Metryki Kościoła Mariackiego i Katedry na Wawelu

metryki kościoła mariackiego i katedry na wawelu

Strona zawiera surowy, nieformatowany tekst w celu zapewnienia możliwości wyszukiwania pełnotekstowego poszukiwanych informacji poprzez wyszukiwarkę. Tekst może zawierać błędy maszynowe. Należy tę stronę traktować jako indeks pełnotekstowy do dokumentu.


Wersja cyfrowa oryginalnego dokumentu – kontakt.


METRYKI KOŚCIOŁA MARYACKIEGO I KATEDRY NA WAWELU W KRAKOWIE
OPRACOWAŁ Ks. JAN SVGANSKI T. J.
OSOBNE ODBICIE Z „MIESIĘCZNIKA HERALDYCZNEGO”

LWÓW 1912.
NAKŁADEM TOWARZYSTWA HERALDYCZNEGO. Z I. ZWIĄZKOWEJ DRUKARNI WE LWOWIE.

Ks. Jan Sygański T. J.
Dublet
Z dawnych metryk kościoła Maryackiego w Krakowie.
Lwów.
Z I. Związkowej drukami we Lwowie. 1911.

(Odbitka w 50 egz. z III-go rocznika Miesięcznik* heraldycznego).

Spis Rzeczy

Z dawnych metryk kościoła Maryackiego w Krakowie.

Metryki Ślubów. Część I. 1586-1615…………………………………. 3-11
Część II. 1646-1676 ……………………………………………. 12-20
Część III. 1676 -1695 ………………………………………….. 21-28
Część IV. 1696-1721 ……………………………………………. 29-39
Część V. 1722-1756 ……………………………………………. 40-53
Część VL 1757-1782 …………………………………………….. 54 -70

Z dawnych metryk katedry na Wawelu w Krakowie.

L Metryki Chrztu 1598-1699 ……………………………………… 73-78
Chrzty Neofitów 1600-1699 ………………………………………. 79-80
II. Metryki Ślubów 1608-1699 ……………………………………. 80 – 83

Sprostowanie pomyłek drukarskich.

Z dawnych metryk kościoła Maryackiego w Krakowie.

Część I. 1586-1645

(Metryki Ślubów istnieją wprawdzie już od r. 1548. ale w tych najdawniejszych zapiskach są takie rażące niedokładności, że z nich ani historyk, ani heraldyk nie odnosi pożytku. I nie dziw, bo wtedy księża nie mieli jeszcze obowiązku spisywania metryk, a jeśli je notowano gdzieniegdzie, to jedynie z własnej pilności, a nie z obowiązku. Dopiero Sobór Trydencki regulując stosunki kościelne, polecił prowadzenie metryk, wizyty kanoniczne kościołów itp. Od r. 1586 spotykamy już dokładniejsze metrykalne zapiski, choć i te pozostawiają jeszcze niejedno do życzenia, zwłaszcza pod względem pisowni nazwisk.).

Jednem z pierwszorzędnych źródeł do heraldyki polskiej są niezawodnie dawne metryki kościelne, o ile przechowały się dotąd w nieskażonym stanie. Pod tym względem wybitne miejsce zajmuje sławny na całą Polskę kościół Maryacki w Krakowie. Jak drugi Wawel, patrzał on na naszych wielkich królów i bohaterów, w łonie swojem mieści nieocenione dzieła sztuki, na pomnikach jego grobowych widzimy postaci rycerzy uśpionych snem wiecznym; jego długą, majestatyczną nawą przez tyle wieków przesuwały się również liczne orszaki weselnych gości, jak przekonamy się o tern w dalszym ciągu rozprawy.
W długim rejestrze tej i następnych części, zestawiłem tylko takie nazwiska, przy których w metrykach zaznaczono wyraźnie nobilis, generosus lub magnilicus, a przy nazwach włoskich tu i ówdzie ingenuus. Natomiast pominąłem wszystkie inne nazwiska bez tych epitetów, choć w nierzadkich wypadkach pewne pozory przemawiały na korzyść szlachectwa. Tej samej metody trzymałem się także w następnych częściach mej pracy. Doktorów medycyny, filozofii i obojga praw, tytułowano wyrazem excellens, clarissimus. Tych również wymieniłem ze względu na stanowisko, jakie zajmowali w społeczeństwie polskiem.
Oprócz nazwisk czysto polskich, widzimy w tej epoce w Krakowie także Niemców i Włochów (W latach MW—1785 samych Włochów, którzy przyjęli obywatelstwo miejskie w Krakowie, było ogółem 287. Najwięcej przypada ich na wiek XVI. I XVII. Zob. Dott. Oiovanni Ptaśnik: Oli italiani a Cracovia dal XVI. secolo al XVIII. Roma 1909.), którzy jednak, przyjąwszy prawo obywatelstwa miejskiego, polszczyli się powoli tak dalece, że ich rodowe nazwy stopniały z biegiem czasu i zaledwie zachowały ślady swego obcego pochodzenia. Jedna rzecz jest nader charakterystyczną w tych krakowskich metrykach. W owych czasach zdarzało się bardzo często, że księża, po ogłoszeniu zapowiedzi w kościele, błogosławili uroczyście małżeńskie związki także w prywatnych domach, za wyraźncm jednak pozwoleniem biskupów lub Ich sufraganów, co też zawsze później wyszczególniono w metrykach (Poniżej w notach zacytowałem niektórych dostojników kościelnych, którzy pozwolenie dawali, ale tylko w 15 wypadkach; w metrykach zwykle notowano krótko: de licentia ordinarii loci. W dalszych częściach przytoczę ich mnóstwo.). A te śluby po domach prywatnych, dziś już niepraktykowane, niebyły wcale jakimś uprzywilejowanym wyjątkiem dla stanu rycerskiego, spotykamy bowiem to samo również po domach i kaplicach prywatnych zamożnych patrycyuszów, czyli mieszczan krakowskich. Zadałem sobie niemało mozolnej pracy w przeglądaniu tych starych zapisków kościelnych i doszedłem do rezultatu, że na 186 ślubów szlacheckich, wymienionych w tej pierwszej części, 77 odbyło się w prywatnych domach „in domo privata, in lapidea”, reszta zaś w samym kościele, czyli jak wówczas pisano „in facie Ecclesiae Parochialis B. V. Mariae in Circulo Cracoviensi”. Świadkami ślubów bywali nieraz rozmaici dostojnicy, jużto koronni, jużto miasta Krakowa, lub wreszcie inni obywatele ziemscy, osiadli na wsi. Z pomiędzy nich przytoczyłem tu i ówdzie niektórych znaczniejszych (ogółem w tej części 159 nazwisk), ale tylko w 77 pozycyach, wszystkich bowiem niepodobna było wymieniać. Tym sposobem nie tylko heraldyka, ale i historya zyskuje nieco. Nie potrzebuję wcale dodawać, że związki małżeńskie błogosławili różni księża, świeccy i zakonni, miejscowi i obcy, prałaci i kanonicy, a nawet niekiedy sufragani krakowscy; bo przecie i nowożeńcy nie z samego tylko pochodzili Krakowa, lecz z różnych stron Polski.
Dwie księgi, któremi się posługiwałem w opracowaniu tej części, są formatu podłużnego, wąskiego. Pierwsza z nich z lat 1586-1618, oprawna jest w pergamin, druga z lat 1619—1645, oprawna jest w skórę wykwintnej introligatorskiej roboty. Na pierwszej stronicy okładziny wyciśnięty drukowany napis, samemi wielkiemi literami: Rcgcstrum A. D. 1618 (W tej drugiej księdze wpisano tylko 4 śluby z pażdzier. 1618, poczcm idą następne lata.) Deiparae Virg. Mariae in Circulo Cracoviensi. Studio Comparatum Simonis Lachowski Sacristiani. Poniżej wyciśnięta piękna postać Chrystusa na krzyżu, z Matką Boską i św. Janem Ewangelistą stojącymi obok, oraz z napisem w otoku: Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Na ostatniej stronicy okładziny postać Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus i dwoma aniołkami nad jej głową z koroną w rękach. Prócz tego na obydwóch okładzinach na polach podłużnych, widzimy popiersia humanistów w biretach na głowie, niby profesorów Almae Ałatris Jagellonicae. Wszystkie te postaci i napisy były dawniej wyzłocone, czego dotąd jeszcze ślad wyraźny pozostał.
Ks. Dr. Andrzejowi Kościółkowi, za ułatwienie mi dostępu do tych dawnych metryk, oraz Panu Dr. Kazimierzowi Kaczmarczykowi, za pomoc w żmudnem kollacyonowaniu, składam szczere podzięki.

Alantse Jerzy (Italus) nob. z Jadwigą Kleinówną 16 lut. 1631.
Awyłowicz Mikołaj nob. z Barbarą Bielecką 28 maja 1633.
Bapner Ambroży nob. z Anną (nieoznaczoną) 24. czerw. 1630.
Bclinowski Jan nob. z Maryanną Bogucką 7 8tycz. 1641.
Bełza Andrzej nob. z Cecylią Pipanówną 26 lut. 1623.
Biclowski Władysław nob. z Pieskowej Skały z Katarzyną Kurowską 22 lipca 1641. Boguria Stanisław nob. z Katarzyną (nieoznaczoną) 26 paźdz. 1586.
Bonikowski Maciej, clari», dr. medyc. I oby w krak. z Magdaleną Wolfowicówną 15 lut. 1637.
Branicki Stanisław nob. z Zofią Boską 19 kwict. 1643. Świad. Jan Boski z Beszcza i Stanisław ze Źmigroda Stadnicki.
Brzeziński Wacław nob. z Zofią Kotccką 9 czerw. 1008.
Brzyszkowski Prokop nob. z Anną Sobietissówną 27 stycz. 1597.
Bykowki Jerzy feocr. z Zofią Glińską 30 kwiet. 1637. Św. Jan Szembek, pleban igołomski i ks.
Jan Rranicki, inspector generalis dominorum dictorum Kopciowic cx l.ithuania.
Bylina z Leszczyn Jan nob. z Maryanną z Zicmblic Boguszową wdową 23 marca 1641. Św.
Stanisław z Dembian Dembiński i Andrzej z Janowic Janowski.
Bystrzynowski Krzysztof nob. z Maryanną Morską 26 stycz. 1622. Św. Paweł Gniewosz, sędzia sandomierski i Stanisław Czarnocki.
Chądzyński Jan nob. z Zofią Promicńską 14 listop. 1630.
Chełstowski Paweł nob. z Zofią Friczowską 30 lipca 1623. Św. Adam Szypowski, kanon. krak. i Stanisław Różanka, vicesgcrcnt krakow. grodu.
Chodowicz Gabryel nob. z Anną Rezlerówną 19 stycz. 1644. Św. Hieronim Konstanty Minor, Bernard Ujejski, sędzia siewierski i Andrzej Czeski, syndyk krak.
Chromowicz Baltazar nob. z Zuzanną Hippolitówną 13 czerw. 1627.
Ciclcsta Kasper, nob. z Zuzanną Jugowiczówną 16 stycz. 1640. Św. Innocenty Petrycy i Wawrzyniec Smieszowic, doktorzy medyc. Pisano zwykle Celesia, lecz także Cielexta. W metrykach zachodzi jedno i drugie. Ob. Cz. II. ’) In dumo privata de licentia Rev. Krasmi Krctkowski, official. gener. cracov.
Cieszkowski Zygmunt nob. z Katarzyną Jurkowską 9 kwicL 1611.
Cyrus Sebastyan nob., ławnik najwyższego prawa magdebur. na zamku krakow. z Anną Hallerówną 4 marca 1590.
Cyrus Sebastyan nob. z Anną Dclpaczówną (Delpace) 11 maja 1614.
Czarnecki Jan nob. z Zofią Połomską 4. lutego 1590.
Czarnecki Marcin nob. z Anną Hcnczówną 29. maja 1623.
Czeski Andrzej nob. z Barbarą Stcfanowiczówną 8. lutego 1629 (Dziedzic dóbr Czajowice i Bestwina, wzniósł nowy ołtarz św. Anny w kościele Maryackim w miejsce dawnego, prawie cały z hebanu, postawiwszy cztery kolumny spiżowe wokoło niego. Zob. Gąsiorowski: Kościół Arcbipresbiteralny, str. 31. Kraków 18<8.).
Czyżowski Marcin z Żar nob. z Zofią Branicką 8. lutego 1644. Św. Mikołaj Koryciński, sta. ojcowski i Jan Wyzcmberk ’), sekretarz królewski.
Dąbrowski Jan nob. z Zofią Choryńską 7. lutego 1638. Św. Jan Gaboński i Jan Myszkowski. Dąbski Albert gener, z Katarzyną Piaskowską 27. listopada 1610.
Dembiński z Dembian Albert gener. z Reginą Blażowską 19. stycznia 1639. św. Stanisław i Teodor Dębińscy i Albert Niemsta.
Dębieński Jan gener. z Magdaleną Jarocką 27. lutego 1628. Św. Samuel Dembiński, kasztelan biecki i Zygmunt z Dębian Dębieński.
Dębo w sk i Aleksander nob. z Ewą Krasuską 19. lipca 1637. Św. Piotr Gniewosz i Karol Siedleściański.
Dybowski Stanisław nob. z Jadwigą Kopańską 29. kwietnia 1629 (In domo privata de licentia Bras. Krctkowski, olticialis generalis cracov.).
Dzięciołowski Andrzej nob. z Barbarą Gilccką II. lutego 1630. Św. Piotr Brzcchfa i Zygmunt Boratyński.
Dziulibaldi Stanisław (Italus) nob. z Barbarą Cyrusową 14. stycznia 1624. Św. Andrzej Wolfowicz, dr. medycyny, Jan Lang I Jan Cyrus, rajcy krakowscy.
Elerth Piotr nob. z Elżbietą, córką Andrzeja Piotrkowczyka, drukarza Jego Królewskiej Mości, 14. kwietnia 1611. Św. Krzysztof Sułowski, kasztelan tarnowski i Samuel Lipski, podkomorzy i sta. żywiecki.
Fogclwedcr Andrzej nob. z Agnieszką Hallembcrgcrówną 18. czerwca 1589.
Forconi Franciszek (Forzoni, Florentinus) nob, z Laurą Moriconi 24. maja 1616.
For co ni Filip (Florentlnus) z Teresą Cieniowicówną 4. lipca 1638. Św. Wilhelm Orsetti, Bartłomiej Moriconi i Wawrzyniec Tucci, nobiles Itali, cives cracov.
Fortunati Jan (Romanus) nob. z Anną Krajowską 13. czerwca 1644. Św. Rogier Orsetti dc Luca i Jan Jastrzębski.
Franco Jan (Italus) nob. z Anną Stcmbcrfcowlczową wdową 21. m.ja 163. Jeden z jego przodków. Piotr Franco, ułożył pod koniec XVI. wieku w Krakowie Modlite wnik po włosku (rękopis in 4-o oprawny w pergamin), którego opis z ryciną tytułową podaje Jan ltaśmk: Z dziejów kultury włoskiego Krakowa, str. 110, 119. Kraków 1906.
Frąckowic Jan nob. z Agnieszką l.odwikówną 3. września 1623!).
Gajowski Hieronim gen. z Teofilą Walkanowską 8. kwietnia 1628. Św Jan Gniewosz, Hieronim Przylęcki i Paweł Gajowski.
Gar nisz Stanisław nob. z Bronowie z Teofilą Potocką 22. września Iul3. Św. Piotr Zbylitowski i Stanisław Szulc.
Gąsiorowski Jan nob. z Zuzanną Kobrzyńską 9. czerwca 1637.
Gic wic Acłiacy nob. z Katarzyną Głowacką 17. lutego 1639. Św. Teodor i Jan .Morsztynowie i Paweł Gajowski.
Głowacki Mardn z Sieradzkiego nob. z Anną, wdową po Walentym Kryzie, obywatelu krakowskim, I. listopada 1592.
Gniewek Łukasz nob. z Zuzanną Paszyńską 4. marca 1601. Św. Andrzej Staszkowski i Józel Latosiński.
Gołuchowski Piotr nob. z Agnieszką Krzcszówną 28. maja 165. Św. Stanisław Księski, pisarz gr. fcrak. i Jan Gołuchowski. Górski Jan nob. z Anną Wolską, wdową, 14. czerwca 1640. Grabianka Kasper nob., sługa kasztelana bieckiego, z Agnieszką Zaborowską 29. lutego 1588. Św. Mikołaj Firlej, kasztelan biccki i Stanisław hrabia na Tarnowie Tarnowski, kasztelan sandomierski. Grabowski Jan nob. z Anną Szcwcowicówną 28. lipca 1637. Gr ornacki Albert nob. z Dorotą Zimianką 4. lutego 1638. Gro macki Andrzej nob. z Reginą Polanowską 14. października 1590. Św. Mikołaj Zebrzydowski wojewoda lubelski i Mikołaj Firlej wojewoda krakowski. Grosze wic Franciszek nob. Anną Inginromową, wdową, 29. października 1645. Gum Ińsk i Remigiusz gener. z Dorotą Cyrusową, wdową, II. października 1629. Guttctcr5) Kasper nob. z Fogelwcdrówną 6. kwietnia 1587. Św. Stanisław Zawadzki alias Picus I Marcin Urbankowicz. Gutteter Kasper nob. z Dorotą Achlarówną II. sierpnia 1602. Św. Stanisław Fogclwcder, prób. miechowski4) i Andrzej Celari, rajca krakowski. Hakówski Jan nob. z Katarzyną Sołtyszkówną 25. listopada 1627. Ilcdcnti Hieronim nob. z Anną, córką Innocentego Petryccgo, doktora med., 20. lutego 1639. św. Gabryel Ochocki i Rafał Delpacc), rajcy krakowscy.
Hippolit Donat (ltalus) nob. z Magdaleną, córką Walentego Wiśniowskiego, obywatela krak., 27. września 163. Św. Rafał Delpace, burmistrz i Gabryel Ochocki, dr. med. i rajca krak. Iwanowski Jan nob. z Katarzyną Bogdolowską 27. czerwca 1638. Jackowski Jakób nob. z Reginą Zdrojowską 25. lipca 1604. Jagniątkowski Jan nob. z Rozyną Silińską 12. listopada 1631. Św. Jan Kozłowski z Nowcjwsi i Maciej Gruszczyński, rajca krak. janowski Paweł gener. z Justyną Białoczerwieńską 18. listopada 161. Św. Mikołaj Ujejski4), Tobiasz Frydrychowski I Olbrycht z Dąbia Dąbski.
Jasiński Piotr nob. z Anną Sobańską 16. lutego 1627. Św. Władysław Wolski i Krzysztof Zygmuntowicz.
Jastrzębski Dominik nob. z Anną Buczkowską 24. maja 1637^ Św. Franciszek Zebrzydowski i Andrzej Marchocki.

5 In domo privata dc licentia Joannis Zerzyński, offic. gener. cracov.
*) Nieco później spolszczona rodzina: Dobrocicski, także Dobrodzcski, jak czytam na liście Piotra Skargi S. J., 9. lutego 1608-
*) Przełożony generalny Kanoników Grobu Chrystusowego, zwanych w Polsce Miechowitami. ł) Fundował w kościele Kamcdulów na Rielanach, kaplicę św. Romualda, zwaną wskutek tego Detpacowską, zdobną w złocenia i obrazy pędzla najsławniejszego naówcza* malarza, Tomasza Dolabelli, Włocha.
*) W metryce mylnie dodano: capitaneus sandecensis. Żaden z Ujejskich nic był starostą san-deckim, zapewne podsłarości: vicccapitaneus castr, sandeccns.
*) ln domo privata de licentia Eras. Krctkowski, vicarii generalis cracov.

Jordan Hermolaus nob. z Katarzyną Lapczyną 21. lutego 1588. jugowicz Kasper nob. z Zofią Fontanówną (Fontani) 7. maja 1623.
Kamodziński Wawrzyniec nob. z Reginą Łabęcką 3. września 1628.
Karczowski Jan nob. z Cecylią wdową (nieoznaczoną) 6. października 1643.
Karśnicki Kasper nob. z Barbarą Zandzianką 9. czerwca 1591. Św. Hieronim Powodowski1), archipresbytcr i Stanisław Krasiński, kan. krak.
Klobukowski Piotr gen. z Zofią Fragxtynową) I. kwietnia 1629. Kobrzyński Piotr nob. z Anną Noisowską 12. sierpnia 1638. Św. Krzysztof Chilowski, sędzia wielicki i Aleks nder Koziarowski Kondrat Daniel nob. z Katarzyną Hippolitówną 18. maja 1627. Kopytkowski Sebastyan nob. z Anną Pomińską 10. maja 1615. Korcięc Andrzej nob. z Katarzyną Szydłowską 21. lipca 1644. Św. Stanisław Dembiński i Paweł Witkowski. Kormaniccki Albert nob, sekretarz kancclaryi królewskiej, z Konstancyą Forbcsówną 16. stycznia 1620. Św. Madej Lubieński, proboszcz miechowski, i Stanisław Witowski, wielkorządca krak. zamku. Kortin Franciszek (Cortini, Italus) nob. z Katarzyną Cieleśdanką 20. stycznia 1641. Kowalski Jan nob. z Wieruszowa z Małgorzatą Fogelwedrówną 21. października 1590l Kozłowski Albert nob. z Anną Kłaniaczanką 9. listopada 1645. Kozłowski Mikołaj nob. z Elżbietą Borella, córką Wilhelma Borclli, 31. stycznia 1627. Krzesz Stanisław nob. z Anną Waszyńską 30. stycznia 1622. Św. Jerzy książę na Zbarażu Zbaraski, kasztelan krak, i Joachim hrabia na Tarnowie Tarnowski, wojewoda parnawski0-Krzyżanowski Zygmunt nob. z Barbarą Zayfretówną 16. lutego 1631. Kulpiński Kazimierz nob. z Zofią Rroszkową, wdową, 16. sierpnia 1637. Laskowski Benedykt nob. z Urszulą, córką Bartłomieja Paczoski, 26. sierpnia 1590. Leśnicki Grzegorz nob. z Jadwigą, córką Gerarda Komrygi, obywatela gdańskiego, 18. sierpnia 1591. Ligęza Feliks z Bobrku gener, z Elżbietą z Młoszowej, wdową po Fryderyku Pisarzowskim, 3. lutego 1615. Św. Jacek z Mtodziejowic Mtodzlcjowski i In. Lipnicki Stanisław nob. z Zotią Gottowicową 15. lutego 1624). św. Zygmunt Kotkowski i Krzysztol Plaża, sta. brzeziński Lipski Jakób nob. z Jadwigą Malinowską 16. czerwca 1641.
Lubowski Jan nob. z Katarzyną Hcmkowicową 24. listopada 1629.
Matuszowski Tomasz nob. z Anną Kunowską. wdową. 7. marca 1639.
Michałowski Franciszek (Hungarus) nob. z Krystyną Wójcikówną 21. sierpnia 1644. Św. Jerzy Porembski i Stanisław Strzelec.
Mic Iżycki Jan nob. z Katarzyną Szelerówną 22. lipca 1635. Św. Wawrzyniec Starczewski, kan.
krak. i Wojciech Wężyk, dziekan gnieźnieński.
Mikołajowski Marcin nob. z Anną Kurowską, wdową, 22. października 1630.
Minor Hieronim z Przybysławic nob. z Zofią Świętosławską 29. czerwca 1641. Św. Andrzej Kazimierz Bykowski z Bukowa. Wacław Siccicński z Słccicnla ł Walenty Bogucki z Bogucic.
Mirocki Stanisław gener, z Elżbietą Bcłziauką 14. czerwca 1640.
Moczarski Krzysztof nob. z Marlą Nagotówną 26. sierpnia 1607. Św. Hieronim Powodowski, archipresbytcr i Joachim Ciepielowski, rajca krak.
Mora w leki Krzysztof nob. z Zuzanną Winiarską 17. lutego 1643. Św. Jan Koziarowski, Andrzej Psarski i Adam Chodorowski.
Moreszowicz Zygmunt nob. z Zuzanną Henctówną 6. listopada 1616*).
Morsztyn Jan gener, bachmlstrz wielicki, z Anną Wręźykówną 9. czerwca 1630.
Nidecki Aleksander nob. z Maryanną Krzepicką 29. stycznia 1630. Św. Albert Kącki i Piotr Zbylitowski.
’) Proboszcz i archipresbytcr kościoła Maniackiego 1585 f23. czerwca 1613, wyborny mówca i pisarz. Jego dzieła zob. Encyklop. Kościcl. T. XX. p. 547—548.
*) Może od miejscowości: Fraksztyn, Frankszlyn (Frankenstein), w powiecie brodnickim. U Nlc-sicckicgo T. X. Dodatek sir. 131, figuruje Franxtyn.
’> Szereg wojewodów parnawskich zob. Słów. Geogr. T. VII. str. 869.
) In domo privata dc licentia Joan. Zerzyński, officia!, gener. cracov. ‘) In domo privata cx mandatu Rcv. Andrcae Lipski, administratoris vacantis episcopatus. 8 Norowski Szymon nob. z l.ukrecyą Janówną 4. lutego 1624. Obrębski Andrzej nob. z Dorotą Crbankowlczówną 2. lipca 1595. Obrzycki Wacław nob. z Dorotą Partinówną (Partin) 5. listopada 1595. Opolski Jan nob. z Anną Ambroza 19. lipca 1644. Św. Samuel Gajowski, prób. ryczywolskl, sekretarz królewski i Piotr Bcźcchowicz, ławnik krak. Orscttl Wilhelm (Italus dc l.uca) ingen. z Katarzyną Cicniowlcówną 25. kwietnia 1632. Palczowski Krzysztof gener, z Zuzanną Mislowską 10. października 1599. Pągowski Mikołaj nob. z Barbarą Myszkowską 18. maja 1630. Św. Stanisław i Andrzej Morscy. Pełczyński Albert nob. z Anną Wierzbińską 19. stycznia 1629. Pcrnus Daniel nob. z Maryanną Moczarską 3. lutego 1641. Pcrnus Mikołaj nob. z Barbarą, córką zmarłego Innocentego Petryccgo, doktora mcd., 4. sierpnia 1611. Św. Gabryel Ochocki, dr. mcd.f profesor jagielloński, burmistrz krak. i Andrzej Piotrkowczyk, drukarz J. K. M. Pctrycy Innocenty Jan oxcel. dr. med. z Anną Siechówną 27. lutego 1639. Pęgowski Bonawentura gener. z Maryanną Przecławską. wdową, 17. stycznia 1644. Św. Andrzej Przecławski, Aleksander Prusiński i Franciszek Siemicński. Piaskowski Stanisław nob. z Zuzanną Frigowską 28. stycznia 1635. Pipan Jerzy nob. z Teresą Kortinówną (Cortini) 9. stycznia 1639. Pod oski Floryan nob. z Dyanną Strzeczkowską 3. listopada I596l Por cc ki Stanisław nob. z Anną Gleltensówną 20. czerwca 1638. Porębski Jan nob. z Zayfrciową, wdową, 25. października 1620. Porębski Stanisław nob. z Jadwigą Maczyrtską 18. stycznia 1587. Priami Gerard (Italus) ingen. z Justyną Cicniowicówną 9. maja 1632. Paczkowie Bartłomiej Stanisław nob. z Agnieszką Swiejkowszczanką 22. października 1623. Raczkowski Jan nob. z Zofią Zuchowską 30. stycznia 1625′). św. Adam Szypowski, kanonik krak. i pleban siewierski, Hieronim Kazanowski i Sebastyan Wilczogórski).
Radwan Jan nob. z Zuzanną Zutherówną 16. lutego 1586.
Radwan Jan nob. z Anną, córką Jana Korneckiego, 1. sierpnia 1503.
Karowski Bartłomiej gener. z Anną Gubalską, wdową, 10. lutego 1627. Św. Zygmunt Kotkowski i Krzysztof Rarowski.
Rimer Sebastyan nob. z Jadwigą Szembckówną 28. lutego 1634. Św. Jan Wizcmbcrk1), rajca krak. i Stanisław Szcmbek.
Ronenbcrg Stanisław nob. z Teresą Pipanówną 23. lutego 1631.
Roszkowic Paweł nob- z Anną Petrzonówną 15. stycznia 1634. Św. Paweł Celari i Paweł Hippolit, rajcy krak.
Rotcrmund Andrzej nob. z Anną. córką Jana Langa. 9. lipca 1589. Św. Kasper Guttctcr i Fołtyn Romer.
Rozdzieński Zygmunt nob. z Anną (nieoznaczoną) 25. czerwca 1617.
Roźyński Aleksander nob. z Zuzanną Primuszńwną 26. września 1613.
Rylski Marcin gener. z Anną Gołuchowską, wdową, 19. czerwca 1639. Św. Mikołaj Łącki, Maksymilian Jarzyna, podslarości krak. i Ścibor Chełmski, łowczy krak.
Sieradzki Stanisław nob. z Katarzyną Zbylitowską 22. listopada 1638.
Simkowicz Stefan nob. z Łucyą llcrtwiczówną 27. września 1598.
Skaw jeniecki Jan nob. z Elżbietą Piotrowską 26. stycznia 1644. Św. Maciej Brojowski, Krzysztof Żydowski, chorąży Zatorski, i Krzysztof Jaroszczykowski.
Skawiński Albert nob. z Zofią Tomaszowicową 16. lutego I6t3.
Sławek Jan nob. z Reginą Makowszczanką 24. lutego 1591. Św. Albert Brudzyński i Marcin Złotnicki, kanonicy krak.
I) In domo privata dc licentia lllustr. Martini Szyszkowski, cpiscop. cracov.
) Spolszczona rodzina włoska: Montelupi. Sebastyan Wilczogórski de Montelupi, dziedzic na Grzcgorzowicach i Siccicchowicach, był w tym czasie burgrabią krakowskiego zamku. 0 Nieco późnici był on sekretarzem królewskim i przełożonym olbory olkuskiej, jak świadczy rzadkie dzieło w bibliotece Ossolińskich, Franc. Żarskiego: Theoremata physica ad mentem Angelici Doctoris. Cracoviac 1649. Dcdic- Joanni Wizembcrk S. R. M. Secretario, Olboriarum llkusicnsium Praefecto. 9 Sł o mnie ki Jan nob. z Zofią Zakrzewską 3. czerwca 1640. Słowikowski Jan nob. z Elżbietą Zielcniowicową, wdową, 12. października 1642. Św. Maciej Wojeński i Gabryel Ochocki, doktorzy med. i profesorowie jagiell. Słowikowski Jerzy nob. z Urszulą Kralówną 30. kwietnia 1623′). Słowikowski Krzysztof nob., syndyk krak. z Elżbietą Stcfanowiczówną 10. stycznia 1616. Słupski Stanisław gener. z Anną Płachctkówną 13. llpca 1603. Sodowski 1) Stanisław nob. z Anną Milerową, wdową, 9. września 1627. Spinek Stanisław, czccL dr. obojga praw, z Jadwigą, córką Krzysztofa Naymanowica, doktora med., 26. października 1637. Staszkowski Jan nob. z Jadwigą Borkówną 17. lutego 1591. Św. Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda lubelski, i Hieronim Staszkowski, podstarości krak. Storcz Wojciech nob. z Anną Milcrówną 15. kwietnia 1634. Strzelec Mateusz (Lithuanus) nob.z Anną Haliczówną 3. listopada 1596.Św.Marcin Urbankowicz i Joachim Ciepielowski, rajcy krak. Sulisa Jan nob. z Krystyną Maciejowską 7. czerwca 1637. Swandrowic Franciszek nob. z Zuzanną Habrowską 9. grudnia I612). Św. Jakób Habrowski i Michał Swandrowic.
Świchowski Marcin nob. z Anną Hauzowiczową, wdową, 21. lipca 1630). Świechowski Stanisław nob. z Zuzanną Bonlszowską 14. stycznia 1622. Szejawski Bartłomiej nob. z Anną (nieoznaczonąi 4. lipca 1604. Św. Joachim Odeski, star. olsztyński) i inni.
Szulc Andrzej, excel. dr. oboj praw, z Anną Kondratówną 19. października 1631.
Szulc Marcin nob. z Katarzyną, córką Jana Pipana, 16. lutego 1590. Św. Mikołaj Zebrzydowski, star. krak. i Mikołaj Firlej, wojewoda krak.
Szygnic Kasper nob. z Katarzyną Kondratówną 18. listopada 1640. św. Innocenty Petrycy, burmistrz, Gabryel Ochocki, doktorzy med., i Marcin Paczoska, ławnik najwyższego prawa magdeburskiego na zamku krak.
Szyi der Ludwik nob. z Małgorzatą Schoberówną 9. lutego 1631. Św. Jerzy Pipan, dr. med., i Krzysztof Słowikowski, rajcy krak.
Szyporowski Stanisław nob. z Zawady z Jadwigą Misiowską 1. października 1589. Św. Marcin Dobroszowski i Hieronim Staszkowski, podstarości krak.
Teselhut Eliasz (Germanus) nob. z Katarzyną Marcowicówną 10. listopada 1643.
Trepka Marcin nob. z Kamyka z Katarzyną Fogelwedrówną 21. października 1590.
Turowski Andrzej nob. z Anną Toporską 12. listopada 1637′).
Waganowski Andrzej nob. z Jadwigą Dziulanką 22. listopada 1629. Św. Marcin Dobruchowski, włodarz Marcina Szyszkowskicgo, biskupa krak., i Krzysztof Słowikowski, rajca krak.
Waganowski Andrzej gener. z Anną Matyaszowiczówną 4. marca 1631. Św. Maciej Wonicrtski, burmistrz, i Andrzej Czeski, syndyk krak.
Wałkano wski Jan nob. z Reginą, wdową (nieoznaczoną) 26. stycznia 1614.
Wałkano wski Zagora Jan gener. z Katarzyną Kotllcką 3. marca 1631.
Węgliński Albert nob. z Anną Jaszczurkowicówaą 29. lipca 1627.
Wiąchowski Stanisław nob. z Anną Napruszowską 5. lutego 1626. Św. Albert Popowskl, sta. będziński, Jan Pisarski i Zygmunt Kotkowski.
Wielopolski Jan nob. z Agnieszką Komornicką 13. stycznia 1635. Św. Augustyn Raczkowski i Zygmunt Różański.
Wiktor Jan nob. z Magdaleną Wilamówną 28. lipca 1630.
n In domo privata dc licentia Admod. Rcv. Joannis Bapt l.anccllotti, Nuntii Apostolici.
’) Tak w metryce, powinno być niezawodnie Sadowski. O Sodowskich nie wspomina Niesiecki. ’) Omissis bannis, in domo privata dc licentia speciali Thumac Oborski, suffragan. cracov.
•) In domo privata dc consensu Petri Gembicki, episcopatus cracoviensis administratoris.
W metryce mylnie podano: Joannes Ocicskl, palatinus olstinensis. Województwo olsztyńskie nic istniało w Polsce, lecz tylko niegrodowc starostwo. Starostą olsztyńskim figuruje już od r. 1588 Joachim Ocicski (nie Jan), a’ od 26. sierpnia 1608 był on zarazem i kasztelanem sandcckim, aż do śmierci w kwietniu 1613 r.
*) In domo privata dc licentia Rev. Albcrti Purzccki, canon, cracov. surrogati iudicis.

Wilkowilk i Piotr nob. z Anną Moczarską 5. października 1623. Św. Andrzej Sapieha, wojewoda polocki1) i inni.
Wojciechowski Andrzej nob. z Zofią Ostrowską 27. listopada 1636.
Wojsiawski Maciej nob. z Zofią Krzyżanowską 20. stycznia 1631.
Wolski Mikołaj nob. z Zolią Grodzlccką 14. lutego 1638. Św. Piotr Brandys i Tomasz Chojnacki, Wolski Tomasz nob. z Anną Wolną, wdową, 19. Ilpca l&M.
Wucznian Jan nob. z Jadwigą Gasbirbówną 18. stycznia 1604* ). Wykieński Mikołaj nob. z Anną Zaborowską, wdową, 16. kwietnia 1595. Św. księża: Piotr Lodensis i Marcin Vadovius, profesorowie jagieł!. Wylcźyński Stefan gener. z Katarzyną Bzowską 15. lutego 1638. Św. Stefan Wylcżyrtskl I Jan Lipski. Występ Samuel nob. z Lconorą, wdową (nieoznaczoną) 2. maja 1624). Św. Stanisław Dcm-bieński i Stefan Kazimierski, zwany Głowa.
Zajejski Walenty ingen. z Agnieszką Konkolszczanką 20. lutego 1631.
Zalaszowski Joachim nob. z Justyną Hippolitówną 4. lipca 1593.
Zaleski Albert nob. z Anną Grochowską 7. czerwca 1642.
Zarczycki Marcin nob. z Jadwigą Żebrowską 27. lutego 1604. Św. Zygmunt Myszkowski, kasztelan oświęcimski, i Stanisław Picus), dr. med. Zawada Stanisław gener. z Anną Raszowską 9. lutego 1627. Św. Jan Łącki, dziekan kolleg. Wszystkich Św. w Krakowie, Andrzej Zawada i Zygmunt Śwlerczowskl. Zaydlic Jan nob. podźupek olkuski, z Anną Klisiową, wdową, 25. listopada 1635′). Zcbrzycki Andrzej nob. z Agnieszką Ochmanówną 3. lutego 1630. Zelaszowski Franciszek nob. z Anną Wizembergerówną 3. sierpnia 1640. Zładiszkowicz Piotr nob. z Agnieszką Magińską 24. kwietnia 1595).
Zmijowski Andrzej nob. z Julianną WoJeńską 20. czerwca 1638.
Zuszkowski Mikołaj nob. z Jadwigą Mrokszówną 23. maja 1616. św. Łukasz Bochorowski i Krzysztof Tumay.

W dodatku do powyższego rejestru załączam ogłoszenie, które wpisano do księgi ślubów i odczytano z ambony 1. stycznia 1629, naprzód w kościele Marya-ckim, a potem w innych parafialnych kościołach krakowskich.
Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Nono, in festo solenni Circumcisionis Salvatoris Domini nostri Jesu Christi, id est die primo Januarii. Ego Adamus Ooscovius Ecclesiae Parochialis Beatae Mariae Virginis in Circulo Cracovicnsi Vicarius. Ad mandatum Admodum Reverendi Domini Christophori Trzcicnski7), praefatae Ecclesiae Plebani et Archiprcsbyteri, ex ambona viva et clara voca Decretum S. Concilii Tridentini de Reformatione Matrimonii cap. I publicavi in hanc, quae sequitur formam:
Acz to już jest wiadomo, że w tym kościele z miejsca tego dawno publikowano Dekret Concilium Trindentskiego in Causa Matrimonii: lecz dla dawności czasu wiciom w zapomnienie poszło. Przełóż czyniąc dosyć Constitudom Synodalnym Anni 1621 uczynionym. Jegomość Ksiądz Archiprcsbytcr Pasterz Kościoła tego, według zwyczaju z miejsca tego do wiadomości wszystkich do swej Parochii należących to przywodzi i wznawia, iż według Concłl. Trident. do dostąpienia
’) Zapisek w metryce niezupełnie dokładny. Andrzej Sapieha był wojewodą potockim 1597 1613, polem zamieszkał w Krakowie. W r. 1621 mianowany wojewodą smoleńskim, zmarł 1625. Zob. Akademia Potocka str. 13—14. Kraków 1905
) In domo privata ex speciali admissione Rcv. Pauli Dąmbskł, olfic. generał, et sulfrag. cracov. ’) In domo privata de licentia joan. Zerzyński, offic. gener, cracov. ‘) Bliższe wyjaśnienie zob. wyżej pod Gutteter. 😉 In domo privata de licentia Rcv. Joan. Fox, archidiaconi cracov. ’) In domo privata ex concessu lllustriss Cardinalis Georgii Radzivil. 🙂 Krzysztof Trzciński, proboszcz i archiprcsbytcr kościoła Maryackiego od 9. listopada 1614 do f20. stycznia 1640. Archipresbyterzy kościoła Maryackicgo by wali zawsze infułatami, czyli używali oznak biskupich, na mocy bulli papieskich Bonifacego IX. (1389—1404) 1 Syktstusa IV. (1471 —1484). Przywileje te potwierdził na nowo Piotr Myszkowski, biskup krakowski. 16. stycznia 1584. Zwyczaj ten utrzymał się dotąd. Zob. Wilhelm Gąsiorowski: Kościół Archipresbitcryalny str. 69- M Sakramentu Małżeństwa Św., te okoliczności zachować potrzeba. Naprzód potrzeba, aby zapowiedzi 3 wyszły, t. j. aby trzykroć lub trzy święta po sobie nicrozdzielnic następujące po kazaniu z miejsca zapowiadano tych, którzy do tego Sakramentu przystąpić mają wolą; a to dla przeszkód, które się za tymi zapowiedziami odkryć mogą. Potym aby w kościele od Jegomości Księdza Plebana, albo inszego kapłana, któregoby on sam albo Jegomość Ksiądz Offieyał na miejsce jego dał, namniej przy trzech świadkach, (którzy od tego czasu wespół z małżonkami tymi, którzy ślub sobie czynią, w pewne księgi wpisowani będą) takowy Sakrament przyjmował. A ktoby inaczej, bez zapowiedzi, przez inszego kapłana łub świeckiego lub też zakonnego, albo (czego Boże uchowań przez Ministra) jakiego) nic w kościele i nic przy tak wielu świadkach, nicmając wyraźnego pozwolenia od Jegomości Księdza Biskupa, albo Jegomości Księdza Ollicyała krakowskiego, albo przynamnlej Jegomości Księdza Archipresbytera ważył się małżeństwa dostępować, takowego małżeństwo nic będzie ważne i nie tylko małżonkowie tacy od Urzędu Duchownego karani będą, ale i potomstwo ich prawem samym za nicporządnic i nieważnie spłodzone będzie rozumiane i mianc.
’) To znaczy wobec róźnowicrców: Kalwinów lub Aryanów, istniejących wówczas w Krakowie.

Część II. 1646-1676.

W opracowaniu drugiej części, obfitszej bez porównania od pierwszej, posługiwałem się grubą księgą, formy podłużnej, wąskiej, oprawnej wytwornie w skórę, z lat 1646—1676. Na pierwszej jej okładzinie, w górnej części wyciśnięty jest napis: Ab Anno Domini 1646. Metricae Copulatorum Ecclesiae Archipresbytcralis B. M. V. In Circulo Cracovicnsi. Poniżej zaś postać Matki Boskiej Bolesnej z pięciu mieczami przeszywającymi jej serce. W dali widać wystający krzyż, mury i wieże miasta Jerozolimy. W otoku napis z hymnu kościelnego Stabat Mater: O quam tristis et afflicta, fuit illa benedicta, mater unigeniti. Ślady dawnej pozłoty widoczne są dotąd. Na polach podłużnych obydwu okładzinck, widnieją wyciśnięte delikatnie w skórze allego-ryczne postaci rozmaitych chrześcijańskich cnót.
W tej epoce (1646—1676) spotykamy jeszcze takie mnóstwo ślubów po domach prywatnych, źc liczbę ich podawać jest zbyteczną rzeczą. Jedna również znamienna rzecz uderza nas w tym czasie. Mikołaj Oborski, długoletni biskup-sufragan (1657 f!6. kwietnia 1689), dyspenzowal dość często nowożeńców od zapowiedzi kościelnych; żaden prawie ważniejszy i okazalszy ślub nie odbył się bez jego bene-dykcyi, w pełnym pontyfikalnym stroju. Pod tym względem dorównywał mu jedynie ks. Mikołaj Słowikowski, archipresbytcr-infułat (1654 |23. lutego 1678). W podobnych ceremoniach kościelnych brali udział nierzadko znakomici z pomiędzy kanoników, a nawet biskupi miejscowi i z dalszych stron Polski, w otoczeniu uproszonych za świadków dostojników świeckich. Jakby na scenie, przesuwają się przed oczyma naszemi coraz to nowe postaci, z pomiędzy stanu rycerskiego i patrycyatu miejskiego, które uzupełniają tę barwną mozaikę życia XVII. wieku. Często przytaczane nazwy włoskie (Włosi w Krakowie mieli swoją kaplicę włoską przy kościele OO. Franciszkanów, gdzie tci Istniało osobne bractwo: Confraterniti di S. Ciiovanni Battista delta nazłone Italiana, załoZone jeszcze w XVI. wieku. Zob. j. Ptaśnik: Z dziejów kultury włoskiego Krakowa, str. 108.) w tym okresie czasu, świadczą wymownie o wielkiej kulturze dawnego Krakowa. Już to przyznać należy, że rzadko jaki kościół na obszarze Polski poszczycić się może ślubami tylu znakomitych osób, co kościół Maryacki w Krakowie. Zawierać małżeńskie śluby w tym kościele, schlebiało widocznie narodowemu poczuciu, należało wówczas jakby do dobrego tonu. Może i czci Maryańskiej, kwitnącej powszechnie w kraju, zawdzięczyć należy, żc właśnie w najpiękniejszym kościele na ziemi polskiej, u stóp ołtarza Bogarodzicy, rzeźbionego dłutem wiekopomnego Wita Stwosza, nowożeńcy pragnęli rozpoczynać nową epokę życia.

