Popis szlachty lidzkiej z 1765 roku – Czesław Malewski

Popis szlachty lidzkiej z 1765 roku

Czesław Malewski Popis szlachty lidzkiej z 1765 roku, Rocznik Stowarzyszenia Naukowcow Polakow Litwy, s. 168 – 183, tom 4, rok 2005. Dokument jest przechowywany w Panstwowym Archiwum Historycznym Litwy w Wilnie.

Indeks

Roku tysiąc siedemset sześdziesiąt piątego miesiąca nowembra siódmego dnia

Na Rokach Swiętomichalskich w mieście Jego Królewskiej mości Lidzie in solito judiciorum loco porządkiem Prawa pospolitego sądzących się przed nami Janem Stanisławem Kamieńskim Prezyduiącym, Józefem AdamemBorzymowskimAntonim Skinderem sędziami, Dominikiem Alexandrowiczem pisarzem. Urzędnikami Ziemskiemi Powiatu Lidz. Comparendo persoliter u Sądu  Patron JmPan Jerzy Adamowicz Regent Ziemski Lidzki opowiadał prezentował y do Akt podał popis Generalny Przeswietnego Powiatu Lidz. który podaiąc do Akt prodił nas Sądu aby pomieniony popis ze wszelką w nim wyrażoną rzeczą był do Ksiąg Ziemskich Lidzkich spraw wieczystych przyięty y wpisany, iakoż my Sąd ony przyiąwszy w Xięgi wpisać pozwolili którego tenor de verbo ad verbum segnitur etsque na dniu trzydziestym miesiąca Septembra Roku tysiąc siedmset szesdziesiąt piątego, JO.O: JWW WJmPP Senatorów Dygnitarzow, Urzędnikow Ziemskich Grodzkich, Rycerstwa Szlachty y Obywatelow Przeswietnego Powiatu Lidzkiego na Fundamencie tak dawnieyszych iakoż y teraznieyszey Seymu Convocationis Roku tysiąc siedemset szesdziesiąt czwartego zaszłey Konstytucyi za Panowania Nayiasnieyszego Króla Jegomości Stanisława Augusta Pana naszego miłosciwego w Polach między Dzierżawą nazwaną Gornie a miastem Jkmości Lidą sposobem Rycerskim przezemnie Franciszka Antoniego Alexandrowicza generalnego Powiatu Lidzkiego Chorążego Starostę Konawskiego czyniony spisany y do podpisu wielmożnym ImPanom Kazimierzowi Narbuttowi Powiatu Lidz. y dalszym urzędnikom ex mente teyże Konfederacyi Nowelle legis podany Sevies JO JW JmPanow Senatorow Dygnitarzow Urzędnikow Lidz. Grodzkich  Rycerstwa Szlachty y Obywatelow Przeswietnego Powiatu Lidz. JW JmPan Jan Judycki Kasztelan minski, JO Xiążę Stanisław Radziwiłł Podkomorzy W. Xwa Litewskiego, WjmPan Kazimierz Narbutt Marszałek Powiatu Lidz. Starosta miżewicki ?, WjmPan Antoni Jodko Podkomorzy Powiatu Lidz. Starosta Dziewieniski, WjmPan Ignacy de Campo Scipion Sądowy Powiatu Lidz. Starosta Generał Maior woysk W.Xwa Litewskiego, WjmPan Franciszek Alexandrowicz Generalny Powiatu Lidz. Chorąży Starosta Koniawski, WjmPan Mateusz Marcinkiewicz Sędzia Ziemski PowiatuLidz. y Prezydent, WjmPan Jan Stanisław Rola Kamieński Sędzia, WJmPan Józef Borzymowski Sędzia Ziemski, WJPan Antoni Skinder Sędzia Ziemski Starosta Uholnicki, WJPan Franciszek Godebski Woyski y Podstarości Powiatu Lidz. WjmPan Józef Narbutt Stolnik Powiatu Lidz. WjmPan Tadeusz Narbut Podstoli Powiatu Lidz., WjmPan Dominik Alexandrowicz Pisarz Ziemski Regimentarz Woysk W. Xwa Lit. Partii Litewskiej, Porucznik Petyhorski, JP Kazimierz Stypałkowski Sędzia Grodzki Powiatu Lidz., WJmPan Józef Hauryłkiewicz Skarbnik y Sędzia Grodzki Powiatu Lidz., WjmPan Benedykt Kamieński Sędzia Grodzki Powiatu Lidz., WjmPan Samuel z Kostrowia KostrowickiŁowczy y Pisarz Grodzki Powiatu Lidzkiego y teraznieyszego Sądzącego się Trybunału Gł. W. Xwa Lit. vicemarszałek  es vi ? funkcyi swoiey niebył prezens, WjmPan Ignacy Narbutt Podczaszy Powiatu Lidzkiego za Ordynansem Przeswietney Komissyi Woyskowey na Komendzie w Nieswiżu znaydował się, WjmPan Jan Olszewski Czesnik Powiatu Lidz., WjmPan Andzey Ryłło Horodniczy Powiatu Lidzkiego, WjmPan Michał Broniewski Miecznik Powiatu Lidz.,  WjmPan Józef Dłuski Koniuszy Powiatu Lidz., WjmPan Leon Jakimowicz  Oboźny Powiatu Lidz., WjmPan Józef Białopiotrowicz Strażnik Powiatu Lidz., WjmPan Augustyn Szemioth Krayczy Powiatu Lidz., WjmPan Alexander Hurynowicz Mostowniczy Powiatu Lidzkiego, WJPan Jakub  Bykowski …czaszy Powatu Lidz., WjmPan Jakub Tubielewicz Budowniczy Powiatu Lidz., Paraffia Lidzka pod Rotmistrzowstwem WjmPana Józefa Narbutta Stolnika Powiatu Lidz., WjmPan Dominik Narbutt marszałkowicz Powiatu Lidz., WjmPan Adam Ginett Skarbnik Grodzieński, JP Mikołay Olszewski woyskowicz Lidzki, JPan Ignacy Myślicki Starosta Bartoszyski, JmPan Michał Narbutt Podkomorzyc Lidzki, JmPan Piotr Narbutt Podkomorzyc Lidzki, JmPan Józef Jodko Komornik, JmPan Jakub Towgin, JPan Jan Towgin, JmPan Jakub Jodko, JmPan Jakub Hryncewicz, JmPan Kazimierz Jodko, JPan Jakub Jodko Daniewicz, JPan Józef Jodko Pawłowicz, JmPan Michał Jodko mierniczy, JPan Michał Jodko, JPan Michał Ostrouch, JPan Benedykt Jodko, JPan Szymon Mickiewicz, JPan Benedykt Jodko, JPan Maciey Jodko, JPan Jan Rouba, JPan Maciey Kołomycki, JPan Maciey Mizgier, JPan Adam Kwinta Krayczyc Bracławski, JPan Franciszek Nowicki, JPan Maciey Dowgird, JPan Nikodem Hryncewicz, JPan Michał Kolesiński, JPan Józef Kolesiński, JPan Michał Jodko, JPani Jamontowa wdowa, Jpani Misiewiczowa?, JPani Stefanowa Jodkowa, JPan Tadeusz Kolesiński, JPan Giedeon Tarnawski, JPan Marcin Zachwatowicz, JPan Marcin Kolesiński, JPan Stanisław Kolesiński, JPan Michał Chrul, JPanLeon Chrul, JP Michał Ostrouch, JPan Józef Jodko, JPan Jan Rudziecki, JPani Ostrouchowa  wdowa, JPanstwo Jodkowie Józef y Władysław, JPan Maciey Fietkiewicz, JPan Ignacy Karczewski, Jpan Józef Jodko, JPan Maciey Okołow, JPan Gieysztor, JPan Stefan Bohdziewicz, JPan Józef Tubielewicz, JPan Antoni Krupowicz, JPan Bartłomiey Nowicki, JPan Misiewicz, JPan Gaściewicz, JPan Mosiewicz, JPan Tarnawski, JPan Kukliński, JPan Adamowicz, JPan Jan Byliński, JPan Apolinary Adamowicz, JPan Jerzy Kolesiński, JPan Maciey Prokopowicz, JPan Karol Bogatko, JPan Józef Bogatko, JPan Dyonizy Bogatko, JPan Michał Adamowicz, JPan Bartłomiey Adamowicz, JPan Stanisław Bołtuć, JPan Antoni Bołtuć, JPan Stanisław Bołtuć, JPan Józef Bołtuć, JPan Franciszek Bołtuć,, JPan Andrzey Bienkiewicz, JPan Dawgird, JPan Dominik Imbra, JPan Franciszek Imbra, JPan Koczan, JPan Franciszek Rutski, JPan Jan Rutski, JPan Leon Kolesiński, JPan Jan Kolesiński, JPan Klemens Kolesiński, JPan Krupowicz, JPan  Franciszek Ropeyko, JPan Józef Błażewicz, JPan Józef Chrul, JPan Jerzy Adamowicz, JPan Michał Kołyszko, JPan Maciey Kołyszko, JPan Franciszek Cierpicki, JPan Tadeusz Kulesza Rotmistrz Połocki, JPan Jerzy Kulesza, JPan Piotr Kulesza, JPan Józef Kulesza Komornik, JPan Dominik Woyniłowicz, JPan Jakub Woyniłowicz, JPan Andrzey Sawicz, JPan Antoni Chrul, JPan Eliasz Chrul, JPan Michał Chrul, JPan Bartłomiey Zaleski, JPan Michał Pacewicz, JPan Marcin Pacewicz, JPan Józef Jodko, JPan Zawisza, JPan Jerzy Wismont, JPan Piotr Wismont, JPanKazimierz WismontDombrowna cum attinentiis JW=JX Biskupa Wileńskiego z których to Dóbr Poczty Stawione były, Jwielmożny JPan Józef Sołohub Woiewoda Witebski Pocztowin numero czterech stawił, JPan Łukasz Kamieński Miecznik Starodubowski, JPan Dubowickiz tey Paraffii było koni sto szesnaście,

Parafia Białohrudzka podług Taryfy Powiatowey ex ordine Pisana Rotmistrz WJPan Andrzey Zaleski, WJPan Jerzy Frąckiewicz Sędzic Oszmiański, JPan Antoni Tukałło Woyski Parnawski, JPan Ignacy Swiderski, JPan Eliasz Żołkowski, JPan Franciszek Jocz Dyspozytor  Tarnawszczyzny JOXcia Jmości Podkomorzego W.Xwa Lit., JPan Józef Wilkaniec Komornik Lidz., JPan Joachim Wilkaniec, JPan Jan Tomkiewicz, JPan Karol Dmuchowski, JPan Stanisław Budrewicz Dyspozytor Lebiocki, JPan Piotr Chwat, JPan Kazimierz Ciufiay, JPan Michał Nagrocki, JPan Stanisław Krupowicz, JPan Maciey Tarlecki, JPan Franciszek Żydowicz, JPan Piotr Tukałło z tey Paraffii było koni osmnascie.

