Metryka Litewska. Spis wojska litewskiego 1528

metryka litewska

Metryka Litewska. Spis wojska litewskiego 1528 r.

Spis wojska litewskiego w XVI wieku.

Strona zawiera surowy, nieformatowany tekst w celu zapewnienia możliwości wyszukiwania pełnotekstowego poszukiwanych informacji poprzez wyszukiwarkę. Tekst może zawierać błędy maszynowe. Należy tę stronę traktować jako indeks pełnotekstowy do publikacji drukowanej. W celu uzyskania dostępu do wersji oryginalnej skontaktuj się.

Strona główna Archiwum


РУССКАЯ

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
Перапіс
ВОЙСКА
Вялікага княства Аітоўскага
1528 года
МЕТРЫКА Вялікага княства Літоўскага
Кніга 523
Кніга публічных спраў 1
Мінск
«Беларуская навука» 2003
УДК 930.22.94(476) «15» ББК 63.3(4Беи)
П 26
Падрыхтавалі да друку:
кандидат гістарычных навук А. I. ГРУША кандидат гістарычных навук М. Ф. СПІРЫДОНАЎ,
М. А. ВАЙТОВІЧ
Рэдакцыйная калегія:
Г. Я. Галенчанка(адказны рэдактар),
М. П. Касцюк, М. К. Кошалеў, У. I. Навіцкі, М. С. Сташкевіч
Рэцэнзенты:
кандидат гістарычных навук А. А. Скеп’ян кандидат гістарычных навук М. Ф. Шумейка
УДК 930.22.94(476)« 15» ББК 633(4Беи)
© Груша А. I., Спірыдонаў М. Ф., Вайтовіч М. А., падрыхтоўка, 2003 © Афармленне УП “Выдавецтва “Бсларуская навука”, 2003
ISBN 985-08-0557-9
“ПЕРАПІСЫ ВОЙСКА
ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОУСКАГА” 1528, 1565, 1567 гг.
ЯК ГІСТАРЫЧНАЯ КРЫНІЦА ПА ГІСТОРЫІ БЕЛ АРУ CI
Перапісы земскага войска Вялікага княства Літоўскага (далей — ВКЛ) XVI ст., хоць і складаюць адносна невялікую частку былога дзяржаўнага справаводства, уяўляюць найбольш значную і рэпрэзентатыўную крыніцу па гісторыі прывілеяваных, кіруючых эліт дзяржавы і па гісторыі ўсяго шляхецкага стану. Зразумела, далёка не ўсе аспекты тэмы высвечваюцца або нават закранаюцца ў гэтай крыніцы, тым не менш матэрыялы перапісаў багатыя, разнастай-ныя і, увогуле кажучы, унікальныя. Ніхто з даследчыкаў гісторыі шляхты, войска ВКЛ XVI ст., феадальнага землеўладання, дэмаграфічных працэсаў, што разгортваліся на неабсяжных пра-сторах княства, не можа абысціся без згаданых матэрыялаў.
Перапісы шляхецкага войска — досыць вядомы від афіцыйнага справаводства. Першыя падобныя перапісы, мабыць, узніклі неўзабаве пасля распаўсюджвання дзелавой пісьменнасці і фарміравання шляхецкага апалчэння яшчэ ў XV ст. У XVI—XVIII стст. перапісы войска ажыц-цяўляліся на рознай падставе, ахопліваючы адносна лакальныя ці больш шырокія вайсковыя фарміраванні. Згадкі аб такіх перапісах, аглядах, рэвізіях нярэдка сустракаюцца ў матэрыялах XVI—XVIII стст. Значна радзей праводзіліся агульнадзяржаўныя перапісы войска. Мабіліза-цыі ўсяго шляхецкага войска і адпаведнай дакументацыі надавалася асаблівае значэнне ў XVI ст., калі вызначаўся лёс ВКЛ у яго цяжкай і неспрыяльнай ваенна-палітычнай канфрантацыі з Вялікім княствам Маскоўскім, а шляхецкае войска яшчэ ў значнай ступені захоўвала свае ва-енныя патэнцыі. 3 канца XVI ст. усё большую ролю пачынае адыгрываць рэгулярнае і наёмнае войска, заснаванае на прафесійным узроўні, якое мела адпаведную вывучку і добрую зброю. Да нашых часоў дайшлі тры перапісы войска ВКЛ XVI ст. у розным стане захоўвання. Ніводнага — поўнага, вычарпальнага.
Першы Перапіс — 1528 г. мае назву: “Ухвала на великом сойме Виленском, в року 1528, м(е)с(е)ца мая 1 дня, учиненая з стороны обороны земское, колко хто с Панов-Рад, врядников и всих обывателей Великого княз(ства) Лит(о)вского з ыменеи своих ку службе военной коней ставити маеть”.
Другі Перапіс — 1565 г. — нейкі час таксама знаходзіўся ў матэрыялах Метрыкі ВКЛ, з яго ў 1634 г. была знята копія. Менавіта яна дайшла да нашых часоў сярод манускрыптаў і дакументаў РНБ у Санкт-Пецярбургу: аддзел рукапісаў, Эрмітажны збор, сігн. Е.ІѴ. 82. Ру-капіс аб’ёмам 122 аркушы мае загаловак: “Реестр полису войска господарского Великого княжства Литовского, которое се пописовало збираты ы пописоваты в Ракове року от нароженя Сына Божого тысеча пятсот шестдесят пятого, месяца ыюлъя девятого дня, за гетманства ы справы его милосты пана Миколая Радывила, воеводы Троцкого, гетмана найвышшого Великого кня-
жства Литовского, старосты мерецкого, державцы лидзского ы сумилиского, а пописовано тое войско через мене, Михала Григорьевича Коледу, служебника его королевской милосты”.
Трэці Перапіс — 1567 г. — яшчэ ў першыя дзесяцігоддзі XX ст. захоўваўся ў нясвіжскім архіве Радзівілаў: 912 аркушаў ca старажытнай фаліяцыяй (51 аркуш незапісаны), не хапае часткі кодэкса пасля 904 арк. Рукапіс быў, здаецца, перапраўлены ў Варшаву ў канцы 30-х гадоў XX ст. разам з некаторымі іншымі матэрыяламі архіва. Зараз захоўваецца ў Галоўным архіве старажытных актаў у Варшаве, AR VII, адз. зах. 83. Мае загаловак: ”Лета Божего нароженья 1567 року. По-пис войска земского Великого князства Литовского, которые збиралися за уфалою сойму Городенского на местцо, через листы короля его милости назначоное, к Молодечну, которому збираныо час был од короля его милости зложон на Семую суботу, недавно прошлую. А почали збирати и пописыватися в Красном Селе перед его милостью паном гетманом паном Григорьем Александровичем Ходкевича, паном виленским, гетманом наивышшим Великого князства Литовского, старостою городенским, державцою могилевским, через мене, служебника его милости Стефана Якимовича списано”.
Усе тры Перапісы дапаўняюць адзін аднаго, хоць нават у комплексе не ахопліваюць усю тэрыторыю і шляхту ВКЛ. Што даюць згаданыя Перапісы ў крыніцазнаўчым аспекце для гі-сторыі Беларусі і ўсяго ВКЛ XVI ст.? Перш за ўсё гэтыя матэрыялы маюць першараднае зна-чэнне для вывучэння праблем колькасці, сацыяльнага складу прывілеяваных саслоўяў ВКЛ, га-лоўным чынам — свецкіх феадалаў: шляхты, баяр-шляхты, але таксама некаторай часткі ду-хоўнай іерархіі (біскупаў, епіскапаў, мітрапалітаў) і ненабілітаваных прадстаўнікоў даволі разнастайных груп насельніцтва, што выконвалі звычайна другарадныя службовыя функцыі. Пры пэўных умовах прадстаўнікі гэтых груп часам замяшчалі паўнапраўнага шляхціча, як правіла — вельмі дробнага або хворага. Другі спектр праблем, які таксама выразна прасвечва-ецца ў Перапісах, — гэта землеўладанне шляхты, у пэўнай ступені — духавенства, тэрытары-яльнае размяшчэнне маёнткаў, сацыяльная дыференцыяцыя іх уладальнікаў. Нарэшце Перапісы даюць апасрэдаваную магчымасць высветліць прыблізна агульную колькасць насельніцтва ВКЛ, Беларусі, Літвы, Украіны, гісторыка-тэрытарыяльных рэгіёнаў (так зв. Літоўскай Русі, “Літвы ўласцівай” і інш.), тэрытарыяльна-адміністрацыйных адзінак — ваяводстваў, паветаў, зямель. Супастаўленне Перапісаў розных перыядаў дае магчымасць даследаваць эвалюцыю некаторых сацыяльных і дэмаграфічных працэсаў, у тым ліку працэс драблення шляхты, суад-носіны розных па свайму этнічнаму паходжанню груп феадалаў (“рускіх” — пераважна бела-рускіх і ўкраінскіх, літоўцаў, татараў). Значны матэрыял даюць Перапісы і для вывучэння гіста-рычнай геаграфіі ВКЛ, асабліва на тэрытарыяльна-адміністрацыйным узроўні, тапанімікі, антрапанімікі, працэсаў фарміравання войска, яго структуры і ўзбраення.
3 пункту гледжання тэрытарыяльнай рэпрэзентатыўнасці найбольшай паўнатой адрозні-ваецца Перапіс 1528 г.: першыя тры рэестры ахопліваюць асноўную знаць і арыстакратыю ВКЛ — “почот Панов-Рад их милости”, г. зн. членаў паноў-рады, “врядников”, гаспадарскіх дваран, “значнейшое шляхты”, “почот” княжацкі; “почот” удоў княжацкіх, ваяводскіх, ста-росціных. Наступныя — павятовыя рэестры — рэгіструюць шляхту ваяводстваў Віленскага, Троцкага, зямлі Валынскай, паветаў палескіх (баяр пінскіх, клецкіх, гарадзецкіх, рагачоўскіх, кобрынскіх), зямель Полацкай, Віцебскай, Мсціслаўскай, Жамойцкай. Адсутнічае шляхта зямель Кіеўскай і Браслаўскай. “Маем перад сабой поўны спіс уладапьнікаў рыцарскіх маёнткаў, — адзначыў Г. Лаўмянскі, — з падданым насельніцтвам. Нашмат горш зарэестравана дробная шляхта, якая служила асабіста”.
Прыкладна так жа структурна пабудаваны наступныя Перапісы. Цэнтральныя рэестры Пе-рапісу 1565 г. ахопліваюць значнейшых ураднікаў (“дыгнітажаў”), паноў, магнатаў, князёў, “двор-ную” харугву (шляхту, што абслугоўвала гаспадарскі двор), далей ідуць ваяводскія і павятовыя “почты” — Кіеўскі, Віленскі, харугвы — Ашменская, Крэўская, Немежская, Лідская, Ге-
4
ранонская, Гядройцкая, Няменчынская, Майшагальская, Вілкамірская, Кернаўская, Анікш-ценская, Пунянская, Карклеўская, павет Троцкі — харугвы Берасцейская, Кобрынская, Пін-ская, Слонімская, Ваўкавыская, Васілішская, Астрынская, Конеўская, Радунская, Ейшышская, Троцкая, Сумілішская, Ляпунская, Даўгоўская і Пералайская, Жыжморская, Высакадворская, Стоклішская, Аліцкая, Дарсунішская, Бірштанская, Пуньская, Мерацкая, баяры гаспадарскія пераломскія, харугвы Гародзенская, Упіцкая, падляшскія — Бельская, Дарагіцкая, Мельніцкая — з парафіямі, павет Навагародскі, зямля Валынская. У адрозненне ад Перапісу 1528 г., дзе рэестры татарскіх сцягаў папярэднічаюць апісанню падлящскіх зямян, тут “Татаре литовские” (харугвы — Віленская, Троцкая, Навагародская) завяршаюць агульны перапіс.
Па сваёй паўнаце Перапіс 1565 г. найменш рэпрэзентатыўны, ахоплівае каля трэці шляхты, што зафіксавана ў Перапісе 1567 г. Хоць тут упершыню згадваюцца баяры Кіеўскай зямлі (але ж усяго дзве асобы), адсутнічаюць почты Жамойціі, Менскага і прыгранічных Полацкага, Мсціслаўскага, Віцебскага, Браслаўскага ваяводстваў. Частка названых зямель была занята войскаміІвана IV.
Аналагічны прагал высвечваецца і ў матэрыялах апошняга Перапісу — 1567 г. Не прад-стаўлена шляхта Полацкага, Мсціслаўскага ваяводстваў, у Віцебскім і Кіеўскім улічана шляхта толькі Аршанскага (выстаўлены 7 коней) і Мазырскага з Оўручам (24 кані) паветаў. Пасля цэнтральных почтаў пералічваецца шляхта Віленскага, Ашмянскага, Вілкамірскага, Браслаўскага (“літоўскага”), Троцкага, Гародзенскага, Ковенскага, Лідскага, Упіцкага, Навагародскага, Слонімскага, Ваўкавыскага паветаў. Далей ідуць падляшскія паветы — Дарагіцкі, Мельніцкі, Бельскі — з выдзяленнем парафій і неверагоднай колькасцю дробнай шляхты, у адной трупе з адным харужым улічваюцца коні Берасцейскага, Камянецкага, Кобрынскага паветаў, следам ідуць паветы Пінскі, Менскі, Аршанскі, Мазырскі, Валынь, Жамойція, татары “домовые” ВКЛ і агульны сумарыуш (паддік) усяго войска. Па сваім аб’ёме Перапіс 1567 г. больш чым у два разы пераўзыходзіць разам узятыя папярэднія, дзякуючы параўнальна больш падрабязнай інфарма-цыі аб маёнтках, зброі, непрапарцыянальна вялікаму прадстаўніцтву падляшскай шляхты.
Прынцыпы складання Перапісаў у значнай ступені абумоўліваюць магчымасці іх выкары-стоўвання па такіх названых ужо кардынальных праблемах, як характарыстыка структуры зя-мельнай уласнасці ВКЛ, у тым ліку Беларусі, Літвы, некаторых рэгіёнаў Украіны, вызначэнне сацыяльнага складу і прыблізнай колькасці свецкіх феадалаў, а таксама колькасці залежнага сялянства ва ўладаннях феадалаў. Ухвала вялікага вальнага сейма ў Вільні ад 1 мая 1528 г. прадпісвала, каб усе — “хто-колвек мает людей своих в ыменях своих… з болших станов и до менших” — павінны выстаўляць з кожных васьмі служб пахолка (маладога добрага конніка) у адпаведным узбраенні. Аднак гэтая норма рэальна распаўсюджвалася толькі на магнатэ-рыю, паноў, заможную шляхту. Maca дробнай шляхты выстаўляла каня з няпоўнай нормы або станавілася сама, бо ўвогуле не валодала падданымі. У часы Лівонскай вайны пшат якія багатыя паны, “ураднікі”, нават некаторыя духоўныя іерархі выстаўлялі дадатковыя почты — “особливе на ласку господарскую”. Дыферэнцыяцыя пануючага саслоўя па яго сацы-яльным статусе, землеўладанні, колькасці залежнага сялянства, яго эвалюцыя (на падставе Перапісаў 1528, 1565, 1567 гг.) прааналізаваны ў працах Е. Ахманскага, А. Грыцкевіча, Г. Лаў-мянскага, М. Спірыдонава і іншых даследчыкаў. Перапісы паслужылі таксама крыніцай для прыблізнай ацэнкі этнічнага складу шляхты. Грунтуючыся на імёнах, прозвішчах і патронімах шляхецкіх родаў і іншыя звесткі ў Перапісах, даследчыкі лічаць, што большасць земскага войска ВКЛ складала беларуская і ўкраінская шляхта (у прапорцыях прыблізна 70:30%, або 60:40%, адкідваючы крайнія погляды). На тых жа пераважна метадычных падставах грунтуюцца раз-лікі, што тычацца канфесійнай арыентацыі шляхты. Перапісы сведчаць аб даволі прыкметнай колькасці літоўскай і польскай каталіцкай шляхты ў заходніх паветах Беларусі, у тым ліку на Падляшшы, і пераважна монаэтнічнай шляхце ў цэнтральных і ўсходніх ваяводствах.
Іа Зак. 1525
5
Арганізацыя земскага войска ВКЛ прасочваецца ва ўсіх трох Перапісах, але як і вайсковы рыштунак больш падрабязна і цікава ў Перапісе 1567 г.
Большасць рыцараў ставілася на Перапісах на добрых канях, пакрытыя шлемамі з прыл-біцамі, панцырамі, шчытамі (тарчамі). Асноўная зброя — рыцарскае кап’ё — “дрэўца”, ашчэ-пы; пяхотнае суправаджэнне — драбы ўзбройваліся ручніцамі, рагацінамі, мячамі, аркебузамі. Своеасаблівасць рыцарскага рыштунку адбілася ў тэрміналогіі Перапісаў: некаторая частка шляхты, станавілася “па-гусарску”, “па-казацку”, “па-кашубску”, — у перапісе жамойцкай шляхты 1567 г. упершыню нярэдка ўлічваецца масць баявых коней (гняды, вараны, рыжы і г. д.). Маламаёмасная дробная шляхта часам выстаўляла ў якасці коннікаў простых людзей, му-жыкоў, мяшчан, “вырасткаў” (падлеткаў), пасынкаў, узброеных больш сціпла — кафтан, сагайдак (лук з колчаном), рагаціна, радзей — меч, сякера. Татары звычайна ўзбройваліся лу-камі, шаблямі, сякерамі. Агульназемскія Перапісы войска ВКЛ добра дапаўняюцца іншымі дакументальнымі і наратыўнымі крыніцамі, у тым ліку лакальнымі абмежаванымі перапісамі вайсковых фарміраванняў, якія, на жаль, яшчэ недастаткова вывучаны даследчыкамі.
Доктар гістарычных навук Г. Я. Галенчанка
ПРАДМОВА
Перапіс войска Вялікага княства Літоўскага 1528 г. — адна з тых кніг архіва канцылярыі ВКЛ, якая надзвычай актыўна выкарыстоўвалася як крыніца інфармацыі: спачатку — юры-дычнай у практычных мэтах, затым — гістарычнай у мэтах навуковых.
У першыя гады свайго існавання Перапіс выконваў функцыю даведніка для вышэйшай улады, хто і ў якіх памерах павінен быў выконваць ваенную (“земскую”) службу. У далейшым матэрыялы Перапісу 1528 г. абслугоўвалі інтарэсы шляхты, якая шукала ў ім доказы свайго высакароднага паходжання. Вядомыя, па крайняй меры, шэсць выпісаў з Перапісу і чатыры з яго матэрыяламі ўпісанні ў мясцовыя земскія кнігі і кнігу Трыбунала ВКЛ за XVII—XVIII стст. Супадзенне дат двух упісанняў — 12 красавіка 1796 г., 5 жніўня 1796 г. —дазваляе сцвярд-жаць, што іх з’яўленне было звязана з разборам шляхты, які праводзіўся на тэрыторыі былой Рэчы Паспалітай, што ўвайшла ў склад Расійскай імперыі. Супадзенне ж дат трох выпісаў — 9снежня 1635 г., 1 ліпеня 1639 г., 5 сакавіка 1641 г. — давядзецца яшчэ высветліць. Цалкам віда-вочна, што для доказу шляхецтва да Перапісу 1528 г. звярталіся і ў XVI ст. 3 нейкай невядо-май дакладна мэтай у XVII ст. былі зняты копіі з асобных частак Перапісу для біржанскага (?) (спіс Д) і нясвіжскага (спіс Г) архіваў Радзівілаў. Аб шырокім выкарыстанні даных Перапісу 1528 г. сведчаць шматлікія запісы і паметкі на аркушах рукапісу ў выглядзе тлумачэнняў, пад-крэсленняў і розных значкоў. Некаторыя аркушы проста ўшпілены імі.
Матэрыялы Перапісу 1528 г. служаць крынічнай базай для гісторыкаў самых розных спе-цыялізацый. Перапіс 1528 г. з’яўляецца, напэўна, галоўнай крыніцай у вывучэнні колькасці насельніцтва ў ВКЛ у першай палове XVI ст., пралівае святло на структуру землеўладання, дазваляе вырашаць шэраг праблем гістарычнай геаграфіі і гісторыі родаў ВКЛ1 * * * * * 7. Магчымасці Перапісу 1528 г. далёка не вычарпаны. Улік, напрыклад, тэрытарыяльнага размеркавання ар-хаічных імён дробнай шляхты (напр.: “Бйтовтя” (= Вйтовт ?), “Вйтень”, “Гедмйн”, “Кестуце-вйч”, “Любортовйч”, “Товтвйл”, “Ягойловйч” і інш.) паспрыяе. рашэнню праблемы аб рэгія-нальным паходжанні першых літоўскіх князёў. Звесткі Перапісу могуць папоўніць матэрыялы
1 Напр.: Любавский. Сейм; Tarulis A. Didżiosios Lietuvos Kunigaikstios karo priewaliu (1528 m.) saraSo patikimu-
mas statiskikai // Ekonomika (Ekonomistru Draugijos Żumalas). 1936. T. 2; Conze W. Agrarverfassug und Bevolkcrung in
Litaucn und Weissrussland // Teii 1: Die Hufenverfassung im ehemaligen Grossfilrstetum Litaucn. Leipzig, 1940; Грицке-
вич А. П. Распределение магнатских и шляхетских владений в Белоруссии по их величине и этнической принад-
лежности владельцев (XVI в.) // Вопросы истории: Межведомственный сборник. Мн., 1978. Вып. 5; Менжинский В. С. Структура феодального землевладения в Великом княжестве Литовском. (По материалам Переписи войска 1528 г.) //
История СССР. 1987. № 3; Боряк. “Полисы земского войска”; Łowmiański Н., 1998 і інш.
7
тых даследчыкаў, якія вывучаюць антрапонімы, у тым ліку дазволяць вывучыць ступень папу-лярнасці тых ці іншых асабовых імён на тэрыторыі ўсяго ВКЛ і яго асобных гістарычных аб-ласцей. Вывучэнне націскаў (праўда, па арыгіналу, паколькі ў выданні знакі націскаў не ўзнаўляюцца і не агаворваюцца) дасць магчымасць устанавіць правільнае прачытанне тых ці іншых імён у XVI ст. (Згодна з Перапісам, напрыклад, у імёнах “Григорей”, “Мартин”, “Мй-колай”, “Якуб” націск ставіцца на першым складзе, у імені “Станислав”- на другім). Гісторыкі і лінгвісты розных спецыялізацый знойдуць у Перапісе неабходную інфармацыю.
Цалкам Перапіс 1528 г. быў апублікаваны ў 1915 г. С. Пташыцкім у рамках серыі “Руская гістарычная бібліятэка” (т. 33). Пры ўсіх сваіх станоўчых якасцях на сёняшні дзень выданне С. Пташыцкага не можа задаволіць ні гісторыкаў, ні лінгвістаў. Унутраныя і знешнія прыкметы рукапісу былі апісаны сцісла. Пры перадачы тэксту літары, якія выйшлі з ужытку, замяняліся на сучасныя; “ъ” і “ь”, якія адсутнічаюць у тэксце, расстаўляліся пасля вынасных зычных без спецыяльнага абазначэння. Публікатар не знаходзіў патрэбным вылучаць унесеныя ў радок літары ў скарочаных пад цітлай словах, а таксама вынасныя літары і склады. Без увагі заста-лося дэкаратыўнае пісьмо рукапісу: вязь, і асаблівасці размяшчэння тэксту: калафоны. Тэкст пераданы не без памылак (хоць іх, трэба сказаць, няшмат). Не быў праведзены тэксталагічны аналіз помніка, у выніку чаго разам з першапачатковым тэкстам былі апублікаваны і паз-нейшыя ўстаўкі і дапіскі (гл. “Перапіс ВКЛ 1528 г.: гісторыя стварэння”). Не ўсе выпраўленні ў тэксце рукапісу былі ўлічаны. Адсутнічаюць такія важныя кампаненты археаграфічнага вы-дання, як паказальнік імёнаў і геаграфічных аб’ектаў. Нарэшце, само выданне 1915 г. даўно стала бібліяграфічнай рэдкасцю. Усё гэта і схіліла публікатарскі калектыў узяцца за перавы-данне гэтай важнай і каштоўнай гістарычнай крыніцы.
Агульныя знешнія і ўнутраныя прыкметы рукапісу
Перапіс войска ВКЛ 1528 г. захоўваецца ў РДАСА ў фондзе 389 (“Літоўская метрыка”), адзінка захавання № 523. Рукапіс пераплецены. Крышкі пераплёту выраблены з кардона. Іх памер 30,7*19,5×0,4. Крышкі выходзяць за блок на 3—5 мм. Таўшчыня спінкі каля 5 см. Па-крыццё складовае. Спінка кнігі, левы край верхняй крышкі і правы край ніжняй крышкі абк-леены скурай цёмна-бурага колеру, які займае на краі верхняй крышкі 3,5—4,2 см, на краі ніжняй крышкі 2,5—3,5 см. Гэта скура — вынік рэстаўрацыі пераплёту кнігі ў апошняй чвэрці XVIII ст. Для пакрыцця астатніх частак верхняй і ніжняй крышак выкарыстана скура карыч-невага колеру з пераплёту канца XVI — пачатку XVII ст. Гэта скура на верхняй крышцы аз-доблена па верхнім, правым і ніжнім краях ціснёным раслінным арнаментам. Аналагічны ар-намент размешчаны па ўсіх краях скуры канца XVI — пачатку XVII ст. ніжняй крышцы. На скураным пакрыцці ніжняй крышкі прастора ўнутры расліннага арнамента разбіта цісненнем на некалькі вакон, якія ўваходзяць адно ў другое. Па краях унутранага акна ў прамавугольных рамках шырынёй 1,4 см размешчаны паясныя выявы біблейскіх персанажаў. Усяго такіх выяў

 1. 3 іх пяць размешчаны на левым краі, тры — на верхнім, пяць — на правым і дзве — на ніжнім краі. Пад кожнай выявай надпіс. Аднолькавымі з’яўляюцца выявы: першая і пятая зверху на левым краі, першая злева на ніжнім, чацвёртая знізу на правым, трэцяя зправа на верхнім; другая зверху па левым, другая злева на ніжнім, всрагодна, пятая знізу на правым; трэцяя зверху на левым, відавочна, другая знізу на правым і першая зправа на верхнім; чацвёртая зверху на левым, трэцяя знізу на правым, другая зправа на верхнім краі. Пад аднолькавымі выявамі: першай зверху на левым краю, і першай зправа на ніжнім краю выразна чытаецца DATAE; пад другой зверху на левым краю выразна чытаецца толькі першая літара D, другая — відавочна, Е, трэцяя, відавочна — F. На чацвёртай выяве зверху на левым краі чытаюцца пер-шыя тры літары: ЕСС. Аналагічныя выявы змешчаны, у прыватнасці, і на скураным пакрыцці
  ПРАДМОВА
  пераплётаў кніг Метрыкі 43, а таксама 224, 2272 і 228. (Пад выявамі на пакрыцці кнігі Метрыкі 228 чытаюцца надпісы: ЕССЕ A, DATA E, APARVI, DE FRUC. Кніжныя пераплёты, якія аз-дабляліся цісненнем калонак з біблейскімі персанажамі і лацінскімі надпісамі ЕССЕ AGNYS DEI QUI TOLLIT PECCATA MUNDI DATA EST MICHI OMNES DE FRVCTV VENTRIS APARVIT BENIGITA па назіраннях Э. Лауцявічуса былі моднымі ў другой палове XVI ст. і выкарыстоўваліся да сярэдзіны XVII ст.3). На ўнутраным акне выява шчыта з гарызантальнай штрыхоўкай і гербам “Ліс”. Наверсе і ўнізе шчыта па вуглах умоўнага чатырохвугольніка ма-награма канцлера ВКЛ Льва Caneri: L|S|K|L. Нейкія функцыянальныя элементы пераплёту (жукі, зашпількі і інш.) адсутнічаюць.
  Памср блока: 18,8×29,5. Блок абрэзаны, верагодна, у апошняй чвэрці XVIII ст. Да спінкі кнігі прыклеены чатыры папяровыя ярлыкі. Ярлык № 1 (па ўмоўным нумары — зверху ўніз) — з глянцавай паверхняй жоўтага колеру, абарваным верхнім левым вуглом і надпісам, які выка-наны пазалотай; ярлык № 2 — абарваны з левага краю з надпісам, які выкананы друкарскім спосабам (прыклеены ў 1887 г. у Санкт-Пецярбургу4); ярлык № 3 — з глянцавай паверхняй жоўтага колеру і надпісам, які выкананы пазалотай; ярлык № 4 са зрэзаным ніжнім краем і абарваным ніжнім левым вуглом (аб памерах і змесце ярлыкоў спінкі кнігі гл. табл. 1).
  Т а б л i ц а 1. Памер і змест надпісаў ярлыкоў спінкі кнігі
  Нумар ярлыка Памср Змест наяпісаў
  1 5, 0x3, 9 ACTA MAG.DUC.LITV.
  2 [3, 0]хЗ,2 HIA. 1
  3 4,9×5,0 ANNO 1528
  4 4,9х[4, 3J REGNANTE SIGISMUN 1.
  Агульная колькасць аркушаў (без форзацных і аркушаў выкарыстання) — 302= [І]-[ІХ]+1-290+Зб-Зв-290а. Першапачатковымі з’яўляюцца аркушы 1 — 290; наступнымі [I] — [IX], [36], [Зв]. Да форзацнага аркуша верхпяй крышкі прыклесны аркуш выкарыстання. Яшчэ два аркушы выкарыстання прыклеены да форзацнага аркуша ніжняй крышкі. Пустымі (без запісаў) з’яўляюцца аркушы [I] — [IX], [1 адв.], [36] — [Зв адв.]. За выключэннем аркушаў [VIII адв.] — [IX адв.], [1 адв.] усе яны перакрэслены. Праз аркушы 2-288 адв. прасунуты чырвоны шаўковы шнур, які змацаваны пячаткай I Аддзяленння III Дэпартамента ўрадавага Сената.
  Рукапіс in folio. Вадзяныя знакі паперы рукапісу: 1) арк. [I], [III], [IV], [VII], [IX] —“Панна” (1799-1780)5; 2) арк. 2,4, 6 —“Сякера” (1596)6; 3) арк. [36], [Зв] — “Рыба” (1738)7; 4) арк. 10, 12, 15, 18, 20, 21, 23, 26, 28, 31, 35—37, 39, 43, 44, 47, 48, 50, 55—58, 63, 66, 68, 69, 71—74, 82, 84, 85, 86, 89, 91, 93, 94—97, 99, 103, 104, 106, 108, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 122, 125, 127,
  2 LM-224. 1 faks., 2 faks.; Lietuvos Metrika (1533 — 1535). 8-oji Teisrruj byłą knyga (XVI a. pabaigos kopija) / Par. S. Lazutka, I. Valikonytc, N. Ślimiene ir kt. Vilnius, 1999. 3 faks.
  3 Паведамленне I. П. Старасцінай i Г. Л. Харашкевіч. LauceviCius E. XV — XV11I a. Knygij [riSimai Lietuvos bib-liotekose. Vilnius, 1986. P. 89. Першыя публікатары Перапісу 1528 г. адзначылі, што выявы (гэтых – ?) “святых” часта сустракаюцца на “польскіх пераплётах” XVI ст. (РИБ. Т. 33. Заўвага).
  4 РИБ. Т. 33. Заўвага.
  5 Блізкі: Laucevićius. № 2482.
  6 Вельмі падобны: Laucevićius. № 1705.
  7 Блізкі: Laucevićius. № 4170.
  9
  131—133 — “Трубы” (1595—1596)8; 5) арк. 13,49, 135, 138, 140, 141, 143, 147—149, 151, 152, 155, 156, 177, 179, 181, 182, 192, 195, 196, 198—202, 208, 212, 214—218, 223, 224, 226, 228, 231, 232, 234, 235, 238, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 257, 260, 262, 263, 265, 266, 268, 272, 273, 274, 278, 281, 283, 285, 286, 288, 290 — “Ліс” (1597—1600)9; 6) арк. 159—162, 168, 171, 172, 174 — “Абданк”( 1596, 1597—1598, 1601)10; 7) арк. 184, 186, 188, 190, 210 —“Ле-бедзь” (1594, 1596)11.
  Захаванасць рукапісу не зусім задавальняючая. Два аркушы: 261 і 262 па пагінацыі № 1 адсутнічаюць, на што звярнулі ўвагу першыя публікатары Перапісу12. Гэтыя аркушы былі страчаны ўжо да 5 красавіка 1641 г., паколькі іх адсутнасць адлюстравана ў спісе (3), які дата-ваны гэтым часам. Нязначныя пашкоджанні ў выглядзе разрываў і абрываў, якія заклеены па-перай, ёсць на арк. 2, 3, 5, 6, 9, 22, 34, 35, 60, 74, 75, 76, 78 і інш.
  Сляды наколаў (для разліноўкі і для ліній, якія складаюць унутранае поле тэксту) не суст-рэты. Памеры правага поля той часткі рукапісу, у якой змешчаны пералік ваеннаабавязаных і звесткі аб памерах іх службы, вар’іруецца ў залежнасці ад складу формул, пры дапамозе якіх пісары адзначалі, як павінен быў служыць кожны канкрэтны ваеннаабавязаны. 3 арк. 8 адв. для паказу памераў службы выкарыстоўваюцца формулы “мае ставіць столькі-та коней (да службы земскай)” (для тых, хто выстаўляў коннікаў) і “мае сам ехаць (да службы земскай)” (для тых, хто выязджаў сам). Імя ваеннаабавязанага і памеры службы адно ад адных прабеламі не адасабляюцца і ўвесь тэкст утварае адну шырокую калонку з вузкімі правым і левым па-лямі. Так афармляюць тэкст пісары, якія пісалі поч. I i II (аб почырках гл. ніжэй). Але ў да-лейшым склад формул спрашчаецца: з арк. 19 адв. замест “мае ставіць столькі-та коней (да службы земскай)” пішацца “столькі-та коней”, з арк. 25 замест “мае сам ехаць” — “сам”. Дзя-куючы спрашчэнню формул з’яўляецца магчымасць інакш аформіць тэкст. Апошні падзяля-ецца на дзвс калонкі, у адной з якой (левай) прыводзіцца імя асобы ваеннаабавязанага, у другой (правай) — памеры яго службы. Калонкі адасабляюцца адна ад адной істотным прабелам, пры гэтым назіраецца тэндэнцыя змяшчаць правую калонку прыблізна пасярэдзіне старонкі. Такое афармленне тэксту характэрна для арк. 20 — 39 адв. На арк. 40 і 40 адв. калонкі зліваюцца, г. зн. імёны асоб і памеры іх службы прабелам не адасабляюцца. 3 арк. 42 зноў з’яўляецца прабел, праўда, невялікі. Звесткі правай калонкі змяшчаюцца не роўна адны пад аднымі, а іх адлегласць ад левага краю старонкі залежыць ад даўжыні імя ваеннаабавязанага, г. зн. чым карацей імя, тым бліжэй да левага краю фіксуюцца памеры службы, і, наадварот. Выключэннем з’яўляецца тэкст арк. 49 — 49 адв. і 52 — 52 адв., які перапісаны поч. III. На гэтых аркушах незалежна ад працягласці імя ваеннаабавязанага памеры службы пішуцца адны пад другімі. На арк. 63 — 64 звесткі аб памерах службы адзначаюцца ўжо ca значным прабелам ад імён ваеннаабавязаных, але па-ранейшаму не на роўнай адлегласці ад левага краю. Ітолькі з арк. 64 адв. гэтыя звесткі пачынаюць пісацца адны пад аднымі. На арк. 72 правая калонка разрываецца. Верхняя частка ідзе пасярэдзіне старонкі, ніжняя — блізка ад правага краю старонкі, г. зн. звужаючы правае поле, пры гэтым лічбы, якія абазначаюць колькасць коней, ставяцца на ўзроўні верхняй часткі разарванай калонкі. 3 арк. 72 адв. па арк. 132 тэты парадак размяшчэння калонак пануе. 3 арк. 132 адв., калі да перапіскі Перапісу чарговы раз прыступіў пісар, які пісаў поч. III, правая калонка часцей за ўсё адступае крыху далей ад пра-
  8 Блізкі: Laucevi5ius. № 143.
  9 Вельмі падобны: Laucevićius. № 1856.
  10 Блізкі: Каманін I., Вітвіцька О. Водяні знаки на папері украінських документів XVI i XVII вв. (1566—1651). К., 1923. № 182; вельмі падобны: Laucevićius. № 1034, 1035.
  11 Вельмі падобны: LauceviCius. № 1012; Siniarska-Czaplicka J. Filigrany papierni położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od początku XVI do połowy XVIII wieku. Wrocław — W-wa — Kr., 1959. № 607.
  12 РИБ. T. 33. Стб. 219—220. Заўвагі.
  вага краю, але звесткі аб памерах службы змяшчаюцца па-ранейшаму на роўнай адлегласці ад левага краю. Такім чынам, з арк. 132 адв. правае поле перазыўходзіць па шырыні тэта ж поле на арк. 72 адв. — 132.
  Тэкст рукапісу напісаны беларускім беглым скарапісным пісьмом, якое характэрна для апошняй трэці XVI — першай чвэрці XVII ст. Пісьмо акруглае, выразнае, сярэдняга націску.
  Вылучаецца пяць асноўных почыркаў. Поч. I (нумарацыя почыркаў тут і далей умоўная) напісаны загаловак да паведамлення аб пастанове Віленскага вальнага сейма ад 1 мая 1528 г.13 (які выконвае функцыю агульнага загалоука да кнігі), рэестр зместу Перапісу (арк. 4—7), па-ведамленне аб пастанове Віленскага вальнага сейма (арк. 8), тэкст на арк. 8 адв., загалоўкі “То реестръ почтов княжецких” (арк. 14), “Реестръ бояр упитьских” (арк. 109), “Земля Бельская. Парафея Бельская” (арк. 128 адв.); поч. II —тэкст на арк. 9-12 адв., 15-48 адв., 50-51 адв., 53-105, 106 адв. з загалоука “Реистръ бояр каменецъкихъ…” — 132 да слоў “Щепанъ Боровым самъ”; поч. III — тэкст на арк. 13-14 адв., 49-49 адв., 52-52 адв., 132 са слоў “Янъ Ще-пановичъ Коваль самъ” — 204 адв. да слоў “Богушъ Павлович 2 кони”, 204 адв. са слоў “Пан Путошинскии конь” — 288; поч. IV — тэкст на арк. 105 адв,-106 адв. да слоў “Янъ Менъко-вичъ самъ”; поч. V — тэкст на арк. 204 адв. са слоў “Богушъ Несвецъкии конь” да слоў “Гне-вошъ Яловицъкии 5 коней”.
  Як можна заўважыць з табліцы суадносін аркушаў і почыркаў рукапісу (табл. 2), на папе-ры з вадзяным знакам “Сякера” тэкст напісаны поч. I; на паперы з вадзяным знакам “Трубы” — у асноўным поч. II, IV (на арк. 132 і 133 — поч. III); на паперы з вадзяным знакам “Ліс”, “Аб-данк”, “Лебедзь” — поч. III i V14. Почырк I атаясамляецца па почырку і аутографах іншых кніг Метрыкі: ім пісаў Адам Пашкевіч15.
  Т а б л і ц а 2. Суадносіны аркушаў і почыркаў
  Арк. Вадзяны знак Поч. Арк. Вадзяны знак Поч.
  1 2 3 1 2 3
  [I] “Панна” [VI]
  [И] [VII] “Панна”
  [III] “Панна” [VIII]
  [IV] “Панна” [IX] “Панна”
  [V] 1
  13 Г. Лаўмянскі адносіў гэту пастанову да 31 мая 1528 г. (Łowmiański. S. 19).
  14 Ужо першыя публікатары Перапісу звярнулі ўвагу на сувязь паперы з тым ці іншым вадзяным знакам і почыркамі рукапісаў. Так, яны заўважылі, што “ў першай частцы рукапісу пераважае (вадзяны знак — А. Г.) — Арол (г. зн. “Трубы” — А. Г), але ёсць устаўкі з Лісам Сапег. Гэтыя ўстаўкі напісаны іншым почыркам і іншым правапісам. Так, напрыклад, на паперы з Арлом — пан, кн’зь; на арк. 6-м — з Лісам — панъ, кня3.” (РИБ. Т. 33. Заўвага).
  15 Сціслыя біяграфічныя звесткі аб Адаме Пашкевічу змешчаны ў прадмове да кнігі Метрыкі 44 (Метрыка 44. С. XV. Заўвагі). Наогул, почырк А. Пашкевіча прысутнічае ў многіх перапісаных у канцы XVI — пачатку XVII ст. кнігах Метрыкі, прычым, відавочна, што А. Пашкевічу адводзілася роля не простата перапісчыка, а непасроднага іх рэдактара. У гэтай сувязі названая асоба заслугоўвае спецыяльнай увагі з боку даследчыкаў Метрыкі.
  Улік жа аўтографаў псрапісчыкаў кніг Метрыкі, атрыбуцыя з іх дапамогай почыркаў кніг, якія нс маюнь такіх аўтографаў, дазволіць устанавіць персанальны склад перапісчыкаў, агульныя прынцыпы праны пры псрапісцы кніг, нарэшце, удакладніць даты перапіскі кожнай канкрэтнай кнігі (аб аўтографах перапісчыкаў, напр., гл. заўвагі С. Пташыцкага: Описание книг и актов Литовской Метрики / Сост. С. Пташицкий. СПб., 1887. С. 83 (да кнігі Метрыкі 15: “на последнем листе примечание переписчика: далей не было чого писати, бо карты велми пошарпали ку концови — Olbrachta Droźccki pisał”), 85 (да кнігі Метрыкі 30: “Переписана Адамом Пашкевичем в 1596”; да кнігі Метрыкі 34: “тые книги переписал и коригиговал Валериан Мархач”) і інш.
  11
  ЛГУЛЬНЫЯ ЗНЕШНІЯ I ЎНУТРАНЫЯ ПРЫКМЕТЫ РУКАПІСУ
  Працяг табл. 2
  1 2 3 1 2 3
  2 “Сякера” 39 “Трубы” II
  3 40 II
  [36] “Рыба” 41 II
  [Зв] 42 II
  4 “Сякера” 1 43 “Трубы” II
  5 I 44 “Трубы” II
  6 “Сякера” I 45 II
  7 I 46 II
  8 1 47 “Трубы” И
  9 II 48 “Трубы” II
  10 “Трубы” II 49 „Ліс” III
  11 II 50 “Трубы” II
  12 “Трубы” 11 51 II
  13 “Ліс” III 52 III
  14 III 53 II
  15 “■Грубы” II 54 II
  16 II 55 “Трубы” II
  17 II 56 “Трубы” II
  18 “Трубы” II 57 “Трубы” II
  19 II 58 “Трубы” II
  20 „Трубы” II 59 II
  21 “Трубы” II 60 II
  22 II 61 II
  23 “Трубы” II 62 II
  24 II 63 “Трубы” II
  25 II 64 II
  26 “Трубы” II 65 II
  27 II 66 “Трубы” II
  28 “Трубы” II 67 II
  29 II 68 “Трубы” II
  30 II 69 “Трубы” II
  31 “Трубы” II 70 II
  32 II 71 “Трубы” II
  33 II 72 “Трубы” II
  34 II 73 “Трубы” 11
  35 “Трубы” II 74 “Трубы” II
  36 “Трубы” II 75 II
  37 “Трубы” II 76 II
  38 II 77 II
  Працяг табл. 2
  1 2 3 1 2 3
  78 II 117 “Трубы” II
  79 II 118 II
  80 11 119 “Трубы” II
  81 II 120 II
  82 „Трубы” II 121 “Трубы” II
  83 II 122 “Трубы” II
  84 „Трубы” II 123 11
  85 „Трубы” II 124 II
  86 “Трубы” II 125 “Трубы” II
  87 II 126 II
  88 II 127 “Трубы” II
  89 “Трубы” II 128 II
  90 II 129 II
  91 “Трубы” II 130 II
  92 II 131 “Трубы” 11
  93 “Трубы” II 132 “Трубы” II, III
  94 “Трубы” II 133 “Трубы” III
  95 “Трубы” II 134 III
  96 “Трубы” II 135 “Ліс” III
  97 “Трубы” II 136 III
  98 II 137 III
  99 “Трубы” II 138 „Ліс” III
  100 II 139 III
  101 II 140 “Ліс” III
  102 II 141 “Ліс” III
  103 “Трубы” II 142 III
  104 “Трубы” II 143 “Ліс” III
  105 II, IV 144 111
  106 “Трубы” II, IV 145 III
  107 II 146 III
  108 “Трубы” II 147 “Ліс” III
  109 II 148 “Ліс” III
  ПО II 149 “Ліс” III
  111 “Трубы” II 150 III
  112 11 151 “Ліс” III
  113 “Трубы” II 152 “Ліс” III
  114 II 153 III
  115 “Трубы” II 154 III
  116 II 155 “Ліс” III
  13
  Працяг табл. 2
  1 2 3 1 2 3
  156 “Ліс” III 195 “Ліс” III
  157 III 196 “Ліс” III
  158 III 197 III
  159 “Абданк” III 198 “Ліс” III
  160 “Абданк” III 199 “Ліс” III
  161 “Абданк” III 200 “Ліс” III
  162 “Абданк” III 201 „Ліс” III
  163 III 202 “Ліс” III
  164 III 203 III
  165 III 204 III, V
  166 III 205 III
  167 III 206 III
  168 “Абданк” III 207 III
  169 III 208 “Ліс” III
  170 III 209 III
  171 “Абданк” III 210 “Лебедзь” III
  172 “Абданк” III 211 III
  173 III 212 “Ліс” III
  174 “Абданк” III 213 III
  175 III 214 “Ліс” III
  176 III 215 “Ліс” III
  177 “Ліс” III 216 “Ліс” III
  178 III 217 “Ліс” III
  179 “Ліс” III 218 “Ліс” III
  180 III 219 III
  181 “Ліс” III 220 III
  182 “Ліс” III 221 III
  183 III 222 III
  184 “Лебедзь” III 223 “Ліс” III
  185 III 224 “Ліс” III
  186 “Лебедзь” III 225 III
  187 III 226 “Ліс” III
  188 “Лебедзь” III 227 III
  189 III 228 “Ліс” III
  190 “Лебедзь” III 229 III
  191 III 230 III
  192 “Ліс” III 231 “Ліс” III
  193 III 232 “Ліс” III
  194 III 233 III
  14
  Працяг табл. 2
  1 2 3 1 2 3
  234 “Ліс” III 263 “Ліс” III
  235 “Ліс” III 264 III
  236 III 265 “Ліс” III
  237 III 266 “Ліс” III
  238 .“Ліс” III 267 III
  239 III 268 “Ліс” III
  240 III 269 III
  241 III 270 III
  242 “Ліс” III 271 III
  243 III 272 “Ліс” III
  244 “Ліс” III 273 “Ліс” III
  245 III 274 “Ліс” III
  246 “Ліс” III 275 III
  247 III 276 III
  248 “Ліс” III 277 III
  249 III 278 “Ліс” III
  250 “Ліс” III 279 III
  251 III 280 III
  252 “Ліс” III 281 “Ліс” III
  253 III 282 III
  254 “Ліс” III 283 “Ліс” III
  255 III 284 III
  256 “Ліс” III 285 “Ліс” III
  257 “Ліс” III 286 “Ліс” III
  258 III 287 III
  259 III 288 “Ліс” III
  260 “Ліс” III 289
  261 III 290 “Ліс”
  262 “Ліс” III [290а]
  Поч. I (гл. фота 2) манерны. У літары “и” перакладзіна злучаецца з мачтамі пад вуглом. Такім жа чынам — пад вуглом — злучаны ўнізе ўнутраныя перакладзіны “м”. “Юс малы” на-гадвае сучасную “я”, але мае завастрэнне зверху і малую левую ножку. Сустрэты звязныя на-пісанні: “а” і “р” вын., “п” і “р” вын., “юс малы” i “р” і інш. Выяўлены лігатуры: “р” вын. + “б“, “р” вын.+”п”, “р” вын.+”т”, “т” вын. + “в” вын. і інш. Сустрэты знак скарачэння ў выглядзе двукроп’я і цітлападобнай літары. То размашысты, то ўборысты поч. II (гл. фота 3, 5) больш акруглы ў параўнанні з поч. I. Літара “а” па сваёй графічнай форме ідэнтычная сучаснай ру-капіснай радковай. Часта “а” пішацца ў адзін прыём і нагадвае ляжачую “е” з дзвюма злуча-нымі дужкамі. Нярэдка такі варыянт “а” цяжка адрозніць ад “е”. “Г” і “и” тоесныя сучасным рукапісным радковым. “К” пішацца ў выглядзе дзвюх вертыкальных дужак, якія не выходзяць за верхнюю лінію радка. “М” мае акруглую ніжнюю пятлю. Звязныя напісанні: “г” i “tf”, “е”
  15
  вын. i “т”, “e” i „р” вын., ”й” i ”з” вын., “и” і ”р” вын., “и” і “т”
  (якая нагадвае “z”) і ”в” (петлепадобная), ”й” вын. (якая нагадвае “z”) і вын. і “т”, “о” (з незавершаным авалам) і “р” вын., “с” і “т”, “с” i “tf”, “т” вын. і “и” вын. і інш. Лігатуры: “а”(альфа-падобная)+”н” вын., “д” вын.+”б”, ”й” вын. (якая нагадвае “z”)+”n”, “р” вын. +б +”й” вын. (якая нагадвае “z”), “р” вын.+”й” вын. (якая нагадвае “z”), “р” вын.+”п” і інш. Вензелі (спалучэнні літар, якія складаюцца з перасячэння адной літары іншай): “н” вын. +”в”(петлепадобная), “н” вын. + “т” і інш. Па колькасці звязных напісанняў і лігатур поч. II пераўзыходзіць усе іншыя почыркі рукапісу. Поч. III (гл. фота 4, 7) больш вуглаваты ў параўнанні з астатнімі. Літары стаяць на адносна вялікай адлегласці адна ад другой. Звязныя напісанні не выяўлены. Лігатурныя спалучэнні літар рэдкія. Поч. IV (гл. фота 6) падобны да поч. II, але ў ім літара “к” узнаўляецца ў выглядзе, як правіла, не дзвюх вертыкальных дужак, а дзвюх вертыкальных прамых, якія выходзяць за верхнюю лінію радка, а ў словах “конь”, “кони” мае форму, якая збліжае яе з сучаснай: з касой перакладзінай, што злучаецца з мачтай пасярэдзіне ці ў верхняй яе частцы і ножкай, якая спускаецца з гэтай перакладзіны. Для ма-нернага почырка V (гл. фота 7) характэрна “к”, якая апрача варыянта з дзвюма вертыкальнымі дужкамі, пішацца як сучасная рукапісная вялікая. Кідаецца ў вочы “а” ў імені Андрэя Каравая, левая перакладзіна якой заканчваецца спіралепадобным хвастом. У гэтым почырку для абазна-чэння “й” часта выкарыстоўваецца петлепадобны знак, які падобны да “z”.
  Цітлы: уласна “цітла”, “пакрыццё” і “камора”. Ціглападобныя літары амаль для ўсіх почырках тыя ж: “д”, “ж”, “з”, “л”, “м”, “р”, “т”, “х”, “ц”. У поч. II прысутнічаюць цітлападобныя спалучэнні “ти”, “ча”, “чи”. 3 усіх почыркаў найбольш архаічнымі з’яўляюцца поч. I i III. Адчуваецца большы вопыт працы з пяром у пісараў, якія пісалі поч. I i II у параўнанні з астатнімі.
  Пунктуацыя першапачатковая. Са знакаў пунктуацыі выкарыстоўваецца коска, якая мае выгляд нахіленай прамой, дужкі ці знака, які ідэнтычны сучаснай косцы. Коска прысутнічае ў тэкстах усіх перапісчыкаў (гл. фота 2, 3, 4, 5, 6, 7) і ставіцца ці пасля імя ваеннаабавязанага (перад формулай “мает ставити”), ці пасля формулы “мает ставити”, ці пасля абазначэння колькасці коней, ці пасля слоў “сам”, “конь”, “кони” або ва ўсіх названых выпадках адначасова.
  Надрадковыя знакі — знакі націску ў выглядзе прамой і крывой з нахілам управа (“оксія”) ці кропкі — рэгулярныя і сустракаюцца ў тэкстах амаль усіх почыркаў, апрача поч. V (гл. фота 2, 3, 5, 6). Колер чарніла рукапісу — ад светла-карычневага да чорнага.
  Асобныя загалоўкі буйных раздзелаў і меншых падраздзелаў напісаны вяззю. На аркушы 74 адв. у ніжніх двух трэцях унутранага поля выразна выкананы контурны малюнак пяром: на фоне мантыі, у верхняй частцы якой размешчаны запіс аб “суме”, шчыт у барочным стыле з гербам “Ліс”. Па левы і правы бакі шчыта па вуглах умоўнага шасцівугольніка манаграма Льва Caneri: L|S|C|M|D|L|. Пасля першай L, па абодва бакі S, пасля С, перад М па сярэдзіне радка кропкі (гл. фота 5).
  Нумарацыя сшыткаў адсутнічае (зрэзана – ?). У рукапісу чатыры пагінацыі. Пагінацыя № 1 арыгінальная і адносіцца да канца XVI — пачатку XVII ст., дапоўнена іншым почыркам нума-рамі (рускім – ? скорапісам) 284 і 285, верагодна ў XVIII ст. ; пагінацыя № 2 датуецца (па почырку) XVIII ст. Пагінацыя № 3 прастаўлена, калі меркаваць, па завяральным запісе (гл. за-пісы, якія адносяцца да гісторыі рукапісу ў цэлым), 6 кастрычніка 1950 г. Ціханавай. Якім часам пасля 6 кастрычніка 1950 г. датуецца пагінацыя № 4, сказаць цяжка, таму мы датуем яе шырокімі храналагічнымі рамкамі: другой паловай XX ст. Пагінацыя № 1 — літарная кірылічная чарнільная з прыбаўленнем слова “листь”; № 2-4 — лічбавыя арабскія: з іх № 2 — чарнільная, № 3 і 4 — аловачныя (простым алоўкам). Месца размяшчэння: пагінацыя № 1 — на верхнім полі бліжэй да правага краю злева ад пагінацыі № 3 і 4; № 2 — на верхнім полі ў правым вугле, вышэй ці правей пагінацый № 3 і 4; № 3 — часцей на верхнім полі ў правым вугле, рэдка на правым полі блізка ад правага вугла, правей пагінацыі № 4; № 4 — да нумара 49 — на верхнім полі ў правым вугле, з нумара 50 — на правым полі блізка ад правага вугла ці
  и

‘паярок” і “т” “
вын.
м”
16
на верхнім полі ў правым вугле ніжэй пагінацыі № 3 (у некаторых выпадках лявей пагінацыі № 3) — на правым баку аркуша; на верхім полі ў левым вугле (часцей) ці на левым полі блізка ад левага вугла (рэдка) — на адваротным баку аркуша. Пагінацыя № 3 да нумара 60 сцёрта (да нумара 60 пагінацыя № 4 прастаўлена па сцёртых нумарах пагінацыі № 3), з нумара 61 закрэс-лена простым алоўкам, відаць, аўтарам пагінацыі № 4. Усе нумары пагінацыі № 2, апрача 64, таксама закрэслены простым алоўкам (аб размеркаванні пагінацый у рукапісу гл. табл. 3).
Табліца 3. Суадносіны пагінацый
№4 №3 №2 № 1 №4 №3 №2 № 1
Другая палова XX ст. 1950 г. Алошняя чвзрць XVIII ст. Кап. XVI — пач. XVII ст. Другая Панова XX ст. 1950 г. Алошняя чвэрць XVIII ст. Кап XVI — пач. XVII ст.
1 2 3 4 1 2 3 4
[I] I 4 адв.
[I адв.] 5 16
[И] 2 5 адв.
[II адв.] 6 17
[III] 3 6 адв.
[III адв.] 7 18
[IV] 4 7 адв.
[IV адв.] Перапіс
[V] 5 8 19 1
[V адв.] 8 адв.
[VI] 6 9 20 2
[VI адв.] 9 адв.
[VII] 7 10 21 3
[VII адв.] 10 адв.
[ѴІИ] 8 11 22 4
[VIII адв.] 11 адв.
[IX] 9 12 23 5
[IX адв.] 12 адв.
1 10 13 24 6
[1 адв.] 13 адв.
2 11 14 25 7
2 адв. 14 адв.
3 12 15 26 8
[3 адв.] 15 адв.
[36] 13 16 27 9
[36 адв.] 16 адв.
[Зв] 14 17 28 10
[Зв адв.] 17 адв.
Загаловак і рэестр зместу 18 29 11
4 15 18 адв.
2 Зак. 1525
17
Працяг табл. 3
1 2 3 4 1 2 3 4
19 30 12 38 адв.
19 адв. 39 50 32
20 31 13 39 адв.
20 адв. 40 51 33
21 32 14 40 адв.
21 адв. 41 52 34
22 33 15 41 адв.
22 адв. 42 53 35
23 34 16 42 адв.
23 адв. 43 54 36
24 „ 35 17 43 адв.
24 адв. 44 55 37
25 36 18 44 адв.
25 адв. 45 56 38
26 37 19 45 адв.
26 адв. 46 57 39
27 38 20 46 адв.
27 адв. 47 58 40
28 39 21 47 адв.
28 адв. 48 59 41
29 40 22 48 адв.
29 адв. 49 60 42
30 41 23 49 адв.
30 адв. 50 61 43
31 42 24 50 адв.
31 адв. 51 62 44
32 43 25 51 адв.
32 адв. 52 63 45
33 44 26 52 адв.
33 адв. 53 64 46
34 45 27 53 адв.
34 адв. 54 65 47
35 46 28 54 адв.
35 адв. 55 66 48
36 47 29 55 адв.
36 вдв. 56 67 49
37 48 30 56 адв.
37 адв. 57 68 50
38 49 31 57 адв.
18
Працяг табл. 3
1 2 3 4 1 2 3 4
58 69 51 77 адв.
58 адв. 78 89 71 71
59 70 52 78 адв.
59 адв. 79 90 72 72
60 71 53 79 адв.
60 адв. 80 91 73 73
61 72 54 80 адв.
61 адв. 81 92 74 74
62 73 55 81 адв.
62 адв. 82 93 75 75
63 74 56 82 адв.
63 адв. 83 94 76 76
64 75 57 83 адв.
64 адв. 84 95 77 77
65 76 58 84 адв.
65 адв. 85 96 78 78
66 77 59 85 адв.
66 адв. 86 97 79 79
67 78 60 86 адв.
67 адв. 87 98 80 80
68 79 61 87 адв.
68 адв. 88 99 81
69 80 62 88 адв.
69 адв. 89 100 82
70 81 63 89 адв.
70 адв. 90 101 83
71 82 64 64 90 адв.
71 адв. 91 102 84 84
72 83 65 65 91 адв.
72 адв. 92 103 85
73 84 66 66 92 адв.
73 адв. 93 104 86
74 85 67 67 93 адв.
74 адв. 94 105 87 87
75 86 68 68 94 адв.
75 адв. 95 106 88 88
76 87 69 95 адв.
76 адв. 96 107 89 89
77 88 70 70 96 адв.
2*
19
Працяг табл. 3
1 2 3 4 1 2 3 4
97 108 90 90 116 адв.
97 адв. 117 128 ПО
98 109 91 91 117 адв.
98 адв. 118 129 111
99 ПО 92 92 118 адв.
99 адв. 119 130 112
100 111 93 119 адв.
100 адв. 120 131 113
101 112 94 120 адв.
101 адв. 121 132 114
102 113 95 121 адв.
102 адв. 122 133 115
103 114 96 122 адв.
103 адв. 123 134 116
104 115 97 123 адв.
104 адв. 124 135 117
105 116 98 124 адв.
105 адв. 125 136 118
106 117 99 125 адв.
106 адв. 126 137 119
107 118 100 126 адв.
107 адв. 127 138 120
108 119 101 127 адв.
108 адв. 128 139 121
109 120 102 128 адв.
109 адв. 129 140 122
ПО 121 103 129 адв.
110 адв. 130 141 123
111 122 104 130 адв.
111 адв. 131 142 124
112 123 105 131 адв.
112 адв. 132 143 125
113 124 106 132 адв.
113 адв. 133 144 126
114 125 107 133 адв.
114 адв. 134 145 127
115 126 108 134 адв.
115 адв. 135 146 128
116 127 109 135 адв.
20
Працяг табл. 3
1 2 3 4 1 2 3 4
136 147 129 155 адв.
136 адв. 156 165 149
137 148 130 156 адв.
137 адв. 157 166 150
138 149 131 157 адв.
138 адв. 158 167 151
139 150 132 158 адв.
139 алв. 159 168 152
140 151 133 159 адв.
140 адв. 160 169 153
141 152 134 160 адв.
141 адв. 161 170 154
142 153 135 161 адв.
142 алв. 162 171 155
143 153а 136 162 адв.
143 адв. 163 172 156
144 154 137 163 адв.
144 адв. 164 173 157
145 155 138 164 адв.
145 адв. 165 174 158
146 156 139 165 адв.
146 адв. 166 175 159
147 157 140 166 адв.
147 адв. 167 176 160
148 158 141 167 адв.
148 адв. 168 177 161
149 159 142 168 адв.
149 адв. 169 178 162
150 160 143 169 адв.
150 адв. 170 179 163
151 161 144 170 адв.
151 адв. 171 180 164
152 162 145 171 адв.
152 адв. 172 181 165
153 163 146 172 адв.
153 адв. 173 182 166
154 147 173 адв.
154 адв. 174 183 167
155 164 148 174 адв.
2а Зак. 1525
21
Працяг табл. 3
1 2 3 4 I 2 3 4
175 184 168 194 адв.
175 адв. 195 204 188
176 185 169 195 адв.
176 адв. 196 205 189
177 186 170 196 адв.
177 алв. 197 206 190
178 187 171 197 адв.
178 адв. 198 207 191
179 188 172 198 адв.
179 адв. 199 208 192
180 189 173 199 адв.
180 адв. 200 209 193
181 190 174 200 адв.
181 адв. 201 210 194
182 191 175 201 адв.
182 адв. 202 211 195
183 192 176 202 адв.
183 адв. 203 212 196
184 193 177 203 адв.
184 адв. 204 213 197
185 194 178 204 адв.
185 адв. 205 214 198
186 195 179 205 адв.
186 адв. 206 215 199
187 196 180 206 алв.
187 адв. 207 216 200
188 197 181 207 адв.
188 адв. 208 217 201
189 198 182 208 алв.
189 адв. 209 218 202
190 199 1 183 209 адв.
190 адв. 210 219 203
191 200 184 210 адв.
191 адв. 211 220 204
192 201 185 211 адв.
192 адв. 212 221 205
193 202 186 212 алв.
193 адв. 213 222 206
194 203 187 213 адв.
22
Працяг табл. 3
1 2 3 4 1 2 3 4
214 223 207 233 адв.
214 адв. 234 243 227
215 224 208 234 адв.
215 адв. 235 244 228
216 225 209 235 адв.
216 адв. 236 245 229
217 226 210 236 адв.
217 адв. 237 246 230
218 227 211 237 адв.
218 адв. 238 247 231
219 228 212 238 адв.
219 адв. 239 248 232
220 229 213 239 адв.
220 адв. 240 249 233
221 230 214 240 адв.
221 адв. 241 250 234
222 231 215 241 адв.
222 адв. 242 251 235
223 232 216 242 адв.
223 адв. 243 252 236
224 233 217 243 адв.
224 алв. 244 253 237
225 234 218 244 адв.
225 адв. 245 254 238
226 235 219 245 адв.
226 адв. 246 255 239
227 236 220 246 адв.
227 адв. 247 256 240
228 237 221 247 адв.
228 адв. 248 257 241
229 238 222 248 адв.
229 адв. 249 258 242
230 239 223 249 адв.
230 адв. 250 259 243
231 240 224 250 адв.
231 адв. 251 260 244
232 241 225 251 адв.
232 адв. 252 261 245
233 242 226 252 адв.
2а*
23
Працяг табл. 3
1 2 3 4 1 2 3 4
253 262 246 272 адв.
253 адв. 273 282 268
254 263 247 273 адв.
254 адв. 274 283 269
255 264 248 274 адв.
255 адв. 275 284 270
256 265 249 275 адв.
256 адв. 276 285 271
257 266 250 276 адв.
257 адв. 277 286 272
258 267 251 277 адв.
258 адв. 278 287 273
259 268 252 278 адв.
259 адв. 279 288 274
260 269 253 279 адв.
260 адв. 280 289 275
261 270 254 280 алв.
261 адв. 281 290 276
262 271 255 281 адв.
262 адв. 282 291 277
263 272 256 282 адв.
263 адв. 283 292 278
264 273 257 283 адв.
264 адв. 284 293 279
265 274 258 284 адв.
265 адв. 285 294 280
266 275 259 285 адв.
266 адв. 286 295 281
267 276 260 286 адв.
267 адв. 287 296 282
268 277 263 287 адв.
268 адв. 288 297 283 283
269 278 264 288 адв.
269 адв. 289 298 284
270 279 265 289 адв.
270 адв. 290 299 285
271 280 266 [290 адв.]
271 адв. [290а]
272 281 267
Запісы, якія маюць адносіны да гісторыі рукапісу ў цэлым, вылучаны ў наступныя трупы: I — запісы часу стварэння рукапісу; II — пазнейшыя запісы розных асоб (работнікаў канцылярыі, архівістаў, карыстальнікаў, членаў Камісіі 1835—1837 гг.); III — сучасныя архіўна-ўліковыя запісы:
I.