Adamowski Kazimierz gener, z .Magdaleną Januszewską 26. listopada 1668. Św. Tomasz Rylski i Kasper Panek. Hen.1) Mikołaj Słowikowski, archlpresbyter infułat dr. tcol. i obojga praw.
Amadei (Amcdei) Benedykt nob., ławnik najwyższego prawa magdeburskiego na zamku krak., z Eżbietą Cicniowicówną 16. czerwca 1669. Św. Andrzej Thaborl i Jan Rogowski.
Barciszewski Wojciech nob. z Anną Cecylią Satkowską 16. listopada 1675.
Behm Aleksander Michał cxcel. z Jadwigą Krauzówną 27. września 1649. Św. Marcin Paczoska i Stanisław Kondrat, rajcy krak. Ben. Just Słowikowski, archlpresbyter infułat2).
Belli Andrzej (Venctus> nob. z Magdaleną Pipanówną 16. lutego 1659. Ben. Mikołaj Oborski, sulragan krak.
Rczartski Aleksander nob. z Barbarą Gawęcką 12. stycznia 1670.
Bieli liski Jakób nob. z Konstancyą Gajowską, wdową, 31. maja 1664. Św. Władysław Lubowiecki, sędzia krak. ziemi, i Marcin Pigłowski, podczaszy krak.
Bierce ki Gabryel Jan gener, z Zuzanną Lichocką 13. listopada 1661. Św. Zygmunt ł ubieński, chorąży sieradzki, i Albert Grabkowski. Hen. Andrzej Trzebidcł, biskup krak.
Błeszyński Albert nob. z Katarzyną Kazmicrską …. marca 1658. Św. Józef Ncrski I Józef Błeszyński.
Borgoni Andrzej nob. z Barbarą Słowikowską 30. czerwca 1608. Św. Marcin Lochman, Jacek ł.opacki i Wcntura Rrigantł, rajcy krak.
Borowiecki Jan nob. z Jadwigą Karliriską 5. lutego 1671. Św. Marcin Świcrczowski i Piotr Czarny.
Bottini Franciszek Piotr nob. z Urszulą Szedlówną 15. lutego 1670. Św. Jakób Rcynekicr, dr. mcd., Jakób Sardini, Stefan Mcchoni i Augustyn Manzi.
Bożęcki Albert nob. z Agnieszką Malinowską 17. lipca 1657. Ben. Albert Łańcucki, kan. W. Św.*).
Brącki Scbastyan nob. z Elżbietą Zosińską 7. stycznia 1646. Św. Piotr Słupski i Jakób Garwolski.
Bronowski Aleksander nob. z Anną Zcgardłowicówną 28. stycznia 1674. Ben. Kazimierz Szulc, ordinis S. Spiritus dc Saxia definitor4).
Brzezina Jerzy nob. z Maryanną Niczabitowską 23. sierpnia 1676l Św. Wincenty Markowie i Szymon Nowiński.
Brzozowski Jan nob. z Teresą Okulską 19. listopada 1672. Św. Piofr Tułajewic i Jakób Wi-domski. Ben. Paweł Dudzicki, pleban ze Starego Wiśnicza.
Buch wic Aleksander nob. z Elżbietą Maryanną Klausmanówną 16. listopada 1669.
Bystrowski Kazimierz nob. z Zofią Cieleśdanką 28. października 1666. Ben. Mikołaj Oborski, sufragan krak.
Bzowski Aleksander nob. z Elżbietą Dembińską 11. listopada 1663. Św. Stanisław Wizemberg i Zygmunt Strasz.
Celesta Albert nob. z Anną Skopkowicówną 9. września 1670. Św. Jan Pemus i Józef Zaleski, rajcy krak.
Celesta Jakób nob., syn t Alberta Celesty i Zofii Alantsówny małżonków, z Anną Puczkówną, córką Grzegorza Puczka i Doroty Rynthówncj małżonków, 27. stycznia 1664. Św. Franciszek Cyrus, Jacek Lopacki, dr. mcd. i Marcin Lochman, rajcy krak.
’) T. j. benedixit, tym skróconym wyrazem oznaczam tu i ówdzie znaczniejszych dostojników kościelnych, którzy błogosławili małżeńskie związki.

) Piastował tę godność od 1640 dp f25. marca I6W.
’) Kościół Kollegiacki Wszystkich Świętych rozebrano doszczętnie w r. 18S8, a parafię przeniesiono do św. Piotra i Pawła. Żob. Ambr. Grabowski: Kraków i jego okolice, str. 211. Kraków 1866. Stał ten kośdół na dzisiejszym placu Wszystkich Świętych, obok Magistratu
*) Ze śmiercią ostatniego z Duchaków w r. 1788, wygasł w Krakowie zakon Szpitalników św. Ducha. Zob. SL Tomkowicz: Szpital św. Ducha str. 44. Kraków 1892. Kościół św. Ducha wraz z klasztorem Kanoników dc Saxia (obok kościoła św. Krzyża) zburzono w r. 1892.

Chmielowski Jan nob. * Teresy Chudzicówną M lutego 1668. Św. Albert Sztamet i Marcin Lochman, rajcy krak.
Cholewiński Szymon nob. z Agnieszką Woytelówną 20. listopada 1661.
Cyrus Stanisław nob. z Katarzyną Słowikowską 28. października 1646. Św. Jan Wizcmberg. sekretarz królewski, burgrabia krak. zamku, 1 Andrzej Czeski, burmistrz krak.
Czapski Stanisław gener. z Jadwigą Suską 4. czerwca 1651. Św. Sebastyan Czapski i Kazimierz Orłowski.
Czarny Piotr nob. z Anną Lupianką (Łupi) 20. lutego 1661. Ben. Mikołaj Oborski, sulrag. krak.
Czorn Jan nob. z Warszawy, z Dorotą Lochmanówną 20. listopada 1667.
Dankowski Albert nob. z Maryanną Górską 6. czerwca 1667. Św. Jan Drużbacki i Michał Czechowski.
Dąmbrowski Andrzej nob. z Jadwigą Rybińską, wdową. 14. listopada 1G61.
Delpacy Wawrzyniec nob. z Katarzyną Baranowską 17. lutego 1676. Św. Franciszek Szcmbck, sta. biccki, i Stanisław Różanka, pisarz gr. krak. Ben. Jan Małachowski, referendarz kor., kan. krak.
Dembiński Adauklus gener. z Zuzanną Rożyńską 21. października 1619. Św. Ferdynand Kory-cirtski, sta. ojcowski, i Jan Koniecpolski. Ben. .Mikołaj Oborski, kanon. krak.
Dembiński z Dembian Aleksander Prokop nob. z Krystyną Dembińską wdową 3. lutego 1648.’) Św. Zygmunt Dembiński i Jerzy Koszycki, dr. medyc.
Dembiński z Dembian Hieronim nob. z Anną Broniowską 24. lutego 1617.) Św. Franciszek z Dembian Dembiński, podkomorzy krak.. i Samuel Czarnocki, miecznik krak. Ben. Albert z Lipnik Lipnicki, sufrag. krak. Dębiński Jan gener. z Krystyną Morską 30. września 1674. Św. Piotr Siatkowski,) kasztelan sochaczewski, i Jan Pieniążek, star. oświęcimski. Ben. Andrzej Trzebicki, biskup krak.
Dobrzycki Stanisław nob. z Zolią Kwaśniowską wdową 12. października 1675.
Drozdowski Mikołaj nob. z Anną Strzcmeskączerwca 1665. Ben. Jerzy Januszowicz, dr. ob. praw, dziekan sandomierski.
Drzemlik Aleksander nob. z Magdaleną Łodzińską 26. września 1673. Św. Piotr Cuszowski i Marcin Fiksowski.
Duńczewski Jan nob. dc Łazy z Agnieszką Piaskowską 12. lipca. 1665. Św. Grzegorz Taba-szowlcz i Adam Świderski.
Dunin dc Skrzynno Albert gener. z Izabelą Dębińską 17. listopada 1667. Św. Aleksander Minor, podczaszy chełmski, Michał Świcchowski i Jan dc Skrzynno Dunin.
Dutkiewicz Stefan cxccl. dr. filozof., z Barbarą Duglaszówną dc Lubownia 5. lutego 1662. Św. Jacek Lopacki i Albert Słcszkowski, doktorzy mcdyc., rajcy krak. Ben. Jan Chryzostom Bodzanta, dr. ob. praw, kan. gnielnlcń. i krak.
Dzianotty Piotr nob. z Justyną Kortinówną II. maja 1653. Św. Andrzej Cienicwic i Franciszek Cyrus, rajcy krak. Ben. Piotr Gembicki, biskup krak.
Dzianotty Piotr nob. z Jadwigą Gołuchowską 14. czerwca 1671. Św. Franciszek Szcmbck sta. biecki, i Władysław Lubowiecki, sędzia ziem. krak.
Espach Jerzy Jan nob. z Jadwigą Domaracką 15. inaja 1676. Św. Piotr Dcllagranzy i Jan Skalski.
Fabris Mikołaj (Venetus) nob. z Katarzyną Kocicłkowicową wdową 18. września 1664. Św. Oktawian Facheris, Gaudenty Zacherla 1 Rudolf Dcllafoppa*).
Forster Jerzy nob. obywatel i księgarz gdański, z Anną Konstancyą Reynekierówną 20. maja 1652. Św. Stanisław Kondrat, Marcin Paczoska i Sebastyan Zacherla, rajcy krak.
Frelin Wilhelm Jan nob. z Jadwigą Lopaczanką (ł-opacką) 21. czerwca 1654. św Jacek Lopacki I Piotr Gołccki, rajcy krak.
Garbini Paschacyusz (Venetus) nob. z Franciszką Priamówną (Priami) 26. stycznia 1671. św. Jakób Reynekier i Marek Antoni Moriconi.
Gawroński Aleksander nob. z Bogumiłą Waczowską 28. stycznia 1646. Św. Mikołaj Oborski, kan. krak., i Aleksander Płaza, star. brzeinicki. Ben. Marcin Gawroński, kan. krak.
’) Omissis bannis dc licentia Alberti de Lipniki Lipnicki, suffrag. cracov.
’) Iii lapidea lllustriss. D. Stanislai Lubomirski, palatini cracov. (pałac spiski w rynku.)
’) Niesiccki pisze: Sładkowski, zob. Herbarz, wyd. lipskie T. I. sir. 322.
‘) Zob. Płaśnik Oli Italiani a Cracovia. p. 34 i 37. W metrykach zapisano: Gachcris, Della loppe-
15
Gidzler Marcin nob. z Konstancyą Scbmidówną 30. lipca 1665. Św. Marek Antoni Morikoni, sekretarz król., Franciszek Morikoni i Walenty Schmld, rajca krak.
Gierbiewic Piotr nob. z Zofią Porembiuszówną 8. lutego 1659.
Głuchowski Kazimierz nob. z Jadwigą Behmówną 22. lipca 1673. Św. Jacek Łopacki. dr. med., Stanisław Krauz, rajca krak., I Jakób Żywiecki, wójt najwyższego prawa magdebur. na zamku krak.
Gniewosz Jan gener. z Teresą Glińską, córką Adama stolnika sandomierskiego, 18. lutego 1676. Św. Jan z Pieskowej Skały Wielopolski, stolnik kor., star. krak., nowotarski i bocheński Godaczewski Albert nob. z Katarzyną Michniewską 3. marca 1669. Św. Józcł Koziarowski i Stanisław Pawlikowski.
Gołecki Jacek nob. z Anną Kłosowicówną 24. lutego 1658. Ben. Mikołaj Sulikowski, kan. iw.
Anny, profesor jagieł.
Gostwicki Adam gener. z Maryanną Romanowską II. czerwca I675.1)
Grabiński Jakób nob. z Anną Cezary wdową 16. lutego 1665.Św. Andrzej Uiatowski i Andrzej Belli, rajca krak. Hen. Stanisław Cezary, kanonik z Raciborowic, prób. w Koniecpolu, protonotaryusz apostolski.
Grabkowski Jan gener. z Zofią Rarowską 4. czerwca 1676.
Gros Franciszek nob. muzyk.król., z Teresą Chcłmiecką 29. września 1664. Św. Maciej Kazimierz Trcter, dr. obojga praw, sekretarz król., i Błażej Krasowski, bakałarz filozofii i nauk wyzwól. Ben. Albert Konstanty Wośniowski, prób. w Skawinie, pleban w Tyńcu.
Grot Madej nob. z Maryanną Gilowską 16. lutego 1649. *) Św. Krzysztof Rupniowski, komornik król, i Stanisław Lanckoroński sła. maiogoski. Ben. Wcspazy3n Lanckoroński, prób. z Bobrownik. Gubernat i n Jan gener. z Zofią Proszowską 5. lutego 1667. Św. Andrzej Goryńskl I Stanisław La Soszyński.
Gardziński Jan nob., podżupek olkuski, z Zuzanną Gędzicką 4. listopada 1668. Św. Floryan
Barzcowic*) dr. filozof, i nauk wyzwól., pisarz olkuski, Jakób Gwardziński i Gabryel Ochocki, dr. mcdyc.
Hippolit Kasper nob. z .Magdaleną Żywiecką 21. października 1646. Św. Maciej Wojcński i Rafał Delpace, rajcy krak.
Irowski Wawrzyniec nob. dc Zcgartowicc z Katarzyną Wośnlowską de Sosnka 2. marca 1666. Św. Jan z Przybystawic Oraczowski i Jan Szcmbck.
Jagniątkowski Jan nob. z Katarzyną Bialobrzcską 10. lutego 1671. Św. Władysław Lubowiecki, sędzia zS- krak. i Jan Jagniątkowski. Ben. Andrzej Pieńkowski, kan. krak., sekretarz król. Janicki Hieronim nob. z Zofią Pankówną 25. lutego 1664. Św. Adam Maniecki, Marcin Lipski I Jan Różański. Ben. Stanisław Żelazowski, prób. wielicki.
Janikowski Piotr, exccl. dr. filozof. I mcdyc., z Anną Gicrzmanówną 27. lutego 1661. Januszewski Mikołaj nob. z Anną Jaroszowską 10. stycznia 1670. Św. Mikołaj Fabris, Jan Kurtyn (Cortini) dr. mcdyc., I Stanisław Wilkowic.
Jarocki Jan nob. z Barbarą Mosińską 3. listopada 1674. Ben. Albert Łańcucki, dr. obojga praw, kan. krak.
Jarzyna Abraham nob. z Rudek, wojski rawski z Anną z Llpia Dębińską 25. kwietnia 1667., Św. Stanisław Rozrażowski, kan. krak, i Jan Wojeński. Ben. Stanisław z Brzezia Wojcński, kan. krak, prób. gdowski.
Joanelli4) Sylwester nob. z Katarzyną Furmankowicówną 13. stycznia 1664. Św. Franciszek Cyras, burmistrz, Albert Sztamet i Marcin Loehman, rajcy krak.
Jordan Jerzy gener. z Heleną Drohojowską 8. lutego 1671. Św. Władysław Lubowiecki, sędzia, zs. krak, Franciszek z Zakliczyna Jordan, sta. dobczyckl, i Teodor Lacki, marszałek nadworny litewski.
ł) Omissis bannis dc licentia Nicolai Oborski, suffrag. cracov.
In domo privata de licentia Alberti Lipnicki, suffrag. et vicarii gener. cracov.
■) Muczkowski: Stal. et lib. promot. p. 325. pisze: Barsczcwicz-
•) Posiadał znaczne majętności we Włoszech, Krakowie i Węgrzech, pozostawał w służbie cesarskiej przeciw Turkom i Tckelemu, służył wodzom cesarskim nieraz gotówką i był Ich liwerantem. Zob. Ptaśnik: Z dziejów kultury włoskiego Krakowa, str. 124. — Żywot swój zakończył w Krakowie tamże pogrzebany. Testament jego w księgach ławniczych krakow. z 10. lutego 1684. r.

Jugiewicz Benedykt, cxccl. dr. ob. praw z Anną Roikowską 27. lutego 1650. Św. Gabryel Ochocki i Franciszek Roliński, doktorzy medyc., rajcy krak. Ben. Kazimierz książę Czartoryski, kan. krak. Kamieński Aleksander nob. z Elżbietą Winogórską 11. kwietnia 1676.
Kamieński Jan nob. z Reginą Wróblewską 23. listopada 1666. Św. Jan Lipski i Tomasz Więczkowlc. Karbiński Melchior nob. z Elżbietą Rynthówną 23. stycznia 1661.
Karliński Stanisław nob. z Jadwigą Jankowską 16. lutego 1669. Św. Marcin Świcrczkowski i Jan Wrzosow&ki.
Kamiński Józef nob. dc Kamiszyn z Maryanną Garlicką 23. listopada 1664. Św. Kazimierz Kulwiński, Mikołaj Dembiński. Madej Borowski i Jan Jagniątkowski.
Karkutowic Jan nob., ławnik najwyższego prawa magdebur. na zamku krak. z Anną Rudzką 25. września 1672.’) Św. Benedykt Źegota i Walenty Matuszowski. Ben. Jan Rudzki, kan. W. Św., profesor, jagieł.
Karkutowic Jan nob., ławnik najwyż. prawa, z Agnieszką Adamowiczówną 5. stycznia 1675. Kawczyński Albert nob. z Reginą Białoszowską 13. lipca 1670.
Kawecki Piotr nob. z Konstacyą Anną Popławską 14. lutego 1669. Św. Symforyan Lipski i Stanisław Żmudzki.
Kącki Szymon nob. de Gruszów z Jadwigą Skrzybowską 4. lipca 1660. Św. Jakób Moszyński.
Marcin Świerczkowski I Daniel Skalski obywatele krak.
Kąkolowski Aleksander nob. z Agnieszką Zcmbrzycką 27. lutego 1GGI. Św. Stanisław Pigłowski, i Jan Przytkowski.
Kędzierski Andrzej nob. z Reginą Dculkowicówną 9. marca 1664.^ Św. Piotr Kamieński i Jan Grodzicki, obywatele krak. Ben. Jan Mogitański, pleban z Budzanowa.
Komeski Stanisław gener. z Trzebińską 13. czerw. 1674.
Komornicki Hieronim gener. z Katarzyną Leńczowską wdową 23. sierp. 1648. św. Szymon Solecki i Joachim Pisarski.
Konecki Albert nob. z Elżbietą1) Pcrnusówną 2. lut. 1653. Św. Adam Nagoth i Franciszek Roliński, dr. medyc., rajcy krak.
Koniecpolski z Koniecpola Przcdbor Jan gener. z Barbarą Hallerówną 6. listop. 1650 św. Jan Suchodolski, prób. niepołoniski, Hieronim Gabryel I Hieronim Dembińscy.
Kossa Jerzy nob. z Anną Rotyna 10. maja 1676.
Koziarowskl Józef nob. z Dorotą Godaczowską 7. stycz. 1668. Św. Andrzej Zbylitowski i Jan Babski.
Kożuchowski Aleksander nob. z Justyną Rudnicką alias Rynthówną 4. sierp. 1670. Św. Hieronim Aleksander Kruszclnicki i Jan Rynth.
Krasuski Albert nob. z Katarzyną Słomnicką 9. lut. 1673. Św. Przyłęcki z Przy lęk i Stanisław Zdanowski. Ben. Paweł Sarnowski, kan. krak.
Krauz Andrzej nob. z Elżbietą Puczkówną 15. listop. 1671.
Krauz Krzysztof nob. z Barbarą Rozdzyną wdową ze Lwowa, 15. lipca 1673. Św. Jan Per-nus i Stanisław Krauz, rajcy krak., Madej Kuczankowic I Jakób Mościcki, rajcy lwowscy. Krzcmieński Michał nob. z Anną Wiśniowską 13. czerw. 1676. Św. Aleksander Załuski i Jan Garlicki.
Kucharski Scbastyan nob. z Katarzyną Kawulowkową wdową 20. listop. 1667. Św. Piotr Michalski i Jan Rozwadowski.
Kucharski Sebastyan nob. z Agnieszką Rosłowicówną 12. stycz. 1670.
Kulpiński Jan nob. z Agnieszką Rojkówną 16. lipca 1676. Św. Jan Romanowski i Albert Wyrzykowski.
Kurowski Franciszek nob. z Elżbietą Przybysławską 24. lut. 1658.
Kurcz Henryk Jan gener., chorąży cesarskiego wojska, z Anną Maryą Thcrin 18. lut. 1659. Św. Krzysztof Flayszer. kapitan. Daniel Piler, chorąży, i Jan Karo! Rcyttncr porucznik tegoż wojska4). *)
*) Omissis bannis dc licentia Nicolai Oborski, sulirag. cracov.
*) Die 9. manii, quae fuit dominica 2 quadragesimae, ex dispensatione Nicol. Oborski, sufrag. cracov. •) Haec Elisabctha defuncta eodem anno 18. augusti.
*) W latach 1657 1659 stały załogą w Krakowie sprzymierzone z królem Janem Kazimierzem wojska Leopolda I, cesarza rzymskiego, króla węgierskiego. Wielu z pomiędzy żołnierzy tegoż wojska, wstąpiło w związki małżeńskie w Maryackim kościele. Liczne o tern zapiski w metrykach od listop. 1657 do 4. sierpa 1659.
17
Lasota Stanisław Albert nob. z Zuzanną Kozłowską 21. lutego 1669. Św. Jacek Dąbski, kasztelan biccki I Władysław Lubowiecki, sędzia zs. krak.
Lelowski Andrzej nob. z Anną Słowikowską wdową, 17. lutego 1647. Św. Mikołaj Wolski i Aleksander Lelowski.
Lcriczowski Stanisław nob z Teresą Schcdlówną 25. sierpnia 1671. Św. Jan Pernus i Mikołaj Schcdcl.
Leszczyna Marcin, claris, et exccl. dr. med, z Zofią Słowikowską 1. października 1664. Św. Madej Kazimierz Treter, dr. ob. praw, sekretarz król., i Mardn Lochnun, rajca krak.
Lipnicki Stanisław nob. z Zofią Więczkowicówną 2. lutego 1671. Św. Albert Godaczewski i Albert Kopemicki.
Lubawski Jan nob. z Anną Rzepecką 14. lipca 1653. Św. Paweł Kielerowic i Macłcj Czernicki.
Luboracki Jan nob. z Anną Gumiiiską 5. marca 1658. Św. Albert Malinowski i Marcyan Chełmski.
Lupi Frandszek (Clavenensis) nob. z Teresą Czeską, córką Andrzeja i Barbary małż., 24. lutego 1658′).
Lasko Stefan nob. z Cecylią Łącką 1. marca 1650. Św. Daniel Rorański i Franciszek Dunin.
Łodziński Mikołaj nob. z Barbarą Rupniowską 25. października 1654.
Łosiński Stanisław nob. z Teodorą Żychlińską 21. stycznia 1663.
Łukieskiewicz Szymon nob. z Urszulą Grodzicką 13. lutego 1666. św. Piotr Czarny i Jan Sroczyński.
Maciejowski Stanisław nob. z Katarzyną Rupniowską 9. marca 1666. Św. Joachim Pisarski i Sofoninsz Zbylitowski.
Markowski Mateusz Stanisław nob. z Jadwigą Szczcpkowicówną 31. stycznia 1664. Ben. Samuel Furmankowic, dr. ob. praw. kan. W. Św., profesor jagieł.
Marsini Krzysztof gener. sekretarz król. z Cecylią Rozalią Smidłową wdową 9. stycznia 1661 Św. Karol Aflaiia, kan. warmiński, sekrei.irz król. I Izydor Affaita architekt król.
Mechoni Stefan nob. z Magdaleną Delpacówną 26. listopada 1673. Św. Antoni Lukini, burmistrz, Gaudenty Zacherla, ławnik krak.
Męciński dc Kurozwęki Albert gener. z Jadwigą de Gołcza Zcliszowską 12. stycznia 1676. Św. Franciszek dc Pilcza Koryciński. stolnik krak., Albert Giebułtowski i Stefan Męciński. Ben. Piotr Jordan, kan. krak.
Mężyk Jan nob. z Anną Ratkowską I. lipca 1663, Ben. Albert Łańcucki, dr. oó. praw. kanclerz kollegiaty W. Św, profesor jagieł.
Miech urski Bartłomiej Jan nob. z Agnieszką Janowską 22. listopada 1671.
Minich Andrzej nob. z Warszawy z Zofią Czeską 29. listopada 1670. Św. Albert Sztamet i Andrzej Gładyszcwic, obyw. krakowscy.
Mojccki Jan nob. z Zuzanną Urbańską 3 lipca 1664. Św. Jan Słupski i Jan Gdowski.
Mory koni Mateusz nob. z Magdaleną, ‘ wdową po Stanisławie Kłosowicu rajcy krak. 19. stycznia 1676.
Nagoth Tobiasz nob, kapitan król. z 'Anną Latorzanką 23. maja 1672. Św. Teodor Koryciński, stolnik krak. i Andrzej Zglobićki. Ben. Jan Mikołaj Kasztutski. kan. kielecki.
Narębski Piotr nob. z Elżbietą Lasocką 26. stycznia 1671. Św. Zygmunt Palczcwski, wojski slryjski i Gaudenty Zachcrla.
Niezabitowski Paweł nob. z Zofią Tomaszowczanką 26. listopada 1673.
Kizielsk i Szymon nob. z Barbarą Lagocką 28. sierpnia 1673. Św V.’am Drożyński i Jan Kar-kutowic, ławnik najwyż. prawa magdeburskiego na zamku krak. Ben. Mikołaj Oborski, sufrag. krak.
Nowotarski Jan nob. z Katarzyną lxkstonową 6. października 16*«. Św. Stanisław Zatorski i Jan Skomroszkowicz.
Ochętkowski Albert nob. z Zofią Oozdziejowicową wdową 25. listopada 1665. Św. Stanisław Wilkowicz i Albert Siekielowicz, ławnicy najwyższego prawa magdeburskiego na zamku krak.
Ochocki Gabryel, ezeel. dr. med, z Anną Spinkowną, córką Stanisława Spinka dra ob. praw, 27. lutego 1669. Św. Gabryel Ochocki (ojciec) dr. med. i Jan Pernus, rajcy krak.
Oleśnicki Zygmunt nob. z Beatą Konstancyą Myszkowską 3. lutego 1649. Św. Władysław, Myszkowski, margrabia na Mirowie. Ben. Piotr Zbylitowski, kan. łęczycki.
’) Omissis bannis et in domo privata de licentia Nicol. Oborski, sufrag. cracov, sede vacante
administratoris episcopatus.

Opałkowski Stefan nob. z Ewą Gierzmanową wdową 21. stycznia 1658. Św. Jan Romanowicz, rajca krak. i in.
Orłowski Bernard, chorąży król., z Anną Urszulą Wojakowską 23. października 1672.
Orsetti Wilhelm nob. z Heleną Pilchowską 3. września 1672’). Św. Franciszek Orsetti, sta. knyszyński i Jerzy Romuald Schcdel. Ben. Piotr Kazimierz Orłowski scholastyk W. św. kantor tarnowski, kan. krak., pleban z Kosocic.
Ossowski Samuel nob z Maryanną Dąbrowską 21. października 1653. Św. .Michał Dobrzywiński i Albert Kamiowski.
Ostrowski Kazimierz nob. z Anną Przyborowską 19. maja 1669. Św. Stanisław Wicrzbięla i Jan Zaleski, dworzanie Mar. Zebrzydowskiej, wojewodziny krak.
Ostrowski Stefan nob. z Teresą Białobrzeską wdową 17. września 1648. Św. Stanisław Zawadzki i Wacław Wiktor.
Osuchowski Mikołaj nob. z Jadwigą Silnicką 25. lutego 1654. Św. Stanisław Padowski i Marcin Kącki, obywatele krak.
Otwinowski Jerzy gener, z Heleną Białobrzeską 13. października 16751). Św. Michał Czerny, sta. pamawski, Mikołaj Otwlnowski i Jakób Rojowski, cześnik dobrzyński.
Palamini Józef nob. z Magdaleną Furmankowicówną 21. sierpnia 1663. Św. Jan Paweł Cclary, generał major wojsk król. i Piotr Dzianotty. Ben. Mikołaj Sulikowski, dr. tcol. i profesor jagieł., kan. u św. Floryana.
Paszkeim Marcin nob, aptekarz król, z Teresą Frusinclli 5. marca 1676s). Św. Stanisław Scgnic. rajca krak, Sebestyan Szelertb, rajca warszaw, i Hieronim Kosiński, superintendent ceł króL w Małopolsce. Ben. Józef Bernardyn Zebrzydowski, kan. krak.
Pawłowski Jan nob. z Konslancyą Gocławską 18. czerwca 1675. Św. Samuel Gocławski, Aleksander Błeszyński i Stanisław Rzeszowski.
Pełka Zacharyasz nob. z Anną Solomońską 3. marca 1647. Św. Stefan Żółtowski i Franciszek Delpace. Ben. Szymon Starowolski, kan. krak.
Pcstelocci Antoni Piotr (Vinccntinus) nob. z Teresą Bełzianką 23. czerwca 1647. Św. Jerzy Pi-pan i Rudolf Cortinl.
Pilecki Stanisław Piotr nob. z Katarzyną Rynthówną 14. lutego 1665. Św. Albert Górnicki, Stanisław Piechowic i Piotr Sicmoński.
Pląskowski Kazimier/. Franciszek nob. z Zofią Konstancyą (nieoznaczoną) wdową 31. lipca 1670.
Politiani Józef nob, dr. medyc, z Anną Eufemią Zachcrlanką Cortinl wdową 31. marca 1674. Św. Bonawentura Hriganti, rajca, Gaudenty Zachcrta, Dyonizy Zacherla, ławnicy krak. i Stefan Mcchoni.
Porayło Stanisław nob. z Zofią Czcczotową 20. października 1672. Św. Albert Kobielccki i Albert Amfilkowic.
Porębski Paweł nob. z Katarzyną Turczanką 25. sierpnia 1665. Św. Franciszek Cyrus, rajca i Grzegorz Szalewicz, ławnik krak. Ben. Stanisław Jurkowski dr. teol, prób. u św. Floryana.
Priami Jerzy nob. z Zuzanną Cyrusową wdową 6. października I669‘). Św. Jan Pcmus, rajca krak, Andrzej Paczanowski i Jerzy Schcdel.
Prosperis dc Pilip nob, dr. medyc, z Zofią Caitcllina wdową 18. września 1665. Św. Franciszek Cyrus, rajca krak, Benedykt Amadci i Andrzej Rogowski. Ben. Kazimierz Waxman. kan. krak.
Prószyński Krzysztof nob. z Konstancyą Nidccką 24. sierpnia 1655*). Św. Aleksander Nldecki i Tomasz Brzeziński.
Przybeiskl Franciszek Albert nob. z Katarzyną Dobrzycką II. maja 1659. Św. Mikołaj Słowikowski, archiprcsbytcr, dr. tcol. i obojga praw i Jan Dobrzycki, kan. skatbmierski.
Przy łuski Jan nob. z Katarzyną Duraczkówną 26. października 1664. Sw. Jan Dniowski i Marcin Sopiński.
’) Omissis bannis de licentia Nicolai Oborski, sulfrag. cracov.
!) Omissis bannis dc licentia Nicolai Oborski, sulfrag. cracov.

) In domo privata, omissis bannis et tempore quadragesimali. dispensante Nuntio Apostołko, Francisco Martelli.
‘) Omissis bannis ex dispensatione Nuntii Apostolici, Galeatii Marescotti.
*) Uderzająco mało, zaledwie 5 ślubów szlacheckich zanotowano w r. 1655. i nie dziw, bvł to bowiem rok najazdu Szwedów na Polskę i ich pobytu w Krakowie, gdzie gospodarowali na dobre od 18. października 1655 aź do 30. sierpnia 1657.
19
Radoszcwski Władysław nob. z Katarzyną Krupkowską 24. lutego 1664. Św. Stanisław Piaskowski i Albert Żyznowski.
Rap Andrzej nob. z Justyną Słowikowską 31. lipca 1650.
Reich Krzysztof nob., podwójd piotrkowski, z Ewą Rodzicrówną 25. sierpnia 1668. Św. Jakób Żywiecki, wójt najwyższego prawa magdeburskiego na zamku krak, Andrzej Węgrzy no wic i Jakób Sterllng, rajca piotrkowski.
Reynckier Jakób, Claris, filozof, i ntedyc. dr, z Jadwigą Pernusówną 25. lipca 1655.
Rcynckicr Stanisław jakób, claris, mcdyc. dr., z Justyną Teresą BestieJ 14. maja 1663.
Rezler Kazimierz Albert, claris, filozof, i mcdyc. dr, z Agnieszką Paulurówną 18. lutego 1676.
Rogaliński Władysław nob. z Maryanną Pisarską wdową 28. czerwca 1676. Św. Adam Ml-siowski I Nabor Rudnicki.
Rojowski dc Rojowo gener, podczaszy dobrzyński, z Ludwiką z Przybyslawic Solecką 11. października 1663. Św. Jan Wielopolski, kasztelan wojnicki, i Stanisław Skarszewski, kasztelan małogoski, sta. Samborski. Ben. Stanisław Prokop Oołuchowski, prób. z Bejsea.
Koliński Franciszek claris, z Krystyną Załaszowską 28. stycznia 1652. Św. Adam Nagoth, burmistrz i Stanisław Kondrat, rajca krak.
Rozy ni Jan nob. z Agnieszką Gierzmanówną 8. marca 1666. Św. Dyonizy Zawadzki, wikary kościoła Maryackiego i in. Ben. Adam Sztamet, dr. ob. praw, prób. z Wiśnicza.
Rudnicki Piotr nob. z Justyną Rynthówną 4. marca 1666′). Św. Stanisław Różanka, podsta-rości hiecki, Adam Węglowski i Jan Kcmpicki.
Rudnikowski Zygmunt Stanisław nob. z Agnieszką Czerną 23. lutego 1664.
Rylski Stefan nob. z Anną Łodzińską 3. lutego 1650. Św. Sebastyan Lodziński i Piotr Baranowski.
Rzuchowski Piotr nob. z Elżbietą Lubnicką wdową 5. lutego 1660. Św. Stanisław Piechowic I Floryan Drozdowski.
Sadowski Kazimierz nob. z Krystyną Grynfdłcówną 0. lipca 1671. św. Stanisław Sadowski, Stanisław Zaboklickl i Jan Krzcmicniowski.
Sched et Romuald Jerzy nob. z Cyryllą Fakierysową (Facheris) wdową 17. stycznia 1674.
Sehedel Romuald Jerzy nob. z Anną Znleyską 30. sierpnia 1676. Św. Jakób Reynekier, dr. mcdyc, Franciszek Cyrus i Jan Pemus. rajcy krak.
Siedlecki Paweł nob. z Barbarą Podgorzanką 25. listopada 1646. Św. Paweł Mankicwic. dr. mcdyc, i Jacek Brożek, obywatel krak.
Sicmoński Jakób nob. z Teresą Pruszyńską !5. stycznia 1665. Św. Andrzej Kmita, Otbracht Nekanda Trepka, Samuel Chyłomskł i Stanisław Pruszyński.
Sikorski Albert nob. z Dorotą Cyrusówną 26. czerwca 1667. Św. Franciszek Koliński i Jacek Lopacki, doktorzy mcdyc, rajcy krak. Ben. Mikołaj Żelazowski, kan. W. Św.
Skalski Jakób nob. z Magdaleną Ciechanowską 24. listopada 1674. Ben. Bonifacy Slaszyński, provincialis conventus S. Spiritus dc Saxla.
Szleszkowski Albert, cxcel. filozof, i mcdyc. dr, z Anną Zuzanną Mucharską, córką Piotra filozof, I mcd. doktora, profesora w akademii krak. i lekarza król. i Zuzanny Schelderówny małżonków, 15. listopada 1654. Św. Albert Kucharski, kan. krak. i Jan Suchodolski, prób. wielicki, pleban niepolomski. Ben. Jan Tarnowski, arcybiskup lwowski.
Sławek Szymon nob. z Anną Cicrnicchowicową 9. sierpnia 1665. Św. Jan Biskupski I Jan Gawiński1).
Stadnicki Jan nob. z Katarzyną Powęską 5. lutego 1662. Ben. Paweł Dominik Sarnowski, dr. tcol. i ob. praw, kan. krak. I poznański, sekretarz król.
Stemacki Andrzej gener, z Anną Solecką 27. grudnia 1655^).
Stocki Krzysztof nob. Dorotą Wąsażanką 25. lutego 1661.
Stokowski Jan nob. z Teresą Chaczowską 11. lutego 1668 Św. Jan Różański i N. Chaczowskl.
Straszowski de Straszow Piotr gener. z Agnieszką Octavia 17. lutego 1670. Św. Aleksander Strasz i Andrzej Ulatowskl.
Swiderski Andrzej nob. z Elżbietą Koźlicką 18. listopada 1674. Św. Jan Wolfowie i Stanisław Bieliński.
!) In domo privata ex dispensatione Nicolai Oborski, suffag. cracov.
*) Siclankopisarz polski, zob. Estreicher: Bibliografia T. XVII. str. 43—45.
*) Bannis omissis, in domo privata de licentia Simonis Starowolski, canou. crac.
20
Szopiński Marcin nob. z Katarzyną Palczowską 16 listop. 1659.
Tabaszowski Andrzej nob. z Katarzyną Stanisławską 20. listopada 1667. św. Jacek Dąbski, kasztelan biccki i Władysław Lubowiecki, sędzia zs. krak.
Tarnowski Maciej gener, z Maryanną Kochańską wdową 13. grudnia 1665’) Św. Jacek Dembiński i Grzegorz Dzicdzicki. wikary kość. Maryac. Ben. Jan z Tarnowa Tarnowski, arcybiskup lwowski.
Tauburt Andrzej nob. z Małgorzatą Tucówną (Tuce!) 13. kwietnia 1667. Św. Andrzej Szele-zccki, komornik ziemski krak. I Wentura Bringanti, rajca krak.
Trzebicki Aleksander .Michał nob. z Zofią Czapliną 14. stycznia 1670. Św. Jan Jagnlątkowski i drugi Jan Jagniątkowski. Ben. Zygmunt Zaboklicki, kan. św. Jerzego na zamku krak. Tuczy (Tuccl) Piotr nob. z córką Filipa Forconi 12. września 1668.
Waligórski Stanisław nob. z Agnieszką Zakrzewską 22. stycznia 1667.
Wielowiejskl Ludwik nob. z Krystyną Lipieńską (Lipińską) 21. lutego 1651.
Wielo wiejski Mateusz Stanisław nob. z Zofią Karlińską 4. czerwca 1669. Św. Stefan Kazimierz Iwański i Ludwik Rylski.
Wierzbowski z Wielkiego Chrząstowa Hieronim gener. chorąży łęczycki z Maryanną z Przy. łęk Komorowską wdową 7. marca’) 1649. Św. Samuel Stokowski i Jan Skórzowski. Ben. Wawrzyniec Gębicki, kan. krak.
Wiśniowski Jan nob. z Eufrozyną Leyfarówną 16. sierpnia 1676. Św. Andrzej Karwicki, pod-starości krak., Stanisław Różanka, pisarz grodz, krak., i Stanisław Krauz, rajca krak. Ben. Andrzej Pieńkowski, kan. krak.
Wiśniowski Paweł nob. z Dorotą Górską wdową 29. stycznia 1665.
Wolanowski Marcin nob. z Teresą Zwoleńską 23. maja 1647. Św. Krzysztof Lipczycki, Stanisław Obrębski i Adam Malinowski, obywatel krak.
Wolecki Marcin gener. z Elżbietą Wólecką 10. sierpnia 1670. Św. Jerzy Czeebanowski i Michał Chlebowski.
Wosińki Stanisław, excel mcdyc. dr., sekretarz król., * Teresą Pcstelocd 13. listopada 1670.Św. Jerzy Pipan, sekretarz król-, Antoni Lukini i Walenty Wosiński, obywatele krak. Wygnański Kazimierz nob. z Katarzyną Sadkowską II. lipca 1660.
Zaydlic Franciszek nob.. pisarz krak., z Konstancyą Maryą Czeską, córką Andrzeja, 25. kwietnia ItrtiO. Św. Synowie nieżyjącego Stefana z Pilicy KorycińskicgoJ). kanclerza wielkiego koronnego.
Zbiński Bartłomiej nob. z Miechowa z Zofią Jaskulską 6. intego 1663.
Zdziański Franciszek Piotr nob. z Teresą Urszulą Kessełutówną 4. lutego 1668. Św. Marcin Lipski i Jerzy Wolfowie.
Zmlącki Adam nob. z Agnieszką Młoszowską 29. lutego 1672′). Św. Andrzej Lesiowski i Stanisław Mitoszow&ki. Ben. Jan Dobrzyclci, kan. skalbmierski.
Zmijowski Wacław nob. z Justyną Kożuchowsltą 28. listopada 1671. św. Kazimierz Rabsztyński.
Zuliński Jan gener. z Teresą Garlicką 4. sierpnia 1667. Św. Franciszek Szembek sta. biccki, i Jan Potocki, stolnik bełski.
Zychlini Dominik, excel. filozof, dr., z Teresą Winiarską wdową 30. listopada 1669.
Zyrzeński Jan gener. z Katarzyną Młoszowską 9. listopada I6496). Św. Samuel Młoszowski i Mikołaj Ostrowski.
Zyznowski Maciej nob. z Konstancyą Dobrownicką 8. lutego 1655. Św. Jan Odrzywolski i Grzegorz Rojkowski.
Żywiecki Jan nob. z Magdaleną Kłosowicówną 8. lutego 1676. Ben. Gabryel Węgrzy nowie, ofleyał pilzneński.
*) Omissis soleonitatibus in domo privata.
’) Dlc 7 martii, quae fuit dominica 3 quadragesimae, ex dispensatione loci ordinarii (Petri Gębicki) in domo privata
’) Zmarł w zamku w Ojcowie 6 lipca 1658. Zob. Konst. Hoszowski: O zasługach rodziny Korycińskich. Kraków 1862. str- 31.
’) Omissis bannis dc licentia Nicolai Oborski, suilrag. eracov.
’) Bannis omissis dc licentia ordinarii loci (Petri Gębicki).

Część III. 1676-1695.

Mamy pod ręką pokaźną księgę, w pergamin oprawną, tej samej wielkości i kształtu, jak wymienione poprzednio metryki. Pismo miejscami liche, jakby od niechcenia, sympatyi w czytelniku nie budzi, a jednak niepospolite jest treścią swoją. Księga ta obejmuje w sobie zapiski z lat 1676—1695, a zatem z epoki całego prawic panowania Jana Sobieskiego, ostatniego z naszych wielkich monarchów, który zwy- * cięstwcm pod Wiedniem (1683) podniósł po raz ostatni wobec ościennych narodów sławę upadającej Polski. Jakby na jakim dawnym, gwarnym sejmiku szlacheckim, w Proszowicach lub Sądowej Wiszni, spotykamy w tej metrykalnej księdze nazwiska wielu zasłużonych rodzin polskich: hetmanów i wojewodów, starostów i kasztelanów, podskarbich i chorążych, stolników, burgrabich itp. Poważne wiekiem kamienice, istniejące po dziś dzień w rynku krakowskim, jak Pałac Spiski, Krzysztotory, Pod Baranami i inne jeszcze, stały wówczas otworem na przyjęcie dostojnych weselnych gości. Nie brak i w tej epoce znakomitszych Włochów, którzy czuli się tak dobrze w Krakowie, jak pod niebem włoskiem.
To pewna, że dawny Kraków, jak był ogniskiem kultury, tak pod względem życia towarzyskiego przodował przed innemi miastami polskicmi. Owe liczne zjazdy na śluby i gody weselne, nawet z odległych stron Polski, są tego najlepszym dowodem.