Paraffia Jelneńska Rotmistrz WJPan Ignacy Soroko, WJPan Jan Nowicki Podstoli Wendenski, WJPan Stefan Butkiewicz Starosta Koscieniewski, WJPan Jan Buszczyński Oboźny Starodubowski, WJPan Antoni Romanowicz Starosta Pelikański, JPan Maciey Sakowicz, JPan Antoni Dowgiałło, JPan Piotr Jodko, JPan Samuel Ostrouch, JPan Teodor Ostrouch, JPan Bazyli Ostrouch, JPan Benedykt Ostrouch, JPan Jan Ostrouch, JPan Piotr Ostrouch, JPan Szymon Ostrouch, JPan Adam Ostrouch, JPan Kazimierz Ostrouch, JPan Władysław Ostrouch, JPan Kazimierz Kirkor, JPan Ignacy Kirkor, JPan Franciszek Karwowski, JPan Michał Przesmycki, JPan Stanisław Krzyżanowski, JPan Adam Hawryłkiewicz z tey Paraffii było koni dwadziescia cztery.

Paraffia Wawiórska Rotmistrz Wielmożny Jmośc Pan Fulgenty Kamieński, JW=JPan Ludwik Pociey wojewoda Trocki z Dóbr swoich Stawił Poczty, WjmPan Dominik Pioro Porucznik Petyhorski Starosta Abelinski, WJPan Józef Kostrowicki Chorąży Usarski, WJPan Joachim Rossudowski Chorąży Usarski, WJPan Kazimierz Szyszko Starosta Łowiecki, JPan Antoni Hurynowicz Łowczy Starodubowski, Jpanowie Skawińscy, Jpanowie SzalewiczowieRegentowiczowie Grodzcy Pow. Lidzkiego, WJPan Tomasz Ruttski Oboźny Trocki, JPan Werbusz Skarbnik Oszmiański, JPan Ignacy Sumorok Starosta Kopczanski, JPan Jan Wróblewski, JPanowie Olechnowiczowie, JPan Kazimierz Dogil, JPan Jerzy Wincza, JPan Dominik Surkąt, JPan Józef Rodziewicz, JPan Franciszek Wincza, JPan Jerzy Wincza, JPan Alexander Makarewicz, JPan Antoni Thomaszewicz Starosta Zeleznicki z Dóbr Pielasy WJPana Alexandrowicza chorążego Powiatu Lidz. arędowney Posseyi, WJPan Kazimierz Hurynowicz Mostowniczy Lidzki, JPan Jan Makarewicz, JPan Wiktory Wincza, JPan Michał Wincza, JPan Jan Wincza, JPan Tadeusz Wincza, JPan Ignacy Rodziewicz, JPan Michał Połuian, JPan Antoni Szmygiera, JPan Kwinta, JPan Marcin Puzewicz, JPan Marcin Klukowicz, JPan Mikołay Rexć, JPan Piotr Rexść, JPan Jan Około, JPan Szymon Około, JPan Symon Zienowicz, JPan Antoni Kulesza, JPan Jan Rouba, Jeymość Pani Magdalena Zienowiczowa, JPan Antoni Leszkiewicz, JPan Marcin Leszkiewicz, JPan Jan Leszkiewicz, JPan Adam Stankiewicz, JPan Alexander Romanowski, JPan Michał Kulesza, JPan Buhorewicz, JPan Antoni Rouba, JPan Karol Dzimitrowicz, JPan Piotr Dzimitrowicz, JPan Karol Rouba, JPan Mikołay Rouba, JPan Marcin Rouba, JPan Wincenty Rouba, JPan Franciszek Rouba, JPan Piotr Rouba, JPan MichałRouba, JPan Franciszek Rouba, JPan Antoni Rouba, WjmPan Jerzy Józef Adamowicz Regent Ziemski Powiatu Lidzkiego, JPan Tadeusz Rouba, JPan Kazimierz Rouba, JPan Bartłomiey Ruszkiewicz, JPan Jerzy Janowski, JPan Michał Smolak, JPan Andrzey Rouba, JPan Tomasz Rouba, JPan Zygmunt Smolak, JPan Teodor Rouba, JPan Jan Rouba, JPan Marcin Rouba, JPan Jan Rouba, JPan Władysław Rouba, JPan Symon Rouba, JPan Jakub Rouba, JPan Stefan Połuian, JPan Jan Czepik, JPan Jan Czapla, JPan Kazimierz Krupowicz, JPan Maciey Krupowicz, JPan Dominik Krupowicz, JPan Adam Czpla, JPan Ludwik Czapla, JPan Bartłomiey Czapla, JPan Franciszek Bołtuć, JPan Piotr Czapla, JPan Krzysztof Ostrouch, Jm Pan Mikołay Czapla, JPan Mikołay Cidzik, JPan Jakub Wincza, JPan Michał Wincza, JPan Andrzey Stetkiewicz, JPan Antoni Kempiński, JPan Maciey Kołomycki, JPan Andrzey Kołomycki, JPan Kazimierz Kołomycki, JPan Karol Szmygiera, JPan Jan Rouba, JPan Antoni Cholewa, JPan Michał Bernacki, JPan Józef Surkont, JPani Antonina Surkontowa, JPan Alexander Bartoszewicz, JPan Jakub Bartoszewicz, JPan Jerzy Wincza, JPan Jakub Wincza, JPan Symon Maiewicz, JPan Mikołay Maiewicz, JPan Waleryan Maiewicz, JPan Wincenty Maiewicz, JPan Dominik Łodziata, JPan Exenty Rouba, JPan Stanisław Surkont, JPan Marcin Surkont, JPan Kazimierz Wincza, JPan Samuel Olechnowicz, JPan Jan Barnacki, JPan Paweł Barnacki, JPan Piotr Barnacki, JPan Benedykt Barnacki, JPan Jan Wojsiat, JPan Antoni Szmygiera, JPan Maciey Jodko, JPan Wiktory Szmygiera, JPan Augustyn Juniewicz, JPan Mikołay Mioduszewicz, JPan Jerzy Klimowicz, JPan Wierciński, JPan Andrzey Wróblewski, JPan Antoni Krupowicz, JPan Symon Mioduszewski, JPan Wawrzyniec Łunkiewicz, JPan Antoni Hryszkiewicz, JPan Sadowski, JPan Krzysztof Sidorowicz, JPan Kazimierz Łoyko z tey Paraffii było koni sto trzydzieście sześć,

Paraffia Wasiliska Rotmistrz WJPan Franciszek Jankowski, WJPan Antoni Narbutt Marszałkowicz Pow. Lidz., WJPan Ignacy Kwinta Łowczy Wiłkomirski, WJPan Jerzy Protasowicz Skarbnik Minski, JPan Michał ProtasowiczJózef Paszkiewicz, JPan Michał Alexandrowicz Skarbnikowicz, JPan Tomasz Alexandrowicz Skar., JPan Franciszek Kossowski, JPan Kazimierz Głuszyński Podczaszy Inflantski, JPan Jan Kwinta, JPan Benedykt Beynarowicz, JPan Andrzey Bykowski, JPan Dominik Bykowski, JPan Adam Bykowski, JPan Franciszek Zbrożek, JPan Alexander Czaplic, JPan Kaietan Garwaski Generał Adiutant Buławy Polney W.Xwa Lit., JPan Rafał Womperski, JPan Waleryan Talmątt, JPan Jan Daniewski, JPan Piotr Daniewski, JPan Jakub Daniewski, JPan Jakub Taniewski, JPan Michał Strapczewski, JPan Jerzy Nowokoński, JPan Józef Woyniłowicz, JPan Antoni Cybowicz, JPan Floryan Dogiel, JPan Ignacy Piasecki, JPan Antoni Piasecki, JPan Karol Hrynkiewicz, JPan Symon Dzieżyc, JPan Marcin Zbrożko, JPan Franciszek Kwinta, JPan Marcin Tołoczko, JPan Wawrzyniec Steckiewicz, JPan Tomasz Lisowski, JPan Stasiewicz, JPan Tadeusz Mroczyński, JPan Kazimierz Pohrebickiz tey Paraffii było koni czterdziescie ieden,

Paraffia Iszczołnska Rotmistrz WJPan Ignacy Sieklucki, JW JPan Michał Ogiński Woiewoda Wilenski z Dóbr swoich Poczty stawił, JW JPan Jakub Czapski Podskarbi Ziem Pruskich z Dóbr swoich Możeykowa Poczty Stawił, WJPan Jan Wal Starosta Romeykowski Poczty stawił, JPan Józef Tubielewicz Strażnik Derbski, JPan Stanisław Jezierzyński, JPan Józef Berdowski, JPan Mateusz Berdowski, JPan Józef Sidorowicz, JPan Antoni Sidorowicz, JPan Kazimierz Berdowski, JPan Jakub Jamątt, Jpanowie Matusewiczowie, JPan Józef Woytkiewicz, JPan Józef Bernatowicz, JPan Józef Michałowski, JPan Franciszek Michałowski, JPan Marcin Rouba, JPan Mikołay Szczuka, JPan Józef Wierciński, JPan Stanisław Jasiński, JPan Marcin Kubliński, z tey Paraffii było koni dwadzieścia dwa,

