Rejestr popisowy Nowogródka

Rejestr popisowy Nowogródka

Rejestr popisowy Nowogródka. Ten dokument (podobnie jak i wiele innych) powstał na podstawie decyzji Sejmu z roku 1764.

Skróty:
WjmPan – Wielmożny Jego Mość Pan (tytuł używany w odniesieniu do szlachcica)
JOXiąże – Jaśnie Oświecony Książę (tytuł używany w odniesieniu do księcia)
JKmć – Jego Królewska Miłość (tytuł używany w odniesieniu do króla)
WXLit. – Wielkie Xięstwo Litewskie

Indeks

Akt komputu Generalnych Popisów S[wieto] Michalskich województwa Nowogrodzkiego za Chorąstwa WJmPana Jana Niezabytowskiego czynionych. Roku Tysiąc siedmset sześćdziesiąt piątego Miesiąca Oktobra czwartego dnia. Przed Nami Ignacym Woyniłowiczem, Janem Rowińskim, Michałem Krzyszyłowskim, Felicyanem Danieykiem Sędziami, Kazimierzem Ignacym Korsakiem Pisarzem Urzędnikami Ziemskimi W[ojewó]dztwa Nowogrodz[kiego] comparendo personaliter na Rokach Ś[więto] Michalskich Patron JmPan Antoni Tuhanowski Rotmistrz W[ojewó]dztwa Nowogrodz[kiego] komput generalnych popisów Ś[więto] Michalskich W[ojewó]dztwa Nowogrodzkiego za Chorąstwa WJmPana Jana Niezabytowskiego czynionych ad acta Ziemstwa W[ojewó]dztwa Nowogrodz[kiego] podał, ktуrego treść takowa: Komput generalny JOO. JWW. WWJchmw Panów Senatorów, Dygnitarzów, Urzedników Ziemskich. Grodzkich, Rycerstwa, Szlachty y Obywatelów W[ojewó]dztwa Nowogrodz[kiego] czasu Popisów Ś[więto] Michalskich ex mente legum w roku teraznieyszym tysiąc siedmset sześćdziesiąt piątym, Septembra trzydziestego dnia pod miastem Nowogrodkiem cum omni apparatu belli okazywających sią.

Chorągiew ziemska.