Artcński Franciszek noh. z Jadwigą Krzcszkowską 22. lutego 1688.
Babecki z Babic Jan gener. z Katarzyną z Chronowa Psarską wdową 12. czerwca 1694. Babski Paweł nob. z Zofią Droniowicową 18. lipca 1679.
Bartoszowicz Gabryel nob. z Reginą Machowicówną 17. września 1695.
Bebm Jan excel. dr. obojga praw z Teresą Turczykówną 29. stycznia 1688.
Będkowski Piotr nob. z Anną Oczko wieuwną 9. maja 1694.
Biedrzycki Mikołaj nob. z Maryanną Lewandowską 15. lutego 1695.
Borachowski Jan gener. z Katarzyną l-ohodzką 28. lipca 1687.
BoręIla Franciszek nob. z Justyną Rcynckicrówną, córką Jakóha, 4. lutego 1690.
Bor go ni Jan nob. z Maryanną Bukowską 8. czerwca 1680′).
’) Sine bannis de licentia Nicolai Oborski, suffrag. cracov.
Borzykowski Władysław gener. z Zuzanną Szulcową 7. sierpnia 1695. Św. FlOrynn Pawłowski, Franciszek Przygodzki I Michał Wolfowicz.
Budzi szewski Franciszek nob. z Magdaleną żaydlicówną 19. listopada 1690.
Bystro w ski Jan nob. z Anną Słcszkowską 17. lutego 1694. Św. Jan Gaudenty Zachcrla i Michał Behm. rajcy krak. Ben. Jerzy Januszowicz, dr. obojga praw, arehipreshyter1).
Celiński Stanisław Adam gener, z Teresą Januszowłcówną 29. lipca 1681.
Cesari Franciszek nob. z Małgorzatą Engelhartówną 30. lipca 1678.
Cezary Franciszek nob. ławnik najwyższego prawa inagdebur. na zamku krak. z Anną Sche-dlówną 8. listopada 1695. Św. Jan Zaleski i Jerzy Schcdcl.
Chądzyński Albert gener, z Katarzyną Komorowską 15. lutego 1695. Św. Jan Strzeszkowski, Konstanty Komorowski i Jan Starczowskl.
Chudziński Mikołaj nob. z Teresą Behmową 26. października 1692. Św. Michał Belim i Andrzej Belli, rajcy krak.
Chwałecki Jakób gener. z Katarzyną Jarecką 25. czerwca 1690. Św. INotr Morsztyn i Józef Jarecki.
Chwalibóg na Janowicach Stanisław gener. z Justyną Joancllanką fjoanelli) 28. października 1691. Ben. Stanisław Szembek, sufrag. krak.
Czartoryski Stanisław nob. z Barbarą Zagórowską 25. marca I6855). Św. Stanisław Czeski i Walenty Boratyński.
Częckowicz) Józef cxcel., filozof, i mcdyc. dr., z Jadwigą Głuchowszczanką 5. października 1692. Czuszowski Piolr nob. z Elżbietą Swlesczowską 2. lipca 1684. Św. Franciszek Stokowski i Marek Antoni Morykoni. Daszczyński Andrzej nob. z Barbarą Niewiarowską 23. stycznia 1677. Św. Franciszek Niewiarowski i Teodor Orzechowski. Dąbrowski Władysław gener. z Maryanną Malczowską 2. stycznia 1687. Św. Kazimierz Laskowski, Franciszek Dłużniowski i Władysław Stroczow.ski, dworzanie Hleron. Lubomirskiego, sta. sandeckiegu. Ben. Kazimierz Bielecki, dr. filozofii, proboszcz w Dąbrowie. Derśniak Stanisław magnif., starosta radoszycki, z Barbarą Morsztynową 24. sierpnia !684. Św. Aleksander Derśniak, kasztelan małogoski i Kasper Cieński, dziekan krak. Dębiński Albrecht gener. z Krystyną Czerną, córką Michała kasztelana oświęcimskiego, 2. marca 1688. Św. Franciszek Szembek, kasztelan sanocki i Przedbor’) Lanckoroński, proboszcz oświęcimski. Dębiński Andrzej gener. z Apolinarą Dębińską 13. lipca 1690. Dębiński Hieronim gener. z Justyną Piegłowską. córką Stanisława, starosty ujskiego), 19. lutego 1688. Św. Franciszek Szembek, kasztelan sanocki i Mikołaj Dębiński, łowczy podlaski. Ben. Andrzej Pągowski, archidyakon krakow.
Domaniowski Jakób gener. z Maryanną Stogniewówną 10. maja 1684.
Doreval ) Ludwik gener., kapitan królewski, z Anną Eufemią Politiani 8. sierpnia 1680). Św. Stanisław Wojeński biskup kamieniecki, Kazimierz Waxman kanon. krak. i Aleksander Stocki burgrabia zamku krak.
Doreval *) Ludwik gener., major pułku królewskiego, z Anną Ccleścianką 29. sierpnia 1684.
Dzianotty Jan nob.. ławnik najwyższego prawa na zamku krak., z Agnieszką Żywiecką 17. października 1693. Św. Andrzej Belli i Jan Kłosowic, rajcy krak.
Dzianotty Malfey Jan nob. z Magdaleną Ocieszowicówną 28. listopada 1682. Św. Jan Gaudenty żachcria i Antoni Lukini.
łj Od roku 1678 do 1700.
’) In lapidea generosae olim Powęska. sine bannis.
’) Muczkowski pisze: Częczkiewicz, zob. S<at. et lib. promot. p. 355 i 356.
•) Łętowski: Katalog T. III. str. 230. pisze: Pakosław Kazimierz Lanckoroński. W metrykach piszą go naprzemian, raz Przedbor, raz Pakosław.
'•) Liście Solne, przy ujściu Raby do Wisły, w pow bocheńskim.
*) Nazywał sic właściwie: Dorgeval.
) Ex induito Nicol Oborski, suffrag. crocov, in capella privata et domo lapidea Dominor. Zacherlow. 23 Dzidowski Józef nob. z Zofią Młyńską 12. stycznia 1092. Św. Aleksander Czermiński kaszle Unie zawichoaki i jan Rychłowskl.
Federici Antoni Marek (Venetus) nob. z Katarzyną Fabrysową (Fabris) 9. lipca 1678-
Flavriusz Jan Aleksander nob. z Elżbietą Wierzbicką 21. listopada 1665. Św. Ludwik Flawiusz i Jakób Kazimierz Koczowicz.
Franiemberk Jan nob. z Heleną Karku to wlcówną 31. października 1694.
Freznekier Jan nob. z Teresą Lukinianką (Lukini) 4. listopada 1688. Św. Gaudenty Zachcrla I Stanisław Segnlcz, rajcy krak.
Galenowski Andrzej gener. z Zuzanną Gutowską 12. stycznia 1687. Św. Władysław Trębecki i Krzysztof Wybranowski.
Gawłowski Stanisław nob. z Jadwigą Słontianowską 6. czerwca 1686′).
Gawłowski Stanisław nob. z Salomeą Majcronowską 21. października 1693. Św. Stanisław Ledczowski i Seweryn Machowski.
Gerardini Kamil (Florentinus) nob. z Maryanną Delpacówną (Dclpace) 14. lipca 1678.
Gierattowski Jan gener. z Agnieszką Ryntówną II. sierpnia 1693. Św. Seweryn Machowski i Kazimierz ł.osicwski.
Giorgi de Garmano Roch (Venetus) gener. z Maryą Teodorą Serwalanką, córką Bernarda Scrvall, 17. października 1688. Św. Józef Zebrzydowski kanon. krak. inlułat, Stanisław Wosidski dr. medyc. i Bonawentura Briganli, rajcy krak. Ben. Józef Giorgi, kanon. Sandomierski.
Gładyszew tez Franciszek Jakób nob. z Heleną Belanką (Belli) 3. lutego 1692. Św. Jacek Łopacki, filozof, i medyc. dr., burmistrz i Andrzej Bctli, rajca krak.
Głowiński Jan nob. z Maryanną Niwkówną 27. kwietnia 1692.
Gorzkowski Krzysztof nob. z Zofią Kumanowską 23. listopada 1679.
Gosiawski Jan gener. z Jadwigą Radoszowską 25. lipca 1689. Św. Michał Cierny, Michał Lcppi, Paweł Karski i Jan Borowiecki.
Grabowski Stanisław nob. z Barbarą Rokowską 25. lutego 1677. Św. Jan Wilczkowski i Albert Wyrzykowski.
Grimmer Chrystyan nob. z Cecylią Gross 9 września 1678. Ben. Stanisław Orłowski, scholastyk W. Św., kantor tarnowski, proboszcz w .Morawicy.
Grocholski Bartłomiej gener. z Anną Rusiecką 1. maja 1689. Św. Wawrzyniec Wodzicki żupnik wielicki.
Grodzki Jan nob. z Teresą Justyną Odrzywolską 26. czerwca 1692.
Grot Michał nob. z Agnieszką Koziarzowską (Koziarowską) 1. maja 1694. Św. Jan Malicki, Jan Franciszek i Maciej Wojciechowscy i Kazimierz Cichowskl.
GwardziAski Jakób nob. z Olkusza z Anną Koncówną 10. listopada I6851).
Mcrberth Józef gener. z Zofią Jurkowską 21. lutego 1689). Św. Jacek Łopacki, dr. medyc., burmistrz i Jerzy Januszowicz archiprcsbyter. Ben. Marcin Winkler, dr. tcol., kanon. Icrak, proboszcz sandomierski, rektor uniwersytetu. Jachymów ski Michał gener. z Anną Lasocianką 9. lutego 1694. Św. Stanisław Czartoryski, Piotr Szydłowski i Antoni AdamowskL Ben. Kazimierz Pakosław z Lanckorony Lancko-roński, kustosz koronny, kanon, krak, proboszcz oświęcimski. Jakielski Andrzej nob. z Anną Prospcrówną (Prosperi) 18. listopada lo9l. Św. Antoni Prosperi. Jankowski Zygmunt nob. z Teresą Barankowicówną 9. listopada 1692. św. Floryan Sma-rzowski i Jan Sienkiewicz. Jasiński Antoni gener. z Katarzyną Oraczewską 13. stycznia 1688. Św. Jan Otwinowski, Albert Kącki, Mikołaj Nowowiejski i Adam Wilkoszowski. Jordonik Jakób nob. z Katarzyną Bemówną 26. czerwca 1694. św. Franciszek Cezary i Albrecht Jordonik. Kayzcr Kasper nob. z Teresą Chudzińską 25. sierpnia 1691. ’) Sine bannis ex dispensatione Andreae Pęgowski, archidiaconi cracov. ’) Absque bannis cum dispensatione Andreae Pęgowski, archidiaconi, iudicis surrogati. ’) In domo clarissimi Hyacynthi Łopacki, absque bannis. 24 Ker ner Józef Natanacl nob. z Mareyanną Laskowicówną 17. lipca 1694. Kerner Samuel nob. z Agnieszką Gostkowicówną 19. października 1692. Św. Łukasz Winkler superintendent cel królewskich i Aleksander Muszyński. Kielarowie Stanisław nob. z Benedyktą Cynisówną I. lipca 1679. Kluzowie Jan nob. z Dorotą Lechowską 13. maja 1684. Kłosowic Jan nob. z Maryanną Waytmanówną 21. czerwca 1602. Św. Stanisław Wosiński l Jan Dzidowski, doktorzy mcdyc. Kochański Jan nob. z Jadwigą Rutkowską 21. października 1679. Kownacki Adam gener, z Anną Olchowską 2. lutego 1692. Św. Andrzej Dębiński, Aleksander Gostwicki i Maciej Kamieński. Koziński Albert nob. z Reginą Dyląźkówną 18. września 1677. Koźmiński Tomasz gener, z Maryanną Czeską 12. czerwca 1688. Św. Michał Koźmiński i Stanisław Czeski. Kręczyk Jerzy gener, z Ewą Dębińską 7. lutego 1684). Św. Stanisław Piegłowski, star. ujski i Pakosław Lanckoroński, proboszcz oświęcimski.
Krokowski Jan gener. z Katarzyną Lękawską 11. stycznia 1689. Św. Piotr i Kazimierz Ochoccy.
Krosno w ski Mikołaj gener., stolnik lwowski z Anną Rojowską, córką Jakóba kasztelana wiślickiego, 9. czerwca 1686. Św. Jan Czarnecki, miecznik krak. I Wawrzyniec Wodzicki, skarbnik dobrzyński. Ben. Jan Małachowski, biskup krak.
Krzemieński Albert nob. z Reginą Nieśnlowską 13. września 1093. Św. Gaudenty Zaeherla i Albert Sleszkowski. Ben. Bernard Bukowiecki, praepositus sandomiriensis, canon, regular. ordinis S. Spiritus.
Księski Adam gener. z Katarzyną Gosławską 29. marca 1688. Św. Filip Kuczkowski, Marcin Wólecki rotmistrz piechoty zamku krak., Stanisław Gosławski l Stanisław Rudnikowski. Księski Mikołaj gener. czcśnik kranów., z Mareyanną Chełmską 16. listopada 1G8I:). św.
Michał Dębiński i Krzysztof Chełmski. Ben. Stanisław Wojeński, biskup kamieniecki. Kuczkowski Filip gener. z Mareyanną Rojowską wdową 27. listopada 1685. Św. Stanisław Zdanowski pisarz gr. krak., Piotr Sicmoński pisarz gr. oświęcimski i Mikołaj Dębiński. Kuźnic ki Andrzej nob. z Anną Jeziorkowicówną 9. lutego 1687). Lanckoroński Kazimierz Samuel magnif. z Konstancyą córką Jana Lipskiego, starosty rawskiego. 2. lutego 1637). Św. Józef Borek radomski, Michał Czerny oświęcimski, kasztelani, Abraham Jarzyna, podkomorzy rawski.
Leńczowski Stanisław nob. z Maryanną Maieranowską 28. stycznia 1685.
Leńczowski z Górnych Leńcz Stanisław gener. z Zuzanną Motczyńską 18. listopada 1688. św. Fabian Gołębiowski i Stanisław Górnicki. Ben. Andrzej Pieńkowski, kanon. krak. Lorenzy Jan (Italus) nob. z Anną Omanszczanką 26. maja 1694.
Lubieniecki Andrzej gener. z Barbarą Morsztynówną 2. lutego 1693.
Łabuziński Kasper nob. z Agnieszką Chorzewszcanką II. stycznia 1693.
Łańcucki Józef nob. z Anną Obełkowską 2. marca 1688. Ben. Samuel Furmankowicz, dr. obojga praw, kanon. krak.
Łebkowski Michał gener. z Katarzyną Wodzinowską 29. października 1695.
Łopacki Jacek nob. dr. filozof, i mcdyc., z Anną Lukrecyą Koncówną 2. maja 1689.
Łopacki Stanisław Claris*. mcdyc. dr. z Urszulą Karmichłówną 10. lutego 1692. Św. Andrzej Belli rajca i Franciszek Gładyszcwicz ławnik krakowscy.
Maderna Dominik nob. z Jadwigą Wilkowicową 2. grudnia 1690′).
Matuszkowicz Szymon nob. z Katarzyną Wysocką 9. października 1695.
Markiefy (Marchctti) Hawiusz nob. rajca lubelski z Teresą Mechoni 19. stycznia 1692. Markowie Jan nob. z Zuzanną Gładyszówicówną 17. lipca 1678.
’) In lapidea Illustrium Lubomirskich (pałac spiski), sine bannis dc licentia Nicolai Oborski suffrag. crac-
5 Sine bannis in lapidea sub signo S. Christophori (Krzysztofory w rynku).
*) Sine bannis. dispensante Nicolao Oborski, suffrag. eracov.
*) Sine bannis de licentia, in lapidea sub signo arietum (pod baranami w rynku).
*) Omissis banms ex dispensatione Stanislai Szcmbek, sulfrag. eracov.
25
May Stanisław gener. z Zuzanną Dębińską 10. maja 1682. Św. Andrzej Potocki wojewoda krakow. i Jan Lipski star. sandccki.
Mączyński Krzysztof cob. z Dorotą Broszkówną 30. listopada 1684. Św. Jan Jarbiński i Kazimierz Wieczorkowski.
Michałowski Stefan Rener, z Teresą Talenti 23. stycznia 1604. Św. Wojciech Gaszyński i Antoni Koziarowski.
Millor u ci Dominik nob. z Justyną Borclla wdową 20. sierpnia 1692.
Mirowski Józef nob. z Anną Staszyńską 10. stycznia 1683. Św. Wawrzyniec Jeziorowski i Jan Wiśniowski.
Mitenlini Daniel nob. z Anną Frąckowicową wdową 29. sierpnia 1682.
Mleczko Piotr nob. z Maryanną Tarczyńską 23. września 1687. Św. Jacek Łopacki i Stanisław Wosirtski, doktorzy mcdyc, rajcy krak.
Morsztyn z Raciborska Chrystyan gener. stolnik bielski z Magdaleną ze Stoku Stocką bur-grabianką krak., 14. kwietnia 1692. Św. Franciszek Szembck kasztelan biecki i Józef Lubomirski św. państwa rzymskiego książę, koniuszy w. kor.
Muszewic Sebastyan, excel. filozof, dr., z Zofią Wałecką 18. stycznia 1682.
Myszkowski Gonzaga Józef gener. margrabia na Mirowic. kasztelan bełzki z Heleną Kon-stancyą księżną na Klewaniu i Żukowic Czartoryską, 25. czerwca 1690. Św. Marek Matczyński podskarbi w. kor. i Franciszek Szembck kasztelan kamieniecki.
Nakielski Andrzej nob. z Jadwigą Wiśniowską 23. lutego 1694. św. Stanisław Zdanowski pisarz gr. krak. i Michał Przy łącki burgrabia krak. zamku.
Naymanowski Franciszek Jakób nob. kapitan chorągwi Stan. Jabłonowskiego hetmana w. kor. z Cecylią Teresą Grynontcrową 21. kwietnia 1686. Ben. Franciszek Oborski kanon. W. Św.
Niewiarowski Piotr gener. z Heleną Stocką 2. maja 1688.
Nosidłowski Jakób nob. z Zollą Łącką 28. czerwca 1694. Św. Jacek Dębski i Stetan Siedlecki.
Nowicki Józef nob. z Anną z Opawy II. stycznia 1684’). Św. Jerzy Januszowicz archiprcsbytcr i Tobiasz Zaboklicki kanon. krak.
Ochocki Kazimierz nob. z Justyną Rabsztyńską IZ lutego 1688.
Ocieszowłc Baltazar nob. z Magdaleną Cynisową 19. listopada 1676. Św. Jacek Lopacki dr. medyc. i Albert Sztamet rajcy krak.
Olechnowicz gener. z Zofią Cicskicwicową 24. czerwca 1687. Św. Marcin Wólecki rotmistrz zamku krak.
Parzniewski Jan nob. z Konslancyą z Wielkiego Rylska Rylską 16. stycznia 1694. św. Jan Bilski i Kazimierz Nicśniowski.
Pawlikiewicz Andrzej nob. z Barbarą Layfcrówną 4. lutego 1690. Św. Jacek Lopacki burmistrz, Albert Sleszkowski i Jan Wiśniowski.
Pawłowski Floryan gener. z Anną Delangransówną 15. stycznia 1689.
Pełka Jan gener. z Maryanną Katarzyna. Pruską Z grudnia1) 1682. św. Andrzej Lubicnicckl I Adam Maniecki.
Pełka Jan nob. z Zofią Jasińską II. lutego I6855). Św. Zygmunt Panek i Tomasz Gęsiclski.
Pełżyński Tomasz gener. z Maryanną Pomorską 30. kwietnia 1687.
Pętkowski Stanisław z Dziewięczyc gener. z Konslancyą Linxina z Trunawca) 26. lutego 1691. Św. Jan Zakrzewski i Stanisław Goiuchowski. Piekarski Mikołaj gener. z Konslancyą Szczcpanowską II. listopada 1691. Św. Jan Frezer burgrabia zamku krak., Ludwik Szembck kasztelanie kamieniecki i Mikołaj Mtodzicjowski. Pinocci Jan nob. z Katarzyną Cele ścianką 17. kwietnia I9871). Św. Paweł Frcznckicr i Jacek Łopacki rajcy krak. Pisarzowski Adam gener. z Konslancyą Russocką 6. września 1692. Św. Władysław Russockł i Andrzej Aleksander Pisarzowski. ’) Sine bannis in lapidea nobilis Tucci. 5) Omissis bannis dc licentia Nicolai Oborski, suffrag. cracov. ’) Sine bannis ex dispensatione, in lapidea Nicolai Przerębski, castellani sandecensis. Takiej miejscowości niema, jest natomiast Turnawiec w pow. pinczowskim ł) Sine bannis in lapidea Dom. Frcznckicr. K.;. srofeu.
3
26
Risarzowski Andrzej gener, z Maryanną Russocką 26. maja I6861) Św. Adam Pisarzowski i Aleksander Wazman burgrabia zamku krak. Ren. Tobiasz Zaboklicki, kanon. krak.
Poniczkowicz Jan nob. z Agnieszką Piskorczanką 14. listopada 1683.
Pozemski Andrzej gener, z Maryanną Tarnowską 3. lutego 1692. Św. Józef Lubomirski hrabia na Wiśniczu I Jarosławiu, św. państwa rzymskiego książę i Michał Czerny kasztelan oświęcimski. Ben. Kazimierz Lubieński kanon. krak.
Psarski Kazimierz nob. z Maryanną Prószyńską 2. marca 1677* ). Św. Jan Psarski i Stefan Prószyński. Rabciński Kazimierz nob-z Barbarą Petcanką 20. lutego 1677. Św. Jan Pemus. Jakób Keynekier, dr. mcdyc. i Antoni Lukini rajcy krak. Ręczy ńskł Jan nob. z Katarzyną Szcmcrówną 19. kwietnia 1681. Rzeszowski z Rzeszowa Jan gener, z Heleną Dzianotty 13. lutego 1695. Św. Jan Dembiński i Jan Kochański. Rzęsicki Stanisław nob. z Teresą Janowską 23. listopada 1687. Rogoliński Władysław nob. z Zofią Radoszowską 20. listopada 1684- Św. Józef Zdziański) chorąży nowogrodzki i Mikołaj Czerny.
Roliński Frandszck nob. z Maryą Anną Bellanką (Belli) 5. lutego 1682.
Romanowski Szymon nob. z Heleną Gruszczyńską 24. lipca 1694.
Romer Jan Marcin nob. z Anną Krasuską 2. maja 1677. Św. Samuel Stokowski i Albert Romer.
Romiszowski Franciszek gener. z Agnieszką Stocką 12. lutego 1679. Św. Jan Opaliński czcśnik w. koronny, Albert Modrzejowski i Remigian Szembck.
Rudawski Paweł nob. z Anną Domaracką 17. sierpnia 1690. Św. Sebastyan Januszewski i Jakób Tencer.
Rumiański Zygmunt gener. z Katarzyną Dzianottówną 2. marca 1683). Św. Jan Domarackl i Mateusz Miaskowski. Sapiński Jakób nob. z Urszulą Lukaszkowicową 13. lipca 1678. Św. Jerzy Schedcl rajca krak. i Frandszck Zaydlic pisarz radziecki krak. Sąsposki Mikołaj nob. z Magdaleną Zagórską 26. lutego 1686. Św. Franciszek Sąsposki, Aleksander Brzeziński I Stanisław Wielowiejski. Sched er Mikołaj nob. z Zofią Domaszewską 14. lutego 1683. Sicd liski Józef nob. z Heleną Czamukówną 31. maja 1692. Sicprawski Stanisław nob. z Teresą Brzozowską 25. paidzicmika 1692. Św. Aleksander Gierczycki. Stanisław Sowiński i Wojciech Sicprawski. Skopkowłcz Kazimierz nob. z Agnieszką Cyrusową 30. listopada 1690. Św. Albert Sleszkowski. rajca krak. i Jan Szulc. Sleszkowski Albert claris, dr. medyc, z Zuzanną Cclcścianką 6. sierpnia i678. Słowakowic Stanisław claris, mcdyc. dr. z Franciszką Attclmaicrówną 24. lutego 1680. Św. Andrzej Belli i Gabryel Ochocki rajcy krak. Śmietanka Hieronim gener. z Ludwiną Zmijowską 18. stycznia 1693. Św. Franciszek Szembck kasztelan kamieniecki. Smołkowski Frandszck nob. z Anną Glossówną 10. czerwca 1691. Solda di ni Paweł nob. z Salomeą Bryknerówną 19. Stycznia 1692. Spinek Andrzej nob. z Franciszką Woszczynianką 19. lutego 1689. Sroczyński Jan nob. ławnik najwyższego prawa magdebur. na zamku krak. z Cecylią Cyru-sówną 6. sierpnia 1678. Stocki Stanisław nob. z Agnieszką Reyczyńiką 29. czerwca 1682. Stocki Stefan gener. stolnik chełmiński z Krystyną Pisarską 20. sierpnia 1696). Św. Jakób Morsztyn star. kowalski i N. Pisarski star. wolbromski.
’) Sine bannis ex dispensatione And reae Pęgowski archidiaconi cracov, in lapidea dicta pod baranami.
*) Omissis bannis de licentia Nicolai Oborski, suffrag. cracov.
*) Nicsiccki pisze: Zdzański. T. X. str. 141.
•) Post horam l noctis, omissis bannis de licentia Nicolai Oborski, sutirag. cracov., in sacello eccles ae B. V. M.
) Omissis bannis de dispensatione Joannis Małachowski, episcopi cracov. 27 Strojowski Stanisław nob. z Agnieszką Pawłowską 22. lutego 1678. Strowski Jan nob. z Franciszką Matuszowską wdową 20. lipca 1685. Stroykiewicz Białej nob. z Maryanną Sakowską 23. kwietnia 1691. Strzemieski Franciszek nob. z Teresą Jadwigą Czamą 3U. września 1691. Sztudnic Marcin nob. kapitan z pułku Jana Lipskiego starosty sandeckicgo z Anną Wolską 25. stycznia 1679. św. Kazimierz Witkowski i Stanisław Marcinkowski. Szwander Krzysztof nob. z Katarzyną Elbinkówną 20. czerwca 1093. Szulc Jan nob. z Zolią Baierową 5. czerwca 1677. Ben. Piotr Stanisław Orłowski kanon. W. Św. Szulc Kasper nob. z Zuzanną Wolfuwicówną 8. lipca 1679. Szydłowski Piotr nob. z Anną Jugowicówną 9. listopada 1680. Tarnowski Gratus magnif.. hrabia na Tarnowie z Antoniną Przerębską 20. lutego 1689. Tęgoborski Stanisław magnif., star. maiogoski z Agatą Wodzicką, córką Wawrzyńca skarbnika nurskiego, 14. października 1685. Św. Paweł Stokowski wojnicki, Jakób Rojowski wiślicki, Franciszek Szembek sanocki, kasztelanowie. Tomaszowski Jan nob. z Anną Sławkówną 10. lutego 1684. Tomicki Aleksander gener. z Anną z Gołuchowa Makowiecką miccznikową przemyską. 18. lutego 1681). Św. Filip Kuczkowski, Tomasz Rojowski i Franciszek Sendzimir. Torosowicz Jakób nob. z Anną Ga wieżową 10. października 1694. Św. Plawiusz Marchetti i Kazimierz Roszkowski.
Toruński Franciszek nob. z Maryanną Grabowską 6. października 1691.
Trycius Aleksander nob. z Dorotą Rutkowską 8. listopada 1692.
Trzebiński Aleksander nob. z Katarzyną Chodwską 4. sierpnia 1689. Św. Stanisław Jagniątkowski, Franciszek Stocki, Andrzej Trzebiński i Feliks Chodwski.
Warszycki Stanisław magnif., siar. łęczycki z Maryanną Jordanuwr.ą, córką Franciszka kasztelana wojnickiego, II lutego 1691. św. Frandszek Szembek kamieniecki, Franciszek Koryciński bracławskr, kasztelani i Stanisław Picgłnwski star. ujski.
Waytman Fryderyk nob. z Agnieszką Kłosowicówną 13. stycznia 1689:). Św. Jacek Łopacki dr. mcdyc. rajca krak. i Kazimierz de Ochocicc Ochocki.
Węgorzewski Franciszek nob. z Zolią Jugicwiczówną 12. maja 1691.
Wicrcichowski Jan nob. z Dorotą Zawadczanką 10. października 1688.
Wierzbięta Franciszek gener. z Krystyną Brodecką 30. października 1689. Św. Franciszek Stocki i Stanisław Okolski.
Wierzbięta Stanisław nob. z Elżbietą Wolską II. marca I6771). Św. Jan Zaleski, Kazimierz Lisicwic I Mikołaj Abrahamowie.
Wierzbięta Stanisław nob. z Magdaleną Gostyńską 22. czerwca 1680.
Winkler Kasper gener. sekretarz królewski z Agnieszką Waytmanówną 6. września 1692. Winkler Łukasz nob. z Teresą Sztnidówną 29. lutego 1680.
Wirczyński Jerzy nob. z Barbarą Gteyzcrówną 24. stycznia 1682.
Wojakowski z Wojakowej Franciszek gener. z Domtcellą Wlzemberkówną z Czajowie, 23. lutego 1694. Św. Stanisław Warszycki miecznik kor. I Franciszek Wielopolski star. krak.
Wulfowicz Adam nob. z Rozalią Bystrowszczanką 14. stycznia 1690. Św. Albert Slcszkowski i inni.
Wykiński Albert nob. z Anną Jankowską II. maja 1686. Św. Jerzy FrąezkicwJcz, Jan Borowiecki i Jakób Kluzowicz.
Wyleźyński Andrzej gener. z Jadwigą Katarzyną Ratayską 29. czerwca 1690.
Zacherla Gaudenty nob. z Zofią Celcicianką 28. listopada I6»)1).
Zakrzewski Jan gener. z Barbarą Dąhską 27. maja I6S8. Św. Andrzej Żydowski chorąży krak. i Wawrzyniec Wodzłeki skarbnik dobrzyński.
’) F.x induito Nicolai Oborski, suffrag. craeov., in domo generosorum Drohojowskich in circulo cracov.
’) Omissis hannis dc licentia Nicolai Oborski, sulfrag. cracov.
*) Omissis bannis et tempore quadragesimali, ex dispensatione Nicolai Oborski, suffrag. cracov.
’) Absque bannis in lapidea Puczkowska dicta, in platea S. Floriani.
28
Zakrzewski Jan gener, z Zuzanną Ochocką 26. lutego 1691.
Zaremba Franciszek nob. z Agnieszką Pawłowską 2. lipca 100$. Św. Wawrzyniec Antoni Za-walski i Jan Zaleski.
Żarski Jan nob. z Maryną Raszowską 26. lutego 1666’. Św. Adryan Beichacki viccsgcrcns zamku krak. i Zygmunt Ra&zowski.
Zawada Stanisław gener, burgrabia zamku krak. z Anną Raszowską 26. stycznia 1677. Św. Michał Czerny, Andrzej Bronicki burgrabia zamku krak. i Stanisław Kolanka pisarz gr. krak.
Zdziariski Stefan gener. z Maryanną Joanelanką (Joanclli) 10. listopada 1685. Św. Jerzy Jordan podstaroici sandecki, Mikołaj Dembiński i Antoni Lukini, rajca krak.
Żclasklewicz Szymon nob. z Reginą Górnicką 20. lutego 1601.
Żelichowski Albert nob. z Teresą Jeziorowską 13. lutego 1695.
Żelichowski Stanisław Jakób nob. z Jadwigą Slusieńską 2. lipca 1689.
Żółkowski Kazimierz gener. z Zofią Kotulską 4. listopada 1687.
’) In lapidea olim nob. Powęska, sine bannis ex induito Nicolai Oborski, sufr. cracov.

Część IV. 1696— 1721.

W epoce panowania Augusta II., znajdujemy długi szereg nowych i nieznanych nazwisk1), polskich i obcych. Są one porozrzucane w dużej księdze z lat 1696-1721, oprawnej porządnie w skórę, wielkości i kształtu, jak opisane już wyżej. Jedna tylko rzecz wielce pożałowania godna: niedbała i haniebna dawna pisownia nazwisk, utrudnia niezmiernie wszelkie poszukiwania, a nawet budzi nierzadko pewne wątpliwości. A od tego zarzutu nie są wolne i inne metrykalne książki. Jak poprzednio Jerzy Janu-szowicz, błogosławił często małżeńskie związki, tak teraz Dominik Lochman, archi-presbyter-inlułat (1701—1723), spełniał pontylikalnie tę samą religijną czynność. W tym okresie czasu nie spotykamy już ślubów po domach prywatnych — zaledwie jeden wyczytałem pod rokiem 1706 — zato widzimy je po różnych kościołach krakowskich, istniejących dotąd i już zniesionych. Śluby za indultem, czyli dyspenzą biskupią od zapowiedzi kościelnych, powtarzały się podobnie, jak w drugiej połowie XVII. wieku.
Wtargnięcie do Krakowa wojsk szwedzkich Karola XII., tydzień trwający pożar wawelskiego zamku, w r. 1702 przez Szwedów wzniecony, wycisnął przygnębiające piętno na wszystkich stosunkach publicznego życia. To też w r. 1702 zanotowano w księdze metryk zaledwie 3 szlacheckie śluby. W sierpniu zaś i we wrześniu tegoż roku nie odbył się żaden zgoła ślub w Maryackim kościele, jak świadczy lakoniczny zapisek: Augustus et September vacat ob sueticam incursionem. Później znów od września 1707 aż do kwietnia 1709 roku grasowało w Krakowie morowe powietrze, stąd też w r. 1708 nic zanotowano ani jednego szlacheckiego ślubu. Podobnie od lipca 1710 do 7. lutego 1711 r., z powodu ponowionej morowej zarazy, nic znajduję żadnego.
Najwięcej stosunkowo ślubów nobilium przypada na lata 1716 i 1717. Narodowość włoska, skupiająca się na wspólne nabożeństwa w kaplicy u OO. Franciszkanów, miała jeszcze w lej epoce niemało swych przedstawicieli. Byli i Niemcy, dla których kazania głosili 00. Dominikanie w kościółku św. Wojciecha, na rynku krakowskim. Od r. 1751 spełniali tę posługę duchowną 00. Kapucyni, jak świadczą dalsze metrykalne zapiski.

Amsztyn Paweł nob. z Zotią Kloziowicówną 13. lutego 1710. Św. Michał Bchm i Stanisław Węgrzynowlc, rajcy krakow.
Anuskowic Jerzy nob. z Agnieszką Paniczkowicową 24. stycznia 1712. św. Jan Dzidowski i Jan Carli.
Arclszowski Stanisław nob. z Heleną Nagórską 3. listopada 1606. Św. Jeremiasz Lublcniecki oberstlłeutenant, Stanisław Błędowski kapitan roty król. i Franciszek bazińaki.
Awcdyk Michał nob. z Wiktoryą Behmówną 26. lutego 1710.
•) O wiciu z nich milczą heraldyczne dzieła, a nawet dzlcsiędotomowy Herbarz Kaspra Niesicddcgo S» J.

Bachmatowic Kasper nob. z Dorotą Makowską 14. stycznia 1710. Św. Stefan Wiśniowski i Marcin Karpiński.
Badowski gener. z Zofią Jarochowską 5. lutego 1718.
Badyn i Jan nob. z Agnieszką Nachrembccką 22. lutego 17I01). Św. Michał Behm i Andrzej Szafałkowic, rajcy krak. Ben. Marcin Węgrzynowlc kanon. krak.
Baldowski Jakób nob. cekwart), z Kunegundą Błocką 20. sierpnia 1707. Św. Stanisław Wójcikicwic i Krzysztof Dutnański. Baranowski Dominik nob. z Salomeą Kilianówną 5. marca 1715). Św. Franciszek Matcrski i Michał Szumowic, notaryusze apostolscy. Ben. Jakób Franciszek Zcleziński, dr. obojga praw, protono tary usz apostolski.
Baranowski z Jcrzykowa Antoni gener., podstoli chełmski z Barbarą Hennikową 9. lipca I7I3‘). św. Jan Fryznekicr i in.
Barowie Tomasz gener, z paralii Trzciana z Magdaleną Wojakowską 7. lutego 1714. Św. Marcin Gładysz i Adam Stadnicki
Bazanka Kasper nob. z Barbarą Bckówną 30. listopada 1715). Bazanka Kasper gener. z Teresą Dclcrówną 23. września 1717). Św. Jan Badyni, Tomasz Przyborowski i Jan Maszowski.
Bekaszowski Adryan nob. z Anną Badowicową 30. siycznia 1712. Św. Albert Cichoński i Antoni Gostkowski.
Belli Antoni nob. z Anną Załeyską 26. sierpnia 1713T). Św. Józef Zalcyski i Jakób Żywiecki, rajcy krak.
Belli Stanisław nob. z Magdaleną Czambcrtówną 26. stycznia 1718. Św. Jan Słowakowic, rajca krak. i Franciszek Miklaszowski, subdelegat gr. krakow.
Biegański Stanisław nob. z Apolonią Zapartowicówną V lipca 1698. Ben. Gaudenty Lipnicki, opat Benedyktynów orłowskich’).
Bienkiewic Madej nob., sekretarz król. najwyższego prawa magdeburskiego z Reginą Garzy-łińską 2. października 1715. Św. Aureliusz Fcdcrid i in.
Blanek Marcin gener. podchorąży roty Jana Małachowskiego biskupa krak. z Teresą Sadowską wdową 25. listopada 1696. Św. Mikołaj Zbigniewski i Szymon Bclczowski (Biclczewskl), towarzysze tejże roty.
Bon tan Ludwik nob. z Magdaleną Kłosowlcówną 24. lutego 1715). Św. Franciszek Wielopolski hrabia na Żywcu, siar. krak. i lanckoroński i Franciszek Miklaszowski burgrabia zamku krak. Ben. Tomasz Baczyński, prebendarz u św. Rocha’).
Boratyński Walenty gener., skarbnik sanocki z Wiktoryą Stojeńską sędzianką lubelską11). 16. września I70311). Ben. Michał Szcmbck. archidyakon krak.
Borgoni Stanisław nob. z Magdaleną Wolfowicówną IZ lutego 1696. Św. Bonawentura Bri-ganti rajca krakow. i Andrzej Hunter.
Boye Piotr Jan gener. z Maryanną Elżbietą Stcnhcysen 24. kwietnia 1710. Św. Karol Breyt-szncyder oberstlieutcnant i Jan Kumnic, żołnierze. Ben. Anastazy Tauer, z zakonu OO. Dominikanów, kaznodzieja niemiecki u św. Wojciecha.
Bryganty (Briganti) Tomasz nob. z Elżbietą Klisiową 14. stycznia 1713. Św. Michał Awedyk. Jan Abroszowic i Stanisław Szymankowie, rajcy krak.
•) Omissis bannis ex consensu Dominici Lochman. archiprcsbytcri infulati, judicis surrogati. ł> Rynsztunkowy olicer. mający dozór zbrojowni, czyli arsenału.
’) Omissis bannis cx dispensatione Michaclis Szcmbck. suffrag. cracov.
*) Omissis bannis ex induito Casimiri Lubiński, episcopi cracov.
Omissis bannis ex dispensatione Stanislai Hosii, canon, cracov. causarum auditoris generalis. *) Omissis bannis ex dispensatione Caslm. Lubiński, episcopi cracov.
) Omissis bannis cx induito Michaelis Szcmbek, suffrag. cracov.
) Orłowa (Orlau) wieś w obwodzie frvsztackim na Śląsku, gdzie istnieją dotąd OO. Benedyktyni.. ) Omissis bannis cx induito Stanisi. Hosii, canon, cracov. in capella Patrum Scholarum Piarum (Pijarzy). ’) Kościół św. Rocha z szpitalem, przy ulicy Szpitalnej, przerobiony na dom. Zob. Grabowski Kraków i jego okolice, str. 211. ’) Córka Franciszka Stoińskicgo, sędziego ziemi lubelskiej.
,ł) Omissis bannis ex dispensatione Casimiri Lubiński, suflr. cracov.
31
Brykner Józef Jan nob. z Katarzyną Krauzową 16. sierpnia 1704′). Św. Kazimierz Wodzicki podczaszy warszawski. Paweł Nieśniowski i Paweł Soldadini, rajcy krak. Ben. Aleksander Naynian, kanon. św. Jerzego1) na zamku krakow.
Brzozowski Andrzej nob. z Barbarą Rydzowską 18. lutego 1721. Św. Stanisław Smolikicwic, Jan Jędrzychowski i Adam Ccrcha.
Brzozowski Kazimierz gener. z Krystyną Pilarską 9. października 1717. Św. Jerzy Heyna, Maciej Kmita i Jan Woźnicki instygator gr. krakow. Ben. Marcin Kurowski, licencyat leol, profesor jagieł.
Budziszowski Franciszek gener. z Małgorzatą Laskowicówną 2.s. listopada 1697. Św. Michał Witkowski stolnik podolski’), Dominik ł.opacki i Jakób Rcynckier, doktorzy medyc., rajcy krak. Ben. Kasper CieAski, dziekan krakow.
Celiński Andrzej nob. z Konstancją Andzlikiewicową 19. czerwca 1703. Św. Łukasz Winkler, Franciszek Zaręba i Grzegorz Perkowski. Ben. Maciej Flaszczyński, proboszcz z Chrzanowa.
Celli Tomasz Aleksander nob., burmistrz lubelski, sekretarz król. z Barbarą Meliorucianką (Meliorucci) II. lutego 1714. Św. Dominik Mcliorucd, rajca krak. I Deodat Sakakowic, rajca lubelski.
Cepler Józef nob. z Anną Kulicką 3. lutego 1710. Ben. Krzysztof Bidziński, kantor katedry krak.
Chęciński Albert nob. z Teresą Siewierską 12. września 1717. św. Jan Siewierski, Waleryan Cezar i Albert Częczkiewic.
Choll (Holi) Jan nob. z Anną Zaleyską 22. października 1707. Św. Mikołaj Paszkowski i Scbastyan Cbaydukowic.
Chwalibóg Kazimierz gener. dc leśniowa z Aleksandrą Bidcrmanową wdową 4. lutego 1698. Św. Stanisław Chwalibóg. Michał Oraczowski, Albert Zdzicński i Jan Sędzimir.
Chwalibóg Michał gener. z Janowic z Aleksandrą de Krasusy Krasuską 26. stycznia 1702. Ben. Stefan de Dembiany Dębieński, kanon, kijowski.
Chudziński Mikołaj nob. z Jadwigą Bellanką i Belli) 23. lipca 1706*).
Chudziński Stanisław nob. z Maryanną Tomicką 27. kwietnia 1721. św. Franciszek Rymiński i Stefan Skarbowic.
Cieliowski Albert nob. z Anną Klauzmanówną t4. czerwca 1696.
Ciesielski Władysław gener. z Justyną Bicnickowską I. czerwca 1702. Św. Mikołaj Łękawski I Jacek Lubszczyriski.
Cyrus Wawrzyniec nob. z Elżbietą Srcbrnicką 14. czerwca 1705. Św. Andrzej Cyrus i Albert Srebmicki, rajcy krak.
Częczkiewic Jan nob. z Domiccllą Soldadini 5. lutego 1716. Św. Jan Fryznekicr i Flawiusz Marchctti, rajcy krak.
Deryszak Franciszek gener., podpułkownik król. z Teresą de Vazcn, wdową po Cantcllim’), 23. kwietnia I7l8r).
Dictt Jan nob. z Teresą Komiowską 24. listopada 1698. Św. Adam Miler i Jan Dziuli.
Dorzcwal Antoni gener. z Magdaleną Laskowicową II. lipca 1700. Św. Jan Dzidowski dr. medyc. i Jan Dziclawski ławnik krak.
Ducy (Ducci) Tadeusz nob. z Wiktoryą Marchctti 18. lutego 1713. Św. Józef Gerardini i In.
Dudzikowski Jan gener. z Salomeą Tuczą (Tucd) 7. czerwca 1711. Św. Paweł Kamieński i Melchior Nlthz.
Dumański Franciszek nob. z Agnieszką Maszowską 26. lutego 1713′). Św. Jan Jaskułowski i Tomasz Głowacki.
’) Omissis bannis cx induito Casini, ł-ubinski, suffrag. cracov.
*i Kościół ten zniesiony między r. 1796-1809.
*) W metryce stoi: dapifer podosccnsis (zamiast podoliensis). Wina błędnej pisowni, której w metrykach nie brak.
•’) Omissis denunciationibus ex consensu Joannis Tarło, archidiaconi cracov., iudicis surrogati. •’) Kazimierz Bonifacy Cantelli, kawaler złotej ostrogi, rajca krakow. Przywilej noszenia złotej ostrogi nadawała akademia bonońska. Zob. Łoziński: Patrycyat. sir. 81—82. Lwów 1892.
*) fn capella Patrum Franciscanorum S- Joannis italicae nationis, ex dispensatione Michaelis Szembek, suffrag. cracov.
0 In Arenis, ex induito joannis Tarło, archidiaconi cracov., judicis surrogati.

