Słownik oficerów Legii Nadwiślańskiej i pułków Ułanów Nadwiślańskich – Stanisław Kirkor

Słownik oficerów Legii Nadwiślańskiej i pułków Ułanów Nadwiślańskich

Stanisław Kirkor Słownik oficerów Legii Nadwiślańskiej i pułków Ułanów Nadwiślańskich. Bardzo cenną jest część publikacji zawierająca 636 biogramów.

Wykaz skrótów:
adiut. – adiutant
adj. podof. – adiutant podoficer
Admin. – Administracyjna
ang. – angielski
artyl. – artyleria
austr. – austriacki
awans. – awansowany
bat. – batalion
bat. marsz. – batalion marszowy
bryg. – brygada
brygad. – brygadier
Ces. – Cesarstwo (francuskie)
cudzoz. – cudzoziemski
don. – donacja (roczna)
dyw. – dywizja
fr. – frank (francuski)
franc. – francuski
gen. – generał
gł. – główny
gren. – grenadierzy
gw. – gwardia (inna niż Napoleona).
Gw. – gwardia (Napoleona)
hiszp. – hiszpański
huz. – huzarzy
inw. – inwalidzi
kamp. – kampania
kaw. – kawaler, kawalerski
k.L.H. – kawaler Legii Honorowej
kom. – komandor, komandorski
komp. – kompania
konn. – konni, konnych
korp. – korpus
kpr. – kapral
kpt. – kapitan
kpt.adj.mjr. – kapitan adiutant major
Król. Pol. – Królestwo Polskie
ks. – książę
Ks. Warsz. – Księstwo Warszawskie
kwaterm. – kwatermistrz
l. – lata
L. H. – Legia Honorowa.
L. N. – Legia Nadwiślańska
L. Naddun. – Legia Naddunajska
L. P.W. – Legia Polsko-Włoska
L. Półn. – Legia Północna
L. W. – Legia włoska
list. – listopad
lit. – litewski
marsz. – marszałek
mian. – mianowany
min. – ministier
minist. – ministerstwo
mjr. – major (po franc. major lub lieutenant colonel)
mł. – młodszy
nadliczb. – nadliczbowy
Nadw. – Nadwiślański, Nadwiślańskich
niem. – niemiecki
niew. – niewola
odesł. – odesłany
odzn. – odznaczony
of. – oficer
ok. – około
p. – pułk
p. marsz. – pułk marszowy
paźdz. – październik
piech. – piechota
płk – pułkownik
pocz. – początek
pol. – polski
por. – porucznik
por. adj. mjr. – porucznik adiutant major
potw. – potwierdzony
pow. – powód
późn. – późniejszy
ppłk. – podpułkownik
ppor. – podporucznik
prowiz. – prowizoryczny
przenies. – przeniesiony
przydz. – przydzielony
ref. – reforma (przeniesienie w stan nieczynny)
reform. – reformowany (przeniesiony na reformę)
ros. – rosyjski
sierż. – sierżant
skier. – skierowany
sr. – srebrny
st. – starszy
szwadr. – szwadron
szwol. – szwoleżerowie
uł. – ułani
ur. – urodzony
V. M. -Virtuti Militari
w. – wojsko
wachm. – wachmistrz
weter. – weterani
wiad. – wiadomości
wł. – własna
wojsk. – wojskowy
wolt. – woltyżerowie
zakł. – zakład (depôt)
zatw. – zatwierdzony
zł. – złoty
zwoln. – zwolniony, zwolnienie

Objaśnienia:
Oficer nadliczbowy oznacza oficera w randze ponad liczbę takich rang określoną etatami pułku, ale z reguły mającego określony przydział w pułku. Pobiera on gażę przywiązaną do jego poprzedniej rangi, chyba że specjalny dekret cesarski przyzna mu gażę jego nowej rangi. Oficer „à la suite” oznacza oficera, który pełni służbę w pułku bez określonego etatami przy-działu. Przeważnie są to oficerowie nadliczbowi, ale pobierają gaże, przywiązane do swych rang. Pułkownik „à la suite” oznacza dowódcę pułku w randze pułkownika, mimo że etaty pułkowe nie przewidywały takiej rangi.
Oficer reformowany albo przeniesiony na reformę oznacza oficera, który z powodu braku odpowiedniego przydziału lub z innych przyczyn został przeniesiony w stan nieczynny i pobiera połowę gaży swej rangi; taki oficer pozostaje w stanie dyspozycji i może być każdej chwili powołany z powrotem do służby czynnej.
W nawiasach są podane zniekształcone formy nazwiska, jakie występują w różnych aktach.

Indeks

1. Adamowicz Wincenty, ur. 21.4.1758 w Kijowskiem, wstąpił jako ochotnik do w.pol. do kawalerii 14.6.1776. Odbył kampanie w Polsce. W 1802 wstąpił do L.W., przeszedł do pułku jazdy 14.2.1806. Przeszedł na Śląsk; od 1.8.1807 był st. sierż. w 2. p. L. P.W. Mian. ppor. 10.7.1811, zmarł w Sedanie 24.8.1811. Parokrotnie ranny.

2. Antosiewicz Michał, ur. we Włodawie, syn Alberta i Tekli Papińskiej. Służył jako sierż. w 3. p.piech. Ks. Warsz., odbył kampanię przeciw Rosji w 1807. Mian. ppor. 18.10.1807, skier. do Francji 10.1.1809 z bat. marsz. dla L.N., wszedł jako ppor. 8.4.1809 do 3. p. L.N. W Hiszpanii przeszedł do 7. p.piech. Ks. Warsz., mian. por. 30.5.1810, poległ nad Berezyną 28.11.1812.

3. Ave (Awe) był st.sierż. w 8. p.szwol., mian. ppor. w paźdz. 1812, był w kamp. ros. i saskiej w 1813.

4. Balassa (Palissa), wstąpił do 2. L.N. jako st.sierż., mian. adj. podof., mian. 20.1.1810 ppor. w 4. p. L.N., służył w 1. bat, komp. gren., potem w 3. komp. fiz. Opinię miał złą. 10.5.1811 zdezerterował do nieprzyjaciela, skazany na śmierć zaocznie 20.5.1811.

5. Baldauf Franciszek Ksawery, ur. 15.3.1775 w Simerbergu w Bawarii, w 1793 wstąpił do w. Królestwa Sardynii jako mł. lekarz. W 1797 wstąpił do L.W. jako lekarz, mian.15.7.1807 st. lekarzem w 3. p. L. P.W., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 przeszedł do 1. p. L.N. Mian. k. L.H. 22.3.1812. Otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 500 f r. W 1812 był w kamp. ros., w 1813 w kamp. niem. W 1814 r. przeszedł z p. Nadw. do Ks. Warsz.

6. Bali Feliks, ur. 1778 w Dukli, służył w L.W., mian. ppor., potem por. Skier. 19.7.1807 do L. P.W., mian. kpt. w 6. komp. 1. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodził w 2. p. w 1. bat. komp. gren. Odznaczył się wybitnie w szturmach do Saragossy 4.8.1808 i w lutym 1809. Mian. k. L.H. 2.3.1809. Zginął pod Tortozą 12.7.1810.

7. Bardziński Jan Nepomucen, ur. 1778, wstąpił 7.6.1807 do L. P.W., służył jako ppor. w 9. komp. 2. bat. 1. p. Pod Saragossą był przydz. do dowódcy inżynierów gen. Lacoste’a i na jego wniosek mian. k. L.H. 25.8.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w komp. wolt. 2. bat. 1. p. Mian. por. 18.9.1811, kpt. 22.3.1812. Ranny 4.8.1808 pod Saragossą, 9.4.1810 pod Moną, 28.11.1812 nad Berezyną, wzięty do niew. Po powrocie z niew. do Francji zwoln. 4.2,1815 w randze szefa bat. Zmarł w 1853.

8. Baron Zahariasz, był por. w 7. p. szwol. w 1813 w kamp. sask.

9. Bartkiewicz, służył w L.N. Z końcem 1813 jako ppor. w p. Nadw. był posłany dla rekrutacji wśród jeńców, 20.4.1814 zgłosił akces do Burbonów.

10. Bartkowski Aleksander, mian. por. 15.7.1807 w L. P.W. służył w 9. komp. 1. bat. 2. p. Zginął pod Saragossą 2.7.1808.

11. Bayer Maciej, ur. 24.2.1776 w Krakowie, w 1794 służył w w.pol. jako sierż. W paźdz. 1797 wstąpił do L.W. jako ppor., mian. por. 19.8.1800, kpt. 15.7.1807 w L. P.W., potem kpt. adj. mjr. w 3. p., potw. 20.6.1808, mian. szefem bat. 16.7.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodził 1. bat. 2.p. Ranny w Saragossie 27.1.1809. Mian. k. L.H. 29.12.1809. Odzn. 26.11.1810 krzyżem kaw. V.M. Otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 2.000 fr. Był w kamp. ros. 1812. W Król. Pol. był mjr. w Korp. Weter. w l. 1815-1827. Zmarł 7.12.1827.

12. Behrend, ur. w Polsce, służył w korp. marsz, Soulta w kampanii 1806-7, przydz. do sztabu 3. korp. marsz. Davouta, w 1809 wstąpił jako sierż. do 2. L.N., mian. ppor. 12.10.1809, przebywał w Sedanie jako chory. Przenies.do 2. p. L.N. jako por. à la suite, pełnił funkcje adiul. gen. Bronikowskiego od czasu jego przybycia do III korp. w Hiszpanii. Zdezerterował w kwietniu 1811.

13. Belanger, mian. 17.7.1809 kpt. kwaterm. 2. L.N., pozostał w styczniu 1810 w Strasburgu dla uregulowania spraw z inspektorem przeglądów i więcej ani w Legii ani w 4. p. L.N. się nie zgłosił.

14. Belleville Jean Baptiste Louis, ur. ok. 1774 w Wersalu, służył od 1792 w w. franc., awans do rangi por. Mian.14.8.1802 kpt. kwaterm. w p. jazdy L. Naddun., potem we Włoszech i na Śląsku w 1. p.uł. Mian. k. L.H. 29.5.1808. Był kpt. kwaterm.i członkiem Rady Admin.w zakł.1.p.uł.Nadw.w Sedanie, potem 7. p.szwol., do końca wojny w 1814. W 1815 w czasie Stu Dni był szefem szwadr. w 7. p. lansjerów.

15. Belmont Armand, służył w w. franc. od 1798. W czerwcu 1811 był jako st.sierż.członkiem Rady Admin. 7. p.szwol. w Sedanie. Mian. ppor., był w kamp. saskiej 1813 i franc. 1814, ranny 26/27.8.1813 pod Dreznem i 6.4.1814 pod Chartres. W 1815 w czasie Stu Dni był jako por. w 7. p. lansjerów.

16. Berger Aleksander, ur. w Polsce, wstąpił do L. P.W. na Śląsku, mian. adj.podof. 22.6.1808 w 3. p., ppor. 16.7.1808. Pod Saragossą 18.12.1808 był wysłany z eskortą huz. do gen.dyw. Gazana, pochwyceni przez partyzantów hiszp. zostali zamordowani.

17. Beuvin, w 1813 był st.wachm. w 7. p.szwol. i członkiem Rady Admin. pułku w Sedanie. Awans, na adj.podof. W czasie Stu Dni był ppor. w 7. p.lansjerów.

18. Białobrzeski (Białobrzycki) Marcin, ur. ok. 1881 w Galicji, służył w kawalerii austr. Wstąpił 4.12.1806 jako por. do p.huz. ks. Sułkowskiego. Przeszedł do L.N., przybył z zakł. w Sedanie do Hiszpanii 27.1.1809, mian. kpt. 13.2. 1809, służył w 1. p. à la suite, potem dowodził w 1. bat. 3. komp. fiz. Wzięty do niew. 10.3.1810 pod Alventozą, więziony w Alicante, w Palmie i na Ibizie, zwoln. 2.5. 1814, przewieź. przez Anglików do Genui. W Król.Pol. był kpt. w 2. p.piech.

19. Białobrzeski (Białobrzewski) Piotr, służył trzy lata w w. austr., wstąpił do w. pol. 10.11.1806, mian. ppor. 1.5.1809 w 1. p. strzelców konn., por. 1.9.1809, kpt. 3.6.1812. Przeszedł 8.9.1812 do 3. p.szwol. Gw., 1.8.1813 do 7. p. szwol. jako kpt. W Król. Pol.był reform., w l. 1824-1829 służył jako kpt. w 3. p. strzelców konn.

20. Białowiejski Szymon, ur. w ok. 1773, służył w w. pol., mian. kpt. w 1794. Wstąpił 26.10.1795 do w. franc., przeszedł do L.W. w 1797, mian. 24.7.1797 szefem bat, 19.1. 1807 mjr., 1.7.1807 płk. i dowódcą 2. p. L. P.W. Zmarł 22.3.1808 w Saltzgitter w Westfalii.

21. Białowski (Białocki) Józef, przybył do zakł. L.N. w Sedanie 12.4.1809, przeszedł do Hiszpanii w 1809, służył jako ppor. à la suite w 1. p., potem w 2. p., z pow. złego zdrowia odesł. do zak. w Sedanie 1.9.1811 celem zwoln.

22. Bianko Jan Andrzej Karol, ur. 24.3.1787 w Toruniu, syn Pawła i Dorotei Netzker. Wstąpił w 1806 do L.Półn., mian. ppor. 3.11.1807. Przeszedł do 2. L.N., mian. por. 28.9.1809. Służył w Hiszpanii w 4. p. L.N., wzięty do niew. 17.4.1812 pod Penaranda de Duero. Wrócił do Francji 1.8.1814, skier, do zakł. Pol.w Reims. W 1815 w czasie Stu Dni służył w 7. p. lansjerów, zwoln. 27.12. 1815. Żonaty z Francuzką, pozostał we Francji, brał udział w rewolucji lipcowej 1830, potem służył jako kpt. w 24. p.piech. franc. Zastrzelił się 20.3.1833.

23. Bieliński Adam, ur. 31.12.1761 w Karczewie poznańskim, syn Karola i Teresy Trzcińskiej. Służył w w. pol.od 9.11.1783, awansował, mian. kpt. 1.5.1794. Wstpił 21.1. 1801 do L.W. jako ppor., mian. por., 15.7.1807 mian. kpt. w L. P.W., służył w 1. komp. 2 bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodził 2. komp. fiz. 2 bat. 1. p., potem komp. gren. 1. bat. 1. p. Mian. 22.3.1812 szefem bat. w l .p. Mian. k. L.H. 15.9.1808. odzn, krzyżem kaw. V.M. 26.11. 1810. Otrzymał tytuł kaw. Ces. i don. 2.000 f r. 31.3.1812. Był w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyną. Był w kamp. saskiej jako szef bat. w p. Nadw. Mian. of. L.H. 4.1.1814. W Król. Pol.był ppłk. w korp. weter.

24. Bieliński (Biliński) Jakub, w 1809 był jako sierż. w zakł. L.N. w Sedanie, był w wyprawie do Holandii i w Antwerpii 16.9.1809 został mian. prowiz. ppor. W styczniu 1810 przybył z p. marsz, do Hiszpanii, służył jako ppor. à la suite w 1. p. Wzięty do niew. 10.3.1810 pod Alventozą, więziony w Alicante, w Palmie i na Ibizie, zwoln. 2.5.1814. Przewieziony przez Anglików do Genui, skąd udał się do Paryża i w sierpniu 1814 prosił min. Duponta o wydanie mu dokumentu nominacyjnego.

25. Bieliński (Bieleński, Biliński) Piotr Antoni, ur. ok. 1771 w Bieczu w Krakowskiem, służył w w. pol., był w legii na Woloszczyźnie, wstąpił do L.W. 8 grudnia 1797 jako por., mian. 3.7.1799 kpt., 1.7.1807 szefem bat. w 2. bat. 2. p. L. P.W., przeszedł do 2. bat. 3. p. L.N. i dowodził pułkiem w czasie reorg. L.N. w list. 1808. Ranny 4.8.1808 pod Saragossą, zginął tamże 6.2.1809. Mian, k. L.H. 2.3. 1809.

26. Bierzyński Tomasz Jan, ur. 16.5.1787 w Budzowie w Sieradzkiem, syn Józefa i Gertrudy Karwosieckiej, wstąpił 18.5.1807 do 1. p.szwol. Gw., doszedł do stopnia wachm. Przeszedł 24.9.1810 do 2. p. L.N. jako ppor. à la suite. Jako szwoleżer otrzymał 15.3.1810 don. 500 fr. Był w Hiszpanii i w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyną, zagubiony w czasie odwrotu.

27. Bilewicz Kazimierz, por. w L.N. przybył z Hiszpanii do zakł. w Sedanie 17.12.1810, w lutym 1811 skier, do 4. p. L.N., tam nie przybył, zwoln. z pensją 22.5.1811. W Król. Pol.był jako por. w korp. weter. w l. 1825-1830.

28. Biling Antoni, służył w w. pol., wstąpił do L.W. w 1797 jako por., mian. kpt., potem szefem bat. Mian. 1.7.1807 mjr. w 3. p. L. P.W., zmarł w czasie przemarszu z Westfalii do Hiszpanii.

29. Birnbaum Karol, ppor. w 1. p.pol. w Neapolu, wzięty do niew. ang. 14.7.1806 w Kalabrii, miał rezerw, etat w L. P.W. Zatrzymany w ewidencji w L.N.

30. Błociszewski Franciszek, ur. ok. 1778 w Małopolsce, wstąpił 4.3.1807 do p.huz. ks. Sułkowskiego, mian. ppor. W Kassel w Westfalii przeszedł do p.uł. Nadw. jako por. à la suite. Prosił o zwoln., które otrzymał 29.5.1808.

31. Błoński Aleksander, wstąpił w 1798 do L.W., służył w p. jazdy, mian. ppor. 12.12.1806, odznaczył się w bitwie pod Szczawnem 15.5.1807. Ranny 4.8.1808 pod Saragossą i 16.5.1811 pod Albuerą. Mian. 1.8.1812 prowiz. por. przez marsz. Soulta w 7. p.szwol., zatw. Ranny 19.9.1813 pod Naumburgiem, 18.2.1814 pod Monterau. W Król. Pol.był kpt. w 2. p. strzelców konn. w l. 1819-1820.

32. Bogusławski Józef Fortunat, ur. 19.3.1789 w Małopolsce, wstąpił 20.3.1807 do p.huz. ks. Sułkowskiego, mian. ppor. Przeszedł jako ppor. 10.1.1808 do p.uł. L. P.W., w Hiszpanii był w oddziale mjr. Klickiego przy III korp. Mian. k. L.H. 29.12.1809. Odzn. krzyżem zł. V.M. 26.11.1810. Mian. por. Był w kamp. ros. i 31.8.1812 w marszu na Moskwę został przyłączony ze swym oddziałem do 1. p. szwol. Gw. jako komp. à la suite. Był w kamp. saskiej, zginął 9 czerwca 1813 pod Dreznem.

33. Bohdanowicz (Bogdanowicz) Józef, ur. 17.9.1774 w Warszawie, służył w w. Pol.w 1794 jako sierż., był w legii na Woloszczyźnie, wstąpił do L.W. 8.12.1797 jako ppor., mian. por. 7.9.1799, kpt. 15.7.1807 w 4. komp. 1. bat. 3. p. L. P.W., potw. 20.6.1808. Był w zakł. w Sedanie, w 1809 był w wyprawie do Holandii. Do Hiszpanii przybył z p. marsz, w styczniu 1810. Mian. k. L.H. 16.3.1812. Otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 1.000 fr. Był w kamp. ros. 1812 i niem. 1813. W Król. Pol.był kpt. w korp. weter. od 18.12.1816. Zmarł 16.7.1829.

34. Bohdanowicz Józef, st.wachm. w 1. p.uł. Nadw., ranny 16.5.1811 pod Albuerą. Mian. 1.8.1812 prowiz. ppor. w 7. p.szwol. przez marsz. Soulta, zatw. W 1813 był w kamp. saskiej. W w. Król. Pol.był w korpusie żandarmerii.

35. Borowski Antoni, ur. 13.6.1780 w Plutowie, syn Rocha i Róży Bajerskiej. Wstąpił 11.5.1800 do L. Naddun. Przenies. 21.10.1803 do L.W., mian. 15.7.1807 por.adj.mjr. w 1. p. L. P.W. Ranny pod Saragossą 5.8.1808, mian. k. L.H. 15.9.1808. Skier. do zakł. w Sedanie, przeszedł na pensję 7.10.1809. Zmarł 5.12.1841.

36. Borzęcki (Borzenski, Borczenski, Borzyński, Burzynski) Dominik, ur. 14.4.1784 w Dąbralenie w pow. Łuckim, syn Tomasza i Marii Krupskiej, służył w 2. p.piech. Ks.Warsz., wstąpił 13.12.1807 do 1. p. szwol. Gw., przeszedł 15.9.1808 do 1. p. L.N. jako ppor. à la suite, został wzięty do niew. 6.9.1810. Był więziony w Alicante i na Ibizie. Zwol. z Ibizy 2.5.1814, przewieś. przez Anglików do Genui, stąd udał się na Elbę, gdzie przybył 17.7.1814 i służył początkowo jako por. à la suite wbat. piech., następnie na wysepce Pianoza jako pomocnik kierownika prac inżynieryjnych. Wrócił do kraju i w 1815 został umieszczony w w. Król. Pol.na ref.

37. Brandt Henryk, ur. w 1789 w Łąkach w Bydgoskiem, po pokoju w Tylży zgłosił się do służby w w. Ks. Warsz. i został skier. do zakł. L.N. w Sedanie, skąd 21.10.1808 odszedł do L.N. w Hiszpanii i przybył tam ok. 18.11.1808. Służył w 2. p. jako ppor. à la suite, od połowy 1809 dowodził faktycznie komp. woltyż. w 2. bat. 2. p. Mian. k. L.H. 29.12.1809. Odznaczył się wybitnie 16.2.1810 na Col. de Villastar, był tam ciężko ranny. Odzn. krzyżem kaw. V.M. 26.11.1810. Mian. por. Był w kamp. ros., mian. 8.7.1812 por.adj.mjr., 22.8.1812 kpt.adj.mjr. Ranny 4.10.1812 pod Winkowem. Był w kamp. niem. i saskiej, ciężko ranny 18.10.1813 pod Lipskiem został wzięty do niew. W Król. Pol.pełnił służbę w 7. p.piech., po przejścia jego stron rodzinnych do Prus podał się do dymisji, zwoln. 14.2.1816. Służył następnie w w. pruskim, gdzie doszedł do rangi generała. Zmarł w 1868. Autor pamiętników i wielu prac wojskowych.

38. Braun Edward, ur. ok. 1787 w Libanie, służył w L.N., mian. ppor. w 1811. Był jako ppor. w p. Nadw. w kamp. saskiej, ranny 18.9.1813 pod Freibergiem. W marcu 1814 pełnił służbę jako por. przy sztabie gł. korp. Pol.W czasie Stu Dni w ,1815 służył w 3. p.piech. cudzoz. (pol.) we Francji.

39. Briatte, adiutant komenderujący, w myśl rozkazu dziennego gen. Claparède’a z 21.4.1812 był szefem sztabu dyw. L.N.

40. Brodowicz Mikołaj, ur. 1.1.1778 w Międzyrzeczu na Wołyniu, wstąpił do L.W. do p. jazdy 20.2.1800, mian. ppor. 29.7.1801. Zwoln. na własną prośbę w 1802. Wstąpił 29.12.1807 do L. P.W., mian. kpt. w 9. komp. 2. bat. 2. p., 13.3.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodził 4. komp. f iz. 2. bat. 2. p. Zwoln. 19.2.1810. Mian. 11.4.1811 kpt. w 4. p. L.N., pełnił tam służbę co najmniej do końca 1812. W 1813 służył jako szef bat. à la suite w 8. p. tyralierów Gw., mian. k. L.H. 14.9.1813.

41. Brodzki (Brocki) Kazimierz, po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 3. p. jako ppor. à la suite. W 1810 przeszedł do 3. komp. fiz. 2. bat. 1. p. i pełnił tam służbę co najmniej do 1.8.1810.

42. Bronikowski Aleksander, ur. 28.2.1783, służył w w. pruskim, potem franc. Mian. 20.1.1810 kpt. w 2. L.N., do służby tam ani w 4. p. L.N. się nie zgłosił, choć zajmował tam etat co najmniej do 1.8.1810. W 1813 służył jako kpt. w sztabie 2. korp., mian. k. L.H. 19.11.1813. W Król. Pol.był mjr. na ref. piech. w l. 1815-1823. Zmarł 21.1.1834.

43. Bronikowski Józef Rajmund, ur. w 1787, wstąpił w 1809 w. Ks. Warsz., skier, do 2. L.N. i mian. kpt. 20.1.1810, nigdy ani tam ani w 4. p. L.N. się nie zgłosił, choć zajmował tam etat co najmniej do 1.8.1810. Prosił o zwoln. i więcej w w. nie służył. Zmarł w 1869.

44. Bronikowski Mikołaj Kajetan, ur. 6.1.1767, w 1782 wyszedł ze szkoły wojsk, w Berlinie. Służył jako por. w w. pol, mian. kpt. w 1786, potem mjr. i płk., w 1794 gen. W Ks. Warsz. pełnił funkcje równe randze gen. Mian. k. L.H. 14.6.1809, of. L.H. 12.8.1809. W lipcu 1809 mian. dowódcą 2. L.N., po jej likwidacji został mian. 18.2.1810 franc. gen.bryg. i przydz. do III korp. w Hiszpanii, gdzie dowodził 1., a potem 2. bryg. w 3. dyw. gen. Haberta. W lutym 1812 opuścił Hiszpanię i 25.3.1812 został mian. gen.bryg. w dyw. L.N. W kamp. ros., po zajęciu Mińska, mian. gubernatorem tego miasta, opuścił go 16.11.1812 i wrócił do dyw. L.N. W 1813 w Poznaniu wszedł do dywizji pol.gen. Girarda, w Berlinie przejął jej komendę. W Wittenberdze w czasie oblężenia dowodził 4. p. L.N. i 4. p. Ks. Warsz. W czerwcu 1813 mian. dowódcą 2. bryg. w 6. dyw. w 2. korp. marsz. Victora. Ranny 19.10.1813 pod Lipskiem, wzięty do niew. Zwoln. przez Ludwika XVIII z w. franc. w randze gen.dyw., wstąpił do w. Król. Pol., zmarł 23.1.1817.

45. Broszkowski Stanisław, ur. 19.4.1777 w Warszawie. Wstąpił 8.11.1798 do L.W. jako furier, awansował, mian. ppor. 10.2.1801, kpt. 15.7.1807 w 2. komp. 2. bat. 3. p. L. P.W., potw. 20.6.1808. Po reorganizacji L.N. 7.11.1808 dowodził 3. komp. fiz. 2. bat. 1. p. Odzn. krzyżem kaw. V.M. 26.11.1810. Był w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyną. W lipcu 1813 skier, do zakł. w Sedanie z pow. zdrowia.

46. Browski (Broschki) Jerzy, adj.podof. w 1. p.uł. Nadw., mian. 1.8.1812 prowiz. ppor. w 7. p.szwol. przez marsz. Soulta, zatw. Był w kamp. saskiej, ranny 26/27.8.1813 pod Dreznem.

47. Bułach, były emigrant franc., służył w w. austr., wrócił do Francji za Cesarstwa. Mian. 23.10.1811 kpt. w 8. p. szwol., był w kamp. ros. i saskiej, ranny 2.5.1813 pod Lützen.

48. Bułharyn Jan Tadeusz, ur. w 1789, służył w w. ros., potem jako por. w 8. p.szwol. Był w kamp. ros., w list. 1812 z kilku ułanami badał bród przez Berezynę pod Studzianką. Po wojnie mieszkał w Petersburgu, był ros. literatem i wydawcą, uległ zupełnej rusyfikacji. Zmarł w 1859.

49. Burakowski (Bórakowski) Ambroży Antoni, wstąpił do L. P.W. jako ppor. w 1. p., mian. 27.6.1808 por. à la suite, ranny pod Saragossą 15.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 3. komp. fiz. 2. bat. 1. p., potem w 2. komp. Wzięty do niew. 22.4.1810, wrócił z niew. 16.9.1811. Brak późn. wiad.

50. Burakowski (Bórakowski) Fabian, ur. w ok. 1789 w Warszawie, wstąpił 1.10.1807 do L. P.W., służył jako ppor. w 2. komp. 2. bat. 1. p. Ranny pod Saragossą 4.8.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 1. komp. fiz. 1. bat. l.p. Mian. k. L.H. 22.3.1812. Otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 500 fr. Był,w kamp. ros., mian. por., dowodził komp.artyl.p. Ranny 28.11.1812 nad Berezyną. W Król. , Pol.był kpt. w 6. p.piech., mian. mjr. w 1831.

51. Całomir Stanisław, ur. 15.3.1794, był w szkole kadetów w Warszawie, wstąpił 20.10.1812 do 4. p. L.N. jako sierż., propon. ppor. 3.2.1813.

52. Cambier Louis, ur. ok. 1774 w Lisie, mian. kpt. 20.6.1807 w 1. p. L. P.W., był kwaterm. à la suite, w 1809 był w 2. p. L.N. kpt. à la suite, pełnił funkcje płatnika, w 1810 dowodził 4. komp. fiz. 2. bat. 2. p. W styczniu 1814 przeszedł do p. franc.

53. Cangini Albert, por. w 8. p.szwol., w 1813 był początkowo w zakł. w Sedanie, potem w kamp. saskiej.

54. Caseneuve Simon, por. w 8. p.szwol., od l paźdz. 1812 był w zakł. w Sedanie jako instruktor. Mian. kpt., był w kamp. franc., ranny 3.3.1814 pod Neuilly-Saint-Front. W 1815 w czasie Stu Dni dowodził zakł. p. belg. w Peronne, przekazał stamtąd Polaków do 7. p. lansjerów.

55. Celner Józef, ur. 15.10.1782 w Biszowie w Żółkiewskłem, wstąpił 17.7.1809 do 2. L.N. jako sierż., mian. ppor. w 4. p. L.N. 17.1.1813, służył w p. Nadw., ranny 18.10.1813 pod Lipskiem. W styczniu 1814 był nadliczb. w p. Nadw. i 3.2.1814 został skier, jako ppor. do 12. p.piech.lek. franc. 56. Chajęcki (Chaiski, Chanski, Chaszcki) służył w L. P.W. jako por. w 8. komp.1. bat.1. p. Odznaczył się pod Epilą 23.6.1808, mian. k. L.H. 9.7.1808, zginął pod Saragossą 4.8.1808.

57. Chełmoński Michał, ur. 30.8.1785 w Galicji, był w szkole wojsk, w Wiedniu, wstąpił 22.7.1809 do 2. L.N. jako ppor., był w Hiszpanii w 2. komp. fiz. 1. bat. 4. p. L.N. Mian. por. 7.1.1813. W Król. Pol. w l. 1815-1830 był kpt. p.gren. gw., p.o. szefa sztabu dyw.

58. Chłopicki Grzegorz Józef, ur. 14.3.1771 w Kapustynie na Wołyniu. Wstąpił do w. pol. 14.8.1787. Mian. kpt. 8.10.1794. Wstąpił do L.W. 20.4.1797 jako kpt., mian. szefem bat. 14.5.1799. W L. P.W. mian. 11.6.1807 płk. w 1. p. Był dowódcą L.N. w Hiszpanii. Ranny 4.8.1808 w Saragossie. Mian. k. L.H. 26.6.1808, of. L.H. 9.7.1808. Mian. 18.7.1809 gen.bryg. w 3 korp, potem zwanym Armią Aragonii, był uważany za jednego z najlepszych gen. w tej armii. Otrzymał 7.8.1810 tytuł barona Ces. i don. 4.000 fr., 30.6.1811 drugą don. 4.000 fr., 6.8.1811 trzecią don. 4.000 fr. Odznaczony krzyżem kom. V.M. 26.11.1810. W lutym 1812 odprowadził pułki L.N. do Francji, mian. 20.3.1812 gen.bryg. w dyw. L.N. Był w kamp. ros., ranny 10.9.1812 za Możajskiem, wrócił z Moskwy do Ks. Warsz., potem do Saksonii i Francji. Korzystał ze stale przedłużanych urlopów i zabiegał o awans na gen.dyw. Gdy z końcem 1813 otrzymał przydział w dawnym stopniu do korp. marsz. Macdonalda, podał się do dymisji, którą otrzymał 31.12.1813. Jego rola w Król. Pół. i w Powstaniu Listopadowym jest dobrze znana. Zmarł 30.9.1854 w Krakowie.

59. Chłopicki Jan, mian. w paźdz. 1812 ppor. w 8. p.szwol., był w kamp. ros. i saskiej.

60. Chłusowicz Józef Jerzy, ur. 19.3.1776 w Krynkach na Litwie, syn Andrzeja, wstąpił do w. Pol.15.8.1792, mian. ppor. 17.5.1794. Wstąpił 5.4.1798 do L.W. jako por., mian. kpt. 4.7.1799. W L.P.W mian. 1.7.1807 szefem bat. w 1. bat 1. p. Gdy L.N. wkraczała do Hisz-panii, został posłany do Kostrzynia w celach rekrutacyjnych, wrócił do L.N. w Hiszpanii po drugim oblężeniu Saragossy. Nie cieszył się sympatią Chłopickiego, który uznawał jego zalety bojowe, ale zarzucał mu intryganctwo. Mian. 23.6. 1810 mjr. à la suite w1. p. Mian. k. L.H. 29.12.1809, of. L.H. 23.6.1810. Odzn. krzyżem kaw. V.M. 26.11.1810. Z końcem 1811 objął dowództwo 3. p. jako mjr., od 1.3.1812 dowodził 1. p., mian. płk. 22.3.1812. Otrzymał 31.3.1812 tytuł barona Ces. i don. 4.000 fr. W dyw. L.N. dowodził 2. p., był w kamp. ros., przeszedł 22.8.1812 do 3. p.szwol. Gw. jako mjr., ranny 19.10.1812 pod Słonimem został wzięty do niew. W Król. Pol.był szefem sztabu w 1. dyw.piech., potem służył w poselstwach ros. w Madrycie i Paryżu.

61. Cholymée, w 1808 był por. w L. P.W., potem w L.N., brak innych wiad. o nim.

62. Cichocki Dominik, mian. w paźdz.1812 ppor.w 8. p. szwol., był w kamp. ros. i saskiej. W 1815 w czasie Stu Dni służył w 7. p. lansjerów, propon. kpt.

63. Cieślicki Jakub, ur. 1.5.1772 we Lwowie, wstąpił do L.W. 21.12.1796 jako żołn., awansował. W L. P.W. mian. 15.7. 1807 ppor. w 6. komp. 1. bat. 3. p., 20.6.1808 por. à la suite w 3. p. Ranny 4.8.1808 w Saragossie. Poreorg. L.N. 7.11.1808 przydz. do zakł. w Sedanie, z końcem 1809 wracał do Hiszpanii z p. marsz, i był ranny 21.12. 1809 pod Estella w Nawarra. W 1810 był chorążym w 3. p. Z powodu ran skier. znowu do zakł. w Sedanie, przybył tam 31.7.1811. Mian. k. L.H. 17.9.1811. Okulał, leczył się w Eaux de Bourbonne i czekał na przenies. na pensję. Z początkiem 1814 był nadal w zakł. w Sedanie jako por. à la suite.

64. Ciszewski Adam, służył w 1. p.szwol. Gw., skier. 20.6. 1808 do L.N. jako ppor. à la suite w3. p. Zginął 5.8.1808 w Saragossie.

65. Ciszewski Jan, w L. P.W. był adiut.podof., mian. 20.6. 1808 ppor. à la suite w3. p. L.N., służył potem w komp. wolt. 2. bat. 3. p. Był w kamp. ros., ranny 17.11.1812 pod Krasnem, zginął w Rosji.

66. Claparède Michel Marie, ur. 28.8.1770 w Gignac, dep. Herault, służył w armii Francji rewolucyjnej od 1792 r., mian. gen.dyw. 8.10.1808, był w Hiszpanii jako gubernator Valla-dolid i dowódca wojsk, w tej prowincji, potem w prowincji Salamanki i Zamory. W 1811 dowodził 2. dyw. 5. korp. w Hiszpanii. Odwołany do Francji i początkowo skier, do Ilirii, został 8.3.1812 mian. dowódcą dyw. L.N. Ranny 28.11.1812 nad Berezyną, opuścił tę komendę. W 1813 dowodził 43. dyw.piech. w 14. korp., wzięty do niew. po kapitulacji Drezna 11.11.1813. Wrócił do Francji w czerwcu 1814. W 1815 w czasie Stu Dni pozostał przy Burbonach. Zmarł w Montpellier 23.10.1842.

67. Clever Geoffroi, ppor. w 7. p.szwol., od 1.12.1812 przebywał w zakł. w Sedanie. Brak innych wiad.

68. Combrette Claude, ur. w 1769 w Mediolanie, wstąpił do L.W. w 1797, zwoln. w 1803. Wstąpił do L. P.W. jako kpt. w 3. p., przeniesiony na pensję 20.6.1808.

69. Commandelli Francois, był kapelanem w randze kpt. w l p. Pol.w 1806 w Kalabrii, w 1809 w 1. p. L.N. jako à la suite, w kwietniu 1811 skier, do zakł. w Sedanie. Mian. 1.8.1811 kapelanem w 4. p. L.N., z końcem sierpnia 1812 przeszedł z tym pułkiem przez Moguncję w drodze do Poznania. Z pocz. 1814 był w zakł. w Sedanie jako nadliczb.

70. Cortez, w 1813 był mł. lekarzem w 7. p.szwol., był w kamp. saskiej.

71. Cywiński Ignacy, ur. 20.8.1775 w Miton w Wilkomierskiem na Litwie, syn Józefa i Marianny Wawrzeckiej. Wstąpił 16.3.1808 do L.N. jako ppor. à la suite, przybył do 3. p. w Hiszpanii ok. 18.11.1808. Ranny 20.2.1809 w Saragossie, mian. por. 2.3.1809. Od końca 1809 służył w 4. komp. fiz. 2. bat. 3. p., był w Hiszpanii do 1812. W 1814 jako kpt. był w sztabie 2. korp. armii, mian. k. L.H. 3.4.1814, w Król. Pol.mjr. korp. żandarm, w l. 1817-1830, zmarł 28.2.1855.

72. Czacki (Czaki) Mikołaj, u r. ok. 1786 w Świerzawie w Płockiem, wstąpił 22.11.1806 jako ppor. do 4. p.piech. Ks. Warsz., zwoln. 5.5.1808, skier, do zakł. L.N. w Sedanie, mian. por. 21.9.1808. W kwietniu 1809 odszedł do Hiszpanii, gdzie pełnił służbę w 2. p, jako por. à la suite, w 1810 był w komp. wolt. 1. bat. 2. p. Mian. 11.5. 1810 kpt. w 4. p. L.N., pozostawał nadal w 2. p., do 4. p. przybył dopiero 15.2.1811. Wzięty do niew. 17.4.1812 pod Penaranda de Duero, do Francji wrócił 1.8.1814. W 1815 w czasie Stu Dni służył w 3. p. cudzoz. (pol.). W Król. Pol.był jako kpt. na ref. piech. w l. 1816-1830.

73. Czapliński Ludwik, ur. ok. 1773 w Galicji. Był w L.Naddun. W 1801 wszedł do p. jazdy, w 1802 mian. por. Wstąpił 3.3.1807 do 1. p.huz. ks. Sulkowskiego jako kpt. Po rozwiązaniu pułku wszedł do gw. Król. Westfalii, następnie przeszedł do p.uł. L. P.W. jako szef szwadr. à la suite. Zwoln. na wł. prośbę 25.5.1808.

74. Czarnek Aleksander, ur. 10.6.1788 w Warszawie, wstąpił do L.N. 29.3.1808 jako ppor. w 1. p., po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w komp. gren. 2. bat. 1. p., ranny 23.5.1809 pod Alcaniz. W 1810 spotkał się z ostrą krytyką płk. Kąsinowskiego, w 1811 służył jako à la suite. Był w kamp. ros., mian. por., ranny 28.11.1812 nad Berezyną. Mian. kpt, prosił o zwoln.z pow. ran.

