaj, poseł wojew.
Ładziński Jerzy
-Ł agona.1 Bełzkiego
Laguna AdamŁaszcz z Trzemielca Stefan
Laguna Andrzej Łaszcz z Trzemielca Zygmunt
Laguna ArnolfŁaszcz na Tuczapach Samuel
Laguna SzczęsnyŁaszcz Adam
Laguna WojciechŁaszczyński.
Łagona Arnolf, chorąży Zakro-Łaszczyński Krzysztof
czymskiŁaszczyński Stanisław
Łagona Stefan, wójt W^sowskiłjaszpwski
ŁagonaŁagona Stanisław Franciszek 'JLi nCji V fł IJIW» Łaszewski Krzysztof Łaszewski Alexander Z.Ł.
Laguna WojciechŁaszewski Jakób
Laguna Adam Laguna AdamŁaszewski Jerzy, podwojewo-dzy Sanocki
Laguna AlexanderŁaszewski Wacław, mieczni-
Laguna Michałkiewicz Sanocki
Laguna Sebastyan WS. Łaszowski.
Łakocki.Łaszowski Stanisław
Łakocki AdamŁątkiewicz.
Łakocki B.Łątkiewicz Prus Stanisław A-
Łanecki.lexander
Łanecki HieronimŁatyński. Łatyński Maciej-
Łanecki JanW. Pol.
Lasyr Antoni II. W. Pol.1
V^OOQie
Ławuy.
Łopaciński.Łopaciński JanW.MścisI Łopaciński Antoni Stanisław,rotmistrz pow. UpitskiegoŁopaciński z Łopacina Jan Do-1 minik, biskup Zmudzki Yr- - uSLA.j Elektorowie jKrólowie na których głosowali UL Ziemie Ц z których U głosowali Łopaciński Mikołaj Tadeusz, 1 stta. sądowy wojew. Mści-sfawskiegoŁopacki. Łopacki Jan, chorąży Zakro-1 czymskiŁopacki Marcin Łopacki Mikołaj, kasztelan Za-kroczymski Łopacki AdamŁopacki Jan, rotmistrz pow. Prasnyskiego, skarbnik i posełziemi CiechanowskiejŁopaszyński.Łopaszyński MikołajŁopata. Łopata TrojanŁopata JanŁopata WaleryanŁopatecki. Łopatecki Kazimierz Łopatecki AndrzejŁopatecki StanisławŁopczyński.Łopczyński JanW. Braci. Łopuski.Łopuski Ignacy Łopuski Józef, miecznik ziemi,podstarosta grodzki ChełmskiŁoś.Łoś AdamŁoś AlexanderŁoś z Przy wilca Ludwik Łoś PawełŁoś Stanisław, dworzanin poko-jowy króla Jegom. .Szwedz-kiegoŁoś Wojciech, chorąży Cheł-1 mińskiŁoś Władysław, dapifer Pło-censis, S. R. M. colonellus sal vis juribus s. r. e. tum ter-rarum Prussia, prasertim In-digenatusW. Malb.fjOÜ, 23
Los z Grodkowa Felix Antoni, kaszt. Lwowski, stta. Wyszyński, poseł ziemi Prze-mysfkićj
Łoś z Grodkowa Jan, cześnik
Zydaczewski, poseł ziemi Przemystkićj
Łościstowski.
Lościśtowski Andrzej
Łosewski.
Losewski Kazimierz
Losiewski.
Losiewski Bonawentura
Losiewski Franciszek
Losiewski Samuel
Loski.
Loski Alexander
Loski, podczaszy Zakroczymski
Loski Andrzej
Loski Franciszek, podczaszy Zakroczymski, sędzia grodzki Warszawski
Loski Jan
Loski Kazimierz
Loski Krzysztof
Loski Wojciech
Loski Józef, skarbnik i poseł ziemi Warszawskiej
Ł osoweki.
Losowski Krzysztof Alexander, pisarz grodzki Wileński
Hoszowski.
Loszowski Jan
Loweyko.
Loweyko Terassy
Łowicki.
Łowicki Marcin
Łowicki na Łowicku Wojciecl:
Łowieniecki.
Lowieniecki z Łowniee Alexander, cześnik i podstarośc Mozyrski
Łoyko.
Loyko Felix Franciszek, stta Stropski
Łozicki.
Łozicki JózefP, S.
Łoziński.
( A.W. ft.Łoziński Tomasz
Łomnicki.
Łożnicki z Łożnic Alexander,
cześnik i podstarości Mozyrski.
Luba.
Luba Jan, regent Łomżyński
Luba Justynian Bonifacy, pod-
starości i sędzia grodzki Łom-
żyński
Z.Luba Andrzej
Z. ŁtLuba
Luba Antoni
Luba Jan
Luba Jan
Luba Pawef
Luba Wawrżeniec
Luba Stanisfaw, stta. Stawi-’
szyński, poseł wojew. Kali-
skiego
Luba Wojciech, burgr.grodzki
Łomżyński
A. 1LŁubiczewski.
Lubiczewski z Zakrzewa Adam,
dworzaninM.
Lubiński.
LobińscyStanisfaw, Maciej i Jan
Lubiński Maciej, arcybiskup
Gnieźnieński
Lubiński Wojciech, chorąży
większy Sieradzki
Lubiński Zygmunt, stolnik Sie-
radzki
Lubiński Maciej
Lubiński Tomasz
w в. K. Lubiński Antoni
Lubieński Michaf
Lubieński Wfadysfaxv, arcybi-
skup Gnieźnieński, prymas
korony Polskiej iLi-
t tewskiego
Łubiewski.
Łubiewski Jan=Д=Д - 8.SB
Łubiewski Mateusz Łukaszewicz Antoni
Łubiewski Stanisław Łukaszewicz Ignacy, rotm. pow.
«Łubko wski. Starod. i poseł
Łubkowski Łukaszewicz Krzysztof, rotm.
Łubkowski Krzysztof pow. Starodubowskiego St A.
Łubkowski Buza Ignacy,sta-Łukaszewicz Leopold, rotm. pow.
roście Taboroweki St A. w. Woi: Starod
«Lachowski. Łukaszewicz Piotr
ŁuchowskiŁukaszewski.
Łucki. Łukaszewski Jan
Łucki Bazyli Łukawski.
Łucki Hrehory Łukawski Jakób
Łucki TomaszŁukawski Stanisław
Lucyński. Łukawski Leszczyk Jan Sta-
Łucyńskinisław
Łuczkiewicz. Łukawski Jakób
Łuczkiewicz Jan Łukawski Kazimierz
Łuczkiewicz PiotrŁukawski Krzysztof
Łuczkiewicz StanisławŁukawski Sebastyan
Łuczycki. Łukawski Stanisław
Łuczycki Jacek Łukawski Walenty
Łuczycki Piotr Łukawski Zygmunt
Łuczycki ZygmuntŁukawski Stanisław
Łuczyński. Łukomski.
Łuczyński MikołajŁukomski Alexander, sędzic Or-
Ługowski. szańskiJ.HI.
Ługowski StanisławŁukomski Teodor, podczaszy i
Ługowski Franciszek wójt Miński.
Ługowski JanŁukomski Prawda Wojciech
Ługowski JanŁukomski Felicyan
Ługowski KazimierzŁukomski Franciszek
Ługowski KazimierzŁukomski Paweł
Ługowski MichałŁukomski Teodor, sędzia ziemski
Łuka. wojewod. Witebskiego, salvis
Łukowie Dobrogost i Zygmuntomnibus clausulie e Palatino et
Łukaszewicz. Castellano nostro nobiscum in-
Łukaszewicz Eustachi Pawełsimul nominatis subscribe
Łukaszewicz Benedykt Łukowski.
Łukaszewicz Jerzy Łukowski Jan
Łukaszewicz KrzysztofŁukowski z Łukoszyna Borków
Łukaszewicz PawełJan
Łukaszewicz Samuel Łukowski Rainhold, burgrabia
Łukaszewicz TomaszJaniski, poseł pow. Upitskiego
Łukaszewicz Adam, rotm. po- Łukowski Władysław, dworza-
wiatu Słonimskiego ninM.
Łukowski Jan, podczaszy WyszogrodzkiŁukowski FranciszekŁukowski JakóbŁukowski Jan Łukowski Kazimierz Łukowski Piotr Łukowski Stanisław Łukowski StefanŁukowski WładysławŁukowski Jakób Łukowski PawełŁukowski Walenty Łukowski Wojciech Łuniewicz. Łuniewicz Tadeusz Łuniewski. Łuniewski Plewa GrzegorzŁuniewscy Grzegorz i Walenty Łuniewski Stanisław Łunie weki Wawrzeniec Łuniewski WładysławŁuniewski Andrzej Łuniewski Antoni, pis. grodzki Droh. Łuniewski AntoniŁuniewski JanŁuniewski Mi. Łuniewski Wiktoryn Łuniewski Tomasz, pis. grodz. DrohickiŁapiński. Łupiński na nowej Łupiance AndrzejŁupiński Walenty Łupkowski. Łupkowski KrzysztofŁuskina. Łuskina Józef Łuskina Stefan Łuskina StefanŁuskinaKazimierz, wojski i poseł wojew. Witebskiego Łuszczewski. Łuszczewski AndrzejłSt.AW.Poł. Łuszczewscy Wojciech i StanisławŁuszczewski Marcin Łuszczewski Stanisław Łuszczewski MarcyanŁuszczewski Stefan, regent Kamieniecki Łuszczewski Teodor Łuszczewski Franciszek, wice-regent grodzki i poseł ziemi Sochaczewskiej Łuszczewski na Łuszczewie Józef, sędzia ziemski i poseł ziemi Sochaczewskiej Łuszczewski na Łuszczewie Korczak Maciej Józef, stta. ŁęczyckiŁuszczewski Korczak Maciej, stta. Łęczycki, poseł ziemi Sochaczewskiej Łuszczewski Waleryan, stta. i poseł Sochaczewski -. Łuszczyk. Łuszczyk Mikołaj, podczaszy Mścisławski Łuszkowski. Łuszkowski Jan Łużecki. Łużecki Stanisław Karol, kasztelan Podlaski, stta. Szmel-styński, półkownikM. Łużecki Tomasz, podczaszy BielskiŁużecki Paweł Łychowski. Łychowski Daniel Łychowski Jan Łychowski Marcin JanŁyczko. Łyczko Erazm, skarbnik Brański Łyczko Mikołaj, cześnik PodlaskiŁyczko Piotr Łyczko Mikołaj, cześnik Podlaski, podstar. grodzki Brański Łyczko Mikołaj, cześnik Pódl.
Łyczko AlexanderŁyszczyński Kazimierz, pod-
Łyczko Pawełstoli Mielnicki
Łyko.Łyszczyński Dominik
Łyko Jan, skarb. Orszański Łyszczyński Walenty
Łyko Jan Łyszkiewicz.
Łykowski.Łyszkiewicz Michał, sekretarz
Łykowski AdamIM.
Łykowski JanŁyszkiewicz Jan
1 Łysakowski.Łyszkiewicz Władysław
-Łysakowski JakóbŁyszkiewicz Tomasz, poseł wo-
Łysakowski Tomaszjew. Nowogr.
Łysakowski JanŁyszkiewicz Wincenty, poseł
Łyskowacki.wojew. Nowogr.1
Łyskowacki JanŁyszkowski.
Łyszczyński.Łyszkowski Adam
Łyszczyński ŁukaszŁyszkowski Stefan
Mach.Mącz.
Machciński.Mackiewicz Krzysztof
Machciński JakóbMackiewicz Ilreliory1
'Machciński PiotrMackiewicz Jan, komornik Ko-
Machciński Wojciechwieński
I Machnacki. Mackiewicz Jarosz, podczaszy
Machnacki Jan Potocki
Machowski.Mackiewicz Paweł
Machowski SebastyanMackiewicz Piotr
Machwic.Mackiewicz Józef Wincenty,
IfJ Mvll f T 1V ( Machwic Mikołaj Kazimierz,komor. wojew. Trockiego
stolnik wojew. Brzeskiego Mackiewicz Tadeusz
Machwicowie Jan, Józef i Sta-Mąckowski.
nisław Maćkowscy Leonard i Franci-
Maciejowski.szek
MaciejowskiMaczeński.
Maciejowski Adam Z. Ü. Maczeński Jan
Maciejowski Jan, subdelegat grodzki LubelskiMączeński.
Maciejowski JózefMęczeński Kazimierz
Maciszewski.Mączki ewicz.j
Maciszewski na SubatyczachMączkiewicz Krzysztof, miecz-
Felicyan Antoni, poseł Ino-nik Smoleński1
włodzkiMaczyński.
Mackiewicz.Maczyński Adam
Mackiewicz Jan Stanisław Mączyóski.
Mackiewicz Teoder Maczyński AlexanderX
Makarski Bazyli, podstolic Sta-Makowiecki Konstanty
rodubowski Makowiecki Łukasz Franciszek,
Makarski Jan, skarb. Starod.stta. Trembowelski
Makarski Jerzy, podstoii Starod.Makowiecki Michał
Makarski Kazimierz, rotmistrzMakowiecki PawefА. II.
Starod.Makowiecki Stanisfaw, stolnik
Makarski TadeuszŁatyczewski, poseł wojew.
Makarski Tomasz, podstolic Sta-Podolskiego, protestujący się
rodubowski P. s imieniem braci przed księciem
Makierski.Jegomością kardynałem ar-
Makierski Szymon cybiskupem Gnieźnieńskim i
Makliński.cafą rzecząpospolitą przeciw-
Makliński Grzegorz ko nominacyi księcia Jego-
Makliński Kazimierzmości KontegoА. II.
Mąkolski. Makowiecki Stanisfaw
Mąkolski FranciszekMakowiecki Franciszek
Mąkolski StanisławMakowiecki Jakób
Mąkolski Wojciech W.Sier. Makowiecki Jan Kazimierz,
Makomaski.chorąży i poseł powiatu Sło-
Makomaski Jakób .' nimskiego
Makomaski JanMakowiecki Jarand z Borzymia
Makomaski FranciszekIguacy, Ł. S. poseł
Makomaski JakóbMakowiecki Jarand z Borzymia
Makomaski Kazimierz Michał, poseł wojew. Nowo-
Makomaski Pawefgrodzkiego
Makorzyński.Makowski.
Makorzyński FloryanMakowski Kazimierz
Makowiecki.Makowski Kazimierz
Makowiecki AndrzejW.Malb. Makowski Szymon
Makowiecki Hieronim Makowski Franciszek
Makowiecki Kazimierz Rafał,Makowski Franciszek
pokojowyM.Makowski Jakób
Makowiecki Krzysztof, pisarzMakowski Kazimierz
grodzki NowogrodzkiMakowski Maciej
Makowiecki Piotr, stta. Drze-Makowski Michał
wieniecki Makowski Michał
Makowiecki StefanMakowski Antoni W.Sier.
Makowiecki Stanisfaw, stolnikMakowski Floryan
Łatyczewski Makowski Saryusz Łukasz
Makowiecki Adam JanMąkowski.
Makowiecki Andrzej Mąkowski Jakób
Makowiecki FranciszekMąkowski Stanisław
Makowiecki Franciszek, pod-Malanowski.
czaszy PodolskiMalanowski' Krzysztof, wojski
Makowiecki FranciszekА. ІІ. Piński
Malanowski z Malanowa Piotr W.
Malanowski JanW.
Malawski.
Malawski Stanisław, borodoi-czy Mścisławski 1
Malawski Jan
Malawski Jan
Malawski Kazimierz, podczaszy
Nowogródzki
Malawski PawełW. .11.
Malczewski.
Malczewski Poracz Jan
Malczewski
Malczewski Adam,’ W. -Ł.
Malczewski Andrzej W.
Malczewski Jan
Malczewski Samuel
.Malczewski z Malczowa Stani-
sław
Malczewski Benedykt
Malczewski Ignacy, regent kan- j
cellaryi
Malczewski Skarbek Ignacy, stta. Plawski, poseł wojew.
Kaliskiego1
Malczowski Tarnawa Ignacy,
komornik Chęciński
Malczowski Tarnawa Ludwik,
eubdelegat grodzki Chęciński
Malczowski Tarnawa Szymon, sędzia kapt. wojew. Sandom.,
wice-regent grodz. Chęciński
Malechowski.
Malechowski Ignacy
Malesie wski.
Malesiewski StanisławА. II.j
Malewicz.
Malewicz Gabryel
Malewicz Jan1». 0.
Malewski.
Malewski Jan, sekretarzM.
Malewski Jan
Malewski Stanisław Jan
Malewski Szymon
Malewski Wawrzeniec
1 Malewski Antoni
Malewski Bernard
Malewski Kazimićrz
Malewski Łukasz, regent grodz.
Płocki
Malewski Seweryn, poseł zie-
mi Wyszo.sl a. Z. Wyszo.
Malicki.
Malicki Jan
Malicki Krzysztof P. K.
Malicki na Malicach Mikołaj
Malicki Franciszek
.Malicki Krzysztof
Malicki Wojciech
Malicki Józef, chorąży Sanocki
Malikowski.
Malikowski Daniel
Malinowski.
Malinowski Kazimierz
Malinowski na Kalnicy Stani-
sław
Malinowski
Malinowski Adam
Malinowski Andrzej
Malinowski Franciszek
Malinowski Jan
Malinowski Stanisław
Malinowski StanisławW.K.
Malinowski Stefan
Malinowski Wojciech Z.
jMalinowski Filip
Malinowski Jan
Malinowski Józef
Malinowski Piotr
Malinowski Stefan
Maliński.
Maliński Jęło Kazimierz
Maliński WojciechZ D.
Maliński Adam, komornik ziemi
WyszogrodzkiejZ. Wyszo.
Maliszewski.
Maliszewscy Alexander i Mi-
chał
Maliszewski Jan, stolnik Do-
brzyński
Maliszewski Kazimićrz, podstoli
Smoleński
Maliszewski Stanisław Małachowski Jerzy, podpzaszy
Maliszewski JanNowogrodzki
Maliszewski MateuszMałachowski Władysław Z. G.
Maliszewski PawełMałachowski
Maliszewski Ignacy, poseł'Małachowski Adam, podstoli
Maliszewski TadeuszWschowski
Malonowski.Małachowski z Małachowic
Malonowscy Marcin, Stefan,Jan, biskup Krakowski, ksią-
Andrzej, Mikołaj i Jakóbżę Siewierski
Malonowski Bartłomiej Małachowski Jan
Malonowski Jan 1 Małachowski Jan
Malonowski MarcinMałachowski z Małachowic
Malonowski Antoni Jan, cześnik Wieluński
Malski.Małachowski Jerzy
Malski na Małym Jan, cześnikMałachowski Józef, stta. Opo-
Czemiechowski, rotm.M. W.1 czyński
Malski z Małego StanisławW.Małachowski Konstanty
Malski, cześnik CzemiechowskiMałachowski Maciej
Malski Franciszek W.Ł.Małachowski Maciej
Malski JakóbMałachowski Jan
Malski Michał1Małachowski Marcin
Maluśki.Małachowski Michał
Maluśki SzymonMałachowski Michał
Maluszycki. Maluszycki Ignacy Maluszyński. Maluszyński MikołajMałachowski Mikołaj, stolnik Wendeński.
Małachowski Samuel
Małachowski Stanisław Małachowski z Małachowic
Maluzki. Maluzki z Maluz Janw. к. Stanisław, wojewoda Kaliski Małachowski z M. Adam
Malużyński.Małachowski Nałęcz Antoni,
Malużyński Andrzejc 7 stta. Ostrołęcki, poseł ziemi
Małachowski.Łomżyńskiej
Małachowscy Rafał ojciec, Ra-Małachowski Franciszek
fał i Teodor synowie Małachowski IgnacyW. KaL
Małachowski z Piotrowa JakóbZ. G. Małachowski Ignacy
Małachowski z Wilamowa JanZ. G. Małachowski Nałęcz z Mała-
Małachowski Zygmunt, podsto-li Gostyński Małachowski Franciszek, wojski SieradzkiZ. G. chowicz na Rękoraju i Mo-szczennicy Hyacynt, starosta Piotr., poseł wojew. Sieradz.
Małachowski Gabryel Wojciech Małachowski JanZ. G.duktor pow. Radomskiego i Piotrkowskiego
Małachowski z Małachowa JanMałachowski Mikołaj, stta. 0-
Małachowski Jan, ksiądz referendarz koronny.poczyński, rotm. pow. Opoczyńskiego W s.
G00g
Marcin,
Elektorowie
Królowie na» kiófyth
głosowali
Małachowski Stanisław Kostka, poseł wojew. Woł. Małachowski Nałęcz Stanisław, stta. Sandecki, delegat wojew. Krakowskiego Małachowski Stefan Małachowski Ksawery, regent grodzki Koniński
Małaczeński,
Małaczeński Jan
Małaczewski.
Małaczewski Przecław
Małaszewski.
Małaszewski Paweł
Małaszycki.
Małaszycki Jan
Matkowski.
Małkowski Andrzej
Mało wioski.
Małowieski JanMałowieyscy Andrzej, Kazimierz i' JanMałowieyscy Floryan i Stefan Małowieski Jan
Małowieski Jan
Małużeński.
Małuńeński Mikołaj
Małyński.
Małyński na Ochłopowie Wacław^
Małyszczyński.
Małyszczyński Andrzej
Manastryski.
Manastryski Franko StefanManastryski Marcin ;
Mańczak.
Mańczak Jan, mostowniczy Miński, pisarz grodzki Brze-ściański
Mandecki.
Mandecki Antoni
Manioki.
Manicki Sebastyan
Maniecki.
Maniecki Jan
Maniecki Jerzy, stolnik Kijowyj
1 ski i poseł
Maniecki Andrzej
1 Maniewski. Maniewski Michał.' Z.M.
Mańkowicz. Mańkowicz Teodor, podczaszy Piński
Mańkowski. Mańkowski Jerzy
Mańkowski Maciej
Mańkowski Stanisław
Mańkowski Antoni W-MścisI
Mańkowski Antoni
Mańkowski Malcher
Mańkowski Sabin
1 Manowski.
Manowski Jan
Manowski Stanisław
[Manowski Jan
Manowski Kasper
Manowski Stanisław
Manowski Michał
1 Marchełowski.
Marchełowski Piotr
Marchocki. Marchocki Scibor Jan Karol, podsędek ziemi województwa'
1 Kaliskiego
Marchocki, cześnik Lubelski
Marchocki Eliasz
Marchocki Michał
Marchocki Michał
Marchocki Mikołaj, kasztelan 1 Żarnowski
Marchocki Scibor Wojciech,
wojski Trembow. i poseł
Marcinkiewicz.
Marcinkiewicz Stefan
Marcinkiewicz Paweł, starosta
1 Nowski
Marcinkiewicz Władysław, sę-1 dzia powiatu Upitskiego
Marcinkiewicz Józef
Marcinkiewicz Tomasz, R. W. Marcin.
Marun.
Marcinkowicz. Marcinkowicz llafał
Marcinkowski. ✓
Marcinkowski Stanisławj. ni.w. к
Marcinowski. Marcinowski Kazimierz
Marczyński. Marczyński Jan
Marczyński Jan
Marecki. Marecki Paweł Z.Warsz.
Markiewicz. Markiewicz Alexander P. K.
Markiewicz Jerzy WładysławJ.1II.P. K.
Markiewicz Stanisław
Markiewicz Woronicki Stefan, podsędek Mścisławski
Markiewicz Wozgiłowicz Stanisław, rotmistrzM.W.Poł. 1
Markiewicz TadeuszJ
Markowicz. Markowicz Stanisław
Markowski.
Markowscy Walenty, Chryzostom, Jan, KazimierzW.Podl. ,
Markowski Janw.Podi. j;
Markowski Jerzy w. L :
Markowski Marcinw. в. к.:
Markowski Marcin, sędzia kapturowy Inowrocławski l'
Markowski MikołajW.Podl.n
Markowski Stanisław W.Podl.
Markowski Stefanw в. K.
Markowski Stefan
Markowscy Ludwik i Michał
Markowski Franciszek
Markowski Franciszek
Markowski Jan W. в. к
Markowski Jani1
Markowski z Markowie Antoni Bonawentura 2
Markowski Franciszek
Markowski Jan2
Markowski JanIjJ
Markowski z Markowie Teodorh
Elektorowie
Markuz.
Markuz Tomasz
Maroński.
Maroński Ignacy
Marszewski.
Marszewski Chryzostom Marszewski StanisławMarszewski WojciechMarszewski z Bużenina Kon stanty
Marszewski KazimierzMarszewski Konstantyszewski Stanisław
Marusiewski.
usiewski AndrzejMarusiewski Andrzej
bryel
rusie
munt
Marnszewicz.
laruszewicz Jan, cześn.j
Maruszewski.
Maruszewski Walenty Maszkowski.
Maruszewski WojciechMaszkowski na Maszkowicach W.
Maruszewski WojciechJan
MarzecJd.Maszkowski Andrzej
Marzecki JanMaszkowski Felicyan W.
Ma salski.Maszkowski Łukasz
Massalski AlexanderMaszkowski Marcin
Massalski Andrzej, wojewodaMaszkowski Marcin
Brześciański Maszkowski Stanisław
Massalski JanMaszkowski Stanisław
Massalski Jarosz Maszkowski Franciszek, poru-
Massalski KazimićrzP. K. cznik gwardyi pieszej
Massalski Kazimierz, wojewo-Maszkowski z Maszkowa Józef
dzic Brześciański, dworzaninMatczyński.
pokojowyM. i poseł Matczyński Marek, stta. Gra-
Masalski Dominik1 bowiecki
Masalski JanJ.1II.P.Wofk. Matczyński Kazimierz
Masalski Jan DawidP. K. Matczyński na Warężu Marek
Massalski Dominik, skarbnik1 Matkowski.
WofkowyskiMatkowski Jacek
Masalski Jan, chorąży pro tuncMatkowski Stanisław
i poseł pow. GrodzieńskiegoMatuszewicz.
Massalski TomaszMatuszewicz Jan, cześnikMiński
Massalski Ignacy, biskup Wileński.Matuszewicz Józef Matuszewiczowie Jerzy i Mi-1
Masanowski.) chał
Masanowski Antoni iSI. A.Matuszewicz Antoni
Mąsinowski.Matuszewicz Józef St. Ä.
Mąsinowski WojciechMatuszewicz Marcin, stolnik i
Maskiewicz.poseł wojew. B. L., deputat
Maskiewicz Bogusfawad pacta convents zL.
Maskiewiczowie Adam i MichafMatuszewicz Michaf
Masłomiącki.Matuszewicz Paweł
Masf omiącki Olbrycht Stanisławj Matuszewski.
Masfomiącki Samuelj.in.Matuszewski Jan
Masłowski. Matuszowski.
Masłowski Stanisław Matuszewski Jan
Masłowski Mikołaj Mattkiewicz.
Masłowski StanisławSkA. Mattkiewicz Ignacy
Maszewski.May.
Maszewski Adam May Mikołaj, tnikczaszy J.K.M.
Maszewski Jakób May Siiniski Stanisław
Maszewski JanMay, podstoli Krakowski
Maszewski Jan'May Antoni
Maszewski JózefMay Antonir 12
May Stanisław
May Stanisław, stolnik Żyto-
rairskiMaydel.
Maydel Herman, oberszterlejt-
nftnt
Maydel Otto Ernest, stta. Pił-
tyński
Maydel Teodor Jan, Ryski, Kleścieski stta. Maydel Otto, stta. PiłtyńskiMayko.
Mayko MarcyanMaykowski.
Maykowski Andrzej
Mazarski.
Mazarski MichałMazecki.
Mazecki Stanisław Mazewski.
Mazewski Ludwik
Mazurski.
Mazorski Wojciech Z.Ciech.
Mazowiecki.
Mazowiecki Michał
Mazowiecki Michał z Mazow-
sza, sędzia ziemi Dobrzyńskiej
Mazowiecki Kazimierz
Mazowiecki Wojciech
Mazowiecki JanMazowiecki z Mazowsza Jan,
regept ziemski DobrzyńskiZ. Ü. 1;
Mazowski. Mazowski Józefowicz Kazimierz, wojski i sędzia grodz-
ki MozyrskiJ
,Mchowski.
Mchowśki Felicyan W.I.
Mchowski Hieronim
Mchow'ski Michałj
Mchowski Stanisław
Mchowski Mikołaj]
Mdzewski.
Mdzewski Jan 1
Mdzewski Piotr
Mdzewski Antoni1
Elektorowie
Mecherayóski.
Mecherzyński Wiktor
Męchowski.
Machowski Paweł
Męcica.
Męcica Alexander
Męcina.
Męcina Marcin
Męciński.
lęciński zKurozwęk Wojciec rotmistrz wojew. Sieradzkiego
chał, wice-regent grodz. Stę-życki
strzeszowski
Ostrzeszowskilęciński Wojciech, stta. Wie' luński i poseł z tejże ziemi
Męczyński. Męczyński z Kslężopola Jan, sędzia kapt. i poseł ziemi Liwskiej
lęczyński z Księżopola Klimmt Mikofaj
lęczyński na Męczynie Klimunt
Medeksza.
ledeksza z Pruszcza Stefan, pisarz grodzki Kowieńskiledeksza Alexander, poseł Kowieński
ledeksza Dominik, pisarz grodzki Kowieński i poseł ledeksza Adam, podsędkowicz pow. Kowieńskiego
ledeksza Józef, podsędkowicz pow. Kowieńskiego, starosta Skirystymoński .
Medyniecki.Medyniecki Andrzej
Medyński.
Medyńscy Jan i Teodor
Medyński Felix, towarzysz pancerny’
Mejer. «Mejer Antoni
IMejer Jan
«Mejer Jan
Mejer Kazimierz
Mejer Paweł
Mejer Stanisław
Mejer Władysław
Mejerowie Rafał i Teodor
Mejer z Wołda Jan, strażnik pow. Kowieńskiego P. K.
Mękarski.
Mękarski Andrzej z Mękarzewa
Mękarski Krzysztof
Mękarski Alexander
Mękarski Michał
Mękarski Mikołaj
Mękarski Rafał
Mękarski Stanisław
Meldzyński.
Meldzyński Szymon
Meleszkiewicz.
Meleszkiewicz Maciej
Meleszko.
Meleszko Stanisław .
Melowski.
Melowski Wojciech
Memeyksza.
J Memeyksza Piotr
I Mendecki.
BMendecki
I Menżyk. Menżyk Jan
Merto. Merło Stanisław
Meszczeryn.
Meszczeryn Dymitr, poseł Smól.
Meszyński.
Meszyński KazimierzW.
rr-I.T
Elektorowie
Królowie
Ziemie
І któryolk losowali
Mewszyski.
Mewszyski Jaa
Meteleki.
Metelski Jan
Metelski Stanisław
Meynartowicz. Meynartowicz Michał
Meynartowicz Wacław
Mezdzeński.
Mezdzeński Stanisław f
Mężyński. Mężeński Stanisław Mikołaj
IjMężeński Jakób
Mężeński Jan Władysław
Mężyński Andrzej
Mężyk.
Mężyk Alexander
Mężykowie Tomasz i Jan
Miączyński.
Miączyński Atanazy, rotmistrzM
Miączyński Atanazy, podskarbi nadworny koronny, starosta Łucki
Miączyński Jakób
Miączyński Stanisław, cześnik
Wieluński
Miączyński Piotr, wojewoda i
jenerał ziem Czerniechow.
I Mianowski. Mianowski Jan
Mianowski Franciszek
Mianowski Stanisław
Mianowski Tomasz
Mianowski Jan
Mianowski Jan
Miaskowski. Miaskowski Andrzej, sekretarzM
Miaskowski z Miaskowa Ma-xymilian
Miaskowski z Miaskowa Woj-
ciech
Miaskowski Wojciech, podkomorzy Lwowski
Miaskowski Franciszek, kasztelanie Krzywiński Miaskowski z Miaskowa Kasper jMiaskowski Maxyniilian, mie-I cznik Poznański Miaskowski Franciszek, stla. Gnieźnieński, poseł woje w. KaliskiegoMiaskowski Bończyk Ignacy 1 Micewicz. Micewicz Dominik, horodniczy 1 UpitefciMicewicz Jan Micewicz JerzyMicewicz Ignacy, wojskowy K. ŻMichalczewski. Michalczewski Alexander Michalczewski Adam Michalczewski JacekMichalczewski Jan Michalczewski Jan Michafkiewicz. Michałkiewicz Jan 'Michałkiewicz Piotr, regent grodz. Kowieński Michałowski. Michałowski Adam Michałowski na Michałowie Jacek, stolnik Różański Michałowski Jakób, wojski LubelskiMichałowski z Michałowa Ja-kdb, wojski Lubelski, dworzaninM. Michałowski z Michałowa ZygmuntMichałowski Adam, cześnik OszmiańskiMichałowski Alexander Michałowski ZygmuntMichałowski BenedyktMichałowski Kazimierz Michałowski JerzyMichałowski Kazimierz—--А. ir. St A. St A.J.1II. J.1II.P. K. Michałowski Józef, stolnik RóżańskiMichałowski Mikołaj, stolni-kiewicz Różański Michałowski z Michałowa Samuel JanMichałowski Stefan ^Michałowski Władysław, miecznik ziemi Mielnickiej Michałowski Wojciech Michałowski Wojciech Michałowski Antoni, podstoti i delegat wojew. Krakowsk. Michałowski DyonizyMichałowski JanMichałowski Ignacy Michałowski Wiktoryn Jasicń-czykMichniewicz. Michniewicz JanMichniewicz Tomasz Michowski. Michowski na Michowie Jan Michowski Marcin Mickiewicz. Mickiewicz Dowolgo Jan Mickiewicz JanMickiewicz FranciszekMickiewicz Rynwid JózefMickiewicz Rynwid Leon, stta. RudnickiMickiewicz Tadeusz Mickiewicz Rynwid TrojanMicowski. Micowski Stanisław Micuta. Micuta Kazimierz, miecznik Wit. Miczowski. Miczowski z Miczowa Karol Miechowiecki. Miechowiecki Jakób Miechowski. Miechowski Jakób Mieciński. MiecińskiMieciński Dunin Wojciech, cze-śnik ziemi CiechanowskiejSt A.St A.AII.W. К. 1Wr. K. 1 P. K. 1 w. u.P. K. WMścisł1.—Ł
Miectń,
217
Mieleń.
Mięciński.
Mięciński Franciszek
Mieczeński.
Mieczeńscy DuninowieWojciech i Franciszek
Mieczkowski.
Mieczkowski Łukasz Mieczkowski Adam Mieczkowski AndrzejMieczkowski Łukasz, podsę-dek ŁomżyńskiMieczkowski Mieczkowski Balcer Mieczkowski Filip Mieczkowski Franciszek, sędzic ziemi Łomżyńskiej Mieczkowski MikofajMieczkowski Kazimierz, poseł Liwski
Miecznikowski.
Miecznikowski Jan Miecznikowski Jan, regent Za» kroczymski Miecznikowski Stanisfaw, pod-sędek Zawskrzyńskit Miecznikowski Adryan Miecznikowski Adryan Miecznikowski AdamMiecznikowski Andrzej Miecznikowski JakdbMiecznikowski Jan na Miecz nikach, podsędek Pfocki Miecznikowski Józef Miecznikowski Karol Miecznikowski Krzysztof Miecznikowski LudwikMiecznikowski LudwikMiecznikowski PawefMiecznikowski Piotr Miecznikowski Stanisfaw Miecznikowski Szymon Miecznikowski Daniel, poseł ziemi Łomżyńskiej
Mieczykowski. Mieczykowski Alexander, re« gent kanceL Węsowekiej
Królowie na który oh głosowaliZiemie i których głosowaliElektorowie Królowie he których głosowali Ziemie л których głosowali
Z. WarenMieczyński. Mieczyński Dunin Piotr, sędzia kapt. Zakroczymski
Mieczyński Dunin Wfadysfaw, pisarz grodzki i poseł ziemi Sochaczewskiej Miedzechowski. Miedzechowski Maciej
Z N Miedzianow ski. Miedzianowski Andrzej W.Sier.
Miedziafkowski. Miedziafkowski na Trynosach Ignacy, fowczy Nurski J.UI.
'Miedziafkowski na Kręgach Krzysztof podstoli NurskiJ.IIL
Miedzwiecki Miedzwiecki Stanisfaw, poseł wojew. Bracł.W. Bracł,
Miedzyński. Miedzyński Piotr
Miedzyński Mikofaj Miegafowski.
Miegafowski Pawef, skarbnik Orszańeki J.UI.
Z. Ciecb.Miekicki. Mickicki JanW.K.
Miękiski. Miękiski JanJ.UI. W. К
Mielecki.
Mielecki JanMielecki Marcin -
Mielecki Marcin, stta. Brzez-nicki.
Mielęcki. Mielęcki z Mielęcina Adam
Konstanty, sędzia kapturowy Wschowski
Mielęcki z Mielęcina Jan
Mielęcki Samuel
Mielęcki Ludwik, chor. Woyk.
Mieleszko. Mieleszko' Alexander Mieleszko Jan
Mieleszko na Omietyńcach Mikofajstolnik Nowogródka Siewierskiego
Mielewski. Miele wski Michał, pisarz Siewierski
Mieleyczycki. Mieleyczycki Wojciech, poseł
Mieliński. Mieliński Janл. iii.
Mieliński Stanisfaw
Mielżyński. Mielżyński Krzysztof, stta. Kiciński
Mielżyński Jan
Mielżyński z Brudzewa Florian, starościc Koyn. poseł wojew. Poznańskiego
Mielżyński z Brudzewa Józef, kasztelan Poznański
Mielżyński z Brudzewa Maciej,
stta. Radziejowski, poseł wojew. Brzeskiego
Mielżyński Maxymilian, poseł wojew. Kaliskiego
Miełoszewski.
Miefoszewski Czesfaw Kazimierz, sekretarzM., stta. PiątkowskiW.
Mieński. Mieńśki Hieronim
Mier. Mier Jan, stta. Witkowski, poseł wojew. Befzkiego
Mi e recki.
Mierecki Maggiera Felicyan, cześnikowicz Bracławski
Mierecki Maggiera Jacek, cze-śnik Bracławski
Mierecki Maggiera Józef, cześnikowicz Bracławski
Mierkowski. Mierkowski Adam
Mierosławski. Mierosławski Maciej
Mierosławski Antoni, stta. Kiecki
Mierowski. Mierowski z Mierowic Mikołaj
Mierncki.
^iierucki Stanisfaw
Mierzecki.
Mierzecki Jan
Mierzejewski.
Mierzejewski Marcin, wojski
i podstarości Różański, salvis in toto juribus et decretis du-
catus Masovi
Mierzejewski Bogusław, wojski Lidzai
Mierzejewski Adam
Mierzejewski Andrzej
Mierzejewski Augustyn
Mierzejewski Balcer
Mierzejewski Balcer
Mierzejewski Balcer
Mierzejewski Bartłomiej
Mierzejewski Floryan
Mierzejewski Floryan
Mierzejewski Floryan
Mierzejewski Franciszek
Mierzejewski Hyacynt
Mierzejewski Jakób
Mierzejewski Jakób
.Mierzejewski Jan
Mierzejewski Jan Z.N.
Mierzejewski Jan
Mierzejewski Jan
Mierzejewski Jan
Mierzejewski Jan
Mierzejewski Jan
Mierzejewski Jan
Mierzejewski Jan
Mierzejewski Jan
Mierzejewski Józef
Mierzejewski Klimunt
Mierzejewski Krzysztof
Mierzejewski Łukasz
Mierzejewski Maciej[
Mierzejewski Maciej
Mierzejewski Maciej
Mierzejewski Maciej
Mierzejewski Maciej
Mierzejewski Mateusz
Mierzejewski Marcin
Mierzejewski Marcin Z N. Mierzejewski räijetan, kaszte-
Mierzejewski Marcinlanie Sochacz.
Mierzejewski MarcinMierzejewski Maciej Z.
Mierzejewski Mateusz Mierzejewski Stanisfaw
Mierzejewski Mateusz Mierzejowski.
Mierzejewski MateuszMierzejewski Stanisfaw, pod-
Mierzejewski Mateusz czaszy Lidzki
Mierzejewski OstafiejMierzeński.
Mierzejewski PawefMierzeński Jan
Mierzejewski PawefMierzewski.
Mierzejewski PawefMierzewski z Popowa Stanisfaw
Mierzejewski PawefMierzewski Marciu
Mierzejewski PawefMierzewski Michaf
Mierzejewski PiotrA. II Mierzewski Stefan
Mierzejewski PiotrMierzewski Leszczyc Ignacy
Mierzejewski SebastyanMierzewski Leszczyc Maciej
Mierzejewski StanisfawMierzwiński.
Mierzejewski StanisfawMierzwiński Stanisfaw
Mierzejewski StanisfawMierzwiński Pawef
Mierzejewski StanisfawMierzyński. Mierzyński Adam
Mierzejewski Stanisfaw
Mierzejewski StanisfawMierzyński z Mierznia Alexander
Mierzejewski Stefan Z.Mierzyński z Mierznia Daniel
Mierzejewski SzymonMierzyński Jakób
1 Mierzejewski TomaszMierzyński z Mierznia Krzysztof
i Mierzejewski TomaszMierzyński z Mierznia Samuel
Mierzejewski Tomasz Mierzyński zMierzniana Chom-
Mierzejewski Walenty1 ~ ranicach Stanisfaw
Mierzejewski WalentyMierzyński z Mierznia Stani-
Mierzejewski Wojciech1 sfaw i.
Mierzejewski W ojciechMierzyński Cypryan
Mierzejewski WojciechMierzyński Franciszek
Mierzejewski WojciechMierzyński Jan
Mierzejewski WojciechMierzyński Antoni Michaf, mie-
Mierzejewscy Alexander i Kasper Mierzejewski Alexander Mierzejewski Pijor AndrzejZ.Z. £cznik powiatu Kowalskiego Miestelski. Miestelski SebastyanMieszkowicz. Mieszkowicz Bazyli
Mierzejewski AndrzejMierzejewski Adam B. G. R.
Mierzejewski Andrzej, kaszt.Mieszkowski.
Sochaczewski Mieszkowski Alexander
Mierzejewski Józef, podcza-Mieszkowski Hyacynt
szyc i poseł wojew. Nowo-Mieszkowski Andrzej
grodzkiegoMieszkowski 'Andrzej) Z. Ciefch.
IjMierzejeweki Józef1 Mieszkowski Egidy 1
Mieszkowski Hyacynt Mieszkowski Grabala JakobMieszkowski Jakob Mieszkowski Jakob Mieszkowski Jan de Mieszki Mieszkowski JanMieszkowski Jan StanisfawMieszkowski JanMieszkowski de Mieszki KazimierzMieszkowski Krzysztof. Mieszkowski Łukasz Mieszkowski Łukasz Mieszkowski Łukasz Mieszkowski Łukasz de Mosaki Mieszkowski Maciej Mieszkowski de Marusze MateuszMieszkowski Kasper Mieszkowski Michaf Mieszkowski Piotr de Mosaki Mieszkowski Piotr Mieszkowski Stanisfaw Mieszkowski SzymonMieszkowski Wfadysfaw Mieszkowski Stanisfaw Mieszkowski WojciechMieszkowski WojciechMieszkowski Mora MarcinMieszkowski Wojciech Miesznkoc. Mieszukoc StanisfawMietelski. Mietelski na Mietlu Hieronim, pisarz grodzki Sandomierski Mietelski z Mietla Jacek, pisarz ziemski podkumorskiMietelskiMietelski Alexander Mietelski Andrzej Mietelski AntoniMietelski Franciszek Mietelski Jerzy Mietelski MikofajMietelski Stanisfaw mv” — -1WT. Sier.Mietlicki. Mietlicki Ignacy Mietulski. Mietulski Stanisław Migdał. Migdal Jerzy Mihanowicz. Mibanowicz Mateusz Miklewicz. Miklewicz Marcin Mikłaszewicz. Mikfaszewicz Jerzy Mikłaszowski. 'Mikfaszowski Alexander Mikfaszowski Jan SewerynMikfaszowski Stanisfaw 'Mikfaszewski Alexander, wojski Sochaczewski Mikfaszewski Stanisfaw Mikfaszowski Hieronim Mikfaszewski MikofajMikfaszowski PiotrMikołajewski. iMikofajeweki Jan Mikofajewski Mikofaj, skarbnik Sochaczewski Mikofajewski Szczęsny Mikofajewski Walcryan Mikofajewscy Piotr i Jan Mikofajewski ZygmuntMikofajewskiMikofajewski Franciszek Mikofajewski Jan Mikofajewski Stanisfaw Mikofajewski Stanisfaw Mikofajewski TyburcyMikofajewski TyburcyMikofajewski Waieryan Mlkorski. Mikoreki Felix, pisarz fcienftski Gostyński i poseł Mikoreki Franciszek Ksawery, poseł ziemi Gostyńskiej Mikorski HipolitMikoreki Józef, czesnik i poseł 1 ziemi Gostyńskiej
Mikorski Mateusz
Mikorski Paweł, podczaszy ziemi Gostyńskiej, poseł wo-
jew. Łęczyckiego
Mikosza.
Mikosza Stanislaw
Mikosza Homan, rotmistrz i po-
sei wojew. Witebskiego
Mikucki.
Mikucki Adam
Mikucki Adam
Mikucki Jan
Mikucki Maciej
Mikucki Piotr
Mikucki Staniafaw
Miknleński.
Mikuleński Władysław
Mikulski.
Mikulski Andrzej
Mikulski Jan
Mikulski TomaszW. Braci.
Mikulski Walenty
Mikułowicz.
Mikułowicz Ignacy
Mikułowicz Stanisław, starosta
Manciński
Mikułowski. Mikułowski z Mikułowicz, sę-
dzia grodzki Radomski
Mikułowski'
IMikułowski
'Mikułowski Benedykt
IMikułowski Jan
Mikułowski Mikołaj
Mikułowski Remigian, chorąży
Wiłkomierski
Mikułowski na Mikufowicach
Antoni
Mikułowski Ludwik
Mikułowski na Mikułowicach Drzewica Antoni, komornik
graniczny pow. Opoczyńsk.
Mikułowski Drzewica Ignacy
Mikułowski Drzewica Ignacy
Mikułowski Łukasz
Mikułowski Piotr
Elektorowie Królowie DE których głosowali Ziemie na których głosowali
Mikułowski Rygobert (0
Mikułowski Sabba
Mikułowski Teodor
Mikuta.
Mikuta z Wąhanowa Bogusław
Maryan
Milanowski.
Milanowski Krzysztof ,
Milecki.
Milecki Jan
Milecki Adam t
Mileński.
Mileński Andrzej
Mileński Jakób
Mileński Stefan
Milewski.
Milewski Fabianus,scabinus
terresłris Margeburgensis nun.
tius Palatinatus immunitati-
bus et privilegiisterrarUm-
Prussia per omnia salvis пес
non juribus ecclesiseromanaW. Malb.
Milewski Jan, podstoli Droh.’
Milewski Walenty
Milewski Alexander, salvis ju-
ribus s. r. e. et juribus terra-
rum et civitatum Prussia
Milewski Jan, podstoli Drohicki
Milewski Walenty
Milewski Andrzej
Milewski Andrzejw в. K.
Milewski Antoni
Milewski Bartłomiej
Milewski Grzegorz
Milewski Jakób
Milewski Jakób
Milewski Jakób
Milewski Jakób
.Milewski Jan
'Milewski Jan
IMilewski JanZ .Ciech.
Milewski Jerzy
Milewski Józef
Milewski Józef
iMilewski Marcin
Milewski Michał
Milewski MichałZ. Cicch.
Milewski Pawel
Milewski Pawel
Milewski Pawel
Milewski Piotr
Milewski Stanisław
j Milewski Stanislaw
Milewski Stanislaw
Milewski Stefan
Milewski Stefan
Milewski SzymonZ.Ł.
Milewski Szymon
Milewski Szymon
Milewski Szymon Z.
Milewski Tomasz
Milewski Tomasz
Milewski Walenty
Milewski Walenty
Milewski Walenty Z. A'.
Milewski de IłyliceWawrzeniec
Milewski Wawrzeniec
Milewski Wojciech
Milewski Wojciech
Milewski Wojciech
Milewski Wojciech
Milewski Andrzej
Milewski Bonifacy
Milewski Korwin Franciszek.
Milewski Ignacy, towarzysz
pancerny
Milewski Konstanty, powiatu
Sieradzkiego chorąży
Milewski Wojciech
Milobecki.
Milobecki MaciejJ.1II.
Milowski.
Milowski Tomasz
Milski.
Milski Adam
Miltliomen.
jMilthomen Adam
Miluński.
Miluński Waleryan
Milwiński.
I Milwiński Michaf
KrólowieZiemie 1 a których
Elektorowiena których
glosowali glosowali
Miladowski.
MiTadewski Krzysztof Konslanty j
Mifadowski Kazimierzj. ni.
Milakowski.
Milakowski
Milanowski.
Milanowscy Adam i JanIJ
Milaszewicz.
Milaszewicz Zacharyasz, pod- W. Pol.
czaszy Smoleński
i Miłkowski.
Miłkowski Adam
Miłkowski Franciszek Miłkowski Jerzy, skarbnik Mo-
zyrski
Miłkowski Marcin
Miłkowski Andrzej
Miłkowski Michał Miłkowski Tomasz, delegat, sę-
dzia kapt. wojew. Krak.
Miłkowski Walenty W. Pf o.
1 Milobecki.
Milobecki Piotr
Milobecki Wojciech
Milodrowski.
Mifodroski Marcin Mifodroski Stanisław, pisarz j grodzki Płocki
Mifodroski Stanisław
Mifodroski Szczęsny
Mifodroski Jan
Milodroski Zygmunt
Milodrowski Adamij U
Milolecki.
Miłołecki Waleryan
Milosiewski.
Milosiewski de Zielona AlexanderMilosiewski Andrzej Milosiewski de Miłosiewice Jan Milosiewski de Zielona Woj-
Z. Cicch.
ciech
Milosiewski de Smolany WojciechA. II
Milosiewski de Kobylino Wojciech » —
Mirski Dominik, podczaszyc Brasfawski Mirski Józef, podczaszy Brasfawski
. Mirski Krzysztof
Mirski Marcin Mirski Michaf
Mirski Piotr
Mirski Stefan Kazimierz Mirski Tomasz, surrogatorowicz : i poseł powiatu Brasfawskie-go, porucznikM., В. P.L.
Mirucki.
Mirucki Kazimierz
Mirzejowski.
Mirzejowski Wawrzeniec
Mirzeński.
Mirzeński Jan, podstoli Wófk.
Mirze wski.
Mirzewski
Mirzyński.
Mirzyński
Misceński.
Misceński Łukasz
Misiecki.
Misiecki Antoni
Misiewicz.
Misiewicz Surwif Jan
Misiewski.
Misiewski Andrzej Misiewski Michaf z Smilowej Woli
Miślewski.
Misiewski Jan
Miśliński.
Miśliński Piotr
Missnna.
Missuna Filip Missuna Józef Missuna Michaf
Miszeński.
Miszeński Andrzej Miszeński Jakóbj Miszeński Pawef
Miszewski.
Miszewski FranciszekMiszewski Tadeusz Szymon, cześnik ziemi, podstarosta i sędzia grodzki, oraz kapturu tejże ziemi marszafck
Misztolk.
Misztolk Antoni
Misztowt.
Misztowt Piotr
Mitjan.
Mitjan Stefan
1Mitkiewicz.
Mitkiewicz Jerzy
1Mizgi,er.
Mizgier BogusTaw Mizgier Bogusfaw Mizgier Franciszek Mizgier MichafMlądzki.
Mlądzki Stanisfaw Mlądzki Wojciech
jMleczek.
Mleczek Pawef
iMleczko.
Mleczko Jan Kazimierz, pod- sędek i poseł pow. Upitskiego Mleczko Konstanty Wiktor, podczaszy księstwra Zmudz- kiego, trukczaszyM. Mleczko Wojciech Emeryk, stta. Mielnicki
Mleczko Albrecht Konstanty, i podstarości ks. Źmudzkiego Mleczko Stanisfaw, fowczy j MielnickiMleczko Kazimierz Mleczko Piotr
Mieczkowski.
Mieczkowski Marcin
Mlękicki.
Mlękicki Stanisław
Mlicki.
Mlicki Kazimierz
iMłądzki.
Mfądzki Jerzy, sędzia Smól.
Młochowski.
Mfochowski Adam j
Mfochowski Kazimierz j
Mfochowski MarcinZ. WarszJ
Mfochowski Piotr
Mfochowski Stanisław
Młocki. Mfocki Andrzej
Mfocki z Mfocka Andrzej Ka-
zimierz
Mfocki z Mfocka Jan Karol, stta. Chefm., sekret.M.
j Mfocki Pawef, dworzan. J.K.M.,
Mfocki Pawef, dworzan. JK M.
Mfocki Piotr
Mfocki Stanisfaw, pisarz ziemi Ciechanowskiej
Mfocki Andrzej
Mfocki JanJ.I1L
Mfocki z Mfocka Jan Karol, Piński Chefmetski stta.
Młocki Ludwik, poseł ziemi Różańskiej
Mfocki Pawef
Mfocki Piotr
Mfocki Stanisfaw
Mfocki Stanisfaw, sędzic Ciechanowski
Mfocki Pawef
Mfocki Pawef
Mfocki Stanisfaw, wojski Za-
kroczymski
Mfocki Franciszek, starościc Zakroczymski
Mfocki Jokób, starościc Zakroczymski
Mfocki Józef, stta. Zakroczymski
Mfocki Tadeusz, starościc Zakroczymski
Młoczowski. Młoczowski Piotr
Młodawski. Mfodawski Tomasz
Młodecki. Mfodecki z Mfodęcina Maciej
Mfodecki Stanisfaw
Mfodecki Stanisfaw
Mfodecki Stanisfaw, sędzia
kapturowy
Młodnicki.
Młodnicki ksiądz Jan Jacek,
proboszcz Tarfowski
Młodnicki Stanisfaw
Młodnicki Józef
Młodo wski.
Mfodowski Antonin, biskup Tu-
rowski, koadjutor Piński
Młodzianowski.
Młodzianowski. Jarosz,stta.
I Janowski
Młodzianowski
Młodzianowski Jan
Młodzianowski Jan
Młodzianowski Kazimierz
Młodzianowski Kazimierz
Młodzianowski Marcin
Młodzianowski Marcin
Młodzianowski Mikołaj
Młodzianowski Walenty
Młodzianowski z Suchego i Ła-
zów Jan. miecznikiewicz Cie-
chanowski
Młodzianowski Ludwik
Młodzianowski PiotrZ.
Młodzianowski Stanisław,po-
rucznik powiatu
Młodziejowski.
Mfodziejowski Hyacinthus,ve—
xillifer et nuntius terrseLi-
vensis, Stephanus, Hyacin-
thus canonicus Livensis,Ori-
genes, Casimirus, Joannes,
Sebastianus
Młosoła.
Mfosofa Jakób
Młoszewski.
Mfoszewski
Mfoszewski Nowina Jan,de-
legat grodz. Piotr.
Młotowski.
Mfotowski Wojciech
Mokłok Piotr StanislawMolski Wojciech
Мокїок Zygmunt Molski z Modły Ksawery, pdl-
Mokronowski. kownik wojsk koronnych
Mokronowski Wojciech, wojskiMołaczewski.
WarszawskiZ. WarszMołaęzewski Wojciech
Mokronowski Alexander, stolnikMołakowski.
IławskiMołakowski de Kołaki Walenty
Mokronowski Kazimierz, chorąży Warszawski 0Mokronowski Wojciech, kasztelan Hawski, subscribit sal-Mołdawski. Mołdawski Andrzej Mołochowiec.
vis juribus rom. ec.Mołochowiec Michał
Mokronowski Kazimierz, cho-Mołodecki.
rążv WarszawskiMołodecki Franciszek
eMokronowski Ludwik, strażnik Mołodecki Stanisław
Monkiewicz.
Mokrski.Monkiewicz z Ty ta FranciszekK. z
Mokrski JanMouko.
Mokrski Wawrzeniec W. В. К Mońko Jan
I Mokrski Maciej Monojadzki.
1 .Mokrski Saryusz PawełMonojadzki Petrus, canonicus
Mokrzecki.1 Culmensis propositus Neati-W. Malb.
Mokrzecki Teofil, miecznik zie-chensis, secretarius S. R. M.
mi Wiskiej Montowt.
Mokrzecki KrzysztofMontowt Stefan
Mokrzecki SamuelMontrym.
Mokrzecki z Mokrzca Stani-Montrym Jan, poseł pow. Piń.
sław, miecznik ziemi Bielskiej Montrym JanK. z,
Mokrzski.Montrym Kazimierz
Mokrzski Wojciech zMokrzskaMontrymowicz.
Mokrzycki.Montrymowicz Abraham Kazi-
Mokrzycki ApolloMolibowski. Molibowski Antoni Molski. Molski Adammierz, pisarz kancellaryiM. ч Montygayło. Montygayło Jan Wacław
Monwid.Р. Orsz.
Molski Adam, pisarz ziemskiMonwid Alexander
KaliskiMonwid Stanisław, podstoli
Molski Franciszek Nowogródka Siewierskiego
Molski Krzysztof, podstarościMopski.
Starodubowski Mopski Józef W.
Molski FloryanMora.
Molski JakóbMora Andrzej
.Molski Jan Moraczewski.
Molski WojciechMOraczewski Jan
Molski z Modły Józef✓ — — - - Moraczewski Stanisław
jOOQie
229
Morsztyn.
sztelan Przemencki, salvisMorsztyn z Raciborska Andrzej,
immunitatibus S. К. E. et ju-1 stolnik Sandomierski
ribus totius reipublicseMorsztyn z Raciborska Gabryel
Morawski MikołajMorsztyn z Raciborska Hieronim
Morawski PawełMorsztyn z Raciborska Hieronim
Morawski Stanisław z ChomęcicMorsztyn z Raciborska Jan
jMorawski z Chomęcic WojciechMorsztyn z Raciborska Krzy-
1 Morawski Wojciechsztof
Morawski WojciechMorsztyn Maxymilian
jMorawski zMorawek Bogumił,Morsztyn zRaciborska Stanisław
towarzysz hussarski Morsztyn z Raciborska Tobiasz
Morawski GabryelMorsztyn Władysław
Morawski z Chomęcic PawełMorsztyn z Raciborska Zbigniew
Dzierżykraj Morsztyn Jan Andrzej, pod-
Morawski z Chomęcic Rochskarbi wielki koronny
Mordas.Morsztyn z Raciborska Szczę-
Mordas Jerzy sny, podkoniuszyL.,
Mordas Konstanty dworzanin pokojowyM.
Moroz.Morsztyn Waleryan, skarbnik
Moroz. Piotr, majorM. P. K. ziemi Dobrzyńskiej
Morost Marcin, podcz. TrockiMorsztyn z Raciborska Wfa-
Moroz Gabryel, oberszterlejt-dysław, stta. Kowalski
nantM—- = -—-r- —Morsztyn
230
Moście.
Morsztyn, kasztelanie Zawi-Mosakowski Jan
1 chowskiMosakowski Jan
Morsztyn z Raciborska Stani»Mosakowski de Ifowo Józef
staw, kasztelan CzerskiMosakowski Kazimierz
Morsztyn Joachim na Racibor-Mosakowski Łukasz
sku, stta. Skotnicki Mosakowski Łukasz
Morykoni.Mosakowski Mateusz
Morykoni Ppcyni Scypion Mosakowski Maciej
Morykoni Franciszek, surroga-Mosakowski de Mosaki Maciej
tor ziemski pow. Wifkomir-Mosakowski Marcin
1 skiegoMosakowski Marcin
Morykoni Michaf, stta. Pomu-Mosakowski Mikołaj
ski, surrogator grodzki pow.Mosakowski Stefan
Wiłkomirskiego'P.W.Mosakowski Tomasz
Morze.Mosakowski Pawet
Morze Bartfomićj, komornik gra-Mosakowski Stanisław
niczny i podwojewodzy LiwskiMosakowski Tomasz de Mosaki
Morze Jan KrzysztofP. K. Mosakowski Walenty de Mosaki
Morze BartfomićjW: Sier.Mosakowski Walenty
Morzkowski.Mosakowski Wawrzeniec
Morzkowski WiktorynMosakowski Zygmunt
Morzkowski na Morzkowie An»Mosakowski Zygmunt
toni, pisarz grodzki i posełMosakowski Wojciech
ziemi WieluńskiejMossakowski Michał, jenerał
Morzycki.major wojsk kor.
Morzycki z Morzyć Wacfaw Mossakowski z starej wsi Mos-
Morzycki Ludwiksaki Sebastyan, chorąży Trem-
Morzycki Piotrbowelski
Mosakowski. Mosakowski MaciejMosalski. Mossalski Piotr, starościc Augustowski
Mosakowscy Wojciech, Józefв Mosalski Jerzy. Mikołaj, stta.
i Wawrzeniec Augustowski Mościcki.
Mosakowski de Mosaki Adam
Mosakowski AntoniMościcki Adam
Mosakowski BartłomiejMościcki Antoni
Mosakowski BartfomićjMościccy Marcin i Antoni1
Mosakowski BartfomićjMościcki Andrzej
Mosakowski BalcerMościcki Andrzej
Mosakowski FabianMościcki Fabian 1
Mosakowski FranciszekMościcki Grzegorz
Mosakowski FranciszekMościcki Jan
Mosakowski Grzegorz Mościcki Jurczyk Jan
Mosakowski Jan Mościcki Jan
Mesakoweki JanZ .Ciech. Mościcki Jan
В Mosakowski JanMościcki Maciej
Mościcki MaroinMostowski w Mostowie Piotr
Mościcki Mateusz [Mostowski Wawrzeniec
Mościcki MarcinMostowski Wojciech, skarbnik
Mościcki MarcinPłocki
Mościcki TomaszMostowski
Mościcki WalentyMostowski Hilary
Mościcki WojciechMostowski Adam
Mościcki WojciechMostowski Alexander, cze. i po-
Mościcki Wawrzeniecseł Łomżyński
Mościcki Stanisław, Philoso-Mostowski Bogdan, podsędek
phi Doctor, sekretarz miastaziemi Zawskrzyńskićj
LwowaАП. Mostowski Hilary
Mościcki WojciechMostowski Jan, cześnikiewicz
Mościcki Wojciech, burgrabia Bielski i posełMościński.Łomżyński
Mostowski Ignacy Mostowski Józef, rotm. z pow.
Mościński AndrzejNiedzb
Mościński JakóbW.PIo.Mostowski Ludwik, cześnik i po-
Mosiewicz.seł ziemi Łomżyńskiej
MosiewiczMostowski z Mostowa Maciej,
Mosiewicz Alexander, pisarzregent grodzki Piotrkowski
ziem. ŁidzkiJ.Mostowski Mikołaj
Mosiewicz FelicyanMostowski Pantaleon, kaszte-
Mosiewicz Franciszek.lanie i ppseł wojew. Płockiego
Mosiewicz Jan Mostowski hrabia na Mostowie,
Moskiewicz.Ostromęcku Paweł, wojewo-
Moskiewicz Pawełda Pomorski, stta Skarszew-
Moskiewicz Andrzej Ipatcwicz ski; salvis juribus rom. fidei
Moskiewicz Kazimierz Ipate- et terrarum Prussia;
wiczMostowski Piotr
Moskiewicz Michał IpatewiczMostowski Stanisław kostka,
Moskiewicz Wincenty Hryć, r.cze. i poseł Łomżyński
powiatu OszmiańskiegoMostowski Stanisław, podsę-
Moskorzowski. I 1 dek ziemi Zawskrzyńskićj
Moskorzowski Jan z MoskorzewaMostył.
Mostowski.Mostył Hipolit
Mostowski AndryanW. PTo. Moszczenicki.
Mostowski Jan, wojski PTocki Moszczenicki Andrzej
Mostowski MikofajMoszczeński.
Mostowski Piotr Moszczeński Stanisław, mie-
Mostowscy Franciszek, Stani-cznik Inowrocławski
sław, Hilary i WojciechMoszszeński Franciszek
Mostowski Jan, wojski PłockiMoszczeński Piotr Dadzibóg
Mostowski w Mosiowie Paweł,Moszczeński Stefan
pisarz ziemski Płocki, poseł wojew. Płockiego Moszczeński z Moszczenna An-I drzćj, kasztelan Inowrocław. 1 W. 1.
Moszczeński z MoszczennaMozewski.
Franciszek, kasztelanie Ino-Mozewrski Alexander, notarius
wrocławskiterr® ZambroviensisZ.
Moszczeński IgnacyMozewski StefanW. Płó.
Moszczeński Józef Moszczeński Ludwik, skarbnikW. KaiMozewscy Wojciech i Paweł Mozgawa. Mozgawa Mikołaj Mozyrka.
księstw Oświęcim, i Zatorskiego delegatus
Moszczeński z Nałęczów Sta-
nisławjMozyrka Antoni
Moszczeński Stefan Dominik,Mozyrka Bartłomiej
miecznik Wschowski, posełMozyrka Józef,
KaliskiMrocki.
Moszczeński z Moszczenna Te-Mrocki
odor, Brzesko-Kujawski stta.,Mroczek.
jenerał adjutant Buławy W.Mroczek Alexander
K. LMroczek Piotr
Moszczewski.Mroczkowie Krzysztof i Kazi-
Moszczewski Andrzej, wojski1 mierz
Horodelski Ѵ. B.Mroczek
Moszczyński.Mroczek
Moszczyński StefanMroczek
Moszczyński Szymon (Mroczek Stefan
MoszczyńskiMroczek Antoni, poseł Liwski Z. Ii.
Moszczyński Ambrożyw в. K. Mroczek Jan
Moszczyński JanMroczek Jan ,
Moszczyński KazimierzMroczek Jan
Moszczyński Bernard, cześni-Mroczek Tadeusz
kiewiez DobrzyńskiMroczewski.
Moszczyński Michał, cześnik W S.Mroczewski Rcmigian -
Dobrzyński Mroczkowski.
Moszoił. Mroczkowski Alexander
Moszołł Tadeusz Mroczkowski Adam
Moszyński. Mroczkowski Franciszek
Moszyński MichałjMroczkowski Franciszek
Moszyński Stefan' (Mroczkowski Józef
Moszyński SzymonMroczkowski Marcin
Moszyński WawrzeniecMroczkowski Mateusz
Moszyński Leon, stta. Inowł.Mroczkowski Michał
Motłkowski.Mroczkowski Piotr, ppdwoje-
Motłkowski Felicyan dzy Wiski
Motycki. Motycki z PiotrowaMroczkowski Stefan
Mroczkowski Wacław1
Mozdziński.Mroczkowski Walenty
BMozdzińscy Tomasz i Franci-Mroczkowski Walenty
I szekMroczkowski Wojciech
Mroczkowski Władysław Mrozowski Józef na Mrozach,
Mroczkowski Wojciechposeł ziemi Łomżyńskiej
Mroczkowski ZacharyaszMrozowski na Mrozach Zyg-
Mroczyński.munt, miecznik Różański Z. Łt
Mroczyński KasperMrozyk.
Mrokowski.Mrozyk Maciej
Mrokowski StanisławJ., K.Mścichowski.
Mrokowski Andrzej jMścichowski Stanisław
Mrokowski FranciszekMścichowski Jan
Mrokowski JanMściwniewski.
Mrokowski Tadeusz na Mroko-Mściwniewski Marcin
wie, M. Z. War., S. Gr. Czer.Mściwujewski.
Mrówka.'Mściwujewski Jakób
Mrówka JakóbMściwujewski Walenty
Mrozek.1 Mszanecki.
MrozekMszanecki Adam
Mrozek Łukasz Mszanecki Jakób
Mrozek ŁukaszMszanecki Józef
Mrozek Piotr Mszanecki Józef
Mrozek JózefMszanecki Michał
Mrozek AdamMucharski.
Mrozowicki.Mucharski Gabryel
Mrozowicki Jan z Mrozowic1 Muchlinski.
Mrozowicki Jan z MrozowicMuchlinski Konstanty
Mrozowicki Jerzy z Mrozowic,Muchlinski Paweł
sekretarzM., poseł iiMuchliński Stanisław
sędzia kapt. ziemi HalickiejMuchowiecki.
Mrozowicki Marcin z Mrozowic Muchowiecki Łukasz Franciszek
Mrozowicki Mikołaj z Mrozowic Muchowiecki Paweł
Mrozowicki Paweł z MrozowicMuchowiecki Walenty, podsta-
Mrozowicki Stanisław z Mrozowicrości grodzki CiechanMuchowiecki Zygmunt
Mrozowicki Wojciech z MrozowicMrozowicki Paweł, komor. graniczny Lwowski Zydaczewski Muchowiecki
Muchowiecki Machowski. 'Muchowski Jakób
Mrozowicki Adam, poseł wojew.Muchowski Jan
Ruskiego ziemi LwowskiejMujecki. Mujecki Franciszek
Mrozowicki Józef, starościc
Stęgwilski Mukański.
Mrozowicki Mikołaj, poseł wo-Mukański Jakób
jew. Ruskiego ziemi Lwow-Mukański Jan
skiej Mukański Krzysztof
Mrozowski.Mukański na Mukanicach Piotr
Mrozowski Jan na MrozachZ ŁaJan= Jr
Nadachowski.
Nadachowski Jan
Nadolski. Nadolski z Nadolnej na Łasku Samuel, stta. Tczewski, dworzaninM.
Nadolski z Nadolnej Samuel na Łasku i Stanisławie, starosta Trzebowski, dworzanin «
M., jako poseł wojew. Pom.
Nadolski Stanisław J.
Nadolski Łukasz
Nadratowski.
Nadratowski Jan
Nadratowski Ludwik
Nadratowski Antoni
Nadratowski Franciszek I'
Nadratowski Franciszek ii
Nadratowski Franciszek
Nadratowski Grzegorzj:
Nadratowski Grzegorz
Nadratowski Maciej
Nadratowski Michał
Nadratowski Piotr
Nadratowski Stanisław
Nadrowski.
Nadrowski Wawrzćniec
Nadroski Marcin:
Nadroski Mateusz
Nadrowski Maciej
Naduczeński.
Naduczeński Jan
Nagło wski.
Nagłowski Antoni Felicyan
Nagórka.
Nagorka Grzegorz
Nagorka Jakób
Nagorka Jan
Nagorka Józef
Nagorka Łukasz
Nagorka Stanisławz. ł. ;
Nagurczewski.
Nagurczewski zNagurkow Felicyan, U. G. powiatu i delegowany
Elektorowie
Królowie=-31 Ziemie
na których-s których
glosowaliglosowali
Nagurski.
Nagurski Stanisław, podstoli Nowogrodzki Nagurski Jakób, ciwon Ber» żański, półkownik generalny i Surrogat ziemski księstwa Zmudzkiego, Ponwentski, Gi teński stta.
Nagurski Józef, stta. Dyrg. agurski Maurycy, chorą po w. BerżańsKiego
Nakielski.
Nakieleki Augustyn Nakielski Jakób
Nakliński.
І
Nakwaski.
Nakwaski Kazimierz, wojski Wyszogrodzki
gent ziemski grodzki ziemi Wyszogrodzkiej ak wąski Klemens, pisarz ziemski i grodzki Wyszogrodzki akwaski Wincenty, skarbnik i poseł Wyszogrodzki
Nałęcz.
Nałęcz de Nałęcze MikołajNarbut.
Nałęcz SzymonNarbut Adam, wojski Lidzki
Nałęcz Wojciech Narbut Adam, wojski Lidzki
Nałęcz WalentyNarbut Jan, sędzia Lidzki
I Nałęcz Wojciech Narbut Adam
Nałęcz Zygmnnt de NałęczeА II. Narbut Dominik
Nałęczowie Jan i Kazimierz 1 jXarburt Jan
Namieniecki.Narbut Michał
Namieniecki z Xuskorzowa JanjXarburt Władysław, podkomo-
Franciszek 1 rzy LidzkiА II.
Nanowski. - Narbutt Antoni, marazałkowiczL-
Nanoweki Eliaszpow. Lidzkiego
Xanowski EliaszNarbutt Dominik, marszałkowicz
Xanowski StefanАН. pow. Lidzkiego
Xanowski Teodor Narbutt Józef, rotmistrz Lidzki
Naorecki.Narbutt Michał, podkom. Lidzki
Xaorecki Samuel Narbutt Michał
Napacki. Xapacki Jakób Napiórkowski.Narbutt Tadeusz, Ł.St. Д.
A U.Narbutt Tadeusz, koniuszy Lidzki, półkow. Petyhorski wojskL
Napiórkowski JanNarbutowicz.
XTapiorkowski BartłomiejZuR.Narbutowicz Tadeusz
Napierkowski Jacek, sędziaNarewicz.
kapturowyNarewicz Maciej, S. K. J. M.J. К
Napiórkowski na NapiorkachNarkiewicz. f
Marcin, delegat wojew. Krak. Narkiewicz Kazimierz
Napruszewski.Narkiewicz Mateusz
Napruszewski z Napruszewa1Narknski.
Marcin Narkuski Michał, łowczy Mo-
Napruszewscy Franciszek i A-zyrski
lexanderW.’Kal. Narkuski JanA U.
NapruszówskiА П.Narkuski Samuel
Napruszewski JózefNarto wski.
Naraczowski. Nartowski Piotr
Naraczowski Jakób Terebesz,NartowskCSanwel
podstoli Uzeczyckij.ra. І». R. ’Nartowt.P. K.
Naramowski. Naramowscy Jan, Łukasz, Wła- Nartowt TomaszNaruszewicz. Naruszewicz Alexander, stta.
dysław i Zygmunt Lidzki«
Naramowski Adam, stta. Ujski Naruszewicz Jan, ci won Wie-
Naramowski Waleryan, burgr. ’ ezniański
PoznańskiNaruszewicz Krzysztof, stta.
Naramowski HieronimNowodworski
Naramowski z Naramowic Jó-Naruszewicz Stanisław
zef, chorąży ParnawskiW.Poł.Naruszewicz Marcin,
Narwoysz.Narwoysz Jerzy Michaf Nasiłowski Alexander [
Nasiłowski Franciszek1
Narwoysz Milkst Alexander,Nsiołowski. 6
podczaszy, starosta і regentNasiołowski FranciszekI
grodzki pow. GrodzieńskiegoNawsuć.
Narwoysz Milkat Jan, porucz.M. Nawsnć Józef 1
Nawsuć Mikołaj St AkИ
Narwoysz Milkat Ludwik, pod. StaP G.Necewicz.I
Narwoysz Milkat Piotr, cho. В. W» К. L.Necewicz Teodor, pisań gród. Włodzimierski
Narzymski.Nehrebecki.
Narzymski Krzysztof, podkom.Nehrebecki Alexander, poseł
CiechanZ. Ciechi.i. ziemi Lwowskiej
Narzymski Mikołaj, rotmistrzNehrebecki MichałZ. IL
M, Nehrebecki Michał, poseł z
Narzemski Jan, podst. Ciechan. ziemi Halickiej
Narzemski Kazimierz Nestorowicz.
Narzemski Mikołaj na Xiedz-Nestorowie. Jan
borzu, chorzy PłockiNetarbowski.
Narzemski Tomasz nallatowie,Netarbowski Pięta WawrzenifcC W. Poin. j
chorąży Chełmiński Newelski.
Narzymski Józef na Xicdzborzu,Newelski Michał
stta. Bobrownicki Newelski Jan, kanonik Żmud
Nańymski Stanisław, chorążyNewelski Jozafat, stolnik Poł.
CiechanowskiNewelski Michał, podsędek
Narzymski Stanislaw, chorążyPołocki
CiechanowskiNewliński. 1
Narzymski AndrzejINewliński Franciszekj
Nasarzowski.Newski.1
Nasarzowski -.Newski Jan
Nasięgowski. Nasięgowski KazimierzNiałecki.