Paraffia Żołudzka Rotmistrzowstwo JPana Soroki, WJPanowie Bonifacy y Benedykt Siekluccy Lidzcy, WJPan Piotr Hubarewicz Strażnikowicz Lidzki, WJPan Sawaniewski, JPan Benedykt Doboszyński, JPan Haiewski, JPan Jerzy Rzącznicki, JPan Józef Jacynicz, JPan Tomasz Przesmycki, JPan Kazimierz Eygiert, JPan Antoni Szostakowski, JPan Ludwik Bykowski, JPan Antoni Sągayłło, JPan Józef Uhlik, JPan Franciszek Rac, JPan Jerzy Iwaszkiewicz, JPan Marcin Szczuka, JPan Michał Romanowski, JPan Dyonizy Uhlik, JPan Bohdanowicz, JPan Michał Olechnowicz, JPan Michał Paprocki, JPan Antoni Żydowicz, JPan Jan Żydowicz, JPan Kazimierz Żydowicz, JPan Kazimierz Szostakowski, JPan Stanisław Lesicki, JPan Michał Sasin, JPan Michał Zubrawski, JPan Kazimierz Sągayło, JPan Bartłomiey Sągayło, JPan Stonpowicki, JPan Mikołay Moroczyński, WJPan Tomasz Franciszek Wilkaniec Regent Ziemski y Grodzki Powiatu Lidzkiego, JPan Stanisław Kmita, JPan Jan Gliński, JPan Jan Kmita, JPan Jan Bykowski, JPan Franciszek Kochan, JPan Jakub Krasnik, JPan Franciszek Szłokont, JPan Antoni Cidzik, JPan Tomasz Paprocki, JPan Hieronim Makarewicz, JPan Józef Sankiewicz, JPan Jerzy Sągayło, JPan Kazimierz Hornostayski, JPan Bartłomiey Sągayło, JPan Bazyli Sągayło, JPan Jakub Moroczyński, JPan Kazimierz Kandyba, JPan Ludwik Rouba, JPan Jan Jurewicz, JPan Jerzy Krupel, JPan Piotr Sidorowicz, JPan Symon Tyszkiewicz, JPan Józef Bułhak, JPan Jan Dogiel, JPan Sylwester Woyciechowski, JPan Antoni Krupel, JPan Teofil Kandyba, Jm Pan Marcin Szołucha, JPan Józef Szołucha, JPan Jacek Jaczynic, JPan Władysław Przygocki, JPan Adam Skobeyko, JPan Jakub Bonecki, JPan Antoni Sągayło, JPan Antoni Stawniski Ekonom Żołudzki WJPana Tyzenhauza Starosty Posolskiego, z tey Paraffiibyło koni siedemdziesiąt dwa,

Paraffia Rożanska Rotmistrzowstwa JPana Siekluckiego, JWJPan Józef Pac Starosta Wileyski z Dóbr swoich stawił JPana Stanisława Marciszewskiego Komissarza swoiego z Pocztami. WJPan Józef Woydzbun Strażnik Rzeczycki, WJPan Antoni Kazimierz Mokrzecki Cześnik Powiatu Lidz., WJPan Józef Kościesza Żaba Skarbnikowicz Wiłkomierski, WJPan Józef Kamieński Skarbnik Lidzki, WJPan Stanisław Sągayło Porucznik Buławy W. W.Xwa Lit., JPan Gabryel Mokrzecki, JPan Konstanty Mokrzecki, JPan Ludwik Mokrzecki, JPan Józef Mokrzecki,  JPan Jan Mokrzecki, JPan Aleksander Mokrzecki, JPan Piotr Mokrzecki, JPan Franciszek Chmielewski, JPan Augustyn Kraśnik, JPan Michał Kraśnik, JPan Jan Piątkowski, JPan Franciszek Brzozowski, JPan Jan Truskowski, JPan Jan Rzącznicki, JPan Jerzy Bohdanowicz, JPan Jerzy Wyzga, JPan Michał Zapaśnik, JPan Roman Andrzeykowicz Krayczyc Grodzien., JPan Józef Dogil, Jpanowie Jan, Tadeusz Gordzieiewscy, JPan Maciey Gurski, JPan Konstanty Rodziewicz, JPan Antoni Prostyński, JPan Ignacy Prostyński, JPan Józef Hauryłkiewicz, JPan Dominik Michałowski, JPan Aleksander Kmita, JPan Józef Bielewicz, JPan Alexander Sasin, JPan Stanisław Warszelewicz, JPan Antoni Warszelewicz, JPan Michał Michałowicz, JPan Michał Warszelewicz, JPan Piotr Zienkiewicz, JPan Piotr Jamont, JPan Mikołay Kozicz, JPan Maciey Bielewicz, JPan Jerzy Bernatowicz, JPan Józef Woyciechowski, JPan Józef Rzącznicki, JPan Dominik Rzącznicki, JPan Jerzy Rzącznicki, JPan Piotr Rzącznicki, JPan Andrzey Rzącznicki, JPan Alexander Makarewicz, JPan Franciszek Makarewicz, JPan Jerzy Dombrowski, JPan Józef Bykowski, JPan Józef Jamont, JPan Kazimierz Ciwiński Jenerał Jkmości, JPan Teodor Tarlikowski, JPan Michał Tarlikowski, JPan Jan Kmita, JPan Piotr Arciuszkiewicz, JPan Dyonizy Uhlik, JPan Eliasz Romanowski, JPan Jan Romanowski, JPan Jakub Romanowski, JPan Józef Kmita, JPan Łukasz Kmitaz tey Paraffii było Siedemdziesiąt,

Paraffia Lacka, Rotmistrz JPan Adam Skinder Woyskowicz Powiatu Lidz., WJPan Hieronim Alexandrowicz Sędzia Ziems. Grodz., JPan Kaietan Skinder Woyskowicz Lidzki, JPan Michał Skinder Woyskowicz Lidzki, JPan Jan Skinder Woyskowicz Lidzki, JPan Piotr Skinder Cześnik Derbski, WJPan Franciszek Jelec Skarbnik Mścisławski, JPan Konstanty Skinder Komornik Lidzki, JPan Jan Skinder, JPan Stanisław Skinder, JPan Ignacy Jakimowicz, JPan Franciszek Hawryłkiewicz, JPan Andrzey Mieczkowski, JPan Antoni Marcinkiewicz, JPan Kazimierz Rodziewicz, JPan Józef Rodziewicz, JPan Adam Szmygiera, JPan Michał Lisowski, JPan Joachim Czaplic Skarbnik Upicki, JPan Mateusz Kandyba, JPan Józef Soroka, JPan Antoni Siemaszko, JPan Ignacy Sidorowicz, JPan Tomasz Dawgird, JPan Hieronim Dawgird, JPan Adam Jachnowicz, JPan Stanisław Wyzga, JPan Jan Czepik, JPan Adam Kasperowicz, JPan Wincenty Cidzik, JPan Swiacki, JPan Kazimierz Prokopowicz, JPan Mateusz Markiewicz, JPan Łukasz Rak, JPan Michał Buyko, JPan Jan Jeżdzało, JPan Połujan, JPan Marcin Tarkowski, JPan Ignacy Nargielewicz, JPan Józef Makowski, JPan Antoni Leyko, JPan Franciszek Leyko, JPan Antoni Kraiewski,JPan Franciszek Kraiewski, JPan Maciey Siewruk, JPan Ludwik Sopocko, Jpan Antoni Sidorowicz, WJPan Jan Kotowski Stolnik Brasławski, WJPan Józef Baranowicz Podczaszy Trocki, JPan Józef Berdowski, JPan Mateusz Berdowski, JpanKazimierz Berdowski, JPan Wawrzyniec Berdowski, JPan Jerzy Bobrowski, JPan Kazimierz Szyszko, JPan Ignacy Hawryłkiewicz, JPan Alexander Szyszko, JPan Władysław Wilbut Stocki Starosta Kuzmiczewski, JPan Franciszek Stocki, JPan Piotr Jakimowicz, JPan Kazimierz Jakimowicz, JPan Michał Prokopowicz, JPan Tadeusz Czaplic, JPan Tadeusz SkinderKomornikowicz Lidzki, JPan Floryan Skinder, JPan Stanisław Skinder Czesnikowicz Derbski, z tey Paraffii było koni szesdziesiąt sześć,

Paraffia Nowodworska, Rotmistrz JPan Dominik Alexandrowicz, WJPan Ignacy Gąsecki Starosta Nowodworski, WJPan Michał Domosławski Generał Adiutant Buławy Polney W.Xwa Lit., WJPan Jan Dawgird Podstoli Smoleński, WJPan Antoni Alexandrowicz Rotmistrz Lidzki, WJPan Józef Grzymała, JPan Dominik Woiewódzki, JPan Antoni Szostak, JPan Michał Lewicki Podstoli Ziemi Bielskiey, JPan Fulgenty Kłanicki, JPan Stefan Steckiewicz, JPan PiotrGrzymała, JPan Michał Mickiewicz, JPan Julian Rukiewicz, JPan Józef Womperski, JPan Michał Beynarowicz, JPan Maciej Juliniewicz?, JPan Piotr Hrudzina, JPan Stefan Jachnowicz, JPan Antoni Nieciecki, JPan Józef Nieciecki, JPan Ignacy Nieciecki, JPan Jakub Nieciecki, JPan Stefan Zienowicz, JPan Jakub Rodziewicz, JPan Kazimierz RodziewiczPisanko, JPan Jan Wincza,JPan Józef Koscielewicz, JPan Ludwik Baranowski, JPan Marcin Baranowski, JPan Jerzy Poniatowski, JPan Jerzy Karwowski, JpanPiotr Zakrzewski, JPan Franciszek Piasecki, JPan Michał Satkowski, JPan JPan Mateusz Zienowicz, JPan Maciey Ostrouch, JPan Antoni Kuchnowski, JPan Marcin Grażewski, JPan Andrzey Stanisław Łaniewski, JPan Michał Pomorski, JPan Antoni Rouba, JPan Franciszek Kuczyński, JPan Jerzy Sankiewicz, JPan Franciszek Wodeysza, JPan Adam Wodeysza, JPan Maciey Tarzecki, JPan Jan Pietkiewicz,JPan Andrzey Żeyma, JPan Stefan Rychłowski, JPan Wawrzyniec Pławski, JPan Dominik Furewicz, JPan Marcin Gudzinowicz, JPan Stefan Wyzga, JPan Antoni Wyzga, JPan Józef Gurski, JPan Stefan Siewruk, JPan Kazimierz Tubielewicz, JPan Marcin Łunkiewicz, JPan Maciey Łunkiewicz, JPan Michał Zapaśnik, JPan Jerzy Szemiaka, JPan Jerzy Tunkiewicz, JPan Stefan Tunkiewicz, JPan Mateusz Zapaśnik, JPan Antoni Rzącznicki, JPan Franciszek Kozicz, JPan Franciszek Niecieckiz tey Paraffii było koni sześdziesiąt dziewięć,