75. Czarnocki (Czarnecki, Czarnowski) Józef, od 1804 służył w p. jazdy gw. ros., po bitwie pod Austerlitz mian. ppor. w p.piech. ros. W bitwie pod Friedlandem 14.6.1807 wzięty do niew. franc. Po pokoju w Tylży zwoln. z w. ros., wstąpił do w. Ks. Warsz. W 1809 ranny pod Krakowem, wzięty do niew. austr. Po zwoln. z niew. służył jako por. w 7. p.uł. Ks. Warsz. Mian. 11.5.1810 kpt. w 4. p. L.N., przybył tam z dużym opóźnieniem, prosił o zwoln., które otrzymał w 1811. Wszedł 19.10.1812 jako kpt. do p. jazdy lit.

76. Czarnota (de Wieliński) Józef, ur. 14.4.1785 w Bydgoszczy, służył w w. pruskim, od 18.11.1806 w w. franc. jako ppor. w 4. p. cudzoz., mian. por. 15.2.1807, kpt. 9.8.1807, kpt. karabinierów 1.5.1809. Był w Hiszpanii, ranny pod Astorgą 21.4.1810. Mian. k. L.H. 29.5.1810. Przenies. 30.4.1812 jako kpt. do 4. p. L.N., nigdy do tego pułku się nie zgłosił.

77. Czech Karol, ur. 1.2.1785 w Krakowie, służył w w. austr., mian. ppor. Wszedł 1.7.1807 do L. P.W. jako adj.podof., mian. 10.1.1808 ppor. w 3. p., por. 20.6.1808, por.adj.mjr. 16.7.1808. Po reorg. L.N. 7.11,1808 służył nadal jako por. adj.mjr. w 3. p., mian. kpt.adj.mjr. 25.3.1811. Mian. k. L.H. 2.3.1811. Brak późn. wiad.

78. Czernecki (Czerniecki, Czarnecki) Józef Jan, ur. ok. 1774 r. w Galicji, służył w w. pol jako por. Wstąpił 3.3.1807 do 1. p.huz. ks. Sułkowskiego jako por., po rozwiązaniu pułku wszedł 10,1.1808 jako por. do p.uł.Nadw., zginął 24.3.1809 pod Yevenes. 79. Czernecki (Czernicki, Czanicki) Wojciech, ur. 24.8.1787 w Czernek w Galicji, wstąpił 7.6.1807 do 1. p. L. P.W. jako ppor., mian. por. 28.10.1807. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w komp. wolt. 2. bat. 1. p., w 1810 w 2. komp. fiz. 2. bat. 1. p. Był w kamp. ros., mian. kpt, ranny 28.11.1812 nad Berezyną. Z pocz. 1814 był w p. Nad w. jako kpt. à la suite, w lutym skier. do Wersalu do kawalerii franc. W Król. Pol.był kpt. w 1819.

80. Czerniewski Józef, ur. ok. 1784, wstąpił do L.W., wzięty do niew. ang. w lipcu 1806 w Kalabrii, miał rezerw, etat ppor. w L. P.W. w 3. p. 2. bat. 2. komp. (podany jako Czernicki). Po reorg. L.N. 7.11.1808 zatrzymany w ewidencji. Uciekł z niew. 18.2.1811, wstąpił 11.6.1811 do 8 p.piech. Ks. Warsz. jako kpt.

81. Dambier Jean, wstąpił do L. P.W., mian. 9.7.1807 ppor.w 1. komp. 2. bat. 2. p., był przy pierwszym oblężeniu Saragossy, po odstąpieniu od miasta utonął pod Milagro 28.8.1808.

82. Danielecki (Danielewski) Tomasz, ur. 23.10.1784 w Pukaszewie w Sieradzkiem, syn Tomasza i Jadwigi Karczewskiej, wstąpił 26.7.1807 do 1. p.szwol. Gw., był w kamp. hiszp. 1808 i austr. 1809. Mian.17.2.1811 brygad. w l. p.uł.Nadw., skier. 6.4.1811 do 2. p.uł. Nadw. jako ppor., w paźdz. 1812 mian. por. w 8. p.szwol., był w kamp. ros.i saskiej.

83. Daszewski Franciszek, w 1812 służył w 1. p. L.N. jako por., przeszedł 7.11.1812 do 19. p.piech. (lit.) jako por. adj.mjr. Brak innych wiad.

84. Daszewski (Dazewski, Darewski, Darowski) Ignacy, wstąpił do L. P.W., mian. ppor. w p.uł. 15.7.1807, potw. 29.5.1808 w p.uł. Nadw., ranny 4.8.1808 pod Saragossą i 11.8.1809 pod Almonacid. Brak późn. wiad.

85. Daszkiewicz Piotr Mateusz, ur. 19.3.1770 w Pulkiewiczach na Litwie, wstąpił 29.6.1797 do L.W. jako sierż., mian. 4.6.1799 ppor., 19.2.1807 por. W L. P.W. mian. 15.7.1807 kpt. w 6. komp. 1. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Mian. k. LH. 1.8.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodził 1. komp. fiz. 2. bat. 3. p. Otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don.1.000 f r. Był w kamp. ros. Brak innych wiad.

86. Dąbkowski (Dompkowski, Dembkowski), przybył z Moguncji do zakł. L.N. w Sedanie 9.10.1808, do L.N. w Hiszpanii 29.4.1809, służył w 1. p. jako ppor. à la suite, ranny 23.6.1809 pod Alcaniz, zmarł 30.6.1809.

87. Dąbrowski Aleksander, ur. 24.8.1787 w Kamieńcu, służył w Ks. Warsz., skier. 24.9.1808 do L.N. jako ppor., przybył do zakł. w Sedanie z końcem 1808, był w wyprawie do Holandii i w Antwerpii 16.9.1809 został mian. por. prowiz. W styczniu 1810 przybył z p. marsz, do Hisz- panii, służył w 1. p. w komp. wolt. 2. bat. jako por. Mian. k. L.H. 2.3.1811. Ranny 16.6.1811 pod Tarragoną i 7.1.1812 pod Walencją. Brak późn. wiad.

88. Dąbrowski Klemens, ur. ok. 1770 w późniejszym zaborze ros., służył w w. pol., w kamp. 1792 i 1794, mian. mjr. 'kawalerii. Wstąpił 17.1.1807 do 1. p.huz. ks. Sułkowskiego jako kpt., po rozwiązaniu pułku wszedł do gw. Król. Westfalii, przeszedł do p.uł. Nadw. jako kpt., prosił o zwoln., które otrzymał 29.5.1808.

89. Dąbrowski Tomasz, ur. 14.9.1789 (lub 20.12.1787) w Zawadach w Ciechanowskiem, syn Antoniego i Ewy Olszewskiej (lub Białosiewskiej), wszedł 2.2.1807 do szkoły inż. wojsk, w Warszawie, wstąpił 28.11.1807 (lub 29.12.1807) do 1. p.szwol. Gw., skier. 15.9.1808 do 3. p. L.N., mian. ppor. 4.10.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 1. komp. fiz. 2. bat. 3. p. Był w kamp. hiszp. i ros., mian. por., ranny 17.11.1812 pod Krasnem. Z pocz. 1814 był w zakł. w Sedanie jako szef bat. à la suite i czekał na przenies, na pensję z pow. ran.

90. Degourdain (Dekorion) w 1810 służył w 2. p. L.N. jako adj.podof., pełnił funkcje płatnika, był w kamp. ros., mian. ppor., zginął 18.10.1812 pod Tarutino.

91. Dembiński Feliks Antoni Jakub, ur. 29.5.1771 w Krakowie, syn Jana i Krystyny Wiesiołowskiej, wstąpił 1.9. 1786 jako kadet do p.szwol. austr., mian. ppor. 24.4.1788, por. 1.12.1790. Od 1792 służył w w. pol, był mjr. kawalerii. Wstąpił 15.5.1797 do 7. p. dragonów franc., mian. 20.11.1800 ppor. z ważnością od 15.51797 (nomin. prowiz. przez gen. Hoche’a), zwoln. 7.1.1805. Od 23.12.1806 służył jako mjr. w 4. p, strzelców konnych pol., zwoln. 5.8.1809 jako płk. Odzn. krzyżem kaw. V.M. Wstąpił 29.5.1810 do w. franc. jako szef szwadr. i został 19.6.1810 skier. do Hiszpanii do sztabu marsz. Soulta. Od lutego 1812 pełnił funkcje dowódcy 7. p.szwol. jako mjr. prowiz. do czasu przejścia pułku do Francji w styczniu 1813. Od 26.4.1813 służył jako szef szwadr. w sztabie W. Armii. Po wojnie pozostał we Francji, od 1.9.1814 był na pół-gaży. W 1815 w czasie Stu Dni służył przy poborze koni. Po drugiej restauracji Burbonów był na pół-gaży, potem na pensji, zmarł 27.6.1848 w Paryżu.

92. Deręgowski Stanisław, ur. 4.10.1789 w Radomiu, syn Floriana, wstąpił 24.7.1807 do L. P.W. jako sierż., mian. 18.1. 1808 st.sierż., 16.7.1808 ppor. à la suite w 2. p. L.N. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 3. komp. fiz. 2. bat. 2. p. Otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 500 fr. Był w kamp. ros., mian. por. 22.8.1812, ranny 28.11.1812 nad Berezyną został wzięty do niew.

93. Dębicki (Dembicki) Stanisław, ur. 23.9.1789 w Sandomierskiem, służył w w. austr., wstąpił 17.7.1809 do 2. L.N., mian. 15.2.1810 adj.podof. w 4. p. L.N., z końcem 1812 służył w 4. p. L.N. jako ppor.

94. Dębiński (Dembiński) Józef Kazimierz, wstąpił do L. P.W. jako ppor. w 4. komp. 2. bat. 3. p., potwierdz. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 3. p. L.N. jako ppor. à la suite, w 1810 w 1. komp. fiz. 1. bat. 3. p. Brak późn. wiad.

95. Dłuski Wincenty, ur. 1.3.1786 we Lwowie, skier, przez min. wojny Ks. Warsz. 14.10.1807 do L. P.W., wszedł do służby jako ppor. w 7. komp. 1. bat. 2. p., mian. por. adj.mjr. 16.7.1808 w 2. p. L.N. Ranny 5.8.1808 pod Saragossą, był w szpitalu w Bajonnie, przy reorg. L.N. 7.11.1808 zatrzymany nadal jako por.adj.mjr. w 2. p., w lutym 1809 przeszedł do zakł. w Sedanie, pełnił służbę por.adj. mjr. w bat. zakładowym, zwoln. na pensję 1.7.1810.

96. Dobiecki Wojciech Józef, ur. 17.4.1780 w Chełmcach, wstąpił do L.Naddun., mian. ppor. 24.9.1800. W 1801 przeszedł do p. jazdy. Mian. por. 15.7.1807 w p.uł. L. P.W. Odznaczył się 15.6.1808 w Saragossie, mian. k. L.H. 9.7. 1808. Na przełomie lat 1808 i 1809 opuścił p.uł. Nadw., służył następnie w w. Ks. Warsz. do 6.5.1813. Zmarł w 1862.

97. Dobrzycki Andrzej, ur. 10.11.1782 w Poznańskiem, wstąpił 20.12.1806 do w. pol, wszedł 20.3.1807 jako ppor. do p.huz. ks. Sułkowskiego. Wstąpił do L. P.W. 15.7.1807 jako por. w 1. komp. 2. bat. 3. p., potwierdz. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 1. komp. fiz. 1. bat. 3. p. W 1810 przeszedł do komp. gren. 2. bat. 3. p. Mian. k. L.H. 2.3.1811. W 1812 mian. kpt. W lutym 1814 skier. z zakł. w Sedanie do Wersalu do kawalerii franc.

98. Dobrzycki Kazimierz, ur. 28.2.1780 w Siedlenicach, wstąpił 11.11.1806 do 2. p. piech. Pol.jako ppor., mian. por. 7.10.1807, zwoln. 29.4.1808. Wstąpił 1.3.1809 do L.N. jako ppor., przybył do zakł. w Sedanie 12.4.1809, był w śwyprawie do Holandii, mian. w Antwerpii 16,9.1809 por. prowiz. W styczniu 1810 przybył z p. marsz, do Hiszpanii, służył jako ppor. w 4. komp. fiz. 1. bat. 2. p., w 1811 nominacja na por. zatw. Ranny 28.12.1810 pod Tortoza. Otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 500 fr. Był w kamp. ros., mian. kpt. 9.6.1812, ranny 28.11.1812 nad Berezyną, zmarł w odwrocie.

99. Dobrzycki Mikołaj, ur. ok. 1791 w Poznaniu, wstąpił w 1806 do w. pol., skier. 1.7.1807 do 2. p. L. P.W. jako sierż., mian. 4.8.1807 st.sierż., 16.7.1808 ppor. à la suite w 2. p. L.N. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w komp. wolt. 2. bat. 2. p. Ranny pod Saragossą 4.8.1808 i 27.1.1809. Wzięty do niew. 20.5.1809 pod Fons po przejściu rz. Cinca. Był więziony na Cabrerze, przywieziony do Anglii 28.9.1810, był trzymany na słowo w Anglii i Szkocji. Zdaje się został zwoln. jako inw. w 1813. Po wojnie przebywał w Król. Pol., potem w Wielkopolsce, gdzie brał udział w powstaniu w 1848 r. i zginął w potyczce pod Obornikami (patrz Brandt, o.c., wyd. niem., t. 3, s. 103-105).

100. Doktorczyk Michał, ur. 17.9.1770, wstąpił 6.12.1797 do L.W. jako żołn., awansował, mian. 22.12.1802 st.sierż. W L. P.W. mian. ppor. 15.7.1807, służył w 4. komp. 1. bat. 1. p. Zdaje się nie przeszedł z pułkiem do Hiszpanii, gdyż przybył z Moguncji do zakł. L.N. w Sedanie 9.10.1808, był w wyprawie do Holandii, mian. w Antwerpii 16.9.1809 por.adj.mjr. prowiz., potem zatw. W styczniu 1810 przybył z p. marsz. do Hiszpanii, służył w 3. komp. fiz. 2. bat. 1. p. jako ppor., potem jako por. w 2. komp. fiz. Zmarł w szpitalu 17.1.1811.

101. Doliński Piotr, ur. ok. 1782 w Galicji, wstąpił 1.12.1806 do p.huz. ks. Sułkowskiego, mian. ppor. Przeszedł 10.1.1808 do p.uł.Nadw. jako ppor., potw. 29.5.1808 jako por., mian. 16.3.1812 por.adj.mjr., potem kpt.adj.mjr. Zginął 25.8.1813 pod Dreznem. 102. Domaniewski Ksawery, ur. 1770, służył w w. Pol.w 1794 jako por. Wstąpił do L.W. 1.7.1798 jako por. W L. P.W. służył w 3. komp. 1. bat. 3. p. jako kpt, zwoln. na pensję 20.6.1808.

103. Domański Wojciech, przybył do zakł. L.N. w Sedanie z końcem 1808, mian. por. 13.2.1809, w Hiszpanii służył à la suite w1. p., wzięty do niewoli 10.3.1810 pod Alventozą. Więziony w Alicante, w Palmie i na Ibizie, zwoln. 2.5.1814, przewieź. przez Anglików do Genui.

104. Donon Alexis, ur. w 1776 w Paryżu, służył w w. franc. od 4.6.1793, wstąpił 19.11.1810 do 1. p.szwol. Gw. jako sierż. instruktor, przeszedł 11.8.1812 do 3. p.szwol. Gw. jako ppor., wrócił 11.4.1813 do 1. p.szwol. Gw., przeszedł 1.9.1813 do 7. p.szwol. jako ppor. W 1815 w czasie Stu Dni służył w 7. p.lansjerów, propon. por.adj.mjr.

105. Dreyhausen, ur. w Polsce, służył w w. austr., mian. por. Wstąpił 28.9.1809 do 2. L.N. jako por., w ewidencji 4. p. L.N. nie figurował.

106. Drozd Ignacy, ur. 1.4.1781, służył jako ppor. w 6. p.piech. Ks. Warsz., skier. do L.N. jako kpt., przybył do zakł. W Sedanie przed końcem 1808, w styczniu 1809 był wysłany do Moguncji dla rekrutacji, w sierpniu 1809 był znowu w Sedanie. Późn. służba nie jest znana. Podobno mian. k.L.H. 26.2.1814. Tytułował się baronem. W Król. Pol.był w 1819 kpt. w korp. żandarmerii. Zmarł 21.1.1820.

107. Druelle, był mł. lekarzem w L.N. i 28.5.1812 odszedł z Sedanu do Poznania z bat. marsz, dla L.N. w Rosji.

108. Drugeon de Beaulieu, ppor. w 8. p.szwol., ranny 18.10.1812 pod Połockiem, w 1813 był w zakł. w Sedanie.

109. Drzewiecki Augustyn, ur. ok. 1777 w Saksonii, służył w w. pruskim. Wstąpił do w. Ks. Warsz., skier, do L.N., mian. por. 25.2.1809, był w Sedanie, potem w Hiszpanii w 2. p. à la suite, w 1810 w 2. komp. fiz. 1. bat. 2. p. Wzięty do niew. 11.2.1811. Więziony w Alicante, Palmie i na Ibizie, zwoln. 2.5.1814, przewieź, przez Anglików do Genui.

110. Ducci Scipio, mian. 19.5.1813 ppor. w 7. p.szwol., był w kamp. saskiej, zginął 19.9.1813 pod Naumburgiem.

111. Du Temple de la Plat, kpt. w 8. p.szwol., od paźdz. 1812 był w zakł. w Sedanie, z polecenia Min. Wojny z 8.2.1813 , aresztowany, skreślony z ewidencji.

112. Duval Klemens, wstąpił do L.W., mian. ppor. 20.3.1803, został wzięty do niew. ang. 14.7.1806 w Kalabrii, miał rezerw. etat w L. P.W., zatrzymany w ewidencji w L.N. Był trzymany w Anglii na słowo, uciekł 15.3.1812, przybył do zakł. L.N. w Sedanie 1.6.1812, mian. ppor. 28.1.1813 (z ważnością od 20.3.1803) i kwaterm. w 2. bat. kolonialnym.

113. Dyski Franciszek, ur. 2.4.1784 (lub 8.11.1786) w Krakowskiem, syn Stanisława i Jad-wigi Łaszkowskiej, wstąpił 20.8.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. brygad. 23.3.1808, skier. 20.1.1810 do 2. L.N. jako ppor., służył w Hiszpanii w 4. p. L.N., w 1811 w komp. gren. 1. bat, z końcem 1812 mian. por. Odzn. krzyżem sr. V.M. W Król. Pol.był kpt. w l. 1815-1830.

114. Dzierżawski Jan, ur. 16.5.1777 w Poznańskiem, wstąpił 24.11.1806 do 5. p.uł. pol.jako ppor., mian. por. à la suite w 3. p. Ks. Warsz. 17.3.1807, skier. 23.10.1807 do L. P.W. jako por. w 6. komp. 2. bat. 3. p, potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w komp. gren., 1. bat. 3. p. Był w kamp. ros., mian. kpt. 4.7.1812. Przenies. 22.7.1813 do 154. p.piech. franc., wzięty do niew. 19.10.1813 pod Lipskiem.

115. Dzimiński Antoni, ur. 13.6.1787 w Piotrowicach w Łowickiem, syn Stanisława i Palmiry Łuczyńskiej, wstąpił 14.4.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. 1.4.1808 furierem. Mian. k. L.H. 13.12.1809. Skier. 6.4.1811 do 2. p.uł.Nadw. jako ppor., w paźdz. 1812 mian. por. w 8. p.szwol., był w kamp. ros. i saskiej, ranny 18.10.1813 pod Lipskiem. W Król. Pol.był kpt. głów. dyżur. w l. 1815-1830.

116. Dziurkiewicz (Dzinkiewicz) Kazimierz, wstąpił do L.W. 12.8.1799, przeszedł do p.jazdy, mian. st.wachm. 3.7. 1800, adj.podof. 23.8.1802, ppor. 24.3.1803. Mian. 15.9.1807 por. w p.uł. L. P.W., ranny 15.1.1810 u stóp gór Sierra Morena i 16.5.1811 pod Albuerą. Mian. k. L.H. 29.5.1810. W 1813 przebywał w Sedanie jako kapitan.

117. Dzwonkowski Józef, ur. 19.5.1786 w Zborowie w Galicji, syn Salomei z Potockich, służył w w. austr. Wstąpił 22.7. 1809 do 2. L.N. jako ppor., służył w Hiszpanii w 2. bat. 4. p. L.N., ranny i chory, zwoln. 21.8.1811. Wstąpił 28.1. 1813 do 8. p.szwol. jako ppor. à la suite, aresztowany i skazany 21.5.1813 na dwa lata więzienia za nieprawne noszenie orderu. W marcu 1815 uciekł do Anglii, zmienił nazwisko na hr. de Zborow-Jankowski i służył Burbonom. Podszył się pod stan służby kpt. Antoniego Jankowskiego z 1. p.szwol. Gw., był mian. szefem szwadr., od 1824 był na półgaży, od 1838 na pensji. Zmarł 25.1.1847 w szpitalu wojsk, w Stras- burgu. Był żonaty z Angielką Elisabeth Palmer z Kent, która w 1849 otrzymała 500 f r. rocznie pensji wdowiej.

118. Echanci (Echandi, Etchandy) Mathieu Firmin, ur. 9.4.1786 we Francji, wstąpił 1.10.1808 do 3. p. L.N., mian. adj. podof. 1.6.1809, ppor. 30.8.1812, potem por. w 1. p. L.N. Ranny 28.11.1812 nad Berezyną. Przeszedł 4.10.1813 jako por. płatnik do pol.bat. Gw., wraz z nim wszedł 1.1.1814 jako por. do 3. p. eklererów Gw. Ranny 30.3.1814 pod Paryżem. Opuścił służbę wojsk, franc. 1.5.1814 i przeszedł z pułkiem do Polski.

119. Egersdorf Józef, ur. w 1775, wstąpił do L.W., był por. w 1798, kpt. w 1801, przeszedł na ref. Wstąpił jako kpt. do L. P.W., służył w 2. komp. 1. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pozostał w 1. p. jako kpt. à la suite. Ranny 4.8.1808 w Saragossie i 23.2.1809 na przednich pozycjach za Saragossą, zmarł w szpitalu 25.2.1809.

120. Emerych (Emerich, Emeryk) Karol Ludwik, ur. w 1783, służył w L.W. wraz z ojcem, mian. ppor. Wzięty do niew. na San Domingo, zwoln. z Jamajki na słowo. Po powrocie do L.W. służył w p. jazdy jako por. W L. P.W. jako kpt. dowodził 3. komp. 2. bat. 1. p. Zginął 15.6.1808 przy pierwszym ataku na Saragossę.

121. Estko Sykstus, ur. 4.3.1776 w Siechanowiczach pod Brześciem Litewskim, syn Piotra i Anny Kościuszko, służył w w. pol.jako ppor. w korp. inżynierów. Wstąpił do L.W. jako ppor. 29.4.1798, mian. por. 3.6.1799, kpt. 22.3.1801. W L. P.W. mian. 15.7.1807 szefem bat. w 3. p. (potw. 20.6.1808), płk. à la suite w 3. p. 12.7.1808. Mian. k.L.H. 29.12.1809, of. L.H. 2.3.1811. Odzn. 26.11.1810 krzyżem kaw. V.M. Mian. 12.7.1810 płk. 4. p. L.N., objął tę komendę w połowie lutego 1812; w międzyczasie dowodził 3. p. L.N. do marca 1811, potem pełnił różne funkcje zlecone w Armii Aragonii. W czerwcu 1812 przybył z 4. p. L.N. do Francji, był w Sedanie, w paźdz. przyprowadził pułk do Warszawy, w styczniu 1813 do Poznania, bił się 10.2.1813 pod Rogoźnem, od 18.4.1813 był w Wittenberdze. Podjął 18.6.1813 organizację p. Nadw. Mian. gen.bryg. 11.7.1813, dowodził 1. bryg. (p. liniowe 46. i 72.) 5. dyw. gen. Dufoura w 2. korp. marsz. Victora. Był w bitwach pod Dreznem i Kulm, ranny w bitwie pod Lipskiem 18.10.1813, zmarł w Lipsku 2.11.1813.

122. Falkowski Hipolit, ur. 13.8.1779 w Kamieńcu Podolskim, został zapisany w 1789 jako kadet do szkoły artyl., mian. w 1790 sierż., w 1794 ppor. Wstąpił do L.W. 5.5.1797 jako por. artyl., mian. kpt. 20.5.1797. Odszedł 21.3.1805 na 8 mieś. urlopu do Polski, przywiózł infor-macje o ruchu w. ros. Od 9.10.1805 pełnił służbę w sztabie gł. W. Armii, od 25.1.1806 był adiut. marsz. Berthiera, od 9.11.1806 był of. ordynansowym Napoleona w randze kpt. W 1808 otrzymał gratyfikację 12.000 fr. Mian. 17.7.1808 mjr. w 2. p. L.N. Po reorg. L.N. 7.11.1808 przenies. do 1. p. L.N. i na stanowisko komendanta zakł. L.N. w Sedanie. Odzn. 26.11.1810 krzyżem kaw. V.M. Od 1.6.1811 na urlopie, od 1.7.1811 w misji specjalnej, przeszedł 8.4.1812 do sztabu gł. W. Armii jako adiutant komenderujący. Mian. k. L.H. 14.3.1806, of. L.H. 7.7.1813. Z pocz. 1814 objął funkcję szefa sztabu korp. pol., zatw. przez Napoleona 15.3.1814. Zwoln. z franc. służby wojsk. 6.5.1814. W Król. Pol.był gen.bryg. w l. 1815-1821. Zmarł 14.8. 1821.

123. Fargues, były emigrant franc., służył w w. austr., wrócił do Francji za Cesarstwa. Mian. 23.10.1811 kpt. w 8. p. szwol., był w kamp. ros. i saskiej.

124. Faron Jakub, w 1807 wstąpił do 1. p.huz. ks. Sułkowskiego, w Kassel jako podof. przeszedł do p.uł. L. P.W. Był w Hiszpanii, mian. ppor., ranny 16.5.1811 pod Albuera i 6.12.1811 w górach Ronda w Andaluzji. Był w kamp. saskiej i franc. w 7. p.szwol., ranny 20.3.1814 na drodze do Chartres.

125. Fądzielski Paweł, ur. 29.6.1779 w Warszawie, syn Karola i Marianny Kizlich, był w Szkole Rycerskiej w Warszawie. Wstąpił w 1797 do L.W., mian. ppor. 31.12.1797, por. 17.9.1799, 20.3.1803 kpt. W L. P.W. mian. 15.7.1807 szefem bat. w 2. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodził 1. bat. 1. p., mian. 6.8.1811 płk. à la suite w1. p. Miał opinię świetnego oficera i dowódcy. Ranny 23.5.1809 pod Alcaniz. Mian. k. L.H. 15.9.1808. Odzn. 26.11.1810 krzyżem kaw. V.M. Od 1.3.1812 dowodził 3. p. L.N. Otrzymał 31.3.1812 tytuł barona Ces. i don. 4.000 fr. Był w kamp. ros., ranny 17.11.1812 pod Krasnem, zmarł 5.2.1813.

126. Fiałkowski Antoni, ur. 24.9.1759, wstąpił do L.W. 30.1. 1797, mian. kpr. 27.4.1798, sierż. 25.3.1799. W L. P.W.mian. 16.9.1807 ppor. w 1. p., przenies. 20.9.1807 do 2. p.,służył tam w 5. komp. 2. bat. Ranny 31.12.1808 pod Saragossą, odesłany do zakł. w Sedanie. Był w wyprawie do Holandii, mian. w Antwerpii 16.9.1809 por. prowiz., nie zatw. Przybył w styczniu 1810 do Hiszpanii z p. marsz., był chorążym ppor. w 2. p., zginął 13.7.1810 pod Tortosą.

127. Fiałkowski Józef, ur. 19.3.1777 w Warszawie, wstąpił do L. Naddun. jako por. w artyl. konnej, w 1802 przeszedł do p. jazdy, ranny 15.5.1807 pod Szczawnem, mian. 15.7.1807 kpt. w p.uł. L. P.W. Mian. k. L.H. 29.5.1808 jako kpt.adj.mjr. W grudniu 1809, gdy pułk miał pójść do Andaluzji, poszedł z szwadronem bojowym (kompanią) do Nawarry przeciw partyzantom, wrócił do pułku w lutym 1810. Przeszedł 24.5.1813 do 8. p.szwol. jako szef szwadr., ranny 28.9.1813 pod Altenburgiem.

128. Filiborn (Filleborn, Fulliborn) Antoni, ur. 25.3.1786 w Warszawie, syn Samuela i Barbary Gorbaczewskiej, wstąpił 13.7.1807 do 1. p.szwol. Gw., skier. 26.7.1809 do 2. L.N. jako por., w Hiszpanii w 4. p. L.N. służył w komp. wolt. 2.bat., potem 1. bat. Od połowy 1812 dowodził w 4. p. L.N. komp.artyl. Mian. k.L.H. 11.7.1813.Wrócił 17.7.1813 do 1. p.szwol. Gw. W Król. Pol.był kpt. w 4. p.uł. w 1815-1830.

129. Fondrouge, w 1812 był ppor. w 1. p. L.N., ranny 10.12. 1812 pod Wilnem, wzięty do niew. ros. 13.12.1812.

130. Fourcade Mathieu, mł. lekarz w 7. p.szwol., przybył do zakł. w Sedanie w czerwcu 1813.

131. Fryderycy (Frederici, Frydyrycky) Feliks, ur. 18.5.1787, wstąpił 1.4.1808 jako ppor. do 5. komp. 2. bat. 3. p. L.N., potw. 20.6.1808, mian. por. 1.8.1808. Po reorg. L.N. 7.11. 1808 służył w komp. wolt. 1. bat. 3. p. Mian. k. L.H. 29.12. 1809. Zwoln. w 1811, mian. 14.9.1812 kpt. w 22. p.piech. (lit). W 1813 skier, z Moguncji do Legnicy jako kpt. do 138. p. piech. lin. franc. w 3. korp., został następnie przenies. do sztabu 14, korpusu. W Król. Pol.był mjr. w 4. p. strzelców pieszych w l. 1815-1830.

132. Fuschl, w 1812 był lekarzem w 1. bat. 2. p. L.N.

133. Gałecki Józef, ur. 17.9.1778 w Lublinie, wstąpił do L.W. 3.1.1806. W L. P.W. mian. 15.6.1807 por.adj.mjr. w 2. p., 16.7.1808 kpt. à la suite w 2. p. Zginął 2.9.1808.

134. Gałęski Teofil, wstąpił w 1807 do 1. p.szwol. Gw. Choć był tylko szwoleżerem, został skier. 25.11.1811 jako ppor. do 8. p.szwol., był w kamp. ros. i saskiej.

135. Garczyński (Garszyński) Serafin, ur. 4.2.1790 w Poznaniu, w 1806 wstąpił do w. pol. jako sierż., był przy oblężeniu Gdańska w 1807, skier. 8.7.1807 do 2. p. L. P.W. jako st.sierż., był w Hiszpanii w l. 1808-1812, otrzymał 31.3. 1812 don. 500 f r. Mian. ppor. w 2. p., był w kamp. ros., ranny 4.10.1812 pod Winkowem, dowieziony 26.12.1812 do zakł. L.N. w Toruniu.

136. Garlicki Michał, ur. ok.1768 w Sandomierzu, wstąpił 1.7.1798 do L.W. jako por. W L. P.W. służył jako por. w 7. komp. 1. bat. 1. p., mian. kpt. Po reorg. L.N. 7.11. 1808 dowodził komp. gren. 1. bat. 1. p. Ranny w Saragossie 4.8.1808 i 27.1.1809, mian. k. L.H. 2.3.1809. W połowie 1809 skier. do zakł. w Sedanie, tam się nie zgłosił, skreślony z ewidencji. Wstąpił jako kpt. do 5. p.piech. galicyjskiej, 29.10.1809 do 16. p.piech. Ks. Warsz., zwoln. 27.5.1811. Mian. 17.6.1812 komisarzem wojennym, zwoln. 4.5.1813.

137. Garlicki Wojciech, ur. 16.5.1773 w Warszawie, wstąpił do L.W. 23.10.1797 jako sierż., mian. st.sierż. 4.10.1798, ppor. 28.11.1799, por. 20.2.1800. Wzięty do niew. ang. na San Domingo 12.10.1803, więziony na Jamajce i w Anglii na pontonie w Plymouth i w więzieniu w Dartmoor, zwoln. 1.3.1811. Przybył do Francji 4.3.1811, do zakł. L.N. w Sedanie 17.4.1811, odszedł do Hiszpanii 18.6.1811 i przybył 1.9.1811 do 2. p. L.N. Mian. kpt. 22.3.1812. Był w kamp. ros., dowodził komp. gren. 3. bat. 2. p. W czasie odwrotu po opuszczeniu Wilna prowadził eskortę sztandarów pułkowych.

138. Gasznic (Gaschitz), ur. ok. 1791, od 1808 służył w w. austr., był ppor. w p.huz., zwoln. 16.8.1812. Mian. 28.1. 1813 ppor. nadliczb. w 7. p.szwol., przeszedł 19.5.1813 do 8. p.szwol., był w kamp. saskiej, ranny 25.8.1813 pod Dreznem.

139. Gauthier (Gautier), w 1813 był mł. lekarzem w 8. p.szwol., był w kamp. saskiej, ranny 18.10.1813 pod Lipskiem.

140. Geiger, lekarz, przybył do 3. p. L.N. w Rosji z bat. marsz. z Sedanu, ranny 17.11.1812 pod Krasnem.

141. Geleski, ppor. w 8. p.szwol., zwoln. 19.1.1812.

142. Gerhardt Józef, ur. 2.2.1783 w Warszawie, wstąpił 17.7.1809 do 2. L.N. jako st.sierż., w 1812 mian. ppor. W 4. p. L.N. Z początkiem 1814 był w p. Nadw. jako ppor. Mian. k. L.H. 4.4.1814. Wrócił z p. Nadw. do Ks. Warsz.

143. Gieysztor (Gersdorf, Geystorff) Feliks, ur. ok.1776 na Litwie, wstąpił do w. pol. jako kadet 20.5.1791, mian. por. Wstąpił do L.W. 4.10.1798 jako por., mian. kpt. 12.12.1799, służył w L. Naddun. Był w bitwie pod Hohenlinden i przy zajęciu wyspy Elby. Zwoln. 9.10.1802. Wstąpił w Kassel 3.3.1808 do 8. komp. 2. bat. 2. p. L.N. jako ppor.(z braku innego wakansu), mian. por. à la suite 16.7.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w komp. gren. 1. bat. 2. p. Mian. k.L.H. 2.3.1809. Odzn. 26.11.1810 krzyżem zł. V.M. W połowie 1812 służył nadal w 2. p. L.N., zdaje się mian. kpt.

144. Gillert, wstąpił jako mł. lekarz do 3. p. L. P.W., potw.20.6.1808. Brak wiad. po 1.8.1810.

145. Ginter (Ginther, Geiter), wstąpił do L. P.W. jako por. w 6. komp. 1. bat. 3. p., potw. 20.6.1808, zginął 5.8.1808 w Saragossie.

146. Giżycki Adam, ur. w 1795 w Warszawie, był w szkole kadetów w Warszawie, wstąpił 24.10.1812 do 4. p. L.N. jako kpr., mian. sierż. 5.11.1812, adj.podof. 5.12.1812, w 1813 ppor. à la suite wp. Nadw. Z początkiem 1814 był nadal ppor. à la suite wp. Nadw. W Król. Pol.był ppor. W 1. p. strzelców konnych w 1815-1822.

147. Glatzer (Glaszer) Adam, ur. 29.12.1780 w Myszynie pod Warszawą, wstąpił 26.12.1807 do L. P.W., mian. 21.2.1808 furierem, 21.9.1808 st. sierż., 1.3.1812 adj.podof. w 3. p. L.N., otrzymał 31.3.1812 don. 500 fr. Był w kamp. ros., mian. ppor. w 3. p. L.N., ranny 9.12.1812 pod Wilnem, wzięty do niew.

148. Gliński Michał, ur. 29.9.1785 w Glinicach w Płockiem, syn Jakuba i Magdaleny Bliskiej, wstąpił 12.8.1807 do 1. p.szwol. Gw., przeszedł 20.6.1808 do 3. p. L.N. jako ppor. à la suite. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pozostawał nadal w 3. p. jako ppor. à la suite. Ranny 21.1.1809 pod Saragossą i 30.6.1809 koło Saragossy. Mian. por. 25.3.1811 w komp. gren. 2. bat. 2. p., z końcem tego roku nadal pełnił służbę jako ppor. à la suite w 3. p. z powodu opozycji dowództwa L.N. przeciw nominacji wbrew ich opinii. W 1813 (prawdop. w sierpniu) przenies. do 150 p.piech. franc., ranny w bitwie pod Lipskiem, pozostał w tyle.

149. Glówczewski Dominik, wstąpił do L. P.W., mian. 10.10. 1807 por. w 3. komp. 2. bat. 2. p. Zginął 2.7.1808 pod Saragossą.

150. Glówczewski Wawrzyniec, brat Dominika, wstąpił do L. P.W., mian. 10.10.1807 por. w 2. komp. 2. bat. 2. p. Zginął 2.7.1808 pod Saragossą.

151. Gnatowski Jan, ur. 17.6.1780, syn Ignacego i Angeliki Kosów, wstąpił 11.10.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. 25.12.1807 brygad., 1.1.1808 wachm., 1.8.1808 st.wachm., 5.4.1809 ppor. Otrzymał 15.3.1810 don. 500 fr. Mian. 17.2.1811 por. w 1. p.uł. Nadw., 6.4.1811 kpt. w 2. p.uł. Nadw., przyszedł do pułku 4.5.1811. W 1812 i 1813 był w zakł. w Sedanie jako kpt. ubiorczy. Był w drugiej kamp. saskiej. Mian. k. L.H. 17.1.1814 jako kpt. 8. p.szwol., już tam wtedy nie służył, został przenies. 15.11.1813 do sztabu gł. W. Armii, mian. 1.4.1814 szefem szwadr.

152. Gnatowski Paweł Tytus, ur. 29.6.1776, wstąpił do w. Ks. Warsz., mian. kpt. w 1807, skier, do L.N., przybył do zakł. w Sedanie z końcem 1808. Był w wyprawie do Holandii, z końcem 1809 odszedł z p. marsz, do L.N. w Hiszpanii, ale wrócił do Sedanu z pow. choroby. Ponownie skier, do Hiszpanii przybył tam w połowie 1810, służył jako kpt. w 4. komp. fiz. 1. bat. 1. p. Mian. k. L.H. 22.3.1812. Przenies. (prawdop.w sierpniu 1813) do sztabu gł. W. Armii, mian. 5.4.1814 szefem bat.

153. Godlewski Wojciech, ur. 20.4.1775 w Warszawie, wstąpił w 1792 do w. pol., mian. ppor. 22.6.1794. Wstąpił do L.W. 6.10.1797 jako adj.podof., mian. ppor. 11.12.1797, por. 23.6.1799, kpt. 20.3.1803. Wszedł jako kpt. do 4. komp. p. 1. bat.1. p. L. P.W. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodził l. komp. fiz. 1. bat. 1. p. Mian. 14.8.1809 szefem bat. w 3, p. L.N. Ranny 4.8.1808 w Saragossie i 9.7.1810 pod Tortosą. Mian. k. L.H. 15.9.1808, of. L.H. 11.1.1812. Odzn. 26.11.1810 krzyżem kaw. V.M. Otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 2.000 fr. Był w kamp. ros. i niem. Był szefem bat. w 1813 w p. Nadw. Z pocz. 1814 był w zakł. w Sedanie i czekał na przenies. na pensję z pow. ran. W Król. Pol.był ppłk. w korp. weter. w l. 1815-1830.

154. Godziszewski Maciej, ur. ok. 1779 w Poznańskiem, wstąpił 16.11.1806 do 2. p.uł. pol., ranny 21.2.1807, mian. 22.4.1807 por. w 1. p. strzelców. Z końcem 1808 skier, do zakł.L.N. w Sedanie, przybył do L.N. w Hiszpanii 27.1.1809, 13.2.1809 kpt. à la suite w 2. p. L.N., w 1810 i 1811 dowodził 2. komp. fiz. 1. bat. 2. p. W 1812 po powrocie L.N. do Francji był nadal w 2. p.i prawdop.był w kamp. ros.