Niałeckj Franciszek
Nasierowski. Nicicki.
Nasierowski Adam Z. CiechNicicki AdamA- IL
Nasierowski AndrzejNicki.
Nasierowski JakóbNitski Andrzej,
Nasierowski Jan '.Nicki Andrzej St A.
Nasierowski MateuszNicki Wojciech
Nasierowski MateuszNidecki.
Nasierowski MateuszNidecki Piotr
Nasierowski MateuszNidecki Stanisław
Nasierowski PawełNidecki Alexander
Nasierowski PawełNidecki Benedykt
Nasiłowski.Nidecki FelicyanStA.1
Nasiłowski Mikołaj 1—1- Nidecki z Nidka Jakóbw-4
Nieborowski. Nieborowski Alexander, Archid. Loviciensis, canonicus Gnes-nensis, secretarius S. R. M. i:
Nieborowski Marcin na Nieborowie, podkomorzy Sochacz. :
Nieborowski Stanisław, sędzia Sochaczewski
Nieborowski Alexander, podczaszy Gostyński jli
Nieborowski Jan, chorąży Sochaczewski
Nieborowski na Nieborowie Marcin, podkomorzy Sochaczewski, stta. Zwoleń.
Nieborski.
Nieborski AdamZ.Ciech. j'
Nieborski JerzyZ.Ciech.
Nieborski Kasper
Nieborski Marcin
Nieborski Władysław, podczaszy Ciechanowski
Nieborski Felicyan, stta. Janowski, poseł Ciechanowski
Nieborski Piotr
Nieborski
Nieborski
Nieborski Jan
Nieborski Ignacy
Nieborski Maciej
Nieborski Stanisław
Niebrzydowski.
Niebrzydowski Wojciech
Niebrzydowski Adryan
Nieciecki.
NiecieckiW. R,
Nieciecki Maciej
Nieciecki Maciej
Nieciecki Stanisław
Nieciecki Stanisław
Nieciecki Maciej
Niecirzewski. Niecirzewski Kazimierz
Nieciuński. Nieciuński Michał K. Ź.
li
Elektorowie
Królowie na których głosowali
Ziemie s których głosowali
Nieczay.
ieczay Bazyli
Niedaszkowski.
iedaszkowski Jakób
Niedobylski.
iedobylski Kazimierziedobylski Ludwik
Niedroski.
iedroscy Walenty i Zbig iedroski Jan iedroski Walenty
Niedrnszlański.
iedruszlański Jan Karol,' rodniczy Wiłkomićrski
Niedziałkowski.
Niedziałkowski Chryzostom Niedziałkowski Wojciech
Niedzielski.
Niedzielski Antoni
Niedziński.
Niedziński Władysław
Niedzwiecki.
Niedzwiecki Wojciech z Rado-sznej, imieniem swem i rodzonego swego Tomasza et generosi Stanislai et Christo-phori Dobrzenieckich nomine Niedzwiecki Stefan, miecznik i poseł ziemi Liwskiej Niedzwiecki, regent grodzki Mielnicki
Niedzwiecki Adam Niedzwiecki Alexander Niedzwiecki Jan
Niedzwiecki Kazimierz 'Niedzwiecki Jakób Niedzwiecki Jakób jNiedzwiecki Kazimierz, sędzi I kapturowy i poseł Liwski Niedzwiecki Ludwik, sędziaobozowy i poseł Liwski Niedzwiecki -Łukasz Niedzwiecki Mateusz Niedzwiecki Marcin Niedzwiecki Paweł Niedzwiecki StanisławNiedzwiecki Stanisław : Niedzwiecki WojciechNiedzwiecki Michał Niedzwiecki StanisławNiedzwiecki WojciechNiedzwieccy Adam i Alexander Niedzwiecki Antoni Niedzwiecki Antoni, pisarzyc ziemski Brzez
Niegolewski.
Niegolewski Maciej, chorąży WschowskiNiegolewski Michał, stla. Pó-wiedziski
Niegolewski Felicyan, stta. Po-budziński
Niegolewski Michał, łowczyc
Poznański
Niegurski.
Niegurski Andrzej
Niekrasz.
Niekrasz Stanisław Niekrasz Bartłomiej
Niekraszewicz.
Niekraszewicz Szwańsko GabryelNiekraszewicz Szymonowicz Stefan
Niekraszewicz Eliasz, skarbnik Brzeski
Niekurski.
Niekurski Franciszek
Nielepiec.
Nielepiee Franciszek, poseł Halicki
Nieliski.
Nieliski Jan.
Nielubowicz.
Nielubowicz Jan KazimierzNielubowicz Tukalski Jerzy, poseł powiatu Pińskiego
Nieławicki.
Nieławicki Andrzej Nieławicki Samuel Nieławickr Wpjciech
Niełojewski.
Niełojewski Jan
Nielojewski Konstanty Alexander
Niełojewski Kazimierz
Niemcewicz.
Niemcewicz Andrzej Niemcewicz Ursyp Franciszek, cześnik, sędzia kapturowy i poseł wojew. Brześciańsk Niemcewicz Ursyn Marcclli, poseł wojew. Brześciańsk.
Niemczynowicz.
Niemczyńowicz AntoniNiemczynowicz Jon Niemczynowipz Piotr -
Niemczynowski.
Niemozynowski JerzyNiemczynowski Michał
Niemielnicki.
Niemielnicki Władysław
Niemiera.
Niemiera Alexander, chorążyc Mielnicki
Niemiera Jan Niemiera Jan Niemiera Maciej Niemiera Mikołaj Niemiera Szymon Niemiera Augustyn Antoni, ko mornik ziemi Warszawskie, sędzia kapturowy Niemiera Ignacy,Niemiera Władysław
Niemierka.
Niemierka Stanisław Niemierka Józef
Niemierzyc.
Niemierzyc na Czerniechowie
Jńrzy, podkomorzy Kijowski
iemierzyc Jerzy, podkomorzy Kijowski
Xiemierzyc na Czerniechowie StefanXiemierzyc na Czerniechowie Stefan WładysławXiemierzycowie Józef, Teodor i Krzysztof
Niemira.
Xiemira Alexander, wojewodzie i rotmistrz PodlaskiXiemira Andrzej
Xiemira na Ostromęczynie Jan Władysław Xiemira z Xiemirowa Stanisław, podczaszy LubelskiXiemirowie Jakób, Wojciech i KazimierzXiemira Dawid
Xiemira Grzegorz Xiemira JanXiemira Gozdawa od Grzymałów Karol Józef, chorąży ziemi Drohickiej i poseł
Nieinirycz.
Xiemirycz W7ładysław, wojewodzie Kijowski Xiemirycz Ignacy, podkomorz.
Smól. i poseł Kijowski Xiemirycz na Czerniechowie i Przyborsku Józef, komornik graniczny pow. Wiślickiego Xiemirycz Michał, Antoni, poseł wojew. Kijowskiego Xiemierycz Tomasz, chorążyc Sandomierski
Niemojewski.
Xiemojeweki Piotr Xiemojewski zLubieńca Andrzej Xiemojewscy, sędzicowie ziemscy InowrocławscyXiemojewski Kazimierz Xiemojewski ZygmuntXiemojewski Wierusz Wojciech, cześnik i poseł ziemi Wieluńskiej
Niemsta.
Xiemsta Jan
j Niemyski.
J KW'. Woł.Xiemyski MateuszW. В. L.
Xiemyski Alexanderj. ni.
Xiemyski Janj.ni.
І ІЇЇw хгг:Xiemyscy Mikołaj i Franciszek j.ni.
W. HIJ. Xiemyscy Kazimierz i Antoni J.HI.
Xiemyski Wojciech Kazimierz,
1 ІГW Dnill wojski Mielnickij.ni.
J. IV J IIIW. rOuI. W Pódl Xiemyski Wojciech, wojs. Miei-
1 nicki, pisarz grodzki Lubelski
J ІПW Pnrll Xiemyski Tomasz
li Uli Xiemyski Emeryk
J IIIZ R Xiemyski Kazimierz
IluJLAt AJXiemyski Maciej
Xiemyski de Xiemyje Stefan Z.M.
Nienaitowski.
Xienaftowscy Bartłomiej i Mar-
cin
Xienaftowscy Marcin i Benedykt
Xienaftowscy Mateusz i Bar-
Z. Droh.1 tfomićj
Xienaftowscy Stefan, Xikodem,
Kazimierz, Marcyan i Jan
Xienaftowscy Szymon i Andrzej
Xienaftowski Andrzej
IXienaftowski Floryan
rXienaftowski Grzegorz
iXienaftowski Maciej
Xienaftowski Marcin
toW A 'Xienaftowski Michał
St AW. Kii. Xienaftowski Michał
kJ»» Ai1 JŁlj Xienałtowski Stefan '
Xienaftowski Wojciech
j Nieniewski.
W. LXieniewski Piotr
J.ni.Nieniewski Wojciech,
Niepokojczycki.
W. LjXiepokoyczycki Boguchwał
Xiepokoyczycki Daniel
IXiepokoyczycki Floryan
Xiepokoyczycki Hektor
Xiepokoyczycki Konstanty
Xiepokoyczycki Marcin
Xiepokoyczycki Pawef
Xiepokoyczycki Władysław
Xiepokoyczycki JanXiesfuchowski Kazimierz
Xiepokoyczycki Adam Xiesfuchowski Krzysztof
Xiepokoyczycki Antoni Xiesfuchowski Jan A. 1L
Xiepokoyczycki BenedyktXiesfuchowski Pawef de Xie-
Xiepokoyczycki Franciszeksfuchy
Xiepokoyczycki FranciszekW Miń. jXiesfuchowski Mateusz
Xiepokoyczycki Franciszek Xiesfuchowski Mateusz
Xiepokoyczycki HrehoryXiesfuchowski Pawef
Xiepokoyczycki Jan Michaf Xiesfuchowski Samuel
Xiepokoyczycki Kazimierz, stra-Xiesfuchowski Stefan, stolnik
żnik BrzeskiWifkomierskiА. II.
Niepokoyczyćki MichafXiesfuchowski Walenty de Xie-
Xiepokoyczycki StanisfawsfuchyA IL
Xiepokoyczycki na Xiepokoy-Xiesfuchowski Walenty de Xie-
czycach Waleryan Jakob, pi-sfuchyXiesfuchowski Walenty
sarz grodzki Brzeski.
Nieprzecki. Xieprzecki na Stępkowie Józef,Xiesfuchowski Walenty
^Xiesfuchowski de Marusze Woj-ciech
pisarz grodzki Zydaczewski,Nieśniowski.
sędzia kapturowy Lubelski,Am w 1Vж A V f f ia i f Nieśniowski Pawef, sekretarz i
poseł wojskowyposeł miasta Krakowa
Nieroszyński. Nieroszyńscy Stefan, Jakób i AlexanderW. Mińa Niesobędzki. Xiesobędzki Jan
Niesiołowski.Niesołowski.
Xiesiofowski Kazimierz IgnacyXiesofowski Kazimierz
Xiesiofowski Kazimierz IgnacyXiesofowski WojciechА. II
Xiesiofowski Józef z Xiesiofo-Niestojemski.
wic, stta. Cyryński, pufkownikXiestojemski Marcin
i poseł woje w Nowogrodz-Niesułowski.
kiegoXiesufowski Andrzej
Nieśladowski.Nieswiatowski.
Nieśladowski Bartłomiej Z. Ciecb. Xieswiatowski Wawrzćniec
Niesłuchowski. Nieswiatowski Józef
Xiesfuchowski BartłomiejNieszczewski.
Xiesfuchowski de Marusie Bar-Nieszczewski BernardА. II.
tłomiejNieszczewski JanА. II.
Xiesfuchowski FelicyanNieszczewski z Xiszczew Sta-
Xiesfuchowski Felicyannistnw
Xiesfuchowski de Xiesfuchy FranciszekNieszczewski Szymon
Xiesfuchowski JanNieszczewski Tomasz
Xiesfuchowski de XiesfuchyNieszczewski WalentyА. II.W B. K.
KazimierzNieszczewski Wojciech
Xiesfuchowski KazimierzNietupski
Xiesfuchowski JózefNietupski —- К
Nietyksza. Xietyxa z Bliźniego Zygmunt
Xietyxa AdamZ. W arsz.j
Nietyksza Jan
Xietyxa Paweł z. c
Xietyksza Paweł
Xietyxa Wojciech
Xietyxa -Wojciech
Xietyxa Antoni
Xietyxa Mora Józef
Xietyxa Rafał
Xietyxa JVT ora Władysław Z. Warsz
Xietyxa Mora Wojciech
Nieusłowski. Nieusłowski Stefan
Niewęgłowski. Niewęgłowski Andrzej
Niewęgłowski Kazimierz
Niewiadomski. Niewiadomski z Niewiadomej
Piotr Sebastyan
Niewiadomski
I Niewiadomski
Niewiadomski Alexander
Niewiadomski Piotr Sebastyan,
pisarz grodzki Krasnostawski
Niewiadomski Stanisław w W. Sicr.
Niewiadomski WacławW. Ster.
Niewiadomski Piotr
Niewiadomski Tadeusz
Niewiadowski.
Niewiadowski Dadzibóg
Niewiadowski Mikołaj, porucznik
Niewiardowski.
Niewiardowski z Gotowta Jan
Niewiardowski JózefK Ż.
Niewiardowski Jan, sekretarz
M
Niewiardowski Kazimierz
Niewiarowicz.
Xiew.'arowicz Jan
Niewiarowicz Michał
Niewiarowski. Niewiarowski Stefan, stta. Bu-dowiecki, poseł wojew. Troc-
kiego
na
ElektorowieKrólowie na których głosowaliЯ Ziemie I s których głosowali
NiewiarowskiJan, podczaszy) Kaliski, poseł ziemi Liwskiej,
I Niewiarowski Józef
Niewiarowski- W. PodL
Niewiarowski Jacek
Niewiarowski Wojciech
1 Niewierski.
Niewierski Szczęsny
Niewierski Zygmunt z Niewie-rz
Niewieściński.
Niewieściński Jan
J Miewieścińskf z Niewieścina
Fabian, dworzanin31.,
jako’ poseł wojew. Pomor.
Niewieściński Stanisław Kazimierz, salvis juribus terra-rum Prussia in Universum, non obstante articulo avulsio-nis civitatis £lbingensis et
traditionis ejus
Niewieściński Stanisław, poseł wojew. Malborskiego, sal-
vis jnribus terrarum PrussiaW. Malb.
Niewieściński Jan, stta.Mławski
Niewieściński StanisławW. Malb.
i Niewieściński Antoni
1 Niewieściński Jan
Niewieściński Stanisław, poseł
pow. Kiszporskiego W. Malb.
Niewodowski.
Niewodowski Tomasz
Niewodowski Antoni, miecznik
i poseł ziemi Wiskiej
Niezabitowski.
Niezabitowski z Niezabitowa Ludwik
Niezabitowski Ludwik, kaszte-
lan Bełzki, stta. Lubelski
Niezabitowski Stanisław
Niezabitowscy Jan i Stefan
Niezabitowski Franciszek Ѵ. Sier.
INiezabitowski Jan, poseł wo-
jew. Nowogrodzkiego
Niezabitowski Teodor, kasztelan
Nowogrodzki
Nowosielecki. 1 Nowoszycki.
Nowosielecki Kasper iNowoszycki Teodor
Nowosielecki na Czecze.szdwceXowoszycki Wojciech
Czeczel, podczaszy Zytomir-1 Nowowieyski.
ski, salvis juribus s. r. e.Xowowieyscy Jan i Mikołaj Z.WyszoJ
Nowosielecki Stanislaw'Nowowieyski Andrzej, syn Pa-j
Nowosielski.wła
Xowosielski Stefan Nowowieyski Andrzej, syn
Nowosielscy Mikołaj i Jakób Stanisława
Xowosielski JanJ. ni.Nowowieyski Franciszekj
Xowosielski Stefan, pisarz ziemski MielnickiJ.11I.Z.M.Xowowieyscy Marcin i Stanisław
Xowosi'elski AlexanderNowowieyski Jan Z. 1
Nowosielski BazvliA. 12.W. U. Nowowieyski Maciej
Nowosielski EliaszNowowieyski Serafin Z. -Ł. i I
Xowosielski FranciszekNowowieyski Franciszek
Nowosielski StefanNowowieyski Mikołaj
Nowosielski SzymonNowowieyski Kazimierz
Nowosielski Stanisław_ Nowowieyski Zygmunt
Xowosielski FranciszekNowowieyski Stanisław, stta.
Xowosielski Jan, kasztelan Cie-Chruślitiiecki, poseł wojew.
chanowskiBracławskiego
Xowosielski Jan, kasztelan Cie-Noyszewski.
chanowski, stta. -ŁukowskiNoyszewski Wojciech
Xowosielski Antoni, poseł Łu-Noyszewski Michał
kowskiXoyszewski Jan
Obotk. Obór.
Obałkowski.Obieszko.
Obałkowski TomaszObieszko Jan Fiedorowicz
Obarzankowski.Obieszko Stefan Fiedorowicz
Obarzankowski Kazimierz Obiezierski.
Obiezierski Antoni
Obidowski. Obniski.
Obidowski Władysław W.Obniski Marcyan, podsędek
Obidowski Pawełllrohicki
ObidowskiW. iObniski IgnacyZ. Droh.
Obidziński.Oborski.
Obidziński AdamOborski Bernard
Obidziński WalentyOborski z Sywczyna Jan
Obidziński AlexanderOborski na Lipinach Jan, dwo-
Obidziński JózefrzaninM.
Obidziński JakóbOborski na Bełsku Jan
Obidziński Wojciech de Obidzino -- 1 -j Oborski Janusz, dworz.M. К
Obór.
U Obrycki Wojciech, poseł ziemi
Liwskiej
Obrycki z Obrytego IgnacyZ.M.
Obrycki z Obrytego Wojciech,
skarbnikicwicz Xurski Z.M.
Obryński. Obryński Andrzej, sędzia ziem-
ski Nowogrodzki
Obryński Fełicyan
Obryński Jan Karol, dworzanin
M
Obryński Krzysztof Antoni,
dworzaninM.
Obryński Stefan
Obrzemski.
Obrzemski Stanisław Konstanty
Obtebski.
Obtebski Egidy
Obuchowicz. Obuchowicz Filip Kazimierz, wojski Mozyrski, marszałek
koła rycerskiego
Obuchowicz Filip Kazimierz,
wojski MozyrskiѴ. X.
Obuchowicz Michał Leon
Obuchowicz Mikołaj, skarbnik
i pisarz grodzki Mozyrski
Obuchowicz Teodor Michał,
podkomorzy Mozyrski
Obuchowicz Teodor, wojewo-
dzie Smoleński
Obuchowicz Teodor Hieronim, podkomorzy wojew. Xowogr.
Obuchowiczowie Michał i Jan,
podkomorzycowie Xowogr.
Obuchowicz Ignacy, poseł wojew. Xowogr.
Obuchowicz Joachim, stolnik
Mozyrski
Obuchowicz Kazimierz
Obochowicz Kazimierz
Obuchowicz Stefan
Obuchowski.
Obuchowski Jan FranciszekJ.UI.
Obuchowski Alexander
Obuchowski Tadeusz - "-
Elektorowie
Królowie na których głosowali
Ziemie z których głosowali
Ob warza Ilkowski.
Obwarzankowski Kazimierz
Obwesoński.
Obwesoński Teodor Michaf
Obydowski.
Obydowski Paweł
Ochenkowski.
Ochenkowski Jan
Ochenkowski WalentyOchenkowski Wojciech
Ochmiński.
Ochmiński Bogusz Stefan, koniuszy Witebski
Ochocki.
Ochocki Hieronim
Ochocki Marcin
Ochocki z Ryszek Stanisław Józef
Ochotnicki.
Ochotnicki Jasieńczyk Marcin, R. G. B.
Ochycki.
Ochycki Jan
Осі e salski.
Ocieszalski Łukasz
Ocyński.
Ocyński Stanisfaw
Oczesalski. Oczesalski Maxymilian, sędzia ziemski BracławskiOczesalski BartłomiejOczesalski Waleryan
Oczosalski.
Oczosalscy Jan i PiotrOczosalski Maxymilian, sędzia Bracławski Oczosalski Jan Oczosalski Maciej Oczosalski Piotr, czesnik Piotr.
Odachowski.
Odachowski Mikołaj
Jdachowski Konstanty Jan, podsędek Zmudzki Idachowski Jan, cywun Birzy-miański księstwa Żmudź
Ogiński Karol, podkomorzy Witebski
Ogiński de Kozielsko Martinus, palatinus Trocensis, salvis juribus s. r. c. et per omnia libertatibus M. D. L.
Ogiński z Kozielska Mikołaj, wojewodzie Mścisfawski
Ogiński Bogusław, stta. Dor-suniski
Ogiński Leo Kazimierz, podstoliL., stta. Mścisfawski
Ogiński Michał, stta. Stokliski ;
Ogiński Andrzej z Kozielska, miecznikLitewskiego
Ogiński z Kozielska Tadeusz, Kasztelan Trocki
Ogonowski. Ogonowski Jan
Ogonowski Wojciech
Ogonowski Jan
Ogonowski JanA. 1L Z.
Ogonowski Marcin, R. L. chorąży P. Z. Z.
Ogonowski Wojciech Z. -Ł.
Ogorzelewski. OgorzelewskiW B. K.
Ogrodziński. Ogrodziński Jan 1
Ogrodziński Antoni Z. WarsżJ
Ogrodziński Jan j
Ogrodziński Jóibf1
Ogrodziński Mikołaj
Ogrodziński Sebastyan
Ogrodziński Stanisław
Ogrodziński Wojciech
Ogrodzki. Ogrodzki Jacek, stta. Lubczań-ski, poseł wojew. Pomorskiego, pow. Puckiego.
Okęcki. Okęcki Marcin
Okęcki Remigian
Okęcki Wiktoryn
Okęcki, wojski Sochaczewski
Okęcki Adam
Okęć.
950
Olek.
ElektorowieKrólowie a których głosowaliZiemie s których głosowali
Okęcki Kazimierz
Okęcki Kazimierz
Okęcki Wacław
Okęcki Wiktor, sędzia kapturowy, chor^zyc Warszawski
Okłędowski. Okłędowski Piotr
Okmiński. Okiniński Bohusz Stefan, cześnik i sędzia grodzki Witebski
Okołow. Okofów Jerzy
Okolski. Okolski Józef
Okoń. Okoń Stefan
Okorski. Okorski Jan
Okrasa. Okrasa Jan
Okrasa Michaf
Okręglicki. Okręglicki Marcin
Okszyński. Okszyński Maciej, trukczaszyM.
Okulicz. 0kuKc2 Andrzej Kazimierz
Okulicz Alexander MichafJ.
Okulicz Floryan
Okulicz KazimierzАІ.
Okuń. Okoń Maciej
Okurowski. Okurowski Mateusz Z.
Okuszko. Okuszko Hieronim Kazimierz, cześnik WendeńskiJ.OI.
Olbiecki. Olbiecki Stanisław
Olędzki. Olędzcy Andrzej i Pawef
Olędzki Jan, stolnik Nurski
Olęcki Tomasz, chorąży Dro-hickiT-T -
ElektorowieKrólowie aa których głosowali Ziemie X których głosowali
Olendzki z Krzymosz Andrzej,
sędzia ziemski Łukowski
Olendzki z Bielewa Andrzej
Olendzki z Krzymosz Franciszek
Olendzki Jakób, chor. Brohicki
Olendzki Jerzy, cli orczyc Wof-
kowyski
Olendzki Kazimierz, łowczy Łu-
kowski
Olendzki KrzysztofP. Wołk
Olendzki Teofil, chorąży Wof-
kowyski, stta. Dziewieński
Olendzki na Chędowic Tomasz,
i kasztelan Zakroczymski
Olędzki Bogusław, marszafko-
I wicz Wofkowyski
Olędzki Jan
Olędzki Jerzy, marszałkowicz
Wofkowyski
Olędzki Krzysztof, marszafko-
1 wicz Wofkowyski
Olędzki Krzysztof, pisarz ziem-
ski Wofkowyski
Olędzki Ludwik
Olędzki Piotr
Olędzki Teofil, pow. Wofkowy-
skiego marszałek
Olendzki Wojciech, łowczy
ziemi Łukowskiej
Olędzki Wojciech
Olędzki Andrzej ’
Olędzki z Oląd Stanisław
.Olendski Bogusław, stta. Dzia-
kowski
Olendski Janusz, marszałków.
1 pow. Wofkowyskiegoj
Olendski Krzysztof, marszałko-
wicz pow. Wofkowyskiegoj
Olendski Stanisław, marszałko-
wicz pow. Wofkowyskiego
Olendski Stefan, stta. Żylicki
Olendski Stefan, marszałek po-
wiatu Wofkowyskiego
Olekszyc.
Olekszyc Jerzy
Olekszyc MarcinW. IL 1
Olms.
Ml
Olsз.
Oleński.Olizar Wofczkiewicz Jan, pod-
Oleńskt Krzysztof, sędzia ziem- « sędek Kijowski
ski Wofkowyski Oleński Piotr, pisarz grodzkiOlizar Konstanty, stta. Sinicki, marszałek sadów kapt. wojew. Wołyńskiego i poseł
Słonimski
Oleński Krzysztof j. ni.Olizar Gabryel Wofczkiewicz
Oleski. i Olizarowicz.
Oleski Zygmunt W.Olizarowicz Mateusz Wiktoryn
Oleśnicki.1 Olizwanski.
Oleśnicki z Oleśnice Jan, pod-jOIizwański StanisfawА. II.
komorzy generalny wojew.Olkowski. Olkowski z Olków Stanisfaw
SandomierskiegoJ.in.
Oleśnicki Marcin Łukasz, dwo-Olpiński. Olpiński Jan
rzanin pokojowyM. Oleśnicki z Oleśnik Marcin,
dworzaninM.Olszamowski.
Oleśnicki z Oleśnik Marcin,Olszamowski Marcyan
dworzaninM.Olszamowski Stanisfaw
Oleśnicki z Oleśnice MikofajOlszamowski Zacharyasz
Oleśnicki z Oleśnice StanisfawOlsiewski.
Oleśnicki z Oleśnice Zbigniew,Olsiewski Alexander
Opoczyński etta.Olszaniecki.
Oleśnicki z Oleśnicy Jan, pod-Olszaniccki Jan
kom. Sandom., rotm.M.J.1IL OlszańskL
Olesza.Olszański Jan
Olesza Alexander Olszański Szymon, skarbnik
Olesza AndrzejWołyński
Olesza LudwikOlszewski.
Olesza Waleryan Olszewski Andrzej
Olesza Leopold, sędzia kaptu-iOIszewski Jan
rowy powiatu Pińskiego Olszewski Maciej, cześ. Lidzki
Olesza Samuel, krajczyc i sę-Olszewski Piotr
dzia kapt. powiatu Pińskiego Olszewski Stanisfaw, pisarz
Cieszkowski.1 ziemski Rawski
Cieszkowski Józef,01szewski Stefan
Olewiński. Olewiński Jakób, podstoli Pódl.Olsze wek Г Szczęsny
Olszewski Wfadysfawz. c
Olewnicki. Olewnicki Wawrzeniec.Olszewscy Wojciech i JakóbZ. Ł
JEOlszewski Jerzy, land wójt Wi-1 tebskiJ.UI.
Olipczewski.Olszewski z Reszek MarcyanJ.UI.
Olipczewski StanisfawOlszewski Marcin, łowczy Sie-
Olizar.radzki
Olizar Wofczkiewicz Jan Olszewski Piotr
Olizar Wofczkiewicz Jan, pod-Olszewski Stanisfaw, sędzia
sędek KijowskiJ.UIj grodzki Oszmiański
sław, wojski -ŁęczyckiOłdakowski Stanisław 1Olszowski z Olszowej Zygmunt, podkomorzy Wieluński OlszowskiJ.11I.Z.S. Ołdakowski Szymon Ołdakowski Walery anOlszowski, stolnik Trembowels.Ołowski.Olszowski Alexander Z.Ołowscy Mateusz, Bartłomiej iOlszowski JanMikołajOlszowski MikołajOłtarzewski.Olszowski Maryan, łowczy.Ołtarzewski Jakób, komornikSieradzki 1г ziemski Sochaczewski —V^jOOQleElektorowieKrólowie na których głosowali Ziemie 1 z których I głosowali IElektorowieOłtarzewski Jan Ołtarzewski Jan Ołtarzewski Paweł Ołtarzewski StanisławOłtarzewski WojciechOłtarzewski WojciechOłtarzewski Andrzej к Ołta-rzewaOłtarzewski Franciszek, pod-stoli RawskiOłtarzewski Ludwik Ołtarzewski Paweł na WojsławicachOłtarzewski Stanisław, stta. Xiochworosz. Ołtarzewski StanisławOłtarzewscy Mateusz, Stanisław, Jan, Piotr i Wojciech Ołtarzewski RemigianOłtarzewski Tomasz Omański. Omański JanI Omański Władysław Omieciński.Omieciński lleuiigian i Omieciński Antoni Omieciński Jan Ludwik Omieciński Marceli Jerzy Omieciński Władysław Omiński. Omiński Jakób1 Oraulski. Omulski IgnacyOnackiewicz. Onackiewicz JanOngirski. Ongirski MarcinOngirski Władysław Stanisław Onichimowski. j Onichimowski Stanisław I Onichimowski Stanisław Opacki. Opacki Hieronim1 Opacki Jan Opacki Kazimierz‘ X"—w: S.Ѵ. Woł.Opacki na Mezeniwie Olbrycht, podkomorzy ziemi Wiskićj Opacki Samuel'Opacki Władysław Opacki Władysław Opacki Wojciech, chorzy Warszawski Opacki Zygmunt, podkomorzy I Warszawski jOpacki Jan Olbrycht, podkomorzy Wieki Opacki JanOpacki JanOpacki Marcin Opacki z Mińska Samuel Franciszek, stolnik Warszawski, poseł wojew. Podlaskiego ziemi BielskiejOpacki Alexander Opacki Andrzej Opacki Józef,. podczaszyc ŻytomierskiOpacki MichałOpacki Stanisław, podczaszyc ŻytomierskiOpacki Stanisław Opacki Zygmuntchor. Wiski Opacki Zygmunt, cześnikowicz Warszawski Opacki WojciechOpaliński. Opaliński Jan, kap. Odol. Opaliński z Bnina Krzysztof, wojeyvoda Poznański, stta. Szemski, Kowalski Opaliński z Bnina Łukasz, podkomorzy Poznański, starosta HriibieseowskiOpaliński Łukasz, marszałek wielki koronnyOpaliński z Bnina Piotr Adam, hrabia na Tyczynie Opaliński z Bnina Piotr, stolnik koronny, podkomorzy wojew. I KaliskiegoKrólowie na których głosowaliZiemie II X których II głosowali H — j. ni.rj:j; i1 jVjOOQLeOpaliń.354Orda.ElektorowieKrólowie na których głosowaliOpaliński na Tyczynie Grabia z Bnina Jan, cześnik koron- ny, BToński stta.j. ni.Opaliński z Bnina Jan, cześnik koronny, stta. Błoński Opaliński z Bnina Jan, woje- woda Kaliskij. ni.Opaliński z Bnina JanOpaliński Piotr, podkomorzy Poznański, stta. Srzemski, rotmistrzM. Opaliński Jan, stta. Srzemski Opaliński z Bnina Stanisław, stta. NowomiejskiA. IIOpaliński hrabia z Bnina Woj- ciech, stta. Bolesł. Opatkowski.
Opatkowski
Opęćhowski.
Opęchowski Jakób
Opęchowski Jan
Opęchowski Marcin
Opęchowski Piotr
Opęchowski Stanisław
Opęchowski Stanisław
Opęchowski Szymon
Opęchowski Walenty
Opęchowski Wiktor
Opęchowski Wojciech
Opęchowski Paweł
Opocki. Opocki na Opoce Piotr, podwo-
jewodzy i poborca Sandom.
Opocki z Opoki Stanisław
Opocki z Opoki Kazimierz
Opocki z wielkiej Opoki Marcin
Opocki Nikodem
Opocki z wielkiej Opoki Piotr
Opocki na wielkiej Opoce Piotr,
kasztelan Wiślicki
Opocki z Opoki Piotr
Opocki z Opoki Stanisław
Opolski.
Opolski Jan Antoni
Oporowski. Oporowski Paweł Piotr, pisarz
ziemski -Łęczycki
Oporowski StanisławW.
Oporowski Tomasz j Oraczewski. Oraczewski Walenty, poseł
1 wojew. Bracł.
'Oraczewski Antoni Oraczewski Ignacy, delegat
1 wojew. Krak. Oraczewski Józef z Przyby-
sławic
.Oraczewski Stanisław, starosta Rogowski, delegat wojew.
KrakowskiegoOranowski. Oranowscy Stanisław i Fran-
ciszek
Oranowski Stanisławi Oranski. Oroński na Oraniach Wojna A-lexander, sędzia ziem. Czer.
deputat ad pacta conventa
Oranski Wojna JerzyOrański Wojna Józef, horodni-
czy Włodzimierski
Orański Wojna Stanisław
Groński Wojna StefanW,. Czer.
Groński
Orański FranciszekW.
Orański Andrzej W. Miń
Z. «L.Orański Jan W Miń.
Groński Jerzy
Orański Wojna Józef'Groński Wojna Kazimierz, po-
seł ziemi Halickiej
Orański Wojna Ludwik, poseł
księstw Oświęcim, i Zator. Orański Stanisław, podcz. i po-KO. Z.
seł wojew. Czer.
Orchowski.
Orchowscy Mikołaj i Andrzej Orczak.
Orczak Stanisław Orda.1
Orda Stanisław Wincenty
Orda Władysław [
Orda z Hurdy Paweł C. P.W'. B. L.
W.Ł.Orda Michał, sędzia kapt.j
Ordyniec.Orłowski Ignacy
Ordyniec Daniel, strażnik Smol.J. 1IL Orłowski Krzysztof
Ordyniec Andrzej 'Orłowski MichałSt.A.
Ordyniec Daniel, strażnik Smol.Orłowski Szymon,sę-
Ordyniec Karol dzia kapturowy ziemi Warsz.
Ordyniec StanisławOrłowski Andrzej, sekretarz,
Orlewski.syndyk i poseł miasta stołe-
Orlewski Franciszek cznego Krakowa
Orlewski z Orlewa na Katach Józef, podst. ziemi CzerskiejOrmiński.
Ormińscy Ludwik i Paweł
Orlewski Józef, poseł Lwowski w. u. Ornowski.
Orlikowski.Ornowski Jerzy, K.M.
Orlikowski Glinka Alexander Ornowski Gabryel
Orlikowski JakóbOrsetti.
Orlikowski JanOrsettl Wilhelm, łowczy Pódl.
Orłowski.Orwinowski.
Orłowski AndrzejOrwinowski Jakób
Orłowski Jakób Kazimierz zaOrtyński.
wojew. KrakJ. K«Ortyński Stanisław Kostka,
Orłowski Michał podczaszy Zwinogrodzki
Orłowski PawełOryż. Oryż Jakób
Orłowski Waleryan
Orłowski WojciechOryż Mikołaj
Orłowski z Orłowa Michał, żupnik Dobrzyński Orłowski AdamJ.UI.W «1 Orzechowicz. Orzechowicz Krzysztof
Orłowski FelicyanOrzechowski.
Orłowski FranciszekOrzechowski Mikołaj z Orzechowaj
Orłowski JakóbOrzechowski Paweł Bogusław
Orłowski Jakób1 O i z Orzechowa 1
Orłowski JanZ .Ciech. 1 Orzechowski Rafał z Orze-
Orłowski Janchowca1
Orłowski Michał[Orzechowski Jan Karoli
Orłowski PawełOrzechowski Paweł Bogusław
Orłowski Pawełz Orzechowa
Orłowski PiotrOrzechowski Biberstein Rogala
Orłowski PiotrJan Karol, chorąży Lubelski,
Orłowski Stanisław W.deputat ad pacta convents j
Orłowski Stefan Orzechowski Rogala Biberstein
Orłowski StefanTeodor
Orłowski de Orły WalentyOrzechowski z Kubi Tomasz
Orłowski WojciechOrzelski.
Orłowski Wojciech, podczaszyOrzelski Łukasz, pisarz ziem-
Dobrzyńskiski Kaliski
Orłowski na Orłowie Antoni— fOrzelski Alexander К
Orzelski MichałOsiecki.
Orzelski WawrzenlecOsiecki Jan
Orzeł.Osiecki Piotr
Orzeł Wojciech Osiecki z Stawca Sebastyan,
Orzeński.chorąży Brzeski Kujawski
Orzeński BartłomiejOsieccy Jan, Franciszek, Zyg-
Orzeszko.munt i Stanisław
Orzeszko Andrzej, podst. Biel. Osiecki Adam
Orzeszko Marek, sędzia Miel. Osiecki Jan
Orzeszko Mikołaj, stolnik Miel.Osiecki Kazimierz
Orzeszko SamuelOsiecki Kazimierz
Orzeszko z Czeberak Jan, ее-.Osiecki Krzysztof
dzic MielnickiJ.UI. Z.M.Osiecki Michał
Orzeszko Kazimierz, podstoliOsiecki Stanisław
Mielnicki Z.M.Osiecki Eligiusz, krajczy Sta-
Orzeszko Maccyanrodubowski
Orzeszko Mikołaj, stolnik Miel.Osiecki Jan-
Orzeszko z Czeberak Stefan,Osiecki JózefSt.A.
łowczyc Mielnicki Z,M.Osiemborowski.
Orzeszko z Czeberak WojciechJ.UI. Z.M.Osiemborowski Tomasz
Orzeszkowie Andrzej, Jakób,Osiński.
Marcyan i Atheles.Osiński Wężyk Hieronim
Orzeszkowie Jan, Malcher iOsiński Samuel, oboźny
PiotrL., ekonom Brzeski, starosta
Orzeszko AntoniPrzewski
Orzeszko Antoni, podstoli PińskiOsińscy Franciszek, Jan i Piotr
Orzeszko Michał, sędzia kapt.Osiński Stanisław, stolnik Wen-
po w. Pińskiego deńskiJ.UI.
Orzeszko Antoni, poseł pow.Osiński Józef
Pińskiego Oski.
Orzeszko Jan, skarbnik i dele-Oski Łukasz
gat pow. PińskiegoOski Józef
Orzeszko Klemens, wice-mar-Oskierka.
szałek sądów kapturowychOskierka Szymon
pow. PińskiegoOskierka Piotr, łówczy PołockiW. Рої.
Orzeszko Ludwik, stolnik i duk-Oskierka Antoni, cześnik Mo-
tor pow. Pińskiegozyrski
Orzeszkowski.Oskierka Franciszek, podsęd-
Orzeszkowskikowicz Mozyrski
Osendowski. Osendowski FranciszekOskierka Antoni, stta. Miedzioł. poseł Mozyrski Oskierka Jan, poseł pow. Mo-
Osięborowski.zyrskiego
Osięborowski Jan, skarbnikOskierka Józef, chor. Petyhor.
И GrodzieńskiJ.UI. Oskierka Ludwik3
Ostrzyniecki.
Ostrzyniecki Grzegorz
Ostrzyniewski.
Ostrzyniewski PaweT Ostrzyniewski PaweTOstrzyniewski Zygmunt
Osuchowski.
Osuchowski Chryzostom Osuchowski Piotr
Osuchowski Franciszek Osuchowski Jan
Osuchowski MarcyanOsuchowski Mikofaj
Osudziewski.
Osudziewski Samuel
Oświęcim.
Oświęcim z Kunowćj StanisTaw,M. dworzaninOsypowski.
Osypowski Jan Osypowski Krzysztof
Oszchowski.
Oszchowski Jan
Oszk.
Oszk Eliasz
Oszmienicc.
Oszmieniec FranciszekOszmieniec Franciszek
Oszrowski.
Oszrowski Józef
Otocki.
Otocki Wojciech
Otocki Andrzej Otocki Jan
Otorowski.
Otorowski StanisTaw
Otowski.
Otowski Dominik
Otrembus.
Otrebus Szymon
Otrebus WojciechOtrebus Zygmunt
Otrębus Stefan Otrębusowie Józef i Floryan Otrębusz Jakób
Otrębusz Jakób
Otrębusz Kazimierz
Otrębusz Ludwik Z. W arsz.
Otrębusz z Rędzina
Otrusz.
Otrusz Kazimierz
Ottenhausen.
Ottenhausen Jan
Ottenhausz Jan, porucznik J. 1 К. М
Ottenhauz Stefan
Otwinowski.
Otwinowski Grzegorz Kazimierz
Otwinowski Jakób
Otwinowski Jan
Otwinowski Kasper
Otwinowski Tomasz
'Otwinowski Tomasz Otwinowski z Otwinowa Java
Franciszek, stta. Szczerczow-ski, sędzia kapturowy, delegat woje w. Krakowskiego
Otwinowski Java Joannes
'Otwinowski Java PaweT Józef
W.Ł.Otwinowski z Otwinowa Java
Kasper, delegat wojew. Kra-
kowskiego
P. WoTk.1 Owidzki.
Owicki StanisTaw
Owidzki Franciszek Owidzki Jakób, sędzia Tczew-
J. К ski, regent grodzki poseT z
r 111 A IfW s pow. Świeckiegof
XI ДАf fkjW. Owidzki MichaT Ł. W.
Owidzki Franciszek S. B.
W.0 włoczyński.
OwToczyński Daniel
Z Ch. OwToczyński Wawrzeniec
ALA» VU Owsiany.
^wsiany Benedykt, stoln. łódzki Owsiany Leon, podstoli WoT-
P. WoTk.
kowyski
Owsiany KazimierzP. WoTk.
'Owsiany Alexander, chorąży
)WoTtowyski
Owsiany AlexanderOżarowski z Ożarowa Dobie-
Owsiany Bonawenturasław
Owsiany LeonOżarowski z Ożarowa Stanisław liii.
Owsiany Michaf Ożarowski
Owsiany Rolicz Mikołaj, pod-Ożarowski
stoli SochaczewskiOżarowski
Owsiany StefanOżarowski A. D.
Owsiany Ludwik Ożarowski
Owsiany Michaf Ożarowski, podstoli Buski
Owsiany Rolicz Stanisław Ł. Z.Ożarowski, stolnik Wendeński
Owsiany Władysław, podst.Ożarowski Andrzej, wojski
Wofkowyski P. Wołk Chełmski
Chrzanowski.Ożarowski Franciszek
Oyrzanowski z Oyrzanowa JanOżarowski Franciszek W. R,
Oyrzanowski z Oyrzanowa Ste-Ożarowski MarcinА. II.
fanOżarowski MarcinА. II.
Oyrzanowski Wojciech Ożarowski Mścisfaw W.K.
Oyrzewski.Ożarowski Samuel
Oyrzewski Jan Z. Ih Ożarowski Stefan
Oyrzyński. Oyrzeńscy Jan i Kasper Ożarowski StefanOżarowski Ouufry, cześnikowicz
Oyrzeński Adam Sandom. delegat wojew. Krak. W. Jw
Oyrzyński FranciszekOżarowski Piotr, jenerał lejt-
Oyrzyński Jan nant, delegat wojew. Krak.
Oyrzyński JózefOzdziński.
Oyrzyński PawełOzdeiński Mikołaj
Oyrzyński Krzysztof Ozepowski.
Oyrzyński StanisławOzepowski Józef
Oyrzyński Władysław Ożga. jOżga Piotr, pis. ziem. Lwowski
Oyrzyński Jakób
Oyzranowski.1 Oziębłowski. К. i.
Oyzranowski JanOziębfowski Hektor
OżarkowskiOziębłowski Piotr JanJ. к.
Ożarkowski MarcyanOziębfowski Jerzy
Ożarowski.Oziębfowski Nikodem
Ożarowski Marcin1 Oziemski.
Ożarowski WojciechOziemski
Ożarowscy Krzysztof, Piotr i1 Ozrzeński.
AndrzejOzrseński Jan
Pab. 1 К
Pabiejowski.1 Pac.
Pabiejowski Jakób Pac Felix, podkomorzyL., Braci., Dowg., Dzisieński stta.
Pac Krzysztof, chorąży ziemskiL., Wiłkowyski stta., poseł pow. Kowieńskiego
Pac Mikofaj Stefan, stta. Krzy-czewski ”
Pac Alexander, chorąży nadwornyL.
Pac Bonifacy, strażnikL.
Pac Jan, stta. Bołocki
Pac Konstanty, chorąży nadwornyL.
Рос Krzysztof, kanclerz wielkiL., Piński, Szadowski, Wilkiejski, Wilkowiski, Ko-zienicki, Ostryński i t. d. stta. ekonomii Grodzieńskiej, Olit-skiej administrator, leśniczy Nowomoitski
Pac Michael, palatinus Vilnen-sis, supremus M. ü. L. exer-cituum dux
Р; Nicolaus Stephanus, epi-scopus Vilnensis, salvie ju-ribus s. r. e. et protestatione contra articulos dissidentium in religione Christiana
Pac Piotr, chorąży BracTaw'ski, stta. Wieluński
Pac Michał, stta. Wasilkowski
Pac Antoni Michał, P.K. L, stta. Borciawski i t. d pdłkowtiikM
Pącelski.
Pącelski Karol
Pacenowski.
Pacenowski Franciszek
Pacewlcz.
Pacewicz Kazimierz
Pacewicz Stefan
Paciński.
Paciński Józef
Pachimowicz.
Pachimowicz Szymon
Pacyna.
Pacyna Wincenty
Pacynowski Adam
1 Paczanowski.
Paczanowski Franciszek Paczek.
Paczek Franciszek w. к.
'Paczek Jan w. к.
Pączkowski.
Paczkowski Balcer
Pączkowski Walenty
Paczuski.
Paczuski Jan
Paczynowski.
Paczynowski Stefan
Paderewski.
Paderewski Kazimierz '. Z.M.
Paderewski Kasper, kom. ziemski Nurski, sędzia kapturowy
ziemi DrohickićjZ. Droh
1 Padkowski.
Padkowski Franciszek
1 Padlewski. Padlewski Skorupka na Sko-
rupkach Kazimierz
Padlewski Skorupka Krzysztof
Padlewski Skorupka Tomasz, poseł księstw Oświęcim, i
Zatorskiego
Padniewski.
Padniewski Władysław
Pągowski.
Pągowski z Roxyc Andrzej
Pągowski z Roxyc Jarosz
Pągowski Samuel
Pągowski Wojciech
Pągowski z Roxyc Alexander
Pągowski BalcerЄО
Pągowski z Roxyc Balcer
[Pągowski Bartłomiej
Pągowski z Roxyc Franciszek
Pągowski z Roxyc Gabryel
Pągowski Józef
Pągowski z Roxyc Józef
Pągowski z Roxyc Karol An-
tom, subdelcgat grodzki Piotr.
P^gowski z Roxye Sebastyan P^gawski z Roxye Stanislaw Pągowski z Roxye Wojciech, burgr. grodz. Piotrków.
Pajączkowski.
Paj^czkowski Józef
Pajęcki.
Pajęcki
Pajerowski.
Pajerowski MichaT, stola. Czer.
Pajerski.
Pajerski Jakób Pajerski Paweł
Pajewski.
Pajewski Jan Pajewski Józef Pajewski Walenty
Paigekowski.
Paigekowski Jakób
Pakosławski. PakosTawski Jan StanisTawPakosTawski AndrzejPakosTawski GrzegorzPakosTawski Józef PakosTawski Jan
Pakosz.
Pakosz JanPakosz Trajan
Pakosz Jan, sędzia ziemski PoT. Pakosz Sebastyan Pakosz StanisTaw Pakosz z Ulaszewic BogusTaw Pakosz Jan, pisarz grodz. Smól., poseT wojew. PoTockiegoPakosz z Ulaszewic WTady-eTaw, stolnikicwicz Bielski
Pakowski.
Pakowski Jan Pakowski Piotr
Pałam eny.
Palameny Józef
Palczewski. Palczewski Marcin Chwozdzie-jewicz
Malczewski Mikołaj Chwoz-dziejewicz Malczewski na Zasereczu Za-charyasz Maciej Malczewski Samuel Malczewski Kasper
Palecki.
Palecki Jakób Palecki Maciej
Plichnowski.
Malichnuwski Alexander Malichnowski Chr.
Paliński.
Maliński Antoni Maliński Franciszek Paliński StanisTaw
Paluchowski.
Paluchowski
Palaóski.
Paluński Krzysztof
Pałubicki.
PaTubicki MichaT
Pałucki.
Pałucki Mikołaj
Pałuski.
Pałuscy Jan, Piotr i Adam
Pancerzyński
Pancerzyński Jerzy
Pancewicz.
Pancewicz Jan Kanty Pancewicz Kazimierz
Panczowski.
Panczowski Wojciech
Panek.
Panek Zygmunt
Panfilowicz. PanfUowicz Ale.tander Papara.
Papara Alexander Papara Alexander Papara Jan
Papara Jan
Papieski.
Papieski Adam Papieski Franciszek Maciej
Królowie na których głosowaliZiemie I s których głosowali
W.MścisT
Papie. 964 Parys. —J KrólowieZiemie KrólowieZiemie 1 Elektorowiena którychf których Elektorowie na którychs których1 głosowali głosowaligłosowali głosowali Papieski z Papieżów Jan Paprocki Józef Papiescy Paweł i Alexanderj. ni. Paprocki JózefPapieski StefanPaprocki Piotr, łowczy i posełPapieski Janziemi DobrzyńskiejPapieski StefanPaprocki Stanisław, poseł Paplemski.księstw Ośw. i Zator. Paplemski JanParczeński. Papliński.Parczeński FranciszekW. Papliński JanParczewski. Papliński RemigianParczewski Alexander, posełPapliński Samuel Smoleński Papłoński. Papłoński Wilbutowicz JózefParczewski PiotrParczewski Wawrzeniec Papfoński Wilbutowicz Samue Parczewski MichałPaprocki. Paprocki Adam, pisarz ziemskiParczewski Wojciech Parkowski.Stężycki Perkowski Stefan Paprocki Jan1 Parowiński. Paprocki Piotr Parowiński MikołajPaprocki Jelczyk Stefan, se-Parul.kretarzM. Parul PawełPaprocki WojciechParul StanisławPaprocki StanisławW. PParul Wojciech Paprocki Zygmunt wojski Cie-Parał Maciej J.UI.chanowskiParol Franciszek PaprockiA. ,11.Parul Franciszek Paprocki, sędzia StęiyckiParol Jan Paproccy Adam, Tomasz i Sta-Paruszewski.nisławParuszewski KazimierzPaproccy Jan, Kazimierz, Andrzej i Jacek ’aprocki Bartłomiej Parys. Parys Adamus, praepositus ec-clesiae CracoviensisPaprocki Eranciszek.Parys Andrzej Hieronim, sita.Paprocki Jan CzerskiPaprocki Kazimierz1 Parys Konstanty Paprocki KazimierzParys Szczęsny’aprocki Kazimierz Z. 0. Parys WojciechPaprocki MaciejjParys Zygmunt, kasztelan Czer.Paprocki MaciejParys na Parysowie Jan Woj- Paprocki Mateuszciech, stta. ziemi Nurskićj J.UI.’aprocki StanisławParys Szczęsny, kasztelan Lu- Paprocki StanisławA. Ubelski, stta. CzerskiPaprocki na wielkiej PaprotniParys na Parysowie Józef, ka- Andrzej, łowczy Stęiycki,sztelanie Lubelski-sędzia kapf. wojew. Sandom.Parys Adam S. W.Раті. ?Patct.Tiipmic I 1 i których głobowtli 1 Elektorowie Królowie g€ 060 waliZiemiektórych głosowaliz. с.Parznicki. tw. и«. 1 Parznieki FranciszekParznicki Jan А, II.LD.Parznicki Seweryn A. JLParznicki Seweryn А. Ц.K.O.Z.Parzniewski. 1 іjParzniewski Adam W. LPaeęk. Pasek z Gosfawic Jan KarolW. SmokPasek na Gosfawic Piotr Kazi- mierz Ѵ. Smól.1WJIścisłPasek Jan, liorodnijczy OrszańskiW.MśtislPastori.Pastori de Hirtenberg S. 11. M.,secretarius burgravius Margeb.Pastyński.Pastyński Grzegorz Paszczyc. Paszczy« Jan, podczaszy Witeb. 1 Paszewski. Z. W»» 1 1 jPaszewski Godziemba JanSLA.Z. War»1Paszkiewicz.7 WirstPaszkiewicz KazimierzK.4, TI z Wir$z.[Paszkiewicz Franciszek P.W.ŁuPaszko wicz.z. W««-Paeżkowicz S^bastyanА. II.Paszkowski tfPaszkowski Michaf Konstanty,W.P-podczaszy Starodubowski Paszkowski SylwesterA. Ił.P. Orsz: i1PaszkowskiPaszkowski Jerzy W. Braci.U' JPaszkowski KazimierzА. II.Z.C-1Paszkowski SzymonPaszkowski AntoniZ.C.1Paszkowski Jan, poseł Liwski Z. К. 1Z.C- 1Paszkowski Ignacy Lanckoroń- lZ.C-ski, poseł wojew. Brzesk.1Paszyc.z.1Paszyc Ludwik Patocki.w. 1Patocki WojciechJ.1II. Patrzycki.11Z-C-1Patrzyccy Stanisfaw i -Łukasz W-S-9 51ElektorowieKrólowie Sdfösl»-=, Ziemiec których głosowalij ‘Patyński.V1; Patyński z Pogończyków Dyo- niay Pawił.Pa^if Pawef 1 Pawlikowski.Pawlikowski Andrzej Pawlikowski Piotr Pawłowicz.Pawfowicz Krzysztof, posełwojewództwa Trockiego Pawfowicz Tomasz Krzysztof,łowczy TrockiPawfowicz Dominik; Pawłowski.Pawfowski JakóbPawfowski z Lipnej JanPawfowski JerzyPawfowski z Pawfowa Krzy-sztof, pos. ziemi Czfuchowsfcićj Pawfowski z Wierzbna Mikefajj Pawfowski z Wierzbna StefanJ .Pawfowski z Pawfowa Szczę- 1sny, indigena terrarum Prussia;Pawfowski TomaszJ. К Pawfowski zPawfowa Jan Fran-1 Ciszek, poseł z pow. Swiec- kiege wojew. Pomorskiego, 1 salvis j. s. r. e. et juribus terrarum et civitatum Prussia- in j Universum non obstante ar'ti-1 culo avulsionis civitatis Elbin-gensis et traditionisPawfowski Jan WfadysfawP. tt. Pawfowski Jan WładysławW.Pof.Pawfowski MarcyanW.Pof.1 Pawfowski WfadysfawPawfowski W. It. IPawfowski Andrzej Pawfowski Andrzej Pawfowski Bogumił' jPawfowski Franciszek, sadowy ziemski Świeckif 'Pawfowski Jan jPawfowski z Wierzbna Jan Pawfowski Jan 1 Pawt.гееPelk.ElektorowieKrólowie BE któryek glosowali ,£iemie Iktórych 1 glosowaliPawłowski Kazimierz Pawłowski KrzysztofPawłowski Łukasz Pawłowski Mikołaj Pawłowski Mikołaj Pawłowski StanisławPawłowski Wojciech Pawłowski Wojciech Pawłowski Wojciech Pawłowski ZygmuntPawłowski Ignacy, chorały ziemi Michałowskiej Pawłowski MichałPawsza.Pa wszą Mikołaj Pęcherzewski.Pęcherzewski MaciejW B. K.Pęcherzewski Józef W.Sier.Pęcławski. Pęcławski Oibrycht, cześnik Czerski, dworzanin i pułko-wnikM.Z. C,Pęczelski.Pęczelski Łukasz Paczkowski.Pęczkowski MarcinJK.Paczkowski TomaszPęczkowski BartłomiejZ .Ciech.Paczkowski Tomasz de Żałuje Pęczkowski Jakób na Pęczkach Pęczkowski Józef Pęczkowski Wojciech na Pęcz-kach, sędzia grodzki Ciecnan. Pędkowski. Pędkowski Adam, pisarz ziem-ski WarszawskiPęgowski. W. ft.Pęgowski JanPęgowski WawrzeniecW.Sier.Pęgowski Wojciech Pęgowski, burgrabia Przedecki Pęgowski Mikołaj Pęgowski Wojciech, komornik Inowrocławski Pękalski.Pękalski Jan Pękalski StefanElektorowieKrólowie be których głosowali Ziemie X których głosowaliPękosławski.Pękosławski MikołajW. IŁPełczycki.Pefezycki Franciszek1Pełczyński. jPełczyński MikołajPełka.Pełka AdamPełka na Grabownicy Adam,kasztelan Połaniecki Perezowski.Perezowski Hnnulak Perwaniecki.Perwaniecki Andrzej Perkowski.PerkowskiPerkowski Łukasz Penius.Pernus JanPerzanowski.Perzanowski Seweryn Perzanowski Stefan Perzanowski SebastyanPerzanowski JanPerzanowski JózefPerzanowski MaciejPęski.Pęski MaciejPęski na głębokim Stoku MikołajPęski StanisławPęski MalcherPęski Mikołaj Pęski Antoni Pęski Józef Petkiewicz.Petkiewicz JerzyPętkowski. Pętkowski Jan, pisarz grodzki Drohicki Pętkowski Jan, pisarz DrohickiPętkowski Kazimierz, regent i poborca Nurski Pętkowski Andrzej Pętkowski Franciszek Pętkowski Jan
Pętkowski Kasper
Pętkowski Leonard
Pętkowski Maciej
Pętkowski Michał, chorąży Nurski
Pętkowski Stanisław
Pętkowski Zygmunt
Petowt.
Petowt Klaus Józef
Petowt Klaus NikodemPetraszkiewicz. Petraszkiewicz Adam, wojski Wiłkomierski
P.W.
Petreżycki.
Petreżycki Samuel, skarbnik WJWscisi
Orszański
Petrusiewicz.
Petrusiewicz Tadeusz, porucz-
nik ks. Żmudź kiego
Petrykowski,
Petrykowski Daniel
Petrykowski WojciechPetrykowski Wawrzeniec, pi-
sarz ziemski Sochaczewski
Petrykowski Franciszek
Petrykowski Kazimierz
Petrykowski Paweł
Petrykowski Piotr
Petrykowski Stanisław
Petrykowski Stefan
Petrykowski JanZ. 0.
[Petrykowski Paweł
[Petrykowski Stanisław
Petryżycki.
Petryżycki Paweł
Philochowski.
Philochowski Mateusz
Philochowski Walenty
Philochowski Wawrzeniec
Philochowski Wojciech
Piałowski.
Piałowski Jan
Piasecki.
Piasecki AndrzejZ. Wars z.
[Piasecki Augustyn
ElektorowieKrólowie 1 na których głosowali Ziemie ж których głosowali
Piasecki Daniel PierzchałaPiasecki Hieronim, dworzanin
M
Piasecki Jan
Piasecki Jan Pierzchała Piasecki z Piasków Pierzchała
I Krzysztof,Piasecki Paweł, j biskup Prze-
j mysłkiPiasecki Remigian, ksiądz re-
1 jent kancel. mniejszej
Piasecki Stefan
Piasecki StefanJ. КҐ
Piasecki Bazyli Piasecki Hieronim, marszałek P. Sion.
i SłonimskiPiasecki z Piasków Jan, stol-
nik LubelskiJ.HI.
Piasecki
Piasecki
Piasecki Andrzej
Piasecki Antoni,.
Piasecki Andrzej
,Piasecki Antoni
Piasecki Antoni
Piasecki Jacek, chorąży No-
wogrodzki
Piasecki Jan, chorąży Czernie-
chowski
Piasecki Jan
Piasecki Jan, chorąży Czernie-
j chowski
Piasecki Jan
[Piaseeki Józef
Piasecki Kazimierz
Piasecki z Piaseczna Remigian,
I stolnik Lubelski
Piasecki Wojciech
[Piasecki Wojciech
Piasecki Skoczylas Jan
Piasecki Jan, miecznik Podolski
Piasecki Michałj Piaseczyński
Piaseczyński Kazimierz [Piaseczyński na 'Kuninie Jan,stta. Nowogródka Siewier-
skiego -r- g
Piaseczyński na ZorniszczarhjPiegłowski in Pieglowo Stani-
Jan, podkomorzy Nowogrod-slaus Joannes, vexilliler Do-
ka Siewierskiego brzynensis, nuntius palatina-
Piaseczyński Stefantus Cracoviensis
Piasoczyński Stefan, kasztelanPiegłowski, cżeśnikowicz Ki-
Br.eściański, stta. BracławskiJULjowski
Piasoczyński Jerzy, Nowo-Piegłowski Antoni
grodzki, Ulanowski stta.Piegłowski. Jan, skarbnik Krak.
Piaskowski. Piaskowski JanPiegłowski Stanisław, starostaUjski
Piaskowski ŁukaszPiegłowski Świętosław, czc-
Piaskowski Świętosławśnik Kijowski
Piaskowski Maciej W.Ł.Piegłowski Józef na Piegłowie,Z. Cieci).
Piaskowski Junosza Jan, posełchor. ziemi Ciechanowskiej
WołyńskiPiekarski.
Piaskowski Junosza Leon Mi- iPiekarski Filip
chał, sędzia K. W.Piekarski Krzysztof, wojski
Piaskowski Junosza Mikołaj,Piekarski Anzelm, podsędkowicz
wojski Włodzimierski i poseł Iławski, dworzaninM. Ѵ. Raw.
Piaskowski Junosza MikołajPiekarski Filip, stoi. Z. 1L W.Raw.
Piaszczyński.Piekiewicz.
Piaszczyński Piotr Piekiewicz Jerzy
Piaszczyński Piotr Pielaszkowski:.
PiaszczyńskiJ.U1.Pielaszkowski Adam
PiaszczyńskiPielaszkowski Jan
Piaszczyński StanisławPietkiewicz.
Piątkowski.Pielkiewicz Krzysztof
Piątkowski KazimierzPieniążek.
Pichocki.Pieniążek Przecław z Iwanowic
Pichocki PiotrPieniążek Odrowąż Jen, stta.
Piec.Oświęcimski, pułkownik wo-
Piec Alexander jew. Krakowskiego
Piecewski.Pieniążek Odrowąż Łukasz
Picceski Józel Piechowski. Piechowski Janв Pieniążek Seweryn
Pieniążek Stanisław Pieniążek Odrowąż Dominik, rotm. i poseł ziemi Sanockiej
Pieczewski.
Pieczewski MaciejPieniążek Odrowąż Kazimierz,
Piegłowski.delegat
Piegłowscy Stanisław i WalentyPieniński.
Pieglowski Jan Pieniński Maciej
Piegłowski Jan Pieńkowski.
Piegłowski MaciejPieńkowski Andrzej
Piegłowski Mateusz, regentPieńkowski Andrzej
kancelaryi ziemskiej Płockiej I"1Pieńkowski Jakób 1 - f
Ріейк.
гв9
Piet.
К -TKrólowieZiemie liKrólowie— T--Ziemie
I Elektorowie na którychf których 1 Elektorowie na którychi których
głosowali głosowali Иgłosowali głosowali
Pieńkowski JanPieściorowski.
Pieńkowski Kazimierz ’ieściorowski zPieścioróg Ra-
Pieńkowski -ŁukaszJ, K.fał, pis. gród Wfodz., po-
Pieńkowski Łukasz seł wojew. Czer.
Pieńkowski Maciej Pieścióski.
Pieńkowski MichafPieściński
Pieńkowski Stanisfaw ieściński1
Pieńkowscy Szymon i Jan 1 Pieskiewicz.
Pieńkowscy Wawrzeniec, W oj-Pieskiewicz Jerzy, skarbnik
ciech i MateuszMozyrski j
Pieńkowscy Władysław,Be-łieskiewicz Serafinowicz Mi-
nedykt i Marcin kołaj, komornik Lidzki P. Ł. j
'Pieńkowski Adam PawełPieśiak.
Pieńkowski AndrzejJieślak Jan
Pieńkowski AdamPieśiak Michaf
Pieńkowski IgnacyPiestrzecki.
Pieńkowski FeiicyanPiestrzecki z Piestrzca Bar-
Pieńkowski Józef;tłomiej
Pieńkowski WojciechPieszkiewicz.
Pieńkowski Józef:Pies.kiew’iCZ
Pieńkowski Łukasz» Pieszkowski.
Pieńkowski StanisfawPieszkowski Karol
Pieńkowski TomaszPieszkowski Wojciech
Pieński. Piętka.
Pieński Piętka Ignacy
Picrściński. Piętkiewicż. Pietkiewicz Saka Alexander
Pierściński Krzysztof
Pierściński KazimierzPietkiewicz Jerzy
Piersicki. Pietkiewicz StanisławPiersiccy Sebastyan i JanPietkiewicz Alexander, chorą-Pierśnicki. ży WendeńskiPierśnickiPietkiewicz MalcherPierszczewski. Pietkiewicz Hieronim, łowczyPierszczewski PawefWiłkomierskiPierzchliński. Pietkiewicz Ignacy, sędzia Wiłkomierski Pierzchliński StefanPietkiewicz Ludwik, sędzia Pierzchliński Jan'. WiłkomierskiSU A.Pierzciński. Pietkiewicz PiotrSU A.Pierzciński JózefPieścierocki. j Pieścierocki Jan’Pieści orecki.Piątkowski. Piątkowski Piotrz. в.Pietraszkiewicz. Pietraszkiewiczowie Hieronim iPieściorecki JakóbKonstantyPieściorecki Jan1 Pietraszkiewicz Adam, koniuszyTPieściorecki Wojciech Trocki i^OOQiePUL99© Pil».ElektorowiePietraszkiewicz Dominik Józef,miecznik i poseł wojew. SmoleńskiegoPietraszko.PietraszkoPietraszkowicz.Pietraszkowicz Jan, podczaszy Trocki§ Pietraszkowicz StefanPietruski.PietruskiPietruski Daniel z Siemuszowej Pietruski Ignacy Pietruski Kajetan z SiemuszowejPietruszewki.Pietruszewscy Gabryel i MateuszPietruszewski Mateusz, burgra-bia ŁuckiPietruszewski Stanisfaw Pietruszewski MichafPietryszcza.IPietryszcza TadeuszPietrzkiewicz.Pietrzkiewicz Józef, cześnik WifkomierskiPietrzykowski.Pietrzykowski WfadysfawPiewski.Picweki Adam z WezerowaPigłowski.Pigfowski Jan Pigfowski z Pigfowic Jan Pigfowski Świętosław Jacek Pigfowski Jacek, pisarz Na-kielskiPigfowski Marcyan Pigfowski SamuelPikarski. Pikarski Alexander Pikarski Franciszek Pikarski Kemigian Pikarski PawefPikarski Walenty, sekr. M. Pikarski Adryan, pokojowyM. KrólowieJKefcteKrólowieZiemieи Wiyrt gtoeowMif których głosowali Elektorowie głosowalina których głosowaliPikielwicz. Pikielwicz Kazimierz Pilchowski. Pilchowski AdamPilchowski TomaszPilchowski Adam, podcz. War- szawskiPilchowski Maciej, miecznikA, li.WyszogrodzkiPilchowski Jan Pilchowski Antoni, wojski Wy- szogrodzki Pilecki.Pileccy z Gutowa Stefan, Sta- nisfaw i SamuelPilecki Adam Z.M.Pilecki z Gutowa MaciejPilecki Pawefj.m. Pilecki AlexanderPilecki StefanPijanowski. Pijanowski AdamW. Рої. Pijanowski MikołajPijanowski Stanisfaw Pilichowski.P.W.Pilichowski Jerzy Pilichowski Stanisfaw, pods. Wyszogrodzki Pilichowski Maciej J КPilichowski Stanisfaw, wojskiorAt LiwskiPilichowski Pilichowski Stanisfaw iPilichowski WojciechPilik. Pilik Grzegorz,Pilik Wawrzeniec Pilik Albrecht Pilik na Wągrodnie Kasper Mi- chafPilik Kazimierz т~лV Pilitowski.fiPilitowski WojciechPilitowski FranciszekZ. Ch Pilski.PilskiPil271 Plot. Elektorowie Królowie яа których głosowali Pilsucki. ’ilsucki DominikPifsiedzki Franciszek, piwnicznyL., stta. Wiesz-wiańskiPifsudzki Ludwik, koniuszy ks. ZmudzkiegoPiniński. Piniński JanPiniński JózefPiniński Antoni, starościc Pil-zniński Piniński WojciechPińkowski. Pińkowski KrzysztofPiński. Piński StanisfawPiórkowski. Piórkowski JózefPióro. Pióro Antoni Pióro Bernard Pióro BartłomiejPióroPióro Antoni, burgrabia Mieln Pióro Michaf Pióro Wfadysfaw Pióro' JanPióro Piotr Pióro Antoni, skarb. W. W, Pióro Józef Tyburcy, skarbni kiewicz W.W.Pióro Franciszek, skarb. W.W Pióro Stanisfaw, skarb, i rotm. wojew. Witebskiego i posełPiorunowski.Piorunowski WojciechPiorunowski SewerynPiorunowski AndrzejPiotrachowski.Piotrachowski StanisfawPiotrkowski.Piotrkowski StanisfawPiotrkowski WojciechPiotrkowski StanisfawiA. IIZiemieж których 1 głosowali 1Elektorowie i Królowie na których głosowali Ziemie в których głosowali lPiotrowicki. 1Piotrowicki Michaf 1N. B. L.]Piotrowicki Michaf Piotrowicz.Piotrowicz Jan1Piotrowicz Józef, pisarz Wileń. Piotrowiczowie Michaf i Janj’iotrowicz JanW Wit. iPiotrowicz Stanisfaw Piotrowski.Piotrowski Andrzej Piotrowski KasperPiotrowski Kazimierz Piotrowski Lucas, suo et nobi-lium Thomte et Gaspari Adami tum et Andre» PiotrowskichWlimnominePiotrowski Ginwif Mikofaj, marszafek Grodzieński, stta. Stokliski Piotrowski Ginwif'Stanisfaw Piotrowski Ginwif Stefan Piotrowski TomaszPiotrowski Stanisfaw Piotrowski Stanisfaw ’ Piotrowski SzczęsnyPiotrowskiPiotrowski JerzyPiotrowski Piotrowski AlexanderPiotrowski Benedykt PiotrowskiW. Piotrowski JanPiotrowski Jan Piotrowski Seliryna JanPiotrowski JanPiotrowski MarcyanPiotrowski Maciej z Wo dżin к na Piotrowski Kazimierz Piotrowski ŁukaszW.Piotrowski MichafPiotrowski Gof^b PiotrPiotrowski StanisfawPiotrowski StanisfawZ. Warsz Piotrowski Stanisfaw
Piotrowski Stanisław, miecznik
Mścisławski
Piotrowski Stefan
Piotrowski Władysław
Piotrowski Walenty
Piotrowski Dominik,
Piotrowski Franciszek SI. A.
Piotrowski Kasper
Piotrowski Michał
Piotrowski Scbastyan
Piotruski. Piotruski Antoni
Piotuch.
Piotuch Kublicki Józef, miecz.
Rzecz. rejf. kapt. Wiłkom.
Pioulski.
Ріоц1$кі Józef
Pirochowski. Pirochowski Jan
Piruski. Piruski Jan
Pisanka. Pisanka Jan
Pisanka Kazimierz
Pisanowski.
Pisanowski Mateusz
Pisarski.
Pisarski Antoni
Pisarski Stanisław
Pisarzowski.
Pisarzowski Jan, sędzia ziem-
ski Zatorski
Pisarzowski Adam na Pisarzo-
wicach, wojski, marszałek sejmików kapturowych, poseł ks. Oświeć, i Zator., Dzwi-nogrodzki stta. i jenerał major
Piskorski. Piskorski Szymon
Pitucki. Pitucki na Jabłunie MikołajJ.1II.
Piwko.
Piwko, podczaszy Bracławski
Piwnicki.
Piwnicki Jerzy, pisarz grodzki ChełmińskiC —
Piwnicki Konstantyj. ni.1 Piwnicki Ignaey, sądowicz zie- 1 mi ChełmińskiejW. Malb.Piwnicki na Piwnicach Wale-ryan, chorąży i poseł wojew. Maib.W. Malb.1 Piwo. Piwo JerzyPiwo Mikołaj Z. G.iPiwo z Opolska Piotr, pisarz ziemski GostyńskiZ. G.Piwo WojciechPiwo KazimierzPlaska. 'Plaska z Plask KazimierzPlaskowie z Plask Jan, Andrzej 1 i Tomasz Pląskowski. I Piaskowski Kazimierz, sekretarz iM., pisarz skarbu rzeczy p. koronnego Z.Wvszo. iPiaskowski JanPlaszkowski. Plaszkowski Paulus Alexander, salvis juribus ter. Prussite in Universum omnibus1 Platemberg. Platemberg de Bartliolomieus, subjodex tetrestris Semigal- lien, ordinis equestris due. Curlandim et Semigalite In- ternuntius 1 iPlatemberg Jerzy, podkomorzy j1 Wendeń., koniuszyM., i sita. Czor. ."Plater. Plater Betk z Karmel Fabian, leśniczy Knyszyński 1Plater Jan Andrzej, stta. Sta-rodubowski 'Plater Jan Teofil, rotmistrzM.łlater August, wojewodzie Mścisł. Plater Józef, sądowy Duneb., stta. i poseł
Plater Kazimier xwojewodzie''— Płachecki Józefw. снГ
Mścisł. i poseł InflanlskiPłachecki Józef W. PornJ
Plater Konstanty Ludwik, wo-Płachecki Karol
jewoda MścisfawskiW-MścisfPłachecki Roch, wire-regent
Plebanek.Skarsz.St.
Plebanek Płachecki Tyburcy , ;
Plena ięcki.Płachecki Wawrzeniec, r j (
Plemięeki Andrzej;Płaczkowski.
Pleaiięcki Dadzibóg1 Płaczkowski Marcin
Pleskaczewski.IPIaczkowski Jan '.
Pleskaczewski Adam Halcze-Płaczkowski Kasper
wiczW. Mścisł Płaczkowski Piotr
Piaskowski.Płaczkowski Stanisław
Plęskowski Michał, starościcPłaczkowski Wojciech
BrodnickiPłaczkowski Wojciech:
Plęskowski WojciechPleszypski.Płączyński. Paczyński Adam IL
Pleszyński Kazimierz z Pleszna Płaska.
Plewako..Płaska na Płaskach Toporczyk
Plewako LudwikMarcinZ Warsz,
Plewako Jan W. MińPłasko wieki.
Plichta.Płaskowicki Jerzy Stanisław,
Plichta Jan, wojski GostyńskiZ. 0. podstoli Orszański
Plichta DanielPłaskowicki Franciszek
Plichta Mikołaj Płaskowicki Mikołaj
Plichta Oktawian, stta. GostyńskiZ. G. Płatkowski.
'Plichta Piotr Płatkowski Wojciech
Plichta DanielPławiński.
Plichta JapJ.UI. Pławiński Adam IL
Plichta Wojciech, obywatel zie-Pławiński DadzibógA1L
mi WiskićjPławiński Jan»
Pliniecki.Pławiński Józef
Pliniecki Stanisław Pławski.
1 Pliszka.Pławski Jełczanin Gabryel
Pliszka Franciszek Pławski Jakimowicz Szymon
Pliszka Tomasz Z.M.Płaza.
Pliszka WojciechZ.M.Płaza z Mstyczowa Alexander,
Pluskaczewskl. stta. Brzeziński, rotm. wojew.
DPluśkacZewski PiotrА II.Sieradzkiego
Pluszczewski.' к. ŁPłochocki.
Pluszczewski DawidPfochoccy Jan i Adryan
Pluszczewski AlexanderPłochocki Kazimierz
Płachecki.Płochocki Mateusz
Płachecki Piotr Płochocki Jakób
Płachetki Jan Kmmmm, - —m-.wtPłochocki Władysław P.