Paraffia Zabłocka, Rotmistrzowstwa WJP Jankowskiego, JWJPan Tyszkiewicz Kasztelan Mścisławski z Dóbr swoich Poczty Stawił, WJPan Jerzy Nowicki, JPan Jakub Pułianowski, JPan Ignacy Tabenski, JPan Józef Stacewicz, JPan Maciey Jankowski, Komornik Lidzki, JPan Benedykt Stacewicz, JPan Jan Oranowski, JPan Stefan Rutski, JPan Jan Łukaszewicz, JPan Józef Staniewicz, JPan Tadeusz Sumorok, JPan Benedykt Migdało, JPan Tyszko, JPan Kazimierz Migdało, JPan Dominik Migdało, JPan Joachim Zapaśnik, JPan Karol Zapaśnik, JPan Józef Zapaśnik, JPan Andrzey Zapaśnik, JPan Felicyan Zapaśnik, JPan Franciszek Przełęski, JPan Jan Przełęski, JPan Marcin Zapaśnik, JPan Ignacy Podeyko, JPan Jakub Podeyko, JPan Stefan Podeyko, JPan Michał Podeyko, JPan Michał drugi Podeyko, JPan Jerzy Paszkiewicz, JPan Antoni Paszkiewicz, JPan Marcin Paszkiewicz, JPan Kazimierz Gudziński, JPan Andrzey Gudziński, JPan Maciey Woytkiewicz, JPan Jan Bartoszewicz, JPan Stanisław Berdowski, JPan Adam Berdowski, JPan Jerzy Zapaśnik, JPan Antoni Łukaszewicz, JPan Wawrzyniec Macewicz, JPan Michał Borowski, JPan Jan Kozakowski, JPan Kazimierz Bienkiewicz, JPan Antoni Kozakowski, JPan Kazimierz Harasimowicz, JPan Jakub Dawgird, JPan Adam Dawgird, JPan Antoni Czarnecki, JPan Józef Kozakowski, JPan Stefan Worotyniec, JPan Stanisław Worotyniec, JPan Jan Zienowicz, JPan Michał Lebiecki, JPan Franciszek Lebiecki, JPan Łulinski?, JPan Maciey Lotkowski, JPan Snacki, JPan Piotr Taraszkiewicz, JPan Morgiewicz, JPan Jan Morgiewicz, JPan Mozalewski, JPan Nossowicz, JPan Osiecki, JPan Antoni Poczobut, JPan Bartłomiey Misielewicz, JPan Zienowicz, JPan Kulikowski, JPan Bielikiewicz, JPan Benedykt Jursza, JPan Jakub Jursza, JPan Kazimierz Jamont, JPan Stefan Snacki, JPan Jan Rouba, JPan Jakub Rouba, JPan Mateusz Beynarowicz, JPan Sielicki, JPan Troianowski, JPan Olechnowicz, JPan Wirzbicki, JPan Piasecki, JPan Piasecki, JPan Michniewicz, JPan Czapla, JPan Czapla, JPan Jakub Rac Jenerał Jkmości,  JPan Benedykt Rynkiewicz, JPan Poniatowski, JPan Jamstrzewski, JPan Karol Chotkowski, JPan Samuel Kozielski, JPan Krzyżanowskiz tey Paraffii było koni dziewiędziesiąt cztery,

Paraffia Nacka, Rotmistrz WJPan Roman Noniewicz, Porucznik JPan Józef Steckiewicz, Chorąży JPan Dyonizy Pilecki, JPan Benedykt Turski, JPan Antoni Kamieński Starosta Paniecki?, JPan Skucewicz Skarbnik Trocki, JPan Józef Pilecki, JPan Andrzey Noniewicz Łowczyc Lidzki, w Bogu Przewielebny JX. Kuczewski Pleban Nacki, WJPan Marcin Noniewicz Starosta Pułkabelski, JPan Maciey Noniewicz, JPan Hrehory Noniewicz, JPan Symon Noniewicz, JPan Kazimierz Noniewicz, JPan Antoni Noniewicz Oboźny Derbski, JPan Paweł Tyszkiewicz, JPan Jan Szteyn, JPan Kazimierz Dawgird, JPan Mikołay Miscewicz, JPan Józef Cierpicki, JPan Józef Dawgird, JPan Antoni Rydzewski, JPan Franciszek Hryncewicz, JPan Franciszek Hryniewiecki, JPan Józef Bortkiewicz, JPan Antoni Downarowicz, JPan Ignacy Rukiewicz, JPan Adam Skrocki, JPan Andrzey Rukowicz, JPan Antoni Kulesza, JPan Andrzey Kulesza, JPan Felicyan Romanowski, JPan Dominik Dogil, JPan Piotr Romanowski, JPan Andrzey Rukowicz, JPan Kazimierz Rukowicz, JPan Symon Steckiewicz, JPan Teodor Krupowicz, JPan Waleryan Krupowicz, JPan Antoni Wasilewski, JPan Józef Hryhorowicz, JPan Marcin Zapaśnik, JPan Kazimierz Kozłowski, JPan Jan Gurski, JPan Waleryan Łunkiewicz, JPan Piotr Gieysztowt, JPan Maciey Korkuć, JPan Andrzey Kamieński, JPan Antoni Skawiński, JPan Mikołay Korkuć, JPan Maciey Wilkaniec, JPan Wawrzyniec Jassowicz, JPan Kazimierz Wilkaniec, JPan Michał Steckiewicz, JPan Mikołay Steckiewicz, JPan Jan Jocz, JPan Józef Steckiewicz, JPan Symon Borowski, JPan Andrzey Zapaśnik, JPan Antoni Bartoszewicz, JPan Franciszek Skawiński, JPan Benedykt Skawiński, JPan Józef Skawiński, JPan Jan Jocz, JPan Kazimierz Jocz, JPan Ludwik Jocz, JPan Jan Jocz, JPan Felicyan Jocz, JPan Tadeusz Jocz, JPan Karol Szmylgin, JPan Karol Micewicz, JPan Tadeusz Micewicz, JPan Troian Zapaśnik, JPan Franciszek Szmilgin, JPan Bartłomiey Tubielewicz, JPan Marcin Szmylgin, JPan Jakub Macewicz, JPan Konstanty Macewicz, JPan Józef Macewicz, JPan Ignacy Rymtowt, JPan Wincenty Rymtowt, JPan Szymon Rymtowt, JPan Józef Rymtowt, JPan Stefan Wilkaniec, JPan Franciszek Skawiński, JPan Antoni Szymkiewicz, JPan Józef Macewicz, JPan Kazimierz Macewicz, JPan Hipolit Macewicz, JPan Maciey Klimowicz, JPan Jakub Rymtowt, JPan Jerzy Kulesza, JPan Józef Dziakiewicz, JPan Michał Łazarewicz, JPan Józef Gierwielaniec, JPan Benedykt Bołądź, JPan Karol Swianiewicz, JPan Franciszek Hołub, JPan Bartłomiey Macel, JPan Hrehory Macel, JPan Kazimierz Mickiewicz, JPan Franciszek Żyliński, JPan Tomasz Nosowicz, JPan Bonifacy Radziwiłowicz, JPan Maciey Łunkiewicz, JPan Franciszek Bieniakoński, JPan Kazimierz Sakowicz, JPan Jakub Aniewicz, JPan Stefan Jocz, JPan Stanisław Kucewicz, JPan Mateusz Harasimowicz, JPan Tadeusz Borsuk, JPan Karol Kucewicz, JPan Antoni Danilecki, JPan Jerzy Januszewski, JPan Kazimierz Puzielewicz, JPan Karol Puzielewicz, JPan Tadeusz Puzielewicz, JPan Antoni Morgiewicz, JPan Franciszek Kucewicz, JPan Jerzy Kucewicz, JPan Felicyan Rymtowt, JPan Antoni Narkiewicz, JPan Tomasz Kołyszko, JPan Michał Zapaśnik, JPan Stanisław Swianiewicz, JPan Tadeusz Mongiało, JPan Antoni Gaworski, JPan Józef Bołądź, JPan Andrzey Bołądź, JPan Jerzy Malewski, JPan Tomasz Gadomski, JPan Andrzey Witożenć, JPan Jakub Zapaśnik, JPan Jerzy Zapaśni, JPan Michał Mickiewicz, JPan Jerzy Szumiata, JPan Kazimierz Kulesza, JPan Bartłomiey Piadziewicz, JPan Jakub Włodkowicz, JPan Antoni Włodkowicz, JPan Jerzy Kozaryn, JPan Jan Kuyża, JPan Kazimierz Fietkiewicz, JPan Mikołay Zapaśnik, JPan Stanisław Kiiuć, JPan Kazimierz Puzielewicz, JPan Tomasz Bartoszewicz, JPan Piotr Lipniski, JPan Jan Szostakowski, JPan Franciszek Swiackiewicz, JPan Antoni Puzielewicz, JPan Piotr Puzielewicz, JPan Ludwik Lubianiec, JPan Stefan Lubianiec, JPan Jan Puzielewicz, JPan Maciey Wilbik, JPan Franciszek Wilbik, JPan Władysław Wilbik, JPan Mateusz Tobianowicz, JPan Troian Mongiało, JPan Ludwik Anciuszko, JPan Ignacy Malewski, JPan Franciszek Lubianiec, JPan Jan Lubianiec, JPan Mikołay Nossowicz, JPan Józef Steckiewicz, JPan Maciey Jocz, JPan Ludwik Znamierowski, JPan Symon Antoniewicz, JPan Antoni Bienkiewicz, JPan Adam Fietkiewicz, JPan Adam Znamierowski,  JPan Jan Malewski, JPan Jerzy Wilbik, JPan Tomasz Anciuszko, JPan Jakub Plaszewiczz tey Paraffii było koni sto osmdziesiąt osm,