Dumański Jan nob. z Magdaleny Soldadini 14. stycznia 1714. Św. Albert Domosławski i Jan Słowakowic, rajca krak.
Dybkowski Jan nob. z Barbarą Lyszkowicową wdową 6. lutego 1717). Św. Szymon Rączkowski i Albert Szczepański. Dziaduski Maciej gener. z Maryanną Zabawską 29. lipca 1709. Ben. Steian Kupniowski, kanon. krak. Dzianotty Jakób nob. z Magdaleną Mellorucd 27. stycznia I720!). Dziano! ty Jan nob. z Jadwigą Soldadini 13. lutego 1721. Św. Paweł Soldadini i Stanisław Węgrzy nowie, rajcy l Jan Częczkicwic, ławnik, krakowscy. Dzianotty Maffey Jan nob. z Teresą Żywiecką 2. paidziemika 1706. św. Jan Dzianotty I Flawiusz Markietty (Marchetti), rajca krak. Dzierzgwa Paweł nob. z Katarzyną Bocheńską 19. listopada 1712. Dziwiński Józef nob. z Reginą Wójcikowicówną I. kwietnia 1717. św. Jerzy Paszkowski, Jan Torbcckl 1 Szymon Romanowie. Egidy Samuel gener., generalny sekretarz wojska moskiewskiego z Maryanną l.emanową 25. stycznia 1710. Św. Jan Chołodyrtski i Michał Bełim rajca krak. Fedeli Paweł (Venetus) nob. z Scholastyką Głowińską 30. września 1709. Św. Jan Głowiński i Jan Wolski. Fiałkowski Jan nob. z Katarzyną Jalkicwicówną 10. stycznia 1703. Św. Sebastyan Szydłowski i Jan l.audacki. Fremi Jan nob. z Salomeą Lakroianką (Lacroix) 16. lutego 170»». Gałeczka Jan nob. z Apolonią Wicrzbicową wdową 25. listopada 17131). Ben. Jan Lukini, dr. tiloz., kantor wiślicki, proboszcz w Sławkowie. Gawroński Ignacy nob. z Teresą Dubrawską 4. lipca 1717. Św. Franciszek Winiarski, Bartłomiej Górecki i Jan Koźuchowski. Gerardini Józef nob. z Barbarą Markieta IMarchetti) 23. września 17114). Św. Flawiusz Marchetti i Mikołaj Chudziński, rajcy krak. Gliński Jakób nob. z Franciszką Tryleńską 25. paidziemika 1721. Św. Józef Ceypler i Sebastyan Mamczyński rajca krak. Ben. Marcin Grudnicwic, kanon, wiślicki. Głowacki Tomasz gener. z Anną Langewicową 10. sierpnia 1712. Św. Jerzy Januszowie i Jan Bielski. Głuchowski Jacek nob. z Magdaleną Schedlówną 27. września 1705. Goltkowski Albert nob. z Elżbietą Pilśnicką 5. marca 1707. Św. Andrzej Cyrus i Paweł Leśniowski, rajcy krak. Górecki Franciszek nob. z Maryanną Parzeleńską 22. lipca 1717. Św. Andrzej Szumowic i Józef Stcmbersld. Górkowski Ludwik gener. z Magdaleną Borgonianką (Borgoni I. czerwca I7GQ. Św. Marcin Górski i Józef Palczowski. Górski Albert gener. z Katarzyną Naryriską 13. października 1703. Św. Paweł Zamarlicki i Maciej Lisowski. Górzyński Sebastyan nob. z Anną Solrucką 31. stycznia 1706. Św. Chrystyan Nakiclski i in. Gośllński Paweł nob. z Teresą Kutrową 16. stycznia 1712. Gostkowski Józef nob. z Teresą Cyrusówną 23. maja I7031). Św. Andrzej Cyrus i Andrzej Gostkowski. Grabowski Józef nob. z Teresą Kuczkowską 24. stycznia 1701. św. Stanisław Grabowski i Stanisław Konowski. Grofley Albert nob. z Magdaleną Gatkiewiczówną 29. września 1697). Św. Jan Szpanbergier, dworzanin Franc. Scb. Lubomirskiego, star. olsztyńskiego, Aleksy Zoilis i Piotr Vergi!.
’) Omissis bannis ex induito Michaelis Szembek, sulfrag. cracov.
*) In Arenis (na Piasku) in capella B. M. V. Patrum Carmelitarum, omissis bannis de licentia Stanislai Hosii, suffrag. premisliensis, sede vacante episcopat. cracov. administratoris.
.) Omissis bannis ex induito Mich. Szembek, suffrag. cracov.
•) In Claromonte ad Czę$tochoviam, omissis bannis ex lavore Casim. Lubiński, episcopi cracov. ») In ecclesia Oarae Tumbae cum dispensatione Casim. Lubiński, suffrag. cracov.
*) In ecclesia Clarae Tumbae (Mogiła), ex licentia Stanisl. Szembek, suffrag. cracov.
33
Gutowski Walenty nob. z Zuzanną Bcrnatowicową 15. czerwca 1720’). Św. Wawrzyniec Mi-recki, Albert Fischer i Tomasz .Marcinkowski rajca krak.
Hałnyski Grzegorz nob. z Teresą Litinianką (Licini) 15. lutego 1719.
Heync (Henc) Jakób nob. z Justyną Kaykiemą 24. października 1706.
Hulewicz Stanisław gener, chorąży rajtaryi* 1) (militiae cataphractae), z Anną z Chełmu Złotnicką stolnikówą koronną, 2. czerwca 1699.
Hyngcr Krzysztof nob. z Elżbietą Losertin 19. listdpada 1714. Św. Jan Jcndrychowski i Ambroży Wcszchofcr.
Iskra Wacław gener., chorąży pancerny kasztelana halickiego’), z Teresą Drohojowską. wdową po Józefie Drohojowskim, mieczniku przemyskim, 27. lutego 1717l). Św. Józef Kisiclowski i Krzysztof Marchocki, towarzysze tejże chorągwi.
Istubowicz Jan nob., dr. filozof., z Katarzyną Barwicką 9. listopada 1697.
Jachowie Jan nob. z Barbarą Wyzańską 31. października 1716. św. Stanisław Szymankowie, rajca. Michał Awedyk, ławnik, krakowscy.
Jakliński Andrzej gener. z Zuzanną Katarzyną Sfarowicjską 24. stycznia 1701. Św. Andrzej Żydowski*), chorąży- i podstarości krnk.
Jakubowic Jan nob. z Jadwigą Nieśniowską 27. września 1718. Św. Paweł Nieśniowski, Andrzej Szafałkowic i Jan Słowakowic, rajcy krak.
Janson Jan gener. z Jadwigą Wojewicową 24. maja 1711°). Św. Adam Harpeter i Filip Sildcmberg.
Jasitiski Józe! Scbaslyan gener. z Magdaleną Tomaszycką 28. listopada 1696. Św. Wawrzyniec Jeziorowski i Kasper Cicpictski.
Jaworski Marcin gener. z Konstancyą Łabuską 6. lutego 1701. Św. Kazimierz Wodzicki podczaszy warszawski 1 Albrecht Dembiński chorąży Zatorski.
Kabaszowski Kazimier/ nob. z Reginą Jarońską 12. maja 1703. św. Paweł Sekuliiiski i Jakób Zdoński.
Kałuziński Józef nob. z Rozalią Zcgadłowicówną 30. stycznia 1709. Św. Jan Smidt i Stanisław Wójcikicwic.
Karli Jerzy (Carli, Lugancnsis) nob. z Rozalią Nagielską 18. września 1707. Św. Jakób Tcnccr i Jan Smidt
Karliński Adam nob. z Rozalią Wollowicową 16. lutego 1697. Ben. Karol Sleszkowski, proboszcz św. Rocha.
Kępski Józef gener. z Anną Częczkicwicówną 22. kwietnia 1719.
Kępski Józef gener. z Teresą Zalcyską 9. kwietnia 1721
Klanarski Albert nob. z Katarzyną Łukowicówną 6. lutego 1706. Św. Andrzej Łukowic i in.
Klecz owaki Stanisław nob. z Teresą Zachcrlanką 24. lutego 1710.
Konopacki Dominik gener. z Aleksandrą Jarocką wdową 23. maja 1707. Św. Józef Jankowski, Michał Nachrcmbecki i Albert Kędzierski.
Kopciowski Andrzej nob. z Anną Jordańską 5. marca 1707. Św. Paweł Szyszkowski i Tomasz Woyiyszkicwic. Ben. Gabryel Profecki kanon. św. Anny.
Kowalski Albcrl nob. z Anną Choieeką 23. września 1719. Św. Jan Mrozowski i Jan Korczakowski.
Kowalski Kazimierz gener., towarzysz rajtaryi królewskiej z Anną Drozdowską wdową, 27. listopada 1716. św. Aleksander Leśnicki podstoli trębowelski, Franciszek Ostrowski i Antoni Promieński skarbnik żytomierski.
’) Omissis bannis cx induito Stanislai Hosii, suffrag. premis)., sede vacante cpiscopal. cracov. administratoris.
*) W aktach grodz, krakow. z r- 1700 figuruje on: chorąży chorągwi usarskiej królewicza Jakóba.
’-) Bvł nim Józef Branicki, jak mi donosi Dr. Ant. Prochaska, niestrudzony badacz przeszłości, wydawca Aktów Grodzkich, a obecnie Laudów Sejmikowych.
*) Omissis bannis ex facultate Joannis Tarto, archidiaconi crac.
l) W r. 1700 fundował w Kentach kościół z klasztorem OO. Reformatów. Zoh. Łcpkowski: Przegląd Zabytków str. 101. — Był on dziedzicem rozległych dóbr 14 wsi, zob. Niesiecki T. X. str. 200.
l) In Claromontc Częstochoviensi, cum consensu Dominici l.ochman, archipresbyleri et canon, cracov.
*) In villa Gebułtow, omissis bannis cx dispensatione Mich. Wodzicki, canon, cracov., judicis generalis delegati.
4
34
Krasuski de Krasusy Paweł Rener, z Antonina Trębccką H. Upca 1716′). Św. Prań ci arek Raszowski, Konstanty Łaskarzowski i Jan Gargulski. Ben. Marcin Orudniewk. kanon, wiślicki.
Kruszyński Piotr nob. z Agnieszką Kaczowowską 18. maja 1716. św. Piotr Czapliński i Józef Sosnowski, żołnierze.
Krzyżanowski Kazimierz gener, z Konstancyą Głuszyńsk.’t 26. grudnia 1701*). Św. Sebastyan Kraszowski, Antoni Krzyżanowski i Piotr Zyszkowski.
Kubarski Michał gener, z Anną Korowską 12. lutego 1721 *). Św. Tomasz Turzański, Franciszek Bigoszewski i Jan Wonder.
Kucharski Antoni nob. z Anną Nachrcmbccką 29. października 1701. Św. Adam Zabawski i Paweł Alęciński. Ben. Karol Trevani kanon. W. Św., proboszcz w Wodzisławiu.
Kuczankowic Józcl gener., dzierżawca dóbr Czulice, z Anną Rabszczanką 8. czerwca I700‘). Św. Jan Kłosowic, Andrzej Belli, Bonawentura Briganti i Stanisław Nowakowicz, rajcy krak. Ben. Remigiusz Suszycki dr. obojga praw, kanon, krak., scholastyk łęczycki, kustosz kielecki.
Leśnlowski Jan gener. z Barbarą Dclpacc 28. listopada 1716. Św. Michał Bogucki, burgrabia krak. i Władysław Lubieniccki, podstoli gostyński.
Leśniowski Michał nob. z Zofią Wężykowską 22. października I7l2r). Św. Jakób Żywiecki, rajca krak. Ben. l*iotr ł-uczyrtski, kanon. św. Jerzego na zaniku krak.
Leszczyński Stanisław gener. chorąży król. piechoty z Heleną Picniążkówną 14. lutego 1718. Św. Andrzej Kurowski i Antoni Rogowski.
Lewicki Jakób nob. z Jadwigą l.askowicówną 23. listopada 1704.
Licini Alojzy nob. z Magdaleną Perkowską 28. stycznia 1707.
Lisiecki Felieyan nob. z Serwalówną (Smali) 3. lutego 1697. Ben. Stanisław Szembek, sufragan krak.
Lublicki Stanisław nob. z Teresą Gatkowicówną 13. listopada 1700. Św. Michał Gatkowicz i Albert Srcbrnickl, rajcy krak. Ben. Augustyn Czyrzyckowicz dr. teoL, profesor jagieł.
Lubliński Jerzy nob. z Klżbietą Żywiecką 16u lutego 1715°).
Luparyni Jan nob. z Joanną Stalau 27. listopada 1706. Św. Sebastyan Szydłowski i Andrzej Szumowic.
Luy Ludwik nob. z Anną Aquilini 4. lutego 1710.
Łącki Albert nob. z Barbarą Jeziorską 25. listopada 1716. Św. Tomasz Głowacki, Walenty Ciszewski i Andrzej Tokarski.
Łączni kie wic Antoni nob. z Barbarą Nakiclską 26. lutego 1713. Św. Franciszek Domosławski i Józef Goltkowski.
Łętowski Antoni gener., skarbnik krak. z Agnieszką Chwalibożanką podstolanką krak., 27. lutego 1713. Św. Stanisław Łętowski i Jan Kurdwanowski.
Lętowski Paweł nob. z Anną Kamińską 24. listopada 1712.
Lopacki Dominik nob. z Barbarą Kortulla 26. czerwca 1707. Św. Franciszek Komański i Jan Głowiński.
Maciejowski Wawrzyniec nob. z Teresą Jabłońską 7. stycznia 1698. Św. Franciszek Michał Zygler I Albert Szczepański.
*) In ecclesia S. Thomac Patrum Carmelitarum (dziś Duchaczki), ex induito Mich. Szembek suffrag. cracov.
*) Cum dispensatione Casim. Lubiński suffrag cracov., super tempore ab ecclesia prohibito et super bannis.
T In capella Monialium Praesentationis B. At. V. (Prezentki), omissis bannis ex dispensatione Midi. Wodzieki, canon, cracov.
*) In ecclesia S. Martini Monialium Carmelitarum Discalceatarum (dziś zbór ewangelicki przy ulicy grodzkiej).
) Omissis bannis ex induito Mich Szembek suffrag. cracov. ‘) Omissis bannis ex induito Mich Szembek suffrag. cracov 35 Maniecki z Figlowa Ludwik gener, chorzy czernichowski z Teresą Myszkowską wdową, 9. kwietnia 1701. Św. Józef Myszkowski kasztelan sandomierski, Stanisław Tęgoborskl star. małogoski’) i Kazimierz Wodzicki podczaszy warszawski. Ben. Kazimierz Lubiński, sufragan krakowski. Mańkowski Maciej gener, chorąży król. z Barbarą Wojaszowską 2. lutego 1707. Św. Jan Liping kapitan J. K. M, Sebastyan Kraszowski i Marcin Wclda. Mannoci Jan nob. z Anną Bchmówną 24. lipca 1709. Markiewic Mikołaj nob. z Teresą Częczkicwicówną 9. lutego 1715).
Mikuliński Władysław gener. z Konstancy ą Pisarzowską 3. lipca lt/98. Ben. Władysław Rus-socki proboszcz (nieoznaczony).
Milicki Szymon nob. z Magdaleną Grabowską 24. stycznia 1701. Św. Sebastyan Słowikowski i Tomasz Milicki.
Mirecki Wawrzyniec nob. z Justyną Engucrówną 28. stycznia I705–)- Św. Stanisław Leri-czowski i in.
Młodzianowski Antoni nob. z Agnieszką Sulerską I. maja 1706. Ben. Albert Jodłowski, profesor obojga praw, kanon. W. Św.
Molędzki Stanisław nob. z Maryanną Tenccrówną 10. listopada 1712. Ben. Marcin Wykżyński, kustosz iw. Michała ‘) na zamku krak.
Morski Antoni gener. z Teofilą Obalkowską 31. maja 1710. Św. Antoni Miklaszowski i in.
Morski Jan gener. z Teresą Krasuską 18. stycznia 1710. Św. Józef Rzeszowski i Jan Stadnicki.
Mościcki Jan nob. z Heleną Eminowicówną 26. września 1715. Św. Andrzej Szafałkowic I Łazarz Dcriakubowic, rajcy krak.
Musia łowicz Szymon nob. z Jadwigą Zarzecką 28. lipca 1696. Ben. Adam Styrkowski dr. obojga praw. kanon. W. Św., proboszcz św. Jakóbat,i na Kazimierzu.
Nagiclski Chrystyan nob. z Anną Lorensową (Lorenzy 10. października 1699.
Noskowicz Jan nob. dr. filozof, z apostolskiego ramienia notaryusz konsystorza krak. z Jadwigą Zakrzewską 17. lutego 1703. Ben. Piotr Stanisław Orłowski dr. obojga praw, protonotaryusz apostolski, kanon, krak, proboszcz infułat tarnowski, sekretarz król.
Nycz Melchior nob. z Elżbietą Szaleńską 23. stycznia 1717. Ben. Stanisław Szafałkowic, proboszcz z Dobrzechowa.
Ochotnicki Andrzej nob. z Katarzyną Szukówną 4. maja 1709.
Ogonowski nob. z Teresą Bobekówną 28. lipca 1696. Św. Franciszek Hołodyński i Franciszek Morsztyn. Ben. Bernardyn Józef Zebrzydowski, kantor kat. krak.
Parczewski Marcin gener. z Maryanną Cholkowską (Chełkowską) 18. lutego 1697. Św. Franciszek Wielopolski star. krak.*) i Franciszek Sebastyan Lubomirski star. olsztyński. Ben. Józef Lubomirski, opat tyniecki.
Pawłowski Michał nob. z Heleną Brzostowicówną 20. czerwca 1707. Św. Jan Chulowski i Franciszek Jakubowski, żołnierze.
Pellis dc Andrzej ^Florentinus) gener. z Maryą Magdaleną dc Ocrardinis 14. lutego 1706′).
Piegłowski Franciszek gener. z Anną Frankem berków ną 7. lutego 17I4‘).
Piotrowski Władysław gener. z Teresą Maszowską 5. lutego 1713. Św. Jan Alaszowski i Jan Jasiński. Ben. Marcin Grudniewic, kanon, wiślicki.
’) Byl równocześnie także bacbmistrzcin żup bocheńskich, jak czytam w aktach grodzkich krak. z r- 1700.
*) Omissis bannis ex induito StanisJai llosii, canon, cracov, auditoris generalis causarum.
*) In ecclesia S. Trinitatis in capella Rosarii B. M. V. (u Dominikanów).
*) Kościół ten zniesiono między rokiem 1795 IK)9.
•I Kościół ten zniesiono między r. 1795—1809.
4) Pełny jego tytuł, podług aktów grodz, krak, tak opiewa: Mgfs. Franciscus Comes in Pieskowa Skala et Żywiec Wielopolski, Generalis Minori» Poloniac Cracovicnsis et Bochncnsis Capitaneus.
0 In lapidea praefatae Mariae Magdalenac de Gerardinis, omissis denuntiationibus dc conscnsn Casimiri Lubiński, suffrag. cracov.
) Ex speciali gratia Mich. Szembek. suffrag. cracov, ratificavit matrimoni-im, ąuia in monasterio S. Thomae illegitime et per raptum copulati lueiunt, Dom. Lochman. 36 Płocki Madej nob. z Katarzyn.-) Rumieńską wdów;) 31. stycznia 1696. Św. Stanisław Szymański i Stanisław Tchorzewski. Popici Konstanty magniL, chorąży sycowski1) (?), z Maryanną Cegłowską, córką Stanisława kasztelana oświęcimskiego, 26. września 1718. św. Stefan Dębiński, kanon. krak. i Andrzej Żydowski, chorąży i podstarośd krak. Ben. Jan Tarło dr. obojga praw, archidyakon krak. Poradowski Józef nob. z Reginą Rychterową 16. czerwca 1720). Św. Jan Korczyński. Józef Nowogórski I Tomasz Dunicz.
Pożarowski Frandszek nob. z Teresą Costkowską 22. czerwca 1719). Św. Albert Gostkowski i Jan Jankicwic. Proski Jan nob. z Jadwigą Stroykowicówną 12. października 1096. Puchalski Józef nob. z Agnieszką Lochmanowicową 27. maja 1716. Św. Paweł Muszkowic, Jan Wiliński I Albert Gołasiewlc. Rataiowic Kazimierz nob. obywatel tarnowski z Justyną Szczepańską 8. maja 1715. Św. Jan Smidt i Wilhelm Rost. Raucaztcin Jan gener, z Magdaleną Sccygniowską 26. kwietnia 1710 ’). Św. Franciszek Ciiolo-dyński I Aleksander Rynth. Ben. Sebastyan Burski kanon. W. Św. Rebski Stanisław nob. z Małgorzatą Goduka 25. stycznia 1721. Św. Kazimierz i Jan Pączkowscy I Jan Rychlicki. Ropp Krzysztof magnif., major król. dragonów z Ludwiką Chwalibożanką 16. maja I720-’). Św. Dominik Nowery i Franciszek Mikłaszowski. Rospini Albert gener, z Elżbietą Stomczanką 1. sierpnia 1709. Św. Kazimierz Wodzicki podczaszy warszawski i Jan Kosmowski. Rożen Stanisław gener, podstoli bracławski z Zuzanną Miklnszowską 24. listopada 1720). Św. Frandszek Mikłaszowski. Ben. Michał Szembek sufragan krak., opat mogilski (Clarae Tumbae).
Rudolf Krzysztof nob. z Maryą Elżbietą Schlindcryn 22. września 1720′). Św. Jan Maszowski i Walenty Błaszkowski.
Rychter Franciszek nob. z Reginą Dobińską 18. lipca 1715.
Ryżyński Jacek nob. de Żabno z Katarzyną Wąt orską dc Myślenice 29. stycznia 1699. Św. Wawrzyniec Matclski obyw. krak. i Jan Wątorski, obyw. myślenicki.
Sadowski Michał gener. z Dorotą Kochańską II. czerwca 1718. Ben. Tomasz Baczyński, proboszcz u św. Rocha.
Sadowski Michał gener. z Anną Dąbrowską 16. listopada 1720. Św. Stanisław Dębiński łowczy krak., Kazimierz Janowski i Stanisław Kasiński.
Sakicn Otto nob. z Agnieszką Tomaszkicwicówną 25. lutego 1713). Św. Paweł Nieśniowski, rajca krak., Franciszek Siedlecki i Michał Marcinowski. Ben. Bernard Bukowiecki, prowir.cyał kanoników regularnych dc Saxia. Schastcr Michał nob. z Barbarą Chudzińską 27. kwielnia 1720). Św. Michał Chudziński i in.
Scichrowski Paweł nob. z Maryanną Służowską 19. stycznia 1716.
Siedlecki Franciszek nob. z Lucyą Festową IX listopada 1712. Ben. Bazyli Plaszczowski dr. teol., kanon. krak.
Sicprawski Albert nob. z Magdaleną Kostrzccką 20. października 16y7. Św. Andrzej Malinowski i Jan Kostrzccki.
’) Nicsiecki pisze go: stolnikiem wiślickim. T. VII. str. 286, 385. W metryce: vexillifer szycowensis.
*) Omissis bannis, ex dispensatione St- Kosii, suffrag. prcmislicn., sede vacante episcopat. cracov. administr., in cedes S. Jacobi Casimiiriac ad Cracoviam.
*) In Arenis Patr. Carmclitarum, ex dispensatione St Hosii, suffrag. prcmisl., sede vacante episcopat. cracov. administr.
‘1 Oraissis bannis ex consensu Casim. Lubiński, suffrag. cracov.
🙂 In ecclesia S. Michaelis Patrum Carmelitarum Discalceatorum (dziś więzienie sądowe), omissis bannis ex induito Stan Kreski, custodis cathedralis, judicis surrogati.
*) omissis bannis ex Induito Constantini Szaniawski, episcopi cracov.
*) Omissis bannis ex dispensatione Micb. Wodzicki. canon cracov.
•) In Ecclesia S. Cnicis, omissis bannis ex induito Mich Szembek, suffrag. cracov.
) Omissis bannis ex induito Stan. Hosii, suffrag. premisl.. sede vacante episcopat. cracov administrat 37 Siewierski Jan nob. z Joanną Michałowską 3. marca 1710′;. Św. Stanisław Kilarowie i Stanisław Szymankowie. Sładkowski Józef magnif., kasztelanie soctiaczcwski z Krystyną Wałkanowską 3. lipca 1700. Św. Stanisław Wałkanowskł, Stanisław Achingicr i Aleksander Puchowski. Słowikowski Szymon noł). z Agnieszką Zagórską 23. kwietnia 1701. Św. Sebastyan Słowikowski i Kazimierz Praski. Smaczkicwic Tomasz nob. z Maryanną Kłosowicową II. września I7061). Św. Franciszek Hołodyński i Paweł Szyszkowski. Smidt Jan nob. z Elżbietą Moszanką 7. sierpnia 1706. Smidf Jan nob. z Domlcellą Bekówitą 27. kwietnia 1709. Sokołowski Jakób nob. z Agnieszką Berkówną 6. listopada 1717. Św. Albert Gaworkicwic I Błażej Kawotcwic. Śreniawski Tomasz nob. z Reginą Domoracką 3. lutego 1720. Św. Jakób Dzianotly i Andrzej Tokarski. Ben. Stefan Krupski dr. obojga praw, kanon. W. Św., profesor jagicloóski, proboszcz w Czulicach. Starzyński .Michał gener, z Rzwiewską 23. lutego 1702. Św. Jerzy Lewikowski, Stanisław Rzwiewski i Marcin Sędzimir. Strowski Franciszek gener. z Anną Suchodolską 27. kwietnia 1717. Św. Jan Strowski łowczy czernichowski i Stanisław Chwalibóg podstoli krak. Strzyszowski Jan nob. z Katarzyną Lakroianką (Lacroix) 4. sierpnia 1707. Św. Stanisław Samborski i Paweł Oąbkicwic. Stuard Andrzej nob. z Katarzyną Keyzerówną 8. października 1713. Sutkowski Stanisław gener. z Teresą Pawłowską 3. lutego 1704. Szabli k Teodor nob., obywatel i kupiec sandecki z Teresą Arakicłowiczówną z Krakowa 20. lutego 1716). Ben. Józef Jordan, kanon. krak.
Szcfcrcwicz Adam nob. z Zuzanną Lączkicwiczówną I. marca 1699. Św. Jan Bernatowicz i Jan Szcfcrowicz.
Szmigiel Andrzej nob. z Rozalią Nieśniowską 29. sierpnia 1717.
Szumski Krzysztof gener. z Agnieszką Slcszkowską 27. czerwca 1700. Św. Jakób Rojowski i Jakób Szumski. Ben. Kandyd Sleszkowski, proboszcz szpitala św. Rocha.
Szydłowski Stanisław nob. z Agnieszką Twarchicką 24. lutego 1705. Św. Stanisław Chmielowski i Chrystyan Nakielski. Ben. Andrzej Wawrzcrtkiewicz profesor jagieł., proboszcz w Nowem Mieście Korczynie.
Szymankowie Stanisław nob. z Elżbietą Laskowicówną 16. lipca 1718.
Szyszczyński Jan nob., aptekarz krak. z Teresą Wicczcrkowicówną 16. maja 1699. Ben. Gabryel Ochocki dr. filozof., allarysta kościoła Maryackicgo.
Szyszkowski Stanisław nob. z Salomeą Rogalewską 20. lipca 1697. Św. Jan Koiszowski. pisarz komory kazimierskiej’).
Tault Leopold nob. z Maryanną Barczyńską 20. października 1714. Św. Wawrzyniec Mirecki i Stanisław Kilarowie. Ben. Jan Tario, archidyakon krak.
Telze Godfryd nob. z Anną Siewierską II. lutego 1719′). Św. Jan Siewierski i Stanisław Smolikiewic.
Tokarski Andrzej gener. z Konstancyą z Lęlowa Lętowską 29. września 1721′).
Tomaszkowie Jan nob. z Agnieszką Koczowicową 2. lutego 1709. Ben. Sebastyan Burski, kanon. W. Św.
Tomicki Krzysztof gener. z Konstancyą Tomicką 8. listopada 1704.
’) Omissis bannis ex speciali gratia Joannis Tarło, archidiaconi cracov.
T In ecclesia Patrum Cistcrcicnsium Clarae Tumbae, omissis bannis ex induito Joannis Tarło, archidiaconi cracov.
*) Omissis bannis ex induito Mich. Szcmbck, suffrag. cracov.
‘) W metryce stoi: notarius camerae Cresimiriensis, zamiast Caximiriensis.
🙂 Omissis bannis ex induito Mich. Szcmbck, suffrag. cracov.
Omissis bannis ex dispensatione Mich. Wodzicki, vicarii generalis cracov.
38
Trefler Jerzy nob. z Katarzyną Endrcsln 5. stycznia 17lti1). Św. Mikołaj Langer, Andrzej Nagel i Krzysztof Eyner.
Troup Wilhelm nob. ze Lwowa z Magdaleną Bekówną z Krakowa 27. Stycznia 1714. Św. Jan Smidt ławnik najwyższego prawa magdebur. ł in.
Tuater 2) Kazimierz nob.. dr. filozof. 1 mcdyc. z Anną Woslńską I. marca 1707.
Uchacz Jakób nob. z Salomeą Młodzicjowską 18. lipca 1699. Św. Aleksander Lisowski, Filip Kuczkowski i Jan Tabaszowski.
Uliński Jan nob. z Barbarą Włosczowską I. marca 1699.
Urbański Jan nob., sługa Fel. Potockiego, wojewody krak. z Anną Jeziorowską 3. października 1697. Św. Stanisław Oborski i Michał Farandyszcwicz.
Uzowski Stanisław nob. z Apolonią Balfortową 24. października 1705. św. Jan Rcczcński i Stanisław Kilarowie.
Wesołowski Stanisław nob. z Magdaleną Gordyrtską 23. listopada 1697.
Węgrzynowlc Stanisław nob. z Dorotą Krokicrową 15. września 1709.
Wierzbicki Walenty gener. z Katarzyną Bystrzycką 17. lutego 1007. Św. Michał Lubomirski star. pereasławski i Bonawentura Bryganti, rajca krak.
Winand Jakób nob. z Anną Nożyna 7. listopada 1706. Św. Maciej Krokosiriski i .Maciej Langowie
Witowicz ’) Andrzej nob. z Zofią Profandtezanką 16. października 1717. Św. Józef Stemberski i Stanisław Smolikicwic.
Wizemberk z Czajowie Andrzej gener. z Anną z Drohojowa Drohojowską 3. lipca 1700. Św. .Mikołaj Śdbor Marchocki kasztelan tarnowski, Józef Drohojowski miecznik, Andrzej Wizemberk podstoli, przemyscy, i Jan Grodzicki, pisarz gr. oświęcimski.
Wnorowski *) Ludwik gener., podczaszy drohicki z Anna z Michalczowcj Modrzejowską, podstoliną czernichowską wdową, 15. września 1717**). Św. Przecław Jezierski, Wespazyan Opatkowski i Gabryel Trcvanl. Ben. Paweł Cybulski kanon, opatowski, proboszcz płlźnicński.
Wollowie z Michał nob. z Maryanną Kornialowską 24. kwietnia 1697. Św. Albert Gaszyński i Franciszek Przygodzki.
Wróblowski Jan nob. z Ewą Nczborską 3. kwietnia 1717. Św. Marcin Lędzki, Albert Oawor-kowic i Jakób Bielecki.
Wrygielski Franciszek nob. z Anną Dobieszowską f. stycznia 1707 ). Św. Jan Woźniekł, instygator gr. krak. i Sebastyan Kraszowski.
Zacherla Sebastyan nob. z Krystyną Mossa 17. czerwca 1713′).
Zaćwilichowski Stanisław gener. z Maryanną Lewicką I. czerwca 1717.
Zadykiewic Jan nob. z Ludwiką Czarnówną 31. stycznia I7CM.
Zająckowicz Jan nob., dr. filozof. 1 medyc. z Ewą Chrząstowicówną 18. kwietnia 1700′). św. Dominik Maderna sekretarz król. I Łukasz Winkler. Ben. Remigiusz Suszycki, kanon. krak.
Zaleski Józef nob. z Magdaleną Grądkowską 15. lutego 1713). Św. Michał na Zakliczynie Jordan wojewoda bracławski i Jan Fryznekier burmistrz krak.
Zarachowski Szymon gener. z Teresą Nachłowską 9. listopada 1709. Św. Tomasz Marcinkowski i Jacek Zayfcrt. Ben. Jan Frączkowic, kanon. W. Św.
’) Omissis bannis ex dispositione Mich. Szembek. suffrag. cracov. ó Autor: Quaestio medica dc febre sub Andrca Kmpedcl. Kraków 1712, druk Cezarego-) Pieniążkowic z Witowie h. Jelita, pisali się niekiedy: Witowie/.
*) O rodzinie Wnorowskich h. Rola, różne zapiski z dawnych aktów ziemskich (1444 — 1783). znb. Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego. Kraków 1870. sir. 456 462.
s) In ecclesia Patrum Carmelitarum in Arenis, de licentia Mich. Szembek. suffrag. cracov.
) Ex speciali indultu Casim. Lubiński, Suffrag, cracov.
■ Omissis bannis ex speciali gratia Stan. Hosii. canon, cracov., auditoris causarum.
) In Arenis, omissis bannis ex liccnlia Casim. Lubiński, suffrag. cracov.
’) In Arenis ad Cracoviam, omissis bannis ex dispensatione Mich. Szembek, suffrag. cracov.
39
Zaremba Andrzej nob. z Maryanną Bugzclówną C. lipca 1715. Św. Stanisław Chmielowski ł Szymon Lenartowie. Ben. Bazyli Plaszczowskl dr. teol., kanon, krak., profesor jagieł.
Zawacki Kazimier/, gener, z Rozalią Kuczyńską 19. lutego 1699.
Zawalski Jan gener. z Konstancyą Sicprawską wdową … stycznia 1717. Św. Ataciej Bicnkiewic instygator radziecki krak. i Jan Wojciechowski.
Zaydlłc Stefan nob. podwójci krak. z Zofią Szutcówną 23. listopada IGfN. Ben. Dominik l.ochman, condjutor archipresbytera, dziekan sandomierski, kustosz opatowski.
Zaydlic Stefan nob., podwójci krak. z Anną Tenccrową 20. października 1718.
Zron owaki Władysław gener. z Teresą Tarnawską 20. listopada 1700. Św. Stanisław Szyszkowski i Szymon Nachrcmbccki pisarz skarbu kor.
Żywiecki Jakób nob. z Elżbietą Zaleyską 23- wTzcśnia 1709.

Metryki ślubów. – Część V. 1722-1756.

W dalszym ciągu panowania Augusta II. i jego następcy Augusta III., spotykamy znów długi poczet mężów, a między nimi niemało znaczniejszych mieniem i dostojeństwem koronnem, o których napróinobyś szukał bliższej relacji w istniejących dotąd heraldycznych dziełach. Te cenne zapiski ukrywały się dotąd w sporej metrykalnej księdze z lat 1722 — 1756. Pismo w niej wcale staranne, zato okładzinę skórzaną na grzbiecie, od góry i dołu, zniszczył nieproszony gość, tak zwany sierposz (cheylctus eruditus), toczący książki w miejscach wilgotnych. Był w tym czasie archi-presbyterem infułatem (1724 f!2. lipca 1761), sławny ksiądz Jacek {.opacki’). Nie on jednak prowadził metrykalne księgi, ale księża wikarzy, podług dawno przyjętego zwyczaju. Nie wszystkie też lata obfitują jednakowo w zapiski nobilium copulatorum. Najwięcej ich przypada na lata: 1726 i 1730 (po 18), 1727, 1728 i 1756 (po 14), 1729, 1731 i 1742 (po 12), 1739 i 1755 (po 11), 1736, 1737, 1746 i 1754 (po 10). Najmniej na lata: 1744, 1747 i 1750 (po 5), 1733 (po 3), 1722 (po 2). W tej epoce występują przeważnie same nazwiska polskie, nie brak także niemieckich, zato włoskich już bez porównania mniej, niż w poprzednich czasach. Napływ Włochów w XVIII. wieku zmniejszał się powoli po miastach polskich, to też i w Krakowie (1706—1785) figuruje zaledwie 23 Włochów, obdarzonych prawem obywatelstwa miejskiego *).