37
Płodziewicz. Pfodziewicz Teodor
Płoń czyń ski. Pfonczyński Franciszek
Pfonczyński Marcin
Pfonczyński Wojciech
Pfonczyński Wojciech
Płoński.
Pfoński Stanisław
Pfoński Józef, wicereg. grodz.
Brański
Pfoński Kazimierz
Płoski.
Pfoski Adam
Pfoski de Pfoskie Marcin
Pfoski Michaf
Pfoski Michaf, miecznik Nowo-
grodzki
Pfoski Mateusz
Pfoski Michaf
Pfoski Michaf
Pfoski Pawef
Pfoski de Pfoskie Samuel
Pfoski de Bagienice Sebastyan
Pfoski de Ulatowo Stanisfaw
Pfoski Walenty
Pfoski de Purzyee Tomasz
Płoskoński.
Pfoskoński Korczak Franciszek
Pfoskoński Korczak KazimierzSL A.
Płoszczeyskł.
Pfoszczeyski Maciej
Płoszczyński.
Pfoszczyński Antoni
PniewskL
Pniewski Zygmunt
Pniewski Jakób, podwojewod.
Zakrocz.
Pniewski Wespazyan
Pniowski Balcer, pisarz Befzki
Pniewski Andrzej
Pniewski Dominik
Pniewski Franciszek
Pniewski Jakób
Pniewski Jakób
Pniewski Maciej
Pniewski Maciej
Pniewski Stanisfaw
Pniowski Dominik
Pniowski Stefan
Pniewski Adam
Pniewski Andrzej
Pniewski Jan P.
Pniewski Józef
Pniewski na Pniewiskach Wfa-dysfaw, komornik i posełSLA.
Pobiatyński. Pobiatyński Piotr
Pobłocki. Pobfocki Marcyan
Pobfocki Wfadysfaw, burgra-bie grodzki Pomorski
Pobfocki Franciszek
Poboski. Poboski Marcyan, regent Trocki
Pocernacki. Pocernacki MaciejZ.M.
Pocernacki Stanisfaw
Pochowski. Pochowski Mikofaj
Pociej. Pociej Adam, stolnikBrzesciański
Pociej Kazimierz
Pociej Leonard, sędzia ziemski Brześciański
Pociej Ludwik
Pociej Kazimierz, chorały Trocki, stta. Rochaczewski Pociej Ludwik, podkomorzy województwa Brzeskiego Pociej Leonard, ob.K. L. poseł i pufkownik województwa WitebskiegoSŁ.A.
Pociej Ludwik, strażnikK. L., poseł pierwszy województwa Trockiego
Poczapowski. Poczapowski Alexander, mleczny Nowogrodzki
Poczętowski. Poczętowski Rye bard Józef, kom. graniczny Sochaczewski
Poczobut. Poczobut JanJ. K,
Poczobut Józef Odlanicki
Poczobut Konstanty
Poczobut Samuel Odlanicki, sędzia grodzki Grodzieński
Poczobut Odlanicki Wawrzyniec
Poczobut Odlanicki Andrzej, podsędek OszmiańskiJ.I1I.
Poczobut Odlanicki Jan, fowczy Wifkom.
Poczobnt Odlanicki Wawrzeniec,
podsędek Wifkomierski
Poczobut Odlanicki Jan Antoni
Poczobut Odlanicki Józef, poseT powiatu Grodzieńskiego
Poczobut TomaszA. li.
Poczobut Odianiski Władysław Ѵ. T.
Podbereski. Podbereski Hrehory
Podbereski Hrehory, pisarz grodz. Orszański
Podbereski Jan Hektor, podkomorzy Orszański
Podbereski Samuel Wfadysfaw
Podbereski Gregorius, palatinust
Smolensc. capit. Upitensis et Gulbinensis
Podbereski Jan WfodzimierzJ.II1.
Podbereski Kazimierz
Podbereski Alexander Jan, marsza. pow. Upitskiego, salris j. r.e. et cöffiquatione jurinniL. z koroną polską, cir-eumscriptione ministeriorum, repartitionę wojska na województwa i powiaty, locatione wojska, tudzież contentoruni w ordynacyi trybunafuI i.expressorum, jako doskonalej prawo na tymże sejmie od wszech stanów zgodnie napisane lepiej wyraża
Podbereski Hieronim
Podbereski StanisławPodbielski. Podbielscy Tomasz, Stefan i Fa-
bianPodbielscy Jakób Andrzej i Sta-
nisław
Podbielscy Grzegorz i Szymon
Podbielscy Piotr, Marcin i Ber-;
nard
Podbielscy Wojciech i Stanisław
Podbielscy Jabóbi Tomasz
Podbielscy Jan i Wojciech
Podbielski Grzegorz
Podbielski Grzegorz
Podbielski Jan:A. IIr,
Podbielski Kazimierz
Podbilski
Podbielski Marcin
Podbielski Michał
Podbielski Tomasz
Podbielski Wojciech
Podbielski Adam, burgr. grodz.
1 Zambr. poseł ziemi Łom.
Podbielski FranciszekSŁA.
Podbilski Konstanty.SŁA.
1 Podbikrowski.
Podbikrowscy Andrzej i Stani-
sław
Podchocimski.
Podchocimski Paweł z Brylewa,
horodniczy Wileński
Podczaski. Podczaski Kazimierz, burgrabia
1 Sochaczewski
Podczaski Adam
Podczaski Jan- W.
Podczaski Stanisław W.
Podczaski Wojciech
Podczaski na Podczachach Gor-
dyao, sędzic ziemski Gostyń-W. Bawi
ski i poseł
Podczaski naPodczachach Jerzy,
sęd. ziemski i poseł Gostyński, stta. Muchowski, swoim i w tej-
że ziemi Walentego komornika Marcina i Franciszka Pod-
czaskich imieniem podpisuję
Pode.
276
Poda.
ДЕгч-гк—- Г —г ГТ Г ElektorowieKrólowie na których, glosowali
Podczaski Józef
Podczaski Maciej
Poddembski.
Poddębski Pawef'
Poddembski Wawrzeniec
Podewils.
Podewils Gasparus Otto
Podewils Joachimus, eques Me-
litensis, capit. Coslinensis et
Casimirburgensis, sal vis per o-
mnia juribus terrarum Prussite
Podęzaski.
Podęzaski Stanisfaw Samuel
Podgierski.
Podgierski Maciej
Podgórski.
Podgórski Mikofaj
Podgórski Stanisfaw
Podgórski Michaf
Podhorodyński.
Podhorodyński Gabryel
Podhorodyński Mikofaj
Podhorodyński Józef Bożydar
Podhorodyński Tomasz
Podhorski. Podhorski Dominik Onufry, po-
sef Wofyński
Podjaski.
Podjaski Mafek Wojciech
Podlecki.
Podleccy z Gosfawia Jan i
Konstanty
Podlecki Jacenty
Podlecki Jan
Podlecki Jan
Podlecki Wfadysfaw
Podlesiecki.
Podlesiecki Stefan
Podleski.
Podleski
Podleski Bazyli Stanisfaw, wi-
ce-regent grodzki Zydaczew.
Podleski Grzegorz
Podleski Jan» —
Podleski Jan
Podleski Piotr MikofajPodleski Wojciech, podstoli
Inowrocf.
Podlewski WalentyA. II:
Podleśny.
1 Podleśny Wojciech z Ldzenic1
i Podlodowski.
Podlodowski z Przytyka Adam
Podlodowski z Przytyka Andrzej
Podlodowski z Przytyka Miko-
1 taj, chorąży Dobrzyński
Podlodowski z Przytyka Pawef
Podlodowski z Przytyka Stefan,
1 rotmistrz pow. Stężyckiego
Podlodowski Mikofaj, kasztelan
Kijowski
Podlodowski Antoni
Podlodowski Stanisfaw1 Podlecki.
Podfęcki Kasper
Podłęski.
Podfeski Walery an
Podniesiński. Podniesiński z Podnieśnia Woj-
ciechPodolec.
Podolec1
Podolecki.
Podolecki
Podolecki Manswet, stta. Ma-
fawski P. K.
Podolski.
Podolski ŁukaszPodofszyński.
Podolszyński Jan
Podorecki.
Podorecki Wacfaw
Podoski.
Podoski Dadzibóg
Podoski Floryan, cześnik Ró-
żański V
Podoski Łukasz
Podoski Maciej
Podoski Martinus Casimirus
Podoski Pawef, chorąży Ciech. г-TT-
Podoski Paweł
Podoski Piotr
Podoski Józef
Podoski z Podosia Mikołaj Kazimierz, podkomorzy ziemi Różańskiej i Makowskiej Podoski z Podosia Paweł, rotmistrzM.
PodoskiPodoski Adam
Podoski JanPodoski JanPodoski Józef, łowczy NowogrodzkiPodoski Stanisław, podkomo-rzyc Różański
Podoski Stanisław, wojski Bra-cławskiPodoski Stanisław Podoski Ad4m, podkomorzyc RóżańskiPodoski Junosza Antoni, cze-śnik Trembowelski Podoski F., podkomorzy i stta.
Dobrzyński Podoski na Podosiu Junosza ranciszek, cześ. Zwinogr., poseł i sędzia kapt. BracłPodoski na Podosiu Franciszek, stta. Rypiński, pułków, i poseł Ciechan
Podoski JanPodoski J. A., wojewoda Płocki Podoski Junosza Michał, stta. grodowy Bobrownicki, pierwszy poseł ziemi CiechanPodowski Junosza Antoni, porucznik reg. gwardyi Podowski Mateusz
Podrzecki.
Podrzecki Bartłomiej Podrzecki Krzysztof
Podsędkowski.
Podsędkowski JanPodsędkowski Jau
Podsędkowski Jan
Podsędkowski Piotr Jan
j. ni.Podskarbi
Podskarbi Władysław J.UI.
Podwiński.
J«111Z. Я. Podwiński Hrehory
Podwiński Jan
Podwiński Justynian
Podwiński Michał
A 11м V1 Podwysocki.
Мл З.Podwysocki Kazimierz, cześnik
Parnawski
Pogirski.
Pogirski Krzysztof, łowczy
Rzeczycki
A U.Pogirski Stefan, marszałek Rze-
czyckii
W. MińPogonowski.
‘Pogonowski StefanJ.11I.
Pogonowski Tomasz
Pogonowski Józef
Pogórski.
St AW S Pogórski Jan
HkJ( Pogorzelski.
St Az n Ppgorzelski Andrzej
k7 » it 1t Pogorzelski Andrzej
Pogorzelski JanZ. 11.
St A Pogorzelski Jan
Dial 1 Pogorzelski Władysław
Pogorzelski' na Pogorzelsku
St AYt РійсЬWojciech, stta. Nurski
kjU A St AМл vieCfl. W Pfn Pogorzelski na Pogorzelsku
kJU л St A" « Г111. W Ufn Wojciech, stta. Nurski
öl. A.ffrlO. Pogorzelski Zygmunt, chorąży
Nurski
Cii anr rv Pogorzelscy Wojciech, Paweł
ot. A.Ma. D.i Bartłomiej
Pogorzelski Marcin
Pogorzelski na Pogorzelcu An-
drzej, podczaszy Nurski
Pogorzelski Jan
Pogorzelski Ludwik
Pogorzelski Wacław
Pogorzelski Leopold
Pogroszewski.
Pogroszewski na HordyszczuJan J. КW. Woi.
Pogroszewski AdamJ. 1ІГ.Pokrzywnicki' Stanisław
Pogroszewski Jan;Pokrzywnicki Adam na Pokrzy-
Pogroszewski Łukaszwnicy, sekretarzM.
Pogurski.Pokrzywnicki Andrzej
Pogurski Andrzej z Kościelca,Pokrzywnicki Kazimierz
burgrabia Malborski Pokrzywuicki Marcin
Pogyrski.Pokrzywnicki Paweł
Pogyrski Leon, marszałek liże-Pokrzywnicki Sebastyan
ceyckiPokrzywnicki Szymon
Pohorecki.Pokrzywnicki SzymonZ Ciech.
Pohorecki AdamPokrzywnicki Wojciech
Pohorecki JanPokrzywnicki Franciszek
Pohorski.Pokrzywnicki Franciszek, na
Pohorski Jan TomaszW Wit Pokrzywnicy, starościc Szad.,
Pohoski.poseł Łęczycki
Pohoski ZacliaryaszPokrzywnicki Łukasz
Poiński.Pokrzywnicki Maciej
Poiński Michał j Pokrzywnicki Tomasz
Poklękowski.Pokubiato.
Poklękowski z Poklękowa StefanJ.I1I. Pokubiato Kazimierz P L.
Pokłoński.Pokutyński.
Pokłoński PiotrPokutyński Antoni, delegat wo- 1ir ioi 4r CJ
Pokłoński FelicyanA. 1^ jew. KrakW. ö.
i Poktoński FelicyanPokutyński Józef, delegat Vo-1 jew. Krak.
1 Pokolniewicz.Pokutyński Kajetan, stta. Kry-
Pokolniewicz Kazimierz1 niczański
i Pokorna.Pokutyński Piotr
Pokorna Chryzostom, sekretarzPolanowski.
M Polanowski Alexander, chorąży
Pokosławski.1 7 i ~ Sanocki, pułkownikM.
Pokosfwski z Pokostawia JózefPolanowski Jan
Pokosławski na Pokostawiu Mi-Polanowski, skarbnik Bracł.
kołaj, marszałek sądów kap-Polanowski Felix, podstolic
turowych pow. Radomskich j Bełzki
Pokroszyński.Polanowski z Polanowie Jan,
Pokroszyński Jerzy, cześnikpodczaszy Horodelski, sędzia
i Lidzkikapturowy
(Pokroszyński Krzysztof, sędziaPolanowski Mikołaj, stta. Dą-
grodzki Lidzkibrowski
Pokroszyński Michał, poseł po-Polanowski Piotr z Polanowie,
wiatu Rzeczyckiego:skarbnik Bełzki
Pokrzywnicki.Polański.
Pokrzywnicki Maciej na Po-Polański
krzywnicyPolański Piotr
Pokrzywnicki Samuel-=—=Polański Wojciech=
Popkowski. Popkowski StanisławPopkowski Wawrzeniec Popkowski Antoni Popkowski Jan Popkowski KazimierzPopkowski StanisfawPopławski. Popławski z Rudy Jacek Popławski z Rudy Olbracht, podwojew. StęzyckiPopławski Stefan Popławski Stanisław, poseł powiatu StarodubowskiegoPopławski AlexanderPopławski JabóbPopławski Jan Popławski JerzyPopławski Marcin ^Popławski Paweł 4Popławski Stanisław;Popławski Wojciech,Popławski AndrzejPopławski FelixPopławski Francisz«£Popławski JanPo płoński. Popłoński Daniel Wilbutowicz Popow sk^ Popowski Stanisław PopowskiPopowski AndrzejPopowski Bartłomiej Popowski FelicyanPopowski JansPopowski JanPopowski Kazimierz»Popowski Ludwik^Popowski MikołajPopowski Stanisław Popowski Szymon Popowski Żakowicz Wojciech Popowski Wojciech Popowski Wojciech Popowski Wojciech Popowski Władysław. К1"-' - a. u:L.Ѵ. s. W.Z.M.W B. K. W. W.Poradowski. Poradowski JanPoradowski Andrzej naPoradach Poradowski Józef, komornik graniczny, poseł ziemi Halic. Porayczewski. Porayczewski WalentyPoraziński. Poraziński Stanisfaw Piotr Poraziński Antoni Tadeusz Porczyński. Porczyński Gabryel, wojski Winnicki, poseł wojew. Bra-cfawskiego Porerobski. Porębski Abraham Porębski Adam na Złotopolicach Porembski Adryan Porembski Kazimierz Porębski Limont Kazimierz Porębski Franciszek Mikołaj Porembski Paweł Porębski Stanisław Porocki. PorockiPorowski. Porowski Grzegorz Porowski Jerzy [Porowski Józef Porwaniecki. Porwaniecki .Alexander'Porwaniecki Gabryel Porwaniecki Jan Porzecki. Porzeccy Krzysztof i JerzyPorzecki Bartłomiej Porzecki Tałko Zygmunt [Porzecki Adam Porzecki Adam Porzedkowski. Porzedkowski Andrzej1 Porzycki. Porzycki Kazimierz .- Posadzuwski. Posadzuwski Kazimierz, podczaszy Orezański Z.Z. DrohГ ш-тг~Х
Poslewicz.
Rosiewicz Stanislaw
P08tnlski.
Postulski Adam
Postruski.
Postruski Jakob
Postruski Łukasz
Postruski Paweł
Postruski Stefan
Postrzaski.
Postrzaski Piotr
Posudziejowski. Posudziejowski Krzysztof, cze-
śnik Orszański
Potarzycki.
Potarzycki Stanislawa. a
Potelczyc.
Potelczyc Piotr
Potelczyc Sebastyan Stanislaw
Potępski.
Potępski Józef
Potępski, wojski Trembowelski
Potępski Józef
Potkański.
Potkański Jan
Potkański z Potkany Antoni,
podkomorzy wojew. Sandom.
Potkański Franciszek
Potkański Jkasztelan Radomski
Potkański Tadeusz, kasztelanie
Radomski
Potocki.
Potocki Andrzej, stta. Halicki
Potocki Jan Teodoryk, podkomorzy Halicki
Potocki Jan
Potocki na Potoku Jan Karol
Potocki z Potoka Krzysztof,
podstoli W. K, L.
Potocki Prokop, wojewodzie
Podolski
Potocki Samuel
Potocki z Potoka Stanislaw
Potocki Stanislaw, wojewoda
Podolski
Potocki Bogusław
Potocki na Stanisławowie Andrzejwojewoda Kijowski, Halicki, Kołomyiski stta.
Potocki Uoininik,stla.Chmielnicki
Potoeki Jan, podkomorzyc Bra-1 clawski W. Braci
Potocki Jan, stolnik Bielski
Potocki z Potoka Krzysztof, j podczaszyL., Chfełm-1 ski stta. poseł tej że ziemi
Potocki Piotr
Potocki Stanisław, stta. Koło-1 myiski1
Potocki na Podhajcach Szczę-1 sny, wojewoda Sieradzki, i Sokalski, Krasnostawski, Rop-czycki stta.
Potocki z Potok na Uszcinie Alexander Jan, podkomorzy i poseł ziemi Halickiej, sal-vis juribus e. r. et cotequa-tionis M. D. L.
Potocki Andrzej
Potocki Felicyan, wojew. Krakowski, hetman polny koronny
Potocki Franciszek
Potocki Franciszek
Potocki z Potoka Jakób, kasz- telanic Kamieniecki
Potocki Jan, łowczy Bracław. W. Braci.
Potocki Jan W.K.
Potocki Jerzy, stta. Tłumacki
Potocki Józef, stta. Ropczycki
Potocki Marcin
Potocki Michał, stta. Krasnostawski
Potocki Michał, kasztelanie Kamieniecki
Potocki Stanisław, stta. Łucimski W. Braci.
Potocki Stanisław, stta.Łucimski
Potocki Stefan, stta. Czerkaski
Potocki Tomasz
Potocki Wacław
Potocki Wojciech Ѵ. I.
Potocki Adam, delegat wojew. Krakowskiego
Potocki z P. Adam, podstoliPotrykowski na Potrykozaeli
ŻytomierskiJózef, wojski Rawski, kom.
Potocki Eustachiusz, J. A. W.ziem. sędz. kapt. poseł Warsz.
L., Lwowski, Urzę-Potrykowski Midiaf na Potry-
dowski stta.SL a. kozach, burgr. grodz, sędzia
Potocki z P. Felix, podstolickapt., poseł Warszawski Z. Warsz i
Żytomierski Potryłowski.
Potocki Franciszek Salezy, wo-Potryfowscy Kazimierz i Fran--
jewodajenerał ziem Kijów. ciszek, chorazycowie Różan.
Potocki Franciszek, pisarzowicz Potryżycki.
ziem KijowskichPotryżycki IlreiioryP.Orsz.
Potocki Fox z Potoka UippolitPotrzaskowski.
Potocki z P. Jakób, rejent po-Potrzaskowski Krzysztof
gran. wojew. KijowskiegoPo tuszy ński.
Potocki Ignacy, stta. Gliniański, Potuszyński Józef
poseł ziemi Halickiej Potocki na Maciejowicach 1-Potworowski. jPotworowski Alexander
gnący, stta. Gliniański, oby-Powalski.
watel ziemi StężyckićjV ww UIU11I9 Powalski Jan« juribus ec. roni.
Potocki Kajetan7 «1 cath. nec non terr. civ. Prus-
Potocki Fox 31acićj Donin Hip-sia privil. et immunitatibus
polit per omnia salvis
Potocki z P. Medard, podstolicPowaJski Lewalt Piotr, poseł
Żytomierskiwojew. Pom., jur. ec. rom.
Potocki z P. Maxyrn, regentnec non terr. Prussia; et ci-
ziem. Kijowskivil. immunik per omnia salvis
Potocki z P. Roch Jan, pod-Powalski Lewalt Jan;
starosta ŻytomierskiPowalski Kazimierz Lewalt,
Potocki Stefan, podwojewodzypoborca Człuchowski
i poseł Wołyński Powalski Franciszek
Potocki Wawrzeniec, pod. Żyt.Powieki.
poseł na sejm electionisPowieki Stanisław
Potoczvnski.Powierski.
W Potoczyński StanisławPowierski Ludwik
Potrykowski. Z.R.Powierski z Chrośli SamuelPowierski z Cliroślic Samuel,
Potrykowski Alexander pułkownikM..
Potrykowski StefanPowierski z Chroślic Stanisław. [
Potrykowski Waleryan, podkomorzy Różański MakowskiPowykowski. Powykowski Stefan
Potrykowski Hieronim, stolnikPożarski.
Różański Pożarski Jan.w. Pol.
Potrykowski KazimierzPotrykowski Krzysztof, sekre-.Pożary cki. Pożarycki Jan, cześnik Mści-
tarz artylleryi koronnej sławski
Potrykowski Tomasz кPożarycki Daniel
Pożerowicz.Prażmowski Jan'
Pożerowicz Franciszek Prażmowski JanJ. JC
Poziemkowski.Prażmowski Krzysztof 1
Poziemkowski RomualdP. 11.Prażmowski Krzysztof Z.’Warsz.
Pozniak.Prażmowski Michał Franciszek
Poznak Stanisław, sita. La-Prażmowski Remigian
ciiowskiPrażmowski Samuel
Pozniaknwie Alexander i AntoniJ.J1I.W.Pof.Prażmowski Samuel
Pozowski,Prażmowski Samuel
Pozowski Stanisław Prażmowski Wawrzćniec
Pozowski Alexander; Prażmowski Wojciech
Pozowski Janj Prażmowski Zygmunt
Pozowski JanPrażmowski, podkomorzy ziemi
i Pozowski AlexanderCzerskiej.
Pozowski MichałPrażmowski Paweł MikołajZ. Ł
Pozowski z Pożog Jan, wicePrażmowski na Prażmowie Sa-
regent grodzki Xowomiejski1 muel Jerzy, wojewoda Płocki,
РгягкіKrzepicki Warecki stta.
1 « v IVI« iPracki Scbastvan, podstoli War-Prażmowski Wojciech, chorąży
szawski, trukczaszy31. Pracki Sebastyan, podstoli Warszawski Z. WarezJ nadw. koronny, stta. Lomżyń- ski, sekret.M. Prażmowski AntoniZ. -L.
Pracki Alexander FranciszekPrażmowski Franciszek
Pracki Franciszek Prażmowski, podczaszy c Czersk i
Pracki Sebastyan, sqdzia grodz. 1 Prażmowski Franciszek
WarszawskiPrażmowski Michał, stta. Xie-
i Pracki Tomasz ;szawski
Pracki Alexander, sqdzic War-Prażmowski Eligiusz, starościc
szawskiMszczonowski
Pracki Jozef'Prażmowski z Prażmowa Fran-
Prądzyriski. Prądzyński Andrzejciszek, podczaszy CzerskiSt.A.
Prebeudowski.
Prądzyński JanPrebendowski z Prebendowic
Prądzyński KrzysztofJakób, kasztelanie Elblągski
Pradzyński Andrzej, sądowyPrek.
ziem. Tucholski, poseł z pow.Prek Antoni‘
TucholskiegoPretwicz.
'Prądzyński Depka Jan1Pretwicz Jan Wojciech
Prądzyński Kazimierz Pretwicz Zygmunt
Prążewski. Prochnicki.
Prążewski JózefProchnicki Wacław
Prażmowski.Prochnicki z Próchnika Franci-
Prażmowski Andrzej, sqdziaszek, sekretarzM., po-
j ziemski Warszawski seł ziemi Czerskiej
Prażmowski Gabryel - - - - - - 1 Prochnicki Janz.c. 1 -
Procżewski. Proczewski Floryan
Prodowski. Prodowski Szymon, burgrabia Zakroczymski
Prokopowicz. Prokopowicz Alexander de Pro-kopowice, kaptura generalnego Warsz., tempore electio-nis Instygator
Prokopowiczowie Mikołaj, Mateusz, Jan, Felicyan, Gabryel, Piotr, Daniel, Alexander, Jan, Kazimierz, Stanisław, Michał, Paweł
Porkopowicz Alexander
i Prokopowicz Daniel, komornik powiatu Lidzkiego.
Prokopowicz Alexander, strażnik Orszański
Prokopowicz Alexander, horo-dniczy Orszański
Prokopowicz Teodor
Promipński.
Promicński Hieronim
Promieński Kazimierz
Promieński Paweł, skarbnik Żytomierski
Promiński Antoni
Promiński Saryusz Antoni
Promiński Jakób
Promnicki. Promnicki Michał
Prosicki. Prosicki Józef, chorąży Żytomierski
Prosieński. Prosieńecy Ignacy i Wojciech
Prosieńscy Józef i Wojciech
Prosieński Adam
Prosieński Jakób
Prosieński Jakób
Prosieński Maciej
Prosieński Marcin
Prosieński Walenty 6" Prosiewski.
Prosiewsfci Maciej
Prosiski.
Prosiski Maciej
Proski.
Pruski Stanisław, pisarz ziemski Poznański Pruski Jan, sita. Nakielski Proski Samuel, kawaler Mal-1 tański
Proskura.
Proskura Suszczański Jan, podczaszy Kijowski
Prossowski.
Prossowski Michał
Prostyński.
Prostyński Jakób
Proszewski.
Proszewski Gabryel Proszewski Stefan Proszewski Jakób
Proszkowski.
Prószków ski Andrzej Proszkowski WojciechProszkowski Stefan Proszkowski Wacław
Proszycki. Proszycki Jerzy, chorąży Żytomierski
Prószyński.
Prószyński Hrehory Prószyński Michał Prószyński z Proszanki Baranków Felicyan, podstar. wo-jew. Mińskiego
Protasewicki.
Protasewicki Antoni
Protaszewicz.
Protasowricz Jerzy, pisarz ziemski Nowogrodzki Protaszewicz Ludwik Protaszewicz Jan, podkomorzy Derpski Protaszewicz Jan Mostitycki Protaszewicz Ludwik, podcz.Nowogrodzki
Protasowicz Piotr, wojski Miński W. MińPrusinowski Kazimierz W. ™
Protasowicz Stanisfaw, skarb-Prusinowski Walenty
nik Nowogrodzki Prusinowski PiotrW. JL.
Protaszowicz Andrzej, podko-Prusinowski PiotrW.
morzyć WendeńskiPrusiński.
Protnicki.Prusiński Pawef Z
Protnicki Kazimierz Z.Pruski.
Prozor. Prozor Pawef KazimierzPruski Jakób 1
jPruski Wfadysfaw
Prozor Adam P. K. Pruscy Alexander i Maciej
Prozor Adam, sędzia ziemskiPruscy Jakób i Tomasz 1
Kowieński, dyrektor sądówPruski
kapturowych i sejmikowych : Prozor Alexander, poseł1i Pruski Andrzej Pruski Jan
Prozor Alexander 1 Pruski JanZ N.
Prozor Pawef, sędzic ziemski 1 Pruski Kazimierz
Kowieński1 Pruski Kazimierz
Prozor Jan, pisarz ziemski i.Pruski Ludwik
poseł Kowieńskij Pruski Michaf
Prozor Jerzy, poseł powiatuPruski Piotr
Kowieńskiego Pruski PawefA. 11 W.
Prozor Karol, miecznik Ko-ІPruski Stanisfaw
wieński Pruski Stanisfaw W. 1
Prozor KazimierzPruski Wawrzćniec
Prozor Stanisfaw, regent i po- Pruski Zygmunt
sef pow. KowieńskiegoO Pruski Ignacy, podsędek i po-
Prozor Wfadysfaw, trukczaszy Kowieńskisef ziemi Rawskiej
Pruchyński. Pruchyński ŚwiętosławPruskowski. Pruskowski Stanisfaw
Pruchyński WojciechPruszak.
Prusak.Pruszak Jan
ж a uonii Prusak Stanisfaw, cześnik La-Pruszak Bieniewski Onuflry
tyczewskiPruszak Wawrzćniecs.
Prusieriski. Pruszanowski.
Prusieńscy Jakób i Szymon Pruszanowski Justynian
Prusimski.Pruszanowski Teofil, cześnik
Prusimski Ostroróg na Kolnie Rzcczycki
Antoni Pruszanowski Antoni, surogat
Prusinowski. poseł pow. Ilzeczyckiego
Prusinowski AndrzejPruszanowski Michaf, podcz.
Prusinowski Jakób, cześnikpow. Rzecz.
ziemi ZakroczymskiejPruszkowski.
Prusinowski Andrzej, kasztelanPruszkowscy Marcin i Andrzej
PofanieckiPruszkowski Stanisfaw
Prusinowski Andrzej, kasztelanPruszkowscy Andrzej i Stani-
I Pofanieckisfaw Pruszkowski Andrzej W.
Pruszkowski
Pruszkowski Antoni.,
Pruszkowski Felicyan
Pruszkowski Jakób
Pruszkowski JanW.
Pruszkowski Józef
Pruszkowski StanisławW
Pruszkowski Wojciech
Pruszkowski Wojciech
Pruszkowski Idzi Wiktor, sędzia kapt. Sieradzki
Prószyński.
Pruszyńscy Stanisław' Jan i Wojciech
Pruszyński Jan
Pruszyński Marcin
Pruszyński Adam, poseł ks.
Oświeć, i Zator.
Pruszyński Hieronim
Pruszyński z Pruezyna Michał
Pruszyński Paweł, oby w. wo-
jew. Kijowskiego W. Kij
Pruszyński Stanisław
Pruszyński Stanisłay, cześnik Żytomierski, poseł wojew.
Kijów.
Pryncypaty.
Pryncypaty Dominik
Pryszmen.
Pryszmen Jerzy
Pryzgniłł.
Pryzgniłł na kemborach Pryz-ginach Felicyan Józef
Przauowski.
Przanowski Kazimierz
Przanowski Kazimierz
Przanowski Wojciech
Przebendowski.
Przebendow'ski Joannes Georgius, colonellus S. II. M. sal-vis jur. e. r. terrarum et civit.
PrussheW. Pum.
Przebendowski Joachim
Przebendow'ski Jan Jerzy, kasztelan Chełmiński, sttu. Mi-rachowskif
Przebendowski Piotr Przebendowski. Jan Nep. cho-rążyc Pomorski Przcbendowski Ignacy na Prze-bendowa, Pucki, Mirachow-ski stta., poseł ks. Oświeć, i Zatorskiego Przebendowski z Przebendowa Józef, chorąży Pomorski, poseł Tczewski
Przeciszewski.
Przeciszewski MateuszPrzeciszewski Wojciech, miecznik Płocki Przeciszewscy Alexander, Bartosz i Jan Przeciszewski Stanisław Przeciszewski AndrzejPrzeciszewski Jan Przeciszewski PawełPrzeciszewski Piotr Przeciszewski Ignacy Ciunowicz Przeciszewski Rafał, суwun Wieszwiański ks. Zinudzkiego Przeciszewski Stanisław, chorąży i rotmistrz wojew. Płoc.
Przecławski.
Przecławski Christophorus, ca-nonicus Vilnensis Przecławski
Przecławski
Przecławski Przecławski Andrzej Przecławski Andrzej, poseł pow. Słonimskiego Przecławski Glaubicz Konstanty, sęd. kapt. pow Słoniiu
Przeczeń.
Przeczeń Krzysztof
Przeczeszewski.
Przeczeszewski Wojciech
Przeczkowski.
Przeczkowski Andrzejrzeczkowski Eustachi, pokojowyM
Przeczkowski z Przeczkowa KazimierzJ; К.»
Przeczkowski z Zbinina Kazimierz
Przeczkowski Ludwik, sekretarzM.J. K,'
Przeczkowski Marcin
Przeczkowski Waleryan
Przeczkowski Wojciech, pisarz ziemi Różańskiej
Przeczkowski z Binina Wojciech, pisarz ziemski Różański i Makowski
Przeczkowski aa Zbinlnie Wojciech, pisarz ziemski Różański
Przeczkowski Kazimiera
Przeczkowski Alexander
Przeczkowski BronisławA. 1L
Przeczkowski Ludwik
Przeczkowski Stanisław, chorzy
Przeczkowski Walenty
Przeczkowski Zygmunt
Przeczkowski Jan, sędzic grodz. Przcm. WR.
Przeczkowski Józef, poseł ziemi Przem
Przedpełski. Przedpełski Paweł
Przedpełski Józef W, Pło.
Przedpełski StanisławZ. 0.
Przedpełski Walenty
Przedwojewski. Przedwojewski Andrzej
Przedwojewski Marcin
Przedwojewski Paweł Z. Ciech
Przedwojewski Stanisław
Przedwojewski na Przedwoje-wie Wojciech Alexander, kasztelan Wiski
Przedwojewski Wojciech
Przedwojewski na Prztdwoje-wie Zygmunt Alexander, the-saurarius Leopoliensie
Przedwojewski Zygmunt, skarbnik Lwowski
Elektorowie
Przedworski.
Praedworski Jan
Praedworski Kazimiera, łowczy Grodzieński Przedworski Stanisław
Przedwowiski.
Przedwowiski Kazimierz
Przędzy ński.
Przedzyński Jan
jdzyński Wojciech
Przegaliński.
Przegaliński KrzysztofPraegaliński Wawrzeniec Przekuleja.
Przekuleja Samuel
Przeługowski.
Przeługowski. Franciszek
Przemycki.
Przemycki Marcyan, komornik Witebski
Przemysławski.
Praemysławski Stefan
Przeniewski.
Przeniewski Jan
Przeński.
Przeński Piotr
Przepankowski.
Przepankowski AdamPrzepankowski Wojciech
Przeracki.
Przeracki Jakób
Przeracki Jan Alexander Przeracki Zborny
Przeradowski.
Przeradowski Jan
Przeradowski Adam, podczaszy
Różański
Przeradowski Michał, podstoli Nowogrodzki
Przeradowski Piotr, podstoli Różański
Przeradoweki Ludwik z Prze-Przęsła wski.
radowa PrzeeławskiAndrzej
Przeradoweki Paweł, pisarz RóżańskiPrzesławeki Zygmunt
Przeradoweki Piotr, stolnik Ro-Przesmycki.
żańskiPrzesmycki Jan, komornik Wi-
Przeradoweki z Przeradowa Sta-tebski
nisfaw, podstoli, pisarz grodzki Nowogrodzki i posełPrzesmycki BartłomiejPrzesmycki Zygmunt
Przeradoweki StanisławPrzespolerowski.
Przeradoweki Franciszek naPrzespolerowski Stefan Dominik
Przeradowie, skarbnik Ro-Przestrzelski.
żańskiSt A. Przestrzelski Jan z Przestzela
Przeradzki.Przestrzelski Paweł
Przeradzki Maciej W. LPrzestrzelski Jakób
Przeradzki StefanPrzeuski.
Przeradzki Ignacy Przeuski Andrzej, sędzia kapt.
Przeradzki Kazimierz Poznański
Przeradzki Pawet, poset z po-Przewłocki.
wiatu Nowomiejskiego Przewłocki Dominik Jerzy
Przeradzki WojciechPrzewłocki Michał
Przerembski. Przerembski HieronimPrzeworski. Przeworski Adamus, judex ter.
Przerembski JanMirach., nuntius pąlat. Pomer.,
Przerąbski Mikołaj, stta. Tuszyński, sekretarz i dworzaninM. Przerębski Jacek, sędzię Za-W. Siftr. salvis j. e. r. privilegiisque ter-rarum Prussi® per omnia salvis Przeworski Jacobus Przeworski Samuel, indigena terrurum Prussi®
torskiPrzewoski.
Przerembski Mikofaj, kasztelanPrzewoski Samuel W. Malb.
Sandecki, Szydłowski, Tu-J. ш. Przewoski Jakób, oberszterlej-
szyński stta.tenantM., salvis j. e. r.
Przerembscy Stanisław, Miko-et juribus terrarum ac civita-
łaj i Bogusław tum Prussi® in Universum non
Przerembski Bogusław, podcza-obstante articulo avulsionis
szy Mielnickicivitatis Elbingensis et tradi-
Przerembski z Przeremba Sta-tionis
nisław, cześnik Sieradzki Przewski.
Przerembski na Przerembie Ste-Przewski FranciszekA. IL
fan, chorąży Sieradzki, stta.Przezdziecki.
SzydłowskiPrzezdziecki Konstanty, Flo-
Przerembski Wincenty ryan, podeędek Brzesciański
Przerembski na Przerembie hra-Przezdziecki Mikołaj Włady-
bia Stanisław S. P.sław, marszałek Oszmiański
Przesiecki.Przezdzieccy Jan, i Marcin
Przesiecki Mikołaj Przezdziecki
PrzezdzieckiPrayborowski Wawrzeniec
Praezdzieccy Marcin i Adam.А. . Przyborowski Wawrzeniec1
Praezdzieccy Marcin i Mikołaj.Przyborowski Wojciech
Przedziecki AndrzejPrzybysławski.
Przezdziecki Bartłomiej Z łi.;Przybysławeki Alexander
Przezdziecki GrzegorzjPraybysławski Marcyan z Mie-
Przezdziecki Janrzyna
Przezdziecki Jan, skarbnik Za-Przybysławski Franciszek
kroczymskiPrzybysławski Kazimiera
Przezdziecki Kazimiera, cześnikPrzybysławski Stanisław
MozyrskiPrzybyszewski.
Przezdziecki MarcinPrzybyszewski Wacław
Przezdziecki MateuszPrzybyszewski Jan
Przezdziecki PiotrPrzybyszewski Jan
Przezdziecki Antoni,refer. W.K.Przybyszewski StefanА. II.
L., duktor wojew. Mińskiego Przybyszewski Władysław
Przezdziecki FelicyanSt A.Przybyszewski Władysław
Przezdziecki FelicyanW. MińPrzydojewski.
Przezdziecki Stanisław, stta. Je-Przydojewski Michał
smoński, poseł ks. Infl. Przezdziecki Michał, referenda-Przygodzki. Praygodzki Antoni, miecznik
rzycL., poseł ks. Infl.Mielnicki z.;m.
Przezdziecki Pierzchała Józef, Praygodzki Franciszek
poseł ziemi RawskiejPraygodzki Jan
Przonowski. Praonowski Krzysztof Przyjemski. Przyjemski Andrzej, dworzanin
Prznławski.króla
Prauławski Jan Kazimierz Glau-Przyjemkowski z Przyimy Krzy-
bicz krajczy, sędzia kapturo- - sztof, pułk.M.
wy i poseł pow. SłonimskiegoPrzyjemski z Prayimy Piotr,
Przy akowski.kasztelan Srzemski
Prayałgowski Kazimierz, cho- Przyjemski z Przyimy Andrzej,
rąży Derpskij.m. pułk. w. kor., poseł wojew.
Przyałgowski Michał S. S.Kaliskiego
Prayałgowski JanPrzyjemski Rawicz z Przyimy
Przyborowski.Ignacy, Łomżyński Zambrow-
Prayborowskiski, Kaliski stta., poseł ziemi
Przyborowski GrzegorzŁomżyńskiej
Przyborowski JanPrzyjemski Rawicz z Przyimy
Przyborowski KazimierzRomuald, starościc Łomżyński
Przyborowski MarcinPrzyjemski z Przyimy Rawicz
Przyborowski PawełTomasz, starościc Łomżyński
Przyborowski Samuel z Przy-Przyłęcki.
borowa, skarbnik Rzeczycki Prayborowski Jerzy.jPrzyłęcki z Przyłęcka Achacy,
і kasztelan Oświęcimski J. К1
Przyłęski. Przyłęski Kazimierz Przysiecki Jerzy, budów. Pol.
Przysiecki Andrzej
Przytfubski.Przysiecki Antoni
Przyfubeki MarcinPrzysiecki Krzysztof
Przyłubski MichałPrzysiecki Sebastyan
Przyłubski z Przy lubią Wa-Przysiecki Michał
claw, sędz. ziem. Brzes. Ku-Przy szycho wski.r
jawski Przyszyćhowscy Michał i Mar-
Przyłnski. CIO
Przyluski Jan Przyezychowski Michał J.I1L
Przyluski, chorąży LatyczewskiPrzyszychocki
Przyluski Balie Piotr W. Iław.Przyezychowski Antoni
Przyluski Krzysztof Przyszychowski Jan
Przyluski Marcin, stanowo icyPrzystanowski.
M Przystanowski Uobrogost, sal-
Przyluski Samuel, dziekanJ.I1Lvis juribus terrarum Prussia;
Przyluscy, chorążycowie Laty-a: ii. Przystanowski 'Jan, podstoli Mozyrski
czewecy
PrzyluskiPrzvtulski.
Przyluski Jan W.V Przytulski Paweł
Przyluski Karol Psarski.
Przyluski MaciejPsarski Władysław
Prżyłuski MikołajPsarski Alexander, stolnik Cheł-
Przyluski Piotrmiński
Przyluski Piotr Psarski Alexander
Przylueki SamuelPsarski Jan
Przyluski StanislawPsarski Kazimierz
Przyluski StefanPsarski Szymon. W.
Przyluski Antoni naPrzyluekachPsarski a Psary Andreas
Przyluski Bonawentura, cześnik Horodelski Psarski na Psarach Andrzćj
Psarski z Psar Jakób, stolnik
Przyluski Tadeusz, stta. Ha- Z. Ch Wieluński, chor. pow. Szad-
dziackikowskiegoStA.
Przypkowski.Psarski a Psary Joachimus
Przypkowski JanPsarski z Psar Joachim
Przypkowski StefanPsarski a Psary Joannes
Przypkowski StefanPsarski Jan Kanty
Przypkowski Wacław z Przyp-Psarski Jan
kowic Przyr^dzki.Psarski a Peary Stanislaus
J.K.W. Pol. W. Pol. Psarski Stanisław
Przyradzki JakóbPrzysiecki. Przysiecki BronislawPrzysiecki Benedykt, podstoli Potocki Pstrocki. Petroccy Bened. Konst. Pstrokoński. Pstrokońscy Maciej i. Spytek
Przvsieeki Bronislaw, wojskiPstrokoński z Drogusze Krzy-
Wolkowyski W. Pol. i sztof, łowczy Sochaczewski
Pstrokoński MikołajW.Sier. ;
Pstrokoński WaleryanW.Sier.
Pstrokoński z Drogusze Wojciech
Pstrokoński Wojciech
Pstrokoński z Bużenina Zbigniew
Pstrokoński z Pstrychkoni Jan, miecznik Łęczycki
Pstrokoński z Burenina Maciej
Pstrokoński Maciej, podkomo-rzyc Brzeski Kujawskij. III-
Pstrokoński Spytek, podkomorzy Brzeski Kujawski
Pstrokoński Samuel W.Sier.
Pstrokoński Stanisław, skarbnik Dobrzyński
Pstrokoński Wojciech
Pstrokoński Zbigniew
Pstrokońscy na Bużeninie Jan, Konstanty, Michał i Wojciech, kasztelanicowie Brzescy KujawscyA. II W.Sier.
Pstrokoński Maciej
Pstrokoński Stanisław
Pstrokoński z Bużenina Maciej, kasztelan Spicimireki, stta. Czermiński
Pstrokoński Franciszek
Pstrokoński z В. P. JózefW.Sier.
Pszczeliński. Pszczeliński
Pszczołkowski. Pszczołkowski Stanisław
Pszczołkowski Stanisław
Pszczołkowski Franciszek
Pszczołkowski de Pszczółki Jakób
Pszczołkowski Jakób
Pszczołkowski Jakób de Purzyce
Pszczołkowski de Pszczółki Jan
Pszczołkowski Jan
Pszczołkowski Kasper
Pszczołkowski Kazimierz de Kołaki
Pszczołkowski Maciej’szczołkowski MichaT
Pszczołkowski Sebastyan ,szczofkowski Wojciech łszczotkowski Wojciech de Purzyce
Ptak.
Ptak Kazimierz, pisarz grodz.
StarodubowskL
Ptak Jan, podcz. Starodubow.
Ptaszyński.
Ptaszyński z wielkiej Ptaszyny Marcin
Pacek.
Pucek Marcin
Puchacz.
Puchacz z Korzenie
Puchalski.
Puchalski Jacobus, judex ter.
Zambrov
Puchalski Kazimierz, wojski i pisarz dekretowyL. Puchalski Andrzej Puchalski Stanisław
Puchała.
Puchała Adam
Puchała Franciszek Puchała Stanisław Puchała z Szamot Stanisław Puchała Stanisław Puchała Tomasz
Puchała Andrzej, poseł Warszawski
Puchała Walenty, komornik graniczny i poseł Warszawski
Pucho wski.
Puchowski Jan, mostow. Sta-radubowski Puchowski Leon
Puciata.
Puciata Samuel Puciata Tobiasz, stolnik Bra-cławeki Puciata Władysław Puciata Kazimierz Puciata Piotr Puciata Waleryan
Pacnik.
Pucnik Kazimierz
Puczniowski.
Puczniowski Jacek
Pudłowski.
Pudłowski Місіїаї Pudłowski Jan Pudłowski Józef
Pudłowski Michał Pudłowski Wojciech Pudłowski Ignacy, wojszczy Podłaski, poseł Drohicki
Pujakiewicz.
Pujakiewicz Adam, skarbn Miński
Pukarzewski.
Pukarzewski Paweł, miecznik Rawski
Pulikowski.
Pulikowski StanisławPulikowski Wojciech
Pułaski
Pułaski Antoni, starościc Wa recki
Pułaski Franciszek, Racz. stta, Pułaski Franciszek Pułaski Józef, pisarz X. К Warecki Stromecki stta. Pułaski Walenty
Pułaski Kazimierz, stta. Ze zuleń.
Pułkiewicz.
Pułkiewicz Mikołaj
Pułkowski. Pułkowski Jan Pułkowski Tadeusz
Pułwiński.
Pułwiński Piotr
Punowski.
Punowski
Purgacki.
Purgacki Jan
Puryszka.
Puryszka Jan Jerzy
Purzycki.
Purzycki Jan Purzycki Szymon . Purzycki Sebastyan de Purayce, Purzycki Wojciech de Purzyce,
Puszki iński.
Puszkliński Stefan
Puszyński.
Puszyński Jan Puszyński Andrzej
Putkamer.
Putkamer Joachijnus Gothofridus Putkamer Jacek AntoniPutkamer Jerzy, pułkownik
Puzewicz.
Puzewicz Jan
Puzowski.
Puzowski Daniel
Puzyna.
Puzyna Jerzy, podkomorzy Włodzim.
Puzyna Michał, podsędek Krzemieniecki
Puzyna Alexander, chorąży Upitski
Puzyna z Kozielska Andrzej, podkomorzy UpitskiPuzyna Daniel, podsędek Upitski Puzyna Hieronim, cześnik Nowogrodzki
Puzyna z Kozielska Jan Puzyna Władysław Puzyna z Kozielska Hieronim, podkomorzy Upitski
Puzyna z Kozielska Józef Puzyna z Kozielska Krzysztof Puzyna z Kozielska MichałPuzyna z Kozielska Kniaź Michał, stta. Wirbkowski, Ci-borski, rotm. traktu Wąsow-skiego, poseł ziemi Wiskićj Puzyna z Kozielska Jakób, obo-źny i delegowany UpitskiPuzyna z Kozielska Józef, stta. Michaliski, delegowany Upitski
Puzyna Kalixty, stta. Upiński Puzyna z Kozielska Stanisław, stta. Upitski, poseł Halicki
Puzyna z Kozielska Tadeusz, stta. Filipowski, poseł Grodzieński« « Puzynowski. Puzynowski Jan Puzynowski Wawrzeniec Pycholski. Pycholski MichałPyliński. Pyliński Jozafat Pyliński JózefRab.aPypka. Pypka Jan Pyrącka. Pyr^cka Antonius, salvis ter. et civit. Prussi® juribus, et per omnia dissidentium nullis protestationibus obstantibusPyszkowski. Pyszkowski Franciszek Pytówski. Pytowski Adam Pyzurski. Pyzurski Jan i« Rac J.UI.
Rabanowski.Racz.
Rabanowski JanA IL Racz de Franciszek Wojsko-
Rabaszowski.j wicz, podwojewodzic i poseł
Rabaszowski Stanisław, pisarzdo elekcyi z wojew. Truck.
grodzki TrembowelskiRaczedoweki.
Rabaszewski Stefan Raczedowski Stanisław
Rabiński.Racecdowski Wojciech
Rabińskl JanZ. Ii.1 Rączko.
Rabsztyński.Vfila V t Rączko Adam, skarbnik ziemi
Rabsztyński AndrzejW.K.MielnickiejA. U. Z.M.
Rabsztyński AlexanderW, Kij. Rączko Franciszek, poseł zie-
Raciborowski.mi Nurskiej
Raciborowski Szymon na Raci-Raczkowski.
borowicach J.DDLRaczkowski Andrzej
Raciborowski Michałflaczyc.
Raciboreki.Rączyc Jan
Raciborski Stanisław Raczyński.
Raciborscy Mikołaj i TomaszAwfivaij аацріаді Raczyńscy Łukasz i Marek
Raciborski Raczyński Wojciech
Raciborski Alexander Raczyński Michał i Władysław P.W.
Raciborski Antoni -Raczyński Alexander
Raciborski TomaszA. ULRaczyński Andrzej, sędz. ziem.
Raciborski WalentyWilkom., stta. Rumbor.
Racieski.Raczyński Franciszek Stefim
Racieski BartłomiejRaczyński Alexander
Racieski Jan W.I.Raczyński Andrzej
Racięski JakóbRaczyński Jan
Racięski KasperRaczyński Kazimierz
Racie wicz.Raczyński Michał, podsędek
Raciewicz Maciej 1—І— -TT- -« —aPoznański
Raczyński Piotr'Raczyński Wojciech Raczyński Antoni, burgr. grodz. WinnickiRaczyński BartłomiejRaczyński Filip, stta. Miescicki Raczyński Jan : Raczyński Kajetan, stta. Ko-zianskiRaczyński zMałoszyna Nałęcz Kazimierz, stta. Czerwono-j grodzki, poseł wojew. Pozn. Raczyński Maciej Radecki. Radeccy Cypryan, Antoni, Krzysztof, Romuald i JanRadecki Alexander Radecki Mikołaj, stolnik Zy-1 daczewskiRadecki Wojciech, skarbnik ŁęczyckiRadecki, stta. Romanowski j Radecki Antoni Radecki Franciszek Radecki z Krukowa Mikołaj, 1 chorąży Horodelski Radecki Stanisław Radecki Waleryan, stta. Roma-j nowskiRadecki Józef, stolnikiewicz 1 BuskiRadecki Michał, pisarz grodz. Horodelski, sędzia kapt. wo-. jew. Bełzkiego Radgowski. Radgowski JakóbRadgowski Mateusz Franciszek, wojski Łomżyński Radgowski Kazimierz Radgowski Marcin Radgowski z Radgoszczy StanisławRadgowski Paweł Radgowski StanisławRadkowski. Radkoweki Hićronimus, vicepa-latinus terrae Łomzensis St A. Ѵ. Kai.I Z. WarszJI Radlicki. Radlicki MikołajRadlicki Antoni, wojski wojew. Sieradzkiego Radliński. Radliński Jan Radliński Wawrzeniec, podsę-j dek MielnickiRadliński Sebastyan Radliński Tarnawa Wincenty Radcowski. Redłowski JanRadojewski. Radojewski Jakób Radojewski Jan, sędzia kapturowy InowrocławskiRadojewski Wojciech Radojewski Zbożny z Zakrzewa Radojewski Zbożny Jan 1 Radoliński. Radoliński Andrzej Radoliński JózefRadoliński StanisławRadoliński Stanisław, kasztelanie Krzywieński Radoliński z Radoliny Józef, podkomorzy Wschowski Radomicki. Radomicki Andrzej, stta. Osiecki Radomiński. Radomieński StanisławRadomiński StanisławRadomski. Radomski Andrzej, eędz. kapt. WarszawskiRadomski Radomski Franciszek Radoński. Radoński z Radoniej Jacek Radoński Jan Radoński z Radoniej Ludwik Radoński z Radoniej MaciejRadoński PawełRadoński Piotr, ksiądz pro-' boszcz Sławiński
Hadoński Remian, wojski Chęcińskiński 1
Radoński Stanisław
Radoński z Radonia Andrzej, kasztelan Zarnowski
Radoński Adam
Radoński Bartłomiej
Radoński Franciszek, kaaztela- nic Zarnowski
Radoński Łukasz
Radoński MaxymilianSI. A.
Radorzyski. Radorzyski KajetanZ. Droh.
Radoszewski. Radoszowski z Siemikowic Andrzej, chorały WieluńskiZ, W.
Radoszowski z Siemikowic Jan
Radoszowski Ignacy
Radoszowski Во.ка Marek na Siemikowicach
Radoszowski Stanisław z Sie-mikorffc
Radoszewscy Alexander i StanisławJ.UI.
Radoszowski ßoxa z Sieniioho-
wic Andrzej, kasztelan Wieluński
Radoszowski Boxa z Siemicho-wic StanisławJ.in.
Radoszowski Boxa z Siemicho-wic ksiądz Stefan, kanonik Gnieźnieński
Radoszewski Jan
Radoszewski Jan
Radoszewski Wojciech W. Pom,
Radoszewski zRadoszewa Leon Jerzy, koniuszy, rotmistrz, podskarbi sądów kapt. wo-jew. Trockiego
Radoszewski Michał, stta. i duktor pow. Szadkowskiego
Rad owić ki.
Radowicki Jakób
Radowicki Maciej
Radowicki Samuel
Radowicki Jerzy
ElektorowieKrólowie ma których głosowali Ziemie ж których głosowali
Radowicki Dominik
Radowicki Erazm, major reg-koronnego
Radowicki Jerzy Ste.
Radowicki Kazimierz
Radowicki Medard
Radowicki Stefan
Radowski. W. Braci.
Badowski Floryan
Radwan.
Radwan Stanisław
Radwański.
Radwański Adam
Radwański Adam
Radwański Andrzej
Radwański Marcin z Radwanów
Radwański Stanisław
Radwański z Radwanowie An-
drzej R. G.i 0.
' Radwiłowicz. 4
Radwiłowicz Jan
Radykiewicz.
Radykicwicz Kazimierz
Radykiewicz Mikołaj
Radziątkowski.
Radziątkowski Konstanty
Radzicki.
lladzicki Marcin, pisarz Zakro-
czymski-
Radzicki Stanisław
.Radzicki Stanisław
Radzicki Józef, cześn. ziem.,
marsz. kapt. Zakrocz.
Radzidłowski.
Radzidłowski Jan w. в к.
Radzidłowski Stanisław Kon- w. в. к.
stanty
Radziecki.
Radziecki Maciej
Radziejowski. Radziejowski Hieronim, kraj-czy Królowej Jejmości, Łom.,
Kamień, stta.
Radziejowski na Radziejowicach Mikołaj Kazimierz, ka-
sztelan Łęczycki
Radziejowski na Radziejowic JanRadzimiński Frąckiewicz Kazi-
Szczęsny sita. Bolcsfawskij.ui. mierz J.UI.
Radziejowscy Michał i Grze-Radzimiński Frąckiewicz Kazi-
gorz mierzpodkomorzy Lidzki,
Radziejowski Kazimierz, ka-cywun Wiesz.j. ni.
sztelanic RypińskiRadzimiński Marcin
Radzikowski.Radzimiński Mikołaj J.UI.
Radzikowski Marcyan Radzimiński Frąckiewicz Pa-
Radzikowski Z Ciech.1 weł, podst. Mozyrski J.UI.
Radzikowski KazimierzRadzimiński Frąckiewicz Ste-
Radzikowski Andrzej, posełSUA.fan, stta. pow. Słonimskiegoj.ui.
Liwski Radzimiński Adam, podczaszy
Radzikowski Antoni Ciechanowski
Radzikowski Filip Z.M.Radzimiński Antoni
Radzikowski Jan KantyRadzimiński Fabian
Radzikowski Józef Z.M.Radzimiński Fabian z Chmielowa
Radzikowski StanisławRadzimiński Franciszek
Radzikowski Wojciech, wice- Z. Droh.Radzimiński Arnolf, stta. Dymi-
regent grodzki Łukowski trowski, poseł Czerniechow.
Radzikowski.Radzimski.
Radziłów.ski Krzysztof,M.Radzimski Borek Stanisław
sekretarz, miasta KamieńcaRadzimski Antoni, subdelegat
Podolskiego rajca i delegat O grodzki Sieradzki
Radzimiński.Radziński.
Radzimiński Andrzej Alexander,Radziński Piotr, pisarz grodzki
Cywun Szawdowski, podko- Kuniński
morzy ks. ZmudzkicgoRadziński WojciechJ.UI.
Radzimiński JanRadziński, skarbnik Warszaw.
Radzimiński LudwikRadziszewski.
Radzimiński LudwikRadziszewski Alexander, se-
Radzimiński Frąckiewicz Ma-kretarzM.
ciej, chorąży NowogrodzkiRadziszewski StanisławJ.UI.
Radzimiński Frąckiewicz Stefandworzanin J. К MRadziszowski Wojciech Radziszewski Marcin Franciszek.
Radzimiński Wawrzeniec, łowczy CiechanowskiZ, Warsz.
Radzimiński WawrzeniecRadziwiłł.
Radzimiński Zygmunt Radziwiłł Alexander Ludovicus
Radzimińscy Adam i Jan Radzimińscy Floryan Marcin, Maciej, Adam, Jan, Wojciech i Arnolf dux Ołyce et Xiesvisii, supr. M. D. L. mareschalcus, Upi-ten. Jurborgen. capitańseus,
Szaulen. Oliten. administrator
Radzimiński Frąckiewicz Ge-salvis juribus s. r. e.
deon, stolnik OrszańskiRadziwiłł Albrycht Stanisław,
u Radzimiński Grzegorz Frąckie-księże na Ołyce i Nieświeżu,
1 wicz, sekretarzM.kanclerzL., stta. Piński
x — і
Baft.
IIKrólowieZiemie I Królowie=——X Ziemie
D Elektorowi«шш których. na którychElektorowie których t których
'głosowali głosowali głosowali głosowali
Radziwiff Bogusław, książę z Raes.
Birz па Dubiukach, Sfucku і'Raes de Hieronim SUA.
К ору lu, koniuszy W. К. L.,1 Rafacki.
sita Poszerwieóski Rafacki Kazimierz A.IL
Radziwiff Janusz, książę naRafalski. Rafalski Walenty
Bfrzach' i Dubinkach, jenerał- SUA.
ny ks. Zmudzkiego sita., het-Rafalski Walentyw в. K.
man polnyL., cywun lletowskiRagliński.
: Radziwiff Michtel Casimirus Ragliński Franciszek
Radziwiff na Ofyce i NieświeżuRagnfewicz. SUA.
książę Dominik, stta. Lidzkiхні.Ragniewicz Jakób P.
Radziwiff Micliaf Kazimierz,Rahoza.
książę na Ofyce i Nieświeżu,Rahoza JanW. Рої.
hrabia na Szydfowcu, MirzeRahoza Alexander, starościc SUA.
i Krozarh, podkanclerzy i het-KaWezoweki
manI, Iiidzki, Prze-Rahoza Karol, stta. KawszowskiSUA.W.Pof.
mysfki, Rabsztyński, Czfu-Rahoziński. SUA.
chowski, Niżyński, Ostrzcski,Rahoziński Franciszek
Krzyczewski, Kamieniecki,Rahoziński Jakób
Homelski i Propojski stta. 1 Rajecki.
Radziwiff na Ofyce i NieświeżuRajecki Adam, chorąży Parnaw-
książę Stanisfaw, stolnik W.ski, poseł pow. KowieńskiegoP. K.
K.L 'Rajecki z Rajec Jan
Radziwiff na Krozach książęRajecki Rafaf
Jerzy, podkomorzyc W. К. L.Rajecki na 'Hajcu Jan Alexan-
Radziwiff Józef książę, ordynatder, sędzia grodzki i poseł
Kiecki, pufkownik powiatuwojew. Trockiego
Kowieńskiego, kawaler orde-Rajecki z Rajec Jan Teodor
ru S. HubertaP. K. Dunin, podstoli Oszmiański,;
Radziwiff Mikofaj książę, pod-stta. Jakuński
j komorzyc W. К. 1Rajecki Jerzy Zygmunt Dunin,
Radziwiff Ulryk książę, jenerafmarsz. Wifkom., stta. Kuka. P.W.
Wojsk LitewskichRajecki Dunin Teofil, marszałek
Radziwiłowicz.powiatu Lidzkiego
Radziwiłowicz MikofajSUA.Rajecki Dunin Krzysztof, pisarz :
Radziwiłowicz StanisfawL.
Radzymiński.Rajecki Pawef
Radzymiński Stanisfaw na Ra-Rajecki Wojciech
dzyminie, kasztelanie Ciecha-Rajecki Bogusław
nowski, marszafek sądów kap-Rajecki Dunin Józef, budowni-V
turowych tejże ziemiSUA.czy i poseł wojew. Nowgr.
Radzymiński Teodor, podkomo-rRakiewicz.
rzyć i rotmistrz ziemi Ciech.SUA.Kakiewicz Alexander
Radzyński.Rakiewicz Kazimierz
Radzyński Sylw ester~тг--ти-Rakiewicz Kazimierz
Rakiewicz StanislawRakowski WawrzeniecA. IŁ.
Rakiewiez Stefan Rakowski Wojciech
Rakint.Rakowski Wojciech
Rakint Sylwester Rakowski Wojciech
Rakowiecki.Rakowski z Rakowa Marcin,
Rakowiecki Józefreg. grodz. Zydaczewski
Rakowiecki MaciejRakowski na Mninie Bogin z
Rakowiecki KasperRakowa Wojciech, podczaszy
Rakowiecki Jan, burgr. Łęczyc.ziemi Wiskiej
Rakowiecki JanRakowski Wojciech, B. G. Ł. SUA.
Rakowiecki Józef na Rakowcu Rakoza.
Rakowski.Rakoza Samuel, stolnik Miński
Rakowski HieronimRałkowski.
Rakowski Jan Z. WarszRałkowski Maciej
Rakowski MateuszZ.WyszoJRamazowski.
Rakowski Zygmunt Ramazowski Mateusz
Rakowscy Stanisław, Karol i Jan Ramoto wski.
Rakowski AndrzejRamotowski Antoni
Rakowski AndrzejRamotowski Karol Z.
Rakowski AndrzejRamsza.
Rakowski AntoniRamsza PawełW. WiU
Rakowski BartłomiejRamsza StanisławSUA.
KokowskiА. II. Ramult.
Rakowski DominikДѴІААІІ Ч 1И Ramult z Zabłocić Jan
Rakowski Franciszek, sędziaRamult z Zabłoeic Krzysztof
gfodzki Witebski W. WiURamult Baldwin Franciszek
Rakowski AntoniAntoni
Rakowski JakóbRamult Baldwin Hieronim Jan
Rakowski Jakób Ramult Baldwin Mikołaj
Rakowski Jaa Rakowski Jan Rakowski Jan‘Rangowski. Rangowski Kazimierzта i
Rakowski JerzyRapacki.
Rakowski JózefRapacki Adam
Rakowski Kazimietz Rapacki Michał
Rakowski KazimierzRapacki z Rapat Walenty Mi
Rakowski Krzysztofchał, podstoli Smoleński
jjRokowski PiotrRapczyńskLA, U.
Rakowski PiotrRapczyński
Rakowski SamuelRaszanowicz. Ѣ
Rakowski JakóbRaszanowicz z Bilcza MikołajSUA.
Rakowski JanRaszewski.
Rakowski TomaszRaszewski Władysław
Rakowski WaleryanRaszpiński.
Rakowski WalentyRaszpiński Szpinek TomaszА. II.
Rasz ten.Rawa Stanisław
Raszten JanJ.UI. Rawa Stanisław
Ratoft.Rawa StanisławW.Ł.
Ratoft StanisławRawa Walenty
Ro tomski.Rawa Wojciech
Ratomski Kmita Jan W.MściełRawowie Franciszek, Andrzej i
Ratomeki Kmita Józef, łowczyWojciech
KijowskiRawecki.
Ratomaki Antoni, wojskowiczRawecki Paweł
OrszańskiRawiecki.
Ratomeki JakóbP.W.Rawiecki Antoni
Ratomeki Tadeusz, wojsk. Or-Rawiecki z Rawca Marcin
szański J12 A lir £ Ir 1
Ratomski Trojan flaw ski. Rawski Marcin
Ratomyski Marcin Antoni, woj-Rawski Stanisław
ski i poseł pow. Orszańskiego R 9 ѴГ
Katowski.ladyRay Samuel
Katowski Stanisław Ray Stanisław W Miń.
I Katowski Tomasz, pisarz ziem-i ski BracławskiRaykiewicz.
Ratowski AdryanRaykiewicz Stanisław, rotm, i
Rktowski SewerynW. Bracłposeł wojcw. Nowogrodzkiego
Ratowski WacławRaymanowski.
Ratowski z wielkiego RatowaRaymanowski Jan
MichałRayski. a
Ratowski z wielkiego RatowaRayski na Raysku АсЦасу,
Stanisław, subdelegat grodz-podstarości i sędzia grodzki
ki TrembowelskiOświęcimski
Ratyński.Rayski z Rayska Alexander
Ratyński Marcin Rayski Andrzej
Katyński Antoni'Rayski z Rayska Henryk
Ratyński Felicyan, miecznikRayski Jan»
Miński W Miń.Rayski Krzysztof
Ratyński'Hipolit Rayski z Rayska Stanisław,
Ratyński Hipolit sekretarzM.
Ratyński Jan Rayski Alexander, stolnik Sta-
Ratyński Jan Ł.rodubowski
Ratyński IgnacyW Miń.Rayski Henryk, ęześnik Połocki
Ratyński PawełZ. Droh.Rayscy Władysław i Bogusław A: 11.W. B, L.
Rawa.Rayski Alexander
Rawa JakóbRayski Bronisław
Rawa Jan Rayski Henryk, cześnik Połoc.1
Rawa MaciejjKayski W. F.
Rawa MateuszRayski Stanisław L.
Rawa Mateusz1 Razimski.
Rawa de Radziecko Kazimierz'Razimski Mikołaj
Raznowski.Некие.
Raznowski StanisławА. n. Rekuc Paweł W. Miń
Rdultovvski.Rekuc Samuel
Bdułtowski Paweł1 Helski.
iRdułtowski JanBelski Antoni
Rdułtowski Piotr, pode. MińskiRelski Stanisław
Rdułtowski TomaszRembieliński.
Reczyński.Rebeliński Dobrogost
Reczyński Janw. к: Rebeliński Jakób
Rebiszewski.Rebeliński JanZ. Ciech
Rebiszewski Andrzej Rebeliński Wojciech
Redykowski. Redykowski StefanRebeliński AdamRebeliński Jakób
Ręgmunt. Regmunt WładysławRegulski. Regulscy na Regułach Maciej i KazimierzRebeliński Seweryn Rebeliński Stanisław Rembieliński Dominik
Rembieliński Franciszek Rembieliński Jan
Regulski na Regułach Pusz JanJ.II1 Rembieliński Ignacy
Regulski Pusz StefanjRembieliński Józef
Regulski Twaróg AlexanderiRembieliński Józef oby-
Regulski z Falkowicz AndrzejRembieliński Stanisław,
Regulski z Zalesia Bartłomiejwatel i possesyjonat wziemi
Regulski JanCzerskiej, swoim i brata mego
Regulski Żal Maciejrodzonego Franciszka Rem-
Regulski Marcinbielińskiego imieniem »
Regulski Chłód PawełRembkowski.
Regulski Pawełembkowski Zygmunt, mieczni-Z. IŁ
Regulski Stanisławkowicz ożański0
Regulski Sikut SzymonRembowski.
Regulski SzymonRembowskiW.
Rcklewski.Rembowski Jan,
Rcklewski ZygmuntRembowski Zygmunt 0
Rekiewski Andrzej.Rembowski Zygmunt
Rcklewski AntoniRemer.
Reklowski JanRemerowie Stefan i Mateusz
Rekiewski JerzyRemer Jan, chorąży Czernie-
Rekiewski Józef chowski, delegat wojew.
Rekiewski Józef Krakowskiego
i Rekiewski MichałRemet.
Reklowski MichałRemet Andrzej
Reklowski WacławRemiszewski.
Reklowski StanisławRemiszewski Piotr
Rekiewski StefanRemiszewski Jan
Reklowski WojciechУ — -Г ^ WB- 1 Remiszewski Stanisław1,1
Rendzina.Rezner.
Rendzina KazimierzIlezner Jan Z. WarszJ
Reszka.Rmiński.
Reszka Andrzej, burgrabia Wis.Rmiński Jakób
Reszkowski. Reszkowski FranciszekRnaszewski. Rnaszewski Jan
Reszkowski JanRobecki.
Retleński. Retlenscv Jakob, Walenty,Robecki Jan, marszałek Mo-
zyrski, stta. Eyszycki
Franciszek i ŁukaszRobrowski.
Helleńscy Jan, Walenty, JakóbRobrowski AntoniSU A.
i Walenty Rochoziński.
Retleński FranciszekRochoziński DanielW.Bracł.
Retleński LeonardRociecki.
Retleński MaciejRociecki Józef, skarbnik Ko-
Retwiński. Retwiński Mikofaj Retwiński Wojciech Reutt.wieńskiRoczowski Roczowski Jan Roczyński.1
Roczyński Jan
Reutt Józef Leopold, posełRodecki.
wojew. WitebskiegoRodecki Maciej
Reutt MichałSt. Д.Rodkiewicz.
Rewieński.Rodkiewicz Mikołaj
Rewieński Daniel, łowczy iRodziewicz. ’
komornik graniczny Nowogr.Rodziewicz Alexander
ewieński MichałRodziewicz Seweryn
Rey. Rodziewicz Piotr, mostowniczy
Rey z Nagłowic Adam Wileński
Rey MikofajRodziewicz Stanisław
Rey Karol Rodziewicz Ludwik, delego-
Rey z Nagłowic Władysław,wany pow. Pińskiego
wojewoda Lubelski, Libuski,Rodziewicz Michał, delego-
Sołotwiński stta wany pow. Pińskiego
Rey Bogusław, podczaszy Gra-Rodziewicz Samuel, delegowa-
bowieekiny pow. Pińskiego
Rey Jan, stta. LibuskiRodziewicz Stanisław, pow.
Rey JerzyPińskiego rotmistrz SUA.
Rey z Nagłowic Karol, pod-Rodziewicz Teodor, sędzia kapt.
stoli ziemi Chełmskiej delegowany pow. Pińskiego SUA.
Reymer.Rogala.
Reymer Maciej, jenerał majorRogala Jan
M.Rogala Kazimierz
Reyten.Rogaliński. Rogalińscy Jakób i Michał
Reyten Marcyan, wojski Lidzki
LjOOQle
Rąj.
1 Elektorowie^Królowie na których głosowaliZiemie X których głosowali
Rogaliński, pisarz ziemski Poznański
Rogaliński Alexander
Rogaliński Kasper
Rogaliński Jan
Rogaliński Paweł
Rogaliński Paweł
Rogaliński Remigian
Rogaliński Wojciech
Rogaliński Łodzią Filip, łowczy Pilzniński
Rogaliński z Dzwonów Łodzią Kasper, stta. Nakiel. Obór., poseł wojew. Poznańskiego
Rogaliński z Dzwonowa Łodzią Piotr
Rogaliński z Dzwonów Łodzią Tadeusz L. P.
Rogalski. Rogalski Jakób
Rogalski StanisławJ.in.
Rogalski Stanisław.
Rogalski Antoni JózefZ. Ch
Rogalski Antoni, delegat ziemi Socbacz.
Rogawski. Rogawski JakóbW Ł.
Rogiński. Rogiński Bartłomiej
Rogiński Sebastyan
Rogiński Władysław, chorąży Parnawski
Rogiński Jan
Rogiński Jan
Rogiński Jan
Rogiński Mikołaj
Rogiński Walenty
Rogoliński. Rogoliński z Rogolina Jan
Rogoliński Józef
Rogoliński z Rogolina Władysław
Rogowski. Rogowski Jan
Rogowski Jan
Rogowski Staniław
Elektorowie
Królowie na których głosowali
Rogowski Jan Rogowski Grzegorz Rogowski Marcin
Rogowski Kazimierz Rogowski Szymon Rogowski Michał Rogowski Stanisław Rogowski Wojciech Rogowski Rogo Antoni, towarzysz znaku pancernego J. O. ks. wojew. Poznań, poseł ks. Ośw. i Zator.
'Rogowski Felicyan, poseł ks.
Ośw. i Zator.
Rogowski J. A., stolnik i poseł I ziemi WarszawskiejRogowski Jastrzembiec Juliusz Rogowski Roman, stolnikiewicz i poseł ziemi Warszawskiej
Rogoyski.
Rogoyski z Rogoźnika Adam, podstoli Gostyński
Rogozeński.
Rogozeński Jan
Rogoziński.
'Rogoziński Jan Rogoziński Franciszek Rogoziński Kazimierz Rogoziński Mikołaj Rogoziński Stanisław
Rogulski.
Regulski Szczęsny Rogulski Adam
Roguski.
Roguski Kazimierz Roguski Stefan Roguski Ostoja Piotr B. G., poseł Liwski
Rohaza.
Rohaza Alexander
Rohoza.
Rohoza Szymon
Rojek.
Rojek Antoni
Rojowski.
Rojowski Jakób, stolnik Dobrzyński
Rojewski Jakób, cześnik Do-Rokoszowski Maciej’
brzyński, sędzia sądów карі.Rokoszowski StanisTaw
ziemi San dom i rek ićjj. ni.Rokoszowski Wawrzenieć
Rojewski, stta. Dochowiski.A. II, Rokoszowski Wojciech
Rojewski Jan»А. Ц. Rokotański.
Rojewski Jakób Rokotański Piotr 4
Rojewski Stanisław, cześnikRola.
DobrzyńskiRola Andrzej
Rojowski StanisTaw, cześnik Dobrzyński Rola Jan, sędz. kapt. i poseł LiwskiZ.L.
Rojewski. Józef, poseł XubelskiW; LłRola. Józef B. G. L.; j
Rekalewski.DRolą Michaf, poseł Liwski.
Rokaiewski Watta Wojciech StanisławRolicz.: '1
Rokicki. У Rolicz Alexander, dworzanin
Rokicki Jan W.Rracf.M. i poseł
Rokicki Pawerf Rolicz StanisTaw
Rokicki Adam Rolskowski.
Rokicki StanisTaw Rolskowski FranciszekІ
Rokicki Adam 1Romajewski,1
Rokicki KrzysztofRomajewski Ludwik
Rokicki Maciej .i1 Roman. 1
Rokicki MarcinRoman Jan, podsędek ziemi
Rokicki KazimierzCiechan. Z. Cieck
Rokicki MichaT R.L. Roman Jakób Achacytruk-
Rokicki Onufryczaszy i dworzaninM.,
Rokitnicki.poseł ziemi Wiskiej J; K.