 1. На арк. 4 на верхнім полі пасярэдзіне поч. VI3„ чрнл.:
  Poczontek tych xiong: Dolski (1607—1621 гг.)
 2. На арк. 8 у верхнім левым вугле інш. чрнл. (гл. фота 2):
  (Q) (1607—1621 гг.)
 3. На арк. 52 аде. у верхний трэціўнутранага поля пасярэдзіне поч. ѴІзп чрнл. (гл. фота 4): Та karta goła: Dolski (1607—1621 гг.)
 4. На арк. 288 на ніжнім полі пасярэдзіне поч. ѴІ„ чрнл.: l6Koniec, koniec16 tych xiong. Dolski (1607—1621 гг.)
 5. Ніжэй інш. поч. і чрнл.:
  Marchacz Puzeliows(ki). Instigator (1607—1621 гг.)
  И.
 6. На форзацным аркушы, які прыклеены да верхний крышкі, у верхнім левым вугле інш. поч. і чрнл.:
  № 1 А. (1887 г. – ?)
 7. На арк. 1 на верхнім полі пасярэдзіне інш. поч. і чрнл.:
  Konfrontowane (XVII—XVIII стст.)
 8. На арк. 2 на верхнім полі пасярэдзіне інш. поч. і чрнл.:
  XMZ Р6 I Nie znalazłnie (XVII—XVIII стст.)
 9. На арк. 2 аде. на верхнім полі бліжэй да левага краю часткова зрэзана вверху інш. поч. і чрнл. (гл. фота 1):
  Janu[…]mowicz17 18 (XVII—XVIIIстст.)
 10. У верхний трэці ўнутранага поля інш. поч. і чрнл. (гл. фота 1):
  ѴѴзнагшуемы тымъ листомъ нашымъ, кому то ведати нале|жы/и, ижъ были есмо прошени, абыхмо с книгь18 19Канъцеляры нашо[м]20 21‘2|’22 23‘19 | полис# шбывателе[и]23 24въ року тисеча пятьсш/и двадца/и ш[смого]25’24 Великого | княства Литовъского26 выда/и выписок позволили [к]оторы27 так I се въ собе мае/н28 (XVII ст.)
  16-16 такуркп.
  17 иеразб. (адна-дзве літары)
  18 далей нап. і зак. пописовъ ВелиЦ…]1у Великого князтва Литовъского узрэзана
  19-19 надрдк.
  20
  о часткова заклеена
  21 прыклейка; у кв. дуж. — па сэнсу
  22 далей з новага рдк. (
  23 чрнл. пляма ад лініі перакрэслення; у кв. дуж. — па сэнсу
  24-2 надрдк.
  25
  26
  27
  наклейка; у кв. дуж. — па сэнсу далей нап. і зак. въ р
  чрнл. пляма ад лініі перакрэслення; у кв. дуж. — па сэнсу
  28 пар., напр.: “Владиславъ четвертый… Ознаймуемъ симъ листомъ нашимъ, кому то ведати належить: прошени есьмо были о выданье зъ книг канцелярии нашое большое великого князтва Литовского екстрактомъ попису земли Во-лынское…” (АВАК. Т. 13. № 6. С. 18); “Янъ Казимиръ… Ознаймуемъ симъ листомъ нашимъ, кому то ведать нале-жьггь. Прошени есьмо были о выданье екстрактомъ с книгъ канцелярыи нашее большое великого князства Литовского…” (АВАК. Т. 24. № 31. С. 36).
  25
 11. Ніжэй на левым полі інш. поч. і чрнл. (гл. фота 1):
  […]29 nomt В ці mont30 В (XVII—XVIIIстст.)
 12. Ніжэй пасярэдзіне інш. поч. і чрнл. (гл. фота 1):
  Ko[…ljegodrywiczow31’32 (XVII—XVIIIстст.)
 13. Ніжэй злева інш. поч. і чрнл. (гл. фота 1):
  Ват ці Bonu33 (XVII—XVIII стст.)
 14. Ніжэй на левым полі інш. поч. і чрнл. (гл. фота 1):
  ЗНО34 (XVII—XVIII стст.)
 15. Зправа поч. VII,,, чрнл. (гл. фота 1):
  Гарыновъят (XVII ст.)
 16. Ніжэй на польской ці лацінскай мове інш. поч. пр. ал. (гл. фота 1):
  […]35 (ХѴІІ—ХѴІІІ-? стст.)
 17. Ніжэй пад № 10 поч. VII,,, чрнл. (гл. фота 1):
  Пуроше (XVII ст.)
 18. У другой трэці ўнутранага поля, пасярэдзіне, на польской ці лацінскай мове інш. поч. пр. ал. (гл. фота 1):
  […]36 (XVII—XVIII-? стст.)
 19. На ніжнім полі пасярэдзіне інш. поч. чрнл. (гл. фота 1):
  […]37 (ХѴІІ—ХѴІІІ-? стст.)
 20. На арк. 3у верхний трэціўнутранага поля пасярэдзіне інш. поч. і чрнл.:
  Rewizus Jakub Dziurdz38’39. А°. 1714 | nihil40
 21. Ніжэй інш. поч. і чрнл.:
  А0 1725 […]41 * * 5 […jbr42-43 querebat Jac Tęczynski palefrita44 luce[…]451 nil[…]nit46 bon[…]47
 22. У другой трэці ўнутранага поля пасярэдзіне інш. поч. і чрнл.:
  Nie niemasz Komaienski (XVII—XVIIIстст.)
 23. Ніжэй інш. поч. і чрнл.:
  NB […]mue48 (XVII—XVIIIстст.)
 24. У ніжняй трэці ўнутранага поля бліжэй да правого краю на польской ці лацінскай мове інш. поч. і чрнл.:
  […]49 (XVII—XVIII-? стст.)
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  зрэзана
  нап. невыразна
  неразб. (чатыры літары)
  нап. невыразна
  нап. невыразна
  пап. невыразна, падк.
  неразб. (тры-чатыры літары)
  неразб. (тры-чатыры літары)
  зрэзана, неразб.
  таку ркп.
  гл. Мстрыка. Спр. 15. Арк. 21.
  падк.
  неразб. (адна-дзве літары)
  неразб. (адна-дзве літары)
  Ьг нап. невыразна
  гі нап. невыразна
  зрэзана
  неразб. (дзве-тры літары)
  зрэзана
  неразб. (одна літара)
  неразб. (10-11 літар)
 25. На арк. [3 аде.] у другой трэці ўнутранага поля пасярэдзіне іпш. поч. і чрнл.:
  Niemasz Juraszów (XVII—XVIIIeman.)
 26. У ніжняй трэціўнутранага поля бліжэй да правого краю іпш. поч. і чрнл.: Bohdanowicz50 (XVII cm.)
 27. На арк. 4 на верхнім полі бліжэй да правага краю інш. поч. і чрнл.:
  Factum51 (XVII cm.)
 28. На ніжнш полі бліжэй далевага краю інш. чрнл.:
  21 (1747 г.-?)
 29. На арк. 288 аде. у верхний трэці ўнутранага поля інш. поч. і чрнл.:
  Въ сей книгѣ номерованныхъ и запе|чатанныхъ листовъ 283, двѣсти восемдѣсять | три, за подписомъ коммисіи, учрежден|ной господиномъ министромъ юстиціи | для раземотренія и приведѣнія въ порядокъ | метрическихъ книгь, находящихся въ Поль|ской Метрикѣ, состоящей при 3м Депар|таментѣ Правительствующаго Сената (1835—1837гг.)
  У верхний і другой трэціўнутранага поля подпісы членаў Камісіі 1835—1837гг.:
  Інш. поч. і чрнл.: Оберъ прокуроръ Владиславлев Ніжэй інш. поч. і чрнл.: Статскій советникъ Пирин Ніжэй інш. поч. і чрнл.: Коллежскій ассесоръ Петръ Бибинъ
 30. На арк. 289 на верхнім полі пасярэдзіне поч. ѴІІ1зп чрнл.:
  Листь СПД (XVIII ст.)
 31. На арк. 289 аде. на верхнім полі злева інш. поч. і чрнл.:
  Hołowni nie nalazło52 (XVIII cm.)
 32. У верхний трэціўнутранага поля пасярэдзіне інш. поч. і чрнл.:
  Ratione skarbstwa Lit(ewskiego) у wsi Kowgan niemasz | Dierazynski53 (XVII—XVIIIcmcm.)
 33. На арк. 290 на верхнім полі пасярэдзіне поч. ѴІІІт чрнл.:
  Лисгь СПЕ (XVIII ст.)
 34. У верхний трэціўнутранага поля пасярэдзіне поч. ѴІІІзп чрнл.: поли[…]54285 листы |
  29а. Ніжэй запісу №30 злева:
  […]55 пропущены I 261 и 262
 35. Зправаў выглядзе дробі з гарызанталънай рысай:
  Лист 2 I 283 листы (XVIIIст.)
 36. Ніжэй запісу № 29 пасярэдзіне поч. ІХт чрнл.:
  Владислав Четве/лы (XVII ст.)
 37. Ніжэй запісаў № 29а і 296 пасярэдзіне поч. ІХт чрнл.:
  ІШкавъ Дыбовскім (XVII ст.)
 38. Ніэісэй зправа інш. поч. і чрнл.:
  Ustawy boiarow słonim(skich) wsi Sow[…]56 571 nie niemasz (XVII—XVIIIcmcm.)
 39. У ніжняй трэціўнутранага поля, бліжэй да правага краю інш. поч. і чрнл.:
  50 далей росчырк пяра
  51 падк.
  52 z пап. невыразна
  53 “Wieś Kowgan” шукалі, напрыклад, у кнізе Метрыкі 8 (LM-8. Р. 464. Заўвагі).
  54 неразб. (пяць-шэець літар)
  55 неразб. (дзве-тры літары)
  56 прыклейка
  57 неразб.
  27
  ПЕРАЛІК СПІСАЎ
  III.
 40. На арк. [I] на ніжнім noni пасярэдзіне інш. поч. пр. ап.:
  № 523 I Ф. 389 (XXст.)
 41. На арк. [290а] у другой трэці унутр. поля пасярэдзіне на штэмпепі інш. поч. і чрнл.:
  58В наст58 59 ящей книге №59 60ІІІА I60 61 523 | […]6|’62санию всего листов 299 | двести девяносто девять I “Примечание: | чистые листы | с. 1-9; 13; 14 | Лист. 153 а / Пронумеровала | Тихонова | б/Х64 * 66 — 50 г.63
 42. Ніжэй зправа на штэмпепі інш. поч. і чрнл.:
  65ЦГАДА|
  [ПРОВЕРЕНО65 66 I 28 X 195675 г.б8|
  Подпись69 Ко[…]70|
  Пр.[…]71. XI 55 Ле[…]72
  Ніжэй прыводзяцца даныя аб спісах і публікацыях Перапісу 1528 г., таксама літаратура аб ім. 3 літаруты прыведзенатолькі тая, у якой разглядаецца праблемы стварэння рукапісу.
  Пералік спісаў
  [fi]) Выпіс, уладальнік — Ваўрынец Дравінскі, 1619 г. сакавіка 5 (выняткі, на Б, з “Реестръ земли Берестей-ских” да “Костюшко Костомодоцкий конъ”, з “Реестръ землнъ Медницких” да “Пан Павелъ Раско (Рачъко Б) шсмъ коней”, з “Полис земли Волынское” да “Яцко Жабокрицкий конь”); (Г)) Копія выпісу, захоўвалася ў ахіве Сангуш-каў у Славуце, Manuskrypt Хв XI. Str. 83-87, [1619 г. сакавіка 5 — 1619 г. снежня 31] ? (на [fi], выняткі, з “Реестръ земдн Берестейских” да “Костюшко Костомолоцкий конъ”, з “Реестръ земднъ Медницких” да “Пан Павелъ Раско (Рачъко Б) шсмъ коней”, з “Полис земли Волынское” да “Яцко Жабокрицкий конь”); Л) РНБ. Ф. 971. Вол. 2. № 124. Арк. 2-11 адв., 20-я гады XVII ст. (выняткі, з “Под лет Бож(ь)его лароженья” да “Иванюта Шапуревич маеть стави-ти коня. Сума коней осмъдесять тисечей и шесть тисечсй”, з “Замок господарский Новъгородский” да “Кром садовников и соколников, сума бояр новгородских, которые мают ку службе земской ставити, то ест трыста петдесят коней”, з “Двор господарский Меньский” да “Мишко Пашкович (Пажковскии Б) сам”, з “Реестр бояр Ковеньского повету, Троцкого повету” да “А то люди царевича, што под лим же мешкают: Стец а Нижидел з братьею, Якуб Ску-тевич (Снутевич £)”, з “Реестр повету Вилкомирского” да “Ян Якгинтович сам”); [£]) Выпіс, уладальнік — Караль Едка, 1632—1648 (на Б, вынятка, з “Regiest boiar eyszyskich” да “Petrowaja wdowa kon ku służbie”); [£]) Выпіс, уладальнік — Казімір Анашковіч-Яцына, 1635 г. снежня 9 (на Б, вынятка, з “Popis zemli Wołynskoje” да “Jacko Żabokrycki kon”); [Ж]) Выпіс, уладальнік — Томаш Залескі, 1639 г. ліпеня 1 (на Б, выняткі, з “Dwór hospodarski Lidzki” да “Summa tych boiar lidzkich maiut stawity ku służbie zemskey osmdiesat szest koney”, з “Reyestr boiar eyszyskich” да “Wit Pacewicz sam ”, з “[Rejestr] boiar koniawskich” да “Kachna ł.awrynowaia kon. Paweł [Owiukowicz]”, з “[Rejestr boiar] Źoludzkich” да “Matey Michnowicz” , з “Regestr boiar trockich” да “Tyie boiare trockie z tymi szto ludey nie maiut maiut stawity ku służbie ziemskoy petdesat piat koney”); (3)) Выпіс, у канцы XIX ст. захоўваўся ў Віленскай публічнай бібліятэцы. Зала Б. Шафа 20. № 123, 1641 г. сакавіка 5 (на Б, выняткі, з “Будучы господару королю и великому князю Жыкгимонту у Вильни” да “Ивашута Шспуревичъ масть ставити копь”, з “То реестръ повету Вилкомирского”
  58’58 штэмпель
  59 штэмпель 60-60
  зак. інш. чрнл.
  61 штэмпель
  62 не чытаецца
  63-63 л
  у два слупкі м / — знак дробі з нахіленай рыскай
  65-65
  штэмпель
  66 першыя дзве літары не чытаюцца з-за слабой шчылънасці чрнл.; у кв. дуж. — па сэнсу
  67 штэмпель
  68 штэмпель
  69 штэмпель
  70 неразб. (одна літара)
  71 неразб. (адна-дзве літары)
  72 неразб. (адна-дзве літары)
  да “Станиславъ Юръевичъ самъ. Щепанъ Миколаевичъ самъ”, з “Реестръ бояръ Упитскихъ” да “Тые бояре Упитъ-ские с тыми, што людей не мають, маютъ ставити ку служъбе земъской”, з “То реестръ земли Полоцкое” да “Олекъсей Злещыловичъ конь”, з “Володько Кгидъвиловичъ конь” да “Панъ Андрушко Рукевичъ адинадцать коней”); Г) НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 899. Арк. 12 — 15, 1727 г. сакавіка 18 (па Б, вынятка, з “Reiestr boiar pińskich” да“Тіто52ко Boranowicz sam”)73; К) НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 899. Арк. 10—11 адв., 17, 18, [1727 г. сакавіка 18 — 1727 г. снежня 31] ? (па /, вынятка, з “Reyestr boyar pińskich” да “Timoszko Boranowicz sam”); 77) НГАБ. Ф. 1778. Bon. 1. Спр. 16. Арк. 12 адв. — 15 адв., 1728 г. мая 31 (на [£], вынятка, з “Popis zemli Wolynskoje” да “Jacko Żabokrycki kon”); [M]) Выпіс, уладальнік — Казімір Анашковіч-Яцына (атрымальнік — Францішак Чапліч), 1728 г. мая 31 (на 77, вынятка, з “Popis zemli Wolynskoje” да “Jacko Żabokrycki kon”); (//)) Кнігі Трыбунала ВКЛ, № 130. Арк. 1001 (па АВАК. Т. 13), 1762 г. жніўня 7 (на [Л7], вынятка, з “Popis zemli Wolynskoje” да “Jacko Żabokrycki kon”); [О]) Выпіс, уладальнікі — Аношкі (атрымальнік — Марцін Супінскі, ротмістр Ашмянскага пав.), 1762 г. жніўня 7 (на (Я), вынятка, з “Popis zemli Wolynskoje” да “Jacko Żabokrycki kon”); П) AGAD. M.L. 201. S. 1-150, 70-я гады ХѴ1І1 ст. (на Б)\ [Р]) Копія выпісу, уладальнікі — Томаш, Міхайла і Мацей Якубоўскія, 1796 г. красавіка 4 (на [£], вынятка, з “Regiest boiar eyszyskich” да “Petrowaja wdowa kon ku służbie”); Q НГАБ. Ф. 1767. Bon. 1. Cnp. 30. Арк. 375 — 377, 1796 г. красавіка 12 (на [/>], вынятка, з “Regiest boiar eyszyskich” да “Petrowaja wdowa kon ku służbie”); [7]) Выпіс, уладальнікі — Томаш, Міхайла і Мацей Якубоўскія, 1796 г. красавіка 12 (на С, вынятка, з “Regiest boiar eyszyskich” да “Petrowaja wdowa kon ku służbie”); У) НГАБ. Ф. 1767. Bon. 1. Cnp. 30. Арк. 538 адв. — 543 адв., 1796 г. жніўня 5 (на [Ж], выняткі, з “Dwór hospodarski Lidzki” да “Summa tych boiar lidzkich maiut stawity ku służbie zemskey osmdiesat szest koncy”, з “Reyestr boiar eyszyskich” да “Wit Pacewicz sam”, з “[Rejestr] boiar koniawskich” да “Kachna Ławrynowaia kon. Paweł [Owiukowicz]”, з “[Rejestr boiar] Źoludzkich” да “Matey Michnowicz” , 3 “Regestr boiar trockich” да “Tyle boiare trockie z tymi szto ludey nie maiut maiut stawity ku służbie zicmskoy petdesat piat koney”); [Ф]) Выпіс, уладальнік — Томаш Залескі, 1796 г. жніўня 5 (на У, выняткі, выняткі з “Dwór hospodarski Lidzki” да “Summa tych boiar lidzkich maiut stawity ku służbie zemskey osmdiesat szest koney”, з “Reyestr boiar eyszyskich” да “Wit Pacewicz sam.”, з “[Rejestr] boiar koniawskich” да “Kachna Ławrynowaia kon. Paweł [Owiukowicz]”, 3 “[Rejestr boiar] Źoludzkich” да “Matey Michnowicz”, з “Regestr boiar trockich” да “Tyie boiare trockie z tymi szto ludey nie maiut maiut stawity ku służbie ziemskoy petdesat piat koney”)7,1.
  Суадносіны спісаў
  1 1 і И] 1528.10-12 — 1529.01-02 i Б Кан. XVI — пач. XVII ст. 1 1 1 1
  [B] № [£\ [7X1 (3) / П
  1619.03.05 1632-1648 1635.12.09 1639.07.01 1641.03.05 1727.03.18 70-я гады
  1 (п [1619.03.05- 1619.12.31]? і [P] 1796.04.04 1 С 1796.04.12 1 [7] 1796.04.12 1 Л 1728.05.31 1 [Щ 1728.05.31 I W 1762.08.07 1 У 1796.08.05 1 [Ф] 1796.08.05 1 К [1727.03.18 — 1727.12.31]? XVIII ст.
  I
  10]
  1762.08.07
  73 Паведамленне супрацоўніка Інстытута гісторыі НАН Беларусі А. Б. Доўнара.
  71 У круглыя дужкі заключаюцца літарныя абазначэнні тых спісаў, што па нашых данных захаваліся, алс месца захавання якіх дакладна не ўстаноўлена. Межы спісаў (Г), Д, (3) дадзены па публікацыях; межы спісаў [В] — па (/“); [£], И, [Л – па С; [£], [Щ, (Я) i [О] – па 77; [Ж] і [Ф] – па У.
  29
  Пералік публікацый
  а) АЗР. № 152. С. 187, 188 (па Б, вынятка, з “Подъ лето Божьего нароженья” да “А тая устава положена, от того часу только на десять годовъ”); б) АВАК. Т. 13. № 6. С. 18—21 (па (//), вынятка, з “Пописъ земли Во-лынское” да “Яцко Жабокрицкий — конь”); в) AS. № CCCXL. S. 321—325 (па (Г), выняткі, з “Реестръ земдн Берсстсйских” да “Костюшко Костомолоцкий конъ”, з “Реестръ земднъ Мелницких” да “Пан Павелъ Раско (Рачъ-ко Б) шсмъ коней”, з “Полис земли Волынское” да “Яцко Жабокрицкий конъ”); г) АВАК. Т. 24. № 30. С. 32—36 (па У, выняткі, з “Дворъ господарский Лидский” да “Сумма тыхъ бояръ Лидскихъ; мають ставити ку службе земской осмъдесятъ шесть коней”, з “Рсгсстъ бояръ Ейшыскихъ” да “Вить Пацевичъ самъ”, з “Рсестръ бояръ Конявскихъ” да “Кахна Лавриновая конь, Павелъ […]”, з “Рсестръ бояръ Жолудзкихъ” да “Матсй Михнович” , з “Регестръ бояръ Троцкихъ” да “Тые бояре Троцкие з тыми што людей не мають мають ставити ку службе земской петьдесять пять коней…”); д) АВАК. Т. 24. № 31. С. 36—67 (па (3), выняткі, з “Будучы господару королю и великому князю Жык-гимонту у Вильни” да “Ивашута Шепуревичъ маеть ставити конь”, з “То реестръ повету Вилкомирского” да “Ста-ниславъ Юръевичъ самъ. Щепанъ Миколаевичъ самъ”, з “Реестръ бояръ Упитскихъ” да “Тые бояре Упитьские с тыми, што людей не мають, мають ставити ку служъбе земъской”, з “То реестръ земли Полоцкое” да “Олекъсей Злещыловичъ конь”, з “Володько Кгидъвиловичъ конь” да “Панъ Андрушко Рукевичъ адинадцать коней”); е) АВАК. Т. 24. № 32. С. 67—69 (па С, вынятка, з “Регестръ бояръ Ейшискихъ” да “Петровая вдова конь ку службе”); е) РИБ. Т. 33. Стб. 1-232 (па Б); ж) Кром. № 6. С. 35—55 (па Д, выняткі, з “Под лет Бож(ь)его нароженья” да “Иванюта Шапуревич маеть ставити коня. Сума коней осмъдесять тисечей и шесть тисечей”, з “Замок господарский Новъгородский” да “Кром садовников и соколников, сума бояр новгородских, которые мают ку службе земской ставити, то ест трыста петдесят коней”, з “Двор господарский Меньский” да “Мишко Пашкович (Пажковский Б) сам”, з “Реестр бояр Ковеньского повету, Троцкого повету” да “А то люди царевича, што под ним же мешкают: Стец а Нижидел з братьею, Якуб Скутевич (Снутевич Б)’\ з “Реестр повету Вилкомирского” да “Ян Якгинтович сам”).
  Літаратура
  1) Любавский. Сейм. С. 246—249 і інш.
  2) Lowmiański. 19—22 і інш.
  2) Кром. С. 15—18.
  Т а б л і ц а 4. Суядносіны новых і старых шыфраў рукапісу
  Сучасны 1623 г. 1747—1750 С. Пташыцкі 1887 г.
  523 15 21 III. А. I
  Перапіс войска ВКЛ 1528 г.: гісторыя стварэння
  Перапіс войска ВКЛ 1528 г. не з’яўляецца аналагам перапісаў 1565 і 1567 гг. Апошнія мелі рэгістрацыйна-ўліковы характар і складаліся гетманам непасрэдна на месцы збору войска. Іх задача — паказаць, хто з’явіўся на месца збору і як. Аналагамі перапісаў 1565 і 1567 г. у пер-шай палове XVI ст. з’яўляюцца рэгістрацыйныя матэрыялы, якія вядомы крыніцам пад назвай “гетманскія рэестры”. Першыя звесткі аб іх адносяцца да 1522 г. Паводле адной крыніцы — за 9 верасня 1522 г. — гаспадарскі дваранін Хацян Шембель даносіў Жыгімонту I Старому, што гародзенскі баярын Міклаш Рэвуцкі прадаў свой маёнтачак на р. Баль Гародзенскім пав. слу-жэбніку дворнага маршалка Юрыя Іллініча Андрэю Кучы, але ні Міклаш, ні Куча не выехалі на земскую службу і не выслалі сваіх слуг на месца збору войска ў Менск “ив реистр с я гетманьскии не пописывали”75. Згодна з пастановай Гародзенскага вальнага сейма (пра-ходзіў на працягу лютага і сакавіка 1522 г.76), шляхта, якая б не з’явілася ca свайго маёнтка ў прызначаныя для збору войска час і месца, страчвала гэтыя маёнткі, якія пераходзілі да тых, каго рэкамендаваў найвышэйшы гетман ВКЛ Канстанцін Іванавіч Астрожскі. Спасылаючыся
  75 Метрыка. Спр. 12. Арк. 128-128 адв.
  76 Любавский. Сейм. С. 228.
  на тэту пастанову і заручыўшыся рэкамендацыяй гетмана, Шэмбель прасіў аб наданні назва-нага маёнтачка ў яго валоданне. Па сведчанню іншай крыніцы — за 22 верасня 1522 г. — да вялікага князя прыязджаў зямянін Дарагіцкай зямлі Станіслаў Гарбоўскі і даносіў, што ме-шчанін г. Дарагічын Станіслаў Підай трымае ў Дарагіцкім пав. маёнтак Мілкавічы. Аднак з гэтага маёнтка ён на службу земскую не выехаў і “в реистр ся гетманский не пописывал”77. Захаваліся звесткі аб перапісе 1534 г., які адбыўся каля Менска. Збор войска быў спачат-ку прызначаны на Сёмую суботу, затым перанесены на дзень Св. Пятра78. Перапіс працягваўся яшчэ 20 ліпеня 1534 г., калі вялікі князь загадаў гетману Юрыю Мікалаевічу Радзівілу спешна рухацца да “ўкраінных” замкаў і пазней падчас самога руху да гэтых замкаў і каля іх79. Ме-навіта тэты перапіс фігуруе ў адным з дакументаў за 1562 г. кнігі Метрыкі ВКЛ 44. Калі баяры Браслаўскага пав. Віленскага в-д. Пётр Мікалаевіч, Пётр Лаўрынавіч, Станіслаў Марцінавіч і Езаф Маркавіч Даўбаровічы з “братею” скардзіліся Жыгімонту II Аўгусту аб парушэнні іх шляхецкіх правоў з боку браслаўскага старосты Юрыя Юрыевіча Осціка, гаспадар для пра-веркі гэтых правоў распарадзіўся “в реистрах скарбных полису войска … за гетъманъства пана виленьского, пана Юръя Радивила, который пописъ был в року тридцать четьвертомъ, смотрети, естли же они службу военъную посполъ з бояры-шляхтою служивали.”80. Аб гетманскіх перапісах гаворыць і “ліст” вялікага князя за 18 кра-савіка 1537 г. да троцкага ваяводы Яна Янавіча Забярэзінскага. Баяры Высакадворскага пав. Юры Багданавіч, Багдан Пашкавіч, Грынь Мокавіч з “братею”, Ганна Станіслававая, Гестаўт Мі-кавіч, Мік Наркавіч і Міцька Мікалаевіч таксама з “братею” падавалі скаргу на Івана Васіле-віча Лядскага аб незаконным прыцягненні іх да путнай службы. Названыя асобы сцвярджалі, што яны шляхта. Да гаспадара прыязджаў і высакадворскі харужы Раман Лукашавіч, які пац-вярджаў, што яны “завжды за его хоружства поспол з ним на службу земскую еждчивали и в реистрех гетманских полису шляхты они стоять описаны”. Пры гэтым Раман “покладал… выпис с книг скарбных з реистров земских под печатью… и с подписю руки под-скарбего земского, маршалка и писара… п(а)на Ивана Горностаев, в котором тых подданых… братья стрыечная а иншыи и сами меновите стоять описаны”81. Відавочна, гаворка ідзе тут таксама аб перапісе 1534 г. Гетманскія рэестры павінны былі дасылацца да вялікага князя. У сваім одпісу за 27 жніўня 1534 г. Жыгімонт загадваў Ю. М. Радзівілу: ”ижбы… списавши и зшиховавши войско нашо все, реистра свои до нас прислал”. Вялікі князь так матывіраваў свой загад: ”…бо мы хочем, ижбыхмо о том войску почот достаточне ведали и с тых реистров твоей милости зрозумели, естли теж сполна водле полису земского кождый там выехал”82.
  У адрозненне ад гетманскіх перапісаў, Перапіс 1528 г. мае рэгістрацыйна-даведачны ха-рактар: яго функцыі заключаюцца ў тым, каб паказаць, хто з шляхты і прадстаўнікоў труп іншых катэгорый насельніцтва абавязан быў выконваць ваенную службу і ўнесці “плат” — надзвычайны падатак для выплаты служэбным людзям, і выкупу застаўленых вялікім князем маёнткаў і ў якім памеры. Перапіс 1528 г. быў створаны не ў полі83, а ў “кабінетных” умовах і грунтаваўся на матэрыяле ўласна перапісу шляхты. Звесткі аб апошнім захавалія ў прыгаворы суда за 6 кастрычніка 1644 г. па цяжбе паміж холхлаўскім плябанам Ваўрынцом Хршча-ноўскім, з аднаго боку, і смаленскай ваяводзінай Евай Пацаўнай Аляксандравай Корвінавай
  77 Метрыка. Спр. 12. Арк. 130 адв.-ІЗІ. Аб перапісах шляхты ў 1520 і 1522 г. пісаў Г. У. Борак (Боряк. “Полисы земского войска”. С. 216).
  78 Кром. С. 88.
  79 Кром. С. 93—94.
  80 Метрыка 44. С. 25.
  81 Метрыка. Спр. 21. Арк. 123.
  82 Кром. С. 111.
  83 Łowmiański. S. 22, 31.
  31
  Гасеўскай і яе сынам Віцэнтам — з другога. Гасеўскія спасылаліся на “екстракт” з рэестраў скарбовых перапісу шляхты Ашменскага пав. за 15 кастрычніка 1528 г., у якім, у прыват-насці, былі адзначаны Ян Трацініч і Мікалаевая Трацініча. Ян Трацініч паведаміў, што мае ў сабе пяць служб і дымоў, паўтары сахі валоў і каня, на чым і прысягнуў, а Мікалаевая Трацініча — што мае тры службы і саху валоў, на чым таксама прысягнула84. У Перапісе 1528 г. у ліку ашменскай шляхты, сапраўды, знаходзім Мікалаевую Трацініча, якая выстаўляла аднаго каня (конніка) (арк. 21). Няма, праўда, там Яна Трацініча, але, відавочна, ён быў прапушчаны выпадкова пры апрацоўцы земскага перапісу. Як вынікае з паведамлення, што знаходзіцца ў пачатку Перапісу і адным са стваральнікаў і непасрэдным рэдактарам копіі канца XVI — па-чатку XVII ст. Адамам Пашкевічам названы “ухвалой соймовой”, Перапіс узнік у выніку пе-рапрацоўкі “реестру головного пописаного” (арк. 8). Вышэй мы гаварылі, што гетманскія пе-рапісы падлягалі адсылцы да вялікага князя з мэтай зверкі яго з земскім перапісам. Тэта было неабходна для таго, каб устанавіць “естли теж сполна… кождый (шляхціч —А. Г.) там выехал”. Відавочна, што “реестр головной пописаный” — гэта і ёсць земскі перапіс. Аднак у ім была прадстаўлена не толькі адна шляхта. Паспрабуем высвятліць яго поўны склад.
  Дзесьці ў 1535 г. гаспадарскія падданыя Астрынскага пав. Ахрэм і Іван Сенкавічы скар-дзіліся Жыгімонту I Старому на пісара двароў Троцкага ваяводства Багдана Мацкавіча Шаўлу, які па іх словах, “вымышляючи з них собе пожытки, почал им кривды чынити з слугами путными у-в одну службу их вернути…”. Паводле іх слоў, з таго часу, як вялікі князь Аляксандр дараваў ім зямліцы Андрэеўшчына і Амяллянаўшчына ў Астрынскай вол. і загадаў “оттол службу земскую служыти: на воину посполу з бояры острынскими ездити”, яны “с тое земли посполу з бояри острынскими службу земскую служывали, а инших жадных служб и подачок не знавали”. Больш за тое, калі па загаду гаспадара “все панство… Великое князство Литовское пописывано, тогды, деи, их слугами путными ани тяглыми людьми не меновано, леч писано бояры в тот же реистр, в котором суть бояре острын-скии писаны. И по тыи годы бываючи им на службах земских у п(а)на гетмана… великого завжды, деи, они з бояры острынскими у реистра гетманский писываны и под одною хоруговъю з ними стоивали”. У сувязі з гэтым Жыгімонт, “не хотячи того видети, жебыхмо которое уменшене у пожиткох… мели прыимовати, также не ради быхмо обтяжливости и тяж-кости подданых… слышали…”, загадваў земскаму падскарбію Івану Гарнастаю, каб ён “тые реистра, яко все панство… Великое князство пописывано, который… суть у скарбе…, перед собою отворил, а к тому и в реистра гетманский угленул, и полису бояр острынских огледал, и межы оными бояры имен их осмотрел, и если они посполу з бояры на той час будуть пописываны, а имена их на одном реистре особне от слуг путных и людей тяглых — межи бояры острынскими знаидеш,… оного реистру имена их казал на список выписати, и тот список под печатью и с подписю руки своее им дал”85. Крыніца вы-разна адрознівае “реистра гетманским”, г. зн. перапісы гетманаў і “реистра”, у якіх “все панство… Великое князство пописывано”. Той рэестр, у якім Іван Гарнастай павінен быў знайсці імёны Ахрэма і Івана Сенкавічаў “особне от слуг путных и людей тяглых — межи бояры острынскими” — гэта, як мы лічым, рэестр “яко все панство… Великое князство пописывано”, г. зн. земскі перапіс. Такім чынам, у складзе (галаўных) земскіх перапісаў ВКЛ, зна-ходзіліся звесткі не толькі аб баярах-шляхце, але і аб путных слугах і цяглых сялянах. Але адным пералікам баяр-шляхты, путных слуг і цяглых сялян і звесткамі аб іх маёмасці, змест земскіх перапісаў не абмяжоўваўся. “Лістом” да браслаўскага дзяржаўцы Паўла Іванавіча Caneri за 20 лістапада 1537 г. Жыгімонт распараджаўся абраць у Браслаўскім пав.
  84 AGAD. Archiwum Tyzenhauzow. В-41/133. Арк. 113. Паведамленне супрацоўніка НГАБ Г. М. Брэгера.
  85 Метрыка. Спр. 21. Арк. 61 адв.-62 адв.; Любавский. Сейм. С. 445—446.
  чатыры пустаўшчыны для двараніна Івана Міхайлавіча Басы, з якіх бы не выконваліся “службы” і не ішлі “платы” на карысць гаспадара, і ўвесці Басу ў гэтыя ўладанні. Адначасова вялікі князь паведамляў, што “в той речы очывисто росказали и лист писали до подскарбего земского… Ивана Горностая, ажбы он в реистра полису земского, которые в скарбе… захованы суть, где волость Браславская ест описана, и в лист твои (г. зн. П. I. Caneri — А. Г.), который ты што ему даси, вглянул, и естли бы то будеть земли пустыи, а служоб и плату… г(о)с(по)д(а)ру с них не идеть,тогды нехаи он тыи земли держит водле данины… и увя-заня твоего”86. Значыць, у складзе земскіх перапісаў змяшчалася інфармацыя аб пустых землях у ВКЛ. 3 крыніц становіцца вядомым, што земскія перапісы захоўваліся ў скарбе пад наглядам земскага падскарбія, які, у выпадку неабходнасці, выдаваў з іх выпісы за сваім подпісам.
  Як вынікае з “ліста” Жыгімонта I Старога за 29 жніўня 1528 г. да дзяржаўцаў і цівуноў Жамойцкай зямлі, у апошняй перапіс, пастанова аб правядзенні якога, калі меркаваць па даце гэтага “ліста”, была прынята менавіта на Віленскім сейме 1528 г., г. зн. той перапіс, на матэ-рыяле якога быў, у прыватнасці, створаны Перапіс 1528 г., павінен быў быць праведзены на-ступным чынам. Спецыяльная камісія ў складзе дзяржаўцы, двух зямян, “годных веры”, якія абіраліся жамойцкім старостам, і дзяка старосты перапісвала гаспадарскіх баяр-шляхту, іх ма-ёнткі, падданых духавенства і мяшчан, “земские” маёнткі, “люди службами, колко въ которой службе дымовъ” (тут і далей цытуецца па М. К. Любаўскім) з адзначэннем колькасці валовых сох і коней у кожнага падданага. Зрэшты, шляхта, мяшчане і духавенства павінны былі самі зарэгістраваць сваю маёмасць, а вынікі рэгістрацыі прадставіць членам камісіі: шляхта і мяшчане — пад прысягай, “иж верне а справедливе все пописали, а ничого не втаили”, а духавенства — “подъ духовеньством своимъ”. Сабраныя звесткі перадаваліся старосце, таксама пад прысягай, цяпер ужо з боку членаў камісіі, што “справедливе… пописали, а ничого не втаили”. Пе-рад камандзіраванымі ў Жамойць сакратаром Станіславам Якубавічам Скопам і дваранінам Янам Войтэхавічам Арвідавічам стаяла задача перапісаць гаспадарскіх паседных баяр, путных слуг, мяшчан “по местомъ”, цяглых і кунічных сялян, таксама — “службами”, зафіксаваць колькасць іх дымоў у кожнай службе, сохі валовыя і коні, а таксама пустаўшчыны, якія сам Жыгімонт I Стары і яго папярэднік, Аляксандр, “кому подавали”. “Попісу” падлягалі ўсе людзі, якіх цівуны “прысадзілі” на гаспадара і “где што людей будеть убыло после полису писарей нашыхъ”, г. зн. пасля папярэдніх перапісаў87, “платы” паседных баяр, путных слуг, цяглых і кунічных людзей, якія шлі на гаспадара і цівуноў. Уласна перапіс гэтых аб’сктаў павінны былі ажыццявіць цівунскія намеснікі, прыставы і валасныя ўраднікі з “оповеданьем” пад прысягай аб выніках перапісу88. Што адносна радных паноў, то згодна з “лістом” Жыгімонта I за 16 лютага 1529 г. да віленскага пана Юрыя Мікалаевіча Радзівіла, то рэгістрацыю іх маёнткаў і насельніцтва ажыццяўлялі іх уласныя ўраднікі, якія былі абавязаны
  86 Метрыка. Спр. 20. Арк. 101 адв.
  87 У жніўні 1526 г. — жніўні 1527 г. у Жамойцкую зямлю пасылаліся пісар Сідар Васілевіч Копаць, сакратар Станіслаў Якубавіч Скоп і дваранін Андрэй Мацкавіч. Яны павінны былі перапісаць путных, цяглых, кунічных людзей, пустаўшчыны, “платы і даходы”, што паступалі на мясцовага старосту, цівуноў і іх ураднікаў, прычым не толькі з тых валасцей, якія гаспадар узяў на сабе, але і тых, што былі дадзены ў распараджэнне старосты. У верасні 1527 г. гаспадарскія пасланцы ў складзе пісара Івана Гарнастая, сакратара Станіслава Скопа і двараніна Андрэя Мацкавіча былі камандзіраваны ў Жамойць з мэтай засялення пустаўшчын, разданы буд, устанаўлення прыставаў з ліку падданых; кантролю за завядзеннем цівунамі корчмаў, мястэчак і торгаў, увядзення і збору гаспадарскіх падаткаў, збору былых старосцінскіх падаткаў, разбору і вынясення прыгавораў па справах паміж цівунамі і іх слугамі, з аднаго боку, і падданымі — з другога, ажыццяўлення паступлення ў скарб “він” — судовых штрафаў, што былі сабраны папярэднімі пасланцамі. Гэтыя пісары з’явіліся папярэднікамі пісара двароў Жамойцкай зямлі, які быў ўстаноўлены ў 1530 г. Характерна, што першым з іх стаў удзельнік перапісаў Андрэй Мацкавіч (Груша. Функцыі. С. 84).
  88 Метрыка. Спр. 15. Арк. 59—60; Любавский. Областное деление. С. XLIV—XLV. Прилож. № 44.
  3 Зак. 1525
  33
  прынесці прысягу перад земскім падскарбім “на том, иж яко перво всих людей… путных и тяглых, и мещан, и людей бояр… справедливе пописали…”89.
  Звесткі “ліста” да дзяржаўцаў і цівуноў Жамойцкай зямлі за 29 жніўня 1528 г. аб аб’ектах рэгістрацыі ў пэўнай ступені адпавядаюць інфармацыі аб тым, што падлягала “полису” ў пе-рапісе шляхты Ашменскага пав. 1528 г. і земскіх перапісах ВКЛ. Ян Трацініч і Мікалаевая Трацініча фігуруюць у перапісе шляхты як уладальнікі службаў і дымоў, сох валоў і коней (гл. вышэй). Земскія перапісы ВКЛ змяшчаюць звесткі аб путных слугах, цяглых сялянах і пустаўшчынах. Назіраюцца пэўныя паралелі паміж звесткамі, якія змешчаны ў “лісце”, з ад-наго боку, і перапісе шляхты Ашменскага пав. і земскіх перапісах ВКЛ — з другога, аб працэду-ры перапісу. Названыя Ян Трацініч і Мікалаевая Трацініча паведамілі аб памерах і складзе сваей маёмасці пад прысягай.
  Такі спосаб перапісу, калі прадстаўнікі паноў-рад самі рэгістравалі свае маёнткі і пад-даных, у пэўнай ступені адпавядае структуры Перапісу 1528 г. У складзе Перапісу знаходзіцца раздзел, які спецыяльна адведзены для асабовага пераліку прадстаўнікоў паноў-рад.
  Такім чынам, можна заключыць, што земскі перапіс 1528 г., як і іншыя земскія перапісы, змяшчаў інфармацыю не толькі аб шляхце і яе маёмасці, але таксама і путных слугах, цяглых сялянах і пустаўійчынах. Не выключана, што прыведзеныя вышэй звесткі аб земскіх перапісах адносяцца менавіта да Перапіса 1528 г.
  У сувязі з гэтым відавочна, што такія “лісты”, як той, які быў адрасаваны да дзяржаўцаў і цівуноў Жамойцкай зямлі, у жніўні 1528 г. былі накіраваны і ў іншыя рэгіёны ВКЛ90, а перапіс у гэтых рэгіёнах ажыццяўляўся па аналагічным узоры з Жамойцю: камісія, якая складалася з дзяржаўцы, двух абраных кіраўніком акругі зямян і яго дзяка, прымала звесткі аб маёмасці ў шляхты, мяшчан і духавенства, перапісвала дзяржаўныя маёнткі, а перапісчыкі з цэнтра, рэгістравалі путных слуг, мяшчан “по местомъ”, цяглых і кунічных людзей і іх маёмасць, пус-таўшчыны і г. д.
  Такі спосаб правядзення перапісу для ВКЛ быў не новым. Згодна з пастановай Віленскага сейма 1507 г. паны, княжата, зямяне, удовы і ўся шляхта абавязаны былі самі нерапісаць людзей у сваіх маёнтках і пад прысягай прадставіць “списки” гаспадару91. 3 гэтых “списков” кіраўнік дзяржавы павінен быў “порозуметь”, як і хто павінен быў служыць са сваіх маёнткаў. У крыніцы гэтай інфармацыі адсутнічае паведамленне, хто выконваў функцыю таго тэхнічнага звяна, якое адказвала за прыняцце спісаў і непаерэдную перадачу іх гаспадару. На нашу думку, як і ў 1528 г., вынікі перапісаў прымаліся з рук шляхты намеснікамі-дзяржаўцамі і старостамі. (Пры гэтым апошнія перадавалі іх ваяводам і старостам з ліку паноў-рад, атыя, у сваю чаргу — гаспадару). У 1544 г. вялікі князь па просьбе шляхты адмяніў перапісы, якія ўжо к гэтаму часу праводзіліся спецыяльнымі перапісчыкамі, і аднавіў той парадак “яко и перво сего было”: у кожным павеце кожны князь, пан, зямянін, харужый, татарын рэгістравалі свае маёнткі, а вынікі рэгістрацыі прадстаўлялі дзяржаўцам і старостам пад прысягай, што ўсе маёнткі і сяляне яны “справедливо списали а ничого не утаили”, а старосты і дзяржаўцы ў сваю чаргу — перадавалі гэтыя вынікі ваяводам. Паны ваяводы і старосты, што прысягалі гаспадару “на раду”, г. зн. прадстаўнікі паноў-рад, абавязаны былі самі перапісаць сваю нерухомую маёмасць і сялян і разам з рэестрамі, якія паступілі да дзяржаўцаў і старост пад прысягай, “яко на раду… прысягали” перадаць “рейстра полису именей своих” у скарб92. Як мы бачым, перад намі тая ж арганізацыя перапісу, якая існавала, відавочна, у 1507 і ў 1528 гг. У кнізе Метрыкі 8 знаходзім запіс, які датуецца прыблізна 1509 г., аб пасылцы “пописывати
  9 Кром. С. 59. 90 Lowmiański. S. 20. 91 АЗР. С. 8—9. 92 Русская историческая библиотека, издаваемая Императорскою Археографическою комиссиею. Юрьев, 1914. Т. 30. Литовская Метрика. Отделы 1-2. Ч. 3: Книги Публичных дел. Т. 1 / Под ред. И. И. Лаппо. Стб. 109—111. ПРАДМОВА % земли” шэраг службовых асоб: да Бярэсця, Бельска і Камянца — Карніла Typa і пісара Ігната; да Жамойці — Багдана Карову і Федка Кохана; да Полацка — Валодку Свірыдонава і Гры-шана; на Валынь — Івана Гарнастая і г. д93. Функцыі гэтых перапісчыкаў заключаліся, віда-вочна, у перапісцы путных слуг, паседных баяр (у Жамойцкай зямлі), мяшчан, цяглых людзей, пустаўшчын і г. д., г. зн. былі аналагічнымі функцыям Станіслава Скопа і Яна Арвідавіча ў жніўні-верасні 1528 г. Такія ж функцыі выконваў і пісар Федка Міхайлавіча Святоша пад час перапісу ў 1510 — 1511 гг. Вядома дакладна, што ў Барысаве і Барысаўскай вол. Ф. М. Святоша рэгістраваў мяшчан і валашчан94. Перапіс ВКЛ 1528 г. ахапіў усё ВКЛ і закрануў усе слаі насельніцтва. Невыпадкова ён ад-люстраваўся ў беларуска-літоўскім летапісанні. Запісы аб перапісе ёсць у летапісы Рачынскага, Альшэўскім, Румянцаўскім і Яўрэінаўскім летапісах. У Яўрэінаўскім летапісе аб перапісе, на-прыклад, сказана так: “Всю землю Литовскую пописали.” 5. “Ліст” да цівуноў Жамойцкай зямлі — адзін з памножаных дакументаў, якія, як правіла, мелі адну і тую ж дату. Значыць, пачаткам земскага перапісу ВКЛ трэба лічыць 29 жніўня 1528 г. Датай заканчэння з’яўляецца, відавочна, кастрычнік 1528 г.: месяц і год, якім датаваны перапіс ашменскай шляхты. Магчыма, тэрмін заканчэння земскага перапісу былі ўстаноўлены з дакладнасцю да дня: 11 кастрычніка 1528 г.: дакладная дата перапісу ашменскай шляхты (пры гэтым датай павятовых перапісаў лічылася дата іх здачы мясцовым ураднікам ці гас-падару). У кастрычніку 1528 г. павятовыя рэестры былі адвезены ў Вільню. Праца па стварэнню земскага перапісу ВКЛ выконвалася, відавочна, у скарбе работнікамі гэтай установы: менавіта там — у скарбе — і захоўваліся ў далейшым земскія перапісы. (Дарэчы, тэта і прадвызначыла іх далейшы лес: усе яны загінулі пасля ўзяцця Вільні рускімі войскамі, пад час вайны Рэчы Паспалітай з Расійскім царствам у 1655 г.). Звесткі перапісу размяшчаліся, на нашу думку, не па сацыяльнай, а па тэрытарыяльнай прыкмеце. Калі гаспадарскія падданыя Астрынскай вол. Ахрэм і Іван Сенкавічы падалі скаргу да вялікага князя на пісара двароў Троцкага в-д. Багдана Шаўлу аб прыцягненні іх да путнай службы, гаспадар для прыняцця рашэння загадаў земска-му падскарбію Івану Гарнастаю, каб той “тые реистра, яко все панство… Великое князство по-писывано… перед собою отворил… и межы оными бояры имен их осмотрел, и если они поспо-лу з бояры на той час будуть пописываны, а имена их на одном реистре особне от слуг путных и людей тяглых — межи бояры острынскими знаидеш,… оного реистру имена их казал на список выписати, и тот список иод печатью и с подписю руки своее им дал”96. Значыць, на нейкім “одном” рэестры асобна змяшчаліся звесткі аб баярах-шляхце, путных слугах і цяглых сялянах. Тэты “один” рэестр, відавочна — рэестр аднаго павета ці ваявод-ства. Трэба думаць, у сувязі з гэтым, што праца над стварэннем земскага перапісу не заняла шмат часу, паколькі з рэгіёнаў — ваяводств і старосте — дасылаліся ўжо гатовыя матэрыялы. Магчыма, праца над стварэннем земскага перапісу заключалася толькі ў сарціроўцы дасланых матэрыялаў. Для стварэння Перапісу земскі перапіс быў перададзены ў канцылярыю. Звяртае на сабе ўвагу наступны факт. Дакументаў за кастрычнік-снежань 1528 г. у кнігах Метрыкі, якія вяліся пры канцылярыі ВКЛ (напр., кнігі Метрыкі 12 і 14), адносна мала. Цікава і тое, што калі да сакавіка 1528 г. “рускія” пісары былі задзейнічаны ў працы канцылярыі пачаргова (пад чаргу 93 LM-8. Р. 315. 94 Русская историческая библиотека, издаваемая Императорскою Археографическою комиссисю. СПб., 1903. Т. 20. Литовская Метрика. Т. 1 / Под ред. П. А. Гильтебрандта. Стб. 63-64; Груша. Функцыі. С. 84. 95 Полное собрание русских летописей. М., 1980. Т. 35. Летописи белорусско-литовские / Сост. и ред. тома Н. Н. Улащик. С. 170, 192, 213, 235. 96 Метрика. Спр. 21. Арк. 61 адв.-62 адв. 35 не трапляў пісар-земскі падскарбі Міхайла Богуш-Багавіціновіч, які прыступаў да працы ў канцылярыі толькі пры прыбыцці гаспадара у ВКЛ ці пад час кароткіх камандзіровак да вялікага князя ў Польшчу), то ў кастрычніку-снежні 1528 г. усе яны і Сідар Васілевіч Копаць, і Іван Астафеевіч Гарнастай працуюць сумесна (з гэтага пераліку мы зноў жа выключаем Міхайла Богуша-Багавіціновіча): праца над Перапісам патрабавала мабілізацыі ўсіх канцы-лярскіх сіл. Такім чынам, становяцца вядомымі і непасрэдныя кіраўнікі працы па стварэнню Перапісу: Сідар Васілевіч Копаць і Іван Астафеевіч Гарнастай. Не выклікае сумнення, што ў гэтай працы браў удзел земскі падскарбій і пісар Міхайла Богуш-Багавіціновіч. М. Богуш-Багавіціновіч паходзіў з сям’і валынскага баярына. Ён зрабіў удалую кар’еру: ад дзяка канцылярыі — да маршалка (з 1510) і земскага падскарбія (з 1520, у 1509 — толькі часо-ва). З’яўляўся дзякам у 1499—1503, пісарам — у 1504—1530 гг. Пад час службы ў канцылярыі і на пасадзе захавальніка скарбу, быў троцкім гараднічым (1506—1507), пералайскім (1500— 1505), жыжморскім (1508—1509), даўгоўскім (1508—1518), камянецкім (1518—1530), слонімскім дзяржаўцам (1522—1530). Актыўна ўдзельнічаў у знешнепалітычным жыцці краіны і зарэкамендаваў сябе як умелы дыпламат. Сканцэнтраваў у сваіх руках значныя ўладанні, асноўныя з якіх у канцы жыцця размяшчаліся ў Троцкім (Прамезі 7), Слонімскім (Азярніца, дзе пабудаваў замак97 98 99, Блізна”), Берасцейскім паветах (Славяцічы100, Даўгаб-роды101, Сямацічы, Яблічна102), на Падляшшы (Арляя, Тапчыкалы, Кашалі, Вярвенкі103) і Ва-лыні (Берасцечка, Жукаў104, Свінярын105). Згодна з Перапісам 1528 г. М. Богуш-Багавіціновіч выстаўляў 64 кані, г. зн. быў уладальнікам 512 службаў сялян. Для смаляніна С. В. Копця (у сучасных яму крыніцах ён амаль заўсёды фігуруе як Копаць Васілевіч; Сідарам ён названы ў адным з пазнейшых дакументаў106 107 108) пісарская прафесія была сямейнай (яго бацька служыў пісарам пры вялікім князі Казіміры). Першыя звесткі аб С. В. Копці адносяцца да 1501 г., калі ён прасіу вялікага князя Аляксандра пацвердзіць скрадзеныя даку-менты на свае смаленскія маёнткі . Прыблізна з 1506 г. ён на службе ў канцылярыі ВКЛ1 8. Будучы пісарам, С. В. Копаць адначасова з’яўляўся маршалкам (1520—1531), жыжморскім (1510—1514), перавальскім (1516—1531), медніцкім (1526—1531), а пад канец жыцця і дар-сунішскім дзяржаўцам (названы ім рэтраспектыўна). Свой гапоўны маёнтак Вяйсеі, С. В. Копаць атрымаў ад гаспадара ў выніку абмену за маёнтак Гошчава Слонімскага пав. у 1516 г.109 С. В. Копаць позна жаніўся, але з маладой жонкай з роду Крошынскіх, якая перажыла яго амаль на 40 год, яму дасталіся 30 службаў с. Дубна Гародзенскага пав.110 С. В. Копцю нале-жалі сс. Аполле і Русілы Берасцейскага пав.111 і с. Дзебрава Лідскага пав.112. Пры двары 97 Метрика. Спр. 9. Арк. 157 адв.-158 адв.; Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 25 (1387—1546). UźraSymą knyga 25 / Par. D. Antanavićius, A. Baliulis. Vilnius, 1998. P. 147; Метрика. Спр. 29. Арк. 89 адв.-93. 98 LM-8. P. 351, 364-365. Метрика. Спр. 29. Арк. 89 адв.-93; спр. 223. Арк. 111 адв. 99 Метрика. Спр. 29. Арк. 89 адв.-93; спр. 221. Арк. 41 адв. 100 Метрика. Спр. 9. Арк. 236-236 адв.; спр. 222. Арк. 243-245. 101 Метрика. Спр. 29. Арк. 89 адв.-93. 102 Таксама. 103 Таксама. LM-8. Р. 462-463. Метрика. Спр. 19. Арк. 95 адв.-102. 104 Метрика. Спр. 7. Арк. 1175-1175а. 105 Таксама. Арк. 1179-1181. 106 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 51 (1566—1574). UźraSymą knyga 51 / Par. A. Baliulis, R. Ragauskiene, A. Ra-gauskas. Vilnius, 2000. P. 148-151. 107 Метрика. Спр. 6. Арк. 370-371. 108 Перши падпісаны ім ад імя вялікага князя дакумент датуецца 21 студзенем 1506 г. (Метрика. Спр. 6. Арк. 496). 109 Метрика. Спр. 7. Арк. 1246-1253. 1,0 Метрика. Спр. 17. Арк. 166. 111 Метрика. Спр. 231. Арк. 55. 112 Метрика. Спр. 21. Арк. 146-147. П РАДМОВА вялікага князя С. В. Копця больш цанілі як вопытнага канцылярыста і рэдка адпускалі з кан-цылярыі для выканання розных даручэнняў, якія не былі звязаны з непасрэднай працай уста-новы. Толькі аднойчы (у 1511 г.) ён быў накіраваны ў пасольства ад вялікага князя да паноў-рад ВКЛ. У адпаведнасці з Перапісам 1528 г. С. В. Копцю належала 304 службы сялян (вы-стаўляў 38 коней). Для абодвух пісараў праца над Перапісам была апошняй з найбольш значных. М. Богуш-Багавіцінавіч памёр у лістападзе-снежні 1530 г., С. В. Копаць — у маі 1531 г. Самы малады з непасрэдных кіраўнікоў стварэння Перапісу 1528 г. — I. А. Гарна-стай, зрабіў самую паспяховую кар’еру. Пачаўшчы дзякам, I. А. Гарнастай у далейшым зай-маў пасады земскага падскарбія (пасля смерці М. Богуша-Багавіціновіча), дворнага маршалка (з 1542 г.) і, нарэшце, навагародскага ваяводы (з 1551 г.). У час стварэння Перапісу быў адначасова пісарам і дарсунішскім дзяржаўцам. На той падставе, што даку-менты за верасень і першую палову кастрычніка 1528 г., якія б былі падпісаны ім, не вы-яўлены, можна дапусціць удзел I. А. Гарнастая ў земскім перапісе 1528 г. Магчыма, што як і прыблізна ў 1509 г. (гл. вышэй), I. А. Гарнастай быў адпраўлены з гэтай мэтай на Валынь. Паводле Перапісу I. А. Гарнастай быў уладальнікам 80 уласных службаў сялян (з іх выстаўляў 10 коней) і 96 службаў застаўленых (з іх выстаўляў 12 коней). Памёр I. А. Гарнастай у 1558 г. Тэкст Перапісу 1528 г. падзяляецца на асобныя буйныя пласты з толькі ім характэрнымі групамі ўстойлівых рыс. У раздзеле “То повет Виленскии” шляхта, якая валодала сялянамі, і тая, якая іх не мела, адзначаецца асобна (дыферынцыраваны пералік шляхты ў залежнасці ад таго ці мела яна сялян або не, ідзе, праўда, з арк. 22). Прыводзіцца агульная колькасць коней, што выстаўлялася з паветаў. Для загалоўкаў падраздзелаў выкарыстоўваецца формула: “Двор (замок) такой-та” ці “Реестр бояр таких-то”, “То бояре такие-то”, “То реестр повету такого-то”, “Реестр полису бояр таких-то — Кождый боярин-шляхтич (особами их) менован ест и на кольку конех служити мають”. У раздзеле, які прысвечаны Троцкаму ваяводству, шляхта — уладальніца сялян, і тая, што выязджала сама, фіксуюцца асобна. Аднак агульная колькасць коней, якая выстаўлялася з паветаў, адзначаецца толькі ў адзінкавых выпадках. У загалоўках да падраздзелаў амаль заўсёды пішацца: “Реестр бояр таких-то по тому ж писаны яко иншыи шляхта” (аднойчы “Реестр бояр таких-то. В том реестре потому ж шляхта писана, яко и в ын-шых реистрех”). У раздзеле “То полис шляхты земли Жомоитское и их людей”, агульная колькасць коней для валасцей не прыводзіцца. Загалоўкі для падраздзелаў пабудаваны па на-ступнай схеме: “Двор такой-та” ці “Волость такая-та”. На нашу думку, гэтыя трупы рысаў ад-люстроўваюць творчасць асобных пісараў (груп пісараў) — непасрэдных апрацоўшчыкаў ма-тэрыялаў земскага перапісу і стваральнікаў Перапісу 1528 г. Такім чынам, выяўляюцца, па крайняй меры, тры пісары (ці трупы пісараў), якія працавалі над стварэннем Перапісу 1528 г. Дадзім ім умоўную нумарацыю. 3 іх першаму было даручана апрацаваць рэестры Віленскага ваяводства, другому — рэестры Троцкага ваяводства, трэцяму — рэестры Жа-мойцкай зямлі. 3 улікам характэрных для кожнага з гэтых пісараў спосабу апрацоўкі земскага перапісу, іншыя часткі Перапісу 1528 г. можна размеркаваць паміж імі наступным чынам. Калі мер-каваць па формуле загалоўкаў, першаму пісару маглі належаць таксама рэестры, пінскіх, гара-дзецкіх, рагачоўскіх, кобрынскіх баяр, баяр і мяшчан Полацкай і Віцебскай зямель (“Реистр бояр пинских. Хто на кольку конех мает служити”, “Реистр бояр городецких. Кождыи боярин менован и на кольку конех мають служити”, “Реистр бояр рогачовских. Кто на кольку конех мають служити”, “Реистр бояр кобрынских. Кождыи боярин менован и на колку конех служат”, “То реистр земли Полоцкое. Кождыи кн(я)зь и боярин менован и на кольку конех За Зак. 1525 37 служити мають”, “Реистр земли Витебское. В том реистре князи и бояре менованы и на кольку конех служити мают”). Другому пісару — рэестры татар, клецкіх баяр і баяр Мсціслаўскага замка (“Реестр Абрагимова стягу. По тому ж писан, яко и верхуписаныи татаре”,“Реестр хо-ружства кн(я)зя Сеи Дчала Минбалатовича. По тому ж писан, яко и иныи татаре”, “Реестр хо-ружого Ахмет Влан Санчуковича. По тому ж писан, яко в ыншых стягох татарских”, “Реестр татар новгородских. По тому ж писан, яко иншыи татаре”, “Реестр хоружства князя Банка Сенковича. По тому ж писан, яко и иншии татаре”, ”То суть бояре замку Мстиславского. По тому ж писан, яко и иные бояре-шляхта”, “Реистр бояр клецких. По тому ж писан, яко и ин-шая шляхта”). Перапіс Валынскай зямлі мог быць апрацаваны адным з трох пісараў. Уста-наўленню прыналежнасці рэестраў паноў-рад, раздзела, які мае загаловак “Второго реистру справа”, рэестра княжацкіх почтаў, пані і ўдоў, раздзела, які ў рэестры зместу (і ў нас у тэксце) мае загаловак “Повинность въеханю на службу военную некоторое шляхты”, а таксама невял ікіх раздзелаў “Бояре Белицкого повету”, “Пуньские бояре”, “Два боярины повету Троцкого” дапамагаюць формулы паказу памераў службы. Вышэй мы ўжо гаварылі, што з арк. 8 адв. для паказу памераў службы ваеннаабавязаных выкарыстоўваліся формулы “мае ставіць столь-кі-та коней (да службы земскай)” і “мае сам ехаць (да службы земскай)”, а з арк. 19 адв. замест першай формулы пішацца “столькі-та коней”, з арк. 25 замест другой — “сам”. Аднак пераход да новай формулы не звязаны са зменай почырку. Тэты пераход адбываецца ў тэксце, які на-пісаны поч. II. Але пісар, што пісаў поч. II, спачатку выкарыстоўвае формулу “мае ставіць столькі-та коней (да службы земскай)”, якая ўпершыню з’яўляецца ў тэксце А. Пашкевіча. У тэксте, які напісаны почыркамі III, IV, V, фігуруюць формулы “столькі-та коней” і “сам”, якія пачынаюць сустракацца ў тэксце, што напісаны поч. II. Як і для пачатку рэестра Віленскага ваяводства для пералічаных раздзелаў выкарыстоўваецца формула “мае ставіць столькі-та коней” і “мае сам ехаць”. Значыць, перапісчыкі канца XVI — пачатку XVII ст. не змянялі нават і формулы. Апошняе дае падставы аднесці ўсе названыя раздзелы да пяра першага пісара. Ця-жэй адказаць на пытанне: каму была даручана апрацоўка рэестраў шляхты Дарагіцкага, Мель-ніцкага і Бельскага паветаў Падляшскай ваяводства. Можна дапусціць, што рэестр шляхты Бельскай зямлі апрацаваў першы пісар: гэты рэестр заканчаецца адзначэннем агульнай сумы шляхты гэтага павета. Рэестр шляхты Дарагіцкага і Мельніцкага паветаў, дзе шляхта з людзьмі і без людзей змешчана ў адзіным пераліку, мог быць складзены трэцім пісарам. На цяперашні час не ўяўляецца магчымым дакладна ўстанавіць асобы пісараў, якія непас-рэдна ўдзельнічалі ў апрацоўцы земскага перапісу і стварэнні Перапісу 1528 г. Імі маглі быць Алехна Фёдаравіч Крывец, Андрэй Мацкавіч, Фёдар Уладыка, Багдан Мацкавіч Шаўла, Марка Васілевіч Жураўніцкі, дзейнасць якіх у якасці дзякаў канцылярыі ВКЛ прыпадае на 1528 ці бліжэйшыя гады113. Нельга выключаць удзел у стварэнні Перапісу 1528 г. асабістых канц-лерскіх пісараў і пісарскіх дзякаў, якія актыўна прыцягваліся да працы ў канцылярыі ВКЛ у першай палове XVI ст.114. Цяжка сказаць, калі была завершана праца па стварэнню Перапісу: у канцы 1528 г., ці пачатку 1529 г., як лічыць Г. Лаўмянскі. Ba ўсякім выпадку, ён быў гатовы да 16 лютага 1529 г., 1,3 А. Ф. Крывец — 1512 г. (LM-8. Р. 163) — 1528 (Перапіс 1528 г. Арк. 13). Андрэй Мацкавіч — 10 жніўня 1524 г. (UC. S. 266) — 21 студзеня 1531 г. (Метрика. Спр. 17. Арк. 147 адв.). Фйдар Уладыка як notario ruthenico — 28 красавіка 1527 (Метрика. Спр. 18. Арк. 120 адв.) — 4 мая 1527 г. (Метрика. Спр. 18. Арк. 118 адв.). Багдан Мацкавіч Шаўла — 17 ліпеня 1527 (Метрика. Спр. 14. Арк. 358 адв.) — 1 лістапада 1529 г. (UC. S. 127). Марка Васілевіч Жураўніцкі — 24 лютага 1530 г. (Метрика. Спр. 224. Арк. 373 адв. У LM-224 памылкова — “Майка” (LM-224. Р. 363). 114 Груша А. Службовы склад і структура канцылярыі ВКЛ 40-х гадоў XV — першай паловы XVI ст. // Metri-сіапа: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага. 2001. Т. 1. С. 23—24. калі вялікі князь стаў рассылаць да прадстаўнікоў паноў-рад “лісты” аб памерах службы і “плата”115. Арыгінал Перапісу не меў загалоўка “Ухвала на великомъ сойме Виленскомъ…”, які пры-сутнічае ў коп i і канца XVI — пачатку XVII ст., а таксама рэестра зместу. Пры апрацоўцы зем-скага попісу некаторыя аркушы апошняга аказаліся не на сваім месцы. У выніку ў раздзел “Повинност въеханю на служъбу военную некоторое шляхты” былі ўклінены тэксты з пад-загалоўкамі “Бояре Белицкого повету”, “Пуньскии бояре”, “Два боярины повету Троцкого”, у той час як за артыкулам “Ивашута Шепуревич мает ставите конь.”, відавочна, неабходна было чытаць “Федько Сербинович з Волыня мает ставите 3 кони.” і далей па ToKcue. Арыгінал Перапісу захоўваўся ў канцылярыі, як, зрэшты, і большасць кніг Метрыкі XV — XVI стст.116 і быў перапісаны разам з іншымі кнігамі Метрыкі гэтага часу ў канцы XVI — пачатку XVII ст. У стварэнні копіі прымала ўдзел мінімум шэсць пісараў (з улікам рэдактараў, але не ўлічваючы складальніка пагінацыі). Адам Пашкевіч, які пісаў почыркам I, склаў загало-вак да паведамлення аб пастанове Віленскага вальнага сейма, рэестр зместу, перапісаў паве-дамленне аб пастанове сейма, а таксама невялікую частку тэксту перапісу (арк. 8 адв.), склаў загалоўкі да падраздзелаў: “То реестръ почтов княжецких” (арк. 14), “Реестръ бояр Упитъ-ских” (арк. 109), “Земля Бельская. Парафея Бельская” (арк. 128 адв.). Астатні текст быў перапісаны чатырма пісарамі, якія пісалі почыркамі II, III, IV, V. Пры гэтым асноўная праца была ўскладзена на пісараў, якія пісалі почыркамі II, III. Перапісчыкі канца XVI — пачатку XVII ст. не ўносілі нейкіх змен у текст рукапісу. Не датычнымі засталіся нават формулы паказу паме-раў службы (гл. вышэй). А. Пашкевіч, якому належаць устаўкі прапушчанага тэксту, а таксама, магчыма, калі не ўсе, то многія выпраўленні, якія выкананы чарнілам не балотнага колеру, ажыццявіў рэдагаванне перапісанага тексту. Выпраўленні, што зроблены чарнілам балотнага колеру, належаць другому рэдактару (гл. заўвагі). Некаторыя з выпраўленняў другога рэдак-тара надзвычай сумніцельныя. Так, напрыклад, “Міхна” ў імёнах Міхны Нацавіча, Міхны Плюскава і наўгародскага харужага Міхны выпраўлена на “Михнач”, у той жа час як, напрыклад, Плюскоў у крыніцах называецца Міхнам117. Складваецца ўражанне, што загаловак да перапісу А. Пашкевічам быў складзены як бы спешна, толькі на падставе знаёмства з паведам-леннем аб сеймавай пастанове. Відавочна, А. Пашкевіч спачатку склаў загаловак і толькі по-тым прыступіў да складання рэестра зместу і перапіскі тексту. Тэты перапісчык і рэдактар, напэўна, быў самым старшым сярод астатніх аб чым сведчыць не толькі пэўны архаізм яго почырку (гл. “Агульныя знешнія і ўнутраныя прыкметы рукапісу”), але і тое, што ён рэгуляр-на і паслядоўна кіраваўся правілам выкарыстання шырокага “е” пасля галосных, якое к канцу XVI ст. пачынае старэць. У XVII ст. доступ да кніг Метрыкі, у тым ліку да Перапісу 1528 г., не быў строга абмежа-ваны для некаторых старонніх асоб. Тэта прывяло да таго, што ў першапачатковым тексце з’явілася шэраг уставах і дапісак (далей дапісак) у выглядзе імён і прозвішчаў (гл. заўвагі да тексту). Некаторыя з іх былі выкрэслены, верагодна, тады ж: у XVII ст. Іншыя ўсё ж такі заха-валіся. Параўнанне спіса Б з іншымі дазваляе ўдакладніць час з’яўлення шэрагу з іх. Дапіскі “Петуховіч” на арк. 113 адв. і “Петух” на арк. 220, “Корсак”, “Корсакова”, “Корсаковая” на арк. 217 адв. — 218, “Станевічъ Кот” на арк. 259 у спісе (3) адсутнічаюць. Значыць, з’явіліся яны пасля 5 красавіка 1641 г. (дата спіса (3)). Цікава было б у далейшым высвятліць дакладны 115 Кром. 57-60. 116 Груша А. Да некаторых праблем гісторыі Метрыкі ВКЛ (першыя гістарычныя назвы; па матэрыялах кніг Метрыкі ВКЛ першай паловы XVI ст.) // Інфармацыйнае забеспячэнне навукі: праблемы, пошукі, рашэнні. Мінск, 2000. С. 152—162. 117 Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кніга 28 (1522—1552). Кніга запісаў 28 / Падрыхт. В. Мянжынскі, У. Свя-жынскі. Мінск, 2000. С. 122. За
  39
  ПР ЫНЦЫПЫ ПЕРАДАЧЫ ТЭКСТУ I НАВУКОВЫ АПАРАТ
  час, абставіны з’яўлення гэтых і іншых дапісак, а таксама іх канкрэтных аўтараў. У сувязі з дапіскамі з прозвішчам “Петух”, “Петуховіч”, “Петуховая” варта было б згадаць адзін фаль-шывы дакумент: прывілей вялікага князя Аляксандра полацкаму харужаму Аляксандру Петуху на маёнтак Пліса1 . Уладанні Петухоў размяшчаліся на тэрыторыі Полацкай зямлі. Пасля за-няцця Полаччыны войскамі Расійскага царства ў 1563 г. Фёдар і Ціша Петухі (разам з Васілём Вянтурай) атрымалі ўзамен страчаных уладанняу с. Самолкі Магілёўскай вол.118 119. 6 чэрвеня 1682 г. вялікі князь Ян 111 Казімір выдаў Канстанцыю, Дамініку Петухам і інш. пацвярджальны прывілей на с. Самолкі і іншыя ўладанні ў Магілёўскай эканоміі120. Калі меркаваць па дапісках, то Петухі прэтэндавалі таксама і на ўладанні ў Ваўкавыскім і Троцкім паветах. Вера-годна, мы маем справу з нейкай мэтанакіраванай дзейнасцю прадстаўнікоў Петухоў ва ўзмацненні значэння свайго рода ў мінулым і зацвярджэнні маёмасных правоў.
  Прынцыпы перадачы тэксту і навуковы апарат
  Апісанне рукапісу і падрыхтоўка яго тэксту ажыццёўлена ў асноўным у адпаведнасці з “Метадычнымі рэкамендацыямі па публікацыі рукапісных актавых кірылічных крыніцу Бела-русі (XIII—XVIII стст., перыяд Вялікага княства Літоўскага)”, якія складзены аўтарам гэтых радкоў”121.
  Літары, якія выйшлі з ужытку — у рукапісу гэта e, w, ѣ, а — захоўваюцца. “А” ётаванае замяняецца на “я”. Дыграф “кг” захоўваецца. “Ер” (“ъ”) перадаецца як у сярэдзінс, так і ў кан-цы слова. Лігатуры і вязь расшыфроўваюцца і перадаюцца ў радку. Наяўнасць вязі агаворва-ецца ў заўвагах. Там жа прыводзіцца яе паказальнік, асноўныя, дадатковыя прыёмы і элементы аздаблення (калі ёсць). Паказальнік разлічваецца па літарах “п”, “н” і “и”122 123 і акругляецца да /г. Літарнае абазначэнне лічбаў перадаецца арабскімі лічбамі. Вынасныя надрадковыя літары і склады ўносяцца ў радок і перадаюцца курсівам. “Ъ” і “ь”, якія маглі падразумявацца пасля вынасных зычных, не ўзнаўляюцца. Прапушчаныя літары ў скарочаных пад цітлай словах аднаўляюцца і заключаюцца ў круглыя дужкі. Знакі пунктуацыі, якія ёсць у тэксце, не перадаюцца. Публікатар уносіць свае знакі прыпынку згодна з сучаснымі правіламі пунктуацыі. Надрадковыя знакі (у помніку — калі нс ўлічваць цітлаў — гэта знакі націску) не адзначаюц-ца. Вялікія (памерам у два і болей радкі) і тоўстыя літары вылучаюцца тоўстым шрыфтам. Ка-нец радка рукапісу адзначаецца адной вертыкальнай лініяй, канец старонкі — дзвюма, канец слупка — адной нахіленай лініяй.
  Некаторыя моманты перадачы тэксту патрабуюць больш пільнай увагі. Маецца на ўвазе ў першую чаргу праблема ўзнаўлення “ь” пасля вынасных зычных літар. У дыскусіі, якая распа-чалася ў апошні час сярод публікатараў кніг Метрыкі ВКЛШ адносна таго, ці ёсць неабход-насць адзначаць мягкасць пасля вынасных зычных з дапамогай “ь” (у круглых дужках), мы займаем бок тых, хто лічыць, што рабіць гэта ўсё ж такі немэтазгодна. Не ўносячы “ь” нават у круглых дужках, мы больш паслядоўна захоўваем прынцып неўмяшання ў тэкст124. У любым
  118 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1863. Т. 1. 1361—1598. № 42. С. 33.
  119 Метрика 44. С. 97
  120 Метрыка. Спр. 138. Арк. 463—464. Паведамленне супрацоўніка Інстытута гісторыі ПАН Беларусі А. Б. Доўнара.
  121 Метадычныя рэкамендацыі па публікацыі рукапісных актавых кірылічных крыніц у Беларусі (XIII— XVIII стст., перыяд Вялікага княства Літоўскага)/ Аўтар-складальнік А. I. Груша. Мн., 2003.
  122 Щепкин. С. 42. Прим.
  123 Напр.: Новости Литовской Метрики. Вып. 4. Вильнюс, 2000. С. 7—9.
  124 Нагадаем палажэнне В. М. Шчэпкіна: “…”ъ” і “ь”, калі яны не значацца ў рукапісе, павінны быць цапкам апушчаны; прыпісваць іх ад сабе, хаця б у дужках, наогул не належыць, бо ў многіх выпадках гэта можа змяніць чытанне…” (Щепкин. С. 184).
  40
  выпадку, вынасная зычная літара вылучаецца курсівам, а тэта служыць сігналам для даслед-чыка, што тут можа стаяць або “ь”, або “ъ”. Гэтым жа прынцыпам мы кіруемся пры раскрыцці скарачэнняў тыпу кантракцыя, калі скарочаны “а” ётаванае ці “юс малы”. Праўда, тут тэты прынцып рэалізуецца інакш: мы ўносім літару “а”, падразумяваючы магчымасць пастаноўкі ў дадзеным месцы як “юса малога”, так і “а” ётаванага.
  Калі не зразумела, што выражае ў тэксце дадзенае вызначэнне: этнічную, сацыяльную прыналежнасць, рэгіянальнае, палітнічнае паходжанне, пасаду ці імя-мянушку, прозвішча і асабовае імя (“Чехъ Биять”, “Осаить Татарин”, “Матеи Боярынъ”, “Федор Видъблянинъ”, “Иван Путивленин”, “Щогол Москвитинъ”, “Дьяк Мартинович” і інш.), у заўвагах робіцца паве-дамленне: “х-р вызнан, не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. этнічнай прыналежнасцГ’, „х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. сацыяльнаіі прыналежнасцГ, “х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. рэгіяналышга находжання „, “х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. палітнічнага паходэісання”, “х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. імя”, “х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. насады”. У заўвагах адзначаюцца спрэчныя выпадкі прачытання формул тыпу “Свелипичъ”, “Зохнич”, у якіх “С” і “3” можна прыняць за прыназоўнік: “с Велипичъ”, “з Охнич” (маецца на ўвазе: “з с. Вялі-пічы”, “з с. Охнічы”). У тым выпадку, калі пасля “С” у такіх формулах ідзе сапраўды назва населенага пункта, якая пачынаецца з “О” (а не з W) робіцца папраўка: “таку ркп., трэба было б пісацъ W-мновичъ”.
  Матэрыяльныя пашкоджанні тэксту адзначаюцца ў заўвагах. Страчаны тэкст па магчы-масці аднаўляецца па спісах (дакладней па іх публікацыях), па сэнсу, а ў асобных выпадках і па першым выданні (у першай чвэрці XX ст. рукапіс, трэба думаць, меў лепшы стан захаван-ня), пры гэтым адноўлены тэкст заключаецца ў квадратныя дужкі. У заўвагах да адноўленага тэксту адзначаецца характар пашкоджання, прыблізная колькасць страчаных літар і падставы для рэканструкцыі. Прыблізная колькасць страчаных літар устанаўліваецца з суадносін даўжыні радка і шырыні літар і па колькасці літар на гэтым адрэзку ў папярэднім і наступным радках і прыводзіцца ў круглых дужках. Напрыклад: “разрыў (одна літара); у кв. дуэіс. — ё”, “разрыу (тры літары); у кв. дуж. — на в”, “сцёрта (чатыры літары); у кв. дуж. — на ё „, “наклейка (одна літара); у кв. дуж. — па сэнсу”. У выпадку, калі страчаны тэкст не паддаецца аднаўленню, замест яго ставіцца шматкроп’е, якое заключаецца ў квадратныя дужкі, а ў за-ўвагах адзначаецца характар пашкоджання і прыблізная колькасць страчаных літар, напрыклад: “рэстаўрацыйны зрэз (12 літар)”.
  Калі літары страчаны часткова і іх распазнанне не выклікае сумненняў, яны не заклю-чаюцца у квадратныя дужкі, але ў заўвагах робіцца паведамленне аб іх няпоўнай захаванасці і прычынах пашкоджання, напрыклад: “ку пашкоджаны з-за разрыву”. У квадратныя дужкі не заключаюцца літары, якія знаходзяцца пад прыклейкай, але чытаюцца на прасвет. Аднак аб гэтым адзначаецца ў заўвагах: “на ичъ прыклейка, літары чытаюцца на просвет”.
  Калі ў слове адна ці некалькі літар выпраўлены тым жа почыркам і тым жа чарнілам, г. зн., калі можна меркаваць, што выпраўленні зроблены адным пісарам рукапісу, для выдання пры-маецца выпраўленае чытанне, а да слова робіцца заўвага, напрыклад: “нершае к выпр. з н”, “х выпр. з в”, “ц выпр. з н”. Калі літара, з якой рабілася выпраўленне, не ідэнтыфіцыруецца, у за-ўвагах пішацца “з іншай літары”, напрыклад: “ц выпр. з інш. літары”. Калі існуюць сумненні, з якой літары была выпраўлена дадзеная літара, ступень сумнення выражаецца вызначэннем “верагодна”, напрыклад: “к выпр., верагодна, з н”. Сумненне часам выклікае і сам факт вы-праўлення. У гэтым выпадку тэкст заўвагі пачынаецца з вызначэння ступені верагоднасці са-мога факта выпраўлення (“верагодна”, “магчыма”, “відавочна”) і слова “выпраўленне”; затым (пасля двукроп’я) паведамляецца, якая літара і з якой была выпраўлена, напрыклад: “магчыма
  41
  выпрауленне: Б выпр. з інш. літары”. Літары, якія напісаны па сцёртым тэксце таксама адзна-чаюцца у заўвагах, напрыклад: “ев нап. па сцёртым”.
  Калі слова напісана і закрэслена тым жа чарнілам і гэта закрэсліванне ўзгадняецца з кан-тэкстам, закрэсленае слова ў тэкст не змяшчаецца, але адзначаецца ў заўвагах, напрыклад: “далей нап. і зак. конь”.
  Выпраўленні, якія зроблены рэдактарамі іншым чарнілам (почыркі, якімі зроблены вы-праўленні ў дадзеным рукапісе не ідэнтыфікуюцца), прымаюцца для выдання, але ў заўвагах адзначаецца розніца у чарніле. Аб кодеры чарніла паведамляецца толькі тады, калі яно выка-рыстоўваецца у далейшым (ці раней) у почырку, які не ідэнтыфікуецца. У адваротным выпад-ку пішацца “інш. чрнл.”, напрыклад: “т выпр. з т інш. чрнл“трэцяе е выпр. з ч інш. чрнл.”, “к выпр. з н чрнл. балотнага колеру”. Яўна памылковыя рэдактарскія выпраўленні не ўлічва-юцца. Калі гаворыцца аб выпраўленні, якое не ўлічана публікатарам, замест “з” выкарыстоў-ваецца прыназоўнік “на”, напрыклад: “о выпр. на а чрнл. балотнага колеру…”.
  Калі частка тексту закрэслена іншым чарнілам, і тэта закрэсліванне ўзгадняецца з кан-текстам, закрэсленае слова ў текст таксама не змяшчаецца, але аб гэтай асаблівасці паведамляецца у заўвагах, пры гэтым адзначаецца розніца ў чарніле. Аб кодеры чарніла паведамляецца толькі тады, калі яно выкарыстоўваецца ў далейшым (ці раней) у почырку, які не ідэнтыфікуецца. У адваротным выпадку пішацца “інш. чрнл.”.
  Усе асноўныя почыркі дакумента ўмоўна нумаруюцца рымскімі лічбамі. Аб межах пашы-рэння почыркаў робіцца паведамленне ў заўвагах, напрыклад: “пач. поч. Г\ “заканчв. поч. Г, “пачын. поч. 1Г\
  Калі літары (не вынасныя) і словы напісаны над радком ці на полі, упісаны ў радок, паміж радкамі, гэта акалічнасць адзначаецца ў заўвагах. Калі почырк і чарніла такіх літар і слоў ад-розніваюцца ад почырку і чарніла акаляючага яго тексту, гэта таксама агаворваецца ў заў-вагах. Нумар почырку прыводзіцца толькі тады, калі тэты почырк сустракаецца ў далейшым (ці раней). Розніца ў чарніле не адзначаецца, калі почырк ідэнтыфікуецца. Аб кодеры чарніла паведамляецца толькі тады, калі яно выкарыстоўваецца ў далейшым (ці раней) у почырку, які не ідэнтыфікуецца. У адваротным выпадку пішацца “інш. чрнл.”.
  У заўвагах паведамляецца аб наяўнасці калафонаў, росчыркаў пяра, аб незвычайных інтервалах паміж радкамі, памерах літар, асаблівасцях размяшчэння тексту.
  Дакумент выдаецца без купюр і адвольных дапаўненняў. Арфаграфія тексту захоўваецца. Словы не скарачаюцца. Колькасныя лічэбнікі, якія напісаны ў крыніцы словамі, перадаюцца словамі. Невыразнае напісанне асобных літар і няўпэненае іх чытанне агаворваецца ў заўва-гах, напрыклад: “у нап. невыразна”; “Ро нап. невыразна з-за чрнл., якія расцяклісядругое и нап. невыразна”; “ч нап. невыразна, можно прачытаць як г”. Усе дзіўныя і незвычайныя чы-танні тексту захоўваюцца і суправаждаюцца тлумачэннем “так у ркп.”. У заўвагах выказ-ваюцца меркаванні аб правільным чытанні. Напрыклад: “таку ркп., верагодна, трэба чытаць Млѣкусъ”.
  Паўторы асобных слоў, недапісаныя літары, замена адной літары іншай у словах не вы-праўляюцца, але адзначаюцца ў заўвагах. Пры гэтым аб паўторах слоў паведамляецца пры да-памозе фразы “так у ркп.”. Пры адзначэнні недапісанай літары, замене адной літары іншай пасля слоў “так у ркп., трэба чытаць” даецца правільнае напісанне ўсяго слова, напрыклад: “такуркп. (без цітлы), трэба чытаць П(а)ни”, “такуркп., трэба чытаць Якубовая”. Сумніцель-ныя і яўна памылковыя напісанні імён уласных суправаждаюцца заўвагай: “так у ркп., трэба чытаць Лучаи, пар. ніжэй: Михал Лучасвичъ, Матеы Лучаевич, Станковад Лучаевад”. Калі пісарам па неўважлівасці прапушчана слова, тэты пропуск абазначаецца ў тексце шмат-кроп’ем (трохкроп’ем), а ў заўвагах прыводзіцца поўная фраза, напрыклад: “так у ркп., відавочна, трэба чытаць Ста с а Юръи Носовичы сами”.
  ПРАДМОВА
  Пазнейшыя ўстаўкі і дапіскі (далей — устаўкі) пры выданні рукапісу не ўлічваюцца, але аб іх наяўнасці паведамляецца ў заўвагах. Тэксту ўстаўкі папярэднічае адзначэнне аб розніцы ў почырку. Нумар почырку для ўставак прыводзіцца толькі тады, калі гэты почырк сустра-каецца ў далейшым (ці раней). Нумарацыя почыркаў уставах працягвае нумарацыю почыркаў асноўнага тэксту, але мае абазначэнне “ПМ” (“паметка”). У канцы тэксту ўстаўкі ў круглых дужках прыводзіцца дата ўстаўкі. Там жа ў некаторых выпадках змяшчаецца аргументацыя датавання. Тэкст уставах публікуецца па агульных правілах. Заўвагі да ўставак (іх нумары адз-начаюцца над радком арабскімі лічбамі з круглай дужкай) прыводзяцца пасля даты:
  далей пап. ima. поп. і прнл., узята ў рамку і зак. іпш. чрнл. з АмдрсѴ* Вомшнивцом (XVII ст., аб даце, у пры-ватнасці, сведчыць напісанне ц_у выгпядзе п з перакладзінай унізе і хвастом, які пачынаецца з ніжняга пункта правой мачты п) таку ркп., трэба чытаць Андреев
  ніжэй пап. поч. Х,ш і зак. інш. чрнл. Мис КрииД…]1* (XVII ст.) 11 неразб. (восем літар); пасля Криш[…] поч. ХІІѴ,
  сам
  ніжэй нап. поч. ХІШ і зак. інш. чрнл. Леиъ[…]І)Бор[…]2) Криш[…]3) (XVII ст.) ]) неразб. (дзве літары); 2) неразб. (адналітара);})неразб. (пяцьлітар); пасля Криш[…] поч. А’,,„сами
  ніжэй на ніжнім полі інш. поч. і чрнл. Станевічъ Кот1* (XVII ст.)у таку ркп.
  У заўвагах адзначаецца пісарскія паметкі; кустоды, якія напісаны іншым почыркам; пус-тыя часткі старонак; адсутнасць адпаведных загалоўкам артыкулаў у рэестры зместу і іншую ў параўнанні з загалоўкамі іх рэдакцыю. Там жа даюцца асобныя каментарыі па змесце.
  У якасці розначытанняў прыводзяцца толькі тэксты па спісеД (па ж). Раздзелы і падраз-дзелы Д, якія ідуць за рэестрам паней-ўдоў, размешчаны ў іншым, чым у Б, парадку: Наўга-родскі пав., Менскі пав., Троцкі пав., Вількамірскі пав. (Б: Менскі пав., Наўгародскі пав., Віль-камірскі пав., Троцкі пав.). Тэта дало магчымасць першаму публікатару Д М. М. Крому выка-заць меркаванне, “што рэестры кожнага з паветаў існавалі некаторы час асобна і толькі ў далейшым былі зведзены ў адну ведамасць…”125. Магчыма, тэкст Д зыходзіў да больш ран-няга, чым Б спіса, які ўзнік у той час, калі падраздзелы арыгінала яшчэ не атрымалі таго парадка размяшчэння, які замацаваўся ў Б. Аднак, хутчэй за ўсё, пратографам Д з’яўляўся Б. Па гэтай прычыне прыведзеныя розначытанні павінны паказаць асаблівасці працы канцылярыі Радзівілаў, у нетрах якой ён быу створаны. Склад розначытанняў наступны: 1) адрозненне ў даце прыняцця сеймавай пастановы; 2) адрозненні ў колькасці коннікаў, якія павінны былі вы-стаўляцца ваеннаабавязанымі; 3) адрозненні ў форме імён, у тым ліку тыя, якія маюць пэўнае значэнне для вывучэння іх эвалюцыі; 4) дапаўненні; 5) пропуски Яўна памылковыя напісанні ў якасці розначытанняў не адзначаюцца. Праўда, і тыя імёны, якія фігуруюць у якасці розна-чытанняў, узноўлены, відавочна, у скажоным выглядзе, дададзены ці зменены свядома (таму ў паказальнік імёнаў яны не ўключаны). Дакладана вядома, што пратографам іншых спісаў па-служыў Б, аб чым сведчыць змест нарацыі выпісаў, у складзе якіх яны захаваліся (гэтыя выпісы выдаваліся з кніг Метрыкі Вялікай канцылярыі ВКЛ126, г. зн. з кнігі Метрыкі 523). Розначытанні па іх прыводзяцца толькі тады, калі яны пацвярджаюць правільнае напісанне, якое, у сваю чаргу, устаноўлена па іншых крыніцах; ці калі яны могуць змяшчаць правільнае напісанне.
  Пазнейшыя паметкі не адзначаюцца. Каментарыі для асоб не даюцца. Усё тэта будзе змешчана ў асобным томе дапаўненняў да Перапісу 1528 г.
  На жаль, пэўныя аб’ектыўныя прычыны, у першую чаргу — цяжкадаступнасць арыгінала — не далі нам магчымасці рэалізаваць усе патрабаванні, якія змешчаны ў нашых жа “Метадычных рэкамендацыях” (напрыклад, адзначыць знакі пунктуацыі, націскі і інш.). Відавочна, для аб’ём-ных помнікаў, якія сёння захоўваюцца за межамі Беларусі, поўная рэалізацыя гэтых прынцы-паў у бліжэйшы час застаецца недасяжным ідэалам.
  125 Кром. С. 17.
  126 АВАК. Т. 13. № 6. С. 18; AS. Т. 3. S. 325; АВАК. Т. 24. № 30. С. 32; № 31. С..36; № 32. С. 68—69; НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 899. Арк. 12.
  43
  Тэкст Перапісу 1528 г. па выданшо ў “Рускай гістарычнай бібліятэцы” перапісаў В. Я. Куд-рашоў. А. I. Груша зверыў тэкст па рукапісе, выправіў памылкі, якія прысутнічалі ў перапі-саным тэксце, апрацаваў апошні згодна з сучаснымі прынцыпамі выдання (адзначыў у ад-паведнасці з рукапісным тэкстам літары, якія выйшлі з ужытку; выдаліў “ъ” і “ь”, дзе яны ад-сутнічаюць у рукапісу; вылучыў вынасныя літары; унесеныя ў тэкст публікацыі літары, якія ў тэксце рукапісу былі скарочаны, а таксама вялікія і тоўстыя літары; зафіксаваў межы радкоў і слупкоў; нанава раставіў вялікія і малыя літары, знакі прыпынку; разбіў тэкст на абзацы; па-мяняў нумары са старой пагінацыі на новую; падабраў шрыфты для загалоўкаў; склаў заўвагі і інш.). Паказальнік імёнаў з’яўляецца вынікам сумеснай працы М. А. Вайтовіча i А. I. Грушы. Пры дапамозе праграмы, якая створана М. А. Вайтовічам, была праведзена аўтаматызаваная індэксацыя імён. Ручная дапрацоўка вынікаў працы праграмы ажыццёўлена названымі публі-катарамі. Тлумачэнні да імён дадзены А. I. Грушам. Ён жа правёў і канчатковае рэдагаванне паказальніка. Геаграфічны паказальнік-каментарый склаў М. Ф. Спірыдонаў.
  Кандыдат гістарычных навук А. 1. Груша
  Пералік скарачэнняў Архівы, архіўныя фонды і асобныя адзінкі захавання
  Метрика—НГАБ. КМФ-18. Воп. 1.
  Метрика. Спр. 6. —“1495 — 1505. [Судебные решения, пожалования и посольства великого князя и короля Александра…]”.
  Метрика. Спр. 7 — “1506 — 1513. Книги справ поселских, так теж данин и’инших листов поточных за панованья короля с. м. Жикгимонта старого.”
  Метрика. Спр. 9 — “1511 — 1514. Привилегии и пожалования Сигизмунда 1-го. Подлинная книга.”.
  Метрика. Спр. 12 — “1522 — 1529. Метрика привилев, данин и потвержсней, также листов поточных до них нале-жачих короля е. м. Жикгимонта Першого, канцлерства Кгаштолтового.”
  Метрика. Спр. 14 — “1524 — 1529. Книга розных справ и листов поточных е. м. Жикгимонта Першого и ку концу неколько привилейков. В тых книгах пишутся листы жалобный. Справа пана Богуша Боговитиновича, подскарбего земского, маршалка и писара, державцы слонимского и каменецкого во Лвове, лета Божего 1524, мца сент. 1 день, индикт 13. Переписана в 1598.”
  Метрика. Спр. 15 —“1528 — 1534. Метрика короля е. м. Жикгимонта старого справ судовых, уфалы земские, по-сельства розные и некоторые данины.”
  Метрика. Спр. 17 — “1530 — 1536. Метрика короля е. м. Жикгимонта Першого привилев, данин, декретов, и ин-шых розных справ поточных, за канцлерства Кгаштолтового.”
  Метрика. Спр. 18—“1532— 1534. Сборник документов, относящихся к владениям королевы Боны. Liber copiarum aliarumque rerum necessario inscriptarum. Переписана.”
  Метрика. Спр. 19 — “1535 -1537. Тые справы почали приехавши господарю королю Жикгимонту до Кракова, лета Божего 1535, мца августа 18 дня, инд. 8, за пана Михайла, писаря, и державцу медницкого.”
  Метрика. Спр. 20 — “1536 — 1539. Метрика привилев, потверженей и иных листов короля е. м. Жикгимонта першого, справованя пана Кгаштолтового.”
  Метрика. Спр. 21 — “1536 — 1537. Тые справы початы у книги вписываны быти приехавши королю е. м. и великому князю Жикгимонту до Кракова з Великого князства Литовского, лета 1536 мца ноября 22 дня за пана Михайла, писара. ”
  Метрика. Спр. 29 — “1546 — 1547. То суть книги справы декана и каноника Виленского, секретаре и писаря е. королевской м. князя Валериана; книга королевских судебных решений.”
  Метрика. Спр. 138 — “1676 — 1690. Книга канцлеров пана М. А Огинского…”
  Метрика. Спр. 221 —“1510 — 1517. Книга маршалковского суда Яна Миколаевича Радивила, маршалка господар-ского, и его судей, ас 1514 г. его же как маршалка земского, совместно с Юрием Ивановичем Илиничем, маршал-ком господарским и с судьями. Подлинная.”
  Метрика. Спр. 222. — “1506 — 1522. Книга судебных решений самого короля и его же совместно с членами “рады”. В тых книгах початы писатися листы судовые и тэж про память суды и иншие дела в Городне при великом князи Жикгимонте лета Божьего 1506, мца ноября 20 день, индикта 10. Переписывал Адам Пашкевич”.
  Метрика. Спр. 223 — “1510 — 1534. Сборник, составленный из подлинных частей разных книг…”
  Метрика. Спр. 224 — “1522 — 1530. Судебные решения самого короля и его же совместно с членами “Рады”. Лета 1522 мца июля 27 день. Справа почаласе при пане Ольбрахте Мартиновичи Кгаштовте, воеводе виленском, канцлеры господарском, у Вилни, как е. м. канцлерство дали. Переписана.”
  Метрика. Спр. 231 — “1540 — 1543. Книга королевских решений. Книги короля е. м. Жикгимонта I — суды, жалобы, оповеданья, потвсржсния данин и иншые розные справы. Переписана в 1596 г.”
  НГАБ — Нацыянальны гістарычны архіў Беларусь НГАБ. Ф. 694 — “Князі Радзівілы”
  НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 899 — “Письмо польного гетмана Вел. кн. Литовского Януша Радзивила от 9 февраля 1649 г. жителям княжества о казни 18 участников восстания — земян, мещан и крестьян Давидгородокского княжества. “Полисы” пинской и клецкой шляхты 1528, 1551 гг. (копия), привилей Ремельской церкви, лист на продажу им. Дворец Яном Яновичем Завишей кн. Андрею Ивановичу Вишневецкому и другие документы (старобелорусск., полек.)”
  НГАБ. Ф. 1767. Воп. 1 —“Лідскі земскі суд”.
  НГАБ. Ф. 1767. Воп. 1. Спр. 16 — “Актавая кніга”, 1 лютага 1796 — 31 снежня 1797 г.
  НГАБ. Ф. 1778 — “Полацкі земскі суд”.
  НГАБ. Ф. ! 778. Воп. 1. Спр. 16 — “Актавая кніга”, 12 студзеня 1728 — 25 кастрычніка 1728 г.
  РДАСА — Расійскі дзяржаўны архіў старажытных актаў.
  РДАСА. Ф. 389 — “Літоўская Метрика.”
  РНБ — Расійская нацыянальная бібліятэка.
  РНБ. Ф. 971. Воп. 2 — “Збор аўтографаў П. П. Дуброўскага. Польшча. Ч. 1”.
  AGAD — Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawę.
  AGAD. ML — “Metrika Litewska”.
  Выданні
  AB AK. T. 13 — Акты, издаваемые Виленской археографической комиссией. СПб., 1886. Т. 13. Акты Главного литовского трибунала.
  АВАК. Т. 24 — Акты, издаваемые Виленской комиссией для разбора древних актов. Вильна, 1897. Т, 24. Акты о боярах.
  АЗР — Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1848. Т. 2. 1506—1544.
  Боряк. “Полисы земского войска” — Боряк Г.В. “Полисы земского войска” Великого княжества Литовского XVI в. как историко-географический источник (на примере украинских земель) // Исследования по истории Литовской метрики: Сб. науч. трудов. М., 1989. Ч. 2.
  Груша. Функцыі — Груша А. 1. Функцыі канцылярыі Вялікага Княства Літоўскага (40-я гады XV—першая палова XVI ст.) // Весці НАН Беларусі. Серия гуманітар. навук. 2001. № 3.
  Кром — Памятники истории Восточной Европы. Источники XV — XVII вв. М., Варшава, 2002. Т. 6. Радзивиллов-ские акты из собрания Российской национальной библиотеки. Первая половина XVI в. / Сост. М. М. Кром. Любавский. Областное деление. — Любавский М. К. Областное деление и местное управление Литовско-русского государства ко времени издания Первого Литовского статута. М., 1892.
  Любавский. Сейм. — Любавский М. К. Литовско-русский сейм: Опыт по истории учреждения в связи с внутренним строем и внешнею жизнью государства. М., 1900.
  Метрика 44 — Метрика Вялікага княства Літоўскага: Кніга 44: Кніга запісаў 44 (1559-1566) / Падрыхт. А. I. Груша. Мінск, 2001.
  РИБ. T. 33 — Русская историческая библиотека, издаваемая Императорскою Археографическою комиссиею. Пг., 1915. Т.ЗЗ. Литовская Метрика. Отд. 1-й. Ч. 3-я. Книги Публичных дел. Переписи войска Литовского.
  Щепкин — Щепкин В. Н. Русская палеография. М., 1967.
  AS — Archiwum książąt Sanguszków w Slawucie. Lwów, 1890. T. 3: 1432-1534 / Wyd. przez B. Gorczaka.
  LauceviCius — Laucevióius E. Popierius Lietuvoje XV-XVI1I a. Atlasas. Vil., 1967.
  LM-8 — Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 8 (1499 — 1514). UźraSymij knyga 8 / Par. A. Baliulis, R. Firkovićius, D. Antana-viCius. Vilnius, 1995.
  LM-224 — Lietuvos Metrika (1522 — 1530). 4-oji Teismą byłą knyga (XVI a. pabaigos kopija) / Par. E. GudaviCius, J. KarpaviCiend, G. Kirkienć ir kt. Vilnius, 1997.
  Łowmiański — Łowmiański H. Zaludnienie państwa Litewskiego w wieku XVI. Zaludnienie w roku 1528 / Do druku przygotowali A. Kijas i K. Pietkiewicz. Poznan, 1998.
  UC — Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII — XVIII wieku: Spisy. Kórnik, 1994. T. 11. Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego księstwa Litewskiego XIV — XVIII wieku. Spisy / Oprać. H. Lulewicz, A. Rachuba.
  45
  Тэрміны
  абазнач. — абазначэнне адв. — адварот адс. — адсутнічае ал. — аловак арк. — аркуш асн. — асноўны вызнач. — вызначэнне вын. — вынасны выпр. — выпраўлена гл. — глядзі дад. — дадатковы дуж. — дужкі зак. — закрэслена заканчв. — заканчваецца інш. — іншы кв. — квадратны
  ліг. — лігатура
  нап. — напісана
  неразб. — неразборліва
  падк. — падкрэслена
  падпар. — падпарадкаванне
  nap. — параўнайце
  пачын. — пачынаецца
  поч. — почырк
  пр. — просты
  рдк. — радок
  ркп. — рукапіс
  супадпар. — супадпарадкаванне уключ. — уключэнне х-р — характар чрнл. — чарніла
  тэкст
  [4] 1 Лвала на великомъ сойме Вилеяскомъ, | в рок# 1528, м(е)с(е)ца мал 1 дна, | #чиненал з стороны ѵѵбороны зелфкое, колко хто с Панов-Рад, врлднйкоб и всюс шбы|вателея Великого кнАз(ства) Лиш(о)вского з ыменей своих к# | сл#жъбе военънои
  кон ей ставити маеть I
  Напервен2 | почотъ Пановъ-Рад их м(и)л(о)сти и врддниковъ такъже дворд?? |
  г(о)с(по)д(а)ръских и некоторое шлахты значиеншое Карта 1 |
  Почотъ кнджецъким Лист 7 |
  Почотъ панеи-вдов воеводиных, Старостиных3 Ли ст 8 |
  Повинное/?? въеханю на сл#жъб# вое//ную некоторое шлахты Лис/?? 9 |
  ПОВЕТЬ ВИЛЕЯСКИЯ|
  Дво/7 ІЛшъмена Двор Медники
  Двор г(о)с(по)д(а)ръскиг/ Меньскин Двор А??на
  [4 аде.] Двор Лидъски?/
  Замокъ Новъгородским Двор Марково
  Реестръ xopfo/сства Кревского и Свирского
  Реестръ бодр р#доминъских
  Реестръ бодр мемижъекихъ
  Реестръ бодр керъновскихъ
  Реестръ бодр моншакголскихъ
  Реестръ бодр повет# Вилкомирского
  Реестръ бодр пендньскихъ
  Бояре бетыкгольцы
  Бояре шенвянъцы
  Реес???ръ кн(я)зеи и бодр кгедрон/??скихъ Бояре с#деревъские [5] Реестръ бояр неменъчинъекихъ Реестръ бояр ишикштеньскихъ
  Реестръ бодр смоленских, которие именд # Браслаели маю/??
  Лисп. 11 I Листъ 19 I Листъ 22 I Листъ 24 II Листъ 24 I Листъ 27 I Листъ 35 I Листъ 35 I Листъ 37 I Листъ 43 I Листъ 46 I Листъ 51 I Листъ 53 I Листъ 61 I Листъ 63 I Листъ 63 I Листъ 64 I Листъ 65 II Листъ 66 I Листъ 67 I Лис/?? 67 I
  пачын. поч. I
  пасярэдзіне рдк. болыи буйным поч. далей знак скарачэння ў выглядзе ге
  47
  ПОВѢГТРОДКИ I
  Реестръ бодр ковенских Листь 681
  Ресстръ бояр жижъморскихъ Листь 73 1
  Реестръ бояр сомилишъскихъ Листъ 75 1
  Реестръ бодр лепѴньскихъ Лисп, 77 1
  Реестръ бодр высокодворскихъ Листъ 78 1
  Реестръ бояр емшискихъ Листъ 79 1
  Реестръ бодр радуньскихъ Листъ 84 1
  Реестръ бояр переламскихъ Листъ 85 I
  Реестръ бодр коневскихъ Листъ 86 1
  Реестръ бодр дорсунишъскихъ Листь 86 1
  Реестръ бояр бирштанскихъ Листъ 87 II
  [5 аде.] Реестръ бодр мерецкихъ Листъ 88 1
  Реестръ бодр василишъскихъ Листъ 88 1
  Реестръ бодр шстрыньских Листъ 90 1
  Реестръ бояр жолудъскихъ Листъ 91 1
  Реестръ бодр городеньских . Листъ 92 1
  Реестръ бодр волковымскихъ Листъ 95 1
  Реестръ бодр слонимъских Листъ 98 1
  Реестръ бодр каменецкихъ Листъ 99 1
  Реестръ земднъ берестемскихъ Листъ 100 1
  Реестръ бояр Ѵпитъскихъ Листъ 102 1
  Реестръ бояр Троцких Листъ 106 1
  Реестръ бояр курклевскихъ Листъ 107 1
  ТАТАРОВЕ 1
  Реестръ кн(я)зем и влановъ татарских Ли ст 108 1
  Реестръ Абрагимового стдгѴ Ли cm 109 1
  Реестръ хор&ѵсства кн(я)зд Сем Дчала Минбалатовича Листъ 111 У
  [6] Реестръ хор&кого Ахметь Влам Санчуковича Листъ 112 1
  Татарове стдг# Лососинъского Листъ 113 1
  Реестръ Типирского и Крычинъского стдг# Листъ 114 1
  Реестръ татар новъгорос)скихъ Листь 116 1
  Реестръ хорі/лсства кн(я)зд Банька Сеньковича Листь 116 1
  ВОЕВОДСТВО ПОДЛАСКОС 1
  Реестръ земднъ мельницкихъ Листъ 117 1
  Реестръ земли Дорогицкое Листъ 117 1
  Реестръ земли Вельское Листь 121 1
  ВОЛЫНЬ 1
  Пописъ земли Волыньское Листъ 193 1
  Реестръ бодр пиньскихъ Листъ 201 1
  Реестръ бодр клецкихъ Листъ 204 1
  Реестръ бояр городецкихъ Листъ 206 1
  Реестръ бояр рогачовских Листъ 207 1
  Реестръ бояр кобрыньски* Листь 208
  [6 аде.] Реестръ земли Полоцкое Листь 210
  Реестръ земли Витебъское Листъ 217
  Реестръ бодр земли Мстиславское Листъ 219
  ЗЕМЛА ЖОМОЯТСКАА |
  Двор Вилькел Листь 223
  Двор Белена Листъ 228
  Волость Шмракгола Листь 236
  Волость Росемни Листь 238
  Волость ВидОкли Листь 245
  Волос/и Коршово Листъ 251
  Волость Поюре Листь 254
  Волость Шовъды Листь 257
  Волость Ретово Листъ 258
  Волос/и Кгондынъкга Листъ 258
  Волость ВешвАне Листъ 259
  Волость Тельши Листъ 260
  [7] Волость БиржанАны Листъ 263
  Волость ДырВАНЫ Листъ 264
  Волость Медымкгоны Листъ 265
  Волость Жораны Листъ 266
  Волость ПотОмъши Листь 267
  Волость КорклАне Листъ 267
  Волость й’жвенъта Листь 269
  Волость Бержаны Листъ 270
  Волость Крожы Листъ 272
  Волость Келменьскал Листъ 277
  Волость ТонъдАкгола Листъ 279
  Двор Ясвомни Листъ 281
  ВидОкльское волости Листъ 283″
  [8] 4 5Под лет(о) Божего нарожемл тйсеча | па/?/соть 28, м(е)с(е)ца мал I6 дна, | инъдикта первого5.1
  БудЪ/чы г(о)с(по)д(а)рі/ королю и великому кн(я)зю ЖикгимонтѴ Вильни | со всими П(а)ны-Радами Великого кнлзства Литовъского, на вели|комъ валномъ сомме, рачилъ его м(и)л(о)сть і/хвалити и Остановите | u/боронО земъскОю, под которымъ шбычаемъ мают | П(а)нове-Рады и кнлжата, и панлта, и вса шллхта | О Великомъ кнлзстве Литовскомъ к# слОжъбе зел/ском | завъжды поготовО быти, и почотъ конем з ыменем своихъ конъно | и збромно ставити водлОгъ тое Офалы и пописО земъского, яко вса | землд списана есть и колько в кого людем в ымменех, то все в ремістрех головньи пописаны* шнаммено есть. И Остановълено, ижь I хто-ко/жекъ маеть людем своихъ в ымменАХЪ своихъ, тотъ по|виненъ с кожъдых ѵисми слОжобъ людем ставити пахолка на | добромъ кони во зброи, з древомъ, с прапоромъ, на ко-торомъ I бы былъ панъцер, прылъбица, мечъ або кордъ, сОкна цве/м|наА, павеза и шстроги две.
  4 ніжэй пасярэдзіне тр
  5’5 нап. буйным поч. іразмешчаны пасярэдзіне як заголовок
  6 осмого ж
  4 Зак. 1525
  49
  Где жъ водлугъ списаньд | книгь земскихъ 7вса землл7 шсумована есть, ижъ кожъдыи | кназ и панъ з болших становъ и до меньших повинен ставити с осми | служобъ люден пахолъка на кони. И хто повинен слЛкъбу | земъскѴю застѴпати, в тых книгах вси тыи на има шписаны | с#ть под коро/икимъ способомъ: не пишучи сѴмъ люден, нижли | почты конен, яко хто маеть сложить. А тал Устава | положона ш/и того час# тол ко на деслть год8. ||
  [8 аде.] 9-‘°НАПЕРВЕЯ ПОЧОГ П(А)НОЯ-РАД ШГ М(И)Л(ОСТЕИ)10’9 I
  Кназ Янь, бискупъ Виленскии, з ыменен своих све/иских, кро.и духовных, маей/ ста|вити ку слѴжъбе земъскон 236 конен. | Кназ Павелъ, бискупъ Луцкии и Берестенскии, с ыменен своих све/иских, | крол/ духовных, мае/и ставити ку слЛкъбе земской 122 кони. | Кназ Миколан, бискупъ Жомои/искии, з ыменен своих све/иских мае/и ста|вити ку слЛкъбе зе/искои 79 конем. | Панъ Кгаштол/и, воевода виленскии, со всих именен своих мае/и ставити | Ktf сл&къбе земской 466″ конен. | Кназ Костенътинъ, воевода трот/кии, со всихъ именен своих мае/и | ставити кѴ служъбе земъскон 426 конен. | Панъ виленьскин, староста горо-денскин со всих именен своих мае/и | ставити к# служъбе зел/скон 261 конь. | А з Липъска его ж м(и)л(о)с/и маеи/ ставити 60 конен. | Пан Янъ Яновичъ Заберезинъскин со всих именен своих маеть | ставити к# слѴжъбе земъскон 197 конен. | Панъ Станиславъ Станиславовичъ, панъ тро//кии, староста | жомои/искин, со всихъ именен своих маеть ставити 371 конь. | А крол* того со всих именен панее его и с падчерицою маеть | ставено быти 246 конен. | Панъ воевода киевскин маеть ставити со всихъ именен | своихъ к# слЛкъбе земъскон 43 кони. | А кромъ того з ыменен панее его, хто их кольвекъ бѴде/и | держати, маеть ставено быти 17 конен.12 || [9] |3Пан Григорен ѴУстикович мае/и стави/ин к# службе зел/|скои 116 коней. | Пан Юрен Григоре-вичъ, воеводич тро//кии, мае/и стави/ии | 131 кон. | Пан Ян Юревичъ Глебовича со всих именен своих мает | ставити 148 конен. | А кролі того з ыменен панее его маеи/ ставено бы/ии | 88 конен. I Па// Я// Миколаевич, подчашин г(о)с(по)д(а)рьскин, мае/и стави/ии | со всих своих именен 61 кон. I Паи Станислав Миколаевич, державца пенянскин, | маеть ставити 39 конен. | Пан Александро Иванович Ходкевича со всих именен | своихъ маеи/ ставити 189 кон ем, а кромъ | тог(о) зъ зоставных люден 6 коней. | А з люден кнегини Комариг/кое, которая в оп|еце пана Александрове ж, маеть ставити | 2 кони. | Сго ж милоси/ зъ заставног(о) дворца, которин маеи/ ши/ п(а)на | Андрея Завишича, мае/и ставии/н кон, а з дворца Игна/и|ковъского Седова, ему ж записаног(о), 2 кони. | Пан Иван Андреевич, подскарбии дворнын, маеть | ставити 25 конем. I Пан Александро Солтановичъ маеи/ ставити | 3714 конем. | Пан Миколан Мико-лаевичъ Кгезкгамловича маеть | ставити 15115 кон. || [9 аде.] Пан Матем ІАІхмистрович маеи/ ставити 47 конен. | А кромъ того з ыменья подляшского, которое | маеи/ в заставе ши/ тещи своее, 18 конен. | W// же маеть ставити ши/ боярина своего Я|куба Жука з ыменячъка его пеняньского | коня. | Пан Богдан Мартинович Хребътовича маеи/ ста|вити 17 конен. | Пан Василем Богданович Чиж маеть ставити | 25 конен. | Пан Якубъ Михаилович Монтовтовича маеть | ставити 37 конен. | Пан Павел Иванович Сопега маеи/ ставити двад|цаи/ шдин конь. | Пан Ян Стеі/кович Цыбулька маеи/ ставии/н 20 конен. |
  7″7 всей земли ж 8 далей знак, які подобны да шр 9-9 аде. у ж
  1<мо пар. з адпаведным артикулам у рэестры зместу 11 ста шес/ядесят шести ж 12 заканчв. поч. 1 13 пачын. поч. И 14 тридцать шесть ж 15 сто осмъдесят одного ж Пан Венцлав Костевй’/ маеть ставити со|рокъ шдин кон. | Пан Юрен Немирович мает ставйmu 16 конен. I Пан Миколам Немирович, брать его, маеть | ставити 4 кони. | Пан Станислав16 Щитъ маел? ставшим 4 кони. | Пан Миколам Пацевич маел? ставити 97 конем. | Пан Ян Юревичъ Иль-мнича маеть ставити 55 | конем. | Пан Иван Михаилович, староста пинским, маем? ста|вити 12 конем. ѴѴи же з ыменя своего | Ганезского маеть ставити 7 конем. || [10] Паи Скопъ маеть ставити 17 конем. I Пан Юрем Едко маеть ставити 29 конем. | Пан Петръ Станиславович, воевода полог/ким, маем? | ставити со всих именем 22417 конем. | Пан Станислав Ильинич мае/и ставил/м 55 конем. I А кромъ того маеть ставено быти з ымен|я их неделеного з Воронцевич 7 конем. | Пан БогЪ/шъ Боговитинович, подскарбим зежским, маеть | ставити 6418 кони. | Панъ Копол? Василевич маел? ставити 38 конем. | Пан Ивамжо Горностаи маелг ставити дванадцал? ко|нем и з зоставными людми. А крол/ заставных людем | и з своее влас/иности маел? ставити 1019 конем. | Пан Григорем Громыка маел? ставил?м 10 конем. | Панъ Павел Нарушевичъ маеть ставити | 9 конем20. И [ю аде.] 21″22второго реястру справа22’21 | Пан Ян Аврамович маел? ставити 43 кони. | Пан Миколам, а паи Станислав, а пан Boz/тех Юре-вичм I Сологубовича маюл? ставити з недельныхъ | именем своих 17 конем. | А пан Станислав и брать его пан Миколам маюл? ста|вити иил? деленых именем своих 7 конем Соло|губовичи ж. | Пан23 24Миколаи з особливых именем своих мае/л ставити | 9 конем24 СолоіѴбович же. | Пан Вогггех Сологубович маел? ставити с одделеных и|менем своих 8 конем. | Пан Матем Михаилович Пел?ковича маел? ставити | 25 конем. | Па и Мартин Михаі/лович Пел?ковича маел? ставшим | шеснадцал?25 конем. | Пан Станислав Пел?кович маеть ставити | 13 конем. | Пан Мартин Ме-лешъкович маеть ставити | 18 конем. А кромъ тог(о) зъ зоставных | людем ш же маел? ставити 4 кони. I Пан Павел Юндилович маел? ставити 13 конем. | А крол/ тог(о) з ыменем тещи своее, которая в него | в шпеце, и/нъ же маел? ставити 15 конем. | Пан Вомтех НарбЛювич маел? ставшим 16 конем. I Пан Андреи Завишич маел? стави ти 29 конем. | Пан Василем Тшикевич маел? ставшим 12 конем. || [11] Таврило Тшмкевич мае/и ставити 4 кони. | Пан Андреи Фалкович маел? ставити 8 конем. | Семен Жаба маел? ставити 8 конем. | Григорем а Василем ѴѴстафьевичи Шгашевича | маюл? ставити 6 конем. | Федо/? Данилевич и з братож своих/ мае/и ставити | 3 кони. I Сы/? Андрея Мынцеревича Микита мае/и стави|ти 3 кони. | Иван Вязметич26 маел7 сам еха/им к# слуз/сбе зейском. | Лопата, дворанин г(о)с(по)дарьским, мае/и ставил7м 2 кони. | Иван ГОтивления мае/я сам ехати кѴ службе земскоя. | Мсаитъ Татария мае/я ехати самовто/?. | Василея Воротыыег/ мае/я ставияш 2 кони. | Васко Радогощения самъ29 к службе29. | Станислав Вояшкевич и з братаничи маеть ста|вити 2 кони. | Пая Михаяло Шил/кович Кибо/тговича30 ма- 16 Миколай ж 17 двесте деве/лдесять четыры ж 18 семдесят чотыры ж 19 дсветь ж 20 ніжэй полова староикі пустая, росчырк пяра, налінііросчырка “фіта” 2,‘21 вязь: 2/1. Асн. прыёмы: ліг., падпар., уключ. одной літары ў інш. 2222 адпаведны загалоўку артыкул у рэестры зместу аде. 23 далей у ж нап. і зак. Мико 2424 аде. у ж 25 семнадцать ж 26 Вязмитин ж 21 х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. рэгіяналънага паходжання 28 х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. этнічнай прыналежнасці 29‘29 ку службе земской ехати ж 30 Нарбутовича ж 4* еть ста|вити 3 кони. | Астафем Рагозич мае/w ставити 9 конем. | Илья Михаилович мает стави-ти 4 кони. I Щасным Гримала мает ставити 19 конем. | Пе/иръ НарбѴтович мает ставити 13 конем. I Ивам Василевичъ Сопега маеть ставити зъ | браславского именья 9 конем. | Сенько ПМть31 мае/77 ставити 2 кони. || [11 аде.] И вам/ко Сидорович ма ет сам ехати службе земъ-ском. I Миклаш Андреевич мает ставити 4 кони. | Ян а Станислав Воитеховичи Носиловским маю/м ста|вити 17 конем. | Алекша Покривнш/ким мает стави ти 12 коней. | Юрем Станиславович Нарушевича маем/ стави ти 3 кони. | Станислав Янович Пе/мковича а Андрушко Рукович мают I ставити 5 конем. | Астафем Яцынич мает ставити 1732 конем. | Юрем Зелепуга мает ставити 13 конем. | Юрем Ежовским мает ставити 15 конем. | Петръ Кондратович мает стави-ти 19 конем. | Сенько Котович мает стави ти 4 кони. | Михамло Котович мает ставити 3 кони. I Тот же Сенко Котович маем; стави ти з данников, которим | маеть на РѴси 2 кони. | Станислав Михнович33 Рачковича мает стави /нм 4 кони. | Ян Михнович34 мает стави ти 19 конем. | Миколам35 Глебович36, воеводичъ полоцъким, мае/н | ставити З137 конь. | Ян Шеметович мае/и стави/им 38 конем. | Малхер а Станислав маюн/ стави/им 13 конем. | Федор Рагозич мает сам ехати к# служ’бе зел/ском. | Василем Рагозич маеть ставити 2 кони. | Станислав Станиславович Нарбутовича мает \ ставити 3 кони. || [12] Миколам Кухмистровича маеть ставити 11 ко|нем. Анъ же маеть ставити з ыменем киев|ских коня. | Станислав Стег/кович мает ставити 6 конем. I Федор Михамловиѵ Вагановским маем/ стави ти 19 конем. | Юрем Михамлович Алехновича мает стави/им 17 конем. | Михамло Федорович Гавриловича и з матькою | своею маеть ставити 13 конем. | Па// Ян Петрович Пенко мае/и стави/им 1938 конем. | Михамло39 Зеновевичъ маеть ставити 28 конем. | Юрем40 Зеновевич мает ставити 33 кони. | Ян Хрсчонович мает стави/им 19 конем. I Ян41 Юревич Зеновевича мае/и ставити 41 кон. | Тые ж вси Зеновевичи мают стави/им з данников бобрум/и|ских 3 кони разоѴ2’43. | Пан Немира44, сын небощика п(а)на Зболсного, маеиг ста|вити 13 конем. | Па// Шимко Маг/кевич, тивунъ виленским, мает ста|вити 7 конем. I Пан Михамло Халег/ким, державца вруг/ким, маеть | ставити 16 конем. | Богум/ Та-русич з Городна мает стави/им 2 кони. | Пан Аникем Горностаевич, дворанин г(о)с(по)д(а)рь-ским, мает стави ти 4 кони. | Па// Лее Чижевич, маршалок п(а)на старосты городен|ского, мае/и ставити 13 конем. | Гринко Таруса, дворанин г(о)с(по)д(а)рьским, мает стави ти 2 кони. || [12 аде.] Пан Януш Сопега и с тещею своею кн(е)гинею Крошинскою мают | ставити з ыме-нья ДОбеньского 2645 конем. | Станислав Некрашевич мает ставити 27 конем. | Юрем46 Завишич маеть ставити 34 кони. | Иван Тимофѣевич Горлов47 мает ставити 18 конем. | Григорем Пе/и-кович мает ставити 4 кони. | Михамло, наместник п(а)на Юревъ шникштеиским, мает | самъ ехати ку службе земъском. | Андрем Маг/кевич мает ставити з ыменем своих и тещи | своее, 31 Шупич ж 32 осмънадцать ж 33 Михайлович ж 34 Михайлович ж 35 Пан Миколай ж 36 далей у ж Есман 37 тридцать ж 38 двадцать ж 39 Пан Михайло ж 40 Пан Юрей ж 41 Пан Ян ж 42 інш. поч. і чрнл. 43 аде. ужід 44 Ян Немира ж 45 двадцать осм ж 46 Пан Юрей ж 47 Горлович(а) ж которая в него ж в опеце, шест конем. | Иван ПерхѴ/?евич, смолнении, и з братомъ мають | ставити 2 кони. | Миколам Гол/шеевич маеш стави/им 6 конем. | Ян Гол/шеевичъ маем? ставити 1648 конем, а кром того | маеть ставити з рисках людем 2 кони. | Ян Мос/ивилович маем? ставити 5 конем. I Скумин49 Львович маем? ставити 6 конем. | Славским мае/м ставити 6 конем. | Наме-стшк кн(я)зя бискупа Виленского ѴѴжоровскии50 мает | ставити 4 кони. | Ян Коремвичъ мает ставити 4 кони. | Семен Сович51, дворанин52’53 г(о)с(по)д(а)рьским, мае/н ставити 654 конем. | Ка/?пь Бране//55, дворанин56’57 г(о)с(по)д(а)рьским, мае/н ставити 558 конем. | Ивамжо Есмано-вичъ, дворанин г(о)с(по)д(а)рьскии, маеть | ставити 14 конем. | Семен59 Вомнилович, дворанин г(о)с(по)д(а)рьским, маеть | ставити 460 кони61’62. || [13] 63Ма/ггинъ Подбипета маеть са>/ ехати ку службе земском. | Панъ Иванъ Богушевич маеть ставити 17 конем. | Иванъ Резанецъ, двора-нинъ г(о)с(по)д(а)ръским, мае/н самъ ехати ку службе | земъском. | Федоровад П/диновад61 Браицевича мае/и ставити 2 кони. | Вомтех Носиловъским маеть ставити 7 конем. | Шлекъсем Михамловичъ маеть сам ехати ку слЛкъбе зейском. | иЛпехно Криве//65, дья/с г(о)с(по)-д(а)ръским, маеть ставити 4 кони. | UJh же з ыменьд Грыго/?д Жабы маеть самъ ехати | к# служъбе земъском. | Панъ Ян Станиславович Глебовича, воеводич полоцким, | маеть ставити 12 конем. I ІЛлекъсем66 Зенькович67 маеть ставити 6 конем. | Васко Рокоитишъским маеть самъ ехати ку слѴжъбе земском. | Таврило Мо//хо/нчичъ, боярин королевое ее м(и)л(о)сти, маеть | ставити 7 конем. | Флериа// Радокгоским маеть ставити 6 конем. | Мауко Кунцевичъ маеть ставити 7 конем. I Миколам Анъдрошевичъ маеть ставити 13 конем. | Федо/7 Гневашевичъ Кото-вича мае/н ставити 7 конем. | Скиндиръ, Ма/?тинъ а Миколам Анъдреевичи мають | ставити З68 кони. I 69Матем а Миколам Юидиловичи мають ставити 8 конем69. | Вомтехъ Юревичъ Носиловъским маеть ставити 5 конем. | Янушъ Быковъским и зъ братомъ Лобаномъ мають | сами ехати ку слЛкъбе земъском. | А//дрем Семеновичъ маеть ставити 5 конем. || [13 аде.] Миколам Суходолским маеть самъ ехати Ktf служъбе заиском. | Станиславъ Петровичъ Кушистровича
  70
  маел;7 ставити | 3 кони. | Василег/ Иванович маеть сал/ ехати ку слЛкъбе земъскоі/. | Михашю Ивановичъ Сопега мае/w ставити 47 коней. | Фредрихъ71 Ивановичъ Сопега маеть ставити 1972
  48 семнадцать ж
  49 Пан Скумин ж
  50 Озоровский ж
  51 Савич ж
  52 о нап. над рдк. інш. чрнл.
  53 а ўпісанаўрдк. інш. чрнл.
  54 далей пр. ал. 10, што разам обозначав 16; шесть ж
  X-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. рэгіянальнага паходжання
  56 о нап. над рдк. інш. чрнл.
  57
  58
  гўпісанаў рдк. інш. чрнл.
  чотыры ж
  59 Пан Семен ж
  60
  пять ж
  61 заканчв. поч. II
  62 далей кустода Мауттинъ Подбин, якая нап. інш. поч. і чрнл.
  63
  64
  пачын. поч. III Чудиновая ж
  65 над рдк. інш. чрнл.
  66 Пан Олексей ж
  67 далей уж з участниками своими
  68
  осм ж 69’69 аде. у ж
  70 Пан Михайло ж
  71 Пан Фрыдрых ж
  72 двенадцать ж
  4а Зак. 1525
  53
  конем. I Миколам Шчии/ маеть ставити с ыменем своих и с ымеил бра|та своего, которое маеть пенезех 11 конем. | Ивам Василевичъ Сопега маен/ ставити 4 кони. | Юхно Ванькевичъ маеть ставити 2 кони. | Wh же ма|еть ставити з Носова 10 конем. | Панъ Аньдрем Вомтеховичъ Носи-ловъским маеть ставити | 6 конем. | ФеЭко Светоша маеть ставити 5 конем. | Михамло Скипоровъ маеть ставити 4 кони. | Еско ЧаплА маеть ставити 2 кони. | Василем Жаба маеть ставити 2 кони. | Светицким маеть ставити 17 конем. | Дьякъ пана воеводы вилемского Вколов маем? ставити | 2 кони. Wm же маеть ставити з людем своих кгедрои/и|ских 3 кони. | Кондрать Ивашкович маеть ставити 4 кони. I Миколам Илиничъ маеть ставити 6 конем. | Пам Шчасным Юревич Иѵинича маеть ставити 3273 кони. I Па// Миколам Вомтеховичъ Нарбутовича маем/ ставин/м 15 конем. | Мака// Ивашенцовичъ и з бра/мею маю/м ставити з Видо|гощи 2 кони. || [14] Павел Воротынеі/ маеть самъ ехати ку слуз/сбе земском. | Вомтехъ Вижъкгамлъ маеть самъ ехати ку служъбе | земъском. I Иванъ иТлехновичъ Хребътовича маеть ехати само|треть ку служъбе земъском. | Докторъ Чисъ маеть ставити 8 конем. | Панъ Станиславъ Довоинович, комо//никъ королевое ее | м(и)л(о)-сти, маеть ставити 31 конь. | Юрем74 ФеЭковичъ Хребътовича маеть ставити з ы|менем своихъ, кромъ именем ма/мки своее, 8 конем. | Гридя а Тиша Быховъским75 мають ставити | 3 кони. |
  76ТО РЕЕСТРЪ ПОЧТОЙ КНАЖЕЩШГ761
  Кназ Юрем его м(и)л(о)сть ООлелкович Слуг/ким маеть ставити | со всих своих именем ку служъбе земском 433 кони. | Кназ Михамло Иванович Мстиславъским маеть ста|вити ку служъбе земском 32 кони. | Кназ Федоръ Жеславъским маеть ставити ку службе | земъском 31 кон. I Кназь II [14 аде.] Кназ Богдан Жеславъским маеть ставити 14 конем. | Кназ Анъдрем Санъкгушковичъ Коши//ским мае/и ставиmu 3 977 конем. | Сын кн(я)за Андреевъ, кназ Александре, маеть ставити 5 конем. | Кназ Василем Соломериг/ким маеть ставити 15 конем. | Кназ Василем Полубенским маеть ставити 43 кони. | Кназ Иванъ Вишневецким маеть ставити 3878 конем, I кро.м волыньских именем. | Кназ Ма/нфем Микитинич маеть ставити 79 конем. | Кнази Жижемъскии мають ставити 8 конем. | Кн(я)зи Багриновъскии мают ставити 5 конем. | Кназ Богдан Дмитреевичъ маеть стави /нм 4 кони. | Кназ Семе// Ямонтовичъ ма ет ставити 19 конем. W// же ма е/и | з дворца Кривинского ставити, которым мае/н в заставе, 5 конем. | Кназ Юрем Тимофеевич маеть ставити 3 кони. | Кназ Иван Тимофеевич Масажжии мае/w ставити 2 кони. | Кназ Семен Глинским маеть ставити 2 кони. | Бран/ его кназ Михамло мае/w ставити за себе и за брата своег(о) | кн(я)за Ю//а, которым на Москве седи/и, 4 кони. | Кназ Богда// Федорович ѴОдинцевича маем/ ставити 30 конем. | \)н же маеть ставити з людем заставленых 3 кони. | Кназ Ива// ДѴда мае/н ставити 14 конем. | Княз Анъдрем Мзерицким мае/н ставити 8 конем. | Кназ Тимофем Крошинским маеть ставити 14 конем. | W// же маен? ставити зъ закупъног(о) двора Комамског(о) 3 кони79. || [15] 80Кн(я)зь Тимохвем ГОзына мае/н ставити 10 конем. | Кн(я)зь Иван Борятинским маен/ ставити 7 конем. | Кн(я)зь Ждан Александрович Свирским, которим служим/ I Слуцъкого, маеть ставити 5 конем. | Кн(я)зь Василем Жилинским81 маен/ ставити 2 кони. I Кн(я)зь Михамло ЦОсовицким маеть ставити 7 | конем. | Кн(я)зь Андрем Андреевич Лукомъским мае/и ставин/м 10 конем. | Кн(я)зь Василем Толочинским маен/ стави /им 18 конем. |
  тринадцать ж
  74 Пан Юрей ж
  75 такуркп., верагодна, трэба чытаць Быковъскин; ж Быковские у поч. 1
  77 триста деветь ж
  78 тридцать сем ж
  79 заканчв. поч. 111
  80 гг
  пачын. поч. II
  81 Жыжемский ж
  Кн(я)зя Ивана Сенског(о) дети маю/?? ставити 6 конем. | Кн(я)зь Пе/??ръ Духнич мае/?? ставити 7 конем. I Кн(я)зь Семен ѴѴзериг/ким мае/н ставити 4 кони. | Кн(я)зь Андреи Соколинским и з бра-таничами и з братан|нами своими мае//? ставити 23 кони. | Кн(я)зь Петръ Головня мае/?? ставити 16 конем. I Кн(я)зь Федор, кн(я)зь Иван Горским маю//? ставити 15 конем. | Кн(я)зь Юрем Иванович Дубровиг/ким мае/и стави//?м 28 конем. | Кн(я)зь Иван а княз Федор Дубровиг/ким82 маю/?? стави/??и 4 кони. | Кн(я)зь Федор Михаилович Горским мае//? ставити 6 конем. | Кн(я)зь Андреи Тимофеевич Капуста мае//? ставити 14 конем. | Кн(я)зь Костенътии Конопля мае/?? ставити коня. I Кн(я)зь Володко Иванович маем? ставити 3 кони. | Кн(я)зь Иванъ Сенским маеть ставити 2 кони. I Кн(я)зь Дмитрем Романович Видени?/ким маеть | ставити 3 кони. ||
  [15 аде.] РЕЕСТРЪ СШЫ П(А)НеЯИ ВДОВЪ ВОЕВОДИНЫХ СТАРОСТИНЫМИ ИНЫХ МНОГИХКН(Е)Г(И)НЬ И ПАНСЯІ
  Пани Миколаевая, воеводиная виленьская — п(а)ни | Алжбета мае/н ставити 260 конем. | П(а)ни воеводиная подляская п(а)ни Янушова Костевича | маеть ставити 83 кони. | П(а)ни Ли-таворовая мае/и стави/им со всих именем своих ли/и(о)в|ских и подляских 76 конем и з Чоконов-ским дворцомъ. I П(а)ни воеводиная трог/кая п(а)ни А/?жбета Стани|славовна маем? ставити 90 конем. I П(а)ни Петровая Яновича, воеводиная трог/кая, | маен? ставити 32 кони. | Кн(е)гиня Андреевая Можамская Камениг/кая мае//? | ставити 14 конем. | П(а)ни Миколаевая Заберезин-ская мае/// стави/им 61 кон. | Кн(е)гиня Семеновая Чорториг/ская мае/?? стави/им 22 конем. | П(а)ни Кмитиная Стретовича8’1 мае/и ставии?м 2185 кон. | П(а)ни Миколаевая Зеновевича мае/и стави/им 30 конем. | П(а)ни Борисовая Семеновича маеи? стави/им 11 конем. | П(а)ни Вомтехо-вая Носиловская маеи? ставити 14 конем. 186Пни87 Яновая Юревича Носиловская маеи? стави/им 7 коне?/86. I П(а)ни старостиная лол/земская п(а)ни Томила мае/и стави/им 4 кони. | Пни88 Бер-тошовая Пеи/ковича Катерина маеть ста|вити 6 конем. | Панны Немировлянны Немировича маю/и стави/им 33 кони. || [16] Пани Павловая Юндиловича мае/и ставити 10 конем. | Кнгини89 Якубовая90 Свирская, хоружая, маеть | ставити 11 конем. | Пани МатѴшовая Нарбутовича мае/и стави /им кона. | Кн(е)гини Глебовая Пронская маеи? стави/им 25 конем. | П(а)ни Якубовая Кунцевича мае/и ставити 3891 конем. | П(а)ни Станиславовая Кинвиловича92 Млена Шлехнов|на маеть ставити 3 кони. | П(а)ни Дмитревая Ивашенцовича маеи? стави/им 2 кони. | П(а)ни Фед-ковая Гавриловича, городничая городенская, | маеть ставити 6 конем. | П(а)ни Андреевая Некрашевича мае/и ставити 10 конем93. | П(а)ни БѴтримовая Немировича маеи? стави ти 2 кони. I Бояриня г(о)с(по)д(а)рьская Скиделског(о) повѣт# Марцыяно|вая Шжаровская маеи? ставити 3 кони. I Кн(е)гини Туровая мае/и ставии/м 6 конем. | Г1(а)ни Петровая Кутевая мае/и стави/им 8 конем. I Панна Зофея Крупъская мае/и стави ти 3 кони. | Богдана94 Янушовая95’96 Пеи?-
  82 Друцкие ж
  83 пани ж
  84 далей у ж Березовецкая
  85 двесте один ж
  86-86 а
  аде. у ж
  87 такуркп. (без цітлы), трэба чытаць П(а)ни
  88 таку ркп. (без цітлы), трэба чытаць П(а)ни
  89 таку ркп. (без цітлы), трэба чытаць Кн(е)гини
  90 Янушовая ж
  91 сорок осм ж
  92 Ильиничовая ж
  93 далей у ж Пани Яновая Юрьевича Носиловская маеть ставити сем коней
  94 Пани Богдана ж
  95 Янушевичаз/с
  96 далей у ж прабел прыкладна ў адно слова