Paraffia Radunska, Rotmistrzowstwa tego W.JPana Noniewicza, WJPan Zawisza, JPan Józef Protasowicz Skarbnik Brasławski, JPan Jakub Korzeniewski, WJPan Jan Czarnecki Podczaszy Trenbowelski, JPan Tomasz Krahelski, JPanMaciey Nosowicz, JPan Maciey Kiiuć, JPan Ignacy Winarski, JPan Jan Biedunski, JPan Ignacy Bartoszewicz, JPan Mateusz Bartoszewicz, JPan Adam Bartoszewicz, JPan Andrzey Bartoszewicz, JPan Andrzey Klimaszewski, JPan Franciszek Klimaszewski, JPan Jakub Surkont, JPan Michał Bartoszewicz, JPan Michał Bartoszewicz (po raz drugi – dop. autora), JPan Antoni Zapaśnik, JPan Stefan Chudoli, JPan Franciszek Bartoszewicz, JPan Antoni Łunkiewicz, JPan Andrzey Urbanowicz, JPan Jan Bienkiewicz, JPan Stanisław Łunkiewicz, JPan Jerzy Rukowicz, JPan Jakub Zapaśnik, JPan Stanisław Łunkiewicz, JPan Wawrzyniec Zapaśnik, JPan Jan Józeffowicz Surkont, JPan Adam Nossowicz, JPan Jakub Fietkiewicz, JPan Jan Marcinowicz Surkont, JPan Franciszek Surkont, JPan Karol Surkont, JPan Jan Surkont, JPan Stanisław Woysiat, JPan Ludwik Fietkiewicz, JPan Jakub Stecewicz, JPan Jan Stecewicz, JPan Jan Nosewicz, JPan Jan Surkont, JPan Jan Sienkiewicz, JPan Michał Surkont, JPan Franciszek Surkont, JPan Benedykt Stecewicz, JPan Stanisław Kuyżewicz, JPan Andrzey Malewski, JPan Jerzy Malewski, JPan Andrzey Kuyżewicz, JPan Stanisław Wilbik, JPan Kazimierz Więckowicz, JPan Adam Więckowicz, JPan Kazimierz Więckowicz, JPan Tomasz Wilbik, JPan Floryan Okołow, JPan Stanisław Malewski, JPan Maciey Malewski, JPan Józef Malewski, JPan Piotr Malewski, JPan Mateusz Malewski, JPan Kazimierz Malewski, JPan Jan Bartoszewicz, JPan Franciszek Bartoszewicz, JPan Jakub Bartoszewicz, JPan Kazimierz Wilbik, JPan Dominik Laskowski, JPan Maciey Witożenć, JPan Jakub Witożenć, JPan Stanisław Woyszwił, JPan Kazimierz Tubielewicz, JPan Józef Tubielewicz, JPan Jakub Wilbik, JPan Andrzey Witożenć, JPan Benedykt Mickiewicz, JPan Franciszek Mickiewicz, JPan Marcin Tubielewicz, JPan Woyciech Wilbik, JPan Jakub Zapaśnik, JPan Bonifacy Klimaszewski, JPan Bartłomiey Jodko, JPan Antoni Zapaśnik, JPan Jan Wilbik, JPan Stanisław Bartoszewicz, JPan Franciszek Wilbik, JPan Tomasz Wilbik, JPan Andrzey Gieysztowt, JPan Tomasz Gieysztowt, JPan Franciszek Gieysztowt, JPan Franciszek Krupowicz, JPan Kazimierz Krupowicz, JPan Marcin Krupowicz, JPan Józef Kozakowski, JPan Antoni Kozakowski, JPan Jerzy Mickiewicz, JPan Jakub Mickiewicz, JPan Dominik Woyszwiło, JPan Antoni Woyszwiło, JPan Maciey Woyszwiło, JPan Ludwik Jodko, JPan Andrzey Mizgier, JPan Michał Krupowicz, JPan Antoni Jodko, JPan Stanisław Krupowicz, JPan Symon Kamieński Starosta Miadzniski?, JPan Kazimierz Mickiewicz, JPan Maciey Zapaśnik, JPan Kazimierz Zapaśnik, JPan Maciey Zapaśnik, JPan Andrzey Zapaśnik, JPan Jakub Zapaśnik,  JPan Jakub Daszkiewicz, JPan Maciey Kiiuć, JPan Michał Kiiuć, JPan Antoni Bartoszewicz, JPan Maciey Bartoszewicz, JPan Jan Szymkiewicz, JPan Mateusz Szymkiewicz, JPan Piotr Zapaśnik, JPan Andrzey Butrymowicz, JPan Piotr Bienkiewicz, JPan Jan Bienkiewicz, JPan Kazimierz Nossowicz, JPan Jan Zapaśnik, JPan Jerzy Nossowicz, JPan Antoni Wilbik, JPan Stefan Krupowicz, JPan Kazimierz Krupowicz, JPan Tomasz Krupowicz, JPan Samuel Krupowicz, JPan Józef Krupowicz, JPan Jakub Krupowicz, JPan Antoni Krupowicz, JPan Stanisław Bienkiewicz, JPan Kazimierz Daszkiewicz, JPan Stefan Lubianiec, JPan Maciey Lubianiec, JPan Stefan Krupowicz, JPan Bartłomiey Zapaśnik, JPan Piotr Zapaśnik, JPan Tadeusz Nosewicz, JPan Bartłomiey Nossewicz, JPan Kazimierz Nosewicz, JPan Kazimierz Nossewicz (po raz drugi – przyp. autora), JPan Karol Nosewicz, JPan Marcin Nossowicz, JPan Tomasz Nosowicz, JPan Jan Nossowicz, JPan Michał Nossowicz, JPan Bartłomiey Nossowicz, JPan Stanisław Nossowicz, JPan Antoni Nossowicz, JPan Marcin Nossowicz, JPan Antoni Nossowicz, JPan Jan Wilkaniec, JPan Michał Rouba, JPan Marcin Nossowicz, JPan Adam Łunkiewicz, JPan Stanisław Łunkiewicz, JPan Piotr Łunkiewicz, JPan Kazimierz Łunkiewicz, JPan Jan Łunkiewicz, JPan Symon Łunkiewicz, JPan Jakub Łunkiewicz, JPan Jerzy Bartoszewicz, JPan Antoni Borsuk, JPan Jerzy Borsuk, JPan Maciey Łunkiewicz, JPan Benedykt Juchniewicz, WJPan Adam Korkuć Pisarzewicz Grodzki Powiatu Lidz., WJPan Jan Korkuć Pisarzewicz Grodzki Powiatu Lidzkiego, z tey Paraffii było koni Sto Szesdziesiąt dziewięć,