Rokitnicki JakóbJT. K.Roman Alexander
Rokitnicki KazimierzRoman Adam
Rokitnicki Maćićj Roman Franciszek ;.
Rokitnicki Jakób, 'chorąży i stta.-Roman de Romany Marcin
Dobrzyński, rotmistrizM.Roman Mateusz
Rokitnicki z Rokitnicy Jan, stta. Roman Mateusz
Rypiński- Roman Stanisław
Rokitnicki Ja»Roman Szymon
Rokitnicki Maciej,Roman Tomasz
'Rokitnicki Maciej Roman Walenty
Rokitnicki MichafRoman WojciechA. II Z. Ciech
Rokitnicki z Rokitnicy Tomasz,Подо a u Wojciech
stolnik i poseł ziemi Dobrzyń-Roman Wojciech de Czarne
skiej Roman Piotr
Rokoszczyński.Roman Wojciech
RokoszczyńskiRoman de Romany Wojciech
Rokoszowski.Roman Szymon
Rokoszowski Jan z RokoszowajRoman AntoniZ Ciech.
Rokoszowski KazimierzRoman Józef
Romanowicz.'Romer z Chyszowa P.
Romanowicz JerzyRomer z Chyszowa Roch, woj-
Romanow icz Tadeusz ski powiatu Radomskiego
Romanowski.Romer z Chyszowa .Stefan,
Romanowski Jan Kazimierz,skarbnikiewicz Radomski
chorały Chełmski, rotmistrzRomer Stefan Dominik, sędzia
K M.J.UI. ziemski, marsz, sądów kapt.,
Romanowski Jan z Romanowa,poseł wojew. Trockiego
chorąży ziemi Chełmskiej Romiszowski.
Romanowski Stanisław Remiszewski z Romiszowa Sa-
Romanowski Józef z Romanowa ryusz Alexander
Romanowski WiktorynRomocki.
Romański.Romocey Jan i Mikołaj
Romański Benedykt StanisławRomoccy Tomasz i Józef
Romatowski.Romocki na Sadłowie Jan, pod-
Romatowski Ludwik sędek ziemi Dobrzyńskiej
Romatowski PolichronRomocki Józef
Romer. Romer Wojciech, wojski Sandomierski Romocki Mikołaj
Romocki MikołajRomocki Stefan, stta. Lidzbarski
Romer Alexander z BiezdziedzyRomotowski.
Romer AntoniRomotowski Augustyn
Romer z -Łąk Jan A 11. Romotowski de Marusze Adam
Romer z Jedlicze JanRomsza.-
Romer z Niebyła Jan i.Romsza Alexander
Romer Marcin Jan, czesnikRomsza Jan
Bracławski, pisarz grodzkiRoił i kier. « i
NowokorczyńskiRonikier Stefan ;
Romer Mateusz Jerzy, major J.Ropacki.
K. MRopacki Marcin
Romer z Linowa PiotrRomer Stefanoberszter lejt- Ropelewski. llopelewski Maciej
nant J. К M. Ropelewski Mikołaj [Ropelewski Wojciech
Romer Mikołaj
Romer z Chyszowa Alexander,Ropelewski Antoni
kasztelan Zawich. duktor pow.Roroweki.
Pilznińskiegoillorowski Kazimierz
Romer Franciszek, skarb, wo-jew. TrockiegoRosałowski. RosaTowski Jakób
Romer Jan, horodniczy, sędzia grodz, i poseł wojew. Trock. Romer z Chyszowa Ignacy, stta. TyrawskiRości erski. Rościerski Stanisław Rościszewski. i
Romer KazimierzIlościszewski Stefan
Romer z Chyszowa Mikołaj,Rościszewski Rafał
sędzic Nowomiejskiж—=Rościszewski Tomasz
LjOOQie
I ElektorowieKrólowie na których głosowali Ziemie 1 ж których 1 głosowali i
Rościszewski Wojciech z Ho- 1
ściszewa W. Pł0. if;
Rościszewski Wojciech
Rościszewski Wojciech 1
Rościszewecy Michał i Stani-
sław Rościszewski A dry an, czcśnikj.ra.
Bracławski Rościszewski Jakób, cześnikj. ni.
MВ Rościszewski Jakób, stolnik
Bracławski, rotmistrzM.
Rościszewski Stanisław
Rościszewecy Mikołaj i Jakób
Rościezewski Andrzej
Rościszewski Franciszek
Rościszewski Jakób;
Rościszewski z Makowa Jan
Rościszewski Jan
Rościszewski Jan z Pfonczyna
Rościszewski Jan
Rościszewski Jan
Rościszewski Kazimierz
Rościszewski Kazimierz
Rościszewski Michał
Rościszewski Stanisław
Rościszewski Stefan
Rościszewski Seweryn
Rościszewski FranciszekSt A.
Rościszewski Jan
Rościszewski Jan
Rościszewski JanRościszewski Jan, łowczy Brz.
Kuj .'Si. A.
Rościszewski Karol Rościszewski Stefan, miecznik
Ciechan
Rościszewski Teodor Rościszewski Tomasz, poseł
województwa Płockiego
Rosen.
Rosen Józef, żupnik wojew.
Poznańskiego i Kaliskiego ja-
ko ziemianin Rosiński.
Rosiński TomaszW.N.
ElektorowieKrólowie na których głosowali Ziemie ж których głosowali
I Roskoszewski.
[Roskoszewski Fabian
1 Roskowski.
Roskowski Adam
Roskowski Maciej deRoskowo
Roskowski Maciej
Rosłe cki. Rosfecki Kazimierz Stanisław, podstoli, sędzia grodzki kapt.
i poseł pow. Słonimskiego
1 Rosnowski.
Rosnowski Jan
Rosnowski Piotr
.Rosnowski
Rosnowski Franciszek
Rosnowski Mikołaj
Rosnowski Alexy
Rosnowski Chryzostom
Rosnowski Stanisław Kostka
1 Rosochacki. Rosochacki Michał, stta. Nie-monojski, poseł wojew. Troc-
kiego
Rossocbacki Michał Wład.
Ilosochaccy Stanisław, Szymon
i Mateusza. n.
Rosochacki Adam
Rosochacki Piotr Szymon
Rossochacki z Rossochatego na Waniowie Stanisław, podcza-
szy Drohicki
Rosochacki Walenty
Rosochacki WojciechZ. Rl
Rosochacki Jan
Rosochacki Tadeusz
Rosochowski.
Roeochowski Stanisław
Rosochowski, starościc Zgierski
Rosocki.
Rosocki Andrzejj.in.
Kosowski.
Rosowski Kazimierz
Rosser.
Rosser Józef P.W.
1 Kostecki.
Rostecki Mikołaj
Rostek.Rostkowski Felicyan, skarbnik
Kostek z Kostkowa StefanW. WołJ Horodelski, stta. Kopaygrodz-ki, poseł wojew. Bełzkiego
Kostek Mikołaj1
Kostek z Rostków Stefan, woj-'Rostkowski FranciszekZ. Warsz
skl Nowogrodzki Rostkowski Franciszek, podstoli Różański
Rostkowski.Rostkowski Jan Michał, stta.
Rostkowski AbrahamWiski Wąsowski i poseł zie-I mi Wiskiej
Rostkowski Stanisław
Rostkowski MateuszRostkowski Józef
Rostkowecy Maciej i PawełRostkowski Michał
Rostkowscy Szymon, KazimierzRostkowski Waleryan
i FranciszekRostkowski Wojciech, starościc
Rostkowscy Szymon, Andrzej,1 Kopaygrodzki
Stanisław, Marcin i Jan1 Rostocki.
Rostkowski AndrzejRostock Martiń, stta. I.eiowski
Rostkowski AndrzejRostocki Jerzy,'poseł Słonimski
Rostkowski BartłomiejRostocki Roman
Rostkowski FranciszekRostoga.
Rostkowski JakóbRostoga Walenty
Rostkowski Jakób na Turkowi-1 Rostok.
cachRostok Jan
Rostkowski Gayda Jan Rostopora.
Rostkowski JanRostopora Michał
В Rostkowski Carach Janj Rostopcza.
»Rostkowski JanRostopeza Andrzej
HRostkowski Jakób Rostkowski Kazimierz, pisarzRostopca Kasper, podstoli Nowogródka Siewierskiego
ziemski Wiski Rostowski.
Rostkowski Mateusz Rostowski Antoni
Rostkowski MichałRostowski Leon, podstarości
Rostkowski MikołajU sądowy pow. Kowieńskiego
Rostkowski PawełRostworowski.
Rostkowski StanisławA. II Rostworowski na Rostworowie
Rostkowski StanisławWawrzeniec, chorąży wojew.
Rostkowski StefanKaliskiego
Rostkowski Szymon Rostkowski StanisławRostworowski Szymon Wacław, chorąży Kaliski
Rostkowski WalentyRostworowski Jan, chorąży Liwski
Rostkowski WojciechRostworowski z llostworowa Ja- Z. Droh.
Rostkowski Wawrzenieccek, podcz. Pódl., poseł Droh.
Rostkowski Wawrzeniec7 Г 7 Г Rostworowski z Rostworowa
Rostkowski WojciechJan, kasztelan ziemi Zakro-
Rostkowski Wojciechczymskiej
Rostkowski TomaszRostworowski Konstanty, pod- Z. Droh. ii.
Roetkowski Wojciech— czaszyc Podlaski
Rosuszeński. Rozbicki.
Rosuszeński Stefan z ChraponyRozbicki Piotr z Łoszadowa
Roszczewski. Rozbicki Piotr z Posadowa
Roszczewski Stanislaw Rozbicki z Posadowa Andrzej
Roszczyc. Rozbicki z Rozbika Andrzej
Roszczyc StanislawRozbicki Jerzy Władysław
Roszewski. Rozbicki Łukaszv
KoszewskiRozbicki Piotr
Roszkowski. Rozbicki Samuel
RoszkowskiRozbicki Wojciech
Roszkowskim 1 Rożecki.
Roszkowski TomaszRożecki Alexander
Roszkowski Wojciech Rożecki Mikołaj
: Roszkowski Zygmunt Rożecki SebastyanZ.
Roszkowski Antoni '. Rożen.
Roszkowski SzymonRożen de, Fabian Wilhelm, puł-
Rotermand. 1 kownikM.
Kotermund z Klecze Samuel Rożen de, Krzysztof, kapitan
'Rotermund z Klećze TomaszM
Rotoni. Rożen Andrzej
Rotoni Jakdb, podczaszy Czer- Rożen Antoni
niechowski Rożen Wojciech
Rotowicz. 1 Rożeński.
RotowiCz AlexanderRożeński Alexander
Rowicki. 1 Rożewski.
Rowicki Paweł Rożewski Maciej
Rowicki StanisławRożewski Kasper Z. Ü.
Rowicki WojciechRożewski KasperZ. Ü.
Rowicki Jan Rnwiński.Rożkowski.
Rowiński Wincenty, podczaszy Rożkowski Michał Z.
Wieluński Rozieka.
Rowiński Antoni Jakdb Rozieka Jerzy
Rowiński AntoniRozieka Wacław
Rowiński Jan, podczaszy i po- Rozmiarowski.
seł wojew. Nowogrodzkiego Rozmiarowski Bartosz, rotmistrz
Rot. J. К M
Rot Tomasz, stolnik i sędzia Rożniatowski.
grodzki wojew. Trockiego Rożniatowski Jacek Ostojej
Roxycki. Rożniatowski z Markowie Jan
Roxycki Antoni Kazimierz
Roxycki Władysław Rożniatowski Franciszek
1Różański. Rożniecki.
Różański Poraj Jan Rożniecki Jan
Różański TomaszPRożniecki Krzysztof
Rożniewski.Różycki Franciszek Jacek
Rożniewski JanRóżycki Jacek, sekretarz J.K.M.
Rożniewski JanA. li.Różycki z Rożyc Stanisław. »
Rożniewski Konstantyj stolnik Łęczycki
Rożnowski. Rożnowscy Franciszek i WojciechRóżyckiRóżyckiRóżycki
u Rożnowski EustachiRóżycki Alexander
Rożnowski z Skoków Antoni W. ВД.Różycki Stanisław
Rożowski.Różycki Wojciech
Rożowski JanRóżycki Grzegorz1
Rozraźewski.Rubacha.
Rozdarzewski z RozdarzewaRubacha Tomasz .-
JacekRuciński.
Rozraźewski z Rozrażewa FranciszekJ.I1I.Rucińscy Benedykt i Tomasz
Rozdrażewski Karol, starostaRuckt.
SrzedzkiRucki Alexy
Rozszczyc.Rucki Stefan Michał, podsta-
Rozszczyc Teodor rości Rzeczycki
Rozwadowski.Rucki na Bucku Łukasz
Razwadowski Andrzejpod-Rucki z liucka Jan, porucznik
stoli Łukowski Rucki Jerzy
Rozwadowski AntoniRucki na Rucku Ignacy
Rozwadowski Floryanpod-Rucki Mikołaj
czaszy KijowskiRucki z liucka Stanisław
Rozwadowski, podczaszy Kij.Rucki Wojciech
Rozwadowski Floryan, podko-Ruczkowski.
morzy Zydaczewski, ex consensuBraci, nemineBuczkowski Andrzej Ruczkowski Stanisław
contradicente na ksi^żęcia Jegomości Fryderyka Augusta elektora Saskiego podpisuję sięRudakiewicz. Rudakiewicz Stanisław Rudawski.
Rozwadowski JakóbZ. Ch
Rozwadowski JanRudawski Bazyli
Rozwadowski Jan Z N.Rudkowski.
Rozwadowski KarolRudkowski Kazimierz, pasarz
Rozwadowski Stefanziemski ziemi Dobrzyńskiej
Rozwadowski TomaszRudkowski Walenty
Rozwadowski TadeuszRudkowski Wojciech
Rozwalski.Rudkowski Kazimierz
Rozwalski JanW. Malb.Rudkowski Antoni
Różycki.Rudkowski Balcer
w Różycki z Rożyc JakóbRudkowski Teodor
DRożycki z Rożyc Jan, kanonikRudnicki.
Poznański, proboszcz Klimun-Rudnicki Jerzy
towski, sekretarzM. - ГТГТІТТW Ł.Rudnicki Jędrzej
Rudnicki Marcin -
Rudnicki Szczęsny
Rudnicki WTadysTaw _ „
Rudnicki Jan И
Rudniccy Zygmunt i Stanisław -W.Kai. Iі
Rudtaicki Alexanderk
Rudnicki z Rudnika Adam► 1
Rudnicki Andrzej1.
Rudnicki Jan«r j
Rudnicki Jan -]
Rudnicki Jakób W. li. I
Rudnicki Jan z Rudnika«►
Rudnicki Jan_W. P. j
Rudnicki JerzyГ
Rudnicki Łukasz .'«к
Rudnicki Łukasz «- I.
Rudnicki Mikołaj « -
Rudoicki Kazimierz
Rudnicki Stanisław«JVV. Sier.
Rudnicki Walenty-
Rudnicki WTadysTaw-
Rudnicki Wojciech- W. P
Rudnicki Antoni z Rudnik
Rudnicki Franciszek
Rudnicki z Popowa Jacek, ko-
mornik gran. Sandom.
Rudnicki Nałęcz Krzysztof, re-
gent grodz. Krakowski, de-
legat wojew. Krak.
Rudnicki Piotr1
Rudnicki Tadeusz
Rudnicki WTadysTaw
Radomina.
Rudomina Uusiatski Jan Miko-
łaj, marszałek BracTawski
Rudomina Uusiatski Piotr
Radomina Uusiatski Piotr, podcz.
Orszański
Rudomina Uusiatski Tomasz
Rudomina Uusiatski Adam
Rudomina Jerzy
Rudomina Tomasz
Rudomina Uusiatski Petrus, ca-
pit. Starodub. vice-palatinus
Yilnensis
Elektorowie
Potocki.udomina Uusiatski Antoni, pod-czaezyc BrasTawski
odomina Jakobpodczaezyc pow. BrasTawskiego.udomina Ignacy, podczaezyc BrasTawski
.udomina Stanisław', rotmistrz BrasTawski
.udomina Uusiatski Jan, pisarz ziemski pow. BrasTawskiego, deputat ad pacta convents .udomina Uusiatski Tomasz Konstanty, stolnik BrasTawski
Rudolf.
Ludolf Olbrycht
Rudowski.
Rudułtowski.
szy Czerniech
Rudzeriski.
.udzeński Andrzej z RudnaRudzeński Marek
Rudziejowski.
Rudziejowski Ludwik Bogu-sTaw, podcz. BracTawskidziejewski Samuel
Rudzieński.
Rudzińscy PaweT, Wojciech i Marek
Rudziński Samuel, swym i braci swoich imieniem udziński Felicyan Rudziński Józef
Rudziński Marek, miecznik Czerski
(Rudziński Pawef, stolnik Łu-kowskiRudziński z Rudna Samuel, kaszt, wojew. Mazow. ziemi Czerskiej Rudziński Samuel
Rudziński
Rudzieński, kasztelanie CherskiZ, c.
Rudzieński, kasztelanie Czerski
Rudzińscy Adam, Stanisław,
Kazimierz i Jan
Rudzieński Andrzej
Rudziński Bartłomiej ’
Rudziński JacekA. II
Rudzieński Marek, stolnik Bra-cławski 1
Rudziński Władysław
Rudziński Wojciech
Rudzki. Rudzki Łukasz
Rudzki Stanisław
Rudzki Wężyk Alexander
Rudzki Jakóbj.lll.
Rudzki Wężyk Jan, podsędek Zakroczymski ;.
Rudzki Sebastyan
Rudzki Wężyk Wojciech
Rudzcy Andrzej, Jacek i StefanA. II
Rudzki Alexander
Rudzki
Rudzki Adam
Rudzki na Dudkach Jan, pisarz ziemski Czerski
Rudzki Jan
Rudzki Kazimierz
Rudzki Wężyk Ludwik
Rudzki Marcin
Rudzki Wawrzeniec
Rudzki Wężyk Walenty
Rudzki Wężyk Wojciech
Rudzki Sebastyan
Rudzki Wężyk Stanisław
Rudzki z wielkiej Rudy na Jaszowicach Wawrzeniec
Rudzki Fabian
Rudzki na Rudkach Józef Skarbek, łowczy i sędzia kapt. ziemi Czerskiej
Rudzki Skarbek Stefan
Rudzyński. i-
Rudzyński Andrzej
Elektorowie
Królowie qa których głosowali
Ziemie
których
głosowali
Rugiewicz.
Rugiewięz Gabryel
Rpkalski.
Rukalski Sfibastyau
Rnkiewicz. Rukiewicż-Andrzej RukiewiicÄVntoni
Rukiewicz JakóbRuktewiCK 4erzy .
Rukiewic?T Konstanty, poseł GrodzieńskiRukiewfCMichaf Rudkiewieoefakób, obożny Grodzieński1
rWköwicz.
Rukowicz'Blarcin Rukowicz“W ojciech
Rtfkowski.
Bukowski'1Wojciech
Orlikowski.
Rudkowski Michał z Porado-wa, stolnik Liwski Rudkowski Micha, podczaszy Bełzki
Rupiński.
Rupiński Mateusz
Rupniewski,
Rupniowski DobrogostRupniowski Kasper z Rupniowa Rupniowski Krzysztof z Rupniowa, dworzanin pokojowy
J K. M
Rupniowski Zbigniew z Rupniowa
Rupniewski Wojciech, kasztelanie Sandecki
Rupniowski Antoni z Rupniowa Rupniowski Przecław z Rupniowa, cześnik Owrucki Rupniowski z Rupniowa Andrzej
Rupniewski Franciszek z Rup-niewa, sędzia kapt., poseł wojew. Sand. i chor. pow. Wiślickiego
Rumiejewski. Russyan z Worochty Nafęcz
Rumiejewski FranciszekW, Kai. Tomasz, subdetegat grodzki
Rumi szewski. Piotrkowski
Ruńiszewski Jan Ruezczepski.
Kosakowski. Kuszczeński Maciej
Rusakoweki Szolconos Jakób, Ruszczewski.
sędzia grodzki WitebskiRuszczewski Wojeiech
Rusakoweki WfadysfawJ, K.Ruszczyć.
Rusakoweki MalcherRuszczyć Alexander
Rnściński. Ruszczyć Chryzostom ;
Ruścińsfei FranciszekZ.€iech.Ruszczyć Michaf
Rusecki. Ruszczyć Stanisfaw
RuscckiRuszeński.
Rusel. Ruszeński Daniel z Rusznic,
Rnsel AlexanderdworzaninM.
Rusiecki. Rusiecki Jan1 Ruszewicz. iR^zewicz W B. K.
Rusiecki Jan Rusieccy Jan i AdamRusiecki Jan Rusiecki Stanisfaw. kasztelanieJ.II1.1 Kuszewski. Kuszewski Jan Rusaewski Tomasa Józef
MińskiJ.UI.Ruszkowski.
Rusiecki Stanisfaw, kasztelanie Ruszkowski Bogusfaw
MińskiZ. IRusko weki z Nowej wsi An-
Rusiecki Wojciech11 drzćj, kasztelan Inowrocf.
Rusiecki AdamRuskowski na Ruskowie Krzy-
Rusiecki Jakóbsztof, stolnik Brzeski
Rusiecki StefanRuszkowski z Roxyc Mikofaj,
Rusiecki Teodoropat Paradyski, sekr.M.
Rusiecki Jan, podwojewodzy SochaczewekiRuszkowski Dunin Piotr Ruszkowski Dunin Tomasz
RusiioWicz. Ruszkowski
Rusifowicz FranciszekRusiński.« Ruszkowski Walenty Franciszek 1 i Jan
Rusiński Wrzeszcz Daniel Ruszkowski Franciszek
Rusiński WojciechRuskowski Jan
Ruskowski.« Ruszkowski Jan
Ruskowski Marcin n V 'Ruszkowski Maciej
Russocki. Ruszkowski Marcin
Rossoccy Аіеху i Stanisfaw Ruszkowski Pawef
Russocki z Brzezia Józef,po-Ruszkowski z Rokszyc Samuel
sef księstw Oświeć, i Zator. er Ruszkowski Teodor
Russocki z Brzezia Tomasz,po-Ruszkowski Walenty
sef księstw Oświeć, i Zator.Ruszkowski Wojciech, podstoli
Russyan. Kujawski
Russyan Stanisfaw Ruszkowski MikofajSt. Ą.
Ruszkowski Onufry, komornik
Witebski
Rasz wic.
Kuszwic
Rutkowski.
Rutkowski Tomasz, pisarz ziem.
Dobrzyński
Rutkowscy Stanisław i Jan
Rutkowski Adaji
Rutkowski Adam
Rutkowski Andrzej
Rutkowski BartłomiejW. Kat
Rutkowski Jan At 11.
Rutkowski Jan
Rutkowski Jan
Rutkowski Jerzy Piotr, podstoli
SłonimskiА П.
Rutkowski Łukasz
Rutkowski Marcin
Rutkowski Michał
1 Rutkowski Przecław
jRutkowski Jan
Rutkowski- Józef
Rutkowski z Rutkowic Józef Leon, sędzia, poseł na sejm
electionis ziemi Dobrzyńskiej
Rutkowski Krzysztof
Rutkowski Mateusz
Rutkowski MichałSt A.
Rutkowski Mikołaj
Rutkowski Paweł
Rutkowski Paweł
Rutkowski Szymon
Rutski.
Rutski Adam
Rutski Stefan, pisarz ziemski
Rzeczycki
Ruwski.
Ruwski Jacek, podstoli Zytom. W. It.
Rużewicz.
Rużewicz Michał
Rużycki.
Rużycki
Ry baczę wskl.
Rybaczewski
ElektorowieKrólowie » których głosowaliZiemie s których głosowali
Rybartowski. Wi K.
RybartoWskiA.IL
Rybczewski.
Ryhczewski Sebastyan
iRybczowski Paweł W. 1
Rybczyński.
Rybczyński Antoni
Rybicki.
Rybicki Maciej
Rybicki Jan
Rybicki StanisławA. II
Rybicki Walenty
Rybicki Wojciech
Rybieński.
Rybieński Stanisław
Rybieński Wojciech
Rybiński.
Rybiński z Rybna Maciej
Rybińscy Adam i Stanisław
Rybiński Alexander
Rybiński z.Rybna Jan, sekre-
tarzM.
Rybiński Jan Ż. Warsz.
Rybiński Piotr, sędzia ziemski
księstwa Zmudzkiego
Rybiński Ernest, sadowy ziemi
Puckiej
Rybiński Adam
Rybiński Jan
Rybiński Jakób Zygmunt
Rybiński Jan
Rybiński Jan r
Rybiński Jan
Rybiński Jan Alexander
Rybiński Jerzy
Rybiński Samuel
Rybiński Sebastyan
Rybiński Stanisław
Rybiński Walenty
Rybiński na Rybnie Antoni Tomasz, sędzia kapturowy i po-
seł wojew. Trockiego
Rybiński Jakób
Rybiński Jan
Rybiński Marcin
Rybiński Wawrzeniec
Rybiński Wincenty
Rybłowski.
Rybfowski Andrzej-
Rybowski.
Rybowski Krzysztof
Rybski.
Rybski Krzysztofy podczaszy Zakroczymski
Rychaczewski.
iRychaczewski Walenty. Rychaczewski Wojciech
I Rycharski.
Rycharski Jan Rycharski Piołr
Rychlewski.
Rychlewski Andrzej
Rychle wicz.
Rychleyicz Franciszek
, s Rychlicki.
Rychlicki
Rychło wski.
Rychfowski Jarosz Rychfowski SebastyanRyćhfowski z Rychfowic Stanisław, sekretarzM. Rychfowski Stanisław, sekretarzM
Ryćhfowski Sebastyan Andrzej Rychfowski Andrzej
Ryćhfowski Kazimierz
Rychfowski Bartłomiej
Rychfowski z Ostrowa Stanisław, burgrabia,Piotrkowski Rychfowski Jan. z Masłowic Ryrhfowski Jan z Masłowic, w-ojski Piotrkowski Rychfowski Ignacy, podkom.
Sieradzki
Rychfowski Józef, wojszczyc Sieradzki
I Rychfowski Józef Rychfowski KazimierzRychfowski Pawef Rychfowski Romanus, kasztel.
; Sieradzki
Królowie JL których głosowaliZiemie 9 i których II głOBOWfcH IIElektorowie iiKrólowio 'w.'hWr głosowali Ziemie jktórych głosowali
SLA 'Rychfowski z Masłowic Stani-
1 sław, wojszczyc Sieradzki Rychfowski z Ostrowa Stani-
sław, wojski Piotrk., poseł wojew. SieradzkiegoRychfowski z Masłowic Walenty, wojszczyc Sieradzki Rychfowski WojciechStA. ; ;
Rychter. Rychter Jakóbt
Rychter Franciszek, burgrabia’4
zamka Krak., poseł wojew.’
Krakowskiego W.K. I
Rychter MateuszSt A. p; g. л
Ryćhter Wincenty Rychterski.
Rychterski Franciszek, kapRan
P.W.K. LRycicki.
Rycicki Jakób
Rycicki Marcin '.
'Rycicki StanisławZ Ciech.
Ryczek:Z. Warsz;
Byczek Wojciech-Ryczewski.
Byczewski Jakób, porucznik powiatu W«sovskiego]
Ryczyński. t t
Ryczyński Karol, cześnik Kaliski W.KaU
i.Rydzewski. r i
A. 11; W. SierrRydzewski JanJ. R. Z. War8^.
AU ;Rydzewski Mikołaj j. к:
Rydzewski Stanisław
Rydzewski Stanisław J, K.
Rydzewski OLbrychtL
St.ARydzewscy Jan i Antoni
'Rydzewski Antoni
,' .Rydzewski Krzysztof
Rydzewski Ignacy Ż. Ł.
-Rydzewski Łukasz
W: S?f.Rydzewski PiotrW. Podt
Rydzewski Stanisław
Rydzewski Wojciech
i Rydzewski Wojciech
1 Rydzewski MichałU
Rydzyński.
Rydzyński z Wierzbna Franci-' U 8K€k1
Ww Kai. 1
В Rydzyński z Wierzbna Jaa Я
oRydzyński z Wierzbna Karol
RydzyńskiA IŁf
б Rydzyński Mikofaj
Rydzyński Stanisław, fowczy
Wschowski
Rydzyński Wojciech
Rydzyński z Werbna Wojciech, stolnik i poseł wojew. Poznań, 4
Ryk. Ryk Aatoni, poseł ks. Infl.SLA.
Ryk Felicyan, poseł ks. Infl. к. i.
Rykaczewski.’
Rykaczewski Jan, łowczy NowogrodzkiА. IŁ
Rykaczewski Stanisław
Rykaczewski Józef, burgrabia
grodzki Rawski
Rykaczewski MikofajZ. Ł
Rykalski. Ry kalek i Kaspar, Imieniem swoim i braci Piotra i KaspraJK. jl1
Rykalski Doliwa Jan.№
Rykalski Doliwa Paweł i
Rykalski PiotrА. IŁ z. с. К
, Ryklewski.
Ryklewski AndrzejSL A.
Rykpw^ki. Hi
Rykowski z Ryków Alexander Stanisław, stolnik ziemi Cheł- i' t i
mińskiej .‘. W. R, 1
Rykowski Franciszek
I Rykowski z Ryk MacińjА IŁZ. Ciech
Rylski.J. K1.i t
Rylski Adryan
Rylski Franciszek, z wielkiego 1 ‘1.1
I Rylska
Rylski Jan, burgr. KrakowskiJi K. w; к.
Rylski Jan, z wielkiego Rylska
Rylski Piotr, sędzia RawskiW. Raw:
IRylski Samuel, podkomorzy
1 koronny, Rabsztyński Kapi-1 nowski stta. U—И
elektorowie
Królowie
głosowali
Ziemie M których głosowali
kowski
lylski WaleryAnlylski Zbigniew, skarbnik Czer-niech.
chał Scibor, rotmistrzM Lylski Mikołaj.
dysfąw
Ryło.
'd Mikofaj ,. ko Jerzy o Kazimierzlyfo Andrzej, horod. rotmistrz pow.Lidzkiego
Rymaszkiewicz.
lynjaszkiewicz; Piotr
Rymgajło.
lymgajło Adam
Rymsś .
Rymszewicz.
.ymszewicz Nikodem
Rymwid.
ymwid' Eliaszpodstarości Lidzki, salva - protestatione przeciwko Indigenatom i No-bilitacyjom, anni millesimi se.-eentiśimi septuagesimi tertii Rym wid Jan, pisarz gr. Upitoki RymwM Hieronim^ krajczy Kowieński
Rymwid Samson
Rynartseivskh Rynarzewscy Jacek i Jan Rynarzewski Kazimierz
Rynaszewski.
Rynaszewski Józef
Rynczylewski. Rynczylewski z Bogdana Piotr, óbożny księstwa Zm.
Rynie wieki.
Ryniewicki Tomasz
Rynkowic. Rynkowic Polski су won Bie-rzańęki Mnrcyan Bogusław
Rynks^ylewski.
Rynkszylewski z .Bogdana Jan Wfadysfaw, mostowniczy ks. Zmudzkiego Rynkszyiewsldz Bogdana Ste-fai, cześnik Witebski
. n Ryński.
Ryński Antoni
Rypiński.
Rypiński Stefan, horodniczy PoT. Rypjńsęy Jan i MikołajRypiński Bazyli
Rypiński Michał
Rypiński Tomasz.
, t Rysi^wski. Ry^iewscy Wojciech 1 Paweł Rysie wski Maciej Rysiewski Wacław .
Rysiewski Tomasz
' Rysiński.
Rysiński Jacek na RysinachRysiński Jacek na RysinachRysiński z Rysin Jan, kasztel.
Knisawicki.
Rysiński z Rysin KrzysztofRysiński Krzysztof
Ryszewski.
Rvszewski Kazimierz .
Ryszkowski.
Ryezkowski Paweł na Rysa-
kach W. В. L.
Ryszkowski Paweł
Ryszkowski Stanisław -. -
Rytarowski.
Rytarowski Jan '.
Rytel. Rytel Władysław
Rytelewski.-
Rytelewski AdamA 11.1
Rytelewski Franciszek '. Z.N.
Rytelewski MateuszZN.
Rytelewski Wojciech1
RyteleWski Wojciech
Ryttrehy. Ryttrehy Ludwik .Teodor,'je-nerał adjutant
Rywocki.
Rywoclęi Jan
Rywocki Mikołaj, łowczy Brze-
ski :
Rzadkowski.
Rzadkowski Zygmunt
Rządkowski.AIL
Rzadkowski Jerzy
. Rzońca.
Rzońca Józef
. Rzążewski. Rz^żewski Stanisław St A.
llz^żewski Wa wrze niećStA
Rzechowski. fc fi
Rzechojwski Paweł 1
Rzechowski kr Bieńki Andrzej
Rzechowski BolesławA.’ II.в
Rzechowski Gabryelj
Rzechowski JanАЦ
Rzechowski KazimierzA 11. И
Rzdchowski Mateusz
Rzechowski Wojciech de Mie-У
szki 4 А П.
Rzechowski Adam na Rzechowie
Rzechowski Adam, sędz. kapt.
Rzechowski Józef, podwojew.
И RóżańskiStA
Rzeczkowski. Rzepecki Franciszek, subdele. (
Rzeczkowscy Marcia iWa- gat grodz. Piotrkowski
wrzeniecRzepnicki.
Rzeczkowski Alexandero Rzepniccy Alexander i Kazi-
Rzeczkowski Bolesławmierz
Rzeczkowski JanRzeezka.
Rzeczkowski JanORzeszkowie Andrzej i Kazimierz
Rzeczkowski Stefan de Rzecki Rzeszotarski.,
Rzeczkowski A^ateuszKzeszotarski Antoni
Rzeczkowski Stefano Rzeszotarski Jan
Rzeczkowski KazimierzRzeszotarski Marcin A. 11
Rzeczkowski WojciechRzeszotarski Jan
Rzeczkowski WojciechRzeszotarski Paweł
Rzeczowski. Rzeszotarski Sebastyan
Rzeczowski Stanisław Rzeszotarski Stanisław
Rzeczycki. Rzeczycki Jerzy, stta. Rzeszotarski Wojciech
Urzę- Rzeszowski WojciechА. II.
dowskiKzeszotarski Stanisławt
Rzeczycki StanisławRzeszotarski StanisławZ. Warsz J
Rzeczycki Jan Józef Rzeszotarski ZygmuntА. II.
Rzeczycki Jan Rzeszotarski Jan, komor. Rawski
Rzeczycki MarekRzeszotarski MarcinSt.A.
Rzeczycki StanisławRzeszotarski Stanisław p
Rzeczycki Franciszek S.R.Rzeszewski.
Rzeczycki Michał, stta. Poto-Rzeszewski
rzyński, porucz. panc.P. Rzeszewski StanisławА. II.
Rzeczyński. Rzeszowski.
Rzeczyński WojciechRzeszowski Jan
Rzedkowski. Rzeszowski Jerzy
Rzedkowski JanoW.Rzętkowski.
Rzegnoweki. Rzegnowski Michał Rzętkowski Kazimierz
Rzewnicki.
Rzepecki. Rzepecki W.Sier. Kze.wnjcki В nicer, burgr. gr. Różański .'ZR.
Rzepecki z Rzepek Jan, stta.Rrzewnski.
i Zwoleńskio Rzewuski Stanisław, podstoli BracławskiW.Braef.
Rzepecki Alexander Bzewuski Stanisławpodstoli
Rzepecki Maciej BracławskiW.Kii
Rzepecki Stanisław Rzewuscy Kazimierz i KrzysztofW. Podli
IRzepecki Stanisław ГW.Rzewuscy Bejdowie Mareyńn, -'і І
iRzepecki SebastyanW.Sier. Stanisław, Jan'i Szymon
Rzepecki WojciechRzewuski В ej do Bernard, cze-
Rzepecki Wojciechsnik ziemi Łukowskiej J.ni.
Rzepecki Franciszek, subdele- Rzewuski Franciszek stolnik
gat grodz. Piotrkowski,JUT. Sier. I LhlzkiW.Podt
[Sapieha na Czerei Benedykt,SarnackiAntoni -.
1 podskarbi nadworny W. К. L.Sarnacki Felicyan SŁ.A. Z.M.
I Roefawski,' Kotowski stta.,Sarnowski.
marszafek kota rycerskiego, Sarpowski Andrzej
SapiehaFranciszek na Lacho-Sarnowski Stefan z Sarnowa,
wicach, koniuszyL.,podkom. -Łęczycki
Olkinicki stta.J.ULSarnowski Wawrzćniec
Sapieha Kazimierz Jan, hrabiaSarnowski Wojciech
na Bychowie, wojewoda Po-4Sasinowski.
' focki, Bory szewski, Wofpiń-Sasinowscy Jakób i ŁukaszA. 1L
ski, Oniksztyński stta.W.Pof.Sasinowski Adam
Sapieha Leon, wojewodzie Wi-Sasinowski Szymon
leńskiSasulicz. ,.
Sapieha Mikofaj, stta. OwruckiJ.UI.Sasulicz Gabryel
Sapieha Stanisfaw, stta. TrapskiSaszewski.Ѵ. fl.
Siepiehowie Pawef iWfadysfawJ.UI.Saszewski; Józef
Steplćha Kazimierz, kasztelanSatkowski.
Trocki, stta. BrzeskiSatkowski Felicyan
Sapieha Kajetan, wojewodzieSatrzewitowski.
MścisfawskiSatrze witowski Mikof aj, pod-
Sapieha P.,wojewoda Smoleńskistoli Czerniechowski
Sapiński.Sawicki.
Sapiński AntoniSawicki Andrzej
Saraniewski.Sawicki Andrzej, dworzaninM
Saraqiewski Piotr
' Sarbiewski. Sarbiewski Balcer, sędzia Cie-chan., podst, grodzki Pfocki, salvis j. e. r. decretis ac pro-testationibus ducatus MasoviseSawicki MarcinSawicki Malcher Stanisfaw, fowc. Mielnicki, sekr. J.K.M. Sawicki na Czarnych Łazach Albrycht, wojski MielnickiK. Ź.
Sarbiewski Jan, miecznik i sędzia gr. Ciechan. Sarbiewski Jakdb, wojewodzieSawicki Alexander na Łopie-nicy, dworzaninMSawicki in Sawice Ruskie Ja- DUSZ
MazowieckiSawicki Jan, skarbnik Podlaski
Sarbiewski Rafał, stta. Kory-' tnickiSarbiewski Stanisfaw, chorąży Ciechanowski Sawicki Jan Sawicki KasperSawicki Malcher, f owczy Mielnicki, sekretarzM.
Sarbski.Sawicki Malcher Stanisfaw,
Sarbski Bernard Jerzy, sądowyfowc. Mielnicki, sekr. J.K.M.
ziemi Lemburskićj Sawicki Pawef de Sawice Ru-
Sarnacki.skie
Sarnaccy Marcin i StanisfawSawicki Pawef
obacz Zaliwski JacekSawicki Szymon Stanisfaw
Sarnacki JanZ.M.Sawicki Stefan z Mikofajewic
Sawicki Teodor 1 Sciborowski.
Sawicki Jan, chorzy Mielnicki Z.M.Sciborowski Adam w s.
Sawiccy Michał i StanisławSciborowski Józef, podczaszy
Sawicki BazyliSmoleński
Sawicki FranciszekSciborowski Stanisław
Sawicki Jan, komor. SieradzkiScipion.
Sawicki Janж Scipion de Campo Andrzej, cho-
Sawicki Jerzyrzy Wendeński
Sawicki Walenty Scipion de Campo Jan, pisarz
Sawfcki Antonigrodzki łódzki
Sawicki AndrzejW. PTo. Scipion Krzysztof
Sawicki FeliCyan Scipionowie Józef i Jan
Sawicki FranciszekScypion de Campo, sadowy stta.
Sawicz.»duktor powiatu łódzkiego
Sawicz Alexander, porucznik Grodz.O Sczakowski.
Sawicz StanisTawSczakowski AlexanderА. II.
Sayborski. Sayborski MikołajSczakowski PiotrSczaniecki.
Sbąski.Sczaniecki FerdynandА. II.
Sbąski z Sbąszyna ksiądz Jan, Sczawiński.
archidyakon Gnieźnieński Sczawiński PiotrА. II.
Schedel.Sczęsnowicz.
Schedel Jerzy Romuald, rajca W.K..Sczęsnowicz Malcher, skarb.
i poseł miasta stołecz. Krak. Гі iksięstwa Żmudzkiego
Sehen. Sehen Jan Alexander, podstoli WendeńskiSczeszyński. Sczeszyński Piotr
Sch lieh tinff.Sczkowski.
Schliechtyng AlexanderA. II Sczkowski Jan
Schliechting KazimierzSczkowski Wojciech
Schlieben.Sczucki.
Schlieben Comes de, JoannesSczucki Wojciech
Theodorus, colon. S.R.M. sal-Sczucki Stanisław
vis j. s. r. e. et terrarum Prus-Sczuka.
sia, prasertim IndigenatueW. Malb.Sczuka Kazimierz, opat Рага»
Schorski.radyski
SchorskiSczukocki.
Schorzowski.Sczukocki Maciej
Schorzowski ze Schorzowa Adam Sczygielski.
Scibło.Sczygielski .'
Scibło GabryelSczyt.
Scibło JerzySczyt Niemirowicz Justynian,
Scibor.podkom. Połocki W.Poł. I
Scibor KarolSczyt Niemirowicz Konstanty,
Scibor Jacekpodkom. Wendeński W.Poł. I
Sienicki Grzegorz Z N.Sierakowski Marcyanz. d7"
Sienicki JanSierakowski Marcin z Sierakowa
Sienicki FabianSierakowski Remigian
Sienicki Marcin, StrażniczySierakowski Samuel z Bogu-
Sienicki Tomaszsławie
Sienicki WiktorynSierakowski Stanisław z Sie-
1 Sienicki ŁukaszA. li.rakowa, komornik gr. Kra-
I Sienicki Piotrkowski
1 Sienicki WalentySierakowski Wojciech z Bo-
.Sienicki Franciszekgusławie
Sienicki Kolumna Franciszek,Sierakowski Wojciech z Siera-
cześnik Podlaski, poseł Dro-kowa
hickiZ. Droh.Sierakowski Andrzej
Sienicki JanSierakowski Jan, stolnik Do-
Sienicki Kolumna Sebastyan,brzyńskiJ.I1I.
podcz. Mielnicki Z. Droh.Sierakowski Jan, stolnik Bełzki
Sienieński.Sierakowski
Sienieński z Sienna KrzysztofѴ. s.Sierakowski
Sienieński AndrzejSierakowski Jan, kastelan Bełz-
Sienieński Gabryelki, stta Tyezowiecki
Sienieński JanSierakowski Jan Stanisław,
Sienieński Konstantyłowczy ziemi Czerskiej, sę-
Sienieński Michałdzia grodzki Stężycki
Sienieński Ignacy de SiennoŁ.B.Sierakowski Michał Dominik
Sienieński Józef de Sienno Sierakowski Mikołaj
Sienieński WładysławSierakowski na Muykowach Pa-
Sienieński Antoni de Sienna wełkasztelan ziemi Do-
Sieninta.brzyńskiej
SięjHuta Jerzy Sierakowski Józef, stta 01-
Sieninta Mojżeszszański
SienkiewiczSierakowski Wojciech
к1 ѵипіѵу ff ivii Sienkiewicz JózefSierakowski Wojciech
Sienkiewicz JanSierakowski Józef, podstoli Pil—
Sienkiewicz Jakóbzniński, wice-starosta i sędzia
Sienkiewicz Jangr. Bieci, chorągwi powiatu
C i An Ir AtirClTIPilznińskiego porucznik
(jlcIlKOWoKl Sienkowski Tomasz AntoniSierakowski Maxymilian, buń- V1T
Siepielski.czuczny woje w. Płockiego
Sierakowski ksiądz Hieronim
Siepielski Stanisławć Władysław, Arcybisk. Lwow-
Sieradzki.ski
Sieradzki FranciszekSieratowski.
Sieradzki JanSieratowski Marcin
Sierakowski.Sierkuciejewski.
Sierakowski AndrzejSierkuciejewski JerzySt.A.
I Sierakowski Andrzej YSierkuciejewski Kazimierz “"W
Sieromski. Sieromskiw. в. к s
Sierski. Sierski Władysław s
Sierzputowski. Sierputowski Adamus Georgius, vicecapit. castr. Lomzensiss s z. ł:
Sierputowski Janz. ł;
Sierzputowski Maciejjk
Sierzputowscy Dominik, Seba-styan i Tomasz,J
Sierzpntor. Sierzputor KazimierzW. Miń i
Siesicki. Siesicki Dowmont Jerzy
Siesicki Dowmont Kazimierz «
Siesicki Krzysztof
Siesicki Dowmont Kazimierz, chorąży Wiłkomierskij‘
Siesicki Dowmont Kazimierz, kuchmistrzL.’ :
Siesicki Dowmont Michał, stta. Wilkom [
Siestrzeński. Siestrzeńscy Paweł i AdamJI
Siestrzeński Walenty'j
Siestrze witowski. Siestrzewitowski Andrzej ;
Siestrzewitowski Krzysztof
Siestrzewitowski MikołajJ.II1.
Siestrzewitowski Stanisław, wojski Mielnicki Z.M.
Siestrzewitowski Antoni Z.M.
Siestrzewitowski Antoni
Siestrzewitowski Paweł, łow-czyc PodlaskiZ.M.
Siestrzytowski. Siestrzytowski Mikołaj
Siestrzytowski Władysław
Siewierski. Siewierski z Siewierska Andrzej, łowczy Brzeski, dworz.M.1
Siewierski Andrzej к " —
Elektorowie
Sikorski.
ikorski Alexander ikorski Stanisław J grodzki Lwowski
Siiichowski.
ivski Wojciech
Silnicki.
bełski
ciej
Sinicki.
inicki Michał inicki Teodor
Siniński.
iniński Władysław
Sioran.
liorun Alexander
Sipajło.
lipajTo Antoni
Sipowicz.
Sipowicz Gabryel, cywun Szaw-dowski, pis. ziem. ks. Zm
Sirakowski.
rakowski Jan Sirakowski Michał
Sirnć.
Sirnć Franciszek
Sisnicki.
Sisnicki Stanisław, podsędek Sandom
Sitnicki.
Sitnicki, sędzia wojskowy Sitnicki Stefan Sitnicki Franciszek, sędzia kapturowy i poseł Liw'ski
Królowie na których głosowali=X Ziemie z których głosowali
Skabłoński. Skabfoński »SamuelSkalski. Skalski Antoni Skafawski. SkaTawski FranciszekSkąpski. Skąpski Jan Skąpski Józef Skąpski Marcin Skąpski ZygmuntSkąpski AndrzejSkąpski Józef 1 Skąpski Stefan Skarbek. Skarbkowie Władysław i KazimierzSkarbek AntoniSkarbek na Osalij i Michalczu Krzysztof, kasztelan Halicki, s. j. e. r. reip. et M. U. L. Skarbek JanSkarbek Jan Skarbek Marcin Skarbek, skarbnik PodolskiSkarbekSkarbek Wfadysfaw Józef, skarbnik Podolski Skarbek hrabia z Góry JanSkarbek Jan, chorażyc Kotom., poseł Halicki Skarbek Jan, chorążyc Kotom., poset Halicki Skarboszewski. Skarboszewski PawetSkarczyński. SkarczyńskiSkarsiński. Skarsiński FranciszekSkarski. Skarski Jan Skarski JanSkarszewski. Skarszewski Dobrogost, pod-stoli SandomierskiSt A.St A.W.Sier. W; P.W.Sier.W.W.Wot.Skarszewski Marcin ksiądz, kanonik Warsz. Skarszewski Stanisław, stta. Stęzycki, reg. kancel. wielkiej Skarszewski ZygmuntSkarszewski Stanisław, kasztelan Wojnicki Skarszewski JanSkarszewski z Skarszewa Krzysztof« «Skarżę wski. Skarzewski Stanisław, wojski 'Potocki, pisarz gr. Żm. Skarzewski Marcyan Skarzewski Łeszczyc Kajetan, subdeL gr. i sędzia kapt. Lubelski Skarżyński. Skarżyński Marcin Krzysztof Skarżyńscy Antoni i Wojciech Skarżyńscy Jan i Michał Skarżyński BartłomiejSkarżyńskiSkarżyńskiSkarżyński FranciszekSkarżyński FranciszekSkarżyński Marcin Skarżyński StanisławSkarżyński Stefan Skarżyński MateuszSkarżyński StanisławSkarżyński Wojciech Skarżyński WojciechSkarżyński Alexander, łowczy Brzeziński Skarżyński Jan Skarżyński Jan, wojski i poseł GostyńskiSkarżyński Paweł Skarżyński StanisławSkarżyński Tomasz Skarżyński Tomasz Skarżyński Wawrzenićc Skarżyński WojciechSkarżyński Wincenty, podsto-lic Łęczycki A. lh A. IIw. sIr
V^OOQie
Skqя.
339
Skok.
1KrólowieZiemie Królowie Ziemie
Elektorowie«ft których s których Elektorowie których z których
głosowali głosowaligłosowali głosowali
Skąsiewski.Skiwski.
Skąsiewski Adam, miecznikiSkiwecy Mikofaj, Piotr i Jan
Zakro. jSkiwski Jakób
Skaszewski.jSkiwski Jan, pisarz Brański
Skaszewski Mikofaj, chorąży Skiwski Maciej
ziemi BielskiejjSkiwski Tomasz
Skaszewski Adam, stolnik Za-j. niSkiwski Adam
kroczymskiSkaszewski Karol, wojski i poseł BielskiSkiwski Adam, podstoli Bielski Skiwski Franciszek
Skaszewski Mikofaj, chorążySkiwski Andrzej, sędz. kapt. Z.M.
Bielski, poseł PodlaskiDruhicki
Skibicki. Skibicki Jan, podstar. gr. Go- etynskiSkiwski Ignacy na SkiwachSt A. Z.M.
Z. G. Skiwski Szymon, poseł Łomżyński
Skibicki PawełSklanicki.
Skibicki ZbigniewSklanicki Marcin
Skibicki WojciechSkładowski.
Skibiński.'Skfadowski Jan
Skibiński WincentySkłodowski
Skibniewski.Skłodowscy Marcin, Józef i
Skibniewski Alexander Wojciech
Skierdowski.Skłodowscy Piotr i Kazimierz
SkierdowskiSkłodowscy Szymon, Marcin,
Skierkowski.Leonard i Łukasz
Skierkowski AlexanderSkłodowscy Jan, Wojciech i Jan
Skilski.Skłodowscy Wojciech, Jan i Idzi
Skilski Adam Skłodowski Łukasz
Skinder.Skłodowski Kazimierz
Skinder FranciszekSkłodowski Seweryn, chorąży
Skinder AntoniSkłodowski Andrzej
Skinder Antoni, stta. UholnickiSkłodowski AlexanderStA.
Skinder KajetanSkłodowski Wojciech
Skinder MichafL. Skłotowski.
Skinder Tadeusz Skfotowski Baltazar
Skiński.jSkfotow'ski BenedyktА. II.
Skiński Szymon Skfotowski Cypryan
Skipor.Skfotowski Jan
Skipor Mikofaj Skfotowski PiotrА. II.
Skirmunt.Skfotowski StanisławА. 11.
Skirmunt BogusławSkoczycki. Skoczycki Andrzej, wojski
Skirmunt Stefan, cześnik Rze-czycki
i Skirmunt Adam, stta. Mofod-PrzemysłkiJ.1II.
jeczycki 1 Skokowski.
jSkiermunt Franciszek, stta. Bul-Skokowski Jan
nickina— = - — j Skokowski Marcin1;
Stokowski Piotr, rotm. pow. PińskiegoSi. A.
Skolimowski. Skolimowski Jan WładysławZ N.
Skolimowscy Kazimierz i KasperJ.1II.
Skolimowscy Samuel i Wojciech
Skolimowscy Stanisław, i Kazimierz, podsędkowiczowie Drohiccy
Skolimowscy Wojciech i Władysław Z.M.
Skolimowski Jan
Skolimowski Jan Władysław, podsędek Drohicki
Skolimowski Andrzej
Skolimowski Andrzej
Skolimowski, skarb. Bracławski
Skolimowski Jan
Skolimowski Łukasz
Skolimowski Piotr
Skolimowski Szymon
Skolnicki. Skotnicki Piotr
Skoiowski. Stołowski
Skotnicki. Skomicki Bogoria Michał, chorąży Zakroczymski
Skomorowski. Skomorowski Jacek)
Skomorowski Jan Kanty
Skomorowski Jarosz
Skop. Skop Felicyan, pisarz grodzki Wiłkomierski
Skop Jerzy
Skop Zygmunt
Skoraszewski. Skoraszewski Władysław Michał, chorąży Poznański, pół-kownikM.
Skoraszewski Franciszek, cho-rążyc Poznański
Skoraszewski Stanisław
Skorczycki. Skurczycki Andrzejchorąży ziemi’ Przemysłkiej ІГ= — =
ElektorowieKrólowie na których głosowalii—-i Ziemiektórych głosowali
Skurczycki Marcin, chorążyc Przemysłki na Skurczyć
Skorkowski. Skorkowski na Skorkowicach Stanisław Mikołajsędzia ziemski Stężycki, marszałek kapt. wojew. Sandom. wRa-dontiu
Skorkowski Jan
Skorkowski na Skorkowicach
Saryusz Jan, cześnik i porucz. pow. Opoczyńskiego
Skorobohaty. Skorobohaty Wojszko Benedykt Kazimierzskarbnik Trocki
Skorobahaty Michał, stolnik Or-szański
Skarobohaty Salomon
Skorobohaty Antoni
Skorski. Skorski Tomasz
Skorubski. Skorubski Bazyli ".
Skorulski. Skorulski Kazimierz
Skorulski Jerzy, stta. Kormia-łowski P. K.
Skorulski Jan Kazimierz
Skorulski Krzysztof
Skorulski Wincenty, marszał-kowicz KowieńskiА II.
Skorupka. Skorupka Maciej
Skorupka Franciszek
Skorupka Stanisław
Skorupka Felix, sędz. kapt. i delegat wojew. Krak.1
Skorupka Maciej Kazimierz, podcz. z. Drohickiej, sędzia gr. Sandomierski Z. Droh, i
Skorupski. Skorupski Jan
Skoraszewski. Skoraszewski Andrzej
Skoraszewski Andrzej - s
Skór.
SSt
Skrzy dL
Skoroszewrski Latusek Franci- Skrodzki.
Skrodzki -
Skoro szewski MaciejSkrodzki Jan, sędzia ziem. Łom. j. ni.
Skoroszewski MarcinSkrodzki Felicyan, skarbnik
Skoroszewski Lałoeek Wa-Łomżyński
wrzćniec Skrodzki Jacek
Skory na.Skrodzki Jerzy
Skoryna Jerzy, miecznik Rze-Skrodzki Jerzy
czycki Skrodzki Kazimierz
Skoryna Mikołaj, horodniczy Kzeczycki Skoryna Stefan, wojski Czernie., podstar. gr. Rzeczycki Skoryna Jerzy, poseT Rzeczycki Skorzewski. Skorzewski PiotrSt A.W Miń. ’ Skrodzki MarcinSkrodzki Marcin .' Skrodzki SamuelSkrodzki SzymonSkrodzki Kanstanty Skrodzki Konstanty, komor. ziem. Koliński
Skorzewski AlexanderW. KaLSkrodzki Marcin
Skorzewski KrzysztofSkrodzki Paweł
(Skorzewski Władysław Skrodzki Tomasz
Skorzewski Wojciech1 Skroński. Skroński Marcin
Skorzewski Władysław Skorzewski z Skorzewa Józef1
Skrycki. Skrycki Antoni
Drogosław, sędzia kapturowy
Skorzewski Ludwik Skrycki Benedykt, rotm. pow.
Skotnicki.Oezmiańskiego
Skotnicki FloryanSkrzetuski.
Skotnicki FranciszekSkrzetu.ski Adam
Skotnicki Jan Skrzetuski StanisławW. KaL
Skotnicki JerzySkrzetuski Stanisław'
Skotnicki MelchiorSkrzetuski Kazimierz
Skotnicki Piotr na TeratynieW. Bracł- Skrzetuski Michał Wojciech
Skotnicki Marcyanskarbn.Skrzetuski Stanisław
WachowskiSkrzetuski Wojciech
Skotnicki StanisławSkrzetuski Andrzej, starościc
Skotnicki Bogorya JózefMogił.
Skotnicki Bogorya KazimierzSkrzetuski Michał, starościc
Kajetansędzia kapturowyMogił
wojew. Sandom. Skrzetuski Tadeusz, starościc
Skotnicki Bogorya Konstanty,Mogił., poseł Halicki
komor. gran. Sandom. posełSkrzetuszewski.
na sejm teraźniejszy wojew.Skrzetuszewski Wojciech
Sandom., porucz. pow. Wiślickiego Skrzydlewski. Skrzydlewski Andrzej W. Kai
Skrobocki.Skrzydlewski ŁukaszА. II.
Skrobocki JakóbiSkrzydlewski Watta Jan
Skrobocki Krzysztof'Skrzydlewski Łukasz
KrólowieZiemieKrólowieZiemie
Elektorowieлѣ który oh в którychElektorowie na którychs których
głosowali głosowali 1głosowali i głosowali
Skrzynecki.Skwarcz.
SkrzyneckiW.Skwarcz Stanisław
[SkrzyneckiW.Skwarski.
Skrzynecki StanisławSkwareki Andrzej
Skrzynecki Jan W.'Skwarski Bartłomiej
Skrzynecki IgnacySt A. W.Skwarski Jakdb
i Skrzynecki StanisławSkwarski Jan
Skrzynicki.Sladkowski.
Skrzy nick i StanisławSladkowski Piotr
Skrzyń iecki.Sladkowski Piotr, kasztelan Só-
Skrzyniecki Franciszek ;chaczewski, stta. Budziszowski
Skrzyński. Skrzyńscy Stefan i Wawrzeniec Skrzyńscy Marcin i Wojciech 'Skrzyński Jan, chorzy «Łęczyc. Skrzyński JanW. Sianka. jSląnka EustachiSianka Jakób Sianka Józef Sianka Maxymiliän
Skrzyński Kazimierz Sianka Samuel
[Skrzyński Stanisław W.1 śląski. Ir
Skrzyński StanisławŚląski Maciej
Skrzyński Stanisław, kasztelanie BrzezińskiŚląscy Franciszek i Bartłomiej ( jr 0 v
W.Śląski Adam, podczaszy Mieln.
Skrzyński StefanW.Śląski Adam
Skrzyński Wawrzeniec, kasz-[Śląski Jan
telan Brzeziński W. -Ł.Śląski Józef
Skrzyński Wojciech[Śląski Józef de Ślazy
Skrzyński Antoni, poseł HalickiŚląski Jakób
Skubniewski.Śląski de Ślazy Józef
Skubniowski BartoszŚląski KazimierzА. II.
Skubniewski WojciechŚląski Wawrzeniec
Skubniewski Tomasz, posełŚląski Tomasz
Liwski'Śląski Tomasz de Ślazy
Skalski. Śląski z Ślas Bogusław, wojsz.
Skulski Krak., stta. Boch. i delegat
Skulski AdamŚląski Dyonizy, poseł Nurski
Skulski FranciszekŚląski Ludwik
Skulski SzczęsnyŚląski na Ślazach Piotr
Skulski TomaszŚląski Franciszek, sędzia ziem.
Skulscy Wacław i JanNurski i poseł’
Skulski SewerynŚląski z Ślas Wojciech, wojski
Skupieński.Krak., stta. Boch. i delegat
Skupieński StanisławŚlepkowski.
Skupiewski.Ślepkowski Jan
Skupiewscy Jan, Paweł i JakóbŚlepkowski JózefА. II.
Skupiewski Marcin Skurczewski.Ślepowroński. Ślepowrońscy Maciej, Mateusz,
Skurczewski MikołajJakób i Andrzej
Ślepowrońscy Stefan, Andrzej,Ślizien Michał Stanisław
Adam, Józef, Jan i WojciechŚlizien Jan, starościc Płotelski
ŚIepuvroński MarcinŚliztcń Michał, mostów. Smól.W. Suiol. i
Ślepowroń.ski StanisławŚlizien Michał, starościc Pło-
Ślepowroński Wojciechtelski
Sleszycki.Ślizien Rafał, J. A. B.L.
Sleezycki AndrzejŚlizien Tadeusz, sędzia grodzki
Sleszycki JakóbStarodubowski
Ślesiński.Ślubowski.
Śleszyńscy z Śleezyna Stefan,Ślubowski Jokób
Krzysztof, Paweł i Adam Ślubowski Mateusz
Ślesiński z wielkiego ŚlesynaŚlubowski Piotr
Stanisław, podcz. ŁęczyckiŚlubowski Piotr
Śleszeński Sebastyan, podstoliŚlubowski Piotr
NowogrodzkiZ. G. Ślubowski Jan
Ślesiński Alexander W.Ł.Ślubowski Kazimierz
Ślesiński Władysławł 9 Ślubowski Wawrzeniec
Śleszyński Michał w. ł: Ślubicki.
Śleszyński FranciszekŚlubicki Stefan
Slezanowski.Slumko.
Ślezanowski Krzysztof( К 1 ІІШ1аѵ9 Slumko Stanisław
Slezanowski Baltazar» Slurowolski.
Ślichting.Slurowolski Michał
Ślichtyng Jan Szymon, wojski WendeńskiSłabogorski.
Ślichting Alexander Słabogorski Szymon
Ślichting Maxymilian -Słaboszewski.
Ślichting SamuelSłabósiewski Mikołaj
Ślichting SamuelSłaboszowski Tomasz
Ślirun.Słaboszewski Wawrzeniec
Ślirnn Alexander, stolnik Oszm.Słąnka.
Śliwiński.Słąnka Skarbek Jan Antoni,
Śliwiński Józef sędzia kapt. ziemi Czerskiej
Śliwiński PawełSłonka Skarbek Teodor
Śliwiński Wojciech Sławczyński.
Sliwowski.Sławczyński
Śliwowski StanisławSławecki.
Śliwowski UrbanSławecki Piotr
Ślizien.Sławecki Jan
Ślizien Alexander, stolnik OszSławek.
miański, sekretarz i dworza-Sławek Konstanty
ninM. Sławek Mikołaj
Ślizien Alexander Kazimierz,1 Sławianowski.
podstoli Oszmiański, trukcza-Sławianowski Ignacy
szy i dworzaninM. Sławianowski Marcyan—X
i^OOQie
Staw.
Stołw.
І-- п —KrólowieZiemiei Królowieг-. U Ziemie I
Elektorowie» których z których Elektorowie na którychz których
głosowali głosowaligłosowali i 1 głosowali
Sławiński. Stawiński Jan, komornik ziemi Warszawskiej
Stawiński Mikofaj
Stawiński Mikotaj
Stawieński Stanisław, canc. Gnes. Archid. Lancie., canon, et Posnan. secret. S. R. M.
Stawieński Piotr, sekret. J.K.M.
Stawiński JanJ.1II.
Stawiński Pawef, komornik gran. Zatorski
StawińskiW. Sicr.
Stawiński Nafęcz z Stawina Antoni, pisarz ziemi Socha-czewski i poset
Stawiński Nafęcz z Stawina Antoni, burgr. grodzki Brzes. KujawskiW B. K.
Sławiec. Stawiec Jan
Stawiec Wawrzeniec
Sławoczyński. Sfowoczyński Józef, cześnik ks. Żmudzkiego P. K.
Sławogorski. Stawogorski Wojciech Alexander
Sławoszewski. Sfawoszewski Andrzej
Stawoszewski Józef
Stawu ta. Stawuta Adam
Słodowski. Sfodowski Maciej
Słomiszewski. Stomiszewski Tomasz
Słomka. Słomka z Kotki Jan
Słomka Mikotaj
Słomka Zygmunt
Słomko wski. Słodkowski Władysławw. s
Stomkowski StanisławW. Pto.
Stomkowski Antoni z Szamot
Stomkowski Jan
'Stomkowski Ignacy J Słomowskii
Sfomowski Kazimierz;
i Słończewski.
Stończewski Andrzej
Stończewscy Stefan i Tomasz
Stończewski Andrzej
Stończewski Franciszeka: II.
Stończewski Kazimierz
jSłończewski z Stończewa Jan
Stanisław
Stończewski Jakób
Stończewski Józef
Stończewski Mikofaj
Stończewski Tomasz W. Pto.
Stończewski TomaszА. ІҐ.
jsfończewski Walenty
Stończewski Wojciech
Słończyński.
iSfonczyński Jan
Słończyński MarcinѴ. P.
Słonka.
Stonka Antoni
Stonka Franciszek
Słoński. Słoński Michaf, wice-regent
grodz. Łukowski Słostowski.
Sfostowski Andrzej
Słostowski Stanisław
Sfostowski Franciszek
Sfostowski KrzysztofSłotwiński.
Sfotwiński Jan
Słotwiński Jan
Sfotwiński Józef
Słotwiński z Siegniew. Adam
Sfotvviński Kazimierz
Sfotwiński Segniew
Sfotwiński Mikofaj
Sfotw.iński Wojciech
Sfotwiński Paczek Stanisław
Sfotwiński Stani staw
Sfotwiński Tomasz111
Sf ot wiń.ski Michaf Sfotwiński Tadeusz, cześnik LubelskiSłowaczyński. Sfawaczyński MichaTSłowiński. Sfowlński Wojciech STowiński Benedykt Słowski. Sfowski Jan Słubicki. Sfubicki Chryzostom, sędzia grodzki Przedecki Sfubicki Jan Sfubicki Adam, skarbnikiewicz KowalskiSfubicki Daniel, skarbnikiewicz KowalskiSfubicki Józef Sfubicki Józef, skarb. Kowalski Sfubicki Józef, poseł ziemi GostyńskiejSfubicki Józef Franciszek, ziemi Gostyńskiej delegatSłuchowski. Sfuchowski Adam Józef Sfuchowski Stephanus, ruo et generosorum Hyacinthi et Sta-nislai Sfuchowskich nomine Słucki. Sfuckl Andrzej Sfucki JanSfucki Pawef, komor. Radzie-jewskiSfuccy Jan, Wfadysfaw i FranciszekSfucki Jakób Sfucki Ludwik SfuckiPawef, komor. pow. Radź. Sfucki MarcyanSfucki MichafSfucki Idzi, komor. gran. i sędzia kapt. wojew. Sieradzk. Sfucki KlemensSługocki. JSfugocki Alexander= J.1II.j1 W.Wof. W.'B. kJ 1 w. в. kJ w. в.D. j w. в. kJj Z. Wie.Sfugocki z Sfugoczyna Ders-faw Andrzej, stolnik Lubelski Sfugocki Stefan Sfugocki Stanisfaw, kasztelan Lubelski, duktor wojew. Lubelskiego Słupecki. Sfupecki z Konar Floryan Sfupecki z Konar Jerzy, stta. PilzyńskiSfupecki Mikofaj Sfupecki. SzymonSfupecki Zygmunt Sfupecki MaciejSfupecki Wojciech Sfupecki Jan Sfupeęki Szymon1 Słupski. Sfupski Mikofaj, sekretM. Sfupski Wojciech Sfupski Antoni Sfupski AndrzejSfupski MikofajSłuski. Sfuski Jakób Słustowski. Sfustowski Andrzej, sędzia ziemski Zakroczymski Słuszewski. Sfuszewski Antoni Słuszka. Sf uszka Józef Bogusfaw, fow-czyL., stta. Rzeczycki Sf uszka Zygmunt Adam, chorąży wielkiL Sfuszka Józef Bogusfaw, kasztelan Wileński, hetman polnyISłużowski. Sfuiewski Wfadysfaw SfuiewskiSfużewskiSmaliński. Smaliński Józef1 Smalkowski. Smalkowski PawefJ.1II. .А. U. jl
Smardowski. Smardowski WalentySmardzewski. Smardzewski Stanisfaw ,Smardzewski Wawrzeniec Smardzewski XSmardzewski Wojciech Smarzewski. Smarzewski Walenty Smarzewski Andrzej, cześnik PłockiSmarzewski PiotrSmarzewski Paweł Smarzewski Stefan Smarzewski Józef Smarzewski Świętosław Smarzewski ZygmuntSmiadkowski. Smiadkowski JanSmiarowski. Smiarowski Andrzej Smiarowski Jan Smiarowski WojciechSmiałecki. Smiałecki AdamSmiechowski. Smiechowski Piotr Smieliński. Smieliński Ludwik Śmietanka. Śmietanka Stanisław Śmietanka Michał Śmietanka Hieronim Śmietanka KazimierzŚmietanka KrzysztofŚmietanka z Olechowa Michał, burgr. Krakowski Śmigielski. Śmigielski Bernard Śmigielski AdamŚmigielski z Bniua Mikołaj Kazimierz, koniuszy Inllantski Śmigielski Kajetan, krajczy pow. Brasł. Śmigielski Tadeusz X———Z. G. W.B.Siniikowski. Smiłkowski Adam Smogorzewski. Smogorzewski WładysławSmogorzewski Karol Władysławcześnik Wołkowyski Smogorzewski Mateusz Smogorzewski Grzegorz Smogorzewski SzyirtonSmogorzewski Stanisław Smogorzewski Jan Smogorzewski Jason Junosza, arcybiskup Połocki Smitkowski. Smitkowski Jan Smolak. Smolak Franciszek Smqlak MikołajSmoleński. Smoleński Michał Smoleński PawełSmoleńscy Mateusz i JakóbSmoleński Andrzej de Smolen Smoleński Jan Smoleński Maciej Smoleński Jan [Smoleńscy Marcin i Stanisław Smoleński JózefSmoleński Jan de Smolen Smoleński PawełSmoleński JakóbSmoleński Grzegorz ; Smoleński Wojciech jSmoleński Kazimierz jSmoleński MaciejSmoleński Marcin Smoleński de Smolen JózefSmoleński Michał Smoleński de Trzanha JózefjSmoleński Józef Smoleński Maciej de SmolenSmoleński Piotr Smoleński Wawrzeniec Smoleński Tomasz Smoleńscy Adam, Andrzej, Józef, Jacek i WojciechA II A. 11 A. II Z. CieciuZ Ciech. I 1j i
Smoleński Zygmunt, obożny powitu Ostrowskiego Smoleński Polub Donat Sm.oliński Andrzej Smoliński Franciszek Smoliński JanSmoliński Mikołaj Smoliński Stanisław Smoliński Wojcieeh Smolewicz. Smplcwicz Jan Smolniński. Smolniński StefanSmolski. Smolski JanSmolski Kazimierz Smolski AdryanSmolski Józef Smorczewski. Smorczewski Kazimierz Grzegorz, komornik Droliicki Smorowski. Smorowski Daniel Smoszarski. Smosarski JakóbSmosarski Kazimierz Smoszarski Jan Smoszarski Kazimierz Smoszewski. Smoszewski Dńnia Paweł Smoszewski Dunin Stanisław Smoszewski Dania Jan Smoszewski Dunin Jacek Sitarski. Snarski AndrzejSnarski Jan, podstoli BrasłSnarski Teodor Snarski DominikSnarski Paweł Sniegocki. Sniegocki Jan Sniegocki PawełSnietakowski. Snietakowski AndrzejŚnieżek. Śnieżek""" -TT- 1Sla.A U.Z. CieciuZ, Ciech. 1W.Poł.Snitowski. Snitowski WasylSnopkowski. Snopkowski Jakób Snopkowski Michał TeofilSobański. .Sobański JaroszSobański JaroszSobański Kazimierz Sobański Sebastyan Sobański Antoni, stta. Kociel-nicki, poseł od wojskaŁ. Sobecki. SobeckiSobecki JanSobestyański. Sobestyański Alexander Sobiczewski. Sobiczewski z Sobicz Kazimierz Sobiekurski. Sobiekurski JanSobiekurski Tomaszi Sobiekurski WojciechSobieski. Sobieski Alexander, podstoli Kaliski Sobieski Jan, stta. Jaworowski Sobieski Marek, stta. KrasnostawskiSobieski Remigian Sobieszczański. Sobieszczańscy Antoni i Mikołaj Sobieszczański Sobieszczański Andrzej Rożni a ta Sobieszezańskt Kazimierz Wit i Sobieszczański Kazimierz Sobieszczański Krzysztof Ber-1 nard Sobieszczański Piorun Jan Sobieszczański Michał Sobieszczański Nykluś;Sobieszczański Gurny Szymon Sobieszczański Wit Wojciech Sobieszczański Regmunt MarcinА. 11’ч Ѵ. Wit. Z.W. " 11"j
Sobieszczański Franciszek iSobolewski Józef, delegat wo-
Sobieszczański Skos Marcin,jew. Krakowskiego SUA.
poseł wojew. LubelskiegoSUA.Sobolewski Maciej, pisarz gród.
Sobieszczański Mikołaj poseł ziemi WarszawskiejSUA.
Sobieszczański SpiridionSUA.Sobolewski Stanisfaw, podko-
Sobieszczko.morzy i poseł delegowany
Sobieszczko Szymonziemi Warszawskiej
Sobieszczyński.Socha.
Sobieszczyński Tomasz .' Socha Jan
Sobocki.Sochocki.
Sobecki Andrzej z NieczajnćjSochocki Józef
Sobocki StanisfawSochocki Stanisfaw
Sobol.Soczawski.
Sobol FranciszekSoczawski Kazimierz
Sobolewski.Sojecki.
Sobolewski Szymon z PiętkZ. V. Sojecki Jan W.
Sobolewscy z Piętk Wawrze-Sojecki Stanisfaw
nieć i NikodemSojecki Alexander, reg.Bydgoski SUA.
Sobolewski z Piętk Adam, woj-Sokar.
ski DrohickiSokar Samuel
Sobolewski z Piętk Maciej, re- 1 Sokoleński.
gent ziemi Drohickiej V 11 V л ы и и лSokoleński Tomasz
Sobolewski z Piętk Pantaleon Antonij.m. Sokoliński.
Sobolewski z Piętk SebastyanSokoliński Druckt Hieronim,
Jan, regent ziemski War-pisarz ziemski Orszański
szawski Sokoliński Jan
Sobolewski Tomaszj.m.Sokoliński Drncki Jan Antoni,
Sobolewski z Piętk Sebastyanstta. Trabski
Jan, regent ziemski Warsz.j.m. Sokoliński Jan
Sobolewski Walenty z Piętk,Sokoliński Druckt Jan, mar-
pisarz ziemski Warszawskij. ni.szałek Orszański
Sobolewski z Piętk Wojciech,jSokolińscy Druccy Krzysztof,
burgrabia DrohickiJaroefaw i FloryanJ.1II.
Sobolewski AdamSokoliński Drucki AntoniJ.Ul.
Sobolewski Walenty, pisarzSokoliński de Drucke Michael,
ziemski Warszawskinotarius M. D. L., marechal-
Sobolewski Jan cus Orsanensis, nuntius palat.
Sobolewski JerzyVilnensis, salvis j. s. cath. ec.
Sobolewski Tomaszutriusęue ritus
Sobolewski Wojciech 1Sokoliński Drucki Floryan
Sobolewski z Piętk Antoni, sę-Sokoliński Pawef
в dzia gr. Wfodzim.SUA.Sokoliński Piotr
Sobolewski z Piętk Antoni, cześ-Sokolnicki.
nik Nowogr., poseł wojew.Sokolnicki Adam
Czer.SUA. Sokolnicki Piotr
Sokolnicki WojciechSokołowski Mikołaj» j
Sokolnicki z Sokolnik Gabryel,iSokołowski Mirosławr 1
stolnik i surrogator wojew.jSokołowski Stanisław, burgra-
Kaliskiegoj. ni.bia Brzeski
Sokolnicki Jan, pisarz BeTzkij.ui. Sokołowski SzymonZ.