155. Golberg, ur. ok. 1773 we Francji, wstąpił do w. franc. w 1789, emigrował, wstąpił do w. austr. w 1793, wrócił do Francji za Cesarstwa. Mian. 23.10.1811 kpt. w 8. p. szwol., był w kamp. ros. i saskiej.

156. Gołaszewski Sebastian, ur. 17.1.1769 w Krakowie, od 1.2.1783 służył w w. pol., był w Szkole Rycerskiej w Warszawie, mian. ppor. 1.4.1793. Wstąpił do L.W. 31.10.1797 jako ppor., mian. por. 8.1.1800, kpt. 23.10.1802. Był na San Domingo, gdzie był ciężko ranny. Wrócił do Francji 30.3.1806, służył od 19.10.1806 jako adiutant gen. Betranda, mian. szef. bat. 19.5.1807. Mian. k. L.H. 23.1.1807; był w bitwach pod Jena, Pułtuskiem, Iławą i Friedlandem oraz w Tylży. Przeszedł 1.5.1808 do 7. p.piech. Ks.Warsz. Mian. 29.6.1810 szefem bat. w 4. p. L.N., był do pułku między l sierpnia 1810, a 1. kwietnia 1811. Ranny 17.4.1812 pod Penaranda de Duero, wzięty do niew. hiszp. Wrócił do Francji 1.8.1814, był komendantem zakł. pol.w Reims w randze mjr. nowej armii pol.W 1815 w czasie Stu Dni był mjr. w 3. p. cudzoz. (pol.), formowanym w Soissons. W Król. Pol.był mjr. piech. na ref. w l. 1815-1825.

157. Gorgon Jan, ur. 18.5.1770 w Pszczynie na Śląsku, od 18.5. 1790 służył w w. pruskim. W 1806 wstąpił do 2. p.piech. Pol.jako ppor., skier, do L.N., przybył 29.10.1808 do zakł. w Sedanie, 4.12.1808 do L.N. w Hiszpanii, służył jako ppor. à la suite w2. p. Ranny 8.3.1810 pod Teruelem, mian. k. L.H. 16.3.1812. W czasie kamp. ros. był komendantem zakł. L.N. w Toruniu, mian. por., potem był w Wilnie. Prawdop. w 1813 przeszedł do p. franc. i zginął w 1814 we Francji.

158. Gosławski Maciej, ur. 21.3.1786 w Warszawie, wstąpił 15.7.1807 jako ppor. do 1. p. L. P.W., mian. por. 23.10.1807. W 1808 był w Hiszpanii. Po reorg. L.N. 7.11.1808 skier. do zakł. w Sedanie, był w wyprawie do Holandii; mian. w Antwerpii 16.9.1809 por.adj.mjr. prowiz., zatw. w styczniu 1810 wrócił do Hiszpanii z p. marsz., pełnił i służbę jako por.adj.mjr. w 3. p. L.N. Mian. kpt.adj.mjr. i 14.9.1811. Po wyjściu z Hiszpanii w lutym 1812 opuściły służbę w L.N.

159. Gourmez, był ppor. w 1. p. L.N., ranny 28.11.1812 nad Berezyną. Z końcem 1813 przeszedł z p. Nadw. do p. franc. W 1815 w czasie Stu Dni służył w 7. p. lansjerów, propon. por.

160. Górecki, ppor. w 7. p.szwol., w 1813 był z oddziałem pułku w Magdeburgu, z końcem 1813 był w komp. zakł. kawalerii w Sedanie.

161. Górski Antoni, ur. 15.5.1789 w Małopolsce, wstąpił 11.7, 1807 do 2. p. L. P.W. jako ppor., mian. por. 16.7.1808 w 3 p. à la suite. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pełnił służbę w 3. komp. fiz. 1. bat. 3. p. Był w Hiszpanii do 1812.; Propon. kpt. z pocz. 1812, brak późn. wiad.

162. Grabiński Józef Joachim, ur. 19.3.1771 w Warszawie, syn Stanisława i Justyny Zandrowicz, wstąpił 27.1.1791 do w W. Ks. Lit. jako chorąży, mian. por. 12.8.1792, w 1794 mjr., 24.7.1794 płk., wzięty do niew. ros. 4.11.1794 na Pradze. Zwoln. w 1796, wstąpił do L.W. 19.7.1797 jako szef bat. Po przykrym zajściu w Rzymie, którego ofiarą padł 12.5.1798 zabity w pojedynku mjr. Maciej Zabłocki, G. musiał opuścić L.W. i wziął udział w wyprawie Bona-partego do Egiptu. Wrócił do L.W. 25.3.1800, w paźdz. 1800 został zastępcą szefa, potem szefem 1. brygady 1. L.W. Jako płk. objął w 1805 dowództwo 1. p.piech. pol.w Król. Neapolu. Mian. k. L.H. 9.3.1805. Odwołany z Włoch do Polski, mian. 25.3.1807 franc. gen.bryg., objął dowództwo L. P.W. W Bajonnie otrzymał 16.6.1808 urlop bezpłatny, z którego da służby w w. franc. czy pol.nie wrócił. Zamieszkał na wsi we Włoszech w pobliżu Bolonii i tam zmarł 25.8.1843.

163. Grabiński Seweryn, ur. ok. 1790 w Kaliszu, wstąpił 31.8.1807 do L. P.W. jako ppor. w 4. komp. 2. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w komp. wolt. 1. bat. 2. p. Wzięty do niew. 20.5.1809 pod Fons po przejściu rz. Cinca, był więziony na Cabrerze, potem na słowo w Anglii i Szkocji. Zwoln. 13.6.1814. W Król. Pol. kpt. w 7. p.piech. lin. w l. 1815-1830.

164. Grill Franciszek Jan, ur. ok. 1770 w Pignerol w Piemoncie, od 27.3.1799 był st. lekarzem w L.W., potem w p. jazdy, przeszedł z pułkiem do L. P.W., mian. k. L.H. 29.5.1808. Wzięty do niew. hiszp. 24.3.1809 pod Yevenes, Więziony na Cabrerze i w Anglii, zwoln. 3.5.1811. Zgłosił się do zakł. 1. p.uł. Nadw. w Sedanie, odszedł w 1811 do Hiszpanii z szwadr. marsz, szefa szwadr. de Mories’go, wrócili do Francji 14.6.1812. W 1813 był w 7. p. sżwol. w kamp. saskiej, wzięty do niew. austr. 11.11. 1813 po kapitulacji Drezna. Był jako jeniec na Węgrzech, po wojnie udał się do Paryża.

165. Grosse Henry, mian. 9.4.1811 st. lekarzem w 4. p. L.N., z końcem 1812 był nadal w pułku.

166. Grothaus Antoni, ur. 3.5.1790 w Okszycach w Mławskiem, wstąpił 21.9.1807 do 1. p. szwol. Gw., mian. brygad. 1.11.1807, sierż. 1.1.1809. Mian. k. L.H. 13.10.1809. Mian. 17.2.1811 ppor. w 1. p.uł. Nadw., skier. 6.4.1811 do 2. p.uł. Nadw. jako por. Był w kamp. ros., ranny 30.7.1812 pod Jakubowem za Dźwiną, mian. kpt., ranny 23.11. 1812 przed Borysowem.

167. Grotion, de, był mian. 25.3.1811 ppor. płatnikiem w 2. p. L.N.

168. Grzymski, wstąpił do L. P.W. jako ppor. w 5. komp. 1. bat. 1. p., zginął 4.8.1808 pod Saragossą.

169. Guillaume Alexandre Charles, ur. 11,5.1780 w Paryżu, od 4.7.1803 służył w 9. p.piech. franc., mian. 10.10.1804 furierem, 19.4.1809 sierż. Skier. 26.7.1809 do 2. L.N. jako ppor. płatnik, zwoln. z 4. p. L.N. 24.4.1810.

170. Gulicz (Gulitz) Fryderyk, ur. 3.3.1783 w Laskowiczach w Kaliskiem, wstąpił 10.10.1807 do L. P.W., w Hiszpanii służył w 2. p. L.N. jako mł. lekarz. Otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 500 fr. Brał udział w kamp. ros. i niem. Mian. 30.3.1814 k. L.H. Zmarł w 1823.

171. Guliski, mian. 27.6.1808 kpt. à la suite w1. p. L.N., brak innych wiad. Może zginął pod Saragossą w lipcu 1808.

172. Gutkowski Jan Marceli, ur. 27.5.1776 w Płockiem, Dominikanin we Wrocławiu, wstąpił jako kapelan 4.7.1807 do L. P.W., skier. do 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 był kapelanem w 1. p., w połowie 1811 był w Sedanie i prawdop. opuścił L.N. Może przeszedł do w. Ks. Warsz., podobno mian. k. L.H. W Król. Pol.był naczelnym kapelanem w. pol., w 1826 został biskupem Podlaskim. Zmarł 3.10.1863.

173. Hadel Charles, kpt. w 8. p.szwol., w myśl rozkazu z 5.2.1814 przenies. na adj. jednego z gen. franc.

174. Hadel Guillaume, ktp. w 8 p.szwol., w myśl rozkazu z 5.2.1814 przenies. na adj. jednego z gen. franc.

175. Heilz, mł. lekarz, 28.5.1812 odszedł z Sedanu do Poznania z bat. marsz. L.N. Prawdop. był w kamp. ros.

176. Hendel Antoni, ur. 20.6.1787 w Krakowie, wstąpił 14.4.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. 1.8.1807 brygad., 1.4.1808 sierż. Mian. 17.2.1811 ppor. w 1. p.uł. Nadw., skier. 6.4. 1811 do 2. p.uł. Nadw. jako por. Jako por. w 8. p.szwol. był w kamp. saskiej.

177. Herbosch (Herbosh), de, ur. ok. 1773 we Francji, emigrant, wstąpił do w. austr. w 1796, był tam kpt. w kawalerii lekkiej. Wrócił do Francji za Cesarstwa, mian. 23. 10.1811 kpt. w 8. p.szwol. Był w kamp. ros. i saskiej. Ranny 10.12.1812 pod Wilnem i 16.10.1813 pod Lipskiem. Mian. k. L.H. 4.12.1813.

178. Hermanowicz Jan, wstąpił w 1788 do w. pol., w 1792 do arm. franc., w 1797 do L.W., służył w L. Naddun., mian. por, w 1800. Był na San Domingo, wzięty do niew. ang. l2.10.1803, był na Jamajce i w Anglii jako jeniec na słowo. Zwoln. 2.11.1809 iako chory umysłowo, przybył do Francji 10.11.1809. Skier, we wrześniu 1810 do zakł. L.N. w Sedanie, przenies. na pensję 1.3.1812.

179. Hoffmann Ignacy, w 1809 był w zakł. L.N. w Sedanie jako sierż., był w wyprawie do Holandii, mian. 16.9.1809, w Antwerpii ppor. prowiz., zatw. W styczniu 1810 przybył do Hiszpanii z p. marsz., służył w 4. komp. fiz. 1. bat. 1. p. L.N. Wzięty do niew. hiszp. 15.5.1811, był więziony w Alicante, Palmie i na Ibizie, zwoln. 2.5.1814 i przewieś. przez Anglików do Genui, udał się do Francji, gdzie w sierpniu 1814 zabiegał u min.Duponta o wydanie mu aktu nominacji (brevet).

180. Hoffmann Józef Jakub Antoni, ur. 20.9.1780 w Horzelewie w Tarnowskiem, syn Franciszka i Apolonii Psarskiej, wstąpił 7.6.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. 7.6.1807 brygad., 26.6.1807 wachm., 4.10.1808 ppor. Otrzymał 15.3.1810 don. 500 fr. Mian. 17.2.1811 por. w 1. p.uł. Nadw., skier. 6.4.1811 do 2.p.uł. Nadw. jako kpt.kwaterm., zgłosił się w pułku 4.5.1811. Przebywał w zakł. pułku w Sedanie w 1812 i 1813, mian. k. L.H. 17.1.1814. W Król. Pol. był mjr. w sztabie gł. w l. 1815-1830. Zmarł 6.4.1851.

181. Hornberg Leon, w 1812 był w 4. p. L.N. jako mł. lekarz, nominacja jego była z daty 1.8.1809. Brak wiad. czy był w pułku w innych latach.

182. Huczyński Jan, ur. 30.11.1788, służył jako kadet w w. austr., wstąpił 14.7.1809 do 2. L.N. jako st.sierż., mian. 7.1.1813 ppor. w 4. p. L.N.

183. Huppé (Hupet) Adam, ur. 9.1.1777 w Warszawie z rodziców Francuzów (ojciec Jacob Antoine, matka Jeanne Filsjean), wstąpił 11.5.1792 do w. Pol.do artyl. pieszej, mian. por. w 1794. Wstąpił 4.5.1798 do L.W. jako sierż. W artyl., mian. 6.11.1799 ppor. w artyl. konnej, por. 23.7.1801. Przeszedł do p. jazdy 10.11.1802, mian. kpt. 11.12.1806. Mian. k. L.H. 29.5.1808, of. L.H. 25.8.1808 za zasługi jako organizator i dowódca komp. artyl. konnej przy p.uł. Nadw. Dowodził p.uł. Nadw. w czasie bitwy pod Ocaną 19.11.1809, mian. na polu bitwy szefem szwadr. prowiz., potw. 17.12.1809 jako à la suite, z przyznaniem pełnej pensji szefa szwadr. decyzją z 26.4.1811. Ranny 2.11.1810 pod Baza i 16.5.1811 pod Albuerą, skier. do zakł. w Sedanie, przenies. na pensję z pow. zdrowia 13.2. 1812. Przywrócony do służby 24.4.1812, mian. 18.5.1812 mjr. w 7. p.szwol., objął komendę zakł. pułku w Sedanie. W czasie kamp. franc. mian. 9.2.1814 dowódcą 7. p.szwol. Zwoln. na wł. prośbę przez W. Ks. Konstantego 1.6.1814, pozostał we Francji i od 1.7.1814 pobierał pół gaży. W 1815 w czasie Stu Dni mian. 28.4.1815 płk. i dowódcą 7. p. lansjerów. Zwoln. 27.12.1815 i wydalony z Francji, wrócił tam w 1822, pobierał pół gaży, przywrócony do służby w 1830, przenies. na pensję, zmarł w Paryżu w 1832.

184. Huppé Ludwik, ur. w Polsce ok. 1787 z rodziców Francuzów, wstąpił w 1806 do 7. p. uł. pol., skier. 1.4.1808 do p.uł. Nadw., mian. 25.1.1809 wachm., 11.9.1812 ppor. i w 7. p. szwol. Ranny i wzięty do niewoli w bitwie pod Lipskiem, w paźdz. 1814 wrócił do Francji. W 1815 w czasie Stu Dni mian. por. w 7. p. lansjerów, zwoln. 28.10. 1815. W 1831 służył w jeździe lit., potem był na emigracji we Francji.

185. Husarzewski, wstąpił 17.7.1809 do 2. L.N. jako por., służył w Hiszpanii w 2. komp. fiz. 2. bat. 4. p. L.N., ranny 23.10.1810 pod Santa-Martha, przenies. na pensję 27.2.1811.

186. Hutman (Huttman, Stutmann), z pochodzenia Węgier, skier. z Ks. Warsz. do L.N. przybył do zakł. w Sedanie; z końcem 1808, do L.N. w Hiszpanii 25.2.1809, służył w 1. p. jako ppor. à la suite. Zabity przez powstańców pod Tafalla 30.6.1809.

187. Inez Leon Wincenty, de, ur. w Galicji, służył w w. austr., wstąpił 17.7.1809 do 2. L.N. jako por. W Hiszpanii służył w 2. komp. fiz. 1. bat. 4. p. L.N. Mian. k. L.H. 18.5.1813. Mian. kpt. w p. Nadw., skier. 29.8.1813 do zakł. pułku w Dreźnie. Niewątpliwie wzięty do niew. 11.11.1813 po kapitulacji Drezna. W Król. Pol.był kpt. w l. 1815-1830.

188. Isajewicz Wojciech, ur. 24.7.1786 w Warszawie, wstąpił do L.W. 8.10.1806 jako sierż. W L. P.W. mian. 11.6.1807 ppor., był w szpitalu, przyszedł z końcem 1808 do zakł. L.N. w Sedanie, był w wyprawie do Holandii, mian. w Antwerpii 16.9.1809 por. prowiz., nie zatw. Przybył do Hiszpanii w styczniu 1810 z p. marsz., pełnił służbę w komp. gren. 1. bat. 1. p. Zginął 7.1.1812 pod Walencją.

189. Iwanowski Jan, ur. 24.6.1784 w Wilnie, syn Dionizego i Anny Misciewicz (Mickiewicz?), w 1806 wstąpił do 1. p. strzelców konn. pol.jako st.sierż., przeszedł 3.12.1807 do 1. p.szwol. Gw. Mian. 24.9.1810 ppor. w 4. p. L.N., służył w 2. bat., 17.4.1812 wzięty do niew. pod Penaranda de Duero. Wrócił 1.8.1814 do Francji, w 1815 w czasie Stu Dni służył jako ppor. w 7. p. lansjerów, propon. por.

190. Jabłonowski Antoni, syn księżnej Teodory, mian. 31.3.1812 ppor. nadliczb. w 7. p.szwol., od 9.8.1812 był adiutantem płk. Konopki w 3. p.szwol. Gw., ranny i wzięty do niew. ros. 19.10.1812 pod Słonimem.

191. Jabłoński Stanisław, ur.1764 w Racibowie na Litwie, służył w w. pol.jako podoficer, wstąpił do L.W. 1.4.1797, mian. por. 18.8.1797, zwoln. 20.2.1804. Wstąpił do L. P.W. jako por., 14.6.1808 kpt. w 5 komp. l. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pozostał w 2. p. jako kpt. à la suite, od kwietnia 1809 był w zakł. w Sedanie, leczył się, zwoln. z penją 6.11.1811. W Król. Pol.był kpt. w korp.inw. w l. 1815-1823.

192. Jabłoński, ppor.w 2. p.L.N., zginął 18.10.1812 pod Tarutino.

193. Jacewski (Jaczewski) Jan, ur. ok.1773 w Turuńczy na Podolu, służył jako por. w p. jazdy L.W., mian. kpt. 3.1.1801, był w p.uł. Nadw. 2.5.1808, brak późn. wiad.

194. Jackowski Józef, ur.1.8.1786 w Lakowiecu w Kaliskiem, wstąpił 28.11.1806 do w. pol., skier. 8.7.1807 do L. P.W. jako ppor. w 8. komp. 1. bat. 2 .p., mian. 16.7.1808 por. à la suite w 2. p., zginął 4.8.1808 pod Saragossą.

195. Jackowski Kazimierz, ur. 4.7.1789 w Radomskiem, syn Jakuba i Magdaleny Kwiatowskiej, wstąpił 16.6.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. brygad. 1.8.1807. Mian. 20.8.1808 ppor. w 2. p. L.N., przybył do pułku 15.9.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w komp. gren. 2. bat. 2. p. Zwołn. na wł. prośbę 19.2.1810.

196. Jagniński Ksawery, ur. 3.12.1786 w Krakowie, syn Seweryna i Domiceli Mikołowskiej, wstąpił 1.2.1807 jako kadet do p. jazdy Ks. Warsz., przeszedł 26.7.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. 19.11.1807 brygad., 25.7.1808; wachm.; mian. k. L.H. 4.9.1808. Mian. 27.7.1809 por. w 2. p. L.N., 20.1.1810 kpt. w 4. p. L.N., dowodził komp. gren.w 2. bat.Był jednym z najlep- szych oficerów w pułku. Przeszedł 31.7.1811 do 7. p.szwol. jako kpt. Był w kamp. saskiej. Zmarł 7.9.1816.

197. Janiszewski Józef Kajetan, w L. P.W. mian. 1.9.1807 ppor.w p.uł. Mian. k. L.H. 29.5.1810. Mian. por. W Król. Pol.był jako por. w korp. inw. w l. 1815-1830.

198. Janiszewski Franciszek (Jan), wstąpił w 1809 do 1. p. szwol. Gw., skier, do 8. p.szwol. jako st.wachm., mian.f ppor. 28.6.1813.

199. Jaraczewski Adam, ur. 17.2.1785 w Lubini w Poznańskiem, syn Wojciecha i Ignacji Eufemii Kuczewskiej, służyli w w. pruskim i w 1804 był mian. ppor. Wstąpił 1.10.1807 jako ppor. do 5. p. strzelców konn. pol., przeszedł 18.5.1 1809 jako ppor. do 1. p.szwol.Gw., Mian. k. L.H. 13.12.1809. Otrzymał 15.3.1810 don. 500 fr. Mian. 17.2.18111 por. w 1. p.uł. Nadw., skier. 6.4.1811 jako kpt. do 2. p.uł. Nadw., przyszedł do pułku 4.5.1811, mian. 17.6.1812 szefem szwadr. Był w kamp. ros. Dowodził pułkiem w pierwszej kamp. saskiej. Ranny 2.5.1813 pod Lützen i 26.89 1813 pod Dreznem. Mian. of. L.H. 4.12.1813. W Król. Pol.był gen. Zmarł w 1831.

200. Jasiński Stanisław, ur. 3.5.1786 w Warszawie, wstąpił końcem 1806 do w. franc. i pełnił funkcje adiut. przy gen. Gauthier w 3. dyw. 3. korp. Przeszedł 25.3.1807 jako ppor. do 2. p.piech. pol., wstąpił 1.1.1808 do 1. p.szwol. Gw., mian. ppor. 28.10.1808. Otrzymał 15.3.1810 don. 500 fr. Mian. 17.2.1811 por. w 1. p.uł. Nadw., 6.4.1811 jako kpt. do 2. p.uł. Nadw., przyszedł do pułku 4.5.1811. Był w kamp. ros. i saskiej, ranny 18.10.1813 pod Lipskiem. Mian. of. L.H. 17.1.1814. W Król. Pol.był kpt. w 3. p.strz.konn. w l. 1815-1821.

201. Jasiński, w L. P.W. był jako ppor. w 4. komp. 2. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 był jako ppor. à la suite w1. p. Brak późn. wiad., może zginął pod Saragossą.

202. Jerzmanowski Antoni, st.wachm. w 1. p.uł. Nadw., mian. 1.8.1812 prowiz. ppor. w 7. p. szwol. przez marsz. Soulta, zatw. Był w kamp. saskiej.

203. Kaczorowski Łukasz, ur. 18.5.1775, prawdop. wstąpił do L.W. do p.jazdy, był st.wachm. w p.uł. Nadw., mian. k. L.H. 29.5.1808. Wzięty do niew. hiszp. 24.3.1809 pod Yevenes, więziony na Cabrerze, przywieziony do Anglii 28.9.1810, trzymany w więzieniu w Porchester Castle koło Portsmouth, zwoln. 2.3.1811. We Francji wrócił do 7. p.szwol., mian. ppor., w 1813 był w kamp. saskiej. W Król. Pol.w 1819 był jako por. w 1. p. strzelców konn.

204. Kadłubiński (Kadłubicki, Kadłubski) Józefat, ur. 7.10.1783 na Wołyniu, syn Karola i Tekli Razińskiej, wstąpił 1,11.1806 jako wachm.do p.jazdy pol., przeszedł 15.6. 51807 do 1. p. szwol. Gw.Mian.15.9.1808 ppor. w p.uł. Nadw., ranny 16.5.1811 pod Albuerą. W 1813 był w kamp. saskiej nadal jako ppor. w 7. p.szwol., propon. por. 1.10.1813.

205. Kaliński Dionizy, ur. ok. 1771 w Warszawskiem, służył jako ppor. w 5. p.piech. Ks. Warsz., zwoln. 19.7.1808, skier. do L.N. Przybył z Sedanu do L.N. w Hiszpanii 27.1.1809, mian. por. 13.2.1809, służył jako à la suite w 2. p., potem w 4. komp. fiz. 2. bat., w 1810 w 4. komp. fiz. 1. bat. 2. p. Odszedł 1.9.1811 do zakł. w Sedanie, gdzie przebywał do sierpnia 1812. Przechodził przez Moguncję 27.8.1812 w drodze do L.N. w Rosji.

206. Kamieński Ignacy Henryk, ur. 31.7.1777 w Ruszwicy w zab. ros., od 29.9.1806 służył w w. franc., potem przeszedł 12.3.1808 do 1.p.szwol. Gw. jako szef. Mian. k. L.H. 28.7.1807 (za Friedland). Znany pojedynku z płk. Wincentym Krasińskim. Mian. 1.11.1809 szefem bat. w 2. L.N., zwoln. 16.12.1809.

207. Kamieński Józef, ur. 11.5.1788 w Czeczelniku na Podolu, służył zaszczytnie od 28.10.1806 w w. pol., od 5.6.1807 w 1. p.szwol. Gw. Mian. k. L.H. 13.12.1809. Mian. 26.7. 1809 szefem bat. w 2. L.N., objął 2. bat. w 4. p. L.N., odszedł na urlop bez pensji 28.2.1810, do pułku nie wrócił, zwoln. 24.4.1811. Od 1.6.1811 służył w w. Ks. Warsz. Był w kamp. ros., wszedł do w. lit. W Król. Pol.był płk. w 4. p. strzelców konn. w l. 1815-1830.

208. Kapuściński Paweł, ur. 9.1.1775 w Lastowicach w Połockiem na Litwie, syn Szymona i Anny Pociutowskiej, służył w w. ros., w 1806 wstąpił do 3. p.uł. pol., przeszedł 27.4.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. 1.8.1807 brygad., 11.6.1809 wachm. Otrzymał 15.3.1810 don. 500 fr. Mian. 6.4.1811 ppor. w 2. p.uł. Nadw. Był w kamp. ros. i saskiej i był ranny 26.8.1813 pod Dreznem.

209. Karłowicz Ignacy, ur. 24.7.1789, wstąpił w 1808 do 1. p. szwol. Gw., mian. 25.11.1811 ppor. w 8. p.szwol. Był w.kamp. ros. i saskiej, mian. por. Mian. k. L.H. 4.12.1813.

210. Karpisz Wojciech, ur. 24.4.1781 w Mszanie Dolnej k.Nowego Sącza, syn Józefa i Anny, wstąpił 12.12.1798do L.W., mian. 3.1.1800 furierem, 11.3.1807 st.sierż. W L.N. mian. 10.7.1808 adj. podof. w 2. p., 22.3.1812 ppor. Był w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyną. Był w kamp. niem., przenies. 28.7.1813 do 140. p.piech. franc.Wrócił 7.5.1814 do zakł. w. pol. w St. Denis. W Król. Pol.był por. w korp. weter. w l. 1815-1830.

211. Karwosiecki (Karwoszewski) Jan, w 1782 wstąpił jako kadet do w. pol., awansował, mian. por. w 1794. Wstąpił 1.7.1807 do 2. p. L. P.W. jako por., mian.16.7.1808 kpt à la suite w2. p. L.N. Ranny 27.1.1809 w Saragossie, zmarł w szpitalu w Pamplonie 1.2.1809.

212. Karwowski (Karwoski) Aleksander, ur. 27.3.1777, wstąpił 6.12.1807 do 3. p. L. P.W., mian. 21.1.1808 furierem, 1808 st.sierż., 1.8.1808 ppor. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 2. komp. fiz. 1. bat. 3. p. Ranny 21.1.1809 pod Saragossą, 23.5.1809 pod Alcaniz, 7.1.1812 pod Walencją, zmarł 10.1.1812.

213. Karwowski (Karwoski) Felicjan, ur. w 1775, wstąpił do L.W., w 1799 był ppor. w p. jazdy, mian. por. w 1800 w p.piech. Z Włoch przeszedł do L. P.W., był kpt. w 9. komp. 1. bat.1. p. Ranny 5.8.1808 pod Saragossą, skier. do Sedanu, po reorg. L.N. 7.11.1808 zali-czony do bat. zakł. Przyprowadził z Sedanu bat. marsz, do L.N. w Hiszpanii ok. 18.11.1808, był znowu w Sedanie 4.8.1809 i prawdop. wziął udział w wypr. do Holandii. Brak późn. wiad.

214. Karwowski (Karwoski) Felicjan, ur. 9.6.1790 w Kijowie, 1806 wstąpił do p.piech. pol., skier.13.2.1810 do 4. p. mian.1.5.1811 st.sierż., 7.1.1813 ppor.,18.5.1813 por., był adiut. gen. Estko i wraz z nim przeszedł do w. franc., choć nadal pozostawał w ewidencji p. Nadw. Ranny 18.10.1813 pod Lipskiem.

215. Kazanowski (Kananowski) Józef Teodor Franciszek, ur. 28.l0.1788 w Galicji wschod- niej, służył w w. austr., był st.sierż., wzięty do niew. franc.Wstąpił 17.7.1809 do 2.L.N. jako adj.podof., mian. ppor. w 4. p. L.N. 11.5. 1810, por. 7.1.1813. Służył w p. Nadw. jako por.adj. mjr., mian. k. L.H.11.7.1813, ranny 18.10.1813 pod Lipskiem.

216. Kaśmirski (Kazimirski, Kazimierski) Maciej, od 1781 służył w w. pol., potem austr. Wstąpił do L.W,, służył w w. Ks. Warsz., skier, do L.N., przybył do zakł. w Sedanie 29.10.1808, do L.N. w Hiszpanii 27.1.1809, mian. por. 13.2.1809 w 2. p. à la suite. W 1811 miał być odesł. do zakł. w Sedanie, gdyż z pow. ułomności nie nadawał się do służby w oddziałach bojowych. Przechodził przez Moguncję 27.8.1812 w drodze do 2. p. L.N. w Rosji. Brak późń. wiad.

217. Kąsinowski Mikołaj Aleksander, świadectwo chrztu z daty 4.12.1766, ur. we wsi Łopienno w Gnieźnieńskiem, syn Franciszka i Janiny Niepruszewskiej, służył w w. pol., por. w 1792, kpt. 22.9.1794. Wstąpił do L.W. jako 2.10.1797, mian. szefem bat.21.3.1807. W L. P.W. mian. mjr. 1.7.1807 w 2 p., objął dowództwo tego pułku po śmierci płk. Białowiejskiego (22.3.1808), mian. 9.7.1808 płk. à la suite (z pow. braku etatu płk.), ranny 23.11.1808 Tudelą. Po nomin. płk. Chłopickiego generałem (18.7.1809) objął także komendę L.N. W marcu 1810 przeszedł p, na dowództwo 1. p. L.N. Gen. Chłopicki uważał go za świetnego dowódcę tak pod wzglę-dem zdolności jak charakteru i poczucia honoru. Mian. k. L.H. 18.7.1808, of. L.H. 18.7.1809. Otrzymał 7.8.1810 tytuł barona Ces. i don. 4.000 fr. Odzn. 26.11.1810 krzyżem kaw. V.M. W dyw. L.N. był dowódcą 1. p., po zranieniu gen. Chłopickiego (10.9.1812) pełnił także obowiązki dowódcy brygady. Zginął 28.11.1812 pod Stachowem nad Berezyną.

218. Kiełczewski Antoni, służył jako por. w Ks. Warsz. Skier. 16.11.1809 do 2. L.N., mian. kpt. 20.1.1810, pełnił służbę w 2. komp. fiz. 2. bat. 4. p. L.N. Opuścił pułk samowolnie 12.10.1812 został skreśl. z ewidencji.

219. Kiełczewski Józef, ur. ok.1771 w wojew. brzesko-lit. służył w w. pol.mian. por. w 1794. Wstąpił do L.W., w 1799 był kpt. zwoln. 3.12.1799. Skier. z Ks. Warsz. do L.N., przybył do zakł. w Sedanie przed końcem 1808, do L.N. w Hiszpanii 29.4.1809, pełnił służbę w 1. p. jako kpt. à la suite. Ranny 23.6.1809 pod Alcaniz, zmarł 30.6.1809.

220. Kiełkiewicz Dominik, wstąpił 14.4.1807 do 1. p.szwol.Gw., mian. ppor. 17.2.1811, por. 1.6.1812. Mian. 17.6.1812 kpt. w 8. p.szwol., do tego pułku nie przeszedł. Pozostał jako por. w 1. p.szwol. Gw., mian. kpt. 15.3.1814.

221. Kiełkiewicz Teodor, ur. 26.10.1777 w Grodzieńskiem, wstąpił do L.W. 25.4.1798 jako ppor., mian. por. 7.1.1800, kpt. 21.4.1800. Służył w L. Naddun., zwoln. w 1801. Skier. z Ks. Warsz. do L.N., przybył do zakł. w Sedanie 19.2.1809, mian. kpt. 8.4.1809, był w wyprawie do Holandii; z końcem 1809 odszedł z p. marsz. do Hiszpanii. Służył w 4. komp. fiz. 2. bat. 1. p. Mian. k. L.H. 11.1.1812. Był w kamp. ros., ranny 10.9.1812 za Możajskiem. Mian. adiut. gen. Klickiego 8.8.1813, zwoln. z w. franc. 27.6.1814.

222. Kintzel (Kinsel) Franciszek Teofil, ur. 27.8.1769 w Warszawie, w 1794 służył jako of. w Gwardii Narodowej.Wstąpił do L.W. 20.5.1798 jako ppor., mian. por. 19.8,1800, ranny w 1804, nie mógł dobrze władać prawą ręką. Mian. kpt. 31.7.1807 w L. P.W., był kwaterm. w 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 skier, do zakł w Sedanie, był tam kwaterm. Odzn. 26.11.1810 krzyżem zł. V.M. Był kwaterm. w zakł. do końca wojny. W 1814 pozostał w armii franc., przenies. w stan nieczynny 20.3.1815. W 1815 w czasie Stu Dni wrócił do służby, przenies. ponownie w stan nieczynny 1.7.1815, na pensję 1.7.1818. Naturalizowany we Francji

223. Kirkor Antoni Inocenty, ur. 7.1.1756 w Kalince w pow. Włodawskim, syn Dominika i Zofii, wstąpił w 1781 do w. lit, awansował, mian. płk. 12.9.1794. W 1796 był w legionie Pol. na Wołoszczyźnie, w paźdz. 1797 wstąpił do L.W., gdzie służył jako kpt. Prosił o zwoln. 11.5.1803 i pozostawał w stanie nieczynnym do końca 1804. Następnie pełnił służbę jako kpt. w 1. p. pol., w 1807 przeszedł do L. P.W. jako kpt. w 2. komp. 1. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pozostał w 2. p. jako kpt. à la suite. Od 1.12.1809 był komendantem w Tafalla w Nawarze, skier. 1.3.1811 do zakł. w Sedanie, gdzie przybył 26.6.1811, został przenies. na pensję 25.8.1811 i odszedł z Sedanu 1.9.1811 do Ks. Warsz. Od 13.4.1812 był komendantem placu w Rawiczu, od 4.9.1812 pełnił służbę w randze szefa bat. w sztabie w. lit. W Król. Pol.w l. 1815-1830 był mjr. w korp. weter. Zmarł w Warszawie.

224. Kitz Franciszek, ur. 28.3.1780 w Żórawie (Sohrau) na Śląsku, wstąpił w 1807 do L. P.W. jako mł. lekarz w 1. p., mian. 15.8.1807 lekarzem w 3. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pozostał w 3. p., ranny 27.1.1809 w Saragossie. 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 500 fr. Był w kamp. ros., utonął 28.11.1812 przy przeprawie przez Berezynę.

225. Kitz Jerzy Fryderyk, ur. 9.8.1776 w Żórawie (Sohrau) na Śląsku, służył jako lekarz w w. pruskim. Wstąpił 1.7.1807. jako st. lekarz w 1. p. Był ciężko ranny 4.8.1808 w Saragossie. Po reorg. L.N. 7.11.1808 zaliczony do zakł. Sedanie z przeznaczeniem dla 3. p. po wyleczeniu. Przebywał w szpitalu w Tudeli przez 3 lata. Otrzymał tytuł kaw. Ces. i don. 500 fr. Od września 1813 w Sedanie i starał się o przywrócenie do służby czynnej. Po wojnie pozostał we Francji, 27.7.1814 ożenił się z Francuzką i 31.1.1815 uzyskał obywatelstwo franc.

226. Klicki Stanisław, ur. 19.11.1775 w Drążewie koło Ostrołęki od 15.1.1791 służył w w. pol., mian. 12.5.1794 rotmistrzem. Wstąpił do L.W. 19.6.1797 jako kpt. w 1800 przeszedł do p. jazdy, mian. 15.9.1804 szefem szwadr. W L. P.W. mian. 1.7.1807 mjr. w p.uł. Mian. k. L.H. 29.5.1808, of. L.H. 11.12.1808. Po bitwie pod Tudelą (23.11.1808) odłączył od p.uł. Nadw. i pozostał z oddziałem uł. przy 3. korp. Mian. 14.8.1809 płk. à la suite swego pułku, miał sobie zlecone różne ważne komendy w 3. korp., potem zwanym Armią Aragonii. Odzn. 26.11.1810 krzy-żem kaw. V.M., otrzymał 6.8.1811 tytuł barona Ces. i don. 2.000 fr. Po powrocie z Hiszpanii skier. 5.5.1812 do zakł. w Sedanie. W kamp. ros. był w sztabie gł. W. Armii. Mian. 22.7.1813 gen.bryg., dowodził 1. bryg. w 9. dyw. kawalerii lekkiej 5. korp. Był ciężko ranny 3.10.1813 pod Dreznem. Z pocz. 1814 przebywał w zakł. centralnym kawalerii w Wersalu, po 13.3.1814 skier. do dyw. gen. Paca. W Król. Pol.był gen.dyw. strzelców konn. w l. 1815-1830. Wziął wybitny udział w powstaniu listopadowym. Zmarł w Rzymie 23.4.1847.

227. Kluczewski Konstanty, ur. w 1781 w Wileńskiem, wstąpił do L.W. 29.11.1799 jako furier, mian. sierż. w 1800, adj. podof. 11.4.1801, ppor. 22.2.1802, zwoln. 8.6.1802. Wstąpił 2.4.1808 do 10. p.piech. Ks. Warsz. jako sierż., mian. ppor. 4.8.1809. Skier, do L.N., 20.8.1810 mian. ppor. w 4. p. L.N., nigdy do tego pułku nie przybył, natomiast służył w 1811 jako ppor. à la suite w komp. wolt. 1. bat. 1. p. Mian. por. 22.3.1812 w l p. L.N. Był w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyną.

228. Kluska Wawrzyniec, wstąpił do w. Pol.w 1792, był w L.W., służył jako sierż. w 2. p. L.N. Mian. k. L.H. 29.12. 1809. Był w kamp. ros., mian. ppor. przez Napoleona w czasie rewii w Smoleńsku 22.8.1812. W Król. Pol.był jako ppor. w korp. inw. w l. 1815-1821. Zmarł 9.11.1821.

229. Kobyliński Kajetan, służył w w. pol.w 1794, jako of. artyl. Wstąpił 22.5.1808 do w. Ks. Warsz. jako por. w komp. taboru, zwoln. 20.2.1810. Mian. kpt. w 4. p. L.N., służył w 4.komp. fiz. 2. bat. Wzięty do niew. 17.4.1812 pod Penaranda de Duero, wrócił z niew. w 1814.

230. Kocurko (Koczurko) Józef, ur. w 1764 na Mazowszu, wstąpił do bat. Pol.w legii lom- bardzkiej 30.12.1796, mian. kpr. 7.1.1797, przeszedł do L.W., mian. sierż. 15.2. 1798, st.sierż. 1.1.1807. W L. P.W. mian. ppor. 15.7.1807, służył w 7. komp. 2. bat. 1. p. Ranny 5.8.1808 pod Saragossą i 15.6.1809 pod Maria. Mian. k. L.H. 15.9.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 3. komp. fiz. 1. bat. 1. p., w 1811 był chorążym pułku. Był w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyną, zaginął czy zginął w Rosji.

231. Kolczyński, mian. 20.1.1810 ppor. w 2. L.N., wzięty do niew. 18.2.1811 pod La Banera za Leonem.

232. Kolecki Jan, ur. 15.12.1775 w Ryglicach w Tarnowskiem, syn Marcina i Katarzyny Kozłowskiej, służył w w. austr. w 1. 1793-1797. Wzięty do niew. franc., wstąpił 20.10.1798 do L.W. jako fizylier, awansował, mian. 13.12.1801 sierż., 26.8.1806 st.sierż., 16.7.1808 ppor. à la suite w 2. p. L.N. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pełnił służbę w 4. komp. fiz. 2. bat. 2. p. Ranny 26.9.1810 pod Oropezą i 26.12.1810 pod Tortosą. Mian. 14.3.1812 por. w 2. p., otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 500 fr. Był w kamp. ros. i niem., został przenies. 11.7.1813 do 11. p.piech. franc., mian. kpt. 24.1.1814, k. L.H. 25.2.1814. Przeszedł 1.5.1814 i do w. pol.i wrócił do Ks. Warsz. W Król. Pol.był mjr. 6. p.piech. Zmarł 23.7.1859.