  55
  ковича с Кернова мае/и стави/им 2 кони. | П(а)ни Вомтеховая Нарбутовича Ганна мае/н стави-ти 13 конем. | Ана ж маеть ставити з ыменя своег(о) Лебедского, кото|рое в заставе п(а)на Яна97, подчашого, 4 кони. | П(а)ни Яг/ковая Ратомская маен? стави/им 17 конем. | Пани Мико-лаевая Миколаевича Илинича мае/н | ставити 5 конем. | Пани Ивановая ТУровая маен; стави/им з ыменя своег(о), | которое держить w/л Сенка ТѴровича, 2 кони. || [16 аде.] Пани Михамловая Зеновевича маен? ставити коня. | Княжна Галшка Федоровна Соколинская мае/и стави|ти два кони. I П(а)ни Федковая Хребътовича мае/н ставити 5 конем98. |
  „[ПОВИННОСТ ВЪЕХАНЮ НА СЛУЖЪБУ ВОЕННУЮ НЕКОТОРОЕ ШЛЯХТЫ]99
  Маршало/с г(о)с(по)д(а)рьским, пан Иван Богданович Сопега маен? | ставити 27 конем. | Ян Ра-ег/ким, стрелецъ, маен? ставити кон. | Юрем Богданович мае/и ставити 2 кони. | Маршало/с п(а)на воеводы ег(о) милости виленског(о) Ку//ца | маеть ставити 2 кони. | Федор Подбипета маен? сам ехати ку службе земской. | Пани Венцлавовая Сирутевича Свгтохна маеть | ставити
  2 кони. I Василем Бон?винье мае/и ставити 3 кони. | Брать его Ива// Бо/ивинье маен? ставити з ыменя I своего, которое маен? Кричове, 2 кони. | Бобоед100 Никифорович маен? стави/им 3 кони. I Федор Вл(а)д(ы)ка Трепалович мае/и стави/им конь. | Стефан Демидович маен? ставити конь. I Василем Дми/иреевич в Чичерску маен? ставшим конь. | Таврило Тшмкович V Чичерску маен? стави/им конь. | Боярин медницъкии Миколам ЛѴкашевич маеть | ставити 2 кони. || [17] Пан Ян Андреевич Скиндѣръ мае/и стави/им 15 конем. Ан | же маеть ставити з людем закупных
  3 кони. I Скипоров маен? ставити з дворца своего, |01котории | маеть Кричове101, коня. | Катерина Кгабрияловая маен? ставити 4 кони. | Павел Лудвицъким маеть ставити конь. | Миколам Шимъкович Кибуртовича102 маен? стави/им 2 кони. | Семен Рагозин маеть ставити конь. I 103Сте?/ко Рагоза маеть ставити конь103. | Богдан Федорович Рагоза маен? стави/им 2 кони. I Богушовая104 Иваниг/кая маен? ставити конь. | Миколам Александрович маен? ставити 7 конем. I Янушовая Пеп?ковича Богдана мае/и ставин?м коня. | Пан Станислав Кухмистрович мае/и ставин/м 3 кони. | Юхно Богданович мае/л ставити конь. | Иван Никонович маен? ставити конь. I Миколам а Матем Амеляновичм маюн? стави/им 2 кони. | Михамло Колычов маен? ставити конь. | Роман Акортевъ мае/и ставити конь. | Филипъ ПерфѴревич мае/и ставити конь. | ИванУта105 Шепуревич106 маен? ставшим конь107. |
  108БОЯРЕ БЕЛИДКОГО ПОВЕТ#1081
  Свиридовъ маеть ставити конь. || [17 аде.] Ян Мнѣкусъ109 маеть ставити конь. | Мат tu Мартинович маеть ставити конь. | Авкгуштыи в Межиречи плебанию мае/н, а сад* | повете Бе-лицъкож маеть ставити конь. | Юрен Довкгилович мае/н ставити конь. | Доякгяловая вдова ма-
  97 аде. у ж
  98 ніжэй інтэрвал у чатыры рдк.
  аде. у ркп., у кв. дуж. — па рэестры змее ту 100 Пан Бобоед ж 10М01 аде. уж 102 Нарбутовича ж т’т аде. у ж
  104 Богдановая ж
  105 И валюта лс
  106 Шапуревич ж
  107 далей у ж Сума коней осмъдесять тисечей и шесть тисечей 108-108 адпаведны загалоўку артыкул у рэестры зместу аде.
  109 таку ркп., верагодна, трэда чытаць Млѣкусъ
  em ставити конь. | Станис Проствилович мает ставити конь. | ѴѴмъброжем Янович мае/w стави-ти конь. I Криштофъ Бартькович мает ставити конь. | Сидор Климович мает ставити конь. | Кн(я)зя Масалског(о) казак мает ставити 2 кони. |
  110П#НЬСКИЯ БОЯРЕ1101
  Ян Вербило маеть ставити конь. | Щасныи мает ставити конь. | Андреи Миткович мает ставити конь. | Миско Мистюскович мает ставити конь. | Андреи Тоитин мает ставити конь. | Соболевский маеть ставити конь. | Андреи Новиг/кии мает ставити конь. | Войте* Якубович мает ставити конь. | Александръ Якубович мает ставити конь. |
  11’ДВА БОЯРИНЫ ПОВѢТУ ТРОЦКОГО111 |
  Матеи Гинца самъ к# службе. || [18] Богданъ Гинца самъ к# службе. |
  Федько Сербинович з Волыня мает ставити 3 кони. | Боярин #питъским Водислав Яновичъ мает | ставити 6 коней. | Князь Жилинскии мает ставити з ыменя зак#пног(о), которог(о) | закупил и112 Яхима в повѣте Мстиславском конь. | Лаврин Петкович Ш#ковича, тив#н кгоидин-скии, мает ставити | 2 кони, кром жомоитских именеи его. | Княз Март#за Маликбашич в Бе-лиг/ком повѣте в Роготнои ма|еть ставити 2 кони. | Исупъ К#дам Бактыевич з Белицы эіс кон. | Миколаи Рагоза маеть ставити кон. | Григ/ко Яг/кович мает ставити з Ъ/тены и з иЛіикштъ 2 кони. I иЛіехно Рагоза маеть ставити конь. | Станислав Козак, тив#нъ коршевским, мает ставити з ымен|я своег(о) Каменского, кром жомоитского именя, конь. | Ян Немирович угрин мает ставити з ыменя своег(о), которое | мает #113 Медника* и в Севицы и на Вселюби, 2 кони. I Васко Зараискии маеть ставити 2 кони. | Сронимъ Миновъскии маеть ставити | конь. || [18 аде.] Пани Бакаларовая мает ставити з Белого Сток# и з Дов|сп#да 7 конем. | Княз Василем Иванович Багриновским мает ставити конь. | Марко Светоша маеть ставити з ыменья #зловъ|ского конь. I Боярин мстиславским Семенъ Володкевичъ маеть ста|вити конь. ѴЛнь же маеть ставити з дв# | ч(о)л(о)в(е)ков, которим # Мстиславли, кон. | Михамло Юрага маеть ставити 2 кони. I
  ТО ПОВЕТЪ ВИЛЕЯСКИЯ
  ДВОЛ WL1IMEHA
  КОЖДЫЯБОЯІРИНЪ-ШЛЯХГИЧЪ WCOBAMH ИХ МЕНОВАНЪ ЕСТЬ I И НА KO-/7K# КОНЕХ
  СЛ#ЖИТИ МАЮТЬ I
  Хор#жим илііменскии Миколам Як#бовичъ маеть | самъ ехати. | Прог/ко Як#бович мает ставити 7 конем. I Миколам Довшкевич мает ставити 5 конем. | Пасынок его Алексаидро Синякович мает ставитм конь. | Юрем Петрашевич мает ставити 4 кони. || [19] Сабестиян Михайлович мает ставити 2 кони. | Ян Петкович мает ставити конь. | Ям Ивашкович маеть ставити 3 кони. I Павел Миколаевич мает ставити 2 кони. | Михно Рек#тевич маеть ставити за себе и за брати сво|ее часть 4 кони. | Княз Миколам Рек#тевич мает ставити 2 кони. | Бартошовая Рек#тевича мает ставити 2 кони. | Андреевая Рек#тевича мает ставити 2 кони. | Вокшнар
  1 і°-іш адпаведны загалоўку артыкул у рэестры зместу аде.
  111-111 так у ркп.; адпаведны загалоўку артыкул у рэестры зместу аде. 112 таку ркп., трэба чытаць #
  1,3 пап. невыразна, можно прачытаць як в
  57
  Адам мает ставити 5 конем. | Станислав Лещинъским конь. | Ян Зычалович мает ставити 2 кони. I Ян Поставчич з братомъ мает ставити 2 кони. | Каспар Бутъкевич маем; ставити 2 кони. I Миколам Пашкович мае/п ставити 2 кони. | Милославовая Совичовна конь. | Богдан Гринкевич маеть ставити 2 кони. || [19 аде.] Ян Гринкевич мает ставити 2 кони. | Адам Яшкович Новогонским мает ставити кон. | Шымъко Миколаевич конь. | Янъ Суглобич конь. | Станислав Кщонович 2 кони. | Ян Володкевичъ 2 кони. | Дмитръ Федорович мает спи ехати. | Кгабриал Моствилович 2 кони. | Станислав Андреевичъ 2 кони. | Юхно Кашичъ маеть самъ ехати. | Адамъ Петрашевич 2 кони. | Станислав Бартошевич 2 кони. | Юхно Maz/кович конь. | Лука/м Григоръевичъ 2 кони. | Ян Кгабриялович мает самъ ехати. | Вомтех Михамловичъ мает саѵ/ ехати. I Венцлав Станькевичъ маем; самъ ехати. | Ян Михаилович мает самъ ехати. | Ян Волод-кевичъ маеть самъ ехати. || [20] Алексаидръ Станьковичъ 2 кони. | Миколам Моствилович маем? самтретеи ехати. | Петръ Янович мает сал/дрѴгъ ехати. | Адам Мим/кович мает саѵ/другь ехати. I Воитех Докурнович мает сам ехати. | Вомтех иЛіадя мает самъ ехати. | Крим/тофъ Якубович 2 кони. I Ян Нарушевичъ и з братом мает сам ехати. | Якубовая Ю/мкович мает самдрѴгъ ехати. | Богданъ Станкович мает самъ ехати. | Миколам Куколевич мае/н самдругъ ехати. I Юхно МатѴшевич маеть самъ ехати. | Магуко Наркович маем? самдругъ ехати. | Андреи Наркович мает самдрѴгъ ехати. | Миколам урбанович мает саидругъ ехати. | Матем маеть самъ ехати. || [20 аде.] Ян Клем маеть самъ ехати. | Ленарть Гринькович маем? самъ ехати. | Матем Нарушевич мает самъ ехати. | Адам Янушович маем; самъ ехати. | Бертошовая Барбара маем; самъ ехати. | Ян Maz/кович мает ставити 4 кони. | Григорем Михаилович мает самдругъ ехати. I Адамъ маеть самъ ехати. | Ярослав маем; самъ ехати. | Миколам Станкович мае/н салщруг ехати. | Миколам Пашкевич мает самъ ехати. | Юхно Кгабриялович маем; самъ ехати. | Ста;;ко Янович маеть самъ ехати. | Мартинъ Петрович мает самъ ехати. | Юрем Петрович маеть самъ ехати. | Миколам Петрович маем; самъ ехати. || [21] Ян Петрович мает самъ ехати. | Кгабриал Янович мает сам ехати. | Вомтех Янович мает сам ехати. | Миколаевая Третинича маем; сам ехати. | Миколам Щепанович мает самъ ехати. | Андреи Янович маем; самъ ехати. | Жыкгимонм; Андреевич мает самъ ехати. | Матыас Янович маем; самъ ехати. | Матыас Хрщо-нович маем; самовтор ехати. | ЯкѴбъ Янович мает самъ ехати. | Бортько Янович маем; самъ ехати. I Шимъко Андреевич маем; самъ ехати. | Станислав Янушъкович маем; сам ехати. | Матем Сте//ковичъ мает самъ ехати. | Томъко Лодвикович мает самъ ехати. | Станислав Ми/мко-вич мает самъ ехати. || [21 аде.] Станислав Петрович маем; самъ ехати. | Ленартъ маеть самъ ехати. I Якубъ Мискевич маем; самъ ехати. | Богі/шъ Янович маем; самъ ехати. | Андреи Ма;/ке-вичъ маеть самъ ехати. | Марти/; Ма//ковичъ мае/н самъ ехати. | Матем БогѴшевич мае/н самъ ехати. I Бортько Ганусович мает самъ ехати. | Фабиян Михамловичъ мае/н самъ ехати. | Ян Полским маем; самъ ехати. | Миколам Ивашкович мае/н сам ехати. | Миколам Володкевич конь. I Миколам Шимъборовичъ конь. | Щасным Миколаевичъ конь. | Вомтех Склениковичъ конь. I Проі/ко Ворокунстевич конь. || [22] Ян Петрашевичъ маеть саѵ; ехати. | Юхновая Леш-ковича конь. | Ян Иляшевич кон. | Венцлавъ Юшъковичъ конь. | Якубовая Гриниі/кая конь. | Станиславъ Бутькевич конь. | Миколам Стаикевичъ конь. | Каспер Станиславович кон. W/; же мае/н стави/нм з ыменя | пасынка своего, которое маем? tf-в опеце, 2 кони. | Григорем Станисла-вовичъ конь. I уръбан Станиславовичъ конь. | Станиславъ Рекутевичъ конь. | Себестыян Вом-теховичъ конь. | Станиславъ Яновичъ конь. | Богданъ Дробышевичъ [к]онь114. | Ста с Юи/ко-вичъ конь. I Кавоитевая Ядвига конь. || [22 аде.] Мартинъ Яновичъ конь. | Юрем Яновичъ конь. I Амъброжем Сипилевич конь. | Якубъ Ромам/кович мает самъ ехати. | Мися Богушъкович конь. I Амъброжем Миколаевичъ конь. | Петръ Михамловичъ конь. | Ян Михамловичъ конь. | Миколам Сеньковичъ конь. | Миколам Михновичъ 2 кони. | Мартинъ Гринкевичъ конь. | Юрем
  114
  наклейка (адна літара); у кв. дуж. — па сэнсу
  Михнович мае/w самъ ехати. | уръбановое вдовы конь. | Станислав Якубович115 конь. | Богданъ Рынъковичъ конь. I Венъцлавовая Визкгирдовича конь. || [23] Яновая Можег/ковича конь. | Юхно Стецъковичъ конь. | Я« Гарманович конь. | Станиславъ Тижевич конь. | Юхно Петъке-вичъ конь. I Шымъко Томъковичъ конь. I Томасъ Яновичъ конь. | Миколам Яновичъ конь. | Адамъ Мацъкевичъ конь. | Миколам Володкевичъ конь. | Грибовая Альжбета конь. | Петръ На-рушевичъ конь. | Ям Анъдреевичъ конь. | Щасным Мишъкевичъ конь. | Янъ Юршичъ конь. || [23 аде.] Ивам Перъфуревичъ конь. | Щепановая Марина конь. | Стецъко Митъкевичъ конь. | Павелъ Яновичъ конь. | Якубъ Коровичъ конь. | Яцъковая Вардомъская ком. | Твориям Добъко-вичъ конь. I Кгабриал Пивошевичъ…”6. | Миколам Юхновичъ конь. | Матем Видемшевичъ конь. I Амдрем Видемшевичъ конь. | Янъ Юшъковичъ з дядиною конь. | Ста с Томъковичъ конь. I Петрашковая Видемшовича конь. | Богдановая Мвчиничъ конь. | Яновая Лустинича конь. | Яновая Нарушевича конь. || [24] Щпехно Богданович мае/// самъ ехати. | Миколам Маг/ковичъ конь. I Юрага Михамлович конь. | Ям Амдреевичъ конь. | Шлехно Анъдреевичъ конь. | Мишко Якубович конь. I Миколам Стег/ковичъ конь. | Халег/ким Хрщоновичъ конь. | Петръ Гневоше-вичъ конь. I Семенъ Володкевичъ 2 кони. | Иван Глебовичъ конь. | Василем Ивашъковичъ конь. I Степам Глебовичъ конь. | Томъко Петковичъ конь. | Федор Ивашъковичъ конь. | Миколам Б(о)гдановичъ конь. | Щстафем Хмарычъ конь. | Юшковая Гормановича конь. | Пре/мславъ Нарковичъ конь. || [24 аде.] Миколам Юшъковичъ конь. | Станиславъ Вог/теховичъ конь. | Ста с Стецъковичъ конь. | Миколаевая Амдрошевича конь. | Миколам Каспарович конь. | Андреи Каспаровичъ конь. | ЯкѴбовая Визкгирдовича конь. | Павъловая Сиповича конь. | Вомтеховая Нарбутовича конь. | Лавринъ Яцъкевичъ конь. | Станислав Кутевичъ конь. | Я// Кутевич конь. | Якубъ Юревичъ конь. | Якубъ Ярославичъ конь. | Ям Щлехновичъ 13 конем. | Миколаевая Щлехновича 3 кони. | Станислав Радивилович конь. | Ирыкъ Алехнович 2 кони. | Миколам Шлехновичъ 6 конем. || [25] Станислав Кухмистрович 3 кони. | Станиславовая Биготевская 11 конем. I Авкгуштым Фурсовичъ 18 конем. | Щасным Щпехъновичъ 3 кони. | Иваи/ковая Шмеля-новича конь. | Юрем Громыка конь. | Амдрем Момсеевичъ конь. |
  ТО БОЯРС ФШМЕЯСКИЕ Ж, КОТОРЫЕ ЛЮДЕЯ СВОШГI НЕ МАЮТЬ, ТОЛЬКО САМИ ГОЛОВАМИ СВОИМИ 1 ПОВИЯНИ НА СЛуЖБу ЕХАТИ |
  Миколам Федковичъ сам ку службе. | Я// Юшъковичъ самъ к# службе. | Якубъ Лавриновичъ самъ. I Лавриновая Стамковича конь. | Матем Миколаевичъ самъ. | Янъ Станиславовичъ самъ. | Абрамъ Микутевичъ самъ. || [25 аде.] Грим Мишковичъ самъ. | Шымонъ Петъкевич самъ. | Петръ Кирдыкович самъ. | Федко Кирдыковичъ самъ. | Ям Юшкович самъ. | Бартошъ Маг/ковичъ самъ. I Мацъковая удова конь. | Ян уркилъ самъ. | Ям Митъкевичъ самъ. | Мицусъ Стег/-ковичъ самъ. | Амдрем Босковичъ самъ. | Пашко СвятѴсъ самъ. | Михамло Рымъкович самъ. | Сташъко Маг/ковичъ самъ. | Я/г Лопичъ самъ. | Авъкгуштым Янович самъ. | Мартим ѴѴлехно-вичъ самъ. I Станько Ганусовичъ самъ. | Валемтынъ Пашкович сам. | Ям Станьковичъ самъ. || [26] Юрем Сташъковичъ самъ. | Стецушъ Визкгирдовичъ самъ. | Анъдреи Стамковичъ самъ. | Миколам ѴУлехновичъ самъ. | Павелъ Юцовичъ самъ. | Амдрем Довъкулевичъ самъ. | Ста с Дов-кіДіевичъ самъ. | Михно117 Нацевичъ самъ. | Амдрем Кгабриялович самъ. | Ггригорем118 Тамль-ковичъ самъ. | Петръ Радивиловичъ самъ. | Амдрем Сташъковичъ самъ. | Юхно Дубровичъ самъ. I Адамъ Сенькевичъ самъ. | Матъяс Черневичъ самъ. | Миколам Матеевичъ самъ. | Яро-славъ Миколаевичъ самъ. | Матем Ромашъковичъ самъ. | Рожевам самъ. | Валямтъ Черниковичъ
  115 кѴ пашкоджаны з-за разрыву
  116 такуркп., відавочна, трэда чытаць Кгабриал Пивошевичъ конь
  117 о выпр. на а чрнл. балотнага колеру; над о над цітлай тым жа чрнл., што і папярэдняе выпраўленне, ч
  118
  такуркп.
  59
  самъ. I Ян Станиславовичъ самъ. | Мацъковая #дова конь. || [26 аде.] Пацъко Берънатовичъ самъ. I Козелъ Якубовичъ самъ. |
  ||9Сума тых бояр шшменьских кЪ/ службе зем|скон 370 и шест коней мають выехати119. |
  ДВОР Г(ОСПО)Д(А)РЬСКИ// МѢДНИКИ
  ТОГО ДВОРА КОЖДЫЯI БОЯРЫНЪ-ШЛЯАТИЧЪ ООСОБА|МИ МЕНОВАЯ ЕСТЬ И НА КОЛЬК# |
  КОНЕХЪ МАЮТЬ СЛуЖЫТИ |
  ХорЛкин медницъкин Станиславъ Стеі/ковичъ ма|еть ставити 2 кони. | Шымъко Романовичъ 3 кони. I Заецъ Маі/кевичъ 5 конем. | Томас Володкевичъ 3 кони. | Якубъ Петрович 4 кони. | Томъко Аидрушъковичъ конь. I Станислав Яновичъ конь. | Андреевая Матевича конь. | Матем МиколѴтевичъ конь. | Михамло Рымъковичъ конь. | Щасным Янович 2 кони. || [27] Станислав Бутримович 2 кони. | Станислав Ивашковичъ 2 кони. | Миколам Станьковичъ конь. | Ян Стань-ковичь конь. I Миколам Киевичъ 2 кони. | Ян а Балтромем Богдановичи 2 кони. | Петръ Волод-кевич и з братаничолі Матеемъ и з дя0|комъ своимъ Кгабриалол/ маю/и ставити конь. | Миколам Гринькович конь. I Миколам Станьковичъ конь. | Янъ Польским конь. | Бо/ггъко Маі/ковичъ конь. I Миколам Полуянъ конь. | ЛѴка ш, брать Миколаев, сам к службе). | Кахна, удова Кишкелевая, конь. | Ян Миколаевичъ 3 кони. | Богданъ Андреевичъ 4 кони. | Гринковая Поповича конь. I Мартинъ Степановичъ конь. | Ма/ггинъ Яновичъ конь. || [27 аде.] Ма/ггинъ На/жо-вичъ конь. I Ян Якубовичъ конь. I ЛѴкашъ Юшкович конь. | Ма/ггинъ Рымъкович конь. | Ма-теевая Яновича конь. | Янъ Якубовичъ конь. | Андреи Хрщонович 2 кони. | Болтромем Якубо-вичъ конь. I Якубъ Маі/ковичъ конь. | Ян Станьковичъ 2 кони. | Ѵдова Яновая конь. | Миколам Глебовичъ конь. | Андреи Янушъковичъ конь. | ЯкѴбъ Хрщонович конь. | Андреи Михамловичъ 3 кони. I Яновая Зброижовая 2 кони. | Ма/ггинъ Юшковичъ конь. | Никодымъ 4 кони. | Монтю-шевичъ конь. || [28] Миколам Стецъковичъ конь. | Миколам Андреевичъ конь. | Криштофъ Юршичъ 2 кони. I Миколам Петрашевичъ 3 кони. | Миколам Лукашевич 2 кони. | Рымъковая Кахна конь. | ЯнѴбовая120 Невѣровича конь. | Станислав Кгинвиловичъ конь. | Каликстъ Юш-кович з братол/ Андреем кон. | Миколам Станковичъ конь. | Ян а Миколам Стамковичи конь. | Грыгорем Мартиновичъ и зъ бра/иею Якубомъ | а Лаврѣномъ конь. | Гришъко Кимъбаревичъ конь. I Роман Петрович конь. | Сасинъ Дашъковичъ конь. | Самуилъ Андрушковичъ конь. | Во-м/мко а Лавърынъ Яі/ковичи конь. || [28 аде.] Дубиі/кии конь. | Волкъ конь. | Миколам Корее-вичъ конь. I Михно Довкъшевичъ конь. | Юрем Станиславовичъ 2 кони. | Каспор Кунцевичъ 2 кони. I Павел зъ Яцукомъ конь. |
  ТО БОЯРС МѢДНИІ/КИЯ, КОТОРЫЯЛЮДЕЯІ НЕ МАЮТЬ, САМИ ПОВИНЬНИ ГОЛО|ВАМИ
  СВОИМИ КУ СЛУЖБЕ ЕХАТИ |
  Амъброжем Маі/ковичъ сам к# службе. | Mai/ко Андрушковичъ самъ. | Ждан Яновичъ самъ. | Томъко Яі/ковичъ самъ. | Петръ Пашковичъ самъ. | Симоновичъ самъ. || [29] Стаі/ковичъ самъ. I Юміко Андреевичъ самъ. | Петръ Юревичъ самъ. | Ма/ггинъ Яновичъ самъ. | Ма/ггинъ Мит-ковичъ самъ. | Ма/ггинъ Лавриновичъ самъ. | Ма/ггинъ Вом/нковичъ самъ. | Бутко Довкшевич з братом Маі/комъ сами. | Юрим Яі/ковичъ самъ. | Брать его Петръ самъ. | Третим брать Станислав самъ. I Четвертым Якубъ самъ. | Грин, Юри а Станко На/жовичи сами. | Станислав Богда-новичъ самъ. | Вон/нко Пашъковичъ самъ. | Вон/нковичъ самъ. | Адамъ Шымъковичъ самъ. | Петръ На/жовичъ самъ. || [29 аде.] Андреи Гринковичъ самъ. | Янушко Станевичъ самъ. | Ще-
  |,9‘| 19 калафон
  120 такуркп., трэба чытаць ЯкѴбовая
  панъ Янушковичъ самъ. | Ю/жгел Щедревичъ самъ. | Вомтко Яг/кович з братом Лабъринол* сами. I Юхно Анъдрушъковичъ самъ. |
  121С#ма всиис бояр медницъких мают ставити | кѴ службе земъском 138 конем121. |
  ДВОР Г(ОСПО)Д(А)РЬСКИЯ МѢНЬСКИЯ
  КОЖДЫЯБОЯРИЯ-ШЛЯуТИЧЪ ОСОБАМИ МЕНОВАЯ ЕСТЬ И НА | КОЖУ КОНЕТ МАЮТЬ
  СЛуЖЫТИ I
  Шымоновы дети Скиндерсвича мають ста|вити ку службе земъском 2 кони. | О/ходолским мает ставити кон. | |22Андрем Станкевичъ мает ставити кон. | Миколам Пятевичъ мает ставитм конь. | Холъмосским мает ставити конь122. | Мацъко Сеиниг/кии мает ставити конь. || [30] Костюшко Митрофановичъ кон. | Богданъ Волчъковичъ конь. | Ивашко Глагол конь. | Костя Мачохи конь. | Якубъ Григодевичь конь. | Сенько Ратомъским конь. | Шстафем Филосопович конь. | Адамъ Вокшнаровичъ123 конь. I Петръ Ратомским и з братею конь. | Ивашко Конище124 2 кони. | Федко Сенницъким конь. I Бояре Пожковским125: Тарас126 а Сташко127 кон. | Андреи Глебовичъ кон. | Глебовая Ко/тса-ковича 5 конем. | Богдановая Толкачевича 4 кони. | Щастным Вяжевичъ 2 кони. | Якубъ Вяжевичъ 3 кони. I Богдановая Ивашонцовича 2 кони. I Михамло Петрашъковичъ 5 конем. || [30 аде.] Хо-миная Андреевича 3 кони. | Светиг/кии конь. | 128Федор Семичов конь. | Богданъ Шалуха 12 конем128. | Гринашко Богданович 2 кони. | Слежка ІѴмелянович 14 конем. 1129Богдан Маг/ковичъ конь129. |
  130Сума боя/? менскнх маеть к# служъбе | выехати 79131 конем130. |
  ТО БОЯРЕ МЕЯСКИИ Ж, КОТОРИЯ ЛЮДЕЯ НЕ | МАЮТЬ, САМИ ПОВИНЬНИ ГОЛОВАМИ
  СВОИМИ КУ СЛУЖБЕ ЕХАТИ |
  Ма/ттинь Столбунович самъ. | Занько132 СтолбѴнович самъ. | Мишко Пао/сковъскии133 самъ134. ||
  [31] ДВОР Г(0)С(ПО)Д(А)РЬСКИЯ АЯНА
  КОЖДЫЯБОЯРЫЯ-ШЛЯАТИЧЪ I ОСОБАМИ МЕНОВАНЪ ЕСТЬ И НА КОТИКУ КОНЕХЪ
  СЛЪ/ЖИТИ МАЮТЬ I
  Костюшъковая вдова 2 кони. | Зверининая вдова конь. | Иван Жилинъ конь. | Мшлю Песляко-вичъ конь. I Андрем Песляковичъ конь. | Левковичи тры браты конь. | Шырам 2 кони. | Мис-но135 Плюсковъ 2 кони. | Козарынъ конь. |
  121-121 калафон
  ,22-ш аде. у ж
  123 Войшнарович ж
  124 Коньчазк
  125 Пашковскис ж
  126 Ярош ж
  127 Станько ж
  128- 128 д
  аде. у ж
  129- 129 аде. у ж
  130- 130 калафон
  131 семьдесят ж
  132 Зенько ж
  133 Пашкович ж
  134 ніжэй частка старонкі ў два-тры рдк, пустая, росчырк пяра
  135 о выпр. на а чрнл. балотнага колеру; над о пад цітлай тым жа чрнл., што і папярэдняе выпраўленне, ч
  61
  А ТО БОЯРЕ АИЯСКИИ Ж, КОТОРИЯ ЛЮДЕЯ НЕ МАЮГ, | САМИ ПОВИЯНИ КУ СЛУЖБЕ
  ЕХАТИI
  Гридко а Рачко Евлаховичи сами к# службе. | Федко Песляковичъ самъ. |
  13бС#ма: тьш бояре аинским мають кМ службе | выехати 14 конем136’137. ||
  [31 аде.] ДВОР Г(0)С(ПО)Д(А)РЬСКИЯ ШДСШИ \
  Адамъ БогѴшевичъ мает ставити ком. | Павел Богушевич конь. | Миг/ко Яг/кович 2 кони. | Стамко Станевичъ конь. | Юдгно Вемцлавовичъ конь. | Миколам Станкевичъ конь. | Щасным Вои/яковичъ конь. | Мартинъ Кречевичъ конь. | Новиг/кии конь. | Марина Кречевичъ, #дова, конь. I Миколаева Сомкгомловича 2 кони. | Лавринъ Вом/нковичъ з братом конь. | Станислав Иляшович з братол* кон. | Миколам Вом/нковичъ конь. | Мис Рачкевичъ конь. | Ян Радивило-вичъ конь. I Петръ Ляхъ конь. || [32] Горъловая конь. | Кимвиловая конь. | Які/бовая Кинбуто-вича кон. I Станислав Богдановичъ кон. | Станислав Нарковичъ конь. | Бурецъ Б(о)гдановичъ конь. I Павел Петровичъ конь. | Мис Вои/иковичъ конь. | Мартин Бартошевичъ конь. | Мик-лаш Ивашъковичъ конь. | Кгабриал Короломдиса и з своякомъ кон. | Три6tfp Яновичъ конь. | Станислав Чортковским138 конь. | Каспар Довкгирдовичъ 4 кони. | Мартинъ КрѴпникъ конь. | Голос конь. I Ми/нковая конь. | Андреи Пелан конь. | Андреи Лавринович конь. || [32 аде.] Чедс конь. I Мицъко Нарьковичъ конь. | Хилимонъ конь. | Ян Ловкшевичъ 3 кони. | Сско Нешыика конь. I Андреи Довмод конь. |
  ТОГО Ж ДВОРА БОЯРС, КОТОРЫЯ ЛЮДЕЯ НЕ МАЮТ, САМИ | ПОВИЯНИ ГОЛОВАМИ КУ
  СЛУЖБЕ ЕХАТИ |
  Мартинъ Нарковичъ сам Ktf службе. | Ми/нко, тивунов зя/и, самъ к# службе. | Барбара Шымъ-ковая кон к# службе. | Павел Довкгирдовичъ самъ. | Амъброжем Яновичъ самъ. | Абрамъ Мар-тиновичъ самъ. | Болтромем Петровичъ самъ. | Бенько Киневичъ самъ. || [33] Юрым Тубичъ самъ. I Стас Ромаицевич самъ. | Лавринъ Хрулевичъ самъ. | Петръ Юревичъ самъ. | Болтромем Кектович самъ. | Миколам Бецович самъ. | Григорем самъ. | Богдюс Бетевичъ сам. \ Петръ Бецевичъ139 сам. | Юдгно Бецевичъ сам. | Вом/ико Вомкиновичъ сам. | Юревая Воикино-вичъ кон. I Бортько Ивашъкович сам. | Юрем Станковичъ сал. | Юрага иЛледгновичъ сам. | Венцлав Петрашевичъ самъ. | Сарафин Михамловичъ сад. | Миколам Дреллюговичъ самъ. | Миколам Андремковичъ сам. || [33 аде.] Томъко Андреевичъ самъ. | Якубъ Юревичъ сам. | Счепанъ Андрѣевичъ самъ. | Андреи Юдкевичъ сам. | Паи/ко Богатыревич самъ. | Ян Наглым сад. I Ян Миколаевич самъ. | Янъ Белоном сал. | Грии/ко Мартиновичъ самъ. | Степан Каспоро-вичъ сам. I 140С#ма: тым бояре лисЭскии маю/н ставити | Ktf службе земъском 86 конем140141. || 136-136 137 I3S 139 магчыма выпраўленне: Б выпр. з інш. літары йо-йо калафон 141 калафон ніжэй частка старонкі ў два-тры рдк. пустая, росчырк пяра т папраўлена з т інш. чрнл. шжэи менш, чым полова старонкі пустая, росчырк пяра [34] ЗАМОКЪ Г(0)С(ПО)Д(А)РЬСКИ# НОВГОРОДСКИ# КОЖДЫЯ БОАІРИНЪ-ШЛЯХЪТИѴШСОБАМИ ИХ МЕНОВАЯ | ЕСТЬ И НА КОЛЮ/ КОНЕ
  МАЮТЬ СЛЪ/ЖИТИ I
  Сенько Маг/кович маем ставити 2 кони. | Мимко Маркович маем ставити 2 коми. | Федко Маг/-ковичь маем ставити конь. | 142Ян Ростросовичъ маем ставити конь142. | Алексеи Зенке-вичъ143 маем ставити 4 кони. | Андреи Беликович маем ставити кон. | Андреи Мынца/7 маем ставити 2 кони. | Иван Александрович маем ставити конь. | Богданъ Вельяминовичъ конь. | Степанъ …Трошъчычъ144 конь. | Бокеи з Омънѣвичъ конь. | Дорофеи Романовичъ конь. | Матен Кгритановичъ145 конь. | Ян Сусчъ конь. | Ждан Грынькевичъ конь. | Некрашъ Романовичъ конь. II [34 аде.] Богушъ146 Романовичъ конь. | Яі/ко Станкевичъ конь. | ТивЪ/новая Милошевая конь. | Полуян Хрщоновичъ конь. I Брезовскии з Горбутовичъ конь. | Михаило Ю/ргановичъ конь. | Станиславъ Сетевинъ147 конь. | Андреи а Шлехно Копътевичи кон. | Тимофеи Санкович148 конь. I Гринко с ТудѴрова конь. | Гринко Жидовиновичъ149 кои. | Ивашъко с Трошчичъ конь. | Васил Волковичъ конь. I Сестренег/ зо Мброное кон. | Козинскии конь. | ЯкѴбъ Вакъвичъ150 кон. | БогѴшъ Васевичъ151 конь. | Станко Миколаевичъ кон. || [35] Богушъ Юревичъ 4 кони. | Княз Иван152 Крошинскии 6 коней. | Семенъ Ивановичъ 6 коней. | Биееть маем ставити конь. | Федор Колонътаи 7 коней. | Иванъ Хребътовичъ 2 кони. | Глебъ Есмановичъ 7 коней. | Митковая конь. I Стома Борисовичъ конь. | Ян Лярвичъ153 3 кони154. | Мартинъ Жиборътовичъ кон. | Станислав Жибортовичъ конь. | Ивашко Вонибі/товичъ кон. | Мартинъ Вонбитовичъ155 конь. | Семен Богдановичъ кон. | Воинъ156 Некрашевичъ конь. | Михаило Некрашевичъ кон. | Санко Свелипичъ157 конь. | Глебъ Свелипичъ158 кон. || [35 аде.] Федко Яцыникъ159 конь. | Миколаи Мимковичъ конь. I Федко Михновичъ кон. | Федко Антоновичъ конь. | Федко Шлешко-вич160 конь. I Миколаи Шлешковичъ конь. | Андреи Горыловичъ161 кон. | Михно Люмонтовичъ конь. I Андреи Люмонтовичъ з братол* 4 кони. | бледно Рымъшичъ 2 кони. | Тиві/нъ цѣриискии конь. I Зѣнко с Корева кон. | Богданъ Сенкович Страцевич162 конь. | Ян Страцевичъ163 кои. |
  М2 аде. у ж
  Сенкович ж
  такуркп., магчыма, трэба чытаць с Трошъчычъ; пар. ніжэй: Ивашъко с Трошчичъ
  Скретанович ж
  Богдан ж
  Сетевич ж
  Енькович ж
  Жыдкович ж
  Васильевич ж
  Могилич ж
  аде. у ж
  Ляврыч ж
  далей у ж Ждан, а Мацко, а Сенько з Жухович з братьею своею мают ставити два кони. Иван Конотыкан,
  Волбутович ж
  Ви/и ж
  магчыма, трэба чытаць с Велипичъ
  магчыма, трэба чытаць с Велипичъ
  Яцынич ж
  Глебович ж
  Г ораинович ж
  магчыма, трэба чытаць с Трацевич магчыма, трэба чытаць с Трацёвичъ
  63
  Андреи Микуличъ конь. | Ждан ХрѴжичъ164 кон. | Гриико Дмитровичъ 2 кони. | Ждан Ивановичъ165 2 кони. || [36] Федор Васильевичъ конь. | Яг/ковая Васильевича конь. | Миханло Люмотович166 кон. I Богдан Юрага 5 конем. | Ян Юрага 2 кони. | Михамло Юрага 10 конем. | Левко Щечичъ167 конь. | Якша168 мае/и ставити конь. | Мостыкам 2 кони. | КѴзма Щитоно-шич конь. I Федко Щитоношычъ кои. | Василем уколовичъ 2 кони. | Васко Заромским конь. | Сенко Вомниловичъ кон. | Сенько ,69Клюковичъ конь169. | Ивановая Вомниловича кон. | Кохон Голынич конь. I Ивашковая Ол/бросковича170 кон. | Михно171 Сорыжичъ172 конь. || [36 аде.] Коробка маеть ставити конь. | Сенко Гавъсовичъ конь. | Васко Стакскии173 174 кон. | Холмовъ-ским|/4 конь. I БогѴхваловая 3 кони. | Лее175 Котовичъ 13 конем. | Федор уколовичъ конь. | Срошъ кон. I Хоружим новгородским Михно176 конь. | Василем Клюкович кои. | Иван Харитонович 2 кони. I Симон 2 кони. | Гарманъ Домо/тжанович 3 кони. | Олехно177 Меньковичъ конь. | Гринко Менкович 2 кони. | Федковая Менковича конь. | Василем Борздоб(о)гатович 2 кони. | Васко178 Янковичъ кон. | Андреи Меиковичъ конь. || [37] Алексаидръ Менькович конь. | Ма/н-фем Колбаса кон. | Иван Ми/нковичъ конь. | Степан Ми/яковичъ кон. | Петрам/ко Ми/иковичъ конь. I Белиг/ким Ми/нковичъ конь. | Олехно Жабка Ос/ировским кон. | Федко Миклоковичъ179 кон. I Богданъ Миклоковичъ180 конь. | Миклаи/ Янковичъ181 кон. | Олехно Мызкголович конь. | Кмита Сачъковичъ кон. | |82Па//ко Петрисчевичъ 2 кони. | Мартин Мызкгаловичъ конь. | Стег/ко Сачковичъ 2 кони. | Левон Сачковичъ конь. | Левко Сачковичъ кон182. | Богдан Сачковичъ конь. I Федоровая Сачковича кон. || [37 аде.] Ждан Сачковичъ кон. | Ленко Милодовичъ конь. | Ма/ифеи Милодовичъ кон. | Селиг/ким конь. | Матем Вирловичъ кон. | БогѴшъ Вирловичъ конь.
  1 Юхно Вирловичъ ко//. I Адал/ Бег/нарович 3 кони. | ІДасныи Бемнаревич конь. | Богдановая Вирло-вича кон. I Кобег/ 2 кони. | Богда// Протасович конь. | Богдан Миколаевичъ кон. | Княз Иван Ли-ходиевским кон. | Микита Островским конь. | Дмитръ Протасович 2 кони. | Иван Протасович
  2 кони. I Грин Быковским кон. | Андреи Радогощенин конь. || [38] КѴзма Любоченин183 конь. | Иван Бонин кон. | Суморокъ конь. | Хома Лбучанинъ184 кон. | Коста Лбучани//185 * конь. | Ива// ко-
  такуркп., трэба чытаць ГрѴшичъ; ж Грушыч
  165 Котович ж
  166 такуркп., трэба чытаць Люмонтович
  167 Щетич ж
  168 Янушалс
  169-169 с кЛІОКОВИЧ конь Войнилович ж
  170 Амбросовичовая ж
  171 Михайло ж
  172 Юражыч ж
  173 Спаский ж
  174 далей нап. інш. поч. і чрнл., узята ў рамку і зак. інш. чрнл. з Амдрем1’ Воышниецол/ (XVII ст„ аб даце, у прыватнасці, сведчыць напісание ц у выглядзе п з перакладзінай унізе і хвостом, які пачынаецца з ніжняга пункта правой мачты п) 11 такуркп., трэба чытаць Алдреелі
  175 Пан Лев ж
  176 о выпр. на а чрнл. балотнага колеру; над о пад цітлай тым жа чрнл., што і папярэдняе выпраўленне, ч; Михно ж
  177 Олешко ж
  178 Яско ж
  179 Моклокович ж
  180 Моклокович ж
  181 Яцкович ж
  1*2‘|И аде. у ж
  183 х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. рэгіянальнага паходжання
  184 х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гэ та абазнач. рэгіянальнага паходжання
  185 х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гота абазнач. рэгіянальнага паходіжання
  64
  ловичъ кон. I Федор Богданович конь. | Федор Головнин кон. | Голубчиная 2 кони. | Яков Радо-гощанин конь. | Міфинъ кон. | Тризна 2 кони. | Иванъ Колонтаевичъ кон. | Никифоръ конь. | Ивашко Зубъкович 5 конем. | Михно Протасович З186 кони. | Прокопъ з Вретемъля кон. | Раи-фацъ конь. I ѴѴвъсянинъ187 2 кони. || [38 аде.] Гринко Пегькевичъ кон. | Иванъ Миткович конь. | Васко Мишковичъ188 конь. | Володко а Мишко189, а Стег/ко, три браты, кон. | Впредь зъ Сво-ротъвы кон190. I Мартинъ зъ Своротъвы конь191. | Пан Колпеницъкии 6 конем. | Миколам Мить-кевичъ конь. | Бутримъ МикѴлич кон. |
  ТО БОЯРО НОВГОРОДСКИЕ Ж, КОТОРИЯ ЛЮДЕЯ НЕ МАЮ Г, I НИЖЛИ САМИ МАЮТЬ Ktf
  СЛУЖБЕ ЕХАТИ|
  Станко Бабѣевич192 самъ кѴ службе. | Богдан Стомдерево самъ. | Михно Гринкевич сам. \ Шенбель самъ. | Гринько Васковичъ сам. | Сенко Ма/ифѣевичъ самъ. || [39] Липниі/ким Сачко-вичъ самъ. I Рыло Волневичохъ сам193. | Кректун Гридковичъ самъ. | Брать его Михно сам. | Сава Мишковичъ самъ. | Таврило самъ. | Груша з Омновичъ194 самъ. | І95Сеико з Омневичъ196’197 сам. I Федко з Омневичъ197 самъ198. | Станко Сворошве сам. | Богданъ Свилипичъ199 самъ. | Васко Завистовичъ сам. | Данило Гаврилович самъ. | Степан Гавриловичъ сам. | Мокем Волч-ковичъ самъ. | Мауко Волчкевичъ сам. | Радивон Волчкевичъ самъ. | Богъдан Степанович сам. | Нестеръ Миневичъ200 самъ. || [39 аде.] Кунем Миневичъ самъ. | Санко Ханевичъ201 сам. | Фед-ко Гавриловичъ самъ. | Ивашко Свилепич202 * сам. | Пашко Ромемковичъ самъ. | Михалко Ромен-кович сам. I Иванъ Микі/личъ самъ. | Иван Микулич сам . | Семенъ Маг/кевичъ самъ. | Васко з Росутин сам. I Гринь з Русатинъ самъ. | Илья з Русатин сам. | Волкъ самъ. | Васко Тишко-вич204 сам. I Якубъ Тишкевичъ205 самъ. | Семенъ з Волцы сам. | Якубъ Сущевичъ самъ. | Дашко Роменкович сам. | Иван Михалковичъ самъ. | Сенько Жиличъ сам. || [40] ѴѴлешко з Во-лци206 самъ. I Свлашъ БѴкревичъ сам. | Григ/ко, тивунов сын, самъ. | Васко Митькевич сам. | Жда// Шстреикович самъ. | Ждан Мансакович207 сам. | Андреи Хрщоновичъ самъ. | Васко Петрович сам. I Семенъ з Малюшычъ самъ. | Семен Федковичъ сам. | Мартинъ Дег/ковичъ самъ. |
  два ж
  Богуш Овсяный ж
  Миткович ж
  Мацко ж
  далей у ж Санько Бартошевич з Воротвы — конь. далей у ж Бартош з Воротвы — конь.
  Бабеневич ж
  далей уж Г аврило — сам.
  такуркп., трэда было б пісаць Шмновичъ
  195 аде. у ж
  таку ркп., трэда было б пісаць Шлшевичъ
  такуркп., трэда было б пісаць Шлгнсвичъ
  далей у ж Юрей Елоза — сам. Стома Гавсович — сам.
  магчыма, трэда чытаць с Вилипичъ
  Мишкович ж
  Хаханевич ж
  магчыма, трэда чытаць с Вилепич
  ■203
  такуркп.
  Пашкович ж
  Пашкович ж ц выпр. з інш. літары Койгайкович ж
  5 Зак. 1525
  65
  Ждан Новошычъ caм. | Иван ХцѴнович208 самъ. | Ленько209 Мишкович сам. | Ленько Сопличыч самъ. I Федко Горбутовецъ210 сам. | Богданъ Некрашевич самъ. | Яг/ко Некрашевичъ сам. | Юх-но Некрашевич самъ. | Пацъко Нонщынич211 сам. || [40 аде.] Алексеи Саньковичъ самъ. | Хань Даижовичъ сам. | Парфенъ Беляминович самъ. | Миколам Петрович сам. | Миклаш Андрисович212 213 самъ. I Степан Ескович сам. | Митко Комарович самъ. | Матег/кии2]3 з Матешыч сам. | Павел Игнатович самъ. | Юмжо Моствилович сам. | Васко Пенязевич самъ. | Санко а Миско214 Ко/илубаевичы215 са ми. | Миколам Лярвичъ216 самъ. |
  ТОГО Ж ЗАМКУ НОВГОРОДСКОГО СОКОДНИКИ САМИ ИМЕ|НЫ ПОПИСАНЫ I
  Афанас. | Грин Скорі/пичъ217. | Илья Паньтусовичъ. || [41] Резанъ. | Ян Левоновичъ218. | Шатило АнъцЛшвичъ. I Сенко а Яг/ко, а Андреи Афанасовичи. | Тишъ з братьею. | Анътонъ. | Терехъ. | Федко Манюкович. | Гапонъ Носовичъ. | Соловей з братьею: с Тимошом219, с Ываномъ, | с Ханем220, с Опанасомъ, з Гринемъ. | Богданъ Васюковичъ. | Парфенъ. | Данилецъ. | Петрашъ. | Протас Бузановичъ. | Лука. | Васко Панфиловичъ. | ѴОвъдотья ѴѴлехновая. | Степан Денисовичъ. II [41 аде. У Гринь. | Семенъ. | Зень Жуковичъ. | Мишко Кнюковичъ221. | Михъ. |
  А ТО САДОВНИКИ НОВГОРОДСКИ# I
  АЛЛ ЛЛЛ лл J
  Занько . I Андреи. | WnexHo Гантусович з братом. | Бог&пъ Ми/нкевич. | Курманъ. / Меле. I Костюкъ. I Нелюбъ Щербович. | Демидъ225. | Грин Вачукъ226’222 223 224. | А ТО КУХАРИ НОВГОРОДСКИ# | 227Ссюкъ. I КѴнем Гриневич. | Васил Гриневичъ, лазебникъ. / Ходор Костюневичъ228. | Мацъко, псарецъ229’227. | 230Кромъ садовников и соколников, сума бояр новгородских, котории маю/н к# службе земском ста|вити 350 конем230’231. || 208 Хацунович ж 209 Левко ж 210 Горбатович ж 211 Нащынич ж 2,2 Анъдрисевич ж 213 можа чытацца і як Мацецкі, і як Мацецкія 214 Мишко ж 215 далей у ж з братьею своею 216 Мервич ж 217 магчыма, трэба чытаць с КорѴпичъ 218 Левкович ж 219 Томашом ж 220 Хинем ж 221 Ицкович ж 222-222 д у два слупкі 223 Зенько ж 224 Ганусович ж 225 далей у ж Кузмич 226 Вечук ж 227-227 л у два слупкі 228 Костянович ж 229 Пекарец ж 230-230 на у сю старонку 231 ніжэй росчырк пяра 66 [42] ДВОР Г(0)СПОД(А)РЬСКИД МАРКОВО КОЖДЫЯ БОЯРЫЯ-|ШЛЯХЪТИЧ ОСОБАМИ ИА МЕНОВАЯ | ЕСТЬ И НА КОЛКУ КОНЕАМАЮГ СЛѴЖИТИ I Ива// Сватъкович мает схати самовтор. | Семе// ЧѴватович 2 кони. | Станислав Соколским конь. I Федко Мисунич 2 кони. | Василевая Мисунича 4 кони. | Гринко Шс/ировЛсович самовтор. 1 ІѴлехно Шістроухович 2 кони. | Ивам/ковая Мстроуховича ко//. | Михамло устроѴховичъ кон. I Левонъ конь. | Василем ІѴкушковичъ конь. | Андреи ШкѴшковичъ кон. | Федор ѴѴкушко-вичъ кон. I Сенько укушкович конь. | Ильиная кон. | Мишко и>строухович конь. | Ян Иванъке-вичъ кон. II [42 аде.] А ТО БОЯРЕ, КОТОРИЯ НИЧОДО) НЕ МАЮТ, НИЖЛИ | САМИ КУ СЛУЖБЕ ЕЗДЯТЬ | Васко Кененя самъ. | Ивашъко КрѴпеня самъ. | 232С#ма: тын бояре марковский маюн/ стави|ти Ktf службе земъскон 27 конем232. | РЕЯСТРЪ ХОРУЖСТВА КРЕРСКОГО И СВИРСКОГО КОЖДЫЯ БОЯ|РЫНЪ-ШЛЯАТИЧЪ ОСОБАМИ ИХЪ МЕНОВАЯ | ЕСТЬ И НА КОЛК# КОНЕА МАЮТЬ СЛуЖИТИ I Княз Михамло Мартинович 4 кони. | Кня:/ Петръ Михаилович 4 кони. | Шимъко мает ставити 3 кони. I Миколаевая ѴѴлехновича 3 кони. | Вомтех Юндилович 15 конем. | Княз Александро Мартинович кон. | Щасным конь. | Андреи Юхновичъ 3 кони. || [43] Ян Станьковичъ 3 кони. | Лодвикъ Михамловичъ кон. | Роским 2 кони. | Ян Мартиновичъ конь. | Каспоровая Горманови-ча 5 конем. | Миколам Юревичъ 6 конем. | Якубъ Мицъкевичъ 4 кони. | Богдановая Ярославович 3 кони. I Бартошъ Нарбутович 3 кони. | Абрам Андрушковичъ 2 кони. | Ян Баглаи конь. | АекгѴштын Амдрушкович кон. | Вомтех Стег/ковичъ 2 кони. | Юхно Бо/сштеньским конь. | Василем Ключина 2 кони. | Вой// Бумонтович 5 конем. | Вомтех Карловичъ 2 кони. | Ян Загорским конь. I Петръ Лукашевичъ 2 кони. | Булдѣръ кон. || [43 аде.] Стаско Андрушковичъ конь. | Юхно Котловичъ конь. I Иван Жилам конь. | Мартин Радивиловичъ 2 кони. | Ян Вомтъковичъ 2 кони. I Гринковая Бам/коньская конь. | А ТО БОЯРЕ, КОТОРИЕ НИЧОГО НЕ МАЮТЬ, НИЖЛИ СА|МИ МАЮТЬ Ktf СЛУЖБЕ ЕХАТИ | Мартин Комтис самъ. | Ян Бомкшта самъ. | ЯкѴбъ Кгомдисъ самъ. | Дорота Максвита конь. | Павел Михнович самъ. | Петръ Мицевичъ самъ. | 233Тым бояре кревским и свирским маю/и сумою ста|вити Ktf службе 96 конем233. || [44] РЕЕСТРЪ ПОПИС# БОЯР Ptf ДОМИЯСКЮГ КОЖДЫЯI БОЯРИЯ ѴѴСОБАМИ ИХЪ МЕНОВАЯ ЕСТЬ | И НА КОЛКО КОНЕА МАЮТЬ Ktf СЛУЖБЕ ЕХАТИ | Хор&ким рудомимским Томас Якубович 3 кони. | Астафем Яцыничъ конь. | Миколам Ивашко-вич 2 кони. I Криштофъ 7 конем. | Ян Алехнович Зычало 12 конем. | Ян Юревич Шеметовичъ 232- 232 233- 233 калафон капафон 5
  67
  кон. I Абрам Зелеп&кичъ конь. | Федко Головачевич кон. | Станислав Шилемкович конь. | Кгабриап Мо/ивилович 3 кони. | Юхно Михновичъ кон. | Яг/ковая Даижовича конь. | Миколам Яновичъ кон. I Юхно Станковичъ конь. | Станковая Козаковая кон. | Лаврин Лущикович 4 кони. II [44 аде.] Матем Яркович Кондратовича 4 кони. | Миколам Станиславовичъ 3 кони. | Якубъ Кончевичъ 3 кони. | Филипъ Кончевичъ 3 кони. | Станислав Кончевичъ 4 кони. | Бурнакъ Шимкович Коревича кон. | Жинько 5 конем. | Вом/мковая Чижевича 5 конем. | Андреи Станиславовичъ 2 кони. I Митя Ивановичъ 3 кони. | Абрамовая Пуитовича 4 кони. | Михамловая ІШдовича конь. | Богушъ Федковичъ кон. | Сенковая 2 кони. | Миколам Будилович 15 конем. | Якубовая Юревича конь. | Яновая Рофаловича кон. | Миколам Юшъковичъ конь. | Болътромем Миколаевичъ кон. || [45] Мартинъ Володкевич конь. | Мартинъ Алехнович кон. | Волчко Б#тъ-кевичъ кон. I Станислав Маг/ковичъ конь. | Кгабриал Маг/ковичъ конь. | Ян Бутькович кон. | Богдан Шлехнович кон. | Григорем Пронцевичъ конь. | Болтромем Волкович конь. | Ян Карским 2 кони. I Гринко Костевич кон. | Венцлавъ Мартинович конь. | Лаврин Ятовтовичъ конь. | Миколам Федковичъ кон. | Юхно Жинь кон. | Юхно ЯкѴбович 2 кони. | Тол/ко Бартошевич 2 кони. I Адамъ ЛѴкашевич кон. | Ян Лежневичъ кон. || [45 аде.] Миколам Некрашевич конь. | Анъдрем Некрашевичъ конь. | ІДлбрахтъ Криштофович 2 кони. | Станислав Климятич кон. | Бартошъ Некрашевич конь. | Чыжевичъ 2 кони. | Якубъ Мишкевич кон. | Миколам Вяжевич кон. | Станислав Буюкевичъ конь. | Лаврин а Ян Довкгяловичи конь. | Каспар Адамович 2 кони. | Ковлевая #дова кон. I ІЫкдли Кондратович 2 кони. | Юрем Кондратович 4 кони. | Петрашъ Балцеревич кон. I Михновая Клочковая 3 кони. | Миколам Францышкович конь. | Станислав Сестренецъ 2 кони. I Болтромем Яцевичъ 2 кони. || [46] Миколам Станковичъ конь. | ЯкѴбъ Кмимятич конь. | Юрим Пилег/ким кон. | Марко Лобадинович кон. | Федко ІДлешъкович конь. | Миколам ЧІлеш-кович конь. I Шымъко Некрашевич кон. | Лодыслав Яновичъ 3 кони. | Петръ Ломба 2 кони. | Доменикъ конь. | БогѴшъ Некрашевич 2 кони. | Богдан Некрашевич кон. | Иван Аврамовичъ конь. I Вомтех ЯкѴбовичъ 3 кони. | Грымгко Бранца кон. | Флерыян 3 кони. | Федько Илковичъ конь. I БогѴшъ ЯкѴбовичъ конь. I Миколам Михнович || [46 аде.] Станислав Шеметович 2 кони.
  I Ленартовая Слежаковича 3 кони. | Лукамг Тишкевичъ конь. | Донинъ конь. | Тюжма кон. | Юх-но Станковичъ кон. | Ярог/ким а Ян Мартиновичи конь. | Гришко Степанович конь. | Андреи Якубович кон. I Ян Станькович кон. | Петръ Тюндевич конь. | Богдан Станковичъ конь. | Станислав Мискович кон. I Миколам Юшкович кон. | Лавринъ Митькович конь. | Васко Наг/ковичъ 2 кони. I Некрашъ Юшъкович конь. | Вомтехъ Адамовичъ 2 кони. || [47] Миколам Михновичъ конь. I Якубъ Петрович 3 кони. | Ян Селиг/ким конь. | Явор 2 кони. | Андреи Якубовичъ конь. | Ян Шлютичъ конь. I Матем Володкевичъ кон. | Мерлиная кон. | Миколам Мартинович 2 кони. | Ста с Юхнович ко н. \ Ян Забелин 3 кони. | Ян Юревичъ 5 конем. | Ян Довнаровичъ конь. | Д ыл Кравецъ кон. | Павеі ГанѴсовичъ конь. | Занковая Яг/ковича кон. | Юрем Юшковичъ конь. | Миско Люничъ кон. I Куньца 3 кони. || [47 аде.] Мартинъ Станиславовичъ кон. | Ян Станиславовичъ кон. I Григорем Станиславович конь. | Срослав Мацковичъ конь. | Михамловая Кавом-тевая кон. | Юхно Якубович Волчкевича 3 кони. |
  А ТО БОЯРЕ Ptf ДОМИЯСКИЯ, КОТОРИЯ ЛЮДСЯ | НЕ МАЮТЬ, НИЖЛИ САМИ ПОВИНЬНИ |
  СЛУЖБЕ ЕХАТИ|
  Станислав Станкович самъ. | Михамло Пашъкович самъ. | Петръ Пашковичъ самъ. | Маг/ко Ми/нковичъ сал<. | Васко Сенковичъ самъ. | Мартин Сенковичъ самъ. | Ян Буракович самъ. | Ле-нарть Лукашевичъ сам. \ Янель самъ. | Михамло Яновичъ сам. || [48] Венцлав Рофаловичъ сам. I Якубъ Станиславовичъ самъ. |
  68
  А ТО БОЯРЕ РуДОМИЯСКИЯ КЭДЕЖОДЦЫ |
  Бутко Мацъковичъ сам. | ЯкѴбъ Нарковичъ самъ. | Миколам Наркович сам. \ Алексеи Дашко-вичъ самъ. I Мартинъ Дашкович сам. | Павел Рофаловичъ самъ. | Пашко Нарушевичъ самъ. | Шымъко Ивановичъ саи. | Матем Товтковичъ самъ. | Ян Пацелевич сам. | Петръ Микутевичъ самъ. I Климата сам. | Матем Анъдреевичъ самъ. | Анъдрем Висковичъ сам. | Пашъко Кедко-вичъ самъ. II [48 аде.] Станислав Кгедковичъ самъ. | Миколам з братаничомъ самъ. | Пронег/ Нарушевичъ самъ. | Маг/ко Биярловичъ самъ. | Вежкгамло Вишневичъ самъ. | Шчепан Богдано-вичъ сам. I Миколам Довшкевичъ сам. | Нарушь Бумвидовичъ сам. | Пашъко Мартиновичъ сам. I Маг/ко Нарушевичъ сам. | Мшено Ятовтовичъ сам. | Рымъко Довшкевичъ самъ. | Каспар Пет-рашевич сам. | Татаринъ234 Бортькович самъ. | Якубовая Гормановича кон. | Вомтешъко самъ. | Матем иЛіехновичъ самъ. | Якубъ Мартинович самъ235. || [49] 236Юрем Анъдреевичъ самъ. | Мартинъ а Кмимег/, а Юри Климовичи сами. | Ярославъ Пацевичъ сам. | Стани-славъ Вог/тковичъ сам. | Станиславъ Богданович самъ. | Янъко Богданович сам. | Якубовад з Люктина кон ку служъбе. | Юхно Павловичъ сам. | Иванъ Хвать з Кгедѣтоин сам. | Юхно Пав-ловичъ сам. I Бенко Юревичъ сам. | Юхно Волчкевичъ сам. | Павел Юревичъ сам. | Сташко Мацковичъ сам. | Ян Дьяк сам. | Богдан Якгомлович сам. | Грин Станевичъ сам. || [49 аде.] Матем Мордашевичъ самъ. | Томъко Шлехновичъ сам. | Матем Шлехновичъ сам. | Матем Бунгко-вичъ сам. I Григоревад вдова конь. | Волооко Станьковичъ самъ. | Михно Юръевичъ самъ. | Гринь Стег/ковичъ237 самъ. | Стецко Митковичъ самъ. | Гарманъ Анъдрушковичъ сам. | Аврамъ Станькович сам. | Юрем Станковичъ сам. | Мартинъ Довъшкевич сам. | Болтромем Шлехновичъ сам. I Милжинад Ѵдова кон. | Янъ Стецевич самъ. | Грин Нецковичъ саи. | Станислав Нарушевич сам. | Юрем, брать его, самъ238 239. || [50] тЯн Виторть самъ. | Пе/нръ Михаг/ло-вич, кравег/ виленским, сам. | Миколам Семкович самъ. | Павел Сенькович самъ. | Богдаи Маг/-кевич самъ. | Богданег/ самъ. | Богушъ Жим самъ. |
  240Тым бояре рудоминским мають вы|правяти и ставити Ktf служъ|бе земъеком 329 конем240. |
  РЕЕСТРЪ БОЯР МЕМИЖСКИу
  КОЖДЫЯ БОЯРИЯ МЕНО|ВАНЪ И НА KOTZKtf КОНЕХСЛЛКИТИ МАЮТЬ |
  Андреи Жинько конь. | Ждан Богданович конь. | Хоружим мемижским Юри Вомдатович 2 кони. I Ма/нясовая Вомдатовича 4 кони. | Вом/ггковая Чижевича 2 кони. | Сын ее Станислав 2 кони. II [50 аде.] Ян Чижевич 2 кони. | Александръ Чижевич 2 кони. | Юрага Шикшня 2 кони. | Щасным Битовтя 2 кони. | Миколам Битовтевич кон. | Каспор Бутъкевич конь. | Станиславовая Ятовтовича кон. | Доромии Богданович конь. | Михамло Или 3 кони. | Федор Мамчичъ 2 кони. | Янушко Рачъкович конь. | Лаврин Висмонътович конь. | Станислав Стег/кович кои. | Юри Якубович конь. I Ян Юряжичъ 2 кони. | А/гдрем Маг/кевичъ конь. | Якубъ иилехновичъ 2 кони. | Миколам Юшъковичъ конь. || [51] Миколам Кезкгаило кон. | Сенько Иванович ком. | Мартинъ Гомылка кон. | Вомтехъ Михайлович кон. | Богумиловая вдова кон. | Станислав Люля конь. |
  х-р вызнай, не зразумелы, магчыма
  235 заканчв. поч. II
  236 пачын. поч. III
  237 к выпр. з інш. літары
  238 заканчв. поч. III
  239 пачын. поч. II
  240-240 калафон
 • гэта абазнач. імя
  5а Зак. 1525
  69
  Миколам Гринькевичъ кон. | Миколам Ильковичъ кон. | Миколам Юражичъ кон. | Станислав, свиренным, кон. | Бартошъ Козица кон. | Роговским конь. | Хрщонъ Maz/ковичъ кон. | Ратожская конь. I уръбанъ конь. | Юрем Даневичъ кон. | Михамловая Ѵдова кон. | Юрем Станковичъ конь. | 24ІВомтех Михаг/лович а Андрем Маг/кевич маюнг стави/нм | з данников 4 кони241. ||
  [51 аде.] ТО БОЯРЕ МИМИЖСКИЕ Ж, КОТОРЫЕ ЛЮ|ДЕЯ НЕ МАЮТЬ |
  Бурин Романцевичъ самъ. | Матушъ Станкович сам. | Ленартъ самъ. | Миколам Вонюшевич самъ. I Миколам Андрошевичъ сал<. | Юхно Яновичъ самъ. | АвкгѴштын а Млександръ Яновичм сами. I Матем Станкевичъ самъ. | Матем Яновичъ самъ. | Андрем Родкович самъ. | Якубъ Родковичъ самъ. | Стаико Родковичъ самъ. | Миколам Крупелевич самъ. | Михно Янович самъ. I Кгабриал Андрушкович самъ. | Ян Мишевичъ самъ242. || [52] 243Петръ Мишевичъ сам. \ Миколам Мишевичъ сам. | Пагмко Мишевичъ сам. | Бортко АнъдрѴшковичъ сам. | Брать его Янъко 244с сам244. I Мис Богдановичъ сам245. | Янъ Лушчемович сам. | Валентынъ Юхновичъ сам. I Павелъ Янушкович сам. | Янъко Пехниковичъ сам. | Янъ Довшкевичъ сад. | Лаврын Ко-ревич сам. | Станиславъ Коревич сам. | Григорко Якгомлович сам. || [52 аде.] Янъ а Матем Лаховичи сами246. | 247Тыи бояре мемижъскии маю/я ста|вити ку слѴжъбе зеліском 92 конем247’248’249 || [53] 250РЕЖТРЪ БОЯР КЕРНОВСКИХ КОЖДЫЯ БОЯРИЯ МЕНОВАЯ | ЕСТЬ И НА КОЛКу КОНЕХЪ МАЮТЬ СЛуЖИТИ | Ян Кгабриалович 3 кони. | Станислав Кгабриалович251 8 конем. | Ста с Миколаевич 4 кони. | Ян Вомтехович 2 кони. | Матем Вомтеховичъ конь. | Миколам Яг/ковичъ кон. | Воиягковая Неверо-вича 9 конем. | Шымъко Б(о)г#хвалович кон. | Мартин КХлвомтя 2 кони. | Бартомг а Грин Богдановичи кон. I Вомтехъ Александрович конь. | Михамло Юшковичъ 2 кони. | Сотьковая, #дова, Ганна кон. | Миколам Свита конь. | Мис Вомягковичъ 2 кони. | Юхно Мицъковичъ конь. || [53 аде.] Миколам Володкевичъ кон. | Матем Вомтехович конь. | Александръ Болтромеевич кон. I Миколам Болтромеевич кон. | Якубъ Станиславовичъ кон. | Себастыянъ252 кон. | Юрем Станиславовичъ кон. | Станковая #дова конь. | Станислав Тожковичъ 4 кони. | Болтромем Томъкович 4 кони. | Станислав Петьковичъ конь. | Миколам Стаигковичъ 2 кони. | Павел Кгин-вомловичъ конь. I Haz/ко Юрдовичъ ко и. | Михамло Юркгомтевич 2 кони. | Миколам Богдановичъ кон. I Станислав Яі/ковичъ конь. | Петръ Яг/ковичъ кон. || [54] Стег/ковая удова кон. | 241-241 капафон 242 заканчв. поч. II 243 пачын. поч. III 244-244 таку ркп. 245 ніжэй нап. поч. Хт ізак. інш. чрнп. Мис Криш[…]|) (XVIIст.) 1>неразб. (восемлітар); пасля Криш[…] поч. ХІМ сам 246 ніжэй нап. поч. Хпм і зак. інш. чрнл. Лецъ[…]1) Бор[…]2) Криш[…]3) (XVII ст.) неразб. (дзве літары); 2)неразб. (одналітара);3)неразб. (пяцьлітар); пасля Криш[…] поч. Лесами 247-247 калафон 248 заканчв. поч. III 249 ніжэй у верхний трэці ўнутранага поля поч. ѴІІШ Та karta goła: Dolski (XVII ст.); ніжэй дзве трэці старонкі пустыя, два росчыркі пяра 250 пачын. поч. II 251 другое и нап. невыразна 252 а нап. невыразна. можно прачытаць як е Грйнковая Удова коя. | Станислав Вом/яковичъ коя. | Петръ БУтримович коя. | Янум/ко Яцко-вичъ конь. I Мис Вецевич конь. | Павел Вецевич конь. | Яя Добкович коя. | Станислав Лещович ком. I Алексаядръ Бортъкович ком. | ЯнУшковая Удова коя. | ЯкУбъ Яг/ковичъ коя. | Богдая Пет-рашевич коя. | Яя СтанчУковичъ 2 кони. | Миколаевая Удова 2 кони. | Яя Добковичъ конь. | ЯкУбъ Янович конь. I Шымоновая Удова 5 конем. | Кгабриал Моркутович 4 кони. || [54 аде.] Станислав Нарбутович коя. | Юрем СологУбович 2 кони. | Миколаевна Барбара конь. | Янушко Бумвидовичъ коя. I Ян Веяцлавовичъ конь. | Матем Богданович коя. | Яя СтанчУковичъ 2 кони. I Павел Нарбутович конь. | Петръ Янович конь. | ЯкУбъ Гостилович 2 кони. | Аядрем Любоше-вич коя. I ѴѴлено СтебУдович коя. | Миколам ДовбУрович 2 кони. | Ста с Пе/икович конь. | Яя Тод/ковичъ коя. I Яя Аядреевичъ конь. | Юри Стаяковичъ коя. | Михамло Янович конь. || [55] Болтромем Янович 2 кони. | Станислав Яновичъ конь. | Петръ Вемшекович коя. | Пацовая Удова коя. I Яя ЯкУбович кон. I Бортъко Сеикович конь. | Яя Нешимка конь. | Мартинъ Маг/ковичъ конь. I Матем Стаяковичъ коя. | Болтромем Янович 3 кони. | Станислав Володкевич 3 кони. | Миколам Вомтсхович 2 кони. | Бартошъ Богданович конь. | Стег/ковая Удова 2 кони. | Миколам Яновичъ конь. I Петръ Скоповичъ коя. | Вомтедг Яновичъ конь. | Яновая Удова 3 кони. || [55 аде.] Себестыяи Миколаевич 3 кони. | Яячикъ Юшкович коя. | Юрем Петрашкович 6 конем. | Миколам Аядреевичъ коя. | Петръ Яновичъ конь. | Григорем Бумвидовичъ конь. | ЯнУшко Нацевич коя. I Бернатъ А//дреевичъ коя. | Миколаевая Зофея 2 кони. | Болтромем Кгиятовтович коя. | Ста с Петрашевичъ 3 кони. | Павел Юражич конь. | Юрем Бумвидовичъ 3 кони. | Стасевая Удова конь. I Гаяна Матеевна 2 кони. | ЯнУшко Мостишкович конь. | Миколаевна Алжбета коя. | Юрим Батгромеевичъ конь. | Ленартъ Коядриновичъ конь. || [56] Миг/ко Нарковичъ конь. | Андрея Янович конь. | Юрим Миколаевич 5253 конем. | Семенъ Колычов конь. | Юрем Марти-новичъ 2 кони. I Адам ГанУсовичъ конь. | Левонъ конь. | Миколам Сеяковъским 3 кони. | Стая-ко Ивашъковичъ коя. | Болтромем Томъковичъ кон. | ТО БОЯРЕ КЕРНОВСКИЯ, КОТОРИЯ ЛЮДЕЯ НЕ МАЮД | САМИ МАЮГКУ СЛУЖБЕ ЕХАТИI Матем Станиславович самъ. | Кгабрыал Богдановичъ сам. | Юрым Сотыяковичъ самъ. | Шымъ-ко Добкович самъ. || [56 аде.] Адамъ БогУшевич самъ. | ЯкУбъ Александрович саль | Аядрем Товтьгинович самъ. | Миколам Товткиновичъ сад*. | Ъ/дова Вомтеховая кон. | Девка Стег/ковна конь. I Дикрис Дивлиновичъ от. | Шымъко Алехнович сам. | Миколам Стирпемковичъ сам. | ЯнУшко Ивашкович самъ. | Станислав Лещович самъ. | Станислав Яновичъ сад/. | Аядрем Анд-рошевичъ самъ. | Шпакъ Стирпемковичъ самъ. | Миколам Б(о)гдановичъ сад/. | Мартинъ ГУшкович самъ. | #дова Юм/ковая конь. | Шымъко Станиславович самъ. || [57] Венцлав Со-тъковичъ самъ. | Станислав Митевич самъ. | Петръ Юм/кович самъ. | Грия Сотъковичъ сад/. | Миколам Клинович самъ. | Бернатъ Ходковичъ сад/. | Миколам Станиславович самъ. | Болтромем Станиславович сад/. | Миколам Сотъковичъ самъ. | Марко Нарбутович самъ. | Мшено Довк-гирдовичъ самъ. | Миколам Лещовичъ самъ. | Матем Довкгирдович самъ. | Матем Юревичъ сам. I Кончис Добковичъ самъ. | ЯкУбъ Мисевичъ самъ. | Миколам убъшУтел самъ. | Станислав Токмовичъ самъ. || [57 аде.] Станислав Мацовичъ сад/. | Андрея Янковичъ самъ. | Болтромем Мацовичъ сам. | Грин АядрУшъковичъ самъ. | Шымъко Тителевичъ самъ. | Вом/ико Аяд-рУшкович самъ. | Миколам Станиславович самъ. | Миколам Св(е)тохновичъ самъ. | Болтромем Томъковичъ самъ. | Юрым Болелевичъ самъ. | Мис Михамловичъ самъ. | Сенько Михамловичъ самъ. I 253 яке 5а» 71 ТОГО Ж ПОВѢТУ КЕРНОВСКОДО) СЛуГИ Г(0)С(ПО)Д(А)РЬ|СКИЯ ПУ шыя КОЖДЫЯ ИМЕНЕМ НАПИСАЯ | Грин Миколаевичъ з братаничомъ. | Станюль Дашъковичъ. | Мацъковая і/дова. || [58] Яшъко Киншовичъ з братомъ. | Ян Мартиновичъ. | Лукашь Монтовтовичъ. | Можѣко ѴУлехновичъ. | Якубъ Янушович. I Ян Романович з братом. | Ян Бернатовичъ. | Мис Андреевичъ. | Андреи Юревичъ. I Ста с Волтеиковичъ. | А ТО СЛуГИ ПуТНЫЯ СЕЛА ЖОЛДуЯСКОГО | Амъброжеи Бортьковичъ. | Лаврин а Васил, а Ста с Со/иковичи. | Петровая Ъ/дова. | Якубъ а Ян Ясевичи. I Ян Велскговичъ. | 254Тыи вси бояре керновскии мают выправяти | на воин# в той же личъбе и слуги п#тъныи | тых всих коней с#ма мае/и бы/ии 262 кони254. || [58 аде.] РЕЯСТРЪ БОЯР МОШІАКГОЛСКИХЪ ВЪ ТОМЪ I РЕЯСТРЕ КОЖДЫЯ БОЯРИЯ ШСОБАМИ | МЕНОВАЯ ЕСТЬ И НА КОЛКУ КОНЕХЪ | МАЮ ГК# СЛУЖБЕ ЕХАТИ | Хор#жии моишакголскии Як#бъ Товтигинович | маеть ставити ку службе земъ|скои 10 коней. | Мартин Янович 8 коней. | Андрушко Р#кович 5 коней. | Як#бовая Сметаниная 4 кони. | Ян#шко Миколаевич 3 кони. | Вонтех Хрщонович 2 кони. | Як#бъ Станкович 2 кони. | Барбара Томковая Венцлавовича кон. | Щасныи Жаровскии 4 кони. | Богдан Федкович кон. | Ганна Михаиловна конь. I Матеи Михаилович кон. | Серафин Михаиловичъ кон. | Воитех Михаиловичъ конь. || [59] Станко Германович конь. | Воитех Бартошевич 2 кони. | Княз Глинскии конь. | Лаврин Ш#кович 5 коней. | Бортьковая #дова 3 кони. | Венцлав ФеЭковичъ кон. | Петръ Коркотович кон. I Матеи С#нькович кон. | Матеи Б#рбекля 2 кони. | Юхно Ян#шкович кон. | Яновая #дова конь. I Ганна Станиславовая кон. | Миколаевая #дова конь. | Воитех Миколаевичъ кон. | Сронимъ Юшковичъ ко и. I Дорота Сиревая конь. | Станиславовая #дова кон. | Бог#шъ Янушковичъ конь. У [59 аде.] Тундиная Ганна конь. | Венцдав Миколаевичъ кон. | Михаиле Игнатович 2 кони. | БОЯРЕ ПОВЕТѴ МОЯШОКГОЛСКОГО ЖЪ, | КОТОРИЯ ЛЮДЕЯ НЕ МАЮГ, САМИ | МАЮТЬ K# СЛУЖБЕ ЕХАТИ | Бернать Станковичъ самъ. | Юрыи Бортькович самъ. | Ян Бортьковичъ сам. | Грин Юшковичъ самъ. I Бартошъ Юшковичъ самъ. | Як#бъ Юшъкович самъ. | Вои/нко Юревичъ сам. | Матеи Сташкович сам. | Пятюл Ко/гговтович сам. | Юреи Римъшычъ самъ. | Янко Евневичъ самъ. || [60] Янушко Ютеиковичъ самъ. | Ротоштъ самъ. | Нарко самъ. | Юхно самъ. | Богданъ самъ. | Юрыи самъ. I Пашъко Соркговтовичъ самъ. | Павел Соркгонтовичъ, въ него братов | чотыри, сами к# службе. | Тортовид самъ. | Якгинні самъ. | Юрисъ самъ. | Павел Богданович самъ. | Во-дислав Янович самъ. | 255Тыи бояре моишакголскии маю/и ставити | к# службе земской 98 коней255’256. || 254-254 *• на усю старонку 25S’25S калафон 256 ніжэй росчырк пяра [60 аде.] ТО РЕЯСТРЪ ПОВѢТУ ВИЛКОМИРСКОГО КОЖДЫЯ БОЯРИЯI МЕНОВАНЪ И НА КОЛКУ КОНЕ* СЛУЖИТИ МАЮГІ Станислав Бе/?довским 5 кон ей. | Вомтел; Александрович 3 кони. | Дахно257 Василевичъ 2 кони. | Миколам Довкгялович кон. | Андреи Пе/нкович кон. | Бе/жать Монтримович 3 кони. | Ядвига Венцлавовая конь. I Миколаевая Пе/ирашковича кон. | Григо// Квинвилович258 конь. | КѴтас259 Ямонтовичъ кон. I 260Станчикъ Бо/тгьковичъ260 кон. | Кгабриал Кондратович конь. | Миколам Мацовичъ 3 кони. | Юрым Матеевичъ конь. | Ми//ко261 Кгинтовтович конь. | Андрем Давыдо-вичъ262 конь263. I Воитехъ Якубович 4 кони. || [61] Миколам Ми/иковичъ з бра/нею конь. | Андрем Миколаевичъ кон. | Ян Бо/ггковичъ 2 кони. | Янум/ Миколаевичъ 2 кони. | 264Вом-техъ Миколаевич 2 кони264. | Юшковая265 Миколаевич 3 кони. | Петръ Сонкголовичъ266 кон. | Миколам Станковичъ кон. | Андреи Вомшвидович 2 кони. | Матем Бортковичъ конь. | Юрем Ма/ггинович 2 кони. | Вом/нко Богданович 4 кони. | Юрем Мацевичъ 4 кони. | 267Миі/ко Анд-рѣевичъ267 2 кони. I Ян иЛпехновичъ конь268 269 270.1 На/жо Юхновичъ кон. I Вом/нко Бо/ггьковичъ кон. ОАО 07П I Бумко На/жовичъ конь. | Ян Кгедром/и а Серафии конь. || [61 аде.] Богда// Кгемстовичъ конь. I Твориян Богдановичъ кон. | Миколам Станкович271 кон. | Станко Вито/ттовичъ кон. | Юх-но Мо/нковичъ272 кон. I Григорем Петрович конь. | Кгсдкговтъ кон. | Бо/ггько Си//довтович273 кон. I Венцлав Ю/?евичъ конь. | Петръ Кги/жгоитович кон. | Бе/жать274 Хо/нкевичь кон. | Ма/ж-горета Андрѣевая275 кон. | Матем276 Бакала/? кон. | Петръ Грицевич кон. | Венцлавовая удова конь. I Степановая Кголинтовича кон. | Бе/жатъ Милобу/жисъ277 конь. | Юрым Кгилокгин-товичъ кон. I Амъброжем Алехнович конь. || [62] Шымъко Ясвидович кон. | Шымъко Янович конь. I Михамло Юшкович кон. | Петръ Контримович кон. | Добко Ивашковичъ кон. 1278Мт/-ковая Сташевича278 кон. | Петръ Че/жевичъ кон. | Матем Кгинтовтовичъ кон. | Андрем Кача-нович конь. I Янушовая #дова кон. | Ян Юревичъ ко и. | Ма/7гин Високи//довичъ кон. | Петръ ГанѴсович 2 кони. | 279Петръ Ви/шонтовичъ кон. | Вом/нко Андрушковичъ 2 кони279. | Андрушкоена Нацовая280 2 кони. | Лаерии Якубович конь. | Ян Пашъковичъ кон. | Миколам 257 Духно ж 258 Янъвилович ж 259 Кгутов ж 260-260 щепан Баркович ж 261 Мацко ж 262 Свидрович ж 263 коней тры ж 264-264 л аде. у ж 265 Янковале 266 Головач ж 267 Мацко Янкович ж 268 два кони ж 269 Будко ж 270 Северын ж 271 Станиславович ж 272 Людкович ж 273 Свирдовтович ж 274 Бартъко ж 275 Анъдреевна ж 276 Анъдрей ж 277 Милобурнич ж 278-278 Мацковая Степановича ж аде. у ж 280 Пацевича ж 73 Яновичъ кон. II [62 аде.] Бо/ттко Станковичъ кон. | Андреи Ма/ттинович конь. | Петръ Лонба конь. I Томъко Вом/нковичъ кон. I Юреи Товнжовичъ конь. | Станислав Григоревичъ кон. | Ро-мановая #дова кон. | Шымъко Вон/нковичъ конь. | Юрем Буивидовичъ кон. | Матем Сонкголо-вичъ конь. I Ян Станковичъ281 кон. | Шымъко Станиславович кон. | Амъброс Бутримович конь. | Петръ Станковичъ кон. | Александръ Завишич 2 кони. | Вомтех Борткович конь. | Шымъко Па-цевич кон. I Юрин На/?бутовичъ кон. | Юрага АндрѴшъкович 2 кони. || [63] Ян Григоревичъ конь. I Мис Станиславович конь. | Юрем Петрашъковичъ конь. | Стег/ко Станковичъ 2 кони. | Юрин Покгинович конь. I Лаврин Сонкговичъ282 конь. | Петръ Якубовичъ конь. | АвкгѴштын Довкгяловичъ 3 кони. I Ма/лгинъ Лукашевич конь. | Ян Стаикович конь. | Вомтех Млехновичъ конь. I Григо// Бутрымовичъ конь. I Григо/7 Сонкголовичъ конь. I Ян Наръбутовичъ конь. I Со-риговтъ283 Миколаевичъ конь. | Бе/ггошовая284 удова конь. | Ма/ттинъ Сви/жговдовичъ285 кон. | Ян Завишыч 2 кони. | Лена/ггъ Полепевич 2 кони. | Юрег/ На/жовичъ286 2 кони. | Полепъевая #дова конь. I Юс287 Полепъевичъ 2 кони. | Андрушъко иЛпехновичъ конь. || [63 аде.] Юрим За-вишичъ конь. I Михамло Вог/дотовичъ кони 2. | Томъко Станьковичъ конь. | Ю/>евая Товкгино-вича конь. I Катерина Петковича конь. | Юнег/288 Петрович 2 кони. | Климентъ Миханлович 2 кони. I Ма/ггинъ Андреевичъ конь. | Ян Вонтеховичъ 2 кони. | Лена/ггъ Тальковичъ289 конь. | Ян Бернатовичъ конь. | Щас/нным Станьковичъ 2 кони. | Миколам Венцлавовичъ290 2 кони. | Юре-вая Станковича 12 конем. | Якубъ Мацевичъ конь. | Петръ Серафиновичъ конь. | Павел Ба/гго-шевичъ291 конь. | Павел Шгшковичъ Кгедром/и конь. | Миколаевая Володкевича 2 кони. | Юрем Водарацъким292 конь. | Болтромем Ма/тгинович 3 кони. | Петръ Товкгиновичъ конь. | Яновая Вом/нковича конь. || [64] Болтромем Добковичъ конь. | Станислав иЛіехновичъ конь. | Миколам Ивашковичъ конь. | Юрым Вом/нковичъ293 конь. | Юхно Мискевичъ конь. | Якубъ Андрушко-вичъ конь. I Вомтех Петковичъ 2 кони. | Станиславовая Добковича З294 295 кони. | Ян Станиславо-вичъ конь. I Вомтех Страшевич конь. | Матем Прозоръ конь. | Юрим Станковичъ293 Лещъ 2 кони. I Княз Ян Ямонтовичъ, штариста виль|коми//ским, конь. | Михамловая Пе/нковича 2 кони. | Станислав Каспорович конь. | Княз Михамло Завишычъ 5 конем. | Миколам Яновичъ 2 кони. | Ма/ггишовая296 Ягнешъка конь. | иЛіехно Борисовичъ Бокем 4 кони297. ||
  [64 аде.] БОЯРЕ ВИЛКОМИРСКИЕ Ж, КОТОРЫЯ ЛЮДЕЯ НЕ МАЮТЬ, | НИЖЛИ САМИ МАЮГ
  Ktf СЛУЖБЕ ЕХАТИ |
  Шымъко самъ. | урбан Станьковичъ самъ. | Лаврынъ Яновичъ самъ. | Станислав Судмонтовичъ самъ. I Миколам Янъковичъ самъ. | Матем Ивашковичъ сад/. |
  281 Станиславович ж
  282 Юнъкгович ж
  283 Торыгавт ж
  284 Бартошовая ж
  285 Свирдович ж
  286 Кгеркович ж
  287 Янлс
  288 Янец ж
  289 Товкович ж
  290 Войткович ж
  291 Борткович ж
  292 Водарецкий ж
  293 Войтович ж
  294 два ж
  295 Станиславович ж
  296 Тишовоя ж
  297 ніжэй росчырк пяра
  298-299ТО БОЯРЕ ТОЯЯНЦЫ299’2981
  300Томаи/ Якубовичъ самъ. | Якубъ Виярловичъ самъ300. | Щпехно Мантеиковичъ301 самъ. | Петръ Миколаевичъ самъ. | Андрее уѴстенковичъ самъ. |’Янель Довборовичъ самъ. 1302Ян Ше-деиковичъ302 самъ. | Грин Ятовтовичъ самъ. | Венцлав Яновичъ самъ. | Лавринъ Бернатович самъ. I Грим Довятовичъ самъ. | Андреи Андреяновичъ самъ. | Ганусъ Бернатовичъ самъ. | Ян Васковичъ303 самъ. | Ян Якгинтовичъ самъ. | Ян Мотковичъ самъ. | Лю/ико ГОреишовичъ самъ. II [65] Ян Рымовичъ самъ. | Лукашъ Нарковичъ самъ. | Вои/нко Тителевичъ самъ. | Войте* Монтримовичъ самъ. | Станиславъ Бортькович самъ. | Амъброжеи Рымъкович самъ. | Станислав Римович самъ. | Маг/ Вондовичъ самъ. | Андреи ВолоЭкевичъ самъ. | Грин Петровичъ самъ. I Ян Богдановичъ самъ. | Юрыи Сонкговичъ самъ. | Юревая удова конь. | Ян Маі/кевичъ самъ. I Якубъ Маг/кевичъ самъ. | Матеи Кгечевичъ самъ. | Щепа// Простевичъ самъ. | Ян Станиславович Красовский самъ. | Можеико Ячовичъ самъ. | Станислав АндріДиковичъ самъ. | Ян а Матеи Хрщоновичи сами. | Паве// Юревичъ самъ. | Петръ Якубовичъ самъ. | Щепан Якубович самъ. I Добъко Воидовичъ самъ. || [65 аде.] Болтромеи Михаиловичъ самъ. | Маг/ко Петраше-вичъ самъ. I Юрии Петрашевичъ самъ. | Па// Петрашевичъ самъ. | Миколаи Довнаровичъ самъ. I Петко Давыдовичъ самъ. | Ста//ковая йдова конь. | Еикгиин/ Петрашевичъ самъ. | Матеи Ма-теевичъ самъ. | Андреи Монгковичъ самъ. | Матеи Ямонтовичъ сам. | Станел Янович самъ. | Янис Давыдовичъ самъ. | Нарко Щепановичъ самъ. | Миг/ко Бортковичъ самъ. | Богдановая Довкгиловича Дорота конь. | Петръ Вог/дотовичъ сам. | Станиславъ Александрович самъ. | Петръ Лялевичъ самъ. | Ян Прачевичъ самъ. | Барбара Биржевая конь. | Адамъ Бутримовичъ самъ. I Павел Дылковичъ самъ. | Петръ Хрщоновичъ самъ. | Яні/шко Воидатовичъ самъ. | Бортъко Ю/девичъ самъ. || [66] Нац Яковичъ самъ. | Якубъ Мимонтовичъ самъ. | Ян Мимонто-вичъ самъ. I Павелъ Бернатовичъ самъ. | Войте* Торвидовичъ самъ. | Бенюс Щпехновичъ самъ. I Григор Петровичъ самъ. | Пе/иковая удова конь. | Станислав Вои/д/ковичъ самъ. | Якубъ Тата-ровичъ самъ. I Петръ Яновичъ самъ. | Болтромеи Петковичъ самъ. | Климъ а Юри Андрошови-чи сами. I Янушко Станьковичъ самъ. | Ян Юръевичъ самъ. | Лавринъ Якубовичъ самъ. | Матеи Миколаевичъ самъ. | Сиримъ Бо/дтьковичъ самъ. | Михаило Станковичъ самъ. | Мартинъ Стан-ковичъ самъ. | Станислав Станкович самъ. | Станис Бутковичъ самъ. | Миколаи Янковичъ самъ. I Петръ Бо/дтьковичъ самъ. | Лукашъ Петровичъ самъ. | Станиславъ Петровичъ самъ. || [ 66 аде.] Юрии Янович самъ. | Лаврин Петровичъ самъ. | Ма/дтин Петровичъ самъ. | Юрии Станковичъ самъ. I Петръ Ю/девичъ самъ. | Ма/дтин Васковичъ самъ. | Юркгис Римович самъ. | Ще-панъ Яг/ковичъ самъ. | Лукашъ Юревичъ самъ. | Михаило Давыдович самъ. | Милошъ Сорк-говъдовичъ самъ. | Лукашъ Пронъцевичъ самъ. | Станиславъ Лютьковичъ самъ. | Григор Венц-ковичъ самъ. | Маг/ко Евтвиловичъ самъ. | Стег/ Мартиновичъ самъ. | Петръ Мартиновичъ самъ. I Матеи Юревичъ самъ. | Ян Андрг/шковичъ самъ. | Бартошъ Шлехновичъ самъ. | Мартинъ Миколаевичъ самъ. | ЯнѴшъко Нартовтовичъ самъ. | Лавриновая Ѵдова конь. | Петръ Степановичъ самъ. | Юрыи Хршчоновичъ самъ. | Климъ Миколаевичъ самъ. || [67] Болтромеи Володковичъ самъ. | Юркгис Руикуижевичъ самъ. | Петкел Нацевичъ самъ. | Щепан Петрашевичъ самъ. I Шымъко Федковичъ самъ. | Кге/с Митковичъ самъ. | Матеи Ясвидовичъ самъ. | Станислав Мишевичъ самъ. | Миколаи Монковичъ самъ. | Станислав Жаковичъ сам. | Юхно Лавриновичъ самъ. | Павел Мордасовичъ самъ. | Матеи Черневичъ самъ. | Сташко Маг/ковичъ
  298- 298 адпаве($иы загалоўку артыкул у рэестры зместу аде.
  299- 299 аде. у ж
  300- эм аде. у ж
  301 Матеевич ж
  302-302 уjHyK Делкстич ж
  303 Миколаевич ж
  75
  самъ. I Янко Лавриновичъ самъ. | Мись Якубовичъ самъ. | Михаггло Станевичъ самъ. | Жкашъ Якубовичъ самъ. | Счепан Якгиминович самъ. | Миг/ Вышевичъ самъ. | Стан Петрашевичъ самъ. I Наг/ Буягковичъ самъ. | Вои/иковая Молкгорета конь. | Лавринъ Юшковичъ самъ. | Григ/ Яновичъ самъ. | Янел Якубовичъ самъ. || [67 аде.] Юркгель Станковичъ самъ. | Маг/ Бочевичъ самъ. I Яс Дочевичъ самъ. | Юхно Ловчевичъ самъ. | Станислав Кгеркович сам. | Довняр Янъ-ковичъ сам. I Мартинъ Довкгяловичъ сам. | Андрушко Мицевичъ сам. | Довбор Товигвоишо-вичъ самъ. I Венцлав Воидотовичъ самъ. | Вонтех Воидотовичъ самъ. | Борис Ямонтовичъ самъ. I Нарушъ АндрѴшъковичъ самъ. | Маг/ Самашъковичъ самъ. | БоО/шъ Хрщоновичъ самъ. | Петръ Хрщоновичъ самъ. | Ян Хршчоновичъ самъ. | Адамъ Янушъковичъ самъ. | Мисевая #до-ва кон ку службе. |
  304Тын бояре вилькомирскии мають ставити | и с тыми, што люден не мають, ку слуа/е|бе
  земскон 418 кони304’305. ||
  [68] РЕЯСТРЪ БОЯР ПЕНЯЯСКИГ
  КОЖДЫЯ БОЯРИЯ МЕНОІВАЯ И НА КОЛКУ KOMET МАЕТЬ СЛЮКИТИ |
  Матен Стег/ковичъ, хорЛкии пенянскин, 3 кони. | Миколан Маг/кович 2 кони. | Мартинъ Ста-ниславовичъ конь. | Миколан Шебанковичъ конь. | Хрщон Кгедкговдовичъ конь. | Болтромен Михаилович конь. | Ян Петровичъ 2 кони. | Шымъко Бернатовичъ конь. | Вог/тех Миколаевич конь. I Юрин Миколаевич конь. | Шатало Якубовичъ конь. | Андреи Ганусовичъ конь. | Якубъ ГанѴсовичъ конь. | Каспар Миколаевичъ 2 кони. | Григ/ Сунгковичъ конь. | Юрин Мацевичъ 2 кони. I Миколан Пацевичъ конь. | Матен Б(о)гдановичъ конь. | Миг/ко Раг/славовичъ конь. | Миколан Воншвиловичъ конь. | Вонтех Володкевичъ конь. | Андреи Миколаевичъ конь. | Во-ннгко Яновичъ конь. | Анъдрошъ Яновичъ конь. || [68 аде.] Миг/ко Андрушковичъ конь. | Пашко Бутримовичъ конь. I Ян Кгабриалович конь. | Богушъ Бутримовичъ конь. | Миколан Барто-шевичъ кон. I Станислав Пе/нковичъ конь. | Ма/ггинъ Юръевичъ конь. | Тырвидъ Довкговичъ кон. I Нарбутъ Кгонлевичъ конь. | Юревая Стекбиловича 5 коней. | Матен Римъковичъ конь. | Матен Миколаевичъ конь. | Вонтех Юшъковичъ конь. | Миколан Добъковичъ конь. | Богданъ Страшевичъ конь. | Вонтех Страшевичъ конь. | Богушъ На/жовичъ конь. | Юрин Станиславович конь. I Павловая удова конь. | Григор Тов/иковичъ конь. | Матен Тов/нковичъ конь. | Юре-вая #дова конь. | Григор Петровичъ конь. | Андреи Семеновичъ конь. | Станислав Григоревичъ конь. I Ян Кгабриаловичъ конь. || [69] Ян Кгедронтя 2 кони. | Сарафин Михаилович 2 кони. | Амъброжен Андрушъковичъ конь. | Альжбета Мстишковна конь. | Миколан Богдановичъ конь.
  I Яновая Пе/иковича конь. | Миколаевая #дова конь. | Каспар Бу/нковичъ конь. | Юрен Зелепуга конь. I Миханло Звяга кон. | Станиславъ Матѣевичъ кон. | Бутко Яшковичъ306 кои. | Юсогъ кон.
  I Алексеи Миханловичъ конь. |
  ТО БОЯРЕ ПЕНЯЯСКИЕ Ж, КОТОРИЯЛЮДЕЯСВОШГ НЕ МАЮТЬ, | САМИ МАЮТЬ Ktf
  СЛУЖБЕ ЕХАТИ 1
  Свнис Сутьковичъ самъ. | Пац Добковичъ самъ. | Миколан Лукашевичъ самъ. | Балтромеи Венцлавовичъ самъ. | Ян Венцлавовичъ самъ. | Томъко Венцлавовичъ самъ. | Юркгис самъ. |
  04 калафон
  305 –
  шжэи росчырк пяра
  306 ш вын. зак., к выпр. на ш, о выпр. на ъ, ко над рдк. Усе выпраўленні зроблены адным і тым жа чрнл. балотнага колеру
  Крежане, бояре, сами. | Ма/ггинъ Ю/?евичъ самъ. || [69 аде.] Юрым Вог/швиловичъ самъ. | Лав-рин Нацевичъ самъ. | Паг/ко Немировичъ самъ. | Якубъ Немирович самъ. | Ян На/?бутович самъ. I Неми/? Доброгостовичъ самъ. | Миколам Григоревичъ самъ. | Миг/ко Maz/ковичъ самъ. | Станислав Кгелкгудовичъ самъ. | Сташъко самъ. | Станислав самъ. | Шлехно Товкгиновичъ самъ. | Пеягко Товкгиновичъ самъ. | Матыс Ба/?тошевич самъ. | Матем Микгович самъ. | Станислав Петрашевич самъ. | Миколам Станевичъ самъ. | Ратов/я Петровичъ самъ. | Ян Петровичъ самъ. I Якубъ Петрович самъ. | Юрым Якубовичъ самъ. | Болтромем Ма/?тиновичъ сам. | Ми/жо-вая Гаяна конь. \ Дою/? Кгишокъ самъ. | Ма/ттинъ Вомтеховичъ самъ. | Ян Маг/ковичъ самъ. || [70] Вомтех Петрович самъ. | Аядрем Яновичъ самъ. | Добко Станиславович самъ. | Паг/ Авра-мовичъ самъ. | Януижо Петрович самъ. | Станко Петровичъ самъ. | Петръ Миколаевичъ самъ. | Стаяко Гринцевичъ самъ. | Маг/ко Михамловичъ самъ. | Ян Михамловичъ самъ. | Богдая Смтви-ловичъ самъ. | Ба/?тошъ Бу/явидовичъ самъ. | Ян Можемковичъ самъ. | Стамжо Можемковичъ сам з бра/яею. | Юри Начевичъ самъ. | Станис Домоятовичъ самъ. | Довмоя/я Билевичъ самъ. | Миколам Петрович самъ. | Товтъко Яновичъ самъ. | Бе/?натъ Яновичъ самъ. |
  А ТО БОЯРЕ БЕТИКГОЛЦЫ |
  Матем Сотъковичъ самъ. | Натис Боремковичъ самъ. | Матем Кге/якговдовичъ самъ. | Станис На/?бутовичъ самъ. | Янъ Кговеновичъ самъ. || [70 аде.] Альжбета йдова конь. | Югмко Станевичъ самъ. I Ян Кгиявомновичъ самъ. | Вомя/ко Кудевичъ самъ. | Матем Аядрушъковичъ самъ. | Ян Можемковичъ самъ. | Буя Петрашевичъ самъ. | Юхно Яяковичъ самъ. | Ма/ттия Довкшевичъ самъ. I Ма/?тинъ Григо/?евичъ самъ. | Михамло Можемковичъ самъ. | Прог/ко Можемковичъ самъ. I Петръ Витевичъ самъ. | Григ/ Емкголовичъ самъ. | Рымъко Довкшевичъ самъ.
  БОЯРЕ ШЕЯВЯЯЦЫ |
  Юрым Мацевичъ самъ. | Можемко Нацевичъ самъ. | Болтромем Юръевичъ самъ. | Рымъко Ро-мановичъ самъ. | Добко Ромамжовичъ самъ. | Матем Петровичъ самъ. | Гринь307 Пашъковичъ самъ. I Степанъ Лях самъ. | Андрем Богдановичъ самъ. | Матем Хрщоновичъ самъ. || [71] Ян Доръкгевичъ самъ. | Станис Римъдевичъ самъ. | Рымъ Бутьковичъ самъ. | Буя/вилъ Микшовичъ самъ. I Вомягко Довнаровичъ самъ. | Григ/ Довомнович самъ. | Ста с Ю/?евичъ самъ. | Станислав Якневичъ самъ. |
  308Тым бояре вси с тыми бояри, што людем не маю/я, | маеяг ихъ быти ку службе сто 60 и 8
  конем308.1
  РЕЯСТРЪ КН(Я)ЗЕЯИ БОЯР КГЕДРОЯГСКШ”
  КОЖДЬШ БОЯРИЯ МЕНОВАЯ И | НА КОЛКУ КОНЕХЪ СЛУЖИТИ МАЮТЬ |
  Миколам Аядрушковичъ 15 конем. | Петръ Ма/ттиновичъ 3 кони. | Матка Петровая Алжбета 4 кони. I Станиславовая Пашъковича 6 конем. | Ба/?тошъ Югмковичъ 3 кони. | Лаврия Юмгковичъ 5 конем. I Станислав Юшкович 2 кони. | Якубъ Адамович з бра/яею 7 конем. | Матем Стаяко-вичъ 3 кони. I Миколам Стаяковичъ 5 конем. | Миколам Яновичъ 2 кони. | Павел Яновичъ 2 кони. I Станислав Яновичъ 2 кони. | Станислав Пашкович 2 кони. || [71 аде.] Мицъко Памжовичъ
  07 нь выпр. з цъ інш. чрнл.; Грыцъ д
  308-308
  на у сю старонку
  77
  конь. I Ян Мицъковичъ 3 кони. I Болтромем Шкшевичъ 3 кони. | Маг/ко Рофаловичъ конь. | Мартинъ Маг/ковичъ 2 кони. | Ян а Алгброжеи Маг/ковичи 2 кони. | Григорен Станьковичъ 2 кони. I Миколаевая Плесчиная конь. | Пацукъ Товтвиловичъ конь. | Дорота Кгабрияловая конь.
  1 Миколам Миг/кевич, вышегородским, 2 кони. | Феликсъ Мицковичъ конь. | Балтозаръ Мицко-вичъ конь. I Павел Шолковъским 5 конем. | Ян Филипович Костомолог/кии 2 кони. | Мись Шол-тоборщь конь. I Амъброжем БЙтримовичъ конь. | МатѴшъ и Криштофъ 8 конем. | Адамовая Во-лодкевича 5 конем. | Станислав Монкголовичъ 3 кони. | Андреѣвая Ячевичъ з с(ы)нол/ 3 кони. | Чижевичи 3 кони. | Юрага Якгомловичъ 6 конем. | Янъ Юражичъ 2 кони. | Станислав Юражичъ
  2 кони. I Филипъ Юражичъ 3 кони. | Бортко Маг/ковичъ 9 конем. || [72] Юрим Мацъкович 12 конем. I Якубъ Александровичъ 5 конем. | Юрим Алексаидровичъ 3 кони. | Юрим Миколаевичъ 4 кони. I Барбара Кгабриаловна конь. | Миколам Бум/кович 4 кони. | Миколам Роспудъ 2 кони. | Шостаковая 4 кони. | Петръ Вомновъским конь. | Миколаевая Кмитовича 3 кони. | Абрам Стан-кович 2 кони. I Мис Вом/нковичъ конь. I Венцлавъ Богдановичъ 3 кони. | Павел Шимъковичъ конь. I Добко Бернатовичъ конь. | Андреи Петрашковичъ конь. | БогѴшъ АкгѴштыновичъ конь.
  1 Станислав АкгѴштыновичъ конь. | Михновая Бортьковича конь. | Якубъ Сокъсанъторъ конь. | Анъдрем Кунъкгелевичъ конь. | Петрашъковна Альжбета конь. | Богушовая Милослава конь. | Петровъским 6 конем. | Кмита Кунцевичъ 12 конем. | Миколаевая Матвидовичм Барбара 3 кони. I КрѴпелевая конь. || [72 аде.] Петръ Берънатовичъ конь. | Петръ Дьякъ конь. | Юри Бумви-довичъ конь. I Бартъковая Ѵдова конь. | Ян Пашъковичъ 2 кони. | Юхно Мустемковичъ конь. | Миколам КгилкгѴдовичъ конь. | Якубъ Петрашевичъ конь. | Петко Мацъковичъ конь. | Лавъ-рынъ Мацъковичъ конь. | Юрым Юшъковичъ конь. | Петровая Станьковича конь. | Федоръ Варъдомъским конь. | Корунинъ 2 кони. | Бортковая Шолтоборшчевича 4 кони. | Шереггковичи
  2 кони. I
  309Тым кн(я)зи и бояре кгедроицким мають стави|ти ку служъбе земъском 234 кони309. |
  ТО БОЯРЕ СОДЕРЕЖЖИЯ
  КОЖДЫЯ БОЯРИЯ МЕНОВАНЪ | И НА КОЛЬКА КОНЕЛ’МАЮТЬ СЛШИТИ |
  Лаврын Ганцевичъ 7 конем. | Миколам Ганцевичъ 4 кони. | Миколам Богдевичъ 4 кони. | Ян Бо-гдевичъ 3 кони. | Жданъ Богдевичъ 5 конем. | Робан Богдановичъ 4 кони. | Стасевая Гармано-вичъ 2 кони. II [73] Алексеи Юражичъ конь. | Станко Горъмановичъ конь. | Адамъ Анъдрѣе-вичъ конь. I Прокоповая конь. | Лопъковъским конь. | Анъдрем Марковичъ конь. | Миколаевая Ядотовича конь. | Матеевая Диделевича конь. | Тричовая удова конь. | Мартинъ Анъдрушко-вичъ конь. I Ченевичи конь. | Юрым Наръковичъ конь. | Грин Богдановичъ конь. | Якубъ Ста-шевичъ конь. | Миколам Бі/ковичъ конь. | Мартинъ Стирковичъ конь. | Якубъ Ситковичъ конь. I
  А ТО БОЯРИЯ Ctf ДЕРЕ5СКИЯ, КОТОРЫЯ НИ|ЧОГО НЕ МАЕТЬ | Шлеповичъ самъ к# службе. |
  310Тым бояре судеревским мають ставити | кѴ службе 47 конем310. ||
  309-309 калафон
  ЗІ0ЗШ калафоп [73 аде.] ТО РЕЯСТРЪ БОЯР НЕМЕЯЧИНЬСКИЯ КОЖДЫЯ БОЯРИЯ МЕНОВАЯ | И НА КОЛЬКА КОНЕАСЛуЖАТЬ | Сарафин Станковичъ 2 кони. | Щчасным Янковичъ 2 кони. | Кгабриал Андрі/шъковичъ конь. | Сташко Нацевичъ конь. | Шымон Юревичъ конь. | Владислав Юревичъ конь. | Ян Станиславо-вичъ 3 кони. I Романовая #дова конь. | Шымон Стецъковичъ 4 кони. | Богдан Мимжовичъ 4 кони. I Нарбуть Вомтюлевичъ 4 кони. | Вои/иковая #дова 2 кони. | Богда« Вомтюлевичъ 4 кони. | Фронъцко конь. I ТО БОЯРЕ НЕМЕЯЧИНЬСКИЯ, КОТОРЫО ЛЮДЕЯНЕ | МАЮТ НА ЯМЯ ШУКЪСТ#ЛЬЦЫ| 311Стег/ самъ ку слуе/сбе. | Юрым самъ. | Петръ самъ. | Мартинъ самъ. / Якубъ Ромашкович сам. | Венцлавъ самъ. | Юрым самъ. | Богданъ самъ311. | Семенъ самъ. | 312Тьш бояре неменчиньским вси мают ехати | на служба на 40 конехъ312. || [74] ТО БОЯРЕ ШНИКШТЕЯСКИЯ КОЖДЫЯ БОЯРИЯ МЕНОІВАЯ И НА КОУШ КОНЕХЪ МАЮТЬ СЛуЖИТИ | Нац Вомдатович конь. | Рымъко Яновичъ 3 кони. | Маг/ко Яновичъ конь. | Якубъ Мартинович 2 кони. I Войте Петровичъ конь. | Петръ Скопович кон. |
  ТО БОЯРЕ ѴОНИ/ШІТЕЯСКИЕ Ж, КОТОРИЯ ЛЮДЕЯ НЕ МАЮД | САМИ МАЮГК# СЛУЖБЕ
  ЕХАТИI
  Вомте* Вомдовичъ самъ. | Ян Нареншович самъ. | Матем Добкович самъ. 13|3Рьшко Мишкович сам. I Па г/ Мартинович сам. | Юрин Говенович сам. | Станислав Мядевич сам. | Ромашко Икание сам. I Михамло Мю/стовтович сам. / Юри и Шадумкович сам. | Станко Венович сам. | Хрщон Дусемкович сам. | Петръ ДоркгѴжевич сам. | Добко Предкович сам. | Лукаш Михамло-вичъ сам313.1
  314Тым бояре іуникштенским мают ставити | к# службе земском 24 кони314. |
  БОЯРЕ СМОЛЕЯСКИЯ, КОТОРИЯ ИМЕНЬЯ БРА|СЛАВЪЛИ МАЮТЬ |
  Юрым Ивановичъ 3 кони. | Иванъ Стег/кович315 * 6 конем. || [74 аде.] Михамло Ивановичъ 2 кони. I Штята 4 кони. | Пашко 2 кони. | Григорем Шеибель 2 кони. | Митям Василевичъ Певег/ 4 кони. I Малецъ конь. | ІѴртемъ и зъ братомъ. | ѴѴхремъ Сеньковичъ конь. | Богдан Толоконь-ским конь. I устанинъ конь. | Ивашко Лупиничъ конь. | Мартинъ а Лаврии Довборовичи конь. | Богданъ Нагишка 2 кони. | Жданъ Мимжовичъ конь. |
  3 -5 у два слупкі
  312’312 калафон
  313- 313 у два слупкі
  314- 314 калафон
  315 ч вын. часткова пашкоджана прыклейкай
  79
  316Тым браславцы маюм? ставйтй Ktf службе | зейском 32 кони316. |
  317СѴма всего поветѴ Виленьского 2000 оісмъ | сотъ 95 конем317’318. ||
  [75] 319-320’321РЕЯСТРЪ БОЯРЪ КОВЕЯСКОГО ПОВЕТѴ | ТРОЦКОГО321’320’3191
  ПЕРВЫЯ РЕЯСТРЪ I
  КСЖДЫЯБОЯРИЯ МЕНОВАЯ ЕСТЬ НА КОЛЮ/ КОНЕА”| МАЮГСЖЖИТИ |