Sokolnicki JanSokołowski StanisławА. II.
Sokolnicki Wiktor Sokołowski Stanisław
Sokolnicki WojciechА.II,Sokołowski Stefan
Sakolnicki EustachiSt A.Sokołowski StefanW.Miń.
Sokolnicki PawełStA.'Sokołowski Stefan
Sokolnicki Wojciech Sokołowski Walenty W. L
Sokolnicki Franciszek, stta. Bo-Sokołowski Wojciech А.II.
guszyński, poseł wojew. Ka-Sokołowski WojciechAU.W. 1. I
liskiego Sokołow ski Antoni1
Sokoł.Sokołowski Ignacy Gozdawa
Sokof Samuel, pisarz ziemski Sokołowski Pomian z Warzy-
Buskifflowa Józef
Sokołecki.Sokołowski Pomian z Warzy-
Sokofecki Wawrzćniecmowa Ignacyj
Sokowski. Sokołowski Stobry Kazimierz
Sokowski Stanisław C. Franciszek
Sokołowski.Sokołowski Maciej
Sokołowski AdamуSokołowski Mateusz
Sokołowski AndrzejLSokołowski Mateusz Ѵ. Pfo.
Sokołowski Franciszek Sokołowski KochZ. В j
Sokołowski Gabryel, łowczySokołowski Pomian z Warzy-
Starodub. mowa Paweł
Sakołowski JanSokołowski SebastyanStA.1
Sokołowski JanifSokołowski Pomian z Warzy-
Sokołowski Stanisław z Wa- 1 mowa Serafin w в. K.
rzymowaSokołowski Stanisław
Sokołowski Karol Z. G. i Sokołowski Pomian z Warzy-
Sokołowski Kazimierz ".1. mowa Teodor
Sokołowski Michał na Brzezinachj.m.Soldadyni. j
Sokołowski Władysław Soldadyni Franciszek, rajca iW.K.
Sokołowski poseł miasta Krakowa
SokołowskiSolecki.
Sokołowski Solecki AndrzejА. II.
SokołowskiSolecki WalentyW.
Sokołowski JanSołkowski.
Sokołowski AndrzejSofkowski
Sokołowski Franciszek Sołkowski Stanisław
Sokołowski Kazimierz, pisarzSołłohnb.
gr. KowalskiSoffohub Bazyli
Sokołowski MateuszSołłohub Ignacy
Soffohub Dowojna Jmet, poseł.Soroka Jerzy, straż. Wofkow.ShA.
wojew. Witebskiej.Soroka Ignacy, straż. Wofkow. P. Wófk.
Soffohub Wincenty, straż. ке.Soroka Józef, straż. Wofkow.
i Zmudzkiego«.Soroka Micliaf, strażnik ipo-
' Sof tan.eef pow. Wofkowyskiego
Sof tan Hieronim Wfadysfaw,Soroka Piotr, strnżnikiewicz
i dworzaninM.WofkowyskiSLA.
Sof tan Hieronim Wfadysfaw Soronos.
Sof tan Hieronim Soronos
.Softan BogusfawSorosiek.
Softan StanisfawmSorosiek Jakób
Sołtyk. Sorycki.
Sofłyk Mikofaj, fowezy Podoi.Sorycki Zygmunt
‘Softyk JózefSośnicki.
Softyk Maciej, kasztelan i duk-Sośnicki Daniel
tor. wojew. Sandom.Sośnicki Tomasz
i Softyk TomaszSośnicki Andrzej
i Sopoćko.Sosnowski.
Sopoćko KazimierzSosnowski Jan, podstoli Wileń.
i Sopoćko Jan'Sosnowski Pawef8
Sopoćko Alexander, skarbnikSosnowski Oktawian, miecznik
Smoleński, pisarz GrodzieńskiJ.IIŁ Bracławski
Sopoćko MikofajSopoćkowie Józef, Mikofaj iSosnowski Olbrycht J miecznik Chefinskii
KazimierzSosnowski Pawef 8
Sopoćko Stanisfaw Alexander,Sosnowscy Mateusz i Jan Z. Cicch.
skarbnik Smoleński, posełSosnowski
pow. Grodzieńskiego Sosnowski Jan
Sopoćko Jakób 4 Sosnowski Jan18
Sopoćko JanSosnowski Jan 8
Sopoćko Szymon^Sosnowski Jan8
Sornel.Sosnowski Maciej 8
Sornel Jerzy, sędzia Lubelski Sosnowski Mateusz
Sornel Józef AntoniSosnowski Michaf8 A. (I.Z. Ciech
Soroczyński.Sosnowski Michaf de SosnoweZ. Ciech«
Seroczyński JerzySosnowski Michafa
Soroczyński JanSosnowski Pawef
Soroczyński StanisfawSosnowski Walenty
Soroczyński Stanisfaw jSosnowski Wojciech
Soroka.jSosnowski Grzegorz
Soroka AdamSosnowski Józef, pisarz W.
Soroka HieronimL., stta. i duktorwo-
Soroka Jan jew. Brz. Lit., marszafek ko-
Soroka Stefanfa rycerskiego
Soroka Andrzej HSosnowski Karol-"-ag
Sosnowski Kazimierz, poseł wojew. Brzeskiego Sosnowski Pawef, skarb. ziem.
Chefin, poseł z tejże ziemi Sosnowski Stanisfaw z Sosnowicy
Sosnowski Józef z Sosnowicy
Soszyński.
Soszyński Jan
Sowgin.
Sowgin Michaf
Sowgin Józef
Sowgin Jan, skarbnik Trocki
Sowiński.
Sowiński Wojciech
Sożyński.
Sożyński Samuel
Spendowski.
SpendowskiSpendowski Gabriel
Spiczynski.
Spiczyńscy Piotr, Jan i Jakób
Śpiegajfo.
Śpiegajfo bokuszewicz Alexander, koraor.M. Śpiegajfo Bokuszewicz Stanisfaw
Spiegowski.
Śpiegowski
Śpiliński.
Śpiliński Józef
Spinek.
Spinek z Bądkowa Adam Spinek z Bądkowa Wfadysfaw
Spinek Daniel Józef, towarzysz husearski
Spinek z Bądkowa Józef Spinek z Bądkowa Krzysztof, r.
Spinek z Bądkowa Tadeusz, poseł wojew. Pofockiego
Spfawski.
Spfawski Jan Spfaweki Marcin
I Spfawski Stanisfaw Spfawski Józef
Sptycki.
Sptycki Maciej
Srebrowski.
Srebrowski Andrzej
Srokowski.
Srokowski Teodor, wice-reg.
grodz. Łucki
W Miń.Sromocki.
Sromocki Antoni
Sromocki JakóbSt.A
Sruchowski.
P.W.Sruehowski Michaf
Srzedziński.
Srzedziński Jan Kazimierz Srzedziński Jan Stanisf. pisarzskarbowyM. w,L.
Srzedziński
Srzedziński
Srzedziński Jan
Srzednicki.
Srzednicki Józef
Srzemski.
Srzemski Michaf
Srzesiewski.
w. wSrzesiewski Stanisfaw
Stabrowski.
Stabrowski Krzysztof, stta. Su-
raski
Stabrowski Maciej
Stcewicz.
Stecewicz Tomasz
Stacbnicki. Stachnicki Jan
Stachorski.
Stachorski Samuel
Stachowski.
Staehowski Alexander
Stachowski Jerzy
Stachowski Michaf
Stachowski Michaf, skarb. Wif.
Stachowski Bazyli
Stachowski JanW. Miń
Stachowski Stanisfaw
Stachowski AntoniSt.A.1
ElektorowieKrólowie fi których glosowali Ziemie na których głosowali I ElektorowieKrólowie a tUryil głosowaliZiemie 1 których głosowali
Stachowski Antoni Stamirowski na Stamirowieach
Stachowski MichafAndrzej
Stachowski Xawery, poseł wo-Stamirowski Tomasz, chor. pow.
jew. Mścisfawskiegopodstoli gr. Krasnostawski
Stachurski.Stauiski.
Stachurski AndrzejStamski Jan
Stachurski JózefStaniewicz.
Stachurski MikofajStaniewicz Jan
Stadnicki.Staniewicz Stanisfaw, stolnik
Stadnicki na Lisku ze Zmigro-Parnawski
da Jan Adam, podkomorzy;Staniewicz Jan
Sanocki Staniewski.
Stadnicki na Xiemirowie zeStaniewski Jan SL A.
Żmigrodu Jan, stta. JanowskiStaniewski Ignacy
Stadnicki Jan Stanisławski.
Stadnicki Wiktoryn ze Zmigro-Stanisfawski KazimierzW. W of.
da, kasztelan Lubaczewski Stanisfawski Franciszek
Stadnicki, podstoli BefzkiStanisfawski Jan W. Pont. 1
Stadnicki KarfblW.Stanisfawski Ignacy a
Stadnicki Antoni, delegat wo-Stanisfawski Kazimierzji
jew. KrakowskiegoStanisfawski Jan Stanisfaw
Stadnicki Dominik, burgrabiczStaniszewski.
KrakowskiStaniszewski Jan
Stadnicki Felix, delegat wojew.Staniszewski Stanisfaw
KrakowskiegoStaniszewski Kemian
Stadnicki z Stadnik Franciszek,Staniszewski Frajnn
starościc Ostrze., poseł ziemiStaniszewski Jakób J.JU.
Wieluńskiej Z. wStaniszewski Szczęsny
Stadnicki IgnacyStaniszewski Alexander
Stadnicki Józef, chor. Grabow.Staniszewski Adam Baran
Stadnicki Michaf, delegat Staniszewski Alexander
Stadnicki Piotr, burgrabia Krak.St A. Staniszewski Andrzej, podcza-
Stadnicki Szymonszy Mielnicki
Stamirowski.jStaniszewski Franciszek
Stamirowski Malcher, fowczyStaniszewski FranciszekA. 11,
SanockiStaniszewski Franciszek
Stamierowski Tomasz Staniszewski Hieronim
Stamierowski WfadystawStaniszewski Jan Z; X.
Stamierowski Szfczęsny, miecz-Staniszewski Józef
nik SochaczewskiStaniszewski Marcin
Stamirowski Antoni, podstoliStaniszewski Pawet
Halicki, salvis j. e. r. et co®-Staniszewski Stanisfaw
quatione jurium M. D. L. etStaniszewski Stanisfaw
executione pactorum conven-Staniszewski Sebastyan
torumStaniszewski WojciechZ- Co
[Staniszewski AdamStaniszewski Nikodem, podsto-
i Staniszewski Walenty lic ziem. Warsz. Z.:€».
Staniszewski Wojciech Staniszewski Paweł, incola ter--
Staniszewski Wojciechrae Cernensis et Varsaviensisz.c.
Staniszewski AndrzejAStaniszewski PiotrSt At
[Staniszewski Andrzej, cześnikStaniszewski Piotr
InowłodzkiStaniszewski SebastyanSt Ai
Staniszewski Andrzej Tadeusz,Staniszewski Stanisław-Z.C.
' sędzia kapturowy Łukowski W L.Staniszewski StefenZ.C.
Staniszewski AntoniStaniszewski Teodor
Staniszewski AntoniStaniszewski Tadeusz, sędzic
Staniszewski Antoni Bazyli, sę-ziem. Warsz., incola ziemi
dzic ziemski Warsz.Czerskiej
Staniszewski Antoni Bazyli,Stankar.
sędzię ziemski Warsz.Stan kar Adam
Staniszewski FabianStankar Stanisław
Staniszewski Eelix1 Stankiewicz.
Staniszewski FranciszekStankiewicz AdamW.Mścisłi
Staniszewski FranciszekStankiewicz Adam Mikołaj, cy-
Staniszewski Franciszekwua Twerski, sędzia grodzki -
Staniszewski Franciszek, skarb.Zmudzki К. ż.
1 Inowf.Stankiewicz na Bielewicach Jan
Staniszewski Jan, burgr. Czerski Staniszewski Jan; kom.Staniszewski Józef Staniszewski Ignacy Staniszewski Józefz c. Mikołaj, су wun Eyragolski, pisarz ziem. ks. Żmudź., dworzaninM. [Stankiewicz KrzysztofStankiewicz KazimierzК. ż.
Staniszewski z Staniszewic J. Zygmunt, sędzia ziemski iStankiewicz Michał Stankiewicz JanK. Ź.
1 kapt wojew. Mazow. i poseł 1 ziemi Warszawskiej .Staniszewski z Staniszewic J.Stankiewicz Jarosz Antogiński Stankiewicz Julian, sędzia kapturowyJ.I1I.P. K.
Zygmunt, sędzia ziemski i kapt.Stankiewicz Stefan, podstoli
wojew. Mazow. i poseł ziemiU Wifkom.
I Warszawskiej Stankiewicz Michał Eustachi,
Staniszewski Jacenty cywun Eyragolski, podko-
Staniszewski Kazimierzmorzy ks. Źm.
Staniszewski KazimierzStankiewicz TeodorW.Poł.
Staniszewski Maciej[Stankiewicz Władysław, stol-
I Staniszewski M. Kryspin Ta-[ nik Piński
1 deuez, sędzic ziemski War-Stankiewicz Michał
1 szawekiStankiewicz Leonard J.
Staniszewski Marcin[Stankiewicz Józef, podkomo-
Staniszewski Micłiałrzyc Źmudzki
Staniszewski MikołajStankiewicz
Staniszewski Mikołaj1z. ;c.Stankiewicz Adam =a
LjOQQle
Stank.
— == KrólowieZiemie Królowieranm у Ziemie
Elektorowienaktórychna którychElektorowie Ra którychna których
głosowali głosowaligłosowali głosowali
Stankiewicz FranciszekStarczewski Franciszek
Stankiewicz Gabryel,Starczowski Xawery
Stankiewicz Jozafat, podknmo-Staręski.
rzyć Źm A. II Staręski Michaf
Stankiewicz Julian, cywun Ile-Starkowiec.
totfskiStarkowiec Andrzej
Stankiewicz KazimierzStarołęski. Starofęski Olbrycht stta. Piołrk.
Stankiewicz Kazimierz
Stankiewicz Leonard Stankiewicz Michaf Stankiewicz Stanisfaw A. LI.Z Ciech.Staromieyski. Staromiejski Jan Starorypiński. Starorypiński Jakób Starorypiński Jan Starorypiński WalentyStarorypiński Wawrzeniec Starorypiński MaciejA. U
Stankiewicz Stefan, eześnik MińskiStankiewicz Teodor, eześnik Oszmiański Stankiewicz Adam Stankiewicz Adam mostow. Par
nawskiStarosieiski.
Stankiewicz Jerzy, R. S. MStarosielski Mikofaj dzierżaw-
L'.ca Czerśniacki
Stankiewicz Michaf Starosielski Samuel, sędzia ziem-I ski Witebski.
Stanowiski. Starosielski Bochdan, chorąży
Stanowiskj Witebski
Stański.Starosielski Florj'anW. Wił.
Stański JanStarzawski.
Stański Tomasz Ѵ. Miń Starzawski Piotr
Stępkowski.j Starzyński.
Stępkowski z Świdnik StefanStarzyński Jan
Starczewski.Starzyński Maciej
Starczewski Martinus referen-Starzyński
dariue regni, administratorStarzyński, burgrabia Mielnicki
abbatiae Tremes. decanusStarzyński AndrzejZ. i. j
PlocensieStarzyński Franciszek
Starczewski AdamStarzyński Franciszek
Starczewski AndrzejStarzjrński Franciszek, sędzia
Starczewski Fabiankapt. Sier.
Starczewski FranciszekStarzyński Józef
Starczewski GrzegorzA 11.Starzyński Karol
Starczewski JakubStaszewski. 1
Starczewski Jakdb :Staszewski Józef, pow. Upit-
Starczewski Józefskiego stolnikiewiczP. K.
Starczewski ŁukaszStaszkiewicz.
Starczewski MarcinStaszkiewicz Konstanty Kazi-
Starczewski Stanisfaw mierzI
Starczewski Wojciech— =Staszkiewicz Stanisfaw
VjOOQie
виw.
Md.
Stfp.
ElektorowieKrólowie gfoeowftll Ziemie К Juórycli i głosow»li N
Stawecki. s
Stawecki Andrzej,w. ku. I
Stawecki MichafJ. III»
Stawecki ZacharyaezJ.IUW. Kg.
Stawicki. J
Stawicki MacióJ
Stawicki Stanisfaw
Stawicki.
Stawiński МяхѵшЯіао, stolnik Stprodubowsi(i ,. Stawiski
Stawiski Antoni
Stawiski Fabian
Stawiski Stanisfaw, porucz.
pow. Szadkowskiego W.Sier.
Stawowski.
Stawowski Walenty
Stawowski Wojcifech
Stawski.
Stawski Jan
Stawski Jerzy
Stawski Bylina Adam
Stawski Daniel;
Stawski FabianW B. K.
Stawski Belina JacekZ. Ch
Stawski Jan
Stawski Jan z Audowstowa
Stawski Belina AntoniStawski Eliasz Ignacy, puł- W. A.
kownik W. A.
Stawski Franciszek, skarbnikie-
wicz Wiski Stawski ze StZwirfgnacyj pod«Sb Aj
czaszyc WieluńskiŚtA
Stawski Belina JózefW. A.
Stawski Sfowęta Józef, podcza-
szy i poseł ziemi Wieluńskiej
Stawski Piotr, poseł z ziemi
Przemy sf к ićj W. A.
Stczeżewski.
Stczeżewski Sebastyan
I Stecki.
В Stecki Jan, miecznik Kijowski
I Stecki Jan, czesnik Kijowski Stecki Wacfaw, wojski Zyto-
pućrskiŁ — ——д—
Elektorowie
Stecki Jan, stta. Stawiski, oby-
Wofyński
teeki Józef, miecznik Kijowski, pisarz gr. Łucki, poseł Wołyński
teeki Józef, miecznik Kijowski, pisarz gr. Łucki, poseł Wołyński
Steckiewicz.
czy Trocki
teckiewicz Tadeusz,
Stefański.
Stefański Izydor
Stękiewicz.
iiewicz Józef
Stępczyński.
SłępCzyński
Stępczyński Józef
Stępiński.
Stępiński Kazimierz
Stępkowski.
Stępkowski WojciechStępkowski Gabryel, kasztelan Bracławski
Stępkowscy Michaf, Kazimierz i Maciej
Stępkowscy Michaf i Wojciech Stęapkowski Franciszek Stępkowski A~, sędzia kapturowy ziemi Drohiekiej Stęmpkoweki Ignacy, kasztelanie Źarnowski
Stęmpkowski Józef, kasztelanie Źarnowski Stęmpkowski Józef, kasztelanie Źarnowski, poseł wojew. Kij.
Stępnowski.
Stępnowski Jan Stępnowski SefoastyanStępnowscy Ludwik i Wojciech
Stępowski.1 Sthojarth.
Stępowfccy Piotr, Stanisław,Sthojarth Maciej :.Z. Wara.
Marcyan i SebaetyanZ. G. Stobiecki.
Stęmpowski Jen z Расжуоу Z. G. Stobiecki Alexartder
Stęmpowski FranciszekStobiecki Andrzej
Stęmpowski FloryanStobiecki Jan
Stępowski JakóbW. LjStobieeki Michaf~~
Stęmpowski JanW.Stobiecki Mikołaj
Stępowski na Stępowie Antoni,Stobiecki Sebastyan
poseł ziemi Rawskiej 1 Stobiecki StaniśfaW
Stempowski Tomasz, earner, ter. Stobiecki MarcinLA.
Sohacz., legatus ex paiat. Lu-Stockt.
blinenai et terra Lucoviensi1 Stecki z Stoków Steifen
Stępowski JóZef Stock Józef
Stępowski Fe lity an, poseł ziemi GostyńskiejStA»Stocki KazimierzStocki Paweł
Stępowski Franciszek, sędziaStocki Stanisfaw
gr. i poseł ziemi Gostyńskiej Stocki Mikołaj
Sterpińeki.Stocki Stanisław
Sierpiński AdamA.IL Stoęki Stanisław
Sierpiński Łukasz Stęeicki.Stodolski. Stodolski‘
Stęsicki Alexy Lstęeicki StanisTaw Stetkiewicz.kj wu viuniStodolski Franciszek Stodolski Wojciech
Stetkiewicz Bohdan, kasztelanStogierz.
NowogrodzkiStogierz Alexander
Stetkiewicz Bohdan, kasztelan Stogierz Józefwr. s.
NowogrodzkiStogniew. Stogniow Antoni
Stetkiewicz Dawid, stta. Wa-siliski
Stetkiewicz Michaf, kasztela-Stojanowski. W. I- 1
nowicz NowogrodzkiГP. OnaStojanowski Piotr
Stetkiewicz Samuel Stojanowski Józef z StOjapowa
Stetkiewicz TomaszStoiński.
Stetkiewicz Alexander Stoiński Franciszek
Stetkiewicz JanStoiński Krzysztof, stta. sądo-
Stetkiewicz Jćrzy, podkomorz.wy Krasnostawski
Brasf Stoiński Franciszek, wojski
Stetkiewicz Kazimierz, podstoliKrasnostawski
RzeczyckiStoińscy Stanisław, Franciszek
Stetkiewicz Krzysztof, podko-Michał
morzy OrszańskiStoiński Jacek, stolnik Drohicki
Stetkiewicz FelicyanStoiński Jan Kazimierz
Stężycki.Stoiński Marek, cześnik Befzki
Stęiycki AndrzejZ.В i podstarości grodzki Krasno-
Stęiycki Ludwik1 stawski
uStoinski Jakób SM- А Droh.
Stoińskl Ignacy, komor. podwo-
jew., porucznik i poseł wo-
jewództwa IAibelskiego
Stoińeki z Stojeszyna Michał,
sita. Xowski, poseł wojew.
WołyńskiegoW. Wöf.
Stoińeki Xawery, porucznik i
poseł pow. Urzędowskiego
Stojowski.: -
Stojowski Michał
Stojowski Mikołaj'
Stojowski Jordan Alexander-
Stojowski Jordan Józef, delegat
wojew. Krak., sędzia kapt. Stojowski Jordan Michał, dele-
gat wojew. KrakowskiegoStokowski.
Stokowscy de Stok Zygmunt,
Stanisław i Mikołaj
'Stokowski Jan Stokowski z Rfentrazewic Jan
KoneUnty:Stokowscy na Chojnach Miko-W. li.
łaj i SUnisławJ.1II.w: ł.
Stokowski na Lutom irs ku Sta-
nisławW. 1,.
Stokowscy Adam i WalentyStokowscy Wojciech, .Antoni i
Jakób.
Stokowscy Wojciech- i Adam
StokowskiA. II,
Stokowski Adam
1 Stokowski Alexander
Stokowski AntoniАЦ.
Stokowski Franciszek
Stokowski Jakób
-Stokowski Jakób
Stokowski Karol
Stokowski Kazimierz
'Stokowski KazimierzA. II
StokoWski Paweł
Stokowski Walenty W. li.
Stokowski Wawrzeniec
'Stokowski Wojciech
, Stokowski Wojciech3 1 — - r n- 'w 1
I elektorowieKrólowie 9 jŁtoęyoll głosowali Ziemiektórych głosowali
Stokowski Saryusz z Remisze-1 i-i
wk; Adam, Chor. pow. Brze-
zińskiego, sędzia kapt. wojew.; i
Łęczyckiego.SLA.
Stokowski Saryusfj z Remisze-
wic Antoni
Stokowski Jan Stokowski Saryusz z Remi-
szowic Jan Teofil, chor^życ( ) tl i
Brzeziński
Stokowski z Remi.szowic Jan, i
burgr. Łęczypki W.Ł.
Stokowski Saryusz z Remisze-
wic Jan, chor. powiatu Ino-wfadekiego,poseł wojew.
ŁęczyckiegoS4.A
1 Stokowski Saryusz z Remisze-'4
wic Jan
Stokowski Karsl, wice regent
Stężycki,Stokowski Karol wice regent
Stężycki. Stokowski' Marcin Saryusz ś.)
Remiszowic 1W.Ł. -
Stokowski Mikołaj Stokowski Satyudz zRemisze-Sfc A. - ’
wic Mikołaj -Stokowski Stanisław na Remi
szewicStokoWÓki Saryusz z Remisze- W.Ł.
wic Walenty
Stolecki.
Stolecki Władysław.
Stoliński.
Stoliński Melchior
Stołoiyaski.
Stofożyński Andrzej-
Stoma.
Stoma AntoniJ.I1I.
Stoma KrzysztofStończak.
jStończak Stoński.
Stoński Michał
1 Strabczewski.
iStrabczewski -
Strabecki. Strabecki Stanisław P. K.
Strabowski.
Strabovi’ski Adam
Strabowski Jan
Strabowski Samuel
Strachanowski.
Strachano wski JanA. W.
StradomskiStradomski, podstofi Żytomierski Z. Waraz.
Stradomski Alexander, podstofi Żytomierski
Stradomski - An toni
Stradomski Józef, łowczy PoznańskiW, s.
Stradomski Stanisław
Stradzowski.
Stradzoweki z Stradzowa Jan, pisarz grodzki ŁęczyckiW.
Strykowski. Strykowski JózefSI. A.
Straniawski.
Straniawski Walenty
Strasz. Strasz Franciszek
Strasz Odro wyż z Biafaczowa
Felix, pułkownik R. Z.
Strasz Odro wyż z Biafaczowa
Franciszek
Strasz Odrowyż z Biafaczewa IgnacySb A.
Strasz Odrowyż z Biafaczewa Józef, карії, reg. fanów., J.
K. M. rot. pow.
Strasz Odrowyż z Biafaczewa Marcin
Strasz Odrowąż z Biafaczewa
Michał
Strasz Odrowyż. z Biafaczewa Stanisfaw St, A.a
Strasz Odrowyż z Biafaczewa Wojciech
Straszę wicz. DStraszewicz Mateusz, skarbnik
I powiatu Star.
UStraszewicz Wiktoryn, oboźny
i i rotmistrz ks. Żmudzkiego
Elektorowie »Królowie щш który oh głosowali Ziemie в których głosowali
Straszewski.
Straszewski Jerzy
Straszewski Krzysztof z Stra-
szę wa A. Ib
Straszewski Marcin
Straszewski Paweł zStraszewaA. (1.
Straszewski Antom’
Straszkowski. Straszkowski Piotr
Strawiński. 4
Strawiński Kazimierz, koniuszy Trocki
Strawiński Krzysztof
jStrawiński Skirmunt Mikofaj,
stolnik KowieńskiP. K.
Strawiński Trojan
JStrawiński Zbigniew, sędzia ziemski StarodubowskiJ- K.
Strawiński Fluryan, skarbnik' Starodubowski
Strawiński Мяхуш, chor. Star».J-111.1». 0.
.Strawiński Leon, straż. Trocki
Strawiński Floryań, poseł Sło-
nimski P.Sfon.
.Strawiński Jaa, rstm. Kowień-
ski, poseł Smoleński- ’ St A.
Strawiński Ignacy, wojski Starodubowski f póeef
Strawiński Michał, stolnik Sta-
rodubowski
Strawiński Tadeusz, stolnlkie-wicz Starodubdweki
Strażyóski. Strażyński Adam
Strebejko.
Strebejko Władysław
Strykowski. Slrękowski AndrzejLr
Strykowski Jakób
Strelbicki. Strelbicki Józef
Straszewski.
Stręszewski JanW.Pof.
Strewski. Strewski Jan
1 Strocki.Strupiński.
Strocki Jan J.lfl.Strawiński DominikPG.
Strocki Franciszek Z. Cłfc Struä.
'Stroiło Weki.Istroś Władysław' j
Strołłowski Jan 1Struś Władysław1
Stroifowski JakóbStruś de Strussy Antoni
Stroiński.Struś Franciszek, stoi. Ino-
Stroiński Krzysztofwłodzki Z. Droli.
Stroniawski.Strusiński. ;
UStrotiiawski Antoni Z.Strńsiński Andrzej
Strowp.Strusiński Kasper
Strowp Dominik Strusiński Sebastyan
Stroynowski.Strusieński StanisławА. II.
Stroynowski z StToynowa AndrzejStroynowski KazimierzStroy nowski ZygmuntStroynowski Maciej z Słroynowa Stróże wskl. Strożcwscy Kazimierz i Franciszek Strożewscy Tomasz І Marcin Strożewski Franciszek Sl. A. Strusiński Krzysztof Strutyński. Strutyński Chudynicz Strutyńsey Piotr i Alexander Strutyński Piotr Szufara Strutyński Das Strut-yńscy Jat i Szymon Ber-liczowąeiStrutyńsęy Michał i Stefan Ber-1 liczowje .,
Stażewski Kazimierz 'Strutyński Hryńkqwalewicz
Strożewski SebastyanStrutyński Michał, stolnik Stan.
Stażewski StanisławStrutyński Andrzej
Strubczewski. 0 Strutyński Gęba JacekА. II.
Strnbczewski JózefStrutyński Penipr Fedior
Strnbicz.Strutyński Kotqwicz Jan
Stroblcz KazimierzStrutyński Fedko PawłowiczA 11.
Strnbiński.Strutyński Bęrljcz Jan
Strnbiński BartłomiejStrutyński Halą PowfowiczА. II.
Strubieński BartłomiejгStrutyński Łeś Ilycz
Strubieński HilaryStrutyński Jan Chudynicz
Strnraberg.Strutyński Jaq Pawłowicz
Strumberg Mikołaj, cześnik Mo-'Strutyński Jerzy
zyrskiStrutyński Jan Pawłowicz
Strumiło.jStrutyńscy Mikołaj i Remigian
Strttmiło Teodor MichałW. X Daszkiewiczowie
Strupczewski. Strtipczewscy Grzegorz i Bar-Strutyński Wadyl Daszkiewicz
Strutyński Jau Chudynicz
tłomiejStrutyński Iwan
Strupczewski BartłomiejStrutyński Jerzy
Strupczewski BartłomiejiStrutyński Łeś Konałowicz
Strupczewski JanStrutyński Teodor IlityczА. II.
Strupczewski Mateusz Strutyński Tomaszw.
Sulicki. 'ł “ Sulkowski PiotrA. IŁZ. D.
Sulicki Jakob'A. Ił.W. 'Porti.Sulkowski Władysław
Suligostowski. -- i ; Sulkowscy Dominik, Tomasz i‘ i:ом-.
Suligostowski Adam na Suligo-‘1 ł r ‘Wawrzeniec;Z. Łi-
stówa Dunin, podcz. Czerski'W.SG Sułkowski. j
Suligostowski Jan DuninSułkowski z Zadusnik Kasper, a
Suligostowski Dunin Stanisfaw,sędzia ziemski BrzeskiJ. H. W;'B.,kJ
pisarz ziemski SandomierskiSułkowski Kćżyśztof J. KI'Zj'N:^
Suligostowski Dunin ZygmuntSułkowski Łukaszj. к:
SuligostowskiА.Sułkowski MarcinJ. Kr
Suligostowski Dunin JózefSułkowski Strtniśław’ Z. Nr'
Suligostowski Dunin PawełSułkowski Stefan
Sulimirski.Srtłkowski Wojciech, podwo-"
Sulimierski Maciej1 jew. Rawski
Sulimierski WojciechSułkowski Wacław
Sulimirski AndrzejJ.11I.W. Braci. Sułkowski Jaa Stanisław W.-Śl
Sulimirski Stefan,W. Braci.1Sułkowski Wojciech-
Sulimirski MikołajW.Sier. Sułkowski Antonii StA«. 4.W. SiePf
Sulimirski WojciechSułkowski August, sita. Nowo» r f - i .-l
Sulimierski Antonidworski, poseł województwaf и: ь
Sulimierski FranciszekKaliskiego tSt Ak i) W-Как i
Sulimierski JanSułkowski Ignacy W.Sier. j
Sulimowski. Sulimowski Józef Sułkowski Teodbr, starościc Osmpjiński fii Sułowski. Suł^wslyi A^fpnk wojewodzie, St.A^i:и«'' W. Kat j
Sulimowski Piotr z Sienna ,M( S Г -
Suliński. Rawski, po^qjifwyMІѴ. Smól :
Suliński Mikołaj z SulanekSułowski Trojan, poefozaszy^r .’LL H
Suliński1 Grodzieński ; ;t j.iv.:
Suliński Andrzej Sułowski Alexander А.Д. W. Kv
Suliński Dobrogost Sułowski Fraucitzek a; u.
Suliński Mikołaj Sułowski Michał : A. IP
Suliński Zygmunt Sułowski Stanisław -гr-hA. II. .-
Suliński Stanisław Sulistrowski. łS ułomki. Süfocki Ostoja Maciej, komor- ^i l ^
Sulistrowski Alojzy7nik graniczny Płocki, z ziemi4 1 J-
Sulistrowski TadeuszGostyńskiej delegat
Sulistrowski Stanisław, starosta Iżycki, Sumiński. Sumiński z Sumina Kazimierz 1 Stanisław :
Suliszowski. wr. ch:
Suliszowski StanisławSumiński Adańt,' wojski Brze-j
Sulkowski.1 sko Kujawski’ Z. D
Sulkowski FranciszekSumiński Mikołaj
Sulkowski FranciszekSumiński Piotr '
Sulkowski JanSumorok.
Sulkowski Kazimierz X — =Sumorok Krzysztof1
uSu piński.1 І’
Supińafd МагдпA.
Sarnowski.r»« 1 i
Sitpoweki Józef Al., komornikt,
ziemi Czerskiej ѣьl
Suradowski. » i
$ur doweki Adam '
Suradowski Franciszek
Suradowski StanisławArД
Surepa.i.j ł» y
Surepa Krzysztof,XK.'
i f SufkOnt.i i 4
Surkont AlexanderА КWwWi
' 41 'Surövviecki.- 'i]t
Surouiecki Alexander Franci-і. i H. i
Śzek'. ;j J- i. K. WiB.
1 ^ Stai’Oz. 4'. t U
Smrek FfąszkiCwiCz Jan, komor-г-' i,
nik MscisfawskiA. U; W. Mścisf
SurwiłłO;tл i
Sark-iff o Dominik.„i
"7 Siiryn.j1
Suryn Hrehory
Suryn'March - t 1
Suryn Wacław ^j
Suryn Eliasz, podstar. Mścieł.J.W. Mścisf
SUr^n Konsta'ntyj
Suryn Demigian, fowczy Nowogrodzki1
SńWn Wacław, pisarz grodzki Owruckr1 j. iii3
"Suski.: i-i,.'
Suscy Jacobiis, Lucas, Yincen-1
tius J, K. V
Suski SzymonA K.
Suscy Piotr i SewerynX UL
Suski AdamZ. Ł«
Suski Franciszek
Suski Jakób
Suski Pawef, porucznik
Suski Walenty
Suski Grzegorz
Suski Xeon, kom. ziem. Zambr. Z. li.
ISuski Szymon, poseł ziemi U Łomżyńskiej
iSuski Tomaszi—
Suszczewski.
Suszczewski Adam
Suszycki.
Suszycki Turczynowicz Nepom.
Suszycki Turczynowicz Teodor
Soszyński.
Suszyński Piotrj.ni.
Suszyński Karol
Suszyński Karol na Suszynie
Satkowski.
Sutkowski Tomasz
Sulkowski Kasper, sędzia gr. Nurski
Sulkowscy Wojciech i JakóbA:
Sulkowski WojciechA. II,
Sutkowski Antoni KazimierzА. ІІ.
Sutkowski Adam
Sutkowski AlexanderZ N.
Sulkowski Mikołaj
Sutkowski Stanisław
Sulkowski Michał
Sutkńwscy Maciej i Tomasz
Sutkowski Wojciech, syn Ka-
spra, sędziego gr. Nurskiego
Sutkowski Stanisław Bartłomiej
Sutkow ski Józef Stanisław
Sutkowski Kajetan
Sutkowski Kazimierz
Sulkowski Tadeusz, sędzia kapt.St А.
'Sutocki.Sutockt Samuel W .MścisfSawiński.Śliwiński MarcinSuwiński JózefА.ПSuwiński MaciejSuyski.Suyeki Stefan Suyeki Mikołaj Suyski Jerzy Suyeki Władysław Suyski WojciechSuyski Franciszek Suyski BazyliSuyski Alexander, chorąży і poseł, obacz niżej pod Szujski
Suzin. Suzin Nikodem
Suzinowie Michał, Tomasz, Wawrzeniec i Stefan
Suzinowie Nikodem, Stefan i Wawrzeniec
Swaracki. Swaradzki Jakób, sędzia grodzki Bobrownicki
Swaryczewski. Swaryczewski Jerzy
Swęderski. Swęderski Józef1
Swedorski. Swedorski z Sugajna Józef
Swedorski z Sugajna Mora 0-nufry Jan
Świącki. Świącki, cześnik Orszański
Świącki Dewojna Jan Antoni, łowczy SmoleńskiА II
Świącki Jerzy,
Świącki' Wojciech
Świątkowski. Świątkowski Wojciech, regent grodzki Łęczycki
Świątorzecki. Świątorzecki Antoni, podcz. i poseł wojew. Mińskiego
Świda. Świda Józef.
Świderski. Świderski Wojciech, komornik Wasowski f ć
Świderski Stanisław
ŚwiderskiW s.
Świderski Jakób
Świderski Kazimierz
Świderski Michał
Świderski Kazimierz
Świderski Maciej
Świderski Felicyan
Świderski Szczęsny Stanisław
Świderski Józef
Świderski Paweł Michał, stolnik Nowogrodzki
ж
Elektorowie
Królowie na których
głosowali
Ziemie X których głosowali
.Świderski Szymon Świderski Stanisław Swiderski Michał Świderski Walenty Świderski Wawrzeniec Świderscy Mateusz i Adam
Swidziński.
Świdziński Andrzej Świdziński MaxymilianŚwidziński Jan
ŚwidzMskI Andrzćj, poseł wo-
jew. Bracł
Świdziński na Świdnie Ignacy, stta. Lityński Swidziński Michał, sita. .Radomski i rotm. powiatu Radomskiego Swidziński Stefan
V
Swiechowski.
SwiechowskiŚwlcchowscy. Jan i AndrzejŚwiechowski Alexander, komornik BuskiSwiechowski GabryelŚwiechowski Hrehory Świechowski Jakób Świechowski HieronimŚwiechowski StanisławŚwiechowski MikołajŚwiechowski Tomasz Świechowski Teodor Świechowski Stefan
r
' Święcicki.
Święcicki Adam
Święcicki na Zabielu Alexander Święcicki FranciszekŚwięcicki FranciszekŚwięcicki Maciej
Święcicki Stefan
Święcicki Stanisław, podczaszy Rzeczycki Święciccy Adam i Kazimierz Święcicki Jan
Święcicki Nicolaus Brochov. et yiskit. pr«ep. S. R. M. secr.
Święcicki Stanislaus, opis. Spi-gac. euffr., Samogitim schol. Gnesnensis, decanus Viadis-laviensis archidiacunus et decanus Varsaviensis S. Georgii prsepositus, tribunalis reg-ni judex et prmsidens Święcicki Andrzej, fowczy MścisTawski ŚwięcickiŚwięcicki Jan Święcicki JakóbŚwięcicki Kasper Święcieki Konstaaty Święcicki JózefŚwięcicki Kazimierz Święcicki Marcin Święcicki MarcinŚwięcicki MarcinŚwięcicki Polichron Święcicki SzymonŚwięcicki WawrzćniecŚwięcicki Wojciech Święcicki WawrzćniecŚwięcicki Szymon Michaf S. M. Święcicki Wiktor L. M. Święcicki Tomasz Święcicki Wiktor t 0 Święcicki AdamŚwięcicki Andrzej, chor. Opoczyński sędzia i podstar. grodz. Kadom., porucz. pow. Radom. Święcicki AntoniŚwięcicki Franciszek Święcicki Ignacy, Surrog. ziem. i poseł wojew. MińŚwięcicki IgnacyŚwięcicki Ignacy Kajetan Święcicki Józef Święcicki Józef, obożny wojew. Miń Święcicki Józef, chorąży OpoczyńskiŚwięcicki Maciej, miecznik Sieradzki Święcicki MarceliiA. 1L, W.MścisT j i W.MścisT W. s W.MścisT W.MścisT,W.MścisT W.MścisT W.MścisTW. PTo.W Miń. Święcicki z Krępy Piotr Święcicki z Krępy i Święcie Wojciech, Towczy Wiślicki Świeciński. Świeciński KazimierzSwieciński Jan Świeciński Łukasz r » Świecki czy Święcki. Świecki Stanisław Wojciech Świeccy Maciej i Mateusz Świeccy Paweł, Szymon, Jan i KazimierzŚwiecki AndrzejŚwiecki Wojciech Stanisław Święcki PaweT Święcki Alexander Święcki MichafŚwieczkowski. Świeczkowski Erasmus 1 Świegocki. Świegocki1 Świerczewski. Świerczewski Świerczewski AndrzejŚwierczewski Maciej Świerczewski PaweT iI Swierczkowski. Świerckowski Jan w Swierczow'ski. Świerczewski KazimierzŚwierczyński. Świerczyński Jan jŚwierczyński Maciej Świerczyński Kazimierz Świerczyński Maciej Świerczyński MikołajŚwierczyński Stanisław' Świerczyński Wojciech Świerczyński Wojciech Świerczyński Jakóbfowczy 1 KruświckiŚwierczyński Michał 1 f Swierkliriski. Świerkliński J.UI.J. ІП. W ŁW. Podi.Z. Droh.1na
r Swierkocki. :' ’ J t
Świerkocki Michał .1
Świerski.
Świerski Samuel, sędzia ziem-Ł » i
ski Miński
Świerski
Świerski, łowczy Łukowski
Świerski Rafał, łowczy Bielski W, R.
Świerzbiński.
Świerzbiński Józef
Świerzewski.
Świerzewski G^slak Stanisław Świerzewski Maciej Świerzewscy Adam, Maciej i
Paweł
Świerzewski Malcher
Świerzewski Kazimierz
Świerzewscy Paweł i Alexander
Świerzewscy Marcin i Stanisław
Świerzewski Andrzej _.
Świerzewski Stanisław
Świerzewski Jakób
Świerzewski Maciej
Świerzewski JanŚwierzewscy Wawrzeniec, Szy-
mon, Jakób i WawrzeniecA U,
Świerzewski Jan
Świerzewscy Piotr i Franciszek
Świerzewscy Jakób i Paweł ZN.
Świerzewski Jakób
Świerzewscy’JerzyMaciej i Franciszek 4
Świerzewski Wawrzeniec
Świerzewski Marcin
Świerzewski Nikodem
Swierzkliński. Świerzkliński Adam
Świerzyński.
Świerzyński Józef
Świerzjtński Tomasz
Świeszewski.
Świeszewski, podstoliParnawskiZ. 0.
Świeszewski Stefan
Świeskowski.
Świeskowski Jakób —
Elektorowie
ü
1 Świeszkowski. ŚwlCsakowskt Jan Świeszkowski WalentyŚwiesnkowski Wojciech Świątkowski.
Świątkowski Paweł
Świętochowski.
Świętochowski Andrzej Świętochowski ArnoldŚwiętochowski Antoni Świętochowski Wojciech Świętochowski Wojciech
Świętorzećki.
[Świętorzećki 'Michał Świętorzećki gnący Świętorzećki Kazimierz, mosto wniczy wojew. MińŚwiętorzećki Mikołaj, mosto-I wniczy wojew. MińŚwiętorzećki Stanisław'
Świętosławski. Swiętosfawski JakóbŚwiętosławski Jan ŚwiętoefawFski Świętusławrski Jerzy Świętosławski TomaszŚwiętosfawski LudwikŚwiętosławski Xawery Świętosfawski 1 z Grabia na Świętosławiu Wojciech Augusthurgr. Łęczycki
Świetyński.
Świetyński Piotr, sędzia gr. Piński
Świeykowski.
Świeykowski Mateusz, komornik graniczny Sochaczewski Świeykowscy Szymon i JanŚwieykowski Balcer, burgrabia i cżeśnik Rawski Świeykowski Stefan Świeykowski Jakób[Świeykowski Zygmunt .
Świeawski.
Swieńawski z Zelasowicz
Świeżawski Maciej1A.11.
Świeża weki TomaszА.II.
ŚwŚeżawski Franciszek,stta.
Pełćżyński
Świeżawski Szczęsny, podsę-dekziemi Bfefzkiej
Świnarski.
ŚWinafski BartłomiejА.II.
Świnarski Jart ".А.II:
Świnarski Maciej
Świnarski MikołajА.II.
ŚwinaiKski Jan’ А.II.'
Świnarski Mikołaj.:
Śwmarski Stanisław.
Świnarski Wojciech
Świnarski Mikołaj z Wybrano-1 Wa,° podczaszy Kaliski, poseł woje w. Poznańskiego
^Świniarski.
Świniarski MikołajJ.K.
Świniarski JanІ '1 ІН.
ŚwiniarskiÄ. II.'
^winiarski Jaij '.
У i u Svyinka.
Ś^inta Dawiij, strażnik Czer-iyecywski
Świnplewski.
Świnolewski Jakób
rs
Świnołęski
Świnołęski Andrzej Świnołęski Andrzej, poseł zieiqi
Xurskiej
ŚWinófęski Jakób
Świnołęski Wawrzeniec Świnołęski Jan, poseł ziemi.
Xurskiej
Świrski.
Swirski Michał Świrski Stanisław
Świtowski.
Switowski Michał Świtowski, chorąży Owrucki
Świżowski.
I Świeżowski Wojciech
Szabłowiński. Szabłowiński
Szabrański. Szabrański StanisławА. n. Ѵ. L.
Szabrański Jacek
Szabrański Karol
Sząchocki. Sząchocki Kazimierz
Szacito. Szaciło Mikołaj
Szacko. Szacko Teodor, stolnik Droh.
Szadkowski. Szadkowski Wojciech
Szadkowski Jan
Szadokierski. Szadokierski Wojciech
Szadokierski Andrzej AIe.xy
Szadokierski Paweł
Szadurski. Szadurski Wojciech ;
Szadurski Andrzej W. tt.
Szadurski Jerzy Franciszek
Szadurski Samuel, stolnik In-flantski j W. W j‘
Szadurski Jan, stolnik i podstar. gr. ks. Infl.;
Szahin. Szahin Antoni,M. sekretarz, miasta stołecznego Kamieńca Podolskiego rajca i delegat
Szak. Szak Albertus, salvie jnribus terrarum Prussi® W. Malb. i
Szak Wacław stta. Rozem-berski.W.Malb. J
Szale wicz. Szalewicz Jerzy Władysław
Szalewski. Szalewski WojciechW ч k
Szalicki. Szalicki.g
Szalkiewicz. Szalkiewicz Antonig
W— —
Elektorowie
Szala pski.
Szafapski Paweł
Szafapski Franciszek, miecznik Gostyński
Szatkowski.
Szatkowski Jan
Szamborski.
Szamborski Jan
Szamocki.
Szmocki 7.Szamot Piotr Szamocki Walenty Szamocki Wojciech, podstoli i poseł ziemi Warszawskiej sędzia, marszałek kapturu deputat de gener. kapt.
Szamota.
i Augustyn
Melchior, podczaszye Sochac zamota na Szamotacli Stanisław, podczaszy ziemi So-chacz., podwojew. i poseł ziemi Warszawskiejzamota na Szamotach Sew
ryn Antoni, podczaszye So-chaczcwski
Szaroowski.
Izamowscy z Szamowa sztof i Stanisław
zamowski z Szamowa szek
zamowski Piotr
zamowski Piotr, skarb czycki
zamowski Jan
zamowski Franciszek czycki
Szamowski Wawrzeniec A. ;II.
Szamowski Jan
Szamowski Jakób
Szamowski z Szamowa Felicyan Szandyrowski. USzandvrowski Karol, miecznik
Bracławski Szaniawski.
Szaniawski Alexander
Szaniawski Hieronim, ekonom -
i landwójt WitebskiAII.
Szaniawski Józef
Szaniawski KazimierzSzaniawski Piotr, klucznik Wi-
leński
Szaniawski Stanisfaw
Szaniawski Zcbaldy, cześnik
RawskiJN. L.
Szaniawski Adam, poseł wo-
jew. Lubel. ziemi Łukowskiej Szaniawski Filip, stta. K^ko-
lownicki:
Szaniawski Jerzy, straż. Smól. Szaniawski Ignacy, podsędko-
wicz ziemi Łukowskiej
Szaniawski Ixzura Ignacy P.G.
Szaniawski Józef Kajetan Szaniawski Józef, poseł wo-
jew. Bracł. Szaniawski Józef, poseł wojen'. W. Bracł-
Bracł.Ifł. Bracł.
Szaniawski Ixzura Michaf Szaniawski Piotr, subdel. gr.
PiotrkSzaniawski Stanisfaw, land-
wójt Grodzieński
Szaniawski Tomasz Szantyr. Szantyr Jan, rotui. wojew. Po-
fockiegoSzapka.W.Pof.
Szapka Dawid Szarajewski.
Szarajewski Józef Szarawski.
Szarowski Stanisfaw Jan Ł—j =
T
Elektorowie
Szarsowski.
Szarsowski Antoni
Szarszewski.
Szarszewski Wfadysfaw
Szarzyński.
Szarzyński Wfadysfaw Szarzyński Jan, kapitan R. P. holenderskiej
Szaskowski.
Szaskowski Stanisfaw
Szaszewicz. Szaszewicz KazimierzSzaszewicz Jarosz, dworzaninM., skarbowy W.K.L. Szaszewicz KazimierzSzaszewicz Jerzy Franciszek Szaszewicz Maciej
Szatkowski.
Szatkowski StanisfawSzatkowski Tomasz
Szauman.
Szauman Gerhard
Szauman Jerzy
Szawczyński.
Szawczyńeki Jan
Szawiski.
SzawiskJ Kazimierz
Szawtfowsk.
Szawfoweki Piotr Szawfowski Mikofaj Szawfowscy Adam i Pawef
Szawfowscy Marcin i FranciszekSzawfowski Kasper Szawfowski Piotr, sędzia ziemski Wyszogrodzki Szawfowski KazimierzSzawfowski Franciszek, sędzia kapt. Wyszogr.
Szczakowski. Szczakowski Adam Szczakowski Stanisfaw Szczakowski Stanisfaw Szczakowski Franciszek, sędzia kaptur, i poseł ziemi Rawskiej
Szczakowski Wojciech, posełSzczawiński Jakób, kasztelanie
ziemi Warsz. swym i brataKruświcki
swego imieniem podpisujęSzczaniawski. Szczaniawski JanSzczawiński Jakób, wojewodzie Inowr. » Szczawiński WojciechА. II.W. в. кJ
'Szczawiński JanА. II.
Szczaniecki. Szczaniec ki AndrzejSzczawiński Władysław Szczawiński FranciszekA.
Szczaniecki StefanSzczawiński Teodor, skarbnik
Szczaniecki AlexanderA. iiGostyński
1 Szczaniecki MichafSzczebelski.
iSzczaniecki Jerzy z ŁagowcaSzczebelski Franciszek
Szczaniecki FranciszekSzczeblecki.
Szczaniecki MikołajSzczeblecki Józef
Szczanieclg Xawery z Łagowca, naszym i całego domu SzczepankowskiSzczepankowski Marcin de
imieniemBrzozowo
Szczaniecki Bogusław z Ła-Szczepankowski Mateusz
gowca SzcŻfepanowski.
Szczański.Szczepanowski Marcin
Szczański PiotrSzczepanowski Mikołaj
Szczawiński.Szczepanowski
Szczawiński z Szczawina JaSzczepanowski
kób Olbrycht, stta. Gembiński,Szczepanowski JanА. II.
wojewodzie Brzeski Szczepanowski de Brzozowo
Szczawiński Jan Szymon zMarcin
Szczawina, wojewoda Brze-Szczepanowski DamianА. II.
ski, Łęczycki, Golubs к i stta. Szczepanowski Jakób
Szczawiński Paweł z Szcza-'Szczepanowski Wojciech Z. Ciech
wina, stta. Brzeski, rotmistrzSzczepanowski AntoniSt.A.
husarski Kujawski, deputatSzczepanowski Mateusz
ad pacta conventa Szczepański.
Szczawiński z Szczawina KoniSzczepański Michał
stanty Samuel, wojewodzie BrzeskiSzczepiński. Szczepiński Adam
Szczawiński z starego Szcza-P. K. Szczepkowski.
wina Jan KrzysztofSzczepkowski Alexander 1
Szczawiński , wielkiego Szcza-Szczepkowski Fabian
wina Tomasz, wojewodzieѴ. Pódl. Szczepkowski Maciej
Podlaski Szczepkowski Maciej, komor-1
Szczawiński Jan nikM.
Szczawiński Jan, sędzia grodz-Szczepkowski Fabian
ki RadziejowskiJ. ІП. jSzczepkowski Maciej
Szczawiński z Szczawina Miko-Szczepkowski Kazimierz
łaj, kasztelanie Inowr., salvisSzczepkowski Alexander
j jur. antięuis ac liberae vöcis =Z. G. Szczepkowski JanА II.
L^OOQle
Sa czep
963
Szekt.
ElektorowieKrólowie na których głosowali Ziemie ę których głosowali
Szczepkowski Jan de Kownaty
Szczepkowski Jan
«Szczepkowski z Borowego V Szczepkowa Józef Pobogor,
delegat
Szczepkowski z Borowego
Szczepkowa Miclyrf, delegatW.K.
Szczerlecki.
Szezerlecki Jan
I Szczesnowicz. К. Іі.
Szczęsnowicz Jan Kazimierz
II Szczesnowicz z Micka Kazi-
1 mierz, cywun Uzweński
Szczkowski.
Szczkowski na Szczkowie Sta-
nisfaw
Szczkowski Jan
Szczodro.
Szczodro Mordwin Stefan, mo-
stow. pow. Orszańskiego
Szczodro Tadeusz, fowczyc, regent i poseł do elekcyi z
pow. TrockiegoSt A.
Szczodrowski.
Szczodrowski Alexander
Szczucki.
Szczucki Jakób
Szczucki Tomasz
Szczucki Kajetan
Szczucki Stefan, poseł wojew.
. Lub
Szczuka.
Szczuka Stanisfawj.m.
Szczuka Wacfaw, stolnik Wiski
Szczukowie Jan, Józef, Sewe-
ryn i Andrzej
Szczuka Leon
Szczuka Wojciech
Szczuka z Wilczej Rudy Fran-
ciszek
Szczuka Antoni
Szczuka Jan, podczaszy Wiski
Szczuka Wacfaw, kuchmistrz
koronny, stta. Wiski, Wąwol-
1 nicki
1KrólowieZiemie У
Elektorowiena którycha których
głosowali głosowali
jSzczuka Michaf
Szczuka Daniel Szczuka Piotr, podczaszy ziemi
I Czerskiej
Szczuka Kazimierz
Szczuka MaciejSzczuka Michaf, cymun, pisarz
ziemi wojew. Trockiego, deputat ad pacta conventa
Szczuka Stanisfaw, referendarz
koronny Lubelski, Warecki stta.^ pófkownik ziemi Wi-skićj i poseł
Szczuka Stefan
j Szczurkowski.
Szczurkowski Ignacy, poseł wojew. Wileńskiego1 Szczutowski.
Szczutowski Andrzej 1 Szczyciński.Z.
Szczyciński Kazimierz
1 Szczygielski.
Szczygielski Kazimierz
Szczygielski Tomasz
Szczyt.
Szczyt
Szczyth ,Szczytb Niemirowioz Krzysztof
Benedykt, chorąży Pofocki W.Pof. г
Szczyt MarcinSzczyt Niemirowicz Justynian,
poseł wojew. Pofockiego, stta. MarkowskiW.Pof.
Szczytnicki.
Szczytnicki Stefan
Szczytowski.
Szczytowski Krzysztof
Szczytowski Pawef W.
Szechman.
Szechman Ludovicus
1 Szegajło.
Szegajfo Ławdański Jan
Szekski.
JSzekski Krzysztof
1 Szekłucki.
Szekfucki Stanisfaw, komornik Płocki
Szelewa. Szelewa DanielW.Poł.
Szeleżecki. Szeleżecki Andrzej, komor. ziemski Krakowski
Szelęźyński. Szelężyński Wojciech
Szelicki. Szelicki Samuel, salvis juribus
terrarum Prussiaej. nr.W. Malb.
Szelmowski. Szeligowski Franciszek
Szeligowski Franciszek, bur-grabia Ostrowski
Szelski. Szelski Martmus, salvis j. e. r. et terrarum PrussimW. Malb.
Szelski Łukasz W.Płe.
Szelski Wojciech
Szeluta. Szeluta z ŚwięciTowicz Franciszek, czcśnik Rzeczycki
Szeluta Markos Tomasz
Szembek. Szembek Gabryel
Szembek na Birkowie Michał,
dworz, pokojowyM.
Szembek Stanisław
Szembek
1 Szembek Jan, stta. Biecki
Szembek z Słupowa Jan
Szembek Józef
Szembek Krzysztof
Szembek Piort i
Szembek Piotr ;.
Szembek Franciszek, burgra-bia Krakowski
Szembek Przecław na słupowie, kasztelan Wojnicki
Szembek Alexander, poseł ks. Oświe. i Zatorskiego
Szembek na Słupowie Izydor, delegat wojew. Krakowskiego
Szembek z Słupowa Michał, delegat wojew. Krakowskiego
Szemet. albo Szemiot. Szemet Alexander
Szemet Eustachi
Szemet Malcher
Szemet Gabryel, podkom. Sło-
nimski
Szemet Gabryel, podkom. Sło-0
nimski
Szemiott Jan, pedkom. Wen-
deński
Szemiott Kazimierz, podsędko-wicz ks. Zmudzkiego
Szemiott Konstanty, podkom. Derpęki.'
Szemiott Mikołaj Kazimierz,
podsędek ks. Zmudzkiego
Szemiotowie Władysław i Kazimierzmarszałkowiczowie Kowieńscy
Szemioth Józef, cywun Berzań-
ski
Szemiot Mikołaj, sędzic Zmudzki
Szemioth Jerzy, poseł Wołko-№ wyski, deputat z koła rycer- skiego, ad pacta conventa
Szemioth Hieronim, oboźny pow. Orszań.
Szemioth Leon, rotm. i poseł pow. Orszańekiego
Szemioth Ludwik
Szemioth Tadeusz, chorąży Ko wieński
Szemirowski.
Szemirówski Jan Jakób
Szemkowski. Szemkowski Andrzej
Szempleński. Szempleński Alexander
Szempleński Maciej
Szempleński Jan
Szempleński Alexander
Szempleński Maciej Z. Ciech;
Szemplewski. Szemplewski de Szemplino An- drzćj
.Szemplewski Stanisław
8mon.
I ElektorowieKrólowie na których glosowali Ziemie Iktórych glosowali
Szempliński.
Szempliński Baltazar
Szempliński de Rembowo Frań-
Ciszek
Szempliński de Szemplino Pawef
Szemosz.
Szemosz Węiyk Mićhaf Ludwik W.Pof.
Szeniawski.
Szeniawski Szczęsny, podsta-
rości grodzki Łukowski
Szeniawski Mateusz
Szeniawski Józef
Szeniawski Jakób
Szeniawski Michał
Szeniawski Tomasz
Szendorowski.
Szendorowski
Szepietowski.
Szepietowski Andrzej
Szepławski. Szepfawski Pawef
Szeptycki.
Szeptycki Alexander
Szeptycki Kazimierz, skarbnik
Gostyński
Szeptycki Hieronim, biskup
Pfocki .'I
Szeptycki Wojciech, starościc Obuch.
Szeptycki Ludwik Leo, biskup
Lwowski, Halicki, Kamieniec-
ki, koadjutor metropolii cafćj
Rusi
Szerejko.
Szerejko Jan
Szerwicz. Szerwicz Luka Jan
Szerwióski.
Szerwiński KazimierzJ.P. K.
Szewnicki. :
Szewnicki Pawef
Szewnicki Wojciech
Szewnicki Wojciech drugi
Szewski. Szewski Kazimierz
«
ElektorowieKrólowie M których glosowaliZiemie ш których glosowali
Szklenik. Szklenik Wojciech
Szklenik Andrzej
Szkliński. Szkliński MicliafW.Wof.
Szkliński Świętosław
Szkliński Stanisfaw
Szklonnik. Szklonnik Andrzej
Szknltecki. Szkultecki JanĄ. H.
Szkułtyn. Szkuftyn Mikofaj, pufkownik
Szlachta. Szlachta Bazyli
Szlachta Pawef
Szlachta Teodor
Szlagier. Szlagier Jozafat, pisarz powiatu (Jpitskiegof
Szleszeński. Szleszeński Sebastyan, podstoli Gostyński, salvis juribus anti-quis ac Hberae vocisZ. G.
Szleszkowski. Szleszkowski. Wojciech, doctor 1 medicinae,M. sekretarz, rajca i poseł miasta stofe-cznegó Krakowa
Szlichtyng. Szlichtyng Jan z Bukowca, sędzia ziemski Wschowski
Szmeling. Szmeling Wfadysfaw Henryk, starościc Orteński i Drewinic-ki, pokojowy króla Jegomości
'Szmeling Wfadysfaw, koniu-1 szy koronny
Szmeling Wfadysfaw, koniuszy koronny
Szmieliński. Szmieliński Seweryn KazimierzWr. Kai. I
I Szmoniewsk. Szmoniewski Sebastyan
Smurto,
зев
Szpot.
Elektorowie
Szmnrfo.
Szmurfo Jan
Sznabowicz.
Sznabowicz Ignacy Tadeusz, sita. Giefdański
Szołajskf.
Szofajski Hieronim
Szofański.
Szofański Andrzej
Szołdrski. Szofdrski Andrzej, biskup PoznańskiSzofdrski z Szofdr Mikołaj, kasztelan Biechowski
Szolkowski
Szofkowski Adam, podczaszy t Wofkowyski
Szofkowski Bolesław
Szofkowski Jan
Szołomicki.
Szofomicki Michał Antoni
Szołomiej.
Szofomiej Teodor, trukczaszy c J« K M
Szołowski. Szołowski Marcin Szołowski Stanisław, burgrabia WieluńskiSz oda cha.
Szołucha Piotr, sędzia grodzki OrezańskiSzomowski. Szomowski Jakób, obywatel ziemi SandomirskiejSzomowski z Szamowa Jan, oby watel ziemi PrzemysfkiejSzomowski Stefan
Szomowski Jan z Szomowa, podskarbi nadworny koronny, stta. Opoczyński
Szopowski.
Szopowski Jerzy, koniuszy Upił.
Szopski.
Szopski Adam
Szopski Franciszek, komornik graniczny Warszawski
Szopski Władysław- J.UI.
Szopski Władysław
Szopski Wojciech Z. Warsz
Szopski Władysław
Szopski Michał
Szorc.
Szorc Jan W. PodL
jSzorc Jan
Szorcz IgnacyZ. Droh.
Szornel.
jSzornel Ignacy
Szornel JanА. II.
Szorwinski.
Szorwiński Wojciech
Szostak.
K. Ź. Szostak FranciszekW. W
Szostak Jan
A ILSzostak Jerzy
Szostak MikołajSzostak, pow. Łidzkiego skar-
1 bnikowiczp. Ii.
Szostowieki.
Szostowicki Adam
Szostowlski.
Szostowiski Michał
Szpakowski.W.Poł.
Szpakowski Antoni
Szpakowski Maciej Antoni W.Poł.
Szpilowski.
J.UI. Szpilowscy Józef, Antoni i Ga-
bryel
Szpillowski Nieronowicz MichałW. Mścisł
j. к;Szpillowski Nieronowicz Jerzy
Kazimierz, sędzia ziemski
Mścisławski
Szpilowski Krzysztof, wojski Rzeczycki W. Miń
Szpilowski Jerzy, wojski Rze-
w s.czycki
Szpinek. W.Sier.
Szpinek Jerzy
J.I1I.Szpork.
Szpork Jan
Z. WarszJ Szpot.
Szpot Bonin Samuel
:Z. WarszJ i Szpot Dunin StanisławW. R
Szpot FranciszekSzukszta Michał
Szpot Andrzej Szukszta Wojciech
Szpot LudwikSzukszta Jan Stanisław, pod-
Szpot Jansędek Kowieński, deputat ad
Szpot Dunin pacta conventaj. ni.P. K.
Szpot Kazimierz »‘Szukszta Kazimierz Dominik P. K.
Szpot Dunin FranciszekSzukszta Hrebory, podkomorzyc
Szpot Dunin Adamposeł Kowieński
Szpot Dunin Stanisław Szukszta Zygmunt, mostowni-
Szpothański.czy Zmudzki
Szpothański Dunin IgnacySzukszta Kazimierz, podkomo-
Szpoudz. Szpondz Jerzy Kazimierzrzyc i poseł Kowieński
Szukszta Mikołaj, podkomorzyc
Szrzanowski.1 i poseł Kowieński^
Szrzanowski MichałSzukszta Antoni, podstoli Ko-
Szretter. Szretter Bogusław, kasztelanie Inflantski wieńskiSzuksztul.Ѣ
Szuksztul Jan
Szteyner.Szalborski.
Szteyner StanisławSzulborscy Franciszek, Maciej
Szteytyn.Andrzej
Szteytyn Tadeusz, porucznikSzulborscy MateuszAndrzej
Szuchcicki.Szulborscy Wojciech, Paweł,
Szuchcicki Hieronim Piotr, Wojciech
Szuchcicki Wacław Szulborscy Józef 1 Felix
SzukałoSzulborski Jakób
'Szukało Jan Szulborski Eustachi, podczaszy
Szukało Jerzy Stanisław, po-Mścisławski
seł wojew. NowogrodzkiegoSzulborski Stanisław
Szukało Michał KarolSzulborski StanisławZ. N
Szukiewicz. Szukiewicz Adam, strażnik pow.Szulborski JakóbSzulborskiZ, N.
SłonimskiegoSzulborski Franciszek Z N.
Szukiewicz Bogusław, straż.,Szulborski Jakób-
sędzia kapt. i poseł powiatuSzulborski Maciej
SłonimskiegoSzulborski Wojciech
Szukiewicz Ignacy, straż. pow.Szulborski Franciszek
SłonimskiegoSzale.
Szukowicz.Szulc Alexander
Szukowirzowie Jan i Alexander jSzulc Jan
Szukszta.jSzulc Jan, miecznik
Szukszta Jan Szulc Piotr
Szukszta Stanisław, poseł po-iSzulc Xawery, miecz.
1 wiata Upitskiego Szuliński.
Szukszta Józef StanisławjSzuliński^Adam
Szulkowski.
Szulkowski Stanisfaw -
Szulmierski.
Sziilmierski JózefW.Sier.
Szulmierski Józef
Szulski.
Szulski
Szumakowski.
Szumakowski JanSzumańczowski.t
Szumańczowski Stanisfaw
Szumańczowski Achacy
Szumańczuwski Józef
Szumańczowski Marcin
Szumańczowski Prus Ignacy,
podstoli Podolski Szumańczewski Mikołaj, fow-
czy i poseł ziemi Halickiej Szumicki.
Szumicki
Szumiewski.
Szumiewski Jan
Szumiński.
Szumiński Jakób
Szumiński Kazimierz Szumlański.
Szumlański Jan, poseł wojew.
Podoi.
Szumlański Konstanty
Szumlański Michał
Szumlański Roman, sita. Rak.,
poseł ziemi Halickiej
Szumlański Romanchorążyc
Halicki, stta. Rakowiecki
Szumowicz.
Szumowicz Władysław
Szumowicz Leon MikołajѴ. B. L.
Szumowski.
Szumowski Alexander
Szumowski Jan
Szumowski Stefan, podczaszy
Czerski
Szumowski Franciszek
Szumowski Jan
Szumowscy Jan, Stanisław,
Dadzibóg
.Szumowski Stanisław
Szumowski Walenty Szumowski Andrzej, poseł Łom-
żyński
Szumski.
Szumski Jan
Szumski Adam
SzumskiSzumski Marcin, wice marsza-Z. Ciecb.
łek s^dów kapt., poseł wojew. Wileńskiego
Szurski.
Szurski Maxymilian
Szuścik.
Szuścik Kazimierz, skarb. Wił- -
kom
Szuyski.
obaci wyidj co do niektórych pod
Suyski. II
'Szuyski Jan
Szuyski JerzyJ.1H.
Szuyski Stanisław, miecznik
Brześciański
Szuyski Stefan Szuyski Wojciech, podwoje-wodzy PodlaskiSzuyski Floryan, kniaź strażnikZ.M. i poseł wojew. Brześciań-skiego
Szwański.
jSzwański Szwab Franciszek
Szwaradzki.
Szwaradzki Jacobus, judex ter-
restris Michafoviensis vice
palatinue Margeburgensis sal-vis juribus terrarum Prussia; et civitatum prsesertim vero romanse ее. juribus
Szwarcz.
Szwarcz Stanisław, rajca Po-
znański
Szwarczewski.
Szwarczewski Alexander
Szwarczewski StanisławA. II
Szwarczewski Tomaszt
Sawary.
BW
Elektorowie
Szwaryczowski.
Szwaryczowski Andrzej Alexander Michał
Swęderski.
Szwęderski Stanisław, cześnik Łomżyński
SzvVertman. Szwertman Nicolaus Erasmus, juratus ex comunitate Posna-niensl
Szweryn.
Szweryn Jżrzy, dworzan. J.K.M. Szweryn na Alszwangu Jan Szczęsny, poseł ziemi Infl. na sejm jenęralny elekcyjny Szweryn Alexander, dworzaninM,
Szweryn Jan Szweryn Jerzy Szweryn Krzysztof, chorąży Parnawski Szweryn Władysław, chorąży Parnawski
Szweryn Antoni
Szwiecki.
Szwiecki Mikołaj na Szewczach Szwiecki Szymon
I Szwykowski.
Szweykowski Władysław Szwieykowski Jan Alexander, stolnik WiłkomierskiSzweykowski Jan-Szwykowski Stefan Mikołaj, sędzia gr. Wileński, stta.Oniski Szwykowski Stefan Szwykowski Michał, poseł wo-jew. Brześciańskiego
Szybicki.
Szybicki Andrzej
Szybicki Teodor
Szydłowski. Szydłowski AlexanderSzydłowski Jakób Szydłowski Jan
Szydłowski Jan z Sławęczycj
KrólowieZiemieT -t ElektorowiefKrólowieZiemie
głosowaliщ których głosowalimMrrfki głosowaliA któryck głosowali
Szydłowski Marcin
Szydłowski Paweł
Szydłowski Szczęsny
Szydłowski Bartosz w Lekowie Szydłowski Bartosz w Szy-J.I1I.
dłowie J. 1IL
Szydłowski Jan, łowczy Łom-
żyńskiJ. ІДІ.
'Szydłowski KazimierzW. Pio.
Szydłowski Maciej Szydłowski Paweł na Szyd-
łowie, sędzią ziemski Płocki
Szydłowski Piotr w Szydłowie [Szydłowski Wiktor w Kawaczu
^Szydłowski AntoniW. Braci.
'Szydłowski Andrzej A. IF.'
E. Z. Szydłowski Jan
'Szydłowski Paweł
E. Z« Szydłowski Maciej, cześnik
Płocki
Szydłowski Stefan
Szydłowski StanisławW.Brael.
Szydłowski Adamchorążyc
Warszawski, poseł delegowany
Szydłowski Jan
Szydłowski Jan, poruęz. pow.
ziemi Ciechanowskiej
Szydłowski Maciej, sędzia zie-
1 mi Zawskrzyńskiej, rotm. i
poseł wojew. Płockiego
Szydłowski RajmundSzydłowski na Szydłowie Szy-
mon Kazimierz, chorąży Za-
W N.kroczymski
»1 » Aa, Szydłowski Teodor na Szyd-
Ł.łowcu, chor. i wice starosta ziemi Warsz., terrigena wo-
jew. PłockiegoSzydłowski Teodor na Szyd- .
łowie, chor. i poseł delegowany ziemi Warsz. i sędzia grodzki 1 Szygowski.
Szygowski Alexander
Szygowski Wojciech
Sxygowski FranciszekSzymanowski Dyzma czegóik
Szygowski Roman ziemi WarszawskiejSLA.Z. Wan».
Szvgowski Antoni na Szygach, podstarosta grodzki i posełSzymanowski Dominik, starościc Wyszogrodzki
RóżańskiSLA.Szymanowski Floryan
Szygowski na Szygach Woj-Szymanowski Franciszek, łow-
ciech, podsędek Zakroczymski 1 czy Rawski, poseł ziemi So-
Szykier.chaczewskiej
Szykier Michał, łowczy Wi-Szymanowski Jakdb, regent
tebskigrodzki Nakielski
Szylariski. Szymanowski Jan, starościc
Szylańeki miecznikowiczWyszogrodzki, major reg.łan.SLA.
Szylański miecznik MozyrskiSzymanowski Jan
Szylling. Szylling Fryderyk Szymak. Szymak KazimierzSzymanowski Józef, starościc Wyszogrodzki Szymanowski KazimierzZ. W yszo.I
Szymanowski Maciej, stta. WyszogrodzkiSLA.
Szymakowski.Szymanowski Melchior, łowczy
Szymakowski Wiktor Stanisławposeł WyszogrodzkiSLA.
Szymakowski Jacek Szymanowski Michał, starościc
Szymakowski TeodorWyszogr. i poseł
Szymakowski WojciechА.'II.Z. Wars. Szymanowski NicolausZ.C.
Szymanowski.Szymański. Szymański Kazimierz
Szymanowski Jan, kapin. dzier
Szymanowski Jan Stanisław,Szymański Piotr
skarb. Sochacz.J.ID. Szymański Jan1
Szymanowski Jan Kazimierz,Szymański Dominicus, civil. S.
podsL Warśz., sędzia mar-R. M. Lubi., sindicus et of-
szałkowskificii proconsular^ civitatis
Szymanowski Jacek Stanisław,ejusdem juratue notarius ad
skarb. Warszawskielectionem Regis serenissimi
Szymanowski Jan, skarbnikdelegatusSLA.
Sochacz.Szymkowicz.
Szymanowski WojciechSzymkowicz Jakób Grodzimont
Szymanowski Szymkowicz Jan, skarbnikowicz
Szymanowski Michał, podstoliPołocki, starościc Kołoczew-
ziemi Warszawskiejski ,.
Szymanowski'FranciszekSzymkowicz TadeuszSLA.P.W.
Szymanowski FranciszekSzymoński.
Szymanowski SzezęSny, skarb-SzymońskiW. 4.
nik WarszawskiSzymoński
Szymanowski AndrzejSzymp liński.W. По.
Szymanowski AdamSzympliński Szymon
Szymanowski Franciszek Szyngler.
Szymanowski AlexanderiSzyngler Jan Z.M.
891
Szytzk.
X 1— =ElektorowieKrólowie шь których głosowali Ziemie Я których głosowali Elektorowie Królowie пѣ których głosowali Ziemie ж których głosowali
Szypowski. Szypowscy w Białej Wojciech i Przemysław Szypowski JanSzypowski KazimierzSzypowski z Białej Przemysław Szypowski Felicyan Szypowski Jan Szypowski in Białe Joannes, judex capt. Lanc. jSzypow'ski Józefj Szypowski in Białe Laurentius Szyrma. Szyrma Jan Szyrma Antoni, rotmistrz powiatu Pińskiego Tab. IU Szyrwiński. Szyrwiński Jakób Szyrwiński KaximterzSzyski. Szyski DominikSzystowski. Szystowski Jan 1 Szyszko. Szyszko DanielSzyszko RomanSzyszkowski. Szyszko weki JanSzyszkowski Franciszek Szyszkowski Teodor Felicyan, strażnik Starodubowski Talw.а. и;A 11.W. т.W. В. L. w. в. W.Poł.