Alembek Franciszek nob. z Rozalią Klamlrtską 28. czerwca 1730 *)•
Altoff Antoni Stanisław nob. z Anną Hcbanowską 2. czerwca 1727 *) Św. Jakób Matyaszkicwicz, Scbastyan Płocki i Stanisław Wojnarski. Ben. Jan Altotf z zakonu Dominikanów.
Ast Józef nob. z Elżbietą Ekielską 20. lutego 1754. Św. Józef Piórkowski, Jerzy Sohnner i Karol Tuszek, rajcy krak.
Auspicz Adolf gener., starszy nad artyleryą koronną1) z Anną Kępską 14. listopada 1741. Św. Antoni Arciszewski i in.
’) O jego dobroczynności i bogatych lundacyacli. wynoszących przeszło 126.000 zip., zob. Gąsior O w skl: Kościół Archipresb str. 72—73. — Jan Laskicwlcz, kanonik regularny grobu Chry stusowego: Wdzięczność stołecznego miasta Krakowa, nigdy nieodżałowanemu ks. Jackowi ł.opackicmu, filozofii, medycyny ł teologii doktorowi… Kraków 1761, druk Stan. Stachowicza in fol.
9 Zob. Ptaśnik: Gil Italiani a Qracovia.
*) Omissis bannis ex induito Michnctls Wodzicki, vicarii generał, cracov.
‘) In Ecclesia Clarae Tumbae Ordinis Cistcrcicnsis, omissis bnnnis ex induito Mich. Wodzicki, vicarii generał.
’-) Praelectus artilcriae regni — starszy nad armatą, czyli armatny koronny, generał artylcryi. Zob. Konst. Górski: HLstorya artyleryl poi.
41
Awedyk Wojciech nob.. subdclcgat gr. krak. z Salomea Geppertową. wdowa 23. stycznia 1749. Św. Michał Awedyk burmistrz, Michał Szaster I Józef Bartsch, rajcy krak.
Badyni Sebastyan gener, z Maryanną Lisowska 31. stycznia 1745. Św. Andrzej Maszowski i Antoni Badyni.
Bajer Feliks Jan nob., rajca krak. z Zofią Massową’), wdową 4. sierpnia 1728 *). Św. Andrzej Szafałkowic i Jan CarN, rajcy krak.
Bajer Maciej nob. z Salomeą Elżbietą Laskiewiczówną 18. listopada 1752.
Baliouile Ludwik gener, podpułkownik roty królewskiej z Maryanną Wnorowską wdową 19. maja 1728. Św. Piotr Gordon. Jan Mroczkicwic i Franciszek Śtedziowski.
Baranek Jan nob. z Reginą Werłową 10. lutego 1743. Św. Jan Kamili, dr. medyc. i Jan Klimkowski.
Barski Paweł gener, z Pauliną Miklaszowską 30. stycznia 1731. Św. Franciszek Gonzaga mar* grabia na Mirowie, hrabia na Żywcu i Pieskowej Skale dc Wielopolskie Myszkowski, wojewoda i sta. krakowski, lanckoroński, tarnowski, Bogusław Łubieński, kasztelan sandomierski, sta. ojcowski i jadownidci. Ben. Jan Kreczyk, kanon. kat. krak.1).
Bartoszewicz Maciej gener, z Magdaleną Chudzińską 14. października 1730 ). Św. Stanisław Węgrzynowicz, Paweł Soldadini i Jakób Dcriakubowic. Bartsch Bonawentura nob. z Małgorzatą Polówną 4. października 1738′). Bartsch Bonawentura nob. z Teresą Wadowską 29. maja 1748. Bartsch Jacek nob. z Agnieszką Dzianotty II. września 1754. Św. Jan Dzianotty i Michał Awedyk, rajcy, Jakób Dzianotty. ławnik, krakowscy. Ben. Józef Lukaszkicwicz, kanon. krak. Baworeński Jan nob. z Barbarą Dymkowiczową 28. lutego 1756. Św. Jan Nowogórski i Franciszek Brodziński. Bełdowski dc Bełdów Stanisław gener, podczaszy mielnicki z Teresą Kościcjową wdową 15. lutego 1727). Św. Jan Morsztyn, sta. sieradzki i Michał Morsztyn, kasztelanie radomski.
Rener Fryderyk nob., wachmistrz z Elżbietą Maierówną 4. marca 1727 7). św. Jerzy Maier i In.
Bernowski Walenty nob. z Reginą Duszeńską wdową 4. września 1728’). Św. Stanisław Bernatowie, Szymon Słowikowski i Walenty Czyżowski.
Rianchi Mariusz Franciszek z Katarzyną Franki wdową 22. lutego 1727 „’J.
Rinkicwicz Jan nob. z Katarzyną Kłosowską wdową 16. października 1748. Św. Baltazar Schultz burmistrz i in.
Biroński Michał nob. z Julianną Gnatkowską 26. listopada 1746. Św. Jan Choroszowicz insly-gator miej. krak.. Jan Żuliński i Albert Gnatkowski.
Bobrowski Albert gener, z Zofią Jordanówną, miccznikówną źydaczowską, 4. listopada 1725 ’^.
Bojarski Piotr gener, z Reginą Wigurzyną wdową 12. października 1748. Św. Józef Waligurski i Marcin Waryski regens miejski krak.
Borawski Antoni gener. z Chrystyną Skarską 2. lipca 1732.
Borkowski Kazimierz nob. z Kunegundą Morawińską 24. lutego 1726. Ben. Maciej Fcdcrowicz, dr. filozof, kanon, u św. Floryana, profesor jagieł.
Borkowski Wojciech gener. z Maryanną Jakielską 5. marca 1737. Św. Michał Jastrzębski i Józef Sowieński.
Brukier Augustyn nob. z Maryanną Barbarą Negleryn 10- maja 1723.
Brześciański Marcin gener. z Reginą Polanowską 13. listopada 1734. Św. Stanisław Skrzetuski i In.
. ’) Abjurationem haere si* fecit in capella Bronowice.
*) Omissis bannis ex induito Constan Szaniawski, episc. cracov.
*) Biskup Lętowskl w swym 4 tomowym Katalogu nic wspomina o nim *) Omissis bannis ex induito Vcnccsl. Hieron. Sierakowski, canon, erae, judicis gener, curiae episcopalis.
*) Omissis bannis ex induito Joannis Lipski Cardinalis, Episc. Cracov.
’) Omissis bannis ex induito Mich. Wodzicki, vicarii generał cracov.
. ,.. ’ ,n caPc**a Rosarii B. M. V. (w kościele Dominikanów), omissis bannis ex induito Mich. Wo-dztcki, vicarii generał.
•) Omissis bannis ex induito Mich. Wodzicki, vicarii gener.
) * '*) Omissis bannis ex induito Constan. Szaniawski, episc. erae.
5
42
Buczkowski Antoni gener. z Agnieszką Lurzeriską 23. maja 1745. Św. Karol dc Wiclopolsciis Myszkowski, sta. krak., Jan Wielopolski czcśnik koronny i Hieronim Wielopolski, sta. Sarnowski. Ben. Michał Kunicki, sufragan krak.
Budlewski Józef gcncr., zastępca starszego nad artyleryą koronna, z Barbarą Szmidówną 22. stycznia 1736. Św. Franciszek Turiani, rajca krakow., Jan Szmid i Jan Ualcczka, ławnicy prawa magdebur.
Bylica Józef nob. z Maryanną Kochówną 15. lutego 1756.
Bylica Wawrzyniec nob. z Antoniną Szostaklcwiczówną II. stycznia 1756.
Bystrzan o w ski Jan gener, z Magdaleną Tarnowską 6. lutego 1751. Św. Antoni Ziębiński i Benedykt F.minowicz. Ben. Kazimierz Bodnrkicwicz, kanon, skalbmierski’).
Bystrzycki Józef nob. z Zofią Nowakowską Z marca 1726. Św. Andrzej Tokarski. Jan Mro-• ziński i Józef Stemberski.
Bystrzykowski Aleksander nob. z Glcrtrudą Piotrowską 4. stycznia 1739 *).
Bzowski Józef gener., regens gr. sandecki z Teofilą Jordanówną sędzianką sandccką, 27. czerwca 1746. Ben. Michał Wodzicki, administrator biskupstwa krak.
Cegłowski Józef nob. z Magdaleną Aquilini 19. kwietnia 1728 3). Ben. Ludwik Sicmicradzki, kanon, krak., proboszcz św. Jakóba na Kazimierzu.
Cezary Michał nob. z Agnieszką Puchalską 28. stycznia 1730. Św. Wojciech Wicrzychowaki i Stanisław Kozicrowicz.
Chevaller Leopold gener. z Anną Maryą Pelicln wdową 7. stycznia 1733. Św. Augustyn Antoni Krauz I Ernest Wilhelm Mcnzcl. Ben. Michał Herrłoid *) z zakonu Franciszkanów.
Choroszowicz Jan nob. z Jadwigą Teresą Jankicwiczówną 21. listopada 1734. Św. Jan Jankiewicz, kontraregestrant król. i In. Ben. Walenty Choroszowicz, dr. filozof., profesor jagieł.
Cristyc Jan nob. z Domitlllą Częczkiewiczową wdową 16. maja 1725 &). Ben. Albert Sławski, proboszcz w Bolechowicach.
Cristyc Piotr Jan nob. z Jadwigą l.orcntsową (l.orcnzy) wdową 12. lutego 1724‘‘J.
Czaru ok Ignacy gener. z Anastazyą Zalcyską 14. listopada 1746.
Czarnok Józef gener., podczaszy podolski z Joanną Miklaszowską 18. lipca 1723’■). Św. Kazimierz WUkońskl chorąży zatorski, sta. bodaczowskl, Jan z Raciborska Morsztyn, sta. Skotnicki i Piotr Komorowski. Ben. Kasper Szczepkowski kanonik krakow., proboszcz bocheński.
Czaykowski Jan nob. z Anną Rcmpclową wdową 15. września 1736.
Czayzowski Jan nob. z Zuzanną Leśnicwiczową wdową, 27. sierpnia 1756. Św. Kazimierz Michalczewski, Franciszek Cielecki i Andrzej Kopecki.
Częczkicwicz Jan nob. z Marceliną Krzyżańską 27. stycznia 1731 *)•
Czosnowski Piotr nob. z Agnieszką Dzierzgwiną 18. lutego 1730.
Dąbski Stanisław magnif., miccznikowicz czerski z Barbarą Tęgoborską starościanką bocheńską 31. lipca 1742*). Św. Karol Gonzaga de Wielopolskie, margrabia na Mirowic Myszkowski koniuszy kor., sta. krakowski, Jan hr. na 2ywcu i Pieskowej Skale Wielopolski sta. żarnowski.
Delpacy Szymon magnił., stolnik bracławski z Zofią Zicleńską 21. lutego 1751. Ben. Franciszek Ziębiński, dr. obojga praw. proboszcz w Jędrzejowie i Sieciechowie.
’) Kevalidavit matrimonium invalidum in ecclesia S. joannis Monialium Praesentationis B. M. V. *) Omissis bannis cum dispensatione a tempore, de licentia Mich. Wodzicki, official- erae.
*) In cccles. S. Jacobi Casimiriae, ex induito Mich. Kunicki, suffrag. cracov.
‘) Jedno i to samo nazwisko, w tej samej metrykalnej księdze pisano: str. 64. Hcrrtold, str. 69 i 70 Herdo», str. 74 Herdot. str. 75 llcritod-.
=) In Ecclcs. Palrum Remardinurum in Żłóbek. — Kościół Nicp. Poczęcia z klasztorem OO. Bernardynów przy ulicy św. |ana fdziś część hotelu saskiego), od XVII. wieku zwany na żłóbku. Zob. Rocznik Krak. T. IX. str. 169. w metrykach ten kościół nazywany stale: Ecclesia Paxensis, jak zobaczymy niżej.
*) Omissis bannis ex induito Constan. Szaniawski, epis. crac.
•) In cccles. S. Trinit. Ordin. Praedicat., omissis bannis ex dispensat. Constan. Szaniawski, episc cracov.
.) Omissis bannis ex induito Consi Szaniawski, episcop. cracov.
.)Omissis bannis ex dispensatione Cardinalis Joannis Lipski, Epis. Cracov.
43
Dębiński Arnolf magntf, podczaszy krakowski z Kuncgundą Aksakówną 24. października 1745’). Dębiński z Dębiau Stefan Arnolf magnif. z Maryanną Bobrownicką chorążanką bracławską. 20. stycznia 1729 ). Św. Jerzy Ożarowski, podstoli kor, Jan Małachowski, sta. opoczyński i Bogusław Bobrownicki, miecznik radomski. Ben. Michał Wodzicki, wikaryusz generał, krakow. Dębski Jakób gener, z Wiktoryą Mazowiecką 3. marca 1737. Drozdowicz Jan nob. z Katarzyną Ciesielską 3. lutego 1736. Św. Józef Jagielski i Jan Wroński. D unie z Józef nob, rajca kazimierski z Małgorzatą Ziębleńską 6. lutego 1732. Św. Jan Szwander, Bartłomiej Kaczorowski i Paweł Krzewiński, rajcy kazimierscy. Dunin Olbracht gener, z Teresą Morszlynówną, stolnikówną bielską, 4. lutego 17271). Dutkiewicz Stanisław nob. z Zofią Wesołowską 31. stycznia 1736. Działyński Józef gener, z Jadwigą Rzędkowską II. stycznia 1727). Św. Antoni Pniowski i Jan Lassota.
Działyński Józef nob. z Franciszką Rączkowską 22. maja 1735. Św. Jakób Tobolski, instyga-tor miej. krak. i Józef Skalski.
Dzianotty Jakób nob. z Maryanną Turiani 29. października 1729.
Dzianotty Piotr nob. z Rozalią (nieoznaczoną) wdową 24. maja 1730.
Dzlcrzgwa Paweł nob. z Franciszką Wilhclmową 2. czerwca 1727. Św. Albert Szelągo-wski I inni.
Dzierzgwa Paweł nob. z Teresą Jankicwiczówną 29. września 1731.
Eckelt Józef nob. z Joanną Dorotą Krumpharim 23. maja 1751.
Eichbcrgcr (takie Eichlrabcrgcr) Franciszek nob. kupiec i obywatel krak, z Maryanną Mam-czyńską 18. lutego 1743.
Ekiclski Jan nob. z Elżbietą Gałcczczanką 4. listopada I7251).
Ekiclski Jan nob, ławnik najwyższego prawa magdeburskiego, z Rozalią Majorową wdową 13. lutego 1748«).
Enkowski Jan nob. z Anną Naymanowską 4. stycznia 1730.
Erbs Andrzej nob, poczmislrz krak. z Katarzyną Ludni 5. września 1730. Św. Franciszek Derc-szak i Jan Prazel, pisarz poczmlstrza.
Erbs Andrzej gener, poezraistrz król. z Zuzanną Wysocką 4. maja I7355).
Eygier Dominik nob. z Maryanną Gittnerówną 28. czerwca 1756). Św. Jerzy Sohnncr, Józef Feistmantel i Karol Tuszek, rajcy krakow. Fachinett i Stanisław nob. z Heleną Wilhemówną 25. lipca 1731) Św. Szymon Lukini. ławnik najwyższego prawa magdebur, Antoni Belli i Andrzej Labudziński. Ben. Kazimierz Ozowski, notaryusz apostoł. Fachinctti Stanisław nob. z Anną Laskicwiczówną 29. grudnia I7461).
Fachinetti Stanisław nob. z Maryanną Gałcczczanką 22. lipca 1753.
Fihauscr1 ) Michał gener, z Anną Kędzierską 21. czerwca 1732. Św. Krzysztof Rudnicki subde-legat gr. krak. i Andrzej 2urowski. Finginszan Jan nob. z Katarzyną Wypacherową wdową 26. czerwca 1734. Fiorkowski Michał nob. z Magdaleną Erbsówną 25. listopada 1753. Św. Andrzej Erbs, sekretarz król. Józef Florkowski i Michał Wohlman, rajcy krak. ’) Omissis bannis ex gratia Cardinalis Joannis Lipski. !) Omissis bannis et dato consensu in scripto Joannis Antonii Skalski, parochi Kossoeiccnsis decani Vicliccnsi.
-) Omissis bannis ex induito Const. Szaniawski, episc- era eo v, in cedes. Monialium in Grodek (Dominikanki).
‘) Omissis bannis ex induito Mich. Wodzicki, vicarii generał, cracov.
5) In lapidea ob infirmitatem parentis sponsae, ex induito Const. Szaniawski, episc. cracov.
) In ecctcs. S. Joannis Monialium Praesentationis B. M. V. (Prczentki). 🙂 In ecclesia Bolechoviensi de licentia Hyacynthi Lopacki. ’) In ecclesia Fralr. Minorum Capudnorum ad S. Mariam Annundatam. ^ Omissis bannis ex induito Constant. Szaniawski, episc. cracov. u) Cum dispensatione super bannis et tempore. „) Pierwotnie pisano: Vieheuser, Vieliauscr. W metryce stoi Wiahauser (sic). 44 Frezer de Szezegłów Michał magnif., burgrubia krak. z Maryanną dc Magnusy Kozubską cho-rążanką żytomierską, 29. kwietnia 1790. Św. Józcł Ralalski, subdetegat1) gr. krak. i Sebastyan Tcofilski. Fuchs Teofil nob. z Rozalią Laskicwiczówną 26. września 1750. Furnicr Jan Jerzy nob., z Domiccllą Cczarówną II. lutego 1736. Gadzieński Ludwik nob. kupiec krak. z Apolonią Stachowiczówną 8. lutego 1755). Św. Józef Wałkanowskl. syndyk miasta Krakowa. Stanisław Stachowicz I Krzysztof Luz.
Gałeczka Jan nob. z Heleną Schmidówną 26. stycznia 1727″).
Gerardini Franciszek nob. z Agnieszką Zaleyską II. lipca I744k).
Gieledzki Gabryel, nob. z Elżbietą Wiśniowską wdową II. sierpnia 1756. Św. Franciszek Ko-zubowski, Sebastyan Krzemieński i Franciszek Brodziński.
Gleppert Jan gcn:r. z Salomeą Bartschówną 6. września I7391).
Głowacki Paweł nob. z Agnieszką Pictrzyńską 15. listopada 1724). Golski Wacław gener, z Katarzyną Wysocką 20. lutego 1729′). Św. Jan Małachowski, sla. opoczyński. Gołębiowski Jerzy gener, z Pctroncllą Strzyżowską 19. czerwca 1723. Św. Franciszek Szwar-ccnbcrg Czerny, starosta pamawski, Madej Wróblewie i Jan Mrozieński. Gołuchowski Adam gener., podstoli kijowski, z Katarzyną Miklaszowską 6. sierpnia I7M. Św. Paweł Burski i Józef SzczubielSkL Gordon Piotr gener, z Rozalią Rucką 31. października 1731).
Górski Jakób gener z Katarzyną Kawecką 9. września 1730°). Św. Franaiszek Struś, kasztelanie biecki '•*) i Albert Michałowski. Ben. Jan Chochorkicwicz, proboszcz w Starem Brzesku kanon. W. Św.
Gostkowski Floryan magnif. z Jadwigą Olwinowską 23. listopada 1751. Św. Adam Jordan, wojewodzie braclawski, Roman Sierakowski, chorąży i podstarości krak. i Maciej Bogucki.
Groffei Albert 11) nob., wójt najwyższego prawa magdebur. na zamku krak. z Anną Heleną (nieoznaczoną) 20. maja 1731 ,a>-
Gruben Piotr nob. z Pros Polskich z Joanną Czaplikówną z Wrocławia, I. grudnia 1748,ł).
Gruszecki Antoni gener. z Agnieszką Rusocką 17. maja 1737.
Halama Karol Franciszek magnif. de Gitschin z Joanną Rosmanowską 4. lutego 1747.
Haller Józef nob z Maryanną Laskicwiczówną 15. października 1746.
Haller Marcin nob. z Anną Laskicwiczówną 10. stysznia 1739.
Hankiewicz Stanisław gener. z Anną Roszkowską 6. listopada 1729“). Ben. Stanisław Bronikowski. przeor Paulinów w Częstochowie.
Haro de Hcriakoc Feliks nob. z Maryanną Bylicówną 2. lutego 1751 *-) Ben. Mikołaj lipski, kanon, katedry krakow., proboszcz kielecki.
Haroński Wojciech nob. z Heleną Janicką 24. listopada 1735. * I 2
’) Subdclcgaci pomagali w wykonywaniu sądownictwa grodzkiego podstarościemu i sędziemu grodzkiemu. Do nich głównie należało przeprowadzenie egzekucvi. Zob. Stan. Kutrzeba: Arctiiw. Komis. Prawn. T. VIII. cz. IL Kraków 1909.
*) In Ecclesia Paxensi vulgo Żłobek Fratrom Minorom de observantia, de speciali consensu Hya-cynthi Lopacki.
*) Omissis bannis ex induito Constan. Szaniawski, epis. cracov.
•) In aedibus S. Catharinae Casimiriae (Augustyanic).
M Omissis bannis ex induito Cardinalis joannis Lipski.
*) Omissis bannis ex induito Gasparis Szczepkowski, can. erae, judicis surrogati.
I Omissis bannis ex induito Constan. Szaniawski, epis. cracov.
’) Omissis bannis ex induito Constan. Szaniawski, epis cracov.
*) Praemissis 3 bannis in oppido Proszowice.
'•) Syn Jędrzeja ka.ztelana bleckiego 1715 -j 1724.
„) Tego samego w metryce pod r. 1697 zanotowano: Orłfcy, znacznie później zaś zapisano
2 razy: Groffei.
,ł) Omissis bannis ex induito Mich. Wodzicki, vicarii gener. cracov.
,łj Omissis bannis ex induito Mich. Kunicki, suffrag cracov., abbatis commendatorii Clarae Tumbae.
'*) In ecclesia Clari Montis Częs«ochovicnsis, omissis bannis ex induito Const. Szaniawski, episc. cracov. — Cudowny obraz M. Boskiej, ukoron. 8. września 1717 r, ściągał do siebie nic tylko pątników. ale i weselnych gości z dalszych stron Polski.
*’) In ecclesia S. Francisci Minorom Conventualium (u Franciszkanów).
45
Hintz Baltazar nob. z Elżbietą Erbsówną 24. czerwca 1750.
Inglink (takie Jingling) Chrystyan nob. z Urszulą Zayfrrtówną 12. maja 1734.
Inglink Chrystyan nob. z Elżbietą Zygiertówną 30. kwietnia 1746.
Inkuwski Sebastyan nob. z Kunegundą Mączyńską 16. października 1745.
jakubowski Jan gener, z Maryanną Kaluską 31. lipca 1735.
Janicki Stanisław magnif. z Elżbieta Lukinianką (Lukint) 18. września 1749. Św. Feliks Gawroński i Józcl Ochocki.
Jankowski Józeł gener, z Anastazyą Maniecką 24. lutego 1754. Św. Szymon Ry miński, Piotr Bojarski i Ferdynand Krzyszkowski.
Januszowski Antoni gener, z Maryanną Bielecką 25. lipca 1742. Św. Adam Jordan, wojewodzie bracławski. Piotr Dłuski i Jan Olszewski.
Jasiński Franciszek gener, z Anną Piskorską 2. marca 1726′).
Jasiński Michał nob. z Anną Wojciechowską wdową 13. września 1733.
Jaworski Karol gener, notaryusz apostolski, z Zuzanną Ifcrkówną 28. października I742:). Św. Jan Orłowski. Andrzej Sowiński I Franciszek Putanowic. Ben Ignacy Berka, kanon. św. Anny, proboszcz w Gaju.
Jokus Andrzej nob. z Scholastyką Mierecką 18. stycznia 1727. Św. Wawrzyniec Mierccki. ławnik najwyższego piawa magdebur. i in.
Jordan z Zakliczyna Andrzej gener, kapitan królewskiego pułku z Katarzyną Wolińską 2. marca 1732.
Juskicwkcz Jan nob. z Agnieszką Wadowską 14. października 1747.
Kairski Walenty gener, z Barbarą Lącznikiewicową 16. stycznia 1723* ). Św. Ignacy Sapieha, wojewodzie brzesko-kujawski, Jan z Raciborska Morsztyn, sta. Skotnicki i Walenty Wężyk. Kałuski Aleksander magnif. z Teresą Długoszowską 31. maja I750‘). Kamiński Michał gener, z Katarzyną Cichowską 3. marca 1726’). Św. Jan Wolańskł i Jan Mroczkowic. Karasiński Stanisław nob. z Magdaleną Pączkowską 9. lutego 1743. Karczewski Jan gener, z Anną Kochówną II. maja 1756. Św. Jan Wielopolski, wojewoda sandomierski, Eliasz Wodzicki, sta. stobnicki i Jan Dębiński, czcśnik Wrak. Kar liński Michał gener. z Katarzyną Drohojowską 22. maja 1749. św. Grzegorz Woźnicki i Kajetan Młodzianowski. Kaszcwicz Zygmunt gener. z Agnieszką Kleszowską 28. października 1739. Kawecki Jan gener. z Różą Gerardini 7. lutego 1747. Św. Józcl Krzyształowski, Dominik Mt-luszowsk i i Józcl Waxman. Ben. Adam Komorowski, proboszcz kat. krak., olicyal w Pilicy. Kącki Stanisław gener. z Kunegundą Łańcucką 28. lipca 1742. Św. Jerzy Gołębiowski, Antoni Siennicki i Józef Łańcucki. Klkulinus Aleksander nob. z Antoniną Gronkowską 13. lutego 1727). Ben. Michał Zalcyski, scholastyk W. Św., kanon. św. Michała na zamku krakow., proboszcz w Spytkowicach.
Klimowicz Michał gener. czcśnik smoleński z Teresą Rudzką pokojową Ludwiki Potockiej, wojewodziny kijowskiej, II. czerwca 1742. Św. Józef z Wielkich Kończyc Wandalin Mni-szcch, kasztelan krak. Józef z Potoka Potocki, wojewoda kijowski, hetman wielki koronny i in.
Kioziewicz Antoni nob. z Katarzyną Krzyżańską 20. listopada 1723′). Św. Antoni Janowski i Jakób Krzyżański. Ben Jan Zywert. kanon, kollcg. sandomierskiej, scholastyk kielecki, proboszcz w Pobiedniku.
Kłosowski Franciszek gener. z Katarzyną Hendlówną 3. stycznia 1742′). Św. Jan Królewski, cześnlk olborski (?) Maciej Bykowski i Tomasz Śreniawski.
’) Omissis bannis ex dispensatione Constan. Szaniawski, episc. cracov.
’) In ecclesia Droginensi (Droginia) ex speciali licentia Myacynthi ł.opacki.
) Omissis bannis ex induito Mich. Wodzicki, vicarii generał, cracov.
*) In Ecclesia S. Catharinae Patrum Augustianorum Casimiriae.
*) Omissis bannis ex induito Gaspar. Szczepkowski, canonici judicis surrogati.
‘) In ecclesia Moiavicensi (Morawica), omissis bannis ex induito Martini Żeromski, canon, erae., auditoris causarum episcopi generalis.
) In ecclesia Więcłaviensi (Więcławice), omissis bannis ex dispensatione Martini Żeromski, canon, cracov, generał judicis curiae cpiscop. ) Ex induito Samuelis Szwykowski, surrogati cracovicn. 46 Koch Fryderyk Jerzy nob. z Rozalią Licinianką (Licini) 11. mata 1726. Komckowic Józef nob. z Katarzyną Ktoziowicową 22. października 1727). Św. Maciej Bicnkic-wic, instygator miej. krak. i Albert Krzyżański, regens kancclaryi radzieckiej.
Konarski z Konar Józef gener. z Zofią dc Dobnia Dobińską, burgrabianką7) krakow., 25. listopada 1737. Św. Franciszek Konarski, kasztelan biccki ’), i Jan Wielopolski, sta. tanckoroński.
Kops Jan gener. z Zofią Podleską 13. lutego 1752. Św. Józef Polakowski i Sebastyan Kaliciński.
Kozicki Józef nob. z Agnieszką Czechowiczówną 29. października 1755. Św. Wawrzyniec Czernecki, Jacek Świątkowicz i Paweł Madcyski.
Kozicki Wojciech gener. z Kunegundą Bystrzycką 8. lut. 1749. Św. Zygmunt Kaszcwicz, nota-ryusz apostolski, Salomon Rymiński i Antoni Burczyński.
Kozłowski Jan nob. prokurator gr. krak. z Agnieszką Burczyńską wdową 25. listopada 1752.
Kozubski Albert gener. z Maryanną Maicronowską 2. listopada 1726.
Krauz Józef nob. z Wlktoryą Glowieńską 26. lutego 1729.
Krechowiecki Kazimierz gener. z Katarzyną Pawłowską wdową, z parafii Raciborowice, 13. marca 1731l). Św. Jan Sędzimir i Józef Sławiński, dworzanie wojewody krak., Albert Bardziński i Andrzej Żurowski.
Krojer Franciszek nob. z Elżbietą łlcndlówną Id listopada 1738.
Królikowski Jan nob. z Rozalią Nisierową 26. stycznia 1726. Ben. Józef Kleczkowski, kanon, św. .Michała na zamku krakow.
Krzesz Krzysztof gener. z Teresą Miklaszowską 19. llpca 1723:). Św. Karol Stadnicki. Ben. Jan Herkulan .Matuszowie, przełożony generalny kanoników regularnych lateranertskich w Mało-polsce i Litwie.
Kucharski Józef nob. z Rozalią Skalską 28. listopada 1742.
Kuczewicz Błażej nob. z Aleksandrą Binkicwiczówną 26. września 1739. Św. Andrzej Sowiński i Jan Orłowski.
Kunowski Marcin gener. z Katarzyną Lisowską 24. sierpnia 1749. Św. Michał Szembek, sta. boronicki, Stanisław Kostka de Suche Łazy Młodzianowski, kasztelanie lubaczowski. Ben. Hieronim Wiefogłowski, kanon. kat. krak.
Kuszewski Krzysztof nob. Anną Rucińską 27. września 1734.
Kwalewski Ludwik Andrzej nob. notaryusz apostolski z Julianną Jankowską 27 maja 1731). Św. Jakób Toporowski i Michał Ostrowski. Lamell Ferdynand nob. kupiec krak. z Reginą Jankicwiczówną 2. lutego 17437). Laskicwicz Antoni, claris, medyc. dr., z Magdaleną Gałcczczanką 13. lipca 1726).
Laskicwlcz Franciszek nob. z Katarzyną Turiani 10. lutego 1748.
Laskicwicz Józef nob. z Agnieszką Wadowską 13. czerwca 1739.
Laskicwicz Stanisław nob. z Katarzyną Piórowską 27. września 1725. Św. Jan Achingcr i Kazimierz Baranowski.
Łaskiewicz Wawrzyniec Jan nob. z Maryą Anną Turiani 13. marca 1744. Św. Franciszek Saul % Dandini i in.
’) Omissis bannis ex dispensatione Constan. Szaniawski, epis cracov.
*) Dwóch z pomiędzy Dobińskieh znajdujemy w XVIII. wieku na tym samym urzędzie. W r. 1125 burgrabią krak. zamku był Stanisław Doblński, major kawateryi królewskiej, autor dwóch dzieł. (Zob. Estreicher: Bibliogr. T. XV. 258). Zygmunt Doblński. burgrabia gr. krakow., mianowany kasztelanem brzezińskim, C. lipca 1754. fi 759. (Zob. Błeszczyńskt: Spis Senatorów str. 5).
.) W metrykach mylnie zanotowano: Castellanus oświeci mensis. Był bowiem wojskim oświęcimskim, a kasztelanem bieckim. Zob. Julian Błeszczyński: Spis Senatorów z XVIII. wieku. Warszawa 1862 str. 2.
•) In ecclesia S. Thonuo Patrum Carmelitarum, omissis bannis et tempore quadragcsimali dc licentia Const. Szaniawski, et data dlspcnslatonc ratione impedimenti cognationis spiritualis et affinitatis in tertio gradu.
*) Iu Ecctcsia Corporis Christi Casimiriac.
’) In ecclesia Bolecboviensi de licentia liyacynt. Lopacki.
) Omissis bannis ex induito Cardin. joannis Lipski, Kpi. Cracov. ) In ecclesia Moniatium in Grodek (Dominikanin), omissis bannis ex induito Const. Szaniawski, episc. cracov. 47 Lemman Fryderyk Kasper nob. z Reginą Paulikówną 16. października 1756. Św. Antoni Kromer i Michał Gnrnrtski. Ben. Józef Soltyszkiewicz, przełożony kanoników regularnych u św. Marka’). Leńczowski Jan nob. z Jadwigą Stawarską 27. maja 1722). Św. Bonawentura Lcńczowski i Andrzej Czechowski.
Lgocki Stanisław gener, z Anną Łukawską 22. listopada 1728.
Lichocki Józef nob. z Salomeą Oraczowlczówną 24. sierpnia 1748. Św. Jakób Tobolski, sekretarz miasta Krakowa i in.
Lier Jan nob. z Konstancyą Kajcrską 21. stycznia 17423). Ben Stanisław Kutlinowski, dr. obojga praw, kanon. W. Św.
Lipski Jan nob. z Katarzyną Kucharską 23. września 1742. Św. Józef Długoszowski, Michał Zagórski i Stanisław Siemaszko.
Lubomirski Teodor illuslr. et excell. z Elżbietą Komingowną. wdową po Cristycu. II. maja 1727*). Św..„ Morzkowski podskarbi i komisarz tegoż księcia.
Lubo rtski Józef, gener. z Ludwiką Piórówną I. maja 1740.
Lukini Szymon nob. z Anną Gwilamówną 27. października I7264).
Łańcucki Stanisław gener. z Salomeą Wiclowicjską 3«. lutego 1726. Św. Aleksander Osiecki i Stanisław Chudzicwski.
Łowczy liski Kazimierz nob. z Anastazyą Góralczyiiską wdową 25. lipca 1750.
Lubieński Zygmunt magnif. sta. ojcowski z Mary.inną Dembińską chorążanką zatorską, 9. lipca 1752’1). Św. Aleksander Szembek wojewoda sieradzki, Piotr Wodzicki kasztelan sandecki. Ren. Maciej Łubieński, archidyakon kat. i kanon. św. Michała, na zamku krak.
Łukawski Antoni gener. z Barbarą Drogoszowską 8. lutego 1723. Św. Jan Duszcński, Walenty Gutowski i Stanisław Tłóczyński.
Łyszklewicz Jan gener. z Rozalią Błażcjowską 26. czerwca 1741 •>. św. Jan Wielopolski sta. Linckoroński i Kazimierz Pyszkowski.
Mad on cc ki Tadeusz, gener. z Teresą Kochanowską wdową 3. listopada 1756. Św. Michał Ga-jccki, Antoni Nowakowski i Jan Drozdowicz.
Makowiecki z Borzymia Karol gener. z Joanną z Kunowa Kunowrką. podczaszanką chełmską 18. stycznia 1731.
Malinowski Wojciech gener. z Maryanną Wilczkowską 18. października 1751. Św. Józef Michalski, Ignacy Jordan Stojowski i Jan Podolski
Małachowski z Małachowa Adam magnif., sta. oświęcimski, z Anną Rosnowską 9. października 1727®). Św. Michał Sołtyk łowczy sandomierski, sta. smotrycki i Mikołaj Strzała pod-stoli malborski.
Małachowski Piotr magnif. starościc oświęcimski, z Kordulą Łachocką 20. października 1755. Św. hYanciszck Czerny, kasztelan wojnicki, Adam Atałachowski, sta. oświęcimski i Roman Sierakowski, chorąży krak.
Małyszko Bazyli nob. z Dorotą Łączykicwhzówną I. października 1749.
Mamczyński Kazimierz nob., kupiec krakow., z Heleną Rurczyńską 2. lutego 1756. Ben. Dominik Józef Kiełczewski, kanon, katedry krakow.
.Mańka Jan nob. z .Magdaleną Wcldzieńską 25. lipca 1739 ). Ben. Jan Lukini, kanon, krakow.
’) Tak zwanych Marków, z pomiędzy których ostatni zmarł w r. 1831. Klasztor po nich obrócono na dom księży emerytów świeckich.
’) In ecclesia Moniu., in Grodek dc licentia Dominici Lochman, archiprcsb. infuł.
*) In aedibus Monialinm S. Joannis (u Prezentek), ex induito Mich. wodzicki, official. gener. cracov.
’) Omissis bannis ex licentia Mich. Wodzicki. vicarii gener.
) Omissis bannis ex induito Mart Żeromski, auditoris causarum generalis.
*) Sponsus In arce Oycovlcnsl, sponsa vero in Piotrkovicensi residere soleni. Inter quos dispen satio Romana super tertio et quarto consanguinitatis gradibus, de data in Arce Gandulli an. 1752 nonis junii producta.
^ In Claro Monte (Częstochowa), omissis bannis cx induito Stanislai Kręski, sunrogati canon, cracov.
0 In cccicsia covcntus Tincccnsis ordinfs S. Benedicti, omissis bannis ex dispensatione Const. Szaniawski, epis. cracov.
*) In Conventu Monialium S. Dominici dicto Grodek.
4fi
Mańka Jan nob. z Heleną Ulbrychtową wdową 28. lutego 1756. Św. Sebastyan Nideckl I Sebastyan Gorączkicwicz.
Mansfeld Albert nob. z Franciszką Hoynacką 24. maja 1728′). Św. Sebastyan Klocki, Dominik Grodkicwic i Jan Kanty Lassota. Ben. Jan Grabianowski, proboszcz w Racławicach.
Maruchowicz Sebastyan nob. z Reginą Frydrychowicówną 8. stycznia 1738. Św. Antoni Grodzki i Stanisław Wolski.
Maszowski Andrzej gener. z Katarzyną Nachrcmbccką 9. czerwca 1732. Św. Andrzej Nachrem-bccfci, proboszcz w Raciborowicach, kanon. W. św.
Mayer Ulrich Crystyan nob. z Rozalią Carli 8. stycznia 1736* ). Mecner Samuel nob. z Zofią Malowską 26. lipca 1725. Św. Kazimierz Jankowski i Jan Piotrowski. Michałowski z Michałowa Jan magnif., pułkownik woj. kor., z Zofią z Bogusławie Sierakowską, chorążanką krak. 27. lipca 1755).
Miklaszowski Franciszek gener. z Katarzyną Kępską 23. paździermka 1741. Ben. Stanisław Kręski, kanon, braków.
Miklaszowski Jan gener. z Jadwigą Janecką 29. czerwca 1726. Św. Albert Domosławski i Albert Burzyński. Ben Jan Markiewicz, proboszcz szpitala św. Mikołaja.
Mitaszewicz Dominik gener. z Domitillą Gałcczczanką 10. lutego 1746). Mirski Józef gener. z Teresą Kalińską 1. lutego 1739. Św. Stanisław Dybowicz i Kazimierz Widawski. Misiowski Antoni nob. z Reginą Wolańską 27. lutego 1737. Mokicjowski Jerzy nob. z Salomeą Dzierzkowską 16. października 1734. Św. Paweł Głowacki, Andrzej Kwalcwski, notaryuszc apostolscy i prokuratorowie spraw konsystorza krak. Morawski Kazimierz gener, prokurator gr. krak. z Anną Altoffową wdową 12. lutego 1736. Św. Wojciech Mysłowski, prokurator spraw duchownych konsystorza, Franciszek Morawski i Sebastyan Ołobucki. Morawski Stanisław gener. z Konstancyą Scidlcrówną 4. sierpnia I7481). Św. Wojciech Scidler I Stanisław Nowakowski. Ben. Hieronim Kadolski, Cysters z Mogiły, przeor i profesor teologii. Moszczyński Andrzej magnil. sta. brzesko-kujawski z Elżbietą z Przebcndowskich Ożarowską wdową 24. grudnia 1745).
Moszczyńki Franciszek magnif. z Maryanną Gordonówną, córką superintendenta ceł królewskich. 5. lutego 1753 •). Św. Karol Gonzaga de Wiclopolsciis Myszkowski, margrabia na Pińczowie, koniuszy wiel. kor., sta. krakow., Jan Wielopolski wojewoda sandomierski, sta. lanckoroński i Piotr Gordon.
Mucharski Antoni nob. z Anną Kiclcszyńską 6. lutego 1740. Św. Franciszek Miklaszowski i Łukasz Kielcszyński.
Mysłowski Andrzej gener. z Teresą Zayfrctówną 6. listopada 1728.
Nayman Antoni nob. z Katarzyną l.askiewiczówną II. sierpnia 1753. Ben Piotr Szyntakowskl, dr. tcol. i profesor Jagieł., proboszcz u św. Floryana.
Nayman Józef nob. z Antoniną Krzyżańską II. maja 1737.
Nidecki Sebastyan nob. z Teofilą Morawiecką 5. listopada 1755. Św. Michał Wohlman rajca krak. i Marcin Morawlccki rajca wojnicki.
Ogrodzki Krzysztof gener. z Elżbietą Piechowską 20. sierpnia 1737. Św. Józef Zuchalski, insty-gator gr. krak. i Kazimierz Trębocki.
Okolski Stanisław gener. z Magdaleną Lublińską 8. listopada 1732. Ben. Samuel Szwykowski. kanon. krak.
Osiecki Ignacy gener. z Maryanną Tausówną 7. lutego 1740.
) Omissis bannis ex induito Constant. Szaniawski epis. cracov. « Omissis bannis e* induito Gasparis Szczepkowski, canon, cracov., judkls surrogali.
) Dc licentia Valentini Czyżewski, parochi in Raba Wyżna. ’) In aedibus Patrum Augustianorum (św. Katarzyna na Kazimierzu). ’) In Ecclesia Mogilensi (Mogiła) ex speciali consensu Hyacynthi Łopacki. ’.) In Capella Palatii Cardinalis Joannis Lipski. ’) In ecclesia parochi,-ili Plcszoviensi (Plcszów). 49 Otto Antoni nob. z Elżbiety Szymankicwicową 5. lutego 1741. Pajączkowskl Jan gener, z Maryanną Drozdowską wdową 12. września 1730. Św. Mikołaj Pizanecki, Antoni Lisowski, i Józef Tcgladowski, dr. filozof., notaryusz apostolski. Pajęcki Walenty nob. z Franciszką ł.ukaszowicówną 4. września 1729. Św. Maciej Wereszczyń-ski 1 Antoni Burzcński. Ben. Antoni Suski, proboszcz w Nowym Wiśniczu. Partycki Jan nob. z Maryanną Andrychowską 29. czerwca 1730. Paulik Godfryd ingen. z Dorotą Wilhclmówną 17. czerwca 1736. Pączkowski Stanisław nob., prokurator spraw prawa magdeburskiego, z Klarą Szwaygrówną 10. listopada 1754′). Pckolt Krzysztof Jan gener, z Maryanną Kaczkowską 20. lutego 1730. św. Kazimierz Błowskł, Mikołaj Nidecki i Walenty Czyżowski. Perkowski Stanisław nob. z Reginą Zborowską 18. lutego 1730. Św. Stanisław Wojnarski i Kasper Płachciński. Ben. Kazimierz Relezlńskł, dr. filozof., kanon. W. Św. Pietrzykowski Jan gener. z Maryanną Głogowską 21. listopada 1728. Podolecki Jan gener. z Katarzyną Starczewską 15. października 1731. Św. Łukasz Kozłowski, Adam Wieczorkowski i Józef Czechowski. Ben. Adam Pcchcrzyrtski, dr. filozof., kantor u św. Floryana, proboszcz w Olkuszu. Pohabski Jan nob. z Maryanną Nizidską 1. października 1729. Św. Józef Skalski i Antoni Kawecki. Pol Jan nob. z Małgorzatą Kieleóską 39. października 1734. św. Marcin Gicrynk i Franciszek Pękalski. Polakiewicz Michał nob. z Jadwigą Piotrowską wdową 31. października 1756. Poradowski Józef nob. z Maryanną Pircslrtską 26. czerwca 1734. Prastelli Jan nob. z Teresą Dzierzgwiną wdową 2. lutego 1738. Przcbcndowski Ignacy illustris., pucki i mirachowski sta. z Felicytą Wielopolską, córką Jana wojewody sandomierskiego, 27. listopada 1754;). Ben. Książę Teodor Czartoryski, biskup poznański. Przedwolczowskl Józef, gener. z Elżbietą Ogrodzką wdową 3. lutego 1744. Przyjemski Tomasz gener. z Zolią Szulcówną II. lutego 1736. Św. Maciej Mączyński i Kazimierz Widawski. Psarski Mikołaj gener. stolnikowicz chełmski z Joanną Dębińską mlccznikówną owrucką, 10. lutego 1746»). PszczeliAski Jan nob. z Jadwigą Ratajowską 3. lutego 1740. Św. Jakób Sokołowski i Stefan Wiśniowski. Kaczyński Krzysztof gener. z Maryanną Łabęcką 23. maja I7284). Ben. Kazimierz Byszowski, kanonik poznański i kielecki, proboszcz w Pacanowie. Radzikowski Józef, gener. z Barbarą Czemą 3. listopada 1743. Św. Józef Książę Czartoryski, chorąży litewski i Jan Jordan, chorąży wieluński. Rapsztyński Michał gener. z Maryanną Płocką 26. lutego 1729. Św. Stanisław Stawierski, Michał Chodakowski i Antoni Kwiatkowski. Ben. Michał Trzebiński, kanon, krakow. Rausel Tomasz nob. (syn Klaudyusza urodzony w Wersalu) z Karoliną le Roy (córką Jakóba a wdową po Janie Dion, zmarłym w Paryżu 1728) 17. kwietnia 1729). Św. Paweł Soldadini i Jan Dzianotty. rajcy krak., Jan Cristyc, pisarz cel król.
Remiszowski z Brzezia Ignacy magnif., syn burgrabiego krak. z Franciszką Domosławską 20. sierpnia 1739.
Reychell Wacław Jan nob. z Katarzyną Smardzewską 24. lutego 1726.
•) In Ecclesia Smardzovicnsi (Smardzowicc), omissis bannis ex induito Nicolai Lipski, officialis genera), cracov.
) Varsaviae im Arce Willanow, de licentia Myacynthi Łopacki archipresb. infui., uti parochi sponsae. ») In conventu Grodccensi Cracoviae Monialium Ordinis Praedicatorum (na Gródku u Dominika nek)- ‘) Omissis bannis ex induito Constant. Szaniawski, epiSC. cracov. 🙂 Cum dispensiatione super omittendis hannis et super tempore, de licentia Mich. Wodzicki. vicarii gener, cracov. Ju SjfaSikl. 6 Rogalewski Jan nob. z Maryanną Lutoszowską 25. stycznia 17231). Rogalski Michał gener, z Katarzyn Ziółkowską 4. stycznia 1730.
Rotkiewicz Franciszek nob. z Konstancy* Tokarską 18. listopada 1727.
Rouz dc Ludwik nob. dcla Magdalenę dc Korzcntyna z Magdaleną Revclówną 21. stycznia 1747). Św. Jan Kameli, dr. mcdyc., Józet Barski i Tomasz Bongard. Rudnicki Adam nob. z Maryanną Koronowską 3. paźdz. 1722. Rudnicki Krzysztof gener., subdelegat krakow. grodu, z Gabryel z Drozdowskich Lisowską wdową 31. stycz. 1737) Ben. Franciszek Borowski, kanon. kat. krak., proboszcz św. Jakóba na Kazimierzu. Rudnicki Krzysztof gener. subdclcg. krak. gr., z Apolonią Rusocką 24. lut. 1748. Św. Dominik Wielowlcjski, regens gr. krak. I In. Rumell Andrzej nob., obywatel i kupiec krak, z Agnieszką Majorówną 29. lipca I752‘). Ruszkowski Ignacy gener., subdelegat radomski, z Maryanną Niewęgłowską 7. listop. 1741. Św. Marcin Szczułowski, Piofr Gąsiorowski i Stanisław Niewęgłowski. Rutkowski Felicyan raagnif. z Konstancyą Skr/ctuską 26. maja 1754J). Św. Alexander Waxman i Krzysztof Rudnicki. Rutkowski Paweł magnif., cześnik połocki. z Wiktoryą Jabłonowską, podstoliną trembowelską 25. kwict. 1748. Ben. Andrzej Stanisław Kostka hr. Załuski, biskup, krak. Kymieński Szymon gener. z Rozalią Chochorkkwiczówną 14. luL 1740c). Ben. Jozef Grodzicki, kanon. kat. krak. Sadowski Antoni de Wodzisław gener. z Anną Wiszowatą 3. lut. 1755. św. Antoni Bcłchacki cześnik Zatorski. Tomasz Wąsowicz łowczy łomżyński i Benedykt Eminowicz subdelegat gr. krak. Sadowski Władysław gener. z Magdaleną Jerliczówną 9. stycz. 1753. Schayt Pawcf nob., kupiec krakow., z Elżbietą Schultzówną II. maja 1754. Schyl ii Ir Józef Baltazar nob. z Anną Podolecką 24. wrześ. 1726^ Sędzimir Jan gener. z Salomeą Lopacką 6. lipca 1738. Św. Stanisław i Józef Łopacki. Siarczyński Dominik nob. z Różą Matyaszkicwiczową 26. lipca 1738. Siemianowski Józef magnif. kasztelanie wieluński, z Brygitą Oraczowską. starośrianką ro-gowską, 15. czerw, 1755. św. Jan Oraczowskl star. rogowski, Adam Jordan, wojewodzie bracławskl I Stanisław Mlroszowski. Siewierski Jan nob. z Maryanną Łuszczowiczówną 15. stycz. 1724. Św. Józef Stemberski i Stanisław Wojnarski. Skiwski Jan gener. z Barbarą Bodlcwską 23. lipca 1738).
Skorupka Feliks magnif. z parafii Czchów, stolnik inowrocławski, regens gr. nowokorczyński, z Domitillą Bystrzanowską, chorąźanką chęcińską, 30. listop. 1754‘). Św. Franciszek Dembiński, chorąży Zatorski, Antoni Bystrzanowski, chorąży chęciński, Jan Dembiński, cześnik, krakow., Wojciech Runowski, subdelegat gr. krak.
Skowroński Albert gener. z Justyną Gnrniszówną 12. pażdz. 1726 u) Św. Stanisław Przyjemski, Albert ł.epkowski i Jan Mroczkowski.
Śladowski Marcin nob. z Anną Chuchrowską 26. lipca 1732.
Słomnicki Franciszek gener. z Barbarą Kubicką 19. lut. 1730. Św. Maciej Wereszczyński i Mikołaj Radomski.
Sobieniowski Józef nob. z Salomeą Ijskicwiczówną 26. wrześ. 1753.
’) Omissis bannis cx indulio Mich. Wodzicki, vicarii gener. cracov.
*) In Ecclesia S. Francisci Conventuallum <u Franciszkanów).
*) In Kcclcs. S. Agnetb Stradoiniac. Kościół św. Agnieszki z klasztorem niegdyś Bernardynek, dziś skład starego żelaziwa żydowskiego. Zob. Marceli Dobrowolski. Bibliot. Krakow. Nr. 34. Kraków 1900. ) In Eccles. Patrum Canucinorum. ?ln Ecclesia Patrum Carmelitaruin in Arenis (na Piasku w Krakowie). In Ecclesia S. Trinitatis Patrum Praedicatorum, in Capella S. Rosarii. •) Omissis bannis ct induito Const. Szaniawski, epis. cracov. ’) In Ecclesia S. Catharlnac Caslmirtae (Augustyanic). ‘) In Ecclesia In Arenis Patrum Carraclitarum. „) Omissis bannis ex induito Marlini Żeromski, auditoris generalis curiae cpiscop. 51 Sobierayski Łukasz nob. z Eleonorą Stoiankowicową I. maja 1728. Św. Piotr Czosnowski i Kazimierz Jankowski. Sokołowski Franciszek nob. z Barbarą Aicksandrową 25. Ilstop. 1731. Św. Andrzej Grabowski i Stanisław Ruszkowski. Soldadini Franciszek nob. z Teresą Turiani 24. listop. 1726′). Soldanini Paweł nob. z Agnieszką Dzianotty wdową 31. maja 1732. Solecki Antoni nob. z Zofią Gensbachcrówną 26. maja I7482). Św. Józef Kałuziiłskl i Michał Sucharski. Spindler Franciszek nob. z Elżbietą Luzartówną 25. Ilstop. 1742. Stadnicki Józef magnif. z Anną l.cńczowską wdową 6. łut. 1751).
Staniszewski Ignacy nob. z Katarzyną Witkowską 22. listop. 1755.
Stolarski Antoni gener., rewizor salin bocheńskich, z Reginą Przysławską 5. sierpnia 1749. Św. Konstanty Gruszewicz I Wawrzyniec Zagórski.
Struzikicwicz Andrzej nob. z Rozalią Luxówną 4. wrześ. 1755. Ben. Józef Łukeykicwicz, kan. kat. krak., proboszcz w Cerekwi.
Studziński Józef nob. z Heleną Seredzianką (Sercdy1) 4. lut. 1747.
Swarczyński Jakób nob. z Katarzyną Szetcrówną 29. sierp. 1723. Św. Walenty Gutowski i Józef Kałuziński.
Swidziński Józef gener. z Anną Kordzikowską 12. Stycz. 1755)^ Św. Kazimierz Lubieński, starosta lelowski, i Norbert Makulski. Szaster Jan Piotr nob. z Ludwiką Laskicwiczówną 16. stycz. 1744. Szasler Mikołaj, claris, filozof, i mcdyc. dr., z Barbarą Krauzówną 20. pażdz. 1753. Ben. Kasper Szastcr dr. oboj. praw, dziekan kurzelowski. Szaysler Michał nob. z Elżbietą Siczową (Nithz) 29. listop. 1741). Szeligów skl Józef nob. z Maryanną Henczówną 18. czerw. 1739. Ben. Walenty Wichrowski, dr. filozof, kan. u św. Anny, profesor jagieł. Szmelińskl Józef gener. z Reginą Górecką 22. stycz. 1730. Św. Daniel Znamierowski i in. Szostakiewicz Łukasz nob. z Anną Alamczyńską 16. pażdz. I7291). Św. Scbastyan Mamczyński i in. Szulc Jan nob. z Katarzyną Gierynkową II. lut. 1730. Tobolski Jakób nob. z Elżbietą Gąsiorowską 19. maja 1728. Tobolski Jakób nob., instygator radziecki krak. z Katarzyną Fabrycyuszówną 19. listop. 1732).
Tomaszkiewicz Aleksander nob. z Agnieszką Czosnowską wdową 8. stycz. 1735’).
Tomaszkiewicz Jan nob. z Teresa Mierccką 26. wrześ. 1731łt). Ben. Jan Chotecki, przeor Benedyktynów na Tyńcu.
Tomaszkiewicz Jan nob, kupiec krakow, z Julianną Bajcrówną 25. lipca 1756u).
Tomaszewski Franciszek gener, chorąży mielnicki, z Katarzyną Hubieńską, podczaszanką rzc-czycką, 2. lutego 1746* *). Św. Karol Podoski podkomorzy różański, Andrzej Nachrembecfci kan. sandomierski, proboszcz w Morawicy, I Kazimierz Bodurkiewicz kan. W. Św, proboszcz w Iwanowicach.
Tomazy Jerzy nob. de Hungaria z Anną Chrystówną (acatholici) 8. lipca 1734.
Toporowski Jakób gener. z Cecylią Podgórską 14. stycz. 1726.
J) Omissis bannis cx induito Mich. Wodzicki, vicarii gener. cracov.
0 In Ecclesia Parochiali Pleszow, ex speciati consensu Hyacynthi Łopacki.
*) in Ecclesia Mogilancnsi (Mogilany).
) Rodzina Sercdy pochodziła z Węgier, zob. moje: Analekta Sandeckic do XVI. i XVII. wieku, str. 67. Lwów 1905. ?) In Ecclesia S. Joannis Moniakum Praesentationis B. M. V.
*) Omissis bannis ex induito Stanisl. Kręski, judicis surrogati.
🙂 In Ecclesia Conventus Clarae Tumbae (u Cystersów w Mogile).
‘) In Ecclesia S. Thomac Patrum Carmelitarum (dziś Duchaczki).
•) Ex mandato Consistorii, nam primus contractus nullus ct invalidus fuit, idcoquc omissis bannis. In Ecclesia Tyticcensi (Tyniec).
In Ecclesia S. Joannis Monialium Praesentationis B. M. V.
In Eccles. Patr. Carmclitar. in Arenis, cum dispensatione super impedimento publicae honestatis.
52

Traczcwski Stanisław Rener, z Domicellą Suchodolską z Janiny 4. lut. 1725. Świadek Piotr Zaleski i Stanisław Balicki. Ben. .Macic] Pikulski, kanon, bobowski, proboszcz w Ryglicach. Trefler Feliks nob. z Magdaleną Tropówną 12. sierp. 1739.
Trefler Feliks nob. z ElZbietą Turiani 7. wrześ. 1754. Ben. Stanisław Mamczyński, dr. i profesor ob. praw, kan. kat. krak. rektor uniwersytetu.
Turiani Franciszek nob. z Magdaleną Tropową 24. stycz. 1729.
Turiani Franciszek nob. z Teresą Wilhclmówną 9. lut. 1737′).
Turlani Karol nob. z Barbarą Mamczyńską 26. sierp. 1730. Św. Scbastyan Mamczyński, Józef Wadowski I Franciszek Turiani, rajcy krak.
Tuszek Karol nob. z Reginą Zeydlerówną 21. stycz. 1739.
Ujejski Krzysztof, nob. z Agnieszką Mirzycką 19. września 1743.
Ulbrycht Józef nob. z Maryanną Luxówną 6. lut. 1752.
Wadowski Józef nob. z Agnieszką Figerową 12. kwiet. 1736>. Wadowski Stanisław, claris, filozof, i medyc. dr., z Magdaleną Kikulinusówną 28. stycz. 1753. Św. Aleksander Kikulinus rajca krakow. i in. Wagner Karol nob. z Katarzyną Trcflcrówną 20. listop. 1745. Waryski Marcin nob., regens kancelaryi radzieckie] krak. z Elżbietą Maciłowiczówną 22. lipca 1744. Wcrcszczyiiski Madej nob. z Anną Głowacką 9. listop. 1728. Św. Piotr Czosnowski, Łukasz Sobicrayski I Stanisław Bernatowie Węgrzynowicz Antoni gener. notaryusz apostolski, z Ewą Wojciechowską 12. stycz. 1743). Św. Paweł Głowacki, Andrzej Chwalcwski, notaryusze apostolscy.
Wielowicjski Antoni gener. z Salomeą Trembecką I. lut. 1723. Św. Andrzej Kobielski, stolnik pomorski.
Wicrzychowski Albert nob. z Katarzyną Chełmicką 9. stycz. 1726. Św. Franciszek Wierzy-chowski i Franciszek Kamiński.
Wilczyński Wawrzyniec nob. z Maryanną Boźęcką wdową 29. maja I7281). Św. Jan Mrocz-kicwic, Albert Gnatkowski i Maciej Kowalski.
Winkler Jan nob. z Martyną Scrcdy 14. lut. 1744.
Wiślicki Feliks gener. z Elżbietą Rudawską 19. paZdz. 1755. Św. Sebastyan Zabłocki, Stanisław Radzichowski I Józef Juraszowski.
Witalis Jan nob. (acatholicus) z Franciszką Wadowską II. paZdz. 1749.
Witowski Stanisław nob. dc Niepołomice, chorąZy kon. król. z Franciszką Soldanini 19. sierp. 1752). Wiltan Stanisław magnif., podczaszy inowłodzki, z Anną Byszowską 2. grud. 1742). Św. Albert Chronowskl, subdelegat gr. krak., Michał Byszowski i Józef Sierakowski. Ben. Scbastyan Felicyan Wittan, kanon, lwowski, proboszcz sandccki.
Woblali Franciszek nob., obywatel i kupiec krakow., z Maryanną Ekielską 19. paZdz. 1748. Wojciech o wsi Jan nob. z Jadwigą Kikulinusówną 17. lut. 1724. Ben. Marcin Grudnie wicz, kanon, wiślicki.
Wojciechowski Kazimierz nob. z Jozafaią Bogdańską 17. stycz. 1740.
Wolański Albert gener. z Magdaleną Sznukówną 5. paidz. 17267).
Zabierzowski Adam gener. z Zofią Kasprowiczówną II. lut. 173&
Zabłocki Jerzy gener. z Anną Arakicłowicówną 6. stycz. 1724.
Zaborski Madej gener. towarzysz chorągwi oboZnego wiel. kor. z Anną Petrykowską 6. lut. 1735. Św. Aleksander Krzesz, Józef Sobolowski i Józef Hankicwicz.
’) In Eccles. Patr. Bemardinorum vulgo na 2łobku, omissis bannis ex induito Martini Żeromski, canon, auditoris episcop.
0 ,n Ecclesia S. Frandsd in Capella Halka.
0 Omissis bannis ex induito Mich. Wodzicki, official. gener. cracov.
Omissis bannis ex induito Casim. Byszowski, canon. Posnan. et Kiekcn.. praepositi Paczano-
viensis.
) I” Ecdcsia Paxensi alias Żłobek Fratrum Minorum strictioris observantiae. „) Ex induito Mich. Wodzicki, offidaL gener, cracov. 7 In Ecdcsia Monialium in Grodek, omissis bannis ex induito Dominici Lochman, canon, cracov. judicis surrogati. 53 Zagórski Wawrzyniec nob. z Katarzyną Sojecką 9. sierp. 1738. Zagrodź ki Jan genor, z Zuzanną Grabowską 4. maja 1746. Ben. Mikołaj Mrzynowski kan. u św. Anny, profesor jagieł. Zakrzewski Jan gener, z Salomeą z Słuszkowskich Dembińską wdową 16. marca 1743′). Zakrzewski Paweł nob. z Zofią Szclicką II. listop. 1745. Zakrzewski Piotr gener, z Felieyaną Łukawską 5. maja 1742. Św. Kazimierz Dąbski miecznik czerski, Kazimierz Paczek podczaszy gostyński i Michał Żulińskl czcśnik buski. Zamarlińskijan nob., pisarz sądów kasztelanii krakowskiej z Katarzyną Grzybowską 28. listop. 1733. Zawadzki Michał gener, z Apolonią Paczkówną 27. lut. 1729. Św. Bogusław Bobruwnicki, miecznik radomski i in. Ben. Stefan Dębiński, kanon, krak., kustosz koronny. Zayfret Jacek nob. z Anną l.uiową (Luy) wdową 27. lipca 1735. Zdulski Franciszek nob. z Maryanną Mączyńską 13. lut. 1724. Ziclirisi Jan nob., podwójd krak. z Mareyanną Czerkiewiczową wdową 15. lut. 1749). Ben. Franciszek Ziębiński, dr. ob. praw, proboszcz w Jędrzejowie.
Ziębiński Franciszek gener., notaryusz apostolski, z Zofią łgfrowiczówną 30. paidz. 1735.
Zlocki Jan gener. z Brygitą Lisicką 23. lipca 1740. Św. Jan Lisicki, czcśnik owrocki, Jan Rc-miszowski i Michał Lisicki.
Złotnicki Bogusław gener.. generał major adjutant woj. król. z Anną Małachowską, kasztelanką inowłodzką. 28. lut. 1724. Św. Jakób*) Rybiński wojewoda chełmiński. Piotr Dę-bińskl, kasztelan oświęcimski, Jan Małachowski wojewodzie poznański i Józef Michałowski podstoli i sędzia gr. krak.
2uliński Benedykt gener., podstoli chełmski z Barbarą Kozyrską podstolanką nurską I. mar. 1740.
Żurawski Andrzej gener., rotmistrz załogi krakow. zamku, z Elżbietą Grolfeiową II. sierp. 1737.
Żurawski Jan nob. z Heleną Deklosówną 4. luL 1725. Św. Wilhelm Dedos i in.
*) Cum dispensatione super bannis et tempore Mich. Wodzicki, official. gener. cracov.
0 In Ecclcs. S. Cathar. Patrum Augustianorum Casamiriac.
0 W mctoce zanotowano: Sigismundus. Jakób Zygmunt Rybiński, był zarazem generałem artv-leryi koronnej 1/12-1725.