WJmPan z Niezabytowa Niezabytowski Chorąży Ziemski Pułkownik generalny.
JOXiąże Jmc Józef Radziwiłł Pisarz wielki WXLit. Ordynat klecki.
JWJmPan Alexander Montwid Wiazewicz Podkoniuszy WXLit.
WJmPan Józef Niesiołowski Podkomorzy.
WJmPan Ignacy Woyniłowicz Sędzia Ziemski.
WJmPan Jan Rowiński Sędzia Ziemski.
WJmPan Michał Krzyszyłowski Sędzia Ziemski.
WJmPan Felicyan Danieyko Sędzia Ziemski.
WJmPan Kazimierz Ignacy Korsak Pisarz Ziemski.
WJmPan Stanisław Bykowski Lopott Woyski Pisarz Grodzki Strażnik Polny WXLit. Starosta Bobruyski.
WJmPan Dominik Reyten Stolnik Nowogrodzki.
WJmPan Hippolit Korak Podstoli.
WJmPan Kazimierz Jabłoński Horodniczy.
WJmPan Józef Obuchowicz Starosta Bocześnicki Podwojewodzy.
WJmPan Antoni Tuhanowski Sędzia Grodzki y Łowczy.
WJmPan Wiktoryn Woynilowicz Sędzia Grodzki.
WJmPan Mikolay Korsak Sędzia Grodzki i Rotmistrz.
WJmPan Alexander Woyniłowicz Podczaszy.
WJmPan Franciszek Jabloński Czesznik.
WJmPan Wladyslaw Wolski Skarbnik.
WJmPan Józeff Mierzejewski Koniuszy.
WJmPan Adam Woyniłłowicz Obozny.
WJmPan Kazimierz Haraburda Strażnik.
WJmPan Michall Protassowicz Krayczy.
WJmPan Józeff Piotrowicz Mostowniczy.
WJmPan Józef Dunin Rajecki Budowniczy.
WJmPan Michał Ginter Chorąży Petyhorski Deputat na Trybunał z W[ojewó]dztwa Nowogrodz[kiego].
WJmPan Józeff Koncewicz Rotmistrz Ziemski.
WJmPan Dominik Siemieradzki Porucznik Ziemski.
WJmPan Marek Tuhanowski Regent Ziemski Towarzysz Petyhorski znaku Nayjaśnieyszego Króla Jmci Chorąży.
WJmPan Ignacy Rowiński Rotmistrz.
WJmPan Franciszek Rajecki Rotmistrz.
WJmPan Stefan Koncewicz Rotmistrz.
WJmPan Kazimierz Zagurski Rotmistrz.
WJmPan Stanisław Raykiewicz Rotmistrz.
WJmPan Stanisław Dawidowski Rotmistrz.
WJmPan Antoni Olszewski Rotmistrz.
WJmPan Ignacy Obuchowicz Kasztelanic Nowogrodzki.
WJmPan Stanisław Niezabytowski General Major woysk WXLit.
WJmPan Jan Karol Giezgałło na Baksztach Zawisza Staroscic Starodubowski Pulkownik Petyhorski.
WJmPan Thadeusz Bykowski Woyski Smoleński.
WJmPan Krzysztoff Kaszyc Czesznik Starodubowski.
WJmPan Michał Domasławski Generał Adjutant woysk WXLit.
WJmPan Antoni Frackiewicz Jakuński y Trabski Starosta.
WJmPan Michał Radzimiński Frackiewicz Starosta Kurmelański.
WJmPan Józef Radzimiński Frackiewicz Starosta Horodeczański.
WJmPan Józeff Tuhanowski Skarbnikowicz Mscisławski.
WJmPan Kazimerz Wolski Skarbnikowicz Rzeczycki.
WJmPan Alexander Uzłowski Czesznik Starodubowski.
JmPan Pawel Saryusz Mokrski.