  Юрым Станевичъ конь. | Вомтех Нацовичъ322 конь. | Сташко323 Берънатовичъ конь. | БогЪ/шъ Юшъкевичъ конь. | Мартинъ Радивиловичъ конь. | Амдрем Радивиловичъ конь. | Янъ Михамловичъ конь. | Петръ Бортковичъ конь. | Бертошъ Миколаевичъ324 конь. | Нац Яновичъ конь. I Лаврынъ ЯкЪ/бовичъ конь. | Болтромем Сташевичъ конь. | Юрем Петрашевичъ325 конь. | Григор Батгромеевичъ конь. | Володковая #дова конь. | Бернать Амдрі/шковичъ конь. ] Волчко Кокгоневъским конь. | Ям Нарбі/товичъ конь. | 326К.гедкговдъ Кговеновичъ326 конь. | Воитех Стамковичъ327 конь. | Адамъ Бартошевичъ конь. | Вемцлавовая328 Бартошевича 2 кони. | Якубъ Емримовичъ конь. I Вемцко Монвиловичъ конь. 1329Княл Станиславъ329 конь. | Михамловая Па-цевича конь. | Бартошъ Мартиновичъ конь. || [75 аде.] Кахна Яновъна конь. | Миколам Кгине-вичъ конь. I Мартинъ Костевичъ конь. | Станиславъ БѴтримовичъ конь. | Богі/шъ Кгемк-говътовичъ конь. I Стась Якубовичъ конь. | Ям Шукъшта конь. | Петръ Шаминъковичъ3’0 конь. I Забѣла конь. | Анъдрі/шко Вомтъковичъ конь. | Станислав Довкгинътовичъ конь. | Михно Лошкевичъ331 конь. | 332Мартим Андрияновичъ конь. | Ям Яцъковичъ конь332. | Балтромем Кгим-виловичъ конь. I 333Вомтъ кгемдоньским конь. I иДіехно Лавриновичъ конь. | Григоръ Макъса-ковичъ KOHbj33. I Юрым Мацъковичъ конь. | Томашовая Амдрі/шковича конь. | Петръ Михамловичъ конь. I Гричина Юшъковичъ334 конь. | Лі/кашъ Пацевичъ конь. | Богданъ Васковичъ конь. I Анъдрем Илъкговским 2 кони. 1335Ям Выдра 2 кони335. | Федор Климовичъ конь. | Гриш-
  316016 калафон 317017 калафон
  318 ніжэй выразна выкананы контурны малюнак пяром: на фоне мантыі, у верхний частцы якой размешчаны запіс аб „суме”, иічыт у барочным стыле з гербам “Ліс”. Па левы і правы бакі шчыта па вуглах умоўнага шасцівугольніка манаграма: L|S|C|M|D|L|. Пасля першай L. па абодва бакі S, пасля С, перад М пасярэдзіне рдк. кропкі
  319019 вязь: 2/1. Асн. прыёмы: л/г., падпар., уключ. одной літары ў інш., камбінаванне ліг. і падпар., ліг. і ўключ. одной літары ў інш. Элементы аздаблення: вусікі
  эго-зго реестр б0Яр Ковеньского повету, Троцкого повету ж
  321-321
  таку ркп.
  322 Яцевич ж
  323 Станько ж
  324 Михайлович ж
  325 Петрашкович ж
  326026 Фасед Кгодкговенович ж
  327 Сташкович ж
  328 Венцковая ж
  32,029 Фалч Станиславович ж
  330 Шыманович ж
  331 Сошковичлг
  ш-тадс.уж
  333 033 аде. у ж
  334 Сошкович ж 335035 у лк-
  80
  ко Таборовским336 конь. | Матем Моивиловичъ337 конь. || [76] Ма/ггим Мацковичъ338 конь. | Пет-ровая Якубовича Марина339 конь. | Ве/щко Андрияновичъ 2 кони. | Ма/ггинъ Бутримъ конь. | Ми/ико3’10 Станиславовичъ конь. | Ян Бутримовичъ конь. | Петръ Лункечиньса311 341 конь. | Янушко Яновичъ конь. I Прог/ко Довшевичъ342 конь. | Анъдрем Янович конь. | Павелъ конь. | Ян Бе/?на-товичъ конь. I Ям Ждановичъ конь. | Александръ Жданович конь. | Миколам Дышля343 конь. | Анъдрошъ344 Неверович конь. | Анъдрем Петрашович345 конь. | Наг/ Довкгяловичъ конь. | Анъдрем Кочановичъ конь. | Маг/ко Бемнаровичъ конь. | Вомиа, хорЛким346, Лабунским 2 кони. | Михамловая конь. | Кахна Ѵдова конь. | Матыяс347 Яновичъ конь. | Претьславовая конь348. | Князь Станислав конь. | Григо/т Амдрияновичъ конь. ||
  [76 аде.] ТО БОЯРЕ, КОТОРИЯ ЛЮДЕ//СВОИ* НЕ МАЮТЬ, | ПОВИЯНИ САМИ ЕХАТИ КУ СЛУЖБЕ ЗЕА/СКОЯ |
  Ма/ттинъ БѴдревичъ самъ. | tf/тбанъ Амдреевичъ самъ. | Болтромем Миколаевичъ самъ. | Петръ Юшъковичъ349 самъ. | Петръ Юръевичъ самъ. | Михно Юшъковичъ самъ. | Амдрем ЕтѴне-вичъ350 самъ. I Петръ Ма/ттиновичъ самъ. | Ма/ггинъ Шсеилькисъ351 самъ. | Брать352 Ма/ггиновъ самъ. I Амдрем Миколаевичъ самъ. | 353Як#бъ Вогггяновичъ353 самъ. | Болтромем Грил/вичъ354 самъ. I Петръ Якубовичъ самъ. | Шымъко Белевичъ самъ. | Миколам Стамковичъ самъ. | ЛУкашъ Ма/ттиновичъ. | Петръ Яновичъ самъ. | На/тко355 Михамловичъ самъ. | Матем Петраше-вичъ356 самъ. I Грицъ Яновичъ самъ. | Wsixа Борисович самъ. | Болтромем Бумгкович самъ. | Матем Лаврииовичъ самъ. | Богдам Ровкутевичъ самъ. | Юрим Маг/ковичъ самъ. | Станислав Стамкевичъ357 самъ. || [77] Матем Микович358 самъ. | Якубъ Янушъковичъ самъ. | Станислав Миколаевичъ самъ. | Станислав Романовичъ самъ. | Матем Янович самъ. | Якубъ, Григоровъ зять, самъ. | Лаврим Сеньковичъ самъ. | Станислав Воггмгковичъ самъ. | Хрщонъ Бо-рисовичъ самъ. | 359Анъдрилнъ Борисовичъ самъ359. | Миколам Сотъниковичъ360 самъ. | Маг/ко
  336 Таборович ж
  337 Монтовилович ж
  338 Маркович ж
  339 аде. у ж
  340 Михно у .ж
  341 Лукгинчаж
  342 Давидович ж
  343 Дрышмаж
  344 Анъдруш ж
  345 Петрашевич ж
  346 хоружыч ж
  347 Матьяш ж
  348 далей у ж Станислав Янович
  349 Юшкевич ж
  350 Евтухович ж
  351 Писниский ж
  352 Простый ж
  353‘353 Януш Войтонович ж
  354 Трызвич ж
  355 Марко ж
  356 Петрович ж
  357 Станиславович ж
  358 Миколаевич ж
  359’359 упісана паміж рдк., відавочна, поч. 1. (С. Пташыцкі лічыў, што ўстаўка зроблена почыркам асноўнага тэксту)
  360 Ситникович ж
  6 Зак. 1525
  81
  Кгеистоетовичъ361 362 самъ. | Ян Монкиловичъ162 самъ. | Якубъ ЖѴкъ самъ. | Ста//ко Конътовто-вичъ самъ. I Бортъко Смкгинътовичъ самъ. | Станиславъ Мотевичъ363 самъ. | Петко Малюше-вичъ364 365 самъ. I Кобрияло Воеконтовичѵ165 конь. | Нарбуть Малюшевичъ366 самъ. | Берънатъ Ро-пановичъ367 самъ. | Андриян АндрѴховичъ368 самъ. | Анъдреи Богдановичъ самъ. | Янушко Станьковичъ самъ. | Миг/ко Станевичъ самъ. | Богдан Евниловичъ369 самъ. | Братанич его Нар-ковичъ самъ. | Матеи Ста//ковичъ самъ. | Петръ РимѴшевичъ370 самъ. | Ян Товъиловичъ самъ. || [77 аде.] Якубъ Жостевич самъ. | Юрын Якгминовичъ самъ. | Кахна Станькевича конь. | Богда// Сташкевичъ371 самъ. | Венслав Юшъковичъ372 самъ. | Андрушко Керковичъ373 самъ. | Волкъ Яновичъ самъ. | Станиславъ Петкевичъ самъ. | Юка374 Борчевичъ самъ. | Ста с Мартиновичъ самъ. I Лаврин Ми/нковичъ самъ. | Юрин Петрашовичъ самъ. | Миколан Римовидович з бра-томъ самъ. I Щепа// Юревичъ з братомъ самъ. | Парко Доркужевичъ375 самъ. | Миколан Юнди-ловичъ самъ. | Лаврин Миг/ковичъ самъ. | Лаврин Енримовичъ самъ. | Миколан Стебутович самъ. I Миколан Мартиновичъ самъ. | Матеевая Мартиновича конь. | Павел Римъковичъ376 самъ. I Якубъ Котькунъ самъ. | Мартинъ Станковичъ377 самъ. | Лавринъ Нацевичъ378 самъ. | Марко Довятовичъ самъ. | Ропанъ Жаковичъ самъ. | Бернатъ Жакгович379 самъ. | Юрын Арви-довичъ380 самъ. | Maz/ко Ракгловичъ381 самъ. || [78] Лютко Вичевичъ самъ. | Юшко Тримъпа-вичъ самъ. I Юрын Синевичъ самъ. | Станко Довсевичъ382 самъ. | Миханло Товцевичъ самъ. | Янъ Пашковичъ самъ. | Шимъко Алькимъ383 самъ. | Вон/нковичы сами. | Михно Вишунисъ384 самъ. I Ян БЛримовичъ самъ. | Миколан Томашевичъ самъ. | Юрши Ивашъковичъ самъ. | Юрын А//дрошевичъ самъ. | Мацъ Якубовичъ самъ. | Юрын Пацевичъ самъ. | Анъдрошъ Явоишовичъ385 самъ. | Якубъ Мацевичъ самъ. | Паве// Просвичъ386 самъ. | Юрин Станковичъ387 а Ян сами. | Па г/ Миколаевичъ самъ. | Ян Гриневичъ самъ. | Ян Вон/нковичъ самъ. | Юн/ко388 Андреевичъ з бра/иею сами. | Миколан Моженковичъ самъ. | Женковтъ Моженковичъ самъ. | Якубъ Ко//товътовичъ самъ. | Юрин Моженковичъ самъ. | Счепан Пацевичъ самъ. | Юрын Во-
  361 Кгенстовтович ж
  362 Миколаевич ж
  363 Митеевич ж
  364 Томашевич ж
  365 Веньтович ж
  366 Томашевич ж
  367 Ратинович ж
  368 Андрушкович ж
  369 Евъсилович ж
  j7° Рымшевич ж
  371 Станькевич ж
  372 Якубович ж
  373 Кернович ж
  374 Юхно ж
  375 Доргужевич ж
  376 Рымшович ж
  377 Станиславович ж
  378 Якубович ж
  379 Ракович ж
  380 Нарбутович ж
  381 Ракевич ж
  382 Довчевич ж
  383 а Клим ж
  384 Вошунич ж
  385 Стойшович ж
  386 Просвин ж
  387 Станиславович ж
  388 Яско ж
  м/иковичъ 2 кони. I Петръ Янюлевичъ самъ. | Юрым Сталковичъ самъ. || [78 аде. ] Лял/лвомтъ кгемдолским самъ. | Романъ Станевичъ389 самъ. | Андреевая Баръбара конь. | Ял, Товиловое зять, самъ. I Якубъ Ю/?евичъ самъ. | Лавринъ ѴѴношковичъ самъ. | Ба/ггошъ Ти/лшіевичъ самъ. | Ян Мвтушковичъ самъ. | Алдриям Юшъковичъ самъ. | Ромашко Петрашевич самъ. | Вом-тея: самъ. | Станислав з братом Можемковичи сами. | Петръ Конътовтовичъ390 самъ. | Ял Ялко-вичъ самъ. I Бодрые Алдрушъковичъ самъ. | Веньцко Богдановичъ самъ. | Вомдотъ Келвено-вичъ391 з брашею самъ. | Богдал Кудревичъ самъ. | Пацовая Кудревича конь. | Ял Михамловичъ самъ. I Ял На/жовичъ самъ. | Юрым Миі/ковичъ самъ. | Бутко Ядорвичъ самъ. | 392Довна/? Виз-боровичъ самъ. | Микола» Юревичъ самъ. | Алдре» Сталкевичъ самъ392. | Мате» Ганусовичъ самъ. I Милош Салтовтовичъ самъ. | Ма/ггинъ Маг/ковичъ самъ. | Ял Ялковичъ з братьею самъ. I Станислав Юръевичъ самъ. || [79] Сталквиль Молвиловичъ самъ. | Петръ Яцевичъ самъ. | Пацъ Яцевичъ393 самъ. | Юрым Милборовичъ394 самъ. | Маг/ко Хрщонович самъ. | Ромам/ко Раствеловичъ самъ. | 395Миг/ко Би/шювичъ395 самъ. | Петръ Станевичъ самъ. | Лаврил ЦЛіехно-вичъ самъ. I Болко Богдановичъ самъ. | Мшено Яцевичъ самъ. | Ял Алдрушковичъ самъ. | Бср-натъ Ивашковичъ самъ. | ФѴю/с396 а Ма/ггил Ивашковичи сами. | Петраш397 Богдановичъ самъ. | Ромашко Бернатовичъ самъ. | Петраш Явомшовичъ самъ. | Томъковая удова конь. | Ивашъко Кулцевичъ самъ. | Игнатъ Алдреевичъ самъ. | Богдал Шеньбел самъ. | Янушъ Мацевичъ самъ. | Жостовтовая Ѵдова конь. | Григор Велцковичъ398 самъ. | Юрым Родиковичъ399 самъ. | Миколам Сеньковичъ самъ. | Добко Миселевичъ400 401 самъ. | Довца461 Миколаевичъ самъ. | 402Бо/тжо Стякгвиловичъ402 самъ. | Юхно Григоревичъ самъ. | Мацъ Воитьковичъ самъ. | Бе/?-нать Петрашевил самъ. || [79 аде.] Ялко Довто/гговичъ самъ. | Петрашъ Наривошевичъ самъ. | Пашко Евниловичъ самъ. | Юрым Бе/?натович самъ. | Товтъко Добрияновичъ самъ. | Грим Алд-рияновичъ403 самъ. | Ю/жгель Жостевичъ самъ. | Станислав Тов/»ви/?довичъ самъ. | Матыяс404 Петрашъковичъ самъ. | Павел Вилтовтович405 самъ. | Валелтыл Бутковичъ самъ. | Ма/ггил иЛіехновичъ самъ. | Володко Вилборовичъ406 самъ. | Петраш Бе/?натовичъ самъ. | Станил407 Яцъковичъ самъ. | Ян Сутковичъ самъ. | Алтонъ Матеевичъ самъ. | Петко Милборовичъ самъ. | Богдал Якубовичъ самъ. | На/жо Шадумковичъ самъ. | Станислав Яновичъ самъ. | Балтромем Вомтъковичъ 2 кони. | Павел408 Алдрушковичъ самъ. | Бо/лтко Шадумковичъ самъ. | Миколам Яновичъ самъ. | Каспо/? Яновичъ самъ. | Павелъ Яновичъ самъ. | Лавриновая409 Ѵдова конь. |
  389 Стацевич ж
  390 Монтовтович ж
  391 Келвекович ж
  392-392 л
  аде. у ж
  393 Пацевич ж
  394 Монборович эю
  395 395 Мацко Боярлович ж
  396 Фуян ж
  3,7 Петр ж
  398 Венъцлавович ж
  399 Родович ж
  400 Маселевич ж
  401 Юрей ж
  402-402 5арТ0Ш Станиславович ж
  403 Анъдрысович ж
  404 Матьяш ж
  405 Кгинтовътович ж
  406 Ванъборович ж
  407 Сташол ж
  408 Иван ж
  409 Гаврыловая ж
  6*
  83
  Янушко Пацевичъ самъ. | Богдан Пацевичъ самъ. | Миколаи Бернатовичъ самъ. | Пацъко Саче-вичъ410 самъ. у [80] Якубъ Дашковичъ самъ. | Грин Пашковичъ самъ. | Диржис411 самъ. | Матеи Чунченковичъ самъ. | Юрын Яцъковичъ самъ. | Юревая конь. 14І2Яновая Попелевича конь412. | Юри Ивашъковичъ самъ. | Воитех Млеѵко413 * самъ. |
  А ТО БОЯРЕ, КОТОРИЯЗАЛОЖИЛИСЯ ЗА П(А)НА | ЮЛЯ ЗАВИШИЧА И НЕ ДАЛИСЯ
  ПИСАТЬ I
  4І4Ян Вондотовичъ. I Миханло415. / Мишько416. / Петръ Яновичъ. | Воитехъ417 ’114. | А ТО ЛЮДИ Ц(А)РЕВИЧА, ШТО ПОД НИЛ/ЖЕ МЕШКАЮТЪ \ 418Стег/. I Акижидъ419 з бра/нею. / Анъдрен420 421. | Якубъ Сн#тевичъ42МІ8. | 422РЕЯСТРЪ БОЯРЪ ЖИЖМОДСКЖ ПО TOMtf ЖЪ I ПИСАНЫ, ЯКО ИЯШЫЯ ШЛЯЛТ#4221 Лаврин Талвоншевичъ 5 коней. | Шымъко Сеньковичъ 2 кони. | Станислав Сеньковичъ 2 кони. I Миколаи Якубовичъ 2 кони. | Александровичъ Балтромеевич 2 кони. | Томъко Довмонтовичъ конь. II [80 аде.] Александръ Мартинович 2 кони. | Ян Давыдовичъ 2 кони. | Миколан Томъко-вичъ 2 кони. I Петръ Яновичъ конь. | Миколан Мартиновичъ конь. | Воияжовая Ѵдова конь. | Станковая Шедборовича конь. | ЯкѴбъ Станькевичъ конь. | Ленарть Станковичъ конь. | Станковая Бутвидовича конь. | Счасныи Богданович конь. | Кгабриал Б(о)гданович конь. | Стани-славъ Юшковичъ конь. | Воитех Станковичъ конь. | Амъброжен Юревичъ конь. | Пашко Вонд-виловичъ конь. I Ян Радивиловичъ конь. | ЯкѴбъ Бортковичъ конь. | Пре/ислав Довъкгирдовичъ конь. I Мися Ятовтовичъ конь. I Грииковое Дороты конь. | Станиславъ Кгирдевичъ конь. | Миколан, хор&кии илименскии, 2 кони. | Янъ Раег/кии 2 кони. | Юрен Наркеловичъ конь. | Маръ-тинъ Мацъкевичъ конь. | Юревая уршуля кон. | Миколан Петковичъ кон. | Стасевая Михаиловича кон. I Шымъко Миханловичъ конь. | Лукашъ Петрашковичъ конь. | Андреи Петрашъко-вичъ конь. II [81] Счаснын Адамович конь. | Лаврин Бортковичъ конь. | Воитех Харинкгелевича конь. I Михаило Юшковичъ конь. | Мартинъ Стасевичъ конь. | Петръ Кгрежа конь. | Якубъ з братолг ТіДіевичомъ конь. | Промышляй конь. | Болтромен Кгинвиловичъ конь. | Янушко Мис-тешковичъ 2 кони. | Дорота иЛлехновна конь. | Якубъ Мистишковичъ конь. | Лаврынъ Михаи-ловичъ конь. I Юрен Миханловичъ конь. | Федор Богдановичъ Сопѣга конь. | Ивашъко Доброва зъ братомъ конь. | 410 Ючевич ж 411 Юржыч ж 4І2’4І2Янушовая Попеленовичовая ж 413 Клечко ж 414-414 у тры cnymi 415 далей у ж Мишкович 416 аде. у ж „7 , аде. у ж 418-418 419 , у два слупкі Нижидел ж 420 аде. у ж 421 Скутевич ж 422-422 так у ркп г э к с т БОЯРЕ ЖИЖМОРСКИЯ, КОТОРЫЯ ЛЮ|ДЕЯСВОИХЪ НЕ МАЮТЬ | Андреи Держковичъ самъ. | Яновая Держковича конь. | Станиславь Петрашъковичъ самъ. | Богушъ Ивашъковичъ самъ. | Томъко Володковичъ самъ. | Бартошъ Андрушъковичъ самъ. | Юрым Ивашъковичъ самъ. | Ян Станковичъ самъ. | Павел Лавринович самъ. | Ивашко Станевич самъ. I Миколам Нацевичъ самъ. | Янъ Мартиновичъ самъ. | Балтромем Миколаевичъ самъ. || [81 аде.] Шымъко Миколаевичъ самъ. | Янум/ко Шлехновичъ самъ. | Матем Венцлавовичъ самъ. I Ба/ггошъ Миколаевичъ самъ. | Станислав Ляховичъ самъ. | Вомтех Бутковичъ самъ. | Янушко Петкевичъ самъ. | Якубъ Сиртовтовичъ самъ. | Балтромем Станиславович самъ. | Шимъко Милькиньтовичъ самъ. | Счепан Радивилович самъ. | Матем Станковичъ самъ. | Ста с Юшкович самъ. | Ян Довъкгиитович самъ. | Яновая #дова конь. | Михамло Мельвоишевичъ самъ. I Стам/ Ивашковичъ самъ. | Нарушъ Миколаевичъ самъ. | Андреи Ивашкович самъ. | Миколам Монковичъ самъ. | Матеи Бортковичъ самъ. | Станислав Довъкшевичъ самъ. | Матеи Яновичъ самъ. | Павелъ Довнаровичъ самъ. | Хрщонъ Матеевичъ самъ. | Болтромеи Явилто-вичъ самъ. I Наг/ Добковичъ самъ. j Михно Нарковичъ самъ. | Счепан Монковичъ самъ. | Миколам Матеевичъ самъ. | Шымъко Мацъковичъ самъ. | Васко Пе/нковичъ самъ. || [82] Матеи Вом-техович самъ. | Станиславъ Юревичъ самъ. | Счепан Миколаевичъ самъ. | РЕЯСТРЪ БОЯ/3 СОМИЛИЯ/СКИХЪ ПО ТОМУ Ж ПИСАЯ, I КАКЪ И ИНЫЯ ШЛЯХЪТИЧЫ I ХорЛкыи сомилишъским Миколам Ивашъ|ковичъ конь. | Янъ Ивашковичъ 2 кони. | Лаврин Юревичъ 2 кони. | При/нславъ Довкинътовичъ конь. | Андреи Миколаевичъ конь. | Томъко Гринковичъ конь. I Мистигико Юревичъ конь. | Гриньковая вдова 2 кони. | Станислав Михаг/-ловичъ конь. I Стас Юшкович конь. | Ян а Кгабрияло Ма/тгииовичи 5 коней. | Маргинъ Станиславович 2 кони. I Ста с Ямй’шъковичъ конь. | Мартинъ Товкгиновичъ конь. | Юрыи Стякгвило-вичъ конь. I Микста Лавриновичъ кон. | Лаврин Якубовичъ конь. | Петрам/ Матеевичъ конь. | Марина Станевъна конь. | Александръ Юревичъ конь. | Ста с Петрашъкович конь. | Ма/ггинъ Бутримович кон. II [82 аде.] Ста с Юшковичъ конь. | Богушъ Ивашкович конь. | Ганна Станиславовна конь. I Павелъ Зубовичъ конь. | Луца Станиславовна конь. | Ян Мордасовичъ конь. | Яновая Держковича конь. | Андреи Деръжковичъ конь. | Ян Михаг/ловичъ ко//. | Пстръ Держ-ковичъ конь. I Балътромеи Богдановичъ конь. | Ста с Янушковичъ конь. | Богдан ЦДіехновичъ конь. I Стас Миклинъ конь. | Миколам Станиславовичъ конь. | Григореи Миколаевичъ конь. | Юреи Юшъковичъ конь. | Станислав Кирдевичъ конь. | Кахна Андрушковая конь. | Станислав Петровичъ конь. | Бернатовая Ма/сгдалена конь. | Счасныи Стасевичъ конь. | Шлбрахтъ Б(о)гдановичъ 2 кони. | Матыас Миколаевичъ конь. | Анъдреи Ивашъковичъ конь. | Янко Пе/н-ковичъ конь. I Станиславъ Юшковичъ конь. | Станиславовая удова конь. | Иванъ Левоновичъ 2 кони. I Михаг/ло Ильевичъ 2 кони. | Миколам Андреевичъ 2 кони. | Миколам Юръевичъ конь. I Шымъко Некрашевичъ конь. | Кахна удова конь. || [83] Хрщонъ Некрашевичъ конь. | Лаврим Некрашевичъ конь. | Томъко Вои/иковичъ конь. | Давыдъ Волкъ 2 кони. | Адам Вомтъковичъ конь. I Янушко Кге<Зкгомдовичъ конь. | Станиславъ Юшъковичъ конь. | Кгабриа/7 Богдановичъ конь. I Ю/гевая Шршуля конь. | Бояриня Луцея конь. | Янъ Яновичъ конь. | Ба/ггошъ Станиславовичъ конь. I Чех конь. | Янъ Вомтъковичъ 2 кони. | Васко Лазаревичъ 4 кони. | Сско Ивановичъ конь. I иЛіехно Козимским 2 кони. | Левъ конь. | Федор Сопега конь. | Анъдрем Станьковичъ конь. | БОЯРЕ СОМИЛИ/ЯСКИЯ, КОТОРЫЯ ЛЮ ДЕЯ НЕ МАЮТ, | ТОЛКО САМИ В ДОМЕЛ МЕШЪКАЮТЬ | Ядвига вдова конь. | Станиславъ Родивиловичъ самъ. | Счепанъ Сировичъ самъ. | Томъко Бортковичъ самъ. | Андрем Вомтъковичъ самъ. | Матем Михамловичъ самъ. | Крикозъ з братомъ 6а Зак. 1525 85 самъ. I Болтромеи Мельковичъ самъ. | Петръ Богдановичъ самъ. | Стромило Андрушковичъ самъ. II [83 аде.] Добко а Матем, а Контовтъ Рымъковичи сами. | Довмонтъ Маръковичъ самъ. | Павел Адовковичъ самъ. | Янъ Кечевичъ самъ. | ЛѴкашъ Шымъковичъ самъ. | Миколам Венц-лавовичъ самъ. | Щ)лехно Юревичъ самъ. | Петрашъ Мпижорнисъ самъ. | Матыас ІѴпижорнисъ самъ. I Станислав Монкирдовичъ самъ. | Миколам Стасевичъ самъ. | Товтким Родивиловичъ самъ. I Маг/ко Радивиловичъ самъ. | Янко Станькевичъ самъ. | Милько Станкевичъ самъ. | Мацъко Яновичъ самъ. | Томъко Ганусовичъ самъ. | Гринко Товтомновичъ самъ. | Амъброжем Яновичъ самъ. | Маякгорета удова конь. | Юрым Бортковичъ самъ. | Якубъ Болтромеевичъ самъ. I Томъко Маі/ковичъ самъ. | Томъко Довмонътович самъ. | Мис Яхнович самъ. | Ян Пет-ковичъ самъ. | Михно Богдановичъ самъ. | Стас Мацъковичъ самъ. | Митко Пацевичъ самъ. | Дорота Можемковая конь. | Юревая Томъковича конь. | Анъдреевая Амдаравича конь. | Миколам Мартиновичъ самъ. | Стас Михамловичъ самъ. || [84] Ян Ятовтовичъ самъ. | Федько самъ. | Томъко Пацевичъ самъ. | Миколам Ромашъковичъ самъ. | Мацъко Кгетовътовичъ самъ. | Ми-хамло Maz/ковичъ самъ. | Лукашъ Маг/ковичъ самъ. | Матем Бортъковичъ самъ. | Матем Феде-вичъ самъ. I Юхно Богдановичъ самъ. | Янъ Петровичъ самъ. | Ленарть Радивиловичъ самъ. | Лукашъ Хтрценовичъ самъ. | Вомтех Довцевичъ самъ. | Стег/ Петковичъ самъ. | РЕЯСТРЪ БОЯ/5 ЛЕПУНЬСКШГ ПО TOMtf ЖЪ I ПИСАЯ, ЯКО И ИНЫЯ ШЛЯЛТА I Ян Кгестовътовичъ, хор&ким, конь. | Богдан Битовтовичъ конь. | Серафиновая Ъ/дова 2 кони. | Михамло Янъковичъ конь. | Юшко Янковичъ конь. | Вом/нковая йдова конь. | Викторовая Ъ/дова конь. I ЯкѴбъ Пилевичъ конь. | Петръ а Миг/ко Кгецовичи конь. | Пашко Бутевичъ конь. | Мик-лаиг Ивашковичъ конь. | Бонюля Станковича конь. | Богданъ Возкгидовичъ конь. || [84 аде.] Миколаевая #дова конь. | Амъброс Милятовичъ конь. | Яновая йдова конь. | Валенътынъ Яновичъ конь. I РЕЯСТРЪ БОЯР ЛЕП# НЬСКИА’ЖЕ, КОТОРЫЯ | ЛЮДЕЯ НЕ МАЮТЬ | Ян Станевичъ самъ. | Ма/ггинъ Томъковичъ самъ. | Михамло Бортошевичъ самъ. | Сташко Б(о)гдановичъ самъ. | Адал/ Юревичъ самъ. | Шымъко Юревичъ самъ. | Григор Стег/ковичъ самъ. I Ян Ятовтовичъ самъ. | Ста с Пе/нкевичъ самъ. | Ромемко Яновичъ самъ. | Матем самъ. | Миколам Кунцевичъ самъ. | Матем Беньковичъ самъ. | Миколам Мельковичъ самъ. | Михно Вельковичъ самъ. | Яновая Ѵдова конь. | ѴѴмъбросъ Стаиковичъ самъ. | Моско Микутевичъ самъ. I иЛіехно Товтъковичъ самъ. | Матем Милюновичъ самъ. | Миклашъ Ивашковичъ самъ. | Шымъко Кгинемтовичъ самъ. | Новоша Смолненинъ423 самъ. | Мартинъ Ямунътовичъ самъ. | Петрам Емнаровичъ самъ. | Петюлис Дашковичъ самъ. | Рымъко а Юшъко Кореевичи сами. | Рымъко самъ. II
  [85] РЕЯСТРЪ БОЯР ВЫСОКОДВОРСКШ”
  ПО ТОМУ Ж ПИСАЯ, I ЯКО И ИНЫЯ БОЯРЕ-ШЛЯАТА |
  ХорЛким Миколам Федевичъ 3 кони. | Неве/? Петрашовичъ конь. | Мардас Люмонтовичъ конь. I Мартин Станевичъ конь. | Михамло Станевичъ конь. | Матем Хрщоновичъ конь. | Герман На-цевич з братею конь. | Венцлавъ Бартошевичъ 3 кони. | Мартинъ Ватъславовичъ конь. | Якубъ Шедевичъ конь. | Счепаи Миколаевичъ самъ. | Грим Бобровичъ з браток конь. | ЯкѴбъ Шимъ-
  423
  х-р вызнан, не зразумелы, магныма — гэта абазнач. рэгіянальнага паходжання
  кович конь. I Матем Миколаевичъ конь. | Счасным Адамовичъ конь. | Лаврин Талятовичъ конь. I Андреи Юшъковичъ конь. | Яновая Де/?жковича конь. | Петръ Рекотевичъ конь. | Миколам Ма/ггиновичъ конь. | Мацъковая удова 2 кони. | Ватьслав, скарбныи трог/ким, 2 кони. | Юрем Яновичъ конь. I Степанъ конь. | Петръ Анъдрѣевичъ конь. | Сенько Бриты з братомъ конь. | Лукъянъ Шыловъ з братомъ конь. | Пронъко424 Смольнянинъ425 конь. | Авъкгуштын Даижо-вичъ конь426. II
  [85 аде.] ТО БОЯРЕ ВЫСОКОДВОЛСКИЕ Ж, КОТОРЫЕ | ЛЮДЕЯСВОИА’НЕ МАЮТЬ |
  Ян Якубовичъ самъ. | Вомтех Митковичъ самъ. | Янусъ Яцевичъ самъ. | Мокусъ Нетевичъ самъ. I Мицъко Мелковичъ з двема браты самъ. | Ба/ггошъ 'Длехновичъ самъ. | Нелюбъ Ситвиловичъ самъ. I Болкусъ Миколаевичъ самъ. | Монко Ясудовичъ з братею самъ. | Пе/ико Станевичъ з бра/нею самъ. | Вецъ Бутовтовичъ самъ. | Мартинъ Пацевичъ самъ. | Станислав Яг/ковичъ самъ. I Петько Васковичъ самъ. | Миколам Кунъцевичъ самъ. | Анъдрем Яхновичъ самъ. | #дова Ста-севая конь. | Ма/ггинъ Рачъкевичъ самъ. | Миклашъ ЯкѴбовичъ самъ. | Вомтъко Балтромеевичъ з братомъ самъ. | Кемстовътъ Миковичъ самъ. | Матем Бутримовичъ самъ. | Петръ Михновичъ самъ. I Якубъ Вомштовътовичъ самъ. | Петко Рымъвидовичъ самъ. | Романъ Ноневичъ з братомъ самъ. I Петръ Дашковичъ самъ. | Лавринъ Фсдевичъ самъ. | Вомшкутисъ Совемковичъ самъ. I Станислав з братею самъ. | Станисъ Ганцовичъ самъ. || [86] Ян Васковичъ самъ. | Шьгмъко Потювичъ самъ. | Матем Петрашовичъ самъ. | Довкгинтъ самъ. | Миколам Бутримо-вичъ самъ. I Ян Нацевичъ427 самъ. | Михно Лялюковичъ самъ. | Юрыи Цковичъ з братомъ самъ. I Балтромеи Яцъковичъ самъ. | Лавринъ Юшъковичъ самъ. | Митько Мостовтовичъ самъ. | Юрим Богдановичъ самъ. | Ба/ггошъ Монкги/щовичъ самъ. | Шымъко Кгинвиловичъ самъ. | Стань Си/жговдовичъ самъ. | Юшко Юръдовичъ самъ. | Михно Ю/шлемковичъ самъ. | Якубъ Амдрушковичъ самъ. | Стаико Федсвичъ самъ. | Петрашъко Довомновичъ самъ. | Станель Яцъковичъ самъ. I Жостовтовая удова конь. | Стасевая Житка конь. | Янковая иукушковича конь. | Романъ Ивановичъ самъ. | Хрщонъ Довомновичъ самъ. | Марътинъ Федевичъ самъ. | Анъ-друшко Ки/дгговить самъ. | Добковая удова конь. | Довъкгуля Станькевичъ самъ. | Ма/тшъ ЯкѴбовичъ самъ. | Довъкги/эдъ Новъсутевичъ самъ. | Мицъко Яцъковичъ самъ. || [86 аде.] Бол-тромем Монковичъ самъ. | Якубъ Станькевичъ самъ. | Якубъ Романович с Петрашкомъ Юшко-вичолг самъ. I Стецъко Ба/ггошевичъ самъ. | Яркгелисъ Татаровичъ самъ. | Богданъ Якубовичъ самъ. I Рымъко Якубовичъ самъ. | Ма/ггинъ Кгиибутовичъ самъ. | Ян Зеневичъ самъ. | Матем Миколаевич з двема браты самъ. | Петръ Павловичъ самъ. | Богдан Петрашевичъ самъ. | Ю/>исъ Шымъковичъ самъ. | Амтонъ Монкгирдовичъ самъ. | Янушко Hoeci/тевичъ самъ. | Балтромем Любъковичъ самъ. | Матем Станьковичъ самъ. | Пашко Станюлевичъ самъ. | Миклашъ Ковце-вичъ самъ. I
  РЕЯСТРЪ БОЯР Ешіытскихъ
  КОЖДЫЯI БОЯРИНЪ МЕНОВАНЪ ЕСТЬ НА КОУ7|КУ КОНЕА” МАЮТ СЛОЖИТЬ |
  Миколам Шимъковичъ 3 кони. | Миколам Мировским 2 кони. | Ю/>евая ѴѴлехновича 2 кони. | Кгабриаловая Иваи/ковича 2 кони. | Станиславъ Кгабриалович 2 кони. | Серафиновая Ивашко-вича 4 кони. | Юхновая Богдановича конь. || [87] Ян Рило 4 кони. | Юрем Богома/нчичъ конь. |
  424 нъ выпр. з інш. літар, ко ўпісаны ў рдк.
  425 х-р вызпач. не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. рэгіяналънага паходжання
  426 •
  шжэи росчырк пяра
  427 Н выпр. на К чрнл. балотнага колеру
  6а*
  87
  Пава// Зубовичъ 2 кони. | Станислав Ю/?евичъ 4 кони. | Счепа// Стасевичъ 2 кони. | Юрахновая 3 кони. I Михашювая Юржича 3 кони. | Ма/ггинъ Ю/гевичъ конь. | Якубъ Юревичъ конь. | W/пельма Богдановичъ конь. | Станислав Ряца конь. | Радивилъ Станьковичъ конь. | Петръ СѴморокъ конь. I Станислав Гриньковичъ конь. | Миколам W/щровичъ конь. | Миколаевая Довкгяловича 2 кони. I Мис Миколаевичъ конь. | Пава? Янушковичъ конь. | Анъдрег/ Пилевичъ конь. | Размусъ Петрович?. конь. I Чехъ428 Биять конь. | Михъ Бо/ггковичъ конь. | Матем Гормановичъ конь. | Ян Юшъковичъ конь. I Воитех Михаг/ловичъ конь. | Сенько Королковичъ конь. | Радивилъ Кги-немтовичъ конь. | Кгабриа? Петрашевичъ конь. | Лена/ггъ НарѴшевичъ конь. | Петрам/ко До-вомнович конь. I Павелъ Юръевичъ конь. | Юре// Пе/иковичъ конь. | На//бутовая Ѵдова конь. || [87 аде.] Ян Михаг/ловичъ конь. | Венцлавъ Вильня/щовъ конь. | Бо/ттко Хрщоновичъ конь. | Мись Юшъковичъ конь. I Хрщонъ Волчъковичъ конь. I Петръ Каменицъкш/ конь. | Лаври// Рымъковичъ конь. I Петрашковая Ѵдова конь. | Вог/тех Бо/гговтовичъ конь. | Томъко Римъко-вичъ конь. I Лазар Миколаевичъ конь. | Бортъко Бенянос конь. | Микола// Нарбутовичъ конь. | Ян Жикгимонътовичъ конь. I Миколам Мнъдровичъ конь. | Ста с Митьковичъ конь. | ЯнѴшъко РѴковичъ конь. I Станислав Петковичъ конь. | Миклашъ Петьковичъ конь. | Мис Волчъковичъ конь. I Бутковая конь. | Кн(я)зь Павелъ Бердибяка конь. | Кн(я)зь Василем Лыко 2 кони. | Тыш-ко Быховецъ конь. | Сема// а Щасным Быховъцы конь. | Михамло ГОтивленинъ42‘; 2 кони. | Ми-хамло Тишъксвичъ 2 кони. | Богу/нмила430 Станьковича конь. | Юхно Нарушовичъ конь431. ||
  [88] БОЯРЕ СЯШЫСКИЯ, КОТОРЫЯ ЛЮДЕЯI НЕ МАЮТЬ I
  Миколам Юревичъ самъ. | Станько, хоружым, самъ. | Лаврин Сутьковичъ самъ. | АвъкгѴштын Дашковичъ самъ. | Янушко Спо/ликовичъ самъ. | Лукашъ Потребка самъ. | Томъко Стацевичъ самъ. I Шимъко Митковичъ самъ. | Матем Юръевичъ самъ. | Павел Нарушевичъ самъ. | Анъ-дрем Юшъковичъ самъ. | Рымъко Коръманъ самъ. | Михалъ Рачъковичъ самъ. | Вомнжовая удова конь. I Я//ко Стрелецъ самъ. | Анъдрем Михновичъ самъ. | Вог/тех Петровичъ самъ. | Лав-ринъ Богдановичъ самъ, | Яг/ко Голосъ самъ. | Юрим Анцушковичъ самъ. | Юхно Мицевичъ самъ. I Анъдрушко Носовичъ самъ. | Станиславъ Яг/ковичъ самъ. | Гринко Станиславовичъ самъ. I Наг/ Вежъкговичъ самъ. | Петръ Станъкевичъ самъ. | Болътромем Михаг/ловичъ самъ. | Бартошовая Межевича конь. | Бо/ловьтъ Кгедкговътовичъ самъ. | Мицъко Юръевичъ самъ. | Добко Межевичъ самъ. || [88 аде.] Счасным Ятовтовичъ самъ. | Юрым Товътъковичъ самъ. | Рымъко Ста//ковичъ самъ. | Юрыг/ Петьковичъ самъ. | Матег/ Ганъцовичъ самъ. | Ярославъ Ганъцовичъ самъ. | Ян Митковичъ самъ. | Гринко Мацъковичъ самъ. | Ба/ггошъ Мицевичъ самъ. I Богушъ Петровичъ самъ. | Пашко Ивашъковичъ самъ. | Ян Полкоръдикъ самъ. | Григо/г Немонковичъ самъ. | Петръ Маг/ковичъ самъ. | Болтромег/ Статиковичъ самъ. | Ян Дашковичъ самъ. I Петко Васковичъ самъ. | Микола и Гринковичъ самъ. | Ю/ги Вильбяковичъ самъ. | Матен Яцевичъ самъ. | Ко/?велевая удова конь. | Каспоръ Дашкевичъ самъ. | Матег/ Миколаевичъ самъ. I Полонея Соповъская конь. | Воглъко Глухиг/ самъ. | Ста с Нацъковичъ самъ. | Лаврин Пильвеливичъ самъ. | Довъкгя.// Петьковичъ самъ. | Анъдрен Лукашевичъ самъ. | Григо/? Ень-ковичъ самъ. | Ста с Мицъковичъ самъ. | Счасным Мацъковичъ самъ. | Григо/? Петьковичъ самъ. И [89] Анъдрем Енковичъ самъ. | Станиславъ Куцовичъ самъ. | Юхно Ма/ггиновичъ самъ. I Янъ Юръшычъ самъ. | Вомшвилъ Анъдровичъ самъ. | Лаврин Ганцевичъ самъ. | Шымъ-ко Ятовтовичъ самъ. | Янъ Петковичъ самъ. | Янъ Кветинисъ самъ. | Янъ Круповесъ самъ. | Мись Михамловичъ самъ. | ЯкѴбъ Яцевичъ самъ. | Стань БѴтовичъ самъ. | Блажем Станько-
  428 х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гота абазнач. этнічнага паходжання
  429 х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. рэгіянальнага паходжання
  430 на думку С. Пташыцкага, правілыше напісанне гэ тага слова — Богумила
  431 ніжэй росчырк пяра
  вичъ самъ. I Стецъко Билевичъ самъ. | Миколам Момтвиловичъ самъ. | Павелъ Стецъковичъ самъ. I Юл’но Сопега самъ. | Анъдрем Яновичъ самъ. | Юрим Петьковичъ самъ. | Юрим Носо-вичъ самъ. I Григор Федевичъ самъ. | Шымъко Иемоевичъ самъ. | Мартинъ Гриньковичъ самъ. I Ю/>ша Федевичъ самъ. | Томъко Яхновичъ самъ. | Ма/ггинъ Стецевичъ самъ. | Миколам Ивашъковичъ самъ. | Томъко Якубовичъ самъ. | Петръ Михашювичъ самъ. | Павелъ Бумвидо-вичъ самъ. I Пашко Яцъковичъ самъ. | Болтромем УЛпехновичъ самъ. || [89 аде.] Юрым а Станислав Родковичи сами. | Миколам Болонъдевичъ самъ. | Юрым Станькевичъ самъ. | Григо/; Б ер-тошевичъ432 самъ. | Мацелевая і/дова конь. | Юхно а Петръ Гримкевичи сами. | Whhcko Ятовто-вичъ самъ. I Счасным Ятовтовичъ самъ. | Миколам На/жовичъ самъ. | Болтромем Рихликовичъ самъ. I Мись Радивиловичъ самъ. | Григоръ Якубовичъ самъ. | Юхно Мицевичъ самъ. | Богушъ Товтвилович самъ. | Лена/хговая удова конь. | Петръ Михамловичъ самъ. | Юрым Юшковичъ самъ. I Ю/жга Маг/ковичъ самъ. | Мацъко Петковичъ самъ. | Ста с Юръшычъ самъ. | Якубъ Со-машковичъ самъ. | Вомтько Бумвидовичъ самъ. | Шымъко Воитъковичъ самъ. | Нарушъ Довк-гяловичъ самъ. | Стасисъ Васковичъ самъ. | Митям Нацевичъ самъ. | бЛіехно Пашъковичъ самъ. I Лаврим Пашъковичъ самъ. | Адамъ Мацъковичъ самъ. | Маг/ко Любковичъ самъ. | Лазаръ Ма-теевичъ самъ. | Бортъко Кгесмомтовтовичъ самъ. | Адамъ Снковичъ самъ. || [90] Шымъко ЯкѴбовичъ самъ. | Янъ Богдановичъ самъ. | Станиславъ Бутковичъ самъ. | Блажем Станьковичъ самъ. I Митько Михамловичъ самъ. | Томъко Яхнсвичъ самъ. | Шымъко Строчевич самъ. | Анъ-дрем Гамцевич самъ. | Мацъ Волкгъ самъ. | Довъкгял Довкгинътовичъ433 самъ. | Володько Шлехновичъ самъ. | Стась Воитъковичъ самъ. | Миколам Дашковичъ самъ. | Януш Станьковичъ самъ. I Товтвилъ Михайлович самъ. | Ям Романовичъ самъ. | Болътромем Ма/ггиновичъ самъ. | Петръ Сеньковичъ самъ. | Шмъброс Милятовичъ самъ. | Юрим Ивашковичъ самъ. | Ма/ггинъ Ноневичъ самъ. | Станислав Пе/мковичъ самъ. | Стась Томъковичъ самъ. | Римовидъ Ромашъ-ковичъ самъ. | Воитъко 'Длехновичъ самъ. | Ромам Юшковичъ самъ. | Миколам Ходковичъ самъ. I Анъдрем Ходковичъ самъ. | Янушко Богдевичъ самъ. | Болтромем 'Длехновичъ самъ. | Юрим Гамцевичъ самъ. | Мицукъ Якгеловичъ самъ. | Юрим Сутъковичъ самъ. | Амдрушко Ми-лошевичъ самъ. | Янель Богдевичъ самъ. || [90 аде.] Бортъко Адамовичъ самъ. | Стецъко На-ръковичъ самъ. | Митусъ Юшъковичъ самъ. | Стецъко Станевичъ самъ. | Милшукъ Жданевичъ самъ. I Янъ Ба/ггошевичъ434 самъ. | 435Янушъ Беуташевичъ самъ4’5. | Лаврынъ ѴУнисковичъ самъ. I Нарымонтъ Вожъкгиновичъ самъ. | Матем Юръкгеловичъ самъ. | Станиславъ Wóhowkhm самъ. I Лавринъ Матеевичъ самъ. | Монько Богдановичъ самъ. | Михал Микутовичъ самъ. | Шымъко Петковичъ самъ. | Петько Ганъцевичъ самъ. | Янъ Святъковичъ самъ. | Станиславъ Ко/ггѴшовичъ самъ. | Матем Мишъковичъ самъ. | Лавриновая Ѵдова конь. | На//бутовая вдова конь.
  I Матем Драбъ самъ. | Петькель Линькга самъ. | Петровая #дова конь ку слу|жбе436. ||
  [91] РЕЖЛТЪ БОЯРЪ РАДШЬСКЖ ПО ТОМУ Ж ПИІСАНЪ, ЯКО И ИНЪШЫЯ ШЛЯЛТА I
  Матем Мишковичъ 5 конем. | Станиславъ Гриньковичъ конь. | Якубъ Нацевичъ конь. | Петръ Кголимонтовичъ конь. I Монько Петькович конь. | Ям Момтевичъ конь. | Миколам Комдрато-вичъ конь. I Анъдрем Кундратовичъ конь. | Ясъ Кудратовичъ конь. | Чапля Юшъковичъ конь. I Юхно Яновичъ конь. I Стас Пе/мковичъ конь. | Лена//тъ Комтримовичъ конь. | Миколам Ки-
  першае е пап. невыразна, можно прачытаць як а
  433 першае и выпр. з інш. літары
  434
  а пап. невыразна, можна прачытаць як е
  43S’435упісана паміж рдк поч. I (па назіраннях С. Пташыцкага ўстаўка зроблена почыркам асноўнага тэксту)
  436 жбе пап. пасярэдзіне рдк., ніжэй росчырк пяра
  89
  бо/гговичъ конь. I Миколам Кестовтовичъ конь. | Крикъ ѴѴлехновичъ конь. | Сенько Дашъко-вичъ конь. I
  А ТО БОЯРЕ, КОТОРИ// ЛЮДЕ// НЕ МАЮТЬ |
  Стецукъ Романовичъ самъ. | Анъдрем Янъковичъ самъ. | Стрябуновна вдова самъ. | Клепать-ская вдова конь. | Шымъко Талмонътовичъ самъ. | Роман Явидовичъ самъ. | Станиславъ самъ. | Ста с Михамловичъ самъ. | Семашко самъ. | Станковая #дова конь. | Петрашко Бе/жатовичъ самъ. I Петръ ѴѴлехновичъ самъ. | Як#бъ Наръковичъ самъ. || [91 аде.] Матем Федковичъ самъ. | Щепанъ Федъковичъ самъ. | Петрашко Зузанна самъ. | Петръ Якабовичъ самъ. | Бертошъ Яно-вичъ самъ. I Юшко Яновичъ самъ. | Юрим Яновичъ самъ. | Лукашъ ЯкѴбовичъ самъ. | Ма/ггинъ Якабовичъ самъ. | Петько Якабовичъ самъ. | Якубъ Миколаевичъ самъ. | Лена/ггъ Пацевичъ самъ. I Климъ Пацевичъ самъ. | Венцлавъ Пацевичъ самъ. | Немомко Пацевичъ самъ. | Миколам Куцевичъ самъ. | Богданъ Ма/жовичъ самъ. | Анъдрем Анъдреевичъ самъ. | Бо/ттько Бабновичъ самъ. I Бубнова сестра, вдова, конь. | Стась Петьковичъ самъ. | Леньцусъ самъ. | Янелисъ самъ. | Дивило Кумилевичъ самъ. | Матем Ба/ггошевичъ самъ. | Янцу/къ437 Садовникъ самъ. | Петръ Са-довникъ самъ. | Гродвил Богдановичъ самъ. | Пашко РоЭвиловичъ самъ. | Ста с Пацевичъ самъ. | Миколам Батримовичъ самъ. | Ма/ттинъ Запасникъ самъ. | Петръ Родъковичъ самъ. | Миколам Юшъковичъ самъ. || [92] Ивашъко Раукевичъ самъ. | Петръ Носовичъ самъ. | Богданъ Носо-вичъ самъ. I Микям Носовичъ самъ. | Баггромеи Запасникъ самъ. | Бе/жать Богдановичъ самъ. | Бутус Явомшевичъ самъ. | Матем Бутовичъ самъ. | Петрашко Дашковичъ самъ. | Микъ Богдановичъ самъ. I Щепан Янушковичъ самъ. | Шымъко Родвиловичъ самъ. | Матем Миковичъ 438самъ. Пе/нко Стецевичъ самъ438. | Вить Наг/ковичъ 439самъ. Щепанъ Миковичъ439 самъ. | Анъдрем Юшъковичъ самъ. | Павелъ Яновичъ самъ. | Микъ Нацъкевичъ самъ. | Павел Венцко-вичъ самъ. I Сенько Вомшвиловичъ самъ. | Каспер Мизковичъ самъ. | Петръ Мисевичъ самъ. | Лукашъ Еселевичъ самъ. | Матем Зафатичъ самъ. | Томъко Тов/ивиловичъ самъ. | Гарасимъ Якабовичъ самъ. | Крикъ Юшъковичъ самъ. | Юрим Явидовичъ самъ. | Янел Наръковичъ самъ. | Матем АндрѴшъкевичъ самъ. | Лавринъ Ко/жазовичъ самъ. | Мацъко Смилькинъ самъ. | Пацъ Миколаевичъ самъ. | Томъко Шамятичъ самъ. || [92 аде. ] Лена/ггъ Ніамятовичъ самъ. | Петръ Саковичъ самъ. | Якабъ Юшкевичъ самъ. | Витко СѴдевичъ самъ. | Боняс Пека/жовичъ самъ. | Стецукъ Пеку/шевичъ самъ. | Нацукъ ГОкевичъ самъ. | Дашко ГОкевичъ самъ. | Ян Будевичъ самъ. I Станиславовая вдова конь. | Миг/ Ю/?евичъ самъ. | Родко Друтилевичъ самъ. | Станиславъ Биздевичъ самъ. | Миколам Римъсковичъ самъ. | Воингко Рымътовътовичъ самъ. | Юрим Смацевичъ з братомъ самъ. | Павелъ Богдановичъ самъ. | Миколам Сколимовъским самъ. | Вить Пацевичъ самъ. |
  РЕЯСТРЪ БОЯР ПЕРЕЛАЯСКШ’
  ПО TOMtf ЖЪ ПИ|САЯ, ЯКО ИНЪШЫЯ ШЛЯХЪТА I
  Стась Ятовътовичъ конь. | Миисно конь. | Матем а Юрем конь. | Богданъ Ходыка конь. | Федоръ Ходыка конь. | Богданъ Шстосель конь. | Стрелецъ440 Раевъским конь. || [93] Стег/ То/гговичъ конь. I Ян Дашковичъ конь. |
  437 а нет. невыразна
  438-438упісана ў рдк. поч. I
  439439уПісана ў рдк поч i
  440 х-р вызнач. не зразумелы
  ТО БОЯРЕ ПЕРЕЛАЯСКИЯ, ШТО ЛЮДЕЯ НЕ МАЮГ|
  Павел Довъкгирдовичъ самъ. | Петръ Володковичъ самъ. | Жидъ з братом Болтромеемъ самъ. | Матем Петровичъ самъ. | Кгестовтъ Якубович самъ. | Петрашко Сомкголовичъ самъ. | Ста с Яцъковичъ самъ. | Петръ Нацевичъ самъ. | Стег/ Етортовичъ самъ. | Богдап Саковичъ самъ. | Янъко Саковичъ самъ. | Радивиловая вдова конь. | Болько Вилькголовичъ самъ. | Ста с Петько-вичъ самъ. I Матем Микутович самъ. | Стамко Юшъковичъ самъ. | Павелъ з бра/иею самъ. |
  РЕЕСТРЪ БОЯР К0НЕ5СКИХ
  ПО ТОМ* Ж’Ь I ПИСАЯ, ЯКО И ИНЪШИЯ ШЛЯХТА I
  Станиславъ Цтецевича конь. | Миколам Анъдреевичъ конь. | Станиславъ Юръевичъ конь. | Григор Станкевичъ конь. | Богданъ Пашковичъ конь. | Малъкгорета, вдова, конь. | Алекъсем Павъловичъ конь441. ||
  [93 аде.] А ТО БОЯРС КОНЕЯСКИЕ ЖЪ, ШТО ЛЮДЕЯ НЕ МАЮТІ
  Томъко Богдановичъ самъ. | Станько Луниковичъ самъ. | Матем самъ. | Мартинъ Лниковичъ самъ. I Миг/ Швкжовичъ самъ. | Блажем Богдановичъ самъ. | Павелъ Творовъским самъ. | Кахна Лавриновая конь. | Павелъ Швюковичъ самъ. | Янъ Кжма самъ. |
  РЕЯСТРЪ БОЯР ДОРСУНИЯ/СКИХ
  ПО ТОМУ Ж ПИСАЯ, I ЯКО И ИНЪШИЯ БОЯРЕ-ШЛЯХТА |
  Анъдрем Момсеевичъ з братьею конь. | Яновая Держковича конь. | Матыас Толышмановичъ конь. I Богданъ Алексамдровичъ конь. |
  ТО БОЯРЕ ДОРОДіИЖСКИИ Ж, КОТОРЫЯI ЛЮДЕЯ НЕ МАЮТЬ I
  Мистишко Юревичъ з бра/мею самъ. | Другим Мистишко з братом Яном самъ. | Янъ Довторто-вичъ самъ. I Лавринъ Дорляковичъ самъ. | Михамло Амъбросовичъ самъ. | Станислав Бартоше-вичъ самъ. I Боряс Всшъторътовичъ самъ. | Хрщонъ Боревичъ самъ. | Юрым Боревичъ самъ. | Миколам Боревичъ самъ. | Матем Вештортовичъ самъ. || [94] Петько Солкирдовичъ самъ. | Мацко Пикилевичъ442 самъ. | Богдам Бортъковичъ самъ. | Янъ Аборовичъ самъ. | Юри Довом-новичъ самъ. | Маръко Бортьковичъ самъ. | Петръ Некрашевичъ самъ. | Болътромем Момко-вичъ самъ. I Стецъ Богдановичъ самъ. | Янъ Якбовичъ самъ. | Петръ Яновичъ самъ. | Маг/ко Нарковичъ самъ. | Ям Раковичъ самъ. | Мартинъ Пацовичъ самъ. | Бутко Еимгкгиновичъ самъ. | Григор Анъдршковичъ самъ. |
  РЕЯСТРЪ БОЯР БИРШТАЯСКИХ
  ПО ТОМУ Ж ПИСАЯ, I ЯКО ИЯШЫЯ БОЯРЕ-ШЛЯХЪТА |
  Станислав Мацъковичъ, хорЛким, конь. | Вом/иковая Петрухна конь. | Юри Ильяшевичъ конь. | Ста с Шлехновичъ конь. | Анъдр*шковая *дова конь. | Воммжовая дова конь. | Вемцлавъ ніжэй росчырк пяра к выпр. з н чрнл. балотнага колеру 91 Пацевичъ конь. | Ста с Яг/ковичъ конь. | Миг/ко Момтовътовичъ конь. | Каспор а Вомтех Довъ-кгяловичы конь. I Миколам а Янъ Подемковичы конь. | Ян Амдрияновичъ конь. | Томъко Як-гог/ловичъ конь. || [94 аде.] Юхновая вдова конь. | Ста с Ивашъковичъ конь. | Марътинъ Шеде-вичъ конь. I Богданъ Пурцековичъ конь. | А ТО БОЯРЕ, КОТОРЫЯЛЮДЕЯНЕ МАЮ7’| БИРЪШТАЯСКОГО Ж ПОВЕТѴ | Юрым Алехновичъ самъ. | Петровая Ѵдова конь. | Янъ Яновичъ самъ. | Анъдрушъко Юновичъ самъ. I Ромемко Юновичъ самъ. | Нарвидъ Якубовичъ самъ. | Мицъ Юновичъ самъ. | Нарвидъ Станьковичъ самъ. | Юрчусъ Юхъновичъ самъ. | Матыяс Довкгинътовичъ самъ. | Михамло Юновичъ самъ. | Добъко Яновичъ самъ. | Юръкгель Алехновичъ самъ. | Петровая Ѵдова конь443. II [95] РЕЯСТРЪ БОЯР МЕРЕЦКИу ПО ТОМУ Ж ВСЯ ШЛЯЛТА I ПИСАНА, ЯКО В ЫНЪШЬиГ ПОВЕТЕЛ’1 Князь БогѴшъ Масальским 5 конем. | Янъ Сопежичъ 3 кони. | Матем НаръбѴтовичъ конь. | Талько з братомъ конь. | Мацо Богдановичъ конь. | Балътромем Богдановичъ конь. | МицѴта конь. I Федко конь. | Микита Бородин конь. | Барсоба конь. | Михамловая Носовая конь. | МикѴла Рацъ конь. | Быховецъ конь. | Юрег/ Б(о)гдановичъ конь. | Шымъко Некрашевичъ з братомъ конь. I Родевая вдова конь. | Иванъ Ализаровичъ конь. | Бортко конь. | ТО БОЯРЕ МЕРЕЯСКИИ Ж, ШТО ЛЮДЕЯ НЕ МАЮГ| Сава Смольнянинъ”14 самъ. | Пацусъ Соляникъ самъ. | Петковичъ Мартинъ самъ. | ХорЛким мереі/ким самъ. | Богданъ Нарковичъ самъ. | Алехъ Лобвемко самъ. | Юрым Мартиновичъ самъ. I Станислав Пирмемковичъ самъ. | Амъброс Юревичъ самъ. | Марко Залеским самъ. | Янъ Довъкгяловичъ самъ. | Грицъ Довкгяловичъ самъ. || [95 аде.] Матем Боярынъ443 самъ. | Болъ-тромем самъ. | Матем самъ. | Станислав Петровичъ самъ. | Мицута КѴцевичъ самъ. | Яцына Богдановичъ самъ. I Счепам Юрцевичъ самъ. j Миколам Бортьковичъ самъ. | Миклашъ НасѴто-вичъ самъ. I Венъцко #лазъ самъ. | Василь Харламовичъ самъ. | Илъкговъским самъ. | Володъко самъ. I Юхно Мордвиновичъ самъ. | Якубъ Михамловичъ самъ. | Якубъ Похмельчынъ самъ. | Серафинъ Вомтъковичъ самъ. | Янус Кгимвиловичъ самъ. | Воитько Ма/ггиновичъ самъ. | РЕЯСТРЪ БОЯР ВАСИЛИЯ/СКШГ КСЖДЫЯ БОЯРИЯ МЕНО|ВАЯ ЕСТЬ НА КОЛЬКА КОНЕЛ’МАЮГСЛУЖИТИ | Пани Юмдиловое 2 кони. | Миколая Алехновича 2 кони. | Ям Алехновичъ 3 кони. | Матеевая Юревича конь. | Томъко Козичъ конь. | Миколам Нелюбович 7 конем. | Гринь, подловъчым, конь. I Мартинъ Биздевичъ конь. || [96] Ян Г#ба конь. | Юражиная 4 кони. | Миколам Гамко 3 кони. I Аршуля 2 кони. | Миколам Шостаковичъ 5 конем. | Хоружим Янъ конь. | Богданъ Довк-гирдовичъ 13 конем. | Вомтех Подемковичъ конь. | Юри Богуматъчичъ конь. | Иванъ Рыло 2 ніжэй росчырк пяра х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. рэгіянальнага паходжання х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. сацыяльнай прыналежнасці кони. I Ганъна Зъступянъка конь. | Павел ІѴнъцушковичъ конь. | Михамло Скипоровъ конь. | Князь Михамло Лукомъским 2 кони. | Ядвига конь. | Якубъ 2 кони. | Шымъко конь. | Венцко СирЛевичъ 5 конем. | Яновая Юндиловича 5 конем. | Мартинъ Шебемковичъ 2 кони. | Миколам Нарбутовичъ 5 конем. | Гамна Масевъна конь. | Миколам Шимъковичъ 6 конем. | Княз Василем Масадским 4 кони. | Миколам Скимдиревичъ 2 кони. | Юри Чехъ 3 кони. | Юри Завишычъ 3 кони. I Михамло, митрополим сын, 3 кони. | П(а)ни Бакаляровая 5 конем. | Миколам Ortfna конь. | БоО/шъ Бортъковичъ 2 кони. | Петръ Липов 2 кони. | Вом/нко Дашковичъ и невестъка его конь. II [96 аде.] Юхъно конь. | Вомтех Квиньтичъ 2 кони. | Каспаръ конь. | Ленартовая 2 кони. | Миколам Квиньтичъ 2 кони. | Старым конь. | Павелъ БоО/шевичъ конь. | Янъ Козичъ конь. | Кур-минъ 2 кони. I Анъдрем Козичъ конь. | Матеевая Козича 2 кони. | ЛѴкаи Андрушковичъ конь. | Кгабриалъ Шзовичъ конь. | Щасным Нарковичъ конь. | Яг/ковая 2 кони. | Миколам Шлехновичъ 2 кони. I Ям Кгедромта 2 кони. | Юря Володъковичъ конь. | Юри Довкгирдовичъ 4 кони. | Станислав Козельским конь. | Анъдрем Перфуревичъ конь. | Юхно Совичовичъ 2 кони. | Юхновая конь. I Миколам Павъловичъ конь. | Матем Абрамовичъ конь. | Каспоровая Абрамовича конь. | Серафинъ конь. | Вемцлавовичъ 2 кони. | Мись конь. | Щасъным конь. | Костюшъко конь. | Янъ Скобемковичъ конь. | Селянинъ конь. || [97] Станислав Богуматъчычъ конь. | Щасным БогѴматъчычъ конь. | Юри Сирютевичъ 2 кони. | Матеевая Стамковича б конем. | БоОДнъ Довкгирдовичъ конь. I ЛѴкашъ Наръковичъ 2 кони. | Александръ Совичовичъ 5 консм. | Янъко #лазъ конь. I Станислав Довкгирдовичъ 8 конем. | Стас Козичъ 2 кони. | Котловая #дова конь. | Вешнякъ конь. | Матем Станьковичъ конь. |
  ТО БОЯРЕ ВАСИЛИЯ/СКИИ Ж, ШТО ЛЮДЕЯ | НЕ МАЮТЬ |
  Иванъ Кудра самъ. | Матем Винъчевичъ самъ. | Павелъ Петковичъ самъ. | Счасным Юревичъ самъ. I Юри Виньчевичъ самъ. | Ста с Юшковичъ самъ. | Лукашъ Бартьковичъ самъ. | Гостило самъ. I Анъдрем самъ. | Павелъ Гатьманъ самъ. | Юхъно Подемковичъ самъ. | Кгабриал Подем-ковичъ самъ. | Ровъкаловая446 вдова конь447. ||
  [97 аде.] РЕИСТРЪ БОЯР ЩСТРЫНЬСКИХЪ
  ПО ТОМУ ЖЪ ПИСАЯ, I ЯКО ИНЪШЫЯ ШЛЯХТА I
  Венщіавъ конь. | Князь Семенъ Лукомъским конь. | Князь Петръ конь. | Скинъдировая 4 кони. | Сидоръ Левъковичъ конь. | Шомакъ 2 кони. | Сенько Милошевичъ конь. | Княв Юрим Лукомъ-скимконь. I
  ТО БОЯРЕ ШСТРИЯСКИИ Ж, ШТО ЛЮДЕЯ НЕ МАЮТЬ |
  Миклашъ, хор&ким, самъ. | Александръ Ждановичъ самъ. | Мартинъ Петрашевичъ самъ. | Миколам Петрашевичъ самъ. | Стась Бояринъ448 самъ. | Сидор Толочъковъ самъ. | Янь Петьковичъ самъ. I Сидюкъ Толочкович самъ. | Янъ Богдановичъ самъ. | Матем Ивашъковичъ самъ. | Поли-цъким самъ. I ЯцѴта Белиневичъ самъ. | Богдан Пашковичъ самъ. | Шхремъ Сеньковичъ самъ. | Иванъ самъ. | Игнать самъ. | Янко Дмитрович самъ. | Степанъ самъ. | Ивашъко самъ. | Сенюта самъ. I Ленартъ Семеновичъ самъ. | Миклашъ Петьковичъ самъ. | Шимъко Петьковичъ самъ. |
  я нет. над рдк. чрнл. бапотнага колеру ніжэй росчырк пяра
  х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — го та абазнач. сацыялышй прынапежнасці
  93
  и>лехно Ивашъковичъ самъ. | Томъко Ивашъковичъ самъ. || [98] Томъко Янъковичъ самъ. | Петръ Матеевичъ самъ. | Мишъко Дашковичъ самъ. | Васко Никоновичъ самъ. | Сенько Якубо-вичъ самъ. I Петръ Артемовичъ самъ. | Алексанъдро Амдрушковичъ самъ. | Миколам Алек-санъдровичъ самъ. | Парфенъ Дмитровичъ самъ. | Василь Яцъкович самъ. | Стас Нелюбовичъ самъ. I Стамко Нарутевичъ самъ. | Мартинъ Юревичъ самъ. | Юри Яцъковичъ самъ. | Батгромем Пацовичъ самъ. | Ям Сеньковичъ самъ. | Мартинъ а Бондам саим. | Ста с Миклашевичъ самъ. | ЛѴкашъ иугеловичъ самъ. | Вомтъко Рымъковичъ самъ. | Якубъ Бол<бличъ самъ. | Янко Ре-вятичъ самъ. | Балтромем Мацъкович самъ. | Петрашъ Ямковичъ самъ. | Петръ Сы/мковичъ самъ. I Ивашко Шзо самъ. | Матем Володковичъ самъ. | Ѵрбанъ самъ. | Юри Володковичъ самъ. I Ямко Бутримовичъ самъ. | Петрашъ Миклашевичъ самъ. | Игнатъ Кузминичъ самъ. | Якубъ Петьковичъ самъ. | Степам Радевичъ самъ. | Семенъ Ходевичъ самъ. | Кучукъ Ивашъковичъ самъ. У [98 аде.] РЕЕСТРЪ БОЯР ЖОЛУДЪСКИХ ПО ТОМУ Ж ПИ|САНЪ, ЯКЪ ИНЪШИЯ ШЛЯХЪТИЧЫ I Василем Ивановичъ Губар конь. | Митько, Степановъ брать, конь. | Тихно Ясенъским конь. | Федоровая Дючиная и з сынъми своими конь. | ТО БОЯРЕ Щ/ТНЫЯЖОЛУДСКИЯ КОНЕА/СЛОЖАТ | 449Инъдрих Полянским. I Ста с Амдреевичъ. | Лаврим Гримковичъ. | Стецъко Конюхъ. | Ямко На-цевичъ. / Васко 'Днисковичъ. | Шимъко Величковичъ. | Марко Костюм/ковичъ. | Пашко Ви-лемтовичъ. I Янъ Милюковичъ449. | Радивило Воитъковичъ. | ТО БОЯРЕ ЖОЛУДСКИИ Ж, КОТОРИЯ ДО ЗАМСѴ ТРОЦКОГО НА СТОРОЖу ХОДЯТЬ I 4:,0Бенько Ромашъковичъ. | Григор Ромашковичъ. | Пе/мко Доетортовичъ. | Хршчонъ Довътор-тович. I Петрашко Момковичъ. | Стецъко Бернатович. | Янъко Ма/мясовичъ. | Петко Бивомно-вичъ. I Тильви/с Бемтеневичъ. | Янъ Бобъковичъ. / Балтромем Ромамжович. | Стась Мотевичъ. | Матем Юръевичъ. | Юхно Стевидовичъ. | Бернать Вомташевич. | Хрщом, Стег/ковъ брать. | Мацъко Бивомновичъ. | Матем Дмишевичъ. | Якубъ Маі/ковичъ. | Матем Михъновичъ450. | Петько Бобъковичъ451. || [99] РЕЯСТРЪ БОЯР ГОРОДЕНЬСКШГ В ТОМЪ РЕЯСТРЕ I ПО ТОМУ ЖЪ ШЛЯАТА ПИСАНА, ЯКО | И В ЫНЪШЫХЪ РЕЯСТРЕХЪ | Пам Михамло Халег/ким 5 конем. | Федоровая Плюсковая 2 кони. | Петръ Гриньковичъ Чешеи-ко452 2 кони. I Анъдрем Непорожним конь. | Федор Лопотъ конь. | Богданъ Дчуса конь. | Головач Быковъским2 кони. | Прокопъ Григоревичъ конь. | Михно Григоревичъ конь. | Янушъ Бы-ковъским конь. I Лобанъ конь. | Василем Семеновичъ конь. | Верыга конь. | Иванъ уколовъ конь. I Грим Михамловичъ конь. | Мордасъ Михамловичъ конь. | Юшъко Куровъским конь. | Васко Куровъским конь. | Гриняшъ конь. | Красникъ конь. | Тиша Крижинь конь. | Домотъканъ 449- 449 у два слуті 450- 450у ува СЛуПКі 451 ніжэй росчырк пяра 452 інш. чрнл. конь. I Михамловая Ходычиная конь. | Лука Быковъским конь. | Федко Коханъ конь. | Федор Шишъка конь. | Иванъ а Павелъ Вешняки конь. | Гридя Пол&кенинъ конь. | Данило 2 кони. | Семенъ Толъстолъ конь. | Дорота Матеевая конь. || [99 аде.] Михамло Макаровичъ конь. | Якубовая Сирютевича конь. | Васко Луковъским конь. | Чешемко конь. | Ивашъко Кошъчича конь. I Васко, іѵбрусным, 2 кони. | Юри Кголбута 2 кони. | Станислав, Шульбутов зят, 2 кони. | Матем Моръкутовичъ конь. | Вомтехъ Каръловичъ конь. | Воловичи шесть братовъ 2 кони. | Янъ Юражичъ 2 кони. | Марцыянъ 2 кони. | П(а)ни Федковая Гавриловича 10 конем. | Богданъ Гринькевичъ 7 конем. | Иванъ Гриньковичъ 10 конем. | Сопотько 5 конем. | Лукашъ Гринько-вичъ 10 конем. | Пасынъки Лукашовы конь. | Петръ Миф/тичъ 2 кони. | Зброшковая 2 кони. | Марко Гриньковичъ 2 кони. | Михамло Гриньковичъ 2 кони. | Григорем453 Гриньковичъ 2 кони. I Павелъ Гриньковичъ 2 кони. | Матем Таруса 2 кони. | Гриньковая 2 кони. | БоИ/фал Дорошъ-кович 3 кони. I Фалимиръ Дорошъковичъ 3 кони. | Иванъ Кунъцевичъ конь. | Василем Яковъ-цовъ 3 кони. I ЗелеФ/га 3 кони. | Карпь Есиновичъ конь. | Щасным Толочъкевичъ конь. || [100] Мартинъ Миколаевичъ конь. | Ильяшъ Миколаевичъ конь. | Петровая Толочъковича конь. | Шымонъ Толочъкевичъ конь. | Миско конь. | Ям а Петрашко Жаковичы конь. | Никифоръ конь. I Венъцко Емсимонътовичъ конь. | Янъ Выимъка конь. | Горкачевичи конь. | Ходко Кобятинъ конь. I Ивално Стародубцевичъ конь. | Ссипъ КѴземовичъ конь. | Сенько Донютичъ 2 кони. | дверке Милновичъ конь. | Гарасимъ ѴѴледгновичъ конь. | Пашко Сі/морокъ конь. | Анъдрем а Исакъ и невес/мка ил: Даниловая конь. | Миско Стирпемковичъ конь. | Матеевая Стирпемковича конь. I Бутримъ Довнаровичъ конь. | Нанята а Миско Колениковичи конь. | Сенько Тинановичъ конь. I Аврамъ а Федег/ з бра/иею Колениковичи конь. | Кмита а братаничъ его Дашъко конь. | Сенько Посьникъ конь. | Юри а Вемцлавъ Мацъкевичи конь. | Федко а Ивашъко, а Сенько Ям-ковичы конь. I Романъ Гарасимовичъ, хоружым 454ви|тебъским, конь454. || [100 аде.] ТО БОЯРЕ ГОРОДЕЯСКИИ Ж, КОТОРЫЯ ЛЮДЕЯ | СВОИХЪ НЕ МАЮТЬ | Хотьянъ Шеньбель самъ к# службе. | Конъдратъ Ивашъковичъ самъ. | Васко Косчичъ самъ. | Васко Матъфсевичъ самъ. | Хрщоновая конь. | Михамло Яковицъким самъ. | Вомтел Яновичъ самъ. I Грицъко Петровичъ самъ. | Анъдрем Ивамжовичъ а Шимам Толочковиѵ конь. | Ям Мацъковичъ ѴѴметича самъ. | Мартинъ Петрашевич з брашею самъ. | Матем а Виташ, а Семко, Амдрем а Якубъ конь. | Шимънъ Смсимонътовичъ самъ. | Стеі/ко Михалчевич и братанич его Шимом самъ. I Миколам а Амдрем, а Богдам Кремъбичи конь. | Вомтъко а Марътинъ сами. | Богданъ а Пашко Крембичи сами. | Пашко а Миколам, а Павел Дробышевичи самъ. | Пашко а Ста/мко, а Петрок, а Прокопъ Емсимомтовичм сами. | Томъко а Миколам, а Юри сами. | Янъ, Шимъко а #рбанъ сами. | Богдаи, Микути, Яку/им, Ста с, Станислав Ляховичм сами. | Мацъко а Новицъким Юревичи сами. | Петрашко Емсимонтович самъ. | Миколам Емсимомтовичъ самъ. | Козелъ Федецъ самъ. | Яско, Юръи Шепелевичы сами. | Юхно Зохничъ455 самъ. | Матем, Миколам Берътошевичи сами. | Мартинъ а Станислав з братьею сами. | 456 Стас а Юръи Носови-чы…45 . I Павелъ Лыко самъ. | Щчасным Евънулевичъ самъ. | Яці/та Свиркутевичъ самъ. || [101] Дашко Емсимомтовичъ самъ. | Юри Мацъкевичъ конь. | Стецъко Проньцкевичъ самъ. | Григор Доръкевичъ самъ. | Шимом з бра/мею Тумашевичи сами. | Богданъ Бильминовичъ самъ. I Тумашъ з братомъ самъ. | Пеммошъ з братьею самъ. | Богданъ з братомъ самъ. | Иванъ з братьею Кузмичи сами. | Родивонъ зъ сынъми самъ. | Пацута Дробышевичъ самъ. | Лавъринъ зъ зятемъ Гришкомъ самъ. | Гацута Ходъковичъ самъ. | Гринь з братею Ждановичи самъ. | 453 го над рдк. 454-454 те5ЪСКИИ) конь нап пасярэдзіне рдк., ніжэй росчырк пяра 455 магчыма, трэба чытаць з Охничъ 456 456 такуркп., відавочна, трэба чытаць Стас а Юръи Носовичы сами 95 Мале// Сенькович поспол с тьш Ждановичомъ слЛки/и. | Василь з братьею самъ. | Ге/?манъ з братомъ самъ. | Gcko Дробышевич самъ. | Шешута с Пацутою самъ. | Сенько Васковичъ самъ. | Борис а Ивам Плиггичи самъ. | Сенько Амцутичъ з бра/иею самъ. | Хилимонъ Масевичъ самъ. | Сакъ Тимошъ самъ. | Богдан Петрович самъ. | Апонасъ Минютичъ самъ. | Игнатъ Минютичъ самъ. I Гринам/ W/ггушевичъ самъ. | Чекиръка самъ. | Иванъ Давыдовичъ самъ. | Фе/)ко Гринько-вичъ самъ. I Миколаг/ Сенютичъ самъ. | Сташко Якубовичъ самъ. | Томашъ иулехновичъ самъ. | Петровая Яцевича самъ. | Микълам/ Куничичъ самъ. || [101 аде.] Богда// СирътѴтевичъ самъ. | Хотен Ходъковичъ самъ. | Болътромем Юръкгелевичъ самъ. | Янелевая Ѵдова конь. | Занько а Тишъко Смолняне457 сами. | Янута а СловѴта самъ. j Мишъко Сеньковичъ самъ. | Тишъ Кумце-вичъ самъ. I Лавринъ КЪ/келевичъ самъ. | Я//ко Реневичъ з бра/иею самъ. | Васко Киседевичъ самъ. I Прокопъ Миничъ самъ. | Иване// Мо/?дасовичъ самъ. | Мицута Мостовъским самъ. | Янъ Нацъксвичъ самъ. | Богданъ Федъковичъ самъ. | Петръ Есковичъ самъ. | Станиславъ Якубовичъ самъ. I Поликарпъ самъ. | Анътонъ Мишъкевичъ самъ. | ѴѴлешко Гордеевичъ самъ. | Гарасимъ Шшлякъ сам458’459 I Якубъ Витень самъ. | Ламака Васковичъ самъ. | Глебъ Карповичъ самъ. | Иванъ, подъсудокъ, самъ. | Иванъ ПѴшаловичъ самъ. | Степа// з братаничи самъ. | Станько Ма-теевичъ з братьею самъ. | КѴча Анъдреевичъ самъ. | Яцъко, Кумъпевъ зять, самъ. | ТО БОЯРЕ ГОРОДЕНЬСКИЯ#КУПНЫЯ| 460Лукъянъ Гущинъ. I Гринь Кононовичъ. I Сидор Паръфеновичъ. | Ма//тим а Хома з бра/иею ѴѴленичи. I Станько Анъдреевичъ. | Станько Берътошевич а Млел: Ширег/ковичъ. | Петръ Яцъ-ковичъ. / Грин ГѴщинъ. I Апанас Нестеровичъ. | Васил Сухинич з бра/иею. | Богданъ Сухинич. | Пацъко Толъчевичъ. || [102] Паценко з братьею. | Станько Долгая Шия. | Андре// Кузмич з бра/иею. I Марътинъ Юдъкович. | Мацъко Панъцевичъ. | Петько Кгинюшевич. | Васил ПолѴя-нович з ба/иею461. | Пеи/ра// Игнатович з бра/иею. | Гринь Проневичъ. | Деи/ко а Жук Нестеро-вичи. I Богдан Ивам/кович з бра/иею. | Янъ Бе/жатовичъ. | Зеновъ. | Пацъко з браи/ею. / Станко Юръевичъ. I Янко Степанович з бра/иею. | Петръ Михновичъ. | Стецъ Сотковичъ. | иЛшшко Wz/тушевичъ. | Станко Кгилюшевичъ. | Тим/ко Игнатович з браи/ею. | Конъдратъ Проневичъ. | Грин Честоровичъ. | Ильяшъ Семашкович. | Дохъ Анцыпоровичъ. | Тол/ко До/ггович з браи/ею. I Васюкъ з братьею. | Петрам/ Гридъкевичъ460. | Карпь Малеевичъ з братьею. | РЕЯСТРЪ БОЯР ВОЛКОВЫСКШГ КОЖДЫЯ БОЯРИЯ МЕНОВАЯ | ЕСТЬ НА КОЛКУ КОНЕѴМАЮТЬ СЛЮКИТИ | Княз Богушъ Масалским 3 кони. | Станиславъ Шеметовичъ 5 конем. | Ю/?я Шеметовича дети 3 кони. I П(а)ни Бакаляровая 3 кони. | Станиславъ Счуриха 2 кони. | Ян Цюриха конь. | Юхно Совичовичъ 2 кони. | Станиславъ Лысым конь. | Михамловая Мишъковича конь. | Матеевая Сирутевича 4 кони. | Шимановая Ганъна 2 кони. | Василем Трызъна 4 кони. | Марина Тризни-ная 4 кони. I Иванъ Жиневичъ 3 кони. | Семенъ Колонътам 5 конем. || [102 аде.] Иванъ Совичъ 3 кони. I Ерославъ Борисовичъ 3 кони. | Лопотъ 2 кони. | Гораинъ Григо/?евичъ 2 кони. | Семенъ Григоревичъ 2 кони. | Федо// Бака 3 кони. | Матьфем Мрдынецъ конь. | Лопотъ ѴѴръды-нецъ конь. I Петръ ѴѴръдынецъ конь. | Иванъ Воробъевъ конь. | Якубъ ГОстоселовъ конь. | 457 х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. рэгіянальнага паходжання 458 відавочна, поч. I 459 далей пап. і зак. конь 460-460 \ у два слупкі 461 такуркп., трэба чытаць бра/иею Семенъ Зъяловъ конь. | Ромаиъ Михамловичъ конь. | Михамло Венъславовичъ 2 кони. | Адамо-вая Ганъна462 конь. | Павелъ463 2 кони. | Вомтех Анъдремковичъ конь. | Янъ Анъдремковичъ 3 кони. I Петръ Лысым конь. | Станько Некрашевичъ конь. | Ян Анъдремковичъ конь. | Миколам Анъдремковичъ конь. | Миколам Михновичъ конь. | Миколам Ма/п’иновичъ конь. | Янъ Стрижка конь. I Марина Козловъна конь. | ѴѴлехно Дашъковичъ конь. | Григорем Миколаевиѵ а Щас-ным Млечкович конь. | Миколам Стецъковичъ 2 кони. | Миколам Кулева конь. | Вомна Юръе-вичъ конь. I Шлехно Юръевичъ конь. | Костюшко Иванъкович 2 кони. | Янъ Забеличъ конь. | Ян Станиславовичъ конь. || [103] Гришко Ивановичъ конь. | Ленько Ивановичъ конь. | Марътинъ Вислоуховичъ конь. I Иванъ ВислоѴховичъ конь. | Федор Вислоуховичъ конь. | Матем Богъда-новичъ конь. I Нацъковая Ѵдова конь. | Петръ Заранъковичъ конь. | Игнатъ Федьковичъ конь. | Анъдрем Станьковичъ конь. | Михамло Мартиновичъ конь. | Мартиновая Богдановича конь. | Матеевая Мишъковича конь. | Вомтех Комреевичъ и брать его конь. | Марътинъ Шкъшта конь. I Янушъко Волчъковичъ 2 кони464. I Козелъ Станьковичъ самъ. | Гринько Станьковичъ самъ. | Богданъ Вислоуховичъ самъ. | Василем Тынинъ самъ. | Ян Матеевичъ465 самъ. | Бартошъ ЯкѴбовичъ самъ. | Юшъко Мамичъ самъ. | Ярославъ Шлехновичъ самъ. | Митько Богдановичъ самъ. I Дашко Миколаевичъ самъ. | Станиславъ Венцковичъ самъ. | Матем Анъдрушковичъ самъ. I ульяшъ Михамлович з бра/нею самъ. | Дешко Кобызевичъ466 самъ. | Миколам Семено-вичъ467-468. II [103 аде.] Славута Мартиновичъ самъ. | Матем Станиславовичъ самъ. | Станиславъ Мацъковичъ самъ. | Миколам Стецъковичъ самъ. | Бернатъ Ганусовичъ самъ. | Станиславъ Безпятым самъ. | Светохъна, вдова, самъ. | Веньцко Ганусовичъ самъ. | Петель Сенеле-вичъ самъ. I Стась Еньковичъ самъ. | Держко самъ. | Богданъ Кореевичъ самъ. | Цыма Грицевичъ самъ. | Панас иунисимовичъ самъ. | Янъко Якубовичъ самъ. | Неско Анъдрі/шъко-вичъ самъ. I Ивашъковая удова самъ. | Лаврин Янушковичъ самъ. | Янъ Змиевъским самъ. | Мацъко Жолнеръ самъ. | Богданъ Есковичъ самъ. | Вомтехъ Ясколъдовичъ самъ. | Матем Янушъковичъ самъ. | Мартинъ Якубовичъ самъ. | Григоръ Анъдрушковичъ самъ. | Мартинъ Шлехновичъ самъ. | Матем Богдановичъ самъ. | Мартинъ Мисевичъ самъ. | Миколасвая вдова самъ. I Яско Павловичъ самъ. | Ямко Пашъковичъ самъ. | Стан Яцыничъ самъ. | Якубъ Ивашъ-ковичъ самъ. | Миколам Жабка самъ. | Кгедъко Мартиновичъ самъ. | Б[…]вичъ469’470 самъ. || [104] Ланко ТѴмашевичъ самъ. | Шимъко Тимошевичъ самъ. | Богданъ Сидоровичъ самъ. | Ес-ко Сидоровичъ самъ. | Тишъ Ходотовичъ самъ. | Абрамъ Ивашъковичъ самъ. | Фалеецъ Яково-вичъ самъ. I Степанъ Маневичъ самъ. | Грин Маневичъ самъ. | Ермола Wrl/рчиновичъ самъ. | ѴѴртюховая Нелюба самъ. | Яковъ Мишковичъ самъ. | Сава Пашъковичъ самъ. | Стецъ Якубо-вичъ самъ. I Стась самъ. | Михно Яцъковичъ самъ. | Анъдрем Богдановичъ самъ. | \Дк#ла Богдановичъ самъ. I Гринег/ Шнисимовичъ самъ. | Иванъ Гриневичъ самъ. | ѴѴлексем Ивановичъ самъ. I Михно Яцевичъ самъ. | Игнатъ КѴзмичъ самъ. | Федецъ Яцевичъ самъ. | Вася, вдова, конь. I Микита Забеличъ самъ. | Василь Забеличъ самъ. | Анъдрем Забеличъ самъ. | Берънатъ Кореевичъ самъ. | Матем Станьковичъ самъ. | Петръ Васевичъ самъ. | Стецъ РѴдевичъ самъ. | Грин Свирплевичъ самъ. | Шимъко Миколаевичъ самъ. | Богданъ Янушъковичъ самъ. | Томъ-ко Яновичъ самъ. || [104 аде. ] Мартинъ Римъковичъ самъ. | Володъко Наръковичъ самъ. | 462 далей поч. XI,ы Петуховая (XVII ст.) 463 далей поч. XII,ш Лядимскии (XVII ст.) 464 ніжэй інтэрвал у чатыры рдк. 465 далей поч. XI,ш Петух (XVII ст.) 466 на ичъ прыклеика, липары чытаюцца на просвет 467 на ичъ прыклейка, літары чытаюцца на просвет 468 далей на прыклейцы пр. ал. самъ (XIX—XX стст.) 469 рэстаўрацыйны зрэз (12 літар) 470 вичъ адносяцца да апошняга элемента імя, пашкоджаны з-за рэстаўрацыйнага зрэзу 7 Зак. 1525 97 Стецъко Сенелевичъ самъ. | Мацъко Яновичъ самъ. | Яцъко Сенелевичъ самъ. | ЯкѴбъ Сенелевичъ самъ. I Савостиянъ ПолѴяновичъ самъ. | Мацъко Гриневичъ самъ. | Величъко Зеновъевичъ самъ. | Никонъ Зеновъевичъ самъ. | Хома Ю/неевичъ самъ. | Стас Римъковичъ самъ. | Ровбъ Шстемковичъ самъ. I Ромашко Нарі/шевичъ самъ. | Якубъ Станькевичъ самъ. | Юхно Нареслевичъ самъ. | Якубъ Шимъковичъ самъ. | Федо/? Максимовичъ самъ. | Офиянъ Максимовичъ самъ. | Словута Шстемковичъ самъ. | Юшъко Анъдреевичъ самъ. | Барътошъ Анъдреевичъ самъ. | Богданъ Кребляковичъ самъ. | Петръ Родевичъ самъ. | Нестеръ Перъшковичъ самъ. | Конъдратъ Тарасо-вичъ самъ. I Микита Пилиповичъ самъ. | КѴриянъ Давыдовичъ самъ. | Игнатъ Сеньковичъ самъ. I Анъдрем Перъшовичъ самъ. | Гринецъ, брать его, самъ. | Шимъко Ма/ггиновичъ самъ. | Еско Михалъковичъ самъ. | Иванъ Кузмичъ самъ. | Сенько Грицевичъ самъ. | Ма/ггинъ Грице-вичъ самъ. I Пацъ Лисовичъ самъ. || [105] Климъ Лисовичъ самъ. | Петръ Шлехъновичъ самъ. | Стецъко Шлехъновичъ самъ. | Илько Грицевичъ самъ. | Ба/ггошъ Богдановичъ самъ. | Пацъко Юръевичъ самъ. | Петрашъ Амдреевичъ самъ. | Шношъко Амдреевичъ самъ. | Гришко Диво-темшовичъ самъ. | Каспаръ Кузмичъ самъ. | Ма/ггинъ Ногпотъчичъ з бра/мею самъ. | Василъ а ШлтѴхъ Есковичи самъ. | Шлехно а Пронь самъ. | Венцко Якубовичъ самъ. | Ма/ггинъ Адамо-вичъ самъ. I Мефедко Кузмичъ самъ. | Васко Лытъчычъ самъ. | Анъдрем Шкода самъ. | Занько Сеньковичъ самъ. | Алексанъдро Венъцковичъ самъ. | Миколаевая удова конь. | Вить Масе-вичъ самъ. I Анъдрушко Матеевичъ самъ. | Ма/ггинъ Ждановичъ самъ. | Лукашъ Петровичъ самъ. I Венъцлавовая #дова конь. | Петръ Недбаловичъ самъ. | Воитъ волковыским конь471’472. || [105 аде.] 473РЕЯСТРЪ БОЯРЪ СЛОНИМЪСКШГ ПО ТОМУ Ж \ ПИСАЯ, ЯКО И ИЯШИЯ БОЯРЕ-ШЛЯХТА | Ивашко Горъно конь. | Давыдъ Свита конь. | Кузма Свита конь. | Алекъсем Залетелым конь. | Митько Шмельяновичъ конь. | Томъко БогѴславовичъ конь. | Станько Некрашевичъ конь. | Петръ Тупикъ конь. | Мацъко Талькович 4 кони. | Гринько Михамловичъ 6 конем. | Богданъ Мизъкгиревичъ 2 кони. | Ян Тальковичъ конь. | Анъдрея474 Петрашевичъ конь. | Мицъко Зень-ковичъ конь. I Мишко Артюховичъ конь. I Федько Некрашевичъ конь. | Шдинецъ Григоревичъ конь. I Юрем Янъковичъ конь. | Ста с Гриньковичъ конь. | Миколам Бутримовичъ конь. | Яцъко Ямковичъ конь. I Венъцлавъ Доброгостовичъ конь. | Ма/ггинъ АнъдрѴшъковичъ конь. | Михъно Мацъковичъ конь. | Мишко Станьковичъ конь. | Вомна Зеньковичъ конь. | Есковая удова конь. I Барътошъ Просвиловичъ конь. | Богданъ Гриньковичъ конь. | Янъ Беликъ 2 кони. 1475Марътин Говолинъским конь475-476. И [106] А ТО БОЯРЕ СЛОНИМЪСКИИ Ж, КОТОРИЯ ЛЮДЕЯ НЕ МАЮ7Ъ | Занько Росолъ самъ. | Анъдрем Росоловичъ477 самъ. | Дво/?янъ Пашковичъ самъ. | Якубъ Мар-тиновичъ самъ. | Станько Янъковичъ478 самъ. | Копоть Астаповичъ самъ. | Петько Нарбутовичъ 47 заканчв. поч. II 472 ніжэй росчырк пяра 473 пачын. поч. IV 474 таку ркп., трэба чытаць Анъдрем 475-475 нап. невыразна з-за чрнл., якое расцяклося 476 • ніжэи росчырк пяра 477 Ро нап. невыразна з-за чрнл., якое расцяклося 478 далей нап. поч. XII,lv і зак. інш. чрнл. Лядимскии (XVII ст.) самъ. I Боаданъ Астаповичъ самъ. | Матем ЯкѴбовичъ самъ. | Станиславъ Михаі/ловичъ самъ. | Лень Андреевичъ самъ. | Янъ Станькевичъ самъ. | Стан Василевичъ самъ. | Мартинъ Петраш-ковичъ самъ. | Стась Петрашъковичъ самъ. | Петръ Янъковичъ самъ. | Мартинъ Воитьковичъ самъ. I Миклаш Анъдреевичъ самъ. | Ма/ггинъ Ечовичъ самъ. | Роман Миколаевичъ самъ. | Михно Юшовичъ самъ. | Барътошъ479 самъ. | Юхъно Величъковичъ самъ. | Гринецъ Богдано-вичъ самъ. I Рымъко Юневичъ самъ. | Воитъко Полкговичъ самъ. | Жукъ Пацевичъ самъ. | Ру-синъ Чариновичъ самъ. | Иванъ Есковичъ самъ. | Борис Дашковичъ самъ. | Матъфен Заневичъ самъ. I Васюкъ Цулехновичъ самъ. | Анъдрен ѴѴлехъновичъ самъ. | Мацъко Кореевичъ самъ480. || [106 аде.] Мелехъ Тишъковичъ самъ. | Иванъ Тишъковичъ самъ. | Кузма Леньковичъ самъ. | Матъфем Леньковичъ самъ. | Мишко Кореевичъ самъ. | Бурецъ Гриневичъ самъ. | уѴнисимъ Бй’рцевичъ самъ. | Гринь Ивановичъ самъ. | Тарас Порълевичъ самъ. | Клочъко Череновичъ самъ. I Илья Череновичъ самъ. | Анъдрег/ Радьковичъ самъ. | Митя Череновичъ самъ. | Юри Мацъковичъ самъ. | Петръ Миханловичъ самъ. | Якубъ Михамловичъ самъ. | Гришко Мартино-вичъ самъ. I Янъко Куцевичъ самъ. | Марекъ ѴѴкуличъ самъ. | Федор Милковичъ самъ. | Сте-фанъ Радъковичъ самъ. | Янъ Менъковичъ самъ481 482. | 482реястръ бояр каменецъкихъ КОЖДЫЯІ БОЯРИНЪ МЕНОВАНЪ ЕСТЬ НА КОЛЬ|КУ КОНЕ МАЮТЬ СЖЖИТИ | Богданъ Баръсоба конь. | Богъданъ Зубъ конь. | Петръ Барсобичъ конь. | Марътин Баръсобичъ конь. I Микитиная конь. | Василег/ Губар конь. | Стецъко Федьковичъ конь. | [Паве]лъ483 Трети-на конь. II [107] Павел Перепеча конь. | Федоровая Плюсковая 6 конег/. | Иванъ Головачъ конь. I Бекътышъ конь. | Шпонас Мутыкольскин конь. | Станиславъ Кголимонтъ конь. | Михъно Кго-лимонътовичъ конь. I Яновая Кголимонътовая конь. | Черъневъскин конь. | Мицъко 2 кони. | Ивашко Васкевичъ 2 кони. | Анъдрег/ Гиръчичъ конь. | Грицъко Левъковичъ 2 кони. | Яг/ко Черъневъскиг/ конь. | Астата Довъбневскиг/ конь. | Станислав Ряшынскиг/ конь. | иЛіиферовая конь. I Князь Петръ Капустичъ конь. | Гришко Сузиновъ конь. | Мартинъ Збунилскиг/ 2 кони. | Гришко Шишовецъ 2 кони. | Новицъкиг/ 2 кони. | Копътевичи конь. | Пат ей Тишъковичъ 3 кони. I Иванъ Тишковичъ 2 кони. | Тишъковая Кореневская 4 кони. | Можег/ко Тишъковичъ 2 кони. I Костюшко Федоровичъ 3 кони. | Станиславовая Скиндиревича 2 кони. | Михаг/ло Се-машъковичъ 2 кони. | Мартинъ Туръ 2 кони. | Я// Гаг/ко 2 кони. | Мартин Збунинскин конь. | Богушъ Трызна конь. | ДѴбовичи 2 кони. | ТО ЗЕМЯНЕ, ШТО ЛЮДЕЯ НЕ МАЮТЬ | Сестра Кголимонтова Петрухна [ко]н[ь]484’485. || 479 далей пап. пои. XIIт і зак. інш. ирнл. Лядинскик (XVII ст.) (С. Пташыцкі прачытаў гэта слова як Люцин-ский) 480 мъ пашкоджаны обрывам 481 заканчв. поч. IV 482 пачын. поч. II 483 абрыў (чатыры літары); у кв. дуж — па ё 484 разрыў (дзве літары); у кв. дуж. — па ё 485 разрыў (адна літара); у кв. дуж. — па ё 7* 99 [107 аде.] РЕЯСТРЪ ЗЕМЯНЪ БЕРЕСТЕЯСКИХ ПО ТОМУ ЖI ПИСАНЫ, ЯКО И ИНЪШЫЯ ШЛЯХТА I Ям Сернацъким, судя мельницъким, конь. | Кгромацъким конь. | Костиная Пищиковича конь. | Федко, Громовъ зять, конь. | Красникъ конь. | Мартинъ Мишковичъ 2 кони. | Маря Громовна конь. I Манько Федьковичъ конь. | Иванъ Федьковичъ конь. | Сенько Федьковичъ 2 кони. | Бо-гданъ Заньковичъ конь. | Богданъ Леньковичъ 2 кони. | Дмитръ Свислоцъким конь. | Пани Иг-натовая конь. | Мишко Шляхъта конь. | БогѴшъ Федьковичъ конь. | Пам Васко Шлизаровичъ 2 кони. I Пани Львовая 2 кони. | Васковая Кричовъская 2 кони. | Стеі/ко Кричовъским конь. | Иванъ Горновъским 2 кони. | Петръ Горновъским 2 кони. | Васко Горъновъским конь. | Федько Горновъским конь. I Кн(я)зь Полубеньским 2 кони. | Жданъ Горновъским конь. | Хорубинъ 2 кони. I Патъковъским 2 кони. | Серафиновая конь. | Воина Челешниг/ким 2 кони. | Павел Гор-бовъским 2 кони. I Миколам Горъбовъским 2 кони. | П[ани]486 Микитиная конь. || [108] Федор Кольнева конь. | Панъ Патем 2 кони. | Миколам Гамко конь. | Павелъ Челешницъким 3 кони. | Пани Некрасовая конь. | Гавърилъко Гамко конь. | Ям Гамко конь. | Миколам Гамко конь. | Шлехно Гамко конь. | Шниско Леньковичъ конь. | Пани Юревая конь. | Ям Шстромечовъ конь. | Михно Лыщиньскии 2 кони. | Пронько Лыщиньским конь. I ЯнѴшъ Скирвиновичъ конь. I Иванъ Васковичъ конь. | П(а)ни Ивановая Туровая 5 конем. | Ямковичъ конь. | Стецъко Лецъ-ковичъ конь. I П(а)ни Шфанасовая 3 кони. | Левша 2 кони. | Янъ Сокеръка 2 кони. | Мицъко Лычъ конь. I Лукашъ конь. | Сасинъ 2 кони. | Зенько Токаревским конь. | Иванъ Токаревъским конь. I Михно Букрябичъ конь. I Пацъковая Букрабича конь. | Пан Боговитинъ 7 конем. | Пам Вомна БогѴшевичъ 3 кони. | Иванъ БогѴшевичъ 7 конем. | БогѴшъ Васковичъ Крупъчича 2 кони. I Панъ Станислав Довомнович 2 кони. || [108 аде.] Юри Збунимским 2 кони. | Василем Во-лошынъ конь. I Пам Патем Тишъковичъ с Корощина 3 кони. | Федоръ Кульнева конь. | Панько конь. I Янько Пытовским конь. I Сестренег/ КучѴкъ конь. | Матыяс Ма/ифеевичъ конь. | БоП/шъ ГОзовъским конь. I Пам Федор Михамловичъ 3 кони. | Пацъко Лычевичъ конь. | Миколам Гамко конь. I Ромам Зборомирским конь. | Пам Вомна БогѴшевичъ 2 кони. | Пам Мартинъ Зарамко 3 кони. I Пам Богушъ Заранковичъ конь. | Пам Мацъко Заранъковичъ конь. | Пани Ганъна Щи/и-ницъкая конь. | А ТО ЗЕМЯНЕ ПОДЛЯЯ/СКИЯ, ШТО ЛЮДЕЯ НЕ МАЮГ| Ян Прогалинским конь. | Станиславъ Прогалимским конь. | Миколам Прогалиньским конь. | Петръ конь. I Мацко Здомамским конь. | Петръ Станиславовичъ конь. | Марътинъ конь. | Петръ Томъковичъ конь. I Ям Якубовичъ конь. I Станислав Вомтеховичъ конь. | Турчинъ Адемковичъ конь. I Петръ Копемницъким конь. | Адамъ Абрамовичъ конь. | Петръ Забельским конь. | Во-мтько Тресчичъ конь. || [109] Миколам Шамъбарокъ конь. | Малько зъ сыномъ конь. | Юшко Яриѵиновичъ конь. I Па// Анъдрем Лозъка 9 конем. | Костюшъко Костомоло/иским конь. | 487РЕЕСТРЪ БОАРуПИТЪСКИу4871 Мартинъ Вековичъ 5 конем. | Миколам Бу/мковичъ 4 кони. | Гамцовая Богдана 2 кони. | Вомтех Якубовичъ 6 конем. | Юхно Васевичъ 4 кони. | Томъковая Барбара 3 кони. | Пацовая Сиртовто-вича 2 кони. | Анъдриям Вомшвидовичъ 4 кони. | Лукашъ Вековичъ 7 конем. | Матеевая Якго-ловича 6 конем. | Алексанъдръ ЯкѴбовичъ 9 конем. | Кмита Кунъцовичъ конь. | Вемцлавовая 486 разрыў (тры літары); у кв. дуж. — пав п1упон.1 конь. I Ян Венцлавовичъ конь. | Балтромен Венцлавовичъ конь. | Янъ Ромашъковичъ конь. | Романъ Витортовичъ конь. | Матем Завишичъ конь. | Юрем Метишковичъ конь. | Петръ Мар-тиновичъ конь. I Марътинъ конь. | Ста с Миколаевичъ конь. | Макгдалена, вдова, конь. | Ганя Елзмановна конь. || [109 аде.] Вомтел: Венъцлавовичъ конь. | Малъкгарета, вдова, конь. | Марътинъ Станиславовичъ конь. | Миколам Пацевичъ конь. | Лютько конь. | Ясь Верконевичъ конь. I Миколам урбановичъ 2 кони. | Мартинъ Шлехъновичъ конь. | Юшко Петрашевичъ конь. | Каспаровичъ конь. | Лютько Вомнемковичъ конь. | Станиславъ Томъковичъ 2 кони. | Янъковая Вом/иковича 2 кони. | Анъдрем Жоравъским конь. | Болътромем Томъковичъ 2 кони. | Миколае-ва Сонъкголовича конь. | Матеевая Сонъкголовича конь. | Григорем Яновичъ конь. | Юри Лютъковичъ конь. I Степанъ Лютъковичъ конь. | Бутьковая ЛѴца 5 конем. | Матеевая Ганъна конь. I Миколаевая Ядвига 2 кони. | Кголконътовичъ конь. | Друтис НѴповичъ конь. | Щепа-новая #дова конь. I Добковая Зофея конь. | Венъцлавъ з братомъ конь. | Мацъ Простевичъ конь. I Янъ Комицевичъ конь. | Шымъко Миколаевичъ конь. | Анъдрем Марътиновичъ конь. | Григорем Яновичъ конь. | Юри Мацовичъ конь. | Якубъ Станьковичъ конь. | Вомтел: Станько-вичъ конь. У [110] Воитъко Совъримовичъ конь. I Алексанъдръ Богдановичъ конь. | Михамло Петровичъ конь. | Юлновая удова конь. | Богушъ Михамловичъ конь. | Миколам Марътиновичъ конь. I Яков Маг/ковичъ конь. | Станиславъ Кильконтович 2 кони. | Станиславъ Богдановичъ конь. I Михамло Янушъковичъ 2 кони. | Серафим Янушковичъ 2 кони. | Янушковая удова 2 кони. | Юръи Котъковичъ конь. | Миколам Юръевичъ конь. | Станиславъ Мотевичъ конь. I Каспар Юръевичъ конь. | Фронцъко Висмонътовичъ конь. | Кгабриалъ Янушъковичъ конь. I Миколам Вемцлавовичъ конь. | Ям Соремка конь. | Наремша Иньковичъ конь. | Станислав Амдрушковичь конь. I Янушко Кореевичъ конь. | Миколам Станиславовичъ конь. | Мар-тинъ Яновичъ конь. I Барбара Анъдрушковая488 конь. | Венцлавъ Кореевичъ конь. | Номемк-шысъ Скремктовичъ конь. | Вомтел Богдановичъ 2 кони. | Бутко Яцъковичъ конь. | Мицовая #дова конь. I Ям Юръевичъ конь. | Лавриновая Нотевича конь. || [ПО аде.] Яцъко 3 кони. | Янушъ Кушлевичъ конь. | Каспар конь. | Петръ ЦОлбралтовичъ 2 кони. | Адамъ Наръковичъ конь. I Мартинъ Бутьковичъ конь. | Ям Яцъковичъ конь. | Павелъ Васкевичъ конь. | Юшъко Кореевичъ конь. | Миколам Станиславовичъ конь. | Ян Мацевичъ конь. | Станиславъ Рекуте-вичъ конь. I Хрщонъ Юръевичъ конь. | Товтъко Талевичъ конь. | Балтромем Юръевичъ конь. | Томашъ Миколаевичъ конь. | Туртинъ Яновичъ конь. | Щасным Матеевичъ 2 кони. | Станиславъ Григоревичъ конь. | Лавриновая Жижморовая конь. | Миколам ЯкѴбовичъ конь. | Юръе-вая Катерина конь. | Якубовичъ Боярим 2 кони. | Маръко Амдрошевичъ 2 кони. | Миколам Юръевичъ 2 кони. | Мицъко Степановичъ конь. | Балтромем Волчъковичъ конь. | Счасным Анъдреевичъ конь. | Миколам Мартиновичъ конь. | Матем Пашъковичъ конь. | Янъ Бортъко-вичъ конь. I Янушко Нотевичъ конь. | Марътишъ489 Марамновичъ конь. || [111] Адамъ конь. | Матем Яновичъ конь. | Юри Богдановичъ конь. | Лавринъ конь. | Петръ Яновичъ конь. | Климъ Ядушковичъ конь. I Богданъ КестѴцевичъ конь. | улехновая удова конь. | ЯнЪ/шко Киньтовичъ конь. I Вомтел: Якубовичъ 2 кони. | Юри Кгинътовътовичъ конь. | Дьяка490 Мартиновича конь. I Юшко Романовичъ конь. | Якубъ Котовичъ конь. | Лавринъ Юшъковичъ конь. | Авъ-кгуштыновая Барбара 2 кони. | Воитъко Ганусовичъ конь. | Миколам Петровичъ конь. | Вомтел Богдановичъ конь. | Станиславъ Амдреевичъ конь. | Якубъ Яношевич, мещаним ко-вемским491, конь. | Анъдрем Товъкгиновичъ 2 кони. | Михъно Нарбутовичъ 8 конем. | Миколам Милновичъ 8 конем. | Станислав Михамловичъ 6 конем. | Юревая ЦАпелновича 9 конем. | 488 а выпр. з ъя чрнл. балотнага колеру 489 Мар пашкоджаны з-за разрыву 490 х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. пасады 491 в выпр. з к ці н інш. чрнл. 7а Зак. 1525 101 Янъ Пацевичъ конь. | Петръ Михамловичъ конь. | Гринь Михамловичъ конь. | Ям Станиславо-вичъ 5 конем. | Станиславъ Юръевичъ 7 конем. | Янъ Раецъким конь. | Якубъ Юръевичъ конь. || [111 аде.] Стецъ Станьковичъ конь. | Вомтехъ Якубовичъ конь. | Ям Станиславовичъ 2 кони. | Миколам Бортъкович конь. | Юри ѴѴлехновичъ конь. | ЯкѴбъ Миколаевичъ конь. | Янъко Ляхъ съ Ковъна конь. | Радивилъ Романовичъ конь. | Берънатъ Михаиловичъ конь. | Янъ Гринько-вичъ конь, j Миколам Алексанъдровичъ 3 кони. | ТО БОЯРЕ ѴПИТЪСКИИ Ж, ШТО ЛЮДЕЯ НЕ МАЮГ | Митько Проневичъ самъ. | Юръи Мишъковичъ самъ. | Петровая #дова конь. | Янько Сатско-вичъ самъ. I Римъко Марътиновичъ самъ. | Яс Бокъшевичъ самъ. | Юхъно Кушлевичъ самъ. | Дашко Яквиновичъ самъ. | Мацовая #дова конь. | Марко Сиртовтовичъ самъ. | Ян#шъ Довом-новичъ самъ. | Степанъ Бортъковичъ самъ. | Матем Пашъковичъ самъ. | Воитъко Даневичъ самъ. I Станько Довъятовичъ самъ. | Давыдъ Мацевичъ самъ. | Бемнаръ Доневичъ самъ. | Бол-тромем Сурвиковичъ самъ. | Бутримъ Навдовичъ самъ. | Юръи Нацъковичъ самъ. || [112] Па-велъ Юдгновичъ самъ. | Воитъковая Ѵдова конь. | Творианъ Довъкамловичъ самъ. | Стецъ Во-итъковичъ самъ. | Янъ Наръковичъ самъ. | Жадемко Номиковичъ самъ. | Говенъ Субочевичъ самъ. I Кгабриалъ Тоятовичъ самъ. | Можемко Ячевичъ самъ. | Сирътовтъ Бемнаровичъ самъ. | Рымъко Прочевичъ самъ. | Бортъко Кинъбутовичъ самъ. | Богданъ Сотъковичъ самъ. | Анъдрем Фесторъ самъ. | Якубъ Юръевичъ самъ. | Юръи Яновичъ самъ. | Бартошъ Декъшовичъ самъ. | Янушъ Кистуновичъ самъ. | Барътошъ уписевичъ самъ. | Станиславъ ЛѴкашевичъ самъ. | Матем Петрашевичъ самъ. | Воитъко Петьковичъ самъ. | Михамло Петровичъ самъ. | Станислав Юшъковичъ самъ. | Янушко Миколаевичъ самъ. | Томашъ Вомдатовичъ самъ. | Гринь Петровичъ самъ. I Богдан Юшъковичъ самъ. | Ромашъко Ганусовичъ самъ. | Вемцлавъ Юшъковичъ самъ. I Нацъ Шадовичъ самъ. | Анъдрем Семашъковичъ самъ. | Юри Станиславовичъ самъ. | Анъдрем Мижумковичъ самъ. || [112 аде.] Воитъко Станевичъ самъ. | Якубъ Анъдрушовичъ самъ. I Павелъ Яновичъ самъ. | Стась Саммонътовичъ самъ. | Янъко ЯкѴбовичъ самъ. | Болтро-мем Сидюшъковичъ самъ. | Петрашъ Станьковичъ самъ. | Марътинъ Радивиловичъ самъ. | Які/бъ Юръевичъ самъ. | Матем Томъковичъ самъ. | Пацъ Кунъцовичъ самъ. | Якубъ Воитъко-вичъ самъ. I Станько Довъкеновичъ самъ. | Станиславъ Бискупъ самъ. | Янъ Бочевичъ самъ. | Янъ Точевичъ самъ. | Янъ Конъковичъ самъ. | Томашъ Юшъковичъ самъ. | Хрищонъ Товтъко-вичъ самъ. I Вомтехъ Станьковичъ самъ. | Мацъко Станьковичъ самъ. | Марътинъ Сочевичъ самъ. I Щепанъ Можемковичъ самъ. | Стань Сирътовтовичъ самъ. | Янько Свировичъ самъ. | Анъдрем Петровичъ самъ. | Юръи Вильтовтовичъ самъ. | Юхъно Миколаевичъ самъ. | Балъ-тромем Бемнаровичъ самъ. | Янъ Митьковичъ самъ. | Лавринъ Высоконовичъ самъ. | Миколам Боръковичъ самъ. | Миколам Шедемковичъ самъ. | Янъ Юръевичъ самъ. \ [113] Марко Мацъ-ковичъ самъ. | Янъ Добъковичъ самъ. | Нарко Конъдратовичъ самъ. | Мацъко Яновичъ самъ. | Венъцлавъ Яновичъ самъ. | Балътромем 'Длехновичъ самъ. | Миколам Юхновичъ самъ. | Янушъко Станькуновичъ самъ. | Миколам Петрашъковичъ самъ. | Янъко Довъкшевичъ самъ. | ѴѴлекъсем Богдановичъ самъ. | Петръ СамонкѴсовъ самъ. | Матем Довкуновичъ самъ. | Петръ Есковичъ самъ. | Наръко Баровичъ самъ. | 492Тым бояре #пи/иским с тыми, што людем | не мають, мають ставити ку слу|жбе земъском 379 конем492.1 492-492 калафон РЕЯСТРЪ БОЯР ТРОЦЪКШГ ПО ТОМУ ЖI ПИСАЯ, ЯКО ИЯШЫЯ ШЛЯХЪТА I ХорѴжии трог/кии Андрушко Богданович конь. | Яку б Бе/зтошевич а невестька его Ма/ггиновая 2 кони. I Томъко Миханловичъ конь. | Станиславъ Воитъковичъ конь. | Воитьковая Михаиловича конь. I Ян Яновичъ конь. I Станиславъ Болтромеевичъ конь. | Григореи Янушковичъ конь. II [113 аде.] Ян Горъскии конь. | Барътошъ Станиславовичъ конь. | Якубъ Тви/збутовичъ конь. | Ивановая Зеновъевича конь. | Васко Ивашъковичъ конь. | Еско Ивановичъ493 494 конь. | Ска/збныи трог/ки и Андреи Станькевичъ 2 кони. | ѴОлехно Талькевичъ конь. | Ста с Кунъцевичъ конь. | Ян Михаиловичъ конь. | Грицъ Миколаевичъ конь. | Стась Ивашъковичъ конь. | Миколаи Ямонъ-товичъ конь. I А ТО БОЯРЕ ТРОЯКИЯ, КОТОРИЯ ЛЮДЕЯСВОИ2Г НЕ МАЮГ| Сташъковая Довъшкевича конь. | Шымъко Новъкшевичъ конь. | Лавринъ Якубовичъ самъ. | Степанъ Петриковичъ самъ. | Якубовая Ганъна конь. | Мись Ба/зтошевичъ самъ. | Михно Ро- меиковичъ самъ. | Зенько Семеновичъ самъ. | Борис а Таврило Алелуевичи самъ. | Митьковая Хребътовича конь. | Ивашъко Конъдратовичъ самъ. | Миколаи Стецовичъ самъ. | Венцко Ямонтовичъ самъ. | Адамъ Анъдреевичъ самъ. | Стас Шеибаровичъ самъ. | ЯкѴбъ Воитъковичъ самъ. I Стез/ Петрашевичъ самъ. | Ю/зевая Ромашъковича конь. | Ю/зкгель Степановичъ самъ. | Михъно Яновичъ самъ. || [114] Воитишъ Шеибаровичъ самъ. | Пашъко Семашъковичъ самъ. | Стась а Янъ Мицевичы самъ. | Янъ Ганусовичъ самъ. | Богданъ Бутримовичъ самъ. | Томашъ а Шимъко Конъдратовичи сами. | Ю/зи Дашъковичъ самъ. | На/зко Ромашъковичъ самъ. | Ма/з- тинъ Митьковичъ самъ. | Воитехъ Митьковичъ самъ. | Стась Митьковичъ самъ. | Хролъ Боя-494 i ринъ самъ. I 495Тыи бояре троцъкии с тыми, што людей | не мають, мають ставити Ktf | службе земъскои 55 коней495.1 РЕЖЛТЪ БОЯРЪ КуРЪКЛЕВЪСКИХЪ | по том* ЖЪ ПИСАНЪ, ЯКО И I ИНЪШЫЯ ШЛЯХЪТИЧЫ I Хоржии ку/зклевскии Матеи Бе/знатович 2 кони. | Миколаи Станиславовичъ конь. | Бе/зтошо-вая конь. I Венцлавъ Вонтовичъ конь. | Яншковая конь. | Бояриновая496 конь. | Ю/зи Мацъко-вичъ 2 кони. I Мис Воитъковичъ конь. I Ю/зи а Мацъко Степановичи конь. | Процко Анъ-дрѴшковичъ конь. I Ма/зтинъ Кгабриаловичъ конь. || [114 аде.] Станиславъ Козельский конь. | Янъ Нешынчичъ конь. | Миколаи Воитеховичъ конь. | Михаиловая Богдановича конь. | Мацъко Яновичъ 2 кони. I Адамъ Барътошевичъ 2 кони. | Воитехъ АнъдрѴшъковичъ конь. | Григореи Петровичъ конь. | Янъ Добъковичъ конь. | Матеи Кгабриаловичъ конь. | Петръ Яновичъ 2 кони. I Юръи Некрашевичъ 2 кони. | Венъцлавъ Богдановичъ конь. | Анъдреи Венъцлавовичъ 2 кони. I ЯкЪ/бъ Ганусовичъ 2 кони. | Якубъ ѴУлехновичъ 2 кони. | Янушъко Миколаевичъ 493 далей поч. XI,ш Петуховіч (XVII ст., аб даце, у прыватнасці, сведчыць напісанне і ў выглядзе х) 494 х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. сацыяльнай прыналежнасці 495’49 калафон 496 х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. сацыяльнай прыналежнасці мужа 7а’ 103 2 кони. I Юри Балътромеевичъ конь. | Миколам Балтромеевичъ 2 кони. | Мартинъ Яновичъ конь. I Матеи Юсым конь. | Адамъ Наръковичъ конь. | Бутъвилъ Станьковичъ конь. | Лаврино-вая конь. I Богданъ Якубовичъ конь. | Миколам Нацъковичъ конь. | Алекъсем Томасовичъ конь. I Якубъ Мартиновичъ конь. | Станиславъ Якубовичъ конь. | Яновая Станевича 3 кони. | Воитех Бартошевичъ497 2 кони. | Якгинтовая Зофея 3 кони. || [115] ТО БОЯРЕ КУРКЛЕВЪСКИИЖ, КОТОРИЯ ЛЮДЕЯСВОИАНЕ МАЮГ| Марътинъ АвъкгѴшътыновичъ самъ. | Якубъ АвъкгѴштыновичъ самъ. | Болътромем Шлехъно-вичъ самъ. I Воитъко а Миколам з братьею самъ. | Якубъ Монкгирдовичъ самъ. | Мартинъ Ме-немтовичъ самъ. | Матем а Богданъ Гинъцы сами. | Якубъ Юръевичь самъ. | Анъдрем Кгинъви-ловичъ самъ. | Шимъко Кгирдивиловичъ самъ. | Мацъко Бартошевичъ самъ. | 498Тым бояре курклеескии с тыми, што людей | не мають, мають ставити ку | служъбе земъском 69 конем498.1 499Сума великая всихъ ремстровъ Троцкого поветѴ дворовъ з бояръ-шлях|ты и зъ ихъ люден, кромъ Берест|я и Бельска, Дорогочина и Мел|ника, 2000 шсмъ сотъ и 61 | конь499’500. || [115 аде.] [ТАТАРОВЕ]501 РЕЕСТРЪ КН(Я)ЗЕЯ И ВЛАНОВЪ ТАТАРСКИХЪ | В ТОМЪ ЖЕ РЕЯСТРЕ КОЖДЫЯ С НИХ МЕНОВАНЪ | ЕСТЬ НА КОЛЬКА КОНЕХЪ МАЮТ СЛуЖИТИI Князь Иванъ, хорЛким татарским, самшостъ. | Кн(я)зь Анъдрем, брать его, саишость. | Кн(я)зь Юхно сампять. | Князь Магметь салшятъ. | Кн(я)зь Кульдышъ сал/семъ. | Кн(я)зь Яхя сал*-шостъ. I ХорѴмъша сал<четвертъ. | Шбъдулиная вдова 4 кони. | Магметь Шбъдуличъ самвторъ. | Якубъ Тивишевичъ сал/четверть. | Янибекъ салпреть. | Речипъ самвторъ. | Кн(я)зь Шбътеча салггреть. | Шлишко самъ. | Матька Шлишъкова конь. | увосень самъ. | Шлим Б(о)гдановичъ самъ. I Вонътышъ самъ. | Петрашъ з бра/иею сами вси три. | ФѴрсъ самъ. | Малтековичи 2 кони. Колко их голое, I вси маю/w ехати ку службе. ТО ТАТАРЕ КОЗАКИ, ШТО ЛЮДЕЯ НЕ МАЮГІ Минко502 МустѴпичъ самъ. | Митя самъ. | Есь самъ. | ЯкѴбъ самъ. | Марътинъ самъ. || [116] Стецъко самъ. | Павелъ самъ. | Шбъдула самъ. | Петюлисъ самъ. | Васко Солътановичъ 503самъ. Бердем503 самъ. | Швъсеимъ 504самъ. Шрарзъ Солтанович504 самъ. | Аразъ Адамъковичъ самъ. | Махметь Казимирович з браток сауивтор. | Богданъ самъ. | Аисупъ Абазовичъ самъ. | Ашъко з а нап. невыразна, можна прачытаць як е 498- 498 калафон 499- 499 капафон 500 ніжэй росчырк пяра 501 аде. у ркп. ; у кв. дуж. — па рэестру зместу 502 к выпр. з інш. літары 503- 503 уПісана ў рдк. поч. I 504- 504 уПісана ў рдк. поч. I братьею сами два. | Базаровичъ самъ. | Васковичъ з отъчизны самъ. | Ktf/манъ самъ. | Кадыре-вичъ самъ. I Баирашъ Болдашевичъ самъ. | Войко Юшъковичъ самъ. | Шрътюшъко Судковичъ самъ. I Миско Такътамовичъ самъ. | Тимиръ самъ. | Яцына Могрешевичъ самъ. | Речиповичъ МѴстѴпа самъ. | Мацъковичъ самъ. | Мызъкгевичъ самъ. | Манъдынъ Телешевичъ самъ. | Станько ЧѴнеевичъ самъ. | Романъ самъвторъ. | Атамоновичъ самъ. | Азъбердеевичъ самъ. | Янышъ Енаревичъ самъ. | Базаръ з братомъ самъ. | Базаръ Шыкъ з братомъ самъ. || [116 аде.] Петръ Барашовичъ сал/вторъ. | Кгельдышъ Янъковичъ самъ. | Довлетовичи самъ. | Езодымъ Затроченинъ самъ. | Козакъ самъ. | Кузмановичъ самъ. | Адамъ Богдановичъ самъ. | Азбердее-вичъ самъ. I Бороковичы самъ. | Солътанъ Козиничъ самъ. | иДпѴшевичъ самъ. | Сарам самъ. | Корачъ самъ. | Керимъ Аборовичъ самъ. | Абрашъ505 Телешевичъ самъ. | 506С#ма того хор&къства кн(я)зя Иванова. | Вси его татаре мають ставити ку | службе земъском 126 конем506.1 РЕЕСТРЪ АБРАГИМОВА СТЯП/ ПО ТОМУ Ж ПИ|САНЪ, ЯКО И ВЕРЪХШИСАНЫЯ ТАТАРО I Князь Абраимъ самшостъ. | Князь Амдаръ самвторъ. | Князь уразъ507 самвторъ. | ѴОбдупа Аб-раимовичъ самвторъ. | Алемко Абрагимовичъ сажвторъ. | Кн(я)зь Кі/лз#манъ самтреть. | ІѴШстѴпа Илясовичъ самтреть. | Адамъ Давыдовичъ самъ. | Абрагимъ Соболевичъ самъ. | Аму-хамеда Казимировичъ сажвторъ. | K)ctfna Ладышъковичъ самвторъ. || [117] Коръсакъ Вланъ самвторъ. I Сюнъчокъ508 Соболевичъ самъ. | Шбъюдушъ Азединовичъ самвторъ. | ТОГО Ж СТЯП/ ТАТАРЕ КОЗАКИ, ШТО ЛЮДЕЯ НЕ МАЮГЬ | Шембакъ Азбе/эдеевичъ самъ. | Сюнъчакъ Кансареевичъ самъ. | Давка Кудашевичъ самъ. | КушѴмъ Кудашевичъ самъ. | Чимагме/н Речиповичъ самъ. | Тимиръ Бапать самъ. | Тахъма-мышъ самъ. I Килдышъ Алимовичъ самъ. | МостѴфа а Мо/ттѴза Азизковичи сами. | Самчии а Тям Рибердем Магметовичи сами. | Хачибердем самъ. | Танъ Руберъдем самъ. | КАЗАКИ ЛАРЪСКИЯ | Фучаберди Сареевичъ самъ. | Жабасъ Болотхочовичъ самъ. | Жданъ \Дльдасовичъ самъ. | Mtfca Юнусовичъ самъ. | Азекем Болотъхочовичъ самъ. | Богдашъ уразовичъ самъ. | Жиневъ самъ. | Бабъдышъ самъ. | Яныш Атоказичъ самъ. | Вазъюль самъ. | Бдышъ самъ. | Бомъшовая йцова конь. II [117 аде.] Дыяшъ з братомъ самъ. | Вазюля Ку/жановичъ самъ. | МацЛія Курманъчуко-вичъ самъ. I Юнусъ Мисковичъ самъ. | ЮнЪ/съ Ходыревичъ самъ. | Разі/мъ с Курманомъ сами два. I Сюнъчукъ Инъдыновичъ самъ. | Казима Ачхматовичъ самъ. | Акъеля Ачихматовичъ самъ. I АглѴшковичы сами. | Лехимъ Миръды самъ. | ТО ВАЦЪКИЯ КОЗАКИ | Атаман вацъкии #разъ самъ. | Кочгукъ Таразовичъ самъ. | Банрамъ Бостановичъ самъ. | Легушъ Тазавовичъ самъ. | Есинъ Тазавовичъ самъ. | #лазъ Беръден самъ. | Воручъка самъ. | аш выпр. з інш. літар; чытаюцца невыразна 506-506 калафон 507 . . р i з выпр. з інш. літар 508 к выпр., верагодна, з н 105 Давле/м Милешевичъ самъ. | Давленъ Киревичъ самъ. | Махметъ Тыдыровичъ самъ. | Варламъ Рамадановичъ самъ. | Кельдавлет Рамадановичъ самъ. | Баггияръ Бодачовичъ самъ. | Казакъ Янъковичъ самъ. | ТО КАЗАКИ КИКРКГЯЯСКИЯ | Сюньдюкъ Шатышовичъ самъ. | Бамрашъ Азаровичъ самъ. || [118] Чорътанъ Темешовичъ самъ. I П/лать Берлеи самъ. | Тулам Боинашовичъ самъ. | Болатъко Чобонашовичъ самъ. | П/лашъ Диковичъ самъ. | Асанъ Соболевичъ самъ. | Речипъ КошѴмовичъ самъ. | ЮсѴпъ Алыкучуковичъ самъ. | ѴѴсман Каръковичъ самъ. | Асеитъ Каречавичъ самъ. | Тактамышъ Та-нышовичъ самъ. | Причъ Сараевичъ самъ. | Давыдъ Калимовичъ самъ. | Касымъ з братьею сами. I Базар Сабаковичъ самъ. | ТотѴшъ Шитаевичъ самъ. | Асанакъ самъ. | Чарачикъ Кадыше-вичъ самъ. 1 Янышъ Бомнашевичъ самъ. | Келдышъ з братомъ сами. | Еллякъши Кобяковичъ самъ. I Аинишъко Кобековичъ самъ. | ТавЪ/чикъ Собемковичъ самъ. | КАЗАКИ ТРОЦЪКИЯ| Атаманъ Троцким Сыт Азеденович самъ. | Ворозкгоча Степановичъ самъ. | Магметь, сынъ его, самъ. I Чыешъ КѴрмашовичъ самъ. | ЛегѴшъ Пуврусовичъ самъ. | Бамрашъ Куръмасовичъ самъ. II [118 аде.] Янышъ Хочушковичъ самъ. | Речипъ з Ромоданомъ сами. | 509Того хоружъства Ибрагимова вси та|тарове мають ставити к# служъ|бе земъском 100 и 18 конем509.1 РЕЕСТРЪ ХОРУЖСТВА КН(Я)ЗЯ СЕЯДЧАЛА | МИНЪБАЛАТОВИЧА ПО TOMtf ЖЪ ПИ|САНЪ, ЯКО И ИНЫЯТАТАРЕ | ХорѴжим Сем Жалал саишость. | Шагманъ Цыркасымович з бра/иею сами шсми. | плановая вдова 2 кони. | Февдавлетъ Самта самъ. | Янышъ Амолыковичъ самвторъ. | Сынъ его Якйбъ самъ. I Ахметь Врус Влановичъ саивторъ. | Изюта и зъ сынъми сал/вторъ. | ТО КОЗАКИ СЕЯ ЖАЛОВОГО СТЯГѴ, | ШТО ЛЮДИ МАЮТЬ | Щасным Быкевичъ самвторъ. | Т#ла Кочаловъевичъ сал/вторъ. | Товышъ Бобышевичъ сал/-вторъ. I Товеша а Темеша сами. | Сенько Шыгалычъ самъ. | Алим Касымовичъ сал/вторъ. | Азка Монашовичъ самъ. | Тарас Базаровичъ самъ. | Сенько Собаковичъ самъ. | Радивом а Булгакъ Сидагметовичи сами. | Богдам а Янышъ Станькевичы сами. || [119] ГУвардъ самъ. | Жі/къ самъ. I Магметь Азыкевичъ самъ. | Ивашъко Давыдовичъ самъ. | Сенько О/прича самъ. | ТОГО ЖЪ СТЯГѴ КОЗАКИ, ШТО ЛЮДЕЯНЕ МАЮТЬ | Анъдишъ Смемдеревичъ самъ. | Такътамышъ Довлашевичъ самъ. | Милько Асановичъ самъ. | Васко Собачъковичъ самъ. | Кадышевичъ самъ. | Тамъзичы сами. | ЛегѴшъ Курмашевичъ самъ. I Мартинъ Семеньчичъ самъ. | Куг/ко Собачковичъ самъ. | Илешъко Супруновичъ самъ. | Та-нышъ Янышовичъ самъ. | Малыш Станькевичъ самъ. | Богдам Азбердеевичъ самъ. | Юхно 509-509 каЛафон Каръпшычъ самъ. | Чехъ самъсемъ зъ сынъми сами. | Янышъ з братомъ самъ. | Курмановичи сами. I Кудаш К#/?