233. Komórek Karol, ur. w Częstochowie, wstąpił 10.11.1806 do w. pol., mian. 15.5.1807 st.sierż., 1.5.1808 adj.podof., 20.7.1808 ppor. w 3. p.piech. Skier. do L.N., przybył z 15 zakł. w Sedanie 27.1.1809 do L.N. w Hiszpanii, w 1809 H służył jako por. à la suite w 3. p. Ranny 17.1.1810 na rekonesansie w Aragonii, służył następnie w 1810 w 2. komp. fiz. 1. bat. 1. p. Brak późn. wiad. W Król. Pol. był mjr. w 4. p. strzelców pieszych w l. 1815-1829.

234. Konarski Franciszek, wstąpił w 1807 do 1. p.szwol. Gw., był brygadierem, mian. 25.11.1811 ppor. w 8. p.szwol., był w kamp. saskiej, ranny 27.8.1813 pod Dreznem.

235. Kondracki Józef, ur. 25.3.1788 w Przasnyszu, syn Franciszka i Konstancji Dąbrowskiej, służył jako adj.podof. w 1. p.piech. Ks. Warsz., przeszedł 4.12.1807 do 1. p.szwol. Gw., był brygad., zwoln. z pow. ran 12.8.1811. Wstąpił 29.10.1812 do 4. p. L.N. jako st.sierż., mian. ppor. 21.3. 1813, służył w p. Nadw., ranny 18.10.1813 pod Lipskiem. W Król. Pol.wszedł 25.3.1815 do bat. gren., awansował do rangi kpt.

236. Konopka Aleksander, ur. 3.5.1787 w Słonimskiem na Białorusi, syn Jana, mian. por. 17.9.1807 w p.uł. L. P.W., potw. 29.5.1808 jako ppor. w p.uł. Nadw., mian. por., potem kpt. w l. p.uł. Nadw. Za Albuerę mian. k. L.H. 6.8.1811. Był w Hiszpanii do końca 1812. W 1813 był w kamp. saskiej, ranny 9.6.1813 pod Dreznem. W Król. Pol.był kpt. w 4. p.uł., w 1819 mjr., w 1830 ppłk. w 1. p.uł. Zmarł na cholerę 23.4.1831.

237. Konopka August, syn Franciszka i Anny, wstąpił 30.1.1 1807 do 5. p.uł. pol. jako ppor., mian. por. 5.7.1808, przeszedł 28.12.1809 do p.uł. Nadw. Z końcem 1811 przybył do Hisz-panii do okr. wojsk. Burgos z szwadr. marsz. 7. p.szwol., wrócił 14.6.1812 do Francji, udał z płk. Stokowskim na kamp. ros., był ranny 10.12.1812 pod Wilnem. W 1813 w drugiej kampanii saskiej był jako kpt. adiutantem gen. Corbineau, dowódcy 1. dyw. kaw. lek.w 1. korp. kawalerii.

238. Konopka Jan, ur. 27.12.1775, syn Franciszka i Anny, wstąpił do w. pol.w 1792, mian. por. w 1794. W 1795 wstąpił do 1. p.huz. franc., mian. ppor. 21.3.1795. Przeszedł do legionu lombardzkiego, mian. kpt. 20.4.1797. i przeszedł do L.W. 7.6.1797 jako kpt. bat. gren., 21.1.1802 do p. jazdy jako szef szwadr. Wezwany przez gen. Dąbrowskiego do kraju, opuścił pułk w Neapolu 20.1.1807.3 Mian. 1.3.1807 mjr. w 5. p. strzelców konn. pol. W L. P.W. mian. 1.7.1807 płk. w p.uł. Mian. k. L.H. 1.10.1807 za Friedland, of. L.H. 29.5.1808, kom. L.H. 11.12.1808 za Tudelę. Po katastrofie pułku pod Yevenes (24.3.1809) opuścił pułk z początkiem maja 1809 i udał się do Francji, wrócił do pułku w sierpniu 1810. Za zasługi pod Albuerą (16.5.1811) mian. gen.bryg. 6.8.1811, wezwany do Francji, gdzie został inspektorem szkolenia nowych pułków lansjerów franc. Mian. 5.7.1812 dowódcą 3. p.szwol. Gw. w randze płk. Gw., ranny i wzięty do niew. 19.10.1812 pod Słonimem. Zmarł 1.1.1815.

239. Konopka Wincenty, ur. w Słonimie, syn Franciszka i Anny, wstąpił 21.7.1804 do w. franc. we Włoszech jako furier, mian. adj.podof. 22.12.1806. Mian. 17.9.1807 kpt. adj.mjr. w 1. p.uł. L. P.W., 18.4.1810 kpt. w p.uł. Nadw. Ranny 16.5.1811 pod Albuerą, mian. k. L.H. 6.8.1811. Końcem 1811 opuścił Hiszpanię i pułk i udał się do Francji, gdzie został adiut. gen. J. Konopki.

240. Kopieński, mian. 24.9.1810 ppor. à la suite w 1. p. L.N. innych wiad.

241. Kopyciński (Kopczyński) Wincenty, ur. 13.4.1789 w Krakowskiem, syn Piotra i Mag-daleny Ojrzanowskiej, wstąpił 14.04.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. wachm.1.8.1808. Skier. 23.9.1810 jako ppor. à la suite do 1. p. L.N., mian. 22.3.1812. Był w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyną. Był w kamp. w 1.1813 i 1814. W Król. Pol. jako kpt. w 3. p.piech. w 1.1815-1825.

242. Korczyński Kajetan, ur.7.8.1775 w Stepanówce w Kijowszczyźnie, wstąpił 6.4.1797 do L.W. jako żołnierz, awansował, mian. ppor. 16.11.1799. W L. P.W. mian. 25.7. 1807 por., pełnił służbę w 3. komp.1. bat. 2. p. Po reorg. 7.11.1808 miał służyć w 3. komp. fiz. 2. bat. 2. p., lecz przebywał w zakł. w Sedanie. Był w wyprawie do Holandii, mian. w Antwerpii 16.9.1809 kpt. prowiz., nie zatwierdzony. Przybył do Hiszpanii w styczniu 1810 z p. marsz. 1811 mian. kpt. w komp. wolt. 1. bat. 2. p. Otrzymał tytuł kaw. Ces. i don.1.000 fr. Był w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyną. Skier. 11.6.1813 do 145. p. piech. franc., mian. k. L.H. 6.10.1813, ranny 19.10.1813 pod Lipskiem. Był w kamp. franc. w 1814. W 1815 w czasie Stu Dni wstąpił do 3. p. cudzoz. (pol.) w Soissons.

243. Korytkowski Kasper, w 1813 jako ppor. w 7. p.szwol., był w kamp. saskiej, ranny 27.8.1813 pod Dreznem. W Król. Pol. służył w l. 1815-1830 w 4. p.strzelców konn., mian. kpt.

244. Korytkowski Stanisław, jako st. wachm. w p.uł. Nadw., mian. k. L.H.15.12.1808 (za Tudelę). Był w kamp. saskiej w 7. p.szwol. Podobno zginął pod Dreznem.

245. Kosiński Michał, ur. 3.11.1776 w Krakowie, syn Michała i Marianny Jaraczewskiej, wstąpił 2.6.1791 do w. pol mian. 1.4.1793 chorążym. Wstąpił 20.4.1797 do L.W. jako por., mian. kpt. 20.5.1797. Mian. 2.5.1807 szefem bat. w 1. p. L. P.W., mjr. 1.1.1808. Po reorg. L.N., 7.11.1808 był mjr. w 3. p. L.N., od lutego 1811 do pocz. września 1811 dowodził 3. p. Od pocz. sierpnia 1811 do pocz. 1812 pełnił funkcje „par interim” dowódcy L.N. Odzn. 26.11.1810 krzyżem kaw. V.M., mian. k. L.H. 2.3.1811, otrzymał 31.3.1812 tytuł barona Ces. i don. 4.000 fr. W 1812 formował w Ks. Warsz. trzecie bat. dyw. LN. i po czym przeszedł na ref. Wrócił do służby czynnej 18.6.1813 w p. Nadw. Skier. 11.8.1813 z Wittenbergi do Francji jako komen-dant zakł. w Sedanie, od 1.1.1814; objął dowództwo p. Nadw., mian. płk. 4.1.1814. Odznaczył się 2.3.1814 przy obronie Soissons, po kapitulacji Soissons wraz z innymi członkami rady wojennej aresztowany, po 6 dniach zwoln. i 15.3.1814 skier. do pułku dołączył do niego po abdykacji Napoleona. Wrócił z pułkiem do Ks. Warsz. W w. Król. Pol. nie służył. Zmarł w Warszawie 19.5.1835. Nie miał potomka i jego tytuł barona Mikołaj I przeniósł na linię jego brata czy kuzyna którego potomkowie ulegli rusyfikacji. Z tej linii M. Kosiński, emigrant rosyjski w Paryżu, w czasie ostatni wojny wstąpił do w. pol. w Szkocji i po lądowaniu w Francji zginął 14.8.1944 w Normandii.

246. Kosiński, służył w w. austr. jako por., mian. 26.7.181 kpt. w 2. L.N., opuścił służbę przed 15.5.1810.

247. Kosiński, wstąpił do 2. L.N. jako adj.podof., mian. pp 20.1.1810, pełnił służbę w 4. komp. fiz. 2. bat. 4. p. wzięty do niew. 22.4.1810 w prowincji hiszp.Biscaye.

248. Kosowidzki (Kusewicki) Antoni, ur.18.4.1786, służył w. Ks. Warsz., przeszedł 21.4.1809 do 1. p.szwol. Gw., ciężko ranny pod Wagram, przenies. 30.9.1809 na pensję. Wstąpił do 2. L.N., mian. ppor. 20.1.1810, służył w komp. gren. 2. bat. 4. p. L.N. W 1811 z pow. dawnych ran nie mógł pełnić służby.

249. Kossakowski Feliks, ur. 16.1.1787 w Kuźminie, służył w kawalerii austr., mian. ppor. Wstąpił 7.1.1813 do 4. p. L.N. jako por., mian. kpt. 18.5.1813. Był w oblężonej Wittenberdze i w bitwie pod Lipskiem. W p. Nadw. kpt. à la suite, skier. 3.2.1814 do kawalerii francuskiej w Wersalu. W Król. Pol.był kpt. w 4. p.uł. w l. 1815-1830.

250. Kostanecki Telesfor, ur. 5.1.1772 w Goślicach w Rawskiem, syn Józefa i Elżbiety, wstąpił 1.12.1788 do w. pol., mian. por. Wstąpił 19.1.1799 do p. jazdy w L.W. jako ppor., mian. por.adj.mjr. 2.1.1800, kpt.adj.mjr. 15.8.1806. Mian.15.7.1807 szefem szwadr. w p.uł. L. P.W. W Hiszpanii wyprowadził pułk z otoczenia pod Yevenes (24.3.1809). Dowodził pułkiem od początków maja 1809 do połowy sierpnia 1810 (z przerwami z pow. choroby). Mian. k. L.H. 29.5.1808, of. L.H. 6.8.1811. Z pow. złego zdrowia skier. do zakł. w Sedanie, przenies. na pensję 13.2.1812. Przywrócony na swe stanowisko w pułku dekretem Napoleona z Witebska z 9.8.1812, udał się doW. Armii i pełnił służbę w sztabie gł. marsz. Berthiera. Wiosną 1813 w Saksonii przeszedł do służby w dyw. gen.Dąbrowskiego, mian. płk. 4. p.uł. Ks. Warsz. Zginął pod Wittenbergą przed 23.8.1813. Był jednym z najlepszych dowódców jazdy polskiej.

251. Kowalski Jan, ur. 22.12.1791, w Ks. Warsz. mian. por. 8.8,1812, skier. 12.1.1813 do 4. p. L.N. jako por. Służył w p. Nadw., mian. k. L.H. 13.3.1814 (za Soissons). Pozbawiony L.H. wyrokiem sądu z 6.7.1826 za zabójstwo.

252. Kowalski Marek Franciszek, wstąpił do L.W. w 1798, był na San Domingo w 114. półbryg. jako ppor. Mian. 5.7.1807 kpt. w L. P.W., skier. 21.7.1807 do 8. komp.1. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pełnił służbę jako adj.mjr. w 1. p. L.N., mian. k. L.H. 2.3.1809. W 1810 służba jako kpt. w komp. gren. 1. bat. 3 p Prosił o zwoln., na które 15.11.1811 otrzymał zgodę marsz. Berthiera.

253. Kowalski Sebastian, wstąpił w 1807 do 1. p.szwol. Gw., doszedł do szarży wachmistrza, mian. 17.6.1812 ppor. w 8. p. szwol., był w kamp. ros., zginął 30.7.1812 pod Jakubowem za Dźwiną.

254. Kozłowski Jan, ur. 14.6.1763 w Czersku na Mazowszu, syn Jakuba i Marii Archyweskiej, od 21.3.1784 służył w w. lit. Wstąpił do L.W. 8.8.1797 jako żołnierz, awansował, mian. st.sierż. 21.11.1801. W L. P.W. mian. ppor. 15.7.1807, por. 21.8.1807 w 7. komp. 1. bat. 3.p., zatw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 miał pełnić służbę w 2. komp. fiz. 1. bat. 3. p., lecz skier. do zakł. w Sedanie, przybył tam przed końcem października i tam pozostał. Mian.10.1.1809 por.adj.mjr. w bat. zakł. Mian. 11.5.1810 kpt. w 4. p. L.N., przeszedł do Hiszpanii, zatrzymany w Nawarra brał udział w walkach przeciw partyzantom, do 4. p. przybył po 1.6.1811 i w lipcu pełnił tam służbę w 4. komp. fiz. 1. bat., lecz szybko opuścił pułk i przeszedł do L.N. w Armii Aragonii. Mian.15.7.1811 kpt. adj.mjr., pełnił służbę w 2. p. L.N., mian. k. L.H. 163.3.1812. Był w kamp. ros., od 22.8.1812 dowodził komp. gren. w 2. p. dyw. L.N. Ranny 4.10.1812 pod Winkowem i 28.11.1812 nad Berezyną. W 1813 był à la suite w sztabie gł. marsz. Berthiera, otrzymał 11.7.1813 don. 500 f r. Skier. 23.9.1813 do zakł. p. Nadw.w Dreźnie, potem do zakł. w Sedanie. Przenies. 1.1.1814 do 32. piech. lin. franc., na pensję 27.6.1815. Pozostał we Francji.

255. Kozłowski (Józef Leonard), ur. ok. 1779 we Lwowie, w 1794 służył w w. pol., był w L. Naddun. jako ppor.w 1808 służył w L. P.W. jako ppor. w 7. komp. 2. bat.1. p. Brak późn. wiad.

256. Koźmiński (Koźmiński) Józef, wstąpił w 1807 do 1. p. szwol. Gw. Skier, do 8. p.szwol. jako st.wachm., mian. ppor. w paźdz. 1812. Był w kamp. ros. i saskiej. W Król. Pol.był por. w 3. p. strzelców konn. w l. 1815-1825.

257. Krajewski Klemens, ur. 1.1.1773 w Krakowskiem, wstąpił do L. P.W. 23.10.1807 (data wątpliwa), przybył 13.2.1809 z zakł. w Sedanie do L.N. w Hiszpanii, pełnił służbę jako por. à la suite w1. p. Opinię miał złą, głównie z powodu pijaństwa. Skier. do zakł. w Sedanie przybył tam 6.6. 1811, otrzymał jednorazową gratyfikację i został 4.12.1811 zwoln. z pow. złego zachowania. Może identyczny z Krajewskim Klemensem, skier. w 1813 do 32. p.piech. franc., mian. kpt. 19.1.1814. Po wojnie pozostał w Francji, w 1815 w czasie Stu Dni służył jako kpt. w 3. p. cudzoz. (pol.) w Soissons, oskarżony o pijaństwo i złe zachowanie. Ranny pod St. Denis pod Paryżem, wzięty do niew. pruskiej, po powrocie z niew. prosił o zwol. z w. franc. i możność powrotu do kraju.

258. Krajewski Klemens, ur. 19.8.1781 w Grodnie, wstąpił 14.8.1807 do 1. p.szwol. Gw., skier. 20.6.1808 jako ppor. p. L.N., pełnił służbę jako à la suite. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył dalej w 3. p. à la suite, od 1810 w 4. komp. fiz. 1. bat. 3. p. Ranny 19.2.1809 w Saragossie. Mian. por. w 3. p. 9.6.1812, był w kamp. ros., ranny i wzięty do niew. 17.11.1812 pod Krasnem.

259. Krajewski Stanisław, ur. ok.1783 w Kołukach w Warszawskiem, wstąpił do L. P.W., gdzie służył jako ppor. 6. komp. 2. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył jako ppor. w 1. komp. fiz. 2. bat. 1. p., mian. k. L.H. 6.9.1810, por. 22.3.1812. Odszedł z Sedanu 28.5.1812 z bat. marsz, dla 1. p. dyw. L.N. w Rosji, zginął 4.10.1812 pod Winkowem.

260. Krasicki Jan Karol, ur. 22.6.1781 w Kamionce w Galicji, służył w w. austr., mian. kpt. Wstąpił 22.7.1809 jako kpt. do 2. L.N., w 4. p. L.N. dowodził komp. gren.1. bat., ranny 18.10.1813 pod Lipskiem.

261. Krąkowski (Kromkowski) Szymon, ur. 25.12.1788 w Poznańskiem, wstąpił 8.2.1807 do Legii Półn., wszedł jako sierż. do 2. p. L. P.W., mian. 16.7.1808 ppor. à la suite 2. p. L.N. Ranny 27.7.1809 pod Pamploną przy eskorcie r. Od 1810 pełnił służbę w komp. wolt. 2 bat. 2. p. w Hiszpanii do końca pobytu tam L.N., brak późn. wiad.

262. Kreński Konstanty, był ppor. w 6. komp. 1. bat. 2. p. skreślony z ewidencji w L.N. w połowie 1808 z pow. długiej nieobecności.

263. Krobicki Piotr, mian. k. L.H. 29.5.1810 jako furier w p.uł. ranny 16.5.1811 pod Albuerą. Mian. ppor. w 7. p. szwol., był w Hiszpanii do końca 1812. W 1813 był w kamp. saskiej.

264. Krucki Walenty Grzegorz, ur. ok.1775, wstąpił 29.9.1800 do L. Naddun., mian. 9.10.1800 furierem, 20.2.1801 sierż., .l80 r. st.sierż., 5.11.1802 ppor. Wzięty do niew. ang. na San Do-mingo, trzymany na słowo na Jamajce i w Anglii, zwoln. 23.2.1813, przybył do Francji 20.3.1813. ppor. 10.8.1813 w p. Nadw. z ważnością od 5.11. mian. k. L.H. 13.3.1814 (za Soissons). W 1814 z p. Nadw. do Ks. Warsz.

265. Krukowski (Krakowski) Ludwik, ur. 15.8.1764 w Huszczy na Litwie, syn Teodora i Joachimy Gnatowskiej, wstąpił w 1784 do w. pol. Wstąpił 19.6.1799 do L.W. jako furier mian. ppor. 22.3.1801. Mian. 15.7.1807 kpt. w LP.W., skier. 21.7.1807 do 2. p., pełnił tam służbę w 1. komp. 2. bat. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodził 2. komp. fiz. 2. bat. 3. p., w 1810 3. komp. fiz. 1. bat. 3. p. Odzn. 26.11.1810 krzyżem zł. V.M., otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 1.000 fr. Przenies. na pensję 17.9.1812. Pozostał we Francji i w 1815 w czasie Stu Dni wstąpił 11.4.1815 do 3. p. cudzoz. (pol.) w Soissons. W Król. Pol.był jako kpt. w korp. weter. w l. 1815-1830.

266. Krżyżanowski Jan, ur. 1.7.1775, służył w w. pol., potem austr., wstąpił 1.8.1809 do 2. L.N., mian. st.sierż. 20.8.1809, ppor. w 4. p. L.N. 7.1.1813. Był w oblężonej Wittenberdze, mian. por., potem kpt., wzięty do niew. W Lipsku, był przy śmierci gen. Estki.

267. Krżyżanowski Sebastian, w 1813 był w kamp.saskiej jako ppor.w 7. p.szwol.

268. Kuczyński Aleksander, wstąpił do L.W. w 1801, mian. ppor. w p. jazdy 26.3.1807. Od końca 1812 przebywał jako por. w zakł. 7. p.szwol. w Sedanie.

269. Kulczewski (Kuczewski), ur. 14.8.1785 w Mierzejowie w Gnieźnieńskiem, wstąpił 15.7.1807 do L. P.W. jako st sierż., w 1811 mian. ppor., potem por. w 3. p., był w kamp. ros., ranny 17.11.1812 pod Krasnem, zmarł 7.1.1813.

270. Kulczycki Adam Ignacy, ur. 4.12.1774 w Krakowie, 1.3.1793 był w w. pol. jako st.wachm. Wstąpił 30.4.1799 do L.W. jako sierż., awansował, mian. ppor. 8.7.1803. Wzięty do niew. ang, na San Domingo 12.10.1803, więziony na Jamajce i w Anglii na pontonie w Plymouth, w więzieniu w Dartmoor, zwoln. 1.3.1811, przybył do zakł. L.N. w Sedanie 17.4.1811, do L.N. w Hiszpanii 1.9.1811, służył jako ppor. à la suite w 3. p. Otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 500 fr. Odszedł z Sedanu 28.5.1812 z bat. marsz, dla 3. p. dyw. L.N. w Rosji mian. por., ranny 9.12.1812 pod Wilnem, wzięty do niew. ros.

271. Kulczycki Jan, ur.ok.1768 w Galicji, służył w w. pol. w kawalerii. Wstąpił 5.12.1806 do p.huz. ks. Sułkowskiego, mian. por. w Westfalii przeszedł do 3. p. L. P.W. jako por., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 wszedł do bat. zakł. w Sedanie, od sierpnia 1810 był w 3. p. w Hiszpanii, odszedł 8.3.1811 znowu do zakł. w Sedanie, gdzie przybył 18.5.1811 i 1.8.1811 został przenies. na pensję. W Król. Pol.był w 1819 jako por. w korp. inw.

272. Kulowski, ppor. w p.uł. Nadw., zginął 16.5.1811 pod Albuerą.

273. Kulpiński Ignacy, ur. 16.8.1769 w Lublinie, służył w w. pol.w kawalerii. Wstąpił 2.2.1807 do p.huz. ks. Sułkowskiego, mian. ppor. Wstąpił 24.9.1808 do L.N., był w zakł. L.N. w Sedanie, skąd w 1809 przeszedł do Hiszpanii, pełnił służbę w 1. p. à la suite, w 1810 w 4. komp. fiz. bat. 1. p. Mian. por. 5.3.1811 z ważnością od 24.9.1808, kpt. 9.6.1812. Był w kamp. ros. i niem., w lipcu 1813 został skier. do 149. p. piech. franc., odesłany 16.12.1813 do zakł. p. Nadw. w Sedanie. W Król. Pol.był jako kpt. w korp. inw. w l. 1815-1824.

274. Kunicki (Kuniecki) Dionizy, ur. 9.10.1788 w Galicji (w Poznaniu), wstąpił 7.6.1807 do 1. p. L. P.W., mian. furierem 7.7.1807, st.sierż. 14.10.1808, adj.podof. 1.11.1808. Mian. k. L.H. 22.3.1812 Był w kamp. ros., mian. ppor. 22.8.1812. Zginął 28.11.1812 nad Berezyną.

275. Kuniowski (Kaniowski) Jan, ur. 20.12.1770 w Kamieńcu Podolskim, wstąpił do L.W. 30.1.1797, mian. por. 3.8. 1797, ktp. 20.3.1803. Wzięty do niew. ang. w Kalabrii 30.7.1806, trzymany na słowo w Anglii. W L. P.W. miał rezerw. etat w 3. komp. 1. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11. 1808 zatrzymany w ewidencji. Uciekł z niew. 29.10.1811, przybył do zakł. L.N. w Se-danie 19.12.1811, dostał potw. rangi kpt. w 2. p. L.N. 8. 4.1812 z ważnością od 20.3.1803. Był zdaje się w 4. p. L.N. przy obronie Wittenbergi, mian. k. L.H. 11.7.1813. Ranny 19.10.1813 pod Lipskiem. W Król. Pol.był jako kpt. w korp. inw. w l. 1815-1824.

276. Kupść (Kupse) Michał, ur. ok. 1780 w Wilnie, wstąpił 15.10.1806 do Legii Półn. jako ppor., mian. por. 22.6.1808 w 5. p.piech. Ks. Warsz., skier. do L.N. przybył 19.2.1809 do zakł. w Sedanie, odszedł w kwietniu 1809 do Hiszpanii, gdzie służył jako por. à la suite w2. p., w 1810 był of. ordynansowym gen. Sucheta, w 1811 służył jako por.adj.mjr. w 2. bat. 2. p. Odzn. 26.11.1810 krzyżem zł. V.M. Odszedł do zakł. w Sedanie 1.9.1811, chorował i leczył się w Eaux de Bourbonne i w szpitalu, skier. 17.10.1812 do dyw. L.N., był w zakł. L.N. w Toruniu i Wilnie. Mian. kpt., po odwrocie z Wilna skier. znowu do Torunia. Brak późn. wiad.

277. Kurczewski Serafin, w L. P.W. był jako ppor. w 1. komp. 1. bat. 1. p. Po reorganizacji L.N. 7.11.1808 był jako ppor. à la suite w 1. p. L.N. Brak późn. wiad., może zginął pod Saragossą.

278. Langiert Karol, w 1809 był w zakł. L.N. w Sedanie jak sierż., był w wyprawie do Holandii, mian. w Antwerpii 16.9.1809 ppor. prowiz., zatw. Przybył do Hiszpanii z p.marsz, w styczniu 1810, służył jako ppor. à la suite w 2. p., z pow. złego zachowania odesł.dozakł.w Sedanie, gdzie przybył 19.6.1811. Odszedł z Sedanu 28.9 1812 z bat. marsz, dla 2. p. dyw. L.N. w Rosji, oddalił się samowolnie i wrócił do Sedanu. Postawiony przed sądem wojsk. i unie-winniony 13.10.1812, czekał na przenies. na pensję.

279. Lapeyre Auguste, ur. ok. 1793 w Bordeaux, wstąpił ja ochotnik w listop. 1810 do 1. p. uł. Nadw., awansował na wachm., w 1813 mian. ppor., z końcem 1813 podpisał protest przeciw włączeniu 7. p. do 8. p.szwol.

280. Laskarys (Lascaris) Jerzy Antoni, syn hr. Teodora i Anny Zabiełło, wstąpił do L. P.W. jako kpt.3. komp. 2. bat. 3. p., zatw. 20.6.1808, zginął 5.8.1808 w Saragossie.

281. Laskowski Aleksander, ur. ok.1769 w Sandomierzu, służył od 1786 w w. pol., mian. kpt. w 1794. Wstąpił do L.W. w 1797 jako kpt., wzięty do niew. ang. 1.7.1806 w Kalabrii. W L. P.W. miał rezerw. etat w 1. komp. l.bat.3. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 zatrzymany w ewidencji. Zmarł w niewoli w 1813.

282. Laskowski, w L. P.W. był jako ppor. w 1. komp. 2. bat. 1. p. Po reorganizacji L.N. 7.11. 1808 był jako ppor. à la suite w 1. p. L.N. Brak późn. wiad., może zginął pod Saragossą.

283. Lasocki Maksymilian, ur.12.9.1785 w Szczytach w Radomskiem, wstąpił do L. P.W. 16.7.1807, mian. kpr. 20.7. 1807, sierż. w 2. p. 29.7.1807, ppor. à la suite 16.7.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w komp. gren. 1. bat. 2. p. Mian. k. L.H. 29.12.1809. Otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. ces. i don. 500 fr. W kamp. ros. dowodził jako por. komp.artyl. w 2. p. dyw. L.N. Mian. kpt. 14.9.1812 w 22. p.piech. lit. do tego pułku nie dołączył. W czasie bitwy pod Win-kowem (4.10.1812) był w 2. p. dyw. L.N., z tym pułkiem odbył odwrót z Rosji i 17.1.1813 był nadal na liście of. pułku jako por. i obecny. W 1813 pełnił służbę przy sztabie gł. W. Armii. W 1815 zwoln. z w. Król. Pol.w stopniu mjr. Żył jeszcze w kwietniu 1825.

284. Latkowski, ppor. w 8. p. szwol., był w kamp. saskiej.

285. Laurent, mian. 4.6.1811 ppor. płatnikiem w 3. p. L.N.

286. Lebrun (Le Brun) Adam, ur. ok. 1787 w Krakowie, mian. 11.1.1808 por. w 3. p. L. P.W., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pełnił służbę w komp.wolt 2. bat. 3. p. L.N. Odzn. 26.11.1810 krzyżem zł. V.M. Był w kamp. ros., mian. kpt.adj.mjr. w 3. p. dyw. L.N., ranny i wzięty do niew. 17.11.1812 pod Krasnem. W Król. Pol.był jako kpt. w 6. p.piech. w l. 1819-1820.

287. Lechnowski (Lichnowski) Mikołaj, ur. 6.12.1769 w Janowie w Bracławskiem na Ukrainie, od 6.10.1790 służył w w. pol., wzięty do niew. ros. 4.11.1794, zwoln. w 1796. wstąpił do L.W. 21.12.1797 jako furier, mian. st.sierż. 13.9.1799, adj.podof. 1.4.1805. W L. P.W. mian. por. 15.7. 1807, kpt. 1.1.1808 w 9. komp. 2. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 miał pełnić służbę w komp. fiz. 1. bat. 2. p., lecz skier. do zakł. w Sedanie przybył tam przed list. 1808, jesienią 1809 wrócił do 2. p. W Hiszpanii. Odzn. 26.11.1810 krzyżem zł. V.M. Otrzymał 1812 tytuł kaw. Ces. i don. 1.000 fr. Był w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyną. Był w kamp. niem., ranny przy obronie Szpandawy. W lipcu 1813 skier. do 11. p.piech. franc. W Król. Pol.był kpt. w korp. inw. w l. 1815-1824.

288. Leclerc, w 1809 był w zakł. L.N. w Sedanie jako st.sierż., do Holandii, w Antwerpii 16.9.1809 mian. ppor. prowiz., zatw. Przybył do L.N. w Hiszpanii z p. marsz, w styczniu 1810, służył w 1. p., ranny 18.5.1811 pod Gratalope. Z końcem 1813 był w p. Nadw. jako ppor. à la suite, 1.2.1814 został skier. do w. franc.

289. Leduchowski Ludwik, służył w w. pol.od 1793. W L. P.W. mian. 15.7.1807 ppor. w p.uł., ranny 4.8.1808 pod Saragossą. Mian. 1.8.1812 prowiz. por. przez marsz. Soulta, zatw. Był w Hiszpanii do końca 1812. Był w kamp. saskiej i franc. Ranny 9.3.1814 pod Laon. Po wojnie wrócił do Polski.

290. Legenfeld Aleksander, wstąpił w 1807 do 1. p.szwol. Gw., doszedł do szarży st.wachm. Skier. 23.11.1811 do 8. p.szwol. jako por. Był w kamp. ros. i saskiej.

291. Lenkiewicz (Linkiewicz) Michał Szymon, służył jako brygadier w 1. p.szwol.Gw., mian. 17.2.1811 ppor. w 1. p. L. Nadw., z końcem 1811 był jako ppor. w szwadr. marsz. 7. p.szwol. w Hiszpanii w prow. Burgos. Wrócił do Francji 14.6.1812 z płk. Stokowskim. Był w kamp. ros. i saskiej. W Król. Pol.był jako kpt. w 2. p.uł. w l. 1815-1828.

292. Lenkiewicz (Linkiewicz) Piotr Paweł, ur. 29.6.1777 w Warszawie, syn Jana, wstąpił do L.W. w 1797 jako por., wszedł 6.1.1799 do p. jazdy, mian. kpt. 11.1.1800. Mian. k. L.H. 29.5.1808. Mian. 28.12.1809 szefem szwadr. nadliczb. w p.uł. Nadw., był komendantem zakł. pułku Sedanie. Z końcem 1812 udał się do Bajonny, gdzie końcem stycznia 1813 objął komendę 7. p.szwol., wracającego z Hiszpanii i przyprowadził go do Sedanu. W kamp. saskiej przypro-wadził 7. p.szwol. do W. Armii 21.5.1813 pod Budziszyn (Bautzen). W Król. Pol.był jako ppułk. w korp. inw. Zmarł 13.6.1819.

293. Leonhardy (Leonardi), z końcem 1812 był jako ppor. w komp. artyl. 4. p. L.N., skier. 15.8.1813 do kawalerii franc.

294. Leszczyński Franciszek, ur. 20.3.1758 w Płockiem, wstąpił do bat. Pol.w legii lombar-dzkiej 26.12.1796, przeszedł do L.W., mian. ppor. 15.9.1801. W L. P.W. mian. por. 1807 w 1. p. w 5. komp. 1. bat., po reorg. L.N. 7.11.1808 wszedł do bat. zakł. w Sedanie. Wrócił do Hiszpanii w sierpniu 1810 i służył w 1. p., był z powrotem w zakł. w Sedanie 5.6.1811. Mian. kpt. 16.2.1812, był w kamp. ros. w 3. p. dyw. L.N., ranny 17.11.1812 pod Krasnem.

295. Leszczyński, w 1809 był w Hiszpanii adiut. gen. Valence’a, dowódcy dyw. pol.w 4. korp. Wszedł jako kpt. do p.uł. Nadw. Ranny 16.5.1811 pod Albuerą, zmarł 22.5.1811.

296. Leśniowski (Leśniewski) Faustyn, ur. ok.1783 w Kaliskiem, wstąpił do L. P.W., skier. 10.8.1807 jako ppor. do 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pełnił służbę w 4. komp. fiz. 1. bat. 2. p. W 1810 mian. por. w 1. komp. fiz.1. bat. 2. p. W 1812 mian. kpt., skier. do 3. bat. 2. p. dyw. L.N., z którym był w kamp. ros.

297. Lévèque, ppor. w 2. p. dyw. L.N., ranny 8.10.1812 pod Moskwą.

298. Lewartowski, ur. w Galicji, przybył do zakł. L.N. w Sedanie przed końcem 1808 jako ppor., w styczniu i lutym 1809 brał udział w rekrutacji w Moguncji, odszedł do Hiszpanii, gdzie z końcem 1809 służył jako ppor. à la suite w 2. p., w 1810 jako por. w 2. komp. fiz. 2. bat. 2. p. Odszedł z Sedanu 28.5.1812 z bat. marsz, dla 2. p. dyw. L.N. w Rosji.

299. Lewicki (Lewiecki) Kazimierz, wstąpił do L. P.W. jako ppor., mian. por. w 2. p. 15.10.1807, służył w 4. komp. 2. bat. Ranny 4.8.1808 pod Saragossą. Po reorg. L.N. 7.11. 1808 służył w komp. gren. 2. bat. 2. p. Skier. w połowie 1809 do zakł w Sedanie dla przenies. na pensję, skreśl. z ewidencji 1.1.1810.

300. Lewkowicz Sykstus, w 1811 był lekarzem w 4. p. L.N. w Hiszpanii.

301. Lieutaud, ppor. w 8. p.szwol., ranny 27.8.1813 pod Dreznem.

302. Lipiński Ignacy Antoni, wstąpił w 1807 do 1.p.szwol. Gw., był brygadierem. Mian. 17.2.1811 wachm. w 1. p.uł. Nadw., 6. 4.1811 ppor. w 2. p.uł. Nadw., por. 17.6.1812 w 8. p.szwol.

303. Lipiński Tomasz, w L. P.W. mian. por. w 9. komp. 1. bat. 3. p., potw. 20.6.1808, ranny 5.8.1808 w Saragossie. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 1. komp. fiz. 2. bat. 3. p. Ranny 5.5.1810 przy obronie Tarançon, skier. 8.3.1811 do zakł. w Sedanie, przybył tam 18.5.1811, zwoln. z pensją z pow. ran 1.6.1811.

304. Lipowski Wojciech Jerzy, ur. 22.4.1772 w Rogowie, wstąpił 15.11.1797 do L.W. jako ppor., mian. por. 3.5.1799. W L. P.W. mian. kpt. 15.7.1807 w 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodził 1. komp. fiz. 2. bat, potem 1. bat. 1. p.Mian. k. L.H. 29.12.1809, otrzymał 31.3.1812 tytuł Ces. i don. 1.000 fr. Przenies. na pensję 22.3.1812.

305. Lupichius (Lipichius) Ignacy, ur. ok. 1759 w Brześciu Litewskim, mian. 15.7.1807 kpt. w 3. p. L. P.W., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodził 2. komp. 1. bat. 3. p. Odzn. 26.11.1810 krzyżem zł. V.M. Brak późn. wiad. I

306. Lusignan (de Cerzé), ppor. w p.uł. Nadw., w 1808 był w Hiszpanii, nie wiemy kiedy przeszedł do zakł. pułku w Sedanie. Był w kamp. ros. i saskiej, ranny 5.4.1813 pod Magdeburgiem.

307. Łaszcz (Laszcz, Latcz, Latz) Kajetan, mian. 20.1.18104 ppor. w 2. L.N., pełnił służbę w 1. komp. fiz. 1. bat. 4. p. L.N., z końcem 1810 odszedł do szpitala w Bordeaux, potem do zakł. w Sedanie, przenies. na pensję 16.5.1811.

308. Łaszewski Ferdynand, ur. 17.8.1777, w L. P.W. był kpt. w 3. komp. 2. bat. 2. p. Po reorganizacji L.N. 7.11.18081 dowodził komp. wolt. 2. bat. 2. p. Wzięty do niew. 20.54 1809 pod Fons po przejściu rz. Cinca, był więziony na Cabrerze, od 28.9.1810 na słowo w Anglii i Szkocji. Uciekł z niew. 29.6.1812, przybył do zakł. L.N. w Sedanie, skąd odszedł 1.10.1812 do dyw. L.N. W lipcu 1813 by w Wittenberdze jako kpt. à la suite p.Nadw. Mian. of. L.H. 2.7.1813 za zasługi pod Saragossą. Mian. szefem szwadr. w 2. p.uł. Ks. Warsz. W Król. Pol.był jako ppłk. w sztabie gł. w l. 1815-1830.

309. Łączyński Józef Teodor, ur. 9.11.1785 w Kiernozi w Warszawskiem, służył w w.pruskim, potem w w. Ks. Warsz. Mian. 30.11.1809 kpt. w p.uł. Nadw., do pułku nie przybył, lecz w Paryżu pełnił funkcje adiutanta przy gen. Durocu. Mian. 6.4.1811 szefem szwadr. w 2. p.uł. Nadw., pozostawał nadal przy gen. Durocu. Z dniem 9.2.1812 wszedł do sztabu gł. W. Armii jako adiutant komenderujący. Zwoln.z w. franc.w 1814. Brat Marii Walewskiej. Zmarł w 1842.

310. Łempicki, ppor. w 1. p.uł. Nadw., ranny 16.5.1811 pod Albuerą, wzięty do niewoli 24.4.1812 pod Campilla w Hiszpanii.

311. Łopaciński Jan, wstąpił do 1. p.piech. Ks. Warsz., mian. ppor. 5.5.1808, zwoln. 3.8.1808. Skier, do zakł. L.N. w Sedanie, przybył tam przed końcem 1808, odszedł w kwietniu 1809. Brak późn. wiad.

312. Łoski Ignacy, ur. w 1788 w Warszawskiem, wstąpił 7.6. 1807 jako ppor. do 1. p. L. P.W., służył w 8. komp.1. bat. Po reorganizacji L.N. 7.11.1808 służył w komp. wolt. l.bat. l.p. Mian. k. L.H. 2.3.1809, por.adj.mjr. 25.3.1811. Ranny 25.10.1811 w bitwie pod Saguntem. Otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 500 fr. Był w kamp. ros., zginął 28.11.1812 nad Berezyną.