Taborowski. Taczanowski Franciszek
Taborowski JanP. K. Taczanowski Jani
Tabaszowski.Taczanowski Józef Mikołaj
Tabaszowski AdamTaczanowski Stefan
Tabaszowski z TabaszowejTaczanowski Jakób
Stanisław Taczanowski Jakób
Tabaszowski KarolTaczanowski Mikołaj, łowczy
Tabaszewski StanisławSieradzki St A.
Tabęcki.Taczewicz.
Tabęcki IgnacyА. Ц. Zj N. Taczewicz StefanP. K.
Tabeński.’Tadajewski.
Tabeński AdamTadajewski Franciszek
Tabeński AlexanderTadajewski Jan
Tabeński Jan’Tadajewski Stanisław
Tabeński Mikołaj, podsędek iTadziński.
posełTadziński Karol
Tabeński Samuel W.LTaleński.
Tabeński Stanisław Taleński Wojciech
Tabeński Paweł Talibski
Tabeński PiotrTalibski Kazimierz
Tabeński Władysław Talibski Adam
I Tabęski. Talibski
Tabęski BazyliTalmont.
Tabęski Karol Talmont Jan Władysław
1 Tabęski Mikołaj Talwosz.
I Taczanowski.Talwosz Sierkiewicz Andrzej,
Taczanowski AndrzejУ miecznik Oszmiański
Tałatowicz.
Tata to wieżo wie Jerzy, Jan, Ka-
zimierz
Tanajewski.
Tanajewski MikofajJ.DI.
Taniszewski.1
Taniszewski Stanislaw
Tański.
Tańscy Franciszek, Jakób, An
drzej, i Szymon
Tańscy Szymon i Jan
Tański Maciej
Tański Stanisław
Tański Fabian.
Tański Jan
Tański Grzegorz
Tański Wojciech
Tański Balcer„
Tański Balcer
Tański Jan
Tański Piotr
Tański Wojciech1
Tański Michał, strażnik Trocki
i Tański Jerzy, koniuszy Trocki
Tański Andrzej
Tański Wawrzćniec
1 Tański Mateusz,
Tański Andrzej
Tański AntoniSt A.
Tański Mateusz, kom. ziem. Roż.
Tański Michał
Tański Michał
Tański Tadeusz, rotmistrz i poseł
wojew. Trockiego
Taonowicz.
Taonowicz Grzegorz
Tara.
Tara
Tarasewicz.
Tarasewicz
Tarasewicz Andrzej
Taraszkowski.
Taraszkowski Jakób
I Taraszkowski Józef
Taraszkowski Szymon Z. W is.
ElektorowieKrólowie na których glosowali Ziemiektórych glosowali
Targoński. Targoński Konstanty
Targoński Piotr
Targowski. 1 Targowski Alexander
Targowski Samuel
Targowski Wojciech
Tarkowski. Tarkowski Sebastyan, podst. Mielnicki
Tarkowski Floryan
Tarkowski Adam
Tarkowski Jan
Tarkowski na Tarkowie srebrnym t eeu parva Benedykt, wice reg. Mielnicki
Tarkowski na Tarkowie srebrnym albo małym Walenty Z.M.
Tarło. Tarło z Tęczyna Zygmunt, stta. Pilzniński j
Tarło z Tęczyna Alexander, wojewodzie LubelskiW.,S. i
Tarło z Tęczyna Jan, woje-
woda Sandomierski
Tarło t Tęczyna Karol, stta.
Stężycki, marsz. kapt. Sandom.
Taiła z Tęczyna Stanisław, i
wojewoda Lubelski1
Tarło Mikołaj, cześnikL.
Tarło z Czekarzewic Adam, stta.
Stężycki
Tarło Stanisław, kasztelanie
Zawichowski 'i ;
Tarło z Czekarzewic Karol, podkanclerzy korobny Wr. S-
Tarło Józef, stta. Pilzniński
Tarło z Czekarzewic Karol, podkanclerzy koronny
Tarło Jan starościc Pilzniński
Tarło Józef, starościc Gor-
czyński
Tarło z Czekarzewic Stanisław, wojewoda Lubelski1
Tarło Andrzej, stta. Trześnio wski1
Tafto.
атз
Tchufi.
Я — ™= fil 1 1 Elektorowie Królowie a których głosowaliZiemie na których głosowali
Tarto Bonawentura, stta. Brze- ni
gowski, poseł wojew. PodolskiegoSk A.T
Tarto Szymon, stta. Skalski,'rr
poseł ziemi Czerskieji
Tarnawiecki. 1
Tamawiecki DzierżekJ.Ul.T
Tamawiecoy z Leśnika Jakób 1 AlexanderT
Tarnawski. Tarnawski StanisfawT Z. G. T
Tarnawski Stefan, chorąży Ży-daczewskiT
Tarnawski j
Tarnawski Stefan1
Tarnowiecki.
Тагполѵіескі Józef, poseł ziemi Sanockiej1i
Tarnowski. a Tarnów Comes Michael Stanislaus, caslel. Voynic.1
Tarnowa Jan hrabia, stta.1 Żarnowiecki1
z Tarnowa hrabia Gratus Alexander, stta. Żarnowiecki'i1
Tarnowski Adryaji 1
Tarnowski Stanisfaw j
Tarnówek i Jarosz. 1
Tarnowski Janh
Tarnowski Jan FranciszekW.Sier. 1
Tarnowski Jan 1
Tarnowski Joannes, archidiaco-nue Crac. secret. S. К. M.iri’
Tarnowski Stephanus i’
z Tarnowa hrabia Alexander, kasztelan Sandomierski a f
Tarnowscy Alexander, Zygmunt i Stefan1
Tarnowski Desiderius, fowczy Łęczycki j w. ł. ;
Tarnowski Jan
Tarnowski MaciejW.Sier. Iі
Tarnowski Stanisfaw1
na Tarnowie hrabia Alexander 1 Graf1i 1
Elektorowie
Amor
arnowski Marcin, cześnil wogr.
arnowski Adamarnowski hrabiakaszl Zawieliarnowski Wojciech arnowski Mi chat z Tan stta. Siewierski'arnowski Wojciech 'arnowski hrabia Jan i poseł -ziemi Halickiej'arnowski hrabia Jan A poseł Halicki 'arnowski Walenty, mi( Chefmiński
'arnowski hrabia Amor Joj rotra. Wiślicki
Tarski.
Гагвкі Jan
Tarussa.
rarussa Karol Jerzy
Taszczewski.
raszczewski
Tasiłowski.
ГазіТоотвкі Grzegorz
Taszycki.
M.
Tatomir.
Tatrkowski.
itrkowski Ludwik
Taaba.
luba Wilhelm Grzegorz, pitan
Tawuski.
Tawuski Mikofaj
Tchorzewski.
Tchorzewski z Tchorzewa Józef, kom. gran. Befzki
Tchorznicki. Tchorznicki ksiądz Andrzej, ka-
попік Łucki, Brzeski, Podia-
ski oflicyaf
Tchorznicki Jakób, skarbnik
Mielnicki
Tchorznicki Tomasz W. PodL
Tczyński. Tczyński Piotr
Tczyński Stanisław
Ted win. Tedwin, podkomorzy DerpskiJ.Ul.
j Tęgoborski. i Tęgoborski Jan z Tęgoborze, podczaszy Nowogrodzki
j Tęgoborski Stanisław z Tęgoborze
Tęgoborski Michał
Tęgoborski Stanisław, stta. Ma-
j łogoski
j Telatycki. jTelatycki Andrzej
Telatycki Lewsza Jan Włady-1 sław
jTelatycki Kazimierz
Telatycki Mateusz
Telatycki Franciszek
Telatycki Marcin
i Telatycki Matyasz
Telatycki Paweł
Telatycki Krzysztof
Telatycki Mikołaj
Telatycki Wojciech
Telatycki Teodor
Telatycki Tomasz
Telatycki AntoniSkA.
Telatycki Kazimierz
Telatycki Kazimierz
Telczak. Telczak
Telephus. Telephus Andrzej z Telephu-sowa
Telephus Jan z Telephusowa
Telephus Piotr z Telephusowa
Elektorowie
Królowie a których glosowali
Ziemie na których glosowali
Teleżyński.
;Tcleżyński
I Telszewski.
Telszewski KazimierzTelszewski StanisławTelszewski Ignacy,rotmistrz wojew. Nowogr. i poseł
Tembogorski.
Tembogorski Jan
Tempski.
Tempski Jakób
Teniwka.
Teniwka Leon
Tepłowski.
Tepłowski Kazimierz
Terawski.
Terawski Antonius in Terawa Terawski Stanislaus in Teraawa
Tereszyński.
Tereszyński Jan
Terlecki.
Terleccy Bazyli, Jan, Eliasz, i Dominik
Terlecki Jan, stolnik Piński Terlecki Stanisław Terlecki Kazimierz Terlecki Andrzej
Terlecki Józef.
Terlecki Paweł Terlecki Stefan
Terlikowski.
Terlikowski Szymon Terlikowski Henryk Terlikowski Janusz
Tetewczycki.
Tetewczycki Piotr Wrzeszcz
Tetwin.
Tetwin Jan, podkom. Derpsk
Teyder.
Teyder Dominik
Teyder Jan
Thobryński.
Thobryński Franciszek
Thorzecki. Thorzewski.
Thorzewski FranciszekThorzewski Andrzej Thorzewski AmbrożyThorzewski Jan
Thorzewski KrzysztofThorzewski Stanisfaw
Tłuchowski.
Tfuchowski Jan
Tfuchowski Jan Szczęsny Marcin »
Tfuchowski Adam Tfuchowski Łukasz Tfuchowski Jerzy
Tocićki.
Tocicki Kazimierz
Toczełowskl.
Toczefow.ski Pawef
Toczycki.
Toczycki Wawrzćniec
Toczyło wski.
oczyfowski Antoni, rotm powiatu Wifkom.
Toczyski.
Tokaczewski.
Tokaczewski Jan Karasiewicz
Tokarski.
Tokarski Ostafiej
Tokarski Andrzej
Tokarski Jakób
Tokarski Antoni, reg. ziemski Chefm.
Tokarski Jan
Tokarzewski.
Tokarzewscy Karaszewiczowi Hieronim, Kazimierz, Jan StanisfawTokarzewski Teodor, podczasz SfonimskiTokarzewski Michaf Tokarzewski Walenty
Tokbowski.
kasztelan Sfoński
Tolbowski.
Tolbowski Kazimierz, kasztela-
nie Kamieński
Toiibowski.
Tolibowski Wojciech
Tolszewski.
Tolszewski Jan
Tolszewski Michaf, r. wojew.
Nowogr
Tołkacz.
Tofkacz Kazimierz
Tofkacz Ludwik
Tofkacz Michaf
Tofkacz Wojciech
Tofkacz Kazimierz
Tofkacz Hajański ZygmuntW Miń.
Tofkacz Jan
To tkacz Tadeusz
Tołoczko.
W. H. Tofoczko Jerzy
Tofoczko Stanisfaw
Tofoczko Andrzej, cześnik Gro-
1 dzieński
Tofoczko Jan Michaf, cześnik
iGrodzieńskiW.W.
i Tofoczko AndrzejP. K.
Tofoczko Antoni, pis. gr. pow.
W. H. L.Wifkom., poseł ks. Infl.
Tofoczko Felicyan
J КW SierTofoczko Jerzy
Vi ЯѴ» А II.ft vjIWW ITofoczko Ludwik
At litffAeTołpycha.
i jTofpycha SamuelW. Mścisf
W Ch. iTofpycha Jan
Tołwiński.
Tofwiński Jakób
i1 Tomaszewicz.
Tomaszewicz Felicyan w. w
Tomaszewicz Jan
r Tomaszewicz Wfadysfaw
Tomaszewicz Jan Kazimierz,
1 cześnik Mozyrski
Tomaszewicz Jozafat
Tomaszewicz Antoni Kazimierz, i etrażn. Brasf., wice marsza-
fek kapt. pow. Wifkom. - Yi Toffi.
ÄW
Tortp.
Tomaszewicz Tadeusz, rotm.SI. .
pow. Wilkom Д’Г’Д-І
Tomasiewicz WincentySi. A.
Tomaszewski.- 3u direѴІ1І W. Braci,
Tomaszewski Alexander
Tomaszewski JanVI '1i ; II
Tomaszowski Jani
Tomaszowski Jan
Tomaszewski z Tomaszewic Dominik i
Tomaszewski Krukwa FranciszekW. Wol. i
Tomaszewski Ignacy W. в. Iі
Tomaszewski Józef
Tomaszewski Józef '1
Tomaszewski Wawrzeniecli
Tomecki.Tomecki Maciej1
Tomicki. Tomicki Andrzej na Baranowie, sekretarzM.
Tomicki Andrzej
Tomicki Konstanty
Tomicki Konstanty z Baranowa
i Tomicki AlexanderJ.I1I.
Tomicki z Tomie Jan, podsę-
1 dek KrakoWskl-.J.1II.
Tomicki z Tomic Konstanty,pbit'l.„«І -Чі i j
cześnik Sieradzki '
Tomicki z Tomic Konstanty,
cześnik Wieluńskid
Tomicki Benedykt Adam, pra-vviU. l. ;i; I l i
wa obojga i medycyny doktor, -.0’
rajca i poseł Lwowski
Tomicki. 11.
Tomicki Franciszek
Tomicki Maciej
Tomicki Stanislaw
Tomicki Andrzej
Tomicki Andrzej
Tomicki Stanislaw
Tomicki Alexander, cześnik Sieradzki
Tomicki Franciszek
Tomicki Dominik
Tomicki BogusławIі
Elektorowie « - -Królowie glosowaliZiemief których glosowali
Tomicki KazimierzÄrVl
iTomicki KazimierzA. Hw.JHtt
Tomicki Maciej
Tomicki ŚwiętosławA, «.
Tomicki WojciechU W. Kai,
Toinie ki Piotr
Tomicki Stanisław
Tomicki Kafał u.
.Tomicki AdamSLA.W,. Sier.
Tomicki Antoni
Tomicki Łodzią Antoni,W. Kai
Tomisławski.^ ^ h III j
Tomisławski Jan z Tomislawic,
sekretarzM.J. i K. W. H.
Tomisławski Wojciech, obywa--j7t»vi
tel wojew. Sieradz. -.УіРТ».
Tomislawscy Mikołaj i Stani-^ U.Vtj »Vi jMllS
sław l iVW, HL
.Tomisławski Wojciech, podcza- ЫиіійгіиТ
szy Bełzki w. в.
Tomisławski Stanisław
Tomkiewicz. j.-ЫойѵоТ
Tomkiewicz Janii tP; öi
MIM flN
Tomkowicz.
Tomkowie, Cirstwot Kazimierz
Top(4e^ski.
Topczewski Wawrzeniec
Toplićki.
Toplicki Józef, pisarzoYvicz gr. pow. WilkoWi. .
'Topolski.
Topolski Adam
Toporowski.
Toporowski Sebastyan
Tor.
Tor Wojciech
Tornauw,
Tarnauw de Jerzy, stta. Po-berestelski, kapitanM.
Tornicki.
Tomicki Bogusław
Toromir.
Toromir Stanislaw
Tor wieki.
Torwicki Stanislaw
Towiański. Towańtki Samuel, podstar. Wif-korn.» «.
Towiański JózefI». w.
Towiański Justynian na Bochdaaaj. ni.P.W.
Towiański Hippolit, dwora, pokojowyM.J.II1.
Towiański Jerzy
i Towiański KazimierzW1. B. L.
i Towiański MichafA. lf.w. a lJ
Towiański Michał' Benedykt, skarbnik. Orszański
Towiański Karol, czes. WHitom.
Towiański Adam, stta. Prusi-
1 nowski
Towiański Gieraid Antoni, stra-
żnik wojew. Wileńskiego i protune chorąży, stta. Inturski
Towiański Gieraid Kazimiera, skarb., poseł wojew. Wiicń-
akiego
Towiański Tadeusz, sędzia kap-
turowy i poseł wojew. Wi-
leńskiegoStA
Toypin.
Toypin WincentyP. K.
Trąbczyński.
Trąbczyński1.a. aWi P.
Trąbczyński StanisfawW i P.
Trąbczyński Maciej
Trąbczyński Wojciech
Trątnpezyśski Otto Józef, con-
siliasius
Trąpczyński Maciej Sł.A.
Tracze weki. Traczewski FranciszekW.K.
Traczewski Adam
Traczewski Kasper, wojski
Biecki, delegat wojew. Krak. W.K.
Traczewski MaciejŚt.A.
Trait» weki.
Tratowski Maciej
Treański.
Treański
Trebczyński.
Trebczyąscy Jerzy i Stefanїв- =— i nr ii i in-
Elektorowie Królowie PiSSf1Ziemie których głosowali
Trebliński.
Trebliński TomaszZ N.
Trembecki.
TrdmbOcki Andrańj
Trembecki Stanisfaw
'Trembecki Zygmant
Trembecki Wojciech,
Trembecki JanAVIŁ
.Trembecki Jansądowy ziemi £
Tczewskiej, poseł z pow.
Gdańskiego, saivie j. e. r. et
ter, Prussiap
Trembecki Konstanty, stta. Ha-,
wick»
Trembicki.
Tremhieki z Trembina Baltazar
Trębicki. Jan, podstarości Brac- fawski
Tr^bicki Franciszek, podczaszy 1 Żytomierski A. II
Tnjbicki JakóbW, Pódl.
Trąbie ki KazimieraStA,L,
Trembiński.
Trembiński Krzysztof
Trembiński Krzysztof z Trembina
rTrpmbjpski Adam Wojciech
iTrąbiński Piotr, podwojew.
Wołyński ., W.Wof.
Trąbiński Jakób
.Trębiński Kazimierz
Trąbiński Andrzej
Trembiński Jan
(Trembiński Mateusz
.Trembiński Jacek, chor. rotm.
i poseł pow. Urzędowskiego
.Trembiński Ignacy
Trembiński Remigian, cześnik
Lubaszewski
[Trębiński Antoni
iTrębiński Łukasz
Trento wski.
Trątowski Mikołaj Z. Ciecb.
Trętowski Mikołaj
Trętowski Adam
Trątowski Adam-
Trętowski Grzegorz de TrqtowoAi 11.
Trętowski Tomasz z Trętowa
TrepczyAski.
Trepczyński PaweT
Trepka.
Trepka Xekanda Stanisław
Trepka Xekanda Mikołaj
Trepka Xekanda z Ceaplie Jan
Trepka Xekanda in magna Czaple Joannes
Trepka Sebastyan W.Sier.
Trepka Xekanda Stanisław
Trepka Xekanda Wojcieeh
Trepka Bernard
Trepka Józef
Trepka Stanisław
Trepka Xekanda Adam
Trepka Maciej;
Trepka Xekanda Jan
Trepka Franciszek W. Sińr.
Trepka Ludwik
Trepka Stanisław
Trepowski. Zs Cieelr.
Trepowski Jan
Treter.
Treter Franciszek
Treter Mikołaj z Lubomierza,
podstoli Stężycki
Treter Stanisław z Lubomierza,
podetolic Stężycki
Tretoński. Tretoński Adam
Tretoński Maciej
Treyg. Treyga Antoni, podczaszy Czer-
niechowski
Trocki.
Trocki Wawrzćniec
Trojanowski. Trojanowscy Tomasz i Franciszekj.m:
Trojanowski Adam na Brze-
zinach »
Trojanowski Jan
1 Trojanowski Jakób
Elektorowie 1Królowie а ѣіогуІН głosowaliі—nt Ziemie i których głosowali
Trojanowski Michał
Trojanowski Olbryclit
Trojanowski Stanisław
.Trojanowski Kazimierz
Trojanowski Aiexy, skarbnik
Ostrze.
Trojanowski Bartłomiej P. K.
Trojanowski Józef, stolnik Mścisławskj Trojanowski Stanisław
jTrojanowski Stanisław
Trojanowski aa Trojanowie
Marcia, chor. rotm. ziemi-
Stężyckiej, pułków, zn. hqsar.
J. 0. ks. strażnika wielkiego
kor
Trojański.
Trojański Józef
Trompczy ński.
Trompczyński Otto Stanisław'
Tronowicz.
Tronowicz Stanisław Kazimierz
1 Troska.
Troska Samuel ".
Troska Maciej Jan, poseł vo-jirw-XowogT. '. Troska Tomasz
Troeku Michał
ТговЦа Jan Tadeusz, poseł
Xewogr,
Truskolawskj.
Truskolawski Józef
TlmskolAwski Józef
Trnskołnwski Stanisław, poseł
ziemi Sanockiej
Truskolawski Tomasz, komor-
nik Łomżyński
Truskoletny.
Truskoletny Mateusz
Truszkołeśny.
Truszkołeśny Franciszek
Truszczyński.
Truszczyński Jakób
Truszkowski.
Truszkowski Stanisław
Truszkowski Szvmon 1I
Truszkowski JózefА.Ц.Z. Сіесі
Truszkowski Jam
Truszkowski Jan:
Truszkowski Wojciech A- U. Z.
Truszkowski Paweł
Truszkowski Marcin
Tryniszewskl.
Trjrniseewscy Andrzej i Michał
Tryniszewscy SzymonWoj-
ciech i Jan,
Tryniszewski Jan
Tryuiszewski Andrzej
Trypolski.
Trypolski Wacław
Trypolscy Paweł i Alexander
Trypolski Jan, miecznik Litl.kiJ.I1I.
Trypolski Michał pisarz Ki-jowski
Trypolski Stefan P. K.J.11I.
Trypolski Jan Kajetan, sędzic
ziemski Kijowski W, Kij.
Tryzna.
Tryzna. Gedeon Michał, podsk.
W.K.L., Brześć. Suraski stta.,
Mohilewski, Grodzieński administrator, Perstuński, Prze-
łomski, Kamieniecki, Nowo-
dworski leśniczy Tryzna Stanisław, podstarości Wołkowyski Trvzna Władysław, stolnik
Wołkowyski
Trzaska.
Trzaska Adam
Trzaska Bogumił
Trzaska Maxymilian
Trzaska Wojciech
Trzaska Jan
Trzaska Paweł К. (X
Trzaska Mateosz
Trzaska Kazimierz
Trzaska MaxymiHan
Trzaska Walenty
Trzaska AdamTrzaska Tomasz, subdel. gr.
Opoczyński Я —г
ElektorowieKrólowie pa, których głosowaliZiemie ж których głosowali
TrzaseLowski.
Trzaszkowski Jan
Trzaszkowskj Jerzy
Trzaszkowski Maciej
Trzaszkowski Antoni
Trzcieński.
Trzcieński Jerzy
Trzcieński Zygmunt
1 Trzciński. Trzciński Andrzej, łowczy So-chaczewski -
Trzciński Pra miota Jan
Trzciński Hieronim
Trzciński Су pry an
Trzciński Jan1
.Trzciński Jerzy
Trzciński Krzysztof
Trzciński Krzysztof.:;
Trzciński Lucas, vicepalat etJ V
nnntins palat. Pomerania;, sal-
vis j. e. r. et privilegfis ter-
raruni Prussi
Trzciński Łukasz, sadowy Mi--
chałowski
Trzciński na Żelaznej Maxy-
milian
Trzciński Stefan
Trzciński Zygmunt i
Тг.cińscy Marcin i Adam
.Trzciński Adam, pis. gr. So-chacz
Trzciński Andrzej na Żelaznej,
1 łowczy Socliaczewski ,Trzciński Adamus, assessor ju-1 dicii ter. Michałov., salvis j. 8. r. e. et terrarum Prussi indigenatus et privilegio in- Z.
corpurationis
Trzciński Jakób
Trzciński Kazimierz, sędzia
grodzki Sochaczewski
Trzcińscy Paweł, Jan i Dominik
Trzciński Franciszek
Trzciński Jan
;Trzciński Maciej
Trzciński Jacek««
Trzciński Jian.A. i(. ‘.W; Si«».
Trzciński Piotr-A.IŁW. A Ł.
Trzciński AlexanderА. Ц. r
Trzciński Stanisław t A. Ib.«GS
Trzciński. Szczęsny Franciszek 4 -i
JnArH.tl
Trzciński lAidwik А, II.
Trzciński KrzysztofА. Ц.: W.
Trzciński DadzibógĄf IŁ.
Trzciński Krzysztof „ vYnS.
Trzciński Waienty W, H.
Tr ętyskf HilaryZ. D
Trzciński Stanisław
Trzcińsk)AntoniW.Aftafe.
Trzciński BenedyktSŁA i
Trzciński Frant tszfik- W. Pto.
Trzciński Jakób,.sła. i W.
Trzebicki.» « » ii
TrzebicW Aawfsża na Łoaińeu : '. .
Ja»' j1 jи
Trzebicki Żawisza Zygmunt .,jJ. К» »
Trzebicki Andrtsejy biskup KrakowskiMILn1 ». W. к.
Trzebicki, Stanisław, chorąży
Sieradzki;J.BŁ
Trzebicki Dyzma, stolnik Inowr.
Trzebipski. Trzebińscy Adryan, Jan, Zygmunt, Krzysztof, Władysław,J4
Hemian j', ‘-
Trzebiński Franciszek
Trzebiński Jerzy z Trzebina
Trzebiński Walenty
Trzebiński Adrian
Trzebiński Stansłżw
Trzebiński Stefan
Trzebiński Jan A. Ik
Trzebiński Stanisław z Nieci-
sztrwa
Trzebiński Kazimierz, podczaszy .Bielski 1i
Trzebiński Jan z Nieciszewa
Trzebiński Adam, miecznik Czerski
Trzebiński Andrzej« Nieciszewa
Trzebieński MikołajSt A.
Elektorowie
Trzebiński Adan z Trzebin, stta; Hacz.
Trzebiński Franciszek В. K. Trzebiński Sr.ylchra na Trzebini Kajetan, poseł ks. Ośw i Zatorskiego
trzebiński Tomasz, subdel. grodzki wojew. Sanriom
Trzebuchowski.
Trzebuchowski z Huszk Adam Trzpbucbowski Jakób, kasztelan Kowalski jTncebuchowski Jan, sędzia gr InowrocławskiTrzebuchowski z Trzebuchowa Wojciech, sędzia ziem. Inowrocławski jTrzńbuflbowski' Trzebuchowa Adam
Trzebuchowski M,aciej, major
JlKGM
Trzebuchowski Marcin, podczaszy lipceski Kujawski trzebuchowski Seweryn, chorąży c. Inowrocławski Trzebuchowski Marcin, starościc Brzeskirzebuchowski Nikołaj zebuchowski Michał, chorąży c Inowrocławski
Trzeciak.
Trzeciak Stefan Trzeciak. Teodor Paweł Trzeciak Jerzy
Trzeciak Jerzy Trzeciak Szymon
Trzeciak Józef Trzeciak Andrzej, poseł na sejm electionis
Trzeciecki.
Trzeciecki Andrzej
Trzeciecki Jan z Morkaszej
Trzecieski.'
Trzecieski Maxymilian, stta. Bakocki
Królowie bKbHryęh głosowaliZiemie і których głosowali j
Trzfeciszewskhtrzefcisżówśki JolfóbKrólowie [ Ziemie ІМГг 4i który ehgłosowali i glosowaliTuołwłkrf' Jan Franciszek, pod-kombrzyc Malborki, salvis j.e.r. teW.' Prussi®, nonobfetańte örtieoio avulsionis ci-vitatisElbingensigettoatMotua Tuchołka Jam Piotr, podkom. Malb., salvis j. e. r. terra-rumque Prussi«-W S. Tucłrołka Jakób, stta. Jasiniec-kiposeł z powiatu Mirach., salvis j. o. r. et terranim Prussi® : Tuchołka Stefan, staroście Ja-dfeieteki л Tacki.iTueki i Ten czakBuczyński. Tuczyński Stanisław na Tucznie, rotm, J. К, M.Tuczyński Andrzej, stta. BuzdzkiITudorowski.Tudorowski MichałTukało.Tukało MikołajTukało KrzysztofTuliszewski.Tuliszewski StanisławTułkowski. Tułkowski FranciszekTułkowski Franciszek"’ fkowski Mikołaj z Tułkt 1 Tułąwski. Tułowski Stan^ław Tufowskj Jan Tupalski.Tupalski Janipalski Rafał, podczaszy sarz' grodzki' Oszmiański Tur.TurAlexander^Tur StefanTur TrajanTur Tur MichałTur Franciszeko i,
Tur Michałowicz Janw. в. a Turski Stanisfaw w. bTkTur Stefan Turscy Wojciech i MichafZM.Tur MikofajW.«. ii.Turski Erazm Tur Stefanw. a L. Turski Józef, podst. Mścisf.Tur -Łukasz, poseł u powiat«sła. Turski RadzyńskiegoTurski Janw. Urącf.Tur Mikofaj ha ZabcąchTurski^ podstoli MścisfawskiZ. ALTurćzyński. Turski Wfadysfaw Turczyński MichafSt, Aw, aTurski Adam , Turłaj.Turski Jan Turfay MichafTurski LudwikTurf ay W fadystaw, poseł Troc-Turski Pawef ki, salva libertate sentfendi etTurski Jakób dicendi nee nolii jure votandiWił.'Turski GabryelА. IŁ W.Sier.Turfay AndrzejTurski Wawrzćniec1w. в. kJTurfay Karol W. T; ; Turski Marcin А II.Turobolski.jTurski KazimierzА. II.Turoboleki Aćhacy, rotm. Podi.w. Podi:Turski Szymon, hurgr. gr. Miel. Z.M.Turobolski StefanTurski Bartłomiej, jeneraf ad- Turoboyski.1 jutantTuroboyski Jan, chorąży i rot-(Turski Bartfomiej, jeneraf ad-W.Sier.mistrz RawskijutantTuroboyski MikofajTurski Felix, podstolic ziemiZ.M.Turoboyski Walenty 1 MielnickiejTuroboyskiW. Podi.Turski KarolTuroboyski ChryzostomTurski TomaszW. ŁTuroboyski MichafTurski z Turzy Rogów Maxym,Turowicki.chorąży husarski, porucznik1Turowicki Samuelpow. Radomskiego wojewódz.W.Sier. ITurowski. Turowski Adam SieradzTurzański.Turowski Adam Turzański Franciszek Turowski FranciszekTurzyuski. Turowski Kazimierz, stolnikTurzyuski Tomasz ziemi Wiskićj ’. Tustanowski.Turowski WojeieohTustanowski JanTurowski Adam Tustanowski JanTurowski Krzysztofz. с. 1 Tustanowski Jan Turowski WojciechTustanowski MikofajTurowski Walenty W.Tustanowski Pawef ЯTurowski AdamjTuetanowski TeodorW. IŁ fiTurowski Jakób ,.Tuszowski. OTurowski Maciej Tuszowski Konstanty А. IŁ W. Braci. ИTurski.Tuszowski StanisfawВTurski Marcin U 1 nar 1W в. к. Tusnowski Mikofaj p— »
Tuszo weki KazimierzA. 1L1 Tyliński. 1
.Tuezowski MarciaTylińskf 1 Tymieniecki.
Tuszyński; 1
Tuszyński Piotr Tymhaieccy Bobfogost i Kazi-
Tuzewicz.j mićnt
Tuzewicz Jan, budowniczy Ко-Tyminiecki ZarembaJ.UIz. w.
wieńskiTyńiieniecki
Twardowski.Tymieniecki Stanisław
Tutrdtwski AnArzćjSkrzy-Tyminiecki Zaremba Franciszek
pnćj03, K. Tyminiecki Zaremba Seweryn,
Twardowski Andrzejtowarzysz pancerny
Twardowski z Skrzy pnej Krzy-Tymiński.
eztofTymiński z Jasieńca Stanisław
Twardowski MaciejTymiński z Jasieńca Abram
'Twardowski z Skrzypną Zyg- Tymiński z Jasieńca Stefan
munt, surrogator Poznański Tymiński z Jasieńca Ptzecław
Twardowski Maciej, sorrogator j Kaliski’Twardowski Maciej Twardowski Mikołaj Twardowski Władysław'A. 1L Tymiński Mateusz z Jasieńca Tymiński Andrzej z Jasieńca Tymiński Marcin z JasieńcaTymińscy Szymon, Wawrzeniee, i AndrzejJ.UI.
Twardowski Ignacy к Skrzyp-jTymiński ErazmTymińscy Paweł, Jan, Marcin,J.lll.
em, 'wojewoda Kaliski W. Kai
1 ; Twardzicki., Jan, Mateusz, Grzegorz, Bar-
Twmrdzicki z Twardzew Antoni tłomiej, Marcin, Andrzej,Piotr,
Twarowski.Tomasz, Benedykt, Maciej,
.Twarowski Bartłomiej« Z.M.Mateusz, Piotr, Jaa, Tomasz, 1
; TwarowskI Franciszek aZ.M.Marcin, Mateusz, Marek, Jan,
Twarowski JanZ.M.Walenty, Adam, Kazimierz,
I Twarożkowic.Jąkał» i Jan
Twarożkowic Zygmunt Tymińscy Adam, Jan, Ambroży,
Twasakiewicz.Piotr, Tomasz, Jerzy, Maciej, Michał, Szymon, Walery an
Twaszkicwicz Michał
Tworkowski.Tymińscy Andrzej, Bartłomiej,
Tworkowski Walenty Jan, Franciszek i Wawrze-niceA. U.
Tworowski. Tworowski Buczacki Jan, pod-atoli OrszanskiJ.Ul.P.Orsz.Tymińscy Wojciech i Sebastyan Tymińscy Grzegorz i Wawrze-niec A N.
Tworzyański.Tymińscy Marcin, Kalixty, Mi-
Tworzyański Franciszekkołaj i Marcin
Tworzyański JerzyTymińscy Jakob i Tomasz
jTworzyański PiotrTymińscy Kalixty, Jakób, Wa-
i Tylicki.lenty, Stanisław i Walenty
iTylicki JanTymiński Marcin Z. Ni
»Tylicki Mikołaj Tymiński Jan—ii
Tymiński Bartłomiej N.
Tymiński WateryanW^PłdiJ
Tymiński Mikołajf ,iAyWu- ч fW. s.
Tymiński StefanA. JL i
Tymiński Józef Z14. .S.
Tymiński Alexander, burgrabia : i
grodzki XurskiZ.- N.'
Tymiński Kalixty .'
Tymiński Kasper4
Tymiński Adam-
Tymiński Jan.
Tymiński Michał, łowczy Wiski Tymiński, podstoli NowogrodzkiA. Ib Tymiński FranciszekА, II. ;
Tymiński Marcin
Tymiński Władysław K. Z Z« 1
porucznik P. Z.
Tymiński Stanisław
Tymiński Szymon
Tymiński Nałęcz Adam, wice-.,
regent gr. Radomski
Tymiński Antoni, podczaszy
wojew. Sandom., podstarośoi
i sędzia gr. ziemi StęŻyekićj
Tymiński Kazimierz, cześnik
Smoleński«
Tymiński Maciej, subdelegat
grodzki Radomski
Tymiński Wacławi kom. gr. w. a
ziemi Stęiyckiej
Tymowski.
Tymowski Paweł
Tymowski Antoni,
Tymowski z Туцщѵѵа Jan, re-
gent gr. Wieluński w; Sicr.
Tymowski z Tymowej Józef,-
subdelegat gr. Piotr
Tymowski Michał, subdel. grodz-
ki Piotrkowski
Tymowski Piotr
Tymowski z Tymowej Kazimierz, wojski Sieradzki, sędzia, gr. Piotrk. i kapt. wojew. Sieradz, poseł tegoż wojewódz-
I twa
Kralowie Ziemie
Тушскі.
ТуаіскТ Jerzy«
Tynicki z Tynioy Jerzy, komornik grań. Sńndoui., sekro-.toczM.
Tyniecki. jTjfaieti z Tynifce Stanisław, palat Sandom. terrrgeaa pjM lat. bubli A. incola.
' Tytetfski.
T^fawi- Stanisławv.
, Tyrfiyóski.
TyrzyAski na'Tyirzynie Antoni, cześnikljewicz Umęd., .poseł wojew.;Lubelskiego
j Tyski.
Tyski Adam
Tyski z Tysk Antoni, sędzia kapt. i delegat Zakroczymski Tyski z Tysk' Fritociszek Tyski do Tyskie Joannes Tyski Józef
Tyski Kazimierz‘
t Тува .
Tysza Lew .
Tysaewicz.
TyszewicMichał
Tyszka.; ’
Tyszka Daniel ".
Tyszka Kazimier^;
Tyszka Y^awrzertiec podwo-jew. Nurski Tyszka Walery an Tyszka Felicyaa.-.
Tyszka Marcin Tyszka Felicyan
Tyszka Stanisław Tyszka Andrzej Tyszka Stanisław Tyszka Tomasz Tyszka Jakób Tyszka Bartłomiej Tyszka Franciszek Tyszka Marcin
TystkaJan»
T 1 jbzMä Martwili X
Tyszka Wojciech; чТуніка Piotr В.' G.
Тукаіиміе Aridrińj i Piotr
Tyszkiewicz.
Tyszkiewicz Alexander Tyszkiewicz Afetetai Jaoy Jada. W. К. Istta. Witko-mierski.
TyafcWKwicz WtadyefaWł Tyszkiewicz KazimieraTyszkiewicz Olbrycht KazimierTyszkiewicz Кааітіод, .pod-flWWW.,K.,łi. Tyszkiewicz Georgiusepiscor mis Mednicqesj« seu Samo-giti«e perpetuus episcopates Pilt^iensis ip epirituplibus ad-jęjni^trałori V1)l
Т 1.1 1
wodzie Brspeskj, 'podczaszy j£ijo^vski, poktypwyM. Tyszkiewicz Janusz t-Łohojska, wojewoda i jeneraf ziem Kitowskich, sua.' żytomierski Tyszkiewicz SzewscyTyszkiewiczbominik, stolnik
Sfo^pki.,
TyszkiewiczOązy Jan
Tyszkiewicz Iichat
. 4 Ubliński.
Ubfiński Marcip ,.
Ubfiński Stefan-
v :Ubys .
Ubysz 'Andrzej.
Ubyfcz'Andrzej; ,.
Ubysz Wojciech, skarb. Betzki UbyszAZygmurit, chorały ziemi-Dobrzyńskiej,.
UbyszJćrzyUbyszWojcieeh, skarbnik Betzki
TyszkieudczOstafiej, podkom.
BreetfciańskiU.1H. - W Bi L.
Tyszkfew'icz Stanistaw Tyszkiewicz Tyszkiewicz Skutpin Alexander, cywun Wileński
W. XJTyszkiewicz Dominik P. K.
і 1 111 :t - 1 Tyszkiewicz Ignacy,
1і» Tyszkiewicz Skumin Kazimierz,
Jlf Vstta. Gijański .Pi W.
j.' h» -1Tyszkiewicz Skumin Ludwik,
; К]kasztelanie Mścistawski
J. di,yv. Wi ;Tyszkiewicz hrabia Stanistaw
1P.i: poset wojew.і
J. К, -WMW. : I Mińskiego1 Tyszkowski."W; m.i,; i
Tyszkowski Prokop X Ki : I lej ‘Tyszkowski Stanistaw, towczy Czerni echowski Mrs;'-W1.'-s.'Tyszkowski Wojciech .-A IL'W; S. у і» :Tyzenbauz. » _1Ы -Ц( j ( 'г 1‘ Т1 t -jy.Kij. r Tysenhaus AndrzejTyzenhauz JanTyzenbauz Jeny,' miecznik Wy K. L,j.rii." і ‘і V .1. J UL; 1К: f. ;ii «i 1J H Аіґ - rВ P. Sfoiu J 1 atyński .,Tyzenhauz Antoni, pisarz W.A; iL’’ V.-; I ,’ 1; ,4 щ-] J iW. K. L., pułkownik powi1 ". MJi tjin. г-Т .'-tfuM 3 В Grodzieńskiego л ^ Att І Ubysz Stanisław Michał, cho- 'ГJ »rąży ziemi Gostyńskiej sal- її ІІ t 1 'І. k Tvjs per omnip jpribus ac upr munitatibus s. r. e. cqpserva^i .‘1 n;’i t. 'Itipnibusque jibortatis. antjqueeW,Pto.ac liberse vßfis'.Jo III rń. G.WvB.Ubysz zŚlubie Ubyszowych (iiud'1 t '., Waleryąn Piotr, ralvia perлomnia jpribus ac übertatibus-u ( ;r r antiquis libersque vocis, -хні.Z. G.Wv Сиеґ.Ubysz Marcin -. 51 ІЪуяп. 38« сім». л “KrólowieZiemie j». 4KrólowieZiemie Elektorowieft którychna których iElektorowie ». httrjrehjtf których glosowali glosowaliglosowali glosowali Ubysz Andrzej Ujejski Stanisław к Rupniowaг Ubyez FranciszekZ. 1Ujejski Tomasz fc Rupniowa, i г Uchacz.biskup Kijowski i Czernic- - V »І Uchacz StanisławA. If. chowski« X III.Uchacz SzymonUjejski Adam;W. fik T Uchański. .,Ujejski Krzysztof i At ILUchański z Uchań StanisławUjejski Pawełw, s. Uchański z Służenie StanisławUjejski Jan, sędzic Siewierskii. Juiil. W. Siec. Ud rycki. Udrycki KrzysztofUjejski Tomasz Ukclńdki., Si.A 4,y Ugniewski. Ugniewski StanisławsędziaUkcfńskl Marcin na Ukcianka Ukolski.J. Uf. t. Ł N. gr. Ostrowski,Ukolski Jan Władysław, pod^‘ F Ugniewski Szymonkomorzy Trocki, sttff. Sagin-towski ‘1. A. It. Г I W. T; Ugniewski Szymon Ugniewski Szymon, łowczy Ro-Ukolski Konstanty, podczaszy✓.,» S żańskii Witebski -Uhacki.Ukolski Sąmuel'. '.Uhacki Kaszuba z Służewa 11 Ułański.Michał, poseł wojew. Bracł.Ułański Antoni StanisławUhacki Szymon 1Ulasewicz. ; Uhlik. 1Ulasewicz Jerzty yiichat1Uhlik Jerzy, pisarz gr. Or- Ulatowśki. ; a. u1.szański. P. Oraz,Ula to wek i Andrzej .,Z.Ciech. Ujazdowski.W. Pł o.Ulatowśki BartłomiejГA- H1Ujazdowski AlexanderUlatowśki Bogusław Ulatowśki MarcinA. U,Ujazdowski Walenty : Ujazdowski Andrzej Ulatowśki Jan na .Dąbrówce .'Ujazdowski KrzysztofA. ff.Ulatowśki Kazimierz A. II,Z.Ciech., Ujazdowski Mikołaj.Z.Ciech.Ulatowśki KazimierzUjazdowski Antoniw. ł: Ulatowśki KazimierzZ. Ciech Ujazdowski Chryzostom Ulatowśki MarcinUjazdowski Chryzostom;1 Ulatowśki Paweł.V 1Ujazdowski Walenty 1 jUlatowśki StanisławUjejski.іUlatowśki JanjA. If. Ujejski Benedykt z Rupniowa,1 ; Ulatowśki Szymon“rotm. króla JegomościUlatowśki WojciechZ.Ciech.’ Ujejski Bernardus deWilkowiee, Ulatowśki Antoni;sła:judex et capit. Severiensis Ulatowśki JanUjejski Krzysztof z Rupniowa Ulatowśki Józef1 1 Ujejski Rafał, podstarości Sta-Ulatowśki Józef, poseł wojew.rodubowski Krak. Ujejski Wojciech z Rupniowa,Ulatowśki Stanisławburgr. KrakowskiUleński.Ujejski Paweł z Rupniowa Uleński Józef W. S: : —1 kjOOQlC Що. ЦііШлBl «MewwU.,«'lKrólowie gfOBOWlUlZiemie ІД którychgłosowali Elehkwowle .i Królowiegros owali 1 Zieme Ulewicz1- - иj Umiński. 'І Ulewie?., ekortom j. w. woje- UmMskł' Kazbnietz,. komornik wedy Kijoyypkiego,AU, Z, N. PłockiA JkW. В. К.Utejski. 4Umiński KazimierzW. Р. Ulejski StMnisfaw і,A. 1L Umiński Jan A IUa Ulik1K. Ź. Um raskiMikofpjvv.Kal. UIÄ Gotfred, micazn A ks. Zm.J.JIŁUmiński Wojciech,А в,W В. К. Ulski.Umiński MaciejАль ; Ąm-i UUW BłistacbiiJ.JIL ч PK. Umiński Jan А.Ц.;,UlaM Stettin .4, і A 11. W- Wit. Umiński Jan ,Z. І), j tUłajeweki.Umiński Mikofaj у. Kal., Ufapawgki WojciechUleży скі.А. Ц.Z. CU.Uppńskj Pa wet-i W, Bracł. 'i Umiński pukasz, pisarz-, Umąński Staniffaw, podstarościA u Ѵ. В. Kr W. Ka.UlCzvflVi Zvginunt, pedezmy wileński : іiW, w. Kaliski ;',Umaiiowski. j W.Sier. Umiński Wojciech." Umanotyski Jzi siUmió-ski z Umiąina Antoni, bur- Uiuiaśtowski.grabia Brz. Kujawfeki 4.v -Umiastowski Krzysztof Fran-- - ’A.Umiński л Unpnina Ilyonizyсмі^(, cześf jk, i poborcai: K. .L. W. к L. Umiński Hilary Śt.A, i st.A‘vl Umiastowski Kazimiera Umiński Jpkób W. PfoMUmiastowski Kustachi Michaf 1 Umiński'Jan. lfurgr. Pfocki лу. Pfe.,Umiastowski Jan Kazimierz, pi-ą[Unyqski IgnaqyѴ. P. Isarz ziepisk^i poseł, eekr.M., regent kancejaeyiШиМч^кі, ‘Łukasz. St, A.Ѵ. Pfo.-K.-j Umiecki. j pieszej i deputat kapturowyfiUmiecki- Jan ,Z Ciech.Umiastowski Mikołaj,.W- B. L.Umiecki Staniafaw А II.Umiaetowski Jerzy, pisarz grodzki j; к.Ii. [Umiecki Kazimjćrp iUmiecki AlexanderА II.Z. Ciech,Umiastowski WojciechUmiastowski Adam, na Umia-stswfe : i J.HŁZ. Wand. 1Гmniecki. Umniecki Jan-А II. Z Ciech,1 Umiastowski Albrecht z Klimuntif- ijUmfiiecki Janсуwiui BerńaósAiAJ Ц. Ki Z. Unirhimowski.W. В. L.Umiastowski Jerzy Stanisław,; » - UotchiWowski:stolnik Wendeńeki podstaroócj.J.IÜ. Unichowski.ВBrześciański.Unichowski Krzysztof, sekretarziІUniestvwAi Kazimierzw. в.Mi- J. JLUmiastowski MikofajUnichowski Samsel, sędzia gr.UmiastowskiMozyrski iUmiastowski Wojciech Unichowski Samuel Krzysztof,-Umiastowski Wojfciechsędzia gr. Mozyrski Umiastowski Jdn "Wi H. K.Unichowski Samuel, sędzia gr. Umiastowski WojciechZ. WarezJ Mozyrski tUmiastowski Wojciech;Unichowski Hieronim, wojski j Umiastowski BartłomiejjNowogrodzki«——— i1 (MMLSOTCM.1I Elektoi'ott'IeKrólowie głosowaliZiemie 'і których głosowali Elektorowie iKrólowie ke j głosowali Ziemio і ДО których głosowali Unichowski Karol, chorążyc’iUrbanowski. .u і7 ы-,:.J MińskiJwUL W. Miś. Urbanowski JanUrtfandwski Wojciech j Uniłowski Alexander, sędzia - лA4 II. »ziemski MińskiUrbanowski Stefan Ai ».W.Kaf.J Uńićhowski Kazimiera, chorą-Urbanowski Jdzef, sędzia po- t‘żye Miński giraniczay Bracławski StAJ wW.Wńł.i Uniechowski.Urbanowski Mściły -' 0Unfechowscy Paweł i RemigfanUrbański.і Uniechowski Bogusław Urbański ZygmuntJ. KuА WVUniechowski JanUftińństf Jan, śttai. Grahowieeki J.HLZ. WiUniechowski Samuel, wojskiUrbański Ludwik '‘ ’ Afc'H.‘ +1Mozyrski Urbański Piotf4 A.II. W; Stor. tUniechowski Kazimierz, rot- i .Urbański Kajetan, podstolic4(mistrz powiatowy' к.Sondom;t ;. гіялікмі; ,.R. Uniechowski Franciszekko- Urbański Piotf t ;: '£ itL jniuszy i poseł wojlew. Miń-Uri akowski.i-?skiegoс: Uralntowski Jan A. Iliw, s.,Unjechowski Ignacy, ikoniuszyćUrociecki. r i .іMiński jUniecki.1Urociecki Stanisław J oberszterM ; ;] VfnaUnieeki SzczęsnyW. Pfn. tJrowieckf.4Uniecki Jan,л [Urowiecki Wojciech Д. ki.г.ch.Uniecki Władysław U Uruski.t ч и Г« VUniecki StanisławW.PIo.1 II 9 Maili IV lUruski Stefan А. ІІ. л Unierzyski. ']UUruski z Uruia Franciszek Xa-Unierzyski Walenty 1 wery 1'z. н.Unierzyski Wojciech' ”.J. К:Uruskf Maciej, reg. gr. -Halicki z. н.Unierzyski Jakóbt ^Urządkowski. t іUnrug.1J.11LUrządkowski Ludwik,Unrug Jan KrzysztofUrzelski. - i’toUnrug z Międzychodu Włady-.і Urzeloki Ignaty t- " StAsław -.Uścieniecki. Unrug Krzysztof na Między- Uśóienfccki Mateusz11 Z; Nichodzie, etta: GnieźnieńskiUściński. ’і Unrug starościc Wałecki .1і «Vi Ov'iiikjitia Uścińscy Andrzej, KazfmferńJ f AttdrZej’ itścłeńscy Leonard i Jan Uicfeńscy Stanisław, Jan i WojciechІ’-"''Unrug Jerzy i Krzysztof : vАII. Z: NiUnrug Bogusław1, sita. Gnie-j A.IL 1źnieński;iUnrug Jerzy, woji Wachowski jUnrug Alexander, stta. Zełe-Uścińscy Tomasz i MateuszА. И.gniewskiUścińscy Łukasz1 JanА If. Unrug Piotr Władysław Uścińscy Marcin i FranciszekА. .11. Urbanowicz. Urbanowicz A. Izff, pod. i re-Uścińscy Marcin i Piotr Uściński’Adam gent sądowy pow. Oszm » lSt А. UścińskiJl artłomiej Ѵщѵ). Ida U«btorowe U^cińsk^Waientj^"1 ś«jń?W -ton і і ім і, jUóęijńskŁ SUrnipf»^Udtarbowski. Uetarbowski Paweł Ustarbotvskl ZygmuntUstrzycki.Ustrzycki Maciej z U nich owa, sadził ziemi Sanockiej : Ustrzycki Mareinz Unichowa UeimycU TeodorKrólowieUslyński Teodor' z Miechowca UsttńsJtf 'J'eodor'iUpzczyński.UsiScayńshi Atfdrrój jUszczyńslai PiotruIlJszowski.UnWnii jStaAiśłiw IJszyński.Uszyński Jan, scholastyk Łucki Uszyńeki MikołajIАЦ"А. IŁ A. I Ł.tАШ.A. It. A. II .i 'IłZiemie,ą ktńryeh głOSOWAli5V ElektorowieUrólowie 1Ziemie1г Z-N.IJszyński Stanisław,ГїПьГ-.3ŁAUssyńsltf Andraej,SŁA.A»rÄ N,Uszyński Antoni ; SŁA 1 (» V‘ Utowi.cz.l t fU łowicz TomaszStA, W.ęąl., Uwieliński."1 s Uwieliński Marcin А. IŁ w;. Й. к. U Wiliński. Uwijińąki Jan z UwilinaUwiliwski. ., '’ i i Uwiliwski KrzysztofW, B. Uwojn. i O Uwojn Władysław Uwojn KazimierzA. IŁ K. li. Uwojn ĄnUrzójK. ZłIJzametckj. Uzametcki Jan, skarbnik Sta-Codubowjski JO(Jzdowek.'i i_4Uzdowski, Sebastyan А. кUziembto.лѵ.рон:І Uziembło Stanisławw: Podi.tlBOWski. 1 ,1 І 1Użowski Jan 11 Wad.Wag.Wadaszyńki.rfi n TfTTWągUkowski.Wadaszyński JanJrJ j Wąglikowski MichałW Malb.Wądołkowski.1 Wąglikowski Jan ® Wąglikowic,Wądołowski- Franciszek miecznik ziem Pruskich, j. e.Wądołkowski Janr. et privilegiis terrarum Prus-Wądołkowski, Józef, regent gr.sia per omnia salvis.Zambrowski-Wąglikowski WjTadysław zWądziagolskf.WąglikowicWądziagolski JanWąglikowski Ignacy Waell.Wąglikowski Ignacy, sadowy Wadi Jan Teodor, starościcziemski Człuchowski Trejdoński, pokojowy i dwo-Wąglikowski Antoni, sądowy rzaninM.K. 1. ziemski Mirach.Waga. j Wąglikowski JakóbWaga AndrzejWagner.jWaga Walenty I Wąglewski. I Waglewski JakobА. IŁ Wagner Adam Wągrodzki. Wągrodzki WojciechWtfffr.ДОО I KrólowieZiemie Królowie1 Ziemie Elektorowiea którychs których Elektorowie i m Którychіktórych głosowali głosowaligłosowali głosowaliWągrodzki Adam z W^grodna,jWalewski Kolumna Hippolit, miecznik ziemi Za krocz., cho-chorąży chorągwi pow. Opo-;traży powiatu Kamienieckiegoczyńskiegoi. W. S;W ^grodzki Adam z Wągrodna,Walewski Jakób ;W. Ster.pisarz ziemski ZakroczymskiWale wski Kolumna Jan, majorStA».,( Wągrodzki Franciszek, podkom.wojskZakroczymskiWalewski Kolumna JanW ągrodzki Józef, podkomorzycWalewski Kolumna Józef, pod-Zakroczymskikomorzyc Sieradzki, posełWągrodzki Józef, podkomorzy1 wojew. Krak. W.K,ZakroczymskiWągroski. Wągroski CypryanV. Ł.Walewski Józef,chorażycPiotrk.i r l Walewski Józef, chorążyćPiotrk.Walano wski.Walewski Kapór, podkomo-Walano wskirzyć Sier.Wala wski.Walewski Kolumna Mateusz,t Walewski Józef kasztelanie Hospierski Walbaoh.Walewski Kolumna Michał,jWalbach Joannes, vicepalatinus podkomorzyc Sieradzki, po-j Masoviae Z. (’.j seł wojew. ŁęczyckiegoStA.Walbach Wawrzćniec Walewski Kolumna Romuald, jWalbach BalcerZ. V. j podkomorzyc SieradzkiW.K. jWalbach Ludwik Bartłomiej jWalewski Kolumna Stanisław,Waldo wski.stolnik SieradzkiWaldowski Maciej Walewski Wojciech, podsędekWalentynowicz.ziemi SieradzkiejWalentynowicz Antoni, struk-1 Walichnowsktr^V. fc. czaszy Smoleński I». W.Walichnowski Walentynowicz Marcin, rotm.- j Walicki.pow. Wiłkom.Walicki KazimierzWalewski.WalickiA. 11;W Miń. Walewski Andrzej.Walicki FranciszekWalewski StanisławWalicki Jan Michał, skarbnik f.IWalewski Adam na Walewicach PłockiWale weki Franciszek z Wa-Walicki Kazimierz, skarbniklewicziemi CzerskiejWalewski Zygmunt z W-alewic, - Walicki z Walie Ładzic, ka- stta. Wartskisztelan ziemi Sochaczewskiej Walewski Andrzej, kasztelanieWalicki Marcin P. W. InowłodzkiWalicki Stanisław Я Walewski na Orłowie, Psarach,Waligórski. Studzieńcu, Adam, kasztelanWaligurski JózefStA.InowrocławskiW a lisze wski. Walewski Anastazy na Wale-Waliszewski Franciszekwicach, kasztelanie ŁęczyckiWaliszewski Adammi:391 ElektorowieKrólowie aaktóryeŁ glosowaliZiemie V których glosowaliElektorowie Królowie a których glosowali1 — Ziemie na których glosowali Waliszfewski Antoni IWaliszewski FranciszekWaliszewski Stanisfawr, sub-del. ffr. PiotrWaliszewski WojciechWaiisarewski WojciechWalknowski. Walknowski Wierusz Franci-szek, sędzia ziemski i marszałek sądów kaptur, wojew. Poznańskiego Walowski.Walowski Jan'Wałtjowski. WaTdowski Adam Wafdowskl JanWafdowski WojciechWaTdowski Jan z Goślinyj Wafdowski Władysław Wałecki. Wąłeclu AntopiWałkanowski. Wafkanowski Wcyciecli Wafkanowski Józef Wafkanowski MarekWafkanowski M. Josephus Ca-jetauus, philos. docter S. R. M-, secret, urbis metrop. Cra-cov. consul et legatusWałoszynowski. Wafoszynowski Ignacy Wanto wicz. Wańkowicz StefansekretarzM. Wańkowicz Teodor, wojski Miński Wańkowicz Jerzy Wańkowicz Władysław Wańkowicz Marcin, czesnik MińskiWańkowicz Piotr, cześnikowicz Mińskii Wańkowski. jWańkowski BazyliWapłowski. jWaptowski BartłomiejжттлйіaatA. IbА- II. St A. w. MińW.Siör. W.Sier. W.Sier. p:Miń. W Miń. Z Ciech.Wapowski. Wapówski Konstanty W ardyński. Wardyński Pawef Warecki. Warecki Wargo wski. Wargowski StanisławWarsza wieki. Warszawicki AdamWarawieki Mikołaj, dworzaninMWarszawicki Samuel Warszawski. Warszawski Marcin Warszawski JanWarsze wieki. Warszewieki TomaszWarszycki. Warezycki Jan Kazimierz, wojewodzie Mazowiecki Warezycki Adam FranciszekWarszycki Mikofaj Warszycki z Warszyc Pawef, kasztelan Konarski Łęczycki Warszycki Stanisław, wojewoda i jenerał MazowieckiWarszycki Adam, wojewodzie Mazowiecki ,Warszycki Jan Kazimierz, kasztelanie KrakowskiWarszycki Michał, miecznik I Łęczycki[Warszycki Michał na Warszy-cach, miecznik ŁęczyckiWarszycki Stanisław, kasztelan KrakowskiWasieiewski. jWasielewski Jan Ignacy, stta. i NarewskiWasielkowski. Wasi el ko wski Jan 1 Wasilewicz. (Wasilewicz Mikołaj Kazimierz, i wojski Mścisfawski J.UI. А. n. J. K, j.in. j.ni.W. Р.-w. к: W.Sier. W. K, LjOOQleWar.И'о.ElektorowieIli Ziemie ót których głosowaliWasilewski.:' fWasilewski MikołajWł-Ptodl.Wasilewski Dominik Jau W.Poł.Wasilewski MichaT Antoni Wasilewski Antoni Wasilewski Kasper Wasilewski MichatWasilewski AlexanderWasilewski StanisławWasilewski Franciszek, horo-dniczy ziemski OrszańskiWasilewski Jan Wasilewski Maciej, rotmistrz i delegowanyWasilewski StanisławW. M il.Wasilewski Tadeusz, podcza-1 szy i delegowany pow. Orsz. Wasilkowski. Wasilkowski JanjWasilkowscy Michał i Stefan Wasilkowski Gabryel Antoni 1 Wasilkowski Stanisław z Wa-1 silkowiec Wasilowski. WasilowsRi Stanislaw 1 Wasilowski BartłomiejA 11 Wasilowski Stanisław Waśni ewski. Wasniewski JanZ. Warna.I Waśniewski Szymon W. Pi o.Wąsoski. Wasoski Adam Wąsowicz. Wąsowicz Balcer, sędzia kap-1 turu Radomskiego, dworzanin królewicza Jegomości KarolaWąsowicz Bernard z Sniogo-rzewa Wąsowicz PiotrWąsowicz Wacław ksiądz, ar-chidyjakon Poznański, kanonik Warszawski, sekretarz J.K.M.Wąsowicz LudwikWąsowicz Wawrzeniec, sekretarzM. i starszy nad komornikami" —ИѴи’ ; ElektorowieKrólowie głosowaliZiemie vm których I glosowali Wąfeowicz Adamj. ni.Wąsowicz Balcer Konstantyna Sniogorzewie, podsędek SandomierskiJ.UI. W.Ä.Wąsowicz Feli cyan z Smogo-rzewa, stta. NarewskiWąso.wicz Felicyan, stta. Narewski Z. Wars».Wąsowicz z Smogorzęwa Jan, podwojewodzy Radomski Wąsowicz Dunin Karol, komor-fiJnik ziemRki Chęciński, komi- sarz do Trybunału z wojew. .1Sandomierskiego Wąsowicz Kasper Józef 1Wąsowicz z Smogorzęwa Lud-wik, stolnik Łomżyński, pod- V .7 j wojewodzy KrakowskiWąsowicz Maciej, podczaszy1 ŁukowskiiWąsowicz Maxymilian, chorąży , ri Ił iz wojska cudzoziemskiego 4Wąsowicz Piotr, poborca po-ł4wjatu Radomskiego Wąsowicz Wacław Ignacy,J.fll. 7major króla JegomościWąsowicz Zbigniew z Smogo-j rzewa, cześnik Sandomierski Wąsowicz Jan Wąsowicz FranciszekW.Sier. Wąsowicz Dersław Wąsowicz Karol na Smogorze- '.X 1 wie, sędzia ziemski Sandom.iWąsowicz Wawrzeniec Wąsoyicz, cześnik Łęczycki jWąsowicz AntoniWąsowicz Michał, łowczy 1SandoWąsowicz Józef Wąsowicz WacławWąsowicz Franciszek Wąsowicz Jerzy Wąsowicz Michał, łowczy InowrocławskiA. IIWąsowiczWąsowicz Andrzej1I I nr— V И«Щі.J Elektorowie WtjsoU-icz Ludwik Wąsowicz Zygmunt, sttu. Dro liomyski, Wąaow^cz Dunin na Smogo-rzewie AndrzejWąsowicz Dunin Stanisław, stta. Dzierkowski, poseł je w. WołyńskiegoIіI Wąsowicz Dunin z Smogorzewa Tymoteusz Wąsowicz Dunin z Smogo wa Wojciech1u Wąsowski. Wasowski Kasper Wasowski; Karol, stolnik jowski JWł^sow^ki Maciej W ąso weki; W ojciechWasowski'BartłomiejWasowski StanisławtѴ lisowski Jńpef, pisarze^ gr. Mieleirki YTiydo.s(u AdamWaszkiewicz.Wszkj?wicz Marcin Ni mant .’Wawrzecki. Wawrzecki Augustyn z Ski tusaewa 'Wawrzecki Jaroszgrodzki Brasławskikowy W. К. Ь., stoi. pow. Brasł., in carnpo electoral pierwszy urzędnik Wawrzecki Benedykt, stta. Wi deszańskiWawrzecki z Skrzetuszewa JanJózef, ksiądz Najświętszegoojca stolicy upost. protonota-' ryusz, obojga praw doktor,katedry Wileńskiej i Płockiej kahonikkrólowie тшФ. głosowali Zierate 1 щ których 1 głosowali - і і i Klektwowle Królowie і ця ktArycfi głosowali_Zierate j щ których głosowaliA. 14. Wawrzecki Iguacy z Skrzętna’ fszew, podwoje w. Smoleń-;,w.».ski, poseł a pow. Brasł. -.W. Smok Wąw rzec ki Igancy a Skrzeturi '- h8t: A.szewa, stta. Popański, pod-: 1 wojew. Smoleński, poseł pow.: Brasł. fWawrzecki Tomasz z Skrzetu- St. Ä.;, j szew«PB.1 St. Au’L 1 -W; S. i Wawrzecki Tomasz z Skrzetu-szewf, podątar. Oraz.',i Sr: A.1 Waxman. i ’ii€;iWazmaa na Korabnikach, cze-śnik i poseł ke. Oświe. i Zator. K. 0.J.UI.Waamaa Józef? sędzia kapturowy,-delegat wojew. Krak. W.K. iѴалпіап. Władysław, poseł ks. Oświe. i Zatorskiegoі іK. 0, z. StĄ. 1Wayśki. Wayski Jan,St A. 1 AVąi. iWąi JanZ.M.StĄ.Ludwik JanJ.I1I. W^i Samuel, stolqik Drohicki,podstar. gr. MielnickiZ.M.Wtjż Samuel -1Z.M- Wąż Samuel, podczaszy Mielnicki J.UI.., J, k fna nan n Wazgird. Waz gird Mikołaj, podsędko-е»»wicz TrockiJ.I1I.Wazgird Stefim, podsędkowica TrockiWiżyński. Ważyński z Obie KrzysztofWażyński Waleryan, podwoje w. Sieradzki Ważyński WojciechWażyński Alexander, stta. Tyrkszlewski Ważyński Walenty Ważyński AdamWażyński Antoni, skarbnyL St A.P. C. Ważyński Skarbek Benedykt, sędzia Orszański — na52 WailmWm. KrólowieZiemie :A KrólowieZiemie ElektorowiepfoKowali И» których glosowaliElektorowie ł тМпгФч głosowali; których glosowaliWażyński Skarbek Józef, коWejher ii. .niuszy pow. Orszańskiego«ким niiej Weyher.i- Ważyński AlexanderWejher-FranciszekЧУ. Pom. Wdziekoński.Wejher Jakób, wojewoda Mal- Wdziekoński Macićj Zw Ł. bprskf Kiszporski, Bytowski Wdziekoński Mateusz, Z.N.stta., salvis j. e. r. et immu- Wdziekoński Paweł Z.nitatibus privilegiisque terrą- Węchowski. Węchowski Jan ruqp Prussise peromnia salvis Wenda.W. Malb. Wędelski. Wędelski Jakób na Wędelu W ęnda Franciszek Wentlant. Wędrogowski. Wędrogowski Alexander W entlaßt Krzysztof, rajca i poseł miasta królewskiego Poznania J. 11.Węgierski.1 Werbicz.Węgierski Jan.Werbicz Piotr Jerzy W. Woł Węgierski Andrzej1 Weida.Węgierski JerzyWerda Mikołaj Franciszek, stta.1Węgierski Krzysztof '. ”W. К1. Nowski, dworzaninM.,Węgierski Piotr1poseł wojew. PomorskiegoWęgleński.-Werdszczak.Węgleński Alexander, poseł.; iWereszczak, stolnik Drohicki w. в. ÜwojeW. Lubelskiego Wereszczak FilipА. II.Węgliński. Wereszczaka. UWęgliński Mikołaj z WęglanJ. R.iWereszczaka Teodor Węgliński WacławWereszczaka Antoni - vWęgliński'.Wereszczaka Antoni Węgliński Daniel ,1Z. Ch Wereszczyka Filip JakóbWęgliński Jan1 Wereszczyński. t Węgliński panjWereszczyński FranciszekWęgliński JozęfWereszczyński Stefan Stanisław :Węgliński Józef_Ą. II.[Wereszczyński Alexander«. Ch.Węgliński Jan Stanisław Wereszczyński StanisławWęgliński Mikołaj ;Werki.1Węgliński Piotr ».A« II-W erki Łukasz, stolnik Czcrniech.Węgliński ZygmuntWersocki.Węgliński FrapciszekSt, A. w V w m M V 09 Wersocki Maciej Kazimiónj Węgliński Ignacy.Wersocki Bazyli Antoni, skarb- iiWęgorzewski. t - 1 nik Brzeski jWęgorzewscy Michał i Antoni Weryha.W.Poł.Węgorzewski Janj łowczy Po- Weryha Benedyktznański Weryka.Węgorzewski Wojciech. łow-Weryka Stanisław 1 czyc PoznańskiWęsierski. Węgrzynowski.Węsierski JerzyWęgrzynowski, JanjWęsierski Maciejna—-iłLjOOQie Elektorowie Węsierski Muffin Węgierski Martinas W ęsłaWski. Węsfawski Samuel, dworzaninM.Wesołowski, Wesołowski Andrzej Wessel. Wessel Andrzej ;.Wessel Franciszekchorąży Różański, г ot ni.MWessel JnnWfcssel Kasper« podczaszy Różański Wessel Janus stja. OstrowskiWessel Wojciech, chor. nadw. kor. Różański, Tykociński Makowski stla.Wessel Franciszek, Różańskirr Makowski stta. Wcssel StanisTaw, stta. Ostrowski, poseł ziemi Zakroczymskiej Wessel Bartłomiejkawaler Maltański, poseł Zakrocz.W essel Ignacykasztelanie Sierpski Weyherobarz wyżej Wejher.Weyher Ernestus, salvis per omnia juribus terrarum Prussia, пес non dissidentiuni in religione Christiana nullis ob-stanlihus protestationibusWeyher Theodoras, salvis per omnia juribus terrarum PrussiaWeysonhofF.Wevsenhoff Józef, cześnik ks. lull.tWeysenhoff Michał, pisarz gr. lull.Weysenhoft.Weysenhoft Michaf, poseł wo-jew. Pom. Weyss.Weyss Gotthard Filip, majorM Królowie І Шту głosowaliZiemie$'« których glosowaliSt. АьW, Poirf,'SU А. J.IUP.ü., AK.Z. Z, W. Pf«. J t 1АНІ.«Z. RfA III.SU А. r(Га, АIIL J.HI.SU А. 'BlektoirowleKrólowie '? ÓUiryth-glosowali Ziemie й których glosowaliWężyk.A 9Wężyk z Oeyn RafafAIIL Wężyk iia Wali ‘Wężykowej-Stanisfaw, stta. SieradzkiJ.Tli.Wężylć Dominik, chor. i poseł"pow. tlrzędowskiego -.Wężyk Fel і су anSUA.:r Wężyk German, towarzysz zna-ku husarskiegoM.Wężyk Jan SUA.W. Sier i.Wężyk Józef І ft A.;.Wężyk Kazimierz,-sędzia kapt. ч 1wojew. SieradzkiegoSt. ’]'jWężyk Kazimierz, poruczniki znaku j. w. kasztelana Sie- radzkiegoSt Ab [Wężyk'Kazimierz.W. 8іегУ; Wężyk z wielkiej Rudy Kazi-t і ’І f i i mierz, wojski OpoczyńskiSUA.i." Wężyk Konstanty, subdelegatM ’-i — A f кt » grodzki WieluńskiSUA. y[Wężyk Maciej, sędzia kaptura’ V.- ffwojew’. Sieradzkiego SU А. у W.Sier.Wężyk z Widawy Michaf, pod-'istoii Inowf., poseł LęozyckiSUA. VjWężyk Mikofaj-jWężyk. MikofajSUA.W.Wężyk na wielkiej Rudy Woj- 7ciech, podstoli Radomski, chor. :Nchorągwi j. w. starosty Ra- tUdomskiegoj Wiączkowski. Wiączkowski Samuel Wiadrowski. rWiadrowski WojciechWiadrowski WojciechWiałczany.Wiafczany Adam, koniuszy Ko- wieński i poseł Wiazewicz. iWiazewicz Franciszek Wiazewicz Karol, W Miń.Wiazewicz StanisławWiazewicz Montwid Józef, mie-cznik i poseł wojew. Xowogr.SUA. i- t52 наш,WAElektoiowie Ih,Królowie кІРІДОШІglosowaliWichrowskf. WiOhroWski Alexander, czesaik BrzeskiV Wichrowski Andrzej£црц wojew. KujawskiegoWiohrowski Łukasz ,Wichrowski StanisfawWichrowski SzymonWieki:Wieki AntoniWitUweki.Widawski Franciszek Widawski JanWidawski Alexander Widawski WęJyk ZygmuntWidoweki.Widowski Podleśny іі к of ajWiecfiński. Wiecfiśski Jan»którychgmmli 7M V1 fbI.AH.AilL ł jMU,.-Wiecflński Mikofaj A. litWiecfiński Stanisfaw Wiećhecki. Wiecbecki Waleryan Wiecki.1Wiecki Jan, cneśnik Chiecłian. Więcki Fioryan WiecU JanWiecki Antoni-.V Wiecki Jan Wiecki Karol,1 Wiecki Piotr, subdei.' Skarsz. Wiecki Szymoniv SłA.Wiecki Wawrźćnfec.А.Wieckiewićz. Wtofcktotvicz Kazimierz Wieckletoicz Stefan Więckowski. Więckowski Adam-k Więckowski Jarosz Więckowski Stanisfaw Więckowski Mikofaj Więckowski Jakób, sadowy ziemski Świecki Więckowski, łowczy - Zakro- ił czymskf1i.MrW. I. WIV Wt s. W. PodLW. Ster.W. Płot r -W. Sicr.'’".'є a Hektorowiefit M. KrólowieщМЫglosowaliZiemio(którychfloeowaliWięckowski Jan.ІІ. ('Wiądkoweki WaleryanW»« Więckowsfci Baltazar-,«t.A., W. Sifuv Więckowski GabryelStAvW.Sjęr Więckowski Grzegorz» Więckowski Jakdb r Więekewski Ignacy w. stor;;Wieczyński.Wieczyński WfadysfawWiedyński.Wiedyński А; ІЇ. Wiednłcz.Wiednicz Wfadysfaww: Miń. j Wiekaaski,Wiekański WawrzeniecSi. A.Wielądko. лt i Wielądko MarcinWielądko Fabian na Wiehyl- ;» n kacli.'B. P. i r z. Wielędko Tadeusz S. Z. 1».„Ż. 1Wielądko Wincenty St. Ą.Ż.Wlelamowski.j; lWielanmwski Szymon vJ, K.Wielątkówski. .4M. ;Wielątkówski -Mafcin». Wielewieski. 1 Wielewieski nd mafćj wsi Ja-І.K.-roszWielhorski..t -]Wielhorski na Wofhorce Mikołajwieikorządzca Wo-J. tli.łyński W. W of.Wielhorski Michał, podkom.WłodzimierskiW. W of.Wielhorski Wacław z WielhoraW.Wof.Wielhorski Jerzy, podkomor.Wfodzim., pułkownikM.Jilll.W.Wof 1 IWielhorski Kierdej Wilhelm Fe- у lix, poseł wojew. W of. W.WofмWielicki.r1Wielicki Sebastyan 1Wielicki AdamWielicki 1 Wielicki JanWielicki Wacław .LjOOQie V Vj» И і 1 ElChtołbwIe .i. 3 I-,лл T f Kralowie nmhSWHli'i głosowali Ziemie których głosowali AViefRekkd. i.,-y, UWłćlicfcko iKwtysAofJ^ K. W. Wieliczko Alexander, horod- 4ł iiвіеу BrasłiwsfciA.1LW. Poff Wielobicki. trilJ Wielbbifcki Stanisław A.II.Wielobicki AdamWielobicki JanWielochowski.»Wiclocliowski Wojciech ;Wielogłowski. Wielogfowski Mikołaj Wielogłowski Mikołaj z Wie-lodowa» WielogfowskiStefan, cześnik Iławski19eWielogłowski Jah Хер., dele-gat wojew. Krakowskiegoi Wielogłowski t Józef, delegat w. к. Wielogłowski Mtfliał, delegat Wojew. Krak iW. К. 1 Wielogorski. i-1J11 Wielogorski Andrzej Alexan-"1 1 der, miecznik Winnicki, poseTwojew. Braćł. '. Wielomirski. 