WJmPan Józeff Imieniński Miecznikowicz Brzeski.
JmPan Jan Imieniński.
JmPan Stefan Trzciński Towarzysz Petyhorski.
WJmPan Krzysztoff z Glinnika Gliński Porucznik JKrmci.
WJmPan Samuel Wolk Kapitan JKrmci.
WJmPan Ignacy Makowiecki Łowczy Starodubowski.
WJmPan Stanisław Dunin Rajecki Rotmistrz.
WJmPan Michał Krzywkowski Stolnik Smoleński z Bonawentura y Franciszkiem synami.
JmPan Thadeusz Hrydniew Choroszewski.
JmPan Bazyli Wolski Rotmistrzowicz Nowogrodzki.
JmPan Ludwik Budzyna Dawidowski.
WJmPan Józeff Horbaczewski Stolnik Nowogrodka Siewerskiego.
WJmPan Marcin Jeleński Starosta Fastowicki Rottmistrz Mozyski.
WJmPan Kazimierz Obuchowicz Staroscic Cyryński.
WJmPan Kazimierz Rossudowski Stolnik Owrucki.
WJmPan Józef Rymsza Chorąży Petyhorski.
WWJPwie Stefan Kapitan JKrmc y Michał Skarbnikowicz Mozyrski Rymszowie.
WJmPan Antoni Jesiotr Mogilnicki Łowczyc Braclawski.
JmPan Michał Galecki Łowczy Drohicki.
JmPan Leon Wolczecki.
JmPan Pawel Kiniewicz (w XIX w. pisani jako Kieniewicz).
JmPan Jan Troska.
JmPan Antoni Lasyr.
JmPan Dydak Broniec Starosta Sielecki.
JmPan Tomasz Rosiński Łowczyc Starodubowski.
JPwie Felix, Jan i Michał Boltuciowie.
WWJchmPwie Boguslaw Nowosiolkowski Jan Pokulbicki Starostowie Krasińscy.
WWJPPwie Marcin y Stefan Ottenhauzowie Podkomorzycowie Derptscy.
JmPan Thadeusz Moklok.
JmPan Stanisław Molkacz.
JPanowie Ignacy, Marcin, Bronislaw, Józeff Stolnikowicz Mozyrski, Kazimerz, Jan, y Antoni Telszewscy.
JPanowie Mikolay, Waclaw, Józeff, y Benedykt Szcześni Cepryńscy Ciekanowowie.
JmPan Kazimierz Goluchowski.
JPanowie Stanisław, y Kazimierz Ussakowscy.
JP. Jerzy Okolow.
JmPan Jakub Wannowski.
JPwie Stanisław i Józeff Lissowscy.
JmPan Alexander Wolan.
JmPan Jan Pacewicz.
JmPan Maciey Skuratowicz.
JP. Ignacy Juriewicz.
JP. Ignacy Kruczkowski.
JP. Jan Shachno Podstoli Liwski.
JPP. Jakub, Heronim, Antoni, Mikolay, y Benedykt Rewienscy.
JP. Piotr Jackowski.
JP. Dominik Rajecki.
JP. Ludwik Pluciński.
JPan Jan Bohdanowicz Dworzecki Czesznikowicz Orszański.
JmPan Ludwik Zamayski.
JPanowie Samuel y Ludwik Willamowiczowie.
JmPan Dominik Jacynicz Horodniczy Słonimski.
JmPan Marcin Jarocki.
JP. Jerzy Raykiewicz.
JmPan Jan Suchorebski.
JPan Ignacy Saplica.
JmPanowie Kazimierz i Ignacy Maluszyccy.
JmPan Franciszek Salmonowicz Budowniczyc Nowogrodzki.
JmPan Felicyan Czeczott.
JmPan Thadeusz Moroz.
JmPan Rafal Szaffkowski (zwykle pisani jako Szawkowski) Skarbnikowicz Wilkomirski.
JmPan Tomasz Orzechowski.