Część VI. Metryki Ślubów 1757 -1782.

Zapiski metrykalne tej ostatniej części obejmuje księga oprawna w skórę z lat 1757—1772, oraz następna in folio, z wyciśniętym na skórzanej okładzinie napisem: Liber Metrices Copulatorum Eccl. Paroch. B. V. M. in Circulo Cracoviensi Ab Anno 1773. Obok nieznanych nazwisk polskich i obcych, czytamy w niej niektórych sławniejszych mężów z pomiędzy senatorskich rodów, piastujących rozmaite dostojeństwa koronne, cywilne i wojskowe, w epoce panowania Augusta III. i Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jak przedtem ks. Jacek Łopacki, tak potem jego następca ks. Leonard Kiełczewski, archiprcsbytcr infułat (1761—1795), nie krępował w niczcm swobody nowożeńców, pozwalając im na śluby według ich upodobania i własnej dewocyi. Stąd też w tym okresie czasu widzimy owe śluby, nie tylko po wszystkich prawie istniejących i już nieistniejących kościołach krakowskich, lecz także po innych, w odległych nieraz stronach Polski. Najwięcej stosunkowo ślubów przypada na lata: 1763 (26), 1764 (23), 1759 i 1761 (po 19), 1765 (18). 1760 (17), 1775 (16), 1758 1767, 1778, 1779 i 1780 (po 14). Jedna tylko rzecz uderza tu mimowolnie każdego, której wyjaśnić trudno. W całym ciągu tej metrykalnej pracy (1586—1782) figuruje wprawdzie niemało biskupów, sufraganów, kanoników, profesorów jagiellońskich i zakonników rozmaitej reguły, assystujących przy zawieraniu małżeńskich związków po różnych kościołach — bo każdy prawie dom szlachecki miał u nas księdza w swym rodzie, magnacki prałata — ale ani jednego ślubu nie zanotowano w katedrze wawelskiej, gdzie mieszczą się nasze najdroższe narodowe pamiątki.

Abramsbcrg Stanisław nob. z Anną Frejówną 2. lut. 1777.
Aniołek Ludwik nob. z Maryanną Gieppertówną 25. lut. 1781. Św. Józef Wytyszkicwlcz, kon-traregestrant skarbowy prowincyi krakow., Antoni Gicppert, ławnik, i in. Ben. Ignacy Strzałkowski, kanon, kollcg. wiślickiej proboszcz w Makowie.
Ankwicz de Posławicc Stanisław magn.. stolnik krak. z Teklą Sierakowską. chorąZanką krak. 30. grud. I7591). Ben. Andrzej Ankwicz, kanon, katedr, krakow.
Artemiew Jan magn., kapitan wojska rosyjskiego, z .Maryanną Anną Liszkówną 23. Ilstop. 17801). Św. Jan Schmieden, pułkownik wojska koronnego, pisarz skarbowy prowincyi krakow., Franciszek Schmiedcn, zastępca kapitana tegoi wojska, i Jan Samuel l.iszke.
Ex. dispensatione Cajetani Sołtyk, Ep. Crac.
) In Ecclesia Clarae Tumbae. 55 Baden Wawrzyniec nob. z Salomeą Lamelanlcą (Lunęli) I. maja 1765’). Św. Franciszek Eicliim-berger, burmistrz, Jan Choroszowicz, pisarz prawa magdebur. Ben. Józef Kozbiałowicz, dziekan skawiński, proboszcz w Sułkowicach. Badcni Franciszek magn., kapitan wojska koronnego, z Franciszką Piegtowską. podkomorzanką siewierską, 22. czerw. 17751). Św. Antoni Gruszecki, superintendent cel koronnych prowincyi krakow., skarbnik oświęcimsko-zatorski, Szymon Waligurski, miecznikowicz. Ben. Józef Ole chowski, kanon. kat. krakow., proboszcz w Ruszczy.
Badowski Ignacy Teodor gener. z Katarzyną Świcjowską 19. slycz. 1777. Św. Antoni Bełchacki i Stanisław Kruszewski.
Badurski Andrzej nob, dr. medyc, z Józefą Szasterówną 16 maja 1772.
Bajer Wojciech nob, kupiec krakow, z Agnieszką Tuszkówną 23. kwieL 17573) Ben. Jan Ncpom. Bajer, proboszcz w Witowie.
Baen Jan nob, kupiec kazimierski, z Klarą Kuraszewską 25. wrześ. I762‘).
Bajer Michał nob. z Rozalią Binkiewiczówną 13. lut. 1762*).
Balii Piotr nob. z Agnieszką Orzybowską 24. maja 17644). Św. Józef Zieliński, wójt krakow, i Stanisław Stachowicz. Ben. Tyburcy Borysławski, dr. teol, przeor Paulinów krakow.
Barański Józef nob. z Rozalią Krymską 12. listop- 1763. Św. Józef Żelichowski I Stanisław Goliński.
Barthel Jan nob. z Teresą Turiani 30. lipca 1763 ^ Ben. Jan Kanty Turiani, dr. filozof, rektor szkół tarnowskich.
Bartsch Józef nob, kupiec krakow, z Julianną Tuszkową 5. wrzeń. 1772.
Bednarski Marcin nob. z Elżbietą Kromerową wdową 11. lut. 1775.
Bełchacki Dominik gener. z Ewą Pomerową wdową 20. maja 1769. Ben. Kazimierz Ostrowski kanon, krakow.
Beytner Godfryd Jan gener. z Maryanną Auspiczówną 26. sierp. 1761. Św. Piotr Gordon, superintendent ceł królewskich, Andrzej Moszkowski, starosta barcicki, i Józef Rottcimund, generał wojsk króiew. Ben. Hieronim Wielogłowski, sufragan przemyski, scholastyk katedry krakowskiej.
Białobrzeski Antoni gener. z Elżbietą Mclchiorówną 4. czerw. 1768.
Biron Maciej nob. z Teresą Kolbachcrówną 15. listop. 1765.
Błon Ksawery Fryderyk nob, setnik wojska rosyjskiego, z Magdaleną Slcgcrówną 20. pażdz. 1776. Św. Kosma Polakow, kapitan tegoż wojska i Jan Frysztacki, kupiec krakow.
Bloniarski Wojciech nob. z Katarzyną Orłowską 4. sierp. 1759.
Boczkowski Jan nob. z Elżbietą Skrzydłowską 17. stycz. 1761. Św. Józef Kopaczyński i Józef Pawłowski.
Boczkowski Jan nob. z Elżbietą Hcndlówną 12. lut. 1763. Ben. Leonard Klełczewski, archi-presbyter infułat.
Bokrzyński Kazimierz gener. z Katarzyną Sibicką 30. kwiet. 1760. Św. Jakób Rączkowski i Kazimierz Wolski.
Borkowski Ignacy nob. z Teklą Borkowską 22. listop. 1776
Borowski Grzegorz gener. z Maryanną Klicką wdową 27. lipca 1775. Św. Józef Klimowicz, podczaszy smoleński i Franciszek dc Korab Wojciechowski.
Bbryski Michał nob, kupiec krakow, z Elżbietą Szwagierkiewiczową 15. listop. 1774. Ben. Ignacy Szwagicrkicwicz, wikary w Żywcu.
Brandyszewicz Walenty nob. z Maryanną Frączkicwiczówną 21. listop. I764’1). Św. Jan Krzyżanowski i Wojciech Umicński.
’) In Ecclesia Patrum Capucinorum.
’) In Ecclesia S. Marci Canon. Regularium.
*) In Eccl. S. Joannis Monia!. Praesenf. B. M. V.
•) In Eccl. Monial. 6 Joannis Bapt. (Prezentki).
-) In Capella Italica Patrum Franciscanorum.
*) In Eccl. Rupellana Ordin. S. Pauli Erem. (Paulini na Skałce). ’) In Ecclesia Tynecensi Patrum Benedictinonim.
*) In Ecclcs. S. Marci Canon. Regular.
Brynk dc Krzysztof gcncr. z Doroty Słupecką 20. czerw. 1764′). Św. Szymon Olszewski, rządca dóbr Iwanowice, i Piotr Wroński. Ben. Kazimierz Bodurkiewicz, dr. obojga praw, kanon, krakow. i skalbmierski, proboszcz w Iwanowicach.
Brzozowski Franciszek magn., starosta ożarowski, z Teresą Laskie w iczówną 24. paźdz. 1779*). Św. Stanisław Sołtyk, kasztelanie warszawski, Adam Ltnowski, podstolic wschowski. Ben. Michał Sołtyk, kantor katedry krakow.
Buczkowski Mikołaj gener, z Maryanną Stawską 8. Iipc3 1777 *). Św. Stanisław Olejarski, sekretarz królew, subdełegat krakow. grodu, i in. Ben. Franciszek Kosieński, kanon, kielecki, proboszcz w Dzicrąźni.
Bukowski Wojciech nob. z Maryanną Grodzką 29. kwieł. 1758. Św. Józef Wałkanowski, syndyk Krakowa i in.
Bylica Jakób nob. kupiec krakow., z Brygi tą Wałtorską 4. paźdz. 1761. Św. Andrzej Klkulinus, Łukasz Szostakiewlcz i Michał Wohlman, rajcy krakow. Ben. Stanisław MamczyAskl, dr. obojga praw, kanon. kat. krakow.
Bylica Józef nob. z Teresą Wentonówną (Wentoni) 2. lipca 1763. Św. Józef Zielirtski, podwójci prawa magdebur., Adam Krauz, ławnik tegoż prawa.
Charczewski Władysław magn., kasztelanie słoriski, z Urszulą MęciAską. słarośdanką radomską, 5. lut. 1766. Św. Jan Wielopolski, wojewoda sandomierski, Karol de Wielopolskie Myszkowski, chorąży wielki koronny, margrabia na Pińczowie, starosta krakow., i Wojciech MędAskł, starosta radomski.
Cypser Gotlib (Bogumił) nob. z Wiktoryą Tobiaszowską 31. stycz. 1776.
Cyryak Szymon Piotr nob. z Joanną Chrystyną Rytterin 6. lut. 1769). Chmurzyriski Stanisław nob. z Teresą Szwarczowską 13. listop. 1763. Św. Józef ZieleAski i Wojciech Wielkodworski. Ben. Franciszek Ziębiński dr. obojga praw, dziekan kollcg. W. Św. Chmurzyński Stanisław nob. z Maryanną Jarzęcką 29. paidz. 1769. Ben. Antoni Jarzęcki, kanon. W. Św. Chodakowski Wincenty gener, z Brygi tą Dobrzyńską 23. czerw. 1781. Św. Walenty i Józef Dobrzyńscy. Choroszowlcz Jan Chryzostom nob, instygator miejski krak. z Agnieszką Eichimbcrgcrówną 30. sierp. 1760. Św. Frandszek Elchlmberger, Franciszek Soldadini i Karol Turiani, rajcy krakow. Ben. Stanisław MamczyAskl, dr. obojga praw i profesor, kanon. kaL krakow, rektor uniwer. jagieł. Ciepłowski Kazimierz gcncr. z Katarzyną Tokarską wdową 24. lut 1759. Czaplicki Antoni nob. z Heleną Nowopacką 26. paidz. 1774. Św. Tomasz Pleszanowski i Wawrzyniec Kotlarski. Czech Jan nob. z Jadwigą SowiAską 17. stycz. 1761 Czech Jerzy nob z Maryanną Tomaszkiewiczówną 8. wrześ- 1779). Ben. Antoni Kamelin, dr. filozof, kanon, kijowski proboszcz w Smardzowicach.
Czechowski Józef gener, komisarz okolicy nawojowskicj, .tractus Nawojoviensis commissarius* z Anną Ungerówną 11. czerw. 1757. Św. Franciszek Soldadini. burmistrz i in. Ben. Mateusz Błędowski, dziekan katedry kujawskiej, proboszcz w Nieszawie.
CzempiAskł Jan gener, z Elżbietą Fergierową wdową 3. wrześ. 1764*). Św. Floryan Lasocki i Antoni Fachinetti.
Czerkawski Jacek nob. z Justyną Siedlecką 10. listop. 1773. Św. Jakób Tobolski, pisarz miejski krakow, Marcin Waryski, regens kancclaryi miejskiej. Ben. Andrzej Jurkowski, kanon, kollcg. W. Św., proboszcz w Plcszowie.
Czerwiński Mikołaj gener, z paraf. Sułoszowa, z Anną Offmanową II. wrześ- 1763. Św. Kazimierz Zębowski i Karol Kryski.
’) In Ecclesia Iwanovicensi.
’) In Eedesia S. Adalherli (na rynku krakowskim).
’) In Ecclcsia Paxensi Patrum Bernardinorum.
*) In Ecclesia S. Ursulae. Kościół św. Urszuli z klasztorem Bonifratrów przy ulicy św. jana (dziś sąd powiatowy cywilny).
) In Eedesia Smardzoviensi. 9 ,n Ecclesia S. Annae (kościół akademicki w Krakowie). 57 Dahlke (Daehlke) Ferdynand Krzysztof, mago- generał adjutant wojska koronnego, z Esterą Linowską, podstolanką wschowską, 14. czerw. 1777’). Św. Stanisław Sołtyk, kasztelanie warszawski. Józef Wiclowicjski, starosta rzędowski, Antoni Szujski, kapitan gwardyi konnej królewskiej. Ben. Zygmunt Linowski. z zakonu Pijarów. Dąbrowski Madej nob. z Katarzyną Olszowską 25. stycz. 1764. Dąbrowski Jakób, nob. z Domicilą Oraezowiczówną 8. paźdz. 1774. Dąbrowski Junosza Józef gener., vicesgerens grodu buskiego, z Zuzanną Rombertowiczówną, córką pułkownika, 26. kwict- 1778. Św. Józef Dunin, wojski księstwa Zatorskiego, vicesgerens grodu oświęcimskiego, Ignacy Lisicki, komornik graniczny województwa krakow., Jan Rombertowicz, pułkownik wojska koronnego. Ben. Wacław Sierakowski, kanon, katedr, krak. Dembiński Jan. Nepom. magn.. czcśnikowicz krak. z Cbrystyną Wiesiołowską, łowczanką wieluńską, 2. paźdz. 1763. Św. Jan Wielopolski, wojewoda sandomierski, Jan Dembiński, cześnik krak. i N. Wiesiołowski, łowczy wieluński. Ben. Kajetan Sołtyk, biskup krakow. Demolinow Józef gener. z Maryanną Styrkowską 22. sierp. 1757. Św. Jan Krzyżanowski i Błażej Wilkoszowski. Dębowski Leon gener. z Julianną Sojecką 3. maja 1775. Dobrski Michał gener., pułkownik roty nrtyleryi pieszej, z Anną Auspiczową wdową 31. grud. 1760’;. Św. Szymon Polewski, łowczy żydaczowski, Franciszek Markowski, major artyleryi. Ben. Kazimierz Kępski, kanon, katedry lwowskiej. Dobryanowicz Michał nob. z Katarzyną Stanczcwską 29. stycz. 1769. Św. Jan Binkicwicz, prokurator spraw na ratuszu krakow., i Wojciech Wielkodworski. Dobrzyński Walenty gener. z Teresą Florkowską 17. lut 1765’). Drewie z Jerzy Jan magn., pułkownik wojska rosyjskiego carowej Katarzyny II., z Zofią Elżbietą von Lorman 4. kwict. 1771. Św. Fryderyk Ebsclwicz, podpułkownik rosyjskiego wojska, komendant Krakowa), Wilhelm Drewicz, rotmistrz holenderskiego wojska, Fryderyk hrabia Melini i baron Ungcr. Ben. Leonard Kietczewski, archipresbytcr.
Dzianotty Frandszek nob. z Barbarą Bartschówną 30. kwict 1759.
Dzierzgowski Józef gener. z Antoniną z Sroczyńskich K« tur lińską wdową 17. lipca 1758*). Św. Józef Sroczyński, subdclegat grodzki sandecki, i Adam dc Mogilni ca Ubysz. Dziezwicliski Stanisław gener., notaryusz apostolski, z Franciszką Paszkowską 21. czerw.

Św. Wojciech Paszkowski i Dominik Bełchacki.
Dukiet Wojciech gener. z Teresą Zygiertówną 18. listop. 1761. Św. Jan Krzyżanowski i Józef Piątkowski.
Dukiet Wojdcch nob. z Elżbietą Nowakowską 27. stycz. 1771. Św. Franciszek Orlikowski i Franciszek Zakluczyński, obywatele krakow.
Dychowskl Idzi gener. z Zofią Źyromską 15. stycz. 1766.
Dydziński Kazimierz Michał gener. z Zofią \Vaxmanówną z paraf. Kościelec 10. sierp. 1773. Dynarowski Floryan nob. z Zofią Dąbrowską 30. paźdz. 1774*). Św. Józef Grodzicki, kasztelanie słoński7), i Józef Sobicnnwski. Ben. Jakób Chmurowicz, proboszcz w Gaju.
Dytrych Michał nob. z Józefą Mitmanówną (acatholid) 2. lut. 1767.
Ebrzelowicz *) Franciszek a Paula magn., pułkownik gwardyi konnej królewskiej, z Agnieszką Rudnicką 20. paźdz. 1771. Św. Sebastyan Badyni, sędzia wielkorządu*) krakow. zamku .judex magnae procurationis”, i Antoni Gruszecki, superintendent ceł królewskich.
*1 In Ecclesia Patrum Scholarum Piarum.
*) In Ecclesia S. Catharinac Patrum Eremitarum S. Augustini, ex dispensatione et super tempore. ’) In Ecclesia S. Casimiri Patrum Reformatorum.
*) W czasie konfcdcracyi barskiej, wojska rosyjskie zajęły Kraków I stały w nim załogą na zamku.
’) In Ecclesia S. Tomae Patrum Carmelitarum.
’) In Ecclesia S. Marci Evangclittac.
ł) W metryce mylno zanotowano castclianida bcccnsis. Pomiędzy kasztelanami bicckicmi nic znajdujemy Grodzickiego w XVIII. w. Kasztelanem słońskim był w tym czasie Stanisław Grodzicki, mianowany kasztelanem oświęcimskim 2. grudnia 1775. Zob. Baszczyński: Spis senatorów str. 34 i 49. ł) Ebszclewicz von Epsclwitz, właściwie Ocbschclwitz.
*) Sądził wszelkie sprawy, wchodzące w zakres wielkorządu, czyli ekonomii królewskiej. Od sądów wielkorządowych służyła apclacya do króla.

58
Ekiclski Szymon nob., kupiec krakow, * Wiktoryą JinRling 27. «tycz. 1759. Ben. Kazimierz Bodurkicwicz. kanon, skalbmierski, proboszcz w Iwanowicach.
Englisch Antoni nob. z Elżbiety Aslową wdową 6. lut. 1770.
Fachinctti Antoni nob. z Barbarą Feistmantel 2. lipca 1772. Ben. Romuald Laskicwicz, dr. filozof., kanon. W. Św., rektor pińczowski.
Fakinetty (Fachinctti) Bartłomiej nob. z Anną Kichimbergerówną 2. wrze». 1775. Ben. Franciszek Salczy Kosieiiski, kanon, kollcg. wiślickiej, probosz w Dzierążni.
Fayfer Ferdynand nob. z Elżbietą Hallcrówną 24. listop. 1770.
Fcderowicz Wojciech nob. z Katarzyną Sławińską wdową 25. sierp. 1781.
Florkow ski Wojciech nob., kupiec krakow., z Fetronclą Hintzówną 28. «tycz. 1760. Frączkiewicz Jan nob., kupiec krakowski, z .Marcyanną Orłowską 15. lipca 1758. Ben. Klemens Stanisław Kostka Herka, profesor obojga praw, proboszcz w Koniuszy.
Frisius Wilhelm Chrystyan nob., konsyliarz królewski, z Anną Fucha 8. czerw. 1767. Frysztacki Jan nob., kupiec krakow., z Urszulą Lichocką 28. wrześ. 1776. Ben. Andrzej Jurkowski, kanon, kollcg. W. Św., proboszcz w Plcszowic.
Fuchs Jan nob., kupiec krakow., z Domitilą Wadowską 25. kwict. 1772.
Fuchs Józef nob. z Heleną Waryską 27. pażdz. 1779’). Św. Wojciech Mączyński, wójt najwyższego prawa magdebur. I In. Ben. Wojciech Waryski. dr. filozof., kanon. W. Św.
Fugielski Tomasz nob. z Franciszką Nowicką 17. pażdz. 1779. Św. Franciszek Sakowski i Andrzej Martynowski.
Gajowski Jacek gener. z Teresą Taszycką 30. pażdz. 1775). Św. Jan Schmicden, pułkownik wojska koronnego, sekretarz i pisarz skarbowy prowincyi krakow, Franciszek Schmicden. setnik wojska koron. Gałcczka Jan nob. z Julianną Laskicwiczówną 13. listop. 1757).
Gąslorowski Aleksander gener, stolnik latyczowski, z Maryanną Mcjerówną 30. kwict. 1765*). św. Antoni Rylski, chorążyc żytomierski, Michał Dobrskl, pułkownik artyleryi pieszej, Antoni Mejer, podpułkownik tejże artyleryi.
Gebel Zygmunt nob. z Chrystyną Klug (acatholici) 19. lut. 1759.
Gegcnbaur Antoni nob. z Agnieszką Piastecką 20. czerw. 1778.
Gitlcr Jan nob. z Barbarą Mączyńską II. listop. 1761 *). Ben. Andrzej Alardowski, przeor Cystersów.
Gloger Jan nob. z Barbarą Lewińską 22. styer. 1774.
Gloger Józef nob. z Elżbietą Jingling 19. maja 1776. Św. Franciszek Lewiński i Jan Gloger, obywatele krakow.
Goden Józef gener, kapitan artyleryi konnej, z Maryanną Grochowską 5. lut. 1766′). Św. Andrzej Grochowski, sekretarz królewski, Adam Wiclowicjski, pułkownik i Stanisław Jaszcwski, major artyleryi konnej.
Gołkowski Franciszek gener, kapitan wojska pruskiego, z Maryanną Wcrnicką 16. pażdz. 1773.
Ben. Franciszek Ziębiński, dr. obojga praw, kanon, kolleg. W. Św, proboszcz w Jędrzejowie. Gorączkicwicz Dominik nob. z Franciszką Natkańską 25. sierp. 1781.
Gostkowski Mikołaj inagn, pułkownik cesarsko-królewski, z Maryanną Oborską, podkomo-rzanką liwską, 23. maja 1780). Św. Ignacy Stadnicki, starosta nowogrodzki, Antoni Gruszecki, superintendent skarbowy prowincyi krakow. Ben. Kasper Paszyc, kanon, katedr, krakow. Grabowski Andrzej gener. z Konstancyą Eleonorą Drelinkiewiczówną 17. lipca 1776). Św.
Fabian Drelinkiewicz i Stanisław Humanowski.
Grabowski Franciszek gener. z Agnieszką Ogińską 6. czerw. 1761. Ben. Antoni Krzanowski, dr. teol, profesor jagieł, proboszcz u św. Floryana.
*) In Ecclesia S. Marci Canonicorum Regularium.
*) Accepta dispensatione ab impedimento, omissis bannis ex facultate Franc. Potkański, suf-frag. cracov.
’) In Ecclesia S. Joannis Monialium PraesenL B. M. V.
’) In Ecclesia Patrum Bernardinorum Paxensium.
*) In Ecclesia Clarae Tumbae Ordin. Cistercicnsium.
*) In Eccl. S. Thomae Palr. Carmelitarum.
^ In Ecclesia S. Marti.
8) In Ecclesia Patrum Capucinorum.
59
Oraff Krzysztof nob. z Joanną Hoffmanłn wdową 24. kwiet. 1767.
Orcbel Ignacy nob., kupiec krakow., z Maryanną Tobiaszowską wdową 14. stycz. 1769- Ben. Józef Antoni Declos, dr. teol. i profesor jagieł.
Grochowski Brbs Wojdcch gener., podpułkownik wojska koronnego, z Wiktoryą Krauzówną 3. czerwca 1761 *> Św. Andrzej Elba Grochowski, sekretarz królewski. Mikołaj Siaster. dr. Ido-zof. i medyc. Ben. Andrzej Nachrembecki, dr. teol., kanon, sandomierski, scholastyk skalb-mlerski, proboszcz w Morawicy.
Grotowski Jakób magn. pułkownik królewski, z Heleną Rychterową, podstolanką krakowską, starościanką nowotarską, 12. stycz. 1771 *).
Gruner Jan nob. z Julianną Lewińską 7. paźdz. 1775. Ben. Jan Kanty Laskicwicz, dr. teol. kanon. regularny grobu Chrystusowego (Miechowita), proboszcz w Wrocimowicach.
Gruszecki Antoni magn., celnik koronny, z Zofią Stadnicką, wdową po podczaszym pomorskim, 6. stycz. 1772. Św. Anastazy Garlicki, podwojewodzy sandecki’), Maciej Bykowski, burgrabia łęczycki, i Jan Schmicden. podpułkownik koronny. Ben. Józef Hyczcwskl, archi-dyakon katedry krakow.
Gutowski Wo|ciech gener. z Agnieszką Borstikowską 10. lut. 1778. Ben. Jakób Niegowiccki dziekan, kolleg. św. Anny, proboszcz w Zielonkach.
Haller Andrzej nob. z Maryanną Laskiewiczówną 28. stycz. 1770.
Hankowski Jan nob. z Wiktoryą Ekietską wdową 14. listop. 1773.
Mańkowski Wincenty nob. z Teklą Ekielską 28. wrzel 1776.
Hardeman Jan nob. z Brygi tą Porcelanką 20. listop. 1763. Ben. Hieronim Wielogłowski, sufra-gan przemyski.
Hasselberg Antoni nob. z Agnieszką Frankowską 18. listop. 1772. Św. Antoni Kłosowski i Stanisław Piotrowski.
Hasselgvist (sic) Karol, claris dr. medyc., z Maryanną Fuchsówną 19. wrześ. 1779. Św. Stanisław Sołtyk, kasztelanie warszawski i in. Ben. Ignacy Strzałkowski, kanon, wiślicki. Hen de I Stanisław nob. z Anną dc Loran I. lut. 1765). Św. Jan Bieńkiewicz, prokurator spraw prawa magdeburskiego na ratuszu krakow. i In.
Henn ig Ignacy nob. z Salomeą Moykowaką 26. lut. 1764. Św. Stanisław Pączkowski, wójt prawa magdebur., I Jakób Moykowski.
Hcyne Jerzy nob., kupiec z Jarosławia, z Konstancyą Paszkówną 29. czerw. 1763.
Hintz Franciszek nob. z Joanną z Cienkłewiczów Czernecką wdową 10. stycz. 1763.
Hoppc Antoni nob. z Katarzyną Siodełkiewiczówną 25. kwiet. 1780′). Św. Piotr Konopka i Józef ł^ubccki. Ben. Jan Cyranka, proboszcz w Wieliczce.
Hoynow Franciszek gener. z Zofią Woroniccką 1. lisfop. I766i św. Wojciech Umieński i Jacek Oraczowski.
Jakubowski Franciszek gener., z paraf. Tarnów, stolnik inflancki, z Heleną Filipowską wdową 3. lipca 1763. Św. Andrzej Moszkowski, starosta barclcki, Antoni Dąbski. starosta grabowski, Józef Oborski, Sacrae Regiae Majestatis et Rcipublicac capitancus generalis.
Janetty Jan nob. z Rozalią Michalską 5. listop. I762T).
Janicki Paweł nob. z Reginą Oratorską wdową 13. sierp. 1760). Janiszewski Marcin gener. z Czajowie z Rozalią Kurowską 23. paZdz. 1765. Św. Michał Pic-karzowski i Jakób Słoński. Janowski Mikołaj nob. z Dorotą Krzyżanowską wdową 8. listop. 1772. Św. Kazimierz Moło-dziejski i Karol Wąchowski. Janowski Walenty nob. z Katarzyną Borsuchowską 26. stycz. 1761. Św. Franciszek Brodziński i Marcin Krzyżanowski. In Ecclesia Moraviccnsi. In Ecclesia S. Iłiomae. Viccpalatinus sandeccnsis zastępca wojewody krakowskiego w powiecie sandeckim. Właściwie Hasselquist, zob. Żcmicki-Szeliga: Der Polnischc Adel. Hamburg IfOO. słr. 330. In Ecclesia S. Spiritus (kanonicy regularni de Sasin). In Ecclesia Patrum Reformatorum Conventus Vicliccnsis. In Ecclesia Clarae Tumbae. In Ecclesia S. Marci Canon. Rcgul. 60 Jasiński Józef gener. z Franciszką Szymańską 26. paidz. 1765. Św. Jan Czechowski i Jakób Jędrzejowski. Jaszewski Stanisław magn., pułkownik gwardyi konnej, z Maryanną Moszczczeńską wdową 2. lut. 1771. Św. Andrzej Moszkowski, starosta barcicki, Stanisław Moszezeński, miecznik, i Franciszek Dydyński, starosta krzeczowski. Ben. Adam Łętowski, kanon, katedry krakow. Jerów ski Franciszek magn, major wojska koronnego, z Pctronclą Grochowską 12. stycz. 1775. Św. Ignacy Zakrzewski, sędzia oświęcimski i Franciszek Wicński, subdclegat krakow. grodu. Ben. Ignacy Bieńkowski, kanon, katedry krakow. jczierski Michał nob. z Katarzyną Kutlinowską 13. stycz. 1770. Jingling Crystyan nob. z Małgorzatą \Vaxmanówna 13. listop. 1763. Jędrzejowski Jakób gener, z Katarzyną Piotrowską 8. maja 1763- Św. Michał Jakubowski i Jan Andrychowski. Joko w ski Kazimierz nob. z Teresą Chcbanowską 4. maja 1765. Ben. Antoni Jarzęcki. dr. filozof, kanon. W. Św. Jordan Onufry magn, lowczyc oświęcimski, z Kunegundą Zielińską 16. maja 1773. Św. Ignacy 2uchowski, stolnik chełmiński, Faustyn de Zakliczyn Jordan, lowczyc oświęcimski i Jakób Michałowski, łowczy bracławski. Juszczakiewicz Jan nob. z Marcyanną Sękowszczanką 15. czerw. 1766. Kabas Jan nob, kupiec wrocławski, z Eleonorą Modranianką 12. lut. 1765. Kajerski Jan nob. z Barbarą Hcrtlówną 27. listop. 1760. Św. Michał Wieruński, prokurator spraw prawa magdebur, i in. Kam er cel Józef nob. z Dorotą Krzanowską I. maja 1765. Kamieński Antoni nob. z Zofią Zarębską 13. kwict. 1776′). Św. Andrzej Szczygielski i in. Karaś Karol gener, syn Ignacego łowczego polockiego, z Franciszką Rusocką 23. maja 1759. Św. Andrzej Grochowski i Józef Witkowski. Ben. Jacek (.opacki, archiprcsbyter. Karczewski Jan gener. z Franciszką z Dąbrowskich Miccznikowską wdową 30. kwiet. 1763). Św. Jan Wielopolski, wojewoda sandomierski, Józef Wielopolski, syn chorątego wielkiego koronnego), Józef Wielopolski starosta lanckoroński. Ben. Leonard Kicłczcwski archiprcsbyter. Kaspari (Caspari) Jan nob. z Magdaleną W.igncrówną 22. listop. 1767. Ben. Andrzej Poszman, proboszcz w Bolechowicach. Kasperkic wicz Sebastyan nob. z Julianną Paszakowską 5. czerw. 1771. Św. Maciej Pasza-kowski i Sebastyan Koziński. Kastowski Karol nob. z Apolonią Francówną 26. lut. 176i‘). Św. Ignacy Staniszewski i Kazimierz Mamczyński. Ben. Kazimierz Czerwiński, dr. filozof, profesor jagieł., proboszcz w Proszowicach. Kępski Józef gener, sędzia podkomorski wielicki, z Jadwigą Deriakubowiczową wdową 16. czerw. 1761). Św. Andrzej Kikulinus, rajca krak. i Szymon Polcński, łowczy buski. Ben. Jakób Dzianotty. dziekan proszowski, proboszcz w Pobicdniku.
Kicłczewski Józel gener., podżupek wielicki, z Anną Gordonówną, sędzianką krakow, 10. lut. 1768. Św. Teofil Załuski, starosta chęciński, N. Pieński, cześnik i Stanisław ł.ętowski, podkomorzy, krakowscy Ben. Dominik Kicłczcwski, sufragan chełmski, kanon, krakow.
Kierma jer Józef nob. z Maryanną Bartschówną 16. maja 1772. Ben. Jakób Dzianotty, dziekan proszowski, proboszcz w Pobiednlku.
Kierski Jan nob. z Zuzanną Stradomską 13. maja 1778. Ben. Józef Antoni Declos, dr. teol, profesor jagieł, kanon, u św. Floryana.
Klemke Fryderyk nob. z Julianną z Bajerów Tomaszkicwiczową wdową 16. luL 1765.
Klopc Fryderyk nob, kupiec krakow, z Antoniną Hallcrówną 29. wrześ. 1770.
’) In Ecclesia S. Apost. Petri et Pauli.
9 In Ecclesia Paxcnsi Patrum Bernardinorum
*) Zapisek w metryce niezupełnie dokładny. Chorążym wielkim koronnym był w tym czasie Karol z Wielopolskich Myszkowski, a nie Wielopolski, zob. Błeszczyński: Spis senatorów z XVIII. w sir. 77.
*) ln Ecclesia S. Corporis Christi (na Kazimierzu).
‘) In Ecclesia Clarae Tumbae Patr. Cistercicnsuni.
61
Klug Andrzej nob. z Chrystyną Dydrychówną 5. lut. 1766.
Kłosowski Antoni nob., prokurator spraw na ratuszu krakow., sekretarz królewski, z Anastazym Bajcrówną 22. sierp. 1778. Ben. Karol Mnrxcn, proboszcz u św. Mikołaja, archidyakon kollcg. W. Św.
Kolendowicz Wojciech nob., kupiec krakow., z Agnieszką Grabowską 27. kwiet. 1757.
Komalski Andrzej gener, z Agnieszką Terlecką 9. paźdz. 17821). Św. Józet Łukomski, komisarz dóbr Szeinbeka i Józef Modleński, administrator dóbr tegoż. Ben. Wojciech Sokołowski, dr. filozof., dziekan kollcg. olkuskiej.
Komaradzki Jan. gener. dc PIcszów z Maryanną Matyszkówną 3. lut. 1761. Św. Józef Sroczyński, subdelegat krakow. grodu, i Jan Lgocki.
Komornicki Stanisław nob. z Reginą Dankowską 10. paźdz. 1779. Św. Wawrzyniec Micdzlński, notaryusz apostolski, i Franciszek Orzybowski, obywatel krakow. Ben. Scbastyan Dankowski, penltencyarz kollcg. św. Anny.
Kopaczyński Józef nob. z Joanną Blondelówną 26. maja 1760. Św. Łukasz Orłowski, Walenty i Mikołaj Janowscy.
Korpalski Jacek gener. z Maryanną Kozieńską 7. Slycz. 1779. Św. Jacek Gajowski, rewizor komory królewskiej i in.
Korytowski Kazimierz magn., stolnik bracławski, z Magdaleną Rorobertowiczówną 24. listop. 1778. Ben. Jan Nepom. Gaworski, dr. i profesor obojga praw. kanon, kollcg. W. Św., proboszcz w Zebrzydowicach.
Kosicki Aleksander gener. z Dorotą Olejowską 15. czerw. 1776.
Kosiński Michał nob. z Maryanną Chciczcńską 9. lipca 1763. Św. Józef Barański i Walenty Mistalski. Ben. Stanisław Barański dr. filozof., kanon. W. Św.
Kossa (Cossa) Antoni Jan nob., kupiec krakowski, z Antoniną Presmejerln 20. paźdz. 1770.
Kowalewski Stanisław gener. z Jadwigą Siaduchówną 6. czerw. 1767. Ben. Leonard Klełczew-ski, archlprcsbytcr.
Kownacki Stanisław gener. z Salomeą Kobielską 6. kwiet. 1780. Św. Krzysztof Kicrzmański i Piotr Koźmiński.
Kozłowski Jan nob. z Joanną Pińską 22. kwiet. 1767.
Kozłowski Stanisław nob. z Franciszką Kłosowską 22. lut. 1764. Św. Wojciech Antonowski, kontraregestrant komory koronnej, i Jan Bicnkiewicz, prokurator spraw prawa magdebur. Ben. Kazimierz Bodurkicwicz, kanon, katedry krakow., proboszcz w Iwanowicach.
Krajowski Michał nob., z parał. Poręba Zcgoty, z Reginą Rozborską, z paraf. Paczułtowicc, 20. maja 1780. Św. Walenty Rudkowski i Wojciech Rzewuski. Ben. Wincenty Ptaszyński, dr. filozof., altarzysta kościoła Maryackicgo.
Krasuski Józef magn., pułkownik królewski, z Heleną Michalczowską, wdową po skarbniku mirskim), 10. czerw. 1753). Św. Dominik de Glcdzłanów Bełchacki, stolnik czernichowski, Antoni Bełchacki, łowczy zatorski i Jacek Poddębski.
Krasuski Lasota Józel gener. z Elżbietą Trcflerową 25. lipca 1764*). Ben. Józcl Dcclos. profesor teo!., kanon, kollcgiaty u św. Anny i u św. Floryana.
Krom pole Franciszek nob., kupiec krakow., z Maryanną Kopcicńską 13. listop. 1774. Ben. Antoni Kopcicński, prebendarz w Szczepanowie.
Krygier Jan nob. z Konstancyą Biling (acathohd) 25. kwiet. 1777. św. Jerzy Turner, komisarz królewski i in.
Kryszkier Mateusz nob. z Salomeą Przygodzińską 13. listop. 1768. Św. Karol Kryszklcr (Maciej Przygodziński, obywatele krakow.
Krzaków ski Ignacy nob. z Wiktoryą Gajewską 30. lipca 17631). Św. Stanisław Adamowski i Jan Zagórski.
’) In Ecclesia Patrum Schol. Piarum.
5) W metryce zanotowano: thesauraria Turcnsis, zamiast Nurensis. ł) In Ecclesia Patrum Capucinorum.
*) In Ecclesia S. Thomac Patr. Carmelitarura.
*) In Ecclesia S. Marci Canon. Regularium.
Krzyźan Ignacy nob., chorąży milicyi krakow, z Teresą Perzynówną 14. lut. I767‘) Ben. Stanisław Patelski, profesor jagieł.
Krzyżanowski Antoni nob. z Magdaleną Komoniowską 6. stycz. 1772.
Kubaszowski Wojciech nob. z Mozalią Brzozowską wdową 39. listep. I7651). Św. Stclan Gnoinski i Józef Wytyszkicwicz., kontraregestrant małopolski. Ben. Józef Szybalski, dr. filozof., senior bursy filozofów.
Kubecki Benedykt nob. z Maryanną Anną Ulbrichtową wdową 6. sierp. 1T75. Św. Józef Ku-bccki i Wincenty Pączkowski.
Kudelski Kasper gener, z Zofią śmiałkicwiczówną 5. sierp. 1758. Św. Józef Jagielski I Stanisław Zięblowski.
Kula Józef nob. z Jadwigą Dywessówną 25. listop. 1772.
Kuleeki Józef nob. z Maryanną Fcistmantlówną 14. lut. 1767. Św. Franciszek Soldadini, Jerzy Sohnncr i Józef Fcistmantcl, rajcy krakow. Ben Leonard Kicłczewski, dr. obojga praw, kanon. katedry krakow., archi presbyter infułat.
Kwaczyrtski Kazimierz nob. z Agnieszką Kamieńską 24. lut. 1759. Św. Jakób Tobolski, sekretarz miasta Krakowa, i Józef Walkanowski, syndyk tegoż miasta.
Kwiatkowski Piotr gener, z Maryanną Komoracką wdową 10. wrześ. 1763. Ben. Filip Nikle-wicz, schol. kolleg. W. Św.
Lakaryer Jan nob. z Zamościa z Anną Paszkówną 20. pażdz. 1763.
Lamell Antoni Józef nob. z Agatą Bajerówną 5. lut. 1782.
Lamell Jan nob. z Apolonią Piątkowską 15. stycz. 1772. Św. Michał Piątkowski i Stanisław Pączkowski.
Leonard Mikołaj, claris, mcdyc. dr., z Anastazyą Szumlańską 16. stycznia 1778. Św. Józef Korczak Szumlaóski, kapitan wojska koronnego, Wincenty Szymczykicwicz, notaryusz apostolski i regens kancelaryi biskupiej.
Lessyng Andrzej nob., aptckarczyk z Zamościa, z Anną Mitmanówną 7. sierp. 1763.
Lewaczek Jan nob. z Ludwiną Bellówną (Belli) 7. lut. 1763.
Lgocki dc l.gota Stanisław magn, skarbnik łęczycki, z paraf. Birków, z Teresą Miklaszewską, wdową po komorniku siewierskim, I. wrześ. 1764. Św. Paweł Barski, Jan Kanty Głowacki i Stanisław Kosecki. Ben. Jakób Marciszewski, dr. obojga praw, kanon, katedry krakow., proboszcz w Koniuszy.
Lichocki Filip gener., syndyk miasta Krakowa, z Justyną Mamczyńską 8. lipca 1780′-). Św. Józef Lichocki, instygator na ratuszu krakow., i Antoni Major, przeor Karmelitów u św. Tomasza. Ben. Stanisław Minocki, dziekan kolleg. W. Św, kanon, sandomierski i skalbmicrski.
Likc Karol nob. z Wiktoryą Awedykówną 25. lipca 1767. Św. Wojciech Awedyk, subdelcgat krakow. grodu, I in Ben. Szymon Awedyk, kanon, pilicki.
Lipski Paweł gener z Barbarą Zemłowską 24. kwiet. 1758. Św. Kazimierz Barchanowski, Wojciech Czechowski i Jan Domagalski.
Lisicki Ignacy magn, podczaszy owrucki, z Franciszką Zakrzewską, stolnikówną, 20. wrześ.