313. Łuba Konstanty, ur. ok. 1785 w Lublinie, mian.12.10.1809 ppor. w 2. L.N., pełnił służbę w 1. komp. fiz. 2. bat. 4. p. L.N. Wzięty do niew. 17.4.1812 pod Penaranda de Duero, wrócił do Francji 1.8.1814. W 1815 w czasie Stu Dni wszedł do 5. p. cudzoz. (pol.) w Soissons. W 1816 był w w. Król. Pol.jako por. na ref., zwoln. w 1817.

314. Łubieński Tomasz, ur. 24.12.1784 w Szczytnikach w Sieradzkiem, syn Feliksa i Tekli Bielińskiej, wstąpił w grudniu 1806 do Gwardii Honorowej w Warszawie jako zastępca dowódcy, wszedł 7.4.1807 do 1. p.szwol. Gw. jako szef szwadr. Mian. k. L.H. 4.4.1807, of. L.H. 5.4.1809, otrzymał 13.3.1810 tytuł barona i don. 4.000 fr., 30.6.1811 don. 2.000 f r. Mian. 7.2.1811 płk. 2. p.uł. Nadw., był w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyną. Był potem na urlopie, od 23.3.1813 w zakł. w Sedanie, do pułku wrócił w czerwcu 1813. Był w drugiej kamp. saskiej, ranny 16.10.1813 pod Lipskiem. Po połączeniu pułków 7. i 8. szwol. w jeden pułk 7. szwol. został mian. jego dowódcą. W styczniu 1814 wyjechał do Paryża i podał się do dymisji. Mian. 15.3.1814 gen.bryg. i przydzielony do sztabu gł. W. Armii, do służby tam się nie zgłosił. Zwoln. z w. franc. 1.6.1814. Odegrał znaczną rolę w w. Król. Pol. i w powstaniu listopadowym. Zmarł 27.8.1870 w Warszawie.

315. Łuczycki Tomasz, ur. 13.3.1774 w Lubelskiem, mian. 9.11. 1807 kpt. w L. P.W. w 6. komp. 2. bat. 3. p., potw. 20.6. 1808. Mian. k. L.H. 1.8.1808. Po reorganizacji L.N. 7.11. 1808 dowodził komp. gren. 2. bat. 3. p., ranny 19.2.1809 w Saragossie. Był w kamp. ros., ranny i wzięty do niew. 17.11.1812 pod Krasnem.

316. Madaliński Jan, ur. 24.6.1787 w Kaliskiem, wstąpił 19.12.1806 do w. pol. jako ppor., mian. por. 31.3.1807. Skier. 8.4.1809 do L.N. jako por., przeszedł w Hiszpanii 30.5.1810 do 7. p. Ks.Warsz., poległ 31.10.1811 w górach Ronda w Andaluzji.

317. Madaliński Józef, ur. 21.4.1788 w Krakowie, służył w w. Ks. Warszaw., mian. st.sierż., wszedł 1.1.1808 do 2. p. L.N. jako adj.podof. Mian. k. L.H. 2.3.1811, ppor. w 2. p. 22.3.1812. Był w kamp. ros. w komp. gren. 2. p. dyw.L.N., ranny 28.11.1812 nad Berezyną, wzięty do niew. ros. przed 17.1,1813. Według wykazu jeńców z 23.9.1813 był więziony w gub. Tambowskiej.

318. Madeyski (Madajewski) Ignacy, ur. w Tuminie na Wołyniu, wstąpił 20.5.1807 do 1. p. szwol. Gw., mian. bryg. 7.6.1807, wachm. 1.8.1807. Mian. k. L.H. 13.12.1809. Mian. 17.2.1811 ppor. w 1. p.uł. Nadw., 6.4.1811 por. w 2. p.uł. Nadw. Był w kamp. saskiej jako por.adj.mjr.

319. Magalon (Magallon) Paul, mian. 22.7.1809 kpt. w 2. LN.g w 4. p. L.N. dowodził 3.komp. fiz., potem l. komp. fiz. w 1. bat. Z końcem 1812 był nadal w pułku.

320. Majewski Franciszek, ur. ok. 1775, służył w w. pol. w p. jazdy jako ppor. w 1. 1792-1794. Wstąpił do p. Ks. Warsz. jako ppor., skier. przed l. list. 1808 do L.N., należał jako ppor. do bat. zakł. w Sedanie do 19.9.1809, kiedy przeszedł do p.uł. Nadw. Był w p.uł. w Hiszpanii, ranny i wzięty do niew. ang. 16.5.1811 pod Albuerą. trzymany na słowo w Anglii i Szkocji. W Król. Pol.jako por. w 4. p.uł. w l. 1815-1829.

321. Majewski Jan Marcin, ur. 11.11.1775, przybył z p. jazdy z Włoch na Śląsk, mian. k. L.H. 29.5.1808 jako st.wach. w p.uł. Nadw. Mian. ppor. w 7. p.szwol., był w Hiszpanii do końca 1812. Był w kamp. saskiej, ranny 27.8.1811 pod Dreznem.

322. Makoski, ppor. w 7. p.szwol., przybył do Hiszpanii 7.8. 1812 z konwojem dla Armii Północy i odszedł 10.8.1812 do Francji.

323. Malankiewicz Mikołaj, przybył jako ppor. do zakł. L.N. w Sedanie przed l paźdz.1810, mian. por. 10.7.1811, był przydzielony do kpt. ubiorczego, pozostawał w Sedanie do stycznia 1814. W Król. Pol.był jako por. w korp. inw. w l. 1815-1821.

324. Malcz (Malsch, Malicz), Jan Adolf, wstąpił w 1807 do 1. p.szwol. Gw., doszedł do szarży st.wachm., mian. 25.11. 1811 por. w 8. p.szwol.

325. Malczewski Stanisław, ur. 11.9.1787 w Purze w Galicji, wstąpił 20.12.1806 do p. jazdy pol., mian. kpr. 2.4.1807, wachm. 13.4.1807, st.wachm. 3.5.1807, ppor. 2.6.1807. Przeszedł do p.piech. Ks. Warsz., mian. por. 16.7.1807, kpt. 29.3.1808, od 8.9.1808 służył w sztabie 2. dyw. Ks. Warsz. Odzn 1.2.1808 krzyżem kaw. V.M., mian. k. L.H. 15.6.1809. Skier. do Francji 10.1.1809 z bat. marsz. dla L.N., po zdaniu go w zakł. w Sedanie prosił 6.3.1809 o przyjęcie do sztabu w. franc. Przydzielony 14.3.1809 do sztabu Armii Niemiec, pełnił tam służbę jako of. Księstwa. Mian. 31.5.1809 szefem bat. Dekret z 4.3.1810 stanowił, że ma pełnić służbę przy sztabie marsz. Berthiera jako szef bat. Ks. Warsz. na liście płac franc. Dwukrotnie wysyłany do Hiszpanii z misją od sztabu, raz do marsz. Soulta przed bitwą pod Albuerą (16.5.1811), raz do marsz. Sucheta po zajęciu Walencji (10.1. 1812). Mian. 9.3.1812 szefem bat. franc., z przydziałem do sztabu gł. W. Armii. 23.8.1812 płk. 2. p. dyw. L.N., od 11.7.1813 dowodził p. Nadw. Mian. of. L.H. 11.7.1813. Zginął 19.10.1813 pod Lipskiem.

326. Malinowski Kasper, wstąpił w 1807 do 1. p.szwol. Gw., 20.6.1808 ppor. à la suite w 3. p. L.N. Po reorganizacji L.N. 7.11.1808 pełnił służbę w komp.wolt 1. bat. Ranny 19.2.1809 w Sara-gossie. Mian. por. 25.3.1811 komp. wolt. 2. bat. 2. p. wbrew opinii dowództwa L.N., à la suite do decyzji min. Wojny. Brak. wiad. Po l2.1811. W Król. Pol .był mjr. i komendantem Biskupic w 1.1815-1830.

327. Mallet V. Joseph, był w 1813 jako mł. lekarz w zakł. 7. p, szwol. w Sedanie.

328. Malski Antoni, ur. w 1777 w Kutkowie na Wołyniu, mian. 23.5.1799 ppor. w L.W., wzięty do niew. ang.14.7.1806 w Kalabrii. W L. P.W. miał rezerw. etat ppor. w 2. komp.1. bat 3. p., po reorg. L.N. 7.11.1808 zatrzymany w ewidencji. W Król.Pol . był w korp. żandarmerii w l. 1815-1830, mian. kpt.

329. Małachowski Adolf, służył w gw. konnej austr. jako por., ranny i wzięty do niew. franc. 6.7.1809 pod Wagram. Mian. 28.9.1809 por. w 2. L.N., do Hiszpanii nie przybył, 22.5.1810 dostał urlop na 5 mies. Do 4. p. L.N. nigdy się nie zgłosił. Przybył 8.3.1811 ze Strasburga do zakł. L.N. w Sedanie, przebywał od 5.6. do 16.11.1811 w Eaux de Bourbonne, potem znowu w Sedanie. Zwoln. 13.2.1812.

330. Małkowski, był w L. P.W. kpt. w 7. komp. 2. bat. 1. p. Po reorganizacji L.N. 7.11.1808 dowodził 3. komp. fiz. 1. bat. 2. p. Ranny i wzięty do niew. hiszp.w Saragossie. 27.1.1809, zmarł 1.4.1809.

331. Marchocki (Markoski) Marcin, ppor. w p.uł. Nadw., ranny 16.5.1811 pod Albuerą, w 1812 skier. do zakł. w Sedanie dla przenies. na pensję. W 1813 był w kamp. saskiej zdaje się, że to on był ranny 6 list. za Dreznem i zmarł nazajutrz.

332. Marcoux, w 1813 mian. ppor. w 8. p.szwol.

333. Markowski Wincenty Antoni, ur. 9.4.1783 w Moszkowicżzach w Kijowskiem (w Płonkach w Galicji), wstąpił do L. P.W. jako por. 12.7.1807, mian. kpt.1.9.1807 6. komp. 2. bat. 1. p. Po reorganizacji L.N. 7.11.1808 dowodził komp. wolt. 2. bat. 1. p. Mian. k. L.H. 29.12.1809, odzn. 26.11.1810 krzyżem zł. V.M. Mian. 25.3.18l1 kpt.adj.mjr. Otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don.1.000 fr. Był w kamp. ros., ranny 10.9.1812 za Możajskiem W 1813 zginął w Saksonii.

334. Marzewski (Maszewski), był w kamp. ros.jako ppor.w 2. p.dyw.L.N., ranny 28.11.1812 nad Berezyną. Pocz. 1814 był jako ppor. w p. Nadw. W 1814 wrócił z p. Nadw. do Ks. Warszaw.

335. Mazewski (Mazowski), w 1805 był w w. franc., był w bitwie pod Austerlitz. W 1807 wstąpił do L. P.W. jako por. w 8. komp. 1. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Ranny 28.07.1808 pod Ozero. Mian. kpt., po reorganizacji L.N. 7.11.1808 przewidziany na dowódcę komp. wolt. 2. bat. f. p. Po wyjściu ze szpitala w Bajonnie był w zakł. w Sedanie od końca 1808, w kwietniu 1809 odszedł do Hiszpanii, zginął 7.5.1810 pod Leridą.

336. Mądrzykowski Michał, ur. 29.9.1774, mian. 15.7.1807 kpt.w L. P.W. w 2. komp. 2. bat. 2. p. Po reorganizacji L.N. 7.11.1808 dowodził 2. komp. fiz.1. bat. 2. p. Ranny 23.11 l808 pod Tudelą i 3. 8.1810 pod Tortozą. Mian. k. L.H. 1809, odzn. 26.11.1810 krzyżem zł. V.M. Odszedł 1.1.1811 do zakł. w Sedanie, przenies. na pensję z pow. ran. Zmarł 22.5.1831.

337. Méjean (Méjan), był uczniem Szkoły Wojskowej w Saint Germain, mian. 26.12.1811 ppor. w 8. p.szwol., był w kamp. ros., ranny 16.8.1812 pod Połockiem.Mian. por. w paźdz.1812, zginął 23.11.1812 w starciu na drodze do Borysowa.

338. Meenard Ladislas, de, służył jako ppor. w w. ros., mian. 21.12.1811 ppor. w 8. p. szwol. Brak innych wiad.

339. Menzel, był mł. lekarzem w 2. L.N., zwoln. w Augsburgu na wł. prośbę.

340. Mercy, był w kamp.saskiej jakoszef szwadr.w 8. p. szwol., mian. k. L.H. 4.12.1813.

341. Merex, de, w 8. p.szwol. był w kamp. ros., ranny 30.7.1812 pod Jakubowem za Dźwiną.

342. Merle, ppor. płatnik w 1. p. dyw. L.N., był w kamp. ros., 28.11.1812 nad Berezyną. W styczniu 1814 jako por. płatnik skier. z zakł. w Sedanie do p. franc.

343. Mesnard, ppor. w 8. p.szwol. był w kamp.ros., ranny 23.11.1812 przed Borysowem.

344. Metzner, przeszedł z L.N. do p. Nadw., w styczniu 1814 w Sedanie służył w pułku jako por. à la suite.

345. Michałowski Jan Nikodem Józef, ur. 25.4.1770 w Wilnie, od paźdz.1785 służył w w. pol., mian. por. 15.11.1794. Wstąpił 10.7.1798 jako kpt.do L.W. Mian. 15.7.1807 bat. w 3. p. L. P.W., potw. 20.6.1808. Po śmierci mjr. Szotta pod Saragossą (2.7.1807) dowodził chwilowo 3. p., po czym zdał komendę płk. Estko. Sam zaś przeszedł 16.7.1808 jako major do 1. p. Przy reorganizacji L.N. 7.11.1808 został przeniesiony do 2. p., dowodził nim czasowo po zranieniu płk. Kąsinowskiego (23.11.1808), a więc także w czasie drugiego oblężenia Saragossy. W marcu 1810 objął znowu dowództwo 2. p. i sprawował je formalnie jeszcze w kwietniu 1812. Mian. k. L.H. 29.12.1809, of. L.H. 2.3.1811, odzn. 26.11.1810 krzyżem kaw. V.M. Otrzymał 31.3.1812 tytuł barona Ces. i don. 4.000 fr. Po odejściu dyw. L.N. na kamp.ros. pozostał we Francji i jeszcze 30.8.1814 był zajęty przy likwidacji rachunków finansowych L.N.za okres hiszpański. W Król. Pol.był płk. w 4. p. strzelców pieszych w l. 1815-1817.

346. Michelet, był w dyw. L.N. w czasie kamp. ros.jako komisarz wojenny,odpowiedzialny za służby administracyjne dywizji.

337. Mieracki (Mieradzki) Nikodem, wstąpił w 1807 do 1.p. szwol.Gw., doszedł do szarży wachm. Skier. 25.11.1,8 do 8. p.szwol. jako por., był w kamp. ros. i saskiej, w maju 1813 został wzięty do niew.

348. Mierosławski Adam Kasper, ur. 22.12.1875 w Roszki w Bydgoskiem, syn Antoniego i Ksawery Umińskiej wstąpił 17.11.1806 do w. franc., mian. por. 20.3.1810. Przeszedł do w. Ks. Warszaw., mian. kpt. 26.8.1807. W 1810 wszedł do 1. p. L.N., mian. szefem bat. 25.3.1811, ranny 25.10.1811 w bitwie pod Saguntem. Mian. k. L.H.16.3.1812, otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces.i don. 2.000 fr. Był w kamp. ros., ranny 7.8.11.1812 nad Berezyną. Od 12.3.1813 pełnił służbę w w. franc., zwoln. 14.9.1814. W Król. Pol. był ppłk. w korp. weter. w l. 1815-1830. Wziął udział w powstaniu listopadowym. Emigrował, zmarł 30.10.1837 we Francji.

349. Mierzejewski Mikołaj, ur. 6.12.1788 na Litwie, syn Jana i Teresy Rymsza, wstąpił 16.8.1808 do 1. p.szwol. Gw., mian.wachm.10.7.1809. Skier. 26.7.1809 do 2. L.N por., w 4. p. L.N. był w 1. komp. fiz. 2, bat., pot komp. gren. 2. bat. Mian. kpt. 16.2.1812, tych funkcji nie objął, gdyż został wzięty do niew. hiszp. 17.4.1812 pod Penaranda de Duero.Wrócił z niew. do Francji 1.8.1814. Brał udział jako mjr. w powstaniu listopadowym. Zmarł w Paryżu 25.11.1856.

350. Mierzwiński, był w L. P.W. jako por. w 2. komp. 1. bat. 1. p., zginął 15.6.1808 pod Saragossą.

351. Mieszkowski (Miszkowski) Jan, jako ppor. L.N. przybył 18.5.1811 z Hiszpanii do zakł. w Sedanie, przebywał tam co najmniej do 1.7.1812, brak późn. wiad.

352. Mikułowski (Mikołajewski, Michałowski) Teofil, w 1807 wstąpił do 1. p.szwol. Gw., we wrześniu 1808 przeszedł do p.uł. Nadw. jako ppor., ranny 16.5.1811 pod Albuerą, zmarł 19.5.1811.

353. Milberg Henryk Otto, ur. 21.4.1785 w Warszawie, syn Teodora i Marii Krokisiewicz, służył w w. pruskim, Opuścił tę służbę 5.9.1807 jako ppor. Wstąpił 29.9.1807 do L. P.W. jako por., mian. 1.11.1807 kpt. w 9. komp. 2. bat 1. p. Po reorganizacji L.N. 7.11.1808 dowodził komp. wolt. 1. bat, potem 2. bat. 1. p. Został mian. adiutantem gen. Chłopickiego 29.6.1810, objął te funkcje 13.8. 1810. Mian. k. L.H. 29.12.1809, odzn. 26.11.1810 krzyżem kaw. V.M. Otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 500 fr. Był w kamp. ros. jako adiutant gen. Chłopic- kiego w dyw. L.N., ranny 10.9.1812 za Możajskiem. Skier.14.9. 1813 do sztabu gł. W. Armii, mian. szefem bat.15.3.1814. W Król. Pol.był gen.bryg. i szefem sztabu korp. gw. W powstaniu listopadowym dowodził 4. dyw.piech. Zesłany do Moskwy, wrócił w 1833.

354. Milberg Ludwik, ur. 1.4.1787, w L. P.W. służył jako por. w komp.1. bat. 1. p. Po reor-ganizacji L.N. 7.11.1808 pełnił funkcje por.adj.mjr, w 1. p., od jesieni 1809 służył jako por. w 4. komp. fiz. 1. bat. 1. p. Mian. k. L.H, 2.3.1809. W czerwcu 1810 odszedł do zakł. w Sedanie z powodu złego stanu zdrowia, pełnił funkcję por.adj.mjr., mian. kpt. adj.mjr., był na urlopie w Polsce od 1.8.1811, pozostał w ewidencji zakł. w Sedanie do kwietnia 1812. W Król. Pol. był ppłk.kwaterm. generalnym w l. 1815-1824. Zmarł 5.12.1824.

356. Milewski Antoni, służył w L. P.W. jako ppor. w 3. komp. 2. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorganizacji L.N. 7.11.1808 był w bat. zakł. w Sedanie, w połowie 1809 przybył do L.N. w Hiszpanii i służył w 1. p. jako ppor. à la suite. Wzięty do niew. hiszp. 11.2.1811 w Azuera, wrócił z niew.do zakł. w Sedanie 8.10.1812, miał odejść do dyw. L.N. w Rosji. Brak późn. wiad.

356. Milewski, w styczniu 1810 przybył z p. marsz, z Sedanu jako ppor. do L.N. w Hiszpanii, pełnił służbę w 2. p. wrócił do Francji, mian. por. w 2. p. dyw. L.N., był w kamp. ros.

357. Mirosławski Nepomucen, ur. 15.5.1791, skier. do zakł. w Sedanie z końcem 1808 jako ppor., przybył 31.3.1809 do L.N. w Hiszpanii, służył jako ppor. à la suite w 1. p., w 1810 w komp. wolt. 1. bat. 1. p. Mian. k. L.H. 2.3.1811. Mian. por. 22.3.1812. Brak późn. wiad.

358. Moczarski Marceli, ur. ok.1786 w Baranowie w Małopolsce, wstąpił w 1807 do 1. p. szwol. Gw., mian. 20.06.1808 ppor. w L.N., pełnił służbę jako ppor. à la suite w 3. p., w 1810 w 2. komp. fiz. 2. bat. 3. p. Brak późn.wiad.

359. Montfleury, baron de, por. w 7. p.szwol., w grudniu 1812 odszedł z zakł. w Sedanie na urlop. Brak innych wiad.

360. Moreau Jacques Antoine, ur. 19.3.1774 we Francji, służył w w. franc. od 20.6.1793, mian. 12.3.1808 kpt. instruktorem w 1. p.szwol. Gw., 5.4.1809 kpt.adj.mjr. Mian. 17.02.1811 mjr. w linii, 6.4.1811 mjr. w 2. p.uł. Nadw. W 1812 i do sierpnia 1813 przebywał w zakł. w Sedanie, był w drugiej kamp. saskiej. Mian. k. L.H. 16.6.1804, of. L.l 4.12.1813.

361. Moreli Louis, mian. 19.5.1813 ppor. w 7. p.szwol., był w kamp. saskiej, ranny 30.10.1813 pod Hanau. Był końcem 1813 w zakł. pułku w Sedanie.

362. Morice (Maurice) Jacques Etienne, mian. 8.1.1810 ppor. płatnik, w 2. L.N., był w Hiszpanii w 4. p. L.N. Skier. 26.3.1811 do zakł. w Sedanie, w 1812 był znowu w pułku. Z pocz. 1814 był jako kpt. kwaterm. z przydz. do zakł. w Sedanie.

363. Mories Louis Placide Edouard de Julien, baron de, 2.1.1775 we Francji, służył w w. franc. w 1792, emigra służył w w. austr., mian. mjr. w 1809, opuścił tę służbę 10.8.1810 i wrócił do Francji. Mian. 23.1.1811 szefem szwadr. naliczb. w 1. p.uł. Nadw., etatowym 16.3.1812. Był w Hiszpanii z szwadr. marsz. 7. p.szwol., wrócił do Francji 14.6.1812. Był w kamp. ros. i saskiej, ranny 24.5.1813 pod Könnern. Podobno mian. k. L.H. i odzn. krzyżem V.M. Po wojnie w służbie Burbonów mian. płk. strzelców konn. gw. król. 10.10.1815.

364. Moszyński (Molzinski) Stanisław, wstąpił do p.huz. ks.Sułkowskiego, przeszedł jako sierż. do gw. król. w Westfalii, następnie do p.uł. Nadw., mian. ppor. 10.1.1808. Mian. k. L.H. 15.12.1808. Oficjalnie podano, że zginął 24.3.1809 pod Yevenes, aczkolwiek Wojciechowski („Pamiętniki…”, s. 48) podaje, że zginął w pojedynku z ppor. M. Zawadzkim.

365. Możecko (?), ppor. w p. Nadw., ranny 19.10.1813 pod Lipskiem. Może identyczny z Mozeyko Karolem, który był w Król. Pol. ppor. w korp. inw.

366. Mroziński Józef Gabriel, ur. 19.3.1784 w Koniuchach w Galicji, wstąpił w 1807 do 1. p. huz., przeszedł 7.6.1807 do L. P.W. jako ppor., mian. por. 15.8.1807, kpt. prowiz. 23.10.1807, zatw. 5.3.1811 z ważnością od 23.10.1807. W L. P.W. dowodził 8. komp. 2. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodził 4. komp. fiz. 2. bat. 1. p., potem komp. fiz. Mian. k. L.H. 29.12.1809, otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 1.000 fr. W 1811 skier. do sztabu Armii Aragonii, mian. 7.4.1813 kpt.adj. w sztabie, 20.1. 1814 szefem bat. W Król. Pol.był gen.bryg. i szefem piech. w l. 1815-1830. Zmarł 16.1.1839. w Warszawie.

367. Mścichowski Fortunat, ur. 3.3.1773 w Zakrzewie, wstąpił 11.6.1798 do L.W. jako sierż., mian. ppor. 20.6.1800, kpt. w L. P.W. 13.7.1807, dowodził 7. komp. 1. bat. 3. p., 20.6.1808. Po reorganizacji L.N. 7.11.1808 był w komp. zakł. w Sedanie. W sierpniu 1809 był w wyprawie do Holandii. Z końcem 1809 odszedł z p. marsz, do Hiszpanii, z pow. choroby zatrzymany w Blois w szpitalu, wrócił do Sedanu, 18.6.1811 skier, do L.N. w Hisz-panii, k. L.H. 11.1.1812, otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 1.000 fr. Był w kamp. ros. i niem. Z pocz. 1814 dowodził komp. zakł. w Sedanie.

368. Murzynowski Makary Jan Nepomucen, ur. 1.1.1786 w Chewaleszkach w Poznańskiem, wstąpił 7.6.1807 do L. P.W. jako ppor., mian. por. à la suite w 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 1. komp. fiz. 1. bat. 1. p. Ranny 27.1.1808 w Saragossie. Mian. kpt. 25.3.1811. Mian. k. L.H. 22.3.1812, otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 1.000 fr. Był w kamp. ros., ranny 4.10.1812 pod Winkowem.

369. Muskiewicz, mian. 15.8.1813 ppor. w p. Nadw.

370. Mutrecy Konstanty (Mutreci Constant, de), ur. we Francji służył w w. franc. od 27.5. 1798, wstąpił do L.W. 22.10.1801 jako por., mian. kpt. 21.12.1801. Wzięty do niew. ang. 14.7. 1806, w L. P.W. miał rezerw. etat kpt. kwaterm. w 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 zatrzymany w ewidencji. Zwoln. z niew. na słowo 31.10.1809, wrócił do Francji 12.11.1809 i zgłosił się do służby w L.N. W Hiszpanii służył jako kpt. w 2. p. L.N., od paźdz. 1810 był adiut. gen. Chłopickiego. Odzn. krzyżem kaw. V.M. 26.11.1810, mian. k. L.H. 7.l2.1810. Otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 500 fr. W kamp.ros.nadal jako adiut. gen. Chłopickiego, ranny 10.9.1812 za Możajskiem. Mian. 14.6.1813 szefem bat. 81. p. franc.

371. Myszkowski Jan, służył w L. P.W. jako ppor. w 5. komp 2. bat. 1. p. Po reorganizacji L.N. 7.11.1808 pozostał w 1. p. jako ppor. à la suite. Skier. 8.3.1811 do zakł. w Sedanie, przybył tam 18.5.1811. W sierpniu 1812 odszedł z 4. p. L.N. do 1. p. dyw. L.N. w Rosji. 372. Nagrodzki (Nagrocki) Antoni, wstąpił do L.W., jako ppor., ranny 26.3.1799. Mian. por., był na San Domingo. W L. P.W. był kpt. w 6. komp. 1. bat. 1. p. L.N. Po reorg. 7.11. 1808 dowodził 3. komp. fiz. 1. bat. 1. p. Zginął 27.1.1809. w Saragossie.

373. Nartowski, służył w L. P.W. jako ppor. w 7. komp. 1.bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 przydz. do bat. zakł. w Sedanie. Skier. do Hiszpanii do 1. p. jako ppor. à la suite, wzięty do niew. w Nawarze w grudniu 1810.

374. Narwoyn (Narwoyen) Karol, wstąpił do L.W., był na San Domingo, w 1803 wzięty do niew. ang., zwoln. z Jamajki na słowo. W L. P.W. służył jako por. w 3. komp. 1. bat.1. p. Mian. k. L.H. 15.9.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 1. komp. fiz. 2. bat. 1. p., od końca 1809 w 2. komp. fiz. 1. bat. 1. p. Wzięty do niew. hiszp. 10.3.1810 pod Alventozą, więziony w Alicante, w Palmie i na Ibizie, gdzie za próbę ucieczki był trzymany w lochu. Zwoln. 2.5.1814, przewiez. przez Anglików do Genui. W Król. Pol. był por. w korp. inw. w l. 1819-1820. Zmarł 19.4.1846.

375. Niechcielski (Niescielski, Niedzielski) Marceli Bartłomiej, ur. 18.9.1785 w Donabo-rowie koło Kępna, wstąpił 1.1.1807 do w. pol., przeszedł 28.6.1807 do L. P.W. jako st. sierż. w 2. p., mian. 16.7.1808 ppor. à la suite w 2. p., był w pułku chorążym. W 1810 służył w komp. wolt. l.bat. 2. p. Ranny 5.8.1808 pod Saragossą i 3.8.1810 pod Tortosą. Otrzymał 31.3. 1812 tytuł kaw. Ces. i don. 500 f r. Był w kamp. ros., mian. por. w 1. p. 22.8.1812, ranny 28.11.1812 pod Berezyną. W 1813 służył w 18. p.piech.lin. franc., Mian, k. L.H. 25.2.1814. Był w w. Król. Pol.w l. 1815-1828, mian. kpt. w 1822.

376. Niemojewski Jerzy, wstąpił w 1806 do w. pol., mian. 13.1.1807. Skier. 20.7.1807 do L. P.W., służył jako por. w 7. komp. 1. bat. 2. p. W sierpniu 1808 był przy szturmie Saragossy, wszedł do szpitala 25.8.1808, przy reorg. L.N. 7.11.1808 skreślony z ewidencji w pułku. Od paźdz. 1808 był w zakł. w Sedanie, zwoln. w sierpniu 1809.

377. Niewodowski (Niewiadowski) Tadeusz, ur. ok. 1781 w Niewodowie w Łomżyńskiem, wstąpił do L. P.W., przy reorg. L.N. 7.11.1808 zaliczony do 2. p. jako ppor. à la suite. W 1810 wszedł do komp. gren. 2. bat. 2. p., mian. por. Przybył do zakł. w Sedanie 16.6.1812, z końcem sierpnia odszedł z oddziałem dla 1. p. razem z 4. p. L.N. Był w kamp. saskiej, ranny 18.10.1813 pod Lipskiem, pewnie wzięty do niew. W Król. Pol.był kpt. w 6. p.piech., od l821 w 3. p. strzelców konn., w l. 1815-1830.

378. Niezabitowski Maksymilian, ur. 12.10.1771 w Galicji, był w w. Pol.jako of. artylerii. Wstąpił 7.3.1807 do huz. ks. Sułkowskiego jako ppor., awans, na kpt., przejście w Kassel do gw. westfalskiej, następnie do p.uł. Nadw, jako kpt. à la suite, potw. 29.5.1808, dowodził kompanią. Za Albuerę mian. k. L.H. 6.8.1811. Był w Hiszpanii do końca 1812. Był w kamp. saskiej jako kpt. w 7. p.szwol. Prawdop.wzięty do niew. po kapitulacjli Drezna 11.11.1813. Po wojnie wrócił do Ks. Warsz. i był jako szef szwadr. ostatnim dowódcą 7. p.szwol. przed jego rozwiązaniem..

379. Nonant Achille, de, był kadetem (vélite) w Gw., mian. 26.12.1811 ppor. w 8. p.szwol.

380. Notkiewicz (Nolkiewicz, Rotkiewicz) Marcin (Mateusz), ur.w Warszawie w 1773, służył w w. pol., wstąpił do L.W. w 1797. Mian. por., był na San Domingo. W L.P. mian. kpt. 15.7.1807, służył w 7. komp. 1.bat. 1. p., w bitwie pod Epilą 24.6.1808 dowodził w zastępstwie batalionem. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodził 3. komp.2. bat. 1. p. Mian. k. L.H. 29.12.1809. W 1811 był komendantem we Flix nad Ebro, został oskarżony o zdzieranie z ludności, uznany winnym przez komisję badawczą 1812, zwoln. 22.3.1812 z pensją, pozostał we Francji. Po1830 był jako ppłk.w korp. weter. franc.

381. Novion Eugene (Beaumont de Noyion Louis Eugéne Felicien), ur. 29.6.1786 w Paryżu, służył w w. franc. 17.9.1805, był pod Austerlitz, Jeną i Friedlandem. Wstąpił do L.N. jako fizylier 10.11.1808, mian. kpr. 1.12.l808, sierż. 15.12.1808, adj.podof. 1.1.1809, ppor. płatnik w 25.3.1810. Był ranny pod Austerlitz i w Hiszpanii 1808. Otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 500 fr. Był w kamp. ros. i niem. (Spandau). Mian. por. 11.7.1813 przeszedł na adiut. gen. Dufour. Odzn. krzyżem zł. V.M. 2.8.1813, mian. k. L.H. 13.11.1813.

382. Nowakowski Tomasz, służył w L.N. w Hiszpanii jako por. w 3. komp. fiz. 2. bat. 2. p. Był w kamp. ros., po przeglądzie w Smoleńsku 22.8.1812 przeszedł jako kpt. do jednego z pułków litewskich.

383. Nowicki Adam, ur. 1.1.1790, w 1807 wstąpił do 1. p. szwol. Gw. Mian. 17.2.1811 brygad. w 1. p.uł. Nadw., 6.4.1811 ppor. w 2. p.uł. Nadw., 17.6.1812 por. w 8. p.szwol. Był w kamp. saskiej, był ranny 21.5.1813 pod Bautzen. Mian. k. L.H. 4.12.1813. W Król. Pol.był kpt. w 2. p.ul 1815-1830.

384. Nowicki Andrzej (Aleksander), ur. ok.1748 w Winnicy na Ukrainie, przybył 13.2.1809 z zakł. w Sedanie do L.N. Był w Hiszpanii, służył jako ppor. à la suite w 3. p. Opinię miał złą jako „starzec i pijak”. Wzięty do niew. hiszp.30.4.1809 w Sastago w Aragonii. Przewiez. do Anglii 28.9.1810, zwoln. i odesłany do Francji 2.6.1811. Przybył do. L.N. w Sedanie 25.8.1811. Brak późn. wiad.

385. Oczosalski Narcyz, ur. w 1770 w Białocerkwi na Ukrainie, wstąpił do L.W., mian. kpt. w 1801. W L. P.W. służył jako kpt. w 3. komp.1. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 miał dowo- dzić 1. komp. fiz.1. bat. 2. p., lecz odszedł przedtem do zakł. w Sedanie i został zwoln. decyzją min. Wojny z 26.6.1809, opuścił Sedan w sierpniu 1809.

386. Olszewski Franciszek, wstąpił do L. P.W. i służył jako por. w 2. komp. 2. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 2. komp. fiz. 2. bat. 3. n. W połowie 1809 odszedł do zakł. w Sedanie, może był w wyprawie Holandii.W styczniu 1810 skreślony z ewidencji z pow. braku wiad.

387. Oranowski Andrzej, wstąpił do L. P.W., mian. 9.4.1808 por. w 3. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 3. komp. fiz. płat. 3. p. Zwoln.13.2.1810 i przyjęty z powrotem do L.N. 7.10.1810, służył w 3. p. jako ppor. à la suite. Zginął 6.11.1811 pod Almonia koło Walencji.

388. Orda Antoni, ur. 10.6.1788, mian. 9.5.1809 ppor. w L.N., był w 1. p. jako à la suite, w 1810 w komp. gren. 2. bat. 1.p. Ranny 25.10.1811 w bitwie pod Saguntem. Mian. k.L.H. 22.3. 1812. Brak późn. wiad.

389. Ordon Jan, przybył do zakł. L.N. w Sedanie 22.10.1808, skier. w kwietniu 1809 do Hiszpanii, służył w 1. p. jako chorąży, potem à la suite. Wzięty do niew. 10.3.1810 pod Alventoza, więziony w Alicante, Palmie i na Ibizie, In. 2.5.1814, przewiez. przez Anglików do Genui.

390. Osiecimski (Oświecimski) Józef, mian. 11.12.1806 ppor. w p. jazdy we Włoszech, służył potem w p.uł. Nadw., por. jako nadliczb. Zwoln. 1.8.1812.

391. Osiecki Jan, ur. w Warszawie, wstąpił do L.W. jako of. W 1798, reform. w 1801. Wstąpił do L. P.W., gdzie służył jako kpt.adj.mjr. w 2. p. Przy reorg. L.N. 7.11.1808 otrzymal to samo stanowisko w 3. p. Był ranny 5.8.1808 pod Saragossą. Mian. k. L.H. 29.12.1809, odzn. krzyżem kaw. V.M. 26.11.1810. Skier. 8.3.1811 do zakł. w Sedanie jako niezdolny do dalszej służby, przenies, na pensję 1.6.1811.

392. Osiński Ignacy, był wachm. w 7. p.szwol., mian. ppor,. był w kamp. saskiej i zginął 19.9.1813 pod Naumburgiem

393. Oyrzanowski (Ojrzanowski) Andrzej, służył od 2.7.1807 w L. P.W. jako ppor.w 2. komp.1.bat.2. p., zginął 4.8.1808 pod Saragossą.

394. Oyrzanowski (Ojrzanowski) Michał, ur. 19.10.1781, wstąpił do L.W. w 1797, był na San Domingo, potem służył w p. jazdy we Włoszech i jako por. odszedł w lutym 1807 do Warszawy. Wstąpił do L. P.W., mian. 15.7.1807 por. w p.uł. Mian. k. L.H. 29.5.1808. Po bitwie pod Tudelą (23.11.1808) pozostał z oddziałem mjr. Klickiego przy 3. korp. Mian. kpt. Odzn. 26.11.1810 krzyżem V.M. W 1813 był kpt. ubiorczym w zakł. 7. p.szwol. w Sedanie. W czerwcu 1814 był w Paryżu jako członek Rady Admin. pułku. W Król. Pol.był kpt. w 4. p. uł. w l. 1815-1823. Zmarł 6.4.1823.

395. Paciorkowski Andrzej Ludwik, ur. 12.10.1780 w Borownie w Kaliskiem, syn Fran-ciszka i Rozalii Neptowskiej, wstąpił 1.6.1807 do 1. p.szwol. Gw. Przenies. 20.8.1808 do L.N. jako ppor., po reorg. L.N. 7.11.1808 pełnił służbę w 3. komp.fiz 1. bat. 2. p. Ranny 23.11.1808 pod Tudelą. Mian. por. 25.3.1811 w komp. wolt. 1. bat. 2. p. wbrew opinii dowództwa L.N., zatrzymany jako à la suite do decyzji min. Wojny. Z Hiszpanii przeszedł z pułkiem do zakł. w Sedanie, miał wejść jako ppor. do 3. komp.1. bat. 2. p. Brak późn. wiad.

396. Paliński Paweł (Jan), ur. 25.1.1785 w Klimontowie w Radomskiem, syn Grzegorza i Katarzyny, służył w w. pol., mian. ppor. Wstąpił 17.7.1809 do 2. L.N. jako por., służył w Hiszpanii w 4. komp. fiz. 1. bat. 4. p. L.N. W 1812 przeszedł z pułkiem z Hiszpanii do zakł. w Sedanie, następnie do Ks. Warsz. W 1813 był w obleganej Wittenberdze. Wszedł do p. Nadw., mian. kpt, ranny 18.10.1813 pod Lipskiem. Z pocz. 1814 był w pułku jako kpt. à la suite, 3.2.1814 skier. jako kpt. do 12. p.piech. lekkiej. Prosił 17.5.1814 o zwoln. by móc wrócić do kraju.

397. Pamolle, ur. ok. 1774 w Montlucon w dep. de l’Allier, mian. 11.3.1808 kpt.kwaterm. w 3. p. L. P.W., potw. 20.6. 1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 jako kpt à la suite pełnił funkcje of. płatnika. W 1810 dowodził 4. komp. fiz. 2. bat. 3. p. Zmarł 1.2.1811.

398. Pawełecki Wincenty, ur. 14.7.1759 w Warszawie, wstąpił 5.9.1779 jako kadet do w. pol., awansował, mian. por. 1.10.1793, wzięty do niew. ros. 26.10.1794 pod Kobyłką . Powrót z niew. w 1796, wstąpił 27.11.1797 do L.W. jako ppor., mian. por. 20.4.1798, kpt. 26.9.1799. W L. P.W. jako kpt. w 1. komp. 1. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w bat. zakł. w Sedanie. W 1809 był w wyprawie do Holandii, z końcem roku objął dowództwo bat. marsz., który po przybyciu do Saragossy został rozwiązany 11.1.1810. Następnie dowodził 1. komp. fiz. 1. bat. Mian. k. L.H. 2.3.1811, szefem bat. w 1. p. 23.10.1811, otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 2.000 fr. W kamp. ros. dowodził 2. bat. 1. p. dyw. L.N. Po bitwie nad Bere-zyną (28.11.1812) i śmierci płk. Kąsinowskiego objął dowództwo 1. p. L.N. W kamp. saskiej nie brat udziału. W Król. Pol.był mjr. na ref. w l. 1815-1830. Zmarł w 1830.