мановичъ самъ. | Легушъ Баирашевичъ самъ. | Даяко а Кадышъ Елковичи сами. I Сенько Бакътышевичъ самъ. | Занько Кудашевичъ самъ. | Бе/эдишовая удова конь. | Девера Еемишъка самъ. | Курманъ з бра/яею сами. || [119 аде.] Азюкъ Менъкишовичъ самъ. | Гостило з братомъ самъ. | Ивашъко Бобоевичъ самъ. | Кадыш а Малыш, а Давле/л Лукашылцы сами. | 5|0Сума того стягу кн(я)зя Сем Дчала Милбу|латовича, татарове, мають стави|ти ку службе земъском 82 кони510. | РЕЕСТРЪ ХОРуЖОГО ААМЕТЪ ВЛАНЪ | САЯЧуКОВИЧА ПО TOMtf ЖЪ ПИСАЯ, ЯКО I В ЫЯШЫХЪ СТЯГОВТАТАРЪСКИХЪ I Самъ хоружым Ахметъ Влам самсемъ. | Князь Мамко саитреть. | Юдгно Могинътовичъ самъ. | Магрецъ Мусаковичъ самъ. | Юсупъ Довлешевичъ самъ. | Амдрем Михъновичъ самвторъ. | Кн(я)зь AÓKO, маръшалокъ, сампять. | ІДсал Бодашевичъ самвторъ. | Кудашъ Белескубовичъ самъ. I Миско Чогамдаевичъ саивторъ. | Митеша самъ. | Богданъ, Мисковъ зять, самъ. | Янъ Давлеть а Кошумъ сашреть. | Сеитъ самтреть. | Мамко Тулатъяровичъ саитреть. | ЛегѴшовы дочъки 2 кони511. И [120] ТО ТАТАРЕ КОЗАКИ, ШТО ЛЮДЕЯ НЕ МАЮТЬ | Вас ѴѴзъковичъ самъ. | Ялаиръ самъ. | Касымъ ТЙіушевичъ самъ. | Сенько Асановичъ самъ. | Семенъ Читуторовичъ самъ. | Мись Довляшовичъ самъ. | Шемеръдснь Чугіфовичъ самъ. | Лецъко Манъгутовичъ самъ. | Федо/? Станьковичъ самъ. | Мереть Давыдовичъ самъ. | Илясъ Легишевичъ самъ. | Шабанъ Речиповичъ самъ. | Юхно Дербиновичъ самъ. | Михамло Михъновичъ самъ. I Сабар а Явлумъ Дербиловичи сами. | Бахтыя/? Михновичъ самъ. | Ю//?манъ Тулушевичъ самъ. | Амзюкъ Ломъзичъ самъ. | Богданъ Слушевичъ самъ. | Вразъ Сеньчуковичъ самъ. I МустѴфа Абрамовичъ самъ. | Бас Янушевичъ самъ. | Халенъ Давыдовичъ самъ. | Киль-дияръ Бахтыярович самъ. | Такътамышъ а Кошбе/адея сами. | ЦОсманъ Некрашевичъ самъ. | Богданъ Реневичъ самъ. | Грия Липъчынъ самъ. | Ромоданъ Мусыковичъ самъ. | Легишевичъ самъ. I ЮсѴпъ Богъдевичъ самъ. || [120 аде.] Синянъ Якубовичъ самъ. | Азединъ Токъташевичъ самъ. I ЛеО/шовъ сынъ самъ. | Якубовичъ самъ. | Богданъ Янушъковичъ самъ. | Шамаръдень Баровичъ самъ. | Милкуманъ Мискевичъ самъ. | ТОТАРОВЕ ТОГО Ж СТЯГѴ ЛОСОСИЯСКОГО, ШТО ЛЮДЕЯ I АТАМАЯСТВА БуШНОВА НЕ МАЮТЬ | Bfotfirb Кадышевичъ самъ. | Бузі/нъ Тимиревичъ самъ. | Кудамчыкъ Давыдовичъ самъ. | Манъ-кожа Бековичъ самъ. | Янъко Бе/щышевичъ самъ. | Борздило Солтышевичъ самъ. | Жолышъ Толышевичъ самъ. | Асанъ Жадыкровичъ самъ. | База/? Бамдушевичъ самъ. | Юхъно Давыдовичъ самъ. I Гришъко Есиповичъ самъ. | Матыясъ Кочъкоревичъ самъ. | Сенько Легишевичъ самъ. I Токтамыш Борздиловичъ самъ. | Легишъ Кодышевичъ самъ. | Тактажа Ахъматовичъ самъ. I Ивашъко Сеньковичъ самъ. | Солтыкая Каячемевичъ самъ. | Караябатовичъ самъ. | Дов-летяр Ходыревичъ самъ512. || 5|0’510 калафон 511 ніжэй росчырк пяра 512 ніжэй росчырк пяра 107 [121] ТО ТАТАРЕ, ШТО НА ОГОРОДЕЛТЕДЯГ, А ПАЯ/НИ НЕ МАЮТЬ | Абдышъ Базаровичъ на шгороде. | Казимъ Ивановичъ на шгороде. | Кошакъ Ивановичъ на шго-родс. I Соколъ Ивановичъ на шгороде. | Баран СѴбовразовичъ на шгороде. | Асатынганъ Вразо-вичъ на шгороде. | Манъгиръ Шемердевичъ на шгороде. | Кицъ Семашъковичъ на шгороде. | Белаш Кошчаковичъ на шгороде. | ТО ТАТАРЕ ЛОСОСИЯСКИЯ МАЦЪКОВА АТАМАЯСТВА | Самъ Мацъко Евизасевичъ самъ. | Шыманъ Различъ самъ. | Осан Левоновичъ самъ. | Алишен Балишевичъ самъ. | Казимъ КѴдашевичъ самъ. | Шледгно Акъшикевичъ самъ. | Токтамышъ КѴрмашевичъ самъ. | Богданъ Ходоровичъ самъ. | МостѴпа Малеевичъ самъ. | Магметъ Ромо-дановичъ самъ. | Асанъчикъ Санъдычевичъ самъ. | Баран Асановичъ самъ. | Патыш Дармаше-вичъ самъ. I Жорлуги Бутовичъ самъ. | КѴрмашъ Борковичъ самъ. | Якимъ Кордышиковичъ самъ. I Тазляковая #дова конь. | Качъкиновая #дова конь. | Адышъ Ю/рмашевичъ самъ. | Иль-яръ Ельбовичъ самъ. | Евлашъ Сачъкевичъ самъ. || [121 аде.] Идышовая Ъ/дова конь. | Азимъ Степановичъ самъ. | Моръдасовая удова конь. | ТОГО Ж АТАМАЯСТВА ОГОРОДНИКИ, ШТО ПАШЕЯ НЕ МАЮ7Ъ | мзИвашъко Даръмодановичъ. | Ноконча Врусскожевич. | Петрыкъ. | Сатъко. | МѴстѴна Давыдович. / Петько. I Михънели. | Баран Воиняковиѵ. | Кадыш Карачевичъ51′. | 5І4СѴма стягѴ Адсметъ Влана Асанч#кови|ча всихъ татар, которым мают на слулфу земъскую ехати 100 а 9 конем53 514. | РЕЕСТРЪ ТИПИРСКОГО И КРЫЧЫЯСКОГО I СТЯГ# ХОР#ЖЪС7ВА ІАЩИЖЖОВА I Самъ Шлишъко сал/четверть. | Яско самъвторъ. | #сеинъ самвторъ. | Муратовая #дова 2 кони. | Мась Волковичъ з братом самвторъ. | ТО ТАТАРЕ КОЗАКИ, ШТО ЛЮДЕЯ НЕ МАЮ7Ъ | КЛма самъ. | Семенъ Глебовичъ самъ. | Аисипъ з братомъ сами. | Гавърило самъ. | Денисъ, брать его, самъ. | Мишко Федевичъ самъ. | Давлешъ самъ. || [122] Мі/стѴфичи самъ. | Давыдъ самъ. I Магрешъ самъ. | Сюнько з братомъ самъ. | Якубецъ самъ. | Станько Чунеевичъ самъ. | Емдар Бекгишевичъ самъ. | Алымъ Бекгишевичъ самъ. | Илясъ Богданьцовичъ самъ. | Игнатъ Юрковичъ з братомъ сами. | Атаманъ Малышъка самъ. | Тафта самъ. | Боюкъ з братомъ сами. | Белекъ Тулашевичъ515 самъ. | Аинюкъ Белековичъ самъ. | Юсупъ Коботаевичъ самъ. | Борисъ самъ. I Бодакъ самъ. | Асанакъ516 Ю/рмановичъ самъ. | Соболь самъ. | Ходор самъ. | ТѴлатъ Верден самъ. 1 Асанъ Шагдавлеть самъ. | Елашъ самъ. | Белякъ самъ. | КѴрмаш Амановичъ самъ. | Тулать Чибиловичъ самъ. | Аикашевичъ самъ. | Тобузакъ Аинашевичъ самъ. | Бенрамъ самъ. | Вотун самъ. I Богданецъ самъ. | Бенрамъ самъ. | Карача самъ. || 5I3 SI3у два слупкі 5|4‘514 калафон 515 'i нап. невыразна 516 н нап. невыразна [122 адв.] TO ntf НЯНЕ | 517Мамышъ. I Черевие Белечикъ. | Аючикъ. | Абладыка. | Аибрашъ. | Акалимъ. / Елюмъ. | Beptf-чекъ. I Тулать. | Кадышъ. | Алъды/гдыкъ. | Аразъ517. | Янушъ Кадышъ. | ТотѴмъ Татарин самъ. | Танъ Сарьш самъ. | Саримъ самъ. | Легушъ самъ. | Абокъша самъ. | БозѴмъ самъ. | Аразымъ самъ. I Станюлисъ самъ. | Танякъ самъ. | Сюньтекъ самъ. | тетъкуповичы сами. | Баирашъ самъ. I Адымъ самъ. | Арамъ Алиевичъ самъ. | Сеит Козы самъ. | Аразъ Магметевичъ самъ. | Афеде-вичъ самъ. I Станько Чунеевичъ самъ. | Адаръ Бекгишевичъ самъ518. |[ [123] РЕЕСТРЪ ТАТАР НОВЪГОРОДЪСКИу ПО ТО|МУ ЖЪ ПИСАНЪ, ЯКО ИЯШЫЯ ТАТАРЕ | Шрумъ Вланъ сажтреть. | Мо/ггѴза Богатыревичъ сажчетве/ттъ. | ЛегѴшъко Собачъковичъ саж-вторъ. I Кильдышъ Ходыревичъ самъ. | Хаско Богдановичъ сажвторъ. | Легушъко Ъ/заболотыи 519сажвтор. Кадыш узаболотыи519 саивторъ. | Ивашъко узаболотыи сал/вторъ. | Шлехно узабо-лотыи сажвторъ. | Абрагимъ ур#те сажвторъ. | Кн(е)гиня Тактамышовая 3 кони. | Манко саж-вторъ. I Князь Мо/лѴза Мапикгбашич сажшсмъ. | Сеитъ Жалал сажвторъ. | Шах Манцыръ саж-треть. I ЛегѴшъ Банкожичъ самъ. | Втеха Д(а)выдовичъ сажвторъ. | Сенько Собаковичъ саивторъ. | ТО ТАТАРЕ КОЗАКИ, ШТО ЛЮДЕ# | НЕ МАЮТЬ | Баранокъ Жалукъбе/адеевичъ самъ. | Бакътышъ а Воннашъ Богдевичи сами. | Станькевичы сами. I Субъко Тулутовичъ самъ. | Восмановичъ самъ. | Васица, вдова, конь520. || [123 адв.] РЕЕСТРЪ ХОРуЖСТВА КНЯЗЯ БАЯКА СЕЯ|КОВИЧА ПО ТОМУ ЖЪ ПИСАЯ, ЯКО И ИЯШИЯ ТАТАРЕ | ХорЛкии Банько Сенковичъ з братож АЭкомъ сажтре/и. | Алихъно Асьмановичъ сажчетвертъ. | Ахъметъ самъвторъ. | Абрагимъ а Алин Бахтыяровичы 3 кони. | ИсѴпъ Даньковичъ сажвторъ. | Щаснын Асановичъ сажтреть. | Селиман Давыдовичъ самъвторъ. | Легуньковая #дова 2 кони. | Абрагиж Ку/иковичъ и свояк его Миханло сажвторъ. | Вонпоша а Боитыш Богдановичы сами два. I Богданъ самъвто/ъ | Легушъко Белата конь. | Вонко Казимировичъ самъ. | Афенден и брать его Хонко сами два и ontfrtf на кони. | Вахъметъ Брезъковичъ самъ. | Воина Богдановичъ самъвторъ. I Шнис, Милкуман, Сяпян Ромодановичи сами три. | Ивашъко Кеньковичъ самътреть. | Алихно Кеньковичъ самъвторъ. | Маръшалок татарский кн(я)зь Яхя самъвторъ. | Банько а Адко сами. | Магметь Баньковичъ самъвторъ. | Левъковичи сами. | Ахъметъ Ромода-новичъ самъвторъ. | ИсѴпко Тулатековичъ самъвторъ. | Кельдышъ Кедыревичъ самъ521. || [124] ТОГО ЖЪ СТЯГѴ ТАТАРЕ КОЗАКИ, | ШТО ЛЮДЕЯ НЕ МАЮТЬ | Митько Кутьковичъ самъ. | Тевешъ Казимировичъ самъ. | Давлешъ самъ. | Янушъ Ходыше-вичъ самъ. I ЯкѴбъ Келдовлетовичъ самъ. | Милькоманъ Кадышевичъ самъ. | Ъ/еке- 5|7’5|7>> два слупкі
  518 •
  шжэи росчырк пяра
  519‘519упісана ў рдк. поч. I
  520
  шжэи росчырк пяра
  521 ніжэй росчырк пяра
  109
  сеить522 конь. I КУлУковичи: уендовле/м а ДхошУмъ, 2 кони. | ТУлошовы сыны конь. | СюндУ-ковы дети конь. | уПопортех уУсанъ конь. |
  523[ВОЕВОДСТВО ПОДЛЯСКОЕ]523
  РЕЕСТРЪ ЗЕМЛЯ МЕЛЬНИЦЪКИХЪ |
  Тирликовъскии земяне 4 кони. | Янъ Гинъчынъ самъ. | Земяне Поплавъским 2 кони. | Земяне Вирики 2 кони. I Пан Янъ ѴѴрешъко 8 коней. | Панъ ХерУбинъ 3 кони. | Болесты земяне 2 кони.
  1 Вычолъки земяне 2 кони. | Шенякове земяне 2 кони. | ПетрУсы земяне конь. | Шавлы земяне
  2 кони. I Рядлино земяне конь. | Бернаты земяне 2 кони. | Старый земяне Бернатъским 2 кони. || [124 аде.] Панъ Щасным самъ. | Земяне Бернатъским конь. | Закрым земяне конь. | Патковъскии инде писаны. | Новосельцы земяне 3 кони. | Моженино земяне 3 кони. | Розвадово земяне 2 кони. I Хибово земяне 4 кони. | Земяне Серънацъким 8 конем. | Боратыньским земяне 3 кони. | Тавълиньским земяне 4 кони. | Кореневъским земяне 2 кони. | улипиньским земяне конь. [ Дед-ковъским земяне 2 кони. | КУты земяне 2 кони. | ЯкУбовъским земяне 3 кони. | Молевъским земяне 2 кони. I Панъ Юрым Горновъским 5 конем. | Земянъка Прибиковая конь. | СУтиньским земяне конь. | Земяне Шстровъским 3 кони. | Староста мелницъким пам Немира Гримамличъ | маеть ставити 25 конем. | Панъ Павелъ Рачъко 8 конем. |
  РЕЯСТРЪ ЗЕМЪЛИ ДОРОГИЦКОЕ |
  Миколам Водыньским 39 конем. | Болтромем Несвитьским 3 кони. | Сокиръка 9 конем. | Возным Лоза АрУтеньским сами. || [125] Земямка Гамна Станиславоеяя524 конь. | Янъ Рафаловичъ Лис-ким конь. I 525Жеребъчичи Щасным Карским525 конь. | Земяне Каменьским 4 кони. | Миколам Рохвалъ самъ. | Земяне Лосы конь. | Горским земяне 2 кони. | Шленьскии земяне 3 кони. | Со-вицъким земяне 3 кони. | ВерозУбы земяне 3 кони. | СтрУсове земяне 2 кони. | Корытеньским земяне конь. | Таръновъским земяне 4 кони. | Чарнатьским земяне 3 кони. | Плюты земяне конь. I Плиским земяне 2 кони. | Малки и КУкавки земяне конь. | Пневъским земяне конь. | Калиским земяне 2 кони. | ВерезУбы земяне конь. | Залеским земяне 2 кони. | ЛУчичъким земяне конь. | Паны земяне конь. | ГлУховъским земяне конь. | ТрУбишъки земяне 3 кони. | Папороижая земяне 3 кони. I Сиверчино земяне 2 кони. | Кримским земяне 2 кони. | Земяне Чапъским 4 кони. | Сошная земяне 4 кони. | Кеселеньским земяне 2 кони. | Кобыляны земяне 4 кони. | ѴѴсимским526 земяне 4 кони. || [125 аде.] Носиловским земяне 2 кони. | Ямки земяне конь. | Сколимовъским земяне 4 кони. | Мстровъским земяне конь. | Просмы/иским земяне 4 кони. | Пригоды земяне конь. I Ковеши земяне 2 кони. | Березово земяне 1 мает ехати. | Галъки земяне 3 кони. | Мо-гильниг/ким земяне 2 кони. | СУхоребри земяне 2 кони. | ЕрУсольским земяне 2 кони. | Радъ-чиньскии земяне 3 кони. | Ревутъским земяне 8 конем. | Пани Кривоносовая 2 кони. | Липень-ским земяне 2 кони. | Бернаты Сколимово конь. | Бориховским конь. | Калиским Просмыкъ конь. I Завады Кожуховским 3 кони. | Дмоским земяне 5 конем. | Воеводъским 4 кони. | Подне-сеньским 2 кони. | КУдельским конь. | Станьским 2 кони. | СкорУпъки 3 кони. | РУбешевъским конь. I Бродачи 2 кони. | КраснодУбы и Касмы 5 конем. | ВлУдъкове конь. | Смонево 2 кони. |
  трэцяе е выпр. з ч інш. чрнл.
  523’523 аде. у ркп., у кв. дуж. — па рэестры зместу
  524 відавочна, выпраўленне: я выпр. з інш. літары
  525-525 в[дав0цна, маецца на увозе: з с. Жарэбчычы — Шчасны Карскі
  526 першае с нап. невыразна
  527’527 відавочна, маецца на ўвазе: з с. Каліскія — Прасмык
  ПО
  Редьки земяне конь. | Сосновъским конь. || [126] Розбить Камень 4 кони. | Свинаринъ 6 конем. | Совицъким конь. I Почоки земяне 2 кони. | БлУньским 4 кони. | Панъ Янь Блоньским самътреть. I Сикоры 2 кони. I Жемълы конь. | МУчино 2 кони. | Кн(я)же ПолемскУпе 6 конем. | КожУхово 3 кони. I Колоты земяне 2 кони. | Превоитъским 3 кони. | 528 *Розвем Анъдрем ГрУшовъским528 самъвтор. I Репъки земяне 3 кони. | Красовъским 2 кони. | Биленьским 3 кони. | уѴзяблове конь. I РУдыи земяне 3 кони. | НасераЭским 2 кони. | Янь Сасин самъвторъ. | В Токаре* Якубъ Крот
  слп мп
  самъпятъ. I Станислав ѴѴленским сам на пяти конехъ . | Александръ Савичовичъ самъвторъ.
  1 Вышемерским земяне 2 кони. | Падковъским земяне самъчетвертъ. | ХУзино земяне 3 кони. | Павелъ Щепановичъ самъвторъ. | Рытелсвъским земяне 2 кони. | Свяцъкие Рытели 4 кони. | Васевеселло земяне 2 кони. | БУщинъ, село, земяне 3 кони. || [126 аде.] Земяне Нетецъким 5 конем. I Верево 2 кони. | Малешевским 3 кони. | Вресково и Бляхи 3 кони. | Стелюкги и Блехи
  2 кони. I Трестянъцы 6 конем. | Залеским 2 кони. | Ратымцы 4 кони. | Вшемеръским и Грималы
  3 кони. I Железниг/ким 4 кони. | Погорелъ земяне 3 кони. | Дыбово 7 конем. | КУрцове 2 кони. | ДлУгким земяне 4 кони. | Жоховс 2 кони. | Памлинская Малкгорета530 конь. | Липъкове 3 кони. | Жолъковъским531 2 кони. I Косовъским 6 и* сами. | 532Железницъким Лавринецъ532 самъ. | Простыня и Холевы 3 кони. | Подеревъским Мимцовъским конь. | Дхоръница533 3 кони. | Веръбицъ-ким 2 кони. I Падерево Кобуски конь. | 534Лазово а Матыяс КгалУзкга и иным534 10 конем. | То-читъеким 6 конем. | БУяльским 4 кони. | Князь Михамло Глиньским самътреть. | Панъ Юри Рачъко 3 кони. | Немирским конь. 1535ЛУжецъким ЯкУбъ535 4 кони. | Коровиг/ким самъ на дву* конехъ. II [127] Скибневским семи на семи конехъ. | Неведомъским конь. | Марсково конь. | Василевъским 2 кони. | Пам Янъ Климъчицьским536 2 кони. | Моложевъским 2 кони. | Панъ Ям Каменег/ким самъ. | Пам Яронимъ Яблоньским самътреть. | ЯкУбъ ЗУбревъским самъ. | Стани-славъ Гримало самъ. | Миколам Сернатъским самъвторъ. | Земяне ЛУневъским 6 конем. | Лю-бовицъким 6 конем. | Свецъко Третиничи 10 конем. | Жеброве конь. | Пятъки 6 конем. | Въшеньским 4 кони. | Дубровским 2 кони. | ѴѴтъ Каменя земяне 6 конем. | ІДтъ Лазовъ 5 конем.
  1 Зъ Заблотья б конем. | Жабровским 3 кони. | Адамъ КУчиньским самъвторъ. | Ганъна Амъ-бросовая 2 кони. | Ям ПУчыньским 2 кони. | Яновая КУчиньская 4 кони. | Янъ БогУшъ конь. | Вомте* а Петръ конь. | Тыборово 9 конем. | Яблоньским конь. | МедУсове 4 кони. | Миштане
  2 кони. I СкУдошъ конь. | Кнаты конь. || [127 аде.] Кал/чыским537 4 кони. | Росохацъким
  2 кони. I Понитовъским 3 кони. | Лещъки земяне 4 кони. | Перлиевъским земяне конь. | Чар-ково земяне 4 кони. | МедУсы 2 кони. | ПУхальским 3 кони. | Кешъки 4 кони. | Вемная земяне 5 конем. I БогУшы и Жале 3 кони. | Криньским земяне 3 кони. | ЛУпицъким 4 кони. | Жирове
  3 кони. I Порозиньским 2 кони. | МачУрским земяне 6 конем. | СмУрлове земяне 3 кони. | Сморщове земяне 2 кони. | Гарбосовъским земяне 2 кони. | Хохлове земяне конь. | Рыбалъты земяне 3 кони. | Неверово земяне 4 кони. | Красовским земяне 3 кони. | ІДжепово 2 кони. | Кореневъко земяне 5 конем. | ЗарУбы земяне 4 кони. | Коцове земяне 4 кони. | Коцы Боровым
  4 кони. I Воитъковъским 5 конем. | Немымским 4 кони. | Клепацъким 4 кони. | Косинъским 4 кони. I Коскове 2 кони. | Тваровъским 5 конем. || [128] Краковкли земяне 2 кони. | Редишово 3
  відавочна, маецца наўвазе: з с. Развеі — Андрэи Грушоўскі
  529-529
  таку ркп.
  530 кг выпр. з інш. літар
  531 периіае к выпр. з н
  532-532 відавочна, маецца наўвазе: з с. Жалязніцкія —Лаўрынец
  533 X выпр. з в
  534-534 відавочна, маецца наўвазе: зямяне с. Лазова, Матыяс Галузга і інш.
  535-535
  відавочна, маецца наўвазе: з с. Лужэцкія — Якуб
  ц выпр. з н
  537 м вын. нап. інш. чрші.; гэтым жа чрнл. зак. нь, якое пап. пасля Камчы
  111
  кони. I Полоновъским конь. I Ещовъты конь. I Боримове конь. | Мильковичи 6 конем. | Холевы земяне конь. | Верхучая 2 кони. | Доброгостьским 2 кони. | Лопусъским 2 кони. | з38Бишевъским Якубъ538 конь. I Мочульским конь. I Соболеве Крымским 3 кони. | Ян Климъчицъким 2 кони. | Скивъским земяне конь. | Садовъским земяне 2 кони. | Семенъ Mortfra конь. | Зофея Изтебъская конь. I Воить дорогицъким Андреи конь. | Юръи Техоновъским 3 кони. | Малинаво 2 кони. | Сморъкливъским конь. I иубнижъским конь. I Мсмольским 4 кони. I Васко Клюковъским конь. | Станислав Горбовъским 2 кони. | Петровъским 6 конем. | Виртеньским 4 кони. | Любовицъким 2 кони. I Секлицъкии 4 кони. | Вгоновъским 3 кони. | Клопотовским 6 конем. | Моръве 2 кони. || [128 аде.] Панъ Ленартъ Косиньским 15 конем. | Богове земяне 2 кони. | Молъмотъки земяне 3 кони. I Банки конь. | ГОтъковъским 6 конем. | Тряски земяне 3 кони. | Скиръвинъ самъ. | Панъ Патъковъским 2 кони. | Млехно Бокем 2 кони. |
  539ЗЕМЛА БЕЛЬСКАА I
  ПАРАФЕА БЕЛЬСКАА539 |
  СЕЛО СКРИПЪКОД ЗЕМЯНЕ |
  Михалъ Марковичъ самъ. | Томъко Маръковичъ самъ. | Млел: Скрипокъ самъ. | Бартошъ Крас, заставник, самъ. | С тых всихъ конь. | Федор Видъблянинъ540 2 кони. |
  СЕЛО БОЛЕСТЫ ЗЕМЯНЕ |
  Станиславъ Снитьчичъ самъ. | Анъдрем Снитьчичъ самъ. | Якубъ Модеръко самъ. | Миколам Марътиновичъ самъ. | Яновая Петровичъ Бедовая самъ. | Воитько Матеевичъ самъ. | Анъдрем Миколаевичъ самъ. | Миколам Анъдреевичъ самъ. | Станько Плакъса самъ. | Миколам МЛкилъко самъ. | Павелъ Матеевичъ самъ. || [129] Станько Матеевичъ Колка самъ. | Матем Копоть самъ. |
  С ты* вси* земянъ 4 кони. |
  Судья белским пан Юрем Рачко с повет# Бельского | и Мельницъкого, и Дорогицъкого маеть ста|вити 19 конем. |
  СЕЛО ЗАВАДЫ ЗЕМЯНЕ |
  Ян Миколаевичъ самъ. | Матем Яновичъ самъ. | Миклашъ Яновичъ самъ. | Юрым Станиславо-вичъ самъ. I Воитько Матеевичъ самъ. | Янъ Матѣевичъ самъ. |
  Тым маю/w ставити 2 кони. |
  В ТОМ ЖЕ СЕЛЕ ЗЕМЯНЕ ПОНЯТЫ |
  Матем Понять самъ. | Воитько Матеевичъ самъ. | Матем Як#бовичъ самъ. | Станислав Марти-новичъ самъ. | Ян Мартиновичъ самъ. | Юрым ЯкѴбовичъ самъ. |
  С тыхъ 2 кони. I
  S38-538 ві0авочна магцца наўвазе: з с. Бішэўскія —Якуб
  ™-™поч. I
  S40 х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. рэгіянальнага паходжання
  СЕЛО ПЕТРИКОВО ВЫШКИ ЗЕМЯНЕ |
  Станиславъ Миколаевичъ самъ. | Миколам Станьковичъ самъ. | Петръ Миколаевичъ самъ. | Творъковая Миколаевичъ вдова конь. | Счепановая Миколаевичъ вдова самъ. |
  С тыхъ 2 кони541. У
  [129 аде.] СЕЛО ПЕТРИКОВО СОЛуБЪКИ542 ЗЕМЯНЕ |
  Миколам Станиславовичъ самъ. | Миколам Петровичъ самъ. | Янъ Петровичъ самъ. | Матем Павъловичъ самъ. | Петръ Павъловичъ самъ. | Станиславъ Павъловичъ самъ. | Ян, БорѴтинъ зять, самъ. I Янушъ Яновичъ самъ. |
  С тыхъ 2 кони. I СЕЛО ПАРАЕВО КГДАЛИ ЗЕМЯНЕ |
  Анъдрем Миколаевичъ самъ. | Матем Миколаевичъ самъ. | Станиславъ Поняшко самъ. | Янъ Миколаевичъ самъ. | Маръковая #дова самъ. | Воитъко Матеевичъ самъ. |
  С тыхъ 2 кони. I
  СЕЛО НИВИНО МАЛИНОЛСКИА’ЗЕМЯНЪ |
  Петръ Якубовичъ самъ. | Воитъковая Ѵдова самъ. | Михамловая Якубовичъ вдова самъ. | Якубъ Михамловичъ самъ. | Авъкгуштым Воитъковичъ самъ. | Якубъ Витовичъ самъ. | Станьковая #дова самъ. | Павелъ Станьковичъ самъ. | Якубъ Станьковичъ самъ. | Станько Петровичъ самъ. I Янъ Петровичъ самъ. | ЯкѴбъ Петровичъ самъ. |
  С тыхъ 3 кони543. II
  [130] СЕЛО НИВИНО ЯНОВЯТА ЗЕМЯНЕ |
  Шчепанъ Яновичъ самъ. | Анъдреевая Удова самъ. | Янъ Томъковичъ самъ. | Бе/шать Томъко-вичъ самъ. I Щасным Томъковичъ самъ. | Томъковая удова самъ. |
  С тыхъ 2 кони. I
  СЕЛО СТАРОЕ НИВИНО ЗЕМЯНЕ |
  Станислав Шафранъникъ самъ. | Миколам Станиславовичъ самъ. | Матем Станиславовичъ самъ. I Матем, Шафраяниковъ сыновецъ, самъ. | Петръ, Шафрамниковъ брать, самъ. | Анъдрем Кострева самъ. | Янъ Ма/ггиновичъ самъ. |
  С тыхъ 2 кони. I
  СЕЛО НИВИНО ЕЖОЯСКШ/ ЗЕМЯНЕ |
  Миколам Ежевичъ самъ. | Марътинъ Ежевичъ самъ. |
  СЕЛО КАМЕНЪКА ЗЕМЯНЪ |
  Матем Михамловичъ самъ. |
  Тым зъ ежовъекими маю/и ставити конь. |
  ніжзй росчырк пяра
  такуркп., відавочна, трэба чытаць ГолЙбъки ніжэй росчырк пяра
  8 Зак. 1525
  113
  СЕЛО НИВИНО ПОПЛАВСКИ# ЗЕМЯНЕ |
  АвъкгѴштын Анъдреевичъ самъ. | Петръ Миколаевичъ самъ. | Ян Анъдреевичъ самъ. | Павел Анъдреевичъ самъ. | Станиславъ Матеевичъ самъ. | Казимиръ Матеевичъ самъ. | Михалъ Ма-теевичъ самъ. || [130 аде.] Янъ Матеевичъ самъ. | Вомдовая #дова самъ. | Миколам Матеевичъ самъ. I Михамловая #дова самъ. | Матем Михамловичъ самъ. | Бронишъ Вомдовичъ самъ. | Яро-славъ Петровичъ самъ. | Ленарть Щепановичъ самъ. |
  С тыхъ 4 кони. I
  СЕЛО НИВИНО ЛЕСНЫХЪ ЗЕМЯНЕ |
  Миколам Ковалевичъ самъ. | Матем Коваль самъ. | Лавринецъ Матеевичъ самъ. | Янъ Матеевичъ самъ. I Матем Томъковичъ КапътѴрокъ самъ. | Мыслокъ Воитьковичъ самъ. | Станько Матеевичъ самъ. | Петръ Матеевичъ самъ. | Янъ Томъковичъ самъ. | Щасным Томъковичъ самъ. I Янъ Петровичъ самъ. | Петровая удова самъ. |
  С тыхъ 3 кони. I
  СЕЛО НИВИНО БОРОВЫ# ЗЕМЯНЕ |
  Воитъко Томъкович самъ. | Станецъко Томъковичъ самъ. | Якубъ Томъковичъ самъ. | Матем Томъковичъ самъ. | Янъ Томъковичъ самъ. | Михалъ Петровичъ самъ. | Брать его Миклашъ самъ. I Янъ Миклашевичъ самъ. | Шыманъ Стасевичъ самъ. || [131] Матем Стасевичъ самъ. | Барътошъ Стасевичъ самъ. | Матем Павъловичъ самъ. | Михалъ Павъловичъ самъ. | Янъ Павъ-ловичъ самъ. | Григор Яновичъ Почила самъ. | Якубъ Григоревичъ самъ. | Адамъ Григоревичъ самъ. I Лавринъцевая #дова самъ. | Матеевая Павловичъ Йдова самъ. | Петръ Дрыздчель самъ. | Григоръ Спасевичъ самъ. | Павелъ Спасовичъ самъ. | Воитъко Спасовичъ самъ. |
  С тых 6 конем. I
  ПАРАФЕЯ ЛуБИНЪСКАЯ |
  СЕЛО дѴбовое I Пани Павловая, вомская белская, конь. |
  СЕЛО КОШЕВО I
  Станиславъ Клопотъ самъ. | Петръ Станиславовичъ самъ. | Миколам Клопотъ самъ. | Михалъ Клопотъ самъ. |
  С того конь544. II [131 аде] СЕЛО КОШЕВО |
  Петръ Станиславовичъ Лі/бичъ конь. | Климасъ. | Янъ Климасовичъ самъ. | Станиславъ Клима-совичъ самъ. | Миколам Вяховичъ самъ. | Юръи Вяховичъ самъ. | Янъ Вяховичъ самъ. | Бар-тошъ Вяховичъ самъ. | Станиславъ Воитьковичъ Кгорчичь самъ. | Павелъ Воитьковичъ Тр&жовъ самъ. | Янъ Воитьковичъ ТрѴсковъ самъ. |
  С тыхъ 3 кони. I
  Юръи, Бодакъ а Марко Косеньским конь. | Станиславъ Яновичъ Любичъ 2 кони. |
  544
  ніжэй росчырк пяра
  СЕЛО иЛПЬШЕВЪСКИА’ ЗЕМЯНЕЯ |
  Маръко Косеньскии. | Станиславъ Михаловичъ самъ. | Анъдрысъ Михаловичъ самъ. | Матысъ Михаловичъ самъ. | Михалъ Косеньским самъ. | Пашекъ Михаловичъ самъ. | Янъ Михаловичъ самъ. |
  С тыхъ 2 кони. I
  СЕЛО ВЕРТЕНЬ ЗЕМЯНЕ |
  Станиславъ Миколаевичъ самъ. | Лена/ггъ Миколаевичъ самъ. | Я;/ Миколаевичъ самъ. | Якубъ Миколаевичъ самъ. | Янъ Матеевичъ самъ. | Матем Сетьковичъ самъ. | Воитъко Миколаевичъ самъ. I
  С тыл: 2 кони. ||
  [132] СЕЛО ЛУБИНЪ |
  Матысъ Лубичъ. | Петръ Лубинъ. С ни* | конь. |
  Дванадцати земям шсельи волокъ зъ зоставъ|ными на Лубине 30 и 4 в(о)л(о)ки. | А земян, ко-торим людей не мають, головами 27. |
  ТО ЛЮДИ В ТЫАЗЕМЯЯ НИЖЕЯ ПИСАНЫХЗО|СТАВЪНЫЯ |
  Якубъ Меньским конь. | ѴОсташъ, возньш, самъ. | Ба/ггошъ Варпахъ конь. | Ма/ггинъ Сми/?дик-рол и с Остаижомъ, возньш, конь. |
  ПАРАФЕЯ ВЫШЪКОДСКАЯ |
  СЕЛО САСИНЫ ЗАКРЕВКИ545 ЗЕМЯНЕ |
  Михалъ Стары м самъ. | Якубъ Михаловичъ самъ. | Щепанъ Боровым самъ546. | 547Янъ Щепано-вичъ Коваль самъ. | Якубъ Щепановичъ самъ. | Станиславъ Старым самъ. | Миклашъ Щепано-вич самъ. I Янъ Михамловичъ самъ. |
  С тыл: земА// 2 кони. ||
  [132 аде.] СЕЛО САСИНЫ ЗЕМАНЕ |
  Янъ СтавАНОвичъ самъ. | Анъдрем Сасинъ самъ. | Домахъ самъ. | Вомтехъ Зимнол самъ. | Лу-кашъ Миколаевичъ самъ. | Ба/ггошъ Старым самъ. | Щепанъ Ба/ггошевич самъ. | Станиславъ Сасинъ самъ. | Ста//къ Зимноховичъ caw. | Шиманъ Зимнохович самъ. | Васко Якубовичъ самъ. I Янъ Лукашевичъ самъ. |
  С тыл: земА// 3 кони. |
  СЕЛО ТВОРКОВЕ ЗЕМАНЕ |
  Якубъ Михаловичъ самъ. | Станько Павлович самъ. | Янъ Свитрикгамлович самъ. | Янъ Косте-ша самъ. | Томъко Шимановичъ самъ. | Петръ Кормановичъ самъ. || [133] Ма/ггинъ Климъко-вич самъ. I Ба/ггошъ Свитрикгамлович самъ. | Янъ Стамковичъ самъ. |
  С тыл: 3 кони. |
  ев пап. па сцёртым заканчв. поч. 11 пачын. поч. III
  115
  СЕЛО ВЫШКИ ЗЕМАНЕ5481
  Вомтко Бумно самъ. | Грегоръ Воеводич самъ. | Грегоръ Дроздовичъ самъ. | Петръ Кашичъ самъ. I Янъ Кашичъ самъ. | Берънать Анъдрисович самъ. | Павловад вдова самъ. | Мартинъ Миколаевич самъ. | Матем Панокъ самъ. | Янъ Вомтковичъ самъ. | Климъковад вдова самъ. | Яновад вдова самъ. | Серафинъ Павлович самъ. | Миколам Бумновичъ самъ. | Мартинъ Лубичъ самъ. II [133 аде.] Миколам Кгоддба самъ. | Матем Лубичъ самъ. | Анъдрем Дроздовичъ самъ. | Брать его Якй’бъ самъ. |
  С тьи земям 5 конем. |
  СЕЛО Ktf ЧАЯ549 ЗЕМЯНЕ |
  Михал Лучаевичъ самъ. | Матем Лучаевич самъ. | Станковад Лучаевад вдова самъ. |
  С тыл: конь. I
  СЕЛО ВАЯПАХЫ ЗЕМЯНЕ |
  Матем Тол/кович самъ. | Павелъ Миколаевич самъ. | Матем Стамковичъ самъ. | Григоръ Мико-лаевичъ самъ. | Бартошъ Анъдреевичъ самъ. | Янъ Томъковичъ самъ. | Матем Яновичъ самъ. | Миколам Яновичъ самъ. || [134] Бартошъ Миколаевичъ самъ. | Михалъковад вдова самъ. | Казимир Анъдреевичъ самъ. | Станкъ Анъдреевич самъ. |
  С тьи земли 3 кони. |
  СЕЛО РЫБАЛТЫ ЗЕМАНЕ |
  Михал Якубовичъ самъ. | Якубъ Стамковичъ самъ. | Станиславъ Якубович самъ. | Ям Рибалть самъ. I Мартинъ Якубовичъ самъ. | Петръ Якубовичъ заставил самъ550 | брату Михалу землю сал<, а самъ в Наръви живет. \ С тьи 2 кони. I ТОПИЧЕЖЖАА ПАРАФЕА | СЕЛО ФОЛКИ ФИЛИПЫ ЗЕМАНЕ | Станиславъ Амдреевичъ самъ. | Мартинъ Михаловичъ самъ. | Станиславъ Бамкъ самъ. || [134 аде.] Янъ Кернозекъ самъ. | Янъ Кгоръньи самъ. | Ленартъ Стамкович самъ. | Адамъ Павло-вичъ самъ. I Анъдрем Павлович самъ. | Янъ Бамковичъ самъ. | Григоревад Пашемковичъ вдова самъ. I Мартиновад Кгорньи вдова самъ. | Петръ Станьковичъ самъ. | Григоръ Михамловичъ самъ. I Павелъ Лимда самъ. | Якубъ Кгорньи самъ. | Станиславъ Ко/ммир самъ. | Якубъ Пашемковичъ самъ. I Петръ Пашемковичъ самъ. | Якубъ Коваль самъ. | Стамкъ Михалович самъ. | С тьи земдм 6 конем. || [135] СЕЛО ФАЛЬКИ ВЛОСТИ ЗЕМАНЕ | Григор Павловичъ самъ. | Лавринецъ Павловичъ самъ. | Павелъ Лавринъцевич самъ. | Шиманъ Намко самъ. | С тьи земдм ком. | а выпр. з е таку ркп., трэба чытацъ Лучаи, пар. ніжэй: Михал Лучаевичъ, Матеы Лучаевич, Ста/жовал Лучаевал таку ркп. т э к с т СЕЛО ФАЛКИ КЛИМСОВАТА ЗЕМЯНЕ | Барътошъ Климъковичъ самъ. | Брать его Станиславъ самъ. | Мате» Климъковичъ самъ. | С тых ко». I СЕЛО ФАЛКИ БАРТОШОВАТА ЗЕМАНЕ | Томъко Барътошевичъ самъ. | Янъ Барътошевичъ самъ. | Станиславъ Бартошевич самъ. | С тых кол. I СЕЛО ФАЛКИ КГОДЯБЫ ЗЕМАНЕ | Янъ Станиславовичъ самъ. || [135 аде.] Брать его Бернатъ самъ. | Езофъ Бернатовичъ самъ. | Марковад Станиславович самъ. | С тых земли ко». | СЕЛО ФАЛКИ ЯНОВАТА ЗЕМАНЕ | Шимо» Павловичъ самъ. | Павел Петровичъ самъ. | Томъко Яновичъ самъ. | Томъко Петрович самъ. I Станиславъ Рибалтъ самъ. | Станекъ Пажолъковичъ самъ. | Микола» Станьковичъ самъ. I Микола» Вомтъковичъ самъ. | Серафинъ Лаври«цевичъ самъ. | Станько Петрович самъ. | Ми-колаевад Бородинал вдова самъ. | Мартинъ, ее зать, самъ. | Янъ Бе/жатовичъ551 самъ. | Грегоръ Петровичъ самъ. || [136] Михал Лаврилцевичъ самъ. | Станиславъ Воитковичъ самъ. | Климъ-ко Миколамковичъ самъ. | Лавринег/ Берънатовичъ самъ. | С тьис земА» 5 конем. | СЕЛО К07МИРЫ ЗДРОСВЪСКИИ ЗЕМЯНЕ | Миколам Климъковичъ самъ. | Томъко Пучъка самъ. | Янъ Клекотъковичъ самъ. | Андреи Яновичъ Бамко самъ. | Рафалъ Клекотко самъ. | Станкъ Корчмитъ самъ. | С тых земли 2 кони. | СЕЛО КОГМИРЫ ВЫПЫХА ЗЕМАНЕ | Якубъ Сличным самъ. | Рафалъ Якубовичъ самъ. | Янъ Якубовичъ Подебнич самъ. | Петровад Шчепанович самъ. || [136 аде.] Ленарть Петровичъ самъ. | Бернатъ Петровичъ самъ. | С тых земА» 2 кони. | СЕЛО СТАРОС КОТЪМИРЫ ЗЕМЯНЕ I Мате» Вомтковичъ самъ. | Петрушко Стрелцевичъ самъ. | Янъ Лавринцевичъ Жакъ самъ. | Станько Козелъ самъ. | Марко Вомтковичъ самъ. | Бартошъ Вомткович самъ. | Сташко Лашко-вичъ Дворак самъ. | Петръ Марътиновичъ самъ. | Сташко Миколаевичъ самъ. | Миколам Старым Вас самъ. | Якубъ Миколаевичъ Волкъ самъ. | Адамъ Лаврилцевичъ самъ. | Андреи Лаврилцевичъ самъ. I Вомтъко Маковъка самъ. | С тых 4 кони. II 551 г Б выпр. з інш. літары 8а Зак. 1525 117 [137] СЕЛО БАГИЯСКИХЪ ТОМЪКОВЯГ ЗЕМЯНЕ5521 Янъ Томъковичъ самъ. | Станкъ Томъкович самь. | Ян Варъпахъ самъ. | С тых земли конь. | СЕЛО БАГИЯСКИА ЯКуБуВЯТЪ ЗЕМАНЕ | Шчепанъ Якубовичъ самъ. | Анъдрем Якубовичъ самъ. | Серафинъ Яновичъ самъ. | Якубъ Во-мтковичъ самъ. | Андреи Вонтковичъ самъ. | С ты* земли 2 кони. | СЕЛО ПИРХАЛЫ ЗЕМАНЕ | Тобияшъ Пирхальским самъ. | Лавринецъ Станьковичъ самъ. | Брать его Миколам самъ. | Янъ Станковичъ Панок самъ. | Матем Якубовичъ Частник самъ. || [137 аде.] Вомтко Радьчичъ самъ. I Михалъ Радчичъ самъ. | С тых 2 кони. I Миколам Бамковичъ Здроевъским. | СЕЛО ТРЕЩКОВО ЗЕМАНЕ | Богушовал вдова самъ. | Анъдрем Богушевичъ самъ. | Барътошъ Малым самъ. | Вомтько Бар-тошевичъ самъ. | Бартошко Михалович самъ. | Бартошъ Якубовичъ Бакгинским самъ. | Ян Якубовичъ самъ. I Лавринецъ Томъковичъ самъ. | Янъ Томъковичъ самъ. | С тых всихъ 3 кони. | СЕЛО КГОРКА ЗЕМАНЕ | Матем Петровичъ самъ. | Брать его Якубъ самъ. || [138] Анъдреевал Горскад самъ. | Климъко Андреевичъ самъ. | Мартинъ Анъдреевичъ самъ. | Павелъ Анъдреевичъ самъ. | Павел Драбъ самъ. I Бартошъ Вомтковичъ самъ. | С тыхъ земли 2 кони. | СЕЛО КГАВИНОВЕЗЕМАНЕ| Миколам Старым самъ. | Грегоръ Станковичъ самъ. | Бартошъ Станьковиѵ самъ. | Станко Старым самъ. I Матем Миколаевичъ самъ. | Станкъ Григоревичъ самъ. | Грегор Старым самъ. | Ста-ниславъ Шишка самъ. | С тых земли 2 кони. | 553СЕЛО ТОПИЧЕВКА ЗЕМЯНЕ553 у [138 аде.] Станислав Конунъ самъ. | Матем Крачъ554 самъ. | Беята вдова самъ. | Якубъ Марко-вичъ самъ. I Ленарть Станиславович самъ. | СЕЛО БУДПЕВО ЗЕМЯНЕ | Вомтъко Богушевичъ самъ. | Брать его Лаврии самъ. | Матем Кготартикъ самъ. | Павелъ Петровичъ самъ. I Якубъ Букгам самъ. | Яновал вдова самъ. | Станько Богушевич. | Миколам Михаилович самъ. I С тых земли и с Топичевъских 4 кони. | я выпр. з е '5S3 пісьмо з элементамі вязі ч нап. невыразна, можно прачытаць як г СЕЛО КГНАТОВЕ ЗЕМАНЕ | Ям Кгнать самъ. || [139] Стань Яновичъ самъ. | Петръ Миколаевичъ самъ. | Ян Конунъковичъ самъ. I Павелъ Конунковичъ самъ. | Вомтко Кенать555 самъ. | С ты* земдм 2 кони. | СЕЛО МОСКВИНО ЗЕМАНЕ | Амъброжем Миколаевичъ самъ. | Юри Миколаевичъ самъ. | Щасньш Миколаевичъ самъ. | С тых конь. I СЕЛО ТОПИЧЕВО ЗЕМАНЕ | Янъ Славекъ самъ. | Миколам Бартошевичъ самъ. | Мартинъ Бартошевичъ самъ. | Щепанъ Миколаевичъ самъ. I Мартинъ Миколаевичъ самъ. | Амдрем Миколаевичъ самъ. || [139 аде.] Павелъ Миколаевичъ самъ. | Петровад Бамковад вдова самъ. | Петръ Анъдреевич Шоламда самъ. | Миколам Кгероновским самъ. | Бартошъ Петровичъ Холева самъ. | Якубъ Мартиновичъ Свеку-ла самъ. | Климъко Григоревич Крапин самъ. | Матем Петровичъ Кгерос самъ. | Якубъ Зимнох самъ. I Случинад вдова самъ. | С тых земдм 4 кони. | СЕЛО ЛУКАВИЦА ЗЕМАНЕ | Янъ Жукъ, возным, самъ. | Бартошъ Чепелевичъ самъ. | Бра/w его Стецъ самъ. | Янъ Ярнолтъ самъ. I Янъ Пекутовичъ самъ. || [140] Томъко Михамловичъ самъ. | Матем Матеевичъ самъ. | Станиславъ Коталевич самъ. | Брать его Янъ самъ. | Анъдрем Кольковичъ самъ. | Миколам Станиславович самъ. | Кгралинад вдова самъ. | Матушъ Миколаевичъ Красовъским самъ. | Григоревад вдова самъ. | Станиславъ Чепелевичъ самъ. | Миколам Бернатовичъ самъ. | Анъдрем Михамловичъ самъ. | Васко Михамловичъ самъ. | С тых земдм 5 конем. | СЕЛО ЗАЛЕСЕ ЗЕМАНЕ | Станиславъ Бакгимским. | Серафинъ Яновичъ. | Серафинъ Матеевичъ. | Янъ Якубовичъ. || [140 аде.] Вемцлавъ Станиславовичъ. | Себестиянъ Яновичъ. | С тых земднъ 2 кони. | Миколам Станиславовичъ самъ. | Миколам Шшчиковичъ самъ. | Климъко Шщиковичъ самъ. | Сзофъ Якубовичъ Шщикъ самъ. | Сарафинъ Станиславовичъ самъ. | Бартошъ Яновичъ самъ. | Янъ Матеевичъ Жолънеръ самъ. | С тых земдм 2 кони. | СЕЛО НОВОЕ UWLUOBO ЗЕМАНЕ | Янъ Петровичъ Рибал/и самъ. | Миколам Петровичъ самъ. | 556СЕЛО СТАРОЕ ШЛШЕВО ЗЕМЯНЕ5561 Юр Мльшевъским самъ. | Янъ Якубович Шлшевским самъ. || [141] С тых шбеюхъ селъ ком. | 555 такуркп., відавочна, трэба чытаць Кгнатъ, пар. вышэй: Село Кгнатове земдне, Ян Кгнать 556 556 пісьмо з элементамі вязі 8а* 119 СЕЛО ШЯ//ДЫ ЗЕМАНЕ | Станиславъ Сваховичъ самъ. | Мартинъ Станиславович самъ. | Якубъ Старым самь. | Павелъ Хрщоновичъ самъ. | Амдрем Якубовичъ самъ. | Мат ем Павловичъ557 Сиротич самъ. | Станиславъ Матесвич самъ. | Миколам Сваховичъ самъ. | Серафинъ Станиславович самъ. | Вомтько Миколаевичъ самъ. | Криштофъ Хрщонович самъ. | С тых земли 3 кони. | СЕЛО МИРВИНЪСКИХЪ Б АРТОШОВ АГЗЕМЯНЕ | Адамовал Бартошевичъ вдова самъ. | Марко Адамовичъ самъ. || [141 аде.] Юри Адамовичъ самъ. I Щлекъшии Бартошевичъ самъ. | Марко Станиславовичъ самъ. | Бартошъ Станиславович самъ. I Петръ Миколаевичъ самъ. | Щасным Адамовичъ самъ. | СЕЛО МИРВИНО ЯКЪШОВАТА сам 558 1 Михал Янович Лазебникович самъ. | Станиславъ Янович самъ. | Якубъ Яновичъ Капуста самъ. I Бартошъ Матеевичъ самъ. | Станиславъ Матеевичъ самъ. | Матеевад вдова самъ. | Томъко Михамлович самъ. | Юри Станиславович самъ. | Михалъ Матеевич Щирба самъ. | Вомтко Мазі/ръ самъ. | Бартошъ Станиславович самъ. | С тых земли 5 конем. || [142] ПАРАФЕА САРАЖЪСКАА | СЕЛО ГРАНИЦА ЗЕМАНЕ | Михал Адамовичъ самъ. | Щепанъ Адамович самъ. | Якубъ Адамовичъ самъ. | Станиславъ Янович самъ. | Павелъ Янович самъ. | Вомтехъ Боранович самъ. | Мартинъ Баранович самъ. | Щепанъ Бартошевич самъ. | Янъ Петровичъ, возным, самъ. | Якубъ Яновичъ самъ. | Миклашо-взА, воитовад саражьскад, самъ. | Малеревичи самъ. | С тых земли 3 кони. | СЕЛО ЛѢШНА ЗЕМАНЕ | Петръ Прибы/иковичъ самъ. | Станко Бартошевичъ самъ. || [142 аде. ] Янъ Романовичъ самъ. | Роман Сенковичъ559 самъ. | Янъ Щепановичъ самъ. | Станиславъ Щепанович самъ. | Павел Ми-колаевич Кулеша самъ. | Матен Счепановичъ самъ. | Щепанъ Романовичъ самъ. | Брать его Матен самъ. | Бартошъ Мартовичъ самъ. | Брать его Матен самъ. | С тых всих 3 кони. I СЕЛО ЗИМНОХИ ЗЕМАНЕ | Ян Якушевичъ560 самъ. | Брать его Андреи самъ. | Марко Мартинович самъ. | Янушъ Мартинович самъ. I Станислав Якушевич самъ. | Янушъ Кгузевичъ самъ. || [143] Брать его Матен самъ. | Щапан Яновичъ самъ. | Анъдрен Янович самъ. | Петръ Андреевич самъ. | Ленарть Климъко-вичъ самъ. I Климъковад вдова самъ. | КіѴзовал вдова самъ. | Ян Боровъскин самъ. | Левоновад вдова самъ. | Чеглеевал вдова самъ. | С тых земли 4 кони. | ч нет. невыразна 558 таку ркп. 559 Се нап. невыразна 560 Я ўпісана ў рдк. СЕЛО ЗИМНОХИ СуСЛЫ ЗЕМЯНЕ | Шиковал вдова самъ. | Миско Блажиевичъ самъ. | Миско Ба/шэшевичъ самъ. | Я// Жолънерович самъ. I Якубъ Лавринцевичъ сам. | Матем Шмковичъ самъ. | Якубъ Михаловичъ самъ. | Янъко Шмковичъ самъ. | Якубъ Шдлак самъ. || [143 аде.] Грегорем Адамовичъ самъ. | С тых три кони. I СЕЛО ДРОЗДЫ ЗЕМАНЕ | Щасным Дроздъ самъ. | Барътошъ Стамковичъ самъ. | Станекъ Матеевичъ самъ. | Михалъ Во-мтковичъ з братол* Григо/юмъ Тпис сам. \ С тых всихъ кон. I СЕЛО ГОЛОВЪКИ ЗЕМАНИЯ | Вомтех Головка Стурусным 2 кони561. | СЕЛО ЧАЧКОВЕ ЗЕМАНЕ | Матем Яновичъ самъ. | Брат его Миколам самъ. | Миколам Матеевичъ самъ. | Брать его самъ. | С тых всих конь. II [144] СЕЛО ШКРОНОСЫ562 ЗЕМАНЕ | Яцко Широносъ самъ. | Брать его Ptf<) самъ. | Федко Дашковичъ самъ. | Грицко самъ. | Сопотко Мацушич самъ. | С тых всих два кони. | СЕЛО ХОДОРЫ ЗЕМАНЕ | Янъ Ма/ггиновичъ самъ. | Сынъ его Щепанъ самъ. | Вомтъко56’ Ходоръ самъ. | Миколам Ходор самъ. I Пашко Ма/иковичъ самъ. | Матем Стецевичъ самъ. | Ма/тгинъ Стецевичъ самъ. | Бранг его Миско самъ. | С тых всих 2 кони. || [144 аде.] СЕЛО БОБРОВСКИХ564 КГЗИКОВО ЗЕМАНЕ | Ма/ггинъ Кзикъ самъ. | Вомдо самъ. | Янъ самъ. | Матыс Ма/ггиновичъ самъ. | С тых всих конь. I Миколам Корицким 2 кони. | ЗЕМАЯСЕЛО МИХАЛОВЕ | Миколам самъ. | Матем Шугам самъ. | Павел Матеевичъ самъ. | Станиславъ Заяцъ самъ. | Гре-горъ самъ. I Якубъ Ядемг самъ. | С тых 2 кони. I Балтазаръ Пенгковъским 7 конем. | 61 ніжэй інш. поч. і чріиі. Семей Псшъкович (XVII cm. — ?) 562 такуркп., відавочна, трэба чытаць Широносы; пар. ніжэй: Яцко Широносъ 563 ко ўпісаны ў рдк. 564 такуркп., відавочна, трэба чытаць Боровских; пар. ніжэй: …село Боровъских же Шепетки, Село Боровъ-скихъ ГрегодевАта… і інш. 121 ЗЕМАНЪ СЕЛО БОРОВЪСКШГЖЕ ШЕПЕТКИ || [145] Станиславъ Шепе/ячичъ самъ. | Сынъ его Ма/пгинъ самъ. | Доменикъ Шепе/ичичъ самъ. | Вомтко Козакне самъ. | С тых всих конь. I СЕЛО БОРОВЪСКИХЪ ГРЕГОРЕВАТА ЗЕМАНЕ | Лавринъ Ма/7гиновичъ самъ. | Михал Старушко самъ. | Янъ Зимнохъ самъ. | Вомтко Скоръка самъ. I С тых всих кон. I СЕЛО БОРОВЪСКШГ МАКАРЫ ЗЕМАНЕ | Дорошъ Игнатовичъ самъ. | Иванецъ Игнатовичъ самъ. | Яско Макаричъ самъ. | Ивашковад вдова самъ. | АнъдрѴхъ Макарич самъ. || [145 аде.] Хоцъ Гриневичъ самъ. | С тых всих 2 кони. | СЕЛО БОРОЖЖИА’ЖЕ ВЫПЫХИ ЗЕМАНЕ | Станиславъ Мазуровичъ самъ. | Матем Дубовъским самъ. | Якубъ ВЛлковичъ самъ. | Лукашъ Матеевич самъ. | Ма/?тинъ О/хошевичъ самъ. | Лаврин Сухошевичъ самъ. | Тиборовад вдова самъ. I Григореи Тиборовичъ самъ. | Вомтъко Малѣревичъ самъ. | Ленартъ Сухошевичъ самъ. | Станистаниславъ565 Кголоюх самъ. | С тых всих 3 кони. I СЕЛО ГОЛУБЫ ЗЕМАНЕ | Янъ Миколаевичъ. | Миколам Вомтъковичъ. || [146] Матыс Павловичъ. | С тыхъ конь. I СЕЛО БЕРЕЗОВЪСКНА’ ХРЩОНЫ ЗЕМАНЕ | Ба/ттошъ Березовским конь. | Матем Хабда самъ. | Брать его Ян самъ. | Станиславъ Ма/ттинович самъ. I Петръ Яновичъ самъ. | Матем Яновичъ конь. | Алешко Ма/тшовичъ самъ. | Ма/тшъ Петровичъ самъ. | Брать его Ба/ггошъ самъ. | Янъ Капуста самъ. | Абрамъ Анъдреевичъ самъ. | Яновад вдова самъ. | ѴѴлияшъ Михамловичъ самъ. | Момсим Михамловичъ самъ. | Петръ Вомте-ховичъ самъ. || [146 аде.] Ма/ггинъ Вомтеховичъ самъ. | Ба/ггошъ Вомтехович самъ. | Ма/ггинъ Баранъковичъ самъ. | Ма/ггинъ иулешковичъ самъ. | Матыско Костенок, возным, самъ. | С тых всихъ 4 кони. | Миколаевад вдова конь. | СЕЛО БЕРЕЗОВЪСКШГ СТАРОЕ | Станиславъ Якубовичъ. | Янъ Ленарътовичъ. | Ма/ггиновад Митарич вдова. | Езофъ Митаричъ. I Ма/ггинъ Якубовичъ. | Щепанъ Павловичъ. | Станиславъ Митарич. | Станиславъ Пашкович. | Станиславъ Петрович. | Григорем Пашковичъ. || [147] С тых всихъ 3 кони. | 565 такуркп., трэба чытаць Станиславъ СЕЛО БЕРЕЗОВЪСКШГМАЖОВАТА ЗЕМАНЪ | Станиславъ Маркович самъ. | Езофъ Матеевичъ самъ. | Щепанъ Тепилович самъ. | Григорем Тепилович самъ. | С тыл всих конь. I СЕЛО БЕРЕЗОВЪСКШГ АНЪТОНЕЯ ЗЕМАНЕ | Авъкгуштын Немцевичъ самъ. | Станиславъ Немъцевичъ самъ. | Юри Анътоневич самъ. | Миколам Анъдреевичъ самъ. | Ма/ггинъ Анъдреевичъ Плешка самъ. | Щепанъ Анъдреевичъ самъ. | С тыл всил 2 кони. | СЕЛО БРОЗОВЪСКИАПАЯКОВЪ ЗЕМАНЕ | Мартинъ Паньковичъ. || [147адв.] Миколам Сомка. | Щепанъ Памковичъ. | Матыс Поласким. | С ты* всихъ 4 кони. | СЕЛО БРОЗОВЪСКШГ ШАДЫ КЕРШЪ ЗЕМАНЕ | Езофъ Якубовичъ самъ. | Миколам Якубовичъ самъ. | Павелъ Ябубовичъ566 самъ. | Матем Яку-бовичъ самъ. I Петръ Карабъ самъ. | Юри Шелдговичъ самъ. | Якубъ Шелягвичъ567 самъ. | С ты* всих 2 кони. | Абрамъ ушемским 2 кони. | СЕЛО ЛОПЕНЕЯ ЗЕМАНЕ | Мартинъ Лавринцевичъ самъ. | Янъ Петровичъ конь. | Мартинъ Анъдреевичъ самъ. | Юри Яновичъ конь. II [148] Станиславовад Шелеговад конь. | Вомтехъ Станиславовичъ конь. | Станиславъ Якубовичъ самъ. | Драмцишко Лавринъцевичъ самъ. | Павел Анъдреевичъ Панькович самъ. I Немера Якубовичъ самъ. | Ям Лавринъцевичъ Сжне самъ. | Микгуреевад Миколаевичъ самъ. I Михамловад РѴчъчинад самъ. | 568С тыл 9 – 3 кони568.1 СЕЛО ДЕРЖКОВЪ ЗЕМАНЕ | Климунтъ Яновичъ самъ. | Янъ Вомтеховичъ самъ. | Вить Вомтеховичъ самъ. | Серафинъ Вом-теховичъ самъ. | Томъко Старым самъ. | Вомтехъ Томъковичъ самъ. | Мартиновад вдова самъ. || [148 аде.] Якубовад вдова самъ. | Вомтко Якубович самъ. | Серафим Якубович самъ. | Климас самъ. I Матем Томъковичъ самъ. | Мартинъ Томъкович самъ. | Вомтехъ Марътинович самъ. | Янъ Томъковичъ Скаржъ самъ. | С тьи всих 4 кони. I СЕЛО КАМЕЯСКИХ ОТЕСКИ ЗЕМАНЕ | Лавринецъ Якубовичъ самъ. | Матем Якубовичъ самъ. | Томъко Якубовичъ самъ. | Анъдрем Миколаевичъ самъ. | Матем Миколаевичъ самъ. | Янъ Миколаевичъ самъ. | С тыл всил 2 кони. || [149] СЕЛО КАМЕЯКА ЗЕМАНЕ | Янъ Павловичъ самъ. | Михал Стамковичъ самъ. | Мартинъ Стамковичъ самъ. | Миколам Стан-ковичъ самъ. | Янъ Бартошевичъ самъ. | Анъдрем Старым самъ. | Станиславъ Вомтковичъ самъ. такуркп., відавочна, трэба чытаць Якубовичъ таку ркп., трэба чытаць Шеляговичъ, пар. вышэй: Юри Шелдговичъ 568 маецца на ўвазе: з тыл дзевяці зямян — тры коні 123 I Михалъ Ма/жовичъ самъ. | Шчасным Яновичъ самъ. | Анъдрем Яновичъ самъ. | Матем Анъдреевичъ самъ. | Якубъ Анъдреевичъ самъ. | С тых всих 3 кони. | СЕЛО СМИДЦИКГРОХИ ЗЕМАНЕ | Михал Яновичъ самъ. | Миколам Яновичъ Р#та самъ. | Янъ Томъковичъ Пышъ самъ. | Станислав Томковичъ самъ. || [149 аде.] Вомтко Томъковичъ Р#дичъ самъ. | Станиславовад Яновичъ вдова самъ. | Янъ Станиславовичъ С#сло самъ. | Петръ Станиславовичъ самъ. | Анъдрем ПанАта самъ. | С тых всих 3 кони. I А половиц# того вышемписаного имемА держать | Лопемщи. | Янъ Шкопокъ. I Брать его ШелАгь. | Панлта. | Юръи569. | Немира. | Сзофъ Марковъским. | С тыхъ всихъ 2 кони. | СЕЛО TtfCOBKA ЗЕМАНЕ | Якубъ Влвбутовичъ конь. I Анъдрем Б#рецъ самъ. | Томъко Б#рецъ самъ. || [150] Лавринецъ Вомтковичъ самъ. | Як#бъ Вомтковичъ самъ. | Сташко Якубовичъ кон. | Вомдо Якубовичъ самъ. I Матем Якубовичъ самъ. | Петръ Щепановичъ самъ. | Матем Щепановичъ Драб самъ. | С тых шсми — кон. I СЕЛО ЛАПЫ #ГЛЕВЕ ЗЕМАНЕ | Анъдрем Старым самъ. | Миколам Анъдреевичъ самъ. | з70Янъ Анъдреевичъ самъ570. | Матем Анъдреевичъ самъ. | С тых всих конь. I СЕЛО ЛАПЫ КО/’ЧАКЫ ЗЕМАНЕ | Петръ Красковичъ самъ. | Миколам Краскович самъ. || [150 аде.] СЕЛО ЛАПЫ ВИТОВЕ ЗЕМАНЕ | Марко Витовичъ самъ. | Брать его Мартинъ самъ. | Юри Матеевичъ самъ. | Грегоръ Матеевичъ самъ. I С тых всих Лан 2 кони. | СЕЛО ЛАПЫ КВИТЫ ЗЕМАНЕ | Матых Якубовичъ самъ. | Якубъ Яновичъ Воеводич самъ. | Томъко Яновичъ самъ. | Стани-славъ Янович самъ. | С тых Лапъ кон. | СЕЛО ЛАПЫ РАХОВЕ ЗЕМАНЕ | Янъ Раховым Сивым самъ. | Жикгимом/и Павлович самъ. | Шиманъ Станиславович самъ. || [151] Брать его Янъ самъ. | Wz/къ Жикгимонътовичъ самъ. | Брать его Павелъ самъ. | Янъ Яновичъ Сивичъ самъ. | Матем Раховичъ самъ. | Александръ Миколаевичъ самъ. | Брать его Мико- 559 упісана паміж рдк., відавочна, пои. I 570-570уПісана паміж рдк., відавочна, поч. I 124 лам Кучъ самъ. | Вомташъ Щи/?бичъ самъ. | Якубъ Вомдовичь самъ. | 57|Брать его Щепам самъ571.1 Вить Томъковичъ самъ. | Брать его Маръко самъ. | Маръко ѴѴмковичъ самъ. | Вомтко ІЛмковичъ самъ. | С ты* всихъ 5 конем. | СЕЛО КОСМЫТКИ ЛАПЫ ЗЕМАНЕ | Янъ Михаловичъ самъ. | Томъко Лымчичъ самъ. | С тыхъ конь. II [151 аде.] СЕЛО ЛАПЫ ЖАКОВЕ ЗЕМАНЕ | Маръко Рожъко самъ. | Маръко Сасинъ самъ. | Матем Закревъским самъ. | БуРЪСИЧИ572 ЗЕМАНЕ | Миколам Яновичъ самъ. | Матем Яновичъ самъ. | С тых 2 кони з Бусич а з Лапъ. | 573ПАРАФИЯ Ktf лѢшская573 I СЕЛО КАЛИНОВЪКА ТРОЯНЪКИ ЗЕМАНЕ | Станиславъ Добъковичъ самъ. | Миколам Яновичъ самъ. | Михал Миколаевичъ самъ. | Брать его Якубъ самъ. | Лена/ттъ Маръкович самъ. | Михал Ма/жовичъ самъ. | Петръ Ма/жовичъ самъ. У [152] Брать его Троянъ самъ. | Матем Яновичъ самъ. | Станиславъ Янович самъ. | Вом-техъ Добъкович самъ. | С тых всих 3 кони. I СЕЛО КГРОЩИХЪ ЗЕМАНЕ | Матем Старым самъ. | Сынъ его Миколам самъ. | Ба/лошъ Щепановичъ самъ. | Михалъ Матее-вичъ самъ. I Петровад Павлович вдова самъ. | Станиславъ Янович Бамко самъ. | Анъдрис Кгрог/ким самъ. | Брать его Миколам самъ. | Станиславъ Матеевичъ самъ. | Лукашъ Матеевичъ самъ. I Якубъ Матеевичъ самъ. | Лавринецъ Матеевичъ самъ. || [152 аде.] Янъ Старым Кгрог/-ким самъ. I Матысъ Щепанович самъ. | Вомтехъ Щепановичъ самъ. | Вомтехъ Матеевичъ самъ. | Якубъ Матеевичъ самъ. | Миколам Павловичъ самъ. | Щепанъ Вомтехович самъ. | Вомтехъ Павловичъ самъ. | Павловад вдова самъ. | С тых всих 5 конем. | СЕЛО ЛИТВАНЫ ЗЕМАНЕ | Павелъ Матеевичъ самъ. | Томъко Матеевичъ самъ. | Немера Матеевичъ самъ. | Ма/зтинъ Матеевичъ самъ. I Вомтехъ Матеевичъ самъ. | Станиславъ Яновичъ574 самъ. | Богданъ Григоревичъ самъ. II [153] Петръ Станковичъ самъ. | С тых всих 2 кони. | 571 'S71 упісана паліі.ж рдк. поч. I 572 таку ркп., верагодна, трэба чытаць Бусичи; пар. піжэй: С тих 2 кони з БѴсич а з Лап 573-573 574 вязь: 1/1 Яно над рдк. 125 СЕЛО Ktf ЛЕШИ РОКИТНИЦА ЗЕМАНЕ | Матыс Михамловичъ кон. | Янъ Михамловичъ кон. | Мартинъ Якубовичъ самъ. | Брать его Ста-ниславъ самъ. | Ян Марътиновичъ самъ. | Сын его Миколам самъ. | Станиславъ Михаловичъ самъ. I Петръ Авъкгуштынович самъ. | С тых 6 — 2 кони575.1 СЕЛО БУКОВЕ ЗЕМАНЕ | Шимъко Борі/тичъ самъ. | Брать его Михалъ самъ. | С тых конь. II [153 аде.] СЕЛО БЫКОВЕ КГО/’КИ ЗЕМАНЕ | Янъ Петровичъ самъ. | Езофъ Петровичъ самъ. | Якубъ Петрович самъ. | С тых конь. I СЕЛО БЫКОВЕ ЗЕМАНЕ ПЕЦОЛСКИЯ ХОЕЯКА | Шбециян Стаиковичъ самъ. | Павелъ Матеевичъ самъ. | Матем Станковичъ самъ. | Станиславъ Шбецыяновичъ самъ. | С тых конь. I СЕЛО ЗЕМАНЕ ВЫКНО КУЛЕШИ | Петръ Яновичъ самъ. | Щасным Петровичъ кон. | Матеевал Воровал вдова самъ. || [154] Вом-техъ Щепановичъ самъ. | Якубъ Старым самъ. | Станиславъ Яновичъ Добъковича самъ. | Вом-тех Миколаевичъ самъ. | Матем Яновичъ Добъковичъ. | Якубъ Счепановичъ самъ. | Станиславъ Щепанович самъ. | Лавринъ Добъковичъ самъ. | Барътошъ Добъковичъ самъ. | Авъкгуштын Станевичъ самъ. | Петръ Миколаевичъ самъ. | Мартиновал Миколаевичъ вдова самъ. | Янъ Станькевичъ самъ. | Янъ Щепановичъ самъ. | С тых всих 5 конем. | СЕЛО КОЛЕШЬ I Подавег/ самъ. | Миклашъ Анъдреевичъ самъ. || [154 аде.] Грегор Андреевичъ самъ. | С тых всих конь. I СЕЛО БЫКИ ЗЕМАНЕ | Матем Щепанович самъ. | Мрочекъ Бартошевичъ самъ. | Анъдрем Петровичъ самъ. | С тых конь. I СЕЛО КГОЛАСЕ МОСТИСКА ЗЕМАНЕ | Петръ Воидовичъ576 самъ. | Вомтех Петровичъ самъ. | Станиславъ Петрович сам. | Янъ Марти-новичъ сам. I Якубъ Яновичъ самъ. | Якубъ Миколаевич самъ. | Янъ Петровичъ самъ. | С тых 2 кони, у [155] Миколам Михаловичъ самъ. | Щепанъ Михамлович конь. | Ян Михамловичъ конь. | маецца на ўвазе: з тых шасці зямян — два коні и выпр. з інш. літары СЕЛО КГОЛАСИ ДуБОВЫу ЗЕМАНЕ | Янъ Ма/иковичъ самъ. | Вомтехъ tfp-ьбанович самъ. | Барътошъ урбановичъ самъ. | Матем уръбановичъ самъ. | Езофъ урбановичъ самъ. | Якубъ Павловичъ самъ. | Станиславъ Павло-вичъ самъ. I Григоръевал Евка вдова самъ. | Станиславъ Рожек самъ. | Ба/лгошъ Яновичъ самъ. | Янъ Щепановичъ. | С ты* 3 кони. I СЕЛО КГОЛАСЕ КГОРКИ ЗЕМАНЕ || [155 аде.] Якубъ Сасиновичъ. | Барътошъ Сасиновъ самъ. | Станиславъ Петровичъ самъ. | Матем Петровичъ самъ. | Лавринецъ Петровичъ самъ. | С ты* 2 кони. I СЕЛО КГОЛАСЕ ПуЩА ЗЕМАНЕ | Миколам Сташковичъ конь. | Ма/ггинъ Пыриндичъ. | Якубъ Стасковичъ конь. | Авкгуштым. | Янъ Покроповичъ самъ. | Станиславъ Барътошевичъ конь. | Анъдрем Покропович самъ. | Якубъ Покропович самъ. | Вомтехъ Сташкович самъ. || [156] Мрочекъ 577самъ самъ577. | Ба/ггломем Покрокопович578’579 самъ. | Петръ Павловичъ самъ. | Павелъ Покропович самъ. | С ты* 2 кони. I СЕЛО BtfKOВ ХОЕЯКИ ЗЕМАНЕ | Янъ Мартиновичъ самъ. | Щепановал вдова самъ. | Езофъ Щепановичъ самъ. | Миколам Стан-ковичъ самъ. | Абрамъ Стамковичъ самъ. | Ма/ттинъ Яновичъ самъ. | Якубъ Яновичъ самъ. | Адамъ580 Павловичъ самъ. | С ты* вси* 2 кони. I Павел Хоенским конь. | СЕЛО КАЛИНОВО СѴЛЪКИ ЗЕМАНЕ || [156 аде.] Станиславъ Томъковичъ самъ. | Вомтехъ Томъковичъ самъ. | Филипъ Томъковичъ самъ. I Матем Бе/>натовичъ самъ. | Анъдрем Марътиновичъ самъ. | Грето/? Вомтеховичъ самъ. | Матем Григоревичъ самъ. | Матыс Петровичъ самъ. | Петровад вдова самъ. | Янъ Петровичъ самъ. |
  С ты* вси* 3 кони. I
  СЕЛО ЧИНОЯСКШГ КАЛИНОВКА ЗЕМАНЕ |
  Миколам Лаври/щевичъ самъ. | Тешимъ Ба/ггошевич самъ. | Матыс Лавринцевичъ самъ. | Филипъ Лавринцевич самъ. |
  С ты* вси* конь. К [157] СЕЛО Ktf РОВЪСКИА” ЗЕМАНЕ |
  Михал Ма/ггиновичъ самъ. | Вомтехъ Юфовъским самъ. | Томъко Миколаевич самъ. |
  С ты* вси* конь. I
  таку ркп.
  578 По нап. над рдк. светла-карычневым чрнл.; першае к выпр. з інш. літары інш. чрнл.; другое к выпр. з інш. літары светла-карычневым чрнл.
  579 таку ркп., трэба чытаць Покропович; пар. вышэй і ніжэй: Янъ Покроповичъ, Анъдрем Покропович, Якубъ Покропович, Павелъ Покропович
  580 пасля Ада нап. і зак. ма
  127
  СЕЛО ВРОБЛЕ ЗЕМАНЕ |
  Мартинъ Холевичъ самъ. | Езофъ Станиславович самъ. | Янъ Холевичъ. | Якубъ Павловичъ сам. I Миколам Павловичъ самъ. | Янъ Шчепановичъ самъ. | Лавринецъ Щепановичъ самъ. | Янъ Себезъкович. |
  С тых всих 2 кони. |
  СЕЛО БуЧИНО ЗЕМАНЕ ||
  [157 аде.] Якубъ Станиславовичъ самъ. | Петръ Станиславовичъ самъ. | Щепанъ Анъдреевичъ самъ. I Воитех Томъковичъ самъ. |
  С тьис всю: конь. |
  СЕЛО МИКОШИ ЗЕМАНЕ |
  Станиславъ Вомтковичъ самъ. | Станиславъ Миколаевич самъ. | Вомтковад Кговорковал самъ. |
  С тых всих конь. I
  581парафѢя СОКОЛОДЪСКАА5811
  СЕЛО ФАЩЫ ЗЕМАНЕ |
  Миколам Якубовичъ самъ. | Павелъ Якубовичъ самъ. | Добъко Вомтковичъ самъ. || [158] Матем Якубовичъ самъ. | Лавринецъ Якубович самъ. | Грегор Якубовичъ самъ. | Лукашъ Яновичъ самъ. I Мартин Миколаевичъ самъ. | Михалъ Миколаевичъ самъ. | Станиславъ Добъкович самъ. I Вомтехъ ѴУлковичъ самъ. | Мартинъ Млковичъ самъ. |
  С тых всих 3 кони. I
  СЕЛО БРОСОВО ЗЕМАНЕ |
  Якубъ Вомткович кон. I Ленарть Старым кон. | Янъ Ленартовичъ. | Сташко Ленартович конь. | Петръ Брусовским. || [158 аде.] Якубъ Ленартовичъ. |
  С тых всих 4 кони. |
  СЕЛО СОКОЛЫ PtfCb ЗЕМАНЕ |
  Вомтехъ Соколъ конь. | Якубъ Полпанок конь. | Станиславъ Якубович самъ. | Анъдрис Марти-новичъ самъ. | Петръ Щепанович самъ. |
  С тых трех конь. |
  СЕЛО СОКОЛЫ КОСТЕЛА ЗЕМАНЕ |
  Щепан Соколъ. | Станиславъ. | Бартошъ Соколъ. | Томъко Якубович самъ. | Хрщон Мартино-вичъ самъ. I
  С тых всих 2 кони. ||
  [159] СЕЛО БАЯНОВЕ ЗЕМАНЕ |
  Павелъ Якубович самъ. | Миколам Старым самъ. | Михал Бумноземдн. | Станиславъ, Михамловъ ЗА/и, самъ. I Езофъ Михамловичъ самъ. |
  С тых чотырех кон. |
  581-581
  вязь: 1/1
  СЕЛО РАДЦИ ЗЕМАНЕ |
  Матем Кголичъ самъ. | Климу///?/ Петровичъ самъ. | Миколам Матеевичъ самъ. | Серефинъ Бар-тошевич самъ. | Адамъ Барътошевич самъ. | Анъдрем Томъковичъ самъ. | Езофъ Миколаевичъ самъ. I Щасным Ма/ггиновичъ самъ. | Щасным Янович Ковалевич самъ. |
  С тых всих 3 кони. II
  [159 аде.] СЕЛО СНѢТНА НОСКИ ЗЕМАНЕ |
  Лавринецъ Снетенским самъ. | Якубъ Станьковичъ ІѴправца самъ. | Абрамъ Ста//кевичъ самъ. | 582Щепанъ Станиславович самъ582. | Вомтковад вдова самъ. | Андреевад Яновна вдова самъ. |
  С тых всих 2 кони. |
  СЕЛО ПАЖЕ ЗЕМАНЕ |
  Якубъ Щепанович самъ. | Миколам Щепанович самъ. | Лена/ггь Щепанович самъ. | Матем Яку-бовичъ самъ. I Станиславъ, заставникъ, самъ. |
  С тых всих 2 кони. |
  СЕЛО СНѢТНА ДРуГИ ЗЕМАНЕ |
  Матем Старым самъ. | Вомтехъ Матеевич самъ. || [160] Миколам Старым самъ. | Станиславъ Миколаевичъ самъ. | Станислав Дучка, заставъникъ, самъ. |
  С тых всих 2 кони. |
  СЕЛО ПОРОСЛЬ ВОЯСЛАВЫ ЗЕМАНЕ |
  Ма/тшовад Матеевичъ вдова сад. | Миколам Ма/ггиновичъ сам. | Миколам Михаловичъ сам. | Якубъ Гребенъка сам. | Ма/ггинъ Стамкович сам. | улияшъ Ма/ттинович самъ. | Ба/7тошъ Ми-хамловичъ самъ. | Вомтехъ Ма/ггиновичъ самъ. | Марекъ Петровичъ самъ. | Тибор Яконичъ самъ. I Езофъ Михалович самъ. | Рафалъ Михамлович самъ. || [160 аде.] Станиславъ Матеевич самъ. I Анъдрем БогѴшевичъ самъ. | Абрамовад вдова самъ. | Ям Микутичъ самъ. | С тых всих 4 кони. | СЕЛО ПОРОСЛЬ ГЛУХОВО ЗЕМАНЕ | Ма/ггинъ Коваль самъ. | Матем Григо/?евичъ самъ. | СЕЛО ПОРОСЛЬ ГРИВИ Я ЗЕМАНЕ | Михал Гривичъ самъ. | Матем Гривич самъ. | Брать его Ма/ггинъ самъ. | Грего/? на посагу самъ. I С тых всих 2 кони. | СЕЛО ПОРОСЛЬ ЗЕМАНЕ МИКОЛАЕВАТА | Якубъским самъ. || [161] Ма/ггинъ Петровичъ самъ. | Ба/ггошъ Анъдреевич самъ. | Станислав ЗДсло самъ. I Авкгуштым Ма/хгинович самъ. | Томъко Петровичъ самъ. | Абрамъ Яновичъ самъ. I Доминикъ Якубовичъ самъ. | С тых всих 3 кони. I 582-582уПісана паміжрдк., відавочна, поч. I 9 Зак. 1525 129 СЕЛО ПОРОСЛЬ ЛЮБИЕВО ЗЕМЯНЕ | Бартошъ Любиевичъ самъ. | Филипъ Любиевичъ самъ. | СЕЛО ДВОРАКОВЕ ЗЕМАНЕ | Янъ Двораковичъ. | Петръ Дворакович. | Станиславъ Дворак. | С тых всих 3 кони. I СЕЛО ПЫЛКИ ЗЕМАНЕ || [161 аде.] Станислав Миколаевич самъ. | Лавринецъ Миколаевичъ самъ. | Матен Старег/ 583самъ самъ583. | Ян Петровичъ самъ. | Матен Климъковичъ самъ. | Анъдрен Петровичъ самъ. | Ян Анъдреевичъ самъ. | Матен Анъдреевич самъ. | Мартинъ Анъдреевич самъ. | Станислав Во-нтькович самъ. | Станислав Анъдреевичъ самъ. | Марекъ Вонтковичъ самъ. | Воитко Миколаевич самъ. I Матен Корень самъ. | Щаснад вдова самъ. | С тых всих 4 кони. || [162] СЕЛО КРОШЕВО МАЛКОВАТА ЗЕМАНЕ | Якубъ Глуб самъ. | Янъ Якубович самъ. | Матен Миколаевич самъ. | Щепанъ Конозекъ сам. \ Михал Решка самъ. | Вонтех Якубович самъ. | С тых всих 2 кони. | СЕЛО КРОШЕВО ВАЛВЕЛЕВАТА ЗЕМЯНЕ | Марекъ Варвелевичъ самъ. | Павелъ ЖѴкъ самъ. | Петръ Григоревичъ самъ. | Павелъ Варвсле-вич самъ. I Грегор Варвелевичъ самъ. | Ян Григоревичъ самъ. | С тых всих 2 кони. || [162 аде.] СЕЛО ИДЫКИ ЗЕМАНЕ | Мартинъ Липичъ самъ. | Щепанъ Анъдреевич самъ. | Миколаевад Косковад сам. \ Бернать Вонтковичъ самъ. I Станиславъ Янович самъ. | Плебанъ соколовъскин кн(я)з Матен самъ. | Ми-халъ W/ивноровъ самъ. | Авъкгуштын Миколаевич самъ. | Андрисъ Матеевичъ Маза;/ко самъ. | Якубъ Янович Птах самъ. | Матен Яновичъ самъ. | Петръ Яновичъ самъ. | Якубъ Петрович самъ. I Воитех Якубович самъ. | С тых всих 4 кони. || [163] СЕЛО ТРуСКОЛЕСЫ АБРАМОВЯТА ЗЕМАНЕ | Бартошъ Санкъ самъ. | Петръ Абрамовичъ самъ. | Янъ Станиславович самъ. | Лавринецъ Абрамович самъ. I Щепая Абрамович самъ. | Якубъ Абрамович самъ. | Лавринцевад вдова самъ. | Станиславъ Абрамович самъ. | Ян Конопка самъ. | Лавринецъ Яновичъ самъ. | Щепанъ Субко-вичъ самъ. I Станислав Суяжович самъ. | Ян ѴѴховичъ самъ. | Немера ІѴховичъ самъ. | Авъкгуштын Wxobh4 самъ. | С тых всих 4 кони. | 583-583 таку ркп. СЕЛО ТРуСКОЛЕСЫ ВОЯТКОВАТА ЗЕМАНЕ II [163 аде.] Лавринег/ #съ самъ. | Барътошъ Лавринцевич самъ. | Немера Борутичъ самъ. | Лахо-вал вдова самъ. | Авкгуштын Лахович самъ. | Момсем Михаиловичъ самъ. | Павел Старый самъ. I Вомтко Сунжовичъ сам. \ С тыл всил 2 кони. | СЕЛО ТРѴСКОЛЕСЫ НИВИСКО ЗЕМЯНЕ I Влости Бо/жолесковичъ самъ. | Михал Конопъчичъ самъ. | Матем ІДлковичъ самъ. | Ба/ггошъ Томъкович самъ. | Ма/ггинъ Якубовичъ самъ. | Щепанъ Щяковичъ самъ. | Матем Троян самъ. || [164] Станиславъ Кубасичъ самъ. | С тыл: всил 2 кони. | СЕЛО ТРуСКОЛЕСЫ Ж ЗЕМЯНЕ | Матем Щепанович самъ. | Матем Дѣевичъ самъ. | Янъ Дѣевичъ самъ. | Матем Кретъ самъ. | С тыл всил конь. I СЕЛО ФРАЯКИ ЗЕМАНЕ | Пстръ Франецъ самъ. | Вомтко Петровичъ самъ. | Станиславъ Петровичъ самъ. | Якубъ Фра-нецъ самъ. | Ма/ггинъ Якубович самъ. | Грегоръ Якубовичъ самъ. | Янъ Якубовичъ самъ. | Яно-вал Ма/мкович вдова самъ. || [164 аде.] С тыхъ всихъ 2 кони. | СЕЛО ЯМЕЛЪКИ ПЕТРОВАТА ЗЕМЯНЕ | Станиславъ Петровичъ самъ. | Матем Фаща самъ. | Янъ Коминович самъ. | Миколам Закграба самъ. I Щепанъ Матеевич самъ. | Томъко Здрод самъ. | Матем Коминович самъ. | Матем Свекла самъ. I СтаниславоваА МоЭзелевал вдова самъ. | Ян Ба/тгошевичъ самъ. | Янъ Закграбич самъ. | Миколам Пробощъ самъ. | Миколам Ба/тгошевич самъ. | Станислав Тво/жовичъ самъ. | Станиславъ Яновичъ Коцек самъ. || [165] Станковал Пы/жовал вдова самъ. | Матем Щепановичъ самъ. I Лавринецъ Матеевичъ самъ. | Петръ Свикличъ самъ. | С тыл всихъ 5 конем. | СЕЛО ЕМЕЛЬКИ МИКОЛАЕВЯТА ЗЕМЯНЕ | Ба/лгошъ Миколаевичъ Свѣтликъ самъ. | Анъдрем Миколаевичъ самъ. | Матем Клюс самъ. | Станиславъ Миколаевичъ584 самъ. | Станиславъ Балъдыка самъ. | Матем Балдычичъ самъ. | Шиман Матеевичъ самъ. | Миколам Кгодлба самъ. | Якубъ Кгошка самъ. | Матыс Яновичъ Крилтич самъ. || [165 аде.] Авъкгуштым Матеевич самъ. | Якубъ Яновичъ сам. \ Станько Анъ-дреевич салу. | Щепанъ Полпанокъ сал. | Ба/?тошъ Щепанович самъ. |
  С тыл всил 4 кони. |
  СЕЛО ЕМЕЛКИ КОВАЛИ ЗЕМАНЕ |
  Станиславъ Миколаевичъ самъ. | МатееваА вдова самъ. | Миколаевал вдова самъ. | Томъко Миколаевич самъ. | Анъдрем Ковалевичъ самъ. | Ма/ггинъ Ковалевич самъ. |
  С тьи всил 2 кони. ||
  584 е над рдк.
  131
  [166] 585ПАРАФЕЯ КОБЫЛИНЬСКАЯ5851
  СЕЛО ЛЕСНЕВО ЗЕМАНЕ |
  Марекъ Станковичъ самъ. | Станиславовад Бартошевич вдова самъ. | Матем Бартошевичъ самъ. I Ян Матеевичъ самъ. | Бартошъ Матеевичъ самъ. | Станиславъ Матеевич самъ. | Якубъ Бартошевич самъ. | Яновад Станиславович вдова самъ. |
  С ты* вси* 2 кони. I
  СЕЛО БОРКОВО ЗЕМАНЕ |
  Матем Борковъским самъ. | Станиславъ Матеевичъ самъ. | Марек Матеевичъ самъ. | Матем Швецъ самъ. ||
  [166 аде.] С тих конь. |
  СЕЛО МАЯКОВО I
  Анъдрем Мамковичъ. | Брать его Марко. | Станиславъ Яновичъ. |
  С ты* 3 кони. I
  СЕЛО КЕРКОВО ЗЕМАНЕ |
  Матыс Яновичъ самъ. | Лавринцевад вдова самъ. | Жадднт Томъкович самъ. |
  С ты* кон. I
  СЕЛО КОРИНЫ ЗЕМАНЕ |
  Якубъ Жолудко самъ. | Анъдрем Якубовичъ самъ. | Павел Яновичъ самъ. | Прибокъ Матеевич самъ. II [167] Андрем Вомткович самъ. | Авъкгуштын Якубович самъ. | Мартинъ Якубовичъ самъ. I
  С ты* вси* 2 кони. I СЕЛО ФРАНЪКИ tf КУРИНѢ ЗЕМАНЕ |
  Анъдрем Григоревичъ самъ. | Вомгко Лавримцевич самъ. | Езофъ Карасевичъ самъ. | Станислав Матеевич самъ. | Тол/ко Жакъ самъ. |
  С ты* вси* кон. I СЕЛО КГАРБОВО СТАРОЕ ЗЕМАНЕ |
  Паве,’/ Григоревичъ самъ. | влекши Кгрог/ким самъ. | Рафалъ Матеевич самъ. | Щепанъ Кгар-бовъским самъ. | Вомтко Кгарбовъским самъ. || [167 аде.] Анъдрем Кгарбовъским самъ. | Вомтко Яновичъ Бородич самъ. |
  С ты* вси* 2 кони. I СЕЛО КЛОСКОВЕ СВИКГОНЕВАТА ЗЕМАНЕ |
  Янъ Матеевичъ самъ. | Сзофъ Матеевичъ самъ. | Ласкъ Свигоневич самъ. | Миколам Матеевичъ самъ. I Авкгуштын Станиславович самъ. |
  С ты* конь. I
  585-S85
  вязь: 2/1. Асн. прыём: супадзенне ў кропцы
  СЕЛО КЛОСКОВЕ МИКОЛАСВАТА ЗЕМАНЕ |
  Станислав Миколаевичъ самъ. | Якубъ Миколаевичъ самъ. | Григор Миколаевичъ самъ. | Тоби-яшъ Миколаевичъ самъ. | Сзофъ самъ. || [168] Якубъ Клоско самъ. | Авкгуштын Якубовичъ самъ. I Мартинъ Постригачъ самъ. | Миколам Григоръевичъ самъ. |
  С тых всих 2 кони. |
  СЕЛО СТЫПуЛЪКИ ШИМОНОВАТА ЗЕМАНЕ |
  Матем Шимановичъ самъ. | Павелъ Шиманович самъ. | Петровад Шиманович вдова самъ. | Янъ Петровичъ самъ. | Янъ Андреевичъ Возновичъ самъ. | Якубъ Станиславовичъ самъ. | Щепанъ Вомтеховичъ самъ. |
  С тых всих 2 кони. |
  СЕЛО СТЫЛ#ЛЪКИ СВАХОВАТА ЗЕМАНЕ |
  Степан Стыпулковъ конь. | Миколам Якубовичъ самъ. || [168 аде.] Щепановад вдова конь. | Щепан Езофович. | Вомтех Кунъдратович самъ. | Миколам Кунъдратович самъ. |
  С тых 6 кони. I
  СЕЛО СТЫПѴЛЪКИ КОЗЕЛКИ ЗЕМАНЕ |
  Станиславъ Лавриицевичъ самъ. | Лавринъ Кгось самъ. | Станиславъ Зезюля самъ. |
  С тых кон. I
  СЕЛО ПИЩАТЫ// ПЕТРОВАТА ЗЕМАНЕ |
  Павелъ Решотъко самъ. | Грегор Петровичъ самъ. | Дрождчановад вдова самъ. | Мартинъ Яно-вичъ самъ. I Бартошъ Мартинович самъ. | Матем Мартиновичъ самъ. | Станиславъ Миколаевичъ Ве//кгошъ самъ. | Анъдрем Миколаевичъ Мровка самъ. ||
  [169] С тых всих 2 кони. |
  СЕЛО ПИЩАТЫ СТАЯКОВАТА ЗЕМАНЕ |
  Якубъ Станиславович самъ. | Михалъ Станиславович самъ. | Станиславъ Анъдреевич самъ. | Петръ Анъдреевичъ самъ. | Сзофъ Анъдреевичъ самъ. | Якубъ Петровичъ самъ. | Янъ Михамловичъ сам. I Янъ Анъдреевич Ковалик самъ. | Серафинъ Петровичъ самъ. | Вомтех Сливовъским самъ. |
  С тых всих 3 кони. I
  СЕЛО ПИЩАТЫ ТОСИКИ ЗЕМАНЕ |
  Матем Щепановичъ самъ. | Михалъ Щепановичъ самъ. | Янъ Томъковичъ самъ. || [169 аде.] Павелъ Томъковичъ самъ. | Петръ Щепановичъ самъ. | Щепановад вдова самъ. |
  С тых всих 2 кони. |
  СЕЛО ВНОРЫ АВКУШТЫНОВАТА586 ЗЕМАНЕ |
  Езофъ Авкгуштыновичъ. | Янъ Кгоръским Вноръ. | Мартинъ Скарбниковичъ. | Станиславъ Стар-ковичъ. I Миколам Прег/ковичъ. | Петръ Лекга/<дь. | Янъ Павловичъ. | Авкгуштын Павлович. |
  С тых всих 3 кони. I
  такуркп., трэба чытаць Авкгуштыновдта; пар. ніжэй: Езофъ Авкгуштыновичъ
  9а Зак. 1525
  133
  СЕЛО ВНОРЫ ПРИБЪКОВ AT А ЗЕМАНЕ |
  Момзешъ Анъдреевичъ. | Миколам Бралновичъ. || [170] Янъ Борздым. | Станиславъ Плебамко-вичъ. I
  С тыл 3 кони. I СЕЛО НОВОЕ КГАРБОВО ЗЕМАНЕ |
  Анъдрем Миколаевичъ самъ. | Матем Яновичъ самъ. | Янъ Воитковичъ Кулеша самъ. | Янъ Якубовичъ самъ. | Станиславъ Кошевич самъ. | Станиславовад Данилка вдова самъ. | Якубъ Якулкович самъ. | Вомтко Кошевичъ самъ. | Миколам Пожамжа самъ. | Авкгуштым Кошевич самъ. I Ям Юнъка587 самъ. |
  С тьи три кони. I СЕЛО ЗАЛЕСЕ ЗЕМАНЕ ||
  [170 аде.] Янъ Коваль самъ. | Янъ Миколаевичъ самъ. | Станиславъ Миколаевич самъ. | Якубъ Паньковичъ самъ. | Ба/ттошъ Панькович самъ. | Лаврим Ба/ттломеевич самъ. | Якубъ Петровичъ самъ. I Вомтехъ Миколаевич самъ. | Щепанъ Вомтеховичъ самъ. | Щепанъ Кгелбодеевичъ самъ. I Миколам Келбодемписъ самъ. | Матем Паньковичъ самъ. |
  С тыл 3 кони. I
  СЕЛО СИКОРЫ ТОМЪКОВАТА ЗЕМАНЕ |
  Троям Томъковичъ самъ. | Мартинъ Томъкович самъ. | влекши Толіковичъ самъ. ||
  [171] С тыл конь. I
  СЕЛО СИКОРЫ ПАВЛОВАТА ЗЕМАНЕ |
  Якубъ Павлович самъ. | Станиславъ Павловичъ самъ. | Янъ Павловичъ самъ. | Мартинъ Павлович самъ. I
  С тыл конь. I СЕЛО СИКОРЫ ЯКуШКОВАТА ЗЕМАНЕ |
  Бартошъ Якубовичъ самъ. | Брать его Янъ самъ. |
  СЕЛО СИКОРЫ МИКОЛАЕВАТА ЗЕМАНЕ |
  Вомтел Миколаевичъ. | Станиславъ Вомтехович. |
  СЕЛО СИКОРЫ ПЕТРОВАТА ЗЕМАНЕ |
  Петровад Старад вдова самъ. | Миколам Петровичъ самъ. Ц [171 аде.] Григор Петровичъ самъ. | Станиславъ Петрович самъ. |
  С тыл всил 3 кони. I
  СЕЛО СИКОРЫ БАРТКОВАТА ЗЕМАНЕ |
  Мартинъ Бартькович самъ. | Брать его Лукашъ самъ. | Петровад вдова самъ. |
  С тыл конь. I
  587
  Ю выпр. з Я
  СЕЛО КРОШЕВО ЗЕМАНЕ |
  Миколам Петровичъ Ворда конь. | Станиславъ Миколаевич. | Мартинъ Миколаевичъ самъ. | Павел Миколаевичъ самъ. | Вомдо Миколаевичъ самъ. | Петръ Миколаевичъ Вардичъ самъ. |
  С ты* 2 кони. II
  [172] СЕЛО ШіЕШАТА ЗЕМЯНЕ |
  Станиславъ Миколаевичъ самъ. | Езофъ Миколаевичъ самъ. | Анъдрем Станиславович самъ. | Филипъ Миколаевичъ самъ. |
  С ты* конь. I СЕЛО КОБЫЛИНО ЗЕМАНЕ |
  Якубъ Викъ конь. I Килиям ПѢнажъкович конь. I Марко ПѢнажъкович. | Вомтко Лыщъ самъ. | Вомтко Кгрог/ким на чити588 самъ. | Латко самъ. | Щепанъ Миколаевичъ самъ. | Рафалъ Боримъ самъ. I Станиславъ Воробеи самъ. | Брать его Миколам самъ. |
  С ты* вси* 5589 конем. ||
  [172 аде.] СЕЛО ТЕШИМОВЕ ЗЕМАНЕ |
  Адамъ Яновичъ самъ. | Щепанъ Якубовичъ самъ. | Янъ Станиславовичъ самъ. | Станиславовал Миколаевич вдова самъ. | Якубъ Жйковичъ самъ. |
  С ты* конь. I
  СЕЛО ПОГОРЕЛКА ЗЕМАНЕ |
  Петръ Миколаевичъ самъ. | Янъ Петровичъ самъ. | Мартинъ Яновичъ з братомъ Миколаел/ самъ. I
  С ты* конь. I
  СЕЛО МАКОВЪСКШГЗЕМАНЕ |
  Марко Миколаевичъ самъ. | Михал Маковъским конь. | Станиславъ Миколаевич самъ. | Вомдо Миколаевичъ самъ. || [173] Вомславъ Миколаевичъ самъ. |
  С ты* 2 кони. I
  СЕЛО КРОПИЛНИЦА ЗЕМАНЕ|
  Марко Керънозекъ самъ. | Брать его Авъкгуштын самъ. | Янъ Кернозекъ самъ. | Якубъ Кгамкъ самъ. I Брать его Мартинъ самъ. | Павелъ Волынецъ самъ. | Миколам Томковичъ самъ. | Ям Пашкович Матерна самъ. | Вомтко Пашковичъ самъ. | Паве// Пашковичъ самъ. | Станиславовал вдова самъ. | Прецокъ Кгорчичъ самъ. |
  С ты* вси* 3 кони. II
  [173 аде.] СЕЛО ФРАНЪКИ ХРОСТЕЛИ ЗЕМАНЕ |
  Михал Матеевич самъ. | Адамъ Сташковичъ самъ. | Петровал вдова самъ. | Бернать Тачеевичъ самъ. I Миколам Сзофовичъ самъ. | Якубъ Яновичъ самъ. |
  С ты* 2 кони. I
  такуркп., магчыма, трэба чытаць на части; пар. ніжэй: Павел на части самъ (гл. заўвагіў РИБ. Т. 33)
  135
  СЕЛО ЧАЯКИ ЗЕМАНЕ |
  Троян Чанка конь. | Станислав Троянович самъ. | Адамъ Лавринцевичъ самъ. | Янъ Павлович самъ. I Томъко Павлович самъ. | Матем Павловичъ сам. | Якубъ Старым сам. | Лавринецъ Мар-тиновичъ самъ. || [174] Матем Анъдреевичъ самъ. | Анъдреевад вдова самъ. | Лавринецъ самъ. | Станко Ебурокъ самъ. | Брать его Матко самъ. | Павел Якубовичъ самъ. | Станько Якубович самъ. I Брать его Щепанъ самъ. | Бутко самъ. |
  С тыхъ всих 5 конем. |
  590ПАРАФЕЯ ПЛОЯЪСКАА5901 СЕЛО ЯБЛОНОВО ЗЕМАНЕ |
  Павел Недалко, возным, самъ. | Брать его Станиславъ самъ. | Петръ Мартиновичъ самъ. | Павел на части самъ. || [174 аде.] Щепанъ Ма/ттиновичъ самъ. | Матем Марътиновичъ самъ. | Михал, вомтъ крижовъским, самъ. |
  С тыхъ всихъ 2 кони. |
  СЕЛО ЯБЛОНОВО KtfTbl ЗЕМАНЕ |
  Матем Милох, возным. | Сзофъ Мауггиновичъ самъ. | Бартошевад Янович вдова самъ. | Вомтко Витковичъ самъ. | Янъ Чамка самъ. | Авкгуштын Головачевичъ самъ. | Мартинъ Хрщоновичъ самъ. |
  С тыхъ 2 кони. I
  СЕЛО КРИЖОВО ЗЕМАНЕ |