Ben. Jacek Łopacki, archiprcsbytcr.
Liszkę Chrystyan nob. z Maryanną Fachinctti wdową 20. listop. 1765). Ben. Jan Kanty Las-kiewicz. dr. teol, kanon, regularny grobu Chrystusowego (Miechowita), notaryusz apostolski. Litzke Karol nob. z Katarzyną Lindzay) wdową (acatholici) 10. maja 1767.
Łubce ki Kazimierz nob. z Kunegundą Gogulską wdową 9. stycz. 1782.
Łuccy Jan Nepom.. excel. medyc. dr, z Elżbietą de Laskicwicz Bajerówną 17. stycz. 1779. Ben. Wojciech Waryski, dr. filozof, ł.abajowski Andrzej nob. dc Grybów z Maryanną Hanową wdową 2. pażdz. 1762. Św. Józef I Marcin Bylica.
Łaboszyński .Marcin nob. z Elżbietą Ladislaówną & stycz. 1764.
’) In Ecclesia S. Stephani. Stal na dzisiejszym placu Szczepańskim zburzony w r. 1802.
) In Ecclesia S. Casimiri Patr. Reformatorum. “) In Ecclesia S. Thomae Patr. Carmelitanim. ’) In Ecclesia Stradomiensi S. Hedvlgls (Miechowici na Stradomiu, dziś główna komenda wojskowa). ’) Rodzina Lindsay, podobnie jak Englis, Geltcns, Gordon, Rynt i Zutter, o których w poprzednich częściach, pochodziła ze Szkocyi. Zob. Roczn. Krakow. T. II. str. 172—174. 63 Łowczcński Wincenty nob. z Maryanną Forelwegierówną 9. czerw. 1774. św. Wojciech M^-ciyńslci, wójt najwyższego prawa magdebur., i in. Ben. Andrzej Szopiarski, dr. teol, i profesor jagieł., kanon, u św. Ploryana. Łukowski Wincenty gener, z Eleonorą Lubieńską 15. lut. 1779. św. Józef Lukoinski i Walenty Maciejowski. Majowski Morawiec Kajetan Jan Ncpora. gener., geometra królewski, z Salomeą Hallerówną 16. maja 1781. Św. Józef hr. Wielopolski, i Antoni hr. Ankwicz. Ben. Franciszek Ziębiński, dr. obojga praw, dziekan kolleg. W. Św. proboszcz w Jędrzejowie. Małecki Adam nob. z Agnieszką Myszkowską 21. paidz. 1775. Ben. Stanisław Patclski, dr. teol. i profesor jagieł., proboszcz u św. Szczepana. Marcinkowski Zygmunt nob. z Franciszką Muszyńską 5. lipca 1767. Margraf Jan nob. (acatholicus) z Anną Tesserin 10. lut. 1781. Św. Maciej Witalski i Marcin Czulicki. Mączyńskl Jan Kanty nob. z Magdaleną Dzianotty 22. lipca 1769. Mączyński Wojciech nob., ławnik najwyższego prawa magdebur. na zamku krakow., z Ma-ryanną Dzianotty 15. lipca I7W1). Św. Karol Turiani, Franciszek Soldadini, rajcy. Jakób Dzianotty, wójt i sędzia miasta Krakowa. Ben. Jakób Dzianotty, dziekan proszowski, proboszcz w Pobiedniku. Mękarski de Mękarzów Rafał magn., cześnik ziemi liwskiej, z Elżbietą Borowską 24. wrześ 1760. Św. Jan Wieruski, subdelcgat krakow. grodu, 1 Antoni Domaniewski, podstoli bra-cławski. Michalski Adam gener. z Maryanną Parzclską 18. maja I7805). Ben. Józef Olechowski, archi-dyakon katedry krakow. Michalski Stanisław rob. z Petronelą Hinczówną 14. wrześ. 1777. Św. Karol Marxcn, dr. obojga praw, proboszcz u św. Mikołaja, i Franciszek Michalski, z zakonu Dominikanów. Ben. Józef Alojzy Putanowlcz, dr. teol. i profesor jagieł., proboszd w Opatowcu. Michałowski Feliks inagn., chorążyc krakow., z Maryanną Rutkowską, czcśnikówną płocką, 17. wrześ. 1763). Św. Ignacy de Skrzynno Dunin Rzuchowski, stolnikowicz chełmiński, Anastazy Garlicki, podwojewodzy sandecki, i Zygmunt Złotnicki. Ben. Leonard Kiełczewski, archiprcsbyter.
Micdziński Justynian Wawrzyniec gener., notaryusz apostolski, z Katarzyną Gorczyńską 30. paidz. 1779). Św. Wincenty Szymczykiewicz, regens kancelaryi biskupiej krakow., i Kazimierz Lukańskl, regens kancelaryi konsystorskiej. Ben. Stanisław Minocki, dr. obojga praw, kanon, skalbmierski. Mika Karol nob. z Józefą Ulbrichtówną 13. czerw. 1775. Miksztcin Andrzej nob. z Małgorzatą Rosmani wdową 4. paidz. 1780. Miłkowski Piotr magn., porucznik z pułku konnego Hieronima Wielopolskiego, koniuszego wielkiego koronnego, z Zuzanną Rudnicką 22. listop. I76& Św. Jan Zakrzewski, regens grodu krakow., Franciszek Sielnicki, komornik Zatorski, i Jan Rychliński, podczaszy bracław-ski. Ben. Dominik Kiełczewski, sułragan chełmski, kanon, katedry krakow. Mirzejowski Ignacy nob. z Magdaleną Mączyńską 10. luL 1782. Św. Józef Wytyszkiewicz, kontraregestrant skarbowy małopolski, i Wojciech Mączyński, wójt najwyiszego prawa magdebur. Ben. Ignacy Kajetan Soltyk, biskup krakow. Młodkowski Jan Kanty gener.. z paraf. Leńczc, z Salomeą Kłosowską 14. paidz. 1772. Św. Anloni Rogowski, skarbnik nurski, Tomasz Przyborowski, subdelcgat oświęcimski i Szymon Szymański. Moiarski Karol nob. z Kunegundą Sawicką 21. lipca I7596). Św. Józef Jagielski i Wojciech Oleksiński. Molęcki Michał nob. z Zofią Prastella 25. listop. 1758. Ben. Kazimierz Bodurkiewicz, kanon, skalbmierski, proboszcz w Iwanowicach. ’) In Ecclesia Clarae Tumbae. 5 I» Ecclesia S. Marci Canon. Regularium. ’) In Ecclesia Monial. S. Joannis omissi bannis ex induito Cajet. Sottyk, Epis. Cracov.
‘) In Ecclesia Bonifratrum (Kościół św. Urszuli, przy ulicy św. Jana, dziś już nieistniejący). *) In Ecclesia Clarae Tumbae Patr. Cistercicnsium.
64
Molikowski Stefan nob. z Dorotą Malyszkową wdową 10. stycz. 1763. Św. Szymon Rymiński i Józef Lichocki.
Molitor 1) Franciszek nob. z Katarzyną Gankiclówną 26- wrześ. 1762. Św. Józcl Ortaszewski i Stanisław Brzeziński. Ben. Szymon Awcdyk, kanon, pilicki, proboszcz w Ogrodzicńcu. Morbitzer Andrzej nob. kupiec krakow., z Maryanną Sohnncrówną 21. paidz. 1758. Św. Jerzy Sohnner i Józef Feistmantel. rajcy krakow. Ben. Jacek Lopacki, archipresbyter.
Morbitzer Stanisław nob. z Maryanną Górecką 3. paźdz. 1778. Ben. Jan Kanty Laskie w icz, dr. teol., kanon, regularny grobu Chrystusowego Miechowita).
Morelli Emanuel, exccl. medyc. dr, z Katarzyną Laskicwiczówną… kwieł. 1760. Ben. Franciszek Potkański, sufragan krakow.
Morsztyn dc Raciborsko Joachim magm, kasztelanie wiślicki, starościc Skotnicki, z Salomeą de Wielopole Wielopolską, córką Jana, wojewody sandomierskiego, sty lanckorońskiego, i Maryanny z Jabłonowskich, 3. marca 176! *). Św. Stanisław Dembiński, czcśnik, Jan Dembiński, podczaszy, krakowscy, Józef Konarski, kasztelanie bicckl, Jan Ncpom. Dembiński, komornik królewski.
Moszczyński Michał gener, z Maryanną Suchodolską 10. listop. 1768. Św. Walenty Jaworski, prokurator spraw krakow. grodu i Jacek Czechanowski.
Moszkowski Andrzej magn. sta. barcicki z Urszulą Gordonową wdową 13. lut. 1763′). Św. Leonard Kiclczewski, archipresbyter, Andrzej Moszczyński, kasztelan inowrocławski, i Jan Pusze! sta duninowski.
Moszkowski Antoni inagn., sędzia ziemi wieluńskiej, z Teresą Linowską. podstolanką wschow-ską, 26. grud. I773‘). Św. Anastazy Garlicki, podwojewodzy sandccki, Stanisław I Józef Chomentowscy, Michał Niegolewski.
Mrozowski Jan nob., z parafii Wieliczka, z Maryanną Palccką 16. pażdz. 1776. Św. Maciej Mrozowski. Wojciech Piątkowski, rajcy wieliccy.
Mszatnlcki Wojciech nob. z Maryanną Orlikowską wdową 28. listop. 1782&). Ben. Franciszek Minocki, dr. obojga praw, kanon, katedry krakow.
Murray Mikołaj Emanuel magn., kapitan pułku Masalskicgo .capitaneus regiminis Massalsclani, z Katarzyną Borowską wdową 15. czerw. 1782«), Nayman Karol nob. cx Saxonia, pułkownik millcyi miejskiej krakow., z Elżbietą Biolinową wdową 10. listop. 1764. Św. Baltazar llintz, Michał Florkowski i Jan Kozłowski, rajcy krakow. Nowicki Wawrzyniec nob. z Teresą Kwaczyńską 25. lut. 1764. Św. Kazimierz Kwaczyriski i Józef Nowicki. Odrzywolski Michał magn. pułkownik gwardyi konnej królewskiej, z Joanną Tynecką, córką Pawia, stolnika bydgoskiego, 15. sierp. I7595)-Orłowski Andzcj nob., sekretarz królewski, z Agnieszką Bapcrówną 23. listop. 1765. Św. Karol Jaworski, notaryusz apostolski, prokurator spraw konsystorza krakow. I in. Orłowski Wincenty nob. z Barbarą Dąbrowską 18. maja 1765). Św. Józef Kopaczeński i Kazimierz Mołodeński.
Osiecki Antoni gener. z Katarzyną Kicłtyczanką 26. maja 1762. Św. Antoni Plewiński i Mikołaj Mrozowski.
Ośmiccki Jan gener. z Różą Dzwonkowską 14. stycz. 1778. Św. Kazimierz Zabawski, Antoni Zaręba i Jakób Dąbrowski.
Ot wino ws ki Feliks gener. łowczyc pomorski z Agnieszką Szastcrówną 20. maja 1770. Św. Piotr Szastcr, Wojciech Grochowski i Maciej Bajer.
’) O jego obrazach, z datami lat 1761 i 1762. w Kościele Cystersów w Mogile, zob. Rasta-wieeki: Słownik malarz, pol. T. IL str. 54.
’) In capella bonorum villae Przesławice in parochia Koniusza, omissis bannis cx induito Franc Potkański sutrag. cracov.
*) In Ecdesla Patrum Capucinorum.
•) Omissis bannis cx induito Cajet. Sołtyk, Ep. Crac- in Ecclesia Fratrom S. Joannis dc Dco (u Bonifratrów, przy ulicy św. Jana, dziś nieistniejących).
*) In Ecclesia S. Pctri et Pauli.
*) In Ecclesia Patrum Capucinorum.
•j In Ecclesia Fratrum Minorom S. Francisci Conventualium (Franciszkanie).
*) In Ecclesia Monialium S. Joannis.
65
Paluszyńsk i Jan nob. z Wiktoryą Jagielską 8. lipca 1759. Ś». Józef Jagielski i Szymon Gier-czuchowskl.
Pałczyński Jakób gener, z Maryanną Lipicńską 10. sierp. 1765. Św. Kazimierz Górnicki i Wincenty Orłowski.
Pankowski Stanisław nob. z Katarzyną Słomską 5. sierp. 1780.
Paprocki Aleksy gener, z Teresą Soldadini 26. łut 1759’). św. Franciszek Soldadini, Karol Turiani, rajcy, Jakób Dzianotty, ławnik, krakowscy. Ben. Józef Lukaszkiewicz, kanon, katedry krakow. Paszy riski Piotr gener. z Anną Bogucką 25. sierp. 1764. Św. Walenty Jaworski, subdclcgat piotrkowskiego grodu, i Bonawentura Przy borowski. Ben. Stanisław Barański, dr. filozof., profesor jagieł., kanon W. Sw.
Paulłschek Jerzy Jan nob. z Franciszką Prinklin, z dyecezyi wiedeńskiej, 26. listop. 1775- Ben. Maciej Borkowski, z zakonu Maryanów’).
Pietrasiowicz Michał nob. z Maryanną Pałaszowską22. lipca 17801)- Św. Tomasz Pałaszowski i Jan Polakowski.
Pilchowski Wojciech gener. z Katarzyną Naporską 2t. paidz. 1769.
Ponte Antoni nob. z Chrystyną Mieczkówną 20. lipca 1782. Św. Franciszek Ast i Franciszek Gradowski. popiel Aleksander gener. z Maryanną Kulczycką wdową 26. stycz. 1761. Św. Walenty Kozłowski i Wojciech Wójcicki. poszman Jan nob. z Katarzyną Wagnerową wdową 27. lipca 1758. Św. Jan Frączkicwicz i Jan Erbs. Ben. Szymon Awcdyk. kanon, pilicki.
Potocki Józcl illustr. et magn., starosta halicki, z Elżbietą Wielopolską, wojewodziankąsandomierską, 4. czerw. 1767. Św. Jan Wielopolski, hr. na Żywcu i Pieskowej Skale, wojewoda sandomierski, Karol dc Wielopolskie Myszkowski, chorąży wielki koronny, starosta krakow., i Józef Wielopolski, starosta lanckoroński. Ben. Leonard Kicłczcwskl, archipresbytcr.
Preszlich Ignacy gener. z Agnieszką Trzcinkowską 14. paźdz. 1757. Sw. Krzysztof Trzcinkowski i Stanisław Chaźalski.
Prządłowski Kazimierz gener. z Zofią Nobiszówną 28. stycz. 1759. Św. Henryk Nobisz i Wojciech Umicński.
Przyborowski Józef gener. subdelcgat grodu krakow. i oświęcimskiego, z Zofią Bielską 12 wrześ. 1779′)- Św. Ignacy de Zakrzów Zakrzewski, sekretarz cesarsko królewski, sędzia ziemski czchowski, Bogusław Śląski’), sta. bocheński, Franciszek Salezy de Olbrachcice Bielski, podczaszy inowrocławski. Ben. Józef Kłosicński, proboszcz w Poborowicach.
Puchmillnez Franciszek nob. z Franciszką Cossa 9. maja 1775. Św. Antoni Cossa, kupiec krakow, i Kazimierz Wotleher.
Pucek Ignacy nob. z Zuzanną Maszowską 21. gnid. 1779‘). Św. Zygmunt Kaszcwicz, notaryusz apostolski, i Dominik Pucek. Ben. Wojciech Waryski, dr. filozof., kanon. W. św.
Putanowicz Kazimierz gener. z Józefą Heleną Bodlewxką 26. listop. 1763. Św. Maciej Bykowski, Dominik Miłaszewskl i Stanisław Lapanowski.
Radwan Ludwik gener., z parał. Kazimierza Wielka, z Zofią Dębińską 3. lut. 1771. Św. Antoni Gruszecki, superintendent ceł koronnych, i N. Rylant, pisarz ctowy. Ben. Leonard Kicłczcwskl archipresbytcr.
Ratkiewicz Jakób nob. z Teresą Podolską 3. maja 1772.
Roda Augustyn nob. z Maryanną Waryską 21. pażdz. 1769 Św. Micha! Florkowski i Maciej Bajer, rajcy krakow., Jakób Tobolski, sekretarz królewski. Ben. Tomasz Waryski, kustosz kościoła Maryackiego.
’) In Ecclesia Paxensi Fratrum Minorum.
*) Założycielem zakonu Maryanów w Polsce był ks. Stan. Papczyiiski, urodź. 18. maja 1631 r. w Podegrodziu pod Nowym Sączeni, zmarły 18. wrześ. 1701 na górze Kalwaryi w ziemi czerskiej, w dawnem województwie mazowieckiem, gdzie swego zgromadzenia pierwsze podwaliny położył. Zob. Pamiętnik religijno-moralny T. 5. str. 293.
In Ecclesia Patrum Reformatorum.
•) In Ecclesia Poboroviccnsi.
l) W metryce mylnie zanotowano: Sławski. — O Bogusławie Śląskim wspomina Niesiccki T. X. Dodatek str. 403. — Archiw. kom. prawu. T. VIII. cz. II str. 278, 372.
*) Omissis bannis cum dispensatione, in Ecclesia Monialium S. Joscphi (Bernardynki).
K. J»n SygMiłki. 8 66 Rogallin Fryderyk nob., kupiec z Leszna w Wielkopolscc. z Zuzann * Bilingową, wdową z Krakowa. 12. lut. 1760.
Rosmani Józef Andrzej nob.. kupiec krakow., z Małgorzatą Tomaszklewiczówną 20. czerw. 1764. Św. Józef Barlsch i Józef Fcistmantel, rajcy, Józef Haller, kupiec, krakowscy.
Rosmani Paweł nob. z Katarzyną Sztumerówną 4. lut. 1781. Św. Józel Sobicniowski i |an Czech, kupcy krakow.
Rozwadowski Andrzej nob. z Rozalią Wcntzlową wdową II. lut. 1759’). Św. Stanisław Fachi-netti i Stanisław Laskfewkz, ławnicy krak.
Ruciilski Jan nob. z Zofią Puckiewiczówną 7. maja 1768. Ben Madej l.uzarkiewicz, kanon. W. Św., proboszcz w Iwanowicach.
Rutkowski Walenty nob. z Apolonią Mulacką 23. listop. 1776’). Św. Jan Kozłowski, rajca krak. Piotr i Michał Molęcki. rajcy kleparscy.
Rydalski Karol gener., Żołnierz artyleryl królewskiej, z Anną Lubszczciiską 25. paźdz. 1757. św. Jan l.ubszczeńskl i Franciszek Czechowski.
Rydalski Andrzej nob. z Wiktoryą Kubaszowską 23. stycz. I7CC. Św. Wojciech Kubaszowski i Józef Wytyszkiewlcz. Ben. Józef Szybalski, dr. filozof., kanon. św. Michała na zamku krakow., senior bursy filozofów.
Rydel Mikołaj gener, z Teofilą Nidccką wdową 24. stycz. 1761.
Rykman Józef nob. z Anną Zaydłiczówną 26. września 176». Św. Jan Lodziński i Samuel Szulc.
Rylski Anloni gener., chorąży wojska koronnego, z Flżbietą śoldadini 25. stycz. 1761 ). Rzeczniowski Tomasz nob- z Zofią Slagiewiczówną 17. wrześ. 1777. Ben. Ignacy Strzałkowski, kanon, skalbmierski, proboszcz w Makowie. Samnocki Antoni gener., z paraf. Oświęcim, z Salomeą Awedyk 4. wrześ. 1773. Św. Wojciech Awedyk, subdelegat krakow. grodu i in. Sarwi Franciszek nob. z Franciszką Piórkowską 16. listop. 1777. Św. Wojciech i Michał Piórkowscy. Ren. Józef Putanowicz, dr. teot. i profesor Jagieł, proboszcz w Opatowcu. Schindler Józef gener. z Maksymilianą de Martini 5. sierp. 1738).
Schmid Andrzej nob. z Magdaleną Laskiewiczówną 23. stycz. 1761. Św. Jan Oałeczka, rajca. Stanisław Laskicwicz, ławnik, krakowscy. Ben. Michał Mrugaczowski, dr. filozof, i profesor jagieł., proboszcz w Olkuszu.
Schmieden Franciszek gener. z Barbarą Bartsebówną 3. czerw. 1772. Św. Jan Schmieden, podpułkownik koronny i sekretarz królewski, Józef Barlsch, rajca krakow.
Schmuch Wawrzyniec Jerzy nob. z Rozalią Puczkiewiczówną 13. kwict. 1776. Św. Jan Karczewski i Jan Ruciń&ki.
Schuar Franciszek nob. z Maryanną Lennerówną 26. pażdz. 1782. Św. Wojdech Ccrcha i Scbaslyan Glixcli, obywatele krakow.
Sielski Jakób gener. z Anną Brzechwianką 16. lipca 1758. Św. Sebastyan Wojciechowski i Józef Wola liski.
Smett Aleksander gener., kapitan pułku jazdy konnej, z Jadwigą Rychtcrówną 6. maja 1775). Św. Bartłomiej Majowski, notaryusz apostolski i proregens kancelaryi biskupiej krakow., |an Zie-Iciiski, sekretarz królewski, podwójci krakow. Smoleński Jan nob. z Teresą Żmudzińską wdową 2. sierp. 1769. Snopowskł Jan gener. z Barbarą Małecką 24. lipca 1757. Sobicniowski Józef nob. z Zofią Rudzką 28. maja 1757). Św. Stanisław Fachinctli i Antoni Nayman, kupcy krakow. Ben. Jakób Lewisz, proboszcz w Radziszowie.
Średnicki 7) Tomasz nob. z Mareyanną Grabowską 14. czerw. 1780. Św. Slanisław Śrcdnicki i Jan Kustoszowski.
ln Ecclesia Paxensi Fratrum Minorum.
*) In Ecclesia Patrum Scholarum Piarum.
’) In F.cclesia Paxensi Fratrum Minorum.
*) In Ecclesia Fratrum Minorum Capueinorum.
*) In Ecclesia S. Michaelis Archangvli (Karmelitów Bosych, dziś więzienie sądowe). ’) ln Ecclesia Radziszoviensi.
*) Od miejscowośd Srzcdnica, Średnica, zob. Milewskiego Herbarz str. 386. .
67
Stasiowski Jan nob. z Katarzyną Jaszczyńską 15. czerw. 1760. Św. Łukasz Orłowski i Józef Ko-paczyński.
Stefański Józef nob. z Maryanną Suchodolską wdową 20. maja 1772. Ben. Maciej Zielenie wic z, przełożony kaplicy królewskiej na zamku krakow., proboszcz w Czernichowie.
Stenirscha Michał nob. z Maryanną Dyndurską 29. sierp. 1770. Św. Stanisław Krupski i Andrzej Sowiński.
Strasz Antoni gener, z Joanną Psarską wdową 24. marca 1762′), Św. Jan Jordan, starosta siemie-chowski, Stanisław Morski, stolnik saudccki.
Strauzjan nob z Anną Biling 8. wrzeń. 1701
Strauz Józef nob. z Konslancyą Klugową wdową 8. wrzeń. 1760. Św. Antoni Tobiaszowski i Jan Strauz. Ben. Stanisław Mamczyński, dr. obojga praw i profesor, kanon, katedry krakow., rektor uniwer. jagicll.
Styrkowski Józef nob. z Franciszką Wyczyńską 4. maja 1766. Św.SzymonOierczuchowski i Marcin Styrkowski.
Sudarski Antoni gener., z paraf. Olkusz, z Maryanną Majerską wdową, z paraf. Sławków, 5. maja 1773. Św. Walenty Mista Iski i Michał Michałowski.
Sulkowski Wojciech nob. z Agnieszką Śminłkicwlczówną 9. stycz. 1764. Św. Józef Wałkanowski, syndyk na ratuszu krakow., i Kasper Kudelski.
Szaster Jan nob. z Julią Gałeczką wdową 5. maja 1770. Św. Piotr Szaster, rajca, Stanisław Las-kicwicz i Antoni Gieppert, kupcy krakow. Men. Gerard 1-askicwicz, z zakonu Karmelitów.
Szmen Jan nob. z Maryanną Hertlówną 25. lipca 1764). Św. Jakób Hertel i Antoni Kromer. Szostakicwicz Antoni Jakób, claris, filozof, i mcdyc. dr., z Katarzyną Skrzypkowską 20. kwiet. 1776. Św. Wawrzyniec Fiałkowski i Mikołaj Jurkowski. Szulc Ludwik nob. z Zuzanną Naymanówną 1. maja 1766)- Św. Józef Wielopolski, sta. lanckoroń-ski, Joachim Morsztyn, sta. Skotnicki.
Szwarc Jan nob., kupiec krakow., z Elżbietą Waryską 3. lut. 1773. Św. Michał Florkowski, rajca i kupiec krakow» Wojciech Mączyń9ki. wójt najwyższego prawa magdebur., i Jakób Tobolski, sekretarz królewski. Ben. Tomasz Waryski, kustosz końdoła Maryackicgo.
Szymański Józef gener, z Joanną Wyszkonti (Visconti) 6. lut. 1757. Św. Łukasz Szostakicwicz, Jerzy Sohnncr Józef Fcistmantel, rajcy krakow. Ben Jacek Łopacki, archipresbytcr.
Szymański Szymon nob. z Urszulą Cluczyńską 25. listop. 1761 ‘).
Szymański Szymon nob. z Katarzyną Wagnerówną 22. listop. 1767. Św. Baltazar Szulc, Michał Wohlman I Michał Florkowski, rajcy krakow. Ben. Andrzej Poszman, proboszcz w Bolccho-wicaclt.
Szymański Antoni gener, z Maryanną Wardyńską. wdową 8. stycz. 1778. Św. Jan Nepom. Łańcucki i Antoni Kozłowski.
Szymański Szymon nob. z Anną Puczkiewiczową 6. pażdz. 1781 l). Św. Zygmunt Kaszewicz I Walenty Zieliński. Ben. Antoni Kamelin, kanon, katedry kijowskiej, proboszcz w Smardzo-wicach.
Szymczykie wicz Wincenty Ferreriusz gener, regens kancclaryi biskupiej, z Teklą Ściborówną Rylską, córką skarbnika dobrzyńskiego 18. lipca 1776*). Św. Józef Dobrzański, kanon, katedry krakow., dziekan kollcg. kieleckiej. Maciej Jaxa Bykowski, burgrabia łęczycki i Franciszek Prus Szczcpanowski, pisarz skarbowy koronny. Ben. Józef Olechowski, dr. obojga praw, kanon, katedry krakow.
Tacel Karol nob. z Małgorzatą Sztumerówną 25. wrzeń. 1782.
Tacel Karol nob. z Maryanną de Fontani Entnerową wdową 30. listop. 1782. Św. Franciszek Stańczowski i Franciszek Krompolc, kupcy krakow.
Taszyc Franciszek nob. z Katarzyną Gegenbaurówną 19. stycz. 1778. Św. Michał Florkowski i Antoni Gegenbaur. Ben. Adam Łętowskj, kanon, katedry krakow.
’) In Ecclesia Monialium S. Josephi (Bernardynki).
5) In Ecclesia S. Marci Canon. Regularium.
In Ecclesia Monialium S. Joannis.
’) In Ecclesia Patrum Scholarum Piarum.
) In Ecclesia Monialum in Grodek.
*) In Ecclesia S. Petri et Pauli Apost
68
Tenner Jdzel nob. * Anną Pioszowską 17. «tycz. 1761. Ben. Mikołąj Pietrzykowski, proboszcz w Sieciechowie.
Tergen Benjamin nob., kupiec krakow., z Elżbietą Turiani 29. maja 1762. Ben. Jakób Dzianotty dziekan proszowski, proboszcz w Pobicdniku.
Tomaszkiewicz Joachim nob. z Konstancją Majcrtiofferówną 30. stycz. 1779 ’). Św. Piotr Szaster, rajca, Józef Haller, kupiec. Andrzej Kosmani, ławnik, krakowscy.
Tomaszowski Franciszek gener., z parat. Szczurowa, z Oclcszalską z Krakowa 20. pażdz. 1763.
Toporkiewicz Błażej nob. z Franciszką Miciowską 18. maja 1774). Trefler Teodor nob. z Maryanną Eichimbcrgcrówną 23. stycz. 1771. Św. Franciszek Eichimbcrgcr i Michał Wohlman, rajcy krakow. Ben. Alojzy Trctlcr, dr. obojga praw, proboszcz w Pal-czo wicach. Treytler (Trcutlcr) Franciszek nob. z Elżbietą Lichocką 17. maja 1777 ł). Św. Józel Uchocki, instygator na ratuszu krakow., i Filip l.ichocki, syndyk tegoż ratusza. Tuczępski Józef nob. z Wiktoryą Kaszewiczówną 27. stycz. 1766‘). Św. Zygmunt Kaszewicz, notarynsz apostolski, Jan Wojciechowski, susceptant grodu krakow., Karol Jaworski, nota-ryusz apostoł, i prokurator spraw konsystorza krakow. Ben. Andrzej Upicwicz, dr. obojga praw, kustosz kolleg. W. Św., proboszcz w Igoloinii i l.uborzycy. Turiani Józef nob., aptekarz krakow. z Maryanną Hallcrówną 24. listop. 1770. Turner Jerzy nob. z Katarzyną Mitmanówną 18. stycz. 1761. Tuszek Wojciech nob. z Franciszką Oieppertówną 29. czerw 1705. Św. Karol Tuszek i Józel Bartsch, rajcy krak., Wojciech Awcdyk, subdclegat biecki, sędzia podkomorski salin wielickich. Ben. Szymon Awcdyk, kanon, kolleg. pilickicj, probosz w Ogrodzlertcu. Tylii Tadeusz Franciszek nob. z Agnieszką Janklewiczówną 21. maja 1757. Ben. Antoni Krzanowski. kanon, u św. Floryana, profesor Jagieł, proboszcz w Sinardzowicach. Uibrycht Józel nob., kupiec krak., z Maryanną Ccchfmagerówną 9. lipca 1759 ■). Św. Józef Florkowski, Jerzy Sohnner i Józef Fcistmantcl, rajcy krakow. Ulrych Franciszek z Katarzyną Glascrową wdową II. kwicl. 1770. Ulrych Jan nob. z Kuncgundą Nowicką 15. stycz. 1758. Ben Jacek Lopacki. archipresbytcr. Ungier Antoni nob. z Franciszką Wilkoszcwską 20. lipca 1777. Uściński Franciszek gener. z Małgorzatą l.ubśdńską 4. pażdz. 1779. Wagner Leopold nob. z Barbarą Simuzówną 13. czerwca 1767. Św. Jakób Turiani i Antoni Cossa. Walchellbcr Kazimierz nob. z Urszulą Żelichowską 30. listop. 1776. Św. Józef Lichocki, instygator i prokurator spraw na ratuszu krakow., Walenty Ziclertski, regens tegoż ratusza. Waligórski Jan gener. z Rozalią Trelińską 13. lut. 1757. św. Jan Klein i Michał Bobowski. Walter Antoni nob. z Heleną Laslriewiczówną 18. paźdz. 1760. Waryski Wincenty nob. z Heleną Fachinctti 6. sierp. 1777). Św. Jan Kubccki i Bartłomiej Fachinctti.
Wasilewski Jan Kanty gener. z Eleonorą Lodzińską 2!. sierpia 1762^ Św. Jan Pieniążek i Andrzej Tomicki. Ben. Cypryan Małachowski, z zakonu Pijarów.
Waxman dc Korabniki Andrzej magn, syn stolnika nowogrodzkiego, z Katarzyną Dydzińską, stolnikówną mozyrską, 24. lut. 1778, św. Józef Waxman subtalio Sacrae Regiae Majestatis militum, I Ignacy Majowski, generał adjutant wojsk królewskich. Ben. Andrzej Jurkowski, kanon, kolleg. W. Św., proboszcz w Plcszowie.
Waxman in Korabniki Józef magn., burgrabia krakow. zamku, z Elżbietą dc Erbs Hinczową

sierp. 1770. Św. Karol Waxman 1 Walenty Dobrzyński. Ben. Jan Rygalski, dr. tcol. i profesor jagicL
j) In Ecclesia S. Adalbcrti.
*) ln Ecclesia S. Thomae Ap.
*) In Ecdcsia S. Thomae Patrum Carmrlitarum.
*) In Ecclcsia MonłaL S. Dominici in Grodek.
) ln Ecdcsia Clarae Tumbae Patr. Cistercicnsium.
•) In Ecclesia Jcrzmanoviensi (Jerzmanowice).
^ In Ecclcsia Patr. Scholar. Piar.
69
Werner Wacław gener, z Brygitą Waluszewiczówną 5. maja 1781 ’). św. Jan Czechowski i Wawrzyniec Potaczcwski. Ben. Karol .Marzen, dr. obojga praw, scholastyk kollcg. W. Św., proboszcz u iw. Mikołaja.
Wężyk Jan gener, z Heleny Romanowską II. sierp. 176«. św. Wojdech Więckowski I Jacek Sulikowski.
Wielowiejski Jan gener, z Kuncgundą z Kawieńskich Wolfową wdową 25. czerw. 1758. św. Franciszek Kawicński i Józef Wiclowicjski.
Wielowiejski Józel magn., starosta rzędowski, podkomorzy królewski, z Maryatmą Moszko-wską. starośdanką barddeą, 6. lut. 1780. Św. Leonard Kiełezcwskl, archipresbytcr infułat, Stanisław Jaszcwski, podpułkownik wojska koronnego, Józef Kiełczewski, żupnik wielicki, i Antoni Szujski *), starosta dcmidowski. Ben. Bartłomiej Jaszcwski, kanon, katedry inflanckiej (wendeńskiej). proboszcz w Rosi (Roi).
Wierzch ano wski Jan gener. de Grabie, z Anną Jastrzębską, wdową z Krakowa, 12. listop. 1760. Św. Michał Florkowski. Stanisław Fachinctti, rajcy. Ben. Jakób Molęcki, dr. filozof., senior penitcricyarzy kościoła Maryackicgo.
Więckowski Jan Kanty gener. z Katarzyną Puckówną 23. kwietn. 1768. Św. Michał Florkowski. rajca, Mardn Waryski, regens kancelaryi na ratuszu krakow. Ben. Ignacy Bieńkowski, kanon, katedry krakow.
Will ant Franciszek nob. z Marcyanną Groberową. wdową 13. sierp. 1775. Sw. Antoni Łączkowski, pisarz królewski, i Jan Wolski, kupiec krakow.
Winczewski Franciszek gener. z Maryanną Binkicwiczówną II. paźdz. 1760. Św. Andrzej Ayda-szowski, Kazimierz Boksiński i Jakób Badurski. Ben. Antoni Wojdechowski, profesor tco!., kanon, u iw. Floryana.
Witkowski Frandszck gener. z paraf. Niedźwiedź, z Reginą Scnkowszczanką 18. wrześ. 1773. Św. Walenty Długońskł i Jan Juszczakiewicz. Ben. Andrzej Szopiarski, profesor teol, kanon, kolleg. u iw. Floryana.
Witkowski Józef nob. z Magdaleną Pykówną 4. lut. 1750. Św. Jan Krzyżanowski i Szymon Gierczuehowski.
Wodaliski Floryan nob. z Barbarą Szydkoską 24. kwict. 1768. Św. Jan Palczowski i Antoni Suchodolski. Ben. Ignacy Micdzirtski, kanon św. Michała na zamku krakow.
Wohlman Michał nob, z Maryanną Bartschówną 19. stycz. 1765. Św. Józef Bartsch i Baltazar Szulc, rajcy krakow.
Wojakowski Jakób gener. z Maryanną Krauzówną 31. maja 1750ł). Św. Mikołaj Szaster, dr. filozof, i medyc, Wojdech Awedyk, subdclcgat krakowski i biecki. Ben. Jacek Łopackl, archipresbytcr.
Wołf Antoni Franciszek nob. z Rozalią Laskiewiczówną II. listop. 1778. Św. Frandszck Dzianotły, Wincenty 1 Franciszek Laskiewłcz. Ben. Karol Lochman, kanon, kolleg. kieleckiej, scholastyk skalbmlerskl, proboszcz w Sławkowie.
Wolf Walenty nob., kupiec krakow., z Katarzyną dc Mariani Ulrychową wdową 26. czerw. 1774. Wołczykowski Józef gener., z paraf. Gostyń, z Magdaleną Golańską 28. maja 1768. Ben.
Józef Gorzcński, kanclerz katedry krakow.
Worobccki Andrzej nob. z Elżbietą Gajowską 30. stycz. 1766*). Św. Jakób Gajowski i Antoni Wróblowskl. Ben. Antoni Jarzeński, dr. filozof, kanon. W. Św.
Wytyszkiewicz Józef nob., dr. obojga praw, z Agnieszką Bartschówną wdową 19. sierp. 1772. Z a ba wski Stefan, magn. z Ulicy, z Eufrozyną Lisicką z Łętowni, 22. maja 1758. Św. Józef Janicki, Józef Czyżowski i Jan Złodzki. Ben. Jacek Lopacki, archipresbytcr. Zajączkowski Józef nob. z Magdaleną Uzewską 28. kwiet. 1760. Św. Jakób Moykowski, Jakób Badurski I Marcin Kopczyński.
|) In Ecclesia Patr. Capucinorum.
*) O nim czytamy w dalszym ciągu metryk, które już nic wchodzą w zakres tej pracy: .Magnificus Dom. Antonius Kniaź Szujski viduus, capitancus dimidoviensis. cum Ursula Święcicka, bur-grabidc cracoviensi virgine, II. Aprilis 1785*.
*) In Ecclesia Patrum Capucinorum.
’) In Ecclesia Bonifratrum (przy ulicy św. Jana, dziś już nieistniejący).
70
Zaleski Jan gener, z Brygi tą Dzianotty 12. kwict. 1761. Św. Jakób, Piotr 1 Franciszek Dzia-nottowie.
Zaleski Jan nob. z Joanną Mierzejowską wdową |& kwict. 1771. Św. Białej Łabęcki i Wawrzyniec Świegrowski.
Zamoyski Klemens, illustr. et exccl ordynat, z księżną Konstancyą Czartoryską, łowczanką koronną, 9. sierp. 1763ł) Św. Stanisław Czartoryski, łowczy koronny, Józcl Masalski, podskarbi nadworny litewski, Stanisław Dunin, starosta zatjrski, Andrzej Moszkowski, starosta barcicki, Jan Dembirtski, czeinik krakow., Stanisław Ożarowski, generał wojsk wielkiego księstwa litewskiego. Ben Jan Stadnicki, kanon, katedry krakow.
Zamoyski Onufry nob. z Teresą Wrońską 12. Stycz. 1771. Św. Marcin Krzyżanowski i Józcl Jaguszowski. Ben. Kazimierz Bodurkicwicz, kanon, katedry krakow., proboszcz w Morawicy.
Zaręba Augustyn gener. z Anną Szaniawską 29. lipca 1780 ). Św. Tomasz Kikutlnus i Wincenty Szymczykicwicz, regens kancelaryi biskupiej krakow. Ben. Karol Marxen, kanon, kolleg. W. św., proboszcz u św. Mikołaja. Ziele liski Jakób gener. z Magdaleną Duchowiczówną 4. lut. 1773. Zielciiski Józef nob. z Elżbietą Gronkowską 15. maja 1759. Św. Jan Ziclcitski, podwójci prawa magdebur. i Tomasz Rcchowicz, notaryusz apostolski. Zielciiski Józef nob. z Reginą Stayzonową (Stayzon) wdową 24. czerw. 1769. Św. Michał Bic-rortski I Karol Jaworski. Ben. Franciszek Ziębiński, dr. obojga praw, dziekan kolleg. W. Św., proboszcz w Jędrzejowie. Zlcleitski Walenty nob., prokurator spraw prawa magdebur., z Agnieszką fngicrówną 21. maja 1760. Św. Karol Turiani, burmistrz, hukasz Szostakiewicz i Stanisław Fachinetti, rajcy krakow. Ben. Jacek Łopacki, archipresbytcr. Zieliński Józef gener. z Maryanną Skwarczówną 19. czerw. 1761. Św. Antoni Rozmanowski i Kasper Podolski. Ziernicki Ignacy nob. z Katarzyną Kozińską 2. lut. 1782. Św. Wojciech Józefski i Józef Górecki. Zytkowski Walenty gener. z Kunegundą Laskowską wdową 17. lut. 1781. Św. Kazimierz Orzy-bowskl i Jan Grabowski. Żmudziński Antoni nob. ławnik najwyższego prawa magdeburskiego, z Teresą Koczwarską 9. wrześ. 1767. Żuławski Ignacy gener. z Maryanną z Grochowskich Godenową wdową 30. grud. 1769).
’) In Conclavi Palatii Principis Stanislai Czartoryski, Venatoris Regni, omissis bannis se induito
Cajetani Sołtyk, Epis. Cracov.
?ln Ecclesia S. Adalberti.
In Ecclesia S. Thomae Palrum Carmclitarum, ex induito.

Z DAWNVCH METRYK KATEDRY KRAKOWSKIEJ.

Z dawnych metryk katedry krakowskiej.

I. Metryki Chrztu 1598-1699.

Parafia katedralna krakowska nic rozciągała się prawic poza obręb zamkowego wzgórza, zwanego pospolicie Wawelem. Oprócz katedry św. Wacława, kościołów św. Jerzego i św. Michała na dzisiejszym wielkim placu zamkowym, oprócz obszernego królewskiego pałacu, gdzie mieszkał monarcha kraju wraz z rodziną swoją, miały też na wzgórzu zatnkowem inne jeszcze instytucye swoje stale siedziby, mianowicie starostwo grodowe, wielkorządztwo, czyli zarząd ekonomii królewskiej, księża wikarzy katedralni, seminaryum duchowne(od r. 1602), burgrabiostwo, wreszcie załoga zamkowa, złożona z piechoty, artyleryi .tormen tarli, puszkarze* i gwardyi konnej. Stąd też w metrykach katedralnych znajdujemy nazwiska urzędników grodzkich: starostów i podsta-rościch, sędziów i pisarzy, wielkorządców i ich zastępców, architektów, burgrabiów, komendantów załogi i innych jeszcze dworzan królewskich, oraz fraucymeru królowej, gdzie za Zygmunta III. wybitne stanowisko zajmowała Urszula Maycrin (Giengcr), ochmistrzyni królowej Anny Austryaczki, a potem jej siostry Konstancyi. Wszystko to nobiles, generosi, magnifici.
Metryki rodziny królewskiej: chrztu, ślubu i zgonu, według wszelkiego prawdopodobieństwa zapisywano w osobnej księdze. W British Museum w Londynie znajduje się pisana książka do nabożeństwa’) króla Zygmunta I., w której są też zanotowane daty urodzin i zaślubin królewskich dzieci. O innych zaś podobnych zapiskach, wskutek tylu pożarów królewskiego zamku, dwukrotnych najazdów szwedzkich, (1655 i 1702) i innych postronnych nieprzyjaciół w XVIII. wieku, nie mamy na razie żadnych bliższych wiadomości.
Ale do parafii zamkowej należeli też muzycy królewscy1); prócz tego służba królewska przeróżnych kategoryi: kucharze, lokaje, szafarze, masztalerze, oddiwiemi, woźnice etc.; wreszcie rozmaici rękodzielnicy: krawcy, murarze, kowale, rzeźbiarze, stolarze, malarze, piekarze, złotnicy, kuśnierze etc., którzy widocznie wyrobami swymi zaopatrywali potrzeby zamkowe, lub w każdej chwili byli na jego usługi, dlatego tytułowano ich de arce cracoviensi, arcenses lub Sacrae Regiae Maicstatis.
Opracowanie zamkowych metryk z lat 1598—1699, przechowanych w archiwum kapitulnem przy katedrze krakowskiej i objętych jedną księgą in 4-o, sprawiało niemało trudności: pismo często nieczytelne, papier w wielu miejscach zetlaly, atrament nierzadko wybladły, a do tego prawie co druga lub trzecia metryka inną zupełnie pisana
’) Odkrył ją l>r. Warschaucr i opisał w Mittheilungen der kdnłgl. preus. Archiwcrwaltung 1911.
*) W latach 1603—1609 figurują jako musici Sacrae Kcgiac Maicstatis: Abraham Sitte, Antoni Patarl, Jan Rodcr, Frandszck Sortorius. Jan Karowski i jakiś magnus tibicen nieznany bliżej.