399. Pawęski Jan, w 1807 wstąpił do 1. p.szwol. Gw., skier. 26.7.1809 jako por. do 2. L.N., w Hiszpanii służył w 3. komp. fiz. 1. bat. 4. p. L.N. Przeszedł z pułkiem z Hiszpanii do Sedanu i do Ks. Warsz., w 1813 był w obleganej Wittenberdze, mian. k. L.H. 11.7.1813. Brak późn.wiad., zdaje się zwoln. na wł. prośbę.

400. Pawłowski Adam, ur. 24.12.1774 w Krakowie, wstąpił 2.2.1789 do w. pol., był w kamp. 1792 i 1794, mian. por. w 20. p. piech. 24.7.1794, ranny i wzięty do niew. na Pradze 4.11.1794. Zwoln. z niew. w 1796, wstąpił do L.W. jako ppor., mian. por. 7.9.1799. W L. P.W. mian. 15.07.1809 kpt., pełnił służbę w 8. komp. 1. bat. l.p. W czasie pierwszego oblężenia Saragossy latem 1808 dowodził w Alagon oddziałem z 1. p. dla zabezpieczenia komunikacji i dostawy żywności. Po reorg. L.N. 7.11.1811 dowodził 2. komp. fiz. 1. bat. 1. p., w 1810 1. komp. 2. bat. 1. p. Mian. k. L.H. 29.12.1809. Skier. do zakładu w Sedanie 1.8.1811, 28.5.1812 odszedł z bat. marsz, dla 1. p. w Rosji. Był w kamp. ros. i niem. Zwoln. decyzją z 17.11.1813, z pocz. 1814 był w zakł. w Sedanie jako à la suite czekał na przenies. na pensję. Wrócił do Krakowa. Zmarł 16.9.1852.

401. Payen Ludwik, służył w w. Ks. Warsz., skier. do 2. we wrześniu 1809 jako sierż., mian. adj.podof., w 1810 ppor. w 4. p. L.N., był w pułku z końcem 1812. Brak późn.wiad.

402. Pągowski (Pagoroski) Hipolit, ur. 13.8.1783 w Iwanowiczach, wstąpił 18.9.1807 do L. P.W. jako por., służył w 5. komp. 2. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Ranny 5.8.l808 w Saragossie i wzięty do niew., zwoln. w Barcelonie w drodze wymiany wrócił do pułku 20.5.1809. Pełnił służbę w 2. komp. fiz., potem komp. gren. 1. bat. 3. p. Mian. kpt. w 3. p. 28.2.1812. Był w kamp. ros., ranny 17.11.1812 pod Krasnem, może wzięty do niew.

403. Pągowski, zginął w Hiszpanii 15.5.1811 jako por. w 3. p. L.N. Brak innych wiad.

404. Pernet Jan, ur. 15.2.1776 w Wilanowie, służył w w. w 1794, także w L.W. Skier. w lipcu 1809 do 2. L.N. jako st.sierż., mian. prowiz. ppor. 15.2.1810 w 4. p. potw. 1.8.1810, pełnił służbę w komp. wolt. 1. bat. 4.p. Brak późn. wiad.

405. Pęgalski August, ur. 28.8.1788 w Krakowie, był w szkole kadetów w Warszawie, prze-szedł 17.10.1812 do 4. p. jako sierż., propon. ppor. 3.2.1813, pewnie mian. ppor. Brak późn. wiad.

406. Pęgalski (Pengaiski, Pogaiski) Joachim, ur. 6.9.1786, syn Macieja i Justyny Barańskiej, służył w 4. p. strzel. konn. pol., przeszedł 20.5.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. brygad. 1.8.1808. Skier. 26.7.1809 do 2. L.N. jako por. w Hiszpanii służył w 1. komp. fiz. 1. bat. 4. p. L.N., Mian. 5.2.1811 por. adj.mjr. Przeszedł z pułkiem z Hiszpanii do Sedanu i do Ks. Warsz,, mian. kpt. Był w oblążonej Wittenberdze, mian. k. L.H. 18.5.1813. Zginął 19.10.1813 pod Lipskiem.

407. Piątkowski Franciszek, ur. ok.1790, służył w L. P.W. jako st. sierż., mian.16.7.1808 ppor. à la suite w 2. p. Ranny 5.8.1808 w Saragossie. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pełnił służbę w 2. komp. fiz.1. bat. 2. p. Był w kamp. ros. jako por. w 3. bat. 2. p., ranny 28.11.1812 nad Berezyną.

408. Pick (Pyck, Pycke) Auguste Francois, ppor. w 8. p.szwol. kamp. saskiej, ranny 28.9.1813 pod Altenburgiem.

409. Piechowski Ludwik, ur. ok. 1772 w Warszawie, wstąpił do L.W., mian. por., wzięty do niew. ang. 30.7.1806 w Kalabrii, miał rezerw. etat w L. P.W. w 1. komp. 1. bat. 3. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 zatrzymany w ewidencji. Zwoln. z niew. jako inw. 24.8.1812, przybył 12.10.1812 do zakł. L.N. w Sedanie, był tam z pocz. 1814 jako por. w p. Nadw. Był w kamp. franc., mian. k. L.H. 13.3.1814. W 1814 wrócił z p. Nadw. do Ks. Warsz.

410. Pietraszewski Aleksander, ur. w 1776 (1785 ?) na Litwie, syn Aleksandra i Franciszki Maliszewskiej, wstąpił 8.3.1807 do w. pol., przeszedł 12.6.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. brygad. 15.7.1807. Skier. 15.9.1808 do L.N. jako ppor., po reorg. L.N. 7.11.1808 pełnił służbę w 2. p. jako ppor. à la suite. Ranny i wzięty do niew. hiszp. 5.11.1811.

411. Pitrusiński Józef, ur.19.3.1788 w Tarnowie, wstąpił 18.2.1807 do p.uł. pol., skier. 22.7. 1809 do 2. L.N. jako ppor., mian. por.adj.mjr. 20.1.1810, służył w 2. bat. 4. p. L.N. Wzięty do niew. 17.4.1812 pod Penaranda de Duero, wrócił 18l4 do Francji, zwoln. z w. franc. 22.11.1814 wrócił do kraju. Zmarł ,w swym majątku 18.6.1847.

412. Pinclay, kpt. w 8. p.szwol., prowadził z początkiem stycznia 1814 l4 spieszony oddział tego pułku z Juliers przez Liége do zakł. w Wersalu. 413. Pinello, ppor. w 8. p.szwol., zanotowano, że 24.5.1813 nie był obecny w zakł. pułku w Sedanie, podobno z pow. choroby.

414. Piotrowski Błażej, ur. 3.2.1779 w Lublinie, syn Mikołaja i Katarzyny, wstąpił 15.10.1807 do L. P.W. jako ppor., pełnił służbę w 6. komp 2. bat. 2. p., mian. 16.7.1808 por. à la suite w 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w p.fiz. 1. bat. 2. p. W połowie 1809 skier. do zakł. w Sedanie, zwoln. 31.10.1810 z pow. choroby.

415. Pitro (Piętro, Pióro) Jan, wstąpił do p.huz. ks. Sułkowskiego, w Westfalii, przeszedł do p.uł. L. P.W. jako por. à la suite, potw. 29.5.1808. Zginął w Hiszpanii w Estramadurze w lipcu 1812.

416. Plater Antoni (hr. Broel-Plater), ur. 9.8.1777 w Wilnie, służył w w. pol.i ros. przez pięć lat, mian. kpt. Mian. 21.9.1808 kpt. w L.N., do służby zgłosił się późno i z pocz. 1810 poprowadził bat. marsz. z zakł. w Sedanie do L.N. w Hiszpanii. Zatrzymany w Nawarze dla walk z partyzantami, w połowie 1810 przyprowadził bat. marsz. do L.N. wAragonii. Dowodził 2. komp. fiz. 2. bat. 1. p. Ranny 12.11.1810 pod Fuente Santa. W 1811 mian. dowódcą oddziałów, wydzielonych z 1. p. L.N. i 44. p.piech. liniowej franc. dla zabezpieczenia dolnego biegu Ebro. Mian. k. L.H. 22.3.1812. Był w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyną, wzięty do niew. 10.12.1812. Uciekł z niew i w lipcu 1813 przybył do zakł.w Sedanie. Z pocz. 1814 był w Sedanie jako kpt. w p. Nadw., przenies. 12.1.1814 do 15. p.piech. liniowej franc. Zwoln. z w. franc.1.6.1814, pozostał we Francji.

417. Polewski (Poleski) Franciszek, wstąpił do L. P.W., służył jako por. w 3. komp. 1. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 przydz. do bat. zakł. w Sedanie. W 1809 był w wyprawie do Holandii, z końcem roku odszedł z p. marsz. do L.N. w Hiszpanii, służby tam nie pełnił i 13.12.1810 wrócił do zakł. w Sedanie. Mian. 11.4.1811 kpt. w 4. p. L.N., w pułku do służby się nie zgłosił, natomiast dowodził pomocniczym zakł. pułku w Bajonnie, potem w Pau. Odszedł z Sedanu 28 maja 1812 z bat. marsz. do L.N. w Rosji, 28 sierpnia został odkomen- derowany do innych oddziałów W. Armii.

418. Pomarnicki (Pomarnacki) Hieronim, był w akademii wojsk, w Wiedniu, służył w w. austr. Wstąpił do 2. L.N. jako st.sierż., mian. ppor. 20.1.1810. Po przejściu 4. p. L.N. do Hiszpanii, został zatrzymany w Pamplonie i następnie zgłosił się w 2. p. L.N., gdzie pełnił służbę jako ppor. à la suite przy 2. komp. fiz. 1. bat. Był w kamp. ros. zdaje się mian. por. w 2. p. L.N., ranny 28.11.1812 nad Berezyną i 10.12.1812 pod Wilnem.

419. Pomorski Tadeusz, ur, ok. 1781 w Algimany na Litwie, służył jako por.w L. Naddun., był na San Domingo, skąd wrócił w 1804. W 1807/8 służył jako por. przydz. do sztabu 3. korp. Armii Niemiec, mian. przez marsz. Davouta 6.10.1808 kpt. prowiz. w L.N., zatw. 29.6.1810. Przybył przed końcem 1808 do zakł. w Sedanie, skąd odszedł do L.N. w Hiszpanii. Ranny 8.7.1809 pod Alcaniz. W Sedanie pozostawił długi, w dowództwie L.N. miał złą opinię i został odesł. do zakł. w Sedanie, gdzie przybył 6.12.1810. Mian. kpt. w komp. wolt. 1. bat. 4. p.L.N., służby tam nie objął i w marcu 1811 odszedł z Sedanu zwoln. na ref. Możliwe, że przeszedł do w. Ks. Warsz. i był w zakł. pułków 4. 7. i 9., zwoln. 7.5.1813.

420. Poplewski Marcin, ur. w 1764 w Poznaniu, wstąpił do L.W., mian. kpt, wzięty do niew. ang. 3.7.1806 w Kalabrii. W L. P.W. miał rezerw. etat w l. komp. l. bat. l.p. i po reorg. L.N. 7.11.1808 zatrzymany w ewidencji. Zwoln. z niew. po wojnie.

421. Porzycki (Porycki, Porzecki) Donat, wstąpił do L.W., służył w p. jazdy jako ppor., mian. 15.7.1807 por. w p.uł. , mian. kpt., był w Hiszpanii do końca 1812. Był w kamp. saskiej, ranny 25.8.1813 pod Dreznem. W Król. Pol. był kpt. w korp. żandarmerii w l. 1815-1824.

422. Potkański Antoni, ur. 13.6.1791 w Chlewisku w Galicji, wstąpił 25.5.1809 do w. Ks. Warsz., mian. 11.12.1809 por. w 4. p. strzelców konn., zwoln. 10.2.1810. Skier. 15.6.1810 do 4. p. L.N. jako ppor., zatw. 7.10.1810, do pułku w Hiszpanii przybył dopiero w 1812, służył w komp. fiz. 1. bat. Przeszedł z pułkiem z Hiszpanii do Sedanu i do Ks. Warsz., mian. por., był w obleganej Wittenberdze, mian. k. L.H. 14.6.1813. Był krewnym gen. Bronikowskiego.

423. Prędowski (Prendowski) Wojciech, ur. 23.4.1784 w Plembowiczach, syn Andrzeja i Tekli Chmurskiej, wstąpił 25. 12.1806 do p. jazdy pol., przeszedł 25.5.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. brygad.1.9.1808, wachm. 20.9.1808. Mian. k. L.H. 13.12.1809. Mian.17.2.1811 ppor. w 1. p.uł. Nadw., por.adj.mjr. w 2. p.uł. Nadw., 17.6.1812 kpt. w 8. p. szwol. Był w kamp. ros., ranny 30.7.1812 pod Jakubowem za Dźwiną, był w kamp. saskiej, ranny 10.1813 pod Lipskiem. W Król. Pol. był kpt. w 4. p.uł. w 1819.

424. Pruchliński (Gruchliński) Kazimierz, ur. 3.3.1781 w Wilnie, wstąpił do L. P.W. 7.6. 1807 jako furier, mian. st.sierż. 18.7.1807. W 1809 był w wyprawie do Holandii, w Antwerpii 16.9.1809 mian. prowiz. ppor., zatw. Przybył do Hiszpanii z p. marsz. 11.1.1810, pełnił służbę w komp. gren. 2. bat. 2. p. Był w kamp. ros. W Król. Pol. jako por. w korp. weter. w l. 1815-1830.

425. Pruski ]an, adj.podof. w 7. p.szwol., mian. 1.8.1812 prowiz. ppor. przez marsz. Soulta, zatw. W 1813 był w oddziale kpt. Trzebuchowskiego w Hanowerze i Hamburgu. W Król. Pol. był jako ppor. w korp. weter. w l. 1815-18.

426. Pruszak Antoni, ur.ok.1784 w Wielkopolsce, wstąpił 15.11.1806 do p.jazdy ks. Sułkow- skiego. W Westfalii przeszedł z p.huz. 10.1.1808 do p.uł. L. P.W. jako kptj mjr. Mian. k. L.H. 29.12.1809. Mian.1.8.1812 prow. szefem szwadr. przez marsz. Soulta, zatw. w 1813. W Hisz-panii był do końca 1812. Był w kamp. saskiej, ranny 26.8.1813 pod Dreznem. Wzięty do niew. austr. po kapitulacji Drezna 11.11.1813. Zwoln.z niew. po woj wrócił do Ks. Warsz.

427. Przetacznik Stanisław, ur. 1.10.1761 w Żwirowie, wstąpił do L.W. 4.2.1797, mian. kpr. 7.3.1797, sierż. 28.6.1799. W 1807 wstąpił jako sierż. do w. Ks. Warsz., skierow. do L.N., w 1809 był w wyprawie do Holandii, mian. w Antwerpii 16.9.1809 prowiz. ppor., zatw. Przybył do Hiszpanii z p. marsz. 11.1.1810, odesłany 8.3.1811 do zakł. w Sedanie, przybył tam 5.6.1811. Odszedł 28 maja 1812 z bat. marsz. dla 1. p. w Rosji. Brak późn. wiad.

428. Przygodzki Krzysztof, w 1807 wstąpił do 1. p.szwol. skier. w 1808 do L.N. Po reorg. L.N. 7.11.1808 podjął służbę jako ppor. w 4. komp. fiz. 1. bat. 3. p. Mian. 25.3.1811 w 1. komp. fiz. 1. bat. 1. p wbrew opinii dowództwa pułku L.N., zatrzymany w 1. p. jako à la suite do decyzji min. Wojny. Brak późn. wiad.

429. Przyszychowski August, mian. 15.7.1807 ppor. w 1. p. uł. L. P.W., był w Hiszpanii do końca 1812, mian. por. Jako por. płatnik wzięty do niew. 9.6.1813 pod Dreznem wraz z płk. Stokowskim.

430. Putkamer Antoni, służył w w. Ks. Warsz., skier. do 2. L.N., mian. 7.10.1810 ppor. w 4. p. L.N., tam się nie zgłosił, lecz od końca 1810 przebywał w zakł. w Sedanie w szpitalu. Dostał rozkaz min. Wojny 14.12.1811 udania się do 4. p. L.N., lecz w kwietniu 1812 był nadal w Sedanie. Brak późn. wiad.

431. Racibor (Radzibor) Jan, ur. 29.9.1786 w Mińsku, wstąpił w1807 do L. P.W., mian. 15.7. 1809 st.sierż. w 3. p., odbył kamp.hiszp. Otrzymał 31.3.1812 don. 500 fr. Był w kamp. ros., mian. ppor. w 3. p., ranny 9.12.1812 pod Wilnem, został wzięty do niew.W Król. Pol.był kpt. w 6. p.piech.

432. Radkiewicz Andrzej, ur. 4.2.1772 w Krakowie, służył w L. P.W. jako kpt. w 7. komp.1. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1l808 dowodził komp. wolt. 1. bat. 2. p. Mian. k. L.H. 2.3.1809. Wzięty do niew. 0.5.1809 pod Fons przy ujściu rz. Cinca, był więziony na Cabrerze, od 28.9.1810 na słowo w Anglii i Szkocji. Zwoln. 7.6.1814. W Król. Pol.był mjr. w 3. p.piech. liniowej w l. 1815-1819. Zmarł 26.8.1845.

433. Radłowski Adam, w 1807 wstąpił do 1. p.szwol. Gw., skier. jesienią 1808 do p.uł. Nadw. jako ppor., ranny i wzięty do niew. ang. 16.5.1811 pod Albuerą. Trzymany w Anglii i w Szkocji do końca wojny.

434. Radomski Józef, ur. w 1779 w Kamieńcu, syn Jana i Marii Zaleskiej, wstąpił do L.W. 18.8.1799, mian.sierż; był na San Domingo, wszedł do 5. p.piech. franc., mian. ppor. 20.2.1805. Przy powrocie do Francji do niew. ang. na morzu 15.1.1807. Zwoln. z niew. 9.8.1812 jako inw., wrócił do Francji 23.8.1812, mian. 30.10.1812 prowiz. por. à la suite w zakł. 5. p.piech. franc., przenies. 28.1.1813 jako por. do 1. p. L.N. Brak późn. wiad.

435. Radomski Karol Maciej, ur. 4.11.1771 w Nieszwisk (?) na Litwie, syn Franciszka i Anny Marii Ronzowun (?), wstąpił 12.6.1797 jako por. do strzelców Brescii, w tymże roku ranny i wzięty do niew. austr. pod St. Georges koło Mantui, po powrocie z niew. wszedł 8.9.1799 i 1. p. piech. lekkiej włoskiej, w 1800 służył jako por.w Legii włoskiej sformowanej w Dijon, był w bitwie pod Marengo, mian. 9.6.1802 kpt. w 2. p.piech. liniowej włoskiej, szefem bat. 17.7.1809. Skier. 29.8.1809 do 2. L.N. jako szef bat., odszedł z 4. p. L.N. do Hiszpanii 1.8.1810 i do połowy lutego 1812 dowodził pułkiem w zastępstwie nieobecnego płk. Estko. Przeszedł z pułkiem z Hiszpanii do Sedanu i Ks. Warsz., był w obleganej Wittenberdze, ciężko ranny 17.4.1813. Mian. mjr. 18.5.1813, przeszedł do Gw. Honorowej Pol. w Clermont. Zwoln.z w. pol. 9.5.1814, pozostał we Francji i starał się o naturalizację franc.W Clermont ożenił się 1814 z zamożną wdową. W 1815 w czasie Stu Dni został nieczynny.

436. Radzimiński Józef, ur. w Tulczynie na Ukrainie, był od paźdz.1808 w zakł. L.N. w Sedanie jako ppor. i prosił o zwoln. z pow. rodzinnych. Skier. do L.N. w Hiszpanii, przybył tam 29.4.1809 i został przydz. do 2. p. jako ppor. à la suite. Służby jednak nie pełnił i 30.9.1809 został skreślony z ewidencji z pow. długiej nieobecności.

437. Radziszewski Benedykt, ur. 1.1.1789 w Radomskiem wstąpił 15.6.1807 do L. P.W. jako sierż., mian. st.sierż. 1.8.1807. Był w kamp. w Hiszpanii w 2. p., otrzym. 31.3.1812 don. 500 fr. Mian. ppor. 9.6.1812, był w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyną, wzięty do niewoli w czasie dalszego odwrotu.

438. Rakowski, wstąpił 7.6.1807 do L. P.W., mian. kpr. 1.7.1807, sierż. 7.11.1807, st.sierż. 10.4.1808, adj.podof. 1.7.1810. Był w kamp.w Hiszpanii w 1. p., otrzymał 31.3.1812 don. 500 fr. Mian. ppor. w 1. p. dyw. L.N., był w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyną. Wzięty do niew. 9.12.1812 pod Wilnem.

439. Razowski Jan, ur. 24.7.1766 w Krakowie, wstąpił do 24.3.1797 jako st.sierż., mian. ppor. 13.5.1797, por. 1801. W L. P.W. mian. 15.7.1807 kpt., dowodził 7. komp. 2. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 2. p. jako kpt. à la suite, w 1810 objął dowództwo 1. komp. 1. bat. 2. p. Mian. k. L.H. 6.8.1811. Otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 1.000 fr. Mian. szefem bat. 9.6.1812, był w kamp ros., zginął 28.11.1812 nad Berezyną.

440. Rechowicz Stanisław Franciszek Michał, ur. 23.9.1783 w Krakowie, syn Franciszka i Katarzyny Czerwińskiej. Wstąpił 3.1.1806 do p. pol.we Włoszech, mian. furierem 7.3.1806, sierż. 1.7.1806, st.sierż.1.10.1806, adj.podof. 1.3.1807. W L. P.W. mian. por.adj.mjr. 15.7.1807, pełnił służbę w 3. p., potw. 20.6.1808, mian. kpt.adj.mjr. 16.7. 1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył jako kpt.adj.mjr. w 1. bat. 2. p. Mian. k. L.H. 29.12.1812, odzn. 26.11.1810 kaw.V.M. Otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. I don. 1.000 fr. Był w kamp. ros., dowodził komp. gren. 1. bat. 2. p., ranny 7.9.1812 pod Borodino, 4.10.1812 pod Winkowem i 28.11.1812 nad Bere-zyną. W 1813 starał się o przydział w p. franc., z pocz.1814 był jako kpt. w zakł. w Sedanie, po 5.3.1814 wszedł do 15. p.piech. liniowej franc.W Król. Pol.był jako ppułk. na ref. w l. 1815 -1830. Zmarł 18.3.1864.

441. Regulski Ignacy, ur. 18.3.1789 w Warszawie, w 1806 wstąpił do w. pol., służył jako podof. w artylerii, skier. 5.10.1807 do L. P.W. jako ppor., pełnił służbę w 7. komp. 2. bat. 2. p. Mian. 16.7.1808 por. à la suite w 2. p. Po reorg. L.N, 7.11.1808 służył w komp. wolt. 1. bat. 2. p. wzięty do niew. 20.5.1809 pod Fons po przejściu rz. Cinca, był więziony na Cabrerze, od 28.9.1810 w Anglii i Szkocji na słowo, zwoln. 13.6.1814. W Król. Pol.był kpt. w 1. p.ul. w 1. 1815-1830.

442. Regulski-Falak Józef Franciszek, ur. 4.11.1773 w Wielkim Lesie w Lubelskiem, syn Feliksa i Anny Górskiej, od 1.4.1790 w w. pol., awansował, mian. kpt. 28.7.1794. Wstąpił do L.W. 22.10.1797 jako por., mian. kpt.adj.mjr. 19.6.1798. W L. P.W. mian. szefem bat. 1.7. 1807, dowodził 1. bat. 2. p. Ranny 4.8.1808 w Saragossie. Po reorg. L.N. dowodził 2. bat. 2. p. Mian. k. L.H. 29.12.1809, odzn. 26.11.1810 krzyżem kaw. V.M. Otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 2.000 fr. Był w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyną. Mian. mjr. 17.7.1813 i dowódcą zakł. p. Nadw. w Dreźnie, wzięty do niew. austr. po kapitulacji Drezna 11.11.1813. W Król. Pol.był płk. na ref. W.1. 1815-1830. Zmarł 24.7.1851 w Warszawie.

443. Reitzenstein, wstąpił do 2. L.N. jako kpt., mian. szefem bat. 17.7.1809, przenies. na pensję 27.1.1810.

444. Renoski, por. w 7. p.szwol., przybył 7.8.1812 z konwojem do Armii Północy w Hiszpanii i 10.8.1812 odszedł do Francji.

445. Rezeński, por. w 3. p. L.N., zginął 5.5.1811 pod Taragoną.

446. Ridolfi Giuseppe, od 1808 służył w w. włoskim, wszedł 7.1.1813 do 4. p. L.N. jako adj.podof., mian. ppor. płatn. 18.5.1813, z pocz. 1814 był w zakł w Sedanie, prosił 4.2.1814 o przenies. do p.franc. Przenies. nie i w 1814 przeszedł z p. Nadw. do Ks. Warsz.

447. Robert Pierre, ur. w Paryżu, służył w 2. p. L.N. jako adj.podof., mian. ppor. 22.3.1812, był w kamp. ros., podobno mian. k. L.H. 23.11.1812. Ranny 28.11.1812 nad Berezyną. Mian. por.adj.mjr., przenies. 15.8.1813 do w. franc., ranny 28.10.1813 przy obronie Torgau.

448. Roche Philippe, służył w w. franc., skier, do 2. L,N. mian. kpt. 26.7.1809, nie przeszedł z 4. p. L.N. do Hiszpanii, przebywał w zakł.w Sedanie i 1.12.1811 został przenies. do regimentu d’Isembourga.

449. Roerich (Rorich, Rórich, Koerich) Ernest, był mł. lekarzem w zakł. L. Naddun. w Heidelbergu, w 1804 był w p. jazdy L.W., mian. lekarzem 11.12.1805, przeszedł do p.uł. L. P.W., był z pułkiem w Hiszpanii, w 1813 był w zakł. w Sedanie jako st. lekarz.

450. Rognon de Boismorin, ppor. w 8. p.szwol., w maju 1813 miał przejść do 6. p.strzel.konn. franc., pozostał jednak w 8. p.szwol., był w kamp. saskiej, ranny 18.10.1813 Lipskiem, zmarł 4.12.1813.

451. Rogoyski (Rogójski) Piotr, wiosną 1807 zgłosił się do zakł. p. jazdy legionowej w Ka-liszu, w p.uł. L. P.W. służył jako wachmistrz, w Hiszpanii mian. ppor. w p.uł. Nadw. Ranny 4.11.1810 pod Baza i 16.5.1811 pod Albuerą, mian. k. L.H. 6.8.1811. Ciężko ranny w lipcu 1812 pod Berlanga w Estramadurze, odesł. do Francji. W 1813 i z pocz. 1814 przebywał w zakł. w Sedanie. Wrócił do kraju zmarł 6.2.1856.

452. Rokosowski (Rokoszewski) Jan, mian. 20.1.1810 por. w 2. L.N., w 4. p. L.N. służył w komp. gren. 2. bat., w 1812 służył w 2., potem w 1. komp. fiz. 2. bat. Ranny i wzięty do niew. 17.4.1812 pod Penaranda de Duero, może tam tracił życie, gdyż brak późn. wiad.

453. Roman Wiktor, ur. 22.6.1784 w Żelechowie na Podlasiu, syn Placyda i Angeliki Grabow- skiej, wstąpił 7.10.1806 do Legii Półn., przeszedł 28.7.1807 do 1. p.szwol. Gw., awansował, mian. ppor. 10.3.1809. Otrzymał 15.3.1810 don. 500 fr., mian. k. L.H. 7.5.1811. Mian. por. 17.2. 1811 w 1. p. uł. Nadw., 6.4.1811 kpt. w 2. p.uł. Nadw. Był w kamp. ros., ranny 28.7.1812 nad Dźwiną. Wrócił do 1. p.szwol. jako por., mian. kpt. 13.8.1813. W Król. Pol.był ppłk. w komi-sariacie ubiorczym w l. 1815-1830. Zmarł 1.2.1847.

454. Rościszewski Feliks, pełnił służbę w L. P.W. jako ppor. 6. komp. 2. bat. 3. p., należy przypuszczać, że tak pozostawał w czasie pierwszego oblężenia Saragossy, brak wiad.

455. Roussel de Fontenay Anselme Jean Francois, ur.12.6.1786 w Paryżu, służył w w. franc. od 7.10.1806, skier. do 3. p. L.N. jako adj.podof., mian. ppor. 9.6.1812. Wrócił 8.4.1813 do w. franc. (do 8. p.wolt. Młodej Gw.,), ciężko ranny 27.8.1813 pod Dreznem.

455. Różycki Józef, ur. 23.3.1789 w Radomskiem, od 1807 służył w w. Ks. Warsz., mian. adj. podof., przeszedł 7.1.1813 do 4. p. L.N. jako ppor., propon. por. 3.2.1813.

457. Rudzicki, przeszedł z L.N. do p. Nadw. i z początkiem 1814 jako por. przebywał w zakł. w Sedanie.

458. Runowski (Ranowski) Dominik, wstąpił w 1807 do 1. p. szwol.Gw. i jesienią 1808 został skier. do p.uł. Nadw. ppor. Mian. por., ranny 16.5.1811 pod Albuerą. W 1812 skier. do zakł. w Sedanie dla przenies. na pensję, w połowie 1813 był jeszcze w ewidencji w zakł. pułku, jakkolwiek brak było wiad. o nim.

459. Rutecki Kazimierz, ur. 18.7.1780 w Schamnenfels w Prusach, wstąpił 1.1.1808 jako lekarz do L. P.W. Po reorg. 7.11.1808 pełnił służbę jako st. lekarz w 2. p. Otrzymał 1.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 500 fr. Był w kamp. ros., zagubiony 9.9.1812, przypuszczalnie wzięty do niew.

460. Rutkowski (Ratkowski) Franciszek Andrzej, ur. 17.9.1777 w Rokałowie w Kaliskiem, syn Piotra i Jadwigi Szamańskiej, wstąpił 15.9.1807 do 1. p.szwol. Gw. Skier. 4.10.1808 jako ppor. do L.N., po reorg. L.N. 7.11.1808 pełnił służbę jako ppor. à la suite w 3. p. W 1810 służył w 2. komp. fiz. 2. bat. 2. p., mian. por. 30.12.1811. Był w kamp. ros., ranny 17.11.1812 pod Krasnem, wzięty do niew. W Król. Pol.był kpt. w 6. p.piech. w l. 1815-1826.

461. Rutowski Jan, st.wachm. w 7. p.szwol., propon. ppor. 7.5.1812.

462. Ruttié (Rutié, Routier) Andrzej, ur. 30.11.1777 w Warszawie. służył jako chorąży w 7. bryg. kawalerii narodowej w 1794, wstąpił do L.W., w 1799 wszedł do p. jazdy, awansował, mian. kpt. adj. mjr. Mian. 1.7.1807 szefem szwadr. w p.uł. L. P.W., k. L.H. 29.5.1808. Prosił 9.7.11 o zwoln. z pow. 14 lat służby i ran, odszedł zdaje się dluższy urlop, do pułku wrócił w połowie 1810. Mian. mjr. 19.4.1811 (na miejsce S. Klickiego), objął te funkcję w pułku 12.7.1811. Odznaczył się pod Albuerą (16.5.1811) i przez pomyłkę został ponownie mian. mjr. 6.8.1811. Przenies. 13.9.1811 jako mjr. do 26. p. strzelców kp franc., zatrzymany w Hiszpanii przez marsz. Soulta, dowodził 7. p.szwol. od września 1811 do lutego 1812. Do Paryża przybył po odejściu jego nowego pułku na kamp. ros. Prosił jako Polak znający teren wojny o przydział do kwatery głównej Cesarza. Był w kamp. saskiej i mjr. w 26. p. strzelców konn. franc., odzna- czył sią w wielkiej szarży pod Wachau 16.10.1813, mian. of. L.H. 4.12.1813. Prosił 7.5.1814 w Paryżu o zwoln. z w. franc. W Król. Pol. był płk. w 4. p.uł. w l. 1815-1830. W Powstaniu Listopadowym mian. gen. bryg. Zmarł 19.12.1853.

463. Rybałtowski Maciej, ur. 1.2.1773 w Kamieńcu Podol syn Ignacego i Marii, wstąpił do bat. pol.w Legii Lombardzkiej w grudniu 1796 jako sierż., przeszedł do L.W., w 1799 wszedł do p. jazdy jako st.wachm., mian. ppor. 6.7.1801, por. 26.3.1804. Mian. k. L.H.15.12.1808, kpt. à la suite w p.uł. Nadw. 1.3.1810. Z pocz. 1812 skierowany do Francji, był w kamp. ros. i niem., do pułku dołączył ze swym oddziałem w lipcu 1813. Ranny 26/27.8.1813 pod Dreznem. Prawdop. wzięty do niew. po kapitulacji Drezna 11.11.1813. Zmarł 16.11.1822.

464. Rybiński Paweł, był w L.W., mian. 19.7.1807 kpt. w L. P.W., dowodził 9. komp. 1. bat. 2. p. Zginął 4.8.1808 w Saragossie.

465. Rykaczewski Ignacy, ur. 20.8.1774 w Makowie w Rawskiem, syn Jakuba i Józefiny Lubowickiej, służył w w. Ks. Warsz., przeszedł 2.9.1807 do 1. p.szwol. Gw., ranny, po bitwie pod Wagram w lipcu 1809. Mian. 20.1.1810 por. w 2. L.N., 11.5.1810 kpt. w 4. p. L.N., dowodził 3. komp. fiz. 2. bat. Wzięty do niew. 17.4.1812 pod Penaranda de Duero. Wrócił z niew. 1.8.1814 do Francji, był w zakł. pol.w Reims, w 1815 w czasie Stu Dni wszedł do 3. p. cudzoz. (pol.) w Soissons.

466. Rzempułowski, ur. ok. 1787 w Warszawie, skier. do zakł. Legii w Sedanie, mian. ppor. 8.8.1808, potw. 13.2.1809, przybył do L.N. w Hiszpanii 27.2.1809, służył w 2. p. jako por. à la suite, w 1810 w 3. komp. fiz. 1. bat. 2. p. Ranny 4.8.1810 pod Tortozą, zmarł 30.12.1810.

467. Rzewuski Józef, w L. P.W. służył jako por. w 7. komp. 2. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 4. komp. fiz. 1. bat. 3. p. Był zamieszany w aferę szefa bat. F. Schütza jako komendanta Alcaniz. Zginął 15.5.1811.

468. Sabo, por. w 1. p.uł. Nadw., ranny 16.5.1811 pod Albuerą, zmarł.

469. Sadkowski (Ladkowski), mian. ppor.w 8. p.szwol. w paźdz. 1812, był w kamp. ros.i saskiej, mian. k. L.H. 4.12.1813.

470. Saint Simon, de, w 1799 służył jako ppor. w p. jazdy L. Naddun., zwoln. w 1800. Z końcem 1812 przebywał w zakł. 7. p.szwol. jako kpt. à la suite, w lipcu 1813 był z ramienia pułku w Wesel. W 1815 w czasie Stu Dni wszedł do 7. p. lansjerów jako kpt.adj.mjr.

471. Salm Salm, ks., z rodziny rządzącej suwerennie w małym księstwie w Wogezach, włączonym do Francji w 1810, mian. szefem szwadr. w 8. p.szwol. 23.10.1811, był w kamp. ros., opuścił pułk w lutym 1813 pod Dreznem, rzekomo z pow. choroby, do pułku nie wrócił.

472. Sarnowski (Sosnowski) Franciszek, był w L.W. w pułku jazdy, mian. por. 26.3.1804. Potw. 29.5.1808 w p.uł. Nadw. Zginął 16.5.1811 pod Albuerą.

473. Sauer, służył jako st.sierż. w 2. L.N.,mian. prowiz. ppor. 15.2.1810 w 4. p. L.N., potw. przez gen. Serasa.

474. Sawicki Jan Nepomucen, w 1807 wstąpił do 1. p. szwol. Gw., jesienią 1808 skier.do p.uł. Nadw. jako ppor., ranny 24.3.1809 pod Yevenes. Z końcem 1811 był w Hiszpanii pół-nocnej z szwadr. marsz. 7. p.szwol., wrócił 14.6. 1812 do Francji, był w kamp. ros.ze szwad- ronem Stokowskiego.Wzięty do niew. 9.6.1813 pod Dreznem z płk. Stokowskim.

475. Schertzel (Szertzel, Szercel) Franciszek Ksawery, ur. 1772 w Schönwald w Saksonii, wstąpił 21.4.1800 do L.W. jako st.sierż.W L. P.W. mian. por. 15.7.1807, służył w 4. komp. 1. bat. 3. p., mian. kpt. à la suite w 3. p. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodził 4. komp. 2. bat. 3. p., w 1810 2. komp. fiz. 2. bat. 3. p. Brak późn. wiad. W Król. Pol.był ppłk. w korp. weter. W l. 1815-1830.

476. Schöne August, mian.1.10.1807 mł. lekarzem w p. uł. L. P.W., był w pułku 2.5.1808, brak późn. wiad.

477. Schultz (Szulc) Antoni, wstąpił w 1808 do 1. p.szwol. Gw. i choć był tylko szwoleżerem został 25.11.1811 ppor. w 8. p.szwol. Był w kamp. saskiej, ranny 16.10.1813 pod Lipskiem.

478. Schultz (Szulc) Jan, ur. 27.12.1768 w Kurlandii, syn Józefa i Izabelli, od 22.12.1783 służył w w. pol. od 1783. W 1795 był w legionie pol.na Wołoszczyźnie, wstąpił 31.12.1796 do bat. pol. Legii lombardzkiej jak st.sierż., przeszedł do L.W., mian. ppor. 1.12.1798, wszedł do p. jazdy, por. 3.10.1800, kpt. 11.12.1806. Ranny 15.5.1807 pod Szczawnem na Śląsku. Mian. k. L.H. 29.5.1808. Ciężko ranny i wzięty do niew. hiszp. 24.3.1809 pod Yevenes. Wię-ziony na Cabrerze, przywieziony 28.9.1810 do Anglii, trzymany na słowo w Anglii i Szkocji, zwoln. 1.10.1813. We Francji zgłosił się do służby, skier. 10.11.1813 do zakł. 7. p.szwol. w Sedanie. W czasie kamp. franc, dowodził szwadr., po zdradzie marsz. Marmonta z 4 na 5 kwietnia 1813 opuścił straż tylną 6. korp. i powrócił do Fontainebleau do Napoleona. Wszedł w skład Szwadr. Napoleona na Elbie, mian. kpt. Gwardii na Elbie W marcu 1815 towarzyszył Napo-leonowi w powrocie do Francji, mian. 14.4.1815 kpt. w p.szwol. lansjerów Gw. Otrzymał 15.5.1815 don. 500 fr. Ranny 16.6.1815 pod Flerus. Po nowej abdykacji Napoleona wezwany 23.6.1815 do towarzyszenia Napoleonowi w wygnaniu, był w świcie cesarza aż do wywiezienia go na św. Helenę. Więziony na Malcie, zwoln. 6.8.1816. Wydalony z Król. Pol.w lutym 1817 na rozkaz W.Ks. Konstantego, życie tułacze w Europie i Ameryce. Wrócił do Francji, gdzie żył jeszcze w czerwcu 1821.

479. Schultz (Szulc, Szules) Józef, ur. 10.4.1781 w Gruszczy, syn Józefa i Marii Zaleskiej. Służył 3 lata w w. pruskim, wstąpił 27.1.1807 do p. jazdy pol. jako ppor., przeszedł 15.11.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. brygad. 25.12.1807. Skier. 26.7.1809 do 2.p. L.N. jako por., służył w komp. wolt. 1. bat. 4. p. L.N., mian. kpt. 6.2.1812. Ranny 27.9.1811 pod Aldea del Ponte w Portugalii. W 1812 przeszedł z pułkiem z Hiszpanii do Sedanu i Ks. Warsz. Był w obleganej Wittenberdze i tam zginął 17.4.1813.