рбанъ Петрович самъ. \ [175] Вомтко Петровичъ самъ. | Станиславъ Петрович самъ. | Якубъ Яновичъ самъ. |

С тых конь. I СЕЛО РОЖКИ ЯНОВАТА ЗЕМАНЕ |
Вомтко Земакович самъ. | Лавринецъ Земаковичъ самъ. | Миколам Земаковичъ самъ. | Езофъ Земаковичъ самъ. | Григоръ Петрашевич сам. | Щепанъ Петрашевич самъ. | Ленарть Петраше-вич самъ. I Матыс Петрашевичъ самъ. | Щпекъши Анъдреевич самъ. | Невер Анъдреевичъ самъ. I Щепан Григоревич Крушевъским самъ. | Вомтехъ Милохъ самъ. || [175 аде.] Мартинъ Петрашевич самъ. I Ян Петрашевичъ самъ. |
С тых всихъ 4 кони. |
СЕЛО РОЖЪКИ ТРОЯНЫ ЗЕМАНЕ |
Петръ Залога самъ. | Якубъ Марътинович самъ. | Янъ Анъдреевичъ самъ. | Вомтко Лдба самъ. |
С тых всих конь. I
СЕЛО РОЖЪКИ БѢНКИ ЗЕМАНЕ |
Ленартъ Станевичъ самъ. | Янъ Беньковичъ самъ. | Доминик Беньковичъ самъ. | Г регор Беико-вичъ самъ. I Шиманъ уръбанович самъ. |
С тых кон. I
59°-S90 вязь: , 5/І
136
СЕЛО РОЖЪКИ ВОЯТКОВАТА ЗЕМАНЕ ||
[176] Щепанъ Вомтковичъ самъ. | Авъкгуштынъ Бартошевич самъ. | Матем Барътошевичъ самъ. I Лдсота Бартошевичъ самъ. | Якубъ Петровичъ самъ. | Мартинъ Петрович самъ. | Мико-лаевад Минжовад самъ. |
С тых всил: 2 кони. I
СЕЛО РОЖЪКОВЪ ВЛОТКИ ЗЕМАНЕ |
Петръ Якубовичъ самъ. | Михалъ Дрол/сдчиновичъ самъ. | Лавринецъ Якубовичъ самъ. | Ми-халъ Влодокъ самъ. | Брать его Томъко самъ. |
С тыл: всил: 1 конь. |
СЕЛО КОЗЕЛКИ ПЛОЯСКИЯ ЗЕМАНЕ |
Миколам Ярнолътовичъ самъ. || [176 аде.] Матем Матухникъ самъ. | Бернатъ Матеевич самъ. | Алекъши Яновичъ самъ. | ѴѴлияшъ Алексеевич самъ. | Вомтел: Баранко самъ. |
С тыл: 2 кони. |
СЕЛО НОВАА ЛуПАЯКА ЗЕМАНЕ |
Авъкгуштын Вомткович самъ. | Михалъ Вомтковичъ самъ. | Матем Станиславович самъ. | Янъ Климъковичъ Жакъ самъ. | Янъ Сошникъ самъ. | Вомтехъ Григоревичъ самъ. | Павел Яновичъ самъ. I Бартошъ Михаловичъ самъ. | Михал Бартошевичъ самъ. | Янъ Бартошевичъ самъ. || [177] Вомтко Яновичъ самъ. |
С тыл: три кони. |
СЕЛО СТАРА А ЛуПАЯКА ЗЕМАНЕ |
Томъко Станиславович самъ. | Серафим Станиславовичъ самъ. | Якубъ Станиславовичъ самъ. | Ян Грегоревичъ самъ. | Мартинъ Петровичъ самъ. | Якубъ Григоревичъ самъ. | Янушъ Мико-лаевичъ самъ. | Щепанъ Миколаевичъ самъ. | Грегор Миколаевичъ самъ. | Янъ Доминиковичъ самъ. I Брать его Лукашъ самъ. | Матем Бамдичъ самъ. | Ян Вомтковичъ Сулковичъ самъ. | Матем Бенковичъ самъ. | Венцлавъ Бенковичъ самъ. || [177 аде.] Ян Петрович. | Миколам Григоре-вичъ. I Лавринъ Петрович. | Езофъ Доминиковичъ самъ. | Авкгуштын Матевич. | Павелъ Ма-теевичъ сад. | Вомтко Матеевичъ самъ. | Миско Пашковичъ самъ. | Бартошъ Павловичъ самъ. | Вомтко Павловичъ самъ. | С тыл: всил: 9 конем. | Янъ Скварокъ конь. | СЕЛО ТОЯКА ЗЕМАНЕ | Щепам Мартиновичъ. | Лаврин Мартиновичъ. | Марко Яновичъ самъ. || [178] Миколам Яновичъ самъ. I Станислав Матысевич самъ. | Янъ Матысевич самъ. | Миколам Волынег/ самъ. | Станиславъ Вомтковичъ самъ. | Матем Вомтехович самъ. | Щасным Вомтковичъ самъ. | Янъ Петровичъ. I Миколам Вомтехович самъ. | Станько Берковичъ. | Сташко Мандрниг/ самъ. | Мар-тинъ Русичъ. I С тыл: всил: 6 конем. I СЕЛО АСОЕ ЗЕМАНЕ | Адам Мартиновичъ з ма/икою кон. | Брать его Якубъ самъ. || 137 [178 аде] СЕЛО ВОЯТЕХОВЕ ЗЕМАНЕ РОЖЪКИ | Анъдрем Вомтехович самъ. | Адамъ Вомтковичъ самъ. | Вомтешко Щепановичъ самъ. | С ты вся* конь. I
СЕЛО РОЖЪКИ ШЧЕПАНОВАТА ЗЕМАНЕ |
Балтромем Щепановичъ самъ. | Янъ Щепановичъ самъ. | Бернатъ Яновичъ самъ. |
С ты* конь. I
СЕЛО РОЖЪКИ МИХАЛКОВЕ ЛЕСНЫЯ ЗЕМАНЕ |
Немара Михалковичъ самъ. | Авъкгуштын Рѣпъка самъ. | Михал Якушевичъ самъ. || [179] Шемъбор Михталевичъ самъ. | Миггалъ Якушевич самъ. | Матем Михамловичъ самъ. |
С ты* 2 кони. I
СЕЛО РОЖЪКИ ХРЩОНОВАТА ЗЕМАНЕ |
Станиславъ Стромило самъ. | Брать его Матем самъ. | Михал Хрщоновичъ самъ. | Мартинъ Станиславович самъ. | Мартиновад вдова самъ. | Марко Хрщоновичъ самъ. | Станиславъ Борт-ковичъ самъ. | Климъковад вдова самъ. | Якубъ Андреевичъ Щлеховичъ самъ. |
С ты* 3 кони. II
[179 аде.] СЕЛО ЗДРОДЫ ЗЕМАНЕ |
влекши Станьковичъ самъ. | Матем Станьковичъ самъ. | Миколам Якубовичъ самъ. | Янъ Яку-бовичъ самъ. I Вомтко Якубовичъ самъ. | Петръ Якубовичъ самъ. | Станиславъ Якубовичъ самъ. I Адамъ Якубовичъ самъ. | Вомтко Мартиновичъ самъ. | Стаико Мартиновичъ самъ. | Миколам ѴѴнковичъ самъ. | Вомтъковад вдова самъ. | Матем ѴѴнковичъ самъ. | Янъ Бартошевич самъ. I Михал Мартинович самъ. | Станько на посдгу самъ. || [180] Лаврин Прецковичъ самъ. | Лукашъ Прецковичъ самъ. | Анъдрем Прецковичъ самъ. | Миколам Процковичъ самъ. | Езофъ Бартошевичъ самъ. | Павелъ Михамловичъ самъ. | Лавринег/ Якубовичъ самъ. | Мартин Петро-вичъ самъ. I Станиславъ Whkobhh самъ. | Авкгуштынъ Михаловичъ самъ. | Янъ Станиславович самъ. I Томъко Станькович самъ. |
С ты* вси* 7 конем. |
591ПОПИС БОЯ? БЕЛСКИА ГРИНЕВИЧИ5911
Фесег/ кон. | Петръ Гринькович кон. | Мацко Ѵисташевичъ кон. || [180 аде.] Мис Римасевичъ кон. I Мис Ванютичъ кон. | Дег/ Банковичъ кон. | Иванъ, гаевник, кон. |
592ТЫИ БОЯРЕ НЕ МАЮТЬ ЛЮДЕ#592 |
Тропимъ Децевич самъ. | Тимошъ Децевичъ самъ. | Грин Саковичъ самъ. | Анъхил< Саковичъ самъ. I Степанъ Саковичъ самъ. | Селивонъ Саковичъ самъ. | 593Сал<сомъ Саковичъ самъ593. | ѴУлекса Приступа самъ. | Сенко Цибинчичъ самъ. | Сенко Анъдреевич самъ. | ѴѴкула Цибичич самъ. I Селенко Тишевичъ самъ. | Кус Анъдреевичъ самъ. || [181] Меле* Пековичъ самъ. |
вязь: 1,5/1. Асн. прыём: супадпар.
; нап. такім жа па памеру і х-ры поч., што і тэкст
’ упісана паміж рдк.
Гринь Тупичичъ самъ. | Ванюта Ва/лсовичъ594 самъ. | Иванько Милошевич самъ. | Янъко Енискович самъ. I Рагоза Елизарович самъ. | Сенецъ Есташевич самъ. | Иванъ Есташевич самъ. | Иванъ Клосковичъ самъ. | Мис Лахъ самъ. | Иванъ Клоскович самъ. | Садко Клосковичъ самъ. | Миско Милошевич самъ. | Дашко Кобдтич самъ. | Тарас Кобдтичъ самъ. | Анъдрем Василевичъ самъ. | Кузма Веотковичъ самъ. | Фен Янъковичъ самъ. | Иванъ Якимович самъ. | Иванъ Ладовичъ самъ. К [181 аде.] Григо/? Ладовичъ самъ. | Елисем Титович самъ. | Сенюта Мошковичъ самъ. | Лавринъ Ссковичъ самъ. | Михал Фалковичъ самъ. | Иванъ Фанковичъ самъ. | Роман Жуковичъ самъ. I Сенько КЛкелевичъ самъ. | Иванъ КЛкелевичъ самъ. | Прокопъ Енисковичъ самъ. | Новицким Шанъдра самъ. | Анъдрем Елехновичъ самъ. | Куг/ Протаньчичъ самъ. | Янъко Тупи-чичъ самъ. I Мис Ба/зсовичъ самъ. | Стецко Ивашкович самъ. | Федко Ивашкович самъ. | Юг/ Енишковичъ самъ. || [182] Елекса Пашковичъ самъ. | Копоть Пыжевичъ самъ. | Михно, гаев-никовъ сестренецъ, самъ. | Анъдрем Тильвиковичъ самъ. | Федюкъ Анъдреевичъ самъ. | Петко Андреевичъ самъ. | Данило Анъдреевичъ самъ. | Анътонъ Билочичъ самъ. | Трухонъ Миг/ко-вичъ самъ. I Мацко Мицковичъ самъ. | Филипъ Богдановичъ самъ. | Мис Ивашковичъ самъ. | Гринь Ивашкович самъ. | Гукъ Ивашковичъ самъ. | Лукъянъ Ивашкович самъ. | Сско Ванютичъ самъ. I Малофем Климовичъ самъ. | Михамло Ехимовичъ самъ. | Елекса Сенковичъ самъ. ||
[182 аде.] Тыи вси землне мають выправити 18 конем | с чотырох конь. |
595БОЯРЕ бѢЛСКИЯ РОГОЯЪСКИИ5951 596СЕЛО РОГОВО596!
Миско Кголко. I Серафинъ Слуигковичъ. | Петръ Борода. | Мацко Миневичъ. | Вомтко Мине-вичъ. I Миколам Миневичъ. | Мацко Петровичъ. | Васко Слушковичъ. | Кудинъ. | Станько Глушковичъ. I Жданъ. |
С тых три кони. I 597СЕЛО ЕПЛОГ ВОЛЧКИ597 и
[183] Езофъ Матеевичъ. | Лукашъ Матеевичъ. | Бронимг Матеевичъ. | Янъ Матеевичъ. | Лаври-нецъ Станькович. | Якубъ Маръковичъ. | Елейно Станьковичъ. | Янъ Железо. |
С тых всих 2 кони. |
598ПАРАФЕЯ ЯБЛОЯСКАЯ5981
СЕЛО СЛИВОВО ЗЕМАНЕ |
Щепанъ Король. | Миколам Анъдреевичъ. |
С тых 2 кони. I
599СЕЛО ПЕТРОВЯТА ЗЕМЯНЕ599 I
Ян Петровичъ з маткою. | Творъко Петровичъ. |
С тых 2 кони. У
в выпр. з інш. літары
595- 595 . i г/і
вязь: 1,3/1
596- 596 •
тсьмо з элементамі вязі
597- 597 вязь: / у// j4ch прыём: супадпар.
598- 598 вязь: /// дсн прыём: супадпар.
599- 599 вязь: 1.5/1
139
[183 аде] СЕЛО МОЧВДЛОВЕ ЗЕМАНЕ |
Станиславъ Петрович самъ. | Янъ Петровичъ самъ. |
С ты* конь. I
600СЕЛО ЯБЛОЯСКИА” ЯЯКОВЯ Г ЗЕМАНЕ600 |
Мартинъ Янъковичъ. | Миколам Янъкович Сурбло самъ. | Мартинъ Миколаевич Сурблович самъ. I Яновад Шепетчинал вдова самъ. | Павел Яновичъ самъ. | Миколам Шепе/мчичъ самъ. | Бернать Станиславович самъ. | Брать его Бартошъ самъ. | Станиславъ Мартиновичъ самъ. |
С ты* 3 кони. I
СЕЛО ЯБЛОЯ ВОЯТКОВАТА ЗЕМАНЕ |
Вомте* а Щепанъ Станиславовичи. || [184] Бернать Миколаевичъ Зарецким. | Сзофъ Миколас-вичъ. I Миколам W/нправчичъ. | Петръ иЛмправчичъ. |
С ты* 6 конем. I
Павелъ Якушевичъ самъ. | Бартошъ Якушевич самъ. | Янъ Якушевичъ самъ. | Станько Якуше-вич самъ. I Михам Якушевичъ самъ. | Я» Щепанович Подавца самъ. | Езофъ Яновичъ самъ. | Мартинъ Яновичъ самъ. |
С ты* 3 кони. I 60’село бискупъки ЗЕМЯНЕ6011
Матем Станиславович самъ. | Михал Станиславович самъ. | Щепанъ Миколаевичъ самъ. || [184 аде.] Бронишъ Миколаевич самъ. |
С ты* конь. I уСЕЛО ЯБЛОЯСКИА’ ДОБОВВЕ ЗЕМЯНЕ6021
Бернать Добковичъ самъ. | Бартошъ Григоревичъ самъ. | Матем Адамовичъ самъ. | Вомтко По-жега самъ. |
С ты* вси* конь. I
СЕЛО ВСПАЛЫ ЗЕМАНЕ |
Якубъ Петровичъ самъ. | Матем Петровичъ самъ. | Марко Станиславович самъ. | Вомтко Ма-теевичъ самъ. | Миколам Матеевичъ самъ. | Анъдрем Петровичъ самъ. | Вомте* Петрович самъ. I Миколам Петровичъ самъ. || [185] Марко Петровичъ самъ. |
С ты* вси* 3 кони. I
уСЕЛО РИКАЧИ ЗЕМЯНЕ6031
Якубъ Стаяковичъ самъ. | Миколам Яновичъ самъ. | Станиславъ Янович самъ. | Павел Яновичъ самъ. I Вомтко Стамковичъ самъ. | Михалъ Станькович самъ. | Станиславовал вдова самъ. |
С ты* 2 кони. I
600-600
601-601
602-602
603-603
вязь: 1,5/1. Асн. приём: супадпар.
вязь: 2/1. Асн. приём: супадзенне ў кропцы
вязь: 1/1. Асн. приём: супадпар.
вязь: 1,5/1
604СЕЛО ЯБЛОЯСШІГМАРКОВЯГЗЕМЯНЕ604 i
Бе/?нать Ма/жовичъ самъ. | Миколам Ма/жовичъ самъ. | Сташко Ма/жовичъ самъ. |
С тых всих конь, у
[185 аде.] 605СЕЛО tflllEHKH ЯБЛОЯСКИЯ ЗЕМАНЕ6051
Матем Павловичъ самъ. | Станиславъ Матеевичъ самъ. |
С тых конь. I
б06СЕЛО САМЪСОНЫ ЗЕМАНЕ606 |
Мелен Самъсонъ самъ. | Сынъ его Иванъ самъ. | Павел Самъсонъ самъ. | Тишко самъ. | Шлешко самъ. I
С тых 2 кони. I
607село ілсеяки земане607 і
Станислав Ба/ггошевич самъ. | Вомтко Ба/ттошевич сам. \
С тых кон. I
СЕЛО ПРОШАЯКА ЗЕМАНЕ самъ6081|
[186] Анъдрем Ма/лгиновичъ самъ. | Якубъ Ма/ггиновичъ самъ. | Лена/ттъ Вомтеховичъ609 самъ. I Шимон Вомтеховичъ610 самъ. |
С тых конь. I
СЕЛО ШЕМЪБОРЫ АЯДРЕЕВАТА ЗЕМАНЕ |
Янъ Анъдреевичъ самъ. | Миколам Андреевичъ611 самъ. | Станиславъ Анъдреевич самъ. | Бро-ниш Шемъборъ самъ. | Матем Анъдреевичъ самъ. | Бе/?натъ Андреевичъ самъ. |
С тых 2 кони. I
СЕЛО ШЕМЪБОРЫ ЯНОВАТА ЗЕМАНЕ |
Володко Яновичъ самъ. | Стаиковад вдова самъ. |
С тых конь. У
[186 аде.] СЕЛО ШЕА/БОРЫ ЯКУБОВАТА ЗЕМАНЕ |
Матем Якубовичъ самъ. | Павелъ Якубович самъ. | Авкгуштын Якубович самъ. | Миколам Яку-бовичъ самъ. I Станиславовад вдова самъ. |
С тых 2 кони. I
604- 604 вязь: 1/1. Асн. прыём: супадпар.
605- 605 вязь: 1,5/1. Асн. прыём: супадпар
606- 606 вязь: 1,5/1
607- 607 вязь: 1/1
608
таку ркп.
609 ех выпр. з к чрнл. балотнага колеру
610 ех выпр. з к чрнл. балотнага колеру
611 другое е ўпісана ў рдк.
*
141
СЕЛО КИКОУ7КИ ЗЕМАНЕ |
Янъ Миколаевич самъ. | Лавринецъ Янович самъ. | Станислав Янович самъ. |
С тых конь. I
612ПАРАФЕЯ ДуБРОЯСКАЯ612 I
СЕЛО ПОЛАЗЪЕ ЗЕМАНЕ |
Павелъ Вло/мковичъ самъ. | Барътломем Якубович самъ. || [187] Щасным Влол/ковичъ самъ. | Матем Янович самъ. | Мартинъ Павлович сам. | Адамъ Свиржъ сам. | Брат его Павел сам. \ Анъдрем Влоткович сам. | Якубъ Свиржъ сам. | Марко Голубовичъ сам. | Вомтех Голубъ самъ. I Брать его Якубъ сам. |
С тых всих 3 кони. I СЕЛО КГЕРА77ТОВЕ ЗЕМАНЕ |
Петръ Анъдреевичъ самъ. | Езофъ Матеевичъ самъ. | Ленарть Матеевичъ сам. | Якубъ Старым сам. I Янъ Якубовичъ сам. | Павелъ Якубовичъ самъ. || [187 аде.] Шиманъ Яновичъ самъ. | Во-мтко Яновичъ саи. | Бартошъ Марковичъ сам. | Миколам Стамковичъ сам. | Станиславъ Петро-вичъ саи. I Лавринецъ Петровичъ саи. | Матем Провичъ сам. | Ямко Марковичъ саи. | Яновад Кгералтовад вдова сам. |
С тых всих 4 кони. |
СЕЛО ШЕПЕТОВСКИЯ ЛАВРИЯЦЕВАТА ЗЕМАНЕ |
Якубъ Лавримцевичъ сам. | Григор Лавримцевич сам. |
С тых конь. I
СЕЛО МОЧВДЛОВЕ ЗЕМАНЕ |
Янъ Станиславовичъ конь. ||
[188] СЕЛО СТАВИРЕЯ ЗЕМАНЕ I
Бронишъ Матеевичъ самъ. | Михал Старым самъ. | Матем Михаловичъ сал<. | Матем Павъло-вичъ сам. I Бернать Матеевичъ сам. | Доброгость Матеевич саи. | Станько Михаловичъ сам. |
С тых 2 кони. I
СЕЛО ШЕПЕТОВО МИКОЛАЕВАТА ЗЕМАНЕ |
Серафинъ Петровичъ. | Венъцлавъ Яновичъ сам. | Щепанъ Яновичъ саи. | Павелъ Якубовичъ сам. I Янъ Жакъ саи. | Марко Станиславович сам. | Петръ Якубовичъ саи. || [188 аде.] Анъдрем Станиславович саи. |
С тых всих 3 кони. I СЕЛО ШЕПЕТОВО МИКОЛАЕВАТА ЗЕМАНЕ |
Миколам Миколаевичъ самъ. | Янъ Миколаевичъ саи. | Якубъ Миколаевич сам. |
С тьи конь. I
612-612 вязь: 1/1. Асн. прыём: ліг.
142
СЕЛО СЕРВДНИЦА ЗЕМАНЕ |
Станиславъ Матеевичъ сам. | Якубъ Старым съ сыномъ Матеемъ. | Матем Павловичъ. | Якубъ Матеевичъ сам. | Марко Матеевичъ сам. | Матем а Янъ Средницким. | Я// Матеевичъ сам. | Лав-ринецъ Матеевичъ сам. | Езофъ Матеевич сам. || [189] Станиславъ Анъдреевичъ сам. |
С тых всих 5 конем. |
СЕЛО БРОЗЪКИ ЗЕМАНЕ |
Томъко Станиславовичъ. | Станиславъ Лавриновичъ. | Барътошъ Матеевичъ. | Станиславъ Матеевичъ. I Станиславъ Павловичъ сам. | Павел Брозъка. |
С тых чотыри кони. I
СЕЛО МЫСЛИКИ ЗЕМАНЕ |
Петръ Вомтеховичъ сам. | Янъ Вомтеховичъ сам. | Грегор Вомтеховичъ сам. | Вомтехъ Петрович сам. I Станиславъ Павлович сам. || [189 аде.] Павел Станьковичъ сам. | Миколам Петро-вичъ сам. I Шимонъ Миколаевичъ сам. | Матем Петровичъ613 сам. | Якубъ Матеевичъ сам. | Марко Петровичъ сам. | Лавринецъ Петрович сам. | Станиславъ Лавримцевич сам. |
С тых 4 кони. I
СЕЛО РИМЪ ЗЕМАНЕ |
Матем Якубовичъ сам. | Станиславъ Якубовичъ сам. | Ленарть Матеевичъ сам. | Матем Стаико-вичъ сам. I Миколалам614 Станькович сам. |
С тых 2 кони, у
[190] СЕЛО иШШАЖА ВЛОСТИ ЗЕМАНЕ |
Влостъ Станиславовичъ самъ. | Анъдрем Влостовичъ сам. | Станиславъ Влостовичъ сам. | Аб-рамъ Влостовичъ сам. | Янъ Матеевичъ сам. | Вомтко Матеевичъ сам. | Миколам Матеевичъ сам. I Янъ Кгочковичъ сам. | Лавринецъ Станиславовичъ сам. | Мартинъ Станиславовичъ сам. | Станиславъ Мартиновичъ сам. | Янъ Станиславовичъ сам. | Миколам Станиславович сам. |
С тых 4 кони. I
СЕЛО ПЛЕВЪКИ ЗЕМАНЕ |
Янъ Анъдреевичъ сам. || [190 аде.] Станислав Анъдреевич сам. | Матыс Анъдреевичъ сам. | Амдреевад вдова сам. | Петръ Яновичъ сам. | Павел Яновичъ сам. |
С тых 2 кони. I
СЕЛО ДОЛАЯКГИ ЗЕМАНЕ |
Матем Яновичъ самъ. | Бартошъ Янович сам. | Авкгуштын Яновичъ сам. | Матыс Станиславович сам. I Брать его Янъ самъ. | Миколам Старым самъ. | Янъ Миколаевичъ сам. | Марко Миколаевичъ сам. I Лавринецъ Миколаевич сам. |
С тых 3 кони. II
613 Пе ўстаўлена ў рдк.; р выпр. з часткі т
614 такуркп., трэба чытаць Миколам
143
[191] СЕЛО ВОИНОВЕ ЗЕМАНЕ |
Лавринецъ Воино. | Янъ Петровичъ. | Якубъ Петрашевичъ. | Станиславъ Петрашевичъ. | Петръ Яновичъ. I Якубъ Яновичъ. I Станиславъ Лавриновичъ. | Р[о]сланъ615 Лавриновичъ. | Петръ Лавриновичъ. | Станиславовад. | Мартиновна. | Юри Лавриновичъ. |
Тыи земАне Воинове мають ставити 7 коней. |
616ПАРАФЕЯ ВЫШЕЯСКАЯ |
СЕЛО BA/ТЕЛЕ ЗЕМЯНЕ616 |
Станиславъ Матеевичъ. | Янъ Старый саи. || [191 аде.] Томъко Яновичъ самъ. | Станиславъ Павловичъ самъ. | Якубъ Миколаевичъ самъ. | Павелъ Яновичъ. | Миколаи Филиповичъ сам. | Марътинъ Миколаевичъ сам. | Янъ Филиповичъ сам. | Якубъ Филиповичъ сам. | Щепановад Филиповичъ сам. | Петръ Воитковичъ саи. | Матеи Воитковичъ сам. | Михал Воитковичъ сам. \ Миколаи Воитковичъ сам. | Якубъ Миколаевич сам. | Павелъ Станьковичъ саи. | Якубъ Стань-ковичъ самъ. | Миколаи Лавринцевичъ сам. | Матеи Лавринцевич сам. |
С ты* 5 коней. ||
[192] СЕЛО ВОИТЕХИ ЗЕМАНЕ |
Абрам Воитеховичъ сам. | Павел Абрамовичъ сам. | Грегор Яновичъ сам. | Войте* Творковичъ сам. I Миколаи Павловичъ КурдѴличъ сам. | Миколаи Абрамович сам. |
С ты* 2 кони. I
СЕЛО КОСТРЫ I
Янъ Петровичъ. | Щасныи Климъковичъ. | Лавринъ Станиславович. | Якубовад Чаховичъ. | Петръ Чаховичъ. | Янъ Чаховичъ. | Якубъ Полазъскии. | Миколаи Якубовичъ самъ. |
С ты* вси* 4 кони. II
[192 аде.] СЕЛО ВЫПЫХОВЕ ВЫШЕ7/ЩЫ ЗЕМАНЕ |
ѴУлияшъ Миколаевичъ. | Янъ Миколаевичъ. | Станиславъ Миколаевичъ сам. | Саламон Маръ-тиновичъ сам. | Давыд Станиславовичъ сам. | Яновад Выпыховад. |
С ты* 2 кони. I
СЕЛО ВЫШОЯКИ I
Ялбрикъ. I Якубовад Соловчинад. | 617Воитъ ее617 Станиславъ. |
С ты* 3 кони. I
Щасныи Творковичъ сам. | Ян Неверовъскии сам. | Ленартъ Миколаевич сам. | Твориян Велко-вичъ саи. I Янъ Станиславович Пирхала сам. | Станиславъ Ленартовичъ саи. ||
[193] Вси тыи маю/и ставити 5 коней. |
6IS 616-6 617-617
чрнл. пляма (адна літара); у кв. дуж. — па сэнсу
616 вязь: 1,5/1. Асн. прыём: ліг.
таку ркп.
СЕЛО ВЛОСТЫ ЗЕМАНЕ |
Миколам Павловичъ самъ. | Михал Павловичъ caм. | Миколам Якубашъковичъ618 caм. | Грегор Влостовичъ самъ. | Ленартъ Якубовичъ сам. | Анъдрем Станиславович сам. | Янъ Добъковичъ сам. I Матыс Яновичъ сам. | Мартин Якубашковичъ сам. | Петровад Пехачовад сам. | Янъ Пе-хачовичъ сам. | Янъ Григоревичъ сам. | Ленартъ Станиславовичъ Накгорка сам. |
С ты* 4 кони. I
СЕЛО ЗАЛЕСНЫЛ’ ВЫШЕЯСКИА’ЗЕМАНЕ ||
[193 аде.] Якубъ Петровичъ Сукъ сам. | Петръ Якубовичъ сам. | Янъ Петровичъ сам. | Мар-тинъ Яновичъ сам. | Станиславъ Щепановичъ сам. | Грегор Анъдреевичъ сам. |
С ты* 2 кони. I
СЕЛО РѢПЪНЫА’ ЗЕМАНЕ |
Грегор Станьковичъ сам. | Анъдрем Григоревичъ сам. | Янъ Станьковичъ сам. | Петровад вдова сам. I Лукашъ Петровичъ сам. |
С ты* 2 кони. I СЕЛО ЖОХИ ЗЕМАНЕ |
Матем Жолнеръ сам. | Миколам Голенѣвич сам. | Петръ Голенѣвич сам. ||
[194] С ты* конь. I
619ПАРАФИЯ ДОМАНОДСКАЯ6191
620СЕЛО СКЛОДЫ ЗЕМЯНЕ6201
Станиславъ Миколаевич сам. | Матем Миколаевичъ сам. | Бернатъ Миколаевичъ сам. | влекши Миколаевичъ сам. | Петръ Миколаевичъ сам. | Мартинъ Якубовичъ сам. | иЛіекъшинад вдова сам. I
С ты* вси* 2 кони. I СЕЛО КРАСОВО ЗЕМАНЕ|
Мрочокъ Красовъским кон. | Бернатъ Красовъским кон. | Лдсота кон. | Вомтехъ кон. | Анъдрем Михамловичъ Пеколка сам. || [194 аде.] Станиславъ Крас сам. | Матем Михаловичъ сам. | Янъ Миколаевичъ Ляшковичъ сам. | Янъ Матеевичъ сам. | Брат его Мартинъ сам. | Матем Лдшко-вичъ сам. I Павел Мартиновичъ сам. | Томъко Кордасовичъ сам. |
С ты* вси* 6 конем. |
621СЕЛО ТЛОЧЕ621 ЗЕМЯНЕ |
ИЭко Щепановичъ сам. | Лавринецъ Презъдецким сам. | Станиславъ Лавринцевич сам. | Янъ Рибалтъ сам. | Анъдреевад Прошесскад сам. |
С ты* 2 кони. I
а выпр. з о інш. чрнл.; ш пап. інш. чрнл.
619‘619 вязь: 1/1
б2°-б2° вязь: 1.5/1
621’621 вязь: 1/1
10 Зак. 1525
145
СЕЛО ЛОПѢНЕ ЗЕМАНЕ |
Петръ Яновичъ Зубъкович сам. || [195] Брат его Лавринецъ самъ. | Петръ Собочичъ самъ. | Янъ Зубокъ сам. |
С тых всю; конь. |
СЕЛО ЛОПѣНЕ ПЕКуТЫ ЗЕМАНЕ |
Янъ Павлович сам. | Миколам Якубовичъ сам. | Брать его Свах сам. | Свах Якубовичъ Пеку/п сам. I Марко Матеевичъ сад. | Анъдрем Яновичъ Рожко сам. | Щлияшъ Вомтеховичъ сам. | Ра-фаликъ Пекуть сам. | Янъ Матссвичъ сам. | С тых 3 кони. I СЕЛО ПЕКуТЫ ЯНОВАТА ЗЕМАНЕ || [195 аде.] урбанъ Яновичъ сам. | Петръ урбановичъ сам. | Жикгимонтъ Янович самъ. | Грегор Жикгимонътовичъ сам. | С тых кон. I СЕЛО СКуПЕВЕ КОБОШКИ ЗЕМАНЕ | Щепанъ Яновичъ сам. | Млекшинал вдова сам. | Ян, Михамловое за/и, сам. | Марко Кобашка сам. I Павел Кобошка сам. | Миколам Якубовичъ сам. | Матем Якубовичъ сам. | Якубъ Старым сам. I Томъко Петровичъ сам. | С тых 3 кони. I СЕЛО СКЛОДЫ ЩЕПАНОВАТА ЗЕМАНЕ || [196] Вомтко Щепановичъ Лопенским сам. | Лавринецъ Станиславович сам. | Янъ Малиновъ-ским сам. I Станиславъ Борота сам. | Миколам Малиновъским сам. | С тых 2 кони. I СЕЛО РЕЗНИКИ ЗЕМАНЕ | Миколам Анъдревичъ622 сам. | Бернать Андреевичъ сам. | Ян Маркович Прирос сам. | С тых конь. I СЕЛО МАРКОВО ЗЕМАНЕ | Езофъ Марковъским. | Станиславъ Яновичъ. | Вомтех Пухалским. | Бартазар Смурло. | Юри Брозовъским. У [196 аде.] Лазар Марковским. | Станиславъ Вомтковичъ Боровым. | Михал Во-мтковичъ. I Миколам Вомтковичъ. | Плебан домановъским кн(я)зь Бернать Пухалским. | Михам-ло ІЛлексеевичъ. | С тых всих 4 кони. | СЕЛО ПЕТРАШКОВЕ ЗЕМАНЕ | Станиславъ Петрашевичъ самъ. | Матем Станиславовичъ сам. | Юр Петрашевич сам. | Якубъ Павловичъ сам. | Климунтъ Петрашевич сам. | Вомтех Петрашко. | Яновал Бронинал вдова сам. I Анъдрем Вомтковичъ сам. || [197] Матем Витковичъ сам. | Щепанъ Михаловичъ сам. | С тых 3 кони. I 622 такуркп., трэба чытаць Анъдреевичъ СЕЛО ПРОШАЯКА СТАРАА ЗЕМАЫЕ | Станислав Казубовичъ сам. | Якубъ Станиславовичъ сам. | Анъдреевад вдова сам. | Янъ Мико-лаевичъ Кичановичъ сад/. | Ленартъ Петровичъ сам. | Воитех Мозкгалевичъ сам. | Вомтко Ки-чановичъ сад. | Микута Прошенскин сам. | Марковад вдова сам. | Свах Яновичъ Кошевич сам. |
С тых 3 кони. I
СЕЛО ПРОШАЯКА БАРАЯКИ ЗЕМАНЕ ||
[197 аде.] Михал Кгоруховичъ сам. | Щепанъ Якубовичъ сам. | Янъ Шлекшичъ сад/. | Яновад Свдховичъ вдова сам. | Анъдрем Павловичъ Бажелевичъ сам. | Станиславъ Мазуръ самъ. | Анъдрем Станьковичъ Малым самъ. | Бернатъ Матеевичъ самъ. | Абрамъ Шепичъ сам. | Павелъ Якубовичъ сам. | Станиславъ Стаякович623 сам. | Бартошъ Якубовичъ сам. | 624Станько Шлекъ-шичъ сад/624.1 Станиславъ Павлович самъ. |
С тых 4 кони. I
СЕЛО МЕЯСКШГ ЗЕМАНЕ |
Янъ Мемским. || [198] Якубъ Менским. | Петръ Меяским. | Абрамовад Меньскад вдова. |
С тых 4 кони. I
СЕЛО ДОМАНОВО ЗЕМАНЕ |
Станиславъ Домановъским. | Янъ Земаковичъ. | Анъдрем а Ян Станиславовичи. | Миколам а Андреи Яновичи. | Миколаевад Ивашковичъ. |
С тых всих 5 конем. |
С тое парафеи 44 кони. |
625ПАРАФИЯ БРОЯСКАЯ6251
СЕЛО БРЕЗНИЦА ЗЕМАНЕ |
Станиславъ Сутин. | Мартинъ СѴтинъ. ||
[198 аде.] С тых 2 кони. |
СЕЛО ПОПЛАВЫ ЗЕМАНЕ|
Михал Станковичъ. | Янъ Миколаевичъ Хабда. | Гавел Шньковичъ. | Бенкъ Шхневичъ. | Павел Янъковичъ. I Миколам Янъковичъ. | Янъ Михаловичъ. | Станиславъ Шхневичъ. | Станиславъ Якушевич. I Ленартъ Стасевичъ. | Казимир Шхъневичъ. | Михал Кролсвичъ. | Матыс Стасс-вичъ. I Адамъ Янъковичъ. || [199] Петръ Кролевичъ. | Павелъ Шхневич. | Янъ Кролевичъ. | Станькъ Петровичъ. | Янъ Беньковичъ. | Григор Стасевичъ Влостъ. | Ленар/н Жуковичъ. | Петръ Кгротовичъ. | Янъ Витовичъ. |
С тых всих 7 конем. |
б выпр. з ініи. літары
■624 • ч
утсана паміж рок.
625 вязь: 1,5/1. Асн. прыёмы: ліг., супадпар.
10*
147
СЕЛО КА/7НИЦА ЗЕМАНЕ |
Юри Кальницким Малиновъским з братьею кон. |
СЕЛО KRPCHOBO ВОЗНЬБГ ЗЕМАНЪ |
Миско Есковичь. | Иванъ Дашковичъ. | Мсташъ Ссковичъ. || [199 аде.] Еско Кгнатовичъ Путало. I Васко Игнатович. | Алешко Игнатович. |
С ты626 2 кони. I
С тое парафеи 12 конем. |
627ПАРАФЕЯ ДОЛОБОДСКАЯ6271
СЕЛО БЕРЕЗЫЯСКШГ ЯНОВАГЗЕМАЯ |
Миколам Яновичъ. | Павел Яновичъ. |
С ты* 2 кони. I СЕЛО БЕРЕЗЫЯСКОГО ВЫТРИКуША |
Миколам Мацковичъ кон. |
СЕЛО ВОЕЯЧА ЗЕМАЯ |
Авкгуштын Миколаевичъ самъ. | Миколам Авкгуштыновичъ сам. || [200] Станислав Авкгуш-тынович сам. | Анъдрем Авкгуштыновичъ сам. | Лавринег/ Си/нковичъ сам. | Вомтко Анъдрисе-вичъ сам. I Миколам Матеевичъ сам. | Янъ Строковичъ сам. | Томъко Ковалевичъ сам. | Матем Яновичъ сал<. I
С тьис 3 кони. I СЕЛО ХРОСТАЯКА БЕРЕЗНИЦА ЗЕМАНЕ |
Михал Яновичъ самъ. | Якубъ Косек сам. |
С тых конь. I
С тое парафеи 7 конем. |
Всихъ земли повету Белского маеть ку слЛкъбе | выехати 788 конем водлугъ того ремстру. ||
[200 аде.] 628пописъ земли волыньское6281
Кн(я)зь Федор Михаловичъ Чорторымскии, староста луі/|ким, маст ставити 33 кони. | Кнегинд Жаславъскал и з сынми 29 конем. | Староста володымерским кн(я)зь Анъдрем Алексаидро|вичъ Сонкгушковича маеть ставити 42 кони. | Подъскарбим земъским, панъ Богушъ Богови-ти|новичъ 14 конем. | Панъ Боговитин 7 конем. | Иванъ Боговитиновичъ 15 конем. | Кн(я)зь Василем а кн(я)зь Богдан Романовичи Лю|бецкии 7 конем. | Кназ Богданъ Любецким шсобно ма-
626 таку ркп., трэба чытаць тьи
627-627 вязь: 1/1. Асн. прыёмы: ліг., супадпар.
вязь: 2,5/1. Асн. прыёмы: ліг., уключ. одной літары ў інш.
еть ставй/мм | з ымеиА, которое мае/м по жоне, 3 кони. || [201] Кн(я)зь Василем Ковелскйм 38 конем. I Кназ Ванъдрем629 Коширским 46 конем. | Кназ Федор Вишневъским, державца пропо-мскйм, 12 I конем. \ Кназ Ивам Вишневъским, державца емшишъским, 14 | конем. | Кн(я)зь Алексамдро Вишневским 15 конем. | Кназ Федор Виишевъским630 5 конем. | Кн(я)зь Порец-кйм 5 конем. | Кназ Василем Федорович Четвертенским 12 конем. | КнегинА Корецкал 12 конем.
1 Кназ Иванъ Масалским Корецким 8 конем. | Кн(я)зь Богдан Любецким 5 конем. | Кназь Василем Крокогъка631 2 кони. | Кназ Иванъ Голичимским ком. | Кназ Григорем Галичиньским
ком. I Кназь Иванъ Григоръевичъ 2 кони. || [201 аде.] Кназ Солтанъ Соколским 3 кони. | Кназь Юреи Соколским 2 кони. | КнегинА Алекъсамдровал Бурел/скал 2 кони. | Панъ Тшено Козим-ским 4 кони. I Панъ иЛпехно а Тшено Козимским 2 кони. | Панъ WaexHO Козимским 3 кони. | Панъ Михамло Свинюским 4 кони. | Панъ Петръ Кирдеевичъ 3 кони. | Пани Кирдеевал конь. | Пам Василем Чапличъ 10 конем. | Кн(я)зь Анъдрем Четвертемским 4 кони. | Кназь Анъдрем Соколским 4 кони. I Кназ Василем Белецким ком. | Кназ Бурел/ским 2 кони. | Панъ Богдам Гос-тьским 3 кони. I Пам Федор Мышка 3 кони. | Панъ Шлехъно Ласка конь. || [202] Панъ ІДщовъ-ским 5 конем. | Панъ Васко Беликовичъ 2 кони. | Панъ Федор Сербиновичъ 4 кони. | Пам Василем Семашкович 10 конем. | Па632 Федор Еловичъ 2 кони. | Панъ Михамло Гулевичъ 3 кони. | Панъ Иванъ Дчуса 4 кони. | Панъ Федор Тамкурским 4 кони. | Панъ Таврило633 Холуневским
2 копи. I Панъ Василем Гостьским 7 конем. | Панъ Иванъ Хомаковичъ 2 кони. | Панъ Петръ а Кадянъ Чапличи 5 конем. | Панъ Иванъ Денисковичъ 3 кони. | Панъ Михамло Дескович 3 кони. I Пам Михамло Прлжовъским и з шурином ком. | Панъ Богданъ ком. | Пани Васковал Про-мчѣмковал 2 кони. || [202 аде.] Васко Подским з Горлиномъ конь. | Панъ Еско Ссиницким конь. I Петръ Кутровъка конь. | Михамло Затурег/ким ком. | Панъ Сенько Постникъ ком. | Пам Федор ІДрфѣмович 2 кони. I Пашко Лудвишъским ком. | Ивашко Жабокриг/ким ком. | Лоско Лосатимским ком. I Богданъ Белокрыницким ком. | Мшено Лосятимским ком. | Федор Анъ-дрі/зъеким ком. I Самко АмдрѴзьским кон. | Ивашко Крупецким ком. | Григ/ко Бережемским
кон. I Грицко з Бранъникъ ком. | Гальжка Железъковал ком. || [203] Семко Порванецким конь. | Викгура конь. | Яцко Белостоцким 2 кони. | Пани Ельцовал ком. | Кеть ком. | Мшено Смыков-ским ком. I Федор Селецким конь. | Красовъским конь. | Пам Ванько а Семем, а Роман Белостог/-кии 2 кони. I Пам Кощига ком. | Пани Горзеньскал ком. | Жукъ ком. | Анъдрем Зубович кон. | Рогозеньским 2 кони. | ІДлизаровъским ком. | Паг/ко Кн(е)гимским ком. | Ивам а Коста Волко-выевичи ком. | Петръ ІДлехновичъ ком. | Семенъ а Ромам Цатичи 6 конем. || [203 аде.] Евъмах, Самко, Левъко Мимковичи конь. | Хръсъ Полукнлзевичъ ком. | Гневошъ Полукнлзевич ком. | Семко Владыка ком. | Панъ Анъдрем Зарецким ком. | Богданъ Ледогостьским ком. | Амдрем Юх-новичъ Еловича с о/мцемъ своимъ 2 кони. | Панъ Гришко Промчемко ком. | Яцко Анъдруским конь. I Денисъ Каледоховским ком. | Васко Миловъским ком. | Григорем Шгачевичъ конь. | Михамло Берестьским кон. | Панъ Анъдрем Холоневъским ком. | Сенько ІДкорским ком. | Таврило Брохович кон. I Ворона ком. | ІДлексамдро Пиропеским634 2 кони. || [204] Немера Порванецким конь. I Михно Зі/бовичъ конь. I Пам Иванъ Козимским 2 кони. | Панъ Хмара Миловъским конь. I Анъдрем а Хведор Вилгоръским 4 кони. | Сенко Воютимским конь. | Матъяшъ Сы-ропАтовичъ 2 кони. I Машясъ Зеньковичъ 3 кони. | ѴѴлехно Гриньковичъ конь. | Пам Василем Линевъским 3 кони. | Стецко Здовъским 2 кони. | Михамло Броховичъ конь. | Панъ Лешниц-
6 9 таку ркп., трэба чытаць Анъдрем; в Андрей; Л Andrey
630
н выпр. 3 м
631 таку ркп., трэба чытаць Кропотъка; в Кропотка
632 таку ркп., трэба чытаць пан
633 р выпр. з о
634 таку ркп., трэба чытаць Опарипевскин; в ЦІпарипевскии (таксами гл. Боряк. „Потсы земского войска”. С. 227. Прим.)
10а Зак. 1525
149
khm6j5 3 кони. I Микита Чаруковъскии конь. | Федоръ […]рри[…]* 636’637’638 конь. | Семенъ Патри-кеевичъ конь. | Василем Патрикиевич 2 кони. | Ивашко Гутор конь. || [204 аде.] Иванъ Вер-ховъскии конь. I Яцко Смленским639 з братомъ 3 кони. | Яковад БорЛсовъскад конь. | Яцко Пруским ко и. I Богушъ Павлович 2 кони640 *. | 61|Богушъ Нѣсвецъким конь. | Костька Есиницъ-ким конь. I Пани Томъковад Посдговецъкад 3 кони. | Ивашъко Гулялниницъким642 конь. | Стецъко П/льяницъким конь. | Анъдрем Коровам конь. | Грыцъко Юшъковичъ конь. | Федор Промъчѣмковичъ конь. I Панъ Василем Ярудецъким 2 кони. | Панъ Русинъ 2 кони. | Дашъко Еловичъ 2 кони. | Кмита Смиковъским конь. | Богъданъ Костюшъковичъ конь. | Ванько Копъ-тевичъ конь. | Гневошъ Яловицъким 5 конем643. | 644 *Паи Штошимским конь. || [205] Ярмошъ Гулдлницким конь. I Бояринъ гулдлницким Яцко самъ. I Иванъ Волковым сам. | Ломам Сы-ропАтовичъ ком. I Лецко Баевъским 2 кони. | Василем Ба/иковъским 2 кони. | Грицко а Ивам Привередовъские ком. | Ивашко Бобровичъ ком. | Панъ Семенъ Козимским 5 конем. | Иванъ Кнегинимским ком. | Панъ Михамло Бубновъским 2 кони. | Панъ Михамло Кирдеевичъ 3 кони. | Грицко Баевъским 2 кони. | Гурко ѴОмелским 2 кони. | Барсановал Жоравницкад 3 кони. | Про-копъ 2 кони. I Зинько Чаруковъским конь. || [205 аде.] Пашко ЦОздовским конь. | Ивашко Крас-носелецким конь. | Пани Вомсецкад ком. | Панъ ѴѴлехно Вомницким ком. | Воржищовъским кон. I Якушъ643 Кн(я)зьским ком. I Яцко Гиравчичъ сам. | Семен а Ромам Радошимскии кон. | Панъ Семем Бабимским 7 конем. | Дроздемским 5646 конем. | Кошувъским кон. | Богдановы дети Дчусины 4 кони. I Мшено Якубович 2 кони. | Снинад Маря ком. | Петръ Турчиновичъ кон. | Мремским Владыка ком. || [206] Лазар Ясениницким кон. | Грицко Толмачевичъ кон. | Пани Семковад Креевъскад 2 кони. | Богданъ КѴлтуничъ ком. | Левъ Хвалелиевичъ 2 кони. | Василем Пугачевичъ 2 кони. | Степанъ Воропаевич кон. | Дадгно Васильевичъ 3 кони. | Лопо/ико ком. I Миша кон. I Кндз Долзским 2 кони. | Павловад Корытенскад ком. | Болбасъ с Кнерута ком. | Береженъским ком. | Замко Дедеркалъ кон. | Сидор Дедеркалъ кон. | Пашко Дедеркалъ кон. || [206 аде.] Устьям Исерницким кон. | Вохлоповъским 3 комм. | Янъ Котовъским, вогггь луцким, кон. I Семем Бабимским 2 кони. | Радошимским ком. | Яцко Патрикиевичъ кон. | Грицко Сеню-тичъ 4 кони. I Кн(я)зи Вороницкие ком. | Гневошовы дети Иранского ком, | Панъ Михамло Свдткович 4 кони. I Федор Гневошевичъ 5 конем. | Иваницкад Семковад ком. | Анъдрияс Янъ-чиньским ком. I иТлехно, Ста с а Мацко Дегтеви сами. | Богушъ а647 Ивамко Шелбовъскии кон. | Кн(я)зь Иванъ Роговицким 2 кони. || [207] Иванъ Яковицким конь. | Кн(я)зь Василем Рого-вицким ком. I Копытовъским кон. I Щасным Семашковичъ кон. | Кн(я)зь Федор Роговицким кон. I Чуватовъ ком. | Федор ЧОношковичъ 2 кони. | Суморокъ кон. | Радовицким кон. | Якимъ 6 конем. I Грицко Янчиньским 2 кони. | Ивашко Яковицким конь. | Иваницкад Богушовад конь. | Мацко Иранским сам ку слѴжъбе. | Стадницким сам w/м себе и w/м свести своее кон. | Ивашко Клюска ком. I Панъ Сенько Лдховъским 2 кони. || [207 аде.] Мартинъ Пузовъским конь. | Петръ а Богданъ Костюшковичи кон. | Панъ Загоровъским 5 конем. | Якимъ Вохновичъ конь. |
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
еш амаль не чытаецца з-за чрнл. плямы
чрнл. пляма (одна літара)
чрнл. пляма (дзве літары)
аде. у б, Янковичъ в, Гридь ё
См выпр. з інш. літар
закате, поч. III
пачын. поч. У
такуркп., пар. ніжэй: Гульяницъкии; Hulianicki Л, П/лдницкий в
е выпр. з ь; заканчв. поч. V
пачын. поч. III
такуркп., трэба чытаць Янушъ; в Янушъ
як е
папраўлена з а
СвАтоша кон. I Скипоровъ конь. | Василем Юнковичъ Здримко648 4 кони. | Калишовал конь. | Анъдрем ІѴраньскии кон. | Шрисцкии конь. | Сирота Бобицким конь. | Богданъ Бобицким конь. | Васко Пузовъским конь. | Воходовъским конь. | ѴѴлехно Кнагининским конь. | Кназ Анъдрем Михамловичъ Козѣка 5 конем. | Ставецкии кон. | Томъко Санкевичъ 3 кони. || [208] Яцко Ле-тынским кон. I Томъко Лысовскии конь. I Петровал Радовицкад конь. | Клевецкал конь. | Кне-гина Ивановал Курцовал 8 конем. | Ивашко Мбуховичъ конь. | Панъ Якубъ Монътовтович 4 кони. I Панъ Боговитинъ 7 конем. | Панъ Богданъ Семашковичъ 3 кони. | Кназ Федор Четвер-теньским 6 конем. | Кназ Иванъ Козѣка 5 конем. | Панъ Сенько Котович 2 кони. | Панъ Михам-ло Котовичъ 2 кони. | Панъ Левъ Котовичъ 2 кони. | Панъ Михамло Семам/кович 9 конем. | Панъ Федор Гулевич 4 кони. | Петръ Калусовскии 2 кони. | Тихно Кисель 2 кони. | Панъ Богданъ Хребътовичъ 3 кони. || [208 аде.] Игнатовал Дчусинал 2 кони. | Мартинъ Пузовъским ком. I Кназ Анъдрем Семенович Збаразским 14 конем. | Яцко Жабокрыцким ком. |
649РЕИСТРЪ БОЯР ПИНЪСКШГ
ХТО НА I КОЛЬКѴ КОНЕЛ’МАЕГ СЛуЖИТИ649 |
Иванъ Полозъ 3 кони. | Дмитръ Федковичъ и зъ сыном Щлизаром 3 кони. | Кирдем Гричинович конь. I Иванъ Гричиновичъ конь. | Воим Гричиновичъ кон. | Матьфеевал Гричиновича ком. | Ма/нясъ Зѣньковичъ 2 кони и самъ. | Таврило Гричиновичъ ком. || [209] Петръ КѴриловичъ ком. I Федор Федюшковичъ кон. | Иванъ Веллтицким ком. | Сенько Велятицким кон. | Анъдрее-вал Куремшича ком. | Иванъ Куремшичъ ком. | Бенедиктъ Фурсовичъ 2 комм. | Григорем Фуръ-совичъ 2 кони. I Семенъ Фь’рсовичъ ком. | ѴѴфанас ФѴрсовичъ кон. | Васнлевал Фурсовна ком. | Мартинъ Ширмичъ 3 кони. | Федор Щепа 3 кони. | Данилем Ртищевичъ ком. | Васко Булгако-вичъ кон. I Михамловал Федюшкович 2 кони. | Юхновал Михновича кон. | Федко Кочановичъ ком. II [209 аде.] Богумиловал Качан’овичъ ком. | Ивановал вдова ком. | Ма/мфиевал удова ком. | Янушъ Матюковичъ кон. | Данилевал Радивоновича кон. | Грицко Шлизаровичъ ком. | Зохна Любелскал ко//. | Федор а Андреи Головчичи ком. | Кривецкал 1/дова ком. | Сенько Домоновичъ ком. I Иванъ а Борисъ ком. | Михно Некрашевич ком. | Зань Холмутовичъ ком. | Пашко а Басил ком. I Дашко Гладковичъ ком. | Иванъ Парфеновичъ ком. | Иванъ Мороченьским ком. || [210] Данило с Погоста ком. | Федко Леньковичъ ком. | Денис Коревуловичъ ко//. | Яковъ а Семко Протасовичи кон. | Иванъ а Ерофем Вабищевичи ком. | Сенько Русанович сам. | Иванъ Куро-довъским кон. I Мацъ а Мордвинъ, а Мартинъ ком. | Васко а Пашко, а Степанъ, а Семко ком. | Тоть же Васко маеть ставити ком. | Сем ем уѴрдичъ кон. | Шпаковичи ком. | Алексеи СмольнАни//650 ком. I Колбавичи ком. | Федор Шабанъ ком. ||
[210 аде.] 65|ТО БОЯРЕ ПИНЪСКИИ Ж, КОТО|РЫЯ ЛЮДЕЯ НЕ МАЮТЬ6511
Анъцушко Долъмановичъ самъ. | Василевъским Долъмановичъ самъ. | Богданъ Долманович самъ. I Лукашъ Козлековицким самъ. | Богдановал удова ком. | Иванъ Козлаковичъ сам. \ Гришко сал/. I Милно а Иванъ Ребъковичи сами. | Иванъ Ребъковичъ самъ. | Богданъ Хомуто-вич самъ. I Васковал удова ком. | Капуста сам. | Игнатъ Коморавич сам. || [211] Иванъ Занько-вичъ самъ. I Грим а Мам Заньковичи сами. | Федко Игнатович сам. | Зелемковал ком. | Иванъ, Степанъ, Богушъ, Ходор Полховъскии сами. | Семенъ а Максимъ з брам/ею Лозичи сами. |
інш. поч. светла-карычневым чрнл.
649 вязь: 2,5/1 Спершы рдк.), 1,5/1 (другі рдк.). Асн. прыёмы: падпар., укпюч. адной літары ў інш.
х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гота абазнач. рэгіянальнага паходжання
651 вязь: 2,5/1 (першы рдк.), 1,5/1 (другі рдк.). Асн. прыёмы: падпар., уключ. адной літары ў інш.
I Оа*
151
Алекъсей, Иванъ з братьею Шоломичи сами. | Юшко, Колеиникъ Диковицкии саи. | Иванъ, Грин, Мае Просоловичи сами. | Тишко а Минкъ Яцковичи саи. | Зань а Мартинъ Литвиновичи сами. I Ходор з братьею самъ. | Васил, Радивон Сачковци сами. | Сидор а Иван Горъбачевичи сами. I Верениги самъ. | Федко Стрелка сам. | Полюхъ Лукьян з Серникъ самъ. || [211 аде.] Пятило, Мартинъ а Юнег/ Пло/нници саи. |
652РЕЯСТРЪ БОЯР КЛЕЦКИ652 I ПО ТОМУ ЖЪ ПИСАНЪ, ЯКО И ИЯШАА ШЛАХГА | Федор Щепа 2 кони. | Долмать Анъдреевичъ 4 кони. | Мапгфеи Ивановичъ 2 кони. | Анъдрен Ивановичъ 2 кони. | Михаило Шараповъ 2 кони. | Щпехно Радивоновичъ кон. | Радивоновад вдова кон. I Даниловад Радивонович кон. | Г ритор Пищиковичъ кон. | Левъко Пищиковичъ кон. I Иванъ Волокит кои. || [212] Яцко Волокитичъ кон. | Богушъ Миханловичъ кон. | Михамло Гридичъ Логвиновича кон. | Брать его Богданъ кон. | ІѴртюхъ Сеничъ кон. | Воин Сеничъ кон. | Сенининад кон. | Кирикъ Анъдреевичъ кон. | Коста Мозалевичъ кои. | Коста Борисовичъ кон. | Василен Похабовичъ кон. | Федор Татаринъ 2 кони. | Сенъчило кон. | Гризловичи кон. | ТО БОЯРЕ И ТАТАРЕ КЛЕЦКИИ, ШТО ЛЮДЕЯ | НЕ МАЮТЬ | Миколскии сам ку слуле(бе). || [212 аде.] Кмита Сачкевичъ сад. | Сидор Борисовичъ саи. | Васко Бусаковичъ саи. | Яцко Горбуновичъ саи. | Хома саи. | Ела саи. | Васко Дашковичъ саи. I Ма/ифеи Березъка саи. | Кмита, бояринъ, саи. |
А ТО ТАТАРЕ I
Питилота самъ. | Величко саи. | Васко саи. | Якушъ саи. | КѴдашъ саи. | Бардашъ а Верден сами. II [213] Ман Татар саи. | Малышъ саи. | Резакъ653 саи. | Жданъ саи. | Ждан другин саи. | Аг-рида саи. 1654Богданъ а Курмашъ саи654. | Данко а Сенко саи. |
655РЕИСТРЪ БОЯРЪ городецкшгі
КОЖДЫЯ БОЯРИНЪ МЕНОВАНЪ6551 И НА КОЛЬКА КОНЕХЪ МАЮТЬ СЛУЖИТИ |
Долмать 2 кони. | Алешин 2 кони. | ѴЛхъматъ кон. | Василен Костюшковичъ кон. || [213 аде. ] Богданъ Костюшковичъ кон. | Василен Бранецъ656 кон. | Юхно Вонниловичъ кон. | Корчовъ-скин кон. I Монсен кон. | Иван ДѴтыи кон. | Иванъ Судичъ кон. | Миханло Шарапа кои657 ||
[214] 658ТО БОЯРЕ ГОРОДЕЦКИМ Ж, ЩТОРЫИ ЛЮДЕЯ НЕ МАЮТЬ6581
Федор Михновичъ самъ659. | Лукашъ з Велемичъ саи. | Павел Красковъскин самъ. | Мартинъ
652-652 вязь: 2/J Лен. прыёмы: падпар., уключ. адной літары ў інш.
653 к нап. невыразна, можно прачытаць як н
654-654 ч
утсана паміж рок.
655’655 вязь: 2/1 (першы рдк.), 1,5/1 (другі рдк.). Асн. прыёмы: падпар., уключ. адной літары ў інш.
656 х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. рэгіянальнага паходжання
657 ніжэй больш за полова старонкі пустая, перакрэслена
658 658 вязь: 2/1 (першы рдк.), 1/1 (другірдк.). Асн. прыёмы: падпар., уключ. адной літары ў інш.
659 далей нап. і зак. самъ
Кошиль самъ. | Федко Игнатьевичъ самъ. | удова Кошкодововад660 кон. | Тимошко Боранович сам661. у
[214 аде.] 662РЕИСТРЪ БОЯР РОГАЧОВЪСКИХ6621 КТО НА КОЛЬКУ КОНЕХЪ МАЮТЬ СЛУЖИТИ |
Иванъ Мазолов кон. |
А ТО СЛУГИ ПУТНЫЙ, ШТО ЛЮДЕЯ НЕ МАЮТЬ, А СЛУЖАТЬ | КОНЕМЪ, ГДЕ РОСКАЖуТЬ | Алексеи. | Атремко663. ||
[215] РЕЯСТРЪ БОЯР КОБРЫЯСКИХ
КОЖЪДЫЯБОЯРИЯІ МЕНОВАНЪ И НА КОЛКУ КОНЕХЪ СЛУЖАТ |
Криштофъ 3 кони. I Чех з сыномъ 2 кони. | Васко Дробышевичъ 5 конем. | Пацко Пелцевичъ 3 кони. I Иванъ Белцовичъ 3 кони. | Станиславовад #дова 2 кони. | Ивахно Голенищевичъ 4 кони. I Сско Федоровичъ 6 конем. | Иванъ Петровичъ 3 кони. | Жданъ Именииским 3 кони. | Левко Некрашевич 5 конем. | Яцъко Свадбичъ кон. | Иван Глддовичъ кон. | Иван Верещака 2 кони. || [215 аде.] Михно Заті/ремским 3 кони. | Станиславъ Жамбоцкии 3 кони. | Мордасъ кон. | Тишко Барсобичъ кон. | Левко Кислович кон. | Гришко Кислович кон. | иілифер Кисловичъ кон. | Дашко Кисловичъ кон. | Ивашко Кисловичъ 2 ко нм. | Васко а Роман Ванковичи кон. | Григоре-вад удова кон. | Петръ Савицким кон. | Сенко Ивашковичъ з братом кон. | Анъдреевад і/дова 2 кони. I Васко Микуличъ кон. || [216] Мацковад удова конь. |
ТО БОЯРЕ КОБРЫЯСКИИ Ж, КОТОРЫЙ | ЛЮДЕЯ СВОИХ НЕ МАЮТЬ |
Санько Дробышевич конь. | Янъ Мрочковичъ сам. | Сско Свадбичъ сам. | Яцко Глддович сам. | Михно Барсобич самъ. | Богдан Барсобич сам. | Иванъ Мачаловичъ сам. | Лазар Мачаловичъ сам. I Яцко Мачалович сам. | Снежъко Ивашковичъ сам. | Харитон Ванковичъ сам. | Федор Богушевич сам. II [216 аде.] Кузьма Лазаревич са-м. | Нацко Юшковичъ сам. | Богушъ Юшковичъ сам. I Янъ Вислоух сам. | Шимъко Вислоух сам. | Изъбицким сам. |
А ТО БОЯРЕ ГРуШОВЪСКИИ И ЧЕРЕ|ВАЧИЦКИИ, КОТОРЫЙ ЗА КН(Я)ЗИ СОНЪ|КГУШКОВИЧИ
БЫЛИ I
Иван Петрович кон. | Васко Губинским 2 кони. | Мартинъ кон. || [217] ІДлехно 2 кони. | Семен Ескович 4 кони. | Федор из Малча 2 кони. | Давыд кон. | Боярин с Челищевич конь66’1’665. ||
660 во над рдк.
661 ніжэй полова старонкі пустая, перакрэслена
662-662вязь. 2/1 дсн ПрЫёмы: падпар., уключ. одной літары ў інш.
663 ніжэй полова старонкі пустая, перакрэслена
664 ніжэй росчырк пяра
665 ніжэй дзве трэці старонкі пустыя, перакрэслены
153
[217 аде.] 666ТО РЕИСТРЪ ЗЕМЛИ666 | ПОЛОЦКОЕ
КОЖЪДЫЯ КН(Я)ЗЬ И БОЯРИЯ МЕНО|ВАНЪ И НА КОЛЬКА КОНЕХЪ СЛУЖИЛИ МАЮТЬ |
Яцко Быстремским 8 конем. | Михамло Федковичъ Григо/?евича 9 конем. | Пани Глебовал667 1 8 конем. I Иванъ Глебовичъ668 15 конем. | ІЛстафем Глебовичъ669 1 4 кони. | Янъ Глебович670 14 кони. I Анъдрем Глебович671 14 кони. | Семенъ Глебович672 14 кони. | Пани Корсаковад 15 конем. I Пани Михамловад Зеновевича6’5 18 конем. | Яг/ко Михамловичъ Зеновъевича674 1 8 конем. | Василем Михамловичъ675 16 конем. || [218] Панъ Дмитрем Богдановичъ676 33 кони. | Панъ Дмитрем же маеть в себе имеме пана Василд | Чижа в заставе, с того маеть становено быти | 5 конем. I Анъдрем Семеновичъ Епимаховича 9 конем, ш | же маеть ставити з ыменем братани-човъ I своих, Петровых детем, который маеть в опе]це 12 конем. | Ивам Михамловичъ Зеновеви-ча677 17 конем. | Михаиловичи Зеновъевича678 19 конем. | Пани Ивановад Зеновевича679 16 конем. I Богданъ Иванович Зеновъевича680 15 конем. | Глебъ Ивановичъ Зеновевича681 14 конем. | Федко Ивановичъ 5 конем. | Иванъ Селдвичъ 4 кони. | Богдан Селдвич 3 кони. | Василем Селдвич 7 конем. || [218 аде.] Федко Епимаховичъ 3 кони. | Гридко Юдевъским 2 кони. | 682Гаврило КѴблицким 2 кони682. | Ивашковад Семковича 2 кони. | Иванъ Полупетим конь. | Станиславъ Имдриховичъ 4 кони. | Служебъникъ воеводы полоцкого Щасным ком. | Семенъ Федорович 3 кони. | Ждам Богдановичъ конь. | Яцко Голубъцевичъ 5 конем. | Шфанасовад 2 кони. I Ма/ттинъ Мелешкович конь. | Алексеи Зѣмков683 ком. | Климъ Ловемковичъ 2 кони. | Богданъ Рокуса конь. | Микула Хръщова ком. | Григорсм Романович ком. || [219] Михамло Стрылс кон. I Васко Яцковичъ кон. | Лапъка ком. | Ту/жо ком. | Михно Левоновичъ 2 кони. | Кузма Микитинич Смолненин684 кон. | Иванъ Волвинъцовъ ком. | Ма/ггинъ Проселковъ кон. | Бертошъ Вомткович кон. | Шнцушко Иванович кон. | Васко Че/жасъ ком. | Трибун ком. | Иванъ ком. I Михно, маршалокъ владычним, кон. | Пани Михамловад Семковича 14 конем. | Василем Селдвичъ 3 кони. | Иванъ, суским наместник, 5 конем. || [219 аде.] Кгетовъть 9 конем. | Василе-вад ком. I ѴѴстафем иЛпексамдрович ком. | Богдевичи Кублицкии 4 кони. | Богдан Дашковичъ 2 кони. I Семенъ Митьковичъ ком. | Семко Проселко 2 кони. | Кнегинд Василевад Соколим-скад685 9 конем. | Кнегинд Ю/?евад Сололимскад686 687 8 конем. | Кнегинд Ивановад68′ Соколим-
666-666 вязь: 2/1. Асн. прыём: падпар.
667 далей поч. ХІІІІЫ Корсаковад (XVII ст.)
668 далей поч. XIII,ш Корсакъ (XVII ст.)
669 далей поч. XIII,Lv Корсакъ (XVII ст.)
670 далей поч. XIII,„ Корсакъ (XVII ст.)
671 далей поч. XIII,tu Корсакъ (XVII ст.)
672 далей поч. XIII,tu Корсакъ (XVII ст.)
673 далей поч. ХШт Корсакова (XVII ст.)
674 над рдк. поч. XIII,„ Коръсакъ (XVII ст.)
675 далей поч. XIII,ы Корсакъ (XVII ст.)
676 над рдк. поч. XIII,ш Корсак (XVII ст.)
677 над рдк. поч. XIII,ы Корсакъ (XVII ст.)
678 далей поч. XIII,ш Корсак (XVII ст.)
679 далей поч. XIII,ы Корсакова (XVII ст.)
680 над рдк. поч. XIII,ш Корсакъ (XVII ст.)
681 далей поч. XIII,ш Корсак (XVII ст.)
682-482 • i
утсана паміж рдк.
683 над и знак, які подобны да ч; д Зенъковъ
684 х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гзта абазнач. рэгіянальнага паходжання
685 упісана ў рдк.
686 такуркп., трэба чытаць Соколинскад
687 над рдк.
скал 4 кони. | Федоровал Глинскал 2 кони. | Кназ Павел Соколенским 2 кони. | Ива// Прыдыба-ло 6 конем. | Михамловал кон. \ Путлта 5 коней. | Анъдрем Ивашковичъ 4 кони. | Михамло 2 кони. II [220] Потапъ 2 кони. | Полозъ 2 кони. | Глебъ Зеновъсвичъ кон. | Федор688 кои. | Иванъ, митрополен сын, 5 конем. | Михамло Зеновъевичъ. кон. | Ѵилехно Гущина кон. | Кн(я)зь Иванъ Полубенским 4 кони. | Ма/нфем Михновичъ кон. | Глебовы дети \Дстафъевича 13 кони. | Михамло Супрунович з братол/ ко к. | Шстафем Кривоносъ кон. | Федко Хрлщовъ кон. | Мишко Шиповъ кон. I Иванъ Корен кон. | Немецъ Гормапъ Липъко 2 ко нм. | Тиша Быховъским689 2 кони. II [220 аде.] Дашко Чижъ кон. | Васильевал Киенинавал690 2 кони. | Сенко Григоревичъ кон.
1 КнегиііА Полубенскал 4 кони. | Митко Петровичъ, лен/нвои/и бывшим полог/ким, 4 кони. | Борис Миткович кон. I Кназ Анъдрем Ивановичъ Лукомским 9 конем. | Кназ Семен Романовичъ Лукомъским 5 конем. | Кназ Богушъ Лукомъским 4 кони. | Кназ Михамло Романович Луко/и-ским 5 конем. | Кнагина Михаг/ловал Лукомъскал 13 конем. | Кназ Петръ Романович Лукомъским 14 конем. I Пани Матеевал Станькевича 10 конем. | Кназ Янъ Влземъским 4 кони. ||
[221] 69іМЕЩАЯ ПОЛОЦКИХ ЛЮДИ691, | ВЫСЛУГА И КУПЛА ИХЪ |
Дашко Шишка кон. | Сско кон. | Неронъ кон. | Иванъ Становским 2 кони. | Слуга городовым Артемъ кон. I Федор кои. | Иванъ Валко кон. | Климлта692 Стеличнич 7 конем. | Петрашъко-вал693 Наумовичъ 2 кони. | Васко Кортеневичъ з братомъ 5 конем. | Костюшко, брат его, 4 кони. I Грицко Буцко 2 кони. | В Залуз/си на Дрисе куплд мещан полоі/кнх 2 кони. || [221 аде.] Ленько кон. I Никонъ кои. | Кузма694 кон. | Сава Бернище 9 конем. | Микитинад кон. | Денис Шестова кон. | Гридко Петровичъ 2 кони. | Василем Юревъским кон. | Мелешко Раковъ кон. | Ма/ифем Першиничъ кон. | Лукъянъ Гридкевичъ кон. | Артемъ Лукошка кон. | Дмитръ Грице-вичъ кон. I Сско Половичъ кон. I Иванъ Болотович кон. | Анътушко Селивестрович кон. | Васко Золотьковъ кон. I Матьфем Золотковъ кон. || [222] Мишко Капустин кон. | Самъсонъ Цвѣтин кон. I Борисъ Ивановичъ кон. | Тишко Васковичъ 3 кони. | Богдановал АнъшѴтинича кон. | Денисъ Шестович кон. | Лени/) Ходашковичъ 2 ко нм. | Иван Бернищовъ кон. | Якимъ ТригѴбо-вичъ кон. I ѴѴлекъсем Пукановичъ кон. | Анъдрем Шкулиничъ кон. | Михалко кон. | Васковал Багатыревичъ ко//. | Шлексем Кондратовичъ ко и. | Шлифер Шрефичъ кон. | Михалко Савъсевко-вичъ кон. II [222 аде.] Климлта кон. | Микита кон. | Бобровал кои. | Иван Волкъ кон. | Микула Козлов кон. I Федор Панькович ко//. | Тишко Петрищов ко//. | Люди мещанъскъии КѴриловичи 3 кони. I Мещан Буцковичи 6 конем. | Мещане Скурыловичи 4 кони. | Анъдреевал Шиповича
2 кони. I Мещане Цвстинские 4 кони. | Яцко Шсосъковъ кон. | Борисъ Мелешковичъ кон. | Инд-рих Немецъ695 кон. | Федор Болотович конь. | Шсташко конь. | Шлексем з Лещилович конь. || [223] Мещане696… кон. | 97Мишко Шишка ко//697. | Мещане698 … кон. | Васко Панковичъ кон. | Никонъ кон. I Галосковичи кон. | Дробишъ кон. | Еремем Коршунъ кон. | Гридко Браженским кон. I Петръ Гришановичъ кои. | Иванъ Скорникъ кон. | Петрушко Наумовичъ кон. | Меща- далей поч. XIт Петул (XVII ст.) таку ркп., ’ в выпр. з я 1 вязь: 1,5/1 688 689 таку ркп., відавочна, трэба чытаць Быковъскии 690 691-691 . 692 ma над рдк. 693 ко над рдк. 694 695 х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. этнічнай прыналежнасці т таку ркп., далей павінна было быць адзначана прозвішча мяшчан (гл. вышэй) 697-697уп{сана паміж рдк. поч. 111а 698 таку ркп., далей павінна было быць адзначана прозвішча мяшчан (гл. вышэй) далей нап. і зак. конь 155 не699… кон. I 3 Борковичъ 2 кони. | Иванъ Сохонад кон. | Янъ Човъскин, лах, 3 кони. | Левонъ Телитинич кон. | Мещане™0… кон. | Васко Щвсаниковичъ 2 кони. | Алексеи Проселко 3 кони. || [223 аде.] Таврило Щі/чинъ кон. | Щвдокимовал Ветропадовича кон. | Васко, врадникъ пани Миколаевое Заберезыиское, кон. | Бартошъ, Злюбин пасынокъ, кон 701. ||
[224] 702реистръ земли витевъіское
В ТОМЪ РСЯСТРС КНЯЗИ И Б0|ЯРЕ менованы702 и на КОЛЬКУ | конехъ служити МАЮГ|
Романъ Гарасимовичъ, городничим и хорЛким витеб]ским, 2 кони. | Михамло Куремшовъ 5 конем. I Гурко Щлехновичъ з бра/нею кон. | Кнази Глинскии кон. | Иванъ Мостыка кон. | Юшко-вичи Свлашковича кон. | Глебъ Шапъчичъ кон. | Янъ Лавриновичъ кон. | Василем Щсиповичъ кои. I иЛіехно Павшинъ кон. | Теплым 703конь кон703. | Щлифировичи 3 браты кон. | Федко Васи-левичъ кон. II [224 аде.] Леньковал и зъ сыномъ Федкомъ кон. | Богдан а Ивашко ѴШіешковичи. I Щлехъно Коршунъ кон. | Митко Корманъ кон. | Дашко Микулинъ кон. | Семен Юшковичъ кон. I Иванъ Зелепуга кон. | Сеиковое Мостычичъ кон. | Сенько Мишкович кон. | Пыпъчинал и з сыном Баском кон. | Василем Копътевиѵ з брангею кон. | Андреи Гарасимовичъ кон. | Иванъ Пилег/ким кон. | Петрашко Головнинъ кон. | Анъдрем Скиндер кон. | Федковад Швокгировад кон. I Костя704 Косовъ кон. I Чаплинал и з сынми кон. II [225] Борис Поддвинским кон. | Семенъ Сергеевъ кон. | Яцко Гарасимовичъ кон. | Селицким 7 конем. | Полозъ кон. | Комаръ кон. | Вдова Поддубемскал и з сыномъ Жданом кон. | Тимофем ПодДубенским кон. | Иванъ, кухмистръ старым705, кон. I Анъдрем Милошевичъ з братомъ Тимофеем кон. | Ми/нко Милошевич кон. | Кмита Львовичъ кон. | Янушовским кон. | Иванъ ЖалАи кон. | Василем Хлусъ кои. | Ждан Гриц-кевичъ кон. I Лемъницким Семеновичъ кон. || [225 аде.] Кназ Василем Жилинским 9 конем. | Матем Яновичъ кон. | Ивашко Крупеничъ 2 кони706. |
ТО БОЯРЕ ВИТЕБЪСКИИ ЖЪ, | КОТОРЫЙ ЛЮДЕЯ НЕ МАЮТЬ |
Ивашковал Шапъчинал конь. | Богданъ Белиницким707 сам. | Марко Смолнанинъ708 сам. | Мар-тинъ Межевичъ сам. | Мартинъ Бунжовъ сам. | Станко Бу/иковъ самъ. | Радивонъ Погос/н-стицкимъ709 сам. | Гришко Боридин сам. || [226] Федко Львович сам. | Ивашко Павлович сам. |
МЕЩАНЕ ВИТЕБЪСКИИ, КОТОРЫЙ | ЛЮДИ СВОИ МАЮТЬ |
Ивашко, воитъ, 3 кони. | Гришко Ленковъ кои. | Ивашко Щлексеевичъ кон. | Горасимъ Рогати-нинъ710 * кон. I Таико Сидорович кон. | Парникъ кон. | Васко Куров кон. | Панко кон. | Максимъ а Иванъ Романовичи кон. ||
так у ркп., далей павінна было быць адзначана прозвішча мяшчан (гл. вышэй)
таку ркп., далей павінна было быць адзначана прозвішча мяшчан (гл. вышэй) ніжэй больш за дзве трэці старонкі пустыя, перакрэслены
702 вязь: 2,5/1 (першы рдк.), 1/1 (другі і трэці рдк.). Асн. прыём: падпар.
■703
таку ркп.
я выпр. з а інш. чрнл.
х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. прозвішча ці імя-мянушкі
ніжэй росчырк пяра
ни над рдк.
х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. этнічнай прыналежнасці
таку ркп., трэба чытаць Погос/иицкии
другое н выпр., верагодна, з к
[226 аде.] ТО711 CtfTb712 713БОЯРе ЗАМЪКу МЪСТИ* 713|СЛАВЪСКОГО
ПО ТОМУ Ж ПИСАНЪ, ЯКО I И ИНЫЕ БОЯРЕ-ШЛААТА |
Богданъ Корсаковичъ [ 15]714 конем. | Федко Гладковичъ кон. | Иван Мстанковичъ кон. | ШемАка кон. | Семашко Малы[шеви]чъ715 кон. | Иванъ Гординъ а Андреи Митковичъ кон. | Семенъ Глебовичъ кон. | Занко ІѴгапонович716 кон. | Дмитръ ПДюрович кон. | Вокула Малко-вичъ кон. I ѴѴниско Паръфенович кои. | Иван ухремовичъ кон. | Василем Дедерковичъ кон. || [227] Петръ Василевичъ конь. | ѴѴртемъ Тегелинъ з браток конь. | Григорем Шипиловичъ кон. | Василем Ивановичъ кон. | ШЛіекъсем Редковичъ кон. | Стефан Мышкининъ717 кон. | 718Сенько Володковичъ конь718. | Мурза Маскович 2 кони. | Ян Иевлевич кон. | Андреи Каспорович 2 кони. I Семенъ Барда кон. | Павловад Костюшковал кон. | ѴУлеша Протопиничъ кон. | Михамло Денницкии кон. | Стаховъским кон. | Михамло Микулич кон. | Юшковад Гладковича кон. | Василем Кишка кон. I Ивашко Рожъкович кон. || [227 аде.] Василем Воловъницким кои. | Мизъ-кгамло кон. I Петръ, писар королевое, кон. | Сско Воронцевичъ кон. | Дешковад кон. 17|9Семаш-ковад конь7 . I Водко Заньковичъ кон. | Федор Лопатинским кон. | Ильд Клишъковичъ кон. | Ста с Роевъским кон. | Михамло Роевъским кон. | Кндзь Алексеи з братомъ Масалскии ко//. | Бо-гдан Селднкиничъ кон. | Новоселскии з братом кон. | Андреи Корсаковичъ 18 конем. | Петръ Митковичъ кон. I Иванъ Брднцевичъ кон. | Таран Германович 2 кони. || [228] Ивановад ѴѴлги-шевича 2 кони. | Миколам Каспоровичъ 4 кони. | СЛсодолскии 4 кони. | Иванъ Берестенин 2 кони. I Григорем Зенковичъ кон. |
БОЯРЕ РАДОШЬСКИИ |
Радко Щолканович кон. | Котелъ кои720. ||
[228 аде.] 721ТО БОЯРО МЪСТИСЛАВЪ|СКИИ Ж, КОТОРЫЙ ЛЮДОЯ721 | В СЕБЕ НЕ МАЮТЬ |
Богданъ Борщъ самъ. | Григорем Самаревъ самъ. | Яцко Филимоновичъ722 самъ. | Тишко Стро-миловичъ самъ. | Яковъ Михамловичъ самъ. | Радивонъ Рогамловичъ самъ. | Санда самъ. | Богданъ Коровинич723 сам. | Данило, попович, А[…]ирь724’725 сам. | ѴѴстапъко Лещинич сам. | Василем Чернилович сам. | Прон з братомъ Кривоносовичи сам. | Нестер Логвиновичъ сам. | Шлекъсем Мстремковичъ сам. || [229] Милко Василевичъ сам. | Ждан Шшкиничъ сам. | Григорем Язычковичъ сам. | Станислав Текелд сам. | Дмитрем Григоръевичъ сам. | Микула Корови-ничъ сам. I Стась Григоревичъ сам. | Иванъ Путдтиничъ сам. | Василем Ярцевичъ сам. | Василем Рыловичъ сам. | Сполчовад Анъна кон. | Анъдрем Мазалович сам. | Васко Демидовичъ сам.
вязь над рдк.
713 вязь: 2,5/1. Асн. прыёмы: ліг., падпар., укпюч. одной літары ў інш.
размыта (дзве літары): у кв. дуж. — па ё (С. Пташыцкілічыў, што лічба прыпісана пазней)
сцёрта (чатыры літары); у кв. дуж. — пае
но над рдк. інш. чрнл.
магчыма выпраўленне: другое н выпр. з інш. літары
718 упісана паміж рдк.
'1і9упісана паміж рдк., верагодна, поч. ІІІа.
ніжэй менш чым трэць старонкі пустая, перакрэслена
721 вязь: 2/1 (першы рдк.), 1,5/1 (другірдк.). Асн. прыёмы: падпар., уключ. одной літары ў інш.
мо над рдк.
пасля Ко нап. і зак. мо А нап. невыразна
нап. неразб. (магчыма, адна літара)
157
I Артемъ Толъстемковичъ caм. | Богдан Шрменъчикъ caм. | Митько Кн(я)зищовъ сам. | Монько Чаевичъ сам. | Иванъ СМхии сам. ||
[229 аде.] 726БОЯРе РАДОМЛЪСКИИ Ж, КО|ТОРЫИ ЛЮДСЯ НС МАЮГ726|
Мицута сам. | Семен Пищикович сам. | Кожоновичъ сам. | Коза сам. | Митько Карновъ сам. | Болтовад кон. | Щолкановад кон. |
Тых бояр мстиславъских и радомльских | всих, который люди мають и тежъ не мают, | 107 конем к службе мает быти. ||
[230] 727то пописъ шляхты земли I жомоитъское И ИХЛЮДСЯ7271
ДВОР Г(0)С(ПО)Д(А)РЪСКИЯ ВИЛЬКЕА |
Михамло Станькевичъ, хор&ким, мает ставити кон. | Венцлавъ Радивиловичъ кон. | Сенъко Вербовъским кон. | Вомновъским Яновичъ кон. | Петръ Самашковичъ кон. | Павел Григоръе-вичъ кон. I Янъ Римъковичъ кон. I Венцко Нарковичъ з двема браты кон. | Лаврин Бумвидовичъ кон. I Юръи а Якубъ Юшковичи кон. | Петръ Мацевичъ а Барбара Волчковна кон. | Петръ Радивиловичъ кон. I Янъ Милемковичъ кон. | Михамло Милемковичъ кон. || [230 аде.] Хрщон Янович з двема браты конь. | Павел Нацович кон. | Мартинъ Самашковичъ кон. | Бернать Якубович кон. I Юри Яцковичъ з братомъ Веицкомъ кон. | Анъдрем Юревичъ кон. | Добъко Иваш-ковичъ кон. I Шимъко Яновичъ кон. I 728Ловц#съ Мицовичъ конь728. I Юри Якубовичъ кон. I Мартинъ Кгинятович кон. | Бутко Радиминовичъ з двема браты кон. | Володко Даниловичъ72’7 с трема браты кон. | Крикголисъ Конъдратовичъ з двема браты кон. | Добко Арвидовичъ з двема браты кон. I Хрщон Видимонтовичъ з двема браты кон. | Богдан Бортковичъ кон. | Богдан Берънатович кон. || [231] Михамло Юревичъ кон. | Балтромем Юревичъ кон. | Янъ Миндлкго-вичъ кон. I Юри Наръковичъ з братомъ кон. | Паг/ Юшковичъ з двема браты кон. | Янъ Матее-вичъ з братомъ кон. | Петръ Бухалович кон. | Якубъ Лавриновичъ кон. | Янушъ Якубовичъ кон. I Миколам Кгинвиловичъ кон. | Стась Бартковичъ кон. | Мартинъ Явомшевич кон. | 730Юхно Меръкутевичъ конь730. | Стась Тарвидовичъ кон. | Юри Довкгирдовичъ кон. | Станиславъ Ро-мановичъ кон. | Бернать Миколаевичъ кон. | Матем Мацковичъ з братом кон. | Мартинъ Паце-вичъ з двема браты кон. || [231 аде] Якубъ Довцевичъ з братомъ кон. | Стецко Явтик кон. | Фудко Юревичъ кон. | Петръ Шатемковичъ кон. | Блажен Станковичъ кон. | Ян Ручка кон. | Миколам Довкгирдовичъ кон. I Вомтех Якубовичъ конь. | Сирым Кондратович з двема браты кон. | Томашъ Суткевичъ кон. | Балтромем Яцковичъ кон. | Янъ Радовъским кон. | Мартинъ Ятовто-вич кон. I Анъдрем Ятовътовичъ кон. | Ганусъ Ивашковичъ кон. | Янъ Михамловичъ кон. || [232] Хръшчонъ Володкевичъ кон. | Янъ Яновичъ кон. | Мартинъ Нарковичъ кон. | Мишко Нарковичъ кон. | Адамъ Наръкович кон. | Пашко, Федковъ здт, кон. | Довкгал Миковичъ кон. | Янъ Добъковичъ кон. I Григор Романович з братом кон. | Станко Довятовичъ кон. | Бернать Мацевичъ кои. | Петръ Анъдреевичъ с трема браты кон. | Наремко Юшковичъ кон. | Томашъ Янковичъ кон. I Стась Рымелевичъ кон. | Пац Томъковичъ кон. || [232 аде] Дъякъ Кривым кон.
726-726 вязь: 2/1 (першы рдк.), 1/1 (другі рдк.)
727’-727 вязь: 3/1 (першы рдк.), 1,5/1 (другірдк.). Асн. прыёмы: ліг., падпар., супадпар. Дад. прыёмы: несапраўднае дробление мачтовых лігатур
728-728 ущСана паміж рдк.
729
а нап. невыразна, можна прачытаць як и
730-730уПісана ў pfa
I Романовал Ѵдова ко//. | Григор Михамловичъ кон. | Янъ Ста//кевичъ кон. | Юри Станкевичъ с тремя браты кон. | Петръ Кгедкговъдовичъ кон. | Анътон Яновичъ з братом кон. | Балтромем Яновичъ кон. I Петръ Григоревичъ з трема браты кон. | Фроиско Юревичъ з двема браты кон. | Степан Монтовтовичъ кон. | Хръщонъ Даниловичъ з братом кон. | Янъ Даниловичъ кон. | Якубъ Кгинвиловичъ з братом кон. | Матем Бернатовичъ кон. | Станиславъ Павловичъ кон. || [233] Пацацъ Анъдрум/ковичъ кон. | Ивашко Кгинятовичъ кон. | Фраицишко Яновичъ кон. | Мицко Нарковичъ з братомъ кон. | Янъ Екгирдовичъ з братомъ кон. | Мартинъ Вомтковичъ ко и. I Бернатовад вдова кон. | Янушко Довъкгалович кон. | Станиславъ Вонтковичъ кон. | Хрщонъ Михашювичъ кон. | Словикъ Ивановичъ кон. | Рымъкгамло кон. | Мацъ Дашковичъ кон. I Довкгис Товткович. I Стась Юревичъ з двема браты кон. || [233 аде.] Янъ Романовичъ конь. I Мицъко”1 Миридовичъ з братом кон. | Якутисъ Кгиневичъ з братом кон. | Янъко Анд-рошевичъ з чотырма браты кон. | Стан Бинавовичъ кон. | Петръ Ромашковичъ* 732 кон. | Яиъ Во-мдатовичъ з двема браты кон. | Матем Димемковичъ з двема браты кон. | Наръко Кентровичъ кон. I Милошъ Стирпемковичъ кон. | Довкгалъ Монкгамловичъ з братомъ кон. | Юхно Петко-вичъ кон. II [234] Кгомлюсъ Кибуровичъ кон. | Петръ Кгемтовътовичъ з братом кон. | Иванъ733 * а Митко Жабы ко и. | Юшко Титюмковичъ з братомъ кон. | Володко Момышковичъ кои. | То-машъ Можемковичъ кон. | Петръ Стефановичъ кон. | Павел Юревичъ кон. | Мацковал вдова кон. I Марътин Миколаевичъ кон. | Петръ Скоповичъ 2 ко ни. | Александръ Юревичъ 2 кони. || [234 адв.у Пронисъ Якубовичъ кон. | Петръ а Болтромем кон. | Кри/сгор Янушковичъ кон. | Амъброжем Ядовиговичъ кон. | Петровъ зать Юркгелисъ кон. | Сабестияновал вдова кон. | Юри а Францишко Мартиновичи 2 кони. | Лаврын Шнимповичъ з Мацевою кон. | Щогол Мо-сквитинъ731, кон. I Василем Калусовъским кон. | Нарбуть Жакговичъ кон. | Рыл/видъ Вибревичъ кон. I Каспоръ Гані/совичъ кон. | Нарвомшъ Котиевичъ кон. || [235] Станиславъ Петровичъ кон.
I Станислав Мартиновичъ з братомъ кон. | Юри Михамловичъ кон. | Амъброжем Мин/кович кон. I Лавринъ Довборовичъ кон. | Якубъ Юръевичъ кон. | Венцко Яновичъ кон. | Петръ Вомда-тович кон. I Станиславъ Довколовичъ кон. | Станиславъ Мартиновичъ кон. | Малкгарѣта кон. | Борътко Станковичъ кон. |
ДВОР Г(0)С(ПО)Д(А)РЪСКИЯ БЕЛЕНА |
Михно Рустемковичъ, хорЛким, кон. | Бутрыл/ 'Ллехновичъ кон. | Вокдатъ Рустемковичъ кон. | Барътошь Рустемковичъ кон. || [235 аде.] Матем Талевичъ конь. | Лавринъ Яновичъ кон. | Лу-кашъ Шлехновичъ з двема браты кон. | Матем Нарбутовичъ кон. | Янъ Юревичъ кон. | Нарко а Монько Мицовичи кон. I Воитехъ а Стань Бортковичи кон. | Лаврин Хрщоновичъ кон. | Григор Юркговичъ кон. I Стекгвил Коркозовичъ з двема браты кон. | Миколам Хрщоновичъ кон. | Пет-рашъ Нарбутовичъ кон. | ѴѴлехно Хрщоновичъ з братом кон. | Петръ Гаврыловичъ зъ здтемъ кон. I Михало Говиновичъ кон. | Янушъ Твирбутовичъ з братом кон. || [236] Пацъ Пунштовичъ з трема браты кон. | Томашъ Пупъштовичъ з трема браты кон. | Богданъ Мацевичъ кон. | Монътовътъ Довкгиновичъ с пе/нма браты кон. | Мацко Юрлжичъ кон. | ѴѴлехно Стдбутовичъ кон. I Станиславовал Добковича вдова кон. | Давыдовал вдова кон. | Петко Кгомлевич кон. | Иваи Косовъ 3 кони. | А//дрем Мацковичъ 3 кони. | Станиславъ конь. | Пашковал 3 кони. | Па г/ Стекгвилович с чотырма браты кон. | Миколам Петикшевичъ з братомъ кон. | Мартинъ Юче-вичъ з братомъ кон. || [236 аде.] Юхно Бартошевич з двема браты кон. | Михамло Кги//товто-вичъ з братом кои. | Мартинъ Юшковичъ кон. | Лавринъ Якубовичъ кон. | Юри Кгинтовъто-
ко, верагодна, упісаны ў рдк.
к выпр., верагодна, з н пасля Ив нап. і зак. на
х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. палітнічнага паходжання
159
вичъ кон. I Рымъко Петрашевичъ кон. | Янъко Петрашевичъ кон. | Волооко Кгидвиловичъ кон. | Щепанъ Кгирдвиловичъ з братомъ кон. | Лавринъ Воншвиловичъ кон. | Пашко Довкгиловичъ кон. I Сташко Нарвоиновичъ з двема браты кон. | Томашъ Кгирдвиловичъ кон. | Станиславъ Бутьковичъ з невес/нкою кон. || [237] Веицко Петровичъ з братомъ конь. | Додвидъ Сункгаило-вичъ з браток конь. | Кгоиль Ятвилоитисъ з двема браты конь. | Матем Кгедконтовичъ з братомъ конь. I Петръ Рымдимовичъ конь. | Воитко Яцковичъ кон. | Бернатъ Дребулевичъ кон. | Матен Якгьминовичъ735 кон. | Янъ Будковичъ кон. | Янъ Конътрымовичъ з братомъ кон. | Во-итко Якубовичъ кон. I Янушъ Мицовичъ кон. I Воитко Радивиловичъ ко и. I Якубъ Скреикович кон. I Кгишпис Юшковичъ кон. К [237 аде.] Воитко Мацковичъ кон. | Матен Кгудевичъ кон. | Сутко Докщевичъ кон. | Шимъко Коткевичъ з двема браты кон. | Лютко Довкганловичъ кон. | Томъко Дашковичъ з дддкомъ кон. | Якубъ Богдановичъ з двема браты ко и. | Болтромен Про-стевичъ з двема браты кон. | Петръ Кгостевичъ з двема братаничи кон. | Янъ Бутрымовичъ з братомъ кон. I Кгедкгонн? Коткевичъ кон. | Мицъ Анъдрушковичъ кон. | Григор Миковичъ кон. I Балътромеи Мицовичъ з двема бра/и(ы) кон. | Шимонъ Ба/ггромеевичъ з братомъ кон. || [238] Петръ Монкгирдовичъ съ 3 бра/н(ы) конь. | Пацъ Кгикневичъ кон. | Якубъ Пацевичъ кон. I Янушъ Михаилович з братомъ кон. | Шимъко Бортковичъ зъ 2 бра/и(ы) кои. | Павел Кудевичъ зъ 2 бра/н(ы) кон. | Мартинъ Пашковичъ з братомъ кон. | Талюшъ Довкмонътовичъ кон. | Петко Сенковичъ з братомъ кон. | Вдова АнъдрѴшковад кон. | Довнаръ Пиктевичъ кон. | Янъ Воида-товичъ з братомъ кон. | Венцлавъ Люткевичъ з братомъ кон. | Богданъ Люткевичъ кон. | Юри Довкгиловичъ с трема бра/л(ы) кон. || [238 аде.] Бортко Воидиловичъ кон. | Юшко Бунвидо-вичъ кон. I Станиславъ Вековичъ кон. | Янушъ Нареиковичъ кон. | Якубъ Бенковичъ кои. | иЛіехъно Пре/нковичъ з братаи кон. | Янъко Довкшевичъ кон. | Станислав Нарбутовичъ кон. | Петръ Бутевичъ з братомъ кон. | Алтушко Нареиковичъ кон. | Венцко Жакгоиловичъ с трема бра/и(ы) кон. I Матеи Мацевичъ з братомъ кон. | Людко Петковичъ кон. | Рымъко Юшковичъ з двема браты кон. | Яико з братаничомъ кон. || [239] Нацъ Простевичъ з двема браты кон. | Авк-гуштын Миколаевичъ з братаи кон. | Довкгал Можърымовичъ кон. | Мартинъ Рилжидовичъ з двема бра/и(ы) кои. | Матеи Юревичъ с чотырма бра/и(ы) кон. | Мицко Кацевичъ з братомъ кон. I Хрщон Моженковичъ з братомъ кон. | Некрашъ Кгоижевичъ кон. | Янъ Моикевичъ з братомъ кон. I Анъдреи Нарковичъ з братомъ кон. | Нотко Кончевичъ кон. | Янъ Можърымовичъ кон. | Шимъко Кончевичъ кон. | Мартинъ Кончевичъ кон. | Петръ Едковичъ з двема браты кон. | Ща-фанъ Сочевичъ кон. || [239 аде.] Михаило з двема браты кон. | Пашко Васковичъ кон. | Войт Юри Енъдриковичи кон. | Юри Мартиновичъ кон. | ЯнѴшко Романовичъ кон. | Дьяк Юри Яно-вичъ кон. I Грицъ Федоровичъ кон. | Янушъ Кгареивовичъ кон. | Мартинъ Бовровичъ кон. | Станиславъ Юшковичъ кон. | Бу/ирымъ Монковичъ з трема бра/н(ы) кон. | Балтромеи Мико-лаевич кон. | Миколаи Воитковичъ кон. | Станиславъ Яновичъ кон. | Петръ Янович кон. || [240] Сть736 Михаиловичъ кон. | Степанъ Яновичъ кон. | Стась Томашевичъ кон. | Анъдреи Володке-вичъ кон. I Юри Бартьковичъ з братом конь. | Венцко Явнилович кон. | Анъдреи Заполскии кон. I Юри Довнаровичъ кон. | Бартко Романовичъ кон. | Мацко, брат его, кон. | Лаврин Довкгало-вичъ кон. I Матеи АнъдрѴшкович з браток кон. | Станиславъ Юревичъ кон. | Янъко Якубовичъ коп. у [240 аде.] Петръ Тальковичъ кои. | Добъко Рачковичъ кон. | Талко ЖутѴльтовичъ кои. | Маг/ Товтовичъ кон. | Мацъ Яковичъ кон. | Стась Рословичъ кон. | Лютко Дашковичъ кон. | Венцлавъ Юшковичъ кон. | Лавринъ Яшкевичъ з братод* кон. | Петръ Юшковичъ з двема браты кон. I Дашко Мишътортович кон. | Юри Миштортовичъ кон. | Станисъ Монюковичъ кон. | Анъдреи Явкгаловичъ с чотырма браты кон. || [241] Ян Миктовичъ съ пл/нма бра/и(ы) кон. | Богданъ з братомъ кон. | Яновал вдова кон. | Юри Бутърымовичъ кон. | 1Длено з братомъ кон. | 735 відавочна, выпраўленне: Як выпр. з інш. літар 736 такуркп., верагодна, трэба чытаць Стась; д Стась Лаврии Сирятовичъ з братомъ ко//. | Матеи Кебовичъ кои. | Можеико Пикелевичъ з двема бра-ты кои. I Янъ Яцковичъ з братомъ кои. | Нарбуть Каковичъ з дема737 бра/и(ы) кон. | Симонъ Станевичъ кон. | Мартинъ Юревичъ с трема браты кон. | Янъ Монтвиловичъ з братомъ ко и. | Юри Косминовичъ с чотырма браты кои. | Якубъ Ралеивичъ з братомъ конь. | Лукашъ Мило-шевичъ с трема браты кои. || [241 аде.] Анъдреи Григоревичъ с трема бра/и(ы) ко и. | Миколаи Пужевичъ з братомъ ко//. | Юри738 Ениковичъ з братомъ кои. | Якубъ Яиковичъ кон. | Томашъ Млехновичъ з братомъ ко и. | Рымъко Кивиловичъ ко и. | Венцъко Медведевичъ кои. | Янъ Се-машковичъ з двема бра///(ы) кои. | Юхно Ильяшевичъ кои. | Ми ж Довкгелисъ кон. | Стань Да-ниловичъ з братомъ кон. | Мартинъ До/ггковичъ з двема сыны кои. | Митко Липневичъ кои. | Балтромеи Пацевичъ кон. | Нарко Тускиксъ739 з шестьма браты ко//. || [242] Довъятъ Медино-вич з братомъ кон. | Юри Петковичъ кон. | Микъ Бичевичъ кон. | Пашко Михаиловичъ з братом ко и. I Станиславъ Бортковичъ кои. | Болтромеи Моиковичъ з двема бран/(ы) кон. | Станиславъ Трумъповичъ з двел/(а) бра///(ы) конь. | 740Юри Якубовичъ конь740. | Юшко Пеполовичъ з бра-тол/ кон. I Янъ Якубовичъ кои. I Кгабрыял Нацевичъ кон. | Миколаи Янкович кон. | Юри Товтъ-ковичъ741 кон. I Балтромеи Стовкгунъ кон. | Шимъко Товтъковичъ кон. | Янъ Василевичъ кон. | Венъцлавъ Толтковичъ ко//. || [242 аде.] Степа// Янушевичъ з братомъ ко//. | Матеи Сеньковичъ кон. I Каспар Мацкевичъ с чотырма бра//?(ы) кон. | Петръ Визбировичъ з братом кон. | Якубъ Стекгвиловичъ кон. | Некрашъ Керковичъ742 кон. | Бортко Бу/Зкевичъ ко//. | Якубъ Возкгало-вичъ ко//. I Алексанъдръ Завишичъ кон. | Венцко Юревичъ з двема браты кон. | Вог/тко \Длех-новичъ кон. I Якубъ Кутовичъ кон. I Говѣн Ba ж кон. | Анъдрияи Воишвидович кон. | Пацковад вдова кон. I Панъ Станислав Сологубович 2 кони. || [243] Пан Юръи Миколаевичъ Сологубо-вичъ 2 кони. I ВОЛОСГ 0//РАКГ0ЛА | Янъ Рачковичъ 2 кони. | Станислав Юрджичъ кон. | Лавринъ Михаиловичъ кон. | Янъ Михаи-ловичъ кон. I Миколаи Михаиловичъ кон. | Станиславъ Стефановичъ кон. | Воитко Бернато-вичъ ко//. I Мартинъ Станевич кон. | Бията Матеевал ко//. | Юри Бутавтовичъ кон. | Станиславъ Бурнеиковичъ кон. || [243 аде.] Воитехъ Станевичъ кон. | Янъко Юшковичъ з двема бра///(ы) кон. I Миколаи Юшковичъ кон. | Ве//цлавъ Воитковичъ кон. | Ве//цко Рымъкгаиловичъ кон. | Лаврынъ Рыл/кгаиловичъ кон. | Вдова Надевал кон. | Кгабрыял Буижовичъ з двема бра///(ы) кон. I Довкъшъ Саковичъ з двема бра///(ы) кон. | Товътко Михаиловичъ кон. | Янъ Анъдрушко-вичъ ко//. I Юшко Кгеиковичъ кон. | Мицко Мацковичъ кон. | ѴѴлехно Сореикович з братом кон. II [244] Мацко Мицковичъ кон. | Богданъ Мацевичъ з братомъ кон. | Шбияшь Янъковичъ з братомъ ко и. I Павел Шръвидовичъ з братомъ кон. | Мацко Юшковичъ ко//. | Станиславъ Мицковичъ кон. I Стефан Нарковичъ з братом кон. | Григор Хрщоновичъ кон. | Якубъ 743Конь кои743. | Стецъ Сатковичъ кои. | Балтромеи Володкевичъ кон. | Я// Талюшаитисъ кон. | Якубъ Сеньковичъ кон. I Шимъко Простевичъ кон. | Монко Рьшковичъ кон. | Янъ Анъдротовичъ конь. || [244 аде.] Пашко Кибортовичъ кон. | Юрага Бернатовичъ кон. | Юрьи Володкевичъ, тивун, 3 кони. | Петръ Рудевичъ кон. | Миколаевал Ядовтовича кон. | Кгабрыяловад вдова кон. | Пацъ Володке-вич ко//. I Станиславъ Володкевичъ Козак744. | Янъ Федоровичъ кон. | Воитко Станковичъ кон. | 737 такуркп., трэба чытаць двема 738 на левым полі, верагодна, поч. I Т>9 \ другое с пап. невыразна друг 'шупісана паміж рдк. ко над рдк. к выпр. з н 743-743 такуркп. 744 у правой калонцы II Зак. 1525 161 Стась Керновишка ко». | Янъ Кибортовичъ ко». | Домемко Кгомжевичъ кон. | Митко Юцевичъ кон. I Лобортъ Якминовичъ кон. II [245] Миколам ѴѴлехнович з дддкомъ а Миколам Рыл/ше-вичъ кон. I Михамло Рупемковичъ кон. | Стань745 Юшковичъ кон. | Михамло Борчевичъ кон. | Бутко Ямоитович кон. I Янъ Павловичъ кон. | Вдова Яновад кон. | Якубовад Нарвоишовича кон. I Вдова Бернатовад кон. | Миколаевад Володкевича кон. | Воитех Станиславович кон. | Ян Милошевичъ з двема браты кои. | Монко Молсрымович кон. | Юри Самъдамтис кон. | Мицко Мишемковичъ кон. || [245 аде.] Григор Талюдовичъ кон. | Григор Кинътовътовичъ кон. | Борт-ко Товъятович кон. I Матѣм Аткгинович кон. | Анъдрем Мацковичъ кон. | ВОЛОСТЬ РОСЕЯНИ I Вомтех Нарбутовичъ кон. | Богдан Ракговичъ кон. | Вдова Якубовад з двема сын(ы) кон. | Мон-нфымъ Юревичь кон. || [246] Янъ Мацевичъ конь. | Станислав Михамловичъ конь. | Шлексим Юдкгамтисъ конь. | Матем Юдкамтисъ746 конь. | Юрим Wm/виломтисъ конь. | Мацко Юркомтисъ конь. I Мартинъ Кгирдвомтисъ кон. | Матем Станевичъ кон. | ІАІлександро Шлехновичъ кон. | Юркго Михновичъ кон. I Матем Михновичъ кон. | Лукашъ Нацевичъ з братомъ кон. | Янъ Можамтис з братомъ кон. | Петръ Держковичъ кон. | Юркгисъ Бутькамтис кон. || [246 аде.] Вдова Станиславовад Кахна кон. | Стась Борътковичъ кон. | Венцлав Бартошевичъ кон. | Мацко Юхновичъ кон. | Стась Бу/ивиловичъ ко и. | Рымъшис Левомтисъ кон. | Румъкусъ Якубо-вичъ з братомъ кон. | Шимъ Гриневичъ кон. | Мартинъ Яновичъ кон. | Юркгисъ Бумвидамтисъ кон. I иЛіехно Чичемковичъ кон. | Судикъ Вешутовичъ кон. | Стецко Станевич кон. | Юри Вомт-ковичъ кон. У [247] Ян Миколаевичъ кон. | Лаврин Хрщоновичъ747 кон. | Петрашъ Михаг/ло-вичъ кон. I Кгабрыял Петрашевичъ кон. | Балътромем Любортовичъ кон. | Станис Довкговтисъ кон. I Бортко Сочевичъ кон. | Мицко Яцковичъ кон. | Миколам Дашкамтис кон. | Кгригоръ Янк-гамтисъ кон. | Вдова Алжъбета Миколаевад ко//. | Вдова Барбара Станцовад съ сынол/ кон. | Юркгисъ Пиктурновичъ з братомъ кон. || [247 аде.] Вдова Станиславовад Ядвига кон. | Януш-ко Мицковичъ ко//. I Матем Юревичъ кон. | Юри Матишевичъ кон. | Балтромем Станчиковичъ кон. I Матем Доутортовичъ кон. | Анъдрем Петровичъ кон. | Якубъ Некрашевичъ кон. | Сташъ Нарковичъ кон. | Бортко Семашковичъ кон. | Ѵдова Петровад Барбара зъ ЗАтем кон. | Мацко Маикамтисъ кон. | ѴѴлехно Моикантис кон. | Пацко Яновичъ кон. | Вдова Якубовад Барбара кон. II [248] Кгабрыял Юшковичъ кон. | й’дова Ядвига Петровад кон. | Станиславъ Дашкамтисъ кон. I Шимъко Крыкъщоновичъ кон. I Григор Будвидонтисъ кон. I Вдова Ядовкгова Барбара кон. I Анъдрем Ивашковичъ кон. | Пацъ Стекгвиловичъ з братомъ ко//. | Миколам Довнаровичъ кон. I Миколам Станевичъ кон. | Балтромем Суткомтисъ кон. | Вомнисъ Нарковичъ кон. | Юрк-госъ Рьшкомтис кон. I Юркгисъ Пунштомтисъ кон. I Юри Вомтковичъ кон. II [248 аде.] удова Мицовад Зі/занна кон. | Вдова Петковад Катерина кон. | Вдова Яновад Мита з сыномъ кон. | Крыцусъ Юркгамтисъ кон. | Лаврин Кибортовичъ кон. | Юркгисъ Михамловичъ кон. | Товтко Якубовичъ кон. I Петръ Барткоитисъ кон. | Петрашъ кон. | Лаврин Петрамтисъ кон. | Лукашъ Яномтис кон. I Марко Яновичъ кон. | Стецко Кибортовичъ кон. || [249] Балтромем Станевич з бра/пею кон. | Ян Кгедъвиламтисъ кон. | Вдова Я//ковад Марина кон. | Вдова Петковад кон. | Вдова Дьяковад748 Дорота кон. | Янъ Пачевичъ з братомъ кон. | Лаврын Яновичъ кон. | Стецко Володкевичъ кон. | Балтромем Володкевичъ кон. | Грицъ Мацковичъ кон. | Петрашъ Милевичъ кон. I Матем Юркгамтис кон. | Мартинъ \)лжъбетамтисъ кон. | Шимъко РѴковичъ кон. | Стаико Руковичъ кон. II [249 аде.] Грикгор Яновичъ кон. | Юри, дьякъ, Кгинтовтовским кон. | Павел 45 а выпр. з о; н выпр. з п; ь выпр. з інш. літары 746 такуркп., пар. вышэй: Юйкгаэтисъ 747 X выпр. з Ш 748 х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. пасады т э к с т МазѴ/жо ко». I Вдова Яновад ко». | Рымъко Стонамтис ко». | Вдова Матеевад Свдтохна ко». | Янъ ІДленомтисъ ко». | Юхно Ма/ггиновичъ кон. | урбанъ Миколаевичъ кон. | Семашко Петко-вичъ кон. I Ганъна, Семашкова братанна, кон. | Григоръ Миколаевичъ кои. | Мате» Бунжовичъ кон. I Янъ Можемковичъ ко». | Анъдрем Римъкгамтис749. || [250] Янъ Сунжевичъ кон. | Станис Сисмиловичъ кон. I Вдова Станиславовад Луца зъ 4 сыны кои. | Ябубъ750 Су/нковичъ кон. | Вдова Ба/гтошовад751 Свдтохна кон. | Богданъ Ски/звомномтис кои. | Рупемко Вомшутовичъ кон. I Янъ Юшкамтисъ кон. | Станиславъ Венцлавовиѵ кон. | Янушъ ГІронцконтисъ кон. | Богдан Визкги/здовичъ кои. I Виткусъ Кушнамтисъ кон. | Вдова Анъдрушковад Малкгарѣта кон. | Мате» Ба/ггошевичъ кон. | Янъко Крикщоновичъ кон. | Юрѵ\ Руковичъ ко//. || [250 аде.] Я// Руко-вичъ кон. I Вомткусъ Ясудантис кои. | Ма/лин Петрсовичъ кон. | Вдова Рымъковад Зофѣд кон. | Григо/з Моньковичъ кон. I Ма/зтинъ Миленшантис кон. | Вдова Яновад Марина з двема зд/ими кон. I Ма/уко Бе/знатовичъ 2 кони. | Кгабрыял Петкович кон. | Флериян Бе/зташевичъ кон. | Кас-пор Вито/зтамтисъ кон. | Вдова Володковад Дорога кон. | Шимъ Миколаевичъ кон. | Вдова Бу/нковад Катерина кон. | Янъ Мацомтис кон. || [251] Якубъ Чехович752 кон. | Вдова Александ-ровад Людмила съ сыном кон. | Визкгиръ Анъдрушковичъ кон. | Стан Ракломтис кон. | Ма/зтин Крщоновичъ кон. I Роман Яновичъ кон. | Грицъ Товъткович кон. | Павел Бутвидовичъ кон. | Лавринъ Бутковичъ кон. | Лукашъ Шимъковичъ кон. | Янел Довкгиловичъ753 кон. | Ма/зтинъ Миколаевич кон. | Андре» Вомдатовичъ кон. | Якубъ Ямонтовичъ кон. | Роман Добъковичъ кон. II [251 аде.] Петръ Довкгович кон. | Вдова Кгемшовад кон. | Балтромем Ста//комтисъ кон. | Кн(я)зь Семенъ Глинским кон. | Вдова Баръбара Вонтковад кон. | Забела Петрашевич кон. | Ю/зкгель На/звошамтис кон. | Романъ Наремшамтисъ з бра/н(ом) кон. | Ми//ко Наремшамтисъ кон. I Станиславъ На/збутович кон. | Анъдрем Белевичъ кон. | Станиславъ Богдановичъ кон. | Михно Вито/гговичъ кон. I Станиславъ На/збутовичъ кон. | Михамловад Дорота кон. || [252] Миколам Богдановичъ ко//. | Янъ Богдановичъ кон. | Станко Варовичъ кон. | Станиславъ Анд-рушковичъ 3 ко нм. I Станиславъ Ю/;евичъ 2 кони. | ІДнъ же маеть ставити зъ закупленыныхъ754 лю|дем своихъ конь. | Ю//евад Бе//натовича 2 кони. | Ма/ггинъ Белевич 5 конем. | Я// Станько-вичъ 6 конем. I Венцлавовад Довкги/здовича 8 конем. | Пашковад 3 кони. | Анъдремко, пасынок Тишков, кон. I Венцлавъ Юшковичъ 2 кони. || [252 аде.] ВОЛОСТЬ ВИДуКЛИ | Шимъко Товтковичъ кон. I Хрщонъ Совковичъ кон. I Янъ Суткевичъ кон. | Лютко кон. | Балтромем Ма/ггиновичъ ко//. | Юри Кги//стовичъ кон. | Петко Вог/тковичъ кон. | Вомтко Гемонто-вичъ кон. I Можемковад вдова ко//. | Матем Ивашковичъ кон. | Римъко Мелковичъ ко//. | Анъ-друсъ уѴлехновичъ кон. | Нарвоишъ Дрркгужевичъ кон. || [253] Станиславъ Миколаевичъ кон. | Римъко Алькташевичъ кон. | Стань Алехнович кон. | Ян иАпехновичъ кон. | Юшко Зинаровичъ кон. I Вонтько Анъдрушковичъ кон. I Хрщон Довкгиловичъ кон. I Петко Товътвиловичъ кон. | Грицъ Янъковичъ кон. I Миколаевад Амрымовича вдова кон. | Ян Василевичъ кон. | Янъ Семе-новичъ кон. I Балтромен Юрешкевичъ кон. | На/жгамловад вдова кон. | Юшко Вито/ггович кон. II [253 аде.] Янъко Монтримовичъ кон. | Якубъ Волкшевичъ кон. | Стась Ю/?евичъ кон. | Ма/7-тинъ Пацевичъ кон. | Матем Вомтковичъ кон. | Румшъ Рупемковичъ кон. | Довкгвил Станке-вичъ кон. I Шимъко Юревичъ кон. | Анъдрем Ходкевичъ кон. | Петръ Ивашковичъ кон. | Лав- 749 750 751 752 753 754 а выпр., верагодна, з п такуркп., відавочна, трэба чытаць Якубъ шо над рдк. и выпр. з інш. літары г выпр. з інш. літары таку ркп. 163 ринъ Ивашковичъ ко//. | Семеновад вдова кон. | Мил Хрщоновичъ кон. | Рекоша кон. | Петрашъ кон. II [254] Будковад кон. | Римкел Матеевичъ кон. | Бернатъ Пашковичъ кон. | Улетно Паш-ковичъ з братаничол/ кон. | Довкгдл Моженковичъ кон. | Станиславъ Маршалокъ кон. | Фло-рияновад 2 ко ни. | Грицъ кон. | Щефанъ кон. | Янъ Юшковичъ кон. | Грицъ Васковичъ кон. | Пацъ кон. I Юри кон. | Миколан Нармонътовичъ кон. | Янко Якгминовичъ кон. || [254 аде.] Венцко Ракшевичъ кон. | Юри кон. | Богдан кон. | Томашъ Нарковичъ кон. | Роман Контутовичъ кон. I Ясь Левдиновичъ кон. | Матен Римъковичъ кон. | Мартинъ Якубовичъ кон. | Юг/755 Станькевичъ кон. | Довъкшъ Пикътунжевичъ кои. | Анъдреи Меженковичъ кон. | Павел Воина-ровичъ кон. I Кгоиль Ивашкович кон. | Петръ Ми//коньтович кон. | Яиъ з братаничомъ кон. || [255] Янъ Григоревичъ кон. | Вонтко Станковичъ кон. | Боцъ Станьковичъ кон. | Якубъ Нарк-гаиловичъ кон. | Грицъ Товткевич кон. | Станиславъ Киншевичъ кон. | Самашко Гинятовичъ кон. I Вдова Римъшовад кон. | Дукаруна кон. | Венцлавъ Радивиловичъ кон. | Бортко Стиркги-новичъ кон. I Бортковад. вдова кои. | Якубъ Ивашковичъ кон. | Матен Юревичъ кон. | Воитехъ Берънатович кон. || [255 аде.] Симко иЛпехновичъ кон. | Петрикъ иЛіехновичъ кон. | Станиславъ Бартошевич кон. | Фронко Томашевичъ кон. | Марътинъ Томашевичъ кон. | Якубъ Енеи-ковичъ кон. I Якубъ Анъдрушковичъ кон. I Матен Александровичъ кон. | Юри Володкевичъ кон. I \Днушъ иАпехновичъ кон. | Янъ Товтвиловичъ кон. | Миколан Репонтисъ кон. | Анъдрен Миханловичъ кон. | Лацусъ Ивашковичъ кон. | Стас Грицевичъ кон. || [256] Матен Минвито-вичъ кон. I Янъ Межаитис кон. | Томъко Маженкантис кон. | Стирпеико Миленкантис з двема братаничи кон. | Вдова Венцлавовад 2 кони. | Вдова Якгминовад кон. | Михно кон. | Петрикъ756 с чотырма бра/н(ы) кон. | Стась Миленшович з браиг(ом) кон. | Павел Санька/гтовичъ кон. | Юри Бартковичъ кон. | Мацъ Каренковичъ кон. | Анъдрушко Бутвилантис кон. | Станко757 Миханло-вичъ кон. II [256 аде.] Станько Петрович кон. | Богуславъ Кгинентовичъ кон. | Пашка Тарвон-тонтисъ кон. I Матен Сунколовичъ кон. | Юркгисъ Саренкантис кон. | Петрикъ КѴдашаитис кон. I Будко Спйдовичъ кон. | Вичъ Дуятовичъ з братомъ кон. | Микуть Кедвиловичъ кон. | Михно Юркгаитисъ з двема бра/н(ы) кон. | Монко Прожнантис з братол/ кон. | Дукдл Прикиновичъ з братомъ кон. I Грицъ Тортантисъ кон. | Петръ Пелдовичъ кон. | Нарвиль Кгедвиловичъ кон. || [257] Янъ Добковичъ кон. | Юрисъ Вондатовичъ з братомъ кон. | Радьвиль Кгенентовичъ ко//. | Якубъ Каревантисъ кон. | Янъ Юцовичъ кон. | Юц Дарковичъ з братомъ кон. | Вдова Мартино-вад кон. I Адамъ Кирстонтис кон. | Адамъ Кгертовтовичъ758 кон. | Петръ Нарушевичъ кон. | Юрисъ Нарушевичъ кон. | Вдова Крщоновад кон. | Мартинъ Млехновичъ кон. | Мартинъ Ста-невичъ кон. I Лавринъ Кинвиловичъ кон. | Лавринъ Пикелевичъ кон. || [257 аде.] Якубъ ІДлех-новичъ кон. I Мацко Кгинъятовичъ кон. | Вдова Романовад кон. | Вдова Мартиновад Дорота кон. I Барътошъ Станкевичъ кон. | Мартинъ Вековичъ. | Пани Венцлавовад Бартошевича. | Подскарбего небожъчика Пашка. | Мартиновад Петрашевича. | Лукашъ Миколаевичъ Векови-ча. I Анъдримъ кон. | Сутко Конкгаиловичъ кон. | Станислав Сирятовичъ кон. | Вдова Макгдана кон. I Янъ Василевичъ кон. | Якубъ кон. || [258] Вонтковад вдова кон. | Дорота вдова кон. | Анъдрен Анъдрушковичъ кон. I 759ВОЛОСТЬ КОРШОВО759 I Анъдрен Барътошевичъ кон. | Богданъ кон. | Мацко Каренвовичъ кои. | Томашъ Патеевичъ кон. I Монко Слиншовичъ760 ко//. I Матен Станковичъ кон. | Петрашъ Миханловичъ ко//. | Янушъ ц вын. выпр. з р вын. 756 над ик знак, які надобны да “поярка ” 757 т выпр. з інш. літары 758 е нап. невыразна 759’759 вязь: 1,5/1. Асн. прыём: падпар. 760 верагодна, выпраўленне: другое и выпр. з інш. літары СѴкгамловичъ кон. | Юрисъ Наркгамловичъ кон. || [258 аде.] Миколам Довкгалович кон. | Якубъ Михамловичъ з браток кон. | Бартошъ Семашкович з бра/н(ом) кон. | Щепанъ Кгицо-вичъ кон. I Страездръ Микновичъ кон. | Петко Кирстовътомтис кон. | Вдова Марина Вомтковад кон. I Грицъ Нармонътовичъ ко и. | Станис Мацомтисъ кон. | Шимко Буталановичъ кон. | Стась Пацевичъ кон. \ Юри Кгалчамтисъ кон. | Янушъ Якубовичъ кон. | Янушъ Анъдрушкамтисъ кон. I Якмин Кгинбутамтисъ кон. || [259] Вдова Доркгева кон. | Станис Кгинятамтись кон. | Лавринъ Станевичъ з братомъ конь. | Юшко Наркгеловичъ з братомъ кон. | Вдова Бортковад кон. | Якубъ Петромтисъ 2 кони. | Анъдрем Станевичъ конь. | Серафинъ Григоревичъ кон. | Маръ-тинъ Петковичъ конь. | Митко Якгемловичъ кон. | Станюс Пиктажевичъ кон. | Мартинъ Кгиня-товичъ кон. I Вдова Доскгирдовад кон. | Бартошъ Наркутович кон. | Пацъ Даниловичъ з двема браты кон761. У [259 аде.] Грицъ Кедбутовичъ з двема браты кон. | Петръ Буижовичъ кон. | Вдова Юревад кон. | Мацко кон. | Шатъбар кон. | Хрщон Вомдамтисъ. | Яні/шко Нацевичъ кон. | Янъ Анъдрушковичъ кон. I Вдова Миколаевал кон. | Мацко Тальвомшевич кон. | Япко Кгол-канътовичъ кон. | Анъдрем Малтвидовичъ кон. | Матем Висмиломтис кон. | Юркгисъ Пашком-тис кон. I Якимъ Довкгавъдович кои. || [260] Кгедминъ Довкгиноитисъ кон. | Якубовал Доркго-вича 2 кони. | Вомтко Чех кон. | Микутисъ ко и. | Миколам кон. | Вдова Миколаевая Пен/ковича з двема сынми кон. | Хръщонъ Михамловичъ кон. | Кгесвил Кгамлемвичъ з братомъ кон. | Пет-рашъ Белюшомтис кои. | Янъ Добковичъ кон. | Вдова Юревад ко и. | Вдова Яновад кон. | Марко Витковичъ кон. I Станисъ Яновичъ конь. | Станис Мацелевичъ кон. || [260 аде.] Викнь Давто-вичъ кон. I Янъ Анъдрушкович з братом кон. | Павел Бутвиловичъ кон. | Бутвил Якубовичъ кон. I Адамъ Ганусович кони 4. | Янъ Микутевичъ з трема бра/н(ы) кон. | Паве// Капъшомтис з двема с(ы)ны кон. I Лелсков Кгирдамтис кон. | Станис Лючевичъ кон. | Щефанъ Петровичъ съ сема браты кон. I Якгмин Юшковичъ кон. | Янко Вомшнарович кон. | Миколам Нарушевич кон. | Янъ Янковичъ кон. II [261] Бортко Мо//виловичъ кон. | Петко Сковкиръдовичъ з бранг(ом) кон. | Матем Петрашевичъ кон. | Кгедминъ Кгедкгоедовичъ кон. | Кгодвдд Наркгамловичъ кон. | Сташко Юревичъ кон. | Ян Юшковичъ кон. | Лелкъ Докгдловичъ з братомъ кон. | Питкен Якубовичъ кон. I Мартинъ Забеловичъ кон. | Микутисъ Каитримовичъ кои. | Томашъ Довомновичъ кон. I Вдова Миколеда кон. | Римъко Вомшнаревичъ кон. | Янелисъ Григоревичъ з трема браты кон. I Мицко Вомтковичъ кон. II [261 аде.] Станис Кгамлевичъ кон. | Вомтко Юревичъ кон. | Кгаиль Крутилович с чотырма браты кон. | Миколам Вомтилович зъ дваи(а) бра/и(ы) кон. | Можемко Бун/виловичъ з трем(а) бра/и(ы) кон. | Павел Янъкович з братомъ кон. | ВОЛОСТЬ ПОЮРС I Петко Пелдовичъ кон. | ЯкѴбъ Пелдовичъ кон. | Анъдрушъ Станевичъ кон. | Юрисъ Яновичъ кон. I Шимъко Канчемкголовичъ кон. || [262] Юшко Скиркутевичъ кон. | Микуть Яновичъ кон. I Миколам Яновичъ кон. | Петръ Милошевичъ кон. | Мицъ Витъкоитис кон. | Якубъ Кгинято-вичъ кон. I Пацъ Станевичъ кон. | Якубъ Монтримовичъ кон. | Янъ Можутевичъ кон. | Стась Семашковичъ кон. | Петръ Судмонтовичъ з бран/(ом) кон. | Мицко Мацковичъ кон. | Стани-славъ Вепръ762 кон. | Степанъ Швсдтовичъ кон. | Юрисъ Стекомловичъ кон. | Петръ Яновичъ кон. II [262 аде.] Матем Яновичъ кон. | Петръ Юшковичъ кон. | Петръ Ломба кон. | Станъчи/с Бортковичъ кон. I Петрашъ Другиноитис763 кон. | Юръи Друтиномтисъ кон. | Вдова Добъко-вад кон. I Вдова Венцлавовад конь. | Ю// Кедковичъ конь. | Григор Яновичъ кон. | Михалъ Юшковичъ кон. I Якубъ Ямонтовичъ кон. I Вдова Петровад Воидвиловича кон. | Станевад 761 на ніжнім полі інш. поч. і чрнл. Станевічъ Кот1 (XVII ст.)у так у ркп.
762 В выпр. з П
763 такуркп., пар. ніжэй: Друтиномтисъ
11а Зак. 1525
165
Меж да ком. I Богднъ764 Гриневичъ зъ двелг(а) бра/н(ы) кон. || [263] Янъ Кгибортовичъ кон. | Станис Юрдевичъ кон. | Матен Петровичъ кон. | Павел Яновичъ з братом кон. | Вомтко Петко-вич кон. I Мицко Мацкевичъ з братомъ кон. | Юрсъ Анъдрушковичъ кон. | Мацко Якубовичъ кон. I Миханло Ямонтовичъ кон. | Миколам Нармонтовичъ кон. | Петръ Нарбутовичъ кон. | Якубъ Яновичъ кон. I Вомтех Семашковичъ. | Вдова Вомтковад кои. | Бовълавъ Петрашевич кон. У [263 аде.] Степан Виткович кон. | Седкестръ Мартиновичъ кон. | Вацусъ Витковичъ кон. I Якубъ Анъдрушковичъ кон. I Довъять Петровичъ кон. | Стан Янъковичъ кон. | Юри Янъкам-тисъ кон. I Балтромем Ясоитисъ кон. | Левъ Рупиковичъ кон. | Бертошъ Станкевичъ кон. | Пет-рашъ Стамковичъ кон. | Башъ Стамковичъ кон. | Петко Видмонътовичъ кон. | Янъ Монтримо-вичъ з браток конь. | Янъ Товътвилович кон. || [264] Петрикъ Делгкгидомтисъ з братом кон. | Миколам Шуковичъ 2 кони. | Лаврин Петковичъ кон. | Янъ а Станиславъ иірвидовичи. |
765ВОЛОСТЪ ШОВДЫ7651
Юг/ Довкгаловичъ кон. | Вомтко Сташкевичъ кон. | Станисъ Каспоровичъ кон. | Анъдрем Кас-поровичъ кон. I Вдова Мартиновал кон. || [264 аде.] Петръ Моиковичъ кон. | Стась Петковичъ кон. I Шимъко Юцовичъ кон. I Петръ Таллтович кон. | Вдова АнъдрѴсовал кон. | Григор Ада-мовичъ 2 кони. I Миколам Яновичъ кои. | Бутко Кантонтовичъ766 кон. | Юрисъ Кантовътович767 кон. I Станиславъ Бортковичъ кон. | Мартинъ Талвошоитисъ з трем(а) бра/н(ы) кон. | Семашко Талвомшовичъ з братом кон. | Юрисъ Ю/човичъ кон. | Наросъ Яномтисъ кон. | Яникъ ПиктѴрновичъ кон. II [265] Ромашко Калутовичъ кон. | Станиславъ Монтомловичъ з двема бранг(ы) кон. | Юцъ Саремковичъ кон. | Микуи? Наръковичъ кон. | Вдова Даркгевал кон. | Миколам Наръвомновисъ ком. | Кгедмин ко и. | Щепанъ кон. | Янъ Видмомтович з братом кон. | Стань Янович з братом кон. | Янушко Товтвиловичъ кон. | Римъко Яновичъ кон. | Янъко Якубовичъ кон. I Любшъ з бра/иею кон. | Юшко Стамковичъ 3 ко ни. ||
[265 аде.] ВОЛОСТЬ РЕТОВО |
Селивестръ Михамловичъ кон. | Томъко Стамковичъ кон. | Анъдрем Качевичъ ко и. | Марътинъ Петрашевич кон. | Щепанъ Петрашевичъ кон. | Якубъ Юшковичъ кои. |
ВОЛОСТЬ КГОЯДИНЪКГА I
Адамъ кон. I Павел Римъдемковичъ кон. | Вдова Дашковал кон. | Богданъ Якубовичъ кон. || [266] Ян Петромтисъ з братомъ кон. | Юг/768 Милошомтисъ кон. | Седвестръ Добрияновичъ кон. I Матем Яновичъ кон. | Вдова Вомтковал кон. | Матем Анъдрушковичъ кон. | Семашко кон. | Кгабриял кон. I Ян Ввомшомтисъ кон. | Панъ Станиславъ Кухмистрович. |
ВОЛОСТЬ ВѢШВАНЕ ||
[266 аде.] Пенгко Юревичъ кон. | Анъдрушко Яновичъ кон. | Вдова Петрашовал кон. | Крижъ Юревичъ кон. I Якубъ Миколаевич кон. | Мацко Будвидовичъ кон. | Лаврин Римъкгамловичъ кон. I Томашъ Сфимович кон. | Петрикъ Наровичъ кон. | Пацъ Петковичъ кон. | Вдова Амбро-совал кон. I Вдова Богдановал кон. | Петръ Вемцлавовичъ с трем(а) брати(ы) кон. | Бунгко Яно-
764 такуркп., трэба чытаць Богданъ; д Богданъ
ш іьівязь: 2/1
766 такуркп.; пар. ніжэй: Юрисъ Кантовътович
767 першае в выпр. з н
768
ц вын. нап. шш. чрнл.
вичъ кон. I Петръ Киньшович съ тремъ769 бранг(ы) кон. || [267] Вонтко Минкгелевич з братомъ кон. I Петръ Тратушковичъ кон. | Бертошъ Кгинвиловичъ з двелг(а) брапг(ы) кон. | Миколан Рубежаг/тисъ кон. | Кганвилъ Ненковичъ кон. | Матен Петковичъ кон. | Юрисъ Мицкоитисъ з братомъ кон. I Венъцко Петравис кон. | Юг/ Анъдрушковичъ з братолг кон. | Юшко Петровичъ кон. I Якъ Мижовичъ кон. I Мицко Юг/сыковичъ кон. | Миколан Петровичъ кон. | Янъ Михаилович кон. I Янъ Довскурдовичъ кои. | Лавринъ Петкович з двелг(а) брапг(ы) кон. | Петрашъ На-римовичъ кон. II [267 аде.] Канчусъ ТрашътѴтович з братолг кон770. |
ВОЛОСТЬ ТЕЖИИ I
Петръ Левчевичъ 2 кони. | Станислав Левчевичъ кон. | Юри Станиславовичъ кон. | Григор Бол-тромеевич з братомъ кон. | Станиславъ Пикелевич кон. | Петрашъ Наровичъ кон. | Лук Юръе-вичъ а братомъ кон. | Якштъ Гавриловичъ з братомъ кон. | Янел Виткович з братомъ кон. | Ян Вемневич з братолг кон. | Петръ Скубишъ кон. || [268] Кридцусъ Вазкгиновичъ з трема браты кои. I Петръ Будковичъ кон. | Петръ Виткович кон. | Пацъ Король кон. | Юшко Лесовичъ з братомъ кон. I Пашкелис Петровичъ кон. | Петрашъ Довбороитисъ з братолг кон. | Миколан Будко-вичъ кон. I Бортко Кгестовтоитис кон. | Петръ Товътковичъ з двелг(а) бра/и(ы) кон. | Анъдрен Кгекгуловичъ. | Янель Павилович кон. | Петръ Кантминович с пА/има бранг(ы) кон. | Петръ Ра-дивилович кон. I Кгидко Янович с ПА/има бранг(ы) кон. | Кгедвилъ Даркгужовичъ с трема бра/н(ы) кон. II [268 аде.] Рантюс Янович с трема браты кон. | Станко Мацковичъ кон. | Петръ Вонкелевичъ с чотырма бранг(ы) кон. | Юрисъ Даркгилович з братомъ кон. | Миколан Яновичъ з братаничомъ кон. | Якубъ Пиктвиловичъ з братолг кон. | Миколан Кгедвиловичъ з братаничолг кои. I Панъ Адамъ Ганусовичъ кон. |
771ВОЛОСГБИРЖЛНЯНЫ771 I
Мартинъ Кгирвеновичъ з братаничолг кон. | Шимъко Вонткович съ своякомъ кон. | Микуть Станевич з братаничолг кон. ||
[269] 772ВОЛОСТ ДИРВАНЫ7721
ДоркгЛкъ з братомъ кон. | Миколан Менштовичъ кон. | КѴзма Иновичъ кон. | Петръ Вертоло-вичъ з брангею кон. | Кгедвилъ Рименковичъ кон. | Мартинъ Яко/гтовичъ з двема братаничи кон. I Петръ Петкович з братолг кон. | Зубъ Павлович кон. | Богданъ Яновичъ з двема бра/и(ы) кон. I Володко Анъдреевичъ з братомъ кон. | Якубъ Кганлович з брангею кон. | Венцко Юре-вичъ кон. I Янъ Кгедминовичъ з братомъ кои. | Якутис Станьковичъ з братолг кон. || [269 аде.] Калминъ Петровичъ кон. | Якубъ Марътиновичъ з брангею кон. | Павел Анъдреевичъ кон. | Пик Анъдреевич кон. | Вдова Мижовал кон. | Миколан Яновичъ 2 кони. |
ТОЕ Ж ВОЛОСТИ ДИЛВАЯСКОЕ ДРУГОГО | ТИВУНЪСТВА |
Григор Альсушковичъ кон. I Августъ Кирконтовичъ з братаничолг кон. | Алексеи Петькович з братолг ко/г. | Янъ Кга/гминовичъ з невеснгкою кон. | Бунгко Тарвидовичъ ког/. | Станислав Миколаевичъ 2 ко ни. || [270] Станислав Юревичъ кон. |
69 таку ркп., трэба чытаць трема
770 далей пропуск двух аркушаў; кустода Юрис
771- 77′ вязь: 1,5/1
772- 772 вязь: 1/1
167
ВОЛОСТЬ МЕДИЯКГОНЫ I
Янъ Драбъ кон. I Петровад Катерина кон. | Ян Шу/сшта 2 кони. | Ма/ггинъ Петрашевичъ з братом кон. I Юшко Лелентис кон. | Батгромем О/дилович кон. | Анъдрем Тапбутамтис з братомъ кон. I Юрисъ Витковичъ кон. I Анъдрем Иванович кон. | Барстикъ Санкгитамтис кон. | Вдова На/жовад кон. | Балтромем Вомковичъ з братом кон. | Каспоръ Римковичъ с трема браты кон. || [270 аде.] Вонбуть Веломтис з двема сыны кон. | Можемкомтис Вомтковичъ з двема бра/и(ы) кон. I Павел Юръевичь кон. | Миколам Бартковичъ кон. | Юрисъ Ма/жовичъ кон. | Станис Мос-тамтис з братом кон. | Як771 Вошвилович кои. | Шимъко Вомтковичъ кон. | Анъдрушко Бубрам-тисъ. I Юшко Вомтковичъ съ потуж’никомъ кон* 774. У
/27У; 775ВОЛОСГЖОРЯНЫ7751
Ма/ггинъ Киншамтисъ кон. | Стась ІѴлехновичъ кон. | Пацъ з братомъ кон. | Юцъ Вибмонъто-вичъ кон. I Павел Довмонътовичъ з братом кон. | Якуб Янович кон. | Янъ Даръкгевичъ кон. | Юшко з братаничомъ кон. | Мартинъ Кгалминамтис конь. | Як776 До/жгирдовичъ кон. | Янъ Витковичъ з братомъ кон. | Юри Ганусовичъ кон. | Маяхь Литвин кон. | Бо/ггко ПиктѴрнамтисъ кон. I Матем Довкгинътамтисъ кон. || [271 аде.] Вдова Сукгамлова конь. | Мицъ Довкгамловичъ з братом конь. I Сакто Субмонътомтисъ конь. | Миколам Петковичъ конь. | Якубъ Емцинамтисъ конь. I Томашъ конь. | Богданъ Канътовтовичъ з братом кон. | Стась Щепановичъ кон. | Петръ Кгебвиловичъ кон777. ||
[272] ВСШОСГПОТУМІІИ |
Лукашъ Леловичъ778 конь. | Яронимъ Якубовичъ конь. | Вдова Мацковад с трема с(ы)ны конь. | Якубъ Рачевичъ кон. | Стась Щепановичъ кон. | Нацъ Юревичъ кон. | Роджем Стоетовичъ кон. | Вомтко Лдх кон. I Тавътко ТѴновичъ кон. | МацѴсъ Можемковичъ кон. | Петръ Мемштович кон. | Якубъ Можемковичъ кон. | Канчажга Петрашевичъ кон. | Юрисъ Яновичъ кон. | Микал Пилиповичъ з братол/ кон. у [272 аде.] Кгаиль Бутвиловичъ кон. | Миколам Ю/зевичъ кон. | Мордасъ кон. | Петръ Витковичъ кон. | Павелъ Висвомнамтисъ з братомъ кон. | Панъ Адамъ Ганусовичъ. |
ВОЛОСТЬ КОРКЛАНЕ|
Миколам Мемштовичъ кон. | Болтромем Довъятовичъ кон. | Янъ Жвирбловичъ кон. | Петръ Янъковичъ кон. I Янъ Нарушоитисъ кон. || [273] Пац Станькевичъ з братом 2 кони. | Ма/ггинъ Ки/?бутагл’исъ кон. | Яѵ/брожем Бо/ггковичъ з братом кон. | Вомтех Петровичъ кон. | Юцел кон. | Миколам Буко/гговичъ кон. | Ян Станаитисъ кон. | Миколам Довкшамтис кон. | Лаврин Довк-шамтис кон. I Юрисъ Ки/ттутамтис кон. | Щепанъ Яновичъ кон. | Григо/? Миколаевичъ кон. | Томашъ Павлович с чоты/?ма бр(а)/л(ы) кон. | Юри Можемковичъ кон. | Миколам Юревичъ кон. I Миколам Биламтис кон. || [273 аде.] Петръ Якагггисъ кон. | Петръ Юревичъ з братомъ кон. I Янел Миколаевичъ з братом кон. | Кончалъ Вомнатомтисъ кон. | Болтромем Миколаевичъ з двема бранг(ы) кон. | Томашъ Кголемвичъ кон. | Якубагггисъ з двем(а) бра/н(ы) кон. | Венцлавъ з братомъ Щепаном 2 кони. \ Пац Студкгинтовичъ кон. | Тишко кон. | Владиславъ Жаломтисъ
таку ркп.
774 .
ніжэи мент, чым полова старонкі пустая, перакрэслена вязь: 1/1
776
таку ркп.
777 ніжэй мети, чым полова старонкі пустая, перакрэслена
778 ло над рдк.
ком. I Виткусъ Миколаевич кон. | Моикусъ Коревомтисъ кон. | Петръ Жебенкомтис кон. | Юри Смстамтис з братомъ кон. | Янъ Луншовичъ779 кои. || [274] Янушъ Якубовичъ з братаничом кон.
I Якубъ Даркг&кевичъ кон. | Янъ Вомтковичъ кон. | Станис Рй’мшовичъ кон. | Пацъ Якубантисъ
кон. I Петръ Пиктужевичъ з братом кон. | Наркгал Судмонътовичъ кон. | Нар ко Жаковичъ з братомъ конь. I Ясминъ БуЭревичъ кон. | Янушъ Якубовичъ з двем(а) бра/и(ы) кон. | Павел Якубовичъ кон. I Миколам Совконтоитисъ конь. | Воленьтинъ Когдиламтис кон. | Жвирблись Мемжа/сгис з браиг(ом) ко//. | Станислав Нарковичъ з двем(а) бра///(ы) кон. | Петръ Пикътур-носъ кон. II [274 аде.] Юри Вонтковичъ з братом конь. |
ВОЛОСТЬ уЖВЕЯТА |
Миколам Хръщоновичъ кон. | Ян Станькевичъ кон. | Иванъ Юдыч кон. | Бочмонъ Тримович з бра/и(ом) конь. I Петръ Кантримович конь. | Волентын Петровичъ конь. | Бертошъ Яновичъ конь. I Юхно Богданоитисъ кон. | Вдова Томашовад кон. | Щепан Юшкоитисъ з братом кон. | Павел Вештортовичъ кон. | Воитко Родомтисъ з братом кон. || [275] Нарко Якомтисъ конь. |
ВОЛОСТ БЕРЖАНЫ |
Юшко Моствиловичъ кон. I Станиславъ Пикелевич кон. | Лаврин Михамловичъ кон. | Якубъ Пиктамтис кон. | Вог/тех Доркгамтисъ кон. | Миколам Якубовичъ з бра/м(ом) ко//. | Миколам Комлевичъ кон. | Римъко Кгитовтовичъ кон. | Стась Петковичъ з братом кон. | Станиславъ Ра-дивиловичъ780 ко н. I Петръ Вежевичъ кон. | Павел Вишътартортовичъ ко и. | Ю ц Юръевичъ кон.
II [275 аде.] Шимъко Миколаевичъ з братом кон. | Григор Анъдреевичъ кон. | Юг/ Пиктурно-вичъ кон. I Янъ Станкелоитис кон. | Петръ Висвиловичъ кон. | Янъ Ивашковичъ кон. | Волин-шусъ Мошевичъ кон. | Ста// Кгирдутовичъ кон. | Петръ Миколаевичъ кон. | Венцдавъ Станко-вичъ кон. I Кгедминъ Кантримович кон. | Станиславъ Яновичъ кои. | Мацкелисъ Анъдреевич кон. I Панъ Мартинъ Лавринович 4 кони. | Мицко Сютиломта 2 кони. | Марътинъ Кгидевичъ конь. II [276] Матем Ловкинтомтисъ конь. | Вдова Бернатовад 2 кони. | Мицко МишемковИчъ кон. I Петръ Монкгдловичъ ко//. | Я/с781 Монътримовичъ кон. | Мартинъ Валевичъ кон. | Петръ Бенюшовичъ ко//. | Станько Петровичъ кон. | Якубъ Доркгевичъ кон. | Стан Михаг/ловичъ кон. | Янъко Медкгинович кон. | Вомтко Яновичъ кон. | Юцовад вдова кон. | Богданъ ДрусЪ/тевич кон. I Боцусъ Пиктановичъ кон. | Мартинъ Контримович кон. || [276 аде.] Хрщон Яновичъ кон. | Янъчикъ Сирвидович ко//. I Кгедвоиновад вдова кон. | Петръ Дырдолъ кон. | ПиктѴръ Норуко-вичъ ко//. I Янушъ Монтвидовичъ кон. I Петръ Миндлкговичъ кон. | Юхно Ровкутевичъ кон. | Якгмин Сачевичъ ко//. | Будръ Петровичъ кон. | Володко Довъятович 3 ко нм. | Миколам Визк-гирдовичъ кон. I Володко Монтримовичъ кон. I Васко Петковичъ кон. | Юшко Доркгевичъ кон. I Януш Кахновичъ кон. | Вомчусъ Совкговдисъ кон. || [277] Лдлко Якгминович кон. | Шимъко Мо//вилович кон. I Петръ Плакштевичъ кон. | Довкгутис Петрашевичъ кон. | Петръ Кушлуто-вичъ ко//. I Можемко Юдемковичъ кон. | Довкгил МожѴтевичъ кон. | Мартинъ Станковичъ кон. | Лаврин Станевичъ кон. | Будрусъ Вилятович кон. | Болтромем Петровичъ кон. | Петръ Миче-вичъ кон. I Контримъ Минялъкович з братом конь. | Янъ Миковичъ конь. | Липънюсъ Талевичъ кон. I Гринко Сиркгирдовичъ кон. I Якубъ Солтовтовичъ ко//. I Якубъ Нарвомшевич кои. || [277 аде.] Юшковад вдова кои. | Петръ Доркгужевич конь. | Римъко Шулковичъ конь. | Янъ Барвом-новичъ конь. I Нарко Кгедвиловичъ кон. | Микутис Милошевич кон. | Бартошъ Ганусовичъ кон. I Панъ Анъдрй’шъко Рукович кон. |
779 верагодна, выпраўленне: о выпр. з ініи. літары
780 першае и нет. невыразна, можно прачытаць як к
781 таку ркп.
169
ВОЛОСТЬ КРОЖИ I
Юри Яновичь кон. I Матен Миналкгович кон. | Петръ Довкгалонтисъ кон. | Миколам Довкшам-тис кон. II [278] Петръ Михаилович кон. | Станислав Стецкович кон. | Станислав Товтвиловичъ з двема с(ы)ны кон. | Юри Долквиновичъ з братомъ кон. | Ста с Яномтис кон. | Станиславъ Пи-келис з бра /нею кон. | Юри Юдемкамтис кон. | Ян Мацкамтис782 з бра/иею кон. | Григорем Дов-двилович 2 ко ни. I Анъдрем Михновичъ 2 кони. | Венцлавъ Юхновичъ кон. | Анъдрем Сташаи-тис з братом кон. | Станислав Мартиновичъ з братом кон. | Кназ Богданъ Мартишевич кон. | Юри Якубаг/тисъ кон. | Юри Мнхновичъ кон. || [278 аде.] Балтромеи Томашевич кон. | Бортко Виловичъ кон. I Станюл Велаггтис ко и. | Петрашъ Еиникаитис кон. | Матем Пикелевичъ з двем(а) бра/и(ы) кон. | Грицусъ Первономтисъ кон. | Вдова Мицковал кон. | Станис Бортко кон. I Стан Анъдрушкович з бр(а)/н(ом) кон. | Янъ Пикамтисъ кон. | Яцковал вдова кон. | Степа// Нарвошог/тис конь. | Бортко Стекгиновичъ кон. | Анъдрем Нарковичъ кои. | Доркгис Минкон-тоитис ко и. I Миколам Радвиломтисъ кон. || [279] Ян Петровичъ кон. | Володко Радивиловичъ кон. I Матем Товошоитисъ кон. | Микутисъ Монкамтисъ кон. | Римко Я/гкамтис з бранг(ом) кон. | Виторть Копъшаитис кон. | Миколам Дарналамтисъ кон. | Мицъ Станевичъ кон. | Богданъ Пет-ковичъ кон. I Станислав Радивилович з браиг(ом) кон. | Станислав Станевич 3 ко нм. | Янъ Пе/н-комтисъ кон. I Станиславъ Радивиламтис кон. | Вомтко Бернатовичъ кон. | Петръ Миколаевичъ кон. I Болтромеевал вдова 2 кони. | Петровал вдова кон. || [279 аде.] Юри Минмонтоитисъ з бра/н(ом) кон. I Станко АнъдрѴшкоитисъ кон. | 783Янушисъ Анъдрушкоитис конь783. | Янъко Кибортомтисъ кон. I Грицъ Анъдрушкаитис кои. | Юри Следколтовтовичъ з браток кон. | Нарко Долкшамтисъ кон. | Юцусъ Пепровичъ кон. | Янус Кусатис конь. | Бернатъ Яновичъ кон. | Станис Рукомтисъ кон. I Якубовад вдова кон. | Пацъ Яновичъ вон. | Станислав Сутковичъ кон. | Яцъ Ваболоитис кои. | Контримъ РѴкаитисъ кон. | БудрѴсъ Радвилоитисъ кон. | Вецко СѴкам-тисъ з двема бра/и(ы) кон. || [280] Юри Миколаевич кон. | Павел Марътиновичъ з двел/(а) бранг(ы) кон. | Мартинъ Сункаламтисъ з брато,и кон. | Станиславъ Яномтисъ кон. | Богданъ Мацкамтисъ кои. | Станисъ Шажі/камтис кон. | Шимъко784 Яномтисъ кон. | Венцковад вдова кон. I Богдан Межаитисъ кон. | Болътромем Ромашковичъ кон. | Контримукъ Пиктамтисъ кон. | ПацѴ/и Мицамтисъ кон. | Григорем Радамтисъ 2 кони. | Будрисъ Кримъштомтис з бра/п(ом) кон. I Янъ Римъшевичъ кон. | Миколам Можовичъ з бра/м(ом) кон. | Стан Лупъшевичъ кон. || [280 аде.] Билюсъ Монконтовичъ кон. | Якубъ Мотевичъ 2 кони. | Пани Янушовад 2 кони. | Миколам Бортковичъ 4 кони. | Мартинъ Яновичъ 2 кони. | Янъко Можемковичъ кон. | Кгал-минъ кон. I Анъдрем Миколаевичъ кон. | Пацъ Довкгалович кон. | Богданъ Адамовичъ кон. | Римъко Ракгис кон. | Пацъ Монтвиловичъ кон. | Мштю Миколаевич кон. | Стам/ко Довкгило-вич кон. I Богушъ Мартишевичъ кон. || [281] Янъ Довкгаловичъ 2 кони. | Серафии Шимъко-вичъ кон. I Добъко Кгедмонътовичъ кон. | Стань Пиктомтисъ кон. | Юрисъ Викновичъ кон. | Матем Юдемковичъ кон. | Грицъ Левчевичъ 2 кони. | Якубъ Петрашевичъ кон. | МартинъковаА Петрашевичъ кон. | Адамъ Петковичъ кон. | Берътошъ Петковичъ кон. | Станиславъ Шлехно-вичъ кон. I Пилипъ кон. I Кгабриял Мицковичъ кон. | Петръ Нарушевичъ кон. | Григ/ Юсви-довичъ кон. I Петръ Кушлемковичъ кон. || [281 аде.] Юрисъ Миколаевичъ кон. | Конътримъ Домемковичъ кон. | Нарко Лучамтис кон. | Манвилъ Кунаитис з братом кон. | Вдова Юшковал кон. I Янъ Родевичъ з брато.и кон. | Шимъко Даркговичъ кон. | Щепанъ Мозъкгевичъ кон. | Римъко Довкгинтовичъ кон. I Нарко Монвиловичъ кон. | Анъдрем Монтвиломтисъ кои. | Миколам Станюковичъ кон. | Юшко Миколаевич кон. | Маг/ Нарутовичъ кон. | Ши,ико Родевичъ
782 к над рдк.
783-783 упісана паміж рдк.
784 ко ўпісаны ў рдк.
ко». I Лавринъ Якубович кои. || [282] Лаврин Витортовичъ кон. | Мицко Канътримовичъ кон. | Ясь Микутевичъ кон. | Якубъ Диркгинтовичъ кон. | Станис Мортеиковичъ кон. | Анъдрен Нар-виловичъ кон. I Павелъ Пацевичъ кои. | Римъко Витортович кои. | Мартинъ Юревичъ з братом кон. I Павел Миколаевичъ з бранг(ом) кон. | Петръ Миколаевичъ кон. | уръбан Якубовичъ кон. | Петръ Юшковичъ ко//. | Вдова Добъковад кон. | Лаврин кои. | Станиславъ Буконтовичъ кон. | Анъдрен Вонтковичъ 3 кони. | Волентинъ 2 кони. || [282 аде.] Ян Некипелыи кон. | Томашь Петкович кон. | Петръ Кгебвонновичъ кон. | Петръ Якминовичъ кон. | Янъ Волобковичъ кон. | Петръ Станевичъ кон. | Миколан Митевич кон. |
785ВОЛОСГКЕЛЬМЕЯСКАЯ7851
Петръ Станюкаитцс з брати кон. | Римъко Яновичъ кон. | Янъ Нарвошоитис кон. | Мартин Разаитис з братол/ кон. | Кгебковгь Минкавдантис кон. || [283] Ловдюсъ Буброитис кон. | Мицко Ебниноитис кон. | Мику/н Талюшовичъ кон. | Миколан Воншвиловичъ кон. | Миколан Анъ-дрй’шковичъ кои. I Станиславъ Воизкгеновичъ кон. | Я// Кганлевичъ кон. | Якуб Бубревичъ ко и.
1 Юхно Юшевичъ кон. | Янъ Вибмонтовичъ кон. | Кгаиль Межовичъ кон. | Вдова786 кон. | Бор-пенко Кгебвилович кои. | Юшко Юркгоитисъ кон. | Григор Пикалаитис кон. | Мартинъ Ропановичъ ко//. I Богданъ Левчевичъ кон. || [283 аде.] Вдова Марина Мацковад Станевича кон. | Станислав Анъдрушковичъ кон. I Миколан Нарвиловичъ кон. | Мицко Юревич 4 кони. | Ян а Станислав Воитеховичи ѴѴрвидовича | шесть конен. | Анъдрен Бартошевич 2 кони. | Петко Кгелбедо-вичъ787 кои. I Сташко Некипелыи кои. | Юри Завишичъ 2 кони. | Янъ, побскаръбин, кон788. ||
[284] ВОЛОСГ ТОЯДАГОЛА |
Юшко Моствиловичъ кон. I Ромутисъ Юревичъ кон. | Матен Бутковичъ, хорЛкин, ко//. | Миколан Богданович и з своякол/ кон. | Матен Яновичъ кон. | Кгабрыял Довъятовичъ кон. | Степанъ Доркгоильтовичъ з бр(а)/и(ом) ко//. | Юрисъ Явниловичъ з двема бра///(ы) кон. | Рупеико Вишутевичъ кон. | ЯнѴшко Петковичъ кон. | Петръ Якъшевич кон. | Венцлавъ Яновичъ кон. | Анъдрен Судиковичъ кон. | Рупека Вишутантис ко//. | Янъ Юшковичъ кон. || [284 аде.] Мацко Монковичъ кон. I ШЛпехно Монкович кон. | Вдова Пашковад кон. | Нелюбъ Мирнаивътовтовичъ кон. I Янъ Прачевичъ кон. | Миколан Петровичъ кон. | Матен На/жовичъ кон. | Венцлавъ Петкович кон. I Петко Товтвилаитис ко//. | Мицко Виргартаитис кон. | ЯнѴшъ Наркунъ кон. | Петръ Романович кои. | Александръ Стаикоитис кон. | Станько Ивашъковичъ ко//. | Матен Столюкаи-тисъ кон. I Михъно Ивашковичъ кон. | Бортко Станковичъ кон. || [285] Себестиянъ Миколаевич ко//. I Матен Едовичъ з братомъ кон. | Станислав Бутовтович з двем(а) бран/(ы) кон. | Роман Киментоитисъ кон. | Мартинъ Доркгаитис кон. | Бартош Моженковичъ кон. | Станько Петра-шевич ко//. I Бартошъ Вонтковичъ кон. | Матен Стирпеикоитис з бра/н(ом) кон. | Ян Ганусовичъ з двема бра///(ы) кон. | Мартинъ Андрюшкантис кон. | Юри Друсутантис кон. || [285 аде.] Венцлавъ Волобковичъ ко//. I Сташъко, Семашковъ за/zj, ко//. | Нарво/и Кгирвотантисъ кон. | Вдова БрѴжовад кон. | Пен?789 Матеевичъ кон. | Вдова Томашовад кон. | Лукаш Юревичъ кон. | Грибко Волобкович кон. | Богда// Плюсковъ 3 кони. | Магеи Вонтковичъ ко//. || [286] Ба//тромен Яцковичъ
2 кони. I Балтромеи Станевичъ кон. | Петръ Кгебкголтаитисъ кон. | Станислав Станиславович ко//. I Шимон 2 кони. I Венцлавъ Боярин ко//. | Богдан кон. | Миханло 2 кони. |
’785 вязь: 1,5/1. Лен. прыёмы: ліг., падпар., супадпар. х-р вызнач. не зразумелы
л вын. нет. інш. чрнл.
ніжэй менш за полова старонкі пустая, перакрэслена
такуркп., трэба чытаць Петр
171
790ДВОР ЯСВОШИ790!
Павел Довоиновичъ кои. | Юшко Кголконтовичъ кон. | Воитко Кондратовичъ кон. | Мицко Мацковичъ кон. || [286 аде.] Ста с Петрашкович кои. | Вомтех Станиславовичъ кон. | Ю/зи Ма-теевичъ кон. | Пацъ Петрашевичъ кон. | Станислав На/зковичъ кон. | Янь Якубовичъ кон. | Вдова Володковад ко//. | Матем Стекгвиловичъ кон. | Кназ Балтромеи кон. | Амъброжем Аид-рушковичъ кон. I Янъ Некрашевичъ, хоружии, з брата//ною кон. | Михамло Ю/зевичъ кон. | Станислав Мацовичь кон. | ООлехно Вдлевич кон. | Стекгвил Вдлевичъ кон. || [287] Михамло Локъсвадовичъ кон. I Ма/ггинъ Руковичъ кон. I Лаврин Якубовичъ кон. | Станислав Якубовичъ кон. I Сутко Романовичъ кон. | Пацъ Довкгиновичъ кон. | Мацъ Довкгиновичъ кои. | Мацъ Ра-дивоновичъ кон. I Мицъ Мотовтоитис кон. I Анъдрусъ Радивоновичъ з брато.-ѵ/ кои. | Анъдрем Мостовичъ кон. I Янушко Нацовичъ кон. | Богда// Ю/зевичъ кон. | Андреи Яцковичъ кон. | Янушко Станевичъ ко//. | Кгидюс Билевичъ кон. | Янъ Пашковичъ кон. | Бакъ Матеевичъ кон. || [287 аде.] Миколам Ба/зтошевичъ кон. | Якимъ До/жгиломтисъ кон. | Петрашъко Мицкович кон. I Алексамдръ Балтромеевич кон. | Вомтех Бе/зташевичъ кон. | Матем, хоружим, кон. | Лу-кашъ Ямо//товичъ кои. | Вдова Ю/зевад На/зковичъ кон. | Хрщои Ятовтовичъ кон. | Анъдрушко Вилевичъ ко//. | Матем Богдановичъ з братози кон. | Вдова Товкевал кон. | Роман Бе/знатовичъ кон. I Ян Кгинятовичъ кон. I Бун/ко Довъятовичъ кон. I Лавринъ з братомъ кон. | Станислав Ски/звоинович з двема браты кон. ||
[288] 791вид#кльское ВОЛОСТИ791 I
Грицъ Миремковичъ конь. | Якубъ Вито/зтович конь. | Марътинъ Вековичъ 10 конем. | Пани Венцлавовал Ба/зтошевича 3 кони. | Подска/збего небоз/счика792 Пашка 4 кони. | Ма/зтиновад Петрашевича 5 конем. | Лукашъ Миколаевич Вековича 4 кони. | Миколаевад Володкевича 5 конем. I Станислав Володкевич Козак 4 кони. | Войте* Семашковичъ 2 кони. | Панъ Станиславъ Кухмистрович 8 конем. | Адамъ Ганусовичъ 10 конем. | Небоз/счика п(а)на Станислава Сиреви-ча 19 конем. | Панъ Адрушко793 Руковичъ 11 конем. |
'• вязь: 1/1
’791 вязь: 1,5/1. Асн. приём: у ключ, одной літары ў інш.
; ка. відавочна, упісаны ў рдк.
такуркп., трэда чытаць Андрушко
МЯМММІ
-ri-
’ /Г /Т)
,АЭ Ł к.Чу‘2
уД .ІЛ К.
лісу с u«iO.у
/.’«♦ £<Ч-<Г U Jł-Ч $ Ч I
Ц-» <-? у
/£* МЧ<Х-(,Ѵ?, (Я f «іу i