1Wielomirski PiotriWielopolski.Wielopolski AlexanderWielopolski Alexander z Wie-lopolaWielopolski Stanisław z Wie-9 lopolaWielopolski Jarosz Wielopolski Jan, Biech. Bocli.sttaWielopolski Jan., stolnik Kra-kowski, jenerał Krakowski Wielopolski Franciszek, stta. Krakowski, jenerał Mało-polski Wielopolski Hieronim, koniuszykoronny, deleg. wojew. Krak. Wielopolski Jan, wojewoda 1 Sandom.німілі j 'ft і і л. 4 г »: .w li ^ fctoHurle Królowie І9»кЙЗа głosowaliZiemie lf których " głosowali1Z: W.'Au BLA И. 'JfforC h. J.-StkĄ4) »- ?« ‘лад».1L(ЧчіrNV. Kai.AMnMt R-StifLnѴ. R. i- V »1.- C 1, Ł в.OL А.Д.W. Pódl, Z.M. Z.M.J.HI.L iffWielopolski Józef, delegat we-jew. Krak.Wiełopohki Jórief, stta. Lancko-roński, delegat wojew. Krak.1Wielowiejskl.Wiolówfejski к Wielkiej wsi PiotrWielowieyski.Wielo wiejski Michał Wielowiejski Stanisław Wielowiejski Adam к wielkiej wsi, pułkownik'reg. konnego iWielowiejski Maxymilian Wieluński.Wiehińsey Jakób i Jan; Wieluński Felicyao Wieluński Felicyan Wieluński MarcinWieniawski, W ieniawskiJan,sekretarz JBF -K. fliWieniawski JaniWieniawscyК Wieniawski Michał, starościc1И MogilnickiWiercieński.Wiercieński Albin Wiercieński Stanisław.Wierciński.Wierciński Snopek WincentyWiereszczaka.Wiereszczaka BazyliWierewski.Wierewski JakóbWieruriski.jWieruński PawełjWierzba.IWierzba JanntckiWierzbicki.Wierzbicki Marek Wierzbicki Wojciech Wierzbicki Jakób Wład; komornik Brześciański tfwrtó.Wim1 ElektorowieKrólowie 9. których głosowaliКіешіе H a których i głosowali IWicrzbicki Paweł Wierzbicki TomaszWierzbicki Gabryelz. zWierzbicki TomasżWierzbicki PiotrWWierzbicki Jan Wierzbicki Michał Wierzbicki Antoni Wierzbicki WalentyWierzbicki WojciechW Pódl. Wierzbicki Remigian Wierzbicki Stefan1Wierzbicki TeofilW. Miń Wierzbicki JacekW L. IWierzbicki IgnacyWierzbicki JozafatWierzbicki TomaszZ. Uroli.Wierzbięta.Wierzbięta Jan,Wierzbięta MikołajW.Sier.Wierzbięta Jacek z BielskaśWierzbięta PawełWierzbiński.Wierzbiński Wojciech ’ [Wierzbowski.Wierzbowski FabianWierzbowski Hieronim zwiel-kiego Chrząstowa, chorąży1większy -Łęczycki 1Wierzbowski z wielkiego Wierz-bowa Władysław, kasztelanУInowfodzki 1i Wierzbowski z wielkiego Chrza-J stówa Zygmunt, stta.Sad-koweki, rotm. wojew.Łę-i czyckiegoWierzbowski Hieronim, ksiądz proboszcz Poznański, sekre-tarzM.J.UI.Wierzbowski Stanisław, cześnikBełzkieWierzbowski Stefan, biskupPoznańskiWierzbowski Maciej Wierzbowski Piotrn —t-ElektorowieWierzbowski Paweł Wierzbowski GrzegorzWierzbowski Władysław Wierzbowski JanWierzbowski IdziWierzChlewskl.Wierzchleyski.Vierzchleyskl Z Gaszyoa drzejWierżeyski.vskl Olbryehtnewski .;^ierzeyskj JózefPierzeyskł Szymon Wierżeyski Adam Tadeusz sei wojew. Nowogr.Wierzchowski.Wierzchowski StanisławWierŚ50WSki.Wierzowski PawełWierzychowski.Wierzycholvski ŁukaszWierzycki.Wierzycki JanWiescicki.ftescicki EustachiWiesiołowski.jnribue terrarum UniversumPrussi® inWiesiołowski Andrzej z Wie-siołowa, łowczy ziemi Wieluńskiej Królowie aa który th głosowaliZiemie Jt których głosowali; A. IIW.Sier.iW.Sier.i7 W. W. li.W. W. 1.W. Malb. J,Zoog;leІѴівакі.MiпшElektorowieKrólowieUóryrk gl oso waliZiemie Iktórych I gloso wali IWieski. Wieski FranciszekWieetecsiycki. Wieszczycki Adtuu,podstoli MińskiWieszczycki-A. 1LWieszczycki Jan, miecznikGzemiechowaki'w Z Ch.Wieszczy cki Marcin Wieszczycki Wawrzeniec W.Wieszezycki na Wieszczycaeli Jacek, marsz. kapU ziemiRawńkiejWieszczycki Otzymafa Joachim Józef P. K.Wieszowolski.Wieszo wolski Samuel, sal vis peroóinia juribus terrarum Prussi«Wietrzycliowski. Wietrzychowski StanisfawWietrzyński. Wietrzyński Jan Michaf Epi-niach «Wietrzyński Józef Epimach Wnttrzyński FranciszekWiewiorowski. Wicwiorowski MaciejW.Sier.Wiewiorowski Alexander i Wiewiorowski Józef, burgrabia RawskiSU A Wiewiorowski Kazimierz WteWiorowski-StdfanWiewiorowski Tomasz Wiewitowski.Wiewitowski WojciechWiktor.Wiktor AndrzejWiktór Adam “ -лW. КWiktor JanWiktor Kazimidrz W. KiWiktor Stanisfaw Wiktor Wfadysfaw Wiktor Teodora. a Wiktor Józef, pofkow. reg. dra-gonii, poseł wojew. KrakW. КElektorowieKrólowie M których glosowaliZiemie a których glosowaliWiktor Michaf в WiatrowiettS. G U.Wiktorowicz.Wiktorowicz WojciechWilamowski.Wilamowski Stanisfaw Wilamowski W. PodLWilamowski FranciszekSUA. Wilamowski z Witamy Julian,burgr. ZalcrWilblk.Wilbik Jan Wilbik Jerzy Wilbik Kazimierz, DadeibógWilczek. Wilczek AlexanderW- Kij.Wilczek AndrzejWilczek Dominik, J. К M. sekretarz i assessor etylów, zadwornych, rajca i posełmiasta Lwowa V Wilczewski.Wilczewski Hektor z Wilcze w a, sędzia ziemski Malborski, sal-vis juribus terrarum Prussite nec non salvis peromnia eccl. rom. prcerogativis Wilczewscy Kazimierz i Jan Wilczewski Adam Wilczewski Stefan Wilczewski z Wilczewa Franciszek, poseł ziemi Wiskiej Wilczewski Franciszekpodkomorzy c ziemi WiskiejWilczewski Jan, podkom. ziemi WiskiejWilczewski Józef podkom. ziemi WiskiejWilczewski Józef z Wilczewa, podkom. iposef ziemi Wiskiej Wilczewski Stanisfaw, podkom ziemi WiskiejIWilczkowski.Wilczkowski Franciszek.IWilczopólski.iWilczopolski Antoni W. Malb.SUA. SUA. SUA. SUA. SUA-mid.ижElektorowieWilczopolski Franciszek Wilczopolski Marcin Wilczopolski Piotr na Wilczo-polu Wilczopolski Mikołaj Wilczopolski Praadota Pszczoła, cześnik Wilczopolski JakóbWilezski.Wilczeki Jan, podczaszy Witkom. Wilczycki.Wilczycki StanisławWilczycki FranciszekWilczycki WojciechWilczyńskiWilczyński StanisławWilczyński Waleryan. Wilczyński MaciejWilczyński Kazimierz Wilczyński StanisławWilczyński MaxymWilczyński Stanisław.Wilczyński Tadeusz, rotra. Starod. WildzkiWildzki na Wildze Stanisław, salvis peromnia juribus et de-cretibus ducatus Maso via; contra dissidentes S. H. E.Wilejko.Wilejko JanWilejko Stanisław, strażnik wojew. WileńskiegoWilewski,Wilewski Bartłomiej Wilewski IgnacyWilewski TomaszWilga.Wilga Adam z GodzimierzaWilga Ludwik, stta GrabowieckiWilimowicz.Wilimowicz Adam Wiliński.Wiliński Franciszek Wiliński -Łukasz Złotorowicz Królowie as- -Wo głosowaliZiemie :których głosowaliElektorowie V1 I Królowie i I głosowaliZiemie - ą których głosowali Z. Cb.Wilkaiiiec. Z. І ca.WHkaitc Jan - EliasziWilkaniec WładysławAIIL p. h. W. IiWilkaniec WładysławJ.HL»P.Ł.A. ii Z. Oh.Witbairiec Tomasa Franciszek,j. ni.rCgeftt Pod.po W. ŁidzkiegoWilkanowski..Wflkanówski Alexander 1Wilkanowski Kazimierz J: K..Wilkanowski Mikołaj Wilkanowski Alexander Wilkanowski Adam A. If. [Wilkanowski Mikołaj W, Ł.Wilkanowski Stefan1Wilkanowski Franciszek, sędz. ziem. Łęczycki A IIW. PWilkanowski Onufry z Wilka-Д. 11.nowa, sędz. ziem. Łęczycki Wilkoński.W. LWilkoński AndrzejW. Kul. Wilkoński MaciejA II. W. KatSt A. Wilkoński Odrowąż Ańtoni, pod- wojewodzy ks. Ośw. i Zator. tychże księstw posełK O. Z.Wilkoński JanSi. A'. Wilkoński Ignacy, kaszt. Krxv- wiń,. St A. Ѵ. P. 1Wilkoński Piotr, kasztelanie('1Krzywiński i 1 Wilkostowowski.A IIW W .Wilkostowowski zGrabia Świę-»XX даłffftosław, podsędek BrzeskiWilkostowski.Wilkostowski Józef Wilkoszewski.Wilkoszewski WacławWilkoszewski StanisławWilkoszewski Wojciech 1Wilkotarski.Wilkotarski SamuelWilkowski.Wilkowski Jan Wilkowski StefanWilkowski StefanWilkowski ZbożnyumM№4V -^ t Ą іHHitovoirl"T-f, :.„VsKrólowie Ziemie którychgłosowali I głosowaliWilkowskl Alexander, rejent ІМпсёІ. trlUvtskipj Wükokk[ ToteaAz, chorzy Mfelatekfi .11, . WKowskj WawKenlecWflkomaM WäkowAkJ Bettedykt Wilkowskl Jair na Korczewie WilkowekJ de Chmielcjtvp Mate цехWitkowski Stefan,Wiljtovy^ki Franci Witkowski Jakob Wilkowski Jan i.WUkowski Maciej.Wi^pWkl Rafał;,.Wilkowski VVqjciech de Wil-Wilkoyraki JakobWUkowski Wyc»£ch Wilkpwpjti Jakob deZafuie Wilkówski Zbożny Wilkownki Józefükpw8ki Józef.j ; WUlain.Wiliam Franciszek'іWilmunŁWibmiot Micha:WHski.Wilski Alexander Kazimierz Wilski JanWilski JanWilski JanWilski Mikołaj Wilski Stanisław Wilski AndrzejWilski Andrzej, cześnik WyszogrodzkiWilwicki.Wilwicki Rafa z WilwiceWinarski.Wizarski Krzysztof, komornik ziemi PiiznińskiejWinhsza.Wiahsza TomaszJklUr i. J.IJL. ML A 4L. ) І-А.Ді« ;А.Ц. А.У. ILД. U. 4- H« Ą.U. £UĄ. StA,К J K.3.K. Sk A.l iW .fbw. Ч-t .7Ż. Ciech. лу.р.WfJkLZ Ciecb, C Z. Ciecb,z. cW. PłoW ,.8.W. 8.Elektorowie - V iKrólowie aMrfArrfbi głosowali Ziemie których głosowaliWinkler; Winkler EYandlszfek ; Z.WatsKWinkszna.rłWinkszna Konstantył 'Winnicki; WinniccyKonstanty; Micha, Stefan, Andrzej t1 Winnicki Felicyan 1 Winnicki Jerzy’ R. Winnirki Jan.Winnicki TomaszA.'II.4 Wlński.fWińskT Michał Wióslu Józef1 j.m.Wińsk Konstantyj. ni. Wińsk; Jan,mjecznikowicz-GrodzińskiѴ. T. « Wioteeki. Wieteski Stanisław, stolnikBefyki J- k i Wirkowski.Wjrkowski AlexanderAli.W. SterWirowskii;i Wiruwski MaciejWirpsza.Wirpsqa Adam Wirpsza AntoniStAWrrpsąa IgnacySt A Wirpsza MateuszWischer,Wischer Georgius, capit Vin-davien. Wiślicki.Wiślicki .'Wiskewskf.Wiskowski Jakob Wadysaw Wiskowski Jakób Wadysaw. Wisłocki,Wisłocki Franciszek Wisłocki JanStAWisłocki Tomasa, pisarz gr. Latyczewski, poseł wojew.Podolskiego Wisłonch.Wisłoueli Jakób, podsędek Oraz. 53mit.птMt= = ElektorowieKrólowie »ОД głosowali 1JRiemic I lii których I głosowali 1 I »44 «1IÜ i 1 tapmtet Kralowie ШМЦm głosowaliZiemiektórych głosowaliWisTouch, ebarbnik Witebskij.łK.P.te. Wiśniowski Andrzej и KaraioІЯ-WffJt 1 7 Wisfonch JanJ. №. Z.warsz.1WU,^ilzia «Ын ChełmskiejJ.IIŁWisło wiec.- (« » ’Wiśniewski HińronimлАь«; il WiÄ.Wisfowcowie Jap, Stanisław, -I Wiśniowski Jacek-A.JŁWi HakGabryel i Wojciech Wiśniowski MikołajА. IŁV-W. AJWismąt. Wttnktfwki JihW.«.Wiemat AntoniіSLA. i Wiśniówki WbjAech-W.JŁvWiśniewski.WisWgferd. WNogłerd Adam, podntoli 1 pułków. woje1 'Wissend wskl. i.Wiśniewski JakóbNrf U,li- Wiśniewski Krzysztof w. smoi.Wiśniewski MarcinZ Ł.MWiśniewski Wiszni owskiMidhaf' :W. Wiśniewski WalentyZ, Ł.WisBoYiraty.1 tiWiśniewski Jan1iWIszowaty Benedykt W K.Wiśniewski MaciejWiszowaty z Szutoiek KrzysztofJL K.Wiśniewscy Franciszek i Sta- jWisZoWaty Teodftr'nisfaw .j jWiszowaty, w.;8.,vWiśniewski Józef1Z« Z. г jWiszuwńty JśAW. ,8.Wiśniewski Stanisław A: Ib Wiszowaty AttdrfcejbW. S. VWiśniewski Teodor '1iWiszoWaty KazWiiert W. M. 1Wiśniewski WojciechА. II.jWiszowaty SZyidon -Wiśniewski Mateusz;Wiśzoivaty Władysław 1Z.Wiśniewski Wojciech Wiszowaty TómaszW. Как' УWiśniewski Ignacy, fow. pow.1jWiszowaty Alexander:A. IŁ1' 1Pińskiego i posełjWiszowaty StefanА. II.W PpdUWiśniewski Józef, stta. Gniew-H ^tWiszowaty SzymonZi Ł. 1ski, poseł pow.'PińskiegoWiśniewski Józef, :rot. pow. Pińskiego »' -Wiśniowiecki.Sł.'Al -X’‘ k 1 p. P:D. p. ii Witanowski. WltaneWski JenWitanowski Jerzy Wilanowski Kazhniefo, 'dzier- iJ.K.Yf 1. W B. L.na Wiśniowcu Jeremi Michaf1 - Г4 tь żawca Pojęzierąki ѵу. в. b.Kory but, wojewoda ziem. f rr Witanowski Krzysztof, poseł J,rW- Д-Ł-ruskich, hetmań wielki ko- Wilanowski MichafwB. u.ronny na ter czasX k. Witanowski Jakóbw. в. wWiśniowieckf Dymitr, książę, ł 1 Witez.wojewoda Belski, hetmańj.inWiWez.Stanisław1 Wlthus.Ł.pblny koronny.; ;Wiśniowieckf na Zbarażu 1 Wiś-jWithus Józef ,.K. Ź.niowcu książę Konstanty Withus MikołajWiśniowiecki książę Korybut І WitkiewicB.Jannsz, stta. Piński, deputat Witkiewicz Michaład pacta conventayWitkowicki. i",Wiśniowiecki książę -Korybut' » Witkowicki Tomasz"Michaf S. G. Witkowicki StanisławА. II.Wiśniowski.Witniski. ł - 4 Ł Wiśniowski Mateusz StanisławjWJtniski Abrahammy- ть tfP I 1K4itt 1Ą 1 11Eljujkl—ftW У l.»,Ід j1»; «►»11t olkrólowieІ 0VWitkowski..Ч, и .Ч, WMwiftkJ«U: L. VJ.i.wvm WAkodAkiWlhdksfawJ.HJі,. -К. Sk WidWskl FddndkzekAUiWMkoWskJaki .A. lAlkі WoStier WBkoWskMikotajtoА.ІІІМі WlŁotfskJt. K.WitkowskJan’ w 1І. Witköuüi Jak0 '; " 1‘ ;i АЦ ,WÄ Witkowski Kazimier :Ып : А» W.Witkowski Stanisław.Wi-W. IŁ I WMkodki WajdachAtll.ii ,Wh:KV Witkowskia 1 І 1; A.kŁ fJWitkoiiskf Pa W etoĄrlL- Z.D.V Witkowski S^mfci I;.-. 11,ZtUieeh. Witkowski Jad -mA łA- ІЬWKkbWski Jaa G 1 WKkoWskl Kazidden.А. MJ. Z. U'i Wttkbtoki Mikołaj0 К 'АѵИ i W^ Вг WHkoittski Paw of-А. 1І4W, Sier Witkowski SMnistawА» 44 ^ WR.’ Witkowski IgttacyЬІ. А» Witkowski Mdrcinm JSiLA^. - u Wltlicki. -» і;Wltlicki Jan 4 Witło wieki.Wittowicki Wojciech1 Wito Sławsk i.А. IŁ»V,; i Witostawski - iidami W. 8. Wiło,sławski Ignacy' 'stawić Witbtfski z Wiło ł4 i,. W. Ä. 0 1.St. А,jWitowski Mikotaj Witowski Stanisław, kasztelan 1 Sandomir., Knyszyński, Zwo- 1leński stta.Witowski Kasper. WitowskioWitowski 1 Witowski WawrzeniecWituski. Wituski Adam ^ aWituski Jan z ZyckiZ. G.Wituski Jan z Soczka Z. G.Wituski JanZ. G. 1 »Wituski Vtj lady.stawKonstancy, chorąży Gostyński, eJfouopi Rogoziński Wituskipiec’ VHwicki na Witwicach S staw, biskup Poznański Vrtwkki AntoniWizembergp Vbtcmberg Kazimierz z ( jocinWizgierd.Vizgierd Janusz, podistar. UWkryński.Vkryński' ze W kry PawetWładysłowski.Vtadysfowski, burgr. KoniWłochowicz.Włocki.Wtocki TomaszWłoczewski. »czewski BaltazarWłodek.Królowfe którychтШ^1№ 2SÄJ.к:d. Д, K. I II »UlJ.HI,d-W, АЦ.St.Ą.SkA,а. na:A. II:All» : iJ.IIŁł Z. G. Z. jCięcfyy Ź. Ciech. ,3. Cieeli.Z. G.ІОД;w- № a-. W. «. Ѵ. R.W. к.«W. W ot.W. КакW.Pto.W.PodL»3 Wtodek.ИШГ ElektorowieKrólowie, W Których glosowaliZiemie I których 1 glosowali IWfodek PiotrА. И- Z.-'C.;'Wfodek Jan, miecznik i posełni i wojew. BrzeLuWłosewicz.Wfosewicz Alexander W. lWłostowski.aWfostowski Jan Wfostowski Kazimierz).Al П.Wfostowski Maciej ’ Wfostowski MikołajWfostowski Wfadyefaw, fow-czyc Łęczycki Włoszek.Włoszek Stefan ,.Włotkowski.Włotkowski Józef Włotkoweki StefanA,II.Włotkowski FranciszekWłotkowski IgnacySLA. Włotkowski Mikołaj '.Włotkowski Piotr Włyński.;Włyńeki Walenty Alexander.Włyński JanJ.I11.W. Iław.Włyńeki MichałJ.HI.Wnorowski.WnorowekiAndrzejze WnorowaWnorowski Marcin, miecznik’fBrzeski Kujawski, sędzia gr.-( KowalWnorowski MarcinJ.ni.1 Z. Droh.Wnorowski Maciej, wice re-gent grodzki BhtńskiZ. Droh.Wodzicki. ‘ 1iWodzieki KazimierzW odzicki Franciszek, sita. Grzy- bowski SLA. Wodyński.-Wodyński Andrzej na Międzylesia, łowczy Podlaski, posełwojew. tegożWodyński JanWodziński.Wodziński AndrzejWodzińskiHektorowieKl H нні»KrólowieglosowaliZiemie »X których glosowaliodzińskii4AjUj iotfnińńki Jan A. 1Lodziński KrzysztofAi II.'IWodżkadd StanisławJ плАпгДJWodńińsfci StanisławfWodzińńki Jan, poseł ziemiMwtfiej-SL A.Wodziński Ignacy, podstolic fiiowrocf.I :Wodimfki Ignacy, podeń. Kruś-wieki SŁ A.WodzUMski IgnacySLA. Wodziński Jóaef, stolnik LiwskiSLA.Zw L.Wodziński Katol, poseł niemiA-LiwskiejSti AWodziński MikołajmiecznikjBrz. KujawskiWodziński MikołajSLA. Wodziński llańtf, cześ. Kowal.; SL Ai w в. K.Wodziński StanisławWodziński Tońiask, podstoli Żytomierskip - St. Ai Wojakowski. Wojakowski Jan, sekret. J.K.MW; R.WojakowskiWojakowski Jan«ДѴ. Sier.WojakoWski iftzeplina na Kra-'siczynie Remigian, podkomo-Si '. reyo Przemysłki Wojakowski z Wojskowy Mi-« i : W. chał Jan Wojakowski Tomaszf Woj akowski na Rneplina Fran-ciszek na Krasiczynie, podkomorzy ziemi Przemyełki^j -Wojakowski Jan Stanisław Wojałowski. Wojałowski JanWójcicki. Wójcicki JanWójcicki MichałWójcicki ZygmuntWojciechowski. W. WiLW ojciecho wsey Piotr i Konstanty Wojciechowski BazyliW. WiL .WnSłftfi .Wv-- ;.WvS-Z. 1lW ł «. K.iw. a к. 9т— atHektorowieKrólowie I W»lMW^nifłoiOWttllZiemie»którychglosowali.4« IHektorowieKrólowie ,лѣ których glosowaliZiemie щ których glosowaliWojciechowski 'Adryan-i WdjciCChtowsIll DanielWojciechowski Jan WojciechowskiStonisfyw Wojciechowski Walenty z Wojciechowic Vojfiie)iaweli JakóbWojciński.Wojeiński Adam Wojczyński.Wojczyński Adam, podwojew.Rawski Wojczy^uki KazimierzWojczyński Skarbek na Wodzi-esay Teodory ąhor. wice sita. i sędzia gr. RawskiWtfjdag.Wojdag Cyryliski Rafaf, klucz«-nik TrockiWojdo WskLWejdowski Jan Wadowski Wojciech' '^Vojdziewicz. Wojdztewicz ÓłbrychtWojdztewicz Kazimierz Wojdzie wieź Franciszeki Wojeóski.Wojeński z Brzezia Stanisław, kanonik KrakowskiWojewódzki.Wojewódzki z Panku Jerem Kazimierz, podwojewodzy CzernieehowskiWojewódzki SzymonWojna.Wojna Orański Alexander Wojna Jakób Wojna Orański Jakób, podsę-dek Czernieehowski Wojna Jasieniecki Jan dek Mścisławski Wojna Jasieniecki Kazimierz Wojna -Łukasz, chorzy Woł-kowyskiWójna MichałtJ.IÜ. А. Ц.SŁA.J.IIŁX K.X K.JK. W. WiŁ W.Sier. P.Orsz.rW. CzeiW. MinIWaj na - na Metodowie Stanisławkuchmistrz W. K- L., eywun Gondyńąki, PoTągoń- ski sita. 4f,.1 Wojna Jasieniecki SamuelX K. W.MscisłIWojna Wfadyefaw Wojna Władysław X K. ii Wpjna Alexander, sędzia ziem-pki ßzefniecjioyrskiХШ. W.WoŁWojna Benedykt, cywun Uz-weński j.m.К. i.Wojna Jan, podczaszy Msci-sławskiХІП. Wojna Maciej stta. GorzdowskiJ.IIŁWojna Satauel, wojski WitebskiJ.IIŁWojna Orański Ąpdrzej Kazi-mierz W.MśćisłWojna Domini jp, stta. Uszwentski Wojna Franciszek Wojnarowski. AVojnaęowski Jan, łowczy Ow-rucki‘.J.IIŁ 1 i Wojnarowski WojciechJ.IIŁWojnarowski Franciszek Wojnarowski Wojciech, skarbnik Kijowski jWojnarpwski Jan: Wojnarowski Paweł, poseł wo-jewBracł.St. Д.WojnatowskL;А. ІҐ.ti Wpjnatowski jerjęy‘ Wojniat.J.V^ojuiat Adam, ( Wojpiat AIexąndprWojpiat, Michał, cześnik Nowogrodzki 1J.IIŁWojnicz. WójniCz Alexander Wojniłowicz.iWojniłowicz Leon KazimierzWojniłowicz Stanisław, miecz-ił ny Lidzki"ii; Wojniłowicz Tomasz, sekretarzM X K, Wojniłowicz Trojan, podczaszy i Mścisfawskl-W»jn.и да.i ElebtoroirieKrólowie gtooowaliZiemie i IM których gtwowili.ГкХ i i«1 ; i.Królowie wototo głosowaliZiemie J«I których S«o«owali Wojnifowicz Ludwik ''W."'?itf"WojWoi^ski.-Wojnifowicz Krzysztof, pod- чі ri 1 Wójnowskj Ja ił -1-.Aj D- »czaszy Mozyrski.1“ ’W:Wojnowski Hl fort iWojnifowicz Samuel; 1w.Wojuowski Waiełłty jA. lfv »Wojnifowicz Sebastyan, stlólriHc^ iWojski. »- td І. г і ł Mozyrski'W.’'N. Wójsklz Bi'^tiej'FlaryanS.К; ^ w Wojnifowicz Jbn’ podkomorzycWojski FijorydAiAM.’ 1 Nowogr"A lt. W.N." Wojski i AH IL' Wojnifowicz Stanisfaw wn.Mf WojskoWski. .i Wojnifowicz Tomasz ,pbdcza--’ «' ’ 11Wojskowski Hrehoryi.;,i; ezy Piński ;w.'tf. Wojsław.Wojnifowicz Tomasz, podcza- Wojsfaw Alexandertszy Piński w:x.Wojsfńw Idzi''А. ІІ.«WiA.Wojnifowicz Alexander, woj-4 .Mt»;Wojsfaw Jakdb ZL-Wt,skowićz і poseł wojew. No- nt Ml Wojsfaw Piotrwogr.1 Wojrsch.» г, i f f'b:,ł Wojnifowicz Antoni, poseł wo-V 1' t ł t 1 $ Wojrsch ZygmuntA.' U.;t jew. Nowogr. j’. St .irW X.Wojsławskt. 'іітчТ Wojnifowicz Dominik, wojsko-Wrtjsfawski Mikofaj, skarbnik f -D.к-,-, V wicz і poseł wojew. Nowogr.W. VŁomżyńskih Wojnifowicz Franciszek -Wojsz.’‘ ’JL ж- Wojnifowicz Jan, podstolic і 1 Wojsz AdamА II. Z- . - -Aa- 7 poseł wojcVp Nowogr.Wojsz MaciejWqjnifpwicz Ignacy, podstoli іWojsz Andrzej A-11' łrh (ж- rf ppsef wojew- Nowogr.Wojsz Jante u 7 Wojnifovicz Jpzpf, poseł W'O-Wojsz JózefЦГ А.Z.'N-.’ j.Ujpw. Nowogr.Wojsza.A » oiWojnifowicz PawefWojsza de W ojcza StanisfawW.Hi 1 ’UWojqifpwicz Wjktorynwoj-.W ojszwiło.П 11 w wskończ, rptmistrz і posełt Wojszwifo Tadeusz » P. K.wojeyv. Nowogr.Wojśzycki. Wojno.- Wojszycki AdamЧѴ. JL fWojno JanWojszyk.Wojno Maciej Wojszyk AdamWojno SzymonW. Podi.Wojtkiewicz.Wojno Tomasz WojtkiewiczW. U. L.Wojno JanWojtkowski.Wojno Szymon Wojtkowscy Szymon, Mikofaj,Wojno PawefMaciąj, i WalentyWojno MaciejWojtkowscy Szymon i Micha Wojno Maciej, podwojew. Dro-WojtkowskiW. H. 1hickiWojtkowskiА. If. 1Wojno Herubinowicz de Grzy-Wojtkowski Stanisfaw1mafу Szymon, podwojewodzyWojtkowski Szymon 1MielnickiZ.M. 1Wojtkowski StanisfawА. И.і ГнипіХ1Królowieinnie Kl^fctrMSOWległOKOHlUi І Ą których głosowaliWftjtkoft's^y Michał j Jakób.An kl. ii 7,. N.Włfckwrski Jtfcef i WBwWiojtkawsci TomaszА. U. Z. A.:Wajtkawski jHkńb iA.ILK. N.Wwjzbnnj;WojzWur WładysławА, И. Ѵ. TWojzborr BonkńcyW. " IWolrfn. UWolan Jerzyr Wolilńotoski. Wolanowski" 'Wolański.Wolański przfegófz Wolański Jan'.nWóIański Jlan" :Wolański ^Józef 1 Wolański j Katól podczaszyTmnboi 1Wolański z Wolan StanisławKistka i 4 Wijlatynpwlcz. tiWplatyno^ioz, Michał . .xWtlbek. Wolbefc BpgufłąpА U.w. Miń,Wolbefc Jerzy, Wölbet Samuel, stolnik Czer-А. XI.Sv, Jv- nmchpwśki а, ’А,W. MimWolbek Samuel;Woibek Bogusław, pisarz gr. Mozyrski i posełSt. А,P.M.Wołborski.1Wolborski JOn Ą.IL Wolczowskt.Wdlczowski WładysławWólecki.Wólecki Jan Wólecki JanWólecki MaciejWólecki MichałWoleński. ;Woleński Wawrzeniec Wolff.«Wolff zLudińghausen Bromhold,іobersterlejtnńntM.K. LKrólowie Щ Który oh głosowaliZiemie i 1 których głosowaliiJ.K.; St A.Z, N.Z. № JK.W.Sier.KlehtorovieWulff »Ludinghapsen Fryderyk Jan,' cywun Berzański, ober-sterlęjtnant Jł К. M.Wdff na .Lüdinghausen Adam Franciszek, porucz.M., sałrw’ juribus terrarum Prussia in Universum Wolff na Lüdinghausen Jan Karol, sita. Piasecki j oberster ej t-nantM., poseł woje w. Pomor., salvis juribus ter. Prussia in Universum, tum civita-tum.in toto hon obstante ar-ticulo avulsionis civitatis Б1-bingensis4Wolff Ludinghdusfcn Trombold, rotmistrzM., salvis ju-ribus' terrarum Prussia et ci-vitatum: WolimerW »timer Kazimierz, budown pow. Grodz. Woliński.W'olidski' tomesz Woliński AndrzejWoliński Antyli '. Woliński Andrzej WolmsM KazimierzWoliński Ludwik'.Woliński Stanisław Woliński Stanisław Woliński Jakdb:. Woliński'Jan,‘Stolnik NurskiWolmer.Wolmer Tadeusz Wolski.Wblscy Jarosa, Dadzibóg i KrzysztofWolski .Adam WolskiAndrzej,ńa woli Kal-kowejWolski Filip Wolski JanWolski Jan '. Wolski Jan Władysław,. pod stdfości grodzki Piotrowski Wbмы.lYobtA ff" BlehtWoWleKrólowie głosowaliJSiemie IM których głosowaliWolski KazimierzWolski Krzysztof Jan ".J. KiWolski 'Łukasz, potf stoli- Socha-»czewskiWolski Łukaszл. Wolski Marcin Wolski Mikołaj Wolski Dunin SamueliW.-fik Wolski Stanislaus, salris juri bus terrarum Prussiae. W-Malb. Wolski Stanisław- Wolski Stanisław Wolski StanisławWolski Stefan.»J, K.Wolski SzczęZny:.Ż. Wi Wolski TomaszJtf K. Wolski Walenty Jan Wolski Dunin Wawrzyniec ». Wolscy Alexander i Franciszek W. Podi. Wolski Alexander, podstoli Soli cliaczewskiZi s. Wolski Filip jakób, podsędek ziemi Rawskiej, dworzanin,M., stta. Skierniewickir W.Rbw. Wolski Zakiika Gabryel, stolnik Podolski, pułkownikM.J.1II. Wolski Zakiika Gabryel, stolnik Podolski, pułkownikM.Wolski JanZ. WarszJ Wolski JanJ. Ili;Wolski Krzysztof.J.IItJ Wolski MarciaWolski Mikołaj Wolski Władysław, pisarz grodzki Nowogrodzki fl Wolski Kazimierz«Wolski Stefan fi Wolaki -Stanisław»Wolaki Stanisław.Wolski ZygmuntWolski JanWolski WładysławWolski MaciejA. I I.Wolski KazimierzWolski Władysław MichałA. II: 1 Wolski Jakób ElektorowieKrólowie WMtoÓrJrffr głosowaliKłomie których głosowali Wolski z Rusinowa MarCyauWolski AlexanderWi Steri Wolski Marcin W«ieri' Wolski z Rusinowa Wolski PiotrA ILWolski Dadzibóg'.ZiD.' Wolski Kazimierz Wi S.Wolski Dunin Jakób Wolaki Jan. W,UL Wolski StanisławWolski -Jani - W. Sier Wolski Sebastyan Wolski Jan, skarbnik Wieluński W, Sier Wolski WalentyW. Sier Wolski z Czermina „ Wojski Mikołajf Wolski Kazimierz, Wolski Krzysztof.Wolski Alexander;W. Sier Wolakiwi I Wolski MikołajZ. Vars. WoIski Adam Z. Waraz. Wolski '' Wolski AndrzejWolski, łowczy Nowogrodzki '' Wolski Franciszek W.'S." Wolski Jan Wolski Marcin z ZazimiaWolski JakóbWolski Dunin StanisławWolski BernardWolski PawełWolący Marcin,' Władysław, Paweł i LudwikWolski Dunin z SkarbkiA. If.w, s. Wolski KrzysztofWolski Sanica JakóbWołski Jan Wolski Krzysztof z Brożek Wolski AlexanderWolski Władysław Jan, podsędek wojew. Nowogr.Wolski StanisławWolski PiotrWolski Józef, podeędkowicz Nowogr.IVoU'IiL 40» Wotk.KrólowieZiemie [KrólowieГГГ.-- 1 1 ГУ IŁ. П Ziemie Elektorowiemi którydi których 1 Elektorowie na którycht którychgłOHOWali głosowali igłosowali głosowali Wolski Marcyaa, skarbnik 1Wolski LeonMdcisławskiWolski Maciejw. 1. Wolski 'Bazyli Jałta, wojski No-Wolski Korwin Mateusz wogrbdzkiѴ. N.Wolski Władysław, skarb, iWolski Stefan poseł wojew. Nowogr.Wolski Zygmunt Wolski Wojciech Wolski Władysław(Wolski StefanWolskie Janowic Rawicz Lud-Wolski Walentywi(i J1 Wolski ‘FranciszekA. 11 1 Wolszycki. jWoIszycki Adam'Wolski Stanisław.W. В. K.; (Wolszycki JanWolski Alexander Janusz V. s. jWolszycki JerzyiWolski Michał Wolszycki Stanisław W. Ł- ;Wolski ‘Maciej Wołczek.Wolski Alexander, pisarz gr. 1 Bydgoskiw. в. к.Wołczek SzymonJ.11I. Wojski Kazimierz podwojew. 1 InowrocławskiW в. K. Wołczek StefanWołczek W. MińWolski Pawełj Wołczek Alexander Wolski BartłomiejІ Wolski Franciszek Wołczek Piotr j WołczekWolski JanA. ii Wołczek Adam PiotrWojski.z Rusinowa Jan KonWołczek Michał Kazimierzstanty, wojski i pis. gr. Wileński Wołczek Stanisław Wołczek na Wołczkach Dej- Wolski z Rusinowa Benedyktnarowskich Tadeusz, cześ-Jpn, .wojskowicz Wileńskinik i poseł pow. OrszańskiegoWolski Łapa AntoniWołczewski.Wolski Ligęza Antoni, czesnikWełczevvski JanIuowłodzkif.Wołczyński.Wolski Antoni -jWołczyński AlexanderWolski Antoni, kasztelan Ino-jWołczyński Jan, stolnik Miel-wrocŁnicki, pisarz skarbu koronnego iWolski Antoni, podwojew. Brz.Wołk. Kuj Wołk Adam, wojski Starodub. Wolski AntoniWołk Stefan Wolski Glinka Antoniposeł(Wołk Kazimierz 1 wojew. WołyńskiegoW.WoT.Wołk Łaniewski Piotr, podętoli Wolski Glinka Jan Mścisławski, poseł Nowo-iWolski Jan grodzki Wolski Saryusz Jan Kanty, vi-Wołk Łaniewski Janceregent grodz. OpoczyńskiWołk Łaniewski Samuel, pod-Wolski Józef Dominikczaszy Bracławski Wolski JózefWołk Stanisław, podstoliDerps. Wolski JózefWołk Łaniewski Gedeon, sę- Wolski Karol - -dzia i poseł Nowogr. Wotk,4ttWotod,ElektorowieKrólowie Mwcb,Ziemio r ^których ,ł ElektorowieKrólowieZiemie 1 których 1 glosowali4 głosowali tr -_ głosowali głosowali IiWofkWoffowicz FelicyanW. Ster.Wofk Łaniewski Daniel, są-Woffowicz Jerzy cześnik Gro-tdzia i poseł Nowogr.А. Ц. dzieńskiWofk Łaniewski Michaf, pod-Woffowicz Krzysztof Ѵ. T.stolic Mścisfawski і posełWoffowicz Marqin Dominik,Nowogrodzkichorały Mścisfawski W.MścistWofk Łaniewski DanielWoffowicz Piotr,(stta. ObelskiW.^śtfsfWołkolewicz.Woffowicz Antoni Erazmbis-Wofkolewicz Wojsnar Stefankiąp Łucki i BrzeskiW.Wof.Wfadysfaw Woffowicz BenedyktG.Wołkowicki.Woffowicz IgnacyG.Wofkowicki Marcin w. в. b.Woffowicz Józef, cywun Gon- ’Wofkowicki Jan, stolnik Gro-dzieńskił' dyński ks. Km., podst. sąd. pow. Grodzieńskiego W olkowiński. Woffowicz Stanisław, stta iWofkowiński JanPrzyfuskiWofkowiński Taras Franciszek Woffowicz Kazimierz, marsza-: Wołfczaski.łek, pułk. i. poseł SfonimskiP. Sfon.Woffczaski Jerzyst.A:1 ’Wołmiński.W ołfowicz.’ ' Wofmińśki Michaf Kazimierz, Wofowicz Alexander, pisarz 1 skarbnik i podstar. Upitski, SfonimskiJ. кposeł tegoż powiatu s. j. e. r.P. Ü.Wofowicz Eustacłii Kazimierz,J- Wofmińśki Mikofaj, sąd. ks. Zm.cześnik1j., Usciański,Wołodkiewicz.f Plotelski stta., poseł Gro-Wofodkiewicx' ‘Krzysztof, pis.dzieński ziemski MińskiWofowicz Marcin, pisane ziem-JtU Wołodkiewicz Tetodor, wojskiski Wileński 1(Miński- ;W. MińWofowicz Pawef Kazimierz Wołodkiewicz Marcin Каві-.1,.Wofowicz Tomasz Stanisfaw mierz, horodniccy i podsta-Wofowiczroeci'Miński- VWofowicz Kazimierz ,P. Sfon.Wołodkiewicz Michaf, podsą- jWofowicz Krzysztof, pisarzj.m.::dek MińskiSfonimski P. Sfon.Wołodkiewicz Teodor, pisarzWofowicz Michaf, podstoli Oszmiański .-'.JlIII.PlSfon. Zietb. MińskiWoffowicz Alexander, stta. V Wofodkowicz.Pfotelski Wofodkowicz Stanisfaw, pod-Woffowicz Alexander, pisarz 1czuczy Piński GrodzieńskiWofodkowicz JanWoffowicz MarcyanWofodkowicz Franciszek Woffowicz TomaszWofodkowicz Marcin, pisarz ; Woffowicz Adam W. Sfer.ziem. Miński 1 Woffowicz Adam' ‘W; Sier. Wofodkowicz Stefan, horodni-Woffowicz Alexander KazirCzy Miński1 I mierz, cześnik i poseł GrodzieńskiWofodkowicz Dominik, podstoli MińskiWotod. 11 Иол KrólowieZiemie 9 ’ KrólowieZiemie i]ElefctoroKieft JuiryeŁ J głosowaliktórych H głosowali 11 Elektorowie »Ul łttóryeh głosowalid których I głosowali IWoTodkowicz PiotrД. II. W oiuperski.WoTodkowicz Samuel, porucznikM. WoTodkowicz Felicyanarcybiskup metropolita cafćj Rusi,A. li. ; fк.»t Woniperski Jan Woniłowicz. WowTowłcz Antoiti .WoińToWicz JanPrototroa WTodziui. Brz. bis- 1 kup, opat Kijowski Peczarski Wołodzko. WoTodzko Mikofaj, pudst. SmoleńskiSł.A. 1 ’ itjj1 Wonsowicz. Wonm^fcz Michał ’Word ty tiia. Worałynia SamuelѴ. N. WoTodzko Bartfomiej- "Worcell.WoTodzko Piotr Micliaf -1 WorccT na Rudzic i BaTabano-WoTodzko Alexander, skarb.лѵіе StanisTaw, wojski kóTom., podstkr. gr. ‘Halicki, poseT z WoTodzko Apolinary, skarb. P.O. Si. A.tejże zimni t. Wołodzko Andrzej, rotm. wo-s1Worłowski.jew. Xowogr. i poscT Ы«А.і :WorTowski Abram P. K.WoTodzko Ignucy, straż. pow.iWorToAski Jań'Karol, skarb-1 Oszm.St. Д.ntk KowieńskiWoTodzko Roman, stta. Urzecki1 .WorTowski Alexander, łowczyІ1WoTodzko StanisTaw Antoni Kowieński -iА. II.Wofotkqwicz.' Wofotkowicz Franciszek? J j WorTowski Piotr: p. к.WorTowski Stęfan.Wołowski.Wormiński. WoTowski Kazimierz W. PTo. Ѵогшіиякі Jerzy, WoTowski StanisTaw А. 1І.Worobiej.WoTowski StefanW. PTo. 1 jWorobięj ;.Wołudzki.1 Woroczyriski.WoTudzki Bartosz -Worqczyński Antoni, burgrabia WoTucki Daniel 1 ziemi .W iskiej WoTucki Janj AVoronicz. WoTucki PaweTW. Raw,Woronicz MikoTaj J. КWoftmski.Woronicz Samuel ,.WoTuński na WoiUninie Fran-.„ .Woronicz Jan Philon, podstoli ciszek Antoni, wojski, sę-Pińskidzia kapt. i poseT ziemi War-Woronicz KonstantyTowczy SmoleńskiW. WoT.szawskiejWoTuński na WoTuninie Kazi-Woronicz, podczaszy Kijowski mierzkrajczyc Starod. WoTuński na WoTuninie Marcin,Woroniec. Woroniec JerzyА. II.krajczy Starod.W oroniecki.Wołyński.WoTyński Mateusz, wojski Nurski'.Woronieccy MichaT, Alexander, MichaT i StanisTawА. II.jWoroniecki ksią. Korybut M. D.WoTyński Marcin Woropaj.WoTyński WojciechWoropaj LeonР. Orsz.419Wor.ЩЬ.ElektorowieKrólowie na który eh głosowaliZiemie na których głosowaliWoro szyło.Woroszyfo Hrehory W. Braci.Worotynicki.Worotynicki MikofajWorotynicki AntoniWorotynicki BenedyktWorotynicki MarcinA.IL Worotynicki Jan Worotyński.Worotyński Andrzej, woj. Cz. Worytko. Worytko Ignacy, komor. wo-jew. Wileń. Worytynicki.Worytynicki Maciej A U.Worowski.Woro weki WawrzćniecJ. III- Worowski Adam Wośiński.Wośiński Wojciech z Wosifi 1 W ossau.W ossa u Pawef BertramWoznicki.Woznicki Kazimierz Woznicki Mikofaj Woznicki Marcin Woznicki Jan, Woznicki Remigian Woznicki MarcinAII.Wpznicki Antoni, wice regent Wróblewski.Wróblewski AndrzejWróblewski MateuszwojskiBracławski Wróblewski Pawef Leon Wróblewski Mateusz Wróblewski Jakób Wróblewski Wojciech Wróblewski Wojciech Wróblewski JanZ. łi.Wróblewski Szymon Wróblewski Jan, skarbnik Ko-wieńskiP. K. 1Wróblewski Stanisfawwiceregent gr. Łukowski=» —ElektorowieKrólowie 4» których głosowali Ziemie na których głosowaliWroblowski.Wróblewski JanWroblowski Maciej Wroczeński. ІWroczeński WojciechWroczyński.Wroczyński JózefWroczyński Jan 1 Wronowski.Wronowski StanisfawW roński.Wroński Szczęsny Wroński Szymon Wroszek.Wroszek Sebastyan Wrzosek.Wrzosek JakóbSi. A.Wrzosek LudwikWrzeszcz.Wrzeszcz Hieronim Żelechow-skiWrzeszcz Piotr TetewczyckiWrzeszcz Daniel Rusiński^Wrzeszcz Wfadysfaw Żele-chowski, podsędek ziemi Ru-skiejsędzia kapt. ziemiLwowskiejWścięklica. Wścieklica MarcinA.IL Wskrzeński.Wskrzeński MikofajWskrzeńsCy Zygmunt i Wojciech Wszeborowski.Wszemborowski AlexanderWszemborowski FranciszekWszemborowski JanJ. K-Wszemborowski KasperWszemborowski KazimierzWszęborowski Mikofaj Franci-szek, skarb. ŁomżyńskiWszeborowski Walenty 1 Wszeborowski BartłomiejWybicki.Wybicki Józef -iWybr.413Wyk. — шті-т— = « TKrólowieZiemie KrólowieZiemie IElektorowiena któryehi któryeh Elektorowie a których л których Igłosowali głosowaligłosowali głosowali ИWybramowski.Wyczółkowski.Wybramowski z WybramowaWyczółkowski AntoniPiotr w. к. Wyczółkowski MarcinWybranowski. W ydzga.Wybranowski Jan Wydzga Joannes Stephanus,Wybranowski Zygmunt na Wy- episcopus Varmiensis, terra-branowa, stolnik Warszawski,rum Prussi®, prases salvisdworzaninM. j. e. r. et terrarum Prussi®,Wybranowski Mikofajsubscribo etiam nomine absen-Wybranowski Piotrtium prasertium civilatuni ша- Wybranow'ski Zygmunt, stolnikjorum,W. Cli.Warszawski Wydzga AndrzejWybranowscy Jan i Franciszek,Wydzga Jakóbwojewodzicowie Derbscyj. in. 1Wydzga SzymonWybranowski FranciszekWydzga Stanisław Wybranowski Mikofaj, skarbnikiWydzga StanisfawBefzkiWydzga Antooi, stolnik Gra-Wybranowski, wojewodziebo wiec ki, poseł wojew. Befz- Uerpski i kiegoWybranowski Jan1Wydzga B., stolnikiewicz Gra-Wybranowski Stanisfaw, cho-bowiccki rąży, rotmistrz i poseł wojew.Wydzga Franciszek, podwojew.I«ubel Wołyński Wychowski.Wydzga J. Paweł, skarb. Grab.Wychowski Jerzy, podczaszyWydzga Leon Ka., łowczy Bu-Podolskiski, sędzia kapt., rotm. woje«'.Wyczałkowski.Befzkiego, reg. gr. Grabo«-. Wyczafkowski Pawef Wydzga Michał, sędzia ziem-Wyczai kowski Antoni ski, poseł w'ojew. BefzkiegoWyczafkowski JanWydzga Tadeusz, podnojew.w. в.Wyczafkow’ski WojciechWołyńskiWyczafkowski PrzecfawWydzga Tadeusz, stoln. Grabow.Wyczafkowski Stanisfaw Wyganowski.Wyczafkowski MaciejWyganowski Jan Wyczafkowski, Swiętosfaw Wyganowski Andrzej Wyczechewski.Wygonowski.Wyczechowski Bogusfaw Wyczechowski Jakób 1Wygonowski Marcin na Wygo-uowie,Wyczeclioivski Pawef Wygonowski Ignacy, pisarz gr. Brze.Wyczewski. Wy kowski. (Wyczewski Michtel Stanislaus,Wvkowski Joannes, venatorsalvis juribus terrarum Prus-Łomzensis Z.si® in Universum, non obstanteWyko wski Wojciech Włady- articulo avulsionis civitatissławElbingensis et traditionis ejusWykowski AndrzejZ» 2«i^OOQieEloklótoWloKrólowie aa kilrjobgłosowaliZiemie ж których głosowaliElektorowieWykowski Adam Wykowski Wawrzćniec Wykowski Jan, starościc Sier-kowskiWykowski Kazimierz, s. Czer. Wykowski MikołajWylamowski.Wy tarnowski Kazimierz j Wylamowski MarcinWyleżyński.Wyleżyński Zygmunt, podczaszy WołyńskiWyleżyński Jan Wyleżyński Jan ChryzostomWyleżyński JanWyleżyński Michał Wyleżyński WojciechWyleżyński Wacław ;Wyleżyński Jan Ludwik Wyleżyński Jerzy Wyleżyński Michał z Żelechowa Wvllam.Wyllam JanѴу łaski.Wyłaski Bazyli'.Wypecki.Wypecki WojciechWyperski. Wyperski Maciej z Karwosieka, cześnlk PołockiWypyski.Wypyski Idzi»Wy pyski KazimierzWyrębo WSki.Wyrębowski StanisławWy rows ki.Wyrowski WojciechWyrozembski.Wyrozębski Andrzej Wyrozembski Szczęsny Wyrozembski WalentyWyrozębski Kunat na Wyrozę-bach Jan Władysław, stolnik ziemi MieluickiejA. li. A. 1LA. II,Z.Z.W. W of.'W.Sier.p.Pom.iWyrozębski Kunat Tomasz Marcin Wyrozębski Roslan Wyrozębski Józef Wyrozębski PawełW yrwicz. Wyrwicz Andrzej Wyrwie. Wasilewicz АІехаі der, sekret.Wyrzykowski.Wyrzykowski JanW yrzykowsk Wyrzykowsk Wyrzykowsk Wyrzykowsk Wyrzykowsk Wyrzykowsk Wyrzykowsk Wyrzykowsk Wyrzykowsk Wyrzykowsk Wyrzykowsk Wyrzykowsk Wyrzykowsk Wyrzykowsk Wyrzykowsk Wyrzykowsk Wyrzykowsk W yrzykowsk Wvfzvkowsk Wyrzykowsk Wyrzykowsk Wyrzykowsk ciscusWyrzykowski KasperW.Wyrzykowski JakóbWyrzykowski JanW.Wyrzykowski Ignatius in Wy-rzyki 4Vyrzykbwski in Wyrzyki Jo- annes Felicianus, judex Lan- cicensis jWyrzykowski Józef AntoniDługosz Z.M. 1jWyrzykowski KrzysztofAbraham MateuszStanisław AndrzejJózef Wojciech MaciejFranciszek Bartłomiej JanAdam Jan JanJan Adam Jan AdamStanisław Wojciech Antoni Antoni in Wyrzyki FrańKrólowie aa których głosowaliZiemie s których głosowali Z.M. WYPńdl. Z.M.A. Iiw. в. l. Z.M. 1A II A.Z. Ćiech.А. ІІ. 1I-ЇA. Ił. ;1 Z. Cieci»- ’-j Z.M.--Z. Z1 Z.M.- ; Z.M. liW. Sler.W. j1 i 1 W. j p.w.Wyr.41Wy. Ł П- KrólowieZiemie1-“ Królowie —Я Ziemie j Elektorowiena którychna którychElektorowie na których którychgłosowali głosowaligłosowali głosowali Wyrzykowski MikoTaj, wiceWysocki Andrzej W. Miii. j regent ŁukowskiWysocki JanWyrzykowski Tomasz, łowczy'Wysocki Józef1 Podlaski, poseł Mielnicki Wysocki MichałWysiecki. 1 Wysocki Paweł.Wysiecki MichałWysocki WojciechWyrzyński.Wysocki Sebastyan Wyrzyński Wysock А. ІІ.Wyskowski.1 Wysocki Wojciechj.jWyskowski Albrycht iWysocki Tomasz Wysławski.Wysocki Stanisław LWysławski Ignacy Wysocki Andrzej Wysfawski IgnacyWysocki MarcinZ. Ciocli. iWysłowski.Wysocki Piotr. Wystowski Ludwik, pisarzWysocki Stefan ziemski OrszańskiWysocki JanjWysłouch.Wysocki Maciej Wysłouch DominikWysocki ZygmuntWysłouch Zenon, miecz, wo- iWysocki Eliaszjew. Brz. IWysocki Władysław Wysocarski.Wysoccy Grzegorz, Jan i Fran-Z X.Wysocarski Wojciech ciszek W ysociński.Wysocki JózefWysociński Jan ,.Wysocki Stanisław Wysocki. Wysocki Jan .Wysocki WojciechWysocki Tomasz Wysocki z Wysokiego Jan Do-Wysocki J$n ,.,minikWysocki AndrzejWysocki Jan Mikołaj Wysocki Bartłomieji Wysocki Alexander KonstantyjWysocki Woszkięwicz' Kazi-Wysocki Łukasz, pisarz gr.Lubelskimierz Stanisław1 Wysocki Kazimierz.’A. Itj JWysocki Mikołaj, sędzia gr.j. k;Wysocki Andrzej'.WileńskijWysocki AndrzejWysocki Franciszek z Wyso-Wysocki Felix,: skarbnikiewicz kiego Brz. Kujawski. ’ Wysocki JakóbWysocki Ignaóy- Wysocki FranciszekjWysocki KaziniiertcSt.AWysocki Franeiszek, cześnik’jWysocki KazimierzSochaczewski, salvis juribusWysocki Kazimiera, stta. Ulwo- s. r. e. et terrarum Priissi®1 wiecki Wysocki JanWysocki Michał Wysocki Jan, pis. gr. KowalskiWysocki StanisławZ. Droh.Wysocki Marcin zBudzisławiaWysocki Teodor, sędz. gr. Kr. Wysocki Alexander Wysoczański.Wysocki Alexander -Wysoczański BazyliVjOOQle416Wy. Wy.Ц= =KrólowieZiemiej 1 Królowie "1 г ZiemieElektorowiena którychi których Elektorowie » którychna których głosowali głosowaligłosowali głosowaliWysoczański Pietruszewicz naWyszpolski. Wyszpolski Stefan, komornikWysokich z Wehyry Joannes11Wysogird.graniczny KijowskiWysogird Franciszek, skarbnikWysztold. Wysztold Jan Jerzy, podcho- poseł Kowieński Wysokiński.rąży Zmudzki Wysokiński AndrzejWyszymirski. Wysokiński TomaszWyszymirski PrandotaWysokiński JózefWyszyński. Wyszyński Krzysztof Wyszczelski. Wyszczelski Gabryel z Wysz-czeleWyszczki.Wyszyński Jakób Wyszyński Kazimierz[Wyszyński JanWyszczki MikołajWyszyński WojciechW. Poili, iN CD CD Wyszyński AndrzejWyszecki JanWyszyński TomaszJ. lv.Wyszkowski.Wyszyński W ojciech Wyszkowski AntoniWyszyński Walenty ;Wyszkowski ZygmuntWyszyński Mikołaj Wyszkowski Jan[Wyszyński Andrzej na Wy-Wyszkowski Kazimierzszenkach, podsędek ziemi WarszawskiejWyszkowski MikołajWyszkowski Onufry, pos. Łom.Wyszyński Jan Wyszkowski SzymonZ. 11.Wyszyński Krzysztof J.1II.W. Poili. (Wyszkowski Romuald, podcz. iWyszyński Pawełposeł ziemi Łomżyńskiej, pod-Wyszyński Stanisław na Wy- star. i sędzia gr. Kolińskiszynkachpodsędek BielskiWyszomierski.Wyszyński na WyszonkachWyszomierski Wawrzeniec,Wojciech, podstoli Bielski1podsędek Łomżyński Wyszyński Wyszomirski Laurentius, sub-Wyszyński Jan jjnde.x LomzensisWyszyński Jan Józef;Wyszomirski Cypryan, miecz-[Wyszyński Joachim 1 nik Xurski,Wyszyński Tomasz W.Sier.Wyszomirscy Marcin Tomasz iWyszyński WładysławWalenty Wyszyński j Wyszomirski FranciszekWyszyński AlexanderjWyszomirski MaciejWyszyński Jan, podstoli Bielski jWyszomirscy Szymon i MaciejWyszyński KazimierzА. II.W.Sier. 1Wyszomirski Karol, krajczyWyszyński na Wyszynie Adam,Źmudzki«pod woje w. pow. Opoez., sędz. Wyszomirscy Ignacy, Jan i Ka-kapt., poseł na elekcyją zimierzWyszyński Jałbrzyk Leon, stta. 1Wyszomirscy Grzegorz, Paweł,KuszetWawrzeniec i Andrzejж -= Wyszyński Paweł Z.M. j 11— V гт-'-ШіРІП' Klektowowte оі І 1Królowie "Säüst1Ziemie ,Aktóryel» głosowali - ż 11 A 1 li I=g -tN. ft л i 1 I Elektorowie jKrólowie wZiemieą których 1 głosowaliWyszyński Slanjtław ла VVy-seynle, subdtrf. gr. Opoczyński .Wyszyński Stefan -Wytiyjęki;Wyżynki Йіепцпів Alexander Wyżynki fc Wyżąic Hieronim Alexander Wyżyęki Stanisław, chorąży Kijowski : ’ -. lZ,.-4" ; l- Я r. 1V1 Sb A.uJ. Kv. - J. 1114V 'ii ii: t J) tiw S,; i W SL. WK-'w.'kr,i "- 1 Д Wyżyki Jan, ehoiąży K4owaki Wjriyaki Niemierayc Jąą 4ta, Tarnogórski; ijwyżyąki Kazjsiiórz Wyzlański. i ^ Wileński AdtonlWzdulski. Wzdalski 'Feoiłor’,. t®-" Xj„А.Ц І’ u ,1-1 1-№у 't - Öt.‘Al"'' I 1 - tv; ’ 'y,пи,n n w.-firirib Z.Vąpsz. W-.Móeisł-iW.-SWr.J] 4r ; 11:.» Xftfrfä.'-1' 'Xi^ski Mikołaj, ezęśnik Krak. jxięfci-Stefan ( butgr. ipodstar. grr krakowski - .4у; j^ J.IÜ. J,HI. j':t. nіміл-м 1W. kgJ w к. ] Jlj ^^ѵѴтгт — [ХЦркі jff Wro^ovya ^Yo^eęft у delegat ^ XiężorolskL.i [Xi^zorolski Szymon -[»1® AI ‘' 'Zabitto.1гйѴ ѴП1? '^ХЖс' Чу.'кі.V,. r І І'Żaba. 1; Żabicki Anzeita, wojski lJibsM J,IL' z 11 Z. 'li. Żaba Krzysztof, cześrtN^Pofoćki'Х'"кІ IV. Pól Żabicki Józef у chorąży Zakro- 4" і.-'.: V Żaba Hieronim, cjpe.śnfk ßolocklХініczymski; 1 : I .i 1« t,:r AHL » o. Z.' Ł 'Żaba Stanisław wojski Mści-sfawski j.irt.'Żabicki Mikołaj i .'o JiJIbi Żabicki Apdrca^j, komańaik SM -.-'i : -t.: .VŻaba Konstanty. , rdzkii-J M AILiW.JLXŻaba Mikołaj,Żabicki SpmisTaw jniflŻaba $amuelл'A.II.' W- X- Żabicki Mikołaj, podstoli Liwjski-z. a IŻaba. FrAnci^el^skarbnik » -Żabicki Franciszek -ѵ^ѵАч :-»«..Pfopitf - Ч11-. " wV N.; Z a bielsk i. iЇ. ; A.d'.VVl', .N JŻaba Jozafat, sita. KosząńsjfiA. UvZaKeldki Alexander :JjiGKj.:-' ZoJŁ.11 żaba Hieronim, jstolpik Mści-f ff irZabielski X Zabiela an' J IM .Ń1 4st»v«kü родеТ,1 NowogrodzkiАп Игi; W, N.;‘Zabielski Szczyt J^tąyy t kft-iVŻaba' Fnancisąfk, poseł Nowo-'".ii.ötosXJ' firaclawskiw,iw. gradafci. i jAr-P.у Zabielski Ignacy АгДРj W. H.Żabą Kościęaąą FYanciszek.П 1. 1«., MZabielski Michał.-A,(Jk_ÜIvGwbi4 wojewodzie Miński.SkA.,W. Smól Zabielski StanisławŻaba Koćciesaa Stanisław S. W.,-P. XZabielski Kazimierz 1Żaba JSnściesąa Zygmunt SU A-Zabielski Alexander :, и, H,żrfwfiki;1Zabielski Tomasz;Aft,'Zabicia Jan, wojak1 Liwski.J K. Zabielski, pisarz;grodzki Chę-iiw.'s,Żabicki Olbrycht z Ratbutoowi J. Kv1 с№ф-А.Ц. Żabicki Stanisław^ D. P. K. J.M.JtK.Żabiego.;» у ; ( i ;l' .1Żabicki Alexander 1г-,.ЪZabieło Salomsn, podstoli Smo-7І.Ч- : i1i Żabicki Jakob iz, z.,1 leński,Д Р.Ѵ.Żabicki SzczęsnyZ. ZG Zabieło Szymon ,j.m.P. .JL .;.t£„ЗДДОМгіе Królowie Mb któryok głosowali Ziemie r i których głosowaliZabieło;banici,miecznik Zim.A. 1L 1 w. т.Zabieło Jtn, wojski Kowieński w т.Zabieło Michbf, sądzie I posełKowieńskiw. т.Zabieło Mikołaj, cherry Kowieński, stta. Kojrańskiw. т.Zabieło Szymon, pfdczaszy i poseł KowieńskiА,. II» W, T.Zabieło Szymon, podsędek Kowieńskisalvis juribus dissi-dentium in religione;Zabieło Władysław, podsęd- V. T. kpwicz i poseł Kowieński 'Zabieło Antoni, łowczy K. L., marsz. pow. Kowień-9skiego, kawaler orła białegośw. Michała, Francuz, or-derów,P. K. 1Zabieło Ignacy, kasztelanie - iMścleławski, stta. Saski. »St, A.P. K. 1Zabieło Ignacy. P, Wołk.i Zabieło Józef jenerał majorK. L., szäinbelainM. t P. K.Zabieło Józef, łowczyo LitewskiP. K.Zabieło Michał, łodczyc Lite wsrtti, marsz.- powiatu Ko- 1wieńskiego if.1 P. K.7 Ząbietztfwski. yZabierzoWski Jan;ZabieAcowski WdjciecbŻbfókkii 1 Żabiński Mikołaj, stta. CeCf^їmiński z. aI Zabrwski. »- iZabfwski Anńkiiy poseł ziemi tLiwskiej 1 1z. uZabłocki;. 11Zabłocki Sawicz Wojciech'Zabłocki DymitriJ; K. Zabłocki Mikołaj’ ;1W. W,Zabłocki Piofr r-.Zabłocki Bąk StanisławJ. It.'Zabłocki Stanisław -- J. Ill, Zabłocki Sawicś Wojciech, dworzanin - M.J.1II; " 1 ElektorowieKrólowieZiemie«анМфаЬіłj którychgłosowaligłosowaliZabłocki Jan Zabłocki MichałZabłocki Jan' Zabłocki Józef ,. Zabłocki Stanisław,a czy pow. Oszmiańskiegp Zabłocki Antoni у delegat ziemi =GostyńskiejZabłocki Józef Zabłocki JózefZabłocki MikołajIZabłocki i Zabłocia iWawrzć-nieć ,regent gr. Wał.,.-poseł ziemi GostyńskiejŻaboklicki.Zaboklięcy Раиіцв, Andreas, Nicolaus, Ćhriątophorusf Xi-codemus' .і лŻaboklicki JanŻaboklicki Szymon Żabokliccy Jan i'FranciszekŻaboklicki Konstanty, komornik a graniczmy ziemi SochaczŻaboklipcy Andrzej i Walenty Żaboklicki Jakóbo) f 1Żaboklicki Nikodem, kasztelan KamienieckiЇ'Żaboklicki WiktorŻaboklicki Andrzejr.u 1jfodat. Gwrecki il Żabokrfcecki.А; II.A. Ił.Z. G. ' A. Hv;z. z1 - - WJLSt Ą,SU А».",.W, Sier. 1 1V : Ż. t. 4J.f К. j.ni.r. j. in.Ż.-S.Z. Ctech' ta; IIZ. €lech.'lAi lL -W.lłracł, W. Pod, 1W. BrMcf.Z. Cfech. -Ai II. ‘ви Aі N; iStiA-.; W jA.ILW.Ł. Kleiito rowiekrólowieтЯгФg«U80WlMlZiemie ІІ ж których gfosowali1 HektorowieKrólowie gfoeowiltZiemie w których głosowali:АДЬ;; ч St. А Śt. АчW.KsLnг»лпSt. AaW. Pf O.Xі. АV) ,) ігкО U ’SLA»-:.,4c. - Уі..Äf.1^. Raw. f j і- . іцні-1'вХ V. Raw. A к t і,ГМv Z. Cі '.» чІ;іГi.b-i ’ .S »'». ) h кі .1 -Mil.чиг.'Ь-,7'КІІГЧ.) f St А.і.’'^.']iaw^si а: : ,іb‘v. If1«;W Miii.xA. IIW.SierG w s. W.SIer.'4st a.' ;i; w. s; x w;s.‘4-St'A'.’b W. Si'x J - Ѵігм ;;Żbokrtecki Sulima Jizef, cześ _ ołkiewicz ZaivArxyaski ŻabUkrzecki Saluda Piotr ŻdbdkrM?cii TłnUtózŻabokrzycki.Żabokrzycki Alexander, eześ-nik BVacfawhkl, sędzia gene-t rdlny kapturńŻabokrzycki Alexander, cześ-_ пік Bracfawskiі Żabokrzycki Mikołaj,; podsędek _ Bracfaweki.-Żabaknfycki StanisfawŻabokrzycki Piotr,Żabokrzycki Salima P.Zaborowski. Zaborowski Jad, pddsędek Zaw-1 skrzyński, sędzia gr. Płocką Zaborowski Wlefaw, komornik granicmiy Pfrcki Zaborowski Jakób i i, iZ« bo no weki Piotr, bu rgrabia gr.Gostyński«;:I.'i « Zaborowski Kazimiera;W -'Swzepkawte, t, jZaborowski Sdmdel,; czesnik Mielnicki Zaboronygki Sląaigfaw ,tZaljsrowski JąpjZaborowski Marcyan1 Za boro weki Andrzej jZabojpwpki Andrzpj W DzierzgowieiZaborowski Maciej Zaborowski Seweryn Zaborowscy Wacf^w i -Wojciech Zaborowski JakóbZaborowski Jan Zaborowski Jat),Warszawski Zaborowski Stanisfaw z Zaborowa Zaborowski Wojciech, komor.Zakroez.; i.їм VZaborowski Pietr ‘. iZaborowski к i4 І I д, kpmor. ziemski і I; і jі.;-," і J.iHI .1W. Braef. J.fll;W. Braef.A. If. W; .-І 5-StAy:л z. В. i St Aw. 1 1»? .» f--І мг;1 л ; А-к«-.'іW- Pf«. 4k' K ;WwPfO оДК;W.PIWht iii' ).- IL t Z. G. :І К. Wt i»u. jM -.XJ k.;k,:Г.^І»,К. ;i,(Vf.jpodl.:АѴл.РрФк К.,;4-.К; W;Pfo. ; К.'; z. g.w. pf«:III. JI4VW.PTo.-'«-ІМІ4 ш.о-7’ ż. Z.Ь; 1 i41 Zaborowski Wojciech'ZaborowskiZaborowski Rogala Andrzej Zaborowski Atitoai Zaborowski Jan, kqm. zienk Zawskrz. wie Jakt Хер., swym i Wincentego Isyna mego imieniem Zaborowski Jan, sędzia ziemski Czerski IjZtJpwwMudelegat Go-yński iIZąboąow^ki Józef, podiypjew. j ppsejyGostyński iaborowsM Konstanty, reg. gr. j zien^kf Czerski,.Zaborowski llogala Ludwik, kpnipr, gr. Czerski sędp.Уоі'пллиro,wip Tomasz, jnietznik Gostyński ;".Zaborowski Tomasz, miecznik Gostyński .ł 4 .л,Zaborski.Jan ,. Zdborslii Ądam Zaborski Krzysztof Zobbrski Stanisfaw Zaborski Jan1 ; Mikofaj'. StanisławŹabowski.Zabowaki iWojyiepb Żabowpki Walenty Żabpwski Mateusz Zabowski JózefŻabowski Marcin abpw^jci ^filary'.Zabrzeski.iabrzeski Stanisfaw, p Dobrzyński ,;Zabażny. А- НА и.А'Hf4А. IllSt А. i 7 і І i VW.Pfov W.pfó^ W. PfoJ " W.Pfdi' ;Ii І: --.'V 55 mадElektorowieKrólowie wł. ktfr^etgłosowali"Ziacttówskl.ZaćhoWski .- '.v Zackowski. Zrkowfeki Zacwilichowski.Załdiliehowstti Rawicz Jan, łowczy Kijowski, poseł ks. Oświe. i Zatorskiego ’4 Zacżeński.Zaczeński StanisławZaczkoWski.Zaczkowski StanisławZadarnowski.Zadamou scy Stefan Г Andrzej Zhddrudwscy Łetfn І JanZadorski.Zadorski Adryan'StanisławZadorskf Andrzej.'Zadorąki Maciej, dworz. J К.M.Zadorski Jan Zadorski Łukasz 1' Zadorski, Stanisław '..' Zagajewski ( Zagpjenyski Stefaą ” Zagajewski Zagajewski Mikołaj ( Zagajewski V^ojciechZagortryyski. Zągpro^fski Jan Zagoro^rski KrzysztofZagorojiwsKi StanisławZagorowski K^z^pierzZagorowski MichałZairprpkL(i Stefan(ЧТП 'Zagorski Stefan Zagórski Alexander j Zagorski Krzyąztóf j ’. Zagórski MichałZagorski Mi koła j .'Zagorski Paweł[Zagorski Stanisławy burgr. Brzeski.VZagorski Jan1 j. Zagorski JerzyZagorski Michał U ;А. IŁ1 ia. u: j.hi:j. к,J- K- j. It.ІA- II.Aj IL’»Ziemie rf których głosowali w. в. к rw. в. к Elektorowie ►wh Królowie ЦА który tk głosowali Zagorski Kazimierz.'-Zagorski Krzysztof i Zagorski Michał1Zagorski Wojciech ZagorskiZagorzyc i Pielf-f chowa', stta. Owruckl, poseł wojew. Kijowskiego. i.»- i Ki O. Z. Zagorski« Matetto. Zagorski ludwik Zagorakt Jan,. poseł wojew. Woł.fe.”Wafta Zągrobitiski.Zagrobińsld Piotr '.W:‘S.:fJZagWojskj.W. Bi L. Zawojów «. .'VZ ag wojski AlexanderW. Ital. Zagwojski Bazyli : ZahołoWski.: 1Zahórowski Janusz " W. Kai ZaHoroWski Mlchdł УѴ. Kai. Zahotrowski Homkn, stolnik ’ Czerniechowski; Zaborowski itomhn, stolnik Czerniechowski, rotmistrz J; K.M.Zahorowski Stefan-i Zahorowbki S te faff, stta. Włodzimierski, rotmistrz J.K. M. Zahorowski Adam Zahorowski Jdzef Zahorski. Zahorski, Piotri ‘4 '. Zahorski Piotr Hieronim Zahorski Jan t P Zahorski Jakób .i w wклf fj-Zahorski Łukaaą ^Tózef W K Zahorski Rafał Zahorski Sebastyan.Vк Zahorski FranciszekZającXZając JenZajączek. ^Zajączek StantsfaW z Wrzącej Zajączek JanZajączek StanidłaWL " А. A IF. AILі -)‘»i; SkJLvіj Str Aó. Iи,Ail: A H«' Ai. іj: k;Ji K.iJ.rK.і: 1 J. KvJtrKS a ii:All.i. 'J. k:; j. 'к:; I.K.J.fe.;A. ii:j.hi.Ziemie W którychgłosowaliw. a.w, a:W.KU.Nł r’WV Kq. Z.U. W Kl^ZwWia. W- a ZbCiecheS w.wóf4^w. в.w. В.І^ W. В. W. В. L. w. в. ŁJ.L. W. WoC. .NZaf.Жак. EiektoMWleKrólowie тШМrfglosowaliZajiicWkowie к) Wrzącej Jan і Stanisław Zajączek Józef . 1Zajączkowski ZSjąćakbWski.-ZijąCfcUwski Mikołaj ZfcjącakwskiStanisław Zającsdtowskt Jan Zajączkowski Jad Zajączkowski-ч- «ч Zajączkowski FranciszekI 4 Zajarski.IZ aj ar ski Dominik, sędkapt.wejev^i Mińskiego ;Zajdrski JózefC-i1 ^Ząjęriócki.ZającedicM KrfeyńztofZajócznicki Shtmfaw, burgra-ЫаШоЬіскі i «.Zejęczyński^"'1"'Zajeczyftski Hieronim1 v Zakiej.Zakiej Andrzej Ц, Zaki^a.VZaklina Felicyan Zaklika .Franciszek'.Zaklina Michał Y Zaklika kazimierz Zaklika Marcin Zanika, Józef Zaklika Antoni; V Zakładzki.-il L І -WZ«tt«datfo r.А-И-Zatfadpk Franciszekr Zakobiełski.ił'1 ’ ZakokieMki Adam.A. Ili- ZЯиZakdbitfski Jakób i’. А іZaknKieteki Jakób. - Za Z.Zakobietzki PiatriA. II«. ZŁr 'Żakowski.;' - Zakdwsbiii JA. Ib'W.ŁŻakowski Jan UJ.W.Ł.Żakowski Jan лA. № -W. AŻakowski Józef i.W.'L«'Żakowski Wacław ' Xlhf J.UI. Ałlf.i(AMD . II 1i 4 1Ґ))4«- -SSIj Ai;лін;✓ :ьЦІi VI»-.'” П i a: a'А. її; i w. sl w.S;W a. ii;A., i.t Ziemie j których glosowali w. w of. ’,W SWiSiör. W. WIŁ. W. Mii.w. Podi.W.PodLtІ -Ч.І.w:::sws.