74
ręką. O metrykach wcześniejszych niemasz żadnego śladu, późniejsze zaś z XVIII. wieku, o których istnieniu niegdyś jest niewątpliwa wzmianka, „ab anno /ubilaei 1700 novam inchoavimus metricam’, przepadły w czasie jakiejś katastrofy czy pożaru około r. 1797, stąd też dalsze, z ostatniej już porozbiorowej epoki, datują się dopiero od tego czasu.
• ’ •

Bagiński Kazlm. Kasper gen., tona Zofia Teresa, córka .Magdalena Teresa 22. lipca 1674. Bcbcr Piotr nob., architekt król., Ł Katarzyna, córki: Anna 10. grud. 16861), Teresa Anna 21. września 1689.
Bierańskl Albert nob., ż. Elżbieta Rintówna, dzieci: Albert 20. października 1663, Agnieszka 13. stycznia 1655.
Biroński Ignacy Stanisław nob, zastępca pisarza gr. krak, t. Anna Jaskólska, syn Jakób 24. lipca 1090. Patr.1) Jan Grodzicki, regens gr. krak, i Katarzyna Bebcrowa, Zona Piotra architekty król. Branickl z Branic Franciszek gener, Zona Zofia dc Chodel, synowie: Andrzej Jacek 22. sierpnia 1675* ), Jan Stanisław 10. czerwca 1676).
Brzozowski Jan gen, prawnik krak, ż. Katarzyna Grabowska, dzieci: Katarzyna 5. listopada 1643, Konstancya 24. stycznia 1615, Piotr Stanisław 26. lutego 1646, Maryanna 5. stycznia 1647, Elżbieta 9. grudnia 1617.
Bujalski dc Bujały Andrzej gen, 1 Elżbieta Chądzyńska, dzieci: Marcin Stanisław 7. listopada 1665, Katarzyna 3. listopada 1667, Albert 11. kwietnia 1660.
Chojnacki Baltazar gen, burgrabia krak. zam, ź. Jadwiga Pruchnicka, syn Jan 7. marca 1600. Patr. Stan. Miński, wojewoda łęczycki i Barbara (miejsce próżne).
Chronowski Jan nob, podarchitekt król, ż. Jadwiga, s. Michał 13. stycznia 1608. Patr. Mikołaj Płaza, architekt król. i Jadwiga z Kąckich Czarnolaska Skargowa, burgrahina krak. Chronowski Jan, gen, ż. Ludwika, s. Michał Kazimierz 26. września 1683. Patr. Pakosław Lanc-koroński, prób. Oświęcim, kustosz koron. I Katarzyna z Picgłowskich Żydowska, podstaroścłna krak. Chrząstowlcz Jan nob, exactor dostawy zboża na zamku krakow, ż. Regina, dzieci: Jan 28. sierpnia 1638, Anna 29. sierpnia 1641, Teresa 21. września 1642, Stanisław 13. sierpnia 1645, Jadwiga 5. października 1646.
Chwal i bóg de Janowice Kazimierz gen, ź. Magdalena dc Korabniki Waxmanówna, burgrabianka krak, c. Barbara Salomea 6. lutego 1697.
Ciemoński Grzegorz nob, ż. Cecylia Karczewska, c. Salomea 9. sierpnia 1669.
Czarnoiaski Skarga Jan magn, burgrabia krak. zam, ż. Jadwiga Kącka z Nowego Miasta, synowie: Stanisław 26. września 1606 ), .-(nieoznaczony) 7. maja 1608). Czechowicz Paweł nob, rotmistrz krak. zam, ż. Zuzanna, s. Jan 12. sierpnia I6ł7. Czerny z Witowie Michał gen, starosta parnawski, zastępca wielkorządcy krak. zam, ż. Katarzyna Olszamowska, synowie: Stanisław Juliusz 13. kwietnia 1673’), Andrzej Augustyn 24. marca 1675). Dąbrowski Jan gen, ź. Agnieszka Rakowska, s. Kazimierz 6. stycznia 1647. Patr. Stanisław Księski. pisarz gr. krak, i Cecylia Opacka, córka Zygmunta wielkorządcy krak. zam.
Dąbrowski Wawrzyniec gen, ż. Maryanna, córki: Katarzyna 24. listop. 1690, Teresa II. lul. 1692. Dąbski Stanisław gen., ź. Cłirystyna, s. Łukasz Aleksander 7. stycznia 1851. Patr. Piotr Dąbski I Maryanna Piegłowska, żona Marcina zastępcy wielkorządcy krak. zam.
) Patr. Tomasz Śląski i Anna Grotówna Wodzicka, skarbnikowa nurska.
*) To jest patrinj, rodzice chrzestni, kumowie; bywali między nimi niektórzy wielcy dostojnicy duchowni i świeccy, jak niżej zobaczymy.
*) Patr. Andrzej Branicki, wojski krak. i Magdalena dc Szczcgłów, żona Stan. Różanki de Chodel, sędziego krak.
‘) Patr. Jan Stan. Rudkowski, podstoli poznań, i Anna Grotówna Wodzicka, ż. Wawrzyńca administratora żup wielic.
*) Patr. Stan. Garwaskl, kasztel, płocki, star. gostyński i Aleksandra z Sapiehów Gostomska, wojewodzina poznańska.
*) Patr. Hicron. z Leżenie Gostomski, wojewoda poznań, i Dorota z Ojrzanowa Barzyna, wdowa po Stan. Barzym, wojew. krak. (|l57ł).
0 Patr. Stan. z Przccznlowa Skarszewski, kasztel, wojnie, wielkorządca krak. zam. starosta drohobycki, bcrwald/kl, ziotoryjski i Chrystyna Bieniccka, pndźupnikowa wielicka.
Patr. Andrzej Trzebicki, biskup krak. i Helena z Wieruszyc, żona Wład. Lubowieckiego, sędziego ziem. krak.
75
Dębiński de Dcmbiany Franciszek magn, I. żona Regina, syn Piotr 8. sierpnia 1632; II. żona Dorota, c. Teresa 6. marca 1635.
Dowiat Stefan gen, ż. Zolia, c. Teresa 22. lipca 1677. Patr. Franc. Fryzcr, regens kanc. gr. krak. 1 Teresa Kar wieka, podstaroicina krak.
Drzewicki Mikołaj gen, zastępca wielkorządcy krak. urn., ż. Katarzyna, dzieci: Barbara 8. listopada 1635, Stanisław 21. października 1643. Patr. Krzysztof Opacki, archidyakon lubelski i Cecylia Opacka, córka Zygmunta, wielkorządcy krak. zam.
Firley Broniewski de Dąbrowica Mikołaj Kazimierz gen, ż. Marya Salomea, j. Adryan 27. kwict. 1639-
Fryzer (także Frezer) Franciszek gen, regens kancel. gr. krak. ż. Anna, c. Teresa 15. czerwca 1680.
Gabiński Zbigniew gen, rotmistrz, komendant załogi krak. zam, I. ź. Teresa, s. Szymon i Marcin (bliźnięta) 24. października 1666; II. ż. Lconora Bielska, dzieci: Zbigniew Stanisław 15. lutego 1671, Teofila Magdalena 13. stycznia 1675.
Gawiński de Wilamowice Jan gener, ż. Magdalena dc Kochlcw, s. Antoni 3. lipca (684.
Giezek Andrzej nob, ź. Zuzanna, c. Jadwiga 16. października 1600, Katarzyna 5. lutego 1603.
Gliński Jakób nob, pisarz wielkor/ądztwa krak. zam. ź. Zofia, s. Jacek 20. sierpnia 1684.
Godaczcwski Albert nob, i. Anna, s. Józef Antoni 12. lipca 1090. Patr. Stanisław Zdanowski, pisarz gr. krak. i Anna Fryzcrowa, burgrabina krak.
Golderistrion Jan nob, dworzanin król, ź. Elżbieta, s. Kazimierz I. sierpnia 1606. Patr. Król Zygmunt III. i Królowa Konstancya.
Górnicki Albert gen, prawnik gr. krak, ż. Jadwiga, dzieci: Albert 10. grud. 1650, Zolia 1. kwict. 1654.
Gruszecki Jan gen, ż. Barbara, s. Ignacy 3. sierpnia 1687. Patr. Andrzej Żydowski, podslarości krak, i Anna Dąbska, kasztelanka biccka.
Hynicz Stanisław nob, ż. Magdalena Pruchnicka, s. Walenty Franciszek …stycznia 1679.
Jarzyna Maksymilian magii, podslarości krak, I. żona Zofia, c. Ewa 31. października 1638; II. żona Anna, c. Zofia 2. września 1610.
Jemielski Albert Franciszek gen, ź. Katarzyna, c. Elżbieta 16. listopada 1688. Patr. Andrzej Żydowski, chorąży i podslarości, i Anna Fryzcrowa, burgrabina, krakowscy.
Kalinowski z Kalinowa Stanisław gen, rotmistrz komendant załogi krak. zam, ż. Zofia Laznińska, dzieci: Franciszek 20. listopada 1661′), Tcolila 12. lutego 16635).
Karczewski Jasieńczyk Stanisław nob, klucznik krak. zam, ż. Lucya Hrchorowiczówna, synowie: Stanisław 9. września 1660, Gabryel 26. marca 1663.
Kożuchowski Aleksander gen, podslarości krak, ż. Jadwiga de Milęcin, c. Jadwiga 29. czerwca 1625. Patr. Stanisław z Lubomierza Lubomirski, hr. na Wiśniczu, podczaszy koron, i Katarzyna Olszowska.
Kslęski Stanisław gen, pisarz gr. krak, ż. Zofia, syn Ignacy 22. czerwca 1637.
Księski Stefan gen, pisarz gr. potem podslarości krak, ż. Justyna, synowie: Andrzej Franciszek 7. kwietnia 1659. Franciszek Krzysztof 2 czerwca 1666.
Kuczkowski z Kuczkowa Filip Jakób gen., ż. Marcyanna Stokowska, s. Jan Stanisław li marca 1687. Patr. Franciszek Szcmbck, kasztel, sanocki i Anna Wodzicka, skarbnikowa nurska, w obecności, Mateusza Tomickiego, sieradzkiego,! Jana z Lubrańca Dąbskiego, inowrocławskiego, mieczników:
Krzywicki Jan nob, I. żona Maryanna Grzywiccka, syn Ludwik 26. sierpnia 1691; 11. żona Katarzyna, syn Antoni 13. czerwca IflfM.
Lamott Andrzej nob, dworzanin król, ż. Maryanna, s. Jan 25. stycznia 1684. Patr. Andrzej Dumont i Joanna Szumowska.
Leborgnc Paweł Józef gen, kuchmistrz król, ż. Elżbieta dc Strcnc, c. Augusta Maksymiliana 6. listopada 1697. Patr. Król August II. 1 Maksymiliana Augusta dc Estrelin hrabina dc Samberg.
Linza Kazimierz gen, regens ziem. krakow, ż. Agnieszka Barbara, c. Magdalena 7. lutego 1677.
Lipnicki Władysław gen, ż. Katarzyna, s. jan 30. grudnia 1643.
Maliński Paweł nob, starszy sierżant piechoty krak. zam, ż. Regina, dzieci: Piotr 30. maja 1665*) Anna 16. marca 1667.
’) Patr. Jan Paprocki, podstoli przemyski, i Jadwiga Tomisławska, podstarościna krak.
9 Patr. Krzysztof Maciejowski, pułkownik król. i Agnieszka Morsztynowa, żona Aleksandra wojewody inflanc.
*) Patr. Jan Tomisławski, podstar. krak. i Katarzyna Wierzbowska, wojewodzina brzesko-kujaw. ’) Patr. Szymon Wolski i Katarzyna Myszkowska.
Maniecki Jakób gen., klucznik pałaców król., Ł. Regina Russocka, dzieci: Jan 8. lipca 1(528′), Stanisław 26. maja 1630, Bonawentura 14. lipca 16321), Zofia I. maja 1634, Teresa 23. stycznia 1638). Matuszówski Walenty, nob.. 1. Zofia Rudzka, dzied: Agnieszka 11. stycznia 1660, Stanisław Walenty 8. lutego 1670. Patr. Mikołaj Skarszewski, chorąży bydgoski i Anna Wierzbińska. May Stanisław gen., ż. Barbara, córki: Zofia Ludwika 4. lipca 1647, Joanna 8. marca 1649. Mazurkiewicz Albert Józef nob., klucznik król. i pisarz wietkorządztwa krak., zam., i. Chrystyna Karniewska, Synowie: Józef Mateusz 20. września 1680, Stanisław Bonifacy ł4. maja I682‘). Albert Antoni 1. maja 1684, Leopold Andrzej 17. listopada 1686. Michałowski dc Michałów Melchior gen., Z. Maryanna dc Kowala, dzieci: Jakób 6. maja 1612). Gryzctda 8. października 1613, Elżbieta 13. sierpnia 1617). Mirowski dc Mfrowice Józef gen., i. Anna, dzieci: Agnieszka Wiktorya 19. grudnia IG84, Antoni Sebastyan 20. stycznia 1686, Adam Józef i Ewa Maryanna (bliźnięta) 6. kwietnia 1687, Albert 12. kwietnia 1689’). Misiowski Adam gen., ź. Anna Latoszyńska, córka Barbara 2. grudnia 1G20. Patr. Kilian Latoszyński i Zofia Niewiarowska. Morawicki Michał gen., zastępca wielkorządcy krak. zam., ź. Helena, synowie: Aleksander 19. stycznia 16(30, Antoni Sebastyan 30. Stycznia 1661), Józef Stanisław 20. marca i662.
Myszkowski Maciej nob., żołnierz chorągwi rajtarskicj, ź. Jadwiga, s. Marcin I. listopada 1658. Patr. Henryk dc Kirszcnbroch, rotmistrz komendant załogi krak. zam. i Anna Rubinkowska.
Nieradzki Kazimierz gen, pisarz wiclkorządztwa krak. zam, ź. Apolonia Anna Strzeszkowska, c. Kon-staneya Anna 17. lutego 1693.
Niewiarowski Stanisław gen, ź. Barbara Szczcpanowska, s. Erazm 21. kwietnia 1604. Patr. Erazm Dębiński, dziekan krak. i Anna Tarłówna.
Nowicki Józef gen, ż. Anna Wegerówna, s. Józef Stanisław 28. kwietnia 1685.
Opacki Zygmunt magu, wielkorządca krak. zam, I. 2. Justyna Małgorzata, s. Stanisław 17. stycznia 1637); II. ż. Barbara, c. Ludwika Marya 11. grudnia 1646′).
Opacki Paweł gen, ż. Maryanna Stroriska, c. Katarzyna 17. marca 1649.
Parznicwskl z Trzebini Jan gen, ź. Magdalena, s. Jan 27. sierpnia 1693. Patr. Piotr Siemoński, pisarz gr. sandec. I Katarzyna Rotermundówna.
Pasłeński Franciszek gen, ż. Zuzanna, s. Ludwik Jacek 27. sierpnia 1677.
Pilecki Piotr nob, 2. Katarzyna, c. Teresa 9. października 1668.
Piechowie* Stanisław gen, ź. Teresa Błoniewska. c. Justyna 12. września 1659. Patr. Krzysztof Michał dc Rupniów kupniowski. star. Iclowski, podwojewodzy I wojski krak. i Dorota dc Stara Oraczowska.
Piegłowski de Piegłów Marcin gen, zastępca wielkorządcy krak. zam. a od r. 1651 zarazem podczaszy, ź. Maryanna Drzewicka, synowie: Stefan 17. grudnia 1642″), Mikołaj 26i marca 1644″), lan Albert 6. lutego 1647, Adam Zygmunt 16. października 1650.
’) Patr. Zbigniew Bobrownicki i Anna Leśniowolska, podczaszyna lwów.
’) Patr. Stanisław Witowski, wielkorządca krak. zam. i Elżbieta (Italiana), żona Jana Trevani, architekty król.
*) Mikołaj Drzewicki, zast. wielkorządcy krak. zam. i Justyna Małgorz. żona Zygmunta Opackiego, wielkorządcy krak. zam.
•) Patr. Ks. Pakosław Lanckoroński, kustosz koronny na zam. krak. i Anna Zdziańska.
*) Patr. Mikołaj z Zebrzydowic Zebrzydowski, wojewoda i star. krak. i Anna Danigiel, żona Erazma Dziedzica Mydlnik, w obecności księcia Jerzego Zbaraskiego, star. pińskiego i sokal, Słanisł. Cikowskiego, podkomorz. krak, star. czorsztyńskiego, Marcina z Rytwian Zborowskiego, Jana Płazy, star. lubaczowskicgo, wielkorządcy krak. zam.
*) Patr. Erazm Danigiel. star. łobzowski, dziedzic Mydlnik i Dorota Kącka (córka Macieja), w zastępstwie Doroty Kąckicj, ksieni Norbertanek na Zwierzyńcu.
🙂 Patr. Wawrzyniec Wodzicki, skarbnik nurski, administrator żup widie, i Agnieszka dc Kora-bniki Gołuchowska.
0 Patr. Hieronim Wierzbowski, wojewoda brzesko-kujawski, wielkorządca krak. zam. i jego żona Katarzyna z Piotrowskich.
*) Patr. Tomasz Oborski, sufrag. krak. i Katarzyna Drzewicka.
) Patr. Królewicz Jan Kazimierz i Magn. Domina (miejsce próżne). 1′) Patr. Zygmunt Opacki, wielkorządca krak. zam. i Chrystyna Szembekowa wdowa po Krzysztofie „) Patr. Jan de Stara Starski, burgrabia i vicesgerens krak. zam. i Barbara Opacka, tona Zygmunta. 77 Piegłowski de Piegłów jan Stanisław magn, chorąży dobrzyński, ź. Eleonora de Pieskowa Skala Wielopolska, s. Ludwik Krzysztof I. kwietnia 1687. Patr. Stanisław Małachowski, star. opoczyński, I N. de Morzków Morsztynowa, ż. Wacława star. kowalskiego Picskiewicz Stanisław gen., ż. Elżbieta, s. Tomasz 17. grudnia 1660. Patr. Franciszek Szcmbck 1 Jadwiga Tomisławska. podstarościna krak. Piotrkowski Jan nob., Czernik pińczowski, 1. Katarzyna, s. Albert 31. marca 1612. Piotrowski Jan nob., ź. Maryanna, dzieci: Józef 19. marca 1660. Zofia 23. maja 1602. Piotrowski Józef gen., ż. Anna, c. Zofia .Magdalena 3. kwietnia 1685. Polański |an gen., ż. Justyna, c. Anna 26. lipca 1647. Patr. Jan Stocki i Zofia Księska. Porębski Jan nob., ż. Katarzyna, c. Anna 24. stycznia 1610. Powsiński Sebastyan nob., ż. Agnieszka, s. Jan 17. czerwca 1614. Patr. Krzysztof Płaza i Barbara Niewiarowska, córka Jana de Książnice. Rabsztyński Aleksander gen., ż. Anna, c. Dorota 28. stycznia 1637. Rinth Ignacy nob. ż. Zofia, s. Józef Sebastyan I. kwietnia 1681. Roksicki Jan nob., ż. Anna, c. Salomea Teresa 30. października 1665. Rożanccki Jan nob., ż. Jadwiga, s. Józef Jan 30. stycznia 1655. Różanka dc Chodel Marcin gen., wicesgcrens i sędzia gr. krak., żona Katarzyna Jarocka, dzieci: Stanisław 15. lutego 1624’) Zofia 9. lipca 1625’). Rylski Franciszek magn, wielkorządca krak. zam, syn An… 24. października 1603. Rzączyński Kazimierz nob, ż. Anna. s. Krzysztof Franciszek 17. sierpnia 1666. Sadowski Mikołaj gen, ż. Konstancy a Goszczyńska, c. Konstaneya 2. lutego 16W. Sękowski Marcin gen, ż. Maryanna Bolęcka. s. Albert 3. maja 1685 Sicmoriski dc Sicmonia Piotr nob, ż. Katarzyna Gąsiowska, dzieci: Jan 31. grudnia 1664), Jadwigi 24. sierpnia 1666, Michał 2. października 1668, Barbara 7. grudnia 1670.
Skalnicki Franciszek nob, ż. Teresa, s. Józef 14. marca 1674.
Śmietanka Hieronim gen, podstarości i sędzia gr. krak.. ż. Katarzyna Jędrzejowska, dzieci: Stanisław 20. marca 1647), Teresa Anna 25. marca 1649»), Gabryel Rafał 23. lipca 1651«). Stokowski dc Stok Jan nob, ż. Maryanna, s. Gabryel Franciszek 2. września 1647. Patr. Stanisław Księski, pisarz gr. krak, i Katarzyna Smietanczyna. Stokowski dc Stok Paweł gen, ż. Anna, c. Anna Franciszka 6. października 1683. Patr. Andrzej Żydowski, podstarości krak, i Cecylia dc Przyłęk Mielecka, żona Jana Marcina, starosty brzezińskiego. Sułkowski Łukasz gen, ź. Zofia, s. Szymon 8. października 1691, Józel 13. marca 1695. Szabański Marcin nob, rotmistrz piechoty krak. zam, ż. Zofia, c. Magdalena 16. czerwca 1686. Szumowski Jan nob, ź. Anna, s. Franciszek 7. października 1665. Tarnawski Jan nob, ż. Katarzyna Węgrzyńska dc Wadowice, s. Jan II. października 1600. Trzebiński Krzysztof gen, zastępca wielkorządcy krak. zam, ź. Konstaneya Krupianka, synowie: Mikołaj 13. sierpnia 1599^, Paweł 24. sierpnia 1600).
Tuteiowicz Piotr nob, regens ziem. krak, ź. Anna Rogowska, dzieci: Agnieszka Salomea 12. stycznia 1681, Piotr Mikołaj 10. grudnia 1682, Józef Sebastyan 15. stycznia 1688, Mareyanna Barbara 7. stycznia 1691″), Zofia Magdalena 15. maja 1692.
Wałkanowski Stanisław Maksymilian nob, ź. Konstaneya, s. Wojciech Jerzy 25. kwietnia 1663. Waxman Jan gen, burgrabia krak. zam, ż. Zofia Księska, dzieci: Anna Justyna 31. lipca 1672, Magdalena Agnieszka 13. lipca 1673, Jan Antoni 18. czerwca 1674. I)
I) Patr. Władysław margrabia ha Mirowic Myszkowski i Marya Jarzyna.
T) Patr. Piotr Jarocki i Dorota Golańska.
*) Patr. Stanisław Kalinowski, komendant krak. zam. i Jadwiga Tomisławska. podstarościna krak. *) Patr. Jerzy hr. na Wiśniczu Lubomirski, generał małopolski, star. krak, chmielnicki, spiski, dobczycki i Haibara Opacka, żona Zygmunta wielkorządcy krak. zam.
ł) Patr. Aleksander Szembek, sekret, król. i Anna Myszkowska, żona Władysława, wojewody bracław, star. gródeckiego, tnościskiego, kamienieckiego.
5 Patr. Gabryel Trzciński, burgrabia krak. i Maryanna Pieglowska.
) Patr. Jan Rylski, syn Franciszka wlelkorzad. krak. i Barbara Trzcińska.
) Patr. Stanisław Ługowski i Dorota Rogozińska, podstarościna krak. 3 Patr. Franciszek dc Szczegłów Fryzer, burgrabia krak. zam. i Barbara z Iwanowic Zdziańska, żela chorążego nowogrodzkiego i sędziego gr. krak. 78 Wielopolski Franciszek mann. el illustr, hr. na Pieskowej Skale i Żywcu, generał małopolski, star. krak. i bocheński, ż. Teresa z Szczekarzewic Tarłówna’), c. Maryanna I. lipca 1606. Patr. Józef Myszkowski, margrabia na Mirowic i Zofia Tarłowa, podkanclcrzyna koron. Wielopolski Jan z Pieskowej Skały magn. et illustr, hr. św. państwa rzymskiego, stolnik wielki koronny, generał małopolski, star. krakow., nowotar., bochen., i. Chrystyna Konstancya Komorowska, s. Jan Zygmunt 6. lutego 1670. Patr. Zygmunt Wierzbowski, wojewodzie sieradzki, i Renata Kamocka. Wierzbicki Jan Ślcpowron z Wierzbicy Małej gen., kapitan piechoty niemieckiej na zam. krak., 1. Benigna Rezlerówna, s. Stanisław 15. maja 1663. Wierzbicki Walenty gen., instygator (prokurator sądowy) gr. krak., ź. Anna Ncrska, s. Antoni 10. czerwca 1689. Wierzbie ta Piotr nob. 29. czerwca 1602. Ochrzcił go i własnoręcznie wpisał do księgi metrykalnej Ks. Piotr Skarga Soc. Jesu. Wierzbowski z Wielkiego Chrząstowa Hieronim magn, wojewoda brzesko-kujawski, potem od r. 1661 wojew. sieradzki, wielkorządca krak., zam., ź. Katarzyna Ginwiłówna Piotrowska, dzieci: Stanisław 3. czerwca 1659, córka… 30. października 16611), Helena Urszula 18. marca 16631). Witowski Stanisław gen., wielkorządca krak. zam., i. Elżbieta, synowie: Jacek 16. października 1618, Adam 10. października 1620).
Wityński dc Witynie Aleksander gen., i. Maryanna Piastrzyńska, s. Tomasz 15. grudnia 1687.
Włodkowski Michał nob., t. Dorota, córki: Teresa 1. sierpnia 1660, Pctroncla 25- maja 1662.
Wolecki dc Wolcncin Marcin nob., porucznik, potem od r. 1686 rotmistrz piechoty na zam. krak., I. żona Elżbieta, c. Konstancya 23. lutego 1680); II. żona Maryanna, dzieci: Agnieszka 11. stycznia 1684, Stanisław Konstanty 21. października 1685; III. żona Eufrozyna, dzieci: Teresa 23. czerwca 1G91′), Aleksander Józei Antoni 20. września 1692r). Wyleżyński Albert gen., vicesgerens i podstarości krak, ż. Anna Szydłowska, dzieci: Maryna 4. maja 1618, (adwiga 18. sierpnia 1619), Andrzej 2. grudnia 1620’).
Zawadzki Marcin gen., ź. Barbara, s. Józef 19. marca 1676.
Zawadzki Stanisław gen, i. Teresa, c. Zofia Anna 20. października 1683.
Zdanowski Stanisław gen, komornik ziemski zatorskl, . Teresa de Waśniów, s. Andrzej 19. listopada 1671, Patr. Jan Karol książę na Klewaniu Czartoryski, podkomorzy, star. krak, wielic. i bochen, i Katarzyna Ginwiłówna Piotrowska1′), żona Stanisława z Przeczniowa Skarszewskiego, kasztel, wojnie, wielkorządcy krak zam, siar. drohobyckicgo. Zebrzydowski Jan magn, star. lanckoroński, administrator krak. zam, ź. Barbara Lubomirska, c. Gryzclda 14. paźdz. 1620. Patr. Jan Zcrzyński, olieyat generalny krak. i Zolla Lubomirska. Zieliński Jan gen, vicepracsldiarus arcis, cracow, i. Agnieszka, c. Konstancya 19. lutego 1661. Patr. Jan Tomisławski i Zofia Kalinowska. Żydowski de Żydów Andrzej gen, podstarości krak, ż. Katarzyna Picgłowska, dzieci: Józef Stanisław 10. czerwca 1683′), Konstancya Balbina 4. kwietnia 1685, Anna Klara 22. sierpnia 1686.
^ Córka Karola Tarły, podkancicrza koron. Patr. Michał Aleksander hr. na Wiśniczu i Jarosławiu Lubomirski, książę św. państwa rzym, koniuszy wici. koron, star. sandomierski, zatorskl, niepołomski i żona jego Tekla Helena Ossolińska, córka Jerzego kanclerza koron. (+1650).
ł) Patr. Jan z Pieskowej Skały Wielopolski, kasztel, wojnicki, star. bochcń. i N. z Wielopolskich Stokowska, żona Pawła kasztel. Oświęcim.
•) Patr. Stanisław Lubiński, opat tyniecki i Dorota Domaniewska.
Patr. Michał Czerny, star. pamawskl i Teresa Zdanowska.
«) Patr. Jan Wielopolski, hr. na Pieskowej Skale i Żywcu I Katarzyna z Sapiehów, wdowa po lanie Lipskim, star. sandec. (+1682).
’) Patr. Franciszek z Brzezia Lanckoroński, star. stobnicki i Katarzyna dc Lubomierz, wdowa po Janie Wielopolskim.
ł) Patr. Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda krak. i Anna z Lubomierza
) Patr. .Michał Michałowski, wojski lubelski, podstarości krak. i Anna z Branickich, wdowa po Sebastyanie Lubomirskim, kasztel, wojnie. (+1613). ,ł) Po śmierci pierwszego męża, Hieronima Wierzbowskiego, wojewody sieradzkiego, wyszła za Stan. Skarszewskiego. ’) Patr. Michał Warszycki, miecznik koronny i Zofia z Tarnowskich, żona Samuela Jerzego Praźmowskicgo, wojewody płockiego.

Chrzty Neofitów.

Oprócz poprzednio przytoczonych, napotykamy w metrykach katedry krakowskiej szereg dorosłych osób, urodzonych jużto z niechrześcijańskich rodziców, jak z Izraelitów, Scytów ’), Tatarów, Turków, jużto z Aryan, lecz później nawróconych, ochrzczonych i przyjętych na łono katolickiego kościoła. Wysocy dostojnicy, tak duchowni jako i świeccy, biorący udział przy chrzcie neofitów, świadczą wymownie, z jaką troskliwością Kościół garnął pod swe opiekuńcze skrzydła istoty najbardziej poniżone i wzgardzone w mniemaniu świata. I tak ochrzcił:
— R. 1600 d. 15. października Paweł Dembski, sufragan krakowski: Justynę Izraelitkę z Krakowa.
— R. 1601 d. 28. stycznia bernard Maciejowski, biskup krakowski: dwóch Scytów (Scythac). Jana i Andrzeja. Patr. Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda i Dorota Rogozińska, podstarościna, krakowscy. Zygmunt Myszkowki, kasztelan wojnicki, i Jadwiga z Pruchnickich Choinacka, burgrnhina krakowska.
— R. 1602d. 27. stycznia Bernard Maciejowski: Samuela Szczcpanowskiego, Aryanina. Palr. Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda i starosta krak.. i Chrystyna Węźykówna, żona Zygmunta Dębińskiego.
— R. 1602 d. 23. czerwca Piotr Skarga1) Soc. Jcsu: Andrzeja Tatara (Tartaros), młodzieńca 16-lctniego, którego też własnoręcznie wpisał do księgi metryk. Patr. Andrzej Bobola. sekretarz król. i Stanisław Sieciński, kanonik krakowski.
— R. 1602 d. 26. lipca Bernard Maciejowski: dwóch Scytów, Piotra i Pawła. Patr. Jeny Mniszech wojewoda sandomierski, i Paweł Wołucki. biskup kamieniecki1).
— R. 1603 d. 29. marca Bernard Maciejowski: dwóch Scytów, Pawła i Jana.
— R. 1603 d 4. czerwca Mikołaj Dobrocicski, kononik krakowski: Zofię de Łańcut, córkę Wawrzyńca i Katarzyny Orłowskich. Aryan. Patr. Andrzej Bobola. komornik królewski, star. pilznieński, 1 Anna z Sarbiewskich Opacka, podkomorzyna warszawska.
— R. 1606 d. 4. sierpnia Bernard Maciejowski, arcybiskup gnieźnieński i biskup krakowski, prymas królestwa: Bernarda, Izraelitę. Patr. Maciej Pstrokoński, biskup przemyski. I Stanisław Miński, wojewoda łęczycki.
— R. 1607 d. 10. czerwca Jan Sokołowski, wikary katedralny: Andrzeja Turka (Turca), syna Hy-brama i Phaty. małżonków z miasta Simandre (wc Francyi). Patr. Michał Konarski, kasztelan chełmski, w imieniu i zastępstwie królewicza Władysława, i Dorota żona Piotra Kompani, dowódcy gwardyi pieszej.
— R. 1607 d. 27. grudnia Mikołaj Dohrodeski: Pawła Budzyńskiego, młodzieńca 18-lctnicgo Aryanina. Patr. Stanisław Sieciński i Jan Fox, kanonicy krakowscy.
— R. 1612 d. 29. września Tomasz Oborski, sufragan krakowski: Michała. Izraelitę z Krakowa.
— R. 1615 d. 8. grudnia Tomasz Oborski: dwóch Scytów. Mikołaja i Alberta. Patr. Stanisław Zdanowski i Anna Palczowska.
— R. 1644 d. 26. marca Tomasz Oborski, sufragan krak.: Stanisława, Scytę. Patr. Marcin Pic-głowski. zastępca wielkorządcy, i Barbara Opacka, żona Zygmunta, wielkorządcy krak. zamku, podkomorzego warszawskiego.
— R. 1648 d. 1. stycznia Albert Lipnicki, sufragan krak.: Stefana Podoskiego, młodzieńca urodzonego z szlachetnych rodziców aryańskich. Patr. Jarf Skarszewski, kanonik krak. i Katarzyna z Jędrzejowskich Smictanczyna. podstarościna i sędzina grodu krakowskiego.
— R. 1648 d. 3. maja Albert Chwalikowski, wikary katedralny: dwóch Aryan, Piotra i Jana. ojca i syna.
— R. 1660 d. 7. listopada Mikołaj Oborski, sufragan krak.: Katarzynę Rogalankę, urodzoną z szlachetnych rodziców Aryan na Rusi. Patr. Andrzej Olszowski, referendarz królewski, dziekan krak., i Katarzyna Wierzbowska, wojewodzina brzesko-kujawska.
•) Scytowie — ogólna nazwa ludów koczowniczych nad morzem Czamem i KaspIJskicm, oraz w Azyl wschodniej.
? Kaznodzieja nadworny króla Zygmunta III (1588—1612), f 27- września 1612 w Krakowie. Byt on równocześnie opatem mogilskim (1600-1616).
80
— R. 1662 U. 27. maja Mikołaj Oborski: Jadwigi,’. Aryankę, córkę nob. Jana Uołeckiego, żonę gener. Andrzeja Prokopa Zcliszcwskiego. Patr. Jan Kazimierz Wronio, dr. ob. praw, protonotariusz apostoł., kanonik krak. i kielecki, archidyakon zawichostski, sekretarz królewski i Jadwiga Tomisławska. podstarościna krakowska.
— R. 1663 d. 13. lutego Mikołaj Oborski: Magnificam Dominam Theophilam Łaznińska. Aryankę.
— R. 1668 d. 12. lutego Polikarp, natione Moschus, przeszedł na obrządek łaciński.
— R. 1674 d. II. marca Szymon Berski, wikary katedralny: Stanisława 14-letniego Izraelitę ze wsi Janów. Patr. Walenty Matuszowski. i Katarzyna Czerna, starościna pamawska.
— R. 1674 d. 26. sierpnia Hieronim Rusocki. kanonik krak.: Jana Strcktyn, 40-letniego Arya-nina, podówczas uwięzionego. Patr. Wacław Morsztyn, starosta kowalski, i Stanisław Morsztyn, komendant krakowskiego zamku.
— R. 1681 d. 16. października Józel Bernardyn Zebrzydowski, kononik krakowski: Oencrosum et Magnificum Paulum Gaspar. Stawski, Aryanina z ziemi krakowskiej. Patr. Kasper Cicński kanonik krak.. i Otylia z Szembeków, żona Jana Czarneckiego. podsUrościego krakowskiego.
— R. 1686 d. 16. maja Stanisław Szcmbek. archidyakon zawichostski. kanonik krak.: Generosum Adamum Szcmbek. Aryanina. Patr. Franciszek Szcmbek. kasztelan sanocki1), wraz z małżonką swoją.
— R. 1692 d. 10. sierpnia Krzysztof Taranowski. kantor katedry krakowskiej: Stanisława Krzysztofa, 15-letniego Izraelitę z Warszawy, któremu nadał odtąd nazwisko Jakubowski.
— 1696 d. 3. iipca Andrzej Olszowski, kanonik krak.: dwoje Izraelitów, Franciszka Zygmun-towskiego, i jego żonę Maryannę Annę. Patr. Franciszek Wielopolski, starosta krak, i FJźbicta Dorota Radziwiłłowa, podkanclerzyna litewska.
— R. 1696 d. 12 sierpnia Kazimierz Lubiński kanonik krak., kustosz, wiślicki, sekretarz królewski: Wawrzyńca Lewikowskicgo. Izraelitę. Patr. Kasper Cieński, dziekan krak., sekretarz królewski, i Teresa Wielopolska, starościna krakowska.
R. 161» d. II. stycznia Andrzej Daniel Chin, wrzekomo dr. teologii I ob. praw. rodem z Pomorza, superintendent luterski z Królewca, wyrzekł się swej sekty w katedrze wobec Stanisława Szcm-beka, sufragana krakowskiego, i przyjął w czasie sumy komunię św. Ale to wszystko pozornem I udanem było. pokazało się bowiem, że ów oszust był subdyakonem u Minorytów, lecz opuścił zakon i pojął żonę. Uwięziono go wreszcie i dowiedzono mu oszustwa, lecz salwował się ucieczką.
— Tegoż roku 26. kwietnia Kazimierz Lubiński: Józefa Kazimierza (nieznanego z nazwiska), 20-letniego młodzieńca Aryanina.
Podobnych nawróceń dałoby się odszukać niezawodnie więcej w metrykach innych parafii krakowskich, których w XVII wieku było w samym Krakowie ogółem 10, podobnie jak dzisiaj1) Tym sposobem możnaby uzyskać pełniejszy obraz ilości i jakości nawróceń, sądzę jednak, że i ten krótki szkic daje nam o tern dostateczne pojęcie.

II. Metryki Ślubów 1608—1699.

W II. części tej samej księgi przechowały się nieliczne metryki ślubów, przeważnie z II. połowy XVII wieku. Są jednak ciekawe także z tego względu, że niektórzy z pomiędzy nowożeńców ubiegali się o to, żeby ich związki małżeńskie błogosławiono przy ołtarzu św. Stanisława, biskupa i męczennika, czyli jak wówczas pisano ad sepnlchrum S. Stanislai, którego szczątki spoczywają w wspaniałej, srebrnej trumnie, w samym środku głównej nawy katedry krakowskiej. Oznaczam te śluby stale w pojedynczych pozycyach gwiazdką.

Achingicr Stanisław nob. z Anną Wałkanowską 9. października 1683*. Ben. Piotr Jordan, kanonik krak. Św. Stanisław dc Zdanów Zdanowski, pisarz. gr„ i Jan Aleksander dc Korabniki Waxman,
burgrabia, krakowscy.
*) W metryce mylnie zanotowano: castellanus beccnsis. gdyż w tym czasie (1686—1689) był on kasztel, sanockim, następnie kamienieckim.
’) Nie wliczamy jednak do tego parafii na Zwierzyńcu bo ta dopiero w roku 1910 przyłączoną została do właściwego Krakowa.
81
Białecki de Białocin Piotr nob. z Konstancyą Bielską I. września 1675. Ben. Hieronim Russocki, kanonik krak., prób. oświęcimski Św. Stanisław dc Chodel Różanka. pisarz gr„ Franciszek Kamocki regens kanccl. gr.. krakowscy, i Władysław de Kuezków Kuczkowski. Bobolski Albert nob. z Cbrystyną Boiszowską 19. maja 1647. Bodzenta dc Kruszczów Stanisław gen. z Elżbietą Osuchowską. wdową po Andrzeju BraZyńskim. 22. grudnia 1647). Ben. Jan Chryzostom Bodzenta, dr. oł>. praw. protonotaryuaz apostolski kapituły krakowskiej.
Borowski Franciszek gen. z Agnieszką Morsztynową. wdową po Aleksandrze Morsztynie, wojewodzie inflanckim, UX marca 1665.
Chwiliński Albert nob. z Teresą Zdrojewską 29. września 1667.
Cicmoński Grzegorz Stanisław nob. z Cecylią Karczewską 30. października 16671).
Cikowskl Stanisław gen. z Barbarą Niclcpcówną 10. lutego 1691. Św. Jan Wojeński, wojski. Stanisław Zdanowski, pisarz gr.. krakowscy.
Cybulski Aleksander gen. z Dorotą Kulpińską 5. sierpnia 1686.
Dąbski de Lubraniec Stanisław gen. z Anną Zdziahską dc Zdzianna 27. listopada 1684. Ben. Mikołaj Oborski, sufragan krak. Św. Józef Zdziaóski, administrator wietkorządztwa, i Stanisław Zdanowski, pisarz gr. krak.
Dębiński .Michał gen. z Teresą Mayową 28. września 1664.
Drozdowski Franciszek nob. z Aleksandrą Śmictanczanką 18. kwietnia 1655). Duan Jan Chryzostom (Gallus) nob.. dworzanin królewski, z Maryanną (gallicae gentis z fraucymeru królowej) 9. listopada I6H3‘). Ben. Andrzej Załuski, biskup kijowski. Dzikowski de Dzików Andrzej nob. z Dorotą Godziembianką 2. czerwca 1648. Św. Marcin Pie-głowski, zastępca wielkorządcy, i Mikołaj Czamowolski, regens gT. Gabiński Zbigniew nob , komendant załogi krak. zamku, z l.conorą Bielską wdową 9. st>’cznia 1670. Gniewosz de Olcksów Stefan gen. z Barbarą Sicmońską 29. lipca 1688. Św. Franciszek i Jan Wielopolscy (bracia), hr. na Żywcu i Pieskowej Skale, Jerzy hr. na Wiśniczu Lubomirski, starosta sandecil, Jan z Zimnejwody Gliński, łowczy sandom.. i Jan z Męciny Krzesz, podstarości biccki.
Goluchowski Gabryel nob. z Anną Wizcntbcrkówną 15. lutego 1665» Św. Michał Zebrzydowski, miecznik koronny, starosta krak., lanckoroński. i Jan Karol Czartoryski, książę na Klewaniu. podkomorzy krakowski.
Górnicki Andrzej nob. z Katarzyną Głogowską II. stycznia 1698. Gugliantini Jan Warzynicc nob. z Katarzyną Teresą Kosówną 7. sierpnia 1089. Hynlcz Stanisław Salomon nob. z Magdaleną Pruchnicką 26. sierpnia 1673. Św. Michał Czerny, star. parnawski, zastępca wielkorządcy krak. zamku. I Walenty Matuszowski. Jankowski Marcin nob. z Maryanną Krzykowską 25. listopada 1644. Kanafeiski Eliasz, nob. z Zofią Borkowską II. lutego 1638. Karczewski Stanisław nob. z Anną Pilecką 9. lutego 1670. Św. Jan Wielopolski, starosta, i Stefan Księski, podstarości, krakowscy. Kędzierski Albert nob. z Katarzyną Skrzeczyńską 9. listopada 1673. Św. Micha! Czerny, star. parnawski. zastępca wielkorządcy krak. zamku, i Stanisław de Strzelce Marcinkowski. Kochowski Jan. gen. z Chrystyną Łysakowską wdową 14. listopada 1682’). Ben. Stanisław Szcmbek. kanonik krak., archidyakon zawichostski, sekretarz król. Św. Wespazyan Kochowski) I Zygmunt Zborowski.
Koryciński Franciszek gen., dworzanin król. z Maryanną Michałowską, córką Jakóba kasztelana bieckiego, 22. listopada 1660?). Ben. Andrzej Trzebicki, biskup krak Św. Król Jan Kazimierz z Królową. Antoni PignatcIH, nuneyusz papieski*), i senatorowie koronni.
Kowalski Jan nob. z Izabelą Zabłocką 7. marca 1639.
*) In capella Thomiciana, omissis bannis de licentia Albcr. Lipnicki, sufrag. crac.
*) Omissis bannis dc licent. Andr. Trzebicki cp. crac.
’) In capella Rorantistarum in arce crac.
*) In capella Zadzikoviana.
s) In eccles. B. V. M in Arenis (na Piasku) de licentia Nicol. Oborski, suffr. aac, •) Historyk-poeta, zob. Estreicher: Bibliogr. T. XIX. 377— 381.
J) In domo privata .KrzySztofory* m circulo crac. (Rynek L. 35).
’) Późniejszy papież Innocenty XII. (1691 — 1700).
Kn. Jan RrcauYt
10
Krzywicki Jan nob. z Maryanną Grzywiccką 26. stycznia 1683 ’).
Leszkiewicz Błażej nob. z Dorotą Doictówną 28. listopada 1G69. Ben. Stelan Wierzbowski, biskup poznański, św. Stanisław Skarszewski, kasztel, wojnicki, wielkorządca krak. zam., i Jan Woysza. ł. os liwski Kazimierz nob. z Justyną Ryntówną 27. sierpnia 1684 ). Łowicki Łukasz nob. z Anną LeSniowską I. listopada 1660. Matuszowski Andrzej dc Piaski w pow. lubelskim nob. z Zofią Urbankówną z Nowego Miasta Korczyna 3. marca 1647.
Mazurkiewicz Albert nob., pisarz wiclkorządztwa krak. zam., z Chrystyną Karnlcwską 16. kwietnia 1678.
Michałowski Stanisław nob. z Katarzyną Błcszyitską 8. lutego 1671 )• Mloszowski de Młoszowa Stanisław nob. z Maryanną Gąsiowską wdową 13. października 1669. Nieciecki Jan nob., oddźwierny krak. zam. i sługa król., z Jadwigą Kuchdńską 25. lutego 1637. Św. Zygmunt Opacki, wielkorządca, Jan Komorowski, podstarości, Jan Starski viccsgcrcns. Stanisław Kslęskl, pisarz gr., krakowscy. Nicczulski Stanisław nob. z Katarzyną Izdebską wdową 10. lutego 1661. NieIepice Stanisław gen. z Chrystyną Zdanowską 24. lutego 1685. Św. Andrzej Żydowski, stolnik i podstarości krak., i Piotr Sicmoński, pisarz gr. oświęcimski. Nowakowski Jakób gen. z Anną Nowakowską 27. grudnia 1665. Oraczowski de Przybysławice Albert gen. z Aleksandrą dc Czarnocin Czarnowską I. lutego 1693. Ben. Stanisław Szembek, sufr. krak. Św. Andrzej Strasz, starosta pyzdrski, i Albert Małachowski.
Orłowski Kazimierz gen. z Reginą Dcbcllowicówną 16. stycznia 1652.
Paszkowski dc Brzezie Seweryn nob. z Katarzyną Chrząstowiczówną 8. lutego 1670. Ben. Mikołaj Oborski, sufr. krak. Pietraszewski Jan gen. z Jadwigą Siemońską 25. lutego 1685. Św. Andrzej Żydowski, stolnik i podstarości, Adryan Bcłchacki, vicesgerens gr., krakowscy. Rab Jakób nob. z Elżbietą Mannową 7. czerwca 1638 •). Rakowski Zygmunt gen. z Jadwigą Molendzianką 16. czerwca 1624. Rogowski Stanisław nob. z Elżbietą Wolską 8. lutego 1670. Św. Jan Wielopolski, starosta, i Stefan Księski, podstarości, krakowscy. Rożnowski Piotr nob. z Elżbietą Rybicką wdowę 14. sierpnia 1672.
Sadłowski Hołownia Jan nob. z Agnieszką Czarnecką wdową 13. maja 1640.
Sadowski Mikołaj gen. z Konstancyą Goszczyńską wdową 27. maja 1619- Ben. Kazimierz Czartoryski, kanon. krak.
Sękowski Marcin nob. z Maryanną Bolęcką 28. listopada I68Z Św. Piotr Kozicki, wojski czernichowski, komendant krak. zam., i Jan Sicmoński.
Siemoński Piotr nob. z Katarzyną Gąsicwską 21. lutego 1664. Ben. Mikołaj Oborski, sufr. krak.
Sikorski Michał nob. z Maryanną Krzywicką wdową, 3. marca 1696. Ben. Jan Porębski, prebendarz kaplicy królewskiej Rorantystów.
Skaryszewicz Andrzej nob. z Anną Mazurkicwiczówną 21. stycznia 1687.
Skotnicki Zygmunt nob. z Maryanną Karnlcwską 18. lutego 1608.
Solecki Jan nob. z Zofią Owieską 25. sierpnia 1686. Spinek Adam nob., gwarek olkuski .cultor montium llcussiensium, z Anną Syltimina z Olkusza 18. lipca 1660). Sroczyński Jan nob. z Reginą Czarnowską 8. lipca 1681, rozwiedzioną z Bartłomiejem Stryszowskim, na mocy dekretu konsystorza krak. z dnia 4. lipca 1681. Starów iejski Andrzej gen. de villa Stanisław) z Katarzyną Waxmanówną dc Korabniki, burgra-bianką krak., 1. maja 1697.
Strasz Andrzej gen., starosta pyzdrski, z Magdaleną Szczcpanowską 3. lutego 1693*. Ben. Kasper Cicński, dziekan krak. Św. Marcin Jordan, przcdccki, Stanisław Tęgoborski, małogostski, starostowie.
’) Ad Altare SS. Ciborii.
’) In Ecclcs. S. Michaclis in arce crac.
*) Omissis bannis dc licentia Nicol. Oborski, suffr. crac. ‘) Sine bannis cx gratia Eras. Krctkowski, officialis crac. l) Ad altare SS. Ciborii in ecclcs. cathcdrali.
) Stanisław Dolny i Górny, w powiecie wadowickim. 83 Sułkowski Łukasz gen. z Zofią (nieoznaczoną) 13. listopada 1690. Święcicki Jan. nob. z Justyną wdową (nieoznaczoną) 22 sierpnia 1673. Szumowski Michał gen. z Maryanną Kaciborowską 27. lutego 1691. Św. Franciszek Szembek, kasztel, kamieniecki, i Józef Zdziański. Tyrzyński Walenty nob.. kuchmistrz „archicocus księcia Jerzego Zbaraskiego, z Anną Zalcjską, wdową po Wawrzyńcu Zalcjskim, dziedzicu Smoczej Jamy, 31. stycznia 1617′).
Tyrzyński Walenty nob. z Dorotą Włoszowską 7. kwietnia 1653.
Wldomski Jakób gen. z Zofią Żarską… 1693».
Wierzbicki Walenty gen., instygator gr. krak., z Anną Nerską 25. września 1687». Św. Andrzej Żydowski podstaroścl krak., I .Michał Warszycki, miecznik koronny.
Załęcki Jan nob. z Agnieszką Bieńkowską 10. stycznia 1667.
Zucharski Piotr, gen., wicepodczaszy dobrzyński, z Heleną (nieoznaczoną) 27. czerwca 1693. Ikr.. Stanisław Szembek, sufr. krak. św. Andrzej Żydowski chorąży, Stanisław Zdziartski, wiccgubemator zam., Franciszek Fryzer, burgrahia, krakowscy. Żurowski Stanisław gen., stolnik ciechanowski, z Katarzyną Zamoyską 21. listopada 1660. Ben. Andrzej Trzcbicki, biskup krak. Św. Król Jan Kazimierz z Królową. Antoni Pignatclli, nuneyusz papieski, i senatorowie koronni. ’) In aula dicta Smocza Jama. Od XVI. wieku był na zamku szynk wielkorządowy (zarządcy majątku królewskiego) zwany .Smoczą Jamą, do której wejście prowadziło z gościńca nad Wisłą. Zob- Bąkowski: Zamek Krakowski, str. 7. Kraków 1906.

Sprostowanie pomyłek drukarskich.

Str. 6. .Marcin Głowacki, zamiast I. listop. czytaj 9. grudnia.
. 9. Słowikowski Krzysztof, zamiast z Elżbietą Slefanowiczówną, czytaj Safanowiczówną.
. 13. Buchwlc Aleksander, zamiast z Elżbietą Maryanną, czytaj Elżbietą Mareyanną.
. 17. opuszczone dodać: Olszewski Stanisław nob. z Anną Nakiclską 19. stycznia 1653. Św. Flo-ryan Zagórski i Stanisław Boriszowskł.
. 24. Lopacki Jacek, zamiast z Koncówną, czytaj Kencówną.
. 25. Pinocd Jan, zamiasł 1987, czytaj 1687.
, 33. Hynger Krzysztof, zamiast listdpada, czytaj listopada.
. 42. Dąbski Stanisław… Jan hr. na Żywcu i Pieskowej Skale Wielopolski, zamiast starosta lar-nowski, czytaj cześnik koronny, starosta lanckoroński; Hieronim hr. na Żywcu 1 Pieskowej Skale Wielopolski, starosta żarnowski.
. 44. Górski Jakób… zamiast Franaiszek. czytaj Franciszek.
„ 55. Beytner Godlryd- zamiast Piotr, czytaj Piotr.
„ 67. opuszczone dodać: Stanowskl Andrzej gener, z Reginą Kazmierską 7. lutego 1780. Św. Wojciech Trzciński i Bartłomiej Przybylski, obywatele krakow.
. 68. litry eh Franciszek, dodać: nobilis.

Spis Rzeczy


Z dawnych metryk kościoła Maryackiego w Krakowie.
su.
Metryki Ślubów. Część I. 1586-1615…………………………………. 3-11
Część II. 1646-1676 ……………………………………………. 12-20
Część III. 1676 -1695 ………………………………………….. 21-28
Część IV. 1696-1721 ……………………………………………. 29-39
Część V. 1722-1756 ……………………………………………. 40-53
Część VL 1757-1782 …………………………………………….. 54 -70
Z dawnych metryk katedry na Wawelu w Krakowie.
L Metryki Chrztu 1598-1699 ……………………………………… 73-78
Chrzty Neofitów 1600-1699 ………………………………………. 79-80
II. Metryki Ślubów 1608-1699 ……………………………………. 80 – 83