rs2 ai** JćJZ
Tir»
V* b-»
S ■Л.’м/
ott» i
173
Фота 1. Арк. 2 адв. Запісы
ІЛЮСТРАЦЫІ
2
Г5′
ічстг? ЛОЛуШФЦъш \ ~ тшмЭ кк >. ’ и#£м«яи -JTlifcoTS”, у Ч_ у tjy* iitjoilt (( 6ł4wi<«j Хку 4 rH «Itu _у _. ’ J ’ / V ialvу VуK 4M«H \ С5ул«4»ц ТГки» \ «ѵл bt<кн>гМі«і(сТГГу.г '1чйГ/сЛ«#Гі? ftotńw \ ,(ją?}«t уЯ» убйнЯ** уШячонтну ) ~ U0|4уj |ІЧМЧу Г&ч#Ш|»м.к? (ч 2йгч{4«у?«т iw5**
нч-£а5»> £ТТГ6чЯГч (Roi 'уА+.іы.і U Пі»1ГнкѴ fLk}iueto 6»h<śу w< ft СіГчун* £сг? (<мси# lofJ у4— r? «4у д-ТО» и#рі‘‘і/ /МдіЯТи -(vуf уOHjу ? (4+kjуP Шик? TTj £уt3 у“ Пдууіѵ ik /уЧ-?(UW4 ffiśfoM? сЯуТ1ом>кЗ Ti* 'СвіЧ.? (&«угуі«4д££йіу4 Ч£г7 ij/t КЛ. ТГлуч k4>ćj**4 убі , &£|W <ГТГч<4»ьіД ((«V».’? jlMlUsyę? ОсА. |М<<4 ууМлблЫ f4trr? ЦуЧууѴ4- Utł* иТГмі? ćfTUrtoу *іумі*2ш.н ГГ-учд/гстчу,,огч <Го $у#еЗ Sуqc ПкумЎыч Ьлмфлууай TbśntуajĄSbł {r«W« I* JfTT>Itf