480. Schütz Franciszek, ur. 15.3.1775 w Warszawie, wstąpił do L. P.W. 22.12.1801 jako furier, mian. adj.podof. 21.1.1802, ppor. 20.3.1803. W L. P.W. mian. kpt. 15.7.1807, służył w 4. komp. 2. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Ranny 12.7.1808 pod Saragossą. Mian. szefem bat. à la suite 1.8.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodził 1. bat. 3. p. Mian. k. L.H. 15.11.1808. W kwietniu 1809 był komendantem Alcaniz i został usunięty za nadużycia finansowe w stosunku do Hiszpanów. Świetny oficer bojowy, odzn. 26.11.1810 krzyżem kaw.V.M., otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 2.000 fr. Był w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyną, wzięty do niew. ros. 5.1.1813 pod Królewcem. Wrócił z niew. do Francji we wrześniu 1814, był w zakł. pol. w Reims. W 1815 w czasie Stu Dni mian. płk. w 3. p. cudzoz. (pol.) w Soissons. Po wojnie odprowadził pułk znad Loiry do kraju. Zmarł 15.1.1840.

481. Seroczyński Ignacy, ur. 31.7.1780 w Szpakach, syn Piotra i Małgorzaty Szczepkowskiej, wstąpił 21.9.1808 do w. Ks. Warsz., skier. 13.2.1809 do L.N. jako ppor., służył à la suite w 3. p. w Hiszpanii. Mian. por. 25.3.1811 wbrew opinii dowództwa L.N., zatrzymany jako à la suite do dyspozycji min. Wojny. Był jako por. w kamp. ros., ranny 17.11.1812 pod Krasnem i 9.12.1812 pod Wilnem.

482. Siemoński (Simoński) Gabriel, ur. 13.12.1787 w Przezwodach w Sandomierskiem, syn Stanisława i Tekli Lipowskiej, wstąpił 20.5.1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. wachm. 23.8. 1810. Skier. 24.9.1810 do L.N. jako ppor., pełnił służbę à la suite w 3. komp. fiz. 2. bat. 3. p. W sierpniu 1813 był jako por.adj.mjr. w Pol.Gwardii Honorowej i miał być skier. do zakł. w Dreźnie. W Król. Pol.był kpt. w 3. p.piech. w l. 1827-1830.

483. Sienkiewicz Feliks, wstąpił do L. P.W. 8.7.1807 jako ppor., pełnił służbę w 6. komp.1. bat. 2. p., lecz do Hiszpanii z pułkiem nie przeszedł. Z końcem 1808 był w zakładzie w Sedanie, skier, do L.N. w Hiszpanii, został 9.5.1809 posłany do Sedanu z wnioskiem o oddanie pod sąd za długi i o zwoln. Był w zakł.w Sedanie 1.9.1809, brak późn. wiad.

484. Sienkiewicz Konstanty Paweł Stanisław, ur. 25.3.1744, wstąpił w 1801 do L.W., służył w p. jazdy, mian. ppor. 26.3.1807. Był w p.uł. Nadw. w Hiszpanii, mian. k. L.H. 29.5.1810. Mian. por. Był w kamp. saskiej, z końcem 1813 był w zakł. pułku w Sedanie.

485. Sierakowski, mian. 1.7.1807 ppor. w 2. p. L. P.W., por. 11.10.1808, do Hiszpanii z pułkiem nie przybył. Po reorg. L.N. 7.11.1808 skier. z zakł. w Sedanie do L.N. w Hiszpanii, przybył tam 13.2.1809 i służył w 3. p. jako por. à la suite, w 1810 w 1. komp. fiz. 1. bat. 3. p. Zginął pod Tortozą 8.11.1810.

486. Sinicki (Siniski), ppor. nadliczb. w 7. p.szwol., zwoln. w sierpniu 1812 na rozkaz min. Wojny.

487. Sirjacques, por. w 8. p.szwol., był w kamp. saskiej, ranny 27.8.1813 pod Dreznem.

488. Skaliński Aleksander, ur. w Warszawie, w 1794 służył jako ppor. w artylerii. Wstąpił do L.W., w L. P.W. mian. por. 19.7.1807, slużył w 4. komp. 1. bat. 2. p. Zginął 4.8.1808 w Saragossie.

489. Skarbek Stanisław, ur. w 1781, wstąpił 24.12.1807 do l. p.uł. Ks.Warsz. jako adj.podof., mian. ppor. 7.3.1808. Skier. 9.6.1808 do L.N., służył w 9. komp. 1. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pełnił służbę w 2. komp. fiz. 2. bat. 2.p. Mian. por. 9.10.1811, był komendantem placu w jednej z miejscowości w Hiszpanii i na wniosek płk. Kąsiowskiego z 1.3.1812 został zwoln. z L.N. Służył w sztabie W. Armii od 12.7.1812.

490. Skarżyński Fortunat, ur. 11.5.1778 w Krzyniowiecu na Mazowszu, syn Jana i Agnieszki, wstąpił do L.W., w 1799 w p. jazdy jako ppor., mian. por. w 1802, kpt. 24.11. 1806. Ranny 15.5.1807 pod Szczawnem na Śląsku. Mian. k. L. H. 29.5.1808. Ranny 23.11.1808 pod Tudelą. Przeszedł 20.4.1810 do 16. p.uł. Ks. Warsz. jako szef szwadr., 18.1.1813 do 9. p.uł. jako major, 12.2.1813 do 14. p. kirasjerów. W Król. Pol.był w 3. p.uł., potem jako ppłk. w korp. weter. do 1830. Zmarł 2.10.1841.

491. Skarżyński Szymon, ur.12.9.1773 w Rydze, służył w w. pol. od 23.2.1787. Wstąpił 16.5.1800 do L.W. do p. jazdy, mian. brygad. 2.7.1800, wachm. 2.9.1802, st.wachm. 22.12.1806. Mian. k.L.H. 29.5.1808. Ranny 15.1.1810 u stóp Sierra Morena, mian. ppor. 29.5.1810. Ranny i wzięty do niew. ang. 22.6.1811 pod Elvas w Portugalii. Trzymany na słowo w Anglii, zwoln. jako inw. z końcem 1812. We Francji wrócił do pułku, był w kamp. saskiej jako ppor. 7. p.szwol., mian. por. W Król. Pol. był kpt. w 1. p.uł. p. 1815-1822.

492. Skibiński Antoni, ur. 13.6.1779 w Wilnie, syn Ludwika i Heleny, wstąpił 20.7.1800 do L.W. jako furier, mian. sierż. 31.5.1801, st.sierż. 21.3.1807. W L. P.W. mian. ppor. 15.7.1807, służył w 3. komp. 1. bat. l. p. Był w Sedanie co najmniej do paźdz. 1808, po reorg. L.N. 7.11. 1808 przydz. do bat. zakł. w Sedanie. W styczniu 1809 skier. L.N. w Hiszpanii, odesłany do Sedanu 9.5.1809 ze złą opinią. Był w wyprawie do Holandii, w Antwerpii 16.9.1809 mian. por. prowiz., nie zatw. Z końcem 1809 odszedł z Sedanu z p. marsz. do L.N. w Hiszpanii, pozostał w szpitalu w Vitorii. Brak wiad., czy służył w L.N. w Hiszpanii. Mian por., potem (9.6.1812) kpt. w 2. p., był w kamp. ros., był w obleganej Szpandawie, z końcem 1813 r.był w zakł. w Sedanie jako kpt. à la suite. Prosił 23.5.1814 prosił o zatrzymanie w w. franc.

493. Skorupski (Skoryski) Aleksander, był w szkole wojsk. pruskiej i służył w w. pruskim, mian. ppor. 11.8.1803. Opuścił służbę pruską 16.10.1809. Wstąpił do L.N. 11.7.1810 jako ppor. à la suite, pełnił służbę w Hiszpanii w 4. komp. fiz. 2. bat. 2. p. Mian. por. 25.3.1811. Był w kamp. ros. i zdaje się zginął 14.9.1812 u bram Moskwy.

494. Skorupski (Skorubski) Antoni, ur. 5.6.1762, wstąpił do L.W. 25.4.1797, mian. kpr. 18.8.1797, sierż. 15.4.1800. W L.N. mian. ppor. 20.6.1808, pełnił służbę à la suite. Ranny 4.8.1808 w Saragossie. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 2. komp. fiz. 2. bat. 3. p.W 1811 mian. por., wbrew opinii dowództwa L.N., pozostawiony à la suite do decyzji min. Wojny. Był w kamp. ros., ranny i wzięty do niew. 17.11.1812 pod Krasnem.

495. Skrobicki (Rodbicki) Piotr, ppor. w l.uł. Nadw., zginął 16.5.1811 pod Albuerą.

496. Skupieński (Skupiewski, Skupniewski) Antoni Tomasz, ur. w 1774 w Galicji, wstąpił 5.11.1799 do L. Nadd. jako adj.podof., opuścił służbę w 1801. W 1807 wstąpił do 1. p. piech. Ks. Warsz. jako ppor., skier. do L.N., przybył do zakł. w Sedanie przed 1.11.1808, do L.N. w Hiszpanii 25.2.1809, służył jako ppor. à la suite, opinię miał złą, skier. do zakł. w Sedanie 8.3.1811. Odszedł z Sedanu w sierpniu 1812 z 4. p. L.N., prowadząc oddział uzupełnień dla 3. p. w Rosji. Mian. por., przenies. do sztabu 7.7.1813.

497. Sławoszewski, w L. P.W. służył jako por. w 3. komp 2. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pełnił służbę w 2. komp. fiz. 1. bat. 1. p. Ranny 27.1.1809 pod Saragossą, zmarł w Pamplonie 1.2.1809.

498. Słomczyński Piotr, w L. P.W. służył jako por. w 8. komp. 2. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 otrzymał etat w 3. komp. fiz. 2. bat. 1. p. Ranny 2.2.1809 w Saragossą, zmarł w szpitalu w Saragossie (jako por.) 1.6.1809.

499. Słoński Stefan, ur.ok.1774 w Oleśnicy, wstąpił w 1797 do L.W., mian. por. 12.6.1799, wzięty do niew. niew. 7.1806 w Kalabrii, miał rezerw. etat w L. P.W. w 1. komp. 1. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 zatrzymany w ewidencji. Zwoln. z niew. po wojnie. W Król. Pol.był por. w korp. inw. w l. 1815-1827.

500. Smarzewski (Warzewski) Józef, ur. w 1786 w Warszawie, wstąpił do L. P.W. 1.6.1807 jako ppor., służył w 6. komp. 2. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pełnił służbę w komp. gren. 1.bat. 1. p. Ranny 18.6.1809 pod Belchite. Mian. k. L.H. 29.12.1809, por. 25.3.1811, kpt. 22.3.1812. Brak późn. wiad.

501. Smett (Smette, Szmet) Stanisław, ur. 8.5.1781 w Rogowie, wstąpił do L. P.W. 15.6.1807 jako por., mian. kpt. 25.11.1807, służył w 8. komp. 2. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodził 3. komp. fiz. 2. bat. 2. p. Mian. k. L.H. 2.3.1811, otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 1.000 fr. Był w kamp. ros. W 1813 był kpt. w bat. pol.gren. Gw. W Król. Pol.był ppłk. w korp. weter. w l. 1815-1830.

502. Smulikowski Ignacy Wincenty, ur.1.8.1783 w Hyżnem w Rzeszowskiem, syn Alek-sandra i Katarzyny Popielewskiej, służył w w. austr., od 10.6.1809 w 8. p.uł. Ks. Warsz. jako por., skier. 15.9.1809 do 2. L.N., mian. kpt. 20.10.1810. Nie przeszedł z 4. p. L.N. do Hisz-panii, lecz stał w Bajonnie, rzekomo z pow. choroby, do pułku nie dołączył i był uważany za dezertera. We Francji uzyskał formalne zwoln. i 21.9.1810 450 fr. na powrót do Polski. Z pocz. 1814 był w zakł. w Sedanie, skier. l8l4 do kawalerii franc. w Wersalu. Po wojnie po-został we Francji, wiódł życie awanturnicze, zmarł w 1846.

503. Snarski Mikołaj, służył w L.W. w p. jazdy, mian. ppor. 20.12.1806. Z p.uł. Nadw. wszedł do Hiszpanii, zginął w Saragossie.

504. Sobucki (Sobiecki, Bobieski) Konstanty, służył w L. P.W. jako sierż., mian. ppor. 20.6.1808 w 8. komp. 2. bat. 3. p. Ranny 5.8.1808 w Saragossie. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pełnił służbę w komp. gren. 2. bat. 3. p. Ranny 27.1.1809 w Saragossie, zginął 9.7.1810 pod Tortozą.

505. Soczyński Józef, ur.15.7.1783 w Krakowie, wstąpił do L. P.W. 7.6.1807 jako ppor., służył w 2. komp. 1. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 2. komp. fiz. l. bat. l. p. Mian. k. L.H. 29.12.1809. Mian. por. 8.11.1811 otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 500 fr. Był w kamp. ros. Przydz. 6.8.1813 jako kpt. do sztabu gen. Girarda, skier. ok. 3.10.1813 do zakł.w Dreźnie, wzięty do niew. po kapitulacji Drezna 11.11.1813. W Król. Pol. był kpt. w p.gren. gw., adiut. gen. S. Potockiego (1815-1830). Zmarł 19.6.1869.

506. Sokołowski Hieronim, ur. w Poznaniu, w 1807 wstąpił do w. pol., skier. 6.7.1807 do L. P.W. jako ppor., por. 15.10.1807, służył w 5. komp. 2. bat. 2. p. Był w Hiszpanii, przybył do zakł. w Sedanie przed 1.11.1808. Przy reorg. L.N. 7.11.1808 w Hiszpanii skreślony z ewidencji. Przebywał w Sedanie lub na urlopie, zwoln. z powodu zdrowia 23.7.1809.

507. Solders (Zolders), jako mł. lekarz odszedł z Sedanu 5.1812 z bat. marsz, dla L.N. w Rosji. Ranny 28.11.1812 nad Berezyną.

508. Solnicki Józef Juliusz, ur. ok. 1778 w Białocerkwi w Kijowszczyźnie, wstąpił do L.W. w 1798, mian. por. W L. P.W. mian. kpt. 15.7.1807, służył w 6. komp. 2. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodził 1. komp. fiz. 2. bat. 2. p. Mian. k. L.H. 29.12.1809. Zginął 4.8.1810 pod Tortozą. Pozostawił wdowę Kordulę z domu Koplińską i dwoje dzieci, wdowie przyznano 5.11.1810 rentę wdowią 300 fr. rocznie.

509. Sosnowski Antoni, ur. 17.2.1762 w Chłopotyniu, wstąpił do L.W. 21.3.1799 jako adj.podof., mian. ppor. 2.11.1800. W L. P.W. mian. kpt. 15.7.1807, służył w 9. komp. 1. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył jako kpt. à la suite w 3. p. W 1810 był w zakł. w Sedanie, wrócił do Hiszpanii i dowodził 3. komp. fiz. 2. bat. 3. p. Mian. k..L.H. 16.3.1812, otrzymał 31.3.1812 tytuł k Ces. i don. 1.000 f r. Był w kamp. ros., zginął w Rosji.

510. Sośnicki Jakub, ur. 20.7.1784 w Bobrownikach w Kaliskiem, wstąpił 19.11.1806 do w. pol., skier. 1.7.1807 do L. P.W. jako ppor., służył w 4. komp. 1. bat. 2. p., mian. 16.7.1808 por. à la suite w 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w komp. wolt. 2. bat. 2. p. Wzięty do niew. 20.5.1809 pod Fons po przejściu rz. Cinca, był więziony na Cabrerze, od 28.9.1810 w Anglii i Szkocji, na słowo, zwoln.z niew. po wojnie. W Król. Pol.był kpt. w 2. p. strzelców pieszych w l. 1815-1830.

511. Stadnicki Józef, służył w p.uł. austr., w 1807 wstąpił do 1. p.szwol. Gw., skier. jesienią 1808 do p.uł. Nadw. jako ppor., ranny 15.10.1808, mian. k.L.H.15.12.1808. Był w Hiszpanii do końca 1812. Mian. por., był w kamp. saskiej.

512. Starowolski Michał, ur. 29.9.1772 w Słucku na Litwie, od 1.4.1790 służył w w. pol. Wstąpił 11.12.1796 do bat. pol. Legii lombardzkiej jako furier, przeszedł do L.W., mian. sierż. 30.5.1798, st. sierż. 1.8.1799, był na San Domingo, mian. ppor. 8.6.1803. Wzięty 12.10.1803 do niew. ang., trzymany na pontonie w Plymouth i w więzieniu Dartmoor, zwoln. z niew. 1.3.1811. Przybył do zakł. w Sedanie 17.4.1811, do L.N. w Hiszpanii 1.9.1811, służył jako ppor. à la suite w 2. p. Mian. por. 22.3.1812. Otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 500 fr. Był w kamp. ros., ranny 12.12.1812 na drodze do Kowna, zmarł 7.1.1813. Pozostawił we Francji żonę Fabienne, Włoszkę, i synków Ludwika i Józefa.

513. Starzyński (Straszyński, Strażyński) Łukasz, służył jako por. w 6. p.piech. Ks. Warsz., zwoln. 28.9.1807. Skier. do zakł. w Sedanie, przybył 13.2.1809 do L.N. w Hiszpanii, służył jako por. à la suite w 1. p., w 1810 w komp. wolt. 1. bat 1. p. Wzięty do niew. 1.10.1810, był więziony w Alicante, w Palmie i na Ibizie, zwoln. 2.5.1814 przez Anglików do Genui.

514. Stawiarski Józef, ur. ok.1782 w Krakowie, wstąpił 15.6.1807 do p.uł. L. P.W. jako ppor., był w Hiszpanii, ranny i wzięty do niew. 24.3.1809 pod Yevenes. Więziony na Cabrerze, przywieziony do Anglii 28.9.1810, był trzymany .na słowo w Szkocji, zwoln. jako inw. 17.6.1813. Z końcem 1813 był w zakł. 7. p.szwol. w Sedanie.

515. Stawski Wojciech, ur. ok. 1777 w Chełmie, wstąpił 21.1.1800 do L.W. jako furier, mian. sierż. 1.12.1803, st. sierż. 6.8.1806. W L. P.W. 15.7.1807 mian. por., służył w 5. komp. 1. bat. 3. p. Mian. 20.6.1808 kpt. à la suite w 3. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodził 4. komp. fiz. 1. bat. 3.p., mian. k. L.H. 15.11.1808. Otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 1.000 f r. Był w kamp. ros.

516. Stępnowski (Stempnowski) Kasper, wstąpił w 1807 do l.p. szwol. Gw., mian. brygad. Mian. 17.2.1811 wachm. w 1. p.uł. Nadw., skier. 6.4.1811 do 2. p.uł. Nadw. jako ppor. Był w kamp. ros., ranny 28.7.1812 nad Dźwiną. W 1813 był w kamp. saskiej.

517. Stokowski Ignacy Ferdynand, ur. 26.8.1776 w Sierpowie, wszedł 25.3.1788 do Szkoły Rycerskiej w Warszawie, od 5.5.1794 służył w w. pol., mian. ppor. 12.8.1794. Wstąpił do L.W. 6.2.1797 jako por., mian. kpt., szybko służbę opuścił, może po pokoju w Campo Formio (18.10.1797). Wstąpił w grudniu 1806 do Gwardii Honorowej w Warszawie, wszedł jako szef szwadr. do 1. p. strzelców konn. pol. Wstąpił 12.3.1808 do 1. p.szwol. Gw., jako szef szwadr. Mian. k. L.H. 5.4.1809, of. L.H. 13.12.1809, otrzymał 15.3.1810 tytuł barona Ces. i don. 4.000 fr. Mian. 13.10.1811 płk. 7. p.szwol., czekał na pułk w Bordeaux i w Vitorii, wrócił do Francji 14.6.1812 z szwadr. marsz. swego pułku. Był w kamp. ros. z jednym szwadronem, w marcu lub kwietniu 1813 wrócił do zakł. w Sedanie, by objąć dowództwo pułku, przybyłego z Hiszpanii i zreorganizować go dla nowej kampanii. Po odejściu pułku płk. Stokowski podążył za nim i mimo zawieszenia broni został 9.6.1813 pod Dreznem opadnięty przez partyzantów pruskich i wzięty do niew. Po zwoln. z niew. wrócił do Francji, zwoln. z w. franc. 6.8.1814 w randze gen. bryg.

518. Stokowski Kajetan, ur. ok. 1778 w Warszawie, wstąpił do L.W. w 1798, mian. ppor. w p. jazdy w 1799, por. w 1801. Mian. kpt. 1.9.1807 w p.uł. L. P.W., k. L.H. 29.3.1808, był w Hiszpanii, ranny i wzięty do niew. 24.3.1809 pod Yevenes. Więziony na Cabrerze, przywieziony 28.9.1810 do Anglii, trzymany na słowo w Szkocji, zwolniony z niew. 31.5.1814. Udał się do Francji, był w zakł. w Reims. W 1815 w czasie Stu Dni wstąpił do 7. p. lansjerów w Soissons, mianowany 3.6.1815 szefem szwadr., walczył 2.7.1815 pod Sevres. Po rozwiązaniu pułku przebywał w Angli i w Belgii, po1830 wrócił do Francji, zmarł w Paryżu.

519. Stoltz Franciszek, mian. 1.8.1807 mł. lekarzem w p.uł. w połowie 1813 przeszedł jako lekarz do 7. p. szwol. do artylerii franc.

520. Straszewski Michał, ur. 29.9.1784 w Łuczycach w Galicji, wstąpił 25.12.1806 do kawa- lerii pol., przeszedł 25.5.1807 do 1.p.szwol. Gw., mian. brygad. 1.4.1808, wachm. 15.8.1808. Mian. 17.2.1811 ppor. w 1. p.uł. Nadw., skier. 6.4.1811 do 2. p.uł. Nadw. jako por., mian. kpt. w 8. p.szwol. 17.6.1812. Był w kamp. ros. i saskiej, ranny 2.5.1813 pod Lützen, mian. k. L.H. 4.12.1813.

Strażyński patrz Starzyński.

521. Strączyński (Stronczyński) Jan, wstąpił w 1807 do 1. p. szwol. Gw., mian. brygad. Mian. 17.2.1811 wachm. w 1. p.uł. Nadw., skier. 6.4.1811 do 2. p.uł. Nadw. jako ppor. W 1812 w zakł. w Sedanie, skier. 27.2.1813 po rekrutów do Ks. Warsz., był w kamp. saskiej.

522. Stricane, jako mł. lekarz odszedł 28.5.1812 z zakł. w Sedanie z bat. marsz, dla L.N. w Rosji.

523. Strowski Andrzej, ur. 30.11.1774, wstąpił 5.11.1806 do Legii Półn., skier. 1.6.1807 do L. P.W. jako kpt., potw. 20.6.1807, pełnił służbę w 4. komp. 1. bat 2. p., od 10.5.1808 adiut. gen.Grabińskiego, od 20.6.1808 służył jako à la suite w 3. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodził komp. fiz. 1. bat 3. p., naraził się swym zachowaniem Chłopickiemu i na jego wniosek został zwoln. bez pensji 7.10.1809. Wstąpił 20.8.1810 do p.uł. Nadw.jako kpt. był w zakł. pułku w Sedanie, wchodził w skład Rady Admin. 7. p.szwol. Wszedł 13.7.1812 jako szef szwadr. do 17. p.uł. litewskich, mian. k. L.H. 24.7.1813. W Król. Pol. był ppłk. w korp. weter. w l. 1815-1830.

524. Strzałkowski Ignacy, ur. 1.1.1786 w Trzyneczu w Galicji, syn Józefa i Marianny Grabelskiej, wstąpił 14.8.1807 do 1.p. szwol. Gw., mian. brygad. 1.12.1807, furierem 27.8. 1808, wachm. 11.9.1809. Skier. 24.9.1810 do L.N. jako ppor. przybył do L.N. w Hiszpanii 10.1.1811 i pełnił służbę w 3. p. jako ppor. à la suite. Mian. ppor.i por. Był w kamp. ros., ranny 3.12.1812 pod Smorgoniami. W Król. Pol.był por. w 3. p.piech. w l. 1819-1820.

525. Suchodolski Jan, ur. 4.5.1784 w Warszawie, syn Michała i Kunegundy Zabłockiej (Zabłońskiej ?), wstąpił 28.4.l807 do 1. p.szwol. Gw. Skier. 15.9.1808 do L.N., mian. ppor. 4.10.1808, po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 4. komp. 2. bat. 1. p. Ranny 18.5.1811 pod Gratalope i 20.5.1811 pod Falset (w czasie oblężenia Tarragony). Mian. k. L.H. 22.3.1812. Mian. por. W 1813 służył jako kpt. w 4. p. L.N., został wzięty do niew. W Król. Pol.był jako kpt. w 6. p.piech. w l. 1815-1830.

526. Sulejewski (Sulejowski) Łukasz, ur. 19.10.1778 w Sulejewie w Siedleckiem, wstąpił 6.11.1806 do 2. p. piech.pol. jako st.sierż., mian. ppor. 7.1.1808. Skier. 22.9.1808 do L.N., przybył do zakł. w Sedanie 29.10.1808, do Hiszpanii 27.1.1809, mian. ppor.13.2.1809, służył jako à la suite w 3. p. W 1810 wszedł do komp. wolt. 1. bat. 3.p. Mian. por., był w kamp. ros., dowodził artylerią pułku. W 1813 mian. kpt. Mian. k. L.H. 11.7.1813. W Król. Pol. był kpt. w 1. p.uł. w l. 1815-1830.

527. Surmacki Adam, ur. w 1787, wstąpił 8.11.1807 do L. P.W. jako por., służył w 7. komp. 2. bat. 2. p. Ranny 4.8.1808 w Saragossie. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 3. komp. fiz. 1. bat. 2. p., w 1810 w 1. komp. fiz.1. bat. 2.p. W 1811 mian. kpt. w komp.wolt, 2. bat. 2. p,, służby tam nie pełnił, gdyż został komendantem Exea w Cincovillas. Dlatego tą komp. wolt. dowodził ppor. H. Brandt propon. por.

528. Surzycki (Suszycki) Wawrzyniec, ur.15.8.1784 w Białostockiem, wstąpił do L. P.W., mian. ppor.16.7.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 1. komp. fiz. 1. bat. W 1812 mian. por., potem kpt. Mian. k. L.H. 11.7.1812. W 1813 służył jako kpt. à la suite w sztabie gł. W. Armii, w sierpniu skier. do zakł. p. Nadw. w Dreźnie, zapewne wzięty do niew. po kapitulacji Drezna 11.11.1813.

529. Swoboda Adam, w 1813 ppor. w 7. p.szwol., był w kamp. saskiej.

530. Swoboda Karol (de Kaisertreu), ur. 29.8.1780 w Pradze czeskiej, syn Wacława Ignacego i Rozalii baronówny de Landes, służył w w. austr., mian. por. Wstąpił 27.9.1809 do 2. L.N., mian. kpt. 20.1.1810, w Hiszpanii w 4. p. L.N. dowodził 1. komp. fiz., potem 4. komp. fiz. 1. bat. Przeszedł z pułkiem z Hiszpanii do Sedanu i Ks. Warsz., w 1813 był w bitwie pod Rogoźnem i w obleganej Wittenberdze, prosił o zwoln., które było mu przyznane dekretem z 19.9.1813, lecz nim pułk opuścił, był ranny 18.10.1813 pod Lipskiem.

531. Szaniawski Antoni, z L.N. wszedł do p. Nadw., w wykazie z 1.1.1814 wymieniony jako ppor. W 1814 przeszedł z p. Nadw. do Ks. Warsz.

532. Szczepkowski Jan, pełnił służbę w L. P.W. jako ppor. w 9. komp. 2. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 11.11.1808 służył w komp. gren. 1. bat. 3. p. Mian. por. 25.3.1811 wbrew opinii dowództwa L.N., zatrzymany w pułku jako à la suite do decyzji min. Wojny. Przenies. do 2. p., służył tam w 1811 jako por. w 1. komp. fiz. l. biat. Mian. por. w 1. p. L.N. 22.3.1812.

533. Szefer (Szeffer) Jan, ppor. w 7. p.szwol., zginął 15.11.1812 Salamanką.

534. Szeliński Antoni Michał, ur. 5.6.1786 w Zabierzowie w Krakowskiem, wstąpił 5.12.1806 do p.huz. ks. Sułkowskiego, mian. brygad. 26.12.1806, sierż. 15.1.1807, ppor. 3.2.1807, por. 5.4.1807. Po rozwiązaniu pułku wrócił do Ks.Warsz. Skier. do L.N. 3.10.1808, przybył 27.1. 1809 z zakł. w Sedanie do L.N. w Hiszpanii, mian. por. 13.2.1809, służył jako por. à la suite w 2. p., w 1810 w 1. komp.bat. 2. p. Mian. kpt. 22.3.1812. Był w kamp. ros., 4.10.1812, ranny pod Winkowem i 28.11.1812 nad Berezyną.

535. Szkaradowski Józef, służył w L. P.W. jako por. w 1. komp. 1. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w komp. wolt. 1. bat. 1. p. Zginął 5.1.1809 pod Saragossą.

536. Szkudek (Skudek) Józef, wstąpił do L. P.W. jako mł. lekarz. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pełnił służbę w 1. p. Z 1813 przebywał jako lekarz w zakł. w Sedanie.

537. Szott Jan, ur. 24.6.1770 w Warszawie, był w Szkole Rycerskej w Warszawie, służył w w. pol., mian. w 1794 por. w 5. p.piech. Wstąpił 25.5.1797 do L.W. jako kpt., mian. szefem bat. 2.3.1807. W L. P.W. mian. mjr. 1.7.1807 w 2. p., po śmierci mjr. Bilinga przenies.do 3. p., potw. 20.6.1808, objął tegoż dnia dowództwo 3. p. po płk. Świderskim. Zginął 2.7.1808 pod Saragossą. Pozostawił wdowę lat 22, ur. we Wrocławiu, której przyznano dekretem z 17.7.1808 pensję dożywotnią 1.200 fr. rocznie.

538. Szperna (Spernant) Stanisław, ur. ok. 1786 w Warszawie, mian. ppor. w L.N. 15.9.1808, przybył 19.10.1808 z zakł. w Sedanie do L.N. w Hiszpanii, służył w 1. p. jako ppor. à la suite, w 1811 w komp. gren. 1. bat. 1. p. Brak późn. wiad.

Szulc patrz Schultz.

539. Szumlański Jan, ur. ok. 1774, służył jako wachm. w p. uł. Nadw., wzięty do niew. 24.3.1809 pod Yevenes, więziony na Cabrerze, przywieziony do Anglii 28.9.1810, trzymany w więzieniu w Porchester Castle koło Portsmouth, zwolniony 5.2.1811. We Francji wrócił do 7. p.szwol., mian. ppor. W 1813 był w kamp. saskiej, ranny 26/27.8.1813 Dreznem. W Król. Pol.był por. w korp. weter. w l. 1815-1824.

540. Sliwiński Jan, ur. 15.4.1785, syn Andrzeja i Franciszki Majewskiej, w 1807 wstąpił do w. pol., przeszedł 14.12.1807 do 1. p.szwol. Gw. Skier. do L.N. i mian. ppor. 6.4.1811, przybył do zakł. w Sedanie 14.5.1811, do L.N. w Hiszpanii 1.9.1811, służył jako ppor. à la suite w 1.p. Mian. k. L.H. 22.3.1812. Był w kamp. ros., ranny 1812 nad Berezyną.

541. Śliwowski (Śliwoski, Śliwarski) Józef, ur. w 1788 na Wołyniu, wstąpił 4.6.1807 do 1. p. szwol. Gw., mian. bryg. 1.8.1807, wachm. 1.9.1807, ppor.12.3.1808, ranny pod Wagram (6.7.1809), mian. k. L.H. 13.12.1809. Skier. do 2. L.N. i mian. por. 24.11.1809, prosił 4.9.1810 o zwoln. z pow. zdrowia. Do Hiszpanii z 4. p. L.N. nie przeszedł i do pułku nigdy tam nie przybył. Według pisma min. Wojny z 7.5.1811 udał się do Polski.

542. Ślosarzewicz (Slusarzewicz) Teodor, ur.10.4.1789 w Poznaniu, syn Tomasza i Kata-rzyny Gowarskiej, wstąpił 1.1.1808 do 3. p. L. P.W., mian. kpr. 4.2.1808, furierem 1.4.1809, st.sierż. 5.4.1811, ppor. 5.8.1812. Skier. do L.N., mian. por.10.6.1813. Był w obleganym Magdeburgu. W styczniu 1815 byi zatrudniony w Poznaniu w prefekturze prowincji.

543. Świderski Piotr, ur. 15.3.1756 w Poznaniu, służył w w. pol., mian. kpt. w 1794, był w legii pol.na Woloszczyźnie, w 1797 wstąpił do L.W. jako kpt., mian. szefem bat. w 1806. Przeszedł do p. jazdy, mian.mjr., przyprowadził pułk z Włoch na Śląsk, ranny 15.5.1807 pod Szczawnem. W L. P.W. mian. 1.7.1807 płk. i dowódcą 3. p., przenies. na pensję 20.6.1808. Z końcem 1813 był jako płk. à la suite w sztabie korp. pol.gen. Dąbrowskiego w Sedanie. Zmarł w Krakowie 19.9.1826.

544. Świerczyński Stanisław, ur. 7.5.1771 w Kamieńcu Podolskim, był w Powstaniu Kościuszkowskim, potem był wcielony do w. austr. Wstąpił 17.9.1799 do L.W. do p. jazdy, mian. st.wachm. 23.10.1899, przeszedł do piechoty jako ppor. 13.10.1800, był w L. Naddun. W 1803 był na San Domingo, wrócił do Francji. Przyjęty znowu do L.W. jako ppor. 23.11.1803. W L. P.W. mian. kpt. 15.7.1807, pełnił służbę w 4. komp. 2. bat. 2. p. Zginął 4.8.1808 w Saragossie.

545. Tacher, ppor. w p.uł. Nadw., zginął 23.8.1808 nad rz. Gallego. Był krewnym cesarzowej Józefiny.

546. Tański Kazimierz Aleksander, ur. 4.3.1770 w Dąbrówce w Bydgoskiem, służył w w. pol. od 13.2.1790. Wstąpił 16.11.1797 do L.W. jako ppor., mian. por. 10.3.1799. Przeszedł 24.8.1802 do p. jazdy, mian. kpt. 20.8.1804. Mian. k. L.H. 29.5.1808. Do Hiszpanii z pułkiem nie przeszedł, otrzymał 20.7.1808 urlop na sześć miesięcy. Decyzją z 2.5.l809 przydz. do sztabu armii Włoch. Mian. 17.7.1809 mjr. w 2. L.N., przeszedł do Hiszpanii jako dowódca 4. p. L.N., ranny 2.8.1810 pod Benavente, zwoln. na wł. prośbę z dniem 1.8.1810. Wstąpił 30.4.1811 jako mjr. do 11.p.uł. Ks. Warsz., przeszedł 12.7.1812 do gw. litewskiej, l1.8.1812 do 3. p.szwol. Gw. jako major, 22.3.1813 do 1. p. szwol.Gw. Mian. 2.7.1813 płk. i dowódcą 7. p.szwol. ranny 26/27.8.1813 pod Dreznem. Wzięty do niewoli po kapitulacji Drezna 11.11.1813. Po zwoln. z niew. udał się do Paryża, potem do Ks.Warsz., gdzie do grudnia 1814 dowo- dził w Kutnie zebranymi tam oddzialami 7. p.szwol. W Król. Pol. był płk. w 3. p.piech., zwoln. na wł. prośbę 18.1.1818 w randze gen.bryg. Zmarł 7.3.1853 w Chmielniku w Krakowskiem.

547. Tarasiewicz Jan, mian. 24.9.1810 ppor. w 4. p. L.N., służył w komp. wolt. 1.bat. Zginął 27.9.1811 pod Aldea del Ponte w Portugalii.

548. Tarczyński Ignacy, ur.15.7.1781 w Lublinie, wstąpił do L. P.W. 15.7.1807 jako ppor., mian. por. 10.1.1808 w 3. komp. 2. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w komp. gren. 2. bat. 3. p., w 1810 w 2. komp. fiz. 1. bat. 3. p. Podobno zginął w Hiszpanii.

549. Thorel, ppor. w 8. p.szwol., był w kamp. saskiej, ranny 3 16.10.1813 pod Lipskiem.

550. Thuet Auguste, mian. 1.3.1808 ppor.adj. w p.uł. L.N., w pułku 2.5.1808, nie został potw. 29.5.1808.

551. Tokarski Franciszek, wstąpił do L. P.W. 18.6.1807, przydz. do 3. p., od 12.7.1807 do 2. p. jako ppor., mian. 31.8.1807, pełnił służbę w 8. komp. 1. bat. 2. p. Zwolniony na wł. prośbę 20.7.1808 z pow. zdrowia.

552. Topolczani Antoni, wstąpił do p.huz. ks. Sułkowskiego, gdzie służył jako st.sierż., mian. ppor. W Westfalii przeszedł do p.uł. L. P.W. jako ppor. à la suite, potw. 29.5.1808. Utonął 13.6.1808 w rz. Ebro po bitwie pod Mallen.

553. Trawallvi Jan, ur. 19.11.1781 w Presburgu na Węgrzech służył w w. austr., wzięty do niew. franc. w 1805. Wstąpił w 1807 do L. P.W., służył w 1. p., mian. kpr. 1.5.1808, furierem 23.9.1808, st.sierż. 1.12.1810, był w kamp. ros., propon. ppor. 25.1.1813.

554. Trawiński Piotr, wstąpił w 1807 do 1. p.szwol. Gw., doszedł tam do szarży st.wachm. i 17.2.1811 został mian. ppor. w 4. p. L.N., następnie został skier. jako por. do 8. p.szwol. Był w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyną. Mian. kpt., był w kamp. saskiej, ranny 27.8.1813 pod Dreznem.

555. Trojanowski Franciszek, ur. 1.4.1789 w Lubelskiem, był w szkole kadetów w Warszawie, wstąpił 25.10.1812 do 4. p. L.N. jako sierż., propon. ppor. 3.2.1813.

556. Trzebuchowski (Trebuchowski) Jan Wincenty, ur. 7.4.1786, mian. 15.7.1807 ppor. w p.uł. L. P.W., ranny 1809 pod Ciudad Real i 28.7.1809 pod Talawerą, mian. por., ranny 16.5.1811 pod Albuerą, mian. por.adj.mjr. W 1813 dowodził jako kpt.adj.mjr. oddziałem 7. p.szwol. wys- łanym do Hanoweru po konie, wszedł z tym oddziałem w skład załogi obleganego Hamburga, po wojnie przyprowadził swój oddział do Ks. Warsz. do Kłodawy. W Król. Pol. był ppłk. w 4. p. uł. Ranny w bitwie pod Grochowem, zmarł 28.2.1831

557. Turno Krzysztof, ur. w Warszawie, syn Stefana i Ludwiki Hemling, był w akademii wojsk. austr. Teresianum, służył w w. austr. W 1809 wstąpił do 2. L.N. jako ppor., mian. por. 22.1.1810. Był adiut. gen. Bronikowskiego i z nim przeszedł do Armii Aragonii, zginął 18.10.1811 pod Saragossą.

558. Tuszyński Józef, skier, do L.N. jako kpt., przybył 27.1.l809 z zakł. w Sedanie do L.N. w Hiszpanii, służył jako kpt. à la suite w 2. p. Odesł. 8.3.1811 do Sedanu z pow. złego zacho-wania. Odszedł z Sedanu 28.5.1812 z bat. marsz. dla 2. p. L.N. w Rosji.

559. Tysiewicz Łukasz, mian. 13.2.1809 ppor. w L.N., przybył 25.2.1809 z zakł. w Sedanie do L.N. w Hiszpanii, służył jako ppor. à la suite w 1. p., w 1810 w 3. komp. fiz. l.bat. 3.p. Był w Hiszpanii do pocz. 1812. Odszedł z Sedanu 28.5.1812 z bat. marsz. dla 3. p. L.N. w Rosji.

560. Unierzycki Tomasz, kpt. w 4. p. L.N., odszedł 28.5.1812 z zakł. w Sedanie z bat. marsz. dla L.N. w Rosji. Został przydz. do innego pułku w W. Armii. Brak innych wiad.

561. Ustrzycki Hieronim, ur. 15.7.1787 w Przemyślu, wstąpił w 1807 do w. pol., skier. 12.6. 1807 do L. P.W. jako ppor., przybył do L. P.W. 1.7.1807 i służył jako ppor. w 5. komp. 1. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 przydz. do bat. zakł. w Sedanie, dokąd odszedł 4.3.1809. Był w wyprawie do Holandii, w Antwerpii mian. 16.9.1809 por. prowiz., nie zatw. W styczniu 1810 przybył z p. marsz. do L.N. w Hiszpanii. Służył w 1. p. jako ppor. à la suite. Ranny 12.11.1810 pod Fuente Santa. Odesł. do Sedanu 8.3.1811 z powodu złego zachowania. Przenies. na pensję 6.11.1811.