Paraffia Eyszyska Rotmistrz Wielmożny JPan Stanisław Marcinkiewicz Sędzia Ziemski Powiatu Lidz., JPan Michał Borodzicz Porucznik Paraffii, JPan Jan Dzieżyc Chorążyc Paraffii, Wielmożny JPan Konstanty Noniewicz Skarbnik Lidzki, Wielmożny JPan Franciszek Ryłło Starosta Mieszkocianski, JPan Józef Zakrzewski, JPan Jakub Bilewicz Starosta Kirszyski, JPan Jerzy Kuncewicz, JPan Antoni Dzieżyc Chorąży JKmości, JPan Antoni Borodzicz, JPan Adam Romaszkiewicz, JPan Adam Romaszkiewicz, JPan Antoni Koniuszewski, JPan Piotr Mrokowski, JPan Antoni Mrokowski, JPan Michał Mrokowski, JPan Maciey Noniewicz, JPan Bonifacy Kobyliński, JPan Maciey Surkont, JPan Antoni Kobyliński, JPan Franciszek Kobyliński, JPan Tadeusz Kobyliński, JPan Dominik Turski, JPan Tomasz Korzeniewski, JPan Jan Korbut, JPan Michał Kobyliński, JPan Symon Dzmitrowicz, JPan Michał Kublicki Starosta Grynkiski, JPan Jan Miłosnicki, JPan Benedykt Miłosnicki, JPan Michał Łaniewski, JPan Mikołay Boreysza, JPan Jan Boreysza, WJPan Jakub Pokubiałło Regent Ziemski y Grodzki Powiatu Lidz., JPan Marcin Krahelski, Wielmożny JPan Benedykt Matuszewicz Kluczny y Rotmistrz Woiewodztwa Wileńskiego, JPan Wiktory Kobosko, JPan Franciszek Porzecki, JPan Antoni Ryłło, JPan Antoni Pietkiewicz, JPan Bartłomiey Zienowicz, JPan Karol Grabowski, JPan Kazimierz Kamieński, JPan Władysław Woyzbun, JXX. Karmelici Kolesniccy, JPan Jan Dziczkaniec, JPan Jakub Dziczkaniec, JPan Józef Dziczkaniec, JPan Dominik Dziczkaniec, JPan Leon Dziczkaniec, JPan Antoni Bołądź, JPan Mikołay Krupowicz, JPan Jerzy Krupowicz, JPan Benedykt Krupowicz, JPan Antoni Raczko, JPan Piotr Krupowicz, JPan Antoni Zapaśnik, JPan Adam Bołądź, JPan Michał Bołądź, JPan Franciszek Mołocki, JPan Stanisław Witkowski, JPan Jan Bocewicz, JPan Tadeusz Czyż, JPan Jan Krupowies, JPan Marcin Stecewicz, JPan Dominik Stecewicz, JPan Jakub Stecewicz, JPan Kazimierz Stecewicz, JPan Kazimierz Stecewicz (po raz drugi – dop. autora), JPan Stanisław Stecewicz, JPan Wincenty Siemaszko, JPan Antoni Paszkiewicz, JPan Franciszek Kulesza, JPan Maciey Kulesza, JPan Antoni Kulesza, JPan Andrzey Choraszewski, JPan Symon Kulesza, JPan Symon Stecewicz, JPan Jakub Mickiewicz, JPan Piotr Rouba, JPan Stanisław Szumiata, JPan Ignacy Mrokowski, JPan Onufry Mrokowski, JPan Mateusz Siemaszko, JPan Wawrzyniec Siemaszko, JPan Andrzey Żomoytel, JPan Dominik Żomoytel, JPanWincenty Żomoytel, JPan Jakub Kandyba, JPan Mateusz Lubianiec, JPan Krzysztof Sągin, JPan Józef Iwaszkiewicz, JPan Piotr Iwaszkiewicz, JPan Stefan Iwaszkiewicz, JPan Michał Buyko, JPan Kazimierz Buyko, JPan Stefan Rymkiewicz, JPan Jakub Rymkiewicz, JPan Michał Buyko, JPan Jan Jakowicki, JPan Michał Swiackiewicz, JPan Ignacy Krupowies, JPan Sylwester Krupowies, JPan Benedykt Swiackiewicz, JPan Kazimierz Macewicz, JPan Jan Ilcewicz, JPan Antoni Michałowski, JPan Józef Michałowski, JPan Bartłomiey Stecewicz, JPan Maciey Połukord, JPan Antoni Żyliński, JPan Maciey Steckiewicz, JPan Jan Ptak, JPan Stanisław Ptak, JPan Ignacy Ilcewicz, JPan Tomasz Ilcewicz, JPan Michał Woysiat, JPan Dominik Nosowicz, JPan Maciey Woysiat, JPan Maciey Woysiat (po raz drugi – dop. autora), JPan Jan Woysiat, JPan Franciszek Woysiat, JPan Karol Woysiat, JPan Andrzey Pryszmont, JPan Kazimierz Wersocki, JPan Adam Siemaszko, JPan Jan Kulesza, JPan Maciey Kulesza, JPan Józef Konopacki, JPan Kazimierz Wersocki, JPan Izydory Wersocki, JPan Mateusz Wersocki, JPan Michał Tubielewicz, JPan Andrzey Tubielewicz, JPan Andrzey Sągin, JPan Marcin Sągin, JPan Bartłomiey Wersocki, JPan Antoni Kulesza, JPan Józef Kulesza, JPan Stanisław Kulesza, JPan Jan Mickiewicz, JPan Konstanty Kamieński, JPan Jerzy Ozarowski, JPan Ludwik Szumiato, Jegomość Pan Mateusz Jocz, JPan Maciey Bożyczko, Jegomość Pan Krzysztof Giryn, Jegomość Pan Michał Siemaszko, Jegomość Pan Wawrzyniec Kamieński, Jegomość Pan Antoni Eysymont, Jegomość Pan Wincenty Siemaszko, Jegomość Pan Maciey Siemaszko, JPan Jan Siemaszko, Jegomość Pan Maciey Siemaszko, Jegomość Pan Jan Burneyko, Jegomość Pan Jerzy Iwaszkiewicz, JPan Stanisław Woydag, JPan Leon Woydag, JPan Maciey Woydag, JPan Stanisław WoydagJPan Michał Pryszmont,JPan Dominik Nowicki, JPan Antoni Wilkaniec, JPan Józef Buyko, JPan Andrzey Woydag, JPan Stefan Sobolewski, JPan Piotr Siemaszko, JPan Wawrzyniec Woydag, JPan Piotr Jaszewski, JPan Antoni Jaszewski, JPan Karol Giezgołd, JPan Kazimierz Jaszewski, Jegomość Pan Jan Giezgołd, JPan Michał Burneyko, JPan Maciey Giezgołd, JPan Wawrzyniec Kiiuć, JPan Bogusław Giezgołd, JPanStanisław Kiiuć, JPan Troian Giezgołd, JPan Maciey Kiiuć, JPan Andrzey Nacewicz, JPan Marcian Jurewicz, JPan Mikołay Kiiuć, JPan Kazimierz Kiiuć, JPan Marcin Kiiuć, JPan Stefan Siemaszko, JPan Kazimierz Jurewicz,JPan Andrzey Wilbik, JPan Antoni Siemaszko, JPan Andrzey Bartoszewicz, JPan Michał Rydwański, JPan Jan Kowalewski, JPan Jan Szumiata, JPan Ostrowski, JPan Jan Mosiewicz, JPan Ludwik Mosiewicz, JPan Kazimierz Jursza, JPan Andrzey Jursza, JPan Antoni Jursza, JPan Jerzy Piadziewicz, JPan Jan Stecewicz, JPan Władysław Jursza, JPan Dominik Jursza, JPan Franciszek Hryhorewicz, JPan Tomasz Lubkiewicz, JPan Dominik Dowgiałło, JPan Jerzy Tobianowicz, JPan Ignacy Tobianowicz, JPan Stefan Lubianiec, JPan Józef Ilcewicz, JPan Kazimierz Lubkiewicz, JPan Andrzey lubkiewicz, JPan Michał Dowgiałło, JPan Adam Krupowies, JPan Antoni Tobianowicz, JPan Antoni Bołądź, JPan Karol Bołądź, JPan Tomasz Szwabowicz, JPan Stanisław Nosowicz, JPan Jan Nosowicz, JPan Tadeusz Nosowicz, JPan Jan Burneyko, JPan Maciey Jursza, JPan Jerzy Nosowicz, JPan Jan Butrymowicz, JPan Jerzy Butrymowicz, JPan Karol Butrymowicz, JPan Adam Butrymowicz, JPan Michał Stecewicz, JPan Maciey Jasowicz, JPan Marcin Jasowicz, JPan Mateusz Jasowicz, JPan Kazimierz Jasowicz, JPan Piotr Jursza, JPan Symon Macewicz, JPan Wawrzyniec Macewicz, Jegomość Pan Mateusz Nacewicz, JPan Floryan Nacewicz, JPan Waleryan Nacewicz, JPan Ignacy Nacewicz, JPan Jakub Dziczkaniec, JPan Mateusz Dziczkaniec, JPan Jan Dziczkaniec, JPan Jakub Dziczkaniec, JPan Jan Sągin, JPan Jakub Nacewicz, JPan Jan Boumiła, JPan Mikołay Sągin, JPan Maciey Dziczkaniec, JPan Jerzy Piadziewicz, JPan Stanisław Piadziewicz, JPan Kazimierz Jakowicz, JPan Andrzey Piadziewicz, JPan Piotr Trzeciak, JPan Władysław Kondracki, JPan Symon Wilbik, JPan Ignacy Swięcicki, JPan Jan Jundziłł, JPan Ignacy Klimowicz, JPan Jakub Pietkiewicz, JPan Józef Pietkiewicz, JPan Antoni Pietkiewicz, JPan Ludwik Waszkiewicz, JPan Piotr Bomblewicz, JPan Jakub Sągin, JPan Kazimierz Sągin, JPan Bartłomiey Lubianiec, JPan Jan Sągin, JPan Fabian Sągin, JPan Marcin Sągin, JPan Jerzy Sągin, JPan Jakub Sągin, JPan Jerzy Bartoszewicz, JPan Jan Pryszmont, JPan Tadeusz Dowgiałło, JPan Wawrzyniec Korkuć, JPan Michał Wilkaniec, JPan Jan Jacewicz, JPan Jakub Jacewicz,JPan Jan Krupowies, JPan Bartłomiey Jacewicz, JPan Maciey Krupowies, JPan Franciszek Talmąt, JPan Szymon Hryszan, JPan Piotr Jacewicz, JPan Józef Woysiat, JPan Franciszek Jacewicz, JPan Jerzy Jacewicz, JPan Marcin Wilkaniec, JPan Bartłomiey Wilkaniec, JPan Andrzey Ilcewicz, JPan Jerzy Ilcewicz, JPan Michał Stogniew, JPan Bartłomiey Stogniew, JPan Ignacy Michałowski, JPan Szymon Jakowicki, JPan Maciey Korkuć, JPan Jerzy Korkuć Kazimierz Rymkiewicz, Jegomość Pan Jakub Dowgiałło, Jegomość Pan Stanisław Jacewicz, Jegomość Pan Stanisław Bartoszewicz, Jegomość Pan Jakub Hryhorewicz, Jegomość Pan Szymon Woysiat, Jegomość Kazimierz Koreywo, Jegomość Pan Stefan Radziwiłłowicz, Jegomość Pan Ignacy Godlewski, JPan Józef Godlewski, JPan Hipolit Godlewski, JPan Maciey Kozakowski, JPan Antoni Kozakowski, JPan Antoni Adamowicz, JPan Ignacy Kucewicz, JPan Tadeusz Kucewicz, JPan, JPan Michał Pietkiewicz, JPan Jakub Pietkiewicz, JPan Marcin Krupowies, JPan Kazimierz Jakowicki, JPan Maciey Jakowicki, JPan Józef Mickiewicz, JPan Jan Milkowski, JPan Michał Nowokuński, JPan Tadeusz Rymkiewicz, JPan Tomasz Szporcik, JPan Maciey Pietraszewicz, JPan Kazimierz Pietraszewicz, JPan Wawrzyniec Bieniakoński, Jegomość Pan Andrzey Wilkaniec, Jegomość Pan Jerzy Wilkaniec, Jegomość Szymon Rymkiewicz, JPan Marcin Żomoytel, JPan Troian Żomoytel, JPan Stanisław Woysiat, JPan Antoni Kozaryn, JPan Dominik Żomoytel, JPan Jan Jakowiczki, JPan Felicyan Wilkaniec, JPan Michał Wilkaniec, JPan Tomasz Wilkaniec, JPan Maciey Wilkaniec, JPan Dominik Klimowicz, JPan Kazimierz Klimowicz, JPan Chmieliński, JPan Antoni Żomoytel, JPan Tadeusz Wilkaniec, JPan Stanisław Mamczyc, JPan Stanisław Bohdziewicz, JPan Piotr Bienkiewicz, JPan Antoni Bernatowicz, JPan Kazimierz Wołochowicz, JPan Antoni Wołochowicz, JPan Jan Wołochowicz, JPan Jerzy Tubielewicz, JPan Andrzey Iwanowski, JPan Jakub Bołądź, JPan Antoni Krupowies, JPan Jan Gurski, JPan Hipolit Gurski, JPan Troian Zacharewicz, JPan Jakub Paszkiewicz, JPan Symon Żyliński, JPan Dominik Kucewicz, JPan Jan Stecewicz, JPan Jerzy Stecewicz, JPan Jan Stecewicz, JPan Antoni Dzmitrowicz, JPan Jan Wilkaniec, JPan symon Rozwadowski, JPan Hilary Piadziewicz, JPan Mateusz Piadziewicz, JPan Marcin Rodziewicz, JPan Jan Żyliński, JPan Michał Żyliński, JPan Jerzy Żołczewicz?, JPan Jerzy Jursza, JPan Samuel Minakowski, JPan Jan Nowokuński, JPan Kazimierz Jundziłł, JPan Bartłomiej Ilcewicz, JPan Ludwik Jundził, JPan Szymon Jundził, JPan Paweł Juchniewicz, JPan Marcyan Jundził, JPan Paweł Jasowicz, JPan Augustyn Bohdziewicz, JPan Mateusz Bohdziewicz, JPan Kazimierz Bernatowicz, JPan Antoni Nowokuński, JPan Paweł Nowokuński, JPan Bartłomiey Nowokuński, JPan Michał Bernacki, JPan Antoni Połukord, JPan Paweł Krupowicz, JPan Jerzy Krupowicz, JPan Dominik Jundził, JPan Antoni Turczyński, JPan Franciszek Chomiński, JPan Józef Jasowicz, JPan Michał Jasowicz, JPan Kazimierz Jasowicz, JPan Marcin Steckiewicz, JPan Mateusz Baranowski, JPan Jan Malewski, JPan Bartłomiey Harasimowicz, JPan Jerzy Mickiewicz, JPan Jakub Jundził, JPan Jerzy Harasimowicz, JPan Jan Harasimowicz, JPan Jerzy Kasperowicz, JPan Jerzy Szwabowicz, JPan Woyciech Bohdziewicz, JPan Józef Bohdziewicz, JPan Józef Honckiewicz, JPan Mateusz Ożarowski, JPan Karol Kalinowski, JPan Antoni Bohdziewicz, JPan Kazimierz Peredko, JPan Marcin Narkiewicz, JPan Wawrzyniec Miłaszewicz, JPan Dadzibóg Piadziewicz, JPan Józef Harasimowicz, JPan Tomasz Woyszwił, JPan Stefan Steckiewicz, JPan Mateusz Bielski, JPan Sylwester Horman, JPan Maciey Stecewicz, JPan Woyciech Stecewicz, JPan Kazimierz Murawski, JPan Onufry Murawski, JPan Ignacy Steckiewicz, JPan Michał Połukord, JPan Antoni Butrymowicz, JPan Jakub Butrymowicz, JPan Andrzey Poczobutt, JPan Antoni Cybowicz, JPan Antoni Kozaryn, JPan Jakub Kulesza, JPan Stefan Narkiewicz, JPan Maciey Witożenć, JPan Stefan Witożenć, JPan Stefan Kucewicz, JPan Jan Kucewicz, JPan Felicyan Kulesza, JPan Stanisław Gieysztowt, JPan Maciey Narkiewicz, JPan Andrzey Narkiewicz, JPan Symon Połukord, JPan Michał Surkont, JPan Stanisław Korkuć, JPan Antoni Korkuć, JPan Marcin Korkuć, JPan Mikołay Korkuć, JPan Jan Korkuć, JPan Jan Zapaśnik, JPan Jakub Lubianiec, JPan Troian Lubianiec, JPan Michał Zachwatowicz, JPan Dominik Kulesza, JPan Jakub Rymkiewicz, JPan Piotr Krupowicz, JPan Antoni Mickiewicz, JPan Jakub Klimowicz, JPan Maciey Talmąt, JPan Jerzy Monkiewicz, JPan Wawrzyniec Nowokuński, JPan Jerzy Kujża, JPan Andrzey Krupowies, JPan Adam Krupowies, JPan Antoni Krupowies, JPan Piotr Wilkaniec, JPan Franciszek Nowokuński, JPan Piotr Paszkiewicz, JPan Tomasz Paszkiewicz, JPan Stanisław Stacewicz, JPan Mateusz Stacewicz, JPan Franciszek Stacewicz, JPan Jakub Żyliński, JPan Jakub Żomoytel, JPan Tomasz Żomoytel, JPan Maciey Żomoytel, JPan Jan Galus, JPan Jakub Wierzbicki, JPan Jerzy Nowokuński, JPan Tomasz Beynarowicz, JPan Jakub Wilbik, JPan Jerzy Kucewicz, JPan Tomasz Połukord, JPan Jan Jursza, JPan Franciszek Zapaśnik, JPan Jakub Staciukowicz, JPan Józef Tietianiec, JPan Stefan Baranowski, JPan Dominik Swiackiewicz, JPan Maciey Rostkowski, JPan Bartłomiey Rostkowski, JPan Antoni Rostkowski, JPan Jerzy Kucewicz, JPan Symon Smolak, JPan Piotr Szwabowicz, JPan Joachim Witkowskiz tey Paraffii było koni trzysta dziewiędziesiąt siedm,