JmPan Symon Andruszkiewicz.
JmPan Thadeusz Szteyn Towarzysz Ussarski.
WJmPan Michał z Kozielska Puzyna.
WWJchmPanowie Jan Pułkownik Regimentu Konnego woysk WXLit. oyciec, Michal, Ludwik, Andrzey y Wincenty synowie Larzakowie.
WWJPanowie Krzysztoff Pulkownik regimentu Pieszego B[ulawy]W[ielkiey] WXLit. oyciec, y Stanisław General Adjutant Syn Reybnitzowie.
WWJPanowie Karol Pulkownik regimentu konnego B[ulawy]W[ielkiey] WXLit. Oyciec, Jan y Piotr Synowie Petersonowie.
JmPan Józeff Dzientolett.
JmPan Tomasz Woydak.
JmPan Józeff Kierbiei.
JmPan Stanisław Hazler.
JmPan Jerzy Hladki.
JmPan Stanisław Dombrowski.
JmPan Jan Ihnatowicz.
JmPan Adam Borysowicz.
JmPan Kazimierz Walmus.
JmPan Ignacy Tomaszewski.
JmPan Benedykt Plawski.
JmPan Kazimierz Srzedziński.
JmPan Karol Borodzicz.
JmPan Franciszek Domański.
JmPan Kazimierz Narkiewicz.
JmPan Cypryan Piotrowicz Regent Grodzki W[ojewództwa] Nowogrodz[kiego].
JmPan Michał Dowgierd.
JmPan Gabryel Hryniewiecki.
JmPan Józeff Hryniewiecki.
JmPan Stefan Niewierowski.
JmPan Jan Plawski.
JmPan Ludwik Muszszyński.
JmPan Antoni Korzec.
JmPan Kazimierz Telszewski.
JmPan Krzysztoff Lichodziejewski.
JmPan Marcin Imbra.
JmPan Jan Gniewczyński.
JmPan Jan Daszkiewicz Podstarościc W[ojewództwa] Nowogrodz[kiego].
JmPan Franciszek Salmonowicz Budowniczyc W[ojewodztwa] Nowogrodz[kiego].
JmPan Jerzy Czeczott.
JmPan Maciey Darowski Podstoli Smoleński.
JmPan Kazimierz Ossan Wlochowicz.
JP. Symon Andruszkiewicz.
JmPan Stefan Kosciuszko.
JmPan Józef Piruski.
JmPan Stefan Piruski.
JmPan Nikodem Tarajewicz.
JmPan Józeff Kuroczycki.
JmPan Kazimierz Kuroczycki.
JmPan Antoni Traiewski (powinno być Tracewski)
JmPan Antoni Michalowski.
JmPan Stefan Kuroczycki.
JmPan Dominik Leszkiewicz.
JmPan Wiktoryn Kuroczycki.
JmPan Antoni Furowicz.
JmPan Jan Sancewicz.
JmPan Kazimierz Sancewicz.
JPan Józef Tarajewicz.
JmPan Jan Suchorebski.
JmPan Ignacy Tarajewicz.
JmPan Pawel Horbatowski.
JmPan Alexander Suchorebski.
JmPan Franciszek Lozowski.
JmPan Onufry Kolenda.
JmPan Piotr Mikulski.
JmPan Teodor Tarajewicz.
JPan Antoni Tarajewicz.
JPan Antoni Milewski.
JPan Dominik Wolski.
JPan Franciszek Kolenda.
JmPan Kazimierz Chmielewski.
JPan Ignacy Skuratowicz.
JP. Jerzy Tarajewicz.
JPan Michał Srzedziński.
JPan Tomasz Kolenda.
JPan Jan Romanowicz.
JPan Leon Tarajewicz.
JPan Jan Tarajewicz.
JP. Antoni Hatowski Komornik P[owia]tu Słonimskiego.
JPanowie Marcin, Maciey, Jan, Bazyli, Antoni, y Hilary Zamayscy.