 • ” ~”;y 4fv* '■ r
  A
  Фота 2. Арк. 8. Поч. I
  I Л Ю С Т Р А Ц Ы I

/
/Т.

га
/
ко e rrvcc
ly £ <тяН’i? A«. >U.ue rcvvcj?.
V «• /»• П Ь> і«л£ уГЛу-4--у4у ®
“ /ПР у~N /-,0 ;r v y“J /?r r> у -wv У й 40 fq ico feK. у(уŁ.ą-tTte уajM L’cу JUу no @h.X,Q <4

<~kxJ2 Сь/х«. (чЛ cvtj”у2цг2 гоЙС 1″ \ . i 0у ЛІѴу *«Айя& шнбА>іЛѣр&ułl.£t
уW-ій (ГГ rуia.W *к£ Л+.екжа уххлд. і»льдеѵц.хтѵі
J-LJуXуKo&vt-c /ултм кил fVуfVDуu’ta
Лч.а.у -гг 0ѴХГСМ. Ujr r-AJу-C |міц.е CуSVu>уvL’
/ -v) (уТ4 f (О® V <:
у_-Ъ-уСдувчиіч. •’Cł.e.f ОуГГГубтКуТСІАч \
C<K.«C,
/Y ’ < ‘к”4;
у АЛС ‘“ТЛуйС

 • С> <7* СГ>5 – <*>
  ѴЭТЧ.Х© .’СсЯ-і. f ко <1 *Ьа 445″ «услі е«ѵ*улу<ч \АфН+-/
  175
  Фота 3. Арк. 29 адв. Поч. II
  ІЛ ЮСТРАЦЫІ
  <%
  <” . Г&:
  щ
  .1

TT

 • . Ckw *- ;т – . *
  „ *e- * –
  … . С гили
  Tnuu,.-U.-ty< ЛСЧ.Ф,,,,, ДмУбс* ,-f yf.it f~rx ffcf* fU*: rtfćź;’ £>’
  176
  Фота 4. Арк. 52 адв. Тэкст — поч. III. Наметка — поч. VI пм

vuуу-tyva-
*
Я(тлір и >■ %ѵ и»ц
I
ио’Нн’
/

.у■уу -лѵ i
e\ltT „тѴл і. «Ч -«Л©л.> »ѵс> Кчилч.
. » , . <\ Т . (Xу<4l».,U0 -лД -уtwvł*vttJ?
/ку<г<«ѵѵѵѴ+’& &:
«уГ’-
***-~ *

{<>ы-, ч \ • / .-і нру J Сч>«у/
іі0М«- ,
u©#у
/
12 Зак. 1525
177
Фота 5. Арк. 74 адв. Поч. II. Малюнак
ІЛ10СТРАЦЫІ
/
0
ІіГ&уХ+МифЪчІ? П%л£Ьи 'TM,€440K? CsvUfу уctirfi «л <
»£._ ЛСиГря <pxmуuG< SCuHd.[lA Л&уиім4ф 4J2 'Ъ* yyfc? {Pуbdgfc 2 A ?A£Uу.‘ Л 9 J)hbi3X u« члЛміуоЛу жж£~’ «V* АСчу уіХллавчуЯ /ѵц2іu/&іЛ<я-’- ч

<*<bSD&ZeJ%
i уЯцьМВ
*№2_
/MCLlu ІЧІКуКу
у/ікуСуМДччу
f«iD45afeуc. ,<

Фота 6. Арк. 105 ада. Поч. IV
IЛ 10 С Т Р Л Ц Ы I
<
, к*
.
і I – łtw £ уІІІМ о и «X# ІI <1 M*4 J iy Ąrneu. 7 СГ’ V
m i ч. *<v <4. Ьу <* ?Н(л Д
Nr# У 4 (мм /
с?
хл.?
JVjUi} #t (4(Uj ](l«
ѴѴ**йу?/Гм

 • v« 7* ’ ‘ <*
  ci
  UctU4-

l‘Oti u.
110 Hu
/<.*«. fC»hUy 7?<т«л777ѵ.ауиуі \ лг<(i’u.%tu <(, Л.’оЦн, Л. іА /ч rs SioHU, (V6rtta!?«ot>Ѵй, ники ■АЯ?
KoXfAfu Ни WHtL
П 1 у (Y .3?
(.T.fijtu* tOAK.fafit[у°6Лу уJiJrtjl {’ V’Jby+£n<&[л\& j (fr « у Jo’ <Г ,лА ‘уfy ’ 77Си .ч?, Ctotfx
?, • у CfuuiуtуCHu, JibTrlnu 6«i7 'lk*’a~>tulyftx• * „•’ йіТЖ*

«Л.«Ни

 • •‘‘ч*
  Miti* у
  у . Jfoft*,
  Q4
  у ftWn,
  JGfto,
  *
  Siottv
  и они.
  I
  fyуOiuT-

  12*
  179
  Фота 7. Арк. 204 адв. Поч. V
  НАВУКОВА-ДАВЕДАЧНЫ АПАРАТ
  ПАКАЗАЛЬНІК ІМЁНАЎ’
  У паказальніку адзначаюцца імёны ўсіх асоб, якія сустракаюцца ва ўводзінах, у прадмове, тэксце рукапісу, заўвагах (за выключэннем розначытанняў), пераліку скарачэнняў, прадмове да геаграфічнага паказальніка-каментарыя.
  У імёнах, якія фігуруюць у тэксце рукапісу, дыграф “кг” замяняецца на “г”. У тых выпадках, калі не ўяўляецца магчымым дакладна ўстанавіць, ці хаваюцца ў розных частках рукапісу пад адным і тым жа імем адны і тыя ж або розныя асобы, кожнае імя адзначаецца ў асобных артыкулах. “Ъ” і “ь” выкарыстоўваюцца па сучасных правілах правапісу. Вынасныя літары курсівам не вылучаюцца. Выка-рыстоўваецца “й”. Ад памылковых і сумніўных напісанняў даюцца адсылкі на правільныя. Прапу-шчаныя ў рукапісу часткі імён заключаюцца ў квадратныя дужкі. Памылковыя і сумніўныя напісанні ў асноўнай згадцы прыводзяцца пасля адрэстаўраваных у круглых дужках, пры гэтым пасля сумніўных ставіцца знак пытальніка, пасля яўна памылковых — скарачэнне “памылк.” (“памылкова”):
  Андре|е]вич Миколай, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 196 Мнколай Андревич гл. Андре[е]вич Миколай
  Голоюх Станислав (Станистанислав памылк.), з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 145 адв.; с. 122
  Станислав Голоюх гл. Голоюх Станислав
  Станистанислав Голоюх гл. Голоюх Станислав
  Андрей Коширский гл. Коширский Андрей
  Вандрей Коширский гл. Коширский Андрей
  Коширский Андрей (Вандрей памылк.), кн„ кн. Валынскай з-лі 201; с. 149
  Быковский (Быховский-?) Гридя 14; с. 54
  Быховский Гридя гл. Быковский Гридя
  Гридя Быковский гл. Быковский Гридя
  Гридя Быховский гл. Быковский Гридя
  Кожная асоба адзначаецца, як пад прозвішчам ці імем-мянушкай, так і пад асабовым імем, а калі няма прозвішча ці імя-мянушкі (далей — прозвішча) — пад імем па бацьку. Калі асоба мела двайное прозвішча, яна адзначаецца як пад першым, так і пад другім прозвішчамі. Калі асоба апрача асабовага імя і імя па бацьку, мела і імя па дзеду, яна адзначаецца і пад імем па дзеду. Імёны ў паказальніку на беларускую мову не перакладаюцца. Аднак, калі асабовае імя, імя па бацьку і дзеду, прозвішча сустракаюцца ў выданні і на беларускай мове, беларускамоўныя формы элементаў імя разглядаюцца як
  Принятый скарачэнні: б — баяры, баярын, баярыня; в-д. — ваявода, ваяводства; вол. — воласць; вял. — вялікі; г. — год, горад; дв. — дваранін; дз-ца — дзяржаўца; з. — зямянін, зямянка; з-ля — зямля; кар. — каралева, кароль; кн. — князь; кнг. — княгіня; кнж. — княжна; літ. — літоўскі; м. — мястэчка; марш. — маршалак; м-к — маёнтак; мяшч. — мяшчанін; нам. — намеснік; п. — пан; пав. — павет; памылк. — памылкова; пол. — польскі; с. — старонка, сяло; сс. — сёла; с-та — староста; т. — татарка, татары, татарин; хар. — харужы, харужства.
  варыянты. Калі асоба згадваецца толькі пад асабовым імем і фігуруе ў выданні і па-старабеларуску, і па-беларуску, у асноўнай згадцы прыводзіцца асабовае імя па-беларуску, а да гэтай згадкі робіцца адсылка ад асабовага імя па-старабеларуску. Калі мужчына, які мае прозвішча, фігуруе ў выданні і па-старабеларуску, і па-беларуску, у асноўнай згадцы ён адзначаецца пад прозвішчам па-беларуску, а да гэтай згадкі робіцца адсылка ад асабовага імя па-беларуску, прозвішча і асабовага імя па-ста-рабеларуску. Імёны на “-іч”, калі не магчыма ўстанавіць ці з’яўляюцца яны прозвішчамі, ці не, умоўна лічацца прозвішчамі. Калі мужчына, які мае прозвішча, фігуруе ў выданні толькі па-старабеларуску, у асноўнай згадцы ён адзначаецца пад прозвішчам па-старабеларуску, а да гэтай згадкі робіцца адсылка ад асабовага імя па-старабеларуску. Замужняя жанчына, элементы поўнага імя якой уключаюць асабовас імя мужа, яго прозвішча, яе асабовас імя і імя па бацьку, у асноўнай згадцы адзначаецца пад прозвішчам мужа, а да гэтай згадкі робіцца адсылка ад асабовага імя па мужу і яе асабовага імя. Калі жанчына фігуруе ў рукапісу толькі пад асабовым імем і імем па бацьку, у асноўнай згадцы яна адзначаецца пад асабовым імем, а да гэтай згадкі робіцца адсылка ад імя па бацьку. У асноўнай згадцы замужняй жанчыны, якая адзначана пад асабовым імем і прозвішчам мужа, яе асабовым імем і імем па бацьку, пасля прозвішча па мужу ідзе імя па мужу, затым яе асабовае імя і імя па бацьку.
  Калі не зразумела, што абазначае вызначэнне пры імені асобы: прозвішча, імя-мянушку або рэгія-нальнае паходжанне; прозвішча, імя-мянушку або этнічную прыналежнасць і г. д., гэта акалічнасць агавор-ваецца. Пры гэтым асоба, пры імені якога даецца такое вызначэнне, прыводзіцца двойчы: з вызначэн-нем, якое абазначае прозвішча ці імя-мянушку і з вызначэннем, якое абазначае рэгіянальнае паходжанне, этнічную прыналежнасць і г. д. Напрыклад:
  Алексей, смальнянін х-р вызиач. Смольнянин не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. прозвішча ці імя-мянуиікі, б. Пінскага пав. 210 гл. Алексей Смольнянин
  Смольнянин Алексей х-р вызнач. Смолыіянин не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. рэгінальнага паходжання, б. Пінскага пав. 210 гл. Алексей
  Борткович Татарин х-р вызнач. Татарин не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. этнічнай прынапежнасці, б. Рудамінскага пав. Віленскага в-д. 48 адв. гл. Борткович
  Борткович, т. х-р вызнач. Татарин не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. імя, б. Рудамінскага пав. Віленскага в-д. 48 адв. гл. Борткович Татарин
  Калі форма імя у назоўным склоне можа выклікаць сумненні, у асноўнай згадцы ў двукоссях прыводзіцца цытата з крыніцы, у якой гэта імя фігуруе. Само імя таксама прыводзіцца ў двукоссях:
  “Кумпь” “Кумпев зять”, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д., яго зяць — Яцко 101 адв.
  “Гром” “Громов зять”, б. Берасцейскага пав. Троцкага в-д., яго зяць — Федко 107 адв.
  Федко, б. Берасцейскага пав. Троцкага в-д., яго цесць — “Гром” “Громов зять” 107 адв.
  Адсылкі да імён, якія змешчаны ў тэксце рукапісу, даюцца на нумары аркушаў. Імёны, якія змяшчаюцца ва ўводзінах, прадмове, заўвагах, пераліку скарачэнняў, прадмове да геаграфічнага паказальніка-каментарыя, адзначаюцца са спасылкамі на старонкі выдання. Пры гэтым перад нумарам старонкі ставіцца “с.”. Калі слова сустракаецца як у тэксце рукапісу, так прадмове і заўвагах, спачатку адзначаюцца аркушы, затым праз кропку з коскай — старонкі, пры гэтым перад абазначэннем старонак ставіцца “с.” Нумары старонак да імён, якія змешчаны ў пазнейшых запісах, дапісках і ўстаўках, вылучаюцца тоўстым курсівам.
  12а Зак. 1525
  Кандыдат гістарычных навук А. I. Груша
  НАВУКОВА-ДАВЕДАЧНЫАПАРАТ
  Абазович Аисуп, т. 116
  Абдыш Базаровнч гл. Базаровйч Абдыш
  Абладыка, т. Алішкава хар. 122 адв.
  Абокша, т. Алішкава хар. 122 адв.
  Аборович Керйій, т. 116 адв.
  Аборович Ян, б. Дарсунішскага пав. Троцкага в-д. 94 Абрагим, Абрайм, Обрагйм, кн. 116 адв., 118 адв.; с. 38 Абрагйм Бахтыяровйч гл. Бахтыяровйч Абрагйм Абрагйм Кутковйч гл. Кутковйч Абрагйм Абрагйм Соболевйч гл. Соболевйч Абрагйм Абрагим У руте гл. Уруте Абрагим Абрагимович Алейко, т. Абрагімава сцягу 116 адв. Абраим гл. Абрагим
  Абраимович Обдула, т. Абрагімава сцягу 116 адв. Абрам Андреевич гл. Андреевич Абрам Абрам Андрушкович гл. Андрушкович Абрам Абрам Влостович гл. Влостович Абрам Абрам Войтехович гл. Войтехович Абрам Абрам Зслепужич гл. Зелепужич Абрам Абрам Ивашкович гл. Ивашкович Абрам Абрам Мартинович гл. Мартинович Абрам Абрам Микутевич гл. Микутевич Абрам Абрам Станкевич гл. Станкевич Абрам Абрам Станькович гл. Станькович Абрам Абрам Ушенский гл. Ушенский Абрам Абрам Шепич гл. Шепич Абрам Абрам Янович гл. Янович Абрам Абрамовая Меньская гл. Меньская Абрамовая Абрамовая Пуйтовича гл. Пуйтовича Абрамовая Абрамовая, удава, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 160 адв.
  Абрамович Адам, з. Падляшскага в-д. 108 адв. Абрамович Лавринец, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 163
  Абрамович Матей, б. Васілішскага пав. Троцкага в-д. 96 адв.
  Абрамович Миколай, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 192
  Абрамович Мустуфа, т. хар. Ахмет Влан Санчуковіча
  120
  Абрамович Павел, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 192
  Абрамович Петр, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 163
  Абрамович Станислав, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 163
  Абрамович Щепан, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 163
  Абрамович Якуб, з. Бсльскай з-лі Падляшскага в-д. 163 Абрамовича Каспоровая, б. Васілішскага пав. Троцкага в-д. 96 адв.
  Абраш Телешсвич гл. Тслсшсвич Абраш Август Кирконтович гл. Кирконтович Август Авгуштын Андреевич гл. Андреевич Авгуштын Авгуштын Андрушкович гл. Андрушкович Авгуштын Авгуштын Бартошевич гл. Бартошевич Авгуштын Авгуштын Войткович гл. Войткович Авгуштын Авгуштын Головачевич гл. Головачевич Авгуштын Авгуштын Дашкович гл. Дашкович Авгуштын Авгуштын Довгялович гл. Довгялович Авгуштын Авгуштын Кошевич гл. Кошевич Авгуштын Авгуштын Ляхович гл. Ляхович Авгуштын Авгуштын Мартинович гл. Мартинович Авгуштын Авгуштын Матевич гл. Матевич Авгуштын Авгуштын Матеевич гл. Матеевич Авгуштын Авгуштын Миколаевич гл. Миколаевич Авгуштын Авгуштын Михалович гл. Михалович Авгуштын Авгуштын Немцевич гл. Немцевич Авгуштын Авгуштын Охович гл. Охович Авгуштын Авгуштын Павлович гл. Павлович Авгуштын Авгуштын Репка гл. Репка Авгуштын Авгуштын Станевич гл. Станевич Авгуштын Авгуштын Станиславович гл. Станиславович Авгуштын
  Авгуштын Фурсович гл. Фурсович Авгуштын Авгуштын Якубович гл. Якубович Авгуштын Авгуштын Янович гл. Янович Авгуштын Авгуштын, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 155 адв. Авгуштын, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д, яго брат — Марко Кернозек 173 Авгуштын, плябан у с. Міжэрычы, Беліцкі пав. Вілен-скага в-д. 17 адв.
  Авгуштыновая Барбара, б. Упіцкага пав. Троцкага в-д. 111
  Авгуштынович Андрей, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 200
  Авгуштынович Езоф, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 169 адв.; с. 133
  Авгуштынович Мартин, б. Курклеўскага пав. Троцка-га в-д. 115
  Авгуштынович Миколай, з. Бельскай з-лі Падляшска-га в-д. 199 адв.
  Авгуштынович Петр, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 153
  Авгуштынович Станислав, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 200
  Авгуштынович Якуб, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 115
  Аврам Коленикович гл. Коленикович Аврам Аврам Станькович гл. Станькович Аврам Аврамович Иван, б. Рудамінскага пав. Віленскага в-д. 46
  Аврамович Пац, б. Пяиянскага пав. Віленскага в-д. 70 Аврамович Ян, п. 10 адв.
  Агрида, т. Клецкага пав. 213
  Агуштынович Богуш, б. Гядройцкага пав. Віленскага в-д. 72
  Агуштынович Станислав, б. Гядройцкага пав. Віленскага в-д. 72 Адам Абрамович гл. Абрамович Адам Адам Андреевич гл. Андреевич Адам Адам Бартошевич гл. Бартошевич Адам Адам Бейнарович гл. Бейнарович Адам Адам Богданович гл. Богданович Адам Адам Богушевич гл. Богушевич Адам Адам Бутрммович гл. Бутримович Адам Адам Войткович гл. Войткович Адам Адам Вокшнар гл. Вокшнар Адам Адам Вокшнарович гл. Вокшнарович Адам Адам Ганусович гл. Ганусович Адам Адам Гертовтовнч гл. Гертовтович Адам Адам Григорьевич гл. Григорьевич Адам Адам Давыдович гл. Давыдович Адам Адам Енкович гл. Енкович Адам Адам Кирстойтис гл. Кирстойтис Адам Адам Кучиньский гл. Кучиньский Адам Адам Лавринцевич гл. Лавринцевич Адам Адам Лукашевич гл. Лукашевич Адам Адам Мартинович гл. Мартинович Адам Адам Мацкевич гл. Мацкевич Адам Адам Мацкович гл. Мацкович Адам Адам Мишкович гл. Мишкович Адам Адам Маркович гл. Наркович Адам Адам Павлович гл. Павлович Адам Адам Пашкевіч гл. Пашкевіч Адам Адам Петкович гл. Петкович Адам Адам Петрашевич гл. Петрашевич Адам Адам Свирж гл. Свирж Адам Адам Сенькевич гл. Сенькевич Адам Адам Сташкович гл. Сташкович Адам Адам Шымкович гл. Шымкович Адам Адам Юрьевич гл. Юрьевич Адам Адам Якубович гл. Якубович Адам Адам Янкович гл. Янкович Адам Адам Янович гл. Янович Адам Адам Янушкович гл. Янушкович Адам
  Адам Янушович гл. Янушович Адам Адам Яшкович Новогонский гл. Новогонский Адам Яш-кович
  Адам, б. Ашменскага пав. Віленскага в-д. 20 адв.
  Адам, б. Гандзінгскай вол. Жамойцкай з-лі 265 адв. Адам, б. Упіцкага пав. Троцкага в-д. 111 Адамкович Араз, т. 116
  Адамовая Бартошевич гл. Бартошевич Адамовая Адамовая Володкевича гл. Володкевича Адамовая Адамовая Ганна, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 102 адв.
  Адамович Богдан, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лі 280 адв.
  Адамович Бортко, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90 адв.
  Адамович Войтех, б. Рудамінскага пав. Віленскага в-д. 46 адв.
  Адамович Грегорей, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 143 адв.
  Адамович Григор, б. Шоўдаўскай вол. Жамойцкай з-лі 264 адв.
  Адамович Каспар, б. Рудамінскага пав. Віленскага в-д. 45 адв.
  Адамович Марко, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д.
  141
  Адамович Мартин, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 105
  Адамович Матей, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 184 адв.
  Адамович Михал, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д.
  142
  Адамович Счасный, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85
  Адамович Счасный, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81
  Адамович Щасный, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д.
  141 адв.
  Адамович Щепан, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д.
  142
  Адамович Юрьи, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 141 адв.
  Адамович Якуб, б. Гядройцкага пав. Віленскага в-д. 71 Адамович Якуб, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 142 Адар Бсгишевич гл. Бегишевич Адар Адейкович Турчин, з. Падляшскага в-д. 108 адв.
  Адко, кн., марш., т. хар. Ахмет Влан Санчуковіча 119 адв. Адко, т. хар. кн. Банька Сенкавіча 123 адв.
  Адко, т. хар. кн. Банька Сенкавіча, яго брат — Банько Сенкович 123 адв.
  Адовкович Павел, б. Самілішскага пав. Троцкага в-д. 83 адв.
  Адым, т. Алішкава хар. 122 адв.
  Адыш Курмашевич гл. Курмашевич Адыш Азарович Байраш, т. Абрагімава сцягу 117 адв. Азбердеевич Богдан, т. хар. Сей Жалал Мінбалатавіча 119
  Азбердеевич Шейбак, т. Абрагімава сцягу 117 Азбердеевич, т. 116
  12а*
  183
  Азбердеевич, т. 116 адв.
  Азеденович Сыт, атаман троцкі, т. Абрагімава сцягу 118 Азедйн Токташевйч гл. Токташевйч Азедйн Азединович Обюдуш, т. Абрагімава сцягу 117 Азекей Болотхочовнч гл. Болотхочовйч Азекей Азизкович Мортуза, т. Абрагімава сцягу 117 Азизкович Мостуфа, т. Абрагімава сцягу 117 Азим Степанович гл. Степанович Азим Азка Монашович гл. Монашович Азка Азыкевич Магмет, т. хар. Сей Жалал Мінбалатавіча 119 Азюк Менкишович гл. Менкишович Азюк Аибраш, т. Алішкава хар. 122 адв.
  Аинашевич Тобузак, т. Алішкава хар. 122 Аинкж Белекович гл. Белекович Аинюк Аисип, т. Алішкава хар., яго брат — Денис 121 адв. Аисуп Абазович гл. Абазович Аисуп Айдар, кн., т. Абрагімава сцягу 116 адв.
  Айдаравича Андреевая, б. Самілішскага пав. Троцка-га в-д. 83 адв.
  Айзюк Ломзич гл. Ломзич Айзюк Айкашевич, т. Алішкава хар. 122 Айнишко Кобекович гл. Кобекович Айнишко Айрымовича Миколаевая, удава, б. Відукльскай вол.
  Жамойцкай з-лі 253 Акалим, т. Алішкава хар. 122 адв.
  Акеля Ачихматовнч гл. Ачихматович Акеля Акижид, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 80 Акшикевич Олехно, т. хар. Ахмет Влан Санчуковіча 121
  Алдырдык, т. Алішкава хар. 122 адв.
  Алейко Абрагимович гл. Абрагимович Алейко Александр Балтромеевич гл. Балтромеевич Александр Александр Богданович гл. Богданович Александр Александр Болтромеевич гл. Болтромеевич Александр Александр Борткович гл. Борткович Александр Александр Жданович гл. Жданович Александр Александр Завишич гл. Завишич Александр Александр Мартинович гл. Мартинович Александр Александр Меньковнч гл. Мснькович Александр Александр Миколаевич гл. Миколаевич Александр Александр Савичович гл. Савичович Александр Александр Совичович гл. Совичович Александр Александр Станкойтис гл. Станкойтис Александр Александр Станькович гл. Станькович Александр Александр Чижевич гл. Чижевич Александр Александр Юрьевич гл. Юрьевич Александр Александр Якубович гл. Якубович Александр Александре Андрушкович гл. Андрушкович Александре Александре Венцкович гл. Венцкович Александро Александре Вишневский гл. Вишневский Александро Александро гл. Ходкевича Александро Иванович Александро Иванович Ходкевича гл. Ходкевича Александро Иванович Александро Мартинович гл. Мартинович Александро Александро Синякович гл. Синякович Александро Александро Солтанович гл. Солтанович Александро Александро, кн., яго бацька — кн. Андрей Сангуш-кович Коширский 14 адв.
  Александровая Буремская гл. Буремская Александ-ровая
  Александровая Людмила, удава, б. Расеінскай вол.
  Жамойцкай з-лі 251 Александрович Балтромеевич гл. Балтромеевич Александрович
  Александрович Богдан, б. Дарсунішскага пав. Троцкага в-д. 93 адв.
  Александрович Войтсх, б. Вількамірскага пав. Вілен-скага в-д. 60 адв.
  Александрович Войтех, б. Кернаўскага пав. Віленска-га в-д. 53
  Александрович Иван, б. Наўгародскага пав. Віленска-га в-д. 34
  Александрович Матей, б. Відукльскай вол. Жамойцкай з-лі 255 адв.
  Александрович Миколай, б. Астрынскага пав. Троцкага в-д. 98
  Александрович Миколай, б. Упіцкага пав. Троцкага в-д. 111 адв.
  Александрович Станислав, б. Вількамірскага пав. Ві-лснскага в-д. 65 адв.
  Александрович Юрий, б. Гядройцкага пав. Віленска-га в-д. 72
  Александрович Якуб, б. Гядройцкага пав. Віленска-га в-д. 72
  Александрович Якуб, б. Кернаўскага пав. Віленска-га в-д. 56 адв.
  Алексей Залетелый гл. Залетелый Алексей Алексей Зенкевич гл. Зенкевич Алексей Алексей Масальский гл. Масальский Алексей Алексей Михайлович гл. Михайлович Алексей Алексей Павлович гл. Павлович Алексей Алексей Петькович гл. Петькович Алексей Алексей Смольнянин гл. Смольнянин Алексей Алексей Томасович гл. Томасович Алексей Алексей Шоломич гл. Шоломич Алексей Алексей Юражич гл. Юражич Алексей Алексей, слуга путны Рагачоўскай вол. 214 адв. Алексей, смальнянін х-р вызнач. Смольнянин не зразу-мелы, магчыма — гэта абазнач. прозвішча ці шя-мянушкі, б. Пінскага пав. 210 гл. Алексей Смольнянин Алелуевич Борис, б. Троцкага пав. Троцкага в-д. 113 адв. Алелуевич Таврило, б. Троцкага пав. Троцкага в-д. 113 адв.
  Алехна Фёдаравіч Крывец гл. Крывец Алехна Фёда-равіч
  Алиевич Арам, т. Алішкава хар. 122 адв.
  Алий Бахтыярович гл. Бахтыярович Алий Алий Касымович гл. Касымович Алий Алимович Килдыш, т. Абрагімава сцягу 117 Алихно Асьманович гл. Асьманович Алихно Алихно Кенькович гл. Кенькович Алихно Алишей Балишевичгя. Балишевич Алишей Алтушко Нарейкович гл. Нарейкович Алтушко Алыкучукович Юсуп, т. Абрагімава сцягу 118 Алым Бегишевич гл. Бегишевич Алым Альжбета Грибовая гл. Грибовая Альжбета
  Альжбста Мйколаевая гл. Мйколаевая Альжбета Альжбета Мйколаевна, б. Кернаўскага пав. Віленска-га в-д. 55 адв.
  Альжбета Мстишковна, б. Пянянскага пав. Вілснска-га в-д. 69
  Альжбета Петрашковна, б. Гядройцкага пав. Вілен-скага в-д. 72
  Альжбета Станиславовна, пані, удава, ваяводзіная Троцкая 15 адв.
  Альжбета, б. Гядройцкага пав. Віленскага в-д., яе сын — Петр Мартинович 71 Альжбета, удава, б. Пянянскага пав. Віленскага в-д. 70 адв.
  Альким Шимко, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78 Алькташевич Римко, б. Відукльскай вол. Жамой-цкай з-лі 253
  Альсушкович Григор, б. Дзірванскай вол. Жамой-цкай з-лі 269 адв.
  Аляксандр Пятух гл. Пятух Аляксандр Аляксандр, вял. кн. літ. с. 32, 33, 36, 40, 44 Аляксандравая Гасеўская Корвінавая Ева Пацаўна гл. Корвінавая Гасеўская Аляксандравая Ева Пацаўна Аляксандравая Корвінавая Гасеўская Ева Пацаўна гл. Корвінавая Гасеўская Аляксандравая Ева Гіацаўна А л я X н о в і ч Р. А. с. 403 Аманович Курмаш, т. Алішкава хар. 122 Амброжей Андрушкович гл. Андрушкович Амброжей Амброжей Борткович гл. Борткович Амброжей Амброжей Бутримович гл. Бутримович Амброжей Амброжей Мацкович гл. Мацкович Амброжей Амброжей Миколаевич гл. Миколаевич Амброжей Амброжей Миткович гл. Миткович Амброжей Амброжей Олехнович гл. Олехнович Амброжей Амброжей Рымкович гл. Рымкович Амброжей Амброжей Сипилевич гл. Сипилевич Амброжей Амброжей Юрьевич гл. Юрьевич Амброжей Амброжей Ядовигович гл. Ядовигович Амброжей Амброжей Янович гл. Янович Амброжей Амброс Бутримович гл. Бутримович Амброс Амброс Милятович гл. Милятович Амброс Амброс Юрьевич гл. Юрьевич Амброс Амбросовая Ганна, з. Дарагіцкай з-лі Падляшскага в-д. 127
  Амбросовая, удава, б. Вяшвянскай вол. Жамойцкай з-лі 266 адв.
  Амбросович Михайло, б. Дарсунішскага пав. Троцкага в-д. 93 адв.
  Амолыкович Яныш, т. хар. Сей Жалал Мінбалатавіча, яго сын — Якуб 118 адв.
  Амухамеда Казимирович гл. Казимирович Амухамеда Анашковіч-Яцына Казімір с. 28, 29 Андиш Смендеревич гл. Смендеревич Андиш Андреевая Айдаравича гл. Айдаравича Андреевая Андреевой Барбара, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78 адв.
  Андреевая Горская гл. Горская Андреевая Андреевая Каменицкая Можайская гл. Можайская Каменицкая Андреевая
  Андреевая Курейшича гл. Курейшича Андреевая Андреевая Маргорета, б. Вількамірскага пав. Віленскага в-д. 61 адв.
  Андреевая Матевича гл. Матевича Андреевая Андреевая Можайская Каменицкая гл. Можайская Каменицкая Андреевая Андреевая Некрашевича гл. Некрашевича Андреевая Андреевая Прошевская гл. Прошевская Андреевая Андреевая Рекутевича гл. Рекутевича Андреевая Андреевая Шиповича гл. Шиповича Андреевая Андреевая Яновна, удава, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 159 адв.
  Андреевая Ячевич гл. Ячсвич Андреевая Андреевая, удава, б. Кобрынскай вол. 215 адв. Андреевая, удава, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 130 Андреевая, удава, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 174
  Андреевая, удава, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 190 адв.
  Андреевая, удава, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 197
  Андреевич Мацкелис, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лі 275 адв.
  Андреевич Абрам, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 146
  Андреевич Авгуштын, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 130
  Андреевич Адам, б. Судзярэўскага пав. Віленскага в-д. 73
  Андреевич Адам, б. Троцкага пав. Троцкага в-д. 113 адв.
  Андреевич Андрей, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91 адв.
  Андреевич Бартош, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 104 адв.
  Андреевич Бартош, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 133 адв.
  Андреевич Бартош, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 161
  Андреевич Бернат, б. Кернаўскага пав. Віленскага в-д. 55 адв.
  Андреевич Бернат, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 186
  Андреевич Бернат, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 196
  Андреевич Богдан, б. Медніцкага пав. Віленскага в-д. 27
  Андреевич Володко, б. Дзірванскай вол. Жамойцкай з-лі 269
  Андреевич Грегор, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 154 адв.
  Андреевич Грегор, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 193 адв.
  Андреевич Григор, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лі 275 адв.
  Андреевич Данило, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 182
  Андреевич Долмат, б. Клецкага пав. 211 адв.
  185
  НЛВУКОВА-ДАВЕДАЧНЫАПАРАТ
  Андреевич Андреевич га в-д. 21 Андреевич Андреевич Андреевич 134 Андреевич Андреевич 138 Андреевич 180 адв. Андреевич Андреевич Андреевич Андреевич га в-д. 63 Андреевич 138
  Андреевич 147 адв. Андреевич 161 адв. Андреевич 48
  Андреевич
  149 Андреевич
  150 Андреевич
  161 адв. Андреевич 174 Андреевич 186 Андреевич 190 адв. Андреевич Андреевич 106 Андреевич 154
  Езоф, з. Бедьскай з-лі Падляшскага в-д. 169 Жыгимонт, б. Ашменскага пав. Віленска-
  Иван, п., падскарбі дворны, п.-р. 9 Игнат, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79 Казимир, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д.
  Кнрик, б. Клецкага пав. 212
  Климко, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д.
  Кус, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д.
  Куча гл. Куча Андреевич
  Лень, б. Слонімскага пав. Троцкага в-д. 106
  Мартин 13
  Мартин, б. Вількамірскага пав. Віленска-адв.
  Мартин, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. Мартин, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. Мартин, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. Матей, б. Рудамінскага пав. Віленскага в-д. Матей, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. Матей, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. Матей, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. Матей, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. Матей, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. Матыс, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. Миклаш 11 адв.
  Миклаш, б. Слонімскага пав. Троцкага в-д. Миклаш, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д.
  Андреевич Миколай 13
  Андре[е]вич Миколай, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 196; с. 146
  Андреевич Миколай, б. Кернаўскага пав. Віленскага в-д. 55 адв.
  Андреевич Миколай, б. Конеўскага пав. Троцкага в-д. 93
  Андреевич Миколай, б. Медніцкага пав. Віленскага в-д. 28 Андреевич Миколай, б. Самілішскага пав. Троцкага в-д. 82 адв.
  Андреевич Миколай, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 128 адв.
  Андреевич Миколай, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 147
  Андреевич Миколай, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 150
  Андреевич Миколай, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 183
  Андреевич Миколай, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 186
  Андреевич Мис, слуга путны Кернаўскага пав. Віленскага в-д. 58
  Андреевич Мицко, б. Вількамірскага пав. Віленскага в-д. 61
  Андреевич Мойзеш, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 169 адв.
  Андреевич Невер, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 175
  Андреевич Олекши, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 175
  Андреевич Олехно, б. Ашменскага пав. Віленскага в-д. 24
  Андреевич Оношко, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 105
  Андреевич Павел, б. Дзірванскай вол. Жамойцкай з-лі 269 адв.
  Андреевич Павел, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 130
  Андреевич Павел, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 138
  Андреевич Петко, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 182
  Андреевич Петр, б. Вількейскай вол. Жамойцкай з-лі 232
  Андреевич Петр, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85
  Андреевич Петр, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 143 Андреевич Петр, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 169 Андреевич Петр, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 187 Андреевич Петраш, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 105
  Андреевич Пик, б. Дзірванскай вол. Жамойцкай з-лі 269 адв.
  Андреевич Сенько, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д.
  180 адв.
  Андреевич Скиндир 13
  Андреевич Станислав, б. Ашменскага пав. Віленскага в-д. 19 адв.
  Андреевич Станислав, б. Упіцкага пав. Троцкага в-д. 111
  Андреевич Станислав, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 134
  Андреевич Станислав, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 161 адв.
  Андреевич Станислав, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 169
  Андреевич Станислав, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 186
  Андреевич Станислав, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д.
  189
  Андреевич Станислав, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д.
  190 адв.
  Андреевич Станк, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 134
  Андреевич Станько, б. укупны Гародзенскага пав.
  Троцкагав-д. 101 адв.
  Андреевич Станько, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 165 адв.
  Андреевич Стас, б. путны Жалудоцкага пав. Троцка-га в-д. 98 адв.
  Андреевич Счасный, б. Упіцкага пав. Троцкага в-д. 110 адв.
  Андреевич Счепан, б. Лідскага пав. Віленскага в-д. 33 адв.
  Андреевич Томко, б. Лідскага пав. Віленскага в-д. 33 адв. Андреевич Урбан, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76 адв. Андреевич Федюк, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 182
  Андреевич Шимко, б. Ашменскага пав. Віленскага в-д. 21 Андреевич Щепан, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 147
  Андреевич Щепан, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 157 адв.
  Андреевич Щепан, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 162 адв.
  Андреевич Юрей, б. Рудамінскага пав. Віленскага в-д. 49
  Андреевич Юшко, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 104 адв.
  Андреевич Юшко, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78 Андреевич Юшко, б. Медніцкага пав. Віленскага в-д.
  29
  Андреевич Якуб, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 149 Андреевич Ян, б. Ашменскага пав. Віленскага в-д. 23 Андреевич Ян, б. Ашменскага пав. Віленскага в-д. 24 Андреевич Ян, б. Кернаўскага пав. Віленскага в-д. 54 адв.
  Андреевич Ян, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 130 Андреевич Ян, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 150 Андреевич Ян, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 161 адв.
  Андреевич Ян, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 175 адв.
  Андреевич Ян, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 186 Андреевич Ян, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 190 Андреевича Хоминая, б. Менскага пав. Віленскага в-д.
  30 адв.
  Андрей Авгуштынович гл. Авгуштынович Андрей Андрей Александрович Сонгушковича гл. Сонгушко-вича Андрей Александрович Андрей Андреевич гл. Андреевич Андрей Андрей Андреевич Лукомский гл. Лукомский Андрей Андреевич
  Андрей Андреянович гл. Андреянович Андрей Андрей Андрошевич гл. Андрошевич Андрей Андрей Андрушкович гл. Андрушкович Андрей Андрей Афанасович гл. Афанасович Андрей Андрей Бартошевич гл. Бартошсвич Андрей Андрей Белевич гл. Белевич Андрей Андрей Беликович гл. Беликович Андрей Андрей Богданович гл. Богданович Андрей Андрей Богушевич гл. Богушевич Андрей
  Андрей Боскович гл. Боскович Андрей Андрей Бурец гл. Бурец Андрей Андрей Васильевич гл. Васильевич Андрей Андрей Венцлавович гл. Венцлавович Андрей Андрей Видейшевич гл. Видейшевич Андрей Андрей Вильгорский гл. Вильгорский Андрей Андрей Вискович гл. Вискович Андрей Андрей Влостович гл. Влостович Андрей Андрей Влоткович гл. Влоткович Андрей Андрей Войдатович гл. Войдатович Андрей Андрей Войтехович гл. Войтехович Андрей Андрей Войтехович Носиловский гл. Носиловский Андрей Войтехович Андрей Войткович гл. Войткович Андрей Андрей Войшвидович гл. Войшвидович Андрей Андрей Войшнивец гл. Войшнивец Андрей Андрей Володкевич гл. Володкевич Андрей Андрей Габриялович гл. Габриялович Андрей Андрей Ганусович гл. Ганусович Андрей Андрей Ганцевич гл. Ганцевич Андрей Андрей Гарасимович гл. Гарасимович Андрей Андрей Гарбовский гл. Гарбовский Андрей Андрей Гегулович гл. Гегулович Андрей Андрей Гинвилович гл. Гинвилович Андрей Андрей Гирчич гл. Гирчич Андрей Андрей Глебович гл. Глебович Андрей Андрей Головчич гл. Головчич Андрей Андрей Горыловичгл. Горылович Андрей Андрей Григорьевич гл. Григорьевич Андрей Андрей Гринкович гл. Гринкович Андрей Андрей Грушовский гл. Грушоўскі Андрэй Андрей Давыдович гл. Давыдович Андрей Андрей Держкович гл. Держкович Андрей Андрей Довкулевич гл. Довкулевич Андрей Андрей Довмод гл. Довмод Андрей Андрей Дроздовнч гл. Дроздович Андрей Андрей Енкович гл. Енкович Андрей Андрей Етуневич гл. Етунсвич Андрей Андрей Жинько гл. Жинько Андрей Андрей Жоравский гл. Жоравский Андрей Андрей Забелин гл. Забелин Андрей Андрей Завишич гл. Завишич Андрей Андрей Запольский гл. Запольский Андрей Андрей Зарецкий гл. Зарецкий Андрей Андрей Зубович гл. Зубович Андрей Андрей Иванович гл. Иванович Андрей Андрей Иванович Вишневецкий гл. Вишневецкий Андрей Иванович Андрей Иванович Лукомский гл. Лукомский Андрей Иванович
  Андрей Ивашкович гл. Ивашкович Андрей Андрей Илговский гл. Илговский Андрей Андрей Каспарович гл. Каспарович Андрей Андрей Каспорович гл. Каспорович Андрей Андрей Качанович гл. Качанович Андрей Андрей Качевич гл. Каневич Андрей Андрей Ковалевич гл. Ковалевич Андрей Андрей Козин гл. Козин Андрей
  187
  Андрей Колькович гл. Колькович Андрей Андрей Коптевнчгл. Коптевич Андрей Андрей Коровай гл. Каравай Андрэй Андрей Корсакович гл. Корсакович Андрей Андрей Кострева гл. Кострева Андрей Андрей Кочанович гл. Кочанович Андрей Андрей Коширский гл. Коширский Андрей Андрей Коширский Сангушковнч гл. Сангушкович Коширский Андрей Андрей Крембич гл. Крембич Андрей Андрей Кузмич гл. Кузмич Андрей Андрей Кунгелевич гл. Кунгелевич Андрей Андрей Кундратович гл. Кундратович Андрей Андрей Лавринович гл. Лавринович Андрей Андрей Лавринцевич гл. Лавринцевич Андрей Андрей Лозка гл. Лозка Андрей Андрей Лукашевич гл. Лукашевич Андрей Андрей Любошевич гл. Любошевич Андрей Андрей Люмонтович гл. Люмонтович Андрей Андрей Мазалович гл. Мазалович Андрей Андрей Майкович гл. Майкович Андрей Андрей Малтвидовнч гл. Малтвидович Андрей Андрей Маркович гл. Маркович Андрей Андрей Мартинович гл. Мартинович Андрей Андрей Мацкевич гл. Мацкевич Андрей Андрей Мацкович гл. Мацкович Андрей Андрей Межейкович гл. Межейкович Андрей Андрей Менкович гл. Менкович Андрей Андрей Мижуйкович гл. Мижуйкович Андрей Андрей Миколаевич гл. Миколаевич Андрей Андрей Миколаевич Мровка гл. Мровка Андрей Миколаевич
  Андрей Микулич гл. Микулич Андрей Андрей Милошевич гл. Милошевич Андрей Андрей Миткович гл. Миткович Андрей Андрей Михайлович гл. Михайлович Андрей Андрей Михайлович Козека гл. Козека Андрей Михайлович
  Андрей Михайлович Пеколка гл. Пеколка Андрей Михайлович
  Андрей Михнович гл. Михнович Андрей Андрей Моисеевич гл. Моисеевич Андрей Андрей Монтвилойтис гл. Монтвилойтис Андрей Андрей Мостович гл. Мостович Андрей Андрей Мотковнч гл. Моткович Андрей Андрей Мынцар гл. Ммнцар Андрей Андрей Мынцеревич гл. Мынцеревич Андрей Андрей Нарвилович гл. Нарвилович Андрей Андрей Наркович гл. Наркович Андрей Андрей Некрашевич гл. Некрашевич Андрей Андрей Непорожний гл. Непорожний Андрей Андрей Новицкий гл. Новицкий Андрей Андрей Окулннич гл. Окулинич Андрей Андрей Окушкович гл. Окушкович Андрей Андрей Олехнович гл. Олехнович Андрей Андрей Ораньский гл. Ораньский Андрей Андрей Остейкович гл. Остейкович Андрей Андрей Павлович Бажелевич гл. Бажелевич Андрей Павлович
  Андрей Павлович гл. Павлович Андрей Андрей Пелан гл. Пслан Андрей Андрей Перфурьевич гл. Перфурьевич Андрей Андрей Першович гл. Першович Андрей Андрей Песлякович гл. Песлякович Андрей Андрей Петкович гл. Петкович Андрей Андрей Петрашевич гл. Петрашсвич Андрей Андрей Петрашкович гл. Пстрашкович Андрей Андрей Петрашович гл. Петрашович Андрей Андрей Петрович гл. Петрович Андрей Андрей Пилевич гл. Пилевич Андрей Андрей Покропович гл. Покропович Андрей Андрей Прецкович гл. Прецкович Андрей Андрей Радивилович гл. Радивилович Андрей Андрей Радогощенин гл. Радогощенин Андрей Андрей Радькович гл. Радькович Андрей Андрей Римгайтис гл. Римгайтис Андрей Андрей Родкович гл. Родкович Андрей Андрей Росолович гл. Росолович Андрей Андрей Сангушкович Коширский гл. Сангушкович Коширский Андрей Андрей Сасин гл. Сасин Андрей Андрей Семашкович гл. Семашкович Андрей Андрей Семенович гл. Семенович Андрей Андрей Семенович Епимаховича гл. Епимаховича Андрей Семенович Андрей Семенович Збаразский гл. Збаразский Андрей Семенович Андрей Скиндер гл. Скиндер Андрей Андрей Снитчич гл. Снитчич Андрей Андрей Соколинский гл. Соколинский Андрей Андрей Сокольский гл. Сокольский Андрей Андрей Станевич гл. Станевич Андрей Андрей Станиславович гл. Станиславович Андрей Андрей Станкевич гл. Станкевич Андрей Андрей Станькевич гл. Станькевич Андрей Андрей Станькович гл. Станькович Андрей Андрей Станькович Малый гл. Малый Андрей Станькович
  Андрей Старый гл. Старый Андрей Андрей Сташайтис гл. Сташайтис Андрей Андрей Сташкович гл. Сташкович Андрей Андрей Судикович гл. Судикович Андрей Андрей Танбутайтис гл. Танбутайтис Андрей Андрей Тильвикович гл. Тильвикович Андрей Андрей Тимофеевич Капуста гл. Капуста Андрей Тимофеевич
  Андрей Товгинович гл. Товгинович Андрей Андрей Товтгинович гл. Товтгинович Андрей Андрей Тоитин гл. Тоитин Андрей Андрей Томкович гл. Томкович Андрей Андрей Фалкович гл. Фалкович Андрей Андрей Фестор гл. Фестор Андрей Андрей Ходкевич гл. Ходкевич Андрей Андрей Ходкович гл. Ходкович Андрей Андрей Холоневский гл. Холоневский Андрей Андрей Хрщонович гл. Хрщонович Андрей Андрей Четвертенский гл. Четвертенский Анрей
  Андрей Шкода гл. Шкода Андрей Андрей Юдкевич гл. Юдкевич Андрей Андрей Юрьевич гл. Юрьевич Андрей Андрей Юхнович гл. Юхнович Андрей Андрей Юхнович Еловича гл. Еловича Андрей Юхнович
  Андрей Юшкович гл. Юшкович Андрей Андрей Явгялович гл. Явгялович Андрей Андрей Якубович гл. Якубович Андрей Андрей Янкович гл. Янкович Андрей Андрей Янович Байко гл. Байко Андрей Янович Андрей Янович гл. Янович Андрей Андрей Янович Рожко гл. Рожко Андрей Янович Андрей Янушкович гл. Янушкович Андрей Андрей Ятовтович гл. Ятовтович Андрей Андрей Яхнович гл. Яхнович Андрей Андрей Янкович гл. Янкович Андрей Андрей, б. Васілішскага пав. Троцкага в-д. 97 Андрей, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100 адв. Андрей, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д., яго ня-вестка — Даниловая 100 Андрей, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 80 Андрей, б. Медніцкага пав. Віленскага в-д., яго брат — Каликст Юшкович 28 Андрей, войт дарагіцкі, з. Дарагіцкай з-лі Падляшска-га в-д. 128
  Андрей, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д., яго брат — Ян Якушевич 142 адв.
  Андрей, кн., т., яго брат — кн. Иван 115 адв.
  Андрей, садоўнік Наўгародскага пав. 41 адв.
  Андрейко, б. Расеінскай вол. Жамойцкай з-лі, яго айчым — Тишко 252 Андрейкович Войтех, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 102 адв.
  Андрейкович Миколай, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 102 адв.
  Андрейкович Миколай, б. Лідскага пав. Віленскага в-д. 33
  Андрейкович Ян, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 102 адв.
  Андреянович Андрей б. Вількамірскага пав. Віленскага в-д. 64 адв.
  Андрим, б. Відукльскай вол. Жамойцкай з-лі 257 адв. Андрис Троцкий гл. Троцкий Андрис Андрис Мартинович гл. Мартинович Андрис Андрис Матеевич Мазанко гл. Мазанко Андрис Мате-евич
  Андрисевич Войтко, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 200
  Андрисович Бернат, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 133
  Андрисович Миклаш, б. Наўгародскага пав. Віленскага в-д. 40 адв.
  Андриян Андрухович гл. Андрухович Андриян Андриян Борисович гл. Борисович Андриян Андриян Войшвидович гл. Войшвидович Андриян Андриян Юшкович гл. Юшкович Андриян Андриянович Венцко, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76
  Андриянович Григор, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д.
  76
  Андриянович Грин, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79 адв.
  Андриянович Мартин, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 75 адв.
  Андриянович Ян, б. Бірштанскага пав. Троцкага в-д. 94
  Андрияиь Войшвидович гл. Войшвидович Андриянь Андрияс Янчиньский гл. Янчиньский Андрияс Андрович Войшвил, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89
  Андротович Ян, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лі 244
  Андрош Неверовичгд. Нсверович Андрош Андрош Явойшович гл. Явойшович Андрош Андрош Янович гл. Янович Андрош Андрошевич Андрей, б. Кернаўскага пав. Віленскага в-д. 56 адв.
  Андрошевич Марко, б. Упіцкага пав. Троцкага в-д.
  110 адв.
  Андрошевич Миколай 13
  Андрошевич Миколай, б. Меміжскага пав. Віленскага в-д. 51 адв.
  Андрошевич Юрый, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78 Андрошевич Юрьи, б. Вількамірскага пав. Віленскага в-д. 66
  Андрошевич Янко, б. Вількейскай вол. Жамойцкай з-лі 233 адв.
  Андрошевича Миколаевая, б. Ашменскага пав. Віленскага в-д. 24 адв.
  Андрузский Федор, б. Валынскай з-лі 202 адв. Андрузький Санко, б. Валынскай з-лі 202 адв.
  Андрус Олехнович гл. Олехнович Андрус Андрус Радивонович гл. Радивонович Андрус Андруский Яцко, б. Валынскай з-лі 203 адв. Андрусовая, удава, б. Шоўдаўскай вол. Жамойцкай з-лі 264 адв.
  Андрух Макарич гл. Макарич Андрух Андрухович Андриян, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д.
  77
  Андруш Станевич гл. Станевич Андруш Андрушкайтис Гриц, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лі 279 адв.
  Андрушкайтис Мартин, б. Тацдзягальскай вол. Жамойцкай з-лі 285
  Андрушкайтис Януш, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лі 258 адв.
  Андрушкевич Матей, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 92
  Андрушко Богданович гл. Богданович Андрушко Андрушко Будрайтис гл. Будрайтис Андрушко Андрушко Бутвилайтис гл. Бутвилайтис Андрушко Андрушко Вилевич гл. Вилевич Андрушко Андрушко Войткович гл. Войткович Андрушко Андрушко Керкович гл. Керкович Андрушко Андрушко Кирятовит г/і. Кирятовит Андрушко Андрушко Матеевич гл. Матеевич Андрушко
  189
  Андрушко Милошевич гл. Милошевич Андрушко Андрушко Мицевич гл. Мицевич Андрушко Андрушко Носович гл. Носович Андрушко Андрушко Олехнович гл. Олехнович Андрушко Андрушко Рукович гл. Рукович Андрушко Андрушко Юнович гл. Юнович Андрушко Андрушко Янович гл. Янович Андрушко Андрушковая Барбара, б. Упіцкага пав. Троцкага в-д. ПО
  Андрушковая Кахна, б. Самілішскага пав. Троцкага в-д. 82 адв.
  Андрушковая Малгарета, удава, б. Расеінскай вол.
  Жамойцкай з-лі 250 Андрушковая, удава, б. Бірштанскага пав. Троцкага в-д. 94 Андрушковая, удава, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лі 238
  Андрушкович Абрам, б. Крэўскага ці Свірскага хар.
  Віленскага в-д. 43 Андрушкович Авгуштын, б. Крэўскага ці Свірскага хар.
  Віленскага в-д. 43 Андрушкович Александро, б. Астрынскага пав. Троцкага в-д. 98
  Андрушкович Амброжей, б. Пянянскага пав. Віленскага в-д. 69
  Андрушкович Амброжей, б. Ясвойнскай вол. Жамойцкай з-лі 286 адв.
  Андрушкович Андрей, б. Відукльскай вол. Жамойцкай з-лі 258
  Андрушкович Бартош, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81
  Андрушкович Бернат, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 75
  Андрушкович Бортко, б. Меміжскага пав. Віленскага в-д., яго брат — Янко 52 Андрушкович Будрыс, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78 адв.
  Андрушкович Визгир, б. Расеінскай вол. Жамойцкай з-лі 251
  Андрушкович Войтех, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 114 адв.
  Андрушкович Войтко, б. Відукльскай вол. Жамойцкай з-лі 253
  Андрушкович Войтко, б. Вількамірскага пав. Віленскага в-д. 62
  Андрушкович Войтко, б. Кернаўскага пав. Віленскага в-д. 57 адв.
  Андрушкович Габриал, б. Меміжскага пав. Віленскага в-д. 51 адв.
  Андрушкович Габриал, б. Няменчынскага пав. Віленскага в-д. 73 адв.
  Андрушкович Гарман, б. Рудамінскага пав. Віленскага в-д. 49 адв.
  Андрушкович Григор, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103 адв.
  Андрушкович Григор, б. Дарсунішскага пав. Троцкага в-д. 94
  Андрушкович Грин, б. Кернаўскага пав. Віленскага в-д. 57 адв.
  Андрушкович Лукаш, б. Васілішскага пав. Троцкага в-д. 96 адв.
  Андрушкович Мартин, б. Слонімскага пав. Троцкага в-д. 105 адв.
  Андрушкович Мартин, б. Судзярэўскага пав. Віленскага в-д. 73
  Андрушкович Матей, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103
  Андрушкович Матей, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лі 240
  Андрушкович Матей, б. Гандзінгскай вол. Жамойцкай з-лі 266
  Андрушкович Матей, б. Пянянскага пав. Віленскага в-д. 70 адв.
  Андрушкович Мацко, б. Медніцкага пав. Віленскага в-д.
  28 адв.
  Андрушкович Миколай, б. Гядройцкага пав. Віленскага в-д. 71
  Андрушкович Миколай, б. Келменскай вол. Жамойцкай з-лі 283
  Андрушкович Миц, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лі 237 адв.
  Андрушкович Мицко, б. Пянянскага пав. Віленскага в-д. 68 адв.
  Андрушкович Наруш, б. Вількамірскага пав. Віленскага в-д. 67 адв.
  Андрушкович Неско, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103 адв.
  Андрушкович Павел, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79 адв.
  Андрушкович Пацац, б. Вільксйскай вол. Жамойцкай з-лі 233
  Андрушкович Процко, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 114
  Андрушкович Самуил, б. Медніцкага пав. Віленскага в-д. 28
  Андрушкович Станислав, б. Вількамірскага пав. Віленскага в-д. 65
  Андрушкович Станислав, б. Келменскай вол. Жамойцкай з-лі 283 адв.
  Андрушкович Станислав, б. Расеінскай вол. Жамойцкай з-лі 252
  Андрушкович Станислав, б. Упіцкага пав. Троцкага в-д. ПО
  Андрушкович Стань, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лі 278 адв.
  Андрушкович Стаско, б. Крэўскага ці Свірскага хар. Віленскага в-д. 43 адв.
  Андрушкович Стромило, б. Самілішскага пав. Троцкага в-д. 83
  Андрушкович Tomko, б. Медніцкага пав. Віленскага в-д. 26 адв.
  Андрушкович Юрага, б. Вількамірскага пав. Віленскага в-д. 62 адв.
  Андрушкович Юре, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лі 263
  Андрушкович Юхно, б. Медніцкага пав. Віленскага в-д.
  29 адв.
  Андрушкович Юц, б. Вяшвянскай вол. Жамойцкай з-лі 267
  Андрушкович Якуб, б. Відукльскай вол. Жамойцкай з-лі 255 адв.
  Андрушкович Якуб, б. Вількамірскага пав. Віленска-га в-д. 64
  Андрушкович Якуб, б. Высакадворскага пав. Троцка-га в-д. 86
  Андрушкович Якуб, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лі 263 адв.
  Андрушкович Ян, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лі 243 адв.
  Андрушкович Ян, б. Вількамірскага пав. Вілснскага в-д. 66 адв.
  Андрушкович Ян, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79 Андрушкович Ян, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лі
  259 адв.
  Андрушкович Ян, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лі
  260 адв.
  Андрушковича Томашоваи, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 75 адв.
  Андрушковна Нацовая гл. Пацовая Андрушковна Андрушкойтис Станько, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лі 279 адв.
  Андрушкойтис Янушис, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лі 279 адв.
  Андрушович Якуб, б. Упіцкага пав. Троцкага в-д. 112 адв.
  Андрыс Михалович гл. Михалович Андрыс Андрэй Грушоўскі гл. Грушоўскі Андрэй Андрэй Каравай гл. Каравай Андрэй Андрэй Куча гл. Куча Андрэй Андрэй Мацкавіч гл. Мацкавіч Андрэй Анна Сполчовая гл. Сполчовая Анна Аношкі с. 29
  Антон Билочич гл. Билочич Антон Антон Матеевич гл. Матеевич Антон Антон Мишкевич гл. Мишкевич Антон Антон Монгирдович гл. Монгирдович Антон Антон Янович гл. Янович Антон Антон, сакольнік Наўгародскага пав. 41 Антоневич Юрьи, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 147
  Антонович Федко, б. ІІаўі-ародскага пав. Віленскага в-д. 35 адв.
  Антушко Селивестрович гл. Селивестрович Антушко Анхим Сакович гл. Сакович Анхим Анцутич Сенько, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101
  Анцухович Шатило, сакольнік Наўгародскага пав. 41 Анцушко Долманович гл. Долманович Анцушко Анцушкович Юрий, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88
  Анцыпорович Дох, б. укупны Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 102 Аншутинича Богдановая, мяшч. г. Полацк 222 Аозко, т. 116
  Апанас Нестерович гл. Нестерович Апанас
  Апонас Мишотич гл. Минютич Апонас Араз Адамкович гл. Адамкович Араз Араз Магметевич гл. Магметевич Араз Араз, т. Алішкава хар. 122 адв.
  Аразым, т. Алішкава хар. 122 адв.
  Арам Алиевич гл. Алиевич Арам Арвідавіч Ян гл. Арвідавіч Ян Войтэхавіч Арвідавіч Ян Войтэхавіч. Орвидовича Ян Войтехо-вич, дв.; б. Келменскай вол. Жамойцкай з-лі 283 адв.; с. 33, 35
  Арвидович Добко, б. Вількейскай вол. Жамойцкай з-лі 230 адв.
  Арвидович Юрый, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77 адв.
  Артем Лукошка гл. Лукошка Артем Артем Толстейкович гл. Толстейкович Артем Артем, слуга гарадавы, мяшч. г. Полацк 221 Артемович Петр, б. Астрынскага пав. Троцкага в-д. 98 Артюхович Мишко, б. Слонімскага пав. Троцкага в-д.
  105 адв.
  Асан Жадыкрович гл. Жадыкрович Асан
  Асан Соболевич гл. Соболевич Асан
  Асан Шагдавлет гл. Шагдавлет Асан
  Асанак Курманович гл. Курманович Асанак
  Асанак, т. Абрагімава сцягу 118
  Асанович Баран, т. хар. Ахмет Влан Санчуковіча 121
  Асанович Милько, т. хар. Сей Жалал Мінбалатавіча
  119
  Асанович Сенько, т. хар. Ахмет Влан Санчуковіча 120 Асанович Щасный, т. хар. кн. Банька Сенкавіча 123 адв. Асанчик Сандычевич гл. Сандычевич Асанчик Асанчукович Влан Ахмет гл. Влан Санчукович Ахмет Асатынган Вразович гл. Вразович Асатынган Асеит Каречавич гл. Каречавич Асеит Астапович Богдан, б. Слонімскага пав. Троцкага в-д.
  106
  Астапович Копоть, б. Слонімскага пав. Троцкага в-д. 106
  Астафей Яцынич гл. Яцынич Астафей
  Астрожскі Канстанцін Іванавіч. Костентин, кн., в-д.
  троцкі, п.-р.; гетман найвышэйшы ВКЛ 8 адв.; с. 30 Асьманович Алихно, т. хар. кн. Банька Сенкавіча 123 адв.
  Атамонович, т. 116
  Атгинович Матей, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лі 245 адв.
  Атоказич Яныш, т. Абрагімава сцягу 117 Атрейко, слуга путны Рагачоўскай вол. 214 адв.
  Аўгуст Жыгімонт II гл. Жыгімонт II Аўгуст Афанас, сакольнік Наўгародскага пав. 40 адв. Афанасович Андрей, сакольнік Наўгародскага пав. 41 Афедевич, т. Алішкава хар. 122 адв.
  Афендей, т. хар. кн. Банька Сенкавіча, яго брат — Хонко 123 адв.
  Ахманскі Е. с. 5
  Ахматович Тактажа, т. хар. Ахмет Влан Санчуковіча
  120 адв.
  Ахмет Влан гл. Влан Санчукович Ахмет
  Ахмет Влан Асанчукович гл. Влан Санчукович Ахмет
  191
  Ахмет Влан Санчукович гл. Влан Санчукович Ахмет Ахмет Врус Влановнч гл. Вланович Ахмет Врус Ахмет Ромоданович гп. Ромоданович Ахмет Ахмет, т. хар. кн. Банька Сенкавіча 123 адв.
  Ахрэм Сенкавіч гл. Сенкавіч Ахрэм Ачйхматовйч Акеля, т. Абрагімава сцягу 117 адв. Ачхматович Казима, т. Абрагімава сцягу 117 адв. Аючик, т. Алішкава хар. 122 адв.
  А[…]ирь Данило, паповіч 228 адв.
  Бабдыш. т. Абрагімава сцягу 117 Бабеевич Станько, б. Наўгародскага пав. Віленскага в-д. 38 адв.
  Бабинский Семен, б. Валынскай з-лі 206 адв. Бабинский Семен, п., п. Валынскай з-лі 205 адв. Багавіціновіч-Богуш Міхайла. Боговитинович Богуш, п., падскарбі земскі, п. Валынскай з-лі, п.-р.; пісар 10, 200 адв.; с. 36. 37, 44 Багатыревнч Васковая, мяшч. г. Полацк 222 Багдан Карова гл. Карова Багдан Багдан Мацкавич Шаўла гл. Шаўла Багдан Мацкавіч Багдан Пашкавіч гл. Пашкавіч Багдан Багдан Шаўла гл. Шаўла Багдан Мацкавіч Багданавіч Юры. Богданович Юрий, б. Высакадвор-скага пав. Троцкага в-д. 86; с. 31 Багинский Бартош Якубович, з. Бельскай з-лі Пад-ляшскага в-д. 137 адв.
  Багинский Станислав, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 140
  Баглай Ян, б. Крэўскага ці Свірскага хар. Віленскага в-д. 43
  Багриновские, князі 14 адв.
  Багриновский Василей Иванович, кн. 18 адв. Баевский Грицко, б. Валынскай з-лі 205 Баевский Лецко, б. Валынскай з-лі 205 Бажелевич Андрей Павлович, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 197 адв.
  Базар Байдушевич гл. Байдушевич Базар Базар Сабакович гл. Сабакович Базар Базар Шык гл. Шык Базар Базар, т. 116
  Базарович Абдыш, т. хар. Ахмет Влан Санчуковіча 121
  Базарович Тарас, т. хар. Сей Жалал Мінбалатавіча 118 адв.
  Базарович, т. 116
  Байдич Матей, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 177 Байдушевич Базар, т. хар. Ахмет Влан Санчуковіча 120 адв.
  Байк Станислав, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 134 Байко Андрей Янович, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 136
  Байко Станислав Янович, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 152
  Байковая Петровая, удава, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 139 адв.
  Байкович Ян, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 134 адв.
  Байкожич Легуш, т. Наўгародскага пав. Віленскага в-д. 123
  Байрам Бостанович гл. Бостанович Байрам Байраш Азаровнч гл. Азарович Байраш Байраш Болдашевич гл. Болдашевич Байраш Байраш Курмасович гл. Курмасович Байраш Байраш, т. Алішкава хар. 122 адв.
  Байрашевич Легуш, т. хар. Сей Жалал Мінбалатавіча 119
  Бак Матеевич гл. Матеевич Бак Бака Федор, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 102 адв.
  Бакалар Матей, б. Вількамірскага пав. Віленскага в-д. 61 адв.
  Бакаларовая, пані, пані Васілішскага і Ваўкавыйскага паветаў Троцкага в-д., ставіла коней з м-каў Белы Сток і Даўспуда 18 адв., 96, 102 Бактыевич Исуп Кудай, ставіў каня з маёнтка ці маёнткаў Беліцкага пав. Віленскага в-д. 18 Бактыевич Кудай Исуп гл. Бактыевич Исуп Кудай Бактыш Богдевич гл. Богдевич Бактыш Бактышевич Сенько, т. хар. Сей Жалал Мінбалатавіча 119
  Балат Тимир, т. Абрагімава сцягу 117 Балдыка Станислав, з. Бсльскай з-лі Падляшскага в-д. 165
  Балдычич Матей, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 165
  Балишевич Алишей, т. хар. Ахмет Влан Санчуковіча 121
  Балтазар Петковский гл. Петковский Балтазар Балтозар Мицкович гл. Мицкович Балтозар Балтромесвич Александр, б. Ясвойнскай вол. Жамой-цкай з-лі 287 адв.
  Балтромеевич Александрович, б. Жыжморскага пав.
  Троцкага в-д. 80 Балтромеевич Войтко, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85 адв.
  Балтромеевич Григор, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 75
  Балтромеевич Миколай, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 114 адв.
  Балтромеевич Шимон, б. Вяленскай вол. Жамой-цкай з-лі 237 адв.
  Балтромеевич Юрий, б. Кернаўскага пав. Віленскага в-д. 55 адв.
  Балтромеевич Юрьи, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 114 адв.
  Балтромей Бейнаровнч гл. Бейнарович Балтромей Балтромей Богданович гл. Богданович Балтромей Балтромей Венцлавович гл. Венцлавович Балтромей Балтромей Войкович гл. Войкович Балтромей Балтромей Войткович гл. Войткович Балтромей Балтромей Володкевич гл. Володкевич Балтромей Балтромей Волчкович гл. Волчкович Балтромей Балтромей Гинвилович гл. Гинвилович Балтромей Балтромей Запасник гл. Запасник Балтромей Балтромей Любкович гл. Любкович Балтромей
  Балтромей Любортовйч гл. Любортовйч Баптромей Балтромей Мартинович гл. Мартинович Балтромей Балтромей Мацковнчгл. Мацкович Баптромей Балтромей Миколаевич гл. Миколаевич Балтромей Балтромей Мицович гл. Мицович Балтромей Балтромей Олехнович гл. Олехнович Балтромей Балтромей Пацевнч гл. Пацевич Балтромей Балтромей Пацович гл. Пацович Балтромей Балтромей Ромашкович гл. Ромашкович Баптромей Балтромей Станевичгл. Станевич Балтромей Балтромей Станиславович гл. Станиславович Балтромей
  Балтромей Станкойтнс гл. Станкойтис Балтромей Балтромей Станчикович гл. Станчикович Балтромей Балтромей Стовгун гл. Стовгун Балтромей Балтромей Судилович гл. Судилович Балтромей Балтромей Суткойтис гл. Суткойтис Балтромей Балтромей Томашевич гл. Томашевич Балтромей Балтромей Щепанович гл. Щепанович Балтромей Балтромей Юрешкевич гл. Юрешкевич Балтромей Балтромей Юрьевич гл. Юрьевич Балтромей Балтромей Янович гл. Янович Балтромей Балтромей Ясойтис гл. Ясойтис Балтромей Балтромей Яцкович гл. Яцкович Балтромей Балтромей, кн., выстаўляў каня з Ясвойнскай вол.
  Жамойцкай з-лі 286 адв.
  Балцеревич Петраш, б. Рудамінскага пав. Віленскага в-д. 45 адв.
  Банкович Дец, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 180 адв. Банько Сенкович гл. Сенькович Банько Банько, т. хар. кн. Банька Сенкавіча 123 адв.
  Банькович Магмет, т. хар. кн. Банька Сенкавіча 123 адв. Баран Асанович гл. Асанович Баран Баран Войнякович гл. Войнякович Баран Баран Субовразович гл. Субовразович Баран Баранко Войтех, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 176 адв.
  Баранкович Мартин, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 146 адв.
  Баранович Мартин, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 142
  Баранок Жалукбердеевнч гл. Жалукбердесвич Баранок
  Барашович Петр, т. 116 адв.
  Барбара Авгуштыновая гл. Авгуштыновая Барбара Барбара Андреевая гл. Андрсевая Барбара Барбара Андрушковая гл. Андрушковая Барбара Барбара Бертошовая гл. Бертошовая Барбара Барбара Биржевая гл. Биржовая Барбара Барбара Войтковая гл. Войтковая Барбара Барбара Волчковна, б. Вільксйскай вол. Жамойцкай з-лі 230
  Барбара Габриаловна, б. Гядройцкага пав. Віленскага в-д. 72
  Барбара Миколаевна, б. Кернаўскага пав. Віленскага в-д. 54 адв.
  Барбара Милвидовича Миколаевая гл. Милвидовича Миколаевая Барбара
  Барбара Петровая гл. Петровая Барбара Барбара Станцовая гл. Станцовая Барбара Барбара Томковая Венцлавовича гл. Венцлавовича Томковая Барбара Барбара Томковая гл. Томковая Барбара Барбара Шымковая гл. Шымковая Барбара Барбара Ядовгова гл. Ядовгова Барбара Барбара Якубовая гл. Якубовая Барбара Барвойнович Ян, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лі 277 адв.
  Барда Семен, б. Мсціслаўскага пав. 227 Барда ш, т. Клецкага пав. 212 адв.
  Барович Парко, б. Упіцкага пав. Троцкага в-д. 113 Барович Шамардень, т. хар. Ахмет Влан Санчуковіча 120 адв.
  Барсановая Жоравницкая гл. Жоравницкая Барсано-вая
  Барсоба Богдан, б. Камянецкага пав. Троцкага в-д. 106 адв.
  Барсоба, б. Мерацкага пав. Троцкага в-д. 95 Барсобнч Богдан, б. Кобрынскай вол. 216 Барсобич Мартин, б. Камянецкага пав. Троцкага в-д. 106 адв.
  Барсобич Михно, б. Кобрынскай вол. 216 Барсобич Петр, б. Камянецкага пав. Троцкага в-д. 106 адв.
  Барсобич Тишко, б. Кобрынскай вол. 215 адв. Барсович Мис, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 181 адв.
  Барстик Сангитайтис гл. Сангитайтис Барстик Бартазар Смурло гл. Смурло Бартазар Бартко Романович гл. Романович Бартко Бартковая, удава, б. Гядройцкага пав. Віленскага в-д. 72 адв.
  Барткович Криштоф, б. Беліцкага пав. Віленскага в-д. 17 адв.
  Барткович Лукаш, б. Васілішскага пав. Троцкага в-д. 97
  Барткович Мартин, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д., яго брат — Лукаш 171 адв.
  Барткович Миколай, б. Медзінгонскай вол. Жамойцкай з-лі 270 адв.
  Барткович Стась, б. Вількейскай вол. Жамойцкай з-лі 231
  Барткович Юрьи, б. Відукльскай вол. Жамойцкай з-лі 256
  Барткович Юрьи, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лі 240
  Барткойтис Петр, б. Расеінскай вол. Жамойцкай з-лі 248 адв.
  Бартломеевич Лаврин, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 170 адв.
  Бартломей Покрокопович гл. Покропович Бартломей Бартломей Покропович гл. Покропович Бартломей Бартломей Якубович гл. Якубович Бартломей Бартош Андреевич гл. Андреевич Бартош Бартош Андрушкович гл. Андрушкович Бартош Бартош Березовский гл. Березовский Бартош
  13 Зак. 1525
  193
  Бартош Богданович гл. Богданович Бартош Бартош Бутвндович гл. Бутвидович Бартош Бартош Варпах гл. Варпах Бартош Бартош Войтехович гл. Войтехович Бартош Бартош Войткович гл. Войткович Бартош Бартош Вяхович гл. Вяхович Бартош Бартош Ганусович гл. Ганусович Бартош Бартош Григорьевич гл. Григорьевич Бартош Бартош Декшович гл. Декшович Бартош Бартош Добкович гл. Добкович Бартош Бартош Климкович гл. Климкович Бартош Бартош Козина гл. Козина Бартош Бартош Крас гл. Крас Бартош Бартош Лавринцевич гл. Лавринцевич Бартош Бартош Любиевич гл. Любиевич Бартош Бартош Малый гл. Малый Бартош Бартош Маркович гл. Маркович Бартош Бартош Мартинович гл. Мартинович Бартош Бартош Мартович гл. Мартович Бартош Бартош Матеевич гл. Матеевич Бартош Бартош Мацкович гл. Манкович Бартош Бартош Миколаевич гл. Миколаевич Бартош Бартош Миколаевич Светлик гл. Светлик Бартош Миколаевич Бартош Михайлович гл. Михайлович Бартош Бартош Михалович гл. Михалович Бартош Бартош Мицевич гл. Мицевич Бартош Бартош Можейкович гл. Можейкович Бартош Бартош Монгирдович гл. Монгирдович Бартош Бартош Нарбутович гл. Нарбутович Бартош Бартош Наркутович гл. Наркутович Бартош Бартош Некрашевич гл. Некрашевич Бартош Бартош Олехнович гл. Олехнович Бартош Бартош Описевич гл. Описевич Бартош Бартош Павлович гл. Павлович Бартош Бартош Петрович Холева гл. Холева Бартош Петрович
  Бартош Просвилович гл. Просвилович Бартош Бартош Рустейкович гл. Рустейкович Бартош Бартош Санк гл. Санк Бартош Бартош Сасинов гл. Сасинов Бартош Бартош Свитригайлович гл. Свитригайлович Бартош Бартош Семашкович гл. Семашкович Бартош Бартош Сокол гл. Сокол Бартош Бартош Станиславович гл. Станиславович Бартош Бартош Станкевич гл. Станкевич Бартош Бартош Станькович гл. Станькович Бартош Бартош Старый гл. Старый Бартош Бартош Стасевич гл. Стасевич Бартош Бартош Тиршлевич гл. Тиршлевич Бартош Бартош Томкович гл. Томкович Бартош Бартош Урбанович гл. Урбанович Бартош Бартош Чепелевич гл. Чепелевич Бартош Бартош Щепанович гл. Щепанович Бартош Бартош Юшкович гл. Юшкович Бартош Бартош Якубович Багинский гл. Багинский Бартош Якубович
  Бартош Якубович гл. Якубович Бартош
  Бартош Якушевич гл. Якушевич Бартош Бартош Янович гл. Янович Бартош Бартош, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д., яго брат — Бернат Станиславович 183 адв.
  Бартош, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д„ яго брат — Мартин Петрович 146 Бартош, мяшч. г. Полацк, яго айчым — Злюба 223 адв. Бартошевич Авгуштын, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 176
  Бартошевич Адам, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 75 Бартошевич Адам, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 114 адв.
  Бартошевич Адам, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 159
  Бартошевич Адамовая, удава, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 141 Бартошевич Андрей, б. Келменскай вол. Жамой-цкай з-лі 283 адв.
  Бартошевич Андрей, б. Коршаўскай вол. Жамой-цкай з-лі 258
  Бартошевич Венцлав, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85
  Бартошевич Венцлав, б. Расеінскай вол. Жамойцкай з-лі 246 адв.
  Бартошевич Войтех, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д.
  114 адв.
  Бартошевич Войтех, б. Майшагальскага пав. Віленска-га в-д. 59
  Бартошевич Войтко, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 137 адв.
  Бартошевич Войтко, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 185 адв.
  Бартошевич Езоф, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 180
  Бартошевич Лясота, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 176
  Бартошевич Мартин, б. Лідскага пав. Віленскага в-д. 32
  Бартошевич Мартин, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 139
  Бартошевич Матей, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100 адв.
  Бартошевич Матей, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91 адв.
  Бартошевич Матей, б. Расеінскай вол. Жамойцкай з-лі 250
  Бартошевич Матей, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 166
  Бартошевич Матей, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 176
  Бартошевич Матыс, б. Пянянскага пав. Віленскага в-д. 69 адв.
  Бартошевич Манко, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д.
  115
  Бартошевич Миколай, б. Пянянскага пав. Віленскага в-д. 68 адв.
  Бартошевич Миколай, б. Ясвойнскай вол. Жамойцкай з-лі 287 адв.
  Бартошевич Мйколай, з. Бельскай з-лі Падляшска-га в-д. 139
  Бартошевич Миколай, з. Бельскай з-лі Падляшска-гав-д. 164 адв.
  Бартошевич Миско, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 143
  Бартошевич Мись, б. Троцкага пав. Троцкага в-д. 113 адв.
  Бартошевич Михал, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 176 адв.
  Бартошевич Мрочек, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 154 адв.
  Бартошевич Олекший, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 141 адв.
  Бартошевич Павел, б. Вількамірскага пав. Віленска-га в-д. 63 адв.
  Бартошевич Серефин, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 159
  Бартошевич Станислав, б. Ашменскага пав. Вілен-скага в-д. 19 адв.
  Бартошевич Станислав, б. Відукльскай вол. Жамой-цкай з-лі 255 адв.
  Бартошевич Станислав, б. Дарсунішскага пав. Троцкага в-д. 93 адв.
  Бартошевич Станислав, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 135
  Бартошевич Станислав, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 155 адв.
  Бартошевич Станислав, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 185 адв.
  Бартошевич Станиславовая, удава, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 166 Бартошевич Станько, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 142
  Бартошевич Стецко, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 86 адв.
  Бартошевич Тешим, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 156 адв.
  Бартошевич Томко, б. Рудамінскага пав. Віленскага в-д. 45
  Бартошевич Томко, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 135
  Бартошевич Щепан, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 132 адв.
  Бартошевич Щепан, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 142
  Бартошевич Юхно, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лі 236 адв.
  Бартошевич Якуб, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 166
  Бартошевич Ян, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 135 Бартошевич Ян, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 149 Бартошевич Ян, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 164 адв.
  Бартошевич Ян, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 176 адв.
  Бартошевич Ян, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 179 адв.
  Бартошевич Яновая, удава, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 174 адв.
  Бартошевича Вснцлавовая, пані, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д., папі Відукльскай вол. Жамойцкай з-лі 75, 257 адв., 288 Бартошко Михалович гл. Михалович Бартошко Бартошовая Межевича гл. Межевича Бартошовая Бартошовая Рекутевича гл. Рекутевича Бартошовая Бартошовая Святохна, удава, б. Расеіпскай вол. Жамойцкай з-лі 250 Бас Янушевич гл. Янушевич Бас Баса гл. Баса Іван Міхайлавіч Баса Іван Міхайлавіч, дв. с. 33 Батковский Василей, б. Валынскай з-лі 205 Бахтияр Бодачович гл. Бодачович Бахтияр Бахтыяр Михнович гл. Михнович Бахтыяр Бахтыярович Абрагим, т. хар. кн. Банька Сенкавіча 123 адв.
  Бахтыярович Алий, т. хар. кн. Банька Сенкавіча 123 адв. Бахтыярович Кильдияр, т. хар. Ахмет Влан Санчу-ковіча 120 Баш Станькович гл. Станькович Баш Башконьская Гринковая, б. Крэўскага ці Свірскага хар.
  Віленскага в-д. 43 адв.
  Бдыш, т. Абрагімава сцягу 117 Бегишевич Адар, т. Алішкава хар. 122 адв.
  Бегишевич Алым, т. Алішкава хар. 122 Бегишевич Ейдар, т. Алішкава хар. 122 Безпятый Станислав, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103 адв.
  Бейнар Доневич гл. Донсвич Бейнар Бейнаревич Щасный, б. Наўгародскага пав. Віленскага в-д. 37 адв.
  Бейнарович Адам, б. Наўгародскага пав. Віленскага в-д. 37 адв.
  Бейнарович Балтромей, б. Упіцкага пав. Троцкага в-д. 112 адв.
  Бейнарович Мацко, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76
  Бейнарович Сиртовт, б. Упіцкага пав. Троцкага в-д. 112
  Бейрам, т. Алішкава хар. 122
  Бсйтеиевич Тильвик, б. путны Жалудоцкага пав.
  Троцкага в-д. 98 адв.
  Бекович Манкожа, т. хар. Ахмет Влан Санчуковіча 120 адв.
  Бектыш, б. Камянецкага пав. Троцкага в-д. 107 Белата Легушко, т. хар. кн. Банька Сенкавіча 123 адв. Белаш Кошчакович гл. Кошчакович Белаш Белевич Андрей, б. Расеінскай вол. Жамойцкай з-лі
  251 адв.
  Белевич Мартин, б. Расеінскай вол. Жамойцкай з-лі
  252
  Белевич Шымко, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76 адв. Белек Тулашевич гл. Тулашевич Белек Белекович Аинюк, т. Алішкава хар. 122 Белескубович Кудаш, т. хар. Ахмет Влан Санчуковіча 119 адв.
  13
  195
  НАВУКОВА-ДАВЕДАЧНЫ АПАРАТ
  Белечйк Черевне, т. Алішкава хар. 122 адв.
  Велик Ян, б. Слонімскага пав. Троцкага в-д.105 адв. Беликович Андрей, б. Наўгародскага пав. Віленска-га в-д. 34
  Беликович Васко, п., п. Валынскай з-лі 202 Белиневич Яцута, б. Астрынскага пав. Троцкага в-д. 97 адв.
  Белиницкий Богдан, б. Віцебскай з-лі 225 адв. Белицкий Миткович гл. Миткович Белицкий Белокрыницкий Богдан, б. Валынскай з-лі 202 адв. Белоной Ян, б. Лідскага пав. Віленскага в-д. 33 адв. Белостоцкий Ванько, п., п. Валынскай з-лі 203 Белостоцкий Роман, б. Валынскай з-лі 203 Белостоцкий Семен, б. Валынскай з-лі 203 Белостоцкий Яцко, б. Валынскай з-лі 203 Бельцовнч Иван, б. Кобрынскай вол. 215 Бельиминович Парфен. б. Наўгародскага пав. Віленскага в-д. 40 адв.
  Белюшойтис Петраш, б. Коршаўскай вол. Жамой-цкай з-лі 260 Беляк, т. Алішкава хар. 122 Бенедикт Фурсович гл. Фурсович Бенедикт Бенк Охневич гл. Охневич Бенк Бенко Юрьевич гл. Юрьевич Бенко Бенкович Венцлав, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 177
  Бенкович Грегор, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 175 адв.
  Бенкович Матей, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 177
  Бенкович Якуб, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лі 238 адв.
  Бенько Киневич гл. Киневич Бенько Бенько Ромашкович гл. Ромашкович Бенько Бенькович Доминик, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 175 адв.
  Бенькович Матей, б. Ляпунскага пав. Троцкага в-д. 84 адв.
  Бенькович Ян, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 175 адв.
  Бенькович Ян, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 199 Бенюс Олехнович гл. Олехнович Бенюс Бенюшович Петр, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лі 276
  Бенянос Бортко, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 87 адв.
  Бердей Гулат, т. Абрагімава сцягу 118 Бердей Тулат, т. Алішкава хар. 122 Бердей Улаз, т. Абрагімава сцягу 117 адв.
  Бердей, т. Клецкага пав. 212 адв.
  Бердибяка Павел, кн., выстаўляў каня з Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 87 адв.
  Бердишовая, удава, т. хар. Сей Жалал Мінбалатавіча
  119
  Бердовский Станислав, б. Вількамірскага пав. Віленскага в-д. 60 адв.
  Бердышевич Янко, т. хар. Ахмет Влан Санчуковіча
  120 адв.
  Береженский Грицко, б. Валынскай з-лі 202 адв. Береженский, б. Валынскай з-лі 206 Березка Матфей, б. Клецкага пав. 212 адв.
  Березовский Бартош, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 146
  Берестенин Иван 228
  Берестский Михайло, б. Валынскай з-лі 203 адв. Беркович Станько, з. Бельскай з-лі Падляшскага в-д. 178
  Бернат Андреевич гл. Андреевич Бернат Бернат Андрисович гл. Андрисович Бернат Бернат Андрушкович гл. Андрушкович Бернат Бернат Богданович гл. Богданович Бернат Бернат Войташевич гл. Войташевич Бернат Бернат Войткович гл. Войткович Бернат Бернат Ганусович гл. Ганусович Бернат Бернат Добкович гл. Добкович Бернат Бернат Дребулевич гл. Дребулевич Бернат Бернат Жагович гл. Жагович Бернат Бернат Ивашко