Parafia Horodeńska Rotmistrz Wielmożny JPan Alekxander Chmieliński, JPan Ignacy Szalewicz Komornik Lidzki, JPan Jerzy Mackiewicz, JPan Jan Chmielewski, JPan Antoni Chmielewski, JPan Józef Orański Skarbnik Czernichowski, JPan Jerzy Chmielewski, JPan Józef Jursza, JPan Ignacy Jodko, JPan Jerzy Drobiazgiewicz, JPan Antoni Chwat, JPan Antoni Bublewicz, JPan Józef Stecewicz, JPan Antoni Zapaśnik, JPan Michał Klikiewicz, JPan Antoni Butrymowicz, JPan Paweł Zapaśnik, JPan Józef Morozowski, JPan Stanisław Mamczyc, JPan Benedykt Jundził, JPan Jan Dowgiałło, JPan Kazimierz Woydag, JPan Michał Dowgiałło, JPan Maciey Sakowicz, JPan Ludwik Steckiewicz, JPan Leonard Wilkaniec, JPan Stanisław Bohdziewicz, JPan Mikołay Wojszwiło, JPan Józef Mamczyc, JPan Marcin Kuszelewicz, JPan Jakub Drobiazgiewicz, JPan Jacenty Zaleski, JPan Józef Łunkiewicz, JPan Karol Dowgiałło, JPan Antoni Perepecza, JPan Andrzey Chwat, JPan Ignacy Jachimowicz, JPan Tołoczko, JPan Kołyszko, JPan Bohdanowicz, JPan Sakowicz, JPan Stecewicz, JPan Franciszek Kuszelewicz z tey Paraffii było koni czterdziescie trzy,

Paraffia Żyrmunska Pod Rotmistrzowstwem W. JPana Narbutta Stolnika Powiatu Lidz., JPan Michał Jodko, JPan Benedykt Jodko, JPan Antoni Harasimowicz, JPan Jerzy Harasimowicz, JPan Tadeusz Harasimowicz, JPan Franciszek Harasimowicz, JPan Kazimierz Harasimowicz, JPan Jakub Harasimowicz, JPan Józef Zachwatowicz, JPan Piotr Harasimowicz, JPan Jan Zapaśnik, JPan Tomasz Kierbiedz, JPan Michał Kierbiedz, JPan Szymon Kierbiedz,JPan Antoni Gieysztowt, JPan Maciey Harasimowicz, JPan Michał Harasimowicz, JPan Kazimierz Bienkiewicz, JPan Mikołay Harasimowicz, JPan Kasper Harasimowicz, JPan Piotr Ataginski?, JPan Jakub Malewski, JPan Zygmunt Malewski, JPan Symon Bienkiewicz, JPan Bartłomiey Bienkiewicz, JPan Maciey Adamowicz, JPan Antoni Adamowicz, JPan Franciszek Hancewicz, JPan Antoni Hancewicz, JPan Stanisław Hancewicz, JPan Tomasz Hancewicz, JPan Mateusz Hancewicz, JPan Jan Hancewicz, JPan Antoni Tubielewicz, JPan Bartłomiey Żyhorowicz, JPan Józef Żyhorowicz, JPan Żyhorowicz Jan, JPan Symon Wilbik, JPan Michał Wilbik, JPan Jerzy Wilbik, JPan Franciszek Tubielewicz, JPan Jan Tubielewicz, JPan Jerzy Tubielewicz, JPan Stanisław Szapski, JPan Michał Bienko, JPan Jakub Kasperowicz, JPan Jakub Chylinski, JPan Michał Kołyszko, JPan Antoni Kołyszko, JPan Andrzey Nossowicz, JPan Marcin Kołyszko, JPan Tomasz Zaleski, JPan Stefan Stecewicz, JPan Felicyan Zaleski, JPan Stanisław Polubowski, JPan Stanisław Gołubowski, JPan Jan Stecewicz, JPan Andrzey Stecewicz, JPan Antoni Stecewicz, JPanKrzysztof Stecewicz, JPan Stefan Stecewicz, JPan Wiktory Kiiuć, JPan Jakub Mizgier, JPan Antoni Gabryałowicz, JPan Marcin Butrymowicz, JPan Łukasz Zaleski, JPan Maciey Zaleski, Jegomość Pan Jerzy Zaleski, Jegomość Pan Wawrzyniec Dameyko, Jegomość Pan Maciey Tubielewicz, Jegomość Pan Piotr Kiiuć, JPan Franciszek Sosonko, Jegomość Pan Jerzy Nossowicz, Jegomość Pan Stanisław Nossowicz, JPan Kazimierz Jodko, Jegomość Pan Leon Żebrowski, JPan Alexander Żebrowski, Jegomość Pan Jery Krupowicz, Jegomość Pan Bartłomiey Krupowicz, Jegomość Pan Maciey Krupowicz, JPan Ludwik Krupowicz, JPan Bartłomiey Krupowicz, Jegomość Pan Piotr Krupowicz, Jegomość Pan Mateusz Krupowicz, Jegomość Pan Ignacy Szalewicz, Jegomość Pan Józef Święcicki, Jegomość Pan Aleksander Kolesinski, Jegomość Pan Mateusz Zapaśnik, Jegomość Pan Ludwik Korzeniewski, Jegomość Pan Antoni Laskowicz, JPan Antoni Krupowicz, JPan Jakub Nowicki, JPan Symon Kierbiedz, JPan Marcin Kierbiedz, JPan Jerzy Hancewicz, Jegomość Pan Józef Kierbiedz, Jegomość Pan Ignacy Jodko, Jegomość Pan Symon Mientwianiec, JPan Józef Mientwianiec, JPan Jakub Mientwianiec, JPan Tomasz Drobiazgiewicz, Jegomość Pan Antoni Korkuć, JPan Stanisław Perepecza, JPan Jan Harasimowicz, JPan Józef Łunkiewicz, JPan Waleryan Łunkiewicz, JPan Jerzy Łunkiewicz, JPan Jerzy Tubielewicz, JPan Tomasz Sakowicz, JPan Antoni Sokołowicz, JPan Piotr Sokołowicz, JPan Nagakowiski?, JPan Tomasz Tubielewiczz tey Paraffii było koni Sto trzynascie,