Choragiew druga rotmistrzowstwa WJmPana Mikolaja Korsaka Sedziego Grodzkiego W[ojewo]dztwa Nowogrodz[kiego].

JWJmPan Ignacy Pac Podstoli WXLit. Starosta Chweydański.
JWJmPan Michał Pac Starosta Ziołowski y Komissarz Skarbowy WXLit.
WJPan Thadeusz Chlewiński Skarbnik Rzeczycki.
WJmPan Antoni Lopot Skarbnikowicz W[ojewó]dztwa Nowogrodzk[iego].
WJmPan Samuel Korsak Pisarzewicz Ziemski Nowogrodzki.
WJmPan Alexander Jabloński Horodniczyc Nowogrodzki.
WJP. Thadeusz Jabloński Horodniczyc Nowogrodzki.
WJmPan Michał Reyten Stolnikowicz Nowogrodzki.
WJPan Adam Orzeszko.
WJPan Józeff Korsak Star[osta] Podu.
WJmPan Antoni Korsak Regent Ziemski Nowogrodzki.
WJPan Stanisław Juniewicz Strażnikowicz Nowogrodzki.
WJPan Erazm z Radowic Radowicki Podstoli Wolkowyski Major Regimentu Konnego B[ulawy] W[ielkiey] WXLit.
WJPan Ioachim Haraburda Regent Ziemski Nowogrodzki.
WJPan Ignacy Bielikowicz.
JP. Michał Bielikowicz.
JPan Kazimierz Bielikowicz.
JPan Franciszek Milewski Podstaroscic Nowogrodzki.
JP. Alexander Bielikowicz.
WJPan Adam Broniec Chorąży Petyhorski JKrmci.
JP. Wiktory Bielikowicz.
JPan Antoni Bielikowicz.
JPan Jan Holownia.
JPan Dominik Holownia.
JP. Stanisław Holownia.
JP. Heliasz Holownia.
JP. Franciszek Pozarzyski.
JPan Michał Pozarzyski.
JPan Stefan Gryffin.
JPan Kazimierz Gryffin Chorąży od tey kompanij.
JPan Józef Gryffin Czesznik Brzeski.
JPan Jan Czeczot.
JPan Wawrzyniec Czeczott.
JmPan Michał Czeczott.
JPan Antoni Wilgoszewski.
JPan Antoni Kondratowicz.
JmPan Franciszek Holownia.
JmPan Karol Podolec.
JmPan Maciey Janowicz Starosta Małosiołkowski Regent Grodzki Nowogrodzki.
JPan Franciszek Hryckiewicz.
JPan Jan Iwaszkiewicz.
JPan Pawel Bukowski.
JPan Józef Bukowski.
JP. Jan Bukowski.
JP. Tomasz Świderski.
JPan Michał Drozdowski.
JP. Adam Kiersnowski.
JP. Jan Kiersnowski.
JP. Józef Kiersnowski.
JPan Symon Kiersnowski.
WJPan Franciszek Niesiołowski Czeszn[ik] Nowogrodzki.
JmPan Jan Giewertt.
WJPan Hieronim Jarocki Chorąży JKrmci.
JPan Michał Mogilnicki.
JPan Dominik Jasieniecki Woyna.
JPan Jan Mackiewicz.
JPan Józef Janowicz.
JPan Tomasz Chmielewski.
JPan Stanisław Kalinowski.
JPan Jan Buynowski.
JPan Woyciech Saplica.
JPan Onufry Saplica.
JPan Jan Saplica.
JPan Franciszek Brzozowski.
JP. Andrzey Antoni Brzozowski.
JPan Stanisław Brzozowski.
JPan Michał Brzozowski.
JP. Wladyslaw Brzozowski.
JPan Franciszek Brzozowski.
JP Stanisław Brzozowski.
JP. Stanisław Sasinowicz.
JP. Józef Deszyna.
JPan Jan Dobrzyński.
JPan Stefan Saplica.
JP. Remigian Horbatowski.
JPan Gabryel Horbatowski.
JP. Stanisław Borodzicz.
JP. Cypryan Borodzicz.
JPan Symon Szaciłło.
JP. Jakub Szaciłło.
JPan Józef Ostrzeyko.
JP. Antoni Tracewski.
JP. Marcin Jesman.
JPan Antoni Bohusz.
JmPan Felicyan Furowicz.
JmPan Jerzy Zwierowicz.
JPan Jan Maluszycki.
JPan Donat Dzidziula (Dziedziula)
JPan Jan Szaciłło.
JPan Andrzey Dmuchowski.
JPan Klemens Sokołowski.
JPan Jan Lodzita.
JPan Jan Parchimowicz.
JPan Mateusz Pawłowski.
JPan Jakub Mickiewicz.
JP. Adam Mickiewicz.
JP. Bazyli Mickiewicz.
JPan Stefan Mickiewicz.
JP. Franciszek Rostocki.
JP. Stanisław Kleczkowski.
JP. Felicyan Kleczkowski.
JPan Michał Janowicz.
JP. Ludwik Pawlowicz.
JP. Mikolay Truszyński.
JP. Kazimierz Dowgiałło Narbut.
JPan Floryan Ostrzeyko.
JPan Thadeusz Jankowski.
JP. Samuel Saplica.
JP. Maciey Wolczecki.
JP. Symon Wolczecki.
JP. Jan Wolczecki.
JPan Jeremiasz Wyrzykowski.
JP. Michał Mikulski.
JP. Thadeusz Mikulski.
JP. Antoni Mikulski.
JP. Stanisław Mikulski.
JP. Felicyan Kazimierski.
JP. Wladyslaw Wolk.
JP. Adam Tabertowski.
JP. Woyciech Tarassowski.
JP. Michał Furowicz.
JP. Thadeusz Kamiński.
JP. Andrzey Cichiński.
JP. Symon Niewiarowicz.
JP. Michał Adamowicz.
JP. Piotr Adamowicz.
JPan Boguslaw Kuroczycki.
JP. Dominik Kuroczycki.
JP. Stefan Kuroczycki.
JP. Kazimierz Kuroczycki.
JP. Wladyslaw Pajecki.
JP. Jerzy Pajecki.
JP. Józef Krzywopisza.
JP. Cypryan Bukrey.
JP. Piotr Bladziewicz.
JmPan Józef Niewiarowicz.
JPan Michał Skirkowski.
JP. Józef Maluszycki.
JP. Andrzey Kolenda.
JP. Gabryel Saplica.
JP. Józef Raykiewicz.
JP. Józef Mikulski.
JP. Jan Poloński.
JP. Michał Poloński.
JP. Boguslaw Cywiński.
JP. Mikolay Jsajewicz.
JP. Thadeusz Luckiewicz.
JmPan Jan Pilecki.
JP. Jakub Pilecki.
JP. Kazimierz Wlochowicz.
JP. Antoni Pilecki.