562. Vachon Jérôme Auguste, ur. 16.11.1777 w Charleville w Ardennach, służył w w. franc. od 18.10.1799, był pod Marengo, Ulm, Jena, Iławą, Gdańskiem, Friedlandem. Awansował, mian. 3.6.1807 adj.podof. w 1. p. połączonych grenadierów gen. Oudinota. Skier. 7.2.1809 do L.N., służył jako adj.podof. w 1. p., mian. ppor. 24.12.1811. W sierpniu 1812 odszedł z zakł. w Sedanie z 4. p. L.N. z oddziałem uzupełnień dla 1. p. L.N. w Rosji. Był w obleganej Szpandawie. Z końcem 1813 był jako ppor. nadliczb. w zakł. w Sedanie, przenies. 5.2.1814 do p. franc. w Breście, 1.9.1814 przenies. na pół gaży. W 1815 w czasie Stu Dni służył w 6. p. piech. franc., zwoln. 1.9.1815, otrzymał pensję 19.4.1829.

563. Valette Joseph, ur. 4.9.1790 w Poitiers, wstąpił 8.6.1808 do 3. p. L.N. jako furier, ranny pod Saragossą, mian. st.sierż. 30.12.1810, ppor. 9.6.1812. Był w kamp. ros., propon. por. przez płk. Malczewskiego po przejściu Berezyny.

564. Varinot Ferdinand, ur. 9.2.1788 w Neufchâtel w Szwajcarii, wstąpił 7.6.1807 do L. P.W. jako ppor., mian. por. 3.12.1807, służył w 4. komp. 2. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 był por. płatnikiem w 1. p., brał udział w walkach, mian. kpt. 24.12.1811. Otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 1.000 fr. Był w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyną, wzięty do niew. ros.Po powr. z niew. prosił o przyjęcie do w. franc.

565. Verdier, w 1813 był jako ppor. w 7. p.szwol. Brak innych wiad.

566. Vial Pierre Celestin, ur. 25.3.1791 w Lyonie, wstąpił 5.6.1806 do w. franc. jako ochotnik, był kpr. i furierem, skier. 1.4.1810 do 4. p. L.N. jako adj.podof., ranny 27.9.1811 pod Aldea-del-Ponte w Portugalii. Mian. ppor. 9.8.1812, por.adj.mjr. 16.1.1813, od 11.3.1813 był adiut. gen. Bronikowskiego, ranny przy obronie Wittenbergi, mian. kpt. 18.5.1813, przeszedł do p. franc. Odzn. 23.9.1812 krzyżem V.M., mian. k. L.H. 19.11.1813. W bitwie pod Lipskiem pro-wadził batalion 18. p.piech. liniowej franc. Mian. 15.2.1814 szefem szwadr. w pułku dragonów odznaczył się w szarży pod Montmirail. W bitwie pod Waterloo na czele kompanii saperów zaatakowali działy pruskie i ochronił Sztab Główny przez zajęciem przez nieprzyjaciela. Mian. of. L.H. 1.5.1831, przenies. w stan nieczynny 10.7.1835.

567. Vignals, w 1813 był jako mł. lekarz w 8. p.szwol., był w kamp. saskiej.

568. Vollerth (Wollerth) Antoine, mian. 1.8.1809 lekarzem w 2. L.N., był w 4. p. L.N. w Ks. Warsz. z końcem 1812.

569. Wajdziński (Waydziński) Adam, ur. 24.12.1781 w Zatorze w Krakowskiem, służył w w. austr., wzięty do niew. franc. w 1805. Wstąpił 10.12.1808 do 1. p. L.N., mian. kpr. 16.12.1808, sierż. 1.1.1809, st.sierż. 12.6.1810. Mian. k. L.H. 22.3.1812. Był w kamp. ros., propon. por. 25.1.1813.

570. Walewski Wincenty Ignacy, ur. ok.1881 w Małopolsce, wstąpił 24.12.1806 do p.huz. ks. Sułkowskiego, mian. kpt. W Kassel wszedł do L. P.W. jako kpt., pełnił służbę w 8. komp. 2. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Przy reorg. L.N. 7.11.1808 przewidziany na dowódcę komp. wolt. 1. bat. 3. p., faktycznie jednak przebywał w szpitalu względnie w zakł. w Sedanie, skreś- lony z ewidencji 1.1.1810. Wstąpił do p.uł. Nadw. jako kpt. à la suite, był z pułkiem w Baza. Po bitwie pod Albuerą (16.5.1811) mian. k. L.H. 6.8.1811, był w Hiszpanii do końca 1812. Był w kamp. saskiej, ranny 9.6.1813 pod Dreznem. Był z pułkiem w obleganym Dreźnie, po kapitulacji 11.11.1813 wzięty do niew. Zwoln. z niew. wrócił do Ks. Warsz.

571. Walicki Onufry, ur. 12.6.1784 w Borysowie, skier. 26.1. 1809 jako ppor. do L.N., przybył 19.2.1809 do zakł. w Sedanie, w kwietniu odszedł do Hiszpanii, gdzie służył w 1. p. jako ppor. à la suite, w 1811 w 1. komp. fiz. 1. bat 1. p. Mian. k. L.H. 23.8.1811. Mian. por. 22.3.1812. Brak późn. wiad.

572. Wallersbrunn Karol, ur. 4.10.1789 w Wesel w Westfalii, wstąpił do w. franc. 8.12. 1806. Skier. 1.9.1809 do L.N., przybył do zakł. w Sedanie, w sierpniu 1809 odszedł jako sierż. na wyprawę do Holandii, w Antwerpii mian. st. sierż., 6.9.1809, ppor. prowiz. 16.9.1809, zatw. W styczniu 1810 przyszedł z p. marsz. do L.N. w Hiszpanii, służył w 3. p. jako ppor. à la suite. Przenies. do 1. p., służył w 2. komp. fiz. 2.bat.. Mian. k. L.H. 22.3.1812. Był w kamp ros. i saskiej. Ranny 18.10.1813 pod Lipskiem.

573. Wasilewski Maciej (Mateusz), ur. w 1755 w Zubrzycach koło Grodna, wstąpił do L.W., w 1799 służył jako ppor., mian. por. w 1803. W L. P.W. służył jako kpt. w 5. komp.1. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 przydz. do bat. zakł. w Sedanie. W 1809 był w wyprawie do Holandii. W styczniu 1810 przybył z p. marsz. do Hiszpanii, służył w 3. p. à la suite, został wzięty do niew. hiszp. 26.7.1810 w Borja. Był więziony w Alicante, Palmie i na Ibizie, skąd został zwoln. w drodze wymiany i 22.9.1813 przybył do zakł. w Sedanie.

574. Wawrowski (Wawroski) Józef Mikołaj, ur. 16.9.1788J Warszawie, syn Antoniego i Heleny Chmielińskiej, wstąpił 20.5.1807 do 1. p.szwol. Gw. Skier. 26.7.1809 do 2. L.N. jako por., służył w 4. p. L.N. w komp. gren. 1. bat. przeszedł z pułkiem z Hiszpanii do Sedanu i Ks. Warsz., brał udział w kamp. saskiej, mian. kpt.w 1813. W kamp. franc. ranny 2.3.1814 pod Soissons, zginął w późn. walkach.

575. Wągrowski (Wongrowski, Węgrowski, Wengrowski) Aleksander, mian. 15.7.1807 kpt. w L. P.W., służył jako kpt.adj.mjr. w 1. p. Ranny w lipcu 1808 pod Osera, mian. k. L.H. 15.9.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodził komp. gren. 2. bat. 2. p. W 1811 był komendantem w Tafalla. Przenies. na pensję 22.3.1812.

576. Wągrowski Andrzej, ur. 15.12.1782, wstąpił 22.11.180 1. p. jazdy pol. jako wachm., mian. ppor. 12.1.1807. Skier. 14.6.1807 do L. P.W. jako ppor., służył od 30.6.1807 w 3. komp. 1. bat. 2. p., mian. 16.7.1808 por. à la suite w 2. p. Ranny w lipcu 1808 pod Saragossą, do służby w L.N. nie wrócił.

577. Wągrowski Stanisław, ur. 23.6.1783 w Warszawie, wstąpił 22.11.1806 do 1. p. strzelców konn. pol. jako brygadier, mian. wachm. 2.12.1806, st.wachm. 15.2.1807. Skier. 2.4.1807 do L. P.W. jako ppor., przydz.12.7.1807 do 2. p., mian. 21.9.1807 por. służył w 1. komp. 2. bat. 2. p. Ranny 1.7.1808 pod Saragossą. Po reorg. L.N. 7.11.1808 otrzymał przydział do 4. komp. fiz. 1. bat. 2. p., lecz służby nie pełnił, gdyż od 20.7.1808 przebywał na urlopie, zwoln. 27.2. 1809. Wstąpił 24.9.1808 do w. Ks. Warsz., służył w komendzie placu w Poznaniu, mian. kpt. 25.11.1811. Skier. 14.12.1812 do 4. p. L.N., wszedł tam 7.1.1813 jako kpt., był w oble-ganej Wittenberdze. Przenies. 25.7.1813 do sztabu 3. korpusu, pełnił tam służbę do 12.11.1813, po czym wrócił do kraju.

578. Welland François, ur.14.7.1791 w Annecy we Francji, skier. 1.1.1809 do L.N. jako furier, służył w 3. p., mian. st. sierż.1.3.1812. Był w kamp. ros., mian. ppor. 22.8.1812, propon. por. przez płk. Malczewskiego po przejściu Berezyny.

579. Wendorf (Yandorff) Andrzej Godfryd Wincenty, ur. 4.8. 1777 w Poznaniu (14.4.1784 w Brodnicy), wstąpił 10.12.11806 do 3. p.piech. pol., skier. 2.7.1807 do L. P.W. jako podof., mian.16.7.1808 ppor. à la suite w 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 1. komp. fiz. 2. bat. 2. p. Mian. por. 25.3.1811 wbrew opinii dowództwa L.N., zatrzymany jako à la suite do decyzji min.Wojny. Przenies. do 1. p., służył prowiz. jako por. w 3. komp. fiz. 2. bat. 1.p. Otrzymał 31.3.1812 jako ppor. w 2. p. tytuł kaw. Ces.i 500 fr. Był w kamp. ros., zdaje się mian. kpt. w 2. p. L.N., prowadził eskortę sztandarów L.N. w odwrocie za Wilnem. W Król. Pol.był kpt. w 3. p.piech.

580. Wendycz Tadeusz, wstąpił do L.W., służył w p. jazdy, ppor. 20.12.1806. Był w pułku uł. Nadw. 2.5.1808. Brak późn. wiad.

581. Wesołowski Szymon, ur. 10.12.1779 w Krakowie, syn Jana i Marii Czech, wstąpił 20.5. 1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. brygad. 1.8.1808. Skier. 26.7.1809 do 2. L.N. jako ppor. w 4. p. L.N. w Hiszpanii służby nie pełnił.

582. Weys (Weiss, Ways) Michał, wstąpił w 1807 do 1. p.szwol. Gw., skier. 4.10.1808 jako ppor. à la suite do 1. p. L.N., po reorg. L.N. 7.11.1808 nadal pozostawał jako à la suite w 1. p. Ranny 30.3.1810 pod Alcaniz. Postawiony przed sądem wojennym i zdegradowany 7.11.1810.

583. Wężyk Kasper, ur. 18.12.1778 w Czubowie w Wielkopolsce. Odbył kamp. w Polsce i Prusach w 1806/7, skier. 8.9.1807 do L. P.W. jako kpt., służył w 7. komp. 2. bat. 3.p., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodził 3. komp. fiz.1. bat. 3. p. Ranny 23.5.1809 pod Alcaniiz. W 1811 dowodził komp. wolt. 2 . bat. 3. p. Był w kamp. ros., ranny 17.11.1812 pod Krasnem. W Król. Pol.był kpt. w 6. p.piech. w 1819.

584. Wiewiórowski (Wywiórowski) Teodor, ur. 7.2.1786 w Osowie w Wieluńskiem, syn Tomasza i Franciszki Karzyńskiej, wstąpił do p. jazdy Ks. Warsz., mian. furierem 1.9.1807. Przeszedł 4.9.1807 do 1 p.szwol.Gw., skier. 4.10.1808 do L.N. jako ppor. à la suite w 3. p. W 1811 służył w 3. komp. fiz. 2. bat, 3. p. Był w kamp. ros. i saskiej, mian. por., ranny 18.10.1813 pod Lipskiem.

585. Więckowski (Wienkowski) Tomasz, mian. 24.9.1810 ppor. à la suite w 2. p. L.N. Był w kamp. ros., mian. por., ranny 28.11.1812 nad Berezyną. Z końcem 1813 był w zakł. w Sedanie jako por. à la suite.

586. Wiński Jan, w L. P.W. służył jako ppor. w 6. komp. 1. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 2. komp. fiz. 2.bat. 1. p. Proponowano przeniesienie na pensję, lecz minist. Wojny 29.5.1809 poleciło zwolnić go z wypłatą jednorazowej gratyfikacji 300 fr. Odesł. z pułku 1.7.1809 do szpitala w Pamplonie, został zabity w drodze przez partyzantów.

587. Wiśniewski (Wiszniewski) Stefan Marian, w 1807 wstąpił do 1. p.szwol. Gw., skier. 20.6.1808 do L.N. jako ppor. à la suite w 3. p. Mian. k. L.H. 15.11.1808. Po reorg. 7.11.1808 służył w 3. komp. fiz.1. bat. 3. p. Ranny 20.2.1809, zmarł w Tudeli 28,2.1809.

588. Wiśniewski, ppor. w 8. p.szwol., ranny 18.10.1813 pod Lipskiem.

589. Wiśniowski Józef, ur. ok. 1769 w Lublinie, wstąpił do L.W., mian. ppor., wzięty do niew. ang. 14.7.1806 w Kalabrii, miał rezerw. etat w L. P.W. w 1. komp.1. bat. 3 p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 zatrzymany w ewidencji. Zwoln. z niew. po wojnie,

590. Witkowski Paweł, ur. 12.2.1784 w Skałowie w Galicji, w 1809 wstąpił do 6. p. jazdy galicyjsko-franc., późn. 15. p.uł. Ks. Warsz., mian. ppor. 29.7.1809. Skier. 1.7.1810 do L.N., był w Hiszpanii w l. 1810-1812 jako ppor. w 3. p. Odszedł 28.5.1812 z zakł. w Sedanie z bat. marsz. dla 3. p. L.N. w Rosji. Mian. por., ranny 17.11.1812 pod Krasnem.

591. Włostowski Szymon, był w kamp. saskiej jako adj.podof. w 8. p.szwol., mian. k. L.H. 4.12.1813. Był w kamp. franc., mian. ppor., ranny 17.2.1814 na rekonesansie. W 1815 w czasie Stu Dni służył w 7. p. lansjerów, mian. por. Zwoln. 22.11.1815, był w Strasburgu 14.2.1816.

592. Włoszczewski Kasper, wstąpił w 1807 do 1. p.szwol. Gw., skier. w 1811 do 8. p.szwol. jako st.wachm., mian. 17.6.1812 ppor., był w kamp. ros. i saskiej, ranny 28.11.1812 nad Bere-zyną i 19.10.1813 pod Lipskiem. W Król. Pol. był por. w 1. p.uł. w l. 1820-1821.

593. Wojciechowski Kajetan, ur. w Galicji, wstąpił 15.1.1807 do p.huz. ks. Sułkowskiego jako brygad., mian. wachm. i 1.9.1807 st.wachm. W Kassel wszedł 1.1.1808 do p.uł. L. P.W. jako st.wachm., mian. ppor. 29.6.1810. Ranny 16.5.1811 pod Albuerą, mian. k. L.H. 6.8.1811. Opuścił pułk w Hiszpanii 6.10.1812 i udał się do zakł. w Sedanie. Z końcem stycznia 1813 został podobno wysłany do Ks. po rekrutów dla pułku, w Saksonii dołączył do kpt. Rybał-towskiego, z nim w lipcu wrócił do pułku. Mian. por. 19.6.1813. Po kapitulacji Drezna 11.11. 1813 wzięty do niew. austr. Zwoln.z niew., wrócił do kraju.

594. Wojnarowski Ksawery, wstąpił w 1807 do 1. p.szwol. Gw., mian. 17.2.1811 wachm. w 1. p.uł. Nadw., skier. 6.4.1811 do 2. p.uł. Nadw. jako ppor. Był w kamp. ros. i saskiej.

595. Wołowicz Jan, ur. 4.9.1789 w Nowym Mieście na Litwie, syn Michała i Magdaleny Jakubowskiej, wstąpił 6.12.1807 do 1. p. szwol. Gw. Skier. 15.9.1808 do 3. p. L.N., mian. por. 4.10.1808, po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 4. komp. fizyl. 2. bat. 3. p. Ranny 20.1.1810 pod Almunią i 3.6.1810 pod Epilą. Otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 500 fr. Był w kamp. ros., mian. por., ranny 17.11.1812 Krasnem, wzięty do niew.

596. Woroniecki Wincenty, ks., mian. 22.7.1809 szefem szwadr. w 11. p.uł. Ks. Warsz., przeszedł jako szef szwadr. 11.8.1812 do 3. p.szwol. Gw., 11.4.1813 do 1. p.szwol. Gw., skier. 1.8.1813 jako szef szwadr. do 7. p.szwol. Po kapitulacji Drezna 11.11.1813 wzięty do niew. austr. Zwol. z niew. wrócił do kraju.

597. Woźnicki Henryk, mian. 24.9.1810 ppor. à la suite w 1. p. L.N., w 1811 służył w komp. gren.1. bat. 1. p. Mian. por. 22.3.1812. Był w kamp. ros., ranny 11.12.1812 w Wilnie.

598. Wroński Jakub, w L. P.W. służył jako por. w 2. komp. 2. bat. 1. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pełnił służbę w 2. komp. fiz. 2. bat. 1. p. Był wysłany po żywność z obozu nad Xalon i 15.12.1808 pod Tavenca on i jego oddział zostali zamordowani.

599. Wróblewski, służył jako szwoleżer w 1. p.szwol. Gw. Mian. 17.2.1811 ppor. w 4. p. L.N., do pułku w Hiszpanii nie przybył.

600. Wyganowski Ksawery, ur. 1.12.1785 w Rajkowicach w Kaliskiem, syn Ignacego i Julii Kenszyckiej, służył w w. pruskim. Wstąpił 1.12.1806 do 1. p.piech. pol.jako ppor. Skier. 11.7. 1807 do L. P.W., służył jako ppor. w 2. komp. 2. bat. 2. p. Mian. 16.7.1808 por. à la suite w 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 2. komp. fiz. 2. bat. 2. p. Mian. kpt. 4.3.1810, dowodził 2. komp. fiz. 1. bat. 1. p. Prosił o zwoln. na co otrzymał 15.9.1811 zgodę marz. Berthiera jako szefa sztabu armii w Hiszpanii. Udał się do zakł. w Sedanie, skąd 15.3.1812 ponownie prosił o zwoln. by mógł wstąpić w swym stopniu do jednego z pułków kawalerii Ks. Warsz

601. Wysławski Dionizy, ur. ok.1779 w Warszawie,wstąpił do L.W., mian. ppor., wzięty do niew. ang. 3.7.1806 r. w Kalabrii, miał rezerw. etat w L. P.W. w 1. komp. 2. bat. 3. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 zatrzymany w ewidencji. Zwoln. z niew. po wojnie.

602. Wysławski Ludwik, wstąpił do L.W., mian. ppor.. do niew. ang. 3.7.1806 w Kalabrii, miał rezerw. etat w L. P.W. w 5. komp. 1. bat. 3. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 zatrzymany w ewidencji. Prawdopodobnie zwoln. z niew. dopiero po wojnie. W Król. Pol.był por. w 6. p.piech. w 1819.

603. Wysocki Kajetan, ur. 10.8.1778 w Otwinowie w Krakowskiem, wstąpił 6.11.1799 do L.W. jako sierż., mian. adj. podof. 7.3.1800, ppor. 4.5.1801. W L. P.W. mian. 15.7.1807 kpt., pełnił służbę w 4. komp. 2. bat. 1. p. Ranny 4.8.1808 w Saragossie. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodził 4. komp. fiz. 1. bat. 1. p. Mian. k. L.H. 15.9.1808, odzn. 26.11.1810 krzyżem zł. V.M. W styczniu 1810 mian. komendantem w Alcaniz, w maju oznaczył się dzielną obroną zamku w tym mieście. Otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 1.000 fr. Był w kamp. ros., w 1813 był w obleganej Szpandawie, dowodził w Dreźnie bat. zakł. 8. korp. Po kapitulacji Drezna 11.11.1813 wzięty do niew. l austr. Po zwoln, z niew. wrócił 15.6.1814 do Francji i 15.11.1814 otrzymał obywatelstwo franc. W 1815 w czasie Stu Dni skier. rozkazem z 2.6.1815 do 3. p. cudzoz. (pol.) w Soissons, jednak służby tam nie objął przed klęską w Belgii.

604. Wyszyński Franciszek, ur.15.3.1770 w Warszawie na Pradze, w 1782 wstąpił do w. pol. Z końcem 1806 ponownie wstąpił do w. pol., skier. 27.9.1808 jako por. prowiz. do zakł. L.N. w Sedanie, przybył tam 29.10.1808, mian. por. w L.N. 13.2.1809. Przybył do L.N. w Hisz-panii 27.1.1809 i służył jako por. à la suite w 3. p., w 1810 w 2. komp. fiz. 2. bat. 3. p. Otrzy-mał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 500 f r. Był w kamp. ros., po przeglądzie w Smoleńsku 22.8.1812 odesł. do zakł. w Sedanie i przenies. na pensję.

605. Wzaciewski, był w Hiszpanii jak por. à la suite w 1. p. L.N. w grudniu 1809 i styczniu 1810, brak późn. wiad.

606. Yon Jan (Yon Nöel, John Noel), w L. P.W. służył jako kpt. w 1. komp. 2. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodził komp. gren. 1. bat. 3. p. Ranny 20.2.1809 w Saragossie. Mian. k. L.H. 2.3.1809 i ponownie 29.12.1809. Zwoln. na wł. prośbę 5.4.1810, wrócił we wrześniu 1810 do Ks. Warsz.

607. Zabielski Tadeusz, ur. ok. 1777 w Górecku, służył w w. Ks. Warsz., wzięty w 1809 do niew. austr. i wcielony do ar. austr. Wzięty do niew. franc. pod Wagram (6.7.1809), wstąpił we wrześniu 1809 do 2. L.N. jako adj.podof., mian. 15.2.1810 ppor. w 4. p. L.N., służył w 4. komp. fiz. 2. bat. Był ranny, zwoln. na wł. prośbę 3.2.1811. Wrócił do Ks. Warsz.

608. Zadera Teodor, ur. ok. 1779 w Warszawie, w 1794 służył w milicji lubelskiej jako ppor. Wstąpił do L.W. jako ppor., mian. por. 29.8.1798, zwoln. na wł. prośbę w 1804. W L. P.W. służył jako kpt. à la suite w 3. p., zwoln. na wł. prośbę w czerwcu 1808. 609. Zakrzewski Hieronim, w czasie kamp. ros. 1812 r. wstąpił do żandarmerii lit. jako kpt., przeszedł jako por. 21.1.1813 do 3. p.szwol. Gw., 11.4.1813 do 1. p.szwol. Gw., 17.7.1813 do 7. p.szwol. Był w zakł. pułku w Sedanie z końcem 1813.

610. Zakrzewski Ignacy, ur. w Poznaniu, z końcem 1806 wstąpił do w. pol., skier. 3.7.1807 jako ppor. do L. P.W., mian. por. 23.10.1807, służył w 6. komp. 2, bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 4. komp. fiz. 2. bat. 2. p. Zwoln. 27.2.1809 na wł. prośbę z pow. choroby, spowodowanej kontuzją spod Gdańska.

611. Zalewski (Zaleski) Hilary Jan, ur. 15.6.1786, był jako ppor. L.N. w zakł. w Sedanie latem 1809, brak późn. wiad, aż do czasu, gdy 3.5.1811 był w 2. p. L.N., najpewniej à la suite. Mian. por. w p. Nadw. 15.8.1813. Był w kamp. franc., mian. k. L.H. 13.3.1814. W Król. Pol.był por. w 3. p. strzelców pieszych w 1819.

612. Zalewski (Zaleski) Stanisław, służył w 2. p.piech. Ks. Warsz. jako por. Skier. 15.10.1808 do zakł. L.N. w Sedanie, przybył do L.N. w Hiszpanii 29.4.1809, służył w 3. p. jako ppor. à la suite. Opinię miał złą. Odesł. do Sedanu 26.4.1810, zwoln. 19.10.1810.

613. Zambrzycki Ignacy, skier. 27.7.1807 do L. P.W. jako por., służył w 2. komp. 1. bat. 2. p. W 1808 skreślony z ewidencji z pow. długiej nieobecności. Wszedł jako kpt. 1.7.1809 do p. Zamojskich.

614. Zapolski Wincenty, ur. ok. 1775 w Troszczy na Ukrainie, mian. 15.7.1807 kpt. w L. P.W., służył w 5. komp. 2. bat. 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodził 2. komp. fiz. 2.bat. 2. p. Przy organizacji dyw. L.N. w Sedanie w kwietniu 1812 był przewidziany na dowódcę komp. wolt. 2. bat. 2. p. Brak późn. wiad.

615. Zaremba (Zaręba) Sebastian Józef Wojciech, ur. ok. 1776 w Piotrkowie, syn Fran-ciszka i Barbary Sadowskiej, wstąpił do L.W., w 1800 służył w p. jazdy jako ppor. W L. P.W. mian. kpt, służył w 5. komp. 2. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 pozostał przy 3. p. jako kpt. à la suite. Zmarł 9.1.1810 w Tudeli.

616. Zarzycki Ignacy, ur. w 1762 w Mińsku, wstąpił do L.W., mian. por. w 1799. W L. P.W. mian. kpt. 15.7.1807, służył w 2. komp. 2. bat. 1. p. Przy reorg. L.N. 7.11.1808 przydz. do bat. zakł. w Sedanie, gdzie przebywał do końca wojny. Odzn. 26.11.1810 krzyżem zł. V.M. Od lipca 1811 pełnił funkcje komendanta zakł. L.N. w Sedanie i przewodniczącego Rady Admin. L.N. Od września 1813, po objęciu komendy zakł. przez mjr. Kosińskiego, pełnił funkcje kpt. ubiorczego. W 1815 w czasie Stu Dni był kpt. ubiorczym w zakł. 3. p. cudzoz. (pol.) w Soissons.

617. Zawadzki Jan, wstąpił do L.W. w 1797 jako sierż., mian. st. sierż. 4.3.1806. W L. P.W. mian. ppor. 16.7.1808, służył w 9. komp. 2. bat. 1. p. Zginął 5.8.1808 w Saragossie.

618. Zawadzki Jan Michał, ur. 29.9.1785, służył w w. pruskim, mian. ppor. Wstąpił 15.7.1807 do p.uł. L. P.W. jako ppor., mian. k. L.H. 29.5.1810. Mian. por., ranny 16.5.1811 pod Albuerą. Był w Hiszpanii do końca 1812 r. Brak późn. wiad. W Król. Pol.był kpt. w 3. p.uł. w l. 1815-1823. Zmarł 1.10.1823.

619. Zawadzki Stanisław, ur. w 1770, służył w w. pol., wstąpił do L.W., mian. por., wzięty do niew. 26.3.1799. W L. P.W. jako por. służył w 7. komp. 2. bat. 1. p. Był w pułku w czerwcu 1808, brak późn. wiad., może zginął pod Saragossą w czasie pierwszego oblężenia.

620. Zawadzki Stefan, ur. w 1787 w Cerekwicy w Poznańskiem, w L. P.W. służył jako ppor. w 8. komp. 2. bat. 1. p. Zginął 2.7.1808 pod Saragossą.

621. Zawistowski Jan (Łukasz Józef), ur. 24.6.1761 (5.9.1770) w Owienuszkach w Mińsz-czyźnie, od 4.3.1785 służył w w. pol., w 1794 był chorążym. Wstąpił 3.6.1795 do w. franc. do bat. irlandzkiego. Wstąpił 24.12.1796 do bat. Pol.w Legii lombardzkiej jako kpr., przeszedł do L.W., awansował, mian. ppor. 29.6.1800 w L. Naddun. Był na San Domingo, wzięty do niew., odesł. przez Anglików do Odessy, wrócił do Wioch do L.W. w marcu 1804. W L. P.W. mian. por. 15.7.1807, służył w 2. komp. 1. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorg,. L.N. 7.11.1808 przydz. do bat. zakł. w Sedanie. W 1809 brał udział w wyprawie do Holandii, w Antwerpii 16.9.1809 mian. prowiz. kpt., nie zatw. Przybył do L.N. w Hiszpanii z p. marsz. w styczniu 1810, służył w 2. p. jako por. à la suite. Odesł. 8.3.1811 do zakł. w Sedanie z pow. złego zachowania. Przybył do Sedanu 17.5.1811, odkomenderowany 18.11.1811 do zakł. w Bordeaux, od 2.12.1811 prze- bywał w szpitalu w Paryżu co najmniej do 1.7.1812. Brak późn.wiad.

622. Zeilinger (Zglinger) Jan, w lipcu 1811 był jako mi. lekarz à la suite przy 1. p. L.N. w Hiszpanii. Był w kamp. ros., zginął 2.10.1812 pod Woronowem.

623. Zglinicki (Zgliński) Bartłomiej, ur. 24.8.1779 w Żuki-Żółtowo w Płockiem, syn Jana i Agnieszki Umińskiej, wstąpił 26.12.1806 do 1. p. strzelców pieszych pol.jako ppor., mian. por. 10.2.1807. Skier. 4.9.1808 do zakł. L.N. w Sedanie, mian. kpt. 13.2.1809, przybył do L.N. w Hiszpanii 31.3.1809. Służył jako kpt. à la suite w 1. p. Odesł. do zakł. w Sedanie 8.3.1811 z pow. złego zachowania. Przenies. na pensję 24.5.1811 pozostał nadal w Sedanie i 10.8.1813 został skier. do 58. p.piech. franc., wzięty do niew. austr. po kapitulacji Drezna 11.11.1813. Po zwoln. z niew. wrócił 1.7.1814 do Francji, zwoln. z w. franc. 10.11.1814, pozostał we Francji. W 1815 w czasie Stu. Dni wstąpił do 3. p. cudzoz. (pol.) w Soissons. Po zwoln. 10.10. 1815 wrócił ze swym oddziałem do Król. Pol., lecz został wydalony na rozkaz W. Ks. Kons-tantego. Wrócił do Francji, po rewolucji w lipcu 1830 zgłosił się do służby i 5.11.1830 wszedł jako kpt. do 65. p.piech. franc. Mian. k. L.H. 17.1.1833. Mian. 30.7.1840 dowódcą 9. komp. weter. franc. Zmarł 27.11.1857. Żonaty był z Francuzką, ich jedyny syn Zgliński Eugène Philippe Barthélemy, ur. w Paryżu 28.11.1818, skończył szkołę wojsk. i służył w w. franc. w różnych rodzajach broni i w sztabie, doszedł do rangi kapitana.

624. Zieliński Jan, ur. 10.5.1784 w Krakowie, syn Ignacego i Agaty, wstąpił 15.6.1807 do L. P.W. Przybył 27.1.1809 jako ppor. z zakł. w Sedanie do L.N. w Hiszpanii, potw. 13.2.1809, służył jako ppor. à la suite w 1. p. w l. 1809-1811. Mian. por. w 1. p. 9.6.1812, był w kamp. ros., przenies. do 2. p. 8.2.1813. Skier. 28.7.1813 do 140. p. piech. liniowej franc. jako por., z końcem 1813 przenies. na pensję, wrócił do kraju.

625. Ziemięcki Franciszek, ur. 4.10.1790 w Korczy, skier. 26.1. 1809 do L.N. jako ppor., przybył do zakł. w Sedanie 27.2.1809, w kwietniu odszedł do Hiszpanii, gdzie służył jako ppor. à la suite w 1. p., w 1811 w komp. wolt. 2. bat. 1. p. Mian. por. 9.10.1811. Otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 500 fr. Był w kamp. ros., ranny i wzięty do niew. 28.11.1812 nad Berezyną.

626. Zienkiewicz (Zienkowicz) Józef, ur. 20.3.1775 w Kownie, syn Stefana i Katarzyny Nesofia (?), wstąpił 2.10.1799 do L.W., mian. sierż. 30.6.1801. W L. P.W. mian. ppor. 5.7.1807, służył w 9. komp.1. bat. 3. p., potw. 20.6.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 3. p. jako ppor. à la suite, potem jako chorąży, w 1811 w komp. gren. 2. bat. 3. p. Ranny 12.2.1809 w Saragossie, 18.6.1809 pod Belchite i 2.1.1812 pod Walencją. Mian. k. L.H. 2.3.1811, otrzy-mał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 500 fr. Był w kamp. ros. i niem. W 1814 przeszedł z p. Nadw. do Ks. Warsz. W Król Pol był por. w korp. inw. w l 1822-1823. Zmarł 19.5.1825.

627. Zienkiewicz (Zienkowicz) Stefan, ur.18.12.1780 w Dobrzyniu na Litwie, służył w w. lit. mian. por. w 5. p.piech. w 1794, wzięty do niew. ros. na Pradze. W 1804 towarzyszył przyszłemu Ludwikowi XVIII z Warszawy do marszałkowej Branickiej w Białymstoku. Wstąpił 15.10.1806 do L. Półn. jako por. Skier.10.8.1808 jako por. do L.N., przybył z zakł. w Sedanie do L.N. w Hiszpanii 27.1.1809, służył w 2. p. jako por. à la suite, w 1810 w 3. komp. fiz. 1. bat. 2. p. Odesł. 8.3.1811 do zakł. w Sedanie po zajściu z kpt. Godziszewskim, przebywał w Sedanie od sierpnia 1811, odszedł 28.5.1812 z bat. marsz, dla 2. p. L.N. w Rosji. Był w kamp. ros., ranny 3.11.1812 pod Wiaźmą i 28.11.1812 nad Berezyną. W 1813 był w obleganej Szpandawie, w p. Nadw. był jako por. nadl. Był w bitwie pod Lipskiem. Był w kamp. franc., mian. k. L.H. 4.4.1814. Wrócił 11.8.1814 do Ks. Warsz. Zwoln. z w. pol. 4.3. 1815, udał się do Francji i 24.2.1819 wstąpił do w. franc. Jako por. W 1823 przen. na pensję.

628. Zimmer Jan, ur. 24.4.1776 w Czerniowcach na Bukowinie, w 1791 wstąpił do w. pol., w 1794 mian. st. sierż. Z końcem 1806 wstąpił do huz. Ks. Sułkowskiego, mian. ppor. 15.7.1807, por. 1.10.1807. Do L. P.W. przeszedł 10.1.1808, służył jako por.w 5. komp. 2. bat. 1.p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 3. komp. fizyl. 1. bat. 1. p., w 1811 w 4. komp. fizyl. Mian. kpt. 18.9.1811. Otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 1.000 fr. Był w kamp. ros., ranny 10.9.1812 pod Możajskiem i 28.11.1812 nad Berezyną, wzięty do niew. 1.1.1813 pod Królewcem. Po zwoln. z niew. udał się do Francji i prosił o przyjęcie do w. franc. Skierowany do zakł. pol. w Reims, w 1815 w czasie Stu Dni służył jako kpt. w 3. p. cudzoz. (pol.) w Soisson.

629. Zubrzycki Stanisław, ur. 15.4.1771 w Narolu w Żółkiewskiem w Galicji, syn Kazimierza i Anny Skwarek, wstąpił 30.12.1796 do bat. pol. w Legii lombardzkiej, przeszedł do L.W., awansował, mian. st. sierż. 6.2. 1807. Wszedł do L. P.W. jako st. sierż., mian. 20.6.1808 ppor. à la suite w 3. p. Ranny 5.8.1808 w Saragossie. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 1. komp. fizyl. 1. bat. 3. p. Ranny 23.5.1809 pod Alcaniz. W 1810 przeszedł do komp. gren. 1.bat. 3.p. Otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 500 fr. Mian. por. 9.6.1812, był w kamp. ros. i niem., przen. 11.7.1813 jako por. do 22. p. piech. franc. Był w kamp. saskiej i franc., zwoln. z w. franc. 18.6.1814 i zaliczony do korp. weter. franc. Uzyskał 18.6.1818 obywatelstwo franc.

630. Żarski Teodor Franciszek, ur. 9.6.1789 w Białej, służył jako ppor. w 13. p. piech. Ks. Warsz. Skier. 15.5.1808 jako ppor. do zakładu Legii w Sedanie odszedł stąd 21.10.1808 i przybył do L.N. w Hiszpanii ok. 18.11.1808. Służył jako ppor. à la suite w 1. p., w 1810 w komp. wolt. 2. bat. 1.p. Ciężko ranny 12.11.1810 pod Fuente Santa, zmarł 1.2. 1811.

631. Żelaskowski Michał, ur. 29.9.1784 w Łochowie na Podolu, syn Jakuba i Ewy Dzimin, wstąpił 25.5.1807 do 1. p. szwol. Gw., mian. wachm. 15.6.1807, st. wachm. 1.7.1807, ppor. 12.3.1808. Skier. 12.11.1809 do 2. L.N. jako por., zwolniony na wł. Prośbę 30.4.1810.

632. Żmijewski (Zmierski, Zmyeński, Zmiewski) Ignacy, ur. ok.1786 w Brzozowie w Płockim, wstąpił 28.2.1808 do 1. p. szwol. Gw. Skier. 15.9.1808 do L.N., mian. ppor. 4.10.1808, po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 4. komp. fizyl. 1. bat. 1. p. Mian. por. 9.10.1811, k. L.H. 22.3.1812. Był w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyną.

633. Żukowski Ludwik, ur. 16.8.1786 w Konstantynowie, wstąpił 23.9.1800 do L.W. jako podof., mian. por. 22.12.1802, był na San Domingo, mian. por., wzięty do niew. 5.8.1803, zwolniony przez Anglików na słowo 29.1.1804, wrócił do Legii 22.9.1804. W L. P.W. mian. kpt. 15.7.1807 służył w 5. komp. 2. bat. 1. p. Mian. k. L.H. 15.9.1808. Po reorg. L.N. 7.11.1808 dowodził komp. gren. 2. bat. 1. p. Odznaczony 26.11.1810 krzyżem złotym V.M.. otrzymał 31.3.1812 tytuł kaw. Ces. i don. 1.000 fr. Był w kamp. ros. i saskiej, w sierpniu 1813 był przydz. jako kpt. à la suite do sztabu gł. W.Armii, miał być skier. do zakł. w Dreźnie. Zmarł 1.10.1817.

634. Żukowski, mian. kpt. w L.N. 13.2.1809, przybył z zakł. w Sedanie do L.N. w Hiszpanii 5.4.1809, służył jako kpt. à la suite w 3. p., zmarł 1.10.1810.

635. Żurawski (Żórawski) Stanisław, ur. 13.11.1788 w Płockiem, wstąpił 24.12.1806 do 2. p. uł. pol. jako ppor., skier. 26.6.2807 do L. P.W. służył jako ppor. w 9. komp. 2. bat. 2.p. Po wyjściu pułku z Westfalii przebywał w Sedanie, odszedł stamtąd w kwietniu 1809 do L.N. w Hiszpanii, służył jako ppor. à la suite w 2. p., w 1811 w 4. komp. fizyl. 1. bat. 2. p., mian. por. 9.10.1811. Mian. k. L.H. 2.3.1811. Był w kamp. ros., ranny 28.11.1812 nad Berezyną. Brak późn. wiad. Zmarł 24.4. 1850.

636. Żurawski (Żórawski) Wincenty, ur. ok. 1772 w Galicji, wstąpił do L. P.W. jako ppor. i służył w 4. komp. 1. bat. 3. p., mian. 20.6.1808 por. à la suite w 2. p. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w 3. komp. fizyl. 2. bat. 3. p. Wzięty do niew. 26.7.1810 w Borja, więziony był w Alicante, Palmie i na Ibizie, zwoln. 2.5.1814, przenieś. przez Anglików do Genui.