‘ ";Elektorowie - ІчZakroćki.Zakrodfei WawrzyniecZakrocki Wojciech'Zakwaeki.ZakwaSki Paweł -Zakrzewski.Zakrzewski Adryan;.Zakrzewski Jan komornik gr.Spchaczewski Zakrzewski Janvon Felden, cliortj^y MajporskiZakrzewski SebastyanZakrzewski Bogdan Zakrzewski Mikołaj 1Zakrzewski Jan, pistrzgrodz^ ki t Bydgoski Zakrzewski Jakób vn Fęlden Zakrzew ski Jan w Zbożej, stolnik Ipęwrocł., dwora.M. Zakrzewski Stanisław w Zbo-i ej, podczaszy InowrocławskiZakrzowski z Zakrzowej Stanisław, еге8 ,іп KijanyZakrzewscy Jan i Alexander Zakrzewski Andrzej, łowczy WileńskiZakrzewski Jacek, skarbnik 1’iński.iakrzewscy Jap, Jakób i Andrzej1 Zakrzewski Jad, wojski Oswie-1 cimski1 Zakrzewski Andrzej Kazimierz, pisarz ziemi OszmiańsKiej i Zakrzewski MatedszZakrzewski Mikołaj, miecznik PłotkiZakrzewski na Zakrzewie Mikołaj - 4.,Zakrzewski Szytnoń, podstarości Zakrzewski Andrzej Zakrzewski JanZakrzewscy Piotr i Wojciech Zakrzewski Szymön,. podsędek i poseł Wieki .Zakrzewski JacekKrólowie (losowali2iemje 1» których (losowaliА, II.уьА.ІГ. f z. s; - Ѵ^.МаѢ.4 ’’ Z.; J. Кл ot .4 j. k;W.ŁW. Ob.W.ŁJ. K, J.1II. iW;Ł.: J.lll.p. о. л Р. o.J.UI.1Р. Orsz. K. 0. Ż. J.UI. Jim.J.UI,W. ŁJIU. : Ł Wis. I T ElektorowieKrólowieZiemte-rKrólowieZiemie gtwowiliU których głosowali Elektorowie f i głosowali і których głosowaliZakrzewski AndrzejA, IL 1Zakrzewski AlexanderXZakrzewski KasperZakrzewski Antorti iA ILW. 1.Zakrzewscy Grzegorz, Stani-'Zakrzewski Antoni z' Bożej1Kstaw i JakóbZakrzewski Walenty ii ACiech.Zakrzewski JózefA, IL Zakrzewski Stanifcfa^irTLCiechZakrzewscy Adam, Tomasz,.Zakrzewski StanisławZ. CiedPaweł, Jan, Paweł, JanZakrzewski Walenty;i A.TL' Z. CieptóZakrzewscy Mateusz i Kazi-ZakrzeWski PiotrAli.Z. l).mierz, Zakrzewski Józef,Zakrzewski Michałч A. II Zakrzewski Ada W, podczaszyZakrzewski Wojciech 1Łęczycki iZakrzewski AlexanderZakrzewski JacekА, II.t Zakrzewski Jakói)Zakrzewski Wojciech,hnrgr.Zakrzewski Józef.Radziło weki'Ял Wis.Zakrzewski JanA II, Zakrzewski BjdtaKan - A N. .'Zakrzewski Piotr.de DamiętyZakrzewski Adam.J It ^Zakrzewski Jan’.Zakrzewski Adam A. II,AL. 1 Zakrzewski Mateiisz, stolnikZakrzewski Hilary A,ILA' XWiskiA.TI. Zakrtewski Wojciech - Z. Wie.Zakrzewski ŁukaszZakrzewski Mateusz, stolnik, i t » Zakrzewski FranciszekWinki -4 Ż. Wis.Zakrzewski JańZakrzewski Piotr'. Zakrzewski WojciechZakrzewscy Józff, Leonard, 1 XZakrzewski KrzysztofJózef i Łukasz, podsedkowi--»V i ęV i Zakrzewscy Adam i Szymonczowie ziemi Wiskićj Z.yVn«.,. 1 Zakrzewski Jan, stolnik Liwski Zakrzewski Jan 1Zakrzewski Stefan, komornik iX 1 poseł ziemi Wiskićj А. Ц. 4 Zakrzewski Jan W. R, І Zakrzewski StanisławА. IŁZakrzewskiZakrzewscy Jó^.cjf i Łukaszż.л.Zakrzewski Antoni Zakrzewscy Jan, Jakób i An- Ali_ _ w iZakrzewski Wojciech Zakrzewski Jan,"W.drzej '.Zakrzewski JrfkóK, pisarz ko-.s 'i, (Zakrzewski Jakób.;Ą Ali. Vmor MazowieckichZ. W is.Zakrzewski Michał Stanisław, sędzia ziemski, Rrz. Kujawski 'Zakrzewski, podczaszy Brzeski Kujawski.AILkJkJ Zakrzewski Szymłm Zaktr.ewski Zakrzewski Marcin Zakrzewski Jan W, Miń. ^ W. H. L.' . Z. Wie.Zakrzewski Stanisław AILZakrzewski Bartłomiej- Zakrzewski JanAILZakrzewski Wojciech Z. Wftfc wNZakrzewski Mkthał Zakrzewski JakóbZ. Wie. Tl Zakrzewski AdamZakrzewski Wojciech A- ILИ Zakrzewski Jan 1Zakrzewski MarcinA II.1ZakrzewskiAlli:Zakrzewski Jat)AIL Z. Win. UZakrzewski StanisławZakrzewski PawełA IIZr Wis. IZakrzewski BartłomiejZaktfeetaskl Jaklób AIL1Zakrzewski MichałAILZakrzewskj Daniel AiII.1 LjOOQleZuk.428Zal KrólowieZiemie I KrólowieZiemieI ElektorowieM których s któryehElektorowie aa których których1głosowali głosowaligłosowali głosowaliZakrzewski Antoni, kasztelanZaleski Ostas Adam-Biechowski Zaleski Krzysztof Z. Warsa.Zakrzewski Floryan, kasztela-'Zaleski Kazimierznfc Biechowski Zaleski « Otoka Alexander, ге-'Zakrzewski Bogoryja Franci-fereodarz koronny 8Ź6kaw. к. Zaleski WacławZakrzewski Jan NepomucenZalescy z Otoka Mikołaj i Re- Zakrzewski Jan, stoi. Ciech.migian Zakrzewski IgnacySC A. Zaleski Mikołaj 'Zakrzewski IgnacyZaleski Mikołaj ;Zakrzewski IgnacySC A. Zaleski ŁukaszZakrzewski IgnacySC A. W.Mśeisłj Zaleski Wisz«ta TomisfawZakrzewski Józef Zaleski Stanislaus, advocatusZakrzewski Kazimierz, qua zie-PosnaniensismianinSC A. Zalescy Olbrycht i Bogusław Zakrzewski Kazimierz, wojskiZaleski Alexander WaleryanW. Smól,Kowal., sędz. gr. Radzićj.w. в. kJZaleski Andrzej, rotm.M. Zakrzewski Michał'Zaleski Jan z OtokaJ.UI.Zakrzewski Stanisław BogoryjaZaleski Jan z Zalesia, kuch-Zakrzewski Walenty-. mistrz koronny Zakrzewski Wojciech z Za-Zaleski Jan :J.UI.krzewiłSCA.Zaleski Joannes, prtefectus cu-Zakrzewski Wojciechline regni Zuraviensis capi- Zakrzewski Ksawery, kaszte- tanaeuslanie Biechowski Zaleski Józef. '. J.UI. W.Sinol.Zakrzewski z Zakrzowa Ignacy,Zaleski Kazimierz poseł ks. Oświeć, i Zators.Zaleski Krzysztof, komor. Miel-Zlechowski.nicki1W. PodLZalechowski KasperZaleski ’ Pawełna Sędowie-Zalechyński. Zalechyński KrzysztofZaleciąło. Zalecieło Jerzy Zaleski Ciołek StanisławZaleski Stanisław,- sędzia gr. Zaleski StefanZaleski Wojciech Zaleski Wacłńśe da Otoku, chor. w: Pódl.iZalecki. Ząleckl Jan - woje w. Łęczyckiego, deputat ad pacta convehta: t Zaleski. - Zaleski StanisławZaleski AndrzejIZaleski AdamZaleski Ostas JanZ. Ii.Zalescy Piotr ) Jśn Zaleski Mikołaj, .wojski Sier. Zalescy Alexander i WojciechZaleski StefanZaleski Zi Ł. Zaleski HieronimZaleski Wojciech, skarbnikZaleski Jan, dworzanin pokojo- Mielnickiwy króla jegomości szwedz-Zaleski Wojciech kiegoZaleski Franciszek Zaleski OstasStanisław = -- = =Z. UZaleski WojciechК ZäLElektorowieKrólowie мь który eti głosowali Ziemie jr których głosowali И Elektorowie Królowie a głosowali Ziemio1 których głosowaliZaleski Jan Zaleski Stefan.-a.il- Z. ła.Zaleski KazimieraZaleski Wojciech". Zaleski Wojciech Zaleski Józef Zaleski TomasztZ. Ciech- Zaleski Piotr ’ Я. N.Zaleski WładysławZaleski Jakób Z N.Zaleski Szymon1 Zaleski Jakób A N.Zaleski Adam»Zaleski Wawńsetffec Zaleski Jan, 'chorąży Nurski,jZaleski Łukasz, sita. Jadbwski-sita. Suraski vZaleski GrzegorzA. 4L -Z N.Zaleski AndrzdjZaleski Jan .'Wv Ch.Zaleski JakóbZaleski Alexander, podczaszyZaleski Michaf ;. -Zaleski Andrzej, rotm. pow.Zaleski Wojciech- ’Z. Ciechłódzkiego SLA.P. IiZaleski MaciejZaleski Antoni., W. S,Zaleski-BaltazarZaleski Franciszek, sędzia kap-Zaleski Józef' iturowy St.A W.Wof.Zaleski Stanisław A. Ił.Zaleski Lubicz -Franciszek,Zaleski Wojciech'Z. dech.podca. Pódl., poseł llrohickiSt.A Z. UrolN Zaleski Jan1a: II. 1 .Zaleski Jakób Tadeusz-Stf A.P.Ora.ZaleskiiфW B. K.Zaleski Jerzy, stta. Grzybiński StA Zaleski Kazimierz..Zaleski IgnacyZaleski WojciechZaleski Lubicz Ignacy, skarbniktZaleski. SewerynPodlaski Śt A.Z. BrokZaleski Alexander,nodkomo- 'Zaleski Józefчrzyć Łęczycki ‘Zaleski Józef,Zaleski Mścisfaw,podczaszy : Zaleski Saryusz Józef Sebastyan.St.A Brzeski Kujawski'Zaleski Kasper -. St.A, w. KniZaleski JanZaleski Michał Zaleski. Adam Zaleski 4Paweł S‘- Az.M4Zaleski Mikołaj jZaleski Piotr, stta. Suraski, poseł Zaleski Maciejziemi Bielskiej (.Z«vZaleski Franciszek Z.C.Zaleski Piotr 1 W.M.ŚcisfZaleski, podsUiii KurakiZaleski Stanisław « St.A i Zaleski Jan Zaleski Szymon’ 4; Zaleski WalentyiZaleski Tadeuszi -fet. Ai 1 Zaleski JanА II. Z.C.Zaleski Tadeusz’k'.Z. 'Zaleski Adame A 11. Zaleski Tadeusz. St.AZaleski MaciejZalewski.Zaleski MarcinZalewski na Prosiewie Józef,jZaleski Jakób poseł Liwski Zaleski Jakób4 1 Zalewski Walenty Zaleski KazimierzZalewski MikołajZ. Wars. Zaleski MarcinZalewski WawrzeniecZaleekt Adam Zalewski Józef;9 : Zalewski Michał, poseł ziemiZaW^S^isław im r r I WarszawskiejZ. Warsńг riri ^.OOQie юьяли.,л 1 ElektorowieKrólowio gf080W kil Ziemie ;ЩШгуеЬ głosowaliГУ io ,n 1 ^ EleMoowle i ГZalewski lYliklłlaju.' Wв.ZaHwaki z Zaliwia JanZalewski Saryeea.Sebastyan».AeZaliwski WqjcieehZalewski Wiktor»Zaliwski Jakob. ZJlitfki.? 11 Zaliwski Tomasa.halicki AadnSdj ;-;1Г чА. II. VW.K.Zaliwski Pawef na ZaliwiuZaltńśkii- Zaliwski z WoTajpic Józef Ka- Zafińskl Andrzej iAiii. Z.M.zimierasędzia, kapt. ziemi ZaliWśki. 1Łukowskiej1 " ZkliWstf Jan ’1Ż; L.Zalkowski. - Zaliwski Stahlstaus, sübjudrx1 m: Żalkowski Piotret mmtias tem^ Livensis proл- t1. Żalski.; e.totbftahtiis, sal vis j. e. r.Żalski Janfiee'hon privilekiiskjt decretis ł Żalski Jio i'dńcatus Masovf®Ż. L. ŻalskiZa liwski Adrianus, ano et ge- : Żalski Jacenty: nerosi Matlir® Zalóyski nomineZałaraaj.Zaliwski Eliasz;J: K:-' Z; L. Zafamnj Promt wicz Jakób Sta-Zaliwski z Opola AlexanderZ. Ii. ntsfnwi'Zaliwski 1’awef'c ''3. K. Zafnmaj Prowewicz Pawef,Za?wsfci Wojdecü, sędzia ziemiKonstanty Liwską iz. lg 1Zarłękki.Zaliwscy Thónras, Laurentius,Zafęski-WojciechThomas, Hoslaus, Joanne»у;Zafęski JakóbAndreas de Tropią ".J. « K.Zafęski Jan Zaliw ski Ignatiussuo et gene- Zafęski Pawef Samuelrosi Martini- Zaliwski ac ge-Zafęski Bernard,.nerosorum Stanislaj et Mar-Zafęski Marcyan, pisarz ziemskitini Igajskich, nominaubseriboj. K,i SieradzkiZaliwski Hyaeiathus Vladislaus,Zafęscy Marcin i Franciszekterr® LivenSls huntius, suo, etZafęski .Bernard,:.poseł wojew.generosorum Casimiri pincer-r j Czerniechowskięgon® terr® Drogicensis. ac Ja-кZafęski na Zafężu Jakób, posełannis Vladislai subdapReri ;,v 1 Drohhjki’teme-Livenste Zaliwskich ger-„ Zafęski Teodor manarum suoruti riomine at-Zafęski Adam;tque generosorum Martini gla-Zafęski z Lubić Leon, archie-diferi terr® Livensis et Stani-piscop. metropolita; Kijowski,slai Sarnackich subscriboJ. ŁZ. JL Halicki i wszystkiej: Rusi ritusZaliwscy de Wofyce Joannes,unito grffiCi -;Alexander, Albertos, Casinii-Zafęski Pawef1 rusStephanus, tum et gene-Zafęski Józefrös iAegi di i Zaliwski nomine,Zafęski Mateusz'.etiamque Zaliwscy de OpoleZafęski MarcinAlbertus, Alexander et PaulusZafęski TomaszZaliwski na Wofyńcach JanZafęski KazimierzKrólowie W Xtoyyfrg-TosowaliZiemie ф których głosowali-,1 W. L V V4 к » V t ’ Z. tt. J; K.: J, K.W. PodLJ.UI.W. Рої. Z; X.46 Zamtk — -ElektorowieKrólowie a którydh głosowali Ziemie » których głosowaliElektorowie Królowie Mrtrtttychj głosowaliZiemie M których głosowali Załęski ŁukaszZałuski Jan na RosłowonicachZałęski Marcin Załuski Kazimiera j.m.Zafęski JózefZałuski MarcinZałęski M ichni Załuski KazimieraZafęski Maciej Załuski Józef de Załuie A. Ib Zafęski RafałZałuski Kasper іД. U.Zafęski StefanZałuski Kazimierz Załoga.Załuski Mikołaj de ZafużeA IL Załoga JózefZałuski Mikołaj ,АІ.W, Pod. Załoga JakóbZałuski Maciej de Memienino :АЦ,Załoga SebastyanАЬZałuski Stanisław.; J Af.ILZałoga MarcinZałuski Stefani lA ІЬ.ц, .Z Ciech.Załoga de Załogi GrzegorzА. U. Załuski Stanisław:Załoszka.Załuski WojciechA. IkuZ-Cfech.Zafoszka AdamZałuski JanSt A.;,;Z, C.Załuska.Załuski Jan, viStA.Załuska JanZałuski Ignacy, stta. Chęciński,- Załuska Pawełrotmistrz powiatuSt A. -Załuska Wawrzeniec Załuski Józef Andrzej, biskup ( tZałuska JakóbKijowski i Czer.StA, Załuska JanА. ІЬ Załuski Marcin, jenerał majorZałuska SzymoniR.^V. Sień uZałuska MichałZafuszkowski. Załuskowie Piotr, Stanisław,-Zafusakowskj,; zKajiszkowic ;Ignacy i TomaszWojciech- ,W. Kat:Załuskowie Kasper, MateuszіZałuszkowski Wojciech StanisławZambrzycki.Załuski.Zambrzycki Jan, ’instygator ko-Załuski Alexander3. К.ronnyV JZałuski Jan na Opinogórau Zambrzycki Andrzej 'A.'II.» Z; Ł.Załuski 'Jakób Zambrzycki AndrzejZałuski Spytek, czesnik Itawski Zambrzycki Józef Michał, po-Załuski Tomasz, podstoli RawskiJ. Кrucznik pow. RadziłoweklegoZałuski Wawrzeniec, kasztelanposełGostyńskiZ. G. Zambrzycki Stanisławi Załuscy Alexander i Kasper. III Zambrzycki Jerzy Załuski LudwikZambrzycki StefanZałuski HieronimZambrzycki MateuszZałuscy Mikołaj i Konstanty Zambrzycki Jan, kom. gr. i po- Załuscy Zygmunt i Stanisławj.m.seł ziemi Nurskićj'Załuski AlexanderłowczyZambrzycki Ignacy, chorąży i^Brn^ski poseł ziemi Łomżyńskiejі Załusk Alexander,Zambrzycki Stefan, kom. gr.^РРЩНрку Rawski, в. j. e.j.m..ziemi i poseł Nurski ŚtA. KMiiskffraaciszekj.m.jjZambrzycki TadeuszZatniech.«?Zap. KrólowieZiemie I KrólowieZiemieElektovowle'»iSaCT m których 1(loiownli I 1Elektorowieji Juórych głosowali Ц których głosowali Zamiechowski.[Zaorski KazimierzZaoiiecbdwskii FranciszekiZaorski Marcin Zauiiecliowski.:.Zaorski Wojciech Zamojski. Zamojski Alexander, strażnik: Zaorski SzymonZaorski Kazimiera koronny J Zaorski Szymon Zamojski Jerzy, dwór.M. 'Zaorski JerzyZ. fi. Zamojski Piotr1 n4 Stawiskach,Zaorski PawełZ. podkomorzy syżmi Łomżyń-Zaowkowski. sfcićjZ.Zaowkowski Zygmunt Zamojski naZamościu Jan,Zapendowski.hrabia na ТаГтгѵѵіе, atta. Ka-Zapendowski Melchior - TuskiZapendowski Krzysztof'Zamojski SteAm,'mleczny Sie-Zapendowski Janradzki, rotmistrż wojew. Sie-Zapendowski Szymonradzkiego W. Ster.Zapendowski Alexander Zamojski Franciszek1J.UI. Zapiński. Zamojski Marcin na Zamościu,Zapiński TomaszA. IIpodstoli Lwowski, atta. Pies, ordynat juritu» defensor ec- W. IL Za płaty ński. Zapłatyński Świętosław cfesise £t reipublicmZamojskWAdamjZapłatyński, poseł ziemi Prze-A. 11 -mysłkiej amojski F ortuöat, f owczy Łom-Zapłatyński Ludwikżyński Zamojski Kazitoiśrz Z. Wi. Z. fi.Zapolski. Zapolecy Maciej i Kazimierz,Zamojski Mardki, stta. RostowskiГУ if 1 i pokojowiMZamojski Walsryan Z. Wars. Zapolski Jan, opat -Łędzki, sekr. Zamojski MadiejM Zamojski Michał, stta. Bole-Zapolski Stanisław, stta. Dy- moWskiW. В гасі-1 bowski-.Zamojscy Alexander i MichaZapolski Zygmunt, kasztelan .Zamojski Andrzej, wojewodaWieluński J. К,Inowrocławski,Zapolski Franciszek, podkomo-jZamojski Janenitrzyc Sieradzki Zamojski J., stta. Lubelski Zapolski Alexander Kazimierz, Zamojski Ludwik podkomorzy Sieradzki Zamojski SzymonZapolski Krzysztof Zaniewski.'Zapolski Jan Zaniewski KazimierzZapolski z Roxyc Piotr Celestyn,Zaniewski Jerzypisarz najwyższy skarbu J. Zaniewski MarcinК. M. i rzeczy pospolitej,'Zaorski.poseł RawskiIIZaorski WalentyZaorski Jakób Zaporski. Zaporski Tomasz № ILZaorski StefanZaporski Piotrw Ł 1 — » 438Zirp.9ktt.1KrólowieZiemie,T 1гKrólowieTTTIZiemieElektorowieШѢ który eh których Elektorowie a których którychglosowali glosowali T 1 glosowali glosowali Zaporski Krzysztof z Zaperza,Zaremba Wojciechcześnik CzerniechowskiZarembaW. Podh Zaranek.Zaremba Władysław-Zaranek Hieronim z Herbowa L;Zaremba Maciej..ІАІ. IŁ Г;Zaranek Horboweki AndrzejJ; K.Zaremba Kasper;-. Zaranek Horbowski GabryelZaremba WawrzdnietА. IŁZaranek Horbowski Jan Zaremba Piotń .’ AvIŁ:Zaranek Horbowski Jan Zaremba WawrzeniecAm IŁZ N. - Zaranek Horbowski Pawef, stoi-Zaremba Jan A.II.nik Brzeski.Zaremba WojciechZaranek Horbowski Pawef, stoi. Zaremba Wojciechm iA. ML. Zaranek Horboweki Pawef,tZaremba Franciszek ,. ( u] Z, N. stolnik Brzeski.K. Ź. Zaremba Sylwester Zaranek Kazimiera, cywun Ejra- ł. Zaremba Jani-iiA, 1L.golski, chorąży księstwa’ ‘иZaremba MateusziZmudzkiegor.Zaremba GrzegorzZaranek Alexander A U,W.Bracł.Zaremba Wojciech Zaremba Maciej; k Zaranek Kazimierz, starościcPfotelski, poseł pow. StarocLZaremba 1VitkA.JLZaranek Teodor VStA,Zaremba JakóbZ. N Zarchocki.Zaremba Paweł ;N. Pz N. л Zarchocki Giezek JanZaremba Maclśj Źardecki.Zaremba- i » .Ai 11. « Źardecki Mikofaj Zaremba BartłomiejiZ. N. Źardecki Władysław, cześnikZaremba FranciszekvA.IL CzerniechowskiАІ IŁ, Zaremba WojciechAIŁz к Zardecki Kazimierzsędziat., Zaręba Jakób -ZNziemski BrzeskiZąrębK J.Źardecki Karol, sędziaД.ІК Zaręba Bartłomiej i -Źardecki Jan, sędzia Brzeski W; B. L.Zaręba Wojotóch' А II. Z, Źardecki Samuel A. 11» Zaremba' Wojciech.- Źardecki Mardn Zaremba Wojciechi. ZN. Żardowski.Zarembowie Madej i Joachim Źardowski FranciszekJ. IIIZarembowie Jan', "Marcin, An- - Zarecki. Zarećki MaroelH '.t.’1 drzej, Krzysztof, Andrzej .Njkudem’ - -Zaremba. Zaręba z Kalinowej Stanisław Zaremba z Kalinowa Stanisław", biskup Kijowski i Czernie- Zarembowie Łukasz J Andrzej,u. Stanisław, Marcin i Wlktoryn; Zarembowie Paweł, Stanisław, Szymon, Bartłomiej i Alexander A At № Vi 'i;t- А. IŁ chowski, opat SulejowskiZarembowie Jakób i TymoteuszА. IŁ1j^gKSewerynJ.Hl.Zarembowie Andrzej, Krzysztof j^HBnBKaręb Stanisław, sę-i Franciszek РШІтетвкі Sandomierski .,W; S. Zarembowie Maciej i ŁukaszBaręba Andrzej Zarembowie Mikołaj i Sebastyan LrOOQleZnr;49»ZatS. : -;KrólowieZiemieДОіоМг^дН glosowali Ѵ których glosowaliZarembowie Łukasz, Stanisław,(Wślertty, Maciej i TomaszVZarembowie Pawef, ^»tanisfaw, VTbmJLsz,: Fradciazek), Walenty i :W. Zaręba Aj'Zar^bA Janikotoiornikiewicit л',v,zTciuhki Sień '.'Zaręba Stanisław, su bilet grtftlzPiotr, W.Śier.Zaremba Antosi.St A.Zaremba FrapoiszekZaremba 4 Zaremb kościelnych„Z, Z. Franciszek, 'komornik, ziemskiStA Si^^^ ;, Zare^r Leorin B. gr. M. W. Sierj ;Zaremba Pawef,. Zaremba da Zarembach kośęiel^St A.nycli Szymon, sędziaaieuj.,n-L'. Sier1Ilii4Zaremba Wojęiech .A. r Zarerabiński.Г ';Zarembiński Gabryel 1Żamijcki. Zarnicki MichafA.JI. Z, D. I Zarnicki Janj А Zarnicki 1[eodor(ili, Żarno wski.А. IIIt-iZartiaWski Jan,u.Żaitioftski A U.W. BUL.Zartiotvski Józef KatuldZarucki.Zarucki StanisławZaruski.Zaruski Justyn w KulesieZaruski Jap z DrogoszowaZaruski Walenty' Zaruski Wojciech А. Ц.Zaruski Ignacyi Zm fj«ціп Й KrólowieКZiemiesęd. Łomży ńfeki. ;Zaryb.лгуп JanZartseftki.Zarazki.rzycki MaciejZasącźkówski.ikąc^kowski Adam( ^Zaśęfenskj.iś^iettski Jan. iścieńtskl Adam'iścieński Maciej iZaslawski.Lsfawski JanIZasowski.ispw^ki Jan ;;Zasutovski.isut^wski Jan1 .Zaszczyóslfi.Żabczyńscy Ądąm i Pawef Zaszczyński Pawef i ,. Zaszczyński Józęf Karol1Zaszczyński Pawef, podstoli 'Mielnicki1Zatwardnicki.Zatwardnicki AlexanderZatwardzickiZatwardzickiZawada. Zawada J(tn na Wolmanowicach Zawada MikofajZawada JanZawadzki. Zawackl Samuel, ijjfrtktófycb glosowaliіktórych glosowaliStAZ.Ł. Z. ŁvAILАН-» Z. C 1 W. L, w. в;AH.A. If. J.UI. J.IILA II.Z. 31. W. PodL w. к;. z. 31. 430ZavsULElektorowieKrólowie aa których głosowaliZiemies któryc głosowaliZawaeki Jan z Grudowiska,podkomorz. Parnowski, stt.Świecki W Malb. Zawaeki Jan Z. Wares. Zawadzki Bartłomiej na Gra-dowsku, skarbnik Ciechań. Zawadzki Jan na SoskowieZ. Wares. Zawadzki Kazimierz, stta.Pucki, S. R. M. collonellns sal vis j. e.r. tum et terrarum Prussiee pr-sertim vero Indigenatus et ju-ribus majestatisW. Malb.Zawadzki Krzysztof FranciszekZawadzki Oktawian Zawadzki PiotrZ.Wrszo.Zawadzki Władysław Zawadzki PawełW.Sier.Zawadzki Korzbok FranciszekА.'II,Zawadzki SebastyanZawadzki Stanisław; Zawadzki.A. 1L Z. ChZawadzki StanisławZawadzki Łukasz Zawadzki PiotrДП-1a: ii.Zawadzki StanisławZawadzki Franciszek Zawadzki Michał, .podczaszyPrzemysłkiZawadzcy Acbacy i Stanisław Zawadzki AdamZ. Warez.Zawadzki Floryan.J Zawadzki Marcin Zawadzki Michał, podstoliPrzemysłkiА II. Z. Warez.Zawadzki Jan Zawadzki Maciej Zawadzki AdamZawadzki Swatopełk Ignacy Zawadzki IgnacyZawadzki Swatopełk Rafał Zawadzki Swiatopełk Stanisław ffifhA^£wiatopełk Woj-G. K. РВЬшкі.KawdzMera HFWki ^ ElektorowieKrólowie що któryoh głosowali Ziemie « których głosowaliZa wieki.Zawicki1 Zawidzskl. -“ Zawidzki Adam Zawidzki JanZawiecki.Zawiecki Fabian 1 Zawirski.Zawirski FelicyańJ.Zawirski Janj Zawistowski.Zawistowscy Andrzej, Maciej, -Kazimierz i Stanisław Ł N.Zawistowscy Jakób i Adam Zawistowscy Łukasz, MichałKazimierz Zawistowscy Adam i Bartłomiej 'Zawistowscy Walenty i Kasper Zawistowscy Jan, Mateusz T1 WalentyZawistowscy Michał,Kazimierz, N. Maciej i Kazimierz Zawistowscy Adam, Stanisław, Franciszek, Piotr, Tomasz, Ja-cek, Stanisław, Marcin, Adam,Mateusz, Kasper, Marcin i ГPiotrX. X.Zawistowscy Paweł i Kazimierz Z.N.Zawistowscy Kasper, Paweł iAl IL BłażejВZawistowscy Jacek, Marcin,Maciej i Walenty1Zawistowscy Maciej, Stanisław,Idzi i Adam Zawistowski Antoni Zawistowski Maciej 'Zawistowski Adam jZawistowski MateuszА, II.Zawistowski Maciej Zawistowski Jakób Zawistowski WawrzeniecZawistowski AndrzejА. U.fZawistowski Wojcieeh Zawistowski Stanisław Z. Wares.Zawistowski JakóbZawini.431Zbiench.ElektorowieKrólowie «a których l?080wali Ziemie ж których głosowaliZawistowski TomaszzZawistowski WawrzeniecZZawistowski Stanisław ZZawistowski TomaszZZawistowski Stanisław Zawistowski Antoni Wołk.Zawistowski Hilary :' Wołk. ZZawistowski Ignacy Wołk.Zawistowski Ijusimiera Wołk. ZZawistowski TCmaszSLA.ZZawistowski Ignacy, komor. i poseł od wojskaL. Z P. Wołfc.Zawisza.Zawisza Andrzej Kazimiera,' stta. Miński 2Zawisza Hieronim W, Kij. „Zawisza Dowgiało Jan, archi-tiyjakon WileńskiŁ Zawisza AndrzejI2Zawisza Jan :X к. Zawisza Jan 2ZawiajKrzysztof, pis. W.Zawisza Dowgiało Kazimierz, rotmistrz J. К- M.J. ш. 5 Zawisza na Baksztach Andrzej Какішіёгz, pisarzL. Zawisza KazimierzJ.1IJ. 15Zawisza Stefan- Z» c.Zawisza Dowgiało Wiktorya,Іpodczaszy WilbńskiZawisza Jan Zawisza JacekZawisza Jacek '".А. Н.Zawisza Sebastyan Zawisza Szymon Zawisza WojciechА. U. Ws.Zawisza na Baksztacłi Jan Je-rzy, chorąży Miński ZawiszaMikołaj 1:Zawisza StanisławJZawisza na Baksztacb Krzysztof, stta. Miński CzeczerskiіZawisza 1A.U. Zawisza MaxymilianА. Н.1IZawisza Pękała Wojciech 1(Zawisza Franciszek-T‘s; 1ElektorowieBakmuch Kiejzgałfo, poseł Starodtb.Kowieńskiegozarny Ludwik LichafCzarny Wincenty _ fowezy I poseł wojew. Łę-czyękiegbSqawlieki.uicki Andrzej, cżeśnik N wogrodzki awlicki JózefZaworowski.aworoWski MichałZayólic.iaydlic BalcerZaydlicz. iaydlicn Franciszek. Mikofi M. i miasta stołecznego Kłakowa ^ostef i sekretarz'sZay kolski.Bykowski Mikołaji jjberfcoyrski.Jbferko»yski Jan, Zberowski.fyerpwski Maciej iberówśki Franciszek. Zbierzchowski. 5bienichowsk i Jan Zbierzchowski Zygmunt, cl rąży ŁomżyńskiKrólowie шь których głosowaliZiemie 1 s których 1 głosowali 0 z. с.P. K. J.in. А. Ü.j.ni.W.K. J iü. 1 J.HI.Zbienth, ZbroiąkC ElektorowieKrólowietot AMiffi głosowaliZiemie których głosowaliElektorowieZbierzcliowski Antoni, poseł Łomżyński Zbierzchowski Jakób » Zbierzchowski Maciej,-Zbierzchowski MarcinZbijewski.Zbijewski JózefZbijewski Rota Roch, kasztelan Kaliski Zbikowski.Zbikowski Alexander1 Zbikowski Franciszek Zbikowski KrzysztofZbikowski Jan de Pągosty, Zbikowski Jan ;.Zbikowski Wojciech de Milewo Zbikowski JózefZbikowski de Milpwo Stanisław Zbikowski Walenty Zbikowski Jakoby Zbikowski Józef J Zbikowski JanZbikowski JózefZbikowski de Żbiki Karol Zbikowski AlexanderZbikowski Andrzej Zbikowski Jakób Zbikowski Jan Zbikowski Stanisław1Zbiroski.Zbiroski Kością Andrzej Zbiroski Kością TeodorZbodnicki.Zbodnicki BenedyktZbojewski.Zbojewski Jakób, pisarz ciepli DobrzyńskiejZboiński.Zboińscy z Oeówki Szczęsny entyZbornie z Osówki telan Dobrzyński Wojciech, ki, de- " ,Z. Ł z. e. Z.Ciech.W. Kai:JZ.Ciech.A. Tl;Z, Z. (А. 11 Z, Ciech.А. ИА. ri. Z. Ciech-A. II, Z. Ciech,W.Płoi J.flI. ] Zbeiński Jan. Zbeiński Antoni,' podkomorzy» Ziemi DobrzańskiejZboiński Wojpśccli z Ossówki podkomorzy,; ziemi Dobrzyńskiej, stta. LipińskiZboiński J. A., kasztelan Pfo Zborkawski.Zborkowski AdamZboromirski.Zboromirski Karol i Zboromirski Dyoaizy.;Zborowski.Zborowski ze Zborowa Andrzej, dbywatel wdjew. Sandomier. Zborowski Dyonńty, burgrabia CiechanowskiZborowski Hieronim z Rytwian 'Zborowski Jan jZborowski z Rytwian Jan Zborowski z RvtU’ian Jan, chorążyM.7.ZborowskiZborowski Aidrziej Zborowski Andrzej'' Zborowski Fibry anZborowski Jókef Zborowski Krzysztof Zborowski Stanisław, burgrabia Płocki .;rZborowski Władysław. Zborowski Antoni.Zborowski ze Zborowa FelievanWiślicki, sędzin grad. Nowo-korczyński, marszałek sądów kapt. wojew. Sandora, i rotm.Zborzyński.Zfarorzyński CismantZbroch.Zbroch Jan, podstoli Poznański Zbroch »Zbroski.Zbroiski Hieronim Franciszek, stta. Prasnyski, rotm. ziemi CzerskiejKrólowie gtoso wali1 Ziemie których Г głosowali r Ż. i.А. IŁSt- Д.,W. Pio,AW. P,,s ,w. Miń p. IŁ Z. Wars,Z-Ciech,J.111. V I1Ł.j:Ł.lW. Si-i „ iW S. W. B, L.V 4 w.;s.J, КI leioogЯШйиМ00ßHlwUtorQWieKrólowieąmtZiemte s których głosowaliZbrapki Jukó^ZbroekiJan_Zbroeki Jakub Zbroski Jkób Zbroeki Józef pa. Zbroży Zbroeki PJotr na Zbroży Zbrożek, Zbfożejc Jarosz-,. Zbrożek Piotr д Zbrożek Piotr Zbrożek StanisławZbrożek JanZbrożekZbrożek Zbyożek,Zbrożek Ignacy; Zbrożek Józef, śtolbikicwic MielnickiZbrożek Tymoteusz, stoln.' Mielnicki;Zbysław. Zbysław Antoni Zbysłyński. Zbysłyńskj JanZbyszek. I Zbyszek Alexander Jan Zbyszek Stanisław Zbyszewski. Zbyszewski Jan ,. - Zbyszewski StanisławZbyszewski Michał Maciej Zbyszewski Andrpćj Zbyszewski Jerzy Żbyszypski. Zbyszyński Wojcjech. Zdanjpwic?. Zdąpiowic KąpiiąićnfZdanowicz. Zdanowicz Bazyli Zdanowicz Kazimierz Zdanowicz Satpuęl Zdanowicz Stanisław-Zdanowski.Zdanowski Franciszek z Zda npwał ?Wf.1 St.Ąl J.UL St.A: 1 лW. Wał. W.w^W. Wot;w;a.vł"vv. ę1jJ, K. з. к:', A. lŁ’’ f.A- IL StAA, U.(V .й.ч7нW. Й.W.Pto^ w. rto W, Pło. W. Wił. Elektorowie ZAanffwąki Sebaa^an Zdpn^wekj JpnZdąnwfeM Jaz wofjsjd kętatezeki. Zdpnoyskj. Szynko rfljewsKŁ Zdrojewski StanisławZdrojew ski JąkótZdrojewski Stanisławo л 3drffwjęcltL Zdrowiecki Wawrzćniec Zdrów icki i MichałZdrowiecki AlexanderZdnoWbki. Zdtowski FranciszekZdürniV StanrżfaW Zdroweki Stanisław ZOroHvi ZygtaoAtZdroykowsfci. Zdffeykówski Adak ;Zdttlski. ZdatskfKanetkhty Zduriowski. Zdunowski Dobropost Wił- Uoorogofi w. J». Jzdtmodski Młełrfor,Zdunowski Franeiszeitii W. J^- lZdłrtied^ki Michał Zdychowski. SjZdttcMksM Seykon na Zdy-Ckowtc:.i JjEdzarr.QWski. ; i Zdzpn^wski Jfikpłaj Zdzcukki. ZdzenicM Walenty Zdzeński. ZdwnsjviZdzianicki. Zdz.ianicki Stapisłpw Zdziarski. Zdziarski Władysław, po dek ziemi WarszawekZ .1____"JIŁI «I Królowie głosowaliZiemi« j ;f których głosowali-. A JŁW. Pło;, ł.;i»y А. ІІ.Ł.i vlW. Pło4J,ULW. PłoNJ. K4г 4.J U W-«; W. B,^ Z. WX w. W.’Sier.4A. II;WiSier.- W. SierAJ.HI.Z. D: x W.Płb. AIŁ J.HŁ s w. Pod,- VStA WSier.Як.JMsfarafö.Ćtebr.,'лш«к«оМ«іе-.іKrólowieN'haM^igłosowaliZiemie 4 któryck głosowaliZdziarski Franciszek-’J.Ml.' Zdziarski MarcinA. If.W. 1.4Zdziarski Wojciech1 ».Zdziarski Andrzej Zdziarski Michaf,W. LZdziarski Szymon’ ^Ai'fl.'Zdziarski FranciszekZ. Wared.Zdziarski KazimierzZdziarski GabryelZdziarski Tomasz»'‘'StA» Zdzieborski. Zdzieborski WawrzeniecіАЙ. z: N.'Zdzieborski Wojciech Zdzieborski Wojciech»’» A. В. Zdzichówski.4Zdzichówskina Zdzłchowie1Piotr, komor. graniczny Łęczycki 1JA ИZdzichówski Jam, burgrabia1 v ‘t.WafecklAIL W. PtZdzichówski Wojciedh, stolnik Posnapeki®.А. Н. .Zdziechowski. Zdziechowski FabianХ-.W- S.Zdziechowski Andrzej ІА.1ІІ.Zdziechpwski: Piotr» Wi s. Zdziechowski Bartłomiej; Zdmecbowski -Izydor, obożnytRadomski. W St.ZdziemborowskiZdziemborowadti Karol w»s.Zdzienickl. YZdzlenicki Jan : ,.A.IL Zdzlenfeki Frdaćiśzek -.A.IL BZdziennicki Podleśni Adam .'N .Izdzienicki StanisławіIZdzienicki Jakdb] : Izdzinick MichafW.Sier.I Zdzieszalski.і IZdzieezulski WojciechZ. G.Jg^MHMÜttpwiecki. ^ИіИДШВвиятіка8я " Zdzitowieckf JmjkZdzitowiecki Krzjjj^glb »J. fe.Zdzltowiecki i«« ijm_f£H«ortie Królowie ч który« głosowali głosowaliмоZdztoWieckiŻntlmi -Zdżitowiecki Łeoitл Zębowskł. Zębowski Adam, ppdstarości Łotttcki .'4,'Zębocki.Zębockjf Wfadystaw, cześnikSiarodubowskiZebrowski.Żebrowski Jan Zebrowski Sebąstyan Zebrowski Wojciech Zebrowski Andrzej Mikofaj, pódstarości 'Іsędzia grodzki Źy daczo weki, yoeef Halicki Zebrowski Jerzy Żebrować у Adam. i Jakdb Żebrowscy Szymon i, Wojciech. Żebrowski ( Żebrowski na Żebracjh Alexan-for.$tanisfafw, .cześnik Łomżyński, cum protestatione prze ciwkf; strong ^ro^iowującćj księcia jegomości e Conte Żebrowski Andrzej Mikofaj^ t ’ pisarz, ziemski Lwowski Żebrowski FranciszekZebrowski^ JakdbŻebrowski Jan, Żebrowski Jan Żebrowski Jan 1f 1Zebrowski: Jerzyj Żebrowski' Marcin Zebrowski MateuszŻebrowski MacićJŻebro weki Maciej 1Żebrowski Mikofaj, koniuszy Żebrowski StaftiefawZebrówski Tomasz Żebrowski Tomasfe Żebrowski Tomasz Żebrowski Wawrzeniec Zebrowski Wojciech -4 Żebrowski WojciechSt AGP. VdffcSt AWVB.ti « xXK.z s.іV;іJ k. Ź.£ J.lll.W.PoL Ż. z.Z. Ciecli. 1 А. П, A. II, A IL 4a. и. All.’ All.1: А» II.»A.H.Z. N: ’4:^ z.z.А.ЙІ’ Mi»KtvJikMHxwleŻebrowski Andrzej, кошог. ziem.,Во£аі«кі Żebrowski KacperŻebrowski PawefŻebrowski Tadeusz,Aebrtprskina Zebrach Wojciech,caęeśnfc ziemi Sięiyckjy,. Zebrowsk'Wojfie:h, burgr. g. Z..Żebracki.ŻebrackiZębruski.Zebnuki Jan»,f Zębrzuski. Zębrzuscy Jań i Stanisław Zębrzuski Adam «. Zębrzuski Józef Zebrzuski JózefZębrzuski Stefan '.’ 4 Zębrzuski WojciechZębrfcuski Wojciech Zebrzydowski. Zebrzydowski' Mikołaj, sita. RogozińskiZedfovyski. Żędfowskl StefanZędziap. Żędzian Stanisław ŻeglińskiiŻeg^ińskj Tadeusz,Żegocki. Żegocki Piotr Żegocki Wojciech Źegota. Źegota Franciszek;i Żegęta Маху mi lian Źegota PawefZeguta 'Palwef. iŹegota Piętrj. fZeimeóki.Zcjmecki Stefan'.v Żelaskowski.Żelaskowski SzymonŻelazo.Żelazo WojciechKrólowie ЧШІЬU L™ Ziemiektórych K£roeowali'1»' '.i'V ; SLA-,i A- a. X SI-A. ,ij.SL A. -.St-A-i.,;;; -. ;WrS.Sc A. » aVIX j MGiZcii^eeK. t. I"лft'CfWtlK4'A. It.Z.Oeeh. Z. CteeKNZ. Cłecłi.»4Je«hN ’Z.Cieel». -ł ^V- j.Vs’i. a. ; N,1)V.,Sięr.'W.,Siei;.w. Ą1ЧА. IX.W. К. ViI’ z. c^. ,»4: W, Raw. iElektorowiet ZelatfoWskl.Żelazowski Jakób ».i.i Żelazowski Kazimiera .:ZeldńtoWśki Jato ".Źelazowsld Mikołaj ZełzzwskS Paweł Żelazowską Andrzej ’Żelechowski.Żelechowski Wrzeszcz Hieronim vJ(-ŹeLechowski Wrzeszcz ,Vfa-aysfaw, jpodśędek zVemi'Ruskiej, sędzia kapt. bwlwski,żliechyńskł;:tel^ctyński Ąojiipćj Zelechyński PawefZeleaski.Królowie ; W» ІЦІГУСЬ glosowaliZiemie ; щ któiy ch głosowaliiiiuA. U.'A, HW. s, A. II,W. -S. VA K.L.j. k::WM^Xi. K.w, a 4Z- c.17 -Kr rА CL,xńskbf Żęlaęki Marcin, J buęgrajda Krakowski, Żeleński' z. Żelanki StefanŻelpski.1Żeleski z Żelaznej SamuelZeleski Stanisław ZeTeskr^y ojciech^ Zelewjski.Zelew^ki ŁukaszŻelicki.Łęliekj Krzys^of. w, .jZeligowski.Żeligowski Kązimierz, cześnikMozyrski Żeligowski Żeligowski Adam J t т4V v Zelmski.Żeliństl Stanisław Ż^linsjci ^Jan j ęlińsici, burgjrabiA Krakowski Żeliński Michał Żeliński .Stanisław.'Żeliński Wojciech Zelisiawski. vski Jan Gniewi ŻelisTatfśki Jdze^ wice-Łubeląkii-V .fW. К. o W KCii. Bpca«asN żrkfb гл. .1KrólowieZiemieElektorowiegłoeowbliktórych glosowalist. л.Zelisfawski Mikołajś^l-AtlŁŹeMlrreki Bartłomiej, podcsa-sy Piotrkowski, porucznik pow. SzadkowskiegoZeliszewski.ZeBsaewski StanisławŻeli.Zell Krzystyan LudwikZelski.Zelski z Zalego Jan Kazimierz, major-poseł BielskiZelski z Zalego Krzysztof, pisarz i poseł ziemi Bielskiej^ sędzia jeneralny s^dów kap4 turo wy ch Zelski ha Żalem Seweryn, wojski DobrzyńskiZembocki. Zembocki Stefan'twZembocki Jan, łowczy WitebskiZembowski.Zembowski Adam. Zembrowski.Zembrowski IdziZembrowski Melchior ’.Zembrowski Marcin Zembrowski Tomasz Zembraski.Zembruski Tomasz Zembruski Ignacy Zembruski Tomasa'.4Zembfzuski.Zembrzuski Stefan ,Zembrzuski Stefan Zembrzuscy Paweł i StefanZembrzuski JanZembrzuski JanZembrzuski WojciechZembrzuski Mateusz de Zem-ńtbrzus mokryagna W. «. i .:ч 1. W. j.m.i ii j. ni. j.m.- Z. DV j.m.w. в. p W.MŚcisjT vW. Pom, ,A-11.t ’ Ż. Ciech. Z. Cieęh. ZZ. лА. ІІ. St A.ź. dech.'Ź. N. _Z. Ciech^j Ż. Ciech.,W. H. Zembrzuski Stanisław '.ZeOtbr^uski Kńzhnierżл-.Zeibbnhiski J^n deZembrzusZembrzuski WojciechZeńtbrZński Jan de Zembtzus Zembrzuski StanisławZembrzuski Michaf Zbmbrzudki Paivot Zembrzuski Marcin Ztabnufeki Antom, B. G. C. Zembrzuski Jakóbletpm^lepodstołi i poseł NurskiZembrziioki Stefan Zcoduyuski TomaszZembrzycki.Zembrzycki Antoni лŻemło.emfo Wawrzeniec Jerzy s4rz skarbowyIiZenowicz.Zeępwjcz Jerzy, dworz.M. Zenowicz Jan, marszałek Oszm. lenowicz Micbaf, dworzanin trukczaezyMlenowicz Stefan Albrycht, pisarz ziemski Oszmiański,j7dworzanin J.'K. M.Potockilenowicz Francis: morzyć Potocki lenowicz Janusz, Potockilenowicz Antoni D ski iduktorwojev lenowicz Józef D NieszerdeckiKrólowie »i wwoNkJ głosowalir Ziemie i kiórych głosowali4Ä.Cfedff Z. Ciech, Z. CiećbN9Z.Ciech^9Z.€łeeh£ Z. Warszfe Ż. Ciech. Z. СІесН "A.U.Z. Cieck^ Z. CieCk1 1łV. iStAW. Pto. W. Pf«. J.m.4;J. N»«»jł fJ. к 1 J.m.W. Pot. W. Pot.rл1 W. Pot. -W. Pot.St A. 1 в ~'wW. Pot.' Googt Ztttf: 4ił Zięb у;;: ci^to^wieKrólowie. głosowali Ziemie 4 których głosowaliu' V ŻerdeękU ZefdeCai Karol w. n:Żeremski. 1 Żeremski Franciszek '. Żemicki4 w. ł:Żenpic^i KonstantyŻemicki Konstanty,w. WiulŻemicki Adam1Żerpicty Wojęieęh;.1Żeromski., Żeromski Wojciech ;., JIZero maki Szymon Żeromski;kArii- W, S. 1Zemmaipt Tomasz к W.Żeromski Andrzejj Żeromski Tomasz1 W.Żeromski KasperД, u. W.ŁiŻeromski Jan lst.,A.;.W.Sicr,Żeromski Jerzy) podczaszy i;rк' : poseł wojew. Trockiego .; sijL jWT.Żeromski Maciej -.W. Hier.Żeromski Michał fiM-W. Poni.Żeromski Rafał jW. Si w.Żeromski Stanisław St.A,Żeromski Stanisław : Sk?A. W. Siec.ZersfyBSkl. Zerzyński Przecław, komornikf[л кWarnaawski ,. Z. WarachZerzyński Jan ,.v i-Д. IŁ W. IZerzyiWki Marcin Z. Waraz.Zerzyński Samuel, komornik : Warszawski» Ż. Warsz.Zerzyński Wojciech Zeweło.łZeweło Adamч, (Zeweło JózefZewski. 4Zewski KryspiniZeydlic.^Zeydlic Kasper Fryderyk Zeydlic Wojciech Zeydlic FryderykА.II.Zeydlic Samuelft Zeyma.ftZeyma FranciszekW.Sier.таilebłpffltieZgierski.itó W ojdecfr Zgleczewski.Adam Iccńewscy Jaltób A( Stanisławeczewski Mikołaj.Zglenicki.Z;llełiicki AntoniZgliczeński.ęzeński JózefZgliczyński.Zgliqzynski Kazimierz Zglinicki.^ іпісЦі Szymon,. Zglinicki Wojciech Zglinicki Stanisław Zglinicki Wojciech Zglinicki JfakóbZglinicki TomaszZglinicki Jakóh ». ZfforzeJski. Zgorzćlski Jłiotr. Zgurski.Zgurski Zglyczyński.Zglyczyński JakobZielaskowski.ZieUskowski SzymonZielazowski.Zieęzo^vski Stanisław.Zielechowski.ZięJechuwski JanZielechowski WojciechZielechowski Franciszek Zieletiiecki.Zieleniecki Jan;Zieleniewski.Zieleniewski Andr Zieleniewski Jan Zieleniewski WojcietKrólowie głosowaliZiemie Ii któryeh głosowaliІ.'кj.m. j.m:4At II.X4; Z. Ü. ’N лд:’и: 1 l‘lA. II.W.pK w. PK4Ą. II.ч1" A. li.К :i i AJK ІРГп. W. iь, 9ІW ElektoaoVleKrólowie Da któryethZiemie których 11 glosowaliZieleński.Zieleński Adam;vZieleński AndrzejZieleński Paweł .(,Zieleński PiotrZiąłeński Stefipiw. s,Zieleński Jan, stta. CiechanowskiJ.UL Zieleński Ludwik z Gościszki,kasztelan SięrpekiJ.ULW, Pło.Zieleński z Zielonej MikołajJ.UL Zieleński Walenty W, Pło.Zieleński Wojciechź. Ciech.Zieleżnicki. Zieleżnicki Alexander Zieleżnicki AntoniА. ІІ.Zieleżnicki Kabot Szymon '. W.Poł.Zieliński.Zieliński AbramZieliński Fryderyk SzymkowiezW. Woł,Zieliński JerzyZieliński Jakób, podczaszy Bra-cławski, sędzia kapt. Sando-mierskiZieliński Jan, stolnik PłockiZieliński Wojciech jZieliński jZieliński Franciszek Zieliński Jakób, chorąży ziemi Dobrzyńskiej Zieliński Józef Zieliński Paweł1 ;Zieliński Piotr Zieliński Remigian Zieliński Stanisław1 Zieliński Stefan Zieliński Stanisław Zieliński SzymonZieliński Tomasz Zieliński Antoni, podstoli Zaw-skrzyński, rotm. pow. Sochoe-kiego ziemi Ciechanowskiej Zieliński Hrćronjm, chor. Xurski Zieliński J., kasztelanRaci^zki ZieUński JakóbZieliński z Gościszki Jah,jen. A.ElektorowieZieliński z Gościszki Ignacy Rufii^ miecznik «ŁomżyńskiZieliński Ignacy, Iow. podstor.i poseł LiwskiZieliński Klemens Zieliński Ludwik, podczaszy Różański Zieliński Marcelli, chor. Xurski Zieliński Ciołek Michał Zieliński z Zielonek PawełZieliński z Gościszki Stanisław Kostka, stolnik i poseł ziemi Łomżyńskiej Zieliński Stanisław, stolnik DobrzyńskiZieliński z Gościszek na Ste-klinie Szymon, chor. ziemi Korskiej, poseł Dobrzyński Zieliński Teodor, łowczy wo-jew. Saotlom., stta. UjskiZieliński Tomhsz, B. W. na-miestirifc -.Zieldnacki.Zielonacki JadZielonacki Leszczyc Stefan, komor. gran.' Poznański, poseł wojew. KaliskiegoZielonka.Zielonka Alexander Zielonka Józef,poseł Prze-myslkiZielonka Michał, stoi. LwowskiZielski.Zielski Jan KazimierzZielski LudwikZielski a Żale Krzysztof, pisarz ziemi BielskiejZiełkowski.Zicłkowski FranciszekZiemak.Ziemak WojciechV Ziemecki.emecki Alexander, reg. ziemski Inowrocławski Ziemecki TomaszKrólowie" ŻfemiS który eh f^roeowaUі1ау:fi .«Z. Ci 1 N1St; A. 1 StA; ' i Wt R.i к.;J, K. 1j 1 ,1=~. «мZftptp.—KrólowieZiemieElektorowie Królowie 5ft ZiemieElektorowiena którycht którychna którychE których głosowali glosowaliglosowali glosowali Ziemiański.u ^j a Żfobnicki Franciszek 4А. n.Ziemiańskij. fc1'Żfobnicki z Kuczewa JanZiemiecki.Żfobnicki PiotrZiemiecki -ŁukaszA. If.w. в. к.Żfobnicki StanisfawZiemięcki. Ziemiecki AntoniZłocki. Zfocki Michaf fZiemiecki z Ziemięcina Józef, ЙЙЗ Zfocki Pawef chor. reg. fan.Złotkowski.Zieniewicz^ y.jtttlfl iUZfotkowski Mateusz Zieniewicz Józef, podczaszyZfotkowscy Fabian, Józef i GrodzieńskiWojciech Zienkiewicz.Zfotkowscy Pawef i AdamZienkiewicz Pawef, sęd. ziem-Zfotkowski Łukaszski i poseł pow. Upitskiego: jX K.Złotnicki. Zienkiewicz Złotnicki Adam ,.Zienkiewicz Andrzej, instyga-ZTotnicki Marcyan AntonilorL., poset SfonimskiSLA. ;Zfotnicki Andrzej, cześnikowiczZienkowicz.koronnyZieukowicz Pawef Lichiński w.Złotnicki BogusfawА. Ц.Zienkowicz KrzysztofZłotnicki JózefZienkowicz Michaf, starostaZfotnicki KarolOstrzyńskiP. Sfon.'Zfotnicki Tyburcy KazimierzZienowicz.Złotnicki Nowina Franciszek,Zienowicz HieronimXIvpodcz. Now;, sędz. gr. Grab. Zienowicz Krzysztof, podkomo-Zfotnicki Felix, podwoj. Sier. rzyc OszmianskijZfotnicki Zygmunt Zienowicz Pawef Złotogorski.Zienko.ѴКнІПІІг. Z1otogor.ski JanZienko PawerJ ’Zfotogorski MichafSLA. Ziemrecki.Złotowski. Ziemrecki JakóbZłotowscy Gozdanowie Frań- Ziernicki.ciszek i PawefZiernicki StanislausZłoty. Ziernicki Kasper JanJ A ILZfoty Kwaszniński Andrzej, ar- Zierzanowski.chiepiscop Smoleński, Czer-Zierzanowski Janniechowski, Slarodubowski, Zimnoclt.RlwTtllliT» ІД Czerejski arcliimandrytaZimnochZłomicki.Zimorowicz.Złomicki JoannesJ. К.Zimorowicz Bartłomiej, rajcaZłowodzki. шЯ «y.Lwowski W. ft.Zfowocki Albertus, canonicusŻłobnicki.Sandecensis гŻfobnicki BartfomiejW.Sier. Zfowocki GrzegorzŻfobnicki W. Sicr.Zfowocki Jan Żfobnickiж— —Zfowodzki Jan w Zfowodach-MfЯоѢElektoracieKrólowie o któr 'ttihWі") іZławodzki Jan Zlowodjtki Wpjejech Ztewpfl.ki Franciszek ZłowocjakiJf(i, podstoii Dobrzyński Zuiiądzki,Zmiądzki StanislawŻmigrodzkieZmigrpdzki Kazimierz Żmijewski. Żmijewski' Abrphąm ŻmijewskiŻmijewskiŻmijewski Antoni de Żmijewo Żmijewski Grzegorz Zmijewfki JózefŻmijewski Kasper Żmijewski MąoiejŻmijewski Mateusz Żmijewski MipiiafŻmijewski Szymon Żmijewski PawełvŻmijewski TomaszŻmijewski Wojciech Zmijews(c Michał Żmijewski Paweł:Żmijewski SzymonJZmijawski.Żmijewski Dymitr, łowęay Nowogrodzki Zmijowski Mikołaj,fowcpyc wojew, Xowqgrpdzkiego Zmilewski.Zmilcwski FranciszekZminiański.Zminiański JerzyZmqd^ki.Żmudzki JanoZmudzki Stanisław ŻmudzkL WojciechwskU4.Ц.А.Ц,A. Ił.А П. A. II, А ILStA, д. II.Ziemie іktórychgfoeownliBlelUtwtiFleKrólowieCiernie r .« który eh ['głosowaliZa JPZnaniecki.Ч Ѵ- - — —. ~ -лW.Sier.Zqfniefki MarcinА. II.W. SieńiZnaniecki MarcinA w.W. Malb. ч Zockowski. Zochowski Adryan, wojski Cie-chanowskiZochowski Marian i ’. .'Zophowski Wnwrzenlec ’ '. J. AZ. Wars Zochowsk) Ziemak J. K, ZCiech. Zochowski к Krasowa AdrypO,ІZ, Ciech.kasztelanie WiekiZ Ciech.Zochowski Ćypryan, archie-piscop metropolita Kijowski,Z. Cicch.Halipki i wszystkiej Rusi, ar-« chiepiscop PołockiJ.HI. W.Poł. Zochowski Mikołaj, J.ilL W.Poł. z. Ciecli.Zochowski Mikołąj, miecznik CiechanowskiJ.fll. Zochowski Adama. u:Zochowski Antoni' .: z. x: ‘;Zochowski Andrzej Z, Cicch. IZochowski Jaeek.‘Z, Ciech.Zochowski ŁukaszА. II. Z, Ciech.Zochowski Marcin z. aZochowski Mateusz Zochowski StefanZochowski SzczęsnyZochowski StanisławZochowski Wojciech :Zochowski Tomasz de ZocliyА. II.Ż. Ciech.Zochowski Janb V iZochioweki Jdzef :St A.Zochowski'Józef Zochowski WrtjciechW. Płn.X Żołądkowski.’ W. R,Zoładkowski Franciszek ;A. I.Zołądkowski Stanisław Zołbieka.11 Z- Ch,Zołbieka BazyHZ- Ch.Zołczyriski. vZo^czyński StanisławiŻółkiewski. Żółkiewski Andrzej Żółkiewski Andrzej 1 Żółkiewski AndrzejJ Zotfc.4MZAM1 1ТГ um- ІИІГ1П-i j ElektorowieKrólowie głosowaliZiemie których głosowalii Żółkiewski Andrzej z^ Żółkwie Żółkiewski Eliasz z ŻółkwieŻółkiewski HieronimŻółkiewski Hieronim Żółkiewski Hieronim Żółkiewski Lubioz FranciszekŻółkowski. I Żółkowski Karol, stta. M«k- a nińskiŻółkowski Lubicz StanisławŻółkowski Stanisław, cześ. Pod-lftskli1 Zołłęsdz. Zołłęndz FranciszekZołłtek.Zoflłek MichałZołok. Zołok Jan Karol, cześnik Wen- deńskiŻółtowski. Żółtowski Jan'Żółtowski AndrzejA: u.Żółtowski Adam Żółtowski Antoni- Żółtowski Stanisław Żółtowski Kazimierz Żółtowski Jan Żółtowski KazimierzŻółtowski Maciej Żółtowski Tomasz Żółtowski StefanA. JU.FŻółtowski Szymon,Z. Ü.Żółtowski Wojciech, sędzia gr.Płocki, poseł tegoś woje w. Żółtek. Żółtek GabryelŻołwiski.Zofwiski Andrzej Żółty.Żółty MikołajŻółty Piotr Żorawski.Żorawski Krzysztof, rotmistrzSandom.V:И EletUorovIeKrólowie a Uóryob glosowaliZiemie f których głosowaliŻ orawscy Władysław i Węj» eiech orawski Benedykt z Żorawic Żurawski Dominik Żorawic Żorawski z mafyeh Żorawinek Jan «Żorawski Kazimierz Żorawski Krzysztof z Żorawic Żorawski Tomasz z ŻorawicŻorawski Tyburey z Żorawic Kazimierz, kapitanM Żorawski Gabryel Żorawski Jakób -Żorawski Szymon Żoromski.Żoromski Hieronim, stta. Brod-kowskiZoraewski.Zorzowśki Andrzej Zorzewski Jan, miecznik Mo-»yrskiKotowski.IZotpwsey Stefan i TeofilZrebiecki.Zrebiecki Andrzej' Zrebiecki FranciszekZ radzicki.Zrudzicki WojciechZrudzki.Zrudzki KazimierzZrselski.Zrzelsey Bartłomiej i Wojciech Zrzelscy Grzegorz i Jakób Zrzelski Bartłomiej Zrzelski Franciszek Zrzelski Jakób jZrzelski Jan Zrzelski MateuszZrzHeki TomaszZrzelski TomaszZrzelski Antoni Zrzelski MaciejZub.Zul Jn Zub Jaa, cześnik Oszjniańskij.m. Si. A. W S, W. Wo.W.S,ш Żur.ElektorowieKrólowieZiemie«а który oh którychgłosowaligłosowaliZub Krzysztof, skarbnik Lidzki Zub Eliasz W.MscisfZubacki.ZnbackiŻabko.1Zubko Hinicz JanZubko lllinicz Ludwik Zubowski.Zubowski Szymon Michał Zubowski Józef, »W. ił. L.Zubowski Ludwik Zubowski Marcin W, N.i Zubrarski.Zubrarski FranciszekSk AfZachowski.Zuchowski Alexander Zuchowski Andrzej-A ILZuchowski Dominik W.Zuchowski FranciszekZachowski TomaszW. 8.Zadra.Zudra StefanZudra Józef Pawef, krajczy iposeł pow. Mozyrskiego -. Żuk.Zuk Andrzej HieronimZuk IgnacyW.SiaoLŻakowski. - iŻukowski Franciszek. Żukowski Jan Żukowski PawefŻokowski Dominik1 Żukowski Jan 1 Żakowski Andrzej 1 Żukowski Jerzy, poseł ziemiLiwskiej Żukowski Jan Z. Droh.Żukowski RochZukowski Toniasz, poseł LiwskiШЬ4Р^ВШмѵиеІ, rotmistrz W.MscisfI) ŻaKteiiK»ye4Uf4ElektorowieKrólowie na których głosowali Ziemie В których głosowaliŻuliński. Znltński Janw. к.Żuliński Felix w. в.Żuliński Felix, podetoli Luba-1 czeweki, sędziń kapt. i poseł^ wojew. Befzkiego w. в.I Żuliński Ciofek Michaf w. к.Żuliński Ciofek z Żulina Sta-nisfaw, delegat w. к.Zułtowski. Żuftowski Pawef, burgrabia PfockiŻuftowski StefanSt A.Żuftowski Teofil, sędzia grodzki ^ Pfocki’ Żuftowski WalentyI, Żupkowski. Żupkowski MichafW. WitŻurakowski. Żurakowski, fowczv Żytomierski у ’ Żurakowski Alexander, skarb-_ nik HalickiŻurakowski SamuelŻurakowski JapA.U. Żurakowski Stefan Żurakowski Jerzy, sequendo i unanimen consensual ichmoś- 1ciów. panów braci Żurakowski MichafŻurawski.ŻurawskiW.Sier.Żurawski AntoniŻurawski Franciszek, posełіі wojew. PfockiegoSt A.Żuromski.Żuromski Adam Żuromski AntoniŻuromski Rafaf Żurowski. Żurowski Kazimierz, skarbnik Wiski W. Pod.XŻurowski Stanisfaw, sekretarz 1M.1 Żurowski Wojciech isaseaBkN 443Zur.ZylElektorowieKrólowie в» których głosowali Ziemie j X których głosowali 1 Żurowski Krzysztof, stolnik Zy- daczewskiŻurowski Maciej'żiurowski Kafki, poseł Prze- 2mysłkijt Żurowski Wojciech 2Zuzyna.Zuzynft Stefan Zwań.Zwań Michał уZwiartowski.Zwiartowski Alexander Zwiartowski Paweł, skarbnik2Lubelski Zwiechowski. jwiechowski Franciszek «LZwierichowśki. MZwierichowski Jan Zwierz. ] Zwierz Kazimierz, suffragan Łuc-S l i ’fki, biskup Grajtianopolitański Zwierzowski.J.IIŁ У. в. l. :Zwierzowski HieronimZwierzyński.J.UI. i p. Orszk i:Zwierzyński Piotr Zwoliński.1 1ZwolińskiZ.Ch. IZwolińskiZwoliński Jan 1 Zwurłowski. Zwurłowski Alexander, stolnik Lubelski1 Zyberk. iZyberk Samuel, chorąży jZyberk Wolter, kapitan j.K. M. Zvberk Jan, stta. Bolnicki, poseł‘Infl.'Zyberk z Wiszlingów Jan Kazimierz, stta. Ilakan. 1 La war.,K. Lposeł Starodubowski, deputatad pacta conventaZyberk z Wiszlinga Jan Kazi-mierz, stta. Rakan. i Ławar.SUA. Zyberk Józef, stta. Talicki,poseł Inflantski ElektorowieKrólowie в» których głosowali Ziemie s których głosowali' Zych liński.KaliskiŻychocki.locki MichałŻyciński.ński MarcinŻycki.Jan, podc.aszyc _ czycki Żускі AdamŻускі z Olowiczów AntonM. Życki Jan, poseł wojew, leńskiegoŻyęzyński.lyczyński StefanŻydkowski.iydkowski MichałŻydowicz.jydowifzowie Bohdan i DZydowo.źydowo Sebastyan iydowo WojciechŻydowski.żydowski z Żydowa Andrzej Janżydowski z Zydowa An chorrąży KrakowskiŻydzki.Zydzki IgnacyŻylewicz.Żylewicz StanisławŻyliński. Żyliński SzymonJ.OI. J.IIŁ , J.IIŁW. Malb. 444ŻyŁZyen. ElektorowieKrólowie a których głosowaliZiemie i których głosowaliElektorowie Królowie a których głosowali Ziemie n których głosowali« Żyliński Adam Żytkiewicz.1Żyliński KazimierzŻytkiewicz Daniel, instyjratoi Żyliński Michał, wójt Merecki ^ koronny’ Żyliński Antoni Ł.Si. AŻytkiewicz JanJ, K. W.Bracł.Żył. Żytkiwski.Zyt Michat Kazimierz, skarb-jŻytklweki Michatnik SmoleńskiŻytkowski.Żyłowski.Żytkowski AlexanderiŻytowski Jan-Żytkowski Konstanty Żytowski KasperŻytkowski Krzysztof Żyniew.Żytyński.Zyniew MateuszŻytyński Jan.Zyniew MichatSł.A.Żytyński Jerzy, wojski WinnickiZyniew StanisławŻytyński Jan, wójt dziedziczny Zynko.Żydaczewski In W. Braci.Zynko Samuel, sędzia grodzkiżytyński Jerzy, wojski WinnickiBractaweki Zywert.1 1Zynko Samuel, salvis p ero ma taZywert Stanisław juribus liberie vocis 1Zywult.Zypla.Zywult Antoni FabianStA.W.Wof.Zypla Mikotaj, a communitateZywult Franciszek Stefan W. W of.Zyrkiewicz.Zyzemski.Zyrkiewicz AntoniZyzemski AdamZyrkiewicz Stefan, rotmistrzZyzemski Janusz, podkomorzycMścistawskiMińskiJ. f II.W. MM;Zyrzyński.Zyzemski Jarosz, skarbnik Miń.J. Ili. Zyrzyńeki Adam Michat. Zyzemski Tomasz JaniZyrzyński z Żyrzyna Jeroz, 1 Żyznowski. Stanisław, sędzia kapt. ziemi IrŻyznowski AndrzejŁukowskiejI1: liŻyznowski JanDopełnienia. Wzmianka o Giedyminach na VII. stronie przedmowy spowodowana była okolicznością iż herbarze pisali ich Giedymin; członkowie zaś tej rodziny podpisywali się według konstitucyi Gedymln.Antonowicz mateusz у podpisał z Płockiego nie elekcyą Augusta II., ale Stanisława Augusta., Baczyński Antoni, burgrabia grodzki Winnicki, poseł województwa Bracławskiego, podpisał elekcyą Stanisława Augusta — opuszczony.Bakowiecki -Łukasz, podpisał elekcyą Jana III. z województwa Wołyńskiego — opuszczony.Berzański Klausuc Alexander, podpisał z ks. Żmudź к i ego nie elekcyą Augusta II. ale Jana Kazimierza.Biedrzycki Franciszek, podpisał z Bracławskiego nie elekcyą Augusta II. ale Stanisława Augusta.Sienkiewicz ITIichal, podpisał elekcyą Augusta II. z województwa Wileńskiego — opuszczony.Bteńko Stanisław, podpisał z wojew. Nowogrodzkiego elekcyą Augusta II. — opuszczony.Błażowski Dominik Wawrzyniec, podpisał elekcyą Stanisława Augusta nic z województwa Sandomierskiego ale Ruskiego.Bobrowicz Krzysztof, podpisał z Trockiego województwa elekcyą Augusta II. — opuszczony.Bogusz Alexander, nie podpisał elekcyą Stanisława Augusta z wojew. Sandomierskiego ale z ziemi Drohickiej.Branecki Stanisław, podpisał elekcyą Stanisława Augusta z województwa Sandomierskiego — opuszczony.Braniecki Krzysztof, nie podpisał elekcyj Augusta II. z wojew. Brześciańskicgo ale Jana Kazimierza.Bratkowski Daniel, skarbnik Bracławski, nie podpisał elekcyj Jana III. z wojew. -Łęczyckiego ale z wojew. Wołyńskiego.Brzoska Jan, podpisał elekcyą Augusta II. z województwa Brześciańskicgo — opuszczony.Cesar z mangolan Walery an, nie podpisał elekcyj Jana Kazimierza ale Augusta II. z wojew. Krakowskiego.Chajęckl Franciszek, nie podpisał elekcyj Stanisława Augusta z powiatu Wołkowyskiego, ale z województwa Wołyńskiego.Choynacki mikołaj, nie podpisał z ziemi Warszawskiej elekcyj Stanisława Augusta ale Augusta II.Dębicki z Dębice marcin michał, czytaj Chorąży'generalny województwa Sandomierskiego, i. t. d.Dłużcwski Kazimierz, podczaszy Chełmeki podpisał elekcyą Augusta II. z ziemi Chełmskiej — opuszczony.Dołęga z Dołęg michał, podpisał elekcyą Stanisława Augusta z wojew. Sandonu opuszczony.Dziboni, podpisał elekcyą Augusta II. nie z wojew. Bełzkiego, ale Sandomierskiego.Dzwonko wski Karol, podpisał z Łomżyńskiej ziemi nie elekcyą Augusta II. ale Stanisława Augusta.Firlej Władysław, nie podpisał elekcyj Augusta II. z wojew. Lubelskiego, ale z Sandomirskiego.Gliński Krzysztof, cześnik Łomżyński podpisał s księstwa Żmudzklego elekcyą Jana III. opuszczony.Gliński z Zimno wody Adom stolńik Sandom. podpisał elekcyą Jana 1П. na Sdhdomirskiego a nie z ks. Źmudzkiego.Głogowski z Głogowa Kazimierz, nie podpisał elekcyj Augusta II. z ziemi Bielskiej ale z wojew. Bełzkiego.Gołebowski Wojciech, nie podpisał elekcyj Stanisława Augusta z wojew. Sieradzkiego ale elekcyą Augusta II. z Poznańskiego.Gostkowski Krzysztof, nie podpisał elekcyj Augusta II. z ziemi Ciechanowskiej ale Jana Kazimierza.Gostkowski IMUkołaJ, nie podpisał-elekcyj Augusta II. z ziemi Różańskiej ale Jana Kazimierza. Gostkowski Stanisław, nie podpisał z Podlaskiego elekcyj Augusta II. ale Jana Kazimierza. Goźiicki Wit, który podpisał elekcyj Augusta II. z ziemi Czerskiej — opuszczony.Grabia Jan, podpisał elekcyą Stanisława Augusta z województwa Płockiego — opuszczony. j Jacewicz Kazimierz, podpisał elekcyj Augusta II. z województwa Nowogrodzkiego — opusz- j czony.’Jaroszewski Paweł 91. K. R., .podpisał elekcyą Stanisława Augusta z ziemi Zakroczymskiej — opuszczony.Kiiszewski RikołaJ, podpisał z wojew. Nowogrodzkiego nie elekcyą Jana Kazimierza ale'elekcyą Augusta II.Lewiński Antoni, podpisał elekcyą Stanisława Augusta nie z wojew. Chełmińskiego ale z ziemi 'Chełmskiej.Lipski Jan,Franciszek, starosta Rawski, podpisał elekcyą Jana III. z województwa Rawek jego — opuszczony.maciszewski Feitcyan Antoni, nie podpisał elekcyj Stanisława Augusta z wojew. Ruskiego, ale z wojew. Inowrocławskiego.małtrfawski Andrzój, podpisał elekcyą Stanisława Augusta z województwa Sandomierskiego' —1 v opuszczony. UWAGAMiasto Warszawa, od Zygmunta III. począwszy siedziba królów polskich, we wszystkich uchwałach i ustawach najwięcej była interesowaną; dla tego też posłowie tego miasta pacta Michała króla koronaeyą poprzedzające podpisem swoim ztwierdzili. Lecz mylnym jest twierdzenie jakoby, oni do eiekcyi tegoż króla należeli, gdy rozdział na którym ich podpisy w konstytucyach znajduje, nie ma osobnego napisu „Suffragia" i t. d. i gdy Prymas Prażmowski, z mocy urzędu swego, biorący najpierwszy pióro do ręki wyraził się „haec pacta a nie haec suffragiasubscriba“.