Paraffia Bieniakonska Pod Rotmistrzowstwem Wielmożnego Jegomości Pana Andrzeja Ryły Horodniczego Powiatu Lidz., Wielmożny Jegomość Pan Stanisław Puttkamer Generał Adiutant Woysk W.Xwa Litewskiego, Wielmożny Jegomość Pan Wawrzyniec Puttkamer Generał Woysk Wielkiego Xwa Litewskiego, Wielmożny Jegomość Pan Bonifacy Stackiewicz Starosta Koniuchowski Porucznik, Wielmożny Jegomość Pan Karol Zapaśnik Chorązy, Wielmożny Jegomość Pan Józef Korzeniewski Rotmistrz Powiatu Lidz., Jegomość Pan Jerzy Steckiewicz, Jegomość Pan Władysław Sulikowski, Jegomość Pan Józef Witkiewicz, Jegomość Pan Jakub Hinca, Jegomość Pan Wawrzyniec BohusławJegomość Pan Piotr Bohusław, Jegomość Pan Jakub Bohusław, Jegomość Pan Józef Bohusław, Jegomość Pan Tomasz Bohusław, Jegomość Pan Teodor Kopycki, Jegomość Pan Alexander Sulikowski, Jegomość Pan Antoni Sulikowski, Jegomość Pan Ignacy Sokołowski, Jegomość Pan Antoni Nossowicz, Jegomość Pan Adam Nossowicz, JPan Józef Nossewicz, Jegomość Pan Tadeusz  Sto…ski?, Jegomość Pan Jan Nossewicz, JPan Antoni Jasiewicz, JPan Mateusz Olechniewicz, Jegomość Pan Antoni Klimiato, Jegomość Pan Stanisław Klimiato, Jegomość Pan Maciey Dubrawski, Jegomość Pan Piotr Dubrawski, JPan Kazimierz Dubrawski, JPan Benedykt Dubrawski, JPan Michał Wilkaniec, JPan Jerzy Wilkaniec, JPan Jerzy Korzeniewski, JPan Jerzy Tomaszewski, JPan Jerzy Jankowski, Jegomość Pan Jerzy Bohusko, JPan Tadeusz Bohusko, JPan Jerzy Rodziewicz, JPan Karol Gieysztowt, Jegomość Pan Franciszek Mienkiewicz, Jegomość Pan Jan Miemżyc, Jegomość Pan Jan Łonski, Jegomość Pan Wawrzyniec Łunkiewicz, Jegomość Pan Hrehory Łunkiewicz, JPan Tadeusz Dorniak, JPan Piotr Chwat, JPan Andrzey Chwat, Jegomość Pan Wincenty Wilkanski, Jegomość Pan Hieronim Mickiewicz, Jegomość Pan Kazimierz Mickiewicz, Jegomość Pan Andrzey Sakowicz, JPan Jerzy Wilkaniec, JPan Maciey Steckiewicz, JPan Maciey Łunkiewicz, JPan Bartłomiey Milwid, Jegomość Pan Józef Oranowski, JPan Michał Talkowski, JPan Kazimierz Zambrzycki, Jegomość Pan Adam Sulikowski, Jegomość Pan Jan Nossowicz, Jegomość Pan Adam Nossowicz, Jegomość Pan Antoni Jasiewicz, JPan Antoni Klimiato, Jegomość Pan Ignacy Sokołowskiz tey Paraffii koni było szesdziesiąt cztery, Summaryusz wszystkich Paraffii na Popisie teraznieyszym Swięto Michalskim Pod Chorągwią Powiatową Wielmożnego JPana AlexandrowiczaChorążego Powiatu Lidz.  nayduiących się zpisany

Primo z Paraffii Lidzkiey pod Rotmistrzowstwem Wielmożnego JPana Narbutta Stolnika Lidz. Koni Sto szesnascie,

Secundo z Paraffii Białohrudzkiey pod Rotmistrzowstwem W. JPana Zaleskiego Koni osmnascie,

Tertio z Paraffii Jelnenskiey pod Rotmistrzowstwem W. JPana Soroki koni dwadziescia cztery,

Quarto z Paraffii Wawiorrskiey Pod Rotmistrzowstwem W.JPana Kamieńskiego koni Sto trzydzieście sześć,

Quinta z Paraffii Wasiliskiey y Zabłockiey Pod Rotmistrzowstwem W. JPana JankowskiegoSto trzydziescie dziwięć,

Sexto z Paraffii Żołudzkiey pod Rotmistrzowstwem WJPana Soroki koni siedmdziesiąt dwa,

Septima z Paraffii Rożanskiey pod Rotmistrzowstwem WJPana Siekluckiego koni Siemdziesiąt,

Octavo z Paraffii Lackiey pod Rotmistrzowstwem WJPana Skindera koni szesdziesiąt sześć,

Nono z Paraffii Nowodworskiey Pod Rotmistrzowstwem WJPana Alexandrowicza koni szesdziesiąt dziewięc,

Decimo z Paraffii nackiey y Radunskiey pod Rotmistrzowstwem WJPana Noniewicza trzysta osmdziesiąt y dwa,

Decimo primo z Paraffii Eyszyskiey Pod Rotmistrzowstwem WJPana Marcinkiewicza trzysta dziewiędziesiąt siedm,

Decimo secundo z Paraffii Horodenskiey Pod Rotmistrzowstwem WJPana Chmielniskiego czterdziescie trzy,

Decimo tertio z Paraffii Żermunskiey Pod Rotmistrzowstwem WJPana Narbuta Stoln. należąca Sto trzynascie,

Decimo quarto z Paraffii Bieniakonskiey pod Rotmistrzowstwem W.JPana Ryłły Horodniczego Lidz. szesdziesiąt cztery in Summa koni tysiąc siedmset czternascie Sumaryusz Pocztowych do tego popisu tak przez WJPana Chorążego Lidz., iako też y WJPanow Rotmistrzow y dalszych Jmosciow sławionych których in numero było koni sto piędziesiąt in uniwersum (…) koni Tysiąc osmset szesdziesiąt cztery, do którego to takowego popisowego Regestru spisanych w onym Osob przezemnie Chorążego y Pułkownika Powiatu Lidz. sporządzonego do podpisu ex mente teyże Konstytucyi novele legis WJPanu P.L. y wszystkim WJPanom Urzędnikom czasu Popisu będącym podanego y Sam się podpisuię actum (…), u tego Popisu podpisy Rąk WJPanow Urzędnikow his ex primunt verbisKazimierz Jozef Narbutt Marszałek P.L. Stta Miżewski mp Jerzy Antoni Jodko Podkomorzy P.L. Stta Dziewieniski mp do tego Popisu  (…) P.L. podpisuie się Ignacy De Campo Scipion Sądowy Pttu Lidz. Starosta y generał Major W.W.Xwa Litt. mp Franciszek Antoni Alexandrowicz Generalny Chorąży Pułkownik P.L. Starosta Koniawski mp Jan Stanisław Kamienski Sędzia Ziemski P.L. Jozef Adam Borzymowski Sędzia Ziemski Powiatu Lidz., Antoni Skinder Sędzia Ziem. P.L., Franciszek Jozef Godziemba Godebski Wy P.L., Dominik Alexandrowicz Pisarz Ziemski P.L. Regimentarz Dywizyi Litewskiey Woysk W. Xwa Litewskiego, Jozef Hawryłkiewicz Skar. y Sędzia grodski Powiatu Lidzkiego, który to popis za podaniem onego przez wyż wyrażonego Patrona do Akt iest do Xiąg Ziemskich Lidzkich (…) y wpisany z których y ten widymus pod Pieczęcią Ziemską Lidzką w Roku teraznieyszym tysiąc siedmset osmdziesiąt siodmym miesiąca  Julii czternastego dnia parti requirenti iest wydane.